Các giao th c

nh tuy n trong m ng MANET
ón c e-CHÍP 258 Th sáu, 22/10/2010

M ng tùy bi n di ng MANET (Mobile Adhoc Network) c c u trúc t các node m ng không dây có c tính t c u hình và truy n thông a b c. Các c tính riêng bi t c a ki n trúc MANET ã t ra m t lo t các thách th c i v i bài toán nh tuy n. Bài vi t tóm t t c tính c b n c a giao th c nh tuy n trong m ng MANET, kh o sát các so sánh gi a m t s giao th c nh tuy n i n hình. 1. GI I THI U CHUNG V i hàng lo t các u i m c a công ngh truy n thông không dây, các m ng di ng không dây ã c phát tri n r t m nh trong th i gian g n ây. M ng di ng không dây có th chia thành hai ki u m ng: m ng h t ng và m ng không h t ng. Trong m ng h t ng, truy n thông gi a các ph n t m ng ph thu c vào s h tr c a h t ng m ng, các thi t b u cu i di ng truy n thông n b c không dây qua các i m truy nh p (các tr m c s ) t i h t ng m ng c nh. Ki u m ng không ph thu c h t ng còn c g i chung là các m ng tùy bi n di ng MANET (Mobile Adhoc Networks), MANET là m t t p c a các node không dây có th t thi t l p c u hình ng trao i thông tin mà không ph thu c vào h t ng c nh, các k t n i truy n thông trong MANET c thi t l p qua các liên k t không dây a b c. Do c tính tùy bi n nên MANET có th cung c p m t mi n r ng các ng d ng d ch v cho các vùng m ng c c b và ô th nh : M ng c ng ng, m ng h tr kh n c p, các i m truy nh p công c ng, các ng d ng cho quân i, các ng d ng tính toán nhúng và phân tán, các d ch v theo khu v c và m ng c m bi n, v..v. Bên c nh các u i m, MANET ph i i m t v i m t lo t các thách th c do chính c u trúc m ng t o ra ví d nh : tính t tr c a các node, i u hành phân tán, nh tuy n a b c, c u hình m ng ng, công su t tiêu th và s không n nh c a môi tr ng, liên k t không dây, v..v. v t qua các thách th c và hoàn thi n các gi i pháp cho m ng MANET, r t nhi u nhà nghiên c u ã xu t các ph ng pháp m i nh m c i thi n các v n còn t n t i c a MANET trên m t lo t các khía c nh, ví d nh : i u khi n truy nh p ph ng ti n, nh tuy n, qu n lý tài nguyên, i u khi n công su t và b o m t, v..v. Trong các h ng ó, v n c i thi n k thu t nh tuy n luôn c t ra hàng u, do k thu t nh tuy n luôn c coi là y u t then ch t nh h ng t i hi u n ng m ng truy n thông nói chung và m ng MANET nói riêng. Thêm vào ó, do tính ph c t p và c tính truy n thông a b c trong môi tr ng truy n d n không dây nên hàng lo t các v n ph c t p liên quan t i k thu t nh tuy n v n ch a c gi i quy t tri t và ang c ti p t c c i thi n.

v. các node trong m ng MANET liên t c ánh giá các tuy n t i các node duy trì tính t ng thích. c p nh t c a thông tin nh tuy n. v. Tuy nhiên. các ti p c n nh tuy n trong các m ng c nh truy n th ng không th áp d ng c i v i các m ng tùy bi n di ng không dây.1 Các giao th c nh tuy n theo b ng Trong ph ng pháp nh tuy n theo b ng. ho t ng tìm tuy n bao g m c th t c xác nh tuy n. tiêu thông tin duy trì c u hình m ng i v i các giao th c này th ng là l n. v m t nguyên t c. Khi c u hình m ng thay i. các giao th c nh tuy n theo yêu c u th ng có tiêu trao i thông tin nh tuy n nh h n. nh tuy n tr ng thái t i u liên k t OLSR (Optimized Link State Routing). S khác bi t c a các giao th c này xu t phát t tính chuyên bi t i v i các khía c nh nh tuy n nh ph ng pháp tìm ng ng n nh t. khi mà các node trong m ng di chuy n không theo các d oán và d n t i c u hình m ng th ng xuyên thay i. Trong các giao th c nh tuy n theo b ng.2 Các giao th c nh tuy n theo yêu c u Trong ph ng pháp nh tuy n theo yêu c u. Vì v y. các giao th c nh tuy n c chia thành: nh tuy n theo b ng. giao th c nh tuy n vector kho ng cách theo yêu c u AODV (Ad hoc On. t t c các node c n duy trì thông tin v c u hình m ng. So v i các giao th c nh tuy n theo b ng. v n l n nh t c a các giao th c nh tuy n theo yêu c u là tr do tìm ki m tuy n tr c khi chuy n ti p thông tin d li u. nh tuy n theo yêu c u và nh tuy n lai ghép (hình 1). thông tin tiêu nh tuy n hay c tính cân b ng t i. Vì v y. các ng d n c tìm ki m ch khi c n thi t. M t s giao th c nh tuy n i n hình theo b ng trong MANET g m: Giao th c nh tuy n không dây WRP (Wireless Routing Protocol). các c p nh t c truy n lan trong m ng nh m thông báo s thay i. nh tuy n vector kho ng cách tu n t ích DSDV (Destination Sequence Distance Vector).2.v.v. các giao th c này có kh n ng m r ng t t h n i v i các giao th c nh tuy n theo b ng.demand Distance Vector routing) . 2. Các thu t toán nh tuy n theo b ng c s d ng cho các node c p nh t tr ng thái m ng và duy trì tuy n b t k có l u l ng hay không. nh tuy n tr ng thái góc r ng (fisheye (Fisheye State Routing). Trong m ng MANET. Vì v y. Ví d v m t s giao th c nh tuy n theo yêu c u g m: giao th c nh tuy n ngu n ng DSR (Dynamic Source Routing). Hình 1: Phân lo i các giao th c trong MANET 2.. CÁC GIAO TH C NH TUY N MANET V n luôn c t ra i v i các m ng MANET chính là ph ng pháp g i thông tin gi a các node không có liên k t tr c ti p. Th t c tìm tuy n k t thúc khi m t tuy n không c tìm th y ho c không có tuy n kh d ng sau khi xác minh toàn b t p hoán v tuy n. H u h t các giao th c nh tuy n theo b ng u k th a và s a i c tính t ng thích t các thu t toán ch n ng d n ng n nh t trong các m ng h u tuy n truy n th ng. m t node ngu n có th a ra m t ng d n nh tuy n ngay l p t c khi c n. các tuy n ho t ng có th ng ng do tính di ng c a node. thông tin duy trì tuy n là t i quan trong i v i các giao th c nh tuy n theo yêu c u. Vì v y. Vì v y. M t ph ng pháp ph bi n phân bi t các giao th c nh tuy n trong m ng MANET d a trên cách th c trao i thông tin nh tuy n gi a các node theo ph ng pháp này.

3. c p nh t và ích c a c p nh t. i v i các giao th c nh tuy n theo b ng. Vì v y. truy n thông và l u tr thông tin. tiêu i u khi n và c tính không l p vòng là hai v n quan tr ng nh t. Vì v y.v. Các so sánh.. Ph ng pháp c p nh t thông tin nh tuy n: Các giao th c nh tuy n WRP. So sánh các giao th c nh tuy n theo b ng Các giao th c nh tuy n WRP. DSDV và FSR là t ng t nhau. các tiêu chí ánh giá th ng c a ra là: ph c t p giao th c g m ph c t p th i gian. giao th c nh tuy n tr ng thái liên k t d a trên vùng ZHLS (Zone-based Hierarchical Link State routing) và giao th c nh tuy n m ng tùy bi n lai HARP (Hybrid Ad hoc Routing Protocol). Trong khi ó. 2. SO SÁNH CÁC GIAO TH C NH TUY N MANET Do tính ph c t p và quan tr ng c a giao th c nh tuy n trong m ng MANET nên v n so sánh và ánh giá giao th c nh tuy n ã c s quan tâm c a r t nhi u nhà nghiên c u. Thông th ng.3 Giao th c nh tuy n lai ghép Các giao th c nh tuy n lai ghép c xu t k t h p các c tính u i m c a các giao th c nh tuy n theo b ng và theo yêu c u. Vi c so sánh và ánh giá t t c các giao th c v i t t c các khía c nh c coi là không có tính kh thi. K thu t ch ng l p vòng: K thu t ch ng l p c a các giao th c i n tho i theo b ng WRP. DSDV và FSR u là giao th c nh tuy n theo b ng nh ng có các c tính c p nh t khác nhau.1. các c tính k thu t nh tham s nh tuy n. FSR có l ng thông tin c p nh t ít h n hai giao th c trên. 3. Vì v y. i v i m t s ki u giao th c nh tuy n c th . Giao th c WRP và DSDV s d ng ph ng pháp c p nh t theo s ki n duy trì thông tin nh tuy n. hi u n ng c a giao th c ph thu c r t ch t vào kích c m ng và mô hình di chuy n c a node. Tuy nhiên. trong khi ó FSR ch trao i thông tin gi a các node lân c n và t n su t ph thu c vào kho ng cách các node. các tiêu chí trên th ng cc th hóa trong các tham s t i h n. kh n ng multicast và ki u c u trúc m ng. M t s ví d v giao th c nh tuy n lai ghép: giao th c nh tuy n vùng ZRP (Zone Routing Protocol). Ví d nh . DSDV và FSR là các d ng i n hình c a ki u giao th c nh tuy n theo b ng. các c tính có th s d ng xác nh k ch b n ng d ng. m t s h ng ánh giá giao th c ã c hình thành trong nh ng n m g n ây và c chia thành hai h ng so sánh: các giao th c trong cùng m t ki u nh tuy n và khác ki u. FSR là giao th c nh tuy n tr ng thái liên k t . Các giao th c nh tuy n theo b ng và theo yêu c u c tri n khai trong các c p thích h p. 3.và giao th c nh tuy n theo th t t m th i TORA (Temporally Ordered Routing Algorithm). WRP ghi l i thông tin các node li n k d c ng d n nh tuy n trong b ng nh tuy n c a các node. ph c t p giao th c: ph c t p thông tin và th i gian c a ba giao th c WRP..1. v. k thu t ch ng l p vòng và ph c t p giao th c. WRP có ph c t p l u tr l n h n DSDV do b sung thông tin ch ng l p vòng. C hai ph ng pháp c p nh t theo chu k và c p nh t theo s ki n u c ng d ng trong WRP và DSDV. Vì v y. cách th c tính toán tuy n.1 So sánh các giao th c nh tuy n cùng ki u i v i ti p c n này. DSDV và FSR là khác nhau. các giao th c nh tuy n theo yêu c u l i t p trung vào các v n tr x lý tuy n và l ng tài nguyên tiêu th . ánh giá c th c hi n theo các tiêu chí trên các khía c nh c b n nh : ph ng pháp c p nh t thông tin nh tuy n. WRP tránh c l p vòng nh ng ph i b sung thông tin trong tiêu . DSDV s d ng chu i tu n t ích tránh l p vòng và FSR s d ng c tính tránh l p vòng k th a t thu t toán nh tuy n tr ng thái liên k t. các giao th c nh tuy n lai ghép MANET c s d ng trong ki n trúc phân c p.

Các khía c nh c a ra so sánh các giao th c khác ki u trong các kh o sát g n ây g m: ch t l ng d ch v . Nh ng khi l ng t i t ng lên. V i mô hình l u l ng t i cao. vì v y hi n t ng dao ng có th x y ra khi ph i h p gi a các node cùng th c hi n m t tác v . DSR s d ng a ch trong tr ng ghi tuy n c a các gói tin d li u và TORA s d ng tr ng s n nh t c a các node trong tuy n ho t ng ch ng vòng l p. l n nh ng FSR có l i th h tr nh tuy n a ng và ch t 3. 3. i v i mô hình có s l ng node nh .2 So sánh các giao th c nh tuy n khác ki u. Các tiêu chí t ra so sánh g m: L ng thông tin tiêu nh tuy n. K t qu mô ph ng ch ra tr ng h p k ch b n có s l ng node l n. TORA s d ng thu t toán o ng c liên k t tái c u trúc b ng nh tuy n khi m t node phát hi n l i liên k t t i h ng i. giao th c AODV có hi u n ng t t h n OLSR và TORA. c ng nh s d ng k thu t tràn l t gói tìm tuy n. So sánh các giao th c nh tuy n theo yêu c u DSR.1. Kh n ng m r ng: c tính di ng c a các node và s nh h ng t i kh n ng m r ng c a các giao th c nh tuy n trong m ng MANET c ánh giá trong. hi u n ng nh tuy n và kh n ng m r ng c a giao th c nh tuy n. Vì v y. k t qu mô ph ng cho th y hai giao th c OLSR và AODV thích h p h n TORA và có hi u n ng t t h n trong môi tr ng gi nh ã xu t. hi u n ng DSR suy gi m rõ r t và th p h n so v i giao th c AODV. khi s l ng node t ng và m c ngh n m ng l n thì t l chuy n phát thành công các gói tin c a AODV t t h n OLSR và TORA. Tuy nhiên. . DSR c ng có c hi u n ng t t h n AODV.nên ph c t p l u tr l ng d ch v . L ng thông tin tiêu nh tuy n: DSR th c hi n ph ng pháp nh tuy n ngu n và l u tr t m th i thông tin nh tuy n. Ch t l ng d ch v : Các giao th c kh o sát g m giao th c nh tuy n AODV. OLSR và TORA c th c hi n trong môi tr ng mô ph ng có m c t c ngh n th p và s l ng node c nh [6]. Thêm vào ó. AODV và TORA là các giao th c nh tuy n theo yêu c u c xu t cho m ng MANET nh m gi m thông tin tiêu và c i thi n kh n ng m r ng. m t node thông báo t i ngu n kh i t o l i ho t ng tìm tuy n m i khi l i ng d n x y ra. ch ng l p vòng và hi u n ng nh tuy n. AODV có l ng tiêu thông tin nh tuy n nh h n và em l i kh n ng m r ng t t h n khi kích th c các b n ghi tuy n b gi i h n. TORA yêu c u thêm s ng b c a các node liên quan. AODV s d ng k thu t tìm ki m tuy n t ng t nh DSR nh ng ch l u tr thông tin nh tuy n cho b c nh y k ti p t i các node c a tuy n ho t ng.2. C AODV và DSR u s d ng ph ng pháp tràn l t thông tin t i t t c các node khác v l i liên k t. t i và t c di chuy n th p. trong khi ó TORA ch tràn l t thông tin t i các node lân c n liên k t l i. hi u n ng c a giao th c DSR t t h n AODV do tiêu nh tuy n t n ít tài nguyên h n. K thu t ch ng l p vòng: Giao th c nh tuy n AODV s d ng các s th t tránh l p vòng. mb om ts c tính ch t l ng d ch v . C p nh t thông tin l i ng d n: Trong hai giao th c nh tuy n AODV và DSR. Hi u n ng giao th c: Hi u n ng c a các giao th c DSR và AODV c so sánh trong d a trên mô hình mô ph ng. c p nh t thông tin l i ng d n.

V i các mô hình di chuy n b sung ( ng ng u nhiên. b c ng u nhiên và h ng ng u nhiên). Các k t qu mô ph ng v thông l ng. giao th c AODV cung c p giá tr hi u n ng trung bình t t nh t trong ba giao th c trên. K T LU N Các giao th c nh tuy n MANET hi n v n ang c ti p t c nghiên c u và c i thi n. k t qu mô ph ng u cho th y AODV có hi u n ng t t h n so v i DSR và TORA ngay c khi h th ng có l ng t i cao. 4.Khía c nh hi u n ng: Trên khía c nh phân tích hi u n ng c a các giao th c nh tuy n MANET. hi u n ng m ng. k ch b n ng d ng v n ang là các v n m . vi c so sánh và ánh giá giao th c c n có thêm các mô hình và k ch b n ng d ng ti p c n c các i u ki n th c ti n. K t qu mô ph ng cho th y hi u n ng DSR t ng lên i v i t s chuy n phát gói tin. so sánh các giao th c OLSR. tr c a các giao th c nh tuy n ã t c k t qu t ng t . . Nói cách khác. theo phân b Pareto và hàm m . chúng tôi ã xây d ng mô hình mô ph ng t ng t v i các b sung v mô hình di chuy n c a các node. xác nh tính t ng thích và kh n ng tri n khai c a giao th c nh tuy n. Vì v y. t i. Trên c s các giao th c nh tuy n ã xu t. hi u n ng c a OLSR gi m xu ng khi t i cao và tính ng c a các node t ng. Trên mô hình xu t. m t lo t các khía c nh liên quan t i v n nh tuy n nh : ch t l ng d ch v . DSR và AODV trong môi tr ng l u l ng t t ng ng g m: t c bit c nh CBR (Constant Bit Rate).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful