You are on page 1of 2

© 2010 Βασίλης Ν.

Βασιλείου

Α’ Επειςόδιο (ςτ. 162-279 από μετάφραςη), ςελ. 53-59


Ερωτήςεισ:

1. Να εντοπίςετε και να ςυμπλθρϊςετε τουσ ςτίχουσ που αναφζρονται ςτα παρακάτω κεματικά κζντρα τθσ
ενότθτασ:
Δομι ενότθτασ κεματικζσ ενότθτεσ Θεματικά κζντρα
αιτιολογία ςφγκλιςθσ τθσ ςυνζλευςθσ (επίδειξθ
ςτ. μετριοφροςφνθσ και ευςζβειασ, ευαρζςκεια για τθν
αφοςίωςθ των γερόντων)
ςτ. τονιςμόσ τθσ νομιμότθτασ τθσ διαδοχισ
Εμφάνιςθ
Διακιρυξθ τθσ πολιτικισ του φιλοςοφίασ: αναφορά
Κρζοντα
ςτ. ςτα βαςικά ςτοιχεία του θγζτθ (ψυχι, φρόνθμα,
γνϊμθ, νομοκετικι ικανότθτα)
Προγραμματικζσ
ανακοίνωςθ του διατάγματοσ για τθ μετακανάτια τφχθ
διακθρφξεισ του ςτ.
των δφο νεκρϊν αδελφϊν
νζου βαςιλιά
ανακεφαλαίωςθ και διαβεβαίωςθ για τισ προκζςεισ
ςτ.
του βαςιλιά να τθριςει τισ αρχζσ που εξζκεςε
Η αντιπαράταξθ των επτά λοχαγϊν, θ ιττα των
ςτ.
Αργείων και θ αλλθλοκτονία Ετεοκλι-Πολυνείκθ
Ζκφραςθ νομιμοφροςφνθσ από το χορό με ψυχρι
Χορόσ ςτ.
υποδοχι του κθρφγματοσ και επιφυλακτικότθτα
προςπάκεια φφλακα να εξθγιςει το ςκοπό τθσ άφιξισ
εμφάνιςθ
ςτ. του και ταυτόχρονα να απαλλάξει τον εαυτό του από
φφλακα
κάκε ευκφνθ
ανακοίνωςθ τθσ ταφισ του Πολυνείκθ, περιγραφι του
ςτ.
τρόπου ταφισ και αντιδράςεισ των φυλάκων
διάλογοσ αντίδραςθ των φυλάκων μετά τθ διαπίςτωςθ τθσ
Κρζοντα – ταφισ (διαπλθκτιςμοί μεταξφ τουσ, απόφαςι τουσ να
ςτ.
φφλακα, γνωςτοποιιςουν το ςυμβάν ςτον Κρζοντα, επιλογι
αγγελία φφλακα αγγελιοφόρου)
ςτ. ερμθνεία του ςυμβάντοσ από το χορό

2. Δικαιολογιςτε μζςα από το κείμενο τουσ χαρακτθριςμοφσ του Κρζοντα ωσ α) μετριόφρονα, και β)
ευςεβοφσ βαςιλιά. Ποια ςκοπιμότθτα εξυπθρετοφν τα λόγια του αυτά;

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

3. Σφμφωνα με τον Κρζοντα, ποιεσ αρετζσ πρζπει να ζχει ο ικανόσ άρχοντασ;

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

4. Πϊσ δικαιολογεί ο Κρζων τθν απόφαςι του για τθν τφχθ του Πολυνείκθ; Πϊσ αντιδρά ο χορόσ;
© 2010 Βασίλης Ν. Βασιλείου

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

5. Συμφωνείτε με τθν άποψθ ότι πίςω από τα λόγια του Κρζοντα κρφβονται θ αναςφάλεια, ο αυταρχιςμόσ,
θ αλαηονικι ζπαρςθ και θ μονομζρεια του χαρακτιρα του;

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

6. Να δικαιολογιςετε μζςα από το κείμενο το χαρακτθριςμό του φφλακα: «είναι απλόσ, λαϊκόσ,
κουτοπόνθροσ και αφελισ άνκρωποσ, που αφθγείται παραςτατικά τα γεγονότα και μετατρζπει το
τραγικό ςε κωμικό. Με γνωμολογίεσ, μακρολογίεσ, ακατάςχετθ φλυαρία και περιαυτολογία, με
αοριςτίεσ και υπεκφυγζσ, πολλαπλαςιάηει τθν αγωνία των κεατϊν και προκαλεί εκνευριςμό και
αγανάκτθςθ ςτον Κρζοντα».

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

7. Ποια ςτοιχεία από τθν περιγραφι του φφλακα προκαλοφν το μυςτιριο και δικαιολογοφν τθν αμζλεια
των φρουρϊν;

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

8. Πϊσ αντιδροφν οι φφλακεσ μπροςτά ςτο τετελεςμζνο τθσ ταφισ;

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

9. Ο χορόσ πϊσ ερμθνεφει τθν είδθςθ τθσ ταφισ του νεκροφ; Ποια αμφιςβιτθςθ τθσ απόφαςθσ του
Κρζοντα υπάρχει ςτα λόγια του;

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................