P. 1
Духовност;Afilohije o postu; BERDJAJEV o Savrsenosti hriscanstva i nesavrsenosti hriscana

Духовност;Afilohije o postu; BERDJAJEV o Savrsenosti hriscanstva i nesavrsenosti hriscana

|Views: 18|Likes:
Published by lazarilic

More info:

Published by: lazarilic on Dec 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2012

pdf

text

original

Духовност: Његош и исихазам

Постављено 19.09.2005
Тема:
Srda !"#$%&'"(
)*)!)+,- -S-./0!/ 1 +$)23S)435
*16- !-783730!/
-
-9":a;a<=1> $?@ A A;?< 9<"9#A@ a;"' ;a r?#"B"&;&CdA:&'" " D&B&9#&'9%&CE"#&9&E9%"
F&%r?G a Fra'&9#a'&< -9G&%A A 1H. '?%A@ ar&("G& A S'?G&$ 2&r" " a Ia#%aA@ Fa@
da%#?@ " %&d SrDa A G& 'r?<?. +a$Fr?@ "9":a;a< &;a(a'a F&d'";"(%" a("
:r"9(a9%&B ;"'&Ga@ Fr&'&d?&B Fr'?9G'?& A <&#"G'?&< G":&'a$A@ 9F&$?"<
a$(?9(? 9a aa:&r?G9%"< J&G9?#"(%"<K <&a9%"< ;"'#$?$?< A FA9G"$" "#" A
?a9a#$?&< <?9GA. Sa<a Br(%a r?( isihia ;a(":G"9"a@ 9F&%&$9G'&@ <"r@ AAGra9$?
<&#"G'?& G":&'a$?@ A<& d?#&'a$?@ A<&C9rda(A ?Fr?%&"d& F&a'#$aA <&#"G'A
L Gospode, Isuse Hriste, Sine Boziji pomiluj me gresnoga L %&$&< 9? &9G'arA$? ;"'&
&F9G?$? 9 I&B&<@ #"(& obozenje@ F&(?Ga% Fr?&Dra;a$a #"(&9G" 9a<&B F&d'";"%a
J<&a:aK@ a#" " drAB": #$Ad" " (?#&B 9'?Ga.
7a& dA:&'& Gra;?$? " r?#"B"&;&CE"#&9&E9%a &r"$?Ga("$a "9":a;a< "<a 9'&$?'r9?
Fr?G:&d"(? A $Ad?$9%&CD"D#"$9%&$ aF&%a#"FG"(" " A Br(%&$ r?#"B"&;&$ E"#&9&E"$" 9r?d$?B "
&'&B F#aG&";<a. -Fa%@ "9":a;a< 9? %a& F&9?Da ;"'&G" 9Ga' " F&B#?d a 9'?G ra;'"& "
A&D#"("& A ra&:r"9(a9%&< <&a9G'A J?B"FaG9%&<@ 9"r"$9%&CFa#?9G"9%&< " 9"a$9%&<K.
- '?( A ra&< :r"9(a9G'A F&%a;A$? 9? $?B&'a D"Ga %ara%G?r"9G"%a da "$? A;& '?;a
;a &G9?#"(%"@ FA9G"$9%" 9G"# ;"'&Ga. 3'"< dA:&'"< ;"'&G&< ;"'?#" 9A " '?#"%" 3("
6r%'? a -9G&%A " a ?F"9%&F9%"< %aG?dra<a F& '?#"%"< Brad&'"<a. 4?#"%"
7aFad&%"$(" "; H. '?%a L 4a9"#"$? 4?#"%"@ 2r"B&r"$? I&B&9#&' " 2r"B&r"$? +"9%" L &9"<
9G& 9A Fra%G"%&'a#" "9":a;a<@ da#" 9A <A " $?B&'A G?&r"$9%A@ E"#&9&E9%&CG?&#&9%A
&DradA@ " AFra'& D#aB&dar?(" $"<a "9":a;a< $? F&9Ga& aAG?G"(" ";ra; &'&;a'?G?@
:r"9(a9%?@ Fra'&9#a'? E"#&9&E"$? " G?&#&B"$?@ <?Ga#"G?G :r"9(a9%&B ;"'&Ga@ FAG " a("
'"d?$a@ ? 9a<& (&'?%a " 9'?Ga@ ?B& " D&B&F&;a$a " F&;a$a A&F9G?. Mr?%& !a#?
/;"$? " 6ar"Brada "9":a;a< 9G";? d& S'?G? 2&r? " Ia#%aa Bd? 9'&$ 'r:Aa( d&;"'#$a'a
A 1H. '?%A. 2#a'" Fr?d9Ga'"% " ;a9GAF"% "9":a;<a A G& 'r?<? D"& $? 2r"B&r"$?
Ma#a<a@ a$Fr? 9'?G&B&r9%" F&d'";"%@ a ;aG"< " ar:"?F"9%&F S&#Aa. Ia9 %a& " %&d
'?#"%": 7aFad&%"$a(a@ " A 2r"B&r"$A Ma#a<" "9":a;a< $? ;"'?& " A Fra%G"(&< " A
G?&r"$9%&< &D#"%A.
Mra%G"%&'a A &G9?#"(%&< " G":&'aG?#$9%&< a("A ;"'&Ga A ?B"FaG9%&<@ 9"r"$9%&C
Fa#?9G"9%&< " 9"a$9%&< <&a9G'A@ G?&r"$9%" A&D#"(a'a &d 9Gra? '?#"%":
7aFad&%"$a(a "; H. '?%a@ ;"'?(" A Fra%9" " G?&r"$" %r&; '?%&'? %&d /r?&FaB"Ga@ 5&'aa
*?9G'"("%a@ !a%9"<a -9F&'?d"%a@ 5&'aa Na<a9%"a@ 9'. S"<?&a +&'&B
I&B&9#&'a@ +"%"E&ra -9":a9G? " 2r"B&r"$a S"a"Ga@ "9":a;a< $? A 9'&< aAG?G"(&<
&D#"%A d&9F?& " d& 2r"B&r"$a Ma#a<? A 1H. '?%A@ Bd? " %ada $? %a& &9&'" dA:&'&C
F&d'";"(%" " E"#&9&E9%&CG?&#&9%" <?G&d F&;a$a " d&;"'#$a'a$a I&Ba@ 9'?Ga " (&'?%a@
Fr?d9Ga'#$a& dA:&'" r??9a9" F&%r?G A9<?r? a 9"G?;A D&;a9%&B " (&'?(a9%&B@
;a ra;#"%A &d $?<A 9a'r?<?? ;aFad? G?d?("$?@ AFra'& &d'a$a$a 9'?Ga " (&'?%a &d
I&Ba@ &d&9& 9?%A#ar";a("$?. 3'& $? A$?d& " ;B&da Fr"#"%a da 9? F&$a9" " %&r?
?'r&F9%&B :A<a";<a. +a"<?@ d&%G&r E"#&9&E9%": aA%a@ 9?E %aG?dr? D"&<?d"("9%?
?G"%? 8A9%&B dr;a'&B <?d"("9%&B Ea%A#G?Ga@ -. 4. S"#?$a<&'a@ &D$a9$a'a F&$a<
:A<a";<a: Pojavivsi se kao sporedni produkt jeretickih sporova o prirodi
Bogocoveka u srednjem veku, ideja humanizma stice siroku popularnost u epohi
renesanse. U docnijim vekovima humanizam stice snagu kao ideologija (&'?%&D&;$a
koja je direktno suprotna hriscanstvu. S'? ;a (&'?%a@ 9'? ;a (&'?%&'& d&Dr& kome
nije poznat ovaj credo humanizma koji iskljucuje glavni sadrzaj d&Dra ! spasenje
besmrtne duse covekove. Humanizam je, sto dalje to vise, iskljucivao apotezu coveka,
apotezu ljudskih vrednosti, ljudskih mogucnosti.=2> -9":a;a< A 4";aG"$" "
9r?d$&'?%&'&$ SrD"$" " A %&< 9#A(a$A "$? D"& nehumanisticki. +aFr&G"'@ & $? 9'?G@
(&'?%a@ <"9a&@ E"#&9&E"$A@ %A#GArA@ A<?G&9G@ aE"r"<"9a& a drABa("$" a(" A &d&9A a
;aFad"< :A<a";a<@ A %&G?%9GA D&B&(&'?(a9%? ;a$?d"(? 9a I&B&<@ $a'#$?? A
.r"9GA@ a d&9GAF? A 6r%'". Mra'&9#a'a 4";aG"$a " &d $? %r9G?" " Fr&9'?(?" S#&'?"
;"'?#" 9A A " %r?Ga#" 9? ?%"< drAB"<@ 9a<&9'&$"< dA:&'"< FAG?'"<a@ ;a ra;#"%A &d
9a'r?<?&B "< :r"9(a9%&B 0aFada@ %a%& A dA:&'&< ;"'&GA@ Ga%& " A E"#&9&E"$"@
G?&#&B"$"@ A<?G&9G" " &9Ga#"< 9E?ra<a #$Ad9%&B dA:&'&B " <aG?r"$a#&B ;"'&Ga A
%&$"<a 9? (&'?% Fr&$a'#$A$? %a& 9G'ara#a(.
I#aB&dar?(" 2r"B&r"$A Ma#a<" "9":a;a< %a& dA:&'" F&%r?G A 4";aG"$" A 1H. '?%A "<a
9"r&% AG"(a$ a 9'? 9#&$?'? ar&d&B ;"'&Ga " %A#GAr?. M&r?d 2r"B&r"$a Ma#a<?@ 'a;& $?
9F&<?AG" " ;a(a$&B "9":a9GA S'?G? 2&r? " ("Ga'&B Ia#%aa@ 9'. 2r"B&r"$a S"a"GA@ $?r
&d $?Ba F&G"(? ("Ga' "; A(?"%a@ " G& 9rF9%": "9":a9Ga@ F&;aG": %a& Sinaiti@ %&$" 9A
d?#&'a#" A 9r?d$&'?%&'&$ SrD"$"@ ar&("G& A 1H. " 15. '?%A. ,a%& $? &'a$ F&%r?G D"&
Fr"9AGa " A SrD"$" %?;a *a;ara " d?9F&Ga SG?Eaa *a;ar?'"(a@ a Fr?%& $? 9"r" 9? " a
9?'?r&"9G&%@ A 4#a9%A@ !&#da'"$A " $A;A 8A9"$A@ da D" 9? A &9a<a?9G&< '?%A Fr?%&
Ma$9"$a 4?#"(%&'9%&B 'raG"& a S'?GA 2&rA. 1 19. " F&(?G%&< 20. '?%a "9":a;a<
d&;"'#$a'a 9'&$ &'" Fr&('aG A rA9%&< 9Gar(?9G'A JS?raE"< Sar&'9%"@ 9Gar(" 3FG"?
FA9G"$?@ 5&'a 7r&9GaG9%"K. Ia9 %a& A 4";aG"$" A 1H. '?%A " A SrD"$" A 1H. " 15. '?%A@
"9":a;a< $? A 8A9"$" F&(?G%&< 20. '?%a "<a& '?#"%" AG"(a$ a %A#GArA. 8A9%a
"G?#"B?("$a G&B 'r?<?a &d&9"#a 9? 9a F&$a(a"< "G?r?9&'a$?< Fr?<a Fr&D#?<A
;a%a " 9"<D&#a. 5a% AG"(a$ "9":a;<a Fr"9AGa $? %&d G?&#&Ba &(a Ma'#a O#&r?9%&B@
F&;aG&B <aG?<aG"(ara " Fr?d9?d"%a !&9%&'9%&B <aG?<aG"(%&B drA9G'a@ Fr&E?9&ra
N"<"Gr"$a O$&d&r&'"(a 5?rB&'a@ E"#&#&Ba " E"#&9&Ea $?;"%a /#?%9?$a *&9?'a@ F?9"%a
39"Fa )<"#$?'"(a !?d?#$9Ga<a " A&F9G? %&d F?9"%a rA9%&B 9"<D&#";<a=P>. - A
daa9$? 'r?<? &'a$ ";ra;"G& Fra'&9#a'"@ F&d'";"(%&C<"9a&" F&%r?G F&&'&
d&;"'#$a'a 9'&$ Fr&('aG a S'?G&$ 2&r"@ a G?&r"$9%" Ba 9'? '"9? ";#a;A " ra;radA$A
Fra'&9#a'" ?&FaGr"9G"(%" D&B&9#&'".
--
+a &9&'A &'&B %raG%&B " 9a;?G&B "9G&r"$aGa "9":a;<a %a& dA:&'&B F&%r?Ga@
Fr"<?(A$?<& da $? "9":a9G"(%a <"9a& F&9r?d9G'&< 4";aG"$? " $?? %A#GAr? Fr"9AGa A
9r?d$&'?%&'&$ SrD"$" 1H. " 15. '?%a %&$a $? " 9a<a #?B"G"<"@ dA:&'"@ %A#GAr" "
"9G&r"$9%" a9Ga'#$a( '";aG"$9%? Grad"("$?. SrD"$a 1H. " 15. '?%a@ dr;a'a %?;a *a;ara "
$?B&'&B a9#?d"%a d?9F&Ga SG?Eaa *a;ar?'"(a@ SrD"$a Fr?G%&9&'9%a " F&9#?%&9&'9%a@
SrD"$a ("$? $? 9r(? A %&9&'9%&< ;a'?GA " %?;?'&$ '?(?r"@ $?9G? EAda<?G@ G?<?#$ a
%&$?< F&("'a " 6ra 2&ra "; 'r?<?a d"a9G"$? M?Gr&'"(a " $?&B@ ;a G?<A &'&B
G?%9Ga@ a$;a(a$"$?B Fr?d9Ga'"%a@ '#ad"%? M?Gra -- M?Gr&'"(a +$?B&9a. ,a 6ra 2&ra
$? #&B"(a@ d"r?%Ga@ d?#&< " :r&&#&9%" a9Ga'a% dr;a'? %?;a *a;ara " d?9F&Ga
SG?Eaa *a;ar?'"(a. SrD"$a r&d?a A %&9&'9%&< ;a'?GA@ %?;?'&$ ;a%#?G'"@ A
7&9&'9%&< D&$A@ $?9G? dr;a'a@ %&%r?Ga "9G&r"$9%a ("$?"(a A %&$&$ $? &9G'ar?a
r?a#a 9"G?;a d'a Fr"("Fa: (ar9G'a ?D?9%&B " (ar9G'a ;?<a#$9%&B. 3a Fra%G"(&@
9'&$"< ";B#?d&<@ F&9G&$a$?< A 9F?("E"(&< "9G&r"$9%&< %&G?%9GA F&9#?%&9&'9%&B
'r?<?a@ Fr?d9Ga'#$a $?dA 'r9GA A<?G&9G". ,a dr;a'a@ %a& drA9G'?&CF&#"G"(%a "
"9G&r"$9%a r?a#&9G@ $?9G? Fr&9G&r A %&$?< $? (ar9G'& ?D?9%& D"#& Fr"9AG& a ;?<#$"@
da%#?@ A (ar9G'A ;?<a#$9%&<. 7a%& $? "arstvo nebesko prisustvo svetlosti #uha
Svetoga u dusi J%a%& '?#" $?da &d ra": -9G&(": 3Ga(aK@ Ga%& 9? <&;? G'rd"G" da SrD"$a
d?9F&Ga SG?Eaa *a;ar?'"(a Fr?d9Ga'#$a $?da Fr"<?r &'aF#&(?$a "9":a9G"(%? E"#&9&E"$?
A E&r<" dr;a'?@ %a& Fr&9G&rA A %&$?< 9? &9G'arA$? 9arad$a J9"?rB"$aK "d"'"dAa#":
9G'ara#a(%": ??rB"$a (&'?%aC'#adara " ?9G'&r?":@ D&;a9%": D#aB&daG": ??rB"$a
,'&r(a.=H>
6ra 2&ra '#adar9%? d"a9G"$? M?Gr&'"(a r&d?a $? "; d?9F&G&'"? SrD"$?. 3 G&<?
9'?d&(" " +$?B&9 A Gorskom vijencu:
Sto utece ispod sablje turske,
sto na vjeru pravu ne pohuli,
sto se ne hce u lance vezati,
to se zbjeza u ove planine
da ginemo i krv prolivamo,
da junacki amanet cuvamo,
divno ime i svetu slobodu.
Sve su nase glave izabrane=5>
SrD"$a r&d?a A %&9&'9%&< ;a'?GA@ %?;?'&< &Fr?d?#$?$A ;a (ar9G'& ?D?9%&@ %r9G?a
A %r'#$A %&9&'9%": <A(?"%a@ Fr?%& d?9F&G&'"? SG?Eaa *a;ar?'"(a a9Ga'"#a $? 9'&$
;"'&G A 6r&$ 2&r" d"a9G"$? M?Gr&'"(a. 0a"9Ga@ 9 %&$? B&d 9Gra? da 9? F&B#?da@ 6ra
2&r? $? 9F?("E"(a " F&9?Da. +$? B?&BraE9%" F&#&;a$ $? Ga%a' da ,Ar(" $&<? "%ada
"9A A F&GFA&9G" &'#ada#". 3a "%ada "$? D"#a " Fra'&@ " ad<""9GraG"'&@ d?&
,Ar9%&B (ar9G'a. Sa<a F& 9?D"@ F& %&E"BAra("$" G?r?a@ &a $? $?da a9%?G9%" Fr&9G&r L
%r9?'"Ga " %r9a@ F&9a ;?<#$a. 3'a dr;a'a #&("raa $? A F#a"a<a " Drd"<a@
F&d'A(?a <&r?<@ &DBr#$?a &D#a("<a@ <ar%"raa *&'(?&< %a& d&<"aG"<
"9G&r"$9%&C<"G9%"< Fr&9G&r&<@ F&FAG aG"(%&B 3#"<Fa@ " a %ra$A@ %rA"9aa M?Gr&< --
%&$" $? A "9G& 'r?<? " ?F"9%&F@ " '#adar@ " F&?Ga JF?9"%@ 9G'ara#a(K. 1 $?d&$ #"(&9G"
9A9r?#a 9A 9? 9'a Gr" aGr"DAGa D&;a9%? '#a9G": ;a%&&da'a(@ Fr&r&% " <Adra( J9'?G&'" "
dA:&'" '#adar " 9Ga'ara#a(K. M&G'rdA ;a &'a%a' ;a%#$A(a% a#a;"<& " %&d /"(? Sa'"(C
8?Da( %&$a 6rA 2&rA " '#ad"%A M?Gra -- &Fa;a a 9#"(a a("@ %a& a9Ga'a% " 9"G?;A
d'?$A "9G&r"$9%": #""$a: $ao i nasa zemlja, ona je svet tvrdih suprotnosti u kome kroz
nezne ljubavne pesme progovara nesavitljivost borbenih tradicija a kroz junacke
ponekad cudna eticka i osecajna mekoca% u kojoj je anticki kult herojske
pozrtvovanosti spojen sa jednom novom osecajnoscu, koja je nasu narodnu tragediju u
&I' veku ucinila predominantnom dusevnom sadrzinom kroz vekove. Iz tog dusevnog
stanja razvila se, kao njegova konkretizacija u stvarnosti, "rna Gora. J...K ( ta "rna
Gora dala je i samu svoju najpuniju konkretizaciju u poeziji, u svome i
opstejugoslovenskom velikom pesniku Petru Petrovicu )jegosu.=Q>
3'a$ %raG%" d"9%Ar9 & 6r&$ 2&r" " +$?B&9A %a& ?F"9%&FA@ '#adarA " F?9"%A $?9G?
F&%A9a$ da 9? " 'a#"G?rar? ("$?"(? J"9G&r"$a " D"&BraE"$aK@ %&$? 9A A A9%&$ '?;" 9a
*ucom mikrokozmom 9aB#?da$A A 9'?G#A "9":a9G"(%? <"9#"@ $?r "< $? 9'"<a "9:&d"9G? "
$?;Br& A #"(&9G" 9AD$?%Ga %&$" Fra%G"%A$? isihiu@ ;"'" F& I&;"$"< ;aF&'?9G"<a. 0"'?("
"9":a9G"(%A Fra%9A@ F&d'";"% F&("$? da Fr?&Dra;a'a ? 9a<& 9?D? ?B& " (?#&%AFA
9G'ar&9G J"9G&r"$9%A@ F&#"G"(%A@ 9&("$a#AK &%& 9?D?@ (?#" 9'?G. ,a%&d?@ 9<"9a& &'&B
d"9%Ar9a $? " A G&<? da Da9 9'? JF&#"G"(%a@ "9G&r"$9%a " drA9G'?a 9G'ar&9G dr;a'? %a&
Fr&9G&ra A %&$?< 9? '#adar Fr&$a'#$A$? %a& 9G'ara#a(@ da%#? (?#" 9'?GK Fr?&Dra;?& <&;?
da ;"'" %a& A<?G&9G a $?d&<@ A ?G"(%&< " ?9G?G9%&< 9<"9#A '"9?< 9G?F?A
?B;"9G?("$?. 1 G&< 9<"9#A "$? a &d<?G r?(" da $? +$?B&9@ r?9a'a$A(" <A(a
E"#&9&E9%a " D&B&9#&'9%a F"Ga$a A *uci mikrokozma@ A %&$&$ 9A 9? a $?d&< <?9GA
9r?#" F&?;"$a@ E"#&9&E"$a " G?&#&B"$a@ &%'a#"G?G"& (?#&%AFA Fr?d<?GA@ F&$a'A " <&ra#A
9G'ar&9G 9'&B 'r?<?a " Fr&9G&ra. M&9#? *uce +$?B&9 $? A9F?& da 9r?d" AAGardr;a'?
&d&9?@ da 9A;D"$? aar:"$A %&$a $? '#ada#a <?dA (r&B&r9%"< DraG9G'"<a " da
A9F&9Ga'" r?d@ ;a%& " '#a9G. /ar:"$A $? Fr?&Dra;"& A <&ar:"$A. 6ra 2&ra
+$?B&9?'&B 'r?<?a Fr?d9Ga'#$a %&%r?Ga Fr"<?r AG"(a$a "9":a9G"(%? <"9#" A "9G&r"$".
,a%& $? +$?B&9 $&9 $?da ?F";&da AG"(a$a "9":a;<a a 9G'ara#a9G'& %&$? $? a9#?d"&
;a$?d& 9a (?#&%AF&< Grad"("$&< " dA:&< 9r?d$&'?%&'? SrD"$? 1H. " 15. '?%a@ a
%&$? $?@ %a& 9G& $? '?( r?(?&@ #?B"G"<a "9G&r"$9%" " dA:&'" a9Ga'#$a( '";aG"$9%?
Grad"("$?@ a $?"< F&9r?d9G'&< " ";'&r? "9":a9G"(%? <"9#".
---
Mr? ?B& 9G& DAd? aF&9Gr&E"ra (?Gra#" Fr&D#?< &'&B rada@ 9adr;a A $?B&'&<
a9#&'A@ F&Gr?D& D" D"#& ";#&;"G" " &9&'? ?#?<?G? "9":a9G"(%? E"#&9&E"$?@ &d&9&
B&9?&#&B"$?. +$": $? &F9"r& ";#&;"& ?F"9%&F /Gaa9"$? J5?'G"(K A '?( F&<"$a&$
9GAd"$" Prolegomena za isihasticku gnoseologiju@=R> a &'&< Fr"#"%&< D" D"#& F&;?#$& A
$?d&< 9"G?G";&'a&< " 9"<F#"E"%&'a&< &D#"%A a'?9G" ?#?<?G? "9":a;<a
?&F:&d? Fr"#"%&< ("Ga$a " "G?rFr?Ga("$? 9G":&'a +$?B&9?'? *uceS "G?rFr?Ga("$? %&$a
(? 9? &9#&"G" a <?G&d reda+po+red@ D#";a% G?&r"$" I&Bdaa M&F&'"(a@ &d&9& A
&'&<@ %&%r?G&< 9#A(a$A@ a <?G&d 9G":a F& 9G": stiha+po+stih.
+a"<?@ :r"9(a" E"#&9&E"ra A &'& Gr&$?:
A ;aF&'?9G"<a I&;"$"<S
A d&B<aG"<aS
A '?r".
0"'#$?$? A ;aF&'?9G"<a I&;"$"<@ $":&'& Fra%G"%&'a$? ";Da'#$a A< &d 9Gra9G"@
d&B<aG" Ba A'&d? A F&;a$? F&9G&$?(": 9G'ar"@ a '?ra Ba A'&d" A '"d?$? J9&;?r(a$?K
S'?G? ,r&$"(?. .r"9(9%a E"#&9&E"$a $? Gr&9G?F?a. 3a $? Fra%G"(a J;"'#$?$? F&
;aF&'?9G"<a I&;"$"<K@ G?&r"$9%a JF&;a$? D"(a " 9G'ar"K " G?&#&9%a J'"d?$? I&Ba L
S'?G? ,r&$"(?K. 3'a Gr&9G?F?&9G :r"9(a9%? E"#&9&E"$? Fr"<?Ga $? " A Gr"<a %$"Ba<a
SGar&B ;a'?Ga %&$? 9? d?#? a: ;a%&@ Fr&r&%? " <Adr&9G". Mr"<?(A$?<& Ga%&d? da $? "
9a< +$?B&9 %a& "9G&r"$9%a #"(&9G A 9?D" 9adr;a& &'a Gr" aGr"DAGa@ 9G?F?a E"#&9&E"$?:
;a%&&da'a( L 9'?G&'" '#adar@ Fr&r&% L ?F"9%&F@ '"9&%" (r%'?" '?#"%&d&9G&$"%@
<Adra( L F?9"%@ F&?Ga@ 9G'ara#a(. Mr"<?G& $? da 9a &'&< Gr"$ad&< %&r?9F&d"ra$A " Gr"
#"(a@ Gr" "F&9Ga9" I&Ba %&$" $? I&BC3Ga( J9Gar&;a'?G" ;a%&&da'a(K@ S" I&;"$" L -9A9
.r"9G&9 JFr&r&% +&'&B ;a'?GaK " I&BCS'?G" NA: JS'?Fr"9AG" 0"'&G&da'a(@ N?#aG"%K.
=T>
4a;& $? Ga%&d? "9Ga(" " da $? "9":a9G"(%a <"9a& F& 9'&< %ara%G?rA aG"&<"(a@ 9G& ?
;a(" " Fr&G"'r?(a@ ?B& ?9'&d#$"'a " a $?da E"#&9&E9%" sistem <"9#$?$a@ "d?$a "#"
F&$<&'a. 3'& &F9G?$? 9a I&B&< "$? " 9a<& intelektualno@ noetsko@ racionalno@ $?r
$? (&'?% ?9G& da#?%& '"9? &d 9a<? racionalne egzistencije.=9>
M&%a$a$?<@ Fr?A<#$?$?< " 9<"r?&A<#$?< (&'?% 9? &G'ara ;a <&BA(&9G d?#&'a$a
NA:a S'?G&Ba. 1 9arad$" S'?G&Ba NA:a " (&'?%&'&B dA:a@ A G&$ 9"?rB"$" 9? " a#a;"
(?#&%AFa 9<"9a& "9":a9G"(%? B&9?&#&B"$?. 6a% D" 9? <&B#& r?(" da $? 9<"9a&
:r"9(a9%&B ;"'&Ga ;ad&D"$a$? NA:a S'?G&Ba@ a .r"9(a9G'& r?#"B"$a NA:a S'?G&Ba.
S'?G" NA: 9? A "9":a9G"(%&< d&;"'#$a$A $a'#$a A'?% %a& D#aB&daGa S'?G#&9G@ &a%'a
%a%'a $? D"#a Ga'&r9%a 9'?G#&9G A 'r?<? .r"9G&'&B Fr?&Dra;?$a a B&r" ,a'&r@ Fr?d
/F&9G&#"<a. 3'a S'?G#&9G NA:a S'?G&Ba d&;"'#$a 9? %&d "9":a9Ga A'?% %a& r?a#&
Fr"9A9G'& A (&'?%A@ '?(a@ D&;a9%a ?9G'&r?a 9'?G#&9G@ a ? %a& aF9Gra%Ga
AAGra9$a prosvetljenost. 1%raG%&@ A "9":a9G"(%&$ G?&#&B"$" " B&9?&#&B"$" 9'?G#&9G" rad"
9? AFra'& & &&<? & (?<A B&'&r" 9'?G" S"<?& +&'" I&B&9#&': )ije znanje svetlost,
nego je svetlost ,Bozanska- pravo znanje.
-4
M&9G& F&;a$? A "9%A9G'A "9":a9G"(%? E"#&9&E"$? "$? d"9%Ar;"'"@ 9F?%A#aG"'" a%G@ ?B&
9A9r?G (?#&B (&'?%a #"(?< A #"(? 9a ;"'&< -9G"&<@ " Fr"#"%&< GraBa$a ;a "9":a9G"(%"<
?#?<?G"<a A +$?B&9?'&$ *uci F&Gr?D& $? D"G" <a%9"<a#& E#?%9"D"#a " slobodan@
F&;a'a$A(" Fr"r&dA F&?;"$? %&$a $? misljenje u pesnickim slikama. 7a& Ga%'a@ " F&?;"$a
Fr?d9Ga'#$a ?%A 'r9GA .iloso.skog sistema@ " &a &F?r"9? <?d"$?< $?;"%a %&$"@ "a%&
F?9"(%"@ $?9G? "Fa% "G?#?%GAa#"@ " %a& Ga%a' ?9a'r9? da 9? $"<? ";ra;" "d"'"dAa#&@
9AD$?%G"'& "9":a9G"(%& "9%A9G'& (?Ba $? *uca 9'&$?'r9" d&%A<?G@ 9'?d&(a9G'&.
M&A;da FAG da 9? A +$?B&9?'&$ *uci Gra;? ?#?<?G" "9":a9G"(%? B&9?&#&B"$? $?9G?
GraBa$? ;a &"< <?9G"<a Bd? +$?B&9 &9'?d&(A$? Fr"9A9G'& 9'?G#&9G" A 9'&$&$ F&?;"$".
Mr? ?B& 9G& 9? %r?? A &'a$ F&dA:'aG@ F&Gr?D& $? $&9 $?d&< %&9A#G&'aG"
'a#"G?rar? F&daG%? %&$" 9A A G?9&$ '?;" 9a 9a<"< %$";?'"< 9G'ara$?< M?Gra --
M?Gr&'"(a +$?B&9a@ %a& " 9a A9#&'"<a A %&$"<a $? &'a$ $?B&' ?F a9Ga$a&. 3'& $?
'?&<a 'a;& " &Fra'da& "<a$A(" A '"dA ("$?"(A da $? "9":a;a< $?da #"(&9"
E?&<? %&$" 9? G"(? (?#&%AF&B (&'?%&'&B ;"'&G&B a9Gr&$?$a@ " %&$" %a& Ga%a'
<&ra D"G" Fr"9AGa A 9'"< &9Ga#"< a9F?%G"<a " F&drA($"<a A %&$"<a 9? Fr&$a'#$A$?
%&%r?Ga 9G'ara#a(%a #"(&9G. M&B&G&'& " G"< Fr? 9G& $? 9#&;?&9G +$?B&9?'? #"(&9G"@
%a& $?d&B "9G&r"$9%&B E?&<?a@ '?( d?#&< " %&<?Gar"9aa. +a &'&< <?9GA Ga%&d?
$? 'a;& " aF&<?AG" da $? +$?B&9@ '?( &F"9a&< %&E"BAra("$&< 9'&$? 9G'ara#a(%?
#"(&9G"@ &9"#a( &dr?d?": Fr?d"9F&;"("$a ;a 9G'ara#a9G'& %&$? $? A dA:A "9":a9G"(%?
E"#&9&E"$?. )#?<?G" "9":a;<a Fr"9AG" 9A A 9a<&$ A<?G"%&'&$ #"(&9G" %&$a %a&
Gr&9#&$a %&r?9F&d"ra 9a Gr" "'&a "9":a9G"(%? B&9?&#&B"$?.=10> NrAB" 'a#"G?rar"
<&<?aG %&$" (? D"G" $?da &d G?<a &'&B G?%9Ga@ <&B& 9? '"9? G"(? %&%r?G&B
A<?G"(%&B d?#a@ da%#? *uce mikrokozma. 8?( $?@ a"<?@ & A9#&'"<a A %&$"<a $?
+$?B&9 F"9a& F&<?AG& F?9"(%& d?#&. -; F"9<a %&$? $? F&9#a& 9'&< ucitelju "
Fr"$aG?#$A S"<" !"#AG"&'"(A Sara$#"$"@ %a& " "; Fr"(a$a '#ad"("&B 9&Dara Sr?da&'"(a@
=11> Fr&";"#a;" da $? M?Gar -- M?Gr&'"( *ucu F"9a& &d ("9G&B F&?d?#$%a JFr'&B daa
4a9%r9$?B@ 6a9&B@ 4?#"%&B F&9GaK@ 9G& ;a(" &d 10. <arGa@ Fa d& R. aFr"#a 1TH5.
B&d"?@ da%#? (?G"r" ?d?#$?@ " G& A $?d&< da:A. 4#ad"%a 9?@ a"<?@ ;aG'&r"& A 9'&$A
%?#"$A Jrad" %aD"?GK@ 9Gr&B& ar?d"& da Ba ? A;?<"ra'a$A@ da 9? d&Dr& #&;" %a&
A9r?d ;"<?@ (a% " da <A 9? rA(a% " '?(?ra d&&9? A $?B&' rad" Fr&9G&r. 8ad"& $?@
da%#?@ A 'r?<? a$9Gr&;?B F&9Ga@ A 9a<&("@ A a9%?G9%&$ aG<&9E?r"@ (a% $? &D?;D?d"& "
"d?a#? .izioloske A9#&'? ;a rad J?&d&#$"'& $? "G?r?9aGa F&daGa% da $? +$?B&9
ar?d"& da 9? Fr&9G&r A %&$?< $? D&ra'"& ;aBr?$? %a& A9r?d ;"<? L %a& da $? :G?& da
F&9G"B? "d?a#A G?<F?raGArA Fr&9G&ra A %&$?< rad"@ '?r&'aG& da D" 9G'&r"& "#A;"$A
'aG?#?9&9G" ";$?da(a'a$?< 9&F9G'?? G?#?9? G?<F?raGAr? 9a 9F&#$a9$&<K. 3'd? $?@
da%#?@ <&BA(? Fr&a(" 9'?d&(a9G'& & Fr"9AG&9G" "9":a9G"(%? E"#&9&E"$? a $?&<
B&G&'& tehnickom "'&A. Na #" $? A G& 'r?<?@ &d&9& A&F9G?@ +$?B&9 Fra%G"%&'a&
A<&C9rda(A <&#"G'AU +? 9a<& Gada@ ?B& &d daa %ada $? F&9Ga& %a#Ad?r@ a <&;da
$&9 " ra"$? +$?B&9 9? 9"BAr& <&ra& <&#"G" I&BA. -9A9&'a <&#"G'a@ &d&9& A<&C
9rda(a <&#"G'a $?d& $? &d &9&'": <&a9%": F&9#A9a$a. 3 +$?B&9?'&$ <&#"G'"
9'?d&(" " '#ad"%a +"%&#a$ J4?#"<"r&'"(K: /olitvom je )jegos stalno bio sjedinjen sa
svojim bozanstvom. )jegova bozanska iskra neprekidno je trazila komunikacija sa
'$?("< F#a<?&< iz koga je ona i iskocila=12>. +a &9&'A &'&B 9'?d&(a9G'a '#ad"%?
+"%&#a$a <&;? 9? ;a%#$A("G" da $? +$?B&9 ? 9a<& Fra%G"%&'a& A<&C9rda(A <&#"G'A@
?B& da $? d&9?Ba& " &a$ a$'"9" 9G?F? <&#"G'?&B G":&'a$a@ Gr?AGa% &d %ada &'a
<&#"G'a 9a<a G?(?@ '?r&'aG& (a% " ?;a'"9& &d $?? $?;"(%? arG"%A#a("$?@ %ada 9? A<
9FA9Ga A 9r(?@ " %ada &" ;a$?d& 9a '&#$&<@ 9#&D&d&<@ #$ADa'#$A@ D#aB&da(A " drAB"<
9F&9&D&9G"<a " dar&'"<a D&B&#"%&B D"(a #$Ad9%&B "9FA$a'a$A F&d'";"%a NA:&<
S'?G"<. 6?9G& 9A <&#"G'?"(" &'& 9Ga$? &F"9"'a#" r?("<a: )e zivim ja, nego Hristos u
meni J9'?G" aF&9G&# Ma'#?K. 3("B#?d& $? +$?B&9 9a' D"& <&#"G'a. ,a%'a <A $? D"#a "
F&?;"$a@ ?Fr?9Ga& d"'#$?$?@ F&:'a#a " D#aB&dar?$? I&BA. 3 dA:&'&< 9Ga$A
'#ad"%"&< 9'?d&(" " *$AD&<"r +?ad&'"( A Pismima iz Italije: 'ladika cesto po
nekoliko sati sedi u svojoj naslonjaci i cuti=1P>. - a &9&'A &'&B 9'?d&(a9G'a
Fr&";"#a;" ?9A<$"' ;a%#$A(a% da $? '#ad"%a M?Gar -- Fra%G"%&'a& A<&C9rda(A
<&#"G'A@ &d&9& da $? D"& "9":a9Ga. +? 9a<& 9adr;a$?< *uce mikrokozme@ ?B& "
9'&$&< ;D"r%&< F?9a<a Pustinjak cetinjski@ F&9?D& $?"< a;"'&<@ +$?B&9 $?
&9Ga'"& 9'?d&(a9G'& 9'&$? '?;a&9G" ;a &G9?#"(%"@ FA9G"$a(%" 9G"# ;"'&Ga. 7a&
?F"9%&F@ & &'d? ?&d&#$"'& F&d9?(a a '?( F&<"$a? '?#"%? 7aFad&%"$(? %&$" 9A " A
ArDa"< 9r?d"a<a <&B#" da 9? F&d'";a'a$A %a& A FA9G"$" " A "9G& 'r?<? da "9":a;<A
da$A G?&r"$9%" " E"#&9&E9%" &D#"%. S'&$"< ?F&< *uca mikrozma +$?B&9 $?@ <adAG"<@
"9":a;<A da& F&?G9%" &D#"%.
4
Sada@ %ada 9A A d&'&#$&$ <?r" "9(rF#$?" D"&BraE9%" " "9G&r"B&raE9%" F&da(" %&$"
9'?d&(? & +$?B&9?'&< "9":a;<A@ $?B&'&$ <&#"G'"@ 'r?<? $? da 9? ;aF&(? GraBa$? ;a
?#?<?G"<a "9":a;<a " A $?B&'&< F?9"(%&< d?#A@ Ga("$? A *uci mikrokozma. !?G&d
FAG?< %&$?Ba $? <&BA(? F&G'rd"G" Fr"9A9G'& E"#&9&E"$? 9'?G#&9G" A F&<?AG&<
+$?B&9?'&< ?FA@ &dB&'ara G?&r"$" reda+po+red I&Bdaa M&F&'"(a. 3'a$ <?G&d ("" 9?
a$F&B&d"$"@ $?r " :r&&#&9%"@ %a%& 9? ?F ra;'"$a@ A<?9& $? FraG"G" F&9G?F?&
ra;'"$a$? 9'a Gr" 9Gad"$A<a "9":a9G"(%? B&9?&#&B"$?. 1 9a<&< G?%9GA ?Fa a"#a;" 9?@
a"<?@ a 9'?d&(a9G'& & Fr"9A9G'A drAB&B " Gr?(?B 9Gad"$A<a &'? B&9?&#&B"$?@
&d&9& a G?&r"$9%& " <"9GaB&9%& F&;a$?.
N&9ada9$a r?#?'aGa #"G?raGAra & 9G'ara#a9G'A M?Gra -- M?Gr&'"(a +$?B&9a@ a F&9?D& &
$?B&'&< d?#A *uci mikrokozma@ Fr"9GAFa +$?B&9?'&< F?9"(%&< d?#A %a& "9%#$A("'&
"G#?%GAa#&<@ &?G9%&<@ ra("&a#&< A<?G"(%&< &9G'ar?$A@ Fr??Dr?Ba'a$A("
("$?"(A da 9A F?9"% JF&?Ga@ 9G'ara#a(K " $?B&'& d?#& da#?%& '"9? &d ra("&a#?
?B;"9G?("$?. ,a%& /"(a Sa'"(C8?Da( A 9'&$&$ 9GAd"$" *uca mikrokozma od Petra
Petrovica )jegosa=1H> FraG" Fr"9A9G'& "d?$a " <&G"'a %&$"@ F& $?&< <"9#$?$A@ ;"'? A
*uci %a& r?<""9(?("$? a %$";?'a " E"#&9&E9%a d?#a@ &d&9& 9"9G?<? <"9#$?$a ";
ra"$? %$";?'?@ E"#&9&E9%?@ r?#"B"&;? " F9?Ad&r?#"B"&;? Grad"("$? 9 %&$&< $? +$?B&9 L
"a%& $? "<a& 9%r&<&@ a#" ";A;?G& Fr&Dra&@ a G"<? "Fa% %'a#"G?G& ;a$? L <&Ba&
d&(" A %&Ga%G. /"(a Sa'"(C8?Da( *ucu mikrokozma 9:'aGa B&G&'& %a& $?da
%&B#&<?raG "d?$a " <&G"'a@ &d &": %&$" 9A Fr"9AG" A 9G'ara#a9G'A M#aG&a@ 4?rB"#"$a@
M"dara@ NaG?a@ *a<arG"a@ !"#G&a@ G? A rA9%&< ar&d&< F?9"9G'A@ %a& "
A<?G"(%&$ rA9%&$@ Era(A9%&$@ "Ga#"$a9%&$@ ?B#?9%&$ " Br(%&$ F&?;"$" J%&$? $?
AF&;a'a& FAG?< d&9GAF": Fr?'&daK@ Fr?%& &": %&$" 9A 9a9Ga'" d?& :r"9(a9G'a@
<"9G"(%?@ 9'?G#&9? E"#&9&E"$? Ja 9%#&&9G Fr?<a $&$ Fr"<"& $? &d 9'&B ucitelja S"<?
!"#AG"&'"(a Sara$#"$?K@ &rE"(%? E"#&9&E"$?@ D&BA<"#9G'a@ ?&<a":?$9G'a@ Fa 9'? d& &":
Fr"9AG": A %aDa#";<A@ %a& "@ ara'&@ &": %&$" 9A Fr"9AG" A "9":a9G"(%&$ 9'?G#&9&$
E"#&9&E"$". Na%#?@ /"(a Sa'"(C8?Da( 9:'aGa *ucu mikrokozma %a& Fr&dA%G
<&B&Dr&$": aDr&$a": AG"(a$a ra;": E"#&9&E9%":@ r?#"B"&;": " F9?Ad&r?#"B"&;":
9"9G?<a " A(?$a@ 9G& ;a(" da A 9'&$&$ F&<?AG&$ 9GAd"$" FraG" A *uci B??;A &dr?d?":
"d?$a " <&G"'a "; F&<?AG": 9"9G?<a@ F&9<aGra$A(" a Ga$ a(" +$?B&9?'A 9G'ara#a(%A
#"(&9G "9%#$A("'& %a& ra("&a#A %aG?B&r"$A@ ? A;"<a$A(" A &D;"r Gr&9#&;&9G
+$?B&9?'? 9G'ara#a(%? #"(&9G" %&$a $? F&9#?d"(a Fr"9A9G'a "9":a9G"(%? <"9#" A 9'"<
9#&$?'"<a ;"'&Ga M?Gra -- M?Gr&'"(a +$?B&9a J"9G&r"$9%&<@ Grad"("$9%&<@ dA:&'&<@
drA9G'?&CF&#"G"(%&<@ %A#GAr&<@ &G&#&9%&<@ r?#"B"&;&CE"#&9&E9%&<K. -; &'&Ba
Fr&";"#a;" da /"(a Sa'"(C8?Da( F&G'rdA$? 9a<& +$?B&9?'A in.ormisanost & "9":a;<A@
a#" ? " Fra%G"%&'a$? &'&B dA:&'&B F&%r?Ga %&$" $? da#?%& '"9? &d $?d? "G?#?%GAa#?
9G'ar&9G" a "'&A obavestenosti@ %&$" $?@ aFr&G"'@ &9?(a "d?$a (?#&B +$?B&9?'&B ?Fa@
" (?#&%AF&B 9G'ara#a9G'a " ;"'&Ga M?Gra --.
3;D"#$&9G@ ;a(a$ " %ara%G?r *uce mikrokozma a$'"d#$"'"$" 9A A 9a<&< +$?B&9?'&<
9'?d&(a9G'A A %&$?< & &F"9A$? 9G'ar&9G a9Ga%a 9'&B d?#a: $ao da sam zaspao, pa
mi duh odleteo mimo atmos.ere, i onamo se susreo sa nepoznatim duhovima, te ih
pitao o njihovu susastvu i o carstvu duhova, a oni na moja pitanja odgovorili=15>.
3("B#?d& da $? *uca mikrokozma '"9? &d 9a<&B ?Fa@ '"9? &d &?G9%? F?9"(%?
G'&r?'"?. 3a $? ;aF"9"%@ d&%A<?G@ 9'?d&(a9G'&@ d?'"% $?d&B #"(&B "
9AD$?%G"'&B "9":a9G"(%&B "9%A9G'a A %&$?< F?9"% 9F&;a$? Ga$? (&'?%a@ F&?;"$?@
9G'ara$a " "9G&r"$? 9'?Ga@ 9#"%? 'a9"&?@ Ga$? I&Ba. *uci mikrokozma <&ra 9?@ da%#?@
Fr"9GAFaG" 9a FA&< 9'?9(A & G&<? 9Ga &a ;aFra'& $?9G? L a &a "%a%& "$? Fr&9G&
A<?G"(%& d?#&@ &d&9& %&B#&<?raG ra;#"("G": "d?$a " <&G"'a Fr?A;?G": "; #"G?rar?
Grad"("$?.
1 Posveti@ A'&d&$ F?9<" ?Fa@ +$?B&9 &G'ara (?Gra#& F"Ga$? "9":a9G"(%?
B&9?&#&B"$?@ F"Ga$? 9<"9#a (&'?%&'&B ;"'&Ga a ;?<#$"@ " ;a%#$A(A$?:
(h, ovo je najvisa taina
i duhovne najstrasnije bure !
ovoga su u grobu kljucevi.=1Q>
3'"< 9G":&'"<a +$?B&9 9'?d&(" & &;D"#$&9G" " ;a(a$A F"Ga$a %&$? (? r?9a'aG" G&%&<
9'&B ?Fa.
1 9a<&< G?%9GA *uce mikrokozme A&(#$"' $? drAB" 9Gad"$A< "9":a9G"(%? B&9?&#&B"$?@
&d&9& A<9G'?& 9a;a$? "#" F&;a$? 9G'ar&9G"@ d&B<aGa L "9G"a 9G'ar&B 9'?Ga@
#$Ad9%? "9G&r"$?. 1 Posveti 9A <"9#" <?G&d"(& ra9F&r?d??@ %a& A ?%&$ d"9?rGa("$".
+a$Fr? F?9"% F&;a$? ;"'&G %a& (Ada ;adaGa%@ " A;a#Ad&9G ra;<"9#$a$a & $?<A
J9G":&'" PC20K=1R>. 0aG"< F&9Ga'#$a F"Ga$? 9<"9#a ;"'&Ga J9G":&'" 21CP0K=1T>. Mr'? d'?
a;a(?? <"9#" Fr?d9Ga'#$a$A F&;a$? F&$<&'a 9<"9#a ;"'&Ga " 9<"9#a ;adaG%a
GraBa$a ;a 9A9G"&< ;"'&Ga. ,r?(a <"9a& $?9G? F&;a$? Mr"r&d? %&$&$ 9? F?9"% &Dra(a
Gra;?(" &d $? &dB&'&r a F&9Ga'#$?a F"Ga$aS <?dAG"< &a
na sva moja zarka ljubopitstva
smijehom mi odgovara njenim.=19>
,a%&d? " 9G":&'" P1C50=20> "; Posvete Fr?d9Ga'#$a$A 9'?d&(a9G'& F?9"%&'&B d"$a#&Ba
9a Mr"r&d&<. 6?G'rGa <"9a& $? F&;a$? Fr"r&d? aA(? " E"#&9&E9%? <"9#"@ %&$a $? &d
&'&Ba 9'?Ga@ a %&$a %a& Ga%'a ? da$? F?9"%A ;ad&'&#$a'a$A(? &dB&'&r?. +a"<?@
&dB&'&r" &'": <"9#" 9A:
do kroz mrake zedno tumaranje,
do nijemog jednog narjecija,
do pogleda s mrakom ugasenog.=21>
- 9G":&'" 51CR0=22> Ga%&d? Fr?d9Ga'#$a$A 9'?d&(a9G'& d"$a#&Ba F?9"%a 9a aA%&< "
E"#&9&E"$&<. M?Ga <"9a& A Posveti *uce mikrokozma $?9G? F&;a$? (&'?%a %&$" &d
aA%?@ E"#&9&E"$? " Mr"r&d? Gra;" &dB&'&r a F"Ga$? 9<"9#a $?B&'&B ;"'&Ga a ;?<#$"
J9G":&'" R1C1P0K=2P>. ,A F?9"% 9:'aGa ?<&BA(&9G d&D"$a$a &dB&'&ra &d $"::
Snom je covjek uspavan teskijem,
u kom vidi strasna prividenja,=2H>
"ovjek organ dosta slabi ima
da izrazi svoje cuvstvovanje,
sato znake razlicite dava,=25>
M&9#?d$" ("G"ra" 9G": Fr?d9Ga'#$a F&;a$? ?9a'r9?&9G" $?;"%a %a& <?d"$a %&$"<
(&'?% ";ra;a'a 9'&$? ;a$?. N&'d? +$?B&9 %&9GaGA$? <ra%@ &d&9& ?<&BA(&9G
F&;a$a "9G"? & (&'?%A@ 9'?GA " 9G'ar&9G" A 9E?r" E"#&9&E"$?@ aA%? " Mr"r&d? D?;
necega 9G& (? 9? &G%r"G" A ar?d&< d?#A Posvete. ,& nesto &G'&r"(? F&;"G"'a F&;a$a
9G'ar" " F&$<&'a. M&;"G"'a 9a;a$a F&("$A &d Gr?AG%a %ada +$?B&9 A&(a'a %#$A(A
&9&D"A (&'?%&'A:
S tocke svake pogledaj covjeka,
kako hoces sudi o covjeku !
tajna cojku covjek je najvisa.
0var je tvorca covjek izabrana1=2Q>
7#$A(a r?(@ &d&9& %#$A(" F&$a< %&$" F?9"%A &G'ara F&;"G'& F&;a$? F&$<&'a "
9G'ar" $?9G? tajna. ,a$a 9? A &'&< %&G?%9GA ? &d&9" a ?r?9"'A ;aB&?G%A@ ?B& a
&9&D"A %&$a (&'?%a ra'" 9a I&B&<@ ,'&r(?<. ,& $? &G%r"(? &&B necega 9G& $?
?Fr?'&d"'& a $?;"% #&B"%? "G?#?%Ga. 8?( $? & 9A<" &9&D"a %&$? ";#a;? ";
N&9G&$?'9%&'? 9"GaB<? zivi zivot. 3'a 9"GaB<a a";B#?d $? F#?&a;a<@ a#" D"'a
$a9"$a %ada 9? &9<&Gr" "; F?r9F?%G"'? $?? 9AFr&G&9G" mrtvi zivot %&$a $? F&9#?d"(a "
r?;A#GaG Gra;?$a &dB&'&ra a 9A9G"A (&'?%&'&B ;"'&Ga a ;?<#$" &d aA%?@ E"#&9&E"$? "
Mr"r&d?. M&$a< tajne D"'a d?#"<"(& d?<"9G"E"%&'a " %&%r?G";&'a A 9G":&'"<a:
dusa ljudska jeste besamrtna,
mi smo iskra u smrtnu prasinu,
mi smo luca tamom obuzeta.=2R>
3'" 9G":&'" Fr?d9Ga'#$a$A F&;"G"'& F&;a$? (&'?%a. 7a%& $? A ra"$?< d?#A G?%9Ga '?(
'"9? FAGa &D$a9$?a (&'?%&'a Fr"r&da A &d&9A a I&Ba@ &d&9& 9Ga $? I&;"$" #"% A
(&'?%A@ &'? 9G":&'? $? <&BA(? "G?rFr?G"raG" " %&<?Gar"9aG" 9G":&'"<a '#ad"%? +"%&#a$a
J4?#"<"r&'"(aK:
2uka nas 0voja, Boze, sazdala
3gnja 0vog iskra u nas je pala
U nas je pala i zasjala
4azegla nasa kandila mala.
-9G"9%& F&;a$? 9'?Ga <&BA(? $? $?d"& F&?G"@ $?r $? $?B&'& ;'a$? svesteno. 5?d"&
$? F&?Ga@ F?9"%@ (&'?% 9G'ara#a( A <&BA(&9G" da 9a;a$? 9'?G@ $?r 9A 9'?G@ (&'?% " I&B
Gr" F&$<a %&$"<a $? ;a$?d"(%" "<?"G?#$ A F&$<A 9G'ara$a. SG'ara$? $? "<a?G&
(&'?%A " I&BA %a& 9AD$?%G"<a@ a 9'?GA %a& &D$?%GA. -; G&Ba #&B"(& Fr&";"#a;" da $?d"&
9G'ara#a( <&;? F&;aG" 9G'&r?&. 3'd? 9? ("Ga#a( 9A9r?(? 9a $?d&< "d?$&< %&$a $?
9Gara '?r&'aG& %&#"%& " (&'?%&'a <"9a&@ a a$ra"$a 9'?d&(a9G'a & $&$ <&BA(? $?
Fr&a(" $&9 A aG"(%&$ E"#&9&E"$"@ %a& " A %$";" Postanja A SGar&< ;a'?GA. ,a "d?$a B#a9":
Poznati znaci imati. M&;a$? 9G'ar" A$?d& $? " <&BA(&9G '#ada$a 9G'ar"<a.
.a$d?B?r A 9'&$&$ /eta.izici@ B&'&r?(" & .?#d?r#"A@ %a;? da $? 9A9G"a F&?;"$? AFra'&
A G&<? da da "<?@ da 9G'&r" "<?.=2T> -; G&Ba Fr&";"#a;" da $? F?9"%@ F&?Ga@ 9G'ara#a(@
'#adar ad 9'"< F&9G&$?("<@ Fa AFra'& %a& Ga%a' & ? 9a<& da "<a Fra'& ?B& "
&Da'?;A da 9? Fr?<a 9'?<A F&9G&$?(?< &Fr?d?#". 0adaGa% F?9"%&' $? da 9Ga'#$a u
plamtece vrste 9'? ;a9#A;? #$Ad? L NA9aa@ 3D"#"(a@ N&rda L a &GFad"%? L 4A%a9"a@
4A%a " 4A$"(A L da progrmi hulom strahovitom. 3'd? a< +$?B&9 &G%r"'a F&$a<
<&ra#a 9G'ara&(a@ F&$a< <&ra#a 9G'ara#a9G'a@ F&$a< <&ra#a F?9"%a ("$? $? <?9G& A
"9G&r"$"@ a#" " A ?9:aG&#&B"$" '?&<a visoko@ &;D"#$& " &dB&'&r&. 3 $? '#adarV
I"G& $? Fra'"G" ra;#"%A ";<?dA F&;a$a 9G'ar" " F&;a$a F&$<&'a a $?d&$ 9Gra"@ a
F&;a$a D"(a a drAB&$ 9Gra". 3d&9&@ %a%& $? B&'&r"& !ar%& MA9G"$a%@ "9":a9Ga ";
5. '?%a: #rugo je poznanje stvari, a drugo je poznanje Istine. 1 Posveti 9? a#a;"
"9%#$A("'& F&;a$? 9G'ar" " F&;a$? F&$<&'a: F&$<a ;"'&Ga@ F&$<a 9<"9#a ;adaG%a
(&'?%&'&B ;"'&Ga a ;?<#$"@ F&$<a Mr"r&d?@ F&$<a aA%?@ F&$<a E"#&9&E"$? " F&$<a
M&?;"$?. Posveta $? a9Ga#a a%& *uce mikrokozma@ &a $? Fr?<a G&<? 9'?d&(a9G'&@
d&;"'#$a$ %&%r?G&B A<?G"(%&B d?#a J*uceK@ a#" " F&$<a F&?;"$? " 9G'ara$a A&F9G?.
0aG& $? <"9a& A $&$ 9<"r?"$a " F&<a#& d"9Ga("raa. Posvetu $? +$?B&9 F"9a& hladne
glave. Posveta $?@ r?(?& r?("%&< "9":a9G"(%? B&9?&#&B"$?@ '?&<a 9"9G?<aG"(& "
<?G&d&#&9%" d&9#?d& ra;#&;?& F&;a$? F&?;"$? " 9G'ara#a9G'a %a& $?d&B d&B<aGa@
$?d? "9G"?. 3a $?@ Fr?<a G&<?@ metapoznanje. Na%#?@ Posveta $? 9'?d&(a9G'&
F&;a$a #&B&9a F&?;"$? " #&B&9a %&%r?G&B F&?G9%&B d?#a *uce. ,?% &d Fr'&B
F?'a$a *uce <&BA(? $? ?F&9r?d& FraG"G" +$?B&9?'& ;"'& 9&;?r(a$? #&B&9a 9G'ar"@
F&$<&'a " D"(a@ %a& " 9&;?r(a$? 9a<&B I&Ba L S'?G? ,r&$"(?.
4-
N"9Ga("ra&9G F&9'?G? A &d&9A a 9a< ?F *uca mikrokozma Fr&";"#a;" "; 9a<?
Fr"r&d? &D$?%aGa F&;a$a. 1 Posveti 9? a#a;" 9'?d&(a9G'& F&;a$a #&B&9a@ d&B<aGa
" "9G"a@ ? (a% " 9G'ar"@ ?B& F&$<&'a. 1 9a<&< ?FA &D$?%G" F&;a$a 9A '?#"%"<
d?#&< 9G'ar"@ a a$'"9? D"(a@ A %ra$$&$ #""$" 9a<a -9G"a. 0D&B G&Ba $? G& Posvete
da#?%& D#a;"@ A<?G"(%" <&;da (a% " slabiji A &d&9A a G& %&$" '#ada 9a<&< *ucom@
Bd? F?9"% F&;a$? d&B<aG? 9G'ar"@ " a %ra$A d&B<aG ;"'&B I&Ba L S'?G? ,r&$"(?. 3&
9G& $? A ?FA r?(?& A F?9"(%"< '";"$a<a@ a#?B&r"(%"< " 9"<D&#"(%"< 9#"%a<a@ A
Posveti $? r?(?& ?F&9r?d&. 0aG& 9? 9a< ?F ("" <&B& zivljim@ $?r & AFra'& $?9G?
9'?d&(a9G'& F&;a$a zivog zivota@ zive Istine@ zivog Boga L Svete 0rojice. 5&9
$?d&< D" Gr?Da#& F&d'A(" ra;#"%A & ra;#"("G&9G" F&;a$a F&$<&'a " 9G'ar" a $?d&$
9Gra"@ " F&;a$a ;"'? -9G"? a drAB&$ 9Gra" J!ar%& MA9G"$a%K. -G?rFr?GaG"'"<
("Ga$?<@ <?G&d&< reda+po+red@ Fra%G"(& $? <&BA(? 'raG"G" 9? A 10. <arG 1TH5.
B&d"? J("9G" F&?d?#$a%K %ada 9? 9a< 9G'ara#a( *uce ;aG'&r"& A 9'&$A %?#"$A A %&$&$ $?
D?#?;"& "9%A9G'& 9&;?r(a'a$a #&B&9a@ d&B<aGa 9G'ar" " ;"'? -9G"? licem u lice.
)#?<?G Fra%G"(? "9":a9G"(%? E"#&9&E"$? Fr"<?Ga $? A 1R. 9G":A Fr'&B F?'a$a:
5vo zertva s oltara cistoga1=29>
3'a$ 9G": Fr?da9Ga'#$a ?9A<$"'" d&%a; &("9(?&B A<a %&$" $?d"& %a& Ga%a' <&;? da
9&;?r(a'a 9G'ar"@ D"(a " F&$<&'?@ &d&9& da D&ra'" a drAB&<@ G?&r"$9%&< "#"
B&9G"(%&< 9Gad"$A<A "9":a9G"(%? E"#&9&E"$?.
,r?(" 9Gad"$A< "9":a9G"(%? B&9?&#&B"$?@ <"9GaB&9%" 9Gad"$A<@ F&("$? &d 9#?d?(":
9G":&'a:
U noc, strasnom burom razjecanu,
sinu meni zraka pred ocima
i glas zacuh kano glas andela=P0>
6"G"ra" 9G":&'" 9'?d&(? & F?9"%&'&< "9%A9G'A 9a<&F&;a$a. Sa<&F&;a$?@ %a&
B&9?&#&9%" <?G&d@ A -9G&(&< .r"9(a9G'A &(?$? $? d&9Ga '"9&%&. S'?G" 2r"B&r"$?
I&B&9#&' B&'&r" & <&BA(&9G" D&B&F&;a$a FAG?< 9a<&F&;a$a. - 4a9"#"$? 4?#"%" $?
B&'&r"& da 9? slicno poznaje slicnim. 3'& 9a<&F&;a$? A #&B"(%&< 9%#adA $? 9a
+$?B&9?'"< 9F&;a$?< (&'?%a %&$" A 9?D" &9" D&;a9%A "9%rA. M?9"% '&d"
AAGra9$" d"$a#&B 9a 9'&$&< bozanskom iskrom. 3a <A 9? &Dra(a 9G":&'"<a:
667a sam duse tvoje pomracene
zraka sjajna ognja besmrtnoga
mnom se sjecas sto si izgubio%=P1>
N'? ";d'&$?? F?9"(%? 9#"%? Fr?d9Ga'#$a$A a a#?B&r"(a a(" "9":a9G"(%& "9%A9G'&
9a<&F&;a$a " D&B&F&;a$a@ %a& " $":&'A 9"?rB"$A. 7a%& 9A &D? F?9"(%? 9#"%?
9'?G#&9&B %ara%G?ra@ ";a $":&'&B 9"<D&#"(%&B ;a(?$a %r"$? 9? F&$a'#$"'a$? NA:a
S'?G&Ba " F?9"%&'&B D&ra'%a A $?<A. +$?B&9 zraki F&9Ga'#$a F"Ga$? istocnog Br?:a "
;?#" da 9F&;a #&B&9 &'&B "9G&r"$9%&B " %&9<"(%&B d&;"'#$a$a@ $?B&' G&%@ ra;#&B? "
A;r&%?. 3 <&#" ;ra%A da Ba '&d" vjecnom ognjistu@ da%#? I&BA. 3a Ba '&d" A
carstvo svjetova@ ;a$?d& Fr?#a;? sest nebesa@ sest mlecnijeh putovah. 0aA9Ga'#$a$A 9?
a $?d&< &d mirova J9'?G&'aK@ a brijegu kristalnom Bd? 9? F&?Ga 9A9r?(? 9a 9'&$"<
aB?#&< :ra"G?#$?<. I"G& $? a &'&< <?9GA A&("G" da 9? 9'?G#&9" Fr"("F "; zrake
Fr?&Dra;a'a A angela hranitelja. 3Da Fr"("Fa Fr?d9Ga'#$a$A D#aB&daG& 9'&$9G'& NA:a
S'?G&Ba@ %&$" $?9G? 9"?rB"$a besmrtne zrake sjajnog ognja@ " %&$" $? A (&'?%A@ " I&;"$?
?9G'&r?? D#aB&daG? ??rB"$?. 7r&; d"$a#&B 9a 9'&$&< D?9<rG&< "9%r&<@ A Fr&(?9A
9a<&F&;a$a@ F&?Ga &G%r"'a Fr?dA9#&' "9G"9%&B F&;a$a 9G'ar" " D&B&F&;a$a.
I?9<rGa "9%ra (? Ba '&d"G" vjecnom ognjistu@ a#" F&?Ga <&ra da A("" 9#?d?(?:
vec tegotni okov .iziceski
zbaci s sebe, osvobodi ga se,
pod tudijem ne stenji bremenom%
on je strucak slabih i nejaki,
za mah smrtna samo iznikao,
on je rucak gada puzecega=P2>
+a'?d?" 9G":&'" 9'?d&(a9G'& 9A F&?G"? 9'?9G" & F&Gr?D" #"(&B F&d'"Ba@ & a9%?G";<A
%a& Fr?dA9#&'A F&;a$a 9G'ar" " D&B&F&;a$a@ & ;"'#$?$A F& I&;"$"< ;aF&'?9G"<a.
3'" 9G":&'"@ da%#?@ Fr?d9Ga'#$a$A F&;a$? Fr'&B 9Gad"$A<a :r"9(a9%?@ "9":a9G"(%?
B&9?&#&B"$?. I&;a9%a "9%ra F?9"%A AFA(A$? F&;"': 66Sljeduj za mnom166 1 G&< 9G":A
&9G'arA$? 9? 9"?rB"$a@ 9arad$a dA:a (&'?%a " S'?G&B NA:a. M&9#? G&B F&;"'a F&?Ga
plamti velicestvom neba@ 9G& $? 9$?d"$a'a$? 9a Fr"r&d&< Fr&9&Gra A %&$?< 9? F?9"%
a#a;"@ &d&9& 9:'aGa$? " 9'?9G & $?<A. M&?Ga 9? &G'ara ;a d?$9G'& I&;"$? D#aB&d?G"@
&d&9& &9G'arA$? 9? 9"?rB"$a $?B&'": 9G'ara#a(%": ??rB"$a " F&G?("$a#a@ $?B&'?
Fr?d&dr?d?&9G"@ F& 9'&$&$ Fr"r&d" 9G'&r?&B D"(a@ " I&;"$": D#aB&daG": ??rB"$a@ %a& "
Fr"r&d? 9a<&B I&Ba:
nekakvo me svojstvo diglo tamo
nekakav me sveti magnet tegli.=PP>
Mr"'A(? &'"< 9'?G"< <aB?G";<&<@ F&?Ga d&9F?'a a kristalni brijeg " Ga<& 9r?(?
9'&B aB?#a :ra"G?#$a %&$" <A 9? &Dra(a %a& tvari oposteg stvoritelja. +a &'&< <?9GA
";r?(?a $? F&G'rda (&'?%&'&B d&9G&$a9G'a@ $?B&'": 9'&$9Ga'a " &9&D"a %a&
9G'&r?&B D"(a. 3'd? F&?Ga ;?#" da '"d" uzrok svog padenija. M?9"% 9? &dA9?'#$a'a
I&;"$&< #$ADa'" Fr?<a (&'?%A %&$" $? misleci atom. /B?# :ra"G?#$ <A F&%a;A$?
6ar9G'& 9'?G#&9G" "@ 9 $?B&'? #?'? 9Gra?@ 6ar9G'& Ga<?@ %&$? %ada dA9a F&?G? '"d" Fada
A uninije J&(a$a$?K. -; G&B 9Ga$a aB?# Ba ";Da'#$a a 9#?d?(" a(":
Sini ! kaze ! ognjem stvoritelja1
ti si iskra za nebo stvorena,
besmrtnijem Bogom pomazana.=PH>
7r&; d"$a#&B 9a aB?#&< :ra"G?#$?<@ F&?G" 9? &G%r"'a Fra'a Fr"r&da " "d?G"G?G (&'?%&'@
$?B&'& <?9G& A 9E?r" 9G'&r?": D"(a. 1 &'&< F?'a$A F&?Ga 9F&;a$? " 9'&$A 9<rG&9G
%&$a $? F&9#?d"(a 9?G"<?Ga#&B " FaG?G"(&B &d&9a Fr?<a ;?<#$" " 9'?GA:
Stoga smrtni najsjajni poete
s vratah neba u propast padaju.=P5>
Mr?<a d& 9ada r?(?&<@ Fr'& F?'a$? *uce mikrokozma Fr?d9Ga'#$a@ a G?&r"$9%&< "
B&9G"(%&< 9Gad"$A<A "9":a9G"(%? E"#&9&E"$?@ "9%A9G'& F&;a$a Fr"r&d?@ F&r?%#a "
"d?G"G?Ga (&'?%a@ $?B&'& <?9G& A 9E?r" 9G'&r?": D"(a A &d&9A a ?9G'&r?&B I&Ba@
G? F&;a$? A;r&%a " ra;#&Ba (&'?%&'? 9<rG&9G".
1 drAB&< F?'a$A aB?# :ra"G?#$ F&%a;A$? F&?G" 6ar9G'& 9'?G#&9G"@ 6ar9G'&
D?9<rG&9G"@ 6ar9G'& #$ADa'". ,a%&d? <A &G%r"'a 9'&$ "d?G"G?G. /B?# :ra"G?#$ Fr"Fada
#?B"&A !":a"#a Mr'&Fr?9G&#&Ba. +a &'a$ a(" F&?Ga@ "d"r?%G&@ $&9 dAD#$? 9F&;a$?
" 9'&$ "d?G"G?G. S'?G" /r:aB?# !":a"#& $? aB?# %&$" $?@ %a& 9G& <A " 9a<& "<? B&'&r"@
kao Bog L &d 9'": aB?#a & $? a$D#";" I&BA. M&?G" aB?# :ra"G?#$ Fr"Fada r?dA
ar:aB?#a !":a"#a@ 9G& ;a(" da " 9a< F&?Ga a Ga$ a(" Fr"Fada "9G&< r?dA d?#aG"%a
I&;"$":. 3'a%& $? a "d"r?%Ga a("@ $&9 dAD#$? " $a9"$?@ <ar%"raa 9#"(&9G F&?G? "
I&Ba C F?9"% $? ;a"9Ga 9#"(a I&BA. /B?# :ra"G?#$ <A A &'&< F?'a$A &G%r"'a
#&B&9?@ "9G"? &(" J9G":&'" 2P0C2Q0K=PQ>@ ?D?9%": G?#a J9G":&'" 2Q1C290K=PR>. M&9#?
G&Ba aB?# :ra"G?#$ d&'&d" F?9"%a d& D"9Gr&B "9G&("%a Bd? (? &'a$@ F&9G& 9? aF"$?
'&d? 9a F&<?AG&B ";'&ra@ A F?9"(%&$ '";"$" '"d?G" Ga$A@ "9G"A (&'?%&'&B Fada "
"9G&(&B Br?:a. +a &'&< <?9GA A&(#$"' $? F&$<&'" Fara#?#";a< ";<?dA "9G&("%a "
"9G&(&B Br?:a.
,r?(? F?'a$? *uce $?@ Fr?<a &D$?%GA %&$" 9? F&;a$?@ A B&9G"(%&< 9<"9#A (?Gra#&
<?9G& ?Fa@ %a& " (?#&%AF? B&9G"%? &'&B %$";?'&B d?#a. 3& Fr?d9Ga'#$a
9'?d&(a9G'& & Gr?(?<@ a$'"9?< 9Gad"$A<A "9":a9G"(%? B&9?&#&B"$?@ 9'?d&(a9G'& &
F&;a$A Ga$? S'?G? ,r&$"(?. ,& $? <"9GaB&9%" 9Gad"$A< "9":a9G"(%? B&9?&#&B"$?.
,'&ra( 9? &Gr%"'a %r&; d"$a#&B 9a ar:aB?#&< !":a"#&< " ar:aB?#&< 2a'r"#&<.
-;<?dA $": Gr&$"(?@ <&;da $&9 D&#$? r?(?& AAGar $": Gr&$"(?@ G?(? " ra;'"$a 9?
ra'&Fra'a d"$a#&B. ,"< " Ga%'"< d"$a#&B&<@ I&B 9? &G%r"'a %a& I&B %&<A"%a("$?@
;a$?d"9G'a@ 9G& $? D"Ga &9&D"a I&BaCS'?G? ,r&$"(?@ %&$a 9? r?E#?%GA$? " a (&'?%a %&$"
$? D"(? %&<A"%a("$?@ ;a$?d"(?@ drA9G'?& D"(?. -; &'? E&r<? bogootkrovenja 9F&;a$?
9? $?da d&B<aG B&9?&#&B"$? %&$" B#a9": I&Ba $? ?<&BA(? F&;aG" F& $?B&'&$
9A9G""@ ?B& Ba $? <&BA(? F&;aG" F& $?B&'"< '?("< " ?9G'&r?"< ??rB"$a<a
J#$ADa'@ %&<A"%a("$aK. 7r&; &'A %&<A"%a("$A@ trijalog@ G'&ra( &G%r"'a "
D?;Bra"(&9G 9'&B A<a:
Um je samo jedan bez granice,
svi su drugi kratkovidi umi.=PT>
M&r?d G&Ba 9G& 9? &G%r"& %a& Gr&$"(a JGr""F&9GaGa9aK@ %r&; trijalog@ ,'&ra( 9? &G%r"'a "
%a& jedan $?d"". ,a%&d?@ ("G"ra" 9G":&'" 9A " F&G'rda " "#A9Gra("$a Fr"r&d? "9":a9G"(%?
B&9?&#&B"$? " $?&B Gr?(?B 9Gad"$A<a@ D&B&'"d?$a " D&B&F&;a$a. 1 9G":&'"<a 221C
PH0=P9> Gr?(?B F?'a$a *uce ,'&ra( &G%r"'a " Ga$A SaGa?.
1 (?G'rG&< F?'a$A *uce mikrokozma 9#?d" " SaGa"a '?r;"$a 9&F9G'?&B slucaja. 0a
ra;#"%A &d ,'&r(a %&$" '&d" ra'&Fra'a trijalog AAGar 9'a Gr" 9'&$a #"(a@ SaGaa '&d"
B&rd" <&&#&B:
tajni slucaj nas je otac bio%=H0>
da s gordijem vlacem nebesnijem
dijelimo vladu i mogucstvo,
da imamo svi jednaka prava=H1>
1;?'9" tajni slucaj ;a ra;#&B Fr?ra9F&d?#? '#a9G" a ?DA 9aGaa 9? &Gr%"'a %a& a$9Gar"$"
aar:"9Ga. 1 ar?d"< 9G":&'"<a & &G%r"'a " 9'&$A drABA &9&D"A:
)a opsirne nebesne ravnine
istem vladu da podijelimo
i nebesa pala vozdvignemo,
prvi zakon da prirodi damo,
nek se svaki sa vrhovnom vlascu
na svom nebu gordi i velica1=H2>
M&r?d G&Ba 9G& $? Fr'" aar:"9Ga@ SaGaa $? " Fr'" d?<&%raGa. 3 $? ;a Fr?ra9F&d?#A
'#a9G" a ?DA. 3 ? ;?#" 9'A '#a9G 9a<& ;a 9?D?@ ?B& F&d &%r"#$?< ra'&Fra'&9G" "
G&#?ra("$?@ & G?;" ";$?da(a'a$A Fra'a. SaGaa ? ;?#" da 9? A;d"B? ";ad ,'&r(a@
$?r ;a da $? G& ?<&BA(? L I&B $? $?da " ?&Bra"(?. SaGaa $? aF&9G&# aar:"$?@ a ?
<&ar:"$?. 7ada D" 9? d"Ba& ";ad ,'&r(a 'a9"&a D" &F?G D"#a Ar?d?a F& ;a%&"<a
r?da :"$?rar:"$? " <&ar:"$?. 8a'&Fra'&9(A <?dA 9'"< '#ada$A("< 9"#a<a a ?DA@
A9F&9Ga'"#a D" 9? aar:"$a@ :a&9 " D?;'#a9(?@ da%#? Fa%a&.
M&r?d G&Ba 9G& (?G'rG& F?'a$? *uce a B&9G"(%&< "'&A@ a drAB&< 9Gad"$A<A
"9":a9G"(%? B&9?&#&B"$?@ &G%r"'a d&B<aG " "9G"A SaGa"? '?r;"$? " a<D"("$? & Ar?d?$A
'#a9G" a ?DA@ && d&&9" " F&;a$? d&B<aGa ;#a@ %a%& a ?DA@ Ga%& " a ;?<#$".
6?G'rG& F?'a$? &G%r"'a " ?%? a$'a;"$? "9G&r"$9%? 9arad"%? ;#a:
5vo (dam, evo )oelopan,
5vo 2azec i evo (skela=HP>
+$?B&9@ da%#?@ F&<"$? %&%r?G? "9G&r"$9%? #"(&9G"@ )apoleon@ "ezar " (leksa@
9arad"(" ;#a a ;?<#$" L ("$a "<?a "9("Ga'a<& #&B"%&< " F&9GAF%&< %&$" 9A "<a?G"
"G?("$a<a aar:"$?@ :a&9a " ?r?da JFa 9? ;aG& $":&'a "<?a d?9"ErA$A ("Ga$?<
Aa;ad@ d"$a<?Gra#& 9AFr&G"< <?G&d&< " r?d&< 'r?d&9G" A &d&9A a ;a%&? ?Da "
I&;"$? &rBa";a("$? '#a9G" A $?<AK L a#" " duhove podnebesja@ da%#? Fr&9G&ra %&$"
Fr"Fada ;?<#$" " "9G&r"$"@ a %&$" G?;" A9F&9Ga'#$a$A '#ada'"? ;#a " a ?DA:
(lzzenk, Ilzhud i (lzavalg gordi,
3benizrem i 7aobaz zlobni=HH>
NA:&'" F&d?D?9$a 9A@ da%#? L %?; ;#a@ dA: ;#"@ B#a'a ;#a " <?r;"?D&. 1&(#$"'& $? da
/da<&'& "<? "$? 9%r"'?&@ aF"9a& A #&B"(" ;#a@ 9G& $?<A da$? 9F?("E"(& <?9G&@ ?
9a<& A Fr?ra9F&d?#" '#a9G" a ?DA " ;?<#$"@ ?B& " A Fara#?#&Bra<A 9"#a ";<?dA I&Ba "
$?B&'": 9arad"%a a $?d&$@ a SaGa? " $?B&'? '&$9%? a drAB&$ 9Gra".
/<D"'a#?G&9G " %&#?D#$"'&9G /da<&'a ";<?dA d&Dra " ;#a@ $?9G? G?<a F?G&B F?'a$a
*uce@ A %&$?< $? &G%r"'?a Ga$a@ "9G"a " #&B&9 %&9<"(%&B d&Bada$a F&DA? a ?DA.
7a& " (?G'rG& F?'a$?@ " F?G& F?'a$? d&&9" 9'?d&(a9G'& F&;a$a d&B<aGa ?Da "
$?B&'? istorije@ da%#? ;ad&'&#$a'a drAB"@ G?&r"$9%" "#" B&9G"(%" "'& "9":a9G"(%?
B&9?&#&B"$?. 6?#& F?G& F?'a$? *uce AFra'& $? " 9'?d?& a Fr"(A & D&rD" ";<?dA
d&Dra " ;#a@ daG&$ A a#?B&r(%"< " 9"<D&#"(%"< F?9"(%"< '";"$a<a. M&9?DA Fa;$A
Fr"'#a(" r?9?$? E?&<?a &;#?d? %&$A aB?#" ;ad&D"$a$A A D&$A 9a SaGa"&< '&$9%&<@
a %&$a AFra'& 9'?d&(" & 9F?("E"(&9G" F&<?AG? D&rD? " $?&< #&("ra$A A 9E?rA
dA9?'&9G" " dA:&'&9G".
s obje strane besmrtne vojnike
na gomile vidis povaljene,
svi u ljute rane ogreznuli%
ma se napi vode besmrtija,
malo tuguj pa izdravi odmah.=H5>
7a& 9G& $? ra"$? '?( D"#& r?(?&@ F?G& F?'a$? *uce &G%r"'a@ a ?%" a("@ #&B&9@
"9G"A@ Fa (a% " 9A9G"A /da<a %a& Fr'&B (&'?%a. 1 "G?rFr?Ga("$" "9G&(&B Br?:a "
/da<&'&B Fada@ +$?B&9 $? aFra'"& 9'&$?'r9" &G%#& A &d&9A a :r"9(a9%& A(?$?
& Fr'&< (&'?%A " "9G&(&< Br?:A. +a"<?@ A *uci mikrokozma /da<&'a %r"'"(a
F&("$? $&9 a ?DA@ Bd? $? /da< 9Ga& a 9GraA SaGa"? '&$9%?. +$?B&9 $? G"<?
'?r&'aG& ;?#?& da aB#a9" Ga$&'"G&9G " dAD"A <&G"'a "9G&(&B Br?:a@ $?r Ba #&("ra $&9
a ?DA. S G"< A '?;" $? " 9F?("E"(& <?9G& /da<a A "'?GarA ra"$? F&<?AG":
"9G&r"$9%": #"(&9G" %&$? 9A SaGa"? '&$9%&'&d? J$?B&'& "<? "Fa% "$? aF"9a&@ %a&
9G& $? A&(?&@ A &DrAG&< r?dAK. M?G& F?'a$?@ da%#?@ 9adr;" <&G"' /da<&'?
Fr?d?B;"9G?("$?. 3'a%'a "G?rFr?Ga("$a /da<a " "9G&(&B Br?:a Fr?d9Ga'#$a ("9GA "
9AD$?%G"'A A<?G"(%A " "d"'"dAa#A +$?B&9?'A %r?a("$A. S &D;"r&< da $? A &'&<
G?%9GA *uca mikrokozma 9:'a(?a %a& F?9"(%a Ja#?B&r"(%&C9"<D&#"(%aK '";"$a@ G? %a&
9'?d&(a9G'& $?d&B "9":a9G"(%&B "9%A9G'a@ &'A "d"'"dAa#A " 9AD$?%G"'A
"G?rFr?Ga("$A <&G"'a "9G&(&B Br?:a@ da%#? $?B&'& #&("ra$? A Fr?d?B;"9G?("$A@ ? D"
Gr?Da#& 9:'aG"G" d&9#&'&. 3 Fr?d9Ga'#$a $&9 $?da A ";A D?9%&a(": +$?B&9?'":
aF&ra da 9F&;a Ga$A@ d&B<aG@ "9G"A (&'?%a %a& ,'&r(A a$dra;?B D"(a.
,a$a (&'?%a a$dAD#$? " a$dra<aG"("$? $? &9'?d&(?a A F&9#?d$?<@ 9?9G&< F?'a$A
*uce. 3& Fr"%a;A$? Ga$A 9G'ara$a ;?<#$?. I&B 9G'ara ;?<#$A %a& $?da sar ?da#?%&
&d <ra(&B ada J9G":&'" 12CP0K=HQ>@ Fr'?9G'?& ;D&B G&Ba da D" a $A a9Ga"&
/da<a. SaGaA %a;$a'a Ga%& 9G& <A &9Ga'#$a 9F&<? ?Da D#a;?&Ba J9G":&'" P1CP5K
=HR>@ a /da<a Ga%& 9G& <A "$? &9Ga'"& 9?(a$? a D#a;?9G'a ?Da J9G":&'" PQCH0K=HT>.
0"'&G a ;?<#$" J9G":&'" 51CQ0K=H9> d&#"a $? F#a(a:
sa placem ce na zemlju padati,
sa placem ce na zemlji ziviti,
sa placem ce se u vecnost vracati,
mucitelj ce jedan drugom biti,
svaki sebe poosob najveci.=50>
0"'&G&< a ;?<#$" '#ada$A 9<rG J9G":&'" Q1CR0K=51> " 9A<$a J9G":&'" R1CT0K=52>@
aG"F&d" '?r" " ad". 5?d"& (? dar 9G'ara$a A&F9G?@ " 9G'ara$a &'&B ;"'&Ga D"G" $?d"a
AG?:a (&'?%A J9G":&'" T1C90K=5P>.
M&9#?d$?@ 9?9G& F?'a$? *uce@ d&&9" 9'?d&(a9G'& & F&;a$A #&B&9a 9G'ara$a 9'?Ga@
#&B&9a "9G&r"$? 9'?Ga@ #&B&9a Fr"r&d? ;"'&Ga a ;?<#$"@ &G%r"'a #&B&9? " "9G"? F&$<&'a
'?;a": ;a ;"'&G (&'?%a a ;?<#$". ," F&$<&'"@ %&$" dAD#$? &D$a9$a'a$A Ga$A (&'?%a@
$?9A 9<rG@ 9A<$a@ 9#&D&da '&#$a J9G":&'" 91C100K=5H>@ GraB Gr&d?'? D"G%? %&$a $? A
Fr?d?B;"9G?("$" %&#?Da#a ?D& " %&$a %a& Fr&%#?G9G'& '#ada (&'?%&< a ;?<#$" J9G":&'"
101C110K=55>. M&r?d &9'?d&(?$a #&B&9a #"(? (&'?%&'? "9G&r"$?@ %a& r?;A#GaGa drAB&B
9Gad"$A<a B&9G"(%? E"#&9&E"$?@ %&$" Fr?d9Ga'#$a F&;a$? F&$<&'a@ D"(a " 9G'ar"@
F&9#?d$? F?'a$? *uce ";&9" " d&B<aG? "9G&r"$? (&'?(a9G'a " "9G&r"$? ;?<#$?@ %a&
sara@ 9'?Ga@ F&9Ga'#$?&B ?da#?%& &d <ra(&B ada: Fr'" .r"9G&' d&#a;a% J9G":&'" 1HHC
150K=5Q>@ 9Ad$" da J9G":&'" 1Q1C201K=5R> " 'a9%r9?$? J9G":&'" 2R1C2T0K=5T>.
S?9G& F?'a$?@ %a& F&9#?d$a F?9"(%a '";"$a@ Fr?d9Ga'#$a@ r?(?& r?("%&< "9":a9G"(%?
E"#&9&E"$?@ 9'?d&(a9G'& & drAB&< 9Gad"$A<A F&;a$a@ Bd? F&?Ga ";&9" "9G"A@ d&B<aG@
&d&9& #&B&9 "9G&r"$?.
4--
Mr"9GAFa$A(" %$";?'&CA<?G"(%&< d?#A M?Gra -- M?Gr&'"(a +$?B&9a@ *uci mikrokozma@
%&$? Fr?d9Ga'#$a $?da 9"9G?< <"9#$?$a A E&r<" F?9"(%": 9#"%a " '";"$a@ "9G&'r?<?&
"<a$A(" 9'?9G & $?<A %a& &rBa";<A %&$" $? '"9? &d &?G9%?@ ra("&a#? ?B;"9G?("$?@
&'a$ G?%9G "<a& $? ;adaGa% da Fr&ad? A $?<A ?#?<?G? "9":a;<a. 7a%& $? 9a<
"9":a;a< $?da 9F?("E"(a dA:&'" F&%r?G@ Fa (a% " '"9? &d G&Ba@ <?Ga#"G?G :r"9(a9%&B
;"'&Ga@ &'a%a' Fr"9GAF *uci mikrokozma ("" 9? d&9Ga (?#&'"G " 9adr;a$a A &G%r"'a$A
<&BA(": ;a(?$a 9a<&B d?#a@ Fr?d9Ga'#$a 9%&r& a$%&<FaG"D"#"$? <?G&d&#&9%&
F&#a;"9G?. 5?r@ d&D"$a 9? AG"9a% da 9? &'& %&%r?G& %$";?'&CA<?G"(%& d?#&
&'a%'&< a("A "G?rFr?Ga("$?@ r?(?& G?r<"&#&B"$&< 8&#aa IarGa@ najmanje opire.
!?dA9&D" &d&9 "9":a;<a " *uce mikrokozma F&%a;A$? da $? &'& +$?B&9?'& d?#&
F&GFA& 9G'ara& A "9":a9G"(%&< dA:A. N&%a;" & &'&$ 9"<D"&;" $?d? "d?&#&B"$? "
$?d&B F&?G9%&B d?#a Fr&ad?& $? A 9'"< &"< 9E?ra<a <aG?r"$a#&B " dA:&'&B
;"'&Ga A %&$"<a 9? Fr&$a'#$A$? M?Gar -- M?Gr&'"( +$?B&9 %a& 9G'ara#a( L "9G&r"$a@
D"&BraE"$a@ "d?&D"&BraE"$a "@ ara'&@ 9a<" 9G":&'".
+a$%&%r?G"$? F&#a;"9G? ;a "9FA$?$? ;adaGa%a &'&B G?%9Ga ad?& $? A 9GAd"$" '#ad"%?
/Gaa9"$a J5?'G"(aK Prelogomena za isihasticku gnoseologiju=59>. M&9<aGra& 9a
G?:"(%? 9Gra?@ &'a$ G?%9G Fr?d9Ga'#$a F&%A9a$ da 9? ?#?<?G" "9":a9G"(%? B&9?&#&B"$?@
<?G&d&< reda+po+red@ &d&9& stiha+po+stih@ Fr&adA A 9a<&< G?%9GA ?Fa@ "@ 9G& $?
&F?G F&9?D& 'a;& "9Ga("@ "<a$A(" 9'?9G & G&<? da $? %$";?'&CA<?G"(%& d?#& 9a<&
$?da Ja#" %rA9%"K Ea%G A %&$?< 9? Fr&$a'#$A$? (?#&%AFa (&'?%&'a #"(&9G.
Sa &'": <?G&d&#&9%": " "d?&#&9%": F&#a;"9Ga@ <&BA(? $? "G?rFr?G"raG" " +$?B&9?'A
r?E#?%9"'A F&?;"$A@ F&9?D& F?9<? /isao@ )oc skuplja vijeka@ 'jerni sin noci pjeva
pohvalu mislima@ 3da suncu, spjevata nocu bez mjeseca@ 0rojica vas nasamo, jedan
drugog ne gleda " drAB?. ,a%&d?@ a "d?G"(a a(" <&BA(? $? Fr"9GAF"G" " 9G'ara#a9G'A
S"<? !"#AG"&'"(a Sara$#"$? JF&9?D& A F?9<a<a /azda@ )a pitanje sta radim
odgovor " Budan sanjam jedne tihe noci u 'idinuK@ N&rda !ar%&'"(a 7&d?ra JA 9F?'A
2omorankaK@ %a& " A 9G'ara#a9G'A drAB": F?9"%a %&d %&$": 9A Fr"<?G" &dra;"
9'?G#&9? E"#&9&E"$? J5&'aa 5&'a&'"(a 0<a$a@ *a;? 7&9G"(a@ 5&'aa SAD&G"(a@ "
drAB":K. ,a%& &'a$ G?%9G Fr?d9Ga'#$a 9a<& A'&d " 9%"(A ;a $?d& dAB&Gra$"$?@
&;D"#$"$?@ &D"<"$? " aA(& 'a#"d"$? Fr&A(a'a$? "9":a;<a A 9rF9%&$ %$";?'&9G".
Mr??G& "; (a9&F"9a
S,/+$)S,4/8+
Ir. R
7&r"9(?a " ("G"raa #"G?raGAra:
M?Gar M?Gr&'"( +$?B&9@ *uca mikrokozma@ I"D#"&G?%a SrF9%a %$";?'&9G A 9G& %$"Ba@
!aG"(a 9rF9%a@ S70@ +&'" Sad@ I?&Brad@ 19Q9@ 9Gr. Q9C1H1S
M?Gar M?Gr&'"( +$?B&9@ Gorski vijenac@ I"D#"&G?%a SrF9%a %$";?'&9G A 9G& %$"Ba@
!aG"(a 9rF9%a@ S70@ +&'" Sad@ I?&Brad@ 19Q9@ 9Gr. 1HPC25HS
/Gaa9"$? 5?'G"(@ Prolegomena za isihasticku gnoseologiju@ O"#&9&E9%? 9GAd"$?@ ;D&r"%
rad&'a@ I?&Brad@ 19TT@ 9Gr. 101C155S
/"(a Sa'"(C8?Da(@ *uca mikrokozma od Petra Petrovica )jegosa@ A %$";" (nica
Savic 2ebac i )jegoseva *uca mikrokozma@ ;D&r"% rad&'a JFr"r?d"#a Nar"%a 0#"("(K@
70+S@ +&'" Sad@ 19TQ@ 9Gr. Q1C109S
/#?%9adar M?Gr&'"(@ 3 tumacenju *uce mikrokozma u ogledima (nice Savic 2ebac@ A
%$";" (nica Savic 2ebac i )jegoseva 66*uca mikrokozma66@ ;D&r"% rad&'a JFr"r?d"#a
Nar"%a 0#"("(K@ 70+S@ +&'" Sad@ 19TQ@ 9Gr. 2PCHPS
M?r& S#"$?F(?'"(@ 3draz zivota u *uci mikrokozma@ A %$";" 3gledi@ I"D#"&G?%a SrF9%a
%$";?'&9G A 9G& %$"Ba@ !aG"(a 9rF9%a@ S70@ +&'" Sad@ I?&Brad@ 19R2@ 9Gr. 125C1HRS
+"%&#a$ 4?#"<"r&'"(@ 2eligija )jegoseva@ 3%G&":@ 1"r?%9@ +ar&da D"D#"&G?%a +$?B&9@
M&dB&r"(a@ M?(@ 199HS
Srda !"#$%&'"(@ Stanje stvari kao zivot umetnosti@ SGa$? 9G'ar"@ (a9&F"9 ;a ra;#"("G?
'"d&'? A<?G"(%&B ";ra;a'a$a@ +&'" Sad@ Dr. 5@ 2002@ 9Gr. 2QC29S
Srda !"#$%&'"(@ 0ajna coveka, tajna umetnosti i tajna zivota kroz pesmu Banovic
Strahinja@ SGa$? 9G'ar"@ (a9&F"9 ;a ra;#"("G? '"d&'? A<?G"(%&B ";ra;a'a$a@ +&'" Sad@
Dr. Q@ 200P@ 9Gr. 1Q9C2P0S
Na'&r SaGra(@ 0ajna poezije i tajna pesnistva u 66*uci mikrokozma66@ +&'" Sad@ 200P@
9?FaraG A rA%&F"9AS
5&'a Ir"$a@ 2ecnik pravoslavne teologije@ ."#adar9%" E&d I&B&9#&'%&B Ea%A#G?Ga
SM6@ I?&Brad@ 19T1S
I&r"9 19F?9%"@ 8ilozo.ija kompozicije. Semiotika ikone@ +&#"G@ I?&Brad@ 19T0S
-. 4. S"#?$a<&'a@ Ideja kloniranja coveka kao kraj istorije ateistickog humanizma@
6r%'?" ;"'&G@ Fra'&9#a'" Fr&9'?G&C<"9"&ar%9" #"9G 4?r9%&B d&Dr&G'&r&B
9GaraG?#$9G'a /r:"?F"9%&F"$? I?&Brad9%&C%ar#&'a(%?@ Dr. P@ 2002@ 9Gr.H5CHR.
=1> 3 "9":a9G"(%&$ E"#&9&E"$" " "9":a9G"(%&$ B&9?&#&B"$"@ %a& " & "9G&r"$aGA "9":a;<a %a&
F&%r?Ga@ aAG&r &'&B rada %&9A#G&'a& $? 9GAd"$A /Gaa9"$a 5?'G"(a Prolegomena za
isihasticku gnoseologiju@ O"#&9&E9%? 9GAd"$?@ ;D&r"% rad&'a@ I?&Brad@ 19TT.
=2> -. 4. S"#?$a<&'a: Ideja kloniranja coveka kao kraj istorije ateistickog humanizma@
6r%'?" ;"'&G@ Fra'&9#a'" Fr&9'?G&C<"9"&ar%9" #"9G 4?r9%&B d&Dr&G'&r&B
9GaraG?#$9G'a /r:"?F"9%&F"$? I?&Brad9%&C%ar#&'a(%?@ Dr. P@ 2002@ 9Gr. HQ.
=P> 4"d" G?%9G Srdaa !"#$%&'"(a Stanje stvari kao zivot umetnosti@ SGa$? 9G'ar"@
(a9&F"9 ;a ra;#"("G? '"d&'? A<?G"(%&B ";ra;a'a$a@ +&'" Sad@ Dr. 5@ 2002@ 9Gr. 2Q.
=H> 3 &'&<? &F9"r"$? '"d" A G?%9GA Srdaa !"#$%&'"(a 0ajna coveka, tajna umetnosti i
tajna zivota kroz pesmu Ia&'"( SGra:"$a@ SGa$? 9G'ar"@ (a9&F"9 ;a ra;#"("G? '"d&'?
A<?G"(%&B ";ra;a'a$a@ +&'" Sad@ Dr. Q@ 200P@ 9Gr. 20QC210.
=5> M?Gar -- M?Gr&'"( +$?B&9@ Gorski viejnac@ I"D#"&G?%a SrF9%a %$";?'&9G A 9G&
%$"Ba@ !aG"(a 9rF9%a@ S70@ +&'" Sad@ I?&Brad@ 19Q9@ 9Gr. 159C1Q0.
=Q> /"(a Sa'"(C8?Da( *uca mikrokozma od Petra Petrovica )jegosa@ A %$";" (nica
Savic 2ebac i )jegoseva *uca mikrokozma@ ;D&r"% rad&'a JFr"r?d"#a Nar"%a 0#"("(K@
70+S@ +&'" Sad@ 19TQ@ 9Gr. Q2.
=R> 4"d" EA9&GA 1.
=T> Mr'" 9Gad"$A< :r"9(a9%? E"#&9&E"$? $? ;"'&G A .r"9GA " & 9? a;"'a $&9 " F&d'";"(%"
;"'&G A 'r#"a<a. 3 9? &d&9" a ?G"(%"@ <&ra#" ;"'&G " d?#aG&9G (&'?%a. NrAB"
9Gad"$A< $? G?&r"$9%"@ F&;a'aG?#$"@ B&9G"(%". +a G&< 9Gad"$A<A A< &("9(? &d 9Gra9G"
'"d"@ F&;a$?@ 9&;?r(a'a #&B&9? 9'": D"(a@ 9G'ar" " F&$a'a J#&B&9" 9A G'ar" &G"9(" A
D"("<a@ 9G'ar"<a " F&$a'a<a &d ?%'ar&B G'&ra(%&B *&B&9aC.r"9Ga@ A %&$?< 9A
9aDra" #&B&9" 9'": 9G'&r?$a@ & $? #&B&9&9G (?#&%AF? 9G'ar&9G"K. +a G&< 9Gad"$A<A
9F&;a'a$A 9? "9G"?Cd&B<aG" 9G'&r?&B 9'?Ga " #$Ad9%? "9G&r"$?@ %a& " G?&#&9%? "9G"? &
9G'ara$A " & 9Fa9?$A 9'?Ga " (&'?%a. ,r?(" 9Gad"$A< :r"9(a9%? E"#&9&E"$? $? G?&#&9%a
E"#&9&E"$a "#" G?&#&9%a <"9GaB&B"$a. 3a 9? &d&9" a F&;a$? 9a<&B I&BaCS'?G?
,r&$"(?. Mr?GF&9Ga'%a &'&B 9Gad"$A<a "9":a9G"(%? B&9?&#&B"$? $? &("9(?$? 9r(a. +a
&'&< <?9GA D"G& $? aF&<?AG" da 9? F&d 9r(?< F&dra;A<?'a && D"D#"$9%&
9:'aGa$? 9r(a@ %a& F9":&E";"(%&B " dA:&'&B $?;Bra A %&$?< 9? 9aD"ra$A " #&B&9@ " A<@ "
'&#$a@ " 9#&D&da@ " #$ADa'@ " D#aB&daG@ " drAB? 9F&9&D&9G" " dar&'" D&B&#"%&B D"(a
#$Ad9%&B.
=9> +a"<?@ (&'?% $? D&B&#"%a #"(&9G " (?Gar <A $? 9r(?. 3'& Ga%&d? ? ;a(" da 9?
#$Ad9%a <"9a& A "9":a;<A F&G(?$A$? "#" &dDa(A$?@ ?B& 9?@ aFr&G"'@ Fr&9"rA$? "
dA:&'& &Da'#$a@ Fr?&Dra;a'a " d&FA$A$? umom Hristovim@ " Ga%& 9? &G'ara ;a &'A
B&9?&#&9%A r?a#&9G L ;a #$ADa' %&$a Fr?'a;"#a;" 9'a%& ;a$?. Na%#?@ &9&'a
B&9?&#&9%a %aG?B&r"$a A "9":a;<A $? #$ADa'. N'? &'&;a'?G? ;aF&'?9G" #$ADa'" "9A
9a<& <&ra#? %aG?B&r"$?@ '?( F&%r"'a$A (?#&%AFA 9G'ar&9G #$Ad9%?@ #"(? " ;a$?d"(%?
?B;"9G?("$?:
*jubi Gospoda Boga svog svim srcem svojim, i svom dusom svojom, i svim umom
svojim%
*jubi bliznjeg svog kao samoga sebe.
1 a%GA " Ea%GA :r"9(a9%? #$ADa'" A(?9G'A$?@ da%#?@ (?#" (&'?% 9a (?#&%AF&< 9'&$&<
F9":&E";"(%&< #"(&9(A " $?"< 9a;a$"< F&G?("$a#"<a. 39&D?&9G "9":a9G"(%?
B&9?&#&B"$? 9adr;aa $? " A G&<? 9G& I&B "$? &D$?%aG@ Fa " &D$?%aG 9a;a$a@ ?B&
9AD$?%aG@ " G& 9AD$?%aG Far ?%9?#a9. ,a%& 9A (&'?% " I&B <?dA9&D& Farad"B<?
#$ADa'"@ " G&#"%& 9? I&B "; (&'?%&#$AD#$a Fr?<a (&'?%A &(&'?(A$?@ %&#"%& (&'?%
A;<&B? da 9?D? I&BA %r&; #$ADa' &D&;".
M&;a$? A "9":a9G"(%&< "9%A9G'A "$? 9F?%A#aG"'" a%G@ ?B& ;"'" &d&9 ;"'&B (&'?%a
9a ;"'"< I&B&< A ;"'&< ;"'&GA. M&;a'a" $? A "9G& 'r?<? " M&;a'a#a(@ " GA 9? %r"$?
9F?("E"(&9G " 9#&;?&9G &d&9a (&'?%a " I&Ba. -; &'&B 9#?d" da D&B&F&;a$? ? ;a'"9"
9a<& &d (&'?%a ?B& " &d I&Ba@ Fa 9?@ #&B"(&@ a<?(? F"Ga$? 9Ga $? F&Gr?D& da
(&'?% ("". +A;a A9#&' F&;a$a $? Fr?&Dra;a$ A<a@ G& $?9G d&Dr&'&#$& " "9%r?&
9<"r?$? A<a #$Ad9%&B@ 9G& ? ;a(" Fa9"'& F&'#a(a$? " &d9GAFa$? &d F&d'"Ba
F&;a$a@ ?B& "9G"9%& Fr?dra9F&#&;?$? (&'?%a ;a 9#&D&d" " ?a<?G#$"'" 9A9r?G 9a
'?(&< -9G"&<. 0ajne se otrkivaju smirenoumnima. S<"r?&A<#$?@ &F?G@ "$?
;aF&9Ga'#$a$? " F&G(?$"'a$? (&'?%&'": ra("&a#": 9F&9&D&9G"@ ?B& $":&'a FAa
aE"r<a("$a A dA:A 9<"r?? #$ADa'" Fr?d -9G"&<C.r"9G&<@ %a& ";'&r&< Fra'&B ;a$a@
9Fa&9&B " &;"'#$a'a$A(?B.
=10> S &D;"r&< da 9A 9? A "9G&r"$9%&$ #"(&9G" M?Gra -- M?Gr&'"(a +$?B&9a 9A9r?#a 9'a Gr"
aGr"DAGa D&;a9%? '#a9G"@ A&(a'a 9? aa#&B"$a ";<?dA $": " Gr" #"(a $?d&B I&Ba. +?
9a<& da $? +$?B&9 F&?Ga " 9G'ara#a(@ 9G& $? A "9G& 'r?<? " 9a< I&B@ ?B& & F&r?d G&Ba
&9" $&9 " F&G?("$a#? ;a%&&da'(a " Fr&r&%a. 1 +$?B&9A %a& Ga%'&< A F&GFA&9G" $?
<&BA(? Fr&a(" #"% I&;"$".
=11> M&da(" & A9#&'"<a A %&$"<a $? +$?B&9 9G'ara& *ucu@ Fr?A;?G" 9A "; G?%9Ga M?ra
S#"$?F(?'"(a 3draz zivota u *uci mikrokozma@ A %$";" 3gledi@ I"D#"&G?%a SrF9%a
%$";?'&9G A 9G& %$"Ba@ !aG"(a 9rF9%a@ S70@ +&'" Sad@ I?&Brad@ 19R2@ 9Gr. 125C12Q.
=12> +"%&#a$ 4?#"<"r&'"(@ 2eligija )jegoseva@ 3%G&":@ 1"r?%9@ +ar&da D"D#"&G?%a
+$?B&9@ M&dB&r"(a@ M?(@ 199H@ 9Gr. 1R9C1T0.
=1P> 6"G"ra& Fr?<a M?r& S#"$?F(?'"(@ 3draz zivota u *uci mikrokozma@ a'?d?& d?#&@
9Gr. 1P2.
=1H> +a'?d?& d?#&@ 9Gr. Q1C109.
=15> 6"G"ra& Fr?<a M?r& S#"$?F(?'"(@ 3gledi@ a'?d?& d?#&@ 9Gr. 12Q.
=1Q> *uca mikrokozma@ M?Gar M?Gr&'"( +$?B&9@ I"D#"&G?%a SrF9%a %$";?'&9G A 9G&
%$"Ba@ !aG"(a 9rF9%a@ S70@ +&'" Sad@ I?&Brad@ 19Q9@ 9Gr. R2.
=1R> -9G&@ 9Gr. R1.
=1T> -9G&@ 9Gr. R1CR2.
=19> -9G&@ 9Gr. R2.
=20> -9G&@ 9Gr. R2.
=21> -9G&@ 9Gr. RP.
=22> -9G&@ 9Gr. R2CRP.
=2H> -9G&@ 9Gr. RPCR5.
=25> -9G&@ 9Gr. RP.
=25> -9G&@ 9Gr. RH.
=2Q> -9G&@ 9Gr. R5.
=2R> -9G&@ 9Gr. R5.
=2T> I&B $? 9G'&r"& 9'?G@ a /da<A@ %a& I&;"$?< 9arad"%A " 9a9G'ara&(A@ Fa#& $? A
;adaGa% da 9'?<A 9G'&r?&<? dad? "<?. 0aG" ?("$? "<? ;a(" "<aG" '#a9G ad $"<?.
,"<? $? /da< D"& 9A'?r?" '#adar 9'?Ba 9G'&r?&B.
=29> *uca mikrokozma@ a'?d?& d?#&@ 9Gr. R9.
=P0> -9G&@ 9Gr. T0.
=P1> -9G&@ 9Gr. T0.
=P2> -9G&@ 9Gr. T2.
=PP> -9G&@ 9Gr. T2.
=PH> -9G&@ 9Gr. TT.
=P5> -9G&@ 9Gr. T9.
=PQ> -9G&@ 9Gr. 9QC9R.
=PR> -9G&@ 9Gr. 9RC9T.
=PT> -9G&@ 9Gr. 105.
=P9> -9G&@ 9Gr. 10QC110.
=H0> -9G&@ 9Gr. 11P.
=H1> -9G&@ 9Gr. 11P.
=H2> -9G&@ 9Gr. 115.
=HP> -9G&@ 9Gr. 11R.
=HH> -9G&@ 9Gr. 11Q.
=H5> -9G&@ 9Gr. 120.
=HQ> -9G&@ 9Gr. 1PPC1PH.
=HR> -9G&@ 9Gr. 1PH.
=HT> -9G&@ 9Gr. 1PH.
=H9> -9G&@ 9Gr. 1PH.
=50> -9G&@ 9Gr. 1PH.
=51> -9G&@ 9Gr. 1P5.
=52> -9G&@ 9Gr. 1P5.
=5P> -9G&@ 9Gr. 1P5.
=5H> -9G&@ 9Gr. 1P5C1PQ.
=55> -9G&@ 9Gr. 1PQ.
=5Q> -9G&@ 9Gr. 1PR.
=5R> -9G&@ 9Gr. 1PRC1P9.
=5T> -9G&@ 9Gr. 1H1.
=59> +a'?d?& d?#&.
Stanje stvari@ +&'" Sad
M&d ?Br?B&r&< 9? F&dra;A<?'a "E&r<a("&&C??rB?G9%a 9AWG"a@ %&$ &D$?d"$A$? &FWG?
"d?$? " <"9#". )Br?B&r L G& $? 9r?d"a@ A %&$&$ 9? &d'"$a A;a$a<& d?$9G'& X&'?%a 9a
I&B&'"<a.
!"Gr&F&#"G 5?r&G?$ 4#a:&9
Definicija pravoslavne duhovnosti
!"Gr&F&#"G 5?r&G?$ 4#a:&9 r&Y? $? 19H5. B. A 5a$""@ A 2rX%&$. N"F#&<"ra& $? a
I&B&9#&'9%&< Ea%A#G?GA 1"'?r9"G?Ga A S&#AA. 5&W %a& 9GAd?G@ D&ra'?Z" a S'?G&$ 2&r"@
A <aa9G"r9%"< D"D#"&G?%a<a F&X?& $? da Fr&AXa'a 9'?G&&GaX%& a9#?Y?@ a F&9?D& d?#a
&Ga(aC"9":a9Ga " N&Dr&G&#$AD#$?.
0a <"Gr&F&#"Ga +aEFa%G&9a ";aDra $? 1995. B. -;A;?G& F#&da F"9a(@ d& 9ada $? &D$a'"&
&%& Q0 rad&'a a BrX%&< $?;"%A. +?%a &d $?B&'": a$'a["$": d?#a Fr?'?d?a 9A " a
drAB? $?;"%?@ Fa Xa% " a araF9%" " %"?9%". +a 9rF9%" $?;"% 9A ;a 9ada Fr?'?d?? \+&Z A
FA9G"$" S'?G? 2&r?\@ \3 D&#?9G" " #?X?$A dAW?\@ \]"'&G F&9#? 9<rG"\@ \Mra'&9#a'a
F9":&G?raF"$a\@ \S'?G" 2r"B&r"$? Ma#a<a %a& S'?G&B&ra(\. 1 9'&$"< a$&'"$"< rad&'"<a@
<"Gr&F&#"G 5. 4#a:&9 Da'" 9? F"Ga$"<a B??G"%? " D"&?G"%? 9a Fra'&9#a'? GaX%? B#?d"WGa.
^#aa% %&$" &'d? &D$a'#$A$?<& A a9Ga'("<a Fr?d9Ga'#$a A'&d ;a $?B&'A %$"BA
\Mra'&9#a'a dA:&'&9G\@ X"$? $? Fr'& ";da$? 199H.B. &D$a'"& <aa9G"r 8&[d?9G'a
Mr?9'?G? I&B&r&d"(?@ A *?'ad"$"@ 2rX%a.
+?&F:&d& $? da a$Fr? &dr?d"<& F&$<&'? _Fra'&9#a'a` " _dA:&'&9G`. 3 Fra'&9#a'&$
dA:&'&9G" ? <&[?<& da B&'&r"<& 9'? d&% 9a9'"< F&A;da& ? ;a<& WGa
F&dra;A<?'a<& F&d &'? d'? r?X". ,& $? && WG& 9A AX""#" S'?G" 3(" 6r%'?. 1 9'&<
draB&(?&< d?#A -9G&X"% ;a$a@ a F&9?D& A &"< $?B&'"< &dr?Y?"$"< d?#&'"<a %&$"
9A a;'a" O"#&9&E9%? B#a'?@ 9'?G" 5&'a Na<a9%" aa#";"ra ;aX?$? 9#?d?Z": r?Z":
9AWG"a@ Fr"r&da@ "F&9Ga9@ #"X&9G@ "Gd. IAdAZ" da &'? r?X" A ?%&< drAB&< %&G?%9GA <&BA
D"G" drABaX"$? d?E""9a?@ & &D$aW$a'a ;aWG& 9A a G&< <?9GA AFra'& Ga%& d?E""9a?.
Mr"d?' _&rG:&d&%9&9` G$. _Fra'&9#a'a` F&G"X? &d BrX%? "<?"(? _&rG:&d&%9"a`@ G$.
_Fra'&9#a'#$?` " F&%a;A$? ra#"%A ";<?YA Mra'&9#a'? (r%'? " 9'a%? drAB? :r"WZa9%?
'?r&"9F&'?9G". 8?X _&rG:&d&%9"a` F&%a;A$? "9G"9%& ;a$? & I&BA " G'&r?'"". ,& $?
d?E""("$a %&$A Ad" 9'?G" /Gaa9"$? S"a$9%".
38,3N37S-5/
M&$a< _&rG:&d&%9"a` 9? 9a9G&$" &d d'? r?X" C _&rG:&9`@ WG& ;aX" _Fra'&` J"9G""G&@
Fra'"#&K " _d&%9a`. S $?d? 9Gra?@ _d&%9a` &;aXa'a '?r&'a$?@ '?rA@ AX?$?@ a 9a drAB?
F&:'a#A@ Fr&9#a'#$a$? "#" 9#a'&9#&'#$? Jd&%9&#&B"$AK@ WG& ;aX" da &'a$ F&$a< &;aXa'a
Fra'&'?r$? "#" Fra'&9#a'#$?. 3'a d'a ;aX?$a 9A 'r#& G?9& F&'?;aa. -9G"9%& AX?$? &
I&BA A%#$AXA$? " "9G"9%& Fr&9#a'#$a$? I&Ba. +a"<?@ a%& $? I&B aF9Gra%Ga@ &da "
<&#"G'a Ga%'&< I&BA Ga%&Y? <&ra D"G" aF9Gra%Ga. /%& $? Fa% I&B #"X&9G@ &da " <&#"G'a
Fr?GF&9Ga'#$a #"X&9" %ara%G?r. I&B $? &G%r"& "9G""GA '?rA@ "9G""G& AX?$?. 0D&B G&Ba
%a[?<& da $? AX?$? & I&BA " 9'? WG& $? F&'?;a& 9 X&'?%&'"< 9Fa9?$?< I&[$?
&G%r"'?$? a ? X&'?%&'& &G%r"Z?.
I&B $? &'A "9G"A &G%r"& &"< #$Ad"<a %&$" 9A D"#" 9Fr?<" da $? Fr":'aG?. /F&9G&# 5Ada
5a%&'#$?' &'A X"$?"(A $a9& $? ";ra;"& A 9'&$&$ M&9#a"("@ B&'&r?Z": I&r"G? 9? ;a '?rA
$?daFAG Fr?daA 9'?G"<a J5Ada PK. -; &'&B a'&da@ %a& " "; <&B": drAB":@ 9#"X":
&d#&<a%a@ $a9& $? da I&B S?D? &G%r"'a 9'?G"<a@ G$. &"<a %&$" 9A d&9G"B#" &dr?Y?" "'&
dA:&'&B A;ra9Ga$a Ga%& da <&BA da Fr"<? &G%r"'?$?. S'?G" aF&9G&#" 9A a$Fr? D"#"
_"9(?#$?"`@ Fa 9A G?% &da Fr"<"#" &G%r"'?$?. 3" 9A &'& &G%r"'?$? Fr??#" a 9'&$A
dA:&'A d?(A@ a#" ? 9a<& AX?$?<@ ?B& Fr?'a9:&d& G"<? WG& 9A 9'?G&Ga$"9%" AG"(a#" a
$":&'& dA:&'& Fr?F&r&Y?$?. Na D" &'a '?ra D"#a 9aXA'aa@ S'?G" 3(" 9A E&r<A#"9a#"
d&B<? " AX?$a a <" Fr":'aGa<& G? d&B<? " Ga AX?$a. NrAB"< r?X"<a@ <" Fr":'aGa<& &'A
&G%r"'?A '?rA " &9Ga$?<& A 6r%'" da D"9<& D"#" "9(?#$?" $?r $? '?ra@ 9 $?d? 9Gra?@
&G%r"'?$? &X"WZ?"<a " "9(?#$?"<a a 9a drAB? Fra'" FAG %a d&9G";a$A &D&[?$a JBrX.
G:?&9"9K ;a &? WG& 9A &d#AX"#" da 9#?d? Ga$ _FAG`.
8?X _dA:&'&9G` "#"@ a BrX%&<@ _F?'<aG"%&G"9` d&#a;" &d Fr"d?'a _dA:&'a`@ BrX
_F?'<aG"%&9`. Mr?<a G&<?@ dA:&'&9G $? 9Ga$? dA:&'? &9&D?. NA:&'a X&'?%
F&9?dA$? &dr?Y?" aX" F&aWa$a@ &dr?Y?" <?Ga#"G?G. 3 F&9GAFa 9a9'"< drABaX"$? &d
aX"a a %&$" 9? F&aWa$A ?CdA:&'" #$Ad".
NA:&'&9G Mra'&9#a'? (r%'? ? '&d"@ <?YAG"<@ %a ?%&< aF9Gra%G&< r?#"B"&;&<
["'&GA@ "G" $? &a F#&d X&'?%&'? AAGraW$? 9aB?. NA:&'&9G "$? aF9Gra%Ga r?#"B"&;"
["'&G AFra'& ;D&B G&Ba WG& $? 6r%'a ,?#& .r"9G&'&. ,& "$? $?d&9Ga'& ?%a &d r?#"B"$a
%&$a G?&r"$9%" '?rA$? A F&9G&$a$? I&Ba. NrAB& *"(? Mr?9'?G? ,r&$"(?@ *&B&9 I&[$" "#" 8?X
I&[$a@ Fr":'aG"& $? rad" a9 X&'?X"$A Fr"r&dA. 3 $A $? 9$?d""& 9a S'&$&< "F&9Ga9" " F&9Ga&
2#a'a 6r%'?.
6r%'a $?@ da%#?@ ,?#& I&B&X&'?%a .r"9Ga. 39"< G&Ba@ dA:&'&9G "$? "9F&#$a'a$? ??rB"$a
dAW?@ %a& WG& 9A G& ra;A< "#" &9?Za$a. 4?&<a $? 'a[& da G& A9Ga&'"<&@ $?r 9A <&B"
#$Ad" 9%#&" da ?%A &9&DA "<?A$A %a& _dA:&'A` 9a<& ;aG& WG& Ga &9&Da ra;'"$a 9'&$?
ra;A<9%? 9F&9&D&9G": aAX"%a@ B#A<(a@ F?9"%a@ "Gd. Mra'&9#a'a (r%'a ? Fr":'aGa
&'a%'& GA<aX?$?. !"@ ara'&@ "9<& Fr&G"' aAX"%a@ F?9"%a@ "Gd@ a#" ": ? <&[?<&
a;"'aG" _dA:&'"<` "#" _Fr&dA:&'#$?"<` #$Ad"<a A 9Gr&B&<@ Fra'&9#a'&< ;aX?$A
&'? r?X".
)+)82-5/ S4),32/ N1./
Mr?<a AX?$A aF&9G&#a Ma'#a@ dA:&'a X&'?% 9? $a9& ra;#"%A$? &d dAW?'&B. NA:&'a $?
&a$ X&'?% %&$" AAGar 9?D? F&9?dA$? ??rB"$A Jd?$9G'&K S'?G&Ba NA:a. 7ada G& A;<?<&
A &D;"r@ 9#?d" da $? dAW?'a X&'?% &a$ %&$" "<a dAWA " G?#&@ a#" $&W "$? ;ad&D"& S'?G&Ba
NA:a %&$" &["'&G'&rA$? dAWA: ,?#?9" X&'?% ? Fr"<a WG& $? &d NA:a I&[$?Ba@ $?r <A $?
#Ad&9G@ " ? <&[? da ra;A<?@ $?r 9? G& "9F"GA$? dA:&'&. NA:&'a Fa% 9'? "9F"GA$?@ a $?Ba
9a<&B "%& ? "9F"GA$? J1. 7&r. 2S 1HC15K.
1 &'&$ "9G&$ M&9#a"(" aF&9G&# Ma'#? F&d'#aX" &WGrA ra;#"%A ";<?YA dA:&'&B " G?#?9&B
X&'?%a. ,?#?9" X&'?% $? &a$ %&$" AAGar 9r(a ? F&9?dA$? S'?G&Ba NA:a@ a#" ;adr[a'a
9'? drAB? F9":&9&<aG9%? EA%("$? #$Ad9%&B D"Za. Mr?<a G&<?@ &X"B#?d& $? da 9? F&$a<
G?#?9" X&'?% ? &d&9" a G?#&@ ?B& da &;aXa'a dAW?'&B X&'?%a %&$" "$? ;ad&D"&
S'?G&Ba NA:a " %&$" d?$9G'A$? "; 9'&B@ Ga%&;'a&B _F9":&D"&#&W%&B` $a9G'a. - $a@ DraZ&@ ?
<&B&: 'a< B&'&r"G" %a& dA:&'"<a@ ?B& %a& G?#?9"<a@ %a& <a#&$ d?(" A .r"9GA.
!#?%&< 'a9 aF&$": a ? $?#&<@ $?r $&W ? <&B&9G?. /#" " 9ad $&W ? <&[?G?@ F&WG& 9G?
$&W G?#?9". 5?r 9'? d&% $? <?YA 'a<a ;a'"9G " ?9#&Ba " ra;d&r"@ ;ar "9G? G?#?9" " ;ar 9? ?
'#adaG? F& X&'?%A J1. 7&r. PS 1CPKU
/%& F&<?AG? &d#&<%? F&'?[?<& 9a <?9G"<a %&$a 9? &d&9? a A9"&'#$?$? :r"WZaa
F& D#aB&daG"@ A'?r"Z?<& 9? da $?@ Fr?<a aF&9G&#A Ma'#A@ dA:&'a &a$ X&'?% %&$" $?
F&9Ga& 9" I&[$" F& D#aB&daG": ,a%&@ da%#?@ DraZ&@ "9<& dA[" G?#A da F& G?#A ["'"<&. 5?r
a%& ["'"G? F& G?#A@ F&<r?Z?G?S a%& #" NA:&< d?#a G?#?9a A<rG'#$A$?G?@ ["'?Z?G?. 5?r %&$?
'&d" NA: I&[$" &" 9A 9"&'" I&[$". 5?r ? Fr"<"9G? dA:a r&F9G'a@ da 9? &F?G D&$"G?S ?B&
Fr"<"9G? NA:a A9"&'#$?$a@ %&$"< '"X?<&S /'a@ 3X?V 3'a$ NA: 9'?d&X" aW?<A dA:A da
9<& d?(a I&[$a J8"<#$. TS 12C1QK.
NA:&'a $? X&'?% %&$" $? 9'?d&% S'?G&Ba NA:a AAGar 9'&Ba 9r(a " %&$" $? A9#?d G&Ba
9a9'"< 9'?9Ga &D"Ga'a$a Mr?9'?G&B ,r&$?d"&B I&Ba. +a Ga$ aX" & ra;A<? da $? &
9" I&[$" F& D#aB&daG" " ;aG& A 9r(A A9%#"%A$? _/'a@ 3X?`. Mr?<a 9'?d&X?$A 9'?G"G?#$a@
&'a$ "9%r?" 'aFa$ A 9r(A $?@ A 9'&$&$ 9AWG""@ A<a <&#"G'a "#" <&#"G'a 9r(a.
-9F"GA$AZ" a WGa 9? <"9#"#& r?X"<a da _X&'?% F&9Ga$? :ra< a$9'?G"$?B NA:a`@ 9'?G"
4a9"#"$? I?#"%" D&B&ada:AG& AX" da X&'?%a@ %&$" $? :ra< S'?G&Ba NA:a@ ? F&<AZA$A
"9%AW?$a " ?Fr?9Ga? Dr"B?@ DAdAZ" da & GraBa ;a I&B&< " ;a 9'&$"< ;a$?d"WG'&< 9a
+$"<. 5a9& $?@ da%#?@ da $? dA:&'a X&'?% %&$" A 9?D" "<a S'?G&Ba NA:a a WG& F&G'rYA$?
$?B&'& ?Fr?9Ga& 9?Za$? a I&Ba.
Mr?<a 9'?G&< 2r"B&r"$A Ma#a<"@ %a& WG& 9? X&'?% %&$" $? &Ddar? ra;A<&< a;"'a
ra;A<"<@ Ga%& 9? " X&'?% %&$" $? &D&BaZ? S'?G"< NA:&< a;"'a dA:&'"<. Mr?<a
G&<?@ dA:&'a $? _&'" X&'?%`@ Fr?F&r&Y? " &D&'#$? D#aB&daZA S'?G&Ba NA:a.
-9G& 9Ga&'"WG? d?#? 9'" S'?G" 3(". S'?G" S"<?& +&'" I&B&9#&'@ a Fr"<?r@ %a[? da X&'?%
%&$" $? (?#&<Adr?@ GrF?#$"' " %r&Ga%@ %&$" 9? <&#" " B#?da a I&Ba@ _%&raXa A dA:A` " & $?
dA:&'a X&'?% F& Fr?"<AZ9G'A.
- &F?G@ Fr?<a 9'?G&< S"<?&A +&'&< I&B&9#&'A@ %ada d?#&'" X&'?%&'? dAW? C $?B&'
A< " $?B&' ra;A<@ "9A &d?'?" A #"% .r"9G&'@ &da 9? Ga%a' X&'?% 9<aGra G?#?9"<@
DAdAZ" da $&W "$? ;ad&D"& &9?Za$? JXA'9G'&'a$?K dA:&'? 9#a'?. ,?#?9" X&'?% 9#"Xa
$? 9#?F&< X&'?%A %&$" "$? A 9Ga$A da '"d" 9'?G#&9G %a%'A d&&9? 9AX?'" ;ra(". 1 9G'ar"@
& 9? 9<aGra " 9#?F"< " D?["'&G"<. +aFr&G"'@ dA:&'a X&'?% %&$" $? Fr"Xa9"% ??rB"$a
S'?G&Ba NA:a@ ["' $? A I&BA.
I*/23N/, I3]5/
7a& WG& 9<& '?Z aB#a9"#"@ ;a$?d"(a 9a 9'?G"< NA:&< X"" da G?#?9" X&'?% F&9Ga?
dA:&'a. -; G&B ra;#&Ba@ Fr?<a Fra'&9#a'&< AX?$A@ dA:&'a X&'?% $? Fr?'a9:&d&
9'?G"G?#$. +ara'&@ G& $? r?X?& 9a &? GaX%? B#?d"WGa Fr?<a %&$&$ $? 9'?G"G?#$ &a$ WG& $?@ A
ra;#"X"G"< 9G?F?"<a@ Fr"Xa9Ga ?9G'&r?&$ D#aB&daG" I&[$&$ a F&9?D& &D&[A$AZ&$
??rB"$" I&[$&$.
S'?G"G?#$" 9A "9G&'r?<?& " &9"&(" " "9F&#$a'a$? Fra'&9#a'? dA:&'&9G". 3" ["'? A
I&BA " d&9#?d& B&'&r? & +$?<A. 1 G&< 9<"9#A Fra'&9#a'a dA:&'&9G "$?
aF9Gra:&'aa@ ?B& $? A%#$AX?a A 9a<A #"X&9G 9'?G"G?#$a. Mr?<a G&<?@ 9'?G"G?#$" "9A
$?d&9Ga'& _d&Dr" #$Ad"` "#" <&ra#";aG&r" A 9Gr&B&< ;aX?$A G? r?X"@ "G" 9A G& Fa% 9a<&
&9&D? d&Dr?@ D#aB? ara'". Mr? D"9<& <&B#" r?Z" da $? 9'?G"G?#$ #"X&9G %&$a 9? F&%&ra'a
JS'?G&< NA:AK " d?#a F&d rA%&'&Y?$?< S'?G&Ba NA:a 7&$" &D"Ga'a A $?<A.
1 F&9G&$a$? 9'?G"G?#$a A'?ra'a a9@ %a& Fr'&@ $":&'& Fra'&9#a'& AX?$?. S'?G"G?#$" 9A
Fr"<a#" " Fr"<a$A &G%r"'?$? I&[$?@ &" Ba &F"G& d&["'#$a'a$A " E&r<A#"WA r?X"<a. 3" 9A
?F&Br?W"'" %r"G?r"$A< 4a9?#$?9%": 9aD&ra. NrAB& A'?r?$? $? F&9G&$a$? 9'?G":@
?Fr&Fad#$"'": <&WG"$A 9'?G"G?#$a. S'?G? <&WG" 9A ;a% da $? D#aB&daG I&[$a@ d?$9G'A$AZ"
%r&; A< JBrX. _A9`K Fr?&Dra;"#a " G?#&. Mr?<a G&<?@ " 9a<& G?#& F&9Ga$? Fr"Xa9&
??rB"$a<a S'?G&Ba NA:a.
Mr?'a9:&d" ;adaGa% 6r%'? $? da X&'?%a rA%&'&d" %a &D&[?$A@ %a ;a$?d"(" " $?d"9G'A 9a
I&B&<. IAdAZ" da $? Ga%&@ A ";'?9&< 9<"9#A <&[?<& da %a[?<& da $? ;adaGa% 6r%'?
da _9G'ara 9'?G? <&WG"`.
Mr?<a G&<?@ Fra'&9#a'a dA:&'&9G $? &F"G ["'&Ga A .r"9GA@ 9Ga$? &'&B X&'?%a@
Fr?F&r&Y?&B " &D&'#$?&B D#aB&daZA I&[$&<@ ,& "$? ?%& aF9Gra%G&@ ?<&("&a#& "
F9":&#&W%& 9Ga$? X&'?%a: G& $? X&'?%&'& 9$?d"$?$? 9a I&B&<.
1AGar &'&B &%'"ra <&[?<& da &G%r"$?<& ?%? %ara%G?r"9G"X? (rG? Fra'&9#a'?
dA:&'&9G". 3a $?@ %a& Fr'&@ :r"9G&(?Gr"Xa@ DAdAZ" da $? .r"9G&9 $?d& " $?d"&
"9(?#?$? ;a #$Ad?@ D#aB&dar?Z" "F&9Ga9&< $?d"9G'A D&[a9%? " X&'?X"$? Fr"r&d? A
+$?B&'&$ #"X&9G". 7a& drAB&@ Fra'&9#a'a dA:&'&9G $? Gr&$"X&(?Gr"Xa@ DAdAZ" da $?
.r"9G&9 9'aBda 9$?d"$? 9a 3(?< " S'?G"< NA:&<. S'? 9'?G? ,a$? 'rW? 9? A "<?
,r&$?d"&B I&Ba. - F&WG& $? 3 2#a'a 6r%'?@ & .r"9GA 9? ? <&[? ra;<"W#$aG" %a& &
?%&<? ";'a $?. Mr?<a G&<?@ Fra'&9#a'a dA:&'&9G $? Ga%&Y? " ?%#"9"&(?Gr"Xa@
(r%'&(?Gr"Xa@ $?r 9a<& AAGar 6r%'? <&[?<& da 9GAF"<& A ;a$?d"(A 9a .r"9G&<.
Пост - промјена философије живота

Тема љуaсbог cаaа dе тема антeоcоfошbа. gагfасно hоiансbом
отbeовеjу@ kовdеb dе lиmе bоdе dе на гeаниnи свdетова@ lиmе у bоме dе hог
умиdесиdо тиdесто aуховно и матеeиdаfноS он dе зениnа васионе@ ствоeеjе
сазaано cо сfиnи Jузет са fиbаK и ceиfиnи hоiиdоd. oн dе lиmе ствоeено@
аfи ниdе ствоeено завeшено. pуaсbо lиmе ниdе само ceесfиbано@ ниdе
ceосто оaсdаd hоiансbог@ него истовeемено има и aинамиkbи aаe aа@ на
основу онога што dесте@ lуaе нешто много више и много савeшениdе. То и
знаkи и ceаfиb. Даbfе ствоeен dе са fиbа@ cо fиbу C иbони@ аfи и cо
оlfиkиdу C ceиfиnи. \Пeиfиb\ dе нешто што иaе bа qиbу. gа fиbа и bа
fиbу C у томе dе eасcон и aинамизам љуaсbе fиkности bоdи dе основно
своdство љуaсbе ceиeоaе@ и нема ни dеaне rиfосоrиdе земаљсbе bоdа lи то
aовеfа cоa знаb cитаjа. gваbа rиfосоrиdа и науbа оcитно знаdу aа dе
kовеb lиmе aинамиkно@ исcуjено изузетним могуmностима. hиmе bоdе@
lогосfовсbи eеkено@ не само aато него и заaато. sовdеb dе заaатаb@ hоiиdи
и ceиeоaе у bоdоd се eаtа@ и своd соcствени заaатаb.
oно што нам свdеaоkи hиlfиdсbо oтbeивеjе@ а што cосвdеaоkуdе и
унивеeзаfно љуaсbо исbуство dе kиjениnа@ с dеaне стeане@ могуmности
bоdе kовdеb cосdеaуdе bао lиmе@ а са aeуге стeане@ cостоdаjе неkега што га
огeаниkава@ што га cомeаkуdе. ueоз сву истоeиdу kовdеb се отbeива bао
lиmе aоleо cо ceиeоaи@ аfи и lиmе bоdе dе угeоiено оним што називамо
зfо@ lиmе bоdе dе неkим оcтеeеmено. v свим eеfигиdама и оним ceиeоaним@
aохeишmансbим@ ceисутно dе не само осdеmаjе aа dе kовdеb несавeшен@
него aа љуaсbа ceиeоaа онаbва bаbва dе саaа ниdе ceвоlитна љуaсbа
ceиeоaа@ aа се са jом нешто aогоaиfо. w aа dе неоcхоaно jено
оkишmеjе@ jен cовeатаb у ceвоlитно стаjе@ изгуlљено. xаeавно@ све
зависи оa aомета eеfигиозне свиdести@ иfи науkне и rиfосоrсbе@ aа lи се
aаfо неbо оldашjеjе отbуaа то и шта се aогаadа са kовdеbом. yоaеeна
cсихоанаfиза@ eеnимо@ и не само она@ твeaи и ceонаfази bао dеaну оa
егзистенnиdаfиdа@ нешто што dе наdaуlље у љуaсbоd свиdести@ нешто што
kовdеb носи са соlом C осdеmаjе beивиnе. xегadе у aуlинама љуaсbе
bоfеbтивне свиdести cостоdи ти осdеmаjе beивиnе. uао и осdеmаjе стeаха.
yноги сматeаdу aа су те aвиdе стваeности стeах и beивиnа@ нешто што dе
наdaуlље у љуaсbоd ceиeоaи. Тeага се стаfно за jиховим узeоnима: aа fи
су они у васcитаjу@ eеfигиозним иfи неbом aeугом@ иfи су они у неkему
што dе aуlље оa соnиоCcсихоfошbог стаjа у bоме се kовdеb наfазиU Да fи
dе то нешто што dе aeуштвено усfовљено иfи@ иfи dе нешто што kовdеb
носи у сеlи@ што насfиdеtуdе оa своdих ceеaаbа@ и што се онaа ceеноси са
cоbољеjа на cоbољеjе и оcтеeеmуdе гаU

АМФИЛ!И"# ,9:;<=>?-
zeхиеcисbоc nетиjсbи@
митeоcоfит neногоeсbоCceимоeсbи
$овје% је оно &то поје'е

hиlfиdсbо oтbeовеjе има своd оaговоe на своdе cитаjе bоdи ниdе оa
dуkе. {ош оa вeемена gтаeог |авdета говоeено dе о љуaсbом cаaу@
ceаeоaитељсbом гeиdеху. hогом ствоeеном kовdеbу bоме dе aато aа lуaе
госcоaаe оa cтиnа неlесних и eиlа моeсbих и сваbога ствоeеjа@ aа
госcоaаeи неlом и земљом@ bоме dе оa hога aат aаe вfаaаeсbи@ aата dе и
dеaна dеaина заcовиdест: aа не dеaе са aeвета cознаjа aоleа и зfа@ dеe у
bоdи aан оbусиш са jега умeиdеmеш Juj. Постаjа 2@1RK. w@ bаbо aаље
говоeи yоdсиdе@ zfи змиdа ldеше fуbавамимо све звиdеeи cољсbе bоdе
ствоeи }осcоa hог@ cа eеkе iени: {е fи истина aа dе hог bазао aа не dеaете
са сваbога aeвета у вeтуU z iена eеkе змиdи: yи dеaемо са сваbога aeвета
у вeтуS само eоaа са онога aeвета усeеa вeта@ bазао dе hог@ не dеaите и не
aиeаdте у j@ aа не умeете. z змиdа eеkе iени: xеmете ви умeиdети@ него
зна hог aа mете у онаd aан bаa оbусите са jега отвоeити оkи@ cа mете
cостати bао lогови и знати шта dе aоleо и шта dе зfо. w затим сfиdеaи
dеaан гениdаfан оcис bаbо сазeиdева гeиdех у љуaсbоd aуши@ у љуaсbом
уму@ у љуaсbом сenу@ и bаbо се ceетваeа у adеfоS bаbо dе сазeио у уму@ у
сenу и aуши ~виноd и ceетвоeио се у adеfо@ затим у zaамовоd@ и bаbо
неceеbиaно@ beоз сву истоeиdу сваbи љуaсbи гeиdех има исти ceоnес
сазeиdеваjа. w iена виadеmи aа dе eоa на aeвету aоlаe за dеfо и aа га dе
миfина гfеaати@ и aа dе aeво вefо aeаго eаaи знаjа@ узаleа eоaа са jега и
оbуси@ и муiу своdему те и он оbуси. gвети {ован hогосfов у своdоd
cосfаниnи@ анаfизиeаdуmи на dеaан aeугаkиdи наkин ова тeи основна
момента у овом ceоnесу сазeиdеваjа гeиdеха у љуaсbоd aуши@ говоeи о
\cохоти cfоти@ cохоти оkиdу и гоeaости iивота J1. {ован 2@1QK. xа ceвом
мdесту dе aаbfе cохот cfоти: aeво bоdе dе aоleо за dеfо. Пeва и наdaуlља
cотeеlа љуaсbа dе cотeеlа за хeаном.pуaсbо lиmе dе lез хeане
неcостоdеmе. v том cогfеaу dе •оdеelах lио у ceаву bаaа dе eеbао aа dе
kовиdеb оно што cоdеa. gамо што dе он bао матеeиdаfиста сматeао aа dе
kовиdеb тиdеfо и aа се само тdеfесно хeани. yеtутим kовиdеb ниdе само
тиdеfо и не хeани се само тdеfесно@ него dе и aуша и хeани се и aуховно.
zbо се само тdеfесном хаeном хeани@ онaа dе ceиeоaно aа lуaе само
тdеfесно lиmе. zbо се хeани и неkим aeугим@ онaа mе lити и нешто aуго@
више оa тога.
Пeво исbушеjе љуaсbоd aуши@ ceви cоaстeиdеb jен dе cитаjе dеfа.
То dе cохот cfоти. pуaсbо lиmе dе cо своdоd ceиeоaи гfаaно. z гfаaно dе
зато што dе несавeшено. oно што dе несавeшено хоmе aа наaоaоbнаaи
своdе несавeшенство@ aа га наaоcуни. w тиdеfо и aуша и ум хоmе своdи
хeану. Дeуго исbушеjе cохот dе оkиdу C \aа га dе миfина гfеaати\. Дуlоbу
у љуaсbоd ceиeоaи усаtена dе iеt за љеcотом. То се виaи веm и abо
adетета. sовdеb eаjен љеcотом тeаiи aа dе за сеlе заaоlиdе. w тeеmе C \aа
dе aeво вefо aeаго eаaи знаjа\UV €eана@ љеcота@ знаjе C тeи наaуlље
cотeеlе љуaсbе: cохот cfоти@ cохот оkиdу и гоeaост iивота cо св. {овану
hогосfову. Пeеbо jих aоfазе исушеjа kовdеbу@ тd. ~ви. z ~ву носимо у
своdим bостима: из dеaне beви dе beв свих љуaи. Демонсbа сиfа bоdа се у
eаdу cоdављуdе у виaу змиdе@ иаbо fаiе оa самог cоkетbа и зато се назива
\fаiа и отаn fаiи\@ не нуaи нешто што dе cотcуно fаiно@ dеe lи
тоkовиdеb оaмах ceеcознао. oно што говоeи она ceво оlfаkи у kуaесни
eухо aа lи ceимамиfа. xа ceвом мdесту cоaмеmе cа bаiе ~ви: xиdе fи вам
eеbао hог aа не dеaете са сваbога aeвета у вeту@ fаiуmи@ dеe dе hог eеbао aа
не dеaу са dеaног aeвета. xеусcевши то@ онaа bаiе aа dе hог то eеbао aа lи
их fишио онога наdaуlљег знаjа.


(мисао прве )ожије *аповијести

Демонсbа сиfа@ aаbfе@ уaаeа на тeи основне cотeеlе љуaсbог lиmа.
Таbо dе у cоkетbу@ таbо dе и aанас. gва моaеeна nивиfизаnиdа могfа dе aа
се ceотумаkи beоз ceизму овог исbушеjа ceвоlитног@ евинсbог.
|анимљиво dе aа се исто таbво исbушеjе нуaи и €eисту у cустиjи. v
шетвeтоd гfави yатеdевог ~ваjtеља говоeи се bаbо настуcа веfиbи
cустиjсbи aух C то гениdаfно оcисуdе Достоdевсbи C \ceетвоeи bамеjе у
хљеlове@ гfаaан си. uамеjе ceетвоeи у хљеlове cа mе kитав свиdет cоmи
за тоlом.\ xису fи моaеeни системи@ све aо система савeеменог
cотeошаkbог aeуштва@ а aа не гоnоeим о маebсизму@ уceаво на том
исbушеjу ceиaоlиfи миfионе љуaи за соlомU €љеlа и игаeа су нуaиfи
dош и aeевни eимсbи имcеeатоeи. xа ceво исbушеjе се kуdе eиdеш
€eистова: \ xе iиви kовиdеb само о хљеlу@ него о сваbоd eиdеkи bоdа
изfази из уста hoiиdих.\ ueоз €eистову cоlиdеaу исbушеjа на bоме dе
cаfа ~ва@ нама се отbeива смисао ceвоlитне заcовиdести. gа сваbог aeвета
dеaи@ аfи са aeвета cознаjа aоleа и зfа немоd dести. •та то знаkи у
стваeиU v kему dе сei и смисао те ceвоlитне заcовиdестиU
hог dе aао ceиeоaу@ твоeевину@ kовиdеbу на уcотeеlу. zfи ниdе му
eазeиdешио зfоуcотeеlу твоeевине. Пeвоlитна заcовиdест dе ceизив
kовиdеbу aа усcостави ceавиfан оaнос ceема сеlи@ ceема hогу@ ceема
твоeевини оbо сеlе. Та заcовиdест стоdи bао ceовdеeа jегове сfоlоaе@
jегове воље jеговог става. w bаiе му: vcотeеlи Твоeевину@ аfи на
наkин bоdи dе сагfасан твоdоd ceиeоaи и твоме вdеkном ceизиваjу. •та
нуaи aемон ~виU xуaи dоd ceиeоaу у bоdоd dесте. uаiе aа dе она dеaини
извоe jеног iивота@ jеног знаjа@ jеног cознаjа aоleа и зfа. uаiе aа
ниdе извоe jеног iивота и она заcовиdест@ она огeаниkава jену сfоlоaу@
jено lиmе@ hог dе@ навоaно@ ту jоd cоставио гeаниnе. oгeомна fаiV Даbfе@
bаiе dоd: ‚eати се само сеlи@ саbeиmу aа си ти огeаниkена@ вeати се
ceиeоaи@ саbeиmу ти aа dе ceиeоaа@ cо свом устeоdству огeаниkена. xиdе
теlи хeана eиdеk bоdа изfази из уста hоiиdих@тd. та заcовиdест@ bао мdеeа
cостоdаjа@ bао ceизив aа kовиdеb уcотeеlљава свиdет и ceеbо jега узeаста
и сазeиdева за dеaеjе савeшениdе хeане оa оне bоdу aаdе свиdет и
твоeевина.
Пeиeоaа@ то dе \bамеjе\. xе моiе kовиdеb bао lиmе савeшениdе оa
ceиeоaе@ aа отbeиdе савeшенство своdе и aа cостигне cуноmу свога lиmа у
ceиeоaи bоdа dе оa jега несавeшениdа. w ту dе jегов cаa@ cаa zaама и ~ве@
cаa сваbог љуaсbог lиmа оa zaама и ~ве aо aанашjег aана. sим се оbeене
ceиeоaи@ оlоготвоeи ceиeоaу@ оlоготвоeи сеlе самога@ онaа хeану из
ceиeоaе сматeа dеaином@ а за твоeевину мисfи aа dе она извоe jеговог
знаjа aоleа и зfа и наdaуlље jегове муaeости. pеcоту твоeевине оbо
сеlе сматeа за dеaину љеcоту@ сматeа aа dе он cуноmа љеcоте за bоdом
kезнеS aа dе хeана из ceиeоaе cуноmа хeане за bоdом kезнеS и aа dе знаjе
bоdе necе из ceиeоaе@ из твоeевине@ cуноmа знаjа bоdом он засиmуdе сеlе и
заaоlиdа \гоeaост\ iивота. oaнос ceема твоeевини bоdи dе освиdетљен
hоiансbом eиdеkdу eемети се dеe се cотисbуdе истина о hоiансbоd
заcовиdести. oна се ceогfашуdе за fаi@ а ово се cоaмеmе bао истина.
yноги оa gветих oтаnа твeaе@ не lез eазfога@ aа dе та ceвоlитна
hоiиdа заcовиdест kовиdеbу lиfа заcовиdест cоста@ у стваeи@ cозив
kовиdеbу на eасcеmе свога ума. gвети }eигоeиdе Паfама говоeи aа dе тоd
заcовиdести ceеaуbазана таdна ueста sасног. Посни оaнос ceема
твоeевини@ оaнос dе узaeiаjа у смисfу cоштоваjа саме твоeевине и у
смисfу тeагаjа за неkим што dе много савeшениdе оa саме твоeевине. w
bао што се bаiе bоa gветих oтаnа@ kовиdеb dе beоз своd cаa cогазио уceаво
beоз заcовиdест C о cосту. |аcовиdест hоiиdу ceву@ у bоdоd dе сваbа
заcовиdест саaeiана. oн се тиме отуtио оa hога@ dеe hоiансbа eиdеk dе
уceаво она снага bоdом се kовиdеb aeiи hога. |ато и bаiе: \oнога
тeенутbа bаa оbусиш умeиdеmеш\. •то знаkи: онога тeенутbа bаa cогазиш
ту заcовиdест@ bаa се оaeеbнеш eиdеkи hoiиdе@ bао хeане@ те извоeне@
исbонсbе муaeости bоdа освdетљава твоd iивот и твоdу суalину@ ти си се
отуtио оa hога@ cао си у свиdет@ \dуaоf cfаkевну\@ bаbо bаiе Његош@
aоfину туге и cfаkа. Тамо гadе настуcа љуaсbо сљеcиfо и гadе dе љуaсbи
iивот \сновиtеjе стeашно\. oнaа више не знаш ни bо си ни шта си.
oтиснуо си се на cуkину@ не знаш ни cоkетbа ни beаdа cута@ cиcаш@
тeагаш@ аfи dе сваbи твоd тeуa узаfуaан све aотfе aоb се cоново на вeатиш
оном свом ceвоlитном извоeу. oтуaа у свим митоfогиdама@ хеfенсbим@
месоcотамсbим@ \~cу о }иfгамешу\@ у митовима aeевне wнaиdе@
стаeоегиcатсbим@ aа не говоeимо о dуaеоCхeишmансbом ceеaаjу@ неbаbва
aуlоbа cотeеlа за cовeатbом у неbо ceвоlитно@ невино стаjе. oно што
вfаaиbа ƒаaе говоeи: \ o невини синови ceиeоaе@ о муaeости ceоста@
наdсdаdниdаV\


+мовре'на ,ор'ост и смирено-м.е

Паa dе у стваeи cогeешни оaнос kовdеbа ceема сеlи@ ceема hогу и
ceема твоeевини. Ту се онaа eаadа и многоlоштво@ оlоготвоeеjе сунnа@
мdесеnа@ звиdезaа@ aeугога kовиdеbа@ оlоготвоeеjе сеlе@своdе cамети@ свога
знаjа. hаш ова ceванеadеља cоста говоeи нам о rаeисеdевом висоbоумљу@
jеговом \висоbоeеkdу\@ \висоbогfагоfаниdу\@ \гfасу jегове гоeaиjе\C то
су изeази стаeи@ сfовенсbи@ cуни саaeiаdа и aуlоbог смисfа C за eазfиbу
оa nаeиниbа bоdи уaаeа сеlе у гeуaи и bаiе: \hоiе lуaи миfостив мени
гedешноме\@ bоdи dе исcуjен смиeеноумљем@ \висине смиeених eиdеkи\.
zbо dе aаbfе умовeеaна гоeaост Jумоcовeеadуdуmа гоeaостK bоdа dе
затeоваfа zaама и ~ву@ cа су они из те умоcовeеadености cогазиfи
заcовест hоiиdу@ узeоb cоeемеmаdа љуaсbог Jту dе негadе bоeиdен оне
beивиnе и оног aуlинсbог стeахаK@ онaа dе cоkетаb љуaсbе оlнове
cовeатаb смиeеjу ceеa hоiансbом eиdеkdу@ ceеa вdеkном муaeошmуS и
beоз смиeеjе ceимаjе вdеkне свdетfости bоdа онaа освиdетљава kовиdеbу
cут и aаdе ceаву мdеeу jеговом знаjу@ и jеговом cонашаjу@ jеговом
iивоту и iивоту свиdета у bоме се наfази.


По*ив на '-/овни и тјелесни пост

gмиeеноумље bао темељ rиfосоrиdе iивота. w cост bао cут aа се
aоlиdе то смиeеноумље iивота. Пост не bао rоeмаfно ceиaeiаваjе
неbих ceоcиса@ dеfа@ овог иfи оног. Пeви ceизив cоста dе \Постимо leаmо
aуховно@ cостимо и тdеfесно\. uао и вefина и гeиdех се заkиjе у љуaсbом
сenу@ cа онaа иaе aаље. uаa aоceе aо умс онaа иaе на љуaсbо adеfо@ bаa
cостане adеfо онaа се извeшава љуaсbим тиdеfомS зато аbо iеfи истинсbи
kовиdеb aа се оlнови@ aа се ceомиdени@ aа ceомиdени своd оaнос ceема
твоeевини оbо сеlе@ ceема таdни на bоdоd cоkива@ он моeа aа се ангаiуdе
nио у тоd новоd \ceомdени Десниnе }&сcоajе\. z та ceомdена и dесте
уceаво оно на шта ceизива cост bао cовeатаb исcуjеjу ceвоlитне
заcовиdести.
xема истинсbе оlнове љуaсbог lиmа@ нема ceомиdене kовиdеbу@ ceаве@
моeаfне@ aуховне@ еbономсbе@ aушевне@ lез cоста. xема ваiниdе aуiности
уceаво за моaеeног kовиdеbа оa jеговог cовeатbа cосту. Посту bао
aуlинсbом ceеумљеjу@ ceеусмdеeеjу ndеfоbуcног љуaсbог lиmа@ bао
љуaсbом наcоeу@ bаbо lи eеbао gоfiеjиnин@ на самоогeаниkеjе@ на
узaeiаjе@ васcитаjе@ унутаejе@ своdе воље@ своdе сfоlоaе. Таd и таbав
cост dе нешто што nebва ceоcовиdеaа оa cамтивиdеbа.
Питаjе cоста dе aаbfе@ cитаjе rиfосоrиdе iивота: cитаjе оlнове
kовиdеbовог aуха@ kовиdеbовог тиdеfа@ kовиdеbовог aeуштва@ kовиdеbове
заdеaниnе. Питаjе cоста dе cитаjе зaeавља. Питаjе cоста dе cитаjе
истинсbе и ceаве љуlави и наdaуlљег kовиdеbољуlља.


АМФИЛ!И"# ,9:;<=>?-
zeхиеcисbоc nетиjсbи@
митeоcоfит neногоeсbоCceимоeсbи@
xиbоfаd zfеbсанaeовиk hеetаdев
О САВРШЕНСТВУ ХРИШЋАНСТВА
И НЕСАВРШЕНСТВУ ХРИШЋАНА
Пeевео са eусbог:
Пeеaeаг ƒ. Дeагиm uиdуb
--- w|ДzЊ~
h~o}ƒzД@ 199Q.
-
uоa hоbаkа=1> има dеaна ceиkа о {евeеdину bога dе jегов ceиdатељ хeишmанин
cоbушао aа ceеоleати у хeишmанство. {евeеdин@ bоdи се ceиbfонио ceихватаjу
хeишmанства@ cоiеfео dе aа ceе bонаkне оafуbе отcутуdе у ƒим гaе lи@
cосматeаdуmи cонашаjе cаcе и bаeaинаfа@ схватио iивот љуaи bоdи су вeеaни
гfаве „ebве. €eишmанин се@ ceеоleаmаdуmи {евeеdина у хeишmанство@ уcfашио aа
jегово nеfоbуcно заfатаjе не ceоtе узаfуaно dеe mе {евeеdин@ bаaа увиaи сву
изоcаkеност cотcуно остваeену у ƒиму@ на beаdу изгуlити сваbу iељу за
beштеjем. {евeеdин dе отcутовао у ƒим и сcознао fиnемеedе@ оlешkашmиваjе@
eазвeат@ ceоiaeљивост@ bоeистољуlље C bоdи су у то вeеме госcоaаeиfи cаcсbим
aвоeом@ nентeом eимсbе aуховности. uао eезуfтат таbвог исcитиваjа усfеaиfо dе
изненаtеjе. uаaа се {евeеdин вeатио jегов ceиdатељ хeишmанин га dе стeахом
исcитивао о утисnима из ƒима. yеtутим@ aоlио dе оaговоe bоdи dе lио неоkеbнван и
веома смисfен: аbо се хeишmансbа веeа могfа оaeiати и cоeеa изоcаkености и
cоafости@ bоdе dе он сагfеaао у ƒиму@ то cотвetуdе aа хeишmанство заиста dесте
dеaина истинсbа веeа@ dеe се@ lез оlзиeа на све неkистоте@ уkвeстиfа и
eасceостаниfаV w {евeеdин dе cостао хeишmанин. sаb уbоfиbо сам hоbаkо то и ниdе
имао у виaу@ у овоd се ceиkи уbазуdе саaашjи cут заштите хeишmанства@ dеe
наdlоља ceимеalа ceотив хeишmанства C dесу сами хeишmани. xаиме@ хeишmани
саlfаijаваdу оне bоdи хоmе aа се ceиbfоне хeишmансbоd истини.
oваbви аeгументи ceотив хeишmанства наeоkито се зfоуcотeеlљаваdу у наше aоlа.
v нашем маfовеeном веbу@ веbу шиeоbе eасceостeаjености невеe&ваjа@ о
хeишmанству се aоноси суa cо хeишmанима. v ceошfим вeеменима@ вeеменима
веeе@ о хeишmанству се мисfиfо ceе свега ceема jеговоd веkноd истини@ ceема
jеговом уkеjу@ ceема jеговим aогматима. zfи наше aоlа dе исувише
ceеоbуcиeано kовеbом и kовеkансbим. qоши хeишmани су соlом заbfониfи
истинито хeишmанствоS fоша aеfа хeишmана@ jихово изоcаkаваjе хeишmанства@
jихови ceестуcи@ више cаaаdу у оkи но веfиbа истина хeишmанства. o
хeишmанству и многи љуaи нашега веbа мисfе на исти наkин: cосматeаdуmи га
сcоља eасуtуdу о jему cо хeишmанима@ и то cо aанашjим изоcаkеним
хeишmанима. zfи@ хeишmанство dе eеfигиdа љуlави C а о jему се eасуtуdе на
основу гнева и мeijе хeишmана. Таbоtе@ хeишmанство dесте eеfигиdа сfоlоaе@ и о
jему се не моiе eасуtивати ceема насиљима bоdа су kиниfи хeишmани тоbом
истоeиdе C lез оlзиeа што хeишmани bомceомитуdу хeишmанство@ саlfаijаваdуmи
сfаlе у веeи.
olиkно се уbазуdе на то aа ceеaставниnи aeугих eеfигиdа C lуaисти@ мусfимани@
{евeеdи C lоље и eевносниdе оa хeишmана исcуjаваdу завете своdих eеfигиdа.
vbазуdе се и на kиjениnу aа cотcуно невеeуdуmи@ штавише атеисти и
матеeиdаfисти@ dесу kесто lољи оa хeишmана@ dесу оaаниdи iивотним иaеаfима@ и
сceемниdи за ieтву. v стваeи@ сва неaосfеaност многих хeишmана@ сва aуховна
неkистота се и састоdи у томе што они не исcуjаваdу хeишmансbе завете@ веm их
изневеeаваdу и изоcаkаваdу. wсто таbо@ cо неaуховности хeишmана суaи се о
aомашаdима хeишmанства@ и о неусbfаtености тих aомашаdа. zfи@ bаbо dе могуmе
вeеaновати хeишmанство cо неaуховности хeишmана@ аbо се самим хeишmанима
замеeе несcосоlност и неусbfаtеност у хeишmансbоd aуховностиU xиdе fи@ онaа@
dасна ceотивуeеkност таbвога наkина eазмишљаjаV zbо ceистаfиnе aeугих
eеfитиdа dесу lоље оa хeишmана@ аbо eевносниdе извeшаваdу завете своdих eеfигиdа@
то dе зато што dе завете aeугих eеfигиdа fаbше извeшавати C усfеa изузетне aуховне
узвишености хeишmанства. То знаkи@ на ceимеe@ aа dе dеaноставниdе lити мусfиман
него хeишmанин@ dеe аbо lи хeишmанин lио таbав bаbав dе мусfиман@ bоdи се ставља
bао ceимеe хeишmанину@ онaа lи он lио веома fош хeишmанин@ хeишmанин bоdи не
исcуjава завете €eиста. v iивоту dе lесbeаdно тешbо у свему исcуjавати eеfигиdу
љуlави@ аfи у томе и dесте@ оa cоkетbа aо beаdа@ суштина eеfигиdе љуlави и она
ниdе зlог тога маjе узвишена иfи истинита. w lаш зато хeишmанство ниdе beиво
зlог тога што се jегова истина не остваeуdе и не исcуjава у нашем iивоту.
€eистос ниdе beив зlог тога што су jегови завети cогаiени. {евeеdи@ bоdи су оaани
своdоd веeи@ са љуlављу истиkу aа dе огeомно ceеимуmство dевeеdсbе eеfигиdе C у
исcуjеjу jених завета. {евeеdсbа eеfигиdа више оaговаeа kовоbовоd ceиeоaи@
много dе lfиiа Jисcуjеjу@ lfиiа сагfасности с nеfоbуcним земаљсbим iивљем и
изисbуdе маjе самооaeиnаjа. €eишmанство cаb C то dе eеfигиdа cо своdоd
cосеlности lесbонаkно тешbа@ наdтеiе остваeива@ а cошто се наdвише ceотиви
kовеbовоd ceиeоaи хeишmанство dе eеfигиdа bоdа захтева ceеbомеeно ieтвоваjе. То
dе и eазfог што ceеaставниnи dевeеdсbе eеfигиdе сматeаdу хeишmанство eеfигиdом
занесености@ неcоaесном за iивот а затим и штетном. yи kесто меeимо aуховни
iивот љуaи cо jиховоd веeи и jиховом иaеаfу: аbо dе неbо cо своме cогfеaу на
свет матеeиdаfиста а cоbазуdе се bао aоlаe kовеb@ ceеaаношmу своdоd иaеdи@
сcосоlношmу aа dоd ceиноси ieтву@ он онaа cоlеtуdе соcствене могуmности C cа га
зато оaeеtуdемо bао ceимеe. zfи хeишmанину dе веома тешbо aа оaeiи висину
свога aуховног aостоdанства@ свога иaеаfа@ dеe dе он оlавезан aа воfи своdе
неceиdатеље@ aа носи своd beст@ aуiан aа се хеeоdсbи суceотстави исbушеjима
света@ што ниdе aуiан aа kини ни веeуdуmи {евeеdин@ ни мусfиман@ нити
матеeиdаfиста. €eишmанство усмеeава наш iивот fиниdом наdвеmег самоceегоeа@
dеe iивот хeишmанина и ниdе ништа aeуго aо самоeасcеmе.
--
sесто сfушамо ceимеalу aа хeишmанство ниdе оaваiно@ aа се не остваeуdе у
истоeиdсbом iивоту Jшто се сматeа аeгументом ceотив хeишmанстваK. zfи@
уcоeеaимо аeгументе bоdи се оleаkунаваdу са хeишmанством. €eишmани@ ни
ceиlfиiно@ не bомceомитуdу хeишmанство bоfиbо га bомceомитуdе истоeиdа
хeишmанства@ оaносно истоeиdа „ebве. |ато и dесте моeаfно eеmи истину: kитаjе
aеfа из истоeиdе „ebве@ bjига bоdе говоeе о lоelи kовеbових стeасти и интеeеса у
хeишmансbом iивоту@ о настeаности и aеrоeмаnиdи хeишmансbе истине у свести
гeешног kовеkанства@ моiе lити веома саlfаijиво за маfе веeуdуmим aухом
Jмаfовеeне@ ceим.z.g.K. v таbвим се bjигама истоeиdа nebвеног iивота kесто
изfаiе веома сfиkно истоeиdи aeуштва@ иfи aиcfоматсbих оaноса@ иfи eатова@ итa.
gcоља cосматeано@ истоeиdа nebвеног iивота dе уоkљива cо aостуcности и fаbо
cоafеiе наkину изfагаjа cо bоме dе о jоd могуmе eазговаeати у сваbоd rоeми. zfи
унутeашjост „ebве@ aуховни iивот „ebве@ оleаmаjе љуaи hогу@ cостизаjе
светости@ ниdе fаbо уоkљиво@ cа dе о aуховности тешbо говоeити dеe она остаdе
неbаbо сbeивена сcољашjом@ cовeшном истоeиdом@ ceосто jоме смeвљена. pуaи
fаbше уоkаваdу eуiно него aоleо@ и ceиdемkивиdи су за сcољашjи iивот него за
унутeашjи. yи fаbо уоkавамо љуaе ceема jиховоd сcољашjости C jихову
заинтеeесованост за тeговину иfи cоfитиbу@ jихов cоeоaиkни иfи aeуштвени
iивот. z ми@ мисfимо fи ми много о томе bаbо љуaи зазиваdу hога@ bаbо се eазвиdа
jихов унутeашjи iивот bоdи ceиcаaа aуховном@ bаbва dе jихова aуховна lоelа са
соcственом огeеховљеном ceиeоaом@ bаbо се ceеоleаmуdу у свет lоiансbогU o
томе ми@ cонаdвише@ не знамо ништаS штавише@ сумjиkави смо ceема aуховном
iивоту љуaи bоdе сусeеmемо@ иfи dеaва aа знамо cонешто о aуховном iивоту оних
bоdи су нам lfисbи@ bоdе ми љуlимо и ceема bоdима смо cосеlно сусeетљиви. v
сcољашjем iивоту све dе dасно eазотbeивено и ми dеaноставно ceонаfазимо
aеdства cаfих стeасти. z bаbо dе у том сcољашjем aеfаjу@ cо изeазу fиnа@ и не
уaуlљуdеjе b hогу@ муkениkbо настоdаjе исcуjеjа €eистове истине@ C ми не
знамо ништа@ иfи неmемо aа знамо. xама dе заcовеaано aа не осуtуdемо lfиijе@
аfи их ми неceеbиaно осуtуdемо cо сcољашjем iивоту ceиbeивена lоelа aуха@
узнесемо се у jихов унутeашjи iивот. z о истоeиdи охeистовљеног kовеbа се не
моiе суaити cо сcољашjим aеfима@ cо kовеbовим гeесима и стeастима@ dеe dе у
томе изоlfиkаваjе aуховне сfиbе хeишmанства. yи смо увеb aуiни aа cамтимо
шта су све хeишmансbи наeоaи моeаfи aа савfаaаdу у соcственоd истоeиdи@ и са
bаbвим dе муkениkbим наcоeом lиfо нуiно cоlеaити овоdу сcољашjу
огeеховљену ceиeоaу@ овоdе исbонсbо незнаlоштво@ своdе aeевно ваeваeство@ своd
cоfуCзвеeиjи инстинbт. €eишmанство dе ceоaиeаfо у матеeиdу bоdа dе cоbазиваfа
снаiно ceотивљеjе хeишmансbом aуху. hесbонаkно тешbо dе lиfо васcитавати у
eеfигиdи љуlави оне bоdи су lиfи исcуjени инстинbтом насиља и суeовости.
€eистос dе aошао aа сcаси lоfесне а не зaeаве@ гeешниbе а не ceавеaниbе. z eоa
kовеkиdи@ bоdи dе ceимио хeишmанство@ dесте lоfестан и гeешан eоa. €eистова
„ebва аcсоfутно ниdе cозвана aа уeеtуdе сcољашjу стeану iивота@ aа сcоља и
насиљем cоlеaи зfо. oна се увеb наaа у унутeашjи@ aуховни ceеcоeоa на основу
заdеaниkbог aеfоваjа kовеbове сfоlоaе и lоiансbе миfости. €eишmанство@ cо
своdоd суштини@ не моiе cутем насиља aа bоeенито истeеlи зfо у љуaсbоd ceиeоaи
уceаво зато што ceизнаdе kовеbову сfоlоaу.
gоnиdаfистиCматеeиdаfисти cосеlно воfе aа говоeе bаbо dе хeишmанство
ceомашиfо dеe ниdе усcеfо aа остваeи „аeство hоiиdе на земљи. wма томе веm
2000 гоaина bаbо dе у овет aошао wсbуcитељ и gcаситељ света а зfо и aаље cостоdи
у свету@ kаb се неceеbиaно увеmава@ свет се гekи у муbама@ iивотна стeаaаjа се оa
таaа нису умаjиfа@ иаbо се aогоaиfо отbуcљеjе. gоnиdаfаистиCматеeиdаfисти
оlеmаваdу aа mе и lез hога и lез €eиста остваeити то што ниdе усcеfо aа остваeи
хeишmанство C leатство меmу љуaима@ dеaнаbост у соnиdаfном iивоту@ миe и
„аeство hоiиdе на земљи Jето гaе љуaи bоdи нису ниbаaа веeоваfи у hога
уcотeеlљаваdу изeаз \„аeство hоiиdе на земљи\K. {еaинствено исbуство
матеeиdаfистиkbог соnиdаfизма bоdе нам dе cознато@ eусbо исbуство@ ниdе aаfо
cотвeaу таbве ceетензиdе. То исbуство ниbаaа ниdе ceинnиcиdеfно eешиfо оваd
ceоlfем. olеmаjе матеeиdаfистиkbог соnиdаfизма ниdе усcеfо aа остваeи
dеaнаbост на земљи@ ниdе оaстeаниfо зfо и стeаaаjа lаш зато што заснива
савeшенство мимо kовеbове сfоlоaе. xасиљем наa том сfоlоaом@ оlеmани усcех
lи се остваeивао ceеbо ceинуaних aeуштвених институnиdа bоdе lи оaстeаjиваfе
сcољjе зfо@ а bоdе су aуiне aа сcољашjе зfо уkине неaоcуштеним на таd наkин
што mе ceисиfити љуaе на kеститост@ на aоleо и ceавaу. vceаво у тоd ceисиfи и
dесте основна аfи огeомна eазfиbа измеtу соnиdаfизма и хeишmанства. Таbозвани
\неусcех хeишmанства у истоeиdи\ неусcех dе сcутан kовеbовом сfоlоaом@ сcутан
kовеbовом сfоlоaом ceотив истине €eиста@ сcутан зfом вољом bоdу@ сcоља
изазваним насиљем@ хeишmансbа веeа не iеfи aа ceинуaи на aоleо зfо@ dеe
хeишmансbа истина C cоaeазумеваdуmи сfоlоaу C ишkеbуdе унутeашjу@ aуховну
cоlеaу наa зfом. Дeiава моiе сcоља@ и насиљем@ оaeеmивати гeаниnу
маниrестаnиdе Jи она dе cозвана aа то уkиниK@ аfи се на таbав наkин не моiе
cоlеaити унутeашjе зfо и гeех. gfиkно cитаjе сеlи не cоставља
матеeиdаfистиkbи соnиdаfизам@ за jега не cостоdи cитаjе о зfу и гeеху@ о
унутeашjем aуховном iивоту@ dеe за jега cостоdи исbљуkиво cитаjе о стeаaаjу и
соnиdаfноd неceавеaности@ cитаjе сcољашjе соnиdаfне оeганизаnиdе iивота.
hог не iеfи aа ceисиљава@ не iеfи осcољено сfављеjе истине@ hог хоmе
сfоlоaног kовеbа. |ато lи се и могfо eеmи aа hог aоcушта зfо@ не уништава
насиље@ исbљуkиво bоeисти зfо у свeху aоleа@ и уceаво зlог тога ceавaа €eистова
не моiе lити остваeена насиљем. uомунизам iеfи исcуjеjе своdе ceавaе
насиљем@ оaeиnаjем aуховне сfоlоaе@ а зато што оaeиkе aух jему и dесте
dеaноставно aа исcуни таbву ceавaу. ~то зlог kега dе неоceавaан аeгумент ceотив
хeишmанства заснован на неусcеху хeишmанства у истоeиdи. v „аeству hоiиdем
нема ceинуaе dеe нема jеговог остваeеjа lез aуховног ceеcоeоaа@ bоdи dе сваbаa
ceетcостављао сfоlоaу aуха. €eишmанство dе eеfигиdа beста@ оно ceеcознаdе
смисао стeаaаjа@ €eистос нас cозива aа узмемо своd beст и aа га носимо@ aа
носимо тегоlу и теeет гeешног овета.
wсcуjеjе „аeства hоiиdег у овоме свету@ исcуjеjе земаљсbог eаdа и ceавеaности
lез beста и стeаaаjа dесте веfиbа fаi за хeишmансbо сcознаjе@ dеaно оa исbушеjа
bоdе dе и €eистос оalио у cустиjи bаaа му dе lиfо cоbазано „аeство свег света и
bаaа му dе lиfо ceеafоiено aа се cоbfони ceеa jим. €eишmанство и не оlеmава
cотcуно и неоcхоaно овоdе исcуjеjе и усхиmеjе на земљи. •тавише@ и €eистос
сумjа aа mе наmи веeу на земљи bаaа се lуaе вeатио на beаdу вeемена@
ceеaсbазаdуmи оcаaаjе љуlави. q. Тоfстоd=2> dе мисfио bаbо dе fаbо исcуjавати
€eистове заcовестиS за jихово сазнаjе исbљуkиво dе aовољна jихова истинитост.
xо то dе lиfа и cогeешbа jеговог сувише eаnионаfног сазнаjа Jbоdом dе lиfа
ceиbeивена и таdна сfоlоaе и таdна lfаiенстваK@ сазнаjа исувише оcтимистиkbог@
ceотивeеkног aуlоbоd озlиљности и тeагиkности iивота. zcостоf Павfе dе
говоeио: \{еe не kиним aоleо bоdе iеfим@ него зfо@ bоdе не iеfим@ то kиним. z bаa
kиним оно што не iеfим@ то веm не kиним више dа@ него гeех bоdи у мени оlитава\
JПосf. ƒим. R@ 19C20K. z ово нам свеaоkанство@ ceосfављено меmу хeишmанима@
отbeива aуlину kовеbовог сenа. oтуaа ceоисхоaи aа \неусcех хeишmанства\ dесте
љуaсbи неусcех@ а не hоiиdи cоeаз.
---
€eишmансbо kовеkанство dе у своdоd истоeиdи извeшиfо тeостeуbо изaаdство
хeишmанства. v cоkетbу оно dе изоlfиkаваfо хeишmанство и fоше га исcуjаваfо@
затим dе оно сасвим отcаfо оa хeишmанства и@ на beаdу@ што dе lиfа вeхунсbа
cоafост@ оно dе cоkеfо aа анатемише хeишmанство за све оaвeатности C bоdе dе оно
само kиниfо у истоeиdи хeишmанства. uаaа се beитиbуdе хeишmанство beитиbуdу се
гeеси и cоeоnи хeишmансbог kовеkанства@ beитиbуdе се kовеbово изоcаkаваjе и
неизвeшаваjе €eистове истине. z уceаво су та изоcаkаваjа@ ти љуaсbи гeеси и
cоeоnи aовеfи aо оaваdаjа света оa хeишmанства. sовеb@ знаkи@ изоcаkуdе
хeишmанство@ а затим устаdе ceотив тог изоcаkаваjа bао ceотив самога
хeишmанства. yеtутим@ у eеkима €eиста@ у €eистовим заветима@ у gветоме Писму
и gветом Пeеaаjу@ у уkеjу „ebве@ у iивотима светих@ ви не моiете aа наtете све
то ceотив kега dе хeишmанство cоaвeгнуто beитиnи. |ато dе неоcхоaно
суceотставити иaеаfном ceинnиcу aeуги иaеаfан ceинnиc@ dеaноd eеаfноd
kиjениnи aeугу eеаfну kиjениnу. oaстуcаjем оa извоeне ceимене могуmе dе
leанити и bомунизам aоbазуdуmи bаbо се он у ceаbси fоше исcуjава и изоlfиkава@
на исти наkин bао што се у ceаbси веома fоше исcуjаваfо хeишmанство.
uомунисти ceоfиваdу beв@ ceисиљаваdу@ извemу истину aа lи остваeиfи своdе
nиљеве. zfи и хeишmани су ceоfиваfи много beви@ вeшиfи насиље и на fаiан
наkин ceеaстављаfи исcуjеjе своdих nиљева. Па иcаb@ сeавjивати на оваd наkин
bомунизам и хeишmанство lиfо lи оkевиaно cогeешно. v {еванtељу@ у €eистовим
заcовестима@ у уkеjу „ebве@ у ceимеeима светаnа@ у савeшеним ceимеeима
исcуjаваjа хeишmанства C наmи mете lfагоeеkdе о aоfасbу „аeства hоiиdег@
ceизив љуlави@ beотbост@ ceизив b самоcоieтвоваjу@ b сfуiеjу lfиijем@ ceизив
kистоте сenаS неmете наmи cозив на насиље@ на зfоlу@ на освету@ на мeijу@ иfи на
bоeист. uоa yаebса@ иaеdног воtе bомунизма@ у jеговоd теоeиdи@ у jеговоd
иaеоfогиdи наmи mете cозив на насиље@ на lесceизоeну мeijу dеaне bfасе ceема
aeугоd@ на освету@ на bоeисну lоelу за соcствене интеeесе C аfи неmете наmи ништа
оa уcуmиваjа на љуlав@ на самоieтвоваjе@ иfи lfагост и aуховну kистоту.
€eишmани bоdи су се у истоeиdи сfуiиfи насиљем и cоafошmу@ и осветом@ bоdи су
истиnаfи bоeист и не eетbо се заbfиjаfи именом €eиста C ниbаaа нису исcуjаваfи
€eистове завете. w cоeеa тога ceотивниnи хeишmанства fиbуdу уbазуdуmи на
kиjениnу aа dе хeишmанство таbо kесто ceимеjиваfо beвава насиља за заштиту и
eасceостeаjеност хeишmансbе веeе. То dе kиjеннnа bоdа сама cо сеlи ниdе сcоeна@
аfи она aоbазуdе aа су и хeишmани lиfи засfеcљени стeашmу@ aа jихова ceиeоaа
ниdе lиfа ceосветљена@ aа су своdу гeеховност cоbазиваfи а aа истину и света aеfа
нису eазумеваfи@ bао ни aух bоме су ceиcаaаfи. uаaа dе Петаe@ iеfеmи aа заштити
wсуса@ извуbао своd ноi и уaаeио сfугу ceосвештениbа@ cа овоме оaсеbао ухо C
wсус му dе eеbао: \вeати своd ноi на jегово местоS dеe сви bоdи се маше за маk C оa
маkа mе cогинути\ Jyат. 2Q@ 52K.
hоiансbа истина хeишmанства@ ceихваmена оa љуaи@ ceеfама се beоз огeеховљену
ceиeоaу kовеbа@ beоз jегову огeаниkену сcознаdу. €eишmансbо отbeовеjе и
хeишmансbи eеfигиозни iивот@ bао уостаfом сваbо отbeовеjе и сваbи eеfигиозни
iивот@ ceетcостављаdу не само смисао cостоdаjа hога веm и смисао cостоdаjа
kовеbа. Таbо и kовеb@ иаbо и ceосветљен светим lfагоaетима bоdе ceоисхоaе из
hога@ ceима hоiиdу светfост саоleазно устeоdству овог aуховног уоkаваjа@
cоaвeгава lоiансbом отbeовеjу гeаниnе своdе сcознаdе. v hиlfиdи dе заcисано aа
се hог cоbазао dевeеdоbом наeоaу@ аfи гнев@ dаeост@ завист@ освета@ bоdи оaeаiаваdу
hогаC{ахве у hиlfиdи@ нису hоiиdа своdства dеe се у lоiансbоd унутeашjоd
ceиeоaи@ bоdа се dавља увеb bао сfиbа hога@ оaeаiава свест dевeеdсbог наeоaа bоме
dе aато осеmаjе aа сcозна hога@ аfи наeоaа bоме су и те bаbо lиfи своdствени гнев@
dаeост@ завист и освета. €eишmансbа истина ниdе тоfиbо огeаниkена могуmностима
љуaи bоdи су усваdаfи хeишmансbе истине: љуaи су изоlfиkаваfи не само уkеjе о
hогу@ bога су kесто ceеaстављаfи bао истоkног aесcота иfи монаeха аcсоfутисту@
веm су и уkеjе о сcасеjу ceеaстављаfи сfиkно суaсbом ceоnесу cоbeетаном оa
увeеtеног и eазгневљеног hога ceотив kовеbа bоdи dе наeушио hоidу вољу. w то
изоcаkено@ љуaсbи огeаниkено@ eазумеваjе хeишmансbих aогми aовеfо dе aо
отcаaништва оa хeишmанства. Таbоtе dе изоcаkена и сама иaеdа о „ebвиS cосматeан
dе сcољни iивот „ebве@ cа dе „ebва cоистовеmивана с хиdеeаeхиdом@ оleеaима и
гeесима хeишmанинаCcаeохиdанаS и више оa тога: на „ebву се@ ceе свега@ гfеaаfо
bао на институnиdу. ‚ише dе@ и aуlље@ cосматeаjе „ebве изнутeа@ bао aуховног
оeганизма@ bао мистиkног теfа €eистовог Jaеrиниnиdа аcостоfа ПавfаK bоdе dе
своaи на aeуги cfан@ aостуcан незнатноd маjини. sаb су и qитуeгиdу@ свету таdну
саlиeаjа@ cосматeаfи bао сcољашjи оleеa@ и оaносиfи су се ceема jоd bао ceема
nеeемониdи. ‚иши@ таdанствени смисао qитуeгиdе остао dе cотcуно неaостуcан
cсеуaохeишmанима. |lог тога и dесу fаbо наcуштаfи „ebву@ саlfаijаваfи се наa
манама bfиeа@ наa неaостаnима nebвене оeганизаnиdе исувише сfиkне aeiавноd
установи@ саlfаijаваfи се наa сcољашjим оaношеjем cаeохиdана ceема веeи и
наa fиnемеedем eазметљиве lогоlоdаiљивости.
vвеb тeеlа cамтити aа „ebва dесте и lоiансbа и љуaсbа установа@ aа iивот „ebве
dесте lогоkовеkансbи iивот@ узаdамно aеdствоваjе lоiансbог и љуaсbог. hоiансbа
основа „ebве dе веkна и неcогeешива@ света и kиста@ она не моiе lити нагetиваjа
и вeата аaа dе не могу наaвfаaати. hоiансbа ceиeоaа „ebве dесте сам €eистос bоdи
dе }fава „ebвеS основне осоlине наше веeе и nebвених aогмата@ dеванtељсbа
ceиeоaа уkеjа@ свете таdне@ aеdство су lfагоaати gветога Духа у „ebви. xо@ љуaсbа
стeана „ebве огeешена dе и неcостоdана и у jоd@ у самоd kовеbовоd nebвености могу
cостоdати изоcаkаваjа@ lоfести@ cотиштеност@ lесcомоmност C bао што моiе
cостоdати и стваeаfаkbа cоlуaа@ наceеaаb@ оlогаmеjе@ ceеcоeоa. }eеси хeишmана и
гeеси nebвене хиdеeаeхиdе не cоbазуdу гeешност „ebве@ ceеузете у jеноd lоiансbоd
суштини@ и ниbаbо не умаjуdу светост саме „ebве. €eишmанство се суceотставља
љуaсbоd ceиeоaи@ аfи има cотeеlу aа dе ceосветfи и ceеоleази@ bао што се и
љуaсbа ceиeоaа суceотставља хeишmанству cоbушаваdуmи aа га изоcаkи. hоelа
bоdа настаdе измеmу lоiансbог и љуaсbог dе стаfна@ у bоdоd оно lоiансbо
ceосветљуdе љуaсbо@ а оно љуaсbо изоcаkава lоiансbо. €eишmанство@ истоaоlно@
узвисуdе kовеbа@ ставља га у nентаe светаS gин hоiиdи dе cостао sовеb@ оваcfотио
се и на таd наkин cосветио љуaсbу ceиeоaу. €eишmанство cоbазуdе kовеbу наdвиши
nиљ iивота@ говоeи о наdвишем cоeеbfу kовеbа и о jеговом наdвишем
ceеaоaeеtеjу. zfи@ хeишmанство се eазfиbуdе оa многих aeугих eеfигиdа cо томе
што не fасbа љуaсbоd ceиeоaи у jеноd гeеховности@ у cаfом стаjу@ dеe
хeишmанство има cотeеlу за kовеbом хеeоdсbог самооceеaељеjа.
pуaсbа ceиeоaа@ cоeаiена ceаeоaитељсbим гeехом@ ниdе шиeоbа. oна тешbо моiе
aа ceими lоiансbу истину хeишmанства@ тешbо eазуме lогоkовеkансbу истину
наdављену ceиeоaом €eистаChогоkовеbа. vистину@ €eистос dе уkио bаоbо тeеlа
љуlити hога@ аfи и свог lfиijег@ kовеbа. pуlав aeема hогу и љуlав ceема kовеbу@
изeаCiене у љуaсbоd ceиeоaи@ везане су меtу соlом неeазaељиво: C beоз hога@ beоз
{еaиног onа ми љуlимо lfиijе@ нашу leаmу@ и beоз leатсbу љуlав ceема
lfиijима отbeива нам се љуlав ceема hогу. \zbо воfимо dеaан aeугога@ hог остаdе
у нама и jегова љуlав dе савeшена у нама\ J- Посf. {ов. H@ 12K. €eистос@ gин
hоiиdи и gин sовеkиdи@ оldавио нам dе савeшено сdеaиjеjе hога и kовеbа@ отbeио
kовеkност hога и lоiанственост kовеbа. xо@ ceиeоaа kовеbова с муbом усваdа
nеfовитост hогоCkовеkансbе љуlави. oна усваdа wстину cо aеfовима@ ceеоbeенуто:
kовеb се оbeеmе hогу а отуtуdе оa љуaсbог@ сceеман dе aа љуlи hога аfи се ceема
lfиijем не оaноои с љуlављу@ веm с eавноaушношmу и оbeутношmу. Таbо dе lиfо
у сeеajем веbуљ. z bаaа dе оbeенут љуaсbом@ сceеман aа љуlи свог lfиijег и aа
му сfуiи@ kовеb се отуtуdе оa hога@ он dе у неceиdатељству веm и са самом иaеdом о
hогу@ bао cогуlном и суceотном сeеmи љуaи. Таbо dе у ново вeеме@ у хуманизму@
таbо dе и у вeемену хуманистиkbог соnиdаfизма. z уништивши hотоkовеkансbу
истину@ отeгнувши љуlав ceема kовеbу оa љуlави ceема hогу@ љуaи наcаaаdу
хeншmанство@ оbeивљуdу хeишmанство за оно за што су сами beивnи.
-4
xетecељивост@ rанатизам и суeовост bоdе су хeишmани kесто cоbазиваfи у
истоeиdи cосfеaиnа су несcосоlности љуaсbе ceиeоaе aа ceими cуноmу
хeишmансbе истине о љуlави и сfоlоaи. sовеb dе сеlе ceихватио bао саставни aео
хeишmансbе истине и ту се сместио заaовољан@ aоb се nеfовитост истине@
nеfовитост светfости cоbазаfа@ у стваeи@ aостуcна маfоleоdнима. sовеb има
сcосоlност aа све извeне@ cа и наdвишу истину@ и aа све уcотeеlи bао сeеaство
своdих стeасти. •тавише@ cонеbаa и аcостоfи@ bоdи су се наfазиfи наdнеcосeеaниdе
cоeеa hоiанbiог vkитеља@ оlасdани светfошmу bоdа dе ceоисхоaиfа из Његове
fиkности@ исbeивљаваfи су хeишmанство и €eистову истину ceихватаfи ceевише
стeасно@ ceевише љуaсbи@ C уносеmи огeаниkеност соcственог@ dевeеdсbог@ cогfеaа
на свет. v наcаaима на хeишmанство сeеajег веbа C у bоdима ceиговоe хeишmансbоd
веeи ceеaстављаdу fомаkе инbвизиnиdе@ насиља наa aоleима@ rанатиkност и
нетecељивост@ суeовост у оaносима са fуaима C саaeiано dе cитаjе bоdе dе
неистинито@ cитаjе bоdе dе cогeешно cостављено@ cа отуaа таbво cитаjе и не
cоaeазумева ceавовеeан исbаз о ономе о kему dе eеk. xаcаa на сeеajовеbовно
хeишmанство@ заснован на bонстатаnиdи несумjивих kиjениnа@ cонеbаa и намеeно
ceеувеfиkаваних@ ниdе у стваeи наcаa на хeишmанство веm наcаa на љуaе сeеajег
веbа@ на хeишmане C што знаkи@ на beаdу beаdева@ aа љуaи наcаaаdу сами сеlе.
geеajовеbовном bатоfиkанству lио dе своdствен fаiни теоbeатсbи ceинnиc
сагfасно с bоdим dе „ebва cостаfа исувише сfиkна aeiави@ а cаcи се ceиcисиваfа
вfаст наa светом. Па иcаb@ ниdе bатоfиkbа nebва beива за сeеajовеbовну суeовост
и нетecељивост веm ваeваeсbа kовеbова ceиeоaа. geеajовеbовни свет dе ваeваeсbи
свет@ исcуjен немиfосeaним и beвавим инстинbтима. „ebва се тeуaиfа aа
оeганизуdе таd ваeваeсbи свет сbfон анаeхиdи@ aа уkини beатbотeаdним jегове
суeове инстинbте@ aа га охeистовиS „ebва dе увеb у томе усcеваfа aеfимиkно@ dеe dе
суceотстављаjе неceосветљене љуaсbе ceиeоaе lиfо веома веfиbо.
geеajовеbовни се свет rоeмаfно ceеaставља хeишmансbим@ иаbо dе у суштини
cоfухeишmансbи@ а cоfуcагансbи. v том смисfу моiе се говоeити о beивиnи@ аfи
не хeишmанства C bоdе ниdе могfо насиљем aа остваeи сfогу меtу хeишmанима. w
сама nebвена хиdеeаeхиdа@ масовно заcаfа у гeех@ уносиfа dе љуaсbе стeасти у
iивот „ebве@ lиfа вfастољуlива и kесто dе исbeивљиваfа €eистову wстину. zfи и
у томе@ оcет C уceаво зато нема beивиnе у €eистовоd wстини C у томе dе beивиnа
хeишmана@ ниbаbо хeишmанства. hоiансbо своdство „ebве остаfо dе нетаbнуто@
неизоlfиkено оa стeане љуaи@ и зато dе ceосветљаваfо љуaе: €eистов dеванtеfсbи
гfас оaзваjао dе у ceеtашjоd kистоти@ што знаkи aа lи lез „ebве@ lез
хeишmанства@ ваeваeсbи и оbeутни сeеajовеbовни свет остао у beви@ а aуховна
bуfтуeа lи bонаkно lиfа уништена@ dеe dе наdвише вeеaности антиkbе@ гekbоC
eимсbе bуfтуeе оkуваfа „ebва и ceеaаfа новом вeемену. xаиме@ dеaини науkниnи@
rиfосоrи@ bуfтуeни љуaи сeеajовеbовља lиfи су монаси@ а lfагоaаeеmи
хeишmанству могао се оleазовати и витешbи тиc kовеbа у bоме су уlfаiени и
оcfемеjени ваeваeство и гeуlост. zfи@ нагfасимо aа dе ceиeоaно ваeваeство
сeеajовеbовног kовеbа cонеbаa ceихватљивиdе оa механиkности савeеменог
nивиfизованог kовеbа.
Таbва dе истина и о bатоfиkbоd nebви@ lез оlзиeа на то што су@ с ceавосfавне таkbе
гfеaишта@ и сама оeганизаnиdа bатоfиkbе nebве и jено lогосfовсbо уkеjе lиfи
aостуcни cогeешbама и исbeивљеjу. Пeавосfавна nebва ниdе знаfа за
инbвизиnиdу@ ниdе уcотeеlљаваfа таbву вeсту насиља у aеfима веeе и савести@ и
jоd ниdе lио своdствен rанатизам. xасиље dе bоa нас ceоисхоaиfо угfавном оa
aeiавних вfасти@ а истоeиdсbи гeех Пeавосfавне nebве Jс jене kовеkансbе стeанеK
lио dе у томе што dе lиfа ceевише cотkиjена aeiавноd вfасти. z на таd наkин@
љуaсbи гeеси и изоcаkаваjа cостоdаfи су и у bатоfиkbоd и у ceавосfавноd nebви.
Пeема томе: cогeешbе хeишmанства у свету lиfе су увеb cогeешbе хeишmана@
љуaсbе cогeешbе а не hоiиdе@ а несeеmа хeишmанства dе љуaсbа несeеmа@ а не
hоiиdа. zbо ви не остваeуdете исину@ а тeаiите истину@ ви сте beивnи а не wстина.
pуaи хоmе aа lуaу сfоlоaни@ неmе aа их ceимоeаваdу на aоleо. z bао cосfеaиnа
lезмеeне сfоlоaе@ bоdа им dе aата оa hога@ cоbазуdе се љуaсbо оcтуiиваjе hога. uо
dе beив@ онaа@ за то што dе kовеbов iивот исcуjен зfомU €eишmанство fи dе beиво@
иfи dе €eистос beиваnU Па €eистос ниbаaа ниdе ceоcовеaао Jоно зlог kега
хeишmанство beитиbуdуK: мeзи и оalаnи. {еe@ aа су љуaи сfеaиfи оно kему их dе
€eистос уkио у хeишmансbом свету не lи lиfо ниkега зlог kега се@ инаkе@ устаdе
ceотив хeишmанства. v том смисfу@ у dеaном ‚еfсовом=P> aеfу наfази се и aиdаfог
измеmу љуaи и hога. pуaи се туiе hогу bаbо dе iивот cун зfа и стeаaаjа@ eатова@
насиља... што cостаdе несносно. hог оaговаeа љуaима: аbо вам се то не свиtа@ онaа
то не kините. То dе заaивљуdуmе dеaноставан оaговоe и веома cоуkан. wсто таbо@
хeишmанство cостоdи у свету суceотстављаdуmи се сиfи зfа@ оно aеdствуdе у тамноd
стихиdи у bоdоd се не тоfиbо љуaсbо зfо bоfиbо зfо изванљуaсbог суceотставља
хeишmанству. Пeотив €eиста и jегове „ebве устаdе C сиfа аaа@ и та аaсbа сиfа
aеdствуdе не тоfиbо изван „ebве и хeишmанства bоfиbо унутаe „ebве и
хeишmанства@ dеe хоmе „ebву aа eазaеfи и изоcаkи хeишmанство. viас оcустошеjа
захватио dе и света места J{еванtеље cо yатеdу 2H@15K@ аfи зlог тога она нису маjе
света@ наceотив@ dош су светиdа. uаaа lи љуaи имаfи aуховну виaовитост они lи
сваbаbо сcознаfи aа изоcаkаваjем хeишmанства@ ceоbfиjаjем за зfо Jза bоdе
хeишmанство ниdе beивоK@ и ceеинаkаваjем хeишmанства C они у стваeи eасcиjу
самога €eиста. €eистос веkно ceоfива своdу beв за гeехе света и за гeехе оних bоdи
се Њега оaeиkу и bоdи га eасcиjу. zfи о истини не тeеlа суaити cо љуaима@ а
cоготово не cо наdгоeима измеmу jих. xуiно dе cогfеaати ceаво у fиnе wстини cа
оcазити aа из jе изfази светост. uоa љуaи оalfесаb wстине тeеlа суaити cо
aоleом@ а не fошем@ што знаkи aа о хeишmанству тeеlа исbљуkиво суaити cо
аcостоfима и муkениnима@ cо cоaвиiниnима и светима а не ceема огeомноd маси
cоfухeишmана@ cоfуcагана@ bоdи све kине bаbо lи исbeивиfи aуховно своdство
хeишmанства у свету.
Два су веfиbа исbушеjа cосfата хeишmансbом aеfу kовеkанства C исbушеjе
ceогаjаjа и исbушеjе сfавља. Пeво исbушеjе@ исbушеjе ceогаjаjа@ хeишmани
су изaeiаfи и aаfи ceимеeе муkениbа и хеeоdаS хeишmани су се cоbазаfи
неcоbоfеlљивим у cоkетbу cостоdаjа хeишmанства bаaа dе хeишmане ceогаjаfа
eимсbа имcеeиdа@ аfи исто таbо неcоbоfеlљиви су и у нашим aанима bаaа су у
ƒусиdи cоaвeгнути гоjеjу оa bомунистиkbе вfасти. Па иcаb@ много dе теiе
cоaнети исbушеjе сfавља. uаaа се имcеeатоe uонстантин ceиbfонио ueсту@ bаaа
dе хeишmанство cостаfо eеfигиdа aeiаве и cостаfо aeiавним@ C отcоkео dе
aуготeаdан cеeиоa исbушеjа сfаве. z то исbушеjе хeишmани нису cоaнеfи таbо
усcешно. €eишmани су се kесто сами ceетваeаfи оa гоjених у гониkе@ dеe су
cоcустиfи iељи aа вfаaаdу nеfим светом. То dе оно kиме су многи хeишmани
изневеeиfи хeишmанство@ cостаfи су ceеaмет оcтуiиваjа хeишmанства. zfи и
cоeеa eасутог aуха@ хeишmанство не моiе lити beиво зато што љуaи нису знаfи aа
носе eаaост jегове сfаве светом@ и што се jегова сfава ceеоleазиfа у исbeивљеjе
самога fиbа хeишmанства. w dош dеaанcут lио dе eасcет €eистос оa оних bоdи су
сеlе ceозваfи jеговим сfугама на земљи@ не eазумеваdуmи bаbвога су aуха.
4
xаши савeемениnи@ bоdи су се уaаљиfи оa хeишmанства@ сматeаdу aа dе хeишmансbа
„ebва aуiна aа се састоdи оa савeшених љуaи@ оa светих@ и осуtуdу „ebву dеe dе у
jоd тоfиbо гeешних љуaи@ несавeшених@ тоfиbо fоших хeишmана. ‚иaите bаbо и
оlиkан аeгумент ceотив хeишmанства dесте свеаeгумент. zfи у томе и dесте
неcознаваjе ceиeоaе „ebве@ заlоeављаjе jене суштине. Пeе свега@ „ebва и
cостоdи eаaи гeешниbа@ eаaи несавeшених@ eаaи смeтних. „ebва dе оaувеb сиfазиfа
у гeешни свет и aеdствоваfа у сeеa стихиdе света@ aеdствоваfа меtу cогeуiенима у
гeеху. „ebва C lоiансbа cо своме cоeеbfу и веkна cо своdоd ceиeоaи C aеfуdе на
земљи и у вeемену@ она ниdе остаfа у висинама васељене aаfеbо оa гeешног света
што се гekи у муbамаS она dе@ ceе свега@ aуiна aа cомогне таbвом свету@ aа сcаси
jегов веkни iивот C узносеmи га aо неlа. gуштина хeишmанства dе у сdеaиjеjу
веkног и ceоfазног@ неlа и земље@ lоiансbог и љуaсbог@ а не у оaвоdености оa
ceоfазног@ оa земље@ оa љуaсbог. ‚eеменом@ љуaсbо dе lиfо aуiно не aа cоeиkе и
оalаnуdе него aа се ceосветfи и ceеоleази.
v вeеме ceвих веbова хeишmанства у „ebви dе cостоdао сеbташbи cоbeет
монтаниста=H> bоdи су aоbазиваfи aа се „ebва састоdи исbљуkиво оa савeшених и
светих@ оaносно aа из „ebве тeеlа изlаnити гeешниbе и несавeшане. „ebва dе за
монтанисте lиfа заdеaниnа љуaи bоdи су ceимиfи aаe gветога Духа. xа таd се
наkин веmи aео гeешног хeишmансbог kовеkанства наfазио изван „ebве. wзвоeно
nebвено уkеjе dе осуaиfо монтанизам и утвeaиfо тумаkеjе „ebве cо bоме она
dесте сcасоносна „ebва гeешниbа. gвети се dављаdу bао заштита и cомоm „ebве@ аfи
се „ebва не састоdи исbfуkиво оa jих@ dеe jоd ceиcаaа kовеkанство у свим
стуcjевима aуховног усавeшаваjа@ kовеkанство bоdе се сcасава оa соcственог
гeеха. „ebва на земљи@ онaа@ dесте воdуdуmа „ebва bоdа се lоeи са зfом@ а не
ceосfављена „ebва@ dеe dош ниdе узaигнута aо сfаве. gам €eистос dе lио са
стeаaаfниnима и гeешнима зlог kега су га rаeисеdи и оcтуiиваfи. z „ebва
€eистова dе aуiна aа lуaе сfиkна €eисту@ она не моiе lити само уз kестите и
савeшене@ она dе ceе свега cозвана aа lуaе са онима bоdи су aуховно cаfи.
€eишmанство lи@ ceизнаdуmи dеaино kиста и савeшена lиmа@ lиfо rаeисеdсbо
хeишmанство. gаiаљеjе@ cоcустљивост@ миfосetе ceема lfиijима у свим
jиховим гeесима и несавeшенствима dесте aеfо хeишmансbе љуlави@ dесте тeаiеjе
хeишmансbог савeшенства. |ато@ огfасити хeишmанство beивим за земаљсbи bаf
bоdи се ceиfеcио уз „ebву@ на jеном истоeиdсbом cуту@ ниdе ништа aeуто aо
rаeисеdство. z тешbо aа су и сами туiитељи таbо kисти и савeшени.
yонтанизам dе ceимеe fаiног маbсимаfизма у хeишmанству@ а таbав маbсимаfизам
отbeива своdу нехeишmансbу ceиeоaу dеe ceеaставља aуховну гоeaост C и зато у
jему нема љуlави и зато то dесте fаiни моeаfизам. qаi маbсимаfизма се наfази у
томе што ви не оaeеtуdете сеlи маbсимаfна ceавиfа@ веm aeугима. ‚и осуtуdете
aeуге љуaе dеe нису осгваeиfи маbсимаfну kистоту@ савeшенство@ светост@ а сами
не мисfите dесте fи остваeиfи маbсимаfну kистоту@ савeшенство@ светост. oни bоdи
су стваeно aостигfи савeшенство и светост cо ceавиfу не осуtуdу aeуге. gвети@ и
aуховни оnи lfаги су ceема љуaима. yаbсимаfне захтеве увеb тeеlа cостављати
сеlи а не то захтевати оa aeугихS у ceотивном то dе fиnемеedе и rаeисеdство.
€eишmанство dе eеfигиdа љуlави и оно уdеaиjуdе у сеlи маbсимаfну муbотcecност
и стeогост ceема сеlи@ а lfагост@ миfосeaност и aоleоту у оaносу ceема
lfиijима. Таbоtе@ они bоdи осуtуdу хeишmанство на основу гeехова хeишmана не
lи могfи ни сами aа исcуне наdвише захтеве хeишmанства@ штавише они и не
cоbушаваdу aа то уkине. ueитиbа савeемениbа dавља се исbљуkиво eаaи оceавaаjа
jихове мeijе ceема хeишmанству и оceавaаваjа што су изaаfи хeишmанство. v
стваeи@ они се ceиbeиваdу fаiном моeаfношmу.
€eишmанство се у том cогfеaу веома eазfиbуdе оa тоfстоdизма bоdи ceеaставља
аcстeаbтни моeаfизам. qав Тоfстоd cотcуно и iестоbо beитиbуdе таbозвано
истоeиdсbо хeишmанство и kесто jегова beитиbа dесте rаbтиkbи ceавеaна.
q.Тоfстоd говоeи aа се хeишmанство исcовеaаfо bао аcстeаbтно уkеjе@ не
уkествуdуmи у iивоту и не исcуjаваdуmи завете €eиста. |а jега самог хeишmанство
се исnecљуdе у aуховном iивоту €eиста@ у саaeiаdу €eистових заcовестиS
таdанствена@ мистиkна стeана хeишmанства jему dе lиfа неcозната и стeана. oн dе
сматeао aа све зависи оa истинсbе сcознаdе и aа dе fаbо остваeивати оно што dе
сcознато. zbо схватиш истину iивотних заbона@ заbон }осcоaаeа iивота то dест
hога@ онaа mеш таbву сиfу fаbо сcознати. Тоfстоd ниdе ceизнавао kовеbову сfоlоaу@
bао што ниdе схватио зfо сbeивено у aуlини kовеbове ceиeоaе. |fо dе за jега увеb
lиfо cосfеaиnа fаiне сcознаdе@ cогeешног схватаjа iивота. oн dе сматeао aа dе
изlоe зfа у сcознаdи а не у вољи@ не у сfоlоaи@ cа@ сfеaствено томе@ он cоlеaу наa
зfом ниdе наfазио у hоiиdоd cомоmи@ у lfагоaатиS cо jему lиfо dе cотeеlно само
изменити схватаjе. |а q.Тоfстоdа wсус €eистос ниdе lио wсbуcитељ и gcаситељ
него веfиbи уkитељ iивота@ ceоcовеaниb iивотних ceавиfа и моeаfних заcовести.
По Тоfстоdу dе веома fаbо остваeити хeишmанство у iивоту@ знаkи хeишmансbи
iивети@ зато што dе fаbше iивети cо заbону љуlави@ dеaноставниdе@ bоeисниdе и
eазумниdе него cо заbону мeijе@ bаbав dе инаkе iивот света. oн dе говоeио aа dе
€eистос cоуkавао bаbо aа се не kине гfуcости. zfи хeишmанство ниdе остваeено у
iивоту@ €eистове заcовести нису исcуjене C kему dе aоceинеfо fаiно lогосfовсbо
уkеjе усмеeаваdуmи nеfоbуcну заинтеeесованост на fиkност €eиста@ cоfаiуmи све
на савeшенство jеговот исbуcљеjа@ на hоiиdу lfагоaат. w q. Тоfстоd се онaа
гeуlо оleушава на nebвено хeишmанство. w он dе у ceаву bаaа сматeа aа dе
cотeеlно веома озlиљно оaносити се ceема хeишmанству@ bаaа ceизива на
исcуjеjе €eистових заcовести у iивоту@ аfи dе он у стeашноd заlfуaи bаaа мисfи
aа dе то fаbо уkинити@ dеe dе зато cотeеlно само исceавно сазнаjе@ иfи bаaа мисfи
aа dе то могуmе уkинити lез €eистаCgcаситеља@ lез lfагоaати gв. Духа. Тоfстоd
оfаbо захтева оa љуaи маbсимаfизам у исcуjеjу hоiиdих заcовести и заcаaа у
fаiни моeаfни маbсимаfизам. Њему самом ниdе lиfо таbо fаbо aа исcуни у
iивоту уkеjе bоdе dе сам исcовеaао@ он ниdе могао то aа уkини aо саме смeти@ и
зато dе dеaино ceеa саму смeт наcустио своdу cоeоaиnу и cостао cутниb на свега
неbоfиbо aана. vkеjе q. Тоfстоdа и jегов iивотни cут веома су cоуkни за нашу
тему. q. Тоfстоd dе@ наиме@ beитиbовао nеfоbуcно хeишmанство у cеeиоaу aо jега и
сматeао истинитим dеaино своdе соcствено хeишmанство. oн dе beитиbовао веfиbи
leоd љуaи за немоeаfност dеe се они не оaeиkу своdих имаjа@ не lаве се rизиkbим
cосfом@ dеaу месо@ cуше итa. Па иcаb@ ни он сам ниdе имао снаге aа остваeи
моeаfни маbсимаfизам у соcственом iивоту. |а jега се љуlав ceетвоeиfа у
lезlfагоaатни заbон и у извоe осуaе. zfи Тоfстоdу се не моiе сcоeити истанkан
beитиkbи aух@ dеe dе он многе таkности bазао о гeесима хeишmансbог света@ и о
гeесима хeишmана. oн dе оceавaано eасbeинbао нехeишmансbи bаeаbтеe aeуштва и
bуfтуeе. gамо хeишmанство@ меtутим@ он ниdе ceиметио bоa хeишmана@ и cовeшно
гfеaаdуmи ниdе виaео хeишmанство bоdе dе иза гeеха@ иза несавeшености@ иза
eазвeатних хeшиmана. }оeaост jеговог eазума сceеkиfа га dе aа cостане оlоiени
хeишmанин@ он ниdе ceимио у сеlе €eиста@ за jега dе €eистос остао уkитељ iивота
bоdи aеfуdе сcоља. q. Тоfстоd dе lио гениdаfан kовеb@ kовеb bоa bога dе lиfо
ceисутно веfиbо тeаiеjе hоiиdе истине. zfи огeоман leоd љуaи bоdи нису
cосеaоваfи ни jегову гениdаfност ни jегову iеt за hоiиdом истином beитиbоваfи
су хeишmане и само хeишmанство не хeанеmи се у iивоту исcуjеjем ниbаbвог
савeшенства@ и не cитаdуmи се о смисfу и оceавaаjу iивота.
4-
‚аeа се сваbо bо мисfи aа dе fаbо исcуjавати €eистове заcовести@ иfи aа
хeишmанство ниdе истинита eеfигиdа зато што хeишmани fоше извeшаваdу завет
своdе eеfигиdе. zfи не маjе@ наceотив@ dош се више ваeа онаd bоdи мисfи aа ниdе
неоcхоaно cитати се о исcуjеjу хeишmанства у своd cунини iивота@ aа ниdе
cотeеlно теiити gавeшенству сfиkно савeшенству onа xеlесbог cошто@ свеdеaно@
ceвоeоaни гeех не aоcушта остваeеjе савeшенства. v сваbом тeенутbу свог
iивота хeишmанин dе aуiан aа теiи b gавeшенству@ сfиkно савeшенству onа
xеlесbог у „аeству hоiиdем@ dеe хeишmансbи iивот и dесте сав у знаkеjу: тeаiите
ceе свега „аeство xеlесbо и све остаfо mе вам се aоaати. xе моiе оaузети теijу b
gавeшенству@ bа wстини hоiиdоd@ „аeству hоiиdем наkеfо cо bоме dе љуaсbа
ceиeоaа огeеховљена а оcште савeшенство на земљи неaостиiно. sовеb моeа
извeшавати hоiиdу wстину независно оa тога остваeуdе fи се она у cуноmи iивота.
xеbа маfоleоdни исcуjаваdу €eистову wстину на земљи@ неbа dе kовеb извeшава
само dеaан сат у свом iивоту она dе не маjе aуiна aа се остваeи. zbо неceестано
ceиговаeамо љуaима зато што нису остваeиfи хeишmансbи iивот ceеfазимо у
оaeиnаjе самога хeишmанства@ што dе fиnемеedе@ аfи не маjе fиnемеedе dесте и
неceихватаjе исcуjеjа €eистове wстине засновано на мишљеjу aа dе €eистова
wстина неостваeива. Пeави cут и dесте у настоdаjу исcуjеjа €eистове wстине и
тeаiеjу „аeства hоiиdег не осуtуdуmи aeуге@ своdе lfиijе.
€eишmанство dе стуcиfо у аcсоfутно нову еcоху bаaа се не моiе оaносоити на
сcољни наkин ceема своdоd веeи иfи огeаниkавати оleеaном cоlоiношmу@ bаaа су
хeишmани aуiни aа се веома озlиљно оaносе ceема остваeеjу свога хeишmанства
у своd cуноmи iивота@ bаaа су aуiни aа leане веeу своdом fиkношmу@ своdим
iивотом@ своdом веeношmу €eисту и jеговим заветима@ и то C љуlављу
оaоfеваdуmи мeijи овога света. v нашоd Пeавосfавноd „ebви стаfно се aешава
оaаlиeаjе наdlољих@ наdисbeениdих@ наdвeуmиdих@ оних bоdи су сcосоlни на ieтву@
оних bоdи су наdвеeниdи €eисту@ aоb отcаaаdу они bоdи су ceавосfављу ceишfи
само сcоља@ bоdи су оlиkно Jоlиkаdно@ ceим. z.g.K ceавосfавни@ bоdи ниbаaа нису
eазумеfи нити смисао своdе веeе@ нити то на што их ова оlавезуdе. yоiе се bазати
aа ceестаdе eазaоlље у bоме се мешаfо хeишmанство са cаганством и aа aоfази
вeеме веома kистог хeишmанства. €eишmанство dе и lиfо изоcаkено зато што dе
lиfо исувише световно@ неaуховно@ што dе cостаfо aeуштвена eеfигиdа@ и што dе
„ebва lиfа завеaена nаeсbим маkем@ bоdем dе ceиlегfа и неусгfашена веeи
госcоaаeа. То dе eазfог што dе у свести многих љуaи хeишmанство ceестаfо aа lуaе
eеfигиdа ueста@ cа се са хeишmанством сcаdао fиb гонитеља а не гоjених. wсто
таbо@ многи су хeишmанство усваdаfи bао cосвеmеjе cагансbих оleеaа lез
оeигинаfног ceосветљеjа и ceеоleаiеjа. zfн саaа dе aошfо вeеме bаaа
хeишmанство cоново cостаdе гоjено и зато mе захтевати оa хeишmана веmи
хеeоизам и ieтвену љуlав@ вишу cотcуност и свесност у исcовеaаjу jихове веeеS
aоfази вeеме bаaа mе хeишmани ceестати aа lуaу саlfазан хeишmанству.
4--
€eишmансbа веeа нас cозива aа тeаiимо изнаa свега „аeство hоiиdе и lоiансbо
савeшенство. zfи хeишmансbоd веeи су стeани саjаfаштво и утоcиdа@ стeан@ исто
таbо@ и fаiни маbсимаfизам@ €eишmанство dе eеаfистиkно и свети оnи су увеb
cозиваfи на aуховну тeезвеност. €eишmансbа свест увиtа све тешbоmе bоdе ceеkе
савeшени iивот и та свест зна aа моeа сеlе сиfити aа lи остваeиfа „аeство
xеlесbо. Пeе свега@ хeишmанство нас увеb cозива aа иaемо оa унутeашjег bа
сcољашjем@ а не оa сcољашjег bа унутeашjем. xиbаbвом ceинуaом иfи
сcољним aеfоваjем не моiе се aостиmи савeшен fиkни iнвот@ bао ни aeуштвени.
xеоcхоaно dе унутeашjе aуховно ceеоleаiеjе@ а унутeашjе ceеоleаiеjе dе aео
сfоlоaе и lfагоaати@ ниbаaа нуiности иfи ceисиfеS савeшени хeишmанин и
савeшено хeишmансbо aeуштво не могу aа се остваeуdу на ceинуaан наkин.
xеоcхоaна dе озlиљна и стваeна измена у aушама љуaи и aуши наeоaа. wз
kиjениnе aа љуaи носе хeишmансbо име@ шта више из kиjениnе aа они исcовеaаdу
хeишmансbу веeу@ dош увеb не ceоизиfази aа су они aостигfи савeшен iивот.
oстваeиваjе хeишmансbог савeшенства dесте lесbонаkан и теiаb iивотни заaатаbS
само маfоleоdни cоaвиiниnи су се узaигfи aо вeхунnа савeшеног хeишmансbог
iивота. oalаnиваjе хeишmанства@ утемељено на несавeшенству и гeешним
своdствима хeишmана@ знаkи у суштини неcознаваjе и неeазумеваjе ceвоeоaног
гeеха. gамо онаd bо dе сcознао ceвоeоaни гeех eазумева aа неaостоdни хeишmанин
моiе само aа cотвeaи@ а не aа оcовeгне@ aостоdанство хeишmанства. xаиме@
хeишmанство dе eеfигиdа исbуcљеjа и сcасеjа оa гeеха@ иаbо хeишmанство
оldављуdе истину о гeеху: свет fеiи у зfу и љуaсbим гeесима. ƒазна aeуга уkеjа
сматeаdу aа dе могуmе aостиmи савeшен iивот lез стваeне cоlеaе наa зfом.
€eишmанство не мисfи таbо: оно захтева стваeну@ aуховну cоlеaу наa зfом@
aуховни ceеcоeоa и cоновно eоtеjе. €eишmанство dе eаaиbаfниdе оa aeугих уkеjа
и изисbуdе много више.
xегиeаdуmа стeана хeишmавства у истоeиdи готово aа dе сfиkиfа хeишmанству bао
што су сувише много и многи носиfи сcољашjа хeишmансbа оlеfеidа и знаbе аfи
нису стваeно ceиcаaаfи хeишmанству. xема@ меtутим@ ниkег оaвeатниdег оa fаiи@
ceетваeаjа и fиnемеedа C bоdи и dесу изазваfи ceотив сеlе ceотест и ceиговоeе.
Дeiава се називаfа хeишmансbом@ и носиfа dе симlоfе и знаbе хeишmанства@ аfи
стваeно хeишmаноbа ниbаaа ниdе lиfа. wсто lи се то могfо eеmи и о хeишmансbом
iивоту@ хeишmансbоd науnи и уметности@ о хeишmансbом aeуштву и ceаву@ о
nеfоbуcноd хeишmансbоd bуfтуeи. gве dе именоваfо сеlе хeишmансbим@ аfи том
наименоваjу не оaговаeа стваeно ceеоleаiеjе и ceосветљеjе. €eишmанством се
оceавaаваfа kаb еbсcfоатаnиdа kовеbа kовеbом у aeуштвеном iивоту@ оceавaаваfа
се и заштита lогатих и моmних у свем свету. …ивео dе@ таkниdе@ у хeишmансbом
свету стаeи cагансbи kовеb у bоdем dе bиcеfа гeеховна стeаст@ kовеb bоdи dе lио
ceизван на изгeаajу хeишmансbог iивота. „ebва dе изнутeа aеfоваfа на jега аfи
ниdе могfа сиfом aа cоlеaи jегову стаeу гeеховну ceиeоaу@ dеe dе то ceоnес
унутeашjе cоlеaе: саbeивен и невиaљив@ зато што „аeство hоiиdе aоfази
неceиметно. v хeишmансbом свету се наbуcиfо много fиnемеedа и fаiи@ много
усfовљености и eетоeиbе. |ато dе хeишmанство и изазваfо ceотив сеlе
наdeазfиkитиdе ceиговоeе. Па иcаb@ ceиговоeи ceотив хeишmанства и отcаaаjе оa
хeишmанства kесто су lиfи саaeiани dеaино у истинитоd iељи aа све сcољашjе
сfиkи унутeашjем. zbо у унутeашjем своdству нема хeишmанства то знаkи aа га
ни у сcољашjости не моeа lити. zbо aeуштво@ сeеaина и bуfтуeа нису изнутeа
хeишmансbи онaа их и не тeеlа називати хeишmансbим@ C не тeеlа се@ наиме@
ceетваeати и fагати. oваbав ceотест dе имао и своdу aоleу стeану: мeijу ceема
fаiи оaносно fуlав ceема истини. zfи истовeемено с исbeеношmу и истинитошmу@
с ceотестима ceотив fаiи и fиnемеedа@ eазотbeива се и нова fаi и ново fиnемеedе@
dеe становиште cо bоме и љуaи и aeуштво нису и ceавовeемено хeишmансbи C lиfи
су хeишmансbи само сcоља@ ceивиaно и fиnемеeно C утвetуdе ceинnиc cо bоме и
само хeишmанство dесте неceавaа и fаi. xа таd се наkин сeавjуdе cоkетаb љуaсbог
зfа са хeишmанством и ceи том таbво мишљеjе сеlе сматeа вeеaним наdвишет
стуcjа вeеaноваjа@ вишег савeшанства и исcовеaаjа таkниdег cогfеaа на свет.
xаdзаa@ уместо хeишmансbог fиnемеedа ствоeено dе антихeишmансbо fиnемеedе.
Пeотивниnи хeишmанства мисfе aа су они lољи оa хeишmанства@ aа су bуfтуeниdи
и aа lоље знаdу шта dесте истина. v стваeности они су завеaени светом bоdи се
оaeеbао wстине. w зато су они lиfи cоeаiени fуaсbим изоcаkаваjем wстине@ не
самом wстином@ а зато што су изгуlиfи осеmаjе гeеха они су fошиdи оa хeишmана.
xиkе=5> dе@ на ceимеe@ стeасно наcаaао хeишmанство dеe dе виaео dеaино изоcаkене
хeишmане@ аfи wстину хeишmанства он нити dе виaео нити eазумео.
€eишmансbи овет ceеiивљава beизу bоdа га cотeеса aо jегових ceвоlитних
ceинnиcа. €eишmанство неисbeености@ fаiно eетоeиkbо и осcољено хeишmанство
не моiе оcстати@ оно завeшава своd веb C bао што више ниdе могуmе ни сcаdаjе
оleеaног веeоваjа са cагансbим fаiним iивотом. Дошfо dе вeеме истинсbог
eеаfизма bаaа се eазотbeива cоkетна eеаfност iивота и сcаaаdу сви сcољашjи
cоbeови@ и bаaа се aуша kовеbова неcосeеaно суоkава с таdнама iивота и смeти.
vсfовности сcољашjег cостоdаjа@ cоfитиkbе и aeуштвене rоeме@ усfовљености
осcољеног моeаfа@ аcстeаbтност иaеоfошbих теоeиdа C гуlе eаниdи смисао.
sовеbова aуша хоmе aа ceониbне у aуlину самога iивота@ хоmе aа сcозна стваeно и
lитно@ хоmе aа iиви у истини и ceавaи. v наше вeеме@ cоa утиnаdем свих
исbушеjа@ eаtа се aуша bоdа ceе овега хоmе неceиbeивену и неизeеkену истину.
sовеb dе умоeан оa fаiи@ оa усамљености@ оa сcољних наkеfа и rоeми bоdи су
замениfи истинсbу eеаfност iивота. w aуша lи kовеbова хтеfа aа сcозна wстину
хeишmанства lез cосeеaства тих fаiи@ bоdе су у ту истину унеfи хeишmани@ C хтеfа
lи aа се ceисаdеaини самом €eисту. |lог хeишmана €eистос dе lио заlоeављен и
свет dе ceестао aа га lива свестан. |ато mе хeишmансbи ceеcоeоa lити ceе свега
оleаmаjе €eисту@ €eистовоd wстини@ осfоlоtеноd оa љуaсbе изоcаkености и
љуaсbог ceиfагоtаваjа. gазнаjе о несавfаaивости ceвоeоaног гeеха неmе
осfаlити у kовеbу свест о соcственоd оaговоeности за €eистово aеfо у свету@ нити
cаeаfизовати енеeгиdу aа сfуiи том aеfу. ƒеаfно исcуjеjе хeишmанства@
€eистове wстине и €eистових завета неbаaа се љуaима kини ceетешbим@
lезнаaеiним заaатbом. zfи@ томе нас и уkи хeишmанство bоdе cоbазуdе aа оно само
љуaсbим снагама не моiе lити остваeено у iивоту. xемогуmе за kовеbа могуmе dе
за hога. oнаd bоdи веeуdе у €eиста зна aа ниdе сам@ aа dе сам €eистос са jим и aа dе
он ceизван aа €eистову wстину остваeи у iивоту заdеaно са самим €eистом@
jеговим gcаситељем.
h~q~•uz o zvТoƒv
xиbоfаd zfеbсанaeовиk hеetаdев
Juиdев@ 1TRH C 19HT@ ПаeизK
Пeва bjига у еaиnиdи \€eишmанство@ атеизам и савeеменост\@ cоbeенутоd у
‚аeшави 192T. гоaине@ lиfа dе bjига xиbоfаdа hеetаdева: \o aостоdанствености
хeишmанства и неaостоdанствености хeишmана\.=Q> oва@ cо оlиму маfа@ bjига
eусbог eеfигиозног rиfозоrа cотвemуdе сиeомаштво хeишmансbе lиlfиотеbе bоa
нас и оaсуство kаb и таbвих аутоeа bао што dе xиbоfаd zfеbсанaeовиk hеetаdев@
dеaан оa наdзнаkаdниdих ceеaставниbа \хeишmансbог егзистенnиdаfизма\. ujига \o
aостоdанствености хeишmанства и неaостоdанствености хeишmана\ не захтева
cосеlно rиfозоrсbо оleазоваjе@ а cисана ceистуcаkним стиfом намеjена dе
наdшиeем beугу kитаfаnа. Па иcаb@ и у овом сcису@ знаfnи rиfозоrсbих и
теоfошbих eаaова x. hеetаdева суоkиmе се са ваiеmом тезом eусbог сfоlоaног
мисfиоnа о сfоlоaи kоееbове егзистенnиdе Jиз bоdе ceоизиfазе заlfуaе beитиkаeа
хeишmанстваK и jеном оaносу ceема hогу.=R> sаb и у оваbо маfоd bjиiиnи
насfуmуdемо оcит cеeсонаfистиkbе rиfосоrиdе=T> bоdа систем иaеdа о егзистенnиdи
гeаaи на основном становишту cо bоме: \lоelа измеtу lоiансbог и љуaсbог dе
стаfна@ у bоdоd оно lоiансbо ceосветљуdе fуaсbо@ а оно љуaсbо изоcаkава
lоiаноbо\.=9>
hеetаdев се@ и то dе наdтаkниdа оaeеaниnа jеговог свеуbуcног aеfа@ lавио
rиfозоrиdом истоeиdе@ cа самим тим и rиfозоrиdом eеfигиdе@ аfи bаbо он bаiе са
cосеlном таkbом гfеaишта на eеfигиdу а C \то dе eеfигиозна таkbа гfеaишта на
eеfигиdу\.=10> oтуaа dе и ноeмаfно што dе оваd сfоlоaни мисfиfаn Jосновао
eеfигиозноrиfозоrсbу аbаaемиdу у Паeизу 192H. гоaине@ гaе dе aосcео наbон
beатbог lоeавbа у hеefину cо ceотеeиваjу из gggƒ 1922. гоaинеK веfиbи leоd
eаaова cосветио eеfигиозним темама@ bао што dе ноeмаfно aа се@ ceоуkаваdуmи
aеfо •. y. Достоdевсbог Jосим cисnа \heаmе uаeамазових\@ hеetаdев dе bао узоeе
истиnао наdkешmе {. hемеа@ uанта@ ‚. g. gоfовdеваK@ lавио@ измеmу остаfих@ и
eеfигиозним иaеdама fиbова у aеfу •dоaоeа yихаиfовиkа Достоdевсbог.=11>
hеetаdев се у своdим rиfозоrсbим и теоfошbим@ bао и у rиfозоrсbоCтеоfошbим
eаaовима исbљуkиво lавио rеноменом егзистенnиdе@ зато kаb и у теоeиdсbи
знаkаdним теbстовима bаbви су они из rиfозоrиdе истоeиdе rеномен егзистенnиdе
наaвfаaава сcеbуfативни систем еaеdа. zнаfиза егзистенnиdе ceимеeена dе суштина
aатог rеномена: cоfазна таkbа антeоcоfошbог rеномена dесте у
теоанатeоcоfогиdи@ dеe cоfазна таkbа kовеbовог lиmа bао и ceомишљено и
aогоtено исbуство kовеbовог lиmа@ наdзаa исbуствено lиmе C свеaоkе dеaинство
геоfошbог и антeоcоfошbог@ свеaоkе отbeивеjе hога у rеномену cостоdаjа. hиmе
сcознаdе отbeивеjе hога@ сматeа hеetаdев@ beоз сfоlоaно остваeиваjе соcствене
fиkности@ а beоз lоelу егзистенnиdе aа ceонаtе стваeну суштаственост hог не само
aа егзистенnиdу сcасава оa lезнаkаdности и lесмисfености веm dе осмишљава@
оlоiуdе@ оlесмemуdе. v томе dе eазfиbа измеtу егзистенnиdаfизма …. П. gаeтeа иfи
z. uамиdа@ bао и измеmу овог eусbог eеfигиозног мисfиоnа и немаkbог
егзистенnиdаfизма bоdи@ eазматeаjем о hиmу J€аdaегеeK и xаakуfности J{асcеeсK@
hога своaе на хеeменеутиkbи aоiивљаd.
hеetаdев с ceавом истиkе aуховност lиmа dеe \ceави стваeаfаn моiе lити само
aухован kовеb\@=12> а kовеb dесте cо своdоd суштаствености aуховно lиmе dеe се
\ceоlиdа ceаизвоeу\@ и таd ceоnес dе kовеbов ceвоeоaан твоeаkbи ceоnес.=1P> |ато
rиfозоrиdа истоeиdе и свеaоkи aа \само она еcоха@ bоdа lи kовеbа вeатиfа
aуховним извоeима@ моiе aа веiе kовеbове сиfе и aа саkува jегов fиb оa
eасcаaаjа\.=1H>
xиbоfаd zfеbсанaeовиk hеetаdев dе наdвише зlог интуитивног aаeа за rиfозоrсbе
ceоlfеме lио beитиbован bао dеaна cосве bонтeавеeзна fиkност@ kаb амlиваfентна.
oве осоlине су aошfе aо изeаiаdа и у jеговом iивоту Jзlог соnиdаfистиkbих иaеdа
не само што dе исbљуkен са vнивеeзитета веm dе ceогнан 1T99. гоaине на севеe
ƒусиdе@ у воfгоaсbу оlfаст@ на тeи гоaинеS C 191H. jему се суaи зlог наcаaа на
свети gиноaK и у jеговом aеfу: \hеetаdев dе оldавио ceви kfанаb у fисту \N"? +?A?
0?"G\ bоdи dе уeеtивао u. uауnbиS kfанаb dе lио cосвеmен beитиkbоd rиfозоrиdи
qангеа и jеном оaносу ceема маebсизму\.=15> Поcут веfиbих aухова оваd eусbи
сfоlоaни мисfиfаn ниdе eоlовао dеaноd иaеdи нити систему иaеdа и зlог тога се
моeа уваiити ceимеalа aа hеetаdев ниdе имао rиfозоrсbи систем. wаbо dе сам
говоeио aа ceиcаaа \eусbоd aуховноd eенесанси\@ таkниdе bонтинуитету eусbе
eеfигиозне rиfозоrиdе@ то му ниdе сметаfо aа се сем оleаmаjа eусbоd rиfозоrсbоd
тeаaиnиdи оbeене uанту и •ихтеу@ cосеlно неоbантовnима@ iеfеmи aа иaеаfизмом@
извеaеним из jихових теоeиdсbих остваeеjа и изоleаiеbим у jеговом
оeиганаfном хeишmансbом егзистенnиdаfизму@ остваeи beитиbу матеeиdаfистиkbог
cогfеaа на свет. sесто неceеnизан иfи неaосfеaан@ наdkешmе имcуfсиван@=1Q>
оldавио dе веfиbи leоd bjига и beаmих сcиса@ уваiаваdуmи cоadеaнаbо темељну
rиfозоrоbу иaеdу }eигоeиdа из xисе@ aе yетeа@ hемеа@=1R> x. uузансbот и
bонзеeвативну иaеdу eусbих тeаaиnионаfиста@ cоadеaнаbо aетеeминишуmи своdе
увеeеjе aа \измишљеним еbономсbим и cоfитиkbим вeеaностима\ тeеlа
суceотставити иaеаf аcсоfутне сfоlоaе@ аfи и увеeеjе aа у cостeевоfуnионаeноd
ƒусиdи \cостоdе bљуkне осоlине ceаве иfи истинсbе eусbе иaеdе\.
Његова тeагаjа иaу оa аcоfогетсbих lогосfовсbих иaеdа aо cотcуне
cеeсонаfистиkbе rиfозоrиdе@=1T> оa аcоbаfиcтиkних стeаховаjа aо rиfозоrиdе
свеdеaинства.=19> wаbо xиbоfаd hеetаdев dесте изeазити хeишmансbи
егзистенnиdаfиста Jcоa инсcиeативним утиnаdем gоfовdева и €омdаbоваK он
ceиcаaа aуху свеdеaинства@=20> aуху иcаb осоlених rиfозоrсbих иaеdа заdеaно са
rиfозоrима bаbви су x. o. qосbи@ g. q. •eанb@ g. x. hуfгаbов@ П. z. •fоeенсbи.
\•иfозоr тeагеaиdе\@ xиbоfаd hеetаdев@ dе за kовеbа bоdи \изоcаkава lоiансbо\@
bоdи dе сbfон cаaу@ за kовеbа bоdи ceеaстављаdуmи смисао истоeиdсbог вeемена
aоbазуdе aа су cогeешbе хeишmанства \љуaсbе cогeешbе а не hоiиdе\ C увеb
наfазио и висоbе аbсиоfошbе могуmности. {еe kовеb bоdи dесте основа истоeиdе
ceетcоставља \наaистоeиdсbи nиљ\ и у том смисfу он kини \наaистоeиdсbи
ceоnес\@=21> dеe се jегова суalина eешава у \веkитом вeемену\. |ато eусbи
rиfозоr метаrизиkаe ма bоfиbо уоkаваdуmи lиmе bао суldеbт rиfозоrиdе тeагеaиdе
не оaeеtуdе lиmе bао суldеbт rиfозоrиdе cесимизма. xаиме@ метаrизиbа истоeиdе@
метаrизиbа вeемена@ метаrизиbа ceоfазног@ метаrизиbа cесимизма C bаaа dе lиmе у
cитаjу C eешава се \изван гeаниnа истоeиdе\ самим тим што dе истина lиmа
\неeешљива у гeаниnама истоeиdе\@=22> гeаниnама ceоfазног@ гeаниnама
cесимистиkbе метаrизиbе. xоeмаfно@ \у bоdоd меeи dе оваd rиfозоr усcео aа
измиeи iеt за веkним@ aуховним@ за сfоlоaом lез оlаfа у bоdоd lи kовеb
rиfозоrиeао и cисао cоa fиnем веkности неceитиснут оним истоeиdсbим\=2P> C то
dе више cитаjе наших увеeеjа а маjе cитаjе ceавиfног тумаkеjа hеetаdевљевог
aеfа. v том смисfу и навоaимо eеkениnу из jеговог сcиса \o aостоdанствености
хeишmанства и неaостоdанствености хeишmана\: \zbо ви не остваeуdете истину@ а
тeаiите истину@ ви сте beивnи а не истина\.
ƒусbи сfоlоaни мисfиfаn bоdи се lавио rиfозоrиdом истоeиdе и lио оcтеeеmен
аcоbаfиcтиkним визиdама завeшава сcис bоdи dе ceеa нама dеaним увеeеjем:
хeишmанство наdтаkниdе cоbазуdе aа оно dеaино љуaсbим снагама не моiе lити
остваeено у iивоту. То знаkи aа kовеb@ сfоlоaан у сfоlоaи@ моiе aа меjа своdа
увеeеjа bаbо се не lи свео на истоeиdсbи ceоnес веm bаbо lи се изlоeио за
наaистоeиdсbи ceоnес@ за @@веkито вeеме\. То \веkито вeеме\ у bоме оcстоdава lиmе
bао суштаство неcесимистиkbе метаrизиbе истоeиdе cоbазуdе унеbоfиbо и основни
смисао овaе ceевеaеног сcиса. xаиме@ у \веkитом вeемену\ lиmе cотвetуdе своdу
сfоlоaу у сfоlоaи@ оaносно за hеetаdева bоdи dе за основу rиfозоrиdе стављао
сfоlоaу C \сfоlоaа не стваeа aоleо и зfо\ веm се lиmе \сfоlоaом ceиlfиiава aоleу
иfи зfу\.=2H> …ивот@ отуaа@ тeеlа aа има смисао cуноmе@ bоdа тeеlа aа исcуни све
aане нашег истоeиdсbог вeемена@ dеe kовеb dе \ceизван aа €eистову wстину остваeи
у iивоту заdеaно са самим €eистом\=25>. Пeема томе@ таd сcеnиrиkан
теоантeоcоfошbи ceинnиc сfоlоaе могуmе dе остваeити dеaино у хeишmанству dеe
хeишmанство \bао eеfигиdа сfоlоaе моeа lити нетecељиво ceема ceимоeаности\.
=2Q> v том смисfу ми и eазумемо теоeиdсbу мисао xиbоfаdа hеetаdева@ сbfони aа
cовеeуdемо у таkност eеkи bоdе су@ истина@ lиfе исcисане са aeугаkиdом наменом:
\vтоfиbо аbсиоfогиdа xиbоfаdа hеetаdева dош увеb ниdе ништа изгуlиfа оa овоdе
аbтуеfности ни на wстоbу ни на |аcаaу а ни на све kетиeи стeане света\.=2R>
xиbоfаd zfеbсанaeовиk hеemаdев@ bоdи dе cоbушавао aа eусbи bуfтуeни aух оlогати
ceиlfиiаваjем сfовеноrиfства и заcаajаштва@ остао dе aо beаdа iивота уaесно
cогоmен iивотом изван ƒусиdе и dеaини сcас у свету хаоса@ свету lесbонаkног
lестиdаeиdума виaео dе у \свету bоdи ceоaиeе из тeансnенaентаfног света aуха\.
uао rиfозоr bоdи dе cоbушао aа оaеfи своdа cсихоfошbа стаjа оa теоeиdсbог света
иaеdа@ hеetаdев dе хтео aа веeуdе aа све суceотности света у bоме iивимо
наговештаваdу вeеме усfеtуdуmе \lоiансbоCљуaсbе beеаnиdе\@ и у том увеeеjу
наcустио dе свет исbушеjа 2P. маeта 19HT. гоaине@ у cаeисbом ceеaгeаtу ufамаe.
Пeеaeаг ƒ. Дƒz}w† uw{vu
wзaаdу:
hогосfовсbи rаbуfтет gП „ebве
€иfанaаeсbи rонa
и
Повеeеништво манастиeа €иfанaаeа@
„аeа veоша R@ hеогeаa
veеaниb и eеnензент
{еeомонах ae zтанасиdе {евтиm
xzПoy~x~:
1. ‡овани hоbаkо Jeоtен веeоватно у Паeизу 1P1P. а умeо 21.ˆ-- 1PR5. у †еeтаfaу C
ТосbанаK@ cознати итаfиdансbи bjиiевниb и хуманиста. oваd веfиbи ceиdатељ
Петeаebе наdвише dе cознат fо aеfу \Деbамеeон\ Jbjига aесет aанаK bоdе kини сто
новеfа@ иаbо му aугуdемо и ceви fатинсbи ceевоa €омеeовог aеfа. ‚аiна dе и
jегова митоfошbа енnиbfоcеaиdа \N? B??a#&B"9 d?&rA< B?G"#"A<\ J1P50. aо 1PQ0K.
hоbаkо@ bоdи dе саkинио тeи eеaаbnиdе \ƒасceавиnе у cохваfу Дантеу\ и тумаkио 1Q
cеваjа \Паbfа\ у rиeентинсbоd nebви g. gтеrано@ завeшио dе iивот у мистиnизму
и сиeомаштву. JC Пeим. ceев.K
2. qав xиbоfаdевиk Тоfстоd J{асна Пољана 9. -ˆ 1T2T C zстаcово 20. -ˆ 1910K@ dеaан
dе оa наdвеmих eусbих cисаnа kиdа су наdcознатиdа aеfа cоadеaнаbо вeеaнована и
eаaо kитана и у свету. 1901. гоaине аeхиdеeеdсbи gиноa га dе исbљуkио из ƒусbе
ceавосfавне nebве. oнaашjоd eеfигиdсbоd мисfи суceотставио dе своdе схватаjе
еванtеfсbог хeишmанства наcисавши ceеeаtено \{еванtеље\ J€eистов ceогfас о
томе шта dе ceава сeеmа C изнова ceевеaени и сeеtени dеванtеfсbи теbстовиK@ 1TTP.
гоaине@ bоdе dе bоa нас ceевеaено 192H. гоaине. Познат наdвише cо kесто
ceевоtеним aеfима:
\ƒат и миe\ J1TQH. и 1TQ9K и \zна uаeеjина\ J1TRPC1TRRK. v T2. гоaини iивота@
оваd eусbи мисfиfаn bоdи dе извeшио веfиbи утиnаd на евeоcсbу мисао и
bjиiевност@ наcушта aом и cоeоaиnу и умиeе на iеfезниkbоd станиnи zстаcово.
JC Пeим. ceев.K
P. €еelеeт ‰оeŠ ‚еfс J1TQQC19HQK@ cознати енгfесbи bjиiевниb bоdи dе cо стeуnи
lио lиоfог@ изузетно уваiавана и утиnаdна fиkност евeоcсbог bуfтуeног iивота aо
cоkетbа aeугог светсbог eата. wаbо наdвише ceевоtен зlог cоcуfаeно истоeиdсbих
и науkних aеfа@ bао и eомана из оlfасти rантастиbе J\ƒат светова\ на ceимеeK C
остао dе не маjе cознат cо aеfу \wстоeиdа света\.
H. ‹‹‹‹ yонтанизам@ иfи \ново ceоeоштво\@ ceиcаaа хeишmансbом есхатоfошbом
cоbeету из -- веbа@ bоdи dе основао yонтан из Паcузе у маfоазиdсbоd •eигиdи оbо
1Q0. гоaине. ‚еfиbи ceотивниnи гностиkbог уkеjа монтанисти су се заfагаfи за
моeаfни eигоeизам и eеfигиозни ентузиdазам. oво уkеjе ниdе lез утиnаdа Jтeаdе aо
R. веbаK и шиeиfо се у zreиnи@ gиeиdи@ wтаfиdи и }аfиdи. yонтан се ceотfасио за
ceоeоbа@ за \cаeаbfета\ Jиз bога говоeи gв. ДухK@ и заdеaно са ceоeоkиnама
Пeисnиfом и yаbсимиfом изeиnао dе своdа ceоeоштва@ оa bоdих dе cознато jегово
уlеtеjе о сbоeом aоfасbу \xеlесbог {еeусаfима\@ оaносно cоновном aоfасbу
wсуса €eиста. wаbо dе у bоeену монтанистиkbог ceоeоbоваjа lиfа суldеbтивна
cотeеlа иaентиrиbаnиdе са аcостоfсbом nebвом и веeа у сbоeи aоfазаb €eистов C
„ebва их dе исbљуkиfа bао сеbту@ dеe се с dеaне стeане монтанистима kиниfо aа
beитиbа jиховог ceоeоbоваjа dесте неcоштоваjе gв. Духа@ а с aeуге стeане
тeеlаfо dе eеаговати на уkестаfа ceоeоbоваjа о сbоeом €eистовом aоfасbу што dе
стваeаfо fаiни ентузиdазам и cуeитанизам.
yонтанисти иfи cеcузити заfагаfи су се за стeога iивотна ceавиfа@ за стeоги cост@
за оafуkеjе оa iениalе@ за iивот исcуjен ieтвом. ‚еfиbи заговоeниb и
наdваiниdи ceеaставниb монганиста dе uвинт gеcтимиdе Теeтуfиdан@ cознати
хeишmансbи cисаn kувен cо изeеnи bоdа се ceиcисиваfа и св. zвгустину: \6r?d&
ŒA"a aD9ArdA<\ J‚еeуdем dеe dе неeазfоiноK. Теeтуfиdан dе оставио веfиbи leоd
сcиса монтанистиkbог оceеaељеjа Jо томе aетаљниdе ˆ. {еaин: \‚еfиbа cовиdест
nebве\@ |агeеl@ 19R2@ bj. -@ стe. 22RK bао и знаkаdна хeишmансbа aеfа: \o aуши\ иfи
\o васbeсеjу теfа\. wаbо оa несамеeљивог знаkаdа за eазвоd хeишmансbе геоfогиdе
на |аcаaу Jeазeаaио cоdам св. ТeоdиnеK Теeтуfиdан ниdе унесен у cоcис nebвених
отаnа. Теeтуfиdан@ заaивљен моeаfизмом монтаниста@ bоdи су хтеfи nа nebву вeате
иaеаfноd \kистоти\@ оa 20R. гоaине ceеузима воtство ових хeишmана bоdи се
називаdу и теeтуfиdанистима.
wаbо dе веmи leоd сеbти настао зlог eазfиbе измеtу хeишmана dевeеdсbог cоeеbfа и
хeишmана cагансbог cоeеbfа@ аfи и зlог тумаkеjа lиlfиdсbих теbстова и aогаtаdа@
за монтанисте се моiе eеmи aа су gвето Писмо gтаeога и xовога |авета сматeаfи
темељем своdе веeе@ bао што dе таkна и kиjениnа aа су теiиfи стваeаjу \kисте\
nebве. Њихов моeаfни eигоeизам усfеaио dе из jиховог веeоваjа aа сваbи
хeишmанин dесте хeам св. Духа. yонтанисти су веeоваfи aа dе jихов cоbeет
lоiансbог cоeеbfа lаш зlог тога што се у jиховоd сeеaини dавио aаe ceоeоштва.
Дуlоbо увеeени aа се хeишmани aеfе на cнеуматиbе@ bоdи iиве захваљуdуmи св.
Духу у €eистовим заветима@ и cсихиbе@ bоdи су у вfасти теfесних iеља C
монтанисти су се ceиceемаfи за aeуги €eистов aоfазаb. wсbљуkиваfи су из nebве
све оне bоdи су уkиниfи неbи гeех Jdеe и гeешниb bоdи се bаdе моiе aа aоlиdе
оceоштеjе само оa hогаK@ а kесто су у ceогонству умиeаfи bао муkениnи свог
уkеjа. oa PP1. гоaине монтанистима се оaузимаdу@ cо оafуnи nаeа uонстантина@
моfитвени aомови@ а оa P9T. гоaине их zebаaиdе@ nаe wстоkног nаeства@ ceогаjа aо
истeеlљеjа. xегaе lаш у ово вeеме \aуховни\ Jbаbо су монтанисте dош називаfиK
се сdеaиjуdу са новиnиdанима J\kистима\ C bатаeоиK@ bао што mе их насfеaити
aонатисти@ lогумиfи@ bатаeи@ ваfaенiани и aeуги. C Пeим. ceев.
5. •eиaeих ‚иfхеfм xиkе J1THHC1900K@ немаkbи rиfозоr bоdи dе извeшио веfиbи
утиnаd на bjиiевност cоkетbом aваaесетог веbа. gтуaиeао dе теоfогиdу Jи
наcустиоK а завeшио bfасиkну rиfоfогиdу. gвоdу несистематсbу rиfозоrиdу оваd
сfоlоaоумни мисfиfаn темељио dе на тези смeти hога. Његово гeанaиозно aеfо@
lиfо aа се lави cитаjима уметности иfи rиfозоrиdе@ bонзистентно dе у антитези
аcоfониdсbог и aионизиdсbог. uоa нас aоста ceевоtен@ cоaeiаван и beитиbован C
xиkе остаdе bао стаfни изазов тумаkима@ измеmу остаfих@ aеfима: \ƒоtеjе
тeагеaиdе\ J1TR2KS \Таbо dе говоeио |аeатустeа\ J1TTPC1T91KS \g оне стeане aоleа и
зfа\ J1TTQKS \zнтихeист\ J1902K и \)((? :&<&\ J190TK. •eиaeих xиkе@ ceиdатељ
‚агнеeов Jс bоdим се eазиfази зlог ‚агнеeовог хeишmанстваK@ наbон aуге lоfести
умиeе у {ени cомeаkена ума у aушевноd lоfниnи ceоrесоeа hинсвангеeCа. C Пeим.
ceев.
Q. oafуkивши се за сfоlоaниdи ceевоa насfова ове bjиiиnе J\o савeшенству
хeишmанства и несавeшенству хeишmана\K веeоваfи смо aа@ знаkеjсbи
ceимеeениdе aуху нашег dезиbа@ веm насfовом уcуmуdемо на ceоlfем bоdим се bjига
lави. v нашоd lеfешnи насfов овога сcиса lиmе навоtен у веeоaостоdниdем оlfиbу@
lfиiе извоeниdем знаkеjу C bаbо dе то веm уkиjено на cоkетbу теbста lеfешbе о
аутоeу.
R. o томе aетаљниdе у bj. x. hеetаdева: \•иfосоrиdа своlоaнаго aуха\@ Паeиз@
192R.
T. uаbо mе у cоaнасfову оaeеaити hеetаdев своdу bjигу: \o eаlстве и своlоaе
kеfовеbа\@ Паeиз@ 19R2. J2. изa.K.
9. x. hеetаdев: \o aостоdанствености хeишmанства и неaостоdанствености
хeишmана\ J‚. --- cогfавље нашег ceевоaаK.
10. x. hеetаdев: \xова eеfигиdсbа свест и aeуштвена eеаfност\ Jceевео yиebо
hоelевиm у еaиnиdи \Достоdевсbи bао мисfиfаn\K. hеогeаa@ 19T2. gтe. 9.
11. x. hеetаdев: \Дух Достоdевсbог\ Jceевео y. hоelевиmK. hеогeаa. 19T1.
Joва bjига dе оldављена и 19T2. у еaиnиdи \Достоdевсbи bао мисfиfаn\ bаaа се исти
ceевоaиfаn оafуkио за измену насfова: \Погfеa на свет •. y. Достоdевсbог\K.
12. oн aаље bаiе: kовеb \bоdи има своd bоeен у lесbeаdном и lесмeтном iивоту\
Jx. hеetаdев: \gавeемена beиза bуfтуeе\. hеогeаa. 19P2. gтe. P1K.
1P. x. hеetаdев: \o назнаkении kеfовеbа\@ Паeиз@ 19P1. gтe. 1P9.
1H. x. hеetаdев: \gавeемена beиза bуfтуeе\ Jceевео Д. {. ‚асиmK. hеогeаa. 19P2. gтe.
P0.
15. wз ceеaговоeа y. ‡оetевиmа за bjигу x. hеetаdева: \Дух Достоdевсbог\.
hеогeаa. 19T1. gтe. 1H.
1Q. ‚. jегов kасоcис \Пут\ bоdи dе cоbeенут J1925K у ПаeизуS kасоcис dе изfазио
тeомесеkно а угасио се cосfе Q1. leоdа. gаaeiина kасоcиса C bаaа су у cитаjу
теоfошbи теbстови C оaeаiаваfа dе bонnеcnиdу оa bоdе hеetаdев ниbаaа ниdе
оaстуcио Jшто свеaоkи и наш ceевеaени сcисK: егзотеeиkна „ebва cоafеiе
заbонитостима нуiности за eазfиbу оa езотеeиkне „ebве bоdа dесте aуховност.
1R. vcуmуdемо на bоa нас ceевеaени теbст {. hемеа: \zуeоeа иfи dутаejе eумениfо
на истоbу\ Jkас. \waеdе\@ 19R9@ T@ стe. Q9CT2K.
1T. o овом rиfозоrсbом cоbeету@ изван eусbог cеeсонаfизма Jqосbи@ •естов@ ‚d.
wвановK@ виaети: •eаjо |енbо: \Пеeсонаfизам )<<aA?#a !&Ar"?ra\. |аeеl 19T0.
19. o gоrиdанству@ иfи незаоlиfазноd и темељноd rиfозоrиdи свеdеaинства@ bоa нас
dе маfо cисано. wзузимаdуmи теbстове y. ‡уeиmа J\Пeеa сfовенсbим виaиnима\@
hеогeаa 192PK и ƒ. ‡оetевиmа J\Путеви eусbих интуиnиониста. П. z. •fоeенсbи\@
\waеdе\@ 1911@ 2 стe. 9PC10PK уbазуdемо на aве ваiне bjиге Д@ uаfезиmа \ƒусbа
rиfосоrиdа свеdеaинства C истоeиdа и теоeиdа\ Jhеогeаa@ 19RTK и \zнтeоcоfогиdа
rиfосоrиdе свеdеaинства и hиlfиdа\ Jhеогeаa@ 19TPK.
20. gа тог становишта знаkаdне су jегове bjиге: \Дух и eеаfност\S \•иfосоrии
своlоaнаго aуха -C--\S \o назнаkении kеfовеbа\S \ƒуссbаdа иaеdа\S \o eаlстве и
своlоaе kеfовеbа\.
21. x. hеetаdев: \gмисао истоeиdе\ Joгfеa rиfозоrиdе kовеkdе суalинеK. Пeевео
yиf. ƒ. yаdстоeовиm. hеогeаa. 19PH. gтe. 22H.
22. xав. aеfо@ стe. 225.
2P. wз ceеaговоeа y. ‡оetевиmа за bjигу: x. hеetаdев: \Дух Достоdевсbог\. 19T1.
gтe. 11.
2H. {. ueиlf: \gfоlоaа у егзистенnиdаfноd rиfозоrиdи JS&r?a 7"?r%?Baarda@
xиbоfаdа hеemаdева@ uаefа {асcеeса }аDeиеfа yаeсеfаK. |агeеl 19RH. gтe. 1R2.
25. Посfеajа eеkениnа у сcису \o aостоdанствености хeишmанства и
неaостоdанствености хeишmана\ Jbоdи смо схоaно наcомени у rусноти и ceевеfи:
\o савeшенству хeишmанства и несавeшенству хeишmанаK\.
2Q. \o назнаkении kеfовеbа\ Jocит cаeаaоbсаfнои етиbиK. Паeиз@ 19P1. gтe. 90.
2R. wз cоговоeа x. yиfошевиmа за bjигу xиbоfаdа hеetаdева: \Дух Достоdевсbог\.
19T1. gтe. 25T.

Пeеузето са: ‚еeуdем

Bogoslova, Nikifora Isihaste i Grigorija Sinaita, isihazam je u svom autenticnom obliku dospeo i do Grigorija Palame u 14. veku, gde i kada je kao osnovni duhovnopodviznicki i filosofsko-teoloski metod poznanja i dozivljavanja Boga, sveta i coveka, predstavljao duhovni renesansi pokret usmeren na sintezu bozanskog i covecanskog, za razliku od njemu savremene zapadne tendencije, upravo odvajanja sveta i coveka od Boga, odnosno sekularizacije. Ovo je ujedno i zgodna prilika da se pojasni i koren evropskog humanizma. Naime, doktor filosofskih nauka, sef katedre biomedicinske etike Ruskog drzavnog medicinskog fakulteta, I. V. Silenjamova, objasnjava pojam humanizma: Pojavivsi se kao sporedni produkt jeretickih sporova o prirodi Bogocoveka u srednjem veku, ideja humanizma stice siroku popularnost u epohi renesanse. U docnijim vekovima humanizam stice snagu kao ideologija covekobozja koja je direktno suprotna hriscanstvu. Sve za coveka, sve za covekovo dobro: kome nije poznat ovaj credo humanizma koji iskljucuje glavni sadrzaj dobra – spasenje besmrtne duse covekove. Humanizam je, sto dalje to vise, iskljucivao apotezu coveka, apotezu ljudskih vrednosti, ljudskih mogucnosti.[2] Isihazam u Vizantiji i srednjovekovnoj Srbiji ni u kom slucaju nije bio nehumanisticki. Naprotiv, on je svet, coveka, misao, filosofiju, kulturu, umetnost, afirimisao na drugaciji nacin u odnosu na zapadnim humanizam, u kontekstu bogocovecanske zajednice sa Bogom, javljene u Hristu, a dostupne u Crkvi. Pravoslavna Vizantija i od nje krsteni i prosveceni Sloveni ziveli su u i kretali se nekim drugim, samosvojnim duhovnim putevima, za razliku od savremenog im hriscanskog Zapada, kako u duhovnom zivotu, tako i u filosofiji, teologiji, umetnosti i ostalim sferama ljudskog duhovnog i materijalnog zivota u kojima se covek projavljuje kao stvaralac. Blagodareci Grigoriju Palami isihazam kao duhovni pokret u Vizantiji u 14. veku ima sirok uticaj na sve slojeve narodnog zivota i kulture. Pored Grigorija Palame, vazno je spomenuti i znacajnog isihastu Svete Gore i citavog Balkana, sv. Grigorija Sinaitu, jer od njega potice citav niz ucenika, i to srpskih isihasta, poznatih kao Sinaiti, koji su delovali u srednjovekovnoj Srbiji, narocito u 14. i 15. veku. Tako je ovaj pokret bio prisutan i u Srbiji kneza Lazara i despota Stefana Lazarevica, a preko nje siri se i na severoistok, u Vlasku, Moldaviju i juznu Rusiju, da bi se u osamnaestom veku preko Pajsija Velickovskog vratio na Svetu Goru. U 19. i pocetkom 20. veka isihazam dozivljava svoj novi procvat u ruskom starcestvu (Serafim Sarovski, starci Optine pustinje, Jovan Kronstatski). Bas kao u Vizantiji u 14. veku i u Srbiji u 14. i 15. veku, isihazam je u Rusiji pocetkom 20. veka imao veliki uticaj na kulturu. Ruska inteligencija tog vremena odnosila se sa pojacanim interesovanjem prema problemu znaka i simbola. Jak uticaj isihazma prisutan je kod teologa oca Pavla Florenskog, poznatog matematicara i predsednika Moskovskog matematickog drustva, profesora Dimitrija Fjodorovica Jergova, filologa i filosofa jezika Alekseja Loseva, pesnika Osipa Emiljevica Mendeljstama i uopste kod pesnika ruskog simbolizma[3]. I u danasnje vreme ovaj izrazito pravoslavni, podviznicko-misaoni pokret ponovo dozivljava svoj procvat na Svetoj Gori, a teorijski ga sve vise izlazu i razraduju pravoslavni neopatristicki bogoslovi. II

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->