You are on page 1of 5
8 a a 5 E 2 Lg JUTJAT SOCIAL Num. 25 Rada. Sant Pere, 52 BARCELONA Actuacions nim. 1065/10 SENTENCIA Nam. 578/2010 Barcelona, 1 de desembre de 2010 Mercé Saura Sticar, magistrada jutgessa del Jutjat Social nim. 25 de Barcelona, he vist les actuacions promogudes per Federacién de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO) en impugnacié de laude arbitral en materia electoral contra CARREFOUR S.A. UNION GENERAL DE TRABAJADORES i COMISSIONES OBRERAS ANTECEDENTS Primer.- El dia 16.11.10 va ser repartida a aquest Jutjat la demanda que origina les presents actuacions. En la demanda, havent allegat els fets i raonaments juridics oportuns, es demanava senténcia que revoqués el laude arbitral dictat el 3 de novembre de 2010 i es retrotragués el procés electoral al moment de l'aprovacié per la Taula electoral del calendari electoral. Segén.- Admesa a tramit la demanda, es va assenyalar per l'acte de conciliacio fo judici el dia 29.11.10, data en que va_tenir lloc a presencia judicial amb assisténcia de les parts degudament representades i assistides. Tercer.- Obert lacte del judici la part actora es va ratificar en la seva demanda i la demandada Carrefour S.A. es va adherir a les allegacions de la demanda i els sindicats demandats es van oposar pels motius que consten. A proposta de 3 i i 3 ‘ Tes parts es van practicar les proves documentals, interrogatori departs i testifical amb el resultat que consta. En conclusions les parts van insistir en les seves postures i el judici va quedar vist per a senténcia. Quart. En la tramitacid d'aquest procediment s'han observat Jes normes processals de caracter essencial aplicables al cas. FETS PROVATS 4. En data 17.08.10 els representants legals del sindicat FETICO van presentar preavis (numero 1687/2010) per a la celebracié deleccions en él Centre de treball de "empresa Carrefour S.A. a la localtat del Prat de Liobregat (Barcelona). 2. Els sindicats més representatius del sector havien signat un acord sobre procés electoral el dia 29.07.10 a Madrid. L'acord citat va ser ratificat per més del 80 % dels sindicats representatius del sector de grans magatzems ies va enregistrar a la Direccié General de Treball el 13.08.10. En el citat acord es va establir el calendari de celebracié de les eleccions en ambit estatal del Sector de Grans Magatzems en el que s’establia que la ata de votacié seria el dijous dia 18.11.10. Les centrals sindicals UGT i CCOO no van subscriure el citat acord. 3.- Es va iniciar el procés electoral amb la constitucié de la Mesa Electoral en data 19.10.10 , ien el moment de la elaboracié del calendari, la Mesa va decidir fixar per a la votacié el divendres dia 19.11.10. 4+ Contra aquesta decisié FETICO va presentar reclamacio davant la Mesa Electoral, per considerar que la decisi6 pot afectar a les garanties del procés electoral i al resultat de les votacions, fa qual va ser desestimada. (foli num. 369) 5.- En data 22.10.10 el representant del sindicat FETICO va interposar esorit de impugnacié de! procés electoral iniciat amb el preavis 1667/2010 a empresa Carrefour S.A, de El Prat de Liobregat, sol‘licitant la declaracié de nublitat de Pacte de la Mesa Electoral de fixar la data de la votacié el divendres dia 19.11.10 perqué atenta contra lestablert en 'acord signat pels sindicats mes representatius del Sector, que havia fixat la data de la votacié per al dijous 18.11.10. Va ser designat Arbitre, el qual va dictar el Laude nim, B-140/2010 de data 3.11.10 acordant desestimar la impugnacié formulada per la representacié de FETICO al no haver observat vici de cap classe que pogués afectar al procés electoral o al seu resultat, per ser la decisié de la Mesa sobre la fixacid de la data de les votacions per al divendres dia 19.11.10, valida i ajustada a dret. £ i aici aCe Aa 6.- Els divendres es el dia de la setmana que hi ha més personal al centre de treball de Carrefour S.A. del Prat de Llobregat al estar presents els treballadors que presten serveis els caps de setmana. (interrogatori empresa, sense controvérsia) 7.-El sindicat FETICO va participar en les eleccions i va obtenir representants. (sense controvérsia) 8.- En aquest procediment s'han seguit els preceptes legals aplicables al cas. FONAMENTS DE DRET |.- Els fets declarats provats es basen en la valoracié de la prova_proposada i admesa valorada en el seu conjunt, tractant-se d’una discrepancia de caire éstrictament juridic, atés que els fets s’han fixat essencialment en base a la prova documental, que es aportada per les parts de forma coincident. IL. En el present procediment s'impugna el Laude Arbitral dictat en 'Arbitratge num, B 140/2010, invocant les causes de latticle 128 apartat a) de la Llei de Procediment Laboral, R. Decret Legistatiu 2/1995 de 7 d'abril, en relacié amb farticle 76 de V'Estatut dels Treballadors i amb article 9.2 del Reial Decret 4844/1994 del Regiament de Eleccions a organs de representacio per existéncia de vicis durant el desenvolupament del procés electoral. En concret la qUestié de fons sobre la que es pronuncia el Laude Arbitral i que constituelx el motiu de la impugnacié de la decisié de la Mesa Electoral per part de Fetico, es contrau a determinar la validesa o no de l'acord de la Mesa electoral de fixar la data de la votacié per al dia 19.11.10 en lloc del dia 18.11.10, que es la data que s'havia fixat en 'acord de Madrid dels sindicats més representatius del sector d'empreses de grans magatzems, al que pertany 'empresa demandada \ll- Conforme a Particle 127 de la Llei de Procediment Laboral, a part actora esta legitimada per la impugnacié del laude, per la seva condicié de sindicat amb representacié en el centre de treball i per tant ostenta interés legitim i directe. IV- La part demandant demana la revocacié de! Laude invocant lexisténcia de vicis per indeguda apreciacié o no apreciacié de les causes de l'article 76.2 de VEstatut dels Treballadors per vicis greus que poden afectar a les garanties del procés 0 afectar al seu resultat. V- Liarticle 74.2 d) de lEstatut dels Treballadors estableix que la Mesa Electoral complira entre altres funcions la de assenyalar la data de votacié, aquesta facultat s’estableix amb caracter de obligacié imperativa per a la Mesa, sense condicionants ni matisos i amb caracter exclusiu i excloent. El precepte fegal no admet alta interpretacié que la dictada pel seu tenor Iiteral. No es possible acceptar una limitacié de les facultats de la Mesa Electoral emparant ee en un acord sobre calendari de processos electorals assolit pels sindicats ajoritaris del sector, perqué_es contradiu amb les funcions que |i atribueixen ‘ls articles 73 i 74 de l'Estatut dels Treballadors, segons els quals la Mesa es fa encarregada de vetllar pel desenvolupament de tot el procés electoral, de presidir la votacié, realtzar escrutini , aixecar acta i resoldre qualsevo) Foclamacié que es presenti durant el prooés. Es a dir es la encarregada de la direccié i de garantir el prooés electoral. L'Estatut dels Treballadors contempla la possibilitat d’acords entre sindicats mes representatius o els representatius segons Vatticle 6 de la Llei Organica de Liibertat Sindical 11/85 de 2 d’agost, per a promoure eleccions de manera generaltzada en ambits funcionals 0 territorial (article 67.1 de ET.) pero en Gap cas es pot desprendre ni de la regulacio de E.T. ni del Reglament @eleccions a representants dels treballadors a Tempresa la possibilitat de prendre decisions que condicionin actuacio de la Mesa electoral quan bxerceix les funcions que te atribuides per llei, entre les quals esta la de fixar la data de la votaci6. Tal com es raona al Laude impugnat, 'acord de 29.07.10 dels sindicats mes representatius del sector no te cap valor juridic, perqué de tenirlo comportaria que les decisions preses al marge de la Mesa podrien condicionar les garanties del procés electoral, el que seria contrari a ta voluntat del legislador que ha dissenyat la composicié de la Mesa introduint en la designacié dels seus membres la intervencié de elements com ledat antiguitat dels seus components precisament per a que quedi al marge dels interessos purament electorals. En definitiva ia lei regula la composicio i funcions de la Mesa per evitar qualsevol tipus de condicionament o ingeréncia ‘en la seva actuacié que ha de ser plenament independent per tal de conduir el desenvolupament del procés electoral amb totes les garanties. VL- En el cas present la fixacié de la data de la votacié el divendres 19, respon a la voluntat d'afavorir la participacié del major nombre de ireballadors possib| en el procés electoral, donat que com totes les parts van reconaixer en el judici, el divendres es el dia de la setmana en que coincideix més personal, al prestar serveis els treballadors “de cap de setmana’, motiu pel qual segons va manifestar el testimoni_ sempre s’havien realitzat les votacions en divendres, es a dir que la decisi6, a més de ser consequléncia de Vexercici d’una facultat de la Mesa exclusiva i excloent, compleix els criteris de raonabilitat a que es refereix article 74.2 de V'E.T. sobre els terminis per a cadascun dels actes del procés electoral, al afavorir la participacié dels treballadors en la eleccié dels seus ‘organs de representacié. VIL- No hi ha norma legal que permeti concloure que l'acord de 29.07.10 tingui la forca vinculant que pretén el sindicat demandant, sind que Unicament pot tenir un valor indicatiu i davant la decisié de la Mesa Electoral ha de decaure, no apreciant per tant vici que pugui afectar al procés electoral o al seu resultat, s'haura de desestimar la demanda i confirmar el Laude impugnat.. ay BS eye Vistos els preceptes legals esmentats, DECIDEIXO Desestimar la demanda presentada per Federacion de _Trabajadores independientes de Comercio (Fetico) contra Union General de Trabajadores | Comisiones Obreras en impugnacid de Laude arbitral en materia electoral i confirmar el Laude arbitral impugnat. Notifiqueu aquesta resolucié a les parts | a la Oficina Publica de Registre d'Eleccions Sindicals, feu-los saber que no shi pot interposar recurs de suplicacié en contra. Ho pronuncio, ho mano i ho signo DILIGENCIA.- La senténcia anterior, que s'unira al procediment per certificaci6 i de la qual es quardara Foriginal en el lite corresponent, ha estat llegida | pubicada ‘en audiéncia publica per la magistrada jutge que la subscriu. En dono fe,