You are on page 1of 1

Quê hương anh gái đҽp rưӧu ngon.

Làng tôi ah, bán mӗi


ngay cҥnh đó. Tôi vӟi anh 2 ngưӡi xa lҥ, Tӵ nhiên buӗn,
wánh lӝn quen luôn!! Chén bên chén mӗi kӃ bên mӗi. Đêm
uӕng chung ly thành đôi sâu rưӧu. Đӗng tӱu !!! Ruӝng
nương anh gán nӧ bҥn cày. Gian nhà tranh mһc kӋ gió ...tung
bay. GiӃng nưӟc gӕc đa nhӟ ngưӡi ra ... quán. Tôi vӟi anh
biӃt tӯng cơn choӃnh choáng. Rét co vòi , quҫn áo đүm rưӧu
tây. Áo phông rách vai, quҫn đùi tôi 2 miӃng vá. Nө cưӡi
buӕt giá, chân không giày. Thương nhau tay nҳm lҩy cә chai.
Đêm nay đҫu đưӡng sương muӕi. Đӭng cҥnh bên nhau chӡ
vӧ tӟi.Dau` sung' treo chym ...
9:47 AM
11/26
Cám ơn Đҧng, cám ơn chik phӫ đã hӃt lòng vì dân. Tăng giá
xăng góp phҫn đưa nhân dân vӅ thӡi kì xe đҥp, luyӋn tұp thӇ
thao, nâng cao sӭc khӓe mӟi là quan trӑng... Tôi lҥi đҥp xe
đèo em đӃn lӟp. Xích lô đi vӅ trong lӉ đón dâu. Chӏ tôi chҥy
bӝ ra siêu thӏ mua rau. Và công an nghӍ hưu vì ko ai vưӧt đèn
đӓ. Mũ bҧo hiӇm bӛng nhiên vӭt xó. Chó chҥy tung tăng trên
phӕ vӟi ông già. Mҽ tôi rӗ xe đҥp điӋn ra ga. Cu hàng xóm
trưӧt patanh di mua rưӧu. Ôi cuӝc sӕng thӡi tiӃt kiӋm nhiên
liӋu. Mӟi bình dӏ và thơ mӝng biӃt bao nhiêu ...