T h c s d ng Linux

Phan Vĩnh Th nh Phiên b n: 0.9.6 Ngày 14 tháng 2 năm 2007

Dành cho ngư i dùng m i và r t m i...

M cl c
L im đ u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 HĐH Linux: l ch s và các b n phân ph i 1.1 Th nào là HĐH nói chung và Linux nói riêng 1.1.1 Các h đi u hành d ng UNIX . . . . . . 1.1.2 M t chút v l ch s . . . . . . . . . . . . 1.1.3 Đ c đi m chính c a HĐH Linux . . . . 1.2 B n phân ph i Linux . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Yêu c u đ i v i máy tính . . . . . . . . . . . . . 1.4 L y Linux đâu? . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

3 . 3 . 3 . 4 . 7 . 9 . 12 . 13 14 14 16 17 17 18 20 22 23 23 24 26 27 27 27 30 31 34 34 34 36 36 39 39 40

2 Cài đ t h đi u hành Linux 2.1 Chu n b cài đ t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Phòng xa và nh ng l i khuyên . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Phân vùng trên đĩa và quá trình kh i đ ng . . . . . . . . . 2.3.1 Th nào là c u trúc “hình h c c a đĩa” . . . . . . . . 2.3.2 Phân vùng và b ng phân vùng c a đĩa . . . . . . . . 2.3.3 Quá trình kh i đ ng các HĐH c a công ty Microsoft 2.3.4 V n đ v i các đĩa l n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 L a ch n trình kh i đ ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.1 Trình kh i đ ng GRUB . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.2 Trình kh i đ ng LILO . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.3 Các trình kh i đ ng khác . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.4 Các phương án kh i đ ng . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Chu n b các phân vùng trên đĩa . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.1 L i khuyên khi t o phân vùng . . . . . . . . . . . . . 2.5.2 Chương trình đ phân chia đĩa . . . . . . . . . . . 2.6 Windows NT và Linux: kh i đ ng qua NT OS Loader . . . 2.7 S d ng trình kh i đ ng GRUB . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.1 Cài đ t GRUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.2 C u hình GRUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8 S d ng trình kh i đ ng LILO . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8.1 Cài đ t và c u hình LILO . . . . . . . . . . . . . . . 2.8.2 Cài đ t các h đi u hành khác sau Linux . . . . . . 2.8.3 Chuy n thư m c /boot lên phân vùng DOS . . . . . 2.9 Kh i đ ng Linux t MS-DOS b ng loadlin.exe . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iv 3 Kh 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 i đ ng Linux l n đ u Kh i đ ng HĐH Linux . . . . . . . . . Đăng nh p vào h th ng . . . . . . . . Console, terminal o và shell . . . . . So n th o dòng l nh. L ch s l nh . . Ng ng làm vi c v i Linux . . . . . . . Tr giúp khi dùng Linux . . . . . . . . 3.6.1 Các ngu n thông tin tr giúp . 3.6.2 Các trang tr giúp man . . . . . 3.6.3 Câu l nh info . . . . . . . . . . 3.6.4 Câu l nh help . . . . . . . . . . 3.6.5 Tài li u b n phân ph i và ng d 3.6.6 Câu l nh xman . . . . . . . . . . 3.6.7 Câu l nh helptool . . . . . . . 3.6.8 Sách và Internet . . . . . . . . .

M CL C 43 43 44 46 49 51 53 53 54 55 56 56 57 57 57 60 60 63 65 70 70 72 72 72 73 79 80 80 80 81 82 82 83 83 86 87 88 89 91 92 93 95

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ng . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

4 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs 4.1 T p tin và tên c a chúng . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Thư m c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3 Công d ng c a các thư m c chính . . . . . . . . . . . 4.4 D ng t p tin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.1 Các t p tin thi t b . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.2 Các ng có tên (pipes) . . . . . . . . . . . . . . 4.4.3 Các socket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.4 Liên k t m m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5 Quy n truy c p đ n t p tin và thư m c . . . . . . . . 4.6 Các câu l nh cơ b n đ làm vi c v i t p tin và thư m 4.6.1 Câu l nh chown và chgrp . . . . . . . . . . . 4.6.2 Câu l nh mkdir . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6.3 Câu l nh cat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6.4 Câu l nh cp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6.5 Câu l nh mv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6.6 Câu l nh rm và rmdir . . . . . . . . . . . . . 4.6.7 Câu l nh more và less . . . . . . . . . . . . 4.6.8 Câu l nh tìm ki m find và m u tên t p tin . 4.6.9 Câu l nh split . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6.10 So sánh các t p tin và l nh patch . . . . . . 4.7 Các câu l nh lưu tr và nén t p tin . . . . . . . . . . 4.7.1 Chương trình tar . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7.2 Chương trình gzip . . . . . . . . . . . . . . . 4.7.3 Chương trình bzip2 . . . . . . . . . . . . . . 4.7.4 S d ng k t h p tar v i gzip và bzip2 . . . 4.8 T o và g n các h th ng t p tin . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. . 115 .8. . . . . . . . . . . .3 Th c thi các câu l nh . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Tham s . . . . . . . 5. 5. . 5. . . . . . . . . . . . . .6 Câu l nh export . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Script c a h v và l nh source . 5. .4 Phép th các câu l nh .3 Toán t case . . .8. . . . . . .4 Bi n môi trư ng IFS . . . . . . . . . 125 . . . . . 104 . . . . . . . . . . . . 110 . . . . . .7. . . . . 5.8.5 Phép th s h c (Arithmetic Expansion) .5 Chuy n hư ng đ u vào/đ u ra. . . . . . . . . . . 5. . . . . .4. .7. . . . . . 5. . . . . . . . .8. .3 L nh cat . .1 Các d ng tham bi n khác nhau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 . . . 109 . 5. .3. 5. .2 Thao tác & . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . 125 . . . . . . . . . . . . . < và >> .7 Khai tri n các m u tên thư m c và t p tin . . . . 124 . . . . . . . .7. . . . . . . . . . . . . . đư ng ng và b l c . . 5. 5. . . . . . .7. . . . . .8. 5. . . . . . . . . 118 . . . . . .6. 126 . . 118 . . .5. . . . . 114 .4 Toán t select . . . . . . . . .2 L nh echo . . 103 . . . . . . . . . . . . . . 5.3 Bi n môi trư ng PATH . . . . 106 . . . . . . . 114 . . . . . . . . . . . . . . 5. . . 115 . . .2 Thay th d u ngã (Tilde Expansion) . . . . . . . . . . . . . . .6 Phân chia t (word splitting) . 5. . . . . . . 5. . .1 S d ng >. . . . . . . . . . . . . . 106 . . . . . .8 Xóa các ký t đ c bi t . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . .8. . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . .2 Các ký t đ c bi t . . . . . . . . 5. . . . 123 . . . .7. 5. . 117 . . . . .7.2 Toán t test và đi u ki n c a bi u th c . . . . . . 116 . .1 H v là gì? . .1 Thao tác . . 5.4. . . . . . . . . . . . . 5. . .3. . . . . . . . . . . . . . .5.7. . . 101 . . . . . . . . . . . . . . . . 104 .5 Toán t for . . . . . . . . . 5.6. 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Thao tác && và || . . . . . . . 5. . . . .6. . . .9 Bi n n i b (local) . . . 5. 5. . . . . . . . . . . . 114 . .2 D u nh c c a h v . . . . . . . . . . 5. . . . . 117 . . . . . . . .5. . . . . 109 . 124 . . . .3 Phép th các tham bi n và bi n s . . . v 101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . .7 Các hàm s . . . . . . . . . . . . . 122 . . . . . . . . . .1 Toán t if và test (ho c [ ]) . . . . . . . . . .1 Dòng d li u vào – ra . . . . . 112 . . . 5. . . . . . . .4 Đ u vào/đ u ra tiêu chu n . . . .8. . . . . . . . . . . . . . . . 5. . .2 S d ng | . 5. . .M CL C 5 Bash 5. . . . . . . . . . . 105 . . . . . . . . . . . 108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . 104 . . . . . . . . . . . .5 Thư m c hi n th i và thư m c cá nhân . . . . . . . . . 118 . . . . . . . 113 . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . .8 Shell — m t ngôn ng l p trình . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . 116 . . . . .7. . . . 122 . .3. . . . .7 Khai tri n bi u th c . . . . .10 Câu l nh sh . . 5. .6 Tham bi n và các bi n s . . . .3 B l c . . . . Môi trư ng c a h v .6. . . . . . . 5. . . . . . . . . .1 Khai tri n d u ngo c . .6 Toán t while và until . . . 104 . . . . 116 . . . . .6. . 119 . . . . . .8. . . . . . . . . . . . . . . 5. .8. . . . . . . . . . . . 126 .6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 . . . 5. . 105 . . . . . . . . 113 . . . .4. .

. . . 6.12. . . . . . . . . 190 .2 C u trúc c a t p tin c u hình X . . . . . . . . . . .9 Dòng l nh c a h v . . . . . . . .1 K t n i FTP . . . . . . . . . . . . .3 Th c u hình /etc/X11/xorg. 195 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. . . . . . . . . .3 C u hình chương trình ch X . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . .3 Trình đơn KMenu . . . . . . . 6. . . 7. . . . . .2 Môi trư ng làm vi c KDE và GNOME 7. . . . . . . . . . . . . . . . 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Tr giúp . 6. . . . . . . . . . . . . . . .4. . .1. . . . .3. . . 6. . .5. 8. . . . . .1 B t đ u làm vi c v i KDE . . .8 Thông báo khi sao chép và di chuy n t p tin . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . .conf . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . 8.1. . . . . . . . .4 S d ng trình qu n lý màn hình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 . . . . . . . . .2 V ngoài c a màn hình Midnight Commander 6. . . . . . . . . . . . .2 M t chút v h th ng hình nh c a máy tính 7. . 7. . . .1.4 Kh i đ ng h th ng X Window . . . .4. . . . . . . 198 . .3 Môi trư ng làm vi c Xfce . . . . . . . . . . 7. . . . . . . . . . . . . . . .4 Trung tâm đi u khi n KDE 8. 7. .1 D ng danh sách t p tin . . . . . . . . . . . . .2 V ngoài c a KDE . . . . .4. . . . . . . . .6 Các phím ch c năng và th c đơn T p tin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Giao di n đ ho 7. . .Org . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Cài đ t chương trình Midnight Commander . . . . .12. .5 Thay đ i v ngoài . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . 8 Làm vi c trong môi trư ng KDE 8. . . . . . . . . . . .vi 6 S d ng Midnight Commander 6. . . . . .2 Nh ng ch đ hi n th khác . . . . . .6 Đi u khi n phiên làm vi c . .5. . . . 6.10 Trình đơn Câu l nh . . . . . . . . .7 M u t p tin khi sao chép ho c đ i tên .5 Đi u khi n các b ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. . . . . . . . 194 . . . . . . 201 . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. . .11 C u hình Midnight Commander . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . 7. . . . .1 L a ch n trình qu n lý c a s . . . 6.4 S d ng chu t . . . .1 Thu th p thông tin c n thi t . . .3 Các t h p phím đi u khi n b ng . . . . . . .12 K t n i t i máy xa . . . . . . M CL C 128 128 129 131 132 133 133 136 137 139 141 143 145 147 153 159 159 160 162 162 167 169 170 171 178 182 185 187 188 188 . . . 6. . . .3. .2 K t n i Shell . . . . . . . . . 6. . . . . .1 X.1. . . . . . . 190 . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . 8. . 190 . . . . . . .1 Đăng nh p vào KDE . . . . .

. . . . . . .1 7. Thay đ i v ngoài c a Midnight Commander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Màn hình kh i đ ng c a GRUB . . . . . . . . Tìm ki m t t c các liên k t m m . . . . . . . . . .12 6. . . . Tìm ki m trong trình đơn chính c Trình Thi t l p cá nhân c a KDE . . . . .7 6. . . . . . . . . . . . . . Th và c u hình các phím .1 6. . . . . .10 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 7. .4 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Midnight Commander ti ng Vi t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 6. . . . . . . . . . . . . . Ch đ thông tin . . . . . . Màn hình đăng nh p KDM . . . .4 7. . . . . . . .6 8. . . . . . . . . . . . . . . . Dòng nh p vào đ a ch IP c a máy ch FTP . . . . . Chương trình xvidtune . . . . . . . . . . . Thi t l p các h p tho i h i l i ngư i dùng . . . . . Chương trình xvidtune “không ch Môi trư ng làm vi c Xfce . . . . . . . . Đang tìm ki m . . . . . . nh . . . . . . . . . . . .15 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 6. . . . . . . H p tho i s p x p . . . . . . Màn hình Midnight Commander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 6. . . .2 8. . Đi u khi n công vi c n n sau . . . . . . . . . 129 130 133 136 137 138 139 142 144 145 147 150 150 151 152 153 154 156 157 158 158 159 164 172 181 181 189 191 192 193 194 195 196 197 . . . . . . . . . . . . . . . . .9 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 7. . . . . . . . . . .3 6. . . . . . . . . C u hình Midnight Commander . . . . . . . . C a s yêu c u . . .17 6. . . . . . . . . . . . . . . Tr giúp có ích tooltips . . . .3 7. . . . . . . . . . . .5 6. . . . . Ch đ xem nhanh . . . . . . . . . . . . .1 8. . . . . . . H p tho i ch n đ nh d ng hi n th . . . . . . . . . . . . . .5 8. . . . . . . . . .4 6. . . . . . Ch đ cây thư m c . . . . . . . . . . . . . . . Thay đ i bit hi n th c a Midnight Commander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 6. . .20 6. . . . . . . . . . V ngoài c a KDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H p tho i danh sách thư m c thư ng dùng . H th ng đ ho X Window . . H p tho i ch y chương trình . . . . . . . . . . .21 6. . . . . . . . . . C as h il i.3 8. . . . . . . . . .14 6. . Trình đơn chính c a KDE .2 6. B t đ u tìm ki m . . . . .Danh sách hình v 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H p tho i đ i tên t p tin . . . . . . .13 6.16 6. . . . .org qua xorgcfg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 6. . . . . . . . Thi t l p h th ng t p tin o . . . . . .5 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . a KDE . u” ch nh hình . . . . . . . . . . . . . . . . .11 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C u hình X.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ch n phông ch . .13 8. . . . . . . . . . . . . . . . . Ch n phông ch dùng cho text. . . . . . . . Trình đơn b i c nh c a nút . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 8. . . . . . So n th o trình đơn chính . . . . .12 8. . C nh báo khi có thay đ i chưa áp d ng . . . Trình đơn c a thanh panel . . . . . . . . . . .9 8. . . . .15 8. . . 198 198 199 199 200 200 201 201 202 . . . . . . . . . . . . . . . . .11 8. . . . . . . .viii 8. . . . . . trình đơn. . . . . . . . . . . . Thay đ i màn hình . . . . . .14 8. . . . . . . . DANH SÁCH HÌNH V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C u hình các thanh panel . . . . . . . . . .16 Cài đ t phông ch m i . . . . . . . .

. . . . . Di chuy n khi xem tr giúp . . . . . . . . .5 4. . . . . . . . . Các l nh đi u khi n dòng nh p vào . . . . . . . . . . . .1 6. . . . . . . Phím s d ng đ xem trang man . . . . . . . . . . . .2 Nhu c u s d ng không gian đĩa c a HĐH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Danh sách b ng 1. . . . . . . .4 4. . . . . . . . . . . . . . Thay th các tham bi n đ c bi Ký t xác đ nh d ng d u nh c Các ký t t o m u . . . . . . . . . . . . .6 4. . . . . .1 C u trúc c a sector kh i đ ng chính . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3. . . . . . . . . . Nh ng tùy ch n chính c a l nh cp . . . . . . . . . .7 4. . . Tiêu chí tìm ki m c a câu l nh find. . . . . . . . . 20 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Nh ng câu l nh đơn gi n c a Linux Nh ng phím so n th o dòng l nh . .1 4.1 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 5. . . . . . . . . . . . .3 3. . . . . . . . Các câu l nh b l c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T h p phím đi u khi n l ch s l nh Các ph n chính c a tr giúp man . . . . . . . . .2 5. . Nh ng tùy ch n chính c a chương trình gzip Nh ng tùy ch n chính c a chương trình bzip2 Nh ng tùy ch n chính c a câu l nh mount . Nh ng t p tin thi t b chính . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 4. . . . . . . . . . . . . Nh ng tùy ch n chính c a tar . . . . . . . . . . . . . t . . . . Các phím ch c năng . . . . .3 6. . Các t h p phím di chuy n dùng chung Di chuy n trong trình xem t p tin .4 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 50 52 54 55 66 71 81 85 89 92 94 99 109 111 112 118 131 131 132 140 148 C u trúc thư m c c a Linux .8 5. . .2 6.2 3. . . . . . . . . . . . . .1 Yêu c u đ i v i ph n c ng . . . . . . .1 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 6. . . . . . . . . . . . . . 12 2.3 4. . . . . . . . . . . .4 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

. . Đ i v i c u bé v a b ong c n thì m c đích c a con ong ch c n ngư i. luôn mong mu n có thêm máy tính ch y dư i Linux. Linux là h đi u hành phát tri n m nh. . Nh ng năm đ u th p k th chín c a th k XX Linux m i ch là đ a con tinh th n chưa bi t nói c a Torvalds. sách v Linux. Nhân v t chính trong ví d minh ho này là con ong. d s d ng mà còn luôn luôn s n sàng giúp đ ngư i dùng m i. nhóm tin t c. Nhà sinh h c khi quan sát th y ong th ph n cho hoa thì quy t đ nh đây chính là m c đích c a loài ong. Đ i v i m t nhà thơ thì m c đích c a con ong là thu vào mình hương v c a nh ng bông hoa. Đ i v i Linus Torvalds. Đ i v i ngư i nuôi ong thì m c đích ong là thu th p m t ong. và còn c ng thêm nh ng gì mà t m th i b óc quan sát h n ch c a con ngư i còn chưa tìm ra. bài báo. các trang web cung c p tin t c. nhóm thư. L ch s hình thành và phát tri n Linux chúng ta s th y ngay chương đ u tiên c a cu n sách này. Microsoft nhìn th y Linux kh năng c nh tranh l n và nhi u khi coi Linux là k thù c a mình.v. Ngư i dùng thì th y Linux m t h th ng m nh. Các nhà l p trình nhân (kernel) tìm th y Linux s quy n rũ và công vi c phát tri n c a h . thu n ti n. V i k t n i m ng Internet. M i b n phân ph i thích h p cho m t nhóm ngư i dùng c th nào đó t ngư i dùng m i đ n ngư i dùng “cao c p” (advanced) hay nói đúng hơn là m i ngư i dùng có quy n l a ch n cho mình m t b n phân ph i thích h p và chuy n sang s d ng b n khác khi nào mong mu n. Linux ngay t ban đ u đã đư c xây d ng d a trên c ng đ ng (ti ng Anh “community”). Nhi u t ch c chính ph cũng như phi chính ph nhìn th y Linux m t h đi u hành nhi u h a h n và h tr cho Linux. C ng đ ng Linux không ch cung c p cho ngư i dùng máy tính m t h đi u hành thân thi n. M t s công ty đã th y đư c Linux m t ngu n l i l n và phát tri n công vi c kinh doanh c a mình t h đi u hành này. Hãy xem xét giá và n i dung cu n sách trư c khi mua. T t nhiên m c đích cu i cùng c a ong không ph i là nh ng cái trên n m riêng bi t mà là t t c chúng c ng l i. Linux cho máy đ bàn có ph n đa d ng hơn. Linux là ni m đam mê và “Just for fun”. Tuy nhiên n u b n m i b t đ u h c Linux thì hãy tìm cho mình m t cu n sách gi i thi u ng n g n v h đi u hành này. b n s luôn tìm th y câu tr l i cho v n đ c a mình t s lư ng l n các di n đàn. Ngư i nuôi ong có cái nhìn sâu hơn thì cho r ng ong thu th p b i ph n hoa đ nuôi ong con và t o ong chúa. Nh ng nư c còn nghèo tìm th y Linux m t cách gi i quy t cho v n đ kinh t . Trên th trư ng máy ch hi n th i ch có m t vài tên tu i đáng chú ý. có th đi u ch nh theo ý mu n c a mình v. M t cu n sách tham kh o c m tay là không th thi u trong th i gian đ u tìm hi u Linux.L im đ u Trong tác ph m n i ti ng th gi i c a nhà văn Nga Lev Tolstoi “Chi n tranh và hoà bình” có đưa ra m t ví d đ minh ho cho suy nghĩ c a tác gi v vai trò c a nh ng ngư i có ti ng (c th là Napoleon và Alecxandr đ nh t) và qu n chúng trong l ch s nói chung cũng như trong chi n tranh châu Âu nh ng năm đ u th k XIX. Ch trong vài năm g n đây đã có nhi u b n phân ph i Linux chi m lĩnh đư c môi trư ng máy ch cũng như máy đ bàn c a ngư i dùng. như v y m c đích c a nó là duy trì nòi gi ng. N u không . Ngư i khác quan sát quá trình di cư c a th c v t thì cho r ng ong tham gia vào quá trình này và là m c đích c a nó. d a trên s c ng tác. .

Nghe nh c b ng Amarok. s a đ i. do đó đôi khi nó s đư c c p nh t thư ng xuyên. v i ngư i dùng không chuyên thì kh năng ch nh s a nh c a The GIMP còn trên c đ . .5/). Như trang th hai c a sách có ghi “Dành cho ngư i dùng m i và r t m i. Sách này đư c phân ph i mi n phí theo b n quy n Creative Commons Public License 2. M i đ ngh s a đ i. Released under Creative Commons Public License 2. Thông thư ng ngư i dùng m i b t đ u gia nh p vào th gi i Linux b ng nh ng b n phân ph i này. bác Nguy n Đ i Quý (vnpenguin@vnoss. nh ng tài li u khác có th so n th o trong Openoffice.5 (http://creativecommons. OpenSUSE. ”. qu n lý hình k thu t s và l y chúng ra t máy hình b ng digiKam. .org/licenses/by/2.5/) . so n th o tài li u.org) và anh Nguy n Đ ng Hoàng Tuân (tuanndh@gmail.V. do đó xin đ ng mong đ i nh ng ki n th c cao siêu trong sách này. đôi khi trong console (dòng l nh không có đ ho ).ru) đã vi t ra m t cu n sách s d ng Linux hay làm tài li u tham kh o chính cho cu n sách này. v. Không ph i là tôi không mu n s d ng và ghét b h đi u hành Windows mà đơn gi n là tôi đã quen làm vi c trong môi trư ng KDE và Xfce. Như v y.com) đã giúp đ tôi trong khi so n cu n sách này. Mandriva.org/licenses/by/2.0 kho ng 4 năm trư c đây. l i ki n th c cũng như đ ngh giúp đ (luôn luôn hoan nghêng) xin g i cho Phan Vĩnh Th nh theo đ a ch teppi@vnoss. c th là lu n A văn t t nghi p và cu n sách này.org. và có khi không đư c c p nh t c năm. đó là Fedora.v. Happy Using Linux! A Công c đ t o ra cu n sách b n đang đ c là h th ng s p ch L TEX. cu n sách này đư c t o ra.chat. .5 (http://creativecommons. Và hơn n a m i công vi c c n đ n máy tính c a tôi có th gi i quy t nhanh g n b ng nh ng chương trình đi kèm v i Linux. tuy nhiên m t s ph n đ c bi t ví d ph n nói v cài đ t chương trình t các gói rpm ch áp d ng t t cho các b n phân ph i “dòng RedHat”. Tôi không ph i là m t nhà qu n lý m ng hay l p trình chuyên nghi p và nói chung không ph i ngư i h c theo chuyên ngành công ngh thông tin. (http://linux-ve. Xin c m ơn Kostromin A. trong chương trình Kile và biên d ch mã L TEX qua nh ng chương trình có trong gói teTeX. thông báo l i chính t .org. Nh ng thông tin b n đ c tìm th y trong cu n sách này có th áp d ng cho h u h t h t các b n phân ph i l n. cu n sách “T h c s d ng Linux” đư c t o ra v i hy v ng s giúp ngư i dùng m i làm quen v i h đi u hành tuy t v i có tên Linux và hình tư ng trưng là chú chim cánh c t (penguin) xinh đ p. thêm và b t trong th i gian r nh r i c a tôi. B n có th tìm b n phân ph i teTeX ho c m t b n phân ph i khác c a h th ng này trên h u h t các b đĩa cài đ t h đi u hành Linux. Cũng như nh ng s n ph m khác c a c ng đ ng OSS. kh năng v đ ho vector c a Inkscape còn đ cho c nh ng nhà thi t k chuyên. Ngành chính c a tôi là Hoá h c. .có kh năng tìm đư c sách thích h p ho c b n thích cu n sách “T h c s d ng Linux” này thì có th in nó ra đ ti n đ c. Và bây gi Linux (c th là OpenSUSE Linux) là h th ng duy nh t làm vi c trên máy tính c a tôi. Tôi b t đ u h c Linux khi có trong tay 3 đĩa CD RedHat 7.

t ch c làm vi c v i các t p tin (trong đó có ch y và đi u khi n vi c th c hi n c a các chương trình). khái ni m b n phân ph i Linux. Nhưng bây gi khi nói đ n h đi u hành UNIX thư ng có ý không nói c th m t h đi u hành c th nào mà là m t nhóm các h đi u hành dòng UNIX (UNIX-liked OS). Không có h đi u hành thì máy tính không th c hi n đư c ch c năng c a mình. k c Yoga mà b t ngu n t nĐ .Chương 1 HĐH Linux: l ch s và các b n phân ph i “Just for fun” – Linus Torvalds. V t lý. Trong trư ng h p đó máy tính ch là m t t p h p các thi t b đi n t không làm vi c. 1. 1 . Chính b n thân t UNIX (vi t hoa t t c các ch cái) tr thành nhãn hi u thương m i c a t ng công ty AT&T. yêu c u c a Linux đ i v i ph n c ng. Đ ng th i nói đôi dòng v nh ng đi m đ c bi t c a Linux.1 1. và cách có đư c nh ng b n phân ph i này. Hơn th n a b n đ c s hi u ít nhi u v OpenSource. H đi u hành UNIX do nhóm các nhà phát tri n Bell Labs vi t ra vào năm 1969 dư i s đi u khi n c a Dennis Ritchie. môn chuyên ngành c a tôi – Hoá h c và t t nhiên c HĐH Linux. GNU và FSF.1 Th nào là HĐH nói chung và Linux nói riêng Các h đi u hành d ng UNIX H đi u hành (HĐH) đó là m t b các chương trình h tr vi c đi u khi n ph n c ng c a máy tính.1 Ngư i m “không ng i ng n” đăng ký nhãn hi u thương m i b t kỳ th gì. Không có ngo i l đ i v i Toán h c. Đ n th i đi m hi n nay thì các h đi u hành n i ti ng nh t cho máy tính là Microsoft Windows (C) và UNIX. Trong chương đ u tiên c a cu n sách “T h c s d ng Linux” này chúng ta s tr l i ng n g n cho câu h i “Linux là gì?”. Ken Thompson và Brian Kernighan.1. không hi u là đ làm gì. t c là d ch các câu l nh c a ngư i dùng và hi n th k t qu làm vi c c a nh ng l nh này. Windows b t ngu n t h đi u hành MS-DOS trư c đây làm vi c trên các máy tính c a hãng IBM. L ch s luôn là đi m kh i đ u khi nghiên c u m t ngành khoa h c nào đó. và đ ng th i th c thi s giao ti p v i ngư i dùng.

as my OS resembles it somewhat (same physical layout of the file-system (due to practical reasons) among other things). as that’s all I have :-(.os.4 HĐH Linux: l ch s và các b n phân ph i Vào cu i nh ng năm 70 c a th k trư c (th k XX) các nhà phát tri n c a trư ng đ i h c California Berkeley đã thêm vào mã ngu n c a UNIX r t nhi u s c i ti n trong đó có h tr giao th c2 TCP/IP (giao th c m ng chính hi n nay).FI (Linus Benedict Torvalds) Newsgroups: comp.FI> Date: 25 Aug 91 20:57:08 GMT Organization: University of Helsinki Hello everybody out there using minix I’m doing a (free) operating system (just a hobby.08) and gcc(1.minix ngày 25 tháng 8 năm 1991 (đư c coi là ngày sinh nh t c a HĐH này): From: torvalds@klaava. Trong thư này Linus cho bi t anh đang phát tri n m t h đi u hành t do cho các máy tính đ i 386 (486) và yêu c u nh ng ai quan tâm cho bi t nh ng thành ph n nào c a h th ng cho ngư i dùng c n ph i có đ u tiên.fi) PS. S n ph m này n i ti ng dư i tên BSD ("Berkeley Systems Distribution"). and things seem to work. and I’d like to know what features most people would want. trong đó có BSD. Đi u đ c bi t ch b n quy n c a s n ph m cho phép ngư i khác phát tri n và c i ti n và chuy n k t qu thu đư c đ n ngư i th ba (cùng v i mã ngu n ho c không) v i đi u ki n là ph i ch ra ph n nào c a mã đư c phát tri n Berkeley. Nhưng d n d n c u hình trang thi t b c a máy tính cá nhân cũng m nh lên và hi n nay có kh năng cao hơn so v i nh ng mainframe c a nh ng năm 70 th k trư c. lúc đ u đư c phát tri n đ làm vi c v i các máy tính nhi u ngư i dùng – các mainframe. and it has a multi-threaded fs.205708. Linus Torvalds.minix Subject: What would you like to see most in minix? Summary: small poll for my new operating system Message-ID: <1991Aug25. but I won’t promise I’ll implement them :-) Linus (torvalds@kruuna.Helsinki.1. 1. Any suggestions are welcome. and it probably never will support anything other than AT-harddisks.os.40).Helsinki.9541@klaava. This implies that I’ll get something practical within a few months. won’t be big and professional like gnu) for 386(486) AT clones. I’d like any feedback on things people like/dislike in minix. Nh ng ngư i dùng trong nhóm tin t c này đã làm vi c dư i h đi u hành Minux do giáo sư Andy 2 protocol . and is starting to get ready. I’ve currently ported bash(1. H đi u hành dòng UNIX. Đây là b c thư mà Linus g i vào nhóm tin t c comp.2 M t chút v l ch s HĐH Linux v a k ni m sinh nh t l n th 15 c a mình. It is NOT portable (uses 386 task switching etc). đã b t đ u phát tri n m t HĐH ki u UNIX cho các máy tính cá nhân tương thích v i IBM (IBM-compatible PC). This has been brewing since april.helsinki. Và và đ u nh ng năm 90 m t sinh viên c a trư ng đ i h c Helsinki (Ph n Lan). Yes — it’s free of any minix code.

nghiên c u chương trình ng d ng.01: tôi không t hào l m v nó.01) đư c công b trên Internet ngày 17 tháng 09 năm 1991. T p tin phiên b n đ u tiên c a Linux (phiên b n 0.01.1 Th nào là HĐH nói chung và Linux nói riêng 5 Tanenbaum vi t ra đ làm công c h c t p cho các sinh viên l p trình. hãy xem RELNOTES-0.kernel. B n quy n đư c đ i sang GPL t phiên b n 0.01 không đi kèm theo binary nào: nó ch là mã ngu n cho nh ng ai mu n bi t linux trông ra sao.org/linuxhistory. Đây là phiên b n đã có th làm vi c trên máy. b o v nó b ng các b ng sáng ch . 4 Th t ra lúc đ u nhân Linux đư c phân ph i theo b n quy n mà FSF không không nh n là t do vì nghiêm c m phân ph i thương m i. làm ch m quá trình t o ng d ng m i vì m i nhà l p trình s ph i vi t l i t đ u m t ng d ng thay vì dùng đo n mã ngu n đã có trong ng d ng khác. Linus Torvalds vi t: “As I already mentioned. ho c tìm đ c cu n “Linux: Just for fun”. M c đích c a t ch c này là lo i tr t t c nh ng đi u c m đoán và h n ch phân ph i. sao chép. Minux làm vi c trên các máy tính v i b x lý 286 và đư c Linus dùng làm mô hình cho HĐH m i. gi bí m t nghiêm ng t mã ngu n c a chương trình vi t trên các ngôn ng b c cao (như C++).li. m t cu n sách nói v đ i tư c a Linus Torvalds đ n th i đi m anh làm cho Transmeta và vi c phát tri n HĐH Linux. Ngay t đ u Linux đã đư c phân ph i theo đi u ki n c a b n quy n General Public License (GPL)4 thư ng dùng cho các ph n m m ng d ng Open Source và d án GNU. đó b n s nh n đư c thông tin chi ti t v l ch s xu t hi n và phát tri n Linux. s a đ i. Chú ý r ng không có thông báo cho b n 0. Note the lack of announcement for 0.01 didn’t actually come with any binaries: it was just source code for people interested in what linux looked like. Stallman cho r ng vi c này r t có h i đ i v i phát tri n chương trình ng d ng. 0. vì th ch g i thông báo đ n t t c nh ng ai mu n th hi n s quan tâm. Open Source và d án GNU c n ph i nói đ n m t cách đ c bi t.” (“Như tôi đã nói trư c đây. Trong khuôn kh T ch c ph n m m t do đã b t đ u làm vi c d án GNU (http://www. 3 .kernel.org/pub/linux/kernel/Historic/oldversions/RELNOTES-0. T i t nh t là làm ch m quá trình trao đ i ý tư ng trong ngành l p trình. so I think I only sent a note to everybody who had shown interest. ví d ftp://ftp. d n đ n vi c gi m ch t lư ng chương trình và s có m t c a r t nhi u l i không xác đ nh đư c trong nh ng chương trình này.”)3 Sau đó ngày 05 tháng 10 năm 1991 phiên b n 0.php.12 theo đ a ch trên. các d u hi u b o v quy n tác gi . Vào năm 1984 nhà bác h c ngư i m Richard Stallman sáng l p ra T ch c ph n m m t do (FSF. B i vì tính đ n th i đi m b t đ u xây d ng t ch c thì các công ty thương m i gi r t c n th n các chương trình ng d ng c a mình.01: I wasn’t too proud of it. 0. Theo ti ng lóng c a Linux thì b n quy n này đôi khi đư c g i là Copyleft.1.org. GNU là R t thú v là sau khi Linus Torvalds phát tri n HĐH c a mình thì gi a anh và giáo sư Andy Tanenbaum đã n ra m t cu c tranh cãi. N u b n đ c quan tâm đ n l ch s c a HĐH này thì hãy đ c trang web sau: http://www. Free Software Foundation) có trang ch n m t i đ a ch http://www.gnu.org. V b n quy n này.02 ra đ i. N u b n đ c quan tâm thì có th tìm đ c nh ng thư mà hai ngư i này g i cho nhau trong nhóm tin t c nói trên.12.fsf. Linus Torvalds không đăng ký b ng sáng ch cũng như không gi i h n vi c phân ph i HĐH m i này.org) – d án t o chương trình ng dùng mi n phí. B n quy n này có th tìm th y trong nh ng phiên b n đ u tiên c a nhân trên ftp.

Nó b o đ m r ng k t qu lao đ ng c a các nhà phát tri n ph n m m t do s luôn luôn m và không tr thành m t ph n c a s n ph m nào đó dùng b n quy n bình thư ng (ý nói s n ph m đóng). d y cách s d ng.org). do đó không còn t do). Vi c m mã ngu n đ ng th i nâng cao r t nhi u ch t lư ng c a chương trình ng d ng: t t c nh ng gì t t nh t. n i ti ng nh t trong s chúng đó là trình so n th o Emacs và trình biên d ch GCC (GNU C Compliler) – trình biên d ch ngôn ng C t t nh t hi n nay. N u như nói m t cách th t ng n g n thì b n ch t c a GPL như sau. Trong “Manifesto GNU” (http://www.openoffice. mà bán chính s c lao đ ng c a nhà l p trình.6 HĐH Linux: l ch s và các b n phân ph i t vi t t t c a GNU’s Not Unix. còn các l i s đư c nh n ra và s a nhanh chóng.html. là nh ng ngư i hi u rõ nh t đi u này.html. thì b n quy n GPL “làm cho chương trình ng d ng t do và đ m b o là chương trình này s t do”5 . G n như t t c các chương trình ng d ng phân ph i theo đi u ki n GPL có th coi là mi n phí đ i v i ngư i dùng (trong ph n l n các trư ng h p đ nh n đư c nó b n ch ph i tr ti n đĩa CD.org/gplv.v. Đi u ki n này cũng phân bi t ph n m m t do v i ph n m m phân ph i mi n phí.gnu.tug. v. Nh ng chương trình Open Source (Mã ngu n m ) đư c phân ph i theo đi u ki n c a b n quy n General Public License (GPL). unikey (http://unikey. B n có th đ c b n quy n này theo đ a ch http://www. đây c n ph i đưa ra ví d đ b n đ c hi u rõ hơn: ngu n thu nh p có th là các s n ph m đi kèm ho c d ch v cài đ t và c u hình cho nh ng máy tính m i ho c phát tri n cho nh ng đi u ki n làm vi c m i. B n d ch ti ng Vi t không chính th c n m t i http://vi. Chương trình ng d ng phân ph i theo GPL đư c quy n phát tri n. M t ph n thư ng t t n a đó là khi chương trình tr lên n i ti ng thì tác gi c a chương trình s có đi u ki n tìm m t công vi c có lương cao. Hãy vi t thư cho h đ h c h i kinh nghi m! Trong khuôn kh c a ho t đ ng Open Source nói chung và d án GNU nói riêng. 5 . Cơ ch này b kìm nén trong th gi i chương trình ng d ng thương B n đ c cũng nên bi t là s p t i s có phiên b n th 3 c a GPL (GPLv3).org/copyleft/gpl.sf.org) và pdfLaTeX (http://www. Đi u đó không có nghĩa là các nhà l p trình không còn nh n đư c ph n thư ng (ti n) cho công vi c c a mình. . Tham gia vào tranh cãi có c ngư i vi t ra nhân Linux đ u tiên – Linus Torvalds. s a đ i. nhưng không có nghĩa là chúng đư c phân ph i không có b n quy n và không đư c lu t pháp b o v . Nói như các nhà sáng l p ra FSF. Các nhà phát tri n xvnkb (http://xvnkb. đã phát tri n m t lư ng đáng k các chương trình ng d ng.gnu. nh ng ý tư ng và cách gi i quy t m i đư c phân ph i r ng rãi ngay l p t c.net). t c là nh ng gì thu c v d án GNU không ph i là m t ph n c a Unix (vào th i gian đó th m chí t UNIX đã tr thành thương hi u.org/ gnu/manifesto. DVD ho c k t n i Internet). Nh ng gì do d án GNU phát tri n đ là t do.html) vào năm 1985 Stallman vi t r ng đ ng l c đ ông sáng l p ra FSF và d án GNU đó là s khó ch u trong quy n s h u c a m t s ngư i đ i v i chương trình ng d ng. chuy n ho c bán cho ngư i khác không h n ch v i m t đi u ki n là k t qu thu đư c cũng ph i phân ph i theo b n quy n copyleft. đây chúng ta g p l i cơ ch đào th i (hay t t hơn là ch n l c) t nhiên như trong thuy t sinh h c c a Darwin. . Ý tư ng chính c a Stallman là ch không ph i bán chương trình ng d ng. Cùng v i s ra đ i c a phiên b n th 3 này đã n y ra r t nhi u tranh cãi xung quanh tính t do c a b n quy n. Đi u ki n cu i là quan tr ng và then ch t c a b n quy n này.

Swap b nh lên đĩa Swap b nh cho phép làm vi c v i Linux khi dung lư ng b nh có h n. Khi này Linux có th cung c p t t c các tài nguyên h th ng cho ngư i dùng làm vi c qua các terminal xa khác nhau. T H N d s ch c b nh theo trang th ng b nh Linux đư c t ch c d ng các trang v i dung lư ng 4K. l n lư t chia cho m i ti n trình m t kho ng th i gian th c hi n. Linux có t t c các kh năng. Stallman t t nhiên đã đúng khi đòi h i h đi u hành Linux ph i đư c g i là GNU/Linux. Nhưng đã thành l ngư i dùng thư ng s d ng tên g i c a nhân làm tên g i c a h đi u hành. khi m t ti n trình ph i như ng b x lý cho các ti n trình khác (và có th làm ch m tr r t lâu vi c th c hi n). nhưng vì lý do nào đó đã b ch m l i. nên ngay t đ u đã có r t nhi u nhà l p trình tham gia vào quá trình phát tri n h th ng. Nh đó đ n th i đi m hi n nay Linux là h đi u hành hi n đ i. Nhân này “đ u” đúng vào mi n “đ t lành”.3 Đ c đi m chính c a HĐH Linux Do mã ngu n Linux phân ph i t do và mi n phí. 1. Đ làm đư c đi u này nhân th c hi n ch đ phân chia th i gian c a b x lý trung tâm. 3. Vùng đĩa c ng này đư c coi là b nh ph thêm vào. Vì th s xu t hi n c a nhân Linux là r t đúng lúc.1. Cách này hoàn toàn khác v i ch đ “nhi u ti n trình đ y nha” đư c th c hi n trong Windows 95. Linux h tr kh năng nhi u ngư i dùng làm vi c cùng lúc. Nó đ ng nghĩa v i vi c ra đ i c a m t h đi u hành m i t do phân ph i cùng v i mã ngu n m . thì Linux s ph c h i chúng t . đ c trưng cho các h đi u hành đ y đ tính năng dòng UNIX. thì HĐH s tìm nh ng trang b nh đã lâu không đư c s ng đ chuy n chúng t b nh lên đĩa c ng. C n nói r ng Linus Torvalds ch phát tri n ph n nhân (kernel) c a h đi u hành. D án GNU cũng đã b t đ u phát tri n nhân cho riêng mình (đư c g i là Hurd). 1. Truy c p nhi u ngư i dùng Linux không ch là HĐH nhi u ti n trình.1. 4. h tr các công ngh m i g n như ngay l p t c. Nhi u ti n trình th t s T t c các ti n trình là đ c l p. Nhưng đ chuy n GNU thành m t HĐH hoàn ch nh thì ch còn thi u nhân. nhưng cho phép ch y các chương trình c n b nh dung lư ng l n mà th c t không có trên máy tính. vì trong d án GNU đã phát tri n s lư ng l n các ti n ích khác nhau. 2. N i dung c a m t s ph n (trang) b nh đư c ghi lên vùng đĩa c ng xác đ nh t trư c. b n v ng và phát tri n nhanh nh t. và chúng ta cũng làm như v y trong cu n sách này. Vi c này có làm gi m t c đ làm vi c. u b nh đ y. Tuy nhiên bây gi xin quay l i v i l ch s c a Linux. N u có trang nào đó trong nh ng trang này l i tr thành c n thi t. Xin đưa ra đây danh sách ng n g n nh ng kh năng này.1 Th nào là HĐH nói chung và Linux nói riêng 7 m i. không m t ti n trình nào đư c c n tr công vi c c a ti n trình khác.

N p môđun th c hi n “theo yêu c u” Nhân Linux h tr vi c cung c p các trang b nh theo yêu c u. còn nh ng ph n mã không s d ng t i th i đi m hi n t i thì n m l i trên đĩa. Ngư i dùng MS-DOS s nh đ n chương trình SmartDrive. Ngày nay giao di n này đư c t t c các h đi u hành m i h tr . Có m t s thư vi n tiêu chu n đư c dùng cùng lúc cho vài ti n trình. 8. 7. ho c m t ngư i dùng ch y vài ti n trình gi ng nhau. 9. và s gi m xu ng khi h th ng hay ti n trình c n nhi u b nh hơn. 5. Thư vi n chung Thư vi n – b các quá trình (thao tác) đư c chương trình dùng đ làm vi c v i d li u. Cùng s d ng chương trình N u c n ch y m t lúc nhi u b n sao c a cùng m t ng d ng nào đó6 . Trên các h th ng m i (bao g m Linux) có h tr làm vi c v i các thư vi n đ ng (dynamic) và tĩnh (static) đư c chia ra. Microsoft Windows NT cũng h tr POSIX 1003. Thêm vào đó Linux còn h tr các kh năng c a System V và BSD đ tăng tính tương thích. 100% tương ng v i tiêu chu n POSIX 1003. và như v y cho phép gi m kích thư c b nh b ng d ng chi m.1. đó là m t b các th t c ngôn ng C. 6.8 HĐH Linux: l ch s và các b n phân ph i đĩa c ng (vào b nh ). H tr m t ph n các kh năng c a System V và BSD POSIX 1003. Linux 100% tương ng v i tiêu chu n POSIX 1003. Linux s d ng h th ng đ m linh đ ng hơn: b nh đư c d tr cho đ m đư c tăng lên khi b nh không đư c s d ng.1 (Portable Operating System Interface – giao di n c a h đi u hành lưu đ ng) đưa ra giao di n tiêu chu n cho các h th ng Unix. B đ m đ ng c a đĩa B đ m c a đĩa đó là m t ph n b nh c a h th ng dùng làm nơi lưu nh ng d li u thư ng dùng c a đĩa. nh đó nâng cao r t nhi u t c đ truy c p t i nh ng chương trình và ti n trình thư ng dùng. khi này ch ph n mã c n thi t c a chương trình m i n m trong b nh . ho c nhi u ngư i dùng ch y cùng m t chương trình 6 . M t s h th ng Unix cũ và m t s h th ng hi n đ i (bao g m c Microsoft Windows) chuy n lên đĩa t t c n i dung c a b nh thu c v nh ng ng d ng không làm vi c t i th i đi m hi n th i (t c là T T C các trang b nh thu c v ng d ng s đư c lưu lên đĩa khi không đ b nh ) và như v y kém hi u qu hơn.1. thì Linux ch n p vào b nh m t b n sao c a mã chương trình và t t c các ti n trình gi ng nhau cùng s d ng m t mã này. Trên các h th ng cũ nh ng thư vi n đó n m trong m i t p tin chương trình. đ s d ng tín hi u và b nh chung. 10. và th c hi n cùng lúc nh ng chương trình này d n đ n hao h t b nh không đáng có. System V IPC Linux s d ng công ngh IPC (InterProcess Communication) đ trao đ i thông tin gi a các ti n trình.1. chương trình này d tr m t ph n b nh có kích thư c xác đ nh đ làm b đ m cho đĩa.

. H tr các đ nh d ng h th ng t p tin khác nhau Linux h tr m t s lư ng l n các đ nh d ng h th ng t p tin. trình d ch l nh ngư i dùng và các ti n ích. Xin đư c nói luôn là trong cu n sách này chúng ta ch xem xét trư ng h p Linux cho các máy tính tương thích v i IBM. Kh năng ch y chương trình c a HĐH khác Trong l ch s Linux không ph i là h đi u hành đ u tiên. Ngư i ta đã vi t ra hàng lo t các chương trình ng d ng. n u h th ng đáp ng tiêu chu n iBCS2 (intel Binary Compatibility). 1. Đ ng th i Linux còn làm vi c trên r t nhi u b x lý tương thích v i Intel c a các nhà s n xu t khác. truy c p dial-up qua các giao th c SLIP và PPP. Làm vi c trên các ph n c ng khác nhau M c dù đ u tiên HĐH Linux đư c phát tri n cho máy tính cá nhân (PC) trên n n t ng Intel 386/486. bochs. M68000 (Atari và Amiga). 14. Đ ng th i có h tr dùng Linux là máy ch ho c máy khách cho m ng khác. Trong khi đó h th ng t p tin chính c a Linux. pearpc. HĐH Linux còn có kh năng ch y chương trình dành cho b x lý Intel c a các h th ng Unix khác. 12. trong đó có chia s (dùng chung. . Trong Internet còn có nh ng thông báo nói r ng trên các b x lý Athlon và Duron c a AMD Linux còn làm vi c t t hơn so v i trên Intel. FreeBSD và OS/2. Windows. Windows 3. bao g m DOS. bây gi nó có th làm vi c trên t t c các b vi x lý Intel b t đ u t 386 và k t thúc là các h th ng nhi u b x lý Pentium IV.. .org) 8 7 .v. NetWare và Windows. debian. . cho các HĐH đã phát tri n trư c Linux. MIPS.1. đư c g i là Second Extended File System (ext2fs) và Third Extended File System (ext3fs) cho phép s d ng không gian đĩa m t cách có hi u qu . Ngoài ra. H tr t t c các d ch v Unix. bao g m c các b x lý 64bit. ssh). như reiserfs. . c u trúc (h th ng) t p tin.. PowerPC và nh ng b x lý khác8 . làm vi c trong các m ng TCP/IP. bao g m các h th ng t p tin DOS và OS/2. vmware. còn có m t lo t các chương trình t o máy o7 mã ngu n m cũng như s n ph m thương m i: qemu. trong đó có c nh ng chương trình có ích và không đ n n i t i. và c các h th ng t p tin m i. SUN Sparc. . bao g m Networked File System (NFS). như AMD. k t n i t xa (telnet. rlogin. . 13.2 B n phân ph i Linux 9 11. Kh năng h tr m ng Linux có th g n vào b t kỳ m ng n i b nào. sharing) các t p tin và in t xa trong các m ng Macintosh. Đ ch y nh ng chương trình như v y dư i Linux đã phát tri n các trình gi l p (emulator) cho DOS. Nhân đó là cho phép s d ng nhi u h đi u hành trên m t máy B n phân ph i Linux h tr nhi u b x lý nh t c n ph i k đ n Debian (http://www.v. Windows 95 và Wine. DEC Alpha. HFS.1. Ngoài ra còn có phiên b n Linux cho các b x lý khác bao g m ARM.2 B n phân ph i Linux Trong b t kỳ h đi u hành nào cũng có th chia ra 4 ph n chính: nhân.

Trình d ch l nh hay h v (shell) – là chương trình t ch c giao ti p gi a máy tính và ngư i dùng. R t có th xu t hi n trong b n đ c ý nghĩ r ng b t kỳ ai cũng có kh năng cho ra b n phân ph i Linux. B n phân ph i – đó là m t b các chương trình ng d ng bao g m t t c b n ph n chính c a HĐH. h th ng t p tin. Thông thư ng t t c nh ng chương trình n m trong b n phân ph i Linux đ u dùng b n quy n GPL. t c là nhân. trên trang đó cũng như nhi u trang web khác còn có liên k t đ n nh ng danh sách b n phân ph i khác. C u trúc t p tin (h th ng t p tin) – là h th ng lưu t p tin trên các thi t b lưu. Có th tìm th y danh sách tương đ i đ y đ cùng v i đ c đi m ng n g n c a m i b n phân ph i trên http://www. . hay nói đúng hơn là b t kỳ ngư i nào không lư i sưu t p các chương trình t do. Nhưng hi n nay có th chia ít nh t 3 nhóm b n phân ph i.com (còn có m t s b n phân ph i khác ti ng Anh). c n tìm cách gi i quy t s ph thu c và mâu thu n gi a các gói (và gi a các phiên b n c a gói) chương trình. nhưng có ch c năng chính là th c hi n các công vi c d ch v (service). Nhân c a HĐH Linux hi n th i đang đư c phát tri n dư i s lãnh đ o c a Linus Torvalds và phân ph i m t cách t do (v i b n quy n GPL) gi ng như m t s lư ng kh ng l các chương trình ng d ng và ti n ích khác. trên th gi i đang có hàng trăm (hàng nghìn?) b n phân ph i Linux và m i ngày l i xu t hi n các b n m i. linuxhq. Vì th khi nói v h đi u hành nói chính xác hơn s là “h đi u hành d a trên nhân Linux”. Tuy nhiên các nhà phát tri n c a m t b n phân ph i Linux c n t o ra ít nh t m t chương trình cài đ t đ đưa HĐH lên máy tính tr ng không chưa có HĐH nào. đ ng th i còn có thêm các chương trình cho công vi c hàng ngày c a ngư i dùng. nòng c t c a HĐH. Tuy v y. M t trong nh ng k t qu c a vi c phân ph i t do chương trình ng d ng cho Linux đó là có nhi u công ty cũng như nhóm các nhà phát tri n đ c l p đã phát hành ra các b n Linux khác nhau đư c g i là “b n phân ph i Linux”. Và suy nghĩ đó có ph n nào đúng. Và cu i cùng các ti n ích – đó đơn gi n là các chương trình riêng l . Ngoài ra. nó đi u khi n các thi t b ph n c ng và đi u khi n vi c th c hi n chương trình. M c dù h u h t các tác gi cho r ng s khác nhau gi a các b n phân ph i là không cơ b n. Như đã nói trên. h v shell và các ti n ích. vì th n u mu n có th tìm th y t t c nh ng gì có trên th gi i (h u h t nh ng trang này dùng ti ng Anh và các b n phân ph i Vi t Nam ít đư c nói đ n). nói chung không khác so v i nh ng chương trình bình thư ng khác mà ngư i dùng có th ch y. mà đ i di n c a m i nhóm là Red Hat. n u chính xác thì t “Linux” ch có nghĩa là nhân. Và như chúng ta s th y sau đó không ph i là bài toán đơn gi n.10 HĐH Linux: l ch s và các b n phân ph i thành ph n chính. Slackware và Debian. M t vài tác gi đã th phân lo i các b n phân ph i d a trên nh ng tiêu chí khác nhau: • c u trúc h th ng t p tin • chương trình cài đ t • phương ti n dùng đ cài đ t các gói chương trình • thành ph n c a các ti n ích và chương trình ng d ng có trong b n phân ph i. Ngoài ra.

Phiên b n nhân v i s th hai Đi u này ch đúng v i các phiên b n nhân trư c 2. t đi n ti ng Vi t. Hi n th i có m t b n phân ph i như v y: vnlinux-CD (cùng v i m t vài bi n th ) do anh Larry Nguy n. Vì Linus Torvalds ti p t c đi u hành vi c phát tri n nhân.13. Đ k t thúc câu chuy n v l a ch n b n phân ph i Linux c n nói thêm là g n đây bác Nguy n Đ i Quý (http://vnoss. .6. Th m chí ch trong kho ng th i gian không lâu mà tôi s d ng Linux (kho ng 5 năm) đã có nhi u b n phân ph i Vi t Nam cũng như nư c ngoài đã chào t m bi t th gi i Linux vì nhóm h tr c a chúng không thu đư c nhi u l i nhu n và sau đó m t th i gian ng ng h tr tác ph m c a mình.1.org) đã cho ra đ i m t b n phân ph i m i hư ng v ngư i dùng Vi t Nam – FCxVnOSS.6. phân cách nhau b i d u ch m. T 2. Ví d . ch không phân nhánh và nhân lên gi ng như trư ng h p b n phân ph i. c p nh t thư ng xuyên thông thư ng là theo m t l ch đ nh s n.. Khi nói đ n phiên b n c a Linux thư ng có ý là phiên b n nhân (vì m t h đi u hành là Linux ch khi nó s d ng nhân Linux). Đ i v i ngư i dùng Linux Vi t Nam hi n th i có hai l a ch n: th nh t. C n nói vài l i v đánh s phiên b n.13. . t c là Linux phiên b n 2. nên phiên b n c a nhân tăng lên theo th t . Không s trư ng h p “đem con b ch ”. th hai. s d ng các s n ph m Linux l n có h tr ti ng Vi t. openSuSE cũng đang d n d n h tr ti ng Vi t (http://vi. 9 . C n phân bi t s phiên b n c a b n phân ph i và s phiên b n c a nhân. s d ng các s n ph m Linux ti ng Vi t do m t s ngư i t nguy n duy trì.16. Ubuntu và Mandriva. B n phân ph i này d a trên n n t ng c a FC c ng thêm giao di n ti ng Vi t và m t s ng d ng “mang tính Vi t Nam” như chương trình gõ ti ng Vi t.opensuse. L a ch n th hai đó là s d ng các b n phân ph i h tr ti ng Vi t t t như Debian.1 đư c d a trên nhân phiên b n 2. h tr nhi u ph n c ng khác nhau • có th cài đ t thêm các ph n m m khác m t cách d dàng ph n l n chương trình đã đư c biên d ch s n cho m i yêu c u c a ngư i dùng • nh ng b n phân ph i này đư c m t nhóm các nhà phát tri n duy trì.6 tr đi Linus và các nhà phát tri n khác th nghi m dùng b n s . Chúng ta s nói đ n hai s l a ch n này m t cách k càng hơn.6. L a ch n th nh t. m t Vi t ki u M duy trì.16. Và t t nh t n u nhóm các nhà phát tri n này nh n đư c ngu n l i t s n ph m Linux c a mình. t c là làm vi c như m t công ty thương m i. Phiên b n nhân Linux thư ng đư c ký hi u b ng ba s 9 .org). theo ý ki n c a tôi không đư c ưu tiên đây.2 B n phân ph i Linux 11 V y thì c n l a ch n b n phân ph i theo tiêu chu n nào? Theo ý ki n c a tác gi thì đ i v i ngư i dùng Vi t Nam có hai tiêu chu n: th nh t ph i có giao di n ngư i dùng ti ng Vi t và th hai ph i có m t nhóm các nhà phát tri n h tr b n phân ph i này. Ngoài ra còn đ m b o là b n s nh n đư c phiên b n m i c a nó trong tương lai. Lý do chính là chưa đ t đư c tiêu chu n th hai nêu trên. b n phân ph i openSuSE Linux 10. L a ch n th hai này đư c ưu tiên vì: • chúng có h tr ti ng Vi t và càng ngày càng hoàn thi n • chúng có trình cài đ t t t.

1 dư i đây s đưa ra m t vài con s ch v i m c đích giúp b n đ c làm quen. nh ng con s này là không chính xác nhưng không khác bi t nhi u gi a các b n Linux khác nhau. Yêu c u đ i v i ph n c ng c a h th ng mu n cài đ t Linux còn đư c xác đ nh b i l a ch n ph n m m c a ngư i dùng (và t c là s ph thu c vào phiên b n c a các ph n m m và ít nhi u vào b n phân ph i). 256 1500 các ng d ng n m trong KOffice. Vì HĐH Linux s d ng ch đ b o v c a b vi x lý. Dùng môi trư ng làm vi c đ ho KDE. còn phiên b n đ c bi t có th ch y t m t ho c hai đĩa m m không c n đĩa c ng thì tôi đã g p.1: Yêu c u đ i v i ph n c ng Mong mu n c a ngư i dùng Yêu c u. Như v y Linux có m t ưu đi m l n đó là kh năng làm vi c th m chí trên nh ng máy r t cũ. 128 1000 Ch y các ng d ng c n nhi u b nh (như GIMP. MB B nh Đĩa c ng Yêu c u nh nh t: ch làm vi c trong giao di n văn 8 200 b n v i dòng l nh c a shell. nhưng đ i v i ngư i dùng m i thì nên ch n phiên b n nhân v i s th hai trong phiên b n là ch n. 1. T t nhiên là b n có th cài đ t b t kỳ phiên b n nào. trên đó không th ch y n i Windows. .12 HĐH Linux: l ch s và các b n phân ph i l (ví d . thì có th s d ng nó đ h c Linux và r t có th s ng c nhiên v kh năng c a HĐH này.6.v. B ng 1. Phiên b n v i s th hai ch n (ví d 2. .0) thư ng không đư c s d ng đ t o các b n phân ph i. windowmaker. nhưng đi u này không . B ng 1.5. Theo các ngu n thông tin khác nhau thì t t c các bi n th đ u dùng t t: SX. Vì th n u b n có m t cái máy tính cũ. vì đó là phiên b n th nghi m (ch dành cho phát tri n). nhưng c n bi t cách đánh s phiên b n n u khi nào đó b n mu n c p nh t nhân Linux c a mình.org). DX v. nên đ cài đ t HĐH này c n ít nh t là m t máy tính có b x lý 386. Xin đ ng lo l ng. OpenOffice. nhưng không b n v ng.3 Yêu c u đ i v i máy tính Tôi đã đ c đâu đó nói r ng có nh ng phiên b n Linux đ c bi t. . 2. Dùng đư c giao di n đ ho X Window cùng v i m t 32 400 s trình qu n lý c a s nh nh như icewm. Nhưng trong cu n sách này chúng ta s không xem xét nh ng trư ng h p đ c bi t như v y.. có đ m t s ng d ng ngư i dùng như vim. nh ng máy tính s n xu t g n đây đáp ng đư c toàn b nh ng yêu c u đã đưa ra và s đưa ra dư i đây. T t nhiên phiên b n như v y có th làm vi c.13) đư c coi là làm vi c n đ nh. làm vi c th m chí trên b x lý 8086 v i 512Kbyte b nh . emacs. . mà trư c đây ch có th dùng MS DOS (t t nhiên là trong trư ng h p này chúng ta ch thu đư c ch đ dòng l nh.16. N u cài đ t m t b n phân ph i đ y đ thì đương nhiên l a ch n nhân đã đư c các nhà phát tri n làm giùm b n đ c. fluxbox. Chúng đư c dành cho nh ng ngư i tình nguy n có mong mu n th nghi m đ tìm ra các l i.

Theo tôi nghĩ đây là cách t t nh t n u b n không có đi u ki n đ mua đĩa. Khi đó còn có kh năng l a ch n và có b o đ m là s đ i đư c đĩa x u.1. Linux cùng v i m t s lư ng kh ng l các chương trình ng d ng đư c phân ph i g n như mi n phí. Không có gì là th a thãi. sau m t th i gian kho ng 1 tháng – 1 tháng rư i b n s nh n đư c chúng. . Có nghĩa là ngư i dùng không có ý đ nh thay đ i chương trình ho c mua bán nh ng chương trình này. Kile (dùng đ vi t nh ng dòng này). thì có toàn quy n sao chép toàn b b n phân ph i Linux ho c m t ph n b t kỳ c a nó ch ngư i quen. T t nhiên là chênh l nh giá thành đĩa ph i không quá cao. GIMP. Hi n gi trên m ng Vi t Nam đã xu t hi n m t vài c a hàng bán đĩa Linux. Như đã nói trên. N u máy tính c a b n có th làm vi c v i các h đi u hành Windows 2000 và Windows XP thì vi c ch y Linux trên nó s không có gì khó khăn. Ch c n vào đ a ch http://shipit.1 v i môi trư ng làm vi c KDE. Đ a ch c th xin không đưa ra đây vì qu ng cáo trong th gi i hi n đ i đã không còn là mi n phí. ph n còn l i dành cho d li u. KBabel. giá thành bán Linux bao nhiêu đó là quy n c a ngư i bán (ngoài ra giá thành cao còn có các b n phân ph i chuyên nghi p như Xandros. Và vi c gi u đ a ch không làm nh hư ng đ n nh ng ai có mong mu n mua Linux đ nghiên c u. 10 máy giúp chuy n hư ng các gói m ng . t t nhiên có kèm theo đ a ch bưu đi n. 10GB c ng dành cho cài đ t Linux. Konqueror.org. . 16MB b nh và c ng kho ng 300MB. T t hơn h t là nên mua đĩa c a m t công ty máy tính ho c qua m t c a hàng trên m ng. DVD là t t nh t. ho c t i xu ng t Internet ho c mua đĩa CD (DVD) Linux ch nh ng ngư i bán hàng đâu đó trên hè ph mà không s b truy c u vì vi ph m b n quy n (các chương trình có b n quy n thương m i thư ng dùng t “s đ ng ý” gi a ngư i dùng và nhà phân ph i) c a các nhà (công ty) phát tri n.ubuntu. Novell Desktop. Đ b t đ u h c Linux thì ch c n có m t máy tính v i b x lý 486.com đăng ký s lư ng đĩa b n c n. b nh 256Mb (+256Mb swap). Có th làm vi c đ ng th i nhi u ng d ng yêu c u: OpenOffice. ). T t nhiên đ i v i dung lư ng b nh cũng như c u hình máy nói chung thì máy càng m nh.4 L y Linux đâu? Và trong ph n cu i c a chương th nh t chúng ta s tr l i ng n g n cho câu h i “L y Linux đâu?”.. c ng càng r ng thì càng t t. Trong s ba phương án k trên thì đ i v i ngư i dùng Linux Vi t Nam phương án mua CD. C n nói thêm là nh ng đĩa ghi v a hè thư ng có l i và có th gây m t d li u ho c làm h ng ph n c ng. Tôi hi n s d ng openSuSE Linux 10. 1. Đ k t thúc xin đưa ra đây trư ng h p c u hình máy c a tôi: b x lý 686. C n nói riêng v h th ng phát đĩa v i b n phân ph i Ubuntu m t cách mi n phí. càng nhi u b nh .4 L y Linux đâu? 13 ngăn c n vi c dùng các máy tính cũ làm vi c có l i ví d làm router10 ). StarDict (chương trình t đi n).

n u ngư i dùng đã làm vi c v i HĐH Windows và quy t đ nh th nghi m v i Linux. phía dư i s nói cách cài đ t HĐH Linux trên máy tính đã cài đ t m t trong các h đi u hành c a hãng Microsoft. tác gi s đi c th và chi ti t vào nh ng gì đ c bi t khi cài đ t Linux trên máy tính đã có m t trong các h đi u hành (HĐH) Windows cũng như vi c kh i đ ng nhi u h đi u hành.) đ u đã có cu n hư ng d n cài đ t r t chi ti t. Ngoài ra. Windows 2000 và Windows XP.1 • T Chu n b cài đ t đĩa CD-ROM đĩa c ng Có th cài đ t Linux b ng m t trong các cách sau: • T b n sao chép Linux trên • T máy ch t p tin c a m ng n i b qua NFS. thì h không mu n m t đi môi trư ng làm vi c quen thu c c a mình. cùng v i nh ng gì đã t o ra và đã c u hình dư i dư i Windows. Chính vì th . cho m i tình hu ng s d ng. Mandrake. trên Internet b n có th tìm th y r t nhi u cu n sách nó v v n đ này. tác gi s không đưa ra các bư c c th c a vi c cài đ t. Hãy ch đ i và hy v ng trong tương lai không xa s có b n d ch Ti ng Vi t c a nh ng cu n sách này. Fedora.Chương 2 Cài đ t h đi u hành Linux “Software is like sex. Chính vì v y trong cu n sách này. • T máy tính xa (ví d t Internet) qua giao th c FTP. mà xin b n đ c hãy tìm các cu n hư ng d n tương ng. . • T máy tính khác trong m ng n i b qua SMB.. Thông thư ng trên các đĩa c a b n phân ph i Linux đã có hư ng d n ng n g n cách cài đ t Linux. . Như th . đ ng th i. Và t t c các b n phân ph i l n (Debian. Slackware. R t may là không nh t thi t ph i đánh m t t t c nh ng th đó. ph n l n ngư i dùng Vi t Nam trư c khi b t đ u h c Linux đã làm quen và r t có th đã có kinh nghi m s d ng các HĐH dòng Windows như Windows 98. m t cách t nhiên. V nđ ch .. Và trên th c t thì t m th i Linux khó có th là HĐH đ u tiên mà ngư i dùng làm quen. B i vì trên m t máy tính có th cùng “chung s ng hòa bình” hai HĐH và th m chí nhi u hơn n a (n u có đ ch trên đĩa!). it’s good when it’s free” — Linus Torvalds. Thay vào đó là nh ng gì b n c n bi t và chu n b trư c khi cài đ t. 2.

thì c n tìm ki m theo các cách khác. – nhà s n xu t và s m u mã c a adapter SCSI (n u có). SCSI. nh ng d li u này s c n đ n khi cài đ t và c u hình.2. N u như b n không th y thông tin nào đó. thì c n ki m tra xem BIOS có h tr vi c truy c p ch đ LBA hay không): – hda (Master trên controller s 1 hay Primary Master). hay giao di n khác). v. cũng như SCSI . . khi mà vi c tìm ki m chúng s khó khăn hơn. – s hi u phiên b n. ). – đ i v i chu t c m vào c ng n i ti p thì c n s th t c a c ng đó. hay bus mouse). hãy thu th p (hãy vi t lên m t t gi y) t t c nh ng thông tin c u hình c n thi t c a máy tính. ch n l nh Properties. • Chu t: – lo i chu t (serial. – hdc (Master trên controller s 2 hay Secondary Master). Xin đ ng lư i bi ng và hãy c g ng ghi càng nhi u d li u v m t thi t b càng t t (t t c nh ng thông tin có th tìm th y). Trư c khi b t đ u cài đ t. xin đư c đưa ra đây danh sách nh ng thông tin c n thu th p. – giao th c (Microsoft. • C c màn hình . – hdb (Slave trên controller s 1 hay Primary Slave).nhà s n xu t và s m u mã. Logitech. – hdd (Slave trên controller s 2 hay Secondary Slave). Đ giúp b n đ c. N u như máy tính c a b n t m th i v n còn làm vi c dư i HĐH Windows 95/98/2000/XP. • BIOS: – nhà s n xu t. PS/2. 15 Theo ý ki n cá nhân c a tác gi thì thu n ti n và có tính th c t nh t là cài đ t Linux t CD-ROM.v. thì b n s tìm th y r t nhi u thông tin n u nh n chu t ph i vào bi u tư ng My Computer. • Dung lư ng c a b nh (tính b ng Kilobyte • CD-ROM: – Giao di n (IDE. k c vi c m v máy và đ c nh ng dòng ch trên thi t b . . đây b n có th tìm th y g n h t t t c thông tin c n thi t. – đ i v i các đĩa CD-ROM không ph i IDE.1 Chu n b cài đ t • T m t máy ch WWW qua giao th c HTTP. MouseMan. • Controller đĩa c ng: lo i (IDE hay SCSI) và dung lư ng c a đĩa (n u như b n đ c dùng đĩa IDE. hơn n a vi c mua các đĩa CD bây gi không gây khó khăn gì. – s nút.

Chính vì v y. và trong trư ng h p x u có th máy tính c a b n đ c s không kh i đ ng n a. CD) cài đ t cho h th ng cũ. Nhưng rơi vào tình hu ng như v y h t s c d dàng nh t là v i ngư i dùng l n đ u tiên cài đ t Linux. thay đ i b n ghi kh i đ ng (Boot Record) và làm vi c v i các t p tin kh i đ ng cũng như các t p tin c u hình. Cài đ t h đi u hành Linux – các giá tr gi i h n (min. – tên mi n c a công ty b n đ c. Windows không hi n th nh ng giá tr này.16 – nhà s n xu t. max) c a t n s làm m i theo chi u d c và theo chi u ngang (nh ng giá tr này b n đ c ch có th tìm th y trong tài li u đi kèm v i màn hình. Các thao tác này không ph i lúc nào cũng đem l i đem l i m t k t qu theo ý mu n. • Màn hình – nhà s n xu t – s m u mã. – đ a ch IP c a gateway. Bây gi thì tác gi đã . r t nên th c hi n vài thao tác “phòng xa” (“phòng cháy hơn ch a cháy”). và k t qu là máy tính không th kh i đ ng đư c. Không hi u h t v n đ tác gi nghĩ là không còn cách gì khác ngoài đ nh d ng l i đĩa và cài đ t l i t đ u. • N u như b n đ c mu n k t n i m ng (mà UNIX nói chung là HĐH dành cho m ng). đ u tiên. – đ a ch IP c a máy ch WINS(Windows Internet Name Service). M t l i khuyên quan tr ng khác: n u có gì đó x y ra không theo ý mu n thì không nên hoang mang. và chúng r t quan tr ng trong khi c u hình giao di n đ h a). – đ a ch IP c a các máy ch tên mi n (DNS server). Vì r t có th b n đ c s ph i phân vùng l i đĩa. – s m u mã (hay chipset s d ng) – dung lư ng b nh . thì hãy ghi l i nh ng d li u sau: – nhà s n xu t và s m u mã c c m ng. Có bi t cách thoát ra kh i tình hu ng này và ph c h i d li u c n thi t không đó còn là m t câu h i.2 Phòng xa và nh ng l i khuyên Trư c khi cài đ t HĐH Linux sau Windows. chu n b các t p tin (đĩa m m. – tên c a máy tính trong m ng. Và th ba. – đ a ch IP c a mình. c n t o m t đĩa m m kh i đ ng hay m t đĩa m m giúp ph c h i h th ng (n u b n đ c còn chưa t o). • Lo i và nhà s n xu t c c âm thanh và game controller (n u như có) 2. Th hai. c n ghi l i nh ng d li u có giá tr (backup). Xin chia s m t kinh nghi m bu n: khi l n đ u tiên tác gi cài Linux trên máy tính đã có Windows NT. – m t n m ng con (subnet mask).

đ ng v i vàng và hãy chú ý đ c nh ng thông báo s hi n th trên màn hình. Sau khi làm xong các công vi c phòng xa. và hãy suy nghĩ k khi ch n câu tr l i. Nhưng chúng ta quá v i vàng! Th hai. Th nh t. K t qu là tác gi không th truy c p đư c đ n máy này qua các giao th c m ng (telnet. khi h th ng làm nh ng gì b n đ c không mong đ i. M i rãnh l i chia thành các sector. ftp. xin đư c nói qua m t chút v c u trúc c a đĩa và quá trình kh i đ ng HĐH. NFS. và tư ng l a đóng h t các truy c p t m ng. n m trên cùng m t tr c và quay v i v n t c l n. Vì v y có th nói r ng Werner Almesberger đúng. chu n b các đĩa (phân vùng) đ cài đ t.3. Xin thêm m t l i khuyên ph bi n sau: * Hãy xem các t p tin log. t c là các t p tin ghi l i s ki n c a h th ng (c n tìm chúng trong thư m c /var/log). Samba). khi trong hư ng d n s d ng LILO có đưa ra nh ng l i khuyên sau cho ngư i dùng khi rơi vào trư ng h p khó khăn như v y: • Không ho ng h t. tác gi khuyên không nên đ ng ý v i vi c t đ ng kh i đ ng vào giao di n đ h a. Tuy nhiên. • Hãy đ c tài li u. vì cho r ng phương án theo m c đ nh là đ . và t đ ng nh n lên nút Next. còn vi c c u hình giao di n đ h a (n u có gì đó làm vi c không đúng) v i ngư i dùng m i r t khó thành công. Ngư i dùng c n tìm các cu n hư ng d n tương ng. di chuy n t tâm đĩa ra rìa ngoài c a đĩa. Đ m truy c p này. m c dù đã c u hình giao di n m ng cho máy. thì trong quá trình cài đ t c n ch rõ các d ch v đư c m . N u ai đó không đ kiên nh n đ đ c ph n lý thuy t này. còn t p h p các rãnh n m ch ng lên nhau g i là cylinder. thì có th b qua chúng và chuy n th ng đ n v n đ ch n chương trình kh i đ ng.1. Đ c bi t trong các trư ng h p. ki m tra l i nhi u l n thao tác c a mình. hãy th m i cách đ tìm ra nguyên nhân. quá trình cài đ t HĐH Linux nói riêng không ph i là đ tài c a cu n sách. Nhưng trư c khi chuy n sang các bư c c th đ chu n b đĩa. Đ minh ch ng cho l i khuyên này xin đư c k l i trư ng h p khi tác gi cài Red Hat 7. N u như có gì đó không làm vi c. Vì cu i cùng ngư i dùng không khó khăn gì khi gõ câu l nh startx. tác gi cũng mu n đưa ra vài l i khuyên đ giúp ngư i dùng đưa ra quy t đ nh trong khi cài đ t. Ch sau khi đó m i th c hi n các bư c s a l i. Nguyên nhân là trong phương án theo m c đ nh thì tư ng l a đư c cài đ t. c n quy t đ nh s t ch c kh i đ ng nhi u HĐH như th nào.3 Phân vùng trên đĩa và quá trình kh i đ ng 17 hi u là có th ph c h i l i n u như không quy t đ nh quá v i vàng.2. Đ c/Ghi d li u đư c th c hi n b i các đ u đ c n m gi a các đĩa này.1 Phân vùng trên đĩa và quá trình kh i đ ng Th nào là c u trúc “hình h c c a đĩa” Như b n đ c bi t. đĩa c ng g m vài đĩa có ph l p t tính. và có . Vòng tròn đ u đ c v ra trên các đĩa khi quay quanh chúng g i là rãnh (track). t c là c n chia đĩa thành s phân vùng c n thi t. Như đã nói trên.3 2. 2.

còn phân vùng thì không th l n hơn 2. Đ làm đư c đi u này. t là đ c và ghi thông tin theo các kh i. t c là dung lư ng có th đ t 2 Tbyte . tính t 0) */ s sector có trong phân vùng (32 bit) */ B ng phân vùng đĩa thư ng đư c t o b i chương trình fdisk. M t trư ng h p nói riêng đó là trong các phân vùng khác nhau có th cài đ t các h đi u hành khác nhau. cho phép thao tác trên các phân vùng đã có c a đĩa. Linux thì ch s d ng trư ng start và length c a b ng phân vùng đĩa và h tr các phân vùng ch a đ n 232 sector. 24 bit lo i phân vùng (ví d . Ba s này g i là c u trúc “hình h c c a đĩa”. DOS s d ng trư ng begin và end c a b ng phân vùng và Interrupt 13 c a BIOS (Int 13h) đ truy c p t i đĩa. t c là ch cho controller bi t c n ghi thông tin này vào sector nào. /* }. Chương trình cfdisk.3. và kích thư c nh nh t c a kh i b ng m t sector (512 byte). 0x80: phân vùng kích ho t. c n đ t đ u đĩa đúng v trí. /* char end[3]. /* char type. /* char begin[3]. 0: không kích ho t */ CHS sector đ u tiên. còn có hai chương trình đ làm vi c v i phân vùng đĩa: cfdisk và sfdisk. /* int start. 83 -. Sector đư c đánh đ a ch theo s th t cylinder. Vì th đ c đi m c a m t đĩa thư ng là t p h p ba sô: s cylinder/s rãnh trong cylinder/s sector trên rãnh hay còn vi t t t là C/H/S (ba ch cái đ u tiên c a các thu t ng Ti ng Anh tương ng: Cyliner/Head/Sector). Đĩa v i c u trúc hình h c C/H/S có dung lư ng C*H*S*512 byte. Chương trình sfdisk có vài kh năng cao hơn. Ch khác bi t v i fdisk giao di n thu n ti n: ch d n s d ng l nh và h th ng trình đơn (th c đơn). 2.4 Gbyte. 24 bit */ s c a sector đ u tiên (32-bit. B ng phân vùng ch a 4 b n ghi 16 byte cho 4 phân vùng chính.2 Phân vùng và b ng phân vùng c a đĩa Trong các h th ng Intel đĩa thư ng đư c chia thành các phân vùng. gi ng như fdisk ch dành đ làm vi c v i b ng phân vùng đĩa: nó không quan tâm chú ý đ n thông tin có trên đĩa. ngay c v i các BIOS m i (v v n đ này s nói đ n sau). Đĩa c ng là các thi t b kh i. Khi đó đã nghĩ ra vi c chia đĩa thành các phân vùng. Trên HĐH Linux ngoài chương trình fdisk “truy n th ng” (tuy v y r t khác so v i chương trình fdisk trong MS-DOS và Windows). vì th không th s d ng đĩa có dung lư ng l n hơn 8. M i phân vùng đư c dùng như m t đĩa v t lý riêng r . R t có th nguyên nhân c a vi c phân vùng là nguyên nhân l ch s : các phiên b n MS-DOS đ u tiên không th s d ng đư c các đĩa l n. Đ có th ghi thông tin lên đĩa. M i b n ghi có c u trúc như sau: struct partition { char active.1 Gbyte (nhưng đây là do h n ch c a h th ng t p tin FAT16).LINUX_NATIVE) */ CHS sector cu i cùng. s th t đ u đ c (hay rãnh) và s th t sector trên rãnh.18 Cài đ t h đi u hành Linux th ghi vào m i sector 512 byte thông tin. trong sector s 0 c a đĩa (sector s 0 c a rãnh đ u tiên trong cylinder s 0) ghi nh b ng chia đĩa thành các phân vùng (partition table). ví d . /* int length. mà dung lư ng đĩa l i phát tri n nhanh hơn kh năng c a DOS.

2.3 Phân vùng trên đĩa và quá trình kh i đ ng

19

Vì trong b ng chia đĩa ch có 4 dòng cho các phân vùng, s phân vùng chính trên đĩa ngay t đ u dã h n ch : không th l n hơn 4. Khi mà 4 phân vùng tr thành ít, thì ngư i ta sáng ch ra phân vùng lôgíc. M t trong s các phân vùng chính tr thành m r ng (lo i phân vùng - 5 hay F hay 85 trong h cơ s mư i sáu). Và trong phân vùng m r ng ngư i ta t o ra các phân vùng lôgíc. Phân vùng m r ng không đư c s d ng tr c ti p mà ch dùng đ ghi các phân vùng lôgíc. Sector đ u tiên c a phân vùng m r ng ghi nh b ng phân vùng v i b n đ u vào: m t dùng cho phân vùng lôgíc, m t cho phân vùng m r ng khác, còn hai cái còn l i không đư c s d ng. M i phân vùng m r ng có m t b ng chia c a mình, trong b ng này, cũng gi ng như trong phân vùng m r ng chính, ch s d ng có hai dòng đ đưa ra m t phân vùng lôgíc và m t phân vùng m r ng. Như v y, thu đư c m t chu i các m t xích t b ng phân vùng, m t xích đ u tiên mô t ba phân vùng chính, và m i m t xích ti p theo – m t phân vùng lôgíc và v trí c a b ng ti p theo. Chương trình sfdisk trên Linux cho th y toàn b chu i này:
[root]# sfdisk -l -x /dev/hda Disk /dev/hda: 784 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track Units = cylinders of 8225280 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0 Device /dev/hda1 /dev/hda2 /dev/hda3 /dev/hda4 /dev/hda5 — — — /dev/hda6 — — — Boot * Start 0+ 190 0 0 190+ 381 190 190 381+ 381 381 381 End 189 783 — — 380 783 189 189 783 380 380 380 #cyls 190594 0 0 191403 0 0 4030 0 0 #blocks 1526143+ 4771305 0 0 1534176 3237097+ 0 0 3237066 0 0 0 Id 6 5 0 0 6 5 0 0 7 0 0 0 System FAT16 Extended Empty Empty FAT16 Extended Empty Empty HPFS/NTFS Empty Empty Empty

S phân vùng lôgíc theo nguyên t c không h n ch , vì m i phân vùng lôgíc có th ch a b ng phân vùng và các phân vùng lôgíc c a mình. Tuy nhiên trên th c th v n có nh ng h n ch . Ví d , Linux không th làm vi c v i hơn 15 phân vùng trên các đĩa SCSI và hơn 63 phân vùng trên đĩa IDE. Phân vùng m r ng trên m t đĩa v t lý, hay trong m t phân vùng m r ng ch a nó (có th g i là “m ”) ch có th làm m t: không m t chương trình phân chia đĩa nào trong s đã có (fdisk và tương t ) có th t o thêm m t phân vùng m r ng th hai. đĩa trên Linux nói riêng ( đĩa v t lý) đư c truy c p qua tên c a thi t b : /dev/hda, /dev/hdb, /dev/sda, v.v. . . Các phân vùng chính có thêm s 14 trong tên thi t b : /dev/hda1, /dev/hda2, /dev/hda3, còn phân vùng lôgíc thì có các tên: /dev/hda5, /dev/hda6, /dev/hda7 . . . (b t đ u t s 5). T nh ng gì đ c p đ n trên có th suy ra t i sao l i có th b qua các tên như /dev/hda3 hay /dev/hda4 (đơn gi n là phân vùng chính th ba và th tư

20

Cài đ t h đi u hành Linux

không đư c t o ra) và ngay sau /dev/hda2 b n đ c th y /dev/hda5 (phân vùng lôgíc trong phân vùng m r ng /dev/hda2), và sau đó thì vi c đánh s l i theo th t thông thư ng. Trong Windows các phân vùng lôgíc nh n đư c tên (ch cái), b t đ u t ch cái cu i dùng dành cho phân vùng chính. Ví d n u m t đĩa c ng có hai phân vùng chính (C: và D:) và m t phân vùng m r ng, trong phân vùng m r ng t o ra hai phân vùng lôgíc, thì nh ng phân vùng lôgíc này s đư c đ t tên E: và F:. Xin nói thêm, trong Windows NT và 2000/XP có th thay đ i tên c a các phân vùng đĩa.

2.3.3

Quá trình kh i đ ng các HĐH c a công ty Microsoft

Dù h đi u hành có là gì, thì đ có th b t đ u đi u khi n máy tính, c n n p HĐH vào b nh . Vì th hãy xem xét qua quá trình kh i đ ng c a các HĐH khác nhau. Chúng ta ch quan tâm đ n vi c kh i đ ng t đĩa c ng, nên s không xem xét đ n vi c kh i đ ng t đĩa m m, CD-ROM và qua m ng. Hãy b t đ u t MS-DOS và MS Windows cũ (xin đ ng quên r ng, vi c phát tri n và hoàn thi n máy tính cá nhân song song v i s phát tri n c a HĐH c a Microsoft và nh ng quy t đ nh s d ng trong các HĐH này có nh hư ng m nh đ n quy t đ nh c a các nhà phát tri n thi t b ). Như b n đ c bi t, khi b t máy tính đ u tiên s ch y chương trình POST (Power On Self Test). Chương trình xác đ nh dung lư ng b nh , th nghi m b nh , và xác đ nh các thành ph n khác (bàn phím, c ng. . . ), kh i đ ng các th adaptor. Trên màn hình thư ng xu t hi n các thông báo v dung lư ng b nh , v vi c th nghi m b nh , danh sách các thi t b nh n ra ( đĩa c ng và m m, b x lý, c ng COM và v.v. . . ). Sau khi hoàn thành vi c th nghi m POST g i Int 19h. Công vi c c a Int 19h là tìm thi t b kh i đ ng. Vi c tìm ki m th c hi n theo th t xác đ nh trong Setup BIOS và theo cách thăm dò sector s 0 c a các thi t b tương ng. N u đĩa có th kh i đ ng, thì trong sector s 0 c a đĩa có b n ghi kh i đ ng chính – Master Boot Record (MBR). Hai byte cu i cùng c a MBR – “s màu nhi m”, là d u hi u cho bi t sector có MBR, và theo đó đĩa có th kh i đ ng. Ngoài “s màu nhi m” MBR còn ch a b ng phân vùng đĩa đã nói trên, và m t chương trình nh – trình kh i đ ng chính, kích thư c ch có 446 (0x1BE) byte. B ng 2.1 cho th y c u trúc c a sector kh i đ ng chính sau khi cài đ t Windows. B ng 2.1: C u trúc c a sector kh i đ ng chính D ch chuy n 0x000 0x1BE 0x1FE N i dung Mã c a trình kh i đ ng chính B ng phân vùng đĩa “S màu nhi m” (0xAA55)

MS-DOS, Windows95 và NT ghi nh DOS MBR trong khi cài đ t. Ngoài ra cũng có th t o MBR c a MS v i câu l nh DOS sau: fdisk /mbr.

2.3 Phân vùng trên đĩa và quá trình kh i đ ng

21

Xin tr l i v i quá trình kh i đ ng. Int 19h c a BIOS n p trình kh i đ ng chính vào b nh máy tính và chuy n quy n đi u khi n cho chương trình này. Nhưng chương trình “bé nh ” này không đ kh năng kh i đ ng HĐH; t t c nh ng gì mà nó có th làm – đó là n p vào b nh chương trình m nh hơn – trình kh i đ ng th hai. Đ làm đư c đi u này, nó tìm trong b ng phân vùng kích ho t và đ c vào b nh trình kh i đ ng th hai, b t đ u t sector lôgíc đ u tiên c a phân vùng kích ho t. Hãy chú ý đ n c m t “b t đ u t ”. Vì trình kh i đ ng th hai trên các h th ng khác nhau có đ dài khác nhau. Trong phân vùng đư c đ nh d ng dư i h th ng t p tin FAT, trình kh i đ ng th hai chi m m t sector (512 byte). Trong phân vùng đ nh d ng dư i h th ng t p tin NTFS, trình kh i đ ng th hai chi m vài sector. Trình kh i đ ng th hai n p l p chương trình đ u tiên, c n thi t cho vi c kh i đ ng h đi u hành. Trong trư ng h p MS DOS chương trình kh i đ ng đ ng n p IO.SYS theo đ a ch 700h, sau đó MSDOS.SYS và chuy n quy n đi u khi n cho SYSINIT c a môđun IO.SYS. N u vì lý do nào đó không tìm th y trên đĩa phân vùng kích ho t, thì quá trình kh i đ ng s ti p t c v i vi c x lý Int 18h. Trư ng h p này trên th c t r t hi m khi s d ng, nhưng kh năng này có th có ích trong trư ng h p nào đó. Trong khi kh i đ ng t xa, khi h đi u hành kh i đ ng t máy ch , thì Int này đư c POST chuy n hư ng lên ROM c a c c m ng. Đ i v i các HĐH khác c a Microsoft thì quá trình kh i đ ng di n ra tương t . • Windows95 kh i đ ng gi ng như DOS nhưng thay th IO.SYS và MSDOS.SYS b i các t p tin c a mình. Các t p tin DOS đư c gi l i dư i các tên tương ng IO.DOS và MSDOS.DOS. Khi b n đ c ch n kh i đ ng DOS, Windows95 s đ i tên các t p tin c a mình v i ph n m r ng w40 và ph c h i tên ban đ u c a các t p tin h th ng c a DOS. Quá trình kh i đ ng ti p t c v i vi c n p IO.SYS. Như th , sector kh i đ ng c a DOS và Windows95 là như nhau. • Windows NT4 s d ng MBR DOS, nhưng thay th b n ghi kh i đ ng c a phân vùng kích ho t b ng cách thay th NTLDR vào ch IO.SYS. Đây là m t chương trình m ng và có th làm đư c nhi u th . Ví d , có th tìm t p tin boot.ini và n u như tham s timeout l n hơn 0, thì đưa ra trình đơn (th c đơn) kh i đ ng. M i dòng c a ph n [operating systems] trong t p tin boot.ini xác đ nh m t phương án (m t HĐH) kh i đ ng và đư c vi t theo m u sau: đ a_ch _trình_kh i_đ ng_th _hai=‘‘tên_g i_c a_phương_án’’ Đ a ch c a trình kh i đ ng th hai có th là m t phân vùng c th nào đó c a đĩa cũng như t p tin kh i đ ng. Dư i đây là m t ví d t p tin boot.ini:
[operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINNT="Windows NT Workstation 4" C:\="Microsoft Windows" C:\BOOTSECT.LNX="Linux"

N u ngư i dùng ch n NT, thì s kh i đ ng theo đ a ch phân vùng đư c ch trên dòng đ u tiên. Trên dòng tương ng v i phương án Microsoft Windows, ch

22

Cài đ t h đi u hành Linux

đưa ra “C:\”, vì tên c a t p tin kh i đ ng đư c l y theo m c đ nh: bootsect.dos. T p tin đư c n p vào b nh và quá trình kh i đ ng đư c ti p t c gi ng như khi b n ghi kh i đ ng đư c n p b i mã chương trình t MBR. Đ i v i vi c kh i đ ng các h th ng khác, có th s d ng cách đó. Ch c n thêm vào boot.ini các dòng ch a liên k t đ n t p tin kh i đ ng khác. Khi ch n các dòng này s kh i đ ng HĐH tương ng. Trong ví d trên Linux cũng đư c kh i đ ng theo các này. Trong t p tin C:\BOOTSECT.LNX c n ghi n i dung c a b n ghi kh i đ ng, t o b i Linux (nói đúng hơn – LILO, trình kh i đ ng tiêu chu n c a Linux).

2.3.4

V n đ v i các đĩa l n

Trên MS-DOS và các phiên b n đ u tiên c a Windows truy c p t i đĩa (trong đó có c bư c kh i đ ng đ u tiên c a HĐH) đư c t ch c qua Int 13 (Int 13h) c a BIOS. Khi này s d ng s đánh đ a ch sector trên đĩa trên cơ s C/H/S (xem trên). Chính xác hơn: • AH — ch n thao tác; • CH — 8 bit nh hơn c a s cylinder; • CL — 7-6 bit tương ng bit l n c a s cylinder, 5-0 tương ng s sector; • DH — s c a đ u đ c; • DL — s c a đĩa(80h hay 81h). (C n lưu ý r ng vi c đánh s cylinder v t lý và rãnh thư ng b t đ u t 0, còn sector trên rãnh đánh s b t đ u t 1). Tuy nhiên trên th c t s đ u đ c không quá 16, còn s sector trên rãnh – không quá 63, và dù có dùng 10 bit đ ch ra cylinder, BIOS v n không th làm vi c v i đĩa dung lư ng l n hơn 1024*63*16*512 = 528 Mbyte. Đ vư t qua h n ch này, ngư i ta áp d ng nhi u cách “láu cá” khác nhau. Ví d , Extended CHS (ECHS) hay “Large disk support” (đôi khi còn g i là “Large”) s d ng ba bit chưa dùng đ n c a s th t đ u đ c đ tăng s cylinder. Cách này cho pehsp s d ng c u trúc “hình h c gi m o c a đĩa” v i 1024 cylinder, 128 đ u đ c và 63 sector/rãnh. Bi n đ i Extended CHS thành đ a ch CHS th c (có th ch a đ n 8192 cylinder) đư c BIOS th c hi n. Cách này cho phép làm vi c v i đĩa có dung lư ng đ n 8192*16*63*512 = 4 227 858 432 byte hay 4,2 Gbyte. Nhưng các nhà phát tri n càng ngày càng tăng m t đ ghi c a đĩa, s đĩa và s rãnh, và còn phát minh ra các phương pháp khác đ tăng dung lư ng đĩa. Ví d , s sector trên rãnh không còn c đ nh mà tr thành khác nhau trên các rãnh khác nhau (trên các rãnh n m g n rìa ngoài c a đĩa, dài hơn, s sector đư c tăng lên). K t qu là b ba s C/H/S không còn ph n ánh đúng c u trúc “hình h c c a đĩa”, và các phiên b n BIOS cũ không th h tr truy c p t i toàn b không gian đĩa. Khi đó ngư i ta nghĩ ra phương pháp khác đ làm vi c v i các đĩa lên qua Int 13h - đánh đ a ch các kh i theo đư ng th ng (“Linear Block Addressing” hay LBA). Không đi sâu vào chi ti t, có th nói r ng t t c sector trên đĩa đư c đánh

Như v y. vì th b n có th n p HĐH theo cách ưa thích. Nhưng trư c khi có th s d ng driver c a mình. Vi c đánh s sector lôgíc b t đ u t 0. ) cũng đã chuy n sang s d ng GRUB làm l a ch n theo m c đ nh. mà s d ng driver riêng c a mình. chúng ta c n m t chút ki n th c v quá trình kh i đ ng c a HĐH Linux.1 L a ch n trình kh i đ ng Trình kh i đ ng GRUB GRUB (GRand Unified Bootloader) – trình kh i đ ng h t s c m nh có kh năng kh i đ ng r t nhi u HĐH mi n phí cũng như HĐH thương m i. đưa chương trình này thành m t ph n m m mã ngu n m . m c dù sau khi kh i đ ng thì có th làm vi c v i các đĩa có dung lư ng l n hơn nhi u. M t trong nh ng tính năng quan tr ng c a GRUB là tính m m d o. mà Int 13h v n s d ng b 3D (C. và sau đó t đĩa tìm ra v trí c n thi t. Thay vào ch đ a ch CHS m i sector nh n đư c m t đ a ch lôgíc – s th t c a sector trong t ng s t t c sector. N u không có nhu c u đ c bi t nào đó thì b n nên ch n trình kh i đ ng này. trong đó sector s 0 ch a b n ghi kh i đ ng chính (MBR). và theo đó. t t c nh ng h n ch nói trên ch có ý nghĩa trong giai đo n kh i đ ng HĐH. Sau đó vào năm 1999 Gordon Matzigkeit và Yoshinori K. vì th h n ch lên dung lư ng đĩa không xu t hi n. “LBA”. M c dù m i ra đ i và s phiên b n còn r t nh 1 nhưng đây là s l a ch n t t đ i v i ph n l n ngư i dùng máy tính cá nhân. 2. B i vì Linux và các phiên b n Windows m i nh t khi làm vi c v i đĩa đã không còn s d ng Int 13 c a BIOS. SuSE.H.4 Gbyte. Đ có th hi u cách thoát kh i nh ng h n ch này. h th ng ph i đư c n p. MS-DOS và các phiên b n Windows đ u tiên không th đánh đ a ch các đĩa có dung lư ng l n hơn 8. . GRUB có th hi u các h th ng t p tin và đ nh d ng th c thi c a nhân. Trong Setup BIOS h tr bi n đ i s th t theo đư ng th ng thành đ a ch CHS có d ng “H tr LBA”.S). C n chú ý r ng h n ch nói trên ch áp d ng v i các đĩa có giao di n IDE. Tuy nhiên trong ch đ LBA vi c s d ng đĩa v t lý v n đư c th c hi n qua Int 13h. b t đ u t sector đ u tiên trên rãnh s 0 c a cylinder s 0.4 2.4 L a ch n trình kh i đ ng 23 s m t cách tu n t . Fedora. trong các phiên b n BIOS m i thư ng có l a ch n v i ba phương án: “Large”. M t l n n a mu n nh c l i r ng. Vì nguyên nhân này xu t hi n h n ch lên dung lư ng c a đĩa: BIOS. Trong các controller c a đĩa SCSI. Okuji chuy n GRUB thành m t gói chương trình GNU. n u không mu n dùng giao di n 1 hãy so sánh s phiên b n c a GRUB và LILO . GRUB đư c Erich Boleyn vi t vào năm 1995 đ kh i đ ng h th ng GNU Mach. Vì th trong giai đo n kh i đ ng đ u tiên b t kỳ h th ng nào cũng c n s d ng BIOS. vì không th s d ng nh ng trình kh i đ ng khác.2. Các b n phân ph i Linux l n (Debian.4. Đi u này h n ch vi c đ t nhi u h th ng ra ngoài vùng 8 Gbyte đĩa đ u tiên: chúng không th kh i đ ng t đó.. và “Normal” (phương án cu i cùng có nghĩa là không th c hi n bi n đ i đ a ch ). Ngoài ra. . s c a sector đư c chuy n vào các l nh SCSI.

Làm sao đ ch ra m t t p tin? Hãy xem ví d sau đây: (hd0. Chú ý r ng các phân vùng m r ng đư c đ m b t đ u t ‘4’ không ph thu c vào s phân vùng chính (“primary partition”) th c t có trên đĩa. S nguyên ‘0’ đ u tiên cho bi t s th t c a . 386BSD.1) đây ‘hd’ có nghĩa là c ng. và các t p tin ph c v : . C n chú ý thêm là GRUB không phân bi t IDE và SCSI. M t đi m m nh khác c a GRUB đó là “grub shell” có th ch y khi b t đ u kh i đ ng ho c sau khi đã kh i đ ng xong h th ng.4. Windows 95/98. Trong trư ng h p này đây là phân vùng th hai c a c ng th nh t. GRUB s d ng m t phân vùng c a đĩa ch không ph i toàn b đĩa. Bây gi chúng ta xem xét ng n g n v tên g i thi t b dùng trong GRUB. OS/2. Ph n fd có nghĩa là đĩa m m. . . Ví d 2: (hd0. thì b n có th cài đ t và s d ng giao di n th c đơn và thay đ i giao di n th c đơn theo mong mu n c a mình. đĩa c ng. DR DOS. đ m b t đ u t 0. LILO có th kh i đ ng nhân Linux t đĩa m m. Windows NT/2000/XP.24 Cài đ t h đi u hành Linux dòng l nh.v. Ví d 3: (hd0. 2. Xin nh c l i m t l n n a là các s đ m đ u b t đ u t s không ‘0’. S ‘0’ ch ra s th t c a .2 Trình kh i đ ng LILO Trình kh i đ ng LILO đư c vi t b i Werner Almesberber. LILO không ph i là chương trình đơn l mà là m t b g m nhi u chương trình: trình kh i đ ng. các chương trình s d ng đ cài đ t và c u hình trình kh i đ ng.0)/vmlinuz Dòng này ch ra t p tin ‘vmlinuz’ n m trên phân vùng đ u tiên c a c ng đ u tiên. Nó đ m s th t b t đ u t ‘0’ không ph thu c vào d ng đĩa.4) Đây là phân vùng m r ng (“extended partition”) th nh t c a đĩa c ng th nh t. Ví d m t cú pháp là: (fd0) Trư c tiên c n nói GRUB yêu c u t t c các tên thi t b ph i đ t trong ngo c ‘(’ và ‘)’. H t s c đơn gi n! Thông tin trong ph n này s giúp b n hi u đư c c u hình c a GRUB s nói đ n s p t i đây. S nguyên th hai (‘1’) cho bi t s th t c a phân vùng (chúng ta không xem xét các HĐH khác Linux). B n c n hi u cú pháp này đ bi t cách ch ra m t đĩa hay phân vùng nào đó. SCO UNIX. vì cú pháp thi t b trong trình kh i đ ng này có khác m t chút so v i nh ng gì mà b n đã th y trên nh ng h th ng c a mình. B ng grub shell b n có th “gi l p” (emulate) trình kh i đ ng này và cài đ t GRUB. Unixware v. t c là c ng th nh t. và cũng có th kh i đ ng các h đi u hành khác: PC/MS-DOS. LILO cho phép ch n đ n 16 h đi u hành khác nhau đ kh i đ ng.

2.4 L a ch n trình kh i đ ng

25

• chương trình /sbin/lilo, ch y dư i Linux, ph c v đ ghi t t c thông tin c n thi t trong giai đo n kh i đ ng vào các ch tương ng. C n ch y chương trình này sau m i l n có thay đ i trong nhân hay trong t p tin c u hình LILO; • các t p tin ph c v , c n cho LILO trong th i gian kh i đ ng. Nh ng t p tin này thư ng n m trong thư m c /boot. Quan tr ng nh t trong s chúng – đó là b n thân trình kh i đ ng (xem phía dư i) và t p tin map (/boot/map); trong t p tin này có ch ra v trí c a nhân. M t t p tin quan tr ng khác – t p tin c u hình LILO; thư ng có tên /etc/lilo.conf; • trình kh i đ ng – đây là ph n LILO đư c n p vào b nh đ u tiên qua Int c a BIOS; trình kh i đ ng n p nhân Linux hay sector kh i đ ng c a h đi u hành khác. Trình kh i đ ng g m có hai ph n. Ph n th nh t đư c ghi vào sector kh i đ ng và ph c v đ n p ph n th hai, có kích thư c l n hơn r t nhi u. C hai ph n thư ng đư c ghi trên đĩa trong t p tin /boot/boot.b. C n nh r ng, đ nh d ng c a sector kh i đ ng t o ra b i LILO khác v i đ nh d ng MBR c a DOS. Vì th n u ghi sector kh i đ ng LILO vào MBR, thì các h đi u hành đã cài c a Microsoft s ng ng kh i đ ng (n u như không có các bi n pháp b sung). Sector kh i đ ng c a LILO có th đư c thi t k đ s d ng như sector kh i đ ng c a phân vùng, trong đó có ch cho b ng phân vùng. Sector kh i đ ng c a LILO trong khi cài đ t có th đ t vào nh ng ch sau: • sector kh i đ ng c a đĩa m m trong đ nh d ng Linux (/dev/fd0, . . . ); • MBR c a đĩa c ng đ u tiên (/dev/hda, /dev/sda, . . . ); • sector kh i đ ng c a phân vùng chính v i h th ng t p tin Linux trên đĩa c ng đ u tiên (/dev/hda1, /dev/hda2, . . . ); • sector kh i đ ng c a phân vùng lôgíc trong phân vùng m r ng đĩa c ng đ u tiên (/dev/hda5, . . . ). S th t là ph n l n chương trình d ng fdisk không đ ra kh năng kh i đ ng kh i đ ng t phân vùng m r ng và t ch i vi c kích ho t phân vùng này. Vì v y trong thành ph n LILO có ch a m t chương trình đ c bi t (activate) cho phép vư t qua h n ch này. Tuy nhiên chương trình fdisk c a b n phân ph i Linux h tr kh năng kích ho t phân vùng m r ng. C n s d ng tùy ch n -b ho c bi n BOOT. Sector kh i đ ng c a LILO không th đ t vào các ch sau: • sector kh i đ ng c a đĩa m m hay phân vùng chính, v i đ nh d ng h th ng t p tin khác Linux; • trong phân vùng swap c a Linux; • trên đĩa c ng th hai. Ngoài ra, c n nh r ng, LILO trong th i gian kh i đ ng c n nh ng t p tin sau:

26 • /boot/boot.b; • /boot/map (t o ra b i l nh /sbin/lilo);

Cài đ t h đi u hành Linux

• t t c phiên b n nhân kh i đ ng (n u b n đ c ch n phiên b n nhân khi kh i đ ng); • sector kh i đ ng c a các h đi u hành khác mà b n đ c mu n kh i đ ng qua LILO; • t p tin ch a các thông báo đưa ra khi kh i đ ng (n u đư c xác đ nh). Như v y, sector kh i đ ng LILO cũng như nh ng t p tin đã li t kê (trong s đó có các t p tin b n đ c s cài đ t sau này) c n n m trong ph m vi 1024 cylinder đ u tiên c a đĩa c ng, b i vì chúng c n đư c truy c p qua BIOS. Xem ph n nói v h n ch c a BIOS trên. B t đ u t phiên b n 21, LILO đưa ra màn hình trình đơn (th c đơn) cho phép ch n h th ng đ kh i đ ng (trư c đây c n nh n phím Tab đ g i trình đơn này).

2.4.3

Các trình kh i đ ng khác

Ngoài GRUB và LILO đ kh i đ ng Linux có th kh i đ ng các trình kh i đ ng khác. • N u như trư c khi cài đ t Linux đã có HĐH Windows NT/2000/XP, thì trình kh i đ ng b n đ c có th s d ng là OS Loader c a NT. So sánh v i LILO thì trình kh i đ ng OS Loader có ít nh t hai ưu th . Th nh t, t t c c u hình cũ không b m t (chúng ta có th ch n kh i đ ng Windows hay Linux theo l a ch n), và th hai, có th cài đ t Linux lên đĩa mà LILO không th kh i đ ng, ví d , đĩa th hai trên controller th hai (Secondary Slave). • N u như trư c khi cài đ t Linux b n đ c ch có HĐH Windows 95 hay Windows 98 và không có Windows NT/2000 hay XP, thì OS Loader không đư c cài đ t. Và n u như vì m t lý do nào đó b n đ c không mu n cài đ t LILO, thì có th s đ ng chương trình kh i đ ng loadlin.exe (thư ng đi kèm v i b n phân ph i Linux); • Th i gian g n đây trong thành ph n b n phân ph i Linux thư ng có chương trình kh i đ ng GRUB. • Trong thành ph n OS/2 c a công ty IBM có chương trình kh i đ ng Boot Manager. Trong r t nhi u hư ng d n ngư i ta khuyên dùng chương trình này đ t i ch c kh i đ ng nhi u HĐH. • Trong các ngu n thông tin khác nhau còn nh c đ n chương trình System Commander; • Thêm m t trình kh i đ ng khác có trong thành ph n gói PartitionMagic c a công ty Power Quest. Chúng ta s nói v chương trình này trong ph n nh ti p theo.

2.5 Chu n b các phân vùng trên đĩa

27

Ngoài ra, tác gi còn th y nói đ n m t lo t trình kh i đ ng khác (m t s có th tìm th y trong thư m c public/ftp/pub/Linux/system/boot/loaders c a ftp://metalab.unc.edu/. Nhưng vì tôi không s d ng nh ng chương trình này, nên không th nói c th cách s d ng chúng. Và t t c nh ng l i khuyên dùng sau c a tác gi s d a trên vi c s d ng LILO, NT Loader và loadlin.exe. N u như có ý mu n cài đ t chương trình kh i đ ng khác, thì b n đ c c n đ c hư ng d n cài đ t và s d ng c a nó.

2.4.4

Các phương án kh i đ ng

Như v y, theo ý ki n c a tác gi có các phương án kh i đ ng sau: • N u trên máy ch có m t h đi u hành Linux duy nh t, hãy dùng GRUB. • N u đã cài đ t Windows NT hay Windows 2000/XP, thì hãy s d ng GRUB. • N u có Windows 95 hay Windows 98 trên FAT16, và b n đ c không mu n cài đ t chương trình kh i đ ng nào khác, thì có th s d ng GRUB ho c LILO, ho c đ u tiên ch y DOS và sau đó kh i đ ng Linux nh chương trình loadlin.exe (hay m t chương trình tương t , có vài chương trình như v y, nhưng chúng ta s không xét đ n). • N u đã cài đ t Windows 95 OSR2 hay Windows 98 trên FAT32, và b n đ c không mu n cài đ t thêm chương trình kh i đ ng, thì c n s d ng loadlin.exe. R t nhi u HOWTO kh ng đ nh r ng không c n s đ ng LILO, n u như phân vùng kích ho t có đ nh d ng FAT32, m c dù tác gi không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên thí nghi m kh i đ ng Linux qua NT Loader, cài đ t trên phân vùng FAT32, c a tác gi đã k t thúc không thành công. Vì th , trong trư ng h p này tác gi đã ph i s d ng chương trình loadlin.exe. Chương trình này đã hoàn thành t t nhi m v , và t o cho tác gi m t n tư ng t t, vì th tác gi khuyên b n đ c s d ng loadlin.exe đ kh i đ ng Linux. Trong nh ng ph n ti p theo tác gi s cho bi t cách cài đ t Linux, s d ng t t c b n phương án kh i đ ng: qua trình kh i đ ng NT Loader, trình kh i đ ng GRUB, trình kh i đ ng LILO và trình kh i đ ng loadlin.exe. Tuy nhiên trư c khi cài đ t trình kh i đ ng c n chu n b các phân vùng trên đĩa, hay ít nh t là nghĩ cách t ch c chúng.

2.5
2.5.1

Chu n b các phân vùng trên đĩa
L i khuyên khi t o phân vùng

Đưa ra l i khuyên đây không ph i là vi c d dàng, vì phân vùng đĩa ph c thu c r t nhi u vào ý thích và nhu c u c a ch nhân đĩa. Nhưng cũng xin th đưa ra vài đ ngh sau. Tác gi s đ t tên đĩa và phân vùng theo “tiêu chu n” c a Linux, t c là /dev/hda, /dev/hdb, v.v. . . đ i v i đĩa và /dev/hda1, /dev/hda2, v.v. . . – đ i v i các phân vùng.

28

Cài đ t h đi u hành Linux

Vi c phân chia đĩa thành các phân vùng là c n thi t, b i vì Windows và Linux s d ng các cách lưu tr thông tin trên đĩa và sau đó đ c chúng t đĩa khác nhau. Chính vì th t t hơn h t là dành cho m i h đi u hành m t (ho c th m chí m t vài như chúng ta s th y dư i) phân vùng riêng. Đ u tiên chúng ta hãy xem xét m t trư ng h p đơn gi n – dung lư ng đĩa c a b n đ c không vư t quá 8,4 Gbyte (nói chính xác hơn – s cylinder không vư t quá 1024). Trong trư ng h p này m i th đ u đơn gi n: b n đ c ch vi c chia đĩa làm sao đ đ ch cho h đi u hành s cài đ t. Có th s d ng d li u cho bi t kích thư c đĩa nh nh t c n thi t đ cài đ t h đi u hành v i c u hình cơ b n trong b ng 2.2. B ng 2.2: Nhu c u s d ng không gian đĩa c a HĐH H đi u hành Windows 95 Windows 98 Windows NT Windows 2000 Linux Red Hat 6.2 (Workstation v i KDE) Yêu c u 100 Mbyte 200 Mbyte 200 Mbyte 700 Mbyte 700 Mbyte

Tuy nhiên xin hãy nh r ng, không nh ng ph i tính kích thư c các t p tin c a b n thân h đi u hành, mà còn ph i tính c kích thư c c a các chương trình b n đ c d tính ch y. Và còn ph i dành m t ph n d tr không nh cho các chương trình s cài đ t sau này (không th tránh kh i!). Hãy tính r ng, 700 Mbyte dành cho Linux trong b ng nói trên ch dành cho các chương trình cài đ t cùng v i Linux theo m c đ nh, trong s đó có, ví d , chương trình so n th o r t m nh Lyx. Đ i v i Windows cũng tương t như v y. Theo kinh nghi m c a tác gi thì đ làm vi c v i Windows 95/98, Windows NT và Linux các phân vùng v i kích thư c 800-1000 Mbyte là đ (t t nhiên, n u b n đ c không cài đ t các gói chương trình l n, như OpenOffice.Org), còn đ i v i Windows 200 thì c n phân vùng l n hơn. Bây gi chúng ta s xem xét v n đ chia các phân vùng cho Linux. đây không th ch chia m t phân vùng. Th nh t, c n chia m t phân vùng swap riêng bi t cho Linux. Khi xác đ nh dung lư ng c a phân vùng swap Linux c n tính đ n nh ng y u t sau: • Trong Linux, RAM và không gian swap h p l i t o thành b nh o chung. Ví d , n u b n đ c có 256 MByte RAM và 128 Mbyte không gian swap, thì s có 384 Mbyte b nh o. • Đ làm vi c v i Linux c n ít nh t 16 Mbyte b nh o, vì th n u b n đ c ch có 4 Mbyte RAM, thì c n phân vùng swap không nh hơn 12 Mbyte. • Kích thư c c a phân vùng swap có th l n bao nhiêu tùy thích, tuy nhiên không c n c u hình quá nhi u n u không c n thi t. Thông thư ng ch c n dùng swap khi máy ít b nh RAM ho c ch y máy ch v i nhi u ng d ng

1 Gbyte là đ ) s ch a h th ng t p tin g c (/). trong trư ng h p ch có m t đĩa nh . Như đã nói trên. Còn phân vùng th ba đư c g n vào thư m c /usr. Trên máy tính v i 16 Mbyte RAM khi cài đ t Linux v i c u hình chu n và các chương trình ng d ng chu n thì 48 Mbyte không gian swapping là đ . Ví d . ho c đơn gi n là mu n cài đ t m t b n phân ph i khác. thì khi cài đ t l i nh ng d li u đã làm ra và ghi nh trong thư m c cá nhân s b m t (n u không có b n sao chép). c n đ t chương trình kh i đ ng trong ph m vi 1024 cylinder đ u tiên.2. Còn n u như b n đ c có 128 Mbyte RAM hay nhi u hơn. đ i v i Linux có th đ t thư m c g c cùng v i thư m c con /boot vào các cylinder “th p” (trong vòng 1024 đ u tiên). Trong tiêu chu n v h th ng t p tin c a Linux FHS (c th xin xem chương ??) cũng có l i khuyên v vi c đ t thư m c /usr lên m t phân vùng riêng. cũng như không nh t thi t ph i đ t vào phân vùng ch a các t p tin khác c a HĐH. Còn n u cài đ t Linux v i c u hình nh nh t. s b m t c nh ng chương trình đã cài t mã ngu n. Theo tác gi th y. c n nh r ng kích thư c quá l n có th là vô ích. Tuy nhiên. Vi c phân chia như v y d a trên nh ng lý l sau. có nhà chuyên gia khuyên nên dành cho h th ng t p tin Linux ba phân vùng (n u tính c swap thì thành 4). NT Loader không nh t thi t ph i đ t vào phân vùng NTFS. thì không c n đ n không gian swap. Như v y trong trư ng h p này. Dù HĐH Linux có n đ nh và đáng tin c y đ n đâu. ch nên suy nghĩ v v n đ dung lư ng c a phân vùng swap khi có m t đĩa nh và ít b nh RAM.5 Chu n b các phân vùng trên đĩa 29 n ng. thì nh ng chương trình nói trên s đư c gi l i và có th s làm vi c (r t có th c n vài c u hình nh ) sau khi cài đ t l i h th ng. thì th nh tho ng cũng c n cài đ t l i. T t c các ph n còn l i c a Linux và các chương trình h tr theo nguyên t c có th đ t vào m t phân vùng. Trong trư ng h p ngư c l i hãy phân chia đ t ng s dung lư ng c a b nh o (g m RAM và phân vùng swap) không nh hơn 128 Mbyte. thì phân vùng này có th không c n thi t. Nhân ti n. kích thư c chính xác c a không gian swap ph thu c l n vào chương trình s đư c cài đ t. T t nhiên.2 • Khi tính kích thư c c a không gian swapping. nh ng ý ki n nói trên đã đ đ b n đ c t tìm ra phương án phân chia đĩa c a mình. Ví d . Bây gi chúng ta xem xét trư ng h p đĩa v i s cylinder l n hơn 1024. Ph n l n nh ng gói chương trình này đư c cài vào thư m c /usr. vi c đ t h th ng t p tin Linux lên vài phân vùng riêng r là có ý nghĩa. Phân vùng th hai dành cho thư m c /home. Ngoài ra. ho c vì ít kinh nghi m s d ng nên làm h ng t p tin h th ng quan tr ng. T nh ng gì đã nói đ n ph n trư c (h n ch dung lư ng đĩa c ng). Phân vùng th nh t (theo ý ki n cá nhân tác gi . còn các thư m c khác – ch nào tùy thích. Nói chung. nh ng đ ngh c a tác gi cho ra b ng t ng k t sau: 2 Xin cám ơn bác Tony Lý v m c này . N u dành cho thư m c này m t phân vùng riêng và khi cài đ t không đ nh d ng l i chúng. hay cài b ng phương pháp khác. N u như t t c đư c cài đ t vào m t phân vùng. Trong t t c m i trư ng h p t t nh t tránh dùng swap vì nó ch m hơn RAM nhi u. b n đ c mu n c p nh t phiên b n m i c a b n phân ph i.

N u như b n đ c có 2. Th nh t. thì hãy tìm chương trình Partition Magic c a công ty Power Quest (http://www. k c trong trư ng h p h th ng có v n đ . Và không c n gì hơn ngoài chương trình này. n u như phân chia đĩa tr ng. b n đ c có th kh i đ ng t đĩa m m DOS (t m th i khi chưa làm quen v i Linux m t cách “tư ng t n”) và th y đư c r ng đĩa c ng làm vi c bình thư ng. vì FAT16 s d ng không gian đĩa r t không h p lý. • phân vùng chính ti p theo dành cho thư m c g c (/). trong đó có Linux.5. kích thư c kho ng 1 Gbyte. c n l a ch n công c đ đưa k ho ch này thành hi n th c. Nhưng chúng ta đang xem xét trư ng h p đã có HĐH nào đó trên đĩa và c n phân chia đĩa mà không làm m t thông tin. Tuy nhiên. không ch a b t ký d li u nào. Windows NT/2000/XP. v i đ nh d ng FAT16 (DOS).com) và s d ng chương trình này. fdisk không thích h p cho nh ng m c đích như v y. Nh ng l i khuyên này đưa ra v i gi thi t r ng. N u như trên máy đã cài đ t Windows NT hay có FAT32. thì m t phân vùng FAT16 cũng không th a. theo ý ki n c a ngư i dùng thì không nên s d ng chương trình này. nh ng ngư i dùng Linux m i – n u như mu n phân chia l i đĩa mà không làm m t thông tin. b n đ c ch có m t đĩa c ng. Ngư i ta nói r ng như v y tăng t c đ làm vi c trong Linux (cũng d hi u vì đ u đ c ít ph i ch y hơn). ph c v cho phân chia đĩa. Nhưng không nên đ phân vùng này l n. trên m i h đi u hành đ u có phiên b n riêng c a chương trình này. . • trong phân vùng m r ng t o các phân vùng lôgíc cho m i HĐH s cài đ t: Windows 98.30 Cài đ t h đi u hành Linux • ph n kh i đ ng c a t t c các h th ng Microsoft đ t vào phân vùng chính đ u tiên c a đĩa.2 Chương trình đ phân chia đĩa Sau khi hoàn thành k t ho ch chia đĩa.powerquest. còn trong /usr – chương trình s cài đ t). Th hai. Vì th l i khuyên c a tác gi v i b n đ c. • ph n còn l i c a đĩa đ t thành phân vùng m r ng. và đ ng th i cho các h th ng t p tin /home và /usr c a HĐH Linux (trong /home s đ t các t p tin riêng c a ngư i dùng. Chương trình phân chia đĩa đư c bi t đ n nhi u nh t là fdisk. h th ng t p tin FAT16 đư c h tr trên m i HĐH. Trong thành ph n các b n phân ph i Red Hat và BlackCat (r t có th trong các b n phân ph i khác) có chương trình fips. • phân vùng chính th ba dành cho swap c a Linux (l i khuyên v kích thư c c a phân vùng này xem trên). ch có đi u phân vùng swap t t hơn đ t trên đĩa khác v i đĩa dành cho Linux. thì có th đ Windows trên phân vùng đ u tiên. 2. vì th phân vùng này có th ph c v cho vi c trao đ i t p tin gi a các h th ng. T t nhiên. Chính vì v y hãy dành cho phân vùng này kho ng 256 ho c 512 Mbyte. n u như b n đ c ch có Windows 95 v i FAT16. thì v n s d ng đư c nh ng l i khuyên này.

nghĩa là trình kh i đ ng OS Loader cũng đã đư c cài đ t. N u HĐH Windows NT đã đư c cài đ t. ntdetect. Và như th có th s d ng chương trình này đ kh i đ ng Linux. Cách tính kích thư c c a chúng đã nói trên.6 Windows NT và Linux: kh i đ ng qua NT OS Loader Trong ph n này. không ch t o đư c phân vùng m i t ch tr ng trên đĩa. và m i thao tác cũng như thay đ i đ u th y rõ ràng. s d ng đ đ c các đĩa m m khác. trong quá trình cài đ t nh t đ nh ph i t o ra các đĩa m m kh i đ ng Linux. t t c nh ng cài đ t và c u hình trư c đó s đư c ghi l i). Đây cũng là m t phương án kh i đ ng. Tác gi cho r ng. Chương trình t o đĩa ph c h i Windows 2000/XP có th ch y t trình đơn h th ng (l nh Backup trong Start/Program/Accessories). Tác gi hy v ng r ng b n đ c đã sao lưu nh ng thông tin có giá tr c a mình. 3. sau khi kh i đ ng h th ng không còn yêu c u đĩa m m n a. mà còn có th di chuy n các phân vùng đã có theo ý mu n. Chúng ta gi thi t là Windows NT đã đư c cài vào phân vùng /dev/hda2 (n u như b n đ c nh . khi nói v Windows NT xin ng m hi u c Windows 2000 và NT. 2. 2. chương trình này (th m chí trong phiên b n dành cho DOS) cung c p m t giao di n đ h a d s d ng có h tr chu t. có th b nó ra kh i .6 Windows NT và Linux: kh i đ ng qua NT OS Loader 31 Th nh t. tùy thu c vào b n phân ph i) khi đư c h i có t o đĩa m m kh i đ ng hay không. Cài đ t Linux theo ch d n c a b n phân ph i. Ngoài ra. Khi t o phân vùng c n đ ý không cho ranh gi i gi a các phân vùng c t l n nhau. T c là c n tr l i “Yes. nh ng thông tin đã đưa đ đ b n đ c l p k ho ch và th c hi n vi c phân chia đĩa thành các phân vùng. Th hai. Khi này. r i sao chép lên đó các t p tin ntldr. và hơn n a khác v i đĩa m m kh i đ ng DOS. Các bư c cài đ t có th mô t như sau: 1. Đ t o đĩa m m kh i đ ng ch c n đ nh d ng l i đĩa m m. Vì th ti p theo chúng ta s xem xét các phương án cài đ t hai HĐH trên m t máy tính. Tuy nhiên . vì “quan h ” c a chúng đ i v i vi c cài đ t Linux hoàn toàn gi ng nhau.ini t thư m c g c c a đĩa kh i đ ng NT. Đĩa m m này s đư c dùng đ n sau. thì trư c khi b t đ u c n chu n b đĩa m m kh i đ ng và ph c h i Windows NT.com và boot. N u như b n đ c chưa cài đ t Linux bao gi . make a BOOT DISK” (hay tương t th . Trong khi cài đ t c n chú ý đ n nh ng đi m sau: • th nh t.2. có th s d ng đĩa m m này đ kh i đ ng Linux. Dùng chương trình Partition Magic đ l y m t ph n đĩa tr ng và t đó t o ra phân vùng v i d ng ext2(3) (h th ng t p tin Linux) và phân vùng swap. chương trình này cho phép phân chia l i đĩa mà không làm m t thông tin (t c là. Đi u này r t quan tr ng v i ngư i dùng m i. /dev/hda1 s dành cho phân vùng FAT16).

4. t p tin này s c n đ trình kh i đ ng Windows NT/2000 có th kh i đ ng Linux. n u như b n đ c cài LILO vào MBR. Vì th n u b n đ c cài LILO vào MBR. Đĩa m m này còn c n thi t cho c u hình đ kh i đ ng nhi u HĐH. V n đ ch . nhưng t t hơn h t là b n đ c cài LILO ngay l p t c vào sector đ u tiên c a phân vùng đã cài Linux. [root]# mount -t vfat /dev/fd0 /mnt/floppy chuy n vào thư m c /mnt/floppy [root]# cd /mnt/floppy và th c hi n câu l nh [root]# dd if=/dev/hda3 of=/mnt/floppy/bootsect. ch c n sao chép sector kh i đ ng qua đĩa m m như đang trình bày. đ nh d ng MBR t o b i LILO và Windows (DOS) khác nhau. 3 .lnx trong thư m c g c c a đĩa C:. 5. Sao chép sector kh i đ ng c a Linux vào m t t p tin. Ti p theo c n kh i đ ng l i đ vào Windows NT. Chúng ta gi thi t Linux đư c cài vào phân vùng /dev/hda3. Tác gi không bi t (chưa th ) có th kh i đ ng không c n đĩa m m không. thì không ph i m i th đã h ng h t. T m th i nhân Linux còn chưa h tr t t vi c ghi lên phân vùng NTFS. thì đây là kh năng duy nh t). Ch s d ng trong trư ng h p “b t đ c dĩ”. ch không ph i vào sector kh i đ ng chính c a đĩa (MBR). vì th không nên s d ng thư ng xuyên.32 Cài đ t h đi u hành Linux cách kh i đ ng này cũng có đi u ti n. b ng câu l nh: [root]# shutdown -h now Ghi chú: n u đĩa C: (/dev/hda1) có đ nh d ng FAT.lnx bs=512 count=1 đ ghi n i dung sector kh i đ ng c a đĩa /dev/hda3 vào t p tin /mnt/floppy/bootsect. Như v y LILO s đư c cài vào sector đ u tiên c a /dev/hda3 Theo nguyên t c.lnx3 6. K t qu cu i cùng (kh i đ ng qua NT Loader) v n có th đ t đư c nhưng c n b ra m t chút công s c. Tác gi cũng s nói cách ph c h i. Vi c sao chép th c hi n như sau: đ u tiên g n m t đĩa m m tr ng (m i mua thì càng t t). • th hai. kh i đ ng Linux b ng đĩa m m (n u như b n đ c cài LILO vào phân vùng c a Linux và không đ ng gì đ n MBR. n u phân vùng chính đ u tiên có đ nh d ng NTFS. thì có th t o t p tin bootsect. khi cài đ t Linux c n cài LILO vào sector đ u tiên c a phân vùng dành cho thư m c g c (/) c a Linux. Tuy nhiên đây cũng không có v n đ gì. Sau khi cài đ t xong. thì c u ph c h i l i MBR c a Windows.

đ u t p tin này có liên k t đ n phân vùng kh i đ ng theo m c đ nh. 7. 4. Dùng b t kỳ trình so n th o nào. Vi c còn l i là kh i đ ng l i máy tính m t l n n a. ví d . Còn bây gi chúng ta s xem xét trư ng h p b n đ c (do vô tình hay c ý) cài đ t LILO vào b n ghi kh i đ ng chính c a đĩa (Master Boot Record. Ch y hai l nh này theo th t đã ch ra. trong ví d này là /dev/hda3 . ví d .init ch a trong đó (nh ng t p tin này có th n!). N u ch n LINUX. Trong trình đơn (th c đơn) c a trình kh i đ ng c n ch n l nh Recover. và vi c kh i đ ng Windows NT (bư c th 6 trên) là không th . 5. Đ c đi m đ nh n ra phân vùng này là hai t p tin ntldr và boot. m c dù trong m t s bài báo nói cách ph c h i MBR như v y không ph i lúc nào cũng làm vi c.lnx="LINUX" (t t nhiên.conf. Nh p l nh cd /etc và m t p tin lilo. Trong Windows 2000 có các l nh chuyên dùng fixboot và fixmbr (ch y t console ph c h i h th ng). và trong trình đơn ch n h đi u hành s có LINUX.lnx có th đ t thu c tính ch đ c (read-only). đ thay th giá tr này thành phân vùng đã cài Linux lên (chính xác hơn là thành phân vùng đư c g n như g c (/) c a Linux). r i ch n ch đ Command mode. N u như b n đ c không nh đã cài Linux vào đâu. 1. thì c n ghi cái đó. n u không có thì b n đ c c n tìm m t máy khác đang ch y Windows NT r i t o). MBR). Trong trư ng h p này b n ghi kh i đ ng Windows NT (hay 2000) s b xóa. ch không mu n dùng LILO.ini và thêm vào dòng sau: C:\bootsect. t c là thay th /dev/hda thành /dev/hda3.6 Windows NT và Linux: kh i đ ng qua NT OS Loader 33 Vì MBR chưa có gì thay đ i. thì LILO s đư c ch y và sau đó nó (LILO) s n p Linux. Ph c h i l i b n ghi kh i đ ng chính c a đĩa. Sau đó Windows 2000 s kh i đ ng bình thư ng. /dev/hda. Sau đó đăng nh p vào tài kho n nhà qu n tr (administrator).) 8. 3. T p tin bootsect. N u như b n đ c v n còn mu n s d ng trình kh i đ ng OS Loader c a NT. trong d u ngo c kép b n đ c có th đ t tên b t kỳ. S d ng câu l nh fdisk /mbr. hay chính xác hơn là vào thư m c g c c a phân vùng mà t đó kh i đ ng Windows NT. thì hãy ch y câu l nh mount và tìm k t qu tương t như sau4 : 4 có nghĩa là tìm phân vùng đã g n vào thư m c g c /. Sau đó tìm t p tin boot. Trong NT c n sao chép t p tin bootsect. nên Windows NT s kh i đ ng. N u Linux đư c cài vào phân vùng /dev/hda3. Kh i đ ng l i máy tính t đĩa m m kh i đ ng Linux và đăng nh p vào h th ng v i quy n ngư i dùng root. 2. Kh i đ ng Windows NT t đĩa m m kh i đ ng (đã t o trư c khi cài đ t Linux.2.lnx vào thư m c g c c a đĩa C:. Đây có th là phân vùng FAT16 hay phân vùng NTFS. CoolEdit c a Midnight Commander. thì nh ng bư c trên có thay đ i m t chút: thay cho bư c th 6 c n làm các thao tác sau. Tác gi dùng l nh này thành công.

b n c n m t t p tin c u hình ‘menu. thì l a ch n t t hơn cho trình kh i đ ng là chương trình có trong thành ph n c a m i b n phân ph i HĐH Linux – GRUB (GRand Unified Bootloader). 2. Hãy xem ví d m t t p tin như v y dư i đây: # GRUB example configuration file on the teppi’s openSUSE system. M c dù vi c t đ ng c u hình này h t s c thu n ti n. 7. b n ghi kh i đ ng c a Windows đư c gi nguyên v n. ví d Xandros còn t đ ng tìm th y nh ng h đi u hành đã có này và thêm chúng vào t p tin c u hình c a GRUB.7 S d ng trình kh i đ ng GRUB Như đã nói trong ph n l a ch n chương trình kh i đ ng. nhưng s có ích n u b n bi t đư c cách c u hình Linux đ x lý nh ng l i có th x y ra và hơn th n a bi t cách c u hình đ kh i đ ng h đi u hành mong mu n khi không có t đ ng c u hình. Đây chính là đi u chúng ta c n. Ch y l nh /sbin/lilo đ ghi trình kh i đ ng vào phân vùng /dev/hda3 (c n ch y l nh lilo không có tham s ). n u trên máy đã cài Windows 98 v i h th ng t p tin FAT16.7. và ph c h i MBR c a Windows.34 /dev/hda3 on / type reiserfs (rw) Cài đ t h đi u hành Linux 6. M t s b n phân ph i. S có c nh báo v vi c phân vùng không ph i là đ u tiên trên đĩa. Last modification on Sun Apr 2 22:22:11 MSD 2006 color white/blue black/light-gray . D dàng đoán ra r ng.2 C u hình GRUB GRUB có m t giao di n trình đơn đ t đó ngư i dùng có th ch n m t m c (m t h đi u hành) b ng các phím mũi tên r i nh n <Enter> đ kh i đ ng. Quá trình cài đ t Linux k t thúc đây. B n đ c đã có th ch n HĐH s kh i đ ng và đi u khi n máy tính c a mình. Chúng ta s xem xét c u hình GRUB trong ph n ti p theo. “quy trình” ph c t p v i hai l n kh i đ ng l i ch đ chuy n sector kh i đ ng Linux t MBR vào sector đ u tiên c a phân vùng dành cho Linux. # Modified by YaST2. Đ dùng đư c trình đơn đó. Thông thư ng t p tin này đư c t o ra khi cài đ t. 2.7. Nh đó sau khi cài đ t b n có th ch n kh i đ ng Linux ho c h đi u hành (thư ng là Windows) đã có. 2. Trong nh ng phiên b n m i c a các b n phân ph i Linux m i khi này có th ch n c u hình cho nh ng h đi u hành đã có trên máy.1 Cài đ t GRUB Cách d nh t đ có th cài đ t trình kh i đ ng GRUB là ch n dùng trình kh i đ ng này trong quá trình cài đ t h th ng Linux c a b n.lst’ n m trong thư m c kh i đ ng /boot. Th c hi n các bư c 6-8 như trên.

trong GRUB vi c đánh s đư c b t đ u t ‘0’ ch không ph i ‘1’. Như b n th y trong t p tin c u hình trên. nên b n có th nh p b t kỳ th gì vào phía sau. Đây là m t đi m m nh c a GRUB so v i LILO.v.0)/vmlinuz root=/dev/hda5 vga=0x31a selinux=0 splash=silent resume=/dev/hda7 showopts initrd (hd0.3). ph n th hai – “Windows”. Hãy nh l i.7 S d ng trình kh i đ ng GRUB default 0 timeout 8 ###Don’t change this comment . Có th b n đã đoán ra nh ng dòng b t đ u b ng ký t ‘#’ là nh ng dòng chú thích. Tùy ch n timeout cho bi t GRUB s kh i đ ng m t cách t đ ng sau kho ng th i gian ch ra (tính theo giây) n u không nh n phím nào. đ u t p tin là nh ng thi t l p chung (global options). .2. ph n đ u tiên là đ kh i đ ng “SUSE LINUX 9.0)/initrd-xen 35 ###Don’t change this comment . Và vì l nh này hi n th tham s m t cách nguyên v n.0)/vmlinuz-xen root=/dev/hda5 vga=0x31a selinux=0 splash=silent resume=/dev/hda7 showopts module (hd0.YaST2 identifier: Original name: windows### title Windows map (hd0) (hd1) map (hd1) (hd0) rootnoverify (hd1. S ‘0’ ch ra đó là h đi u hành th nh t trong danh sách (t c là SuSE Linux 9. Ngoài dòng chú thích GRUB cũng b qua nh ng dòng tr ng. v. Khác v i trư ng h p LILO. Trong trư ng h p này là sau 8 giây. nh ng tùy ch n có liên quan đ n giao di n c a trình đơn. B n có th ghi b t kỳ câu gì mong mu n vào dòng này và không nh hư ng gì đ n công vi c c a chương trình.YaST2 identifier: Original name: xen### title XEN kernel (hd0. Sau nh ng thi t l p chung là ph n thi t l p cho t ng h đi u hành c th .0)/initrd ###Don’t change this comment . .YaST2 identifier: Original name: floppy### title Floppy root (fd0) chainloader +1 Tác gi nghĩ r ng c n gi i thích c th hơn m t chút v t p tin này. .gz dom0_mem=196608 module (hd0. Tùy ch n default ch ra h đi u hành kh i đ ng theo m c đ nh (n u không đ ng vào bàn phím khi kh i đ ng).0) makeactive chainloader +1 ###Don’t change this comment . sau khi thay đ i c u GRUB không c n ph i ch y b t kỳ l nh nào đ nh ng thay đ i này có hi u l c.0)/xen. Chúng đư c đ t trư c các m c b t đ u b ng ‘title’.YaST2 identifier: Original name:linux### title SUSE LINUX 9. M i ph n đ u b t đ u b ng l nh ‘title’ theo sau là tên s hi n th trong trình đơn. Chúng s đư c c p nh t m t cách t đ ng trong l n kh i đ ng sau.3 kernel (hd0.3”. Tùy ch n color dùng đ ch n màu cho trình đơn (hãy th nó!).

2. 2.1 S d ng trình kh i đ ng LILO Cài đ t và c u hình LILO Gi ng như trư ng h p Windows NT.8 2.conf và câu l nh /sbin/lilo.4. ví d khi MBR là trình kh i đ ng c a MS-DOS hay Windows.conf có d ng g n như sau: boot = /dev/hda2 compact delay = 50 # message = /boot/bootmesg. LILO đư c c u hình b ng t p tin /etc/lilo. Cách chia đĩa đã nói trên. Trong trư ng h p đó MBR c n ph i có kh năng n p LILO. 1. T o các đĩa m m kh i đ ng theo nguyên t c là không b t bu c. Trong ví d này chúng ta s coi như thi t b /dev/hda1 là phân vùng v i DOS/Windows. C n nh r ng. Dùng chương trình Partition Magic đ l y ph n không gian đĩa còn tr ng và trên đó t o ra m t phân vùng ext2(3) (h th ng t p tin Linux) và m t phân vùng swap. Trình kh i đ ng LILO không b t bu c ph i cài đ t vào b n ghi kh i đ ng chính c a đĩa. Tuy nhiên tác gi chưa nhìn th y s c n thi t c a ng d ng này (n u đã ch n LILO làm trình kh i đ ng chính thì hãy s d ng cho “tr n b ”).3 và 2. thì trong quá trình cài d t Linux c n ch n phương án cài LILO vào b n ghi kh i đ ng chính (Master Boot Record).5. n u b n mu n s d ng trình kh i đ ng LILO. còn phân vùng /dev/hda2 ch a Linux. vì th chúng ta s không xem xét đ n.txt root = current image = /boot/vmlinuz-2. Câu l nh này dùng đ cài đ t (hay cài đ t l i) LILO. nhưng tác gi khuyên b n đ c nên làm. N u dung lư ng đĩa c ng vư t quá 8.5 4. Bư c ti p theo c n c u hình LILO đ có th kh i đ ng các HĐH theo l a ch n.22 label = linux read-only other = /dev/hda1 Ghi chú.36 Cài đ t h đi u hành Linux T t nhiên đây không ph i là t t c nh ng kh năng s d ng c a GRUB. Trong trư ng h p đó /etc/lilo.4 Gbyte thì hãy đ c k các ph n 2. Sau m t th i gian làm vi c v i Linux và có đ kinh nghi m b n s bi t cách tìm thêm thông tin v trình kh i đ ng tuy t v i này. Cài đ t Linux theo ch d n đi kèm v i b n phân ph i. LILO có th n m b n ghi kh i đ ng c a phân vùng chính đư c kích ho t và ch a thư m c g c c a Linux ho c th m chí trên phân vùng lôgíc trong phân vùng m r ng.8. Chúng ta xem xét m t ví d nh c a t p tin c u hình LILO. chúng ta s đưa ra các bư c c n th c hi n đ có th kh i đ ng nhi u HĐH. nhưng đ i v i ngư i dùng m i thì như v y là đ . 3. Trư c khi cài đ t Linux hãy chu n b đĩa m m kh i đ ng Windows. 5 .

và LILO kh i đ ng thành công Windows NT.conf. Windows NT và Windows 98. vì ph n c u hình tương ng v i Linux n m đ u tiên trong t p tin. s kh i đ ng Linux theo m c đ nh.1 giây).2. N u đ t dòng (g i là ph n nh thì t t hơn) other = /dev/hda1 trong t p tin /etc/lilo. t c là thay đ i bi n table. Ch c n đ t th i gian ch kh i đ ng trong t p tin boot. N u b n đ c mu n kh i đ ng Windows tr c ti p t ph n nh sau vào /etc/lilo. 37 Dòng compact b t ch đ nén t p tin map – t p tin ch a đ c tính c a nhân đư c kh i đ ng. LILO.conf: other = /boot/bootsect.) Đ ng quên r ng. Trong m i ph n như v y có m t dòng label. Trên dòng này ghi tên c n nh p vào d u nh c LILO hay tên s hi n th trong trình đơn c a LILO đ có th ch n HĐH mu n kh i đ ng.conf theo ý mu n. Có th ch ra h đi u hành đư c kh i đ ng theo m c đ nh khi thêm m t dòng có d ng default=dos. c n ch y câu l nh /sbin/lilo đ nh ng thay đ i có hi u l c.8 S d ng trình kh i đ ng LILO table = /dev/hda label = dos Vài l i gi i thích cho ví d : Dòng boot cho bi t thi t b kh i đ ng. Dòng table=<device> cho bi t tên thi t b ch a b ng phân chia đĩa. đ không th y trình đơn kh i đ ng c a NT Loader. Tuy nhiên.dos l y t thư m c g c c a đĩa ch a NT Loader. Câu l nh này (trong tài li u . sau khi thay đ i ch d n đ n b ng phân chia đĩa. c n th c hi n câu l nh /sbin/lilo.dos label = win trong đó bootsect. thì trong thư m c g c c a đĩa /dev/hda1 (đĩa C: trong h th ng thu t ng Microsoft) c n có trình kh i đ ng ph (không ph i là chính). n u vì m t lý do nào đó b n mu n th y trình đơn này thì giá tr timeout trong t p tin boot. t c là s d ng tên đã đ t trên dòng label. Câu l nh message dùng đ đưa ra thông báo theo ý mu n khi kh i đ ng. Trên m t máy c a tác gi đó n m trình kh i đ ng NT Loader (vì Windows NT đư c cài đ t trư c Linux).ini c n đ t khác không (th i gian ch đư c tính theo giây). Sau khi s a xong t p tin /etc/lilo. trong trình đơn c a LILO n u ch n dos thì s hi n ra trình đơn c a NT Loader r i t đó ch n m t trong hai HĐH Windows đ kh i đ ng). N u như tên không đư c nh p sau kho ng th i gian ch trên dòng delay (tính theo ph n mư i giây – c n nhân v i 0. thì hãy thêm 5. (M t s h đi u hành có công c khác đ xác đ nh là đã đư c kh i đ ng t phân vùng nào. Đi u này có th c n thi t khi mu n kh i đ ng c Windows 98 t trình đơn c a NT Loader (trong trư ng h p này s có 3 HĐH: Linux. m i ph n tương ng v i m t h đi u hành s kh i đ ng theo l a ch n c a ngư i dùng. LILO s không đưa thông tin v phân chia đĩa cho h đi u hành đư c kh i đ ng n u bi n này không đư c đưa ra. tính năng (nén) này tăng t c đ c a kh i đ ng đ u.ini b ng không. thì s kh i đ ng HĐH theo m c đ nh. Trong ví d này. B t đ u t dòng image là các ph n nh c a t p tin c u hình.

không nh t thi t ph i dùng /boot/boot. mà không thay đ i b ng phân chia đĩa. Nhưng c n bi t r ng. câu l nh này ch làm vi c đúng v i đi u ki n là thư m c LILO (t c là /boot) không thay đ i k t khi cài đ t. n u không còn cách ph c h i nào khác đơn gi n hơn. Câu l nh đ th c hi n có d ng: [root:~#] dd if=/boot/boot.NNNN. thì n i dung cũ c a sector này s t đ ng đư c ghi nh vào m t t p tin. 0300 – tương ng /dev/hda. 6. Ho c LILO không đư c cài đ t. và cách kh c ph c (n u có th ). N u kh i đ ng b b ngưng gi a ch ng. và không đ ng gì đ n b ng phân chia đĩa). N u cho thêm tùy ch n -v. t c là ch ch y th c u hình m i. ví d . thì nó không b ghi đè lên. Khi LILO đư c n p. L nh này ch thay đ i mã chương trình kh i đ ng n m trong MBR.NNNN có th s d ng đ ph c h i n i dung cũ c a sector kh i đ ng. N u t p tin này đã có trên đĩa. Khi này m i ch cái bi u th s k t thúc m t hành đ ng nào đó hay k t thúc m t bư c n p LILO. MBR c a MS-DOS có th đư c ph c h i b ng cách kh i đ ng vào DOS t đĩa m m (CD) r i ch y câu l nh fdisk /mbr (xem trên). • Không ch cái nào hi n ra – không có ph n nào c a LILO đư c n p.38 Cài đ t h đi u hành Linux hư ng d n g i là map-installer) cài đ t trình kh i đ ng ph . nó đưa ra màn hình t “LILO”. . hãy th c hi n câu l nh này v i tham s -t. v.v. Khi /sbin/lilo ghi đè n i dung m i lên sector kh i d ng. b n ghi sector kh i đ ng. . trong đó NNNN tương ng v i s c a thi t b . Cũng có th ph c h i MBR cũ khi c n thi t b ng câu l nh /sbin/lilo v i tùy ch n -u. thì qua s ch cái đưa ra có th nh n đ nh v nguyên nhân xu t hi n v n đ . T p tin /boot/boot.0300 of=/dev/hda bs=446 count=1 hay [root:~#] dd if=/boot/boot. Khi có tham s này s th c hi n t t c các th t c cài đ t trình kh i đ ng. Trư c khi ch y /sbin/lilo đ thay đ i bư c kh i đ ng. ho c phân vùng ch a LILO chưa đư c kích ho t. thì b n đ c s đư c bi t thêm thông tin chi ti t v nh ng gì l nh /sbin/lilo s th c hi n. mà s đư c kích ho t trong l n kh i đ ng ti p theo. và b ng phân chia đĩa. Sau khi cài đ t l i trình kh i đ ng c n kh i đ ng l i máy tính và th các phương án kh i đ ng khác nhau đ ki m tra.0800 of=/dev/hda bs=446 count=1 (bs=446 vì ch ph c h i chương trình kh i đ ng.NNNN. tr vi c thay đ i t p tin map. Theo m c đ nh đó là t p tin /boot/boot. . Đ k t thúc ph n nói v LILO này chúng ta s xem xét vài khó khăn có th xu t hi n khi s d ng LILO. Tuy nhiên có th đ t m t tên khác đ ghi sector kh i đ ng. 0800 – /dev/sda.

8. nhưng nó không th n p b ng mô t t t p tin map. Có th là l i đưa c u trúc hình h c c a đĩa. 2. • LIL — trình kh i đ ng ph đã đư c ch y. và d u kích ho t trong b ng phân vùng s đư c chuy n sang phân vùng MS-DOS (Windows 95/98). mà ti p t c đưa ra m t chu i vô t n các mã l i. Như th . Mà trình kh i đ ng MS-DOS và Windows 95/98 ch “bi t” chuy n quy n đi u khi n cho sector đ u tiên c a phân vùng kích ho t. • LIL. nên cho phép gi i quy t nhi u v n đ c a đĩa l n. . Vì trong ph n l n các trư ng h p phân vùng DOS chi m các vùng đĩa đ u (không có h n ch c a BIOS). Khi có v n đ sau khi cài đ t m t h đi u hành khác sau Linux.3 Chuy n thư m c /boot lên phân vùng DOS Nh ng phiên b n nhân Linux m i nh t h tr kh năng đ t các t p tin c n thi t trên giai đo n kh i đ ng vào h th ng t p tin MS-DOS (hay UMSDOS). trình kh i đ ng c a chúng (không ph thu c vào ý mu n c a b n đ c) đư c ghi vào Master Boot Record (MBR).8. nhưng không ch y đư c nó. • LILO – t t c các ph n c a LILO đư c n p thành công. thư ng có th gi i quy t b ng cách kh i đ ng vào Linux b ng đĩa m m kh i đ ng.b b di chuy n mà ngư i dùng quên không ch y /sbin/lilo. 2. Có th ph c h i l i LILO b ng cách ch y l nh /sbin/lilo (n u LILO đư c cài vào MBR).8 S d ng trình kh i đ ng LILO 39 • L [mã l i] – trình kh i đ ng chính đã đư c n p và đã ch y (t c là đã nh n đư c quy n đi u khi n).2 Cài đ t các h đi u hành khác sau Linux Khi cài đ t MS-DOS và Windows 95/98. r i ch y /sbin/lilo. • LIL? – trình kh i đ ng ph đã đư c n p vào đ a ch không đúng. ho c t p tin boot/boot. • LI – trình kh i đ ng chính đã n p đư c trình kh i đ ng ph . Thông thư ng do l i đưa ra c u trúc hình h c c a đĩa ho c t p tin /boot/boot. N u LILO không d ng l i đây.b b di chuy n mà ngư i dùng quên không ch y /sbin/lilo. n u như b n đ c đ u tiên cài đ t Linux. khi mà thư m c /boot không th n m trên phân vùng dành cho Linux. Mã l i hai ký t cho bi t nguyên nhân c th c a v n đ (cách gi i mã c n tìm trong tài li u k thu t c a LILO). thì Linux s không th kh i đ ng. Thông thư ng thì v n đ n y sinh do đĩa x u (có khuy t t t) hay không đ t đúng c u trúc hình h c c a đĩa. Thông thư ng do l i đưa ra c u trúc hình h c c a đĩa ho c t p tin /boot/boot. và sau đó m i cài đ t Windows 95/98 hay MS-DOS.– b ng mô t trong t p tin map b phá h y. nhưng nó không th n p trình kh i đ ng ph . s a l i t p tin c u hình LILO (thêm ph n nh cho HĐH m i).b b di chuy n mà ngư i dùng quên không ch y /sbin/lilo. ho c kích ho t phân vùng ch a LILO (n u LILO đư c cài vào phân vùng chính). Nguyên nhân thư ng do khuy t t t c a đĩa ho c không đưa đúng c u trúc hình h c c a đĩa. thì v n đ thư ng d gi i quy t.2.

ch c n đ t chương trình – t p tin loadlin. N u như b n đ c mu n quay tr l i DOS.exe không yêu c u ph i cài đ t. c n phân vùng DOS ch đ đ c/ghi.fgan.40 Cài đ t h đi u hành Linux Đ th c hi n phương án kh i đ ng này. Ti p theo chúng ta s ch nói v các t p tin zImage.de) vi t. m t s b n phân ph i còn có gói cài đ t cho chương trình này. khi có phân vùng kích ho t là DOS hay Windows. t o trong đó m t thư m c (ví d .6 Loadlin.exe thành m t công c tuy t v i đ kh i đ ng Linux khi có v n đ v i LILO. có th n p các nhân l n (các bzImage) và các nh đĩa o (initrd) tr c ti p vào vùng b nh n m trên. • C n có nh nén c a nhân Linux (zImage. Chương trình này thư ng có trên các đĩa c a b n phân ph i.73) có kích thư c lên t i 1 Mbyte. thư m c /boot đư c chuy n thành liên k t tư ng trưng đ n thư m c /dos/linux. /dos/linux). Chương trình loadlin.exe. và k t qu là không th kh i đ ng đư c b t kỳ h đi u hành nào (tác gi cũng đã rơi vào trư ng h p như v y). m c dù b n đ c có th thay th zImage thành bzImage 6 . thông thư ng ghi t p tin loadlin. và sau đó DOS đư c thay th hoàn toàn b ng Linux. Kh năng này th c hi n nh chương trình đ c bi t loadlin. mà c ti n trình kh i đ ng Linux nói chung có th đư c t ch c t DOS.exe không có nghĩa là Linux làm vi c dư i DOS.9 Kh i đ ng Linux t MS-DOS b ng loadlin. Vi c s d ng loadlin.exe cung c p cách kh i đ ng Linux t c ng an toàn nh t. do đó. b ng câu l nh reboot. Phiên b n 1. bzImage là đ nh d ng m i hơn (s phiên b n nhân l n hơn 1. Phương án kh i đ ng này đư c khuyên s d ng cho ngư i dùng Linux m i. do Hans Lermen (lermen@elserv. Tuy nhiên.conf.6 c a loadlin.ffm. • Trên máy tính c a b n (t t nhiên v i b x lý 386 ho c cao hơn) c n cài đ t DOS hay WINDOWS 95. nhân khi gi i nén có kích thư c lên t i 2 Mbyte. “không vào hang c p sao b t đư c c p”.exe vào thư m c c a ngư i dùng root 7 Ghi chú.exe và nhân ( nh c a nhân) lên m t trong các đĩa mà DOS nh n ra. Như v y. c n làm gì đ có th s d ng chương trình loadlin. Phiên b n này có th s d ng b nh m r ng. Đ i v i nh ng ngư i dùng m i thì s thu n ti n hơn khi s d ng loadlin. Kh năng này bi n loadlin. v trí m i c a thư m c /boot c n ch ra trong t p tin /etc/lilo.exe Không ch các t p tin kh i đ ng và nhân có th n m trong phân vùng DOS.exe. và cu i cùng ch y l nh /sbin/lilo. Có th dùng chương trình này đ kh i đ ng Linux t CD ho c t đĩa trong m ng mà không c n s d ng đĩa m m kh i đ ng.exe làm vi c v i m i c u hình DOS và có r t ít h n ch . và chuy n t t c các t p tin t thư m c /boot vào đó. ví d . Ph n l n ngư i dùng m i (và không ch h ) không đ kiên nh n đ đ c tài li u r t hay nhưng r t dài (và l i vi t trên ti ng Anh n a) c a LILO. thì ph i kh i đ ng l i máy tính. zImage là đ nh d ng nh phân cũ c a nhân. Vì th h thư ng s d ng LILO không đúng cách.3. 2. vì chương trình này h tr “kh i đ ng lôgíc” c a máy tính.exe đ kh i đ ng và b t đ u tìm hi u Linux. bzImage)7 .

TGZ. Cài đ t Linux vào phân vùng đã chia.exe đ kh i đ ng. còn phân vùng Linux là /dev/hda3): [root]# mount -t vfat /dev/hda1 /mnt/C T o thư m c /mnt/C/loadlin và gi i nén t p tin LOADLIN16. 1. Sau khi k t thúc ph n cài đ t hãy kh i đ ng Linux (n u không có cách nào khác.. 3.22 /mnt/C/loadlin/vmlinuz 4. Gói nén này còn ch a hư ng d n s d ng DOC\MANUAL. Thu n ti n hơn đ đ c hư ng d n này khi ch y chương trình v i tham s more (gi ng trong Linux): C:\LOADLIN> loadlin | more Bây gi chúng ta có th xem xét các bư c cài đ t Linux khi s d ng loadlin. Ví d tên c a t p tin này là vmlinuz-2. Ngoài ra sao chép t thư m c /boot vào thư m c đó c t p tin ch a nh c a nhân Linux.9 Kh i đ ng Linux t MS-DOS b ng loadlin. t p tin tham s ví d DOC\TEST.TGZ vào đó.exe. và ch có ý nghĩa thu n ti n cho s d ng): [root]# cp /boot/vmlinuz-2.exe không có tham s C:\LOADLIN> loadlin thì s nh n đư c hư ng d n s d ng ng n g n.22 t /boot vào /mnt/C/loadlin và đ i tên thành vmlinuz (vi c đ i tên là không nh t thi t.4. và hư ng d n cách đưa các tham s DOC\PARAMS.conf: tìm trong t p tin c u hình dòng “image=. hãy s d ng đĩa m m kh i đ ng).. Sau khi vào DOS hãy chuy n sang thư m c C:\LOADLIN: CD \LOADLIN r i th c hi n l nh: .DOC (đ ng quên r ng chúng là nh ng t p tin DOS). LILO c n cài đ t vào sector đ u tiên c a phân vùng Linux đ không ghi đè lên MBR và không b m t kh năng kh i đ ng vào Windows. G n phân vùng DOS (gi thi t là /dev/hda1.” và b n đ c s th y tên c n thi t phía bên ph i d u b ng.22. Có th tìm th y trên đĩa phân ph i d ng không nén hay trong gói LOADLIN16. N u b n ch y loadlin.exe 41 • Chương trình loadlin.4. Bây gi i kh i đ ng l i máy tính vào DOS tr c ti p (n u b n đ c có Windows 95/98 thì c n nh n phím <F8> khi kh i đ ng đ hi n th trình đơn cho phép ch n DOS).TXT.4. Chia các phân vùng cho Linux (cách làm xem ph n 2. Có th tìm t p tin ch a nh c a nhân c n thi t nh t p tin /etc/lilo.PAR. ho c qua h p tho i l a ch n khi nh n l nh t t máy (shutdown) Windows 95/98. Sao chép t p tin vmlinuz-2.5) 2.2.

C n nói thêm r ng. (Đ ch y giao di n đ h a. c n nh p câu l nh C:\> win). và DOS s đư c kh i đ ng thay cho Windows 95/98.DOC ho c Internet trên trang http://sunsite. V n đ ch . b ng cách thêm vào hai dòng sau (n u chưa có): BootGUI=0 Logo=0 Dòng đ u tiên t t giao di n đ h a.unc.edu/mdw/HOWTO/BootPrompt-HOWTO. máy tính s chuy n vào ch đ DOS trư c.exe có th tìm th y trong t p tin PARAMS.html.html và http://rsphy1. và khi ch y t p tin này. linux.exe vào t p tin (ví d v i tên params) và g i câu l nh đó d ng sau: C:\LOADLIN> LOADLIN @params Kh năng này đ c bi t có ích khi đưa nhi u tham s dòng l nh và khi dòng l nh dài hơn 127 ký t .edu/~gpg109/BootPrompt-HOWTO. n u như có hi n th bi u tư ng Windows. Công vi c duy nh t còn l i là làm sao đ không ph i gõ l nh loadlin v i t t c các tham s sau m i l n kh i đ ng l i. Có th vi t thêm l nh g i loadlin vào t p tin autoexec. đ i v i m t s c c màn hình Linux s đưa ra m t màn hình tr ng r ng sau khi kh i đ ng. sau đó thì ch y Linux.SYS (đây là t p tin văn b n thông thư ng). . Dòng Logo=0 t t vi c hi n th bi u tư ng Windows (c a s ). không đư c kh i đ ng Linux t giao di n đ h a DOS/Windows và c n t t m t vài tùy ch n trong t p tin n C:\MSDOS. Tác gi cho r ng nh ng thông tin đã đưa ra trên đ đ t o t p tin bat c n thi t. n u b n đ c mu n n p nhân cùng v i đĩa RAM: C:\LOADLIN> LOADLIN vmlinuz /dev/ram rw initrd=diskimage Còn có th ghi t t c các tham s c a l nh loadlin. Mô t đ y đ t t c các tham s c a câu l nh loadlin. Bây gi b n đ c có th s d ng cách này đ kh i đ ng Linux.bat ho c t o m t t p tin l nh (ví d .bat).42 Cài đ t h đi u hành Linux C:\LOADLIN> LOADLIN vmlinuz /dev/hda3 ro vga=ask ho c.anu.

N u ngư i dùng đã cài đ t GRUB làm trình kh i đ ng... 3. Ph i làm gì đ có th ti p t c làm vi c v i h th ng Linux? Sau khi làm vi c xong thì t t máy th nào? Có nh ng chương trình nào nên bi t? Trong khi làm vi c có v n đ n y sinh thì tìm câu tr l i đâu? Trong chương này chúng ta s tìm th y câu tr l i cho nh ng câu h i trên. ng i nhìn.1: Màn hình kh i đ ng c a GRUB .1.1 Kh i đ ng HĐH Linux Như v y là vi c cài đ t Linux đã hoàn thành. Hình 3.Chương 3 Kh i đ ng Linux l n đ u V n s kh i đ u nan – Trung Qu c Sau khi cài đ t r t có th b n đ c s không bi t bư c ti p theo ph i làm gì. đ i h th ng kh i đ ng xong và . thì sau nh ng dòng ch BIOS thư ng đưa ra s xu t hi n màn hình d ng như trong hình 3. B t máy tính lên.

và trong khi cài đ t b n quên t o thêm ngư i dùng. Vì th thư ng ch đăng nh p dư i tên ngư i dùng này khi th c hi n các công vi c qu n tr h th ng. Sau khi nh p đúng m t kh u. N u b n đã ch n t đ ng ch y ch đ đ ho thì hãy nh n <Ctrl>+<Alt>+<F1> đ th y màn hình đăng nh p như sau: ThinhQuyen login: Màn hình đăng nh p này xu t hi n trên máy c a tác gi khi kh i đ ng Debian Linux. H th ng s đưa ra câu h i m t kh u: Password: T t nhiên là b n c n nh p vào m t kh u tương ng v i ngư i dùng đã đưa ra. N u đây là l n đăng nh p đ u tiên vào h th ng ngay sau khi cài đ t. có th thêm. M t kh u này là m t kh u đã đưa ra cho ngư i dùng root trong quá trình cài đ t. Phím này thư ng là <Esc>. khi hi n ra dòng m i này thì đ u tiên c n nh p vào tên ngư i dùng. Do đó có th b n đ c s không th y nh ng thông báo này. . 1 . có s d ng màn hình flash. Hãy nh p vào tên ngư i dùng và m t kh u”. N u kh i đ ng b ng đĩa m m thì quá trình cũng tương t nhưng ch m hơn m t chút. Đây là ngư i dùng duy nh t luôn luôn có tài kho n đư c t o ra trong quá trình cài đ t. Ngư i dùng này là ch s h u có toàn quy n đ i v i h th ng bây gi cũng như sau này. thì hãy nh p vào tên ngư i dùng “root” (ngư i dùng cao c p). d ng h th ng v. t c là có quy n truy c p không gi i h n đ n các tài nguyên. Tuy nhiên bây gi v n còn s m đ nói v v n đ này. N u Linux không ph i là h đi u hành (HĐH) duy nh t trên máy tính. N u có đ kiên nh n đ đ c h t cu n sách này. Sau khi nh p m t kh u cũng nh n <Enter>. Nh ng thao tác không c n th n c a ngư i dùng này có th d dàng d n đ n nh ng h u qu khó lư ng. ví d SuSE Linux. th m chí làm h ng h th ng. thì trên màn hình kh i đ ng GRUB s xu t hi n danh sách các h đi u hành tìm th y. hãy nh n phím tương ng đ chuy n v màn hình kh i đ ng bình thư ng. ví d đưa ra nh ng câu chào d ng “Xin chào! Hôm nay là 02 tháng 09 năm 2006. thì h th ng s t đ ng quay tr l i dòng h i tên ngư i dùng login:. đây là m t kh u c a root. Tuy nhiên chúng ta đang trong trư ng h p này. Trong trư ng h p đó.v. thì trên màn hình s xu t hi n r t nhi u thông báo mà t m th i chúng ta s không xem xét ý nghĩa c a chúng1 . N u sau khi nh p vào tên ngư i dùng r i r t lâu sau không vào m t kh u. 3. b n s th y dòng như sau: Trong nh ng b n phân ph i Linux m i. N u đã ch n kh i đ ng Linux thì cu i cùng ngư i dùng ph i th y dòng login:. t c là dòng m i nh p vào tên đăng nh p.2 Đăng nh p vào h th ng Như b n đã bi t. vì th hãy nh p “root” vào dòng login: r i nh n phím <Enter> (<Return>). . T t nhiên màn hình đăng nh p c a b n đ c s khác. thì b n s bi t cách thay đ i màn hình này.44 Kh i đ ng Linux l n đ u N u không ch m vào bàn phím. sau đó nh p vào m t kh u khi có yêu c u đ vào h th ng. xóa nh ng ngư i dùng khác. Có th ch n HĐH mu n kh i đ ng b ng các phím <↑> và <↓> r i nh n phím <Enter>. Cu i cùng xu t hi n màn hình cho phép ngư i dùng đăng nh p vào h th ng.

N u b n đã nh p đúng t t c . N u nh p vào m t kh u không t t (m t kh u quá ng n ho c quá đơn gi n). th i đi m này nó có nghĩa là b n đã đăng nh p vào h th ng m t cách thành công. Vì th c n nh p vào t t c các câu l nh cũng như tham s c a chúng như ch ra trong ví d .2 Đăng nh p vào h th ng [root@ThinhQuyen /root]# 45 Dòng này đư c g i là d u nh c. Sau tên c a câu l nh c n kho ng tr ng và sau đó là tên ngư i dùng. “đăng nh p”) dư i tên ngư i dùng này. ví d . Đ h th ng cho phép ngư i dùng m i nhimlui làm vi c. Chúng ta s g i ch đ này là văn b n đ phân bi t v i ch đ đ ho c a h th ng X Window. thì s xu t hi n dòng c nh báo (d ng Bad password: too short).3. nhưng h th ng v n ti p nh n m t kh u và cho phép ngư i dùng m i đăng nh p vào h th ng. Sau này b n có th thay đ i d ng c a d u nh c này. Xu t hi n d u nh c có nghĩa là h th ng đã s n sàng ti p nh n và th c hi n câu l nh c a ngư i dùng. Trong MS-DOS và Windows(TM) màn hình đen và d u nh c h th ng thư ng đư c g i là ch đ dòng l nh. Câu l nh đ u tiên chúng ta s nh p vào là useradd. c n nói r ng trên b t kỳ h th ng UNIX nào ki u ch cũng đ u đóng vai trò quan tr ng. t c là có phân bi t ch hoa và ch thư ng. thì s xu t hi n thông báo thành công d ng: Password changed. k c ki u ch . trên h th ng s bi t r ng ngư i dùng nhimlui t n t i (chúng ta nói. tên h th ng (ThinhQuyen) và thư m c hi n th i (/root). Tuy nhiên v n chưa th vào h th ng (thư ng nói. và s l i xu t hi n d u nh c c a h th ng. h th ng s h i nh p m t kh u m t l n n a đ ki m tra. b n s không nhìn th y m t kh u vào vì h th ng s không hi n th gì ra. nhimlui: [root]# useradd nhimlui Ngay sau khi nh n phím <Enter> đ ch y l nh này. Trong t t c các ví d ti p theo chúng ta s s d ng d u nh c ch g m có tên ngư i dùng. . Reenter New Password: Đ ng ng c nhiên. Trư c khi đ ngh b n đ c nh p vào câu l nh đ u tiên. New Password: Hãy nh p vào m t kh u. k c d u sao ‘*’ như thư ng th y. Sau khi nh p xong. “m tài kho n cho ngư i dùng nhimlui”). Trong ví d đưa ra trên d u nh c g m tên ngư i dùng (root). c n ph i “t o” thêm cho ngư i dùng này m t kh u b ng câu l nh: [root]# passwd nhimlui S xu t hi n dòng: Changing password for nhimlui. cũng nh n phím <Enter>.

terminal o và shell Như v y là b n đ c đã có kinh nghi m làm vi c đ u tiên ch đ văn b n (hay còn g i là kênh giao tác “console”) c a h th ng Linux. C n ph i nh p vào câu l nh này v i m t tham s – tên c a câu l nh khác ho c t khóa. Câu l nh ti p theo mà b t kỳ ngư i dùng Linux nào cũng c n ph i bi t đó là câu l nh man. Hãy ch y l nh: [root]# man man R t ti c theo như tác gi bi t thì hi n th i các trang thông tin man còn chưa đư c d ch sang ti ng Vi t. Ví d . Chúng ta s còn g p . Chú ý là có th xem thông tin v chính b n thân câu l nh man. thì hay kiên nh n đ c cu n sách này ho c m t cu n sách khác cùng đ tài.46 Kh i đ ng Linux l n đ u Như v y là b n đ c đã làm quen v i hai câu l nh đ u tiên c a h th ng Linux: useradd và passwd. Do đó b n s nh n đư c nh ng trang này b ng ti ng Anh. Chúng ta s không xem xét chi ti t danh sách t t c nh ng câu l nh có th g p.3 Console. và phím tr ng. ngư i dùng s d n d n làm quen v i chúng trong quá trình đ c cu n sách này và th c hành trên HĐH Linux c a mình. có th đ c v nh ng câu l nh chính trong b t kỳ cu n sách nào nói v UNIX. N u như b n không có kh năng đ c ti ng Anh.1: Nh ng câu l nh đơn gi n c a Linux Câu l nh Mô t ng n g n whoami Thông báo tên đăng nh p c a b n w ho c who Cho bi t nh ng ngư i dùng nào hi n đang làm vi c trên h th ng pwd Cho bi t tên c a thư m c hi n th i ls -l Hi n th danh sách t p tin và thư m c con c a thư m c hi n th i cd tên_thư_m c Chuy n thư m c hi n th i đ n tên_thư_m c ps ax Hi n th danh sách các ti n trình đang ch y Hãy xem mô t v nh ng câu l nh này b ng man. Vì thông tin thư ng không th n m g n trên m t màn hình nên khi xem c n s d ng các phím <PageUp>. <PageDown>. 3. Hãy nh n phím <Q> b t kỳ th i đi m nào đ thoát ra kh i màn hình xem man và quay l i dòng nh p l nh.1 (hãy nh p chúng cùng v i nh ng tham s có trong b ng). Th hai. Ví d : [root]# man passwd K t qu là b n s nh n đư c m t văn b n mô t câu l nh tương ng ho c thông tin v đ tài mà t khoá đưa ra. hãy th nh ng câu l nh li t kê trong b ng 3. man là h th ng tr giúp luôn luôn đi kèm v i h th ng Linux. B n đ c còn có th th ch y thêm m t vài câu l nh n a và theo dõi xem h th ng làm gì. Bây gi xin b n đ c hãy th xem thông tin v hai câu l nh đã đ c p đ n trên – login và passwd. B ng 3. Vì th nh t.

Do đó. B n đ c s l i th y dòng m i đăng nh p login:.3. Tuy nhiên. Thao tác này không t t máy và cũng không kh i đ ng l i h th ng. Khi h th ng UNIX đ u tiên m i đư c t o ra. . máy tính còn r t to (mainframe) và ngư i dùng làm vi c trên nh ng máy tính này qua m t h th ng nh ng giao di n k ti p nhau dùng đ k t n i các terminal xa. T h p phím nói trên ch đơn gi n là d ng phiên làm vi c hi n th i c a m t ngư i dùng. Debian. Ngoài ra thêm vào thành ph n c a terminal bây gi còn có chu t. SuSE. ngoài console Linux còn cho phép k t n i các terminal xa t i máy tính.. Và hơn th n a còn cung c p kh năng làm vi c v i m t vài terminal o t m t console duy nh t. terminal o và shell 47 thư ng xuyên nh ng khái ni m trình l nh “terminal” và “console”. Terminal – thi t b dùng đ giao ti p gi a ngư i dùng và máy tính. Nhưng đây không ph i là làm vi c l i t đ u v i h th ng mà b n đ c ch chuy n sang m t terminal o khác. còn có nh ng ngư i dùng khác v n ti p t c làm vi c. L nh này s đưa ra tên c a terminal d ng: /dev/tty2. Như v y r t thu n ti n cho s d ng. Theo m c đ nh. Đ chuy n gi a các terminal o chúng ta s d ng các t h p phím <Ctrl>+<Alt>+<F1> — <Ctrl>+<Alt>+<F6>. C n nói thêm là khi làm vi c ch đ văn b n (không ph i đ ho ) thì cũng có th s d ng các t h p phím <Alt>+<F1> — <Alt>+<F6> và thu đư c k t qu tương t . Mainframe có m t terminal đ c bi t dành cho nhà qu n tr (system administrator) h th ng. đây b n đ c có th đăng nh p dư i tên ngư i dùng khác.3 Console. . B n s quay l i màn hình ban đ u. M t ngư i dùng nào đó d ng công vi c không có nghĩa là c n ph i t t máy. Cũng có th d ng phiên làm vi c b ng m t trong hai câu l nh logout ho c exit. Đ ng quên r ng Linux là HĐH nhi u ti n trình (multiproccess) và nhi u ngư i dùng (multiuser). n u trong quá trình làm vi c b n đ c không nh đang n m trong terminal o nào thì hãy s d ng câu l nh tty. Tuy nhiên n u làm vi c ch đ đ ho thì không th không dùng phím <Ctrl>. h u h t các b n phân ph i Linux l n (Red Hat. do đó ch c s không có terminal xa nào k t n i t i. nhưng v n có bàn phím và màn hình th c hi n vai trò terminal đ i v i ngư i dùng. do đó tác gi gi i thích k hơn nh ng khái ni m này. Console thư ng k t n i t i máy tính không qua giao di n k ti p nhau mà qua m t c m riêng (đôi khi thi t b đưa ra không ph i là màn hình mà là m t thi t b in). xin b n hãy th c hi n nh ng l i khuyên trên. Máy tính cá nhân c a b n đ c là máy tính th h m i. Hãy th vào h th ng b ng tên ngư i dùng v a m i t o ra (nhimlui). Nhân ti n cũng c n nói luôn. và h th ng s hi n th l i trên terminal này d u m i đăng nh p (login:) mà b n đ c đã th y. đư c g i là console. Bây gi khi đã bi t cách b ng đ u và k t thúc phiên làm vi c trên h th ng. Sau đó hãy nh n t h p phím <Ctrl >+< Alt>+<F1>. Đi m m nh c a gi i pháp này ch t t c nh ng chương trình cũ đã dùng đ qu n tr h th ng UNIX có th làm vi c không có v n đ gì trên d ng console m i này. t c là vào h th ng dư i tên ngư i . Xin nói ngay l p t c n u b n mu n thoát kh i m t trong các terminal thì có th th c hi n b ng t h p phím <Ctrl>+<D>. ) m ra 6 phiên làm vi c song song (terminal o) như v y khi kh i đ ng. thư ng g m màn hình và bàn phím. Vì trên các h th ng UNIX ngư i ta thư ng tuân theo các truy n th ng. Hãy nh n t h p phím <Ctrl>+<Alt>+<F2>. do đó bàn phím và màn hình máy tính cá nhân ngày nay làm vi c gi ng như console ngày xưa. t t hơn h t là làm quen ngay t đ u v i t h p 3 phím.

vì m i thao tác không c n th n c a ngư i dùng này có th d n đ n nh ng h u qu không mong mu n. Nhưng như đã nói trên. ví d g n h th ng t p tin. d u nh c c a t t c nh ng ngư i dùng còn l i – ký t $. H v hay shell (t này thư ng không d ch mà đ nguyên ti ng Anh) là chương trình th c hi n vi c giao ti p c a h th ng v i ngư i dùng. Ch c n nh p câu l nh su và shell hi n th i (hay nói không đúng là “h th ng”) s ch y m t shell m i mà khi vào trong đó b n s ch y t t c các l nh v i quy n c a root. nhưng theo m c đ nh s ch y bash. ví d : help cd. Hãy đóng t t c nh ng phiên làm vi c mà root m ra. M i l n ngư i dùng nào đó vào h th ng. D u nh c c a ngư i dùng root có ký t # cu i. nên tác gi s dành riêng m t chương c a cu n sách này đ nói v nó. N u b n đ c đăng nh p vào h th ng t terminal th hai dư i tên ngư i dùng nhimlui (ho c dư i tên ngư i dùng b n đã ch n). T t nhiên là b n có th tìm th y nh ng thông tin tương t trong b t kỳ cu n sách nào v UNIX. thì hãy chú ý đ n s khác nhau trong d u nh c c a hai ngư i dùng root và nhimlui. Có nghĩa b n đ c cũng là ngư i dùng root c a h th ng. B n ch c n nh p vào l nh bash (đây cũng là tên c a chương trình h v trên ph n l n các h th ng Linux) và như v y là đã ch y m t shell m i. vì d u nh c này là do shell đưa ra đ đ i ngư i dùng nh p vào câu l nh ti p theo.48 Kh i đ ng Linux l n đ u dùng bình thư ng (không có quy n cao “c p” c a ngư i dùng root). Không ch duy nh t l nh login có kh năng ch y shell. Máy tính c a ngư i dùng thông thư ng là máy cá nhân (personal computer hay nói g n là PC) dù nhà hay cơ quan. Còn bây gi c n nói vài dòng v h v . Nói m t cách ch t ch thì câu “h th ng hi n th d u nh c” là không đúng. b n s quay l i h v ban đ u (h v mà t đó b n đã ch y l nh bash). T t nhiên là đ có quy n này b n c n nh p m t kh u c a root vào dòng yêu c u hi n ra (Password:). r i vào h th ng dư i tên ngư i dùng m i t o ra. Hãy th l nh này! Xem thông tin chi ti t v m t l nh nào đó cũng b ng l nh help này v i tham s là tên c a l nh. Vì h v bash đóng m t vai trò h t s c quan tr ng trong Linux. Khi thoát kh i h v m i này (b ng câu l nh exit ho c t h p phím <Ctrl>+<D>). Sau khi th c hi n xong các công vi c qu n tr h th ng. vì th shell còn có th g i là b x lý l nh (thu t ng quen thu c đ i v i ngư i dùng DOS). ch có ngư i dùng cao c p m i có th th c hi n. Chính shell nh n t t c nh ng câu l nh mà ngư i dùng nh p vào t bàn phím và t ch c vi c th c hi n nh ng câu l nh này. Trong bash có đ y đ các câu l nh tích h p (n i b ) và các toán t . Cũng c n lưu ý là đ i v i các h th ng UNIX các nhà phát tri n đã vi t ra nhi u h v khác thay th cho bash. ít nh t b n đ c cũng không th xóa ho c làm h ng các t p tin h th ng (system files) do s không c n th n c a mình. và ngoài ra còn có th s d ng các chương trình khác n m trên đĩa làm câu l nh. Đ ng kh i đ ng l i máy tính m i l n như v y! Câu l nh su giúp đ gi i quy t nh ng trư ng h p như v y. có m t lo t các thao tác. Cũng có th s d ng nh ng h v này trên Linux. hãy thoát kh i h v và b n . đăng nh p dư i tên ngư i dùng cao c p này là không nên. H v bash không ch là b x lý l nh mà còn là m t ngôn ng l p trình m nh. Trong khi đó. Có th xem danh sách các câu l nh tích h p trong bash b ng l nh help. câu l nh login s ch y cho ngư i dùng này m t b x lý l nh – shell. Khi đăng nh p dư i tên ngư i dùng thông thư ng. Bây gi chúng ta s xem xét thêm m t câu l nh n a mà b n đ c c n bi t.

Nhưng trong HĐH Linux còn có thêm m t kh năng chuy n t m th i vào tài kho n c a ngư i dùng root đ th c hi n các ch c năng qu n tr . Nh ng công vi c thư ng ngày (so n th o văn b n. theo m c đ nh s đ t tên ngư i dùng cao c p root vào.2. <End>. Tác gi cho r ng n u trong quá trình nh p l nh có x y ra l i thì b n có th đoán đư c cách s a chúng. G i chương trình con này b ng m t ho c hai l n nh n phím <Tab> sau khi nh p m t vài ký t . ví d : [user]$ su nhimlui Câu l nh su trư c không kèm theo tên nào. <Del> đ làm các công vi c như b ng trên.4 So n th o dòng l nh..3. ) b n có th th c hi n b ng tài kho n bình thư ng. Danh sách nh ng câu l nh (t h p phím) có th dùng không ch gi i h n trong ph m vi b ng 3. N u nh ng ký t này là ph n 2 3 Ngư i dùng root không c n ph i bi t m t kh u đ làm vi c này. Nhưng c n ch ra tên c a ngư i dùng này trên dòng l nh. Đ có thêm thông tin hãy s d ng câu l nh man bash ho c info bash. Nhưng dù sao cũng có ích n u đưa ra danh sách ng n g n nh ng câu l nh (hay nói đúng hơn là phím và t h p phím) dùng đ so n th o dòng l nh. trên h th ng có th làm vi c cùng lúc nhi u ngư i dùng. panel . b n s dùng tài kho n ngư i dùng cao c p (root). Vì th có th làm vi c dư i tên ngư i dùng root trên terminal o th nh t. . thì có th s không th s d ng nh ng phím như <→>. Hãy nh r ng Linux là h th ng nhi u ngư i dùng. còn khi c n th c hi n các công vi c qu n tr . còn có th vào h th ng dư i tên m t ngư i dùng b t kỳ mà b n bi t m t kh u2 (nói cách khác là “ch y m t h v shell m i dư i tên ngư i dùng khác”). chúng ta s nói v chu t m t ph n riêng). . Đ th c hi n l a ch n này b n ch c n nh n <Ctrl>+<Alt>+<F1> và s có ngay quy n c a nhà qu n tr . còn trên terminal o th hai – dư i tên ngư i dùng bình thư ng. Ghi chú: N u b n làm vi c trong chương trình Midnight Commander. L ch s l nh Trong nh ng ph n trư c tác gi đã đ ngh b n đ c th c hi n m t vài l nh c a HĐH Linux. vì chúng đư c Midnight Commander dùng đ di chuy n dòng chi u sáng trong b ng3 hi n th i. hãy quay l i tài kho n c a ngư i dùng bình thư ng ngay l p t c b ng t h p phím <Ctrl>+<Alt>+<F2>. Sau khi làm xong nh ng thao tác mà ch có ngư i dùng cao c p m i có th làm. cũng như gây nh hư ng đ n cách làm vi c c a shell b ng bàn phím (b ng 3. <←>.4 So n th o dòng l nh. đ c thư. <Home>. Xin lưu ý b n đ c trong h v bash có chương trình tích h p giúp d dành nh p câu l nh trên dòng l nh. Nhưng m t s t h p phím dùng v i <Ctrl> và <Esc> thì v n dùng đư c bình thư ng. nhưng chúng ta ch xem xét nh ng câu l nh đơn gi n và c n thi t trong l n làm quen đ u tiên v i Linux này.2. B ng cách tương t như vào h th ng dư i tên root trên. Như v y b n đ c s không có nguy cơ làm h ng h th ng khi còn chưa có nhi u kinh nghi m s d ng Linux. L ch s l nh 49 s tr thành ngư i dùng bình thư ng v i nh ng quy n c a mình. 3.

Chuy n ký t t i v trí con tr thành vi t hoa r i di chuy n con tr t i d u cách đ u tiên bên ph i so v i t hi n th i. C t ph n dòng l nh b t đ u t v trí con tr đ n d u cách bên trái. <Ctrl>+<A> <End>. Chuy n t t c các ký t b t đ u t v trí con tr thành vi t HOA r i di chuy n con tr t i d u cách đ u tiên bên ph i.50 Kh i đ ng Linux l n đ u B ng 3. Di chuy n sang trái m t ký t . Nh ng t h p phím này cho phép xem các trang màn hình đã hi n th . C t ph n dòng l nh b t đ u t v trí con tr đ n đ u t (n u t i v trí con tr là d u cách thì c t toàn b t n m bên trái nó). <Esc>+<T> <Ctrl>+<K> <Ctrl>+<U> <Esc>+<D> <Esc>+<Del> <Ctrl>+<W> <Ctrl>+<Y> <Esc>+<C> <Esc>+<U> <Esc>+<L> <Shift>+<PgUp>. Xóa ký t n m bên trái con tr . <Ctrl>+<B> <Esc>+<F> <Esc>+<B> <Home>. ngư i dùng không k p th y chúng. <Ctrl>+<E> <Del>.2: Nh ng phím so n th o dòng l nh Phím <→>. B t đ u th c hi n câu l nh. <Ctrl>+<M> <Ctrl>+<L> <Ctrl>+<T> Ph n ng c a h th ng Di chuy n sang ph i m t ký t (trong khuôn kh nh ng ký t đã nh p c ng thêm m t ký t s nh p). Thoát ra kh i h v bash. Di chuy n v đ u dòng l nh. <Shift>+<PgDown> <Ctrl>+<C> <Ctrl>+<D> . Đ i ch hai ký t : ký t n m t i v trí con tr và ký t n m bên trái con tr . <Ctrl>+<F> <←>. Xóa ký t n m t i v trí con tr . C t ph n dòng l nh b t đ u t ký t n m bên trái con tr đ n đ u dòng (ph n dòng l nh c t ra đư c lưu tron b đ m và có th đ t vào v trí khác). Có ích khi có câu l nh nào đó đưa ra màn hình r t nhi u thông tin ch y nhanh qua màn hình. Chuy n t t c các ký t b t đ u t v trí con tr t i cu i t thành vi t thư ng r i di chuy n con tr t i d u cách đ u tiên bên ph i. D n màn hình và đưa dòng l nh hi n th i lên dòng đ u tiên. Đ t (dán) đo n dòng l nh đã c t cu i cùng vào v trí con tr . C t ph n dòng l nh b t đ u t v trí con tr đ n cu i t (n u t i v trí con tr là d u cách thì c t toàn b t n m bên ph i nó). Di chuy n sang ph i m t t . Di chuy n sang trái m t t . sau đó di chuy n con tr sang ph i m t ký t . S lư ng nh ng trang này ph thu c vào b nh c a c c màn hình. D ng th c hi n câu l nh v a ch y (mà v n đang ch y). <Ctrl>+<D> <Backspase> <Enter>. Đ i ch hai t : t n m t i v trí con tr và t n m bên trái con tr . Di chuy n v cu i dòng l nh. C t ph n dòng l nh b t đ u t ký t n m t i v trí con tr đ n cu i dòng (ph n dòng l nh c t ra đư c lưu trong b đ m và có th đ t vào v trí khác).

thì s hi n th danh sách t t c nh ng phương án có th ch n. ch c n s d ng t h p phím <Esc>+<$> thay cho <Tab>. xem chương 5) và cho phép g i l i chúng b ng cách ch n t danh sách. B n có th th y đi u này b ng cách th c hi n l nh: [nhimlui]$ ps ax Th c hi n l i l nh này m t l n n a đ xem l i. Trong khi làm vi c v i h v s có ích n u bi t r ng. N u chúng là ph n đ u c a duy nh t m t câu l nh. n u đã nh p vào m t ph n tên t p tin thì ph n còn l i s đư c t đ ng thêm vào. đây b n c n s d ng các t h p phím <Shift>+<PgUp> và <Shift>+<PgDown> đ xem danh sách (có th ) r t dài này. Nh đó ngư i dùng có kh năng nh p thêm m t vài ký t n a làm gi m s phương án ch n xu ng còn 1 r i là dùng phím <Tab> m t l n n a.5 Ng ng làm vi c v i Linux M c dù máy tính làm vi c dư i s đi u khi n c a HĐH Linux có th đ ch y su t ngày đêm. 4 environment variable .3. Cũng gi ng như trư ng h p câu l nh.bash_history). 3.5 Ng ng làm vi c v i Linux 51 đ u c a ít nh t m t trong nh ng câu l nh mà bash bi t. Công vi c này do câu l nh (chương trình) shutdown đ m nhi m. Do đó c n bi t d ng h th ng m t cách đúng đ n trư c khi t t máy. Có th xem l ch s l nh b ng câu l nh history. t c là bash ch tìm th y có m t câu l nh này. N u nh n hai l n phím <Tab> sau tên c a m t câu l nh và m t kho ng tr ng. và sau l n nh n <Tab> th hai s xu t hi n m t dòng d ng Display all 2627 possibilities? (y or n) (Hi n th t t c 2627 kh năng? c n ch n y – có ho c n – không). Đây là tính năng tr giúp c a bash trong trư ng h p ngư i dùng quên tên t p tin trong khi làm vi c căng th ng. và bash s đưa ra danh sách t p tin c a thư m c hi n th i. đôi khi có th d n đ n không kh i đ ng đư c máy trong l n sau. Vì trong b t kỳ th i đi m nào trên h th ng cũng có r t nhi u quá trình đang làm vi c. bash ghi nh m t s câu l nh (theo m c đ nh là 1000 l nh. Đây đư c g i là l ch s l nh.3. và h th ng còn chưa ghi nh t t c các thay đ i v i nh ng t p tin lên đĩa mà ch lưu t m chúng trong b nh (cache). thì có hai kh năng x y ra. giá tr này đư c đ t trong bi n HISTSIZE. thì h v bash s coi như b n đang tìm tên t p tin đ dùng làm tham s cho l nh này. Nhưng nguyên nhân quan tr ng hơn là ch m t s ti n trình này có th đang làm vi c v i các t p tin. Tương t như v y có th đoán ph n còn l i c a các bi n môi trư ng4 . N u ng t ngu n đi n thì nh ng thay đ i này s không đư c lưu và s b m t. N u s phương án ch n là r t nhi u (ví d nh n phím <Tab> hai l n khi dòng l nh tr ng r ng) thì b n đ c s nghe th y ti ng bíp sau l n nh n <Tab> đ u tiên. nhưng ph n l n ngư i dùng máy tính cá nhân đã quen v i vi c t t máy sau khi làm vi c xong. Khi làm vi c v i HĐH Linux không th t t máy b ng cách ng t ngu n đi n như đ i v i MS-DOS. thì h v s thêm ph n còn l i c a câu l nh này vào dòng l nh. Đ làm vi c v i l ch s câu l nh trong h v bash ngư i ta s d ng nh ng t h p phím trong b ng 3. N u bash tìm th y nhi u câu l nh có ph n đ u này. L ch s l nh đư c lưu trong t p tin xác đ nh b i bi n HISTFILE (thư ng là $HOME/.

Ví d . Thư ng s d ng hai trong s các tùy ch n c a chương trình shutdown: • -h – d ng hoàn toàn h th ng (halt. <->.52 Kh i đ ng Linux l n đ u B ng 3. dòng_ký_t Th c hi n dòng l nh. Trong trư ng h p đó b n c n nh p vào đư ng d n đ y đ đ n chương trình. ho c dùng câu l nh su đ có đ quy n tương ng. n u b n mu n kh i đ ng l i sau 5 phút thì hãy nh p vào câu l nh: [root]# shutdown -r +5 5 Cũng có th c u hình đ nh ng ngư i dùng khác th c hi n đư c shutdown. ví d qua sudo. b n s nh n đư c câu tr l i “bash: shutdown: command not found”. Câu l nh shutdown có cú pháp như sau: [root]# shutdown <tùy_ch n> <th i_gian> <dòng_thông_báo> Ghi chú: R t có th khi ch y l nh. vì t p tin chương trình c a shutdown n m t i /sbin. Đi u đó có nghĩa là bash không bi t tìm chương trình đây. Th i gian h n gi đư c tính t lúc nh n phím <Enter>. sau đó hi n th câu l nh ti p theo trong l ch s l nh Ch có ngư i dùng root m i có th th c hi n câu l nh shutdown này5 . Tham s th i_gian dùng đ “h n gi ” th c hi n câu l nh (không nh t thi t ph i th c hi n câu l nh ngay l p t c). <N> Th c hi n (không c n nh n <Enter> câu l nh th n trong danh sách <!>. có ph n đ u trùng v i dòng_ký_t . do đó b n c n đăng nh p vào h th ng dư i tên ngư i dùng này. <N> Th c hi n câu l nh th n tính t cu i danh sách <!>. đây là /sbin/shutdown. Vi c tìm dòng l nh c n thi t s đư c th c hi n t cu i t p tin l ch s và dòng l nh đ u tiên tìm th y s đư c th c hi n <Ctrl>+<O> Cũng gi ng như nh n phím <Enter>. .3: T h p phím đi u khi n l ch s l nh Phím Ph n ng c a h th ng <↑> ho c <Ctrl>+<P> Chuy n t i (g i vào dòng l nh) câu l nh trư c trong danh sách (di chuy n ngư c l i danh sách) <↓> ho c <Ctrl>+<N> Chuy n t i câu l nh ti p theo trong danh sách (di chuy n theo danh sách) <PgUp> Chuy n t i câu l nh đ u tiên trong danh sách l ch s l nh <!>. s t t máy) • -r – kh i đ ng l i h th ng (reboot).

Đ i v i chúng ta thì t m th i câu l nh sau s thích h p hơn: [root]# shutdown -h now Câu l nh này s t t máy ngay l p t c. Tác gi coi cách gi i quy t này là đúng vì ngư i dùng c n bi t trư c cách thoát kh i nh ng trư ng h p khó khăn. 3.6. nhưng c n ng t ngu n đi n trong khi h th ng b t đ u kh i đ ng l i.6 Tr giúp khi dùng Linux 53 Câu l nh này có nghĩa là “d ng h th ng sau 5 phút và kh i đ ng l i sau khi hoàn thành công vi c”. Có m t vài ngu n đ c l p ch a thông tin v h u h t các m t c a h th ng Linux: • các trang tr giúp man • tr giúp siêu văn b n info • tài li u đi kèm v i ph n m m • HOWTO và FAQ c a d án The Linux Document Project (http://www. Tương đương v i câu l nh này là l nh halt. Các d án d ch chúng sang ti ng Vi t còn chưa đư c t ch c ho c còn chưa đư c hoàn ch nh. 3. Tác gi cũng mong cu n sách này s th c hi n vai trò tr giúp trong th i gian đ u tiên này. Nhưng tôi s ph i “đi trư c” k v cách nh n thông tin tr giúp trong giao di n đ ho (X Window). tldp. thì t t nh t hãy tìm tr giúp ngay trong h th ng. nhưng có th nó không gi i quy t đư c t t c nh ng v n đ c a b n. Các phiên b n Linux có hàng nghìn trang tài li u d ng t p tin. Sau khi nh n t h p phím “n i ti ng” <Ctrl>+<Alt>+<Del> trên Linux s th c hi n các hành đ ng tương t v i l nh [root]# shutdown -r now B ng cách này cũng có th t t máy.1 Các ngu n thông tin tr giúp N u rơi vào tình hu ng mà b n không bi t ph i làm gì đ có đư c k t qu mong mu n.3.org) • câu l nh locate C n nói ngay l p t c là ph n l n thông tin t nh ng ngu n này b ng ti ng Anh. Vì th tác gi s đưa ra ngay l p t c nh ng ngu n thông tin khác. .6 Tr giúp khi dùng Linux Như v y là b n đ c đã k t thúc phiên làm vi c đ u tiên v i HĐH Linux và tôi mong r ng b n chưa c n tr giúp trong m t tình hu ng nào đó. Do đó chúng ta s xem xét t ng ngu n thông tin này m t cách c th hơn. do đó câu tr l i cho câu h i c a b n đã n m trong lòng bàn tay.

thư ng n m trong /dev) Đ nh d ng t p tin và quy ư c.6. Các trang man đư c xem b ng chương trình less (ho c chương trình xác đ nh b i bi n PAGER). B ng 3. hàm trong thư vi n c a ng d ng) Thi t b (t p tin đ c bi t. groff(7) Nhân (kernel routines) các l nh Tcl/Tk Th t li t kê đây không có s nh m l n nào. v đ nh d ng t p tin. ví d man(7).4. N u b n ch y l nh [user]$ man swapon thì s nh n đư c tr giúp v câu l nh swapon n m trong ph n 8. Đây là cách nh n tr giúp chính trong t t c các h th ng UNIX. Các trang tr giúp man chia thành các ph n như trong b ng 3. thì có th in ra trang man tương ng b ng l nh [user]$ man tên_câu_l nh | lpr ho c n u máy in là postscript thì dùng: [user]$ man -t tên_câu_l nh | lpr . do đó có kh năng xem thông tin theo t ng màn hình và di chuy n màn hình này xu ng dư i và lên trên và đ di chuy n có th s d ng các phím như trong chương trình less.4.4: Các ph n chính c a tr giúp man Ph n 0 1 8 2 3 4 5 6 7 9 n N i dung Các t p tin header (thư ng n m trong /usr/include) Chương trình ho c câu l nh c a ngư i dùng Câu l nh dùng đ qu n tr h th ng G i h th ng6 (hàm do nhân cung c p) G i thư vi n7 (chương trình con. b ng câu l nh này ngư i dùng trong hình hu ng khó khăn luôn luôn có th tìm tr giúp v b t kỳ câu l nh nào c a h th ng.54 Kh i đ ng Linux l n đ u 3. Vì th n u mu n xem tr giúp v g i h th ng swapon c n ch y l nh [user]$ man 2 swapon đ ch ra s th t c a ph n tr giúp c n tìm ki m thông tin. V n đ ch các t p tin ch a thông tin c a tr giúp man n m trong các thư m c con manx (x là tên c a ph n) c a thư m c /usr/share/man và khi câu l nh man tìm ki m thông tin c n thi t.2 Các trang tr giúp man Như đã nói ng n g n trên v câu l nh man. Nh ng phím thư ng dùng nh t là: N u b n không thích đ c t màn hình mà c m tay đ c. và v các g i h th ng (system call). ví d /etc/passwd Trò chơi Khác (bao g m các gói macro và quy ư c. thì nó s xem các thư m c con này theo th t đã ch ra trong b ng 3.

Chúng dành cho nh ng ngư i dùng có kinh nghi m c n có “s tay tra c u” v đ nh d ng.6 Tr giúp khi dùng Linux 55 B ng 3. Và theo ý ki n c a nhi u ngư i dùng là v chi u hư ng t t hơn. Tương t như l nh apropos là câu l nh man v i tham s -k. Hãy th ch y l nh sau: [user]$ man -k net C n ph i nói luôn là đ cho các câu l nh man -k. Trong khi làm vi c ch đ văn b n.5: Phím s d ng đ xem trang man Phím Ch c năng <Q> Thoát kh i chương trình <Enter> Xem t ng dòng <Space> Hi n th màn hình thông tin ti p theo <B> Quay l i màn hình trư c </>. các trang tr giúp man không dành cho th i gian làm quen đ u tiên v i Linux. Nh đó b n có kh năng xem các ph n khác nhau c a tr giúp mà không c n ph i thoát ra kh i chương trình xem này. Cu i cùng tác gi mu n nói r ng. whatis và apropos làm vi c. Câu l nh whatis tìm ki m t khóa đưa ra trong cơ s d li u bao g m danh sách các câu l nh và mô t ng n g n c a chúng.3 Câu l nh info Câu l nh info là d ng tr giúp thay th và tương đương v i man. thì đ u tiên c n t o ra cơ s d li u v các câu l nh có trên máy b ng cách ch y l nh makewhatis.3. Đ nh n thông tin v m t câu l nh nào đó. . 3. Ch có ngư i dùng root m i có quy n ch y câu l nh makewhatis. L nh này ch đưa ra nh ng trùng l p chính xác v i t khóa tìm ki m. Câu l nh apropos th c hi n tìm ki m theo các ph n c a t khóa. Ví d : [user]$ info man Thông tin màn b n s th y trên màn hình trong ph n l n trư ng h p s khác v i nh ng gì mà câu l nh man đưa ra. Trong trư ng h p này có th dùng hai câu l nh whatis và apropos. Tuy nhiên đ có th nh n đư c thông tin mong mu n thì còn c n ph i bi t ch tìm thông tin đó. dòng ký t . thì cũng gi ng như man. tuỳ ch n và cú pháp c a l nh trong quá trình làm vi c đ không ph i nh m t s lư ng l n nh ng thông tin này trong đ u. Trong trư ng h p ngư c l i khi tìm ki m b n s nh n đư c thông báo “nothing appropriate”. Nhưng s khác nhau cơ b n nh t ch info đưa ra thông tin d ng siêu văn b n (hypertext) gi ng như các trang web. <Enter> Tìm ki m dòng ký t ch ra <N> L p l i tìm ki m v a th c hi n. N u b n đ c đ máy ch y c đêm thì t t nh t ch y câu l nh này d ng công vi c cho ti n trình cron8 . c n nh p vào info cùng v i m t tham s là tên c a câu l nh quan tâm. b n có th 8 cron là chương trình đ ch y t đ ng các công vi c theo th i gian đã đ nh.6.

56

Kh i đ ng Linux l n đ u

ch y câu l nh info trên m t trong các terminal o (hãy nh đ n các t h p phím <Ctrl>+<Alt>+<F2>, <Ctrl>+<Alt>+<F3> v.v. . . ) đ có th chuy n sang terminal o đó tìm tr giúp khi c n thi t. Trong trư ng h p b n không bi t tìm thông tin c n thi t đâu thì có th chuy n sang các ph n khác nhau b ng các siêu liên k t (hyperlink) mà info t o ra. Nh ng liên k t này đư c đánh d u b ng ký t sao (*), khác v i cách đánh d u liên k t trên các trang Web nhưng v n gi nguyên đư c s thu n l i. Có th di chuy n qua các liên k t b ng phím <Tab>. Sau khi di chuy n đ n liên k t mong mu n, hãy nh n phím <Enter>. Phím <P> đưa ngư i dùng tr l i trang v a xem, phím <N> đưa đ n trang ti p theo, còn <U> chuy n lên trên m t b c trong c u trúc phân b c c a các trang tài li u này. Ngoài ra, còn có th chuy n theo liên k t b ng cách khác tương t như h th ng trình đơn. Đ u tiên c n nh n phím <M>, sau đó nh p vào dòng Menu item: cu i màn hình m t vài ký t đ u tiên c a tên c a ph n tr giúp c n thi t. Tên c a nh ng ph n tr giúp này đư c hi n th trên màn hình. S ký t ph i đ sao cho ch tương ng v i m t ph n tr giúp, n u không thì chương trình s yêu c u nh p thêm vào. Thoát ra kh i info b ng phím <Q>.

3.6.4

Câu l nh help

Như đã nh c đ n trên, h th ng tr giúp v các l nh tích h p c a h v bash là câu l nh help. N u ch y l nh help không có tham s thì s nh n đư c danh sách c a t t c các l nh tích h p c a bash. N u ch y help tên, trong đó tên là tên c a m t trong nh ng câu l nh nói trên, thì b n s nh n đư c gi i thi u ng n g n v cách s d ng câu l nh này.

3.6.5

Tài li u đi kèm v i b n phân ph i và chương trình ng d ng

N u trong quá trình cài đ t không b đi nh ng gói tài li u, thì sau khi k t thúc b n s tìm th y trong thư m c /usr/share/doc (ho c /usr/doc) các thư m c con HOWTO, FAQ,. . . Nh ng thư m c này ch a tài li u đ y đ v h th ng Linux nói chung cũng như nh ng ph n riêng r c a nó. Nh ng tài li u này có d ng văn b n ASCII và có th xem chúng b ng các câu l nh more tên ho c less tên ho c b ng chương trình xem có trong Midnight Commander. Ph n l n các chương trình ng d ng có kèm theo tài li u hư ng d n cài đ t và s d ng. N u cài đ t chương trình t gói (package) d ng rpm (Fedora Core, SuSE, Mandriva,. . . ) thì tài li u s n m trong thư m c con tương ng c a thư m c /usr/share/doc. Tên c a nh ng thư m c con này tương ng v i tên c a chương trình và phiên b n c a nó. Ví d , chương trình nh p ti ng Vi t mà tôi đang dùng đ gõ nh ng dòng này xvnkb phiên b n 0.2.9 có thư m c con tương ng xvnkb-0.2.9 n m trong /usr/share/doc sau khi cài đ t. Đôi khi đ tìm t p tin tr giúp mong mu n b n s c n đ n câu l nh locate. Câu l nh này trong m t ch ng m c nào đó tương t v i các l nh whatis và apropos. Khi ch y locate nó s tìm t t c nh ng t p tin có tên ch a t khóa đưa ra. Ví d locate net s tìm t t c nh ng tên t p tin có tên ch a “net”. Nh ng t p tin này có r t nhi u trên máy. Trong t khóa (m u) có th s d ng các ký t thay th *, ?, []. Tuy nhiên câu l nh locate không tìm ki m theo các

3.6 Tr giúp khi dùng Linux

57

thư m c c a h th ng t p tin, mà theo cơ s d li u đ c bi t ch a tên các t p tin đư c t o ra (và đôi khi c n c p nh t) b ng l nh updatedb. Trong m t s b n phân ph i locate đư c thay th b i slocate (secure locate). slocate t t o cho mình cơ s d li u nói trên sau khi ch y v i tham s tương ng.

3.6.6

Câu l nh xman

Đây là chương trình cho phép xem các trang tr giúp man khi làm vi c giao di n đ ho (GUI). Vi c tìm ki m và hi n th các trang tr giúp đư c th c hi n b ng cách nh n các nút và trình đơn. Còn l i (theo thông tin hi n th ) xman cũng gi ng như man.

3.6.7

Câu l nh helptool

Sau khi ch y l nh helptool s hi n ra m t c a s đ ho , có m t ô nh p vào đ ngư i dùng đưa ra thu t ng đang quan tâm. Chương trình s xem t t c các t p tin tài li u (b n có th c u hình đ ch n nh ng tài li u nào c n xem khi tìm ki m). Sau khi hoàn thành tìm ki m chương trình s hi n ra danh sách nh ng t p tin có ch a thu t ng này. N u nh n chu t vào m t t p tin trong danh sách thì s hi n ra m t c a s khác n i dung c a t p tin đã ch n. Khi này t p tin s đư c hi n th d ng lưu trên đĩa: trang info, trang man, v.v. . .

3.6.8

Sách và Internet

T t nhiên, h c Linux d dàng và đơn gi n nh t khi có m t cu n sách t t. Trư c tiên b n c n đ c tài li u hư ng d n đi kèm v i b n phân ph i c a mình. Các b n phân ph i l n như Debian, SuSE, Fedora,. . . đ u đã có nh ng tài li u này (r t có th đã đư c d ch sang ti ng Vi t). R t ti c ngư i d ch chưa đ c cu n sách ti ng Vi t nào v Linux do đó không th gi i thi u v i b n đ c. T t nhiên n u b n có k t n i Internet (bây gi không còn quá xa x ) và m t chút ti ng Anh thì có th tìm đư c câu tr l i cho m i câu h i c a mình. Tôi xin đưa ra m t s đ a ch sau làm bư c kh i đ u cho b n đ c trong bi n thông tin vô b b n này.

Các trang ti ng Vi t
1. http://vnoss.org – trang web dành cho ngư i dùng ng d ng mã ngu n m (MNM) Vi t Nam. Có nhi u thông tin v Linux, tài li u v Linux, di n đàn cho phép b n đ t câu h i c a mình. Trang web do bác Nguy n Đ i Quý đang s ng và làm vi c t i B qu n lý. 2. http://vnoss.net – tin t c v Linux và MNM. 3. http://vnlinux.org – đây là trang web dành cho nhóm ngư i dùng Linux Vi t Nam (vietlug). B n s tìm th y nhi u thông tin có ích đây và có th đăng ký tham gia nhóm thư vietlug đ đ t câu h i. Trang này do anh Larry Nguy n, m t Vi t Ki u M , qu n lý.

58

Kh i đ ng Linux l n đ u 4. http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=linux:tailieutiengviet – trên trang này có t ng h p t t c nh ng tài li u ti ng Vi t v Linux, r t có th b n s tìm th y tài li u v đ tài mình c n tìm hi u trên trang này. 5. http://kde-vi.org – trang web c a nhóm d ch giao di n KDE sang ti ng Vi t.

Các trang ti ng Anh
1. http://www.linux.com 2. http://www.linux.org 3. http://www.linux.org.uk – Trang web Linux c a Châu Âu. Do Allan Cox m t trong các nhà phát tri n Linux h tr . 4. http://www.tldp.org – Trang web chính ch a tài li u v Linux. R t nhi u tài li u bao g m HOWTO, FAQ, sách. . . 5. http://freshmeat.net/ – Thông báo hàng ngày v nh ng chương trình ng d ng m i ra dành cho Linux. Kho ph n m m kh ng l cho Linux. 6. http://www.li.org – T ch c Linux International. 7. http://www.linuxstart.com 8. http://oreilly.linux.co – 9. http://www.linuxplanet.com 10. http://www.kde.org – Trang ch c a môi trư ng làm vi c KDE. 11. http://www.gnu.org – Các ng d ng dành cho Linux, trong đó n i ti ng nh t là trình so n th o Emacs (GNU’s Not UNIX). 12. http://slashdot.org – Nh ng tin t c m i nh t v công ngh máy tính trong đó có Linux. Có các bài báo và l i bình c a ngư i đ c (không qua ki m duy t). 13. http://www.linuxtoday.com – Danh sách dài nh ng tin t c, thông báo qu ng cáo và các thông tin khác. Xem trang này b n s bi t ph n l n nh ng s ki n trong th gi i Linux. 14. http://www.lwn.net – Tin t c hàng tu n v Linux. Thông tin chia thành t ng h ng m c: thông tin chung, thương m i, thông tin v nhân Linux, công c phát tri n chương trình m i, chương trình cho Linux, v.v. . . N u b n mu n tin tư ng r ng Linux phát tri n r t nhanh và mu n nh n tr giúp c a các công ty thương m i l n thì nh t đ nh ph i thăm trang này. Tin t c trên tu n báo này đư c ban biên t p chú thích r t t t. 15. http://www.linuxnewbie.org – Trang web t t cho nh ng ngư i dùng m i. đây b n s tìm th y r t nhi u tài li u.

3.6 Tr giúp khi dùng Linux

59

16. http://www.linuxjournal.com – t p chí Linux. Thư ng đăng nh ng bài báo v nhi u đ tài. 17. http://www.linuxgazette.com – t báo Linux này s thú v đ i v i c ngư i dùng m i và ngư i dùng có kinh nghi m. 18. http://www.linuxfocus.org – T p chí phi thương m i toàn c u. 19. http://www.linuxworld.com – M t trang web t t có r t nhi u bài báo hay. 20. http://www.linux-mag.com – Linux Magazin, m t t t p chí r t thú v . 21. http://www.penguinmagazine.com. T t nhiên đây không ph i là danh sách đ y đ nh ng trang web nói v Linux. Nh ng trang nói trên ch là đi m kh i đ u đ t đó b n s tìm đư c nh ng trang web khác trong bi n thông tin Internet. Đi đ n đâu là ph thu c vào ý mu n c a b n. N u có v n đ trong lúc cài đ t, thì hãy h i d ch v khách hàng c a phân ph i đĩa. N u b n mua đĩa c a m t công ty chuyên môn thì s có đ a ch liên l c c a d ch v này. N u b n mua đĩa ghi l i ho c t ghi đĩa t t p tin ISO nh n đư c qua Internet thì r t có th l i cài đ t là do khi ghi đĩa gây ra. Hãy s d ng h p thư đi n t . B n nên đăng ký v i m t vài nhóm thư chung (mailing list) nào đó, ví d mailto:vietlug-users@userforge.net. Cách đăng ký còn ph thu c vào t ng nhóm thư (nói chính xác hơn là ph thu c vào máy ch đi u khi n nhóm thư này). Nhưng hi n nay thư ng có hai cách đăng ký: g i thư đ n m t đ a ch xác đ nh đ yêu c u, đăng ký qua giao di n web. Thông tin này b n có th tìm th y trên trang web gi i thi u v nhóm thư chung. Tuy nhiên b n c n bi t là đ đ c đư c t t c thư chung thì c n r t nhi u th i gian, và còn ph i đ c r t nhi u thư c a nh ng ngư i dùng m i khác (ví d “Console là gì?”), ho c th m chí có c nh ng lá thư “ng ng n” (ví d “Hôm nay dùng Debian th t vui”) và t t nhiên là ph i đ c c nh ng thư tr l i cho nh ng câu h i này c a nh ng ai bi t m t chút gì đó. Do đó n u mu n b n có th xem kho lưu tr nh ng lá thư này b ng trình duy t, r t có th đã có câu tr l i cho câu h i c a b n đó. Và như v y b n không c n ph i đăng ký cũng như vi t thư vào nhóm thư chung n a. T t nhiên n u không tìm th y thì đ ng ng i ng n đ t câu h i. Ngư i dùng Linux h t s c vui lòng tr l i thư c a b n. B o đ m là b n s nh n đư c câu tr l i, n u không hi u thì còn có th yêu c u gi i thích thêm. Khi đ t câu h i có liên quan đ n h th ng Linux c a b n, c n luôn luôn thêm vào thư c a mình càng nhi u chi ti t càng t t (nhưng đ ng thêm thông tin th a) bao g m: tên c a b n phân ph i (Debian, SuSE, Fedora, hay m t cái nào khác), phiên b n nhân, có v n đ v i ph n c ng nào (phiên b n, dòng ch ghi trên m ch đi n t ), thông báo nào hi n ra khi có v n đ . Đ ng đòi h i ngư i dùng khác g i câu tr l i th ng đ n đ a ch c a b n, “vi t thư vào nhóm thư chung là t th hi n, vi t thư đi n t cũng là s h tr k thu t. Vi t thư thì mi n phí, nhưng s h tr k thu t thì không”. Xin hãy luôn nh đi u đó!

có hai m t. DVD. M t còn l i. T phía m t trư c này ngư i dùng th y h th ng t p tin là m t c u trúc lôgíc c a các thư m c và t p tin. chúng ta t m g i nó là m t trư c. đĩa t . C n nói thêm là chúng ta s xem xét m t h th ng t p tin c th ext3fs. đ i v i ngư i dùng thì h th ng t p tin là m t c u trúc lôgíc c a các thư m c và t p tin. . Trong chương hi n t i chúng ta s xem xét m t quay v phía ngư i dùng c a h th ng t p tin. Tuy nhiên còn có nhi u ký t n a có ý nghĩa đ c bi t trong h v shell và do đó không nên dùng đ đ t tên t p tin. 1 M t s tác gi thích dùng thu t ng “v t ch a” đây. M t này c a h th ng t p tin có c u trúc không đơn gi n chút nào.Chương 4 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs Bây gi b n đã bi t cách kh i đ ng và d ng h th ng Linux. gi ng như m t cái đĩa ăn. Còn có nh ng h th ng t p tin khác nhưng chúng ta s đ c p đ n chúng mu n hơn. h th ng t p tin cơ b n c a Linux đ n th i đi m hi n nay. . Vì đây th c hi n các cơ ch ghi t p tin lên các đĩa lưu khác nhau. M t còn l i s dành cho m t chương sách sau.v. . chúng ta t m g i là m t sau. đã đ n lúc làm quen v i m t trong nh ng thành ph n chính và quan tr ng c a Linux – đó là h th ng t p tin. Vì th . M t m t c a nó luôn quay v phía ngư i dùng (hay nói chính xác hơn là quay v phía ng d ng).1 T p tin và tên c a chúng Máy tính ch là công c đ làm vi c v i thông tin không hơn không kém. mà ngư i dùng không th y. Nhưng nó c n đ t cho t p tin m t cái tên nào đó đ ngư i dùng (hay nói đúng hơn là chương trình ng d ng) có th làm vi c v i t p tin. th c hi n vi c truy c p (ch n thông tin c n thi t) và nhi u thao tác khác. quay v phía chính b n thân đĩa lưu t o thành m t vùng bên trong c a h th ng t p tin đ i v i ngư i dùng. H th ng t p tin – là c u trúc nh đó nhân c a h đi u hành có th cung c p cho ngư i dùng và các ti n trình tài nguyên c a h th ng d ng b nh lâu dài trên các đĩa lưu1 thông tin: đĩa c ng. CD. H đi u hành không quan tâm đ n đ nh d ng bên trong c a t p tin. v. Mà thông tin trên m i HĐH đư c lưu d ng t p tin trên các đĩa lưu. Tên t p tin trong Linux có th dài 255 ký t bao g m b t kỳ ký t nào tr ký t có mã b ng 0 và ký t d u g ch chéo (/). T phía c a HĐH thì t p tin là m t chu i liên t c các byte v i chi u dài xác đ nh. 4. ngư i dùng thư ng không c n quan tâm đ n. Làm sao đ ngư i dùng có th làm vi c v i t p tin đó là công vi c c a h th ng t p tin. M i h th ng t p tin.

b i vì có th gây ra v n đ cho m t s ng d ng khi c n s d ng nh ng t p tin như v y và c khi di chuy n nh ng t p tin đó lên h th ng t p tin khác. chúng ta s đ c p đ n sau. Trên Linux các t p tin chương trình và t p tin bình thư ng không phân bi t theo ph n m r ng c a tên (trong DOS t p tin chương trình có ph n m r ng exe) mà theo các d u hi u khác. m c dù v n dùng ph n cu i cùng c a tên t p tin sau d u ch m đ làm ký hi u v các d ng t p tin đ c bi t (.9.gz.9. Khi này khái ni m ph n m r ng t p tin (thư ng dùng trong DOS) không còn có ý nghĩa gì. qu bóng tar Nhưng l nh ls -a s hi n th . ví d . Đi u này lúc đ u có th gây khó khăn cho ngư i dùng Windows nhưng sau khi quen thì b n s th y nó th t s có ích.3 Như đã nói chương trư c trong Linux có phân bi t các ký t vi t hoa và vi t thư ng. Vì th l4u-0.tar. Trong Linux ngư i dùng thư ng đ t nhi u d u ch m trong tên c a t p tin.2.tar. Đ c thêm ls(1) đ bi t chi ti t.tar.gz và L4U-0.gz có th n m trong cùng m t thư m c và là tên c a các t p tin khác nhau. Tuy nhiên n u nhìn t phía h đi u hành và h th ng t p tin thì không ph i 2 3 thư ng g i theo ti ng lóng là tarball. Đ i v i d u ch m thì không ph i như v y. “hai” và “ba”. t c là ph i l p l i d u này hai l n). Làm tương t như v y đ i v i nh ng ký t khác. N u nó là d u ch m đ u tiên trong tên. Ví d .4.1 T p tin và tên c a chúng Đó là nh ng ký t sau: ! @ # $ & ~ % * ( ) [ ] { } ’ " \ : . . đ t o thư m c có tên “mot hai ba” chúng ta c n dùng câu l nh sau: [user]$ mkdir "mot hai ba" vì câu l nh [user]$ mkdir mot hai ba s t o ba thư m c: “mot”. Đi u này cũng đúng đ i v i tên t p tin. Còn có th đ t tên t p tin ho c thư m c v i nh ng ký t nói trên vào d u ng c kép.2.9. t c là có th thêm chúng vào tên t p tin (thư m c) n u đưa tên vào trong d u ngo c kép ho c dùng d u g ch chéo ngư c đ b đi ý nghĩa đ c bi t c a chúng. Chúng ta đã quen v i vi c t p tin đư c xác đ nh hoàn toàn theo tên c a nó. ví d xvnkb-0. Ví d : [user]$ mkdir \\mot\&hai s t o thư m c \mot&hai.2. D u ch m có ý nghĩa đ c bi t trong tên t p tin.gz dùng đ ký hi u các t p tin nén2 ). > < ‘ d u cách 61 N u tên t p tin ch a m t trong nh ng ký t này (không khuyên dùng nhưng v n có th ) thì trư c nó ph i đ t m t d u g ch chéo ngư c (\) (đi u này v n đúng trong trư ng h p có chính b n thân d u g ch chéo ngư c.tar. Tuy nhiên t t nh t là không s d ng nh ng ký t này k c d u cách trong tên t p tin và thư m c. l nh ls không hi n th nh ng t p tin như v y. thì t p tin này s là n (thu c tính hidden) đ i v i m t s câu l nh.

chúng ta s nói k hơn v ký t này ngay sau đây.2. Vì th các t p tin còn đư c đ t thêm m t tên thân thi n v i ngư i dùng và hơn th n a còn đư c nhóm vào các thư m c. Không ph i ai cũng có kh năng nh đã ghi gì trong t p tin v i s 12081982 (nói chính xác hơn là ch có m t s r t ít ngư i có kh năng này). B ng này đư c t o ra trên đĩa lưu cùng lúc v i h th ng t p tin. . Tuy nhiên đ i v i ngư i dùng thì nh ng tên như v y th t s không thu n ti n.pdf Ký t ∼ có ý nghĩa đ c bi t.pdf users 3069 2006-09-06 13:52 l4u.9. M i đĩa lưu dù là th t s hay lôgíc thì đ u có m t b ng các ch s inode c a riêng mình. Nh ng tên này còn đư c g i là liên k t “c ng” (hard link) (chúng ta s làm quen k hơn v i khái ni m liên k t và cách t o nh ng liên k t này trong chương sau). Chính inode lưu t t c nh ng thông tin c n thi t cho h th ng t p tin v t p tin. Ngay phía sau quy n truy c p đ n t p tin là m t s cho bi t s lư ng nh ng liên k t c ng này: [user]$ ls t ng 1280 -rw-r--r-drwxr-xr-x -rw-r--r--rw-r--r-4 -l 1 2 2 1 teppi82 teppi82 teppi82 teppi82 users 81409 2006-09-06 03:43 bash. thì nó đư c lưu đ n lúc h th ng ( ng d ng) gi i phóng nó. Tác gi đưa ra nh ng thông tin trên ch đ nói r ng tên c a b t kỳ t p tin nào trong Linux không ph i gì khác mà chính là liên k t đ n ch s inode c a t p tin.tex N u b n dùng SuSE Linux thì có th nh p vào l nh ll.2. chúng ta s d ng câu l nh ln d ng sau: ln tên_đã_có tên_m i Ví d : [user]$ ln projects/l4u/l4u-0.tex users 4096 2006-09-06 02:16 images users 82686 2006-09-06 14:32 l4u-0. hay còn g i là “inode” (t m th i chưa có thu t ng ti ng Vi t chính xác nên xin đ nguyên t ti ng Anh). Các inode trong b ng đư c đánh s theo th t .pdf đ thay cho đư ng d n dài hơn projects/l4u/l4u-0. nó ch thư m c cá nhân (home directory) c a ngư i dùng. Th m chí c khi b n đ c đã xóa đi liên k t cu i cùng thì cũng không có nghĩa là đã xóa n i dung c a t p tin: n u t p tin đang đư c h th ng hay m t ng d ng nào đó s d ng.pdf. Chúng ta s g i ch s này là ch s c a t p tin. V n đ ch m i t p tin trong Linux có m t “ch s ký hi u” (index descriptor) tương ng. và chính ch s này m i là tên th c s c a t p tin trên h th ng. Khi b n đ c xóa m t t p tin có nhi u tên (liên k t c ng) thì trên th c t ch xóa đi m t liên k t (mà b n ch ra trên dòng l nh xóa).9. thông tin v d ng t p tin và nhi u thông tin khác.2. Đ có th thêm tên khác cho t p tin ho c thư m c (t o liên k t c ng).9. bao g m thông tin v v trí c a các ph n c a t p tin trên đĩa lưu. Chi ti t v câu l nh ln b n có th đ c trong trang man c a nó. Vì th m i t p tin có th có bao nhiêu tên tùy thích. Các ch s inode n m trong m t b ng đ c bi t g i là inode table. Chúng ta s nói k v m t sau c a h th ng t p tin trong m t s chương sách s p t i.pdf ~/l4u. nhưng bây gi cũng c n đ c p đ n m t chút v ch s “inode”. Có th tìm ra s lư ng liên k t c ng đ n t p tin (t c là s lư ng tên c a t p tin) b ng l nh ls v i tham s -l4 .62 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs như v y. Bây gi có th dùng ~/l4u.

Vì th mà các t p tin đư c t ch c vào các thư m c. . Có th đưa vào thư m c g c này m t s lư ng không h n ch các thư m c n m trên các đĩa lưu khác nhau (thư ng nói là “g n h th ng t p tin” ho c “g n đĩa lưu”). v. phương án d ch “thư m c cá nhân” đư c ưu tiên hơn. m t h th ng Linux hoàn ch nh s có s lư ng t p tin còn l n hơn th . v. Trên MS Windows ho c DOS c u trúc thư m c như v y có trên m i đĩa (t c là chúng ta có không ph i m t “cây” mà m t “r ng” thư m c) và thư m c g c c a m i c u trúc t p tin đư c đánh d u b ng m t ch cái Latinh (và do đó đã có m t s h n ch ). Ghi chú: n u nói m t cách chính xác. 63 4. Trong c u trúc thư m c c a Linux nh ng thư m c cá nhân c a ngư i dùng thư ng n m trong thư m c /home và thư ng có tên trùng v i tên đăng nh p c a 5 6 đây là đư ng d n tuy t đ i Nói chính xác hơn là: có toàn quy n đ n khi nào root chưa thay đ i chúng :). Tên đ y đ c a t p tin (ho c còn g i là “đư ng d n”5 đ n t p tin) là danh sách tên c a các thư m c bao g m thư m c ch a t p tin đó và các thư m c m . Có m t câu l nh cho bi t tên c a thư m c hi n th i. thay đ i quy n truy c p đ n chúng.4. r t khó có th tìm đ n t p tin c n thi t. K t qu là chúng ta thu đư c m t c u trúc thư m c có phân b c b t đ u t m t thư m c g c. và chúng ta s dùng thu t ng này trong cu n sách l4u). vì th đôi khi ch y m t chương trình nào đó trong shell có th d n đ n vi c thay đ i thư m c hi n th i sau khi chương trình đó hoàn thành công vi c. còn t p tin – là các “lá”. ví d t p tin văn b n (text file). Đó là thư m c trong đó ngư i dùng có toàn quy n6 : có th t o và xóa các t p tin. Trong đư ng d n này tên c a các thư m c con cách nhau b i d u g ch chéo “/” dùng đ ký hi u thư m c g c như đã nói trên. và thư m c g c duy nh t c a c u trúc này đư c ký hi u b ng d u g ch chéo “/”. . các thư m c có th n m trong các thư m c khác.2 Thư m c (Danh sách b c t b t vì không c n thi t). trên đó m i thư m c đó là m t nút c a “cây”. Ví d /home/teppi82/projects/l4u/ext3fs. Và nói chung ngoài c u trúc bên trong c a mình thì thư m c không khác gì so v i nh ng t p tin thông thư ng. . Trên Linux và UNIX nói chung ch có m t c u trúc thư m c duy nh t cho t t c các đĩa lưu. Ngoài thư m c hi n th i m i ngư i dùng còn có m t “thư m c nhà” (home directory.tex là tên đ y đ c a t p tin tôi đang nh p vào trên máy c a mình. M i thư m c (con) có th ch a các t p tin riêng l và các thư m c con c a nó. C u trúc phân b c c a thư m c thư ng đư c minh ho b ng “cây thư m c”. t c là thư m c mà ngư i dùng đang làm vi c trong đó. .2 Thư m c N u như c u trúc t p tin không cho phép s d ng gì khác ngoài tên t p tin (t c là t t c các t p tin n m trên m t danh sách chung gi ng như các h t cát trên bãi bi n) thì th m chí c khi không có gi i h n v đ dài c a tên. H v shell lưu giá tr c a “thư m c hi n th i”. Tên c a thư m c cũng đư c đ t theo nh ng quy đ nh như đ i v i tên t p tin. b t đ u t thư m c g c “/” và k t thúc là b n thân tên c a t p tin. thì thư m c hi n th i luôn đi li n v i m i ti n trình đã ch y (trong đó có h v shell). Hãy tư ng tư ng b n có m t danh sách kho ng vài nghìn t p tin! Xin đ ng nghi ng .v.v. . đó là l nh pwd.

N u mu n xem n i dung c a m t thư m c khác. . ho c n m hoàn toàn trên m t “cành” khác c a cây thư m c. . Ví d . thì ph c t p hơn m t chút. Ví d : [user]$ ls projects BanTin drupal-vn bashscripts fluxbox chem-tex gnomevi debian HocTap KDE-vi l4u manvi mc mrtg others SuSE syslinux Xfce vim vnlinux vnoss . Tham s c a l nh này là đư ng d n đ y đ ho c đư ng d n tương đ i đ n thư m c mà b n mu n dùng làm hi n th i./. “ch t” nào đó c a thư m c hi n th i../vnoss/doc Câu l nh ls dùng đ đưa ra màn hình danh sách các t p tin và thư m c con c a thư m c hi n th i. Chính nh ng d u hai ch m này đư c dùng đ ghi đư ng d n tương đ i. Câu l nh cd dùng đ thay đ i thư m c hi n th i. t c là n m trong m t thư m c con. M i ngư i dùng có th làm vi c v i thư m c c a mình b ng ký hi u ~. Khái ni m đư ng d n đ y đ (tuy t đ i) đã gi i thích trên. Ví d : /home/nhimlui. N u thư m c đích n m phía dư i trong c u trúc thư m c. N u ch y câu l nh ls không có tham s thì chúng ta ch th y tên c a các t p tin c a thư m c hi n th i.. thì c n ph i đưa cho câu l nh ls đư ng d n tuy t đ i ho c tương đ i đ n thư m c đó. sau đó thư m c con c a thư m c con (thư m c “cháu”). Đư ng d n tương đ i đó là danh sách các thư m c c n ph i đi qua trong cây thư m c đ có th chuy n t thư m c hi n th i đ n thư m c khác (chúng ta g i nó là thư m c đích). T c là không có các h p đ c bi t ch a các t p tin.’). ch có các danh sách t p tin thông thư ng xác đ nh t p tin hi n th i thu c v m t thư m c nào đó. cho đ n khi nào t i đư c thư m c đích. nó ch đ n thư m c m . T t nhiên trong b t kỳ trư ng h p nào cũng có th s d ng đư ng d n tuy t đ i. r i t đó h xu ng thư m c vnoss/doc thì c n ch y l nh: [user]$ cd . Như đã nói trên. ho c “cháu”.’) và ch đ n chính b n thân thư m c này. Khi ngư i dùng vào h th ng. còn b n ghi th hai có ký hi u là hai d u ch m đơn (‘. bây gi chúng ta s nói rõ hơn v khái ni m đư ng d n tương đ i.64 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs ngư i dùng đó.. trong đó có li t kê t t c nh ng t p tin và thư m c con c a thư m c này. Còn đ chuy n “leo” lên hai b c c a cây thư m c.. đ dùng thư m c m làm thư m c hi n th i. nhưng khi đó c n ph i nh p vào m t đư ng d n r t dài. t c là ngư i dùng nhimlui có th làm vi c v i thư m c /home/nhimlui/hinhanh b ng ~/hinhanh. thư m c cá nhân s tr thành thư m c hi n th i c a ngư i dùng này.. C n lưu ý là trên th c t n câu l nh ls ch đưa ra n i dung c a t p tin mô t thư m c này. m i thư m c ch là m t t p tin bình thư ng. M t trong s chúng có ký hi u là d u ch m (‘. thì đơn gi n: ch c n ch ra thư m c con c a thư m c hi n th i. thì ch c n ch y l nh: [user]$ cd . và không x y ra b t kỳ nào thao tác làm vi c v i t p tin c a thư m c. V n đ này đư c gi i quy t như sau: m i thư m c (tr thư m c g c) có duy nh t m t thư m c m trong cây thư m c. N u như thư m c đích n m cao hơn trong c u trúc thư m c. Trong m i thư m c có hai b n ghi đ c bi t.

tên nhóm s h u t p tin (xin đư c g i t t là “nhóm t p tin” m c dù t i nghĩa).tex ChangeLog ext3fs. kích thư c t p tin và th i gian s a đ i cu i cùng.tex gioithieu. Khi dùng tham s -t vi c s p x p đư c th c hi n không theo tên mà theo th i gian s a đ i t p tin. Tham s -r đ o ngư c l i tr t t c a s p x p (c n ph i s d ng cùng v i các tham s -l ho c -t). Đ th y đư c nh ng thông tin chi ti t đó.3 Công d ng c a các thư m c chính N u như b n đ c đã t ng dùng Windows (ví d 2000 hay XP).v. Tiêu chu n này đư c g i là Filesystem Hierarchy Standart (FHS).tex N u đưa thêm tham s -i thì trong c t đ u tiên s hi n th ch s inode c a t p tin. s lư ng liên k t c ng hay s lư ng tên (n u là thư m c thì ngay t đ u đã có hai liên k t như v y là . và . C n chú ý r ng có th li t kê các tham s m t cách riêng r như th này: [user]$ ls -l -i . nhưng m t s truy n th ng v n đư c tuân theo. v. Ví d các t p tin h th ng thư ng n m trong thư m c C:\Windows. Trong Linux cũng có m t c u trúc thư m c ki u như v y và th m chí còn nghiêm ng t hơn. 4. tên ch s h u t p tin.4. .tex images l4u. N u có mong mu n b n có th đ c toàn b tiêu chu n này t i đ a ch . N u ch y câu l nh ls v i tham s -l thì không ch có tên t p tin mà s hi n th c d li u v quy n truy c p đ n t p tin (chúng ta s nói đ n sau). . M t ví d minh h a khác: [user]$ ls t ng 1316 -rw-r--r--rw-rw-r--rw-r--r--rw-r--r--rw-r--r-drwxr-xr-x -rw-r--r--l 1 1 1 1 1 2 1 teppi82 teppi82 teppi82 teppi82 teppi82 teppi82 teppi82 users users users users users users users 81629 98135 783 20778 2013 4096 3267 2006-09-08 2006-09-08 2006-09-08 2006-09-09 2006-09-08 2006-09-08 2006-09-08 22:11 13:54 21:58 02:48 21:34 14:25 23:13 bash..tex caidat. Hơn n a có m t tiêu chu n xác đ nh c u trúc thư m c cho các HĐH dòng UNIX. Tham s -u dùng đ hi n th th i gian truy c p cu i cùng thay vào ch th i gian s a đ i. do đó s này b ng s thư m c con công thêm 2).r ho c g p l i như th này: [user]$ ls -lir Chúng ta d ng mô t ng n g n v câu l nh ls đây (chi ti t v l nh này có th xem trên các trang man ho c info tương ng) và chuy n sang xem xét các thư m c chính c a c u trúc t p tin trong Linux.3 Công d ng c a các thư m c chính 65 B n ghi v t p tin trong thư m c tương ng ngoài tên còn có r t nhi u thông tin v t p tin này. thì bi t r ng m c dù ngư i dùng có toàn quy n t ch c c u trúc thư m c. các chương trình thư ng đư c cài đ t vào C:\Program Files.. thì c n dùng các tham s m r ng khác c a câu l nh ls.

66 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs http://www. chi ti t hơn b n có th đ c trong tiêu chu n FHS có trên http://www. Thư m c /etc không đư c lưu các t p tin chương trình (c n đ t chúng trong /bin ho c /sbin. ph n l n trong s chúng c n cho h th ng trong th i gian kh i đ ng (ho c trong ch đ m t ngư i dùng khi b o trì h th ng). thì nh ng t p tin trong thư m c này s đư c sao chép vào thư m c cá nhân c a ngư i dùng đó. và t p tin ngư i dùng passwd. Chúng ta s đ c p chi ti t v nh ng t p tin này và quá trình kh i đ ng nói riêng trong m t vài chương s p t i. còn c t th ba cu i cùng đưa ra mô t ng n g n v công d ng c a nh ng thư m c này. T p tin trong thư m c này ch c n trong th i gian kh i đ ng7 . Ví d . trong /etc có t p tin inittab xác đ nh c u hình kh i đ ng. Mô t trong b ng này là h t s c ng n g n. Thư m c /bin 7 do đó m t s nhà qu n tr không t đ ng g n phân vùng /boot vào trong quá trình kh i đ ng. /etc/skel Khi t o ngư i dùng m i.pathname. /etc/sysconfig Thư m c lưu m t vài (không ph i t t c ) t p tin c u hình h th ng.conf). M t ph n các t p tin c u hình có th n m trong các thư m c con c a /usr.com/fhs/. Các b n phân ph i Linux l n đ u tuân theo tiêu chu n này. . còn c t th hai li t kê m t vài (không ph i t t c ) thư m c con. đây có lưu r t nhi u nh ng câu l nh thư ng dùng c a Linux. Dư i đây chúng ta s xem xét công d ng c a m t vài(!) thư m c con c a thư m c /etc. c t bên trái li t kê các thư m c con c a thư m c g c. B n đ c có th xem qua man mknod (mknode(1)).com/fhs/.1 dư i đây đưa ra danh sách ng n g n nh ng thư m c chính đư c t o ra trong c u trúc t p tin theo tiêu chu n nói trên. /dev Thư m c các t p tin đ c bi t ho c các t p tin thi t b ph n c ng.d Thư m c này lưu nh ng t p tin s d ng trong quá trình kh i đ ng h th ng. /home Thông thư ng trong thư m c này là các thư m c cá nhân c a ngư i dùng (tr root). /etc/rc. /etc Thư m c này và các thư m c con c a nó lưu ph n l n nh ng d li u c n cho quá trình kh i đ ng ban đ u c a h th ng và lưu nh ng t p tin c u hình chính.pathname. B ng 4. trong đó có nhân (kernel). /etc/X11 Thư m c dành cho các t p tin c u hình c a h th ng X11 (ví d .1: C u trúc thư m c c a Linux Công d ng Thư m c này g m ch y u các chương trình. B ng 4. /boot G m các t p tin c đ nh c n cho kh i đ ng h th ng. Chúng ta s nói đ n nh ng t p tin này ngay sau trong m t ph n riêng. xorg.

Đây là thư m c cá nhân c a ngư i dùng cao c p root. reboot. flash. DVD. b t kỳ th i đi m này ngư i dùng root cũng có th xóa t p tin kh i thư m c này mà không làm nh hư ng l n đ n ngư i dùng khác. . Th m chí n u trên h th ng không có trình biên d ch C nào. mkfs.4.*. như v y cho phép gi m kích thư c mã chương trình n m trong b nh . ifconfig. Chi ti t b n có th đ c trong man 5 proc. Đây là đi m g n (mount) nh ng h th ng t p tin g n t m th i. Thư m c dành cho các t p tin t m th i. Hãy chú ý là thư m c này không n m cùng ch v i thư m c cá nhân c a nh ng ngư i dùng khác (trong /home). Vì thư m c m b m t. . nên t p tin s nh n đư c tên trùng v i ch s inode c a nó. N u fsck tìm ra t p tin mà không xác đ nh đư c thư m c m thì nó s đưa t p tin đó vào thư m c /lost+found. shutdown. route. swapoff. fsck. v các thi t b tính. Các t p tin đ c bi t c a thư m c này s d ng đ nh n và g i d li u đ n nhân. . .*. Trong trư ng h p ngư c l i thì cùng m t mã l p l i nhi u l n trong các chương trình khác nhau. N u trên máy tính có đ ng th i Linux và Windows (DOS) thì thư m c này thư ng dùng đ g n các h th ng t p tin FAT. arp. N u b n thư ng g n m t vài đĩa lưu đ ng như đĩa m m. Thư m c này s d ng đ ph c h i h th ng t p tin b ng l nh fsck. tr khi khi b n bi t r ng t p tin ho c nhóm t p tin nào đó đang gây nh hư ng đ n công vi c c a h th ng. vì th không nên lưu đây nh ng t p tin mà b n có th s c n đ n. .v. Trong tiêu chu n FHS có nói r ng c n đ c trong thư m c này nh ng t p tin th c thi s s d ng sau khi g n thành công h th ng t p tin /usr. Vì thư m c /bin ch y u lưu các t p tin th c thi (chương trình và ti n ích c a HĐH) s d ng trong quá trình kh i đ ng và do nhà qu n tr ch y. Đây là h th ng t p tin o. swapon. thì có th t o trong thư m c này các thư m c con cho t ng đĩa lưu. Nh ng thư vi n này ch n p vào b nh khi có nhu c u th c hi n hàm nào đó.3 Công d ng c a các thư m c chính Thư m c /lib 67 /lost+found /mnt /tmp /root /sbin /proc Công d ng Thư m c này lưu các thư vi n chia s c a các hàm mà trình biên d ch C và các môđun (các driver thi t b ) c n. đĩa c ng ngoài. CD.v. thì các thư vi n chia s v n c n thi t. Đây là đi m g n h th ng t p tin proc cung c p thông tin v các ti n trình đang ch y. mkswap. halt. Tuy nhiên không nên xóa nh ng t p tin trong thư m c này. vì chúng đư c nhi u chương trình s d ng. H th ng s t đ ng d n d p thư m c này theo đ nh kỳ. fdisk. Ít nh t trong thư m c này ph i có init.v. v. v nhân.

Trong các thư m c con c a /usr là t t c các ng d ng chính. các ti n ích h th ng và c các t p tin thêm vào (t p tin d ng include). Thư m c con này lưu mã ngu n c a các thư vi n tiêu chu n c a ngôn ng C. • /usr/local/sbin – các chương trình dành cho nhà qu n tr . /usr/lib/X11 – nơi thư ng dùng đ đ t các t p tin có liên quan đ n X Window và các t p tin c u hình c a h th ng X Window. Và đây cũng thư ng là liên k t đ n /usr/X11R6/bin. Các chương trình (ti n ích và ng d ng) thư ng đư c ngư i dùng bình thư ng s d ng. vì chúng đã đư c các nhà phát tri n h th ng ki m duy t k càng (không l b n bi t v h th ng t t hơn các nhà phát tri n). các thư vi n đ ng (dynamic library). Các h th ng ph c t p (ví d Debian Linux) có th có các thư m c con c a mình trong thư m c này. Ngư i dùng c n có ít nh t là quy n đ c đ i v i thư m c này. Theo tiêu chu n FHS thì nên dành cho thư m c này m t phân vùng riêng ho c đ t hoàn toàn trên đĩa s d ng chung trong m ng. /usr/sbin /usr/lib Thư m c này g m các chương trình th c thi dành cho nhà qu n tr và không s d ng trong th i gian kh i đ ng. . Dù trong trư ng h p nào cũng đ ng s a nh ng t p tin trong thư m c này. • /usr/local/man – các trang tr giúp man. m t s chương trình không th g i tr c ti p. Phân vùng ho c đĩa đó thư ng g n ch đ c và trên đĩa (phân vùng) là các t p tin c u hình cũng như t p tin th c thi dùng chung. ng d ng. bao g m: • /usr/local/bin. đây thư ng lưu nh ng chương trình /usr/bin /usr/include /usr/local • /usr/local/doc – các tài li u đi kèm v i chương trình ng d ng. các t p tin tài li u. đây thư ng đ t các chương trình và các thư m c con (n i b ) ch dành cho máy tính này. • /usr/local/src – mã ngu n c a các chương trình. Trong thư m c này là các thư vi n object c a các chương trình con. • /usr/local/lib – thư vi n và t p tin c a các chương trình và h th ng n i b .68 Thư m c /usr Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs Công d ng Thư m c này r t l n và c u trúc c a nó nhìn chung l p l i c u trúc c a thư m c g c. /usr/bin/X11 là nơi thư ng dùng đ lưu các chương trình ch y trên X Window. Trên Linux đó thư ng là liên k t m m đ n thư m c /usr/X11R6/lib/X11.

khóa locking. Alpha. M t nơi n a đ lưu các t p tin t m th i. • /usr/X11R6/bin – các chương trình th ng này. . spool. và PPC có th dùng chung m t thư m c /usr/share n m trên m t phân vùng ho c đĩa chia s trên m ng. Nh ng thư m c sau ho c liên k t m m sau ph i có trong /usr/share: man (các trang tr giúp man). Lưu các thông tin v tài kho n và thông tin chu n đoán dành cho nhà qu n tr . . Dung lư ng thông tin trong thư m c này có th thay đ i trong m t kho ng l n. Nh ng d li u này xác đ nh c u hình c a m t s chương trình trong l n ch y sau ho c là nh ng thông tin lưu t m th i s s d ng sau.4. Chúng ta xem xét m t vài thư m c con c a thư m c này: • /usr/share/dict – các danh sách t (word list) c a ti ng Anh dùng cho các chương trình ki m tra chính t như ispell. /var/adm /var/lock /var/log . • /usr/share/misc (đã nói trên). Các t p tin đi u khi n h th ng dùng đ d tr tài nguyên. Thư ng dùng đ chia s gi a các ki n trúc khác nhau c a HĐH. C n chú ý là thư m c này không dùng đ chia s gi a các HĐH khác nhau ho c gi a các phiên b n khác nhau c a cùng m t HĐH. M i ph n c a man n m trong m t thư m c con riêng trong thư m c này. ví d i386. misc (nh ng gi li u tùy theo ki n trúc khác nhau). ng d ng. • /usr/share/man – các trang tr giúp man. ng d ng c a h • /usr/X11R6/lib – các t p tin và thư vi n có liên quan đ n X-Window.v. v. Tiêu chu n FHS khuyên dùng thư m c con cho m i chương trình. . Các t p tin b n ghi (log).3 Công d ng c a các thư m c chính Thư m c /usr/share 69 Công d ng Thư m c này dùng cho t t c các t p tin d li u dùng chung và có quy n truy c p là ch đ c. /usr/src /usr/tmp /usr/X11R6 Mã ngu n c a các thành ph n khác nhau c a Linux: nhân. /var Trong thư m c này là các t p tin lưu các d li u bi n đ i (variable). . Thông thư ng đây là liên k t m m đ n /var/tmp. vì thư m c gi các t p tin như b n ghi (log). Các t p tin thu c v h th ng X Window. các t p tin t m th i.

đ i v i Linux thì t t c các thi t b k t n i vào máy tính ( c ng. • /var/spool/uucp – t p tin c a h th ng uucp.1 Các t p tin thi t b Như đã nói.70 Thư m c /var/run Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs Công d ng Các t p tin bi n đ i trong th i gian th c hi n các chương trình khác nhau. vì có th th c hi n ghi d li u vào t p tin. S khác nhau gi a hai d ng này n m cách đ c và ghi . • /var/spool/cron – t p tin c a h th ng Verb+cron+. Nh v y có th dùng khái ni m t p tin cho các thi t b và các đ i tư ng khác. • /var/spool/lpd — t p tin trong hàng đ i in. . chu t. tháo r i.v. /var/tmp Các t p tin t m th i. Có hai d ng thi t b : ký t (hay còn g i là các thi t b trao đ i theo byte) và kh i (trao đ i theo kh i). nh ng thành ph n sau cũng đư c Linux coi là t p tin: • các t p tin thi t b • các ng (kênh) có tên (named pipe) • các socket (t v i nghĩa như t chim) • các liên k t m m (symlinks). đ i v i h đi u hành thì t p tin ch là m t chu i các byte liên t c. T p tin đư c đ t vào hàng đ t c a các chương trình khác nhau. Do đó ngoài các t p tin thông thư ng và thư m c.4. Ví d . Trong t t c các trư ng h p này s d ng cùng m t phương pháp d a trên ý tư ng chu i các byte. terminal. Nh ng trên Linux còn có m t vài d ng t p tin n a. Đi u này đơn gi n hoá s t ch c và trao đ i các d li u. • /var/spool/mail – t p tin thùng thư c a ngư i dùng. bàn phím. 4. /var/spool 4. Như đã nói. Chúng lưu thông tin v s ti n trình (PID) và ghi thông tin hi n gh i (utmp). Chúng ta s làm quen v i chúng trong ph n này. thì h th ng th c hi n thao tác ghi vào t p tin /dev/tty1. máy scan. ) đ u là các t p tin. n u c n đưa ra màn hình terminal th nh t thông tin nào đó. ví d : • /var/spool/at – các công vi c mà at đã ch y. máy in. . v. chuy n d li u lên các thi t b và trao đ i d li u gi a các ti n trình b ng cách tương t như nhau. T p tin trong thư m c này thư ng đư c d n s ch trong th i gian kh i đ ng Linux.4 D ng t p tin Trong các ph n trư c chúng ta đã xem xét hai d ng t p tin đó là t p tin thông thư ng và các thư m c. môđem.

/dev/null Thi t b này có th g i là “l đen”. Thi t b /dev/hda1 tương ng v i phân vùng đ u tiên c a đĩa c ng đ u tiên.4 D ng t p tin 71 thông tin vào các thi t b . N u nhìn vào thư m c /dev (t c là chuy n vào thư m c đó b ng l nh cd r i ch y ls). /dev/tty Các t p tin h tr terminal c a ngư i dùng. tb t là tb ts . câu l nh ls -l cho bi l n và s nh đã nói thay vì kích thư c c a t p tin. /dev/fd Các t p tin đĩa m m. thì b n s th y m t lư ng kh ng l nh ng t p tin thi t b .2 cho bi t nh ng t p tin thư ng dùng nh t. Không th đ c t đĩa c ng và ghi lên đó t ng byte. còn s nh cho bi t c n ph i làm vi c v i thi c th nào c a d ng này. đĩa /dev/hda. t c là đĩa Primary Master. thì s thu đư c m t chu i các s 0. /dev/ttS T p tin h tr làm vi c v i các c ng k t ti p nhau (các c ng COM). Đ trao đ i v i các ph n khác c a h đi u hành m i driver t o ra m t giao di n liên l c có v ngoài gi ng như t p tin. /dev/cua Các t p tin cho môđem. đ u tiên là /dev/fd0. T t c nh ng gì ghi vào /dev/null s m t vĩnh vi n. trao đ i thông tin v i đĩa ch có th theo t ng kh i. /dev/hd Các c ng v i giao di n IDE. /dev/ttS1 tương ng v i COM2. Tên g i v n đư c lưu k t khi k t n i teletype vào các h th ng UNIX làm terminal. Trao đ i d li u v i các thi t b trên Linux do các driver thi t b đ m nhi m. Trên Linux nh ng t p tin này h tr các terminal o (hãy nh l i chương trư c). Còn thông tin đư c đ c và ghi vào các thi t b kh i theo các kh i. th hai là /dev/fd1. /dev/sd c ng v i giao di n SCSI. B ng 4. Ví d thi t b d ng này là terminal. Nh ng ngư i vi t script thư ng chuy n nh ng thông báo không c n thi t vào thi t b này. Vì th các t p tin thi thư ng có hai s : l n (major) và nh (minor). /dev/pty Các t p tin h tr terminal gi . Ph n l n nh ng t p tin như v y đã đư c t o s n t trư c và n m trong thư m c dev. M i d ng thi t b có th có m t vài t p tin thi t b . t c là trong trư ng h p này t p tin có c b ng 0. S d ng cho các k t n i t xa qua telnet. B ng 4. N u s d ng /dev/null làm thi t b nh p vào. Ví d các c ng. Các thi t b ký t trao đ i thông tin theo t ng ký t (theo t ng byte) trong ch đ chu i các byte.4. Nh ng driver này ho c n m trong nhân ho c n m riêng d ng môđun và có th g n vào nhân sau.2: Nh ng t p tin thi t b chính T p tin Ý nghĩa /dev/console Console h th ng t c là màn hình và bàn phím k t n i t i máy tính. Đ i v i các t p tin thi t b . /dev/ttS0 tương ng v i COM1 trong DOS. S l n c a thi t b cho nhân bi t p tin này thu c v driver nào.

thì ng có th không có tên.4. Nói chung socket và s trao đ i qua socket đóng vai trò h t s c quan tr ng trên t t c các h th ng UNIX. Trong trư ng h p ngư c l i c n t o ra m t ng có tên. Liên k t c ng ch là m t tên khác cho t p tin ban đ u. đư ng ng). Đi m đ c bi t c a liên k t c ng là nó ch th ng đ n ch s inode. 4. Nhưng trên Linux còn có m t d ng liên k t khác g i là (liên k t tư ng trưng8 ). N u có hai ti n trình đư c sinh ra t cùng m t ti n trình m trao đ i thông tin (thư ng x y ra). M t ti n trình có th đ c t t c nh ng gì mà m t ti n trình khác đ t vào ng.2 Các ng có tên (pipes) Còn có m t d ng t p tin thi t b n a đó là các ng có tên. N u b n đ c xóa m t trong s nh ng t p tin này (nói đúng hơn là m t trong s nh ng tên này). thì trao đ i đư c th c hi n mà không c n đ n socket: d li u do nhân chuy n tr c ti p t chương trình này đ n chương trình khác. 8 thu t ng này v n chưa đư c th ng nh t. Nh ng liên k t này cũng có th coi là tên ph cho t p tin. Vì v y ch dùng liên k t c ng nh ng nơi không c n bi t s khác nhau.4. nhưng nh ng ti n trình không tham gia vào k t n i hi n th i không th th c hi n b t kỳ thao tác đ c hay ghi nào lên t p tin socket.72 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs 4. ví d b ng chương trình mkfifo. do đó đưa ra c hai trư ng h p có th g p. nhưng chúng là nh ng t p tin khác – nh ng t p tin liên k t m m. thì t p tin v n còn đư c lưu trên đĩa cho đ n khi v n còn ít nh t m t tên. ng là phương ti n h t s c thu n ti n và s d ng r ng rãi đ trao đ i thông tin gi a các ti n trình. hay b đ m FIFO (First In – First Out). và do đó liên k t c ng ch có th dùng cho t p tin c a cùng m t h th ng t p tin. T p tin d ng này ch y u dùng đ t ch c trao đ i d li u gi a các chương trình khác nhau (pipe d ch t ti ng Anh sang là ng. ví d trên nh ng đĩa lưu đ ng. trong đó có Linux: socket là khái ni m then ch t c a TCP/IP và như v y là d a trên socket đã xây d ng toàn b Internet. t c là trên cùng m t phân vùng (đĩa lưu). Sau khi t o liên k t c ng không th phân bi t đâu là tên t p tin còn đâu là liên k t. Trong s nh ng h th ng s d ng socket c n k đ n X Window. cho phép chúng giao ti p mà không ch u nh hư ng c a các ti n trình khác. M t trong nh ng ng d ng c a liên k t c ng đó là ngăn ch n kh năng xóa t p tin m t cách vô tình. M c dù nh ng ti n trình khác có th th y các t p tin socket. Khác v i liên k t c ng. ho c th m chí trên m t máy tính khác. Khi này b n thân t p tin ng ch tham gia vào s kh i đ u trao đ i d li u. liên k t m m có th ch đ n nh ng t p tin n m trong h th ng t p tin khác. h th ng in và h th ng syslog. Sau khi đã t o ra k t n i. Tuy nhiên t phía h th ng t p tin socket th c t không khác các ng có tên: đó ch là các đi m cho phép n i các chương trình v i nhau. N u t p tin ban đ u b xóa. Nó đư c ghi trong mô t inode c a t p tin đó. R t khó phân bi t tên đ u tiên c a t p tin và nh ng liên k t c ng đư c t o ra sau đó.3 Các socket Socket đó là k t n i gi a các ti n trình.4 Liên k t m m Trong ph n v tên t p tin chương trư c chúng ta đã nói r ng t p tin trong Linux có th có vài tên hay liên k t c ng. .4. 4.

9. liên k t m m khi đó v n làm vi c đúng. 4. Ngoài ra. b i vì v trí c a liên k t m m có th thay đ i.2.pdf Sau khi th c hi n câu l nh này trong thư m c cá nhân c a tôi xu t hi n t p tin l4u. mà “. Đ t o liên k t m m c n s d ng câu l nh ln đã nói đ n và thêm vào tùy ch n -s: [user]$ ln -s tên_t p_tin tên_liên_k t Ví d : [user]$ ln -s projects/l4u/l4u-0. và Linux cho phép m t ngư i dùng có th n m trong m t ho c nhi u nhóm. Vì th n u b n đ c thay đ i t p tin qua m t tên nào đó c a nó. Nhưng khi t o liên k t m m.. Cũng như v y đ i v i chính b n thân liên k t m m.” luôn luôn là thư m c m c a thư m c hi n th i. ho c khi t p tin n m trên m t h th ng t p tin khác. Cơ s c a cơ ch quy đ nh quy n truy c p đó là tên ngư i dùng và tên nhóm c a ngư i dùng.” (liên k t đ n thư m c m ) trong tên t p tin ch đ n. đó sau tên t p tin c a liên k t là m t mũi tên → ch đ n t p tin ban đ u. thì trong danh sách s có m t dòng như sau: lrwxrwxrwx 1 teppi82 users 20 2006-09-10 06:39 l4u. Vi c t o b t kỳ m t liên k t nào cũng gi ng như sao chép t p tin. Hãy s d ng liên k t m m trong nh ng trư ng h p b n mu n tránh s l m l n mà liên k t c ng có th gây ra. Như b n đã bi t trong Linux m i ngư i dùng có m t tên riêng không l p l i dùng đ đăng nh p vào h th ng. thì s th y nh ng thay đ i này khi xem t p tin qua tên khác.pdf ~/l4u. nó cho chúng ta bi t t p tin là m t liên k t m m.2. nên yêu c u quy đ nh truy c p đ n các t p tin và thư m c là m t trong nh ng yêu c u thi t y u nh t mà h đi u hành ph i gi i quy t. T o và xóa các nhóm là công vi c c a ngư i dùng cao c p root. . và hi n th i v n còn đư c s d ng đ gi i quy t bài toán này.pdf Hãy chú ý đ n ký t đ u tiên c a dòng này. Và bây gi n u xem danh sách t p tin trong thư m c b ng câu l nh ls -l. thì có th di chuy n thư m c mot đi đâu tùy thích. T t nhiên đi u này có th th y rõ trong ph n cu i (ph n tên t p tin).9. hãy h n ch s d ng “..4. nhưng khác ch là tên ban đ u c a t p tin cũng như liên k t cùng ch đ n m t t p tin th c s trên đĩa.5 Quy n truy c p đ n t p tin và thư m c B i vì Linux là h đi u hành nhi u ngư i dùng. Cơ ch quy đ nh truy c p đư c phát tri n cho h th ng UNIX vào nh ng năm 70 c a th k trư c r t đơn gi n nhưng có hi u qu đ n n i đã đư c s d ng hơn 30 năm.pdf -> projects/l4u/l4u-0. N u b n t o trong thư m c mot m t liên k t m m ch đ n m t thư m c khác. và root có th thay đ i thành ph n c a m t nhóm nào đó.pdf.5 Quy n truy c p đ n t p tin và thư m c 73 thì liên k t m m tuy không b xóa nhưng tr thành vô giá tr . ví d nhóm các nhà qu n tr có quy n nhi u hơn so v i nhóm các nhà l p trình. trên h th ng còn có các nhóm ngư i dùng. Thành viên c a các nhóm khác nhau có th có quy n truy c p khác nhau đ n t p tin.

w. Vùng này trong ví d trên là chu i các ký t t m th i chưa nói lên đi u gì “-rwxr-xr-x”. Nhưng bây gi trên dòng này chúng ta s quan tâm hơn đ n vùng đ u tiên. Cũng trong ví d trên chúng ta th y. Quy n truy c p và thông tin v d ng t p tin trên các h th ng UNIX đư c lưu trong mô t inode d ng c u trúc 2 byte (16 bit). nhóm s h u t p tin và cho nh ng ngư i dùng khác. t t c nh ng ngư i dùng khác (k c nh ng ngư i dùng c a nhóm root) b tư c m t quy n ghi vào t p tin này. Nhân ti n. Nói chính xác hơn là ngư i dùng mà ti n trình t o t p tin đã ch y dư i tên h . Có th thay đ i ch và nhóm s h u trong quá trình làm vi c sau này b ng hai câu l nh chown và chgrp (chúng ta s đ c p k hơn v hai l nh này ngay sau đây). hãy chú ý kh năng này c a câu l nh ls -l – hi n th thông tin v m t t p tin c th nào đó ch không ph i t t c các t p tin trong thư m c m t lúc. Sau ký t xác đ nh d ng t p tin là ba nhóm. m i nhóm g m ba ký t xác đ nh quy n truy c p tương ng cho ch s h u. Ví d t p tin chương trình c a h v bash /bin/bash. nhóm s h u – root. vùng xác đ nh d ng t p tin và quy n truy c p đ n nó. Nh ng ký t này có th t m chia thành b n nhóm. ghi vào t p tin (w) và ch y t p tin này (x). [user]$ ls -l /bin/bash -rwxr-xr-x 1 root root 501804 2006-04-23 05:46 /bin/bash Như b n đ c th y. có nghĩa là h không th s a t p tin và nói chung là không th thay đ i t p tin b ng cách nào đó. có nghĩa là ch s h u root có quy n đ c (r). .74 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs Trong mô t inode c a m i t p tin có ghi tên c a ch và nhóm s h u t p tin. Nó có th là m t trong s nh ng ký t sau: • – (g ch ngang) – t p tin thông thư ng • d – thư m c • b – t p tin thi t b kh i • c – t p tin thi t b ký t • s – socket • p – ng có tên (pipe) • l – liên k t m m (symbolic link). Trong ví d c a chúng ta quy n truy c p c a ch s h u là rwx. trong trư ng h p này ch s h u là ngư i dùng root. Nhóm th nh t ch g m m t ký t xác đ nh d ng t p tin (m t trong b n d ng đã nêu ph n trên). Cùng lúc v i ch s h u. Ngày t đ u khi t o t p tin ch c a nó là ngư i dùng đã t o ra nó. Bây gi hãy th c hi n m t l n n a câu l nh ls -l. tên c a nhóm s h u cũng đư c ghi vào theo thông tin tên nhóm c a ti n trình t o t p tin. nhưng có thêm m t tham s n a đó là tên c a m t t p tin c th nào đó. Thay b t kỳ ký t nào trong s nh ng ký t này b ng d u g ch ngang có nghĩa là ngư i dùng b tư c m t quy n tương ng. Đi u này là t t nhiên vì máy tính ch làm vi c d a trên các bit ch không ph i d a trên các ký t r.

Quy n ghi cũng d hi u. thì có quy n đó.4. d ng ch cái thì “1” đư c thay th b ng các ch cái tương ng (r. . n u chúng ta nh r ng thư m c cũng ch là t p tin lưu danh sách các t p tin khác trong thư m c đó. . n u th c hi n câu l nh: [user]$ ls -l /usr thì s th y dòng tương ng v i thư m c share như sau: drwxr-xr-x 128 root root 4096 2006-09-07 02:20 share T t nhiên là đ i v i thư m c thì ý nghĩa c a các khái ni m “quy n đ c”. t c là cho nh ng ngư i dùng khác “quy n g i” (th c thi) thư m c. Ba bit ti p theo xác đ nh các tính ch t đ c bi t c a t p tin th c thi (chúng ta s nói đ n m t chút sau). t t c đ u do tính ch t “th c thi” đ t ra. w. Ba bit đ u tiên xác đ nh quy n c a ch s h u. Quy n g i đ i v i thư m c có hơi khó hi u m t chút. Hơn n a còn c n ph i cho ngư i dùng “quy n g i” đ i v i t t c các thư m c n m trư c thư m c này trong cây thư . còn n u b ng “0” thì quy n đó b tư c m t. T t nhiên n u trên th c t t p tin không ph i là chương trình (ho c các script shell. và khác v i các HĐH c a Microsoft không ph i ai cũng có quy n g i t p tin. “quy n ghi” và “quy n g i” có thay đ i m t chút. Nhưng khi so n th o b n s không th lưu nh ng thay đ i trong t p tin lên đĩa. ho c b ng các trình so n th o văn b n. . N u v n th c hi n câu l nh ls -l nhưng tham s không ph i là tên t p tin mà là tên thư m c thì chúng ta s th y thư m c cũng có quy n truy c p và cũng v n nh ng ch cái r. Khi có quy n này. Cho nên n u ngư i dùng có quy n đ c thư m c. t c là thêm vào ho c xóa kh i thư m c dòng lưu thông tin v m t t p tin nào đó và các liên k t tương ng.5 Quy n truy c p đ n t p tin và thư m c 75 x. còn “0” th hi n d ng d u g ch ngang. ba bit cu i cùng – quy n c a nh ng ngư i dùng còn l i (t c là t t c nh ng ngư i dùng. ph n m r ng c a t p tin đây không có liên quan gì. perl. ví d more. tr ch s h u và nhóm s h u t p tin). Khi này n u bit tương ng có giá tr b ng “1”. ngư i dùng có th t o và xóa các t p tin trong thư m c. Ví d . Và cu i cùng 9 bit cu i cùng xác đ nh quy n truy c p đ n t p tin. nhưng ngư c l i n u t p tin là chương trình mà không có quy n g i thì cũng không th ch y chương trình đó. B n th y không. 9 bit này chia thành ba nhóm. ba bit ti p theo – quy n c a nhóm s h u. ) thì không th g i t p tin. thì t c là có th xem n i dung c a thư m c (có th nói khác là xem danh sách t p tin trong thư m c). x nói trên đư c dùng đ xác đ nh quy n truy c p đ n thư m c. N u b n đ c là ch s h u thư m c và mu n cho nh ng ngư i dùng khác quy n xem m t t p tin nào đó trong thư m c c a mình thì c n ph i cho h quy n truy c p (chuy n) vào thư m c này. Trong trư ng h p này quy n g i ch quy n chuy n vào thư m c này. Quy n đ c r t p tin có nghĩa là ngư i dùng có th xem n i dung t p tin b ng các chương trình xem khác nhau. B n bit trong s 16 bit này đư c dùng cho b n ghi v d ng t p tin. Quy n đ c đ i v i thư m c thì h t s c d hi u. Quy n th c thi (tôi thích dùng thu t ng quy n g i) có nghĩa là b n đ c có th n p t p tin vào b nh và th ch y mã này gi ng như trư ng h p chương trình. n u không có quy n ghi w vào t p tin này. Như v y là chúng ta đã bi t đư c trên Linux nh ng t p tin nào là có th th c thi. w ho c x). m i nhóm 3 bit.

Đ ng ng c nhiên khi ch s h u l i không có t t c m i quy n. thì b n có th chuy n sang thư m c con b ng l nh cd. ch nh hư ng đi). thì ki m tra xem ch s h u có các quy n truy c p tương ng (đ c. nhưng s không th y đó b t kỳ m t t p tin nào khi ch y l nh ls (có th th y rõ hơn n u b n s d ng chương trình Midnight Commander). thì s đư c cho phép th c hi n thao tác tương ng. Khi dùng cách th nh t b n ph i ch ra rõ ràng thêm quy n nào cho ai ho c tư c quy n nào và c a ai như sau: [user]$ chmod wXp tên_t p_tin Trong đó. ch ký t w ph i đ t m t trong các ký t sau: • u – ch s h u • g – nhóm s h u g • o – nh ng ngư i dùng còn l i • a – t t c bao g m ch s h u. N u hai tên này trùng nhau (t c là ch s h u đang dùng t p tin c a mình). nhưng c n ph i nh tên c a thư m c con này. thì th m chí h th ng không ki m tra quy n có th có nhóm s h u và nh ng ngư i dùng khác mà đưa ra luôn thông báo l i không th th chieejn đư c hành đ ng yêu c u (d ng “Permission denied”). N u ch đưa ra quy n g i. Tuy nhiên v n có s khác nhau gi a hai quy n này. N u có quy n truy c p đó. N u ngư i dùng không ph i là ch s h u và cũng không n m trong nhóm s h u. N u ch s h u không có quy n nào đó. ngư i dùng root có th tư c b m t s quy n c a ch s h u t p tin.76 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs m c. ch X là m t trong các ký t sau: . Cơ ch ki m tra quy n ngư i dùng khi s d ng t p tin như sau. Sau khi đ c đo n trên có th th y “quy n đ c” thư m c là th a thãi vì không cho ra tính năng gì m i so v i “quy n g i”. N u tên ngư i dùng không trùng v i tên ch s h u thì h th ng ki m tra xem ngư i dùng này có n m trong nhóm s h u hay không. N u có thì kh năng truy c p đ n t p tin đư c xác đ nh b ng quy n truy c p c a nhóm. thì quy n c a h đư c xác đ nh b ng nhóm tính ch t th ba (nhóm dành cho nh ng ngư i dùng còn l i). nhóm và nh ng ngư i dùng còn l i. Có hai cách s d ng l nh này. tr ch s h u và nh ng ngư i dùng n m trong nhóm s h u. vì s không th y b t kỳ danh sách và t p tin thư m c nào (trư ng h p này gi ng như khi chúng ta đi trong màn đêm không th y đư ng. Đ u tiên h th ng ki m tra xem tên ngư i dùng có trùng v i tên ch s h u t p tin hay không. Và t t nhiên n u mu n ngăn ch n truy c p vào thư m c thì ch c n b đi quy n chuy n vào thư m c (r) c a t t c ngư i dùng (k c nhóm s h u). và không chú ý đ n các quy n c a ch s h u và nh ng ngư i dùng còn l i. Chính vì v y mà theo m c đ nh t t c các thư m c có đ t quy n g i cho ch s h u cũng như nhóm và nh ng ngư i dùng khác. Đ thay đ i quy n truy c p t i t p tin ngư i ta s d ng l nh chmod (change mode). n u không s ph i ph c h i l i nó trư c khi có th đ c các t p tin. Như v y nhóm tính ch t th ba trong quy n truy c p là dành cho t t m i ngư i dùng. N u có quy n truy c p t i m t thư m c con nào đó c a thư m c này. ghi và g i) không. Đ ng tư c b quy n này c a chính b n thân mình. thì ngư i dùng có th vào thư m c.

[user]$ chmod u=rwx. chúng ta đưa ba s này vào dùng làm tham s cho l nh chmod. n u c n cho ch s h u m i quy n (4+2+1=7).4. ch p là m t trong nh ng ký t sau: • r – quy n đ c • w – quy n ghi • x – quy n g i (quy n th c hi n. [user]$ chmod go-rw tên_t p_tin tư c b quy n đ c và ghi c a m i ngư i dùng tr ch s h u t p tin. thì s áp d ng cho t t c m i ngư i dùng. w – s 2. Ví d . t c là có th dùng l nh: [user]$ chmod +x tên_t p_tin đ thay cho [user]$ chmod a+x tên_t p_tin Phương án s d ng th hai c a câu l nh chmod có khó hi u hơn m t chút trong th i gian đ u s d ng Linux. g i).5 Quy n truy c p đ n t p tin và thư m c • + – thêm quy n • – – tư c b quy n • = – dùng quy n ch ra thay cho quy n đã có. nhóm s h u và nh ng ngư i dùng còn l i). Sau khi thu đư c ba giá tr s (cho ch s h u. Ký t r đư c mã hóa b ng s 4. nh ng ngư i dùng còn l i ch có quy n g i (th c hi n). ghi và g i (th c hi n). cho nhóm s h u quy n đ c và ghi (4+2=6) và nh ng ngư i dùng còn l i quy n g i (1=1).go=x tên_t p_tin 77 cho ch s h u có t t c m i quy n (đ c. thì dùng l nh sau: . Sau đây là m t s ví d s d ng câu l nh chmod: [user]$ chmod a+x tên_t p_tin thêm quy n g i t p tin tên_t p_tin cho m i ngư i dùng c a h th ng. Đ xác đ nh quy n c a ngư i dùng c n c ng các s tương ng l i v i nhau. N u không ch ra ai đư c thêm quy n truy c p. nhưng l i thư ng xuyên đư c các nhà qu n tr cũng như ngư i dùng có kinh nghi m dùng. [user]$ chmod ugo+rwx tên_t p_tin [user]$ chmod a+rwx tên_t p_tin cho m i ngư i dùng quy n đ c. x – s 1. Nó d a trên mã hóa quy n truy c p d ng s . ghi. Chúng ta c n đ t ba s này phía sau tên l nh và phía trư c tham s th hai (tên t p tin).

thì ch s h u (không ph i root) ph i là thành viên c a nhóm đó. N u như có đ t “bit thay đ i ID ngư i dùng”. Do đó chương trình thay đ i m t kh u passwd đư c ch y v i quy n root và nh n đư c quy n ghi vào t p tin /etc/passwd. Ch có ch s h u t p tin ho c ngư i dùng cao c p m i có kh năng thay đ i quy n truy c p b ng câu l nh chmod. 9 . Chúng ta s dùng thu t ng “bit lưu chương trình” vì đúng v i ng c nh này hơn. chúng chi m các v trí 5 – 7 ngay sau mã cho bi t d ng t p tin. Ví d đi n hình nh t là câu l nh thay đ i m t kh u passwd. Có nghĩa là ngư i dùng không th thay đ i m t kh u c a mình.78 [user]$ chmod 761 tên_t p_tin Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs N u b n bi t v mã đôi c a h cơ s tám. trong đa s trư ng h p là /etc/shadow) mà ch s h u là ngư i dùng cao c p root. Bit này ch h th ng bi t sau khi d ng chương trình c n lưu l i nó trong b nh . thì hi u r ng nh ng s đ ng sau tên l nh không ph i gì khác mà chính là b n ghi h cơ s tám c a 9 bit xác đ nh quy n truy c p cho ch s h u. Đi u này cho phép gi i quy t m t s v n đ khó th c hi n. N u s d ng phương án xác đ nh tính ch t d ng s c a l nh chmod. thì chương trình nh n đư c quy n truy c p đ n t p tin và thư m c c a ch s h u t p tin chương trình. và root là ch s h u t p tin chương trình này. thì giá tr c a ba tính ch t v a nói ph i n m trư c nh ng s xác đ nh quy n truy c p (t c là s đ u tiên trong dãy 4 s xác đ nh t t c các tính ch t c a t p tin). Đ có th thay đ i quy n c a nhóm s h u. T t nhiên là trong chương trình passwd đã có mã đ ngư i dùng ch đư c phép thay đ i m t dòng trong t p tin này – dòng tài kho n c a ngư i dùng đó. ph n c u trúc 2 byte xác đ nh tính ch t t p tin. M t tính ch t n a c a t p tin th c thi đó là “bit dính” (chính xác hơn là “bit lưu chương trình”) hay thu t ng ti ng Anh là “sticky bit”. Như v y bit này còn có th g i là “bit thay đ i ID ch s h u ti n trình”. Tính ch t đ u tiên đó là “bit thay đ i ID9 ngư i dùng”. nhóm s h u và nh ng ngư i dùng còn l i. R t thu n ti n khi đ t bit này cho nh ng chương trình thư ng g i. ID c a ngư i dùng là duy nh t. Nhưng t p tin /usr/bin/passwd có “bit thay đ i ID ngư i dùng”. T t c m t kh u đư c lưu trong t p tin /etc/passwd (ho c m t t p tin mã hóa nào khác. khi ngư i dùng g i th c hi n m t chương trình nào đó. Vì th chương trình n u do ngư i dùng ch y s không th th c hi n l nh ghi vào t p tin này. thì chương trình này nh n đư c nh ng quy n truy c p đ n t p tin và thư m c c a ngư i dùng đã ch y nó. Ý nghĩa c a bit này cũng gi ng như trên nhưng ch thay th “ngư i dùng” b ng “nhóm”. Đ k t thúc bài h c v quy n truy c p đ n t p tin c n nói thêm v nh ng tính ch t khác có th g p c a t p tin mà cũng xác đ nh b ng l nh chmod. Trên nh ng máy “top model” (high end) hi n đ i thì r t hi m khi s d ng. Đó là nh ng tính ch t cho các t p tin th c thi. Ví d : Identificator. không trùng l p. Thông thư ng. Ý nghĩa c a bit này như sau. Trong mô t inode. Bit này ch c n thi t trên nh ng máy cũ. vì trong trư ng h p này s ti t ki m đư c th i gian n p chương trình vào b nh m i l n ch y. Ví d ID c a ngư i dùng cao c p root là 0. m i ngư i dùng có m t ID d ng s như v y. Ngư i dùng cao c p root có th đ t “bit thay đ i ID ngư i dùng” b ng l nh: [root]# chmod +s tên_t p_tin Tương t như v y chúng ta có “bit thay đ i ID nhóm”.

thì thay th x b ng ch cái S l n. đó là pwd. ln. ls.6 Các câu l nh cơ b n đ làm vi c v i t p tin và thư m c [root]# chmod 4775 tên_t p_tin 79 Khi này cũng v n s d ng phép c ng như đ i v i trư ng h p quy n truy c p và các tính ch t có giá tr như sau: • 4 – “bit thay đ i ID ngư i dùng” • 2 – “bit thay đ i ID nhóm” • 1 – “bit lưu chương trình” (sticky bit). Như v y. M t vài ví d : [user]$ ls -l /usr/bin/passwd /usr/bin/write -rwsr-xr-x 1 root shadow 72836 2006-05-02 12:50 /usr/bin/passwd -rwxr-sr-x 1 root tty 8936 2006-05-02 10:50 /usr/bin/write ( đây chúng ta th y có th li t kê nhi u t p tin trên dòng l nh ls -l.6 Các câu l nh cơ b n đ làm vi c v i t p tin và thư m c Trong nh ng ph n trư c chúng ta đã đ c p đ n m t vài câu l nh đ làm vi c v i t p tin và thư m c. t t nhiên là s thay th ký t x trong ph n xác đ nh quy n truy c p c a nhóm s h u. n u ngư c l i. t c là dùng nhi u t p tin làm tham s cho l nh ls. m c dù trong k t qu c a l nh ls -l không có nh ng v trí riêng đ hi n th k t qu c a ba bit (“bit thay đ i ID ngư i dùng”. chmod.) [user]$ touch vidu [user]$ chmod 7766 vidu [user]$ ls -l vidu -rwsrwSrwT 1 teppi82 users 0 2006-09-11 12:46 vidu 4. thì s có thay đ i c a k t qu c a l nh ls -l trong ph n quy n truy c p (ph n đ u tiên). N u có (nh ng) bit nào đó trong s ba bit này đư c đ t (nh n giá tr 1). b ng ký t T. chúng ta v n có th th y đư c nh ng thông tin này. Trong ph n này chúng ta s xem xét m t cách ng n g n m t vài câu l nh thư ng dùng n a. N u “bit lưu chương trình” (sticky bit) b ng 1. còn ngư c l i (ví d t p tin không ph i là chương trình). cd. . thì thay th ký t x trong ph n xác đ nh quy n truy c p c a nh ng ngư i dùng còn l i b ng ký t t. S thay th như v y cũng x y ra n u có đ t “bit thay đ i ID nhóm”. n u nh ng ngư i dùng còn l i có quy n th c hi n t p tin. N u “bit thay đ i ID ngư i dùng” b ng 1. Lúc này n u ch s h u có quy n g i t p tin thì ký t x đư c thay th b ng ch cái s nh . thì ký t x trong ph n xác đ nh quy n truy c p c a ch s h u s đư c thay th b ng ký t s.4. “bit thay đ i ID nhóm” và “bit lưu chương trình”).

còn thay đ i nhóm s h u t p tin có th là root ho c ngư i dùng ch s h u.. L nh cat cũng đưa ra màn hình (đ u ra) n i dung c a (các) t p tin dùng làm tham s c a nó. b n đ c c n ph i có quy n ghi vào thư m c hi n th i. (liên k t đ n thư m c m ). Đ có quy n thay đ i nhóm.6.6. Vì nó đư c t o ra cho s móc n i (concatenate.1 Câu l nh chown và chgrp Nh ng câu l nh này dùng đ thay đ i ch s h u và nhóm s h u t p tin. Trong thư m c v a t o s t đ ng t o ra hai m c: . Cú pháp c a hai câu l nh này tương t nhau: [root]# chown tên_ngư i_dùng tên_t p_tin [root]# chgrp tên_nhóm tên_t p_tin 4.2 Câu l nh mkdir Câu l nh mkdir cho phép t o thư m c con trong thư m c hi n th i. Ví d : teppi82@ThinhQuyen:~> mkdir mot/hai mkdir: cannot create directory ’mot/hai’: No such file or directory teppi82@ThinhQuyen:~> mkdir -p mot/hai teppi82@ThinhQuyen:~> ls -l mot t ng 4 drwxr-xr-x 2 teppi82 users 4096 2006-09-11 13:36 hai 4. Ch có ngư i dùng cao c p root m i có quy n thay đ i ch s h u. nhưng khi này c n ph i ch ra đư ng d n t i đó.6. Đ t o ra thư m c con. thì ch s h u còn ph i là thành viên c a nhóm s s h u t p tin này.80 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs 4. Có th t o ra thư m c con trong m t thư m c khác thư m c hi n th i. Tham s c a câu l nh này là tên c a thư m c mu n t o ra. t c là s k t h p các t p tin khác nhau vào m t: . Ví d : [user]$ mkdir ~/projects/l4u/images (hãy nh l i ký hi u ∼ dùng đ ch c a ngư i dùng).3 Câu l nh cat Câu l nh cat thư ng dùng đ t o các t p tin. Có th dùng các tùy ch n sau c a câu l nh mkdir: • -m mode – xác đ nh quy n (ch đ ) truy c p cho thư m c m i (ví d : -m 700) • -p – t o ra các thư m c trung gian ch ra trong đư ng d n (n u chưa có chúng). n u dùng thu t ng c a Hoá h c là “s c ng” các t p tin). m c dù có th s d ng l nh touch. (liên k t đ n chính b n thân thư m c này) và . N u chuy n k t qu làm vi c c a l nh cat vào m t t p tin nào đó thì có th t o ra b n sao c a t p tin như sau: [user]$ cat t p_tin1 > t p_tin2 Chính b n thân câu l nh cat lúc đ u đư c phát tri n đ dùng cho vi c chuy n hư ng k t qu làm vi c.

và t t c nh ng gì b n đã gõ s đư c lưu l i trong t p tin t p_tin_m i. 4. B ng 4.4 Câu l nh cp M c dù đôi khi có th dùng câu l nh cat đ sao chép các t p tin. Khi này đ u vào c a l nh cat đó là dòng d li u nh p t bàn phím (đ u vào tiêu chu n). .3: Nh ng tùy ch n chính c a l nh cp Tùy ch n Ý nghĩa –p Gi l i th i gian s a đ i t p tin và c gi l i nh ng quy n truy c p có th gi l i. N u không đưa ra tùy ch n này thì quy n truy c p c a t p tin s đư c thi t l p theo quy n c a ngư i dùng đã ch y l nh. do v y khi sao chép c n ph i c n th n.6 Các câu l nh cơ b n đ làm vi c v i t p tin và thư m c [user]$ cat t p_tin1 t p_tin2 . nhưng trong Linux có m t câu l nh chuyên dùng cho vi c này – l nh cp. Còn trong trư ng h p th hai thì t p tin có trong thư_m c_ngu n s đư c sao chép vào thư m c thư_m c_m i.6.. V l i có th s d ng câu l nh cp v i tùy ch n -i.4. Đ sao chép thì c n có quy n đ c t p tin mu n sao chép và quy n ghi vào thư m c s sao chép đ n (“thư m c đích”). còn đ u ra s là t p tin m i: [user]$ cat > t p_tin_m i Sau khi nh p vào nh ng gì mu n nh p. T t nhiên là như v y ch y u dùng cat đ t o các t p tin văn b n ng n. Có th áp d ng m t trong hai d ng c a l nh này: [user]$ cp [tùy_ch n] ngu n đích [user]$ cp [tùy_ch n] thư_m c_ngu n thư_m c_m i Trong trư ng h p th nh t sao chép t p tin (ho c thư m c) ngu n vào t p tin (ho c thư m c) đích.3.. R t nên dùng tùy ch n này. –R ho c –r N u ngu n là thư m c thì sao chép thư m c đó cùng v i t t c nh ng gì (t p tin. thư m c con) n m trong nó. –f Ghi chèn t p tin khi sao chép mà không h i l i hay c nh báo. Câu l nh cp còn có m t vài tùy ch n có ích khác li t kê trong b ng 4. n u không thì s sao chép t p tin (n i dung) mà liên k t này ch đ n. –d N u đưa ra tùy ch n này thì các liên k t m m s v n là các liên k t. t p_tinN > t p_tin_m i 81 Và cũng chính kh năng chuy n hư ng k t qu c a câu l nh này đư c dùng đ t o các t p tin m i. hãy nh n t h p phím <Ctrl>+<D> ho c <Ctrl>+<C>. t c là gi l i đư c c u trúc c a thư m c b n đ u (recursive). N u s d ng m t t p tin đã có vào ch c a t p tin đích thì n i dung c a nó s b xóa m t. Khi đó trư c khi ghi chèn lên t p tin đã có h th ng s h i l i ngư i dùng.

10 . N u mu n câu h i xác nh n s cho phép c a ngư i dùng xu t hi n trư c khi xóa t p tin. Đ s d ng nh ng câu l nh này. thì hãy dùng tùy ch n -i (r t d nh . Tuy nhiên có th xóa thư m c không r ng cùng v i t t c nh ng t p tin và thư m c có trong nó.tldp. thì s xóa t t c nh ng t p tin có trong thư m c hi n th i. Các thư m c con không b đ ng t i. 4. đ ng quy n thêm vào tùy ch n -i đ hi n ra c nh báo khi có t p tin s b ghi chèn. Khi này quy n thay đ i chính b n thân các t p tin và thư m c là không c n thi t.6 Câu l nh rm và rmdir Đ xóa nh ng t p tin và thư m c không c n thi t trên Linux có các câu l nh rm (xóa t p tin) và rmdir (xóa thư m c r ng). mà c n di chuy n t p tin t m t thư m c này vào t thư m c khác. Vì th hãy khi hai l n trư c khi xóa gì đó và đ ng quên tùy ch n -i. sau đó xóa b n th n thư m c b ng l nh rmdir.odt s không làm vi c. Câu l nh mv không ch dùng đ di chuy n. đây là thư m c).5 N m t m gi Câu l nh mv u b n không c n sao chép. Đ xóa thư m c thì c n xóa t t c nh ng t p tin có trong nó. Tuy nhiên c n luôn luôn nh r ng. và sau đó m i xóa t p tin (thư m c) ban đ u. Ch c n đ t vào ch hai tham s tên cũ và tên m i c a t p tin như th này: [user]$ mv tên_cũ tên_m i Nhưng hãy chú ý là câu l nh mv không cho phép đ i tên m t vài t p tin cùng lúc b ng cách s d ng các m u tên.doc *. Do đó câu l nh: [user]$ mv *. th m chí c khi v a xóa xong10 . nhưng chúng ta là nh ng ngư i dùng m i. mà còn dùng đ thay đ i tên t p tin và thư m c. do đó không xem xét chúng.6. tùy ch n này có nh ng câu l nh cp. N u dùng câu l nh rm (không có tùy ch n) đ xóa thư m c thì s xu t hi n thông báo d ng “cannot remove ‘l4u’: Is a directory” (không th xóa b . t c là di chuy n chúng trong ph m vi c a m t thư m c. n u s d ng câu l nh rm v i tùy ch n -r. b n đ c c n có quy n ghi vào thư m c lưu nh ng t p tin ho c thư m c mu n xóa. Cú pháp c a l nh này tương như cú pháp c a cp. l nh này đ u tiên sao chép t p tin (hay thư c).82 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs 4. Các tùy ch n c a nó cũng ng như c a cp. Hơn n a.org này trong trư ng h p kh n c p. Theo tôi nghĩ b t kỳ ngư i dùng Linux nào cũng có th chia s v i b n c m giác b m t t p tin “ngay trư c m t”. mv đã k trên).6. thì có th s d ng câu l nh mv. Đ xóa c t p tin và thư m c con c a thư m c hi n th i c n dùng tùy ch n -r k trên. T t nhiên b n có th tham kh o tài li u HOWTO có trên http://www. trên Linux không có câu l nh ph c h i t p tin sau khi xóa. N u ch y l nh rm *. Khi s d ng l nh mv cũng gi ng như khi s d ng cp. Có m t s cách ph h i t p tin đã xóa trên h th ng t p tin cũ ext3fs.

4. Bây gi b n đ c ch c n nh phím <Q> dùng đ thoát ra kh i ch đ xem c a more. tuy nhiên r t ít khi l nh cat đư c s d ng cho m c đích này. T t c các tuỳ ch n c a l nh more b n có th đ c trong trang hư ng d n man (more(1)) ho c info c a nó. trong đó có th có các thư m c m ng . <PgDown>) đ di chuy n trong văn b n. Vì th cat dùng ch y u theo ch c năng chính c a nó. nhưng chúng ta s không li t kê đ y đ nh ng phím này đây. <←>. <PgUp>. Tuy nhiên trong trư ng h p đó tìm ki m có th kéo dài r t lâu. Nh n phím <Enter> đ đ c m t dòng ti p theo. sau đó nh p vào “string” vào dòng “/” cu i màn hình. N u tìm th y t khóa trong t p tin.7 Câu l nh more và less Câu l nh cat cho phép đưa ra màn hình (đ u ra tiêu chu n) n i dung c a b t kỳ t p tin này. trong less có th dùng t h p phím <Shift>+<N> đ tìm ki m theo hư ng ngư c l i. Đơn gi n nh t là dùng thư m c g c “/” làm nơi kh i đ u tìm ki m. Ngoài <Space> và <Enter> còn có m t vài phím đi u khi n khác. less có t t c các ch c năng và l nh đi u khi n c a more. ví d phím <B> đ quay l i màn hình trư c. Ví d . <End>. Các l nh more và less cho phép tìm ki m t khóa có trong t p tin đang xem. <↓>. th i gian t o ho c th i gian s a đ i t p tin và theo các tiêu chí khác. <→>.6. N u mu n ti p t c tìm ki m hãy nh n phím <N>. và ch dùng đ hi n th nh ng t p tin có dung lư ng r t nh . Đ tìm ki m t khóa “string” (m t c m ký t nào đó) thì đ u tiên c n nh n “/” đ chuy n vào ch đ tìm ki m. Hãy nh l i. Câu l nh (b l c) more đưa n i dung c a t p tin ra màn hình theo t ng trang có kích thư c b ng kích thư c màn hình (nói chính xác thì là g n b ng. Nguyên nhân là n i dung c a t p tin l n s ngay l p t c ch y qua màn hình và ngư i dùng ch th y nh ng dòng cu i cùng c a t p tin. Cú pháp chung c a câu l nh find có d ng sau: find [danh_sách_thư_m c] tiêu_chí_tìm_ki m Trong đó tham s “danh sách thư m c” xác đ nh nơi tìm ki m t p tin mong mu n. n u không thì b n s ph i nh n phím <Space> cho đ n khi h t t p tin (ch ng may n u nó quá dài thì b n s m t r t nhi u th i gian). theo kích thư c.4. t c là dùng đ “c ng” các t p tin.8 Câu l nh tìm ki m find và m u tên t p tin Còn có m t câu l nh thư ng dùng đ làm vi c v i t p tin trong Linux đó là câu l nh tìm ki m t p tin find. vì có m t dòng cu i cùng dành cho đ hi n th tr ng thái (status)). Đ xem trang ti p theo c n nh n vào phím tr ng <Space> (phím dài nh t trên bàn phím hi n nay). <Home>. còn đ xem n i dung c a các t p tin văn b n chúng ta dùng các l nh more và less ho c các trình so n th o khác. vì s “l c soát” t t các thư m c k c nh ng h th ng t p tin g n vào. Câu l nh find có th tìm ki m t p tin theo tên.6. trong đó l nh less cho phép tìm ki m theo hai hư ng: t trên xu ng dư i và ngư c l i. cho phép s d ng các phím đi u khi n con tr (<↑>. và cũng không đưa ra danh sách các tùy ch n c a l nh more. và có thêm m t vài s m r ng khác. thì s hi n th đo n văn b n tương ng sao cho dòng tìm th y n m trên cùng. Ti n ích less là m t trong nh ng chương trình đư c d án GNU phát tri n.6 Các câu l nh cơ b n đ làm vi c v i t p tin và thư m c 83 4. chúng ta đã nói v đi u này khi nói v h th ng tr giúp man.

84 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs (và chuy n gì x y ra n u t c đ đư ng truy n th p). Trong ví d này. thì tìm ki m s b t đ u t thư m c hi n th i và đi sâu vào trong các thư m c con. T t nhiên đây ch đưa ra nh ng thông tin th t ng n g n v “m u tên” t p tin và các ký t thay th . cp. Ví d [xyz]* tương ng v i t t c nh ng tên t p tin b t đ u b ng a. 7. T t c các tham s đ ng trư c tiêu_chí_tìm_ki m đư c coi là tên thư m c c n “l c soát”. Hãy chú ý là không có kho ng tr ng trong c hai ví d k trên.txt s tương ng v i các tên sau (taptin1. câu l nh: [user]$ find . 6. • “*a*” tương ng v i May và march. -path ’ . “. B n đ c có th tìm th y thông tin chi ti t hơn v “m u 11 gi a tên interval . c. ch tên c a t p tin ho c thư m c chúng ta s d ng m t “m u tên”. cat. I. mà t p tin có th n m trong. H. K. Ký t “*” s d ng đ thay th cho b t kỳ dòng ký t nào.” và thư m c m “.” ho c “!”. Ví d . Ngoài “*” và “?” trong Linux còn s d ng các d u ngo c vuông ([]) đ t o “m u tên”. chown. Trong Linux: • “*” tương ng v i t t c các t p tin tr nh ng t p tin n. chgrp.*” ch tương ng v i nh ng t p tin và thư m c có d u ch m (./l*es’ s tìm th y trong thư m c hi n th i thư m c con l4u/images. n u dùng m t danh sách nh ng thư m c.txt. rm. 5.. vì th taptin?. ch tùy ch n -name có th s d ng tùy ch n -path. Ký t “?” ch thay th m t ký t b t kỳ. • “. “)”. taptin2. b. khi đó câu l nh s tìm ki m s tương ng c a tên t p tin đ y đ bao g m c đư ng d n ch ra. Ngư i dùng thư ng th c hi n tìm ki m theo tên t p tin như ví d trên. taptin9. Ph n đ u này là tham s b t đ u b ng “–”.txt. Trong đa s trư ng h p m u tên t p tin đư c t o ra nh các ký t đ c bi t “*” và “?”. Trong hai d u ngo c này đ t danh sách các ký t (có th d ng kho ng11 ) có th g p. Có th làm s kh i lư ng công vi c.txt. Còn *[G-K4-7] tương ng v i nh ng t p tin có tên k t thúc b ng G. Ví d : [user]$ find /usr/bin /sbin /bin /usr/local/bin -name cp Ph n đ u c a tiêu_chí_tìm_ki m xác đ nh xem chương trình find ph i tìm cái gì. mv).*” tương ng v i t t c nh ng t p tin n (trong đó có thư m c hi n th i “. đ thay th cho thư m c g c. J. “(”. • “*. Và b i vì m u tên t p tin không ch s d ng cho câu l nh find mà còn s d ng cùng v i nhi u câu l nh khác (bao g m c nh ng câu l nh đã nói đ n: chmod. • “a*p” tương ng v i anhchup và anhchep.) ho c cu i cùng. 4. nên chúng ta c n chú ý và dành th i gian đ nghiên c u các quy đ nh s d ng và vi t “m u tên”. N u không ch ra m t thư m c nào. đây tiêu_chí_tìm_ki m có d ng “–name tên_t p_tin”.”).

tex.org/pub. N u không ch ra phép lôgíc c th .tex -name *. ho c kích thư c t p tin nh hơn 200KB. thì có th b đi d u ngo c. M t vài ví d đơn gi n c a tiêu chí tìm ki m có trong b ng 4. 12 đ trong d u ngo c vì chúng ta bi t r ng trong Linux không có khái ni m ph n m r ng t p tin. N u ch dùng m t phép lôgíc and ho c !. –type d ng_t p_tin Tìm t p tin d ng ch ra. N u sau s có ký t c thì có nghĩa là kích thư c đư c tính theo byte (ký t .tex. thì có th dùng tiêu chí tìm ki m như sau: (-name *.4: Tiêu chí tìm ki m c a câu l nh find. Ví d .org (trong đó có tôi) th c hi n có trên http://vnoss. .tex -or -name *.tex -and -name *.4. –mtime s _ngày Tìm t p tin đư c thay đ i l n cu i cùng trư c s _ngày ch ra.odt). d (thư m c). charater).odt và . Có th s d ng k t h p như v y m t s lư ng b t kỳ các tiêu chí k c tiêu chí ph c t p. p ( ng có tên pipe). or ho c phép ph đ nh (ký hi u là d u ch m than “!”). Nh ng tiêu chí tìm ki m đơn gi n khác b n có th tìm th y trong trang man c a câu l nh find ho c trong tài li u LPI tutorial nói trên. t c là có th dùng m t trong hai cách ghi: (-name *. còn phép lôgíc or và các tiêu chí ph c t p hơn thì c n d u ngo c. Trư c d u ngo c c n đ t m t d u g ch chéo ngư c (\).4. tên” t p tin trong tài li u IBM LPI tutorial b n d ch ti ng Vi t do nhóm c ng tác c a vnoss. ch không ph i theo kh i.6 Các câu l nh cơ b n đ làm vi c v i t p tin và thư m c 85 B ng 4.odt). ho c l (liên k t m m). c (thi t b ký t ). thì coi như dùng and. còn sau d u ngo c c n đ t m t kho ng tr ng. Tùy ch n Giá tr –name m u_tên Tìm t p tin có tên tương ng v i m u_tên. n u b n mu n tìm t t c nh ng t p tin có “ph n m r ng”12 là . C n nói r ng t nh ng tiêu chí đơn gi n có th t o ra nh ng tiêu chí ph c t p hơn nh các phép lôgíc and. –size s [c] Tìm t p tin có c b ng s kh i 512 byte (t c là b ng 512B x s ). Còn bây gi sau khi đã làm quen v i “m u tên” t p tin. chúng ta quay tr l i v i câu l nh find và nói chi ti t hơn v nh ng kh năng có th c a tiêu chí tìm ki m. f (t p tin thư ng). n u b n đ c mu n tìm thư m c theo tên c a nó thì có th dùng l nh: [user]$ find /usr/share -name man1 -type d ho c dùng tiêu chí ph c t p: [user]$ find /usr/share \( -name man1 -and -type d \) Trong ví d sau chúng ta tìm t p tin theo tiêu chí như sau: ho c tên t p tin có “ph n m r ng” *. –group tên Tìm t p tin thu c v nhóm ch ra.odt) ho c (-name *. –newer m u Tìm t p tin đư c thay đ i sau khi thay đ i t p tin có trong m u. D ng t p tin đư c xác đ nh b ng m t trong các ký t sau: b (thi t b kh i). Ví d .

Thao tác này đư c dùng theo m c đ nh. Có nghĩa r ng c n tìm t p tin có giá tr c a tham s nh hơn s đưa ra. Đương nhiên là chưa ph i t t c nh ng kh năng c a l nh này đư c li t kê ra đây. Hãy nh r ng s thay đ i thư ng là m t chi u.2GB. [user]$ find ~/projects -name *. Trong đó cmd là m t câu l nh b t kỳ nào đó c a h v shell. Tương t d u “+” có nghĩa là c n tìm t p tin có giá tr c a tham s l n hơn s đưa ra. L y ví d b n có m t t p tin phim d ng mpg l n. Sau cmd {} là d u ch m ph y (. D u này có th s d ng v i b t kỳ tham s có giá tr s nào trong tiêu chí tìm ki m c a câu l nh find.tex \) -or \( -size -200 \) \) Trong ví d cu i cùng này hãy chú ý r ng trư c giá tr kích thư c t p tin có d u “–”. Và b n mu n sao chép t p tin này qua m t máy khác nhưng l i không có m t k t n i m ng. Đ k t thúc ph n v câu l nh find này. Tham s c a l nh này là tên c a t p tin .) có d u g ch chéo ngư c “\” trư c (chúng ta s hi u rõ hơn tác d ng c a d u g ch chéo ngư c trong chương ngay sau). n u b n mu n xóa t t c nh ng t p tin trong thư m c hi n th i mà ngư i dùng không “đ ng” đ n trong vòng 365 ngày ho c lâu hơn. Ví d đơn gi n nh t là thao tác –print.86 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs [user]$ find ~/projects \( \( -name *. 4. kho ng 1. khi đó trư c khi th c hi n câu l nh cmd cho m i t p tin tìm th y h th ng s h i l i xem b n có mu n th c hi n th t không. Nói chung câu l nh cmd là m t câu l nh r t m nh.6. Hãy tìm hi u trong trang tr giúp man ho c m t cu n sách dày c p nào đó v Linux. -type f -atime +365 -exec rm {} \. Và cũng không có ghi DVD mà ch có ghi CD. t c là luôn luôn đư c dùng khi không ch ra thao tác nào như trong các ví d trư c đây. c n nói thêm r ng sau tiêu chí tìm ki m có th đưa ra ngay thao tác x lý t t c nh ng t p tin tìm th y. Ví d . Do đó có th chia t p tin này thành hai ph n m i ph n nh hơn 700MB sau đó s g p chúng l i. ch -exec có th dùng -ok.9 Câu l nh split Đôi khi chúng ta c n chia m t t p tin l n thành t ng ph n nh .tex -print dùng đ đưa ra màn hình danh sách tên c a t t c nh ng t p tin tìm th y cùng v i đư ng d n đ y đ đ n t p tin. thì hãy dùng câu l nh sau: [user]$ find . M t ví d khác là thao tác -exec cmd {}. Trong trư ng h p này s th c hi n câu l nh cmd đ i v i t t c nh ng t p tin tìm th y. Và hãy c n th n khi s d ng nh ng kh năng c a câu l nh này như g i nh ng câu l nh khác đ th c hi n trên t t c nh ng t p tin tìm th y. có ích và là m t công c tìm ki m t t trong h th ng t p tin. Câu l nh split cho phép sao chép t p tin b ng cách chia chúng ra thành t ng ph n nh theo kích thư c đã đ nh. Nhưng t p tin này không th n m g n trên m t CD (dung lư ng kho ng 700MB). N u không có d u “+” và d u “–” thì tìm t p tin có giá tr c a tham s b ng s đưa ra. Đ làm đư c vi c này chúng ta có th s d ng l nh split.

‘xad’ v.6 Các câu l nh cơ b n đ làm vi c v i t p tin và thư m c 87 ban đ u và ph n đ u (prefix) tên c a các t p tin s t o ra. . r i sau đó quên luôn là t p tin nào m i hơn ho c t t hơn. Vì th còn có th s d ng câu l nh diff đ bi t đư c s khác nhau gi a hai t p tin đây là gì. t p tin nào quan tr ng hơn. .4. Đ gi i quy t bài toán đã đưa lúc đ u thì c n ch y l nh: [user]$ split -b 650m phim. .6. Ví d : teppi82@ThinhQuyen:~> diff ChangeLog ChangeLog2 1c1 < 11 tháng 09 năm 2006. Ngoài các tham s có th thêm vào tùy ch n -b đ xác đ nh kích thư c c a các t p tin t o ra (tính theo byte). phiên b n 0. Là vì có th sao chép t p tin m t cách d dàng. N u không đưa ra tùy ch n này thì theo m c đ nh kích thư c c a t p tin thu đư c b ng 1MB. Sau -b là m t s và sau đó là m t ch cái: k (kích thư c tính theo KB) ho c m (tính theo MB). r i đưa chúng (có nghĩa là dùng l nh cp) lên máy th hai vào m t thư m c nào đó. thì theo m c đ nh s d ng ‘x’. v. phiên b n 0. L nh này ch so sánh n i dung c a hai t p tin theo t ng byte: [user]$ cmp t p_tin1 t p_tin2 N u hai t p tin hoàn toàn trùng nhau. (không có kho ng tr ng và các d u ch m gi a ph n đ u và nh ng ch cái này). ‘ad’. phimab. ‘xab’.mpg phim Sau đó dùng chương trình ghi đĩa sao chép hai t p tin thu đư c (phimaa.mpg Sau đó có th xóa đi các t p tin phimaa.9.v. ‘ac’. còn n u chúng khác nhau thì đưa ra s th t c a dòng và byte ch có s khác nhau. Ch c n cho câu l nh này bi t tên hai t p tin mà b n mu n so sánh. T t nhiên thông tin mà l nh cmp đưa ra hơi ít đ có th quy t đ nh ch n t p tin nào trong s hai t p tin này. phimab) lên hai đĩa CD-R(W). thì l nh hoàn thành công vi c mà không đưa ra thông báo gì. Các t p tin thu đư c s có tên g m ph n đ u (prefix) này và hai ch thêm vào đ chúng không trùng nhau: ‘aa’. Cu i cùng ph c h i t p tin ban đ u b ng l nh: [user]$ cat phim* > phim. Vì th nh ng công c dùng đ so sánh t p tin là c n thi t và t t nhiên là có trong Linux. ‘xac’. t c là s thu đư c các t p tin ‘xaa’. Chúng ta có th chuy n hư ng báo cáo này vào m t t p tin: . Công c đơn gi n nh t trong s này là l nh cmp (compare). 4.10 So sánh các t p tin và l nh patch Có th b n không đ ý nhưng khi làm vi c v i máy tính công vi c so sánh n i dung c a hai t p tin khác nhau g p m t cách thư ng xuyên.3 --> 18 tháng 09 năm 2006. N u không đưa ra ph n đ u. . ‘ab’.9.v.3 Thông báo v s khác nhau s hi n th trên màn hình (đ u ra tiêu chu n).

8. Bây gi c n đưa nh ng thay đ i đã làm đ n cho ngư i dùng.2.c s thu đư c t p tin xvnkb-0.c.diff thì c n ph i đưa nh ng s a đ i đã làm vào phiên b n hi n th i. phiên b n 0.c.9. Còn có câu l nh diff3 cho phép so sánh 3 t p tin m t lúc. Chúng ta nh r ng m t ng d ng mã m đư c phát tri n b i c m t nhóm các nhà phát tri n và c ng đ ng. Đã có xvnkb-0. 4. T t nhiên là ch c n g i cho ngư i dùng nh ng thay đ i.c.8.c xvnkb-0. ch c n ch y l nh: [user]$ patch xvnkb-0. n u không có trong t p tin th hai – m t ký t “>”.diff s nh hơn nhi u so v i xvnkb-0.9.9.2.diff. Mà s phát tri n c a ng d ng mã m m i là đi m chính. N u hai c t có cùng s th t khác nhau.2. K t qu so sánh khi này s hi n th d ng hai c t.2. phiên b n 0.8.2.9.diff > xvnkb-0. m t chương trình ng d ng nào đó đư c đưa cho ngư i dùng d ng t p tin xvnkb-0.2. Có th d dàng hi u đi u này n u bi t r ng k t qu báo cáo c a diff v s khác nhau gi a hai t p tin có th s d ng cho câu l nh patch.diff.c.3 Đ đánh giá phiên b n c a m t t p tin thì thu n ti n hơn n u s d ng câu l nh sdiff.9.88 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs teppi@ThinhQuyen:~> diff ChangeLog ChangeLog2 > ChangeLog. Trong trư ng h p chương trình ng d ng l n thì s ti t ki m này là đánh k . vì đã có nh ng chương trình ti n ích như Midnight Commander và các .2.c. thì chúng s cách nhau b i m t d u g ch th ng đ ng “|”.9. Thông thư ng kh năng này đư c dùng khi phân ph i b n c p nh t c a chương trình ng d ng.7 Các câu l nh lưu tr và nén t p tin Khi s d ng Linux r t có th b n s ít làm vi c v i ph n l n các l nh h v shell.c. Sau đó nhà phát tri n s a các l i và c p nh t chương trình r i lưu mã ngu n trong m t t p tin khác xvnkb-0.2.c. L y ví d đơn gi n (“m t cách ngu ng c”).8.c xvnkb.3 --> 18 tháng 09 năm 2006.diff teppi@ThinhQuyen:~> more ChangeLog. có ch a mã ngu n c a chương trình này trên ngôn ng C. t c là k t qu báo cáo t o ra b ng l nh: [chuoi]$ diff xvnkb-0. M i nhà phát tri n s đóng góp đo n mã c a mình b ng chính cách này.diff 1c1 < 11 tháng 09 năm 2006.9.c > xvnkb.diff Như v y t t nhiên là kích thư c c a t p tin xvnkb.c. Bài toán này là do patch gi i quy t.c và xvnkb. N u m t dòng nào đó ch có trong t p tin th nh t thì nó đư c đánh d u b ng m t ký t “<”. phân cách nhau b i các kho ng tr ng.2. s ti t ki m đư c dung lư ng truy n t i qua m ng Internet n u ch g i xvnkb. Nhưng thư ng s d ng nh t trên các h th ng UNIX và Linux v n là câu l nh diff. Tuy nhiên ti t ki m cho ngư i dùng không ph i là ng d ng chính. Tuy nhiên sau khi nh n đư c t p tin *.

thì nh t đ nh ph i dùng . lha. --catenate. B ng 4. 4. -u. pkzip. --delete Xóa t p tin kh i kho (không dùng cho băng ghi). --list Đưa ra danh sách các t p tin trong kho. Tên chương trình tar có nghĩa là tape archiver.5: Nh ng tùy ch n chính c a tar Tùy ch n Ý nghĩa -A. . -d.7. Nhưng truy n th ng c a Unix đó là tar và gzip và ph n l n mã ngu n (và không ch mã ngu n) c a các chương trình ng d ng đư c phân ph i d ng này. --compare Tìm s khác nhau gi a các t p tin trong kho và trên h th ng t p tin (so sánh). -c. sau đó ch ra tên t p tin. Tám tùy ch n này xác đ nh các ch c năng chính c a chương trình (xem b ng 4.1 Chương trình tar Nh ng ngư i dùng đã quen v i nh ng chương trình nén d ng winzip (đưa t t c t p tin vào m t “kho” r i sau đó nén chúng) thì có th s h i “T i sao l i c n hai chương trình?”. --update Ch thêm nh ng t p tin m i hơn b n sao trong kho (c p nh t kho). t c là chương trình này không nén các d li u mà ch k t h p chúng vào m t t p tin chung sau đó ghi t p tin này lên cách băng nh (tape) thư ng dùng đ lưu tr thông tin. --extract. -x. --concatenate Thêm t p tin vào kho đã có. và s th y đây không ph i là m t y u đi m c a Linux mà còn là đi m m nh n u bi t cách k t h p “nh p nhàng” hai chương trình này. GNOME. --diff. -r. N u mu n t o t p tin này trên đĩa c ng. cũng gi ng như samurai ph i bi t s d ng ki m v y. rar v. -t. --create T o kho m i. N u b n làm vi c v i các t p tin kho trên đĩa ch không ph i v i băng ghi (đây là đa s trư ng h p s d ng máy tính cá nhân).7 Các câu l nh lưu tr và nén t p tin 89 môi trư ng giao di n đ ho như KDE. --append Thêm t p tin vào cu i kho. Chúng s giúp b n làm vi c nhanh hơn v i nh ng t p tin nén thư ng g p trong Internet.4. M c dù không ai c m b n s d ng các chương trình arj. Nhưng là ngư i dùng Linux th c s b n cũng nên bi t nh ng câu l nh nén và gi i nén làm vi c trong h v shell.v. --get L y t p tin ra kh i kho (“gi i phóng”). Chúng ta s tìm th y câu tr l i cho câu h i này sau khi đ c xong hai ph n t i đây. Chương trình tar có 8 tùy ch n khác v i nh ng tùy ch n còn l i ch khi ch y l nh tar thì c n ph i đưa ra m t trong s 8 tùy ch n này. Vì th bi t cách làm vi c v i tar và gzip đó là danh d c a b t kỳ ngư i dùng Linux nào. Phương ti n chính đ làm vi c v i các t p tin nén trong UNIX và Linux là hai chương trình tar và gzip. .5). Và các ti n ích và môi trư ng đó giúp b n làm vi c d dàng v i các t p tin nén s nói t i. thì c n s d ng l nh tar v i tùy ch n f.

C n chú ý là trong ví d trên n u ch “*” đ t “*. f. mà ch cho bi t m t s dòng l nh c n thi t nh t đ làm vi c v i các kho t p tin. còn tuỳ ch n f cho bi t là kho này ph i đư c t o d ng t p tin có tên tên_kho phía sau tùy ch n. Ví d .90 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs tùy ch n f./. . Nh vào tính năng này có th lưu vào kho ngay l p t c nhi u t p tin b ng m t câu l nh r t ng n. đ t o ra kho ch a t t c các t p tin c a m t thư m c con c a thư m c hi n th i. chúng ch dùng đ thêm vào các ch c năng ph c th nào đó. Như v y s có ích hơn trong th i gian này.tar projects/* ho c th m chí còn đơn gi n hơn: [user]$ tar cf projects. Có th li t kê các tuỳ ch n m t ch cái (c.*” thì s ch lưu nh ng t p tin n m tr c ti p trong thư m c projects và nh ng thư m c con có d u ch m trong tên (ít g p). Đ t o m t kho t p tin tar t vài t p tin c n s d ng m t trong hai l nh sau: [user]$ tar -cf tên_kho t p_tin1 t p_tin2 [user]$ tar cf tên_kho t p_tin1 t p_tin2 trong đó tùy ch n c (t bây gi tôi s b đi d u g ch ngang “–” phía trư c tuỳ ch n) cho bi t chương trình c n t o ra (create) kho t p tin.tar projects Câu l nh này s t o ra kho projects. c n dùng l nh: [user]$ tar xvf tên_kho Hi n th danh sách các t p tin trong kho b ng l nh: . nh ng thư m c con còn l i c a projects s không đư c lưu. thì ch c n g i l nh: [user]$ tar cf projects. Nh ng tùy ch n khác (tr 8 tùy ch n b t bu c k trên) là không c n thi t. ho c “lưu toàn b c u trúc thư m c”). tùy ch n v b t bu c chương trình ph i đưa ra danh sách các t p tin đưa vào kho. ) li n nhau và d u g ch ngang (–) phía trư c có th dùng nhưng không nh t thi t ph i có. mà còn lưu nh ng t p tin c a thư m c m . Tôi s không đưa ra mô t t t c các tùy ch n c a l nh tar. gi s projects. Chúng ta s th y ví d t i đây. Bây gi b n đ c đã bi t cách t o kho t p tin. Cũng trong ví d này n u không ch ra tên thư m c thì s lưu t t c các t p tin và thư m c con c a thư m c hi n th i.tar trong thư m c hi n th i. Ví d . Đ l y (gi i phóng) t t c t p tin ra kh i kho. Kho này không ch lưu t t c nh ng t p tin có trong thư m c projects mà còn lưu t t c nh ng thư m c con c a nó cùng v i t t c nh ng t p tin n m trong chúng (chúng ta dùng thu t ng “lưu đ quy”. . bao g m c các ký t thay th đơn gi n như “*” và “?”.* thì không ch lưu t t c các t p tin và thư m c con c a thư m c hi n th i. Trong ph n tên t p tin mu n lưu vào kho có th s d ng các “m u tên”. . N u ch y l nh sau: [user]$ tar cvf tên_kho . Trong t p tin kho c u trúc thư m c c a projects v n đư c gi nguyên.

t o m t t p tin kho ch a: [user]$ tar cvf tên_kho thư_m c r i sao chép t p tin tên_kho lên m t thi t b lưu tháo r i ho c thư m c trên m ng nào đó (CD.4. Đ gi i nén t p tin hãy dùng m t trong hai câu l nh sau: [user]$ gzip -d tên_t p_tin ho c [user]$ gunzip tên_t p_tin . Nhưng khi này m i t p tin s đư c nén riêng r . T t nhiên còn có nh ng ti n ích sao lưu chuyên dùng khác. ). Ph c h i l i b ng l nh: [user]$ tar xpvf tên_kho N u có khó khăn khi s d ng l nh tar. Đ nén t p tin này l i thư ng s d ng câu l nh gzip. thì v n có th sao lưu d li u quý báu c a mình lên đĩa m m b ng: [user]$ tar Mcvf /dev/fd0 thư_m c r i ph c h i thư m c b ng l nh: [user]$ tar Mxpvf /dev/fd0 Ho c đơn gi n hơn..2 Chương trình gzip M c dù chương trình tar t o ra kho t p tin. flash. nó không nén kho này l i mà ch k t h p các t p tin riêng r vào m t t p tin chung. ftp. nhưng như đã nói trên. nhưng c khi b n đ c không bi t nh ng ti n ích này. . .7 Các câu l nh lưu tr và nén t p tin 91 [user]$ tar tvf tên_kho | less Gi i phóng m t t p tin nào đó b ng: [user]$ tar xvf tên_kho tên_t p_tin Chương trình tar là phương ti n thu n l i đ t o các b n sao lưu tr (sao lưu) c a t p tin. Trư ng h p đơn gi n nh t c a l nh này trông như sau: [user]$ gzip tên_t p_tin Trên dòng l nh có th đưa ra cùng lúc vài tên ho c “m u tên” t p tin. DVD. ch không t o m t t p tin chung.7. hãy đ c tr giúp man c a nó ho c đ c nh ng thông tin hi n ra khi ch y tar v i tùy ch n --help 4.

--test Th (ki m tra) tính nguyên v n c a t p tin nén. --no-name Không lưu ho c không ph c h i tên ban đ u và th i gian t o t p tin. Còn khi gi i nén thì t p tin nén s b xóa. -1. B i vì chương trình gzip không có kh năng lưu nhi u t p tin vào trong m t t p tin. -r. đưa vào” m t kho. Hơn n a còn có th s d ng “k t h p” hai chương trình này. -q. t o ra các t p tin nh hơn) và làm vi c nhanh hơn. Bây gi chúng ta s li t kê m t vài tùy ch n có ích c a chương trình gzip vào b ng 4. Kích thư c t p tin thu đư c nh hơn nhưng t t nhiên là s lâu hơn. ch còn l i t p tin đã nén. Chúng ta có c m giác như t p tin đư c “đưa ra. S d ng trong trư ng h p có đưa ra “m u tên” t p tin. --recursive Nén toàn b (đ quy) thư m c. -9.6. --version Hi n th phiên b n c a chương trình. --fast Nén nhanh (m c đ nén th p). -n. Chú ý: n u s d ng ph n sau khác “gz” thì khi gi i nén chương trình s đưa ra thông báo l i d ng “unknown suffix – ignored” (ph n sau không bi t – l đi). —-suffix Thêm ph n sau (suffix) vào tên t p tin nén. --verbose Đưa ra các thông báo ph trong khi làm vi c. T p tin ban đ u sau khi nén s b xóa. 4.suf m c đ nh s d ng ph n sau là gz. Chương trình này nén m nh hơn (có m c đ nén cao hơn.6: Nh ng tùy ch n chính c a chương trình gzip Tùy ch n Ý nghĩa -h. --quiet B đi nh ng c nh báo. --list Đưa ra tên t p tin n m trong t p tin nén. Các b n phân ph i Linux m i đã có cài đ t s n chương trình này. nên thư ng dùng gzip đ nén nh ng kho t p tin do tar t o ra. kích thư c c a nó và m c đ nén (tính theo %). --license Hi n th s phiên b n và b n quy n c a chương trình. -N. . -l. –S .92 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs B ng 4.3 Chương trình bzip2 Trong th i gian g n đây ngư i dùng Linux thư ng s d ng thêm m t chương trình nén n a đ thay th cho gzip – chương trình bzip2. --help Hi n th tr giúp ng n g n v cách s d ng chương trình. --best M c đ nén m nh hơn. ch còn l i t p tin bình thư ng.suf.7. -L. Chúng ta s xem xét v n đ này ngay sau. Theo . Nhưng đó là nh ng t p tin hoàn toàn khác nhau! Hãy s d ng l nh ls -i đ ki m tra ch s inode c a chúng. -V. -v. -t. --name Lưu ho c ph c h i tên ban đ u và th i gian t o t p tin.

bz2 thay th b ng tên_t p_tin • tên_t p_tin. Câu l nh bunzip2 ho c bzip2 –d gi i nén t p tin ch ra. Ví d : [user]$ bzip2 -. Đ gi i nén t p tin này thông thư ng b n c n dùng hai câu l nh sau ti p n i nhau: . Tham s đ ng sau hai d u g ch ngang (--) và m t kho ng tr ng đư c coi là tên t p tin.sj teppi82@ThinhQuyen:~> bunzip2 2.sj -.4 S d ng k t h p tar v i gzip và bzip2 T t nhiên không ai ngăn c n b n s d ng riêng r các câu l nh tar v i gzip và bzip2. Tôi s đưa ra m t danh sách ng n nh ng tùy ch n c n thi t nh t trong b ng 4.sj bunzip2: Can’t guess original name for 2. t c là thay th m i t p tin đưa vào dòng l nh b ng phiên b n đã nén c a t p tin đó. Đi u này có th x y ra đ i v i nh ng t p tin có kích thư c nh hơn 100 byte. hay gi i nén m t t p tin. vì cơ ch nén s d ng ph n đ u (head) có kích thư c 50 byte.out Các tuỳ ch n c a bzip2 r t gi ng v i tùy ch n c a gzip nhưng không ph i t t c .7.gz.7. Khi gi i nén bzip2 s đoán tên c a t p tin s t o ra theo quy lu t sau: • tên_t p_tin.4.bz thay th b ng tên_t p_tin • tên_t p_tin.bz2. Do đó có kh năng ph c h i nh ng tính ch t này c a t p tin khi gi i nén.2. Hãy tư ng tư ng b n nh n đư c m t t p tin.tar • tên_t p_tin khác thay th b ng tên_t p_tin.9. Trong m t s trư ng h p t p tin nén có th còn l n hơn theo kích thư c so v i t p tin ban đ u. trong đó có các t p tin nén.tbz thay th b ng tên_t p_tin. dù tham s có m t d u g ch ngang đ u.tbz2 thay th b ng tên_t p_tin. T p tin nén có th i gian s a đ i. quy n truy c p và có th c ch s h u như t p tin ban đ u.-tên_t p_tin Bây gi đã đ n lúc chúng ta h c cách k t h p tar v i hai câu l nh gzip và bzip2 đ làm vi c nhanh và có hi u qu hơn. Nh ng t p tin g m m t chu i ng u nhiên (random) c a các ký t . Ví d : teppi82@ThinhQuyen:~> bzip2 2 teppi82@ThinhQuyen:~> mv 2. thì kích thư c c a t p tin tăng lên kho ng 0.7 Các câu l nh lưu tr và nén t p tin 93 Chương trình bzip2 làm vi c tương t như gzip.out. N u t p tin này không ph i do bzip2 t o ra thì chương trình s không gi i nén mà đưa ra l i c nh báo. nhưng s nhanh hơn n u chúng ta ch c n s d ng m t câu l nh đ có th t o ra m t t p tin nén. ví d xvnkb-0.tar.5%.tar • tên_t p_tin.using 2.bz2 2. 4.sj. nhưng thêm vào ph n cu i là .

--test Th (ki m tra) tính nguyên v n c a t p tin nén. —-version Gi ng như --L.tar. . -t. –L. Như v y cách th hai còn có m t ưu đi m n a là không gi l i các t p tin trung gian. Tùy ch n này c n thi t vì trên th c t bzip2.2. M i chương trình tuỳ theo “ph n m r ng” t p tin mà quy t đ nh xem s làm gì v i t p tin đó.gz K t qu thu đư c là hoàn toàn như trên tr m t đi m: trong trư ng h p dùng 2 câu l nh thì trên đĩa s gi l i t p tin trung gian (xvnkb-0. N u mu n ghi chèn thì hãy dùng tùy ch n này. -z.94 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs B ng 4. --small Gi m yêu c u đ i v i dung lư ng b nh c n s d ng b ng cách gi m t c đ nén.7: Nh ng tùy ch n chính c a chương trình bzip2 Tùy ch n Ý nghĩa -d.tar Nhưng trong s nh ng tùy ch n c a chương trình tar còn có m t tuỳ ch n đ c bi t z cho phép gi i nén t p tin b ng chương trình gzip (th c hi n vai trò c a l nh th nh t trong hai l nh k trên). --quiet B đi nh ng c nh báo ít ý nghĩa.2. –V.9. -q.9. bunzip2 và bzcat ch là m t chương trình. Đ gi i nén t p tin k trên ch c n dùng m t câu l nh như sau: [user]$ tar xzvf xvnkb-0. --decompress B t bu c gi i nén t p tin.gz thư_m c C n chú ý r ng trong trư ng h p này chương trình s không t đ ng thêm ph n đuôi . -f. --compress B t bu c nén t p tin (xem trên).gz vào tên c a t p tin thu đư c.9. -v. Theo m c đ nh bzip2 không ghi chèn lên t p tin đã có trên đĩa.2. —-license Hi n th s phiên b n và b n quy n c a chương trình. Có l chúng ta không bao gi c n đ n tùy ch n này ho c ít nh t là hy v ng như v y. --verbose Đưa ra các thông báo ph trong khi làm vi c (ch có ý nghĩa chu n đoán). --force Ghi chèn lên t p tin đã có. --keep Gi gìn (không xóa) t p tin ban đ u khi nén ho c gi i nén. Tùy ch n -d b đi cơ ch này và b t bu c chương trình ph i gi i nén t p tin đã ch ra.2.tar. Do đó c n đ t tên rõ ràng cho nó cùng v i ph n đuôi .9.gz. ngư i dùng không c n ph i gõ thêm m t l nh xoá t p tin.tar. -s.gz [user]$ tar xvf xvnkb-0.tar). -k.tar. Ch nên dùng tùy ch n này trên nh ng máy tính cũ có ít b nh (8MB ho c ít hơn). Vi c t o t p tin b ng cách s d ng k t h p tar và gz cũng đư c th c hi n b ng tùy ch n z: [user]$ tar czvf tên_t p_tin. [user]$ gzip -d xvnkb-0.

n u “không may” b n nh n đư c m t t p tin d ng *. thì đ u tiên c n k t n i nó và cây thư m c chung (chúng ta s d ng thu t ng “g n”. nhưng c n dùng tùy ch n j c a tar đ thay cho tuỳ ch n z. Vi c t o nh ng phân vùng như v y giúp th c hi n d dàng các thao tác như: sao lưu. Thư ng nói là cây thư m c đư c t o thành t các h th ng t p tin riêng. xác đ nh quy n truy c p.zip hay *. gzip và bzip2. Như v y là có th nói g n h th ng t p tin ho c g n đĩa lưu cùng v i các h th ng t p tin có trên nó. gzip ho c bzip2 vì b n là ngư i dùng Linux! 4. tôi mu n nói thêm r ng. Cây thư m c c a Linux đư c t o ra t nh ng “cành” riêng r tương ng v i các đĩa khác nhau. Và đ ng quên ch t o ra các t p tin nén b ng tar. mount).8 T o và g n các h th ng t p tin 95 S d ng k t h p tar và bzip2 là hoàn toàn tương t . ví d đĩa c ng.rar thì cũng đ ng v i ch y sang nh m t máy s d ng Windows đ gi i nén. Vì th ti p theo chúng ta s nói v t o h th ng t p tin trên m t phân vùng. h th ng t p tin ISO9660 s d ng đ ghi thông tin trên CD-ROM và . Đ có th s d ng h th ng t p tin này đ ghi các t p tin. chúng ta c n t o trên đĩa này h th ng t p tin. T c là. nh t là đ i v i nh ng đĩa m i s n xu t g n đây có dung lư ng l n t vài ch c đ n vài trăm GB.4. Đ k t thúc ph n v nh ng chương trình làm vi c v i t p tin nén này. Ngoài hai h th ng t p tin này Linux còn có th làm vi c v i các “phiên b n” khác nhau c a h th ng t p tin FAT (FAT16 và FAT32). Cách s d ng nh ng l nh này h t s c đơn gi n. Còn m t đi m n a cũng c n nói đ n là Linux có th làm vi c v i nhi u d ng h th ng t p tin khác nhau.bz2 và t o t p tin nén b ng: [user]$ tar cjvf tên_t p_tin. Đ có thêm thông tin hãy tìm hi u trang tr giúp man ho c các tài li u HOWTO tương ng. Nói như v y vì trong UNIX (và Linux) không có khái ni m “đ nh d ng đĩa” mà s d ng khái ni m “t o h th ng t p tin”.tar. Khi chúng ta có m t đĩa lưu m i. gi i nén t p tin b ng l nh: [user]$ tar xjvf tên_t p_tin. Tôi ch c ch n là b n s t gi i quy t đư c v n đ . đ ng th i tăng hi u su t làm vi c và làm gi m kh năng m t thông tin do chương trình gây ra. ch c n đưa vào dòng l nh tên c a t p tin. Bây gi chúng ta s d ng l i v n đ làm sao đ t o ra h th ng t p tin và cách thay đ i nó. Nhưng h th ng t p tin g c c a nó là “h th ng t p tin m r ng” (extfs) phiên b n 2 và 3.bz2 thư_m c Tôi nghĩ r ng nh ng thông tin k trên đã đ đ làm vi c m t cách có hi u qu v i các chương trình nén tar. Còn c n ph i nói thêm r ng thông thư ng đĩa c ng đư c chia thành các phân vùng.8 T o và g n các h th ng t p tin Trong nh ng ph n trư c chúng ta đã đ c p ng n g n m t s câu l nh chính đ làm vi c v i nh ng h th ng t p tin đã đ nh d ng s n. nh ng đĩa không b chia có th coi là m t phân vùng. T c là m i đĩa đư c đ t tương ng v i h th ng t p tin riêng. B n có th th các chương trình unzip và unrar có trên h th ng Linux c a mình. N u có gì khó khăn hãy th “unzip –help” ho c “unrar –help”.tar.

Ph i có ít nh t hai tham s cho câu l nh mount: thi t b (device. C n ph i có thư m c /mnt/diaC trong cây thư m c. Thư m c này đư c chương trình fsck dùng trong nh ng trư ng h p kh n c p. vì v y đ ng xóa nó. Th c hi n t t c nh ng vi c này b ng l nh mkfs14 . T c là khi t o và g n các h th ng t p tin c n luôn luôn nh r ng d ng h th ng t p tin trên các đĩa lưu khác nhau có th không gi ng nhau. Vì th t t nh t là dùng các thư m c r ng đã chu n b s n t trư c đ S h tr đ c đã t t. Trên các b n phân ph i Linux m i còn có th s d ng các câu l nh mkfs. Ví d h th ng t p tin có d ng ext3fs. Trong trư ng h p đơn gi n nh t ch c n ch y l nh sau: [root]# mkfs -t ext3 /dev/hda2 T t nhiên là c n thay th /dev/hda2 b ng tên c a phân vùng trên máy c a b n. 14 13 . đ u tiên c n k t n i (g n) nó vào cây thư m c chung b ng l nh mount. n u ghi nh m b n s b m t d li u. N i dung này s ch “quay tr l i” khi ngư i dùng b g n (unmount) h th ng t p tin ra kh i thư m c. Đ t o ra nh ng đĩa m m có th đ c trên DOS và Windows c n dùng tùy ch n -t v i giá tr vfat ho c nh ng ti n ích đ c bi t khác. N u dùng chúng thì ch c n b đi ph n -t ext3 ho c -t ext2.ext3 và các câu l nh tương t . N u không đưa ra tùy ch n -t thì s dùng d ng h th ng t p tin m c đ nh (hi n nay là phiên b n cũ c a ext – ext2fs). nhưng c n bi t là v i h th ng t p tin ext3fs thì b n không đ c đư c đĩa m m này trên DOS ho c Windows (n u không dùng chương trình ho c driver đ c bi t). mà ch t m th i b gi u đi. m t b ng các mô t inode.96 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs các h th ng t p tin khác (k c NTFS13 ). Ví d . Hãy c n th n khi vi t tên phân vùng. Đ b t đ u làm vi c v i h th ng t p tin m i. tuy nhiên s h tr ghi lên NTFS chưa th t hoàn h o. câu l nh: [root]# mount /dev/hda10 /mnt/diaC s g n h th ng t p tin c a phân vùng /dev/hda10 vào thư m c /mnt/diaC. b xóa. s t o ra h th ng t p tin d ng ext3fs trong phân vùng ch ra. mkfs. và các kh i d li u. thì ngư i dùng không còn truy c p đư c t i n i dung (bao g m c thông tin v ch s h u cũ và quy n truy c p t i chính b n thân thư m c) c a thư m c này n a. và dùng làm “thư m c g c” đ i v i h th ng t p tin g n vào (gi ng như nút n i gi a thân cây và cành cây). Đi m g n là m t thư m c đã có trong cây thư m c.ext2. tên phân vùng) và đi m g n (mount point). T o h th ng t p tin d ng ext3fs có nghĩa là t o trên phân vùng này c a đĩa m t siêu kh i (superblock). C n chú ý là sau khi g n h th ng t p tin vào thư m c /mnt/diaC. Đ u tiên chúng ta s xem xét trư ng h p c n t o h th ng t p tin trên m t phân vùng nào đó (đã có) c a đĩa. N u chưa có hãy t o ra b ng l nh mkdir. N i dung cũ c a thư m c không b hu . N u b n mu n t o h th ng t p tin trên đĩa m m thì c n ch y: [root]# mkfs -t ext3 /dev/fd0 Có th nói r ng chúng ta đã “đ nh d ng đĩa m m”. Trong h th ng t p tin m i s t đ ng t o ra m t thư m c v i tên lostfound+. Sau khi th c hi n câu l nh mkfs.

• Th t ưu tiên ki m tra h th ng t p tin b ng câu l nh fsck.8 T o và g n các h th ng t p tin 97 làm “đi m g n” (vì th mà trong tiêu chu n FHS có đ c p đ n thư m c /mnt. umsdos. Kh năng này có ích trong trư ng h p s d ng câu l nh mount v i tham s -a (câu l nh mount v i tham s -a s g n t t c các h th ng t p tin li t kê trong t p tin /etc/fstab). câu l nh: 15 16 Đ ti n đ c các vùng thư ng s p cho th ng hàng. • D ng h th ng t p tin. như sau: [root]# mount -t d ng_httt thi t_b đư ng_d n trong đó d ng_httt xác đ nh d ng h th ng t p tin trên thi t_b (phân vùng). Còn có th li t kê m t s d ng phân cách nhau b i d u ph y (. Trong câu l nh mount còn có th đưa ra danh sách các d ng h th ng t p tin không c n g n b ng c (flag) no. ext3. nên t t hơn h t là ch ra d ng m t cách chính xác. vfat. sysv. iso9660. • M c đ dump. nhưng đi u đó là không nh t thi t. Trong trư ng h p đó câu l nh mount th t xác đ nh d ng c a h th ng t p tin đang g n. • Đi m g n.4. N u không có t p tin đó (ch khi nào b n c tình ho c vô tình xóa) ho c trong t p tin không có nh ng d li u c n thi t. H th ng t p tin v i giá tr nh hơn s đư c ki m tra trư c. D ng đơn gi n nh t trong ví d trên c a l nh mount ch làm vi c v i đi u ki n t t c nh ng tham s còn thi u có th tìm th y trong t p tin /etc/fstab. Ví d . n u không – s 0. Tên đ y đ bao g m c đư ng d n c a thư m c s g n t p tin vào. Hãy xem trang man fs đ đ c mô t ng n g n v nh ng h th ng t p tin này. Hi n nay Linux h tr các h th ng t p tin sau: minix. N u b ng nhau thì s ki m tra song song (t t nhiên n u có th ). hãy xem b ng 4. proc. Tuy nhiên trong m t s trư ng h p có th d n đ n l i. . xia. T p tin c u hình /etc/fstab ch y u dùng đ g n t đ ng các h th ng t p tin trong quá trình kh i đ ng Linux. hpfs. M i dòng c a t p tin này ch a thông tin v m t h th ng t p tin và g m 6 vùng phân cách nhau b i các kho ng tr ng15 : • Tên thi t b (phân vùng). Vùng này đư c chương trình sao lưu dump s d ng. N u h th ng t p tin c n đư c sao lưu thì đây ph i có s 1. msdos.1). Có th s d ng tên thi t b có trên máy (ví d /dev/hda10).). cũng như tên c a h th ng t p tin m ng NFS (ví d ThinhQuyen:/home/nhimlui – thư m c /home/nhimlui trên máy có tên ThinhQuyen). ext. Theo m c đ nh là rw (đ c và ghi). ncpfs16 . ext2. nfs. ch d ng h th ng t p tin trong vùng “d ng h th ng t p tin” và sau tùy ch n -t c a l nh mount có th đ t giá tr auto. smb. thì c n s d ng d ng đ y đ c a l nh mount. hãy xem trang man c a dump. • Các tuỳ ch n g n. còn đư ng_d n xác đ nh đi m g n. Có th có các giá tr khác.

thì t t c m i ngư i dùng s có kh năng g n (b g n) h th ng t p tin đó. không ti n trình nào đang ch y t t p tin chương trình n m trên h th ng t p tin này và trong h th ng không có ti n trình nào s d ng h th ng t p tin này.8 có đưa ra thêm m t vài tùy ch n có th s d ng trong câu l nh mount và trong t p tin/etc/fstab (vùng các tùy ch n g n). ) trên Linux có m t chút ph c t p hơn. Ch có th b g n h th ng t p tin khi không có t p tin nào c a nó m ra.sync 0 0 thì b t kỳ ngư i dùng nào cũng có quy n g n h th ng t p tin trên đĩa DVD c a mình b ng câu l nh: [user]$ mount /dev/hdd ho c: [user]$ mount /media/dvd Trong b ng 4. Ch có ngư i dùng đã g n h th ng t p tin và t t nhiên c ngư i dùng cao c p root m i có quy n b g n nó. Vì đ u tiên b n c n g n các đĩa này (nói chính xác là h th ng t p tin có trên đĩa) vào cây thư m c chung. Thông thư ng ch có ngư i dùng cao c p root m i có kh năng g n các h th ng t p tin. . . v. Ví d .user. B ng này n m trên đĩa d ng t p tin /etc/mtab. n u trong t p tin /etc/fstab có dòng: /dev/hdd /media/dvd auto noauto. C n nói r ng n u so v i Windows thì làm vi c v i các đĩa r i (đĩa m m. thì ch c n đưa ra m t tham s : ho c tên c a thi t b (phân vùng) ho c đi m g n. CD. Tham s c a câu l nh umount là tên thi t b (phân vùng) ho c đi m g n.98 [root]# mount -a -t nosmb. Thao tác này đư c th c hi n b ng câu l nh umount (không ph i unmount!).ext Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs g n t t c các h th ng t p tin tr các d ng smb (Samba17 ) và ext Khi g n h th ng t p tin có trong /etc/fstab. nhưng n u trong vùng các tùy ch n g n có ch ra tùy ch n user. DVD. flash) ra kh i máy thì c n “tháo” (b g n) các h th ng t p tin có trên các đĩa tháo r i này.v. ho c s d ng câu l nh mount v i tham s -r Câu l nh mount và umount h tr b ng các h th ng t p tin đã g n. T t c các tham s khác câu l nh mount s l y t t p tin /etc/fstab. T c là h th ng t p tin không đư c b n. Đ b t kỳ ngư i dùng nào cũng có th b g n h th ng t p tin thì trong t p tin /etc/fstab c n thay th tùy ch n user b ng tùy ch n users (trong vùng các tùy ch n g n). more ho c b ng câu l nh mount (không có tham s ). N u mu n g n m t h th ng t p tin nào đó và ch cho phép đ c thì c n ch ra tùy ch n r (read only) trên dòng tương ng c a t p tin /etc/fstab (theo m c đ nh s d ng rw. Có th xem tr c ti p t p tin này b ng các chương trình xem t p tin (less. t c là đ c và ghi). Đ thay m t đĩa r i khác thì đ u tiên c n b g n (“tháo”) đĩa đã có ra r i m i g n 17 các chia s trong m ng c a Windows . Zip. Trư c khi b các đĩa tháo r i (đĩa m m.

m t dvd và m t flash thì hãy t o ba thư m c floppy. nodev. ro G n h th ng t p tin ch đ đ c. Xin nh c l i là nh ng gì đã nói đây ch dành cho h th ng t p tin ext3fs (m t s thông tin v n còn đúng cho phiên b n ext2fs). M t s b n phân ph i (Debian. async. T t nh t hãy chu n b s n cho m i đĩa r i m t “đi m g n” riêng. nouser C m ngư i dùng bình thư ng g n h th ng t p tin. openSUSE) s t o s n cho b n nh ng đi m g n này. n u b n có m t đĩa m m. Đây là t t c nh ng gì mà ngư i dùng Linux m i (và r t m i) c n bi t v h th ng t p tin ext3fs. dev Các thi t b kh i và thi t b ký t (byte) trong h th ng t p tin là nh ng t p tin đ c bi t. ch đư c nói đ n trong chương này khi c n thi t. và m i ch đ c p đ n “m t trư c”. auto Có th g n h th ng b ng câu l nh mount v i tùy ch n -a. suid Cho phép dùng “bit thay đ i ID ngư i dùng” và “bit thay đ i ID nhóm”. ti p đĩa th hai. nosuid Không cho phép dùng “bit thay đ i ID ngư i dùng” và “bit thay đ i ID nhóm”. Tùy ch n -a không t đ ng g n h th ng t p tin này. exec. nodev Không coi các thi t b kh i và thi t b ký t (byte) trong h th ng t p tin là nh ng t p tin đ c bi t. M t còn l i. rw G n h th ng t p tin đ đ c và ghi. dvd và flash trong /mnt đ làm đi m g n cho ba thi t b c a mình.8 T o và g n các h th ng t p tin 99 B ng 4. auto. Chúng ta s xem xét k hơn m t sau này trong . sync Vào/ra (ghi/đ c) c a h th ng t p tin th c hi n đ ng b (t c th i). Thư ng s d ng đ thay đ i các tùy ch n g n. Đ i v i nh ng ngư i dùng này luôn luôn g n v i các tùy ch n noexec.8: Nh ng tùy ch n chính c a câu l nh mount Tùy ch n Ý nghĩa async Vào/ra (ghi/đ c) c a h th ng t p tin th c hi n không đ ng b (không t c th i). m t quay v phía ngư i dùng c a h th ng này (ch y u là c u trúc t p tin). nosuid. exec Cho phép th c hi n các t p tin chương trình n m trên h th ng t p tin này. dev. Tuy trên các b n phân ph i m i đã có các d ch v cho phép t đ ng g n và t đ ng “tháo” các đĩa r i. m t sau (c u trúc bên trong). noauto Ch có th t g n h th ng t p tin.4. Ví d . suid. user Cho phép ngư i dùng bình thư ng g n h th ng t p tin. nouser. defaults S d ng các tuỳ ch n theo m c đ nh: rw. nhưng b n cũng c n bi t cách làm vi c v i các đĩa r i n u có v n đ x y ra v i các d ch v đó. remount Cho phép g n l i h th ng t p tin đã g n. đ c bi t trong trư ng h p m r ng quy n truy c p (ví d thêm quy n ghi cho h th ng t p tin đã g n ch đ c).

100 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs m t vài chương s p t i. . Còn bây gi b n đ c s chuy n sang nghiên c u thành ph n quan tr ng th 2 trong 4 thành ph n chính c a Linux – h v bash.

Vì Linux là HĐH đa ti n trình. vi t b i Steve Bourne. đ làm vi c trong ch đ text (giao di n dòng l nh) và giao di n đ h a GUI (Graphical User Interface). th c hi n “liên h ” v i ngư i dùng trong môi trư ng đ h a. b i vì r t nhi u công vi c có th th c hi n nhanh và thu n ti n trong ch đ này hơn là s d ng giao di n đ h a. Nhưng m t khác. hay shell. C n nói ngay r ng. 5. nên ngay trong ch đ text đã có kh năng làm vi c trong vài c a s . Sau đó. g i là sh. Có hai d ng c a chương trình đã đ c p .1 H v là gì? Chúng ta thư ng nói “ngư i dùng làm vi c v i h đi u hành”. b t kỳ chương trình nào trong Linux có th kh i đ ng t dòng l nh c a h v (n u máy ch X đã ch y). cũng như qua giao di n đ h a. trong đó có Bourne shell — phiên b n m r ng c a sh. vài bi n th c a sh đư c phát tri n và làm t t hơn. Tuy nhiên. Ch y chương trình t dòng l nh c a h v tương đương v i vi c nháy (đúp) chu t lên bi u tư ng c a chương trình trong GUI. Nh ng ngư i dùng Linux m i (newbie) thư ng nghĩ s ch ng bao gi làm vi c ch đ này. Và đ so n th o m t t p tin văn b n không nh t thi t ph i ch y các trình so n th o l n và ch m ch p (đ c bi t trên các máy có c u hình ph n c ng th p) c a môi trư ng đ h a. D . Và dù sao thì ch đ text c a HĐH Linux không ph i là ch đ text m t ti n trình c a MS-DOS. m t s chương trình không th ch y GUI và ch có th th c hi n t dòng l nh. Tuy nhiên đây là m t ý ki n sai l m. vi t t t c a shell. vì đã có giao di n đ h a. Trên các h th ng UNIX đ u tiên có m t chương trình. Đưa các tham s cho chương trình trên dòng l nh tương đương v i vi c chúng ta kéo và th cái gì đó lên bi u tư ng chương trình trong môi trư ng đ h a. Theo ý ki n c a m t s chuyên gia ngôn ng cũng như chuyên gia Linux thì nên g i chương trình này m t cách đúng hơn là “trình x lý l nh” hay “trình biên d ch l nh”. hay còn đư c g i là console ho c terminal. Nói ngoài l m t chút. tên g i “h v ” (shell) đư c dùng cho các chương trình dùng đ biên d ch l nh trong ch đ text trên m i h th ng UNIX. vì trên th c t “liên h ” v i ngư i dùng đư c th c hi n b i m t chương trình đ c bi t.Chương 5 Bash T t g hơn t t nư c sơn – ca dao t c ng Vi t Nam Trong ph n này chúng ta s đ c p đ n v n đ làm vi c v i Linux ch đ text.h v . Đi u này không hoàn toàn đúng. tên g i “h v ” b ph n đ i r t nhi u.

và như th bash còn có th gi i mã là “shell đư c sinh ra l n hai”. b t kỳ m t thu t toán nào cũng có th đư c xây d ng t hai (ba) thao tác cơ b n và m t toán t đi u ki n. Nhưng nó h tr vi c th c thi m i chương trình khác. ho c đ bi n đ i bi u th c. – và . Trư c h t đó là vi c s d ng chúng trong tên t p tin và thư m c. vì t Bourne đ c gi ng v i t borne (sinh ra. Trong tên t p tin ch d u ch m (. ’ " / \ > < và ký t v i mã 0.102 Bash án GNU (d án phát tri n chương trình ng d ng c a Stallman. T m t mình bash không th c hi n m t công vi c ng d ng nào.2 Các ký t đ c bi t H v bash s d ng m t vài ký t t b 256 ký t ASCII cho các m c đính riêng.[ ] { } : . 5.gnu. Ngoài ra. Tuy nhiên các ký t _. <Ctrl>+<D>. Ký hi u g ch chéo dùng đ phân chia tên các thư m c trong đư ng d n. ho c đ bi u th các thao tác nào đó. H v cung c p các toán t đi u ki n và toán t vòng l p. Đây cũng là s c m nh và là m t trong các ch c năng chính c a h v . ký t hàng m i (t o ra khi nh n phím <Enter>) và ký t kho ng tr ng. h v ch u trách nhi m v công vi c v i các bi n môi trư ng và th c hi n m t vài bi n đ i (th . Trư c khi b t đ u ph n này. xem http: //www. Chúng ta s xem xét chúng d n d n trong . Trên ti ng Anh đây là m t cách chơi ch . đó là nó bao g m m t ngôn ng l p trình đơn gi n. t vi c tìm ki m chương trình đư c g i. vì th dư i khi nói đ n h v . (d u g ch dư i. Nhưng tính ch t chính c a h v . đ ra). K t qu thu đư c là m t ngôn ng l p trình m nh. Nên nh ít nh t cách s d ng c a các (t h p) phím <Ctrl>+<C>. t c là “l i là h v c a Bourne”. s d ng đ đi u khi n vi c nh p d li u trên dòng l nh. nh đó đưa h v tr thành m t công c m nh c a ngư i dùng. hay đư c cài đ t riêng) đ làm các thao tác cơ b n cho ngôn ng l p trình mà nó h tr . hoán đ i v trí) các tham s l nh. Đ ng th i cho phép đưa các tham s cũng như k t qu làm vi c c a m t chương trình t i các chương trình khác hay t i ngư i dùng. còn d u ch m có giá tr đ c bi t khi nó là ký t đ u tiên trong tên t p tin (cho bi t t p tin là “ n”).) và g ch chéo (/) có giá tr đ c bi t. b n đ c nên bi t các t h p phím chính. Các ký t này bao g m: ‘ ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ . Trong toán h c t lâu đã đư c ch ng minh r ng. Ti p theo chúng ta s ch xem xét bash. xin ng m hi u đó là bash.org/) sau đó cho ra đ i h v bash. ch y chúng đ n vi c t ch c d li u đ u vào/đ u ra. g ch ngang và d u ch m) thư ng đư c s d ng trong tên t p tin. <Tab> và các phím có mũi tên. và đây là m t ví d cho th y không ph i lúc nào chúng cũng có giá tr đ c bi t. tên g i c a nó đư c gi i mã ra là Bourne-again shell. Nhưng trong đa s các trư ng h p không khuyên dùng các ký t v i giá tr th hai. Ph thu c vào tình hu ng các ký t đ c bi t này có th s d ng v i ý nghĩa đ c bi t c a nó hay s d ng như m t ký t thông thư ng. Vi c đưa ngay t t c ý nghĩa đ c bi t c a nh ng ký t này và các tình hu ng s d ng chúng t m th i không có ích. Nó s d ng các ti n ích và chương trình khác (có trong thành ph n h đi u hành.

còn trong ngo c kép – t t c chúng ngo i tr $. N u như m t đo n văn b n nào đó đ t trong ngo c đơn. gi ng như trong các văn b n. N u dùng ký t này đ phân chia các câu l nh. ngo c đơn và d u g ch ngư c). nhưng còn có th đưa vào dòng l nh đó ngay l p t c vài câu l nh. n u nh p vào dòng l nh cái gì đó gi ng như sau: teppi82@teppi:~$ command1 . nói riêng.. đ ng ngay sau \. . M i ký t này luôn luôn đư c s d ng trong m t c p v i b n sao c a chính nó đ đóng khung m t bi u th c nào đó. H v . . khôn m t ký t nào có ý nghĩa đ c bi t. ch cho l nh đó hoàn thành. ch l nh hoàn thành. sách báo. 3 ký hi u có ý nghĩa l n và c n đ c p đ n đ u tiên.5. ’ và \ (d u đô la. thì câu l nh ti p theo s đư c coi như tham s c a l nh phía trư c. Đ làm đư c đi u này c n s d ng ký t đ c bi t .. và &. sau đó l i đưa ra dòng nh p l nh và ch các hành đ ng ti p theo c a ngư i dùng. . Tr l i v i ví d s d ng kho ng tr ng trong tên t p tin trên. Ký hi u \ (g ch chéo ngư c) có th g i là “ký hi u xóa b ý nghĩa đ c bi t” cho b t kỳ ký t đ c bi t nào. khi c n s d ng đ n. .3 Th c thi các câu l nh Như đã nói trên. 5. n u mu n s d ng kho ng tr ng trong tên t p tin. Ví d . n u mu n đ t t p tin cái tên “lennon imagine” c n đưa tên đó vào d u ngo c: teppi82@teppi:~$ cp lennon_imagine ’lennon imagine’ S khác nhau trong cách s d ng ký t ’ và " đó là. và chúng s th c hi n l n lư t t câu l nh này đ n câu l nh khác. m t trong các ch c năng chính c a h v là t ch c vi c th c hi n các câu l nh mà ngư i dùng đưa vào trên dòng l nh. thì t t c các ký t n m trong ngo c đơn này có giá tr như các ký t thông thư ng. Tuy nhiên. thì chúng ta c n đ t trư c ký t kho ng tr ng đó m t ˙ d u Ví d . có th nói. thông thư ng. trong ngo c đơn m t ý nghĩa đ c bi t t t c các ký t .1 Thao tác . cung c p cho ngư i dùng hai thao tác đ c bi t đ t ch c vi c đưa các câu l nh trên dòng l nh: . sau đó ch y command2. M c dù ngư i dùng thư ng ch nh p trên dòng l nh t ng câu l nh m t.3. 5. Như v y. câu l nh sau: teppi82@teppi:~$ cp lennon_imagine lennon\ imagine Các ký t ’ và " (ngo c đơn và ngo c kép) có th g i là “các ký t trích d n”.3 Th c thi các câu l nh 103 các ph n sau. command2 thì h v đ u tiên s th c hi n câu l nh command1.

4 5.3.3 Thao tác && và || Các thao tác && và || là nh ng thao tác đi u khi n. và sau đó không ch m tr tr l i dòng nh p l nh cho ngư i dùng. Ví d . Ch khi (h v ) không th tìm th y t p tin c n thi t trong các thư m c đó. • đ u ra tiêu chu n (standard output hay stdout). Chúng ta s xem xét qua các bư c này. mà không đ i cho câu l nh đó hoàn thành. H v luôn luôn tìm th y l nh n i trú. N u trên dòng l nh là command1 && command2. chuy n các tham s đã nh p trên dòng l nh vào cho câu l nh. 5. 5. thì h v s tr l i quy n đi u khi n cho ngư i dùng ngay sau khi ch y câu l nh. ngay l p t c ch y l nh command2. Các câu l nh chia thành hai lo i: n i trú (mã c a chúng có trong mã c a chính h v ) và ngo i trú (mã c a chúng n m trong m t t p tin riêng l trên đĩa). n p mã đó vào b nh .2 Thao tác & Thao tác & đư c dùng đ t ch c vi c th c hi n các câu l nh trong ch đ n n sau. nó đư c cung c p ba dòng d li u (hay còn g i là kênh): • đ u vào tiêu chu n (standard input hay stdin). nó m i quy t đ nh r ng ngư i dùng đã nh m khi nh p tên l nh. còn đ tìm các l nh ngo i trú ngư i dùng. V cách thêm thư m c vào đư ng d n tìm ki m chúng ta s nói đ n dư i. còn bây gi chúng ta s xem xét cách h v t ch c vi c đưa d li u vào cho câu l nh đang th c hi n và vi c đưa k t qu t i cho ngư i dùng. n u dòng l nh có d ng command1 || command2. N u đ t d u & ngay sau câu l nh.3. Qua kênh này d li u đư c đưa vào cho chương trình. . ph i ch cho h v đư ng d n đ y đ t i t p tin tương ng. h v ph i tìm mã (code) chương trình. theo nguyên t c. Ch có th nói ng n g n r ng. mà đư c li t kê trong đư ng d n tìm ki m. Qua kênh này chương trình đưa ra k t qu làm vi c c a mình.4.tìm ki m câu l nh. thì command2 s th c hi n và ch th c hi n khi tr ng thái thoát c a l nh command1 khác không.1 Đ u vào/đ u ra tiêu chu n Dòng d li u vào – ra Khi m t chương trình đư c th c hi n. t c là l nh đó th c hi n thành công.104 Bash 5. Bư c đ u tiên . Tuy nhiên đ g “gánh n ng” cho ngư i dùng h v bi t cách tìm l nh ngo i trú trong các thư m c. Chúng ta s không xem xét m t k thu t c a vi c th c hi n m t câu l nh nào đó. M t cách tương t . thì h v ch y câu l nh command1. thì command2 s th c hi n và ch th c hi n trong trư ng h p tr ng thái thoát ra c a l nh command1 b ng không (0). n u nh p vào dòng l nh “command1 & command2 &”. và sau khi th c hi n xong thì theo m t cách nào đó tr l i k t qu th c hi n l nh này cho ngư i dùng hay ti n trình khác.

Hãy th th c hi n câu l nh sau: [user]$ echo ’xin chao cac ban!’ Tôi nghĩ r ng l i gi i thích s là th a thãi (ch xin hãy s d ng d u ngo c đơn. hãy ch y l nh cat không có tham s . Thông thư ng bàn phím đư c c u hình đ nh p vào theo t ng dòng. Theo m c đ nh k t qu làm vi c c a l nh cat hư ng t i đ u ra tiêu chu n. Làm vi c v i đ u vào và đ u ra tiêu chu n đư c minh h a t t nh t qua ví d các l nh echo và cat.2 L nh echo Câu l nh echo dùng đ chuy n t i đ u ra tiêu chu n dòng ký t . ls đưa m t tin nh n báo l i ra kênh thông báo l i tiêu chu n. có th chuy n hư ng thông báo đ u ra (ví d . Tuy nhiên. n u không k t qu có th s khác. mà đư c đưa vào làm tham s cho nó. Đ cho th y kênh thông báo l i tiêu chu n làm vi c như th nào. Trong trư ng h p này. T đ u vào tiêu chu n chương trình ch có th đ c. và t t c nh ng thông báo l i. dòng ký t b n v a nh p s đư c đưa t i l nh cat.3 L nh cat Chúng ta s xem xét l nh cat đây vì l nh này thư ng làm vi c v i đ u vào và đ u ra tiêu chu n. và chúng cũng s xu t hi n trên màn hình. Theo m c đ nh đ u vào có liên k t1 v i bàn phím. m i dòng ký t nh p vào s đư c hi n ra hay l n: m t l n khi gõ và l n th hai b i câu l nh cat. Tuy nhiên. t c là chương trình ngay l p t c đưa chúng t i đ u ra tiêu chu n. đ i v i ngư i dùng thì trong trư ng h p này kênh thông báo l i tiêu chu n không khác gì v i đ u ra tiêu chu n. hãy th c hi n câu l nh ls v i m t tham s không đúng. N u b n đ c chú ý thì có th gi i thích t i sao l i khác).4 Đ u vào/đ u ra tiêu chu n 105 • kênh thông báo l i tiêu chu n (standard error hay stderr). Nói cách khác. chúng ta s th y dư i. toàn b thông tin c a l nh hay chương trình mà ngư i dùng đã ch y.4. Sau đó l nh này đưa ra tín hi u chuy n dòng và hoàn t t công vi c. Hãy nh p b t kỳ ký t nào. 5. và l nh này s l i đưa d li u ra màn hình thông qua đ u ra tiêu chu n. vào t p tin). Như v y. vì th n u b n nh n phím <Enter>. K t qu là con tr chuy n t i m t dòng m i. còn hai đ u ra và kênh thông báo l i đư c chương trình s d ng ch đ ghi. 1 gi ng liên k t hóa h c . Đ ch ng minh là l nh này theo m c đ nh ti p nh n dòng d li u nh p vào. đư c đưa ra c a s terminal. Có th ti p t c nh p các ký t .4. và hơn n a có v như không có gì x y ra. và nó s xu t hi n ngay l p t c trên màn hình. còn đ u ra và kênh báo l i hư ng đ n terminal c a ngư i dùng. b i vì chúng ta cũng th y thông báo l i đó trên c a s terminal. Qua kênh này chương trình đưa ra thông tin v l i. ví d dùng tham s là m t tên t p tin không t n t i. Lúc này câu l nh ch các ký t đ n t đ u vào tiêu chu n. 5.5.

máy in). mà t đó ngư i dùng th c hi n l nh ls2 s đư c ghi vào t p tin /home/maikhai/ls.txt. 5. thì c n s d ng ký hi u >> thay cho >.106 Bash N u nh n t h p phím <Ctrl>+<D> (dùng đ ng ng vi c nh p d li u) chúng ta s qua l i dòng nh p l nh. n u t p tin đã có. d nhìn.5 Chuy n hư ng đ u vào/đ u ra. Cũng có th s d ng t h p phím <Ctrl>+<C> (câu l nh trong h v dùng đ d ng chương trình đang ch y). đư ng ng và b l c M c dù. đ đưa n i dung t p tin /home/maikhai/ls. 5.txt v a t o trên t i c a s terminal th hai3 có th s d ng l nh sau: maikhai@fpt:/sw$ cat /home/maikhai/ls. Thư ng s d ng vi c chuy n hư ng đ li u ra c a câu l nh vào t p tin. trong h v còn có các môi trư ng đ c bi t cho phép chuy n hư ng đ u vào/đ u ra. “<” và “>>”. khi này n u t p tin ls.txt không t n t i.txt > /dev/tty2 thư m c hi n th i b n c n dùng t h p phím <Ctrl>+<Alt>+<F2> đ chuy n t i c a s terminal này và đăng nh p trư c 3 2 . thì n i dung c a nó s b xóa và ghi đè b i danh sách nói trên. t đó l nh cat s đ c n i dung này và đưa t i đ u ra tiêu chu n (xem sơ đ ). s d ng các ký hi u “>”. < và >> Đ chuy n hư ng đ u vào/ra.1 S d ng >. thì nó s đư c t o ra. Và t t nhiên chúng ta c n xem xét k hơn cơ ch này. như đã nói trên. Ví d .txt Theo l nh này danh sách t p tin và thư m c con c a thư m c. mà còn t i đ u vào c a m t câu l nh khác hay t i m t thi t b nào đó (ví d . N i dung t p tin --> Đ u vào tiêu chu n (stdin) --cat--> đ u ra tiêu chu n (stdout) Đây ch là m t trư ng h p riêng c a vi c chuy n hư ng d li u đ u vào. B n có th chuy n hư ng không ch vào t p tin. m t cơ ch r t có ích c a h v . thì n i dung c a l nh này s đư c đưa t i đ u vào tiêu chu n. Khi này kho ng tr ng trư c và sau các ký hi u > hay >> không có ý nghĩa và ch dùng v i m c đích thu n ti n.5. N u đưa tên m t t p tin vào làm tham s cho l nh cat. N u b n không mu n xóa n i dung cũ mà ghi thêm d li u đ u ra vào cu i t p tin. thông thư ng đ u vào/đ u ra c a m t chương trình liên k t v i các đ u vào/đ u ra tiêu chu n. Dư i đây là m t ví d tương ng: maikhai@fpt:/some/where$ ls -l > /home/maikhai/ls.

> dùng đ chuy n hư ng d li u c a đ u ra. 1. đây ch là m t ví d minh h a. vì vào ch còn thi u s đ t. ví d . ho c 0 n u dùng <. > s đư c biên d ch là 1 >. t c là không có kênh tiêu chu n nào cho l nh) các ký t chuy n hư ng này không th đư c s d ng. Đ u vào tiêu chu n stdin có s 0. trên th c t thư ng s d ng câu l nh đơn gi n hơn): maikhai@fpt:/sw$ wc -w < /home/maikhai/ls. T c là l nh chuy n hư ng có d ng đ y đ như sau (xin đư c nh c l i. thư ng dùng. c n đ t trư c ký hi u chuy n hư ng s c a kênh mu n chuy n. Đ làm đư c đi u này. nh p vào dòng l nh sau: [user]$ file1 > file2 mà thu đư c b n sao c a m t t p tin nào đó.txt như sau (chú ý.txt Cách chuy n hư ng này thư ng đư c s d ng trong các script. Ký hi u & dùng đ th c hi n đi u này. t chúng (không có m t l nh nào. kênh thông báo l i stderr . B i vì các ký hi u <. Như th .5 Chuy n hư ng đ u vào/đ u ra.s 1. khi đ t nó (&) trư c s c a kênh s chuy n d li u đ n: command N > &M . Ch c năng tương t đ i v i đ u vào đư c th c hi n b i <. các câu l nh sau là tương đương: [user]$ [user]$ [user]$ [user]$ cat > file cat>file >file cat > file cat Tuy nhiên. t c là đ u ra tiêu chu n. đư ng ng và b l c 107 Như b n th y. cho các câu l nh mà thư ng ti p nh n (hay ch ) d li u vào t bàn phím. Ví d . chúng không ch đư c dùng theo các cách quen thu c. có th đ m s t trong t p tin ls. có th đưa các thông tin c n thi t cho câu l nh t t p tin: trong t p tin này ghi s n nh ng gì c n đ th c hi n l nh đó.s c a kênh tiêu chu n (0. N và M . “l m t” hơn. và 2) ho c tên t p tin. đ u ra tiêu chu n stdout . mà còn các kênh khác. còn có kh năng không nh ng chuy n hư ng d li u vào kênh này hay kênh khác. Khi này.s 2. Trong script dùng đ t đ ng hóa m t thao tác nào đó. t c là đ u vào tiêu chu n. mà còn sao chép n i dung c a các kênh tiêu chu n đó.5. Nhưng đi u này không làm gi m giá tr c a cơ ch này. còn < s đư c biên d ch là 0 <. b i vì các kênh tiêu chu n có cho m i câu l nh. Ngoài vi c chuy n hư ng các kênh tiêu chu n đơn gi n như v y. theo m c đ nh. Trong m t vài trư ng h p có s d ng các ký hi u <. > và >> mà không ch ra s kênh hay tên t p tin. kho ng tr ng c nh > là không nh t thi t): command N > M Trong đó. có th chuy n hư ng không ch đ u vào và đ u ra tiêu chu n. Ví d . > và >> làm vi c v i các kênh tiêu chu n (đ u vào ho c đ u ra). khi không có s nào ch ra. như th không th . mà còn có th theo cách khác. 1 n u dùng >.

Hai hay vài câu l nh. C n chú ý r ng. n u mu n) b i ký hi u g ch th ng đ ng “|”. H v ch cho t t c các câu l nh k t thúc r i m i xác đ nh và đưa ra giá tr này. mà đ u ra c a l nh trư c dùng làm đ u vào cho l nh sau. v a ghi chúng vào t p tin. Khi này đ u ra tiêu chu n c a l nh đ ng bên trái so v i | đư c chuy n đ n đ u vào tiêu chu n c a chương trình. Tr ng thái thoát ra (giá tr lôgíc. trư c câu l nh đ u tiên c a đư ng ng có th đ t ký hi u “!”.108 Bash L nh này có nghĩa là. Ví d . đ u ra c a kênh v i s N đư c g i đ n c đ u ra tiêu chu n. Ví d : maikhai@fpt:/sw$ cat ls. còn 1>&2 sao chép stdout vào stderr. l nh này s phân chia n i dung nói trên và ch l y ra nh ng dòng nào có ch a t knoppix.2 S d ng | M t trư ng h p đ c bi t c a chuy n hư ng đ u ra là s t ch c các đư ng ng (ha y còn có th g i là kênh gi a các chương trình. . gi ng như m t dây chuy n s n xu t. các l nh ti p theo th c hi n các công vi c c a mình: ch d li u t l nh trư c và đưa k t qu cho l nh ti p theo. N u như mu n m t l nh nào đó k t thúc hoàn toàn.5. b n có th sư d ng trên m t dòng c ký hi u dây chuy n |. mà k t qu c a nó s là m t bi n đ i ph c t p. Trư c m i d u ch m ph y. h v s d ng l i và ch cho đ n khi th c hi n xong t t c các câu l nh trư c c a đư ng ng. trư ng h p sau thư ng đư c ng d ng trong các script ch y khi kh i đ ng Linux: teppi82@teppi:~$ cat hiho > /dev/null cat: hiho: No such file or directory teppi82@teppi:~$ cat hiho > /dev/null 2>&1 5. Đ n lư t mình. t c là n i dung t p tin ls.txt. d ng bên ph i so v i |.txt | grep knoppix | wc -l Dòng này có nghĩa là k t qu c a l nh cat. và sao chép t i kênh có s M. mà tính s nh ng dòng thu đư c. vì khi đó chúng ta v a có th nhìn th y thông báo trên màn hình. Vì th ngay khi chương trình th nh t b t đ u đưa k t qu đ u ra. ho c băng chuy n). ch y m i l nh đó trong m t b n sao h v riêng. trư c khi th c hi n l nh ti p theo. đ sao chép thông báo l i vào đ u ra tiêu chu n. k t q a c a l nh grep đư c chuy n t i đ u vào c a l nh wc -l. Ví d . T c là n u tr ng thái thoát ra c a l nh cu i cùng b ng 0 thì tr ng thái thoát ra c a đư ng ng s b ng 1 và ngư c l i. h v g i và th c hi n t t c các câu l nh có trong đư ng ng cùng m t lúc. cũng như d u ch p ph y . liên k t v i nhau (có th nói phân cách nhau. s đư c chuy n đ n đ u vào c a l nh grep. Kh năng này đ c bi t có ích khi mu n ghi đ u ra vào t p tin. khi đó tr ng thái thoát ra c a đư ng ng s là ph đ nh lôgíc c a tr ng thát thoát ra c a l nh cu i cùng trong đư ng ng. Cũng y như v y.. mà đư c tr l i sau khi th c hi n xong chương trình) c a m t đư ng ng s trùng v i tr ng thái thoát ra c a câu l nh sau cùng trong đư ng ng. c n dùng l nh 2>&1. chương trình ti p theo b t đ u x lý k t qu này. Đư ng ng s d ng đ k t h p vài chương trình nh l i v i nhau (m i chương trình th c hi n m t bi n đ i xác đ nh nào đó trên đ u vào) t o thành m t l nh t ng quát.

6 Tham bi n và các bi n s . th c hi n m t vài bi n đ i trên d li u này và đưa ra k t qu đ u ra tiêu chu n (t đây còn có th chuy n đ n nơi nào đó theo ý mu n c a ngư i dùng). pr Đ nh d ng t p tin hay n i dung c a đ u tiêu chu n đ in n. D th y r ng theo ch c năng c a mình l nh tee tương t như nhóm ký t chuy n hư ng 1>&file. nhân đôi d li u đ u vào. s d ng đ th c hi n m t vài bi n đ i trên d li u đ u vào (l y t t p tin hay đ u vào tiêu chu n) .1. chúng ta có th nói r t nhi u v chuy n hư ng và b l c. B l c – đó là l nh (hay chương trình). đư c g i là “môi trư ng và các bi n môi trư ng” t o b i h v .5. more.3 B l c Ví d cu i cùng trên (ví d v i câu l nh grep) có th dùng đ minh h a cho m t khái ni m qua tr ng khác. ch s .6 Tham bi n và các bi n s . m t m t g i d li u này đ n đ u ra tiêu chu n. Tìm trong t p tin hay d li u đ u vào các dòng có ch a m u egrep văn b n đư c ch ra và đưa các dòng này t i đ u ra tiêu chu n. và ba — nh ng dòng có trong c hai t p tin. chúng ta s d ng đây và chuy n sang m t ph n khác. câu l nh tee. sed Trình so n th o t p tin theo dòng. B ng 5. và c nh ng câu l nh có trong b ng 5. cho phép. Nhưng n i dung này có trong ph n l n các cu n sách v UNIX và Linux (xem ph n l i k t). mà ti p nh n d li u vào. tr Trong d li u đ u vào thay th các ký t ô th nh t b i các ký t tương ng ô th hai.b l c bao g m các l nh đã nói đ n trên cat. 5. N u mu n. hai — nh ng dòng ch g p t p tin th hai. ví d . M t b l c đ c bi t. Tên g i (hay ID) c a tham bi n có th là m t t bao g m các ký t b ng ch cái. fgrep. Kh năng c a b l c có th m r ng v i vi c s d ng các bi u th c chính quy (đi u khi n). b l c chương trình. Môi trư ng c a h v Khái ni m tham bi n trong h v bash tương ng v i khái ni m bi n s trong các ngôn ng l p trình thông thư ng. đó là. cmp. Hãy th gõ l nh tr abc ABC r i gõ vài dòng ch a các ký t abc! comm So sánh hai t p tin theo t ng dòng m t và đưa vào đ u ra tiêu chu n 3 c t : m t — nh ng dòng ch g p t p tin th nh t. wc. Môi trư ng c a h v 109 5. Vì v y. Các câu l nh . diff. m t khác ghi nó (d li u) vào t p tin (ngư i dùng c n đ t tên).1: Các câu l nh b l c L nh Mô t ng n g n grep.5. d u g ch dư i (ch ký t đ u tiên c a . t ch c tìm ki m theo các m u tìm ki m t đơn gi n đ n ph c t p và r t ph c t p. less.

tham s th hai tham bi n 2. còn value . Có th dùng câu l nh set đ thay đ i giá tr c a tham bi n v trí. name . Giá tr c a tham bi n v trí là các tham s cho l nh. Đ nhìn th y giá tr c a tham bi n. T p h p t t c các bi n này cùng v i các giá tr đã gán cho chúng g i là môi trư ng (enviroment) c a h v .1 Các d ng tham bi n khác nhau Tham bi n chia thành ba d ng: tham bi n v trí. Có th xem nó (môi trư ng) nh l nh set khi không có tham s (có th c n dùng đư ng ng “set | less”. . còn l nh maikhai@fpt:/sm$ echo $parameter hi n th giá tr c a tham bi n parameter (t t nhiên n u như tham bi n đó đư c xác đ nh). có th s d ng l nh echo: . thay vì dùng l nh set (khi này c n tìm trong k t qu c a nó bi n mu n xem). Chúng ta nói r ng. đư c li t kê b ng trên.giá tr mu n gán cho bi n (có th là m t dòng tr ng).2: Các tham bi n đ c bi t. Tên c a bi n môi trư ng ch có th bao g m các ch s . ngư i ta s d ng ký t $ trư c tên c a nó. (Tin r ng sau khi đ c đo n vi t v tham bi n v trí thì các b n đã hi u t i sao m t bi n môi trư ng không th b t đ u b i m t ch s . và c nh ng ký t sau: . Giá tr c a bi n môi trư ng đư c gán nh thao tác có d ng sau: [user]$ name=value Trong đó. thì cũng có th b xóa b b ng l nh n i trú unset.110 Bash t này không đư c là ch s ). Giá tr t t nhiên s không ch a các d u ngo c này. 0.v. thì c n đ t nó (giá tr ) vào d u ngo c. $. . Như v y. đư c đưa ra khi ch y h v (tham s đ u tiên là giá tr c a tham bi n 1. Các tham bi n đ c bi t không gì khác hơn là các m u. . Bi n môi trư ng. N u giá tr có ch a nh ng ký t đ c bi t. . . l nh: maikhai@fpt:/sm$ echo parameter hi n th t parameter.6. phép hoán đ i) chúng đư c th c hi n như trong b ng 5. tham bi n đ c bi t (các ký t đ c bi t đã nói trên chính là tên c a nh ng tham bi n này) và các bi n s c a h v . ch cái và không đư c b t đ u b i m t ch s .) Giá tr có th là b t kỳ m t dòng văn b n nào. v. nhìn t phía h v .(g ch ngang). có m t đi m khác bi t đó là ch có th “nh c” đ n chúng. 5.tên c a bi n. Giá tr c a các tham bi n này cũng thay đ i trong khi h v th c hi n m t trong các hàm s (chúng ta s xem xét v n đ này dư i). . ). có nhi u bi n). Tên (ID) c a tham bi n v trí g m m t hay vài ch s (nhưng không có tham bi n v trí 0). không th gán các giá tr cho các tham bi n này. đó là các tham bi n đư c đ t tên. n u môi trư ng l n. Giá tr có th là m t dòng tr ng r ng. mà s thay th (phép th . tham bi n đư c xác đ nh hay đư c đ t ra. #. _ (g ch dư i). n u ngư i dùng g n cho nó m t giá tr . Đ xem giá tr c a m t bi n môi trư ng c th . N u m t bi n môi trưòng đư c xác đ nh.

trong đó c . ? Thay th b i tr ng thái thoát ra c a câu l nh cu i cùng trong đư ng ng. thì s s d ng giá tr c a n [user]$ echo $name Trong đó. flag. N u thay th th c hi n trong ngo c kép.32 768.5. 4 random là t ti ng Anh có nghĩa ng u nhiên . thì giá tr s không đư c thi t l p (tham bi n s b x # Thay th b i giá tr th p phân c a các tham bi n v trí. thì $0 có giá tr b ng tên c a t p tin này. Trong s các bi n. ”.2: Thay th các tham bi n đ c bi t Tham bi n Quy lu t thay th * Thay th b i các tham bi n v trí. Xin hãy chú ý đ n. . – (g ch ngang) Thay th b i giá tr các c . mà đư c th c hi n trong ch đ n n trư c. “$@” tương đương v i “$1” “$2” . b t đ u t tham bi n th nh t.process identificator) Thay th b i s c a ti n trình (PID) cu i cùng trong s các câu l nh th c hi n trong n n sau. T c là “$” tương đương v i “$1c$2c. N u không có tham bi n v trí. . bi n RANDOM. T c là. thì tham bi n phân cách nhau b i các kho ng tr ng.6 Tham bi n và các bi n s . N u s thay th th c hi n trong d u ngo c kép. mà b n s th y trong k t qu c a l nh set. $ Thay th b i s c a ti n trình (PID . b n l i c n ph i bi t tên c a bi n mu n xem). N u giá tr c a IFS tr ng. Môi trư ng c a h v 111 B ng 5. trong trư ng h p này. phân cách nhau b i ký t đ u tiên c a bi n s IFS (s nói đ n sau). có nh ng bi n r t thú v . c n thay name b i tên bi n (như v y. thì tham bi n này s đư c thay b i m t t duy nh t. . thì m i tham bi n s đư c thay th b i m t t riêng bi t. ví d . ho c không đư c xác đ nh giá tr . 0 Thay th b i tên h v hay tên c a script đang ch y. . mà t o ra t t t c các tham bi n v trí. b t đ u t tham bi n th nh t. @ Thay th b i tham bi n v trí. đư c đ t b i l nh n i trú set hay trong khi ch y h v . Trong trư ng h p ngư c l i giá tr này b ng đư ng d n đ u đ đ n h v (ví d . N u bash ch y m t t p tin l nh nào đó. /bin/bash _ (g ch dư i) Thay th b i tham s cu i cùng c a câu l nh trư c trong s các câu l nh đã đư c th c hi n (n u đó l i là m t tham bi n hay bi n s . N u th ch y vài l n liên ti p câu l nh sau: maikhai@fpt:/sw$ echo $RANDOM thì m i l n b n s nh n đư c m t giá tr m i.ký t đ u tiên trong giá tr c a bi n s IFS. Nguyên nhân là vì bi n này tr l i m t giá tr ng u nhiên4 trong kho ng 0 .

ví d . xác đ nh b i bi n PS4. sau khi ch y l nh này d u nh c s có d ng như đã nói. Bi n này cho bi t d ng c a d u nh c.3: Ký t xác đ nh d ng d u nh c Giá tr (k t qu thu đư c) Tín hi u âm thanh (mã ASCII 07) Th i gian d ng “Th . xu t hi n khi h v ch ngư i dùng nh p thêm m t vài d li u c n thi t nào đó đ có th ti p t c ch y câu l nh (chương trình) đã g i. ví d teppi Tên đ y đ c a thư m c làm vi c hi n th i (b t đ u t g c). mà bash đưa ra trong khi ch ngư i dùng nh p câu l nh ti p theo. Nói chung thì trong bash có t t c b n d u nh c. n u h v đư c ch y b i ngư i dùng root. danh sách đ y đ xem trong trang man c a bash . Tên máy (hostname) đ n d u ch m đ u tiên. R t có th b n đã nhìn th y d u nh c này. Ký t có mã h tám nnn Dòng m i (chuy n dòng) Tên h v S hi n th i c a câu l nh D u g ch ngư c (backslash) Sau ký t này t t c các ký t s không đư c in ra. và ký t $. D u nh c th hai.6. đư c đưa ra trư c m i câu l nh. b n có th thay đ i các bi n PS1 và PS2. xác đ nh b i bi n PS2. D u nh c. ngày”. Sun. đư c s d ng trong các trư ng h p khác nhau. Bi n PS1 đưa ra d ng c a d u nh c khi h v ch nh p l nh. tuy nhiên trên các b n phân ph i khác nhau thư ng có các script kh i đ ng (hay script đăng nh p) xác đ nh l i bi n này.com Th i gian hi n th i d ng 24 gi : HH:MM:SS (gi :phút:giây) Th i gian hi n th i d ng 12 gi : HH:MM:SS Th i gian hi n th i d ng 12 gi am/pm (sáng/chi u) Tên ngư i dùng đã ch y h v . M t ví d khác . C m ký t \a \d \h \H \t \T \@ \u \w \W \$ \nnn \n \s \# \\ \[ \] \! .phanthinh. D u nh c. tháng. s d ng trong l nh select. khi ch y l nh cat đ đưa d li u vào t bàn phím vào t p tin.gõ l nh “man bash”). ví d teppi. Dec. Theo m c đ nh thì bi n này đư c gán giá tr “\s-\v\$ ”.2 D u nh c c a h v M t trong các bi n r t quan tr ng có tên PS1. ví d /home/teppi82/project/l4u Thư m c hi n th i (không có đư ng d n) Ký t #. n u h v đư c ch y b i ngư i dùng thư ng. S th t c a l nh hi n th i trong l ch s các câu l nh đã dùng. B ng 5.l nh ftp. N u có mong mu n. Tên máy đ y đ .112 Bash 5. trong lúc bash theo dõi quá trình th c hi n. K t thúc chu i các ký t không đư c in ra. 26. xác đ nh b i bi n PS3. Theo m c đ nh bi n PS2 có giá tr “>”. cũng như m t vài ký t chuyên dùng đ xác đ nh d ng d u nh c như trong b ng 5.3 (ch đưa ra m t vài trong s chúng làm ví d . Giá tr theo m c đ nh — “+”. Khi này có th s d ng b t kỳ ký t nào nh p t bàn phím.

đ ng th i còn x y ra s thay th trong tên các câu l nh. nên nh t thi t ph i có d u ngo c): [user/root]$ PS1="[\u@\h \W]\$" thì trong d u nh c s có d u m ngo c vuông. trong các bi u th c s h c. Theo m c đ nh bi n môi trư ng PATH bao g m các thư m c “bin” sau: /usr/local/bin. /usr/bin. Chúng ta s nói đ n nh ng s thay th này dư i. ký hi u . h v “l c l i” các thư m c theo đúng th t đã li t kê trong bi n PATH. Giá tr theo m c đ nh c a bi n này — “<Kho ng_tr ng><Tab><Ký_t _hàng_m i>”. Bi n này đưa ra danh sách đư ng d n đ n các thư m c. tên c a thư m c hi n th i (không có đư ng d n). N u th gõ l nh “echo $IFS”. tên ngư i dùng.5. khi thêm vào bi n PATH m t d u ch m (.6 Tham bi n và các bi n s . 5. tên máy. d u đóng ngo c vuông.6. 5. Ví d . b i vì danh sách còn ch a c nh ng câu l nh đã đư c ghi l i trong t p tin l ch s . Tuy nhiên. . s d ng trong thao tác phân chia t ng khi bi n đ i dòng l nh. c n th c hi n câu l nh sau: [user]$ PATH=$PATH:new_path Khi tìm ki m.4 Bi n môi trư ng IFS Bi n này xác đ nh ký t (c m ký t ) phân cách (Internal Field Separator). và ký hi u $ (n u trên h v đang làm vi c ngư i dùng bình thư ng) hay #(n u h v ch y dư i ngư i dùng root). Các thư m c trong danh sách này phân cách nhau b i d u hai ch m (:). có th đưa vào danh sách này thư m c hi n th i. kho ng tr ng. có cùng tên v i m t trong s nh ng câu l nh thư ng dùng b i root. đư ng d n đ y đ đ n t p tin không đư c đưa ra. mà bash s tìm ki m t p tin (trư ng h p riêng là các t p tin l nh) trong trư ng h p. đây là đi u không khuyên làm v i lý do b o m t: ngư i có ác ý có th đ t vào thư m c dùng chung m t chương trình nào đó. /usr/X11R6/bin. Sau khi giá tr c a bi n đư c h v đ c xong. /bin. sau khi th c hi n l nh (vì trong dòng văn b n có kho ng tr ng. Đ thêm thư m c vào danh sách này. nhưng th c hi n nh ng ch c năng khác hoàn toàn (đ c bi t nguy hi m n u thư m c hi n th i đ ng đ u danh sách tìm ki m). Môi trư ng c a h v 113 S c a l nh (s th t c a l nh đang th c hi n trong bu i làm vi c hi n th i) có th khác v i s c a chính nó trong danh sách “l ch s các câu l nh”.). M t chú ý nh . và s chia t (word splitting). mà h v th c hi n trư c khi ch y m t câu l nh nào đó (xem dư i). t c là bi n PATH trông như th này: /usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin.6. s x y ra s thay th theo các quy lu t m r ng trong b ng trên.3 Bi n môi trư ng PATH Còn m t bi n cũng quan tr ng n a có tên PATH. b n s nh n đư c m t ng c nhiên nh .

5 Thư m c hi n th i và thư m c cá nhân Tên c a thư m c hi n th i ghi trong bi n môi trư ng v i tên PWD. qua Midnight Commander). phân tích ch ng . ghi trong bi n HOME. t c là s d ng giá tr c a chúng qua tên. ví d . c n gán giá tr cho bi n này v i l nh export. M t trong nh ng bư c c a s phân tích này là phép m hay khai tri n bi u th c (expansion). Tương t như v y tên đ y đ (g m c đư ng d n) c a thư m c cá nhân c a ngư i dùng.6. • Khai tri n các m u tên t p tin và thư m c (pathname expansion).7 Khai tri n bi u th c Hay h v đ c các câu l nh như th nào?. Đ có th cung c p bi n môi trư ng cho ti n trình ch y t h v .6. nó (h v ) cung c p cho chúng m t ph n bi n môi trư ng. 5. Chúng ta s xem xét chúng theo t t này. . • Phép th s h c (th c hi n t trái sang ph i). t c là thay vì [user]$ name=value c n gõ: [user]$ export name=value Trong trư ng h p này. • Phép chia t (word splitting). • Phép th các tham bi n và bi n s . nó (h v ) trư c khi ch y câu l nh th c hi n vi c “phân tích ng pháp” dòng l nh này (gi ng trong ngôn ng . Khi h v nh n đư c m t dòng l nh này đó c n th c hi n. • Thay th d u ngã (tilde expansion). Các thao tác này đư c th c hi n theo đúng th t li t kê trên.114 Bash 5. v ng ).6 Câu l nh export Khi h v ch y m t chương trình hay câu l nh nào đó. Trong bash có b y lo i khai tri n bi u th c: • Khai tri n d u ngo c (brace expansion). ch y ti n trình đã cho. • Phép th các câu l nh. và giá tr c a bi n này thay đ i sau m i l n ch y chương trình cd (cũng như m i l n thay đ i thư m c hi n th i theo b t kỳ cách nào. 5. t t c các chương trình ch y t h v (k c b n sao th hai c a chính h v ) s có quy n truy c p t i các bi n đư c gán như v y.

k c nh ng ký t n m trong d u ngo c.lib/{ex?.7.5. N u như t .dist. ngư i dùng s h u c a các t p tin sau s thay đ i (thành root): • /usr/ucb/ex • /usr/lib/ex?. trong thư m c /usr/src/unikey/ s t o ra các thư m c con old.b}e khi khai tri n s thu đư c ba t “ade ace abe”. thì d u ngã c ng v i tên ngư i dùng đư c thay th b i đư ng d n đ y đ đ n thư m c cá nhân c a ngư i dùng này. Có th th c hi n đi u này nh các câu l nh sau: [user]$ mkdir /usr/src/unikey/{old. N u như tên này là m t dòng r ng (t c là d u g ch chéo đ ng ngay phía sau d u ngã). Khai tri n d u ngo c đư c th c hi n trư c các d ng khai tri n khác trong dòng l nh.dist.1 Khai tri n d u ngo c Khai tri n d u ngo c t t nh t minh h a trên ví d .? • /usr/ucb/edit • /usr/lib/ex?. ho c thay đ i ngư i dùng s h u c a vài t p tin cùng m t lúc.how_ex} Trong trư ng h p đ u. mà đã ch y h v . Trong trư ng h p th hai.?*. chúng ta c n t o thư m c con trong m t thư m c nào đó.? • /usr/ucb/ex • /usr/lib/how_ex • /usr/ucb/edit • /usr/lib/how_ex T c là v i m i c p d u ngo c s t o ra vài dòng riêng r (s nh ng dòng này b ng s t n ng trong d u ngo c) b ng cách ghi thêm vào trư c m i t trong ngo c nh ng gì đ ng trư c d u ngo c.edit}. và bugs.7.2 Thay th d u ngã (Tilde Expansion) N u như t b t đ u v i ký t d u ngã (’∼’). và ghi thêm vào sau m i t này nh ng gì đ ng sau d u ngo c.new.bugs} [root]# chown root /usr/{ucb/{ex. Gi thi t. 5. t t c các ký t đ ng trư c d u g ch chéo đ u tiên (hay t t c các ký t n u như không có d u g ch chéo) s đư c hi u là tên ngư i dùng (login name). Và n u giá tr c a bi n HOME không đư c gán thì d u ngã s đư c thay th b i đư ng d n đ u đ đ n thư m c cá nhân c a ngư i dùng.c. N u như ngay sau d u ngã (và trư c d u g ch chéo) là m t t trùng v i tên c a m t ngư i dùng h p pháp. M t ví d khác: dòng a{d.new.7 Khai tri n bi u th c 115 5. s đư c gi không thay đ i (chúng s đư c biên d ch các bư c phía sau). hơn n a t t c các ký t đ c bi t có trong dòng l nh. thì d u ngã s đư c thay th b i giá tr c a bi n HOME.

n u tên c a tham bi n có ch a vài ch s . c n đ t bi u th c d ng $parameter. Bi u th c hay tên đ ng sau $ có th đư c đưa vào ngo c.7. Có hai d ng phép th l nh: $(command) và ‘command‘ N u ng d ng d ng th hai (chú ý đây s d ng d u “ngo c đơn ngư c”. ‘. thì t không b thay đ i. D u ngo c ch c n thi t. hay m t \. 5. phím cho nó thư ng n m trên phím Tab).4 Phép th các câu l nh Phép th các câu l nh là m t công c r t m ng c a bash.3 Phép th các tham bi n và bi n s Ký t $ đư c s d ng cho các thao tác th tham bi n. Có hai d ng phép th s h c: $[expression] ((expression)) Trong đó expression đư c hi u (đư c bash đ c) như khi đ ng trong ngo c kép. tr trư ng h p “$” (l i gi i thích xem b ng s 3). N u như sau d u ngã là ‘+’. 5. thì t t c các ký t đ ng trong ngo c t o thành m t câu l nh. nhưng nh ng d u ngo c kép trong expression l i đư c đ c như m t ký t thư ng. Như v y.5 Phép th s h c (Arithmetic Expansion) Phép th s h c cho phép tính giá tr c a m t bi u th c s h c và thay th nó (bi u th c) b i k t qu thu đư c. . S phân chia t không x y ra. Ý nghĩa c a nó n m ch thay th tên các câu l nh b i k t qu th c hi n c a chúng. cũng như xóa các ký t trích d n (xem dư i). N u phép th câu l nh x y ra phía trong ngo c kép. S khai tri n các m u tên t p tin và thư m c cũng không đư c th c hi n. th các câu l nh và th các bi u th c s h c. thì trong k t qu c a phép th s không th c hi n phép phân chia t và s khai tri n m u tên t p tin và thư m c. thì thay th giá tr c a bi n OLDPWD (thư m c “cũ”). ho c khi theo sau tên còn có các ký t khác.116 Bash đ ng sau d u ngã không ph i là tên c a m t ngư i dùng (và không r ng). không có ký t nào có ý nghĩa đ c bi t. N u như s d ng d ng $(command). hay ký hi u này s đư c thay th b i tên đ u đ c a thư m c hi n th i (t c là giá tr c a bi n PWD). khi đ ng sau nó (d u g ch ngư c) là m t $.7. Phía trong expression có th c hi n các phép th tham bi n và th câu l nh. s khai tri n tham bi n và bi n s . tr trư ng h p. thì d u g ch ngư c (\) trong d u ngo c s có ch c năng như m t ký t thông thư ng. 5. phép th các bi u th c s h c. phép th các câu l nh. N u d ng sau d u ngã là ‘-’. vì d u ngo c phân cách bi u th c v i các t hay ký t đ ng sau. đ g i giá tr c a tham bi n nói chung cũng như bi n môi trư ng nói riêng trong dòng l nh. nhưng r t ti n. Trong t t c các giá tr c a bi n s x y ra phép th d u ngã (∼).7. mà chúng ta không mu n h v “hi u l m” chúng là m t ph n c a tên tham bi n. không nh t thi t.

N u bi u th c không chính xác. v. câu l nh [user]$ echo $((2 + 3 * 5)) cho k t qu b ng “17”. Đ thu đư c thông tin ch c a t p tin d ng jpeg. tương ng v i m u này.6 Phân chia t (word splitting) Sau khi th c hi n xong các phép th tham bi n. và c n thay th b i các t trong danh sách đư ng d n. h v tìm trong dòng l nh t t c các ký t phân chia.7 Khai tri n các m u tên thư m c và t p tin5 Phép th tên đư ng d n và t p tin (Pathname expansion) s d ng đ ch nh m t m u nh g n mà có th ch ra vài t p tin (hay thư m c). Ví d . thì phân chia t cũng không x y ra. và th các bi u th c s h c. phim v i d ng gif.v. avi. c th hơn v v n đ này có th đ c trong ph n ARITHMETIC EVALUATION c a trang man c a bash. và n u như không đưa ra tùy ch n -f.7. thì t s không thay đ i. t p tin hình nh. N u giá tr c a IFS b ng m t dòng tr ng. ?. thì vi c phân chia t s không x y ra. t c là các ký t đ c bi t b m t giá tr và hi u như các ký t thư ng. 5. 5. th l nh. thì l nh sau ch đưa ra danh sách các t p tin có s t 0500 đ n 0999: [user]$ ls -l 0[5-9]?? 5 Pathname Expansion . có th dùng câu l nh [user]$ ls *. thì bash s tìm ki m trong t ng t c a dòng l nh các ký t *. . N u như bi n này đư c xác đ nh. jpeg. Thao tác này n m ch . ví d . bash s đưa ra thông báo l i. . và bi n nullglob không đư c đưa ra. xác đ nh b i bi n IFS (xem trên). Các ký t dùng đ t o m u có các giá tr trong b ng 5. Hãy tư ng tư ng là b n mu n xem thông tin c a m t thư m c. . trong đó có ch a m t s lư ng l n các t p tin đ các d ng. thì t này s đư c xem như m t m u. thì t s b xóa kh i dòng l nh. Sau khi phân chia t .jpg N u trong thư m c có nhi u t p tin. N u trong dòng l nh không th c hi n phép th nào trong các phép th k trên. N u như không tìm th y tên tương ng v i m u. M u tên t p tin r t thư ng xuyên s d ng trong dòng l nh có ch a ls. N u tìm th y t v i m t hay vài ký t như v y.7. và [.4.7 Khai tri n bi u th c 117 Cú pháp c a bi u th c expression tương t như cú pháp c a bi u th c s h c c a ngôn ng C. tương ng v i m u này. h v l i phân tích dòng l nh m t l n n a (nhưng d ng thu đư c sau các phép th nói trên) và th c hi n vi c phân chia t (word splitting). và nh đó chia nh dòng l nh thành các t riêng r trong các ch tương ng. mà tên c a chúng là các s g m b n ch s (thư m c /proc là m t ví d +).5. mà đư ng d n tương ng v i m u không tìm th y.

8 Shell — m t ngôn ng l p trình Như đã nói trên.8 Xóa các ký t đ c bi t Sau khi làm xong t t c các phép th .txt s đư c thay th b i vnoss.txt. file3. thì s th c hi n các l nh t list2.. Giá tr . cũng như các toán t vòng l p for. ‘ và " còn l i trong dòng l nh (chúng đư c s d ng đ hu b giá tr đ c bi t c a các ký t khác) s b xóa h t.8.. Ngoài ra. Ví d .txt. list1. k c dòng r ng. theo t đi n. list2. Toán t if ki m tra giá tr đư c tr l i b i các câu l nh t list1. until. n m gi a hai ký t này. các ký t \. đ có th xây d ng b t kỳ gi i thu t nào cũng c n có toán t ki m tra đi u ki n.. phân cách nhau b i d u ph y và k t thúc b i m t d u ch m ph y hay ký t dòng m i. và list3 là các chu i câu l nh.txt thì không. C p ký t . N u giá tr này b ng 0. nhưng file23.1 Toán t if và test (ho c [ ]) C u trúc c a toán t đi u ki n có d ng thu g n như sau: if list1 then list2 else list3 fi trong đó..txt.txt s đư c thay th b i các tên t p sau file1. còn n u giá tr này khác không. bi u th m t dãy. và filea.txt.png s tương ng t t c các t p tin có ph n m r ng png (t p tin đ h a hai chi u).4: Các ký t t o m u Quy lu t thay th Tương ng v i b t kỳ dòng ký t nào.. các chu i này có th đư c đưa vào d u ngo c nh n: list. thì m u ( v trí này) s tương ng t t c các ký t . phân cách nhau b i d u tr (-). N u ký t đ u tiên trong ngo c vuông là ! hay ^. thì s th c hi n nh ng l nh t list3. không đư c ch ra trong ngo c. nh đó nó (bash) tr thành m t ngôn ng l p trình m nh.else và case. k c hai ký t t o ra dãy (c và f trong ví d ) cũng tương ng v i m u. 5.. while.txt và vntex. Ví d . m u file?. N u trong danh sách có vài câu l nh. H v bash h tr các toán t l a ch n if. và *. Tương ng b t kỳ ký t nào trong s các ký t n m trong d u ngo c vuông này.7.] B ng 5. ví d c-f.then. 5. file2.txt (n u chúng t n t i). Tương ng b t ký m t ký t đơn nào. 5. v*. vnlinux.txt (n u các t p tin này t n t i). thì ki m tra giá tr đư c tr l i b i câu l nh cu i cùng c a danh sách.118 Bash Ký t * ? [. b t ký ký t nào.

then unicode_start else echo "hello world" fi V toán t test (hay [. Và cũng c n chú ý r ng ch c a test trong c u trúc if có th s d ng b t kỳ chương trình nào. test và [ đó là hai tên c a c a cùng m t chương trình. ch không ph i là m t phép bi n hóa th n thông nào đó c a h v bash (ch là cú pháp c a [ đòi h i ph i có d u đóng ngo c). s d ng trong toán t test. 5.. L nh test th c hi n phép tính m t bi u th c nào đó. • -d file Đúng n u file t n t i và là m t thư m c. và tr l i giá tr 0. • -b file Đúng n u file t n t i. so sánh các dòng và các so sánh s h c thông thư ng.]) c n đi sâu hơn. . nh ng gì n m trong nó. chúng ta đưa ra ví d s d ng if: if [ -x /usr/bin/unicode_start ] . Bi u th c đ ng sau if hay elif thư ng là câu l nh test. Đ k t thúc m c này.2 Toán t test và đi u ki n c a bi u th c Bi u th c đi u ki n. không nh t thi t ph i có). và 1 trong trư ng h p ngư c l i... Thay vì gõ test expression có th đưa bi u th c expression vào ngo c vuông: [ expression ] C n chú ý r ng. trùng v i giá tr mà chu i l nh th c hi n (list2 ho c list3) đưa ra. đư c xây d ng trên cơ s ki m tra thu c tính t p tin. [ else list ] fi ( đây d u ngo c vuông ch có nghĩa là.8. và là m t t p tin thi t b kh i (block device) đ c bi t. mà có th đư c bi u th b i d u ngo c vuông [ ]. Bi u th c ph c t p hơn đư c t o ra t các thao tác đơn và kép sau (“nh ng viên g ch cơ s ”): • -a file Đúng n u t p tin có tên file t n t i. ngo c vuông. D ng đ y đ c a l nh if: if list then list [ elif list then list ] . và là m t t p tin thi t b ký t (charater device) đ c bi t. Bi u th c đư c đưa t i chương trình test như m t tham s c a chương trình.5. • -c file Đúng n u file t n t i..8 Shell — m t ngôn ng l p trình 119 đư c tr l i b i toán t if như v y. n u bi u th c là đúng.

• -N file Đúng. n u t p tin có tên file t n t i và thay đ i t l n đư c đ c cu i cùng. n u t p tin có tên file t n t i và là socket. n u t p tin có tên file và ch s h u c a nó là ngư i dùng mà ID có hi u l c ch đ n. • -0 file Đúng. n u t p tin có tên file t n t i và thu c v nhóm. • -f file Đúng n u t p tin có tên file t n t i và là m t t p tin thông thư ng. • -p file Đúng n u t p tin có tên file t n t i và là tên c a m t ng (kênh FIFO). • -S file Đúng. • -G file Đúng.120 • -e file Đúng n u t p tin có tên file t n t i. • -k file Đúng n u t p tin có tên file t n t i và đư c đ t bit sticky. . • -x file Đúng n u t p tin có tên file t n t i và có quy n th c thi. • -s file Đúng n u t p tin có tên file t n t i và kích thư c l n hơn không. • -g file Đúng n u t p tin có tên file t n t i và đư c đ t bit thay đ i nhóm. • -w file Đúng n u t p tin có tên file t n t i và có quy n ghi. • -u file Đúng n u t p tin có tên file t n t i và đư c đ t bit thay đ i ngư i dùng. Bash • -h file hay -L file Đúng n u t p tin có tên file t n t i và là liên k t m m (liên k t tư ng trưng). • -r file Đúng n u t p tin có tên file t n t i và có quy n đ c. • -p file Đúng n u t p tin có tên file t n t i và là tên c a m t ng (kênh FIFO). • -t fd Đúng n u b mô t c a t p tin (fd) m và ch lên terminal. xác đ nh b i ID nhóm có hi u l c.

n u đ dài c a chu i khác không. -lt (nh hơn). n u hai chu i không trùng nhau. theo t đi n. Chi ti t xin xem trên trang man bash. đ ng sau chu i string2 (đ i v i ngôn ng hi n th i). VÀ (c ng) và HO C: • !(expression) Phép ph đ nh. • arg1 OP arg2 đây OP là m t trong các phép so sánh s h c: -eq (b ng). không b ng). n u tùy ch n optname c a h v đư c kích ho t. Đúng. • string1 < string2 Đúng.5. • expression1 -a expression2 Phép c ng lôgic AND. 121 • file1 -ot file2 Đúng. Đúng n u m t trong hai bi u th c đúng. -ge (l n hơn ho c b ng). T các bi u th c đi u ki n cơ b n này có th xây d ng các bi u th c ph c t p theo ý mu n nh các phép lôgíc thông thư ng PH Đ NH. -ne (khác. n u t p tin file1 có th i gian s a đ i mu n hơn file2. n u t p tin file1 và file2 có cùng m t s thi t b và ch s mô t inode. ch các tham s arg1 và arg2 có th s d ng các s nguyên (âm ho c dương). n u đ dài c a chu i string b ng không. • -o optname Đúng. Đúng n u c hai bi u th c đ u đúng. n u hai chu i trùng nhau.8 Shell — m t ngôn ng l p trình • file1 -nt file2 Đúng. -le (nh hơn ho c b ng). đ ng trư c chu i string2 (đ i v i ngôn ng hi n th i). • string1 !== string2 Đúng. • expression1 -o expression2 Phép lôgíc ho c OR. • -n string Đúng. . n u chu i string1. theo t đi n. n u t p tin file1 “già” hơn file1 (trư ng h p ngư c l i c a trư ng h p trên). n u chu i string1. Có th thay hai == b ng m t =. • file1 -ef file2 Đúng. • string1 == string2 Đúng. • -z string Đúng. n u bi u th c sai. • string1 > string2 Đúng. -gt (l n hơn).

) list . Nó có d ng sau: select name [ in word. N u chu i nh p vào có ch a s . N u m u word b b qua (không có trong toán t select). esac Câu l nh case đ u tiên khai tri n t word. done Lúc đ u t m u word hình thành m t danh sách nh ng t tương ng v i m u này. Danh sách l nh list đư c th c hi n v i giá tr bi n name đã ch n. Sau khi tìm th y s trùng nhau đ u tiên thì d ng vi c so sánh l i. và h v ch chu i nh p vào trên đ u vào tiêu chu n. CLOCKDEF="$CLOCKDEF (utc)".sysinit (ki u t ch c kh i đ ng FreeBSD style): case "$UTC" in yes|true) CLOCKFLAGS="$CLOCKFLAGS -u". ] . Chu i mà ngư i dùng nh p vào. b ng 0.4 Toán t select Toán t select cho phép t ch c h i tho i v i ngư i dùng. esac N u bi n s (UTC) nh n giá tr yes ho c true. thì s th c hi n c p l nh th nh t. đư c ghi l i trong bi n REPLY. nh n giá tr no ho c false . thì bi n name s nh n giá tr b ng không.3 Toán t case D ng c a toán t case như sau: case word in [ [(] pattern [ | pattern ] .. hơn n a m i t đư c đi kèm v i m t s th t . và th c hi n danh sách list các câu l nh đ ng sau m u đã tìm th y.. 5.8. T p h p nh ng t này đư c đưa vào kênh thông báo l i tiêu chu n.8. thì s và t s đư c hi n ra them m t l n n a. Ví d s d ng toán t case sau l y t script /etc/rc. thì bi n name s đư c gán giá tr b ng t đi kèm v i s này.. . N u nh p vào m t dòng r ng. n u không tìm th y s trùng nhau nào. CLOCKDEF="$CLOCKDEF (localtime)". Sau đây là m t script nh (xin hãy gõ không d u n u console c a b n chưa h tr vi c hi n th Ti ng Vi t): .. .d/rc. d u nh c PS3 đư c đưa ra. Trong trư ng h p ngư c l i. và so sánh nó (word) v i m i t trong m u pattern theo th t .c p th hai. tương ng v i m t trong các s đã hi n ra. Sau đó.. Giá tr tr l i b i toán t này. N u nh p vào b t kỳ m t giá tr nào khác. no|false) CLOCKFLAGS="$CLOCKFLAGS --localtime".. tr l i giá tr mà câu l nh cu i cùng trong danh sách list đưa ra.. thì s đưa vào các tham bi n v trí (xem trên) theo m t cách tương t . ] do list.122 Bash 5.

select. thì s th y thông báo sau: B n đã ch n MacOSX 1 đ n 7)./select. Script sau t o các t p tin fu1. fu2. done Đ u tiên cũng x y ra s khai tri n t word theo quy lu t khai tri n bi u th c (xem trên).sh). k t qu thu đư c tương t script.8 Shell — m t ngôn ng l p trình #!/bin/sh echo "B n thích dùng OS nào?" select var in "Linux" "Gnu Hurd" "Free BSD" "MacOSX" "Solaris" "QNX" "Other". thì nó gán giá tr ti p theo trong danh sách t đưa s n cho bi n đó trong m i vòng l p.5. Ví d . thì danh sách l nh list đư c th c hi n m t l n cho m i tham bi n v trí đã đưa ra. do touch fu$a done Có th gõ ba dòng này trên m t dòng l nh. D ng t ng quát c a toán t for như sau: for name [ in word. do break done echo "B n đã ch n $var" 123 Ghi đo n trên vào m t t p tin (ví d . thay đ i đ t p tin thành kh thi (ví d . Nói chung c u trúc có d ng sau: for name in words do list done Quy lu t xây d ng danh sách l nh (list) gi ng trong toán t if.5 Toán t for Toán t for làm vi c có khác m t chút so v i for trong các ngôn ng l p trình thông thư ng. N u b n nh p 4 (nh n c 5. chmod 755 select. và fu3: for a in 1 2 3 .sh). N u không có “in word”.sh).8. Sau đó bi n name l n lư t đư c gán các giá tr thu đư c t s khai tri n này. ] do list . và th c hi n danh sách l nh list trong m i l n như v y. Thay vì tăng ho c gi m giá tr c a m t bi n s nào đó (lên ho c xu ng) m t đơn v sau m i vòng l p. v i . và ch y (. Trên màn hình s hi n ra câu h i sau: B n thích dùng OS nào? 1) Linux 3) Free BSD 2) Gnu Hurd 4) MacOSX #? 5) Solaris 6) QNX 7) Other Hãy nh n m t trong 7 s đưa ra (t <Enter>).

. 5.8. Hàm s làm vi c và đư c s d ng gi ng như các câu l nh thông thư ng c a h v .8. 5. t c là list2 th c hi n.>> logfile sleep 60 done Chương trình (script) trên s theo dõi và ghi l i n i dung c a thư m c có tên directory theo t ng phút n u thư m c còn t n t i. .124 Bash Trên Linux có chương trình seq. Nh câu l nh này có th s d ng for c a bash làm vi c như toán t for trong các ngôn ng l p trình thông thư ng.. Hàm s có c u trúc như sau: function name () { list } . nhưng vòng l p các câu l nh trong list2 ch th c hi n khi đi u ki n còn đúng. ti p nh n hai s nguyên làm tham s . “fu10”. Đ làm đư c đi u này ch c n vi t vòng l p for như sau: for a in $( seq 1 6 ) .7 Các hàm s H v bash cho phép ngư i dùng t o các hàm s cho mình. n u câu l nh cu i cùng trong danh sách list1 tr l i tr ng thái thoát ra khác không. C u trúc có d ng như sau: while list1 do list2 done Ví d : while [ -d directory ] . do cat fu$a done Câu l nh (script) này đưa ra màn hình n i dung c a 10 t p tin (n u có): “fu1”. t c là chúng ta có th t t o các câu l nh m i. do ls -l directory >> logfile echo -. s d ng giá tr ph đ nh c a đi u ki n list1.. và đưa ra chu i t t c các s n m gi a hai s này (c ng thêm c chúng).SEPARATOR -. và s ng ng khi đi u ki n không th a mãn.6 Toán t while và until Toán t while làm vi c tương t như if. Toán t until tương t như toán t while: until list1 do list2 done Đi m khác bi t n m ch .

các tham s c a hàm s tr thành các tham bi n v trí (positional parameters. th c hi n công vi c c a l nh seq đã nh c đ n trên: seq() { local I=$1. I=$(( $I + 1 )) }. nó (tùy ch n) h y b vi c t o dòng m i.8. 5. 5. thì hàm s s b d ng l i và quy n đi u khi n đư c trao cho câu l nh đ ng sau hàm.8 Shell — m t ngôn ng l p trình 125 Hơn n a t function không nh t thi t ph i có. ch có đi u c n đ ng sau t khóa local: “local name=value”. Cũng có th s d ng t t c các tham s m t lúc nh $*. có th s d ng t khóa local. done. t c là g i hàm s ngay trong ph n thân c a nó. Dư i đây là m t ví d hàm s . các tham bi n v trí và tham bi n đ c bi t # s đư c tr l i các giá tr mà chúng có trư c khi ch y hàm. Chúng đư c đ t các tên như $n. Khi th c hi n xong hàm s . n m gi a { và }. name xác đ nh tên c a hàm (dùng đ g i hàm). Hàm s tính giai th a fact M t ví d khác: fact() { . Trong khi th c hi n n u g p câu l nh n i trú return (trong ph n thân c a hàm). trong đó n là s c a tham s mà chúng ta mu n s d ng.9 Bi n n i b (local) N u mu n t o m t tham bi n đ a phương. Vi c đánh s b t đ u t 1. như v y $1 là tham s đ u tiên. while [ $2 != $I ]. Các câu l nh này s đư c th c hi n m i khi tên name đư c g i (gi ng như m t l nh thông thư ng).5. nhưng s r t có ích trong các hàm s v i m c đích khác. Cú pháp đưa ra bi n đ a phương gi ng h t các tham bi n khác.8 Tham s Khi hàm s đư c g i đ th c hi n.8. M c dù tùy ch n này không có nhi u ý nghĩa v i m c đích chúng ta mu n đây. còn ph n thâm c a hàm s t o b i danh sách các câu l nh list. do { echo -n "$I ". xem trên) trong th i gian th c hi n hàm này. echo $2 } C n chú ý đ n tùy ch n -n c a echo. Hàm s th c hi n trong ph m vi h v hi n th i: không có ti n trình m i nào đư c ch y khi biên d ch hàm s (khác v i vi c ch y script). C n chú ý r ng hàm có th là đ qui. và đưa ra s th t c a tham s nh $# Tham s v trí s 0 không thay đ i.

và phép th các câu l nh. s đư c s d ng đ tìm t p tin có tên filename.” (đ ng nghĩa c a source). Đ có th th c hi n script trong b n bash hi n th i.10 Câu l nh sh B n luôn luôn có th ch y m t b n sao c a h v bash nh câu l nh bash hay sh.9 Script c a h v và l nh source Script c a h v ch là các t p tin có ch a chu i l nh. thì tr ng thái thoát b ng 0. thì s tìm nó (t p tin) trong thư m c hi n th i. ho c không tìm th y t p tin filename. và tr l i giá tr . else { echo $(( $1 * $( fact $(( $1 -. Giá tr (tr ng thái). Khi này có th b t b n sao này ch y m t script nào đó. Trong các trư ng h p thông thư ng khi ch y script s có m t ti n trình m i đư c ch y. n u đưa tên c a script như m t tham s cho l nh bash. N u không câu l nh nào đư c th c hi n. 5. T p tin này không nh t thi t ph i kh thi (không nh t thi t ph i có bit x). thì đư ng d n. c n s d ng câu l nh source. b n s th y dòng đ u tiên có d ng sau: #!/bin/sh. N u có các tham s (đưa ra arguments. N u xem n i dung c a m t t p tin script nào đó (nh ng t p tin như v y có r t nhi u trên h th ng). 5. Câu l nh s có d ng: source filename [arguments] Câu l nh này đ c và th c hi n các câu l nh có trong t p tin filename trong môi trư ng hi n th i.126 if [ $1 = 0 ]. mà l nh source tr l i. Như v y. trùng v i giá tr . then echo 1. N u trong thư m c. thì trong th i gian th c hi n script chúng s thành các tham bi n v trí. tr l i b i câu l nh cu i cùng trong script. Tương t hàm s script có th đư c th c hi n như m t câu l nh. N u không có tham s .1 )) ) )) }. Cú pháp truy c p đ n các tham s cũng như hàm s . hay m t d u ch m “. Hãy chú ý đ n s khai tri n s h c. fi } Bash Đây là hàm s giai th a. N u filename không ch a d u g ch chéo. thì tham bi n v trí không thay đ i. m t ví d c a hàm đ qui. Trong trư ng h p này script ch đơn gi n là m t tham s c a l nh nói trên. đ th c hi n script myscript c n đưa câu l nh “sh myscript”. xác đ nh b i câu l nh cu i cùng c a filename. li t kê trong PATH. không tìm th y t p tin c n. Đi u này có nghĩa là. xem đ nh d ng câu l nh trên). li t kê trong bi n s PATH. khi chúng ta g i script đ th c hi n .

qu n lý ti n trình. Ví d .v. M t chú ý khác là ký t # dùng đ vi t l i chú thích trong script. Các b n s tìm th y thông tin c n thi t trong các cu n hư ng d n khác ho c trên trang man bash. T t nhiên. b n s th y r ng h v b qua câu l nh này. mô t v thư vi n readline. N u b n mu n ki m ch ng l i tác d ng c a ký t này. l ch s câu l nh. . thì hãy nh p vào dòng l nh m t câu l nh b t kỳ. Chúng ta s d ng bài h c ng n g n v bash t i đây. script trên ngôn ng Perl b t đ u b i dòng có d ng !/bin/perl. ví d .5. tín hi u. . mà s đ c t p tin và th c hi n các câu l nh tương ng. thì /bin/sh s giúp chúng ta “thu x p” m i th . ví d “# ls”.10 Câu l nh sh 127 như m t l nh thông thư ng. và đ t trư c nó (câu l nh) ký t #. Có th thay th dòng này b i liên k t đ n b t kỳ m t chương trình nào. v. còn r t nhi u v n đ quan tr ng c n xem xét nhưng n m ngoài ph m vi c a bài h c. . T t c nh ng gì đ ng sau ký t này đ n cu i dòng s đư c coi là chú thích và b bash b qua (t c là h v s không xem dòng này là câu l nh).

nhưng s thu n ti n hơn khi s d ng chương trình Midnight Commander. . rmdir. Khi làm vi c v i chương trình qua trình gi l p (emulator) c a terminal trong giao di n đ h a. cat. thì m t s mô t ho t đ ng c a chương trình s không còn chính xác n a. hay còn g i là giao di n text. vì vi c nh n phím đã b v đ h a chi m l y. . Midnight Commander (hay thư ng rút g n thành mc) là chương trình cho phép xem c u trúc cây thư m c và th c hi n nh ng thao tác đi u khi n h th ng t p tin. more v.v. Ki n th c đưa ra ch áp d ng đư c hoàn toàn trong trư ng h p chương trình ch y t kênh giao tác (console). .6. vì Midnight Commander s giúp đ r t nhi u trong khi làm vi c v i h đi u hành.1-pre3. 2. Nói cách khác.v . Sau khi đ c xong chương này b n đ c s có th s d ng các t h p phím cũng như giao di n c a Midnight Commander đ th c hi n r t nhi u công vi c có liên quan đ n h th ng t p tin t nh bé đ n n ng nh c. 6. . B i vì th m chí nh ng t h p “phím nóng” chính c a chúng cũng trùng nhau. Ki n th c trong chương này đư c vi t đ s d ng cho phiên b n 4. .1 Cài đ t chương trình Midnight Commander M c dù đ đi u khi n h th ng t p tin nói chung và đ làm vi c v i các t p tin nói riêng có th s d ng các câu l nh c a h đi u hành. Trong trư ng h p này. cd. . Ghi chú: 1. ls. mv. m t trình qu n lý t p tin m nh. thì s làm vi c v i mc m t cách d dàng. đ có th làm vi c v i Midnight Commander b n đ c ch c n xem nhanh nh ng n i dung phía dư i. Trong chương này chúng ta s h c cách s d ng chương trình Midnight Commander. rxvt. v. như pwd. đây là trình qu n lý t p tin (File Manager). N u như b n đ c có kinh nghi m làm vi c v i Norton Commander (nc) trong MS-DOS hay v i FAR trong Windows. Tác gi xin có l i khuyên đ i v i nh ng ai còn xa l v i NC hay FAR (n u như có?): hãy chú ý đ c và th c hành chăm ch . mkdir. ví d xterm. S không tương ng như v y thư ng g p nh ng ch nói v phím “nóng”. m c dù có th áp d ng cho nh ng phiên b n khác. cp.Chương 6 S d ng Midnight Commander M i th đ u đã đư c vi t ra — các nhà l p trình Nga. rm. Đ u tiên chúng ta hãy xem xét cách cài đ t chương trình này . .

deb. tgz . . 2 panel 1 .1 6.2 V ngoài c a màn hình Midnight Commander Đ kh i đ ng Midnight Commander. Vì th n u mu n b n có th s d ng giao di n ti ng m đ c a Midnight Commander.1: Giao di n ti ng Vi t c a Midnight Commander G n như toàn b không gian màn hình khi làm vi c v i Midnight Commander b chi m b i hai “b ng”2 hi n th danh sách t p tin c a hai thư m c. Sau khi ch y chương trình. và vi c cài đ t t các gói này là không khó khăn gì. ví d . Nhưng các gói (rpm. N u ng d ng không ch y.2 V ngoài c a màn hình Midnight Commander 129 Trong ph n l n các b n phân ph i chương trình Midnight Commander không đư c t đ ng cài đ t cùng v i h th ng. Hình 6. . Có th chuy n đ n trình đơn đ ch n các l nh có trong đó b ng phím <F9> ho c nh phím chu t (n u như sau khi kh i Ngoài ra ngư i d ch cu n sách này cũng đã d ch giao di n c a Midnight Commander ra ti ng Vi t.2. sau đó gõ vào dòng l nh đư ng d n đ y đ t i t p tin đó. Và b i vì chương trình này s làm cho b n đ c “d th ” hơn. ) c a Midnight Commander s có trên đĩa. phía trên hai b ng này là trình đơn (th c đơn). b n đ c s th y màn hình màu da tr i làm chúng ta nh đ n màn hình chương trình Norton Commander cho MS-DOS hay chương trình FAR cho Windows như trong hình 6. thì c n tìm xem t p tin chương trình mc n m đâu (có th dùng câu l nh find / -name mc -type f). trên máy tác gi là /usr/bin/mc. tác gi r t mu n r ng chương trình s đư c cài đ t ngay sau khi cài xong h đi u hành. c n gõ vào dòng l nh shell câu l nh mc và nh n <Enter>.6.

M i b ng g m ph n đ u. m i nút tương ng v i m t phím ch c năng <F1> – <F10>. Có th coi dòng này là l i mách nư c v cách s d ng nh ng phím ch c năng đã nói. Trên dòng tr ng thái nh có hi n th m t vài d li u v t p tin hay thư m c đang đư c thanh chi u sáng ch đ n (ví d . Qua trình đơn File (T p tin) có th th c hi n b t kỳ thao tác nào mà thông thư ng ph i nh các phím ch c năng. b n đ c s nhanh chóng nh đư c công d ng c a 10 phím này.130 S d ng Midnight Commander Hình 6. ngo i tr <F1> và <F9>.2: V ngoài c a màn hình Midnight Commander đ ng mc b n đ c không nhìn th y dòng trình đơn đâu. n u như b n đ c mu n ti t ki m không gian màn hình (cách làm s có sau này khi chúng ta nói v c u hình chương trình). . Trong ph n đ u c a m i b ng là đư ng d n đ y đ đ n thư m c có n i dung đư c hi n th . và còn có th ch y tr c ti p các câu l nh tương ng b ng cách nh n chu t vào các nút này. và l i mách nư c s tr thành không c n thi t (và vi c nh n chu t lên các nút không ph i lúc nào cũng thu n ti n). Th hai. Dòng dư i cùng là dãy các nút. Dòng th hai t dư i lên là dòng l nh c a chương trình Midnight Commander (hay chính xác hơn là dòng l nh c a shell hi n th i). S ti t ki m có hai lý do. và đ ng th i còn có ba nút – “<”. phía trên dòng này (nhưng phía dư i các b ng) có th hi n th “nh ng l i khuyên có ích” (hint4s). thì cũng đ ng bu n. có th không hi n th n u đ t trong c u hình chương trình). Th nh t. danh sách t p tin c a m t thư m c nào đó và dòng tr ng thái nh (mini-status. vì có hi n th trình đơn hay không đư c xác đ nh b i c u hình chương trình). Cũng có th b đi dòng l i khuyên này khi đi u ch nh c u hình c a chương trình. đây có th nh p và th c hi n b t kỳ câu l nh nào c a h th ng. phím đ chuy n vào trình đơn chính là <F9>). Vi c hi n th các nút có th t t đi. thì v n có th s d ng trình đơn File (T p tin) trong trình đơn chính c a chương trình (ch c n nh r ng. “v” và “>” s d ng đ đi u khi n chương trình b ng chu t (nh ng nút này không làm vi c n u như b n đ c ch y mc trong trình gi t o (emulator) terminal). th m chí n u b n đ c không nh ph i dùng phím nào đ th c hi n công vi c mong mu n. kích thư c t p tin và quy n truy c p).

chương trình xem tr giúp còn ch p nh n nh ng t h p phím s d ng trong chương trình con dùng đ xem t p tin: B ng 6. Trong b ng ho t đ ng m t dòng đư c chi u sáng. chương trình xem l i mách nư c và chương trình xem thư m c s d ng cùng m t mã chương trình đ đi u khi n vi c di chuy n.3 Tr giúp 131 Ch m t trong hai b ng là hi n th i (ho t đ ng).1: Các t h p phím di chuy n dùng chung Phím <↑> ho c <Ctrl>+<P> <↓> ho c <Ctrl>+<N> <Page Up> ho c <Alt>+<V> <Page Down> ho c <Ctrl>+<V> <Home> <End> Di chuy n th c hi n Di chuy n tr l i (lên trên) m t dòng Di chuy n v phía trư c (xu ng dư i) m t dòng Quay l i m t trang Ti n v trư c m t trang Quay v dòng đ u Chuy n đ n dòng cu i cùng 6. Các thao tác như sao chép (<F5>) hay di chuy n (<F6>) t p tin s d ng thư m c đư c hi n th trong b ng th hai làm thư m c đích đ n (s sao chép hay di chuy n đ n thư m c này). Tr giúp đư c t ch c dư i d ng siêu văn b n. H u h t các thao tác đư c th c hi n trong thư m c này. Nh ng liên k t đó đư c đánh d u b i n n màu xanh nh t . B ng hi n th i có thanh chi u sáng tên thư m c ph n đ u và thanh chi u sáng m t trong nh ng dòng c a b ng đó. Vì th vi c di chuy n s d ng m t b các t h p phím (nhưng trong m i chương trình con có các t h p phím ch áp d ng trong n i b mà thôi). Xin đưa ra m t b ng ng n g n li t kê các t h p phím dùng chung đ đi u khi n vi c di chuy n. B ng 6. t c là trong văn b n có c nh ng liên k t đ n nh ng ph n khác.2: Di chuy n trong trình xem t p tin Phím Di chuy n th c hi n <B> ho c <Ctrl>+<B> ho c <Ctrl>+<H> Lùi l i m t trang ho c <Backspace> ho c <Delete> <D u cách> Ti n t i m t trang <U> ( <D> ) Lùi l i (ti n t i) n a trang <G> (<Shift>+<G>) Đi t i đ u (cu i) danh sách . trong shell đã ch y chương trình Midnight Commander. thư m c hi n th i là thư m c đư c hi n th trong b ng ho t đ ng. Liên k t đư c ch n hi n th i s có n n màu xanh đ m .1. Tương t . Thanh chi u sáng có th di chuy n nh các phím đi u khi n vi c di chuy n.3 Tr giúp Khi làm vi c v i chương trình Midnight Commander. Ngoài nh ng t h p phím di chuy n nói chung trong b ng 6. Chương trình xem t p tin n i trú. Đ di chuy n trong c a s xem tr giúp có th s d ng nh ng phím mũi tên ho c chu t.6. có th xem tr giúp vào b t kỳ lúc nào nh phím <F1>.

Chu t ph i s d ng đ quay l i ph n đã xem trư c đó. Đ b đánh d u thì cũng ch c n s d ng nút chu t ph i đó. rlogin hay ssh). thì có th s d ng chu t đ di chuy n. 6. Đ đánh d u (ch n) t p tin nào đó. khi này tên t p tin s có màu khác (theo m c đ nh là màu vàng ). N u như có h tr chu t (xem ph n 6.3: Di chuy n khi xem tr giúp Di chuy n th c hi n Đi t i liên k t ti p theo Quay l i liên k t trư c Đi t i liên k t ti p theo ho c kéo lên m t dòng Quay l i liên k t trư c ho c kéo xu ng m t dòng M trang mà liên k t hi n th i ch t i M trang tr giúp v a xem trư c trang hi n th i Tr giúp s d ng c a b n thân tr giúp Chuy n t i ph n ti p theo c a tr giúp Chuy n t i ph n n m trư c c a tr giúp Chuy n t i m c l c c a tr giúp Thoát kh i tr giúp Phím <Tab> <Alt>+<Tab> <↓> <↑> <→> ho c <Enter> <←> ho c <L> <F1> <N> <P> <C> <F10>. chương trình xv s cho chúng ta th y t p tin screenshot. Nh n .4). N u nh n chu t lên khung trên cùng c a b ng có m t danh sách các t p tin r t dài. B ng 6. ho c ch y chương trình có kh năng và đã đư c gán đ đ c t p tin này. Nh n chu t (b t kỳ nút nào) lên trình đơn trên cùng s m ra (nói đúng hơn là m xu ng dư i) trình đơn con c a nó.3). Tính năng này đư c th c hi n n u có ch y driver gpm không ph thu c vào nơi ngư i dùng làm vi c là trên kênh giao tác Linux hay ch y Midnight Commander trên xterm (ho c th m chí s d ng k t n i t xa qua telnet. Nh n kép chu t trái lên tên t p tin đ th c hi n t p tin (n u đây là m t chương trình). Ví d chương trình xv đư c gán đ m các t p tin hình n *. <Esc> B n có th s d ng phím tr ng (space) đ chuy n t i trang tr giúp ti p theo và phím <B> đ quay l i m t trang. ch c n nh n nút chu t ph i lên tên c a t p tin đó.jpg trông ra sao.jpg. thì khi nh n kép chu t trái lên t p tin screenshot. B ng cách nh n nút chu t trái s có th di chuy n dòng chi u sáng lên b t kỳ t p tin nào trong các b ng. Nh n chu t (b t kỳ nút nào) lên các nút ch c năng (các nút F1-F10 dư i cùng) cũng đ ng th i ch y chương trình tương ng v i nút đó.4 S d ng chu t Chương trình Midnight Commander có h tr chu t. Nh n chu t trái lên liên k t đ chuy n t i văn b n mà liên k t này ch t i. thì s th c hi n di chuy n dài 1 c t t p tin v phía đ u danh sách.jpg.132 S d ng Midnight Commander Ngoài nh ng t h p phím đã ch ra còn có th s d ng nh ng t h p ch làm vi c khi xem tr giúp (chúng đư c li t kê trong b ng 6. Chương trình ghi nh th t di chuy n theo liên k t và cho phép tr l i ph n đã xem trư c đó b ng phím <L>.

5 Đi u khi n các b ng Các b ng c a Midnight Commander thông thư ng hi n th nh ng gì có trong thư m c c a h th ng t p tin (vì th thư ng đư c g i là b ng thư m c).3: H p tho i ch n đ nh d ng hi n th • Đ nh d ng Đ y đ (Full) hi n th tên t p tin. . thì có th s d ng câu l nh D ng danh sách. M r ng (Long) và Ngư i dùng t xác đ nh (User).. Phương pháp di chuy n này cũng làm vi c khi xem tr giúp và xem danh sách Cây thư m c N u ch y mc v i h tr chu t thì ngư i dùng có th th c hi n các thao tác sao chép và dán văn b n khi gi phím <Shift>. thì tương ng s th c hi n di chuy n dài 1 c t t p tin v phía cu i danh sách. Trong ph n này s nói đ n cách thay đ i d ng c a b ng hay cách hi n th thông tin trên b ng. N u b n đ c mu n thay đ i d ng hi n th danh sách t p tin. Đ làm đư c đi u này.6.5. 6. C n chú ý r ng tính năng này không làm vi c trong các trình gi l p terminal như xterm. kích thư c c a nó và th i gian s a đ i g n nh t..) c a b ng (trái ho c ph i) tương ng. 6. sau đó th phím <Shift> ra. Tuy nhiên có th hi n th nh ng thông tin khác trên b ng..5 Đi u khi n các b ng 133 chu t lên khung n m dư i c a b ng.1 D ng danh sách t p tin D ng b ng trên đó hi n th danh sách t p tin và thư m c con có th thay đ i qua các câu l nh c a th c đơn m ra khi ch n B ng trái (Left) và B ng ph i (Right). Hình 6. b n c n nh n và gi phím <Shift>. ch n đo n văn b n c n thi t b ng cách kéo chu t. (Listing mode. đưa con tr đ n nơi c n dán. Thu g n (Brief). do đó trên m i b ng có hai c t và hi n th đư c s t p tin nhi u g p đôi. Có 4 kh năng đ ch n: Đ y đ (Full). • Đ nh d ng Thu g n (Brief) ch hi n th tên t p tin. r i l i nh n và gi phím <Shift> trong khi nh n chu t ph i..

∼ (d u sóng) – cho các liên k t tư ng trưng đ n thư m c. @ (at-sign) – cho liên k t (links). • ngid – ch s xác đ nh c a nhóm (GID). • bsize – kích thư c d ng khác. Ti p theo c n li t kê tên nh ng vùng hi n th cùng v i chi u r ng c a vùng. • type – hi n th d ng t p tin (m t ký t ). Sau kích thư c b ng có th ch ra là trên b ng ph i có hai c t b ng cách thêm s 2 vào dòng đ nh d ng. • atime – th i gian truy c p đ n t p tin l n cu i. • owner – ch s h u t p tin. = (gi u b ng) – cho các sockets. • mtime – th i gian s a đ i t p tin cu i cùng. / (slash) – cho thư m c. khi đó ch đưa ra kích thư c t p tin. • N u ch n đ nh d ng Ngư i dùng t xác đ nh (User).134 S d ng Midnight Commander • Đ nh d ng M r ng (Long) hi n th t p tin như khi th c hi n câu l nh ls -l. • ctime – th i gian t o t p tin. • perm – dòng ch ra quy n truy c p đ n t p tin. • mode – quy n truy c p d ng s 8bit. thì ngư i dùng c n đưa ra d ng hi n th t ch n c a mình. + (d u c ng) – cho các thi t b trao đ i theo block. Khi t đưa ra đ nh d ng. này có th là m t trong • nlink – s liên k t đ n t p tin. | (pipe. V i đ nh d ng này m t b ng chi m h t màn hình. Có th s d ng nh ng tên vùng sau: • name – tên t p tin. còn đ i v i thư m c con thì ch đưa ra dòng ch “SUB-DIR” ho c “UP–DIR”. ! (d u ch m than) – cho các liên k t tư ng trưng đã h ng (stalled) (liên k t ch đ n t p tin không còn n a). thì đ u tiên c n ch ra kích thư c c a b ng: “half” (m t n a màn hình) ho c “full” (toàn màn hình). . ng) – cho các t p tin d ng FIFO. Ký t nh ng giá tr mà câu l nh ls -F đưa ra: * (asterisk) – cho t p tin chương trình.(g ch ngang) – cho các thi t b trao đ i theo byte. . • size – kích thư c t p tin. • nuid – ch s xác đ nh c a ngư i dùng (UID).

size. mtime. N u sau s v tr có đ t d u ‘+’.|.|. và n u màn hình cho phép thì vùng s đư c m r ng. Khi đó s hi n ra m t h p tho i (hình 6. owner. c n thêm d u hai ch m ‘:’. ho c kho ng tr ng – n u ngư c l i.type. • mark – chèn d u sao * (asterisk) n u t p tin đư c ch n..4) ngoài vi c cho phép ch n cách s p x p còn cho phép ch n s p x p theo th t ngư c l i (đánh d u tuỳ ch n Ngư c l i (Reverse)). space. space. Đ có th xác đ nh chính xác chi u r ng c a m t vùng..5 Đi u khi n các b ng • group – nhóm s h u t p tin.name. 135 Đ ng th i còn có th s d ng nh ng tên vùng sau đ t ch c vi c hi n th thông tin ra màn hình: • space – chèn kho ng tr ng. Có th ch n cách s p x p b ng cách ch n câu l nh Th t s p x p (Sort order.|. size. nlink. space. thì s đó s đư c hi u là chi u r ng nh nh t c a vùng. space. .|.) trong trình đơn tương ng c a m i b ng. đ nh d ng Đ y đ (Full) th c ch t đư c xác đ nh b i dòng: half type.size:7.mode:3 Hi n th danh sách t p tin trên m i b ng còn có th s p x p theo m t trong 8 cách: • Theo tên • Theo ph n m r ng • Theo kích thư c t p tin • Theo th i gian s a đ i • Theo th i gian truy c p l n cu i • Theo ch m c inode • Không s p x p. space. sau đó ch ra s v trí (ký t ) c n gi cho vùng này.mtime còn đ nh d ng M r ng (Long) thì xác đ nh b i: full perm.6. hay s p x p có tính đ n ki u ch thư ng ch hoa hay không (tùy ch n Tính đ n ki u ch (case sensitive)). group. Ví d . • | – chèn đư ng th ng đ ng. name Dư i đây là ví d d ng hi n th do ngư i dùng đưa ra: half name. • inode – ch m c inode c a t p tin. space.

như câu l nh sau hi n th cây thư m c m t c a s riêng. Trong ch đ này trên m t b ng hi n th cây thư m c d ng đ ho (hình 6. nhưng cũng có th thay đ i n u đánh d u tùy ch n Tr n l n t t c t p tin (“Mix all files”) c a câu l nh C u hình.7 là khi dùng ch đ này đ xem nhanh n i dung t p tin HISTORY c a gói chương trình mediawiki. • Ch đ Cây thư m c (Tree)..gz).136 S d ng Midnight Commander Hình 6. v h th ng t p tin hi n th i (d ng. Ngư i dùng cũng có th ch n ch hi n th trên b ng nh ng t p tin tương ng v i m t m u nào đó.. Ch đ này tương t như khi ngư i dùng ch n câu l nh Cây thư m c (Directory Tree) t th c đơn Câu l nh (Command).. Ví d trên hình 6. • Ch đ Xem nhanh (Quick View). ...tar. Câu l nh L c t p tin. kích thư c ch tr ng và t ng s ch m c inode còn tr ng). Câu l nh Quét l i (phím nóng <Ctrl>+<R>) c p nh t l i danh sách t p tin hi n th trên b ng.5. (Filter. Tên c a thư m c con và đư ng d n đ n thư m c con luôn luôn đư c hi n th không ph thu c vào m u đưa ra.) th c đơn C u hình (Option). Trong ch đ này b ng s hi n th n i dung c a t p tin đư c chi u sáng (đư c ch n) trên b ng bên c nh...) trong th c đơn c a m i b ng cho phép đưa ra nh ng m u mà tên t p tin s hi n th tương ng v i nó (ví d dùng m u “*. 6.6).5) trên b ng đưa ra thông tin v t p tin đư c chi u sáng (đư c ch n) trên b ng bên c nh.4: H p tho i s p x p Theo m c đ nh các thư m c con đư c hi n th đ u danh sách.gz” đ ch hi n th nh ng t p tin nén tar.. còn có th đưa b t kỳ b ng nào vào m t trong nh ng ch đ sau: • Ch đ Thông tin (Info). Trong ch đ này (hình 6. (Configuration. Đi u này có ích khi nh ng ti n trình khác t o hay xóa các t p tin. Trong th c đơn c a m i b ng còn có câu l nh Quét l i (Rescan) (tương đương v i câu l nh C p nh t (Refresh) trong các chương trình khác).2 Nh ng ch đ hi n th khác Ngoài vi c đưa ra đ nh d ng hi n th danh sách t p tin trên b ng.

S d ng đ di chuy n dòng chi u sáng tương ng lên t p tin trên đ u.). • <Alt>+<G> ho c <Alt>+<R> ho c <Alt>+<J>. Thay đ i b ng hi n th i (ho t đ ng).5. • <Alt>+<T>.. N u ngư i dùng mu n bi t thêm v cách s d ng nh ng ch đ này.3 Các t h p phím đi u khi n b ng Đ đi u khi n ch đ làm vi c c a b ng có th s d ng các câu l nh c a trình đơn đã nói t i trên.. • Ch đ K t n i FTP. Nh t h p phím này có th chuy n đ i nhanh . ví d .. nh ng phím li t kê trong b ng 6.6.) và K t n i Shell. xin hãy xem tr giúp c a mc.2. thì ngư i dùng có th s d ng m i câu l nh đi u khi n vi c xem. Còn l i m i th k c đ nh d ng hi n th thông tin đ u tương t như nh ng gì s d ng cho các thư m c n i b .. (FTP link. • <Tab> ho c <Ctrl>+<i>.5: Ch đ thông tin Đ ra b ng xem nhanh n i dung t p tin s d ng chương trình xem t p tin có s n trong mc.. n m gi a ho c dư i cùng trong s nh ng t p tin đang hi n th (đang th y) trên b ng. vì th n u dùng phím <Tab> đ chuy n sang b ng xem nhanh. Hai ch đ này ch khác ch s d ng đ hi n th danh sách thư m c n m trên máy xa. Dòng chi u sáng s chuy n t b ng đang là hi n th i sang b ng khác và như v y b ng sau s tr thành hiên th i. Chuy n đ i vòng quanh gi a các đ nh d ng hi n th danh sách t p tin c a thư m c hi n th i. nhưng s thu n ti n hơn n u s d ng các t h p phím đi u khi n... (Shell link.. 6.1 và b ng 6.5 Đi u khi n các b ng 137 Hình 6.

6: Ch đ cây thư m c chóng t ch đ hi n th M r ng (long) sang Thu g n hay ch đ do ngư i dùng xác đ nh.) ho c t i thư m c đang đư c chi u sáng. Chuy n dòng chi u sáng t i v trí đ u tiên c a danh sách t p tin. . • <Alt>+<Y>. • <Alt>+<U>. • <Ctrl>+<PageUp>. Chuy n t i thư m c ngay sau trong s nh ng thư m c đã xem. thì trên b ng th hai s hi n th n i dung c a thư m c m c a t p tin đó. • <Alt>+<O>. còn trên b ng còn l i hi n th danh sách t p tin. Ch khi mc đư c ch y dư i kênh giao tác (console) c a Linux: th c hi n tương ng vi c chuy n (chdir) t i thư m c m (.138 S d ng Midnight Commander Hình 6.. • <Home> ho c <Alt>+<‘<’>. Chuy n dòng chi u sáng t i v trí cu i cùng c a danh sách t p tin. Hi n th danh sách thư m c thư ng dùng và chuy n t i thư m c l a ch n. • <Ctrl>+<\>. • <End> ho c <Alt>+<‘>’>. N u trong b ng hi n th i tên thư m c đư c chi u sáng. <Ctrl>+<PageDown>. Tương đương v i vi c nh n chu t lên ký t < góc trên c a b ng. Chuy n t i thư m c ngay trư c trong s nh ng thư m c đã xem. thì b ng th hai s chuy n vào ch đ hi n th các t p tin c a thư m c đư c chi u sáng. Tương đương v i vi c nh n chu t lên ký t >. N u trong b ng hi n th i dòng chi u sáng là tên t p tin.

thì c n vi t bi u th c chính quy theo . phím nóng cho câu l nh này là phím d u c ng <+>.4 hay l nh trong trình đơn.6 Các phím ch c năng và th c đơn T p tin 139 Hình 6. thì c n đánh d u nhóm t p tin này.4 t ng h p nh ng thao tác này. Khi ch y câu l nh Midnight Commander s đưa ra h p tho i dùng đ nh p bi u th c chính quy xác đ nh tên c a nhóm t p tin mu n đánh d u. Xin đưa ra m t b ng 6. R t nhi u thao tác thư ng dùng trong Midnight Commander đư c th c hi n qua các phím ch c năng <F1> — <F10>. N u mu n th c hi n m t thao tác nào đó lên nhi u t p tin m t lúc. hãy dùng phím <Insert> ho c t h p phím <Ctrl>+<T>. Đ b ch n t p tin thì cũng s d ng t h p phím như khi ch n. Đ ch n m t t p tin thì ch c n đ t dòng chi u sáng trong b ng hi n th i lên nó (t t nhiên đ u tiên c n chuy n t i thư m c tương ng). Bây gi đã đ n lúc c n bi t cách làm vi c v i t p tin nh chương trình có ích này. Nh ng thao tác (l nh) li t kê trên không ch có th th c hi n b ng cách nh n phím ch c năng tương ng mà còn b ng cách nh n chu t lên các nút tương ng cùng c a màn hình hay b ng các l nh tương ng c a trình đơn T p tin (File). Câu l nh này đư c dùng đ đánh d u nhóm t p tin theo m u tương ng đưa ra.6. Đ đánh d u t p tin đ t dư i dòng chi u sáng.6 Các phím ch c năng và th c đơn T p tin T trư c đ n gi chúng ta m i xem xét đ n v ngoài c a màn hình Midnight Commander và cách thay đ i v ngoài này. Trư c khi th c hi n m t thao tác nào đó ch ra trong b ng 6.7: Ch đ xem nhanh 6. N u có b t tùy ch n M u d ng shell (xem trang 155. c n ch n nh ng t p tin hay nhóm t p tin đ th c hi n thao tác đó lên. Khi này tên c a t p tin s có màu khác. Còn có th ch n nhóm t p tin còn có th dùng câu l nh Ch n nhóm c a trình đơn T p tin (File).

Trong nh ng trư ng h p đó các t h p phím <Ctrl>+<S> và <Alt>+<S> s có ích. N u ch đ Hi n tr ng thái mini (Show mini-status) đư c b t. thì trư c khi đánh d u t p tin c n tìm đ n t p tin đó. Khi sao chép m t t p tin thì còn có th đ i tên c a t p tin này3 . có th thay đ i tên c a t p tin hay thư m c di chuy n đ n. Còn n u t t tùy ch n này. Cũng gi ng như khi sao chép. <F7> T o thư m c con trong thư m c hi n th trên b ng hi n th i <F8> Xóa t p tin (thư m c con) hay nhóm các t p tin đã đánh d u <F9> G i trình đơn chính (hi n th phía trên các b ng) <F10> Thoát kh i chương trình các quy lu t như trong shell (xem chương 5. N u nh n <Ctrl>+<S> thêm m t l n n a. N u bi u th c b t đ u ho c k t thúc b ng d u g ch chéo (/). C n chú ý là n u trong thư m c hi n th i không có t p tin v i tên tương ng. Trong ch đ này nh ng ký t nh p vào s không hi n th dòng l nh mà hi n th dòng tìm ki m. Thao tác “B ch n” (phím t t là phím d u tr <–> ho c g ch chéo ngư c — <\>) là thao tác ngư c l i đ i v i thao tác ch n nhóm t p tin và s d ng cùng các quy lu t vi t m u như khi ch n. N u thư m c hi n th i có nhi u t p tin (do đó không th y h t trên b ng). thì s tìm ki m t p tin tương ng ti p theo. thì s đánh d u các thư m c ch không ph i t p tin. đ ng th i ch n nh ng t p tin còn l i c a thư m c hi n th i. dòng chi u sáng s di chuy n t i t p tin ti p theo có tên b t đ u b ng nh ng ký t đã nh p vào. Có th dùng các phím <Backspace> ho c <Del> đ s a l i. <F6> Di chuy n t p tin hay nhóm t p tin đã đư c đánh d u t thư m c c a b ng hi n th i sang thư m c c a b ng còn l i. Đ ng th i trong h p tho i hi n ra còn có th ch ra tên c a thư m c mu n sao chép các t p tin đ n (đ khi c n có th sao chép đ n thư m c khác v i thư m c hi n ra trên b ng th hai).4: Các phím ch c năng Phím F# Hành đ ng th c hi n <F1> G i tr giúp tùy thu c vào tình hu ng <F2> G i th c đơn do ngư i dùng t o ra <F3> Xem t p tin đ t dư i dòng chi u sáng c a b ng hi n th i <F4> G i trình so n th o trong đ s a t p tin đ t dư i dòng chi u sáng c a b ng hi n th i <F5> Sao chép t p tin hay nhóm t p tin đã đư c đánh d u t thư m c c a b ng hi n th i sang thư m c c a b ng còn l i. t c là b n s . thì s đánh d u t p tin đư c th c hi n theo quy lu t c a các bi u th c chính quy thông thư ng (hãy xem hư ng d n man ed). thì dòng tìm ki m này s hi n th trên ch c a dòng tr ng thái mini. Còn thao tác “Ch n ngư c l i” (phím <*>) dùng đ b ch n nh ng t p tin đang ch n. Sau khi nh n m t trong nh ng t h p phím này thì mc s ch y ch đ tìm ki m tên t p tin trong thư m c hi n th i theo nh ng ký t đ u tiên c a tên. thì nh ng ký t nh p vào s không hi n th trên dòng tr ng thái mini. Thao tác này dùng đ b đánh d u kh i nhóm t p tin đã ch n.140 S d ng Midnight Commander B ng 6. Khi này trong quá trình nh p ký t .

• chown (<Ctrl>+<X>. Khi ch y câu l nh này trên màn hình s hi n ra dòng cho phép nh p b t kỳ câu l nh nào cùng v i tham s c a nó (theo m c đ nh tham s s là t p tin đang đư c chi u sáng). Chương trình Midnight Commander cho bi t liên k t m m b ng ký hi u “@” đ ng trư c tên c a liên k t đó (tr liên k t đ n thư m c con đư c đánh d u b i d u sóng “∼”). Như b n đã th y. So v i dòng l nh thì các thao tác xem và so n th o t p tin trong Midnight Commander thu n ti n hơn. T o liên k t m m đ n t p tin hi n th i. K t qu th c hi n l nh s hi n ra trên màn hình trong xem có s n c a Midnight Commander. B t kỳ câu l nh nào trong s này cũng có th th c hi n qua trình đơn T p tin (File). sao chép. • Liên k t m m (<Ctrl>+<X>. Sau khi ch n và đánh d u t p tin đ làm vi c ch c n nh n m t trong các phím ch c năng đ th c hi n thao tác c n thi t v i t p tin. Thay đ i ch s h u b ng câu l nh chown. Cho phép thay đ i quy n truy c p đ n (các) t p tin đư c ch n. Cho phép thay đ i quy n truy c p và s h u t p tin. • chmod (<Ctrl>+<X>.<O>). không nh t thi t ph i s d ng các phím ch c năng đ g i các câu l nh tương ng v i chúng.7 M u t p tin khi sao chép ho c đ i tên Khi th c hi n các thao tác sao chép và di chuy n (hay đ i tên) t p tin ngư i dùng có kh năng thay đ i tên c a các t p tin đang sao chép hay di chuy n. ví d . • cd nhanh (<Alt>+<C>). mà đ dành đ n chương nói v làm vi c v i các t p tin văn b n.<C>). do trong Midnight Commander có tích h p s n các chương trình cho nh ng vi c này. T o liên k t c ng đ n t p tin hi n th i. Đ th c . • chown nâng cao. T t nhiên là nh ng thao tác thư ng dùng đư c g n v i các phím ch c năng. N u trên màn hình có đưa ra dòng tr ng thái mini (dùng tùy ch n Hi n tr ng thái mini). Do đó. • Liên k t c ng (<Ctrl>+<X>. thì trên dòng này s hi n lên tên c a t p tin mà liên k t ch đ n.<S>). trình đơn T p tin còn ch a các câu l nh sau (trong ngo c là các phím t t tương ng). chúng ta s xem xét l i các câu l nh này đ hi u rõ hơn v chúng. Như đã nói t trư c. Nhưng trong ph n này chúng ta s không xem đ n trình so n th o có s n. Đ u tiên là câu l nh sao chép và đ i tên. 6. Ngoài các câu l nh g n v i các phím ch c năng. c n thi t cho ngư i dùng trong nh ng thao tác cơ b n v i t p tin c a thư m c hi n th i.<L>). • Xem k t qu l nh (<Alt>+<!>). trình đơn T p tin (File) có ch a nh ng câu l nh thư ng dùng nh t.6. Hãy s d ng câu l nh này n u bi t đư ng d n đ y đ đ n thư m c b n c n (và mu n chuy n thành thư m c hi n th i). di chuy n hay xóa.7 M u t p tin khi sao chép ho c đ i tên 141 không th tìm th y t p tin mu n tìm.

ho c có th thi t l p qua câu l nh c a trình đơn C u hình | C u hình.8: H p tho i đ i tên t p tin T t c các t p tin tho mãn m u g c s đư c đ i tên (sao chép ho c di chuy n v i tên m i) tương ng v i m u đích. B n mu n sao chép n i dung c a thư m c one vào thư m c /two/one đã có t trư c.8). Còn m t vài tuỳ ch n có nh hư ng đ n th c hi n thao tác sao chép và di chuy n t p tin mà có th thi t l p cùng ngay c a s đ đưa ra các m u tên t p tin. N u tùy ch n b t. N u tùy ch n không đư c dùng thì các thu c tính s đư c đ t theo giá tr umask hi n th i. thì s ch sao chép (di chuy n) nh ng t p tin đư c đánh d u và tương ng v i m u g c. Theo m c đ nh tùy ch n này t t và t p tin (thư m c) ngu n s đư c sao chép vào thư m c đích đ n. Tùy ch n Vào thư m c con. Thông thư ng m u tên th hai đó là m t vài ký t thay th (wildcards) cu i dùng xác đ nh ch đ n c a các t p tin t o ra. N u tùy ch n này đư c dùng thì s t o ra trong thư m c đích đ n m t thư m c con có cùng tên và các t p tin (thư m c) s đư c sao chép vào thư m c m i này. bao g m: quy n truy c p. các đánh d u th i gian (truy c p và s a đ i). N u có các t p tin đã đư c đánh d u.. Tùy ch n Đi theo liên k t (Follow links) xác đ nh xem khi sao chép liên k t c ng hay m m vào thư m c đích đ n (ho c các thư m c con c a thư m c này) s t o các liên k t đó. Vi c đưa ra m u đư c th c hi n trên dòng nh p vào hi n th trong c a s m ra khi ch y m t trong các l nh sao chép hay di chuy n (hình 6.. hay sao chép t p tin (và thư m c con) mà nh ng liên k t này ch đ n.142 S d ng Midnight Commander hi n vi c này ngư i dùng c n đưa ra m u cho tên c a các t p tin g c (g i là m u g c) và m u cho tên c a các t p tin s đư c t o (t p tin đích đ n. Hình 6. n u có (Dive into subdirs) xác đ nh thao tác s làm n u trong thư m c đích đ n đã có thư m c có cùng tên v i tên t p tin (ho c thư m c) đang sao chép (ngu n). Thông thư ng (khi tùy ch n b t t) mc s ch sao chép t t c các t p tin t one vào /two/one. và n u ngư i dùng là root thì còn c thu c tính UID và GID. Chúng ta s xem xét m t ví d đ hi u hơn tình hu ng này. thì t t c các t p tin s đư c sao chép vào /two/one/one. g i là m u đích). . Tùy ch n Ghi nh thu c tính (Preserve attributes) xác đ nh xem khi sao chép ho c di chuy n có gi l i hay không các thu c tính c a t p tin ban đ u..

gz”. N u m u ngu n có d ng “ˆ\(. M u ngu n s c n có d ng ‘*. thì ngư i dùng có th s d ng các ký t thay th (wildcards) ‘*’ và ‘?’ trong m u ngu n.\1”. Chúng ta l i xem xét ti p hai ví d . Ký t ‘*’ đ u tiên trong m u đích tương ng v i nhóm ký t thay th đ u tiên trong m u ngu n. thì mc s không th c hi n vi c nhóm t đ ng.file”. ký t ‘*’ th hai tương ng v i nhóm th hai v. còn m u đích – “/two/*.tar.*’.tgz”. nhưng c n c n th n hơn và nhi u công s c khi nh p vào.6.*\)\. Khi th c hi n các thao tác sao chép và di chuy n ngư i dùng còn có th chuy n ki u ch hoa/thư ng trong tên t p tin. thì s chuy n đ i t t c các ký t phía sau đ n l n g p ‘\U’ ho c ‘\L’ ti p theo ho c đ n cu i tên t p tin.\(. ký t thay th ‘\1’ tương ng nhóm ký t thay th đ u tiên trong m u ngu n.*\)\.gz”.v. S d ng ‘\u’ và ‘\l’ cung c p các kh năng r ng hơn so v i ‘\U’ và ‘\L’.tar.tgz” và đang sao chép t p tin “foo. . trên màn hình hi n ra t m t đ n ba thanh bi u đ (progress bars). N u m u ngu n là “*. Chúng s đư c dùng tương t như trong shell. Chúng ta xem xét m t vài ví d đ hi u rõ hơn. đ “file. . Khì tùy ch n này b t.gz$”.file”. Midnight Commander hi n th trên màn hình h p tho i. Tương t .c” tr thành “c. ‘\ \’ có nghĩa là dùng ký t g ch chéo thông thư ng và ‘\*’ có nghĩa là s d ng m t ký t d u sao thông thư ng (asterisk). tính theo . sao chép đư c th c hi n vào “/two/*. thì k t qu s là “/two/foo.*\)$’. .tgz”. Ví d . b n c n s d ng các d u ngo c ‘\(. Đ ch ra nhóm các ký t trong m u ngu n s tương ng v i các ký t thay th trong m u đích.. Ví d trong m u ngu n có ‘*’ (tùy ch n M u d ng shell b t) ho c ‘ˆ\(. thì ký t ti p theo c a tên s đư c chuy n tương ng thành ch hoa ho c ch thư ng. 6. tên t p tin s đư c chuy n đ i sao cho các ch cái đ u tiên s là ch hoa.c” tr thành “c. Thanh th hai (count bar) cho bi t đ n th i đi m hi n th i đã th c hi n đư c bao nhiêu ph n. \)’. Trong m u đích ch cho phép s d ng ‘*’ và ‘\<ch s >’. .v.8 Thông báo khi sao chép và di chuy n t p tin Khi ngư i dùng th c hi n các thao tác sao chép. N u s d ng ‘\u’ ho c ‘\l’ trong m u đích. . đ “file. di chuy n hay xóa t p tin. còn m u đích s là “\2.tar\. còn m u đích có ‘\L\u*’. Thanh th nh t (file bar) cho bi t đã th c hi n (ví d sao chép) đư c bao nhiêu ph n c a t p tin hi n th i.tgz” và n m trong thư m c “/two”. Ký t ‘\’ trong các m u dùng đ hu b tác d ng c a các ký t đ c bi t. trong đó cho bi t trên (nh ng) t p tin nào s th c hi n thao tác và quá trình th c hi n di n ra như th nào. Khi tùy ch n M u d ng shell (“Use shell patterns”) b t. N u s d ng trong m u đích ‘\U’ ho c ‘\L’.. Ví d 1.\1”.8 Thông báo khi sao chép và di chuy n t p tin 143 nh hư ng đ n quá trình sao chép và di chuy n t p tin còn có tùy ch n M u d ng shell trong trình đơn C u hình / C u hình.. L y ví d b n c n đ i ch tên và ph n m r ng t p tin.gz”.tar. ký t ‘\2’ – nhóm th hai v. còn l i là ch thư ng. Ký t ‘\0’ tương ng v i toàn b tên c a t p tin ngu n. . và tên c a t p tin đang sao chép là “foo. Ví d 2. thì t p tin thu đư c s có tên “foo.*\)$’ (tùy ch n M u d ng shell t t). L y ví d b n c n đ i ch tên và ph n m r ng t p tin. Cách này m m d o hơn. Đ hi n th quá trình làm vi c. còn m u đích s là “\2. Ví d 3. M u ngu n – ‘ˆ\(. Ví d 4.

thì hai thanh bi u đ cu i s không đư c hi n th . Thanh th ba (bytes bar) cho bi t ph n trăm dung lư ng tính theo byte đã làm xong. N u t t đi tuỳ ch n Thao tác v i thông tin dài dòng (xem C u hình / C u hình. Trong quá trình th c hi n các thao tác v i t p tin ngư i dùng có th nhìn th y 3 d ng c a s n a. b ng trình l nh terminal khác). C a s l i đưa ra thông tin v l i và đ ngh ba cách gi i quy t. Câu h i th nh t “Ghi đè lên t p tin này” có ba cách tr l i: • Đ ng ý (nút Có) • T ch i.). Ch n phương án này n u ngư i dùng đã s a đư c l i (ví d . t c là trong thư m c sao chép hay di chuy n đ n đã có t p tin cùng tên.144 S d ng Midnight Commander t ng cái. ph n dư i c a h p tho i này có hai nút. Thông thư ng ngư i dùng ch n B qua đ không th c hi n thao tác v i t p tin đang có v n đ . ho c D ng đ không th c hi n hoàn toàn thao tác đưa ra..9: C a s h i l i Dư i đây đưa ra hai câu h i l i 6.9.. Hình 6. 1. Nh n nút B qua s d n đ n vi c b qua thao tác v i t p tin này và ti p t c thao tác t p tin sau n u có. Nh n nút D ng s k t thúc thao tác. t t c nh ng t p tin còn l i s b b qua. C a s h i l i xu t hi n khi ngư i dùng đang th c hi n thao tác d n đ n vi c ghi chèn lên t p tin đã có. 2. Phương án th ba là Th l i. Trong c a s h i l i s hi n ra th i gian t o ra và kích thư c c a t p tin ngu n (đang đư c sao chép hay di chuy n) và c a t p tin đích (s b hu b n u ghi chèn). c a nh ng t p tin đã đánh d u. không ghi chèn (nút Không) • Ghi thêm n i dung c a t p tin đang sao chép vào cu i t p tin đã có (nút Thêm vào cu i) .

9 Dòng l nh c a h v 145 Còn đ tr l i cho câu h i th hai “Ghi đè lên m i t p tin đích?” chúng ta có 4 cách. đo đó c a s h i l i s không hi n ra m i l n có t p tin trùng tên: • T t c – ghi chèn t t c các t p tin đã ch n. Trong th i gian làm vi c v i Midnight Commander. Không đ b qua. Hình 6. Nh ng t p tin b b qua.9 Dòng l nh c a h v Như đã nói khi mô t v ngoài c a màn hình Midnight Commander. đ có th ch y m t câu l nh nào đó c a h đi u hành.10: C a s yêu c u N u đã đánh d u nhóm các t p tin đ thao tác. không h i l i. thì s th c hi n sao chép). Ch ch n Có ho c T t c khi b n th c s tin tư ng là mình mu n xóa thư m c cùng v i toàn b các thư m c con c a nó. thì sau khi th c hi n s b đánh d u kh i nh ng t p tin đã thao tác thành công. • N u kích thư c khác nhau – ch ghi chèn n u kích thư c các t p tin khác nhau. Không đ không xóa thư m c này. 3. D ng có nghĩa là không th c hi n thao tác xóa n a. ph n dư i c a màn hình luôn luôn có dòng l nh c a h v .10) xu t hi n khi ngư i dùng đang th c hi n thao tác xóa m t thư m c không r ng. s v n đư c đánh d u như cũ. L a ch n nút mu n nh n b ng các phím mũi tên ho c phím <Tab>. • C p nh t – ch ghi chèn (đ ng đ n) nh ng t p tin đư c t o ra trư c t p tin ngu n.6. t c là không thao tác. • Không – không ghi chèn các t p tin (n u không có t p tin đích. C a s yêu c u xóa toàn b ( 6. ch n T t c n u b n đã đánh d u nhi u thư m c và tin tư ng là mình đúng. không xóa nh ng thư m c không r ng trong s đã ch n. Ngư i dùng cũng có th d ng th c hi n thao tác n u nh n nút D ng cu i c a s h i l i. ngư i dùng c n gõ vào dòng l nh tên c a chương . Cách gi i quy t đư c dùng s làm vi c v i t t c các t p tin đã ch n. 6. Nh n nút Có đ xóa thư m c cùng v i t t c các t p tin c a nó.

. • <Ctrl>+<Enter>.v. Sao chép vào dòng l nh tên c a các t p tin đã đư c đánh d u trong b ng hi n th i. Quay ngư c l i m t câu l nh theo danh sách nh ng l nh đã ch y (l ch s l nh). t c là tên c a thư m c đang đư c hi n th trên b ng hi n th i. T t nhiên b n có th thay đ i c u hình c a môi trư ng làm vi c. Đ giúp nh p câu l nh d dàng hơn trong Midnight Commander có m t vài t h p phím cho phép gi m s l n gõ bàn phím trong th i gian nh p và s a đ i câu l nh trên dòng l nh. thì Midnight Commander s so sánh ph n m r ng c a t p tin này v i ph n m r ng có trong “t p tin các ph n m r ng” ~/mc. 4 autocompletion . Th c hi n thao tác t đ ng đi n thêm4 tên t p tin. Tuy nhiên n u b n làm vi c trong giao di n đ ho . • <Alt>+<Tab>.146 S d ng Midnight Commander trình tương ng ho c ch n chương trình đó trong b ng hi n th i (đưa dòng chi u sáng lên tên t p tin chương trình). Sao chép vào dòng l nh tên c a thư m c hi n th i. • <Ctrl>+<X>.<P>. trong s đó có đư ng d n đ y đ c ng v i tên c a t p tin c n làm vi c. tên câu l nh. danh sách câu l nh. do môi trư ng làm vi c đã dùng nó cho thao tác khác (trong trư ng h p KDE thì đó là chuy n gi a các c a s ). nhưng đó đã là m t câu chuy n khác.ext có m t ph n nh ch ra thao tác làm vi c v i nh ng t p tin có ph n m r ng như t p tin đã ch n. tên ngư i dùng hay tên máy (tùy theo nh ng gì ngư i dùng đã gõ và ph n nào c a câu l nh đang đư c nh p vào). . • <Ctrl>+<X>. Sao chép vào dòng l nh tên c a thư m c đang hi n th trên b ng không ph i hi n th i. • <Ctrl>+<X>. <Ctrl>+<P>. • <Alt>+<Enter>. • <Alt>+<P>. Chèn nh ng ký t đư c chương trình Midnight Commander biên d ch theo m t cách nào đó (ví d ký t ‘+’). v. Trư c khi ch y các l nh có th c hi n nh ng s thay th macro đơn gi n. Sao chép vào dòng l nh tên c a các t p tin đư c đánh d u trong b ng không ph i hi n th i. Sao chép tên c a t p tin hay thư m c đang đư c chi u sáng vào dòng l nh. sau đó gõ phím <Enter>. N u ngư i dùng nh n phím <Enter> khi dòng chi u sáng n m trên tên t p tin không ph i là chương trình. • <Ctrl>+<X>. <T>. ví d trong môi trư ng KDE thì r t có th s không dùng đư c t h p phím này. N u trong t p tin mc. • <Ctrl>+<Q>. <Ctrl>+<T>. ho c tên c a t p tin đang đư c chi u sáng n u không có t p tin nào đư c đánh d u. t c là Midnight Commander s đoán nh ng ký t mà ngư i dùng còn chưa nh p vào d a trên danh sách t p tin c a thư m c hi n th i.ext. đ c bi t trong trư ng h p ph i ch ra các tham s c a câu l nh. Cũng như <Alt>+<Enter>. thì s th c hi n nh ng câu l nh đ t trong ph n nh này. Thông thư ng vi c nh p các câu l nh đòi h i ph i gõ r t nhi u các ký t .

thì ngư i dùng có th s d ng nh ng t h p phím đi u khi n li t kê trong b ng 6. cácthuw m c bên c nh có cùng c p b c và các thư m c con chính th c c a thư m c này. “ch t”. Có th làm hi n ra cây thư m c b ng hai cách: qua câu l nh Cây thư m c c a trình đơn Câu l nh và qua câu l nh Cây thư m c c a trình đơn B ng ph i ho c b ng trái. Hi n th l ch s c a dòng nh p vào hi n th i. 147 • <Alt>+<H>. Đi t i câu l nh ti p theo trong danh sách l ch s l nh. đ ng th i th c hi n nh ng câu l nh thay đ i d ng c a các b ng Midnight Commander cũng như nh ng thông tin hi n th trên chúng.6.. t c là chuy n t i m t c p b c th p hơn. Dòng nh p vào không ch là dòng l nh c a h v shell mà còn là nh ng dòng nh p vào c a các h p tho i c a các chương trình con khác nhau. N u thư m c ngư i dùng mu n xem không đư c hi n th thì hãy chuy n t i thư m c m c a nó r i nh n <Ctrl>+<R> ho c <F2>.10 Trình đơn Câu l nh Trình đơn Câu l nh cho phép th c hi n thêm m t s thao tác đi u khi n h th ng t p tin. Ví d dòng nh p vào đ a ch IP c a máy ch FTP mà b n mu n k t n i t i như trong hình 6. N u thư m c không có ch a các thư m c con thì s không có gì x y ra. S hi n th t t c các thư m c con mà chương trình đ c đư c t i th i đi m này. Hình 6. Midnight Commander ch t o m t ph n nh cây này ch không t o h t.11 (câu l nh K t n i FTP. Trong trư ng h p ngư c l i thì s m ra m t nhánh con c a cây thư m c. không hi n th các thư m c “cháu”. Đ chuy n t i thư m c m s d ng phím <←>. Trong b t kỳ trư ng h p nào. Trong ch đ tĩnh (static) đ di chuy n t i thư m c mu n xem (t c là di chuy n dòng chi u sáng t i tên c a thư m c đó) ch dùng các phím <↑> và <↓>. khi trên màn hình xu t hi n dòng nh p vào. c a trình đơn B ng ph i ho c B ng trái). Có hai ch đ hi n th cây thư m c. Khi này ch hi n th nh ng thư m c n m trên (bao g m c thư m c m và cao hơn). n u đó là dòng l nh thì hi n th l ch s l nh. Trong ch đ đ ng (dynamic) các phím <↑> và <↓> đư c dùng đ chuy n t i thư m c bên c nh có cùng c p b c.10 Trình đơn Câu l nh • <Alt>+<N>. Khi ch y câu l nh Cây thư m c c a trình đơn này thì s hi n ra c a s cho th y c u trúc thư m c c a h th ng t p tin. Đ tránh m t th i gian t o cây thư m c. D ng c a cây thư m c t đ ng thay đ i sau m i l n di chuy n qua cây này.. Đ đi u khi n xem cây thư m c có th s d ng nh ng t h p phím sau: .11: Dòng nh p vào đ a ch IP c a máy ch FTP 6.5. còn phím <→> dùng đ chuy n t i các thư m c con c a thư m c hi n th i.

còn trên b ng hi n th i s là cây thư m c. Di chuy n con tr sang ph i m t ký t .5: Các l nh đi u khi n dòng nh p vào T h p phím <Ctrl>+<A> <Ctrl>+<E> <Ctrl>+<B> (<←>) <Ctrl>+<F> (<→>) <Alt>+<F> <Alt>+<B> <Ctrl>+<H> (<Backspace>) <Ctrl>+<D> (<Delete>) <Ctrl>+<@> <Ctrl>+<W> Hành đ ng th c hi n Di chuy n con tr lên đ u dòng. tên câu l nh. Vì th khi xem cây thư m c thì dòng dư i cùng (cho bi t ch c năng c a các phím F) cho bi t phím <F3> có ch c năng Quên. <Alt>+<P> di chuy n t i nh ng câu l nh n m trư c. Dán n i dung c a b đ m vào dòng nh p t i v trí n m trư c (bên trái) con tr . Di chuy n con tr sang ph i m t t . • <Ctrl>+<R> ho c <F2>. Sao chép văn b n n m gi a con tr và đánh d u vào b đ m mà không xóa văn b n đó kh i dòng nh p vào. S d ng trong trư ng h p khi cây thư m c đư c hi n th không tương ng v i c u trúc th t s c a nó: m t s thư m c con không đư c hi n th ho c hi n th c nh ng thư m c con đã b xóa. Xóa b n b n t v trí con tr t i cu i dòng. Sao chép văn b n n m gi a con tr và đánh d u vào b đ m đ ng th i xóa đi văn b n đó kh i dòng nh p vào. Đánh d u b t đ u ph n văn b n mu n c t (ghi vào b đ m). Xóa thư m c hi n th i ra kh i cây thư m c. Di chuy n con tr t i cu i dòng. Nh ng t h p phím này dùng đ di chuy n trong l ch s l nh. Di chuy n con tr sang trái m t t . N u ngư i dùng xóa thư m c có trên đĩa thì s hi n ra m t thông báo l i. . Đ c l i n i dung c a thư m c (c p nh t. Nh n phím này trong c a s xem cây thư m c đ thoát kh i ch đ xem và hi n th danh sách t p tin c a thư m c đã ch n trong b ng hi n th i. Khi hi n th cây thư m c trên m t b ng thì nh n phím <Enter> s hi n th thư m c tương ng lên b ng th hai. Di chuy n con tr sang trái m t ký t . Th c hi n thao tác t đ ng đi n thêm (autocompletion) tên t p tin.148 S d ng Midnight Commander B ng 6. refresh). Xóa ký t n m bên trái con tr . còn <Alt>+<N> – t i nh ng câu l nh n m sau. Có th dùng m t trong hai t h p phím này đ xóa t n m trư c (bên trái) con tr . <Alt>+<W> <Ctrl>+<Y> <Ctrl>+<K> <Alt>+<P> và <Alt>+<N> <Ctrl>+<Alt>+<H> (<Alt>+<Backspace>) <Alt>+<Tab> • Nh ng phím dùng đ di chuy n li t kê trong b ng 6. T đư c coi là m t c m ký t n m gi a hai kho ng tr ng. tên ngư i dùng hay tên máy. Xóa ký t n m t i ch con tr . • <F3>. Câu l nh này ch s d ng đ xóa nh ng nhánh cây hi n th không đúng.1 • <Enter>.

Sau khi đưa ra b ng có th nh n <Ctrl>+<R> đ tr l i danh sách t p tin thông thư ng. Tìm thư m c ti p theo tương ng v i m u đưa ra. Nh n nút B ng s hi n th k t qu tìm ki m lên b ng hi n th i đ ngư i dùng có th th c hi n các thao tác khác v i nh ng t p tin đã ch n (xem. Có nghĩa là đ ng trư c nh ng ký t có ý nghĩa đ c bi t đ i v i egrep c n đ t ký t “\”. • <F8>. tên t p tin mu n tìm (xem hình 6. • <F6>. sao chép. Sao chép thư m c con (c n ch ra thư m c mu n sao chép t i trong dòng nh p vào hi n ra). Nút L p l i dùng đ nh p vào các tham s cho tìm ki m m i. Ngoài ra. Di chuy n thư m c. • <Ctrl>+<S> ho c <Alt>+<S>. thì s chuy n dòng chi u sáng xu ng dư i m t dòng. Nút Thoát dùng đ thoát kh i ch đ tìm ki m.10 Trình đơn Câu l nh 149 • <F4> (Static/Dynamic). ). N u không có thư m c đó.v. Trong n ch y ch đ tìm ki m b ng t h p n th trên dòng tr ng thái mini (n u Hành đ ng sau ch có th th c hi n trong c a s đang hi n th cây thư m c: <F1> (Help) – G i tr giúp và hi n th ph n tr giúp v c a s cây thư m c. nh n vào nút Đ ng ý. thì ngư i dùng c n nh p vào ô N i dung dòng “strcmp \”.6. Có th s d ng chu t trong c a s xem cây thư m c. Có th xem danh sách nh ng t p tin tìm th y b ng các phím <↑> và <↓>. Ngư i dùng có th ch n thư m c b t đ u tìm ki m trong cây thư m c hi n ra khi nh n nút Cây thư m c c a h p tho i. Chuy n đ i gi a hai ch đ di chuy n trong cây thư m c tĩnh (dùng theo m c đ nh) và đ ng. Nh n đúp chu t có tác d ng như khi nh n phím <Enter>. . Xóa ký t cu i cùng trong dòng (m u) tìm ki m. Xóa thư m c đ t dư i dòng chi u sáng ra kh i h th ng t p tin. M u tìm ki m s đư c hi có). Thêm ký t dòng chi u sáng đ n tên c a thư m c ch đ xem cây thư m c thì đ u tiên c <Ctrl>+<S>. di chuy n. còn có kh năng đưa ra danh sách nh ng thư m c mà câu l nh Tìm t p tin s b qua trong khi tìm ki m (ví d . Đ b t đ u tìm ki m. này vào m u tìm ki m và di chuy n ti p theo tho mãn m u này. Sau khi ch n câu l nh này s hi n ra m t h p tho i h i thư m c đ b t đ u tìm ki m. xóa. Câu l nh Tìm t p tin (phím nóng <Meta>+<?> ho c <Esc>. Trong ô N i dung (Contents) có th đưa ra các bi u th c chính quy theo các quy lu t c a l nh egrep. Trong th i gian tìm ki m có th t m d ng b ng nút Hoãn và ti p t c b ng nút Ti p t c (hình 6. • <F5>.12).<?>) c a trình đơn Câu l nh cho phép ngư i dùng tìm trên đĩa t p tin có tên đưa ra. n u mu n tìm dòng “strcmp (”. • <F7>. Ví d . v.13). . • <Ctrl>+<H> ho c <Backspace>. n u ngư i dùng bi t là t p tin đang tìm không có trên CD hay không mu n tìm ki m trong nh ng thư m c . • <B t kỳ ký t nào khác>. Nút Chuy n thư m c dùng đ chuy n t i thư m c có ch a t p tin đang đư c chi u sáng. T o thư m c con trong thư m c hi n th i.

N u dùng phương pháp nhanh thì ch so sánh kích thư c và th i gian t o các t p tin .13: Đang tìm ki m k t n i qua NFS qua đư ng truy n r t ch m). Câu l nh So sánh thư m c (<Ctrl-X>. L nh này làm vi c trên xterm và dư i console c a Linux. C n ph i ch ra nh ng thư m c mu n b qua này b ng bi n find_ignore_dirs trong ph n Misc c a t p tin ~/.12: B t đ u tìm ki m Hình 6.150 S d ng Midnight Commander Hình 6.<D>) so sánh n i dung c a các thư m c đang đư c hi n th trên b ng trái và b ng ph i.mc/ini. còn Tìm ki m t p tin ch cho phép th c hi n nh ng yêu c u đơn gi n. Tên thư m c cách nhau b i d u hai ch m như sau: [Misc] find_ignore_dirs=/cdrom:/nfs/wuarchive:/afs B n có th s d ng vi c đưa k t qu l nh lên trên b ng (đ c thêm B ng ngoài dư i) đ th c hi n nh ng hành đ ng ti p n i nhau ph c t p hơn. Câu l nh Đ i ch hai b ng (<Ctrl>+<U>) đ i ch n i dung c a b ng trái và b ng ph i. Có ba phương pháp so sánh. Câu l nh B t/t t b ng (<Ctrl>+<O>) n đi hai b ng c a mc và hi n th k t qu làm vi c c a các l nh shell. Đ m l i các b ng mc cũng dùng l nh (phím nóng) này.

) v i t t c các liên k t m m c a thư m c hi n th i. Sau đó ngư i dùng có th s d ng câu l nh sao chép (<F5>) đ làm cho n i dung c a hai thư m c gi ng nhau. di chuy n.10 Trình đơn Câu l nh 151 có cùng tên. r i đưa k t qu c a l nh này thành n i dung c a b ng hi n th i (ví d đi n hình là đưa k t qu c a l nh find). N u mu n ngư i dùng có th lưu nh ng câu l nh b ng ngoài thư ng dùng b ng nh ng tên riêng có ý nghĩa đ có th g i nhanh nh ng câu l nh này theo tên c a chúng.14. Phương pháp theo byte s so sánh n i dung c a các t p tin (theo t ng byte). trên b ng hi n th i s không ph i là n i dung c a thư m c tương ng mà ch có các liên k t m m n m trong thư m c đã ch ra.6. Câu l nh B ng ngoài (hay đúng hơn ph i g i là “Đưa k t qu làm vi c c a l nh lên trên b ng”) cho phép ngư i dùng th c hi n nh ng chương trình ngoài. ho c chi u sáng nh ng t p tin là phiên b n m i hơn. . K t qu là trong c hai thư m c s chi u sáng nh ng t p tin không có trong thư m c còn l i. Hình 6. -type l -print như trong hình 6. thì b n có th s d ng câu l nh B ng ngoài đ ch y câu l nh find . Ví d . n u b n mu n th c hi n m t hành đ ng nào đó (xóa. L n sau b n ch c n ch n tên tương ng trong danh sách mà không c n ph i nh p l i câu l nh t đ u5 . Đ th c hi n vi c này c n nh p câu l nh vào dòng nh p vào (dòng “Câu l nh”) r i nh n nút Thêm m i. sao chép.14: Tìm ki m t t c các liên k t m m Sau khi th c hi n câu l nh này. Có th sao chép l nh đang đư c chi u sáng (di chuy n dòng chi u sáng b ng các phím <↑> và <↓>) vào dòng l nh c a h v b ng phím <Enter>. Phương pháp này không dùng đư c n u máy không h tr g i h th ng (system call) mmap(2). Khi so sánh theo kích thư c thì ch ki m tra kích thư c c a các t p tin tương ng và không ki m tra ngày t o ra.. . Câu l nh L ch s câu l nh hi n ra c a s v i danh sách nh ng l nh đã th c hi n trư c đây. Sau đó b n c n nh p vào tên c a l nh đó. 5 T t nhiên b n có th dùng l ch s câu l nh (xem trên ho c ngay dư i) .

Câu l nh So n th o t p tin trình đơn dùng đ s a trình đơn c a ngư i dùng ~/. tuy nhiên trong trư ng h p này ngư i dùng s không th y danh sách các câu l nh. Chương trình này s đư c ch y đ thao tác (xem. còn <Alt>+<N> s chuy n thành l nh n m dư i trong danh sách. S d ng câu l nh này ho c phím nóng <Ctrl>+ <X>. so n th o hay th c hi n) v i t p tin có ph n m r ng tương ng khi chuy n dòng chi u sáng lên tên t p tin r i nh n <Enter>. Đ th c hi n vi c này. ph c h i (ti p t c ch y) ho c di t b t kỳ công vi c n n sau này (xem hình 6. Sau khi ch n câu l nh So n th o t p tin ph n m r ng ngư i dùng có th s a đ i t p tin mc. Chương trình s hi n ra yêu c u nh p tên đánh d u cho thư m c này.16).15: H p tho i danh sách thư m c thư ng dùng Câu l nh Công vi c n n sau cho phép ngư i dùng đi u khi n nh ng công vi c đang làm vi c ch đ n n đã ch y t Midnight Commander (ví d thao tác sao chép và di chuy n t p tin). Thay vào đó trên dòng l nh s hi n th m t trong các l nh c a danh sách và phím <Alt>+<P> s chuy n nó thành l nh n m trên. Cũng trong h p tho i thư m c thư ng dùng b n có th thêm đánh d u m i vào danh sách ho c xóa đánh d u đã có.152 S d ng Midnight Commander Còn có th truy c p vào danh sách l ch s câu l nh b ng các phím <Alt>+<P> ho c <Alt>+<N>.<J> b n có th d ng.15). mc t o ra danh sách các đánh d u (tên d nh ) cho các thư m c thư ng dùng này. <H>).mc/menu (trình đơn hi n ra sau khi nh n phím <F2>) ho c trình đơn . Có th s d ng danh sách này đ chuy n nhanh đ n thư m c c n thi t. Câu l nh Thư m c thư ng dùng (<Ctrl>+<\>) cho phép t o danh sách nh ng thư m c thư ng đư c dùng và cho phép chuy n nhanh đ n nh ng thư m c trong danh sách này (hình 6. Đ thêm đánh d u m i còn có th s d ng t h p phím (<Ctrl>+<X>.ext xác đ nh dùng chương trình nào đ m các t p tin v i ph n m r ng (ph n cu i c a tên sau d u ch m cu i cùng) nào. khi đó s thêm thư m c hi n th i vào danh sách thư m c thư ng dùng. Hình 6.

Nh ng tham s c u hình trong h p tho i này chia thành ba nhóm: “C u hình b ng”. “T m ng ng sau khi ch y.17. Khi ngư i dùng đánh d u t p tin (b ng t h p phím <Ctrl>+<T> ho c <Insert>). T t nhiên trong trư ng h p cu i cùng b n c n có quy n ghi lên t p tin tương ng. trong đó có nh ng t p tin có tên b t đ u b ng đ u ch m (gi ng như ls-a). có th là /usr/share/mc/mc. thì theo m c đ nh dòng chi u sáng tên t p tin s di chuy n xu ng dư i m t dòng.. thì khi g i trình đơn chính b ng phím <F9> s hi n th ngay l p t c danh sách các câu l nh c a .16: Đi u khi n công vi c n n sau c a h th ng.11 C u hình Midnight Commander Chương trình Midnight Commander có nhi u c u hình (tùy ch n). Vi c dùng hay không dùng tùy ch n đư c th c hi n qua các c a s h i tho i c a trình đơn C u hình.6.” và “C u hình khác”.. 6. Câu l nh đ u tiên là C u hình. • Đ y xu ng trình đơn. Khi ch n câu l nh này s hi n ra m t h p tho i như trong hình 6. Theo m c đ nh chương trình Midnight Commander không hi n th nh ng t p tin có tên k t thúc b ng ‘∼’ (gi ng như tùy ch n -B c a l nh ls). Tùy ch n đư c dùng n u có d u “x” ho c d u sao “*” (đ t vào b ng phím tr ng) trong ngo c vuông đ ng trư c tên c a tùy ch n.11 C u hình Midnight Commander 153 Hình 6.menu. N u tùy ch n này đư c dùng. Bây gi chúng ta xem xét t ng câu l nh c a trình đơn C u hình đ bi t có th dùng ho c không dùng nh ng tùy ch n nào. • Hi n th t p tin n. ngư i dùng có th đưa ra giá tr c a các tham s sau: • Hi n th t p tin sao lưu. M i tùy ch n có th đư c dùng ho c không. Trong vùng “C u hình b ng”. Theo m c đ nh Midnight Commander hi n th t t c các t p tin. • Nhãn di chuy n xu ng.

N u tùy ch n không đư c dùng thì thư m c (và đư ng d n đ n thư m c) s đư c hi n th đ u danh sách. Trong trư ng h p ngư c l i. quy n truy c p ho c ch s h u v. b n mu n m trình đơn T p tin. . phím <F9> ch đưa ngư i dùng vào trình đơn chính và ngư i dùng ph i t ch n trình đơn tương ng b ng các phím mũi tên và dùng phím <Enter> ho c ch cái đ u tiên c a trình đơn đ m (đ y xu ng) trình đơn đó. . . thì s hi n th không phân bi t t p tin và thư m c. Sau khi th c hi n các câu l nh Midnight Commander có th t m ng ng m t chút đ ngư i dùng có th xem và nghiên c u k t qu làm vi c c a nh ng l nh này.. Ví d .. thì Midnight Commander s s d ng cách (m o) sau đ hi n th n i dung thư m c: ch đ c l i n i dung c a thư m c trong trư ng h p đã thay đ i b n ghi inode c a thư m c. ) thì s không c p nh t l i n i dung c a thư m c đó. N u dùng tùy ch n này. N u b n b t dùng tùy ch n này. thì đ u tiên c n nh n phím <F9> r i dùng phím mũi tên sang ph i r i nh n phím <Enter>.154 S d ng Midnight Commander Hình 6. • N p nhanh thư m c.. ho c nh n phím <F9> r i nh n phím <T>. đây có ba tùy ch n: • Không bao gi .17: C u hình Midnight Commander trình đơn (Trình đơn đ y xu ng).v. Trong trư ng h p đó (n u tùy ch n này đư c dùng). n u ch thay đ i b n ghi inode c a các t p tin c a thư m c này (đã thay đ i kích thư c t p tin. còn tên t p tin – sau tên c a t t c các thư m c. • Tr n l n t t c t p tin. Theo m c đ nh tùy ch n này không đư c dùng. Vùng T m ng ng sau khi ch y. Trên các kênh giao tác Linux ho c khi dùng xterm ngư i dùng còn có th xem k t qu này b ng t h p phím <Ctrl>+<O>. thì b n c n ph i t c p nh t l i danh sách t p tin b ng t h p phím <Ctrl>+<R>. t c là n u trong thư m c đã t o ho c xoá đi t p tin (thư m c) nào đó. Có nghĩa là ngư i dùng không mu n xem k t qu làm vi c c a l nh.

*’ (không ho c vài ký t ). thay th ‘?’ b ng ‘. n u không dùng tùy ch n Thao tác v i thông báo dài dòng trên.6. Chương trình Midnight Commander luôn luôn t m ng ng sau khi th c hi n b t kỳ l nh nào. thì s g i chương trình ch ra trong bi n PAGER. N u tùy ch n này đư c dùng. di chuy n và xóa. N u không ch ra bi n này thì s dùng l nh view. • Trình xem n i b . N u dùng tùy ch n này. thì khi thoát kh i chương trình Midnight Commander. • Tính t ng kích thư c (Compute totals). Tùy ch n này cũng t đ ng không đư c dùng n u t c đ làm vi c c a terminal nh hơn 9600 bps. N u dùng tùy ch n này. Tính năng này có ích khi trên máy làm vi c ngư i dùng có ít kinh nghi m (ngư i thao tác) và ch th c hi n nh ng thao tác đơn gi n. Tùy ch n này không làm vi c. tính năng này s làm ch m quá trình m t chút). thì Midnight Commander s s d ng chương trình xem t p tin c a mình khi xem t p tin. Trong vùng C u hình khác ngư i dùng có th đ t ra các tham s sau: • Thao tác v i thông báo dài dòng (Verbose operation). giá tr c a các tham s thi t l p s đư c lưu vào t p tin ~/. • M u d ng shell (Shell Patterns). Theo m c đ nh các l nh ch n (select) và b ch n (unselect) nhóm t p tin và hi n th t p tin theo b l c (Filter) s d ng các bi u th c chính quy gi ng như trong h v shell. N u không dùng tùy ch n này.’ b ng m t d u ch m thông thư ng (literal dot).11 C u hình Midnight Commander 155 • Trên nh ng terminal “ngu”. thì c n dùng bi u th c chính quy theo các lu t vi t trong man 1 ed. N u không dùng tùy ch n này thì Midnight Commander s g i trình so n th o đư c ch ra trong bi n môi trư ng EDITOR. thì trư c khi th c hi n các thao tác sao chép. xóa Midnight Commander s tính t ng s t p tin và t ng kích thư c c a chúng đ ng th i hi n th quá trình thao tác v i nh ng t p tin này d ng các dòng bi u đ (tuy nhiên. • Luôn luôn. • S d ng so n th o n i b . N u tùy ch n này không đư c dùng. . thì đ so n th o các t p tin Midnight Commander s dùng trình so n th o c a mình (mcedit).’ (chính xác m t ký t ) và thay th ‘. • Trình đơn t đ ng. N u b n đang dùng m t terminal ch m thì không nên dùng tùy ch n này. N u không đ t bi n này thì s dùng vi.mc/ini. thì trình đơn c a ngư i dùng s t đ ng hi n th lên màn hình m i khi ch y chương trình. di chuy n. • T đ ng ghi nh c u hình. S t m ng ng trên nh ng terminal không có kh năng hi n th k t qu làm vi c c a l nh th c hi n cu i cùng. N u dùng tùy ch n này. N u dùng tùy ch n này. Tùy ch n này xác đ nh có hi n th hay không các c a s ph khi th c hi n các thao tác sao chép. thì chương trình th c hi n nh ng bi n đ i sau: thay th ‘*’ b ng ‘. Đ có th đ t đư c k t qu như trong shell.

dòng g i ý (n m trên dòng l nh). N u dùng phân bi t màu cho các d ng t p tin. thì trong ph n dư i .. Ngoài ra còn có th ch ra tư th n m c a b ng là n m ngang hay d c. N u dùng tùy ch n Hi n tr ng thái mini.v. Trên các kênh giao tác (console) Linux ho c SCO còn có th đ t s dòng dành đ hi n th k t qu làm vi c c a l nh. N u dùng phân bi t màu cho quy n truy c p. t c là th đoán ph n còn l i c a câu l nh đang nh p. N u dùng tùy ch n này. N u dùng tùy ch n. T c là n u ngư i dùng vào thư m c hi n th i theo liên k t đ n nó. B n có th hi n th ho c không hi n th dòng trình đơn chính trên đ u màn hình. thì trong h p tho i h i l i vi c xóa t p tin theo m c đ nh nút đư c ch n s chuy n t “Có” sang “Không”. các t p tin th c hi n v. Theo m c đ nh bash cũng làm vi c như v y. • Cái ch quay. ch không ph i vào thư m c ch a liên k t.18). N u dùng tùy ch n này. • Xóa m t cách an toàn.156 S d ng Midnight Commander • T đ ng hoàn thành: hi n t t c . Theo m c đ nh t t c các thông tin đư c hi n th b ng m t màu. thì nh ng ô perm và mode cho bi t quy n truy c p c a ngư i dùng đã ch y chương trình Midnight Commander s có màu xác đ nh b ng t khóa selected trong ph n [Colors] c a t p tin kh i đ ng ~/. và n u như có nhi u phương án thì chương trình s t o ra ti p bíp. . Theo m c đ nh tùy ch n này không đư c dùng. Theo m c đ nh khi nh n <Alt>+<Tab> th nh t chương trình s tìm t t c nh ng phương án hoàn thành. Dùng tùy ch n này thì Midnight Commander s tuân theo chu i các thư m c con lôgíc khi thay đ i thư m c theo liên k t. Dùng tùy ch n này s ngăn ch n đư c ph n nào vi c xóa t p tin m t cách vô tình. và có th thay đ i kích thư c c a nh ng b ng này. • cd theo liên k t. thì l nh cd . dòng l nh. khi nh n phím <Alt>+<Tab>. Trong quá trình nh p l nh Midnight Commander có th “t đ ng hoàn thành” câu l nh đó. s đưa ngư i dùng vào thư m c m c a thư m c hi n th i. thì Midnight Commander s s d ng các màu khác nhau cho thư m c. dòng giúp nh v công d ng c a các phím ch c năng cu i màn hình. • Di chuy n gi ng trong Lynx. N u không dùng tùy ch n này thì Midnight Commander s chuy n thư m c theo c u trúc th t s c a các thư m c. gi ng như khi dùng l nh cd. N u mu n th y các phương án hoàn thành ngay sau l n nh n <Alt>+<Tab> đ u tiên thì hãy b t dùng tùy ch n này. các t p tin core (dump c a b nh ). nhưng b n có th thay đ i đ quy n truy c p và d ng t p tin có màu khác. thì Midnight Commander hi n th góc trên bên ph i v ch quay dùng làm ch th cho bi t chương trình đang th c hi n công vi c (thao tác) nào đó. Theo m c đ nh tùy ch n này không đư c dùng.mc/ini. ngư i dùng có kh năng dùng các phím <→> đ chuy n vào thư m c đang đư c chi u sáng và <←> đ chuy n lên thư m c m c a thư m c hi n th i (v i đi u ki n là dòng l nh tr ng). Khi nh n t h p phím <Alt>+<Tab> l n th hai s hi n th t t c các kh năng hoàn thành. . cho phép thay đ i m t s tham s hi n th c a s chính c a chương trình Midnight Commander trên màn hình (xem hình 6. Câu l nh th hai là V ngoài.

cũng như trư c khi thoát kh i chương trình mc. Trong h p tho i hi n ra s xu t hi n m t . Không hi n th nh ng h p tho i này s gây ít nhi u nguy hi m đ n h th ng (hình 6. Dùng tùy ch n Đ u vào 8 bit đ y đ ch có ý nghĩa trên các terminal có kh năng hi n th t t c các ký t 8bit (ví d các ký t c a ti ng Vi t).19). Dùng các phím mũi tên lên. trong đó ngư i dùng có th th m t s phím (<F1> – <F20>. Câu l nh Th phím (Learn keys) g i h p tho i.20). ghi chèn và ch y chương trình. <End>). <Home>. ngư i dùng ch ra đ nh d ng terminal s s d ng đ x lý (nh p vào và hi n th trên màn hình) thông tin d ng các byte. thông tin trong các t p tin.11 C u hình Midnight Commander 157 Hình 6. ví d .18: Thay đ i v ngoài c a Midnight Commander c a m i b ng s có m t dòng cho bi t thông tin v t p tin đang đư c chi u sáng ho c thư m c hi n th i.6. xu ng đ ch n b ng mã thích h p sau đó nh n <Enter>. Hình 6.19: Thay đ i bit hi n th c a Midnight Commander Bit (b ng mã) đư c ch n s đư c hi n th trong h p tho i này. Trong h p tho i Bít hi n th (hình 6. trong trư ng h p hình 6. B ng câu l nh Xác nh n có th c u hình đ ch n có hi n th hay không h p tho i h i l i ngư i dùng trư c khi th c hi n các thao tác xóa.19 thì bit đư c ch n là 8 bit khác. vì nh ng phím này không ph i làm vi c trên m i d ng terminal. Nh n vào nút L a ch n bên c nh s hi n th danh sách các b ng mã có.

Sau khi xu t hi n d u này thì phím s b t đ u làm vi c ch đ bình thư ng. Phím <Tab> luôn luôn làm vi c.21: Th và c u hình các phím Đ th m t phím c n nh n t ng phím trong b ng. thì sau khi nh n lên phím đó không xu t hi n d u OK. N u không mu n thay th n a thì hãy nh n <Esc> r i đ i cho h p tho i màu đ bi n m t (ho c nh n phím <Enter>). Hình 6.20: Thi t l p các h p tho i h i l i ngư i dùng b ng v i tên c a các phím có th th . Sau đó s hi n ra m t h p tho i màu đ yêu c u ngư i dùng nh n phím s dùng thay cho phím không làm vi c. Đ thay th c n chuy n dòng chi u sáng đ n tên c a phím không làm vi c (b ng chu t. N u nh n vào các phím mũi tên và sau đó bên c nh tên c a chúng xu t hi n d u OK. N u nó làm vi c bình thư ng thì bên c nh s xu t hi n d u OK. Tương t đ i v i các phím mũi tên. Ví d . <l> – sang ph i). l n nh n phím <F1> đ u tiên s làm xu t hi n d u OK (n u phím làm vi c bình thư ng). Khi .158 S d ng Midnight Commander Hình 6. B n có th di chuy n dòng chi u sáng qua các phím này b ng <Tab> ho c các phím dùng trong trình so n th o vi (<h> – sang trái. thì cũng có th s d ng chúng đ đi u khi n dòng chi u sáng (hình 6. N u có phím nào đó không làm vi c. <j> – xu ng dư i. các phím mũi tên ho c phím <Tab>) r i nh n <Enter> ho c phím tr ng. còn nh ng l n nh n ti p theo s g i c a s tr giúp. <k> – lên trên. Trong trư ng h p đó có th dùng phím khác thay th .21).

thì Midnight Commander s đăng nh p vào máy xa v i tên ngư i dùng đó. Thành ph n pass là m t kh u dùng đ k t n i. ngư i dùng có th ch n lưu nh ng c u hình này vào ph n [terminal:TERM] c a t p tin ~/.22).mc/ini c a mình (trong đó TERM là tên g i c a terminal đang dùng) ho c không lưu nh ng thay đ i này. N u ngư i dùng đưa ra user. Hình 6.6.12 K t n i t i máy xa 159 hoàn thành vi c th nghi m và c u hình t t c các phím. Câu l nh FS o g i h p tho i cho phép ngư i dùng đ t các giá tr c a m t s tham s có liên quan đ n s d ng h th ng t p tin o (hình 6.1 K t n i t i máy K t n i FTP xa Chương trình Midnight Commander s d ng H th ng t p tin FTP (ftpfs) đ cho phép ngư i dùng đi u khi n các t p tin xa qua giao th c FTP.12. 6. vì b t kỳ ai cũng có th th y m t kh u này trên màn hình. Không nên đưa th ng m t kh u vào đư ng d n t i thư m c c a ftpfs.12 6.22: Thi t l p h th ng t p tin o Câu l nh Ghi nh c u hình lưu t t c nh ng giá tr đã ch n vào t p tin ini c a chương trình. và m t kh u s đư c lưu d ng văn b n thông .netrc. Đ s d ng đư c tính năng này b n có th dùng câu l nh K t n i FTP c a trình đơn B ng trái ho c B ng ph i tương ng ho c dùng câu l nh cd đ chuy n t i thư m c có đư ng d n d ng như sau: /#ftp:[!][user[:pass]@]machine[:port][remote-dir] Các thành ph n user. T t nhiên n u t t c các phím làm vi c bình thư ng thì không c n ph i lưu gì h t. port và remote-dir là không b t bu c. ch c n thi t n u có thành ph n user. n u không s dùng đăng nh p anonymous (đăng nh p chung) ho c dùng tên đăng nh p có trong t p tin ~/.

org/public/wiki /#ftp:teppi@people.168.128/linux/SuSE people. N u có thành ph n remote-dir thì sau khi k t n i thư m c hi n th i trên máy xa s là thư m c này. Chương trình Midnight Commander s t đ ng h i m t kh u trong trư ng h p không có thành ph n pass và có tên ngư i dùng (có user).10.160 S d ng Midnight Commander thư ng trong l ch s các thư m c đã thăm.22). Các tùy ch n options có th là ‘C’ – nén thông tin truy n t i và ‘rsh’ dùng rsh đ thay cho ssh. trên máy xa ph i có ch y máy ch fish ho c có m t h v shell tương thích v i bash. thì Midnight Commander s đăng nh p vào máy xa v i tên ngư i dùng đó. hãy thêm m t d u ch m than (!) vào phía trư c tên máy.vnoss. n u không s dùng tên ngư i dùng c a b n. Ví d : /#ftp:192. Đ thay đ i các tùy ch n c a ftpfs chúng ta c n dùng câu l nh FS trình đơn C u hình (xem hình 6.org:67/public/wiki /#ftp:teppi:abcdef@people.vnoss.org/public/wiki teppi@people. H th ng t p tin fish là h th ng t p tin d a trên m ng máy tính.org/public/wiki /#ftp:!people. Ví d : 192. Đ s d ng FTP proxy.org/public/wiki !people. Đ k t n i t i máy xa.org/public/wiki H p tho i c a câu l nh K t n i FTP có d ng như trong hình 6.vnoss. options và remote-dir là không b t bu c. Đ s d ng tính năng này.vnoss. Trong ô tên máy ngư i dùng c n nh p t t c các thành ph n c a đư ng d n t i ftpfs như trên tr ph n đ u (/#ftp:).2 K t n i Shell Ngoài FTP trong các phiên b n m i c a mình chương trình Midnight Commander còn h tr giao th c SSH và truy n t i t p tin qua H th ng t p tin shell (file transfer over shell filesystem).vnoss.12.vnoss. nó cho phép ngư i dùng đi u khi n t p tin trên các máy xa gi ng như khi chúng n m trên máy c a mình.11.org:67/public/wiki teppi:abcdef@people. b n có th dùng câu l nh K t n i Shell c a trình đơn B ng trái ho c B ng ph i tương ng ho c dùng câu l nh cd đ chuy n t i thư m c đ c bi t có tên d ng như sau: /#sh:[user@]machine[:options]/[remote-dir] Các thành ph n user. Ví d : . N u ngư i dùng đưa ra user.128/linux/SuSE /#ftp:people.org/public/wiki đây b n đ c cũng có th s d ng l ch s (phím <Alt>+<H>).vnoss. oc a 6.vnoss.168.10.

vnoss. .po.savannah.10. Các b n có th đ c thêm tr giúp c a chương trình này m i khi c n b ng phím <F1>.6. Ghi chú: • B n d ch ti ng Vi t cho giao di n c a Midnight Commander đi kèm v i chương trình có th không ph i là b n d ch m i nh t.pdf).12 K t n i t i máy xa 161 /#sh:192.org/projects Tác gi hy v ng r ng nh ng thông tin trong chương này có th giúp b n b t đ u làm vi c v i chương trình Midnight Commander.gnu.org/viewcvs/*checkout*/mc/ mc/po/vi. B n luôn luôn có th l y b n d ch m i nh t v t kho CVS c a Midnight Commander (t p tin vi.po trong thư m c po) ho c t http://cvs. Cách c p nh t m t b n d ch giao di n cho h th ng s đ c p đ n trong chương nói v ti ng Vi t trên Linux ho c n u mu n b n có th đ c trong b n tin s 3 VnOSS có trên http://vnoss. Tuy nhiên kh năng c a chương trình này còn r ng hơn so v i nh ng gì đ c p đ n đây.org:C/public/wiki /#sh:teppi@people.128:r/linux/SuSE /#sh:people.168.vnoss.org (t p tin bantin-so3-092006.

nhưng n u ch làm vi c qua giao di n dòng l nh thì Linux tr thành khó s d ng và không th h p d n đư c nhi u ngư i dùng. Ngư i dùng s ph i nh m t danh sách dài các câu l nh. ký hi u ng n g n là X11R7. Hi n nay các “môi trư ng làm vi c” l n như KDE. Do đó ngay t nh ng ngày đ u phát tri n c a Linux đã có m t giao di n khác “thân thi n” v i ngư i dùng hơn. m t ph n m m ng d ng t do tuân theo tiêu chu n X11R6 cho các h th ng UNIX . Cách đây không lâu các b n phân ph i Linux v n còn s d ng XFree86. KDE. 7. B t đ u t phiên b n th hai tiêu chu n này đư c côngxoocxiom X h tr .x. Tuy nhiên trên các b n phân ph i Linux v n còn s d ng b n phát hành th 6. Chúng ta s xem xét m t trong hai môi trư ng làm vi c này. cu i chương s có mô t sơ lư c m t vài môi trư ng làm vi c và cách kh i đ ng vào chúng. Tiêu chu n này đ u tiên đư c vi t ra t i trư ng đ i h c công ngh Massachuset.Chương 7 Giao di n đ ho M c dù Linux là h đi u hành m nh và phát tri n.1 X. không c n nh danh sách các câu l nh vì đã có kh năng ch y chúng b ng h th ng trình đơn (menu). trong m t chương sách riêng ngay sau chương này. Trong chương này chúng ta s xem xét cách làm vi c c a giao di n đ ho và cách c u hình nó. đó là giao di n đ ho . h th ng các bi u tư ng trên màn hình. Côngxoocxiom X đư c t ch c vào năm 1988 v i m c đích tiêu chu n hóa giao di n đ h a cho các h đi u hành UNIX. GNOME còn có s n nh ng ng d ng đi kèm giúp ngư i dùng không m t nhi u th i gian l a ch n.Org Giao di n đ ho trong Linux đư c xây d ng d a trên cơ s c a tiêu chu n X Window System (c n chú ý là Window ch không ph i Windows. t c là X11R6.org). Hi n th i đã có phiên b n 11 b n phát hành 7 c a tiêu chu n X Window System cho h th ng đ ho c a UNIX. và ngoài ra còn có kh năng s d ng chu t đ s p x p không gian màn hình c a mình. B t đ u t năm 1997 côngxoocxiom X chuy n thành X Open Group và sau đó là X. Trong giao di n đ ho ngư i dùng có th ch y các chương trình trong các c a s khác nhau. M i th đã có s n.Org Foundation (http://www. xin đ ng nh m!) hay còn g i đơn gi n là “X” (ích-xì).

XOrg do t ch c cùng tên X.1 X. H th ng X Window đư c xây d ng trên cơ s mô hình “ch /khách” (thu t ng ti ng Anh hay đư c dùng hơn trong giao ti p: server/client) thư ng g p trong th gi i vi tính hi n nay. Tuy nhiên mô hình này trong trư ng h p X Window đư c dùng d ng quay ngư c l i 180 đ . Nói như v y là vì chương trình máy ch (xin đư c g i t t là chương trình ch ) X làm vi c trên máy tính c a ngư i dùng (và hi n th hình nh trên màn hình máy tính) ch không ph i trên m t máy (ch ) nào đó xa. . Do đó đôi khi chúng ta không th y có s khác nhau “v cơ b n”. ) và âm thanh. • Jim McQuillan (Linux Terminal Server Project). • Keith Packard (HP). Ph n l n các nhà phát tri n. Tuy nhiên cách đây m t th i gian (cu i năm 2003 đ u năm 2004). • Stuart Kreitman (SUN). ngư i kh i đ u nhóm này là David Wexelblat.7. Hi n th i X. • Jim Gettys (HP). 386BSD.org.4. Chương trình ch X làm vi c tr c ti p v i ph n c ng: v i h th ng viđê-ô (c c hình. Chương trình ch X chi m lĩnh t t c các thi t b ph n c ng và cung c p các kh năng c a thi t b cho các chương trình khác d ng tài nguyên riêng2 theo m t giao th c (protocol) 1 2 nh ng ngư i có kinh nghi m làm vi c nhi u năm chính vì th mà chương trình X đư c coi là ch .. Còn bây gi chúng ta s nói đôi dòng v cách t ch c làm vi c giao di n ph n m m d a trên tiêu chu n X Window System. . XFree86 đã đư c s d ng không ch trên Linux mà còn trên các h th ng System V/386. v i các thi t b nh p vào (bàn phím..Org Foundation cung c p d ng ng d ng mã ngu n m c a X Window System. . .org Foundation.org. XFree86 đư c m t nhóm các nhà l p trình t o ra. • Egbert Eich (SuSE). chuyên đi u khi n h th ng này. FreeBSD và các phiên b n UNIX khác cho Intel x86. m t nhánh phát tri n m i c a XFree86. R t có th đ i v i m t s b n đ c s d hi u hơn n u coi chương trình này là m t driver c a h th ng hình nh. N u mu n b n có th tìm hi u thêm v t ch c X. chu t. nhà phân ph i và nhà cung c p ph n c ng c a d án XFree86 trư c đây đã ng ng tham gia XFree86 và chuy n s n ph m c a mình gia nh p vào X.0) đó là XOrg. • Leon Shiman (Shiman Associates). ). Quá trình phát tri n XOrg hi n đang là m t ph n c a c ng đ ng freedesktop. các phiên b n Linux đã đ ng lo t chuy n sang m t “b n X” khác d a trên tiêu chu n X Window System (do có v n đ v i b n quy nc a XFree86 phiên b n 4.Org trên trang web chính c a t ch c t i đ a ch http://x.Org 163 v i b x lý 80386/80486/Pentium. • Kevin Martin (Red Hat).Org Foudation là m t công ty khoa h c v i ban lãnh đ o bao g m nh ng guru1 hàng đ u trong th gi i mã ngu n m : • Stuart Anderson (Free Standards Group).

164 Giao di n đ ho đ c bi t. g i là giao th c X hay giao th c k t n i m ng X (X Network Protocol). Ngoài nó ra chúng ta c n ch y m t trình qu n lý c a s và ít nh t m t chương trình khách đ t o hình nh trên màn hình. Lúc này v n có m t s t h p phím đư c X x lý. <Ctrl>+<Alt>+<+> và <Ctrl>+<Alt>+<–> – chuy n nhanh gi a các ch đ hi n th . Khi m t ng d ng X kh i đ ng. Có th di chuy n d u X này quanh màn hình chu t. Trình qu n lý c a s cung c p các phương ti n đ th c hi n t t c các thao tác v i các c a s . . Tuy nhiên ngay lúc này chương trình ch X đã s n sàng chuy n nh ng tín hi u (nh n phím. Thư vi n X–lib g m các hàm đ h a cho phép th c hi n các thao tác b c th p v i các hình m u đ ho . Nh n các nút chu t và bàn phím không đem l i l i ích gì. .org Writer. c a s s chuy n quy n đi u khi n đ n trình qu n lý c a s . Hình 7. Nhưng b n thân chương trình ch X không t o ra (v ra) hình nh trên màn hình mà ch cung c p hình nh cho driver c c hình.1: Ki n trúc c a h th ng đ ho X Window System3 . Đ đưa ra màn hình m t hình nh nào đó có ý nghĩa hơn thì ch m t mình chương trình ch X là không đ . urxvt. Máy tính ch dùng đ ch y chương trình ch X đư c g i là máy X terminal. trình đơn (menu). t c là đ phân gi i và t n s màn hình và các t h p phím quen thu c <Control>+<Alt>+<Fm> – chuy n v ch đ văn b n vào terminal o s m.. chương trình đ ho GIMP. Và đó là t t c nh ng gì b n có th làm.1). nhưng t m th i chưa có chương trình khách nào. các chương trình gi l p terminal như xterm. N u ch ch y chương trình ch X thì b n s ch th y m t màn hình màu xám v i m t d u X gi a. Trình qu n lý c a s g i các hàm trong X–lib đ đi u khi n màn hình và th c hi n b t kỳ thao tác chuy n đ i hình nh nào trong các c a s . bao g m: v khung ngoài. nh n chu t) đ n các chương trình khách. đó là thư vi n các hàm đ ho X–lib và trình qu n lý c a s (xem hình 7. Đó là <Ctrl>+<Alt>+<Backspace> dùng đ d ng làm vi c chương trình ch X (n u không b đi kh năng này trong c u hình). Chương trình khách c a “ch X” có th là các ng d ng làm vi c dư i X Window. konsole. ví d chương trình so n th o văn b n OpenOffice. các . N m gi a chương trình khách và chương trình ch X còn có hai thành ph n quan tr ng n a c a giao di n đ ho .

và cũng c n ph i thêm vào hình v trên. X.7. . Thông thư ng có m t liên k t đ n chương trình ch này v i tên X. đ ng th i còn cung c p kh năng thay đ i d ng và v trí các c a s trong quá trình làm vi c tùy theo nhu c u c a ngư i dùng. Trình qu n lý c a s còn g i các hàm tương ng cho các chương trình khách trong trư ng h p ngư i dùng thao tác v i các ng d ng b ng bàn phím và chu t. Chương trình này đư c g i là xorg và n m trong thư m c /usr/X11R6/bin. Các môi trư ng làm vi c đ ho m r ng như KDE. B i vì ch và khách là các ti n trình riêng. Ví d chương trình so n văn b n emacs t đ ng ch n ch đ làm vi c (đ ho hay văn b n) khi kh i đ ng. Chương trình th c hi n vi c này b ng cách g i các hàm thư vi n trong X–lib. v. t chương trình Midnight Commander. v. Và còn m t tài nguyên quan tr ng khác c a h th ng đ ho đó là phông ch .org ngoài c c màn hình còn ph i đưa ra các tham s c a chu t và bàn phím. GNUStep. Đ i v i h th ng thì không có s khác nhau gi a chương trình làm vi c trong ch đ đ ho và trong ch đ bình thư ng. xu ng và các thành ph n khác c a c a s . GNOME s d ng thư vi n GTK+ (bây gi là GTK2+). . . Chính thư vi n này là n n t ng c a chương trình đ ho GIMP. do đó có th ch y chương trình . CDE. T t c nh ng gì chương trình c n bi t đ làm vi c đó là nơi tìm chương trình ch X.1 ch là tương đ i. không thay th nh ng thành ph n k trên c a h th ng X Window. KDE thêm vào thư vi n các hàm đ ho QT b sung cho X–lib. Xfce4. Chương trình ch X có th thao tác v i phông ch m t cách tr c ti p. Tìm ki m chương trình ch X đư c th c hi n qua bi n môi trư ng DISPLAY ho c qua tùy ch n trên dòng l nh. mà ch m r ng và thêm vào.org có m t chương trình ch X cho ph n l n c c màn hình. Chính vì th khi c u hình X. GNOME. ho c có m t chương trình khác chuyên dùng cho vi c này (đư c g i là chương trình ch phông ch ). Chương trình cho ch đ đ ho cũng đư c ch y như các chương trình bình thư ng. t c là t dòng l nh.v. Đi u ki n duy nh t c n ph i có là chương trình ch X ph i làm vi c. Ngoài ra còn có nh ng chương trình có th làm v i c chương trình ch X và v i c terminal thông thư ng. Ví d . Ngoài ra trong GNOME còn có các thư vi n khác như Imlib cho phép m r ng các kh năng c a h th ng đ h a.Org 165 bi u tư ng. nên chúng có th ch y trên các máy tính khác nhau và trao đ i v i nhau qua m ng. Trình qu n lý màn hình c n bi t các tham s c a các thi t b này đ th c hi n công vi c c a mình. Đ c đi m r t m nh này c a h th ng X Window là m t trong nh ng khác bi t c a nó so v i giao di n đ ho c a các h đi u hành dòng Windows. Ví d các chương trình ng d ng có th ch y trên m t máy ch m nh (mainframe). Như v y là trong hình v đã b qua nh ng chương trình ng d ng c a giao th c TCP/IP. T t nhiên nh ng gì đưa ra trong hình 7. Ví d chúng ta đã nói r ng trao đ i gi a thư vi n X–lib v i chương trình ch X trong trư ng h p chung đư c th c hi n qua giao th c TCP/IP. thanh cu n lên. N u c n chương trình s t tìm đ n chương trình ch X qua TCP/IP nói chung và qua socket n i b khi chương trình ch và khách làm vi c trên cùng m t máy. .v.1 X. còn hình nh s hi n th trên màn hình máy tính cá nhân. Ngoài ra trên Linux và UNIX nói chung không có s phân bi t rõ ràng gi a các chương trình giao di n đ ho và giao di n văn b n (dòng l nh) như trong Windows.

Như b n th y giao di n đ ho trên Linux đư c t o ra theo nguyên t c môđun.v. • Fluxbox (http://www. T t c nh ng môi trư ng làm vi c đ ho này . . đ ng h . Ngoài ra cũng c n nói đ n môi trư ng làm vi c đ ho g n nh hơn và cũng chi m đư c s yêu m n c a r t nhi u ngư i dùng.org) – trình qu n lý c a s nh nh và làm vi c r t nhanh. Chính trình qu n lý c a s này đư c dùng trên nhi u b n phân ph i Linux d ng LiveCD (Linux “s ng và làm vi c” trên CD) như: Damn Small Linux. L a ch n trình qu n lý c a s nào ph thu c nhi u vào c u hình máy tính c a b n (máy “m nh” hay “y u”.org) mà chúng ta s nghiên c u sâu hơn trong chương sách ti p theo và GNOME (http://www. c c màn hình có nhi u b nh hay không). làm vi c tương đ i nhanh và cũng đư c ngư i dùng có kinh nghi m ưa chu ng. và yêu c u công vi c. Nhưng đ i v i ngư i dùng m i (và r t m i) thì đây không ph i là cách d nh t. b n đ c có th ch n b t kỳ chương trình nào trong s chúng.icewm. • fvwm2 (Free Virtual Window Manager 2)– phiên b n nâng c p c a trình qu n lý c a s fvwm cho phép s d ng các s c thái (theme) khác nhau và trình đơn đ ng. Nhưng t t c chúng đ u s d ng cùng m t ti n ích đ ho cơ s c a X Window. v.org) – m t trình qu n lý c a s g n nh khác. M t đ c đi m thú v c a WindowMaker đó là các trình nh applet th c hi n nhi u ch c năng khác nhau: theo dõi h th ng. Trang ch c a FVWM và FVWM2 n m t i đ a ch http: //fvwm. có r t nhi u tùy ch n c u hình đ b n có th thay đ i.org) – trình qu n lý c a s đ p nh t hi n nay.windowmaker.org). R t may là không nh t thi t ph i ch n cách này.xfce.kde. theo dõi m ng. • WindowMaker (http://www. Xin đưa ra đây m t vài ví d trình qu n lý c a s thư ng dùng: • IceWM (http://www.org). • enlightment (http://www.166 ch X b ng câu l nh: [user]$ X Giao di n đ ho Trình qu n lý c a s thì có r t nhi u.gnome. N i ti ng nh t trong s các môi trư ng đ ho này c n k đ n KDE (http://www. Như v y là b n đ c đã bi t đư c giao di n đ ho trên Linux đư c t o ra t nh ng thành ph n gì.org) – trình qu n lý c a s g n nh nhi u màu s c và m m d o trong c u hình k th a c a AfterStep.enlightment. Insert. và có th t xây d ng nhi u “ki u” giao di n đ ho t các thành ph n khác nhau. đó là Xfce4 (http://www. N u mu n và có s h tr thì b n có th s d ng nh ng trình nh applet này trong các trình qu n lý c a s khác như Fluxbox. vì đã có trên t t c các b n phân ph i l n các môi trư ng làm vi c đ ho .org/. . Các trình qu n lý c a s khác nhau có th cho ra d ng c a s khác nhau b ng cách s d ng các khung và trình đơn c a s khác nhau.fluxbox. Trình qu n lý c a s này đang đư c r t nhi u ngư i dùng có kinh nghi m ưa chu ng. đó là chương trình ch X.

có nghĩa là chương trình ng d ng t do.org) có nhi u kh năng m nh trong vi c truy c p đ n các t p tin. Fedora Core. Phiên b n 4.2 M t chút v h th ng hình nh c a máy tính Như b n đ c đã hi u khi th y đ u đ c a ph n này. Trong các phiên b n m i c a KDE còn có thêm trình qu n lý t p tin và cũng là trình duy t web Konqueror (http://konqueror. GNOME đư c xây d ng d a trên thư vi n các hàm đ ho GTK+ (bây gi là GTK2+. T t nhiên đi u này không có nghĩa là t t c các thành ph n c a môi trư ng KDE là do m t công ty nào đó vi t ra và phát tri n. kh năng duy t web cũng không thua kém các trình duy t khác như Internet Explorer. Các b n phân ph i Linux m i hi n nay đã cho phép cài đ t và c u hình giao di n đ ho m t cách d dàng hơn r t nhi u so v i trư c đây. trong s đó c n k đ n trình qu n lý t p tin Thunar và các m r ng (plugin) c a nó. th nào là t n s . . do đó càng d dàng hơn (ho c khó khăn hơn cho ai đó?) cho b n đ c trong khi s d ng.kde. mà nhi u nhà l p trình cùng s d ng m t cách m t ý tư ng phát tri n chung đ t o ra các ng d ng khác nhau. Chương trình cài đ t c a Debian Linux. đây không ph i là hư ng d n chi ti t dành cho các nhà chuyên môn. B ng thư vi n này các nhà phát tri n KDE đã vi t ra trình qu n lý c a s riêng – kwm.v. V n đ này x y ra trư c đây là do thư vi n Qt thu c v công ty thương m i. d ng màn hình và t đ ng ch n các tham s (đ phân gi i. mà ch là nh ng ki n th c cơ b n v h th ng hình nh c a máy tính đ giúp ngư i dùng m i và r t m i hi u đư c cách làm vi c c a h th ng hình nh.qt. trình qu n lý t p tin kfm. v. . 7. Nhưng công ty Troll Tech đã đưa ra thông báo cho phép dùng thư vi n này vĩnh vi n mi n phí đ phát tri n các ng d ng mã ngu n m .com).4 M t môi trư ng làm vi c đ ho có cùng đ ng c p v i KDE đó là GNOME (GNU Network Object Model Environment).xfce. đ phân gi i màn hình. GNOME đư c phát tri n trong khuôn kh c a d án GNU. đã có kh năng t đ ng xác đ nh d ng c c hình. 4 . Cách đây m t th i gian KDE đã đư c công nh n là ph n m m t do. Đ u tiên chúng ta c n bi t m t chút v công vi c c a h th ng hình nh c a máy tính. Tuy nhiên tôi xin đưa ra đây m t vài l i khuyên khi c u hình X Window vì r t có th b n đ c s g p v n đ nào đó.org). t n s c p nh t) thích h p. openSUSE Linux.2 M t chút v h th ng hình nh c a máy tính 167 đ u đã có h tr ti ng Vi t t t (ho c còn chưa t t). Ngoài ra Konqueror còn cho phép xem tr c ti p các t p tin có đ nh d ng (“ph n m r ng”) đã bi t. Còn có nhi u môi trư ng làm vi c đ ho khác nhưng chưa đ t đư c m c đ phát tri n m nh như KDE và GNOME. Trong s chúng c n nói đ n Xfce4 (http://www. N n t ng c a môi trư ng làm vi c đ ho KDE (K Desktop Enviroment) là thư vi n các hàm đ ho m r ng Qt c a công ty Troll Tech (http://www. ví d chương trình cài đ t xác đ nh d ng màn hình không đúng và do đó dùng nh ng tham s không thích h p. phiên b n 2 c a thư vi n GTK). trung tâm đi u khi n KDE và r t nhi u thành ph n khác bao g m c gói chương trình ng d ng cho văn phòng KOffice.4 c a Xfce4 h a h n nhi u thay đ i l n.7. K t qu thu đư c đó là m t b đ y đ các chương trình ng d ng cho phép gi i quy t t t c các nhu c u đi u khi n máy tính và làm vi c c a ngư i dùng.

đ có th c u hình đúng chương trình ch X. s dòng trên màn hình (đ phân gi i theo chi u d c) và cư ng đ (intensity) c a m i màu (trong s ba màu chính) trên t ng đi m. Như b n đ c bi t.168 Giao di n đ ho v. T n s này đư c g i là DCF (“Dot Clock Frequency” – t n s làm vi c c a c c hình). Đi m đư c t o ra nh các chu i electron và các đi m n m d ng dòng n m ngang. Nhưng cũng không th đưa ra m t t n s c p nh t màn hình quá l n. đ có th ch n các tham s thích h p trong khi c u hình. Ngoài ra đ t o ra hình nh s c nét trên màn hình. T n s đ ng b ngang. Tiêu chu n VESA khuyên ch n giá tr này l n hơn ho c b ng 72Hz. vì khi đó s gi m m c đ nh p nháy c a màn hình. Còn có m t t n s quan tr ng khác n a. có đơn v là KHz (1kilôhéc = 1000 héc) và nh n giá tr trong kho ng t 31 đ n 135 KHz. giá tr c a VSF n m trong kho ng 50 – 180 Hz. C n nói thêm t n s c p nh t màn hình b ng t n . HSF. hình nh trên màn hình đư c t o ra t các đi m riêng bi t. sang ph i. C n ph i bi t t n s t o ra hai tín hi u này. C c hình chuy n t i màn hình 3 tín hi u: tín hi u hình (RGB). VS). Khi có tín hi u đ ng b dòng (theo chi u ngang) tia electron s đư c chuy n t cu i m i dòng t i đ u dòng ti p theo. Giá tr này càng cao bao nhiêu thì m t c a ngư i dùng càng ít m i m t b y nhiêu trong khi làm vi c v i máy tính. có nghĩa là b n có th ch n các t n s d c và ngang t m t vùng các giá tr cho phép nào đó. đ ng b dòng (HS) và đ ng b nh (c t. Đi u khi n màn hình có nghĩa là đưa ra s đi m trên m t dòng (đ phân gi i theo chi u ngang). . Không nên ch n t n s c p nh t màn hình nh hơn 60Hz. Màn hình th c hi n hai công vi c riêng bi t: “tr i” các chu i (tia) electron và chi u sáng các đi m riêng bi t đ t o ra hình nh. M t tham s cũng quan tr ng n a đó là t n s c p nh t màn hình SRR (Screen Refresh Rate). khi đó đèn huỳnh quang s nh p nháy r t m nh. vì t n s này không th l n hơn giá tr c a phân s : DCF (s đi m trên dòng) * (s c t trên màn hình) t c là có s ph thu c v i đ phân gi i (resolution) c a màn hình. đó là s đi m có th hi n th trên màn hình trong m t giây. t cu i màn hình lên đ u màn hình. Nh ng màn hình m i thư ng là màn hình có nhi u t n s hay còn nói là có gi i t n s r ng.v. Trên th c t t n s c p nh t còn nh hơn n a vì còn m t th i gian di chuy n các tia electron t dòng này sang dòng khác. Ch c năng đi u khi n màn hình là do c c hình th c hi n. H th ng hình nh c a máy tính bao g m c c hình (video card) và màn hình (monitor). . xu ng th p hơn m t chút so v i hình nh (t o ra 4 dòng và c t t i xung quanh hình nh). Giá tr t n s đ ng b ngang và d c này nh t đ nh có trong tài li u đi kèm v i màn hình. chúng ta s ch xem xét trư ng h p màn hình ng đi n t (CRT) mà không xem xét màn hình tinh th l ng (LCD). T t nhiên t t nh t là ch n giá tr l n nh t trong s có th dùng. tia electron còn di chuy n quá sang trái. nhưng hãy c n th n vì n u ch n giá tr cao quá m c thì có th làm h ng màn hình. Tia electron di chuy n qua màn hình theo m t v n t c có h n do b vi x lý c a c c hình xác đ nh. T n s đ ng b d c thư ng kí hi u là VSF và có đơn v là Hz (Héc). tính theo s tín hi u trong m t giây. lên cao. còn khi có tín hi u đ ng b nh (theo chi u d c) thì s chuy n tia electron t góc dư i bên ph i v góc trên bên trái. M t s màn hình nh t là màn hình r ti n có th ch có m t vài giá tr t n s cho phép.

Chúng ta s bi t đư c cách chuy n ch đ kh i đ ng trong m t vài chương t i. N u b n rơi vào tình hu ng th nh t trong quá trình kh i đ ng máy. do đó tham s quy t đ nh đây là dung lư ng b nh . T t c nh ng c c hình m i đáp ng đư c (th m chí còn vư t quá) yêu c u này. t c là 8 byte cho m i đi m. n u b n đ c mu n ch n đ phân gi i màn hình 1280 x 1024 và có 32 tri u màu cho m i đi m. Như v y. Cư ng đ c a m i màu này l i đư c xác đ nh b i m c đ c a tín hi u trong tia tương ng. S lư ng màu có th dùng cho m i đi m đư c gi i h n b i dung lư ng b nh c c hình cũng như s m c đ tín hi u mà c c hình có th t o ra cho m i tia electron. ho c không th vào ch đ đ ho . byte) ≥ (S * (s byte trên m t đi m) đi m trên dòng) * (s c t trên màn hình) Ví d .org. Chương này coi như b n đã cài đ t X. N u b n không hài lòng v i hình nh c a giao di n đ ho . Công th c xác đ nh gi i h n đ phân gi i và s lư ng màu trên hình nh r t đơn gi n: (Dung lư ng b nh . ho c không hài lòng v i nh ng gì mình th y trên màn hình giao di n đ ho . B nh này n m trên c c hình nhưng thu c v không gian b nh chung c a c máy tính. Cách cài đ t chương trình s có trong chương khác dành riêng cho ph n cài đ t chương . thì v n có th s d ng m t câu l nh và chương trình c a Linux đ c u hình l i chương trình ch X. N u có m t c c hình cũ v i dung lư ng b nh ít hơn thì c n ph i ch n đ phân gi i nh hơn ho c ch n s lư ng màu ít hơn. Công vi c này là do m t b ph n trên c c hình đ m nhi m. thì c n có m t c c hình v i dung lư ng b nh ít nh t là 1280 ∗ 1024 ∗ 4 = 10485760 byte (10Mb). t n s đ ng b d c VSF và t n s làm vi c c a c c hình DCF xác đ nh giá tr gi i h n (l n nh t) c a đ phân gi i.3 C u hình chương trình ch X 169 s đ ng b d c (SRR = VSF). Tôi nghĩ r ng b n có th t l a ch n m t đ phân gi i và s lư ng màu thích h p cho máy tính c a mình. và t t c nh ng t p tin (chương trình) nói đ n phía sau đã có trên đĩa. đó là “b chuy n đ i s – tương t ”. Hình nh đư c lưu trong b nh d ng s và s chuy n đ i hình nh v d ng tín hi u “tương t ” (analog) RGB là m t trong nh ng công vi c chính c a c c hình. thì hãy ch n kh i đ ng vào ch đ m t ngư i dùng đ có kh năng thay đ i c u hình X. Còn có m t gi i h n n a ph thu c vào dung lư ng b nh c a c c hình – s lư ng màu c a hình nh. Hình nh s đưa ra màn hình đư c t o ra trong b nh c a c c hình. xanh lá cây (Green) và xanh da tr i (Blue) – RGB. t c là c u hình giao di n c a Linux. Trên các màn hình màu.3 C u hình chương trình ch X Chúng ta s xem xét trư ng h p sau khi cài đ t Linux b n không th chuy n vào ch đ đ ho (r t hi m khi x y ra v i các b n phân ph i Linux m i).7. Màu c a đi m đó đư c xác đ nh b i s pha tr n c a ba màu cơ b n: đ (Red).org. 7. m i đi m đư c chi u sáng đ ng th i b i 3 tia electron. nhưng v n có th truy c p t i máy tính b ng ch đ văn b n (giao di n dòng l nh). Còn bây gi chúng ta s xem xét ph n th c hành c a nh ng lý thuy t đã đưa ra. N u không thì đ u tiên b n ph i cài đ t gói chương trình X. Nhưng thông thư ng c c hình có th t o ra m t s lư ng m c đ tín hi u đ đ hi n th hình nh.

C n xác đ nh d ng chíp đ ch n môđun đúng cho c c hình. • Dung lư ng b nh c a c c hình. s d ng Knoppix): t t c nh ng thông tin b n c n đã có trong tài li u đi kèm v i máy tính.3. • D ng c a b x lý trên c c hình (chíp). B n có th tìm th y script này trên m ng Internet. Cách d dàng nh t cho ngư i dùng m i là khi trên máy đã có m t h đi u hành Windows. Sau khi kh i đ ng Knoppix thành công hãy sao chép t p tin c u hình chương trình ch X c a Knoppix (thư ng n m t i /etc/X11/xorg. chíp c a hãng Nvidia thư ng c n n p môđun nv.org/licenses/by/2. Ví d . Hai tham s này là quan tr ng. ví d bash script mkxf86config do các nhà phát tri n Gentoo vi t ra.5 (http://creativecommons. Vì th c n ph i c u hình chương trình ch X đ s d ng nh ng thi t b này. Làm vi c trong giao di n đ ho mà không có chu t thì không thu n ti n chút nào.conf lên đĩa m m ho c flash đ sau này có th đ c l i. Ngoài ra có nh ng chương trình chuyên dùng cho vi c l y các d li u c n thi t k trên. Tác gi không ch u trách nhi m v nh ng gì s x y ra. d dàng nh t là trên trang web c a nhà s n xu t. Hãy c n th n trong khi làm vi c! 7. Nh ng thông tin b n c n có trong Trình qu n lý các thi t b . N u trên máy c a b n chưa có b t kỳ h đi u hành nào thì hãy s d ng m t h đi u hành Linux LiveCD (ch y th ng t CD) có kh năng nh n d ng ph n c ng t t như Knoppix. Thư ng l y t tài li u đi kèm v i chúng. . • Kho ng t n s đ ng b ngang và d c cho phép dùng c a màn hình.170 Giao di n đ ho trình. Có nhi u cách đ l y nh ng thông tin này. n u không có tài li u thì b n c n tìm nh ng thông tin này trên Internet. Nhưng xin b n hãy luôn nh là cu n sách b n đang đ c s d ng b n quy n Creative Commons Public License 2. • D ng chu t và bàn phím.1 Thu th p thông tin c n thi t Đ có th c u hình b n c n m t vài d li u sau: • Tên c a hãng s n xu t c c hình và màn hình. Cách ch y chương trình này không thu c vào ph m vi c a cu n sách này vì chúng ta đang nói v h đi u hành Linux. và n u không bàn phím thì càng không th làm vi c v i máy tính nói chung. ho c đơn gi n là giúp b n hi u hơn v giao di n này và cách c u hình nó n u b n đã có m t h th ng X Window làm vi c t t. n u không có thì cũng có th xem tr c ti p trên thi t b . B n có th tìm th y thông tin trong b t kỳ cu n sách nào nói v h đi u hành Windows. Tuy nhiên tôi hy v ng là các b n s không ph i s d ng đ n nh ng ti n ích này cũng như nh ng phương án k trên (s d ng h đi u hành khác. 5/).org (c u trúc c a t p tin này) chúng ta s xem xét ngay dư i đây. V cách đ c thông tin t t p tin c u hình X. Hy v ng r ng nh ng thông tin dư i đây giúp b n c u hình thành công giao di n đ ho . L y t tài li u đi kèm v i màn hình.

Trên th c t theo tôi th y thì hai chương trình này không có gì khác nhau.3 C u hình chương trình ch X 171 7.org riêng sau khi cài đ t Linux. ch có đi u xorgconfig sau khi hoàn thành công vi c s t o ra xorg. m i b n phân ph i hi n đ i có m t công c c u hình riêng c a mình.org chương trình này đã đư c thay th b ng xorgconfig. ti n ích chuyên dùng cho vi c này.7. Trong X. N u không mu n ti p t c thì hãy nh n <Ctrl>+<C> đ thoát ra.2 C u trúc c a t p tin c u hình X T p tin c u hình chương trình ch X thư ng n m t i /etc/X11/xorg. t c là ch ch y trên n n m t máy ch X đã ch y nào đó (hình 7. Cũng không c n ph i t o t p tin xorg. . Hãy s d ng nh ng chương trình này. N u vì nguyên nhân nào đó b n cài đ t X. N u không th y t p tin này thì chương trình ch X s dùng c u hình chung c a toàn b h th ng n m trong thư m c /etc như đã nói trên (n u có).conf ch không ph i XF86Config-4 như trư ng h p xf86config.3. Xin đ ng quên câu l nh Xorg khác v i câu l nh xorg! Như đã nói t trư c trên Linux ch thư ng và ch hoa có s khác nhau rõ ràng. Trên dòng l nh hãy ch y: [root]# xorgconfig r i tr l i nh ng câu h i mà chương trình này đ t ra. đó là xorgcfg. đôi khi r t m nh.conf.2). Ví d b n phân ph i OpenSUSE có sax2. T p tin c u hình X ch là m t t p tin văn b n (text file) bình thư ng. Ch c n ch y câu l nh sau (hãy chú ý là c n có quy n ngư i dùng root: [root]# Xorg -configure Câu l nh này s làm vi c m t cách im l ng. Nhưng chương trình là ng d ng đ ho . Tuy nhiên. sau khi hoàn thành nó s t o ra t p tin xorg. Ngoài ra. Khi kh i đ ng và n u không ch rõ t p tin c u hình trên dòng l nh thì chương trình ch X đ u tiên s tìm t p tin c u hình t i thư m c c a ngư i dùng.conf t đ u. Chúng s giúp b n ti t ki m đư c nhi u th i gian. Đ t o ra t p tin c u hình X m t cách t đ ng hãy s d ng chương trình Xorg v i tùy ch n -configure. Còn m t ti n ích khác có th dùng đ c u hình máy ch X. do đó có th s d ng b t kỳ trình so n th o văn b n nào đ thay đ i nó. Hãy đ c các trang hư ng d n s d ng man tương ng xorgconfig(1) và xorgcfg(1) đ bi t thêm chi ti t.conf. ho c đơn gi n là mu n ki m soát quá trình này. Tuy nhiên r t có th b n s mu n t t o cho mình m t t p tin c u hình riêng. ti n ích chính dùng đ t t o m t t p tin c u hình (XF86Config-4) là chương trình xf86config (đôi khi xf86cfg). t c là t i ∼/xorg. Và đây cũng chính là cách các nhà qu n tr h th ng có kinh nghi m s d ng đ c u hình giao di n đ ho . Trong XFree86 phiên b n th 4. do đó không có ích trong trư ng h p b n chưa có m t c u hình X nào. thì hãy ch y m t trong nh ng chương trình cho phép b n t o ra t p tin này.conf và đ t t p tin này vào thư m c /etc/X11. N u trong khi cài đ t b n có ch n cài đ t giao di n đ ho X thì trên máy đã có t p tin ch a c u hình X đúng (và có th không). và chúng ta s s d ng chúng trong th i gian đ u m i làm quen v i Linux. có nh ng chương trình.

172 Giao di n đ ho Hình 7.org qua xorgcfg B ng m t trong nh ng công c trên b n đã t o ra đư c t p tin c u hình xorg.conf có trên máy c a tôi sau khi cài đ t openSUSE Linux 10.conf.berlios. 2005 Contact: SaX-User list <https://lists.2: C u hình X. Dư i đây là ví d m t t p tin xorg. Chúng ta s xem t p tin này trông như th nào (có nghĩa là dùng câu l nh xem t p tin more ho c less ho c dùng m t chương trình so n th o văn b n như vim đ m nó).de/mailman/listinfo/sax-users> Automatically generated by [ISaX] (7.1: # # # # # Version: 7.de>.1) Section "Files" InputDevices "/dev/gpmdata" InputDevices "/dev/input/mice" FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc:unscaled" FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local" FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi:unscaled" FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi:unscaled" FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1" FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/URW" FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype" FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/uni:unscaled" FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID" FontPath "/opt/kde3/share/fonts" FontPath "/usr/local/share/fonts" EndSection .1 Contact: Marcus Schaefer <sax@suse.

43 1024 1096 1208 1392 768 769 772 821 Modeline "800x600" 97.57 1024 1096 1208 1392 768 769 772 821 Modeline "1024x768" 131.59 800 856 944 1088 600 601 604 650 Modeline "800x600" 96.7.3 C u hình chương trình ch X Section "ServerFlags" Option "AllowMouseOpenFail" "on" EndSection Section "Module" Load "dbe" Load "type1" Load "freetype" Load "extmod" Load "glx" Load "v4l" EndSection Section "InputDevice" Driver "kbd" Identifier "Keyboard[0]" Option "Protocol" "Standard" Option "XkbLayout" "us" Option "XkbModel" "pc104" Option "XkbRules" "xfree86" EndSection Section "InputDevice" Driver "mouse" Identifier "Mouse[1]" Option "Buttons" "10" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "Name" "Logitech USB Receiver" Option "Protocol" "explorerps/2" Option "Vendor" "Sysp" Option "ZAxisMapping" "4 5" EndSection Section "Monitor" DisplaySize 345 259 HorizSync 30-96 Identifier "Monitor[0]" ModelName "SYNCMASTER 757NF(T)/707NF/700NF" Option "DPMS" VendorName "SAMSUNG" VertRefresh 50-160 UseModes "Modes[0]" EndSection 173 Section "Modes" Identifier "Modes[0]" Modeline "1280x1024" 167.41 1024 1104 1216 1408 768 769 772 822 Modeline "1024x768" 132.41 1280 1376 1512 1744 1024 1025 1028 1077 Modeline "1024x768" 135.89 800 856 944 1088 600 601 604 650 Modeline "800x600" 96.18 800 856 944 1088 600 601 604 650 EndSection .32 1280 1376 1512 1744 1024 1025 1028 1078 Modeline "1280x1024" 165.29 1280 1376 1512 1744 1024 1025 1028 1077 Modeline "1280x1024" 163.

174 Section "Screen" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Depth 15 Modes "1280x1024" "1024x768" EndSubSection SubSection "Display" Depth 16 Modes "1280x1024" "1024x768" EndSubSection SubSection "Display" Depth 24 Modes "1280x1024" "1024x768" EndSubSection SubSection "Display" Depth 8 Modes "1280x1024" "1024x768" EndSubSection Device "Device[0]" Identifier "Screen[0]" Monitor "Monitor[0]" EndSection Giao di n đ ho "800x600" "800x600" "800x600" "800x600" Section "Device" BoardName "GeForce4 MX 440 with AGP8X" BusID "1:0:0" Driver "nvidia" Identifier "Device[0]" VendorName "NVidia" EndSection Section "ServerLayout" Identifier "Layout[all]" InputDevice "Keyboard[0]" "CoreKeyboard" InputDevice "Mouse[1]" "CorePointer" Option "Clone" "off" Option "Xinerama" "off" Screen "Screen[0]" EndSection Section "DRI" Group Mode EndSection "video" 0660 Section "Extensions" EndSection C n ph i nói r ng nh ng thông tin mà chương trình cài đ t c a openSUSE dò tìm ra là chính xác. Nh ng dòng đ u tiên thư ng là nh ng dòng chú thích không có nh hư ng gì đ n chương trình. T p tin xorg. Nh ng dòng này có ký t đ u tiên là # và m t kho ng tr ng sau ký t này. m i ph n có c u trúc như sau: . Có th b n đ c đã nh n th y là trên Linux nh ng t p tin c u hình có c u trúc tương t như nhau.conf bao g m m t vài ph n nh hơn.

Như v y. t c là chương trình ch X b t đ u đ c t p tin c u hình xorg. Cũng có th g p hai ph n ho c nhi u hơn có cùng m t d ng (Ví d Screen). • InputDevice – mô t các thi t b nh p vào. • DRI – c u hình DRI. • ServerFlags – tùy ch n c a chương trình ch .conf t đây.7. • Device – mô t c c hình (video card). Trong t p tin c u hình có th có các ph n sau (không nh t thi t ph i có t t c chúng): • Files – đư ng d n đ n các t p tin. • ServerLayout – c u hình chung. tuy nhiên khi đó chúng ph i có tên riêng không trùng nhau. Ph n ServerLayout có ưu tiên cao nh t.3 C u hình chương trình ch X Section "tên_c a_ph n_này" SectionEntry1 SectionEntry2 SectionEntry3 EndSection 175 Các ph n có th n m trong t p tin c u hình theo th t b t kỳ. chúng đư c xác đ nh trong các ph n InputDevice. Trong ph n ServerLayout ph i có các dòng ch đ n các ph n c a thi t b v a nói đ n. ph n ServerLayout ph i ch a ít nh t nh ng dòng sau: Section "ServerLayout" Identifier "Layout[all]" InputDevice "Keyboard[0]" "CoreKeyboard" InputDevice "Mouse[1]" "CorePointer" Screen "Screen[0]" EndSection . Thi t b nh p vào thư ng là bàn phím và chu t. Thi t b ra g m các thành ph n riêng bi t là c c hình và màn hình thư ng đư c nhóm l i v i nhau trong ph n Screen. • Modes – mô t các ch đ hình nh. • Monitor – mô t màn hình. • Screen – c u hình màn hình. m i ph n cho m t thi t b . Ph n này xác đ nh nh ng thi t b vào/ra (input/output) nào s đư c s d ng trong giao di n đ ho X. • Vendor – c u hình cho các thi t b c a các nhà s n xu t c th nào đó. • Extensions – ph n c u hình m r ng. • Module – các môđun n p t đ ng.

Giá tr này càng cao thì s lư ng màu có th hi n th càng l n và hình nh càng đ p. đó là: color depth Đ sâu màu màn hình thư ng tính theo bit và thư ng nh n các giá tr 8. Ph n Screen còn có th ch a m t vài ph n con (Subsection) Display tương ng v i m t giá tr “đ sâu màu”5 màn hình. ngư i dùng c n đ t nh ng ch đ hi n th mu n dùng v i đ sâu màu tương ng. Như v y. Đ sâu màu m c đ nh n m trên dòng DefaultDepth. xác đ nh trong ph n Monitor. Ph n Monitor xác đ nh tham s c a màn hình cũng có hai tùy ch n (hai dòng) quan tr ng. Các ch đ đư c li t kê theo tên l y t ph n Modes. tên này n m ngay sau t Modeline.6 Trong m i ph n con. Máy ch X s s d ng ch đ đ u tiên n m trong danh sách theo m c đ nh. 16. trong đó phím <+> và phím <–> n m trên bàn phím s . "800x600". 15. đ ng th i đưa ra các ch đ làm vi c c a màn hình (đ phân gi i và s lư ng màu). đ i v i ngư i dùng thì ý nghĩa c a ch đ hi n th trùng v i đ phân gi i c a màn hình. "1280x1024". ví d . 6 5 . 24.176 Giao di n đ ho Ph n Screen xác đ nh màn hình và c c hình s d ng. t c là GeForce4 MX 440 with AGP8X đư c xác đ nh trong ph n Device. Đ chuy n sang s d ng nh ng ch đ khác hãy th nh n các t h p phím <Ctrl>+<Alt>+<+> và <Ctrl>+<Alt>+<–>. Tuy nhiên c c màn hình và b n thân màn hình ph i đ t t đ có th h tr nh ng giá tr đ sâu màu l n. và màn hình đư c s d ng có tên Screen[0] (SAMSUNG SYNCMASTER 757NF(T)/707NF/700NF). ph n này cho bi t c c màn hình đư c dùng là thi t b có tên Device[0]. "1024x768". Ph n này có d ng như sau: Section "Screen" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Depth 15 Modes "1280x1024" "1024x768" EndSubSection SubSection "Display" Depth 16 Modes "1280x1024" "1024x768" EndSubSection SubSection "Display" Depth 24 Modes "1280x1024" "1024x768" EndSubSection SubSection "Display" Depth 8 Modes "1280x1024" "1024x768" EndSubSection Device "Device[0]" Identifier "Screen[0]" Monitor "Monitor[0]" EndSection "800x600" "800x600" "800x600" "800x600" Như b n th y.

90 124. do đó lúc này không c n thi t ph i tìm hi u sâu và c u hình k cho ph n này. Trong trư ng h p c a tôi là explorerps/2. N u mu n đ t m t s c th nào đó thay cho nh ng kho ng thì có th s a thành: HorizSync VertRefresh ho c: HorizSync VertRefresh 80. Chúng ta s quay tr l i v i ti ng Vi t trong m t chương sau. Trên máy c a tôi dòng này có d ng: Driver "nvidia" T c là tôi s d ng c c màn hình v i chip c a hãng NVIDIA và đã cài đ t driver l y v t trang Web c a hãng này. 138 80 100 n u mu n có thêm hai l a ch n ho c nhi u hơn. thì tham s Protocol s có giá tr là PS/2 ho c m t t dài hơn k t thúc b ng PS/2.3 C u hình chương trình ch X HorizSync VertRefresh 30-96 50-160 177 xác đ nh t n s c p nh t ngang (HorizSync) và d c (VertRefresh). thay đ i các thu c tính c a bàn phím như t c đ l p l i (repeat rate). Các môi trư ng làm vi c như KDE. Trong ph n InputDevice tương ng v i chu t hãy chú ý đ n 3 dòng (tùy ch n) sau: Option Option Option "ZAxisMapping" "4 5" "Protocol" "PS/2" "Device" "/dev/input/mice" N u không có tuỳ ch n ZAxisMapping v i giá tr 4 5. Driver g c c a X. C n ph i xem xét tài li u c a màn hình đ đưa ra nh ng giá tr chính xác. 50–160. do đó tùy ch n Option "XkbModel" "pc104" làm vi c trong đa s trư ng h p. N u chu t đư c k t n i vào m t c ng dành riêng cho nó. Trong ph n này quan tr ng nh t là dòng ch ra driver.org cho các c c màn hình nvidia có tên ng n hơn — nv. GNOME. Tùy ch n Protocol xác đ nh giao th c “liên l c” v i chu t. đ gõ ti ng Vi t thì t t nh t là s d ng m t chương trình chuyên d ng như xvnkb.7. Ph n ti p theo là Device mô t c c màn hình c a b n. thì chúng ta s không dùng đư c nút bánh xe c a chu t đ kéo lên kéo xu ng các trang Web. Cũng nói luôn. đây t n s c p nh t ngang và d c có th n m tương ng trong kho ng 30–96. N u không có tài li u này thì hãy tìm ki m trên CD đi kèm ho c trên trang Web c a nhà s n xu t. x-unikey ho c scim. Nh ng . Hai ph n InputDevice xác đ nh chu t và bàn phím. Hi n nay ph bi n các bàn phím có 104 phím và Linux h tr t t các bàn phím này. đ t l i giá tr c a các phím. Xfce đ u có các công c đ l a ch n ki u bàn phím. T n s c p nh t màn hình theo chi u ngang HorizSync tính theo KHz còn t n s c p nh t d c VertRefresh tính theo Hz.

Đây không ph i là l i nghiêm tr ng đ ph i d ng làm vi c. có nhi u cách đ t o ra xorg. Bây gi hãy th ch y giao di n đ ho b ng câu l nh X (vi t hoa). Đ th c hi n công vi c ki m tra ch c n dùng câu l nh: Thư m c phông ch ph i có t p tin fonts. Câu l nh file fonts. Không c n gi i thích ch c b n cũng đã nh n ra là tùy ch n Device xác đ nh tên t p tin thi t b c a chu t.dir cho bi t fonts.3. b n s th y m t con tr chu t hình ch X gi a màn hình và có th b qua nh ng dòng dư i đây. nhưng ngư i dùng c n bi t đ gi i quy t nh ng trư ng h p như không tìm th y phông ch mong mu n. T t hơn h t là ki m tra t p tin c u hình xorg. N u chu t m i đư c s n xu t thì còn có th dùng giá tr Auto (t đ ng xác đ nh) đây.178 Giao di n đ ho giao th c còn l i s d ng cho chu t k t n i qua c ng ti p n i (c ng COM). do đó hãy nh nó. Sau khi t o t p tin xorg.conf. Đây là thư m c tiêu chu n (chuyên dùng) cho nh ng c u hình có liên quan đ n máy ch X. ph n Files c a t p tin xorg. Tuy nhiên đ ng v i vàng s d ng t h p phím <Ctrl>+<Alt>+<Backspace>. thì nó s đưa ra c nh báo. Tuy nhiên trư c khi thêm m t thư m c phông ch m i c n ki m tra l i xem thư m c này có t n t i không và có ph i là thư m c phông ch không7 . Có m t vài cách đưa ra nh ng thư m c này.conf đã t o ra xem có nh ng l i nguy hi m nào không. ho c màn hình nh p nháy.conf thông thư ng s n m trong thư m c /etc/X11. t c là c u hình v a t o có v n đ . hãy nh n t h p phím <Ctrl>+<Alt>+<Backspace> đ quay v ch đ văn b n. do đó không nên th c u hình X.dir ch là m t t p tin văn b n thông thư ng nhưng không nên t s a đ i nó. T h p phím này s giúp b n d ng ch y máy ch X trong nh ng trư ng h p có v n đ . Có kh năng nh ng tham s không đúng s làm h ng màn hình c a b n ho c d n đ n nh ng h u qu không lư ng trư c. N u th y m t màn hình màu đen. vì r t có th c n m t chút th i gian đ chuy n vào giao di n đ ho . ví d khi máy ch X không tr l i (không làm vi c). N u khi ch y máy ch X không tìm th y m t thư m c phông ch nào đó trong ph n Files.dir thư ng do câu l nh mkfontdir tr c ti p ho c dán ti p t o ra. do đó c n ph i có liên k t m m này ho c có th th ch y th ng: [user]$ Xorg N u thành công. b ng câu l nh: Như đã nói [root]# Xorg -configure đ t o m t cách t đ ng ho c [root]# xorgconfig đ có th ki m soát quá trình này. Xin chú ý đây ch là liên k t m m đ n chương trình máy ch Xorg8 . 7.conf thư ng n m đ u t p tin này và xác đ nh đư ng d n đ n các thư m c phông ch .conf trên.org b ng cách đã k trên tr khi b n ch c ch n là mình đúng. Hãy dùng chương trình v a nh c t i đ làm vi c này 8 B n có th ki m tra l i đi u này b ng câu l nh ls -l 7 . Cu i cùng.3 Th c u hình /etc/X11/xorg.

tên c a h đi u hành. (NI) not implemented. N u không ch ra t p tin xprobe.log) và tên c a t p tin c u hình đư c s d ng: (==) Log file: "/var/log/Xorg.log này chúng ta còn th y l i gi i thích cho nh ng ký hi u s d ng dư i cũng như trong t p tin b n ghi Xorg.7.conf" Trong t p tin xprobe.org. (==) default setting.log. • (==) có nghĩa là s d ng tham s theo m c đ nh. (!!) notice.log v a t o ra.conf). nhưng trong đa s trư ng h p.log thì k t qu th s hi n ra trên màn hình. Trong t p tin này còn có m t vài dòng thông tin hi n th m i quan h gi a các ph n trong t p tin c u hình: . Trong t p tin này có r t nhi u thông tin có ích v h th ng X Window.log chúng ta s s a b ng cách thay đ i tham s tương ng trong t p tin /etc/X11/xorg. sau đó s l i th y dòng l nh c a h v và trong thư m c hi n th i s có thêm t p tin xprobe. Nhưng t m th i chúng ta s ti p t c xem xét xprobe. Time: Wed Jan 31 22:25:09 2007 (==) Using config file: "/etc/X11/xorg. (EE) error. ngày phát hành.0. • (**) có nghĩa là tham s l y t trong t p tin c u hình (ví d xorg.conf.0.log còn có nhi u thông tin hơn. (WW) warning.log". Sau khi ch y câu l nh này màn hình s nh p nháy. • (WW) — sau d u hi u này là nh ng c nh báo.org.log đ sau này có th đ c d dàng hơn. Sau đó là thông báo v nơi đ t t p tin b n ghi (thư ng là /var/log/Xorg. Dư i nh ng dòng này là thông tin v phiên b n c a X Window System.0. • (NI) — sau d u hi u này là thông báo v nh ng tham s còn chưa đư c phát tri n trong X. • (!!) — sau d u hi u này là nh ng chú ý. (??) unknown.log: Markers: (--) probed. phiên b n nhân Linux và m t vài thông tin khác. Như v y: • (––) có nghĩa là nh ng giá tr tương ng thu đư c khi th (probe). • ?? — nh ng thông tin không rõ ngu n g c. Nh ng dòng đ u tiên cho bi t m t vài d li u v X.0. chúng ta ch c n nh ng thông tin trong xprobe.log. • (II) — sau d u hi u này là nh ng thông tin khác nhau. • (EE) — sau d u hi u này là nh ng thông báo l i.log 2>&1 179 Câu l nh này ch y máy ch X ch đ th và đưa k t qu th đó vào t p tin xprobe. (II) informational. C n nói r ng trong t p tin b n ghi /var/log/Xorg. (**) from config file. (++) from command line. L i và c nh báo tìm th y trong xprobe. • (++) có nghĩa là tham s l y t dòng l nh ch y máy ch X.3 C u hình chương trình ch X [user]$ X -probeonly -verbose 1 > xprobe.

b n c n bi t r ng. T i th i đi m này. . T t nhiên. sau khi đã đóng c a s c nh báo cho bi t các nhà phát tri n không ch u trách nhi m v vi c s d ng xvidtune gây ra. Hãy c g ng s a h t nh ng l i ((EE) tìm th y. hư ng d n. ki m tra l i b ng: [user]$ X -probeonly -verbose 1 > xprobe. Chúng ta s th y m t c a s hi n ra như trong hình 7. Ví d ch n đ phân gi i “1024x768” và đ sâu màu “16” thay vì “1600x1200” và “24”. Ti n ích này ch y trong giao di n đ ho . Do đó n u v n th y m t màn hình đen. S d ng ti n ích này b n s tìm đư c ch đ hi n th thích h p cho màn hình c a mình. và trên xterm s xu t hi n m t vài dòng thông tin: .180 (==) (**) (**) (**) (**) (**) ServerLayout "Layout[all]" |-->Screen "Screen[0]" (0) | |-->Monitor "Monitor[0]" | |-->Device "Device[0]" |-->Input Device "Keyboard[0]" |-->Input Device "Mouse[1]" Giao di n đ ho trong t p tin này r t có th chúng ta s g p nh ng c nh báo v thư m c ch a phông ch đã nói ph n trư c. không có l i tìm th y trong xprob. (WW) The directory "/usr/share/fonts/kwintv" does not exist. có d ng sau: (WW) The directory "/usr/share/fonts/local" does not exist. Nói v ch đ làm vi c c a màn hình không th không k đ n m t ti n ích nh nh ng có ích đó là xvidtune. thì hãy quay tr l i dòng l nh b ng t h p phím <Ctrl>+<Alt>+<Backspace> r i ki m tra k càng k t qu c a câu l nh: [user]$ X -probeonly -verbose 1 > xprobe. (WW) The directory "/usr/share/fonts/baekmuk" does not exist.3.log chưa b o đ m vi c ch y thành công ch đ đ ho .. N u không còn n a thì có th m nh d n ch y ch đ đ ho b ng câu l nh X như đã nói đ u ph n này. nh ng c nh báo tương t như trên không nh hư ng nhi u đ n vi c s d ng X Window. báo.log xem có còn l i nào không. Entry deleted from font path. do đó hãy ch y X b ng startx r i ch y xvidtune t m t trình l nh nào đó (ví d xterm). Entry deleted from font path.log 2>&1 Đôi khi có th th ch n m t đ phân gi i ho c đ sâu màu nh hơn. Entry deleted from font path. Entry deleted from font path. Nh ng c nh báo như v y b n s thư ng xuyên g p khi s d ng các s n ph m có liên quan đ n Linux như chương trình. (WW) The directory "/usr/share/fonts/japanese" does not exist. (WW) The directory "/usr/share/fonts/PEX" does not exist.log 2>&1 r i nhìn vào t p tin xprobe. sách. Entry deleted from font path. .

32 1280 1376 1512 1744 1024 1025 1028 1078 Chính nh ng dòng thông tin d ng này đư c s d ng trên các dòng Modline c a ph n Modes t p tin c u hình xorg. Wider— tăng kích thư c hình nh theo chi u cao.3 C u hình chương trình ch X 181 Hình 7. ví d di chuy n sang ph i. Đ ch nh hình nh trên màn hình.00 .4: Chương trình xvidtune “không ch u” ch nh hình nh . Hình 7. Num vsync: 1 hsync range 0: 30. hãy s d ng (nh n vào) nút Right (khi này các s tương ng phía trên s thay đ i).conf. và b ngang ho c gi m chúng xu ng b ng Narrower và Shorter. tôi không s d ng đư c nh ng ch c năng ch nh s a k trên và nh n đư c thông báo không th th c thi (hình 7. Model: SYNCMASTER 757NF(T)/707NF/700NF Num hsync: 1. Down — xu ng dư i. Up — lên trên.00 Nút Show cho bi t ch đ hi n th đang đư c s d ng d ng: "1280x1024" 167.4).00 vsync range 0: 50. Taller.7.3: Chương trình xvidtune Vendor: SAMSUNG.00 . r i nh n nút Apply.160.96. Tương t như v y s d ng cách nút Left — di chuy n sang trái. Trong l n ch y th xvidtune cu i cùng.

th hai. Còn bây gi chúng ta s xem xét quá trình kh i đ ng toàn b h th ng X Window và cách tác đ ng lên quá trình này. Nút Auto dùng đ chuy n gi a hai ch đ không t đ ng và t đ ng. Hai nút Next và Prev dùng đ chuy n các ch đ hi n th . đ u tiên chúng ta c n kh i đ ng máy ch X. N u vi c cài đ t và c u hình X. v s d ng b nh và s d ng tài nguyên nói chung (trình qu n lý màn hình s “ăn” m t m t ph n b nh . khi có v n đ x y ra có th b n s không bi t ph i gi i quy t như th nào ngoài vi c cài đ t l i.4 Kh i đ ng h th ng X Window Có th kh i đ ng h th ng X Window b ng nhi u cách. . Nút Fetch dùng đ yêu c u nh ng giá tr thi t l p hi n th i c a màn hình. T đ ng có nghĩa là ngư i dùng không c n nh n vào nút Apply đ có th th y nh ng thay đ i n a mà s th y chúng ngay l p t c khi có ch nh s a nào đó đư c th c hi n. và nhi u công vi c c a b n có th th c hi n trong ch đ văn b n mà b n l i ph i đ i trong khi kh i đ ng X). 7. Cách kh i đ ng này có m t vài đi m b t l i: th nh t.conf. Vì th hãy nh n t h p phím <Ctrl>+<Alt>+<Backspace> đ d ng ch y máy ch X và quay v ch đ văn b n. thì ngay sau khi kh i đ ng h đi u hành. Trong khi cài đ t h đi u hành Linux. Tuy nhiên nh ng thông tin trong ph n này s có ích khi có v n đ gì đó x y ra. Đi u này có th th c hi n b ng cách ch y th ng chương trình Xorg (ho c liên k t m m X) t thư m c /usr/bin/X11/.conf. tôi v n ch n kh i đ ng vào ch đ văn b n (b ng cách đ t giá tr initdefault b ng 3 trong t p tin /etc/inittab) và ch ch y X Window khi c n thi t. Sau khi đã ch n xong các giá tr thích h p. Xin hãy lưu ý là các phiên b n m i c a các b n phân ph i Linux có kh năng c u hình X r t t t ngay trong quá trình cài đ t.org bình thư ng. do đó hy v ng là b n s không ph i t mình ch nh s a t p tin xorg. b n s chuy n vào ch đ đ ho . Nhưng ngoài ra thì không còn có gì khác và b n không th th c hi n thêm m t thao tác nào tr di chuy n con tr b ng chu t. Đó là b i vì chưa có m t trình qu n lý c a s nào và chưa có m t chương trình khách (client) nào đư c ch y. Kh năng này có ích khi hình nh thu đư c sau khi ch nh s a không làm b n hài lòng b ng lúc đ u. Cu i cùng hãy m t p tin xorg. B n đã bi t k t qu thu đư c là m t màn hình tr ng v i con tr hình chéo n m gi a. V i nh ng thông tin gi i thi u v ng d ng xvidtune chúng ta đã k t thúc ph n c u hình chương trình ch X. Nút Test dùng đ th t m th i nh ng giá tr đã đ t ra. ki m tra l i các dòng Modeline và ghi vào đó các giá tr tương ng.182 Giao di n đ ho Thi t l p ban đ u có th ph c h i b ng nút Restore. Do đó m c dù nh ng b n phân ph i m i làm vi c r t t t phương di n ch đ đ h a. có th ngư i dùng đ ng ý v i đ ngh c a trình cài đ t t đ ng ch y h th ng này. hãy nh n nút Show r i ghi lên gi y nh ng giá tr này. gi ng như hai t h p phím <Ctrl>+<Alt>+<+> và <Ctrl>+<Alt>+<–>. và đ ng quên thêm vào đó hai giá tr t n s c p nh t màn hình Horizontal Sync và Vertical Sync n m góc ph i phía dư i c a c a s xvidtune. Làm th nào đ kh i đ ng đư c ch đ đ ho theo cách khác? Như b n đã bi t t nh ng ph n trư c. ho c đơn gi n là khi b n mu n tìm hi u và t o cho mình m t c u hình chương trình ch X riêng. Nút Show dùng đ đưa ra các giá tr như đã nói trên.

4 Kh i đ ng h th ng X Window 183 Có m t cách t t hơn (nhưng không ph i là t t nh t) đ chuy n vào ch đ đ ho là ch y câu l nh xinit. hai c a s xterm và cu i cùng ch y trình qu n lý c a s twm. cũng n m trong thư m c /usr/bin/X11 như Xorg. . ) đư c v i c a s này. thì theo m c đ nh xinit s th c hi n câu l nh sau: xterm -geometry +1+1 -n login -display :0 K t qu là ngư i dùng s th y m t màn hình tr ng không v i m t c a s trình l nh xterm duy nh t. #!/bin/sh xrdb -load $HOME/. tôi xin đưa ra dư i đây ví d m t script . thì chương trình xinit s tìm t p tin . thì m i l n chúng ta s ph i l p đi l p l i m t s câu l nh. Do đó. t c là ch y nh ng câu l nh có trong . Và b i vì chưa có trình qu n lý c a s nào đư c ch y nên b n s không th làm gì (di chuy n. Ví d . Sau đó b n s th y c a s xterm có thay đ i và đã có th di chuy n b ng cách kéo thanh trên đ u c a nó. Theo m c đ nh xinit th c hi n script X :0 t c là ch y chương trình máy ch X trên màn hình s 0. N u không có t p tin . đó là chúng ta còn chưa k đ n nh ng m t y u khác c a cách này. N u trên máy c a b n có cài các trình qu n lý c a s và môi trư ng làm vi c khác. KDE và GNOME. N u trên dòng l nh ch y xinit không ch ra chương trình khách c n ch y.xinitrc có trong thư m c c a ngư i dùng đ th c hi n t p tin này gi ng như các script khác. Xfce4. ví d fluxbox. ngư i dùng c n s d ng kh năng t o ra t p tin script . v. thì hãy th ch y m t trong các câu l nh sau: [user]$ [user]$ [user]$ [user]$ [user]$ fluxbox icewm-session xfce4-session startkde gnome-session N u d ng l i cách kh i đ ng giao di n đ ho này.xinitrc đ t đ ng hóa nh ng công vi c l p l i đ n nhàm chán này. dùng đ ch y máy ch X và ít nh t m t chương trình khách. hãy th ch y câu l nh twm ho c fvwm (m t trong hai trình qu n lý c a s này thư ng đư c cài đ t theo m c đ nh). V i m c đích h c t p. nhưng có th dùng nó đ th c hi n nh ng chương trình khác k c trình qu n lý c a s .v. thay đ i kích thư c.7. icewm.xinitrc dùng đ ch y đ ng h .Xresources xsetroot -solid gray & xclock -g 100x100-0+0 -bw 0 & xload -g 50x50-100+0 -bw 0 & xterm -g 80x24+0+0 & xterm -g 80x24+0-0 & exec twm .xinitrc đó.xinitrc. . Câu l nh xinit.

n u như chúng không k t thúc ngay l p t c. Chương trình khách này có tên g i đ c bi t là “magic client”. Script . C u trúc c a startx có th r t ph c t p và không d dàng cho ngư i dùng m i chưa quen v i ngôn ng l p trình c a Bash. Tuy nhiên m t trong nh ng chương trình này (thư ng là trình qu n lý c a s ho c trình l nh d ng xterm) ph i đư c th c hi n ch đ bình thư ng (foreground). đ cho vi c ch y script không b k t thúc.:2 Ch y máy ch X trên màn hình có s 2 và đưa t i chương trình khách xterm tham s –e widgets.184 Giao di n đ ho C n chú ý là nh ng chương trình ch y t . n u trình qu n lý c a s đư c c u hình đúng. Tên c a chương trình khách ph i b t đ u b ng d u g ch chéo (/) ho c d u ch m (. Khi ngư i dùng đóng “magic client”. n u không chương trình s coi chúng như là các tham s c n ph i thêm vào chương trình khách n m phía trư c.xinitrc s không đư c th c hi n. ngư i dùng ph i ch n m c Exit trong th c đơn c a twm. n u không s ch ch y xterm.). nên trên các b n phân ph i luôn có các script do các nhà phát tri n vi t s n đ th c hi n ch c năng này. th c hi n script . thì đ có th d ng phiên làm vi c (session) v i giao di n đ h a. nhưng n u nhìn k thì script này th c hi n 3 câu l nh chính sau: . • [user]$ xinit -e widgets -.xinitrc n u có trong thư m c c a ngư i dùng. Ví d d u hai ch m và m t ch s nào đó (:n) dùng đ ch ra m t màn hình có s th t khác 0 (theo m c đ nh). nh ng chương trình này s ngăn c n không cho ch y nh ng chương trình n m phía sau. Trên dòng l nh có th ch ra chương trình khách. Vì ngư i dùng m i thư ng không có đ kh năng đ t o ra m t t p tin script .xinitrc đ t t. Script này có m t trang hư ng d n s d ng startx(1) riêng.xinitrc ph i đư c th c hi n trong ch đ n n (background). Trong trư ng h p ngư c l i.:1 Ch y máy ch X trên màn hình s 1.xinitrc. Trong ví d trên. B ng cách này có th thêm tham s vào cho các chương trình (ví d màu n n và màu ch cho xterm) mà không c n ph i gõ l i dòng l nh t đ u. và chương trình xterm ch y theo m c đ nh s nh n đư c các tham s li t kê trên dòng l nh. T t c nh ng gì n m sau d u g ch chéo đôi (––) s đư c thêm vào dòng l nh g i chương trình ch X. Có ích đ th c u hình m i khi đã có máy ch X ch y trên màn hình m c đ nh (s 0). T ng k t m t s ví d g i chương trình xinit: • [user]$ xinit Câu l nh này s ch y máy ch X. • [user]$ xinit -geometry 80x25+0+0 -fg white -bg black Ch y máy ch X. chương trình xinit bi t là công vi c đã hoàn thành và nó s t t t. Ví d m t trong nh ng script này đó là startx n m cùng ch v i Xorg (/usr/bin/X11/). Có th dùng nh ng tham s dòng l nh c a xinit đ thay cho script . Chương trình khách ph i là tham s đ u tiên c a dòng l nh g i xinit. • [user]$ xinit -.

7.4 Kh i đ ng h th ng X Window xauth add $display . $mcookie xauth add ‘hostname -f ‘$display .$mcookie xinit $client $clientargs -- $server $display $serverargs

185

T c là cu i cùng thì startx cũng g i câu l nh xinit mà chúng ta v a xem xét và ch có đ t trư c các giá tr c n thi t cho tham s dùng trên dòng l nh c a xinit mà thôi. Ví d , tham s tên t p tin script .xinitrc đư c xác đ nh b ng bi n clientargs. N u có t p tin .xinitrc trong thư m c c a ngư i dùng thì s s d ng nó, t c là “clientargs” = “$HOME/.xinitrc”, n u không s l y t p tin xinitrc c a h th ng, t c là “clientargs” = “/etc/X11/xinit/xinitrc”. Vi c đ t giá tr cho các tham s khác cũng x y ra tương t . Câu l nh xauth và tùy ch n –auth $HOME/.Xauthority dùng đ xác nh n ngư i dùng đang ch y ch đ đ h a. Như v y ngay sau khi cài đ t ngư i dùng đã có th dùng câu l nh startx đ kh i đ ng h th ng X Window thay cho l nh xinit v i các tham s khó nh . Nhưng làm th nào đ l a ch n trình qu n lý c a s (môi trư ng làm vi c) thích h p?

7.4.1

L a ch n trình qu n lý c a s

M t khi đã làm đư c cho h th ng X Window ch y thành công, thì b n có r t nhi u kh năng c u hình, tùy ch nh nó theo ý c a mình. Nh ng kh năng c u hình, tùy ch nh này l i ph thu c r t nhi u vào trình qu n lý c a s mà b n s d ng. Như đã nói ngay t đ u, có r t nhi u trình qu n lý c a s cũng như môi trư ng làm vi c d a trên nh ng trình qu n lý c a s này. Ngư i dùng có th l a ch n m t trong nh ng trình qu n lý c a s ngay t lúc b t đ u ch y ch đ đ h a. Ví d có th th c hi n đi u này b ng t p tin .xinitrc dư i đây: #!/bin/sh # $HOME/.xinitrc # dùng Xfce4 theo m c đ nh WMGR="xfce4-session" # t t xscreensaver xset s noblank # ch y screensaver sau 10 phút xset s 600 2 # ch y xterm xterm -bg black -fg white -fn 7x14 -geometry 80x24+57+0 & # n u đưa ra m t Window Manager khác # thì dùng nó thay cho Xfce4 if [ "$1" != "" ] ; then WMGR=$1 fi exec $WMGR M c dù không c n thi t, nhưng có th chuy n t p tin này thành có th th c thi b ng câu l nh chmod quen thu c: [user]$ chmod u+x .xinitrc

186

Giao di n đ ho

T p tin .xinitrc này cho phép ngư i dùng l a ch n trình qu n lý c a s (ho c môi trư ng làm vi c) khi kh i đ ng h th ng X Window b ng câu l nh startx. Ví d đ kh i đ ng KDE, đ u tiên chúng ta tìm xem startkde n m đâu r i đ t nó vào làm tham s cho startx như sau: [user]$ which startkde /opt/kde3/bin/startkde [user]$ startx /opt/kde3/bin/startkde Tương t như v y đ i v i GNOME: [user]$ which gnome-session /opt/gnome/bin/gnome-session [user]$ startx /opt/gnome/bin/gnome-session Chú ý là n u ch ch y startx không có tham s thì Xfce4 s đư c kh i đ ng theo m c đ nh. T t nhiên b n có th t o cho m i trình qu n lý c a s và môi trư ng làm vi c m t t p tin .xinitrc riêng, ví d cho KDE — t p tin .xinitrc-kde: #!/bin/sh #$HOME/.xinitrc-kde # Ch y m t s chương trình #xset b off & # Đ t m t s bi n, ví d thư vi n mà # xvnkb c n #export LD_PRELOAD=/usr/local/lib/xvnkb.so # Dùng export export export cách nh p SCIM làm m c đ nh XMODIFIERS=@im=SCIM GTK_IM_MODULE=scim QT_IM_MODULE=scim

# Ch y môi trư ng làm vi c exec /opt/kde3/bin/startkde Thêm thu c tính có th th c thi cho nó: [user]$ chmod u+x .xinitrc-kde Tương t như v y có th t o các t p tin .xinitrc-gnome, .xinitrc-xfce, .xinitrc-fluxbox, . . . b ng cách thay th dòng cu i cùng c a t p tin k trên tương ng b ng m t trong nh ng dòng dư i đây: exec /opt/gnome/bin/gnome-session exec /usr/bin/xfce4-session exec /usr/bin/fluxbox Và khi c n kh i đ ng m t trình qu n lý c a s nào đó, thì ch c n sao chép t p tin tương ng vào v trí c a .xinitrc, ví d đ kh i đ ng Xfce4: [user]$ cp .xinitrc-xfce .xinitrc

7.4 Kh i đ ng h th ng X Window

187

7.4.2

Môi trư ng làm vi c KDE và GNOME

M i ngư i dùng máy tính dù có nhi u kinh nghi m hay ít đ u c g ng t o cho mình m t môi trư ng làm vi c quen thu c cho b n thân đ có th làm vi c nhanh hơn (có hi u su t hơn) b ng nh ng thao tác có th đơn gi n như t o đư ng d n đ n nh ng chương trình và thư m c thư ng dùng, thay đ i nh n n, hay ph c t p hơn như ch n phím nóng (k c b ng bàn phím và b ng chu t) đ m nhanh m t chương trình ho c th c hi n m t thao tác nào đó trong chương trình đang m , l a ch n các ng d ng thích h p cho công vi c. Trên h đi u hành Linux, ngư i dùng hơn bao gi h t có th t o cho mình m t môi trư ng làm vi c có m t không hai, ví d b ng cách ch n m t trình qu n lý c a s ưa thích nh t r i sau đó ch n các chương trình ng d ng riêng, c n cho công vi c c a mình. Tuy nhiên, cách k trên không ph i lúc nào cũng thu n ti n và quan tr ng hơn là không ph i lúc nào cũng d dàng. Ngư i dùng c n th qua nh ng trình qu n lý c a s chính r i sau đó m i đưa ra đư c l a ch n cho mình, chưa k đ n s lư ng các chương trình ng d ng cho Linux là không th đ m đư c. Do đó đ u tiên nên xem xét kh năng l a ch n m t trong nh ng môi trư ng làm vi c đang phát tri n trong nh ng năm g n đây. Trong thu t ng ti ng Anh thư ng dùng ký hi u vi t t t GUI — Graphical User Interface, t c là giao di n đ h a c a ngư i dùng. Chúng ta s s d ng c m ký t vi t t t này d ng g c c a nó GUI. GUI là m t b các chương trình ng d ng đã đư c ki m tra và nhóm l i v i nhau đ làm vi c trong ch đ đ ho , bao g m trình qu n lý c a s và các chương trình khác và có cùng m t giao di n chung. S d ng GUI thay cho m t môi trư ng làm vi c t t o ra có nhi u ưu đi m: đ u tiên đó là ti t ki m đư c nhi u th i gian; th hai là s d dàng, m i th đã có s n ch c n cài đ t và s d ng; th ba, chúng ta s thu đư c các chương trình v i m t giao di n chung, đi u này cũng h t s c quan tr ng n u không nói là đi m khác bi t quan tr ng nh t c a GUI. Có m t vài môi trư ng làm vi c đ h a mi n phí (t do), cũng như thương m i. Trong s các môi trư ng t do thì KDE và GNOME ph bi n r ng rãi nh t. Có th g i KDE và GNOME là hai “ông l n” trong th gi i GUI. Câu h i môi trư ng nào trong s hai môi trư ng này t t hơn ho c c n l a ch n KDE hay GNOME vư t quá khuôn kh c a cu n sách này, và trên m ng đã có r t nhi u cu c tranh cãi cũng như bài báo xung quanh v n đ này. Fan c a GNOME thì nói GNOME t t hơn, fan c a KDE thì nói ngư c l i. B n thân tôi thích dùng KDE hơn vì lý do s d ng GNOME trư c đây không đư c thành công l m, ng d ng c a GNOME đã liên t c b l i crash (v ). Theo như nhi u ngu n thông tin thì ng d ng GNOME bây gi đã ch y n đ nh hơn, nhưng tôi v n trung thành v i KDE. Tôi thích KDE vì giao di n đ p và có th (nói chính xác là c n thi t) ch nh s a đ đ p hơn. C n công b ng mà nói r ng nh ng phiên b n g n đây c a GNOME cũng đã có “v đ p” không kém KDE. Cách kh i đ ng vào môi trư ng làm vi c KDE (GNOME) qua câu l nh startx b n đã bi t t ph n n m ngay trư c. N u mu n s d ng KDE làm môi trư ng làm vi c m c đ nh cho toàn b h th ng thì hãy m t p tin c u hình h th ng, thư ng là /etc/sysconfig/windowmanager, và thay th giá tr đã có c a DEFAULT_WM thành kde (t c là thu đư c dòng DEFAULT_WM="kde" (t c là n u mu n s d ng GNOME, thì ch c n đ t vào giá tr gnome). Trong chương t i chúng ta s nghiên c u k hơn v môi trư ng làm vi c

188

Giao di n đ ho

KDE. Nhưng n u mu n ngay bây gi b n đã có th xem thông tin v môi trư ng này t trang ch c a nó http://www.kde.org ho c t trang ti ng Vi t http: //www.kde-vi.org (r t ti c là trang KDE-vi không đư c c p nh t k p th i vì nhi u lý do). Trang ch c a GNOME n m t i đ a ch http://www.gnome.org.

7.4.3

Môi trư ng làm vi c Xfce

Môi trư ng làm vi c Xfce, cũng gi ng như KDE và GNOME, thu c vào s môi trư ng t do, mã ngu n m . Đi m khác chính c a Xfce là s nh g n và làm vi c nhanh, và cũng vì v y mà có ít s lư ng chương trình ng d ng cũng như kh năng c u hình hơn so v i hai “ông l n” k trên. Tuy nhiên đ ng vì v y mà đánh giá th p kh năng c a Xfce. N u c n thi t b n có th ch y các ng d ng KDE và GNOME trong Xfce. Môi trư ng Xfce c n ít b nh hơn, đ dành b nh cho nh ng ng d ng khác. Môi trư ng Xfce không đòi h i ph i có m t b x lý m nh. Do đó, Xfce thích h p v i nh ng máy tính có c u hình bình thư ng, không có kh năng làm vi c v i KDE và GNOME ho c làm vi c r t ch m. T t c nh ng ưu đi m c a Xfce d n đ n s ph bi n c a nó trong s nh ng ngư i dùng có chút kinh nghi m làm vi c v i Linux. Phiên b n hi n th i c a Xfce là 4 và đã có m t trình qu n lý t p tin riêng (Thunar), m t trình gi i nén (Xarchiver), trình l nh (Terminal), trình xem phim, h tr panel, v.v. . . B n có th xem nh ch p Xfce sau khi đã s a chút ít trên hình 7.5 ho c làm quen g n hơn v i Xfce qua trang ch c a nó http://www. xfce.org.

7.4.4

S d ng trình qu n lý màn hình

Như b n đã bi t, có th t đ ng ch y h th ng X Window ngay khi kh i đ ng máy tính b ng cách s d ng chương trình có tên g i trình qu n lý màn hình (Display Manager), ví d X Display Manager — xdm. Trong trư ng h p này, ngư i dùng th y ngay giao di n đ h a GUI, mà không c n ph i kh i đ ng nó b ng l nh startx. Khi này v n có kh năng chuy n v giao di n console b ng t h p phím <Ctrl>+<Alt>+<F#> (# đây b ng t 1 đ n 6), sau đó chuy n quay l i vào môi trư ng đ h a b ng t h p <Ctrl>+<Alt>+<F7>. Đ t đ ng ch y trình qu n lý màn hình (ví d xdm), c n s a t p tin c u hình kh i đ ng /etc/inittab. Tìm trong t p tin này dòng id:3:initdefault: xác đ nh c p đ kh i đ ng (runlevel) theo m c đ nh, và s a nó thành id:5:initdefault: S thay đ i này s khi n Linux chuy n sang qu n lý màn hình như xdm cũng có ô login nh p c a mình và ô password đ đưa vào m và password ngư i dùng c n nh n <Enter> đ c a h th ng. kh i đ ng c p đ 5. Trên trình đ ngư i dùng đưa vào tên đăng t kh u. Sau khi nh p xong login vào môi trư ng đ h a m c đ nh

có th ch n môi trư ng làm vi c (trình qu n lý c a s ) và ngôn ng tr c ti p trư c khi vào. . t c là thay đ i v ngoài theo ý mình.. nhưng có m m d o hơn: có th ch n s c thái. kh i đ ng l i. kdm và gdm th c hi n công vi c tương t như c a xdm — cho phép ngư i dùng đăng nh p vào h th ng. mà s th c hi n thao tác “kh i đ ng l i” máy ch X.7. có th th c hi n các thao tác khác như t t máy.4 Kh i đ ng h th ng X Window 189 Hình 7. Chú ý là n u dùng m t trình qu n lý màn hình như kdm hay gdm thì t h p phím <Ctrl>+<Alt>+<Backspace> s không d ng máy ch X như bình thư ng. . T c là khi này có th dùng <Ctrl>+<Alt>+<Backspace> đ c p nh t nh ng thay đ i đã t o ra trong c u hình máy ch X cũng như toàn b h th ng X Window. .5: Môi trư ng làm vi c Xfce N u b n có ch n cài đ t KDE ho c GNOME thì r t có th h th ng s s d ng kdm (KDE Display Manager) ho c gdm (GNOME Display Manager) thay cho xdm.

môi trư ng làm vi c KDE cùng v i GNOME hi n đang ph bi n trong th gi i ngư i dùng Linux. Trong chương này chúng ta s tìm hi u k hơn v môi trư ng GUI v i tên KDE.Chương 8 Làm vi c trong môi trư ng KDE “Conquer your Desktop!” — konqueror Như đã nói trong chương trư c. nghe nh c. Đi u này là c n thi t vì m t chương sách ng n không th nói h t v môi trư ng m nh này. KDE đư c phát tri n trong khuôn kh c a c ng đ ng mã ngu n m (Open Source Software hay vi t t t là OSS). KDE.6. . 8.5. cũng như các ng d ng c a nó.5. Nh ng hình ch p cũng như mô t dư i đây thu c v phiên b n 3. GNOME và Xfce có th nói là đã hình thành m t cái “ki ng ba chân” b n v ng. làm đ h a . trên n n t ng X. nhưng cũng có th áp d ng cho nh ng phiên b n khác. Nhưng thông thư ng khi cài đ t KDE. s d ng thu n ti n và thi t k đ p m t. xem phim. m t phiên b n mang đ y mong đ i v i nh ng tính năng m i c a b n thân môi trư ng KDE. ngư i dùng s cài đ t c trình qu n lý màn hình KDM. và t t nhiên là làm quen v i m t thành ph n r t quan tr ng c a KDE.xinitrc ho c t p tin c u hình /etc/sysconfig/windowmanager cùng v i script startx.org. bi t cách c u hình nó theo ý mình.1 B t đ u làm vi c v i KDE KDE là vi t t t c a K Desktop Environment — m t môi trư ng đ h a cho Linux và nh ng phiên b n UNIX khác.0. . Thông tin có trong chương này giúp b n làm quen v i KDE. đó là nh ng ng d ng đi kèm giúp ngư i dùng th c hi n nh ng công vi c thư ng ngày như so n th o văn b n.1. bao g m hàng trăm ng d ng và h tr trên 60 ngôn ng khác nhau. 8. Phiên b n hi n th i c a KDE là 3. KDE có các tính ch t c a m t môi trư ng làm vi c hi n đ i: đ y đ tính năng. t c là đư c phân ph i m t cách t do (mi n phí) cùng v i mã ngu n. cu i chương b n s tìm th y m t s ngu n thông tin khác giúp b n ti p t c tìm hi u KDE. Và n u ch n ch y vào ch đ đ ho ngay sau khi .6. cho môi trư ng đ ho c a Linux.1 Đăng nh p vào KDE Trong chương trư c b n đã bi t cách kh i đ ng vào môi trư ng KDE. s d ng . và các nhà phát tri n KDE đang làm vi c ngày đêm đ cho ra đ i phiên b n 4.

m t kh u r i gõ <Enter>. ch c n nh p vào tên ngư i dùng.2 là màn hình KDE trên máy c a tôi . Remote Login (đăng nh p t xa) giúp b n đăng nh p vào môi trư ng làm vi c trên m t máy khác qua m ng. Đ kh i đ ng môi trư ng làm vi c m c đ nh KDE. như kh i đ ng l i ho c t t máy. thì đã làm quen v i v ngoài c a màn hình sau khi ch y môi trư ng này. hình 8. ngoài ra có th ch n các m c sau: • Session Type Ch ra môi trư ng làm vi c (trình qu n lý c a s ) mu n dùng khi đăng nh p vào. Ví d . • System Th c hi n các công vi c có liên quan đ n h th ng.2 V ngoài c a KDE N u b n đã t ng kh i đ ng vào KDE.1 B t đ u làm vi c v i KDE 191 kh i đ ng h th ng thì b n s th y m t màn hình như trên hình 8.8. Ch s d ng m c này khi b n mu n dùng m t môi trư ng làm vi c khác v i môi trư ng m c đ nh (thư ng là KDE).1. N u có nh ng môi trư ng làm vi c khác trên h th ng thì chúng s đư c li t kê trong m t danh sách hi n ra. 8. màn hình đăng nh p m c đ nh c a KDM có hai ô đ ngư i dùng gõ vào tên đăng nh p (username) và m t kh u (password) ho c ch n tên đăng nh p c a mình bên trái hai ô này. Như Hình 8.1 hi n ra.1: Màn hình đăng nh p KDM v y.

Nút KMenu dùng đ m ra m t trình đơn các ng d ng mà KDE tìm th y trên h th ng.2. bên trái ho c bên ph i. • Màn hình (Desktop) Đây là toàn b ph n còn l i c a màn hình. Nút này có bi u tư ng hình ch K theo m c đ nh.2: V ngoài c a màn hình sau khi ch y KDE sau khi đã có c u hình. tôi đã b đi t t c nh ng bi u tư ng đó. dư i cùng. thư m c thư ng dùng. bi u tư ng c a OpenSUSE Linux. nhưng m i b n phân ph i có th đ t vào v trí này m t bi u tư ng khác nhau.192 Làm vi c trong môi trư ng KDE Hình 8. trên đó có th đ t các bi u tư ng khác nhau dùng đ ch y các ng d ng (shortcut) ho c đ t các t p tin. ch nh s a m t chút. Như trên hình 8. thư ng n m đ u bên trái c a thanh panel. Trong trư ng h p c a mình. giúp ngư i dùng ch y nh ng ng d ng này bao g m c nh ng chương trình không có bi u tư ng trên thanh panel nào. . t c là trên cùng. tuy nhiên đ minh h a tôi đã t o ra hai cái là l4u. Trên thanh panel chính còn có nút g i là KMenu — trình đơn chính c a h th ng KDE. chuy n qua l i gi a các không gian làm vi c. Panel dùng đ ch y các ng d ng thư ng dùng. bi u tư ng đó là hình con t c kè hoa. Như b n th y. digikam. màn hình có th chia thành hai ph n: • Các thanh panel Các thanh panel thư ng n m ph n ngoài cùng (đư ng biên) c a màn hình.

Nh n vào mũi tên này s đưa thanh panel quay tr l i. ph n không gian chính c a thanh panel là vùng thanh công c (taskbar). m c dù có th có màu sơn. KDE. bi u tư ng c a nh ng ng d ng đang ch y và chuy n qua l i gi a chúng. cũng như h u h t các môi trư ng làm vi c và trình qu n lý c a s c a Linux. Và đôi khi c u hình máy tính (b x lý. và t p tin chương trình tương ng là kicker.2. trang trí khác nhau. Thanh công c dùng đ hi n th tên g i. s lư ng RAM) không cho phép m quá nhi u ng d ng m t lúc đ c n ph i s d ng nhi u không gian làm vi c. gi ng như b kéo v góc tương ng c a màn hình. có h tr m t s lư ng không gian làm vi c. Tuy nhiên. và t t c phòng trong nhà này có ch c năng như nhau. ngư i ta nói ng d ng đư c đưa vào tr ng thái ho t đ ng hay (active). Trên hình 8. S lư ng cũng như tên g i và m t vài c u hình khác c a không gian làm vi c có th thay đ i theo ý mu n c a ngư i dùng. M t tính năng quan tr ng khác c a KDE đó là h th ng Hình 8. và thanh panel c a b n t nhiên bi n m t. N u coi môi trư ng làm vi c KDE là m t ngôi nhà l n. Thông thư ng.8.3: H p tho i ch y chương trình . theo kinh nghi m c a tôi thì ngư i dùng bình thư ng không c n quá 3 không gian.3) r i gõ vào đó kicker và <Enter>. Thanh panel c a KDE còn có tên g i “Kicker”. thì b n có th ph c h i đưa nó tr l i b ng cách ch y câu l nh (trên xterm ho c konsole ho c m t trình l nh khác): [user]$ kicker & ho c nh n <Alt>+<F2> đ m h p tho i ch y chương trình (hình 8. M i ng d ng đang ch y có m t th riêng trên thanh công c . Đ chuy n qua l i gi a các không gian làm vi c.1 B t đ u làm vi c v i KDE 193 đây c n nói thêm m t chút v khái ni m không gian làm vi c đã nh c đ n trên. N u ch ng may có l i gì đó. thì m i không gian làm vi c là m t căn phòng trong nhà đó. hai đ u có th có các nút có hình mũi tên tam giác. thanh panel s b n đi. Khi này trên màn hình ch còn l i mũi tên tam giác đó. Khi nh n vào nút này. thì ng d ng đó s đư c hi n th trên màn hình. thì c n nh n vào ô tương ng v i không gian đó trên trình nh (applet) KPager n m trên thanh panel. Khi ngư i dùng nh n chu t vào th này. Nh có không gian làm vi c ngư i dùng có th đ t các ng d ng thu c v m t công vi c trên m t màn hình riêng. Sau m t th i gian làm vi c b n s tìm th y s lư ng c n thi t cho mình. b n s th y trình nh đó có hai không gian làm vi c là Làm vi c và Gi i trí. góc bên ph i c a thanh panel thư ng có đ ng h . Do đó không b r i khi có nhi u ng d ng cùng ch y.

m t nút nào đó trên màn hình ho c trên thanh panel. Multimedia. đư ng d n chính c a máy tính). N u mu n thêm m t chương trình nào đó vào danh sách c a th Favorites. Graphics. Bi u tư ng này theo m c đ nh có hình ch K như bi u tư ng đ u chương sách này.4. Cách khác đ m KMenu là dùng t h p phím <Alt>+<F1>. Nhóm ng d ng s có hình mũi tên tam giác cu i.4: Tr giúp có ích tooltips Kh năng s d ng chu t c a các môi trư ng làm vi c hi n đ i là t i đa. . khi nh n chu t ph i lên n n màn hình. Sau khi nh n vào bi u tư ng c a KMenu m t trình đơn như trong hình 8. t p tin m i m g n đây). k c ph n màn hình tr ng (n n màn hình). có th ch n các câu l nh đ c u hình nó: t o bi u tư ng m i. thì . Đ m m t nhóm ng d ng chúng ta c n nh n chu t vào tên c a nó. N u b n đưa chu t lên m t bi u tư ng. History (nh ng ng d ng. Ví d v tooltips có trên hình 8. . Các nhà phát tri n KDE s dùng s thay đ i này trong phiên b n 4. có l đây là ph n quan tr ng nh t đ i v i b n) và Leave (dùng đ thoát ra kh i h th ng và th c hi n m t s hành đ ng khác). 8.1.0 s p t i. như Internet. Nút chu t ph i trong KDE ph c v cho vi c m m t trình đơn có n i dung ph thu c vào “hoàn c nh” (context menu).194 Làm vi c trong môi trư ng KDE tr giúp tr c ti p trên màn hình. Office. Khi này s m ra nh ng ng d ng (và có th có nhóm ng d ng) thu c vào nhóm này. đư c th nghi m l n đ u trên OpenSUSE. Ví d . cho nên tôi s mô t v KMenu ki u m i này đây.5 s hi n ra.3 Trình đơn KMenu Đ m ra trình đơn chính c a môi trư ng làm vi c KDE (KMenu). c p nh t. Applications (nh ng ng d ng có trên h th ng. Mu n quay l i thì nh n chu t vào thanh có hình mũi tên tam giác n m bên trái. Trên hình 8. thì s có m t c a s nh hi n ra cho bi t nút hay bi u tư ng đó có tên là gì và có công d ng gì. đĩa. Computer (nh ng thư m c. Trong ph n Applications b n s tìm th y r t nhi u ng d ng có ích. Thu t ng ti ng Anh dùng cho tr giúp lo i này là tooltips. Trình đơn này s hi n ra khi nh n chu t ph i lên b t kỳ m t thành ph n nào đó c a màn hình. Trong trình đơn này ngư i dùng có th ch n m t trong nh ng hành đ ng có th áp d ng cho ph n t đó c a màn hình. m i ng d ng n m trong m t nhóm th c hi n m t ch c năng chung. Tuy nhiên các b n phân ph i Linux thư ng thay th nó b ng bi u tư ng logo c a mình. c u hình nh n n. . Hình 8. Nh ng ng d ng này l i đư c s p x p trong m t h th ng trình đơn có tr t t . Trình đơn này đã có s thay đ i l n so v i trình đơn “c đi n” c a KDE. chúng ta c n nh n vào bi u tư ng c a nó.5 chúng ta th y có 5 th như v y: Favorites (nh ng ng d ng ưa thích). t c là mô t v nó. Trong KMenu m i các bi u tư ng có m t đi m gì đó chung đư c nhóm l i v i nhau và đ t vào t ng th (tab) riêng.

thì ch c n nh n vào dòng tương ng. Thông tin này có ích khi b n đăng nh p vào b ng tên c a ngư i dùng khác ho c đăng nh p vào máy xa.5: Trình đơn chính c a KDE c n nh n chu t ph i vào tên (bi u tư ng c a chương trình tương ng r i ch n câu l nh Add to Favorites.1. Thi t l p cá nhân (Personal Settings) có th ch y qua trình đơn chính. Ngoài ng d ng. Hãy nh p tên đó vào ô tìm ki m n m bên c nh ch Search. r i nh n <Enter> ho c đ i m t chút. Mu n ch y (m ) k t qu nào đó.6). M t tính năng m i đ c bi t h u ích c a trình đơn KDE đó là tính năng tìm ki m.1 B t đ u làm vi c v i KDE 195 Hình 8. K t qu tìm ki m s hi n th ngay trong trình đơn KMenu (hình 8.4 Trung tâm đi u khi n KDE Tên “Trung tâm đi u khi n” c a KDE trong nh ng phiên b n g n đây đã đư c thay th b ng tên m i “Thi t l p cá nhân” (Personal Settings). Ngoài ra trên trình đơn chính còn có hi n th tên đăng nh p và tên máy. qua . Ví d b n mu n tìm ng d ng có tên amarok. 8. trong k t qu hi n th còn có th có thêm m t vài t p tin có liên quan đ n t tìm ki m. ch c năng c a chương trình là hoàn toàn như cũ: trong Thi t l p cá nhân ngư i dùng có th thay đ i h u h t các c u hình c a môi trư ng làm vi c KDE. S thay đ i này không có gì quan tr ng mà ch có ý nghĩa tên g i. ng d ng tìm th y n m trong ph n Application c a k t qu . Tính năng tìm ki m này đư c xây d ng m t ph n d a trên h th ng Kerry/Beagle. B n s luôn luôn bi t đư c “mình là ai” và “đang đâu”.8.

N u mu n thêm phông ch cho toàn b h th ng thì hãy chuy n vào ch đ qu n tr h th ng b ng nút Administrator Mode . Phông ch cho các thành ph n khác nhau c a KDE đư c l a ch n trong môđun Fonts (hình 8. và cu i cùng ch n nh ng phông ch cho thích h p (Fonts). . t c là thay đ i nh ng môđun c a nhóm Appearance & Themes: thay đ i tr c ti p s c thái b ng Theme Manager. sau đó thay đ i các bi u tư ng b ng Icons. .8.196 Làm vi c trong môi trư ng KDE Hình 8.9 cho th y ph n bên ph i c a Personal Settings khi nh n vào . Th nh t. Chúng ta s th y m t c a s như trên hình 8. trái là danh sách d ng cây c a nh ng môđun có trong Personal Settings. . . còn bên ph i là nh ng th và nh ng tùy ch n thu c v môđun đang đư c ch n bên trái. Như v y môđun này li t kê nh ng phông đã có trong thư m c cá nhân c a b n (thư ng là ~/. môđun Panels n m trong nhóm Desktop. . Có th nói đây là trình cài đ t phông ch v i giao di n đ h a c a KDE (xem hình 8. nh ng môđun còn l i b n s t t tìm hi u khi s d ng KDE. Trong s nh ng môđun c a Personal Settings chúng ta s xem xét m t vài môđun làm ví d . vì s lư ng c a chúng l n. Trư c khi ch n phông ch c n s d ng đ n môđun Font Installer n u mu n thêm nh ng cái m i m i. (khi này b n c n nh p vào m t kh u c a root). đ “làm đ p” KDE thì thông thư ng tôi thay đ i các tùy ch n s c thái. Ví d . ho c t dòng l nh b ng cách gõ tên chương trình bên là kcontrol. N u mu n thêm m t phông nào đó thì c n nh n vào nút Add Fonts . r i tìm đ n t p tin ch a nó. ki u dáng b ng Style.6: Tìm ki m trong trình đơn chính c a KDE bi u tư ng trên thanh panel.7 hi n ra. . bên ph i là ô xem phông đư c ch n. M i môđun n m trong m t nhóm nào đó. .fonts) ô bên trái.

Quay l i v i môđun ch n phông ch .7: Trình Thi t l p cá nhân c a KDE môđun này). và dùng đ phân gi i t ch n (Force fonts DPI). Đ thay đ i m t phông ch nào đó c n nh n vào nút Choose . Khi đó s hi n ra c a s như trên hình 8.v . ví d hình ch nh t.org Writer s ch y. thêm các phím nóng đ ch y m t chương trình nào đó. . t c là b n ch mu n th nghi m ch không mu n thay đ i gì. cũng b ng nút bánh xe v hình ch L và Konqueror s m m t thư m c xác đ nh (chúng ta s nói k hơn . . . c n nh n vào OK đ ch p nh n nó. . Ho c trong chương trình Konqueror.1 B t đ u làm vi c v i KDE 197 Hình 8. Nhưng như v y phông ch v n chưa đư c dùng trong KDE. c n s d ng môđun Keyboard Shortcuts. đ m trình đơn chính. Đ thay đ i nh ng “phím nóng” dùng trong KDE. Ví d . Thao tác cu i cùng này là c n thi t đ i v i c nh ng môđun khác. Khi ngư i dùng th c hi n m t thay đ i nào đó trong m t môđun (ví d ch n phông ch khác). . . . và khi đó chương trình OpenOffice. chúng s l p l i nh ng trư ng h p khác. Đó là ch n t t c các phông ch cùng m t lúc b ng nút Adjust All Fonts .8. dùng anti-aliasing cho phông hi n th đ p hơn (đánh d u vào ô vuông c nh dòng Use anti-aliasing for fonts). chưa áp d ng nó mà chuy n sang môđun khác thì s có m t h p tho i c nh báo hi n ra như trong hình 8. Cancel — đóng h p tho i c nh báo này và quay v môđun đã có thay đ i đ xem xét l i. b n có th dùng nút chu t gi a (bánh xe) v lên màn hình m t hình gì đó. Apply — áp d ng nh ng thay đ i. B n c n làm thêm m t thao tác n a đó là nh n vào nút Apply ho c OK c a môđun đ KDE bi t ch c ch n là b n mu n s d ng phông này. Sau khi ch n đư c phông ch thích h p cùng v i ki u dáng (Font style) và kích thư c (Size). v. đây có th thay đ i. Trong môđun này b n có th th c hi n thêm m t s thao tác n a.11. ho c trên n n màn hình. Ý nghĩa c a các nút c a h p tho i xin đư c gi i thích m t l n đây. Discard — không áp d ng chúng. tương ng v i nó.10. Nói đ n phím nóng không th không k đ n m t tính năng m i c a KDE là kh năng s d ng chu t (bàn phím) đ th c hi n m t thao tác nh t đ nh nào đó trong m t chương trình.

5 Thay đ i v ngoài Hai thành ph n chính c a màn hình là n n và các thay panel có th thay đ i m t cách d dàng b ng cách nh n chu t ph i lên chúng và ch n các câu l nh tương ng trong trình đơn m ra (trong sách này chúng ta s t m g i nó là “trình đơn b i c nh”. — Thêm các trình nh có ích. bao g m các m c sau: • Add Applet to Panel .8: Cài đ t phông ch m i Hình 8. đ ng h .1. Bây gi chúng ta s nghiên c u c th hơn cách thay đ i v ngoài c a KDE. .9: Ch n phông ch dùng cho text. vào thanh panel. . 8. . t c là thay đ i n n màn hình. d ch t ti ng Anh “context menu”). Ngư i dùng các h đi u hành có giao di n đ ho khác ch c ch n là s s d ng trình đơn b i c nh m t cách d dàng. như trình theo dõi m ng. . trình đơn. trình đơn chính và các thanh panel. Khi nh n chu t ph i lên ph n tr ng c a thanh panel s m ra m t trình đơn c a panel này (hình 8.12). • Add Application to Panel — Thêm bi u tư ng (nhóm) chương trình vào .198 Làm vi c trong môi trư ng KDE Hình 8. v Konqueror sau). Nh ng c u hình này đư c th c hi n trong môđun Input Actions n m cùng nhóm v i môđun v a k trên. .

. Như đã nói trên. • Remove Panel — G b m t thanh panel nào đó cùng v i t t c nh ng gì có trên thanh panel này.13. Có 4 th tab (Arrangement. • Configure Panel . Trong danh sách hi n ra b n c n ch n chương trình ho c toàn b nhóm chương trình đó b ng Add this Menu.10: Ch n phông ch Hình 8.14. s m ra m t c a s cho phép thay đ i các tùy ch n c u hình c a panel. • Lock Panels — M t trong nh ng cái m i c a KDE.1 B t đ u làm vi c v i KDE 199 Hình 8. khi ch n câu l nh Configure Panel . • Remove From Panel — G b chương trình ho c applet (đang có) kh i thanh panel. — đ t tên cho nút c a chương trình XXX. • Help — Tr giúp v panel. Khi ch n câu l nh này. .8. Ngoài ra. như chúng ta có th th y trên hình 8. n u nh n chu t ph i vào m t bi u tư ng chương trình ho c applet có trên thanh panel thì s m ra m t trình đơn b i c nh có khác m t chút. . c a trình đơn b i c nh c a panel ho c ch n môđun Panels (nhóm Desktop) c a Personal Settings. tính năng này cho phép t m th i “khóa” panel đ không thay đ i nó m t cách vô tình. . Trong đó quan tr ng nh n có l là l nh Configure XXX Button . . Menus và Appearance) . . Ý nghĩa c a các câu l nh tôi nghĩ không c n gi i thích. câu l nh c a chương trình s ch y và m t vài c u hình khác.11: C nh báo khi có thay đ i chưa áp d ng thanh panel đ có th tìm (chúng) nó nhanh hơn. • Add New Panel — Thêm thanh panel m i. Hiding. s hi n ra c a s ch nh s a các thanh panel như trên hình 8. Ví d . b n có th thêm m t thanh panel đ “đ ng” bi u tư ng nh ng ng d ng thư ng ch y. — C u hình thanh panel.

Sau m i l n thay đ i đ ng quên áp d ng nó b ng nút Apply. N u mu n b n có th b đi các nút gi u thanh panel (hình mũi tên tam giác) b ng cách b đi các d u X trong các ô c a Panel-Hiding Buttons (th Hiding). ngư i dùng có th s d ng chương trình Menu Editor. ch n m t nh làm n n ho c ch n m t nhóm nh thay phiên nhau sau m t kho ng th i gian nh t đ nh (slide show). đ thêm bi u tư ng lên màn hình. ho c t t máy hoàn toàn. khi nh n chu t ph i lên ph n tr ng c a n n màn hình s m ra m t trình đơn b i c nh c a màn hình. Sau đó dư i có th ch n v trí đ t thanh panel (Position). có th ch n đ thanh panel tr thành trong su i (đ p hơn?) b ng tùy ch n Enable transparency.12: Trình đơn c a thanh panel Hình 8. Câu l nh Configure Desktop .200 Làm vi c trong môi trư ng KDE Hình 8. Ho c t dòng l nh ch y câu l nh kmenuedit. Nh n vào đó đ ch y chương trình so n th o trình đơn. K t qu thu đư c là như nhau (hình 8. là l nh chúng ta quan tâm. Khi ch n l nh này s hi n ra c a s như trên hình 8. chi u dài c a nó tính theo % so v i c nh c a màn hình (Length) và đ cao tính theo pixel (Size). b n c n s d ng câu l nh Create New (trong trình đơn b i c nh hi n ra khi nh n chu t ph i lên màn hình như đã nói trên) và ch n m c tương ng c a l nh này.15. . Trong trình đơn này cũng có nhi u câu l nh đ b n có th nghiên c u d n d n. S lư ng và tên g i c a các không gian làm vi c có th th c hi n qua th Multiple Desktops. Đ u tiên c n ch n thanh panel mu n c u hình b ng cách nh n vào ô n m sau dòng Settings for (th Arrangement) r i ch n panel tương ng.13: Trình đơn b i c nh c a nút cùng nhi u tùy ch n nhưng chúng ta ch chú ý đ n m t s trong đó. Sau khi k t thúc công vi c b n c n bi t cách thoát kh i KDE cũng như giao di n đ ho .16). Tương t như các thanh panel. L nh này dùng đ c u hình không gian làm vi c cũng như n n màn hình (như thay đ i nh n n). Trong c a s này ngư i dùng có th ch n không dùng nh n n (ch dùng màu). Đ thay đ i trình đơn chính c a KDE (KMenu). Cu i cùng. m c dù theo tôi là không th c s c n thi t. . Khi nh n chu t ph i lên bi u tư ng c a trình đơn chính b n s th y m t câu l nh có cùng tên v i chương trình này. Trên th Appearance. .

Trình qu n lý phiên làm vi c cho phép b n lưu l i các thi t l p hi n th i cho m i phiên làm vi c.6 Đi u khi n phiên làm vi c1 Phiên làm vi c (ti ng Anh là session) có th t m đ nh nghĩa là quá trình làm vi c c a ngư i dùng b t đ u t lúc vào môi trư ng làm vi c đ n lúc thoát ra.14: C u hình các thanh panel Hình 8.15: Thay đ i màn hình 8.1. Đ đi u khi n phiên làm vi c.org. Trình qu n lý phiên làm vi c có th ph c h i các thi t l p sau: • Các thi t l p trang trí và tính năng. và đ ng th i cho phép ph c h i tr ng thái c a phiên làm vi c cu i cùng trong l n đăng nh p sau. • 1 ng d ng đang ch y. như Konsole. môi trư ng KDE có m t chương trình riêng — Session Manager (Trình qu n lý phiên làm vi c). nh n n. t đi n Stardict hay OpenOffice.8. như phông ch .1 B t đ u làm vi c v i KDE 201 Hình 8. Chương trình này ch y ngay sau khi tên ngư i dùng và m t kh u đư c h th ng xác nh n là đúng. Session . màu và thi t l p chu t.

M i câu l nh đi u khi n tr c ti p phiên làm vi c n m trong th Leave c a trình đơn chính. Save Session — lưu tr ng thái c a phiên làm vi c hi n t i. 2 Screen Saver . Ví d . h p tho i này b n c n nh p vào m t kh u c a mình. 3. 2. 1. Đ m khóa màn hình.202 Làm vi c trong môi trư ng KDE Hình 8. Lock — khóa màn hình c a b n. chương trình không h i l i). Phím nóng theo m c đ nh đ thoát kh i KDE là <Ctrl>+<Alt>+<Del> (chương trình s h i l i b n có ch c ch n mu n thoát ra không) ho c <Ctrl>+<Alt>+<Shift>+<Del> (thoát th ng. c n chú ý là b n không th lưu và ph c h i nh ng ng d ng mà Session Manager không qu n lý. thì Session Manager không th ph c h i trình so n th o này. Logout — thoát ra kh i KDE khi k t thúc công vi c ho c đ đăng nh p vào môi trư ng làm vi c khác. Tr ng thái này s đư c ph c h i vào l n đăng nh p sau. kh i đ ng l i. thông thư ng là <Ctrl>+<Alt>+<Del> ho c dùng nút Lock trên thanh panel (n u có). Trên thanh panel nút đ thoát ra thư ng n m c nh nút Lock. n u b n ch y câu l nh trình so n th o vim t m t c a s terminal. chương trình b o v màn hình2 b t đ u ch y.16: So n th o trình đơn chính Tuy nhiên. B n có th s d ng phím nóng xác đ nh trong Personal Settings. Khi khóa màn hình. c n nh n chu t ho c nh n bàn phím đ hi n ra h p tho i m khóa. N u đã s d ng KDM đ đăng nh p vào thì b n s có m t vài l a ch n khác: t t máy.