T h c s d ng Linux

Phan Vĩnh Th nh Phiên b n: 0.9.6 Ngày 14 tháng 2 năm 2007

Dành cho ngư i dùng m i và r t m i...

M cl c
L im đ u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 HĐH Linux: l ch s và các b n phân ph i 1.1 Th nào là HĐH nói chung và Linux nói riêng 1.1.1 Các h đi u hành d ng UNIX . . . . . . 1.1.2 M t chút v l ch s . . . . . . . . . . . . 1.1.3 Đ c đi m chính c a HĐH Linux . . . . 1.2 B n phân ph i Linux . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Yêu c u đ i v i máy tính . . . . . . . . . . . . . 1.4 L y Linux đâu? . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

3 . 3 . 3 . 4 . 7 . 9 . 12 . 13 14 14 16 17 17 18 20 22 23 23 24 26 27 27 27 30 31 34 34 34 36 36 39 39 40

2 Cài đ t h đi u hành Linux 2.1 Chu n b cài đ t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Phòng xa và nh ng l i khuyên . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Phân vùng trên đĩa và quá trình kh i đ ng . . . . . . . . . 2.3.1 Th nào là c u trúc “hình h c c a đĩa” . . . . . . . . 2.3.2 Phân vùng và b ng phân vùng c a đĩa . . . . . . . . 2.3.3 Quá trình kh i đ ng các HĐH c a công ty Microsoft 2.3.4 V n đ v i các đĩa l n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 L a ch n trình kh i đ ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.1 Trình kh i đ ng GRUB . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.2 Trình kh i đ ng LILO . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.3 Các trình kh i đ ng khác . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.4 Các phương án kh i đ ng . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Chu n b các phân vùng trên đĩa . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.1 L i khuyên khi t o phân vùng . . . . . . . . . . . . . 2.5.2 Chương trình đ phân chia đĩa . . . . . . . . . . . 2.6 Windows NT và Linux: kh i đ ng qua NT OS Loader . . . 2.7 S d ng trình kh i đ ng GRUB . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.1 Cài đ t GRUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.2 C u hình GRUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8 S d ng trình kh i đ ng LILO . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8.1 Cài đ t và c u hình LILO . . . . . . . . . . . . . . . 2.8.2 Cài đ t các h đi u hành khác sau Linux . . . . . . 2.8.3 Chuy n thư m c /boot lên phân vùng DOS . . . . . 2.9 Kh i đ ng Linux t MS-DOS b ng loadlin.exe . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iv 3 Kh 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 i đ ng Linux l n đ u Kh i đ ng HĐH Linux . . . . . . . . . Đăng nh p vào h th ng . . . . . . . . Console, terminal o và shell . . . . . So n th o dòng l nh. L ch s l nh . . Ng ng làm vi c v i Linux . . . . . . . Tr giúp khi dùng Linux . . . . . . . . 3.6.1 Các ngu n thông tin tr giúp . 3.6.2 Các trang tr giúp man . . . . . 3.6.3 Câu l nh info . . . . . . . . . . 3.6.4 Câu l nh help . . . . . . . . . . 3.6.5 Tài li u b n phân ph i và ng d 3.6.6 Câu l nh xman . . . . . . . . . . 3.6.7 Câu l nh helptool . . . . . . . 3.6.8 Sách và Internet . . . . . . . . .

M CL C 43 43 44 46 49 51 53 53 54 55 56 56 57 57 57 60 60 63 65 70 70 72 72 72 73 79 80 80 80 81 82 82 83 83 86 87 88 89 91 92 93 95

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ng . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

4 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs 4.1 T p tin và tên c a chúng . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Thư m c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3 Công d ng c a các thư m c chính . . . . . . . . . . . 4.4 D ng t p tin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.1 Các t p tin thi t b . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.2 Các ng có tên (pipes) . . . . . . . . . . . . . . 4.4.3 Các socket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.4 Liên k t m m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5 Quy n truy c p đ n t p tin và thư m c . . . . . . . . 4.6 Các câu l nh cơ b n đ làm vi c v i t p tin và thư m 4.6.1 Câu l nh chown và chgrp . . . . . . . . . . . 4.6.2 Câu l nh mkdir . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6.3 Câu l nh cat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6.4 Câu l nh cp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6.5 Câu l nh mv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6.6 Câu l nh rm và rmdir . . . . . . . . . . . . . 4.6.7 Câu l nh more và less . . . . . . . . . . . . 4.6.8 Câu l nh tìm ki m find và m u tên t p tin . 4.6.9 Câu l nh split . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6.10 So sánh các t p tin và l nh patch . . . . . . 4.7 Các câu l nh lưu tr và nén t p tin . . . . . . . . . . 4.7.1 Chương trình tar . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7.2 Chương trình gzip . . . . . . . . . . . . . . . 4.7.3 Chương trình bzip2 . . . . . . . . . . . . . . 4.7.4 S d ng k t h p tar v i gzip và bzip2 . . . 4.8 T o và g n các h th ng t p tin . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .5 Phép th s h c (Arithmetic Expansion) . . . .3 Thao tác && và || . . . . . . 115 . . . v 101 . 112 . . . 5.2 D u nh c c a h v . . . 104 . . .8 Tham s . .8. 5. . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. .6 Toán t while và until . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . 5. . . . 125 . .8. . . . . . . 118 .9 Script c a h v và l nh source . . . . . . . . . . .1 Toán t if và test (ho c [ ]) . . .7. .8. . . . . 113 . . 116 . . 114 . . . . . . 5.1 Dòng d li u vào – ra . . . . . . . . 115 . . . . . . . . . 5. . 117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 . . . . . . . .2 S d ng | . . . . . . 5. . 5. . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . .8. . 5. .3 Th c thi các câu l nh . . . . . . . . . . . 105 . . . . 104 . . .1 Khai tri n d u ngo c . 5. . . . .2 Thao tác & . . . . . . . . . . . . . . . .3. 119 . . . . < và >> . . . . . . .1 Thao tác . . . . . . . . 126 . . . .8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 . . . . 106 . . .6 Phân chia t (word splitting) . 105 . . . . . .5. . . . . . . . . . 122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . .7. . . . . . . . . 116 . . . . .1 H v là gì? . . . . . . . . . .7. . .8 Shell — m t ngôn ng l p trình . . . .2 L nh echo . . . . . . . . . . . . . . . .4. . .7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 . . . . . . . . .5 Chuy n hư ng đ u vào/đ u ra. . . . . . . 113 . . . . . 106 . .7 Khai tri n bi u th c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Bi n n i b (local) . . . . . . . . 5. . . . . . . . .4. . . . . . . . .2 Thay th d u ngã (Tilde Expansion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 . . 5. . . .8 Xóa các ký t đ c bi t . . . . . . 5. 5. 5. .8. 109 . 5. 5. . . . . . .3 Toán t case . .4 Toán t select . 109 . . . . . . . . . . . .6 Tham bi n và các bi n s . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . 123 . . .4. . . . . . . .6. . . 5. 5. . .6 Câu l nh export . . . . . . . . .4 Phép th các câu l nh . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . .7 Các hàm s . . . .8. 5. . . . . . .4 Bi n môi trư ng IFS . .5. . . . . . . . . . . . . . 103 . . 101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . .3 L nh cat . . . . . . . . . 5. . . . . . .2 Toán t test và đi u ki n c a bi u th c . 118 . . . . . . 5. 5. . . . . 5. . . . . . . . . .8.5 Toán t for . . . . . . . . .1 Các d ng tham bi n khác nhau . . . Môi trư ng c a h v . . . . . . . . . . . . .4 Đ u vào/đ u ra tiêu chu n . . . . . . . . . 104 . . . 103 . . . . . . . .3 Phép th các tham bi n và bi n s . . . . . . . . . . . . . . .7. . . . . . . . . .5 Thư m c hi n th i và thư m c cá nhân . . . . . . . .M CL C 5 Bash 5. . . . . .6. . . . . . . . . . 124 . đư ng ng và b l c . . 5. . . 117 . . . . . . . . . . . . . . .7. .6. 5. .6. . . . . . . 5. . . . . . . . . . . 104 .7 Khai tri n các m u tên thư m c và t p tin . . . . . . . . 114 . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . . . . . . . .3 Bi n môi trư ng PATH . . . . 5. . . . 5. . . . 5. . . 108 . . 5. . . . . . . . . . .10 Câu l nh sh . . . . . . . . 5. . . . . . . . . 126 . . 122 . . . 5. .3. . . . . . . . .5.2 Các ký t đ c bi t . . . . . .1 S d ng >. .3. . .6. . . . .7. . . . . . . . . .3 B l c . . . . . . . . . . . . . .7. . . . . . . . . 110 . . . . 5. . . . . .8. . . 125 . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 C u hình Midnight Commander . . . .12. . . . . . . . 6. . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Môi trư ng làm vi c KDE và GNOME 7. . . . . . . . . . 6. . . 8. . . .3 Trình đơn KMenu . . . . . . . . . . . . . . . . . .vi 6 S d ng Midnight Commander 6. . . . 6. . . . . . . 7. . . . . 8. .1. . . . . . . . . . . . . . . . . 191 . 6. .1. . . . . . . . .3 Các t h p phím đi u khi n b ng . . . . . . . .3 Th c u hình /etc/X11/xorg. . . . . . . . . . . . 194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Thông báo khi sao chép và di chuy n t p tin . 7. . . . . . . .5. . . 195 . . . . . . . . . . . 8 Làm vi c trong môi trư ng KDE 8. . . . . . . . . . . . . . . .1 Cài đ t chương trình Midnight Commander .5. . . .6 Đi u khi n phiên làm vi c . . . . . . . . . .10 Trình đơn Câu l nh . .1. . . . 7. . . . . . . . . . . . 7. . . . . . . . . 201 . . . .1 D ng danh sách t p tin . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . .9 Dòng l nh c a h v . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . .conf . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . .4 Trung tâm đi u khi n KDE 8. . . . . . . . . . . . .5 Đi u khi n các b ng . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Giao di n đ ho 7. 6. . . . . . . .3. . . . . . . . . . . .1 L a ch n trình qu n lý c a s . . . . . . . . .2 V ngoài c a màn hình Midnight Commander 6. . . . . .7 M u t p tin khi sao chép ho c đ i tên . . .5 Thay đ i v ngoài . . . . . 6. . . . . . . . . 190 .5. . . . . . . . . . . . . . . . 6. 6. . . . . . .4. . . . . . . . . . . 7. . . 6. . . . . . . . .6 Các phím ch c năng và th c đơn T p tin . . . . . . .2 C u trúc c a t p tin c u hình X . . . . . . .3. . . .1 B t đ u làm vi c v i KDE . . . 190 . . . . . . . . . 6. . .2 K t n i Shell . . . . . 8. .2 Nh ng ch đ hi n th khác . . .Org . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 S d ng chu t . . . 6. . . . . . . . . .1 K t n i FTP . . . .1 Thu th p thông tin c n thi t . . . . . . .3 Tr giúp . . . . . . . . . . . . . . . .12 K t n i t i máy xa . . . 7. . . . . 7. . .2 M t chút v h th ng hình nh c a máy tính 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. . . . . . . 198 . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 V ngoài c a KDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 . . . . . . .1 Đăng nh p vào KDE . . . . .3 C u hình chương trình ch X . . . . . . . . . . . 8. . . .3. . . 7. . . .12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. M CL C 128 128 129 131 132 133 133 136 137 139 141 143 145 147 153 159 159 160 162 162 167 169 170 171 178 182 185 187 188 188 . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 S d ng trình qu n lý màn hình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Môi trư ng làm vi c Xfce . . . .1.1 X.4 Kh i đ ng h th ng X Window . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . C a s yêu c u . . . . . . . . . . . C u hình X. . . . Ch đ thông tin .19 6. . . . . . . .2 8. . . . . . . . . . u” ch nh hình . . . . . V ngoài c a KDE . . . . . . . . . . . . . . . . .3 8.5 6. . . . . . . .13 6. . . . . . . . . . . . . . .5 8. . . . .1 Màn hình kh i đ ng c a GRUB . . .15 6. . . . . . . . . . . Trình đơn chính c a KDE . .4 7.3 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H p tho i s p x p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chương trình xvidtune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .org qua xorgcfg . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ch đ xem nhanh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 6. .16 6. . . . . . Thay đ i v ngoài c a Midnight Commander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H p tho i ch y chương trình . H p tho i danh sách thư m c thư ng dùng . . . . . . . . . Thay đ i bit hi n th c a Midnight Commander . . .4 8. .6 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . B t đ u tìm ki m . . . . . . . . . .7 Midnight Commander ti ng Vi t . a KDE . . . . . . . . . . . . . . . Đi u khi n công vi c n n sau . . . . . . . . .21 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 6. . H p tho i ch n đ nh d ng hi n th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 6. . . . . . . Th và c u hình các phím . . . . . . . . . Ch đ cây thư m c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H th ng đ ho X Window . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 6. . .1 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 6. . . . . .9 6. nh . . . . . .5 8. . . . . . . . .20 6.6 6. . . . . 129 130 133 136 137 138 139 142 144 145 147 150 150 151 152 153 154 156 157 158 158 159 164 172 181 181 189 191 192 193 194 195 196 197 .14 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dòng nh p vào đ a ch IP c a máy ch FTP . . . . . . . . . Màn hình đăng nh p KDM . . . . . . . . . Tìm ki m t t c các liên k t m m . . .22 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 6. . . . . . . . . . .7 6. . . . . . . . . . . . .18 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 8. . . . Tìm ki m trong trình đơn chính c Trình Thi t l p cá nhân c a KDE . .Danh sách hình v 3. . . . . .8 6. . . . . .10 6. . . . . .17 6. . Đang tìm ki m . C as h il i. . . . . . . Tr giúp có ích tooltips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 7. . . Thi t l p các h p tho i h i l i ngư i dùng . . . . . . Màn hình Midnight Commander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C u hình Midnight Commander . . Chương trình xvidtune “không ch Môi trư ng làm vi c Xfce . . . . . . . . .12 6. . . . H p tho i đ i tên t p tin . . . . . . . . . . . . . . . Thi t l p h th ng t p tin o . . . . . .

. . . .15 8. . . . . . . .11 8. . Ch n phông ch dùng cho text. . . . . . . .8 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trình đơn c a thanh panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ch n phông ch . . . . . . . . . .16 Cài đ t phông ch m i . . . . . . . . . trình đơn. . DANH SÁCH HÌNH V . . . . . . . . 198 198 199 199 200 200 201 201 202 . . . . . . . . . . . . . . . Thay đ i màn hình . . . . . . . . . . C nh báo khi có thay đ i chưa áp d ng . . Trình đơn b i c nh c a nút . . . . . .9 8. . . . . .viii 8. . . . .14 8. . . . . . . . . . .13 8. . . . . . . . . . . . . . .12 8.10 8. . . . . . . . . C u hình các thanh panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . So n th o trình đơn chính . . . . . . .

. . . . . . .7 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T h p phím đi u khi n l ch s l nh Các ph n chính c a tr giúp man . . . . Các l nh đi u khi n dòng nh p vào . . . . . . . . . . . . . . . .6 4. . . . . . . . . . . 20 2.2 5. . . Nh ng tùy ch n chính c a chương trình gzip Nh ng tùy ch n chính c a chương trình bzip2 Nh ng tùy ch n chính c a câu l nh mount . . . . . . . . . . . . . . .2 4. . . . . .5 4. . Nh ng tùy ch n chính c a l nh cp . . Thay th các tham bi n đ c bi Ký t xác đ nh d ng d u nh c Các ký t t o m u . . . . . . . Các phím ch c năng . . . . . .4 6. . . . . . . . . . . Nh ng tùy ch n chính c a tar . . . . . .2 Nhu c u s d ng không gian đĩa c a HĐH . . . . . . . .5 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Các t h p phím di chuy n dùng chung Di chuy n trong trình xem t p tin . . . . . . . .4 6. .1 5. . . . . . . . . .1 6. . . . . . . . Nh ng t p tin thi t b chính . . . . . . .1 C u trúc c a sector kh i đ ng chính . . . . . . t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Nh ng câu l nh đơn gi n c a Linux Nh ng phím so n th o dòng l nh . . . . . . . . . . . .1 4. . . . . . . . . . . .3 6. .3 5. . . . . . . . . . . . . Di chuy n khi xem tr giúp . . . . .8 5. .Danh sách b ng 1. . . . . . . . . . . . . . .4 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 50 52 54 55 66 71 81 85 89 92 94 99 109 111 112 118 131 131 132 140 148 C u trúc thư m c c a Linux . . . .1 Yêu c u đ i v i ph n c ng . . . . 12 2. . . . . . . . .2 6. . . . . . . . . . Tiêu chí tìm ki m c a câu l nh find. . . . . . . . . . . . . . . .1 3. . . . . . . . . . .4 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Các câu l nh b l c . . . . . . . . .3 3. . . . .3 4. . . . . . . . . . . . . . . . . Phím s d ng đ xem trang man . .2 3. . . . . . . . . . . . . . .

.

d a trên s c ng tác.v. Tuy nhiên n u b n m i b t đ u h c Linux thì hãy tìm cho mình m t cu n sách gi i thi u ng n g n v h đi u hành này. và còn c ng thêm nh ng gì mà t m th i b óc quan sát h n ch c a con ngư i còn chưa tìm ra. bài báo. Nhà sinh h c khi quan sát th y ong th ph n cho hoa thì quy t đ nh đây chính là m c đích c a loài ong. Microsoft nhìn th y Linux kh năng c nh tranh l n và nhi u khi coi Linux là k thù c a mình. Ngư i khác quan sát quá trình di cư c a th c v t thì cho r ng ong tham gia vào quá trình này và là m c đích c a nó. Đ i v i ngư i nuôi ong thì m c đích ong là thu th p m t ong. Trên th trư ng máy ch hi n th i ch có m t vài tên tu i đáng chú ý. . Linux ngay t ban đ u đã đư c xây d ng d a trên c ng đ ng (ti ng Anh “community”). V i k t n i m ng Internet. M i b n phân ph i thích h p cho m t nhóm ngư i dùng c th nào đó t ngư i dùng m i đ n ngư i dùng “cao c p” (advanced) hay nói đúng hơn là m i ngư i dùng có quy n l a ch n cho mình m t b n phân ph i thích h p và chuy n sang s d ng b n khác khi nào mong mu n. T t nhiên m c đích cu i cùng c a ong không ph i là nh ng cái trên n m riêng bi t mà là t t c chúng c ng l i. luôn mong mu n có thêm máy tính ch y dư i Linux. Nhân v t chính trong ví d minh ho này là con ong. . b n s luôn tìm th y câu tr l i cho v n đ c a mình t s lư ng l n các di n đàn. thu n ti n. Đ i v i Linus Torvalds. . L ch s hình thành và phát tri n Linux chúng ta s th y ngay chương đ u tiên c a cu n sách này. Ngư i nuôi ong có cái nhìn sâu hơn thì cho r ng ong thu th p b i ph n hoa đ nuôi ong con và t o ong chúa. có th đi u ch nh theo ý mu n c a mình v. Đ i v i c u bé v a b ong c n thì m c đích c a con ong ch c n ngư i. Các nhà l p trình nhân (kernel) tìm th y Linux s quy n rũ và công vi c phát tri n c a h . C ng đ ng Linux không ch cung c p cho ngư i dùng máy tính m t h đi u hành thân thi n. Ngư i dùng thì th y Linux m t h th ng m nh. nhóm thư. M t cu n sách tham kh o c m tay là không th thi u trong th i gian đ u tìm hi u Linux. như v y m c đích c a nó là duy trì nòi gi ng.L im đ u Trong tác ph m n i ti ng th gi i c a nhà văn Nga Lev Tolstoi “Chi n tranh và hoà bình” có đưa ra m t ví d đ minh ho cho suy nghĩ c a tác gi v vai trò c a nh ng ngư i có ti ng (c th là Napoleon và Alecxandr đ nh t) và qu n chúng trong l ch s nói chung cũng như trong chi n tranh châu Âu nh ng năm đ u th k XIX. N u không . M t s công ty đã th y đư c Linux m t ngu n l i l n và phát tri n công vi c kinh doanh c a mình t h đi u hành này. Linux là h đi u hành phát tri n m nh. Linux cho máy đ bàn có ph n đa d ng hơn. nhóm tin t c. . Đ i v i m t nhà thơ thì m c đích c a con ong là thu vào mình hương v c a nh ng bông hoa. Nh ng năm đ u th p k th chín c a th k XX Linux m i ch là đ a con tinh th n chưa bi t nói c a Torvalds. Nh ng nư c còn nghèo tìm th y Linux m t cách gi i quy t cho v n đ kinh t . Linux là ni m đam mê và “Just for fun”. Hãy xem xét giá và n i dung cu n sách trư c khi mua. d s d ng mà còn luôn luôn s n sàng giúp đ ngư i dùng m i. Nhi u t ch c chính ph cũng như phi chính ph nhìn th y Linux m t h đi u hành nhi u h a h n và h tr cho Linux. các trang web cung c p tin t c. sách v Linux. Ch trong vài năm g n đây đã có nhi u b n phân ph i Linux chi m lĩnh đư c môi trư ng máy ch cũng như máy đ bàn c a ngư i dùng.

v. s a đ i.5/) . . ”. M i đ ngh s a đ i. thông báo l i chính t .org. nh ng tài li u khác có th so n th o trong Openoffice.V. do đó đôi khi nó s đư c c p nh t thư ng xuyên.com) đã giúp đ tôi trong khi so n cu n sách này. kh năng v đ ho vector c a Inkscape còn đ cho c nh ng nhà thi t k chuyên. trong chương trình Kile và biên d ch mã L TEX qua nh ng chương trình có trong gói teTeX. l i ki n th c cũng như đ ngh giúp đ (luôn luôn hoan nghêng) xin g i cho Phan Vĩnh Th nh theo đ a ch teppi@vnoss. thêm và b t trong th i gian r nh r i c a tôi. do đó xin đ ng mong đ i nh ng ki n th c cao siêu trong sách này. Nghe nh c b ng Amarok.5/).org/licenses/by/2. Và hơn n a m i công vi c c n đ n máy tính c a tôi có th gi i quy t nhanh g n b ng nh ng chương trình đi kèm v i Linux. .org) và anh Nguy n Đ ng Hoàng Tuân (tuanndh@gmail.có kh năng tìm đư c sách thích h p ho c b n thích cu n sách “T h c s d ng Linux” này thì có th in nó ra đ ti n đ c.5 (http://creativecommons. Happy Using Linux! A Công c đ t o ra cu n sách b n đang đ c là h th ng s p ch L TEX. cu n sách này đư c t o ra. Mandriva.org/licenses/by/2. Như trang th hai c a sách có ghi “Dành cho ngư i dùng m i và r t m i. Sách này đư c phân ph i mi n phí theo b n quy n Creative Commons Public License 2. đó là Fedora.5 (http://creativecommons.0 kho ng 4 năm trư c đây. Nh ng thông tin b n đ c tìm th y trong cu n sách này có th áp d ng cho h u h t h t các b n phân ph i l n. cu n sách “T h c s d ng Linux” đư c t o ra v i hy v ng s giúp ngư i dùng m i làm quen v i h đi u hành tuy t v i có tên Linux và hình tư ng trưng là chú chim cánh c t (penguin) xinh đ p. Ngành chính c a tôi là Hoá h c. Xin c m ơn Kostromin A. .org. OpenSUSE. . (http://linux-ve. v i ngư i dùng không chuyên thì kh năng ch nh s a nh c a The GIMP còn trên c đ . Tôi b t đ u h c Linux khi có trong tay 3 đĩa CD RedHat 7. tuy nhiên m t s ph n đ c bi t ví d ph n nói v cài đ t chương trình t các gói rpm ch áp d ng t t cho các b n phân ph i “dòng RedHat”.chat. Cũng như nh ng s n ph m khác c a c ng đ ng OSS. và có khi không đư c c p nh t c năm. Không ph i là tôi không mu n s d ng và ghét b h đi u hành Windows mà đơn gi n là tôi đã quen làm vi c trong môi trư ng KDE và Xfce. so n th o tài li u. qu n lý hình k thu t s và l y chúng ra t máy hình b ng digiKam. Như v y. Tôi không ph i là m t nhà qu n lý m ng hay l p trình chuyên nghi p và nói chung không ph i ngư i h c theo chuyên ngành công ngh thông tin. v.ru) đã vi t ra m t cu n sách s d ng Linux hay làm tài li u tham kh o chính cho cu n sách này. đôi khi trong console (dòng l nh không có đ ho ). B n có th tìm b n phân ph i teTeX ho c m t b n phân ph i khác c a h th ng này trên h u h t các b đĩa cài đ t h đi u hành Linux. Và bây gi Linux (c th là OpenSUSE Linux) là h th ng duy nh t làm vi c trên máy tính c a tôi. c th là lu n A văn t t nghi p và cu n sách này. Thông thư ng ngư i dùng m i b t đ u gia nh p vào th gi i Linux b ng nh ng b n phân ph i này. Released under Creative Commons Public License 2. bác Nguy n Đ i Quý (vnpenguin@vnoss.

Không có ngo i l đ i v i Toán h c. khái ni m b n phân ph i Linux. Windows b t ngu n t h đi u hành MS-DOS trư c đây làm vi c trên các máy tính c a hãng IBM. H đi u hành UNIX do nhóm các nhà phát tri n Bell Labs vi t ra vào năm 1969 dư i s đi u khi n c a Dennis Ritchie.Chương 1 HĐH Linux: l ch s và các b n phân ph i “Just for fun” – Linus Torvalds. Đ n th i đi m hi n nay thì các h đi u hành n i ti ng nh t cho máy tính là Microsoft Windows (C) và UNIX. k c Yoga mà b t ngu n t nĐ .1 1. Chính b n thân t UNIX (vi t hoa t t c các ch cái) tr thành nhãn hi u thương m i c a t ng công ty AT&T. Trong trư ng h p đó máy tính ch là m t t p h p các thi t b đi n t không làm vi c. 1 . Không có h đi u hành thì máy tính không th c hi n đư c ch c năng c a mình. Đ ng th i nói đôi dòng v nh ng đi m đ c bi t c a Linux. t ch c làm vi c v i các t p tin (trong đó có ch y và đi u khi n vi c th c hi n c a các chương trình). Nhưng bây gi khi nói đ n h đi u hành UNIX thư ng có ý không nói c th m t h đi u hành c th nào mà là m t nhóm các h đi u hành dòng UNIX (UNIX-liked OS).1 Ngư i m “không ng i ng n” đăng ký nhãn hi u thương m i b t kỳ th gì. Hơn th n a b n đ c s hi u ít nhi u v OpenSource. 1.1. Ken Thompson và Brian Kernighan. V t lý.1 Th nào là HĐH nói chung và Linux nói riêng Các h đi u hành d ng UNIX H đi u hành (HĐH) đó là m t b các chương trình h tr vi c đi u khi n ph n c ng c a máy tính. không hi u là đ làm gì. L ch s luôn là đi m kh i đ u khi nghiên c u m t ngành khoa h c nào đó. và cách có đư c nh ng b n phân ph i này. môn chuyên ngành c a tôi – Hoá h c và t t nhiên c HĐH Linux. GNU và FSF. t c là d ch các câu l nh c a ngư i dùng và hi n th k t qu làm vi c c a nh ng l nh này. và đ ng th i th c thi s giao ti p v i ngư i dùng. Trong chương đ u tiên c a cu n sách “T h c s d ng Linux” này chúng ta s tr l i ng n g n cho câu h i “Linux là gì?”. yêu c u c a Linux đ i v i ph n c ng.

2 M t chút v l ch s HĐH Linux v a k ni m sinh nh t l n th 15 c a mình. and things seem to work.minix Subject: What would you like to see most in minix? Summary: small poll for my new operating system Message-ID: <1991Aug25.1. đã b t đ u phát tri n m t HĐH ki u UNIX cho các máy tính cá nhân tương thích v i IBM (IBM-compatible PC). S n ph m này n i ti ng dư i tên BSD ("Berkeley Systems Distribution"). but I won’t promise I’ll implement them :-) Linus (torvalds@kruuna. H đi u hành dòng UNIX.40). trong đó có BSD. Và và đ u nh ng năm 90 m t sinh viên c a trư ng đ i h c Helsinki (Ph n Lan).helsinki.Helsinki. as that’s all I have :-(. won’t be big and professional like gnu) for 386(486) AT clones. Đi u đ c bi t ch b n quy n c a s n ph m cho phép ngư i khác phát tri n và c i ti n và chuy n k t qu thu đư c đ n ngư i th ba (cùng v i mã ngu n ho c không) v i đi u ki n là ph i ch ra ph n nào c a mã đư c phát tri n Berkeley. Trong thư này Linus cho bi t anh đang phát tri n m t h đi u hành t do cho các máy tính đ i 386 (486) và yêu c u nh ng ai quan tâm cho bi t nh ng thành ph n nào c a h th ng cho ngư i dùng c n ph i có đ u tiên.205708. Yes — it’s free of any minix code.minix ngày 25 tháng 8 năm 1991 (đư c coi là ngày sinh nh t c a HĐH này): From: torvalds@klaava. lúc đ u đư c phát tri n đ làm vi c v i các máy tính nhi u ngư i dùng – các mainframe.FI> Date: 25 Aug 91 20:57:08 GMT Organization: University of Helsinki Hello everybody out there using minix I’m doing a (free) operating system (just a hobby. as my OS resembles it somewhat (same physical layout of the file-system (due to practical reasons) among other things). and is starting to get ready. Nhưng d n d n c u hình trang thi t b c a máy tính cá nhân cũng m nh lên và hi n nay có kh năng cao hơn so v i nh ng mainframe c a nh ng năm 70 th k trư c. 1. I’ve currently ported bash(1. I’d like any feedback on things people like/dislike in minix. It is NOT portable (uses 386 task switching etc).fi) PS. Nh ng ngư i dùng trong nhóm tin t c này đã làm vi c dư i h đi u hành Minux do giáo sư Andy 2 protocol .FI (Linus Benedict Torvalds) Newsgroups: comp. Linus Torvalds.os.Helsinki. Đây là b c thư mà Linus g i vào nhóm tin t c comp.4 HĐH Linux: l ch s và các b n phân ph i Vào cu i nh ng năm 70 c a th k trư c (th k XX) các nhà phát tri n c a trư ng đ i h c California Berkeley đã thêm vào mã ngu n c a UNIX r t nhi u s c i ti n trong đó có h tr giao th c2 TCP/IP (giao th c m ng chính hi n nay). This implies that I’ll get something practical within a few months. and I’d like to know what features most people would want. and it probably never will support anything other than AT-harddisks.08) and gcc(1.os.9541@klaava. and it has a multi-threaded fs. Any suggestions are welcome. This has been brewing since april.

fsf. 0.01: tôi không t hào l m v nó. B i vì tính đ n th i đi m b t đ u xây d ng t ch c thì các công ty thương m i gi r t c n th n các chương trình ng d ng c a mình.php. d n đ n vi c gi m ch t lư ng chương trình và s có m t c a r t nhi u l i không xác đ nh đư c trong nh ng chương trình này.org.org/linuxhistory. N u b n đ c quan tâm thì có th tìm đ c nh ng thư mà hai ngư i này g i cho nhau trong nhóm tin t c nói trên.01) đư c công b trên Internet ngày 17 tháng 09 năm 1991.kernel. Linus Torvalds không đăng ký b ng sáng ch cũng như không gi i h n vi c phân ph i HĐH m i này. Note the lack of announcement for 0. Free Software Foundation) có trang ch n m t i đ a ch http://www. ví d ftp://ftp. vì th ch g i thông báo đ n t t c nh ng ai mu n th hi n s quan tâm. M c đích c a t ch c này là lo i tr t t c nh ng đi u c m đoán và h n ch phân ph i.01.kernel. ho c tìm đ c cu n “Linux: Just for fun”.” (“Như tôi đã nói trư c đây. đó b n s nh n đư c thông tin chi ti t v l ch s xu t hi n và phát tri n Linux. V b n quy n này.12 theo đ a ch trên.01 không đi kèm theo binary nào: nó ch là mã ngu n cho nh ng ai mu n bi t linux trông ra sao.02 ra đ i. T i t nh t là làm ch m quá trình trao đ i ý tư ng trong ngành l p trình. Trong khuôn kh T ch c ph n m m t do đã b t đ u làm vi c d án GNU (http://www.1.org/pub/linux/kernel/Historic/oldversions/RELNOTES-0. Minux làm vi c trên các máy tính v i b x lý 286 và đư c Linus dùng làm mô hình cho HĐH m i.org.1 Th nào là HĐH nói chung và Linux nói riêng 5 Tanenbaum vi t ra đ làm công c h c t p cho các sinh viên l p trình. Open Source và d án GNU c n ph i nói đ n m t cách đ c bi t. 0. nghiên c u chương trình ng d ng. B n quy n đư c đ i sang GPL t phiên b n 0. Ngay t đ u Linux đã đư c phân ph i theo đi u ki n c a b n quy n General Public License (GPL)4 thư ng dùng cho các ph n m m ng d ng Open Source và d án GNU. 3 .01: I wasn’t too proud of it.”)3 Sau đó ngày 05 tháng 10 năm 1991 phiên b n 0. Chú ý r ng không có thông báo cho b n 0. sao chép. Linus Torvalds vi t: “As I already mentioned. làm ch m quá trình t o ng d ng m i vì m i nhà l p trình s ph i vi t l i t đ u m t ng d ng thay vì dùng đo n mã ngu n đã có trong ng d ng khác. 4 Th t ra lúc đ u nhân Linux đư c phân ph i theo b n quy n mà FSF không không nh n là t do vì nghiêm c m phân ph i thương m i. s a đ i. Theo ti ng lóng c a Linux thì b n quy n này đôi khi đư c g i là Copyleft. B n quy n này có th tìm th y trong nh ng phiên b n đ u tiên c a nhân trên ftp. m t cu n sách nói v đ i tư c a Linus Torvalds đ n th i đi m anh làm cho Transmeta và vi c phát tri n HĐH Linux.org) – d án t o chương trình ng dùng mi n phí. b o v nó b ng các b ng sáng ch . Vào năm 1984 nhà bác h c ngư i m Richard Stallman sáng l p ra T ch c ph n m m t do (FSF. các d u hi u b o v quy n tác gi . N u b n đ c quan tâm đ n l ch s c a HĐH này thì hãy đ c trang web sau: http://www.01 didn’t actually come with any binaries: it was just source code for people interested in what linux looked like. so I think I only sent a note to everybody who had shown interest.li.gnu. T p tin phiên b n đ u tiên c a Linux (phiên b n 0. GNU là R t thú v là sau khi Linus Torvalds phát tri n HĐH c a mình thì gi a anh và giáo sư Andy Tanenbaum đã n ra m t cu c tranh cãi. Đây là phiên b n đã có th làm vi c trên máy. gi bí m t nghiêm ng t mã ngu n c a chương trình vi t trên các ngôn ng b c cao (như C++). Stallman cho r ng vi c này r t có h i đ i v i phát tri n chương trình ng d ng.12. hãy xem RELNOTES-0.

openoffice. 5 . Hãy vi t thư cho h đ h c h i kinh nghi m! Trong khuôn kh c a ho t đ ng Open Source nói chung và d án GNU nói riêng. Cơ ch này b kìm nén trong th gi i chương trình ng d ng thương B n đ c cũng nên bi t là s p t i s có phiên b n th 3 c a GPL (GPLv3). B n d ch ti ng Vi t không chính th c n m t i http://vi. chuy n ho c bán cho ngư i khác không h n ch v i m t đi u ki n là k t qu thu đư c cũng ph i phân ph i theo b n quy n copyleft. Đi u ki n cu i là quan tr ng và then ch t c a b n quy n này. Ý tư ng chính c a Stallman là ch không ph i bán chương trình ng d ng.6 HĐH Linux: l ch s và các b n phân ph i t vi t t t c a GNU’s Not Unix. Tham gia vào tranh cãi có c ngư i vi t ra nhân Linux đ u tiên – Linus Torvalds.org/gplv. thì b n quy n GPL “làm cho chương trình ng d ng t do và đ m b o là chương trình này s t do”5 . Vi c m mã ngu n đ ng th i nâng cao r t nhi u ch t lư ng c a chương trình ng d ng: t t c nh ng gì t t nh t.org/ gnu/manifesto. N u như nói m t cách th t ng n g n thì b n ch t c a GPL như sau. G n như t t c các chương trình ng d ng phân ph i theo đi u ki n GPL có th coi là mi n phí đ i v i ngư i dùng (trong ph n l n các trư ng h p đ nh n đư c nó b n ch ph i tr ti n đĩa CD. Chương trình ng d ng phân ph i theo GPL đư c quy n phát tri n. n i ti ng nh t trong s chúng đó là trình so n th o Emacs và trình biên d ch GCC (GNU C Compliler) – trình biên d ch ngôn ng C t t nh t hi n nay. Các nhà phát tri n xvnkb (http://xvnkb. Trong “Manifesto GNU” (http://www.v.html. đây c n ph i đưa ra ví d đ b n đ c hi u rõ hơn: ngu n thu nh p có th là các s n ph m đi kèm ho c d ch v cài đ t và c u hình cho nh ng máy tính m i ho c phát tri n cho nh ng đi u ki n làm vi c m i. do đó không còn t do).html) vào năm 1985 Stallman vi t r ng đ ng l c đ ông sáng l p ra FSF và d án GNU đó là s khó ch u trong quy n s h u c a m t s ngư i đ i v i chương trình ng d ng. Nh ng gì do d án GNU phát tri n đ là t do. B n có th đ c b n quy n này theo đ a ch http://www. đây chúng ta g p l i cơ ch đào th i (hay t t hơn là ch n l c) t nhiên như trong thuy t sinh h c c a Darwin. mà bán chính s c lao đ ng c a nhà l p trình. . t c là nh ng gì thu c v d án GNU không ph i là m t ph n c a Unix (vào th i gian đó th m chí t UNIX đã tr thành thương hi u. unikey (http://unikey. đã phát tri n m t lư ng đáng k các chương trình ng d ng. Nó b o đ m r ng k t qu lao đ ng c a các nhà phát tri n ph n m m t do s luôn luôn m và không tr thành m t ph n c a s n ph m nào đó dùng b n quy n bình thư ng (ý nói s n ph m đóng). là nh ng ngư i hi u rõ nh t đi u này.net). s a đ i. DVD ho c k t n i Internet).tug. Nói như các nhà sáng l p ra FSF. .org).gnu. còn các l i s đư c nh n ra và s a nhanh chóng.sf. v.html.gnu. d y cách s d ng. Cùng v i s ra đ i c a phiên b n th 3 này đã n y ra r t nhi u tranh cãi xung quanh tính t do c a b n quy n. M t ph n thư ng t t n a đó là khi chương trình tr lên n i ti ng thì tác gi c a chương trình s có đi u ki n tìm m t công vi c có lương cao.org/copyleft/gpl. nhưng không có nghĩa là chúng đư c phân ph i không có b n quy n và không đư c lu t pháp b o v . nh ng ý tư ng và cách gi i quy t m i đư c phân ph i r ng rãi ngay l p t c. Nh ng chương trình Open Source (Mã ngu n m ) đư c phân ph i theo đi u ki n c a b n quy n General Public License (GPL). Đi u ki n này cũng phân bi t ph n m m t do v i ph n m m phân ph i mi n phí.org) và pdfLaTeX (http://www. Đi u đó không có nghĩa là các nhà l p trình không còn nh n đư c ph n thư ng (ti n) cho công vi c c a mình.

Khi này Linux có th cung c p t t c các tài nguyên h th ng cho ngư i dùng làm vi c qua các terminal xa khác nhau. nhưng vì lý do nào đó đã b ch m l i. h tr các công ngh m i g n như ngay l p t c.3 Đ c đi m chính c a HĐH Linux Do mã ngu n Linux phân ph i t do và mi n phí. Xin đưa ra đây danh sách ng n g n nh ng kh năng này. Truy c p nhi u ngư i dùng Linux không ch là HĐH nhi u ti n trình. Linux h tr kh năng nhi u ngư i dùng làm vi c cùng lúc. Nhưng đã thành l ngư i dùng thư ng s d ng tên g i c a nhân làm tên g i c a h đi u hành. Nó đ ng nghĩa v i vi c ra đ i c a m t h đi u hành m i t do phân ph i cùng v i mã ngu n m . nhưng cho phép ch y các chương trình c n b nh dung lư ng l n mà th c t không có trên máy tính.1. 1. Vi c này có làm gi m t c đ làm vi c. b n v ng và phát tri n nhanh nh t. D án GNU cũng đã b t đ u phát tri n nhân cho riêng mình (đư c g i là Hurd). thì HĐH s tìm nh ng trang b nh đã lâu không đư c s ng đ chuy n chúng t b nh lên đĩa c ng. Tuy nhiên bây gi xin quay l i v i l ch s c a Linux. Linux có t t c các kh năng. Nhân này “đ u” đúng vào mi n “đ t lành”. vì trong d án GNU đã phát tri n s lư ng l n các ti n ích khác nhau. 1. không m t ti n trình nào đư c c n tr công vi c c a ti n trình khác. l n lư t chia cho m i ti n trình m t kho ng th i gian th c hi n.1. Vùng đĩa c ng này đư c coi là b nh ph thêm vào. đ c trưng cho các h đi u hành đ y đ tính năng dòng UNIX. Swap b nh lên đĩa Swap b nh cho phép làm vi c v i Linux khi dung lư ng b nh có h n. T H N d s ch c b nh theo trang th ng b nh Linux đư c t ch c d ng các trang v i dung lư ng 4K. Vì th s xu t hi n c a nhân Linux là r t đúng lúc. khi m t ti n trình ph i như ng b x lý cho các ti n trình khác (và có th làm ch m tr r t lâu vi c th c hi n). Nh đó đ n th i đi m hi n nay Linux là h đi u hành hi n đ i. Đ làm đư c đi u này nhân th c hi n ch đ phân chia th i gian c a b x lý trung tâm. thì Linux s ph c h i chúng t .1 Th nào là HĐH nói chung và Linux nói riêng 7 m i. và chúng ta cũng làm như v y trong cu n sách này. 2. Cách này hoàn toàn khác v i ch đ “nhi u ti n trình đ y nha” đư c th c hi n trong Windows 95. Nhưng đ chuy n GNU thành m t HĐH hoàn ch nh thì ch còn thi u nhân. Stallman t t nhiên đã đúng khi đòi h i h đi u hành Linux ph i đư c g i là GNU/Linux. N u có trang nào đó trong nh ng trang này l i tr thành c n thi t. Nhi u ti n trình th t s T t c các ti n trình là đ c l p. N i dung c a m t s ph n (trang) b nh đư c ghi lên vùng đĩa c ng xác đ nh t trư c. 4. C n nói r ng Linus Torvalds ch phát tri n ph n nhân (kernel) c a h đi u hành. 3. u b nh đ y. nên ngay t đ u đã có r t nhi u nhà l p trình tham gia vào quá trình phát tri n h th ng.

System V IPC Linux s d ng công ngh IPC (InterProcess Communication) đ trao đ i thông tin gi a các ti n trình. và như v y cho phép gi m kích thư c b nh b ng d ng chi m. N p môđun th c hi n “theo yêu c u” Nhân Linux h tr vi c cung c p các trang b nh theo yêu c u. ho c nhi u ngư i dùng ch y cùng m t chương trình 6 . Microsoft Windows NT cũng h tr POSIX 1003.1. Có m t s thư vi n tiêu chu n đư c dùng cùng lúc cho vài ti n trình. 5. 6. đ s d ng tín hi u và b nh chung. B đ m đ ng c a đĩa B đ m c a đĩa đó là m t ph n b nh c a h th ng dùng làm nơi lưu nh ng d li u thư ng dùng c a đĩa. Thư vi n chung Thư vi n – b các quá trình (thao tác) đư c chương trình dùng đ làm vi c v i d li u.1. Ngày nay giao di n này đư c t t c các h đi u hành m i h tr . Linux s d ng h th ng đ m linh đ ng hơn: b nh đư c d tr cho đ m đư c tăng lên khi b nh không đư c s d ng. 100% tương ng v i tiêu chu n POSIX 1003. Linux 100% tương ng v i tiêu chu n POSIX 1003. Trên các h th ng m i (bao g m Linux) có h tr làm vi c v i các thư vi n đ ng (dynamic) và tĩnh (static) đư c chia ra. và s gi m xu ng khi h th ng hay ti n trình c n nhi u b nh hơn. đó là m t b các th t c ngôn ng C. thì Linux ch n p vào b nh m t b n sao c a mã chương trình và t t c các ti n trình gi ng nhau cùng s d ng m t mã này. 7. 10. khi này ch ph n mã c n thi t c a chương trình m i n m trong b nh .1 (Portable Operating System Interface – giao di n c a h đi u hành lưu đ ng) đưa ra giao di n tiêu chu n cho các h th ng Unix. chương trình này d tr m t ph n b nh có kích thư c xác đ nh đ làm b đ m cho đĩa. H tr m t ph n các kh năng c a System V và BSD POSIX 1003. Thêm vào đó Linux còn h tr các kh năng c a System V và BSD đ tăng tính tương thích. 8. và th c hi n cùng lúc nh ng chương trình này d n đ n hao h t b nh không đáng có. ho c m t ngư i dùng ch y vài ti n trình gi ng nhau.8 HĐH Linux: l ch s và các b n phân ph i đĩa c ng (vào b nh ). Ngư i dùng MS-DOS s nh đ n chương trình SmartDrive. nh đó nâng cao r t nhi u t c đ truy c p t i nh ng chương trình và ti n trình thư ng dùng. Trên các h th ng cũ nh ng thư vi n đó n m trong m i t p tin chương trình. còn nh ng ph n mã không s d ng t i th i đi m hi n t i thì n m l i trên đĩa.1. 9. Cùng s d ng chương trình N u c n ch y m t lúc nhi u b n sao c a cùng m t ng d ng nào đó6 . M t s h th ng Unix cũ và m t s h th ng hi n đ i (bao g m c Microsoft Windows) chuy n lên đĩa t t c n i dung c a b nh thu c v nh ng ng d ng không làm vi c t i th i đi m hi n th i (t c là T T C các trang b nh thu c v ng d ng s đư c lưu lên đĩa khi không đ b nh ) và như v y kém hi u qu hơn.

còn có m t lo t các chương trình t o máy o7 mã ngu n m cũng như s n ph m thương m i: qemu. Kh năng h tr m ng Linux có th g n vào b t kỳ m ng n i b nào.v. Làm vi c trên các ph n c ng khác nhau M c dù đ u tiên HĐH Linux đư c phát tri n cho máy tính cá nhân (PC) trên n n t ng Intel 386/486. . k t n i t xa (telnet. H tr t t c các d ch v Unix. làm vi c trong các m ng TCP/IP. 1. 13. PowerPC và nh ng b x lý khác8 .2 B n phân ph i Linux 9 11. bao g m Networked File System (NFS). bao g m c các b x lý 64bit. trong đó có c nh ng chương trình có ích và không đ n n i t i. vmware.. Ngư i ta đã vi t ra hàng lo t các chương trình ng d ng. . truy c p dial-up qua các giao th c SLIP và PPP. n u h th ng đáp ng tiêu chu n iBCS2 (intel Binary Compatibility). bochs.org) 8 7 . Trong khi đó h th ng t p tin chính c a Linux. H tr các đ nh d ng h th ng t p tin khác nhau Linux h tr m t s lư ng l n các đ nh d ng h th ng t p tin. đư c g i là Second Extended File System (ext2fs) và Third Extended File System (ext3fs) cho phép s d ng không gian đĩa m t cách có hi u qu .1. bao g m DOS. Trong Internet còn có nh ng thông báo nói r ng trên các b x lý Athlon và Duron c a AMD Linux còn làm vi c t t hơn so v i trên Intel. bây gi nó có th làm vi c trên t t c các b vi x lý Intel b t đ u t 386 và k t thúc là các h th ng nhi u b x lý Pentium IV. HFS. Windows 3. Kh năng ch y chương trình c a HĐH khác Trong l ch s Linux không ph i là h đi u hành đ u tiên. DEC Alpha. trình d ch l nh ngư i dùng và các ti n ích. như AMD. pearpc. cho các HĐH đã phát tri n trư c Linux. Xin đư c nói luôn là trong cu n sách này chúng ta ch xem xét trư ng h p Linux cho các máy tính tương thích v i IBM. như reiserfs. . MIPS. Đ ng th i có h tr dùng Linux là máy ch ho c máy khách cho m ng khác. sharing) các t p tin và in t xa trong các m ng Macintosh.. bao g m các h th ng t p tin DOS và OS/2. Windows 95 và Wine. SUN Sparc. c u trúc (h th ng) t p tin. . HĐH Linux còn có kh năng ch y chương trình dành cho b x lý Intel c a các h th ng Unix khác. M68000 (Atari và Amiga). Ngoài ra còn có phiên b n Linux cho các b x lý khác bao g m ARM. NetWare và Windows. và c các h th ng t p tin m i.1. Windows. Nhân đó là cho phép s d ng nhi u h đi u hành trên m t máy B n phân ph i Linux h tr nhi u b x lý nh t c n ph i k đ n Debian (http://www. trong đó có chia s (dùng chung. . Đ ch y nh ng chương trình như v y dư i Linux đã phát tri n các trình gi l p (emulator) cho DOS. ssh). Đ ng th i Linux còn làm vi c trên r t nhi u b x lý tương thích v i Intel c a các nhà s n xu t khác. 12. .v. rlogin. Ngoài ra. debian. FreeBSD và OS/2. 14.2 B n phân ph i Linux Trong b t kỳ h đi u hành nào cũng có th chia ra 4 ph n chính: nhân. .

Tuy nhiên các nhà phát tri n c a m t b n phân ph i Linux c n t o ra ít nh t m t chương trình cài đ t đ đưa HĐH lên máy tính tr ng không chưa có HĐH nào. nòng c t c a HĐH. nói chung không khác so v i nh ng chương trình bình thư ng khác mà ngư i dùng có th ch y. mà đ i di n c a m i nhóm là Red Hat. R t có th xu t hi n trong b n đ c ý nghĩ r ng b t kỳ ai cũng có kh năng cho ra b n phân ph i Linux. h v shell và các ti n ích. . Nhưng hi n nay có th chia ít nh t 3 nhóm b n phân ph i. linuxhq. c n tìm cách gi i quy t s ph thu c và mâu thu n gi a các gói (và gi a các phiên b n c a gói) chương trình. B n phân ph i – đó là m t b các chương trình ng d ng bao g m t t c b n ph n chính c a HĐH. n u chính xác thì t “Linux” ch có nghĩa là nhân. M t trong nh ng k t qu c a vi c phân ph i t do chương trình ng d ng cho Linux đó là có nhi u công ty cũng như nhóm các nhà phát tri n đ c l p đã phát hành ra các b n Linux khác nhau đư c g i là “b n phân ph i Linux”. trên trang đó cũng như nhi u trang web khác còn có liên k t đ n nh ng danh sách b n phân ph i khác. C u trúc t p tin (h th ng t p tin) – là h th ng lưu t p tin trên các thi t b lưu. Và cu i cùng các ti n ích – đó đơn gi n là các chương trình riêng l . Slackware và Debian. Tuy v y. Vì th khi nói v h đi u hành nói chính xác hơn s là “h đi u hành d a trên nhân Linux”. t c là nhân. M t vài tác gi đã th phân lo i các b n phân ph i d a trên nh ng tiêu chí khác nhau: • c u trúc h th ng t p tin • chương trình cài đ t • phương ti n dùng đ cài đ t các gói chương trình • thành ph n c a các ti n ích và chương trình ng d ng có trong b n phân ph i. trên th gi i đang có hàng trăm (hàng nghìn?) b n phân ph i Linux và m i ngày l i xu t hi n các b n m i. hay nói đúng hơn là b t kỳ ngư i nào không lư i sưu t p các chương trình t do. Có th tìm th y danh sách tương đ i đ y đ cùng v i đ c đi m ng n g n c a m i b n phân ph i trên http://www. Trình d ch l nh hay h v (shell) – là chương trình t ch c giao ti p gi a máy tính và ngư i dùng. Ngoài ra. M c dù h u h t các tác gi cho r ng s khác nhau gi a các b n phân ph i là không cơ b n. h th ng t p tin. nó đi u khi n các thi t b ph n c ng và đi u khi n vi c th c hi n chương trình. Thông thư ng t t c nh ng chương trình n m trong b n phân ph i Linux đ u dùng b n quy n GPL.10 HĐH Linux: l ch s và các b n phân ph i thành ph n chính. nhưng có ch c năng chính là th c hi n các công vi c d ch v (service). Và như chúng ta s th y sau đó không ph i là bài toán đơn gi n.com (còn có m t s b n phân ph i khác ti ng Anh). Như đã nói trên. Và suy nghĩ đó có ph n nào đúng. đ ng th i còn có thêm các chương trình cho công vi c hàng ngày c a ngư i dùng. Nhân c a HĐH Linux hi n th i đang đư c phát tri n dư i s lãnh đ o c a Linus Torvalds và phân ph i m t cách t do (v i b n quy n GPL) gi ng như m t s lư ng kh ng l các chương trình ng d ng và ti n ích khác. Ngoài ra. vì th n u mu n có th tìm th y t t c nh ng gì có trên th gi i (h u h t nh ng trang này dùng ti ng Anh và các b n phân ph i Vi t Nam ít đư c nói đ n).

org). openSuSE cũng đang d n d n h tr ti ng Vi t (http://vi.13. L a ch n th hai đó là s d ng các b n phân ph i h tr ti ng Vi t t t như Debian.. s d ng các s n ph m Linux l n có h tr ti ng Vi t. theo ý ki n c a tôi không đư c ưu tiên đây. Khi nói đ n phiên b n c a Linux thư ng có ý là phiên b n nhân (vì m t h đi u hành là Linux ch khi nó s d ng nhân Linux). Phiên b n nhân v i s th hai Đi u này ch đúng v i các phiên b n nhân trư c 2. L a ch n th nh t.16. L a ch n th hai này đư c ưu tiên vì: • chúng có h tr ti ng Vi t và càng ngày càng hoàn thi n • chúng có trình cài đ t t t. Ví d .6. m t Vi t ki u M duy trì. Và t t nh t n u nhóm các nhà phát tri n này nh n đư c ngu n l i t s n ph m Linux c a mình. Th m chí ch trong kho ng th i gian không lâu mà tôi s d ng Linux (kho ng 5 năm) đã có nhi u b n phân ph i Vi t Nam cũng như nư c ngoài đã chào t m bi t th gi i Linux vì nhóm h tr c a chúng không thu đư c nhi u l i nhu n và sau đó m t th i gian ng ng h tr tác ph m c a mình. T 2.13. b n phân ph i openSuSE Linux 10. Ngoài ra còn đ m b o là b n s nh n đư c phiên b n m i c a nó trong tương lai.16. s d ng các s n ph m Linux ti ng Vi t do m t s ngư i t nguy n duy trì. C n phân bi t s phiên b n c a b n phân ph i và s phiên b n c a nhân. t c là Linux phiên b n 2.opensuse.6. Ubuntu và Mandriva. Lý do chính là chưa đ t đư c tiêu chu n th hai nêu trên. Vì Linus Torvalds ti p t c đi u hành vi c phát tri n nhân. Đ i v i ngư i dùng Linux Vi t Nam hi n th i có hai l a ch n: th nh t. Đ k t thúc câu chuy n v l a ch n b n phân ph i Linux c n nói thêm là g n đây bác Nguy n Đ i Quý (http://vnoss. Chúng ta s nói đ n hai s l a ch n này m t cách k càng hơn. C n nói vài l i v đánh s phiên b n. phân cách nhau b i d u ch m. Hi n th i có m t b n phân ph i như v y: vnlinux-CD (cùng v i m t vài bi n th ) do anh Larry Nguy n. c p nh t thư ng xuyên thông thư ng là theo m t l ch đ nh s n. 9 . Phiên b n nhân Linux thư ng đư c ký hi u b ng ba s 9 . t đi n ti ng Vi t. B n phân ph i này d a trên n n t ng c a FC c ng thêm giao di n ti ng Vi t và m t s ng d ng “mang tính Vi t Nam” như chương trình gõ ti ng Vi t. . Không s trư ng h p “đem con b ch ”. t c là làm vi c như m t công ty thương m i.1 đư c d a trên nhân phiên b n 2.org) đã cho ra đ i m t b n phân ph i m i hư ng v ngư i dùng Vi t Nam – FCxVnOSS.1. nên phiên b n c a nhân tăng lên theo th t . th hai. .2 B n phân ph i Linux 11 V y thì c n l a ch n b n phân ph i theo tiêu chu n nào? Theo ý ki n c a tác gi thì đ i v i ngư i dùng Vi t Nam có hai tiêu chu n: th nh t ph i có giao di n ngư i dùng ti ng Vi t và th hai ph i có m t nhóm các nhà phát tri n h tr b n phân ph i này. ch không phân nhánh và nhân lên gi ng như trư ng h p b n phân ph i. h tr nhi u ph n c ng khác nhau • có th cài đ t thêm các ph n m m khác m t cách d dàng ph n l n chương trình đã đư c biên d ch s n cho m i yêu c u c a ngư i dùng • nh ng b n phân ph i này đư c m t nhóm các nhà phát tri n duy trì.6.6 tr đi Linus và các nhà phát tri n khác th nghi m dùng b n s .

làm vi c th m chí trên b x lý 8086 v i 512Kbyte b nh . DX v. Dùng môi trư ng làm vi c đ ho KDE. vì đó là phiên b n th nghi m (ch dành cho phát tri n). 256 1500 các ng d ng n m trong KOffice. . B ng 1. windowmaker. nên đ cài đ t HĐH này c n ít nh t là m t máy tính có b x lý 386. 1. B ng 1. Vì th n u b n có m t cái máy tính cũ. nhưng đi u này không . Như v y Linux có m t ưu đi m l n đó là kh năng làm vi c th m chí trên nh ng máy r t cũ.16. OpenOffice. T t nhiên là b n có th cài đ t b t kỳ phiên b n nào. Xin đ ng lo l ng. Vì HĐH Linux s d ng ch đ b o v c a b vi x lý. . Dùng đư c giao di n đ ho X Window cùng v i m t 32 400 s trình qu n lý c a s nh nh như icewm.13) đư c coi là làm vi c n đ nh. trên đó không th ch y n i Windows. còn phiên b n đ c bi t có th ch y t m t ho c hai đĩa m m không c n đĩa c ng thì tôi đã g p. 128 1000 Ch y các ng d ng c n nhi u b nh (như GIMP. nh ng máy tính s n xu t g n đây đáp ng đư c toàn b nh ng yêu c u đã đưa ra và s đưa ra dư i đây.0) thư ng không đư c s d ng đ t o các b n phân ph i.12 HĐH Linux: l ch s và các b n phân ph i l (ví d . Yêu c u đ i v i ph n c ng c a h th ng mu n cài đ t Linux còn đư c xác đ nh b i l a ch n ph n m m c a ngư i dùng (và t c là s ph thu c vào phiên b n c a các ph n m m và ít nhi u vào b n phân ph i). Chúng đư c dành cho nh ng ngư i tình nguy n có mong mu n th nghi m đ tìm ra các l i.1: Yêu c u đ i v i ph n c ng Mong mu n c a ngư i dùng Yêu c u. thì có th s d ng nó đ h c Linux và r t có th s ng c nhiên v kh năng c a HĐH này.5. nh ng con s này là không chính xác nhưng không khác bi t nhi u gi a các b n Linux khác nhau. có đ m t s ng d ng ngư i dùng như vim.6. N u cài đ t m t b n phân ph i đ y đ thì đương nhiên l a ch n nhân đã đư c các nhà phát tri n làm giùm b n đ c.v. . mà trư c đây ch có th dùng MS DOS (t t nhiên là trong trư ng h p này chúng ta ch thu đư c ch đ dòng l nh. Nhưng trong cu n sách này chúng ta s không xem xét nh ng trư ng h p đ c bi t như v y. 2. nhưng đ i v i ngư i dùng m i thì nên ch n phiên b n nhân v i s th hai trong phiên b n là ch n. fluxbox. T t nhiên phiên b n như v y có th làm vi c.1 dư i đây s đưa ra m t vài con s ch v i m c đích giúp b n đ c làm quen. nhưng c n bi t cách đánh s phiên b n n u khi nào đó b n mu n c p nh t nhân Linux c a mình. emacs. . Theo các ngu n thông tin khác nhau thì t t c các bi n th đ u dùng t t: SX. Phiên b n v i s th hai ch n (ví d 2. MB B nh Đĩa c ng Yêu c u nh nh t: ch làm vi c trong giao di n văn 8 200 b n v i dòng l nh c a shell. nhưng không b n v ng.org).3 Yêu c u đ i v i máy tính Tôi đã đ c đâu đó nói r ng có nh ng phiên b n Linux đ c bi t..

. Có th làm vi c đ ng th i nhi u ng d ng yêu c u: OpenOffice.com đăng ký s lư ng đĩa b n c n. T t hơn h t là nên mua đĩa c a m t công ty máy tính ho c qua m t c a hàng trên m ng. StarDict (chương trình t đi n). GIMP. Linux cùng v i m t s lư ng kh ng l các chương trình ng d ng đư c phân ph i g n như mi n phí. c ng càng r ng thì càng t t. 10GB c ng dành cho cài đ t Linux. N u máy tính c a b n có th làm vi c v i các h đi u hành Windows 2000 và Windows XP thì vi c ch y Linux trên nó s không có gì khó khăn. thì có toàn quy n sao chép toàn b b n phân ph i Linux ho c m t ph n b t kỳ c a nó ch ngư i quen.1. Tôi hi n s d ng openSuSE Linux 10. Novell Desktop. Konqueror. Theo tôi nghĩ đây là cách t t nh t n u b n không có đi u ki n đ mua đĩa. Kile (dùng đ vi t nh ng dòng này). Đ b t đ u h c Linux thì ch c n có m t máy tính v i b x lý 486. giá thành bán Linux bao nhiêu đó là quy n c a ngư i bán (ngoài ra giá thành cao còn có các b n phân ph i chuyên nghi p như Xandros. 1. .1 v i môi trư ng làm vi c KDE. Ch c n vào đ a ch http://shipit.4 L y Linux đâu? 13 ngăn c n vi c dùng các máy tính cũ làm vi c có l i ví d làm router10 ). C n nói thêm là nh ng đĩa ghi v a hè thư ng có l i và có th gây m t d li u ho c làm h ng ph n c ng. Hi n gi trên m ng Vi t Nam đã xu t hi n m t vài c a hàng bán đĩa Linux. KBabel. t t nhiên có kèm theo đ a ch bưu đi n. ph n còn l i dành cho d li u. C n nói riêng v h th ng phát đĩa v i b n phân ph i Ubuntu m t cách mi n phí. ). T t nhiên đ i v i dung lư ng b nh cũng như c u hình máy nói chung thì máy càng m nh. Đ k t thúc xin đưa ra đây trư ng h p c u hình máy c a tôi: b x lý 686. Như đã nói trên. b nh 256Mb (+256Mb swap). Không có gì là th a thãi. Và vi c gi u đ a ch không làm nh hư ng đ n nh ng ai có mong mu n mua Linux đ nghiên c u. 10 máy giúp chuy n hư ng các gói m ng .org. 16MB b nh và c ng kho ng 300MB. T t nhiên là chênh l nh giá thành đĩa ph i không quá cao.ubuntu. DVD là t t nh t. Đ a ch c th xin không đưa ra đây vì qu ng cáo trong th gi i hi n đ i đã không còn là mi n phí. càng nhi u b nh . sau m t th i gian kho ng 1 tháng – 1 tháng rư i b n s nh n đư c chúng.4 L y Linux đâu? Và trong ph n cu i c a chương th nh t chúng ta s tr l i ng n g n cho câu h i “L y Linux đâu?”. ho c t i xu ng t Internet ho c mua đĩa CD (DVD) Linux ch nh ng ngư i bán hàng đâu đó trên hè ph mà không s b truy c u vì vi ph m b n quy n (các chương trình có b n quy n thương m i thư ng dùng t “s đ ng ý” gi a ngư i dùng và nhà phân ph i) c a các nhà (công ty) phát tri n. Có nghĩa là ngư i dùng không có ý đ nh thay đ i chương trình ho c mua bán nh ng chương trình này. Khi đó còn có kh năng l a ch n và có b o đ m là s đ i đư c đĩa x u. Trong s ba phương án k trên thì đ i v i ngư i dùng Linux Vi t Nam phương án mua CD..

Thông thư ng trên các đĩa c a b n phân ph i Linux đã có hư ng d n ng n g n cách cài đ t Linux. cho m i tình hu ng s d ng. R t may là không nh t thi t ph i đánh m t t t c nh ng th đó. Như th .Chương 2 Cài đ t h đi u hành Linux “Software is like sex.. Thay vào đó là nh ng gì b n c n bi t và chu n b trư c khi cài đ t. phía dư i s nói cách cài đ t HĐH Linux trên máy tính đã cài đ t m t trong các h đi u hành c a hãng Microsoft. • T máy tính xa (ví d t Internet) qua giao th c FTP. Windows 2000 và Windows XP. n u ngư i dùng đã làm vi c v i HĐH Windows và quy t đ nh th nghi m v i Linux. 2. . thì h không mu n m t đi môi trư ng làm vi c quen thu c c a mình. . Hãy ch đ i và hy v ng trong tương lai không xa s có b n d ch Ti ng Vi t c a nh ng cu n sách này. mà xin b n đ c hãy tìm các cu n hư ng d n tương ng. tác gi s không đưa ra các bư c c th c a vi c cài đ t. trên Internet b n có th tìm th y r t nhi u cu n sách nó v v n đ này. V nđ ch . Slackware.. tác gi s đi c th và chi ti t vào nh ng gì đ c bi t khi cài đ t Linux trên máy tính đã có m t trong các h đi u hành (HĐH) Windows cũng như vi c kh i đ ng nhi u h đi u hành. Chính vì th . • T máy tính khác trong m ng n i b qua SMB.1 • T Chu n b cài đ t đĩa CD-ROM đĩa c ng Có th cài đ t Linux b ng m t trong các cách sau: • T b n sao chép Linux trên • T máy ch t p tin c a m ng n i b qua NFS. Và trên th c t thì t m th i Linux khó có th là HĐH đ u tiên mà ngư i dùng làm quen. it’s good when it’s free” — Linus Torvalds. cùng v i nh ng gì đã t o ra và đã c u hình dư i dư i Windows.) đ u đã có cu n hư ng d n cài đ t r t chi ti t. Mandrake. đ ng th i. Fedora. Chính vì v y trong cu n sách này. Và t t c các b n phân ph i l n (Debian. B i vì trên m t máy tính có th cùng “chung s ng hòa bình” hai HĐH và th m chí nhi u hơn n a (n u có đ ch trên đĩa!). Ngoài ra. ph n l n ngư i dùng Vi t Nam trư c khi b t đ u h c Linux đã làm quen và r t có th đã có kinh nghi m s d ng các HĐH dòng Windows như Windows 98. m t cách t nhiên.

. Logitech.nhà s n xu t và s m u mã. hay giao di n khác). thì b n s tìm th y r t nhi u thông tin n u nh n chu t ph i vào bi u tư ng My Computer. • Chu t: – lo i chu t (serial. hơn n a vi c mua các đĩa CD bây gi không gây khó khăn gì. – nhà s n xu t và s m u mã c a adapter SCSI (n u có). ).1 Chu n b cài đ t • T m t máy ch WWW qua giao th c HTTP.2. • Controller đĩa c ng: lo i (IDE hay SCSI) và dung lư ng c a đĩa (n u như b n đ c dùng đĩa IDE. N u như b n không th y thông tin nào đó. đây b n có th tìm th y g n h t t t c thông tin c n thi t. – s nút. cũng như SCSI . PS/2. – s hi u phiên b n. xin đư c đưa ra đây danh sách nh ng thông tin c n thu th p. • C c màn hình . nh ng d li u này s c n đ n khi cài đ t và c u hình. – hdb (Slave trên controller s 1 hay Primary Slave). v. k c vi c m v máy và đ c nh ng dòng ch trên thi t b . hay bus mouse). – đ i v i các đĩa CD-ROM không ph i IDE. MouseMan.v. – hdd (Slave trên controller s 2 hay Secondary Slave). – hdc (Master trên controller s 2 hay Secondary Master). Trư c khi b t đ u cài đ t. thì c n ki m tra xem BIOS có h tr vi c truy c p ch đ LBA hay không): – hda (Master trên controller s 1 hay Primary Master). – giao th c (Microsoft. . • Dung lư ng c a b nh (tính b ng Kilobyte • CD-ROM: – Giao di n (IDE. ch n l nh Properties. Đ giúp b n đ c. N u như máy tính c a b n t m th i v n còn làm vi c dư i HĐH Windows 95/98/2000/XP. – đ i v i chu t c m vào c ng n i ti p thì c n s th t c a c ng đó. 15 Theo ý ki n cá nhân c a tác gi thì thu n ti n và có tính th c t nh t là cài đ t Linux t CD-ROM. Xin đ ng lư i bi ng và hãy c g ng ghi càng nhi u d li u v m t thi t b càng t t (t t c nh ng thông tin có th tìm th y). hãy thu th p (hãy vi t lên m t t gi y) t t c nh ng thông tin c u hình c n thi t c a máy tính. thì c n tìm ki m theo các cách khác. khi mà vi c tìm ki m chúng s khó khăn hơn. SCSI. • BIOS: – nhà s n xu t.

và k t qu là máy tính không th kh i đ ng đư c. – tên c a máy tính trong m ng.16 – nhà s n xu t. thay đ i b n ghi kh i đ ng (Boot Record) và làm vi c v i các t p tin kh i đ ng cũng như các t p tin c u hình. Windows không hi n th nh ng giá tr này. – đ a ch IP c a mình. M t l i khuyên quan tr ng khác: n u có gì đó x y ra không theo ý mu n thì không nên hoang mang.2 Phòng xa và nh ng l i khuyên Trư c khi cài đ t HĐH Linux sau Windows. c n t o m t đĩa m m kh i đ ng hay m t đĩa m m giúp ph c h i h th ng (n u b n đ c còn chưa t o). r t nên th c hi n vài thao tác “phòng xa” (“phòng cháy hơn ch a cháy”). chu n b các t p tin (đĩa m m. Các thao tác này không ph i lúc nào cũng đem l i đem l i m t k t qu theo ý mu n. • N u như b n đ c mu n k t n i m ng (mà UNIX nói chung là HĐH dành cho m ng). CD) cài đ t cho h th ng cũ. c n ghi l i nh ng d li u có giá tr (backup). Xin chia s m t kinh nghi m bu n: khi l n đ u tiên tác gi cài Linux trên máy tính đã có Windows NT. • Lo i và nhà s n xu t c c âm thanh và game controller (n u như có) 2. Không hi u h t v n đ tác gi nghĩ là không còn cách gì khác ngoài đ nh d ng l i đĩa và cài đ t l i t đ u. Bây gi thì tác gi đã . thì hãy ghi l i nh ng d li u sau: – nhà s n xu t và s m u mã c c m ng. Cài đ t h đi u hành Linux – các giá tr gi i h n (min. – đ a ch IP c a máy ch WINS(Windows Internet Name Service). max) c a t n s làm m i theo chi u d c và theo chi u ngang (nh ng giá tr này b n đ c ch có th tìm th y trong tài li u đi kèm v i màn hình. Vì r t có th b n đ c s ph i phân vùng l i đĩa. • Màn hình – nhà s n xu t – s m u mã. – tên mi n c a công ty b n đ c. – đ a ch IP c a gateway. Th hai. – đ a ch IP c a các máy ch tên mi n (DNS server). – m t n m ng con (subnet mask). Và th ba. – s m u mã (hay chipset s d ng) – dung lư ng b nh . Nhưng rơi vào tình hu ng như v y h t s c d dàng nh t là v i ngư i dùng l n đ u tiên cài đ t Linux. đ u tiên. và trong trư ng h p x u có th máy tính c a b n đ c s không kh i đ ng n a. và chúng r t quan tr ng trong khi c u hình giao di n đ h a). Có bi t cách thoát ra kh i tình hu ng này và ph c h i d li u c n thi t không đó còn là m t câu h i. Chính vì v y.

xin đư c nói qua m t chút v c u trúc c a đĩa và quá trình kh i đ ng HĐH. Sau khi làm xong các công vi c phòng xa. khi h th ng làm nh ng gì b n đ c không mong đ i. Vì v y có th nói r ng Werner Almesberger đúng. ftp. Th nh t. khi trong hư ng d n s d ng LILO có đưa ra nh ng l i khuyên sau cho ngư i dùng khi rơi vào trư ng h p khó khăn như v y: • Không ho ng h t. còn vi c c u hình giao di n đ h a (n u có gì đó làm vi c không đúng) v i ngư i dùng m i r t khó thành công. thì có th b qua chúng và chuy n th ng đ n v n đ ch n chương trình kh i đ ng. thì trong quá trình cài đ t c n ch rõ các d ch v đư c m . Vòng tròn đ u đ c v ra trên các đĩa khi quay quanh chúng g i là rãnh (track). Đ minh ch ng cho l i khuyên này xin đư c k l i trư ng h p khi tác gi cài Red Hat 7. Tuy nhiên. N u như có gì đó không làm vi c. Nhưng chúng ta quá v i vàng! Th hai. M i rãnh l i chia thành các sector. đ ng v i vàng và hãy chú ý đ c nh ng thông báo s hi n th trên màn hình. Samba). Đ c/Ghi d li u đư c th c hi n b i các đ u đ c n m gi a các đĩa này. và có . 2. tác gi cũng mu n đưa ra vài l i khuyên đ giúp ngư i dùng đưa ra quy t đ nh trong khi cài đ t. tác gi khuyên không nên đ ng ý v i vi c t đ ng kh i đ ng vào giao di n đ h a. m c dù đã c u hình giao di n m ng cho máy. quá trình cài đ t HĐH Linux nói riêng không ph i là đ tài c a cu n sách.3. đĩa c ng g m vài đĩa có ph l p t tính. và tư ng l a đóng h t các truy c p t m ng. n m trên cùng m t tr c và quay v i v n t c l n. c n quy t đ nh s t ch c kh i đ ng nhi u HĐH như th nào. Nhưng trư c khi chuy n sang các bư c c th đ chu n b đĩa. N u ai đó không đ kiên nh n đ đ c ph n lý thuy t này. vì cho r ng phương án theo m c đ nh là đ . t c là c n chia đĩa thành s phân vùng c n thi t. di chuy n t tâm đĩa ra rìa ngoài c a đĩa. K t qu là tác gi không th truy c p đư c đ n máy này qua các giao th c m ng (telnet. Đ c bi t trong các trư ng h p. hãy th m i cách đ tìm ra nguyên nhân. chu n b các đĩa (phân vùng) đ cài đ t.3 Phân vùng trên đĩa và quá trình kh i đ ng 17 hi u là có th ph c h i l i n u như không quy t đ nh quá v i vàng. • Hãy đ c tài li u. và hãy suy nghĩ k khi ch n câu tr l i.1. t c là các t p tin ghi l i s ki n c a h th ng (c n tìm chúng trong thư m c /var/log).1 Phân vùng trên đĩa và quá trình kh i đ ng Th nào là c u trúc “hình h c c a đĩa” Như b n đ c bi t. Ngư i dùng c n tìm các cu n hư ng d n tương ng. Ch sau khi đó m i th c hi n các bư c s a l i. còn t p h p các rãnh n m ch ng lên nhau g i là cylinder. Nguyên nhân là trong phương án theo m c đ nh thì tư ng l a đư c cài đ t. NFS.3 2. ki m tra l i nhi u l n thao tác c a mình. và t đ ng nh n lên nút Next. Vì cu i cùng ngư i dùng không khó khăn gì khi gõ câu l nh startx. Đ m truy c p này. Xin thêm m t l i khuyên ph bi n sau: * Hãy xem các t p tin log.2. Như đã nói trên.

M t trư ng h p nói riêng đó là trong các phân vùng khác nhau có th cài đ t các h đi u hành khác nhau. M i b n ghi có c u trúc như sau: struct partition { char active. /* int start. ví d . Sector đư c đánh đ a ch theo s th t cylinder. còn có hai chương trình đ làm vi c v i phân vùng đĩa: cfdisk và sfdisk. Đ làm đư c đi u này. Khi đó đã nghĩ ra vi c chia đĩa thành các phân vùng. /* }. Linux thì ch s d ng trư ng start và length c a b ng phân vùng đĩa và h tr các phân vùng ch a đ n 232 sector. DOS s d ng trư ng begin và end c a b ng phân vùng và Interrupt 13 c a BIOS (Int 13h) đ truy c p t i đĩa.4 Gbyte. /* int length. t c là dung lư ng có th đ t 2 Tbyte . s th t đ u đ c (hay rãnh) và s th t sector trên rãnh.18 Cài đ t h đi u hành Linux th ghi vào m i sector 512 byte thông tin. còn phân vùng thì không th l n hơn 2. Ba s này g i là c u trúc “hình h c c a đĩa”. Chương trình cfdisk. cho phép thao tác trên các phân vùng đã có c a đĩa. B ng phân vùng ch a 4 b n ghi 16 byte cho 4 phân vùng chính. mà dung lư ng đĩa l i phát tri n nhanh hơn kh năng c a DOS. vì th không th s d ng đĩa có dung lư ng l n hơn 8. Đ có th ghi thông tin lên đĩa. 24 bit lo i phân vùng (ví d . 0: không kích ho t */ CHS sector đ u tiên. 83 -. /* char end[3]. ngay c v i các BIOS m i (v v n đ này s nói đ n sau). Ch khác bi t v i fdisk giao di n thu n ti n: ch d n s d ng l nh và h th ng trình đơn (th c đơn). và kích thư c nh nh t c a kh i b ng m t sector (512 byte). Đĩa c ng là các thi t b kh i. /* char begin[3]. 24 bit */ s c a sector đ u tiên (32-bit.1 Gbyte (nhưng đây là do h n ch c a h th ng t p tin FAT16). c n đ t đ u đĩa đúng v trí. tính t 0) */ s sector có trong phân vùng (32 bit) */ B ng phân vùng đĩa thư ng đư c t o b i chương trình fdisk. 2.3. R t có th nguyên nhân c a vi c phân vùng là nguyên nhân l ch s : các phiên b n MS-DOS đ u tiên không th s d ng đư c các đĩa l n. /* char type. Vì th đ c đi m c a m t đĩa thư ng là t p h p ba sô: s cylinder/s rãnh trong cylinder/s sector trên rãnh hay còn vi t t t là C/H/S (ba ch cái đ u tiên c a các thu t ng Ti ng Anh tương ng: Cyliner/Head/Sector). t c là ch cho controller bi t c n ghi thông tin này vào sector nào.2 Phân vùng và b ng phân vùng c a đĩa Trong các h th ng Intel đĩa thư ng đư c chia thành các phân vùng. Đĩa v i c u trúc hình h c C/H/S có dung lư ng C*H*S*512 byte. trong sector s 0 c a đĩa (sector s 0 c a rãnh đ u tiên trong cylinder s 0) ghi nh b ng chia đĩa thành các phân vùng (partition table). Trên HĐH Linux ngoài chương trình fdisk “truy n th ng” (tuy v y r t khác so v i chương trình fdisk trong MS-DOS và Windows).LINUX_NATIVE) */ CHS sector cu i cùng. t là đ c và ghi thông tin theo các kh i. M i phân vùng đư c dùng như m t đĩa v t lý riêng r . gi ng như fdisk ch dành đ làm vi c v i b ng phân vùng đĩa: nó không quan tâm chú ý đ n thông tin có trên đĩa. 0x80: phân vùng kích ho t. Chương trình sfdisk có vài kh năng cao hơn.

2.3 Phân vùng trên đĩa và quá trình kh i đ ng

19

Vì trong b ng chia đĩa ch có 4 dòng cho các phân vùng, s phân vùng chính trên đĩa ngay t đ u dã h n ch : không th l n hơn 4. Khi mà 4 phân vùng tr thành ít, thì ngư i ta sáng ch ra phân vùng lôgíc. M t trong s các phân vùng chính tr thành m r ng (lo i phân vùng - 5 hay F hay 85 trong h cơ s mư i sáu). Và trong phân vùng m r ng ngư i ta t o ra các phân vùng lôgíc. Phân vùng m r ng không đư c s d ng tr c ti p mà ch dùng đ ghi các phân vùng lôgíc. Sector đ u tiên c a phân vùng m r ng ghi nh b ng phân vùng v i b n đ u vào: m t dùng cho phân vùng lôgíc, m t cho phân vùng m r ng khác, còn hai cái còn l i không đư c s d ng. M i phân vùng m r ng có m t b ng chia c a mình, trong b ng này, cũng gi ng như trong phân vùng m r ng chính, ch s d ng có hai dòng đ đưa ra m t phân vùng lôgíc và m t phân vùng m r ng. Như v y, thu đư c m t chu i các m t xích t b ng phân vùng, m t xích đ u tiên mô t ba phân vùng chính, và m i m t xích ti p theo – m t phân vùng lôgíc và v trí c a b ng ti p theo. Chương trình sfdisk trên Linux cho th y toàn b chu i này:
[root]# sfdisk -l -x /dev/hda Disk /dev/hda: 784 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track Units = cylinders of 8225280 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0 Device /dev/hda1 /dev/hda2 /dev/hda3 /dev/hda4 /dev/hda5 — — — /dev/hda6 — — — Boot * Start 0+ 190 0 0 190+ 381 190 190 381+ 381 381 381 End 189 783 — — 380 783 189 189 783 380 380 380 #cyls 190594 0 0 191403 0 0 4030 0 0 #blocks 1526143+ 4771305 0 0 1534176 3237097+ 0 0 3237066 0 0 0 Id 6 5 0 0 6 5 0 0 7 0 0 0 System FAT16 Extended Empty Empty FAT16 Extended Empty Empty HPFS/NTFS Empty Empty Empty

S phân vùng lôgíc theo nguyên t c không h n ch , vì m i phân vùng lôgíc có th ch a b ng phân vùng và các phân vùng lôgíc c a mình. Tuy nhiên trên th c th v n có nh ng h n ch . Ví d , Linux không th làm vi c v i hơn 15 phân vùng trên các đĩa SCSI và hơn 63 phân vùng trên đĩa IDE. Phân vùng m r ng trên m t đĩa v t lý, hay trong m t phân vùng m r ng ch a nó (có th g i là “m ”) ch có th làm m t: không m t chương trình phân chia đĩa nào trong s đã có (fdisk và tương t ) có th t o thêm m t phân vùng m r ng th hai. đĩa trên Linux nói riêng ( đĩa v t lý) đư c truy c p qua tên c a thi t b : /dev/hda, /dev/hdb, /dev/sda, v.v. . . Các phân vùng chính có thêm s 14 trong tên thi t b : /dev/hda1, /dev/hda2, /dev/hda3, còn phân vùng lôgíc thì có các tên: /dev/hda5, /dev/hda6, /dev/hda7 . . . (b t đ u t s 5). T nh ng gì đ c p đ n trên có th suy ra t i sao l i có th b qua các tên như /dev/hda3 hay /dev/hda4 (đơn gi n là phân vùng chính th ba và th tư

20

Cài đ t h đi u hành Linux

không đư c t o ra) và ngay sau /dev/hda2 b n đ c th y /dev/hda5 (phân vùng lôgíc trong phân vùng m r ng /dev/hda2), và sau đó thì vi c đánh s l i theo th t thông thư ng. Trong Windows các phân vùng lôgíc nh n đư c tên (ch cái), b t đ u t ch cái cu i dùng dành cho phân vùng chính. Ví d n u m t đĩa c ng có hai phân vùng chính (C: và D:) và m t phân vùng m r ng, trong phân vùng m r ng t o ra hai phân vùng lôgíc, thì nh ng phân vùng lôgíc này s đư c đ t tên E: và F:. Xin nói thêm, trong Windows NT và 2000/XP có th thay đ i tên c a các phân vùng đĩa.

2.3.3

Quá trình kh i đ ng các HĐH c a công ty Microsoft

Dù h đi u hành có là gì, thì đ có th b t đ u đi u khi n máy tính, c n n p HĐH vào b nh . Vì th hãy xem xét qua quá trình kh i đ ng c a các HĐH khác nhau. Chúng ta ch quan tâm đ n vi c kh i đ ng t đĩa c ng, nên s không xem xét đ n vi c kh i đ ng t đĩa m m, CD-ROM và qua m ng. Hãy b t đ u t MS-DOS và MS Windows cũ (xin đ ng quên r ng, vi c phát tri n và hoàn thi n máy tính cá nhân song song v i s phát tri n c a HĐH c a Microsoft và nh ng quy t đ nh s d ng trong các HĐH này có nh hư ng m nh đ n quy t đ nh c a các nhà phát tri n thi t b ). Như b n đ c bi t, khi b t máy tính đ u tiên s ch y chương trình POST (Power On Self Test). Chương trình xác đ nh dung lư ng b nh , th nghi m b nh , và xác đ nh các thành ph n khác (bàn phím, c ng. . . ), kh i đ ng các th adaptor. Trên màn hình thư ng xu t hi n các thông báo v dung lư ng b nh , v vi c th nghi m b nh , danh sách các thi t b nh n ra ( đĩa c ng và m m, b x lý, c ng COM và v.v. . . ). Sau khi hoàn thành vi c th nghi m POST g i Int 19h. Công vi c c a Int 19h là tìm thi t b kh i đ ng. Vi c tìm ki m th c hi n theo th t xác đ nh trong Setup BIOS và theo cách thăm dò sector s 0 c a các thi t b tương ng. N u đĩa có th kh i đ ng, thì trong sector s 0 c a đĩa có b n ghi kh i đ ng chính – Master Boot Record (MBR). Hai byte cu i cùng c a MBR – “s màu nhi m”, là d u hi u cho bi t sector có MBR, và theo đó đĩa có th kh i đ ng. Ngoài “s màu nhi m” MBR còn ch a b ng phân vùng đĩa đã nói trên, và m t chương trình nh – trình kh i đ ng chính, kích thư c ch có 446 (0x1BE) byte. B ng 2.1 cho th y c u trúc c a sector kh i đ ng chính sau khi cài đ t Windows. B ng 2.1: C u trúc c a sector kh i đ ng chính D ch chuy n 0x000 0x1BE 0x1FE N i dung Mã c a trình kh i đ ng chính B ng phân vùng đĩa “S màu nhi m” (0xAA55)

MS-DOS, Windows95 và NT ghi nh DOS MBR trong khi cài đ t. Ngoài ra cũng có th t o MBR c a MS v i câu l nh DOS sau: fdisk /mbr.

2.3 Phân vùng trên đĩa và quá trình kh i đ ng

21

Xin tr l i v i quá trình kh i đ ng. Int 19h c a BIOS n p trình kh i đ ng chính vào b nh máy tính và chuy n quy n đi u khi n cho chương trình này. Nhưng chương trình “bé nh ” này không đ kh năng kh i đ ng HĐH; t t c nh ng gì mà nó có th làm – đó là n p vào b nh chương trình m nh hơn – trình kh i đ ng th hai. Đ làm đư c đi u này, nó tìm trong b ng phân vùng kích ho t và đ c vào b nh trình kh i đ ng th hai, b t đ u t sector lôgíc đ u tiên c a phân vùng kích ho t. Hãy chú ý đ n c m t “b t đ u t ”. Vì trình kh i đ ng th hai trên các h th ng khác nhau có đ dài khác nhau. Trong phân vùng đư c đ nh d ng dư i h th ng t p tin FAT, trình kh i đ ng th hai chi m m t sector (512 byte). Trong phân vùng đ nh d ng dư i h th ng t p tin NTFS, trình kh i đ ng th hai chi m vài sector. Trình kh i đ ng th hai n p l p chương trình đ u tiên, c n thi t cho vi c kh i đ ng h đi u hành. Trong trư ng h p MS DOS chương trình kh i đ ng đ ng n p IO.SYS theo đ a ch 700h, sau đó MSDOS.SYS và chuy n quy n đi u khi n cho SYSINIT c a môđun IO.SYS. N u vì lý do nào đó không tìm th y trên đĩa phân vùng kích ho t, thì quá trình kh i đ ng s ti p t c v i vi c x lý Int 18h. Trư ng h p này trên th c t r t hi m khi s d ng, nhưng kh năng này có th có ích trong trư ng h p nào đó. Trong khi kh i đ ng t xa, khi h đi u hành kh i đ ng t máy ch , thì Int này đư c POST chuy n hư ng lên ROM c a c c m ng. Đ i v i các HĐH khác c a Microsoft thì quá trình kh i đ ng di n ra tương t . • Windows95 kh i đ ng gi ng như DOS nhưng thay th IO.SYS và MSDOS.SYS b i các t p tin c a mình. Các t p tin DOS đư c gi l i dư i các tên tương ng IO.DOS và MSDOS.DOS. Khi b n đ c ch n kh i đ ng DOS, Windows95 s đ i tên các t p tin c a mình v i ph n m r ng w40 và ph c h i tên ban đ u c a các t p tin h th ng c a DOS. Quá trình kh i đ ng ti p t c v i vi c n p IO.SYS. Như th , sector kh i đ ng c a DOS và Windows95 là như nhau. • Windows NT4 s d ng MBR DOS, nhưng thay th b n ghi kh i đ ng c a phân vùng kích ho t b ng cách thay th NTLDR vào ch IO.SYS. Đây là m t chương trình m ng và có th làm đư c nhi u th . Ví d , có th tìm t p tin boot.ini và n u như tham s timeout l n hơn 0, thì đưa ra trình đơn (th c đơn) kh i đ ng. M i dòng c a ph n [operating systems] trong t p tin boot.ini xác đ nh m t phương án (m t HĐH) kh i đ ng và đư c vi t theo m u sau: đ a_ch _trình_kh i_đ ng_th _hai=‘‘tên_g i_c a_phương_án’’ Đ a ch c a trình kh i đ ng th hai có th là m t phân vùng c th nào đó c a đĩa cũng như t p tin kh i đ ng. Dư i đây là m t ví d t p tin boot.ini:
[operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINNT="Windows NT Workstation 4" C:\="Microsoft Windows" C:\BOOTSECT.LNX="Linux"

N u ngư i dùng ch n NT, thì s kh i đ ng theo đ a ch phân vùng đư c ch trên dòng đ u tiên. Trên dòng tương ng v i phương án Microsoft Windows, ch

22

Cài đ t h đi u hành Linux

đưa ra “C:\”, vì tên c a t p tin kh i đ ng đư c l y theo m c đ nh: bootsect.dos. T p tin đư c n p vào b nh và quá trình kh i đ ng đư c ti p t c gi ng như khi b n ghi kh i đ ng đư c n p b i mã chương trình t MBR. Đ i v i vi c kh i đ ng các h th ng khác, có th s d ng cách đó. Ch c n thêm vào boot.ini các dòng ch a liên k t đ n t p tin kh i đ ng khác. Khi ch n các dòng này s kh i đ ng HĐH tương ng. Trong ví d trên Linux cũng đư c kh i đ ng theo các này. Trong t p tin C:\BOOTSECT.LNX c n ghi n i dung c a b n ghi kh i đ ng, t o b i Linux (nói đúng hơn – LILO, trình kh i đ ng tiêu chu n c a Linux).

2.3.4

V n đ v i các đĩa l n

Trên MS-DOS và các phiên b n đ u tiên c a Windows truy c p t i đĩa (trong đó có c bư c kh i đ ng đ u tiên c a HĐH) đư c t ch c qua Int 13 (Int 13h) c a BIOS. Khi này s d ng s đánh đ a ch sector trên đĩa trên cơ s C/H/S (xem trên). Chính xác hơn: • AH — ch n thao tác; • CH — 8 bit nh hơn c a s cylinder; • CL — 7-6 bit tương ng bit l n c a s cylinder, 5-0 tương ng s sector; • DH — s c a đ u đ c; • DL — s c a đĩa(80h hay 81h). (C n lưu ý r ng vi c đánh s cylinder v t lý và rãnh thư ng b t đ u t 0, còn sector trên rãnh đánh s b t đ u t 1). Tuy nhiên trên th c t s đ u đ c không quá 16, còn s sector trên rãnh – không quá 63, và dù có dùng 10 bit đ ch ra cylinder, BIOS v n không th làm vi c v i đĩa dung lư ng l n hơn 1024*63*16*512 = 528 Mbyte. Đ vư t qua h n ch này, ngư i ta áp d ng nhi u cách “láu cá” khác nhau. Ví d , Extended CHS (ECHS) hay “Large disk support” (đôi khi còn g i là “Large”) s d ng ba bit chưa dùng đ n c a s th t đ u đ c đ tăng s cylinder. Cách này cho pehsp s d ng c u trúc “hình h c gi m o c a đĩa” v i 1024 cylinder, 128 đ u đ c và 63 sector/rãnh. Bi n đ i Extended CHS thành đ a ch CHS th c (có th ch a đ n 8192 cylinder) đư c BIOS th c hi n. Cách này cho phép làm vi c v i đĩa có dung lư ng đ n 8192*16*63*512 = 4 227 858 432 byte hay 4,2 Gbyte. Nhưng các nhà phát tri n càng ngày càng tăng m t đ ghi c a đĩa, s đĩa và s rãnh, và còn phát minh ra các phương pháp khác đ tăng dung lư ng đĩa. Ví d , s sector trên rãnh không còn c đ nh mà tr thành khác nhau trên các rãnh khác nhau (trên các rãnh n m g n rìa ngoài c a đĩa, dài hơn, s sector đư c tăng lên). K t qu là b ba s C/H/S không còn ph n ánh đúng c u trúc “hình h c c a đĩa”, và các phiên b n BIOS cũ không th h tr truy c p t i toàn b không gian đĩa. Khi đó ngư i ta nghĩ ra phương pháp khác đ làm vi c v i các đĩa lên qua Int 13h - đánh đ a ch các kh i theo đư ng th ng (“Linear Block Addressing” hay LBA). Không đi sâu vào chi ti t, có th nói r ng t t c sector trên đĩa đư c đánh

chúng ta c n m t chút ki n th c v quá trình kh i đ ng c a HĐH Linux. M c dù m i ra đ i và s phiên b n còn r t nh 1 nhưng đây là s l a ch n t t đ i v i ph n l n ngư i dùng máy tính cá nhân. h th ng ph i đư c n p. Okuji chuy n GRUB thành m t gói chương trình GNU. GRUB có th hi u các h th ng t p tin và đ nh d ng th c thi c a nhân. Như v y. Các b n phân ph i Linux l n (Debian. Thay vào ch đ a ch CHS m i sector nh n đư c m t đ a ch lôgíc – s th t c a sector trong t ng s t t c sector. b t đ u t sector đ u tiên trên rãnh s 0 c a cylinder s 0.S). trong các phiên b n BIOS m i thư ng có l a ch n v i ba phương án: “Large”. M t l n n a mu n nh c l i r ng. vì th h n ch lên dung lư ng đĩa không xu t hi n. mà s d ng driver riêng c a mình..4 Gbyte. ) cũng đã chuy n sang s d ng GRUB làm l a ch n theo m c đ nh. N u không có nhu c u đ c bi t nào đó thì b n nên ch n trình kh i đ ng này. Nhưng trư c khi có th s d ng driver c a mình. C n chú ý r ng h n ch nói trên ch áp d ng v i các đĩa có giao di n IDE. và sau đó t đĩa tìm ra v trí c n thi t. “LBA”. Ngoài ra. . đưa chương trình này thành m t ph n m m mã ngu n m .4. MS-DOS và các phiên b n Windows đ u tiên không th đánh đ a ch các đĩa có dung lư ng l n hơn 8. Trong các controller c a đĩa SCSI. t t c nh ng h n ch nói trên ch có ý nghĩa trong giai đo n kh i đ ng HĐH. vì th b n có th n p HĐH theo cách ưa thích. Tuy nhiên trong ch đ LBA vi c s d ng đĩa v t lý v n đư c th c hi n qua Int 13h. Fedora. Đi u này h n ch vi c đ t nhi u h th ng ra ngoài vùng 8 Gbyte đĩa đ u tiên: chúng không th kh i đ ng t đó. GRUB đư c Erich Boleyn vi t vào năm 1995 đ kh i đ ng h th ng GNU Mach. mà Int 13h v n s d ng b 3D (C. Vi c đánh s sector lôgíc b t đ u t 0. SuSE. m c dù sau khi kh i đ ng thì có th làm vi c v i các đĩa có dung lư ng l n hơn nhi u. Đ có th hi u cách thoát kh i nh ng h n ch này. Sau đó vào năm 1999 Gordon Matzigkeit và Yoshinori K.4 L a ch n trình kh i đ ng 23 s m t cách tu n t . vì không th s d ng nh ng trình kh i đ ng khác.H. và “Normal” (phương án cu i cùng có nghĩa là không th c hi n bi n đ i đ a ch ).4 2. Vì th trong giai đo n kh i đ ng đ u tiên b t kỳ h th ng nào cũng c n s d ng BIOS. s c a sector đư c chuy n vào các l nh SCSI.2. Vì nguyên nhân này xu t hi n h n ch lên dung lư ng c a đĩa: BIOS. và theo đó. Trong Setup BIOS h tr bi n đ i s th t theo đư ng th ng thành đ a ch CHS có d ng “H tr LBA”. M t trong nh ng tính năng quan tr ng c a GRUB là tính m m d o. . trong đó sector s 0 ch a b n ghi kh i đ ng chính (MBR). 2. n u không mu n dùng giao di n 1 hãy so sánh s phiên b n c a GRUB và LILO . B i vì Linux và các phiên b n Windows m i nh t khi làm vi c v i đĩa đã không còn s d ng Int 13 c a BIOS.1 L a ch n trình kh i đ ng Trình kh i đ ng GRUB GRUB (GRand Unified Bootloader) – trình kh i đ ng h t s c m nh có kh năng kh i đ ng r t nhi u HĐH mi n phí cũng như HĐH thương m i.

Ví d 3: (hd0.4) Đây là phân vùng m r ng (“extended partition”) th nh t c a đĩa c ng th nh t. Chú ý r ng các phân vùng m r ng đư c đ m b t đ u t ‘4’ không ph thu c vào s phân vùng chính (“primary partition”) th c t có trên đĩa. LILO có th kh i đ ng nhân Linux t đĩa m m. . B ng grub shell b n có th “gi l p” (emulate) trình kh i đ ng này và cài đ t GRUB. B n c n hi u cú pháp này đ bi t cách ch ra m t đĩa hay phân vùng nào đó. LILO cho phép ch n đ n 16 h đi u hành khác nhau đ kh i đ ng. H t s c đơn gi n! Thông tin trong ph n này s giúp b n hi u đư c c u hình c a GRUB s nói đ n s p t i đây. Nó đ m s th t b t đ u t ‘0’ không ph thu c vào d ng đĩa. thì b n có th cài đ t và s d ng giao di n th c đơn và thay đ i giao di n th c đơn theo mong mu n c a mình. M t đi m m nh khác c a GRUB đó là “grub shell” có th ch y khi b t đ u kh i đ ng ho c sau khi đã kh i đ ng xong h th ng.1) đây ‘hd’ có nghĩa là c ng. Windows NT/2000/XP. đ m b t đ u t 0. và các t p tin ph c v : .24 Cài đ t h đi u hành Linux dòng l nh. Windows 95/98. vì cú pháp thi t b trong trình kh i đ ng này có khác m t chút so v i nh ng gì mà b n đã th y trên nh ng h th ng c a mình. DR DOS. GRUB s d ng m t phân vùng c a đĩa ch không ph i toàn b đĩa. OS/2. Trong trư ng h p này đây là phân vùng th hai c a c ng th nh t. Unixware v.0)/vmlinuz Dòng này ch ra t p tin ‘vmlinuz’ n m trên phân vùng đ u tiên c a c ng đ u tiên. Ph n fd có nghĩa là đĩa m m. S ‘0’ ch ra s th t c a . S nguyên ‘0’ đ u tiên cho bi t s th t c a . 2. Làm sao đ ch ra m t t p tin? Hãy xem ví d sau đây: (hd0. các chương trình s d ng đ cài đ t và c u hình trình kh i đ ng. đĩa c ng. LILO không ph i là chương trình đơn l mà là m t b g m nhi u chương trình: trình kh i đ ng. Ví d m t cú pháp là: (fd0) Trư c tiên c n nói GRUB yêu c u t t c các tên thi t b ph i đ t trong ngo c ‘(’ và ‘)’.4. Xin nh c l i m t l n n a là các s đ m đ u b t đ u t s không ‘0’. t c là c ng th nh t. SCO UNIX. và cũng có th kh i đ ng các h đi u hành khác: PC/MS-DOS. .2 Trình kh i đ ng LILO Trình kh i đ ng LILO đư c vi t b i Werner Almesberber. Bây gi chúng ta xem xét ng n g n v tên g i thi t b dùng trong GRUB. C n chú ý thêm là GRUB không phân bi t IDE và SCSI.v. Ví d 2: (hd0. 386BSD. S nguyên th hai (‘1’) cho bi t s th t c a phân vùng (chúng ta không xem xét các HĐH khác Linux).

2.4 L a ch n trình kh i đ ng

25

• chương trình /sbin/lilo, ch y dư i Linux, ph c v đ ghi t t c thông tin c n thi t trong giai đo n kh i đ ng vào các ch tương ng. C n ch y chương trình này sau m i l n có thay đ i trong nhân hay trong t p tin c u hình LILO; • các t p tin ph c v , c n cho LILO trong th i gian kh i đ ng. Nh ng t p tin này thư ng n m trong thư m c /boot. Quan tr ng nh t trong s chúng – đó là b n thân trình kh i đ ng (xem phía dư i) và t p tin map (/boot/map); trong t p tin này có ch ra v trí c a nhân. M t t p tin quan tr ng khác – t p tin c u hình LILO; thư ng có tên /etc/lilo.conf; • trình kh i đ ng – đây là ph n LILO đư c n p vào b nh đ u tiên qua Int c a BIOS; trình kh i đ ng n p nhân Linux hay sector kh i đ ng c a h đi u hành khác. Trình kh i đ ng g m có hai ph n. Ph n th nh t đư c ghi vào sector kh i đ ng và ph c v đ n p ph n th hai, có kích thư c l n hơn r t nhi u. C hai ph n thư ng đư c ghi trên đĩa trong t p tin /boot/boot.b. C n nh r ng, đ nh d ng c a sector kh i đ ng t o ra b i LILO khác v i đ nh d ng MBR c a DOS. Vì th n u ghi sector kh i đ ng LILO vào MBR, thì các h đi u hành đã cài c a Microsoft s ng ng kh i đ ng (n u như không có các bi n pháp b sung). Sector kh i đ ng c a LILO có th đư c thi t k đ s d ng như sector kh i đ ng c a phân vùng, trong đó có ch cho b ng phân vùng. Sector kh i đ ng c a LILO trong khi cài đ t có th đ t vào nh ng ch sau: • sector kh i đ ng c a đĩa m m trong đ nh d ng Linux (/dev/fd0, . . . ); • MBR c a đĩa c ng đ u tiên (/dev/hda, /dev/sda, . . . ); • sector kh i đ ng c a phân vùng chính v i h th ng t p tin Linux trên đĩa c ng đ u tiên (/dev/hda1, /dev/hda2, . . . ); • sector kh i đ ng c a phân vùng lôgíc trong phân vùng m r ng đĩa c ng đ u tiên (/dev/hda5, . . . ). S th t là ph n l n chương trình d ng fdisk không đ ra kh năng kh i đ ng kh i đ ng t phân vùng m r ng và t ch i vi c kích ho t phân vùng này. Vì v y trong thành ph n LILO có ch a m t chương trình đ c bi t (activate) cho phép vư t qua h n ch này. Tuy nhiên chương trình fdisk c a b n phân ph i Linux h tr kh năng kích ho t phân vùng m r ng. C n s d ng tùy ch n -b ho c bi n BOOT. Sector kh i đ ng c a LILO không th đ t vào các ch sau: • sector kh i đ ng c a đĩa m m hay phân vùng chính, v i đ nh d ng h th ng t p tin khác Linux; • trong phân vùng swap c a Linux; • trên đĩa c ng th hai. Ngoài ra, c n nh r ng, LILO trong th i gian kh i đ ng c n nh ng t p tin sau:

26 • /boot/boot.b; • /boot/map (t o ra b i l nh /sbin/lilo);

Cài đ t h đi u hành Linux

• t t c phiên b n nhân kh i đ ng (n u b n đ c ch n phiên b n nhân khi kh i đ ng); • sector kh i đ ng c a các h đi u hành khác mà b n đ c mu n kh i đ ng qua LILO; • t p tin ch a các thông báo đưa ra khi kh i đ ng (n u đư c xác đ nh). Như v y, sector kh i đ ng LILO cũng như nh ng t p tin đã li t kê (trong s đó có các t p tin b n đ c s cài đ t sau này) c n n m trong ph m vi 1024 cylinder đ u tiên c a đĩa c ng, b i vì chúng c n đư c truy c p qua BIOS. Xem ph n nói v h n ch c a BIOS trên. B t đ u t phiên b n 21, LILO đưa ra màn hình trình đơn (th c đơn) cho phép ch n h th ng đ kh i đ ng (trư c đây c n nh n phím Tab đ g i trình đơn này).

2.4.3

Các trình kh i đ ng khác

Ngoài GRUB và LILO đ kh i đ ng Linux có th kh i đ ng các trình kh i đ ng khác. • N u như trư c khi cài đ t Linux đã có HĐH Windows NT/2000/XP, thì trình kh i đ ng b n đ c có th s d ng là OS Loader c a NT. So sánh v i LILO thì trình kh i đ ng OS Loader có ít nh t hai ưu th . Th nh t, t t c c u hình cũ không b m t (chúng ta có th ch n kh i đ ng Windows hay Linux theo l a ch n), và th hai, có th cài đ t Linux lên đĩa mà LILO không th kh i đ ng, ví d , đĩa th hai trên controller th hai (Secondary Slave). • N u như trư c khi cài đ t Linux b n đ c ch có HĐH Windows 95 hay Windows 98 và không có Windows NT/2000 hay XP, thì OS Loader không đư c cài đ t. Và n u như vì m t lý do nào đó b n đ c không mu n cài đ t LILO, thì có th s đ ng chương trình kh i đ ng loadlin.exe (thư ng đi kèm v i b n phân ph i Linux); • Th i gian g n đây trong thành ph n b n phân ph i Linux thư ng có chương trình kh i đ ng GRUB. • Trong thành ph n OS/2 c a công ty IBM có chương trình kh i đ ng Boot Manager. Trong r t nhi u hư ng d n ngư i ta khuyên dùng chương trình này đ t i ch c kh i đ ng nhi u HĐH. • Trong các ngu n thông tin khác nhau còn nh c đ n chương trình System Commander; • Thêm m t trình kh i đ ng khác có trong thành ph n gói PartitionMagic c a công ty Power Quest. Chúng ta s nói v chương trình này trong ph n nh ti p theo.

2.5 Chu n b các phân vùng trên đĩa

27

Ngoài ra, tác gi còn th y nói đ n m t lo t trình kh i đ ng khác (m t s có th tìm th y trong thư m c public/ftp/pub/Linux/system/boot/loaders c a ftp://metalab.unc.edu/. Nhưng vì tôi không s d ng nh ng chương trình này, nên không th nói c th cách s d ng chúng. Và t t c nh ng l i khuyên dùng sau c a tác gi s d a trên vi c s d ng LILO, NT Loader và loadlin.exe. N u như có ý mu n cài đ t chương trình kh i đ ng khác, thì b n đ c c n đ c hư ng d n cài đ t và s d ng c a nó.

2.4.4

Các phương án kh i đ ng

Như v y, theo ý ki n c a tác gi có các phương án kh i đ ng sau: • N u trên máy ch có m t h đi u hành Linux duy nh t, hãy dùng GRUB. • N u đã cài đ t Windows NT hay Windows 2000/XP, thì hãy s d ng GRUB. • N u có Windows 95 hay Windows 98 trên FAT16, và b n đ c không mu n cài đ t chương trình kh i đ ng nào khác, thì có th s d ng GRUB ho c LILO, ho c đ u tiên ch y DOS và sau đó kh i đ ng Linux nh chương trình loadlin.exe (hay m t chương trình tương t , có vài chương trình như v y, nhưng chúng ta s không xét đ n). • N u đã cài đ t Windows 95 OSR2 hay Windows 98 trên FAT32, và b n đ c không mu n cài đ t thêm chương trình kh i đ ng, thì c n s d ng loadlin.exe. R t nhi u HOWTO kh ng đ nh r ng không c n s đ ng LILO, n u như phân vùng kích ho t có đ nh d ng FAT32, m c dù tác gi không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên thí nghi m kh i đ ng Linux qua NT Loader, cài đ t trên phân vùng FAT32, c a tác gi đã k t thúc không thành công. Vì th , trong trư ng h p này tác gi đã ph i s d ng chương trình loadlin.exe. Chương trình này đã hoàn thành t t nhi m v , và t o cho tác gi m t n tư ng t t, vì th tác gi khuyên b n đ c s d ng loadlin.exe đ kh i đ ng Linux. Trong nh ng ph n ti p theo tác gi s cho bi t cách cài đ t Linux, s d ng t t c b n phương án kh i đ ng: qua trình kh i đ ng NT Loader, trình kh i đ ng GRUB, trình kh i đ ng LILO và trình kh i đ ng loadlin.exe. Tuy nhiên trư c khi cài đ t trình kh i đ ng c n chu n b các phân vùng trên đĩa, hay ít nh t là nghĩ cách t ch c chúng.

2.5
2.5.1

Chu n b các phân vùng trên đĩa
L i khuyên khi t o phân vùng

Đưa ra l i khuyên đây không ph i là vi c d dàng, vì phân vùng đĩa ph c thu c r t nhi u vào ý thích và nhu c u c a ch nhân đĩa. Nhưng cũng xin th đưa ra vài đ ngh sau. Tác gi s đ t tên đĩa và phân vùng theo “tiêu chu n” c a Linux, t c là /dev/hda, /dev/hdb, v.v. . . đ i v i đĩa và /dev/hda1, /dev/hda2, v.v. . . – đ i v i các phân vùng.

28

Cài đ t h đi u hành Linux

Vi c phân chia đĩa thành các phân vùng là c n thi t, b i vì Windows và Linux s d ng các cách lưu tr thông tin trên đĩa và sau đó đ c chúng t đĩa khác nhau. Chính vì th t t hơn h t là dành cho m i h đi u hành m t (ho c th m chí m t vài như chúng ta s th y dư i) phân vùng riêng. Đ u tiên chúng ta hãy xem xét m t trư ng h p đơn gi n – dung lư ng đĩa c a b n đ c không vư t quá 8,4 Gbyte (nói chính xác hơn – s cylinder không vư t quá 1024). Trong trư ng h p này m i th đ u đơn gi n: b n đ c ch vi c chia đĩa làm sao đ đ ch cho h đi u hành s cài đ t. Có th s d ng d li u cho bi t kích thư c đĩa nh nh t c n thi t đ cài đ t h đi u hành v i c u hình cơ b n trong b ng 2.2. B ng 2.2: Nhu c u s d ng không gian đĩa c a HĐH H đi u hành Windows 95 Windows 98 Windows NT Windows 2000 Linux Red Hat 6.2 (Workstation v i KDE) Yêu c u 100 Mbyte 200 Mbyte 200 Mbyte 700 Mbyte 700 Mbyte

Tuy nhiên xin hãy nh r ng, không nh ng ph i tính kích thư c các t p tin c a b n thân h đi u hành, mà còn ph i tính c kích thư c c a các chương trình b n đ c d tính ch y. Và còn ph i dành m t ph n d tr không nh cho các chương trình s cài đ t sau này (không th tránh kh i!). Hãy tính r ng, 700 Mbyte dành cho Linux trong b ng nói trên ch dành cho các chương trình cài đ t cùng v i Linux theo m c đ nh, trong s đó có, ví d , chương trình so n th o r t m nh Lyx. Đ i v i Windows cũng tương t như v y. Theo kinh nghi m c a tác gi thì đ làm vi c v i Windows 95/98, Windows NT và Linux các phân vùng v i kích thư c 800-1000 Mbyte là đ (t t nhiên, n u b n đ c không cài đ t các gói chương trình l n, như OpenOffice.Org), còn đ i v i Windows 200 thì c n phân vùng l n hơn. Bây gi chúng ta s xem xét v n đ chia các phân vùng cho Linux. đây không th ch chia m t phân vùng. Th nh t, c n chia m t phân vùng swap riêng bi t cho Linux. Khi xác đ nh dung lư ng c a phân vùng swap Linux c n tính đ n nh ng y u t sau: • Trong Linux, RAM và không gian swap h p l i t o thành b nh o chung. Ví d , n u b n đ c có 256 MByte RAM và 128 Mbyte không gian swap, thì s có 384 Mbyte b nh o. • Đ làm vi c v i Linux c n ít nh t 16 Mbyte b nh o, vì th n u b n đ c ch có 4 Mbyte RAM, thì c n phân vùng swap không nh hơn 12 Mbyte. • Kích thư c c a phân vùng swap có th l n bao nhiêu tùy thích, tuy nhiên không c n c u hình quá nhi u n u không c n thi t. Thông thư ng ch c n dùng swap khi máy ít b nh RAM ho c ch y máy ch v i nhi u ng d ng

Còn n u cài đ t Linux v i c u hình nh nh t. vi c đ t h th ng t p tin Linux lên vài phân vùng riêng r là có ý nghĩa. thì th nh tho ng cũng c n cài đ t l i.2. Còn phân vùng th ba đư c g n vào thư m c /usr. thì khi cài đ t l i nh ng d li u đã làm ra và ghi nh trong thư m c cá nhân s b m t (n u không có b n sao chép). ch nên suy nghĩ v v n đ dung lư ng c a phân vùng swap khi có m t đĩa nh và ít b nh RAM. b n đ c mu n c p nh t phiên b n m i c a b n phân ph i. T nh ng gì đã nói đ n ph n trư c (h n ch dung lư ng đĩa c ng). thì nh ng chương trình nói trên s đư c gi l i và có th s làm vi c (r t có th c n vài c u hình nh ) sau khi cài đ t l i h th ng. Trong tiêu chu n v h th ng t p tin c a Linux FHS (c th xin xem chương ??) cũng có l i khuyên v vi c đ t thư m c /usr lên m t phân vùng riêng. ho c vì ít kinh nghi m s d ng nên làm h ng t p tin h th ng quan tr ng. N u như t t c đư c cài đ t vào m t phân vùng. đ i v i Linux có th đ t thư m c g c cùng v i thư m c con /boot vào các cylinder “th p” (trong vòng 1024 đ u tiên). thì phân vùng này có th không c n thi t. Phân vùng th nh t (theo ý ki n cá nhân tác gi . ho c đơn gi n là mu n cài đ t m t b n phân ph i khác. Phân vùng th hai dành cho thư m c /home. cũng như không nh t thi t ph i đ t vào phân vùng ch a các t p tin khác c a HĐH. Tuy nhiên. Như v y trong trư ng h p này. nh ng đ ngh c a tác gi cho ra b ng t ng k t sau: 2 Xin cám ơn bác Tony Lý v m c này . c n đ t chương trình kh i đ ng trong ph m vi 1024 cylinder đ u tiên. c n nh r ng kích thư c quá l n có th là vô ích. N u dành cho thư m c này m t phân vùng riêng và khi cài đ t không đ nh d ng l i chúng. kích thư c chính xác c a không gian swap ph thu c l n vào chương trình s đư c cài đ t. hay cài b ng phương pháp khác. còn các thư m c khác – ch nào tùy thích. Còn n u như b n đ c có 128 Mbyte RAM hay nhi u hơn. Ví d . Trong trư ng h p ngư c l i hãy phân chia đ t ng s dung lư ng c a b nh o (g m RAM và phân vùng swap) không nh hơn 128 Mbyte. Dù HĐH Linux có n đ nh và đáng tin c y đ n đâu. NT Loader không nh t thi t ph i đ t vào phân vùng NTFS. 1 Gbyte là đ ) s ch a h th ng t p tin g c (/).2 • Khi tính kích thư c c a không gian swapping. T t nhiên. thì không c n đ n không gian swap. Bây gi chúng ta xem xét trư ng h p đĩa v i s cylinder l n hơn 1024. Trong t t c m i trư ng h p t t nh t tránh dùng swap vì nó ch m hơn RAM nhi u. T t c các ph n còn l i c a Linux và các chương trình h tr theo nguyên t c có th đ t vào m t phân vùng. s b m t c nh ng chương trình đã cài t mã ngu n. Trên máy tính v i 16 Mbyte RAM khi cài đ t Linux v i c u hình chu n và các chương trình ng d ng chu n thì 48 Mbyte không gian swapping là đ . Theo tác gi th y. Ngoài ra. Ph n l n nh ng gói chương trình này đư c cài vào thư m c /usr. nh ng ý ki n nói trên đã đ đ b n đ c t tìm ra phương án phân chia đĩa c a mình. Nói chung.5 Chu n b các phân vùng trên đĩa 29 n ng. Như đã nói trên. trong trư ng h p ch có m t đĩa nh . có nhà chuyên gia khuyên nên dành cho h th ng t p tin Linux ba phân vùng (n u tính c swap thì thành 4). Nhân ti n. Vi c phân chia như v y d a trên nh ng lý l sau. Ví d .

powerquest.2 Chương trình đ phân chia đĩa Sau khi hoàn thành k t ho ch chia đĩa. v i đ nh d ng FAT16 (DOS). còn trong /usr – chương trình s cài đ t). Windows NT/2000/XP. trong đó có Linux. trên m i h đi u hành đ u có phiên b n riêng c a chương trình này. . Nhưng không nên đ phân vùng này l n. Vì th l i khuyên c a tác gi v i b n đ c. Nh ng l i khuyên này đưa ra v i gi thi t r ng. Tuy nhiên. n u như phân chia đĩa tr ng. Th hai. T t nhiên. Chính vì v y hãy dành cho phân vùng này kho ng 256 ho c 512 Mbyte. b n đ c có th kh i đ ng t đĩa m m DOS (t m th i khi chưa làm quen v i Linux m t cách “tư ng t n”) và th y đư c r ng đĩa c ng làm vi c bình thư ng. không ch a b t ký d li u nào. Th nh t. 2.5. • phân vùng chính th ba dành cho swap c a Linux (l i khuyên v kích thư c c a phân vùng này xem trên). kích thư c kho ng 1 Gbyte. thì hãy tìm chương trình Partition Magic c a công ty Power Quest (http://www. vì FAT16 s d ng không gian đĩa r t không h p lý. và đ ng th i cho các h th ng t p tin /home và /usr c a HĐH Linux (trong /home s đ t các t p tin riêng c a ngư i dùng. Chương trình phân chia đĩa đư c bi t đ n nhi u nh t là fdisk. N u như b n đ c có 2. • trong phân vùng m r ng t o các phân vùng lôgíc cho m i HĐH s cài đ t: Windows 98. n u như b n đ c ch có Windows 95 v i FAT16. vì th phân vùng này có th ph c v cho vi c trao đ i t p tin gi a các h th ng. thì có th đ Windows trên phân vùng đ u tiên. • phân vùng chính ti p theo dành cho thư m c g c (/). Nhưng chúng ta đang xem xét trư ng h p đã có HĐH nào đó trên đĩa và c n phân chia đĩa mà không làm m t thông tin. theo ý ki n c a ngư i dùng thì không nên s d ng chương trình này. ph c v cho phân chia đĩa. Ngư i ta nói r ng như v y tăng t c đ làm vi c trong Linux (cũng d hi u vì đ u đ c ít ph i ch y hơn). Và không c n gì hơn ngoài chương trình này. k c trong trư ng h p h th ng có v n đ . fdisk không thích h p cho nh ng m c đích như v y. Trong thành ph n các b n phân ph i Red Hat và BlackCat (r t có th trong các b n phân ph i khác) có chương trình fips. ch có đi u phân vùng swap t t hơn đ t trên đĩa khác v i đĩa dành cho Linux. nh ng ngư i dùng Linux m i – n u như mu n phân chia l i đĩa mà không làm m t thông tin. c n l a ch n công c đ đưa k ho ch này thành hi n th c. • ph n còn l i c a đĩa đ t thành phân vùng m r ng. N u như trên máy đã cài đ t Windows NT hay có FAT32. b n đ c ch có m t đĩa c ng. h th ng t p tin FAT16 đư c h tr trên m i HĐH.30 Cài đ t h đi u hành Linux • ph n kh i đ ng c a t t c các h th ng Microsoft đ t vào phân vùng chính đ u tiên c a đĩa. thì m t phân vùng FAT16 cũng không th a.com) và s d ng chương trình này. thì v n s d ng đư c nh ng l i khuyên này.

Các bư c cài đ t có th mô t như sau: 1. N u HĐH Windows NT đã đư c cài đ t. vì “quan h ” c a chúng đ i v i vi c cài đ t Linux hoàn toàn gi ng nhau.2. ntdetect. Tuy nhiên . trong quá trình cài đ t nh t đ nh ph i t o ra các đĩa m m kh i đ ng Linux. Dùng chương trình Partition Magic đ l y m t ph n đĩa tr ng và t đó t o ra phân vùng v i d ng ext2(3) (h th ng t p tin Linux) và phân vùng swap. Th hai. Khi t o phân vùng c n đ ý không cho ranh gi i gi a các phân vùng c t l n nhau. Và như th có th s d ng chương trình này đ kh i đ ng Linux. 2. /dev/hda1 s dành cho phân vùng FAT16). có th s d ng đĩa m m này đ kh i đ ng Linux. thì trư c khi b t đ u c n chu n b đĩa m m kh i đ ng và ph c h i Windows NT.6 Windows NT và Linux: kh i đ ng qua NT OS Loader 31 Th nh t. Đây cũng là m t phương án kh i đ ng. Ngoài ra. Chúng ta gi thi t là Windows NT đã đư c cài vào phân vùng /dev/hda2 (n u như b n đ c nh .6 Windows NT và Linux: kh i đ ng qua NT OS Loader Trong ph n này. và hơn n a khác v i đĩa m m kh i đ ng DOS. khi nói v Windows NT xin ng m hi u c Windows 2000 và NT. Chương trình t o đĩa ph c h i Windows 2000/XP có th ch y t trình đơn h th ng (l nh Backup trong Start/Program/Accessories). không ch t o đư c phân vùng m i t ch tr ng trên đĩa. make a BOOT DISK” (hay tương t th . N u như b n đ c chưa cài đ t Linux bao gi . Đi u này r t quan tr ng v i ngư i dùng m i. Cách tính kích thư c c a chúng đã nói trên. Trong khi cài đ t c n chú ý đ n nh ng đi m sau: • th nh t. chương trình này cho phép phân chia l i đĩa mà không làm m t thông tin (t c là. 2. nh ng thông tin đã đưa đ đ b n đ c l p k ho ch và th c hi n vi c phân chia đĩa thành các phân vùng. Đĩa m m này s đư c dùng đ n sau. tùy thu c vào b n phân ph i) khi đư c h i có t o đĩa m m kh i đ ng hay không. Đ t o đĩa m m kh i đ ng ch c n đ nh d ng l i đĩa m m. Cài đ t Linux theo ch d n c a b n phân ph i. chương trình này (th m chí trong phiên b n dành cho DOS) cung c p m t giao di n đ h a d s d ng có h tr chu t. s d ng đ đ c các đĩa m m khác. r i sao chép lên đó các t p tin ntldr. T c là c n tr l i “Yes.ini t thư m c g c c a đĩa kh i đ ng NT. t t c nh ng cài đ t và c u hình trư c đó s đư c ghi l i). Tác gi cho r ng. Vì th ti p theo chúng ta s xem xét các phương án cài đ t hai HĐH trên m t máy tính.com và boot. và m i thao tác cũng như thay đ i đ u th y rõ ràng. sau khi kh i đ ng h th ng không còn yêu c u đĩa m m n a. có th b nó ra kh i . Khi này. mà còn có th di chuy n các phân vùng đã có theo ý mu n. nghĩa là trình kh i đ ng OS Loader cũng đã đư c cài đ t. 3. Tác gi hy v ng r ng b n đ c đã sao lưu nh ng thông tin có giá tr c a mình.

kh i đ ng Linux b ng đĩa m m (n u như b n đ c cài LILO vào phân vùng c a Linux và không đ ng gì đ n MBR. [root]# mount -t vfat /dev/fd0 /mnt/floppy chuy n vào thư m c /mnt/floppy [root]# cd /mnt/floppy và th c hi n câu l nh [root]# dd if=/dev/hda3 of=/mnt/floppy/bootsect. Ch s d ng trong trư ng h p “b t đ c dĩ”.lnx3 6. đ nh d ng MBR t o b i LILO và Windows (DOS) khác nhau. thì đây là kh năng duy nh t). Tuy nhiên đây cũng không có v n đ gì. Vi c sao chép th c hi n như sau: đ u tiên g n m t đĩa m m tr ng (m i mua thì càng t t). khi cài đ t Linux c n cài LILO vào sector đ u tiên c a phân vùng dành cho thư m c g c (/) c a Linux. Chúng ta gi thi t Linux đư c cài vào phân vùng /dev/hda3. Tác gi không bi t (chưa th ) có th kh i đ ng không c n đĩa m m không. K t qu cu i cùng (kh i đ ng qua NT Loader) v n có th đ t đư c nhưng c n b ra m t chút công s c.lnx bs=512 count=1 đ ghi n i dung sector kh i đ ng c a đĩa /dev/hda3 vào t p tin /mnt/floppy/bootsect. ch c n sao chép sector kh i đ ng qua đĩa m m như đang trình bày. T m th i nhân Linux còn chưa h tr t t vi c ghi lên phân vùng NTFS. Đĩa m m này còn c n thi t cho c u hình đ kh i đ ng nhi u HĐH. n u như b n đ c cài LILO vào MBR. thì không ph i m i th đã h ng h t. Sau khi cài đ t xong. t p tin này s c n đ trình kh i đ ng Windows NT/2000 có th kh i đ ng Linux.lnx trong thư m c g c c a đĩa C:. Như v y LILO s đư c cài vào sector đ u tiên c a /dev/hda3 Theo nguyên t c. b ng câu l nh: [root]# shutdown -h now Ghi chú: n u đĩa C: (/dev/hda1) có đ nh d ng FAT. Sao chép sector kh i đ ng c a Linux vào m t t p tin. ch không ph i vào sector kh i đ ng chính c a đĩa (MBR). • th hai. Tác gi cũng s nói cách ph c h i. thì có th t o t p tin bootsect. vì th không nên s d ng thư ng xuyên. 3 . thì c u ph c h i l i MBR c a Windows. V n đ ch . nhưng t t hơn h t là b n đ c cài LILO ngay l p t c vào sector đ u tiên c a phân vùng đã cài Linux. 4. Vì th n u b n đ c cài LILO vào MBR. n u phân vùng chính đ u tiên có đ nh d ng NTFS.32 Cài đ t h đi u hành Linux cách kh i đ ng này cũng có đi u ti n. 5. Ti p theo c n kh i đ ng l i đ vào Windows NT.

thì nh ng bư c trên có thay đ i m t chút: thay cho bư c th 6 c n làm các thao tác sau. CoolEdit c a Midnight Commander. Dùng b t kỳ trình so n th o nào. 4. Trong NT c n sao chép t p tin bootsect. hay chính xác hơn là vào thư m c g c c a phân vùng mà t đó kh i đ ng Windows NT.conf.2. N u Linux đư c cài vào phân vùng /dev/hda3. Nh p l nh cd /etc và m t p tin lilo. trong ví d này là /dev/hda3 . Đây có th là phân vùng FAT16 hay phân vùng NTFS. Ch y hai l nh này theo th t đã ch ra. MBR). thì c n ghi cái đó. Đ c đi m đ nh n ra phân vùng này là hai t p tin ntldr và boot. Sau đó Windows 2000 s kh i đ ng bình thư ng.ini và thêm vào dòng sau: C:\bootsect.lnx="LINUX" (t t nhiên.) 8. thì LILO s đư c ch y và sau đó nó (LILO) s n p Linux. Còn bây gi chúng ta s xem xét trư ng h p b n đ c (do vô tình hay c ý) cài đ t LILO vào b n ghi kh i đ ng chính c a đĩa (Master Boot Record. m c dù trong m t s bài báo nói cách ph c h i MBR như v y không ph i lúc nào cũng làm vi c. 3. Trong trình đơn (th c đơn) c a trình kh i đ ng c n ch n l nh Recover. N u như b n đ c không nh đã cài Linux vào đâu. Kh i đ ng l i máy tính t đĩa m m kh i đ ng Linux và đăng nh p vào h th ng v i quy n ngư i dùng root.6 Windows NT và Linux: kh i đ ng qua NT OS Loader 33 Vì MBR chưa có gì thay đ i. ví d . N u như b n đ c v n còn mu n s d ng trình kh i đ ng OS Loader c a NT. ví d . thì hãy ch y câu l nh mount và tìm k t qu tương t như sau4 : 4 có nghĩa là tìm phân vùng đã g n vào thư m c g c /. 2. Ph c h i l i b n ghi kh i đ ng chính c a đĩa.lnx có th đ t thu c tính ch đ c (read-only). 7. đ u t p tin này có liên k t đ n phân vùng kh i đ ng theo m c đ nh. ch không mu n dùng LILO. và trong trình đơn ch n h đi u hành s có LINUX. trong d u ngo c kép b n đ c có th đ t tên b t kỳ. 5. Vi c còn l i là kh i đ ng l i máy tính m t l n n a. và vi c kh i đ ng Windows NT (bư c th 6 trên) là không th . Kh i đ ng Windows NT t đĩa m m kh i đ ng (đã t o trư c khi cài đ t Linux. r i ch n ch đ Command mode. n u không có thì b n đ c c n tìm m t máy khác đang ch y Windows NT r i t o). 1. Tác gi dùng l nh này thành công. t c là thay th /dev/hda thành /dev/hda3. /dev/hda. S d ng câu l nh fdisk /mbr. Trong Windows 2000 có các l nh chuyên dùng fixboot và fixmbr (ch y t console ph c h i h th ng). nên Windows NT s kh i đ ng. T p tin bootsect. đ thay th giá tr này thành phân vùng đã cài Linux lên (chính xác hơn là thành phân vùng đư c g n như g c (/) c a Linux). Trong trư ng h p này b n ghi kh i đ ng Windows NT (hay 2000) s b xóa. Sau đó tìm t p tin boot. Sau đó đăng nh p vào tài kho n nhà qu n tr (administrator).lnx vào thư m c g c c a đĩa C:.init ch a trong đó (nh ng t p tin này có th n!). N u ch n LINUX.

Chúng ta s xem xét c u hình GRUB trong ph n ti p theo. và ph c h i MBR c a Windows. Th c hi n các bư c 6-8 như trên. Đây chính là đi u chúng ta c n.7. b n ghi kh i đ ng c a Windows đư c gi nguyên v n. Nh đó sau khi cài đ t b n có th ch n kh i đ ng Linux ho c h đi u hành (thư ng là Windows) đã có. b n c n m t t p tin c u hình ‘menu.7 S d ng trình kh i đ ng GRUB Như đã nói trong ph n l a ch n chương trình kh i đ ng. nhưng s có ích n u b n bi t đư c cách c u hình Linux đ x lý nh ng l i có th x y ra và hơn th n a bi t cách c u hình đ kh i đ ng h đi u hành mong mu n khi không có t đ ng c u hình. Thông thư ng t p tin này đư c t o ra khi cài đ t.2 C u hình GRUB GRUB có m t giao di n trình đơn đ t đó ngư i dùng có th ch n m t m c (m t h đi u hành) b ng các phím mũi tên r i nh n <Enter> đ kh i đ ng. M t s b n phân ph i. M c dù vi c t đ ng c u hình này h t s c thu n ti n. # Modified by YaST2. D dàng đoán ra r ng. S có c nh báo v vi c phân vùng không ph i là đ u tiên trên đĩa.7. 2. B n đ c đã có th ch n HĐH s kh i đ ng và đi u khi n máy tính c a mình. ví d Xandros còn t đ ng tìm th y nh ng h đi u hành đã có này và thêm chúng vào t p tin c u hình c a GRUB. 2. thì l a ch n t t hơn cho trình kh i đ ng là chương trình có trong thành ph n c a m i b n phân ph i HĐH Linux – GRUB (GRand Unified Bootloader). Last modification on Sun Apr 2 22:22:11 MSD 2006 color white/blue black/light-gray . 2. n u trên máy đã cài Windows 98 v i h th ng t p tin FAT16.1 Cài đ t GRUB Cách d nh t đ có th cài đ t trình kh i đ ng GRUB là ch n dùng trình kh i đ ng này trong quá trình cài đ t h th ng Linux c a b n. Quá trình cài đ t Linux k t thúc đây. “quy trình” ph c t p v i hai l n kh i đ ng l i ch đ chuy n sector kh i đ ng Linux t MBR vào sector đ u tiên c a phân vùng dành cho Linux. Hãy xem ví d m t t p tin như v y dư i đây: # GRUB example configuration file on the teppi’s openSUSE system.lst’ n m trong thư m c kh i đ ng /boot.34 /dev/hda3 on / type reiserfs (rw) Cài đ t h đi u hành Linux 6. Đ dùng đư c trình đơn đó. Ch y l nh /sbin/lilo đ ghi trình kh i đ ng vào phân vùng /dev/hda3 (c n ch y l nh lilo không có tham s ). Trong nh ng phiên b n m i c a các b n phân ph i Linux m i khi này có th ch n c u hình cho nh ng h đi u hành đã có trên máy. 7.

Tùy ch n timeout cho bi t GRUB s kh i đ ng m t cách t đ ng sau kho ng th i gian ch ra (tính theo giây) n u không nh n phím nào. ph n đ u tiên là đ kh i đ ng “SUSE LINUX 9.7 S d ng trình kh i đ ng GRUB default 0 timeout 8 ###Don’t change this comment .0) makeactive chainloader +1 ###Don’t change this comment .0)/vmlinuz-xen root=/dev/hda5 vga=0x31a selinux=0 splash=silent resume=/dev/hda7 showopts module (hd0. B n có th ghi b t kỳ câu gì mong mu n vào dòng này và không nh hư ng gì đ n công vi c c a chương trình.3 kernel (hd0. nh ng tùy ch n có liên quan đ n giao di n c a trình đơn.0)/vmlinuz root=/dev/hda5 vga=0x31a selinux=0 splash=silent resume=/dev/hda7 showopts initrd (hd0.YaST2 identifier: Original name: xen### title XEN kernel (hd0.0)/initrd ###Don’t change this comment . Chúng s đư c c p nh t m t cách t đ ng trong l n kh i đ ng sau. Có th b n đã đoán ra nh ng dòng b t đ u b ng ký t ‘#’ là nh ng dòng chú thích.3). Trong trư ng h p này là sau 8 giây. Và vì l nh này hi n th tham s m t cách nguyên v n. Đây là m t đi m m nh c a GRUB so v i LILO. nên b n có th nh p b t kỳ th gì vào phía sau. Chúng đư c đ t trư c các m c b t đ u b ng ‘title’.2. sau khi thay đ i c u GRUB không c n ph i ch y b t kỳ l nh nào đ nh ng thay đ i này có hi u l c. Ngoài dòng chú thích GRUB cũng b qua nh ng dòng tr ng.YaST2 identifier: Original name: windows### title Windows map (hd0) (hd1) map (hd1) (hd0) rootnoverify (hd1. Hãy nh l i. Khác v i trư ng h p LILO.3”. .YaST2 identifier: Original name:linux### title SUSE LINUX 9. v. Tùy ch n default ch ra h đi u hành kh i đ ng theo m c đ nh (n u không đ ng vào bàn phím khi kh i đ ng). trong GRUB vi c đánh s đư c b t đ u t ‘0’ ch không ph i ‘1’. S ‘0’ ch ra đó là h đi u hành th nh t trong danh sách (t c là SuSE Linux 9.0)/initrd-xen 35 ###Don’t change this comment . Sau nh ng thi t l p chung là ph n thi t l p cho t ng h đi u hành c th . ph n th hai – “Windows”.0)/xen. .gz dom0_mem=196608 module (hd0.YaST2 identifier: Original name: floppy### title Floppy root (fd0) chainloader +1 Tác gi nghĩ r ng c n gi i thích c th hơn m t chút v t p tin này.v. đ u t p tin là nh ng thi t l p chung (global options). Tùy ch n color dùng đ ch n màu cho trình đơn (hãy th nó!). M i ph n đ u b t đ u b ng l nh ‘title’ theo sau là tên s hi n th trong trình đơn. Như b n th y trong t p tin c u hình trên. .

Cài đ t Linux theo ch d n đi kèm v i b n phân ph i. Trong trư ng h p đó /etc/lilo. thì trong quá trình cài d t Linux c n ch n phương án cài LILO vào b n ghi kh i đ ng chính (Master Boot Record). Chúng ta xem xét m t ví d nh c a t p tin c u hình LILO.5 4. Trư c khi cài đ t Linux hãy chu n b đĩa m m kh i đ ng Windows. 3.4 Gbyte thì hãy đ c k các ph n 2.22 label = linux read-only other = /dev/hda1 Ghi chú. nhưng đ i v i ngư i dùng m i thì như v y là đ . vì th chúng ta s không xem xét đ n. Sau m t th i gian làm vi c v i Linux và có đ kinh nghi m b n s bi t cách tìm thêm thông tin v trình kh i đ ng tuy t v i này. N u dung lư ng đĩa c ng vư t quá 8.txt root = current image = /boot/vmlinuz-2. LILO đư c c u hình b ng t p tin /etc/lilo.4.5. 1.1 S d ng trình kh i đ ng LILO Cài đ t và c u hình LILO Gi ng như trư ng h p Windows NT. còn phân vùng /dev/hda2 ch a Linux. LILO có th n m b n ghi kh i đ ng c a phân vùng chính đư c kích ho t và ch a thư m c g c c a Linux ho c th m chí trên phân vùng lôgíc trong phân vùng m r ng. T o các đĩa m m kh i đ ng theo nguyên t c là không b t bu c. C n nh r ng. chúng ta s đưa ra các bư c c n th c hi n đ có th kh i đ ng nhi u HĐH. Bư c ti p theo c n c u hình LILO đ có th kh i đ ng các HĐH theo l a ch n.conf và câu l nh /sbin/lilo. 5 . n u b n mu n s d ng trình kh i đ ng LILO. Dùng chương trình Partition Magic đ l y ph n không gian đĩa còn tr ng và trên đó t o ra m t phân vùng ext2(3) (h th ng t p tin Linux) và m t phân vùng swap. 2.8. ví d khi MBR là trình kh i đ ng c a MS-DOS hay Windows. 2. Trong trư ng h p đó MBR c n ph i có kh năng n p LILO. Trong ví d này chúng ta s coi như thi t b /dev/hda1 là phân vùng v i DOS/Windows. nhưng tác gi khuyên b n đ c nên làm.3 và 2. Câu l nh này dùng đ cài đ t (hay cài đ t l i) LILO. Cách chia đĩa đã nói trên.8 2. Trình kh i đ ng LILO không b t bu c ph i cài đ t vào b n ghi kh i đ ng chính c a đĩa.36 Cài đ t h đi u hành Linux T t nhiên đây không ph i là t t c nh ng kh năng s d ng c a GRUB. Tuy nhiên tác gi chưa nhìn th y s c n thi t c a ng d ng này (n u đã ch n LILO làm trình kh i đ ng chính thì hãy s d ng cho “tr n b ”).conf có d ng g n như sau: boot = /dev/hda2 compact delay = 50 # message = /boot/bootmesg.

m i ph n tương ng v i m t h đi u hành s kh i đ ng theo l a ch n c a ngư i dùng. Windows NT và Windows 98. t c là thay đ i bi n table. Ch c n đ t th i gian ch kh i đ ng trong t p tin boot. (M t s h đi u hành có công c khác đ xác đ nh là đã đư c kh i đ ng t phân vùng nào.dos label = win trong đó bootsect. Có th ch ra h đi u hành đư c kh i đ ng theo m c đ nh khi thêm m t dòng có d ng default=dos. n u vì m t lý do nào đó b n mu n th y trình đơn này thì giá tr timeout trong t p tin boot. và LILO kh i đ ng thành công Windows NT.dos l y t thư m c g c c a đĩa ch a NT Loader. N u b n đ c mu n kh i đ ng Windows tr c ti p t ph n nh sau vào /etc/lilo. s kh i đ ng Linux theo m c đ nh. c n th c hi n câu l nh /sbin/lilo. t c là s d ng tên đã đ t trên dòng label. Sau khi s a xong t p tin /etc/lilo. 37 Dòng compact b t ch đ nén t p tin map – t p tin ch a đ c tính c a nhân đư c kh i đ ng. N u như tên không đư c nh p sau kho ng th i gian ch trên dòng delay (tính theo ph n mư i giây – c n nhân v i 0. Câu l nh message dùng đ đưa ra thông báo theo ý mu n khi kh i đ ng. Đi u này có th c n thi t khi mu n kh i đ ng c Windows 98 t trình đơn c a NT Loader (trong trư ng h p này s có 3 HĐH: Linux. tính năng (nén) này tăng t c đ c a kh i đ ng đ u. đ không th y trình đơn kh i đ ng c a NT Loader. c n ch y câu l nh /sbin/lilo đ nh ng thay đ i có hi u l c. trong trình đơn c a LILO n u ch n dos thì s hi n ra trình đơn c a NT Loader r i t đó ch n m t trong hai HĐH Windows đ kh i đ ng). LILO. B t đ u t dòng image là các ph n nh c a t p tin c u hình. vì ph n c u hình tương ng v i Linux n m đ u tiên trong t p tin. Dòng table=<device> cho bi t tên thi t b ch a b ng phân chia đĩa. sau khi thay đ i ch d n đ n b ng phân chia đĩa.conf: other = /boot/bootsect.ini c n đ t khác không (th i gian ch đư c tính theo giây). N u đ t dòng (g i là ph n nh thì t t hơn) other = /dev/hda1 trong t p tin /etc/lilo. Trên dòng này ghi tên c n nh p vào d u nh c LILO hay tên s hi n th trong trình đơn c a LILO đ có th ch n HĐH mu n kh i đ ng. Trong ví d này.conf theo ý mu n. Trong m i ph n như v y có m t dòng label. Tuy nhiên.) Đ ng quên r ng.ini b ng không.8 S d ng trình kh i đ ng LILO table = /dev/hda label = dos Vài l i gi i thích cho ví d : Dòng boot cho bi t thi t b kh i đ ng.conf. LILO s không đưa thông tin v phân chia đĩa cho h đi u hành đư c kh i đ ng n u bi n này không đư c đưa ra. Câu l nh này (trong tài li u . Trên m t máy c a tác gi đó n m trình kh i đ ng NT Loader (vì Windows NT đư c cài đ t trư c Linux).1 giây). thì hãy thêm 5.2. thì s kh i đ ng HĐH theo m c đ nh. thì trong thư m c g c c a đĩa /dev/hda1 (đĩa C: trong h th ng thu t ng Microsoft) c n có trình kh i đ ng ph (không ph i là chính).

• Không ch cái nào hi n ra – không có ph n nào c a LILO đư c n p. Câu l nh đ th c hi n có d ng: [root:~#] dd if=/boot/boot. MBR c a MS-DOS có th đư c ph c h i b ng cách kh i đ ng vào DOS t đĩa m m (CD) r i ch y câu l nh fdisk /mbr (xem trên). 6. Khi /sbin/lilo ghi đè n i dung m i lên sector kh i d ng. .0300 of=/dev/hda bs=446 count=1 hay [root:~#] dd if=/boot/boot. hãy th c hi n câu l nh này v i tham s -t. n u không còn cách ph c h i nào khác đơn gi n hơn. nó đưa ra màn hình t “LILO”. Theo m c đ nh đó là t p tin /boot/boot. thì n i dung cũ c a sector này s t đ ng đư c ghi nh vào m t t p tin. N u cho thêm tùy ch n -v. N u kh i đ ng b b ngưng gi a ch ng.v. 0800 – /dev/sda. T p tin /boot/boot. Cũng có th ph c h i MBR cũ khi c n thi t b ng câu l nh /sbin/lilo v i tùy ch n -u. không nh t thi t ph i dùng /boot/boot. 0300 – tương ng /dev/hda. . thì qua s ch cái đưa ra có th nh n đ nh v nguyên nhân xu t hi n v n đ .NNNN. Đ k t thúc ph n nói v LILO này chúng ta s xem xét vài khó khăn có th xu t hi n khi s d ng LILO. N u t p tin này đã có trên đĩa. . ví d . trong đó NNNN tương ng v i s c a thi t b . mà không thay đ i b ng phân chia đĩa. L nh này ch thay đ i mã chương trình kh i đ ng n m trong MBR. Sau khi cài đ t l i trình kh i đ ng c n kh i đ ng l i máy tính và th các phương án kh i đ ng khác nhau đ ki m tra. b n ghi sector kh i đ ng. thì nó không b ghi đè lên. Trư c khi ch y /sbin/lilo đ thay đ i bư c kh i đ ng.NNNN có th s d ng đ ph c h i n i dung cũ c a sector kh i đ ng. Khi LILO đư c n p. Nhưng c n bi t r ng. và b ng phân chia đĩa. Tuy nhiên có th đ t m t tên khác đ ghi sector kh i đ ng. và cách kh c ph c (n u có th ). Ho c LILO không đư c cài đ t. và không đ ng gì đ n b ng phân chia đĩa). tr vi c thay đ i t p tin map. mà s đư c kích ho t trong l n kh i đ ng ti p theo. ho c phân vùng ch a LILO chưa đư c kích ho t. v. câu l nh này ch làm vi c đúng v i đi u ki n là thư m c LILO (t c là /boot) không thay đ i k t khi cài đ t. Khi này m i ch cái bi u th s k t thúc m t hành đ ng nào đó hay k t thúc m t bư c n p LILO.0800 of=/dev/hda bs=446 count=1 (bs=446 vì ch ph c h i chương trình kh i đ ng. thì b n đ c s đư c bi t thêm thông tin chi ti t v nh ng gì l nh /sbin/lilo s th c hi n. t c là ch ch y th c u hình m i.38 Cài đ t h đi u hành Linux hư ng d n g i là map-installer) cài đ t trình kh i đ ng ph .NNNN. Khi có tham s này s th c hi n t t c các th t c cài đ t trình kh i đ ng.

2 Cài đ t các h đi u hành khác sau Linux Khi cài đ t MS-DOS và Windows 95/98. • LILO – t t c các ph n c a LILO đư c n p thành công. trình kh i đ ng c a chúng (không ph thu c vào ý mu n c a b n đ c) đư c ghi vào Master Boot Record (MBR).2. Khi có v n đ sau khi cài đ t m t h đi u hành khác sau Linux. N u LILO không d ng l i đây. nên cho phép gi i quy t nhi u v n đ c a đĩa l n.3 Chuy n thư m c /boot lên phân vùng DOS Nh ng phiên b n nhân Linux m i nh t h tr kh năng đ t các t p tin c n thi t trên giai đo n kh i đ ng vào h th ng t p tin MS-DOS (hay UMSDOS). • LIL — trình kh i đ ng ph đã đư c ch y. Vì trong ph n l n các trư ng h p phân vùng DOS chi m các vùng đĩa đ u (không có h n ch c a BIOS). .b b di chuy n mà ngư i dùng quên không ch y /sbin/lilo. r i ch y /sbin/lilo. ho c kích ho t phân vùng ch a LILO (n u LILO đư c cài vào phân vùng chính). nhưng nó không th n p b ng mô t t t p tin map. Mã l i hai ký t cho bi t nguyên nhân c th c a v n đ (cách gi i mã c n tìm trong tài li u k thu t c a LILO). • LIL? – trình kh i đ ng ph đã đư c n p vào đ a ch không đúng. Nguyên nhân thư ng do khuy t t t c a đĩa ho c không đưa đúng c u trúc hình h c c a đĩa. Có th ph c h i l i LILO b ng cách ch y l nh /sbin/lilo (n u LILO đư c cài vào MBR). Mà trình kh i đ ng MS-DOS và Windows 95/98 ch “bi t” chuy n quy n đi u khi n cho sector đ u tiên c a phân vùng kích ho t.– b ng mô t trong t p tin map b phá h y. và d u kích ho t trong b ng phân vùng s đư c chuy n sang phân vùng MS-DOS (Windows 95/98). Như th . • LIL. khi mà thư m c /boot không th n m trên phân vùng dành cho Linux. nhưng nó không th n p trình kh i đ ng ph .8. Có th là l i đưa c u trúc hình h c c a đĩa. n u như b n đ c đ u tiên cài đ t Linux. s a l i t p tin c u hình LILO (thêm ph n nh cho HĐH m i). nhưng không ch y đư c nó. 2. thư ng có th gi i quy t b ng cách kh i đ ng vào Linux b ng đĩa m m kh i đ ng.8 S d ng trình kh i đ ng LILO 39 • L [mã l i] – trình kh i đ ng chính đã đư c n p và đã ch y (t c là đã nh n đư c quy n đi u khi n). 2. Thông thư ng do l i đưa ra c u trúc hình h c c a đĩa ho c t p tin /boot/boot. ho c t p tin boot/boot. mà ti p t c đưa ra m t chu i vô t n các mã l i.b b di chuy n mà ngư i dùng quên không ch y /sbin/lilo. Thông thư ng thì v n đ n y sinh do đĩa x u (có khuy t t t) hay không đ t đúng c u trúc hình h c c a đĩa. thì v n đ thư ng d gi i quy t. thì Linux s không th kh i đ ng. Thông thư ng do l i đưa ra c u trúc hình h c c a đĩa ho c t p tin /boot/boot.8. • LI – trình kh i đ ng chính đã n p đư c trình kh i đ ng ph .b b di chuy n mà ngư i dùng quên không ch y /sbin/lilo. và sau đó m i cài đ t Windows 95/98 hay MS-DOS.

Chương trình loadlin. thì ph i kh i đ ng l i máy tính. zImage là đ nh d ng nh phân cũ c a nhân. Như v y. v trí m i c a thư m c /boot c n ch ra trong t p tin /etc/lilo. Tuy nhiên.exe không có nghĩa là Linux làm vi c dư i DOS. 2. • Trên máy tính c a b n (t t nhiên v i b x lý 386 ho c cao hơn) c n cài đ t DOS hay WINDOWS 95. có th n p các nhân l n (các bzImage) và các nh đĩa o (initrd) tr c ti p vào vùng b nh n m trên. Kh năng này th c hi n nh chương trình đ c bi t loadlin.3. Đ i v i nh ng ngư i dùng m i thì s thu n ti n hơn khi s d ng loadlin. nhân khi gi i nén có kích thư c lên t i 2 Mbyte. Kh năng này bi n loadlin. do Hans Lermen (lermen@elserv. “không vào hang c p sao b t đư c c p”. mà c ti n trình kh i đ ng Linux nói chung có th đư c t ch c t DOS. Có th dùng chương trình này đ kh i đ ng Linux t CD ho c t đĩa trong m ng mà không c n s d ng đĩa m m kh i đ ng.exe đ kh i đ ng và b t đ u tìm hi u Linux. Chương trình này thư ng có trên các đĩa c a b n phân ph i.conf. thư m c /boot đư c chuy n thành liên k t tư ng trưng đ n thư m c /dos/linux. và cu i cùng ch y l nh /sbin/lilo. /dos/linux). Phiên b n này có th s d ng b nh m r ng.6 Loadlin. Ph n l n ngư i dùng m i (và không ch h ) không đ kiên nh n đ đ c tài li u r t hay nhưng r t dài (và l i vi t trên ti ng Anh n a) c a LILO. m t s b n phân ph i còn có gói cài đ t cho chương trình này.exe cung c p cách kh i đ ng Linux t c ng an toàn nh t. Vi c s d ng loadlin. và sau đó DOS đư c thay th hoàn toàn b ng Linux.ffm.9 Kh i đ ng Linux t MS-DOS b ng loadlin.exe không yêu c u ph i cài đ t. Vì th h thư ng s d ng LILO không đúng cách. và k t qu là không th kh i đ ng đư c b t kỳ h đi u hành nào (tác gi cũng đã rơi vào trư ng h p như v y). Phương án kh i đ ng này đư c khuyên s d ng cho ngư i dùng Linux m i. c n phân vùng DOS ch đ đ c/ghi. ch c n đ t chương trình – t p tin loadlin.fgan. Ti p theo chúng ta s ch nói v các t p tin zImage.40 Cài đ t h đi u hành Linux Đ th c hi n phương án kh i đ ng này. Phiên b n 1.exe Không ch các t p tin kh i đ ng và nhân có th n m trong phân vùng DOS. bzImage là đ nh d ng m i hơn (s phiên b n nhân l n hơn 1. khi có phân vùng kích ho t là DOS hay Windows.6 c a loadlin.exe. c n làm gì đ có th s d ng chương trình loadlin. b ng câu l nh reboot. ví d . m c dù b n đ c có th thay th zImage thành bzImage 6 . và chuy n t t c các t p tin t thư m c /boot vào đó. thông thư ng ghi t p tin loadlin.exe vào thư m c c a ngư i dùng root 7 Ghi chú.exe. do đó.de) vi t. N u như b n đ c mu n quay tr l i DOS.exe và nhân ( nh c a nhân) lên m t trong các đĩa mà DOS nh n ra. • C n có nh nén c a nhân Linux (zImage.exe thành m t công c tuy t v i đ kh i đ ng Linux khi có v n đ v i LILO.exe làm vi c v i m i c u hình DOS và có r t ít h n ch . t o trong đó m t thư m c (ví d .73) có kích thư c lên t i 1 Mbyte. vì chương trình này h tr “kh i đ ng lôgíc” c a máy tính. bzImage)7 .

Có th tìm t p tin ch a nh c a nhân c n thi t nh t p tin /etc/lilo. Sao chép t p tin vmlinuz-2.PAR. G n phân vùng DOS (gi thi t là /dev/hda1. và hư ng d n cách đưa các tham s DOC\PARAMS.4. t p tin tham s ví d DOC\TEST. 3.5) 2.9 Kh i đ ng Linux t MS-DOS b ng loadlin. Chia các phân vùng cho Linux (cách làm xem ph n 2.4.” và b n đ c s th y tên c n thi t phía bên ph i d u b ng.exe không có tham s C:\LOADLIN> loadlin thì s nh n đư c hư ng d n s d ng ng n g n. Thu n ti n hơn đ đ c hư ng d n này khi ch y chương trình v i tham s more (gi ng trong Linux): C:\LOADLIN> loadlin | more Bây gi chúng ta có th xem xét các bư c cài đ t Linux khi s d ng loadlin. và ch có ý nghĩa thu n ti n cho s d ng): [root]# cp /boot/vmlinuz-2. còn phân vùng Linux là /dev/hda3): [root]# mount -t vfat /dev/hda1 /mnt/C T o thư m c /mnt/C/loadlin và gi i nén t p tin LOADLIN16..TXT.22 t /boot vào /mnt/C/loadlin và đ i tên thành vmlinuz (vi c đ i tên là không nh t thi t. Cài đ t Linux vào phân vùng đã chia. Ngoài ra sao chép t thư m c /boot vào thư m c đó c t p tin ch a nh c a nhân Linux..22.22 /mnt/C/loadlin/vmlinuz 4. Bây gi i kh i đ ng l i máy tính vào DOS tr c ti p (n u b n đ c có Windows 95/98 thì c n nh n phím <F8> khi kh i đ ng đ hi n th trình đơn cho phép ch n DOS).exe 41 • Chương trình loadlin. Ví d tên c a t p tin này là vmlinuz-2. Gói nén này còn ch a hư ng d n s d ng DOC\MANUAL.exe đ kh i đ ng. LILO c n cài đ t vào sector đ u tiên c a phân vùng Linux đ không ghi đè lên MBR và không b m t kh năng kh i đ ng vào Windows. Sau khi vào DOS hãy chuy n sang thư m c C:\LOADLIN: CD \LOADLIN r i th c hi n l nh: .exe. Có th tìm th y trên đĩa phân ph i d ng không nén hay trong gói LOADLIN16.conf: tìm trong t p tin c u hình dòng “image=.2. ho c qua h p tho i l a ch n khi nh n l nh t t máy (shutdown) Windows 95/98. hãy s d ng đĩa m m kh i đ ng).TGZ vào đó.4.TGZ. 1. N u b n ch y loadlin. Sau khi k t thúc ph n cài đ t hãy kh i đ ng Linux (n u không có cách nào khác.DOC (đ ng quên r ng chúng là nh ng t p tin DOS).

bat).anu. Dòng Logo=0 t t vi c hi n th bi u tư ng Windows (c a s ). linux. Mô t đ y đ t t c các tham s c a câu l nh loadlin. n u như có hi n th bi u tư ng Windows.edu/~gpg109/BootPrompt-HOWTO. b ng cách thêm vào hai dòng sau (n u chưa có): BootGUI=0 Logo=0 Dòng đ u tiên t t giao di n đ h a.html. . V n đ ch .bat ho c t o m t t p tin l nh (ví d .unc. c n nh p câu l nh C:\> win). và khi ch y t p tin này. (Đ ch y giao di n đ h a.42 Cài đ t h đi u hành Linux C:\LOADLIN> LOADLIN vmlinuz /dev/hda3 ro vga=ask ho c. không đư c kh i đ ng Linux t giao di n đ h a DOS/Windows và c n t t m t vài tùy ch n trong t p tin n C:\MSDOS.html và http://rsphy1.exe vào t p tin (ví d v i tên params) và g i câu l nh đó d ng sau: C:\LOADLIN> LOADLIN @params Kh năng này đ c bi t có ích khi đưa nhi u tham s dòng l nh và khi dòng l nh dài hơn 127 ký t . Tác gi cho r ng nh ng thông tin đã đưa ra trên đ đ t o t p tin bat c n thi t. Bây gi b n đ c có th s d ng cách này đ kh i đ ng Linux.exe có th tìm th y trong t p tin PARAMS. Có th vi t thêm l nh g i loadlin vào t p tin autoexec. n u b n đ c mu n n p nhân cùng v i đĩa RAM: C:\LOADLIN> LOADLIN vmlinuz /dev/ram rw initrd=diskimage Còn có th ghi t t c các tham s c a l nh loadlin. máy tính s chuy n vào ch đ DOS trư c. sau đó thì ch y Linux. đ i v i m t s c c màn hình Linux s đưa ra m t màn hình tr ng r ng sau khi kh i đ ng. C n nói thêm r ng.SYS (đây là t p tin văn b n thông thư ng).edu/mdw/HOWTO/BootPrompt-HOWTO.DOC ho c Internet trên trang http://sunsite. và DOS s đư c kh i đ ng thay cho Windows 95/98. Công vi c duy nh t còn l i là làm sao đ không ph i gõ l nh loadlin v i t t c các tham s sau m i l n kh i đ ng l i.

. thì sau nh ng dòng ch BIOS thư ng đưa ra s xu t hi n màn hình d ng như trong hình 3. 3. N u ngư i dùng đã cài đ t GRUB làm trình kh i đ ng. B t máy tính lên.1.. Ph i làm gì đ có th ti p t c làm vi c v i h th ng Linux? Sau khi làm vi c xong thì t t máy th nào? Có nh ng chương trình nào nên bi t? Trong khi làm vi c có v n đ n y sinh thì tìm câu tr l i đâu? Trong chương này chúng ta s tìm th y câu tr l i cho nh ng câu h i trên.1 Kh i đ ng HĐH Linux Như v y là vi c cài đ t Linux đã hoàn thành. đ i h th ng kh i đ ng xong và . Hình 3.1: Màn hình kh i đ ng c a GRUB . ng i nhìn.Chương 3 Kh i đ ng Linux l n đ u V n s kh i đ u nan – Trung Qu c Sau khi cài đ t r t có th b n đ c s không bi t bư c ti p theo ph i làm gì.

thì h th ng s t đ ng quay tr l i dòng h i tên ngư i dùng login:. 3. Sau khi nh p đúng m t kh u. Sau khi nh p m t kh u cũng nh n <Enter>. . N u có đ kiên nh n đ đ c h t cu n sách này. Tuy nhiên bây gi v n còn s m đ nói v v n đ này. thì hãy nh p vào tên ngư i dùng “root” (ngư i dùng cao c p). Ngư i dùng này là ch s h u có toàn quy n đ i v i h th ng bây gi cũng như sau này. N u đây là l n đăng nh p đ u tiên vào h th ng ngay sau khi cài đ t. d ng h th ng v. xóa nh ng ngư i dùng khác. ví d đưa ra nh ng câu chào d ng “Xin chào! Hôm nay là 02 tháng 09 năm 2006. Tuy nhiên chúng ta đang trong trư ng h p này. . khi hi n ra dòng m i này thì đ u tiên c n nh p vào tên ngư i dùng. Cu i cùng xu t hi n màn hình cho phép ngư i dùng đăng nh p vào h th ng. Nh ng thao tác không c n th n c a ngư i dùng này có th d dàng d n đ n nh ng h u qu khó lư ng. th m chí làm h ng h th ng. N u b n đã ch n t đ ng ch y ch đ đ ho thì hãy nh n <Ctrl>+<Alt>+<F1> đ th y màn hình đăng nh p như sau: ThinhQuyen login: Màn hình đăng nh p này xu t hi n trên máy c a tác gi khi kh i đ ng Debian Linux. vì th hãy nh p “root” vào dòng login: r i nh n phím <Enter> (<Return>). Có th ch n HĐH mu n kh i đ ng b ng các phím <↑> và <↓> r i nh n phím <Enter>. Đây là ngư i dùng duy nh t luôn luôn có tài kho n đư c t o ra trong quá trình cài đ t. sau đó nh p vào m t kh u khi có yêu c u đ vào h th ng. t c là có quy n truy c p không gi i h n đ n các tài nguyên. có s d ng màn hình flash. đây là m t kh u c a root. ví d SuSE Linux. M t kh u này là m t kh u đã đưa ra cho ngư i dùng root trong quá trình cài đ t. và trong khi cài đ t b n quên t o thêm ngư i dùng. Vì th thư ng ch đăng nh p dư i tên ngư i dùng này khi th c hi n các công vi c qu n tr h th ng. N u đã ch n kh i đ ng Linux thì cu i cùng ngư i dùng ph i th y dòng login:. thì trên màn hình s xu t hi n r t nhi u thông báo mà t m th i chúng ta s không xem xét ý nghĩa c a chúng1 .2 Đăng nh p vào h th ng Như b n đã bi t.44 Kh i đ ng Linux l n đ u N u không ch m vào bàn phím. Do đó có th b n đ c s không th y nh ng thông báo này. N u Linux không ph i là h đi u hành (HĐH) duy nh t trên máy tính. N u kh i đ ng b ng đĩa m m thì quá trình cũng tương t nhưng ch m hơn m t chút. Phím này thư ng là <Esc>. hãy nh n phím tương ng đ chuy n v màn hình kh i đ ng bình thư ng. t c là dòng m i nh p vào tên đăng nh p. thì trên màn hình kh i đ ng GRUB s xu t hi n danh sách các h đi u hành tìm th y. N u sau khi nh p vào tên ngư i dùng r i r t lâu sau không vào m t kh u. thì b n s bi t cách thay đ i màn hình này. có th thêm. Hãy nh p vào tên ngư i dùng và m t kh u”. H th ng s đưa ra câu h i m t kh u: Password: T t nhiên là b n c n nh p vào m t kh u tương ng v i ngư i dùng đã đưa ra.v. Trong trư ng h p đó. 1 . b n s th y dòng như sau: Trong nh ng b n phân ph i Linux m i. T t nhiên màn hình đăng nh p c a b n đ c s khác.

. Vì th c n nh p vào t t c các câu l nh cũng như tham s c a chúng như ch ra trong ví d . Reenter New Password: Đ ng ng c nhiên. Câu l nh đ u tiên chúng ta s nh p vào là useradd. c n nói r ng trên b t kỳ h th ng UNIX nào ki u ch cũng đ u đóng vai trò quan tr ng. b n s không nhìn th y m t kh u vào vì h th ng s không hi n th gì ra. Trư c khi đ ngh b n đ c nh p vào câu l nh đ u tiên. New Password: Hãy nh p vào m t kh u. k c d u sao ‘*’ như thư ng th y. cũng nh n phím <Enter>. h th ng s h i nh p m t kh u m t l n n a đ ki m tra. và s l i xu t hi n d u nh c c a h th ng. c n ph i “t o” thêm cho ngư i dùng này m t kh u b ng câu l nh: [root]# passwd nhimlui S xu t hi n dòng: Changing password for nhimlui. Trong MS-DOS và Windows(TM) màn hình đen và d u nh c h th ng thư ng đư c g i là ch đ dòng l nh. N u b n đã nh p đúng t t c . ví d . Sau tên c a câu l nh c n kho ng tr ng và sau đó là tên ngư i dùng. trên h th ng s bi t r ng ngư i dùng nhimlui t n t i (chúng ta nói. nhimlui: [root]# useradd nhimlui Ngay sau khi nh n phím <Enter> đ ch y l nh này. thì s xu t hi n thông báo thành công d ng: Password changed. Đ h th ng cho phép ngư i dùng m i nhimlui làm vi c. Sau khi nh p xong. “m tài kho n cho ngư i dùng nhimlui”). Trong t t c các ví d ti p theo chúng ta s s d ng d u nh c ch g m có tên ngư i dùng. t c là có phân bi t ch hoa và ch thư ng. “đăng nh p”) dư i tên ngư i dùng này. N u nh p vào m t kh u không t t (m t kh u quá ng n ho c quá đơn gi n). nhưng h th ng v n ti p nh n m t kh u và cho phép ngư i dùng m i đăng nh p vào h th ng. th i đi m này nó có nghĩa là b n đã đăng nh p vào h th ng m t cách thành công.3. tên h th ng (ThinhQuyen) và thư m c hi n th i (/root). Sau này b n có th thay đ i d ng c a d u nh c này. Xu t hi n d u nh c có nghĩa là h th ng đã s n sàng ti p nh n và th c hi n câu l nh c a ngư i dùng. Chúng ta s g i ch đ này là văn b n đ phân bi t v i ch đ đ ho c a h th ng X Window. thì s xu t hi n dòng c nh báo (d ng Bad password: too short). Trong ví d đưa ra trên d u nh c g m tên ngư i dùng (root). k c ki u ch . Tuy nhiên v n chưa th vào h th ng (thư ng nói.2 Đăng nh p vào h th ng [root@ThinhQuyen /root]# 45 Dòng này đư c g i là d u nh c.

Chúng ta s còn g p . hãy th nh ng câu l nh li t kê trong b ng 3. ngư i dùng s d n d n làm quen v i chúng trong quá trình đ c cu n sách này và th c hành trên HĐH Linux c a mình.46 Kh i đ ng Linux l n đ u Như v y là b n đ c đã làm quen v i hai câu l nh đ u tiên c a h th ng Linux: useradd và passwd.1: Nh ng câu l nh đơn gi n c a Linux Câu l nh Mô t ng n g n whoami Thông báo tên đăng nh p c a b n w ho c who Cho bi t nh ng ngư i dùng nào hi n đang làm vi c trên h th ng pwd Cho bi t tên c a thư m c hi n th i ls -l Hi n th danh sách t p tin và thư m c con c a thư m c hi n th i cd tên_thư_m c Chuy n thư m c hi n th i đ n tên_thư_m c ps ax Hi n th danh sách các ti n trình đang ch y Hãy xem mô t v nh ng câu l nh này b ng man. Hãy nh n phím <Q> b t kỳ th i đi m nào đ thoát ra kh i màn hình xem man và quay l i dòng nh p l nh. Bây gi xin b n đ c hãy th xem thông tin v hai câu l nh đã đ c p đ n trên – login và passwd. và phím tr ng. Do đó b n s nh n đư c nh ng trang này b ng ti ng Anh.1 (hãy nh p chúng cùng v i nh ng tham s có trong b ng). Câu l nh ti p theo mà b t kỳ ngư i dùng Linux nào cũng c n ph i bi t đó là câu l nh man. Hãy ch y l nh: [root]# man man R t ti c theo như tác gi bi t thì hi n th i các trang thông tin man còn chưa đư c d ch sang ti ng Vi t. <PageDown>. có th đ c v nh ng câu l nh chính trong b t kỳ cu n sách nào nói v UNIX. Vì thông tin thư ng không th n m g n trên m t màn hình nên khi xem c n s d ng các phím <PageUp>. Chúng ta s không xem xét chi ti t danh sách t t c nh ng câu l nh có th g p. thì hay kiên nh n đ c cu n sách này ho c m t cu n sách khác cùng đ tài. B ng 3. Chú ý là có th xem thông tin v chính b n thân câu l nh man. Ví d . Th hai. Ví d : [root]# man passwd K t qu là b n s nh n đư c m t văn b n mô t câu l nh tương ng ho c thông tin v đ tài mà t khoá đưa ra. man là h th ng tr giúp luôn luôn đi kèm v i h th ng Linux. 3. C n ph i nh p vào câu l nh này v i m t tham s – tên c a câu l nh khác ho c t khóa. N u như b n không có kh năng đ c ti ng Anh. Vì th nh t. terminal o và shell Như v y là b n đ c đã có kinh nghi m làm vi c đ u tiên ch đ văn b n (hay còn g i là kênh giao tác “console”) c a h th ng Linux.3 Console. B n đ c còn có th th ch y thêm m t vài câu l nh n a và theo dõi xem h th ng làm gì.

SuSE. terminal o và shell 47 thư ng xuyên nh ng khái ni m trình l nh “terminal” và “console”. còn có nh ng ngư i dùng khác v n ti p t c làm vi c. đư c g i là console. Mainframe có m t terminal đ c bi t dành cho nhà qu n tr (system administrator) h th ng. máy tính còn r t to (mainframe) và ngư i dùng làm vi c trên nh ng máy tính này qua m t h th ng nh ng giao di n k ti p nhau dùng đ k t n i các terminal xa. Xin nói ngay l p t c n u b n mu n thoát kh i m t trong các terminal thì có th th c hi n b ng t h p phím <Ctrl>+<D>. M t ngư i dùng nào đó d ng công vi c không có nghĩa là c n ph i t t máy. do đó ch c s không có terminal xa nào k t n i t i. Như v y r t thu n ti n cho s d ng. Khi h th ng UNIX đ u tiên m i đư c t o ra. Thao tác này không t t máy và cũng không kh i đ ng l i h th ng. n u trong quá trình làm vi c b n đ c không nh đang n m trong terminal o nào thì hãy s d ng câu l nh tty. B n s quay l i màn hình ban đ u. do đó tác gi gi i thích k hơn nh ng khái ni m này. T h p phím nói trên ch đơn gi n là d ng phiên làm vi c hi n th i c a m t ngư i dùng. Tuy nhiên. ngoài console Linux còn cho phép k t n i các terminal xa t i máy tính. Sau đó hãy nh n t h p phím <Ctrl >+< Alt>+<F1>. Đi m m nh c a gi i pháp này ch t t c nh ng chương trình cũ đã dùng đ qu n tr h th ng UNIX có th làm vi c không có v n đ gì trên d ng console m i này.3. h u h t các b n phân ph i Linux l n (Red Hat. Máy tính cá nhân c a b n đ c là máy tính th h m i. Đ chuy n gi a các terminal o chúng ta s d ng các t h p phím <Ctrl>+<Alt>+<F1> — <Ctrl>+<Alt>+<F6>. nhưng v n có bàn phím và màn hình th c hi n vai trò terminal đ i v i ngư i dùng. do đó bàn phím và màn hình máy tính cá nhân ngày nay làm vi c gi ng như console ngày xưa. B n đ c s l i th y dòng m i đăng nh p login:. thư ng g m màn hình và bàn phím. và h th ng s hi n th l i trên terminal này d u m i đăng nh p (login:) mà b n đ c đã th y. t c là vào h th ng dư i tên ngư i . Nhân ti n cũng c n nói luôn. Do đó. xin b n hãy th c hi n nh ng l i khuyên trên. Vì trên các h th ng UNIX ngư i ta thư ng tuân theo các truy n th ng. Debian. Cũng có th d ng phiên làm vi c b ng m t trong hai câu l nh logout ho c exit. Theo m c đ nh. Terminal – thi t b dùng đ giao ti p gi a ngư i dùng và máy tính. Ngoài ra thêm vào thành ph n c a terminal bây gi còn có chu t.. L nh này s đưa ra tên c a terminal d ng: /dev/tty2. Nhưng đây không ph i là làm vi c l i t đ u v i h th ng mà b n đ c ch chuy n sang m t terminal o khác. . đây b n đ c có th đăng nh p dư i tên ngư i dùng khác. Đ ng quên r ng Linux là HĐH nhi u ti n trình (multiproccess) và nhi u ngư i dùng (multiuser). Bây gi khi đã bi t cách b ng đ u và k t thúc phiên làm vi c trên h th ng. Console thư ng k t n i t i máy tính không qua giao di n k ti p nhau mà qua m t c m riêng (đôi khi thi t b đưa ra không ph i là màn hình mà là m t thi t b in). Hãy th vào h th ng b ng tên ngư i dùng v a m i t o ra (nhimlui).3 Console. Và hơn th n a còn cung c p kh năng làm vi c v i m t vài terminal o t m t console duy nh t. Hãy nh n t h p phím <Ctrl>+<Alt>+<F2>. Tuy nhiên n u làm vi c ch đ đ ho thì không th không dùng phím <Ctrl>. ) m ra 6 phiên làm vi c song song (terminal o) như v y khi kh i đ ng. C n nói thêm là khi làm vi c ch đ văn b n (không ph i đ ho ) thì cũng có th s d ng các t h p phím <Alt>+<F1> — <Alt>+<F6> và thu đư c k t qu tương t . t t hơn h t là làm quen ngay t đ u v i t h p 3 phím. .

Có th xem danh sách các câu l nh tích h p trong bash b ng l nh help. Nhưng như đã nói trên. hãy thoát kh i h v và b n . Còn bây gi c n nói vài dòng v h v . M i l n ngư i dùng nào đó vào h th ng. nhưng theo m c đ nh s ch y bash. T t nhiên là b n có th tìm th y nh ng thông tin tương t trong b t kỳ cu n sách nào v UNIX. Đ ng kh i đ ng l i máy tính m i l n như v y! Câu l nh su giúp đ gi i quy t nh ng trư ng h p như v y. ít nh t b n đ c cũng không th xóa ho c làm h ng các t p tin h th ng (system files) do s không c n th n c a mình. và ngoài ra còn có th s d ng các chương trình khác n m trên đĩa làm câu l nh. ví d : help cd. T t nhiên là đ có quy n này b n c n nh p m t kh u c a root vào dòng yêu c u hi n ra (Password:). Chính shell nh n t t c nh ng câu l nh mà ngư i dùng nh p vào t bàn phím và t ch c vi c th c hi n nh ng câu l nh này. Không ch duy nh t l nh login có kh năng ch y shell. Bây gi chúng ta s xem xét thêm m t câu l nh n a mà b n đ c c n bi t. ch có ngư i dùng cao c p m i có th th c hi n. vì th shell còn có th g i là b x lý l nh (thu t ng quen thu c đ i v i ngư i dùng DOS). b n s quay l i h v ban đ u (h v mà t đó b n đã ch y l nh bash). Hãy th l nh này! Xem thông tin chi ti t v m t l nh nào đó cũng b ng l nh help này v i tham s là tên c a l nh. Cũng có th s d ng nh ng h v này trên Linux. Khi thoát kh i h v m i này (b ng câu l nh exit ho c t h p phím <Ctrl>+<D>). Cũng c n lưu ý là đ i v i các h th ng UNIX các nhà phát tri n đã vi t ra nhi u h v khác thay th cho bash. Trong bash có đ y đ các câu l nh tích h p (n i b ) và các toán t . nên tác gi s dành riêng m t chương c a cu n sách này đ nói v nó. câu l nh login s ch y cho ngư i dùng này m t b x lý l nh – shell.48 Kh i đ ng Linux l n đ u dùng bình thư ng (không có quy n cao “c p” c a ngư i dùng root). N u b n đ c đăng nh p vào h th ng t terminal th hai dư i tên ngư i dùng nhimlui (ho c dư i tên ngư i dùng b n đã ch n). ví d g n h th ng t p tin. đăng nh p dư i tên ngư i dùng cao c p này là không nên. H v bash không ch là b x lý l nh mà còn là m t ngôn ng l p trình m nh. Ch c n nh p câu l nh su và shell hi n th i (hay nói không đúng là “h th ng”) s ch y m t shell m i mà khi vào trong đó b n s ch y t t c các l nh v i quy n c a root. vì m i thao tác không c n th n c a ngư i dùng này có th d n đ n nh ng h u qu không mong mu n. vì d u nh c này là do shell đưa ra đ đ i ngư i dùng nh p vào câu l nh ti p theo. có m t lo t các thao tác. Có nghĩa b n đ c cũng là ngư i dùng root c a h th ng. Máy tính c a ngư i dùng thông thư ng là máy cá nhân (personal computer hay nói g n là PC) dù nhà hay cơ quan. d u nh c c a t t c nh ng ngư i dùng còn l i – ký t $. Vì h v bash đóng m t vai trò h t s c quan tr ng trong Linux. B n ch c n nh p vào l nh bash (đây cũng là tên c a chương trình h v trên ph n l n các h th ng Linux) và như v y là đã ch y m t shell m i. Sau khi th c hi n xong các công vi c qu n tr h th ng. r i vào h th ng dư i tên ngư i dùng m i t o ra. Khi đăng nh p dư i tên ngư i dùng thông thư ng. Trong khi đó. D u nh c c a ngư i dùng root có ký t # cu i. Nói m t cách ch t ch thì câu “h th ng hi n th d u nh c” là không đúng. thì hãy chú ý đ n s khác nhau trong d u nh c c a hai ngư i dùng root và nhimlui. H v hay shell (t này thư ng không d ch mà đ nguyên ti ng Anh) là chương trình th c hi n vi c giao ti p c a h th ng v i ngư i dùng. Hãy đóng t t c nh ng phiên làm vi c mà root m ra.

<End>. Nh ng công vi c thư ng ngày (so n th o văn b n. . panel . . còn có th vào h th ng dư i tên m t ngư i dùng b t kỳ mà b n bi t m t kh u2 (nói cách khác là “ch y m t h v shell m i dư i tên ngư i dùng khác”).4 So n th o dòng l nh. cũng như gây nh hư ng đ n cách làm vi c c a shell b ng bàn phím (b ng 3. <←>. còn khi c n th c hi n các công vi c qu n tr .3. ví d : [user]$ su nhimlui Câu l nh su trư c không kèm theo tên nào. nhưng chúng ta ch xem xét nh ng câu l nh đơn gi n và c n thi t trong l n làm quen đ u tiên v i Linux này. 3. Nhưng trong HĐH Linux còn có thêm m t kh năng chuy n t m th i vào tài kho n c a ngư i dùng root đ th c hi n các ch c năng qu n tr . Xin lưu ý b n đ c trong h v bash có chương trình tích h p giúp d dành nh p câu l nh trên dòng l nh. L ch s l nh Trong nh ng ph n trư c tác gi đã đ ngh b n đ c th c hi n m t vài l nh c a HĐH Linux. theo m c đ nh s đ t tên ngư i dùng cao c p root vào. Như v y b n đ c s không có nguy cơ làm h ng h th ng khi còn chưa có nhi u kinh nghi m s d ng Linux.4 So n th o dòng l nh. b n s dùng tài kho n ngư i dùng cao c p (root). Nhưng dù sao cũng có ích n u đưa ra danh sách ng n g n nh ng câu l nh (hay nói đúng hơn là phím và t h p phím) dùng đ so n th o dòng l nh. ) b n có th th c hi n b ng tài kho n bình thư ng.. B ng cách tương t như vào h th ng dư i tên root trên. Ghi chú: N u b n làm vi c trong chương trình Midnight Commander. Đ có thêm thông tin hãy s d ng câu l nh man bash ho c info bash. còn trên terminal o th hai – dư i tên ngư i dùng bình thư ng. Nhưng m t s t h p phím dùng v i <Ctrl> và <Esc> thì v n dùng đư c bình thư ng. vì chúng đư c Midnight Commander dùng đ di chuy n dòng chi u sáng trong b ng3 hi n th i. thì có th s không th s d ng nh ng phím như <→>. chúng ta s nói v chu t m t ph n riêng). L ch s l nh 49 s tr thành ngư i dùng bình thư ng v i nh ng quy n c a mình. hãy quay l i tài kho n c a ngư i dùng bình thư ng ngay l p t c b ng t h p phím <Ctrl>+<Alt>+<F2>. <Del> đ làm các công vi c như b ng trên. <Home>. Sau khi làm xong nh ng thao tác mà ch có ngư i dùng cao c p m i có th làm.2. Đ th c hi n l a ch n này b n ch c n nh n <Ctrl>+<Alt>+<F1> và s có ngay quy n c a nhà qu n tr .2. đ c thư. N u nh ng ký t này là ph n 2 3 Ngư i dùng root không c n ph i bi t m t kh u đ làm vi c này. Hãy nh r ng Linux là h th ng nhi u ngư i dùng. Danh sách nh ng câu l nh (t h p phím) có th dùng không ch gi i h n trong ph m vi b ng 3. G i chương trình con này b ng m t ho c hai l n nh n phím <Tab> sau khi nh p m t vài ký t . Tác gi cho r ng n u trong quá trình nh p l nh có x y ra l i thì b n có th đoán đư c cách s a chúng. Vì th có th làm vi c dư i tên ngư i dùng root trên terminal o th nh t. trên h th ng có th làm vi c cùng lúc nhi u ngư i dùng. Nhưng c n ch ra tên c a ngư i dùng này trên dòng l nh.

C t ph n dòng l nh b t đ u t ký t n m t i v trí con tr đ n cu i dòng (ph n dòng l nh c t ra đư c lưu trong b đ m và có th đ t vào v trí khác). sau đó di chuy n con tr sang ph i m t ký t . S lư ng nh ng trang này ph thu c vào b nh c a c c màn hình. Xóa ký t n m bên trái con tr . C t ph n dòng l nh b t đ u t v trí con tr đ n cu i t (n u t i v trí con tr là d u cách thì c t toàn b t n m bên ph i nó). Đ i ch hai t : t n m t i v trí con tr và t n m bên trái con tr . Có ích khi có câu l nh nào đó đưa ra màn hình r t nhi u thông tin ch y nhanh qua màn hình. ngư i dùng không k p th y chúng. Di chuy n sang ph i m t t . C t ph n dòng l nh b t đ u t ký t n m bên trái con tr đ n đ u dòng (ph n dòng l nh c t ra đư c lưu tron b đ m và có th đ t vào v trí khác). D n màn hình và đưa dòng l nh hi n th i lên dòng đ u tiên. <Ctrl>+<B> <Esc>+<F> <Esc>+<B> <Home>. <Ctrl>+<E> <Del>. Chuy n t t c các ký t b t đ u t v trí con tr t i cu i t thành vi t thư ng r i di chuy n con tr t i d u cách đ u tiên bên ph i. Thoát ra kh i h v bash.2: Nh ng phím so n th o dòng l nh Phím <→>. Nh ng t h p phím này cho phép xem các trang màn hình đã hi n th . Di chuy n v cu i dòng l nh. Di chuy n v đ u dòng l nh. Di chuy n sang trái m t ký t . Chuy n ký t t i v trí con tr thành vi t hoa r i di chuy n con tr t i d u cách đ u tiên bên ph i so v i t hi n th i. <Ctrl>+<D> <Backspase> <Enter>. Đ i ch hai ký t : ký t n m t i v trí con tr và ký t n m bên trái con tr . <Ctrl>+<M> <Ctrl>+<L> <Ctrl>+<T> Ph n ng c a h th ng Di chuy n sang ph i m t ký t (trong khuôn kh nh ng ký t đã nh p c ng thêm m t ký t s nh p).50 Kh i đ ng Linux l n đ u B ng 3. <Shift>+<PgDown> <Ctrl>+<C> <Ctrl>+<D> . <Ctrl>+<F> <←>. <Ctrl>+<A> <End>. Di chuy n sang trái m t t . Xóa ký t n m t i v trí con tr . D ng th c hi n câu l nh v a ch y (mà v n đang ch y). C t ph n dòng l nh b t đ u t v trí con tr đ n đ u t (n u t i v trí con tr là d u cách thì c t toàn b t n m bên trái nó). C t ph n dòng l nh b t đ u t v trí con tr đ n d u cách bên trái. Chuy n t t c các ký t b t đ u t v trí con tr thành vi t HOA r i di chuy n con tr t i d u cách đ u tiên bên ph i. Đ t (dán) đo n dòng l nh đã c t cu i cùng vào v trí con tr . <Esc>+<T> <Ctrl>+<K> <Ctrl>+<U> <Esc>+<D> <Esc>+<Del> <Ctrl>+<W> <Ctrl>+<Y> <Esc>+<C> <Esc>+<U> <Esc>+<L> <Shift>+<PgUp>. B t đ u th c hi n câu l nh.

Nhưng nguyên nhân quan tr ng hơn là ch m t s ti n trình này có th đang làm vi c v i các t p tin. thì có hai kh năng x y ra. thì s hi n th danh sách t t c nh ng phương án có th ch n. Tương t như v y có th đoán ph n còn l i c a các bi n môi trư ng4 .3. L ch s l nh đư c lưu trong t p tin xác đ nh b i bi n HISTFILE (thư ng là $HOME/. 4 environment variable . Do đó c n bi t d ng h th ng m t cách đúng đ n trư c khi t t máy.bash_history). Đây là tính năng tr giúp c a bash trong trư ng h p ngư i dùng quên tên t p tin trong khi làm vi c căng th ng.3. và bash s đưa ra danh sách t p tin c a thư m c hi n th i. N u s phương án ch n là r t nhi u (ví d nh n phím <Tab> hai l n khi dòng l nh tr ng r ng) thì b n đ c s nghe th y ti ng bíp sau l n nh n <Tab> đ u tiên. Trong khi làm vi c v i h v s có ích n u bi t r ng. Nh đó ngư i dùng có kh năng nh p thêm m t vài ký t n a làm gi m s phương án ch n xu ng còn 1 r i là dùng phím <Tab> m t l n n a. nhưng ph n l n ngư i dùng máy tính cá nhân đã quen v i vi c t t máy sau khi làm vi c xong. N u nh n hai l n phím <Tab> sau tên c a m t câu l nh và m t kho ng tr ng. Cũng gi ng như trư ng h p câu l nh. Khi làm vi c v i HĐH Linux không th t t máy b ng cách ng t ngu n đi n như đ i v i MS-DOS. B n có th th y đi u này b ng cách th c hi n l nh: [nhimlui]$ ps ax Th c hi n l i l nh này m t l n n a đ xem l i. ch c n s d ng t h p phím <Esc>+<$> thay cho <Tab>. n u đã nh p vào m t ph n tên t p tin thì ph n còn l i s đư c t đ ng thêm vào. và sau l n nh n <Tab> th hai s xu t hi n m t dòng d ng Display all 2627 possibilities? (y or n) (Hi n th t t c 2627 kh năng? c n ch n y – có ho c n – không).5 Ng ng làm vi c v i Linux 51 đ u c a ít nh t m t trong nh ng câu l nh mà bash bi t. N u bash tìm th y nhi u câu l nh có ph n đ u này. t c là bash ch tìm th y có m t câu l nh này. N u chúng là ph n đ u c a duy nh t m t câu l nh. Vì trong b t kỳ th i đi m nào trên h th ng cũng có r t nhi u quá trình đang làm vi c. N u ng t ngu n đi n thì nh ng thay đ i này s không đư c lưu và s b m t. đây b n c n s d ng các t h p phím <Shift>+<PgUp> và <Shift>+<PgDown> đ xem danh sách (có th ) r t dài này. và h th ng còn chưa ghi nh t t c các thay đ i v i nh ng t p tin lên đĩa mà ch lưu t m chúng trong b nh (cache). đôi khi có th d n đ n không kh i đ ng đư c máy trong l n sau. thì h v bash s coi như b n đang tìm tên t p tin đ dùng làm tham s cho l nh này. Có th xem l ch s l nh b ng câu l nh history. Đ làm vi c v i l ch s câu l nh trong h v bash ngư i ta s d ng nh ng t h p phím trong b ng 3. thì h v s thêm ph n còn l i c a câu l nh này vào dòng l nh.5 Ng ng làm vi c v i Linux M c dù máy tính làm vi c dư i s đi u khi n c a HĐH Linux có th đ ch y su t ngày đêm. bash ghi nh m t s câu l nh (theo m c đ nh là 1000 l nh. xem chương 5) và cho phép g i l i chúng b ng cách ch n t danh sách. Công vi c này do câu l nh (chương trình) shutdown đ m nhi m. 3. Đây đư c g i là l ch s l nh. giá tr này đư c đ t trong bi n HISTSIZE.

n u b n mu n kh i đ ng l i sau 5 phút thì hãy nh p vào câu l nh: [root]# shutdown -r +5 5 Cũng có th c u hình đ nh ng ngư i dùng khác th c hi n đư c shutdown. do đó b n c n đăng nh p vào h th ng dư i tên ngư i dùng này.3: T h p phím đi u khi n l ch s l nh Phím Ph n ng c a h th ng <↑> ho c <Ctrl>+<P> Chuy n t i (g i vào dòng l nh) câu l nh trư c trong danh sách (di chuy n ngư c l i danh sách) <↓> ho c <Ctrl>+<N> Chuy n t i câu l nh ti p theo trong danh sách (di chuy n theo danh sách) <PgUp> Chuy n t i câu l nh đ u tiên trong danh sách l ch s l nh <!>. Trong trư ng h p đó b n c n nh p vào đư ng d n đ y đ đ n chương trình. đây là /sbin/shutdown. dòng_ký_t Th c hi n dòng l nh. Th i gian h n gi đư c tính t lúc nh n phím <Enter>. ho c dùng câu l nh su đ có đ quy n tương ng. có ph n đ u trùng v i dòng_ký_t . Thư ng s d ng hai trong s các tùy ch n c a chương trình shutdown: • -h – d ng hoàn toàn h th ng (halt. ví d qua sudo. Đi u đó có nghĩa là bash không bi t tìm chương trình đây. s t t máy) • -r – kh i đ ng l i h th ng (reboot). Tham s th i_gian dùng đ “h n gi ” th c hi n câu l nh (không nh t thi t ph i th c hi n câu l nh ngay l p t c). <N> Th c hi n câu l nh th n tính t cu i danh sách <!>. b n s nh n đư c câu tr l i “bash: shutdown: command not found”. Câu l nh shutdown có cú pháp như sau: [root]# shutdown <tùy_ch n> <th i_gian> <dòng_thông_báo> Ghi chú: R t có th khi ch y l nh. Vi c tìm dòng l nh c n thi t s đư c th c hi n t cu i t p tin l ch s và dòng l nh đ u tiên tìm th y s đư c th c hi n <Ctrl>+<O> Cũng gi ng như nh n phím <Enter>. Ví d . sau đó hi n th câu l nh ti p theo trong l ch s l nh Ch có ngư i dùng root m i có th th c hi n câu l nh shutdown này5 .52 Kh i đ ng Linux l n đ u B ng 3. <->. vì t p tin chương trình c a shutdown n m t i /sbin. . <N> Th c hi n (không c n nh n <Enter> câu l nh th n trong danh sách <!>.

Tác gi coi cách gi i quy t này là đúng vì ngư i dùng c n bi t trư c cách thoát kh i nh ng trư ng h p khó khăn. Có m t vài ngu n đ c l p ch a thông tin v h u h t các m t c a h th ng Linux: • các trang tr giúp man • tr giúp siêu văn b n info • tài li u đi kèm v i ph n m m • HOWTO và FAQ c a d án The Linux Document Project (http://www.3. Các phiên b n Linux có hàng nghìn trang tài li u d ng t p tin.6 Tr giúp khi dùng Linux 53 Câu l nh này có nghĩa là “d ng h th ng sau 5 phút và kh i đ ng l i sau khi hoàn thành công vi c”. do đó câu tr l i cho câu h i c a b n đã n m trong lòng bàn tay. thì t t nh t hãy tìm tr giúp ngay trong h th ng. nhưng c n ng t ngu n đi n trong khi h th ng b t đ u kh i đ ng l i. Các d án d ch chúng sang ti ng Vi t còn chưa đư c t ch c ho c còn chưa đư c hoàn ch nh. tldp. Do đó chúng ta s xem xét t ng ngu n thông tin này m t cách c th hơn. Tác gi cũng mong cu n sách này s th c hi n vai trò tr giúp trong th i gian đ u tiên này.6 Tr giúp khi dùng Linux Như v y là b n đ c đã k t thúc phiên làm vi c đ u tiên v i HĐH Linux và tôi mong r ng b n chưa c n tr giúp trong m t tình hu ng nào đó. Vì th tác gi s đưa ra ngay l p t c nh ng ngu n thông tin khác. 3.1 Các ngu n thông tin tr giúp N u rơi vào tình hu ng mà b n không bi t ph i làm gì đ có đư c k t qu mong mu n. 3. . nhưng có th nó không gi i quy t đư c t t c nh ng v n đ c a b n. Tương đương v i câu l nh này là l nh halt. Sau khi nh n t h p phím “n i ti ng” <Ctrl>+<Alt>+<Del> trên Linux s th c hi n các hành đ ng tương t v i l nh [root]# shutdown -r now B ng cách này cũng có th t t máy. Đ i v i chúng ta thì t m th i câu l nh sau s thích h p hơn: [root]# shutdown -h now Câu l nh này s t t máy ngay l p t c.6. Nhưng tôi s ph i “đi trư c” k v cách nh n thông tin tr giúp trong giao di n đ ho (X Window).org) • câu l nh locate C n nói ngay l p t c là ph n l n thông tin t nh ng ngu n này b ng ti ng Anh.

và v các g i h th ng (system call).6. thư ng n m trong /dev) Đ nh d ng t p tin và quy ư c.54 Kh i đ ng Linux l n đ u 3. ví d /etc/passwd Trò chơi Khác (bao g m các gói macro và quy ư c. thì nó s xem các thư m c con này theo th t đã ch ra trong b ng 3. Vì th n u mu n xem tr giúp v g i h th ng swapon c n ch y l nh [user]$ man 2 swapon đ ch ra s th t c a ph n tr giúp c n tìm ki m thông tin. ví d man(7). do đó có kh năng xem thông tin theo t ng màn hình và di chuy n màn hình này xu ng dư i và lên trên và đ di chuy n có th s d ng các phím như trong chương trình less. v đ nh d ng t p tin. Các trang tr giúp man chia thành các ph n như trong b ng 3. thì có th in ra trang man tương ng b ng l nh [user]$ man tên_câu_l nh | lpr ho c n u máy in là postscript thì dùng: [user]$ man -t tên_câu_l nh | lpr . V n đ ch các t p tin ch a thông tin c a tr giúp man n m trong các thư m c con manx (x là tên c a ph n) c a thư m c /usr/share/man và khi câu l nh man tìm ki m thông tin c n thi t.4. B ng 3. Các trang man đư c xem b ng chương trình less (ho c chương trình xác đ nh b i bi n PAGER). N u b n ch y l nh [user]$ man swapon thì s nh n đư c tr giúp v câu l nh swapon n m trong ph n 8. Đây là cách nh n tr giúp chính trong t t c các h th ng UNIX. b ng câu l nh này ngư i dùng trong hình hu ng khó khăn luôn luôn có th tìm tr giúp v b t kỳ câu l nh nào c a h th ng. groff(7) Nhân (kernel routines) các l nh Tcl/Tk Th t li t kê đây không có s nh m l n nào.4: Các ph n chính c a tr giúp man Ph n 0 1 8 2 3 4 5 6 7 9 n N i dung Các t p tin header (thư ng n m trong /usr/include) Chương trình ho c câu l nh c a ngư i dùng Câu l nh dùng đ qu n tr h th ng G i h th ng6 (hàm do nhân cung c p) G i thư vi n7 (chương trình con. Nh ng phím thư ng dùng nh t là: N u b n không thích đ c t màn hình mà c m tay đ c.2 Các trang tr giúp man Như đã nói ng n g n trên v câu l nh man. hàm trong thư vi n c a ng d ng) Thi t b (t p tin đ c bi t.4.

3. thì đ u tiên c n t o ra cơ s d li u v các câu l nh có trên máy b ng cách ch y l nh makewhatis. Câu l nh apropos th c hi n tìm ki m theo các ph n c a t khóa. L nh này ch đưa ra nh ng trùng l p chính xác v i t khóa tìm ki m. Chúng dành cho nh ng ngư i dùng có kinh nghi m c n có “s tay tra c u” v đ nh d ng. Và theo ý ki n c a nhi u ngư i dùng là v chi u hư ng t t hơn. N u b n đ c đ máy ch y c đêm thì t t nh t ch y câu l nh này d ng công vi c cho ti n trình cron8 . Ch có ngư i dùng root m i có quy n ch y câu l nh makewhatis. Nh đó b n có kh năng xem các ph n khác nhau c a tr giúp mà không c n ph i thoát ra kh i chương trình xem này. .6 Tr giúp khi dùng Linux 55 B ng 3. Hãy th ch y l nh sau: [user]$ man -k net C n ph i nói luôn là đ cho các câu l nh man -k.5: Phím s d ng đ xem trang man Phím Ch c năng <Q> Thoát kh i chương trình <Enter> Xem t ng dòng <Space> Hi n th màn hình thông tin ti p theo <B> Quay l i màn hình trư c </>. Tương t như l nh apropos là câu l nh man v i tham s -k.3. Câu l nh whatis tìm ki m t khóa đưa ra trong cơ s d li u bao g m danh sách các câu l nh và mô t ng n g n c a chúng. tuỳ ch n và cú pháp c a l nh trong quá trình làm vi c đ không ph i nh m t s lư ng l n nh ng thông tin này trong đ u.6. thì cũng gi ng như man.3 Câu l nh info Câu l nh info là d ng tr giúp thay th và tương đương v i man. Nhưng s khác nhau cơ b n nh t ch info đưa ra thông tin d ng siêu văn b n (hypertext) gi ng như các trang web. b n có th 8 cron là chương trình đ ch y t đ ng các công vi c theo th i gian đã đ nh. dòng ký t . Trong trư ng h p này có th dùng hai câu l nh whatis và apropos. Đ nh n thông tin v m t câu l nh nào đó. c n nh p vào info cùng v i m t tham s là tên c a câu l nh quan tâm. Trong khi làm vi c ch đ văn b n. Cu i cùng tác gi mu n nói r ng. <Enter> Tìm ki m dòng ký t ch ra <N> L p l i tìm ki m v a th c hi n. Trong trư ng h p ngư c l i khi tìm ki m b n s nh n đư c thông báo “nothing appropriate”. whatis và apropos làm vi c. Tuy nhiên đ có th nh n đư c thông tin mong mu n thì còn c n ph i bi t ch tìm thông tin đó. các trang tr giúp man không dành cho th i gian làm quen đ u tiên v i Linux. Ví d : [user]$ info man Thông tin màn b n s th y trên màn hình trong ph n l n trư ng h p s khác v i nh ng gì mà câu l nh man đưa ra.

56

Kh i đ ng Linux l n đ u

ch y câu l nh info trên m t trong các terminal o (hãy nh đ n các t h p phím <Ctrl>+<Alt>+<F2>, <Ctrl>+<Alt>+<F3> v.v. . . ) đ có th chuy n sang terminal o đó tìm tr giúp khi c n thi t. Trong trư ng h p b n không bi t tìm thông tin c n thi t đâu thì có th chuy n sang các ph n khác nhau b ng các siêu liên k t (hyperlink) mà info t o ra. Nh ng liên k t này đư c đánh d u b ng ký t sao (*), khác v i cách đánh d u liên k t trên các trang Web nhưng v n gi nguyên đư c s thu n l i. Có th di chuy n qua các liên k t b ng phím <Tab>. Sau khi di chuy n đ n liên k t mong mu n, hãy nh n phím <Enter>. Phím <P> đưa ngư i dùng tr l i trang v a xem, phím <N> đưa đ n trang ti p theo, còn <U> chuy n lên trên m t b c trong c u trúc phân b c c a các trang tài li u này. Ngoài ra, còn có th chuy n theo liên k t b ng cách khác tương t như h th ng trình đơn. Đ u tiên c n nh n phím <M>, sau đó nh p vào dòng Menu item: cu i màn hình m t vài ký t đ u tiên c a tên c a ph n tr giúp c n thi t. Tên c a nh ng ph n tr giúp này đư c hi n th trên màn hình. S ký t ph i đ sao cho ch tương ng v i m t ph n tr giúp, n u không thì chương trình s yêu c u nh p thêm vào. Thoát ra kh i info b ng phím <Q>.

3.6.4

Câu l nh help

Như đã nh c đ n trên, h th ng tr giúp v các l nh tích h p c a h v bash là câu l nh help. N u ch y l nh help không có tham s thì s nh n đư c danh sách c a t t c các l nh tích h p c a bash. N u ch y help tên, trong đó tên là tên c a m t trong nh ng câu l nh nói trên, thì b n s nh n đư c gi i thi u ng n g n v cách s d ng câu l nh này.

3.6.5

Tài li u đi kèm v i b n phân ph i và chương trình ng d ng

N u trong quá trình cài đ t không b đi nh ng gói tài li u, thì sau khi k t thúc b n s tìm th y trong thư m c /usr/share/doc (ho c /usr/doc) các thư m c con HOWTO, FAQ,. . . Nh ng thư m c này ch a tài li u đ y đ v h th ng Linux nói chung cũng như nh ng ph n riêng r c a nó. Nh ng tài li u này có d ng văn b n ASCII và có th xem chúng b ng các câu l nh more tên ho c less tên ho c b ng chương trình xem có trong Midnight Commander. Ph n l n các chương trình ng d ng có kèm theo tài li u hư ng d n cài đ t và s d ng. N u cài đ t chương trình t gói (package) d ng rpm (Fedora Core, SuSE, Mandriva,. . . ) thì tài li u s n m trong thư m c con tương ng c a thư m c /usr/share/doc. Tên c a nh ng thư m c con này tương ng v i tên c a chương trình và phiên b n c a nó. Ví d , chương trình nh p ti ng Vi t mà tôi đang dùng đ gõ nh ng dòng này xvnkb phiên b n 0.2.9 có thư m c con tương ng xvnkb-0.2.9 n m trong /usr/share/doc sau khi cài đ t. Đôi khi đ tìm t p tin tr giúp mong mu n b n s c n đ n câu l nh locate. Câu l nh này trong m t ch ng m c nào đó tương t v i các l nh whatis và apropos. Khi ch y locate nó s tìm t t c nh ng t p tin có tên ch a t khóa đưa ra. Ví d locate net s tìm t t c nh ng tên t p tin có tên ch a “net”. Nh ng t p tin này có r t nhi u trên máy. Trong t khóa (m u) có th s d ng các ký t thay th *, ?, []. Tuy nhiên câu l nh locate không tìm ki m theo các

3.6 Tr giúp khi dùng Linux

57

thư m c c a h th ng t p tin, mà theo cơ s d li u đ c bi t ch a tên các t p tin đư c t o ra (và đôi khi c n c p nh t) b ng l nh updatedb. Trong m t s b n phân ph i locate đư c thay th b i slocate (secure locate). slocate t t o cho mình cơ s d li u nói trên sau khi ch y v i tham s tương ng.

3.6.6

Câu l nh xman

Đây là chương trình cho phép xem các trang tr giúp man khi làm vi c giao di n đ ho (GUI). Vi c tìm ki m và hi n th các trang tr giúp đư c th c hi n b ng cách nh n các nút và trình đơn. Còn l i (theo thông tin hi n th ) xman cũng gi ng như man.

3.6.7

Câu l nh helptool

Sau khi ch y l nh helptool s hi n ra m t c a s đ ho , có m t ô nh p vào đ ngư i dùng đưa ra thu t ng đang quan tâm. Chương trình s xem t t c các t p tin tài li u (b n có th c u hình đ ch n nh ng tài li u nào c n xem khi tìm ki m). Sau khi hoàn thành tìm ki m chương trình s hi n ra danh sách nh ng t p tin có ch a thu t ng này. N u nh n chu t vào m t t p tin trong danh sách thì s hi n ra m t c a s khác n i dung c a t p tin đã ch n. Khi này t p tin s đư c hi n th d ng lưu trên đĩa: trang info, trang man, v.v. . .

3.6.8

Sách và Internet

T t nhiên, h c Linux d dàng và đơn gi n nh t khi có m t cu n sách t t. Trư c tiên b n c n đ c tài li u hư ng d n đi kèm v i b n phân ph i c a mình. Các b n phân ph i l n như Debian, SuSE, Fedora,. . . đ u đã có nh ng tài li u này (r t có th đã đư c d ch sang ti ng Vi t). R t ti c ngư i d ch chưa đ c cu n sách ti ng Vi t nào v Linux do đó không th gi i thi u v i b n đ c. T t nhiên n u b n có k t n i Internet (bây gi không còn quá xa x ) và m t chút ti ng Anh thì có th tìm đư c câu tr l i cho m i câu h i c a mình. Tôi xin đưa ra m t s đ a ch sau làm bư c kh i đ u cho b n đ c trong bi n thông tin vô b b n này.

Các trang ti ng Vi t
1. http://vnoss.org – trang web dành cho ngư i dùng ng d ng mã ngu n m (MNM) Vi t Nam. Có nhi u thông tin v Linux, tài li u v Linux, di n đàn cho phép b n đ t câu h i c a mình. Trang web do bác Nguy n Đ i Quý đang s ng và làm vi c t i B qu n lý. 2. http://vnoss.net – tin t c v Linux và MNM. 3. http://vnlinux.org – đây là trang web dành cho nhóm ngư i dùng Linux Vi t Nam (vietlug). B n s tìm th y nhi u thông tin có ích đây và có th đăng ký tham gia nhóm thư vietlug đ đ t câu h i. Trang này do anh Larry Nguy n, m t Vi t Ki u M , qu n lý.

58

Kh i đ ng Linux l n đ u 4. http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=linux:tailieutiengviet – trên trang này có t ng h p t t c nh ng tài li u ti ng Vi t v Linux, r t có th b n s tìm th y tài li u v đ tài mình c n tìm hi u trên trang này. 5. http://kde-vi.org – trang web c a nhóm d ch giao di n KDE sang ti ng Vi t.

Các trang ti ng Anh
1. http://www.linux.com 2. http://www.linux.org 3. http://www.linux.org.uk – Trang web Linux c a Châu Âu. Do Allan Cox m t trong các nhà phát tri n Linux h tr . 4. http://www.tldp.org – Trang web chính ch a tài li u v Linux. R t nhi u tài li u bao g m HOWTO, FAQ, sách. . . 5. http://freshmeat.net/ – Thông báo hàng ngày v nh ng chương trình ng d ng m i ra dành cho Linux. Kho ph n m m kh ng l cho Linux. 6. http://www.li.org – T ch c Linux International. 7. http://www.linuxstart.com 8. http://oreilly.linux.co – 9. http://www.linuxplanet.com 10. http://www.kde.org – Trang ch c a môi trư ng làm vi c KDE. 11. http://www.gnu.org – Các ng d ng dành cho Linux, trong đó n i ti ng nh t là trình so n th o Emacs (GNU’s Not UNIX). 12. http://slashdot.org – Nh ng tin t c m i nh t v công ngh máy tính trong đó có Linux. Có các bài báo và l i bình c a ngư i đ c (không qua ki m duy t). 13. http://www.linuxtoday.com – Danh sách dài nh ng tin t c, thông báo qu ng cáo và các thông tin khác. Xem trang này b n s bi t ph n l n nh ng s ki n trong th gi i Linux. 14. http://www.lwn.net – Tin t c hàng tu n v Linux. Thông tin chia thành t ng h ng m c: thông tin chung, thương m i, thông tin v nhân Linux, công c phát tri n chương trình m i, chương trình cho Linux, v.v. . . N u b n mu n tin tư ng r ng Linux phát tri n r t nhanh và mu n nh n tr giúp c a các công ty thương m i l n thì nh t đ nh ph i thăm trang này. Tin t c trên tu n báo này đư c ban biên t p chú thích r t t t. 15. http://www.linuxnewbie.org – Trang web t t cho nh ng ngư i dùng m i. đây b n s tìm th y r t nhi u tài li u.

3.6 Tr giúp khi dùng Linux

59

16. http://www.linuxjournal.com – t p chí Linux. Thư ng đăng nh ng bài báo v nhi u đ tài. 17. http://www.linuxgazette.com – t báo Linux này s thú v đ i v i c ngư i dùng m i và ngư i dùng có kinh nghi m. 18. http://www.linuxfocus.org – T p chí phi thương m i toàn c u. 19. http://www.linuxworld.com – M t trang web t t có r t nhi u bài báo hay. 20. http://www.linux-mag.com – Linux Magazin, m t t t p chí r t thú v . 21. http://www.penguinmagazine.com. T t nhiên đây không ph i là danh sách đ y đ nh ng trang web nói v Linux. Nh ng trang nói trên ch là đi m kh i đ u đ t đó b n s tìm đư c nh ng trang web khác trong bi n thông tin Internet. Đi đ n đâu là ph thu c vào ý mu n c a b n. N u có v n đ trong lúc cài đ t, thì hãy h i d ch v khách hàng c a phân ph i đĩa. N u b n mua đĩa c a m t công ty chuyên môn thì s có đ a ch liên l c c a d ch v này. N u b n mua đĩa ghi l i ho c t ghi đĩa t t p tin ISO nh n đư c qua Internet thì r t có th l i cài đ t là do khi ghi đĩa gây ra. Hãy s d ng h p thư đi n t . B n nên đăng ký v i m t vài nhóm thư chung (mailing list) nào đó, ví d mailto:vietlug-users@userforge.net. Cách đăng ký còn ph thu c vào t ng nhóm thư (nói chính xác hơn là ph thu c vào máy ch đi u khi n nhóm thư này). Nhưng hi n nay thư ng có hai cách đăng ký: g i thư đ n m t đ a ch xác đ nh đ yêu c u, đăng ký qua giao di n web. Thông tin này b n có th tìm th y trên trang web gi i thi u v nhóm thư chung. Tuy nhiên b n c n bi t là đ đ c đư c t t c thư chung thì c n r t nhi u th i gian, và còn ph i đ c r t nhi u thư c a nh ng ngư i dùng m i khác (ví d “Console là gì?”), ho c th m chí có c nh ng lá thư “ng ng n” (ví d “Hôm nay dùng Debian th t vui”) và t t nhiên là ph i đ c c nh ng thư tr l i cho nh ng câu h i này c a nh ng ai bi t m t chút gì đó. Do đó n u mu n b n có th xem kho lưu tr nh ng lá thư này b ng trình duy t, r t có th đã có câu tr l i cho câu h i c a b n đó. Và như v y b n không c n ph i đăng ký cũng như vi t thư vào nhóm thư chung n a. T t nhiên n u không tìm th y thì đ ng ng i ng n đ t câu h i. Ngư i dùng Linux h t s c vui lòng tr l i thư c a b n. B o đ m là b n s nh n đư c câu tr l i, n u không hi u thì còn có th yêu c u gi i thích thêm. Khi đ t câu h i có liên quan đ n h th ng Linux c a b n, c n luôn luôn thêm vào thư c a mình càng nhi u chi ti t càng t t (nhưng đ ng thêm thông tin th a) bao g m: tên c a b n phân ph i (Debian, SuSE, Fedora, hay m t cái nào khác), phiên b n nhân, có v n đ v i ph n c ng nào (phiên b n, dòng ch ghi trên m ch đi n t ), thông báo nào hi n ra khi có v n đ . Đ ng đòi h i ngư i dùng khác g i câu tr l i th ng đ n đ a ch c a b n, “vi t thư vào nhóm thư chung là t th hi n, vi t thư đi n t cũng là s h tr k thu t. Vi t thư thì mi n phí, nhưng s h tr k thu t thì không”. Xin hãy luôn nh đi u đó!

1 T p tin và tên c a chúng Máy tính ch là công c đ làm vi c v i thông tin không hơn không kém. Tên t p tin trong Linux có th dài 255 ký t bao g m b t kỳ ký t nào tr ký t có mã b ng 0 và ký t d u g ch chéo (/). H đi u hành không quan tâm đ n đ nh d ng bên trong c a t p tin. chúng ta t m g i nó là m t trư c. Vì đây th c hi n các cơ ch ghi t p tin lên các đĩa lưu khác nhau.Chương 4 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs Bây gi b n đã bi t cách kh i đ ng và d ng h th ng Linux. C n nói thêm là chúng ta s xem xét m t h th ng t p tin c th ext3fs. 1 M t s tác gi thích dùng thu t ng “v t ch a” đây. Tuy nhiên còn có nhi u ký t n a có ý nghĩa đ c bi t trong h v shell và do đó không nên dùng đ đ t tên t p tin. T phía m t trư c này ngư i dùng th y h th ng t p tin là m t c u trúc lôgíc c a các thư m c và t p tin. đã đ n lúc làm quen v i m t trong nh ng thành ph n chính và quan tr ng c a Linux – đó là h th ng t p tin. ngư i dùng thư ng không c n quan tâm đ n. Mà thông tin trên m i HĐH đư c lưu d ng t p tin trên các đĩa lưu. Trong chương hi n t i chúng ta s xem xét m t quay v phía ngư i dùng c a h th ng t p tin. T phía c a HĐH thì t p tin là m t chu i liên t c các byte v i chi u dài xác đ nh. gi ng như m t cái đĩa ăn. M t còn l i. . DVD. quay v phía chính b n thân đĩa lưu t o thành m t vùng bên trong c a h th ng t p tin đ i v i ngư i dùng. CD. có hai m t. H th ng t p tin – là c u trúc nh đó nhân c a h đi u hành có th cung c p cho ngư i dùng và các ti n trình tài nguyên c a h th ng d ng b nh lâu dài trên các đĩa lưu1 thông tin: đĩa c ng. mà ngư i dùng không th y. đĩa t . M i h th ng t p tin. h th ng t p tin cơ b n c a Linux đ n th i đi m hi n nay. th c hi n vi c truy c p (ch n thông tin c n thi t) và nhi u thao tác khác. Vì th . Làm sao đ ngư i dùng có th làm vi c v i t p tin đó là công vi c c a h th ng t p tin. chúng ta t m g i là m t sau. M t còn l i s dành cho m t chương sách sau. v. M t m t c a nó luôn quay v phía ngư i dùng (hay nói chính xác hơn là quay v phía ng d ng). Nhưng nó c n đ t cho t p tin m t cái tên nào đó đ ngư i dùng (hay nói đúng hơn là chương trình ng d ng) có th làm vi c v i t p tin.v. đ i v i ngư i dùng thì h th ng t p tin là m t c u trúc lôgíc c a các thư m c và t p tin. . . Còn có nh ng h th ng t p tin khác nhưng chúng ta s đ c p đ n chúng mu n hơn. M t này c a h th ng t p tin có c u trúc không đơn gi n chút nào. 4.

Chúng ta đã quen v i vi c t p tin đư c xác đ nh hoàn toàn theo tên c a nó. N u nó là d u ch m đ u tiên trong tên. ví d xvnkb-0.3 Như đã nói chương trư c trong Linux có phân bi t các ký t vi t hoa và vi t thư ng.9. “hai” và “ba”.2. đ t o thư m c có tên “mot hai ba” chúng ta c n dùng câu l nh sau: [user]$ mkdir "mot hai ba" vì câu l nh [user]$ mkdir mot hai ba s t o ba thư m c: “mot”. Đi u này cũng đúng đ i v i tên t p tin. Khi này khái ni m ph n m r ng t p tin (thư ng dùng trong DOS) không còn có ý nghĩa gì.1 T p tin và tên c a chúng Đó là nh ng ký t sau: ! @ # $ & ~ % * ( ) [ ] { } ’ " \ : .gz và L4U-0. l nh ls không hi n th nh ng t p tin như v y. > < ‘ d u cách 61 N u tên t p tin ch a m t trong nh ng ký t này (không khuyên dùng nhưng v n có th ) thì trư c nó ph i đ t m t d u g ch chéo ngư c (\) (đi u này v n đúng trong trư ng h p có chính b n thân d u g ch chéo ngư c. Tuy nhiên t t nh t là không s d ng nh ng ký t này k c d u cách trong tên t p tin và thư m c. Đ i v i d u ch m thì không ph i như v y.9. t c là ph i l p l i d u này hai l n).tar.gz có th n m trong cùng m t thư m c và là tên c a các t p tin khác nhau. qu bóng tar Nhưng l nh ls -a s hi n th .2. thì t p tin này s là n (thu c tính hidden) đ i v i m t s câu l nh. Ví d . Đ c thêm ls(1) đ bi t chi ti t.gz dùng đ ký hi u các t p tin nén2 ). t c là có th thêm chúng vào tên t p tin (thư m c) n u đưa tên vào trong d u ngo c kép ho c dùng d u g ch chéo ngư c đ b đi ý nghĩa đ c bi t c a chúng.4. Trong Linux ngư i dùng thư ng đ t nhi u d u ch m trong tên c a t p tin.gz. Vì th l4u-0. Trên Linux các t p tin chương trình và t p tin bình thư ng không phân bi t theo ph n m r ng c a tên (trong DOS t p tin chương trình có ph n m r ng exe) mà theo các d u hi u khác.tar.tar. D u ch m có ý nghĩa đ c bi t trong tên t p tin.9. b i vì có th gây ra v n đ cho m t s ng d ng khi c n s d ng nh ng t p tin như v y và c khi di chuy n nh ng t p tin đó lên h th ng t p tin khác. m c dù v n dùng ph n cu i cùng c a tên t p tin sau d u ch m đ làm ký hi u v các d ng t p tin đ c bi t (.2. Làm tương t như v y đ i v i nh ng ký t khác. . Đi u này lúc đ u có th gây khó khăn cho ngư i dùng Windows nhưng sau khi quen thì b n s th y nó th t s có ích. ví d . Tuy nhiên n u nhìn t phía h đi u hành và h th ng t p tin thì không ph i 2 3 thư ng g i theo ti ng lóng là tarball.tar. Ví d : [user]$ mkdir \\mot\&hai s t o thư m c \mot&hai. Còn có th đ t tên t p tin ho c thư m c v i nh ng ký t nói trên vào d u ng c kép. chúng ta s đ c p đ n sau.

và chính ch s này m i là tên th c s c a t p tin trên h th ng. thì nó đư c lưu đ n lúc h th ng ( ng d ng) gi i phóng nó.9. Chi ti t v câu l nh ln b n có th đ c trong trang man c a nó.tex users 4096 2006-09-06 02:16 images users 82686 2006-09-06 14:32 l4u-0. Chính inode lưu t t c nh ng thông tin c n thi t cho h th ng t p tin v t p tin. nó ch thư m c cá nhân (home directory) c a ngư i dùng.pdf. Vì th các t p tin còn đư c đ t thêm m t tên thân thi n v i ngư i dùng và hơn th n a còn đư c nhóm vào các thư m c. M i đĩa lưu dù là th t s hay lôgíc thì đ u có m t b ng các ch s inode c a riêng mình. Chúng ta s nói k v m t sau c a h th ng t p tin trong m t s chương sách s p t i.9. bao g m thông tin v v trí c a các ph n c a t p tin trên đĩa lưu.2. Nh ng tên này còn đư c g i là liên k t “c ng” (hard link) (chúng ta s làm quen k hơn v i khái ni m liên k t và cách t o nh ng liên k t này trong chương sau). Các inode trong b ng đư c đánh s theo th t . nhưng bây gi cũng c n đ c p đ n m t chút v ch s “inode”. B ng này đư c t o ra trên đĩa lưu cùng lúc v i h th ng t p tin. V n đ ch m i t p tin trong Linux có m t “ch s ký hi u” (index descriptor) tương ng.2. hay còn g i là “inode” (t m th i chưa có thu t ng ti ng Vi t chính xác nên xin đ nguyên t ti ng Anh). Th m chí c khi b n đ c đã xóa đi liên k t cu i cùng thì cũng không có nghĩa là đã xóa n i dung c a t p tin: n u t p tin đang đư c h th ng hay m t ng d ng nào đó s d ng. Bây gi có th dùng ~/l4u. chúng ta s d ng câu l nh ln d ng sau: ln tên_đã_có tên_m i Ví d : [user]$ ln projects/l4u/l4u-0.pdf Ký t ∼ có ý nghĩa đ c bi t.2.9. Ngay phía sau quy n truy c p đ n t p tin là m t s cho bi t s lư ng nh ng liên k t c ng này: [user]$ ls t ng 1280 -rw-r--r-drwxr-xr-x -rw-r--r--rw-r--r-4 -l 1 2 2 1 teppi82 teppi82 teppi82 teppi82 users 81409 2006-09-06 03:43 bash. chúng ta s nói k hơn v ký t này ngay sau đây. .pdf users 3069 2006-09-06 13:52 l4u. Không ph i ai cũng có kh năng nh đã ghi gì trong t p tin v i s 12081982 (nói chính xác hơn là ch có m t s r t ít ngư i có kh năng này).pdf đ thay cho đư ng d n dài hơn projects/l4u/l4u-0. Tuy nhiên đ i v i ngư i dùng thì nh ng tên như v y th t s không thu n ti n.tex N u b n dùng SuSE Linux thì có th nh p vào l nh ll. Tác gi đưa ra nh ng thông tin trên ch đ nói r ng tên c a b t kỳ t p tin nào trong Linux không ph i gì khác mà chính là liên k t đ n ch s inode c a t p tin.pdf ~/l4u.62 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs như v y. Có th tìm ra s lư ng liên k t c ng đ n t p tin (t c là s lư ng tên c a t p tin) b ng l nh ls v i tham s -l4 . Đ có th thêm tên khác cho t p tin ho c thư m c (t o liên k t c ng). thông tin v d ng t p tin và nhi u thông tin khác. Khi b n đ c xóa m t t p tin có nhi u tên (liên k t c ng) thì trên th c t ch xóa đi m t liên k t (mà b n ch ra trên dòng l nh xóa). Chúng ta s g i ch s này là ch s c a t p tin. Các ch s inode n m trong m t b ng đ c bi t g i là inode table. Vì th m i t p tin có th có bao nhiêu tên tùy thích.

t c là thư m c mà ngư i dùng đang làm vi c trong đó. Trong c u trúc thư m c c a Linux nh ng thư m c cá nhân c a ngư i dùng thư ng n m trong thư m c /home và thư ng có tên trùng v i tên đăng nh p c a 5 6 đây là đư ng d n tuy t đ i Nói chính xác hơn là: có toàn quy n đ n khi nào root chưa thay đ i chúng :). Trên Linux và UNIX nói chung ch có m t c u trúc thư m c duy nh t cho t t c các đĩa lưu. Vì th mà các t p tin đư c t ch c vào các thư m c. . Ngoài thư m c hi n th i m i ngư i dùng còn có m t “thư m c nhà” (home directory. Và nói chung ngoài c u trúc bên trong c a mình thì thư m c không khác gì so v i nh ng t p tin thông thư ng. K t qu là chúng ta thu đư c m t c u trúc thư m c có phân b c b t đ u t m t thư m c g c. Tên đ y đ c a t p tin (ho c còn g i là “đư ng d n”5 đ n t p tin) là danh sách tên c a các thư m c bao g m thư m c ch a t p tin đó và các thư m c m .v. . H v shell lưu giá tr c a “thư m c hi n th i”. Có m t câu l nh cho bi t tên c a thư m c hi n th i. trên đó m i thư m c đó là m t nút c a “cây”. Trong đư ng d n này tên c a các thư m c con cách nhau b i d u g ch chéo “/” dùng đ ký hi u thư m c g c như đã nói trên. phương án d ch “thư m c cá nhân” đư c ưu tiên hơn. Đó là thư m c trong đó ngư i dùng có toàn quy n6 : có th t o và xóa các t p tin. . Ví d /home/teppi82/projects/l4u/ext3fs. v. Ghi chú: n u nói m t cách chính xác.tex là tên đ y đ c a t p tin tôi đang nh p vào trên máy c a mình. thay đ i quy n truy c p đ n chúng. Tên c a thư m c cũng đư c đ t theo nh ng quy đ nh như đ i v i tên t p tin. r t khó có th tìm đ n t p tin c n thi t.v.4. và chúng ta s dùng thu t ng này trong cu n sách l4u). và thư m c g c duy nh t c a c u trúc này đư c ký hi u b ng d u g ch chéo “/”. v.2 Thư m c (Danh sách b c t b t vì không c n thi t). Hãy tư ng tư ng b n có m t danh sách kho ng vài nghìn t p tin! Xin đ ng nghi ng . các thư m c có th n m trong các thư m c khác. thì thư m c hi n th i luôn đi li n v i m i ti n trình đã ch y (trong đó có h v shell). 63 4. M i thư m c (con) có th ch a các t p tin riêng l và các thư m c con c a nó. . đó là l nh pwd. Có th đưa vào thư m c g c này m t s lư ng không h n ch các thư m c n m trên các đĩa lưu khác nhau (thư ng nói là “g n h th ng t p tin” ho c “g n đĩa lưu”). b t đ u t thư m c g c “/” và k t thúc là b n thân tên c a t p tin. C u trúc phân b c c a thư m c thư ng đư c minh ho b ng “cây thư m c”. Trên MS Windows ho c DOS c u trúc thư m c như v y có trên m i đĩa (t c là chúng ta có không ph i m t “cây” mà m t “r ng” thư m c) và thư m c g c c a m i c u trúc t p tin đư c đánh d u b ng m t ch cái Latinh (và do đó đã có m t s h n ch ). còn t p tin – là các “lá”. vì th đôi khi ch y m t chương trình nào đó trong shell có th d n đ n vi c thay đ i thư m c hi n th i sau khi chương trình đó hoàn thành công vi c.2 Thư m c N u như c u trúc t p tin không cho phép s d ng gì khác ngoài tên t p tin (t c là t t c các t p tin n m trên m t danh sách chung gi ng như các h t cát trên bãi bi n) thì th m chí c khi không có gi i h n v đ dài c a tên. . m t h th ng Linux hoàn ch nh s có s lư ng t p tin còn l n hơn th . ví d t p tin văn b n (text file).

Ví d .’) và ch đ n chính b n thân thư m c này. “ch t” nào đó c a thư m c hi n th i. ho c n m hoàn toàn trên m t “cành” khác c a cây thư m c. Câu l nh cd dùng đ thay đ i thư m c hi n th i. Như đã nói trên. thì ch c n ch y l nh: [user]$ cd . . còn b n ghi th hai có ký hi u là hai d u ch m đơn (‘. Ví d : /home/nhimlui. m i thư m c ch là m t t p tin bình thư ng. .. Khi ngư i dùng vào h th ng. Tham s c a l nh này là đư ng d n đ y đ ho c đư ng d n tương đ i đ n thư m c mà b n mu n dùng làm hi n th i. nó ch đ n thư m c m . T t nhiên trong b t kỳ trư ng h p nào cũng có th s d ng đư ng d n tuy t đ i.. N u thư m c đích n m phía dư i trong c u trúc thư m c. N u như thư m c đích n m cao hơn trong c u trúc thư m c. N u ch y câu l nh ls không có tham s thì chúng ta ch th y tên c a các t p tin c a thư m c hi n th i. cho đ n khi nào t i đư c thư m c đích. T c là không có các h p đ c bi t ch a các t p tin. thì c n ph i đưa cho câu l nh ls đư ng d n tuy t đ i ho c tương đ i đ n thư m c đó. Khái ni m đư ng d n đ y đ (tuy t đ i) đã gi i thích trên./vnoss/doc Câu l nh ls dùng đ đưa ra màn hình danh sách các t p tin và thư m c con c a thư m c hi n th i. Đư ng d n tương đ i đó là danh sách các thư m c c n ph i đi qua trong cây thư m c đ có th chuy n t thư m c hi n th i đ n thư m c khác (chúng ta g i nó là thư m c đích). M i ngư i dùng có th làm vi c v i thư m c c a mình b ng ký hi u ~. sau đó thư m c con c a thư m c con (thư m c “cháu”). thư m c cá nhân s tr thành thư m c hi n th i c a ngư i dùng này. thì ph c t p hơn m t chút.64 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs ngư i dùng đó. Trong m i thư m c có hai b n ghi đ c bi t. Còn đ chuy n “leo” lên hai b c c a cây thư m c. ho c “cháu”. nhưng khi đó c n ph i nh p vào m t đư ng d n r t dài. N u mu n xem n i dung c a m t thư m c khác. Chính nh ng d u hai ch m này đư c dùng đ ghi đư ng d n tương đ i. trong đó có li t kê t t c nh ng t p tin và thư m c con c a thư m c này.. thì đơn gi n: ch c n ch ra thư m c con c a thư m c hi n th i. C n lưu ý là trên th c t n câu l nh ls ch đưa ra n i dung c a t p tin mô t thư m c này. và không x y ra b t kỳ nào thao tác làm vi c v i t p tin c a thư m c.. M t trong s chúng có ký hi u là d u ch m (‘.. Ví d : [user]$ ls projects BanTin drupal-vn bashscripts fluxbox chem-tex gnomevi debian HocTap KDE-vi l4u manvi mc mrtg others SuSE syslinux Xfce vim vnlinux vnoss . ch có các danh sách t p tin thông thư ng xác đ nh t p tin hi n th i thu c v m t thư m c nào đó. đ dùng thư m c m làm thư m c hi n th i.’). t c là ngư i dùng nhimlui có th làm vi c v i thư m c /home/nhimlui/hinhanh b ng ~/hinhanh./. bây gi chúng ta s nói rõ hơn v khái ni m đư ng d n tương đ i. t c là n m trong m t thư m c con. r i t đó h xu ng thư m c vnoss/doc thì c n ch y l nh: [user]$ cd . V n đ này đư c gi i quy t như sau: m i thư m c (tr thư m c g c) có duy nh t m t thư m c m trong cây thư m c.

tên ch s h u t p tin. N u có mong mu n b n có th đ c toàn b tiêu chu n này t i đ a ch ..3 Công d ng c a các thư m c chính N u như b n đ c đã t ng dùng Windows (ví d 2000 hay XP). Đ th y đư c nh ng thông tin chi ti t đó.r ho c g p l i như th này: [user]$ ls -lir Chúng ta d ng mô t ng n g n v câu l nh ls đây (chi ti t v l nh này có th xem trên các trang man ho c info tương ng) và chuy n sang xem xét các thư m c chính c a c u trúc t p tin trong Linux. 4. .4. v.3 Công d ng c a các thư m c chính 65 B n ghi v t p tin trong thư m c tương ng ngoài tên còn có r t nhi u thông tin v t p tin này. Hơn n a có m t tiêu chu n xác đ nh c u trúc thư m c cho các HĐH dòng UNIX. do đó s này b ng s thư m c con công thêm 2). .v. thì c n dùng các tham s m r ng khác c a câu l nh ls.. N u ch y câu l nh ls v i tham s -l thì không ch có tên t p tin mà s hi n th c d li u v quy n truy c p đ n t p tin (chúng ta s nói đ n sau). Tham s -u dùng đ hi n th th i gian truy c p cu i cùng thay vào ch th i gian s a đ i. các chương trình thư ng đư c cài đ t vào C:\Program Files. nhưng m t s truy n th ng v n đư c tuân theo.tex ChangeLog ext3fs. kích thư c t p tin và th i gian s a đ i cu i cùng. thì bi t r ng m c dù ngư i dùng có toàn quy n t ch c c u trúc thư m c. s lư ng liên k t c ng hay s lư ng tên (n u là thư m c thì ngay t đ u đã có hai liên k t như v y là . Khi dùng tham s -t vi c s p x p đư c th c hi n không theo tên mà theo th i gian s a đ i t p tin. Ví d các t p tin h th ng thư ng n m trong thư m c C:\Windows. Trong Linux cũng có m t c u trúc thư m c ki u như v y và th m chí còn nghiêm ng t hơn.tex images l4u.tex N u đưa thêm tham s -i thì trong c t đ u tiên s hi n th ch s inode c a t p tin. Tham s -r đ o ngư c l i tr t t c a s p x p (c n ph i s d ng cùng v i các tham s -l ho c -t). C n chú ý r ng có th li t kê các tham s m t cách riêng r như th này: [user]$ ls -l -i . M t ví d minh h a khác: [user]$ ls t ng 1316 -rw-r--r--rw-rw-r--rw-r--r--rw-r--r--rw-r--r-drwxr-xr-x -rw-r--r--l 1 1 1 1 1 2 1 teppi82 teppi82 teppi82 teppi82 teppi82 teppi82 teppi82 users users users users users users users 81629 98135 783 20778 2013 4096 3267 2006-09-08 2006-09-08 2006-09-08 2006-09-09 2006-09-08 2006-09-08 2006-09-08 22:11 13:54 21:58 02:48 21:34 14:25 23:13 bash. Tiêu chu n này đư c g i là Filesystem Hierarchy Standart (FHS).tex caidat. và . tên nhóm s h u t p tin (xin đư c g i t t là “nhóm t p tin” m c dù t i nghĩa).tex gioithieu.

Ví d . Chúng ta s nói đ n nh ng t p tin này ngay sau trong m t ph n riêng.pathname.66 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs http://www.com/fhs/. B ng 4.1: C u trúc thư m c c a Linux Công d ng Thư m c này g m ch y u các chương trình.conf). B n đ c có th xem qua man mknod (mknode(1)). /boot G m các t p tin c đ nh c n cho kh i đ ng h th ng. /etc/X11 Thư m c dành cho các t p tin c u hình c a h th ng X11 (ví d . xorg.1 dư i đây đưa ra danh sách ng n g n nh ng thư m c chính đư c t o ra trong c u trúc t p tin theo tiêu chu n nói trên. /home Thông thư ng trong thư m c này là các thư m c cá nhân c a ngư i dùng (tr root). M t ph n các t p tin c u hình có th n m trong các thư m c con c a /usr. Thư m c /etc không đư c lưu các t p tin chương trình (c n đ t chúng trong /bin ho c /sbin. đây có lưu r t nhi u nh ng câu l nh thư ng dùng c a Linux. chi ti t hơn b n có th đ c trong tiêu chu n FHS có trên http://www.d Thư m c này lưu nh ng t p tin s d ng trong quá trình kh i đ ng h th ng.com/fhs/. /etc Thư m c này và các thư m c con c a nó lưu ph n l n nh ng d li u c n cho quá trình kh i đ ng ban đ u c a h th ng và lưu nh ng t p tin c u hình chính. /etc/sysconfig Thư m c lưu m t vài (không ph i t t c ) t p tin c u hình h th ng. Dư i đây chúng ta s xem xét công d ng c a m t vài(!) thư m c con c a thư m c /etc. trong đó có nhân (kernel). trong /etc có t p tin inittab xác đ nh c u hình kh i đ ng. /etc/rc. còn c t th hai li t kê m t vài (không ph i t t c ) thư m c con. c t bên trái li t kê các thư m c con c a thư m c g c. Mô t trong b ng này là h t s c ng n g n.pathname. T p tin trong thư m c này ch c n trong th i gian kh i đ ng7 . . Các b n phân ph i Linux l n đ u tuân theo tiêu chu n này. Thư m c /bin 7 do đó m t s nhà qu n tr không t đ ng g n phân vùng /boot vào trong quá trình kh i đ ng. B ng 4. ph n l n trong s chúng c n cho h th ng trong th i gian kh i đ ng (ho c trong ch đ m t ngư i dùng khi b o trì h th ng). còn c t th ba cu i cùng đưa ra mô t ng n g n v công d ng c a nh ng thư m c này. thì nh ng t p tin trong thư m c này s đư c sao chép vào thư m c cá nhân c a ngư i dùng đó. /etc/skel Khi t o ngư i dùng m i. và t p tin ngư i dùng passwd. /dev Thư m c các t p tin đ c bi t ho c các t p tin thi t b ph n c ng. Chúng ta s đ c p chi ti t v nh ng t p tin này và quá trình kh i đ ng nói riêng trong m t vài chương s p t i.

Các t p tin đ c bi t c a thư m c này s d ng đ nh n và g i d li u đ n nhân. .v. Thư m c dành cho các t p tin t m th i. N u b n thư ng g n m t vài đĩa lưu đ ng như đĩa m m. route. flash. N u trên máy tính có đ ng th i Linux và Windows (DOS) thì thư m c này thư ng dùng đ g n các h th ng t p tin FAT. shutdown.v. mkfs.4. halt. Tuy nhiên không nên xóa nh ng t p tin trong thư m c này. Đây là thư m c cá nhân c a ngư i dùng cao c p root.*. b t kỳ th i đi m này ngư i dùng root cũng có th xóa t p tin kh i thư m c này mà không làm nh hư ng l n đ n ngư i dùng khác. Đây là đi m g n (mount) nh ng h th ng t p tin g n t m th i. swapon. . swapoff. Vì thư m c m b m t. tr khi khi b n bi t r ng t p tin ho c nhóm t p tin nào đó đang gây nh hư ng đ n công vi c c a h th ng.3 Công d ng c a các thư m c chính Thư m c /lib 67 /lost+found /mnt /tmp /root /sbin /proc Công d ng Thư m c này lưu các thư vi n chia s c a các hàm mà trình biên d ch C và các môđun (các driver thi t b ) c n. Chi ti t b n có th đ c trong man 5 proc. Th m chí n u trên h th ng không có trình biên d ch C nào. reboot. DVD.v. thì các thư vi n chia s v n c n thi t. Trong tiêu chu n FHS có nói r ng c n đ c trong thư m c này nh ng t p tin th c thi s s d ng sau khi g n thành công h th ng t p tin /usr. Đây là h th ng t p tin o. Ít nh t trong thư m c này ph i có init. Đây là đi m g n h th ng t p tin proc cung c p thông tin v các ti n trình đang ch y. Trong trư ng h p ngư c l i thì cùng m t mã l p l i nhi u l n trong các chương trình khác nhau. nên t p tin s nh n đư c tên trùng v i ch s inode c a nó.*. fsck. đĩa c ng ngoài. . N u fsck tìm ra t p tin mà không xác đ nh đư c thư m c m thì nó s đưa t p tin đó vào thư m c /lost+found. . Hãy chú ý là thư m c này không n m cùng ch v i thư m c cá nhân c a nh ng ngư i dùng khác (trong /home). H th ng s t đ ng d n d p thư m c này theo đ nh kỳ. arp. vì chúng đư c nhi u chương trình s d ng. Thư m c này s d ng đ ph c h i h th ng t p tin b ng l nh fsck. v nhân. v các thi t b tính. như v y cho phép gi m kích thư c mã chương trình n m trong b nh . Nh ng thư vi n này ch n p vào b nh khi có nhu c u th c hi n hàm nào đó. . thì có th t o trong thư m c này các thư m c con cho t ng đĩa lưu. fdisk. CD. Vì thư m c /bin ch y u lưu các t p tin th c thi (chương trình và ti n ích c a HĐH) s d ng trong quá trình kh i đ ng và do nhà qu n tr ch y. vì th không nên lưu đây nh ng t p tin mà b n có th s c n đ n. v. mkswap. ifconfig.

/usr/lib/X11 – nơi thư ng dùng đ đ t các t p tin có liên quan đ n X Window và các t p tin c u hình c a h th ng X Window. • /usr/local/src – mã ngu n c a các chương trình. /usr/sbin /usr/lib Thư m c này g m các chương trình th c thi dành cho nhà qu n tr và không s d ng trong th i gian kh i đ ng. các thư vi n đ ng (dynamic library). ng d ng. bao g m: • /usr/local/bin. Trong thư m c này là các thư vi n object c a các chương trình con. Các h th ng ph c t p (ví d Debian Linux) có th có các thư m c con c a mình trong thư m c này. . • /usr/local/man – các trang tr giúp man. Ngư i dùng c n có ít nh t là quy n đ c đ i v i thư m c này.68 Thư m c /usr Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs Công d ng Thư m c này r t l n và c u trúc c a nó nhìn chung l p l i c u trúc c a thư m c g c. m t s chương trình không th g i tr c ti p. các t p tin tài li u. • /usr/local/sbin – các chương trình dành cho nhà qu n tr . đây thư ng đ t các chương trình và các thư m c con (n i b ) ch dành cho máy tính này. Trên Linux đó thư ng là liên k t m m đ n thư m c /usr/X11R6/lib/X11. Thư m c con này lưu mã ngu n c a các thư vi n tiêu chu n c a ngôn ng C. Và đây cũng thư ng là liên k t đ n /usr/X11R6/bin. đây thư ng lưu nh ng chương trình /usr/bin /usr/include /usr/local • /usr/local/doc – các tài li u đi kèm v i chương trình ng d ng. Dù trong trư ng h p nào cũng đ ng s a nh ng t p tin trong thư m c này. Các chương trình (ti n ích và ng d ng) thư ng đư c ngư i dùng bình thư ng s d ng. Theo tiêu chu n FHS thì nên dành cho thư m c này m t phân vùng riêng ho c đ t hoàn toàn trên đĩa s d ng chung trong m ng. các ti n ích h th ng và c các t p tin thêm vào (t p tin d ng include). • /usr/local/lib – thư vi n và t p tin c a các chương trình và h th ng n i b . Trong các thư m c con c a /usr là t t c các ng d ng chính. /usr/bin/X11 là nơi thư ng dùng đ lưu các chương trình ch y trên X Window. vì chúng đã đư c các nhà phát tri n h th ng ki m duy t k càng (không l b n bi t v h th ng t t hơn các nhà phát tri n). Phân vùng ho c đĩa đó thư ng g n ch đ c và trên đĩa (phân vùng) là các t p tin c u hình cũng như t p tin th c thi dùng chung.

/var Trong thư m c này là các t p tin lưu các d li u bi n đ i (variable). v. C n chú ý là thư m c này không dùng đ chia s gi a các HĐH khác nhau ho c gi a các phiên b n khác nhau c a cùng m t HĐH. • /usr/X11R6/bin – các chương trình th ng này. /var/adm /var/lock /var/log . ng d ng.v. Tiêu chu n FHS khuyên dùng thư m c con cho m i chương trình. Các t p tin thu c v h th ng X Window. M i ph n c a man n m trong m t thư m c con riêng trong thư m c này. • /usr/share/man – các trang tr giúp man. Alpha. /usr/src /usr/tmp /usr/X11R6 Mã ngu n c a các thành ph n khác nhau c a Linux: nhân.4. và PPC có th dùng chung m t thư m c /usr/share n m trên m t phân vùng ho c đĩa chia s trên m ng. Nh ng thư m c sau ho c liên k t m m sau ph i có trong /usr/share: man (các trang tr giúp man). các t p tin t m th i. Thông thư ng đây là liên k t m m đ n /var/tmp. ng d ng c a h • /usr/X11R6/lib – các t p tin và thư vi n có liên quan đ n X-Window. . • /usr/share/misc (đã nói trên). Các t p tin đi u khi n h th ng dùng đ d tr tài nguyên. Chúng ta xem xét m t vài thư m c con c a thư m c này: • /usr/share/dict – các danh sách t (word list) c a ti ng Anh dùng cho các chương trình ki m tra chính t như ispell. Thư ng dùng đ chia s gi a các ki n trúc khác nhau c a HĐH. Lưu các thông tin v tài kho n và thông tin chu n đoán dành cho nhà qu n tr . M t nơi n a đ lưu các t p tin t m th i. . ví d i386. Dung lư ng thông tin trong thư m c này có th thay đ i trong m t kho ng l n.3 Công d ng c a các thư m c chính Thư m c /usr/share 69 Công d ng Thư m c này dùng cho t t c các t p tin d li u dùng chung và có quy n truy c p là ch đ c. . vì thư m c gi các t p tin như b n ghi (log). Các t p tin b n ghi (log). . misc (nh ng gi li u tùy theo ki n trúc khác nhau). spool. khóa locking. Nh ng d li u này xác đ nh c u hình c a m t s chương trình trong l n ch y sau ho c là nh ng thông tin lưu t m th i s s d ng sau.

ví d : • /var/spool/at – các công vi c mà at đã ch y. Trong t t c các trư ng h p này s d ng cùng m t phương pháp d a trên ý tư ng chu i các byte. môđem. T p tin đư c đ t vào hàng đ t c a các chương trình khác nhau. vì có th th c hi n ghi d li u vào t p tin. • /var/spool/lpd — t p tin trong hàng đ i in. . tháo r i. S khác nhau gi a hai d ng này n m cách đ c và ghi . Chúng lưu thông tin v s ti n trình (PID) và ghi thông tin hi n gh i (utmp). • /var/spool/mail – t p tin thùng thư c a ngư i dùng.4. /var/tmp Các t p tin t m th i. bàn phím. v. Nh ng trên Linux còn có m t vài d ng t p tin n a. đ i v i h đi u hành thì t p tin ch là m t chu i các byte liên t c. thì h th ng th c hi n thao tác ghi vào t p tin /dev/tty1. n u c n đưa ra màn hình terminal th nh t thông tin nào đó. chuy n d li u lên các thi t b và trao đ i d li u gi a các ti n trình b ng cách tương t như nhau. máy scan. nh ng thành ph n sau cũng đư c Linux coi là t p tin: • các t p tin thi t b • các ng (kênh) có tên (named pipe) • các socket (t v i nghĩa như t chim) • các liên k t m m (symlinks). ) đ u là các t p tin. /var/spool 4. T p tin trong thư m c này thư ng đư c d n s ch trong th i gian kh i đ ng Linux. Như đã nói. Do đó ngoài các t p tin thông thư ng và thư m c.1 Các t p tin thi t b Như đã nói. 4. Ví d . • /var/spool/cron – t p tin c a h th ng Verb+cron+. terminal.70 Thư m c /var/run Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs Công d ng Các t p tin bi n đ i trong th i gian th c hi n các chương trình khác nhau. Đi u này đơn gi n hoá s t ch c và trao đ i các d li u. .4 D ng t p tin Trong các ph n trư c chúng ta đã xem xét hai d ng t p tin đó là t p tin thông thư ng và các thư m c. máy in. • /var/spool/uucp – t p tin c a h th ng uucp. Chúng ta s làm quen v i chúng trong ph n này. đ i v i Linux thì t t c các thi t b k t n i vào máy tính ( c ng. Nh v y có th dùng khái ni m t p tin cho các thi t b và các đ i tư ng khác. chu t. Có hai d ng thi t b : ký t (hay còn g i là các thi t b trao đ i theo byte) và kh i (trao đ i theo kh i).v.

Trao đ i d li u v i các thi t b trên Linux do các driver thi t b đ m nhi m. /dev/fd Các t p tin đĩa m m. T t c nh ng gì ghi vào /dev/null s m t vĩnh vi n. Nh ng driver này ho c n m trong nhân ho c n m riêng d ng môđun và có th g n vào nhân sau.2 cho bi t nh ng t p tin thư ng dùng nh t. Ví d thi t b d ng này là terminal. /dev/cua Các t p tin cho môđem. Các thi t b ký t trao đ i thông tin theo t ng ký t (theo t ng byte) trong ch đ chu i các byte. S d ng cho các k t n i t xa qua telnet. /dev/tty Các t p tin h tr terminal c a ngư i dùng. tb t là tb ts . S l n c a thi t b cho nhân bi t p tin này thu c v driver nào. N u nhìn vào thư m c /dev (t c là chuy n vào thư m c đó b ng l nh cd r i ch y ls). M i d ng thi t b có th có m t vài t p tin thi t b . Vì th các t p tin thi thư ng có hai s : l n (major) và nh (minor). Nh ng ngư i vi t script thư ng chuy n nh ng thông báo không c n thi t vào thi t b này. thì s thu đư c m t chu i các s 0. thì b n s th y m t lư ng kh ng l nh ng t p tin thi t b . Ph n l n nh ng t p tin như v y đã đư c t o s n t trư c và n m trong thư m c dev. còn s nh cho bi t c n ph i làm vi c v i thi c th nào c a d ng này. /dev/pty Các t p tin h tr terminal gi .4. t c là trong trư ng h p này t p tin có c b ng 0. /dev/hd Các c ng v i giao di n IDE. /dev/ttS T p tin h tr làm vi c v i các c ng k t ti p nhau (các c ng COM). đ u tiên là /dev/fd0. Không th đ c t đĩa c ng và ghi lên đó t ng byte.4 D ng t p tin 71 thông tin vào các thi t b . B ng 4. /dev/sd c ng v i giao di n SCSI. t c là đĩa Primary Master. Thi t b /dev/hda1 tương ng v i phân vùng đ u tiên c a đĩa c ng đ u tiên. /dev/null Thi t b này có th g i là “l đen”. Ví d các c ng. đĩa /dev/hda. B ng 4. Còn thông tin đư c đ c và ghi vào các thi t b kh i theo các kh i.2: Nh ng t p tin thi t b chính T p tin Ý nghĩa /dev/console Console h th ng t c là màn hình và bàn phím k t n i t i máy tính. Đ trao đ i v i các ph n khác c a h đi u hành m i driver t o ra m t giao di n liên l c có v ngoài gi ng như t p tin. N u s d ng /dev/null làm thi t b nh p vào. Đ i v i các t p tin thi t b . Tên g i v n đư c lưu k t khi k t n i teletype vào các h th ng UNIX làm terminal. /dev/ttS1 tương ng v i COM2. th hai là /dev/fd1. trao đ i thông tin v i đĩa ch có th theo t ng kh i. câu l nh ls -l cho bi l n và s nh đã nói thay vì kích thư c c a t p tin. Trên Linux nh ng t p tin này h tr các terminal o (hãy nh l i chương trư c). /dev/ttS0 tương ng v i COM1 trong DOS.

Đi m đ c bi t c a liên k t c ng là nó ch th ng đ n ch s inode. Liên k t c ng ch là m t tên khác cho t p tin ban đ u. h th ng in và h th ng syslog. Trong trư ng h p ngư c l i c n t o ra m t ng có tên. R t khó phân bi t tên đ u tiên c a t p tin và nh ng liên k t c ng đư c t o ra sau đó. N u có hai ti n trình đư c sinh ra t cùng m t ti n trình m trao đ i thông tin (thư ng x y ra). Tuy nhiên t phía h th ng t p tin socket th c t không khác các ng có tên: đó ch là các đi m cho phép n i các chương trình v i nhau. cho phép chúng giao ti p mà không ch u nh hư ng c a các ti n trình khác. đư ng ng). Vì v y ch dùng liên k t c ng nh ng nơi không c n bi t s khác nhau. thì t p tin v n còn đư c lưu trên đĩa cho đ n khi v n còn ít nh t m t tên. thì trao đ i đư c th c hi n mà không c n đ n socket: d li u do nhân chuy n tr c ti p t chương trình này đ n chương trình khác. M t ti n trình có th đ c t t c nh ng gì mà m t ti n trình khác đ t vào ng.4.72 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs 4. ng là phương ti n h t s c thu n ti n và s d ng r ng rãi đ trao đ i thông tin gi a các ti n trình. M c dù nh ng ti n trình khác có th th y các t p tin socket. . Sau khi đã t o ra k t n i.4 Liên k t m m Trong ph n v tên t p tin chương trư c chúng ta đã nói r ng t p tin trong Linux có th có vài tên hay liên k t c ng. Nhưng trên Linux còn có m t d ng liên k t khác g i là (liên k t tư ng trưng8 ). Nó đư c ghi trong mô t inode c a t p tin đó. 4. N u b n đ c xóa m t trong s nh ng t p tin này (nói đúng hơn là m t trong s nh ng tên này). M t trong nh ng ng d ng c a liên k t c ng đó là ngăn ch n kh năng xóa t p tin m t cách vô tình. trong đó có Linux: socket là khái ni m then ch t c a TCP/IP và như v y là d a trên socket đã xây d ng toàn b Internet.4. Sau khi t o liên k t c ng không th phân bi t đâu là tên t p tin còn đâu là liên k t. liên k t m m có th ch đ n nh ng t p tin n m trong h th ng t p tin khác. Khác v i liên k t c ng. t c là trên cùng m t phân vùng (đĩa lưu). Khi này b n thân t p tin ng ch tham gia vào s kh i đ u trao đ i d li u. nhưng chúng là nh ng t p tin khác – nh ng t p tin liên k t m m. 4.3 Các socket Socket đó là k t n i gi a các ti n trình. và do đó liên k t c ng ch có th dùng cho t p tin c a cùng m t h th ng t p tin. T p tin d ng này ch y u dùng đ t ch c trao đ i d li u gi a các chương trình khác nhau (pipe d ch t ti ng Anh sang là ng. ví d b ng chương trình mkfifo. thì ng có th không có tên. Nh ng liên k t này cũng có th coi là tên ph cho t p tin. N u t p tin ban đ u b xóa. do đó đưa ra c hai trư ng h p có th g p. hay b đ m FIFO (First In – First Out). ho c th m chí trên m t máy tính khác. 8 thu t ng này v n chưa đư c th ng nh t.2 Các ng có tên (pipes) Còn có m t d ng t p tin thi t b n a đó là các ng có tên.4. Trong s nh ng h th ng s d ng socket c n k đ n X Window. ví d trên nh ng đĩa lưu đ ng. nhưng nh ng ti n trình không tham gia vào k t n i hi n th i không th th c hi n b t kỳ thao tác đ c hay ghi nào lên t p tin socket. Nói chung socket và s trao đ i qua socket đóng vai trò h t s c quan tr ng trên t t c các h th ng UNIX.

nên yêu c u quy đ nh truy c p đ n các t p tin và thư m c là m t trong nh ng yêu c u thi t y u nh t mà h đi u hành ph i gi i quy t. Thành viên c a các nhóm khác nhau có th có quy n truy c p khác nhau đ n t p tin. Cơ ch quy đ nh truy c p đư c phát tri n cho h th ng UNIX vào nh ng năm 70 c a th k trư c r t đơn gi n nhưng có hi u qu đ n n i đã đư c s d ng hơn 30 năm. Cơ s c a cơ ch quy đ nh quy n truy c p đó là tên ngư i dùng và tên nhóm c a ngư i dùng. thì s th y nh ng thay đ i này khi xem t p tin qua tên khác. và root có th thay đ i thành ph n c a m t nhóm nào đó.pdf. thì trong danh sách s có m t dòng như sau: lrwxrwxrwx 1 teppi82 users 20 2006-09-10 06:39 l4u. Đ t o liên k t m m c n s d ng câu l nh ln đã nói đ n và thêm vào tùy ch n -s: [user]$ ln -s tên_t p_tin tên_liên_k t Ví d : [user]$ ln -s projects/l4u/l4u-0. 4. b i vì v trí c a liên k t m m có th thay đ i.4. và hi n th i v n còn đư c s d ng đ gi i quy t bài toán này.pdf ~/l4u. T o và xóa các nhóm là công vi c c a ngư i dùng cao c p root. ví d nhóm các nhà qu n tr có quy n nhi u hơn so v i nhóm các nhà l p trình.9. đó sau tên t p tin c a liên k t là m t mũi tên → ch đ n t p tin ban đ u. liên k t m m khi đó v n làm vi c đúng. Cũng như v y đ i v i chính b n thân liên k t m m. nó cho chúng ta bi t t p tin là m t liên k t m m. Vi c t o b t kỳ m t liên k t nào cũng gi ng như sao chép t p tin. nhưng khác ch là tên ban đ u c a t p tin cũng như liên k t cùng ch đ n m t t p tin th c s trên đĩa. N u b n t o trong thư m c mot m t liên k t m m ch đ n m t thư m c khác. .. mà “. Vì th n u b n đ c thay đ i t p tin qua m t tên nào đó c a nó. và Linux cho phép m t ngư i dùng có th n m trong m t ho c nhi u nhóm. Hãy s d ng liên k t m m trong nh ng trư ng h p b n mu n tránh s l m l n mà liên k t c ng có th gây ra.pdf Hãy chú ý đ n ký t đ u tiên c a dòng này.9. Nhưng khi t o liên k t m m.” (liên k t đ n thư m c m ) trong tên t p tin ch đ n.” luôn luôn là thư m c m c a thư m c hi n th i. T t nhiên đi u này có th th y rõ trong ph n cu i (ph n tên t p tin). Và bây gi n u xem danh sách t p tin trong thư m c b ng câu l nh ls -l.2.5 Quy n truy c p đ n t p tin và thư m c B i vì Linux là h đi u hành nhi u ngư i dùng. Ngoài ra.. hãy h n ch s d ng “. thì có th di chuy n thư m c mot đi đâu tùy thích.pdf -> projects/l4u/l4u-0. Như b n đã bi t trong Linux m i ngư i dùng có m t tên riêng không l p l i dùng đ đăng nh p vào h th ng. ho c khi t p tin n m trên m t h th ng t p tin khác.pdf Sau khi th c hi n câu l nh này trong thư m c cá nhân c a tôi xu t hi n t p tin l4u. trên h th ng còn có các nhóm ngư i dùng.5 Quy n truy c p đ n t p tin và thư m c 73 thì liên k t m m tuy không b xóa nhưng tr thành vô giá tr .2.

Bây gi hãy th c hi n m t l n n a câu l nh ls -l. Đi u này là t t nhiên vì máy tính ch làm vi c d a trên các bit ch không ph i d a trên các ký t r. [user]$ ls -l /bin/bash -rwxr-xr-x 1 root root 501804 2006-04-23 05:46 /bin/bash Như b n đ c th y. tên c a nhóm s h u cũng đư c ghi vào theo thông tin tên nhóm c a ti n trình t o t p tin. ghi vào t p tin (w) và ch y t p tin này (x). m i nhóm g m ba ký t xác đ nh quy n truy c p tương ng cho ch s h u. Vùng này trong ví d trên là chu i các ký t t m th i chưa nói lên đi u gì “-rwxr-xr-x”. . Nh ng ký t này có th t m chia thành b n nhóm. hãy chú ý kh năng này c a câu l nh ls -l – hi n th thông tin v m t t p tin c th nào đó ch không ph i t t c các t p tin trong thư m c m t lúc. Nhân ti n. Cũng trong ví d trên chúng ta th y. Sau ký t xác đ nh d ng t p tin là ba nhóm. Cùng lúc v i ch s h u. Có th thay đ i ch và nhóm s h u trong quá trình làm vi c sau này b ng hai câu l nh chown và chgrp (chúng ta s đ c p k hơn v hai l nh này ngay sau đây). trong trư ng h p này ch s h u là ngư i dùng root. nhóm s h u – root. vùng xác đ nh d ng t p tin và quy n truy c p đ n nó. Nhưng bây gi trên dòng này chúng ta s quan tâm hơn đ n vùng đ u tiên. Nói chính xác hơn là ngư i dùng mà ti n trình t o t p tin đã ch y dư i tên h . Nhóm th nh t ch g m m t ký t xác đ nh d ng t p tin (m t trong b n d ng đã nêu ph n trên). w. Ngày t đ u khi t o t p tin ch c a nó là ngư i dùng đã t o ra nó. Ví d t p tin chương trình c a h v bash /bin/bash. nhóm s h u t p tin và cho nh ng ngư i dùng khác. Thay b t kỳ ký t nào trong s nh ng ký t này b ng d u g ch ngang có nghĩa là ngư i dùng b tư c m t quy n tương ng. Nó có th là m t trong s nh ng ký t sau: • – (g ch ngang) – t p tin thông thư ng • d – thư m c • b – t p tin thi t b kh i • c – t p tin thi t b ký t • s – socket • p – ng có tên (pipe) • l – liên k t m m (symbolic link). nhưng có thêm m t tham s n a đó là tên c a m t t p tin c th nào đó. Trong ví d c a chúng ta quy n truy c p c a ch s h u là rwx.74 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs Trong mô t inode c a m i t p tin có ghi tên c a ch và nhóm s h u t p tin. có nghĩa là ch s h u root có quy n đ c (r). Quy n truy c p và thông tin v d ng t p tin trên các h th ng UNIX đư c lưu trong mô t inode d ng c u trúc 2 byte (16 bit). t t c nh ng ngư i dùng khác (k c nh ng ngư i dùng c a nhóm root) b tư c m t quy n ghi vào t p tin này. có nghĩa là h không th s a t p tin và nói chung là không th thay đ i t p tin b ng cách nào đó.

Quy n đ c r t p tin có nghĩa là ngư i dùng có th xem n i dung t p tin b ng các chương trình xem khác nhau. n u th c hi n câu l nh: [user]$ ls -l /usr thì s th y dòng tương ng v i thư m c share như sau: drwxr-xr-x 128 root root 4096 2006-09-07 02:20 share T t nhiên là đ i v i thư m c thì ý nghĩa c a các khái ni m “quy n đ c”. . 9 bit này chia thành ba nhóm. Khi có quy n này. t t c đ u do tính ch t “th c thi” đ t ra. w. m i nhóm 3 bit.5 Quy n truy c p đ n t p tin và thư m c 75 x. N u v n th c hi n câu l nh ls -l nhưng tham s không ph i là tên t p tin mà là tên thư m c thì chúng ta s th y thư m c cũng có quy n truy c p và cũng v n nh ng ch cái r. t c là thêm vào ho c xóa kh i thư m c dòng lưu thông tin v m t t p tin nào đó và các liên k t tương ng. . B n bit trong s 16 bit này đư c dùng cho b n ghi v d ng t p tin. B n th y không. Trong trư ng h p này quy n g i ch quy n chuy n vào thư m c này. còn “0” th hi n d ng d u g ch ngang. Cho nên n u ngư i dùng có quy n đ c thư m c. còn n u b ng “0” thì quy n đó b tư c m t. ví d more. perl. ba bit ti p theo – quy n c a nhóm s h u. t c là cho nh ng ngư i dùng khác “quy n g i” (th c thi) thư m c. T t nhiên n u trên th c t t p tin không ph i là chương trình (ho c các script shell. và khác v i các HĐH c a Microsoft không ph i ai cũng có quy n g i t p tin. x nói trên đư c dùng đ xác đ nh quy n truy c p đ n thư m c. thì có quy n đó.4. Ba bit ti p theo xác đ nh các tính ch t đ c bi t c a t p tin th c thi (chúng ta s nói đ n m t chút sau). Khi này n u bit tương ng có giá tr b ng “1”. Ví d . “quy n ghi” và “quy n g i” có thay đ i m t chút. Quy n ghi cũng d hi u. Ba bit đ u tiên xác đ nh quy n c a ch s h u. Và cu i cùng 9 bit cu i cùng xác đ nh quy n truy c p đ n t p tin. ho c b ng các trình so n th o văn b n. n u không có quy n ghi w vào t p tin này. ) thì không th g i t p tin. w ho c x). Quy n th c thi (tôi thích dùng thu t ng quy n g i) có nghĩa là b n đ c có th n p t p tin vào b nh và th ch y mã này gi ng như trư ng h p chương trình. Như v y là chúng ta đã bi t đư c trên Linux nh ng t p tin nào là có th th c thi. Quy n g i đ i v i thư m c có hơi khó hi u m t chút. tr ch s h u và nhóm s h u t p tin). Quy n đ c đ i v i thư m c thì h t s c d hi u. d ng ch cái thì “1” đư c thay th b ng các ch cái tương ng (r. ph n m r ng c a t p tin đây không có liên quan gì. . Hơn n a còn c n ph i cho ngư i dùng “quy n g i” đ i v i t t c các thư m c n m trư c thư m c này trong cây thư . ba bit cu i cùng – quy n c a nh ng ngư i dùng còn l i (t c là t t c nh ng ngư i dùng. nhưng ngư c l i n u t p tin là chương trình mà không có quy n g i thì cũng không th ch y chương trình đó. Nhưng khi so n th o b n s không th lưu nh ng thay đ i trong t p tin lên đĩa. ngư i dùng có th t o và xóa các t p tin trong thư m c. n u chúng ta nh r ng thư m c cũng ch là t p tin lưu danh sách các t p tin khác trong thư m c đó. thì t c là có th xem n i dung c a thư m c (có th nói khác là xem danh sách t p tin trong thư m c). N u b n đ c là ch s h u thư m c và mu n cho nh ng ngư i dùng khác quy n xem m t t p tin nào đó trong thư m c c a mình thì c n ph i cho h quy n truy c p (chuy n) vào thư m c này.

Đ thay đ i quy n truy c p t i t p tin ngư i ta s d ng l nh chmod (change mode). ch X là m t trong các ký t sau: . nhóm và nh ng ngư i dùng còn l i. N u ch đưa ra quy n g i. Sau khi đ c đo n trên có th th y “quy n đ c” thư m c là th a thãi vì không cho ra tính năng gì m i so v i “quy n g i”. Đ ng tư c b quy n này c a chính b n thân mình. thì ngư i dùng có th vào thư m c. ch ký t w ph i đ t m t trong các ký t sau: • u – ch s h u • g – nhóm s h u g • o – nh ng ngư i dùng còn l i • a – t t c bao g m ch s h u. Như v y nhóm tính ch t th ba trong quy n truy c p là dành cho t t m i ngư i dùng. Đ u tiên h th ng ki m tra xem tên ngư i dùng có trùng v i tên ch s h u t p tin hay không. Chính vì v y mà theo m c đ nh t t c các thư m c có đ t quy n g i cho ch s h u cũng như nhóm và nh ng ngư i dùng khác. Có hai cách s d ng l nh này. ghi và g i) không. N u ngư i dùng không ph i là ch s h u và cũng không n m trong nhóm s h u. Đ ng ng c nhiên khi ch s h u l i không có t t c m i quy n. và không chú ý đ n các quy n c a ch s h u và nh ng ngư i dùng còn l i. thì b n có th chuy n sang thư m c con b ng l nh cd. nhưng s không th y đó b t kỳ m t t p tin nào khi ch y l nh ls (có th th y rõ hơn n u b n s d ng chương trình Midnight Commander). thì ki m tra xem ch s h u có các quy n truy c p tương ng (đ c. thì s đư c cho phép th c hi n thao tác tương ng. Tuy nhiên v n có s khác nhau gi a hai quy n này. N u có quy n truy c p t i m t thư m c con nào đó c a thư m c này. n u không s ph i ph c h i l i nó trư c khi có th đ c các t p tin. N u tên ngư i dùng không trùng v i tên ch s h u thì h th ng ki m tra xem ngư i dùng này có n m trong nhóm s h u hay không. vì s không th y b t kỳ danh sách và t p tin thư m c nào (trư ng h p này gi ng như khi chúng ta đi trong màn đêm không th y đư ng.76 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs m c. thì quy n c a h đư c xác đ nh b ng nhóm tính ch t th ba (nhóm dành cho nh ng ngư i dùng còn l i). thì th m chí h th ng không ki m tra quy n có th có nhóm s h u và nh ng ngư i dùng khác mà đưa ra luôn thông báo l i không th th chieejn đư c hành đ ng yêu c u (d ng “Permission denied”). N u có thì kh năng truy c p đ n t p tin đư c xác đ nh b ng quy n truy c p c a nhóm. Khi dùng cách th nh t b n ph i ch ra rõ ràng thêm quy n nào cho ai ho c tư c quy n nào và c a ai như sau: [user]$ chmod wXp tên_t p_tin Trong đó. Cơ ch ki m tra quy n ngư i dùng khi s d ng t p tin như sau. tr ch s h u và nh ng ngư i dùng n m trong nhóm s h u. N u ch s h u không có quy n nào đó. ngư i dùng root có th tư c b m t s quy n c a ch s h u t p tin. N u có quy n truy c p đó. nhưng c n ph i nh tên c a thư m c con này. N u hai tên này trùng nhau (t c là ch s h u đang dùng t p tin c a mình). ch nh hư ng đi). Và t t nhiên n u mu n ngăn ch n truy c p vào thư m c thì ch c n b đi quy n chuy n vào thư m c (r) c a t t c ngư i dùng (k c nhóm s h u).

Ký t r đư c mã hóa b ng s 4. chúng ta đưa ba s này vào dùng làm tham s cho l nh chmod. [user]$ chmod u=rwx. N u không ch ra ai đư c thêm quy n truy c p. nhóm s h u và nh ng ngư i dùng còn l i). ghi. nh ng ngư i dùng còn l i ch có quy n g i (th c hi n). Ví d . ghi và g i (th c hi n). w – s 2.go=x tên_t p_tin 77 cho ch s h u có t t c m i quy n (đ c. cho nhóm s h u quy n đ c và ghi (4+2=6) và nh ng ngư i dùng còn l i quy n g i (1=1). Sau khi thu đư c ba giá tr s (cho ch s h u. [user]$ chmod ugo+rwx tên_t p_tin [user]$ chmod a+rwx tên_t p_tin cho m i ngư i dùng quy n đ c. t c là có th dùng l nh: [user]$ chmod +x tên_t p_tin đ thay cho [user]$ chmod a+x tên_t p_tin Phương án s d ng th hai c a câu l nh chmod có khó hi u hơn m t chút trong th i gian đ u s d ng Linux. Đ xác đ nh quy n c a ngư i dùng c n c ng các s tương ng l i v i nhau. thì s áp d ng cho t t c m i ngư i dùng. Nó d a trên mã hóa quy n truy c p d ng s . g i).5 Quy n truy c p đ n t p tin và thư m c • + – thêm quy n • – – tư c b quy n • = – dùng quy n ch ra thay cho quy n đã có. nhưng l i thư ng xuyên đư c các nhà qu n tr cũng như ngư i dùng có kinh nghi m dùng. thì dùng l nh sau: . n u c n cho ch s h u m i quy n (4+2+1=7). Chúng ta c n đ t ba s này phía sau tên l nh và phía trư c tham s th hai (tên t p tin). [user]$ chmod go-rw tên_t p_tin tư c b quy n đ c và ghi c a m i ngư i dùng tr ch s h u t p tin.4. ch p là m t trong nh ng ký t sau: • r – quy n đ c • w – quy n ghi • x – quy n g i (quy n th c hi n. Sau đây là m t s ví d s d ng câu l nh chmod: [user]$ chmod a+x tên_t p_tin thêm quy n g i t p tin tên_t p_tin cho m i ngư i dùng c a h th ng. x – s 1.

Tính ch t đ u tiên đó là “bit thay đ i ID9 ngư i dùng”. T t nhiên là trong chương trình passwd đã có mã đ ngư i dùng ch đư c phép thay đ i m t dòng trong t p tin này – dòng tài kho n c a ngư i dùng đó. R t thu n ti n khi đ t bit này cho nh ng chương trình thư ng g i. thì ch s h u (không ph i root) ph i là thành viên c a nhóm đó. ph n c u trúc 2 byte xác đ nh tính ch t t p tin. ID c a ngư i dùng là duy nh t. không trùng l p. trong đa s trư ng h p là /etc/shadow) mà ch s h u là ngư i dùng cao c p root.78 [user]$ chmod 761 tên_t p_tin Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs N u b n bi t v mã đôi c a h cơ s tám. Đi u này cho phép gi i quy t m t s v n đ khó th c hi n. Ngư i dùng cao c p root có th đ t “bit thay đ i ID ngư i dùng” b ng l nh: [root]# chmod +s tên_t p_tin Tương t như v y chúng ta có “bit thay đ i ID nhóm”. Bit này ch h th ng bi t sau khi d ng chương trình c n lưu l i nó trong b nh . Trong mô t inode. nhóm s h u và nh ng ngư i dùng còn l i. Đó là nh ng tính ch t cho các t p tin th c thi. vì trong trư ng h p này s ti t ki m đư c th i gian n p chương trình vào b nh m i l n ch y. Đ có th thay đ i quy n c a nhóm s h u. thì giá tr c a ba tính ch t v a nói ph i n m trư c nh ng s xác đ nh quy n truy c p (t c là s đ u tiên trong dãy 4 s xác đ nh t t c các tính ch t c a t p tin). và root là ch s h u t p tin chương trình này. m i ngư i dùng có m t ID d ng s như v y. Có nghĩa là ngư i dùng không th thay đ i m t kh u c a mình. Vì th chương trình n u do ngư i dùng ch y s không th th c hi n l nh ghi vào t p tin này. thì chương trình nh n đư c quy n truy c p đ n t p tin và thư m c c a ch s h u t p tin chương trình. Ví d ID c a ngư i dùng cao c p root là 0. Ví d đi n hình nh t là câu l nh thay đ i m t kh u passwd. T t c m t kh u đư c lưu trong t p tin /etc/passwd (ho c m t t p tin mã hóa nào khác. chúng chi m các v trí 5 – 7 ngay sau mã cho bi t d ng t p tin. Trên nh ng máy “top model” (high end) hi n đ i thì r t hi m khi s d ng. thì hi u r ng nh ng s đ ng sau tên l nh không ph i gì khác mà chính là b n ghi h cơ s tám c a 9 bit xác đ nh quy n truy c p cho ch s h u. Chúng ta s dùng thu t ng “bit lưu chương trình” vì đúng v i ng c nh này hơn. N u như có đ t “bit thay đ i ID ngư i dùng”. Đ k t thúc bài h c v quy n truy c p đ n t p tin c n nói thêm v nh ng tính ch t khác có th g p c a t p tin mà cũng xác đ nh b ng l nh chmod. Bit này ch c n thi t trên nh ng máy cũ. Thông thư ng. Nhưng t p tin /usr/bin/passwd có “bit thay đ i ID ngư i dùng”. Ý nghĩa c a bit này như sau. khi ngư i dùng g i th c hi n m t chương trình nào đó. N u s d ng phương án xác đ nh tính ch t d ng s c a l nh chmod. Ví d : Identificator. Ý nghĩa c a bit này cũng gi ng như trên nhưng ch thay th “ngư i dùng” b ng “nhóm”. 9 . Như v y bit này còn có th g i là “bit thay đ i ID ch s h u ti n trình”. M t tính ch t n a c a t p tin th c thi đó là “bit dính” (chính xác hơn là “bit lưu chương trình”) hay thu t ng ti ng Anh là “sticky bit”. thì chương trình này nh n đư c nh ng quy n truy c p đ n t p tin và thư m c c a ngư i dùng đã ch y nó. Do đó chương trình thay đ i m t kh u passwd đư c ch y v i quy n root và nh n đư c quy n ghi vào t p tin /etc/passwd. Ch có ch s h u t p tin ho c ngư i dùng cao c p m i có kh năng thay đ i quy n truy c p b ng câu l nh chmod.

Trong ph n này chúng ta s xem xét m t cách ng n g n m t vài câu l nh thư ng dùng n a. thì ký t x trong ph n xác đ nh quy n truy c p c a ch s h u s đư c thay th b ng ký t s. còn ngư c l i (ví d t p tin không ph i là chương trình). thì thay th x b ng ch cái S l n. Như v y. N u “bit thay đ i ID ngư i dùng” b ng 1. đó là pwd. thì s có thay đ i c a k t qu c a l nh ls -l trong ph n quy n truy c p (ph n đ u tiên). n u ngư c l i.) [user]$ touch vidu [user]$ chmod 7766 vidu [user]$ ls -l vidu -rwsrwSrwT 1 teppi82 users 0 2006-09-11 12:46 vidu 4. S thay th như v y cũng x y ra n u có đ t “bit thay đ i ID nhóm”. t t nhiên là s thay th ký t x trong ph n xác đ nh quy n truy c p c a nhóm s h u. “bit thay đ i ID nhóm” và “bit lưu chương trình”). ln. b ng ký t T. M t vài ví d : [user]$ ls -l /usr/bin/passwd /usr/bin/write -rwsr-xr-x 1 root shadow 72836 2006-05-02 12:50 /usr/bin/passwd -rwxr-sr-x 1 root tty 8936 2006-05-02 10:50 /usr/bin/write ( đây chúng ta th y có th li t kê nhi u t p tin trên dòng l nh ls -l. .6 Các câu l nh cơ b n đ làm vi c v i t p tin và thư m c Trong nh ng ph n trư c chúng ta đã đ c p đ n m t vài câu l nh đ làm vi c v i t p tin và thư m c. N u “bit lưu chương trình” (sticky bit) b ng 1. t c là dùng nhi u t p tin làm tham s cho l nh ls. thì thay th ký t x trong ph n xác đ nh quy n truy c p c a nh ng ngư i dùng còn l i b ng ký t t. Lúc này n u ch s h u có quy n g i t p tin thì ký t x đư c thay th b ng ch cái s nh . chmod. cd.4.6 Các câu l nh cơ b n đ làm vi c v i t p tin và thư m c [root]# chmod 4775 tên_t p_tin 79 Khi này cũng v n s d ng phép c ng như đ i v i trư ng h p quy n truy c p và các tính ch t có giá tr như sau: • 4 – “bit thay đ i ID ngư i dùng” • 2 – “bit thay đ i ID nhóm” • 1 – “bit lưu chương trình” (sticky bit). chúng ta v n có th th y đư c nh ng thông tin này. n u nh ng ngư i dùng còn l i có quy n th c hi n t p tin. m c dù trong k t qu c a l nh ls -l không có nh ng v trí riêng đ hi n th k t qu c a ba bit (“bit thay đ i ID ngư i dùng”. N u có (nh ng) bit nào đó trong s ba bit này đư c đ t (nh n giá tr 1). ls.

.6. Có th dùng các tùy ch n sau c a câu l nh mkdir: • -m mode – xác đ nh quy n (ch đ ) truy c p cho thư m c m i (ví d : -m 700) • -p – t o ra các thư m c trung gian ch ra trong đư ng d n (n u chưa có chúng). Vì nó đư c t o ra cho s móc n i (concatenate. Cú pháp c a hai câu l nh này tương t nhau: [root]# chown tên_ngư i_dùng tên_t p_tin [root]# chgrp tên_nhóm tên_t p_tin 4.80 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs 4. Đ có quy n thay đ i nhóm.6. Có th t o ra thư m c con trong m t thư m c khác thư m c hi n th i. Đ t o ra thư m c con. n u dùng thu t ng c a Hoá h c là “s c ng” các t p tin). thì ch s h u còn ph i là thành viên c a nhóm s s h u t p tin này. Trong thư m c v a t o s t đ ng t o ra hai m c: . L nh cat cũng đưa ra màn hình (đ u ra) n i dung c a (các) t p tin dùng làm tham s c a nó. còn thay đ i nhóm s h u t p tin có th là root ho c ngư i dùng ch s h u.2 Câu l nh mkdir Câu l nh mkdir cho phép t o thư m c con trong thư m c hi n th i. (liên k t đ n thư m c m ). Ví d : teppi82@ThinhQuyen:~> mkdir mot/hai mkdir: cannot create directory ’mot/hai’: No such file or directory teppi82@ThinhQuyen:~> mkdir -p mot/hai teppi82@ThinhQuyen:~> ls -l mot t ng 4 drwxr-xr-x 2 teppi82 users 4096 2006-09-11 13:36 hai 4.6. Tham s c a câu l nh này là tên c a thư m c mu n t o ra.3 Câu l nh cat Câu l nh cat thư ng dùng đ t o các t p tin. t c là s k t h p các t p tin khác nhau vào m t: . N u chuy n k t qu làm vi c c a l nh cat vào m t t p tin nào đó thì có th t o ra b n sao c a t p tin như sau: [user]$ cat t p_tin1 > t p_tin2 Chính b n thân câu l nh cat lúc đ u đư c phát tri n đ dùng cho vi c chuy n hư ng k t qu làm vi c. b n đ c c n ph i có quy n ghi vào thư m c hi n th i. Ch có ngư i dùng cao c p root m i có quy n thay đ i ch s h u. nhưng khi này c n ph i ch ra đư ng d n t i đó. m c dù có th s d ng l nh touch.1 Câu l nh chown và chgrp Nh ng câu l nh này dùng đ thay đ i ch s h u và nhóm s h u t p tin. (liên k t đ n chính b n thân thư m c này) và . Ví d : [user]$ mkdir ~/projects/l4u/images (hãy nh l i ký hi u ∼ dùng đ ch c a ngư i dùng).

Câu l nh cp còn có m t vài tùy ch n có ích khác li t kê trong b ng 4. Đ sao chép thì c n có quy n đ c t p tin mu n sao chép và quy n ghi vào thư m c s sao chép đ n (“thư m c đích”). Còn trong trư ng h p th hai thì t p tin có trong thư_m c_ngu n s đư c sao chép vào thư m c thư_m c_m i. nhưng trong Linux có m t câu l nh chuyên dùng cho vi c này – l nh cp. –f Ghi chèn t p tin khi sao chép mà không h i l i hay c nh báo. T t nhiên là như v y ch y u dùng cat đ t o các t p tin văn b n ng n. Có th áp d ng m t trong hai d ng c a l nh này: [user]$ cp [tùy_ch n] ngu n đích [user]$ cp [tùy_ch n] thư_m c_ngu n thư_m c_m i Trong trư ng h p th nh t sao chép t p tin (ho c thư m c) ngu n vào t p tin (ho c thư m c) đích.4. còn đ u ra s là t p tin m i: [user]$ cat > t p_tin_m i Sau khi nh p vào nh ng gì mu n nh p.. –d N u đưa ra tùy ch n này thì các liên k t m m s v n là các liên k t. . t p_tinN > t p_tin_m i 81 Và cũng chính kh năng chuy n hư ng k t qu c a câu l nh này đư c dùng đ t o các t p tin m i. n u không thì s sao chép t p tin (n i dung) mà liên k t này ch đ n. V l i có th s d ng câu l nh cp v i tùy ch n -i. thư m c con) n m trong nó.3: Nh ng tùy ch n chính c a l nh cp Tùy ch n Ý nghĩa –p Gi l i th i gian s a đ i t p tin và c gi l i nh ng quy n truy c p có th gi l i. B ng 4. Khi đó trư c khi ghi chèn lên t p tin đã có h th ng s h i l i ngư i dùng. do v y khi sao chép c n ph i c n th n. –R ho c –r N u ngu n là thư m c thì sao chép thư m c đó cùng v i t t c nh ng gì (t p tin.6 Các câu l nh cơ b n đ làm vi c v i t p tin và thư m c [user]$ cat t p_tin1 t p_tin2 . Khi này đ u vào c a l nh cat đó là dòng d li u nh p t bàn phím (đ u vào tiêu chu n).. R t nên dùng tùy ch n này.6.4 Câu l nh cp M c dù đôi khi có th dùng câu l nh cat đ sao chép các t p tin. N u s d ng m t t p tin đã có vào ch c a t p tin đích thì n i dung c a nó s b xóa m t. và t t c nh ng gì b n đã gõ s đư c lưu l i trong t p tin t p_tin_m i.3. 4. t c là gi l i đư c c u trúc c a thư m c b n đ u (recursive). N u không đưa ra tùy ch n này thì quy n truy c p c a t p tin s đư c thi t l p theo quy n c a ngư i dùng đã ch y l nh. hãy nh n t h p phím <Ctrl>+<D> ho c <Ctrl>+<C>.

Cú pháp c a l nh này tương như cú pháp c a cp. N u ch y l nh rm *. Hơn n a. Các tùy ch n c a nó cũng ng như c a cp. Có m t s cách ph h i t p tin đã xóa trên h th ng t p tin cũ ext3fs. Các thư m c con không b đ ng t i. l nh này đ u tiên sao chép t p tin (hay thư c). và sau đó m i xóa t p tin (thư m c) ban đ u. mv đã k trên). do đó không xem xét chúng.tldp. Theo tôi nghĩ b t kỳ ngư i dùng Linux nào cũng có th chia s v i b n c m giác b m t t p tin “ngay trư c m t”. đ ng quy n thêm vào tùy ch n -i đ hi n ra c nh báo khi có t p tin s b ghi chèn. nhưng chúng ta là nh ng ngư i dùng m i. Do đó câu l nh: [user]$ mv *. Đ xóa c t p tin và thư m c con c a thư m c hi n th i c n dùng tùy ch n -r k trên. đây là thư m c). mà c n di chuy n t p tin t m t thư m c này vào t thư m c khác. thì hãy dùng tùy ch n -i (r t d nh .6. t c là di chuy n chúng trong ph m vi c a m t thư m c. Khi s d ng l nh mv cũng gi ng như khi s d ng cp. Đ xóa thư m c thì c n xóa t t c nh ng t p tin có trong nó.6 Câu l nh rm và rmdir Đ xóa nh ng t p tin và thư m c không c n thi t trên Linux có các câu l nh rm (xóa t p tin) và rmdir (xóa thư m c r ng). th m chí c khi v a xóa xong10 . Đ s d ng nh ng câu l nh này. N u dùng câu l nh rm (không có tùy ch n) đ xóa thư m c thì s xu t hi n thông báo d ng “cannot remove ‘l4u’: Is a directory” (không th xóa b . Câu l nh mv không ch dùng đ di chuy n. thì có th s d ng câu l nh mv.org này trong trư ng h p kh n c p. Tuy nhiên có th xóa thư m c không r ng cùng v i t t c nh ng t p tin và thư m c có trong nó. sau đó xóa b n th n thư m c b ng l nh rmdir. b n đ c c n có quy n ghi vào thư m c lưu nh ng t p tin ho c thư m c mu n xóa. Vì th hãy khi hai l n trư c khi xóa gì đó và đ ng quên tùy ch n -i. mà còn dùng đ thay đ i tên t p tin và thư m c. T t nhiên b n có th tham kh o tài li u HOWTO có trên http://www. n u s d ng câu l nh rm v i tùy ch n -r. N u mu n câu h i xác nh n s cho phép c a ngư i dùng xu t hi n trư c khi xóa t p tin.5 N m t m gi Câu l nh mv u b n không c n sao chép. tùy ch n này có nh ng câu l nh cp.odt s không làm vi c.6. Tuy nhiên c n luôn luôn nh r ng. Khi này quy n thay đ i chính b n thân các t p tin và thư m c là không c n thi t. 10 .82 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs 4. Ch c n đ t vào ch hai tham s tên cũ và tên m i c a t p tin như th này: [user]$ mv tên_cũ tên_m i Nhưng hãy chú ý là câu l nh mv không cho phép đ i tên m t vài t p tin cùng lúc b ng cách s d ng các m u tên.doc *. 4. thì s xóa t t c nh ng t p tin có trong thư m c hi n th i. trên Linux không có câu l nh ph c h i t p tin sau khi xóa.

trong đó có th có các thư m c m ng . Ví d . Nh n phím <Enter> đ đ c m t dòng ti p theo. <PgUp>. Các l nh more và less cho phép tìm ki m t khóa có trong t p tin đang xem. N u tìm th y t khóa trong t p tin.6. sau đó nh p vào “string” vào dòng “/” cu i màn hình. Nguyên nhân là n i dung c a t p tin l n s ngay l p t c ch y qua màn hình và ngư i dùng ch th y nh ng dòng cu i cùng c a t p tin.7 Câu l nh more và less Câu l nh cat cho phép đưa ra màn hình (đ u ra tiêu chu n) n i dung c a b t kỳ t p tin này. Cú pháp chung c a câu l nh find có d ng sau: find [danh_sách_thư_m c] tiêu_chí_tìm_ki m Trong đó tham s “danh sách thư m c” xác đ nh nơi tìm ki m t p tin mong mu n.6. theo kích thư c.6 Các câu l nh cơ b n đ làm vi c v i t p tin và thư m c 83 4. 4. nhưng chúng ta s không li t kê đ y đ nh ng phím này đây. Vì th cat dùng ch y u theo ch c năng chính c a nó. Đ tìm ki m t khóa “string” (m t c m ký t nào đó) thì đ u tiên c n nh n “/” đ chuy n vào ch đ tìm ki m. Tuy nhiên trong trư ng h p đó tìm ki m có th kéo dài r t lâu.4. và ch dùng đ hi n th nh ng t p tin có dung lư ng r t nh . chúng ta đã nói v đi u này khi nói v h th ng tr giúp man. Hãy nh l i. n u không thì b n s ph i nh n phím <Space> cho đ n khi h t t p tin (ch ng may n u nó quá dài thì b n s m t r t nhi u th i gian). vì s “l c soát” t t các thư m c k c nh ng h th ng t p tin g n vào. trong đó l nh less cho phép tìm ki m theo hai hư ng: t trên xu ng dư i và ngư c l i. <←>. Đơn gi n nh t là dùng thư m c g c “/” làm nơi kh i đ u tìm ki m. ví d phím <B> đ quay l i màn hình trư c. N u mu n ti p t c tìm ki m hãy nh n phím <N>. và có thêm m t vài s m r ng khác.8 Câu l nh tìm ki m find và m u tên t p tin Còn có m t câu l nh thư ng dùng đ làm vi c v i t p tin trong Linux đó là câu l nh tìm ki m t p tin find. T t c các tuỳ ch n c a l nh more b n có th đ c trong trang hư ng d n man (more(1)) ho c info c a nó. trong less có th dùng t h p phím <Shift>+<N> đ tìm ki m theo hư ng ngư c l i. Đ xem trang ti p theo c n nh n vào phím tr ng <Space> (phím dài nh t trên bàn phím hi n nay). tuy nhiên r t ít khi l nh cat đư c s d ng cho m c đích này. thì s hi n th đo n văn b n tương ng sao cho dòng tìm th y n m trên cùng. <→>. Ngoài <Space> và <Enter> còn có m t vài phím đi u khi n khác. t c là dùng đ “c ng” các t p tin. Câu l nh (b l c) more đưa n i dung c a t p tin ra màn hình theo t ng trang có kích thư c b ng kích thư c màn hình (nói chính xác thì là g n b ng. vì có m t dòng cu i cùng dành cho đ hi n th tr ng thái (status)). và cũng không đưa ra danh sách các tùy ch n c a l nh more. th i gian t o ho c th i gian s a đ i t p tin và theo các tiêu chí khác. <PgDown>) đ di chuy n trong văn b n. <Home>. cho phép s d ng các phím đi u khi n con tr (<↑>. Ti n ích less là m t trong nh ng chương trình đư c d án GNU phát tri n. <End>. Câu l nh find có th tìm ki m t p tin theo tên. <↓>. còn đ xem n i dung c a các t p tin văn b n chúng ta dùng các l nh more và less ho c các trình so n th o khác. less có t t c các ch c năng và l nh đi u khi n c a more. Bây gi b n đ c ch c n nh phím <Q> dùng đ thoát ra kh i ch đ xem c a more.

• “*. • “*a*” tương ng v i May và march. Ví d : [user]$ find /usr/bin /sbin /bin /usr/local/bin -name cp Ph n đ u c a tiêu_chí_tìm_ki m xác đ nh xem chương trình find ph i tìm cái gì.84 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs (và chuy n gì x y ra n u t c đ đư ng truy n th p). I. chown. Trong hai d u ngo c này đ t danh sách các ký t (có th d ng kho ng11 ) có th g p.txt s tương ng v i các tên sau (taptin1. -path ’ .”).txt. cat.” và thư m c m “. vì th taptin?. mà t p tin có th n m trong. “. đây tiêu_chí_tìm_ki m có d ng “–name tên_t p_tin”. T t c các tham s đ ng trư c tiêu_chí_tìm_ki m đư c coi là tên thư m c c n “l c soát”. B n đ c có th tìm th y thông tin chi ti t hơn v “m u 11 gi a tên interval . Trong đa s trư ng h p m u tên t p tin đư c t o ra nh các ký t đ c bi t “*” và “?”. 4. ch tên c a t p tin ho c thư m c chúng ta s d ng m t “m u tên”. Ví d [xyz]* tương ng v i t t c nh ng tên t p tin b t đ u b ng a.*” ch tương ng v i nh ng t p tin và thư m c có d u ch m (. H. c. J. b. taptin9. Và b i vì m u tên t p tin không ch s d ng cho câu l nh find mà còn s d ng cùng v i nhi u câu l nh khác (bao g m c nh ng câu l nh đã nói đ n: chmod.” ho c “!”. 5. Ví d . mv). ch tùy ch n -name có th s d ng tùy ch n -path. “)”. N u không ch ra m t thư m c nào. Trong Linux: • “*” tương ng v i t t c các t p tin tr nh ng t p tin n. Ký t “?” ch thay th m t ký t b t kỳ. Ký t “*” s d ng đ thay th cho b t kỳ dòng ký t nào.*” tương ng v i t t c nh ng t p tin n (trong đó có thư m c hi n th i “. Hãy chú ý là không có kho ng tr ng trong c hai ví d k trên.txt. • “. 7. thì tìm ki m s b t đ u t thư m c hi n th i và đi sâu vào trong các thư m c con. K. 6. n u dùng m t danh sách nh ng thư m c. T t nhiên đây ch đưa ra nh ng thông tin th t ng n g n v “m u tên” t p tin và các ký t thay th . Trong ví d này. rm. khi đó câu l nh s tìm ki m s tương ng c a tên t p tin đ y đ bao g m c đư ng d n ch ra. nên chúng ta c n chú ý và dành th i gian đ nghiên c u các quy đ nh s d ng và vi t “m u tên”./l*es’ s tìm th y trong thư m c hi n th i thư m c con l4u/images. câu l nh: [user]$ find . Ngư i dùng thư ng th c hi n tìm ki m theo tên t p tin như ví d trên. Còn *[G-K4-7] tương ng v i nh ng t p tin có tên k t thúc b ng G. taptin2. Có th làm s kh i lư ng công vi c. • “a*p” tương ng v i anhchup và anhchep. Ngoài “*” và “?” trong Linux còn s d ng các d u ngo c vuông ([]) đ t o “m u tên”. đ thay th cho thư m c g c.txt. “(”. chgrp.) ho c cu i cùng.. Ph n đ u này là tham s b t đ u b ng “–”. cp.

thì coi như dùng and.odt). 12 đ trong d u ngo c vì chúng ta bi t r ng trong Linux không có khái ni m ph n m r ng t p tin. chúng ta quay tr l i v i câu l nh find và nói chi ti t hơn v nh ng kh năng có th c a tiêu chí tìm ki m.odt và . Nh ng tiêu chí tìm ki m đơn gi n khác b n có th tìm th y trong trang man c a câu l nh find ho c trong tài li u LPI tutorial nói trên.4. –group tên Tìm t p tin thu c v nhóm ch ra. –size s [c] Tìm t p tin có c b ng s kh i 512 byte (t c là b ng 512B x s ). n u b n đ c mu n tìm thư m c theo tên c a nó thì có th dùng l nh: [user]$ find /usr/share -name man1 -type d ho c dùng tiêu chí ph c t p: [user]$ find /usr/share \( -name man1 -and -type d \) Trong ví d sau chúng ta tìm t p tin theo tiêu chí như sau: ho c tên t p tin có “ph n m r ng” *. ch không ph i theo kh i. –mtime s _ngày Tìm t p tin đư c thay đ i l n cu i cùng trư c s _ngày ch ra. thì có th b đi d u ngo c. Tùy ch n Giá tr –name m u_tên Tìm t p tin có tên tương ng v i m u_tên. N u không ch ra phép lôgíc c th . còn sau d u ngo c c n đ t m t kho ng tr ng.tex -and -name *. f (t p tin thư ng). Có th s d ng k t h p như v y m t s lư ng b t kỳ các tiêu chí k c tiêu chí ph c t p. .tex.tex -or -name *.org (trong đó có tôi) th c hi n có trên http://vnoss.4: Tiêu chí tìm ki m c a câu l nh find. ho c l (liên k t m m). c (thi t b ký t ). d (thư m c). Ví d .odt). còn phép lôgíc or và các tiêu chí ph c t p hơn thì c n d u ngo c.4. charater). t c là có th dùng m t trong hai cách ghi: (-name *. thì có th dùng tiêu chí tìm ki m như sau: (-name *. D ng t p tin đư c xác đ nh b ng m t trong các ký t sau: b (thi t b kh i). or ho c phép ph đ nh (ký hi u là d u ch m than “!”). Ví d . C n nói r ng t nh ng tiêu chí đơn gi n có th t o ra nh ng tiêu chí ph c t p hơn nh các phép lôgíc and. M t vài ví d đơn gi n c a tiêu chí tìm ki m có trong b ng 4. –type d ng_t p_tin Tìm t p tin d ng ch ra. Trư c d u ngo c c n đ t m t d u g ch chéo ngư c (\). N u sau s có ký t c thì có nghĩa là kích thư c đư c tính theo byte (ký t .tex -name *.6 Các câu l nh cơ b n đ làm vi c v i t p tin và thư m c 85 B ng 4. ho c kích thư c t p tin nh hơn 200KB.org/pub.tex. Còn bây gi sau khi đã làm quen v i “m u tên” t p tin. p ( ng có tên pipe). n u b n mu n tìm t t c nh ng t p tin có “ph n m r ng”12 là . N u ch dùng m t phép lôgíc and ho c !.odt) ho c (-name *. –newer m u Tìm t p tin đư c thay đ i sau khi thay đ i t p tin có trong m u. tên” t p tin trong tài li u IBM LPI tutorial b n d ch ti ng Vi t do nhóm c ng tác c a vnoss.

Hãy nh r ng s thay đ i thư ng là m t chi u. Đ làm đư c vi c này chúng ta có th s d ng l nh split. Tham s c a l nh này là tên c a t p tin . t c là luôn luôn đư c dùng khi không ch ra thao tác nào như trong các ví d trư c đây. -type f -atime +365 -exec rm {} \. D u này có th s d ng v i b t kỳ tham s có giá tr s nào trong tiêu chí tìm ki m c a câu l nh find.6.2GB. Ví d đơn gi n nh t là thao tác –print.9 Câu l nh split Đôi khi chúng ta c n chia m t t p tin l n thành t ng ph n nh . c n nói thêm r ng sau tiêu chí tìm ki m có th đưa ra ngay thao tác x lý t t c nh ng t p tin tìm th y. khi đó trư c khi th c hi n câu l nh cmd cho m i t p tin tìm th y h th ng s h i l i xem b n có mu n th c hi n th t không. Sau cmd {} là d u ch m ph y (. Trong trư ng h p này s th c hi n câu l nh cmd đ i v i t t c nh ng t p tin tìm th y. Trong đó cmd là m t câu l nh b t kỳ nào đó c a h v shell. Và cũng không có ghi DVD mà ch có ghi CD. Và b n mu n sao chép t p tin này qua m t máy khác nhưng l i không có m t k t n i m ng.tex \) -or \( -size -200 \) \) Trong ví d cu i cùng này hãy chú ý r ng trư c giá tr kích thư c t p tin có d u “–”. Và hãy c n th n khi s d ng nh ng kh năng c a câu l nh này như g i nh ng câu l nh khác đ th c hi n trên t t c nh ng t p tin tìm th y. Tương t d u “+” có nghĩa là c n tìm t p tin có giá tr c a tham s l n hơn s đưa ra. Ví d . thì hãy dùng câu l nh sau: [user]$ find . Nhưng t p tin này không th n m g n trên m t CD (dung lư ng kho ng 700MB). L y ví d b n có m t t p tin phim d ng mpg l n. Đương nhiên là chưa ph i t t c nh ng kh năng c a l nh này đư c li t kê ra đây. n u b n mu n xóa t t c nh ng t p tin trong thư m c hi n th i mà ngư i dùng không “đ ng” đ n trong vòng 365 ngày ho c lâu hơn. Hãy tìm hi u trong trang tr giúp man ho c m t cu n sách dày c p nào đó v Linux.86 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs [user]$ find ~/projects \( \( -name *. ch -exec có th dùng -ok. Nói chung câu l nh cmd là m t câu l nh r t m nh. Câu l nh split cho phép sao chép t p tin b ng cách chia chúng ra thành t ng ph n nh theo kích thư c đã đ nh. 4.tex -print dùng đ đưa ra màn hình danh sách tên c a t t c nh ng t p tin tìm th y cùng v i đư ng d n đ y đ đ n t p tin.) có d u g ch chéo ngư c “\” trư c (chúng ta s hi u rõ hơn tác d ng c a d u g ch chéo ngư c trong chương ngay sau). Do đó có th chia t p tin này thành hai ph n m i ph n nh hơn 700MB sau đó s g p chúng l i. kho ng 1. Đ k t thúc ph n v câu l nh find này. N u không có d u “+” và d u “–” thì tìm t p tin có giá tr c a tham s b ng s đưa ra. có ích và là m t công c tìm ki m t t trong h th ng t p tin. Có nghĩa r ng c n tìm t p tin có giá tr c a tham s nh hơn s đưa ra. Thao tác này đư c dùng theo m c đ nh. M t ví d khác là thao tác -exec cmd {}. [user]$ find ~/projects -name *.

Ngoài các tham s có th thêm vào tùy ch n -b đ xác đ nh kích thư c c a các t p tin t o ra (tính theo byte). ‘xab’.v.mpg phim Sau đó dùng chương trình ghi đĩa sao chép hai t p tin thu đư c (phimaa. . r i sau đó quên luôn là t p tin nào m i hơn ho c t t hơn.v. ‘xad’ v.mpg Sau đó có th xóa đi các t p tin phimaa.3 --> 18 tháng 09 năm 2006. ‘ad’. thì theo m c đ nh s d ng ‘x’. N u không đưa ra tùy ch n này thì theo m c đ nh kích thư c c a t p tin thu đư c b ng 1MB. t p tin nào quan tr ng hơn. Ch c n cho câu l nh này bi t tên hai t p tin mà b n mu n so sánh. Chúng ta có th chuy n hư ng báo cáo này vào m t t p tin: . Sau -b là m t s và sau đó là m t ch cái: k (kích thư c tính theo KB) ho c m (tính theo MB). ‘ab’. r i đưa chúng (có nghĩa là dùng l nh cp) lên máy th hai vào m t thư m c nào đó. L nh này ch so sánh n i dung c a hai t p tin theo t ng byte: [user]$ cmp t p_tin1 t p_tin2 N u hai t p tin hoàn toàn trùng nhau. ‘ac’. Vì th nh ng công c dùng đ so sánh t p tin là c n thi t và t t nhiên là có trong Linux.9.6 Các câu l nh cơ b n đ làm vi c v i t p tin và thư m c 87 ban đ u và ph n đ u (prefix) tên c a các t p tin s t o ra. . phiên b n 0. Cu i cùng ph c h i t p tin ban đ u b ng l nh: [user]$ cat phim* > phim. phiên b n 0. v. còn n u chúng khác nhau thì đưa ra s th t c a dòng và byte ch có s khác nhau. (không có kho ng tr ng và các d u ch m gi a ph n đ u và nh ng ch cái này). Các t p tin thu đư c s có tên g m ph n đ u (prefix) này và hai ch thêm vào đ chúng không trùng nhau: ‘aa’. . t c là s thu đư c các t p tin ‘xaa’. phimab. Vì th còn có th s d ng câu l nh diff đ bi t đư c s khác nhau gi a hai t p tin đây là gì.4. Đ gi i quy t bài toán đã đưa lúc đ u thì c n ch y l nh: [user]$ split -b 650m phim. N u không đưa ra ph n đ u. . Công c đơn gi n nh t trong s này là l nh cmp (compare). phimab) lên hai đĩa CD-R(W). 4.6.3 Thông báo v s khác nhau s hi n th trên màn hình (đ u ra tiêu chu n). thì l nh hoàn thành công vi c mà không đưa ra thông báo gì. Là vì có th sao chép t p tin m t cách d dàng. T t nhiên thông tin mà l nh cmp đưa ra hơi ít đ có th quy t đ nh ch n t p tin nào trong s hai t p tin này. Ví d : teppi82@ThinhQuyen:~> diff ChangeLog ChangeLog2 1c1 < 11 tháng 09 năm 2006. ‘xac’.9.10 So sánh các t p tin và l nh patch Có th b n không đ ý nhưng khi làm vi c v i máy tính công vi c so sánh n i dung c a hai t p tin khác nhau g p m t cách thư ng xuyên.

2. Sau đó nhà phát tri n s a các l i và c p nh t chương trình r i lưu mã ngu n trong m t t p tin khác xvnkb-0. Đã có xvnkb-0.2.8.c s thu đư c t p tin xvnkb-0. Tuy nhiên sau khi nh n đư c t p tin *.c. 4.diff.9.c. Mà s phát tri n c a ng d ng mã m m i là đi m chính. L y ví d đơn gi n (“m t cách ngu ng c”). Có th d dàng hi u đi u này n u bi t r ng k t qu báo cáo c a diff v s khác nhau gi a hai t p tin có th s d ng cho câu l nh patch.c xvnkb-0.8.2.3 --> 18 tháng 09 năm 2006.2.9.c. có ch a mã ngu n c a chương trình này trên ngôn ng C. Chúng ta nh r ng m t ng d ng mã m đư c phát tri n b i c m t nhóm các nhà phát tri n và c ng đ ng.2.diff. M i nhà phát tri n s đóng góp đo n mã c a mình b ng chính cách này.2.c. m t chương trình ng d ng nào đó đư c đưa cho ngư i dùng d ng t p tin xvnkb-0. Bài toán này là do patch gi i quy t.diff 1c1 < 11 tháng 09 năm 2006.diff teppi@ThinhQuyen:~> more ChangeLog.c và xvnkb.9.diff > xvnkb-0. T t nhiên là ch c n g i cho ngư i dùng nh ng thay đ i. Nhưng thư ng s d ng nh t trên các h th ng UNIX và Linux v n là câu l nh diff.2.8.c. phân cách nhau b i các kho ng tr ng.9.c xvnkb. N u m t dòng nào đó ch có trong t p tin th nh t thì nó đư c đánh d u b ng m t ký t “<”. Bây gi c n đưa nh ng thay đ i đã làm đ n cho ngư i dùng. thì chúng s cách nhau b i m t d u g ch th ng đ ng “|”. t c là k t qu báo cáo t o ra b ng l nh: [chuoi]$ diff xvnkb-0.88 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs teppi@ThinhQuyen:~> diff ChangeLog ChangeLog2 > ChangeLog. ch c n ch y l nh: [user]$ patch xvnkb-0. s ti t ki m đư c dung lư ng truy n t i qua m ng Internet n u ch g i xvnkb.9. N u hai c t có cùng s th t khác nhau. phiên b n 0. Trong trư ng h p chương trình ng d ng l n thì s ti t ki m này là đánh k .diff s nh hơn nhi u so v i xvnkb-0. Còn có câu l nh diff3 cho phép so sánh 3 t p tin m t lúc.diff thì c n ph i đưa nh ng s a đ i đã làm vào phiên b n hi n th i.c > xvnkb. phiên b n 0.c. Tuy nhiên ti t ki m cho ngư i dùng không ph i là ng d ng chính.2.diff Như v y t t nhiên là kích thư c c a t p tin xvnkb.3 Đ đánh giá phiên b n c a m t t p tin thì thu n ti n hơn n u s d ng câu l nh sdiff.2.c.9. vì đã có nh ng chương trình ti n ích như Midnight Commander và các .7 Các câu l nh lưu tr và nén t p tin Khi s d ng Linux r t có th b n s ít làm vi c v i ph n l n các l nh h v shell. Thông thư ng kh năng này đư c dùng khi phân ph i b n c p nh t c a chương trình ng d ng. K t qu so sánh khi này s hi n th d ng hai c t.9.c. n u không có trong t p tin th hai – m t ký t “>”.8.

--update Ch thêm nh ng t p tin m i hơn b n sao trong kho (c p nh t kho). . --delete Xóa t p tin kh i kho (không dùng cho băng ghi). thì nh t đ nh ph i dùng . Chúng ta s tìm th y câu tr l i cho câu h i này sau khi đ c xong hai ph n t i đây.1 Chương trình tar Nh ng ngư i dùng đã quen v i nh ng chương trình nén d ng winzip (đưa t t c t p tin vào m t “kho” r i sau đó nén chúng) thì có th s h i “T i sao l i c n hai chương trình?”.5). Tám tùy ch n này xác đ nh các ch c năng chính c a chương trình (xem b ng 4. Và các ti n ích và môi trư ng đó giúp b n làm vi c d dàng v i các t p tin nén s nói t i. . --compare Tìm s khác nhau gi a các t p tin trong kho và trên h th ng t p tin (so sánh). B ng 4. --extract. rar v. --list Đưa ra danh sách các t p tin trong kho. Chương trình tar có 8 tùy ch n khác v i nh ng tùy ch n còn l i ch khi ch y l nh tar thì c n ph i đưa ra m t trong s 8 tùy ch n này. cũng gi ng như samurai ph i bi t s d ng ki m v y. N u mu n t o t p tin này trên đĩa c ng.4.5: Nh ng tùy ch n chính c a tar Tùy ch n Ý nghĩa -A. Phương ti n chính đ làm vi c v i các t p tin nén trong UNIX và Linux là hai chương trình tar và gzip. -u. -x. 4. --diff. t c là chương trình này không nén các d li u mà ch k t h p chúng vào m t t p tin chung sau đó ghi t p tin này lên cách băng nh (tape) thư ng dùng đ lưu tr thông tin. sau đó ch ra tên t p tin. -r.7 Các câu l nh lưu tr và nén t p tin 89 môi trư ng giao di n đ ho như KDE. GNOME. Nhưng truy n th ng c a Unix đó là tar và gzip và ph n l n mã ngu n (và không ch mã ngu n) c a các chương trình ng d ng đư c phân ph i d ng này. Tên chương trình tar có nghĩa là tape archiver. M c dù không ai c m b n s d ng các chương trình arj. N u b n làm vi c v i các t p tin kho trên đĩa ch không ph i v i băng ghi (đây là đa s trư ng h p s d ng máy tính cá nhân). Vì th bi t cách làm vi c v i tar và gzip đó là danh d c a b t kỳ ngư i dùng Linux nào. -c. --get L y t p tin ra kh i kho (“gi i phóng”). pkzip.7. --append Thêm t p tin vào cu i kho. và s th y đây không ph i là m t y u đi m c a Linux mà còn là đi m m nh n u bi t cách k t h p “nh p nhàng” hai chương trình này. Chúng s giúp b n làm vi c nhanh hơn v i nh ng t p tin nén thư ng g p trong Internet. -d. Nhưng là ngư i dùng Linux th c s b n cũng nên bi t nh ng câu l nh nén và gi i nén làm vi c trong h v shell. --concatenate Thêm t p tin vào kho đã có.v. --catenate. thì c n s d ng l nh tar v i tùy ch n f. --create T o kho m i. -t. lha.

tar projects Câu l nh này s t o ra kho projects. N u ch y l nh sau: [user]$ tar cvf tên_kho . bao g m c các ký t thay th đơn gi n như “*” và “?”. còn tuỳ ch n f cho bi t là kho này ph i đư c t o d ng t p tin có tên tên_kho phía sau tùy ch n. Như v y s có ích hơn trong th i gian này. Chúng ta s th y ví d t i đây. chúng ch dùng đ thêm vào các ch c năng ph c th nào đó.* thì không ch lưu t t c các t p tin và thư m c con c a thư m c hi n th i. Đ t o m t kho t p tin tar t vài t p tin c n s d ng m t trong hai l nh sau: [user]$ tar -cf tên_kho t p_tin1 t p_tin2 [user]$ tar cf tên_kho t p_tin1 t p_tin2 trong đó tùy ch n c (t bây gi tôi s b đi d u g ch ngang “–” phía trư c tuỳ ch n) cho bi t chương trình c n t o ra (create) kho t p tin. mà còn lưu nh ng t p tin c a thư m c m . tùy ch n v b t bu c chương trình ph i đưa ra danh sách các t p tin đưa vào kho. Đ l y (gi i phóng) t t c t p tin ra kh i kho.90 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs tùy ch n f. thì ch c n g i l nh: [user]$ tar cf projects.*” thì s ch lưu nh ng t p tin n m tr c ti p trong thư m c projects và nh ng thư m c con có d u ch m trong tên (ít g p). . ho c “lưu toàn b c u trúc thư m c”). ) li n nhau và d u g ch ngang (–) phía trư c có th dùng nhưng không nh t thi t ph i có. Kho này không ch lưu t t c nh ng t p tin có trong thư m c projects mà còn lưu t t c nh ng thư m c con c a nó cùng v i t t c nh ng t p tin n m trong chúng (chúng ta dùng thu t ng “lưu đ quy”.tar projects/* ho c th m chí còn đơn gi n hơn: [user]$ tar cf projects. Nh ng tùy ch n khác (tr 8 tùy ch n b t bu c k trên) là không c n thi t. nh ng thư m c con còn l i c a projects s không đư c lưu. c n dùng l nh: [user]$ tar xvf tên_kho Hi n th danh sách các t p tin trong kho b ng l nh: . C n chú ý là trong ví d trên n u ch “*” đ t “*. Cũng trong ví d này n u không ch ra tên thư m c thì s lưu t t c các t p tin và thư m c con c a thư m c hi n th i. mà ch cho bi t m t s dòng l nh c n thi t nh t đ làm vi c v i các kho t p tin. . gi s projects. Trong t p tin kho c u trúc thư m c c a projects v n đư c gi nguyên. Có th li t kê các tuỳ ch n m t ch cái (c. Bây gi b n đ c đã bi t cách t o kho t p tin. Ví d .tar trong thư m c hi n th i. đ t o ra kho ch a t t c các t p tin c a m t thư m c con c a thư m c hi n th i. f. Tôi s không đưa ra mô t t t c các tùy ch n c a l nh tar. Nh vào tính năng này có th lưu vào kho ngay l p t c nhi u t p tin b ng m t câu l nh r t ng n. Trong ph n tên t p tin mu n lưu vào kho có th s d ng các “m u tên”. . Ví d ./.

nó không nén kho này l i mà ch k t h p các t p tin riêng r vào m t t p tin chung.7 Các câu l nh lưu tr và nén t p tin 91 [user]$ tar tvf tên_kho | less Gi i phóng m t t p tin nào đó b ng: [user]$ tar xvf tên_kho tên_t p_tin Chương trình tar là phương ti n thu n l i đ t o các b n sao lưu tr (sao lưu) c a t p tin.. thì v n có th sao lưu d li u quý báu c a mình lên đĩa m m b ng: [user]$ tar Mcvf /dev/fd0 thư_m c r i ph c h i thư m c b ng l nh: [user]$ tar Mxpvf /dev/fd0 Ho c đơn gi n hơn. DVD. nhưng c khi b n đ c không bi t nh ng ti n ích này. flash. Đ nén t p tin này l i thư ng s d ng câu l nh gzip. . Trư ng h p đơn gi n nh t c a l nh này trông như sau: [user]$ gzip tên_t p_tin Trên dòng l nh có th đưa ra cùng lúc vài tên ho c “m u tên” t p tin.7. T t nhiên còn có nh ng ti n ích sao lưu chuyên dùng khác.2 Chương trình gzip M c dù chương trình tar t o ra kho t p tin. ). nhưng như đã nói trên. t o m t t p tin kho ch a: [user]$ tar cvf tên_kho thư_m c r i sao chép t p tin tên_kho lên m t thi t b lưu tháo r i ho c thư m c trên m ng nào đó (CD. Nhưng khi này m i t p tin s đư c nén riêng r . . ftp. Đ gi i nén t p tin hãy dùng m t trong hai câu l nh sau: [user]$ gzip -d tên_t p_tin ho c [user]$ gunzip tên_t p_tin . hãy đ c tr giúp man c a nó ho c đ c nh ng thông tin hi n ra khi ch y tar v i tùy ch n --help 4. ch không t o m t t p tin chung.4. Ph c h i l i b ng l nh: [user]$ tar xpvf tên_kho N u có khó khăn khi s d ng l nh tar.

suf m c đ nh s d ng ph n sau là gz. . S d ng trong trư ng h p có đưa ra “m u tên” t p tin.7. Hơn n a còn có th s d ng “k t h p” hai chương trình này. -q. Chúng ta s xem xét v n đ này ngay sau. -r. --verbose Đưa ra các thông báo ph trong khi làm vi c. --help Hi n th tr giúp ng n g n v cách s d ng chương trình. ch còn l i t p tin bình thư ng. --name Lưu ho c ph c h i tên ban đ u và th i gian t o t p tin. nên thư ng dùng gzip đ nén nh ng kho t p tin do tar t o ra.6: Nh ng tùy ch n chính c a chương trình gzip Tùy ch n Ý nghĩa -h. Chương trình này nén m nh hơn (có m c đ nén cao hơn. --recursive Nén toàn b (đ quy) thư m c.3 Chương trình bzip2 Trong th i gian g n đây ngư i dùng Linux thư ng s d ng thêm m t chương trình nén n a đ thay th cho gzip – chương trình bzip2. Nhưng đó là nh ng t p tin hoàn toàn khác nhau! Hãy s d ng l nh ls -i đ ki m tra ch s inode c a chúng. --best M c đ nén m nh hơn.92 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs B ng 4. -l. -N. -L.suf. --fast Nén nhanh (m c đ nén th p). Bây gi chúng ta s li t kê m t vài tùy ch n có ích c a chương trình gzip vào b ng 4. —-suffix Thêm ph n sau (suffix) vào tên t p tin nén. --no-name Không lưu ho c không ph c h i tên ban đ u và th i gian t o t p tin. -n. -V. Theo . đưa vào” m t kho. Các b n phân ph i Linux m i đã có cài đ t s n chương trình này. t o ra các t p tin nh hơn) và làm vi c nhanh hơn. Chú ý: n u s d ng ph n sau khác “gz” thì khi gi i nén chương trình s đưa ra thông báo l i d ng “unknown suffix – ignored” (ph n sau không bi t – l đi). Còn khi gi i nén thì t p tin nén s b xóa. B i vì chương trình gzip không có kh năng lưu nhi u t p tin vào trong m t t p tin. --list Đưa ra tên t p tin n m trong t p tin nén. -t. Chúng ta có c m giác như t p tin đư c “đưa ra. -9. Kích thư c t p tin thu đư c nh hơn nhưng t t nhiên là s lâu hơn. --version Hi n th phiên b n c a chương trình. --quiet B đi nh ng c nh báo. ch còn l i t p tin đã nén. -1. –S . --license Hi n th s phiên b n và b n quy n c a chương trình. 4. --test Th (ki m tra) tính nguyên v n c a t p tin nén. T p tin ban đ u sau khi nén s b xóa.6. -v. kích thư c c a nó và m c đ nén (tính theo %).

sj bunzip2: Can’t guess original name for 2. quy n truy c p và có th c ch s h u như t p tin ban đ u.out Các tuỳ ch n c a bzip2 r t gi ng v i tùy ch n c a gzip nhưng không ph i t t c . N u t p tin này không ph i do bzip2 t o ra thì chương trình s không gi i nén mà đưa ra l i c nh báo.bz thay th b ng tên_t p_tin • tên_t p_tin.5%. t c là thay th m i t p tin đưa vào dòng l nh b ng phiên b n đã nén c a t p tin đó.4.2. dù tham s có m t d u g ch ngang đ u.tar • tên_t p_tin khác thay th b ng tên_t p_tin.bz2.sj. vì cơ ch nén s d ng ph n đ u (head) có kích thư c 50 byte.4 S d ng k t h p tar v i gzip và bzip2 T t nhiên không ai ngăn c n b n s d ng riêng r các câu l nh tar v i gzip và bzip2. thì kích thư c c a t p tin tăng lên kho ng 0.9. Nh ng t p tin g m m t chu i ng u nhiên (random) c a các ký t . Do đó có kh năng ph c h i nh ng tính ch t này c a t p tin khi gi i nén.gz.sj -.tbz2 thay th b ng tên_t p_tin.out. Khi gi i nén bzip2 s đoán tên c a t p tin s t o ra theo quy lu t sau: • tên_t p_tin.-tên_t p_tin Bây gi đã đ n lúc chúng ta h c cách k t h p tar v i hai câu l nh gzip và bzip2 đ làm vi c nhanh và có hi u qu hơn.sj teppi82@ThinhQuyen:~> bunzip2 2.tar.tbz thay th b ng tên_t p_tin. Câu l nh bunzip2 ho c bzip2 –d gi i nén t p tin ch ra. Đ gi i nén t p tin này thông thư ng b n c n dùng hai câu l nh sau ti p n i nhau: .tar • tên_t p_tin. Ví d : teppi82@ThinhQuyen:~> bzip2 2 teppi82@ThinhQuyen:~> mv 2. hay gi i nén m t t p tin. nhưng s nhanh hơn n u chúng ta ch c n s d ng m t câu l nh đ có th t o ra m t t p tin nén.using 2. Trong m t s trư ng h p t p tin nén có th còn l n hơn theo kích thư c so v i t p tin ban đ u. T p tin nén có th i gian s a đ i. Đi u này có th x y ra đ i v i nh ng t p tin có kích thư c nh hơn 100 byte. trong đó có các t p tin nén.7. nhưng thêm vào ph n cu i là .bz2 2.7. Hãy tư ng tư ng b n nh n đư c m t t p tin. 4. Tôi s đưa ra m t danh sách ng n nh ng tùy ch n c n thi t nh t trong b ng 4. Ví d : [user]$ bzip2 -.7 Các câu l nh lưu tr và nén t p tin 93 Chương trình bzip2 làm vi c tương t như gzip. ví d xvnkb-0. Tham s đ ng sau hai d u g ch ngang (--) và m t kho ng tr ng đư c coi là tên t p tin.bz2 thay th b ng tên_t p_tin • tên_t p_tin.

—-version Gi ng như --L.2.tar). -z. —-license Hi n th s phiên b n và b n quy n c a chương trình. Do đó c n đ t tên rõ ràng cho nó cùng v i ph n đuôi .tar. --test Th (ki m tra) tính nguyên v n c a t p tin nén. --small Gi m yêu c u đ i v i dung lư ng b nh c n s d ng b ng cách gi m t c đ nén. bunzip2 và bzcat ch là m t chương trình. ngư i dùng không c n ph i gõ thêm m t l nh xoá t p tin.9. Có l chúng ta không bao gi c n đ n tùy ch n này ho c ít nh t là hy v ng như v y. N u mu n ghi chèn thì hãy dùng tùy ch n này.2. Như v y cách th hai còn có m t ưu đi m n a là không gi l i các t p tin trung gian. -s.9. -f. Tùy ch n -d b đi cơ ch này và b t bu c chương trình ph i gi i nén t p tin đã ch ra. --keep Gi gìn (không xóa) t p tin ban đ u khi nén ho c gi i nén.7: Nh ng tùy ch n chính c a chương trình bzip2 Tùy ch n Ý nghĩa -d. Đ gi i nén t p tin k trên ch c n dùng m t câu l nh như sau: [user]$ tar xzvf xvnkb-0. --verbose Đưa ra các thông báo ph trong khi làm vi c (ch có ý nghĩa chu n đoán).gz vào tên c a t p tin thu đư c. Vi c t o t p tin b ng cách s d ng k t h p tar và gz cũng đư c th c hi n b ng tùy ch n z: [user]$ tar czvf tên_t p_tin.tar. --decompress B t bu c gi i nén t p tin.tar Nhưng trong s nh ng tùy ch n c a chương trình tar còn có m t tuỳ ch n đ c bi t z cho phép gi i nén t p tin b ng chương trình gzip (th c hi n vai trò c a l nh th nh t trong hai l nh k trên). --compress B t bu c nén t p tin (xem trên). Tùy ch n này c n thi t vì trên th c t bzip2.2.gz. Ch nên dùng tùy ch n này trên nh ng máy tính cũ có ít b nh (8MB ho c ít hơn). -q.tar.gz thư_m c C n chú ý r ng trong trư ng h p này chương trình s không t đ ng thêm ph n đuôi .gz [user]$ tar xvf xvnkb-0. .9. –L.gz K t qu thu đư c là hoàn toàn như trên tr m t đi m: trong trư ng h p dùng 2 câu l nh thì trên đĩa s gi l i t p tin trung gian (xvnkb-0.2. –V.tar. M i chương trình tuỳ theo “ph n m r ng” t p tin mà quy t đ nh xem s làm gì v i t p tin đó. [user]$ gzip -d xvnkb-0.9. -t. -k. --quiet B đi nh ng c nh báo ít ý nghĩa. --force Ghi chèn lên t p tin đã có. -v. Theo m c đ nh bzip2 không ghi chèn lên t p tin đã có trên đĩa.94 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs B ng 4.

Nói như v y vì trong UNIX (và Linux) không có khái ni m “đ nh d ng đĩa” mà s d ng khái ni m “t o h th ng t p tin”. Tôi ch c ch n là b n s t gi i quy t đư c v n đ . ví d đĩa c ng. T c là. ch c n đưa vào dòng l nh tên c a t p tin. nhưng c n dùng tùy ch n j c a tar đ thay cho tuỳ ch n z. Cách s d ng nh ng l nh này h t s c đơn gi n. N u có gì khó khăn hãy th “unzip –help” ho c “unrar –help”.8 T o và g n các h th ng t p tin Trong nh ng ph n trư c chúng ta đã đ c p ng n g n m t s câu l nh chính đ làm vi c v i nh ng h th ng t p tin đã đ nh d ng s n. Nhưng h th ng t p tin g c c a nó là “h th ng t p tin m r ng” (extfs) phiên b n 2 và 3.tar. Và đ ng quên ch t o ra các t p tin nén b ng tar. n u “không may” b n nh n đư c m t t p tin d ng *.zip hay *. xác đ nh quy n truy c p. Ngoài hai h th ng t p tin này Linux còn có th làm vi c v i các “phiên b n” khác nhau c a h th ng t p tin FAT (FAT16 và FAT32).4. Đ k t thúc ph n v nh ng chương trình làm vi c v i t p tin nén này. Như v y là có th nói g n h th ng t p tin ho c g n đĩa lưu cùng v i các h th ng t p tin có trên nó. chúng ta c n t o trên đĩa này h th ng t p tin. Thư ng nói là cây thư m c đư c t o thành t các h th ng t p tin riêng. Còn m t đi m n a cũng c n nói đ n là Linux có th làm vi c v i nhi u d ng h th ng t p tin khác nhau. đ ng th i tăng hi u su t làm vi c và làm gi m kh năng m t thông tin do chương trình gây ra. Bây gi chúng ta s d ng l i v n đ làm sao đ t o ra h th ng t p tin và cách thay đ i nó. Khi chúng ta có m t đĩa lưu m i.tar. h th ng t p tin ISO9660 s d ng đ ghi thông tin trên CD-ROM và . gi i nén t p tin b ng l nh: [user]$ tar xjvf tên_t p_tin. Vi c t o nh ng phân vùng như v y giúp th c hi n d dàng các thao tác như: sao lưu. Cây thư m c c a Linux đư c t o ra t nh ng “cành” riêng r tương ng v i các đĩa khác nhau. gzip và bzip2. mount). T c là m i đĩa đư c đ t tương ng v i h th ng t p tin riêng.8 T o và g n các h th ng t p tin 95 S d ng k t h p tar và bzip2 là hoàn toàn tương t . Vì th ti p theo chúng ta s nói v t o h th ng t p tin trên m t phân vùng. thì đ u tiên c n k t n i nó và cây thư m c chung (chúng ta s d ng thu t ng “g n”. tôi mu n nói thêm r ng. Đ có th s d ng h th ng t p tin này đ ghi các t p tin. nh t là đ i v i nh ng đĩa m i s n xu t g n đây có dung lư ng l n t vài ch c đ n vài trăm GB. nh ng đĩa không b chia có th coi là m t phân vùng.bz2 và t o t p tin nén b ng: [user]$ tar cjvf tên_t p_tin. gzip ho c bzip2 vì b n là ngư i dùng Linux! 4.rar thì cũng đ ng v i ch y sang nh m t máy s d ng Windows đ gi i nén.bz2 thư_m c Tôi nghĩ r ng nh ng thông tin k trên đã đ đ làm vi c m t cách có hi u qu v i các chương trình nén tar. B n có th th các chương trình unzip và unrar có trên h th ng Linux c a mình. Còn c n ph i nói thêm r ng thông thư ng đĩa c ng đư c chia thành các phân vùng. Đ có thêm thông tin hãy tìm hi u trang tr giúp man ho c các tài li u HOWTO tương ng.

Ph i có ít nh t hai tham s cho câu l nh mount: thi t b (device. N i dung này s ch “quay tr l i” khi ngư i dùng b g n (unmount) h th ng t p tin ra kh i thư m c. Đ u tiên chúng ta s xem xét trư ng h p c n t o h th ng t p tin trên m t phân vùng nào đó (đã có) c a đĩa. Ví d h th ng t p tin có d ng ext3fs. tuy nhiên s h tr ghi lên NTFS chưa th t hoàn h o. Sau khi th c hi n câu l nh mkfs. n u ghi nh m b n s b m t d li u. N i dung cũ c a thư m c không b hu . Trong h th ng t p tin m i s t đ ng t o ra m t thư m c v i tên lostfound+. Th c hi n t t c nh ng vi c này b ng l nh mkfs14 . nhưng c n bi t là v i h th ng t p tin ext3fs thì b n không đ c đư c đĩa m m này trên DOS ho c Windows (n u không dùng chương trình ho c driver đ c bi t). tên phân vùng) và đi m g n (mount point). m t b ng các mô t inode. và dùng làm “thư m c g c” đ i v i h th ng t p tin g n vào (gi ng như nút n i gi a thân cây và cành cây). T o h th ng t p tin d ng ext3fs có nghĩa là t o trên phân vùng này c a đĩa m t siêu kh i (superblock). Vì th t t nh t là dùng các thư m c r ng đã chu n b s n t trư c đ S h tr đ c đã t t. N u không đưa ra tùy ch n -t thì s dùng d ng h th ng t p tin m c đ nh (hi n nay là phiên b n cũ c a ext – ext2fs). s t o ra h th ng t p tin d ng ext3fs trong phân vùng ch ra. Ví d . Đi m g n là m t thư m c đã có trong cây thư m c. Trên các b n phân ph i Linux m i còn có th s d ng các câu l nh mkfs. N u b n mu n t o h th ng t p tin trên đĩa m m thì c n ch y: [root]# mkfs -t ext3 /dev/fd0 Có th nói r ng chúng ta đã “đ nh d ng đĩa m m”. câu l nh: [root]# mount /dev/hda10 /mnt/diaC s g n h th ng t p tin c a phân vùng /dev/hda10 vào thư m c /mnt/diaC. C n chú ý là sau khi g n h th ng t p tin vào thư m c /mnt/diaC. Đ t o ra nh ng đĩa m m có th đ c trên DOS và Windows c n dùng tùy ch n -t v i giá tr vfat ho c nh ng ti n ích đ c bi t khác. N u dùng chúng thì ch c n b đi ph n -t ext3 ho c -t ext2. mà ch t m th i b gi u đi.96 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs các h th ng t p tin khác (k c NTFS13 ). Hãy c n th n khi vi t tên phân vùng. T c là khi t o và g n các h th ng t p tin c n luôn luôn nh r ng d ng h th ng t p tin trên các đĩa lưu khác nhau có th không gi ng nhau. N u chưa có hãy t o ra b ng l nh mkdir. b xóa. mkfs. C n ph i có thư m c /mnt/diaC trong cây thư m c. vì v y đ ng xóa nó. Thư m c này đư c chương trình fsck dùng trong nh ng trư ng h p kh n c p. thì ngư i dùng không còn truy c p đư c t i n i dung (bao g m c thông tin v ch s h u cũ và quy n truy c p t i chính b n thân thư m c) c a thư m c này n a.ext2. đ u tiên c n k t n i (g n) nó vào cây thư m c chung b ng l nh mount. 14 13 . và các kh i d li u. Đ b t đ u làm vi c v i h th ng t p tin m i.ext3 và các câu l nh tương t . Trong trư ng h p đơn gi n nh t ch c n ch y l nh sau: [root]# mkfs -t ext3 /dev/hda2 T t nhiên là c n thay th /dev/hda2 b ng tên c a phân vùng trên máy c a b n.

thì c n s d ng d ng đ y đ c a l nh mount. Có th s d ng tên thi t b có trên máy (ví d /dev/hda10). Kh năng này có ích trong trư ng h p s d ng câu l nh mount v i tham s -a (câu l nh mount v i tham s -a s g n t t c các h th ng t p tin li t kê trong t p tin /etc/fstab). N u không có t p tin đó (ch khi nào b n c tình ho c vô tình xóa) ho c trong t p tin không có nh ng d li u c n thi t. cũng như tên c a h th ng t p tin m ng NFS (ví d ThinhQuyen:/home/nhimlui – thư m c /home/nhimlui trên máy có tên ThinhQuyen). xia. ext. ext3. msdos.1). câu l nh: 15 16 Đ ti n đ c các vùng thư ng s p cho th ng hàng. như sau: [root]# mount -t d ng_httt thi t_b đư ng_d n trong đó d ng_httt xác đ nh d ng h th ng t p tin trên thi t_b (phân vùng). iso9660. Ví d . M i dòng c a t p tin này ch a thông tin v m t h th ng t p tin và g m 6 vùng phân cách nhau b i các kho ng tr ng15 : • Tên thi t b (phân vùng).8 T o và g n các h th ng t p tin 97 làm “đi m g n” (vì th mà trong tiêu chu n FHS có đ c p đ n thư m c /mnt. • M c đ dump. hpfs. N u h th ng t p tin c n đư c sao lưu thì đây ph i có s 1. còn đư ng_d n xác đ nh đi m g n. .). Tuy nhiên trong m t s trư ng h p có th d n đ n l i. Theo m c đ nh là rw (đ c và ghi). • Th t ưu tiên ki m tra h th ng t p tin b ng câu l nh fsck.4. nfs. N u b ng nhau thì s ki m tra song song (t t nhiên n u có th ). Có th có các giá tr khác. smb. ext2. vfat. Trong câu l nh mount còn có th đưa ra danh sách các d ng h th ng t p tin không c n g n b ng c (flag) no. Còn có th li t kê m t s d ng phân cách nhau b i d u ph y (. D ng đơn gi n nh t trong ví d trên c a l nh mount ch làm vi c v i đi u ki n t t c nh ng tham s còn thi u có th tìm th y trong t p tin /etc/fstab. Tên đ y đ bao g m c đư ng d n c a thư m c s g n t p tin vào. nên t t hơn h t là ch ra d ng m t cách chính xác. T p tin c u hình /etc/fstab ch y u dùng đ g n t đ ng các h th ng t p tin trong quá trình kh i đ ng Linux. • D ng h th ng t p tin. umsdos. Vùng này đư c chương trình sao lưu dump s d ng. • Các tuỳ ch n g n. Hãy xem trang man fs đ đ c mô t ng n g n v nh ng h th ng t p tin này. nhưng đi u đó là không nh t thi t. Hi n nay Linux h tr các h th ng t p tin sau: minix. proc. sysv. ch d ng h th ng t p tin trong vùng “d ng h th ng t p tin” và sau tùy ch n -t c a l nh mount có th đ t giá tr auto. hãy xem trang man c a dump. Trong trư ng h p đó câu l nh mount th t xác đ nh d ng c a h th ng t p tin đang g n. n u không – s 0. H th ng t p tin v i giá tr nh hơn s đư c ki m tra trư c. ncpfs16 . • Đi m g n. hãy xem b ng 4.

Zip. . Đ thay m t đĩa r i khác thì đ u tiên c n b g n (“tháo”) đĩa đã có ra r i m i g n 17 các chia s trong m ng c a Windows .v. T c là h th ng t p tin không đư c b n. more ho c b ng câu l nh mount (không có tham s ). nhưng n u trong vùng các tùy ch n g n có ch ra tùy ch n user. Thông thư ng ch có ngư i dùng cao c p root m i có kh năng g n các h th ng t p tin. C n nói r ng n u so v i Windows thì làm vi c v i các đĩa r i (đĩa m m. Ch có th b g n h th ng t p tin khi không có t p tin nào c a nó m ra.8 có đưa ra thêm m t vài tùy ch n có th s d ng trong câu l nh mount và trong t p tin/etc/fstab (vùng các tùy ch n g n). CD.sync 0 0 thì b t kỳ ngư i dùng nào cũng có quy n g n h th ng t p tin trên đĩa DVD c a mình b ng câu l nh: [user]$ mount /dev/hdd ho c: [user]$ mount /media/dvd Trong b ng 4. không ti n trình nào đang ch y t t p tin chương trình n m trên h th ng t p tin này và trong h th ng không có ti n trình nào s d ng h th ng t p tin này. N u mu n g n m t h th ng t p tin nào đó và ch cho phép đ c thì c n ch ra tùy ch n r (read only) trên dòng tương ng c a t p tin /etc/fstab (theo m c đ nh s d ng rw. v. B ng này n m trên đĩa d ng t p tin /etc/mtab. Có th xem tr c ti p t p tin này b ng các chương trình xem t p tin (less. Đ b t kỳ ngư i dùng nào cũng có th b g n h th ng t p tin thì trong t p tin /etc/fstab c n thay th tùy ch n user b ng tùy ch n users (trong vùng các tùy ch n g n).user. thì ch c n đưa ra m t tham s : ho c tên c a thi t b (phân vùng) ho c đi m g n.98 [root]# mount -a -t nosmb.ext Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs g n t t c các h th ng t p tin tr các d ng smb (Samba17 ) và ext Khi g n h th ng t p tin có trong /etc/fstab. . t c là đ c và ghi). ) trên Linux có m t chút ph c t p hơn. T t c các tham s khác câu l nh mount s l y t t p tin /etc/fstab. Thao tác này đư c th c hi n b ng câu l nh umount (không ph i unmount!). Ch có ngư i dùng đã g n h th ng t p tin và t t nhiên c ngư i dùng cao c p root m i có quy n b g n nó. Ví d . n u trong t p tin /etc/fstab có dòng: /dev/hdd /media/dvd auto noauto. flash) ra kh i máy thì c n “tháo” (b g n) các h th ng t p tin có trên các đĩa tháo r i này. ho c s d ng câu l nh mount v i tham s -r Câu l nh mount và umount h tr b ng các h th ng t p tin đã g n. Trư c khi b các đĩa tháo r i (đĩa m m. thì t t c m i ngư i dùng s có kh năng g n (b g n) h th ng t p tin đó. DVD. Vì đ u tiên b n c n g n các đĩa này (nói chính xác là h th ng t p tin có trên đĩa) vào cây thư m c chung. Tham s c a câu l nh umount là tên thi t b (phân vùng) ho c đi m g n.

M t còn l i. m t sau (c u trúc bên trong). nosuid Không cho phép dùng “bit thay đ i ID ngư i dùng” và “bit thay đ i ID nhóm”. Tuy trên các b n phân ph i m i đã có các d ch v cho phép t đ ng g n và t đ ng “tháo” các đĩa r i. exec Cho phép th c hi n các t p tin chương trình n m trên h th ng t p tin này. nodev Không coi các thi t b kh i và thi t b ký t (byte) trong h th ng t p tin là nh ng t p tin đ c bi t. auto. đ c bi t trong trư ng h p m r ng quy n truy c p (ví d thêm quy n ghi cho h th ng t p tin đã g n ch đ c). dev Các thi t b kh i và thi t b ký t (byte) trong h th ng t p tin là nh ng t p tin đ c bi t. T t nh t hãy chu n b s n cho m i đĩa r i m t “đi m g n” riêng. rw G n h th ng t p tin đ đ c và ghi. n u b n có m t đĩa m m. auto Có th g n h th ng b ng câu l nh mount v i tùy ch n -a. nouser. Chúng ta s xem xét k hơn m t sau này trong . dev. Đây là t t c nh ng gì mà ngư i dùng Linux m i (và r t m i) c n bi t v h th ng t p tin ext3fs. Ví d . Tùy ch n -a không t đ ng g n h th ng t p tin này. ro G n h th ng t p tin ch đ đ c. m t dvd và m t flash thì hãy t o ba thư m c floppy. nouser C m ngư i dùng bình thư ng g n h th ng t p tin. dvd và flash trong /mnt đ làm đi m g n cho ba thi t b c a mình. Thư ng s d ng đ thay đ i các tùy ch n g n. remount Cho phép g n l i h th ng t p tin đã g n. ti p đĩa th hai. m t quay v phía ngư i dùng c a h th ng này (ch y u là c u trúc t p tin).8: Nh ng tùy ch n chính c a câu l nh mount Tùy ch n Ý nghĩa async Vào/ra (ghi/đ c) c a h th ng t p tin th c hi n không đ ng b (không t c th i). sync Vào/ra (ghi/đ c) c a h th ng t p tin th c hi n đ ng b (t c th i). async. nodev. nosuid. và m i ch đ c p đ n “m t trư c”.8 T o và g n các h th ng t p tin 99 B ng 4.4. Xin nh c l i là nh ng gì đã nói đây ch dành cho h th ng t p tin ext3fs (m t s thông tin v n còn đúng cho phiên b n ext2fs). user Cho phép ngư i dùng bình thư ng g n h th ng t p tin. defaults S d ng các tuỳ ch n theo m c đ nh: rw. suid. suid Cho phép dùng “bit thay đ i ID ngư i dùng” và “bit thay đ i ID nhóm”. ch đư c nói đ n trong chương này khi c n thi t. noauto Ch có th t g n h th ng t p tin. nhưng b n cũng c n bi t cách làm vi c v i các đĩa r i n u có v n đ x y ra v i các d ch v đó. Đ i v i nh ng ngư i dùng này luôn luôn g n v i các tùy ch n noexec. exec. openSUSE) s t o s n cho b n nh ng đi m g n này. M t s b n phân ph i (Debian.

.100 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs m t vài chương s p t i. Còn bây gi b n đ c s chuy n sang nghiên c u thành ph n quan tr ng th 2 trong 4 thành ph n chính c a Linux – h v bash.

nên ngay trong ch đ text đã có kh năng làm vi c trong vài c a s . Có hai d ng c a chương trình đã đ c p . Tuy nhiên đây là m t ý ki n sai l m. Nhưng m t khác. 5.h v . b i vì r t nhi u công vi c có th th c hi n nhanh và thu n ti n trong ch đ này hơn là s d ng giao di n đ h a. đ làm vi c trong ch đ text (giao di n dòng l nh) và giao di n đ h a GUI (Graphical User Interface). g i là sh. Nh ng ngư i dùng Linux m i (newbie) thư ng nghĩ s ch ng bao gi làm vi c ch đ này. C n nói ngay r ng.Chương 5 Bash T t g hơn t t nư c sơn – ca dao t c ng Vi t Nam Trong ph n này chúng ta s đ c p đ n v n đ làm vi c v i Linux ch đ text. Nói ngoài l m t chút. Tuy nhiên. Và đ so n th o m t t p tin văn b n không nh t thi t ph i ch y các trình so n th o l n và ch m ch p (đ c bi t trên các máy có c u hình ph n c ng th p) c a môi trư ng đ h a. th c hi n “liên h ” v i ngư i dùng trong môi trư ng đ h a. hay shell. cũng như qua giao di n đ h a. Và dù sao thì ch đ text c a HĐH Linux không ph i là ch đ text m t ti n trình c a MS-DOS. trong đó có Bourne shell — phiên b n m r ng c a sh. Vì Linux là HĐH đa ti n trình. hay còn đư c g i là console ho c terminal. vi t b i Steve Bourne. Ch y chương trình t dòng l nh c a h v tương đương v i vi c nháy (đúp) chu t lên bi u tư ng c a chương trình trong GUI. vì trên th c t “liên h ” v i ngư i dùng đư c th c hi n b i m t chương trình đ c bi t. vài bi n th c a sh đư c phát tri n và làm t t hơn. Theo ý ki n c a m t s chuyên gia ngôn ng cũng như chuyên gia Linux thì nên g i chương trình này m t cách đúng hơn là “trình x lý l nh” hay “trình biên d ch l nh”. m t s chương trình không th ch y GUI và ch có th th c hi n t dòng l nh. Đưa các tham s cho chương trình trên dòng l nh tương đương v i vi c chúng ta kéo và th cái gì đó lên bi u tư ng chương trình trong môi trư ng đ h a. tên g i “h v ” (shell) đư c dùng cho các chương trình dùng đ biên d ch l nh trong ch đ text trên m i h th ng UNIX.1 H v là gì? Chúng ta thư ng nói “ngư i dùng làm vi c v i h đi u hành”. Đi u này không hoàn toàn đúng. vì đã có giao di n đ h a. tên g i “h v ” b ph n đ i r t nhi u. b t kỳ chương trình nào trong Linux có th kh i đ ng t dòng l nh c a h v (n u máy ch X đã ch y). vi t t t c a shell. D . Trên các h th ng UNIX đ u tiên có m t chương trình. Sau đó.

s d ng đ đi u khi n vi c nh p d li u trên dòng l nh. b t kỳ m t thu t toán nào cũng có th đư c xây d ng t hai (ba) thao tác cơ b n và m t toán t đi u ki n. còn d u ch m có giá tr đ c bi t khi nó là ký t đ u tiên trong tên t p tin (cho bi t t p tin là “ n”). tên g i c a nó đư c gi i mã ra là Bourne-again shell. nh đó đưa h v tr thành m t công c m nh c a ngư i dùng. ho c đ bi u th các thao tác nào đó. xin ng m hi u đó là bash. hoán đ i v trí) các tham s l nh. Trong toán h c t lâu đã đư c ch ng minh r ng. b n đ c nên bi t các t h p phím chính. Nên nh ít nh t cách s d ng c a các (t h p) phím <Ctrl>+<C>. đó là nó bao g m m t ngôn ng l p trình đơn gi n. Các ký t này bao g m: ‘ ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ .102 Bash án GNU (d án phát tri n chương trình ng d ng c a Stallman. xem http: //www. Đây cũng là s c m nh và là m t trong các ch c năng chính c a h v . Tuy nhiên các ký t _. Ký hi u g ch chéo dùng đ phân chia tên các thư m c trong đư ng d n. Nhưng tính ch t chính c a h v . Chúng ta s xem xét chúng d n d n trong . ch y chúng đ n vi c t ch c d li u đ u vào/đ u ra. vì t Bourne đ c gi ng v i t borne (sinh ra. ’ " / \ > < và ký t v i mã 0. (d u g ch dư i. Nhưng nó h tr vi c th c thi m i chương trình khác. h v ch u trách nhi m v công vi c v i các bi n môi trư ng và th c hi n m t vài bi n đ i (th . Trư c khi b t đ u ph n này. <Ctrl>+<D>. – và .org/) sau đó cho ra đ i h v bash. T m t mình bash không th c hi n m t công vi c ng d ng nào. Ngoài ra. t c là “l i là h v c a Bourne”. H v cung c p các toán t đi u ki n và toán t vòng l p. Vi c đưa ngay t t c ý nghĩa đ c bi t c a nh ng ký t này và các tình hu ng s d ng chúng t m th i không có ích. ho c đ bi n đ i bi u th c.[ ] { } : .) và g ch chéo (/) có giá tr đ c bi t. Đ ng th i cho phép đưa các tham s cũng như k t qu làm vi c c a m t chương trình t i các chương trình khác hay t i ngư i dùng. hay đư c cài đ t riêng) đ làm các thao tác cơ b n cho ngôn ng l p trình mà nó h tr . 5. đ ra). g ch ngang và d u ch m) thư ng đư c s d ng trong tên t p tin. ký t hàng m i (t o ra khi nh n phím <Enter>) và ký t kho ng tr ng. Trư c h t đó là vi c s d ng chúng trong tên t p tin và thư m c. Ti p theo chúng ta s ch xem xét bash. K t qu thu đư c là m t ngôn ng l p trình m nh. Trên ti ng Anh đây là m t cách chơi ch . Ph thu c vào tình hu ng các ký t đ c bi t này có th s d ng v i ý nghĩa đ c bi t c a nó hay s d ng như m t ký t thông thư ng.gnu. t vi c tìm ki m chương trình đư c g i. vì th dư i khi nói đ n h v . và như th bash còn có th gi i mã là “shell đư c sinh ra l n hai”. Trong tên t p tin ch d u ch m (. và đây là m t ví d cho th y không ph i lúc nào chúng cũng có giá tr đ c bi t. Nó s d ng các ti n ích và chương trình khác (có trong thành ph n h đi u hành. <Tab> và các phím có mũi tên.2 Các ký t đ c bi t H v bash s d ng m t vài ký t t b 256 ký t ASCII cho các m c đính riêng. Nhưng trong đa s các trư ng h p không khuyên dùng các ký t v i giá tr th hai.

3. 3 ký hi u có ý nghĩa l n và c n đ c p đ n đ u tiên. sau đó l i đưa ra dòng nh p l nh và ch các hành đ ng ti p theo c a ngư i dùng. cung c p cho ngư i dùng hai thao tác đ c bi t đ t ch c vi c đưa các câu l nh trên dòng l nh: . khôn m t ký t nào có ý nghĩa đ c bi t. ch cho l nh đó hoàn thành. Tuy nhiên. N u như m t đo n văn b n nào đó đ t trong ngo c đơn. và &. thì chúng ta c n đ t trư c ký t kho ng tr ng đó m t ˙ d u Ví d .5.. H v . thì câu l nh ti p theo s đư c coi như tham s c a l nh phía trư c. sách báo.3 Th c thi các câu l nh 103 các ph n sau. .3 Th c thi các câu l nh Như đã nói trên. khi c n s d ng đ n. n u mu n đ t t p tin cái tên “lennon imagine” c n đưa tên đó vào d u ngo c: teppi82@teppi:~$ cp lennon_imagine ’lennon imagine’ S khác nhau trong cách s d ng ký t ’ và " đó là. 5. M i ký t này luôn luôn đư c s d ng trong m t c p v i b n sao c a chính nó đ đóng khung m t bi u th c nào đó. và chúng s th c hi n l n lư t t câu l nh này đ n câu l nh khác. . Đ làm đư c đi u này c n s d ng ký t đ c bi t . ’ và \ (d u đô la. sau đó ch y command2. Như v y. . ngo c đơn và d u g ch ngư c). nói riêng. thông thư ng. còn trong ngo c kép – t t c chúng ngo i tr $. m t trong các ch c năng chính c a h v là t ch c vi c th c hi n các câu l nh mà ngư i dùng đưa vào trên dòng l nh. M c dù ngư i dùng thư ng ch nh p trên dòng l nh t ng câu l nh m t. Ký hi u \ (g ch chéo ngư c) có th g i là “ký hi u xóa b ý nghĩa đ c bi t” cho b t kỳ ký t đ c bi t nào. Tr l i v i ví d s d ng kho ng tr ng trong tên t p tin trên. có th nói. N u dùng ký t này đ phân chia các câu l nh. command2 thì h v đ u tiên s th c hi n câu l nh command1. đ ng ngay sau \. câu l nh sau: teppi82@teppi:~$ cp lennon_imagine lennon\ imagine Các ký t ’ và " (ngo c đơn và ngo c kép) có th g i là “các ký t trích d n”. 5. .. nhưng còn có th đưa vào dòng l nh đó ngay l p t c vài câu l nh.1 Thao tác . Ví d . n u mu n s d ng kho ng tr ng trong tên t p tin. ch l nh hoàn thành. trong ngo c đơn m t ý nghĩa đ c bi t t t c các ký t . thì t t c các ký t n m trong ngo c đơn này có giá tr như các ký t thông thư ng. gi ng như trong các văn b n. n u nh p vào dòng l nh cái gì đó gi ng như sau: teppi82@teppi:~$ command1 .

. chuy n các tham s đã nh p trên dòng l nh vào cho câu l nh. còn đ tìm các l nh ngo i trú ngư i dùng. t c là l nh đó th c hi n thành công.3. nó m i quy t đ nh r ng ngư i dùng đã nh m khi nh p tên l nh. thì command2 s th c hi n và ch th c hi n khi tr ng thái thoát c a l nh command1 khác không. • đ u ra tiêu chu n (standard output hay stdout). Qua kênh này d li u đư c đưa vào cho chương trình. n p mã đó vào b nh .tìm ki m câu l nh. thì h v ch y câu l nh command1. N u trên dòng l nh là command1 && command2. V cách thêm thư m c vào đư ng d n tìm ki m chúng ta s nói đ n dư i.4. Các câu l nh chia thành hai lo i: n i trú (mã c a chúng có trong mã c a chính h v ) và ngo i trú (mã c a chúng n m trong m t t p tin riêng l trên đĩa). nó đư c cung c p ba dòng d li u (hay còn g i là kênh): • đ u vào tiêu chu n (standard input hay stdin). ngay l p t c ch y l nh command2. mà đư c li t kê trong đư ng d n tìm ki m. n u nh p vào dòng l nh “command1 & command2 &”. Qua kênh này chương trình đưa ra k t qu làm vi c c a mình.4 5. theo nguyên t c. 5. 5. mà không đ i cho câu l nh đó hoàn thành. M t cách tương t .1 Đ u vào/đ u ra tiêu chu n Dòng d li u vào – ra Khi m t chương trình đư c th c hi n. và sau khi th c hi n xong thì theo m t cách nào đó tr l i k t qu th c hi n l nh này cho ngư i dùng hay ti n trình khác. còn bây gi chúng ta s xem xét cách h v t ch c vi c đưa d li u vào cho câu l nh đang th c hi n và vi c đưa k t qu t i cho ngư i dùng.3. h v ph i tìm mã (code) chương trình. và sau đó không ch m tr tr l i dòng nh p l nh cho ngư i dùng. n u dòng l nh có d ng command1 || command2. Ví d . thì command2 s th c hi n và ch th c hi n trong trư ng h p tr ng thái thoát ra c a l nh command1 b ng không (0). Ch khi (h v ) không th tìm th y t p tin c n thi t trong các thư m c đó. N u đ t d u & ngay sau câu l nh. thì h v s tr l i quy n đi u khi n cho ngư i dùng ngay sau khi ch y câu l nh. H v luôn luôn tìm th y l nh n i trú.3 Thao tác && và || Các thao tác && và || là nh ng thao tác đi u khi n.104 Bash 5. ph i ch cho h v đư ng d n đ y đ t i t p tin tương ng. Bư c đ u tiên . Ch có th nói ng n g n r ng. Chúng ta s xem xét qua các bư c này. Tuy nhiên đ g “gánh n ng” cho ngư i dùng h v bi t cách tìm l nh ngo i trú trong các thư m c.2 Thao tác & Thao tác & đư c dùng đ t ch c vi c th c hi n các câu l nh trong ch đ n n sau. Chúng ta s không xem xét m t k thu t c a vi c th c hi n m t câu l nh nào đó.

đ i v i ngư i dùng thì trong trư ng h p này kênh thông báo l i tiêu chu n không khác gì v i đ u ra tiêu chu n. Như v y. có th chuy n hư ng thông báo đ u ra (ví d . Đ ch ng minh là l nh này theo m c đ nh ti p nh n dòng d li u nh p vào. Có th ti p t c nh p các ký t . t c là chương trình ngay l p t c đưa chúng t i đ u ra tiêu chu n. Lúc này câu l nh ch các ký t đ n t đ u vào tiêu chu n.4 Đ u vào/đ u ra tiêu chu n 105 • kênh thông báo l i tiêu chu n (standard error hay stderr). 5. vì th n u b n nh n phím <Enter>. Hãy nh p b t kỳ ký t nào. Thông thư ng bàn phím đư c c u hình đ nh p vào theo t ng dòng. K t qu là con tr chuy n t i m t dòng m i. chúng ta s th y dư i. Đ cho th y kênh thông báo l i tiêu chu n làm vi c như th nào. 5. toàn b thông tin c a l nh hay chương trình mà ngư i dùng đã ch y. T đ u vào tiêu chu n chương trình ch có th đ c. đư c đưa ra c a s terminal. Hãy th th c hi n câu l nh sau: [user]$ echo ’xin chao cac ban!’ Tôi nghĩ r ng l i gi i thích s là th a thãi (ch xin hãy s d ng d u ngo c đơn.4. Qua kênh này chương trình đưa ra thông tin v l i. Tuy nhiên. và hơn n a có v như không có gì x y ra. hãy th c hi n câu l nh ls v i m t tham s không đúng. b i vì chúng ta cũng th y thông báo l i đó trên c a s terminal. vào t p tin).4. Làm vi c v i đ u vào và đ u ra tiêu chu n đư c minh h a t t nh t qua ví d các l nh echo và cat. Tuy nhiên. Theo m c đ nh k t qu làm vi c c a l nh cat hư ng t i đ u ra tiêu chu n. còn đ u ra và kênh báo l i hư ng đ n terminal c a ngư i dùng. và t t c nh ng thông báo l i.5. m i dòng ký t nh p vào s đư c hi n ra hay l n: m t l n khi gõ và l n th hai b i câu l nh cat. còn hai đ u ra và kênh thông báo l i đư c chương trình s d ng ch đ ghi. Nói cách khác. 1 gi ng liên k t hóa h c . mà đư c đưa vào làm tham s cho nó. N u b n đ c chú ý thì có th gi i thích t i sao l i khác).2 L nh echo Câu l nh echo dùng đ chuy n t i đ u ra tiêu chu n dòng ký t . n u không k t qu có th s khác. Theo m c đ nh đ u vào có liên k t1 v i bàn phím. hãy ch y l nh cat không có tham s . và l nh này s l i đưa d li u ra màn hình thông qua đ u ra tiêu chu n. ví d dùng tham s là m t tên t p tin không t n t i. và chúng cũng s xu t hi n trên màn hình.3 L nh cat Chúng ta s xem xét l nh cat đây vì l nh này thư ng làm vi c v i đ u vào và đ u ra tiêu chu n. và nó s xu t hi n ngay l p t c trên màn hình. ls đưa m t tin nh n báo l i ra kênh thông báo l i tiêu chu n. dòng ký t b n v a nh p s đư c đưa t i l nh cat. Trong trư ng h p này. Sau đó l nh này đưa ra tín hi u chuy n dòng và hoàn t t công vi c.

Dư i đây là m t ví d tương ng: maikhai@fpt:/some/where$ ls -l > /home/maikhai/ls. N u đưa tên m t t p tin vào làm tham s cho l nh cat. Khi này kho ng tr ng trư c và sau các ký hi u > hay >> không có ý nghĩa và ch dùng v i m c đích thu n ti n. thông thư ng đ u vào/đ u ra c a m t chương trình liên k t v i các đ u vào/đ u ra tiêu chu n. B n có th chuy n hư ng không ch vào t p tin. đư ng ng và b l c M c dù.5. Cũng có th s d ng t h p phím <Ctrl>+<C> (câu l nh trong h v dùng đ d ng chương trình đang ch y).5 Chuy n hư ng đ u vào/đ u ra.1 S d ng >. thì n i dung c a nó s b xóa và ghi đè b i danh sách nói trên.txt không t n t i. N u b n không mu n xóa n i dung cũ mà ghi thêm d li u đ u ra vào cu i t p tin. d nhìn. thì c n s d ng ký hi u >> thay cho >. thì nó s đư c t o ra.106 Bash N u nh n t h p phím <Ctrl>+<D> (dùng đ ng ng vi c nh p d li u) chúng ta s qua l i dòng nh p l nh. “<” và “>>”. máy in).txt Theo l nh này danh sách t p tin và thư m c con c a thư m c. 5. < và >> Đ chuy n hư ng đ u vào/ra. Và t t nhiên chúng ta c n xem xét k hơn cơ ch này. s d ng các ký hi u “>”. như đã nói trên.txt v a t o trên t i c a s terminal th hai3 có th s d ng l nh sau: maikhai@fpt:/sw$ cat /home/maikhai/ls. mà còn t i đ u vào c a m t câu l nh khác hay t i m t thi t b nào đó (ví d .txt > /dev/tty2 thư m c hi n th i b n c n dùng t h p phím <Ctrl>+<Alt>+<F2> đ chuy n t i c a s terminal này và đăng nh p trư c 3 2 . thì n i dung c a l nh này s đư c đưa t i đ u vào tiêu chu n. khi này n u t p tin ls.txt. mà t đó ngư i dùng th c hi n l nh ls2 s đư c ghi vào t p tin /home/maikhai/ls. 5. t đó l nh cat s đ c n i dung này và đưa t i đ u ra tiêu chu n (xem sơ đ ). Ví d . m t cơ ch r t có ích c a h v . N i dung t p tin --> Đ u vào tiêu chu n (stdin) --cat--> đ u ra tiêu chu n (stdout) Đây ch là m t trư ng h p riêng c a vi c chuy n hư ng d li u đ u vào. trong h v còn có các môi trư ng đ c bi t cho phép chuy n hư ng đ u vào/đ u ra. Thư ng s d ng vi c chuy n hư ng đ li u ra c a câu l nh vào t p tin. n u t p tin đã có. đ đưa n i dung t p tin /home/maikhai/ls.

Ch c năng tương t đ i v i đ u vào đư c th c hi n b i <. B i vì các ký hi u <. khi không có s nào ch ra. và 2) ho c tên t p tin. kho ng tr ng c nh > là không nh t thi t): command N > M Trong đó. có th chuy n hư ng không ch đ u vào và đ u ra tiêu chu n. mà còn sao chép n i dung c a các kênh tiêu chu n đó. khi đ t nó (&) trư c s c a kênh s chuy n d li u đ n: command N > &M . mà còn các kênh khác. vì vào ch còn thi u s đ t. t c là không có kênh tiêu chu n nào cho l nh) các ký t chuy n hư ng này không th đư c s d ng. cho các câu l nh mà thư ng ti p nh n (hay ch ) d li u vào t bàn phím. Ví d . Ngoài vi c chuy n hư ng các kênh tiêu chu n đơn gi n như v y. t c là đ u vào tiêu chu n. > và >> làm vi c v i các kênh tiêu chu n (đ u vào ho c đ u ra). > dùng đ chuy n hư ng d li u c a đ u ra. ví d . Như th . Ký hi u & dùng đ th c hi n đi u này. b i vì các kênh tiêu chu n có cho m i câu l nh. kênh thông báo l i stderr . theo m c đ nh.s 1. có th đ m s t trong t p tin ls. t c là đ u ra tiêu chu n. Ví d .txt Cách chuy n hư ng này thư ng đư c s d ng trong các script. N và M . t chúng (không có m t l nh nào.5. Khi này. đư ng ng và b l c 107 Như b n th y. mà còn có th theo cách khác. 1. còn có kh năng không nh ng chuy n hư ng d li u vào kênh này hay kênh khác. chúng không ch đư c dùng theo các cách quen thu c. còn < s đư c biên d ch là 0 <. như th không th . “l m t” hơn. 1 n u dùng >.s 2. Trong script dùng đ t đ ng hóa m t thao tác nào đó. T c là l nh chuy n hư ng có d ng đ y đ như sau (xin đư c nh c l i. trên th c t thư ng s d ng câu l nh đơn gi n hơn): maikhai@fpt:/sw$ wc -w < /home/maikhai/ls. đây ch là m t ví d minh h a. Đ làm đư c đi u này.s c a kênh tiêu chu n (0. > và >> mà không ch ra s kênh hay tên t p tin. Nhưng đi u này không làm gi m giá tr c a cơ ch này. > s đư c biên d ch là 1 >. đ u ra tiêu chu n stdout . các câu l nh sau là tương đương: [user]$ [user]$ [user]$ [user]$ cat > file cat>file >file cat > file cat Tuy nhiên. nh p vào dòng l nh sau: [user]$ file1 > file2 mà thu đư c b n sao c a m t t p tin nào đó.txt như sau (chú ý. có th đưa các thông tin c n thi t cho câu l nh t t p tin: trong t p tin này ghi s n nh ng gì c n đ th c hi n l nh đó. Đ u vào tiêu chu n stdin có s 0. thư ng dùng. ho c 0 n u dùng <. c n đ t trư c ký hi u chuy n hư ng s c a kênh mu n chuy n. Trong m t vài trư ng h p có s d ng các ký hi u <.5 Chuy n hư ng đ u vào/đ u ra.

l nh này s phân chia n i dung nói trên và ch l y ra nh ng dòng nào có ch a t knoppix. Đ n lư t mình. Ví d . mà đ u ra c a l nh trư c dùng làm đ u vào cho l nh sau. còn 1>&2 sao chép stdout vào stderr.txt. T c là n u tr ng thái thoát ra c a l nh cu i cùng b ng 0 thì tr ng thái thoát ra c a đư ng ng s b ng 1 và ngư c l i.txt | grep knoppix | wc -l Dòng này có nghĩa là k t qu c a l nh cat. khi đó tr ng thái thoát ra c a đư ng ng s là ph đ nh lôgíc c a tr ng thát thoát ra c a l nh cu i cùng trong đư ng ng. Hai hay vài câu l nh. H v ch cho t t c các câu l nh k t thúc r i m i xác đ nh và đưa ra giá tr này. và sao chép t i kênh có s M.5. Ví d : maikhai@fpt:/sw$ cat ls. mà đư c tr l i sau khi th c hi n xong chương trình) c a m t đư ng ng s trùng v i tr ng thái thoát ra c a câu l nh sau cùng trong đư ng ng. h v g i và th c hi n t t c các câu l nh có trong đư ng ng cùng m t lúc. t c là n i dung t p tin ls. ch y m i l nh đó trong m t b n sao h v riêng. trư c câu l nh đ u tiên c a đư ng ng có th đ t ký hi u “!”. Kh năng này đ c bi t có ích khi mu n ghi đ u ra vào t p tin. d ng bên ph i so v i |. s đư c chuy n đ n đ u vào c a l nh grep.108 Bash L nh này có nghĩa là. mà tính s nh ng dòng thu đư c. vì khi đó chúng ta v a có th nhìn th y thông báo trên màn hình. mà k t qu c a nó s là m t bi n đ i ph c t p. Vì th ngay khi chương trình th nh t b t đ u đưa k t qu đ u ra. gi ng như m t dây chuy n s n xu t. trư ng h p sau thư ng đư c ng d ng trong các script ch y khi kh i đ ng Linux: teppi82@teppi:~$ cat hiho > /dev/null cat: hiho: No such file or directory teppi82@teppi:~$ cat hiho > /dev/null 2>&1 5. b n có th sư d ng trên m t dòng c ký hi u dây chuy n |. Khi này đ u ra tiêu chu n c a l nh đ ng bên trái so v i | đư c chuy n đ n đ u vào tiêu chu n c a chương trình. Đư ng ng s d ng đ k t h p vài chương trình nh l i v i nhau (m i chương trình th c hi n m t bi n đ i xác đ nh nào đó trên đ u vào) t o thành m t l nh t ng quát. N u như mu n m t l nh nào đó k t thúc hoàn toàn. n u mu n) b i ký hi u g ch th ng đ ng “|”. liên k t v i nhau (có th nói phân cách nhau. Ví d . . trư c khi th c hi n l nh ti p theo. Tr ng thái thoát ra (giá tr lôgíc. ho c băng chuy n).2 S d ng | M t trư ng h p đ c bi t c a chuy n hư ng đ u ra là s t ch c các đư ng ng (ha y còn có th g i là kênh gi a các chương trình. các l nh ti p theo th c hi n các công vi c c a mình: ch d li u t l nh trư c và đưa k t qu cho l nh ti p theo. Trư c m i d u ch m ph y. chương trình ti p theo b t đ u x lý k t qu này. cũng như d u ch p ph y . C n chú ý r ng. đ u ra c a kênh v i s N đư c g i đ n c đ u ra tiêu chu n. Cũng y như v y. h v s d ng l i và ch cho đ n khi th c hi n xong t t c các câu l nh trư c c a đư ng ng. c n dùng l nh 2>&1. đ sao chép thông báo l i vào đ u ra tiêu chu n. v a ghi chúng vào t p tin. k t q a c a l nh grep đư c chuy n t i đ u vào c a l nh wc -l..

D th y r ng theo ch c năng c a mình l nh tee tương t như nhóm ký t chuy n hư ng 1>&file.1. tr Trong d li u đ u vào thay th các ký t ô th nh t b i các ký t tương ng ô th hai. Môi trư ng c a h v 109 5.5.6 Tham bi n và các bi n s . Hãy th gõ l nh tr abc ABC r i gõ vài dòng ch a các ký t abc! comm So sánh hai t p tin theo t ng dòng m t và đưa vào đ u ra tiêu chu n 3 c t : m t — nh ng dòng ch g p t p tin th nh t. sed Trình so n th o t p tin theo dòng. s d ng đ th c hi n m t vài bi n đ i trên d li u đ u vào (l y t t p tin hay đ u vào tiêu chu n) . cho phép. B l c – đó là l nh (hay chương trình). wc. N u mu n. chúng ta s d ng đây và chuy n sang m t ph n khác. cmp. Vì v y. 5. Kh năng c a b l c có th m r ng v i vi c s d ng các bi u th c chính quy (đi u khi n). t ch c tìm ki m theo các m u tìm ki m t đơn gi n đ n ph c t p và r t ph c t p. b l c chương trình. Môi trư ng c a h v Khái ni m tham bi n trong h v bash tương ng v i khái ni m bi n s trong các ngôn ng l p trình thông thư ng.5.3 B l c Ví d cu i cùng trên (ví d v i câu l nh grep) có th dùng đ minh h a cho m t khái ni m qua tr ng khác. less. pr Đ nh d ng t p tin hay n i dung c a đ u tiêu chu n đ in n. và ba — nh ng dòng có trong c hai t p tin. Các câu l nh . m t m t g i d li u này đ n đ u ra tiêu chu n. ví d . ch s . diff. fgrep. B ng 5. và c nh ng câu l nh có trong b ng 5. câu l nh tee. Tên g i (hay ID) c a tham bi n có th là m t t bao g m các ký t b ng ch cái. nhân đôi d li u đ u vào. Tìm trong t p tin hay d li u đ u vào các dòng có ch a m u egrep văn b n đư c ch ra và đưa các dòng này t i đ u ra tiêu chu n. d u g ch dư i (ch ký t đ u tiên c a . đó là. hai — nh ng dòng ch g p t p tin th hai.1: Các câu l nh b l c L nh Mô t ng n g n grep. mà ti p nh n d li u vào. đư c g i là “môi trư ng và các bi n môi trư ng” t o b i h v . Nhưng n i dung này có trong ph n l n các cu n sách v UNIX và Linux (xem ph n l i k t). chúng ta có th nói r t nhi u v chuy n hư ng và b l c. m t khác ghi nó (d li u) vào t p tin (ngư i dùng c n đ t tên). M t b l c đ c bi t. more.6 Tham bi n và các bi n s .b l c bao g m các l nh đã nói đ n trên cat. th c hi n m t vài bi n đ i trên d li u này và đưa ra k t qu đ u ra tiêu chu n (t đây còn có th chuy n đ n nơi nào đó theo ý mu n c a ngư i dùng).

(g ch ngang).) Giá tr có th là b t kỳ m t dòng văn b n nào. có nhi u bi n). n u môi trư ng l n. Tên c a bi n môi trư ng ch có th bao g m các ch s . Giá tr c a tham bi n v trí là các tham s cho l nh. thay vì dùng l nh set (khi này c n tìm trong k t qu c a nó bi n mu n xem). tham s th hai tham bi n 2. 5. #. . đư c đưa ra khi ch y h v (tham s đ u tiên là giá tr c a tham bi n 1. còn value . ch cái và không đư c b t đ u b i m t ch s . thì c n đ t nó (giá tr ) vào d u ngo c. (Tin r ng sau khi đ c đo n vi t v tham bi n v trí thì các b n đã hi u t i sao m t bi n môi trư ng không th b t đ u b i m t ch s . Có th dùng câu l nh set đ thay đ i giá tr c a tham bi n v trí. n u ngư i dùng g n cho nó m t giá tr . Bi n môi trư ng. tham bi n đư c xác đ nh hay đư c đ t ra. có th s d ng l nh echo: . Các tham bi n đ c bi t không gì khác hơn là các m u. Có th xem nó (môi trư ng) nh l nh set khi không có tham s (có th c n dùng đư ng ng “set | less”. name . mà s thay th (phép th . đó là các tham bi n đư c đ t tên. Như v y. . Giá tr c a bi n môi trư ng đư c gán nh thao tác có d ng sau: [user]$ name=value Trong đó. $. 0. phép hoán đ i) chúng đư c th c hi n như trong b ng 5. l nh: maikhai@fpt:/sm$ echo parameter hi n th t parameter. Đ xem giá tr c a m t bi n môi trư ng c th .giá tr mu n gán cho bi n (có th là m t dòng tr ng).v. Chúng ta nói r ng. Tên (ID) c a tham bi n v trí g m m t hay vài ch s (nhưng không có tham bi n v trí 0). _ (g ch dư i).110 Bash t này không đư c là ch s ). N u m t bi n môi trưòng đư c xác đ nh. Giá tr c a các tham bi n này cũng thay đ i trong khi h v th c hi n m t trong các hàm s (chúng ta s xem xét v n đ này dư i). Đ nhìn th y giá tr c a tham bi n.tên c a bi n. N u giá tr có ch a nh ng ký t đ c bi t. ngư i ta s d ng ký t $ trư c tên c a nó. Giá tr có th là m t dòng tr ng r ng. .2: Các tham bi n đ c bi t. T p h p t t c các bi n này cùng v i các giá tr đã gán cho chúng g i là môi trư ng (enviroment) c a h v . . ). đư c li t kê b ng trên. thì cũng có th b xóa b b ng l nh n i trú unset. và c nh ng ký t sau: . có m t đi m khác bi t đó là ch có th “nh c” đ n chúng. Giá tr t t nhiên s không ch a các d u ngo c này. . còn l nh maikhai@fpt:/sm$ echo $parameter hi n th giá tr c a tham bi n parameter (t t nhiên n u như tham bi n đó đư c xác đ nh). . không th gán các giá tr cho các tham bi n này.6. nhìn t phía h v .1 Các d ng tham bi n khác nhau Tham bi n chia thành ba d ng: tham bi n v trí. tham bi n đ c bi t (các ký t đ c bi t đã nói trên chính là tên c a nh ng tham bi n này) và các bi n s c a h v . v.

2: Thay th các tham bi n đ c bi t Tham bi n Quy lu t thay th * Thay th b i các tham bi n v trí. /bin/bash _ (g ch dư i) Thay th b i tham s cu i cùng c a câu l nh trư c trong s các câu l nh đã đư c th c hi n (n u đó l i là m t tham bi n hay bi n s . Nguyên nhân là vì bi n này tr l i m t giá tr ng u nhiên4 trong kho ng 0 . b t đ u t tham bi n th nh t. ”. thì s s d ng giá tr c a n [user]$ echo $name Trong đó. phân cách nhau b i ký t đ u tiên c a bi n s IFS (s nói đ n sau). T c là. c n thay name b i tên bi n (như v y. ? Thay th b i tr ng thái thoát ra c a câu l nh cu i cùng trong đư ng ng.32 768. thì giá tr s không đư c thi t l p (tham bi n s b x # Thay th b i giá tr th p phân c a các tham bi n v trí. N u th ch y vài l n liên ti p câu l nh sau: maikhai@fpt:/sw$ echo $RANDOM thì m i l n b n s nh n đư c m t giá tr m i. mà t o ra t t t c các tham bi n v trí. mà đư c th c hi n trong ch đ n n trư c. b n l i c n ph i bi t tên c a bi n mu n xem).ký t đ u tiên trong giá tr c a bi n s IFS. ví d . thì tham bi n phân cách nhau b i các kho ng tr ng. flag. trong trư ng h p này. – (g ch ngang) Thay th b i giá tr các c . N u giá tr c a IFS tr ng. . . “$@” tương đương v i “$1” “$2” . thì $0 có giá tr b ng tên c a t p tin này. $ Thay th b i s c a ti n trình (PID . đư c đ t b i l nh n i trú set hay trong khi ch y h v . Môi trư ng c a h v 111 B ng 5. trong đó c . ho c không đư c xác đ nh giá tr . T c là “$” tương đương v i “$1c$2c. 0 Thay th b i tên h v hay tên c a script đang ch y. N u thay th th c hi n trong ngo c kép. có nh ng bi n r t thú v .6 Tham bi n và các bi n s . N u bash ch y m t t p tin l nh nào đó. 4 random là t ti ng Anh có nghĩa ng u nhiên . Xin hãy chú ý đ n. bi n RANDOM. . b t đ u t tham bi n th nh t.5. mà b n s th y trong k t qu c a l nh set. @ Thay th b i tham bi n v trí. thì tham bi n này s đư c thay b i m t t duy nh t. N u không có tham bi n v trí. N u s thay th th c hi n trong d u ngo c kép. Trong trư ng h p ngư c l i giá tr này b ng đư ng d n đ u đ đ n h v (ví d . thì m i tham bi n s đư c thay th b i m t t riêng bi t.process identificator) Thay th b i s c a ti n trình (PID) cu i cùng trong s các câu l nh th c hi n trong n n sau. Trong s các bi n. .

gõ l nh “man bash”). ngày”. khi ch y l nh cat đ đưa d li u vào t bàn phím vào t p tin. ví d .3 (ch đưa ra m t vài trong s chúng làm ví d . Ký t có mã h tám nnn Dòng m i (chuy n dòng) Tên h v S hi n th i c a câu l nh D u g ch ngư c (backslash) Sau ký t này t t c các ký t s không đư c in ra.3: Ký t xác đ nh d ng d u nh c Giá tr (k t qu thu đư c) Tín hi u âm thanh (mã ASCII 07) Th i gian d ng “Th .6. M t ví d khác .2 D u nh c c a h v M t trong các bi n r t quan tr ng có tên PS1. tuy nhiên trên các b n phân ph i khác nhau thư ng có các script kh i đ ng (hay script đăng nh p) xác đ nh l i bi n này. N u có mong mu n. Dec. Nói chung thì trong bash có t t c b n d u nh c. b n có th thay đ i các bi n PS1 và PS2.112 Bash 5.l nh ftp. ví d teppi. B ng 5. n u h v đư c ch y b i ngư i dùng root. xu t hi n khi h v ch ngư i dùng nh p thêm m t vài d li u c n thi t nào đó đ có th ti p t c ch y câu l nh (chương trình) đã g i. Khi này có th s d ng b t kỳ ký t nào nh p t bàn phím. n u h v đư c ch y b i ngư i dùng thư ng. s d ng trong l nh select. R t có th b n đã nhìn th y d u nh c này. cũng như m t vài ký t chuyên dùng đ xác đ nh d ng d u nh c như trong b ng 5. ví d /home/teppi82/project/l4u Thư m c hi n th i (không có đư ng d n) Ký t #. S th t c a l nh hi n th i trong l ch s các câu l nh đã dùng. K t thúc chu i các ký t không đư c in ra. Bi n PS1 đưa ra d ng c a d u nh c khi h v ch nh p l nh. Sun. xác đ nh b i bi n PS2. Theo m c đ nh bi n PS2 có giá tr “>”. 26. D u nh c th hai. D u nh c. đư c đưa ra trư c m i câu l nh. sau khi ch y l nh này d u nh c s có d ng như đã nói. xác đ nh b i bi n PS3. Tên máy đ y đ . D u nh c. Bi n này cho bi t d ng c a d u nh c.com Th i gian hi n th i d ng 24 gi : HH:MM:SS (gi :phút:giây) Th i gian hi n th i d ng 12 gi : HH:MM:SS Th i gian hi n th i d ng 12 gi am/pm (sáng/chi u) Tên ngư i dùng đã ch y h v . mà bash đưa ra trong khi ch ngư i dùng nh p câu l nh ti p theo. Tên máy (hostname) đ n d u ch m đ u tiên. danh sách đ y đ xem trong trang man c a bash . Giá tr theo m c đ nh — “+”. và ký t $. xác đ nh b i bi n PS4.phanthinh. ví d teppi Tên đ y đ c a thư m c làm vi c hi n th i (b t đ u t g c). trong lúc bash theo dõi quá trình th c hi n. C m ký t \a \d \h \H \t \T \@ \u \w \W \$ \nnn \n \s \# \\ \[ \] \! . Theo m c đ nh thì bi n này đư c gán giá tr “\s-\v\$ ”. tháng. đư c s d ng trong các trư ng h p khác nhau.

5. Đ thêm thư m c vào danh sách này. b i vì danh sách còn ch a c nh ng câu l nh đã đư c ghi l i trong t p tin l ch s . Ví d . Các thư m c trong danh sách này phân cách nhau b i d u hai ch m (:). Môi trư ng c a h v 113 S c a l nh (s th t c a l nh đang th c hi n trong bu i làm vi c hi n th i) có th khác v i s c a chính nó trong danh sách “l ch s các câu l nh”. b n s nh n đư c m t ng c nhiên nh . sau khi th c hi n l nh (vì trong dòng văn b n có kho ng tr ng. h v “l c l i” các thư m c theo đúng th t đã li t kê trong bi n PATH. Bi n này đưa ra danh sách đư ng d n đ n các thư m c. N u th gõ l nh “echo $IFS”. tên ngư i dùng. trong các bi u th c s h c. Chúng ta s nói đ n nh ng s thay th này dư i.3 Bi n môi trư ng PATH Còn m t bi n cũng quan tr ng n a có tên PATH. d u đóng ngo c vuông. nhưng th c hi n nh ng ch c năng khác hoàn toàn (đ c bi t nguy hi m n u thư m c hi n th i đ ng đ u danh sách tìm ki m). mà bash s tìm ki m t p tin (trư ng h p riêng là các t p tin l nh) trong trư ng h p. c n th c hi n câu l nh sau: [user]$ PATH=$PATH:new_path Khi tìm ki m.6 Tham bi n và các bi n s . M t chú ý nh . . tên c a thư m c hi n th i (không có đư ng d n). và ký hi u $ (n u trên h v đang làm vi c ngư i dùng bình thư ng) hay #(n u h v ch y dư i ngư i dùng root). 5. s x y ra s thay th theo các quy lu t m r ng trong b ng trên. đư ng d n đ y đ đ n t p tin không đư c đưa ra. đây là đi u không khuyên làm v i lý do b o m t: ngư i có ác ý có th đ t vào thư m c dùng chung m t chương trình nào đó. Sau khi giá tr c a bi n đư c h v đ c xong. có cùng tên v i m t trong s nh ng câu l nh thư ng dùng b i root. s d ng trong thao tác phân chia t ng khi bi n đ i dòng l nh. đ ng th i còn x y ra s thay th trong tên các câu l nh. mà h v th c hi n trư c khi ch y m t câu l nh nào đó (xem dư i). kho ng tr ng.4 Bi n môi trư ng IFS Bi n này xác đ nh ký t (c m ký t ) phân cách (Internal Field Separator). tên máy. và s chia t (word splitting). 5. /usr/bin. Theo m c đ nh bi n môi trư ng PATH bao g m các thư m c “bin” sau: /usr/local/bin.). có th đưa vào danh sách này thư m c hi n th i. khi thêm vào bi n PATH m t d u ch m (. ký hi u . nên nh t thi t ph i có d u ngo c): [user/root]$ PS1="[\u@\h \W]\$" thì trong d u nh c s có d u m ngo c vuông. Giá tr theo m c đ nh c a bi n này — “<Kho ng_tr ng><Tab><Ký_t _hàng_m i>”. t c là bi n PATH trông như th này: /usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin. /usr/X11R6/bin. Tuy nhiên.6. /bin.6.

6. Đ có th cung c p bi n môi trư ng cho ti n trình ch y t h v . Các thao tác này đư c th c hi n theo đúng th t li t kê trên. ví d .7 Khai tri n bi u th c Hay h v đ c các câu l nh như th nào?.6 Câu l nh export Khi h v ch y m t chương trình hay câu l nh nào đó. Khi h v nh n đư c m t dòng l nh này đó c n th c hi n. phân tích ch ng . Chúng ta s xem xét chúng theo t t này. Trong bash có b y lo i khai tri n bi u th c: • Khai tri n d u ngo c (brace expansion). t c là s d ng giá tr c a chúng qua tên. 5. • Khai tri n các m u tên t p tin và thư m c (pathname expansion). • Phép th các câu l nh. và giá tr c a bi n này thay đ i sau m i l n ch y chương trình cd (cũng như m i l n thay đ i thư m c hi n th i theo b t kỳ cách nào. v ng ). 5. nó (h v ) cung c p cho chúng m t ph n bi n môi trư ng. qua Midnight Commander). . • Phép th s h c (th c hi n t trái sang ph i). ghi trong bi n HOME. c n gán giá tr cho bi n này v i l nh export. t t c các chương trình ch y t h v (k c b n sao th hai c a chính h v ) s có quy n truy c p t i các bi n đư c gán như v y. nó (h v ) trư c khi ch y câu l nh th c hi n vi c “phân tích ng pháp” dòng l nh này (gi ng trong ngôn ng .6. • Phép th các tham bi n và bi n s .114 Bash 5. ch y ti n trình đã cho.5 Thư m c hi n th i và thư m c cá nhân Tên c a thư m c hi n th i ghi trong bi n môi trư ng v i tên PWD. M t trong nh ng bư c c a s phân tích này là phép m hay khai tri n bi u th c (expansion). • Thay th d u ngã (tilde expansion). • Phép chia t (word splitting). Tương t như v y tên đ y đ (g m c đư ng d n) c a thư m c cá nhân c a ngư i dùng. t c là thay vì [user]$ name=value c n gõ: [user]$ export name=value Trong trư ng h p này.

s đư c gi không thay đ i (chúng s đư c biên d ch các bư c phía sau).new. t t c các ký t đ ng trư c d u g ch chéo đ u tiên (hay t t c các ký t n u như không có d u g ch chéo) s đư c hi u là tên ngư i dùng (login name). 5. và bugs. Trong trư ng h p th hai.7 Khai tri n bi u th c 115 5. hơn n a t t c các ký t đ c bi t có trong dòng l nh. chúng ta c n t o thư m c con trong m t thư m c nào đó.7. ho c thay đ i ngư i dùng s h u c a vài t p tin cùng m t lúc.lib/{ex?.dist.? • /usr/ucb/edit • /usr/lib/ex?. và ghi thêm vào sau m i t này nh ng gì đ ng sau d u ngo c. M t ví d khác: dòng a{d. Và n u giá tr c a bi n HOME không đư c gán thì d u ngã s đư c thay th b i đư ng d n đ u đ đ n thư m c cá nhân c a ngư i dùng.c. ngư i dùng s h u c a các t p tin sau s thay đ i (thành root): • /usr/ucb/ex • /usr/lib/ex?. mà đã ch y h v .2 Thay th d u ngã (Tilde Expansion) N u như t b t đ u v i ký t d u ngã (’∼’).dist. N u như tên này là m t dòng r ng (t c là d u g ch chéo đ ng ngay phía sau d u ngã).how_ex} Trong trư ng h p đ u.?*.bugs} [root]# chown root /usr/{ucb/{ex.new.? • /usr/ucb/ex • /usr/lib/how_ex • /usr/ucb/edit • /usr/lib/how_ex T c là v i m i c p d u ngo c s t o ra vài dòng riêng r (s nh ng dòng này b ng s t n ng trong d u ngo c) b ng cách ghi thêm vào trư c m i t trong ngo c nh ng gì đ ng trư c d u ngo c. trong thư m c /usr/src/unikey/ s t o ra các thư m c con old. Gi thi t.7.5. Khai tri n d u ngo c đư c th c hi n trư c các d ng khai tri n khác trong dòng l nh.1 Khai tri n d u ngo c Khai tri n d u ngo c t t nh t minh h a trên ví d .edit}. N u như ngay sau d u ngã (và trư c d u g ch chéo) là m t t trùng v i tên c a m t ngư i dùng h p pháp. thì d u ngã c ng v i tên ngư i dùng đư c thay th b i đư ng d n đ y đ đ n thư m c cá nhân c a ngư i dùng này. thì d u ngã s đư c thay th b i giá tr c a bi n HOME.b}e khi khai tri n s thu đư c ba t “ade ace abe”. Có th th c hi n đi u này nh các câu l nh sau: [user]$ mkdir /usr/src/unikey/{old. k c nh ng ký t n m trong d u ngo c. N u như t .

thì trong k t qu c a phép th s không th c hi n phép phân chia t và s khai tri n m u tên t p tin và thư m c. thì t t c các ký t đ ng trong ngo c t o thành m t câu l nh. không nh t thi t. th các câu l nh và th các bi u th c s h c. thì thay th giá tr c a bi n OLDPWD (thư m c “cũ”). phép th các câu l nh. N u d ng sau d u ngã là ‘-’. nhưng nh ng d u ngo c kép trong expression l i đư c đ c như m t ký t thư ng. khi đ ng sau nó (d u g ch ngư c) là m t $.4 Phép th các câu l nh Phép th các câu l nh là m t công c r t m ng c a bash.3 Phép th các tham bi n và bi n s Ký t $ đư c s d ng cho các thao tác th tham bi n. S phân chia t không x y ra.7. nhưng r t ti n. ho c khi theo sau tên còn có các ký t khác. Có hai d ng phép th l nh: $(command) và ‘command‘ N u ng d ng d ng th hai (chú ý đây s d ng d u “ngo c đơn ngư c”. 5. thì t không b thay đ i. phép th các bi u th c s h c. mà chúng ta không mu n h v “hi u l m” chúng là m t ph n c a tên tham bi n. vì d u ngo c phân cách bi u th c v i các t hay ký t đ ng sau. N u phép th câu l nh x y ra phía trong ngo c kép. s khai tri n tham bi n và bi n s . N u như sau d u ngã là ‘+’. Phía trong expression có th c hi n các phép th tham bi n và th câu l nh. D u ngo c ch c n thi t. 5. tr trư ng h p. ‘. Có hai d ng phép th s h c: $[expression] ((expression)) Trong đó expression đư c hi u (đư c bash đ c) như khi đ ng trong ngo c kép.7. thì d u g ch ngư c (\) trong d u ngo c s có ch c năng như m t ký t thông thư ng. n u tên c a tham bi n có ch a vài ch s . Ý nghĩa c a nó n m ch thay th tên các câu l nh b i k t qu th c hi n c a chúng.7. phím cho nó thư ng n m trên phím Tab). không có ký t nào có ý nghĩa đ c bi t. N u như s d ng d ng $(command). cũng như xóa các ký t trích d n (xem dư i). c n đ t bi u th c d ng $parameter. Bi u th c hay tên đ ng sau $ có th đư c đưa vào ngo c.116 Bash đ ng sau d u ngã không ph i là tên c a m t ngư i dùng (và không r ng). S khai tri n các m u tên t p tin và thư m c cũng không đư c th c hi n. tr trư ng h p “$” (l i gi i thích xem b ng s 3). đ g i giá tr c a tham bi n nói chung cũng như bi n môi trư ng nói riêng trong dòng l nh. hay m t \. 5. hay ký hi u này s đư c thay th b i tên đ u đ c a thư m c hi n th i (t c là giá tr c a bi n PWD). Trong t t c các giá tr c a bi n s x y ra phép th d u ngã (∼). Như v y. .5 Phép th s h c (Arithmetic Expansion) Phép th s h c cho phép tính giá tr c a m t bi u th c s h c và thay th nó (bi u th c) b i k t qu thu đư c.

jpeg.jpg N u trong thư m c có nhi u t p tin. phim v i d ng gif. thì t này s đư c xem như m t m u. M u tên t p tin r t thư ng xuyên s d ng trong dòng l nh có ch a ls. và bi n nullglob không đư c đưa ra. bash s đưa ra thông báo l i. thì t s b xóa kh i dòng l nh. tương ng v i m u này. N u giá tr c a IFS b ng m t dòng tr ng. thì phân chia t cũng không x y ra. N u trong dòng l nh không th c hi n phép th nào trong các phép th k trên. Các ký t dùng đ t o m u có các giá tr trong b ng 5. h v tìm trong dòng l nh t t c các ký t phân chia. N u như không tìm th y tên tương ng v i m u. t c là các ký t đ c bi t b m t giá tr và hi u như các ký t thư ng. ?. thì vi c phân chia t s không x y ra. .7 Khai tri n các m u tên thư m c và t p tin5 Phép th tên đư ng d n và t p tin (Pathname expansion) s d ng đ ch nh m t m u nh g n mà có th ch ra vài t p tin (hay thư m c).6 Phân chia t (word splitting) Sau khi th c hi n xong các phép th tham bi n.5. avi.4. và n u như không đưa ra tùy ch n -f. Thao tác này n m ch . . Đ thu đư c thông tin ch c a t p tin d ng jpeg. th l nh. thì l nh sau ch đưa ra danh sách các t p tin có s t 0500 đ n 0999: [user]$ ls -l 0[5-9]?? 5 Pathname Expansion . c th hơn v v n đ này có th đ c trong ph n ARITHMETIC EVALUATION c a trang man c a bash.7. 5. xác đ nh b i bi n IFS (xem trên). v. câu l nh [user]$ echo $((2 + 3 * 5)) cho k t qu b ng “17”. và c n thay th b i các t trong danh sách đư ng d n. 5. và [. N u bi u th c không chính xác. trong đó có ch a m t s lư ng l n các t p tin đ các d ng.7. Hãy tư ng tư ng là b n mu n xem thông tin c a m t thư m c. tương ng v i m u này. và th các bi u th c s h c. Ví d .v.7 Khai tri n bi u th c 117 Cú pháp c a bi u th c expression tương t như cú pháp c a bi u th c s h c c a ngôn ng C. thì bash s tìm ki m trong t ng t c a dòng l nh các ký t *. N u như bi n này đư c xác đ nh. . mà tên c a chúng là các s g m b n ch s (thư m c /proc là m t ví d +). và nh đó chia nh dòng l nh thành các t riêng r trong các ch tương ng. h v l i phân tích dòng l nh m t l n n a (nhưng d ng thu đư c sau các phép th nói trên) và th c hi n vi c phân chia t (word splitting). Sau khi phân chia t . N u tìm th y t v i m t hay vài ký t như v y. thì t s không thay đ i. mà đư ng d n tương ng v i m u không tìm th y. có th dùng câu l nh [user]$ ls *. ví d . t p tin hình nh.

N u ký t đ u tiên trong ngo c vuông là ! hay ^. list2.1 Toán t if và test (ho c [ ]) C u trúc c a toán t đi u ki n có d ng thu g n như sau: if list1 then list2 else list3 fi trong đó. list1. nhưng file23. H v bash h tr các toán t l a ch n if. Ví d . Toán t if ki m tra giá tr đư c tr l i b i các câu l nh t list1...7. và list3 là các chu i câu l nh. N u giá tr này b ng 0.8 Xóa các ký t đ c bi t Sau khi làm xong t t c các phép th . Ví d . Tương ng b t kỳ ký t nào trong s các ký t n m trong d u ngo c vuông này.. while. cũng như các toán t vòng l p for. 5.txt.png s tương ng t t c các t p tin có ph n m r ng png (t p tin đ h a hai chi u). C p ký t . Tương ng b t ký m t ký t đơn nào.txt (n u chúng t n t i). 5. n m gi a hai ký t này. Ngoài ra. phân cách nhau b i d u ph y và k t thúc b i m t d u ch m ph y hay ký t dòng m i.txt s đư c thay th b i vnoss. và *. không đư c ch ra trong ngo c.8 Shell — m t ngôn ng l p trình Như đã nói trên.txt. các chu i này có th đư c đưa vào d u ngo c nh n: list. m u file?. ‘ và " còn l i trong dòng l nh (chúng đư c s d ng đ hu b giá tr đ c bi t c a các ký t khác) s b xóa h t. file3. phân cách nhau b i d u tr (-). file2. thì ki m tra giá tr đư c tr l i b i câu l nh cu i cùng c a danh sách.118 Bash Ký t * ? [. thì s th c hi n nh ng l nh t list3.txt (n u các t p tin này t n t i). ví d c-f. vnlinux. b t ký ký t nào.txt. until. theo t đi n. nh đó nó (bash) tr thành m t ngôn ng l p trình m nh...txt thì không. đ có th xây d ng b t kỳ gi i thu t nào cũng c n có toán t ki m tra đi u ki n.else và case.txt s đư c thay th b i các tên t p sau file1. thì s th c hi n các l nh t list2. k c hai ký t t o ra dãy (c và f trong ví d ) cũng tương ng v i m u.txt và vntex. bi u th m t dãy. còn n u giá tr này khác không.then. v*. các ký t \.4: Các ký t t o m u Quy lu t thay th Tương ng v i b t kỳ dòng ký t nào. và filea.] B ng 5. Giá tr .txt. N u trong danh sách có vài câu l nh.8.. k c dòng r ng. thì m u ( v trí này) s tương ng t t c các ký t . 5.

Đ k t thúc m c này. s d ng trong toán t test.. ch không ph i là m t phép bi n hóa th n thông nào đó c a h v bash (ch là cú pháp c a [ đòi h i ph i có d u đóng ngo c). mà có th đư c bi u th b i d u ngo c vuông [ ].8 Shell — m t ngôn ng l p trình 119 đư c tr l i b i toán t if như v y. trùng v i giá tr mà chu i l nh th c hi n (list2 ho c list3) đưa ra. ngo c vuông.. chúng ta đưa ra ví d s d ng if: if [ -x /usr/bin/unicode_start ] . và tr l i giá tr 0.. và là m t t p tin thi t b kh i (block device) đ c bi t. không nh t thi t ph i có). test và [ đó là hai tên c a c a cùng m t chương trình. . 5. Bi u th c ph c t p hơn đư c t o ra t các thao tác đơn và kép sau (“nh ng viên g ch cơ s ”): • -a file Đúng n u t p tin có tên file t n t i.5. nh ng gì n m trong nó.]) c n đi sâu hơn. và 1 trong trư ng h p ngư c l i. so sánh các dòng và các so sánh s h c thông thư ng. [ else list ] fi ( đây d u ngo c vuông ch có nghĩa là. L nh test th c hi n phép tính m t bi u th c nào đó. và là m t t p tin thi t b ký t (charater device) đ c bi t. • -c file Đúng n u file t n t i. • -d file Đúng n u file t n t i và là m t thư m c. then unicode_start else echo "hello world" fi V toán t test (hay [. • -b file Đúng n u file t n t i. Thay vì gõ test expression có th đưa bi u th c expression vào ngo c vuông: [ expression ] C n chú ý r ng.2 Toán t test và đi u ki n c a bi u th c Bi u th c đi u ki n. Bi u th c đ ng sau if hay elif thư ng là câu l nh test.8. n u bi u th c là đúng. Và cũng c n chú ý r ng ch c a test trong c u trúc if có th s d ng b t kỳ chương trình nào. D ng đ y đ c a l nh if: if list then list [ elif list then list ] . Bi u th c đư c đưa t i chương trình test như m t tham s c a chương trình. đư c xây d ng trên cơ s ki m tra thu c tính t p tin..

• -k file Đúng n u t p tin có tên file t n t i và đư c đ t bit sticky. • -p file Đúng n u t p tin có tên file t n t i và là tên c a m t ng (kênh FIFO). • -G file Đúng. • -N file Đúng. n u t p tin có tên file và ch s h u c a nó là ngư i dùng mà ID có hi u l c ch đ n. • -p file Đúng n u t p tin có tên file t n t i và là tên c a m t ng (kênh FIFO). • -0 file Đúng. n u t p tin có tên file t n t i và thu c v nhóm. • -u file Đúng n u t p tin có tên file t n t i và đư c đ t bit thay đ i ngư i dùng. • -x file Đúng n u t p tin có tên file t n t i và có quy n th c thi. • -f file Đúng n u t p tin có tên file t n t i và là m t t p tin thông thư ng. . • -r file Đúng n u t p tin có tên file t n t i và có quy n đ c. xác đ nh b i ID nhóm có hi u l c. • -w file Đúng n u t p tin có tên file t n t i và có quy n ghi. n u t p tin có tên file t n t i và là socket.120 • -e file Đúng n u t p tin có tên file t n t i. • -t fd Đúng n u b mô t c a t p tin (fd) m và ch lên terminal. • -g file Đúng n u t p tin có tên file t n t i và đư c đ t bit thay đ i nhóm. Bash • -h file hay -L file Đúng n u t p tin có tên file t n t i và là liên k t m m (liên k t tư ng trưng). • -s file Đúng n u t p tin có tên file t n t i và kích thư c l n hơn không. • -S file Đúng. n u t p tin có tên file t n t i và thay đ i t l n đư c đ c cu i cùng.

theo t đi n. đ ng trư c chu i string2 (đ i v i ngôn ng hi n th i). n u chu i string1. n u t p tin file1 “già” hơn file1 (trư ng h p ngư c l i c a trư ng h p trên). -le (nh hơn ho c b ng). Đúng. VÀ (c ng) và HO C: • !(expression) Phép ph đ nh. • string1 < string2 Đúng. • -z string Đúng. . Chi ti t xin xem trên trang man bash. n u chu i string1. -lt (nh hơn). -ge (l n hơn ho c b ng). n u t p tin file1 và file2 có cùng m t s thi t b và ch s mô t inode. n u bi u th c sai. • string1 !== string2 Đúng. ch các tham s arg1 và arg2 có th s d ng các s nguyên (âm ho c dương). -ne (khác. n u đ dài c a chu i khác không. • -o optname Đúng. n u hai chu i không trùng nhau. đ ng sau chu i string2 (đ i v i ngôn ng hi n th i). • expression1 -o expression2 Phép lôgíc ho c OR.5. T các bi u th c đi u ki n cơ b n này có th xây d ng các bi u th c ph c t p theo ý mu n nh các phép lôgíc thông thư ng PH Đ NH. Đúng n u c hai bi u th c đ u đúng. • expression1 -a expression2 Phép c ng lôgic AND. Đúng n u m t trong hai bi u th c đúng. theo t đi n. • string1 > string2 Đúng. n u hai chu i trùng nhau. n u đ dài c a chu i string b ng không. n u t p tin file1 có th i gian s a đ i mu n hơn file2. 121 • file1 -ot file2 Đúng. • file1 -ef file2 Đúng. • arg1 OP arg2 đây OP là m t trong các phép so sánh s h c: -eq (b ng).8 Shell — m t ngôn ng l p trình • file1 -nt file2 Đúng. Có th thay hai == b ng m t =. không b ng). -gt (l n hơn). n u tùy ch n optname c a h v đư c kích ho t. • string1 == string2 Đúng. • -n string Đúng.

CLOCKDEF="$CLOCKDEF (localtime)".8. Sau đây là m t script nh (xin hãy gõ không d u n u console c a b n chưa h tr vi c hi n th Ti ng Vi t): .. . Trong trư ng h p ngư c l i. thì bi n name s nh n giá tr b ng không. esac Câu l nh case đ u tiên khai tri n t word. done Lúc đ u t m u word hình thành m t danh sách nh ng t tương ng v i m u này. thì s th c hi n c p l nh th nh t. N u m u word b b qua (không có trong toán t select). Sau đó. b ng 0. N u nh p vào b t kỳ m t giá tr nào khác. tr l i giá tr mà câu l nh cu i cùng trong danh sách list đưa ra.. Ví d s d ng toán t case sau l y t script /etc/rc. d u nh c PS3 đư c đưa ra. Chu i mà ngư i dùng nh p vào.122 Bash 5. n u không tìm th y s trùng nhau nào.. T p h p nh ng t này đư c đưa vào kênh thông báo l i tiêu chu n. ] . CLOCKDEF="$CLOCKDEF (utc)". hơn n a m i t đư c đi kèm v i m t s th t . đư c ghi l i trong bi n REPLY.4 Toán t select Toán t select cho phép t ch c h i tho i v i ngư i dùng. Giá tr tr l i b i toán t này. Sau khi tìm th y s trùng nhau đ u tiên thì d ng vi c so sánh l i. Danh sách l nh list đư c th c hi n v i giá tr bi n name đã ch n. thì s và t s đư c hi n ra them m t l n n a.c p th hai. N u chu i nh p vào có ch a s .. 5. ) list . N u nh p vào m t dòng r ng. ] do list..sysinit (ki u t ch c kh i đ ng FreeBSD style): case "$UTC" in yes|true) CLOCKFLAGS="$CLOCKFLAGS -u".3 Toán t case D ng c a toán t case như sau: case word in [ [(] pattern [ | pattern ] . esac N u bi n s (UTC) nh n giá tr yes ho c true. tương ng v i m t trong các s đã hi n ra.8.d/rc.. và so sánh nó (word) v i m i t trong m u pattern theo th t . no|false) CLOCKFLAGS="$CLOCKFLAGS --localtime". Nó có d ng sau: select name [ in word. và th c hi n danh sách list các câu l nh đ ng sau m u đã tìm th y. .. thì bi n name s đư c gán giá tr b ng t đi kèm v i s này. nh n giá tr no ho c false . và h v ch chu i nh p vào trên đ u vào tiêu chu n. thì s đưa vào các tham bi n v trí (xem trên) theo m t cách tương t .

thay đ i đ t p tin thành kh thi (ví d ./select. và fu3: for a in 1 2 3 .sh). Sau đó bi n name l n lư t đư c gán các giá tr thu đư c t s khai tri n này. thì s th y thông báo sau: B n đã ch n MacOSX 1 đ n 7). và ch y (. do touch fu$a done Có th gõ ba dòng này trên m t dòng l nh.sh). Nói chung c u trúc có d ng sau: for name in words do list done Quy lu t xây d ng danh sách l nh (list) gi ng trong toán t if. do break done echo "B n đã ch n $var" 123 Ghi đo n trên vào m t t p tin (ví d . và th c hi n danh sách l nh list trong m i l n như v y.sh). ] do list . Ví d . v i . thì nó gán giá tr ti p theo trong danh sách t đưa s n cho bi n đó trong m i vòng l p. select.5.8 Shell — m t ngôn ng l p trình #!/bin/sh echo "B n thích dùng OS nào?" select var in "Linux" "Gnu Hurd" "Free BSD" "MacOSX" "Solaris" "QNX" "Other". done Đ u tiên cũng x y ra s khai tri n t word theo quy lu t khai tri n bi u th c (xem trên). fu2. Trên màn hình s hi n ra câu h i sau: B n thích dùng OS nào? 1) Linux 3) Free BSD 2) Gnu Hurd 4) MacOSX #? 5) Solaris 6) QNX 7) Other Hãy nh n m t trong 7 s đưa ra (t <Enter>). thì danh sách l nh list đư c th c hi n m t l n cho m i tham bi n v trí đã đưa ra.8. N u b n nh p 4 (nh n c 5. D ng t ng quát c a toán t for như sau: for name [ in word. Script sau t o các t p tin fu1. k t qu thu đư c tương t script. Thay vì tăng ho c gi m giá tr c a m t bi n s nào đó (lên ho c xu ng) m t đơn v sau m i vòng l p. N u không có “in word”.5 Toán t for Toán t for làm vi c có khác m t chút so v i for trong các ngôn ng l p trình thông thư ng. chmod 755 select.

t c là chúng ta có th t t o các câu l nh m i. Toán t until tương t như toán t while: until list1 do list2 done Đi m khác bi t n m ch . Đ làm đư c đi u này ch c n vi t vòng l p for như sau: for a in $( seq 1 6 ) . n u câu l nh cu i cùng trong danh sách list1 tr l i tr ng thái thoát ra khác không. t c là list2 th c hi n. do cat fu$a done Câu l nh (script) này đưa ra màn hình n i dung c a 10 t p tin (n u có): “fu1”. “fu10”. ti p nh n hai s nguyên làm tham s . Hàm s có c u trúc như sau: function name () { list } . và s ng ng khi đi u ki n không th a mãn.124 Bash Trên Linux có chương trình seq.7 Các hàm s H v bash cho phép ngư i dùng t o các hàm s cho mình. Hàm s làm vi c và đư c s d ng gi ng như các câu l nh thông thư ng c a h v . 5.8.8. C u trúc có d ng như sau: while list1 do list2 done Ví d : while [ -d directory ] . 5. nhưng vòng l p các câu l nh trong list2 ch th c hi n khi đi u ki n còn đúng.. .6 Toán t while và until Toán t while làm vi c tương t như if. Nh câu l nh này có th s d ng for c a bash làm vi c như toán t for trong các ngôn ng l p trình thông thư ng.>> logfile sleep 60 done Chương trình (script) trên s theo dõi và ghi l i n i dung c a thư m c có tên directory theo t ng phút n u thư m c còn t n t i. do ls -l directory >> logfile echo -. s d ng giá tr ph đ nh c a đi u ki n list1.SEPARATOR -.. và đưa ra chu i t t c các s n m gi a hai s này (c ng thêm c chúng)..

Cũng có th s d ng t t c các tham s m t lúc nh $*. và đưa ra s th t c a tham s nh $# Tham s v trí s 0 không thay đ i.8. echo $2 } C n chú ý đ n tùy ch n -n c a echo. t c là g i hàm s ngay trong ph n thân c a nó. while [ $2 != $I ]. Trong khi th c hi n n u g p câu l nh n i trú return (trong ph n thân c a hàm). có th s d ng t khóa local. n m gi a { và }. Cú pháp đưa ra bi n đ a phương gi ng h t các tham bi n khác. I=$(( $I + 1 )) }. do { echo -n "$I ". Dư i đây là m t ví d hàm s .5. 5.9 Bi n n i b (local) N u mu n t o m t tham bi n đ a phương. các tham s c a hàm s tr thành các tham bi n v trí (positional parameters. 5. Các câu l nh này s đư c th c hi n m i khi tên name đư c g i (gi ng như m t l nh thông thư ng). các tham bi n v trí và tham bi n đ c bi t # s đư c tr l i các giá tr mà chúng có trư c khi ch y hàm. Hàm s tính giai th a fact M t ví d khác: fact() { . Vi c đánh s b t đ u t 1. thì hàm s s b d ng l i và quy n đi u khi n đư c trao cho câu l nh đ ng sau hàm. nó (tùy ch n) h y b vi c t o dòng m i. trong đó n là s c a tham s mà chúng ta mu n s d ng. Hàm s th c hi n trong ph m vi h v hi n th i: không có ti n trình m i nào đư c ch y khi biên d ch hàm s (khác v i vi c ch y script). name xác đ nh tên c a hàm (dùng đ g i hàm).8 Shell — m t ngôn ng l p trình 125 Hơn n a t function không nh t thi t ph i có. xem trên) trong th i gian th c hi n hàm này. nhưng s r t có ích trong các hàm s v i m c đích khác. ch có đi u c n đ ng sau t khóa local: “local name=value”.8 Tham s Khi hàm s đư c g i đ th c hi n. C n chú ý r ng hàm có th là đ qui. còn ph n thâm c a hàm s t o b i danh sách các câu l nh list. th c hi n công vi c c a l nh seq đã nh c đ n trên: seq() { local I=$1. Chúng đư c đ t các tên như $n. Khi th c hi n xong hàm s . done.8. như v y $1 là tham s đ u tiên. M c dù tùy ch n này không có nhi u ý nghĩa v i m c đích chúng ta mu n đây.

n u đưa tên c a script như m t tham s cho l nh bash. Đ có th th c hi n script trong b n bash hi n th i. Cú pháp truy c p đ n các tham s cũng như hàm s . thì đư ng d n. 5. Trong trư ng h p này script ch đơn gi n là m t tham s c a l nh nói trên. else { echo $(( $1 * $( fact $(( $1 -. và tr l i giá tr . thì tham bi n v trí không thay đ i. đ th c hi n script myscript c n đưa câu l nh “sh myscript”. N u có các tham s (đưa ra arguments. hay m t d u ch m “. N u không câu l nh nào đư c th c hi n. Hãy chú ý đ n s khai tri n s h c. N u xem n i dung c a m t t p tin script nào đó (nh ng t p tin như v y có r t nhi u trên h th ng).” (đ ng nghĩa c a source). Giá tr (tr ng thái). m t ví d c a hàm đ qui. Khi này có th b t b n sao này ch y m t script nào đó. li t kê trong bi n s PATH. li t kê trong PATH. Câu l nh s có d ng: source filename [arguments] Câu l nh này đ c và th c hi n các câu l nh có trong t p tin filename trong môi trư ng hi n th i. ho c không tìm th y t p tin filename. Như v y. không tìm th y t p tin c n.1 )) ) )) }.9 Script c a h v và l nh source Script c a h v ch là các t p tin có ch a chu i l nh. Đi u này có nghĩa là. N u filename không ch a d u g ch chéo. T p tin này không nh t thi t ph i kh thi (không nh t thi t ph i có bit x). tr l i b i câu l nh cu i cùng trong script. 5. N u trong thư m c. khi chúng ta g i script đ th c hi n .126 if [ $1 = 0 ]. trùng v i giá tr . fi } Bash Đây là hàm s giai th a. b n s th y dòng đ u tiên có d ng sau: #!/bin/sh. thì s tìm nó (t p tin) trong thư m c hi n th i. s đư c s d ng đ tìm t p tin có tên filename. mà l nh source tr l i. c n s d ng câu l nh source. thì tr ng thái thoát b ng 0. xác đ nh b i câu l nh cu i cùng c a filename. then echo 1. thì trong th i gian th c hi n script chúng s thành các tham bi n v trí. Trong các trư ng h p thông thư ng khi ch y script s có m t ti n trình m i đư c ch y.10 Câu l nh sh B n luôn luôn có th ch y m t b n sao c a h v bash nh câu l nh bash hay sh. và phép th các câu l nh. Tương t hàm s script có th đư c th c hi n như m t câu l nh. xem đ nh d ng câu l nh trên). N u không có tham s .

thì hãy nh p vào dòng l nh m t câu l nh b t kỳ. script trên ngôn ng Perl b t đ u b i dòng có d ng !/bin/perl. qu n lý ti n trình. ví d .5. mà s đ c t p tin và th c hi n các câu l nh tương ng. Có th thay th dòng này b i liên k t đ n b t kỳ m t chương trình nào.10 Câu l nh sh 127 như m t l nh thông thư ng. T t nhiên. và đ t trư c nó (câu l nh) ký t #. mô t v thư vi n readline. Chúng ta s d ng bài h c ng n g n v bash t i đây. thì /bin/sh s giúp chúng ta “thu x p” m i th . còn r t nhi u v n đ quan tr ng c n xem xét nhưng n m ngoài ph m vi c a bài h c. N u b n mu n ki m ch ng l i tác d ng c a ký t này. Các b n s tìm th y thông tin c n thi t trong các cu n hư ng d n khác ho c trên trang man bash. . T t c nh ng gì đ ng sau ký t này đ n cu i dòng s đư c coi là chú thích và b bash b qua (t c là h v s không xem dòng này là câu l nh). Ví d . b n s th y r ng h v b qua câu l nh này. tín hi u. l ch s câu l nh.v. M t chú ý khác là ký t # dùng đ vi t l i chú thích trong script. . . v. ví d “# ls”.

. Trong chương này chúng ta s h c cách s d ng chương trình Midnight Commander. cd. v. . đây là trình qu n lý t p tin (File Manager). more v. 6. N u như b n đ c có kinh nghi m làm vi c v i Norton Commander (nc) trong MS-DOS hay v i FAR trong Windows. hay còn g i là giao di n text. Nói cách khác.6. như pwd. thì s làm vi c v i mc m t cách d dàng. Midnight Commander (hay thư ng rút g n thành mc) là chương trình cho phép xem c u trúc cây thư m c và th c hi n nh ng thao tác đi u khi n h th ng t p tin. m t trình qu n lý t p tin m nh. Trong trư ng h p này. Đ u tiên chúng ta hãy xem xét cách cài đ t chương trình này . vì vi c nh n phím đã b v đ h a chi m l y. mkdir. nhưng s thu n ti n hơn khi s d ng chương trình Midnight Commander. Ki n th c đưa ra ch áp d ng đư c hoàn toàn trong trư ng h p chương trình ch y t kênh giao tác (console). vì Midnight Commander s giúp đ r t nhi u trong khi làm vi c v i h đi u hành. . B i vì th m chí nh ng t h p “phím nóng” chính c a chúng cũng trùng nhau. mv. rxvt.v. Tác gi xin có l i khuyên đ i v i nh ng ai còn xa l v i NC hay FAR (n u như có?): hãy chú ý đ c và th c hành chăm ch .v . S không tương ng như v y thư ng g p nh ng ch nói v phím “nóng”. Ghi chú: 1. Khi làm vi c v i chương trình qua trình gi l p (emulator) c a terminal trong giao di n đ h a. rm. m c dù có th áp d ng cho nh ng phiên b n khác. Ki n th c trong chương này đư c vi t đ s d ng cho phiên b n 4.1 Cài đ t chương trình Midnight Commander M c dù đ đi u khi n h th ng t p tin nói chung và đ làm vi c v i các t p tin nói riêng có th s d ng các câu l nh c a h đi u hành. . ls. rmdir. cat.Chương 6 S d ng Midnight Commander M i th đ u đã đư c vi t ra — các nhà l p trình Nga. 2. ví d xterm. cp.1-pre3. đ có th làm vi c v i Midnight Commander b n đ c ch c n xem nhanh nh ng n i dung phía dư i. thì m t s mô t ho t đ ng c a chương trình s không còn chính xác n a. Sau khi đ c xong chương này b n đ c s có th s d ng các t h p phím cũng như giao di n c a Midnight Commander đ th c hi n r t nhi u công vi c có liên quan đ n h th ng t p tin t nh bé đ n n ng nh c. . . .

Nhưng các gói (rpm. tgz . trên máy tác gi là /usr/bin/mc.2 V ngoài c a màn hình Midnight Commander 129 Trong ph n l n các b n phân ph i chương trình Midnight Commander không đư c t đ ng cài đ t cùng v i h th ng. phía trên hai b ng này là trình đơn (th c đơn). . tác gi r t mu n r ng chương trình s đư c cài đ t ngay sau khi cài xong h đi u hành. deb. N u ng d ng không ch y.1: Giao di n ti ng Vi t c a Midnight Commander G n như toàn b không gian màn hình khi làm vi c v i Midnight Commander b chi m b i hai “b ng”2 hi n th danh sách t p tin c a hai thư m c. c n gõ vào dòng l nh shell câu l nh mc và nh n <Enter>. .1 6. 2 panel 1 .2. ) c a Midnight Commander s có trên đĩa. sau đó gõ vào dòng l nh đư ng d n đ y đ t i t p tin đó. Có th chuy n đ n trình đơn đ ch n các l nh có trong đó b ng phím <F9> ho c nh phím chu t (n u như sau khi kh i Ngoài ra ngư i d ch cu n sách này cũng đã d ch giao di n c a Midnight Commander ra ti ng Vi t. ví d . Hình 6. thì c n tìm xem t p tin chương trình mc n m đâu (có th dùng câu l nh find / -name mc -type f). Vì th n u mu n b n có th s d ng giao di n ti ng m đ c a Midnight Commander. b n đ c s th y màn hình màu da tr i làm chúng ta nh đ n màn hình chương trình Norton Commander cho MS-DOS hay chương trình FAR cho Windows như trong hình 6. Sau khi ch y chương trình. và vi c cài đ t t các gói này là không khó khăn gì.6. Và b i vì chương trình này s làm cho b n đ c “d th ” hơn.2 V ngoài c a màn hình Midnight Commander Đ kh i đ ng Midnight Commander.

M i b ng g m ph n đ u. ngo i tr <F1> và <F9>. Có th coi dòng này là l i mách nư c v cách s d ng nh ng phím ch c năng đã nói. vì có hi n th trình đơn hay không đư c xác đ nh b i c u hình chương trình). Th hai. Trên dòng tr ng thái nh có hi n th m t vài d li u v t p tin hay thư m c đang đư c thanh chi u sáng ch đ n (ví d . Vi c hi n th các nút có th t t đi.2: V ngoài c a màn hình Midnight Commander đ ng mc b n đ c không nhìn th y dòng trình đơn đâu. thì v n có th s d ng trình đơn File (T p tin) trong trình đơn chính c a chương trình (ch c n nh r ng. và đ ng th i còn có ba nút – “<”. thì cũng đ ng bu n. b n đ c s nhanh chóng nh đư c công d ng c a 10 phím này. Dòng th hai t dư i lên là dòng l nh c a chương trình Midnight Commander (hay chính xác hơn là dòng l nh c a shell hi n th i).130 S d ng Midnight Commander Hình 6. “v” và “>” s d ng đ đi u khi n chương trình b ng chu t (nh ng nút này không làm vi c n u như b n đ c ch y mc trong trình gi t o (emulator) terminal). Dòng dư i cùng là dãy các nút. m i nút tương ng v i m t phím ch c năng <F1> – <F10>. phía trên dòng này (nhưng phía dư i các b ng) có th hi n th “nh ng l i khuyên có ích” (hint4s). Qua trình đơn File (T p tin) có th th c hi n b t kỳ thao tác nào mà thông thư ng ph i nh các phím ch c năng. và còn có th ch y tr c ti p các câu l nh tương ng b ng cách nh n chu t vào các nút này. đây có th nh p và th c hi n b t kỳ câu l nh nào c a h th ng. Th nh t. Trong ph n đ u c a m i b ng là đư ng d n đ y đ đ n thư m c có n i dung đư c hi n th . Cũng có th b đi dòng l i khuyên này khi đi u ch nh c u hình c a chương trình. và l i mách nư c s tr thành không c n thi t (và vi c nh n chu t lên các nút không ph i lúc nào cũng thu n ti n). danh sách t p tin c a m t thư m c nào đó và dòng tr ng thái nh (mini-status. có th không hi n th n u đ t trong c u hình chương trình). S ti t ki m có hai lý do. . kích thư c t p tin và quy n truy c p). th m chí n u b n đ c không nh ph i dùng phím nào đ th c hi n công vi c mong mu n. n u như b n đ c mu n ti t ki m không gian màn hình (cách làm s có sau này khi chúng ta nói v c u hình chương trình). phím đ chuy n vào trình đơn chính là <F9>).

có th xem tr giúp vào b t kỳ lúc nào nh phím <F1>.1. Thanh chi u sáng có th di chuy n nh các phím đi u khi n vi c di chuy n. t c là trong văn b n có c nh ng liên k t đ n nh ng ph n khác. chương trình xem tr giúp còn ch p nh n nh ng t h p phím s d ng trong chương trình con dùng đ xem t p tin: B ng 6.2: Di chuy n trong trình xem t p tin Phím Di chuy n th c hi n <B> ho c <Ctrl>+<B> ho c <Ctrl>+<H> Lùi l i m t trang ho c <Backspace> ho c <Delete> <D u cách> Ti n t i m t trang <U> ( <D> ) Lùi l i (ti n t i) n a trang <G> (<Shift>+<G>) Đi t i đ u (cu i) danh sách .3 Tr giúp Khi làm vi c v i chương trình Midnight Commander. Các thao tác như sao chép (<F5>) hay di chuy n (<F6>) t p tin s d ng thư m c đư c hi n th trong b ng th hai làm thư m c đích đ n (s sao chép hay di chuy n đ n thư m c này). Vì th vi c di chuy n s d ng m t b các t h p phím (nhưng trong m i chương trình con có các t h p phím ch áp d ng trong n i b mà thôi). B ng 6. H u h t các thao tác đư c th c hi n trong thư m c này. Tr giúp đư c t ch c dư i d ng siêu văn b n. Nh ng liên k t đó đư c đánh d u b i n n màu xanh nh t . Đ di chuy n trong c a s xem tr giúp có th s d ng nh ng phím mũi tên ho c chu t.3 Tr giúp 131 Ch m t trong hai b ng là hi n th i (ho t đ ng). B ng hi n th i có thanh chi u sáng tên thư m c ph n đ u và thanh chi u sáng m t trong nh ng dòng c a b ng đó. Liên k t đư c ch n hi n th i s có n n màu xanh đ m . Ngoài nh ng t h p phím di chuy n nói chung trong b ng 6. Tương t . Trong b ng ho t đ ng m t dòng đư c chi u sáng.6. trong shell đã ch y chương trình Midnight Commander. thư m c hi n th i là thư m c đư c hi n th trong b ng ho t đ ng. chương trình xem l i mách nư c và chương trình xem thư m c s d ng cùng m t mã chương trình đ đi u khi n vi c di chuy n. Xin đưa ra m t b ng ng n g n li t kê các t h p phím dùng chung đ đi u khi n vi c di chuy n.1: Các t h p phím di chuy n dùng chung Phím <↑> ho c <Ctrl>+<P> <↓> ho c <Ctrl>+<N> <Page Up> ho c <Alt>+<V> <Page Down> ho c <Ctrl>+<V> <Home> <End> Di chuy n th c hi n Di chuy n tr l i (lên trên) m t dòng Di chuy n v phía trư c (xu ng dư i) m t dòng Quay l i m t trang Ti n v trư c m t trang Quay v dòng đ u Chuy n đ n dòng cu i cùng 6. Chương trình xem t p tin n i trú.

B ng 6. Chu t ph i s d ng đ quay l i ph n đã xem trư c đó. Nh n . Ví d chương trình xv đư c gán đ m các t p tin hình n *. khi này tên t p tin s có màu khác (theo m c đ nh là màu vàng ). thì s th c hi n di chuy n dài 1 c t t p tin v phía đ u danh sách. Chương trình ghi nh th t di chuy n theo liên k t và cho phép tr l i ph n đã xem trư c đó b ng phím <L>.132 S d ng Midnight Commander Ngoài nh ng t h p phím đã ch ra còn có th s d ng nh ng t h p ch làm vi c khi xem tr giúp (chúng đư c li t kê trong b ng 6. N u như có h tr chu t (xem ph n 6. thì khi nh n kép chu t trái lên t p tin screenshot. Tính năng này đư c th c hi n n u có ch y driver gpm không ph thu c vào nơi ngư i dùng làm vi c là trên kênh giao tác Linux hay ch y Midnight Commander trên xterm (ho c th m chí s d ng k t n i t xa qua telnet.jpg. Nh n kép chu t trái lên tên t p tin đ th c hi n t p tin (n u đây là m t chương trình).4 S d ng chu t Chương trình Midnight Commander có h tr chu t. chương trình xv s cho chúng ta th y t p tin screenshot. Nh n chu t (b t kỳ nút nào) lên các nút ch c năng (các nút F1-F10 dư i cùng) cũng đ ng th i ch y chương trình tương ng v i nút đó. 6. Đ b đánh d u thì cũng ch c n s d ng nút chu t ph i đó. rlogin hay ssh). B ng cách nh n nút chu t trái s có th di chuy n dòng chi u sáng lên b t kỳ t p tin nào trong các b ng.3).4). Nh n chu t (b t kỳ nút nào) lên trình đơn trên cùng s m ra (nói đúng hơn là m xu ng dư i) trình đơn con c a nó.jpg. ho c ch y chương trình có kh năng và đã đư c gán đ đ c t p tin này. <Esc> B n có th s d ng phím tr ng (space) đ chuy n t i trang tr giúp ti p theo và phím <B> đ quay l i m t trang. ch c n nh n nút chu t ph i lên tên c a t p tin đó. thì có th s d ng chu t đ di chuy n. Đ đánh d u (ch n) t p tin nào đó.jpg trông ra sao.3: Di chuy n khi xem tr giúp Di chuy n th c hi n Đi t i liên k t ti p theo Quay l i liên k t trư c Đi t i liên k t ti p theo ho c kéo lên m t dòng Quay l i liên k t trư c ho c kéo xu ng m t dòng M trang mà liên k t hi n th i ch t i M trang tr giúp v a xem trư c trang hi n th i Tr giúp s d ng c a b n thân tr giúp Chuy n t i ph n ti p theo c a tr giúp Chuy n t i ph n n m trư c c a tr giúp Chuy n t i m c l c c a tr giúp Thoát kh i tr giúp Phím <Tab> <Alt>+<Tab> <↓> <↑> <→> ho c <Enter> <←> ho c <L> <F1> <N> <P> <C> <F10>. N u nh n chu t lên khung trên cùng c a b ng có m t danh sách các t p tin r t dài. Nh n chu t trái lên liên k t đ chuy n t i văn b n mà liên k t này ch t i.

Phương pháp di chuy n này cũng làm vi c khi xem tr giúp và xem danh sách Cây thư m c N u ch y mc v i h tr chu t thì ngư i dùng có th th c hi n các thao tác sao chép và dán văn b n khi gi phím <Shift>. N u b n đ c mu n thay đ i d ng hi n th danh sách t p tin. M r ng (Long) và Ngư i dùng t xác đ nh (User). r i l i nh n và gi phím <Shift> trong khi nh n chu t ph i. Trong ph n này s nói đ n cách thay đ i d ng c a b ng hay cách hi n th thông tin trên b ng. C n chú ý r ng tính năng này không làm vi c trong các trình gi l p terminal như xterm. Đ làm đư c đi u này.6. sau đó th phím <Shift> ra.. Có 4 kh năng đ ch n: Đ y đ (Full).) c a b ng (trái ho c ph i) tương ng. thì tương ng s th c hi n di chuy n dài 1 c t t p tin v phía cu i danh sách.5 Đi u khi n các b ng Các b ng c a Midnight Commander thông thư ng hi n th nh ng gì có trong thư m c c a h th ng t p tin (vì th thư ng đư c g i là b ng thư m c). (Listing mode. đưa con tr đ n nơi c n dán.1 D ng danh sách t p tin D ng b ng trên đó hi n th danh sách t p tin và thư m c con có th thay đ i qua các câu l nh c a th c đơn m ra khi ch n B ng trái (Left) và B ng ph i (Right). 6. do đó trên m i b ng có hai c t và hi n th đư c s t p tin nhi u g p đôi. thì có th s d ng câu l nh D ng danh sách. • Đ nh d ng Thu g n (Brief) ch hi n th tên t p tin..3: H p tho i ch n đ nh d ng hi n th • Đ nh d ng Đ y đ (Full) hi n th tên t p tin.. b n c n nh n và gi phím <Shift>. ch n đo n văn b n c n thi t b ng cách kéo chu t. Thu g n (Brief). kích thư c c a nó và th i gian s a đ i g n nh t. Tuy nhiên có th hi n th nh ng thông tin khác trên b ng.5. Hình 6. 6. .5 Đi u khi n các b ng 133 chu t lên khung n m dư i c a b ng..

V i đ nh d ng này m t b ng chi m h t màn hình. Khi t đưa ra đ nh d ng. thì đ u tiên c n ch ra kích thư c c a b ng: “half” (m t n a màn hình) ho c “full” (toàn màn hình). • nuid – ch s xác đ nh c a ngư i dùng (UID). ∼ (d u sóng) – cho các liên k t tư ng trưng đ n thư m c. Ký t nh ng giá tr mà câu l nh ls -F đưa ra: * (asterisk) – cho t p tin chương trình. Có th s d ng nh ng tên vùng sau: • name – tên t p tin. . • type – hi n th d ng t p tin (m t ký t ). Ti p theo c n li t kê tên nh ng vùng hi n th cùng v i chi u r ng c a vùng. • bsize – kích thư c d ng khác. • atime – th i gian truy c p đ n t p tin l n cu i. ng) – cho các t p tin d ng FIFO. . • size – kích thư c t p tin. • mtime – th i gian s a đ i t p tin cu i cùng. này có th là m t trong • nlink – s liên k t đ n t p tin.(g ch ngang) – cho các thi t b trao đ i theo byte. • mode – quy n truy c p d ng s 8bit. còn đ i v i thư m c con thì ch đưa ra dòng ch “SUB-DIR” ho c “UP–DIR”. khi đó ch đưa ra kích thư c t p tin. | (pipe. • owner – ch s h u t p tin. = (gi u b ng) – cho các sockets. • N u ch n đ nh d ng Ngư i dùng t xác đ nh (User). + (d u c ng) – cho các thi t b trao đ i theo block. ! (d u ch m than) – cho các liên k t tư ng trưng đã h ng (stalled) (liên k t ch đ n t p tin không còn n a). Sau kích thư c b ng có th ch ra là trên b ng ph i có hai c t b ng cách thêm s 2 vào dòng đ nh d ng. • ctime – th i gian t o t p tin. thì ngư i dùng c n đưa ra d ng hi n th t ch n c a mình. • perm – dòng ch ra quy n truy c p đ n t p tin. @ (at-sign) – cho liên k t (links). • ngid – ch s xác đ nh c a nhóm (GID). / (slash) – cho thư m c.134 S d ng Midnight Commander • Đ nh d ng M r ng (Long) hi n th t p tin như khi th c hi n câu l nh ls -l.

space. space..|. size. space. Ví d . Có th ch n cách s p x p b ng cách ch n câu l nh Th t s p x p (Sort order.|. và n u màn hình cho phép thì vùng s đư c m r ng. Đ có th xác đ nh chính xác chi u r ng c a m t vùng. . đ nh d ng Đ y đ (Full) th c ch t đư c xác đ nh b i dòng: half type. c n thêm d u hai ch m ‘:’. hay s p x p có tính đ n ki u ch thư ng ch hoa hay không (tùy ch n Tính đ n ki u ch (case sensitive)).name. N u sau s v tr có đ t d u ‘+’.type. 135 Đ ng th i còn có th s d ng nh ng tên vùng sau đ t ch c vi c hi n th thông tin ra màn hình: • space – chèn kho ng tr ng. thì s đó s đư c hi u là chi u r ng nh nh t c a vùng. • inode – ch m c inode c a t p tin.|. • mark – chèn d u sao * (asterisk) n u t p tin đư c ch n. sau đó ch ra s v trí (ký t ) c n gi cho vùng này. space. space.5 Đi u khi n các b ng • group – nhóm s h u t p tin. name Dư i đây là ví d d ng hi n th do ngư i dùng đưa ra: half name.4) ngoài vi c cho phép ch n cách s p x p còn cho phép ch n s p x p theo th t ngư c l i (đánh d u tuỳ ch n Ngư c l i (Reverse)). mtime. ho c kho ng tr ng – n u ngư c l i.. nlink. Khi đó s hi n ra m t h p tho i (hình 6.6.mtime còn đ nh d ng M r ng (Long) thì xác đ nh b i: full perm.size.mode:3 Hi n th danh sách t p tin trên m i b ng còn có th s p x p theo m t trong 8 cách: • Theo tên • Theo ph n m r ng • Theo kích thư c t p tin • Theo th i gian s a đ i • Theo th i gian truy c p l n cu i • Theo ch m c inode • Không s p x p. space. • | – chèn đư ng th ng đ ng.) trong trình đơn tương ng c a m i b ng. group.|. owner.size:7.

) trong th c đơn c a m i b ng cho phép đưa ra nh ng m u mà tên t p tin s hi n th tương ng v i nó (ví d dùng m u “*.5) trên b ng đưa ra thông tin v t p tin đư c chi u sáng (đư c ch n) trên b ng bên c nh..7 là khi dùng ch đ này đ xem nhanh n i dung t p tin HISTORY c a gói chương trình mediawiki. Câu l nh L c t p tin. v h th ng t p tin hi n th i (d ng. Đi u này có ích khi nh ng ti n trình khác t o hay xóa các t p tin. Ví d trên hình 6. Câu l nh Quét l i (phím nóng <Ctrl>+<R>) c p nh t l i danh sách t p tin hi n th trên b ng.6). còn có th đưa b t kỳ b ng nào vào m t trong nh ng ch đ sau: • Ch đ Thông tin (Info). kích thư c ch tr ng và t ng s ch m c inode còn tr ng). Ch đ này tương t như khi ngư i dùng ch n câu l nh Cây thư m c (Directory Tree) t th c đơn Câu l nh (Command).136 S d ng Midnight Commander Hình 6. Trong ch đ này trên m t b ng hi n th cây thư m c d ng đ ho (hình 6.. như câu l nh sau hi n th cây thư m c m t c a s riêng. Trong th c đơn c a m i b ng còn có câu l nh Quét l i (Rescan) (tương đương v i câu l nh C p nh t (Refresh) trong các chương trình khác). Trong ch đ này (hình 6.gz). Tên c a thư m c con và đư ng d n đ n thư m c con luôn luôn đư c hi n th không ph thu c vào m u đưa ra. • Ch đ Xem nhanh (Quick View). nhưng cũng có th thay đ i n u đánh d u tùy ch n Tr n l n t t c t p tin (“Mix all files”) c a câu l nh C u hình.) th c đơn C u hình (Option).tar. 6. Ngư i dùng cũng có th ch n ch hi n th trên b ng nh ng t p tin tương ng v i m t m u nào đó. • Ch đ Cây thư m c (Tree)...... (Configuration. .4: H p tho i s p x p Theo m c đ nh các thư m c con đư c hi n th đ u danh sách.. Trong ch đ này b ng s hi n th n i dung c a t p tin đư c chi u sáng (đư c ch n) trên b ng bên c nh. (Filter.gz” đ ch hi n th nh ng t p tin nén tar.5.2 Nh ng ch đ hi n th khác Ngoài vi c đưa ra đ nh d ng hi n th danh sách t p tin trên b ng.

. (FTP link. ví d . • Ch đ K t n i FTP.6..). n m gi a ho c dư i cùng trong s nh ng t p tin đang hi n th (đang th y) trên b ng. Chuy n đ i vòng quanh gi a các đ nh d ng hi n th danh sách t p tin c a thư m c hi n th i. S d ng đ di chuy n dòng chi u sáng tương ng lên t p tin trên đ u. thì ngư i dùng có th s d ng m i câu l nh đi u khi n vi c xem.. • <Alt>+<G> ho c <Alt>+<R> ho c <Alt>+<J>. Dòng chi u sáng s chuy n t b ng đang là hi n th i sang b ng khác và như v y b ng sau s tr thành hiên th i.. (Shell link. • <Tab> ho c <Ctrl>+<i>.. Còn l i m i th k c đ nh d ng hi n th thông tin đ u tương t như nh ng gì s d ng cho các thư m c n i b . Nh t h p phím này có th chuy n đ i nhanh . nh ng phím li t kê trong b ng 6..5.1 và b ng 6.) và K t n i Shell.. • <Alt>+<T>. N u ngư i dùng mu n bi t thêm v cách s d ng nh ng ch đ này.2.5: Ch đ thông tin Đ ra b ng xem nhanh n i dung t p tin s d ng chương trình xem t p tin có s n trong mc. vì th n u dùng phím <Tab> đ chuy n sang b ng xem nhanh. Hai ch đ này ch khác ch s d ng đ hi n th danh sách thư m c n m trên máy xa.. Thay đ i b ng hi n th i (ho t đ ng). 6.5 Đi u khi n các b ng 137 Hình 6. xin hãy xem tr giúp c a mc. nhưng s thu n ti n hơn n u s d ng các t h p phím đi u khi n.3 Các t h p phím đi u khi n b ng Đ đi u khi n ch đ làm vi c c a b ng có th s d ng các câu l nh c a trình đơn đã nói t i trên.

• <Ctrl>+<\>. <Ctrl>+<PageDown>. • <End> ho c <Alt>+<‘>’>. • <Alt>+<O>. Tương đương v i vi c nh n chu t lên ký t < góc trên c a b ng.) ho c t i thư m c đang đư c chi u sáng. Chuy n dòng chi u sáng t i v trí đ u tiên c a danh sách t p tin. còn trên b ng còn l i hi n th danh sách t p tin. N u trong b ng hi n th i tên thư m c đư c chi u sáng. Ch khi mc đư c ch y dư i kênh giao tác (console) c a Linux: th c hi n tương ng vi c chuy n (chdir) t i thư m c m (. Chuy n t i thư m c ngay sau trong s nh ng thư m c đã xem. thì b ng th hai s chuy n vào ch đ hi n th các t p tin c a thư m c đư c chi u sáng.. Hi n th danh sách thư m c thư ng dùng và chuy n t i thư m c l a ch n.6: Ch đ cây thư m c chóng t ch đ hi n th M r ng (long) sang Thu g n hay ch đ do ngư i dùng xác đ nh. Chuy n dòng chi u sáng t i v trí cu i cùng c a danh sách t p tin. thì trên b ng th hai s hi n th n i dung c a thư m c m c a t p tin đó. N u trong b ng hi n th i dòng chi u sáng là tên t p tin. Chuy n t i thư m c ngay trư c trong s nh ng thư m c đã xem. • <Alt>+<Y>. • <Home> ho c <Alt>+<‘<’>. Tương đương v i vi c nh n chu t lên ký t >.138 S d ng Midnight Commander Hình 6. . • <Alt>+<U>. • <Ctrl>+<PageUp>.

N u mu n th c hi n m t thao tác nào đó lên nhi u t p tin m t lúc.4 t ng h p nh ng thao tác này. c n ch n nh ng t p tin hay nhóm t p tin đ th c hi n thao tác đó lên.6 Các phím ch c năng và th c đơn T p tin 139 Hình 6. Trư c khi th c hi n m t thao tác nào đó ch ra trong b ng 6. Khi ch y câu l nh Midnight Commander s đưa ra h p tho i dùng đ nh p bi u th c chính quy xác đ nh tên c a nhóm t p tin mu n đánh d u. hãy dùng phím <Insert> ho c t h p phím <Ctrl>+<T>. Đ b ch n t p tin thì cũng s d ng t h p phím như khi ch n. R t nhi u thao tác thư ng dùng trong Midnight Commander đư c th c hi n qua các phím ch c năng <F1> — <F10>. thì c n vi t bi u th c chính quy theo . thì c n đánh d u nhóm t p tin này. phím nóng cho câu l nh này là phím d u c ng <+>. N u có b t tùy ch n M u d ng shell (xem trang 155. Bây gi đã đ n lúc c n bi t cách làm vi c v i t p tin nh chương trình có ích này. Xin đưa ra m t b ng 6. Còn có th ch n nhóm t p tin còn có th dùng câu l nh Ch n nhóm c a trình đơn T p tin (File). Đ đánh d u t p tin đ t dư i dòng chi u sáng. Khi này tên c a t p tin s có màu khác.7: Ch đ xem nhanh 6.6 Các phím ch c năng và th c đơn T p tin T trư c đ n gi chúng ta m i xem xét đ n v ngoài c a màn hình Midnight Commander và cách thay đ i v ngoài này. Đ ch n m t t p tin thì ch c n đ t dòng chi u sáng trong b ng hi n th i lên nó (t t nhiên đ u tiên c n chuy n t i thư m c tương ng).6. Câu l nh này đư c dùng đ đánh d u nhóm t p tin theo m u tương ng đưa ra. Nh ng thao tác (l nh) li t kê trên không ch có th th c hi n b ng cách nh n phím ch c năng tương ng mà còn b ng cách nh n chu t lên các nút tương ng cùng c a màn hình hay b ng các l nh tương ng c a trình đơn T p tin (File).4 hay l nh trong trình đơn.

thì s tìm ki m t p tin tương ng ti p theo. <F7> T o thư m c con trong thư m c hi n th trên b ng hi n th i <F8> Xóa t p tin (thư m c con) hay nhóm các t p tin đã đánh d u <F9> G i trình đơn chính (hi n th phía trên các b ng) <F10> Thoát kh i chương trình các quy lu t như trong shell (xem chương 5. Sau khi nh n m t trong nh ng t h p phím này thì mc s ch y ch đ tìm ki m tên t p tin trong thư m c hi n th i theo nh ng ký t đ u tiên c a tên. N u ch đ Hi n tr ng thái mini (Show mini-status) đư c b t. Thao tác này dùng đ b đánh d u kh i nhóm t p tin đã ch n. Cũng gi ng như khi sao chép. thì nh ng ký t nh p vào s không hi n th trên dòng tr ng thái mini. thì dòng tìm ki m này s hi n th trên ch c a dòng tr ng thái mini. thì s đánh d u t p tin đư c th c hi n theo quy lu t c a các bi u th c chính quy thông thư ng (hãy xem hư ng d n man ed). dòng chi u sáng s di chuy n t i t p tin ti p theo có tên b t đ u b ng nh ng ký t đã nh p vào. Thao tác “B ch n” (phím t t là phím d u tr <–> ho c g ch chéo ngư c — <\>) là thao tác ngư c l i đ i v i thao tác ch n nhóm t p tin và s d ng cùng các quy lu t vi t m u như khi ch n. Trong nh ng trư ng h p đó các t h p phím <Ctrl>+<S> và <Alt>+<S> s có ích.140 S d ng Midnight Commander B ng 6. t c là b n s .4: Các phím ch c năng Phím F# Hành đ ng th c hi n <F1> G i tr giúp tùy thu c vào tình hu ng <F2> G i th c đơn do ngư i dùng t o ra <F3> Xem t p tin đ t dư i dòng chi u sáng c a b ng hi n th i <F4> G i trình so n th o trong đ s a t p tin đ t dư i dòng chi u sáng c a b ng hi n th i <F5> Sao chép t p tin hay nhóm t p tin đã đư c đánh d u t thư m c c a b ng hi n th i sang thư m c c a b ng còn l i. thì trư c khi đánh d u t p tin c n tìm đ n t p tin đó. thì s đánh d u các thư m c ch không ph i t p tin. Còn thao tác “Ch n ngư c l i” (phím <*>) dùng đ b ch n nh ng t p tin đang ch n. đ ng th i ch n nh ng t p tin còn l i c a thư m c hi n th i. Khi này trong quá trình nh p ký t . C n chú ý là n u trong thư m c hi n th i không có t p tin v i tên tương ng. Trong ch đ này nh ng ký t nh p vào s không hi n th dòng l nh mà hi n th dòng tìm ki m. N u nh n <Ctrl>+<S> thêm m t l n n a. Khi sao chép m t t p tin thì còn có th đ i tên c a t p tin này3 . N u thư m c hi n th i có nhi u t p tin (do đó không th y h t trên b ng). <F6> Di chuy n t p tin hay nhóm t p tin đã đư c đánh d u t thư m c c a b ng hi n th i sang thư m c c a b ng còn l i. Còn n u t t tùy ch n này. N u bi u th c b t đ u ho c k t thúc b ng d u g ch chéo (/). Đ ng th i trong h p tho i hi n ra còn có th ch ra tên c a thư m c mu n sao chép các t p tin đ n (đ khi c n có th sao chép đ n thư m c khác v i thư m c hi n ra trên b ng th hai). có th thay đ i tên c a t p tin hay thư m c di chuy n đ n. Có th dùng các phím <Backspace> ho c <Del> đ s a l i.

6. không nh t thi t ph i s d ng các phím ch c năng đ g i các câu l nh tương ng v i chúng. • cd nhanh (<Alt>+<C>). Chương trình Midnight Commander cho bi t liên k t m m b ng ký hi u “@” đ ng trư c tên c a liên k t đó (tr liên k t đ n thư m c con đư c đánh d u b i d u sóng “∼”). Ngoài các câu l nh g n v i các phím ch c năng. B t kỳ câu l nh nào trong s này cũng có th th c hi n qua trình đơn T p tin (File). • Xem k t qu l nh (<Alt>+<!>). N u trên màn hình có đưa ra dòng tr ng thái mini (dùng tùy ch n Hi n tr ng thái mini). thì trên dòng này s hi n lên tên c a t p tin mà liên k t ch đ n. So v i dòng l nh thì các thao tác xem và so n th o t p tin trong Midnight Commander thu n ti n hơn. T t nhiên là nh ng thao tác thư ng dùng đư c g n v i các phím ch c năng. T o liên k t m m đ n t p tin hi n th i. Cho phép thay đ i quy n truy c p đ n (các) t p tin đư c ch n. Nhưng trong ph n này chúng ta s không xem đ n trình so n th o có s n. trình đơn T p tin (File) có ch a nh ng câu l nh thư ng dùng nh t. trình đơn T p tin còn ch a các câu l nh sau (trong ngo c là các phím t t tương ng). Do đó. Như b n đã th y. • chmod (<Ctrl>+<X>.<S>). • chown nâng cao. Cho phép thay đ i quy n truy c p và s h u t p tin.<C>).<L>). Khi ch y câu l nh này trên màn hình s hi n ra dòng cho phép nh p b t kỳ câu l nh nào cùng v i tham s c a nó (theo m c đ nh tham s s là t p tin đang đư c chi u sáng). Thay đ i ch s h u b ng câu l nh chown. mà đ dành đ n chương nói v làm vi c v i các t p tin văn b n.<O>). do trong Midnight Commander có tích h p s n các chương trình cho nh ng vi c này. di chuy n hay xóa. Như đã nói t trư c. K t qu th c hi n l nh s hi n ra trên màn hình trong xem có s n c a Midnight Commander. Sau khi ch n và đánh d u t p tin đ làm vi c ch c n nh n m t trong các phím ch c năng đ th c hi n thao tác c n thi t v i t p tin. Đ u tiên là câu l nh sao chép và đ i tên. c n thi t cho ngư i dùng trong nh ng thao tác cơ b n v i t p tin c a thư m c hi n th i. • Liên k t m m (<Ctrl>+<X>. • chown (<Ctrl>+<X>. chúng ta s xem xét l i các câu l nh này đ hi u rõ hơn v chúng.7 M u t p tin khi sao chép ho c đ i tên 141 không th tìm th y t p tin mu n tìm. Đ th c . Hãy s d ng câu l nh này n u bi t đư ng d n đ y đ đ n thư m c b n c n (và mu n chuy n thành thư m c hi n th i). sao chép. T o liên k t c ng đ n t p tin hi n th i.7 M u t p tin khi sao chép ho c đ i tên Khi th c hi n các thao tác sao chép và di chuy n (hay đ i tên) t p tin ngư i dùng có kh năng thay đ i tên c a các t p tin đang sao chép hay di chuy n. ví d . 6. • Liên k t c ng (<Ctrl>+<X>.

thì t t c các t p tin s đư c sao chép vào /two/one/one. ho c có th thi t l p qua câu l nh c a trình đơn C u hình | C u hình. Tùy ch n Ghi nh thu c tính (Preserve attributes) xác đ nh xem khi sao chép ho c di chuy n có gi l i hay không các thu c tính c a t p tin ban đ u.8). Tùy ch n Vào thư m c con. Còn m t vài tuỳ ch n có nh hư ng đ n th c hi n thao tác sao chép và di chuy n t p tin mà có th thi t l p cùng ngay c a s đ đưa ra các m u tên t p tin. Thông thư ng m u tên th hai đó là m t vài ký t thay th (wildcards) cu i dùng xác đ nh ch đ n c a các t p tin t o ra. Thông thư ng (khi tùy ch n b t t) mc s ch sao chép t t c các t p tin t one vào /two/one.. N u có các t p tin đã đư c đánh d u. Hình 6.142 S d ng Midnight Commander hi n vi c này ngư i dùng c n đưa ra m u cho tên c a các t p tin g c (g i là m u g c) và m u cho tên c a các t p tin s đư c t o (t p tin đích đ n. N u tùy ch n này đư c dùng thì s t o ra trong thư m c đích đ n m t thư m c con có cùng tên và các t p tin (thư m c) s đư c sao chép vào thư m c m i này. Chúng ta s xem xét m t ví d đ hi u hơn tình hu ng này.. và n u ngư i dùng là root thì còn c thu c tính UID và GID. N u tùy ch n b t. Tùy ch n Đi theo liên k t (Follow links) xác đ nh xem khi sao chép liên k t c ng hay m m vào thư m c đích đ n (ho c các thư m c con c a thư m c này) s t o các liên k t đó. n u có (Dive into subdirs) xác đ nh thao tác s làm n u trong thư m c đích đ n đã có thư m c có cùng tên v i tên t p tin (ho c thư m c) đang sao chép (ngu n). hay sao chép t p tin (và thư m c con) mà nh ng liên k t này ch đ n. Vi c đưa ra m u đư c th c hi n trên dòng nh p vào hi n th trong c a s m ra khi ch y m t trong các l nh sao chép hay di chuy n (hình 6. thì s ch sao chép (di chuy n) nh ng t p tin đư c đánh d u và tương ng v i m u g c. g i là m u đích). các đánh d u th i gian (truy c p và s a đ i). . bao g m: quy n truy c p. B n mu n sao chép n i dung c a thư m c one vào thư m c /two/one đã có t trư c. N u tùy ch n không đư c dùng thì các thu c tính s đư c đ t theo giá tr umask hi n th i. Theo m c đ nh tùy ch n này t t và t p tin (thư m c) ngu n s đư c sao chép vào thư m c đích đ n.8: H p tho i đ i tên t p tin T t c các t p tin tho mãn m u g c s đư c đ i tên (sao chép ho c di chuy n v i tên m i) tương ng v i m u đích..

\1”.*\)\.. còn l i là ch thư ng. N u s d ng trong m u đích ‘\U’ ho c ‘\L’.v. Khi th c hi n các thao tác sao chép và di chuy n ngư i dùng còn có th chuy n ki u ch hoa/thư ng trong tên t p tin. Chúng ta l i xem xét ti p hai ví d .gz”..tgz” và n m trong thư m c “/two”. \)’.gz$”. đ “file. Ký t ‘\0’ tương ng v i toàn b tên c a t p tin ngu n.*\)\. tính theo . .*\)$’ (tùy ch n M u d ng shell t t). Ví d 1.tar.c” tr thành “c. trên màn hình hi n ra t m t đ n ba thanh bi u đ (progress bars). M u ngu n s c n có d ng ‘*. .*’. Ký t ‘\’ trong các m u dùng đ hu b tác d ng c a các ký t đ c bi t. và tên c a t p tin đang sao chép là “foo. còn m u đích – “/two/*.*\)$’. ký t ‘\2’ – nhóm th hai v. N u m u ngu n có d ng “ˆ\(. N u s d ng ‘\u’ ho c ‘\l’ trong m u đích. thì k t qu s là “/two/foo. nhưng c n c n th n hơn và nhi u công s c khi nh p vào. Trong m u đích ch cho phép s d ng ‘*’ và ‘\<ch s >’.gz”.tgz”.. sao chép đư c th c hi n vào “/two/*.v. đ “file. Cách này m m d o hơn. . Chúng ta xem xét m t vài ví d đ hi u rõ hơn.c” tr thành “c.gz”.file”. Ví d .tar\. L y ví d b n c n đ i ch tên và ph n m r ng t p tin. thì ngư i dùng có th s d ng các ký t thay th (wildcards) ‘*’ và ‘?’ trong m u ngu n. .tgz” và đang sao chép t p tin “foo. Đ hi n th quá trình làm vi c. M u ngu n – ‘ˆ\(. ‘\ \’ có nghĩa là dùng ký t g ch chéo thông thư ng và ‘\*’ có nghĩa là s d ng m t ký t d u sao thông thư ng (asterisk).\(.tar. còn m u đích s là “\2. Thanh th nh t (file bar) cho bi t đã th c hi n (ví d sao chép) đư c bao nhiêu ph n c a t p tin hi n th i. .file”. 6.8 Thông báo khi sao chép và di chuy n t p tin Khi ngư i dùng th c hi n các thao tác sao chép. Ví d 3. Midnight Commander hi n th trên màn hình h p tho i. .6. thì t p tin thu đư c s có tên “foo.\1”. Ví d trong m u ngu n có ‘*’ (tùy ch n M u d ng shell b t) ho c ‘ˆ\(. trong đó cho bi t trên (nh ng) t p tin nào s th c hi n thao tác và quá trình th c hi n di n ra như th nào. còn m u đích s là “\2. L y ví d b n c n đ i ch tên và ph n m r ng t p tin. ký t thay th ‘\1’ tương ng nhóm ký t thay th đ u tiên trong m u ngu n. Thanh th hai (count bar) cho bi t đ n th i đi m hi n th i đã th c hi n đư c bao nhiêu ph n. Chúng s đư c dùng tương t như trong shell. thì ký t ti p theo c a tên s đư c chuy n tương ng thành ch hoa ho c ch thư ng. còn m u đích có ‘\L\u*’. thì s chuy n đ i t t c các ký t phía sau đ n l n g p ‘\U’ ho c ‘\L’ ti p theo ho c đ n cu i tên t p tin.8 Thông báo khi sao chép và di chuy n t p tin 143 nh hư ng đ n quá trình sao chép và di chuy n t p tin còn có tùy ch n M u d ng shell trong trình đơn C u hình / C u hình. Ví d 4.tar.tgz”. N u m u ngu n là “*. Ví d 2. Ký t ‘*’ đ u tiên trong m u đích tương ng v i nhóm ký t thay th đ u tiên trong m u ngu n. thì mc s không th c hi n vi c nhóm t đ ng. tên t p tin s đư c chuy n đ i sao cho các ch cái đ u tiên s là ch hoa. ký t ‘*’ th hai tương ng v i nhóm th hai v. Khì tùy ch n này b t. b n c n s d ng các d u ngo c ‘\(. di chuy n hay xóa t p tin. Tương t . S d ng ‘\u’ và ‘\l’ cung c p các kh năng r ng hơn so v i ‘\U’ và ‘\L’. Đ ch ra nhóm các ký t trong m u ngu n s tương ng v i các ký t thay th trong m u đích. Khi tùy ch n M u d ng shell (“Use shell patterns”) b t.

Phương án th ba là Th l i. b ng trình l nh terminal khác). t t c nh ng t p tin còn l i s b b qua. Trong quá trình th c hi n các thao tác v i t p tin ngư i dùng có th nhìn th y 3 d ng c a s n a. thì hai thanh bi u đ cu i s không đư c hi n th . Ch n phương án này n u ngư i dùng đã s a đư c l i (ví d . N u t t đi tuỳ ch n Thao tác v i thông tin dài dòng (xem C u hình / C u hình.9. 1. c a nh ng t p tin đã đánh d u. không ghi chèn (nút Không) • Ghi thêm n i dung c a t p tin đang sao chép vào cu i t p tin đã có (nút Thêm vào cu i) ..). Câu h i th nh t “Ghi đè lên t p tin này” có ba cách tr l i: • Đ ng ý (nút Có) • T ch i. ho c D ng đ không th c hi n hoàn toàn thao tác đưa ra..144 S d ng Midnight Commander t ng cái. C a s h i l i xu t hi n khi ngư i dùng đang th c hi n thao tác d n đ n vi c ghi chèn lên t p tin đã có. t c là trong thư m c sao chép hay di chuy n đ n đã có t p tin cùng tên. 2.9: C a s h i l i Dư i đây đưa ra hai câu h i l i 6. Hình 6. Nh n nút D ng s k t thúc thao tác. Trong c a s h i l i s hi n ra th i gian t o ra và kích thư c c a t p tin ngu n (đang đư c sao chép hay di chuy n) và c a t p tin đích (s b hu b n u ghi chèn). ph n dư i c a h p tho i này có hai nút. Thanh th ba (bytes bar) cho bi t ph n trăm dung lư ng tính theo byte đã làm xong. C a s l i đưa ra thông tin v l i và đ ngh ba cách gi i quy t. Thông thư ng ngư i dùng ch n B qua đ không th c hi n thao tác v i t p tin đang có v n đ . Nh n nút B qua s d n đ n vi c b qua thao tác v i t p tin này và ti p t c thao tác t p tin sau n u có.

Cách gi i quy t đư c dùng s làm vi c v i t t c các t p tin đã ch n. ngư i dùng c n gõ vào dòng l nh tên c a chương .9 Dòng l nh c a h v 145 Còn đ tr l i cho câu h i th hai “Ghi đè lên m i t p tin đích?” chúng ta có 4 cách. thì s th c hi n sao chép). s v n đư c đánh d u như cũ. không h i l i. Không đ không xóa thư m c này. Trong th i gian làm vi c v i Midnight Commander. đ có th ch y m t câu l nh nào đó c a h đi u hành.6.9 Dòng l nh c a h v Như đã nói khi mô t v ngoài c a màn hình Midnight Commander. ch n T t c n u b n đã đánh d u nhi u thư m c và tin tư ng là mình đúng. t c là không thao tác. 3. • Không – không ghi chèn các t p tin (n u không có t p tin đích. Nh ng t p tin b b qua. Ngư i dùng cũng có th d ng th c hi n thao tác n u nh n nút D ng cu i c a s h i l i. L a ch n nút mu n nh n b ng các phím mũi tên ho c phím <Tab>. Không đ b qua. không xóa nh ng thư m c không r ng trong s đã ch n. Hình 6. Ch ch n Có ho c T t c khi b n th c s tin tư ng là mình mu n xóa thư m c cùng v i toàn b các thư m c con c a nó. thì sau khi th c hi n s b đánh d u kh i nh ng t p tin đã thao tác thành công. C a s yêu c u xóa toàn b ( 6. D ng có nghĩa là không th c hi n thao tác xóa n a. đo đó c a s h i l i s không hi n ra m i l n có t p tin trùng tên: • T t c – ghi chèn t t c các t p tin đã ch n.10) xu t hi n khi ngư i dùng đang th c hi n thao tác xóa m t thư m c không r ng. • N u kích thư c khác nhau – ch ghi chèn n u kích thư c các t p tin khác nhau.10: C a s yêu c u N u đã đánh d u nhóm các t p tin đ thao tác. Nh n nút Có đ xóa thư m c cùng v i t t c các t p tin c a nó. • C p nh t – ch ghi chèn (đ ng đ n) nh ng t p tin đư c t o ra trư c t p tin ngu n. ph n dư i c a màn hình luôn luôn có dòng l nh c a h v . 6.

ext. Tuy nhiên n u b n làm vi c trong giao di n đ ho . ho c tên c a t p tin đang đư c chi u sáng n u không có t p tin nào đư c đánh d u. • <Alt>+<Tab>. thì s th c hi n nh ng câu l nh đ t trong ph n nh này. Th c hi n thao tác t đ ng đi n thêm4 tên t p tin. Sao chép vào dòng l nh tên c a các t p tin đã đư c đánh d u trong b ng hi n th i. • <Ctrl>+<X>. N u trong t p tin mc. • <Alt>+<P>. danh sách câu l nh. • <Ctrl>+<Enter>. tên câu l nh.v. . • <Alt>+<Enter>. 4 autocompletion . Sao chép vào dòng l nh tên c a thư m c hi n th i. thì Midnight Commander s so sánh ph n m r ng c a t p tin này v i ph n m r ng có trong “t p tin các ph n m r ng” ~/mc. . Quay ngư c l i m t câu l nh theo danh sách nh ng l nh đã ch y (l ch s l nh). <Ctrl>+<P>. Chèn nh ng ký t đư c chương trình Midnight Commander biên d ch theo m t cách nào đó (ví d ký t ‘+’). Trư c khi ch y các l nh có th c hi n nh ng s thay th macro đơn gi n. tên ngư i dùng hay tên máy (tùy theo nh ng gì ngư i dùng đã gõ và ph n nào c a câu l nh đang đư c nh p vào). sau đó gõ phím <Enter>. N u ngư i dùng nh n phím <Enter> khi dòng chi u sáng n m trên tên t p tin không ph i là chương trình. v. T t nhiên b n có th thay đ i c u hình c a môi trư ng làm vi c. Thông thư ng vi c nh p các câu l nh đòi h i ph i gõ r t nhi u các ký t . • <Ctrl>+<X>. <Ctrl>+<T>. • <Ctrl>+<Q>. <T>. trong s đó có đư ng d n đ y đ c ng v i tên c a t p tin c n làm vi c. Đ giúp nh p câu l nh d dàng hơn trong Midnight Commander có m t vài t h p phím cho phép gi m s l n gõ bàn phím trong th i gian nh p và s a đ i câu l nh trên dòng l nh. t c là tên c a thư m c đang đư c hi n th trên b ng hi n th i. Cũng như <Alt>+<Enter>. • <Ctrl>+<X>. ví d trong môi trư ng KDE thì r t có th s không dùng đư c t h p phím này. đ c bi t trong trư ng h p ph i ch ra các tham s c a câu l nh. t c là Midnight Commander s đoán nh ng ký t mà ngư i dùng còn chưa nh p vào d a trên danh sách t p tin c a thư m c hi n th i. Sao chép vào dòng l nh tên c a các t p tin đư c đánh d u trong b ng không ph i hi n th i.ext có m t ph n nh ch ra thao tác làm vi c v i nh ng t p tin có ph n m r ng như t p tin đã ch n. Sao chép vào dòng l nh tên c a thư m c đang hi n th trên b ng không ph i hi n th i. nhưng đó đã là m t câu chuy n khác. • <Ctrl>+<X>. Sao chép tên c a t p tin hay thư m c đang đư c chi u sáng vào dòng l nh. do môi trư ng làm vi c đã dùng nó cho thao tác khác (trong trư ng h p KDE thì đó là chuy n gi a các c a s ).146 S d ng Midnight Commander trình tương ng ho c ch n chương trình đó trong b ng hi n th i (đưa dòng chi u sáng lên tên t p tin chương trình).<P>.

c a trình đơn B ng ph i ho c B ng trái). Midnight Commander ch t o m t ph n nh cây này ch không t o h t.5. Trong b t kỳ trư ng h p nào. Dòng nh p vào không ch là dòng l nh c a h v shell mà còn là nh ng dòng nh p vào c a các h p tho i c a các chương trình con khác nhau. không hi n th các thư m c “cháu”. Khi này ch hi n th nh ng thư m c n m trên (bao g m c thư m c m và cao hơn). n u đó là dòng l nh thì hi n th l ch s l nh. cácthuw m c bên c nh có cùng c p b c và các thư m c con chính th c c a thư m c này. Khi ch y câu l nh Cây thư m c c a trình đơn này thì s hi n ra c a s cho th y c u trúc thư m c c a h th ng t p tin. Trong trư ng h p ngư c l i thì s m ra m t nhánh con c a cây thư m c. t c là chuy n t i m t c p b c th p hơn. Đ chuy n t i thư m c m s d ng phím <←>. “ch t”. Hi n th l ch s c a dòng nh p vào hi n th i. Đ tránh m t th i gian t o cây thư m c. Ví d dòng nh p vào đ a ch IP c a máy ch FTP mà b n mu n k t n i t i như trong hình 6. thì ngư i dùng có th s d ng nh ng t h p phím đi u khi n li t kê trong b ng 6. còn phím <→> dùng đ chuy n t i các thư m c con c a thư m c hi n th i. Trong ch đ đ ng (dynamic) các phím <↑> và <↓> đư c dùng đ chuy n t i thư m c bên c nh có cùng c p b c.10 Trình đơn Câu l nh • <Alt>+<N>. D ng c a cây thư m c t đ ng thay đ i sau m i l n di chuy n qua cây này. 147 • <Alt>+<H>. S hi n th t t c các thư m c con mà chương trình đ c đư c t i th i đi m này.10 Trình đơn Câu l nh Trình đơn Câu l nh cho phép th c hi n thêm m t s thao tác đi u khi n h th ng t p tin. Đi t i câu l nh ti p theo trong danh sách l ch s l nh. Trong ch đ tĩnh (static) đ di chuy n t i thư m c mu n xem (t c là di chuy n dòng chi u sáng t i tên c a thư m c đó) ch dùng các phím <↑> và <↓>. đ ng th i th c hi n nh ng câu l nh thay đ i d ng c a các b ng Midnight Commander cũng như nh ng thông tin hi n th trên chúng.. khi trên màn hình xu t hi n dòng nh p vào.11 (câu l nh K t n i FTP. Có hai ch đ hi n th cây thư m c. N u thư m c ngư i dùng mu n xem không đư c hi n th thì hãy chuy n t i thư m c m c a nó r i nh n <Ctrl>+<R> ho c <F2>.6. Có th làm hi n ra cây thư m c b ng hai cách: qua câu l nh Cây thư m c c a trình đơn Câu l nh và qua câu l nh Cây thư m c c a trình đơn B ng ph i ho c b ng trái. N u thư m c không có ch a các thư m c con thì s không có gì x y ra.11: Dòng nh p vào đ a ch IP c a máy ch FTP 6.. Hình 6. Đ đi u khi n xem cây thư m c có th s d ng nh ng t h p phím sau: .

Nh n phím này trong c a s xem cây thư m c đ thoát kh i ch đ xem và hi n th danh sách t p tin c a thư m c đã ch n trong b ng hi n th i. Di chuy n con tr sang ph i m t ký t . Nh ng t h p phím này dùng đ di chuy n trong l ch s l nh. Di chuy n con tr sang trái m t ký t .5: Các l nh đi u khi n dòng nh p vào T h p phím <Ctrl>+<A> <Ctrl>+<E> <Ctrl>+<B> (<←>) <Ctrl>+<F> (<→>) <Alt>+<F> <Alt>+<B> <Ctrl>+<H> (<Backspace>) <Ctrl>+<D> (<Delete>) <Ctrl>+<@> <Ctrl>+<W> Hành đ ng th c hi n Di chuy n con tr lên đ u dòng. tên ngư i dùng hay tên máy. • <Ctrl>+<R> ho c <F2>. còn trên b ng hi n th i s là cây thư m c. refresh). Có th dùng m t trong hai t h p phím này đ xóa t n m trư c (bên trái) con tr . còn <Alt>+<N> – t i nh ng câu l nh n m sau. S d ng trong trư ng h p khi cây thư m c đư c hi n th không tương ng v i c u trúc th t s c a nó: m t s thư m c con không đư c hi n th ho c hi n th c nh ng thư m c con đã b xóa. Di chuy n con tr t i cu i dòng. Vì th khi xem cây thư m c thì dòng dư i cùng (cho bi t ch c năng c a các phím F) cho bi t phím <F3> có ch c năng Quên. Dán n i dung c a b đ m vào dòng nh p t i v trí n m trư c (bên trái) con tr . Di chuy n con tr sang ph i m t t . • <F3>. Xóa ký t n m bên trái con tr . Câu l nh này ch s d ng đ xóa nh ng nhánh cây hi n th không đúng. <Alt>+<P> di chuy n t i nh ng câu l nh n m trư c. Đánh d u b t đ u ph n văn b n mu n c t (ghi vào b đ m). Sao chép văn b n n m gi a con tr và đánh d u vào b đ m mà không xóa văn b n đó kh i dòng nh p vào. Sao chép văn b n n m gi a con tr và đánh d u vào b đ m đ ng th i xóa đi văn b n đó kh i dòng nh p vào. Xóa b n b n t v trí con tr t i cu i dòng. Di chuy n con tr sang trái m t t . Th c hi n thao tác t đ ng đi n thêm (autocompletion) tên t p tin.1 • <Enter>. Đ c l i n i dung c a thư m c (c p nh t.148 S d ng Midnight Commander B ng 6. N u ngư i dùng xóa thư m c có trên đĩa thì s hi n ra m t thông báo l i. . tên câu l nh. T đư c coi là m t c m ký t n m gi a hai kho ng tr ng. Xóa thư m c hi n th i ra kh i cây thư m c. Khi hi n th cây thư m c trên m t b ng thì nh n phím <Enter> s hi n th thư m c tương ng lên b ng th hai. <Alt>+<W> <Ctrl>+<Y> <Ctrl>+<K> <Alt>+<P> và <Alt>+<N> <Ctrl>+<Alt>+<H> (<Alt>+<Backspace>) <Alt>+<Tab> • Nh ng phím dùng đ di chuy n li t kê trong b ng 6. Xóa ký t n m t i ch con tr .

N u không có thư m c đó. Chuy n đ i gi a hai ch đ di chuy n trong cây thư m c tĩnh (dùng theo m c đ nh) và đ ng. Có nghĩa là đ ng trư c nh ng ký t có ý nghĩa đ c bi t đ i v i egrep c n đ t ký t “\”. n u ngư i dùng bi t là t p tin đang tìm không có trên CD hay không mu n tìm ki m trong nh ng thư m c . . • <Ctrl>+<H> ho c <Backspace>. Câu l nh Tìm t p tin (phím nóng <Meta>+<?> ho c <Esc>. còn có kh năng đưa ra danh sách nh ng thư m c mà câu l nh Tìm t p tin s b qua trong khi tìm ki m (ví d . • <F6>. v. sao chép. Ngư i dùng có th ch n thư m c b t đ u tìm ki m trong cây thư m c hi n ra khi nh n nút Cây thư m c c a h p tho i. Tìm thư m c ti p theo tương ng v i m u đưa ra. Sao chép thư m c con (c n ch ra thư m c mu n sao chép t i trong dòng nh p vào hi n ra). Xóa thư m c đ t dư i dòng chi u sáng ra kh i h th ng t p tin. thì ngư i dùng c n nh p vào ô N i dung dòng “strcmp \”. Trong th i gian tìm ki m có th t m d ng b ng nút Hoãn và ti p t c b ng nút Ti p t c (hình 6.<?>) c a trình đơn Câu l nh cho phép ngư i dùng tìm trên đĩa t p tin có tên đưa ra. này vào m u tìm ki m và di chuy n ti p theo tho mãn m u này. ).12). Ngoài ra.6.13). Nh n nút B ng s hi n th k t qu tìm ki m lên b ng hi n th i đ ngư i dùng có th th c hi n các thao tác khác v i nh ng t p tin đã ch n (xem. nh n vào nút Đ ng ý. Ví d . Trong ô N i dung (Contents) có th đưa ra các bi u th c chính quy theo các quy lu t c a l nh egrep. thì s chuy n dòng chi u sáng xu ng dư i m t dòng.v. Đ b t đ u tìm ki m. Nút Thoát dùng đ thoát kh i ch đ tìm ki m. Nút L p l i dùng đ nh p vào các tham s cho tìm ki m m i. tên t p tin mu n tìm (xem hình 6. Xóa ký t cu i cùng trong dòng (m u) tìm ki m. Sau khi ch n câu l nh này s hi n ra m t h p tho i h i thư m c đ b t đ u tìm ki m. Di chuy n thư m c. Có th s d ng chu t trong c a s xem cây thư m c. Sau khi đưa ra b ng có th nh n <Ctrl>+<R> đ tr l i danh sách t p tin thông thư ng. Nút Chuy n thư m c dùng đ chuy n t i thư m c có ch a t p tin đang đư c chi u sáng. • <F5>. T o thư m c con trong thư m c hi n th i. di chuy n. • <F7>. . • <F8>. Có th xem danh sách nh ng t p tin tìm th y b ng các phím <↑> và <↓>.10 Trình đơn Câu l nh 149 • <F4> (Static/Dynamic). • <B t kỳ ký t nào khác>. Trong n ch y ch đ tìm ki m b ng t h p n th trên dòng tr ng thái mini (n u Hành đ ng sau ch có th th c hi n trong c a s đang hi n th cây thư m c: <F1> (Help) – G i tr giúp và hi n th ph n tr giúp v c a s cây thư m c. Nh n đúp chu t có tác d ng như khi nh n phím <Enter>. Thêm ký t dòng chi u sáng đ n tên c a thư m c ch đ xem cây thư m c thì đ u tiên c <Ctrl>+<S>. • <Ctrl>+<S> ho c <Alt>+<S>. xóa. M u tìm ki m s đư c hi có). n u mu n tìm dòng “strcmp (”.

Tên thư m c cách nhau b i d u hai ch m như sau: [Misc] find_ignore_dirs=/cdrom:/nfs/wuarchive:/afs B n có th s d ng vi c đưa k t qu l nh lên trên b ng (đ c thêm B ng ngoài dư i) đ th c hi n nh ng hành đ ng ti p n i nhau ph c t p hơn.<D>) so sánh n i dung c a các thư m c đang đư c hi n th trên b ng trái và b ng ph i. còn Tìm ki m t p tin ch cho phép th c hi n nh ng yêu c u đơn gi n. Câu l nh B t/t t b ng (<Ctrl>+<O>) n đi hai b ng c a mc và hi n th k t qu làm vi c c a các l nh shell.150 S d ng Midnight Commander Hình 6. Đ m l i các b ng mc cũng dùng l nh (phím nóng) này.mc/ini. Câu l nh Đ i ch hai b ng (<Ctrl>+<U>) đ i ch n i dung c a b ng trái và b ng ph i. Câu l nh So sánh thư m c (<Ctrl-X>. N u dùng phương pháp nhanh thì ch so sánh kích thư c và th i gian t o các t p tin .12: B t đ u tìm ki m Hình 6.13: Đang tìm ki m k t n i qua NFS qua đư ng truy n r t ch m). L nh này làm vi c trên xterm và dư i console c a Linux. Có ba phương pháp so sánh. C n ph i ch ra nh ng thư m c mu n b qua này b ng bi n find_ignore_dirs trong ph n Misc c a t p tin ~/.

6. Có th sao chép l nh đang đư c chi u sáng (di chuy n dòng chi u sáng b ng các phím <↑> và <↓>) vào dòng l nh c a h v b ng phím <Enter>.14: Tìm ki m t t c các liên k t m m Sau khi th c hi n câu l nh này. . Hình 6. Sau đó b n c n nh p vào tên c a l nh đó. di chuy n. K t qu là trong c hai thư m c s chi u sáng nh ng t p tin không có trong thư m c còn l i. Ví d . Phương pháp này không dùng đư c n u máy không h tr g i h th ng (system call) mmap(2). n u b n mu n th c hi n m t hành đ ng nào đó (xóa. Đ th c hi n vi c này c n nh p câu l nh vào dòng nh p vào (dòng “Câu l nh”) r i nh n nút Thêm m i. ) v i t t c các liên k t m m c a thư m c hi n th i. Phương pháp theo byte s so sánh n i dung c a các t p tin (theo t ng byte). Câu l nh B ng ngoài (hay đúng hơn ph i g i là “Đưa k t qu làm vi c c a l nh lên trên b ng”) cho phép ngư i dùng th c hi n nh ng chương trình ngoài. ho c chi u sáng nh ng t p tin là phiên b n m i hơn.10 Trình đơn Câu l nh 151 có cùng tên.14. Câu l nh L ch s câu l nh hi n ra c a s v i danh sách nh ng l nh đã th c hi n trư c đây. . 5 T t nhiên b n có th dùng l ch s câu l nh (xem trên ho c ngay dư i) . L n sau b n ch c n ch n tên tương ng trong danh sách mà không c n ph i nh p l i câu l nh t đ u5 . sao chép. Khi so sánh theo kích thư c thì ch ki m tra kích thư c c a các t p tin tương ng và không ki m tra ngày t o ra.. r i đưa k t qu c a l nh này thành n i dung c a b ng hi n th i (ví d đi n hình là đưa k t qu c a l nh find). -type l -print như trong hình 6. thì b n có th s d ng câu l nh B ng ngoài đ ch y câu l nh find . N u mu n ngư i dùng có th lưu nh ng câu l nh b ng ngoài thư ng dùng b ng nh ng tên riêng có ý nghĩa đ có th g i nhanh nh ng câu l nh này theo tên c a chúng. trên b ng hi n th i s không ph i là n i dung c a thư m c tương ng mà ch có các liên k t m m n m trong thư m c đã ch ra. Sau đó ngư i dùng có th s d ng câu l nh sao chép (<F5>) đ làm cho n i dung c a hai thư m c gi ng nhau.

khi đó s thêm thư m c hi n th i vào danh sách thư m c thư ng dùng.15). Câu l nh Thư m c thư ng dùng (<Ctrl>+<\>) cho phép t o danh sách nh ng thư m c thư ng đư c dùng và cho phép chuy n nhanh đ n nh ng thư m c trong danh sách này (hình 6. Có th s d ng danh sách này đ chuy n nhanh đ n thư m c c n thi t.16). Đ thêm đánh d u m i còn có th s d ng t h p phím (<Ctrl>+<X>. Cũng trong h p tho i thư m c thư ng dùng b n có th thêm đánh d u m i vào danh sách ho c xóa đánh d u đã có. mc t o ra danh sách các đánh d u (tên d nh ) cho các thư m c thư ng dùng này.ext xác đ nh dùng chương trình nào đ m các t p tin v i ph n m r ng (ph n cu i c a tên sau d u ch m cu i cùng) nào. còn <Alt>+<N> s chuy n thành l nh n m dư i trong danh sách. S d ng câu l nh này ho c phím nóng <Ctrl>+ <X>.15: H p tho i danh sách thư m c thư ng dùng Câu l nh Công vi c n n sau cho phép ngư i dùng đi u khi n nh ng công vi c đang làm vi c ch đ n n đã ch y t Midnight Commander (ví d thao tác sao chép và di chuy n t p tin). Hình 6. <H>). Chương trình này s đư c ch y đ thao tác (xem.mc/menu (trình đơn hi n ra sau khi nh n phím <F2>) ho c trình đơn . Thay vào đó trên dòng l nh s hi n th m t trong các l nh c a danh sách và phím <Alt>+<P> s chuy n nó thành l nh n m trên. Câu l nh So n th o t p tin trình đơn dùng đ s a trình đơn c a ngư i dùng ~/. Chương trình s hi n ra yêu c u nh p tên đánh d u cho thư m c này. Đ th c hi n vi c này. tuy nhiên trong trư ng h p này ngư i dùng s không th y danh sách các câu l nh.<J> b n có th d ng.152 S d ng Midnight Commander Còn có th truy c p vào danh sách l ch s câu l nh b ng các phím <Alt>+<P> ho c <Alt>+<N>. Sau khi ch n câu l nh So n th o t p tin ph n m r ng ngư i dùng có th s a đ i t p tin mc. ph c h i (ti p t c ch y) ho c di t b t kỳ công vi c n n sau này (xem hình 6. so n th o hay th c hi n) v i t p tin có ph n m r ng tương ng khi chuy n dòng chi u sáng lên tên t p tin r i nh n <Enter>.

trong đó có nh ng t p tin có tên b t đ u b ng đ u ch m (gi ng như ls-a). thì theo m c đ nh dòng chi u sáng tên t p tin s di chuy n xu ng dư i m t dòng.. Bây gi chúng ta xem xét t ng câu l nh c a trình đơn C u hình đ bi t có th dùng ho c không dùng nh ng tùy ch n nào. M i tùy ch n có th đư c dùng ho c không. Vi c dùng hay không dùng tùy ch n đư c th c hi n qua các c a s h i tho i c a trình đơn C u hình. Tùy ch n đư c dùng n u có d u “x” ho c d u sao “*” (đ t vào b ng phím tr ng) trong ngo c vuông đ ng trư c tên c a tùy ch n. T t nhiên trong trư ng h p cu i cùng b n c n có quy n ghi lên t p tin tương ng. Nh ng tham s c u hình trong h p tho i này chia thành ba nhóm: “C u hình b ng”. ngư i dùng có th đưa ra giá tr c a các tham s sau: • Hi n th t p tin sao lưu. Khi ngư i dùng đánh d u t p tin (b ng t h p phím <Ctrl>+<T> ho c <Insert>). Theo m c đ nh Midnight Commander hi n th t t c các t p tin.11 C u hình Midnight Commander 153 Hình 6. Theo m c đ nh chương trình Midnight Commander không hi n th nh ng t p tin có tên k t thúc b ng ‘∼’ (gi ng như tùy ch n -B c a l nh ls). Khi ch n câu l nh này s hi n ra m t h p tho i như trong hình 6. Câu l nh đ u tiên là C u hình.16: Đi u khi n công vi c n n sau c a h th ng..” và “C u hình khác”.6. có th là /usr/share/mc/mc.11 C u hình Midnight Commander Chương trình Midnight Commander có nhi u c u hình (tùy ch n). “T m ng ng sau khi ch y. • Nhãn di chuy n xu ng. N u tùy ch n này đư c dùng.menu. Trong vùng “C u hình b ng”.17. thì khi g i trình đơn chính b ng phím <F9> s hi n th ngay l p t c danh sách các câu l nh c a . • Đ y xu ng trình đơn. 6. • Hi n th t p tin n.

. thì b n c n ph i t c p nh t l i danh sách t p tin b ng t h p phím <Ctrl>+<R>. .154 S d ng Midnight Commander Hình 6. n u ch thay đ i b n ghi inode c a các t p tin c a thư m c này (đã thay đ i kích thư c t p tin. . ) thì s không c p nh t l i n i dung c a thư m c đó. ho c nh n phím <F9> r i nh n phím <T>.v. t c là n u trong thư m c đã t o ho c xoá đi t p tin (thư m c) nào đó. Theo m c đ nh tùy ch n này không đư c dùng. quy n truy c p ho c ch s h u v. b n mu n m trình đơn T p tin. . phím <F9> ch đưa ngư i dùng vào trình đơn chính và ngư i dùng ph i t ch n trình đơn tương ng b ng các phím mũi tên và dùng phím <Enter> ho c ch cái đ u tiên c a trình đơn đ m (đ y xu ng) trình đơn đó. thì Midnight Commander s s d ng cách (m o) sau đ hi n th n i dung thư m c: ch đ c l i n i dung c a thư m c trong trư ng h p đã thay đ i b n ghi inode c a thư m c. thì đ u tiên c n nh n phím <F9> r i dùng phím mũi tên sang ph i r i nh n phím <Enter>. N u b n b t dùng tùy ch n này. N u dùng tùy ch n này. thì s hi n th không phân bi t t p tin và thư m c. còn tên t p tin – sau tên c a t t c các thư m c. • N p nhanh thư m c. Trong trư ng h p ngư c l i.. Trong trư ng h p đó (n u tùy ch n này đư c dùng). Có nghĩa là ngư i dùng không mu n xem k t qu làm vi c c a l nh. N u tùy ch n không đư c dùng thì thư m c (và đư ng d n đ n thư m c) s đư c hi n th đ u danh sách. Trên các kênh giao tác Linux ho c khi dùng xterm ngư i dùng còn có th xem k t qu này b ng t h p phím <Ctrl>+<O>. Vùng T m ng ng sau khi ch y. Sau khi th c hi n các câu l nh Midnight Commander có th t m ng ng m t chút đ ngư i dùng có th xem và nghiên c u k t qu làm vi c c a nh ng l nh này. đây có ba tùy ch n: • Không bao gi . • Tr n l n t t c t p tin. Ví d .17: C u hình Midnight Commander trình đơn (Trình đơn đ y xu ng)..

N u b n đang dùng m t terminal ch m thì không nên dùng tùy ch n này. thì c n dùng bi u th c chính quy theo các lu t vi t trong man 1 ed. di chuy n và xóa. Tùy ch n này cũng t đ ng không đư c dùng n u t c đ làm vi c c a terminal nh hơn 9600 bps.mc/ini. thì chương trình th c hi n nh ng bi n đ i sau: thay th ‘*’ b ng ‘. thì s g i chương trình ch ra trong bi n PAGER.11 C u hình Midnight Commander 155 • Trên nh ng terminal “ngu”. N u tùy ch n này đư c dùng. Đ có th đ t đư c k t qu như trong shell. • Trình xem n i b .’ (chính xác m t ký t ) và thay th ‘. Tùy ch n này không làm vi c. xóa Midnight Commander s tính t ng s t p tin và t ng kích thư c c a chúng đ ng th i hi n th quá trình thao tác v i nh ng t p tin này d ng các dòng bi u đ (tuy nhiên. N u dùng tùy ch n này. S t m ng ng trên nh ng terminal không có kh năng hi n th k t qu làm vi c c a l nh th c hi n cu i cùng. tính năng này s làm ch m quá trình m t chút). Chương trình Midnight Commander luôn luôn t m ng ng sau khi th c hi n b t kỳ l nh nào. • Trình đơn t đ ng.6. thì trình đơn c a ngư i dùng s t đ ng hi n th lên màn hình m i khi ch y chương trình. • Tính t ng kích thư c (Compute totals). N u không dùng tùy ch n này. N u không đ t bi n này thì s dùng vi. N u dùng tùy ch n này.’ b ng m t d u ch m thông thư ng (literal dot). .*’ (không ho c vài ký t ). N u tùy ch n này không đư c dùng. n u không dùng tùy ch n Thao tác v i thông báo dài dòng trên. Theo m c đ nh các l nh ch n (select) và b ch n (unselect) nhóm t p tin và hi n th t p tin theo b l c (Filter) s d ng các bi u th c chính quy gi ng như trong h v shell. Trong vùng C u hình khác ngư i dùng có th đ t ra các tham s sau: • Thao tác v i thông báo dài dòng (Verbose operation). thay th ‘?’ b ng ‘. • M u d ng shell (Shell Patterns). di chuy n. thì trư c khi th c hi n các thao tác sao chép. • S d ng so n th o n i b . thì Midnight Commander s s d ng chương trình xem t p tin c a mình khi xem t p tin. Tính năng này có ích khi trên máy làm vi c ngư i dùng có ít kinh nghi m (ngư i thao tác) và ch th c hi n nh ng thao tác đơn gi n. • Luôn luôn. N u không ch ra bi n này thì s dùng l nh view. thì đ so n th o các t p tin Midnight Commander s dùng trình so n th o c a mình (mcedit). N u dùng tùy ch n này. • T đ ng ghi nh c u hình. giá tr c a các tham s thi t l p s đư c lưu vào t p tin ~/. N u dùng tùy ch n này. Tùy ch n này xác đ nh có hi n th hay không các c a s ph khi th c hi n các thao tác sao chép. N u không dùng tùy ch n này thì Midnight Commander s g i trình so n th o đư c ch ra trong bi n môi trư ng EDITOR. thì khi thoát kh i chương trình Midnight Commander.

thì l nh cd . các t p tin core (dump c a b nh ). . thì trong ph n dư i . T c là n u ngư i dùng vào thư m c hi n th i theo liên k t đ n nó. Theo m c đ nh tùy ch n này không đư c dùng. ch không ph i vào thư m c ch a liên k t. Trong quá trình nh p l nh Midnight Commander có th “t đ ng hoàn thành” câu l nh đó.v. Theo m c đ nh t t c các thông tin đư c hi n th b ng m t màu. thì trong h p tho i h i l i vi c xóa t p tin theo m c đ nh nút đư c ch n s chuy n t “Có” sang “Không”. • cd theo liên k t. N u dùng tùy ch n này. N u dùng phân bi t màu cho quy n truy c p. Theo m c đ nh khi nh n <Alt>+<Tab> th nh t chương trình s tìm t t c nh ng phương án hoàn thành. thì nh ng ô perm và mode cho bi t quy n truy c p c a ngư i dùng đã ch y chương trình Midnight Commander s có màu xác đ nh b ng t khóa selected trong ph n [Colors] c a t p tin kh i đ ng ~/. Khi nh n t h p phím <Alt>+<Tab> l n th hai s hi n th t t c các kh năng hoàn thành. nhưng b n có th thay đ i đ quy n truy c p và d ng t p tin có màu khác. các t p tin th c hi n v. B n có th hi n th ho c không hi n th dòng trình đơn chính trên đ u màn hình. thì Midnight Commander s s d ng các màu khác nhau cho thư m c. • Cái ch quay. cho phép thay đ i m t s tham s hi n th c a s chính c a chương trình Midnight Commander trên màn hình (xem hình 6. N u dùng tùy ch n Hi n tr ng thái mini. Ngoài ra còn có th ch ra tư th n m c a b ng là n m ngang hay d c. N u dùng tùy ch n này. gi ng như khi dùng l nh cd. ngư i dùng có kh năng dùng các phím <→> đ chuy n vào thư m c đang đư c chi u sáng và <←> đ chuy n lên thư m c m c a thư m c hi n th i (v i đi u ki n là dòng l nh tr ng). dòng l nh. khi nh n phím <Alt>+<Tab>. Theo m c đ nh bash cũng làm vi c như v y.. và có th thay đ i kích thư c c a nh ng b ng này. dòng g i ý (n m trên dòng l nh). . t c là th đoán ph n còn l i c a câu l nh đang nh p.156 S d ng Midnight Commander • T đ ng hoàn thành: hi n t t c . N u không dùng tùy ch n này thì Midnight Commander s chuy n thư m c theo c u trúc th t s c a các thư m c. Câu l nh th hai là V ngoài. N u mu n th y các phương án hoàn thành ngay sau l n nh n <Alt>+<Tab> đ u tiên thì hãy b t dùng tùy ch n này. N u dùng phân bi t màu cho các d ng t p tin. thì Midnight Commander hi n th góc trên bên ph i v ch quay dùng làm ch th cho bi t chương trình đang th c hi n công vi c (thao tác) nào đó. Dùng tùy ch n này thì Midnight Commander s tuân theo chu i các thư m c con lôgíc khi thay đ i thư m c theo liên k t.mc/ini. N u dùng tùy ch n. và n u như có nhi u phương án thì chương trình s t o ra ti p bíp. Theo m c đ nh tùy ch n này không đư c dùng. dòng giúp nh v công d ng c a các phím ch c năng cu i màn hình.18). • Di chuy n gi ng trong Lynx. Dùng tùy ch n này s ngăn ch n đư c ph n nào vi c xóa t p tin m t cách vô tình. Trên các kênh giao tác (console) Linux ho c SCO còn có th đ t s dòng dành đ hi n th k t qu làm vi c c a l nh. s đưa ngư i dùng vào thư m c m c a thư m c hi n th i. • Xóa m t cách an toàn.

ví d . ghi chèn và ch y chương trình. thông tin trong các t p tin. Dùng các phím mũi tên lên. ngư i dùng ch ra đ nh d ng terminal s s d ng đ x lý (nh p vào và hi n th trên màn hình) thông tin d ng các byte.19 thì bit đư c ch n là 8 bit khác.19). Trong h p tho i Bít hi n th (hình 6.19: Thay đ i bit hi n th c a Midnight Commander Bit (b ng mã) đư c ch n s đư c hi n th trong h p tho i này. cũng như trư c khi thoát kh i chương trình mc. trong đó ngư i dùng có th th m t s phím (<F1> – <F20>. <End>). Câu l nh Th phím (Learn keys) g i h p tho i. Không hi n th nh ng h p tho i này s gây ít nhi u nguy hi m đ n h th ng (hình 6.11 C u hình Midnight Commander 157 Hình 6. <Home>. vì nh ng phím này không ph i làm vi c trên m i d ng terminal.20). Trong h p tho i hi n ra s xu t hi n m t . B ng câu l nh Xác nh n có th c u hình đ ch n có hi n th hay không h p tho i h i l i ngư i dùng trư c khi th c hi n các thao tác xóa. xu ng đ ch n b ng mã thích h p sau đó nh n <Enter>.18: Thay đ i v ngoài c a Midnight Commander c a m i b ng s có m t dòng cho bi t thông tin v t p tin đang đư c chi u sáng ho c thư m c hi n th i. Dùng tùy ch n Đ u vào 8 bit đ y đ ch có ý nghĩa trên các terminal có kh năng hi n th t t c các ký t 8bit (ví d các ký t c a ti ng Vi t). trong trư ng h p hình 6.6. Nh n vào nút L a ch n bên c nh s hi n th danh sách các b ng mã có. Hình 6.

Tương t đ i v i các phím mũi tên. Sau đó s hi n ra m t h p tho i màu đ yêu c u ngư i dùng nh n phím s dùng thay cho phím không làm vi c. <j> – xu ng dư i. <l> – sang ph i). các phím mũi tên ho c phím <Tab>) r i nh n <Enter> ho c phím tr ng. Đ thay th c n chuy n dòng chi u sáng đ n tên c a phím không làm vi c (b ng chu t. thì sau khi nh n lên phím đó không xu t hi n d u OK. Khi .158 S d ng Midnight Commander Hình 6. N u có phím nào đó không làm vi c.20: Thi t l p các h p tho i h i l i ngư i dùng b ng v i tên c a các phím có th th . B n có th di chuy n dòng chi u sáng qua các phím này b ng <Tab> ho c các phím dùng trong trình so n th o vi (<h> – sang trái.21). N u không mu n thay th n a thì hãy nh n <Esc> r i đ i cho h p tho i màu đ bi n m t (ho c nh n phím <Enter>). l n nh n phím <F1> đ u tiên s làm xu t hi n d u OK (n u phím làm vi c bình thư ng). N u nh n vào các phím mũi tên và sau đó bên c nh tên c a chúng xu t hi n d u OK. Sau khi xu t hi n d u này thì phím s b t đ u làm vi c ch đ bình thư ng. Phím <Tab> luôn luôn làm vi c. Ví d . Hình 6. N u nó làm vi c bình thư ng thì bên c nh s xu t hi n d u OK. Trong trư ng h p đó có th dùng phím khác thay th . thì cũng có th s d ng chúng đ đi u khi n dòng chi u sáng (hình 6.21: Th và c u hình các phím Đ th m t phím c n nh n t ng phím trong b ng. còn nh ng l n nh n ti p theo s g i c a s tr giúp. <k> – lên trên.

22).netrc. Câu l nh FS o g i h p tho i cho phép ngư i dùng đ t các giá tr c a m t s tham s có liên quan đ n s d ng h th ng t p tin o (hình 6. Đ s d ng đư c tính năng này b n có th dùng câu l nh K t n i FTP c a trình đơn B ng trái ho c B ng ph i tương ng ho c dùng câu l nh cd đ chuy n t i thư m c có đư ng d n d ng như sau: /#ftp:[!][user[:pass]@]machine[:port][remote-dir] Các thành ph n user. Thành ph n pass là m t kh u dùng đ k t n i. và m t kh u s đư c lưu d ng văn b n thông . ngư i dùng có th ch n lưu nh ng c u hình này vào ph n [terminal:TERM] c a t p tin ~/.12.1 K t n i t i máy K t n i FTP xa Chương trình Midnight Commander s d ng H th ng t p tin FTP (ftpfs) đ cho phép ngư i dùng đi u khi n các t p tin xa qua giao th c FTP. 6.22: Thi t l p h th ng t p tin o Câu l nh Ghi nh c u hình lưu t t c nh ng giá tr đã ch n vào t p tin ini c a chương trình. vì b t kỳ ai cũng có th th y m t kh u này trên màn hình.12 6.12 K t n i t i máy xa 159 hoàn thành vi c th nghi m và c u hình t t c các phím.6. Hình 6. port và remote-dir là không b t bu c. Không nên đưa th ng m t kh u vào đư ng d n t i thư m c c a ftpfs. N u ngư i dùng đưa ra user. n u không s dùng đăng nh p anonymous (đăng nh p chung) ho c dùng tên đăng nh p có trong t p tin ~/. thì Midnight Commander s đăng nh p vào máy xa v i tên ngư i dùng đó.mc/ini c a mình (trong đó TERM là tên g i c a terminal đang dùng) ho c không lưu nh ng thay đ i này. ch c n thi t n u có thành ph n user. T t nhiên n u t t c các phím làm vi c bình thư ng thì không c n ph i lưu gì h t.

vnoss. Đ thay đ i các tùy ch n c a ftpfs chúng ta c n dùng câu l nh FS trình đơn C u hình (xem hình 6.vnoss.128/linux/SuSE people. N u có thành ph n remote-dir thì sau khi k t n i thư m c hi n th i trên máy xa s là thư m c này.22). Ví d : 192. Đ k t n i t i máy xa.vnoss.vnoss. n u không s dùng tên ngư i dùng c a b n.org/public/wiki đây b n đ c cũng có th s d ng l ch s (phím <Alt>+<H>). oc a 6.11.12. N u ngư i dùng đưa ra user.org/public/wiki H p tho i c a câu l nh K t n i FTP có d ng như trong hình 6. nó cho phép ngư i dùng đi u khi n t p tin trên các máy xa gi ng như khi chúng n m trên máy c a mình. hãy thêm m t d u ch m than (!) vào phía trư c tên máy.org/public/wiki teppi@people. Đ s d ng tính năng này. b n có th dùng câu l nh K t n i Shell c a trình đơn B ng trái ho c B ng ph i tương ng ho c dùng câu l nh cd đ chuy n t i thư m c đ c bi t có tên d ng như sau: /#sh:[user@]machine[:options]/[remote-dir] Các thành ph n user.2 K t n i Shell Ngoài FTP trong các phiên b n m i c a mình chương trình Midnight Commander còn h tr giao th c SSH và truy n t i t p tin qua H th ng t p tin shell (file transfer over shell filesystem).org:67/public/wiki teppi:abcdef@people.vnoss. options và remote-dir là không b t bu c. Chương trình Midnight Commander s t đ ng h i m t kh u trong trư ng h p không có thành ph n pass và có tên ngư i dùng (có user). thì Midnight Commander s đăng nh p vào máy xa v i tên ngư i dùng đó.160 S d ng Midnight Commander thư ng trong l ch s các thư m c đã thăm.org/public/wiki !people.vnoss. Các tùy ch n options có th là ‘C’ – nén thông tin truy n t i và ‘rsh’ dùng rsh đ thay cho ssh.128/linux/SuSE /#ftp:people.168. Ví d : .org/public/wiki /#ftp:!people. trên máy xa ph i có ch y máy ch fish ho c có m t h v shell tương thích v i bash.10.org/public/wiki /#ftp:teppi@people. Đ s d ng FTP proxy.org:67/public/wiki /#ftp:teppi:abcdef@people.vnoss.vnoss. Ví d : /#ftp:192. H th ng t p tin fish là h th ng t p tin d a trên m ng máy tính.10. Trong ô tên máy ngư i dùng c n nh p t t c các thành ph n c a đư ng d n t i ftpfs như trên tr ph n đ u (/#ftp:).168.

org (t p tin bantin-so3-092006.po trong thư m c po) ho c t http://cvs.6. B n luôn luôn có th l y b n d ch m i nh t v t kho CVS c a Midnight Commander (t p tin vi.savannah.168.vnoss.128:r/linux/SuSE /#sh:people. Ghi chú: • B n d ch ti ng Vi t cho giao di n c a Midnight Commander đi kèm v i chương trình có th không ph i là b n d ch m i nh t. . Các b n có th đ c thêm tr giúp c a chương trình này m i khi c n b ng phím <F1>.org:C/public/wiki /#sh:teppi@people.vnoss. Cách c p nh t m t b n d ch giao di n cho h th ng s đ c p đ n trong chương nói v ti ng Vi t trên Linux ho c n u mu n b n có th đ c trong b n tin s 3 VnOSS có trên http://vnoss.pdf).org/viewcvs/*checkout*/mc/ mc/po/vi.gnu.12 K t n i t i máy xa 161 /#sh:192. Tuy nhiên kh năng c a chương trình này còn r ng hơn so v i nh ng gì đ c p đ n đây.org/projects Tác gi hy v ng r ng nh ng thông tin trong chương này có th giúp b n b t đ u làm vi c v i chương trình Midnight Commander.po.10.

cu i chương s có mô t sơ lư c m t vài môi trư ng làm vi c và cách kh i đ ng vào chúng. đó là giao di n đ ho . 7.1 X. Trong giao di n đ ho ngư i dùng có th ch y các chương trình trong các c a s khác nhau. Do đó ngay t nh ng ngày đ u phát tri n c a Linux đã có m t giao di n khác “thân thi n” v i ngư i dùng hơn. B t đ u t phiên b n th hai tiêu chu n này đư c côngxoocxiom X h tr . GNOME còn có s n nh ng ng d ng đi kèm giúp ngư i dùng không m t nhi u th i gian l a ch n. h th ng các bi u tư ng trên màn hình. Tiêu chu n này đ u tiên đư c vi t ra t i trư ng đ i h c công ngh Massachuset. B t đ u t năm 1997 côngxoocxiom X chuy n thành X Open Group và sau đó là X. t c là X11R6. trong m t chương sách riêng ngay sau chương này. Ngư i dùng s ph i nh m t danh sách dài các câu l nh. Cách đây không lâu các b n phân ph i Linux v n còn s d ng XFree86. Chúng ta s xem xét m t trong hai môi trư ng làm vi c này. KDE.Org Giao di n đ ho trong Linux đư c xây d ng d a trên cơ s c a tiêu chu n X Window System (c n chú ý là Window ch không ph i Windows. Hi n nay các “môi trư ng làm vi c” l n như KDE. ký hi u ng n g n là X11R7. Trong chương này chúng ta s xem xét cách làm vi c c a giao di n đ ho và cách c u hình nó. m t ph n m m ng d ng t do tuân theo tiêu chu n X11R6 cho các h th ng UNIX . và ngoài ra còn có kh năng s d ng chu t đ s p x p không gian màn hình c a mình.x. xin đ ng nh m!) hay còn g i đơn gi n là “X” (ích-xì). Hi n th i đã có phiên b n 11 b n phát hành 7 c a tiêu chu n X Window System cho h th ng đ ho c a UNIX. nhưng n u ch làm vi c qua giao di n dòng l nh thì Linux tr thành khó s d ng và không th h p d n đư c nhi u ngư i dùng.org). Côngxoocxiom X đư c t ch c vào năm 1988 v i m c đích tiêu chu n hóa giao di n đ h a cho các h đi u hành UNIX.Chương 7 Giao di n đ ho M c dù Linux là h đi u hành m nh và phát tri n.Org Foundation (http://www. Tuy nhiên trên các b n phân ph i Linux v n còn s d ng b n phát hành th 6. M i th đã có s n. không c n nh danh sách các câu l nh vì đã có kh năng ch y chúng b ng h th ng trình đơn (menu).

Org 163 v i b x lý 80386/80486/Pentium. • Keith Packard (HP). XFree86 đư c m t nhóm các nhà l p trình t o ra. Quá trình phát tri n XOrg hi n đang là m t ph n c a c ng đ ng freedesktop. Ph n l n các nhà phát tri n. Tuy nhiên cách đây m t th i gian (cu i năm 2003 đ u năm 2004). FreeBSD và các phiên b n UNIX khác cho Intel x86.org. ). chu t. Nói như v y là vì chương trình máy ch (xin đư c g i t t là chương trình ch ) X làm vi c trên máy tính c a ngư i dùng (và hi n th hình nh trên màn hình máy tính) ch không ph i trên m t máy (ch ) nào đó xa. Chương trình ch X làm vi c tr c ti p v i ph n c ng: v i h th ng viđê-ô (c c hình. • Egbert Eich (SuSE). • Jim McQuillan (Linux Terminal Server Project). ngư i kh i đ u nhóm này là David Wexelblat. .. XOrg do t ch c cùng tên X. Hi n th i X.Org trên trang web chính c a t ch c t i đ a ch http://x. . v i các thi t b nh p vào (bàn phím. H th ng X Window đư c xây d ng trên cơ s mô hình “ch /khách” (thu t ng ti ng Anh hay đư c dùng hơn trong giao ti p: server/client) thư ng g p trong th gi i vi tính hi n nay..org Foundation. m t nhánh phát tri n m i c a XFree86. . • Leon Shiman (Shiman Associates). ) và âm thanh. Tuy nhiên mô hình này trong trư ng h p X Window đư c dùng d ng quay ngư c l i 180 đ . • Jim Gettys (HP). XFree86 đã đư c s d ng không ch trên Linux mà còn trên các h th ng System V/386.1 X. chuyên đi u khi n h th ng này.4. Chương trình ch X chi m lĩnh t t c các thi t b ph n c ng và cung c p các kh năng c a thi t b cho các chương trình khác d ng tài nguyên riêng2 theo m t giao th c (protocol) 1 2 nh ng ngư i có kinh nghi m làm vi c nhi u năm chính vì th mà chương trình X đư c coi là ch . N u mu n b n có th tìm hi u thêm v t ch c X. Do đó đôi khi chúng ta không th y có s khác nhau “v cơ b n”. các phiên b n Linux đã đ ng lo t chuy n sang m t “b n X” khác d a trên tiêu chu n X Window System (do có v n đ v i b n quy nc a XFree86 phiên b n 4.7. .0) đó là XOrg. • Stuart Kreitman (SUN).org. 386BSD. • Kevin Martin (Red Hat). Còn bây gi chúng ta s nói đôi dòng v cách t ch c làm vi c giao di n ph n m m d a trên tiêu chu n X Window System.Org Foundation cung c p d ng ng d ng mã ngu n m c a X Window System. nhà phân ph i và nhà cung c p ph n c ng c a d án XFree86 trư c đây đã ng ng tham gia XFree86 và chuy n s n ph m c a mình gia nh p vào X. R t có th đ i v i m t s b n đ c s d hi u hơn n u coi chương trình này là m t driver c a h th ng hình nh.Org Foudation là m t công ty khoa h c v i ban lãnh đ o bao g m nh ng guru1 hàng đ u trong th gi i mã ngu n m : • Stuart Anderson (Free Standards Group).

Trình qu n lý c a s cung c p các phương ti n đ th c hi n t t c các thao tác v i các c a s . nh n chu t) đ n các chương trình khách.1: Ki n trúc c a h th ng đ ho X Window System3 . c a s s chuy n quy n đi u khi n đ n trình qu n lý c a s . chương trình đ ho GIMP. nhưng t m th i chưa có chương trình khách nào. N u ch ch y chương trình ch X thì b n s ch th y m t màn hình màu xám v i m t d u X gi a. <Ctrl>+<Alt>+<+> và <Ctrl>+<Alt>+<–> – chuy n nhanh gi a các ch đ hi n th . . Trình qu n lý c a s g i các hàm trong X–lib đ đi u khi n màn hình và th c hi n b t kỳ thao tác chuy n đ i hình nh nào trong các c a s . t c là đ phân gi i và t n s màn hình và các t h p phím quen thu c <Control>+<Alt>+<Fm> – chuy n v ch đ văn b n vào terminal o s m. Và đó là t t c nh ng gì b n có th làm. Nhưng b n thân chương trình ch X không t o ra (v ra) hình nh trên màn hình mà ch cung c p hình nh cho driver c c hình. Có th di chuy n d u X này quanh màn hình chu t. Khi m t ng d ng X kh i đ ng. Máy tính ch dùng đ ch y chương trình ch X đư c g i là máy X terminal.org Writer..164 Giao di n đ ho đ c bi t. g i là giao th c X hay giao th c k t n i m ng X (X Network Protocol). urxvt. trình đơn (menu). các . Đ đưa ra màn hình m t hình nh nào đó có ý nghĩa hơn thì ch m t mình chương trình ch X là không đ . Đó là <Ctrl>+<Alt>+<Backspace> dùng đ d ng làm vi c chương trình ch X (n u không b đi kh năng này trong c u hình). Chương trình khách c a “ch X” có th là các ng d ng làm vi c dư i X Window.1). các chương trình gi l p terminal như xterm. Thư vi n X–lib g m các hàm đ h a cho phép th c hi n các thao tác b c th p v i các hình m u đ ho . đó là thư vi n các hàm đ ho X–lib và trình qu n lý c a s (xem hình 7. bao g m: v khung ngoài. Nh n các nút chu t và bàn phím không đem l i l i ích gì. ví d chương trình so n th o văn b n OpenOffice. . Lúc này v n có m t s t h p phím đư c X x lý. Tuy nhiên ngay lúc này chương trình ch X đã s n sàng chuy n nh ng tín hi u (nh n phím. konsole. Ngoài nó ra chúng ta c n ch y m t trình qu n lý c a s và ít nh t m t chương trình khách đ t o hình nh trên màn hình. Hình 7. N m gi a chương trình khách và chương trình ch X còn có hai thành ph n quan tr ng n a c a giao di n đ ho .

Và còn m t tài nguyên quan tr ng khác c a h th ng đ ho đó là phông ch . Ví d . GNOME s d ng thư vi n GTK+ (bây gi là GTK2+). Ngoài ra còn có nh ng chương trình có th làm v i c chương trình ch X và v i c terminal thông thư ng. Ngoài ra trong GNOME còn có các thư vi n khác như Imlib cho phép m r ng các kh năng c a h th ng đ h a. Chính vì th khi c u hình X.1 ch là tương đ i. v. do đó có th ch y chương trình . Trình qu n lý c a s còn g i các hàm tương ng cho các chương trình khách trong trư ng h p ngư i dùng thao tác v i các ng d ng b ng bàn phím và chu t.1 X. Ví d chúng ta đã nói r ng trao đ i gi a thư vi n X–lib v i chương trình ch X trong trư ng h p chung đư c th c hi n qua giao th c TCP/IP. ho c có m t chương trình khác chuyên dùng cho vi c này (đư c g i là chương trình ch phông ch ). Trình qu n lý màn hình c n bi t các tham s c a các thi t b này đ th c hi n công vi c c a mình. Thông thư ng có m t liên k t đ n chương trình ch này v i tên X. Xfce4.v. CDE. Như v y là trong hình v đã b qua nh ng chương trình ng d ng c a giao th c TCP/IP. Chương trình th c hi n vi c này b ng cách g i các hàm thư vi n trong X–lib. Ví d chương trình so n văn b n emacs t đ ng ch n ch đ làm vi c (đ ho hay văn b n) khi kh i đ ng. t c là t dòng l nh. .org ngoài c c màn hình còn ph i đưa ra các tham s c a chu t và bàn phím. còn hình nh s hi n th trên màn hình máy tính cá nhân. đ ng th i còn cung c p kh năng thay đ i d ng và v trí các c a s trong quá trình làm vi c tùy theo nhu c u c a ngư i dùng. Ngoài ra trên Linux và UNIX nói chung không có s phân bi t rõ ràng gi a các chương trình giao di n đ ho và giao di n văn b n (dòng l nh) như trong Windows. . T t c nh ng gì chương trình c n bi t đ làm vi c đó là nơi tìm chương trình ch X. Ví d các chương trình ng d ng có th ch y trên m t máy ch m nh (mainframe). Các môi trư ng làm vi c đ ho m r ng như KDE. . Chương trình này đư c g i là xorg và n m trong thư m c /usr/X11R6/bin. Tìm ki m chương trình ch X đư c th c hi n qua bi n môi trư ng DISPLAY ho c qua tùy ch n trên dòng l nh. GNOME. Chương trình cho ch đ đ ho cũng đư c ch y như các chương trình bình thư ng. t chương trình Midnight Commander. v.Org 165 bi u tư ng. X. B i vì ch và khách là các ti n trình riêng. N u c n chương trình s t tìm đ n chương trình ch X qua TCP/IP nói chung và qua socket n i b khi chương trình ch và khách làm vi c trên cùng m t máy. Đ i v i h th ng thì không có s khác nhau gi a chương trình làm vi c trong ch đ đ ho và trong ch đ bình thư ng. GNUStep. Đi u ki n duy nh t c n ph i có là chương trình ch X ph i làm vi c.v.7. T t nhiên nh ng gì đưa ra trong hình 7. không thay th nh ng thành ph n k trên c a h th ng X Window. Chính thư vi n này là n n t ng c a chương trình đ ho GIMP. Chương trình ch X có th thao tác v i phông ch m t cách tr c ti p. . mà ch m r ng và thêm vào. KDE thêm vào thư vi n các hàm đ ho QT b sung cho X–lib. và cũng c n ph i thêm vào hình v trên.org có m t chương trình ch X cho ph n l n c c màn hình. thanh cu n lên. Đ c đi m r t m nh này c a h th ng X Window là m t trong nh ng khác bi t c a nó so v i giao di n đ ho c a các h đi u hành dòng Windows. nên chúng có th ch y trên các máy tính khác nhau và trao đ i v i nhau qua m ng. xu ng và các thành ph n khác c a c a s .

Trang ch c a FVWM và FVWM2 n m t i đ a ch http: //fvwm. T t c nh ng môi trư ng làm vi c đ ho này . L a ch n trình qu n lý c a s nào ph thu c nhi u vào c u hình máy tính c a b n (máy “m nh” hay “y u”. đ ng h . và có th t xây d ng nhi u “ki u” giao di n đ ho t các thành ph n khác nhau. M t đ c đi m thú v c a WindowMaker đó là các trình nh applet th c hi n nhi u ch c năng khác nhau: theo dõi h th ng. Các trình qu n lý c a s khác nhau có th cho ra d ng c a s khác nhau b ng cách s d ng các khung và trình đơn c a s khác nhau. Nhưng t t c chúng đ u s d ng cùng m t ti n ích đ ho cơ s c a X Window. • enlightment (http://www. .xfce. • Fluxbox (http://www. v. đó là chương trình ch X.166 ch X b ng câu l nh: [user]$ X Giao di n đ ho Trình qu n lý c a s thì có r t nhi u. . Như b n th y giao di n đ ho trên Linux đư c t o ra theo nguyên t c môđun. N i ti ng nh t trong s các môi trư ng đ ho này c n k đ n KDE (http://www.windowmaker. theo dõi m ng. Chính trình qu n lý c a s này đư c dùng trên nhi u b n phân ph i Linux d ng LiveCD (Linux “s ng và làm vi c” trên CD) như: Damn Small Linux. Nhưng đ i v i ngư i dùng m i (và r t m i) thì đây không ph i là cách d nh t. vì đã có trên t t c các b n phân ph i l n các môi trư ng làm vi c đ ho .org). có r t nhi u tùy ch n c u hình đ b n có th thay đ i.org) mà chúng ta s nghiên c u sâu hơn trong chương sách ti p theo và GNOME (http://www. làm vi c tương đ i nhanh và cũng đư c ngư i dùng có kinh nghi m ưa chu ng. c c màn hình có nhi u b nh hay không). • fvwm2 (Free Virtual Window Manager 2)– phiên b n nâng c p c a trình qu n lý c a s fvwm cho phép s d ng các s c thái (theme) khác nhau và trình đơn đ ng.org) – m t trình qu n lý c a s g n nh khác.org) – trình qu n lý c a s g n nh nhi u màu s c và m m d o trong c u hình k th a c a AfterStep. • WindowMaker (http://www.kde.org/.org) – trình qu n lý c a s đ p nh t hi n nay.icewm. Ngoài ra cũng c n nói đ n môi trư ng làm vi c đ ho g n nh hơn và cũng chi m đư c s yêu m n c a r t nhi u ngư i dùng. N u mu n và có s h tr thì b n có th s d ng nh ng trình nh applet này trong các trình qu n lý c a s khác như Fluxbox. và yêu c u công vi c. Trình qu n lý c a s này đang đư c r t nhi u ngư i dùng có kinh nghi m ưa chu ng. b n đ c có th ch n b t kỳ chương trình nào trong s chúng. Insert. Xin đưa ra đây m t vài ví d trình qu n lý c a s thư ng dùng: • IceWM (http://www.fluxbox.org) – trình qu n lý c a s nh nh và làm vi c r t nhanh.gnome.org). R t may là không nh t thi t ph i ch n cách này.v.enlightment. Như v y là b n đ c đã bi t đư c giao di n đ ho trên Linux đư c t o ra t nh ng thành ph n gì. đó là Xfce4 (http://www.

Nhưng công ty Troll Tech đã đưa ra thông báo cho phép dùng thư vi n này vĩnh vi n mi n phí đ phát tri n các ng d ng mã ngu n m .7. kh năng duy t web cũng không thua kém các trình duy t khác như Internet Explorer. Các b n phân ph i Linux m i hi n nay đã cho phép cài đ t và c u hình giao di n đ ho m t cách d dàng hơn r t nhi u so v i trư c đây. trong s đó c n k đ n trình qu n lý t p tin Thunar và các m r ng (plugin) c a nó. trình qu n lý t p tin kfm. Trong s chúng c n nói đ n Xfce4 (http://www. đã có kh năng t đ ng xác đ nh d ng c c hình. Tuy nhiên tôi xin đưa ra đây m t vài l i khuyên khi c u hình X Window vì r t có th b n đ c s g p v n đ nào đó. V n đ này x y ra trư c đây là do thư vi n Qt thu c v công ty thương m i. Fedora Core. GNOME đư c xây d ng d a trên thư vi n các hàm đ ho GTK+ (bây gi là GTK2+. Phiên b n 4. d ng màn hình và t đ ng ch n các tham s (đ phân gi i.qt. B ng thư vi n này các nhà phát tri n KDE đã vi t ra trình qu n lý c a s riêng – kwm.4 M t môi trư ng làm vi c đ ho có cùng đ ng c p v i KDE đó là GNOME (GNU Network Object Model Environment). 7. mà nhi u nhà l p trình cùng s d ng m t cách m t ý tư ng phát tri n chung đ t o ra các ng d ng khác nhau.org) có nhi u kh năng m nh trong vi c truy c p đ n các t p tin. openSUSE Linux. đ phân gi i màn hình. mà ch là nh ng ki n th c cơ b n v h th ng hình nh c a máy tính đ giúp ngư i dùng m i và r t m i hi u đư c cách làm vi c c a h th ng hình nh.2 M t chút v h th ng hình nh c a máy tính Như b n đ c đã hi u khi th y đ u đ c a ph n này. . t n s c p nh t) thích h p. Ngoài ra Konqueror còn cho phép xem tr c ti p các t p tin có đ nh d ng (“ph n m r ng”) đã bi t. v. 4 . có nghĩa là chương trình ng d ng t do.kde. N n t ng c a môi trư ng làm vi c đ ho KDE (K Desktop Enviroment) là thư vi n các hàm đ ho m r ng Qt c a công ty Troll Tech (http://www.v. Chương trình cài đ t c a Debian Linux. phiên b n 2 c a thư vi n GTK).com). trung tâm đi u khi n KDE và r t nhi u thành ph n khác bao g m c gói chương trình ng d ng cho văn phòng KOffice. K t qu thu đư c đó là m t b đ y đ các chương trình ng d ng cho phép gi i quy t t t c các nhu c u đi u khi n máy tính và làm vi c c a ngư i dùng. th nào là t n s . T t nhiên đi u này không có nghĩa là t t c các thành ph n c a môi trư ng KDE là do m t công ty nào đó vi t ra và phát tri n.org). do đó càng d dàng hơn (ho c khó khăn hơn cho ai đó?) cho b n đ c trong khi s d ng. . đây không ph i là hư ng d n chi ti t dành cho các nhà chuyên môn. Trong các phiên b n m i c a KDE còn có thêm trình qu n lý t p tin và cũng là trình duy t web Konqueror (http://konqueror.2 M t chút v h th ng hình nh c a máy tính 167 đ u đã có h tr ti ng Vi t t t (ho c còn chưa t t).xfce. ví d chương trình cài đ t xác đ nh d ng màn hình không đúng và do đó dùng nh ng tham s không thích h p. Đ u tiên chúng ta c n bi t m t chút v công vi c c a h th ng hình nh c a máy tính. Còn có nhi u môi trư ng làm vi c đ ho khác nhưng chưa đ t đư c m c đ phát tri n m nh như KDE và GNOME. Cách đây m t th i gian KDE đã đư c công nh n là ph n m m t do.4 c a Xfce4 h a h n nhi u thay đ i l n. GNOME đư c phát tri n trong khuôn kh c a d án GNU.

Đi m đư c t o ra nh các chu i electron và các đi m n m d ng dòng n m ngang. T n s đ ng b d c thư ng kí hi u là VSF và có đơn v là Hz (Héc). còn khi có tín hi u đ ng b nh (theo chi u d c) thì s chuy n tia electron t góc dư i bên ph i v góc trên bên trái.168 Giao di n đ ho v. Màn hình th c hi n hai công vi c riêng bi t: “tr i” các chu i (tia) electron và chi u sáng các đi m riêng bi t đ t o ra hình nh. Giá tr t n s đ ng b ngang và d c này nh t đ nh có trong tài li u đi kèm v i màn hình.v. Tia electron di chuy n qua màn hình theo m t v n t c có h n do b vi x lý c a c c hình xác đ nh. H th ng hình nh c a máy tính bao g m c c hình (video card) và màn hình (monitor). có nghĩa là b n có th ch n các t n s d c và ngang t m t vùng các giá tr cho phép nào đó. Nh ng màn hình m i thư ng là màn hình có nhi u t n s hay còn nói là có gi i t n s r ng. Khi có tín hi u đ ng b dòng (theo chi u ngang) tia electron s đư c chuy n t cu i m i dòng t i đ u dòng ti p theo. nhưng hãy c n th n vì n u ch n giá tr cao quá m c thì có th làm h ng màn hình. C c hình chuy n t i màn hình 3 tín hi u: tín hi u hình (RGB). sang ph i. tính theo s tín hi u trong m t giây. khi đó đèn huỳnh quang s nh p nháy r t m nh. đ có th c u hình đúng chương trình ch X. . chúng ta s ch xem xét trư ng h p màn hình ng đi n t (CRT) mà không xem xét màn hình tinh th l ng (LCD). Đi u khi n màn hình có nghĩa là đưa ra s đi m trên m t dòng (đ phân gi i theo chi u ngang). đó là s đi m có th hi n th trên màn hình trong m t giây. vì khi đó s gi m m c đ nh p nháy c a màn hình. M t tham s cũng quan tr ng n a đó là t n s c p nh t màn hình SRR (Screen Refresh Rate). đ có th ch n các tham s thích h p trong khi c u hình. hình nh trên màn hình đư c t o ra t các đi m riêng bi t. s dòng trên màn hình (đ phân gi i theo chi u d c) và cư ng đ (intensity) c a m i màu (trong s ba màu chính) trên t ng đi m. Ch c năng đi u khi n màn hình là do c c hình th c hi n. . Trên th c t t n s c p nh t còn nh hơn n a vì còn m t th i gian di chuy n các tia electron t dòng này sang dòng khác. M t s màn hình nh t là màn hình r ti n có th ch có m t vài giá tr t n s cho phép. HSF. VS). Như b n đ c bi t. Nhưng cũng không th đưa ra m t t n s c p nh t màn hình quá l n. Tiêu chu n VESA khuyên ch n giá tr này l n hơn ho c b ng 72Hz. xu ng th p hơn m t chút so v i hình nh (t o ra 4 dòng và c t t i xung quanh hình nh). Giá tr này càng cao bao nhiêu thì m t c a ngư i dùng càng ít m i m t b y nhiêu trong khi làm vi c v i máy tính. C n nói thêm t n s c p nh t màn hình b ng t n . T n s đ ng b ngang. vì t n s này không th l n hơn giá tr c a phân s : DCF (s đi m trên dòng) * (s c t trên màn hình) t c là có s ph thu c v i đ phân gi i (resolution) c a màn hình. T t nhiên t t nh t là ch n giá tr l n nh t trong s có th dùng. tia electron còn di chuy n quá sang trái. t cu i màn hình lên đ u màn hình. T n s này đư c g i là DCF (“Dot Clock Frequency” – t n s làm vi c c a c c hình). lên cao. giá tr c a VSF n m trong kho ng 50 – 180 Hz. Ngoài ra đ t o ra hình nh s c nét trên màn hình. đ ng b dòng (HS) và đ ng b nh (c t. C n ph i bi t t n s t o ra hai tín hi u này. Không nên ch n t n s c p nh t màn hình nh hơn 60Hz. Còn có m t t n s quan tr ng khác n a. có đơn v là KHz (1kilôhéc = 1000 héc) và nh n giá tr trong kho ng t 31 đ n 135 KHz.

Chúng ta s bi t đư c cách chuy n ch đ kh i đ ng trong m t vài chương t i. m i đi m đư c chi u sáng đ ng th i b i 3 tia electron. do đó tham s quy t đ nh đây là dung lư ng b nh . Như v y. Màu c a đi m đó đư c xác đ nh b i s pha tr n c a ba màu cơ b n: đ (Red). ho c không th vào ch đ đ ho .org. Hình nh đư c lưu trong b nh d ng s và s chuy n đ i hình nh v d ng tín hi u “tương t ” (analog) RGB là m t trong nh ng công vi c chính c a c c hình. Tôi nghĩ r ng b n có th t l a ch n m t đ phân gi i và s lư ng màu thích h p cho máy tính c a mình. thì v n có th s d ng m t câu l nh và chương trình c a Linux đ c u hình l i chương trình ch X. xanh lá cây (Green) và xanh da tr i (Blue) – RGB. Hình nh s đưa ra màn hình đư c t o ra trong b nh c a c c hình. thì c n có m t c c hình v i dung lư ng b nh ít nh t là 1280 ∗ 1024 ∗ 4 = 10485760 byte (10Mb). Cư ng đ c a m i màu này l i đư c xác đ nh b i m c đ c a tín hi u trong tia tương ng. Cách cài đ t chương trình s có trong chương khác dành riêng cho ph n cài đ t chương . T t c nh ng c c hình m i đáp ng đư c (th m chí còn vư t quá) yêu c u này. Công th c xác đ nh gi i h n đ phân gi i và s lư ng màu trên hình nh r t đơn gi n: (Dung lư ng b nh . N u b n rơi vào tình hu ng th nh t trong quá trình kh i đ ng máy. 7. byte) ≥ (S * (s byte trên m t đi m) đi m trên dòng) * (s c t trên màn hình) Ví d . N u b n không hài lòng v i hình nh c a giao di n đ ho .3 C u hình chương trình ch X 169 s đ ng b d c (SRR = VSF). đó là “b chuy n đ i s – tương t ”.org. Còn bây gi chúng ta s xem xét ph n th c hành c a nh ng lý thuy t đã đưa ra. ho c không hài lòng v i nh ng gì mình th y trên màn hình giao di n đ ho . Nhưng thông thư ng c c hình có th t o ra m t s lư ng m c đ tín hi u đ đ hi n th hình nh. n u b n đ c mu n ch n đ phân gi i màn hình 1280 x 1024 và có 32 tri u màu cho m i đi m. t c là c u hình giao di n c a Linux. Chương này coi như b n đã cài đ t X. và t t c nh ng t p tin (chương trình) nói đ n phía sau đã có trên đĩa.3 C u hình chương trình ch X Chúng ta s xem xét trư ng h p sau khi cài đ t Linux b n không th chuy n vào ch đ đ ho (r t hi m khi x y ra v i các b n phân ph i Linux m i). Công vi c này là do m t b ph n trên c c hình đ m nhi m.7. N u không thì đ u tiên b n ph i cài đ t gói chương trình X. nhưng v n có th truy c p t i máy tính b ng ch đ văn b n (giao di n dòng l nh). Còn có m t gi i h n n a ph thu c vào dung lư ng b nh c a c c hình – s lư ng màu c a hình nh. t c là 8 byte cho m i đi m. N u có m t c c hình cũ v i dung lư ng b nh ít hơn thì c n ph i ch n đ phân gi i nh hơn ho c ch n s lư ng màu ít hơn. B nh này n m trên c c hình nhưng thu c v không gian b nh chung c a c máy tính. thì hãy ch n kh i đ ng vào ch đ m t ngư i dùng đ có kh năng thay đ i c u hình X. t n s đ ng b d c VSF và t n s làm vi c c a c c hình DCF xác đ nh giá tr gi i h n (l n nh t) c a đ phân gi i. S lư ng màu có th dùng cho m i đi m đư c gi i h n b i dung lư ng b nh c c hình cũng như s m c đ tín hi u mà c c hình có th t o ra cho m i tia electron. Trên các màn hình màu.

Ví d . Thư ng l y t tài li u đi kèm v i chúng.conf lên đĩa m m ho c flash đ sau này có th đ c l i. d dàng nh t là trên trang web c a nhà s n xu t.5 (http://creativecommons. B n có th tìm th y script này trên m ng Internet. và n u không bàn phím thì càng không th làm vi c v i máy tính nói chung. • D ng chu t và bàn phím. Ngoài ra có nh ng chương trình chuyên dùng cho vi c l y các d li u c n thi t k trên. . • Kho ng t n s đ ng b ngang và d c cho phép dùng c a màn hình.170 Giao di n đ ho trình. B n có th tìm th y thông tin trong b t kỳ cu n sách nào nói v h đi u hành Windows. s d ng Knoppix): t t c nh ng thông tin b n c n đã có trong tài li u đi kèm v i máy tính.org (c u trúc c a t p tin này) chúng ta s xem xét ngay dư i đây. Cách d dàng nh t cho ngư i dùng m i là khi trên máy đã có m t h đi u hành Windows. Cách ch y chương trình này không thu c vào ph m vi c a cu n sách này vì chúng ta đang nói v h đi u hành Linux. Vì th c n ph i c u hình chương trình ch X đ s d ng nh ng thi t b này. n u không có thì cũng có th xem tr c ti p trên thi t b . Hai tham s này là quan tr ng. Hãy c n th n trong khi làm vi c! 7. C n xác đ nh d ng chíp đ ch n môđun đúng cho c c hình. ví d bash script mkxf86config do các nhà phát tri n Gentoo vi t ra.3. • D ng c a b x lý trên c c hình (chíp). 5/). Sau khi kh i đ ng Knoppix thành công hãy sao chép t p tin c u hình chương trình ch X c a Knoppix (thư ng n m t i /etc/X11/xorg. Tác gi không ch u trách nhi m v nh ng gì s x y ra.org/licenses/by/2. N u trên máy c a b n chưa có b t kỳ h đi u hành nào thì hãy s d ng m t h đi u hành Linux LiveCD (ch y th ng t CD) có kh năng nh n d ng ph n c ng t t như Knoppix. chíp c a hãng Nvidia thư ng c n n p môđun nv. V cách đ c thông tin t t p tin c u hình X. n u không có tài li u thì b n c n tìm nh ng thông tin này trên Internet. Hy v ng r ng nh ng thông tin dư i đây giúp b n c u hình thành công giao di n đ ho . • Dung lư ng b nh c a c c hình. Tuy nhiên tôi hy v ng là các b n s không ph i s d ng đ n nh ng ti n ích này cũng như nh ng phương án k trên (s d ng h đi u hành khác. Có nhi u cách đ l y nh ng thông tin này. Làm vi c trong giao di n đ ho mà không có chu t thì không thu n ti n chút nào. Nh ng thông tin b n c n có trong Trình qu n lý các thi t b . ho c đơn gi n là giúp b n hi u hơn v giao di n này và cách c u hình nó n u b n đã có m t h th ng X Window làm vi c t t. L y t tài li u đi kèm v i màn hình.1 Thu th p thông tin c n thi t Đ có th c u hình b n c n m t vài d li u sau: • Tên c a hãng s n xu t c c hình và màn hình. Nhưng xin b n hãy luôn nh là cu n sách b n đang đ c s d ng b n quy n Creative Commons Public License 2.

thì hãy ch y m t trong nh ng chương trình cho phép b n t o ra t p tin này. m i b n phân ph i hi n đ i có m t công c c u hình riêng c a mình. sau khi hoàn thành nó s t o ra t p tin xorg.2). N u trong khi cài đ t b n có ch n cài đ t giao di n đ ho X thì trên máy đã có t p tin ch a c u hình X đúng (và có th không). Tuy nhiên r t có th b n s mu n t t o cho mình m t t p tin c u hình riêng. Còn m t ti n ích khác có th dùng đ c u hình máy ch X. t c là t i ∼/xorg.conf. T p tin c u hình X ch là m t t p tin văn b n (text file) bình thư ng. đôi khi r t m nh. Đ t o ra t p tin c u hình X m t cách t đ ng hãy s d ng chương trình Xorg v i tùy ch n -configure. Tuy nhiên. Nhưng chương trình là ng d ng đ ho . Trong XFree86 phiên b n th 4.org riêng sau khi cài đ t Linux. do đó không có ích trong trư ng h p b n chưa có m t c u hình X nào. đó là xorgcfg.2 C u trúc c a t p tin c u hình X T p tin c u hình chương trình ch X thư ng n m t i /etc/X11/xorg. và chúng ta s s d ng chúng trong th i gian đ u m i làm quen v i Linux. ho c đơn gi n là mu n ki m soát quá trình này.org chương trình này đã đư c thay th b ng xorgconfig. Hãy đ c các trang hư ng d n s d ng man tương ng xorgconfig(1) và xorgcfg(1) đ bi t thêm chi ti t. Và đây cũng chính là cách các nhà qu n tr h th ng có kinh nghi m s d ng đ c u hình giao di n đ ho . N u không mu n ti p t c thì hãy nh n <Ctrl>+<C> đ thoát ra. Ngoài ra.conf và đ t t p tin này vào thư m c /etc/X11. có nh ng chương trình. Trên th c t theo tôi th y thì hai chương trình này không có gì khác nhau. Xin đ ng quên câu l nh Xorg khác v i câu l nh xorg! Như đã nói t trư c trên Linux ch thư ng và ch hoa có s khác nhau rõ ràng. N u vì nguyên nhân nào đó b n cài đ t X.7. Trong X. t c là ch ch y trên n n m t máy ch X đã ch y nào đó (hình 7.conf ch không ph i XF86Config-4 như trư ng h p xf86config. do đó có th s d ng b t kỳ trình so n th o văn b n nào đ thay đ i nó. N u không th y t p tin này thì chương trình ch X s dùng c u hình chung c a toàn b h th ng n m trong thư m c /etc như đã nói trên (n u có).conf. Khi kh i đ ng và n u không ch rõ t p tin c u hình trên dòng l nh thì chương trình ch X đ u tiên s tìm t p tin c u hình t i thư m c c a ngư i dùng. Chúng s giúp b n ti t ki m đư c nhi u th i gian.3 C u hình chương trình ch X 171 7.conf t đ u. ch có đi u xorgconfig sau khi hoàn thành công vi c s t o ra xorg. Hãy s d ng nh ng chương trình này. ti n ích chuyên dùng cho vi c này. Ví d b n phân ph i OpenSUSE có sax2. Cũng không c n ph i t o t p tin xorg. Trên dòng l nh hãy ch y: [root]# xorgconfig r i tr l i nh ng câu h i mà chương trình này đ t ra. .3. Ch c n ch y câu l nh sau (hãy chú ý là c n có quy n ngư i dùng root: [root]# Xorg -configure Câu l nh này s làm vi c m t cách im l ng. ti n ích chính dùng đ t t o m t t p tin c u hình (XF86Config-4) là chương trình xf86config (đôi khi xf86cfg).

2: C u hình X.de>.de/mailman/listinfo/sax-users> Automatically generated by [ISaX] (7.conf có trên máy c a tôi sau khi cài đ t openSUSE Linux 10.1: # # # # # Version: 7.172 Giao di n đ ho Hình 7. 2005 Contact: SaX-User list <https://lists.1 Contact: Marcus Schaefer <sax@suse. Chúng ta s xem t p tin này trông như th nào (có nghĩa là dùng câu l nh xem t p tin more ho c less ho c dùng m t chương trình so n th o văn b n như vim đ m nó).berlios. Dư i đây là ví d m t t p tin xorg.1) Section "Files" InputDevices "/dev/gpmdata" InputDevices "/dev/input/mice" FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc:unscaled" FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local" FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi:unscaled" FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi:unscaled" FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1" FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/URW" FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype" FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/uni:unscaled" FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID" FontPath "/opt/kde3/share/fonts" FontPath "/usr/local/share/fonts" EndSection .org qua xorgcfg B ng m t trong nh ng công c trên b n đã t o ra đư c t p tin c u hình xorg.conf.

3 C u hình chương trình ch X Section "ServerFlags" Option "AllowMouseOpenFail" "on" EndSection Section "Module" Load "dbe" Load "type1" Load "freetype" Load "extmod" Load "glx" Load "v4l" EndSection Section "InputDevice" Driver "kbd" Identifier "Keyboard[0]" Option "Protocol" "Standard" Option "XkbLayout" "us" Option "XkbModel" "pc104" Option "XkbRules" "xfree86" EndSection Section "InputDevice" Driver "mouse" Identifier "Mouse[1]" Option "Buttons" "10" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "Name" "Logitech USB Receiver" Option "Protocol" "explorerps/2" Option "Vendor" "Sysp" Option "ZAxisMapping" "4 5" EndSection Section "Monitor" DisplaySize 345 259 HorizSync 30-96 Identifier "Monitor[0]" ModelName "SYNCMASTER 757NF(T)/707NF/700NF" Option "DPMS" VendorName "SAMSUNG" VertRefresh 50-160 UseModes "Modes[0]" EndSection 173 Section "Modes" Identifier "Modes[0]" Modeline "1280x1024" 167.32 1280 1376 1512 1744 1024 1025 1028 1078 Modeline "1280x1024" 165.18 800 856 944 1088 600 601 604 650 EndSection .41 1280 1376 1512 1744 1024 1025 1028 1077 Modeline "1024x768" 135.59 800 856 944 1088 600 601 604 650 Modeline "800x600" 96.7.29 1280 1376 1512 1744 1024 1025 1028 1077 Modeline "1280x1024" 163.41 1024 1104 1216 1408 768 769 772 822 Modeline "1024x768" 132.43 1024 1096 1208 1392 768 769 772 821 Modeline "800x600" 97.89 800 856 944 1088 600 601 604 650 Modeline "800x600" 96.57 1024 1096 1208 1392 768 769 772 821 Modeline "1024x768" 131.

m i ph n có c u trúc như sau: . Nh ng dòng đ u tiên thư ng là nh ng dòng chú thích không có nh hư ng gì đ n chương trình.conf bao g m m t vài ph n nh hơn. Có th b n đ c đã nh n th y là trên Linux nh ng t p tin c u hình có c u trúc tương t như nhau.174 Section "Screen" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Depth 15 Modes "1280x1024" "1024x768" EndSubSection SubSection "Display" Depth 16 Modes "1280x1024" "1024x768" EndSubSection SubSection "Display" Depth 24 Modes "1280x1024" "1024x768" EndSubSection SubSection "Display" Depth 8 Modes "1280x1024" "1024x768" EndSubSection Device "Device[0]" Identifier "Screen[0]" Monitor "Monitor[0]" EndSection Giao di n đ ho "800x600" "800x600" "800x600" "800x600" Section "Device" BoardName "GeForce4 MX 440 with AGP8X" BusID "1:0:0" Driver "nvidia" Identifier "Device[0]" VendorName "NVidia" EndSection Section "ServerLayout" Identifier "Layout[all]" InputDevice "Keyboard[0]" "CoreKeyboard" InputDevice "Mouse[1]" "CorePointer" Option "Clone" "off" Option "Xinerama" "off" Screen "Screen[0]" EndSection Section "DRI" Group Mode EndSection "video" 0660 Section "Extensions" EndSection C n ph i nói r ng nh ng thông tin mà chương trình cài đ t c a openSUSE dò tìm ra là chính xác. T p tin xorg. Nh ng dòng này có ký t đ u tiên là # và m t kho ng tr ng sau ký t này.

• ServerFlags – tùy ch n c a chương trình ch . Cũng có th g p hai ph n ho c nhi u hơn có cùng m t d ng (Ví d Screen). Thi t b ra g m các thành ph n riêng bi t là c c hình và màn hình thư ng đư c nhóm l i v i nhau trong ph n Screen. t c là chương trình ch X b t đ u đ c t p tin c u hình xorg. Như v y. ph n ServerLayout ph i ch a ít nh t nh ng dòng sau: Section "ServerLayout" Identifier "Layout[all]" InputDevice "Keyboard[0]" "CoreKeyboard" InputDevice "Mouse[1]" "CorePointer" Screen "Screen[0]" EndSection . • Device – mô t c c hình (video card). Trong t p tin c u hình có th có các ph n sau (không nh t thi t ph i có t t c chúng): • Files – đư ng d n đ n các t p tin. Thi t b nh p vào thư ng là bàn phím và chu t. Ph n này xác đ nh nh ng thi t b vào/ra (input/output) nào s đư c s d ng trong giao di n đ ho X. • Vendor – c u hình cho các thi t b c a các nhà s n xu t c th nào đó. • Module – các môđun n p t đ ng. Trong ph n ServerLayout ph i có các dòng ch đ n các ph n c a thi t b v a nói đ n. Ph n ServerLayout có ưu tiên cao nh t. • Modes – mô t các ch đ hình nh.7. • Screen – c u hình màn hình.3 C u hình chương trình ch X Section "tên_c a_ph n_này" SectionEntry1 SectionEntry2 SectionEntry3 EndSection 175 Các ph n có th n m trong t p tin c u hình theo th t b t kỳ. • ServerLayout – c u hình chung. • DRI – c u hình DRI. chúng đư c xác đ nh trong các ph n InputDevice. tuy nhiên khi đó chúng ph i có tên riêng không trùng nhau.conf t đây. m i ph n cho m t thi t b . • Extensions – ph n c u hình m r ng. • Monitor – mô t màn hình. • InputDevice – mô t các thi t b nh p vào.

đ ng th i đưa ra các ch đ làm vi c c a màn hình (đ phân gi i và s lư ng màu). Máy ch X s s d ng ch đ đ u tiên n m trong danh sách theo m c đ nh. và màn hình đư c s d ng có tên Screen[0] (SAMSUNG SYNCMASTER 757NF(T)/707NF/700NF). Các ch đ đư c li t kê theo tên l y t ph n Modes. Đ chuy n sang s d ng nh ng ch đ khác hãy th nh n các t h p phím <Ctrl>+<Alt>+<+> và <Ctrl>+<Alt>+<–>.6 Trong m i ph n con. Như v y. ví d . "800x600". trong đó phím <+> và phím <–> n m trên bàn phím s . Đ sâu màu m c đ nh n m trên dòng DefaultDepth. Giá tr này càng cao thì s lư ng màu có th hi n th càng l n và hình nh càng đ p. ngư i dùng c n đ t nh ng ch đ hi n th mu n dùng v i đ sâu màu tương ng. 24. Tuy nhiên c c màn hình và b n thân màn hình ph i đ t t đ có th h tr nh ng giá tr đ sâu màu l n. Ph n này có d ng như sau: Section "Screen" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Depth 15 Modes "1280x1024" "1024x768" EndSubSection SubSection "Display" Depth 16 Modes "1280x1024" "1024x768" EndSubSection SubSection "Display" Depth 24 Modes "1280x1024" "1024x768" EndSubSection SubSection "Display" Depth 8 Modes "1280x1024" "1024x768" EndSubSection Device "Device[0]" Identifier "Screen[0]" Monitor "Monitor[0]" EndSection "800x600" "800x600" "800x600" "800x600" Như b n th y. đ i v i ngư i dùng thì ý nghĩa c a ch đ hi n th trùng v i đ phân gi i c a màn hình. đó là: color depth Đ sâu màu màn hình thư ng tính theo bit và thư ng nh n các giá tr 8.176 Giao di n đ ho Ph n Screen xác đ nh màn hình và c c hình s d ng. 6 5 . 16. t c là GeForce4 MX 440 with AGP8X đư c xác đ nh trong ph n Device. Ph n Screen còn có th ch a m t vài ph n con (Subsection) Display tương ng v i m t giá tr “đ sâu màu”5 màn hình. tên này n m ngay sau t Modeline. "1280x1024". 15. xác đ nh trong ph n Monitor. ph n này cho bi t c c màn hình đư c dùng là thi t b có tên Device[0]. Ph n Monitor xác đ nh tham s c a màn hình cũng có hai tùy ch n (hai dòng) quan tr ng. "1024x768".

N u mu n đ t m t s c th nào đó thay cho nh ng kho ng thì có th s a thành: HorizSync VertRefresh ho c: HorizSync VertRefresh 80. Xfce đ u có các công c đ l a ch n ki u bàn phím. thì tham s Protocol s có giá tr là PS/2 ho c m t t dài hơn k t thúc b ng PS/2.7. đ gõ ti ng Vi t thì t t nh t là s d ng m t chương trình chuyên d ng như xvnkb. N u chu t đư c k t n i vào m t c ng dành riêng cho nó. Các môi trư ng làm vi c như KDE. đ t l i giá tr c a các phím. Trong ph n InputDevice tương ng v i chu t hãy chú ý đ n 3 dòng (tùy ch n) sau: Option Option Option "ZAxisMapping" "4 5" "Protocol" "PS/2" "Device" "/dev/input/mice" N u không có tuỳ ch n ZAxisMapping v i giá tr 4 5. N u không có tài li u này thì hãy tìm ki m trên CD đi kèm ho c trên trang Web c a nhà s n xu t. 50–160. T n s c p nh t màn hình theo chi u ngang HorizSync tính theo KHz còn t n s c p nh t d c VertRefresh tính theo Hz. Trong trư ng h p c a tôi là explorerps/2. đây t n s c p nh t ngang và d c có th n m tương ng trong kho ng 30–96. Trong ph n này quan tr ng nh t là dòng ch ra driver. Nh ng . Hai ph n InputDevice xác đ nh chu t và bàn phím.org cho các c c màn hình nvidia có tên ng n hơn — nv. do đó tùy ch n Option "XkbModel" "pc104" làm vi c trong đa s trư ng h p. do đó lúc này không c n thi t ph i tìm hi u sâu và c u hình k cho ph n này. Chúng ta s quay tr l i v i ti ng Vi t trong m t chương sau. 90 124. Cũng nói luôn. C n ph i xem xét tài li u c a màn hình đ đưa ra nh ng giá tr chính xác. Ph n ti p theo là Device mô t c c màn hình c a b n. 138 80 100 n u mu n có thêm hai l a ch n ho c nhi u hơn. thay đ i các thu c tính c a bàn phím như t c đ l p l i (repeat rate). Trên máy c a tôi dòng này có d ng: Driver "nvidia" T c là tôi s d ng c c màn hình v i chip c a hãng NVIDIA và đã cài đ t driver l y v t trang Web c a hãng này. GNOME. Hi n nay ph bi n các bàn phím có 104 phím và Linux h tr t t các bàn phím này. thì chúng ta s không dùng đư c nút bánh xe c a chu t đ kéo lên kéo xu ng các trang Web. Driver g c c a X. x-unikey ho c scim.3 C u hình chương trình ch X HorizSync VertRefresh 30-96 50-160 177 xác đ nh t n s c p nh t ngang (HorizSync) và d c (VertRefresh). Tùy ch n Protocol xác đ nh giao th c “liên l c” v i chu t.

3. ví d khi máy ch X không tr l i (không làm vi c).org b ng cách đã k trên tr khi b n ch c ch n là mình đúng.dir ch là m t t p tin văn b n thông thư ng nhưng không nên t s a đ i nó. ph n Files c a t p tin xorg. vì r t có th c n m t chút th i gian đ chuy n vào giao di n đ ho . N u khi ch y máy ch X không tìm th y m t thư m c phông ch nào đó trong ph n Files. Có m t vài cách đưa ra nh ng thư m c này. có nhi u cách đ t o ra xorg. Sau khi t o t p tin xorg. ho c màn hình nh p nháy. b n s th y m t con tr chu t hình ch X gi a màn hình và có th b qua nh ng dòng dư i đây. Tuy nhiên trư c khi thêm m t thư m c phông ch m i c n ki m tra l i xem thư m c này có t n t i không và có ph i là thư m c phông ch không7 . 7. N u chu t m i đư c s n xu t thì còn có th dùng giá tr Auto (t đ ng xác đ nh) đây. do đó c n ph i có liên k t m m này ho c có th th ch y th ng: [user]$ Xorg N u thành công. T h p phím này s giúp b n d ng ch y máy ch X trong nh ng trư ng h p có v n đ . Không c n gi i thích ch c b n cũng đã nh n ra là tùy ch n Device xác đ nh tên t p tin thi t b c a chu t. Có kh năng nh ng tham s không đúng s làm h ng màn hình c a b n ho c d n đ n nh ng h u qu không lư ng trư c. thì nó s đưa ra c nh báo.dir thư ng do câu l nh mkfontdir tr c ti p ho c dán ti p t o ra. Hãy dùng chương trình v a nh c t i đ làm vi c này 8 B n có th ki m tra l i đi u này b ng câu l nh ls -l 7 . t c là c u hình v a t o có v n đ .conf trên. Xin chú ý đây ch là liên k t m m đ n chương trình máy ch Xorg8 .178 Giao di n đ ho giao th c còn l i s d ng cho chu t k t n i qua c ng ti p n i (c ng COM). Cu i cùng. Câu l nh file fonts. Bây gi hãy th ch y giao di n đ ho b ng câu l nh X (vi t hoa).conf đã t o ra xem có nh ng l i nguy hi m nào không. nhưng ngư i dùng c n bi t đ gi i quy t nh ng trư ng h p như không tìm th y phông ch mong mu n.3 Th c u hình /etc/X11/xorg.conf thư ng n m đ u t p tin này và xác đ nh đư ng d n đ n các thư m c phông ch . N u th y m t màn hình màu đen. do đó hãy nh nó.conf thông thư ng s n m trong thư m c /etc/X11. b ng câu l nh: Như đã nói [root]# Xorg -configure đ t o m t cách t đ ng ho c [root]# xorgconfig đ có th ki m soát quá trình này.dir cho bi t fonts. do đó không nên th c u hình X. hãy nh n t h p phím <Ctrl>+<Alt>+<Backspace> đ quay v ch đ văn b n. Đây không ph i là l i nghiêm tr ng đ ph i d ng làm vi c. Tuy nhiên đ ng v i vàng s d ng t h p phím <Ctrl>+<Alt>+<Backspace>. Đây là thư m c tiêu chu n (chuyên dùng) cho nh ng c u hình có liên quan đ n máy ch X. T t hơn h t là ki m tra t p tin c u hình xorg.conf. Đ th c hi n công vi c ki m tra ch c n dùng câu l nh: Thư m c phông ch ph i có t p tin fonts.

(++) from command line. • (==) có nghĩa là s d ng tham s theo m c đ nh. chúng ta ch c n nh ng thông tin trong xprobe.log đ sau này có th đ c d dàng hơn. • (NI) — sau d u hi u này là thông báo v nh ng tham s còn chưa đư c phát tri n trong X.org. sau đó s l i th y dòng l nh c a h v và trong thư m c hi n th i s có thêm t p tin xprobe. • (WW) — sau d u hi u này là nh ng c nh báo. • ?? — nh ng thông tin không rõ ngu n g c. • (**) có nghĩa là tham s l y t trong t p tin c u hình (ví d xorg.log.log: Markers: (--) probed.7. Time: Wed Jan 31 22:25:09 2007 (==) Using config file: "/etc/X11/xorg. (II) informational.conf" Trong t p tin xprobe. phiên b n nhân Linux và m t vài thông tin khác. (==) default setting. ngày phát hành.log thì k t qu th s hi n ra trên màn hình.log này chúng ta còn th y l i gi i thích cho nh ng ký hi u s d ng dư i cũng như trong t p tin b n ghi Xorg.log 2>&1 179 Câu l nh này ch y máy ch X ch đ th và đưa k t qu th đó vào t p tin xprobe. • (++) có nghĩa là tham s l y t dòng l nh ch y máy ch X. Dư i nh ng dòng này là thông tin v phiên b n c a X Window System. Trong t p tin này có r t nhi u thông tin có ích v h th ng X Window.3 C u hình chương trình ch X [user]$ X -probeonly -verbose 1 > xprobe. • (II) — sau d u hi u này là nh ng thông tin khác nhau. (WW) warning. nhưng trong đa s trư ng h p.conf. (**) from config file.log v a t o ra.log còn có nhi u thông tin hơn. Nh ng dòng đ u tiên cho bi t m t vài d li u v X. tên c a h đi u hành. C n nói r ng trong t p tin b n ghi /var/log/Xorg. Sau đó là thông báo v nơi đ t t p tin b n ghi (thư ng là /var/log/Xorg. Trong t p tin này còn có m t vài dòng thông tin hi n th m i quan h gi a các ph n trong t p tin c u hình: .conf).0.log.0. (NI) not implemented. (!!) notice. N u không ch ra t p tin xprobe. • (EE) — sau d u hi u này là nh ng thông báo l i. (??) unknown.org.log) và tên c a t p tin c u hình đư c s d ng: (==) Log file: "/var/log/Xorg. L i và c nh báo tìm th y trong xprobe. Nhưng t m th i chúng ta s ti p t c xem xét xprobe. Như v y: • (––) có nghĩa là nh ng giá tr tương ng thu đư c khi th (probe). Sau khi ch y câu l nh này màn hình s nh p nháy.log". • (!!) — sau d u hi u này là nh ng chú ý. (EE) error.0.0.log chúng ta s s a b ng cách thay đ i tham s tương ng trong t p tin /etc/X11/xorg.

180 (==) (**) (**) (**) (**) (**) ServerLayout "Layout[all]" |-->Screen "Screen[0]" (0) | |-->Monitor "Monitor[0]" | |-->Device "Device[0]" |-->Input Device "Keyboard[0]" |-->Input Device "Mouse[1]" Giao di n đ ho trong t p tin này r t có th chúng ta s g p nh ng c nh báo v thư m c ch a phông ch đã nói ph n trư c.3. Hãy c g ng s a h t nh ng l i ((EE) tìm th y.log xem có còn l i nào không. Nh ng c nh báo như v y b n s thư ng xuyên g p khi s d ng các s n ph m có liên quan đ n Linux như chương trình. T i th i đi m này. (WW) The directory "/usr/share/fonts/baekmuk" does not exist. Entry deleted from font path. sau khi đã đóng c a s c nh báo cho bi t các nhà phát tri n không ch u trách nhi m v vi c s d ng xvidtune gây ra. Nói v ch đ làm vi c c a màn hình không th không k đ n m t ti n ích nh nh ng có ích đó là xvidtune.. Ti n ích này ch y trong giao di n đ ho . (WW) The directory "/usr/share/fonts/PEX" does not exist. báo. (WW) The directory "/usr/share/fonts/japanese" does not exist. và trên xterm s xu t hi n m t vài dòng thông tin: . Ví d ch n đ phân gi i “1024x768” và đ sâu màu “16” thay vì “1600x1200” và “24”. b n c n bi t r ng. ki m tra l i b ng: [user]$ X -probeonly -verbose 1 > xprobe. có d ng sau: (WW) The directory "/usr/share/fonts/local" does not exist. Entry deleted from font path. Entry deleted from font path. thì hãy quay tr l i dòng l nh b ng t h p phím <Ctrl>+<Alt>+<Backspace> r i ki m tra k càng k t qu c a câu l nh: [user]$ X -probeonly -verbose 1 > xprobe. S d ng ti n ích này b n s tìm đư c ch đ hi n th thích h p cho màn hình c a mình. T t nhiên. Chúng ta s th y m t c a s hi n ra như trong hình 7. nh ng c nh báo tương t như trên không nh hư ng nhi u đ n vi c s d ng X Window. do đó hãy ch y X b ng startx r i ch y xvidtune t m t trình l nh nào đó (ví d xterm). hư ng d n. không có l i tìm th y trong xprob.log 2>&1 r i nhìn vào t p tin xprobe. Entry deleted from font path. . (WW) The directory "/usr/share/fonts/kwintv" does not exist. N u không còn n a thì có th m nh d n ch y ch đ đ ho b ng câu l nh X như đã nói đ u ph n này.log 2>&1 Đôi khi có th th ch n m t đ phân gi i ho c đ sâu màu nh hơn. . Entry deleted from font path. sách. Do đó n u v n th y m t màn hình đen.log chưa b o đ m vi c ch y thành công ch đ đ ho .

hãy s d ng (nh n vào) nút Right (khi này các s tương ng phía trên s thay đ i). ví d di chuy n sang ph i. Model: SYNCMASTER 757NF(T)/707NF/700NF Num hsync: 1. Num vsync: 1 hsync range 0: 30.3 C u hình chương trình ch X 181 Hình 7. Taller.00 Nút Show cho bi t ch đ hi n th đang đư c s d ng d ng: "1280x1024" 167. và b ngang ho c gi m chúng xu ng b ng Narrower và Shorter.00 vsync range 0: 50. Up — lên trên. tôi không s d ng đư c nh ng ch c năng ch nh s a k trên và nh n đư c thông báo không th th c thi (hình 7. Tương t như v y s d ng cách nút Left — di chuy n sang trái.conf.3: Chương trình xvidtune Vendor: SAMSUNG. Đ ch nh hình nh trên màn hình.00 . Down — xu ng dư i.96.4).32 1280 1376 1512 1744 1024 1025 1028 1078 Chính nh ng dòng thông tin d ng này đư c s d ng trên các dòng Modline c a ph n Modes t p tin c u hình xorg. Hình 7. r i nh n nút Apply.00 .160.7.4: Chương trình xvidtune “không ch u” ch nh hình nh . Wider— tăng kích thư c hình nh theo chi u cao. Trong l n ch y th xvidtune cu i cùng.

hãy nh n nút Show r i ghi lên gi y nh ng giá tr này. 7. th hai. . v s d ng b nh và s d ng tài nguyên nói chung (trình qu n lý màn hình s “ăn” m t m t ph n b nh .182 Giao di n đ ho Thi t l p ban đ u có th ph c h i b ng nút Restore. Sau khi đã ch n xong các giá tr thích h p. V i nh ng thông tin gi i thi u v ng d ng xvidtune chúng ta đã k t thúc ph n c u hình chương trình ch X. Hai nút Next và Prev dùng đ chuy n các ch đ hi n th . Cách kh i đ ng này có m t vài đi m b t l i: th nh t. do đó hy v ng là b n s không ph i t mình ch nh s a t p tin xorg. Xin hãy lưu ý là các phiên b n m i c a các b n phân ph i Linux có kh năng c u hình X r t t t ngay trong quá trình cài đ t. gi ng như hai t h p phím <Ctrl>+<Alt>+<+> và <Ctrl>+<Alt>+<–>. có th ngư i dùng đ ng ý v i đ ngh c a trình cài đ t t đ ng ch y h th ng này. Trong khi cài đ t h đi u hành Linux. B n đã bi t k t qu thu đư c là m t màn hình tr ng v i con tr hình chéo n m gi a. Nhưng ngoài ra thì không còn có gì khác và b n không th th c hi n thêm m t thao tác nào tr di chuy n con tr b ng chu t.conf.4 Kh i đ ng h th ng X Window Có th kh i đ ng h th ng X Window b ng nhi u cách. Nút Auto dùng đ chuy n gi a hai ch đ không t đ ng và t đ ng. T đ ng có nghĩa là ngư i dùng không c n nh n vào nút Apply đ có th th y nh ng thay đ i n a mà s th y chúng ngay l p t c khi có ch nh s a nào đó đư c th c hi n. Làm th nào đ kh i đ ng đư c ch đ đ ho theo cách khác? Như b n đã bi t t nh ng ph n trư c. Tuy nhiên nh ng thông tin trong ph n này s có ích khi có v n đ gì đó x y ra. N u vi c cài đ t và c u hình X. đ u tiên chúng ta c n kh i đ ng máy ch X. ki m tra l i các dòng Modeline và ghi vào đó các giá tr tương ng. Đi u này có th th c hi n b ng cách ch y th ng chương trình Xorg (ho c liên k t m m X) t thư m c /usr/bin/X11/. Cu i cùng hãy m t p tin xorg. Nút Test dùng đ th t m th i nh ng giá tr đã đ t ra. Vì th hãy nh n t h p phím <Ctrl>+<Alt>+<Backspace> đ d ng ch y máy ch X và quay v ch đ văn b n.conf.org bình thư ng. Do đó m c dù nh ng b n phân ph i m i làm vi c r t t t phương di n ch đ đ h a. Kh năng này có ích khi hình nh thu đư c sau khi ch nh s a không làm b n hài lòng b ng lúc đ u. Nút Show dùng đ đưa ra các giá tr như đã nói trên. tôi v n ch n kh i đ ng vào ch đ văn b n (b ng cách đ t giá tr initdefault b ng 3 trong t p tin /etc/inittab) và ch ch y X Window khi c n thi t. Còn bây gi chúng ta s xem xét quá trình kh i đ ng toàn b h th ng X Window và cách tác đ ng lên quá trình này. ho c đơn gi n là khi b n mu n tìm hi u và t o cho mình m t c u hình chương trình ch X riêng. b n s chuy n vào ch đ đ ho . Đó là b i vì chưa có m t trình qu n lý c a s nào và chưa có m t chương trình khách (client) nào đư c ch y. và đ ng quên thêm vào đó hai giá tr t n s c p nh t màn hình Horizontal Sync và Vertical Sync n m góc ph i phía dư i c a c a s xvidtune. khi có v n đ x y ra có th b n s không bi t ph i gi i quy t như th nào ngoài vi c cài đ t l i. và nhi u công vi c c a b n có th th c hi n trong ch đ văn b n mà b n l i ph i đ i trong khi kh i đ ng X). Nút Fetch dùng đ yêu c u nh ng giá tr thi t l p hi n th i c a màn hình. thì ngay sau khi kh i đ ng h đi u hành.

#!/bin/sh xrdb -load $HOME/.7.v.Xresources xsetroot -solid gray & xclock -g 100x100-0+0 -bw 0 & xload -g 50x50-100+0 -bw 0 & xterm -g 80x24+0+0 & xterm -g 80x24+0-0 & exec twm . Xfce4. thì theo m c đ nh xinit s th c hi n câu l nh sau: xterm -geometry +1+1 -n login -display :0 K t qu là ngư i dùng s th y m t màn hình tr ng không v i m t c a s trình l nh xterm duy nh t. Câu l nh xinit. Theo m c đ nh xinit th c hi n script X :0 t c là ch y chương trình máy ch X trên màn hình s 0. N u trên máy c a b n có cài các trình qu n lý c a s và môi trư ng làm vi c khác. Do đó. ví d fluxbox. ngư i dùng c n s d ng kh năng t o ra t p tin script . . thì hãy th ch y m t trong các câu l nh sau: [user]$ [user]$ [user]$ [user]$ [user]$ fluxbox icewm-session xfce4-session startkde gnome-session N u d ng l i cách kh i đ ng giao di n đ ho này. dùng đ ch y máy ch X và ít nh t m t chương trình khách. icewm. Và b i vì chưa có trình qu n lý c a s nào đư c ch y nên b n s không th làm gì (di chuy n. v. KDE và GNOME.4 Kh i đ ng h th ng X Window 183 Có m t cách t t hơn (nhưng không ph i là t t nh t) đ chuy n vào ch đ đ ho là ch y câu l nh xinit. hai c a s xterm và cu i cùng ch y trình qu n lý c a s twm. đó là chúng ta còn chưa k đ n nh ng m t y u khác c a cách này. cũng n m trong thư m c /usr/bin/X11 như Xorg.xinitrc đó.xinitrc có trong thư m c c a ngư i dùng đ th c hi n t p tin này gi ng như các script khác. Sau đó b n s th y c a s xterm có thay đ i và đã có th di chuy n b ng cách kéo thanh trên đ u c a nó.xinitrc dùng đ ch y đ ng h . hãy th ch y câu l nh twm ho c fvwm (m t trong hai trình qu n lý c a s này thư ng đư c cài đ t theo m c đ nh). N u trên dòng l nh ch y xinit không ch ra chương trình khách c n ch y. tôi xin đưa ra dư i đây ví d m t script . N u không có t p tin . nhưng có th dùng nó đ th c hi n nh ng chương trình khác k c trình qu n lý c a s . thì m i l n chúng ta s ph i l p đi l p l i m t s câu l nh. V i m c đích h c t p. . ) đư c v i c a s này.xinitrc đ t đ ng hóa nh ng công vi c l p l i đ n nhàm chán này.xinitrc. thì chương trình xinit s tìm t p tin . thay đ i kích thư c. Ví d . t c là ch y nh ng câu l nh có trong .

ngư i dùng ph i ch n m c Exit trong th c đơn c a twm. • [user]$ xinit -e widgets -.). Khi ngư i dùng đóng “magic client”. Script này có m t trang hư ng d n s d ng startx(1) riêng. Có ích đ th c u hình m i khi đã có máy ch X ch y trên màn hình m c đ nh (s 0). • [user]$ xinit -geometry 80x25+0+0 -fg white -bg black Ch y máy ch X.:2 Ch y máy ch X trên màn hình có s 2 và đưa t i chương trình khách xterm tham s –e widgets. và chương trình xterm ch y theo m c đ nh s nh n đư c các tham s li t kê trên dòng l nh. Chương trình khách ph i là tham s đ u tiên c a dòng l nh g i xinit. Trên dòng l nh có th ch ra chương trình khách. • [user]$ xinit -. Vì ngư i dùng m i thư ng không có đ kh năng đ t o ra m t t p tin script . chương trình xinit bi t là công vi c đã hoàn thành và nó s t t t. Tuy nhiên m t trong nh ng chương trình này (thư ng là trình qu n lý c a s ho c trình l nh d ng xterm) ph i đư c th c hi n ch đ bình thư ng (foreground).xinitrc đ t t. n u không chương trình s coi chúng như là các tham s c n ph i thêm vào chương trình khách n m phía trư c. Trong trư ng h p ngư c l i.:1 Ch y máy ch X trên màn hình s 1. nh ng chương trình này s ngăn c n không cho ch y nh ng chương trình n m phía sau. T t c nh ng gì n m sau d u g ch chéo đôi (––) s đư c thêm vào dòng l nh g i chương trình ch X. nhưng n u nhìn k thì script này th c hi n 3 câu l nh chính sau: . thì đ có th d ng phiên làm vi c (session) v i giao di n đ h a. th c hi n script . Có th dùng nh ng tham s dòng l nh c a xinit đ thay cho script . n u như chúng không k t thúc ngay l p t c. Ví d m t trong nh ng script này đó là startx n m cùng ch v i Xorg (/usr/bin/X11/). Script . T ng k t m t s ví d g i chương trình xinit: • [user]$ xinit Câu l nh này s ch y máy ch X. Trong ví d trên.xinitrc n u có trong thư m c c a ngư i dùng.xinitrc s không đư c th c hi n. Ví d d u hai ch m và m t ch s nào đó (:n) dùng đ ch ra m t màn hình có s th t khác 0 (theo m c đ nh). nên trên các b n phân ph i luôn có các script do các nhà phát tri n vi t s n đ th c hi n ch c năng này. n u không s ch ch y xterm. Chương trình khách này có tên g i đ c bi t là “magic client”.184 Giao di n đ ho C n chú ý là nh ng chương trình ch y t . B ng cách này có th thêm tham s vào cho các chương trình (ví d màu n n và màu ch cho xterm) mà không c n ph i gõ l i dòng l nh t đ u.xinitrc ph i đư c th c hi n trong ch đ n n (background). C u trúc c a startx có th r t ph c t p và không d dàng cho ngư i dùng m i chưa quen v i ngôn ng l p trình c a Bash. đ cho vi c ch y script không b k t thúc. n u trình qu n lý c a s đư c c u hình đúng. Tên c a chương trình khách ph i b t đ u b ng d u g ch chéo (/) ho c d u ch m (.xinitrc.

7.4 Kh i đ ng h th ng X Window xauth add $display . $mcookie xauth add ‘hostname -f ‘$display .$mcookie xinit $client $clientargs -- $server $display $serverargs

185

T c là cu i cùng thì startx cũng g i câu l nh xinit mà chúng ta v a xem xét và ch có đ t trư c các giá tr c n thi t cho tham s dùng trên dòng l nh c a xinit mà thôi. Ví d , tham s tên t p tin script .xinitrc đư c xác đ nh b ng bi n clientargs. N u có t p tin .xinitrc trong thư m c c a ngư i dùng thì s s d ng nó, t c là “clientargs” = “$HOME/.xinitrc”, n u không s l y t p tin xinitrc c a h th ng, t c là “clientargs” = “/etc/X11/xinit/xinitrc”. Vi c đ t giá tr cho các tham s khác cũng x y ra tương t . Câu l nh xauth và tùy ch n –auth $HOME/.Xauthority dùng đ xác nh n ngư i dùng đang ch y ch đ đ h a. Như v y ngay sau khi cài đ t ngư i dùng đã có th dùng câu l nh startx đ kh i đ ng h th ng X Window thay cho l nh xinit v i các tham s khó nh . Nhưng làm th nào đ l a ch n trình qu n lý c a s (môi trư ng làm vi c) thích h p?

7.4.1

L a ch n trình qu n lý c a s

M t khi đã làm đư c cho h th ng X Window ch y thành công, thì b n có r t nhi u kh năng c u hình, tùy ch nh nó theo ý c a mình. Nh ng kh năng c u hình, tùy ch nh này l i ph thu c r t nhi u vào trình qu n lý c a s mà b n s d ng. Như đã nói ngay t đ u, có r t nhi u trình qu n lý c a s cũng như môi trư ng làm vi c d a trên nh ng trình qu n lý c a s này. Ngư i dùng có th l a ch n m t trong nh ng trình qu n lý c a s ngay t lúc b t đ u ch y ch đ đ h a. Ví d có th th c hi n đi u này b ng t p tin .xinitrc dư i đây: #!/bin/sh # $HOME/.xinitrc # dùng Xfce4 theo m c đ nh WMGR="xfce4-session" # t t xscreensaver xset s noblank # ch y screensaver sau 10 phút xset s 600 2 # ch y xterm xterm -bg black -fg white -fn 7x14 -geometry 80x24+57+0 & # n u đưa ra m t Window Manager khác # thì dùng nó thay cho Xfce4 if [ "$1" != "" ] ; then WMGR=$1 fi exec $WMGR M c dù không c n thi t, nhưng có th chuy n t p tin này thành có th th c thi b ng câu l nh chmod quen thu c: [user]$ chmod u+x .xinitrc

186

Giao di n đ ho

T p tin .xinitrc này cho phép ngư i dùng l a ch n trình qu n lý c a s (ho c môi trư ng làm vi c) khi kh i đ ng h th ng X Window b ng câu l nh startx. Ví d đ kh i đ ng KDE, đ u tiên chúng ta tìm xem startkde n m đâu r i đ t nó vào làm tham s cho startx như sau: [user]$ which startkde /opt/kde3/bin/startkde [user]$ startx /opt/kde3/bin/startkde Tương t như v y đ i v i GNOME: [user]$ which gnome-session /opt/gnome/bin/gnome-session [user]$ startx /opt/gnome/bin/gnome-session Chú ý là n u ch ch y startx không có tham s thì Xfce4 s đư c kh i đ ng theo m c đ nh. T t nhiên b n có th t o cho m i trình qu n lý c a s và môi trư ng làm vi c m t t p tin .xinitrc riêng, ví d cho KDE — t p tin .xinitrc-kde: #!/bin/sh #$HOME/.xinitrc-kde # Ch y m t s chương trình #xset b off & # Đ t m t s bi n, ví d thư vi n mà # xvnkb c n #export LD_PRELOAD=/usr/local/lib/xvnkb.so # Dùng export export export cách nh p SCIM làm m c đ nh XMODIFIERS=@im=SCIM GTK_IM_MODULE=scim QT_IM_MODULE=scim

# Ch y môi trư ng làm vi c exec /opt/kde3/bin/startkde Thêm thu c tính có th th c thi cho nó: [user]$ chmod u+x .xinitrc-kde Tương t như v y có th t o các t p tin .xinitrc-gnome, .xinitrc-xfce, .xinitrc-fluxbox, . . . b ng cách thay th dòng cu i cùng c a t p tin k trên tương ng b ng m t trong nh ng dòng dư i đây: exec /opt/gnome/bin/gnome-session exec /usr/bin/xfce4-session exec /usr/bin/fluxbox Và khi c n kh i đ ng m t trình qu n lý c a s nào đó, thì ch c n sao chép t p tin tương ng vào v trí c a .xinitrc, ví d đ kh i đ ng Xfce4: [user]$ cp .xinitrc-xfce .xinitrc

7.4 Kh i đ ng h th ng X Window

187

7.4.2

Môi trư ng làm vi c KDE và GNOME

M i ngư i dùng máy tính dù có nhi u kinh nghi m hay ít đ u c g ng t o cho mình m t môi trư ng làm vi c quen thu c cho b n thân đ có th làm vi c nhanh hơn (có hi u su t hơn) b ng nh ng thao tác có th đơn gi n như t o đư ng d n đ n nh ng chương trình và thư m c thư ng dùng, thay đ i nh n n, hay ph c t p hơn như ch n phím nóng (k c b ng bàn phím và b ng chu t) đ m nhanh m t chương trình ho c th c hi n m t thao tác nào đó trong chương trình đang m , l a ch n các ng d ng thích h p cho công vi c. Trên h đi u hành Linux, ngư i dùng hơn bao gi h t có th t o cho mình m t môi trư ng làm vi c có m t không hai, ví d b ng cách ch n m t trình qu n lý c a s ưa thích nh t r i sau đó ch n các chương trình ng d ng riêng, c n cho công vi c c a mình. Tuy nhiên, cách k trên không ph i lúc nào cũng thu n ti n và quan tr ng hơn là không ph i lúc nào cũng d dàng. Ngư i dùng c n th qua nh ng trình qu n lý c a s chính r i sau đó m i đưa ra đư c l a ch n cho mình, chưa k đ n s lư ng các chương trình ng d ng cho Linux là không th đ m đư c. Do đó đ u tiên nên xem xét kh năng l a ch n m t trong nh ng môi trư ng làm vi c đang phát tri n trong nh ng năm g n đây. Trong thu t ng ti ng Anh thư ng dùng ký hi u vi t t t GUI — Graphical User Interface, t c là giao di n đ h a c a ngư i dùng. Chúng ta s s d ng c m ký t vi t t t này d ng g c c a nó GUI. GUI là m t b các chương trình ng d ng đã đư c ki m tra và nhóm l i v i nhau đ làm vi c trong ch đ đ ho , bao g m trình qu n lý c a s và các chương trình khác và có cùng m t giao di n chung. S d ng GUI thay cho m t môi trư ng làm vi c t t o ra có nhi u ưu đi m: đ u tiên đó là ti t ki m đư c nhi u th i gian; th hai là s d dàng, m i th đã có s n ch c n cài đ t và s d ng; th ba, chúng ta s thu đư c các chương trình v i m t giao di n chung, đi u này cũng h t s c quan tr ng n u không nói là đi m khác bi t quan tr ng nh t c a GUI. Có m t vài môi trư ng làm vi c đ h a mi n phí (t do), cũng như thương m i. Trong s các môi trư ng t do thì KDE và GNOME ph bi n r ng rãi nh t. Có th g i KDE và GNOME là hai “ông l n” trong th gi i GUI. Câu h i môi trư ng nào trong s hai môi trư ng này t t hơn ho c c n l a ch n KDE hay GNOME vư t quá khuôn kh c a cu n sách này, và trên m ng đã có r t nhi u cu c tranh cãi cũng như bài báo xung quanh v n đ này. Fan c a GNOME thì nói GNOME t t hơn, fan c a KDE thì nói ngư c l i. B n thân tôi thích dùng KDE hơn vì lý do s d ng GNOME trư c đây không đư c thành công l m, ng d ng c a GNOME đã liên t c b l i crash (v ). Theo như nhi u ngu n thông tin thì ng d ng GNOME bây gi đã ch y n đ nh hơn, nhưng tôi v n trung thành v i KDE. Tôi thích KDE vì giao di n đ p và có th (nói chính xác là c n thi t) ch nh s a đ đ p hơn. C n công b ng mà nói r ng nh ng phiên b n g n đây c a GNOME cũng đã có “v đ p” không kém KDE. Cách kh i đ ng vào môi trư ng làm vi c KDE (GNOME) qua câu l nh startx b n đã bi t t ph n n m ngay trư c. N u mu n s d ng KDE làm môi trư ng làm vi c m c đ nh cho toàn b h th ng thì hãy m t p tin c u hình h th ng, thư ng là /etc/sysconfig/windowmanager, và thay th giá tr đã có c a DEFAULT_WM thành kde (t c là thu đư c dòng DEFAULT_WM="kde" (t c là n u mu n s d ng GNOME, thì ch c n đ t vào giá tr gnome). Trong chương t i chúng ta s nghiên c u k hơn v môi trư ng làm vi c

188

Giao di n đ ho

KDE. Nhưng n u mu n ngay bây gi b n đã có th xem thông tin v môi trư ng này t trang ch c a nó http://www.kde.org ho c t trang ti ng Vi t http: //www.kde-vi.org (r t ti c là trang KDE-vi không đư c c p nh t k p th i vì nhi u lý do). Trang ch c a GNOME n m t i đ a ch http://www.gnome.org.

7.4.3

Môi trư ng làm vi c Xfce

Môi trư ng làm vi c Xfce, cũng gi ng như KDE và GNOME, thu c vào s môi trư ng t do, mã ngu n m . Đi m khác chính c a Xfce là s nh g n và làm vi c nhanh, và cũng vì v y mà có ít s lư ng chương trình ng d ng cũng như kh năng c u hình hơn so v i hai “ông l n” k trên. Tuy nhiên đ ng vì v y mà đánh giá th p kh năng c a Xfce. N u c n thi t b n có th ch y các ng d ng KDE và GNOME trong Xfce. Môi trư ng Xfce c n ít b nh hơn, đ dành b nh cho nh ng ng d ng khác. Môi trư ng Xfce không đòi h i ph i có m t b x lý m nh. Do đó, Xfce thích h p v i nh ng máy tính có c u hình bình thư ng, không có kh năng làm vi c v i KDE và GNOME ho c làm vi c r t ch m. T t c nh ng ưu đi m c a Xfce d n đ n s ph bi n c a nó trong s nh ng ngư i dùng có chút kinh nghi m làm vi c v i Linux. Phiên b n hi n th i c a Xfce là 4 và đã có m t trình qu n lý t p tin riêng (Thunar), m t trình gi i nén (Xarchiver), trình l nh (Terminal), trình xem phim, h tr panel, v.v. . . B n có th xem nh ch p Xfce sau khi đã s a chút ít trên hình 7.5 ho c làm quen g n hơn v i Xfce qua trang ch c a nó http://www. xfce.org.

7.4.4

S d ng trình qu n lý màn hình

Như b n đã bi t, có th t đ ng ch y h th ng X Window ngay khi kh i đ ng máy tính b ng cách s d ng chương trình có tên g i trình qu n lý màn hình (Display Manager), ví d X Display Manager — xdm. Trong trư ng h p này, ngư i dùng th y ngay giao di n đ h a GUI, mà không c n ph i kh i đ ng nó b ng l nh startx. Khi này v n có kh năng chuy n v giao di n console b ng t h p phím <Ctrl>+<Alt>+<F#> (# đây b ng t 1 đ n 6), sau đó chuy n quay l i vào môi trư ng đ h a b ng t h p <Ctrl>+<Alt>+<F7>. Đ t đ ng ch y trình qu n lý màn hình (ví d xdm), c n s a t p tin c u hình kh i đ ng /etc/inittab. Tìm trong t p tin này dòng id:3:initdefault: xác đ nh c p đ kh i đ ng (runlevel) theo m c đ nh, và s a nó thành id:5:initdefault: S thay đ i này s khi n Linux chuy n sang qu n lý màn hình như xdm cũng có ô login nh p c a mình và ô password đ đưa vào m và password ngư i dùng c n nh n <Enter> đ c a h th ng. kh i đ ng c p đ 5. Trên trình đ ngư i dùng đưa vào tên đăng t kh u. Sau khi nh p xong login vào môi trư ng đ h a m c đ nh

. Chú ý là n u dùng m t trình qu n lý màn hình như kdm hay gdm thì t h p phím <Ctrl>+<Alt>+<Backspace> s không d ng máy ch X như bình thư ng. t c là thay đ i v ngoài theo ý mình. . kdm và gdm th c hi n công vi c tương t như c a xdm — cho phép ngư i dùng đăng nh p vào h th ng.5: Môi trư ng làm vi c Xfce N u b n có ch n cài đ t KDE ho c GNOME thì r t có th h th ng s s d ng kdm (KDE Display Manager) ho c gdm (GNOME Display Manager) thay cho xdm.4 Kh i đ ng h th ng X Window 189 Hình 7. mà s th c hi n thao tác “kh i đ ng l i” máy ch X..7. T c là khi này có th dùng <Ctrl>+<Alt>+<Backspace> đ c p nh t nh ng thay đ i đã t o ra trong c u hình máy ch X cũng như toàn b h th ng X Window. có th ch n môi trư ng làm vi c (trình qu n lý c a s ) và ngôn ng tr c ti p trư c khi vào. có th th c hi n các thao tác khác như t t máy. . nhưng có m m d o hơn: có th ch n s c thái. kh i đ ng l i.

Đi u này là c n thi t vì m t chương sách ng n không th nói h t v môi trư ng m nh này. 8. cũng như các ng d ng c a nó. t c là đư c phân ph i m t cách t do (mi n phí) cùng v i mã ngu n. GNOME và Xfce có th nói là đã hình thành m t cái “ki ng ba chân” b n v ng.6. Phiên b n hi n th i c a KDE là 3.0. xem phim. nhưng cũng có th áp d ng cho nh ng phiên b n khác. trên n n t ng X.1 B t đ u làm vi c v i KDE KDE là vi t t t c a K Desktop Environment — m t môi trư ng đ h a cho Linux và nh ng phiên b n UNIX khác. cho môi trư ng đ ho c a Linux. cu i chương b n s tìm th y m t s ngu n thông tin khác giúp b n ti p t c tìm hi u KDE. KDE.org. Trong chương này chúng ta s tìm hi u k hơn v môi trư ng GUI v i tên KDE.1. và t t nhiên là làm quen v i m t thành ph n r t quan tr ng c a KDE. Nhưng thông thư ng khi cài đ t KDE. Thông tin có trong chương này giúp b n làm quen v i KDE. m t phiên b n mang đ y mong đ i v i nh ng tính năng m i c a b n thân môi trư ng KDE. KDE đư c phát tri n trong khuôn kh c a c ng đ ng mã ngu n m (Open Source Software hay vi t t t là OSS).Chương 8 Làm vi c trong môi trư ng KDE “Conquer your Desktop!” — konqueror Như đã nói trong chương trư c. và các nhà phát tri n KDE đang làm vi c ngày đêm đ cho ra đ i phiên b n 4. bao g m hàng trăm ng d ng và h tr trên 60 ngôn ng khác nhau. ngư i dùng s cài đ t c trình qu n lý màn hình KDM. s d ng .1 Đăng nh p vào KDE Trong chương trư c b n đã bi t cách kh i đ ng vào môi trư ng KDE. KDE có các tính ch t c a m t môi trư ng làm vi c hi n đ i: đ y đ tính năng. nghe nh c. làm đ h a . Nh ng hình ch p cũng như mô t dư i đây thu c v phiên b n 3. s d ng thu n ti n và thi t k đ p m t.5.5. đó là nh ng ng d ng đi kèm giúp ngư i dùng th c hi n nh ng công vi c thư ng ngày như so n th o văn b n. . 8. Và n u ch n ch y vào ch đ đ ho ngay sau khi . môi trư ng làm vi c KDE cùng v i GNOME hi n đang ph bi n trong th gi i ngư i dùng Linux. bi t cách c u hình nó theo ý mình.6.xinitrc ho c t p tin c u hình /etc/sysconfig/windowmanager cùng v i script startx. .

ngoài ra có th ch n các m c sau: • Session Type Ch ra môi trư ng làm vi c (trình qu n lý c a s ) mu n dùng khi đăng nh p vào. hình 8. N u có nh ng môi trư ng làm vi c khác trên h th ng thì chúng s đư c li t kê trong m t danh sách hi n ra.1.8.1 B t đ u làm vi c v i KDE 191 kh i đ ng h th ng thì b n s th y m t màn hình như trên hình 8.2 V ngoài c a KDE N u b n đã t ng kh i đ ng vào KDE. thì đã làm quen v i v ngoài c a màn hình sau khi ch y môi trư ng này.1: Màn hình đăng nh p KDM v y. • System Th c hi n các công vi c có liên quan đ n h th ng. ch c n nh p vào tên ngư i dùng. màn hình đăng nh p m c đ nh c a KDM có hai ô đ ngư i dùng gõ vào tên đăng nh p (username) và m t kh u (password) ho c ch n tên đăng nh p c a mình bên trái hai ô này. m t kh u r i gõ <Enter>. Như Hình 8. Remote Login (đăng nh p t xa) giúp b n đăng nh p vào môi trư ng làm vi c trên m t máy khác qua m ng. Ch s d ng m c này khi b n mu n dùng m t môi trư ng làm vi c khác v i môi trư ng m c đ nh (thư ng là KDE).2 là màn hình KDE trên máy c a tôi . Ví d .1 hi n ra. Đ kh i đ ng môi trư ng làm vi c m c đ nh KDE. 8. như kh i đ ng l i ho c t t máy.

giúp ngư i dùng ch y nh ng ng d ng này bao g m c nh ng chương trình không có bi u tư ng trên thanh panel nào. Như b n th y. thư m c thư ng dùng. chuy n qua l i gi a các không gian làm vi c. trên đó có th đ t các bi u tư ng khác nhau dùng đ ch y các ng d ng (shortcut) ho c đ t các t p tin.192 Làm vi c trong môi trư ng KDE Hình 8. bi u tư ng đó là hình con t c kè hoa. Nút KMenu dùng đ m ra m t trình đơn các ng d ng mà KDE tìm th y trên h th ng. digikam. tuy nhiên đ minh h a tôi đã t o ra hai cái là l4u. dư i cùng. thư ng n m đ u bên trái c a thanh panel. tôi đã b đi t t c nh ng bi u tư ng đó. ch nh s a m t chút. • Màn hình (Desktop) Đây là toàn b ph n còn l i c a màn hình. Panel dùng đ ch y các ng d ng thư ng dùng.2. . bi u tư ng c a OpenSUSE Linux. màn hình có th chia thành hai ph n: • Các thanh panel Các thanh panel thư ng n m ph n ngoài cùng (đư ng biên) c a màn hình. Nút này có bi u tư ng hình ch K theo m c đ nh. Trên thanh panel chính còn có nút g i là KMenu — trình đơn chính c a h th ng KDE. bên trái ho c bên ph i. Trong trư ng h p c a mình. t c là trên cùng. nhưng m i b n phân ph i có th đ t vào v trí này m t bi u tư ng khác nhau. Như trên hình 8.2: V ngoài c a màn hình sau khi ch y KDE sau khi đã có c u hình.

ngư i ta nói ng d ng đư c đưa vào tr ng thái ho t đ ng hay (active). hai đ u có th có các nút có hình mũi tên tam giác. Đ chuy n qua l i gi a các không gian làm vi c. m c dù có th có màu sơn. Khi ngư i dùng nh n chu t vào th này. N u ch ng may có l i gì đó. Nh có không gian làm vi c ngư i dùng có th đ t các ng d ng thu c v m t công vi c trên m t màn hình riêng.2. Và đôi khi c u hình máy tính (b x lý. góc bên ph i c a thanh panel thư ng có đ ng h .3: H p tho i ch y chương trình .8. cũng như h u h t các môi trư ng làm vi c và trình qu n lý c a s c a Linux. b n s th y trình nh đó có hai không gian làm vi c là Làm vi c và Gi i trí. có h tr m t s lư ng không gian làm vi c. M i ng d ng đang ch y có m t th riêng trên thanh công c . thì c n nh n vào ô tương ng v i không gian đó trên trình nh (applet) KPager n m trên thanh panel. Thanh panel c a KDE còn có tên g i “Kicker”. thì b n có th ph c h i đưa nó tr l i b ng cách ch y câu l nh (trên xterm ho c konsole ho c m t trình l nh khác): [user]$ kicker & ho c nh n <Alt>+<F2> đ m h p tho i ch y chương trình (hình 8. s lư ng RAM) không cho phép m quá nhi u ng d ng m t lúc đ c n ph i s d ng nhi u không gian làm vi c. Sau m t th i gian làm vi c b n s tìm th y s lư ng c n thi t cho mình. trang trí khác nhau. M t tính năng quan tr ng khác c a KDE đó là h th ng Hình 8. Do đó không b r i khi có nhi u ng d ng cùng ch y. Khi này trên màn hình ch còn l i mũi tên tam giác đó. Thanh công c dùng đ hi n th tên g i. ph n không gian chính c a thanh panel là vùng thanh công c (taskbar). bi u tư ng c a nh ng ng d ng đang ch y và chuy n qua l i gi a chúng. Thông thư ng. Khi nh n vào nút này. theo kinh nghi m c a tôi thì ngư i dùng bình thư ng không c n quá 3 không gian. Tuy nhiên.3) r i gõ vào đó kicker và <Enter>. S lư ng cũng như tên g i và m t vài c u hình khác c a không gian làm vi c có th thay đ i theo ý mu n c a ngư i dùng.1 B t đ u làm vi c v i KDE 193 đây c n nói thêm m t chút v khái ni m không gian làm vi c đã nh c đ n trên. KDE. Trên hình 8. thanh panel s b n đi. thì m i không gian làm vi c là m t căn phòng trong nhà đó. gi ng như b kéo v góc tương ng c a màn hình. và thanh panel c a b n t nhiên bi n m t. Nh n vào mũi tên này s đưa thanh panel quay tr l i. thì ng d ng đó s đư c hi n th trên màn hình. N u coi môi trư ng làm vi c KDE là m t ngôi nhà l n. và t p tin chương trình tương ng là kicker. và t t c phòng trong nhà này có ch c năng như nhau.

thì s có m t c a s nh hi n ra cho bi t nút hay bi u tư ng đó có tên là gì và có công d ng gì. như Internet.4: Tr giúp có ích tooltips Kh năng s d ng chu t c a các môi trư ng làm vi c hi n đ i là t i đa. Trong ph n Applications b n s tìm th y r t nhi u ng d ng có ích. Trên hình 8. Office. Trong trình đơn này ngư i dùng có th ch n m t trong nh ng hành đ ng có th áp d ng cho ph n t đó c a màn hình. Các nhà phát tri n KDE s dùng s thay đ i này trong phiên b n 4.3 Trình đơn KMenu Đ m ra trình đơn chính c a môi trư ng làm vi c KDE (KMenu). đư c th nghi m l n đ u trên OpenSUSE. đư ng d n chính c a máy tính). Sau khi nh n vào bi u tư ng c a KMenu m t trình đơn như trong hình 8.5 s hi n ra. Ví d . 8. Đ m m t nhóm ng d ng chúng ta c n nh n chu t vào tên c a nó. Khi này s m ra nh ng ng d ng (và có th có nhóm ng d ng) thu c vào nhóm này. t p tin m i m g n đây). Ví d v tooltips có trên hình 8. Hình 8. Cách khác đ m KMenu là dùng t h p phím <Alt>+<F1>.0 s p t i. cho nên tôi s mô t v KMenu ki u m i này đây. có th ch n các câu l nh đ c u hình nó: t o bi u tư ng m i. Bi u tư ng này theo m c đ nh có hình ch K như bi u tư ng đ u chương sách này. Trình đơn này đã có s thay đ i l n so v i trình đơn “c đi n” c a KDE. Nh ng ng d ng này l i đư c s p x p trong m t h th ng trình đơn có tr t t . m t nút nào đó trên màn hình ho c trên thanh panel. thì . Thu t ng ti ng Anh dùng cho tr giúp lo i này là tooltips. N u b n đưa chu t lên m t bi u tư ng. k c ph n màn hình tr ng (n n màn hình). History (nh ng ng d ng. Graphics. Applications (nh ng ng d ng có trên h th ng. Tuy nhiên các b n phân ph i Linux thư ng thay th nó b ng bi u tư ng logo c a mình. đĩa.194 Làm vi c trong môi trư ng KDE tr giúp tr c ti p trên màn hình. khi nh n chu t ph i lên n n màn hình. chúng ta c n nh n vào bi u tư ng c a nó. Nhóm ng d ng s có hình mũi tên tam giác cu i. . c u hình nh n n. Multimedia. Nút chu t ph i trong KDE ph c v cho vi c m m t trình đơn có n i dung ph thu c vào “hoàn c nh” (context menu). t c là mô t v nó.5 chúng ta th y có 5 th như v y: Favorites (nh ng ng d ng ưa thích). . c p nh t. Trong KMenu m i các bi u tư ng có m t đi m gì đó chung đư c nhóm l i v i nhau và đ t vào t ng th (tab) riêng. . có l đây là ph n quan tr ng nh t đ i v i b n) và Leave (dùng đ thoát ra kh i h th ng và th c hi n m t s hành đ ng khác).1. m i ng d ng n m trong m t nhóm th c hi n m t ch c năng chung.4. Trình đơn này s hi n ra khi nh n chu t ph i lên b t kỳ m t thành ph n nào đó c a màn hình. Mu n quay l i thì nh n chu t vào thanh có hình mũi tên tam giác n m bên trái. Computer (nh ng thư m c. N u mu n thêm m t chương trình nào đó vào danh sách c a th Favorites.

K t qu tìm ki m s hi n th ngay trong trình đơn KMenu (hình 8.4 Trung tâm đi u khi n KDE Tên “Trung tâm đi u khi n” c a KDE trong nh ng phiên b n g n đây đã đư c thay th b ng tên m i “Thi t l p cá nhân” (Personal Settings). Ví d b n mu n tìm ng d ng có tên amarok. Hãy nh p tên đó vào ô tìm ki m n m bên c nh ch Search. 8. B n s luôn luôn bi t đư c “mình là ai” và “đang đâu”.8.1 B t đ u làm vi c v i KDE 195 Hình 8. ch c năng c a chương trình là hoàn toàn như cũ: trong Thi t l p cá nhân ngư i dùng có th thay đ i h u h t các c u hình c a môi trư ng làm vi c KDE. r i nh n <Enter> ho c đ i m t chút. M t tính năng m i đ c bi t h u ích c a trình đơn KDE đó là tính năng tìm ki m. S thay đ i này không có gì quan tr ng mà ch có ý nghĩa tên g i. Thi t l p cá nhân (Personal Settings) có th ch y qua trình đơn chính. trong k t qu hi n th còn có th có thêm m t vài t p tin có liên quan đ n t tìm ki m. ng d ng tìm th y n m trong ph n Application c a k t qu .6). thì ch c n nh n vào dòng tương ng. Ngoài ng d ng.5: Trình đơn chính c a KDE c n nh n chu t ph i vào tên (bi u tư ng c a chương trình tương ng r i ch n câu l nh Add to Favorites. Mu n ch y (m ) k t qu nào đó. Tính năng tìm ki m này đư c xây d ng m t ph n d a trên h th ng Kerry/Beagle. Thông tin này có ích khi b n đăng nh p vào b ng tên c a ngư i dùng khác ho c đăng nh p vào máy xa. Ngoài ra trên trình đơn chính còn có hi n th tên đăng nh p và tên máy.1. qua .

. t c là thay đ i nh ng môđun c a nhóm Appearance & Themes: thay đ i tr c ti p s c thái b ng Theme Manager. . .8.7 hi n ra.196 Làm vi c trong môi trư ng KDE Hình 8. Trong s nh ng môđun c a Personal Settings chúng ta s xem xét m t vài môđun làm ví d . ho c t dòng l nh b ng cách gõ tên chương trình bên là kcontrol.6: Tìm ki m trong trình đơn chính c a KDE bi u tư ng trên thanh panel. Phông ch cho các thành ph n khác nhau c a KDE đư c l a ch n trong môđun Fonts (hình 8. . Có th nói đây là trình cài đ t phông ch v i giao di n đ h a c a KDE (xem hình 8. Ví d . M i môđun n m trong m t nhóm nào đó. . đ “làm đ p” KDE thì thông thư ng tôi thay đ i các tùy ch n s c thái. Trư c khi ch n phông ch c n s d ng đ n môđun Font Installer n u mu n thêm nh ng cái m i m i. trái là danh sách d ng cây c a nh ng môđun có trong Personal Settings. N u mu n thêm phông ch cho toàn b h th ng thì hãy chuy n vào ch đ qu n tr h th ng b ng nút Administrator Mode . nh ng môđun còn l i b n s t t tìm hi u khi s d ng KDE. vì s lư ng c a chúng l n. Th nh t. và cu i cùng ch n nh ng phông ch cho thích h p (Fonts).fonts) ô bên trái. (khi này b n c n nh p vào m t kh u c a root). bên ph i là ô xem phông đư c ch n. Chúng ta s th y m t c a s như trên hình 8. . ki u dáng b ng Style. . Như v y môđun này li t kê nh ng phông đã có trong thư m c cá nhân c a b n (thư ng là ~/. còn bên ph i là nh ng th và nh ng tùy ch n thu c v môđun đang đư c ch n bên trái. N u mu n thêm m t phông nào đó thì c n nh n vào nút Add Fonts . sau đó thay đ i các bi u tư ng b ng Icons. môđun Panels n m trong nhóm Desktop.9 cho th y ph n bên ph i c a Personal Settings khi nh n vào . r i tìm đ n t p tin ch a nó.

B n c n làm thêm m t thao tác n a đó là nh n vào nút Apply ho c OK c a môđun đ KDE bi t ch c ch n là b n mu n s d ng phông này. Discard — không áp d ng chúng.11. Đó là ch n t t c các phông ch cùng m t lúc b ng nút Adjust All Fonts . b n có th dùng nút chu t gi a (bánh xe) v lên màn hình m t hình gì đó. ho c trên n n màn hình. . Đ thay đ i m t phông ch nào đó c n nh n vào nút Choose . thêm các phím nóng đ ch y m t chương trình nào đó. cũng b ng nút bánh xe v hình ch L và Konqueror s m m t thư m c xác đ nh (chúng ta s nói k hơn . .org Writer s ch y. Cancel — đóng h p tho i c nh báo này và quay v môđun đã có thay đ i đ xem xét l i. Thao tác cu i cùng này là c n thi t đ i v i c nh ng môđun khác. và khi đó chương trình OpenOffice. chúng s l p l i nh ng trư ng h p khác. Trong môđun này b n có th th c hi n thêm m t s thao tác n a. . . . Nhưng như v y phông ch v n chưa đư c dùng trong KDE.1 B t đ u làm vi c v i KDE 197 Hình 8. t c là b n ch mu n th nghi m ch không mu n thay đ i gì. . . đ m trình đơn chính.8. và dùng đ phân gi i t ch n (Force fonts DPI). ví d hình ch nh t. Nói đ n phím nóng không th không k đ n m t tính năng m i c a KDE là kh năng s d ng chu t (bàn phím) đ th c hi n m t thao tác nh t đ nh nào đó trong m t chương trình. Khi ngư i dùng th c hi n m t thay đ i nào đó trong m t môđun (ví d ch n phông ch khác). Quay l i v i môđun ch n phông ch . tương ng v i nó. Apply — áp d ng nh ng thay đ i. Ví d . Ho c trong chương trình Konqueror.v . c n nh n vào OK đ ch p nh n nó. đây có th thay đ i. c n s d ng môđun Keyboard Shortcuts. Đ thay đ i nh ng “phím nóng” dùng trong KDE. dùng anti-aliasing cho phông hi n th đ p hơn (đánh d u vào ô vuông c nh dòng Use anti-aliasing for fonts). chưa áp d ng nó mà chuy n sang môđun khác thì s có m t h p tho i c nh báo hi n ra như trong hình 8.7: Trình Thi t l p cá nhân c a KDE môđun này). Ý nghĩa c a các nút c a h p tho i xin đư c gi i thích m t l n đây. v. Khi đó s hi n ra c a s như trên hình 8. Sau khi ch n đư c phông ch thích h p cùng v i ki u dáng (Font style) và kích thư c (Size).10.

bao g m các m c sau: • Add Applet to Panel . trình đơn chính và các thanh panel.5 Thay đ i v ngoài Hai thành ph n chính c a màn hình là n n và các thay panel có th thay đ i m t cách d dàng b ng cách nh n chu t ph i lên chúng và ch n các câu l nh tương ng trong trình đơn m ra (trong sách này chúng ta s t m g i nó là “trình đơn b i c nh”. Bây gi chúng ta s nghiên c u c th hơn cách thay đ i v ngoài c a KDE. . như trình theo dõi m ng. • Add Application to Panel — Thêm bi u tư ng (nhóm) chương trình vào . d ch t ti ng Anh “context menu”). Ngư i dùng các h đi u hành có giao di n đ ho khác ch c ch n là s s d ng trình đơn b i c nh m t cách d dàng. đ ng h . t c là thay đ i n n màn hình. . .1. — Thêm các trình nh có ích. .9: Ch n phông ch dùng cho text. v Konqueror sau). vào thanh panel.8: Cài đ t phông ch m i Hình 8. 8. Khi nh n chu t ph i lên ph n tr ng c a thanh panel s m ra m t trình đơn c a panel này (hình 8. trình đơn.12).198 Làm vi c trong môi trư ng KDE Hình 8. . Nh ng c u hình này đư c th c hi n trong môđun Input Actions n m cùng nhóm v i môđun v a k trên.

. • Remove Panel — G b m t thanh panel nào đó cùng v i t t c nh ng gì có trên thanh panel này. như chúng ta có th th y trên hình 8. . . s hi n ra c a s ch nh s a các thanh panel như trên hình 8.14. Trong danh sách hi n ra b n c n ch n chương trình ho c toàn b nhóm chương trình đó b ng Add this Menu. • Help — Tr giúp v panel. • Lock Panels — M t trong nh ng cái m i c a KDE. Ví d .10: Ch n phông ch Hình 8. Ý nghĩa c a các câu l nh tôi nghĩ không c n gi i thích. • Add New Panel — Thêm thanh panel m i. Như đã nói trên. • Configure Panel . . . Khi ch n câu l nh này. . — C u hình thanh panel. Có 4 th tab (Arrangement. s m ra m t c a s cho phép thay đ i các tùy ch n c u hình c a panel. Menus và Appearance) . n u nh n chu t ph i vào m t bi u tư ng chương trình ho c applet có trên thanh panel thì s m ra m t trình đơn b i c nh có khác m t chút.13.8. c a trình đơn b i c nh c a panel ho c ch n môđun Panels (nhóm Desktop) c a Personal Settings. • Remove From Panel — G b chương trình ho c applet (đang có) kh i thanh panel. Hiding. khi ch n câu l nh Configure Panel .1 B t đ u làm vi c v i KDE 199 Hình 8. Ngoài ra. câu l nh c a chương trình s ch y và m t vài c u hình khác. tính năng này cho phép t m th i “khóa” panel đ không thay đ i nó m t cách vô tình. b n có th thêm m t thanh panel đ “đ ng” bi u tư ng nh ng ng d ng thư ng ch y. Trong đó quan tr ng nh n có l là l nh Configure XXX Button . — đ t tên cho nút c a chương trình XXX.11: C nh báo khi có thay đ i chưa áp d ng thanh panel đ có th tìm (chúng) nó nhanh hơn.

m c dù theo tôi là không th c s c n thi t. b n c n s d ng câu l nh Create New (trong trình đơn b i c nh hi n ra khi nh n chu t ph i lên màn hình như đã nói trên) và ch n m c tương ng c a l nh này. Sau m i l n thay đ i đ ng quên áp d ng nó b ng nút Apply. . Trong c a s này ngư i dùng có th ch n không dùng nh n n (ch dùng màu). có th ch n đ thanh panel tr thành trong su i (đ p hơn?) b ng tùy ch n Enable transparency.15. Cu i cùng. đ thêm bi u tư ng lên màn hình. L nh này dùng đ c u hình không gian làm vi c cũng như n n màn hình (như thay đ i nh n n). S lư ng và tên g i c a các không gian làm vi c có th th c hi n qua th Multiple Desktops. khi nh n chu t ph i lên ph n tr ng c a n n màn hình s m ra m t trình đơn b i c nh c a màn hình.13: Trình đơn b i c nh c a nút cùng nhi u tùy ch n nhưng chúng ta ch chú ý đ n m t s trong đó. Sau đó dư i có th ch n v trí đ t thanh panel (Position).16). Nh n vào đó đ ch y chương trình so n th o trình đơn. Tương t như các thanh panel. Khi nh n chu t ph i lên bi u tư ng c a trình đơn chính b n s th y m t câu l nh có cùng tên v i chương trình này.12: Trình đơn c a thanh panel Hình 8. . là l nh chúng ta quan tâm. Đ u tiên c n ch n thanh panel mu n c u hình b ng cách nh n vào ô n m sau dòng Settings for (th Arrangement) r i ch n panel tương ng. N u mu n b n có th b đi các nút gi u thanh panel (hình mũi tên tam giác) b ng cách b đi các d u X trong các ô c a Panel-Hiding Buttons (th Hiding). ho c t t máy hoàn toàn. Trên th Appearance. Khi ch n l nh này s hi n ra c a s như trên hình 8. Câu l nh Configure Desktop . . ngư i dùng có th s d ng chương trình Menu Editor. chi u dài c a nó tính theo % so v i c nh c a màn hình (Length) và đ cao tính theo pixel (Size). ch n m t nh làm n n ho c ch n m t nhóm nh thay phiên nhau sau m t kho ng th i gian nh t đ nh (slide show). Đ thay đ i trình đơn chính c a KDE (KMenu).200 Làm vi c trong môi trư ng KDE Hình 8. K t qu thu đư c là như nhau (hình 8. Sau khi k t thúc công vi c b n c n bi t cách thoát kh i KDE cũng như giao di n đ ho . Ho c t dòng l nh ch y câu l nh kmenuedit. Trong trình đơn này cũng có nhi u câu l nh đ b n có th nghiên c u d n d n.

Đ đi u khi n phiên làm vi c.1. nh n n.15: Thay đ i màn hình 8. t đi n Stardict hay OpenOffice. • 1 ng d ng đang ch y. môi trư ng KDE có m t chương trình riêng — Session Manager (Trình qu n lý phiên làm vi c). Trình qu n lý phiên làm vi c có th ph c h i các thi t l p sau: • Các thi t l p trang trí và tính năng.1 B t đ u làm vi c v i KDE 201 Hình 8. Chương trình này ch y ngay sau khi tên ngư i dùng và m t kh u đư c h th ng xác nh n là đúng.14: C u hình các thanh panel Hình 8.8. và đ ng th i cho phép ph c h i tr ng thái c a phiên làm vi c cu i cùng trong l n đăng nh p sau. Session .org. màu và thi t l p chu t.6 Đi u khi n phiên làm vi c1 Phiên làm vi c (ti ng Anh là session) có th t m đ nh nghĩa là quá trình làm vi c c a ngư i dùng b t đ u t lúc vào môi trư ng làm vi c đ n lúc thoát ra. như phông ch . như Konsole. Trình qu n lý phiên làm vi c cho phép b n lưu l i các thi t l p hi n th i cho m i phiên làm vi c.

Save Session — lưu tr ng thái c a phiên làm vi c hi n t i. Đ m khóa màn hình. thông thư ng là <Ctrl>+<Alt>+<Del> ho c dùng nút Lock trên thanh panel (n u có). Tr ng thái này s đư c ph c h i vào l n đăng nh p sau. n u b n ch y câu l nh trình so n th o vim t m t c a s terminal. kh i đ ng l i. Trên thanh panel nút đ thoát ra thư ng n m c nh nút Lock. Khi khóa màn hình. c n nh n chu t ho c nh n bàn phím đ hi n ra h p tho i m khóa.16: So n th o trình đơn chính Tuy nhiên. M i câu l nh đi u khi n tr c ti p phiên làm vi c n m trong th Leave c a trình đơn chính. 2 Screen Saver . N u đã s d ng KDM đ đăng nh p vào thì b n s có m t vài l a ch n khác: t t máy. chương trình không h i l i). Lock — khóa màn hình c a b n. Logout — thoát ra kh i KDE khi k t thúc công vi c ho c đ đăng nh p vào môi trư ng làm vi c khác. Ví d .202 Làm vi c trong môi trư ng KDE Hình 8. thì Session Manager không th ph c h i trình so n th o này. chương trình b o v màn hình2 b t đ u ch y. h p tho i này b n c n nh p vào m t kh u c a mình. B n có th s d ng phím nóng xác đ nh trong Personal Settings. Phím nóng theo m c đ nh đ thoát kh i KDE là <Ctrl>+<Alt>+<Del> (chương trình s h i l i b n có ch c ch n mu n thoát ra không) ho c <Ctrl>+<Alt>+<Shift>+<Del> (thoát th ng. 3. 2. c n chú ý là b n không th lưu và ph c h i nh ng ng d ng mà Session Manager không qu n lý. 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful