Tartuffe Dupã Moliere

Orgon: Scurt, tiu eu cum stã lucrul, i nu cad în capcanã! Elmira: Ciudatã slãbiciune, zãu, vorba-i de pomanã! Dar, uite: ce-ai mai zice, Tomo necredincios, de-a face, adevãrul sã-l vezi, neîndoios? Orgon: Sã-l vãz? Elmira: Da. Orgon: Basme! Elmira: Basme?!... Ce-ai zice, la luminã, cu ochii dumitale, sã -i vezi întreaga vinã? Orgon: Gogo i! Elmira: Ce om Rãspunde mãcar. Nu cer sã crezi; de-acum încolo-i vorba sã- i pun sub ochi dovezi. Sã zicem, cã de-a face sã po i -pitit- fire te, s-auzi, i sã prive ti chiar, tot, tot, ce unelte te ; Ei, ce-ai mai zice atuncea de-a a cinstit amic? Orgon: Atunci eu a zice cã n-am sã zic nimic, cãci nu se poate. Elmira: Umbli prea mult în rãtãcire, destul de când mã bãnui de -o joasã clevetire; e timp sã- i fac placere, i-aici chiar, unde stai, sã-mi fii cheza i martor la tot ce nu -mi credeai. Orgon: Primesc: sã- i ii cuvântul. Hai sã-mi arã i i mie cum po i sã duci la capãt aceastã voinicie. Elmira(cãtre elementari): Trimite i-mi-l încoace.(cãtre Orgon) Iatã masa! Treci sub ea frumos. Orgon: Cum? Ce? Elmira: Programul cere sã faci pe nevãzutul. Orgon: De ce sub masã tocmai? Elmira: Ah! Doamne! Nu-i minutul sã discutãm. Pricepe, e plan în orice pas. Hai intrã î i zic; sã nu- i vãd -m-auzi?- nici vârf de nas. Sã nu crâcne ti, sã nu mi ti, sã nu strãnu i; ia seamã. Orgon: Zãu, mare-ngãduin ã din partea mea, se cheamã,dar vreau sã aflu noima acestei încercãri.

voi rupe jocu-ndatã ce -luminatmi-o ceri. nu-mi vei fi dat zãlogul cã tot ce-ai spus nu zboarã. lãsîndu-i îndrãznelii câmp larg. Doar vorbe dulci pot face încrederea sã-I nascã i singur de pe suflet sã. ci femeia. de-un secret e vorba. i lucrurile-or merge doar pânã unde vrei.i rupã falsa mascã. cât mai multã vreme. din ce nu poate spune întâi te aperi. cã dulcea bunãtate ce-mi dãrui. cu suflet deschis sã mã explic. i nu e fericit decât atunci când pre ul deplin i s-a plãtit? Tartuffe: Un dar ce nu-l prea meri i. doamnã. m-oi preface slabã la joasele-i poftiri. în nici un fel. precum mi-i poruncit. sã. la mine sã. Tartuffe: Ah. i pentru totdeauna. i. sã ai. nici mama. cu vorbe no-mbunezi. i nu din cele mici. dar mai înainte trage i. dacã-mi ier i. i mul umitã bunei voin i din parte -i. De dumneata atârnã sã-i stingi.Elmira: Nu cred. de ce sã-mi faci mustrãri. pân ce un pic din aste comori ce mã-nfioarã. doamnã. închi i. Intrã Tartuffe Tartuffe: Am fost vestit cã doamna vrea sã-mi vorbeascã aici. Elmira: Da. fãrã-ngrãdiri. O patimã setoasã. la urmã. ba chiar. în inima femeii pu in ai mai pãtruns! i prea ghice ti pu ine. sã-l speri nu prea cutezi. vreo grea ã. e desigur. se -alintã. vrei semne i minuni! Zi.i dau dovezi mi-e inta. ceri încã. singuri. a vrea de rândul ãsta sã fim la adãpost Ce-i drept sunt mâhnitã. Pe altã strunã. Dar inima aceasta te roagã s-o-nvoie ti sã se îndoiascã încã pu in. dumnealui. Deci. i lãcome ti. simt mierea lor prin sim uri prelung i cald curgînd c -o dulce-nfiorare cum n-am sim it nicicând. Mi-oi încerca o coardã. Orice-a vorbi. nu e fum Elmira (tu e te spre a da semn so ului): Vezi omul încredin îndu . .i tresarã-n suflet. sã n-avem iar nãpastea (elementarii merg sã cerceteze) De-o neplãcere-n felul acelei ce-a fost. ce n-am atins-o-n via ã: sã nu. în ciuda tocmai a clevetirii seci. tu la i sã se în eleagã cã începi sã te împaci! Puteai pricepe atâta din stãruin a aceea cã nu mai eram soa a. eu n -o sã-mi cred nimic. cu o vorbã focul Vine. se cade sãmi fie îngãduit. putem în pace. vrea .i petreci. din felul cum o faci. îmi rãspundeai înainte.i cele mai dulci arvuni. o oaptã nu mai scoate. vã rog. u ile astea i cerceta i în preajmã. sã stãm acuma Tartuffe: Pricep cu greu schimbarea de ton i de cuvinte. se-ndoie te mintea prea mult noroc când vede i a gusta îi pare mai bun decât a crede. însã. cum însã sunt silitã l-a ancercare crudã din vina dumitale -ca sã demasc pe-o Iudã.sst! Stai bine. Elmira: Ah! De mã cer i cu ciudã de întâiul meu rãspuns. duios peste mãsurã s-ascult aceste vorbe dintr-o iubitã gurã. cãtre crezul statornic sã mã îndrum. din bucuria clipei. i astfel. cã-n spaima mea nebunã nu mi-a trãznit prin minte sã-i strig în ochi: minciunã! Legat la ochi mi-e so ul.

prin curã area intei ce-n suflet urmãre ti. Tartuffe: De el de i-e -pãcat e sã stric mãcar un pas. de ce sã întârzii dulcea i ultima dovadã? Elmira: Dar cum vrei sã mã-nduplec la ceea ce voie ti. Zi.i mai creazã ochii. în apropiere. intrat la o pãrere. Supãrãtor cã lucrul se împinge pân-aici nu-i voia mea hotarul oprit a-l depã i: dar pentru cã silitã cu-a a-ncãpã ânare i vorba. mai jos de pre ul acesta. când pui picioru -n prag? Stã bine.i vezi de nu mi-e so ul. dupã nevoi.i ine dorin a-n frâu. nu pot cere sã-mi cread-un îndãrãtnic. nu prinde i tot nãlucã pare. nu te teme. se mai fac cu cerul i unelenvoieli.i trec. ci-n vâlva care-o faci. sã-nchid orbe te ochii i ori ice sã. vãd. ce mustrarea de cuget ne-o ridicã. i l-am adus în stare.i dau pe lângã rochii. cãci rãul nu-i în sine. pãcatul pe tãcute. nu mai e scãpare. mã simt lovit de moarte.care acum îl opre te). fãrã sã supãr cerul de care tot vorbe ti? Tartuffe: De-i cerul doar. lupta-i de prisos. ce iubire de adevãrat despot! i câtã tulburare în sufletul meu tot! Ce frumos te-ndoaie sub oarba lui dorin ã. Elmira: Ei. pierd capul.i poartã cineva sã te grãbe ti a trage folos. te rog.tii.Elmira rãm âne în pozi ia în care a lãsat -o Tartuffe): Ce ticãlos! Cum poate pãmântul sã-l mai poarte! Mãrturisesc. i cã. Elmira: Da. între noi: e omul fãcut sã-l duci de nas.de-o pãrere. te-om adânci la vreme. te rog. n-are-a face paza e bunã: fã un drum. sã nu. tiu arta. i nu-i pãcãtuire. e drept a a? Tartuffe: Dar de te sim i ca mine. cumva. Mai dã. sã mã plec. sã f ac dar lumii-n voie. . rãspunde tot i rãul îl iau asupra mea tu e ti cam tare doamnã. înfiorãrii pradã. E-o-ntreagã tiin ã. de bunã seamã vina nu poate fi a mea Cu atât mai rãu de cine m-aruncã-n rãtãcire. e de-nfierat doar faptul ce vreun scandal asmute. Zãu. te rog. În taina asta. (Tartuffe pleacã împreunã cu elementarii) Orgon (ie ind de sub masã. ce i cum.( pe acest text Tartuffe îi face sex oral Elmirei. se simte-n cer când tie cã. sã nu te-mpiedici. despre remu care: de-oparte o po i pune.Elmira: O. vãd cã e nevoie în fine. i cerceteazã în preajmã. doamnã. Cu-nvoirea asta de-aduc cuiva jignire. po i cugetul sã-mpaci. ce. Elmira: E-un guturai cam tare cam încãpã ânat Tartuffe: E-o stare neplãcutã Elmira: Mai mult decât pot spune! Tartuffe: Deci. acum te lasã numai condusã. într-atâta sã ne ie im din fire? Pe urma slãbiciunii ce . Doamne. stãpânã de mãrun i uri de-astea. Când de secret e ti sigur. o raitã prin gang .

Apare i Tartuffe. i mâna-n foc o pui? Orgon înnebune te de tot.( începe sã o ia razna) Elmira: Nici nu vãzu i cu ochii. sã nu zici cã te-n eli. sub masã ca sã le vezi pe rând: a teaptã pân la capãt.Elmira: Ce. la i ascunzãtoarea? Glume ti? Nu-i prea curând? Mai intrã. mã simt lovit de moarte. zãu. Orgon: Mãrturisesc. pierd capul.care împreunã cu Elmira intrã în acest dans de final. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful