1.

(5) F-je jezika u koli: - Socijalna: omogu avaju komunikaciju, razmenu izme u svih akera kolskog ivota; slu e za iskazivanje pripadnosti koli i raznim kolskim grupama; prate stvaranje novih kolskih potreba i standarda postignu a, izgra ivanje motivacije za u enje, potrebe za samodokazivanjem... - Regulativna: omogu avaju iniciranje aktivnosti; obezbe uju odr avanje aktivnosti, potkrepljivanje, asistiranje u izvo enju, stvaranje podsticajnog okru enja; usmeeravaju, postavljaju kriterijume izvo enja; omogu avaju proveravanje, evaluaciju, vrednovanje procesa i produkata. - Kognitivna: onogu avaju iskazivanje apstraktnih sadr aja i odnosa zasnovanih na pravilima koja slede iz svojstava simboli kog sistema; omogu avaju preciznost i jasno smi ljanje; omogu avaju i podr avaju logi ki red u mi ljenju; onogu avaju uvid u sopstvene mentalne procese i kontrolu nad njim... - Ideolo ka: legitimi u znanja i neznanja, razlikuju pravilno od nepravilnog, prihvatljivo od neprihvatljivog i sl.; reprodukuju mo i postoje e dru tvene elite; reprodukuju po eljne dru tvene odnose kroz organizaciju rada u koli, ustanovljeni hijerarhijski red i pravila pona anja koja ga odr avaju. 2. Faze u razvoju pisanja: Vigotski: - Stadujum pisanja u vazduhu - Stadijum predmetnog pisma - Stadijum grafi kog govora - Mnemotehni ki stadijum Fereiro: - Stadijum hipoteze o minimalnom broju i variranju grafi kih znakova - Stadijum hipoteze o neophodnosti razli itih grafi kih znakova za razli ita zna enja - Stadijum silabi ke hipoteze - Stadijum silabi ko-alfabetske hipoteze - Stadijum alfabetske hipoteze Krol: - Pripremna faza - Konsolidacina faza - Faza diferencijacije - Integraciona faza 3. Kad po inje pisanje a kada govor? 4. Karakteristike pisanog jezika: 5. Shvatanje sredinine u pred kolskoj ustanovi za razvoj jezika: 6. Struktura jezika u lingvisti kom smislu odnosi se na: prou avanje jezika kroz nivoe strukture i jezi ke jedinice, a u sociolingvistiigkom smislu odnosi se na prou avanje odnosa jezika i drz tva. 7. Karakteristike pisanog jezika: (Plut) - Zaostaje za usmenim govorom, - Izme ten je iz konkretnog situacionog okru enja, - Oslanja se na novu vrstu konteksta, - Ima velike gradivne potencijale, - Zahteva ovladavanje lingvisti kim kontekstom, - Poseduje komunikativne konvencije, - Linearan je - Svestan i voljan - Precizan i elaboriran - Srtuktuiran i ure en

12. 14. 10.- 8. spontana. Za to je va no da dete u pred kolskom ima priliku da upra njava razli ite vidove komunikacije? ime dete treba da ovlada u u enju maternjeg jezika? Ekspresivan stil odnosi se na Psiholo ki uslovi neophodni u procesu itanja: Definicija sredine koja podsti e na komunikaciju: ta je pismenost? Nabroj jezike u koli: jezik ud benika. 20.. jezik u enika. struktura govornog diskursa je aditivna. jezik de ijeg sastava. Na planu sadr aja organizacije i integrisanosti ideja u tekstu. 9. 19. 11. jezik velikog odmora. 13. 21. 18. jezik nastavnika.. 15. sa provizornim odlukama u pogledu organizacij e pojedinih delova teksta i sa tolerancijom prema raznim vidovima digresije. Definicija DJS ta obuhvata kolska pismenost? Koje su sve teme pogodne za decu u pred kolskoj ustanovi (Blenk)? Najve e rezvojno otkri e kod pred kolaca Navedi dokaza da se u enje maternjeg jezika ne svodi na imitaciju: U enje govora i koje sve vrste u enja postoje? . 17. jezik nastave na asu. 16.