P. 1
Gitaarles in Ermelo en Zeewolde - Algemene Voorwaarden

Gitaarles in Ermelo en Zeewolde - Algemene Voorwaarden

|Views: 339|Likes:
Algemene Voorwaarden zoals ze gelden bij de School voor Improvisatie. Gitaarles in Ermelo. Gitaarles in Zeewolde. Alexander Stakenburg
Algemene Voorwaarden zoals ze gelden bij de School voor Improvisatie. Gitaarles in Ermelo. Gitaarles in Zeewolde. Alexander Stakenburg

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Alexander Stakenburg on Dec 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

Eksterstraat 21 · 3853 SG · ERMELO · 0341-494978 info@schoolvoorimprovisatie.nl www.schoolvoorimprovisatie.nl K.v.K. Harderwijk: 08161138 B.t.w.: NL1933.40.306.

B01

Algemene voorwaarden
Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn wanneer een overeenkomst wordt aangegaan tussen een individuele docent die zich bij de School voor Improvisatie betrekt en een leerling die zich door middel van het invullen van een inschrijfformulier heeft aangemeld voor het volgen van muziekondericht en daarmee te kennen geeft in te stemmen met deze algemene voorwaarden.

Artikel 1 - Toepasselijkheid, definities en activiteiten
1. Onder opdrachtgever dient te worden verstaan de afnemer of opdrachtgever van de betrokken docent in welke zin dan ook. 2. Onder leerling wordt verstaan degene die de muzieklessen volgt. Indien de leerling ouder is dan 21 jaar vallen de opdrachtgever en de leerling samen. 3. Onder docent wordt verstaan degene die de werkzaamheden uitvoert. 4. Onder optreden wordt verstaan het geven van muzikaal entertainment voor een bepaalde duur. 5. Er worden door School voor Improvisatie muzieklessen gegeven met behulp van gitaren, keyboards, piano's en randapparatuur.

Artikel 2 - Totstandkoming van overeenkomsten
1. Overeenkomsten met de opdrachtgever komen tot stand na de mondelinge of schriftelijke overeenkomst. 2. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen opdrachtgever en docent zijn overeengekomen.

Artikel 3 - Aanvang en duur van de muzieklessen
1. De docent zal de muzieklessen beginnen op het tijdstip dat met de opdrachtgever leerling is overeengekomen. 2. De inschrijving geldt tot het einde van het cursusjaar en kan niet tussentijds worden opgezegd, behalve in de gevallen genoemd in Artikel 6 - Opzegging. 3. School voor Improvisatie houdt de basisschoolvakanties van Midden-Nederland aan. Dan wordt er geen les gegeven. 4. De duur van een muziekles is afhankelijk van de overeengekomen lesvorm. 5. Zolang opdrachtgever een of meer facturen onbetaald laat, is de docent gerechtigd zijn de werkzaamheden op te schorten. De docent zal in dat geval op geen enkele wijze schadeplichtig worden.

Copyright 2008 · School voor Improvisatie ©

Eksterstraat 21 · 3853 SG · ERMELO · 0341-494978 info@schoolvoorimprovisatie.nl www.schoolvoorimprovisatie.nl K.v.K. Harderwijk: 08161138 B.t.w.: NL1933.40.306.B01

Artikel 4 - Overmacht
1. De muzieklessen worden uitgesteld voor de periode, gedurende welke de docent door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen. 2. Van overmacht aan de zijde van de docent is sprake, indien de docent na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt door ziekte om werkzaamheden te verrichten, en deze niet voor vervanging heeft kunnen zorgen. 3. Vanaf de vierde les die niet doorgaat wegens ziekte van de docent wordt het lesgeld van de niet gegeven lessen terugbetaald. 4. Indien door overmacht de uitvoering van de werkzaamheden meer dan vier weken vertraagd wordt, zijn zowel docent als opdrachtgever bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen, zodra de wil tot beëindiging schriftelijk verklaard is.

Artikel 5 - De leerling
1. De leerling wordt geacht over voldoende studietijd te beschikken. 2. De leerling wordt geacht over voldoende instrumentarium te beschikken of bereid zijn dit aan te schaffen, via de School voor Improvisatie of andere wijze. 3. Bij verhindering dient de docent 24 uur van te voren van de dag waarop de les wordt gegeven op de hoogte worden gesteld van het verzuim. 4. Bij tijdige afzegging (24 uur) kan worden gezocht naar een mogelijkheid de les te verzetten naar een ander tijdstip. Dit gebeurt in overleg met de docent. 5. Bij verzuim van de leerling is lesgeld verschuldigd, ook als de les kan niet meer worden verzet naar een alternatief tijdstip. 6. Bij verhindering van de docent wordt gezocht naar de mogelijkheid de les naar een ander tijdstip te verplaatsen in overleg met de leerling. Zie ook Artikel 4 - Overmacht.

Artikel 6 - Opzegging
1. Tussentijdse opzegging door de opdrachtgever kan alleen in de volgende gevallen: a) Indien de opzegging geschiedt op medisch advies. Hierbij dient er een originele verklaring van de behandelende arts getoond te worden. b) Indien de leerling verhuist naar een andere gemeente en de lessen daardoor niet wenst voort te zetten. c) Indien de docent de lessen niet wenst voort te zetten. 2. In geval van tussentijdse opzegging vervalt de betalingsverplichting vanaf het kwartaal dat de lessen eindigen. 3. Vooruitbetaalde termijnen worden worden niet gerestitueerd.

Copyright 2008 · School voor Improvisatie ©

Eksterstraat 21 · 3853 SG · ERMELO · 0341-494978 info@schoolvoorimprovisatie.nl www.schoolvoorimprovisatie.nl K.v.K. Harderwijk: 08161138 B.t.w.: NL1933.40.306.B01

Artikel 7 - Aansprakelijkheid
1. Alle opdrachten worden met de daartoe vereiste inspanning uitgevoerd, naar beste weten en kennis van de docent. 2. Als door of ten gevolge van de docent schade is ontstaan aan eigendommen van opdrachtgever dan wel persoonlijk letsel, is de docent slechts aansprakelijk tot ten hoogste de prijs van de uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 8 - Gedrag
1. De docent heeft het recht leerlingen uit de les te verwijderen dan wel niet meer in de les toelaten wanneer het gedrag van de leerling daartoe aanleiding geeft. Wanneer er sprake is van zodanig gedrag is ter beoordeling van de docent. 2. Verwijdering van de leerling uit de les heft de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. 3. De docent heeft het recht optredens te beëindigen waneer het gedrag van het publiek daartoe aanleiding geeft. Dit heft de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 9 - Toepasselijk recht
1. Op alle via School voor Improvisatie te sluiten overeenkomsten is het Nederlandse recht en deze voorwaarden van toepassing, alsook de documentatie aangaande lesvormen en tarieven.

Copyright 2008 · School voor Improvisatie ©

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->