'


v;
• • : ;

•1
i

1
f

.

I

I l u s t r a ţ i i de CLAUDIA PERUSSI-CHIRTU

Paul Teodorescu

î n v ă ţ a ţ i
»
9

limba spaniola
fără profesor
Edi(ia a Il-a

Editura Ş t i i n ţ i f i c ă
B u c u r e ş t i — 196 8

PREFAŢĂ

LA

EDIŢIA

A

11-A

Epuizarea într-un timp extrem de scurt a primei ediţii a cărţii de faţă şi interesul mereu crescînd manifestat de oamenii muncii pentru limba spaniolă şi pentru metoda de predare Jără profesor" ne-au determinat să scoatem o a doua ediţie a acestui manual. Ediţia pe care o prezentăm acum apare cu o serie de îmbunătăţiri şi completări făcute la sugestiile multora dintre cei care au învăţat după acest manual şi cărora ţinem să le aducem cele mai vii mul­ ţumiri. In dorinţa de a oferi o ediţie r e v ă z u t ă şi a d ă u g i t ă , am med dez­ voltat unele probleme de gramatică, am încercat să completăm cunoş­ tinţele despre America Latină dînd noi date de istorie şi literatură, am introdus texte suplimentare şi am adăugat la sfîrşitul celor patru cicluri o culegere de lecturi în proză din cei mai reprezentativi scrii­ tori moderni spanioli şi latinoamericani. Cîteva ilustraţii noi aduc imagini din Cuba revoluţionară şi din alte ţări ale Americii Latine, menite să lărgească orizontul geografic al consultanţilor. Curînd după apariţia acestei noi ediţii, Editura Ştii?iţificâ va pune la îndemîna celor care vor să-şi perfecţioneze cunoştinţele ob­ ţinute cu ajutorul manualului, o culegere de texte instructive şi amu­ zante — de la simple anecdote la pagini de satiră clasică spaniolă — intitulată "Humor en español".

5

INTRODUCERE
Limba spaniolă aparţine — împreună cu franceza, italiana, portugheza, romîna, catalana, provensala, retoromana, sarda şi dalmata 1 —• marii familii a limbilor romanice, limbi care s-au format, după fărîmiţarea Imperiului roman, din trunchiul latinei. Limba latină vorbită în antichitate pe teritoriul Peninsulei Iberice era — ca şi aceea din Dacia romană — o vorbire populară: sermo culgaris. Din această latină „vulgară" s-au dezvoltat, cu timpul, mai multe dialecte. La cîteva secole după invazia arabă în Spania (711 e.n.), unul dintre aceste dialecte, şi anume acela vorbit în Castilia veche, a căpătat o deosebită importanţă, datorită rolului preponderent al Castiliei în lupta pentru recîştigarea teritoriilor ocupate de arabi. După terminarea recuceririi peninsulei (1492) şi întemeierea — în urma descoperirilor lui Columb — a imperiului colonial spa­ niol, castiliana devine limba oficială a Spaniei căpătînd denumirea de limbă spaniolă. Răspindindu-se pe o mare parte a globului, aceasta a ajuns să fie vorbită astăzi de populaţiile băştinaşe din 21 de ţări. In ciuda faptului că are o mare răspîndire, limba spaniolă s-a păstrat foarte unitară: aceeaşi limbă se vorbeşte azi — cu neîn­ semnate deosebiri în pronunţare — atît în Spania, cît şi în Ame­ rica Latină (cu excepţia Braziliei, unde se vorbeşte portugheza) şi în Filipine. Datorită marii sale răspîndiri, precum şi faptului că în pre­ zent ea este una dintre limbile folosite în relaţiile internaţionale, studierea limbii spaniole s-a impus în ultimul timp pe scară tot mai
1

Limbă dispărută astăzi.

7

largă. în şcolile medii şi facultăţile din U.R.S.S. şi din numeroase alte ţări, ea a intrat de mult în rîndul obiectelor de studiu. La noi, limba spaniolă este, încă, foarte puţin cunoscută, deşi' ea nu prezintă multe dificultăţi pentru cei ce ştiu limba romînă. Metoda de predare aplicată în manualul de faţă se bazează tocmai pe înrudirile dintre spaniolă şi romînă, urmărind prin aceasta să faciliteze unor cercuri cît mai largi de cititori învăţarea limbii spaniole fără profesor. Lecţiile din acest manual, în număr de 40, sînt alcătuite după un plan care permite asimilarea progresivă a cunoştinţelor, recurgînd, ori de cîte ori este posibil, la asemănările dintre limba noastră şi cea castiliană. Astfel, primele 10 lecţii cuprind un vocabular uşor de memorat^ format din cuvinte care se pronunţă aja cum se scriu — deci care nu prezintă nici o dificultate fonetică din punctul de vedere al limbii noastre — , permiţînd astfel celor care studiază materialul să-şi concentreze atenţia asupra problemelor de gramatică şi să se familiarizeze cu structura limbii spaniole. După aceste lecţii — de aclimatizare — urmează alte două cicluri, fiecare de cîte 10 lecţii, cuprinzînd probleme de fonetică şi ortografie, gramatică şi vocabular. Majorii atea textelor tratează aspecte ale vieţii cotidiene si, deoarece aceste teme pot constitui oricînd obiectul unei conversaţii, multe sînt prezentate sub formă de dialog. Ultimele zece lecţii, precum şi capitolul de lecturi în proză, îmbogăţesc cunoştinţele cititorului cu numeroase noţiuni privind geografia, istoria, literatura şi arta ţărilor în care se vorbeşte limba spaniolă. Ca supliment, manualul cuprinde un tabel fonetic al limbii spaniole, un vocabular spaniol-romîn, cheia exereiţiilor, un indice gramatical şi un indice al numelor proprii întilnite în texte. Manualul de faţă se adresează unor cercuri largi de cititori, şi anume tuturor acelora care doresc să înveţe singuri limba spa­ niolă, în orele libere. In acest scop, s-a adoptat o formă de expu­ nere care, menţinîndu-se pe o linie ştiinţifică, încearcă să fie totodată cît mai simplă şi accesibilă. Dăm mai jos cîteva îndrumări practice pentru a uşura munca celor care vor studia limba spaniolă după acest manual. 8

Primele lecţii pot fi asimilate fiecare în cile o zi; lecţiile ur­ mătoare, cuprinzînd un material mai bogat, vor trebui studiate fiecare, în cursul mai multor zile succesive. Este bine ca lecţiile recapitulative şi de sistematizare să fie lucrate ca oricare lecţie, într-o zi aparte, şi să includă recitirea lecţiilor anterioare. în linii mari, programul unei lecţii va trebui să cuprindă: 1. Citirea pe îndelete şi cu voce tare a textului spaniol. 2. Citirea explicaţiilor lexicale şi gramaticale, pentru înţele­ gerea deplină a textului. 3. Alcătuirea unui vocabular romîn-spaniol şi memorarea cuvin­ telor şi expresiilor noi. 4. Traducerea textelor în scris. 5. Efectuarea exerciţiilor, cu ajutorul vocabularului, al notelor' explicative şi al regulilor de gramatică din lecţiile precedente. Cheia exerciţiilor se va consulta numai după efectuarea acestora. Cu ajutorul ei se va face un control care, înlocuind prezenţa profe­ sorului de limba spaniolă, va corecta orice greşeală. Fiecare exerciţiu este necesar. Nu trebuie omis nici unul, oricît de uşor sau de greu ar părea. Simpla lectură a acestui manual nu va fi suficientă, dacă nu se i r depune toate eforturile necesare pentru însuşirea temeinică a cunoştinţelor predate. Cei care îşi vor însuşi materialul cuprins în acest manual vor putea înţelege cu uşurinţă orice text spaniol, folosindu-se, fireşte, de un bun dicţionar, în cazul unui text mai greu de literatură beletristică sau de literatură ştiinţifică de strictă specialitate. La astfel de lecturi trebuie să se treacă însă numai după asimi­ larea întregului material predat în manual. învăţarea oricărei limbi străine depinde, in ultimă instanţă, de perseverenţa şi metoda de lucru a celui care o studiază. Apro­ fundarea cunoştinţelor, printr-un studiu bine organizat şi sus­ ţinut, vă va duce la cunoaşterea temeinică a limbii spaniole. AUTORUL

9

LECŢIA

1

Aşa cum am arătat în introducere, primele lecţii cuprind cuvinte spaniole care se pronunţă aşa cum se scriu. Puteţi citi, aşadar, fără nici o dificultate, cuvintele de mai jos, pronunţînd clar toate literele:
casa mesa casă masă familie dormitorio piso amigo dormitor etaj a m i c , prieten

familia

Observăm că aceste cuvinte se împart în două grupe:
cu t e r m i n a ţ i a a cu t e r m i n a ţ i a o

Prima grupă cuprinde substantive de genul feminin, a doua grupă substantive de genul masculin. In limba spaniolă nu există substantive de genul neutru. Să reţinem deci, pentru început, că în general terminaţia a este specifică substantivelor feminine, iar o, celor masculine. Substantivele, aşa cum se află în lista de mai sus (sau în orice dicţionar), sînt nearticulate. Pentru a le articula ne servim — de altfel ca şi în limba romînă — de un articol hotărît sau nehotărît care însoţeşte substantivul. 11

articolul hotărît se pune înaintea sub­ stantivului şi este separat de acesta din urmă: piso (nearticulat) casa (nearticulat) el piso (articulat) la casa (articulat) Articolul hotărît este: el pentru masculin la pentru feminin Articolul nehotărît se aşază. ca şi în romîneşte. De exemplu: Articolul un lacăt un candado o scară una escalera nehotărît e s t e : un pentru masculin una pentru feminin Din cele de mai sus putem deduce următoarea regulă: Articolul spaniol — hotărît sau nehotărît — se aşază totdeauna înaintea substantivului pe care-l însoţeşte. înaintea substan­ tivului. Să analizăm acum numele obiectelor din desenul de mai jos: 12 .în limba romînă. De exemplu: „ etaj (nearticulat) casă (nearticulat) etajul (articulat) casa (articulat) In limba spaniolă însă. articolul hotărît se alipeşte la sfîrşitul sub­ stantivului.

şarpe. (feminin). pîine. Vom scrie d e c i : picaporte m. sal /. 2 . mamă.O b s e r v ă m că trei d i n t r e aceste s u b s t a n t i v e se t e r m i n ă în vocala e sau în consoană. un tată. unele substan­ tive masculine în romînă pot fi feminine în spaniolă. Să se traducă în limba spaniolă următoarele substantive: scară... Adesea unele substantive mascu­ line în limba spaniolă sînt feminine în romînă şi. fereastra. munte — vulpe. umbral m. animal m. geamul. amic. tatăl. Trebuie să fim deci foarte atenţi la aceste deosebiri de gen. Aceste t e r m i n a ţ i i nu sînt specifice u n u i singur gen. articulat: articulat: articulat: articulat: articulat: articulat: el el la el el picaporte padre madre cristal umbral clanţa tatăl mama geamul pragul floarea fior f. geam. pădure. invers. Observaţie: Genul substantivelor spaniole nu corespunde totdeauna cu genul sub­ stantivelor respective din limba romînă. limba spaniolă este într-o s i t u a ţ i e identică cu aceea a r o m î n e i . vale. n u e x i s t ă . familie. amicul. Să se scrie cu articol holărît următoarele substantive: carne / . floare.. floarea. O regulă p r e c i s ă . care să stabilească genul lor. o piatră. examen m. o clanţă. deoarece în l i m b a spaniolă s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e în e sau într-o consoană p o t fi sau feminine sau m a s c u l i n e . De e x e m p l u : frate. cristal m. etajul. Iată cîteva exemple: el picaporte el pan la serpiente clanţa pîinea şarpele EXERCIŢII 1 . de aceea v o m p u n e t o t d e a u n a în d r e p t u l acestor s u b s t a n t i v e litera m . lacătul. madre f. o mamă. pragul. diente m. la fior In ceea ce p r i v e ş t e genul s u b s t a n t i v e l o r t e r m i n a t e în e. tată. familia. mente /. etaj. î n t r u c î t şi în limba n o a s t r ă t e r m i n a ţ i a e apare a t î t la s u b s t a n t i v e l e m a s ­ culine cît şi la cele feminine. . scara. părinte.\ m. padre m.\ metal 13 .(masculin) sau f.. sangre /.

Iată cîteva exemple: negro nuevo numeroso bonito negra nueva numerosa bonita negru nou numeros frumos. cît şi pentru feminin (ca şi adjecti­ vele romîneşti terminate în e). d r ă g u ţ ă un amigo alegra una vida alegre u n prieten vesel o v i a ţ ă veselă 14 . un adjectiv feminin. Adjectivele terminate în e au aceeaşi formă atît pentru masculin. iar un substantiv feminin. La feminin ele schimbă terminaţia în a. 1. o ) .LECŢIA 2 Dacă citim următoarele combinaţii de cuvinte: vino blanco camisa blanca vin a l b cămaşă albă observăm că ele sînt formate din cîte un substantiv şi un adjectiv. De exemplu: Masculin: campo F e m i n i n : puerta verde verde c î m p verde usă verde 2. Ne vom ocupa deocamdată de cele terminate în vocale (e. Adjectivul se acordă în gen cu substantivul: adică un substantiv masculin cere totdeauna un adjectiv masculin. mai rar în consoane. c neagră noua numeroasă frumoasă. In limba spaniolă adjectivele se termină de obicei în vocale. Adjectivele terminate în o sînt totdeauna masculine.

toate alţi. puţine 15 . i N u se spune n i c i o d a t ă : un otro amigo. Todo u r m a t de u n s u b s t a n t i v nearticulat se traduce cu orice: todo amigo orice prieten toda madre orice m a m ă Todo u r m a t de u n s u b s t a n t i v a r t i c u l a t se traduce prin tot. . Aceste t e r m i n a ţ i i . ci n u m a i : otro amigo. todo el pueblo toda la familia tot toată poporul. întreg t o a t ă . una u n u . o p e n t r u masculin şi a pentru feminin. M a i î n a i n t e î n s ă e n e c e s a r să c u n o a ş t e m c î t e v a numerale: uno. întreagă puţin puţină poco poca altă alt otro otra 2. D e 1 e x e m p l u : casas grandes madres buenas dientes blancos dos amigas dos dientes tres rumanos cuatro mesas T o t a ş a se f o r m e a z ă ş i p l u r a l u l tite mai sus: todos. familia. două tres trei cuatro patru Pluralul substantivelor şi al adjectivelor terminate în formează prin simpla adăugare a unui s . De exemplu: «migo prieten prietenă romîn romîncă rumano muncitor muncitoare obrero campesina campesino ţăran ţărancă toda todo t o t . S u b s t a n t i v e l e î n s o ţ i t e de adjectivul nehotărît otro nu primesc articol nehotărît: otro amigo (un) alt prieten otra flor (o) altă floare • . d u p ă ce c u n o a ş t e m î n l i n i i m a r i s i n g u l a r u l s u b s t a n t i ­ v u l u i şi a l a d j e c t i v u l u i în l i m b a s p a n i o l ă . întreg poporul întreaga familie 3 . alte puţini. una dos doi. otras pocos. sînt carac­ teristice genurilor respective a t î t în cazul substantivelor. A c u m .Note: 1. todas otros. pocas case m a r i m a m e bune dinţi albi două prietene doi dinţi trei romîni p a t r u mese pronumelor nehotărîte amin­ vocală se tll întreg: toţi. cît si în acela al p r o n u m e l o r şi al adjectivelor nehotărîte. '•< • . p u t e m t r e c e la f o r m a r e a p l u r a l u l u i lor.

Cu litera y se notează: 1. De e x e m p l u : panes pîini ¡lores flori cristales geamuri Notă: în limba spaniolă sunetul i se notează în două feluri: uneori cu litera i. alteori cu litera y. după o vocală: muy foarte. privire etc. Sunetul i semivocalic în diftongi: a) la începutul cuvîntului. 1 Despre diftongi se va vorbi mai amănunţit în lecţia 5. Sunetul i semivocalic. 2. De exemplu: el umbral y la puerta pragul şi uşa. 2. fie singur. înainte de o vocală: yo eu. Sunetul i silabic. adică un i foarte scurt care face parte dintr-un diftong 1 . ca în cuvintele romîneşti inimă. ley lege. Cu litera i se notează: 1. piele etc. cuvînt în care litera i trebuie citită la fel ca în cuvintele romîneşti pierde. De exemplu: amigo.). cristal. c) între două vocale: mayo — (luna) mai. 16 . piso. fie cu una sau mai multe consoane. în cazul unui singur cuvînt spaniol: y — şi. De exemplu: piedra. piept. Sunetul i silabic (care poate forma o silabă. Boby etc. Cu aceeaşi valoare apare şi în unele cuvinte străine: brandy. b) la sfîrşitul cuvîntului.Pluralul substantivelor terminate în consoană se formează adăugîndu-se e s .

3 . 6 . 3 . . . . dar nu are l a c ă t . după cum am a r ă t a t . . . . dar m a r i şi foarte frumoase. Toată familia are am t i m p . La p u e r t a t i e n e . .Sunetul y nefiind. Petru are o familie numeroasă. 5. I n Bucureşti am o are o casă cu uşi fără lacăte. 2. gramatical. urmează. b o n i t o . 5. La ventana cuatro cristales. Casa are p a t r u ferestre şi o uşă foarte m a r e .Nu am o casă. dos puertas negras. Uşa are o c l a n ţ ă . propoziţii: casă mare. (eu) am timp (el. . 5. S a se completeze spaţiile punctate cu cuvintele corespunzătoare: 1. O ţărancă are o cămaşă nouă. 4. nuevo. A m o prietenă foarte b u n ă . a m i g o b u e n o . 17 . pero grandes y muy bonitas. Să se formeze femininul 2 — învăţaţi limba spaniolă următoarelor adjective şi substantive: triste. Tengo muy poco tiempo. modelo no cu cameră în frază model nu pero sin tengo tiempo tiene tienen însă.. Să se traducă în spaniolă următoarele 1. ea) are (ei. obrero. Nu cameră foarte frumoasă. Bucarest. . O f a m i l i e numeroasă are o teni b u n i . şi Rodrigo au familii m a r i . pero tengo un cuarto muy bonito. d o r m i t o r i o g r a n d e . 7. de cazul conjuncţiei din p u n c t de vedere t e r m i n a t e în y fac ley — leyes. picaporte. t i e m p o . o vocală propriu-zisă (afară şi). . r u m a n o . EXERCIŢII 3. La casa t i e n e . ele) au FBASES MODELO obrero Popescu tiene una casa en Bucarest. dar am o cameră foarte frumoasă. El campesino rumano tiene camisa blanca con flores. Am foarte p u ţ i n t i m p . De exemplu: O iistă cu cîteva cuvinte uzuale vă va ajuta să formaţi pro­ poziţii simple. Eu am puţine flori. pe care le vom numi frases modelo (fraze model): con cuarto en frase f. Pedro tiene una familia numerosa.. cuvintele p l u r a l u l tot prin adăugarea lui . . bueno. Pedro n o . 6. Doi muncitori au case noi fără etaje. . b l a n c o . alegre. La casa tiene cuatro ventanas y una puerta muy grande. . Ţăranul romîn are cămaşă albă cu flori. soarta consoanelor. T e n g o . Tiene una casa. 9. Familia are numeroşi prie­ flori albe. pero no tiene candado. Prietenul Petru 8. Dos obreros tienen casas nuevas sin pisos. La puerta tiene picaporte. ci o semivocală sau o semiconsoană. dar fără . campesino. 4. Petru 4 . 2.e s . De aceea. No tengo una casa. Tengo Una amiga muy buena. El Muncitorul Popescu are o casă în Bucureşti.

lui. Să v e d e m a c u m formele a d j e c t i v u l u i posesiv la s i n g u l a r şi l a plural.. ci . Articolele h o t ă r î t e e l şi la a u la p l u r a l formele los şi. nişte) şi u n a s (unele. î n r o m î n e ş t e s p u n e m „ c a i e t u l meu''. darîn spaniolă se spune mi cuaderno şi mi casa.L E C Ţ I A 3 î n lecţia t r e c u t ă a m s t u d i a t p l u r a l u l n e a r t i c u l a t a l s u b s t a n ­ t i v e l o r . E s t e necesar a c u m să c u n o a ş t e m şi p l u r a l u l a r t i c o l e l o r h o t ă r î t e şi n e h o t ă r î t e . n u . ei' Plural mis amigos prietenii mei tus amigos prietenii tăi sus amigos prietenii săi. b u n ă o a r ă . lui. lui. Aşa se î n t î m p l ă . P e lîngă a c e a s t a . n i ş t e ) : unas amigos unii (nişte) prieteni unas casas unele (nişte) case î n t r e b u i n ţ a r e a a r t i c o l u l u i h o t ă r î t în l i m b a s p a n i o l ă e u n e o r i diferită de cea d i n l i m b a r o m î n ă : s î n t cazuri cînd în r o m î n e ş t e acest a r t i c o l se î n t r e b u i n ţ e a z ă . ei 18 mis ventanas ferestrele mele tus ventanas ferestrele tale sus ventanas ferestrele sale. lui. pe cînd în s p a n i o l ă . cînd u n s u b s t a n t i v e î n s o ţ i t de u n adjectiv posesiv. Singular mi amigo prietenul meu tu amigo prietenul tău su amigo prietenul său. „casa m e a " . ei mi ventana fereastra mea tu ventana fereastra ta su ventana fereastra sa. las: el piso el animal el picaporte los pisos los animales los picaportes la casa • la flor la madre las casas las flores las madres Articolele n e h o t ă r î t e u n şi u n a a u la p l u r a l formele u n o s (unii. respec­ tiv. o b s e r v ă m că în l i m b a s p a n i o l ă a d j e c t i v u l posesiv se aşază î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i . nu el mi cuaderno sau la mi casa.

a p a r t e armario dulap biblioteca bibliotecă butaca fotoliu •cama pat caro scump cuadro t a b l o u escritorio masă de scris estudio birou (cameră) estufa sobă interesante interesant libro carte moderno modern mueble ni.a . sensul se poate deduce din context. Cînd sînt mai mulţi posesori: Singular nuestro amigo prietenul nostru vuestro amigo prietenul vostru su amigo prietenul lor nuestra ventana vuestra ventana ventana su Plural nuestros amigos vuestros amigos sus amigos Jfote. Dar. La persoana a I l I . care se acordă la rîndul său cu s u b s t a n t i v u l : mi alegre amigo mi numerosa familia p r i e t e n u l meu vesel familia mea numeroasă ' Iată acum -oîfeva cuvinte noi: PALABRAS NUEVAS "aparte separat. al ei sau al lor. se pot crea confuzii. Adjectivul posesiv se acordă cu s u b s t a n t i v u l pe su amigo prietenul lui su amigo prietenul lor sus amigos p r i e t e n i i lui care îl determină: prietenii noştri prietenii voştri prietenii lor nuestras ventanas vuestras ventanas sus ventanas ferestrele noastre ferestrele voastre ferestrele lor fereastra noastră fereastra voastră fereastra lor sus amigos p r i e t e n i i lor 2. singular si plural ( s u ) .'Observăm din tabelul de mai sus că în cazul unui singur posesor adjectivul posesiv este acelaşi pentru masculin şi feminin. deoaTece la prima vedere nu p u t e m şti dacă este vorba de obiectul lui.: d. I n t r e adjectivul posesiv şi s u b s t a n t i v se poate introduce ün a l t •adjectiv. 3 . după cum vom vedea în t e x t e l e care urmează. mobilă padres p ă r i n ţ i (taţi) piano pian redondo rotund texto t e x t 19 .

are u n d o r m i t o r .N U E S T R A CASA Casa noastră Mis padres P ă r i n ţ i i mei tienen au una casa grande. Mi padre Tatăl meu tiene are en în un piano un pian nuevo nou su estudio un b i r o u l său o escritorio y una masă de scris şi o interesantes. Yo tengo m o b i l e moderne şi t a b l o u r i i n t e r e s a n t e . Su biblioteca tiene libros muy b i b l i o t e c ă . una mesa redonda. La casa n o u ă şi frumoasă. Biblioteca sa are c ă r ţ i foarte 20 . unas butacas. un un estudio birou y otros şi alte nueva y bonita. camere. Casa dos două cuartos. nişte fotolii. în camera mea a m u n p a t alb. sobă. o casă m a r e . estufa. cuartos tienen camerele au muebles modernos y cuadros interesantes. E u a m un aru n duy şi una o un cuarto aparte. biblioteca. Todos los Toate tiene un dormitorio. interesante. En mi cuarto tengo una cama blanca. lap. o c a m e r ă s e p a r a t ă . mario. o masă r o t u n d ă .

Să se completeze rombul alăturat punînd cîte o literă în fiecare pătrăţel. Mun­ citorul Popescu are o familie numeroasă. Anima­ lele şi florile au viaţa lor aparte. Noul lui prieten nu are cărţi. D. Geam 6. 2. 4. Foar te puţin (2 cuvinte) 4. Prietenii voştri au cărţi interesante. V 10. 6.EXERCIŢII 6 . Textul are puţine cuvinte noi. Prieten 7. astfel încît •să rezulte: 7 . 3. Casaţlui nu are etaj. Să se traducă în limba spaniolă: 1. Noua noastră bibliotecă are alte cărţi. Prietenul meu are o casă bună. i ¿1'": n •. Republică din America Centrală în care se vorbeşte limba spaniolă 5. Cîmp B 3. Articol feminin la plural 2. 8. :" A tă Í 3 _ fi V 1. Cartea are texte interesante. Articolul nehotărît feminin singular o De la A la B: ţăran s * o /_- 21 . 7 . Am nişte prieteni veseli. 7. 5. A ffl -s.

In cursul declinării. prepoziţia de se p u n e î n a i n t e a acestuia. în acest caz.LECŢIA 4 Pentru a arăta că o persoană sau un lucru aparţine unei altepersoane sau unui alt lucru. formate cu prepoziţia de. Astfel. a cui?. ca şi înaintea articoluluíi nehotărît. Deoarece n u m e l e proprii d a t e n u m a i de p r e p o z i ţ i e : el amigo de Pedro dormitorios dormitorio la genitiv ele sînt prece­ nu au articol. articolul neîntrebuinţîndu-se. ai cui?. substantivele sînt însoţite de articol. dînd: del. amicul lui Petru 2. contractarea nu se produce. 0 formă specială ia genitivul singular al substantivelor mascu­ line articulate cu articolul hotărît. cum ar fi. după cum amv a r ă t a t . pentru a spune „fereastra dormitorului". ne servim de cazul genitiv. Cînd s u b s t a n t i v u l e însoţit de un adjectiv posesiv. De exemplu: la ventana de la casa las ventanas de las casas la ventana de Kna casa las ventanas de unas casas fereastra ferestrele fereastra ferestrele casei caselor unei case unor case De altfel şi în limba roniînă se întîlnesc construcţii cu valoarede genitiv. nu spunem la ventana de el dormitorio ci la ventana del dormitorio. prepoziţia de şi articolul el se contractă. Prepoziţia cu ajutorul căreia se formează cazul genitiv este de. d a t o r i t ă prezenţei adjectivului posesiv: la puerta de mi casa el amigo de mi padre uşa casei mele prietenul t a t ă l u i meu 22 . La plural însă. în grupul de cuvinte zori de zi (zorii zilei). afară de cazurile cînd sînt însoţite de un adjectiv demonstrativ sau posesiv. Exemple: las ventanas de los las ventarías de un Note: 1. diferitele cazviri deosebindu-se doarprin prepoziţia utilizată. de exemplu. ale cui? Trebuie să menţionăm că substantivele în limba spaniolă nu-şî schimbă forma în declinare. carerăspunde la întrebările: al cui?.

Camera prietenului meu nu are bibliotecă. ai. simplu: Soy rumano. Cărţile sînt ale prietenului meu. Toate camerele etajului au mobile noi. ale. Todos somos buenos amigos. Biblioteca altui prieten este mare. Cartea este a lui Petru. dar nu are cărţi. El cuarto de mi amigo no tiene bi­ blioteca. de cele mai multe ori. ea) somos sintem sois sînteţi son sînt (ei. nu se traduc. Todos los cuartos del piso tienen mue­ bles nuevos. Pronumele se utilizează numai -cînd vrem să subliniem cine anume face acţiunea.A c u m . este necesar să •. ci. al. d u p ă ce ne^am însuşit cîteva n o ţ i u n i de b a z ă «cu s u b s t a n t i v u l şi a d j e c t i v u l s p a n i o l .os amigos de mi padre son mis amigos. La Puerta del Sol. La casa de la familia de mi amigo tiene cuartos grandes. Los libros son de mi amigo. articolele a. nu vom înşira şi pronumele personale. Să se observe că — spre deosebire de limba romînă — infinitivul verbului constă dintr-un singur cuvînt: ser. El libro es de Pedro. ele subînţelegîndu-se. Casa familiei prietenului meu are camere mari. In cursul lecţiilor următoare. Cartea lui Petru nu este mare. ele) în legătură cunoaştem dezvoltate. utilizînd cuvintele cunoscute. Nu vom spune. La biblioteca de otro amigo es grande. El nombre de mi nuevo amigo es Pablo. Notăs După cum se observă din ultimele exemple. 2. cîteva FRASES MODELO í.şi cîteva verbe p e n t r u a p u t e a forma p r o p o z i ţ i i m a i î n c e p e m p r i n a da conjugarea la indicativ prezent Ser a fi soy sînt eres eşti es este (el. Poarta Soarelui. în spaniolă. 23 . deoarece persoanele se recunosc cu uşurinţă după terminaţia verbului. a verbului Note: 1. care se folosesc în romîneşte înaintea genitivului. Prietenii tatălui meu sînt priete­ nii mei. pero no tiene libros. Numele noului meu prieten este Paul. bunăoară: Yo soy rumano. Toţi sîntem prieteni buni. atunci cînd se va conjuga un verb. Să formulăm acum. în limba spaniolă — ca şi în romîneşte — pronumele personale se întrebuinţează destul de rar împreună cu verbul. El libro de Pedro no es grande.

TOLEDO. . .Puerta del Sol.

muncitor maestra învăţătoare maestro învăţător. are note foarte b u n e . El padre de Pedro es obrero y la madre es maestra de escuela'.La formarea g e n i t i v u l u i . La origine. PEDRO Y SUS P A D R E S Petru şi părinţii săi Pedro es de la capital de su pa­ tria. B u n i c u l lui P e t r u este o per­ soană foarte b l a j i n ă . La familia de Pedro vive en una casa alta. Los dos son muy laboriosos y ama­ bles. P e t r u este din c a p i t a l a p a t r i e i sale. E s t e elev într-o şcoală mare. m a i ales în v e c h i l e n u m e n o b i l i a r e . această prepoziţie desemna locul de obîrşie a familiei.. Este u n elev silitor şi ordo­ n a t . A c e a s t ă prepoziţie este foarte des î n t r e b u i n ţ a t ă în s p a n i o l ă . El abuelo de Pedro es una per­ sona muy bondadosa. A m î n d o i sînt foarte m u n c i t o r i şi a m a b i l i . capitală escuela scoală laborioso harnic. : Lope de Vega. trăieşte blajin 25 . Tirso de Molina. Es alumno en una es­ cuela grande. F a m i l i a lui P e t r u locuieşte în­ tr-o casă î n a l t ă . maestru nota notă ordenado ordonat patria patrie persona persoană vive locuieşte. PALABRAS NUEVAS abuelo bunic alto înalt alumno elev amable amabil aplicado silitor bondadoso plin de bunătate. scrisoare de la părinţii mei prieten cu păr negru P r e p o z i ţ i a de se m a i î n t î l n e ş t e la formarea unor n u m e p r o p r i L E x . Es un alumno aplicado y orde­ nado . cu d o u ă etaje. a m î n t î l n i t p r e p o z i ţ i a de. de dos pisos. î n romîneşteea m a i poate fi t r a d u s ă p r i n : de din de la eu { casa de madera migas de pan soy de Toledo carta de mis padres amigo de pelo negro casă de lemn firimituri de pîine sínt din Toledo . foarte m o d e r n ă si d r ă g u ţ ă . T a t ă l lui P e t r u este m u n c i t o r iar m a m a este î n v ă ţ ă t o a r e . muy moderna y bonita. tiene notas muy buenas. capital /.

Soba din camera noastră e verde. 13.. blancos. Los libros.. 8... Vinul vostru este bun. Casa lui are scări. 2. Viaţa animalelor este foarte intere­ santă. Pedro.. persona muy bondadosa. Ferestrele dormitorului sînt de lemn negru... Ferestrele casei lui sînt înalte. 4. . madera. Uşile dormitoarelor au clanţe. mi abuelo.. 4. mi amigo es. Am o scrisoare de la părinţii mei. El vino. 6. Să se traducă in limba spaniolă: făcînd 1.. Muncitorii sînt prietenii ţăranilor.... El campesino..T o a t e cele spuse p î n ă a c u m se v o r m e m o r a m a i uşor următoarele EXERCIŢII 8 ... învăţătoarea are elevi foarte silitori. 3.. obrero.. 15. învăţătorul ei este din Bucureşti. 14. El campesino. Pietrele scării sînt mari. 5. 12. 2. 9. El padre. Să se completeze spaţiile punctate cu cuvintele corespunzătoare: 1.. 6. Alicante. Numele (pi... 7. Elevii ei au note bune. El abuelo.. 9. pelo blanco. una casa..) lor sînt Rosa şi Petru. 10.. 11. Eşti un prieten bun. 5. bueno. 3. Pablo..

cei care mai cunosc şi alte limbi să nu se lase influenţaţi de pronunţări străine. conţin cîte două vocale. „caza". Este reco­ mandabil ca. Ei spun. Aceste grupuri de două vocale se numesc diftongi. făcînd parte dintr-o singură silabă. Există cazuri cînd vorbitorii din diferitele ţări în care se vorbeşte limba spaniolă sau din dife­ ritele provincii ale Spaniei au o pronunţare regională şi. deci. ca în franceză. Chiar atunci cînd discutaţi cu o persoană a cărei limbă maternă e spaniola. să nu ţineţi seama de fenomenul pomenit mai sus şi deci să distin­ geţi cele două sunete in discuţie. ca în limba italiană. una dintre vocale se pronunţă 27 . diente. „picaport" în loc de „casa". Vom înregistra.5 în cele ce urmează vom face cîteva precizări în legătură cu pronunţarea spaniolă. In primul rînd. deocamdată. un baso de bino. In diftong. „numeroso". de exemplu. S-ar putea să pronunţaţi. „numerozo" sau. care se pronunţă cu un singur efort expirator. deosebită de limba spaniolă literară. Menţionăm. principalele abateri de la rostirea corectă. în loc de un caso de vino (un pahar de vin). Unele substantive. că mulţi dintre vorbitorii de limbă spaniolă confundă sunetele b şi v.: • LECŢIA . nu trebuie să vă însuşiţi mecanic felul ei de a rosti sunetele acestei limbi. treptat şi acolo unde e cazul. pînă cînd vom discuta problema mai pe larg. vacant bacantă Tot în legătură cu exactitatea pronunţării. academică. „picaporte" cum este corect în spaniolă. piano. trebuie să studiem mai îndeaproape diftongii şi triftongii. atît pentru a completa cunoştinţele de pînă acum. cum ar fi puerta. mai ales că prin confundarea lor se poate ajunge şi la confuzii de sens: vasto vast basto grosolan vacante bacante f. cît şi pentru a preveni eventualele erori de pronunţare.

ca făcînd p a r t e din silabe diferite. Triftongii — foarte r a r î n t î l n i ţ i — s î n t f o r m a ţ i d i n t r e i v o c a l e : u n a t a r e . D u p ă acest c r i t e r i u g r a m a t i c i l e spaniole a u î m p ă r ţ i t vocalele î n : tari şi slabe. în ordinea lor. o sînt vocale tari i şi u sînt vocale slabe Diftongii p o t fi formaţi n u m a i din u r m ă t o a r e l e com­ b i n a ţ i i ' d e vocale: slabă + tare: diente. î n c a d r a t ă de două s l a b e . e. reţineţi că — în unele cuvinte — acesta corespunde adesea diftongului romînesc oa sau vocalei o. baile). bueno tare + slabă: baile m. soartă puesto post muerte f. C u v î n t u l paseo (plimbare) se v a p r o n u n ţ a pa-se-o 1 . iar c e a l a l t ă m a i s l a b . triunfo). a. Două vocale tari nu formează un diftong şi de aceea ele se pro­ n u n ţ ă s e p a r a t . triunjo (triumf) Vocalele t a r i s î n t t o t d e a u n a cele pe care le a c c e n t u ă m . u l t i m a vocală e cea a c c e n t u a t ă (ruido. pe care le r o s t i m cu m a i m u l t ă i n t e n s i t a t e (bueno. moarte puerto port rueda roată cuerpo corp puede poate acuerdo acord î n l i m b a spaniolă există unele c u v i n t e care c o n ţ i n g r u p u l r r (r d u b l u — doble erre) ca. deoarece conţine toate vocalele tari. Uruguay. ( b o u ) . Obser val ie: Pentru o memorare mai uşoară a cuvintelor spaniole care conţin diftongul ue. Exemple: puerta poartă puerco porc • suerte f. 28 . (bal. dans) slabă + slabă: ruido (zgomot). piano. E x e m p l u : 6uey m.m a i i n t e n s . In diftongii f o r m a ţ i din două vocale slabe. d° exemplu: tierra pămînt burro măgar carro car 1 Acest cuvînt trebuie reţinut.

oricare ar fi lungimea ei.Acest grup se p r o n u n ţ ă m a i p u t e r n i c şi m a i p r e l u n g i t decît u n r s i m p l u . La î m p ă r ţ i r e a în silabe. P r o n u n ţ i a lui r i n i ţ i a l se observă m a i b i n e a t u n c i cînd înain­ tea u n u i c u v î n t care începe cu r se alipeşte alt c u v î n t . In acest caz. De e x e m p l u : rumân» se p r o n u n ţ ă „ r r u m a n o " . ne v o m opri p u ţ i n a s u p r a s e m ­ nelor de p u n c t u a ţ i e . căci ne avertizează de la î n c e p u t ce feî de frază v o m c i t i . Acest lucru ajută m a i ales a t u n c i cînd se face lectura oralăa u n u i t e x t n e c u n o s c u t . d u p ă cu r sau r r . s t alrededor (împrejur). i m p o r t a n t e p e n t r u i n t o n a r e a frazei. formînd astfel u n c u v î n t c o m p u s ..u n singur c u v î n t . grupul r r nu se d e s p a r t e . Cînd se scrie o propoziţie i n t e r o g a t i v ă sau e x c l a m a t i v ă . corral m. sonrisa (suris). p r i n v i b r a r e a p u t e r n i c ă a l i m b i i . tie-rra e t c . p e n t r u a-şi p ă s t r a v a l o a r e a fonetică. U n e o r i cuvintele se deosebesc ca sens. t r ă s n e t ) se p r o n u n ţ ă „ r r a y o " . Semnele de punctuaţie în spaniolă sînt aceleaşi ca şi în romînă. mărgean curte. La sfîrşitul p r o p o ­ z i ţ i i l o r . fie chiar formată d i n t r . se p u n semnele respective a t î t la î n c e p u t u l p r o p o z i ţ i e i . cum sînt scrise coral. E x i s t ă astfel: la coma el punto punto y coma dos puntos puntos suspensivos raya virgula punctul punct şi virgulă două puncte puncte de suspensie liniuţă Semnele de î n t r e b a r e şi de e x c l a m a r e p r e z i n t ă o curiozitateîn limba s p a n i o l ă . n . ogradă T o t în legătură cu p r o n u n ţ a r e a . rayo (rază. însă ciine coral m. Cele de la început sînt însă răsturnate. cît şi la sfîrşitul e i . De e x e m p l u : bu-rro. Exemple: pararrayos grecorromano paratrăsnet greco-roman Ca u n r d u b l u se p r o n u n ţ ă şi r p r e c e d a t de consoanele 1. şi se utilizează în aceleaşi c o n d i ţ i i . fostul r i n i ţ i a l se dublează. Iată două e x e m p l e : ¿Eres rumano? ¡Muy bien! Eşti romîn? Foarte bine! 29: .. T o t u n d u b l u r este considerat şi r i n i ţ i a l . semnele de î n t r e b a r e sau de e x c l a m a r e se scriu n o r m a l (deci ca şi în r o m î n ă ) . Exemple: pero perro dar.

Una dintre cele mai frecvente situaţii în care utilizăm semnul •exclamării este cazul vocativ. substantivul la vocativ se pune între semnele de exclamare. Pedro. Nominativ: el amigo. Vocativ: ¡amigo! ¡patria! ¡Pedro! Isabel ¡Isabel! Cînd substantivul la vocativ se găseşte într-o propoziţie (inte­ rogativă sau exclamativă). 30 . De menţionat că nu pot fi folosite la vocativ decît substantivele nearticulate (nume comune sau proprii). la patria. se pune între virgule. Vocativul exprimă o chemare adre­ sată cuiva pentru a-i atrage atenţia asupra unei comunicări. In limba spaniolă.

p u ţ i n muşcător. să cunoaştem un alt verb uzual: Dar a da doy das da dau dai dă damos dăm da in daţi dan dau EXERCIŢII 10. Să se memoreze următoarele proverbe şi să se găsească echi­ valentele lor în limba romînă: Perro ladrador^ poco mordedor. Tienen una casa muy pintoresca y en su corral varios animales: dos bueyes. tres puercos. Pierde el lobo los dientes y no las mientes. una vaca. Los padresde Antonio son campesinos. Con Antonio y sus amigos es bueno. drăguţ Inainte de a încheia această lecţie. popor fiel credincios rico bogat fuerte puternic Tarios m a i m u l ţ i . pero con los enemigos de Antonio es muy malo. un burro y cuatro cabras. diferiţi (nuindiscutible indiscutabil mai la plural) lindo frumos. i n a m i c pueblo s a t . Pierde lupul dinţii şi nu i n t e n ţ i i l e . Negro es un perro fuerte y grande.FRASES MODELO ¡Viva el Primero de Mayo! ¡Antonio! ¿Tienes un cuaderno? ¡ No eres mi amigo ! ¿ Tienen tus padres una casa ? ¡ Basta con el ruido ! ¡ Cuidado con el piano ! ¡Cuidado ! Trăiască 1 M a i ! A n t o n i o . ai un caiet? Nu-mi eşti p r i e t e n ! Au p ă r i n ţ i i t ă i o casă? De-ajuns (terminaţi) cu z g o m o t u l î Ai grijă de p i a n ! Păzea ! Ai grijă ! Fii a t e n t ! EN UN PUEBLO Antonio vive en un pueblo de nuestra linda patria. Cîine lătrător. Antonio tiene numerosas palomas y un amigo fiel: Negro. Es un pueblo grande. 31 . PALABRAS NUEVAS malo rău amo stăpîn paloma porumbel cabra capră pintoresco pitoresc enemigo d u ş m a n . Negro cuida la casa y es el amo indiscutible de todo el corral. con casas bonitas y campos muy ricos.

soluţii: astfel c 12 11 13 3 12 4 12 12 12 6 10 3 19 12 13 12 1i 13 12 20 10 21 9 16 11 1 10 16 7 19 8 16 12 6 2 12 8 7 11 12 7 10 4 1. 2. Prietenul meu dă cărţi bune. Dau (eu) o scrisoare. •dar e bun. Satul meu este foarte pitoresc. E nou pianul ei? 4. 8. Nu e nou. 3. Curtea casei -este mare. Casa părinţilor mei are pa­ ratrăsnet.1 1 . 9. 5. nu ai prieteni? 21 1 Tierra del Fuego (Ţara de Foc) . Să se înlocuiască cifrele din pătrăţele prin încît să căpătaţi pe rîndurile orizontale următoarele Pîine Pat Pămînt Fotoliu Prag Caiet Porumbel Are capitala la Montevideo Plimbare Două De la A la B: Paratrăsnet 12. Manuel are un car cu roate mari şi boi puternici. 6. Petre. niolă: Să se traducă în spa­ 3 5 16 13 16 12 16 5 litere. 7.

33 . vouă. Carmen dă flori mamei sale. cînd se află î n a i n t e a a r t i c o l u l u i h o t ă r î t m a s c u l i n singular e l . d î n d a l . ca şi cazul genitiv pe care l-am s t u d i a t m a i î n a i n t e . bunicii. fie u n p r o n u m e în cazul dativ. Cînd î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i stă a r t i c o l u l n e h o t ă r î t . se iveşte î n t r e ­ b a r e a : cui dă flori? P e n t r u completarea propoziţiei de m a i sus t r e b u i e să folosim fie u n s u b s t a n t i v . Carmen da flores a su madre. se c o n t r a c t ă cu acesta. aşa încît. i n e v i t a b i l . Damos pan a los perros. nici a t u n c i cînd î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i stă a r t i c o l u l h o t ă r î t . P r e ­ poziţia a. Vedem deci că şi cazul d a t i v se formează t o t cu a j u t o r u l u n e i p r e p o z i ţ i i . Exemplu: Doy un libro a «ÎI estudiante. şi să s p u n e m . cazul d a t i v se formează cu a j u t o r u l prepoziţiei a:Pedro da libros a un estudiante.LECŢIA 6 O propoziţie ca a c e a s t a : Carmen da flores (Carmen dă flori) pare oarecum i n c o m p l e t ă . mamei sale. La p l u r a l ea nu se î n t î l n e ş t e n i c i o d a t ă . P e t r u dă c ă r ţ i u n u i s t u d e n t . de e x e m p l u : lui Petru. Dăm pîine eîinilor. contrac­ t a r e a nu are loc. 3 — învăţaţi limba spaniolă Dau o carte unui student. lui e t c . Exemplu: Carlos da pan al perro. Carol dă pîine cîinelui. î n limba spaniolă.

Mai departe ne vom ocupa de adjectivele demonstrative. şi anume: — este. Pentru moment. De exemplu: este esta estos estas cuaderno camisa libros casas acest caiet (din mîna mea sau de lîngă mine) această cămaşă (de pe mine) aceste cărţi (pe care le citesc) aceste case (lîngă care mă aflu) Adjectivul demonstrativ ese arată un obiect situat în apro­ pierea persoanei căreia i se vorbeşte. Tot astfel ¿das t u libro? dai cartea ta? s a u : îţi dai c a r t e a ? In lecţiile care urmează v e ţ i m a i întîlni m u l t e alte cazuri similare. adjectivul d e m o n s t r a t i v poate sta fie în urma. în romîneşte. traducerea în r o m î n ă a expresiei este obrero poate fi sau „acest muncitor". De exemplu: esa mesa ese campesino masa aceea (lîngă care stai tu) ţ ă r a n u l acela (care se află la o mică depărtare de noi) Note: 1.Notă: O propoziţie de t i p u l Carmen da »u vestido a la costurera se poate tra­ duce în două feluri: 1. I n v e r s : dacă dorim să traducem „ ţ ă r a n u l acesta" sau „familia a c e a s t a " în limba spaniolă. vom învăţa două dintre ele. sau la o egală distanţă de interlocutori. mult mai rar. fie înaintea s u b s t a n t i v u l u i . De aceea. 2. sau „ m u n c i t o r u l acesta". avem uneori două m o d a l i t ă ţ i de a t r a d u c e adjectivul posesiv. In limba romînă ese se traduce prin „acel(a) (cel de colo)" sau. Carmen dă rochia sa la croitoreasă. î n limba r o m î n ă . De exemplu: la casa de este campesino el libro de este alumno doy un libro a este amigo casa acestui ţ ă r a n cartea acestui elev dau o carte acestui prieten 34 . vom spune: este campesino şi esta familia şi foarte r a r el campesino este. în funcţie de context. esos. La declinarea s u b s t a n t i v u l u i cu un adjectiv demonstrativ. prin „acest(a)". şi 2. prepoziţiile specifice diferitelor cazuri se p u n înaintea adjectivului. Rezultă deci că. esta. esa. I a t ă cîteva exemple care vor lămuri mai b i n e această c h e s t i u n e : damos nuestra vida se poate traduce p r i n : dăm v i a ţ a noastră sau: ne dăm v i a ţ a . estos. în spaniolă stă de obicei înainte. Adjectivul d e m o n s t r a t i v aşezat înaintea substantivului ţine loc şi de a r t i c o l . Carmen îşi dă rochia la croitoreasă. estas — ese. esas Adjectivul demonstrativ este indica un obiect situat în apro­ pierea persoanei care vorbeşte.

Adjectivele este şi ese aşezate după s u b s t a n t i v au deseori u n depreciativ. Estas dos cartas son de Cuba.3. De exemplu: el amigo este acest (pretins) prieten sens FRASES MODELO Este animal es un oso blanco. Este libro es grueso. Esta mesa tiene cuatro pies (palas). m a i ales cînd este vorba de persoane. • Esta serpiente 3* es grande. Este libro es delgado. 35 .

„faptul acesta". uşor trigo grîu viento v î n t biblio- 36 . Acel muncitor e t a t ă l lui ¡Petru. picior l a b ă (de a n i m a l ) . Acest obiect e u n p a b a r . care se folosesc n u m a i la singular. „aceste lucruri". Ele se t r a d u c în romîneşte p r i n „ a c e a s t a " . Nu-mi dau cărţile. libros. Pero cuando el tiempo es bueno. Ese obrero es el padre de Pedro. Todos esos libros son de mi amigo Antonio. Asla-i (adică: a s t a . su padre ara la tierra. Notă: pie m. Antonio tiene bastante tiempo libre. se dovedeşte a fi siempre mereu. „asta". pata Petru dă acel caiet p r i e t e n u l u i s ă u . Eso şi esto sînt pronume d e m o n s t r a t i v e n e u t r e . Los rayos del sol son fuertes y el viento es suave. EN EL MISMO PUEBLO Es primavera. Antonio y Negro dan un paseo por el campo. Antonio da granos de trigo a sus palomas y pan a Negro. Eso Esto no es Esto es un Todo esto. de scaun). bueno. — de aceea. „acest lucru". Asta e! Are c ă r ţ i . dar n-are bibliotecă. un paseo resulta siempre algo agradable. Por eso. pero sus padres no: su madre prepara las comidas y atiende la casa y los animales. libre liber mismo acelaşi prepara prepară primavera p r i m ă v a r ă resulta este.i s i t u a ţ i a ) . ¡ Esto es! pero no tiene una es. t o t d e a u n a suave suav. De e x e m p l u : No doy mis Tiene libros. T o a t e acestea. Asta nu-i b i n e . teca. picior (de masă. Toate acele cărţi sînt ale priete­ nului meu A n t o n .Pedro da ese cuaderno a su amigo. vaso. PALABRAS NUEVAS agradable plăcut algo ceva ara ară atiende îngrijeşte bastante destul comida mineare cuando cínd d a r u n paseo a tace o p l i m b a r e grano bob Notă: Por eso.

2. 3.. es muy mala. pero mi ara la. Este animal es un. Esta mesa cuaderno es. La. Orice lup e foarte periculos (peligroso). 7. trigo... Nu. Şarpele nu are picioare. 15. 9. Să se completeze spaţiile punctate cu cuvinte potrivite. alese din lista următoare: oso. spaniolă: 1. Am destul timp liber. Dau acest cîine unui prieten. serpiente. 16.... 20. 11.. 14. das grandes. grueso. 12.. 19. Mama ei prepară mineare foarte gustoasă (bueno). Sînteţi bunii mei prieteni. es un y fuerte... 3. Petre şi Carol nu au alte caiete. Aceasta (acest lucru) este o carte de lectură. 13. 10. Cămaşa aceasta este foarte bună. El cuaderno de Pedro es. El. . 8. 6.. Cărţile acestea sînt destul [de]* interesante. * Cuvintele scrise în paranteze . 5... 6. Să se traducă în blanco. Lupul acesta este foarte mare.. 4. drepte nu se traduc în spaniolă. tiene rue­ es de.. Caietele acestea sînt groase şi mari. El. tierra. 2. lobo.EXERCIŢII 13. Nu-şi dă cărţile. 1. Părinţii lui sînt slabi. Asta este! 8. Este o regulă valabilă pentru toate exerciţiile din manual.. 18.. 7. Anton dă firimituri de pîine tuturor porumbeilor săi. carro şi delgado. madera.. Petre are numeroase cărţi? 17. pero muy malo 14.. are foarte puţine. Mi padre animal. Ese es un grano de. 4. Prietenul meu este gras (gordo).. Florile de cîmp sînt frumoase. 5.

. i. Petru îmi dă cărţi. De exemplu: Pedro no le escribe. în astfel de c o n s t r u c ţ i i i m p e r s o n a l e . ni. fi. Ţi se dau cărţi. Se les dan flores. In lecţia aceasta ne v o m ocupa n u m a i de u n a d i n ele. Pedro me da libros (pronume în dativ). care apare în exemplele de m a i j o s : Rafael Rafael Rafael Rafael Rafael Rafael me te le nos os les da da da da da da un un un un un un libro libro libro libro libro libro Rafael Rafael Rafael Rafael Rafael Rafael îmi îţi îi ne vă le dă dă dă dă dă dă o o o o o o carte carte carte (lui. Se os prepara la comida. Se me da pan. şi a n u m e de cea de-a d o u a : îmi. Li se dau flori. Eu îmi dau cărţile. ţi. Yo doy mis libros (adjectiv posesiv. îţi e t c . Petru nu-i scrie.LECŢIA 7 Deoarece s u b s t a n t i v e l e — la orice caz — pot fi înlocuite cu p r o n u m e . 38 . O b s e r v ă m că. carte carte carte ei) F o r m e l e p r o n o m i n a l e r o m î n e ş t i mi. d u p ă d a t i v u l s u b s t a n t i v e l o r . v o m s t u d i a a c u m . Vi se pregăteşte mîncarea. î n l i m b a r o m î n ă d a t i v u l p r o n u m e l o r personale are două forme: mie-îmi. Se te dan libros. Observaţie: Să nu se confunde — cînd se traduc din romîneşte — aceste pronume personale în cazul dativ cu formele care înlocuiesc adjectivele posesive despre care am vorbit în lecţia trecută. ţie-îţi e t c . Pedro no me escribe. şi d a t i ­ vul pronumelor personale. De e x e m p l u : Mi se dă pîine. singura deo­ sebire faţă de r o m î n ă constă în inversarea locului p r o n u m e l u i se. vezi lecţia 6). Aceste două forme există şi în l i m b a spa­ n i o l ă . Notă: Negaţia no nu se contractă cu pronumele (aşa cum se întîmplă uneori -în romîneşte cu negaţia nu). li se t r a d u c în limba spaniolă t o t p r i n p r o n u m e l e de m a i sus. Petru nu-mi scrie.

De e x e m p l u : casa cea î n a l t ă sau. lumea cea veche (antică) Alfons cel î n ţ e l e p t Anumite adjective (puţine la număr) pierd vocala finală sau •chiar silaba finală cînd stau înaintea unui substantiv la singular. trebuie să ţinem cînd traducem din limba romînă în Notă: Articolul adjectival din l i m b a romînă. primero pierd pe o atunci cînd se •află înaintea unui substantiv masculin la singular. mediocră Constatăm. 1. malo. Adeseori însă adjectivul precede s u b s t a n t i v u l . seama de acest fapt atunci limba spaniolă. Iată cîteva exemple: Un solo campesino lin campesino solo un nuevo libro un libro nuevo un pobre amigo un amigo pobre el mismo obrero el obrero mismo medio libro libro medio un singur ţ ă r a n u n ţ ă r a n singur (izolat. trebuie să dăm atenţie locu­ lui pe care îl ocupă adjectivul faţă de substantiv. 39 .Cînd traducem din limba spaniolă. că şi în limba romînă deosebite în raport cu locul pe care De aceea. singuratic) o nouă carte (altă carte) o carte nouă (recentă) u n biet prieten u n prieten sărac acelaşi muncitor muncitorul însuşi j u m ă t a t e de carte carte de nivel mediu. care se află s i t u a t î n t r e s u b s t a n t i v şi adjectivul care-1 însoţeşte. Sînt cazuri cînd acelaşi adjectiv are două sau mai multe înţelesuri după cum se află înaintea sau în urma substantivului. de mai sus. Acest fenomen se numeşte apocopa. în general. m a i frecvent: Vedem deci că articolul faţă de s u b s t a n t i v : el antiguo mundo Alfonso el Sabio la casa alta la alta casa indiferent de locul acestuia precede adjectivul. şi devin astfel: el el el el el buen libro buen soldado mal pensamiento mal estudiante primer piso cartea bună (cartea cea soldatul bun gîndul rău s t u d e n t u l rău primul etaj bună) La plural apocopa nu are loc: los buenos soldados. se redă în limba spaniolă prin articolul hotărît. Adjectivele bueno. din exemplele adjectivul capătă înţelesuri îl ocupă faţă de substantiv.

ca dimensiuni. care la p r e z e n t u l i n d i c a t i v se conjugă astfel: vemos vedem veo văd veis vedeţi ves vezi ven văd (ei. Notă: / Adjectivul grande îşi schimbă şi el semnificaţia în funcţie de locul pe care-1 ocupă faţă de substantiv. La plural. De exemplu: una gran familia o familie mare (importantă) una familia grande o familie mare (numeroasă) 3 . una gran mesa etc. ele) ve vede 40 . Alte cazuri de a p o c o p a : adverbele de c a n t i t a t e tanto (atît) şi cuanto (cît) pierd silaba -to î n a i n t e a u n u i adjectiv. unas grandes piedras. un gran viento etc.2. adjec Atunci însă cînd numele propr tivul Sanio rămîne întreg: Santo Domingo Capitala Republicii Dominicane Santo Toribio Sfîntul Toribiu. pe cînd grande (în urma sub­ stantivului) înseamnă mare. De asemenea. a d v e r b sau participiu. Văd cît de interesantă e. în cazul substantivelor feminine: Los Santos Padres Santa Fe Sfinţii Părinţi (nume de localitate) Sfînta Credinţă (localitate) 4. Adjectivul Santo — sfînt (foarte des î n t î l n i t în n u m i r i geografice) pierde Un buen soldado silaba -Io î n a i n t e a u n u i n u m e p r o p r i u masculin: San Salvador El Salvador din America Capitala republi Centrală San Pedro Sîn Petru: localitate în México Sfîntul Ludovic: numire geografică răspîndită. San Luis încep cu silaba To. Veo cuan interesante es. Astfel. Una gran piedra. Exemple: No doy un libro tan interesante Nu dau o carte atît de interesantă.sau Do-. nu are loc nici la singular. apocopa nu are loc. La p l u r a l : / Unos grandes libros. gran (înaintea substantivului) înseamnă mare. I n acest u l t i m e x e m p l u a m folosit v e r b u l ver (a v e d e a ) . ca importanţă. A d j e c t i v u l grande pierde silaba finală -de î n a i n t e a orică­ r u i s u b s t a n t i v la s i n g u l a r : Un gran libro.

Să se completeze spaţiile cificate în paranteze: 1. 2 3 4. diferit EXERCIŢII 15.. 7. de la literatura universal. a u t o r cultura cultură dominio domeniu en fin în fine famoso faimos. (prima. . . adjectivele care se t e r m i n ă într-o consoană r ă m î n neschim­ b a t e la feminin: un autor universal una obra universal nuestro teatro popular una obra popular un a u t o r u n i v e r s a l o operă universală teatrul nostru popular o operă p o p u l a r ă manuscrito manuscris o sau obra operă. tiene todas las obras maestras. PALABRAS NUEVAS asimismo de asemenea autor m. Algo muy interesante. Su biblioteca es muy rica y variada. tiene libros interesantes en todos los dominios de la cultura. pensamiento (acelaşi. bun) . lucrare obra maestra capodoperă raro rar sumo cel m a i mare universal universal variado v a r i a t . En fin. libro es u n l i b r o . me da este libro (însuşi) No veo grande es esta piedra (cít de) ¿No da esa comida? (mi se) 41 . 6.casa es m u y buena (cea mare) E l a u t o r . antiguas o modernas. ¿me das este libro? — Con sumo gusto. . . Es un gran libro. punctate. . . vă) amigo tiene u n . . — Luis. Como se ve. mi amigo Luis es muy amable. Tiene asimismo manuscritos y libros raros en varias lenguas.. traducînd cuvintele spe­ M i . de un autor famoso.UNA GRAN BIBLIOTECA Entre los libros nuevos de Luis veo una obra muy rara de literatura . 5. medie) nuevo amigo escribe (cel. vestit gusto plăcere lengua limbă Notă: î n general. .

13. Dau o floare mamei mele. 7. fami­ liei sale. 17. 9. Casa cea înaltă are numeroase ferestre. 18. 10. I se dă un pat bun si o masă mare. Este prima lui carte. Soldatul acesta scrie o scrisoare. 16. Eu îi dau un porumbel alb. 14. Primul etaj al acestei case are patru ferestre. Carmen scrie mamei sale. Prietenul familiei noastre ne scrie o scrisoare. Are de asemenea două usi. Părinţii noştri ne dau viaţa. SANTIAGO DE CUBA. 15. 5. Elevul rău nu are cărţi. 2. Să se traducă în limba spaniolă: 1. 12. 6. Nu văd toată cartea. Mi se dă manuscrisul. Acest vestit autor scrie o capo­ doperă. 4. îmi scrie up bun prieten. — Patio del Ayuntamiento 42 . 8.1 6 . Prietenul meu îmi dă o carte. Atît de rar este acest lucru (esto). 3. 11.

amigos. în majoritatea cazurilor. Luis busca a Pedro. Veo al perro. Luis îl c a u t ă pe P e t r u . î n l i m b a spaniolă. se utilizează de obicei a t î t s u b s t a n t i v u l precedat de prepoziţia pe. care se for­ mează cu ajutorul prepoziţiei a: Iată cîteva exemple: Vemos a nuestro amigo Luis. ca în limba r o m î n ă şi. pero no a su amo. veo a mi madre. Văd tabloul din camera m e a . astfel. Văd cîinele. Veo el cuadro de mi cuarto.LECŢIA 8 în cele cîteva pagini ale acestei lecţii vom studia cazul acuzativ. După verbele care a r a t ă posesia nu se foloseşte a c u z a t i v u l p e r s o n a l . Busco un profesor de rumano. Serie o scrisoare prietenei sale. în cazul a c u z a t i v u l u i personal. c) un nume de lucru personificat. De e x e m p l u : Tengo esos dos A se compara cu: Veo a esos dos amigos. Iubeşte-ţi P a t r i a ! Putem observa uşor că. 2 . ¡Ama a tu Patria! 11 v e d e m pe p r i e t e n u l nostru L u i s . b) un substantiv comun care desemnează o fiinţă (determinată). o. dar nu pe s t ă p î n u l s ă u . trebuie să se utilizeze aşa-numitul acuzativ personal. 43 . î n l i m b a r o m î n ă . întrebarea cu care determinăm acuzativul per­ sonal este pe cine? Observaţii: 1. dacă e vorba de un obiect sau de o persoană ne­ determinată '. Cînd e vorba însă de: o) un nume propriu de fiinţă. o văd pe m a m a m e a . Caut un profesor (oarecare) de r o m î n ă . cît şi pronumele per­ sonal corespunzător în a c u z a t i v (îl. In general. De e x e m p l u : îl văd pe Anton . Escribe una carta a su amiga. acuzativul este identic cu nominativul. pronumele personale nu se folosesc î m p r e u n ă cu s u b s t a n t i v e l e în a c u z a t i v . îi. cele două exemple d e m a i sus se vor t r a d u c e : veo a Antonio. prepoziţia a se traducé prin pe deci acuzativul personal are un echivalent în limba romînă. le).

î n schimb, limba r o m î n â , Pedro Pedro Pedro Pedro Pedro Pedro Pedro Pedro

pronumele personale în a c u z a t i v sînt u t i l i z a t e , v a p e n t r u a înlocui s u b s t a n t i v e l e respective. P e t r u mă vede m e ve P e t r u te vedé .*. te ve P e t r u ii vede le ve Petru o vede la ve P e t r u ne vede nos ve P e t r u vă vede os ve P e t r u ii vede los ve P e t r u le vede las ve FRASES MODELO

şi t a

O văd pe Roza şi o s a l u t . Veo a Rosa y la saludo. Le vedem t o t t i m p u l . Las vemos todo el tiempo. î i v e d e ţ i bine? ¿Los veis bien? Te v ă d t r i s t . Te veo triste. Vă caută t a t ă l v o s t r u . Os busca vuestro padre. Observaţie: Cînd este vorba de u n s u b s t a n t i v masculin comun (uneori, în vorbirea curentă, şi de un s u b s t a n t i v p r o p r i u ) , p r o n u m e l e personal în acuzatir este, la singular, Io. Pedro busca a su amigo, pero no le (sau lo) ve.

44

De foarte multe ori putem întîlni într-o propoziţie două pro­ nume personale alăturate: unul în dativ şi altul în acuzativ: „Are cărţi şi nu ni le dă". Traducerea acestei propoziţii în spa­ niolă va fi: Tiene libros y no nos los da. Am folosit deci elemen­ tele cunoscute de noi, fără nici o modificare. Excepţie face numai persoana a treia, căci în acest caz pro­ numele personale în dativ (Ie, Ies) se înlocuiesc prin se. De exemplu:
Tengo unos libros y se los doy. Escribo una carta a mis amigos y se la escribo con gusto. El cartero me da unas cartas y yo se las doy a mi padre. Am n i ş t e cărţi şi i le d a u . Scriu o scrisoare prietenilor mei şi Ie-o scriu cu plăcere. P o ş t a ş u l î m i dă nişte scrisori şi ou i le dau t a t ă l u i meu.

Prepoziţia a (întîlnită de noi în cursul ultimelor lecţii) se mai foloseşte, după verbele de mişcare, pentru a arăta ţinta sau direcţia mişcării (la, spre, către, în). înainte însă de a da exemplele corespunzătoare, trebuie să cunoaştem cel mai important verb de mişcare:
ir a merge voy vas va merg mergi merge vamos vais van mergem mergeţi merg

F R A S E S MODELO Unos campesinos van a Bucarest. Antonio regresa a Toledo. Todos vamos a la biblioteca. Voy con mi amiga al teatro. Nişte ţ ă r a n i merg la B u c u r e ş t i . Antonio se întoarce la (în) T o l e d o . Toţi mergem la bibliotecă. Merg cu prietena mea la t e a t r u .

Se poate observa de asemenea că prepoziţia a cere de ca substantivul care-i urmează să fie articulat: voy a la Prepoziţia a mai poate arăta, printre altele, locul sau în care se face o acţiune şi în acest caz ea se traduce, de prin la sau în. De exemplu:
al aire libre al sol a la ventana în aer liber la soare la fereastră

obicei escuela. situaţia obicei,

45

Sinalefa — spaniolii denumesc astfel legătura pe care o fac, în pronunţare, între vocale din cuvinte diferite. Această unire se face între ultima vocală a unui cuvînt şi prima vocală a celui următor, formîndu-se astfel o singură silabă pronunţată ceva mai lung. în spaniolă, vocalele nu se elidează (ca în franceză sau ita­ liană) şi, în consecinţă, nu există nici apostrof.
Va^a^Asia. Me^julegro detesta victoria. Tiene _una^amiga ^alegre.

Merge în Asia. Mă bucur de această victorie. Are o prietenă veselă.

POR EL BARRIO Es domingo. Emilio da un paseo por su barrio. Es un barrio populoso con largas y vistosas avenidas y casas grandes y modernas. Emilio va primero al Museo de Artes en donde admira numerosas pin­ turas, acuarelas, estam­ pas y esculturas en piedra y yeso. Es un museo muy rico en obras nota­ bles y cuadros valiosos de los maestros de la escultura y pintura mo­ dernas. En una sala ve a su amigo Manuel y le saluda. Luego Emilio sale del museo y se detiene ante el escaparate muy atrac­ tivo de una tienda. Este escaparate ostenta cosas muy diversas, bonitas y feas, nuevas y antiguas. Por fin, Emilio va a la biblioteca. 46

PALABRAS NUEVAS admira admira ante înaintea arte m. artă atractivo a t r a c t i v avenida bulevard barrio cartier cosa lucru detiene opreşte diverso diferit domingo duminică en donde u n d e (în care) escaparate in. vitrină escultura sculptură estampa s t a m p ă feo u r î t largo lung luego apoi museo muzeu notable însemnat ostenta prezintă pintura pictură populoso foarte p o p u l a t por prin primero mai întîi sala sală sale iese tienda prăvălie valioso valoros vistoso frumos, arătos yeso ghips

EXERCIŢII 1 7 . Să se completeze acolo unde este cazul: spaţiile punctate cu cuvintele necesare,

1. V e o . . . Pedro, pero Pedro n o . . . ve. 2. ¿Ves... este libro? 3 veo. 4. C a r m e n escribe... carta una a m i g a . 5. Estos campesinos v a n . . . campo. 6. Luis a m a . . . su a b u e l o . 7. Tiene cosas interesantes pero no nos... da. 1 8 . Să se traducă în limba spaniolă:

1. Anton merge la şcoală. 2. Anton şi bunicul său fac o plimbare. 3. Merg la Muzeul de a r t ă . 4. Bunicul vede nişte picturi foarte intere­ s a n t e . 5. A n t o n nu le vede. G. Vă salut. 7. O caut, dar n-o v ă d . 8. Merg cu prietenii mei la t e a t r u în aer liber. 9. într-o vitrină văd lucruri foarte diferite. 10. Această operă este foarte valoroasă şi veche. 1 1 . A c e a s t ă s c u l p t u r ă de ghips e u r î t ă . 12. Bunicul iese din muzeu şi se opreşte î n a i n t e a unei flori. 1 3 . O admiră. 14. î l vedeţi? 15. Poştaşul îmi dă nişte scrisori. 16. Sînt ale t a t ă l u i meu. 17. I le dau.

/' / /

LECŢIA

9

Cuvintele spaniole pe care le-am cunoscut pînă acum nu pre­ zentau nici o particularitate de pronunţare şi de scriere faţă de fonetica sau ortografia romînească. Nici accentuarea cuvintelor învăţate n-a prezentat dificultăţi pentru romîni, cu excepţia cîtorva cuvinte a căror vocală tonică am redat-o cu alte caractere. Deoarece în toate limbile accentul joacă un rol deosebit de important, trebuie să studiem mai amănunţit accentuarea cuvin­ telor în limba spaniolă. Vom preciza mai întîi unele noţiuni generale în legătură cu problema accentului. Se numeşte accent tonic intensitatea mai mare pe care o dăm unei anumite silabe (sau mai exact, vocalei dintr-o anumită silabă) atunci cînd pronunţăm un cuvînt. Dacă luăm ca exemplu cuvîntul „gîndire", vedem că silaba de la mijloe (di) este tonică: gîn-di-re. in cuvinte cum ar fi bunăoară „lacrimă", „animal", accentul cade pe alte silabe. In felul acesta s-a făcut următoarea clasi­ ficare a cuvintelor după locul accentului:
1. cuvinte cu accentul pe ultima silaba: 2. cuvinte cu accentul pe penultima silabă: 3. cuvinte cu accentul antepenúltima silabă: cafea, animal; gîndire, casă; lacrimă, arbore.

După cum se ştie, în limba romînă nu avem nici o regulă care să precizeze locul accentului. Există cuvinte cu aceeaşi grafie care-şi pot schimba înţelesul după felul în care le accentuăm:
o haină bună — o femeie haină

In spaniolă, accentuarea cuvintelor se face după două reguli precise. Cunoscînd aceste reguli, avem siguranţa accentuării corecte la lectura oricărui text. Iată cele două reguli:
48

1. Cuvintele care se termină în consoanele n şi s sau în orice vocală au accentul tonic pe penultima silabă. E x e m p l e l e le p u t e m lua din cuvintele pînă acum: î n v ă ţ a t e în lecţiile de

a) t e r m i n a t e în v o c a l e : camisa, casa, candado, ventana, madre, picaporte; h) t e r m i n a t e în n şi 8 : examen, tienen, leyes, camisas, candados, picaportes. Notă: Aceleiaşi reguli i se supun si cuvintele care se termină într-un diftong for­ m a t din vocală slabă + vocală tare (ia, ie, io, ua, ne, uo). Astfel se vor -accentua cuvintele: agua (apă), lengua, patio (curte), individuo. Aci tre­ buie să fim mai atenţi, deoarece multe cuvinte asemănătoare în romînă şi spaniolă au accentuări diferite. Dacă anumite cuvinte, cum ar fi: fami­ lia, serie, le vom pronunţa la fel şi în spaniolă şi în romînă, în schimb cuvinte ca: academie, epidemie, radioscopie, sinonimie, cu aspect grafic asemănător în ambele limbi, se vor pronunţa în spaniolă: academia, epi­ demia, radioscopia, sinonimia. 2. Cuvintele terminate într-o consoanei oarecare (în afară sau s) au accentul tonic pe ultima silabă. de n

E x e m p l e l e le l u ă m t o t din cuvintele c u n o s c u t e : cristal, a n i m a l , •aviador, salvador, primer, ladrador, mordedor. E cazul să r e a m i n t i m că y este considerat consoană şi deci u r m e a z ă regula a d o u a : Uruguay, estoy (eu s t a u , m ă aflu). Observaţie: Multe cuvinte romîneşti care se termină într-o consoană au accentul ipe penultima silabă, de aceea trebuie să fim atenţi să nu accentuăm ca în romîneşte cuvintele asemănătoare din spaniolă. Astfel, în limba spaniolă se spune: director, doctor, pintor etc. şi nu director, doctor, pintor. In lecţiile care urmează, în cuvintele unde accentuarea ar putea fi făcuta greşit datorită asemănării acestor cuvinte cu cele din limba romînă, vom scoate în evidenţă vocala tonică, scriind-o cu alte caractere: fortifica, purifica, poligamia. Deoarece infinitivele tuturor verbelor se termină în r, accentuarea lor urmează cea de-a doua regulă: cantar, tener, escribir. Toate cuvintele care se abat de la cele două reguli enunţate mai sus poartă un accent grafic pe silaba tonică.

*

49

Accentul grafic (ascuţit:') are numai rolul de a indica vocala¡ tonică, fără să indice şi vreo particularitate de rostire. Iată cîteva cuvinte care fac excepţie de la regula întîi: lágrima lacrimă música muzică época epocă republica republică América America María Maria así aşa Perú Peru café m. cafea está el stă, se află sofá m. canapea río r î u interés m. interes compás m. compas limón m. lămîie álamo plop león m. leu país m. ţ a r ă

Observaţii: 1. Cînd silaba tonică conţine un diftong-, accentul grafic se pune d e a ­ supra vocalei t a r i : miércoles m. (miercuri); náutico (nautic). 2. Cînd vocala slabă este a c c e n t u a t ă tonic, ea primeşte accent grafic; în acest caz diftongul se dezmembrează şi c ă p ă t ă m două silabe separate: alegría oído país (bucurie) (auz) — alegri-a — o-ido — pa-is

3 . D a t fiind că locul silabei tonice r ă m î n e p e r m a n e n t acelaşi, cuvinteleterminate în n sau s, care sînt a c c e n t u a t e grafic p e u l t i m a silabă, pierd acest accent la p l u r a l : limón interés — limones — intereses

I a r cele care n u a u accent grafic l a singular, îl capătă la p l u r a l : examen — exámenes.

Excepţii la cea de-a doua regulă sînt mai puţine:
árbol m. (arbore, copac), útil (util, folositor), inútil.

Se poate observa că, la o mare parte din excepţiile enumerate mai sus, locul accentului este acelaşi ca în cuvintele corespunză­ toare din limba romînă. Notă:
Accentul grafic este obligatoriu şi-1 v o m întîlni în toate scrierile şi publicaţiile spaniole contemporane, considerîndu-se o greşeală omiterea lui, uneori chiar î n cazul scrierii cu majuscule.

Cîteodată accentul grafic se mai două omonime, cum ar fi:
Fără accent solo (adj. — singur) mas (conj. — dar, însă) Cu accent sólo (adv. — numai) más (adv. — mai)

utilizează

pentru a deosebi
Exemple

Sólo este alumno va solo, Numai acest elev merge singur. Mas no la veo más. Dar n u o m a i v ă d .

50

Fără accent si (conj. — dacă) el {articol hotărît) tu (adjectiv posesii1) este (adj. demonstrativ) te {pronume )

Cu accent si (adv. — da) él a I H - a sing.) (pronume personal, pers. tú (pronume personal, pers. a I i - a sing.) éste (pronume demonstraţii') té (subst. — ceai)

Notă: Următoarele cuvinte se scriu, în propoziţii interogative, cu accent .grafic: como -cual cuando cuanto — ¿Cómo es tu casa? — ¿Cuál es el nombre de este campesino ? — ¿Cuándo vamos al teatro? — ¿Cuánto vale el pan? Cum este casa t a ? Care este numele acestui ţ ă r a n ? Cind mergem la t e a t r u ? Cît costă pîinea?

donde adonde

— ¿Dónde tiene Pedro su cuaderno ? — ¿Adonde van esos campesinos ?

Unde-şi ţine (are) Petru

caietul?

încotro merg aceşti ţ ă r a n i ?

4*

51

FRASES MODELO Să se copieze următoarele fraze model, alegîndu-se răspunsul potrivit cu ilustraţiile.

¿Cómo es este libro? Este libro es (¿delgado

o

grueso?)

¿Cómo es esta línea? Esta linea es (¿recta

o

curva?)

¿Adonde va ese alumno? Ese alumno va a la... (¿escuela o-

fábrica ?)
¿Cómo es esta avenida? Esta avenida es (¿larga o amplia?)

¿Cómo es este automóvil? Este automóvil es (¿moderno antiguo ?)

o

¿Cuántas patas tiene esta Esta mesa tiene... patas

mesa?

52

¿Cuál ¿Dónde

es el nombre

de ese animal?

Ese animal

es un...

(¿toro o

burro?)

se ven las pinturas?

Las pinturas se ven en... (¿ un museo o un cuaderno ?)

EXERCIŢII

19. Să se copieze următoarele cuvinte şi să se sublinieze tonică:
cuaderno, examen, director, •paseo, adonde, a b e d u l , l u n e s . agua, poligamia, Italia, deseo,

silaba
teatro,

20. Să se explice de ce cuvintele de mai sus nu au accent grafic, indicîndu-se cărei reguli de accentuare i se supun. 21. 5a se citească cu voce tare şi să se scrie accentul grafic următoarele cuvinte:
volcan, crater, Atlántico, compas, republica, sovietico, léxico, gramatica, medico, carbon, Măria, filosofia, publico, iotografia.

pe

fabrica, ultimo,

53

2 2 . 5 a se pună

accentul

grafic acolo unde este

cazul:

música, lagrima, Ecuador, Berlin, Paris, sol, Bolivia, comun, critica. 2 3 . Să se traducă în limba spaniolă:

1. Cum este casa lui? 2. Are două balcoane (balcón). 3. încotro mergi? 4. Cum este mîncarea? 5. Cînd se întoarce prietenul tău? 6. Cît costă această carte? 7. Care este cartea ta? 8. în care din aceste camere ai biblioteca?'

SAN SEBASTIAN

e necesar să ţinem seamă de faptul că. ca şi în limba romînă. sînt următoarele: y şi mas dar pero însă sino ci Notă: Conjuncţia pues se m a i poate traduce în felul a) păi. o v ă d . căci este (opera) unui mare pictor.L E C Ţ I A\l O în încheierea acestui prim ciclu de zece lecţii. apăi. Mai înainte însă de a studia fiecare prepoziţie în parte. c) ba da (sau ba nu) următor: ¡ o como si pues sau (ori) ca dacă deci P ă i . vom analiza şi o parte dintre cuvintele care se folosesc foarte des într-o limbă: conjuncţiile şi prepoziţiile. Vom analiza cîteva dintre cele mai frecvente prepoziţii. ei b i n e : Pues. Amintim din nou că ele cer 55 . ¿no soy yo tu amigo? b) căci: Este cuadro es muy valioso. de cele mai multe ori: a) substantivele (sau pronumele) însoţite de prepoziţia de stau în cazul genitiv. b) substantivele (sau pronumele) însoţite de prepoziţia a stau în cazul dativ sau în acuzativ (personal). Uneori. pues es de un gran pintor. Nu vezi asta? Ba da. Cele mai utilizate conjuncţii în limba spaniolă. (în r ă s p u n s u r i ) : ¿No ves esto? Pues sí. conjuncţia pues nu se t r a d u c e . c) substantivele (sau pronumele) însoţite de celelalte prepo­ ziţii stau în aşa-zisul caz ablativ. Conjuncţia are funcţia de a face legătura între două cuvinte cu acelaşi rol sintactic în propoziţie sau între două propoziţii dintr-o frază. nu sînt eu prietenul t ă u ? Acest t a b l o u este foarte valoros. fiind e x p l e t i v a : Pues la veo — o v ă d . Prepoziţiile sînt cuvintele care servesc la exprimarea legături­ lor sintactice existente între părţile unei propoziţii. lo veo.

substantivul este a r t i c u l a t .ca substantivul ce le urmează să fie articulat.. Se întoarce de la Toledo. cu con (exprimă ideea de asociere.. en. P a h a r de v i n . Observaţie: După cum se ştie. aproape t o t d e a u n a . Cartea se ailă pe m a s ă . Agua con vino. detrás de. de la de: Regresa de Toledo. deasupra sobre (spre deosebire de romînă. după prepoziţii. Unul dintre aceşti p r i e t e n i . din desde: Lo veo desde el balcón. combinaţie) : Vive con sus padres. Stiloul se află în servietă.. O operă scrisă de către Lope de Vega. de (din). ca în r o m î n ă ) : Va contra el enemigo. para: Papel para cartas. según: Según mi opinión. de: Le doy un libro de mi biblioteca. para con: Mi abuelo es bueno (para) con todos. fără sin faţă de con.. . . Moară de v î n t . Dintre aceste din. Apă cu v i n . întrucît în limba spaniolă. por.. entre: Entre todos los libros esta obra es más larga.tie de scrisori. contra contra (nu cere dativul. Locuieşte cu p ă r i n ţ i i săi. Deasupra unei mese. după después: Después de todo esto.. Merge împotriva d u ş m a n u l u i .. I i dau o carte din biblio­ teca mea. Bunicul meu' este b u n fală de t o ţ i . deci trebuie să dăm deosebită a t e n ţ i e t r a d u ­ cerii. Vaso para el vino. Dintre t o a t e cărţile. de de: Molino de viento. II văd de la fereastră. Cîinele merge după stăpînul său. în spaniolă nu se c o n ­ struieşte cu genitivul): Sobre una mesa. dintre de: Uno de estos amigos. în en. amestec. După toate a c e s t e a . Iată acum cîteva dintre cele mai folosite prepoziţii: către (spre) a (vezi lecţia 8). dentro de: La estilográfica está e n (dentro de) la cartera. 56 . de (arată o însuşire): El amigo de barba negra. sin. sobre (pe) Exemple: El libro está sobre la mesa. în limba romînă s u b s t a n t i v u l care u r m e a z ă dupăl o prepoziţie e n e a r t i c u l a t . După părerea mea. Pedro va por el barrio.. de către por: Una obra escrita por Lope de Vega. această operă este m a i l u n g ă . î l văd din balcon. Hîr. tras: El perro va detrás de su amo. Prietenul cu barba n e a g r ă . urmă prepoziţii menţionăm: con. Petru merge prin cartier. desde: Lo veo desde la ventana.

peste sobre:P#sa sobre este obstáculo. tras (vezi „după"). Trece peste acest obstacol dentro de (exprimă ideea de t i m p ) : Dentro de una semana. în spatele (înapoia) detrás de. para él sau para si pentru sine. adică în cazurile: a) genitiv: de mi al meu. De aceea. para ti pentru t i n e . pentru para (exprimînd ideea de destinaţie. la sfîrşitul m a n u a l u l u i s-a întoc­ m i t o listă de verbe însoţite de prepoziţiile cu care se întrebuinţează. vezi lecţia 8). dînd naştere următoarelor forme speciale: conmigo cu mine contigo cu tine tu faţă (înaintea) consigo cu el. Am un copac mare in faţa ferestrei. a (acuzativul personal. De exemplu: ir por pan (a merge după pîine). î l văd pe P e t r u între prieteni. prin por: Por el m u n d o . Văd o carte pe masă . ante: Tengo un árbol grande ante mi ventana. 57 .delante de: Tengo un árbol delante de la casa. Pronumele personale yo. cu sine Mi sombra va conmigo. a ti pe tine d) a b l a t i v : para mi pentru mine . sau d e ţ i n e . a mi pe m i n e . sau de mine. Prepoziţia con se contopeşte cu aceste pronume. de ti al t ă u . între entre: Veo a Pedro entre los amigos. tine c) acuzativ. scop): Libros para Jos obreros. b) d a t i v : a mi mie. î l văd pe prietenul meu. despre mine etc. O serie de verbe din l i m b a spaniolă cer prepoziţii deosebite de ace­ lea cu care se construiesc verbele corespunzătoare romîneşti.. la a (cu verb de mişcare. Note: 1. ti (uneori şi él are forma si) atunci cînd sînt precedate de o prepoziţie. 2. la. Cărţi pentru m u n c i t o r i . despre tine etc. vezi lecţia 8): Veo a mi amigo . Prin l u m e . la mine a ti ţie. a t a . Peste o s ă p t ă m î n ă . tú au formele mi. Am u n copac in faţa casei. pe sobre: Veo un libro sobre la mesa. printre entre (vezi „între"). a mea.

Pedro va delante del perro. E\ plato tiene comida dentro. plato ropas mînă farfurie haine. La escalera de la casa no es grande y. rufe 58 . Detrás de Pedro va un perro. por esto. ante la puerta. vemos un plato. Las ropas están en (dentro de) la maleta. vemos un gato. Sobre la escalera. Entra por la puerta. Es pues una escalera sin baranda. Es una maleta para sus ropas. Pedro tiene en su mano una maleta. El gato ve al perro y no va adelante. ¿Es un plato con comida para el gato o para el perro? PALABRAS NUEVAS baranda entra gato maleta balustradă intră pisică valiză mano / . En su maleta tiene ropas. En la tierra. al lado de la escalera.ANTE LA PUERTA Pedro entra en su casa. Pero entre el gato y el perro está Pedro. no tiene baranda.

. 2. 4. 6. Doy un paseo. 13. veo. Paharul acesta este pentru mine.. Acest student merge singur. Nu ţi-1 dau. 17. fiindcă nu are prieteni. 10. mesa. 12.. Voy.. Să se traducă în limba spaniolă: 1... La cartera está. 7. Veo un libro nuevo. ci numai lucruri atractive. Tu îl vezi? 9. 3. 7. esa casa. 5. Vedem două mori de vînt şi nişte case. nu-1 văd. Ba da. 2 5 . mi amigo. Petru are o bibliotecă mare cu numeroase cărţi.. 8. Dar această carte? 21. De la fereastra camerei noastre vedem un bulevard frumos. şi în faţa mesei un fotoliu. campo.. 3. 15. Tengo tres libros.. 6. Nu. Os veo.. Vivo. Peste b săptămînă. 16. Intre bibliotecă si sobă are o masă. este libro no es interesante. mi cartera. 9. îmi dai florile albe din camera ta? 19. 2. Casa mea se află în spatele muzeului.. 4.. îl vedem pe Petru în camera bunicului său.. los libros antiguos.. 18. Nu văd lucruri urîte. Pe bibliotecă are o frumoasă sculptură în ghips.. Pe tine nu te văd.EXERCIŢII 2 4 . tienda.. Nu-ţi vezi prietenul? 11. Mi abuelo es bon­ dadoso. 59 .. Cu cea mai mare plăcere.. todos mis amigos. 5. la ventana de mi casa. Prietena mea merge cu mine la biblioteca publică.. mi ventana tengo un gran árbol. 8.. 20.. 10.. Să se completeze spaţiile punctate cu prepoziţiile necesare: 1. 14.

Diftongii şi triftongii nu se separă niciodată: cua-dro. nu-mero-sos a-ni-ma-les: un buey. de-trás. 60 . t urmate de 1 sau r. iar problemele gramaticale se vor desprinde din analiza textelor respective. un bu-rro. O lecţie se însuşeşte temeinic după trei sau patru lecturi cu voce tare ale textului. grupurile de două consoane se despart în silabe deosebite: al-ma dig-no. d. g. In lecţiile care urmează se va pune accentul în special pe texte. cirnentîndu-le.RECAPITULARE ŞI SISTEMATIZARE Iată încheiat un ciclu de zece lecţii. en el co-rral. O altă problemă importantă tratată în lecţiile de pînă acum a fost accentuarea cuvintelor. In general trebuie să ne formăm obişnuinţa de a repeta lecţiile învăţate. c. o consoană intervocálica formează totdeauna silabă cu vocala care urmează după ea: meso mesa 2. chiar dacă nu mai prezintă noutatea şi interesul primei lecturi. Uru-gaay Să aplicăm acum regulile de mai sus la următoarea frază: Por la ven-ta-na de mi dor-mi-to-rio se ven. p. sînt inseparabile grupurile formate din consoanele b . ama-ble 5. să putem trece mai departe. Cunoştinţele căpătate le vom recapitula sistematic pentru ca. rr nu se desparte: pe-rro 4. f. In această ordine de idei ar fi util să recitiţi cu multă atenţie regulile accentuării. Iată cîteva exemple: ma-ăre. începem recapitularea cu problema despărţirii cuvintelor spa­ niole în silabe. in-novar 3. rui-do. ca-bras y va-cas. suer-te. Trebuie să reţinem că: 1.

De asemenea unii spun „Grenada" în loc de Granada. denaturîndu-li-se astfel accentul originar. fértil. La plural. luptătorul cu taurii fiind numit torero.i n t r ă în compunere cu u n c u v î n t de sine s t ă ­ tător.. Exemplediscusión misión avión — discusiones — misiones — aviones Unele cuvinte asemănătoare. nu formează diftong (re-u-nión). în consecinţă. neavînd. adică exprimă o cantitate nedeterminată. de exem­ plu.. Despre substantiv De obicei substantivele sînt însoţite de un articol hotărît sau nehotărît: un perro. Sînt cîteva cuvinte spaniole care au intrat în limba romînă prin intermediul limbii franceze. cu corespondentele lor din limba romînă se accentuează diferit în spaniolă. el camiónr el aluvión. Cuvîntul „toreador". la reunión 1 Excepţiile sînt foarte puţine.în completarea celor spuse în lecţia 9. cum este corect. pe cînd în spaniolă se spune tango. ceea ce face ca ele să se încadreze în regula I. nu există în limba spaniolă. la misión. trebuie să menţionăm că majoritatea cuvintelor terminate în -ion sînt de genul feminin (avînd neapărat un accent grafic pe o). atmósfera. -iones) terminată în s. De exemplu: el avión. Tot din franceză am luat unele cuvinte spaniole cu formă modificată. la discusión. nevoie de accent grafic. bolero etc. ca grafie. bolero. o parte oarecare dintr-un întreg: como pan mănînc pîine Dacă adjectivul sau adverbul de cantitate e precedat de articol. el puerco. Amintim' cîteva dintre ele: rápido. árabe. Se ştie că în franceză accentul cade pe ultima silabă: de aceea francezii spun: tango. el se leagă de substantiv prin prepoziţia de: como un poco de pan m ă n î n c puţină pîine Dat fiind că prefixul re. Exemple: la cuestión. acestor cuvinte li se adaugă o silabă (-ion. Substantivele comune folosite fără articol au sens partitiv. útil. bárbaro. 61 .

soţi (soţ şi soţie) părinţi (tată şi mamă) leu (indiferent de sexul animalului) mula paloma liebre f. De exemplu: « 1 Numele de popoare se scriu cu literă mică. în sensul că poate desemna o categorie sau un grup de fiinţe. p e n t r u d e s e m n a r e a fiinţelor de sex m a s c u l i n sau f e m i n i n care fac p a r t e din aceeaşi grupare s e m a n t i c ă .Multe din s u b s t a n t i v e l e masculine î n t î l n i t e p î n ă a c u m au şi o f o r m ă de feminin. 62 . se folosesc •substantive d e o s e b i t e : padre tată yerno ginere toro taur Observaţie: Masculinul are de cele mai multe ori şi o valoare generică. De exemplu: esposos padres león m. catîr porumbel iepure madre mamá nuera noră vaca vacă Cîteodată însă şi femininul poate îndeplini această funcţie. indiferent de sexul lor. I a t ă felul în care se p o a t e forma f e m i n i n u l acestor s u b s t a n t i v e : a) s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e în o sau e s c h i m b ă această vocală în a: amigo gato médico perro sastre amiga gata médica perra sastra prietenă pisică doctoriţă căţea croitoreasă Antonio Antonia t e r m i n a t e în f e m i n i n u l prin dansatoare doctoriţă profesoară germană englezoaică leoaică b) s u b s t a n t i v e l e consoană formează a d ă u g a r e a u n u i a: bailarín doctor profesor alemán1 inglés león bailarina doctora profesora alemana inglesa leona c) U n e o r i .

D. el padre G. Substantiv comun nume de lucru Mascu Un Singular N. A. Abl. substantivul rămîne neschimbat în cursul declinării. A. de. dăm în continuare declinarea completă a cîtorva substantive. G. D. Feminin Pedro María de Pedro de María a Pedro a María a Pedro a María ¡ Pedro ! ¡ María 1 con (sin. V. por con María etc. în diferite lecţii. Declinarea numelor proprii: Masculin N. Substantiv comun nume de persoană Masculin Singular N . ¡ padre 1 Abl . con el p adre Plural los padres de los padres a los padres a los padres ¡ padres! con los padres Singular la madre de la madre a la madre a la madre ¡ madre ! con la madre Feminin Plural las madres de las madres a las madres a las madres ¡ madres ! con las madres 2. de aceea se poate considera că în limba spaniolă se declină numai articolul hotărît (îndeosebi la masculin singular). del padre D .) Pedro (numele proprii nu au plural) Declinarea substantivelor comune: 1. en e t c . G. V. al padre A . Abl el libro del libro al libro el libro ¡ libro! con.Deoarece diferitele cazuri ale substantivelor au fost învăţate treptat. 63 . al padre V . el libro Plural los libros de los libros a los libros los libros ¡ libros 1 en los libros Singular la casa de la casa a la casa la casa ¡ casa! en la casa Feminin Plural las casas de las casas a las casas las casas ¡ casas ! en las casas După cum se vede din aceste exemple.

b) substantivele care desemnează fiinţe nedeterminate. de a traduce prepoziţia pe a acuzati­ vului personal prin sobre în loc de a. asemenea casa lui. D. y veo también su casa. A. î l văd . bineînţeles. Pentru rezolvarea lor. precum şi substantivele care desemnează lucruri au acuzativul identic cu nominativul. G. Se spune deci: Veo a Pedro — şi n u : Veo sobre Pedro. In primul caz vom avea: Pedro y Antonio.si pe P e t r u . P e t r u şi A n t o n i o .De exemplu: N. O confuzie similară se mai poate face în traducerea conjunc­ ţiei y (şi) şi a adverbului también (şi). También se poate t r a d u c e şi prin „de asemenea": Veo un campesino. el buen amigo del buen amigo al buen amigo al buen amigo La traducerea din romînă în spaniolă. Văd u n ţ ă r a n şi văd (şi) de Revedeţi cu atenţie primele zece lecţii şi apoi treceţi la lecţia ¡următoare. singur acuzativul poate prezenta unele dificultăţi. . Să ne ferim. trebuie să ţinem seama întotdeauna de faptul că: a) substantivele care desemnează fiinţe determinate primesc prepoziţia a (acuzativul personal). In al doilea caz: Veo también a Pedro.

Vom alege trei verbe — cîte unul din fiecare conjugare — pentru a ilustra felul în care se conjugă ele la acest timp. adică în trei conjugări: Conjugarea Conjugarea Conjugarea I a a Ii-a IH-a o formează verbele t e r m i n a t e în . vivir ver Ne vom ocupa în lecţia de faţă cu studiul verbelor regulate şi în special cu timpul prezent al modului indicaţie (Presente de indicativo).a : vender P e n t r u conjugarea a I l l . o formează verbele t e r m i n a t e în -er. o parte a ver­ bului rămîne neschimbată — rădăcina. 5 — învăţaţi limba spaniolă viv-ir 65 .a : vivir cînt vendo vínd cînţi vendes vinzi cîntă vende vinde cîntăm vendemos vindem cîntaţi vendéis vindeţi vînd venden cîntă a cînta a vinde a trăi vivo vives vive vivimos vivís viven canto cantas canta cantamos cantáis cantan trăiesc trăieşti trăieşte trăim trăiţi trăiesc Se poate observa uşor că. ir. iar timpul prezent înseamnă că ea e săvîrşită în momentul vorbirii. Iată cîteva exemple pentru fiecare conjugare: § 1 cantar. P e n t r u conjugarea I : cantar P e n t r u conjugarea a I i . tener. Modul indicativ exprimă o acţiune constatată obiec­ tiv.a r .LECŢIA 11 începem acest nou ciclu de lecţii cu studiul verbului. Verbele din limba spaniolă se împart în trei grupe. vend-er. . dar a Ii-a a III-a ser. în timpul conjugării. după termi­ naţia lor de la infinitiv. o formează verbele t e r m i n a t e în -ir. Rădăcinile verbelor se pot obţine suprimîndu-se terminaţia infinitivului: cant-ar.

v e ţ i cunoaşte m u l t e verbe spaniole care t r e b u i e s t u d i a t e cu m u l t ă a t e n ţ i e . a t î t din p u n c t de vedere g r a m a t i c a l . b) El músico toca ci violin. cît şi s e m a n t i c . -en Conjugarea III-a: -o. ' Vom extrage din t a b e l u l de m a i sus t e r m i n a ţ i i l e verbale care s î n t v a l a b i l e p e n t r u p r e z e n t u l i n d i c a t i v al t u t u r o r v e r b e l o r : Conjugarea I: -o. : diftongare). a) El tenor canta con pasión. -eraos. în lecţiile care vor u r m a . -irnos.a p l u r a l . -éis.. -ís. -a. -en E s t e i n t e r e s a n t să u r m ă r i m locul a c c e n t u l u i t o n i c în cursul c o n j u g ă r i i . -an Conjugarea 11-a. -amos. -o. busc -o eoni -o busc -as busc -a corn -es corn ~e 1 eoni -emos | busc -amos i ! locului accen tului e s t e : busc-an corn -en I I La prezent indicativ. deci. Vom lua ca exemple v e r b e l e : buscar (a căuta) şi corner (a m î n c a ) . De altfel. a c c e n t u l tonic cade pe r ă d ă c i n a v e r b u l u i la cele 3 persoane ale s i n g u l a r u l u i şi la persoana a I l I . -es. Linia care uneşte aceste vocale tonice ia forma u n u i ax cotit şi r e p r e z i n t ă schema r i t m u l u i a c c e n t u ă r i i verbelor la prezent ( i n d i c a t i v şi s u b j o n c t i v ) . 66 . -e. Această schemă ne va servi u l t e r i o r la înţelegerea a n u m i t o r modificări care survin în conjugarea verbelor ( e x . la persoanele I şi a Ii-a p l u r a l . -e. -as. el se deplasează pe t e r m i n a ţ i e . -es. -ais. I a t ă două verbe pe care le t r a d u c e m cu „a cinta".

des­ pués de acabar sus es­ tudios.' în lecţiile precedente am folosit prezentul verbului tener la cîteva persoane. Sobre el agua respira un aire puro y así forti­ fica no sólo sus mús­ culos sino también sus pulmones. en su tiempo libre. Pedro va cada día al lago donde rema en un bote o nada. Cada día. va al estadio para correr sobre las pistas de arena y saltar en altura. DEPORTES Pedro y Antonio son dos buenos amigos. Considera el atletismo como un deporte per5* 67 . veţi putea urmări o serie de verbe la prezentul indicativului. todos le miran con singular interés. varios deportes. Antonio practica el atletismo. Pedro es obrero en una gran fábrica textil y Antonio estudia en un Instituto Superior. Cuando Pedro sube al trampolín para saltar al agua. Es un compeón famoso y toma parte en los concursos acuáticos. Los dos practican. să-1 cunoaş­ tem acum în întregime: tengo tienes tiene tenemos tenéis tienen în bucata de lectură care urmează.

campion 68 . por esto. toma parte en todos los encuentros y concursos atléticos universitarios. entre los espectadores — Antonio grita de alegría. n a u t i c agua apă aire m. considera "interesante" y "cautivador". según vemos en la fotografía de arriba. aer alegría bucurie altura înălţime antes mai î n a i n t e antes de î n a i n t e de arena nisip arriba sus así aşa... b a r c ă boxeo box brutal b r u t a l cada fiecare cambio schimb campeón m. en este momento. PALABRAS NUEVAS acabar a t e r m i n a acuático a c v a t i c . Pero. el fútbol). En cambio el boxeo o el fútbol son — según él — deportes brutales. astfel asistir a asista bote m.fecto y. (Resultado: En el terreno — momentos antes del final los rumanos contraatacan y marcan el gol de la victoria. con todo esto. Antonio y Pedro asisten con entusiasmo a un interesante partido de fútbol entre rumanos y uruguayos.

victoria etc. evaluar. concurso. enviar (a trimite). Discuţia c o n t i n u a . fotbal gritar a striga lago lac libre liber mirar a p r i v i momento clipă músculo muşchi nadar a înota parte /. zi encuentro ¡ntílnire estadio stadion estudiar a s t u d i a . de aceea accentul tonic cade pe u (silaba penultimă): estudia. Las leyes actúan. efectuar. liar (a lega). Legile a c ţ i o n e a z ă . cambiar (a schimba) etc. se vor analiza acum diferite probleme de limbă care nu sînt încă lămurite. confiar (a încredinţa). Alte verbe terminate tot în -iar. continuar. sfîrşit. Uneori ua nu formează diftong şi atunci verbele respective primesc. pronunţîndu-se astfel separat. instituto. ca în dicţionare). a î n v ă ţ a final m. variar (a varia) au la diferitele forme ale conjugării accentul tonic pe i şi deci se vor scrie cu accent grafic. ea măreşte). ele se dau la infinitiv. amplía (el. şi tomar a lua trampolín m. că în text verbele sînt la prezent indicativ. superior. 69 . lucru care se va aplica de acum înainte. un accent grafic pe u . cum ar fi: ampliar (a mări). nu au mai fost date în lista de cuvinte noi. a prescurta). p a r t e partido p a r t i d ă . De exemplu: envío I en-vi-o (eu trimit). Cuvintele care sînt foarte asemănătoare cu cele din limba romînă. meci pista pistă pulmón in. gol. p l ă m î n remar a vísli respirar a respira saltar a sări singular deosebit sino ci subir a se urca también de asemenea. verbele actuar. La discusión continúa. (In lista de cuvinte noi. a fugi deporte m. încheiere fortificar a î n t ă r i fútbol m. estudia — ultimele două vocale formează un diftong. sport día m. In aceeaşi categorie cu verbul estudiar intră şi verbele abreviar (a scurta. Remarcăm. cum ar fi: textil.cautivador c a p t i v a n t considerar a considera correr a alerga. De exemplu. t r a m b u l i n ă uruguayo u r u g u a i a n ANALIZA TEXTULUI Pentru a se putea traduce cu uşurinţă textul. La fel se întîmplă şi cu verbele terminate în -uar. la diferitele forme ale conjugării. universi­ tario. mai întîi.

un arma buena La plural: las aguas etc. se traduce însă. Alte spor­ turi păstrează denumirile internaţionale respective: ping-pong tenis de masă. cada día-— în fiecare zi. bobslei. Fiecare porunceşte în casa Fiecare cu egalul său. Cada cual con su igual. fiecare se traduce prin cada uno s. ţinînd seama de context. cîteva dintre denumirile spaniole ale unor sporturi mai cunoscute: vólibol m. Face parte din puţinele excepţii la regula învăţată încă din lecţia întîi. tenis m. en una —într-o. Cada (adjectiv nehotărît) este invariabil. Aceasta nu înseamnă însă că ele şi-au schimbat şi genul. el agua — Substantivele feminine care încep cu a tonic primesc la singular. después de acabar — după ce termină. După cum vedem în exemplele ce urmează. waterpolo polo pe apă. la participiu. Tot masculine terminate în -a sînt cuvintele: el camarada (tovarăşul) —feminin: la camarada. deşi se termină în -a. în continuare.. După expresia después de verbul se pune la infinitiv sau. atunci cînd nu însoţeşte un sub­ stantiv. bob-sleigh m. esgrima scrimă. Evacúan una casa. un arma. Substantivele feminine care încep cu a neaccentuat nu primesc articolul el sau un. Cuvîntul algunos a fost omis. în special la cele terminate în -cuar: evacuar (a evacua) şi în -guar: averiguar (a cerceta). de exemplu: la atmósfera. pentru eufonie. Exemplu: cada amigo cada ventana fiecare amic fiecare fereastră Ca pronume nehotărît. lui. nu se traduce în limba spaniolă: un día una tarde într-o zi într-o seară Observăm de asemenea că substantivul día. Pentru amatorii de sport dăm. La alte verbe. los dos —-cei doi. tenis. volei.au cada cual: Cada uno manda en su casa. Adesea prepoziţia în. el papá (tăticul). tiro tir. ca în limbajul sportiv. scriindu-se deci fără accent grafic. 70 . ele rămîn feminine: el agua limpia. momentos antes del final — (cîteva) clipe înainte de sfîrşit. una arma. în romînă. una antena. La fel se spune en un — într-un. amîndoi. articolul masculin (el sau u n ) . -ua este diftong. ci numai: el agua. uneori. Nu se va putea spune: la agua. din construcţiile romîneşti care exprimă ideea de timp. este de genul masculin.

considera. După-amiază şi seara se spune: Buenas lardes (bună seara) sau Muy buenas tardes... 15.. 6. 11. 29.. După ce citeşte scrisoarea. Mă urc la etajul unde-şi are prietenul meu camera. Să se traducă în limba spaniolă: 1. Să se conjuge la prezent indicativ verbele: tomar.. Roza cîntă de bucurie. 2 8 . 12. 9.. merge cu ni ine la stadion. agua. Poştaşul îmi dă o scrisoare. 3. un aire puro. 5.. Să se completeze punctele cu terminaţiile necesare: 1. 7. EXERCIŢII 26.Notă: în text sînt cîteva verbe care. 2. Pedro y Antonio estudi.. Măria se plimbă în fiecare seară. în fiecare zi înotăm în apa limpede a lacului. Anton îşi fortifică muşchii. Cei doi prieteni asistă la un meci de fotbal. su lectura. Este de la tovarăşul Luis. una carta. 10. 4. Luis conţin. Tú no corr. asistir şi efectuar. Măria mir. Mănînc pîine fără sare... 7. 4. correr. trebuie accentuate diferit. Yo beb. Tatăl meu ne explică cum trăiesc ţăranii din satul lui. 5. Un bun student studiază în fiecare zi. 2. Fie­ care student practică un sport.. Pablo respir. con interés el libro nuevo.. en una escuela. Tovarăşul meu e un mare campion. 8. conform regu­ lilor accentuării spaniole: practican. Acest salut se uti­ lizează de dimineaţă pînă pe la orele 14 (adică pînă la prînz). Petru îşi caută caietul. 27. să învăţăm cîteva formule de salut întrebuinţate mai des: „Bună dimineaţa" şi „bună ziua" se spune în spaniolă: Buenos días sau mai cordial Muy buenos días. înainte de a încheia lecţia. 3. Răspundeţi cu cuvintele din text la următoarele întrebări: — ¿Dónde estudia Antonio? — ¿Dónde salta Pedro? — ¿De dónde salta? — ¿Dónde corre Antonio? — ¿Dónde rema Pedro? — ¿Cómo considera Antonio el boxeo? — ¿Cuándo va Pedro al lago? — ¿Cuál de esos dos deportes se practica en el estadio: el atletismo o el tenis? 71 . bien. 6. 13. 14.. deşi foarte asemănătoare cu corespon­ dentele lor din limba romînă.. Yo env.

un casco y botas. un bastón. Tiene un sombrero de fieltro duro y una corbata muy elegante. Este otro obrero tiene una boina muy práctica. Tiene un vestido nuevo de medias mangas. un par de guantes y una cartera (2). Su arma es un fusil. El vestido es negro y los bolones blancos (3). Ésta es Rosa. — ¿Seguro? ¿Cómo sabes cuál es su profesión? •— ¿No ves? Su pantalón no tiene raya. Pedro no usa tirantes sino una co­ rrea de cuero. El soldado tiene uniforme mili­ tar. Su camisa es de seda natural. Este es mi profesor. Éste es un musulmán — tiene un gran turbante blanco (4). BREVE DIÁLOGO — Ése es un sastre. Durante el invierno Pedro usa un sobretodo o un abrigo (gabán) de tela más gruesa. La americana (o el saco — según la expresión de los latinoamericanos) es de muy buen corte y tiene cuatro botones. Es muy sobrio: tiene gafas. 72 . de color negro (1).r L E C Ţ I A 12 PRENDAS DE VESTIR En este grabado vemos a nuestro amigo Pedro vestido con una americana y un pantalón del mismo color.

• I .

a infinitiv cantar corner vivir rădăcină cant corn viv participiu trecut cantaio cîntat comido mîncat espido trăit Una dintre cele mai mari dificultăţi pe care le prezintă limba spaniolă este faptul că. p a n t a l o n par m. iar a doua oară „rochie". Deoarece p a r t i c i p i u l t r e c u t este foarte des folosit şi ca formă verbală şi ca adjectiv. î n p r i m u l caz avem de-a face cu participiul trecut al verbului vestir. m ă n u ş ă invierno iarnă manga in înecă pantalón m. dungă saco h a i n ă sastre m. uniformă usar a folosi vestido î m b r ă c a t . dăm aci regula formării lui. există două verbe: ser şi estar. I Conj. a I i . recomandăm totuşi ca ea să se facă în scris. p a l t o n gafas / . ţ e a p ă n fieltro fetru fusil m. P r i m a d a t ă înseamnă „ î m b r ă c a t " . foarte u ş o a r ă : La r ă d ă c i n a verbului respectiv se a d a u g ă t e r m i n a ţ i a : — ado p e n t r u verbele de conjugarea I — ido p e n t r u verbele de conjugarea a I i . Fiecare dintre aceste verbe se foloseşte numai în anumite cazuri şi de aceea nu se poate utiliza ser în loc de eştar sau invers. care este.PALABRAS NUEVAS abrigo p a l t o n americana h a i n ă bastón m. croitor seda mătase seguro sigur sobretodo pardesiu sobrio sobru sombrero p ă l ă r i e tela stofă tirante m. m. h a i n ă (în genere) raya / . pentru „a fi". de altfel.a Conj.a — ido > p e n t r u ve rbele de ci Cîteva exemple: Conj. pereche prenda v e ş m î n t . pi. puşcă gabán m. n a s t u r e breve scurt casco cască color m. Observaţie: î n t e x t u l de m a i sus î n t î l n i m de două ori c u v î n t u l vestido. croială cuero piele duro t a r e . b a s t o n boina bască bota gheată botón m. rochie vestir a îmbrăca ANALIZA TEXTULUI Deşi traducerea textului nu prezintă dificultăţi. 74 . a I l I . culoare corbata c r a v a t ă correa curea corte m. t u r b a n uniforme m. desen grueso gros guante m. ochelari grabado gravură. bretea turbante m.

Casa aceasta e m a r e . Diego es pintor. Manuel e c ă p i t a n . 5. Mi amigo es director. Ramón es minero. N a s t u r i i sînt a l b i . Basca e ieftină. sexul sau na­ tura lui: — — — — El Mi La La lobo es un animal. 3. vom face de fapt o sistematizare a unor exemple în majoritate deja cunoscute. — Pedro es laborioso y amable. Legea e aspră. ley. Mătasea e n a t u r a l ă . dimensiuni. — Nuestra patria es rica. 4. — El camino es largo. arte. Ramón e miner. P r i e t e n u l meu e director. tului: — Antonio es venturoso. D r u m u l e lung. — Los botones son blancos. dar e lege. Manuel e î n a l t . Cămaşa e de m ă t a s e . — Pedro y Rosa son esposos. Paul e campion. seda es natural. Bunicul meu e surd. Diego e pictor.Vom învăţa. Profesorul e sobru. ley ^s dura. profesii. calităţi. Antonio es estudiante. — Este perro es muy malo. grade. o proprietate specifică. — La camisa es de seda. Patria noastră e bogată. Manuel es capitán. — Manuel es alto. 2. formă. P e t r u şi Roza sînt soţi. Ser se foloseşte atunci cînd este vorba de: 1. — La boina es barata. meşteşuguri. Anton e s t u d e n t . vicii. calificare. Pablo es campeón. pero es L u p u l este u n a n i m a l . durabile ale subiectului. demnitate. — Esta casa es grande. — La mesa es redonda. defecte. Dat fiind că pînă acum am mai folosit acest verb în lecţiile anterioare. — La correa es de cuero. abuelo es sordo. particulară a subiectului sau obiec­ Anton e norocos. si­ Petru e muncitor. în această lecţie. tuaţie socială: — — — — — — — Pedro es obrero. proprietăţi esenţiale. cazurile în care se utilizează verbul ser. virtuţi sau orice trăsături de caracter: P e t r u e harnic şi a m a b i l (simpatic). — El profesor es sobrio. Cureaua e de piele. Cîinele acesta e foarte r ă u . culoa>c si materie: Masa e r o t u n d ă . 75 .

E duminică. {Abierto Sîntem criticaţi de t o v a r ă ş i i n o ş t r i . Somos cuatro amigos. — Es domingo. María es buscada por su amiga. Măria e căutată de prietena e i .0 . proprietate. Exemplu: Pedro es educado por su madre. 8 .agentul de acţiune (adică: substantivul sau pronumele care desemnează pe autorul acţiunii respective). — Soy rumano. Sîntem patru prieteni. — Somos de Bucarest. Sînt p r i m u l . se acordă în gen şi n u m ă r cu subiectul. — Dolores es comunista. e p a r t i c i p i u l trecut neregulat al verbului abrir a deschide). posesie. provenienţă sau destinaţie: — Este libro es de la Biblioteca Universitaria. mod şi persoană) -j~ verbul de conjugat (la.participiul trecut) -j. naţionalitate: Dolores e c o m u n i s t ă . In afară de acestea. Sînt r o m î n . Caietul acesta e al p r i e t e n u l u i m e u . — Esta carta es de Puerto Rico. — Este cuaderno es de mi amigo. Observaţie: P a r t i c i p i u l trecut. — Esta carta es para Colombia.prepoziţia por -\. Cînd e auxiliar şi serveşte la formarea diatezei (formei) pasive: — Un verb la pasiv are următoarea schemă: Verbul ser (la un anumit timp. apartenenţă politică. Son las dos. — Es de día. Cartea aceasta e a Bibliotecii u n i ­ versitare. — Es temprano. verbul ser se mai foloseşte în următoarele două cazuri: 1. Las ventanas son abiertas por mí. Sînt (orele) două. Ferestrele suit deschise de m i n e . 9. un număr: Soy el primero. Exemple: Somos criticados por nuestros camaradas. E ziuă. în diateza pasivă. Scrisoarea aceasta e d i n P u e r t o R i c o . S î n t e m din Bucureşti. 7G . timpul: E devreme. o ordine. i. Scrisoarea aceasta e (destinată) pen­ t r u Columbia.

în decursul lecţiilor viitoare. E n o r m a l . nevoie. sabes — ştii (prezentul verbului saber) sé sabes sabe eu ş t i u t u ştii el ştie EXERCIŢII 30.2 . în Es Es Es Es diferite expresii idiomatice: E E E E posibil. 5.. . . Los Andes. P a r a saber una lengua menester aprender. 2. E firesc. Vom întîlni astfel de expresii. n a t u r a l . Sa se completeze spaţiile punctate cu cuvintele necesare: sabemos sabéis saben noi ştim voi ş t i ţ i ei ş t i u 1. . . . Los Andes 77 . .. .. 3 . menester. . natural. médico. (Ne putem aştepta la asta). 4. N o .. m u y altos. de a ş t e p t a t aceasta. Mi a m i g o . 6. u n ruso. los obreros. de esperar esto. posible (es probable). c r i t i c a d o . I v á n . E l director. în număr mai mare. esperar eso.

Toţi studenţii au uniformă universitară. 3. 7. 10. Pantalonii şi haina lui Petru au o croială foarte bună. Să se traducă în limba spaniolă: * 1. Pălăria mea e de culoare verde. Croitorul său e bun. 4. Masa din camera mea este rotundă. 12. Manuel este un muncitor harnic. 13. are o singură pereche de ghete.3 1 . Nu foloseşte mănuşi. Cureaua ei este lungă. 6. Puştile sînt folosite de soldaţi. 11. în timpul iernii Petru foloseşte o bască. 15. Pardesiul tău e din stofă bună. 2. 9. 5. . 8. Sînteţi educaţi de părinţii voştri. Puşca acestui soldat are o curea de piele. Anton e un mare pictor. Ramon este foarte sărac. Î4.

După aceasta reveniţi asupra textului şi încercaţi să-1 traduceţi cu ajutorul schemei dumneavoastră. Sus amigas no están atentas y. María está aprendiendo la lengua rumana. — ¿Dónde está mi cuaderno? — pregunta María. por esto. pero sí estamos asombradas. sub formă de schemă. Al lado de María están sus dos amigas. diferitele cazuri în care se foloseşte estar. citiţi mai întîi analiza textului şi scoateţi pe caiet. Acaba de apiendcr un verbo nuevo y está buscando su cuaderno. no contestan. Rosa y Carmen. en lugar de estar sobre la mesa. 79 . Está sentada en una butaca y tiene ante sí un libro. Otros libros están en desorden por todo el cuarto. DESPUÉS DE LAS NUBES. Este texto es un pretexto para usar el verbo estar. să învăţăm indicativul prezent al acestui verb: estoy estás está estamos estáis están Deoarece anumite părţi ale textului ce urmează vor părea la prima lectură destul de dificile.LECŢIA ÎS în această lecţie vom studia cazurile în care se foloseşte ver­ bul estar. EL SOL María está en su cuarto. înainte de a trece la text. Tu cuaderno está en el suelo. — ¿Estáis sordas? — g r i t a María —. El libro está abierto y María está leyendo en él. claro está. ¿Dónde está mi cuaderno? — No estamos sordas. Tú. Las dos están mi­ rando un álbum de pinturas.

. María! — contesta muy enfadada Carmen. — Bien. Rosa. — Está bien. María — contesta de nuevo Rosa. C O .. — Sí. ¿Cómo consideras tú. ¿Cómo vas a estudiar con los libros en desorden? Todo esto no está bien — contesta un poco irritada Rosa. María?. — No. — ¿Estás en pedagoga? — grita de nuevo María —. A ver ¿dónde debo poner mis libros? ¡ Es escandaloso ! — ¡ Estás loca..? Carmen la interrumpe: — ¿Cuándo vas a estar más calmada? —. ¿Me vas a explicar la manera de guardar los libros? — No estoy para bromas. Estás muy pálida. no estoy bien.. el altercado está a punto de aumentar. Vamos a ver. de todos modos no estoy obligada a aprender de ti como colocar mis libros —• grita muy nerviosa María.. pero.olvidas siempre dónde están tus cuadernos.No importa mi estado.. pero Carmen la ve muy pálida y le pregunta con miedo: — ¿Estás enferma. María — trata de intervenir Carmen. María está por contestar algo. En este momento.

dezordine enfadado s u p ă r a t enfadar a supăra enfermo bolnav escandaloso scandalos estado s t a t . a l b u m altercado ceartă mare aprender a învăţa asombrado m i r a t . mod miedo frică nervioso nervos nube /. u i m i t aumentar a se m ă r i broma glumă calmado calm cólera minie colocar a aşeza. La cólera es u n a locura c o r t a y . Gerunziul se formează d i n r ă d ă c i n a v e r b u l u i p l u s t e r m i n a ţ i a g e r u n z i a l ă specifică c o n j u g ă r i i d i n care face p a r t e v e r b u l . loe manera fel. Terminaţiile gerunziale sînt: — ando pentru conjugarea I — iendo pentru conjugarea a I i . s í n t forme de gerunziu a l e v e r b e l o r leer (a c i t i ) . a pleca sentar a aşeza suelo podea tratar a încerca ANALIZA TEXTULUI C u v i n t e l e : leyendo. . mirando. ¿ E s t á s de a c u e r d o . nor obligar a obliga olvidar a uita pálido palid poner a pune preguntar a întreba reyerta ceartă salir a ieşi. mirar şi buscar.a — iendo pentru conjugarea a I l I . Las t r e s a m i g a s e s t á n a l e g r e s . stare explicar a explica faltar a lipsi guardar a păstra importar a interesa interrumpir a întrerupe irritar a irita lado latură leer a citi loco nebun locura nebunie lugar m. buscando. PALABRAS NUEVAS al lado a l ă t u r i álbum m. . » — Sí.— E s t á m a l c o n t i n u a r esta r e y e r t a . ¡ Vamos ! Así t e r m i n a esta b r e v e r e y e r t a .a Iată acum cîteva exemple: Gerunziu cantando c întind vendiendo vînzînd uniendo unind 81 Infinitiv cantar vender unir v' . V a m o s a salir u n poco d e este c u a r t o . t o d o está b i e n c u a n d o a c a b a b i e n . a pune considerar a considera contestar a răspunde desorden m. M a r í a ? .

Oricum. vei învăţa. No sé cuál es su profesión. Aşa cum am mai spus într-una din lecţiile de la început. Va a corner. La fel se întîmplă cu cual. întrebe. Cu ir se poate forma. modifică pe i din -iendo în y. Vas a vivir. 0 particularitate a lim­ bii spaniole o constituie multiplele folosiri ale verbului ir. De exemplu: Acabo de leer. menţionăm că ele primesc accent atunci cînd în traducerea romînească putem pune alături de echivalentul lor cuvîntul „anume". de intervenir. Gerunziul v e r b u l u i ir este yendo. Trebuie să mănînc (textual: trebuie a mînca). Donde se accentuează în propoziţii cu nuanţă de interogative indirecte.un timp trecut al verbului care stă la infinitiv. Deducem din exemplele de mai înainte că. pero sí — dar fireşte. (Tocmai a m t e r m i n a t de c i t i t ) . Sînt obligat să plec. desigur. de care ne vom ocupa mai tîrziu). Van a preguntar. De todos modos. Acaba de aprender — Verbul acabar (a termina) poate forma uneori o construcţie proprie: acabar de -f. cuales. influyendo. precum şi alte verbe de conjugarea a I i . Vais a buscar. Vamos1 a ver2. Vas a estudiar— o să înveţi. Debo comer. No sé cómo viven ésos. care se traduce prin tocmai -\. al doilea verb se pune la infinitiv şi nu la subjonctiv ca în romîneşte. o construcţie cu valoare de viitor (bineînţeles nu este vorba despre viitorul propriu-zis al verbelor spaniole. Tocmai c i t e a m . cu totul. Nu ştiu care (anume) este profesia l u i .infinitiv. Nu ştiu cum (anume) trăiesc aceia. mănînce. como. 1 2 Forma verbală ¡Vamos! A ver — să vedem se mai traduce şi prin „Haidem! — Hai!" 82 . Ca indicaţie practică. vedem. încearcă să intervină. bunăoară. Olvidas siempre dónde están tus libros. i intervocalic (neac­ centuat) devine y: leyendo. In mod analog se spune: Estoy Trata obligado a salir. căutaţi. U i ţ i î n t o t d e a u n a unde (anume) sînt cărţile t a l e . dónde — unde (anume).a care au rădăcina t e r m i n a t ă într-o vocală. atunci cînd două verbe care se succed au acelaşi subiect. O O O O O O să să să să să să scriu. în spaniolă. După ir a vedem că verbele sînt puse la infinitiv deşi se traduc în limba romînă prin subjonctiv.a sau a H l . Această construcţie se formează din prezentul verbului ir -(prepoziţia a -¡¡-infinitivul verbului de conjugat: Voy a escribir.Notă: Verbul leer. trăieşti.

Las tres amigas están alegres y contentas. N u m e r o m î n e ş t i ca S t a n . s c a n d a l . Spiru e t c . o p o z i ţ i e . Espiru etc. E (stă) în picioare. Está de pie 6* Está sentado 33 . (E aşezat). D i n t e x t u l de m a i sus ne d ă m uşor seama că. S u n e t u l e la i n i ţ i a l ă pe care îl găsim în plus la v e r b u l spaniol este o proteză. L a î n c e p u t u l c u v i n t e l o r spaniolii nu p o t p r o n u n ţ a pe s u r m a t •de o consoană. no están maduras.Estar. Verbul estar e x p r i m ă : 1. susceptibilă •de schimbare: Estoy triste. Aceşti struguri sînt verzi. Verbul estar e î n r u d i t e t i m o ­ logic cu „a s t a " .). estudio. Cele trei prietene sînt vesele şi mulţumite. escándalo. ( I n l i m b a l a t i n ă : stare = a s t a . Să s t u d i e m a c u m a m ă n u n ţ i t u t i l i z a r e a v e r b u l u i estar. estar i n d i c ă o s i t u a ţ i e . nu p o t fi p r o n u n ţ a t e de spanioli decît Están. Está de pie. Estas uvas están verdes. în general. Está sentado. o stare. A. O stare trecătoare (temporară) sau întîmplătoare. de aceea cuvintele s t u d e n t . Sînt trist. s t u d i u devin în spaniolă estudiante. nu sînt copţi. Sade.

la diferite aspecte psiho-fizice sau la starea socială a unei persoane: Ser enfermo. De exemplu: El cuarto es oscuro. Sînteţi surde? (Cu sensul d e : faceţi pe surdele? s a u : nu auziţi?) Deştept m a i e ş t i ! (A se compara cu: es sordo — e. serios. A fi deştept. Estar listo. surd. A se s i m ţ i b i n e . A fi obosit. Cum te simţi? (Mă simt bine). Estar cansado. Ser grave. Estar bueno. ager la m i n t e . în sens propriu. ¿Estáis ¡Muy sordas? sabio estás! Camera e întunecoasă. Ser listo. A fi g a t a . A fi b u n . nu aude (cu adevărat) . Estar discreto. antrenant. interesant. A fi î n a l t . es sabio — e înţelept. Estar rico. la caracter şi. A fi delicios. A fi în v i a ţ ă .. c a p ă t ă . Ser vivo. infirm. A fi o persoană sus-pusă A fi plictisitor. Camera e întunecată (se află în întuneric) (accidental). auster. ¿Cómo estás? Estoy bien. A fi grav b o l n a v . 84 ¡ . Ser cansado. Estar enfermo.) La fel se comportă faţă de ser şi estar m u l t e alte adjective. A îi invalid. A fi discret. A fi bogat. Estar alto. p r i n t r e care şi cele referitoare la starea s ă n ă t ă ţ i i . în genere. El cuarto está oscuro. m i n u n a t . A fi b o l n a v . obositor. A fi vioi. Ser bueno. u t i l i z a t e cu verbul estar.Notă: A n u m i t e adjective care cu verbul ser a r a t ă o calitate esenţială sau dura­ bilă. Ser alto. u n sens figurat sau d e t e r m i n ă o însuşire trecătoare. Ser rico. A fi grav. A fi î n ţ e l e p t . Estar grave. viu. Estar vivo. Ser discreto.

Esta aldea está a algunos kilómetros del mar. să facem următoarea probă: încercăm să transformăm construcţia dată într-o construcţie activă. Los Cárpatos están en Rumania. Estoy obligado a salir. e bine ca. Mi amigo está en Granada. El piano está en un rincón del cuarto. Sínt în tren.2. Estoy en el tren. situaţia sau poziţia geografică. Uşa e deschisă de către Petru. Acest sat e la o depărtare de cîţiva kilometri de mare. atunci cînd avem îndoieli. La puerta es abierta por Pedro La puerta está abierta 35 . Prietenul meu e în Granada. Sînt obligat să plec. Locul distanţa: unde se află un obiect. Carpaţii se află (sînt) în Romînia. Cartea e (stă) deschisă. De exemplu: La puerta es abierta por Pedro. Rezultatul unei acţiuni (în acest caz estar e însoţit de par­ ticipiul trecut al unui verb): El libro está abierto. Notă: Pentru a nu confunda construcţiile de mai sus cu construcţiile similare pasive (formate cu verbul ser). 3. Pianul este într-un colţ al camerei.

Umblă. P e t r u deschide u ş a . o deplasare. El altercado Estoy está para aumentar. Scrie (acum) Notă: Cînd verbele la gerunziu a r a t ă o mişcare. Va caminando.. Está escribiendo Privesc (în această c l i p ă ) . entrar. se vede doar r e z u l t a t u l : e deschisă. Data calendaristică (cînd se traduce prin „sîntem în"): ¿A cuántos estamos? Estamos a dos de mayo. dar nu aceasta e p r o ­ fesia l u i ) . — numit aspectul continuu (forma continua) a verbului — estar îndeplineşte funcţia unui verb auxiliar. para salir.. Voy corriendo. E secretar (îndeplineşte această funcţie. P r i m u l exemplu e deci la pasiv şi se î n t r e b u i n ţ e a z ă verbul ser. căpătînd diferite înţelesuri: 1. î n cîte sîntem? (Ce d a t ă Sîntem în doi m a i . Cearta e pe p u n c t u l de a lua p r o ­ p o r ţ i i (de a se m ă r i ) . Sînt pe p u n c t u l de a ieşi. e?) B. Propo­ está abierta. î n d e p l i n e ş t e (temporar) funcţia de inspector.substantiv arată o funcţie temporară (nu o profesie). I n exemplul care La puerta urmează: Uşa e deschisă. 5. care se pune la gerunziu: Estoy mirando. 4. salir). 86 . Estar para -(-verb la inf. sînt g a t a de plecare. Verbul estar se mai utilizează cu unele prepoziţii. Está de secretario. pe lîngă un alt verb. 2. — a fi pe punctul de a. O acţiune în curs de desfăşurare într-un anumit interval de timp (arătat de timpul verbului estar). Alerg. Está de inspector. In acest caz. estar se înlo­ cuieşte cu ir (uneori şi cu venir. obţinem: Pedro abre la puerta.Transformînd în subiect s u b s t a n t i v u l care îl desemnează pe a u t o r u l a c ţ i u ­ nii. nu se ştie cine a deschis-o. Estar de -f. ziţia nu se poate inversa.

u n u i verb : — a) a avea i n t e n ţ i a să. A fi gata. Nu-mi arde de glume. (a juca r o l u l ) : ¿Estás en pedagogo? Faci pe pedagogul? Diferite Claro está. A fi de acord. se t r a ­ d u c e cu: a face p e . . Estar de luto. Estar de paso. Las peras están por madurar. — a fi a d e p t u l . expresii cu verbul estar: Desigur. . — a fi dispus s ă . Estoy por el progreso. Vrea (e gata) să răspundă ceva. A se grăbi. Estar de prisa. . Scrisoarea nu e scrisă încă. . ¡ Ya está! Está bien. a fi p e n t r u (ceva.. a fi pe punctul. c i n e v a ) . Gata ! S-a terminat! S-a făcut! Bine.3 . 4 . Estar para -). JVo estoy para bromas. Estar por -f. a fi de prisos.s u b s t . 6. p a r t i z a n u l (unei idei sau persoane). e bine. Se vor coace curînd. Estar a punto. Listar de acuerdo. : Está por contestar algo. . urmează să fie scrisă de aici înainte. Estar a matar. (prisa-grabă) A fi în trecere. listar por -f. A prisosi. cere u n p r o n u m e în le pregunta —• o î n t r e a b ă .s u b s t . A prisosi. Estar de sobra. Estar Sînt pentru progres progresului). îi vine (îi stă) bine.inf. Le está bien. a voi s ă . a fi de prisos.) C7 . a fi grăbit. în regulă. 5 . în expresiile ironice din vorbirea zilnică. (Cui i se p u n e î n t r e b a r e a ? ei-Ze. Estar de más.. — b) a r a t ă că a c ţ i u n e a t r e b u i e să se desăvîrşească în viitor: La carta está todavía por escribir.. (partizan al en — a fi dispus să facă u n l u c r u . Uneori însă. Perele trebuie (stau) să se coacă. . A fi în doliu. V e r b u l preguntar d a t i v . A fi la cuţite. a-i arde d e .

Să se formeze participiul trecut şi gerunziul verbe: destruir. e bolnav. dar nu sînt trist. Haide să ieşim puţin din casa asta. analizîndu-se şi grupîndu-se la punctele corespun­ zătoare din în schema utilizării lui e s t a r . Să se copieze textul şi să se sublinieze diferitele situaţii ale verbului estar. Cartea este pe jos în loc să fie (de a fi) pe masă sau în bibliotecă. Nu-i arde de citit. 88 . Da. 6. eşti de acord? 21. sînt întrecere. Nu. dar nu se simte bine şi e foarte nervos. 18.gerunziu) un aer foarte curat. Nu interesează asta. Carmen e grăbită. 3 5 . Nu locuiesc în Bucureşti. Cînd o să fie mai calm? 11. 17. 7. ser. Sîntem în 3 mai. Să se formeze propoziţii loane după următorul model: simple cu cuvinte din următoarelor cele trei co­ El amigo está enfermo. Tovarăşul meu e foarte palid. 5. O să-ţi explic toate aceste lucruri. Iată cele trei şiruri de cuvinte: son los estudiantes negras es los libros locura están buenos las nubes son la reyerta sentados son abiertas los Cárpatos los campesinos están laboriosos es las ventanas en Rumania mi padre están obrero 3 4 . Ferestrele nu sînt deschise şi aerul nu e curat. între aceste două cărţi este hîrtia de scrisori. 19. 14. 12. Stiloul meu este în servietă. 3. 4. Sînt obosit. contestar. Respirăm [estar -f. salir. estar. 20.EXERCIŢII 3 2 . 16. Tatăl meu nu e de acord cu mine. E ceva grav? 9. o să scriu o scrisoare lungă. E obligat însă să răspundă şi de aceea nu e vesel. 2. 8. 10. aprender. Să se traducă în limba spaniolă: 1. 13. Bine. 15. 3 3 .

în virtutea tradiţiei. dar nu se pronunţă niciodată. „A avea un lucru" — de exemplu — se traduce prin tener una cosa şi nu prin haber una cosa. La indicativul prezent. în mare măsură. Ea se scrie în unele cazuri. haber are următoarele forme: he eu am has tu ai ha el a hemos habéis han noi am voi a ţ i ei au Aceste forme nu pot fi utilizate în vorbire decît urmate de par­ ticipiul trecut al unui verb cu care formează perfectul compus (Pretérito perfecto) al acelui verb. Să formăm. Verbul haber nu exprimă ideea de posesiune ca tener. perfectul compus al verbului hablar — a vorbi: he hablado has hablado ha hablado hemos hablado habéis hablado han hablado am v o r b i t ai vorbit a vorbit am v o r b i t aţi vorbit au v o r b i t 89 . o ortografie fonetică. scrierea spaniolă păstrează totuşi. o literă care nu se pronunţă: litera h. De exemplu: hora oră ahora acum hombre om hermoso frumos hoy azi hablar a vorbi se se se se se se pronunţă: pronunţă: pronunţă: pronunţă: pronunţă: pronunţă: ora aora ombre ermoso oi ablar Tot cu h (mut) se scrie şi verbul auxiliar haber — a avea. de exemplu.LECŢIA 14 Deşi ortografia spaniolă este. ci se folo­ seşte ca auxiliar la formarea timpurilor compuse ale tuturor verbelor.

— Bueno. După modelul de mai sus putem forma perfectul compus al oricărui verb. Carlos. — Hasta la vista. — Es muy moderno y tiene actores de renombre. Además de esto. — Buenas tardes.. "El perro del hortelano". Es una sala elegante y moderna. hasta luego. Ştiind acum că h nu se pronunţă niciodată. Después de separarse de su amigo. — ¡ Ah. pero deseo ver de nuevo la "Dama duende".Observăm că la acest timp participiul trecut rămîne neschim­ bat în cursul conjugării. pero esta semana no tengo tiempo para ir al teatro. putem citi uşor următorul text: AL TEATRO — Buenas tardes. Pedro. En este teatro he visto un espectáculo con la obra de Lope de Vega. deseo ver ese nuevo teatro. —¿Tú no vas al teatro? •— Es una lástima. sí! Mi hermana va también. en forma de 90 . yo estoy de prisa. Estoy muy ocupado en la empresa. — Pedro. Carlos entra en la sala de espectáculos. ¿Adonde vas? — Voy al teatro de la Comedia. Carlos. Estás muy elegante. esa divertida comedia de capa y espada.. ¿La has visto antes? — ¡Cómo no! He visto casi todas las obras de Calderón. Es el estreno de la "Dama duende" de Calderón. y. atît în roniînă cît şi în spaniolă (hablado -vorbit). Hoy es la apertura de la nueva temporada.

) — înaintea (exprimînd un raport spaţial). r e n u m e . a recrea: „publicul e amuzat". Todos los espectadores están encantados. El público está divertido. hermana de Pedro. în ultima parte a lec­ ţiei întîlnim din nou cuvîntul divertido {el público está divertido). PALABRAS NUEVAS actor m. El telón cae al final de cada acto y los actores son saludados por el público con vivos aplausos. Carlos toma asiento en un palco del primer piso y desde su sitio mira con interés la sala atestada de público. piesă (de teatru) palco lojă papel m. antes — mai înainte. 91 . r o l . spiriduş empresa î n t r e p r i n d e r e espada spadă estreno p r e m i e r ă hermana soră hortelano grădinar lástima păcat levantar(se) a (se) ridica obra operă. Cuando todo termina.) — amuzant. dar cu funcţie de participiu trecut al verbului divertir — a amuza. zgomot separar(se) a (se) d e s p ă r ţ i sitio loe sorpresa surpriză telón m. a c t o r apagar(se) a (se) stinge apertura deschidere asiento loc (de aşezat) atestar a u m p l e . de timp) şi ante (prep. a înţesa. c o r t i n ă temporada stagiune verdadero adevărat ANALIZA TEXTULUI Dama duende — (Doamna spiriduş) este titlul unei piese de Cal­ derón care s-a jucat la noi cu titlul Doamna nevăzută. faimă rumor m. La saluda. El telón se levanta: los decorados son una verdadera sorpresa. per de nuevo — a vedea din nou. Ahora todos los espectadores están en sus sitios y los rumores se apagan. a revedea.anfiteatro. divertido (adj. En una butaca ve a Carmen. Carlos regresa a su casa muy contento. vesel. hírtie regresar a se înapoia renombre m. a t i x i caer a cădea capa m a n t i e casi aproape dama d o a m n ă decorado decor desear a dori divertido a m u z a n t duende m. Nu confundaţi cuvintele antes (adv. Los artistas han estado a gran altura. nostim. Los actores interpretan sus papeles con gran maestría y humor.

desear. Notă: î n vocabularul acestei lecţii a m p u t u t observa cîteva verbe reflexive la infinitiv (levantarse. Pronumele se m a i apare şi în diverse construcţii i m p e r s o n a l e : se habla (se vorbeşte). visto — participiul trecut (neregulat) al verbului ver. separarse. los rumores — rumoarea (se utilizează mai mult la plural) — zgomotele. gen tipic de piesă spaniolă avînd ca temă dragostea şi ca personaje tipice cavalerii. ser (participiul t r e c u t : sido).! bueno — cu valoare de interjecţie — bine. în al doilea. además de esto — afară de aceasta.. Tot ast­ fel şi regresar — a se întoarce. spre deosebire de romînă. se aşază.) toma asiento — ia loc. Corect însă ar trebui să se spună numai atunci cînd crezi că nu te mai întîlneşti cu interlocutorul. los artistas — artiştii. eo nu formează un diftong. adiós—-adio. estar şi ir (participiu t r e c u t : ido).. dese-o. ia e diftong. rămas b u n ! (Spre deosebire de cuvintul romînesc adio. apagarse). ei bine. hasta — pînă (pînă la). cu bine. tener. Hasta ahora — pînă acum. uneori se spune' doar además. Notă: Cuvintele comedia şi deseo se accentuează pe e : come-dia. termina (mai rar se termina) — se termină. Să r e ţ i n e m deocam­ d a t ă că la acest mod pronumele reflexiv se se alipeşte la sfîrşitul v e r b u l u i .comedia de capa y espada — comedie de mantie şi spadă. î n pri­ m u l c u v î n t . hasta la vista — (pînă la vedere) — la revedere ! hasta luego — pe curínd. în limba spaniolă modernă adiós se foloseşte uneori şi în cazul cînd interlocutorii se despart pentru un inter­ val de timp limitat. se utilizează în limba spaniolă la diateza activă. es una lástima (sau lástima)—păcat! Ce păcat. < EXERCIŢII 36. 92 . De exemplu: el comunista comunistul — la comunista comunista. Să se conjuge la prezent si la perfectul compus verbele: ver. Substantivele terminate în -ista au o sin­ gură formă pentru masculin şi feminin.

Ai vorbit cu fratele tău despre piesa aceasta? 8. 7. La teatru am văzut mai mulţi prieteni. 4. dar am citit numeroase cărţi. 5. Nu am bibliotecă. 13. Să se traducă în limba spaniolă: 1. Am vorbit cu el. Am văzut o frumoasă comedie de mantie şi spadă. 12. sala a fost plină de public pînă acum. dar n-am vorbit cu toţi. 3. Azi ne-am întors de la teatru foarte încîntaţi. Azi avem destul timp pentru a face o plimbare. . dar nu m-a întrebat asta.Teatro Colón 93 . 9. BUENOS AIRES. Nu. 2.3 7 . am citit-o într-o bibliotecă. Da. Am vorbit azi cu nişte ţărani. 10. Ai citit cartea aceea? G. Fratele (hermano) ei e un om foarte frumos. Tu i-ai văzut (mai) înainte? 11.

Después de la sopa comemos ternero asado con espinacas y bistec con patatas fritas. Estoy desganada.. Andrés. lisos y de postre. Un vaso de agua mineral abre el apetito — replica la madre. cubiertos y vasos para agua y vino. De un aparador Catalina saca t^es clases de platos: hondos.. La familia de Ricardo está en el comedor. como muy poco. en cambio. en el sitio destinado a cada co­ mensal.LECŢIA 15 UNA VISITA Andrés y yo estamos invitados a casa de los padres de nuestro amigo Ricardo. Catalina come poco. ¿no tienes acaso huevos fritos? 34 . ¿No comes tampoco carne de vaca con verduras? —• No. pone platos. donde está preparada una ensalada de pepinos y tomate. come muy bien. — No. Tomamos todos asiento en torno a la mesa. papá. — En este caso un poco de vino tinto con soda es un remedio muy indicado. Come demasiado deprisa y. Catalina. — ¿No comes carne? — No. es un verdadero gastrónomo. La madre de Catalina trae la sopa en una sopera grande y la coloca en medio de la mesa. Pero Catalina tampoco ahora tiene ganas de comer. una salsera y varias otras fuentes. Es el mediodía del domingo. la hermana de Ricardo. siempre tiene dolores de estómago. Como no tengo demasiada hambre. por esto. Es una sopa de pescado. Pero. He comido antes un emparedado. La mesa está completa ahora con una ensaladera. mamá. muy mal. Su padre la invita a comer y le pregunta: — ¿No tienes apetito hoy? — No. — Pues. mamá. pone la mesa: la cubre con un mantel blanco y.

— N o . comesean cubierto t a c í m cubrir a acoperi demasiado p r e a . ensaladera salatieră espinaca spanac estómago stomac fresa fragă frío rece . catea cambio schimb caso caz clase / . g u r m a n d glotón lacom. — N o . lămîie liso î n t i n s . cinste huevo ou invitar a invita limón m. prea m u l t desganado fără poftă discutir a discuta dolor m. Después de b e b e r u n t r a g o . faţă de masă medio mijloc mediodía m. biftec brindar a închina p a h a r u l . analiză aparador m. foame helado îngheţată hondo adînc honor m. a ciocni café m. h e l a d o s de l i m ó n y de fresa. frig frito fript. — ¡ V a m o s a b r i n d a r e n h o n o r de n u e s t r o s i n v i t a d o s ! — p r o p o n e R i c a r d o a su f a m i l i a . prăjitură patata cartof pepino castravete 95 . bufet apetito poftă de mineare asado fript beber a bea bistec m. castron fumar a fuma gana poftă gastrónomo gastronom. mîncău hambre / . în t i m p u l emparedado sandviş en torno în j u r u t ensalada s a l a t ă . pero t e n g o h u e v o s a l p l a t o — c o n t e s t a la m a d r e . Después de esta c o m i d a í n t i m a f u m a m o s y d i s c u t i m o s d u r a n t e una hora. neted manteca u n t mantel m. clasă. cumva admitir a a d m i t e al plato (ouă) ochiuri prăjite análisis m. PALABRAS NUEVAS acaso oare. durere durante t i m p de. v o y a t o m a r de éstos — a d m i t e C a t a l i n a . — ¿No bebes v i n o ? — m e p r e g u n t a R i c a r d o . Andrés e x c l a m a : — ¡ M u y rico está este M á l a g a ! A l f i n a l t o m a m o s el p o s t r e : p a s t e l e s . miere pastel ni. prăjit . frutas y café (Andrés es m u y g l o t ó n : t o m a el café con p a n u n t a d o con m a n t e c a y m i e l ) . sufragerie comensal m. fel comedor m. amiază miel / . — E s t á b i e n . onoare. fruta fruct fuente / . E n fin C a t a l i n a come a l g o . E v i t o s i e m p r e las b e b i d a s i r í a s .

(Textual: Andrei şi eu).) v e r d e ţ u r i . como poco. poner (şi compusul său proponer). remediu sacar a scoate salsera sosieră sin embargo t o t u ş i soda sifon sopa supă sopera castron de supă tampoco nici ternero viţel * tomate m. valer (a valora). (pus). salgo. traído şi valido. ele fac: traigo. legume visita v i z i t ă ANÁLISIS DEL TEXTO Andrés y yo — Andrei şi cu mine. Avem de-a face deci cu două omo­ nime. pongo. 96 . Locuiesc la părinţii mei. eh tomo — cere dativul: en torno a la mesa. caigo. dar cu accepţii diferite: Como no tengo demasiada hambre. a casa de — la (cu verb de mişcare). salido. t i m p de proponer a propune remedio leac. caer (a cădea) pre­ zintă o neregularitate la persoana întîi singular a indicativului prezent.pescado peşte (pescuit) plato farfurie. fel de mineare poner a pune postre m. ca şi tengo. trae — aduce. valgo. De exemplu: Vivo en casa de mis pa­ dres. după cum se poate vedea din paradigmele de mai jos: Caer caigo caes cae caemos caéis caen Poner pongo pones pone ponemos ponéis ponen Salir salgo sales sale salimos salís salen Traer traigo traes trae traemos traéis traen Valer valgo vales vale valemos valéis valen Notă: Verbul poner are p a r t i c i p i u l trecut puesto cipiul t r e c u t : caído. Cum nu îmi este prea foame. Este interesant de reţinut că în limba spaniolă a-ţi fi foame se spune tener hambre — a avea foame. roşie tinto negru (vin) traer a aduce trago î n g h i ţ i t u r ă untar a unge vaso p a h a r verduras (f. pi. La celelalte persoane se conjugă normal. desert por p e n t r u . identică cu cea a verbului tener: anume. a ieşi). salir (a pleca. Verbele traer (a aduce). mănînc puţin. Celelalte verbe fac parti­ como — Intîlnim acest cuvînt de două ori în aceeaşi frază. en casa dé — la (cu un verb care arată starea pe loc).

De e x e m p l u : — No he comido. 18. O să-ţi dau eu — îi răspunde amicul său. 2. 9. 5. g r ă b i t .fi valer. i u t e . 1.E x p r e s i i r o m î n e ş t i . 4. de u n d e salsera. Nu mănînc peşte . 12. 22. Atenţie la p r o n u n ţ a r e a c u v i n t e l o r : visita. Pun paharul de vin pe masă. Hai să ciocnim în cin­ stea prietenilor noştri. N-am destui bani (dinero) ca să cumpăr (pentru a cumpăra) o îngheţată de cafea. (sare) a d a t salsa (sos). 7 — Învăţaţi limba spaniolă Q>7 . — Tampoco yo. In acest caz ţi-o aduc. Nici mie. De e x e m p l u : „ L u i A n t o n îi e frică" se r e d ă în spaniolă p r i n Antonio tiene miedo ( t e x t u a l : A n t o n are frică). Şi eu îţi aduc ceva: am cum­ părat (comprar) patru prăjituri şi două lămîi. Luis bea vin negru cu sifon. Tot aşa se s p u n e : tener tener tener tener miedo frío calor ganas a-i fi frică a-i fi frig a-i fi cald a-i fi (a avea) poftă T r e b u i e să se a c o r d e . íntima. Nu mă mir că am dureri de stomac după ce beau apă şi mănînc pere crude (verzi). EXERCIŢII 3 8 . Ţi-e frică? 7. tampoco — este o n e g a ţ i e care se foloseşte d u p ă ce în p r e a l a b i l s-a m a i făcut o n e g a ţ i e . ne este frig. a t e n ţ i a c u v e n i t ă acestor expresii în cazul t r a d u c e r i i lor în l i m b a s p a n i o l ă . 13. Nici eu. Cît costă? — îl întreabă Diego. mie şi lui Anton ne este foame. în tim­ pul iernii. Da. deprisa — adv. Să se conjuge la prezent si la perfectul traer . Nu. Muy rico está este (vino de) Málaga — E delicios acest v i n de M a l a g a . mi-e frică de oase (espinas) . mantel. cînd mergem să ne plimbăm. tomar café — a bea cafea. 3 9 . salsera — c u v î n t u l sal î. Să se traducă în limba spaniolă: compus verbele: poner. Sîntem foarte veseli. dar e prea rece pentru mine. iar fratele său mănîncă pîine cu unt şi. Mi-e cald şi am poftă să mănînc îngheţată. se t r a d u c în l i m b a spaniolă cu v e r b u l „a a v e a " : „ a m foame" sau „ a m a v u t foame" — tengo hambre. Mi 1-a adus prietenul meu. După friptură şi salată mîncăm prăjituri. Am poftă să citesc cartea aceea. 17. 6. după asta. 3. U n e o r i tomar înlocuieşte pe beber. deci. c u m ar fi: „(mie) mi-e foame" sau „mi-a fost foame". 15. dar ţie? 8. Este bună îngheţata ta? 11. 20. 10. După o oră de plimbare. 14. 21. Nu am mîncat. 16. 19. he tenido hambre. fragi.

cero (zero). pe care îl vom transcrie cu litera grecească 0. sunetul 0 se redă în două feluri: 1. înaintea vocalelor e şi i. limbile spaniolă şi romînă au totuşi fiecare unele particularităţi de pro­ nunţare si ortografie. limba spaniolă are cîteva sunete (în afară de unele particularităţi de scriere) care lipsesc din limba romînă. prin litera c. Aşa se î n t î m p l ă cu cuvintele: cebra (zebră). gi nu există în limba spaniolă. thank. cerveza Note: 1. cenit (zenit). a vocalelor a. prin z. conform regulii de m a i sus. în limba spaniolă îl redau prin c. neavînd în alfabetul latin o literă cu care să-1 redăm. La rîndul ei. sunetele romînesti h f» h z> ge. înaintea consoanelor. Cuvintele (comune romînei şi spaniolei) care în limba r o m î n ă au u n z u r m a t de e şi i . Ne vom ocupa mai întîi de un sunet propriu limbii spaniole. creion fericit voce pace 2. fără a închide complet ieşirea aerului (corespunde aproximativ lui th englezesc din cuvintele bath. thin). a face a înceta cină ulei bere ciencia cielo ştiinţă cer uşor bucătărie a primi fácil cocina recibir 98 .LECŢIA 16 Deşi atît de asemănătoare ca fonetică şi ortografie. Le vom studia treptat. începînd cu această lecţie. feliz voz f. Sunetul 6 se pronunţă aproape ca un s. Exemple: haeer cesar cena aceite m. inimă albastru lápiz m. u şi la sfirşitul cuvin­ telor. paz f. Astfel. sprijinind uşor vîrful limbii de incisivii superiori. Exemple: mezelar zapato corazón azul a amesteca pantof m. o. In ortografia spaniolă.

los periódicos. Una revista tiene comúnmente portada multicolor y contiene gran número de foto­ grafías en colores. Un periódico puede salir de madrugada o por la tarde. deoarece s u n e t u l u i 0 îi urmează e .2. astfel s-ar p u t e a confunda: caza cazar zumo cima ciega cocer Notă: Mulţi vorbitori de limbă spaniolă. acción (acţiune).e s . iar al doilea 0. con aspectos de la vida de los pueblos del mundo y documentos fotográficos acerca de los acontecimientos acaecidos en los últimos tiempos. pero no todos los días. coz lápiz vocea lápices feliz audaz felices audaces (îndrăzneţi) (convingere). y se vende en kioscos destinados a este fin. suc culme oarbă a coace cu cu cu cu cu cu casa casar sumo sima siega coser casă a căsători vîrf prăpastie seceriş a coase PERIÓDICOS Y REVISTAS El periódico ocupa un lugar destacado en la vida moderna. z trebuie s c h i m b a t cu c . Hay revistas de gran circulación: literarias. Es muy importante leer el artículo editorial de un diario o de otro periódico del día. Los hombres de todas partes del mundo leen con interés. humorísticas. 3 . defect n u m i t seseismo. cuentos y relatos firmados por notables escritores. majoritatea celor care vorbesc l i m b a spaniolă sesean — adică p r o n u n ţ ă pe 0 — s. médicas. Cu t o a t e acestea. î n acest caz. vinătoare a vîna zeamă. diaria­ mente. î n cuvinte ca: lección (lecţie). La prensa es hoy uno de los importantes medios de difusión de la cultura en las masas. Substantivele şi adjectivele t e r m i n a t e în z primesc la p l u r a l . Hay ciertas revistas mensuales o bimensua­ les ilustradas. E x i s t ă c u v i n t e care nu se deosebesc decît prin corecta p r o n u n ţ a r e a lui 0. din America L a t i n ă şi chiar din Spa­ nia. técnicas. p r o n u n ţ ă pe 0 ca pe s. nepermis în vorbirea literară. Las revistas y los semana­ rios se publican periódicamente. Observaţie: Trebuie să ne s t r ă d u i m să p r o n u n ţ ă m cît m a i corect s u n e t u l 0 p e n t r u a-1 p u t e a deosebi de u n s obişnuit. deportivas y otras. convicción p r i m u l c se p r o n u n ţ ă k. científicas. 7* 99 . artísticas. En cada número se publican resúmenes y artículos. periodistas y hombres de ciencia y políticos. interesantes.

majoritatea adjectivelor. afacere cierto anumit color m. nu-şi modifică forma. difuzare fin m. î n s e m n a t noticia ştire opinión / . d a t ă deportista sub. ţ e l . m e d i c a l . De exemplu: controlul zilnic (adj.. . c o m e n t a t o r comúnmente de obicei corresponsal m. sub. j u r n a l periodista m. în afară de adverbele propriu-zise (bien. p r o b l e m a . ziarist portada copertă prensa presă puede poate (de la poder) relato istorisire resumen m. Asemănător cu acest adverb mai este în text şi periódicamente (în mod periodic). părere.. element. publicados en este periódico? ¿Cuál es la opinión del periódico (comentarista.PREGUNTAS IMPORTANTES PARA INFORMARSE ¿Dónde está el kiosco de periódicos? ¿ H a y periódicos nuevos? ¿Cuánto vale este periódico? ¿Cuáles son los periódicos ilustrados m á s interesantes? ¿Cuáles son las últimas noticias (informaciones) sobre la situación de (en). j u r n a l difusión /. zori médico adj. doctor mensual lunar notable cunoscut. .) In spaniolă vom traduce astfel: el control diario el control se efectúa diariamente 100 . ahora) există o serie de adverbe derivate din adjective. fine. s p o r t i v destacado de frünte diario ziar. r ă s p î n d i r e . în limba spaniolă. culoare comentarista m. sfîrşit firmar a semna 'hombre político om politic kiosco chioşc madrugada d i m i n e a ţ ă . s p o r t i v deportivo adj.? ¿Cuáles son las ú l t i m o s datos sobre el asunto d e . în limba romînă. Vedem deci că. redactor.) controlul se efectuează zilnic idv. corespondent cuento povestire dato fapt. corresponsal) sobre (el asunto t a l ) ? PALABRAS NUEVAS acaecer a surveni acerca de despre acontecimiento eveniment asunto chestiune. atunci cînd sînt folosite ca adverbe. scop. mal. opinie periódico ziar. r e z u m a t semanario revistă s ă p t ă m î n a l ă serio serios tal cutare ANÁLISIS DEL TEXTO diariamente: zilnic.

ele păstrează accentul t o n i c (şi grafic) din a d j e c t i v u l de origine. Es precisamente tarde. 101 . Cunoscînd acest procedeu p u t e m forma adverbe a p r o a p e de la orice a d j e c t i v : — rápido — rápida — rápidamente un tren rápido (adj. doar seguramente desigur verdaderamente într-adevăr. în afara a c c e n t u l u i n o r m a l din sufixul -mente. Es evidentemente alto. recién Venido. în afară de aceasta. De e x e m p l u : El control es seguramente bueno. el m a i p o a t e lă­ m u r i înţelesul u n u i adjectiv sau al u n u i a l t a d v e r b . feliz — felizmente.) — único — única — únicamente su único amigo es i'micamcnte mi amigo Se poate observa din exemplele de m a i sus că adverbele au d o u ă accente t o n i c e . s i t u a ţ i a e s i m p l ă : fuerte — fuerte­ mente.O b s e r v ă m din aceste e x e m p l e că a d v e r b u l d e t e r m i n ă sau com­ p l e t e a z ă înţelesul u n u i v e r b . De e x e m p l u . v r e m să s p u n e m : „ î n m o d a t e n t " . Advei'bele de1 m a i sus se formează prin a d ă u g a r e a sufixului -mente la forma feminină a a d j e c t i v u l u i . ca accent secundar. deoarece.) corre rápidamente (adv. cu adevărat 1 înaintea unui participiu trecut se apocopează: recién nacido. mai întîi últimamente în cele din urmă solamente numai. E x e m p l e : alto — altamente último — últimamente periódico — periódicamente I a t ă cîteva adverbe m a i u z u a l e : recientemente de curînd 1 primeramente în primul rînd. F o r m ă m femini­ n u l a d j e c t i v u l u i atento — atenta la care a d ă u g ă m sufixul -mente şi o b ţ i n e m atentamente: Ramón lee la carta atentamente. I n cazul adjectivelor i n v a r i a b i l e . e x i s t î n d o singură formă p e n t r u feminin şi m a s c u l i n . recién casado. normal — normalmente.

verbele limba r o m î n ă . echivalentă ca sens cu il y a francez. Observaţie: escrito (scris) e (a scrie). Nu-t (nu există) trandafir fără s p i n i . E x i s t ă ale diatezei reflexive se formează cu verbul a u x i în l i m b a r o m î n ă . c'é italian sau es gibt german. Indicativo Presente me te se nos os se peino peinas peina peinamos peináis peinan Prezent eu m ă p i e p t ă n t u te p i e p t e n i el (ea) se p i a p t ă n ă noi ne p i e p t ă n ă m voi vă p i e p t ă n a ţ i ei (ele) se p i a p t ă n ă Perfectul compus m-am pieptănat te-ai p i e p t ă n a t s-a p i e p t ă n a t ne-am p i e p t ă n a t v-aţi pieptănat s-au p i e p t ă n a t Pretérito perfecto me he peinado te has peinado se ha peinado nos hemos peinado os habéis peinado se han peinado Observaţie: T i m p u r i l e compuse iar haber (deci ca şi „a a v e a " ) . Sur. participiul trecut (neregulat) al verbului escribir Nota del día Am cunoscut. est şi v e s t . De exemplu: H a y cuatro puntos cardinales: Norte. în care se foloseşte v e r b u l a u x i l i a r reflexive din limba spaniolă sînt reflexive şi în însă a n u m i t e verbe care se utilizează la diateza 102 . O putem traduce în limba romînă prin „există". Despre gusturi nu există (este) n i m i c scris. No hay rosa sin espinas. „este". sud. Este y Oeste. î n general. în lecţia trecută. „se află". Ca exemplu vom lua verbul peinarse (a se pieptăna). Sobre gustos tio hay nada escrito. Ne vom ocupa acum de conjugarea verbelor la diateza reflexivă.hay — formă impersonală. Există p a t r u p u n c t e c a r d i n a l e : n o r d . infinitivul verbelor reflexive.

alabadas Presente sînt l ă u d a t . alabadas sois alabados. pronunţîndu-se atent sunetul 6. Am învăţat formarea diatezei pasive în lecţia 12. La diateza activă. l ă u d a t ă eşti l ă u d a t . următoarele cuvinte: azúcar. TEMĂ Să se citească cu voce tare şi de mai multe ori.u n verb a c t i v : „a îndrăzni". lăudate sînt l ă u d a ţ i . La diateza reflexivă. l ă u d a t ă este l ă u d a t . Videncia. alabar — a lăuda.reflexivă într-o limbă şi la diateza activă în c e a l a l t ă . Andalucía. are forma pasivă: ser alabado — a fi lăudat Indicativo soy alabado. Cádiz. La diateza pasivă. Completăm cele spuse atunci cu conjugarea unui verb la forma pasivă. l ă u d a t ă sîntem l ă u d a ţ i . De exemplu. schimbîndu-şi uneori î n ţ e l e s u l . acţiunea pe care o suferă subiectul este făcută de altcineva. cînd am studiat diferitele cazuri în care se foloseşte verbul ser. redacción (redacţie). v e r b u l atreverse nu se poate t r a d u c e în limba r o m î n ă decît p r i n t r . alabada es alabado. în spaniolă ca şi în romînă. recibir (a primi). verbul ir (a merge) devine irse (a se d u c e . l ă u d a t e sînteţi lăudaţi. subiectul face o acţiune pe care o suferă tot el. alabadas son alabados. (zahăr). Observăm că participiul trecut (alabado). utilizar. alabada am fost lăudat. Zara­ goza. 103 .u n verb a c t i v : pensar. lăudată etc. Venezuela. Alte verbe pot deveni. alabada eres alabado. în t i m p ce verbul reflexiv d i n limba r o m î n ă „a se ţfîndi" se t r a d u c e în limba spaniolă n u m a i p r i n t r . subiectul face o acţiune pe care o suferă altcineva. din a c t i v e . dăm o explicaţie suplimentară care să ajute pe cel ce studiază să le distingă mai uşor. me voy te vas se va mă duc te duci se duce nos vamos os vais se van ne d u c e m vă duceţi se duc Deoarece cunoaştem acum cele trei diateze ale verbelor. reflexive. alabada somos alabados. cereza (cireaşă). tiza (cretă). Barcelona. l ă u d a t e Pretérito perfecto he sido alabado. se acordă în gen şi număr cu subiectul gramatical. a pleca). B u n ă o a r ă .

. Poştaşul este la poartă cu două ziare şi o revistă.. Scriitorul şi-a luat creionul albastru şi-şi scrie (forma continuă) însemnările zilnice într-un caiet. 22. 3. Este articulo. 14. 13. alegre. un periodista. 7. Care este titlul (Ululo) acestui ziar şi unde este (se află) redacţia lui? 18. 4. 11. acolo unde e cazul: 1. 20. 19.. Să se completeze spaţiile punctate cu literele sau cuvintele nece­ sare.. 9. Să se traducă în li?nba spaniolă: 1. artístico. 10.. 4. Ţara sa ocupă cu adevărat un loc de frunte în viaţa popoarelor din America Latină. 2. El tren corre rápid 4 1 . 2. En esta revista. 43. Anton Martin e un ziarist cuban. continuo. abierto. Tocmai anfcitit o revistă ştiinţifică ilustrată. Sint doar patru. He visto como. Am primit ziarul de azi. In această revistă există numeroase fotografii şi articole interesante semnate de oameni de ştiinţă romîni. La chioşc se vînd ziare şi reviste săptămînale. . Nu există ziar fără articol editorial. Acest ziarist a fost totdeauna un partizan (partidario) alg păeii. 17. El e un ziarist foarte bun. 6. Revistele sportive au de obicei coperte multicolore. 5.. 16. Cîte persoane sînt în camera aceasta? 15. escri­ to. Articolele sale sînt citite cu mare interes de oa­ menii din toate părţile lumii. Acest ziar aduce ultimele ştiri asupra situaţiei din ţările Americii Centrale. 3. útil. Să se formeze adverbele de mod care derivă din adjectivele: breve. Este o carte.. ha atrevido a contestar. vivo. 42. Cîte cărţi sînt pe masă? 12.EXERCIŢII 40.. tres artículos interesantes. Să se conjuge (Indicativ prezent şi perfect compus) la reflexiv verbul lavarse -si la pasiv verbul criticar. 21. Acel cunoscut sportiv este prezentat publicului de acest ziarist.. Această revistă medicală este foarte bună.. 8. Dimineaţa mă spăl (lavarse) şi mă pieptăn. caluroso.

tomaremos el autobús. ¿No tienes casa? ANDRÉS: Sí. în afara persoanei întîi plural. pentru exemplificare. (Los dos amigos loman el autobús y. -án. me interesa! ¡Vamos! ¿Iremos en tranvía? ANDRÉS: No.. cómo es esto?. PABLO: Y. Viitorul indicativ al tuturor verbelor se formează practic. me darán un departamento. format din infinitivul verbului de conjugat. tengo.. verbul leer (a citi). pero la casa donde estoy viviendo ahora no es buena y por eso voy a mudarme. ¿dónde está esa casa? ANDRÉS: En un suburbio de la capital. ¿Vienes conmigo a verla? PABLO: ¡ Con placer. -á. desde la última parada. -emos. Andrés. din infinitivul verbului de conjugat la care se alipeşte prezentul verbului haber. toate celelalte persoane au accentul pe ultima silabă. PABLO: ¡Hombre! Me alegro. Atragem atenţia asupra faptului că. în limba spaniolă. -éis. LA CASA Y EL MOBILIARIO (Hablan dos amigos: Andrés y Pablo) ANDRÉS: Pablo. Esperaremos menos. van 105 . ¿Pero. vom începe prin a studia acest timp. plus terminaţiile -é. leer leer leei leer leer leer + he + has + /¡a + 'lentos + habéis + lian — — — — — — leeré leerás leerá leeremos leeréis leerán eu voi citi tu vei citi el va citi noi vom citi voi v e ţ i citi ei vor citi Vedem deci că viitorul (el futuro) este un timp simplu. -ás.LECŢIA 17 Deoarece în textul acestei lecţii majoritatea verbelor se află la timpul viitor. Să alegem.

Tengo pues la intención de poner en esta pieza una cama de madera. Entran en ésta por una gran puerta de hierro.) Este otro cuarto.) Esta puerta da a un gran balcón y por la otra se va a los cuartos interiores. y dos o tres bibliotecas. será el dormitorio.) ANDRÉS: Subiremos con el ascensor al tercer piso. (Indicando dos puertas. En esta sala colocaré un sofá. ahora. y sobre él una lámpara moderna. más aireado y soleado. (Salen del gabinete. un par de butacas de cuero y dos mesitas. ANDRÉS: Claro. una cama. (Pasan por esta última puerta. . donde pondré un canapé. PABLO: (admirando el interior de la casa): Hermosa vivienda. Pero como habrás visto en los almacenes hoy se hacen muebles de madera muy modernos. por supuesto.) Éste será mi gabinete. Un mueble muy importante de este cuarto será. a otros cuartos. donde yo voy a vivir. ¿Cómo vas a amueblarla? ANDRÉS: En cada pieza pondré muebles de estilos y colores diferentes. PABLO: Me parece admirable. Vamos. un escritorio.a pie hasta la nueva casa de Andrés. 106 .

con t u p e r m i s o . PABLO: P e r d ó n . . PABLO: Según v e o . PABLO: ¿ E s t e edificio t i e n e calefacción c e n t r a l ? ANDRÉS: N a t u r a l m e n t e . balcon calefacción /. ANDRÉS: Sí. d i v a n duda îndoială encantador încîntător entarimado parchet entonces atunci entrar a intra 107 . Es algo e n c a n t a d o r . Será u n hogar m u y í n t i m o y alegre.y t a m b i é n u n d i v á n con a l g u n a a l m o h a d a g r a n d e p a r a el descanso d u r a n t e el d í a . estoy de p r i s a . autobuz balcón m. ANDRÉS: Sin d u d a . H a s t a la vista-. no faltará n a d a p a r a v i v i r c o n f o r t a b l e m e n t e . c a p i t a l ă canapé m. me r e t i r o . u n cómodo c u a r t o de estar. Y como a m i esposa le gusta el orden y la l i m p i e z a . culoare confortable confortabil cordero miel corredizo glisant departamento a p a r t a m e n t descanso odihnă diván m. a sta (la fereastră) autobús m. todo el día estará l i m p i a n d o y a r r e g l a n d o la casa. de d í a . PABLO: (entrando en el comedor): N u n c a he visto u n c u a r t o t a n l i n d o . pero el b o n i t o e n t a r i m a d o del suelo no estará m u y c u b i e r t o : sólo u n a a l f o m b r i t a campesina r u m a n a y u n a piel de cordero. Andrés. încălzire capital / .) Desde esta v e n t a n a t e n d r á s u n a espléndida v i s t a de los alrededores. . ANDRÉS: B u e n o . no es n a d a . aerisit alegrarse a se bucura alfombra covor almacén m. ANDRÉS: Adiós. Vamos por la o t r a p u e r t a corrediza. (Se asoma a la ventana. Debo i r m e . canapea cocina bucătărie color m. . estoy m u y c o n t e n t o con la h a b i t a c i ó n . PABLO: La disposición de las piezas me a g r a d a . H e t e n i d o u n verdadero placer en conocer t u nuevo hogar. magazin almohada pernă alrededor m. Vamos a d a r ahora u n vistazo a l p a t i o . PALABRAS NUEVAS agradar a plăcea aireado cu aer. R e s u l t a r á así u n lindo d o r m i t o r i o y . Gracias por h a b e r v e n i d o . împrejurime amueblar a mobila arreglar a a r a n j a . Es la p u e r t a del comedor. ¿Adonde da esta puerta? ANDRÉS: Es la p u e r t a de la c o c i n a . a deretica asomar a se a r ă t a . P a b l o . PABLO: ¿ P o n d r á s algo en el suelo? ANDRÉS: Sí. PABLO: E n t o n c e s .

Verbele poner. pondré — este viitorul verbului poner (a pune). irme. tener. habrá. formînd cu el un singur cuvînt. Se poate observa că acest fenomen (numit sincopă) se produce la verbele a căror rădăcină se ter­ mină în d sau b . Iată alte exemple: me alegro de verte. locuinţă hierro fier hogar m. pronumele stau înaintea verbului la infinitiv sau conjunctiv: a o vedea. a pie — pe jos. cămin indicar a indica lámpara lampă limpiar a c u r a ţ i limpieza curăţenie menos m a i p u ţ i n mesita m ă s u ţ ă mobiliario mobilier mudarse a se m u t a mueble m. ¡Hombre! — este o exclamaţie foarte frecventa în limba spaniolă vorbită. în limba romînă. pereche parada staţie parar a opri parecer a părea patio curte pieza cameră placer m. îi place să vă viziteze. să te văd etc. Se traduce uneori prin „măi!". este antonimul lui más (mai mult).. caber pierd pe e dintre rădăcină şi r final. Am văzut că tim­ pul viitor al indicativului este în general foarte regulat.esperar a aştepta espléndido splendid e s p í r i t u m. privelişte vistazo privire vivienda locuinţă ANÁLISIS DEL TEXTO verla. mudarme. menos — mai puţin. Se poate observa că aceste verbe au rădăcinile terminate in n sau 1. me interesa perlas. 108 . ordine par m. haber. să mă duc. valer. plăcere por supuesto desigur preferir a prefera retirarse a se retrage sofá m. Verbele saber. mă interesează să le văd. spirit esposo soţ estilo stil gracias mulţumesc habitación /. 2. a o mobila. le gusta visitaros. mă bucur că te v ă d (de a te vedea). în limba spaniolă ele stau după verb. după cum se vede mai sus. Exemple: sabré. mobilă orden m. amueblarla — sínt infinitive însoţite de pronume personale. salir. „dom'le"' etc. t r a m v a i vista vedere. venir înlocuiesc pe e sau i cu un d eufonic: pondré. Doar două neregularităţi pot interveni: 1. sofa soleado însorit suburbio suburbie tranvía m. poder. tendrá etc.

aşa cum p u t e m vedea din exemplele de m a i j o s : Alguno de ¡ÍÍS" amigos ha*preguntado por ti. A venit vreo scrisoare? Vei vedea asta într-o (anumită) zi. Unul dintre prietenii tăi a întrebat de tine. De obicei însă „nici u n u l " se t r a d u c e p r i n ninguno: No he hablado con ningún hombre. tercer libro. Nicăieri. p ă m î n t u l . Verbul hacer este n e r e g u l a t . [Sin duda alguna. En ninguna parte. harás hará haremos haréis harán şi el suelo — solul. 109 . La p l u r a l apocopa nu se p r o d u c e : He hablado con algunos amigos. no fallará N-am vorbit cu nici un om. Uneori înseamnă p u r s i m p l u jos. v i i t o r u l I I (Futuro perfecto sau com­ puesto) al v e r b u l u i ver. Se formează din v i i t o r u l v e r b u l u i haber şi p a r t i c i p i u l trecut a l v e r b u l u i de c o n j u g a t . Acest n u m e r a l (tercero) apocopează î n t o c m a i ca primero: Primer libro. de e x e m p l u : ¡No tirar papeles al suelo! A nu se a r u n c a h î r t i i pe j o s ! Alguno şi ninguno pierd pe o final s t a n t i v masculin s i n g u l a r . habrás pisto — vei fi v ă z u t . este otro — c e s t ă l a l t . sub nici o formă. ningún libro — nici o carte. în nici un fel. p o d e a u a . hacen — fac. Alguno se poate t r a d u c e prin . ¿Ha venido alguna caria? Verás esto algún día. Fără nici o îndoială. alguno se t r a d u c e în m a i m u l t e feluri. tercer—al t r e i l e a . En manera alguna. I a t ă prezentul şi viitorul indicativ: hago haces hace hacemos hacéis hacen haré.la otra— c e a l a l t ă . A m v o r b i t cu cîţiva prieteni. nada — nu va lipsi n i m i c .nici u n u l " cînd este aşezat d u p ă substantiv. (apocopa) în faţa u n u i sub­ algún libro — vreo carte..

110 . este acela al adverbelor no şi sin: Leo este libro no sin pensar en ese asunto. nu se mai repetă negaţia no. nunca. unele cuvinte şi locuţiuni au căpătat cu timpul sens negativ. Citesc această carte nu fără să m ă gîndesc la afacerea aceea. astfel încît într-o frază putem avea mai multe cuvinte cu sens de negaţie: El avaro no da nunca nada a nadie. Su primo no es nada modesto. niciodată en absoluto absolut. negaţia se exprimă de obicei prin no urmat de verb. A v a r u l nu dă niciodată nimic nimănui. De exemplu. căpătînd un sens afirmativ (oarecum atenuat. Alt exemplu: Nunca he estado en Toledo. atunci cînd o frază negativă începe cu un adverb de negaţie sau cu un pronume negativ. Notă: Trebuie să semnalăm că nada are m a i m u l t e înţelesuri. şi anume no. unul singur. n i m i c (literal: u n bob de chimen) No he visto en mi vida tal cosa. Nu íace nici două parale. E x i s t ă ceva m a i n a t u r a l ? (vorbitorul crede că nu) nunca he visto — niciodată nu am (n-am) văzut." pe cînd în spaniolă se spune: nadie ha venido (nimeni a venit). Nu-mi pasă nici cit negru unghie. precede verbul în mod obligatoriu. Nu a m fost niciodată la Toledo. Niciodată nu am fost la Toledo. în limba spaniolă.a m văzut niciodată aşa ceva. No lie estado nunca en Toledo. No vale un comino. Cînd există mai multe adverbe de negaţie. No sé nada en absoluto. Nu a (n-a) venit nimeni. ¿Hay nada más natural? P e n t r u nimic în l u m e . de loc un comino nici u n pic. întărind negaţia: en mi vida în v i a ţ a mea. In astfel de cazuri. Negaţia no poate fi întărită prin alte adverbe de negaţie: nada. nadie. de e x e m p l u : Por nada del mundo. N u ş t i u absolut n i m i c . sub Singurul caz în care două negaţii spaniole folosite în aceeaşi propoziţie se neutralizează. în limba spaniolă. Spre deosebire de limba romînă. Vărul lui nu e de loc modest. cu o nuanţă de îndoială). situaţia este deci identică cu cea din limba romînă: No ha venido nadie. (fără adverb de negaţie) N .î n limba spaniolă. celelalte plasîndu-se după verb. Me importa un comino. în romîneşte spunem: „nimeni nu a {n-a) venit.

. la revedere 9 10 ti 12 13 14 15 16 B De la 4 la B : covor 4 5 . Să se traducă în limba spaniolă: 1. voi lua autobuzul. Să se completeze cuvintele necesare: spaţiile D De la C la D: pernă punctate. 8. 12. 6. Mi americana está en. De ésos no doy. ha leido nunca esta novela.. armario. loc 3. Niciodată n-am fost în casa lui Anton. traducîndu-se C în limba 1. 4.P u t e m scrie această propoziţie şi în f o r m a : Leo este libro pensando en. 16. oare 1 2. Ni­ meni nu se grăbeşte.. fragă ordine mai puţin scurt roată friptură *2' 3 * 5 b 7 8 acum lămîie lume lucrări cămin (mai) înainte dorinţă adio. Citesc această carte gîndindu-mă la.. suelo... 2. No tirar papeles...... Nu-s lipsit de poftă (deci: am poftă). 11.. 5. Am văzut un lucru mai puţin important. 10. Nu voi putea merge pe jos pînă la staţia de tramvai. 8. 6.. I n t e n s i t a t e a n e g a ţ i e i este a t e n u a t ă a t u n c i cînd folosim adver­ bele de negaţie a l ă t u r i de adjective formate cu prefixele p r i v a ­ t i v e des-. 5. 111 . Un lucru nu (complet) anormal. acolo unde e cazul. 7. Iremos. 3.. de tan— este forma a p o c o p a t ă a lui tanto ( a t î t ) . 4.. 8. 6. Să se dezlege spaniolă următoarele A cuvintele cuvinte încrucişate.. 4 6 . Mă voi muta într-o casă frumoasă şi îmi voi cum­ păra un mobilier bun. 2.. Infinitivul are şi o formă c o m p u s ă t r e c u t (compuesto sau perfecto). Din balcon voi avea o privelişte încîntătoare asupra împrejurimilor şi a întregului cartier.. haber venido — a fi v e n i t . 7. Sabrás esto. 5. îmi voi cumpăra de asemenea nişte covoare foarte frumoase. ¿No tienes. cu 1. Soţia ta niciodată n-a ve­ nit la teatru fără sora ei. Mă bucur că vă văd.. romînesti: 9.¿ No puedes darme. Andrés. 10. por el momento no tengo. 10. de ésos? 9. N-a fost niciodată cu tine la teatru.. 4. a-: No estoy desganado... 15. in-. 9.. 13. Nadie. No. día. 3. EXERCIŢII 4 4 .. ha comido hasta ahora. pie. 14. libro interesante? 7. Una cosa no anormal. de culori diferite.

adică un n la pronunţarea căruia aproape toată limba se lipeşte de cerul gurii. carinho) e t c . dueño de su destino. España español hazaña año mañana uña señor m. por primera vez. sau eñe) şi se consideră o literă aparte. Brefogne). un país donde el pueblo. în graiurile ardeleneşti şi bănăţene există un sunet identic. 112 . sogno) sau în portugheză (minho. y publico ahora algunos apuntes tomados durante mi estadía en ese lindo país. amante de la paz. visité la República Popular Rumana. La R. în i t a l i a n ă (bagno. pentru a căpăta imaginea exactă a sunetului spa­ niol în discuţie 1 . Litera corespunzătoare acestui sunet este ñ (ene tilde2.R.P. es un país activo. vîrful ei fiind îndrep­ tat în jos şi atingînd incisivii inferiori. în alfabetul şi dicţio­ narele spaniole. aşa cum îl pronunţă bunăoară ţăranii transilvă­ neni (bin'e). como enviado y corresponsal de una revista progresista española. construye con entusiasmo una vida 1 Un sunet identic cu n m u i a t spaniol se întîlneşte şi în franceză (caropagne. de una naturaleza tan variada y pinto­ resca. 2 Seninul diacritic pus deasupra literei n se numeşte „ t i l d ă " (tilde). necunoscut limbii romîne literare. e de ajuns să ne gîndim la cuvîntul „bine".LECŢIA 18 Un sunet specific spaniol. niño baño cizaña se se se se se se se se se se pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă Espanta espan'ol a6an¡a an'o man'ana un'a sen'or ninio ban'o 0i9ania Spania spaniol faptă măreaţă an mîine unghie domn copil baie zîzanie APUNTES DE RUMANÍA El mes pasado. Mi visita fue bastante corta — duró solamente dos sema­ nas — pero resultó sumamente interesante y me dio un cuadro claro y verdadero de ese pueblo ahora libre y soberano. ocupînd loc. este n muiat (sau palatalizat). între literele n şi o.

..

nueva. hogares culturales. Rumania logró afianzar su independencia económica y crearse una base técnica adelantada.S. museos. întins.. Durante los años del poder democrático-popular.P. teatros. însemnare. limpede construir a construi crear a crea cuadro imagine debido a d a t o r i t ă d e s e n v o l v i m i e n t o dezvoltare destacado însemnat. De este modo el aumento del nivel del bienestar de los campesinos se ve por todas partes. notă atrasado înapoiat ayuda ajutor bienestar m. se empeñan también en elevar el nivel cultural y artístico de las amplias masas populares. — en grandes y ricas Haciendas Agrícolas Colectivas o del Estado —. Cabe mencionar también el desenvolvimiento de la construcción.S. en las fábricas así como en el campo. larg anteriormente înainte apunte m. salas de ópera. bibliotecas públicas. se posibilita el empleo en amplia escala de los modernos métodos de mecanización de los cultivos. los nuevos barrios de Bucarest y el gran número de hoteles de aspecto atrayente edificados en los últimos años en el litoral del Mar Negro.R. sana. Las amplias masas populares son educadas política y moralmente por el Partido Obrero Rumano. gracias a la fraternal ayuda de la U. Tanto en el dominio de la industria pesada como en el de la industria de bienes de consumo. El Partido Obrero Rumano y el Gobierno de la R. bunăstare cariño dragoste. PALABRAS NUEVAS adelantado î n a i n t a t adelanto progres. cinematograf claro. el pueblo rumano obtuvo destacados éxitos. realizare . cines. deosebit 114 . Durante toda mi visita me vi rodeado del cariño fraternal del pueblo rumano. comunista. y. Los hombres tienen una moral nueva. debido a esto. Se han creado casas de cultura. Los adelantos logrados en el dominio de la técnica son visibles también en la agricultura. transformándose en un poderoso país industrial. afecţiune c i n e m. Toda la tierra está actualmente cultivada en común. reina un impetuoso ritmo creador. donde tanto los campesinos como los obreros fueron cruelmente explotados y mantenidos en un grave estado de incultura y pobreza.R. y por esto en todo el país. Rumania fue anteriormente un país atrasado. Me impresionaron especialmente la hidrocentral de Bieaz. en pro de la construcción del socialismo. en el espíritu del marxismo. afianzar a consolida' amplio a m p l u . Las editoriales del Estado publican un impresionante número de libros.

dată. Deducem că el pretérito indefinido indică întotdeauna o acţiune anterioară. a veces (uneori). visité —• vizitai (am vizitat). care în limba spaniolă se numeşte Pretérito indefinido (sau simple). De exemplu: Comí algunas frutas. regim reinar a domni rodear a înconjura sano sănătos soberano suveran vez /. dos veces (de două ori). moral nivel ni. atunci cînd se redă o acţiune care a avut loc în trecut. Alteori indică timpul. cămin igualmente la fel. a se preocupa de emplear a î n t r e b u i n ţ a enviado t r i m i s estadía şedere éxito succes explotar a exploata fraternal frăţesc gobierno guvern hacienda gospodărie hogar m.dueño stăpîn durar a dura elevar a ridica empeñarse en a se s t r ă d u i să. 8* 115 . se foloseşte mai ales perfectul compus. p u t e r e . Exemplu: Lope de Vega vivió en el Siglo Lope de Vega a trăit în Secolul de de Oro. se utilizează cu precădere perfectul simplu. Aur. după cum ştim. m o r a l ă . anume la perfectul simplu. dar şi în acest caz trebuie să ţinem seama de adverbele de timp care eventual s-ar afla în propoziţie. în această privinţă. procedeu moral / . oară ANÁLISIS DEL TEXTO por primera vez — pentru prima dată (oară). Se poate observa că majoritatea verbelor din textul de mai sus sînt la un timp neîntîlnit încă în textele de pînă acum. Am mîncat cîteva fructe. Pentru trecutul îndepărtat sau istoric utilizăm totdeauna perfectul simplu. mecanizare método m e t o d ă . rîndul sau ocazia: de vez en cuando (din cînd în cînd). nivel obtener a obţine pasado t r e c u t pesado greu pobreza sărăcie poder m. en vez de (în loc de). In vorbirea curentă spaniolă. limba spaniolă se deosebeşte de limba romînă literară. de asemenea impetuoso n ă v a l n i c . a su vez (la rîndul său). în care. n e s t ă v i l i t lograr a o b ţ i n e . a reuşi mantener a m e n ţ i n e mecanización f. Substantivul vez împreună cu un numeral arată o repetare: una vez (o dată). Prin urmare. segunda vez (a doua oară).

a verbului poner devine pus-e pusei pus-i/nos j pus-isie puseşi pus-isieis pus-o puse pus-ieron pus-: puserăm puserăţi puseră î n mod analog şi căpătînd aceleaşi t e r m i n a ţ i i .a singular nu au a c c e n t . r ă d ă c i n a pon. Ţineţi seama de faptul că. ) . Este mes me he comprado libros. El mes pasado compré dos libros. ) . el mes pasado. Ieri am citit z i a r u l . se u t i l i z e a z ă n u m a i p e r f e c t u l s i m p l u : Ayer leí el diario. el año pasado. regulate del la ziarul. este mes. mi-am cumpărat timpul: vivir viví trăii viviste trăişi vivió trăi vivimos trăirăm vivisteis trăirăţi vivieron trăiră două verbele indefinido vender vendí vendiste vendió vendimos vendisteis vendieron Indicativo víndui vînduşi] víndu vîndurăm vîndurăţi vîndură Observaţie: Dacă la verbele regulate. a t u n c i se î n t r e buinţează n u m a i perfectul compus: Hoy he leído el diario. se modifică şi r ă d ă c i n a altor verbe cum ar fi: anduvand-ar cab-er cupest-ar estuvhab-er hubhichac-er pod-er pudsab-er supten-er tuvven-ir vin- 116 . acolo unde spaniolii folosesc perfectul simplu. Luna trecută am cumpărat două c ă r ţ i . este suficient să cu­ noaştem t e r m i n a ţ i i l e p e n t r u a forma perfectul simplu — deoarece rădăcina r ă m î n e nemodificată — a n u m i t e verbe neregulate suferă modificări şi în r ă d ă ­ cină. iar t e r m i n a ţ i i l e lor la persoanele I şi a I l I . ayer e t c . noi îl folosim pe cel compus. aşa cum vedem m a i sus. De exemplu.Cînd în p r o p o z i ţ i e u n a d v e r b sau o l o c u ţ i u n e a d v e r b i a l ă a r a t ă o p e r i o a d ă d e t i m p î n c h e i a t ă ' ( d e e x e m p l u : el siglo pasado. este año e t c . Observaţie: Nu faceţi greşeala de a traduce mecanic perfectul simplu spaniol prin perfectul simplu romînesc. Iată cum se c o n j u g ă Pretérito pasar pasé pasaste pasó pasamos pasasteis pasaron trecui trecuşi trecu trecurăm trecurăţi trecură dos Azi am citit L u n a aceasta cărţi. în majoritatea cazurilor. D a c ă p e r i o a d a d e t i m p î n c a r e a r e l o c a c ţ i u n e a v e r b u l u i n u s-a î n c h e i a t î n c ă ( e x e m p l u : hoy.

dio etc. Fiind însă vorba de cuvinte mono­ silabice (în care diftongii primeau accent chiar pe vocala tare). constituir. a d v e r b d e r i v a t de la a d j e c t i v u l sumo (excep­ ţ i o n a l . dio. afară de cazul cînd aceasta din u r m ă conţine u n i accen­ t u a t . ) residió sumamente interesante — s-a d o v e d i t deosebit de intere s a n t a . 2. distribuir. i intervocalic se scrie y : este deci o simplă modificare grafică şi nu o neregularitate propriu-zisă. diste. transformă pe i din terminaţia cîtorva timpuri şi moduri în y. disteis. construye — c o n s t r u i e ş t e .Haber. 3. Astfel de verbe s î n t : concluir. dieron. le-. coba mencionar — m e r i t ă m e n ţ i o n a t . la perfectul simplu al acestor verbe. fué. creyendo. avînd rădăcina terminată în vocală (ere-. fue fuimos fuisteis fueron Note: 1. Verbele care se t e r m i n ă în -u-ir primesc u n y î n t r e u şi t e r m i ­ n a ţ i e . oyendo). cîteva verbe se scriau cu accent la persoana I şi a III-a singular a perfectului simplu. tener. erei creíste creyó creímos creísteis creyeron crezul crezuşi crezu crezurăm crezurăţi crezură lei leíste leyó leímos leísteis leyeron Cltll 01 citişi citi citirăm citirăţi citiră oíste oyó oímos oísteis oyeron auzii auzişi auzi auzirăm auzirăţi auziră Verbul oír prezintă însă neregularităţi şi modificări grafice şi la pre­ zentul indicativ: oigo oyes oye aud auzi aude oímos oís oyen auzim auziţi aud 4. obtener (a obţine). estar şi ser se conjugă la acest timp în felul următor: hube hubiste hubo hubimos hubisteis hubieron tuve tuviste tuvo tuvimos tuvisteis tuvieron estuve estuviste estuvo estuvimos estuvisteis estuvieron fui fuiste. Astfel. Verbul dar are Ia perfectul simplu următoarele forme: di. dimos. mantener (a menţine) etc. Tot ca tener se conjugă şi compuşii săi: detener (a opri). atunci cînd acesta nu este tonic (aşa după cum am văzut la formarea gerunziului: leyendo. înainte de reforma ortografiei limbii spaniole din 1951. vio. e x t r a o r d i n a r . contribuir. sostener (a susţine). 5. Eu n-am mers (nu mersei) Ia teatru. dis­ minuir. abstener (a (se) abţine). (Caber — a î n c ă p e a . foarte m a r e ) . Astfel se scria: fui. leer (a citi) şi oír (a auzi). Sumamente. huir. accentu grafic s-a dovedit inutil. Verbele creer (a crede). Perfectul simplu al verbului ir e identic cu al verbului ser: Yo no fui al teatro. o. ^ 117 .).

enseñanza (învăţămînt). (Tovarăşii mei spanioli se străduiesc să elibereze poporul spaniol. (In Catalonia sînt munţi şi vii.) Mis compañeros españoles se empeñan en liberar al pueblo español. în limba spaniolă. „proporţie".. política y moralmente — adverbele de mod. datorită. política y moralmente. u n país agricola la técnica agricola o ţ a r ă agricolă tehnica agricolă debido a — datorită (cu dativul. las amplias masas populares — masele largi populare. celelalte.) Un señor muy risueño enseña el diseño a los niños. Astfel sînt cele în -a: belga (belgian). însemnînd şi „măsură".) 118 . la indicativ prezent aceste verbe au următoarele forme: construyo. sueño (vis). (Soarele de toamnă scaldă munţii. Ain mai întîlnit în primele lecţii cuvîntul „scară" tradus prin escalera (de piedra). persa (persan). en todas partes—oriunde. construimos. b) El sol de otoño baña las montañas. adjectivele terminate la masculin singular în altă vocală decît o sînt invariabile la ambele genuri. daño (pagubă). señal (seinn). în loc de: construo. (Un domn foarte zîmbitor îi învaţă pe copii desenul. construye. construyen. en pro — pentru. la sate. Escala are sens figurat. au un regim special atunci cînd se folosesc într-o enumerare. progresista (progresist) etc. en el campo — la ţară.De exemplu. pe care le-am învăţat în lecţia 16. gracias a — mulţumită. înşiruindu-se ca nişte adjective femi­ nine (însă cu valoare de adverbe): Hemos ganado económica. spre binele. señorita (domnişoară). Hablar directa y francamente. agrícola—agricol. por todas partes — pretutindeni. construís. leña (lemn de foc). en amplia escala — pe scară întinsă. albanii (zidar). construyes. construes. TEMĂ Citiţi de mai multe ori următoarele ciwinte şi propoziţii: a) Señora (doamnă). în scopul.) En Cataluña hay montañas y viñedos. ca şi în roniîneşte). la (casa) editorial del Estado — Editura de Stat.. şi anume: sufixul -mente se adaugă numai la ulti­ mul adverb.

EXERCIŢII 47. 10. si găsiţi pentru fiecare forma de la infinitiv. 5 0 . Prietenii mei au trimis ieri o scrisoare. oír. leer. 4. Infini­ tiv Rădă­ cină Pre­ zent Perfect compus Perfect simplu Participiu trecut Viitor Gerunziu 4 8 . Datorită dezvoltării continue a economiei ţării noastre. Munci­ torii acestei fabrici au obţinut succese importante. 3. 8. Cum s-a obţinut aceasta? 6. Copiaţi textul în limba spaniolă. Estamos aprendiendo. pero no sabemos todavía esto. 2. în ţara noastră nivelul de viaţă al maselor largi populare este în continuă creştere. Puneţi la perfectul simplu verbele din următoarele fraze: Pedro canta ante sus amigos. 9. hace un plan y realiza una obra im­ presionante. Mi amigo lee y no me oye. 119 . sigur şi rapid. El obrero recibe todo el material. Poporul romîn construieşte cu entuziasm o viaţă nouă. Să se traducă. Corespondenţii de presă au luat (perj. Copiii s-au dus ieri de două ori la bunica lor. simplu) foame şi de aceea n-a mîncat toată pîinea. ver. tener. beben y cantan con alegría. ir şi estar. 5. Acei muncitori au o tehnică înaintată. Să se scrie în tabelul de mai jos formele corespunzătoare tim­ purilor si modurilor indicate ale verbelor: tomar. 7. simplu) numeroase însemnări în timpul acestor vizite. Tenemos un buen tiempo. Comen. 4 9 . în limba spaniolă: 1. Lui Anton nu i-a fost (perj. subliniind verbele care se află la perfectul simplu.

corrientemente. Sólo cuando la radio transmite alguna música sinfónica u otras melodías famosas. además de su título. vivo horas enteras de deleite espiritual e intelectual. en capítulos y éstos en párrafos. autobiografías. y los en rústica tienen la cubierta de papel más o menos grueso. Pero me gustan más las obras maestras de literatura y. otros eslán simplemente en rústica. son mis fieles amigos. en mi biblioteca abundan las poesías. El contenido de una obra está dividido. También he comprado en los últimos tiempos varios libros de arte. Y en este mundo. consulto siempre los catálogos de las librerías. Cuando deseo comprarme 'libros nuevos. En éstos están^escritos los títulos de 120 . ¿Os asombráis? ¿Dónde caben todos estos amigos? Pues bien: en un armario. los cuentos y relatos.LE C Ţ I A 19 NUESTROS AMIGOS FIELES En uno de mis cuartos tengo más de mil amigos. Los libros encuadernados tienen la cubierta en cartón forrado de piel o de tela. En la portada de un libro. si se trata de una obra en varios volúmenes. Diariamente me retiro a este cuarto y corro las cortinas para aislarme de los ruidos de afuera. cuyos habitantes. figuran. así como libros de otra índole: estudios históricos. el de la casa editorial o de la librería editora así como el año de aparición. Algunos de estos libros míos están encuadernados. En mi aposento se crea asi una atmósfera adecuada para la lectura. por esto. así como en la de cada volumen. hasta las novelas de aventuras y algunos tratados técnicos. ensayos filosóficos y una historia de la literatura española en cuatro volúmenes. las novelas. rodeado de estos compañeros. es decir los libros. las obras de teatro. Tengo libros de todas clases: desde las obras completas de los grandes autores clásicos del mundo. el nombre de su autor. así como las últimas ediciones de las obras de crítica y filosofía relativas a la literatura. Mi biblioteca abarca todo un mundo. interrumpo mis lecturas.

el t í t u l o de un ensayo sobre las corrientes l i t e r a r i a s en América L a t i n a . las b i b l i o t e c a s públicas t i e n e n sus salas r e p l e ­ t a s de lectores y el afán de leer es cosa h a b i t u a l t a n t o en las gran­ des urbes como en el c a m p o . PALABRAS NUEVAS abarcar a cuprinde abundar a fi din belşug afán m. en c a m b i o . t o d a v í a no p u b l i c a d o . E l a m o r por los libros se n o t a t a m b i é n en la m a y o r í a de los r u m a n o s . así como los nombres de sus a u t o r e s . Además de esto. E n nuestro p a í s . d o r i n ţ ă arzătoare afuera afară agotar a epuiza aislarse a se izola amor m. H a c e u n mes. los libros son m u y b a r a t o s y casi t o d o s tienen en sus casas u n a biblioteca p r o p i a . He v i s t o . He buscado en él una historia de las l i t e r a t u r a s h i s p a n o a m e r i c a n a s pero no la encontré. una librería p e r u a n a me envió desde L i m a u n catálogo completo de las obras literarias p u b l i c a d a s o por p u b l i c a r en esa c a p i t a l . E s t a b a a g o t a d a . dragoste aposento odaie asombrarse a se mira capítulo capitol 121 .todos los libros publicados h a s t a a h o r a .

locuitor habitual o b i ş n u i t índole / . oraş volumen m... se acordă în gen şi număr cu obiectul posedat. Iată cîteva exemple: La campana cuyo sonido se oye. s p i r i t espiritual s p i r i t u a l forrar a c ă p t u ş i .. obicei cubierta copertă. hasta.. cuya. ai căror.. correr las cortinas — a trage perdelele. pues bien — ei bine. desde. desfătare. Las amigas cuyos libros tenemos. Prietenele ale căror c ă r ţ i le a v e m . pînă la. Clopotul al cărui sunet se a u d e . fel.. Această transformare are loc şi înaintea cuvintelor care încep cu h i : papel e hilo. Conjuncţia o devine deci u în faţa cuvintelor care încep cu o sau ho: uno u otro... cititor librería librărie mayoría majoritate notarse a se observa párrafo a l i n e a t . peste. cuyo— pronume relativ în cazul genitiv (fem. corespunde pronnmelor romîneşti „al cărui (a cărei. a afla encuadernado legat ensayo eseu espíritu m.. gen interrumpir a întrerupe lector m. atunci . plural cuyos — cuyas)... v o l u m ANÁLISIS DEL TEXTO más de. día u horo. scoarţă deleite m.. a lega de habitante m. Cîteva substantive sînt feminine deşi se termină în . delectare dividir a î m p ă r ţ i editor m. paragraf peruano p e r u a n .. din Peru propio propriu retirarse a se retrage rodear a înconjura tratarse a fi vorba urbe / . conjuncţia y se menţine: Andrés y yo. pentru a se evita rostirea a doi o consecutivi. — m a i bine (mai mult) de. — de la.o . u otras — în loc de o otras. e — (espiritual e intelectual) este de fapt conjucţia y redată prin e din cauza lui i iniţial al cuvîntului care urmează. ei uite. la radio — aparatul de radio. primul devine u.. excluzînd articolul. ale căror)". asi como — precum şi 122 .. menţionăm acum doar la mano — mîna.. O lume ai cărei locuitori sînt prietenii mei.. curent corrientemente în i iod c u r e n t . animal u hombre.catálogo catalog contenido c o n ţ i n u t cortina perdea corriente / . Un mundo cuyos habitantes son mis amigos.. De observat că dacă cuvîntul următor în­ cepe cu y. editor encontrar a găsi.

noştri voştri lor ei) 1 Pronumele posesiv este partea de cuvînt care ţine locul unui substan­ tiv ce denumeşte un obiect aparţinînd unui persoane. iban. referitor la relativo a broşat en rústica m a i m u l t sau m a i p u ţ i n más o menos în afară de además de Lima capitala statului Perú estaba — imperfectul i n d i c a t i v a l v e r b u l u i estar — e r a . ibais. 2.în legătură cu. 123 . Deoarece persoanele I şi a III-a singular au aceleaşi terminaţii. iba. ibas. De exemplu: los libros de Pedro y los míos ( = los libros de Pedro y mis libros). I : iba. trebuie exprimat pronumele pentru a preciza persoana: Yo estaba — El estaba. mío — p r o n u m e posesiv — el mío — a l m e u 1 I a t ă care sînt p r o n u m e l e posesive: Masculin Singular el mío al el tuyo al el suyo al el nuestro al el vuestro al él suyo al meu tău său (lui. ale ei) noastre voastre lor mei tăi săi (lui. Verbul ir se conjugă la imperfect ca verbele de conj. I a t ă cum se formează imperfectul i n d i c a t i v (Imperfecto indicativo) a l v e r b e l o r r e g u l a t e de conjugarea I : cant cant cant cant cant cant aba abas aba abamos abáis aban eu cintám tu cíntai el • cinta noi cîntam voi cîntaţi ei cîntau de Note: 1. totodată poate în­ locui şi numele posesorului. ei] nostru vostru lor Plural los míos ai los tuyos ai los suyos ai los nuestros ai los vuestros ai los suyos ai Feminin Singular la mía a mea la tuya a ta la suya a sa (a lui. íbamos. a ei) la nuestra a noastră la vuestra a voastră la suya a lor las las las las las las mías tuyas suyas nuestras vuestras suyas Plural ale ale ale ale ale ale mele tale sale (ale lui.

cînd însoţesc şi determină un substantiv. au rol de adjective posesive. Pronumele posesive. el amigo mío el amor tuyo el dolor suyo el valor nuestro el deseo vuestro el profesor suyo prietenul meu dragostea ta durerea lui curajul nostru dorinţa voastră. Astfel putem traduce cuvintele „gîndul meu". în loc de a spune „casa mea şi casa ta" (mi casa y tu casa) spunem. dînd frazei un colorit afectiv mai mult sau mai puţin pronunţat. „casa mea şi a la" (mi casa y la tuya). hace un mes — acum o luna. în mod curent. Să se aleagă din textul „Nuestros amigos fieles" patru sub­ stantive (2 masculine si 2 feminine) si să li se alăture fiecăruia cite un adjectiv posesiv — din tabelul de mai sus —• la singular si plural. 124 . De exemplu: un amigo mío tres hermanos suyos algunos parientes nuestros este amigo mío un prieten al meu trei fraţi ai săi cîteva rude de-aic noastre acest prieten al meu în unele cazuri ele îndeplinesc o funcţie stilistică. In acest caz el stă în urma substantivului. De exemplu: ' madre mía!. EXERCIŢII 51.Pronumele posesive ne scutesc de a mai repeta substantivul: bunăoară. Adjectivul posesiv — învăţat în primele lecţii — poate avea deci şi o formă identică cu aceea a pronumelui posesiv. Ultima construcţie se foloseşte mult mai rar. pentru a arăta timpul scurs: hace tres semanas (acum trei săptămîni). muy amigo mío etc. hace un año (acum un an) etc. sau prin mi pensamiento — aşa cum am învăţat — sau prin el pensamiento mío. Verbul hacer se poate folosi în forma sa unipersonală hace. Aceste adjective posesive se utilizează atunci cînd înaintea substantivului pe care ele îl determină stă un articol. un adjectiv nehotărît sau un adjectiv demonstrativ. un señor. profesorul lor şi aşa mai departe. un numeral.

Nuestros amigos y (sus amigos) van a la biblio­ teca pública. Acum două zile am fost la bibliotecă. Cărţile acestea nu sînt ale noastre. sînt broşate. 4. sînt ale profesorului. 7. Catalogul acestei librării este mai mult sau mai puţin complet. — Una avenida 125 . 2. Această pălărie este a mea. Unui alt amic din Montevideo i-am trimis poeziile lui Eminescu traduse în (traducir a) limba spaniolă. 10. în librăriile noastre abunda cărţile bune. Mi cuaderno está entre (vuestros cuadernos). Să se înlocuiască cuvintele posesive corespunzătoare: din paranteze 'prin pronumele 1. 6. 8. precum şi ale tale. 4. Mis libros y (tus libros) son muy buenos. Cărţile mele. Mi hermana y (su hermana) se han ido al teatro. Să se traducă în limba spaniolă: 1. unui prieten din Peru. también (nuestra música) es atractiva. 5. 5. 5 3 . La música popular latinoamericana es muy atrac­ tiva. 3. Anul trecut am trimis prin poştă o frumoasă carte. 9. Am citit toată ziua fără a ieşi din casă. Aceste cărţi nu sînt legate în piele. 3. MONTEVIDEO. cu stampe şi picturi romîneşti.5 2 . dar n-am găsit istoria literaturii spaniole. 2.

cu i s c u r t şi 1 lichid (aproape p i e r d u t ) . iar în d i c ţ i o n a r se află între litera 1 şi litera m . F i i n d o literă a p a r t e . de multe ori. î n c e r c a ţ i a c u m să p r o n u n ţ a ţ i această literă în u r m ă t o a r e l e cuvinte: gallo gallina pollo caballo silla bombilla Notă: Se poate observa că. Estos eran del sexto grado y d e b í a n e s t u d i a r d u r a n t e u n a h o r a el m a p a económico y político de E u r o p a . 126 . S u n e t u l corespunzător acestei litere n u există în l i m b a r o m î n ă . p r i m e r a ­ m e n t e saludó a los a l u m n o s . bolsillo cheie stradă. ea nu se d e s p a r t e n i c i o d a t ă . calle f. î n t r e d e s c h i d e m g u r a . como de c o s t u m b r e . cheie lleno piin cocos găină pui cal scaun bec llave f. în p o r t u g h e z ă (redat prin lh) etc. ca u n fel de l i . estrella lluvia millón m. Ca m a j u s c u l ă se scrie L I .LECŢIA 20 A t r e i a regulă de p r o n u n ţ a r e pe care o v o m î n v ă ţ a în acest ciclu este aceea a literei 11. d a r se întîlneşte în i t a l i a n ă (redat p r i n g l ) . P e n t r u a p r o n u n ţ a cît m a i corect litera 11. 11 din limba spaniolă se găseşte în cuvinte ale căror corespondente în limba romînă conţin grupurile eh. cale stea ploaie milion buzunar ANTE E L M A P A D E E U R O P A E l profesor e n t r ó en la clase y . a r t i c u l î n d u n I înmuiat. l i p i m vîrful l i m b i i de d i n ţ i i de jos şi a p r o p i e m mijlocul l i m b i i de cerul g u r i i . Se consideră o singură literă (nu doi 1). pi: llamar a enema llorar a piînge llave f. e x e m p l u : ba-ta-lla ( b ă t ă l i e ) .

éste de color verde es Italia y éste de color azul. Francia. y son: Italia. Hungría. 127 .Este país de color amarillo es Inglaterra. la de Portugal. Luego el profesor preguntó: — Felipe. Yugoslavia. ¿has oído hablar también de otros países europeos? Felipe respondió: — Sí. entre la Unión Soviética. — ¿Sabes al menos algunos de sus nombres? — Los países. Francia.En la clase había un mapa grande y un globo terrestre. Bulgaria y el Mar Negro. Inglaterra. Polonia. El profesor le enseñó: —. la de Polonia.. La capital de Alemania se llama Berlín. cuyos nombres me interesaban. La primera pregunta del profesor fue: • • ¿Dónde está Rumania? — Felipe contestó: — Rumania está situada al sudeste de Europa. He oído de algunos.. pero no sé exactamente dónde están en el mapa. Grecia. Portugal. Varşovia. Suecia.. Londres es la capital de Inglaterra y Roma es la capital de Italia. Dinamarca y Holanda. Alemania. ¿Hay preguntas? — se interrumpió el profesor. los sé por los periódicos.. señor. Lisboa. España.

En esta parte de Europa reina el frío polar y hay nieves eternas. verdaderamente es bello e interesante. — Sí. — ¡Muy interesante! — exclamó la niña. — Los lapones — contestó el profesor — tienen abrigos de piel. El profesor le explicó inmediatamente: — Laponia es el territorio más septentrional de Europa.Una alumna se había levantado y preguntó: — Señor profesor. ¿Tienes otras preguntas? — Sí. 128 . llevan una vida muy distinta de la nuestra: viven en casas de hielo y transportan sus bienes y alimentos con trineos tirados por perros o por renos. señor. En la lección de esta mañana os hablaré algo sobre la vida de varios pueblos del sur de Europa. (indicando en el mapa) está situado al norte de Finlandia. muy espesos. ¿Cómo viven los habitantes de Laponia si hace allí tanto frío? — preguntó a continuación la alumna. próximamente — añadió el profesor — llegaréis a estudiar también los demás países y continentes. ¿dónde está situada Laponia? Se hablaba de este país en mi casa y yo no supe dónde estaba. Suecia y Noruega. pero antes debemos preocuparnos por estudiar otros países.

vendía vendía» vendía vendíamos vendíala vendían eu v i n d e a m t u vindeai el vindea noi v i n d e a m voi y i n d e a ţ i ei vindeau vivía vivías vivía ('[Víamos civíais finían eu t r ă i a m tu trăiai el t r ă i a noi t r ă i a m voi t r ă i a ţ i ei t r ă i a u Note: 1. care se conjugă. E x i s t ă n u m a i trei verbe care prezintă n e r e g u l a r i t ă ţ i la imperfectul indicativ: ir. 9 — învăţaţi limba spaniolă 129 . a da lecţii espeso des europeo european grado clasă hielo gheaţă luego a p o i . llevar a d u c e . restul distinto deosebit enseñar a a r ă t a . /. a v u t costumbre. mare nieve / . ca u n v e r b de conjugarea I : ¿60. a p u r t a m a p a m. nea piel / . sud-est trineo sanie ANÁLISIS DEL TEXTO eran — i m p e r f e c t u l i n d i c a t i v a l v e r b u l u i ser ( s i n g u r u l i m p e r f e c t c o m p l e t n e r e g u l a t — î n s e n s u l c ă se f o r m e a z ă de la altă rădăcină). debían — imperfectul indicativ al verbului deber (a trebui). Verbele de conjugările a Ii-a şi a IlI-a au terminaţii identice la imperfect. era eu eram eramos noi eram eras t u erai erais voi eraţi era el era eran ei'erau Observaţie: Accentul tonic cade mereu pe e în cursul conjugării de m a i s u s : era. după aceea lapón lapon llamarse a se chema a se n u m i llegar a ajunge a sosi. b l a n ă reinar a domni reno ren septentrional nordic sexto al şaselea sudeste m.P A L A B R A S NUEVAS al menos cel p u ţ i n allí acolo a m a r i l l o galben añadir a adăuga bello frumos • bienes b u n u r i . ibas e t c . h a r t ă mar m. obicei demás celălalt. z ă p a d ă . éramos etc. d u p ă cum am v ă z u t în lecţia 19. şi /.

î n limba spaniolă — ca şi în limba romînă — imperfectul se folo­ seşte p e n t r u a a r ă t a : — o acţiune în curs de desfăşurare şi de lungă d u r a t ă . dar t e r m i n a t e înaintea ei: Mientras estaba asomado a la ventana. . avea un celă- ver. în care. Mientras un niño lloraba. p ă m î n t n a t a l (piso 130 .. había — era. lalt tăcea. terroso terruño cutremur de p ă m î n t teren din p ă m î n t sau asemănător lui (pămîntului) terestru. cînd l-am in- — o acţiune care se repetă la a n u m i t e intervale de t i m p : Leía por la tarde. în curs de desfăşurare. fără nici o indicaţie în ceea ce priveşte m o m e n t u l începerii sau al t e r m i n ă r i i ei: Hablaba sin parar. în curs de desfăşurare. Se iba a la fábrica. In t i m p ce un copil plíngea. — o a c ţ i u n e t r e c u t ă . Vorbea fără oprire. Doream să (aşa-numitul Imperfecto vorbesc cu de domnişoara. eras e t c . exista (imperfeetul impersonalului hay) terrestre — t e r e s t r u . cuando lo enIn t i m p ce stăteam la fereastră. llegó el cartero y me dio unas cartas. Citea seara (obişnuia să citească seara). — o n u a n ţ ă de p o l i t e ţ e . contré. p ă m î n t u l aspect de s ă r b ă t o a r e . în c o n t a c t direct cu pămîntulterrero — parter) bulgăre de p ă m î n t p ă m î n t i u . ser. . pămîntesc teritoriu teritorial situat pe p ă m î n t . Se ducea tílnit.care păstrează ca rădăcină a imperfectului pe ve — în loc de v-: vela. din p ă m î n t sau cu p ă m î n t (mîlos) bucată de p ă m î n t . el otro callaba. sosi poştaşul şi îmi dădu nişte scrisori.' De la acest substantiv s-au format: terremoto terreno terreo terrenal territorio territorial terrero terrón m. la fabrică. în acelaşi interval de t i m p . — o acţiune t r e c u t ă . 2. la tierra un aspecto de fiesta. veías etc. în t i m p u l căreia se pot situa alte a c ţ i u n i t o t la imperfect (mai ales în povestiri sau descrieri): Era primavera. pot avea loc a l t e a c ţ i u n i paralele cu cea e x p r i m a t ă de imperfect. ezitare sau sfială cortesía) : Deseaba hablar con la señorita.. tenía Era p r i m ă v a r ă . singurul verb complet neregulat. aşa cum am v ă z u t la începutul acestei analize a t e x t u l u i : era. se serie cu rr pentru că deriva de la cuvíntul tierra (pămînt).

ci se adaugă cuvîntul señor (-a. sora mea îşi terminase munca. -ita): sí. 9* 131 . enterrar (a îngropa) şi de aci: entierro (îngropare) tierra f ^ desterrar (a exila. señor. De e x e m p l u : Ayer. mai-mult-ca-perfectul había visto habías visto habia visto văzusem văzuseşi văzuse eu vorbisem tu mîncaseşi etc. Ieri. la r î n d u l lor. — Ha venido el señor González. cuando regresé a casa. Srta. Señor—(feminin: señora. şi respectiv Sra. au d a t naştere la alte s u b s t a n t i v e : . la señorita Torres e t c . no. señor.. Nu se foloseşte a r t i c o l u l î n a i n t e a c u v i n t e l o r Señor. Notă: In limba spaniolă nu se răspunde niciodată monosilabic cusí sau no. dar se foloseşte cînd este vorba de persoana r e s p e c t i v ă . ]3rescurtat Sr.T o t de la acest c u v î n t au d e r i v a t verbe care. señorita. señora. De e x e m p l u : yo había hablado tú ¡labias comido I a t ă . señor González. ca e x e m p l u . señor profesor — d o m n u l e profesor.) se utilizează m a i ales singur sau cu u n n u m e de f a m i l i e . dezgropare) se había levantado — se sculase Cu imperfectul i n d i c a t i v al v e r b u l u i haber şi cu p a r t i c i p i u l t r e c u t a l v e r b u l u i de conjugat se formează mai-inull-ca-perfectul (Pluscuamperfecto) indicaţii1 al acelui v e r b . seño­ rita în formule de adresare d i r e c t ă . a dezgropa) şi de aci: destierro (exil. De e x e m p l u : el señor Obregón. indicaţii' al lui cer: habíamos visto habíais visto habían visto văzuserăm văzuserăţi văzuseră dar ante­ Mai-mult-ca-perfectul a r a t ă t o t o a c ţ i u n e t r e c u t ă . rioară unei alte a c ţ i u n i t r e c u t e . Observaţie: Majoritatea numelor sufixului — ez: spaniole de familie se formează cvi ajutorul Femando — Fernández • Martín — Martínez Gonzalo — González etc. cînd m-am întors acasă. mi hermana habia terminado ya su tarea. E x e m p l e : — No creo.

Tristă-i casa unde găina cîntă şi cocoşul tace. înţelepciune populară Ură de fraţi. El Cairo. Moscú. Un solo golpe no derriba el roble. Nume de oraşe cu articol sînt foarte puţine: La Paz. Entrar por un oído y salir por otro. A vinde miere la prisăcar (castraveţi la grădinar). A cere împrumut provoacă supărare. No hay harina sin salvado. . el Canada. Bogota. Triste es la casa donde gallina canta y gallo calla. Pedir prestado causa enfado. la Suecia (Suedia) moderna. în cazul în care se face o determinare. La Habana. Există şi cîteva nume de ţări. hace fresco (sol)—e răcoare (soare). Sabiduría popular Ira de hermanos. neeuropene. en el Medio Evo. Nu e făină fără tărîţe (nu e pădure fără uscături). care au articol: el Perú. aceste numiri pot primi articol: la Rumania de hoy. hace viento — e vínt. Zicale Vender miel al colmenero. la antigua Italia. la España del Siglo de Oro. en la otra orilla del Atlántico. La escoba nueva barre bien. — El desarrollo económico y político de Castilla.hace tanto frío — este a t î t de frig. Temă de fonetică Pronunţaţi cu atenţie următoarele propoziţii: — Sevilla es una verdadera maravilla. ira de diablos. hace calor (frío) — e cald (frig) . Italia. De dos males. Verbul hacer mai p o a t e forma şi n u m e r o a s e e x p r e s i i u n i p e r s o n a l e p r i v i t o a r e la t i m p : hace buen (mal) tiempo — e t i m p frumos ( u r î t ) . ură de draci. la India. O singură lovitură nu doboară ste­ jarul. Dintre două rele (alege-1) pe cel mai mic. más tarde. — La música del compositor español Manuel de Falla es muy bella. Mătura nouă curăţă bine. 132 . Observaţie: Majoritatea numelor de ţări şi oraşe se scriu fără articol: Rumania. Colombia. Poartă respect locului unde eşti (te afli). llevó al dominio de la lengua castellana en España. A-i intra pe o ureche şi a-i ieşi pe alta. Porta respeto al lugar en donde estás. y. el menor.

leer. Fusesem la şcoală. Ştiai de ieri? 27. 36. 4. în clasă avem o hartă economică si politică foarte interesantă. Nu ştii care este strada Calderón? 18. în limba spaniolă: 1. . 37 E frig mereu. Nu. 23. Da. Patru. 35. 9. 11. A ajuns acolo foarte tîrziu. Profesorul era în clasă? 7. Ploaia continua şi străzile erau pline de apă. i-am cumpărat ieri de la piaţă (mercado) . Calul acela este foarte frumos. Copilul a dus calul la apă. 31. erau foarte ieftini şi mîine îmi vor veni cîteva rude (pariente m. Dar unde fuseseşi mai înainte? 5. Astăzi de dimineaţă nu am citit nimic. Să ne odihnim acum. o adevărată minune. 15. la (en) malul (orilla) rîului. 19. Curtea ta e plină de găini şi pui. îţi voi mai aduce două. Să se traducă la imperfect şi mai-mult-ca-perfecl indicaţie tomar. 16. 33. am fost o săptămînă. 22. Ai fost în Uniunea Sovietică? 10. Mama mea mă întreba mereu: „Nu mănînci?" 14. Unde te-ai dus ieri după-amiază? 3. 26. A venit mai tîrziu şi ne-a explicat cîteva lucruri interesante. 13. Fireşte. Era [timp] frumos şi m-am întors acasă plin de veselie. 30.EXERCIŢII 5 4 . nu de mîncat. ani fost foarte ocupat la întreprindere. Mă cheamă la telefon. îmi scriseseră o scrisoare. La Polul Nord e frig [şi] iarna şi vara. 2. am ajuns. 34. ver. i-ai cumpărat? 25. nu venise. Dar mie-mi ardea de citit (lectură). Am fost la muzeul de artă. dividir. Mie-mi plac mai mult cîinii. 8. 24. Nu. 28. 12. nu ştiu. scrisoarea era scrisă în spaniolă. 17. Purta în buzunarul său o scrisoare de la domnul Manuel Peña. Să se conjuge per bele: 5 5 . Ieri m-am dus la teatru şi am văzut piesa Steaua Seviliei. Cheia de la intrare (entrada) se află (este) în buzunarul hainei mele. comer. Cîte scaune ai în odaia ta? 20. saber. Limba spaniolă se vorbeşte în Spania şi în America Latină. 21. 32. 29. Da. niciodată nu e cald.) de la mare. 6.

humano. pronunţînd cu atenţie fiecare cuvînt. huir (fier). Singurele reguli de pronunţare învăţate în acest ciclu se referă la 6 şi la n şi 1 muiate. ¡eh! Din noţiunile de gramatică învăţate pînă acum trebuie să menţionăm că lucrul cel mai important este cunoaşterea deplină a cazurilor în care se foloseşte ser şi a acelora în care se utilizează estar. 11) cît şi de sunete 6 pe care nu le avem în limba noastră. Dacă socotiţi că nu cunoaşteţi îndeajuns modul de folosire a acestor verbe. hipocresía. humilde (umil) — după vocalele a şi e. hierro huevo. ui. veţi vorbi corect limba spaniolă.RECAPITULARE ŞI SISTEMATIZARE Recitiţi cu voce tare. Cînd veţi reuşi să folosiţi bine aceste verbe. De exemplu: hielo (ger). nu se pot da reguli precise. toate textele din ultimele zece lecţii. în interjecţii: ¡ah!. hiperbólico. mai întîi: / Vamos a repetir los verbos ser y estar / 134 s . hospital (spital) — în cuvintele care încep cu grupul de sunete um urmat de o vocală. sunete deosebit de importante în limba spa­ niolă şi care nu au corespondent în limba romînă. Pentru a uşura învăţarea acestor cuvinte. Fiind deci vorba atîţ de litere (n. ca de exemplu: hidráulico. hierba (iarbă). De exemplu: húmedo (umed). In privinţa cazurilor în care conform ortografiei anumite cuvinte se scriu cu h (mut). hueso (os). humo (fura). putem adăuga totuşi că h se scrie: — înaintea diftongilor ie. recitiţi acum regulile de gramatică de la lecţiile 12 şi 13. — în cuvinte culte luate din limbile greacă sau latină. este neapărat necesar să vi le însuşiţi corect îna­ inte de a trece la ciclul următor. ue. Deci.

autor).). Scrisoarea este scrisă. scrisă mai î n a i n t e . Scrisoarea este scrisă (de către un elev). Construcţia ser -~ participiu f (pasivă. B u n ă o a r ă . ) . Cartea este (se află) în trei părţi.participiu trecut (diateza p a s i v ă ) . chiar dacă n u m e l e de agent nu este e x p r i m a t ) a r a t ă o a c ţ i u n e care se desfăşoară în t i m ­ pul i n d i c a t de v e r b u l a u x i l i a r . neprecizat sau n e i n t e r e sînd pe v o r b i t o r i : Las casas son construidas rápidamente (por unos obreros. La carta es escrita (por un alumno). o întreprindere etc. P e n t r u a şti ce construcţie t r e b u i e să folosim. El libro está dividido en tres partes.Trebuie să fim foarte a t e n ţ i p e n t r u a nu confunda construcţia estar -f. In general. Construcţia estar -f. corespunde t e m p o r a l cu u n t r e c u t : El libro fue dividido en tres partes (por su. folosind cît m a i m u l t forma a c t i v ă a v e r b u l u i . cînd acesta e la prezent (ca în e x e m p l u l de m a i jos).participiu arată o acţiune terminată sau. m a i e x a c t . se scrie în m o m e n t u l de faţă. Cartea a fost împărţită în trei părţi (de către autorul său). es sallado por el deporObstacolul este sărit de c ă t r e sportiv. Deci. r e z u l t a t u l unei a c ţ i u n i realizate î n a i n t e a t i m p u l u i pe care îl indică v e r b u l estar. La carta está escrita. Vedem dar că p r e z e n t u l construcţiei cu estar este a n t e r i o r pre­ z e n t u l u i construcţiei cu ser. t i m p u l cînd s-a desfăşurat a c ţ i u n e a respectivă este a n t e r i o r prezentului. besar — a săruta e t c . împărţită L i m b a spaniolă e v i t ă construcţiile p a s i v e . a fost.participiu trecut cu ser -j. e în curs de redactare. nu se foloseşte p a s i v u l la prezent şi imperfect. însemnează că şi acţiunea respectivă se desfăşoară în p r e z e n t . 135 . în cazul în care a u t o r u l a c ţ i u n i i nu este a r ă t a t . este deja scrisă.). a t u n c i cînd v e r b u l indică o a c ţ i u n e m o m e n t a n ă (saltar — a sări. Casele sint construite repede (de către nişte muncitori. ' una empresa etc. S u b s t a n t i v u l desemnînd pe a u t o r u l a c ţ i u n i i poate fi omis în construcţiile pasive ca fiind n e c u n o s c u t . Construcţia pasivă ar a r ă t a în acest caz că a c ţ i u n e a v e r b u l u i se repetă în mod o b i ş n u i t : El obstáculo tista. t r e b u i e să ţ i n e m seama de relaţia d i n t r e t i m p u l real în care se desfăşoară a c ţ i u n e a şi t i m p u l e x p r i m a t de v e r b u l a u x i l i a r (ser sau estar).

această construcţie nu m a i este a t î t de dificilă.. A t u n c i cînd a u t o r u l a c ţ i u n i i este necunoscut sau n u se m e n ţ i o ­ n e a z ă . corespunde cu Acest om este stimat. Se estimaba este hombre Este hombre es estimado. Spaniola Sportivul sare obstacolul. în care v e r b u l se acordă cu s u b i e c t u l . a scris estará escribiendo va scrie 136 continuă -.Aceasta ar î n s e m n a că s p o r t i v u l obstacolul sau că are p e r m a n e n t vorbită preferă construcţia activă: El deportista salta el obstáculo. al u n e i c o l e c t i v i t ă ţ i ) nede­ t e r m i n a t e . c o m p l e m e n t de a g e n t . vista vedere j . In aceste c o n s t r u c ţ i i i m p e r s o n a l e . 86) a acelui v e r b : está escribiendo (el) scrie (in momentul vorbirii) estaba escribiendo ' scria.. se şi-a p i e r d u t sensul refle­ x i v şi apare ca u n s i m p l u semn al p a s i v u l u i . obişnuieşte să sară c o n t i n u u această o b l i g a ţ i e . î n t r u c î t c o n s t a t ă sau h o t ă r ă ş t e o a c ţ i u n e (fără alte interpretări): El obstáculo fue saltado por el deportista sau: El obstáculo será saltado por el deportista. ţ i n î n d locul unei t e r ţ e persoane (de obicei al u n u i g r u p . Estar -f gerunziul u n u i verb formează a ş a .. scriam estuvo escribiendo scrise.. în l i m b a s p a n i o l ă v o r b i t ă c o n s t r u c ţ i a p a s i v ă cu ser se înlocuieşte p r i n construcţiile reflexive (impersonale) cu v a l o a r e de p a s i v .' . ver — visto.n u m i t a formă (vezi p a g . La alte t i m p u r i însă. trecut Gerunziu Conjugarea I tomar tomado tomando Conjugarea a II-a saber sabido ' sabiendo Conjugarea a III-a salir salido saliendo A m v ă z u t că o serie de verbe a u p a r t i c i p i i t r e c u t e n e r e g u l a t e : abrir cubrir escribir poner per — — — — — abierto cubierto escrito puesto visto deschis acoperit scris pus văzut Notă: Din participiile trecute ale anumitor verbe s-au format adjective^contentar — contento) sau substantive (vestir — vestido rochie. I a t ă a c u m o schemă cu a j u t o r u l căreia r e ţ i n e m m a i uşor for­ m a r e a p a r t i c i p i u l u i t r e c u t şi a g e r u n z i u l u i : Infinitiv Part.

ţi-o voi da. De îndată ce-mi vor fi adus aceaslă carte. Hemos ido a ver. am intenţia să mănînc. sar (mereu. repetiţie). Vom merge să dansăm. persoana şi numărul.. Ir a -\. siempre e t c .. en cuanto.. aveam intenţia să mănînc. Voy a comer. Această construcţie a r a t ă o a c ţ i u n e v i i t o a r e faţă de u n a n u m i t m o m e n t . Să r e c a p i t u l ă m a c u m conjugarea verbelor r e g u l a t e la i n d i c a t i v . ir poale avea v a l o a r e de v e r b a u x i l i a r .infinitivul. Iremos a bailar. 137 .infinitivul u n u i v e r b se t r a d u c e p r i n „o să -f.. Mă plimb pe cîmp. b) î n funcţie de înţelesul v e r b u l u i r e s p e c t i v . Ir. in construcţia fui a (he ido a) -f. t i m p u l . „a se d u c e " . în r o m î n e ş t e v o m t r a d u c e v e r b u l d i n g e r u n z i u .subjonc­ t i v u l acelui v e r b " . cel de-al doilea se află la i n f i n i t i v : debemos comer — t r e b u i e să m î n c ă m (în r o m î n ă a l doilea v e r b e la s u b j o n c t i v ) . Ne-am duş să vedem. Cuando fui a comer. me llevaron tu Cînd să mănînc. la m o d u l . cînd d o u ă verbe care se succed au acelaşi subiect.. c o n ţ i n u t u l a c ţ i u n i i fiind e x p r i m a t de v e r b u l la g e r u n z i u . T o t u ş i . te ¡o daré. O să mănînc. Construcţia ir a -\. forma c o n t i n u ă e x p r i m ă a c ţ i u n i de d u r a t ă sau a c ţ i u n i care se repetă la i n t e r v a l e scurte de t i m p : estoy viviendo trăiesc (proces în desfăşurare). acela de „a m e r g e " . timpul. pe care îl indică t i m p u l v e r b u l u i ir. Aşadar.gerunziu. Acest t i m p p o a t e fi folosit cu înţeles t e m p o r a l (foarte rar): a) p e n t r u e x p r i m a r e a u n e i a c ţ i u n i v i i t o a r e cate are loc î n a i n ­ tea altei acţiuni. care a r a t ă o a c ţ i u n e în desfăşurare: Voy paseando por el campo. Iba a corner. a t u n c i cînd în p r o p o z i ţ i e figurează un a d v e r b de t i m p .infinitivul se foloseşte m a i m u l t la t i m p u r i l e prezent şi imperfect. tot viitoare: Apenas me habrán traído este libro. Ir poate fi folosit şi în construcţia ir -j. mi-au adus scricarta.. Mă pregăteam să mănînc. soarea ta. faţă de: estoy saltando . persoana şi n u m ă r u l a r ă t a t e de v e r b u l estar. folosit la v i i t o r sau la celelalte t i m p u r i îşi păstrează sensul p r o p r i u . c u m a r fi: cuando. U n u l d i n t r e t i m p u r i l e cele m a i p u ţ i n folosite ale m o d u l u i in­ d i c a t i v a fost v i i t o r u l I I (Futuro perfecto compuesto) care se for­ mează din v i i t o r u l I a l v e r b u l u i haber şi p a r t i c i p i u l trecut al v e r b u l u i de c o n j u g a t .T r e b u i e să a d ă u g ă m că în această c o n s t r u c ţ i e : a) V e r b u l estar îşi pierde înţelesul i n d e p e n d e n t şi devine uri v e r b a u x i l i a r care i n d i c ă modul. In general.

ci la acela al unei alte acţiuni. a căror împlinire rămîne oarecum nesigură. pot fi situate mai precis în timp (unele faţă de altele) decît cele viitoare. e x p r i m î n d probabilitatea. Celelalte timpuri sînt relative. Faptele săvîrşite deja. Mîine (pînă) la orele patru vei ii primit cartea. întrucît arată tocmai acest raport dintre momentul acţiunii si momentul cînd se vorbeşte: Me voy a pasear. Habrás leído Iată acum indicativului: care t r e b u i e să se foloseşte însă m a i des. 138 . Imperfecto Oiservaţii: 1. posibilitatea (în t r e c u t ) : este libro — Probabil că ai citit această carte. Situarea unei acţiuni în timp se face în raport cu momentul vorbirii. anterior P r e ţ . Am fost în satul părinţilor mei (pe­ rioadă de timp încheiată).b) p e n t r u e x p r i m a r e a u n e i a c ţ i u n i v i i t o a r e a i b ă loc p î n ă la u n a n u m i t t e r m e n : Mañana a las cuatro ya habrás recibido el libró. pe care-1 traducem tot cu mai-mult-ca-perfectul şi care se formează din perfectul simplu al verbului haber şi participiul trecut. mă plimb (azi). Voi merge pe jos (în viitor). exprimate printr-un timp fundamental şi deci raportate la momentul cînd se vorbeşte: Cuando me fui al teatro. Vedem că printre timpurile menţionate mai sus a apărut unul pe care nu l-am învăţat pînă acum: Pretérito anterior (inexistent în limba romînă). Prezentul. presupunerea. meu nu sosise încă acasă. şi deci exprimate prin diversele forme ale trecutului. Dăm mai jos paradigmele conjugării cîtorva verbe regulate. mi hermano Cînd am plecat la teatru. simultană sau viitoare. o s c h e m ă care a r a t ă i n t e r d e p e n d e n ţ a t i m p u r i l o r timpului Futuro Preţ. Iré a pie. 2. Viitorul II î n acest caz. itidef. (E un timp puţin folosit).cu înţeles m o d a l . fratele todavía no había llegado a casa. întrucît raportează acţiunea respectivă nu direct la momentul vorbirii. precum şi a verbelor auxiliare la toate timpurile indicativului. faţă de care acţiunea respectivă poate fi anterioară. perfectul (simplu şi compus) şi viitorul sînt considerate timpuri fundamentale. Mă duc să mă plimb. . Aceasta explică disproporţia dintre numărul de timpuri trecute (5) si viitoare (2). Estuve en la aldea de mis padres. perfecto Presente perfecto Scurgerea v \ Futuro Piuseuatn perfecto Preţ.

. De aceea v o m da în c o n t i n u a r e n u m a i t i m p u r i l e s i m p l e ale v e r b e l o r . 2. ale indicativului pieieatj. nu-şi modifică n i c i o d a t ă f o r m a .1. 139 . Futuro I cantaré cantarás cantará can taremos cantaréis cantarán Futuro I I habré cantado habrás cantado habrá cantado habremos cantado habréis cantado habrán cantado Tiempos compuestos: Pretérito Pluscuam­ perfecto anterior había cantado hube cantado habias cantado hubiste cantado había cantado hubo cantado habíamos cantado hubimos cantado hubisteis cantado habíais cantado hubieron cantado habían cantado T i m p u r i l e c o m p u s e n u p r e z i n t ă n e r e g u l a r i t ă ţ i la n i c i o conju­ gare. Subir — a (se) urca Imperfecto V retérito indefinido subí subía subiste subías subió subía subimos subíamos subisteis subíais subieron subían Futuro T subiré subirás subirá subiremos subiréis subirán. Cantar — a cinta Tiempos simples: Presente earaio canias canta cantamos cantáis cantan Pretérito perfecto he cantado has cantado ha cantado hemos cantado liabais cantado lian cantado Imperfecto cantaba cantabas cantaba cantábamos cantabais can ta ban Pretérito indefinido canté cantaste cantó cantamos cantasteis cantaron . I şi a Ii-a pi. întrucît v e r b u l de c o n j u g a t (la p a r t i c i p i u l trecut)». Cele trei conjugări se reduc practic Ia dona. Comei • — a minea Presente como comes come comemos coméis comen Imperfecto comía comías comía comíamos comíais comían P -etérito indefinido comí comiste comió comimos comisteis comieron Futuro I comeré comerás comerá comeremos comeréis comerán Presente subo subes sube subimos subte suben Observaţie: 3.. întrucît deosebirile dintre conjugarea a Il-a şi a IlI-a sînt aproape inexistente (diferă numai pers.

pronumele personale în cazul nominativ sînt foarte rar folosite în limba spaniolă. Ser — a fi Pretérito indefinido fui fuiste fue fuimos fuisteis fueron 5. de la lecţia 15 pentru După cum spuneam încă din lecţiile primului ciclu. In celelalte cazuri însă. Iată mai jos tabloul complet al formelor pronumelor personale: nominativ yo tú él ella. m. Estar — a fi Pretérito indefinido estufe estuviste estuvo estuvimos estuvisteis estuvieron Futuro I seré serás será seremos seréis serán Presente estoy estás está estamos estáis están Imperfecto estaba estabas estaba estábamos estabais estaban Futuro I estaré estarás estará estaremos estaréis estarán Presente tengo tienes tiene tenemos tenéis tienen Imperfecto tenia tenias tenía teníamos teníais tenían 6 Tener — a avea Pretérito indefinido tuve tuviste tuvo tuvimos tuvisteis tuvieron Futuro I tendré tendrás tendrá tendremos tendréis tendrán expresii ca: tener frío. ele sînt folosite ca şi în limba romînă. I I I sing. I I I sing. I I sing. / . ello. pers. si) ella (refl: si) ello . I p i . îndeosebi în dativ şi acuzativ. pers. 140 . m. n. l I sing. pers. I I I sing. la (refl: se) consigo (con ella) lo con ello connusco (f. noso tros cu prepoziţie mi ti él (refl. de aceea am studiat pînă acum pronumele personale. pers. rar) pers. Io (refl: se) consigo (con él) le. pers. (Vezi analiza t e x t u l u i hambre).Presente soy eres es somos sois son Imperfecto era eras era éramos erais eran 4. noso tros fără prepoziţie cu prepoziţia con me conmigo te contigo le.

rar) consigo (con ellos) les. Există totuşi cîteva cazuri cînd ele se deosebesc. Studiaţi zilnic! Ni un día sin linca. cu adjec­ tivele corespunzătoare. pers. las (refl: se) consigo (con ellas) Am afirmat într-una dintre lecţii că în limba romînă adverbele se confundă adesea.' nosotras vosotros vosotras ellos ellas nosotras vosotros vosotras ellos (refl: st) ellas (refl: sí) nos os os les. I I I p l . /. I pi. m. Nici o zi fără'(să scrii) un rînd. pers. . din punctul dé vedere al formei. II pl. los (refl: se) pers. uneori sufixul adverbial —mente se poate traduce cu un echivalent romînesc: —este (valientemente — vitejeşte). I I p l .rar) convusco (f. pers. m. / . connusco (f. convusco (f. De exemplu: substantiv loco nebun adjectiv loco nebunesc adverb locamente — nebuneşte Deci.pers. I I I p l .rar). /.

cuidado etc. cum ar fi . cu ortografia spaniolă. Astfel. necazurile şi le s p e r i e . qui. Mai m u l t preţuieşte b u n a r e p u t a ţ i e dccît un p a t a u r i t . brînză drag. sus males Notes 1. 3. que cama espanta. î n celelalte cazuri. qui. a voi. grupurile de sunete che. neologismele kimono. Cine cîntă. 2. Quien cauta. qui: que queso querido querer c e . Litera q se utilizează în limba spaniolă n u m a i în grupurile que. Uneori. amîndouă avînd rolul de a separa consoana c (q) de vocalele e sau i. inexistentă la noi). ele ar apărea astfel: quiparós şi quelie.LECŢIA 21 La începutul lecţiei 16 am arătat că unele sunete ale limbii romîne sînt inexistente în limba spaniolă.. spaniolii folosesc deci o altă literă (litera q. chi din limba romînă se redau în ortografia spaniolă prin que. kepi se m a i p o t scrie şi quimono (chimono). dorada. m a i ales în neologisme.c/iiparos" sau „chelie". sunetul c este redat t o t prin litera c . Există însă cazuri cînd sunete existente şi în romînă şi în spaniolă sînt redate prin li­ tere sau combinaţii de litere deosebite în fiecare din aceste limbi. Dacă am transcrie cîteva cuvinte romîneşti. k i . A m î n t î l n i t u n astfel de exemplu în t e x t u l Periódicos y revistas: kiosco. Iată acum cîteva cuvinte spaniole care conţin grupurile que. Tot aşa. E l se poate scrie însă şi quiosco. 142 . cuestión. a iubi aquí quien quinina izquierdo aici cine chinină stîng şi două proverbe în care sînt astfel de cuvinte: Más vale buena fama. Pentru redarea literei c romîneşti din aceste grupuri de sunete. quep¿ (chipiu). decît caş. de e x e m p l u : casa. i u b i t a dori. H mut din limba romînă este redat prin u mut. Litera Q ( q ) este a douăzecea literă a alfabetului spaniol s i s e află situată între literele P şi R . c ă . cuatro. aceleaşi grupuri de sunete se r e d a u prin literele k e .

PEDRO: (a Antonio): Es t e m p r a n o . ANTONIO: ¡ N o v a l e la p e n a ! PEDRO: (al primer transeúnte que pasa): ¡ S e ñ o r ! . p o d e m o s p r e g u n t a r a cualquier persona.¿QUE HORA ES? ANTONIO: H o l a . . así. . Muy b i e n . ¿Cuándo v e n d r á s a comer con nosotros? ANTONIO. amigo? ANDRÉS: H o l a . Cualquier día de la s e m a n a .. ¿por qué te interesa saber la hora e x a c t a ? ANTONIO: P u e s . amigo mío ¿qué t a l ? PEDRO: H o l a . te esperaré. A n t o n i o . P e r o . q u e v i e n e . Tengo que d e s p e d i r m e . ANDRÉS: (asombrado): ¿Cómo que „a las c u a t r o y pico"? ¿Todavía no sabes a qué hora sale el t r e n que debes tomar? ANTONIO: Creo que a eso de las c u a t r o y c u a r t o . Por favor. ¿estás ocupado? ANTONIO: Tengo que irme a Y a s i esta m i s m a t a r d e . PEDRO: Muy b i e n . ¿Cómo le ha ido en el t i e m p o que no nos hemos v i s t o ? PEDRO: No me ha ido m a l . son casi las dos m e n o s c u a r t o . A c a b a n de d a r las dos. (Muy presuroso el transeúnte se va). ANTONIO: ¿Cómo.) ANTONIO: ¿Qué es eso? ANDRÉS: A q u í se i n d i c a n las salidas de t r e n e s . . (Le enseña una pequeña lista. A h o r a . Tengo h a m b r e y m e parece que ya es más de la una y m e d i a . Me voy a c o m e r . PEDRO: ¿Cuándo te veré de nuevo? ANTONIO: E l m a r t e s p r ó x i m o vendré a t u casa a t o m a r el t é . Varias veces he q u e r i d o v e n i r a verte desde entonces pero no he p o d i d o . ANTONIO: ¡ A h ! . La ú l t i m a vez que nos v i m o s fue al día de Año N u e v o . a m i g o s . ¿Adonde v a s . ¿qué hora es? EL TRANSEÚNTE (se para un instante y contesta apresuradamente): Son las dos en p u n t o . ANTONIO: Al c o n t r a r i o . (En este momento Pedro y Antonio ven aproximarse al lugar donde están un amigo común). g r a c i a s . P e r o .. ANDRÉS: He a q u í el h o r a r i o . . ¿no sabes qué hora es? PEDRO: No sé e x a c t a m e n t e . . es m u y t a r d e . PEDRO: E s t a t a r d e . PEDRO: He a q u í a A n d r é s . 143 . y ¿tú cómo estás? ANTONIO: Así. a las c u a t r o y pico sale el t r e n p a r a Y a s i . ¿bien? PEDRO: Todos b i e n . A p r o p ó s i t o . Muy bien. ANTONIO: Cuánto me alegro de v e r t e . que yo debo t o m a r . t o d a v í a no son las dos? ANDRÉS: N o . Tu familia.

Pero ¿de d ó n d e sabes eso? ANDRÉS: No estaba t a n seguro. ANTONIO: ¡ Ay de m í ! E x a c t o . m i r a t aún încă ay vai billete m. . Adiós. bărbat martes m. bilet casi aproape comisura colţul (buzelor) creer a crede cualquier oricare. PEDRO: ¿Tenéis t a n t a prisa? ANTONIO: No estoy t r a n q u i l o . amigo m í o . ANTONIO: (observa una sonrisa en la comisura de los labios de su amigo): ¡ Ah ! Y a c o m p r e n d o . . . . ANTONIO: No o b s t a n t e tengo que d a r m e p r i s a . ANDRÉS: ¡ Y a s a b e m o s ! ¡ Basta de d i s c u s i ó n ! Te q u e d a poco t i e m p o . PEDRO: E s t á b i e n . Tienes a ú n b a s t a n t e t i e m p o . . orice culpa vină despedirse a se despărţi. ANDRÉS: (a Antonio. Temo q u e como y a es algo t a r d e y n i s i q u i e r a tienes los b i l l e t e s .) PEDRO: H a s t a la v i s t a . Con u n m a r i d o que no sabe n i siquiera a qué hora t i e n e t r e n . PALABRAS NUEVAS alegrarse a se bucura apresurado grăbit aproximarse a se apropia asegurar a asigura asombrado surprins. . ¡ Vamos ! D e n t r o de poco v a n a d a r las dos.. ANDRÉS: No es culpa suya si no se h a p r e p a r a d o t o d a v í a . pero pensé que t o d a s las esposas a c t ú a n de la m i s m a m a n e r a en tales ocasiones y c o n . (Un poco sorprendido). te aseguro que no es a s í . P e d r o . ANTONIO: N o . a m i g o s . ¡ Me v o y ahora m i s m o ! ¡ Vamos Andrés ! Se hace t a r d e . noroc! horario orar indicar a indica labio buză marido soţ.PEDRO: ¿A qué hora tienes tren? ANTONIO: (mirando en el horario): Veo que el t r e n de Y a s i sale de a q u í a las c u a t r o y v e i n t e de la t a r d e . P e d r o . tales m a r i d o s . marţi a-şi lua 144 .) ANDRÉS: H a s t a luego.n o s e s t á n esperando p a r a la comid a . ¡ H a s t a otro r a t o ! (Se va.. rămas b u n ¡ h o l a ! salutare. tratando de cortar la discusión): Seguram e n t e t u esposa y la m í a . Mi esposa sabía ya que d e b í a m o s salir esta t a r d e . D e n t r o de dos horas debo estar en e l t r e n . porque m í esposa t o d a v í a no está l i s t a . (Se va también. t e n d r á s otra discusión más i n t e r e s a n t e con t u esposa.

cualquiera nu-si pierde s u n e t u l f i n a l : un hombre cualquiera como cualquiera de esas ¡rulas tengo que irme — t r e b u i e să m ă d u c . p r o n u m e l e r e l a t i v cual (care) şi forma v e r b a l ă quiera (vrei. ieşire semana săptămînă siquiera măcar. p a r t e a a doua (quiera).. Notă: Semnalăm faptul că. la p l u r a l . indică o n e c e s i t a t e . în î n t r e ­ b ă r i . Tendrás que (habrás de) terminar eso. Noi trebuie să citim. ca p r o n u m e . pieton tratar de a încerca să.ni nici no obstante totuşi pena necaz pensar a gíndi pequeño mic próximo viitor quedar a rămîne rato moment salida plecare . De aceea. care este o formă v e r b a l ă . A l t e o r i . haber de. Tener que. se apocopează î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v : cualquier hombre orice (oricare) om cualesquier hombres orice oameni P u s d u p ă s u b s t a n t i v u l pe care îl d e t e r m i n ă sau folosit s i n g u r . ai vrea) şi s-ar p u t e a t r a d u c e literal p r i n „care vrei'". Tenemos que (hemos de) estudiar. aşa încît mimai verbul care exprimă acţiunea propriu-zisă se acordă cu subiectul Eu trebuie să citesc. 10 145 . ce fel? De e x : ¿Qué tal fue la película? — Cum a fost filmul? ¿cómo te ha ido? — c u m ţi-a mers? (cum ai dus-o?) cualquier día — (în) orice z i . veinte douăzeci ANÁLISIS DEL TEXTO ¿qué hora es? — ce oră e? (cît e ceasul?) ¿qué tal? —• ce m a i faci? Tot în acest t e x t se v a î n t î l n i şi expresia ¿Cómo estás? — cu acelaşi î n ţ e l e s . A d j e c t i v u l cualquiera (oricare) este u n c u v î n t compus d i n . trecător. Acest a d j e c t i v . p l u r a l : cualesquiera. în limba rcmînă. cel puţin té m. S i n g u l a r : cualquiera. î n s e a m n ă cum?. Ideea e x p r i m a t ă în r o m î neşte p r i n „ t r e b u i e " se p o a t e reda în spaniolă în m a i m u l t e feluri: 1.. o o b l i g a ţ i e şi uneori u n proiect de r e a l i z a t : Trebuie să studiem. să v r e i . avem de învăţat. ceai temer a se teme temprano devreme tranquilo liniştit transeúnte m. ca şi p l u r a l u l său. „trebuie" este de obicei inva­ riabil din punctul de vedere al persoanei (nu şi al timpului). Va trebui să termini asta. r ă m î n e n e s c h i m b a t ă .

Hay que (haber que la forma impersonală) indică o o b l i g a ţ i e . Trebuie citită această carte (fără să se specifice cine a n u m e trebuie s-o citească). o. 2. leer. Hoy mismo.trebuie" este construcţia personală tener que -f. Cele două exemple de mai sus se vor traduce deci: Tengo que (he de) leer. Trebuie să citeşti c a r t e a ca să-i î n ţelea. Deosebirea de sens dintre esla misma tarde — chiar în seara aceasta.a m i a z ă . o datorie i m p u s ă de factori e x t e r i o r i ) : Debemos ayudar a nuestros amigos. Trebuie să studiezi această carte. „ t î r z i u " : Ahora es tarde.infinitivul este o c o n s t r u c ţ i e folosită m a i m u l t în l i m b a l i t e r a r ă : han de leer. este hombre muy instruido. debe de ser 4. iar verbul care exprimă acţiunea respectivă rămîne invariabil (la infinitiv). Deber — a t r e b u i (indică m a i degrabă o datorie m o r a l ă decît o n e c e s i t a t e . Hay qne leer este libro. haber de si construcţia haber que ' *.In limba spaniolă s i t u a ţ i a e inversă: subiectul se acordă cu expresia „trebuie". A c u m e t î r z i u . Ahora mismo. cea m a i r ă s p î n d i t ă formă p e n t r u . Tenemos que (hemos de) Haber de -]. 146 înseamnă . acest om trebuie să fie foarte î n v ă ţ a t . In v o r b i r e a c u r e n t ă . tarde f. ' . o necesítate imperioasă: Hay que leer el libro para comprender su contenido.i c o n ţ i n u t u l . Según veo. fiindcă v e n i v o r b a . — seară. d m care nu rezultă cine va fi a u t o r u l a c ţ i u n i i r e s p e c t i v e . Deber de — e x p r i m ă o presupunere. Trebuie să-i ajutăm pe p r i e t e n i i n o ş t r i .infinitivul (corespunzătoare cu haber de din l i m b a l i t e r a r ă ) : Tienes que estudiar este libro.. a propósito — a p r o p o . Chiar acum. Ca a d v e r b . Chiar azi. o posibilitate: După cum văd. no vale la pena — nu m e r i t ă osteneala. d u p ă . constă în faptul că cea de-a doua este o construcţie i m p e r s o n a l ă .

¿por qué n e ce? (prepoziţie + p r o n u m e i n t e r o g a t i v ) . 147 .. p a t r u e t c . tres... Son las dos tomar el té — a bea c e a i u l . más de la una y media — trecut de u n u şi j u m ă t a t e . Deci la întrebarea ¿Qué hora es? (Ce oră e?) se va r ă s p u n d e i n v a r i a b i l cu: Son las . ? c u m aşa.u n c u v î n t şi cu accentul tonic pe o ) . care se t r a d u c e în r o m î n e ş t e p r i n t r .. son las dos — e ora d o u ă ..e un zăpăcit"? un zăpăcit. Prin u r m a r e nu t r e b u i e să confundăm formula ¿por qué? cu porque.por favor — vă r o g . cuatro etc. dos. ven aproximarse — v ă d a p r o p i i n d u . ) .u n gerunziu: le vi caminar oyó hablar a sus amigos he îl văzui umblind a auzit pe prietenii săi vorbind aquí — i a t ă .. a b a t e (a Es la u na suna) orele... D u p ă verbele ver şi oír se foloseşte i n f i n i t i v u l . p e n t r u a a r ă t a orele... en punto — fix. dar las horas. de cazul cînd e ora u n u .. (afară. precis. folosesc expresia „sînt o r e l e . „fiindcă" (conjuncţie). Aceeaşi expresie se utilizează şi p e n t r u traducerea romînescului „poftim". .s e . te rog. acaban de dar las dos (tres. a t u n c i se v a s p u n e : es la una)..? — Cum. . De e x e m p l u : Este amigo tuyo es un atolondrado. .) — a d i n e a o r i a s u n a t de ora două (trei. las dos menos cuarto — două fără u n sfert. Această expresie se p o a t e completa cu p r o n u m e personale în a c u z a t i v : heme aquí líele aquí a la puerta henos aquí iată-mă iată-1 la uşă iată-ne ya es — deja e . cuatro e t c . S p a n i o l i i . ¿Como que. ¿Cómo que "es un atolondrado"? 10* Amicul ăsta al tău Cum . " son las horas.? Cum a d i c ă . în general ya se t r a d u c e p r i n „deja".. ... se t r a d u c e p r i n „deoarece". care se abreviază în son las. las cuatro y pico — ora 4 şi ceva. R ă s ­ p u n s u l la această î n t r e b a r e este porque (scris î n t r .? E x p r i m ă m i r a r e a unei persoane în legătură cu o afirmaţie făcută de interlocutorul ei. b i n e î n ţ e l e s ..

fără să intervină vreun raport de compa­ raţie. II.. Observăm că în limba spaniolă amîndouă verbele sînt la ace­ laşi t i m p . cuatro y veinte de la larde — patru şi douăzeci după-amiază. más interesante — mai interesant. r e 1 a t i v: el más alto (el menos alto) de. Gradul pozitiv este forma adjectivului care arată o însuşire a unui obiect oarecare.a eso de las cuatro y cuarto — cam pe la orele patru şi un sfert. Manuel este mai puţin înalt decil Petru. d e egalitate: Manuel es tan alto como Antonio. III. basta de — de ajuns cu. cînd se află înaintea ver­ bului se scrie fără accent. Gradul comparativ are trei trepte: I. Gradul superlativ are două forme: I. feo. rico. sabía que debíamos salir — ştia că trebuie (trebuia) să plecăm. interesante etc. Pedro de s u p e r i o r i t a t e : que Manuel y es más alto ínalt Antonio Manuel Pedro P e t r u e mai decít Manuel şi Anton. Cu această ocazie vom studia în continuare gradele de comparaţie ale adjectivelor: 1. no he comido. 3. Manuel este tot atíl de înalt ca şi Anton. cel mai înalt (cel mai puţin înalt) dintre Se formează. Ex. No he comido Aun (todavía) aún (todavía). adăugind articolul hotărît la comparativul de superioritate sau inferioritate al adjectivului 148 . 2. de inferioritate: Manuel es menos alio que Pedro. O expresie echivalentă cu darse prisa este şi tener prisa (a fi grăbit). după cum vedem. Aún mai înseamnă uneori „chiar": Aun tus amigos saben eso.: ¿Tienes prisa? Eşti grăbit? aún — încă (echivalent cu todavía).. De exemplu: alto. darme prisa — să mă grăbesc. Chiar şi prietenii t ă i ştiu asta.

a b s o l u t care se formează prin două procedee: a) cu ajutorul adverbului muy (foarte): un hombre muy alto un om foarte înalt b) adăugind adjectivului sufixul —isimo şi acordîndu-1 în gen şi număr cu substantivul la care se referă. Cînd se compară două adjective care determină acelaşi pentru exprimarea c o m p a r a t i v u l u i de e g a l i t a t e se utilizează tanto. s u b s t a n t i v u l determinat de cel mai înalt cea mai înaltă cei mai înalţi cele mai înalte înaintea Notă: Atunci cînd s u b s t a n t i v u l precedă adjectivul. Esta casa es grandísima.. Cîteva adjective au la s u p e r l a t i v u l a b s o l u t în -isimo o formă care se deosebeşte întrucîtva de forma lor n o r m a l ă : — cele terminate în -ble înlocuiesc acest grup de sunete cu -bil-: amable noble amabilísimo nobilísimo — cele care conţin în p e n u l t i m a silaba diftongul ue. aceasta se elimină: Un hombre altísimo. Dacă adjectivul se termină în vocală.. ( A r t i c o l u l e cel cerut adjectiv. 2.) De exemplu: el más alto la más alta los m á s altos las más altas de . cuanto: Este libro caro. îl contractă în o : îî! novísimo bonísimo fortisimo în -re sau -ro s c b i m b ă t e r m i n a ţ i a •isimo în — adjectivele t e r m i n a t e — érrimo: áspero misero salubre asp érrimo misérrimo salub érrimo 149 . es tan interesante cuan substantiv. construcţia Această carte e tot atît de interes a n t a (pe) cît (e) de scumpă. a r t i c o l u l r ă m î n e substantivului: el hombre más alto los periódicos más interesantes o m u l cel mai ziarele cele mai înalt interesante II. U n om Această foarte înalt casă e foarte mare Note: 1.respectiv.

/< acudían a la biblioteca. mergeau la bibliotecă. B . Şi adverbele pot fi trecute. química ( c h i m i e ) . urmînd să fie completate prin răspuns) se caracterizează printr-o ridicare finală a vocii: ¿De dónde sabes esto?/* De unde ştii asta? La răspuns coborîm vocea la sfîrşit: De mi madre. \ De la mama mea. Propoziţiile exclamative sînt caracterizate printr-o curbă des­ cendentă şi o nuanţare a cuvintelor. foarte asemănătoare cu cea romînească: ¡Muy hermosa es esta cosa/N^ Foarte frumoasă-i casa asta! 150 . în aceleaşi condiţii cu adjectivele. iar la punct se coboară: Cuando no tenían libros. la punct) se coboară vocea. Quien no lia visto Granada. rămîne în urmă. ( p a c h e t ) . prin toate gradele de comparaţie. Notă: In general. De exemplu: tarde tîrziu más tarde mai tîrziu muy tarde foarte tîrziu tales — astfel de EXERCIŢII DE FONETICA A. quinquenal (cincinal). Quintín (nume p r o p r i u de b ă r b a t ) . n-a văzut nimic. no ha visto nada. alquiler m. propoziţiile interogative (care nu cuprind decît prima parte a unei idei. intonaţia frazei în limba spaniolă se aseamănă cu cea din romînă. adică la virgulă se ridică vocea. Tocmai pentru că la sfîrşitul unei idei (în scris. \ Cînd nu aveau cărţi. (chirie). prin ritm şi intensificarea vocii. quedar (a r ă m î n e ) . 'Quien adelante no mira. atrás se queda. Citiţi cu voce tare: Cine nu priveşte înainte.— cîteva îşi modifică şi rădăcina: pobre antiguo fiel sabio sagrado paupérrimo antiquísimo fidelísimo sapientísimo sacratísimo 3. Cine n-a văzut Granada. Pronunţaţi următoarele cuvinte: paquete m. quieto ( l i n i ş t i t ) .

Sase răspundă. Nu. 9. nu merită osteneala. . 6. 8. Trebuie să fie foarte b u n . cu cuvintele din text. 5. 1 1 . fereastra nu este atît de înaltă ca uşa. dar. Acum e tîrziu. 24. După cum văd. Uşa este mai înaltă decît fereastra. Vă rog. încă nu-1 văd apropiindu-se. E trei fix. Scaunul este tot atît de înalt ca şi masa? 23. aud vorbind. Creionul negru este lung. De ce nu-1 întreabă Quintín pe acest om ce oră este? 1 3 . E două şi j u m ă t a t e . 16. Să se traducă în limba spaniolă următoarele propoziţii: 1. iar cel albastru este mai mic. 19. E tîrziu. trebuie să luăm trenul chiar în seara asta. 22. Trebuie să ştim orice cuvînt care ne interesează.EXERCIŢII 5 6 . la următoarele întrebări: ¿Dónde tiene que ir Antonio? ¿Qué debe t o m a r para ir a Yasi? ¿A qué hora tiene tren? . E ora u n u şi un sfert. 10. la ce oră pleacă trenul? 18. Iată pe prietenul meu. 2. 3 . 15. O să beau un ceai. ¿Dónde ha visto la hora de salida del tren? ¿A quién pregunta Pedro la hora exacta? ¿Cómo contesta el transeúnte y cuál es su respuesta? ¿Con quién h a b l a n los dos amigos después? ¿Dónde iba Andrés? ¿Quién espera a Antonio en su casa? ¿Por qué tiene t a n t a prisa Antonio? 5 7 . este mai puţin înalt. De ce să-1 întrebe? 14. 17. Pentru că trebuie să ştie asta. 7.tren. Unde este? 2 1 . 2 5 . Cartea albastră este mai mare decît cea galbenă. Ce oră e? 4. 12. E patru fără un sfert. Vinul de Malaga e faimos în toată lumea. Trebuie să mă duc să cum­ păr biletele de. 20.

152 . Rosa estaba mirando como se peinaba su hermana mayor y. eh este considerată" o singură literă (la despărţirea în silabe. mult băiat fată cuier ciocolată derecho cuchara íecho enchufe m. le preguntó: — María. Deşi grafic este reprezentată de două semne. copil Cînd eh este urmat de o altă vocală decît e sau i. Litera eh redă sunetul c rominesc înainte de e sau i din cuvintele „cer" sau „cinci". „ciulama": mucho muchacho muchacha percha chocolate m. —• ¿Qué lugar? ¿Adonde vas? ¿Con quién te encontrarás? — Por el momento es un secreto. Este cea de-a patra literă a alfabetului spaniol. muy curiosa. Sentada en la cama. Pero te invito a venir conmigo. atunci este scurt (c) ca în cuvintele romîneşti „baci". De exemplu: noche / . Rosa saltó inmediatamente de la cama y poco después las dos hermanas estaban ya en camino. noapte lapte chispa chico] seînteie] m i c u ţ . situată deci între c şi d. que penetra­ ban por la ventana. drept lingură tavan priză luptă ¿ucha UN PASEO POR EL PARQUE Era un día de asueto. „ciorap". Los cálidos rayos del sol. porque esta mañana debo ir a un lugar — respondió ésta. habían despertado a Rosa. ieche / . ¿por qué te has levantado tan temprano y por qué te has vestido con tanto cuidado? — Pues. eh nu se separă).L E C Ţ I A 22 Ultima dintre cele patru litere spaniole inexistente în alfa­ betul romîn este eh. algo misteriosamente.

Le gustaba mucho pasear por el parque. las fuentes de agua que chorrean alegremente y las barcas que flotan sobre el lago. En el parque había encontrado siempre a sus amigas. lobos. ardillas y varios otros. que Rosa ni siquiera observó que ya habían entrado en el parque. Rosa estaba muy contenta. con el fin de aprender los nombres de varias plantas y. zorras. ciervos. faisanes. cisnes y pelícanos. pavos reales. 153 . ¿ni siquiera ahora me explicas cuál es el lugar dónde tenemos que ir? — preguntó ansiosa Rosa. contemplar los canteros con flores.— María. — ¿Todavía no te das cuenta? Nos vamos al parque. para divertirse. liebres. Pensar en todo aquello era tan interesante. chicas ! ¡ Rienvenidas al parque ! Eran las compañeras de escuela de María que se habían puesto de acuerdo con una de sus profesoras para pasar el domingo paseando por el parque. desde luego. las aves: palomas. Un grupo de muchachas saludaron a Rosa y a María. Ahora esperaba tener tiempo para echar una mirada también a algunos animales que viven en un lugar aparte: osos. los árboles. — ¡ Hola. monos.

robles. E s t o no es u n a h u e r t a sino u n p a r q u e . ¿no son perales? — N o . álamos y a b e t o s . —• Me sorprende m u c h o que no te guste u n n o m b r e t a n l i n d o . .María a d m i r a b a sobre todo las rosas y . Cuando estudies u n poco de botánica sabrás m u y bien cuáles son los árboles frutales. — Creo que sabré t o d a s estas cosas después de v i v i r un verano en una h u e r t a . — No p e r d a m o s más el t i e m p o . fazan flotar a pluti (se) 154. rond ciervo cerb cisne m. unde exhalar a exala. c h i q u i t í n a . son o l m o s . p l á t a n o s . — Pero éstos que están d e l a n t e . opinó que era m u y l i n d o . ¡ Nó te das c u e n t a . -ă chorrear a ţîşni despertar(se) a (se) deştepta. — L á s t i m a . Vamos a dar ahora u n a v u e l t a por t o d o el p a r q u e . Cortaré de a q u í u n r a m o de rosas para m i m a d r e . pasăre barca barcă cálido cald cantero răzor. repaos aTe /. Rosa ! Es u n a flor espléndida. — P u e s . PALABRAS NUEVAS abeto brad álamo plop albaricoque m. — Sí. caisă algo puţin ansioso nerăbdător ardilla veveriţă asueto concediu. — E s t á s h a b l a n d o t o n t e r í a s . no me q u e d a más q u e e s t u d i a r la b o t á n i c a — se resignó Rosa. n i ñ a . en d o n d e h a y s o l a m e n t e flores. — ¿Y esos árboles t a m p o c o d a n frutas? — ¡ Claro que n o . ¿las v e r d u r a s no se sacan de aquí? — N o . a răspîndi exquisito ales. sauces. fresnos. c a n t a d a en t o d a s las poesías y que exhala uno de los perfumes m á s exquisitos del m u n d o . llosa. trezi divertirse a se distra echar a arunca encontrarse a se întîlni endonde în care. como éste era el n o m b r e de su h e r m a n a . P e r o . coleg chica fată (mică) chiquitín. — ¡ No debes cortar las flores del p a r q u e ! E s t á p r o h i b i d o . lebădă cortar a tăia compañero tovarăş. -ina micuţ. E n la h u e r t a comerás las frutas sin saber cuál es un a l b a r i c o q u e o un melocotón. strat. distins faisán m. ésos no son árboles frutales ! — ¿Qué clase de árboles h a y aquí? — H a y t i l o s . v e r d a d e r a m e n t e tiene u n olor s u a v e . — No estoy c o n t e n t a de tener u n n o m b r e de flor — contestó u n poco enfadada R o s a .

cum ar fi: caliente — cald (în urma . caldă). constituind o însuşire esenţială a lor): los países cálidos (ţările calde). sacar a l u a . Substantivul caldo. care ne-ar putea induce în eroare datorită asemănării lui cu adjectivul romînesc „eald". calor m. Verbul pensar se construieşte întot­ deauna cu prepoziţia en (în acest sens se poate consulta lista de verbe de la sfîrşitul manualului). piersica mirada privire mono m a i m u ţ ă olmo u l m olor m. — în expresia: tengo calor (mi-e cald). buchet resignarse a se resemna responder a răspunde robie m. unei încălziri): agua caliente (apă încălzită. parfum plátano p a l t i n por prin prohibido interzis ramo r a m u r ă . no te das cuenta — nu îţi dai seama. a scoate s a u c e m. acest verb apare la infinitiv. echivalent cu esto şi eso. are în limba spaniolă sensul de „supă". pensar en — a se gîndi la. Pentru noţiunea de „cald" mai există cîteva cuvinte. iepure melocotón in. aceea. a aşeza tilo t e i tontería prostie vuelta r a i t ă . el sol nos da calor (soarele ne dă căldură).fresno frasin frutal fructifer fuente / . estaban ya en camino — se şi aflau pe drum. Pronume demonstrativ neutru. dar poate fi tradus printr-un substantiv: gîndul la. In legătură cu demonstrativele trebuie să precizăm două situaţii: 1) înaintea unui substantiv avem de-a face cu adjective demon­ strative . caluroso — călduros. salcie sentar a sta. t u r zorra vulpe ANÁLISIS DEL TEXTO cálido — cald (în cazul obiectelor a căror căldură e permanentă. s t e j a r . 155 . miros opinar a fi dé părere pasear a se plimba pavo real p ă u n pelícano pelican penetrar a p ă t r u n d e peral m. aquello — acele lucruri. darse cuenta — a-şi da seama. In textul de mai sus. aplausos calurosos (aplauze călduroase). p ă r (pom) livadă . fîntînă huerta grădină de zarzavat. perder a pierde perfume m. liebre / .

î n acest caz. Scaunul aceia este acolo (departe). aquello — éstas. ésas. E x e m p l e : Creo que é3te es el libro que buscabas. obiectele ce se află la o m a i m a r e d i s t a n ţ ă de v o r b i t o r i sau care nu se află in c î m p u l lor v i z u a l . ele p r i ­ mesc accent grafic pe vocala t o n i c ă (vezi lecţia 9 ) . ése. eso. Esa silla está ahí. ^Lceí (acest) scaun este oct (lîngă tine sau lîngă noi). ne r ă m î n e de s t u d i a t a c u m doar aquel (aquella). ésa. ese şi aquel pe care le-am î n t î l n i t ca adjective demon­ s t r a t i v e . Ce film e acesta? 156 . situaţii: ylcest scaun este aci (lingă mine).2) izolate. Estos hombres y aquéllos. Oamenii aceştia şi aceia. aquél Feminin ésta. Este. în general. aquélla Neutru esto. ¿Cuál es su libro? — Aquél. pot fi u t i l i z a t e şi ca p r o n u m e . ¿Es ésta la casa de tu hermano? No. ésos. fiind la o m a r e d e p ă r t a r e . aquéllas éstos. Avem deci de-a face cu t r e i Esta silla está aquí. adică p o t înlocui u n s u b s t a n t i v . ¿Qué pelicula es ésta? Pronumele Singular Masculin éste. Aquella silla está allí. p e n t r u a p u t e a fi d e o s e b i t e . I a t ă a c u m t a b e l u l c o m p l e t al adjectivelor demonstrative: Singular este libro esta casa ese libro esa casa Masculin aquel libro estos libros Feminin aquella casa estas casas Plural esos libros esas casas aquellos libros aquellas casas din Adjectivele d e m o n s t r a t i v e este şi ese le c u n o a ş t e m încă lecţia 6 . aquéllos demonstrative: Plural Care-i cartea lui? — ^4ceea. Aquel (acela) i n d i c ă . ésa. sînt pronume demonstrative şi înlocuiesc s u b s t a n ­ tivele.

In această lecţie ne vom ocupa doar de subjonctivul prezent al verbelor regulate. Ese hombre y el de la calle. nu se poate. las. acest lucru?' Asta nu poate fi. sobre lodo — mai ales. Acest om şi acela (cel) de pe s t r a d ă . Uneori însă. la. Ziarul acesta şi acela (cel).. în vorbirea curentă. Pluscuamperfecto şi Futuro perfecto.. estudies — o să studiezi (subjonctiv prezent. Ce înseamnă aceasta. Gîndul la toate acele lucruri. dacă x. Prefixul ex-. înseamnă „fost": ex-abogado — fost a v o c a t . se pot auzi următoarele pronun­ ţări: dacă este urmat de o consoană se pronunţă s (exquisito. în cazul cuvintelor care încep cu ex-.. Subjonctivul are în limba spaniolă trei timpuri simple: Presente. e l . exacto. lucrul ăsta? — O carte.. Imperfecto (cu două forme). Futuro. los. cu sens de viitor. de bună seamă. Timpurile compuse se formează cu ajutorul timpurilor simple ale modului subjonc­ tiv al verbului haber. La infinitiv: ponerse de acuerdo — a cădea de acord. ¿Qué significa eso? Eso rio puede ser.: Pronumele demonstrative sînt s u b s t i t u i t e de: en todo aquello.). al verbului estudiar). ¿Cuándo ocurrió aquello? Ce-i asta. despărţit prin linioară de c u v î n t u l care urmează. este urmat de o vocală sau de h se pronunţă gs (examen. ci la o propoziţie sau lá o gîndire exprimată anterior: ¿Qué es esto? — Es un libro. pe­ care-l ai în m î n ă . 157 . cînd sînt u r m a t e de de sau que: Este cuaderno y el de mi hermana. persoana a doua singular.. x se pronunţă mai totdeauna ca în romîneşte: (próximo.Forma neutră nu se referă la un substantiv. Este periódico y el que tienes en tus ínanos.. ex-abogado1). exhala — emană. desde luego — bineînţeles. esperto. Cînd s-a î n t î m p l a t acel fapt? Sau cazul din textul acestei lecţii: Pensar Notă. máximo). şi trei timpuri compuse: Perfecto. experto se rostesc deci: escbisito. Acest caiet şi acela (cel) al soret mele. expuesto. se habían puesto de acuerdo — căzuseră de acord.

a . în general. traer. Conjugarea a I i . iar a la conj. oír.a ) : cante Verbele Estar esté estés esté estemos estéis estén Notă: Verbele ser şi haber sînt neregulate la subjonctiv prezent. oiga. v a l g a . dé. salga e t c . Deci. ponga. adică teng-. I sing. în sensul că vocalele de m a i sus se schimbă între ele (e trece la conj. 2.a au aceleaşi t e r m i n a ţ i i la subjonctiv. iar con­ j u g a r e a a I i . Alt e x e m p l u : caber la pers.a şi a I l I . p u t e m spune că. pentru a se •evita confuziile cu prepoziţia de. F a c subjonctivul prezent ca tener o serie de verbe cum ar fi: hacer. : haga. valer e t c . Ştim că la infinitiv conjugarea I are în t e r m i n a ţ i e vocala a. a i n d i c a t i v u l u i prezent face quepo şi la subjonctivul prezent face quepa. a t u n c i cînd aceste verbe prezintă n e r e g u l a r i t ă ţ i la această persoană. poner. quepas etc. vocala e : cantar vender Observăm că la subjonctiv s i t u a ţ i a se inversează. Verbele care prezintă alte n e r e g u l a r i t ă ţ i la acest t i m p şi mod nu sînt decît d o u ă : saber sepa vaya sepas vayas sepa vaya sepamos vayamos sepáis vayáis vayan sepan Verbul dar capătă la subjonctiv prezent accent: dé. venda î n felul următor: Haber haya hayas haya hayamos hayáis hayan a u x i l i a r e fac s u b j o n c t i v u l p r e z e n t Ser sea seas sea seamos seáis sean Tener tenga tengas tenga tengamos tengáis tengan 158 . des. I.Conjugarea I cante eu să chit cantea t u să cînţi cante el să ciute caníemos noi să c î n t ă m cantéis voi să cîntaţi canten ei să cînte Observaţii: Conjugarea a 11-a venda să vînd vendas să vinzi venda să vîndă vendamos să vindem vendáis să v i n d e ţ i vendan să vîndă Conjugarea a IlI-a viva să trăiesc vivas să trăieşti viva să trăiască ('leamos să t r ă i m viváis să t r ă i ţ i vivan să trăiască 1. Verbul tener a r e ca rădăcină a subjonctivului prezent aceeaşi rădăcină pe care o avea la persoana I singular a i n d i c a t i v u l u i prezent. a I I . salir. t r a i g a . m u l t e verbe neregulate formează sub­ j o n c t i v u l prezent de la persoana I singular a i n d i c a t i v u l u i prezent.

se t r a d u c e d e o b i c e i p r i n que: El hombre que grita. A c e s t a e s t e d e f a p t s u b ­ j o n c t i v u l p r e z e n t la f o r m a n e g a t i v ă . ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es la casa en que vives? Cînd „ c a r e " este folosit ca a d j e c t i v r e l a t i v . dar una vuelta por. P ă c a t ! Ce păcat ! (De) sigur că nu (da). Să text: se răspundă la următoarele întrebări. Sabrás cuál es mi amigo. Lástima 1 Claro que no (sí) Vamos a. — a î n c o n j u r a . ¿Qué libro es el tuyo? ¿En qué casa vives? más que — d e c î t . f o l o s i t c u v a l o a r e d e i m p e ­ r a t i v n e g a t i v (ca î n l i m b a r o m î n ă ) : ¡ No cantes ! (tú) ¡ No vendáis! i No salgamos así! să nu c î n ţ i ! (nu cînta !) să nu v i n d e ţ i ! să nu plecăm astfel! S ă n u se d e d u c ă d i n c e l e s p u s e m a i s u s c ă i m p e r a t i v u l a f i r m a t i v se o b ţ i n e s u p r i m î n d a d v e r b u l d e n e g a ţ i e no. F o r m a r e a i m p e r a ­ t i v u l u i propriu-zis o v o m studia într-una din lecţiile u r m ă t o a r e . Este interzis. cu cuvintele din ¿Por qué se ha levantado t e m p r a n o María? ¿Dónde se fueron las dos hermanas? ¿Por qué le gustaba a Rosa ir al parque? ¿Cómo fueron saludadas las dos hermanas por las camaradas de escuela de María? 159 . . Está prohibido....cual — c a r e ( p l u r a l : cuales). Bun v e n i t .. EXERCIŢII 5 8 . înlocuind un substantiv: de obicei se f o l o s e ş t e ca p r o n u m e .. O m u l care strigă.. . î n a i n t e d e a t r e c e la e x e r c i ţ i i . — a da o r a i t ă p r i n . Care carte este a t a ? î n care casă locuieşti? şi n u no perdamos más — să n u m a i p i e r d e m . Acelaşi c u v î n t — vuelta f i g u r e a z ă şi î n e x p r e s i a dar vuelta a. Hai să. deci î n s o ţ i n d î n l o c u i n d u n s u b s t a n t i v . e b i n e să m e m o r a ţ i c î t e v a e x p r e ­ sii u z u a l e din t e x t : Bienvenido. bine ai v e n i t .

19. haber. Pentru că studiez toată ziua.¿Para qué se habían encontrado? ¿Qué opinó Rosa de su nombre? ¿Por qué no se cortan las flores del parque? • ¿De dónde se. 6 0 . 10. aceea (aquél). 7. Pe un lac mare pluteau multe bărci. 11. De ce nu-ţi place să cînţi cu mine? 3. Ge fel de arbori fructiferi sîiit în ţările calde? 6. Am mîncat o ciorbă bună de legume. 9. sacan las verduras? ¿Qué clases de árboles hay en un parque? 5 9 . Bineînţeles. escribir şi ir. ne veţi auzi. 15. hacer. 8. 13. Cartea pe care o citesc este aceasta. 17. îmi va face plăcere (agradar) să faci o plimbare cu mine prin parc. Să nu-ţi fie frică. Cînd ai să ştii două sau trei limbi. Pentru ca să iii mulţumit. Trebuie să ne gîndim şi la această chestiune. 2. 20. comer. Să nu mergi la acest doctor. Cum este timp frumos. Seara mă spăl cu apă caldă. 22. 14. Nu-mi dau seama. . Să se traducă în limba spaniolei: pre­ 1. 5. vei fi mulţumit. guntar. 18. Să nu vindeţi aceste cărţi! 12. Sigur că da. Cred că acestea (¿se) sînt cărţile care te interesează. Să se conjuge la prezent Subjonctiv v e r b e l e : buscar. Care este cartea pe care o citeşti? 16. 4. Cînd o să eîntăm. 21. Nu. îţi voi da cărţile pe care le-ai văzut la mine pe masă. Să nu mîncăm nimic în seara aceasta.

Pedro tiene. Pero Pedro no se limita a asistir puntualmente a las clases sino que dedica también dos o tres horas. Pedro estudiaba un poco de todo. De cuando en cuando asiste a los espectáculos o a las películas habladas en español y ruso para acostumbrar su oído a estos idiomas. mediante sus carias. comprende todos los textos de lectura de los manuales. Son estudiantes como él y se comunican. los estudiantes de todas partes del globo se consideran unidos en una familia. 11 — învăţaţi limba spaniolă 161 . de este modo. algunos amigos en América Latina. con quienes se cartea frecuentemente. a estudiar y leer libros. Muchas veces se presentan allí obras cumbres de la cinematografía mundial que van precedidas de vina explicación y. Algunos de ellos son aficionados a la filatelia y aprovechan estas cartas para intercambiar sellos nuevos.LECŢIA 23 VIDA DE ESTUDIANTE Cuando era escolar. cada día. Ahora. la Unión Soviética y en 5 ó 6 otros países del Asia y el África. se interesan en saber lo máximo posible sobre Rumania. No falta nunca a las clases y es muy aplicado en las horas de curso y seminarios. revistas y periódicos en español y ruso. De esta manera no cabe la menor duda que Pedro conocerá. después de visionadas. Como es sabido. así como las respectivas reglas gramaticales. otros quieren aprender: así. dentro de poco. muy bien los dos idiomas. todas las cosas que consideran útiles que se sepan o que son dignas de saberse por doquier. casi todos los estudiantes de Latinoamérica están interesados en aprender el rumano y absolutamente todos los estudiantes del mundo. seguidas de discusiones que siempre instruyen y enriquecen a quienes en ellas participan. se ocupa seriamente de dos lenguas: el español y el ruso. formando así un mundo estudiantil. Los sábados por la larde va a la Casa de los Estudiantes donde tienen lugar reuniones o veladas literarias. Le gustan muchísimo estos idiomas y. actualmente. ya estudiante en el Instituto de Idiomas. con quienes se escribe Pedro.

for­ mándose así una idea sobre estos estudiantes que no ha visto nunca. scrisoare mundial mondial ocuparse a se ocupa oído ureche . En nuestros tiempos se han creado. Además. un medio auxiliar para el estudio más profundo de una lengua. curent crearse a se crea cumbre / . cai'acter cartearse a-şi scrie scrisori. En estas interesantes cartas. correo.. a coresponda club m. a verifica camino d r u m carácter m. şcolar. Pedro averigua lo bueno y lo interesante del carácter de cada corresponsal suyo. reuniune reunir a reuni sábado s î m b ă t ă s e l l o marcă. esto significa un paso dado adelante en el camino de los intercambios culturales y del entendimiento entre los pueblos.En sus cartas. club comprender a înţelege correo poştă corriente obişnuit. qué progresos se han logrado en la ciencia y la técnica. al mismo tiempo. siendo un factor importante en la vida de un estu­ diante y. t i m b r u seminario seminar serio serios significar a însemna velada serată 162 . PALABRAS NUEVAS acostumbrar a obişnui adelante înainte aficionado a m a t o r averiguar a descoperi. culme curso curs desarrollo dezvoltare duda îndoială enriquecer a îmbogăţi entendimiento înţelegere escolar m. de modo que tales cartas unen lo útil a lo agradable. no hay nada de lo corriente o de lo banal que existe de costumbre en la mayoría de las cartas ordinarias. t ă r î m película film rasgo t r ă s ă t u r ă regla regulă reunión / . en tales misivas. Pedro ve cuáles son los rasgos caracte­ rísticos de la vida del pueblo respectivo. En el plano mundial.. elev escribirse a coresponda estudiantil studenţesc faltar a lipsi frecuente frecvent limitarse a se limita mayoría m a j o r i t a t e manual ni. clubs que reúnen a estos amigos por. escritas sincera y abiertamente. en todos los países del mundo. del arle y de la cultura de esos países. auz ordinario obişnuit plano p l a n . m a n u a l mediante p r i n (intermediul) medio mijloc menor m a i mic misiva misivă. cómo viven los hombres y varias otras cosas interesantísimas. en el desarrollo de la industria.

5. ya estudiante — (fiind) deja s t u d e n t . „ i m e d i a t " . cu u n verb la t i m p t r e c u t î n s e a m n ă „deja". „ d a t fiind că". 4 . pe care l-am m a i î n t î l n i t î n t r . cu u n verb la v i i t o r înseamnă „peste p u ţ i n t i m p " . Dat fiind că tu nu scrii această la escribiré yo. dacă nu-mi mai dictezi atît de repede. Notă: Dacă pe lîngă negaţie (cu sensul de „de aici Te explicaré todo. „ b i n e î n ţ e l e s " . se t r a d u c e p r i n „ m a i " (şi Nu-i mai face plăcere să-i vadă. Escribiré todo. „o d a t ă ce". însoţit de no sau de a l t ă exclude pe más): Ya no le gusta verlos. „ a t î t t i m p c î t " : Ya que tú no escribes esta carta. 2 . se t r a d u c e p r i n „ a c u m " . Ştiu eu bine că n-ai să-mi scrii. „la t i m p u l p o t r i v i t " . „ b i n e " . Ya leí este libro. si ya dictas tan de prisa. plec (chiar) acum. no me Voi scrie totul. Nimeni n-o mai admiră. „fără î n d o i a l ă " . „ m a i t î r z i u " . 3 . „fără î n t î r z i e r e " : Ya Ya han comido. „ c h i a r a c u m " . în p r i m u l r î n d „ d e j a " : In funcţie de c o n t e x t el se t r a d u c e însă şi p r i n a l t e adverbe sau l o c u ţ i u n i a d v e r b i a l e : 1. Nu mai ştiu. „ d e m u l t " . Eu am şi citit această carte (demult).ANÁLISIS DEL TEXTO un poco de todo — cîte p u ţ i n din t o a t e . „ ş i " : Au (şi) mîncat deja. Merg. voy. „ ş i " : Ya se veía que no sabía hablar en público. Yasé yo que tú no me vas a escribir. Ya nadie la admira. dacă nu mă mai întrerupi. 6. uneori serveşte p e n t r u a î n t ă r i sensul u n e i e n u n ţ ă r i . „în c u r î n d " . se mai află si un sí. p u t î n du-se t r a d u c e în limba r o m î n ă prin diferite a d v e r b e sau locu­ ţ i u n i c a : „fireşte". „ î n t r u c î t " . o voi scrie eu. A d v e r b u l ya. „ î n d a t ă " . Ya lo creo. „o d a t ă şi o d a t ă " : Ya irán.u n a d i n lecţiile p r e c e d e n t e . ya que se t r a d u c e p r i n „deoarece". Vor merge o dată şi o dată. Ya no sé. „cît de colo". 163 . folosit cu un v e r b lâ t i m p u l p r e z e n t . ya se traduce prin „mai" înainte"): no me O să-ţi explic totul. „desigur". scrisoare. Cred şi eu. n e g a ţ i e . 11* Se vedea cît de colo că nu ştia să vorbească în public. si ya interrumpes. d u p ă c u m a m a r ă t a t . însemnează.

. Pentru aceeaşi noţiune am mai întîlnit în lecţiile precedente termenul la lengua española.la perfectul simplü se conjuga astfel: cupe. — fel. cînd a l b . avînd aceeaşi v a l o a r e : Ya he comido — He comido ya. cupiste. cupo. repetat „cînd. cupisteis. cuvintele cu terminaţiile -ma. în restul conjugării nu prezintă alte neregularităţi.7. categorie. ya de otro. în treacăt. clasă. cupieron. ţie în a l t u l . 164 . Verbul caber prezintă o serie de neregularităţi în conjugare: — la persoana I singular a indicativului prezent face: quepo (eu încap). cabrás etc. el el el el el problema diploma sistema drama poema problema diploma sistemul drama poemul el el el el el teorema enigma cometa planeta poeta teorema enigma cometa planeta poetul el español — spaniola. los sábados — în fiecare sîmbătă (textual — sîmbetele) cabe—încape. Ya de un modo. In spaniolă avem trei posibilităţi de a denumi o limbă. deşi se termină în a. fie".. Ya negro. quepas etc. î n p r o p o z i ţ i e . ya blanco. Cuvîntul idioma (limbă. v o i v e n i . vendré. cînd". De exemplu. menor — mai mic. idiom). „limba romînă" se poate traduce astfel: — la lengua rumana — el habla rumana — el idioma rumano. este de genul masculin. că pequeño şi grande fac comparativul de superioritate neregulat: menor şi mayor. în cazul nostru „curs"'. Remarcăm. cabe. în general. Instituto de Idiomas— Institut de limbi străine. cabemos. care prin eliminarea cuvîntului idioma dă forma prescurtată: — el rumano (forma cea mai uzitată). De la această persoană se formează şi subjonctivul prezent: quepa. limba spaniolă. Observaţie: Cînd negru. caben. clase f. ya cu sens t e m p o r a l (deja) poate sta a t î t înaintea cît şi în u r m a v e r b u l u i . cupimos. uneori. cabéis. Fie într-un fel. Celelalte persoane ale indicativului prezent se formează de la infinitiv. ca la orice verb regulat: cabes. -ta — în majoritatea lor de origine greacă — sînt de genul masculin. — la viitor pierde pe e din terminaţia infinitivului: cabré. se traduce prin „fie. —...

tip . Deoarece p î n ă a c u m nu a m î n t î l n i t decît vreo cîteva n u m e r a l e .. pueda) şi se pot deci cate­ gorisi în grupe precise: diftongate. — verbe care suferă alterări în timpul conjugării după o anumită regulă (huir—huyo. i a t ă lista numerelor c a r d i n a l e p î n ă la 100: 17 diez y siete 34 treinta y cuatro 9 nueve 1 uno 18 diez y ocho 40 cuarenta 2 dos 10 diez 19 diez y nueve 50 cincuenta 11 once 3 tres 20 veinte 60 sesenta 4 cuatro 12 doce 21 veinte y uno 70 setenta 5 cinco 13 trece 22 veinte y dos 80 ochenta 14 catorce 6 seis 23 veinte y tres 90 noventa 15 quince 7 siete 30 treinta 100 ciento 16 diez y seis 8 ocho Notă: Numeralele cardinale de la 16 la 29 inclusiv se pot scrie într-un •cuvînt: dieciséis.. A l u n e i cînd este v o r b a însă de p e r s o a n e . De e x e m p l u : Indicativ prezent conozco (cunosc) conoces conoce etc. Verbele de acest t i p sînt cunoscute în unele g r a m a t i c i sub d e n u m i r e a de verbe incoative.. (Deşi. vivir).face parte conocer. puedes. v e r b u l conocer este r e g u l a t . corespunzător r o m î n e s cului „ c a r e " . iieregularităţi" specifice. comer. (Dintr-o astfel de grupă -incoative...) 165 . ó ó 6 — cinci sau şase. A l t e r a r e a pe care o p r e z i n t ă v e r b u l conocer (şi ca el t o a t e verbele t e r m i n a t e în -acer. veintidós. — verbe neregulate (ser. poder —puedo.). se poate spune şi: El amigo que visité ayer era muy simpático. dentro de poco (tiempo) — p e s t e p u ţ i n ( t i m p ) . Conjucţia o (sau) cînd stă î n t r e cifre t r e b u i e a c c e n t u a t ă p e n t r u a nu fi confundată cu o. din p u n c t de vedere al flexiunii lor.^. estar^ tener.pedir". Am î n v ă ţ a t în lecţia t r e c u t ă p r o n u m e l e cual. m a i corect. p r o n u m e l e quien: El amigo a quien visité ayer era muy simpático.. în conversaţie. şi -ucir) este a p a r i ţ i a literei z î n a i n t e a lui c final din r ă d ă c i n ă oridecîte ori acesta este u r m a t d e a sau o. -ecer. în: — verbe regulate (tomar. S i n o n i m cu próxi­ mamente (în c u r î n d ) . Subjonctiv conozca conozcas conozca prezent conozcamos conozcáis conozcan La celelalte t i m p u r i . tip . -ocer. quienes ( — p l u r a l u l p r o n u m e l u i r e l a t i v quien) — c a r e . se u t i l i ­ zează. ir etc.conocerá — va cunoaşte.. E s t e cazul să s e m n a l ă m aici că verbele din l i m b a spaniolă se p o t î m p ă r ţ i .. Verbul conocer a p a r ţ i n e u n u i g r u p de verbe care p r e z i n t ă a n u m i t e ) . huyes. veintinueve.huir" etc.

No sé c u á l será el resultado (lucru). máximo — cel mai mare. termină rău. de este modo (de esta manera) — în felul acesta. que. lo máximo posible — cît mai mult posibil. donde etc. dacă este însoţit de prepoziţia de. expresia „ca şi" este urmată de un pronume v în acuzativ (mine. como él — ca şi el.^. In afară de articolele învăţate încă din primele lecţii. como lú etc. u t i l u l p l ă c u t . revine s c u m p 166 . valoare de substantive abstracte. posibilul în curs. Este interesant de semnalat faptul că. Dacă este vorba de mai multe persoane. tine etc. De exemplu: lo lo lo lo lo lo lo lo posible corriente bueno malo útil agradable prohibido barato es caro ceea ceea ceea ceea ceea ceea ceea ceea ce e ce e ce e ce e ce e ce e ce e ce e posibil. entre él y yo (între el şi mine). ¿De quién es esta cartera? A cui este această servietă? como es sabido — după cum se ştie. Superlativul adjectivului grande. De cele mai multe ori quien corespunde ca sens pronumelui relativ-interogativ romînesc „cine": Quien mal anda. mal acaba. ' Cine umblă rău. curent bun rău folositor. cuando. In limba spaniolă însă.): ¿Quién eres tú? ¿Sabes quiénes son esos hombres? Tot în propoziţii interogative. datorităi lui. în limba spaniolă mai există şi un articol neutru — Io (fără plural) — folosit în următoarele cazuri: — cu adjective sau participii trecute. In fraze interogative. como este urmat de un pronume în nominativ (como yo.). Deosebiri de acest fel mai există şi în alte cazuri*. salvo tú (in afară de tine). în limba romînă. se foloseşte pluralul lui: Yo sé quienes son esos hombres. tú y yo (tu şi cu mine). quien se traduce prin „al cui" (ştim că în propoziţii afirma­ tive al cui = cuyo). quien primeşte un accent pe vocala tonică (ca şi como. plăcutul interzis ieftin.Comparaţi acum: No sé quién es el director (persoană). care capătă. según yo (după mine).

î n a i n t e a unor a d v e r b e : Aro sabes lo mal que habla. — î n a i n t e a p r o n u m e l o r posesive mío. He leído lo que has escrito. l a que bien se aprende no se olvida. Lo de siempre. Nu ştii cit de stricat (rău) vorbeşte. cu v a l o a r e de p r o n u m e : De altfel. yo no lo soy. Acelaşi lucru se î n t î m p l ă şi cu p r o ­ n u m e l e care însoţeşte u n gerunziu.u n a din lecţiile t r e c u t e că p r o n u m e l e în d a t i v sau a c u z a t i v care însoţeşte u n v e r b la infinitiv se alipeşte la acesta. yo lo ignoro. Tu ştii engleza. ceea ce face necesară prezenţa a c c e n t u l u i grafic pe silaba t o n i c ă : buscando viendo buscándola viéndolos căutînd-o văzîndu-i la arte — Acest s u b s t a n t i v este m a s c u l i n la singular şi feminin p l u r a l : el arte moderno—las artes plásticas. Trebuie să fii foarte obosit. Lo que. cu toată că — în locul unei n o ţ i u n i sau expresii considerate n e u t r e (in cazul a c u z a t i v ) . Y lo estoy. ca p r o n u m e personal în a c u z a t i v . Lo mío y lo luyo. Şi sînt într-adevăr. ¿Lo comprendes? Tú eres alto. înţelegi asta? Tu eşti înalt. despre Io. Sînteţi prietenii mei? Sîntem (asta). Ceea ce se învaţă bine nu se uită. eu (o ignor) n-o ştiu. Trebuie să a t r a g e m însă a t e n ţ i a că locul silabei tonice se p ă s t r e a z ă . — în unele e x p r e s i i : por lo menos cel puţin por lo tanto în consecinţă por lo más cel mult. Am citit ceea ce ai scris. eu nu sînt (aşa). A m v ă z u t î n t r . In acest caz. Vechea poveste. tuyo cual: etc. referitor la a r t i c o l u l el care avea rol de pronume demonstrativ: Tú sabes el inglés. carácter — este u n u l d i n t r e p u ţ i n e l e c u v i n t e a l căror accent îsi schimbă locul la p l u r a l : caracteres. formándose — formîndu-şi. — în locul u n u i n u m e p r e d i c a t i v . Ceea ce. s-a m a i v o r b i t şi în lecţia 8. a r t i c o l u l are rol de p r o n u m e . ¿Sois mis amigos? Lo somos. 167 .: Al meu şi al tău.\ —ţ. aşa c u m a m v ă z u t în lecţia t r e c u t ă . — înaintea p r o n u m e l o r r e l a t i v e que. Debes de estar muy cansado.

Să se răspundă la următoarele întrebări: ¿Dónde es estudiante Pedro? ¿Qué lenguas estudia? ¿Dónde va Pedro todos los sábados por la tarde? ¿Por qué asiste a las películas españolas y rusas? ¿Cómo se consideran y qué forman todos los estudiantes del mundo? ¿Con quiénes se cartea Pedro? ¿Qué averigua Pedro en las cartas de sus amigos? ¿A qué son útiles estas cartas? 6 3 . d o m e n i u . dar eu n-o ştiu. Să se traducă în limba spaniolă: 1. . 4. Să se îndrepte greşelile următoarele propoziţii: de gramatică sau de ortografie din 1. care este al tău? 10. 2. . Quando ya no se ve más. 3. fig. In aceeaşi s i t u a ţ i e sînt şi a l t e c u v i n t e s t r ă i n e : soviet soviets stock stocks (pron. Aceşti studenţi dedică studiului numai două ore zilnic. Port acelaşi nume ca şi tine. ceea ce e foarte puţin. io le todavía veías. 5. Las cometas i las planetas formen parte de nuestra sistema. 3. 9. t ă r î m . nici de unde vii. 4. 2. 8. Las cartas están escribidos de estos alumnos. In l i m b a spaniolă m a i există şi c u v î n t u l plan m. . Numele meu este Henric (Enrique). M-am bucurat să văd ce progrese ai obţi­ nut în acest domeniu. Dacă nu studiază aceste probleme. Mun­ citorii acestei fabrici îndeplinesc (cumplir) cu succes planul stabilit. 6 2 . Tu ştii bine rusa. 5. peste puţin timp nu vor mai şti nimic. mi-am dat seama că e foarte interesantă. ostok) trust trusts plano — p l a n ( s u p r a f a ţ ă ) . El amigo cuios libros e leido eres buena. / club — este u n neologism care — deşi t e r m i n a t în consoană — p r i m e ş t e la p l u r a l u n s i m p l u s (nu -es. aşa c ă .. Nu ştiu nici măcar cum te cbeamă. EXERCIŢII 6 1 . c u m a r fi n o r m a l ) : cllib — clubs. învăţînd-o. El papel del nuestro libro está nuevo. proiect (el plan quinquenal — p l a n u l c i n c i n a l ) . care î n s e a m n ă : p l a n . nici cine eşti. 6. 7. Am citit ceea ce ai scris şi mi-a plăcut./ / de modo que— astfel î n c î t . 6. La agua del rio esta bueno. / al mismo tiempo — în acelaşi t i m p .

cînd dorim să s e p a r ă m pe g de e sau de i. qui. ceea ce însemnează că avem a face. In felul acesta scriem cuvintele ghem sau ghinion. Dacă am transcrie cu ortografia spaniolă c u v i n t e l e r o m î n e ş t i „ghem"' şi „ghinion". In limba s p a n i o l ă . corespondentele grupurilor ghe şi glii — din limba r o m î n ă — sînt redate în l i m b a spaniolă prin gue şi gui. cu grupuri alcătuite din trei sunete: g-u-e şi g-u-i. Pentru a le reda în scris. deci.LECŢIA 24 în l i m b a r o m î n ă . în cazul lor. palid. cîteva c u v i n t e spaniole care se scriu cu aceste g r u p u r i de l i t e r e : guitarra guía m. vultur următor portughez guerra guerrero aiguien guinda Miguei război războinic cineva cireaşă amară Mihai 169 . Iată cîteva cuvinte spaniole cu diéresis: argüir se pronunţă argüir (a-r-g-u-i-r = 6 sunete) — a argumenta (diereza se păstrează şi în timpul conjugării) exangüe se pronunţă exangüe — fără sînge. p e n t r u a p u t e a p r o n u n ţ a s e p a r a t s u n e t u l g de cel al lui e sau i. livid lingüista se pronunţă lingüista — lingvist cigüeña se pronunţă OigueuJa — barză ghitară ghid. călăuză acvilă. giii). i n t r o d u c e m î n t r e ele litera h . pe care l-am m a i î n t î l n i t în g r u p u l que. águiía siguiente portugués Notă: Există unele cuvinte spaniole în care sunetul g este urmat de sunetul u. în c o n t i n u a r e . a m obţine *guem şi *guiniónp I a t ă . se folosesc tot grupurile de litere gue. Funcţiunea acestui semn constă în a arăta că litera u trebuie citită. pe care nu o p r o n u n ţ ă m n i c i o d a t ă . giie. folosim acelaşi procedeu. cu un semn diacritic (nu­ mit în spaniolă crema sau diéresis) deasupra lui. Această literă — care are r o l u l lui h m u t din limba r o m î n ă — este u m u t . apoi de sunetul e sau i. gui. (Se scrie. adică i n t r o d u c e m î n t r e ele o literă care nu se p r o n u n ţ ă n i c i o d a t ă . A ş a d a r .

ni sin ti Tienen mis penas remedio: Contigo. la melancolía o el dolor que lo acompañan: I Dueña no tengo. porque me matas Y sin ti porque me muero. tanto en España como en Latinoamérica. la alegría. salgo a buscar.COPLAS Las coplas son las poesías populares más difundidas en todo el mundo hispánico. porque sin dueña no puedo andar. II Ni contigo. La razón de esta sorprendente difusión se halla en el hecho de que el pueblo canta en ellas el amor. 170 .

IV Tu querer y m i querer Son como el agua del río Que a t r á s no p u e d e n volver. A los árboles altos Los mueve el v i e n t o .III Quiéreme poco a poco N o te apresures. 171 . Y a los enamorados El pensamiento. Que lo que yo deseo E s que me dm*e.

se acuesta y no tiene sueño. 172 .VI Dos besos hay en el mundo Que no se apartan de m í : El último de mi madre Y el primero que te di. VII Por los campos del olvido salí en busca de mi amor y encontré para mi alivio las espinas de una flor. VIII El amor del hombre pobre es como el perro sin dueño: tiene hambre y no come a gusto.

tal como son éstas que siguen aquí: Tuve un sombrero lindo sólo copa no tenía . a c o m p a ñ a d a s del rasgueo de la g u i t a r r a . Tengo el consuelo De saber que tú sabes Que yo te quiero. Si quieres que te lo diga cantando te lo diré: — El amor que te tenía como vino se me fue.IX Aunque tú no me quieras. X El puente voy a pasar. Nota: De costumbre las coplas se c a n t a n . No sé si lo pasaré. Hay también muchas coplas humorísticas o satíricas. cada vez que galopaba. de corbata me servía. Palabrita tengo dada No sé si la cumpliré. 173 .

PALABRAS NUEVAS a gusto pe plac acompañar a însoţi acostarse a se cuica alivio mîngîiere andar a u m b l a apartarse a se depărta apresurarse a se grăbi atrás înapoi beso sărutare consuelo consolare copa calotă (de pălărie). desear a dori difundido r ă s p î n d i t enamorado îndrăgostit galopar a galopa hallarse a se afla hacho fapt hispánico spaniol. v e r b e l e : pensar. I a t ă a c u m u n e x e m p l u : verbul perder în loc d e : perdo perdes perde are formele d i f t o n g a t e : pierdo pierdes pierde Indicativ prezent Pensar pienso piensas piensa pensamos pensáis piensan 1 în m o d analog fac t o a t e celelalte verbe diftongate 1 . Multe d i n t r e verbele de conjugarea I şi a II-a care au vocalele e sau o în p e n u l t i m a silabă (cum s î n t . necaz puente m. Mover muevo mueves mueve movemos movéis mueven ) Vezi r i t m u l a c c e n t u l u i 174 . s u b j o n c t i v prezent şi i m p e r a t i v (mod care. hispanic matar a ucide mover a mişca olvido uitare pena durere. Contar cuento cuentos cuento contamos contáis cuentan (ax cotit) Perder pierdo pierdes pierde perdemos perdéis pierden din lecţia 1 1 . p u n t e . contar. u e . respectiv. (Analizaţi schema a c c e n t u ă r i i d i n lecţia 11). cînd în cursul conjugării aceste vocale intră în silaba t o n i c ă . are loc n u m a i l a : i n d i c a t i v prezent. motiv seguir a ü r m a servir a servi ANÁLISIS DEL TEXTO puedo — pot (eu).. pod rasgueo cîntare (la ghitară) razón /. se formează de la cele două t i m p u r i de m a i sus). v e r b u l poder (a putea) face parte din g r u p a verbelor diftongate. aşa d u p ă c u m v o m vedea în cursul lecţiilor v i i t o a r e . Acest fenomen. perder. de e x e m p l u . mover) diftonghează aceste vocale în ie şi. n u m i t diftongarea verbelor.

satul popula el pueblo aminti el recuerdo amintirea visa el sueño visul zborul el vuelo zbura Ca verbul acordar consolar mostrar poblar recordar soñar volar 175 .. a socoti cuento povestire cuenta socoteală Nu există însă nici o metodă sigură pentru a recunoaşte verbele care diftonghează. cu o valoare relativă. ori de cîte ori vom întîlni în voca­ bular verbe care diftonghează — indiferent de conjugarea lor —.. De aceea. Următoarele verbe prezintă aceeaşi diftongare ca pensar: alentar apretar calentar cerrar comenzar gobernar manifestai segar sembrar sentar a a a a a a a a a a contar a a a a a a a curajul însufleţi el aliento strângerea strînge. le vom nota cu un d.piense pienses piense pensemos penséis piensen Subjonctiv cuente cuentes r cuente contemos contéis cuenten prezent pierda pierdas pierda perdamos perdáis pierdan mueva muevas mueva movamos mováis muevan Deoarece nu toate verbele de conjugarea I sau a II-a care conţin vocalele e sau o în penultima silabă suferă fenomenul diftongării. a strivi el aprieto caliente cald încălzi închide el cierre închiderea început începe el comienzo guverna el gobierno guvernul manifestul manifesta el manifiesto la siega secerişul secera la siembra semănatul semăna locul (de stat) el asiento aşeza se c o n j u g ă următoarele v e r b e : aminti amintirea el acuerdo consolarea el consuelo consola mostra arăta la muestra poporul. Cum le recunoaştem? Ca indicaţie practică. verbul respectiv diftonghează si el. Dăm în continuare o listă de verbe care diftonghează (pentru cele de conjugarea întîi dăm alăturat şi substantivul sau adjectivul din aceeaşi familie). putem spune că ori de cîte ori în familia de cuvinte a unui verb din categoria celor discutate aici există un substantiv sau un adjectiv care conţine diftongul ie sau ue. De exemplu: contar a p o v e s t i . am început explicaţia noastră cu cuvintele „multe verbe".

a întoarce . defender — a a p ă r a . -olver. — d r a g o s t e . moler — a m ă c i n a . nevar — a n i n g e . în afară de f a p t u l că i n t r ă în categoria verbelor d i f t o n g a t e . invernar — a i e r n a . a iubi) -|. m a i p r e z i n t ă o n e r e g u l a r i t a t e la perfectul s i m p l u . tostar — a frige . sosegar — a se o d i h n i . conjugîndu-se d u p ă m o d e l u l verbelor neregulate la perfectul s i m p l u . llover — a p l o u a . a îngriji de . u n d e r ă d ă c i n a este quis-. soltar — a dezlega . recomendar — a r e c o m a n d a . desterrar — a exila . asolar — a j e f u i . devenind querré. quisiste. despertar — a d e ş t e p t a . a v o i . envolver — a î n f ă ş u r ă . devolver — a î n a p o i a . poder — a p u t e a . volcar — a r ă s t u r n a . a r e c u n o a ş t e . empedrar — a p i e t r u i . disolver — a d i z o l v a . demoler — a d ă r î m a .p r o n u m e l e personal în a c u z a t i v . a p o t c o v i . acostarse — a se c u l c a . helar — a î n g h e ţ a . fregar — a freca. morder — a m u ş c a . comprobar — a c o n s t a t a . retem­ blar — a b î ţ î i . doler — a d u r e a . renegar — a r e n e g a . verter — a vărsa . serrar — a t ă i a cu f e r ă s t r ă u l . querrás e t c . entender — a î n ţ e l e g e . herrar — a fereca. querer m. aprobar — a a p r o b a . • • / Acelaşi fenomen îl î n t î l n i m şi la u r m ă t o a r e l e v e r b e : / De conjugarea I: confesar — a m ă r t u r i s i . probar — a proba . a t r e m u r a m e r e u . dor. rodar — a r o s t o g o l i . remendar — a c î r p i . Notă: Se poate observa că verbele de conjugarea a Ii-a care diftonghează se termină în: -eder. desenvolver — a desfăşura . promo­ ver — a p r o m o v a . tender — a î n t i n d e . quiso. -over. 176 . -erner. volver — a se î n t o a r c e . -ender. temblar — a t r e m u r a . sonar — a suna . La v i i t o r pierde pe e din t e r m i n a ţ i a infi­ n i t i v u l u i (ca şi saber). absolver — a i e r t a . me muero — m o r . costar — a costa .. enterrar — a î n g r o p a . tentar — a i s p i t i . colar — a s t r e c u r a . conmover — a mişca s u f l e t u l . de care ne-am ocupai în lecţia 1 8 : quise. resonar — a r ă s u n a . extender — a e x t i n d e . este i m p e r a t i v u l v e r b u l u i querer (a d o r i . d o r i n ţ ă . encontrar — a î n t î l n i . soterrar — a î n g r o p a . demostrar — a d e m o n s t r a . quebrar — a sfărîma . negar — a n e g a . care se a l ă t u r ă acestuia. soler — a o b i ş n u i . -erter şi -oier. rogar — a r u g a . Verbul querer. tronar — a t u n a . regar — a s t r o p i . encender — a a p r i n d e . a d o v e d i . -order. m ă p r ă p ă d e s c . quiéreme—iubeşte-mă . De conjugarea a 11-a: atender — a fi a t e n t . des­ plegar — a desfăşura .

que el que no quiere oír. pidieron). Nu există surd mai rău.i t a ) . io. servir. Quien todo lo quiere. N e r e g u l a r i t a t e a pe care o observăm la acest verb este c o m u n ă u n e i serii întregi de v e r b e . verbe c a : competir. v o r b u l i ţ ă .. i n d i c a t i v prezent al v e r b u l u i seguir a u r m a ) . d i m i n u t i v al substantivului palabra. vestir. o sau diftongii ie. La prezent i n d i c a t i v . aude ceea ce nu doreşte. decît cel care nu vrea să audă. De aceea.a singular şi p l u r a l a perfectului s i m p l u (pidió. — Verbele de t i p pedir au u r m ă t o a r e a schemă la i n f i n i t i v . Cine vorbeşte ceea c& nu trebuie. No hay peor sordo.a s i n g u l a r . palabrita — c u v i n ţ e l . 12 177 . t o t astfel la t o a t e persoanele s u b j o n c t i v u l u i prezent (pida. repetir.Refranes con el verbo q u e r e r : Quien habla lo que no debe. cunoscute sub d e n u m i r e a de verbe de tip pedir. Cine crea totul. d u p ă care le p u t e m r e c u n o a ş t e : consoană (p -e. oye lo que no quiere. e. care înlocuieşte vocala finală a c u v î n t u l u i : hermano — hermanito frăţior hermana — hermanita surioară sigue — urinează (persoana a I l I . todo lo pierde. seguir.. pidamos) şi la persoana a I l I . impedir. sînt de t i p pedir. U n u l d i n t r e sufixele spaniole cu care se formează d i m i n u ­ t i v u l este -ito ( .consoană -ir -ed -ir) medir. Verbul pedir (a cere) îşi schimbă vocala e în i a t u n c i cînd — la diferitele forme ale conjugării — în silaba u r m ă t o a r e a p a r vocalele a. v e r b u l pedir în mod obişnuit astfel: pedo pedes pede pedimos pedís peden s-ar conjuga Conform regulei enunţate se conjugă însă în felul următor: • pido pides pide pedimos pedís piden La gerunziu (în loc de pediendo) face pidiendo. pierde totul (echi­ valent cu: Cine fuge după doi iepuri nu prinde nici unul).

dicen. que te lo diga — să ţi-o zic (spun). 4. . 1 5 . dintre care menţionăm deocamdată: — Ia persoana I singular a prezentului indicativ are forma digo. P u ţ i n cîte p u ţ i n se sfărîmă p i a t r a . 12. Nu p o ţ i să i n t r i . Să se traducă în limba spaniolă: 1. Antonio se veste con una americana n u e v a .Chiar verbul reír1 aparţine acestui grup (deşi îi lipseşte o con­ soană între e şi ir): Dăm mai jos prezentul indicativ al verbului reír (a rîde) care se poate confrunta cu verbul pedir de mai sus: río ríes ríe reímos reís ríen Ca verbul reír se conjugă şi sonreír (a surîde) şi freír (a frige). 8. — participiul trecut este: dicho (spus. fără să vrea. cîinele acela negru muşcă. EXERCIŢII 64. Mărturisesc că nu-mi amintesc n i m i c . Mă mişcă necazurile t a l e . Unii oameni pierd t i m p u l . ceea ce face ca restul persoanelor de la indicativ prezent să fie: dices. î n ţ e l e g toatecuvintele din această carte spaniolă. o traducere cît mai literară a lor. 66. Vreau să m ă odihnesc. Yo me sentó a q u í y t ú te sentas en el balcón. Acum p l o u ă şi florile vor avea destulă a p ă . de unde întreg subjonctivul prezent este: diga. varsă apă pe j o s . P o ţ i fi a t e n t ? 10. 3 . dice. de ce n u ? 1 1 . 178 . No recordó. decimos. Verbul decir (a zice) prezintă numeroase neregularităţi. 7. Sora lui stropeşte florile care sînt lîngă casa mea şi. 7. 4. su n o m b r e . dirás etc. Să se încete pe dinafară poeziile din această lecţie şi să se încerce. 6. Mă doare un d i n t e . 14. 2. — după forma sa de la infinitiv ne putem da seama că este un verb de tip pedir. Nuestros amigos sonreen. diga e t c . digas. 3 . 65. 2. decís. Ţ ă r a n i i seceră şi cîntă cu b u c u r i e . 67. iar gerunziul: diciendo. Mama Iui frige carne de porc. 1 Aici. de fapt. 6. 9. lipseşte litera d (comparaţi cu romînescul a rîde) şi d e aceea ei nu formează diftong: re-ir. 1 3 . 5. în scris. zis). E l vino no cabo en el vaso. V î n t u l mişcă a r b o r i i . Mis amigos pensan en este problema. Să se dea forma corectă verbelor din propoziţiile următoarei 1. Los alumnos n o querieron escribir. 5. Desigur. Să se conjuge — în întregime —• două verbe de conjugarea I şi două de conjugarea a Ii-a din lista verbelor care diftonghează. • —• la viitor verbul decir se formează din forma sincopată a in­ finitivului dir-: diré.

) Los trenes se mueven sobre rieles de hierro colocados paralela­ mente en él suelo y unidos. y un número variable de vagones. periódicos o pa­ quetes postales de diversos pesos. El personal del tren está formado por el maquinista y el fogonero que están en la locomotora. pero que se encuentran a menudo en los libros. todos los ferrocarriles forman una gran empresa de Estado. (Hay también trenes a motor y trenes eléctricos. certificadas o con valores declarados. el inspector y los guardafrenos que están distribuidos en los vagones. mercaderías.. Un tren Suele componerse de una locomotora.LECŢIA 2. donde el ferrocarril atraviesa los caminos. CAMINANDO. algunas poco empleadas en la vida diaria. Para los transportes por tierra el más difundido medio es el ferrocarril. impresos. Querido lector: Vamos a hablar ahora sobre cosas que seguramente te intereserán cualquiera sea tu profesión.. Los trenes son de dos categorías: ordinarios y expresos (o rápidos). La misión del correo consiste en el transporte de cartas ordinarias. debes saber como se denominan los medios de transporte y sus partes integrantes. En nuestro país. En diversos puntos de la vía.5 POR EL MUNDO. En este texto habrá numerosí­ simas palabras. En las carreteras se ven numerosos medios de transporte o vehí­ culos: desde los carros campesinos hasta los más modernos auto­ móviles y camiones. que es una máquina de vapor de varias ruedas puestas en marcha por la presión que mueve los émbolos. uno con otro. animales o bien correo. por medio de traviesas de hierro. Y aunque no seas lingüista o técnico. madera u hormigón. 12* 179 . Sobre esto vamos a tratar en este texto. Los trenes sirven para transportar personas. un ténder que lleva solamente el carbón para alimentar el fuego de la caldera. hay guardabarreras que están encargados de interrumpir el tránsito por la carretera du­ rante el paso del tren.

es decir ser más veloces que el sonido. los medios de locomoción acostumbrados son las bicicletas. la última expresión de la técnica moderna es el cohete. Con éste. los trolebuses. y el metro que va por vías subterráneas. los tranvías.En las grandes capitales. hasta la estratosfera y alcanzar desde 200 hasta más de 2000 kilómetros por hora. los autobuses. Con todo esto. los coches. o sea supersónicos. las motocicletas. los sabios soviéticos han llegado hasta la luna y 180 . Más rápidos que todos éstos son los medios de transporte aéreos. Hablaremos primeramente de los aviones. El progreso técnico actual les permite efectuar vuelos a gran altura.

o por los menos a la atmósfera. salas de deportes. bibliotecas. y un gran número de camarotes. hay barcos transatlánticos que son grandes urbes flotantes capaces de transportar miles de personas. además de los barcos mercantes. cines. Hay barcos de vela o de vapor. Integran la tripulación de un barco: el capitán. De costumbre. salas de teatro. abriendo así una nueva era en la historia del mundo. En un transatlántico hay salones.. Pero volvamos a la tierra.piensan volar también a otros planetas . Antes de terminar. Los de velas tienen dos o tres mástiles. emplean paracaídas. Los puertos son los lugares donde anclan todos los navios. En un puerto se puede ver. 181 . Para largas travesías. el cocinero. el médico. su segundo.de nuestro sistema. pero tienen también un motor. la marina de guerra. cafés. debemos hablar del más poético de los medios de transporte: el barco.. otros oficiales. palo mayor y palo de mesana. y el hidroavión que es un avión con flotadores que le permiten posarse en el mar y volver a emprender el vuelo desde él. piscinas de natación. y. Los yates suelen tener un sólo mástil y pocas velas. el timonel. vergas que sirven para sostener las velas. varios marinos y grumetes. restaurantes. algunos camareros y un piloto. Se usan para moderar la caída a un ritmo lento que permite a los hombres tocar la tierra sin riesgos. que se eleva en el aire verticalmente desde cualquier lugar. tales como: El helicóptero. En caso de una catástrofe aérea. como son las del Atlántico. así como todos los que se encuentran en el aparato en peligro. los aviadores. en éstos. La técnica inventó aparatos aéreos que no despegan de un aeródromo. un gran barco de velas tiene tres mástiles o palos: palo de trinquete.

vagon cohete m. a los que están acostumbrados a navegar. a u t o m o b i l . popa. Si el mar está en completa calma. a alcătui locomotora locomotivă malestar rtl. rachetă consistir a consta denominar a d e n u m i despegar a decola distinto deosebit elevar (se) a (se) ridica émbolo piston emplear a folosi encargar a însărcina estribor m. vapor caída cădere caldera cazan calma calm. camion. n a v ă . paznic de] b a r i e r ă guardafrenos m. m a r ş marearse a avea r ă u de m a r e marino m a r i n a r mástil m. controlor integrante i n t e g r a n t . flotor flotante p l u t i t o r fogonero fochist grumete m. catarg mayor mare mercadería marfă mercante comercial mesana a r t i m o n metro m e t r o u molestia supărare natación / . înot nave / . ofiţer ordinario obişnuit. En la popa está la bandera según cuyos colores distinguimos la patria de cada barco. Como es sabido. Algunos de los que van en buque se marean y experimentan un malestar muy grande. h a l ă (fabrică) navegar a naviga navio n a v ă ocurrir a se î n t î m p l a oficial m. Además. nunca les ocurre eso. a hoi­ nări camión m. a u t o c a m i o n capaz capabil carretera şosea certificado recomandat cocinero bucătar coche m. linişte camarero chelner. babor y estribor. ospătar camarote m. indispoziţie maquinista m. personal palo a r b o r e . beton impreso i m p r i m a t inspector m. m a t e l o t guardabarreras m. c o m p o n e n t integrar a forma. a ajunge a menudo adesea anclar a ancora aunque deşi babor m. m i ş c a r e . tribord ferrocarril m. nadie sufre molestia alguna. babord bandera d r a p e l barco vas buque m. m a ş i n ă . t r ă s u r ă . mecanic marcha mers. PALABRAS NUEVAS aereo aerian alcanzar a atinge.Los submarinos son las naves que pueden entrar completamente en las aguas del mar y navegar en su interior. frínar hormigón m. cabină pe vas caminar a u m b l a . los cuatro lados de un barco son: proa. par 182 . cale ferată flotador m. a r ă t ă c i .

în c o n t i n u a r e . m o d u l cel m a i folosit este indicativul. valoare vela pînză veloz iute. a obişnui (vezi „Analiza") sufrir a suferi ténder m. subînţelegîndu-se v e r b u l querer: ¡No seas asi! ¡No perdamos tiempo! Nu fi aşa! Să nu pierdem timpul! 183 . o îndrumare. d a r v e d e m că în fraza n o a s t r ă l-am t r a d u s p r i n c o n d i ţ i o n a l u l „ar fi". pas peligro pericol peso greutate piscina bazin.-l) în propoziţii de sine stătătoare. pentru a exprima uimirea: ¡Que escribas tú esto! Să te odihneşti bine! Să-ţi fie de bine! Să nu te mai văd vorbind cu (omul) ăsta! Să scrii tu asta! 3 . p e n t r u a e x p r i m a o dorinţă. iaht ANÁLISIS DEL TEXTO cualquiera sea — oricare a r fi. Subjonctivul se foloseşte n u m a i : 1. şină riesgo risc segundo secund soler d. Modul subjonctiv se întrebuinţează: . De fapt. piscină popa pupă posarse a se aşeza proa provă puerto port riel m. în astfel de p r o p o z i ţ i i . în p r o p o z i ţ i i care a r a t ă o poruncă. rapid verga vergă vía cale yate m. echipaj valor m. paraşută paso trecere . o încurajare: ¡Que descanses bien! ¡Que te vaya bien! ¡Que yo no te vuelva a ver hablando con éste! 2. Ş t i m că sea este s u b j o n c t i v u l pre­ zent al v e r b u l u i ser. P e n t r u a preciza în ce cazuri a n u m e se foloseşte s u b j o n c t i v u l în l i m b a s p a n i o l ă . un ordin: ¡ No nos vayamos ahora! Să nu plecăm acum ! ¡Que suba/ Să (se) urce! p r e c u m şi a t u n c i cînd e folosit ca i m p e r a t i v n e g a t i v (după c u m a m v ă z u t în u n a din lecţiile p r e c e d e n t e ) . u n t a b e l cu exem­ plificări. trinchet tripulación /. timonier tocar a atinge traviesa traversă trinquete m. Reiese de aici că uneori m o d u l sub­ j o n c t i v se utilizează în limba spaniolă diferit de folosirea lui în limba r o m î n ă .paracaídas ni. o urare. v o m d a . tender timonel m.

nu-1 a p r o ­ băm. în care caz s u b j o n c t i v u l este prece­ d a t d e o b i c e i d e c o n j u n c ţ i a que. . pînă ce n u m a i să nu p e n t r u ca oricît (de mult) m a i î n a i n t e (de) ca d a t fiind faptul că a t î t t i m p cît fără ca să que: cum cum şi con junei . Quienesquiera que sean. locu­ Oricare ar fi m o t i v u l t ă u . para que por más que primero que puesto que siempre que sin que E> următoarele conjuncţii sau cu condiţia să cu scopul de a n u m a i să.ii care nu como si cual si cer ca şi ca si 184 .. .. .4. presupunînd în caz că pînă cind. . . Oricare ţ i . Por doquiera que e s t é .. 2. î n p r o p o z i ţ i i (concesive) i n t r o d u s e p r i n p r o n u m e s a u a d v e r b e : cualquiera (plural: cualesquiera) oricare quienquiera (plural: quienesquiera) oricine doquiera oriunde Cualquiera que sea tu motivo.. c u u n e l e v e r b e l a f o r m a r e f l e x i v a . Cualquier auxilio que me pidáis.a r fi profesia. Notă: Cualquiera Cualquiera se poate utiliza şi fără que: sea tu profesión... Quienquiera que seas. doar să doar să înainte de a cu condiţia că. p r e z e n t u l se f o l o s e ş t e p e n t r u a d a a n u m i t e i n d i c a ţ i i : /Véase el párrafo siguiente! /Tómese después de cada comida! subjonctivului Să se v a d ă paragraful u r m ă t o r ! Se va lua după fiecare m a s ă ! B ) în propoziţii secundare. Orice ajutor m i .. no te permito hablar de este modo. no lo apro hamos.a ţ i c e r e . Oricine ai fi. Oricine ar fi e i . .. n u m a i dacă în caz că. nu-ţi p e r m i t să vorbeşti astfel. . în propoziţii i n t r o d u s e p r i n ţ i u n i de t i p u l : a condición \'de) que a fin de que a menos que a no ser que antes (de) que con tal (de) que dado que en caso (de) que hasta que no sea que . şi a n u m e : 1. Pe oriunde a r f i . .

D u p ă expresiile impersonale: es posible es probable es dudoso e posibil e probabil e îndoielnic 185 . o îndoială. va şti b i n e . Am ieşit deşi a nins 3. aún cuando mientras Mientras aprenda. Saldré aunque nieve (subjonctiv). Te iert n u m a i dacă îţi m ă r t u r i s e ş t i vina. m a i ales a t u n c i cînd propoziţia secundară e x p r i m ă ceva n e h o t ă r î t : o presupunere. no me pidas cosas Notă: con tal que imposibles. n u ­ mai să n u . Debes pedir perdón antes de que sea demasiado tarde. en cuanto luego que tan pronto así de de de de î n d a t ă ce como que manera que modo que suerte que astfel încît apenas cuando aunque si bien abia cînd desi chiar (atunci) cînd în t i m p ce. cît t i m p Cît t i m p î n v a ţ ă . Elimino esto a fin de que pueda terminar pronto mi tarea.m i ceri lucruri i m p o ­ sibile.De exemplu: Trebuie să ceri iertare î n a i n t e de a fi prea t î r z i u . ¿Puedes salir al aeropuerto antes de que sea de día? Me compraré lo que me ¡alta sin que me importe lo que piense mi amigo. Voi ieşi chiar dacă n i n g e . Procuraré contentarte. Te perdono con tal que confieses tu culpa. P o ţ i pleca la aeroport î n a i n t e de a se face ziuă? î m i voi c u m p ă r a ceea ce-mi lipseşte fără să m ă intereseze ce gîndeşte prietenul m e u . o eventualitate etc. se î n t r e b u i n ţ e a z ă i n d i c a t i v u l : Salí aunque nevó (indicativ). Cînd a c ţ i u n e a e certă. î n l ă t u r aceasta ca să pot să-mi t e r ­ m i n repede lucrul. Voi încerca să te m u l ţ u m e s c . După conjuncţiile de m a i jos se întrebuinţează subjonctivul. sabrá bien.

5. que tenga tantos amigos. sau în propoziţii afirmative. neîncrederea.es es es es Es Es Es Es (caso) raro conveniente importante (importa indispensable que) E E E E e e e e rar. Nu ştiu dacă are a t î ţ i a p r i e t e n i . Por más bonito que sea. s u r ­ priză. El médico duda que el enfermo pueda curarse. după verbe care exprimă presupu­ nerea. no lo admiro. părere: Quiero que Manuel me espere. bine să iasă la p l i m b a r e . 4. nesiguranţa. Mă îndoiesc că ştii bine această regulă. Dudo que sepas bien esta regla. Vreau ca Manuel să m ă a ş t e p t e . ordin. Me ruega que venga. în propoziţii por más concesive (muy) posibil să vin(ă) în seara a s t a . Me alegro que aprendas este idioma. Mă t e m că te vei întoarce t î r z i u . necesar să citească acest articol. după schema: formate + adjectiv (adverb) + que + v e r b Oricît de frumos ar fi. S-ar p u t e a (cred) să d o a r m ă . nu-1 a d m i r . se întrebuinţează în t o a t e aceste cazuri m o d u l i n d i c a t i v . pensar etc. permisiune. Mă bucur că înveţi această l i m b ă . Să se c o m p a r e : Creo que duerme. dorinţă. f r i c ă . r e g r e t . dudoso que vayamos al teatro. cerere. Medicul se îndoieşte că bolnavul se poate vindeca. conveniente que salga a pasear. prevenire. s p e r a n ţ ă . negarea: IVo creo que sea asi. Ignoro Notă: Gînd e vorba însă de o afirmaţie precisă. G. Vrei să-ţi împrumut(e) această carte? Doresc să înveţi bine gramatica. Cred (ştiu sigur) că d o a r m e . Sora noastră ne cere să-i scriem. Nuestra hermana nos pide que le escribamos. după verbe care exprimă: a) u n s e n t i m e n t ( p l ă c e r e . rugăminte. îndoielnic că vom merge la t e a t r u . sfat. în propoziţii negative. n e p l ă c e r e . îndoiala. după (cîteva) verbe ca: creer.. Creo que duerma. Temo que vuelvas tarde. Nu cred să fie aşa. 186 . Mă roagă să v i n . indispensable que lea este artículo. ciudat bine nevoie nevoie posible que venga esta tarde. ¿Quieres que te preste este libro? Deseo que estudies bien la gramática. uneori. interzicere. I) voinţă. Speră să poată veni cu t i n e . preferinţă): Espera que pueda venir contigo.

— cînd p r o p o z i ţ i a r e l a t i v ă conţine ceva nesigur. estaré en casa. todo lo que. Saldremos en cuanto (cuando) telefoneéis. î ţ i vei aminti de mine cînd voi fi plecat? îmi voi aminti cînd îţi voi vedea fotografia. Vreau să vorbesc cu cintva care să mă înţeleagă. s u b j o n c t i v u l se î n t r e b u i n ţ e a z ă a t u n c i cînd e v o r b a de ceva nesigur. voi fi acasă. la t o a t e t i m p u r i l e şi m o d u r i l e . dar n u m a i la persoana a I l I .a s i n g u l a r : había hubo habrá exista (era) există (fuse). Haber se utilizează ca v e r b i m p e r s o n a l p e n t r u a t r a d u c e e x p r e ­ siile „ e x i s t ă " . s u b j o n c t i v u l se foloseşte: —• cînd p r o p o z i ţ i a r e l a t i v ă e x p r i m ă o însuşire d o r i t ă : Busco un hombre que sepa hablar el portugués* Quiero hablar con quien me entienda. n e l i o t ă r i t . m a i ales cînd p r o p o z i ţ i a ' e s t e i n t r o d u s ă p r i n lo que. cuando me vaya? Me acordaré en cuanto vea tu fotogra/ia. — cînd propoziţia r e l a t i v ă se leagă de o n o ţ i u n e n e g a t i v ă d i n propoziţia p r i n c i p a l ă : No sé otra melodía que pueda igualar a ésta. d a r el v a servi ca ghid p e n t r u t o a t e t r a d u c e r i l e în l i m b a spaniolă pe care le v e ţ i avea de făcut de a c u m î n a i n t e . 8. Sea lo que sea. Mai precis. în p r o p o z i ţ i i r e l a t i v e . de o p o s i b i l i t a t e . d a c ă propoziţia secundară e i n t r o d u s ă p r i n cuando sau en cuanto: Cuando venga. Cînd o să vină. iar a t u n c i cînd se e x p r i m ă o r e a l i t a t e se utilizează m o d u l i n d i c a t i v . Caut un om care ştie să vorbească portugheza. „este". d u p ă propoziţii p r i n c i p a l e cu verb la v i i t o r u l i n d i c a t i v .7. cuanto: Te daré lo que pueda por ayudarte en tu estudio. habrá — v o r fi ( e x i s t a ) : v i i t o r u l lui hay. d a t ă fiind c o m p l e x i t a t e a cazurilor e x p u s e . O să plecăm cînd veţi telefona. a fost va exista (va fi) 137 . Fie ce-o fi. „se află". Acest t a b e l de u t i l i z ă r i ale s u b j o n c t i v u l u i va părea d e s t u l d e greu. îţi voi da ce o să pot ca să te ajut în studiul tău. ¿Te acordarás de mí. Nu ştiu altă melodie care să o poată egala pe aceasta.

u n v e r b (sau a l t ă p a r t e de vorbire) -f... Au îost cazuri cînd. este u n verb defectiv. De e x e m p l u : el mondadientes — scobitoarea (verb -f-substantiv) el paraguas — u m b r e l a (prepoziţie -(-substantiv) La p l u r a l n u se modifică decît a r t i c o l u l : los mondadientes los paraguas Dacă u l t i m u l t e r m e n a l c u v î n t u l u i compus este u n s u b s t a n t i v la singular. Hubo casos cuando. Zilele de vară de obicei sînt foarte călduroase. 200 — doscientos. guardaba­ rreras (cantonier).) — a d e s e a . I a t ă a c u m m u l t i p l i i lui 200 800 400 500 doscientos trescientos cuatrocientos quinientos ciento: 600 seiscientos 700 setecientos 800 ochocientos 900 novecientos 188 . fie din două sub­ s t a n t i v e . a t u n c i p l u r a l u l se formează n o r m a l : el ferrocarril — los ferrocarriles por vías — pe c ă i . Vor fi mulţi oameni.Aceleaşi forme se folosesc şi a t u n c i cînd s u b i e c t u l e la p l u r a l : Habrá numerosos hombres. m i j l o c . E s t e u n s u b s t a n ­ t i v c o m p u s . a menudo (adv. e x p r i m ă o a c ţ i u n e care are loc în mod o b i ş n u i t . Los días de verano suelen ser muy calurosos... por vía aérea — pe cale aeriană. se p o a t e u t i l i z a . por medio de — cu a j u t o r u l . o bien — sau.. guardafrenos — frînar ( t e x t u a l : p ă z i t o r de frîne).. V e r b u l soler d.. Vía — cale.un s u b s t a n t i v . cu acelaşi î n ţ e l e s . P e n t r u a nu repela în c a d r u l aceleiaşi p r o p o z i ţ i i conjuncţia o. Prietenul meu se duce des la teatru.. ca şi cuvintele paracaídas. pararrayos. p r i n i n t e r m e d i u l (sinonim cu me­ diante). Aceste c u v i n t e s î n t formate fie d i n t r . folosit m a i m u l t la prezent şi imperfect indica­ t i v : u r m a t de i n f i n i t i v u l u n u i a l t v e r b . locuţiunea o bien. suele componerse — se c o m p u n e de obicei. por tierra — pe u s c a t . care se săvîrşeste frecvent: Mi amigo suele irse al teatro.

a r e l u a . U r m a t însă de un v e r b la i n f i n i t i v . flotador — flotor. în cazul n o s t r u : los s u b s t i t u i e s u b s t a n t i v u l los barcos. P e n t r u a se e v i t a repetarea u n u i s u b ­ s t a n t i v din p r o p o z i ţ i a p r e c e d e n t ă . de e x e m p l u : revolver (a se reîntoarce). Ciento apocopează atunci cînd multiplică pe mii: cien mil 100 000 Cifrele i n t e r m e d i a r e se c o m p u n la fel ca în r o m î n e ş t e : 207 511 817 1 959 33 794 904 815 1 000 000 1 000 000 000 doscientos siete quinientos once ochocientos diecisiete mil novecientos cincuenta y nueve treinta y tres mil setecientos noventa y cuatro novecientos cuatro mil ochocientos quince un millón mil millones volver a emprender — a î n t r e p r i n d e din n o u . — u n i i d i n t r e acei c a r e . roţile a v i o a n e l o r ) .Aceste n u m e r a l e au şi f e m i n i n : doscientos libros quinientos hombres doscientas obras quinientas casas 1000 mil La p l u r a l r ă m î n e n e s c h i m b a t : 2000 dos mil 10 000 diez mil Observaţie: mil considerat ca substantiv are pluralul: miles. Mii şi mii de muncitori au manifestat în Piaţa Columb. p l u t i t o r (bărcile care înlocuiesc. la h i d r o a v i oane. C u v î n t u l face p a r t e din aceeaşi familie cu v e r b u l flotar (a p l u t i ) şi cu a d j e c t i v u l flotante (plutitor).. marina de guerra — m a r i n ă de r ă z b o i . . V e r b u l volver u r m a t de u n s u b s t a n t i v înseamnă „a se î n t o a r c e " (de e x e m p l u : vuelvo a mi casa). Miles y miles de obreros manijestaron en la Plaza Colón.. . acesta poate fi s u b s t i t u i t n u m a i prin a r t i c o l u l s ă u . armada 189 . M e n ţ i o n ă m că prefixul r e se foloseşte d e s t u l de r a r în limba s p a n i o l ă . A nu se confunda cu — escadră. a r a t ă că a c ţ i u n e a e x p r í m a l a de acel v e r b se r e p e t ă : volver a leer a r e c i t i . los de velas— cele cu p i n z e . algunos de los que.

el personal del tren? ¿Qué medios de transporte se ven por las carreteras? ¿Cuál es el más rápido medio de transporte? ¿Dónde piensan volar los hombres de nuestros dias? ¿Cuáles son los aparatos aéreos que no despegan de un aeródromo? ¿Qué se usa en caso de una catástrofe aérea? ¿Qué tiene un barco de vela? ¿Cuáles son los tripulantes de un barco? ¿Qué son los submarinos? ¿Qué experimentan algunos hombres que van en buque? 70. Cuando yo (tener) dinero. 9. 555. 345. 7. 5. 3. Cuando todos los pueblos (estar) más unidos. In orice caz trebuie să ştii să înoţi. 789. Nu cred să fie aşa. 123. Să se răspundă la următoarele si apoi să se compună. 1960. Es posible que (haber impersonal) per­ sonas que (querer) saber dos o tres lenguas. no habrá guerras. 654. 1957. Leer y escribir en letras los siguientes guarismos (cifre): 111. Oricît de interesant ar fi acest articol. 6 9 . 888. 513. din întrebări: ¿De qué se trata en este texto de lectura? ¿Cuál es el más difundido medio de transporte por tierra? ¿De qué suele componerse un tren? ¿Qué diferencia hay entre un tren expreso y uno de mercancías? ¿Sobre qué se mueven los trenes? ¿Cuál es la misión del correo? ¿Quiénes forman . 8. Nu sînt de acord să mergi singur să te plimbi cu barca. 7 1 . 999. 4. 919. pentru că altfel «şti în mare pericol. 444. 2501. Te rog totuşi să crezi. 7. 222. Să nu-mi mai aminteşti de astfel de lucruri. A mí no me gusta que él (hablar) tan malamente. 456. 8670. 6. 190 . 5. Dudo que este amigo tuyo (saber) bien las reglas grama­ ticales. 11314. Să se traducă în limba spaniolă: 1. 2. 785. Voi încerca să învăţ. 2. Te daré cualquier libro que me (pedir). a fin de que (estar) contento. 516836. 333. 2001. 777. Sus padres no le permiten que (leer) tales libros. Să se citească de cîteca ori textul memorie. Cînd voi avea o ghitară. Să se înlocuiască infinitivele timpurile necesare: din paranteze cu modurile si 1. Trebuie să înveţi să înoţi înainte de a pleca la mare. 7 2 . tenemos que (ir) al teatro. 4. un rezumai al său. me •compraré estos libros. 6. 3. 8. 5512. nu-1 pot •citi acum.EXERCIŢII 6 8 . 666. Venga o no venga. voi cînta adesea.

rojo — roşu . diferită de cea din limba romînă. TEXTOS DE LECTURA Los textos que siguen son muy cortos. a nuestro enten­ der. litera j există însă. — soţie. hijo — fiu. jefe rn. autor de las famosas "Fábulas morales". Ion. cuvintele: ojo — ochi. Mexicanii au p ă s t r a t însă. — margine. fragil — fragil. se pro­ nunţă: oho. a t u n c i cînd evorba de numele ţ ă r i i lor. Iată alte cîteva cuvinte în care se întîlneşte sunetul h: trabajo — muncă . —• grădină (de flori). exemplo. ca litera h din cuvîntul romînesc „hohot". jardín m. Deci grupurile ge. Huan. Don Quijote (eroul celebrului roman cu acelaşi nume). México etc. Juan — loan. hoven. muher şi iho. hitano. joven — tînăr. bastante divertidos e instructivos. gitano — ţigan. dar are altă pronunţare. roho. gigante—-gigant. deşi p r o ­ n u n ţ ă Méhico. Tot ca un h romînesc se pronunţă şi litera g cînd este urmată de e sau i. Astăzi. ejemplo. se pronunţă: hente. se podrá uno dar cuenta de la sabiduría del pueblo español. general — general. Y aunque no es literatura popular. trágico — tragic. Méjico.LECŢIA 26 Limba spaniolă nu cunoaşte sunetul j . pero. litera x folosindu-se n u m a i pentru notarea grupului de sunete cs. uriaş. h i . in­ geniero— inginer. tal como fueron las coplas. Spaniolii pronunţă această literă. estos textos tienen origen folklórico porque son unas fábulas. ca în romîneşte. In felul acesta. oveja — oaie . bunăoară: gente f. în locul actualei litere j se scria litera x: Qui­ zóte. oriunde s-ar găsi. schimbîndu-se ortografia. b u n ă o a r ă : próximo (viitor). Leyéndolos. Notă: î n textele vechi spaniole. fráhil. Jorge— Ge or ge . mujer f. Argentina. — lume. Dos de éstas están adaptadas según las fábulas en versos de uno de los mayores fabulistas españoles. şi de aceea m a i scriu şi azi México. oameni. din t r a d i ţ i e . 191 . gi se citesc he. se scrie: Qui­ jote. femeie. ortografia veche. José — Iosif. — şef. margen f. Félix María Samaniego. heneral.

porque "ni anda como el gamo. Un minuto después. Después de escucharlo. bajó al río y le cogió. recalcaba: "Soy de agua. la cual le pidió que le confesara en qué estaba pensando. ni vuela como el sacre. muy orgulloso. llevando el cangrejo en el pico. si se me antoja. y así tenga sabido que lo importante y raro no es entender de todo. Sin perder tiempo. a orillas de un estanque. ni nada como el barbo. tierra y aire: Cuando de andar me canso. porque.EL PATO Y LA SERPIENTE Un pato estaba pensando. sino ser diestro en algo". le declaró que no hay en el mundo un animal mejor que él. el cuervo se paró en un árbol. vuelo. nado". la serpiente le contestó que no debía presumir tanto. "¿Qué puedo invocar para 192 . El pato. EL CUERVO Y EL CANGREJO Volaba un cuervo sobre un río y vio un cangrejo. si se me antoja. No muy lejos pasó una serpiente.

La idea gustó a los ratones y todos la aplaudieron. clopoţel coger a culege. EL CONSEJO DE LOS RATONES Un buen día se reunieron los ratones en un consejo. — ¡ Aja. a m ă r t u r i s i consejo consiliu. ¡ Tú eres el más hermoso y el más inteligente ! Todos lo saben. PALABRAS NUEVAS ágil isteţ alabar a lăuda antojarse a se năzări atreverse a îndrăzni. después de largas disputas. cayó al río. proclamó: — ¡ Tengo una idea ! Les ponemos a cada uno un cascabel y así todos podemos oírles desde lejos y escapar. y abrió todo el pico. en el momento en el que tuvieron que nombrar a los ratones que debían poner cascabeles al gato y a la gata. a bajar a coborî barbo mreană (peşte) cangrejo rac 13 — învăţaţi limba spaniolă cansarse a se obosi cascabel m. — A mí me duelen las patas — chilló un ratón más joven. no me escojáis. sfat corto scurt cuerTO corb cuteza 193 . — Yo soy ya muy viejo. yo soy corto de vista — se lamentó uno. El ágil y elocuente Roequeso.como tú. aja ! — gritó el cuervo. debéis respetarme — gritó otro. para estudiar cómo librarse del sangriento Matarratón. muy alegre. Pero. y de la hermosa y negra Gatalinda. El cangrejo. Y ninguno se atrevió a poner el cascabel al gato. todos se quejaron: — Por favor. el blanco y rubio. — Estoy enfermo — suspiró otro y echó a correr. a prinde confesar d.

U n e o r i . cîteva zile în c a p i t a l a e i " . Cineva îndrăznea să răspundă. persoana a Ii-a singular p o a t e avea u n sens i m p e r s o n a l — g e n e r a l i z a t o r . . 194 . un íel de şoim suspirar a suspina viejo bă trîn ANÁLISIS DEL TEXTO a nuestro entender — „ d u p ă părerea n o a s t r ă " . gălbui sacre ni. rudă pararse a se opri pata lab. se impersonal este reprezentat prin pronumele nehotărît uno: Se atrevía uno a contestar. a se adresa doler d. în locul lui se> se foloseşte p r o n u m e l e n e h o t ă r î t uno: No puede uno pasar por esta región sin quedar algunos días en su capital. cu v e r b u l la d i a t e z a reflexivă. părere. a se crede quejarse a se plínge ratón m. eleşteu famoso faimos. ţărm pariente m. dibaci dirigirse a se îndrepta.chillar a ţipa diestro priceput. I n f i n i t i v u l v e r b u l u i entender d. vîrf. E x e m p l u l romînesc de m a i sus s-ar t r a d u c e deci în limba spaniolă p r i n : No se puede pasar por esta región sin quedar algunos días en su capital.i. în loc de: Se se atrevía a contestar. De e x e m p l u : „ N u poţi să treci p r i n această regiune fără să ram îi cîteva zile în c a p i t a l a &i". persoana a II 1-a singular sau p l u r a l .şoarece recalcar a sublinia repetir a repeta reunirse a se a d u n a río ríu roer a roade rubio blond. se podrá uno dar cuenta — îţi vei p u t e a da s e a m a . a durea entender m. e folosit aci ca s u b s t a n t i v (părere). vestit gamo cerb lamentarse a se tîngui. Aceeaşi idee s-ar m a i p u t e a formula şi astfel: „ N u se poate trece p r i n această regiune fără a sta. E clar că nu este vorba despre „ t i n e " . pricepere escapar a scăpa escoger a alege escuchar a asculta estanque m. Observaţie: Verbele reflexive nu pot repeta pe se în construcţii impersonale. r a ţ ă pato răţo i pico cioc . origine. obîrşie orilla mal. ci despre „oricine" ar face acţiunea r e s p e c t i v ă . î n limba spaniolă se foloseşte n u m a i această din u r m ă construcţie i m p e r s o n a l ă . tîrnăcop presumir a se făli. în acest caz. a se jelui lejos departe librarse a se elibera mejor mai bun orgulloso mîndru origen m. In unele c o n s t r u c ţ i i r o m î n e ş t i .

fac la persoana a 11 I-a a perfectului s i m p l u : trabajaron. de la persoana a I l I . -ais. p e n t r u că r e l a t i v u l cual. vivieron. jorrados en piel. care a venit îndată. nu dă naştere la confuzii: Pedí unos libros. Afară de a c e a s t a . In această frază s-au ivit două p r o b l e m e n o i : A) un t i m p n e c u n o s c u t : confesara: B) acordul acestui t i m p cu t i m p u l v e r b u l u i din p r o p o z i ţ i a principală. Se utilizează acest p r o n u m e r e l a t i v p e n t r u a nu se repeta c u v î n t u l care. el cual pino en seguida. Am cerut nişte cărţi legale în piele. -a. verbele trabajar.la cual — care. . Să s t u d i e m fiecare d i n t r e aceste p r o b l e m e : A) confesara este persoana a I l I . De e x e m p l u . în mod practic. I a t ă încă un exemplu: L-am invitat pe amicul meu. vivir.a singular a imperfectului subjonctiv al v e r b u l u i confesar. devine subiect în propoziţia r e l a t i v ă . comieron. cu planşe. -an ( t e r m i n a ţ i i a s e m ă n ă t o a r e cu cele ale conjugării a I i . se m a i foloseşte în u r m ă t o r u l caz: cînd pro­ numele r e l a t i v este aşezat d e p a r t e de s u b s t a n t i v u l pe care îl înlocuieşte.a . la prezentul subjonctivului). Invité a mi amigo. T i m p u l imperfect al m o d u l u i subjonctiv se formează. comer. con láminas. căreia i se înlocuieşte t e r m i ­ n a ţ i a -on cu t e r m i n a ţ i i l e -a. E l i m i n î n d t e r m i n a ţ i a -on şi a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i i l e specificate m a i sus. a v î n d gen şi n u m ă r (spre deosebire de que). care mi-au fost trimise imediat. fiind c o m p l e m e n t într-o propoziţie a n t e ­ r i o a r ă . los cuales (que) me fueron enviados en seguida.a m o s . -as. le pidió que le confesara — îi ceru să-i m ă r t u r i s e a s c ă . o b ţ i n e m : I trabajara să fi muncit Ira bajaras trabajara trabajáramos trabajarais tra bajaran 13* II comiera să fi mîncat comieras comiera comiéramos comierais comieran III viviera să fi trăit ('¡Vieras fí'fiera finiéramos fi'fierais eifieran 195 .a p l u r a l a perfectului s i m p l u i n d i c a t i v .

Am studiat în lecţia trecută o serie de cazuri în care se impunea folosirea subjonctivului (în diverse propoziţii subordonate). -aséis. p u t î n du-se înlocui oricînd u n a p r i n cealaltă. fără nici o modificare de sens. Aceasta este concordanţa tim­ purilor. -iera. -ieseis. Este interesant deci de văzut ce timp al subjonctivului se va utiliza în propoziţia secundară. -ase.Verbele auxiliare fac acest timp în felul următor: haber hubiera hubieras hubiera hubiéramos hubierais hubieran Note: 1. perfec­ tul compus sau viitor. Conjugarea a II-a şi a IlI-a: -iese. -asemos. no creeré) que venga. -aran. -ases. n u voi crede) că o să vină. -aras.a : -iera. care. Terminaţiile imperfectului subjonctiv s î n t : Conjugarea I : -ara. -iesen. Trebuie să menţionăm că între timpul verbului din propoziţia principală şi acela al verbului din propoziţia subordo­ nată există un raport determinat. -ieran. -iésemos. Paralel cu aceste t e r m i n a ţ i i . 1. cu care se formează cea de-a doua formă a imperfectului subjonctiv (folosind aceeaşi rădăcină ca şi p r i m a formă a imperfectului subjonctiv). -aráis. B) Problema concordanţei timpurilor este destul de simplă în limba spaniolă. -ara. pre­ zentul subjonctivului: No creo (no he creído . se pot adăuga direct la rădăcina infinitivului. în propoziţia secundară se utilizează. -ieses. Nu cred (n-am crezut. 196 . atunci cînd în cea principală se foloseşte un anumit timp al indicativului. -iese. Conjugarea a II-a şi a I l l . -iéramos. A t î t forma I cît şi forma a II-a se utilizează cu acelaşi înţeles. Dacă în propoziţia principală verbul este la prezent. -ieras. forma I verb r e g u l a t : verb neregulat: comiéramos tupiéramos forma II estar estuviera estuvieras estuviera estuviéramos estuvierais estuvieran tener tuviera tuvieras tuviera tuviéramos tuvierais tuvieran ser fuera jueras juera fuéramos fuerais fueran comiésemos tuviésemos 3 . -aramos. -asen. -ierais. 2. pentru a arăta o acţiune care ar trebui să aibă loc de aici înainte. m a i există t e r m i n a ţ i i l e : Conjugarea I: -ase. în cazul verbelor regulate.

mai-mult- Pentru cele arătate mai sus se poate alcătui următoarea schemă recapitulativă: Propoziţie principală Indicativo Presente Pretérito perfecto Futuro Pretérito indefinido Imoerfecto un n. Lucrarea ta ar putea fi originală. \ J l .Pluscuamperfecto. 197 . peí l e c t u B . N-am crezut c-o să fină. I Imperfecto I o II / /TU p . pentru o acţiune care urma să aibă loc ulterior. dacă acţiunea din secundară ar fi p u t u t să aibă loc înaintea celei din principală. Nu cred să fi venit.iar.participiul trecut al verbului de conjugat: hubiese cantado sau hubiera cantado. N-am crezut că venise. 2. Nu-1 lăsa să iasă (să plece). 1 Perfectul subjonctivului se formează din prezentul subjonctiv al ver­ bului haber -f. su Aş dori să vorbesc cu George. Tu trabajo pudiera ser original. iar pentru o acţiune anterioară ca-perfectul subjonctivului 2 : No creí que hubiera (hubiese) Tenido. perfectul subjonctivului 1 : No creo que haya venido. celei din principală. Come de prisa como sí fuera última comida. De exemplu: Quisiera hablar con Jorge. TT .-. imper­ fectul subjonctivului (forma I sau a I i . Mănîncă în grabă ca şi cînd ar fi ultima lui masă. .participiul trecut al verbului de conjugat: haya cantado.a ) : No creí (no creía. Propoziţie secundară Subjuntivo > Presente (Perfecto) J 1 T ¡. în pro­ poziţia secundară se utilizează prezentul subjonctivului: No lo dejes que salga. hayas cantado etc. r 2. no había creído) que viniera (viniese). imperfect sau mai-mult-ca-perfect. Pluscuamperfecto Note: 1. Dacă în propoziţia principală verbul este la perfectul simplu. Imperfectul subjonctiv se poate utiliza uneori în locul condiţionalului romînesc. 2 Mai-mult-ca-perfectul subjonctivului se formează din una din formele imperfectului subjonctiv al verbului haber -f. . . în propoziţia secundară se utilizează. Dacă în propoziţia principală verbul este la modul imperativ.

.le cogió — îl p r i n s e . i şi p r i n litera j î n a i n t e a vocalelor a. am continuat să vorbim. subj. Verbele care a r a t ă desfăşurarea u n e i a c ţ i u n i (continuar. o. Dacă a c ţ i u n e a a a v u t loc în t r e c u t . sin După aceasta. continuó alabando — c o n t i n u ă să(-l) l a u d e . Coger rez. Astfel de modificări (alternanţe) grafice se întîlnesc la t o a t e verbele t e r m i n a t e la infinitiv în -ger sau -gir. cojo coges coge cogemos cogéis cogen Imperfect cogía cogías cogía cogíamos cogíais cogían dirigía dirigías dirigía dirigíamos dirigíais dirigían Perf. folosită p e n t r u obţinerea a n u m i t o r efecte stilistice. El profesor sigue explicando.. 198 . simplu cogí cogiste cogió cogimos cogisteis cogieron Dirigir dirigí dirigiste dirigió dirigimos dirigisteis dirigieron Prez. se î n t r e b u i n ţ e a z ă perfectul infinitivului: Sin haber comido. a declarat că. în încheiere. S u n e t u l h din diferitele forme ale v e r b u l u i coger se notează p r i n litera g î n a i n t e a vocalelor e. Fără să fi mîncât. Sin este u r m a t de u n verb la i n f i n i t i v . coja cojas coja cojamos cojáis cojan dirija dirijas dirija dirijamos dirijáis dirijan Part. Profesorul continuă să explice. terminar etc. AH e x e m p l u : Eran los hombres muy valientes en ese pueblo. adică inversînd ordinea n o r m a l ă a p r o p o z i ţ i e i . F o a r t e adesea v o m î n t î l n i . seguir.trec cogido dirijo diriges dirige dirigimos dirigís dirigen dirigido volaba un cuervo — u n corb z b u r a . care se întilneşte şi în limba r o m î n ă (e a d e v ă r a t . ceva m a i rar decît în limba s p a n i o l ă ) .. urinat de subiect. Terminó declarando que. în textele spaniole.. hemos continuado hablando. E s t e o inversiune l i t e r a r ă . abrir — fără să deschidă (fără a deschide). p r o p o z i ţ i i care încep cu p r e d i c a t u l .) cer ca verbele care le u r m e a z ă să fie la g e r u n z i u : Después de esto. care se t r a d u c e în l i m b a r o m î n ă prin s u b j o n c t i v u l p r e z e n t . Erau oamenii din satul acela foarte viteji. inii.

insegura. dato con guantes no coge ratón. suflă şi n iaurt). Más vale pájaro en mano que buitre volando — más v a l e conservar una cosa segura que dejarla por una g r a n d e . Cada oveja con su pareja. Pisica opărită fuge şi de apă rece (Cine s-a ars cu ciorbă. Pisica cu mănuşi nu prinde şoareci. Del joven el remedio. ratones mata.cayó al rio — căzu în r î u .a ţ i n e / d e / " ) . Cînd pisica nu-i acasă. Ratón que no sabe más que un llorado. bai­ lan los ratones. Şoarecele care nu ştie decît o gaură repede-i vînat. El hijo de la gata.. Respectul faţă de b ă t r î n i este o datorie. deoarece verbul caer e x p r i m ă o m i ş c a r e . şi a n u m e respectar — impersonal — („a se referi /la/"'. Ce naşte din pisică şoareci mănîncă. de aci respeto — respect Los jóvenes deben respetar a los viejos. el blanco y rubio — cel (cu) a l b şi galben ( b l o n d ) . Las galas cuanto más maullan menos cazan. Galalinda (Pisică-frumoasă).b r î n z ă ) . Se foloseşte prepoziţia a. Otros refranes explicados: No hay atajo sin trabajo — significa que sin trabajo no se puede conseguir en poco t i e m p o lo que se quiere (atajo — senda por donde se a b r e v i a el c a m i n o ) . Tinerii trebuie să respecte pe bătrîni. Vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro — no debemos observar solamente los defectos ajenos sin ver y corrigir los propios. del viejo el consejo. Roe- Refranero: He a q u í algunos proverbios con gatos y r a t o n e s : Cuando el gato no está en casa. Pisicile cu cît miaună m a i m u l t cu a t î t vînează mai p u ţ i n . El gato escaldado del agua ¡ría huye. 199 . de unde expresia respecto a—faţă de. . Matarratón— (Ucide-şoarece). presto es cazado. Să nu se confunde v e r b u l de m a i sus cu un alt v e r b foarte a s e m ă n ă t o r ca formă. un buen día — într-o b u n ă zi respetar — a respecta . El respeto para con los viejos es un deber. queso ( R o a d e . joacă şoare­ cii (pe m a s ă ) . t ă r c a t .

Să se traducă în limba spaniolă: for­ ir. Consiliul îl alese pe cel mai deştept dintre şoareci pentru ca să pună clopoţei t u t u r o r pisicilor. Quisiera la palabra exacta y la clara expresión. Mă tem că o fi v e n i t . Consiliul şoarecilor îi răspunse că nu e posibil să meargă a l t u l . 12. J u a n jugaba con sus hijos después del t r a b a j o . Să se pronunţe cu voce tare şi de mai multe ori. 1. imperfect (amîndouă mele) şi mai-mult-ca-perfect verbele: t r a b a j a r . 8. 1 1 . 15. Nu crezui că putea fi a t î t de interesant. v e r . 7 4 . u n i r şi 7 5 . Te rog să-1 alegi pe cel mai interesant. 200 . 5. 6. 10. 4. i se jignea familia. Extendió la mano con un gesto exigente. fără ca să obţină vreun r e z u l t a t . Să se conjuge la subjonctiv perfect.EXERCIŢII 7 3 . Şoarecele îşi repetă d o r i n ţ a . După masă au continuat să vorbească. - Castillo El Morro. Racul îi ceru corbului să-i ierte şi să-i permită să plece. N u m a i înţelepciunea racului îl scăpă de la m o a r t e . Dar corbul rămase neînduplecat. î l lăudă pe corb pentru ca (a fin de que) să scape din ciocul lui. în consecinţă (por consiguiente). Aş vrea să văd un film. 1 3 . frazele: Todos los trabajadores se j u n t a r o n bajo la bandera roja. 3 . José bajó al j a r d í n con los ojos extasiados de lo que veía. Se plînse că nu-i respectau p ă r i n ţ i i şi că. F ă r ă să vezi acest spectacol nu-ţi poţi da seama dacă e interesant. 7. Dar acesta se plînse că e bolnav şi îi rugă să nu-1 aleagă. 14. LA HABANA. 2. 9.

201 . — No quiero molestarte. y la sa­ luda cordialmente: — Muy buenos días. — Está bien. — Ninguna molestia.. ¿Puedes referirme ahora... Tú sabes que me muero por las excursiones^ Iremos por lugares agrestes.sí.. por aldeas escondidas entre las faldas de los montes con sus casitas alumbradas hoy por bombillas y con> hogares rústicos... — ¿Sorpresas? ¿Qué clase de sorpresas? — Acabo de hablar por teléfono con vuestro amigo RafaeL — Oh.. todavía no he terminado.LECŢIA 27 PLANES PARA UNA EXCURSIÓN Jorge devuelve una visita a su amigo Miguel.. todo lo que has sabido por él? — Un momento. claro está. Rafael quiere emprender durante un mes una excursión por todo el país. muy interesante.. (poético) por bosques espesos y obscuros... pero tardará poco (indicándole una butaca). Carmen.. Rafael me explicó seguidamente que por los montes.. Debo pensar un poquito para acordarme de todo. por favor.. Me alegro mucho que hayas venido. — ¡Qué loco eres! Déjame hablar. Carmen. ¿Qué tal? — Bienvenido. — ¿Dónde está Miguel? — Miguel ha salido para algunas compras.. — ¡Cuándo! ¿Cómo? — ¡ Qué prisa tienes! — Carmen continúa explicando: A partir de la próxima semana. Ah. estoy muy bien. porque tengo sorpresas para ti. Y ¿qué habéis hablado? — Varias cosas. de máximo interés para t i . Jorge. palabra por palabra. (está pensando). — ¡Magnífico!. Al entrar en su casa encuentra solamente a la hermana de éste. Puedes tomar asiento ahí. no se verá alma viviente por ningún lado. Y me pidió que te informara que por nada del mundo querrá ir sin ti. donde. muchas gracias.

. V tú. y su hermana Clara.andaréis a pie. Rafael ha pensado ya en todo... sacrificándose por los demás. Por mi parte.. yo. El será el conductor.. Solamente quiero agregar eme. — Siempre estás interrumpiéndome. mientras que. — Resulta pues que iremos solamente tres.. no te enojes.. — No te preocupes. — No sé cómo vamos a caber todos en el coche. porque no hay sitio más que para cuatro personas. por las carreteras iréis en su automóvil. — Pero nosotros subiremos los montes y él no puede quedarse abajo.. todas las etapas de vuestra excursión. por último. el que está estudiando para médico. — No. dispensa. donde quedaréis 202 .. también irán el primo* de Rafael.. — ¡ Ni una palabra ! He aquí el programa para la primera etap a : el domingo próximo saldréis para Sinaya. Este año tengo que irme al mar tal como me aconsejó el doctor. Yo quisiera continuar describiendo. — Perdón... — ¿Tú no vienes? — No.

. h a b l a r ? — C l a r o . ¡ Adiós ! PALABRAS NUEVAS aconsejar a sfătui acordarse ii. . E s t o es t o d o . y si por acaso os faltare el dinero* yo os lo e n v i a r é . ¿sabes q u e v o l veréis. por favor. ¿te preparas d e s d e ahora p a r a la s a l i d a ? . — H a s t a luego y . . ¡ N o t e v a y a s ! . sat alumbrado l u m i n a t arreglar a aranja bosque m.dos días y luego iréis a u n lugar. Te ruego que m e envíes. En la puerta se vuelve para saludar a Carmen. P o r eso creo que v a aser. el c a m i n o h a s t a a q u e l sitio e s r por e n t e r o . A h . Pero Rafael me aseguró que para lo que veréis a h í . por qué p r e o c u p a r o s . a l g ú n d i n e r o ? — Sí. Mira. cuyo n o m b r e no recuerdo a h o r a . a-şi aminti agregar a adăuga agreste sălbatic aguardar a aştepta aldea comună. m u y p r o n t o . p ă d u r e camino d r u m cobrar a încasa compra c u m p ă r ă t u r ă 203 . . Por lo que toca a los. poT correo el resto que me q u e d a r í a por cobrar del s a l a r i o . p e r o . — P o r el m o m e n t o . S i n a y a no es n a d a pintoresca. — ¡ P o r todos los s a n t o s ! ¿Me dejas. por ú l t i m o . . . ahora sí.) H a s t a luego. Tal cosa es m u y ú t i l para un excursionista. por la c a l l e r t o d o lo que me interesa. a l i m e n t o s que debéis t o m a r p a r a esta p r i m e r a e t a p a . . — No sé si me v a a b a s t a r el d i n e r o . no tenéis. en s e g u i d a . . . . un m o t i v o de verdadero e n c a n t o . ¿ q u é ? . — ¿Crees que os v a a faltar el dinero? —• N o . u n a por u n a . m i r a p o r la v e n t a n a . me v o y a h a b l a r con él. (Sale. . medio k i l o g r a m o de m a n t e c a y u n o de queso por persona. por lo visto todo esto es b a r a t o y a que s e t r a t a solamente de dos p a n e s . — P e r f e c t o . como n o . a q u í lo t i e n e s . . P e r o . por si a c a s o . . Me referirá. ¿para qué lo necesitas? — P a r a u n m a p a t u r í s t i c o de R u m a n i a . Rafael está p a s a n d o por d e l a n t e de la casa. por c o n s i g u i e n t e . —• E s t o ya lo a r r e g l a r e m o s . será algo c o m p l e t o . no olvides que Miguel regresará d e n t r o d e u n a m e d i a hora y te a g u a r d a r á p a r a u l t i m a r detalles. . — B u e n o . u n a singular ocasión de v e r . por el litoral del m a r ? —: E s t o sí que será u n a cosa e s t u p e n d a . . a h o r a . — E f e c t i v a m e n t e . . t o d a s las hermosuras de n u e s t r a q u e r i d a p a t r i a . p e r o . P o r otra p a r t e . . . ¿puedes p r e s t a r m e . ¿Volverás? — Sí.

u n gerunziu s a u . deranj monte m.loc a c ţ i u n e a . El pajarito cantaba triste al verse de nuevo en la jaula. în cadrul acestei analize. Am întîlnit în lecţiile de pînă acum pre­ poziţia para cu diferite funcţiuni.dejar a lăsa detalle m. a înapoia dinero bani dispensar a ierta. rămăsei surprins. detaliu. a t u n c i cînd se a r a t ă timpul în care are . stufos excursión /. excursie falda poală hermosura frumuseţe hogar m. cămin lado latură magnífico minunat. Vom studia. u n e o r i . Citind (la citirea) articolul(ui) acela. a scuza efectivamente într-adevăr emprender a întreprinde encanto încîntare enojarse a se supăra escondido ascuns «speso des. Exemple: Al leer aquel articulo quedé sorprendido. La auzul cuvintelor lui am rămas stupefiat. cazurile în care se foloseşte această prepoziţie. amănunt devolver d. 204 . ha salido para algunas compras — textual: a plecat după (pentru) cîteva cumpărături. a deranja molestia supărare. p r i n i n f i n i t i v u l l u n g r o m î nesc. Al oír sus palabras quedé estupe¡acto. I n f i n i t i v u l precedat de a l se t r a d u c e în romîneşte p r i n t r . măreţ mientras în timp ce molestar a supăra. precedat de prepoziţia l a . munte motivo ocazie necesitar a avea nevoie obscuro întuneos preocuparse a se îngriji. Păsărică cînta trist văzindu-se din nou în colivie. a avea grijă primo văr pronto repede íeferir a povesti resultar a reieşi rústico ţărănesc sacrificarse a se jertfi seguro sigur sorpresa surpriză ultimar a definii iva verano vară ANÁLISIS DEL TEXTO al entrar — i n t r í n d . Se poate pune întrebarea: ¿Cuándo quedé sorprendido? Al leer el artículo.

Merg la Toledo. după verbul ir se foloseşte prepoziţia a. Este libro es para ti. îţi este destinată. (a deveni) 3. Sinaia nu e de loc pitorească. Plec la Toledo. es nada pintoresca. se traduce cu para sau para con: Es muy amable para con su amigo. Ce eşti tu pentru mine? Nu a m nici o rezervă jaţă de acest amic al m e u . întrucît funcţiunea specifică a d a t i v u l u i constă în a e x p r i m a ideea de destinaţie. Studiază pentru o hartă t u r i s t i c ă . 205 . Es á estudiando para médico. cu ajutorul prepoziţiei para­ se exprimă tocmai această idee. I . Cînd această relaţie se stabileşte între două fiinţe. se e x p r i m ă destinaţia Esta casa está para pender. Notă: Sinaya Faţă de ce-o să vedeţi acolo. substantivele precedate dé prepoziţia para stau în cazul dativ. raport no sau relaţie: Para lo que veréis ahí. se a r a t ă s c o p u l î n c a r e se e f e c t u e a z ă Dar dinero para un mapa tico. Exemple: Voy a Toledo. Or. dativul: turis- A da bani pentru Trebuie să mă aduc a m i n t e . arată o comparaţie. iar după salir. 4. excursio­ După unii a u t o r i . pentru a arăta locul către care se deplasează cineva ceva. para.Se utilizează para atunci cînd: sau ţinta: Această casă e de v î n z a r e . gîndesc ca să-mi medic. Debo pensar para acordarme. exprimînd un s e n t i ­ m e n t sau o a t i t u d i n e „faţă de". Veţi pleca Ia Sinaia (ţinta călă­ toriei) . Notă: De preferinţă. e des­ t i n a t ă vînzării. ¿Quién eres tú para conmigo? No tengo reserva alguna para con este amigo mío. Această carte c pentru t i n e . Saldréis para Sinaya. în majoritatea cazurilor. E foarte a m a b i l faţă de p r i e t e n u l său. Salgo para Toledo. indică uneori Es muy Notă: útil para los excursionistas. acţiunea: sau 2 . Este foarte (util) folositor nişti/or.

8 . p r i n „aici" sau „acolo". P r e p o z i ţ i a por. Aceşti bani sînt toţi pentru tine. în acest sens.substantiv — a ii dispus să. no quiero molestarte — nu vreau să te deranjez (supăr). R e v e n i m aici a s u p r a cazului cînd se succed două v e r b e : 1. "2. Nu e loc decît pentru patru persoane. Estas flores están aquí y ésas ahí.. în cazul în care a c ţ i u n e a e x p r i m a t ă de a m b e l e verbe este î n d e p l i n i t ă de către acelaşi a u t o r .. Citi pentru sine. A d v e r b u l ahí indică o d i s t a n ţ ă mică de a m b i i v o r b i t o r i sau apropierea de persoana căreia i se vorbeşte (este corespunzător. în l i m b a r o m î n ă se u t i l i ­ zează s u b j o n c t i v u l . . Bueno para resolver este asunto. se poate t r a d u c e în diferite feluri. a t u n c i cînd a m î n d o u ă se t r a d u c cu „ p e n t r u " . estar para -f. hablar por teléfono — a v o r b i la telefon. L n e o r i se poate confunda cu para. ahí— a i c i . formează expresii cu v e r b u l estar. t e r m e n . în a m î n d o u ă cazurile. iar acelea acolo. Bun ca să rezolve această afacere. Florile acestea sînt aici. în cazul în care acţiunea e x p r i m a t ă de cel de-al doilea v e r b se îndeplineşte de u n alt a u t o r .No hay sitio más que para cuatro ¡personas. î n t î l n i t ă în decursul m u l t o r lecţii p î n ă a c u m . lui ese). aşa cuna a m î n v ă ţ a t lecţia 1 3 : estar para + infinitiv — a fi pe punctul de a. £>ejar algo para mañana. acest v e r b se p u n e la s u b j o n c t i v : quiero que escribas =• (eit) vreau (ca tu) să scrii O b s e r v ă m că.Este dinero es todo para ti.. a r a t ă c a p a c i t a t e a sau Apto para el trabajo. 7 . e x p r i m ă ideea de t i m p . în <3. a r a t ă reducerea la o singură persoană sau la u n a n u m i t n u m ă r definit de persoane sau lucruri (aici a v e m de-a face cu cazul ablativ): ¡Leyó para si..•5. Se t r a d u c e în limba roi n î n ă .. durată: A lăsa ceva pe mîine.. după caz. aptitudinea: Apt pentru muncă. colea. .. al doilea verb se p u n e la infinitiv: quiero escribir = (eu) vreau (ca eu) să scriu. a-i arde de. Diferenţa esenţială d i n t r e aceste două i m p o r t a n t e p r e p o z i ţ i i constă în aceea că para e x p r i m ă de obicei 206 .

ideea de d e s t i n a ţ i e . Compré este pan por dos pesos. Le condecoraron por su valor. Me referirá todo por la calle. în t i m p ce por indică m o t i v u l . ideea de mişcare î n t r ... Rodó por la tierra. Pasar por delante de la casa. de obicei. cred că. Mă bucur de (pentru) succesul tău.. sau motivul unei a c ţ i u n i : De aceea.. în cazul al doilea se r ă s p u n d e la î n t r e b a r e a . u n scop. A considera pe cineva învăţat. 3. Fui por Moscú a Pekín.. Pentru nimic în lume. A venit din interes. 207 . Se rostogoli pe pămînt.. Ha venido para interesarse. cauza unei a c ţ i u n i . Nu se va vedea nici o fiinţă pe nicăieri. Am cumpărat această pîine cu (pentru) doi pesos.) II decorară pentru vitejia sa.. Ha venido por interés. în ce scop? (funcţiune finală).. îmi va povesti totul pe stradă. Lo tengo por traidor...por qué? — de c e . 2. p u t e m spune că p r e p o z i ţ i a por: 1. în schimb). por bosques espesos.. A trece prin faţa casei. (din acest motiv cred că. Tener a uno por docto. în p r i m u l caz se r ă s p u n d e la î n t r e b a r e a ¿para qué? — p e n t r u ce. Nu-mi voi da cartea (pentru) in schimbul cărţii tale.. ideea de s t r ă b a t e r e a u n u i o b s t a t c o l : Iremos por lugares agrestes. 4. prin sate. p r e c u m şi de e x e m p l e l e î n t î l n i t e în alte lecţii. Priveşte pe fereastră. a r a t ă preţul sau echivalentul u n u i lucru (pentru. Ani mers prin Moscova la Pekin. prin păduri dese. S e r v i n d u . Mira por la ventana. a r a t ă locul unde se petrece o a c ţ i u n e . din ce cauză? (funcţiune c a u z a l ă ) . e x p r i m î n d . Trabajo por mi amigo. o f i n a l i t a t e . Lucrez în locul prietenului meu. No se verá alma viviente por ningún lado. a r a t ă o calitate atribuită unei persoane sau u n u i lucru. por aldeas... A venit să se intereseze.n e de t e x t u l lecţiei de faţă. Me alegro por tu éxito. ideea de trecere p r i n tr-un p u n c t oarecare. Vom merge prin locuri sălbatice. o părere despre cineva sau ceva: Tomar algo por bueno.u n s p a ţ i u d e t e r m i n a t .. No daré mi libro por el tuyo. uneori a r a t ă înlocuirea unei persoane: ¿Cuánto pides por este sombrero? Cît ceri pe pălăria aceasta? Por nada del mundo.. a r a t ă cauza Por eso creo que.. A lua ceva drept bun. II consider (drept) trădător.

8 .. de distribuţie: Să vezi una cile una toate frumuseţile. a r a t ă mijlocul (obiectul) Seara. Me envíes por correo aéreo. u n sentiment. a r a t ă în favoarea cui (pentru Luchamos por nuestra patria y por un ideal grandioso. Din partea mea. o He hablado por teléfono.. 7 . in ceea ce mă priveşte. a r a t ă că a c ţ i u n e a e x p r i m a t ă de v e r b se răsfrînge a s u p r a unei a n u m i t e părţi a corpului: Tomar por la mano. a r a t ă timpul. Votăm pentru candidatul nostru în Sfatul Popular. „Teatro" por Lope de Vega. Am vorbit timp de o oră. e x p r i m a t e sau s u b î n ţ e l e s e : Fue buscado por un amigo. 208 . o în care se face o a c ţ i u n e (răspunde la In ordine alfabetică. e x p r i m ă ideea de măsură. Am împrumutat cartea pentru săptămînă..5 . 11 apucă de urechi. Un kilogramo de manteca por persona. 12. p r i n care se face a c ţ i u n e a : Am vorbit la (prin) telefon. Mă interesează arta modernă. cu verbe la p a s i v . o atitudine sau o părere personală: Me muero por las excursiones. indică a u t o r u l u n e i a c ţ i u n i sau opere. Un kilogram de unt de persoană. Por mi parle.. 9 . Tantos kilómetros por hora. He prestado el libro por una semana. introduce u n c o m p l e m e n t care e x p r i m ă afecţiune.. durata (răspunde la î n t r e b ă r i l e : cînd?. Atîţia kilometri pe oră. A lua de mînă. Es educado por su madre. 10. Lo cogió por la oreja. Ver una por una todas las hermosuras. t>. Tengo interés por el arte moderno. pe seară. Să-mi trimiţi prin poştă aeriană. 1 1 . Votamos por nuestro candidato al Consejo Popular... a r a t ă felul sau modul î n t r e b a r e a : cum P): Por orden alfabético. cine) se face o a c ţ i u n e : Luptăm pentru patria noastră şi pentru un ideal măreţ. cîl timp?): Tor ia tarde.. Mă prăpădesc după excursii. Hemos hablado por una hora.

înseamnă „diferiţi": libros varios cărţi diferite Se foloseşte numai la plural. apare în diverse expresii por por por por por por por por por por por por por por favor acaso si acaso el momento consiguiente entero otra parte último lo menos lo que loca a lo visto Io general lo común delante de A merge după p î i n e . tînd că se caută ceva: Ir por pan. no pudo dormir. echivalează cu o propoziţie incidentală exprimînd cauza: Por haber comido tanto. Adjectivul varios(-as) îşi schim­ bă sensul după locul pe care îl ocupă faţă de substantiv: aşezat înainte. stînd înaintea unui infinitiv. 15. construcţiile respective avînd diferite înţelesuri (vezi lecţia 13). Deoarece sînt prietenul t ă u . A t r i m i t e după doctor. Por ser yo tu amigo. apare în construcţia por -\.adjectiv -\. care se traduce „oricît de" şi cere subjonctivul: Por malo que sea no lo temo. 17.13. nu p u t u dormi. poftim din î n t î m p l a r e pentru orice e v e n t u a l i t a t e deocamdată de aceea. urmează după anumite verbe de mişcare (ir.. ca: te rog. se foloseşte cu verbul estar. nu m ă t e m de el..que. înseamnă „mai mulţi": varios libros m a i m u l t e cărţi aşezat după substantiv. 14 209 . 16. Deoarece a mîncat a t î t . 14. enviar). te perdonaré.. în consecinţă în întregime pe de a l t ă parte în cele din u r m ă cel p u ţ i n în ceea ce priveşte după cît se vede în general de obicei p r i n faţa * ară- varias cosas — mai multe lucruri.. Por hermosa que sea esta mujer. te voi ierta. Oricît de frumoasă a r fi această femeie. Enviar por un médico. Oricît de rău ar fi.

iar p e n t r u c o n d i ţ i o n a l t e r m i n a ţ i i l e imperfec­ t u l u i i n d i c a t i v : -ia. . (altfel ar fi largísimo) larguísimo riquísimo poquito a partir de — cu începere d e . querría — ar vrea (persoana a III-a singular a c o n d i ţ i o n a l u l u i v e r b u l u i querer). . -ca. c invariabilă): II I aş cînta vender-ia aş vinde cantar-ia ai cînta vender-ias ai vinde can tar-ias ar cînta i'ender-ia ar vinde cantar-ia vender-iamos am vinde cantar-tamos am cînta aţi cînta vender-iais aţi vinde cantar-íais ar cînta vender-ian ar vinde cantar-ian III as trăi vivir-ia ai trai vivir-ias ar trăi vivir-ia am trăi vivir-iamos aţi trăi vivir-iais ar trăi vivir-ian 210 . fiind însuşi i n f i n i t i v u l . Aceste adjective s î n t : Pozit iv alto înalt bajo jos bueno bun malo rău grande mare pequeño mic Notă: Compiirativ superior m a i înalt inferior m a i jos mejor mai bun peor mai rău mayor m a i mare menor m a i mic Superlativ supremo foarte infimo foarte óptimo foarte pésimo foarte máximo foarte mínimo foarte înalt jos bun rău mare mic - Paralel cu aeeste forme neregulate. . g u . poquito — cuvintele spaniole t e r m i n a t e in -co. -ias. g se notează p r i n grupurile q u .de interés máximo — de foarte mare interes. toate adjectivele de mai sus au şi forme regulate de comparativ şi superlativ. -iais. -iamos.t e r m i n a ţ i i l e v e r b u l u i haber (pentru v i i t o r t e r m i ­ n a ţ i i l e p r e z e n t u l u i . Cîteva d i n t r e adjec­ tive fac g r a d u l c o m p a r a t i v de s u p e r i o r i t a t e şi s u p e r l a t i v u l a b s o l u t în mod n e r e g u l a t . largo rico poco F o r m a r e a c o n d i ţ i o n a l u l u i este a s e m ă n ă t o a r e cu a v i i t o r u l u i i n d i c a t i v : şi unul şi celălalt se formează de la i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat -\. modificarea constînd în aceea că sunetele q.e . -ia. -ga suferă o modificare grafica a t u n c i cînd li se a d a u g ă u n sufix al cărui sunet i n i ţ i a l este -i sau .i a n ) . Toate verbele se formează şi se conjugă identic la c o n d i ţ i o n a l . -go. fără n e r e g u l a r i t ă ţ i (deoarece r ă d ă c i n a .

venir înlocuiesc pe e sau i din silaba finală cu d: pondría. Ai fi (eşti) atît de amabil să-mi explici unde este un debit de tutun pe aici? Să (tot) fi fost ora patru cînd a venit. o acţiune viitoare (într-o propoziţie. haber. salir. loarte r a r : Quisiese hablar contigo (subjonctiv. poner. forma I) s a u . A afirmat că vă va ajuta. o întrebare: ¿Serias amable en explicarme dónde hay un estanco por aquí? 3 .a a imperfectului s u b j o n c t i v . futuro en el pasado. Să fie oare folositor ceea ce am cumpărat? în l e g ă t u r ă cu t r e c u t u l : Serían las cuatro cuando vino. imperfect forma a Il-a). Dacă în l i m b a r o m î n ă propoziţia p r i n c i p a l ă este la pre14* 211 . podría. poder. querer pierd pe c din silaba finală: sabría. saber. 2. stu­ diate de noi în lecţia 17. querría. decir şi hacer tac: diría şi haría. De e x e m p l u : „Aş vrea să vorbesc cu t i n e " se poate t r a d u c e în l i m b a s p a n i o l ă : Querría hablar contigo (condiţional) Quisiera hablar contigo (subjonctiv imperfect. tendría. Se poate spune că folosim exprimă: 1. o presupunere condiţionalul a t u n c i cînd verbul Aş dori să vin cu voi. habría. o dorinţă: Desearía venir con vosotros. saldría. ¿Sería útil lo que compré? 4. liste foarte i m p o r t a n t să sezisăm diferenţa care există între a c e a s t ă construcţie spaniolă şi construcţia e c h i v a l e n t ă din limba r o m î n ă . 2. se repetă şi la condiţional: 1. deoa­ rece uneori c o n d i ţ i o n a l u l poate fi înlocuit p r i n celelalte două forme ale s u b j o n c t i v u l u i imperfect. 3. secundară) care depinde de u n timp trecui (imperfect sau perfect s i m p l u i n d i c a t i v ) din pro­ poziţia p r i n c i p a l ă : Afirmó que os ayudaría. tener. vendría. ci u n t i m p . Această construcţie se n u m e ş t e .Notă: Modificările pe care le suferă infinitivul anumitor verbe la viitor. în g r a m a t i c a s p a n i o l ă . Unele g r a m a t i c i nu consideră c o n d i ţ i o n a l u l u n mod a p a r t e . şi a n u m e forma a I l I .

(Propoziţia secundară: subjonctiv imperfect. un viitor indi­ cativ sau un imperativ. Mă asigură că va veni. 5. fraza Dacă însă în l i m b a roinînă fraza de m a i sus are in propoziţia p r i n c i p a l ă v e r b u l la un t i m p t r e c u t . me lo dará. mi-o va da. în care se află ipoteza. î n acest caz p r o p o z i ţ i a secundară începe. utilizăm prezentul indicativ: Si tiene este libro. de obicei. poate fi enunţată singură.z e n t . le lo daría. cu si. St el alacrán viera y la víbora oyera. atunci avem de-a face cu o „frază ipotetică": Si tuviera este libro. n-ar fi om care să iasă pe cîmp (proverb spaniol). Faptele exprimate într-o „frază ipotetică" pot avea loc: în prezent: Si lo tuviese (tuviera). mi-ar da-o. în t i m p ce în limba spaniolă se utilizează c o n d i ţ i o n a l u l : Me aseguró (aseguraba) que vendría. me lo daría. no habría hombre que al campo saliera.a ) : Leería este libro si tuviera tiempo. Vedem deci că uneori „fraza ipotetică" poate să înceapă cu si. Dacă în propoziţia principală există un verb la condiţional. Dacă ar avea această carte. Dacă l-aş avea. Aş citi ¡această carte dacă aş avea timp. în p r o p o z i ţ i a s e c ú n d a l a ver­ b u l r ă m î n e tot la v i i t o r : M-a asigurat că va veni. Note: 1. o ipoteză sau o acţiune ireală. Alteori propoziţia condiţională. fără o propoziţie principală: ¡Si supieras cuánto sufro! Dacă ai şti cît sufăr! 2. iar v e r b u l ei se află la s u b j o n c t i v imperfect (forma I sau a I i . Dacă în propoziţia principală avem un timp prezent. în limba spaniolă se t r a d u c e cu aceleaşi t i m p u r i : Me asegura que vendrá. Dacă scorpionul ar vedea şi vipera ar auzi. ţi l-aş da. în propoziţia secundară. propoziţia principală: condiţional prezent) 212 . adică cu propoziţia secundară. iar p r o p o z i ţ i a secundară la v i i t o r . Dacă are această carte. cu nuanţă opta­ tivă.

escribió a un In timp ce călătorea. . deosebindu-se doar p r i n t e r m i ­ n a ţ i i l e : -e.p a r t i c i p i u l t r e c u t a l v e r b u l u i de c o n j u g a t : Te habría visitado. tuviéremos. anduvo e t c . Dacă din î n t î m p l a r e v ă vor lipsi b a n i i .. (Propoziţia secundară: mai. o să v ă t r i m i t . tuvieres. N a t u r a l că această n e r e g u l a r i t a t e se reflectă şi a s u p r a subjonc­ t i v u l u i imperfect: anduviera. anduviese. -emos. Se foloseşte cu v e r b e .în trecut: Si lo hubiese (hubiera) tenido. tuviereis. durante se foloseşle n u m a i cu s u b s t a n t i v e . tuviere. abajo — jos. propoziţia principală: condiţionalul trecut) Condiţionalul trecut se formează din c o n d i ţ i o n a l u l haber -f. le lo habría dado. i-a scris unui prieten de-al său.a v e ţ i de ce să v ă faceţi griji. Mientras viajaba amigo suyo. V i i t o r u l subjonctiv nu are e c h i v a l e n t în l i m b a r o m î n ă . las demás lo demás ceilalţi. anduviste. E x e m p l u : tener—tuviere. Este u n a d v e r b d e r i v a t din p r e p o z i ţ i a bajo (sub). -eis. por debajo (pe dedesubt) şi v e r b u l bajar (a coborî). verbului andaréis a pie — v e ţ i merge pe j o s . E l 213 . Faltare este v i i t o r u l subjonctiv al v e r b u l u i faltar (a lipsi). celelalte restul No tenéis por qué preocuparos.ca. -e.perfectul subjonctiv. Verbul andar (a u m b l a ) pre­ z i n t ă o singură n e r e g u l a r i t a t e şi a n u m e că la perfectul s i m p l u i n d i c a t i v îşi s c h i m b ă r ă d ă c i n a . -en (identice cu t e r m i n a ţ i i l e s u b j o n c t i v u l u i prezent al verbelor de conjugarea I). Din aceeaşi familie de c u v i n t e fac p a r t e ş i : debajo (dedesubt). Vii­ t o r u l subjonctiv este a s e m ă n ă t o r cu forma I a imperfectului sub­ j o n c t i v (adică se formează t o t de la persoana a I l I . tuvieren. la fel ca tener: anduve. -es. In s c h i m b . cu Durante el viaje se encontró con un amigo suyo. Te-aş fi vizitat. ţi l-aş fi dat.a p l u r a l a perfectului s i m p l u i n d i c a t i v ) . sacrificándose por los demás — sacrificîndu-se p e n t r u c e i l a l ţ i . mientras — în t i m p ce.mult. Dacă l-aş fi avui. Si por acaso os faltare el dinero yo se os enviaré. los demás. N . In timpul călătoriei se întîlni un prieten de-al său.

decir. Cum e tatăl aşa-i şi fiul. tal î n s e a m n ă „ u n oarecare''. cual. mai. No hay tal. d i m e n s i u n e sau g r a d : Tal es su obra. Nu există aşa ceva. T o t p e n t r u a a r ă t a u n r a p o r t d i m e n s i o n a l (o c o m p a r a ţ i e ) . en seguida — î n d a t ă ¡ mira! — uite ! (interjecţie) EXERCIŢII 7 6 . tal: Cual el cuervo. sau cual. perfect. Să se conjuge la toate timpurile subjonctivului (prezent. Expresii: -• con tal que — numai dacă. se m a i utilizează şi expresiile: tal. Tal m a i poate e x p r i m a şi ideea de c a n t i t a t e . Yo te amaré cuando tú me amares. estar. totuşi p o s i b i l ă . In acest caz este oarecum sinonim cu fulano sau mengano (cutare). imperfect I şi II.. 214 Cum e corbul e ţi oul său. saber. atit de mare e opera sa.. Nu afirm aşa ceva. E x e m p l u : Un tal me preguntó. tener. Eu te voi iubi cînd o să mă iubeşti (nu e sigur) t u .. Un astfel de spectacol. Los que no aprendieren esto se arrepentirán. Tot ca p r o n u m e .. însoţit de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t . In loc de tal cosa se poate u t i l i z a şi forma eliptică tal cu v a ­ loare de p r o n u m e : No afirmo tal.mult. Să se aleagă patru adjective şi două adverbe din textul lecţiei şi să se treacă prin toate gradele de comparaţie (ar fi preferabil ca exemplele să fie d a t e în p r o p o z i ţ i i ) .ca. tal es el liijo. hacer şi oir.e x p r i m ă (bineînţeles în propoziţii secundare) o a c ţ i u n e v i i t o a r e nesigură sau ireală. 7 7 . Atlta. tal su huevo. ser.perfect şi viitor) şi la condiţional (prezent şi trecut) următoarele verbe: andar. cu condiţia ca tales como — cum ar fi. . Cei ce (eventual) nu vor învăţa acest lucru se vor căi. Cual es el padre. tal cosa — u n astfel de lucru Adjectivul nedefinit tal se foloseşte cu s u b s t a n t i v e nearticulate: Tal espectáculo.

17. . în limba spaniolă: 1. Fue a y u d a d o t a m b i é n . Dacă aş fi vorbit cu el la telefon. Citind acest articol m i . 4. Incepînd de săptămîna viitoare. 5. de aceea nu trebuie să vă faceţi griji.si acaso.. algún dinero más? 8. . ¿. el m a r . este viaje. In t i m p ce călătoream. sala­ r i u l meu va fi m a i m a r e . ¿Cuánto d i s t e . A mí no me g u s t a . deoarece îmi place să discut cu t i n e .. Trebuie să treci prin Sinaia. 10. Mobila aceasta este foarte nouă şi foarte b u n ă . 13.. i-aşi fi cerut cartea aceea. 5. 4. saldremos. Să nu crezi că această mineare e foarte rea.. . yo la lie c o m p r a d o . Eu îţi voi scrie cînd îmi vei serie şi t u . 7 9 . En esta maleta no hay sitio más q u e . 1 1 . nu am m a i fi cumpărat aşa ceva pe d r u m . Hoy . 9. la tarde. . Aş dori să vin chiar astăzi. 7.. 8. . 10. Dacă am fi cumpărat cel p u ţ i n (cîte) un kilogram de brînză de persoană. Să se traducă. esta maleta? 6. 12.. pentru a merge la Predeal.favor. . cartea aceasta nu e mai ieftină decît cealaltă. .7 8 . las demás personas que estaban con él. pe ce d r u m trebuie s-o iau? 7. . Ieri mi-ai promis că-mi vei scrie. Să se completeze •după necesitate: spaţiile punctate cu prepoziţia por sau p a r a .. .qué te interesa? 9. le ayudaron tomándole . 6. dacă d r u m u l n-ar fi fost a t î t de lung. 12. Pero. N-as fi m î n c a t în t i m p u l călătoriei. . terminar el estudio de esta gramática. Dacă nu aş fi avut telefon. bonita que sea.a m d a t seama că asemenea lucru este posibil. . 19. . 3... . consiguiente. 2. E s t a m o s . la m a n o . . 1. ¿No tienes. No pudo levantarse de la c a m a . 15.. . In curînd voi t r i m i t e prin poştă toate alimen­ tele.. . 3 . nu am putea vorbi acum. 10... 14. tres camisas. buena. 11. 18. Dacă aş avea timp te-aş vizita. 2. e mai bună decît celelalte. După cit se vede. Debemos prepararnos. . haber estado muy enfermo y . . . Era­ tele său e m a i b u n decît el. am obosit. . Te rog.. Deocamdată nu am bani pen­ tru aceasta.

Este nevoie ca. nu atît de puternic ca în cazul de mai sus. Cuvintele terminate în d (deci într-o consoană) au accentul tonic. ferindu-ne însă de a emite acest sunet prin încetarea. ignorîndu-1 complet pe d. iar al doilea mai slab. d se pronunţă ca în romîneşte: dar.LECŢIA 28 Litera d prezintă în limba spaniolă cîteva particularităţi de pronunţare. iar la plural se scrie chiar lores. adică pe vocala dinaintea acestui d. amistad (amiciţie. primul d este rostit puternic. In anumite părţi ale Spaniei. andar. usted (dumnea­ ta). a vibraţiilor coardelor vocale. limba să atingă foarte uşor dinţii de sus şi să apropiem buzele ca şi cum am intenţiona să-1 pronunţăm pe d. după ce am rostit ultima vocală. Cuvîntul libertad (libertate) se va pronunţa deci: liberta^. La fel se vor pronunţa: Madrid (capitala Spaniei). iar în Andaluzia se spune. de exemplu. aproape instantanee. Nici în limba spaniolă literară d final nu se rosteşte. desdén (dispreţ). 216 . cuvîntul englez lord se pro­ nunţă „lor". în cuvîntul duda. Am văzut că la începutul cuvintelor sau alături de o consoană. litera d se pronunţă mai slab. dormido). dejar etc. Atragem atenţia. dormido în loc de cansado. eliminînd defini­ tiv pe d. bunăoară. toa la via. mai ales în cuvintele terminale în -ado (cansado. Intre două vocale. Aceasta este pronunţarea riguros academică. că nu este corect să pronunţăm aceste cuvinte ca şi cînd s-ar termina într-o vocală accentuată. conform regulilor ştiute. în loc de toda la vida. In vorbirea populară sau în anumite cuvinte de origine străină. acest d intervocalic este aproape suprimat. prietenie). totuşi. Astfel. salud (sănătate). mulţi spanioli spun: naa más în loc de: nada más. şi d final este omis. pe ultima silabă.

Vd. î n limba spaniolă.S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e în d fac p l u r a l u l n o r m a l ( a d i c ă p r i n a d ă u g a r e a lui . Le he visto a usted. deoarece. exemplele de m a i sus se t r a d u c : Usted habla. sau „cartea dumneavoastră". sau F s . g r e u t ă ţ i universidades universităţi ciudades oraşe posibilidades posibilităţi virtudes v i r t u ţ i amplitudes mărimi Observaţie: Majoritatea cuvintelor t e r m i n a t e în -ad. care se prescurteazăîn Uds.a plural).. Los he visto a ustedes. -ud sînt feminine. m a i s i m p l u : el libro de usted. P l u r a l u l său este ustedes (dumneavoastră). s i t u î n d u . se pot naşte confuzii. Ustedes hablan. De aceea. de exemplu. universitate ciudad f.. E x e m p l e : antigüedad f. posibilitate virtud f. Ustedes cantaron.a plu­ ral). V-am văzut pe d u m n e a v o a s t r ă ( t e x t u a l : i-am v ă z u t pe d u m n e a v o a s t r ă ) . sau V.a singular (res­ pectiv ustedes persoanei a I l I . Deosebirea care există între pronumele spaniol usted şi cel romînesc „ d u m ­ n e a t a " constă în faptul că usted corespunde persoanei a I l I . greutate universidad f. Vds. cît şi prin „cartea dumitale".a singular) „Te-am văzut pe d u m n e a t a " („pe t i n e " ) . 217 . a n t i c h i t a t e dificultad f. T e x t u a l : /-am v ă z u t pe d u m n e a t a . In felul acesta în romîneşte s p u n e m : „ D u m n e a t a vorbeşti" la fel cu „Tu vorbeşti" (verbul la persoana a I i .e s ) . In mod similar vom avea la p l u r a l : vor­ besc) . Notă: Pronumele de reverenţă usted (dumneata) se poate scrie prescurtat Ud. In acest caz d. referitoare la pronumele de reverenţă usled.a sin­ Textual: dumneata vorbeşte.s e în i n t e r i o r u l c u v î n t u l u i . sau persoanei a I l I . în aceste cazuri se obişnuieşte să se adauge şi pronumele de reverenţă. în cazul genitiv: su libro de usted sau. în t i m p ce „ d u m n e a t a " corespunde persoanei a Ii-a singular (respectiv „ d u m n e a v o a s t r ă " persoanei a I i . r e d e v i n e s o n o r ş i se p r o n u n ţ ă . expresia su libro se poate traduce atît prin „cartea lui". D u m n e a v o a s t r ă a ţ i c î n t a t ( t e x t u a l : d u m n e a v o a s t r ă au cintat). pronumele usted corespunzînd gular. amploare antigüedades antichităţi dificultades dificultăţi. Dumneavoastră vorbiţi (textual: Dumneavoastră In cazul adjectivelor sau pronumelor posesive. D u m n e a v o a s t r ă v e ţ i pleca ( t e x t u a l : d u m n e a v o a s t r ă vor pleca). v i r t u t e amplitud f. sau: Ustedes saldrán. oraş posibilidad f.

me voy por un médico. . — No. J u a n v u e l v e con el doctor Alberto Quintana. señor doctor. . — P e p i t o . . . P e r o .) JOSÉ: ¿Tengo el pulso débil? EL DOCTOR: No me he fijado t o d a v í a . éste es m i amigo . — A g u á r d a m e en la cama que volveré p r o n t o .. ¿Se cansa usted al a n d a r ? JOSÉ: N o .) Después de unos m i n u t o s . No e n c u e n t r o n a d a en los p u l m o n e s . no te m u e v a s de la cama por favor. José. 218 . No es n a d a !. o r d i n a r i a m e n t e gozas de b u e n a s a l u d . — . P o n t e en la cama y quéd a t e t r a n q u i l o h a s t a que yo v u e l v a con el doctor. . Tenga la b o n d a d de volverse de e s p a l d a s . me duele la g a r g a n t a al t r a g a r y . EL DOCTOR: ¡ A ver su l e n g u a ! . — Hola. No vale la p e n a . yo q u i s i e r a .. j a q u e c a y dolor de e s t ó m a g o . tengo un poco de fiebre. — Temo que v e r d a d e r a m e n t e estés enfermo. .. JOSÉ: A sus órdenes.. He p a s a d o m u y m a l a noche. . E s c r í b e m e en un p a p e l i t o dónde h a b i t a t u médico. EL DOCTOR: ¿Le duele algo más? JOSÉ. ¿viene alguien a cuidarte? — N o . Sentí p r i m e r o unos dolores de estómago y apenas podía tenerme en p i e . A d e m á s . — ¿Qué es lo que tienes? — No lo sé coa certeza. doctor. JUAN: Don A l b e r t o . tuve una tos t e r r i b l e . No respire a h o r a . Debes c u i d a r t e b i e n . (Sale.José. ¿Desde cuándo se siente usted mal? JOSÉ: Ayer sentí escalofríos y hoy no estoy n a d a b i e n . Bien. .Vive m u y lejos de a q u í . Sí. EL DOCTOR: P e r m í t a m e usted que le t o m e el p u l s o . ¿Qué t a l ? — No me siento bien. . — Espero que no será n a d a g r a v e . Algo en todo el c u e r p o .. José. Ayer caí enfermo. ¿sientes t a m b i é n algún dolor? — Siento un no sé qué.P A R A HABLAR D E LA SALUD J u a n e n t r a en la casa de José y ve a éste m u y p á l i d o . — L á s t i m a . (Después de • un rato): Su pulso está un poco r á p i d o .. Busca a o t r o . (Toma la mano de José y mira a su reloj. ya puede cubrirse. Tosa u s t e d . ayer por la t a r d e . Creo que me he resfriado. . tengo n á u s e a s . y u n poco de dolor de cabeza. EL DUCTOR: T a n t o gusto. Desnúdese de m e d i o cuerpo. — P e r o . Respire fuerte.

. ¿lo ha c o m p r e n d i d o usted bien? JOSÉ: Sí. . dentro de unos cuantos d í a s .) Tiene usted que someterse e s t r i c t a m e n t e al régimen que yo le prescribo. J u a n . EL DOCTOR: No me venga usted con eso. EL DOCTOR: Usted tiene indigestión y b a s t a n t e d e b i l i d a d a causa de esta e n f e r m e d a d . P o r ahora su estado es u n poco a l a r m a n t e . doctor. Yo volveré cada dos días a v e r l e . .EL DOCTOR: Esto no i m p o r t a . ¿verdad? EL DOCTOR: Tiene usted que g u a r d a r c a m a . J o s é . doctor. t o m a r é a diario todo lo que me aconseja u s t e d . después de las c o m i d a s . pero d u r a n t e los ú l t i m o s dos días t u v e dolor de v i e n t r e y no he podido comer. (Saca una estilográfica y escribe sobre una hoja de papel. . estará completamente curado. Debe r e s p e t a r el régimen y seguir e x a c t a m e n t e mis indicaciones. JOSÉ: No te enfades. ahora ya tengo ganas de comer. P e r o . Como dice el refrán „sólo q u i e n d u e r m e no siente h a m b r e " . JOSÉ: (después de leer lo que escribió el médico): Sí. en general sí. ¿Tiene usted a p e t i t o ? JOSÉ: Sí. efectivam e n t e . Pero no se asuste usted p o r q u e . pero creo que puedo salir de la c a m a . 219 . JUAN: Déjate de t o n t e r í a s . sólo he b r o m e a d o .

a se despuia enfadar(se) a (se) supăra escalofríos m. JOSÉ: ¿Carne también? EL DOCTOR: Esto no. călduri espalda spinare estricto strict fiebre / . JOSÉ: ¿Tampoco vino? Tengo sed y siento la boca seca.JOSÉ: Puedo comer verduras o frutas? EL DOCTOR: Claro.. EL DOCTOR: No. b u n ă t a t e bromear a glumi certeza siguranţă. adevăr vientre m. tuse toser a tuşi tragar a înghiţi verdad / . m o m e n t régimen in. sete sentir a simţi someterse a se supune tarjeta carte (de vizită. poştală) tontería prostie tos / . Tendrá usted que tomar un té en cuanto tenga sed juntamente con una pildora. salud. así sé le pasará todo. gítlej gozar a se bucura. De todos modos vendré sin falta dentro de dos días. t i m p . frisoane. De éstas tome usted lo que le dé la gana. PALABRAS NUEVAS a diario zilnic abrigarse a se îmbrăca aconsejar a sfătui aguardar a aştepta apenas abia asustarse a se speria avisar a anunţa boca gură bondad /. febră fijarse a-şi da seama. certitudine cuerpo corp cuidar(se) a (se) îngriji curar a vindeca débil slab debilidad /. p lamín pulso puls rato clipă. Todavía no está en condiciones de salir. a observa garganta gít. JOSÉ: Una última pregunta: ¿no puedo salir de casa? EL DOCTOR: Lo siento. indigestie jaqueca migrenă juntamente împreună naranja portocală náusea greaţă pildora pilulă prescribir a prescrie pulmón m. He aquí mi tarjeta de visita. sistem resfriarse a răci seco uscat sed / . r e g i m . d e b i l i t a t e d e s n u d a r s e a se dezbrăca. si es posibile. a avea guardar a p ă s t r a . no. sobre todo naranjas. pero ya le expliqué a usted que no se puede. Tenga la bondad de abrigarse bien cuando anda por el cuarto y. Si no se siente mejor avíseme usted por teléfono a la clínica. pi. Más tarde podrá tocar el vino. pintee 220 . Hasta la vista y. trate de dormir la mayor parte del tiempo.. a păzi habitar a locui indigestión / . hombre.

Asemenea verbe „ m i x t e " s î n t : mentir (a m i n ţ i ) . şi a n u m e cele t e r m i n a t e în -entir.neregularităţi tip pedir la persoanele I şi a Ii-a plural): sienta sintamos duerma durmamos sientas sintáis duermas durmáis duerma duerman sienta sientan Gerunziu (tip pedir) sintiendo durmiendo Note: 1. Verbul hervir (a fierbe) se conjugă ca sentir. adherir (a a d e r a ) .a . p r e c u m şi n e r e g u l a r i t ă ţ i specifice verbelor de t i p pedir. -erir. viitor sintiera sintiese sintiere durmiera durmiese durmiere Subjonctiv prezent diftongare -j. -ertir. Verbul morir are la participiul trecut forma muerto. Multe verbe de conjugarea a I l I . I Subj-. p r e z i n t ă fenomenul diftongării. I I S u b j . divertir (a amuza) e t c . 2. preferir (a prefera). irap. Să conjugăm a c u m a cîte u n verb din fiecare g r u p ă : Sentir Indicaţii' prezent (simplă diftongare) siento sientes siente duermo sentimos daermes sentís duerme sienten Indicativ perfect simplu (neregularităţi tip pedir) sentimos sentisteis sintieron dormí dormiste durmió dormimos dormís duermen Dormir sentí sentiste sintió dormimos dormisteis durmieron Aceste n e r e g u l a r i t ă ţ i se regăsesc şi la s u b j o n c t i v u l imperfect '\ şi II) şi v i i t o r : S u b j . i m p . T o t verbe „ m i x t e " se consideră şi dormir şi morir. referir (a referi). 221 .ANÁLISIS DEL TEXTO ¿sientes algún dolor? — s i m ţ i vreo durere? Verbul sentir p o a t e î n s e m n a „a s i m ţ i " sau „a r e g r e t a " (aşa c u m v e d e m în u l t i m a replică a t e x t u l u i : lo siento — r e g r e t ) .

vocala tonică primeşte. ir — ve. în continuare. Modul imperativ prezintă. Dăm. la persoanele corespunzătoare (ca şi în r o m î n ă ) : a IlI-a singular: I plural: a IlI-a plural: ¡cante (él)! ¡cantemos! ¡canten! să cînte (el. valer — val (vale). — are cinci persoane (lipseşte persoana I singular). în limba spaniolă. ser — sé.ponle en la cama y quédate tranquilo — bagă-te (pune-te) în pat şi stai (rămîi) liniştit. Gînd un pronume personal în datiy sau acuzativ însoţeşte un verb la imperativ. accent grafic: levántate — scoală-te. atunci el se alipeşte acestuia: dame — dă-nii. Deoarece locul silabei tonice nu se schimbă. I şi a Ill-a plural) sînt identice cu formele s u b j o n c t i v u l u i prezent. hacer — haz. aşezaţi-vă (de la sentarse d. vete — du-te. Verbele din această frază se găsesc la modul imperativ. modul de formare a imperativului: — persoana a Ii-a singular este identică cu a IlI-a singular a indicativului prezent: canta tú (identic cu: él canta) — persoana a Ii-a plural este însuşi care se înlocuieşte r final prin d: infinitivul verbului. pronumele reflexiv se se aşază înaintea verno se siente usted — nu vă aşezaţi 222 .) La imperativul tului: negativ. hazme — fă-mi. atunci cînd imperativul are mai mult de două sau trei silabe. ele) Note: 1. Persoana a Ii-a singular a imperativului următoarelor verbe se forrnează neregulat: decir — di. ridică-te siéntese usted — luaţi loc. venir — ven. tener — ten. salir — sal. 2. următoarele particularităţi: — are un singur t i m p : prezentul — are două forme: negativă (pe care am învăţat-o în lecţia 22) şi afirmativă (pe care o vom studia acum). ea) să cîntăin (noi) să cînte (ei. poner — pon. la ¡cantad! (de la forma infinitivului: cantar) ¡comed! (de la comer) ¡abrid! (de la abrir) — celelalte persoane (a III-a singular.

Nimic mai mult. Persoana I plural pierde pe s final a t u n c i cînd acesta e u r m a t de p r o ­ numele nos. Te aştepţi la ceva ce nimeni n u poate ş t i . por favor. să plecăm sculaţi-vă uniţi-vă Excepţie face verbul ir: idos duceţi-vă. don Alberto — î n a i n t e a p r o n u m e l o r n u se u t i l i z e a z ă señor. se te e t c . In lecţiile p r e c e d e n t e a m î n v ă ţ a t un sino­ n i m al s ă u . încă p u ţ i n (puţin m a i m u l t ) . Şi încă mai mult. aguardar — a a ş t e p t a . a s p e r a ) . In m o d a n a l o g : Dolores — Lola — Lolita. Se espera lo que nadie puede saber.a p l u r a l pierde pe d final (mut de altfel) înaintea pronumelui os: levantémonos unámonos vamonos levantaos unios să ne sculăm (ridicăm) să ne u n i m să ne ducem. (studiate de noi încă în lecţia 7) i m p e ­ r a t i v u l capătă forme de acest fel: désenos usted dásele cánteseles sírvanseos să ne d a ţ i să-i d a i să li se cînte să v i se servească 5. Cu pronumele se me. esperar (a a ş l e p t a . E x i s t ă t o t u ş i o deosebire de n u a n ţ ă î n t r e e l e : Se aguarda al que lia de venir. Un poco más. Y aún más. No hay más remedio. 223 . Alte înţelesuri ale lui más: N u mai ai ce să-i faci.3. terog. ci don (feminin doña): don Pedro. 4. I m p e r a t i v u l urinat -de două pronume — în d a t i v şi acuzativ — (vezi lecţia 8) are acelaşi regim ca la p u n c t u l 2 : traédnoslos tráiganselas dénnosla să ni-i aduceţi să i le aduceţi să ne-o dea (ei) Pepito — d i m i n u t i v de la Pepe. Mai vrei ceva? Nu mai m ă n î n c ă . care la r î n d u l său e un d i m i n u t i v de la n u m e l e José (Iosif). ¿Le duele algo más? — Vă m a i doare ceva? A d v e r b u l más se a ş a z ă după verb: ¿Quieres algo más? No come más. doña Isabel. iar persoana a H . E aşteptat cel ce trebuie să v i n ă . Nada más.

Fii atent la el! Observă ce promite el. Fără voie (poftă. chef). a b ă g a de s e a m ă . Expresie u z u a l ă folosită ca r ă s p u n s cînd ţ i se prezintă o p e r s o a n ă . E interzisă lipirea afişelor. d e v e n i n d reflexive. N-am chef să dansez. De bunăvoie. Cîntă ceea ce pofteşti. La p l u r a l a c c e n t u l se m u t ă în silaba u r m ă t o a r e : regímenes. m a i frecvent folosit la p l u r a l : ganas. Más y más. reloj — orologiu. nu văd nimic. Acesta nu e prost. Alte expresii e c h i v a l e n t e : a sus órdenes. No tengo ganas de bailar. c e a s . îşi s c h i m b ă şi sensul. No me había fijado en eso. falta = greşeală. Este no es tonto. régimen — r e g i m . De mala gana. De buena gana. Nu scrii decit prostii. ¡Fíjese usted en él! Fíjate bien en lo que está prometiendo. Notă: / final e aproape mut în cazul acestui cuvînt. a lua seamă l a . No escribes más que tonterías. defect. guardar cama — expresie e c h i v a l e n t ă cu „a sta la p a t " . E s t e u n u l din verbele care. . chef. . o r î n d u i r e . Nu observasem asta. „a n u p ă r ă s i patul". Oricit privesc (de mult). tanto gusto — î n c î n t a t . Din ce în ce mai (mult). . Canta lo que te dé la gana. no veo nada. sino más bien ignorante. encantado. gana — poftă. servidor de usted. lipsă a (sau por) falta de — în (din) lipsă de 224 .Por más que miro. ci mai degrabă ignorant. reloj de pulsera — c e a s de m î n ă . a lipi): Se prohibe fijar carteles. fijarse — a o b s e r v a . Deci nu t r e b u i e să confundăm pe fijarse cu fijar (a fixa. d i s p o z i ţ i e .sin falta — n e g r e ş i t .

preferir. — ¿Quién es el que come con los dientes de los demás? — El dentista. Prietenul meu încă nu s-a vindecat . señala a un amigo: — Temo que van a quedar viudos los dos. 8 1 .LECTURA SUPLEMENTARIA: REFRANES EN TORNO A LA SALUD No hay tesoro corno la salud. î n H a b a n a este o mare u n i v e r s i t a t e . traer. grandes remedios. después de una larga visita. El médico. Boala mea m-a împiedicat (impedir) să merg la facultate. EXERCIŢII 80. ¿dónde y cómo puede avisar al médico? ¿Cuándo prometió volver el doctor Q u i n t a n a ? 82. Să se răspundă cu cuvinte din text la următoarele întrebări: ¿Cómo encontró J u a n a José al entrar en su casa? ¿Qué dolores sentía José? ¿Dónde se fue J u a n ? ¿Qué consejos dio J u a n a José al salir del cuarto? ¿Con quién volvió J u a n ? ¿Qué es lo p r i m e r o que quiso saber el doctor? ¿Cuál fue el diagnóstico del doctor Q u i n t a n a ? ¿Qué le prescribió y qué contestó José? ¿Qué otros consejos dio al enfermo? Si J u a n no se sintiera mejor. morir. verbele: mentir. Să se traducă în limba spaniolă: 1 . ir> decir. b) Să se conjuge la imperativ verbele: tomar. —• ¡ Ay ! ¿Está moribundo? — No. vivir. —• ¿Cómo está José? — Le han abandonado los médicos. a) Să se conjuge la prezent si la perfectul simplu indicativ. A grandes males. hombre. 2. Está curado por completo. se muere. 3 .15— învăţaţi limba spaniolă 225 . EN QUE BROMA MÉDICOS NO NOS O I G A N LOS El marido y la mujer están muy enfermos. Como se vive. precum si la subjonctiv prezent.

Sănătatea dumitale nu este atît de bună. LA HABANA. Mai doriţi ceva? 26. 15. uniţi-vă! 18. 5. Scuzaţi. terminăm. 25.complet. iŞtk^j&f. nu este slab. Nu. 14. . Aduceţi-mi tot ceea ce poftiţi. Fiţi puternici! 17. 21. Să ne oprim aici. Dumneavoastră nu vedeţi amploarea mişcării (movimiento) pentru libertate în America Latină? 19. Cine o să vrea să cînte. V-aţi găsit pălăria? 10. încă nu vă daţi seama? 13. este mai poetic şi mai confortabil. 4. eu nu le am. 22. Trebuie să vă grăbiţi. 9. Am răcit ieri. Regret că nu am observat (fijarse) ieri unde v-aţi pus pălăria. Mai bine ar fi să ni le aduceţi aici. Să ne ridicăm şi să plecăm de aici. Luaţi loc. 7. E interzis să aştep­ taţi în acest loc. altfel pierdeţi trenul. 8. Deşi nu mănîncă aproape nimic. să cînte ! 16. mă doare gîtul şi nu vreau să mă simt mai rău decît acum. 27. o să mă ocup eu de asta. eu voi aştepta aici. Proletari din toate ţările. dar n-am găsit-o. iar azi ani febră şi o tuse groaznică. 6. am cău­ tat-o în camera mea şi într-a dumitale. Ce păcat că nu pot să mănînc aceste portocale. Te rog să ne dai cu împrumut ziarele dumitale. va trebui să iei pilule la fiecare trei ore. Unde mergi dumneata? 12. 20. dragul meu. Să vi le dea fiul meu. 23. 29. 11. Bine. Prefer vaporul. 24. 28. — La Universidad.

15* 227 . — ¿Qué se necesita que se acorte para que"~se alargue? — La vida. qué que qué que se parece un hombre a un alfiler? si no tiene cabeza. se diferencia una mujer bonita de un reloj? la primera hace olvidar las horas y el segundo las — ¿En qué se diferencia un manicomio de una guitarra? — En que en el manicomio están atadas las locas y en la guitarra. — ¿En — En — ¿*En — En recuerda. — ¿Qué se necesita para comer? — Tener hambre.LECŢIA 29 DE BUEN HUMOR Parecidos o desemejanzas — ¿En qué se parece una jarra a un sordo? —• En que tiene oreja y no oye. — ¿Qué se necesita para encender una lámpara? — Que esté apagada. -— ¿Qué se necesita para abrir una puerta? — Que esté cerrada. no sirve. las cuerdas. ¿Qué se necesita ? — ¿Qué se necesita para matar a un cerdo? — Que esté vivo.

Entrenamiento casero La mujer con t a c t o . 228 . ¿Qué es lo que h a y en medio del fuego y no se q u e m a ? (La letra e).\ Varias — ¿Por qué el león carga melena? — P o r q u e n i n g ú n p e l u q u e r o se a t r e v e a c o r t á r s e l a . más grande es. Adán y Eva. Debe de ser m u y s i m p á t i c o . — — Es nada y es ave. — Tengo ganas de conocerlo. — — Sube llena y baja La c u c h a r a . Mientras m á s se le q u i t a . — ¿Qué es lo que pasa sobre el agua sin hacer sombra? — El sonido de las c a m p a n a s . Una copla Si t u m a d r e te p r e g u n t a que si me quieres a m í . (El hoyo). J o r g e . a su m a r i d o : — No te sulfures. El celoso LA NOVIA: • Me dedicaré al t e a t r o y t o m a r é u n seudónimo ! EL NOVIO: ¡ E n t o n c e s os m a t a r é a los d o s ! Cortesía — ¿No conoce usted a m i h e r m a n o José? No nos parecemos en n a d a . di con la boca que no con el corazón que sí. Vamos a adivinar 1. 2. vacía. al revés. si sacudes las alfombras te e n t r e n a r á s m u y bien para el t e n i s .

— ¡ Qué raro ! ¿Qué dirá cuando se dé cuenta? ¡ Vaya noche! En Groenlandia preguntó el presidente del tribunal a un esquimal: ¿Qué hizo usted durante la noche del 11 de octubre al 3 de abril?". EL PADRE: Magnífico. mi mujer suele hacer una siesta de una horită por lo menos. —.. — ¡ Pero. que cuando mi mujer duerme. Buen escolar EL PADRE: Pepito. Y sin darse cuenta.. a su padre.¿Qué letra viene después de la a? — Todas las demás.Entre amigos — ¿Y tú acostumbras a descansar después de haber almorzado? — Después del almuerzo. ¿cuál era esta pregunta? PEPE: "¿Quién ha puesto esta aguja en mi asiento?" 229 . es precisamente el único momento que yo descanso? Vamos a ver Pedro encuentra a Felipe sobre un puente y le refiere lo siguiente: — ¿Sabes? El pobre José ha muerto. ¿no te da vergüenza crear mala impresión en la escuela? PEPE: Pero hoy he sido el único que ha sabido contestar a la pregunta del profesor. papá. hombre! Hazme el favor de estar atento. ¿debo lavarme las manos o ponerme mis guantes? No se equivoca — ¿Joselito. Yo me refiero a t i . Cuestión muy delicada Juanito. y. sabes el alfabeto? — Sí. inocente. antes de salir para una visita: — Papaíto. — ¿Pero no comprendes. papá.

. „la caída del imperio árabe". Se dieron un fuerte abrazo. a se cuica afeitar a bărbieri alargar(se) a (se) lungi alfiler m. EL MISMO PROFESOR: ¿Cuándo ha muerto Francisco Pizarro? UN ALUMNO (asustado): No sabía ni siquiera que estaba enfermo.El profesor de historia — ¿Desde cuándo falta López? — Desde.. dispoziţie jarra cană l á m p a r a lampă león m. cortando conmigo en un cañaveral. — Muy bien. afeíteme la cabeza.. dos amigos se encontraron hace poco en una tienda de una calle de Santiago de Cuba. intercambiaron los saludos de ritual y surgió la primera pregunta. — ¿Y una afeitada? — Cincuenta centavos. Cortando caña Después de un año sin verse. llegó a las cincuenta arrobas de caña... ac cu gămălie atar a lega cabeza cap campana clopot caña trestie cargar a p u r t a . a închide cuchara lingură cnerda coardă . î n ţ e l e a p t ă desemejanza deosebire diferenciar(se) a (se) deosebi encender d.. a încărca celoso gelos cerdo porc cerrar d. umor. — Chico. leu 230 . entonces. PALABRAS NUEVAS acortar(se) a (se) scurta acostarse d. ¿sigue tan gorda como antes? — No me digas nada que ayer domingo llegó a las cincuenta arrobas.. Por ahorrar Un avaro entra en una peluquería y pregunta: — ¿Cuánto cuesta el corte del pelo? — Un peso — contesta el barbero. eschimos humor m.. ¿y ella no piensa hacer nada para bajar de peso? — No. Dijo el que parecía más joven de los dos: — Y tu mujer. viejo. a aprinde ¡ entrenamiento a n t r e n a m e n t esquimal ni.

a întrerupe neplăcere Uneori.manicomio b a l a m u c • matar a ucide melena c o a m ă . Exemplu: he hecho — am făcut. 231 . hicisteis. hicieron. desdicha a jumvili a descoji neplăcut. chică necesitar a fi nevoie novio logodnic. în spaniolă. hiciste. i u b i t nueve nouă (numeral) parecer a se asemăna parecido asemănare peluquero frizer raro c i u d a t . dicha pană scoarţă. prefixul pierde neasemănare divergentă desemejanza disentimiento oreja — ureche (în sens general anatomic sau pentru a denumi urechea animalelor.arată o separare sau schimbarea unei noţiuni în contrariul ei: pluma corteza agradable aprobar d. original sacudir a scutura segundo al doilea seudónimo pseudonim sonido sunet sordo surd sulfurarse a se înfuria surgir a ţîşni tienda prăvălie vacío gol ANÁLISIS DEL TEXTO desemejanza — neasemănare. Su­ bliniem la hacer următoarele neregularităţi: — la perfectul simplu indicativ: hice. de obicei pentru urechea omului se spune în spaniolă: oído). Prefixul des. coajă plăcut a aproba fericire desplumar descortezar desagradable desaprobar d.se traduce adesea. a dezaproba nefericire In unele cuvinte se păstrează forma veche dis-. cînd cuvîntul originar pe s final: semejanza sentimiento asemănare sentiment începe cu s. din a acestui p ref ix: continuar gusto a continua plăcere discontinuar disgusto latină. cu prefixul des-. — la participiul trecut: hecho — făcut. Prefixul romînesc ne. In cazul de faţă e un joc de cuvinte — un retruécano — bazat pe faptul că oreja mai înseamnă şi „toartă'". Verbul hacer împreună cu unele substantive sau verbe arată realizarea acţiunii pe care o numesc acestea: hacer burla (a-şi bate joc). De aci subjonctivul imperfect: hiciera (hiciese) şi subjonctivul viitor: hiciere. hizo (c transcris prin z pentru a menţine sunetul 6). hizo conducir (conduse). hace olvidar — te face să uiţi. hicimos.

acortar. .. alargar — a s c u r t a . condujo etc. al revés—invers. a l u n g i . fie „a lega pe cele î n ţ e l e p t e " (femi­ n i n u l a d j e c t i v u l u i cuerdo — î n ţ e l e p t ) .: condujera (condujese) subjonctiv viitor: condujere atar las cuerdas— a l t retruécano. condujiste. de la coadă. v i c e v e r s a .se formează verbe d i n s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e : corto largo isla plazo scurt lung insulă termen • acortar a scurta — — alargar a lungi — aislar a izola — aplazar a amina cortársela — să i-o t a i e (coama) — (vezi i m p e r a t i v u l din lecţia precedentă).. la c a p . Cu a j u t o r u l prefixului a.Notă: Verbele terminate în -ducir mai prezintă o neregularitate la perfectul simplu indicativ şi la timpurile derivate din acesta: — conducir a conduce perfect simplu: conduje. subjonctiv imperf. Se poate t r a d u c e fie „a lega corzile" (unui i n s t r u m e n t m u z i c a l ) . pe dos. . AISLADO (El que se quedó solo en una isla) .

. Luisico. Luisita. Manolita. Ruy (de la Rodrigo). María de la Consolación etc. J)olores. Pepe. Cafr/iencita. . Quico — şi m u l t e altele — (de l a Francisco). Las cinco son Marías". -ezuelo. S p a n i o l i i t r a n s f o r m ă pe m final d i n c u v i n t e l e s t r ă i n e în n . Francisquiio. ca scop să d e n u m e a s c ă un obiect m a i m i c faţă de u n u l o b i ş n u i t . e. -ecito. a d v e r b . librillo. Antonito. Dolorcitas. • 233 . Şi numele proprii p o t avea d i m i n u t i v e . P r i n c i p a l e l e sufixe d i m i n u t i v a l e s î n t : -ito.. sînt provenite d i n formaţii c a : María de los Mercedes. -ajo. e x e m p l u : Amsterdán. -ecezuelo. o pierd aceste v o c a l e înaintea sufixelor libro > librito. Cuvintele t e r m i n a t e î n a.. de t o t . c o m p l e t . Nieves e t c . A m i n t i m aici că a n u m i t e nume proprii feminine spaniole care ni se p a r ciudate nu sînt decît forme eliptice ale unor n u m e proprii compuse: Mercedes. Lola şi Lolita (de la Dolores).María del Carmen. Unele substantive acumulează m a i m u l t e sufixe d i m i n u t i v a l e : chico > chiquito > chiquitín >. care a u . -ajo: -acuajo. Pero. Pancho. -arajo. Paquita. piececillo 2. Cata şi Catana (de la Catalina). Perico. Remedios. Concepción. -ichuelo — . Carmen. Manolin. Concha şi Conchita (de la Concepción). în p r i n c i p i u . Consolación. I a t ă cîteva e x e m p l e : Juanita. librejo 3. María del Pilar. ci p e n t r u a le r e c u n o a ş t e şi a le î n ţ e l e g e n u a n ţ e l e .chiquitiñuelo 7. Cuvintele t e r m i n a t e î n z schimbă această l i t e r ă în c: pez > pececito voz > voeecita 5. María de las Nieves. Bélica (de la Isabel). Perucho (de la Pedro'". res­ pectiv g u : poco > poquito chico > chiquito amigo > amiguito 6. L i m b a s p a n i o l ă p o s e d ă u n m a r e n u m ă r de sufixe d i m i n u t i v a l e . Pilar. Manolo. Pepito şi Joselito {de la José). Cităm din Sonata de Primavera de Valle-Inclán: „Me presentó a sus hijas: — María del Rosario. -ecico. -uelo. E necesar să s t u d i e m a c u m sufixele d i m i n u t i v a l e . P r i n a d ă u g a r e a u n u i sufix se m o d i f i c ă f o r m a ş i sensul u n u i s u b s t a n t i v . María de la Soledad. -ejo şi c o m p u ş i i l o r : — p e n t r u -ito: -cito. Periquito. cuvintele monosilabice t e r m i n a t e într-o vocală pri­ mesc sufixul lung: pie > piececito. -ino.i l l o . -in. n u a t î t p e n t r u a le folosi (căci n u s î n t o b l i g a t o r i i ) . Paco. Toate sufixele e n u m e r a t e m a i sus fac femininul în a : hijo — hijito hija — hijita 4. -ico. Note: 1. -istrajo e t c . Fras­ cuelo. p a r t i c i p i u . .. -ececico — „ -uelo: -zuelo. papaíto — t ă t i c u l e . -ececillo — „ -ico: -cico. Agustinico. -ecillo. Cuvintele t e r m i n a t e în -co sau -go modifică t e r m i n a ţ i a în qu. . g e r u n z i u . a d j e c t i v . (de la Manuel).Adán — A d a m . del todo — în î n t r e g i m e . î n general. . Curro. Frasquito. -ececito — „ -illo: -cilio. librado.

a t o . m a i s î n t şi a l t e categorii d e sufixe: a) sufixe augmentativie. . -acho. p l a n t a ţ i e de t r e s t i e (caña) de z a h ă r . ¿JSQ te da vergüenza? — N u ţi-e r u ş i n e ? darse un abrazo — a se î m b r ă ţ i ş a sigue tan gorda — c o n t i n u ă (să fie) a t î t de grasă arroba — m ă s u r ă de greutate egală c u 12. el favor de darme un lápiz y una hoja de papel para escribir su dirección. diformitatea: hombre > hombrazo -acho (-acha) 1 care exprimă monstruosul şi ridicolul: -ote (-ota) i hombracho. . -alia.e j o . I a t ă p r i n c i p a l e l e sufixe a u g m e n t a t i v e : hombre > hombrón mujer > mujerona -azo (-aza) cave exprimü excesul.ucis î n 1548 d e p a r t i z a n i i r i v a l u l u i s ă u . . A n u m i t e a u g m e n t a t i v e şi d i m i n u t i v e de formaţie veche a u pierdut n u a n ţ a p e i o r a t i v ă . Sînteţi amabil să veniţi aici? Fiţi amabil să-mi daţi un creion şi o foaie de hîrtie ca să vă scriu adresa. Francisco Pizarra — a v e n t u r i e r s p a n i o l . A l m a g r o . a t u n c i cînd solicităm u n serviciu: ¿Me hace Ud. -orrio. A fost . López — u n u l d i n n u m e l e p r o p r i i spaniole cel m a i des î n t î l n i t e . el favor de venir aquí? Hágame Ud. care a r a t ă că o b i e c t u l d e n u m i t p r i n c u v î n t u l format c u ele este m a i m a r e d e c î t n o r m a l .u c o . -ijo). Unele a u g m e n t a t i v e îşi schimbă genul faţă de s u b s t a n t i v u l de la care se formează şi c a p ă t ă valoare de d i m i n u t i v : callejón (străduţă). care m a r c h e a z ă n u m a i s e n t i m e n t u l de d i s p r e ţ a l v o r b i t o r i l o r sau p r o a s t a c a l i t a t e a o b i e c t u l u i : -aco. 234 . > libraco >• casuca crítico^ criticastro poeta > poetastro \ -ón (-ona) hacer el favor — expresie u z u a l ă e c h i v a l e n t ă cu „a fi a m a b i l . la fel de frecvent ca Ionescu. 2 .5 k g cañaveral m. o valoare a p a r t e (pozitivă): calzones n u m a i sînt calzas grandes şi nici tenacillas. . -astro.u z a . ci desemnează obiecte speciale. islote (insuliţă). Popescu la n o i . desemnînd la ora a c t u a l ă t r ă s ă t u r i speciale. hombrote b) sufixe depreciative. -ucho (şi uneori .a j o . şi a v î n d adeseori n u a n ţ ă p e i o r a t i v ă . nişte tenazas pequeñas.î n afară de sufixele d i m i n u t i v a l e . a fi d r ă g u ţ " . cuceritorul P e r u l u i . De e x e m p l u : libro casa Observaţii: 1.

s e a t e n t s u n e t u l 0. Ce va spune José cînd o să-şi dea seama că pe el nu-1 luaţi în consideraţie? 12. Le tomó por los brazos con una fuerza atroz. pronun- El cielo de diciembre es aún puro y azul. Mí amigo me condució asta la estasión del ferocaril. Si. compañerita. 4. Si duermo. pienso en ti. spaniolă: •• 1. Ba da. Micuţul acesta are o cărţulie din care citeşte. Se hace difícil de creer aunque parezca cierto. y no nos decimos nada. Dacă sora mea ar merge în seară asta la teatru. Ce exerciţii trebuie să mai facem? 5. Tu padre lo sabrá luego. Esto ombre no mostra buenas intensiones. Soy seguro de que hacera mal. 3. pentru cei din jurul său. 6. Fii te rog amabil şi anunţă familia lui că el a plecat din acest oraş. Să se corecteze greşelile din următorul text: 1. Seara. Si despierto. 8 4 . în bucătărie se simţea un miros plăcut. Totul era liniştit sub cerul albastru. 15. 7. 5. 9. sueño contigo. Nu ţi-e ruşine să mă întrebi aşa ceva? 13. v e r b e l e : agradecer şi traducir. 16. este interzis să întrerupi un om atunci cînd e în plină activitate. în afară de asta. Dar nu înţelegi că la această oră eu şi soţia mea obişnuim să ne plimbăm? 11. cu mica lui voce. 10. I I . după ce am muncit toată ziua. Să se citească cu voce t a r e şi de ţ î n d u . căci are nevoie tocmai de multă linişte (silencio). A tu padre no me atrevo. Asta n-are importanţă. Es neagradable ver esto i no conosco algo mas malo. Şi. De ce? 14. te pasa lo que a mi. EXERCIŢII 8 3 . En sabiéndolo tu madre y nos lo decimos todo. aş merge şi eu cu ea. la impe­ rativ şi la subjonctiv prezent şi imperfect. Ce crezi despre Petrieă? 2. Tal vez lo juzgas mal porque no lo conoces. Să se conjuge la indicativ prezent şi perfect simplu. 8. am venit la cină. Să se traducă în limba. 4. 18. 2. Yo no sabe que hació el. 3. los dos bajamos los ojos.TEME I. Apréndanse de m e m o r i a las siguientes c o p l a s : Si me miras y te miro A tu madre se lo dije. Dime tú. frazele: mai multe ori. Nu-1 cunosc prea bine. 235 . 8 5 . Nu putem amina plimbarea noastră. Pentru că nu e politicos. 17.

En lo succesivo puedes acudir a mi biblioteca para tomar cualquier libro . Además de esto. láminas y fotografías. aquí tendrás siempre tus más fieles amigos. no me vengas con m e n t i r a s . aquí hay todas las palabras de nuestra lengua con sus significaciones y acepciones. — ¿Por qué no dices nada? ¿Qué sucede? ¿Me temes? —-No.de César enlró al escritorio y en el acto quedó muy sorprendido al ver que su hijo. El padre se dirigió hacia el armario de biblioteca y tomó un grueso volumen que estaba sobre un anaquel superior. ahora. dijo con voz baja César. El padre conmovido le tomó por la mano y se dirigió con él a la biblioteca.... Dime la verdad. — ¿Qué es eso? — Es una especie de diccionario que contiene toda clase de conocimientos en todos los dominios.LECŢIA 30 HOJEANDO UNA ENCICLOPEDIA El padre. ilustraciones. —-Mira César.. gritaba y golpeaba con los pies en el tabique con tanta fuerza que se estremecían los cuadros colgados sobre el diván y vibraba la cuerda del reloj de pared. no tenía con quien jugar..—suspiró César fijando sus ojos azules en el suelo. —• Ten... —• ¿Qué estás haciendo aquí? — le preguntó con voz autoritaria. por supuesto. El corazón de César cesó de latir por un momento y la sangre casi se le heló.. pero.. dibujos.. después de hacer tus lecciones.. tumbado boca arriba en el diván. De los libros recibirás los más importantes conocimientos. — Gracias. 236 .. Aprende para saber. . — Eres un tontuelo — dijo el padre. —-Es que. para comenzar. — Acostúmbrate a leer diariamente algunas páginas de ese precioso tesoro. una pequeña enciclopedia.. papaíto.

buho. la boca con los labios. la frente. alondra.. la carpa. Busca ahora los peces. negros o verdes) con los párpados que están guaroído necidos de pestañas y la pupila.. que la cabeza tiene : el pelo (o cabello). De los demás he conocido solamente en los libros: aguija. No es difícil: miraré los dibujos y luego leeré la descripción. pingüino. César hojeó atentamente y. igual que los nervios. la nuez de Adán. papá.. el salmón. dijo a su padre: — No la encuentro.. Doblando algunas páginas más. de vaca. los ojos (que pueden ser azules. sino con ve. — Vamos a ver. Vio. De este modo y sin darse cuenta. Especialmente al leer fábulas.. curruca.. No hay tal cosa.. estornino y mirlo. ¡ qué interesante! Mire un tiburón tal como lo vi en la película Una aventura en el Mar Caribe. También se dio cuenta que detrás de la cabeza está la nuca y más abajo los hombros. oscuros. las orejas. papá. el pato. con mucho gusto. he aquí una lámina con pájaros. Ave no se escribe con be de burro.. mire.. Pero busca con paciencia. después lie un rato. Busca ahora de nuevo. las dos sienes. el arenque. y.ésta es una anguila. — A ver. las mejillas boca y. — Está bien. la nariz. y varios peces de agua dulce... ahora veo.. ruiseñor. el lucio. los pómupeshnBS los. — Sí. — ¿Qué aves conocías de entre éstas? — La golondrina.. el gorrión. por ejemplo. debajo de la cabeza. 237 . avestruz. Busca por el momento la palabra ave. el cisne y el faisán. cigüeña. — Sí... te equivocas. las manos. las piernasyeltronco.. No. que los músculos están por todas partes....— Como no.. el pecho y las espaldas. César aprendió numerosísimas cosas. las cejas. colibrí. y un esturión. César descubrió unas láminas anatómicas que representaban el cuerpo humano y sus partes componentes: la cabeza.

Todas éstas eran cosas q u e . t a l como bañar. Mas por h o y . aro de ceas curruca pitulice descubrir a descoperi dibujo desen doblar a întoarce (foaia).Y que d e n t r o de la cabeza está el m a n d o supremo del h o m b r e : el cerebro. a începe equivocarse a greşi. pero se n o t a b a que e s t a b a profundam e n t e contento de h a b e r e n c o n t r a d o u n libro t a n i n t e r e s a n t e . a începe conmoverse d. a se înşela especie /.— Es u n a p a l a b r a que significa acción o existencia. s e ñ a l a n d o lo q u e e s t a b a e x p l i c a n d o en la t e r c e r a de las c u a t r o l á m i n a s a n a t ó m i c a s q u e h a b í a en la enciclopedia — . ¿cuál es la diferencia e n t r e el pie y la pierna? Y . en p a r t e . a cotí (după colţ) . pl. nisetru frente / . frunte golondrina rîndunică 238 . pero el codo c o n s t i t u y e la más sólida a r t i culación de todo el cuerpo h u m a n o ' ' . a fi mişcat conocimiento cunoştinţă constituir a constitui cuerda sfoară. PALABRAS NUEVAS águila acvilă. raft anguila tipar arenque m.¿qué t i e n e n los pies? — p r e g u n t ó el p a d r e . .. . anumiţi cigüeña barză codo cot colgar d. fel estornino graur estremecer a zgudui esturión ni. — No sé qué d a r í a por saber i n m e d i a t a m e n t e t o d o lo que h a y en esa enciclopedia. etajeră. P a p á .. con el t i e m p o lo sabrás m u y b i e n . a atírna comenzar d. E n el libro e s t a b a escrito "los brazos son vigorosos (especialm e n t e en los h o m b r e s ) . spríncene cerebro creier cerrar d. — Y . hering. — E s p e r a . u n t a l ó n y u n a p l a n t a — dijo César. b a s t a . — Las piernas son los m i e m b r o s inferiores del h o m b r e . en su casi t o t a lidad . ser. después de la p a l a b r a cerrar h a y u n a ce. El pie t i e n e cinco dedos (con sendas u ñ a s ) . el pie es la p a r t e que los sostiene. César no contestó n a d a . ¿Qué significa? — Que esta p a l a b r a es u n v e r b o . struţ brazo braţ buho bufniţă cabello păr cabeza cap carpa crap cejas /. scrumbie avestruz m. ¿qué es u n verbo? •. — D i m e . a trage clopotele empezar d. a închide ciertos cîţiva. César antes no conocía y por esto miró ahora con satisfacción a su p a d r e . vultur alondra ciocirlie anaquel m. hacer etcétera.

a înzestra hacia spre hojear a răsfoi hombro umăr lámina planşă latir a palpita. rechin tontuelo prostuţ tumbar a răsturna ANÁLISIS DEL TEXTO en el acto — pe loc . llueve (plouă). In acest caz se foloseşte numai persoana a treia singular. nas notarse a se observa nuca ceafă nuez /. tiembla (se c u t r e m u r ă ) . privighetoare salmón ni. p r o p o z i ţ i i impersonale. 2. vrabie guarnecer a orna. E l verbo ser o estar u n i d o a los verbos a n t e r i o r m e n t e men­ cionados. — perete (în general). truena ( t u n ă ) . pe s p a t e tabique — perete d e s p ă r ţ i t o r î n t r e c a m e r e . călcîi tiburón m. î n d a t ă boca arriba — cu faţa în sus. în apă) planta talpă pómulo pomet ruiseñor m. E j e m p l o : nieva (ninge). sfoară. 239 . p a r a formar t i e m p o s c o m p u e s t o s . a bate (inima) lucio ştiucă mando comandament mejilla obraz mentira minciună nariz /. satisfacţie seno sin sien /. peşte (viu. relampaguea (fulgeră). graniza (bate g r i n d i n a ) . Los que significan fenómenos de la n a t u r a l e z a . Pared f. l a n ţ de p e n d u l ă . a r c . Los siguientes verbos t i e n e n carácter i m p e r s o n a l : 1. E j e m p l o : está tem­ blando (se c u t r e m u r ă ) . n u n u m a i t e x t e l e . Dar cuerda al reloj — a întoarce ceasul la sangre se le heló — sîngele îi î n g h e ţ ă . Deoarece. amanece (se face d i m i n e a ţ ă .golpear a lovi gorrión m. tîmplă suceder a se întîmpla tabique m. hiela ( î n g h e a ţ ă ) . zid cuerda — c o a r d ă . V e r b u l helar (a îngheţa) se u t i l i z e a z ă adesea ca v e r b i m p e r s o n a l . Aceasta este c a r a c t e r i s t i c a gene­ rală a verbelor i m p e r s o n a l e . începînd cu lecţia 3 1 . perete despărţitor talón m. v o m a n a l i z a deci în s p a n i o l ă cazurile în care se formează. atardece (se înserează). ci şi unele e x p l i c a ţ i i vor fi d a t e în l i m b a spaniolă p e n t r u a v ă d e p r i n d e m a i b i n e cu l i m b a . se crapă de ziuă). somn satisfacción /. nucă paciencia răbdare pájaro pasăre párpado pleoapă pato raţă pecho piept pestaña geană pez m.

cuando significa „existir". căpătînd un sens figurat: Atardeceremos en esta aldea. se obedece al maestro. como en el ejemplo siguiente: ¡Que me matan! ¡Favor! Así clamaba una liebre infeliz.me olvidó decir (am uitat să spun). cuando significan „trebuie". sino únicamente el reloj. he aquí lo que me hace falta (iată ceea ce îmi trebuie). 4. se te etc. Cuando el acusativo es nombre de cosa. Los verbos haber que.e nevoie". 8. Ejemplo: hay alarma (e alarmă) (véase la página 102). 5. El verbo hacer. Ejemplo: cuando daban las dos. Oratorul t u n a contra duşmanilor patriei. Los verbos intransitivos usados en la tercera (a treia) persona del singular con el pronombre reflejo (reflexiv) se. Los verbos transitivos usados en la tercera persona del sin­ gular. 7. es preciso que leas más (trebuie. ser menester y hacer falta.3. y con un acusativo personal. . cuando significa transcurso de tiempo. El verbo hacer. Ejemplo: se trabaja para construir el socialismo. 2. ser preciso. hacía tiempo que yo no lo había visto (era mult de cînd nu-1 văzusem). El verbo haber. hay necesidad de usar la construcción regular reflejo-pasiva: se cultivan los campos. en la tercera persona sin sujeto expreso. hace calor (e cald). El orador tronaba contra los eiiemigos de la patria. a zice) mai prezintă o neregularitate: 240 ' .. Ejemplo: se ama a los padres. sin sujeto. Vom însera (înopta) în acest sat.. e necesar să citeşti mai mult). ¿por qué no dices nada? — de ce nu spui nimic? Verbul decir (a spune. (de una fábula de Samaniego). en las expresiones: hace frío (e frig). (véase la lección 8): Se. Observaţie: Unele verbe impersonale pot deveni personale. Ejem­ plo: hace tres meses (acum trei luni). Ejemplo: se cultiva los campos (incorrecta). salí (cînd eră ora două. hace buen tiempo (e frumos) y otras análogas. ni refiriéndose a un sujeto expresado anteriormente. caso en que no puede sobrentenderse otro sujeto. Todos los verbos en tercera persona de plural. Ejemplo: hay que tra­ bajar . 6. Los siguientes verbos forman oraciones cuasi-impersonales: 1. También con los pronombres se me. Para que esta construcción pueda considerarse cuasiimpersonal es preciso que el complemento indique la hora. am plecat). se ama al padre (co­ rrecta). con el pronombre reflejo se. El verbo dar.. Esta cons­ trucción no se emplea cuando el acusativo es nombre de persona.

Iată cele mai uzuale adverbe de mod: bien. Ca adverbe. Bajo şi alto pot fi şi adjective şi adverbe. juegan. aprisa. înadins). înceată (tare). ci tranzitiv. juguemos.. puede ser (poate). deşi. echivalent cu de hoy en adelante — de azi înainte.la perfectul simplu indicativ şi la timpurile derivate din acesta. alto (tare. jugar — a juca.. así. ¿qué occurre? me temes — te temi de mine. dijeron ¿qué sucede?—• ce se întîmplă? Sinonime cu această expresie sînt: ¿qué pasa?.. încet. ca în romînă. comenzar. gracias — mulţumesc.în viitor. iute). Locuţiunea gracias a. de prisa (repede. In limba spaniolă verbul temer nu e reflexiv. dijiste. cere prepoziţia a atunci cînd e urmat de un verb la infinitiv: Comenzó a trabajar hace algunas horas. Acest verb diftonghează în timpul con­ jugării.. — mulţu­ mită. quizá. puternic). datorită (cuiva). ju­ guéis. juegas. începu să lucreze a c u m cîteva ore. conforme (întocmai cu). tontucio—prostut. e echivalentă cu merced a. apenas (abia). Antonimul său este fácil — uşor (de rezolvat). Empecé a estudiar el latín. Am început să î n v ă ţ l a t i n a . difícil — greu. Adjectivul pesado înseamnă „greu" (în sens mate16 241 . comoquiera (oricum).. papaíto — diminutiv al substantivului papá. tal cez (poate). en lo sucesivo —. Similar: mamá — mamaíta. bajo (jos. acaso (oare). a se juca. diminutiv de la tonto. ele rămîn invariabile. dulce). încet). adrede (expres. mal. voz baja (alta) — voce joasă. despacio (rar. juegue. dificil. juega. dijera dijese dijere dijo. molcom). ele se acordă cu substan­ tivul pe care-1 determină (ca în cazul de mai sus).. jueguen. aspru). juegues. anevoios. nu se încadrează în grupa verbelor diftongate. quizás. quedo (jos. Ca adjective. jugamos. rădăcina lui este dij-: perfect s i m p l u : subjonctiv imperfect I : subjonctiv imperfect I I : subjonctiv v i i t o r : dije. ca şi empezar. A mulţumi — dar las gracias sau agradecer. jugáis. recio (dur. El se conjugă astfel: — la indicativ prezent: — la subjonctiv p r e z e n t : juego. după aspectul său de la infinitiv. juegue.

De fapt foneticienii moderni afirmă că v are —în limba spaniolă — acelaşi sunet ca şi b. Notă: De fapt. labio. Nos compramos sendos sombreros. — Sí. en breve. cantaba. cu două variante : oclusiv şi fricativ. U n e o r i ligero p o a t e avea şi u n sens f i g u r a t : industria ligera. b spaniol nu se pronunţă la fel cu cel romînesc decît la înce­ putul cuvîntului sau după literele m şi u: bien. — E s t e bebe como u n pez. Ţărani călare fiecare pe cîte un catîr. — s p a t e . ca şi cum am sufla în flacăra unui chibrit: lobo. — f r u n t e . f r o n t . a n t o n i m u l l u i este ligero — uşor (ca g r e u t a t e ) . p e s c u i t (vezi lecţia 15). iba. scrierea lor corectă se precizează p r i n formula d e m a i sus.— peşte (viu.r i a l ) . pl. A d j e c t i v u l n u m e r a l tercero a p o c o p e a z ă . Tot cam în acest fel se pronunţă şi v. în s p a n i o l ă : m ă r — manzana. nada. i a t ă c î t e v a : RETRUÉCANOS A P e p i t o le h a n colocado en u n a oficina y dice q u e está como el pez en el a g u a . espaldas f. ve de vaca — deoarece în l i m b a spaniolă b şi v se con­ fundă adeseori. şi de aci se nasc desele confuzii.. m. In l e g ă t u r ă cu acest c u v î n t . bueno. pero no lo que b e b e n los peces. be de burro. frente a — faţă de nuez de Adán — m ă r u l l u i A d a m ( t e x t u a l : n u c a lui A d a m ) . Deoarece a m î n v ă ţ a t în lecţiile de p î n ă 242 . spinare sendas uñas — fiecare cu cîte o u n g h i e . Alte e x e m p l e de folosire a a d j e c t i v u l u i d i s t r i b u t i v sendos: Campesinos montados en sendas muías. pez. sombra. în apă) spre deosebire de pescado — peştele p r i n s . a v î n d o p r o n u n ţ i e a p r o a p e i d e n t i c ă .. el tercer lugar — a l t r e i l e a loc. — ¿Sí? ¿qué es lo que hace? — P u e s como los peces. música ligera. la tercera—-a t r e i a . equivocarse — a greşi. Ne-am cumpărat fiecare cîte o pălărie. frente f. In celelalte cazuri trebuie pronunţat fără a se închide complet buzele.

Astăzi am cumpărat cinci scrumbii mari. în timpul verii se mănîncă verdeţuri şi fructe. Chiar dacă (aunque) va cădea grin­ dina. Să se traducă în limba spaniolă: 1. primo. El mi-a spus că-i e foarte greu să-şi amintească si. E posibil să vină. L-am rugat pe prietenul meu să-mi spună exerciţiile pe care trebuia să le facem. 2. deşi a nins. iată lista c o m p l e t ă o r d i n a l e (care indică ordinea) p î n ă la 100. al a numeralelor 1-ul 2-lea 3-lea 4-lea 5-lea 6-lea 7-lea 8-lea 9-lea 10-lea 11-lea 12-lea primero. 3. quincuagésimo tercio e t c . ca să nu greşească. Nu mai cumpăr peşte de acum înainte. 8. 5. 9. 6. 4. Desenează-mi cel puţin 16* 243 . segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo octavo noveno (nono) décimo undécimo duodécimo al „ „ „ 13-lea 14-lea 15-lea 20-lea 30-lea 40-lea 50-lea 60-lea 70-lea 80-lea 90-lea 100-lea decimotercio decimocuarto decimoquinto vigésimo trigésimo cuadragésimo quincuagésimo sexagésimo septuagésimo octogésimo nonagésimo centesimo primo şi tercio: Primero vigésimo şi tercero d e v i n . 7. d u p ă o a l t ă cifră. EXERCIŢII 8 6 . răsfoi prin ea şi-mi spuse: „Să se traducă textul de lectură al acestei lecţii şi să se facă descrierea (descripción) ora­ şului în care trăiţi dumneavoastră". îmi plac crapul şi somnul. trebuie să plec chiar în seara asta.a c u m numeralele cardinale. Să se răspundă la următoarele întrebări: ¿Qué hacía César en el escritorio de su padre? ¿Qué le preguntó su padre al ver todo eso? ¿Qué contestó César? ¿Qué hizo entonces el padre? ¿Qué es una enciclopedia? ¿Qué aconsejó el padre a César? ¿Qué equivocación hizo César al buscar la palabra „ave"'? ¿Qué aves hemos conocido en esta lección? ¿Qué peces? ¿Cuáles son las partes componentes del cuerpo humano? ¿De qué se compone la cabeza de un hombre? ¿Qué es un verbo? ¿Cuáles son los modos y los tiempos que hemos aprendido? 8 7 . deschise cartea. ştiuca nu este atît de bună.

16-nas. Acum cîteva luni s-a întîmplat un lucru asemănător. Ii-a descoperi.unul. 4-cerut. De ce nu? 12. etaj. Ge-ai crede despre mine dacă aş face aşa ceva? 16. Nu-i nevoie să-mi povesteşti. nu sînt mai puţin interesante ca acestea. 15. Tu nu ştii ce -înseamnă să cazi de pe culme în prăpastia asta pe care o vezi în faţă! 19. 6-talpă. comandă. 17-a fugi. Bine. dă-mi creionul albastru. 14-a plăcea. Palabras I 1 2 cruzadas: 10 I! 12 13 3 i s 6 7 « 15- 16 t 9 17 18 Horizontales: 1-pentru. Poate să fie un rechin? 11. Am văzut lucruri şi mai interesante decît acestea. 13. E ora cinci fără un sfert şi prietenul meu nu a venit încă. 12-a coase. 5-prăjitură. 3-peşti. 7-puţine. 10-sete. 17. îmi îngheaţă sîngele numai cînd mă gîndesc. Nu am întors încă ceasul. 18-a auzi. . 11-nucă. plantă. 8 8 . Verticales: l-răbdare. 9-aripă. 13-nebunie. 8-picioare. 10. cred totuşi că. oricare ar fi ele. 2-raţă. 15-dedesubt. 18. 20. Spune-mi-Ie. 14.

cuidado).RECAPITULARE ŞI SISTEMATIZARE In următoarele zece lecţii nu se vor ivi probleme gramaticale de întinderea celor examinate pînă acum. vom face o sistematizare — pe capitole — a întregii gramatici studiate. şi că u este mut numai în grupurile que. — j (jota) echivalent cu h puternic în romîneşte: jardín m. (călăreţ). hoyo (groapă). j poate fi înlocuit grafic cu g. guerra. humo (fum). (oaspete). chico. călăuză). cojo (şchiop). vom reaminti că — h este mut. U devine sonor: în primul caz prin înlocuirea lui q prin c (exemple: cuestión f. fără ca să existe vreo regulă precisă în acest sens... înaintea vocalelor e sau i... pentru ca astfel să se poată aborda cu uşurinţă şi folos lecţiile care urmează. în afară de tradiţia etimologică: Gibraltar. — d este mai slab sau uneori mut: huésped ni. echar. deoarece conţine o serie de elemente noi. Alhambra. gui: níquel m. (ghid. juramento (jurămînt). înainte de a trece la acest ciclu. batic). arquitectura. în al doilea caz prin notarea unei treme (diéresis) deasupra sa (exemplu: lingüista). în orice cuvînt s-ar găsi: haya (fag). insistînd asupra anumitor probleme mai importante. Acest ultim ciclu de lecţii va trebui însă studiat cu multă atenţie. — ñ — n înmuiat: muñeca (păpuşă. pa­ ñuelo (batistă. jinete m. Uneori. general. indispensabile oricărui cunoscător al limbii spaniole. La capitolul fonetică. Tot la acest capitol vom recapitula acum pronunţarea urmă­ toarelor litere: — eh se rosteşte ca un c (ci scurt): hecho (fapt). mujer f. guía in. sigiliu). — 11 are pronunţarea specială a unui 1 înmuiat = sello (marcă. buen provecho (poftă bună). 245 . qui şi gue. olla (oală). ci numai anumite amănunte care vor fi explicate pe loc. încheietura mîinii).

(orez). punct şi virgulă. anumite inflexiuni: — ascendentă.. razón f.) Me dio un libro^. pe ultimul cuvînt al unei fraze complete (adică înaintea unui punct. Exemple: Lo inútil / * . se utilizează aşa-numitul accent logic. arroz m. ciruela (prună). deosebită de cea d i n l i m b a romînă. Dacă într-o frază mutăm accentul logic de pe un cuvînt pe altul. Tonul vocii se va nota pentru inflexiuni ascendente cu /* iar pentru cele descendente cu \ . se poate schimba întregul sens al ideii enunţate. aunque cueste poco / * . — descendentă. înaintea unei virgule sau conjuncţii copulative (adică la sfîrşitul unei părţi de vorbire care nu are înţeles deplin. bineînţeles. Iată un exemplu: ¿Irá usted hoy a Madrid con el avión? 246 . iată cele 29 de litere ale alfabetului spaniol. i griega ceta Pentru a citi corect limba spaniolă. siempre resulta caro^. Acestea sînt. El arroz\¿. în acest caz. precum şi accentul logic al propoziţiei. cu numirile lor în spaniolă: a b c eh d e f a be ce che de e efe g h i j k 1 11 ge hache i jota ka ele elle m n ñ o P eme ene eñe 0 s t u V 1 i pe cu ere (erre) •w X y z ese te u ve ve doble equis y e . el pez y el pepino /• nacen en el agua jX y mueren en el i<ino\. Tres mujeres/* y un ganso /i hacen un mercado^. complet) sau la sfîrşitul unei întrebări. trebuie să cunoaştem în afară de regulile de fonetică — şi. (zahăr). pentru a încheia definitiv acest capitol. ¿Qué te dio tu amigo /i ? ( I n t o n a ţ i a este. diferenţele de scriere şi pronunţare dintre limba spaniolă şi limba romînă.— z redă sunetul caracteristic 0: azúcar m. Se transcrie prin c înaintea lui e sau i: césped m. Pentru a scoate în relief cuvintele care au valoare mai mare în frază. de regulile accen­ tului — felul în care se intonează frazele. Vocea trebuie să capete. în timpul lecturii. două puncte). (pajişte). Si acum. în rezumat.

Ud. Ud. si queréis. — No. hoy a hoy a hoy a hoy a hoy a Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid con el con el con el con el con el avión? avión? avión? avión? avión? — No. Cuando yo me muera. deşi menţinem întrebarea. Ud. pentru a vorbi corect o limbă. — No. In concluzie. Ud. enviaré a mi hermano. atragem atenţia că nu este suficient să cunoaştem pronunţarea cuvintelor izolate.Aceentuînd pe rînd diversele părţi ale acestei propoziţii. — No. Aceasta se poate obţine numai atunci cînd înţe­ legem sensul textului şi numai în urma unor numeroase exerciţii de lectură cu voce tare. Deocamdată puteţi face un exer­ ciţiu de lectură expresivă citind această frumoasă poezie a marelui poet spaniol Federico García Lorca: MEMENTO Cuando yo me muera. enterradme. iré dentro de una semana. me quedaré en París. ¡ Cuando yo me muera ! (din volumul Poema del cante jondo) PALABRAS NUEVAS hierbabuena mentă. — No. en una veleta. Cuando yo me muera. corespun­ zătoare sensurilor noi căpătate prin modificarea intonaţiei (subli­ niem cuvîntul accentuat): ¿Irá ¿Irá ¿Irá ¿Irá ¿Irá Ud. izmă jondo ţigănesc naranjo portocal veleta morisca de víivt 247 . enterradme con mi guitarra bajo la arena. vom obţine răspunsuri diferite. e necesar să intonăm atent întreaga frază şi să accentuăm „cuvin­ tele cheie" din ea. tomaré el tren. no puedo ir. entre los naranjos y la hierbabuena. Lecţiile care urmează vă vor oferi un bogat material pentru aceasta.

consoană. ale lunilor. el Norte. Folosirea lor în exerciţii le va fixa în memorie cu genul respectiv. decoraţie smoală capital cometa frente moral orden pez capital cometă front dud ordine peşte 248 . el Sur. el Guadiana (rîu în Spania). în ceea ce priveşte genul substantivelor. jueves. regulile care pot fi date pentru a recunoaşte genul substantivelor — după sens sau după termi­ naţie — au atîtea excepţii. abril. In cazul limbii spaniole. • 1. Atragem în special atenţia asupra cuvintelor care au în limba spaniolă un alt gen decît corespondentele lor din limba romînă. -ma. junio. De exemplu: masculin feminin capitală zmeu (jucărie) frunte morală ordin. vom urmări două probleme importante: genul şi numărul. (el) enero (febrero. el Do. julio. noi am notat în manual genul substantivelor atunci cînd el nu se putea deduce după terminaţie (e. mayo. los Cár­ patos. una be etc. domingo). el Este. viernes. marzo. no­ viembre. ale punctelor cardinale şi ale notelor muzicale: el lunes (martes. el Oeste. Exemple: la la la el el sangre ayuda serpiente día dolor ' sîngele ajutorul şarpele ziua durerea Unele substantive îşi schimbă înţelesul după genul la care sînt folosite. diciembre). — tot masculine sînt numele zilelor săptămînii. el Re etc. — numele literelor alfabetului sînt (spre deosebire de limba romînă) feminine: una a. miércoles. sábado. iar cu articol feminin va avea alt înţeles. agosto.MORFOLOGIA In ceea ce priveşte substantivul. încît considerăm că enumerarea lor nu ar fi de vreun folos practic. se poate spune totuşi că următoarele reguli sînt lipsite de excepţii: — numele de munţi şi rîuri sînt masculine: los Andes. octubre. septiembre. După cum s-a văzut. Acelaşi cuvînt luat deci cu articol masculin va avea un înţeles. el Danubio. -ta).

Notă: Să nu confundaţi substantivele de mai sus cu cele care primesc accent grafic pentru a-şi menţine silaba tonică: joven — jóvenes. Pluralul prezintă cîteva particularităţi: •— Substantivul el arte la plural este feminin: las artes. la subjonctiv imperfect tomaba tomabas tomaba i 1 . — Cîteva substantive îşi schimbă silaba tonică la plural: carácter in. (mistreţ)—jabalíes. După cum am văzut. bajá m. Spa­ niolii spun că este de género ambiguo (gen ambigen). la condiţional. — volcanes. 1. régimen ni. — cafés. — Substantivele care se termină în vocalele a. I şi II şi viitor). la plata (argintul). dos úes etc. las ees. exemplu: el el la la la miércoles — los miércoles jueves — los jueves paréntesis — las paréntesis crisis — las crisis hipótesis — las hipótesis Verbul fiind poate cea mai dificilă face aici o serie întreagă de precizări. las artes plásticas del mundo entero. — Iribúes. linia dată de conjugării poate fi de două feluri: — rectilinie (la indicativ imperfect. — Substantivele terminate în e fac pluralul adăugind un simplu -s: café m. — Literele alfabetului fac la plural: las aes. volcán m. — regímenes. Numai substantivele el papă şi la mamá fac la plural: papas şi mamas. Se zice deci el arte plástico rumano. tomábamos i 1 tomabais i 1 tomaban 1 i parte a gramaticii. u (tonice) primesc un -es la plural: jabalí in. (e final tonic) — pies. •—Substantivele care denumesc metalele nu au plural: el oro (aurul). pri­ mesc la plural desinenţa -es: el interés — los intereses el mes — los meses • Altele rămîn invariabile la plural. vom locul accentului în timpul perfect simplu şi viitor. tomaréis 1 tomarán tomarían 1 lomase i I tomásemos i 1 lomaseis i 1 tomasen 1 249 . o. — Unele substantive.2. — caracteres. (paşă) — bajaes. i. el cobre (cuprul. pie m. care se termină la singular în -s. arama). tribu m. l i i tomaré 1 tomarás tomará 1 \ i tomaría tomarías lomaría i 1 tomaríamos tomaríais i il 1 lomase 1 tomases i 1 tomaremos i 1 .

— ax-colit (prezent i n d i c a t i v . de t i p pedir. deoarece. tomo tome — tomas toma tomes tome ] i toma i lome tomemos tomad tomen i 1 1 tomamos i1. 2.sentir şi dormir etc. p r e z e n t subjonctiv şi i m p e r a t i v ) (vezi lecţia 11). în funcţie de locul a c c e n t u l u i .) din cele t r e i conjugări formează timpuri simple. şi a n u m e „diftongarea" (vezi lecţia 24). se produce u n a din cele m a i î n s e m n a t e modificări. d i f t o n g a t e . tomáis tomemos toméis I toman tomen Accentuarea v e r b e l o r în t i m p u l conjugării joacă u n rol deosebit d e i m p o r t a n t în morfologia lor. adăugind la rădăcină (chiar a t u n c i cînd aceasta suferă modificările respective fiecărei categorii) terminaţiile de mai jos: Modul indicativ Prezent I -o -as -a -amos -ais -an II -o -es -e -emos -éis -en Perfectai 1 -é -aste -ó -amos -asteis -aron III -o -es -e -irnos -ís -en simplu 11 «i III -í -iste -ió -irnos -isteis -ieron / mpeí •ject I II si III -aba -ía -abas -ías -aba -ía -íamos -abamos -abáis -iais -aban -ían Pre zént I -e -es -e -emos -éis -en II şi III -a -as -a -amos -ais -an M o d u l subji Bnctiv Imperfect I -ara -aras -ara -aramos -ara is -aran 1 II şi III -iera -ieras -iera -iéramos -ierais -ieran 250 . Verbele de orice categorie (regulate.

viv.Imperfect I •ase II I I şi I I I I Vii tor JI şi I I I ases •ase -asemos aséis asen -iese -ieses -iese -iésemos -ieseis -iesen -are -ares -are -aremos -aréis -aren -iere -ieres -iere -ieremos -iereis -ieren Modul imperativ I -a -e -emos -ad -en II -e -a -amos -ed -an Gerunziu III -e -a -amos -id -an I II III -ando -iendo Participiu Trecut -iendo T II III -ado -ido -ido plus trei U r m ă t o a r e l e 2 t i m p u r i s i m p l e se f o r m e a z ă d e l a infinitiv terminaţiile de mai jos — r e g u l ă v a l a b i l ă p e n t r u t o a t e c a l e conjugări: Condiţional Indicativ viitor prezent -ia -ias -ia -iamos -iais -ian -a -emos -éis -án Notă: Rădăcina u n u i verb se obţine prin înlăturarea t e r m i n a ţ i e i m o d u l u i infi­ n i t i v . III vivir . ( 251 . De e x e m p l u : I cantar-cant. II corner -corn.

E x e m p l u : había cantado. Condiţional Viitorul I I : Perfect: condiţionalul prezent al verbului haber p l u s p a r t i c i p i u l trecut al verbului de conjugat. viitorul subjonctiv de la haber plus p a r t i c i p i u l trecut al verbului de conjugat. I: imperfect I subjonctiv de la haber plus p a r t i ­ cipiul trecut al v e r b u l u i de conjugat. Infinitivul perfect — haber cantado — a fi c î n t a t . participiul Mai-mult-ca-perfectul: Perfectul a n t e r i o r : perfectul simplu al verbului haber plus p a r t i ­ cipiul trecut al verbului de conjugat. v i i t o r u l v e r b u l u i haber plus p a r t i c i p i u l trecut al verbului de conjugat. Vom lua ca exemplu verbul cantar. E x e m p l u : habré cantado. Mai-mult-ca-perfectul Mai-mult-ca-perfectul II: Viitorul I I : 252 . E x e m p l u : habría Subjonctiv cantado. Perfect: subjonctivul prezent al verbului haber plus participiul trecut al verbului de conjugat. Timpurile compuse ale tuturor verbelor (regulate sau neretlate) guíate) se formează cu ajutorul verbului haber şi al participiului trecut al verbului de conjugat. Gerunziul perfect — habiendo cantado — c î n t î n d . Indicativ Perfectul compus: prezentul v e r b u l u i haber plus p a r t i c i p i u l trecut al v e r b u l u i de conjugat. imperfect I I subjonctiv de la haber plus p a r t i ­ cipiul trecut al verbului de conjugat. imperfectul v e r b u l u i haber plus t r e c u t a l v e r b u l u i de conjugat. E x e m p l u : hubiera cantado.3. E x e m p l u : haya cantado. E x e m p l u : hube cantado. E x e m p l u : hubiese cantado. E x e m p l u : he cantado. E x e m p l u : îmbiere cantado.

averiguaste.. diste.. s i m p . da. simplu : cargué.. I a t ă care sînL aceste v e r b e : Term. : alcance. prez. prez. me­ ces ... dio. dan di. — ind. cu 253- . -cir -gar -ger... cît şi în ce priveşte desinenţele — ceea ce face i m p o s i b i l ă o clasificare a lor. s i m p l u : busqué. : mezo. Verbele complet neregulate sînt cele care suferă modificări deosebite de la caz la caz — a t î t în ce p r i v e ş t e r ă d ă c i n a . Notă: In tabelele care urmează.: doy. -cer. damos. Conjugarea I (andar. dar. den anduve. — s u b j . incoative e t c . demos. : delinco.4 .. Nu se mai trec timpurile derivate... -iste. verbului c Modificarea ortografică = qu înainte de e buscar alcanzar Exemple — perf. — subj.. p r e z ..: venza. Andar (a merge.. perf. das. — ind. cargaste.. — ind. a n u m i t e verbe suferă modifi­ cări grafice p e n t r u a-şi m e n ţ i n e în cursul conjugării lor fonemul (sunetul) u l t i m d i n r ă d ă c i n ă . — subj. — ind. : escojo. disteis. prez.. es­ coges. deis. distingues... — perf. -gir -guir -guar -quir g g = gu = j mecer vencer cargar escoger exigir distinguir averiguar delinquir gu = g gu = gü qu = c 5. dais.. delinquimos. alcances. simplu: subjonct. a r ă t a t e m a i î n a i n t e (diftongare. — peri'.: indic. In limba spaniolă n u există decît 21 verbe neregulate. p r e z . formele neregulate vor fi imprimate caractere grafice diferite. In afară de modificările r ă d ă c i n i i . dieron dé. p r e z . t i p pedir. ) .. p r e z . buscaste. Dar (a da) indicativ prez. a umbla) perfect simplu: 2. p r e z ... estar) 1. des. dé. dimos.: exija.. : distingo. : averigüé.

-e.: indic. saber. -ás. hicimos.. caigas..: indic. cayendo -ais. p r e z . haces.a sing. pude. cupe. a I l . s i m p l u : pongo. han quepo. "ver) 1. -a. -iste. tener. hicisteis. caer.. -isteis. hizo.. Poder (a putea) indicativ prez. hemos.: 4. pueda.. perf.: subjonct... hacer. hice. podemos. haga. -a. perf. : imperativ: participiu trecut: 5. ha. (pers. -ieron esté. . s i m p l u : indicativ v i i t o r : subjonctiv prez. perf. pudiendo -éis. : estoy. . has.. puedan • 254 . -iste. : indic.. poder. -es. hube. Poner (a pune) i n d i c a t i v prez. -a. -iste. ser.. -as. -iste. hicieron haré.. . . querer. puse. : 2.: i n d i c . . Hacer (a face) i n d i c a t i v prez. -as.3 . . -éis. p r e z . -á.: indic. . -és. Estar (a fi) indicativ p r e z .. . cabré.. valer.é .. Caer (a cădea) indicativ prez. . haber. -én Conjugarea a l i a (caber. cabes. haya. cabe. -o. habéis. p r e z .. s i m p l u : subjonct.o . -án estuve. Caber (a încăpea) indicativ prez. s i m p l u : indicativ viitor: subjonctiv p r e z . -irnos. s i m p l u : indicativ v i i t o r : subjonct.o . quepa.o . -amos.. traer caigo. caiga. s i m p l u : indicativ viitor: subjonctiv p r e z . quepas. perf.) haz hecho he. : gerunziu 3 . puedo.. pones. -emos. . -ás.. . hace. -as. perf. . Haber (a avea) indicativ prez. -ais... .o . cae.. : gerunziu: 6. podré. -ás. -á. pueden hago.: i n d i c .. perf. hiciste. podamos. -iste. habré. -ás. caes. poner. pone.

o . vales. Valer (a valora.: sub j onctiv prez. . supe.. sea. valgo. ves. veía. indic. -iste. -as. sabes.indicativ v i i t o r : subjonctiv prez. . tiene. queremos. tienen traigo. a iubi) quiero. perf. quieren sé.: indic. sabré..: 10.. eres.e. querré. -e.: valdré. veías. .: 8. .. Ver (a vedea) indicativ prez. perf... perf. s i m p l u : viitor i n d i c a t i v : subjonctiv prez. .. sois.. ponga. s i m p l u : subjonctiv prez. a I l . tuve. Saber (a şti) indicativ prez: indic. era. trayendo 12. -iste.. -iste. sabe. sea tengo..: 13. .. . -as.: indic.. Ser (a fi) i n d i c a t i v prez. (pers. -éis. . era. puesto a dori.. soy. perf. -as. s i m p l u : indicativ v i i t o r : subjonctiv prez. -as.: 9. -a. .: participiu t r e c : veo. -as. fue.: imperativ: 11. . Querer (a vo: indicativ prez. Traer (a aduce) indicativ prez. sepa... ... -iste. visto 255 . . tienes. indicativ v i i t o r : valga.) ten tenéis.o .. es.. quise.: indicativ imperf. simplu: indicativ v i i t o r : subjonctiv prez.. traje... traes. somos... vea. -es. son eras...: participiu t r e c u t : 7. fuiste.. -e. seas.. s i m p l u : subjonctiv prez.o . perf. quiera.a sing. traiga.. -as. .a . tenemos.. indicativ prez. tendré tenga.: indicativ imperf. Tener (a avea) indicativ prez:. . subjonctiv prez. ve.: gerunziu: pondré..a . fui. .: indic. pondrás. .

. diré. -e saldré. I r (a merge) indicativ p r e z . dicen 4 . sal (sau sale) 0 problemă asupra căreia autorii gramaticilor spaniole au încă păreri împărţite este existenţa participiului prezent în limba spaniolă. perf. că participiul prezent nu exista în limba spaniolă.: imperativ: gerunziu: vengo. . în gramatica lui Rafael Seco se afirmă.: imperativ: 5. oímos. decimos. s i m p l u : subjonctiv prez. oyen voy.a sing. oiga. . . salga. vienen salgo.. -as..o . -as. (pers. -as. ven viniendo venís. perf... vienes.. va.. s i m p l u : subjonctiv prez. vas. -a. Decir indicativ prez. I-a pl. -a. venimos.o . -a. salir. (pers. . oye.: indicativ v i i t o r : indic.a .a sing. Oír (a auzi) indicativ prez.: oigo. fue. venga. viene.Conjugarea a IlI-a (decir. a pleca) indicativ prez.) ve. dice. ibas.) di dicho decis. vamos.: imperativ: gerunziu: 3 .. -iste. van iba. as.... oís. . -as. (pers. Venir (a veni) i n d i c a t i v prez.: indicativ v i i t o r : subjonctiv prez. . diga. Salir (a ieşi.: imperativ: participiu t r e c u t : 2. bună­ oară. vaya. .) vamos yendo digo. Recent.. vendré. . oír. s i m p l u : subjonctiv prez. a I l . vine. : indicativ imp. dices.. iba.. -iste.: subjonctiv prez. sales.. Cuvintele pe care alte gramatici le numesc astfel sînt de fapt adjective formate cu sufixul -ante sau -iente si care nu au nici o înrudire cu 256 . venir) 1. a I l . vais. ..: indic. dije.: indicativ viitor: indic. fuiste.. ir.. fui. oyes. perf.

cel care d o a r m e ) . imponer. d o a r u r m ă t o a r e l e folosesc forma n e r e g u l a t ă în t i m p u l c o n j u g ă r i i : freír prender proveer romper O ultima observaţie: Multe dintre verbele învăţate pînă acum se pot compune cu prefixe.participiul (decît aceea a î n ţ e l e s u l u i lor v e r b a l ) . proponer. subscribir) — imprimir — impreso — morir — muerto — poner — puesto (idem: deponer. revolver) O serie de v e r b e au d o u ă forme la p a r t i c i p i u l t r e c u t ( r e g u l a t ă şi n e r e g u l a t ă ) 1 . proscribir. reponer) — prescribir — prescripto — resolver — resuello (idem: absolver) — ver — visto — volver — vuelto (idem: devolver. D i n t r e aceste v e r b e . freído prendido proveído rompido frito preso provisto roto 17 — învăţaţi limba spaniolă 257 . De exemplu: Tener — abstenerse (a se abţine) atenerse (a se conforma) contener (a conţine) detener (a d e ţ i n e . a o p r i . oyente. î n ceea ce p r i v e ş t e participiul trecut. Deoarece în majoritatea lor nu se m a i folosesc a z i în limba curentă. cel care a u d e . despre care a m d i s c u t a t încă d i n lecţia 1 3 . s-a considerat de prisos enumerarea lor. durmiente (cel care i u b e ş t e . n u a v e m a l t c e v a de p r e c i z a t în afară de cele c î t e v a n e r e g u l a r i t ă ţ i deja î n v ă ţ a t e : — abrir — abierto (idem: cubrir) — escribir — escrito (idem: describir. dînd naştere altor verbe cu sens diferit. inscribir. E x e m p l e : amante. a aresta) entretener (a întreţine) mantener (a menţine) obtener (a obţine) retener (a reţine) sostener (a susţine) 1 î n gramaticile spaniole se d a u numeroase verbe cu iorme neregulate la p a r t i c i p i u l t r e c u t . care se conjugă însă la fel cu verbul de b a z ă .

ad-. discontinuar (vezi lecţia estirar expedir investir ilegitimar imposibilitar imponer posponer rehacer trasponer • 29) SINTAXA în acest capitol vom da cîteva exemple în legătură cu cazurile în care sintaxa verbului spaniol diferă de cea a verbului în limba romînă. 1 sau vocală asentar (de la sentar) adscribir (de la escribir) anteponer consentir combatir compadecer corresponder cohabitar colaborar cooperar disgustar.Principalele prefixe s î n t : a-.ca traducir las siguientes plural.înainte de 1 devine im. trasînainte de r înainte de h. e l escribir con atención el vivir mío Notai Aceste s u b s t a n t i v e nu au — p o a t e s e r v i .înainte de b sau p devine cordevine codises-. postretrans-.înainte de b. Infinitivul — poate fi însoţit de articol. scrisul cu a t e n ţ i e traiul meu a obosit imperativ: oraciones traduceţi următoarele fraze — precedat de al indică simultaneitatea a două acţiuni: Al salir de la casa amigo. exindevine i. p pos-.: antccondevine com. devenind astfel un substantiv masculin: Con el leer y el poco dormir se ha cansado mucho. tropecé con un Ieşind din casă m ă î n t î l n i i cu un prieten. Cu cititul şi nedormitul mult. 258 . a h .

nu l-aş fi crezut... puseră casa la dispoziţie. spun destul... pusieron la casa a su disposición. Dacă n-ar fi să. j o n c t i v u l se t r a d u c e în spaniolă cu g e r u n z i u l : Continúa cantando. A no ser que De haberlo conocido. Tropecé con un amigo (¿cuándo?) al salir de la casa. subiect — se — folosit cu a l t v e r b — şi referindu-se la acelaşi traduce printr-un subjonctiv: Quiero cantar. — P r e c e d a t de a sau de e x p r i m ă o c o n d i ţ i e : De haber sabido esto dos días antes.u n gerunziu. t o t p r i n t r .. d u p ă care sub­ Continuă să cinte. Cînd vă spun asta. îi place să danseze. digo bastante. în Gerunziul a r a t ă o s i m u l t a n e i t a t e şi se t r a d u c e de obicei. 145) printr-un gerunziu: Lo veo salir. urîndu-i bun sosit. 17* 259 . Oamenii. Siguió caminando. yo no lo hubiera creído.p r e z e n t u l — precedat de con se t r a d u c e p r i n indicativ: Con decirle esto. limba r o m î n ă . Vreau să cînt. (atunci) cînd -f.. îl văd ieşind.infi­ nitiv în s p a n i o l ă . Continuă să meargă. Dacă l-aş fi cunoscut.u n spaniolă prezent: „Am pierdut o carte aparţinînd Bibliotecii Publice" se traduce: He perdido un libro que pertenece (nu perteneciendo) a la Biblioteca Pública. gerunziul romînesc t r e b u i e p r i n t r . t r a d u s în participiu îi Uneori însă.o propoziţie r e l a t i v ă sau p r i n t r . Los hombres.. Mai p r e c i s : gerunziul din limba r o m î n ă se t r a d u c e cu al -f. De e x e m p l u : Le encontraron durmiendo.. dándole la bienvenida. a t u n c i cînd el r ă s p u n d e la î n t r e b a r e a „ c î n d " ? : întîlnii pe un prieten (cînd?) ieşind din casă. „Am trimis o cutie conţinînd bomboane" — se traduce: Mandé una caja de bombones (sau que contenía bombones. Dacă aş fi ştiut asta cu două zile înainte. în nici un caz conteniendo. E x c e p ţ i e fac doar verbele continuar şi seguir.O b s e r v ă m că aici se t r a d u c e p r i n t r .).u n gerunziu (vezi lecţia 2 7 ) . Le gusta bailar. î l găsiră dormind. se t r a d u c e tot — P r e c e d a t de verbele ver şi oír (vezi p a g .

si Cuando vengas. Sărmanul striga (scotea strigăte). a r a t ă că a c ţ i u n e a e în curs de desfăşurare (vezi lecţia 13): El pobre estaba dando gritos... Pentru subjonctiv 26 şi 27. La grave enfermedad le iba consumiendo. Îndată ce termin (voi termina. o să termin) lectura acestei cărţi. se t r a d u c e p r i n s u b j o n c t i v u l p r e z e n t : Cînd tu vei veni. în l i m b a spaniolă a d j e c t i v u l se acordă cu s u b s t a n t i v u l în gen şi n u m ă r . Se face tîrziu. Greaua boală îl consuma. Se va haciendo tarde. îţi voi spune conţinutul ei. te diré su contenido.. venir. andar sau quedar. p r i n echivalentele lor. 1. Cînd substantivele sînt de gen diferit. îţi voi da cartea. adjectivul se p u n e la m a s c u l i n p l u r a l sau se acordă cu s u b s t a n t i v u l cel m a i apropiat: vino y cerveza frescos (fresca) 260 . Pasărea veni în zbor (zbură) spre fereastra mea. ir. El ave vino volando hacia mi ventana. Vom s t u d i a a c u m p r o b l e m a a c o r d u l u i a d j e c t i v u l u i care însoţeşte d o u ă sau m a i m u l t e s u b s t a n t i v e . precedat de V i i t o r u l romînesc din propoziţiile a f i r m a t i v e .. în a m î n d o u ă limbile.— p r e c e d a t de e n se t r a d u c e p r i n „ î n d a t ă ce": En terminando la lectura de este libro. cînd. condiţional Acordul adjectivului c u s u b s t a n t i v u l D u p ă cum s-a a r ă t a t încă din primele lecţii. Cînd substantivele sînt de acelaşi gen. ¿Qué hará? Comprará algo. — precedat de verbele estar.. T i m p u r i l e indicativului (în afară de perfectul simplu) se t r a ­ duc fără m a r i deosebiri. se vor consulta lecţiile 2 5 . adjectivul se p u n e la p l u r a l : sufrimiento y dolor agudos cultura y civilización maravillosas 2. la singular. la singular. Viitorul ipotetic din l i m b a r o m î n ă se p o a t e t r a d u c e în l i m b a spaniolă t o t cu v i i t o r u l : Ce-o face? O cumpăra ceva. te daré el libro.

Cind substantivele sînt de gen diferit. cînd e negaţie. Fraza interogativă începe de obicei cu verbul: ¿Va mejor su hijo? E mai bine fiul dumitale? 261 . p e n t r u ca lucrul să se t e r m i n e cu bine. I I . la plural. iată cîteva c u v i n t e despre topica frazelor şi propoziţiilor în l i m b a s p a n i o l ă : I. 2. m a i ales a t u n c i cînd s u b i e c t u l e u r m a t de o serie î n t r e a g ă de c o m p l e t ă r i care îl î n d e p ă r t e a z ă prea m u l t de p r e d i c a t . acordă cu s u b s t a n t i v u l cel m a i a p r o p i a t : talentos y habilidades raras ciudades y lugares hermosos a d j e c t i v u l se 4. debemos quedarnos aquí. la cumbre más alta que hay en toda la peninsula. Cu verbul impersonal haber (hay) subiectul se poate aşeza înainte sau după predicat (habrá gente sau gente habrá) .3 . Note: 1. Topica directă este aceea în c a r e . adjectivul se p u n e la m a s c u l i n p l u r a l : cuadros y alfombra caros 5. U n e o r i . O r d i n e a n o r m a l ă ar fi: Trebuie să r ă m î n e m aici. ultimul singular. Topica răsturnată (inversiunea) se aşază d u p ă p r e d i c a t (verb): este aceea în care s u b i e c t u l En todas partes ha dejado la guerra ruinas. verbul se aşază la î n c e p u t u l frazei: Veíase la Sierra Nevada. Adesea se inversează t o a t ă p a r t e a a d o u a a p r o p o z i ţ i e i : Para que el trabajo termine bien. subiectul se aşază după verb (no habrá gente). adjectivul se acordă cu u l t i m u l s u b s t a n t i v : baile y canciones estupendas corbata y zapatos nuevos fiind la fiind î n a i n t e de a încheia această r e c a p i t u l a r e . Cînd substantivele sînt de gen şi număr diferit. Cînd substantivele sînt de gen si număr diferit. p ă r ţ i l e p r i n c i p a l e ale propo­ ziţiei urmează o ordine logică: subiect — p r e d i c a t — comple­ m e n t direct şi i n d i r e c t : La verdadera utilidad de una lengua consiste sobre todo en la posibilidad de emplearla. ultimul la plural.

In propoziţiile în care verbul e la un t i m p compus.Dar şi aci topica normală e destul de frecventă: ¿Quién va? Cine merge? (uneori: Cine-i verb: acolo?) 3 . In afară de textele de bază ale lecţiilor. . există şi lecturi suplimentare. adverbul se aşază după p a r t i c i p i u : No hemos comido todavía. Lecţiile următoare conţin texte cu puţine reguli de gramatică necunoscute. fie dintr-un ghid de con­ versaţie uzuală sau bucăţi atractive. care trebuie să constituie obiectul unor lecturi zilnice. î n propoziţiile e x c l a m a t i v e . compuse fie din texte originale ale mari­ lor scriitori spanioli şi latino-americani. subiectul stă după ¡Qué linda es mi patria / 4.

forman el impresionante estuario del Río de la Piala. dentro de su jurisdicción se incluye también el sector antartico argentino y las islas de la zona austral. hermosa vía navegable desde Cuyabá hasta Montevideo. En la proximidad de la República Oriental del Uruguay. unidas con las del río Uruguay. alcanzan los Andes su mayor altura con el majes­ tuoso pico de Aconcagua. La Argentina es uno de los países más interesantes de las tres Américas. termina al sur en el Cabo de Hornos. a su gran variedad de relieve y de paisaje. que es al mis­ mo tiempo el extremo del continente. en primer lugar. aunque su clima es bastante semejante. sus lamosas sabanas y sus montes inextricables. Buenos Aires. Los de­ más ríos. aunque no carecen en general de caudal y profundidad. la más profunda escotadura del litoral argentino. está la capital de la Argentina. cubiertas de hierbas y escasos árboles (entre los cuales el típico „ombú"). Al norte se encuentra el Gran Chaco. al de nuestro país: cuando en la Argentina es invierno. aun imperfectamente explotado.' 263 . la más grande ciudad del hemisferio austral. las aguas del río Paraná. no son utilizados para la navegación. siendo por consiguiente sus estaciones exactamente opuestas a las de Rumania. Esta última región. Lindando con el estuario del Plata.LECŢIA 31 VISIÓN DE ARGENTINA La República Argentina es un importante país latinoamericano. en el centro están las inmensas pampas. La región tropical del norte posee un río magnifico. con sus desiertos. en la República Popular Rumana es verano y viceversa. el Paraná. cuyo territorio es el mayor de la América del Sur. En la Repú­ blica Argentina. gracias. después del Brasil. en algunas zonas. donde alternan las colinas pedre­ gosas con los campos fértiles. en la ribera del Océano Atlántico. y al sur la meseta de Patagonia. Pertenece casi toda la Argentina a la zona templada meridio­ nal.

Argentina tiene. en especial en los últimos años. de papel. Los recursos naturales. empresa del Estado argentino. plomo y tungsteno y. minas de carbón. Su industria. Los últimos gobiernos han otorgado vergonzosas concesiones a los capitales estadounidenses. provocando la furia de los reaccionarios y de los norteamericanos. de cemento y otras varias. Explótase el petróleo principalmente en Comodoro Rivadavia y Neuquén y un gasoducto une los yacimientos gasíferos de Comodoro Rivadavia con la ciudad de Buenos Aires. que dispone de obreros calificados y personal técnico instruido pero carece de equipos modernos. Existen en el país numerosas riquezas minerales. actualmente la política de Argentina está dirigida por una 264 . Las autoridades argentinas recurren a toda clase de pretextos para ahogar las acciones democráticas y antiimperialistas del pueblo argentino. y el poder legislativo está en manos del Congreso Nacional. compuesto de un Senado y una Cámara de Diputados. destilerías y refinerías. Todas estas riquezas se hallan en su mayoría en manos de un reducido grupo de familias pertenecientes a la oligarquía que domina el país. un territorio nacional y un distrito federal. por el momento. cobre. El poder ejecutivo está confiado a un presidente elegido por voto universal. Pero la lucha de los obreros y de las masas trabajadoras ha tomado hoy una amplitud sin precedentes. En la región de la Puna de Atacama hay minas de sal. han arreciado en su campaña por obtener concesiones que hasta ahora les habían sido negadas. que existe desde hace unos cincuenta años. que tiene dentro de sus fronteras. los que obtienen de ese modo enormes beneficios que emigran del país en lugar de ir a engrosar las arcas estatales. farmacéuticas. que colocan al país en una posición subordinada a los intereses belicistas de los monopolistas yanquis e impiden el desarrollo económico normal de la república. A principios de 1959 fue prohibida. fábricas textiles. La industria argentina del petróleo. convierten a la Argentina en uno de los más ricos países del inundo en materias primas. escasas fábricas de siderurgia. que. es controlada por los Yacimientos Petrolíferos Fiscales. por un decreto gubernamental. De hecho. La República Argentina es un estado federativo.Aquí reside el gobierno argentino y todos los órganos del poder estatal. hasta hace poco tiempo. plata. Otro fenómeno alarmante y contra el cual lucha el pueblo argentino es la penetración cada vez mayor de capitales extranjeros — en especial norteamericanos —'. Los monopolios norteamericanos. era bastante escasa. en Santa Cruz. está aumentándose. químicas. formado por 22 provincias. la actividad del Partido Comunista. fábricas de productos alimenticios.

BOLIVIA ARGENTINA PARAGUAY BRASIL UAY PACIFICO )7 J H «NEUOUCN OCÉANO ATLÁNTICO OCÉANO Si» ODORO RIVADAVIA ISLAS MALVINAS .

Los principales productos son: el trigo. cultural y artística. La ganadería ha tenido siempre suma importancia. en menor escala. que puede alcanzar una población de incluso varios miles de personas. la vid. la avena. los aceites vegetales. leche y carne de la mejor calidad. el arroz. varias frutas de mesa y la yerba mate. el pulso de una jornada en esa urbe es muy febril. Buenos Aires es siempre la misma y es siempre diferente. Con su ganado ovino la Argentina ocupa el tercer lugar en el mundo. el girasol. el porcino. el centeno. el famoso cantante de tangos. Pero la mayoría de la tierra se halla en manos de la oligarquía y por ello el pueblo lucha activamente por una reforma agraria. encuentran aquí una intensa vida económica. con la afluencia de la gente a las grandes tiendas. las llamadas „Villa Miseria". Casas de música de donde sale de pronto la voz de Garlos Gardel. el maíz. vivo siempre en el fervor del pueblo. a sus bares y confiterías. clave del desarrollo económico del país. el lino. Eso es Buenos Aires para los ojos extraños que aun no conocen el triste panorama de los barrios obreros. Y todo entre el fervor rumoroso de la gente que va y viene. cuero. Pero el intenso ritmo urbano que define la fisionomía de la gran ciudad comienza a acentuarse principalmente en las tardes. como suele denominarse a Buenos Aires. idiomas de todos los rincones de la tierra. Al salir por sus largas y amplias calles. desde cualquier lugar del mundo. acuden por líneas aéreas o marítimas del Atlántico. acentos de todas las regiones del país y. que son barrios enteros construidos en terrenos anegadizos de grandes capitalistas — sin el consentimiento de éstos. En Buenos Aires hay un fenómeno característico. Los recursos agrícolas de la Argentina son considerables. Argentina exporta lana. la remolacha azucarera. Comprende principalmente el ganado vacuno y lanar y. a esta gran „Capital del Sur". de las cuales Corrientes. la cebada. vendedores de diarios que clamorean su mercancía. Los viajeros que. el tabaco. la alfalfa. la caña de azúcar. Arri266 . de vez en cuando. el algodón. existen sólo uno o dos grifos de agua. Las casas allí son hechas de latas vacías y maderas de cajones.camarilla militar que ha llegado a ser el gobierno supremo y real del país. Y para todo el barrio. Santa Fe y Florida son las más características por la intensidad de su vida y del tráfico. la patata. no hay luz eléctrica ni tampoco servicios sanitarios. a su centenar de cines. el maní. de día es la metrópoli laboriosa que debe ganarse el pan. gracias a su suelo muy fértil.

Los ^argentinos acostumbran a usar el común denominador de „plaza' a todo lugar ciudadano. La plaza más cara a los bonaerenses es la de Mayo.viven una o dos familias. despejado de edificación que tiene canteros de verde césped. flores. una pileta en medio del patio interior y un baño para servir a todos. que son casas de inquilinato en donde las familias viven en una vergonzosa promiscuidad. Existe una sola cocina común. rebosante en evocaciones históricas. Esta plaza. Un conventillo suele ser una casa vieja con muchas habitaciones pequeñas en cada una de las cuales.BUENOS AIRES. en cuyo ámbito se escuchó el primer grito en demanda de libertad. entran en la categoría de plazas „senas". como la del Congreso. . refugios de hombres solos que pasan sus ratos 267 1 .) Otro fenómeno típico de Buenos Aires es la existencia de los llamados „conventillos". (Estos barrios están fielmente descritos en la película „Detrás de un largo muro".Plaza de Mayo ba de medio millón de seres viven en condiciones infrahumanas. El régimen burgués en lugar de construir viviendas para estos obreros cerco las „Villas Miseria" con altos paredones que las ocultan ante los OJOS de los despreocupados burgueses y turistas. árboles y una generosa provisión de cómodos bancos para sentarse.

los teatros. y los que quieren admirar los alegres y vivos bailes argentinos se van a las confiterías al aire libre. De este modo. Se puede afirmar que el Jardín zoológico de Buenos Aires es muy amplio y completo. donde pueden disfrutar los encantos de la música popular famosísima en todo el mundo por su tango argentino. Actualmente. hasta los más remotos poblados de la Argentina y del mundo. el teatro Nacional Cervantes. interpretó el papel femenino de la ópera „Rigoletto". que se escalonan a todo lo largo de la Avenida Costanera. así como los extranjeros. Las verdaderas plazas son no obstante las del barrio. más íntimas y familiares. la caída del telón o el último acorde. Buenos Aires tiene un cierto ambiente cultural bastante atractivo. por tradición. Así es que las discusiones sobre tal o cual espectáculo se prolongan luego en los cafés. la Universidad. Los bonaerenses. quien. entre los cuales Palermo y Lezama son los más concurridos. junto con Caruso y Ruffo.. en la revista de actualidad y sus ecos son transmitidos por los grandes diarios o radiados por las emisoras de radio y televisión.de ocio alimentando a las palomas que mantienen. A los bonaerenses les gusta comentar mucho. * En mayo de 1903. 268 i . el subterráneo (donde se pueden admirar interesantes mosaicos murales en sus estaciones) y. un trato de confianza con el hombre. representantes de las más variadas regiones geográficas del país y del extranjero. donde los vecinos se saludan amistosamente unos a otros y comentan incansablemente las variaciones del tiempo y la subida de los precios. como la plaza San Martín y la Recoleta. Y Buenos Aires tiene algo más: unos amplios parques y paseos.. la colección faunística del Jardín cuenta con apreciable número de especies autóctonas y exóticas. entre los cuales el „Teatro Colón" — sala de ópera de fama m u n d i a l — * . después de sus actividades pueden tomar parte en diversos espectáculos de música o bailes. Domingo Faustino Sarmiento. No debemos olvidar. tampoco. Quienes gustan del teatro o de la música sinfónica u operística acuden al Teatro Colón — que tiene una sala de siete pisos —. el teatro General San Martín etcétera. Pero la fiebre artística de los argentinos no se termina con la postrer palabra. Fue creado a iniciativa del ilustre presidente y escritor argentino del siglo pasado. sobre todo. actuó en este escenario nuestra celebérrima cantante Darclée. en los ensayos. los museos. bajo la batuta de Toscanini. donde un hombre fatigado puede encontrar un remanso de paz.

Es huerta y jardín. Córdoba es un verdadero eje de caminos de donde se puede ir a Calamarca y La Rioja. El primer radio de este abanico imaginario es la carretera que nos conduce hasta las cataratas del Iguazú. como en un abanico. Entre 269 . el segundo. Una ciudad característica del Norte argentino es Tucumán. el tercer recorrido tiene como meta Jujuy y sus quebradas de más al Norte. por Santa Fe hasta la' ciudad de Formosa. las carreteras que conducen a todos los puntos del país.Las cataratas del Iguazú Desde Buenos Aires parten. Santiago del Estero. San Luis. Tucumán y Salta. con un previo pasaje a través de Córdoba. a un paso de la extensa y tupida selva subtropical del Chaco. Adentrarse en la provincia de Salta es como adentrarse en el corazón mismo de la Argentina. La ciudad guarda como reliquia el salón de teja y adobe en que. Si Córdoba es monumental por los edificios antiguos de estilo colonial que posee. a principios del siglo pasado. se juró la Independencia de Argentina. Mendoza y San Juan. parque y selva. Tucumán lo es por los acontecimientos históricos que acaecieron en su recinto.

donde se juró la Independencia de Argentina estas últimas. Cabe anotar que por la naturaleza existente en esta isla se considera Tierra del Fuego como una de las más hermosas e interesantes regiones argentinas. La última línea tiene como extremo el conjunto de modernas playas atlánticas de la provincia de Buenos Aires — entre los cuales Mar del Plata es la más famosa. hasta los territorios de Neuquén. En los años de postguerra. en que están emplazados. estos vínculos se han fortalecido mediante el establecimiento de relaciones económicas cada vez más estrechas.Casa Histórica de Tucumán. Los pueblos argentino y rumano están ligados por tradicionales relaciones de amistad. Nahuel Huapí y Los Alerces. en un admirable marco formado por la enorme cresta andina. es preciso atravesar la pampa. ocupa un lugar destacado. Otra meta encantadora son los lagos de los parques nacionales Lanín. Río Negro y Chubut. El quinto radio de este arbitrario abanico corre hendiendo la provincia de Buenos Aires y permite conocer el litoral patagónico hasta Tierra del Fuego. Para conocerlos. El desarrollo de los intercambios comerciales durante los últimos años demonstró plenamente su utilidad para ambas econo270 . la ciudad de Mendoza.

mías. puede adquirir las mercancías producidas por la economía argentina. el riquísimo surtido de mercancías ofre­ cido por Rumania contribuye al progreso de la industria argentina. a x ă . el utillaje de alta técnica y. PALABRAS NUEVAS abanico evantai acaecer a se întîmpla aceite m. Las relaciones económicas de Rumania con la Argentina son una ilustración práctica de los principios en que se funda el estado rumano en su política exterior: sincera colaboración pacífica multilateral con todos los países del mundo. ulei acontecimiento eveniment adentrarse a p ă t r u n d e adobe m. osie elegir a alege emisora post de emisiune emplazar a situa escaso rar escotadura scobitură escuchar a asculta 271 . b u m b a c alimenticio alimentar ámbito mediu amistoso prietenos anegadizo inundabil anotar a m e n ţ i o n a . Por un lado. a atinge alfalfa lucerna algodón m. Rumania. a procura alcanzar a ajunge. Por otro lado. a fi lipsit catarata cascadă caudal m . a base de una perfecta igualdad en derechos. las ventajas recíprocas que resultan del desenvolvimiento de estos acuerdos contribuyen al progreso y a la prosperidad de la economía argentina. a transforma demanda cerere denominador m. debit (de apă) cebada orz centenar sută centeno secară cine m. El comercio con Rumania es ventajoso para la Argentina desde dos puntos de vista. zahăr bailo baie cabo cap caíía trestie capaz capabil carecer a l i p s i . a adnota arcas tezaur arreciar a î n t e ţ i avena ovăz azúcar m. chirpici adquirir d. a-şi însuşi. denumire desierto deşert despejar a goli despreocupado indiferent disfrutar a se bucura eco ecou eje m. en general. cinematograf clamorear a striga cobre m. cuprvi cocina bucătărie colina deal concurrido frecventat confianza încredere confiar a încredinţa confitería cofetărie consentimiento c o n s i m ţ ă m î n t convertir d. siendo un país en pleno desarrollo industrial.

locuitor hender d. relief reliquia relicvă remanso clipă . r a m ă mercancía marfă meseta podiş meta ţ i n t ă "" ocio o d i h n ă . care să ştim care anume 272 După cum am spus într-una din lec­ serie de nume de ţări care au arti­ dar nu putem stabili o regulă prin au articol si care nu.esfuerzo efort explorar a cerceta. Tendinţa este . porumb maní m. a explora extranjero s t r ă i n . floarea-soarelui grifo robinet habitación locuinţă . apropiere quebrada rîpă radiar a t r a n s m i t e . răgaz ocultar a ascunde paisaje m. a străpunge igualdad / . există o col (el Brasil. a despica. bogăţii: relieve m. soi tabaco t u t u n teja ţiglă templado t e m p e r a t trato relaţie tungsteno tungsten tupido des utillaje m. viziune yacimiento zăcămînt ANÁLISIS DEL TEXTO Argentina sau la Argentina. fortalecer a întări fundarse a se baza ganadería creşterea vitelor girasol m. plăcere plata argint plomo plumb poderoso puternic poseer a poseda. a r a h i d á . a p a r t a m e n t habitante m. a avea postguerra după război postrero ultim previo prealabil procedencia provenienţă profundidad / . zid patio curte interioară pedregoso pietros pertenecer a aparţine pileta bazin mic plaza p i a ţ ă placer m. ţiile precedente. cutie de conserve lindar a mărgini lino in maíz m. el Japón). fervoare. a radia rebosante plin recinto interior recorrido parcurs recurso resursă. egalitate incansable neobosit inextricable incílcít inquilinato închiriere isla insulă jornada călătorie (etapă) de o zi lata t i n i c h e a . perete m a r e . a l u n a americana marco cadru . adîncime prolongar a prelungi proximidad / . s t r ă i n ă t a t e extremo extrem fatigado obosit fervor m. g a m ă . răgaz remolacha sfeclă remoto î n d e p ă r t a t ribera coastă riqueza bogăţie selva codru surtido sortiment. peisaj paredón m. utilaj vecino localnic ventaja avantaj vergonzoso ruşinos viajero călător vid / . vie vínculo legătură visión / .

totuşi ca o parte din numirile de ţări care au articol să se utilizeze fără acesta. strîmtori. Dar dacă se consideră numirea respectivă ca un teritoriu sau organ de s t a t . Numirile geografice pot fi folosite cu sau fără articol. S i t u a ţ i a economică din I n d i a . hierba— iarbă (în general). el año de 1950. Mala hierba — buruiană. Clima Romîniei este temperată. a n i . el Teatro de la Reconquista (Buenos Aires). Deosebirea se poate vedea din exemplele u r m ă t o a r e : La situación La situación económica de la India. aceste epitete primesc articol şi se aşază după s u b s t a n t i v : Casti­ lia la Vieja. latinoamericano — adjectiv format de la substantivul America Latină (Latinoamérica) America del Sur — America de Sud. S i t u a ţ i a economică a I n d i e i . Numele de rîuri folosite ca obicei cu a r t i c o l : El Paraná-Paraguay pasa por 3. construcţia specifică spaniolă cere ca numele să fie precedat de prepoziţia de: cabo de Hornos. edificii sau i n s t i t u ţ i i . Cînd un nume propriu e folosit ca adjectiv de). Hierba­ buena — mentă. In limba spaniolă se între­ buinţează genitivul „a Sudului". V i n u l de Malaga. străzi. sabana — savană. Cînd două n u m i r i geografice se deosebesc n u m a i prin adjectivele viejo si nuevo. devine Sud: Sudamérica. Notă: 1. Numirile geografice compuse din două nume (unul generic şi a l t u l spe­ cific) nu primesc prepoziţie între ele: los montes Pirineos. capuri. Centrală şi de Nord. (precedat de prepoziţia propoziţiei sînt folosite de 2. pieţe. Cînd Sur precede un nume. ca şi cele de ceai. Sudoeste (Sud-vest). calle de Alcalá. 4. pampa — cîmpie vastă acoperită cu păşuni unde pasc turmele de vite. pentru obţinerea unei 18 273 . Cînd numirile indică insule. în afara cazulu în care articolul face parte integrantă din n u m e : el (río de las) El Escorial Amazonas subiect al Cuyabd. luni. cîmpie întinsă acoperită cu ierburi înalte şi cu grupuri izolate de arbuşti spinoşi sau copaci pitici. Yerba mate — plantă americană ale cărei frunze se utilizează. oraşe. Aşa este cazul cu (la) Argentina. el mes de mayo. se poate folosi s u b s t a n t i v u l cu articol. económica de India. las tres Américas — cele trei Americi: de Sud. nu primeşte a r t i c o l : El vino de Málaga. El clima de Rumania es templado. 6. 5.

La plural: ombúes.infuzii. aşezată la intrarea estuarului Río de la Plata. slab. pe o întindere de 7 500 km. ombú —• arbore foarte mare şi stufos. Oraş modern cu aproape 850 000 locuitori (a se compara cu Buenos Aires care are peste 3 500 000 de locuitori).. Verbul adquirir (şi. sector antartico — Argentina deţine un sector de 1 230 000 km 2 în Antartica.. anotimp Montevideo — capitala Uruguayului. sudic. lanţ de munţi care domină toată coasta apuseană a Americii de Sud. unde efectuează cercetări ştiinţifice. remolacha azucarera (de azúcar) — sfeclă de zahăr gaucho — călăreţ din pampa argentiniană. — staţie . Pieton. lanar (ovino) y porcino — bovine. las islas de la zona austral: Malvinas. Orcades del Sur.Vîrful cel mai înalt din acest lanţ este Aconcagua (6 959 m). Cu sufixul -fero ( = purtător) se obţine: yacimiento gasífero zăcămînt de gaze terreno petrolífero teren petrolifer intereses belicistas de los monopolistas yanquis — interesele de răz­ boi ale monopoliştilor din SUA. Chimborazo (6 272 m) şi Cotopaxi (5 897 m). Andes — munţii Anzi. la sud de ecuator. cirezi şi herghelii ha adquirido suma importancia — a căpătat foarte mare impor­ tanţă. nedezvoltat (su industria era escasa) en donde impere — unde să domnească explótase—(în loc de: se explota) — se exploatează gasoducto — conductă de gaze. ganado vacuno. estación f. asemănător stejarului nostru. Georgias del Sur. toate verbele terminate în -irir) diftonghează: adquiero. Are o populaţie de 3 100 000 locuitori (numiţi şi orientales) escaso — rar (escasos árboles). Tot cu sufixul-ducto ( = care duce) se formează şi oleoducto (conductă de petrol). adquieres. Opusul său: septentrional (nordic). Austral — sudic. Această băutură este un excitant şi o hrană foarte apreciată în toată America de Sud. meridional — de miazăzi. Ganado vacuno se poate traduce şi prin „vite cornute". ovine şi porcine. în general. păzitor de turme. República Oriental del Uruguay — Uruguayul poartă această nu­ mire deoarece se află la răsărit de fluviul cu acelaşi nume. alte vîrfuri mai importante: Tupungato (6 800 m). ganado — vite (în genere). 274 . Nueva şi altele.

275 . acomodar (a p o t r i v i ) . A d v e r b e l e mucho şi poco formează c o m p a r a t i v u l în mod n e r e g u l a t : mucho mult — más poco puţin — menos mai mult mai puţin Am î n t î l n i t aceste c u v i n t e la formarea c o m p a r a t i v u l u i de supe­ r i o r i t a t e şi i n f e r i o r i t a t e : Este hombre es más (menos) que ése. locuitor al acestui oraş. zi. . t î r g generosa provisión (figurat)—prevăzută cu u n mare (generos) n u m ă r . De la această expresie s-a format s u b s t a n t i v u l el vaivén — d u . loc deschis la î n t r e t ă i e r e a s t r ă z i l o r . perioada d i n t i m p u l zilei (jornada de trabajo). alto Acest om este mai (mai puţin) înalt ca acela.a singular şi p l u r a l . (no) convenir (a nu conveni) sînt folosite adesea n u m a i la persoana a I l I . P e n t r u a forma adjective sau s u b s t a n t i v e d i n n u m e de oraşe sau ţ ă r i . granadino mexicano. bonaerense—din Buenos A i r e s . ne servim de a n u m i t e sufixe: -ino (-ina): -ano (-ana): -ense: j -«So (-eña): -teco: bucarestino. piaza — p i a ţ ă . Condiţiile nu-mi convin. convine e t c . act în piesele spaniole clasice. . quienes gustan del teatro — cărora le place t e a t r u l Verbele: gustar (a plăcea).t e . forfotă. rumano parisiense. Carlos Oardei — celebru c î n t ă r e ţ a r g e n t i n i a n de m u z i c ă p o p u l a r ă de vez en cuando — din cînd în cînd algo más — ceva m a i m u l t . . A făcut o serie î n t r e a g ă de reforme economice şi a d m i n i s t r a t i v e . jornada — p a r t e din d r u m efectuată într-o z i . C u v î n t u l m a i are şi u r m ă t o a r e l e î n ţ e l e s u r i : c ă l ă t o r i e . canadiense malagueño. madrileño guatemalteco Rivadavia (Bernardino) —• preşedinte al A r g e n t i n e i în 1826.v i n o . cu care se acordă în gen şi n u m ă r : Me gustan los dulces Las condiciones no me convienen. 18* îmi plac dulciurile. î n acest caz au ca subiect persoana sau lucrul care p l a c e . Sarmiento (Domingo Faustino) (1811—1888) — scriitor clasic şi om de s t a t a r g e n t i n i a n . a nu se con­ funda cu mercado — p i a ţ ă de desfacere.la gente que va y viene — lumea care forfoteşte (se duce şi v i n e ) . P r e ş e d i n t e a l A r g e n t i n e i î n t r e 1868—1874.

p r o b ă . qué es un puma? Mamífero carnicero de América parecido al t i g r e . qué es el poncho? Abrigo que u s a n los gauchos. provincia.. tal o cual espectáculo — cutare sau c u t a r e spectacol ensayo — r e p e t i ţ i e t e a t r a l ă . N u m i r i l e geografice prece­ d a t e de s u b s t a n t i v e l e ciudad. a nu se confunda cu acuerdo — acord. . — acord ( m u z i c a l ) . se juró la Independencia — i n d e p e n d e n ţ a Argentinei a fost procla­ m a t ă în T u c u m á n la 9 iulie 1815. qué es una llama? Mamífero r u m i n a n t e de la América Meridional m u y a p r e c i a d o p o r su lana y como b e s t i a de carga. la república de Panamá. r a d i u m . con u n agujero (gaură) en el c e n t r o . r a z ă (de cerc) ciudad de Formosa — oraşul F o r m o s a .000 loc. república necesită prepo­ ziţia d e : La provincia de Mendoza. eseu literar radio f.. p e n t r u păs­ t r a r e a frumuseţilor n a t u r i i şi a faunei pe cale de d i s p a r i ţ i e . încercare.m u z i c ă de operă se escalona a lo largo de la avenida. pero de pelo suave y leonado. hecho de u n trozo de tela cuad r a d o . Mar del Plata — cea m a i m o d e r n ă s t a ţ i u n e b a l n e a r ă din A r g e n t i n a . m. p a r a e n t r a r por él 276 .) sea cual fuere — oricare ar fi quebracho —• arbore b o g a t în t a n i n hierro colado — fontă madera de construcción — cherestea LECTURA SUPLEMENTARIA ¿SABE U S T E D . . se înşiră de-a l u n g u l b u l e ­ vardului acorde m. los parques nacionales — s t a t u l a r g e n t i n i a n protejează o suprafaţă de 2 500 000 ha sub forma unor p a r c u r i n a ţ i o n a l e .o plajă deosebit de frumoasă (120. înţelegere. c u n o s c u t ă p r i n t r . — r a d i o ( a p a r a t ) .música operística —.

lasso). H o y las usan los gauchos para coger varios a n i m a l e s . qué es la zamba? Baile p o p u l a r a r g e n t i n o . Su nom­ bre deriva de la „ z a m b a " que sig­ nifica „ m u l a t a " (mulatră). según la descripción del trozo de lectura de la lección? ¿Qué otras ciudades de Argentina recuerda usted después de terminar la lección? 9 0 . 277 . las boleadoras t u v i e r o n categoría de a r m a y fueron u t i l i ­ zadas en la guerra. Contestar a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el mayor país de la América del Sur? ¿Cuál es el más alto pico de los Andes? ¿A qué zona de clima pertenece Argentina? ¿Hay alguna diferencia entre el hemisferio boreal y el austral respecto a las estaciones? ¿Cuántas provincias y territorios forman la República Argentina? ¿Cuáles son los recursos naturales de este país? ¿Qué fábricas tiene? ¿Cuáles son las riquezas minerales y agrícolas de Argentina? ¿Cómo se presenta Buenos Aires.la cabeza. E n los primeros regimientos ar­ g e n t i n o s . I g u a l m e n t e se usa el lazo (laţ. acaecer. Encontrar los sinónimos de las palabras: continuar. Sirve t a m b i é n de cama en las noches. terminar. qué son las boleadoras? Un a r m a arrojadiza (cese aruncă) que consiste en dos o tres bolas unidas con una c u e r d a . estudiar. idioma. EJERCICIOS 8 9 . Las bolas son generalmente de p i e d r a . p a r a la gente del campo. venir. reto­ b a d a (învelită) en cuero c r u d o .

Produsele chimice pe care le exportă Argentina sînt de cea mai bună calitate. Cofetăria aceasta nu are prăjituri. Dar mai mult decît bogăţia naturală.R. Minele din ţara noastră sînt foarte bogate.P. ci numai îngheţată. Traducir al español las siguientes oraciones: 1. munca poporului nostru e cea care contribuie la prestigiul ţării. După ce terminăm munca. 7. 4. mergem să dansăm. 9. 2. 5. Noapte bună! . Din cînd în cînd îmi place să ascult muzică de operă.9 1 . Unele dintre cele mai importante produse ale R. Munţii Anzi sînt mai înalţi decît orice lanţ de munţi europeni. Vă place acest tango argentinian? 11. 8. In gările metroului e totdeauna un imens du-te-vino. sînt grîul şi petrolul. 6. 3. 10. dar mai mult (más) îmi place muzica simfonică.

Y cuando esta hora sonó. es una ciudad moderna y bonita. hasta La Habana. una univer279 . ubicada casi a los pies de los Andes. comencé a prepararme para subir hacia el norte. 14 de junio Me encuentro en el aeropuerto de Santiago de Chile. La capital. Había vivido un mes en Chile y me había familiarizado ya con la vida chilena. Santiago de Chile. como por una escala de cuerda. Tenía que lanzarme a hacer este viaje para darlo a conocer después a mis lectores del manual. capital de Cuba. ni un raro antojo. Cuenta con museos. Hacía mucho que me había ideado este viaje hermoso por Hispanoamérica. en vísperas de una larga travesía por las repúblicas del sur y el centro de América. de paralelo en paralelo.LECŢIA 32 DE CHILE A CUBA EN AVIÓN (Notas de viaje) Miércoles. Esta idea vivía pacientemente en mi alma en espera de su hora. No era un capricho.

bastante conocida. especialmente para el embarque de la industria salitrera. Copiapó es uno de los grandes centros mineros de Chile. La ciudad cuenta con una gran industria de pescado en conserva. un lugar ideal de descanso. y contribuyen a deformar unilateralmente la economía nacional. a mi parecer. Un importante puerto comercial. Estuve dos días en una de la más antiguas ciudades de Chile — La Serena — que es. prácticamente no existe invierno en la playa de Cavancha. minerales de cuya explotación no se beneficia la nación. Otra ciudad muy interesante es Valparaíso. En el centro de la ciudad está el Cerro Santa Lucía que junto con el Cerro San Cristóbal constituyen los paseos más interesantes de esta capital. sino que están en manos de empresas norteamericanas. punto de especial atracción para los turistas. En una de sus plazas he visto una interesante fuente de mármol con incrustaciones de monedas de oro. Está ubicada sobre unos cerros que circundan una amplia y muy bien protegida bahía. dotado de modernas instalaciones portuarias. principal puerto de Chile y uno de los más importantes de toda la costa del Pacífico. 280 .sidad. Ellas obtienen de este modo enormes beneficios mediante la explotación del trabajo y las materias primas ajenas. ópera y numerosas industrias. Su nombre significa „Taza de Oro". Una gran ciudad del norte de Chile es Antofagasta. Debido al excelente clima de Iquique. teatros. el punto más importante para el embarque del salitre y cobre. es Iquique.

¡ Un viaje por los países hispanoamericanos!. sin ninguna protección. Bajan 2 ó 3 mil metros en profundidad y luego extraen mineral. no tengo el tiempo necesario para. Después de un trabajo brutal vienen a acostarse en lo que se llama „camas calientes". Al lado del movimiento de reivindicaciones de los obreros del salitre y de las demás ramas industriales. era para mí el punto de partida de este largo viaje. el primer puntal donde podía basarme para empezar. Los obreros chilenos viven en construcciones míseras. Con motivo de mi estancia en La Serena he comido las famosas „chirimoyas" y „papayas".. es decir en las camas que van desocupándose por los obreros que empiezan el trabajo y que son reemplazados instantáneamente por los obreros que regresan del trabajo. amigos. por ser una región cercana a la Antártida. en todas partes. No lejos de Concepción he visitado una mina de carbón. que es el centro de la zona más poblada de Chile. La recuerdo siempre como una ciudad agradable con elegantes paseos.. internándose en galerías que se extienden 7 u 8 kms bajo el fondo del mar. ¡Qué maravilla ! — Pero. En el sur he visitado la moderna ciudad de Concepción. los campesinos chilenos luchan solidarios. Por este trabajo no reciben ni siquiera lo mínimo necesario para sostener su vida. contra los actos arbitrarios e inhumanos de los terratenientes. de madera. He visitado también otro centro obrero en la isla de Teja que se encuentra frente a la ciudad de Valdivia. para conocer la vida de los mineros chilenos. que tiene no obstante un clima bastante templado.alejado del ajetreo de la vida moderna.. la ciudad más austral del mundo. Allí sufren de la falta de aire y del frío. Santiago.. Fui avisado poco tiempo antes de la salida. como vimos. En fin me fui también a Punta Arenas.. la lección. según mis proyectos. 281 . Pero la persona que gusta de contemplar la diversidad de la tierra no puede menos de aspirar a emprender un viaje por las demás repúblicas latinoamericanas.. Esta excursión fue organizada por algunos amigos míos chilenos. Las condiciones de trabajo son terribles. que son unas frutas muy sabrosas. este país de inmensas riquezas naturales. Los niños mismos deben trabajar en condiciones pésimas. buenos teatros y una moderna ciudad universitaria. también en Chile. La vida llena de contrastes de toda Latinoamérica se refleja.

Luego he tomado asiento al lado de una ventanita para poder contemplar el paisaje durante el vuelo. pero los puntos de vista de esta gente no son distintos de los nuestros. El sol se oculta lentamente en la lejanía entre las olas del Océano Pacífico.parte superior de las alas. son cóndores —• unas aves rapaces. y me dieron una larga lista de compras. Una tempestad que se había desencadenado en los montes nos obliga a cambiar el trayecto y así nos dirigimos al aeropuerto de Cochabamba.. Nada de particular. debido a las afinidades de lengua y costumbres latinas. he arreglado las últimas compras y he colocado mi equipaje en la cabina trasera. un viraje simplemente. en vez de ir a La Paz. vemos en las tinieblas unos enormes fantasmas que rodean el avión. Jueves. pero viven. márchese. El aparato con el que debemos viajar es un poderoso cuadrimotor de la Línea Aérea Nacional — Chile. Aquí viven personas lo mismo que yo. con la cabeza desnuda. El nombre de esta ciudad me pareció siempre exótico. 15 de junio Estoy ya en Cochabamba. plumaje de color negro azulado. El comandante y el piloto del avión entran en la cabina de mando. localidad de Bolivia. Antes de subir a él. que era el rumbo de nuestra primera etapa. Santiago queda abajo. he estudiado la ruta del avión. semejantes a los buitres. ¿de otra manera? Aquí. en el corazón del continente sudamericano. la otra sube. lejos.— Dispone usted de tiempo más que suficiente. Comienzo la cuenta de la latitud: cada cien y pico kilómetros un grado menos. A la derecha se ven las cumbres andinas rosadas por los últimos rayos de la puesta del sol. blancas la espalda y la. guardando conmigo sólo mi maleta portátil y el sombrero. pero de más de un metro de largo.. Cómprese unas. Después de volar un corto trecho. y tres de envergadura. el corazón me dio un brinco: un ala del avión desciende.. hay otros pueblos. Después de un largo despegue. Tal como está ahora. las gentes humildes viven miserablemente y trabajan en condiciones que no 282 . dejamos el aeródromo y tomamos altura. enigmático.. acaso. El camino es rectilíneo como una cuerda de guitarra. otro género de vida. En este país. de un atraso económico y social difícil de concebir en nuestro siglo. El cóndor habita en los Andes y es la mayor de las aves que vuelan. De pronto. gigantescas.

Toda la población estaba en la calle. aproveché la oportunidad de encontrar un helicóptero que iba al Paraguay y así. y de aquí tomamos un camión que nos conduce al famoso lago Titicaca. Viernes. Sus principales riquezas. es decir minerales y petróleo. Potosí). porque disponíamos de un día para visitar otras ciudades de Bolivia (Sucre. capital de Bolivia. Esta capital se encontraba en estado de emergencia. A causa de los numerosos incidentes callejeros no pudimos estar ahí más de dos horas. Todos mis amigos estaban preparados para la salida y me esperaban. antaño miembros del poderoso imperio incaico. están en manos de empresas extranjeras que no respetan siquiera las leyes del país para obtener así aun mayores ganancias. Al regresar a La Paz. Me subí inmediatamente al avión 283 . me fui a visitar Asunción. En esta región pudimos ver la ignorancia y la miseria en que son mantenidos los aborígenes. el mayor de los lagos de Sudamérica y el de mayor elevación en el mundo. dejando Bolivia. 16 de junio De nuevo en La Paz.Lago Titicaca se diferencian demasiado de las existentes en tiempos de la Colonia. Por la tarde volamos hasta La Paz. Los patriotas paraguayos libraban ya una lucha abierta por derribar el régimen del dictador local.

objetos de plata. un amigo exclama: "¡Ojalá. El amor con que ha sido reunida esta colección única refleja el patriotismo del pueblo peruano. su vida es algo más acomodada. Durante esa parte de viaje. El enorme y ruidoso mercado recuerda algo a un bazar oriental. haga buen tiempo durante el resto del vuelo !" Durante todo el camino reinó una alegre animación y las conversaciones no cesaron un momento. el 284 . cocos. los indios tiahuanaco y mochica. El avión vuelve a tomar rumbo norte. comprobamos que el atraso en este país es semejante al de Bolivia. aliados de las empresas americanas que subyugan al país. vivan en condiciones de un lujo poco habitual. Domingo. aguacates. así como de sus antecesores. Las indias se enorgullecen con sus polícromas faldas y blusas. Todos estamos contemplando abajo las hermosuras naturales de las regiones que atravesamos. Esto no impide que unas pocas familias de magnates. Sábado. aunque la altitud en la cual se efectúa el vuelo es muy grande. ídolos. alfombritas y ponchos.que se dirigió raudo hasta Lima. y esconden bajo estos atavíos la humillación de su raza vencida.En la plaza principal se yergue un monumento al inca MancoCápac. El conservador del museo me ofreció muchas explicaciones y al despedirnos me regaló un álbum con dibujos a mano de varios de los objetos expuestos. Al despegar. . condenada a trabajar por unos mendrugos para los patrones de las clases más elevadas. recuerdos. Hileras de montones de frutas: bananas. sus sombreros de ancha ala. por lo visto. Los peruanos son descendientes de los incas. se percibe algo nuevo. 18 de junio En el aeropuerto "Limatambo" de la capital peruana encontramos a un reportero y a un grupo de arqueólogos que suben a bordo de nuestro avión para ir a México. en el cual se conservan numerosos objetos antiguos: armas. recto como una flecha. la presión atmosférica no nos molesta.. naranjas. Los indios venden telas de lana. máscaras rituales y vasijas sagradas de la época de los incas. Pasamos bastante tiempo en el espacioso museo de la historia india.. capital del Perú. A cada paso nuestro en dirección al ecuador. Con todo. de tal modo que ni siquiera la capital del pais posee aguas corrientes ni sistemas de canalización. 17 de junio La primera impresión en Lima: el pueblo viste mejor que en Bolivia y. El sol se eleva más y más.

tiene un aspecto impresionante. Simón Bolívar. Algunos viajeros están escribiendo apuntes e impresiones del viaje. Es como si nos encontráramos en un horno al rojo vivo y. Despegamos de nuevo para la capital del Guayaquil . o cartas que enviarán en la siguiente escala. El domingo esta zona parece muerta. Los domingos se quedan en la ciudad como el resto de la semana. . Los ricos se van ya el sábado en sus coches. El cuadro varía. Guayaquil no está en la costa. Estarnos ya en el aeropuerto de Guayaquil (importante puerto del Ecuador) que tiene el nombre de uno de los grandes libertadores de la América del Sur.huyendo del calor. unos colores se esfuman. otros aparecen. Al mediodía pasamos por debajo del sol en el cénit.calor es cada vez mayor y cambia toda la naturaleza. al mismo tiempo. los simples mortales de Guayaquil carecen de esta posibilidad. Forman el centro modernos conjuntos arquitectónicos. Aquí sentimos de veras lo que es el calor ecuatorial. No tardamos mucho aquí. húmedo. Para respirar la brisa marítima hay que hacer un corto viaje. porque viajamos con el propósito de ver lo más posible. con su gran puerto y varias fábricas. Desde luego. a las playas a un centenar de kilómetros de la ciudad. Guayaquil. sino en el delta de un ancho río.

mulatos. por lo visto. no obstante. mestizos. Las ocupaciones principales son. Martes. Al lado se ven desfilar lujosos automóviles. capital de Colombia. no pudimos detenernos más que unas cuantas horas en esta urbe. 19 de junio La arquitectura de esta capital es de estilo colonial. Uno de los productos alimenticios fundamentales son las bananas. que seguramente no entienden. bastante grande y moderna. El piloto abrigaba el propósito de hacer una escala 286 . La población de la capital es diversa: blancos. En todas partes se ven iglesias. El clima de Quito es asombrosamente suave e igual. indios. como en toda América Latina. Lunes. Los frecuentes terremotos impiden construir edificios más altos. Por la tarde y de noche. refresca. muy hermosa. tal como la vimos nosotros. elegantes damas. muy interesante. Por eso Quito es la "ciudad de la primavera eterna". A excepción de las iglesias. con harapientos ponchos al hombro. seminarios. 20 de junio Salimos para Bogotá. los oficios artesanales y el comercio. que aquí se comen también preparadas en las formas más diversas. Gritan a quien más titulares sensacionales. tampoco se advierten grandes edificios oficiales. Desde las cinco de la tarde aparecen en las arterias céntricas bandadas de chicuelos que venden los periódicos vespertinos. bastante grande. En Quito. ermitas. He visitado la universidad y el jardín botánico pero. conventos. Uno se pregunta: ¿De qué vive aquí la gente? No se ven grandes fábricas.Ecuador. pero uniforme. Bogotá es una antigua ciudad. situada entre volcanes. casi toda la ciudad se compone de casas de una o dos plantas. En todo el tiempo la temperatura de día es constantemente de veinte a veintidós grados. Algunos conventos ocupan manzanas enteras y parecen fortalezas. Los indios van descalzos. Quito. desgraciadamente. es. Quito vista a medianoche. Un corto vuelo y subimos a casi tres mil metros de altura a esta ciudad. aprendidos de memoria. he advertido gran interés por la República Popular Rumana. La altura considerable modera el calor y los altos montes contienen los vientos. Salta a la vista la miseria de la población india. aunque del ecuador aquí no hay más que unas decenas de kilómetros.

Sin embargo. La desocupación en masa. 287 . 21 de junio Después de una breve escala en Panamá. Esta situación es tanto más intolerable por cuanto Venezuela CARACAS. Venezuela es también muy rica en mineral de hierro. efectivamente. el hambre y la miseria son las condiciones en que se encuentran millones de venezolanos. Baste decir que ocupa el segundo lugar del mundo por la extracción de petróleo. pasamos a Costa Rica. fundamentalmente de los monopolios norteamericanos. que tiene 6 700 000 almas. Se denomina este país así porque tiene una hermosura verdaderamente excepcional. cafetales. platanales. tanto el petróleo como el mineral se encuentran en manos de los extranjeros.durante la noche en Caracas. La economía de Venezuela se encuentra en una situación lamentable. maizales incomparables. la crisis de vivienda. que sacan ganancias colosales. Pero el movimiento del pueblo venezolano en pro de la democratización del régimen político y su decisión de llevar a cabo transformaciones en la economía. — Biblioteca de la Universidad posee riquísimos recursos naturales. aterrizamos el mismo día en el aeropuerto de Caracas. Enormes flores multicolores. Y. En 1957 fueron obtenidos en sus yacimientos 146 millones de toneladas. no sabe leer ni escribir. 300 mil venezolanos viven en chozas y la mitad de la población de Venezuela. van cambiando los rasgos característicos de este país. Lujuriante vegetación. Miércoles. Los árboles tropicales de todas las especies imaginables cubren las colinas y los montes.

288 . Compramos en esta ciudad algunos recuerdos para nuestros familiares y amigos. El Salvador y Guatemala. más de cuarenta volcanes. volando por encima de: Nicaragua.MÉXICO. Guatemala. porque al día siguiente debemos continuar nuestro viaje. En este país se produjo de 1944 a 1954 el cambio social que anunciaba la revolución cubana. San José. lagos a gran altitud. Honduras. La capital de la república. es muy pintoresca. uno de los países más bellos que vi en este viaje y el sitio en que apareció por primera vez el maíz. — Parte de la Ciudad Universitaria Los trabajadores de las plantaciones costarriqueñas acababan de llevar a cabo con éxito una gran huelga en la que había sido formulada la reivindicación de que el gobierno confisque todos los bienes de las compañías extranjeras. especialmente los del monopolio estadounidense "United Fruit". denominado el "monstruo verde". Se encuentra entre colinas verdes y es todo un jardín rodeado por elegantes edificios. lo que determinó la intervención yanqui y el derrocamiento del gobierno democrático que había entre gado la tierra a los campesinos. posee grandiosas ruinas mayas.

Por la forma parece una gigantesca colmena un poco achatada. con elementos de la arquitectura moderna occidental unidos a las tradiciones nacionales arquitectónicas y pictóricas mexicanas. un rectángulo completamente liso. esta forma. impresionante. que recuerda algo al edificio de la Organiza­ ción de las Naciones Unidas de Nueva York. Se encuentra a menudo en las antiguas obras religiosas de los indios. El edificio parece florecer bajo los rayos abrasadores del sol tropical. bastante grande. Por cierto. El exterior del edificio está pintado con caprichosas filigranas que repiten motivos de antiguos Ornamentos populares. no ha sido elegida por casualidad. Pero el muro continuo de este rectángulo está convertido en un formidable fresco con un tema de la revolución nacional. Imaginen.Jueves. por ejemplo. Los arquitectos y pintores mexicanos han sabido crear un conjunto original. Hemos visitado primeramente la admirable Ciudad Universitaria. que mejor sería decir piramidal. Mariachis 19 — învăţaţi limba spaniolă . 22 de junio Henos aquí en la gran ciudad de los aztecas — México. Otro inmueble.

que le han ganado la admiración y el fraterno cariño de todos los pueblos del mundo. cantor de la revolución mexicana.. "La cucaracha ya no puede caminar. los rascacielos.El eminente pintor Diego Rivera. luminosa ciudad moderna. donde transcurría un grandioso mitin. territorio libre de América".. Dos años y medio significan muy poco en la vida de un pueblo. cerca de la capital. Grandes consignas revolucionarias encontré en la inmensa Plaza de la Revolución.". adornada por el monumento a José Martí. que tiene un observatorio astronómico de donde se descubre un dilatado y grandioso panorama. entre las canciones de los mariachis. obligatorio para los extranjeros. Fuimos también al barrio suburbano de Xochimilco a fin de cumplir el ritual paseo en barca. Por la tarde fuimos a una corrida de toros que me gustó mucho. pero no por eso menos interesantes. 24 de junio Atravesando el golfo de México nuestro avión se aproxima a "Yucatán donde bajarán los arqueólogos en busca de nuevos vestigios de la esplendorosa civilización maya. . es la última etapa de nuestro prolongado viaje. Hemos visitado la fortaleza de Chapultepec. Viernes. ¿Qué decir de la Habana? También aquí la viva naturaleza tropical. Pero en este breve tiempo han sucedido cambios y transformaciones muy sustanciales y profundos en la Cuba Socialista. de la gran burguesía local y de los monopolios norteamericanos. después de haber visto Xochimilco. Sábado.. la arquitectura suntuosa.Cuija. La estancia en esta capital ha sido una de las más gratas de todo nuestro viaje por América Latina. 290 . El 8 de enero de 195!) entraba en la Habana el comandante revolucionario Fidel Castro a la cabeza de un pueblo que acababa de derrotar una sangrienta tiranía defensora de los intereses de los latifundistas. La Habana. mil veces descritas. las grandes avenidas — recias y anchurosas — pero la atmósfera que reina aquí es totalmente distinta de la que encontré en las demás capitales latinoamericanas. ha prodigado el trabajo y el ingenio en la expresiva y original decoración pictórica de la Ciudad Universitaria. 23 de junic Visitamos las pirámides de Teotihuacán. por supuesto. éstas fueron las palabras que me acogieron en el aeropuerto.

económico o de cualquiera otra naturaleza. la revolución cubana ha podido echar un desafío atrevido a los monopolios imperialistas del petróleo sin que se pida sacrificios extraordinarios al pueblo cubano. Gracias a la solidaridad de los países socialistas y a la ayuda fraternal que la Unión Soviética ha concedido a Cuba sin condiciones de orden político. Esta solidaridad representa una garantía para la soberanía nacional y la independencia del pueblo cubano. no dieron los resultados esperados. de la República Popular Rumana.LA HABANA •— Capitolio Nacional — Sede de la de Ciencias de Cuba Academia El heroísmo del pueblo cubano y la solidaridad de los países socialistas unida a la de la clase obrera y de los pueblos de la América Latina y del mundo entero han obstaculizado a los imperialistas estadounidenses a que desencadenen una intervención militar contra Cuba.UU. la supresión de la cuota de exportación de azúcar cubano a los EE. de Checoslovaquia y de otros países socialistas. La Unión Soviética ha permitido en efecto que no falte a Cuba una sola gota de petróleo cuando la Standard Oil y sus filiales decidieron ahogar a Cuba con el cese de sus entregas de carburante. paralizar la producción y provocar un intenso paro forzoso y el hambre. Gracias a la solidaridad socialista y a la ayuda fraternal de la Unión Soviética. y el bloqueo económico desencadenado por los imperialistas para hundir a Cuba en una catástrofe económica. 19* 291 .

LA HABANA — Casa

presidencial

Gracias a la solidaridad y la fuerza del campo socialista, Cuba está lista en cualquier momento a rechazar y vencer toda agresión de los mercenarios y contrarrevolucionarios a sueldo de la quinta columna de los EE.UU. Gracias a la solidaridad de los países socialistas, Cuba beneficia de medios materiales, maquinarias, materias primas, información técnica que le han permitido desarrollar y aumentar en un ritmo rápido la producción industrial y agrícola, de realizar una nacionalización acelerada sin tener que pasar por grandes dificultades ni disminuir el nivel de vida del pueblo. Las masas cubanas comprenden cada vez mejor que al construir el socialismo robustecen la independencia nacional, aceleran el desarrollo económico, liquidan el paro forzoso, elevan sin cesar el nivel de vida y cultural y mejoran el estado de salud del pueblo.
Domingo, 25 de junio

Después de admirar el excelente puerto con su malecón bañado de sol y algunos barrios obreros recién construidos, aproveché una ocasión para visitar la isla y me dirigí hacia Oriente, la provincia más grande y más montañosa de Cuba. Al viajar a vertiginosa velocidad por las magníficas carreteras de Cuba, admiré su hermosa tierra y sus majestuosas palmeras. De paso, visité la bella ciudad de Camagüey. Al posarnos en las cooperativas agrícolas, vi muchos poblados nuevos con escuelas y casas recién erigidas para los guajiros. Son asombrosamente expresivos los rostros surcados de estos campesinos — admirable gente —, que hablan de los duros y 292

difíciles años de hambre y miseria que arrastraron. ¡ Y ello ocurría precisamente en un país tan rico y fértil como Cuba ! En Oriente se alza la Sierra Maestra, y allí se estableció hace unos años el cuartel general de la Revolución popular cubana que había de derrocar la dictadura de Batista, lacayo de los grandes monopolios.
Lunes, 2(i de junio

Hoy he visitado la península de Zapata donde, a mediados de abril de este año, el imperialismo intentó un cobarde ataque contra la Cuba revolucionaria. Los imperialistas querían sojuzgar de nuevo a los millones de cubanos que estaban dispuestos a derramar su sangre por conservar lo que hoy tienen. Querían quitarles las tierras a los campesinos, arrebatarles sus títulos de propiedad, volver a someterlos a los latifundistas y destruirles sus cooperativas. Querían hacer que los cientos de miles de obreros de empresas nacionalizadas se resignaran a verse explotados como antes. Querían sumir de nuevo en la discriminación a los ciudadanos negros, que hoy gozan de iguales derechos y oportunidades que sus hermanos blancos. Querían cerrar las miles de aulas que el Gobierno Revolucionario ha abierto en todo el país y echar a los niños de los antiguos cuarteles ahora convertidos en escuelas. Querían romper los tratados que hoy facilitan a Cuba comerciar con todo el mundo, para llevarla de nuevo a la época en que dependía de un solo mercado. En suma, los imperialistas querían deshacer todo lo que la revolución ha hecho para transformar a Cuba en un país independiente, en el que el poder pertenece al pueblo, un país libre que se industrializa, y donde rápidamente van desapareciendo los últimos restos de injusticia social. El país atravesaba un período alarmante. Pero, los viles mercenarios, pagados, organizados, entrenados y enviados a Cuba por el rapaz y explotador imperialismo yanqui, resultaron impotentes desde los primeros momentos al desembarcar en Playa Larga y Girón, ante el empuje, coraje y heroísmo demonstrados en todo instante por los gloriosos miembros del Ejército Rebelde y las Milicias Nacionales Revolucionarias. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! — con estas palabras, obreros y campesinos acudieron a la defensa de las conquistas revolucionarias del pueblo. Todos los cubanos honestos habían tomado las armas ingresando voluntarios en las filas de las milicias populares. El imperialismo invasor se vio aplastado por la valentía del pequeño pueblo cubano. Su fuga cobarde fue inevitable. 293

E n los ú l t i m o s t i e m p o s , la clase obrera se ha desarrollado mucho y v a a d q u i r i e n d o u n a conciencia de clase más y más c l a r a ; la masa r u r a l se moviliza t r a s de la reforma a g r a r i a , y la m a y o r í a de los i n t e l e c t u a l e s , profesionales, técnicos, escritores y a r t i s t a s se sien­ ten ligados a las d e m a n d a s del p u e b l o . Todo el pueblo cubano se l e v a n t a en u n frente a m p l i o en defensa del régimen democrá­ t i c o . Cuba es u n ejemplo p a r a los d e m á s países l a t i n o a m e r i c a n o s de que la Revolución p o p u l a r t r i u n f a siempre a pesar de las m a n i o b r a s i m p e r i a l i s t a s . Las grandiosas acciones y d e m o s t r a ­ ciones de los pueblos de t o d a L a t i n o a m é r i c a en pro de la defensa del pueblo c u b a n o y contra la p o l í t i c a agresiva de los E E . U U . c o m p r u e b a n p l e n a m e n t e que el ejemplo de la lucha revolucio­ n a r i a c u b a n a e n c u e n t r a un poderoso eco en los corazones de los trabajadores latinoamericanos. Y con esto, d o y por t e r m i n a d o el largo, interesante e i n s t r u c t i v o viaje a través de los países que h a b l a n el idioma que están ustedes a p r e n d i e n d o en este m a n u a l . PALABRAS NUEVAS
abrigar a a d ă p o s t i ; a avea (intenţia) achatado t u r t i t acomodado înstărit advertirse a se observa ajetreo a g i t a ţ i e , sbucium ala aripă alejado îndepărtat ancho larg andino a n d i n , din m u n ţ i i Anzi antojo poftă aprovechar a profita artesano meşteşugar asombroso u i m i t o r bahía r a d ă bandada ceată brinco tresărire capricho capriciu céntrico din centru cerro deal cesar a înceta circundar a înconjura colmena stup contener a reţine contraste m. contrast convento mănăstire convertirse a deveni cucaracha gîndac, şvab cuerda coardă, sfoară cumbre / . culme choza cocioabă decena grup de zece derecha dreapta derrocar a dărîma descalzo desculţ descanso odihnă desencadenar a dezlănţui desfilar a defila desgraciadamente din nefericire desnudo gol desocupación / . şomaj dilatado lărgit, întins envergadura anvergură equipaje m. bagaj ermita schit escala scară ; escală esfwmarse a se e s t o m p a ; estancia şedere estilo stil familiar ni. m e m b r u de familie fantasma m. fantomă

294

flecha săgeată florecer a înflori fortaleza fortăreaţă fresco frescă (pictură) ganancia cîştig gigantesco imens, uriaş grato p l ă c u t guajiro ţ ă r a n (în Cuba) harapiento zdrenţăros hilera rînd, şir horno cuptor idear a gîndi iglesia biserică inconcebible de neconceput internarse a p ă t r u n d e , a duce sub pămînt lejanía depărtare lejos departe lujuriante l u x u r i a n t malecón m. cheiu maleta g e a m a n t a n , valiză manzana m ă r ; bloc de case marcharse a pleca mármol m. m a r m u r ă máscara mască medianoche / . miezul n o p ţ i i mestizo metis muro zid ocultarse a se ascunde oficio meserie, slujbă ola val paralelo paralelă

percibirse a se observa plumaje m. penaj portátil p o r t a t i v presumir a se m î n d r i , a (se) crede prodigar a risipi propósito intenţie puntal m. p r o p t e a ; p u n c t fix rapaz rapace, de p r a d ă raudo iute rectángulo d r e p t u n g h i reflejar a reflecta refrescarse a se răcori reivindicación / . revendicare rosado trandafiriu rumbo ţ i n t ă , destinaţie sabroso gustos, savuros salitre m. salpetru sereno senin; m. paznic suave dulce suntuoso somptuos taza cană, ceaşcă tempestad / . furtună terrateniente m. moşier tinieblas / . p i . î n t u n e r i c ; negură titular m. t i t l u torno schimb trasero d i n d ă r ă t travesía călătorie ubicado s i t u a t vasija vas vespertino de seară viraje m, v i r a j , cotitură

ANÁLISIS DEL TEXTO

Chile — este corect ca numele acestui stat să se pronunţe şi în limba romînă „Cile" (nu „Kile"). Ca substantiv comun: chile m.= (în Am.) ardei. Republica Chile are o suprafaţă de 741 767 km 2 (de două ori şi jumătate cît ţara noastră) şi o populaţie de 7 600 000 locuitori. Caracteristica teritoriului acestui stat o constituie lungimea sa: 4 200 km. 295

Antártida — v a s t c o n t i n e n t s i t u a t în i n t e r i o r u l cercului p o l a r , cu o suprafaţă de 14 m i l i o a n e k m 2 . A n t a r c t i d a este locuită d o a r de personalul s t a ţ i u n i l o r ş t i i n ţ i f i c e din U . R . S . S . , Australia, S . U . A . , Anglia, Chile, A r g e n t i n a , Norvegia şi F r a n ţ a . actos arbitrarios — acte samavolnice Santiago de Chile — c a p i t a l a r e p u b l i c i i Chile, fondată în 1 5 4 1 . E s t e necesar să se specifice „de Chile", deoarece m a i există şi a l t e oraşe cu aceeaşi n u m i r e : Santiago de Compostela ( S p a n i a ) ; Santiago de Cuba; Santiago de Chaco ( P e r ú ) ; Santiago del Estero ( A r g e n t i n a ) . N u m i r e a Santiago v i n e de la Sant-Yago (sfîntul Iacob). en vísperas — în a j u n u l ; víspera — ajun darlo a conocer — a-1 face cunoscut. La Habana — c a p i t a l a r e p u b l i c i i Cuba. Se scrie î n t o t d e a u n a cu a r t i c o l , dar în r o m î n e ş t e se spune s i m p l u : H a b a n a . O r a ş u l a fost fundat în 1538 şi are astăzi peste u n m i l i o n de l o c u i t o r i . Hispanoamérica — n u m i r e care include t o t a l i t a t e a ţ ă r i l o r a m e r i ­ cane în care se vorbeşte limba s p a n i o l ă . en espera de — în a ş t e p t a r e a a los pies— la picioarele. Cu c u v î n t u l pie se pot forma o serie întreagă de e x p r e s i i : a pie pe jos de pie în picioare al pie alături, la picioarele; în josul al pie de la letra textual, literal cuenta con — posedă chirimoya — fruct exotic din America papaya — fruct a s e m ă n ă t o r pepenelui no puede por menos de aspirar — nu p o a t e să n u a s p i r e . . . parece mentira — expresie e c h i v a l e n t ă cu „ n u - m i v i n e a crede" la puesta del sol — a s f i n ţ i t u l soarelui. S i n o n i m cu: crepúsculo, ocaso, cien — apocopa de la ciento. Ciento nu apocopează însă î n a i n t e a altui numeral: însă: cien personas, ciento sesenta personas

Bolivia — r e p u b l i c ă d i n centrul A m e r i c i i de Sud, cu o suprafaţă de p a t r u ori m a i m a r e decît a ţ ă r i i noastre (1 098 581 k m 2 ) . N u m e l e derivă de la Simón B o l í v a r . por la tarde — seara, pe seară. Construcţia aceasta diferă de cele­ lalte analoge ei în limba r o m î n ă : de día (ziua), de noche (noaptea).

296

aprovecho la oportunidad — profit de ocazie. Verbul aprovechar nu este urmat de prepoziţie. estado de emergencia — stare de asediu Paraguay — republică din centrul Arnericii de Sud cu o suprafaţă de 406 752 km 2 , dar cu o populaţie de peste un milion şi jumă­ tate de locuitori. Ţară eminamente agricolă, cu un sol foarte fertil. Bogată în peisaje pitoreşti. Capitala republicii, Asun­ ción, este cel mai important centru comercial al ţării şi port pe rîul Paraguay. Perú — important stat din vestul Americii de Sud, cu o suprafaţă de aproape cinci ori mai mare decît a ţării noastre (1 285 215 km 2 ), dar cu o populaţie mai puţin numeroasă. Capitala sa, Lima, are aproape un milion de locuitori. Înainte de venirea spaniolilor, exista în Peru un puternic imperiu indian (incas) cu capitala în Cuzco. Unul dintre cei mai importanţi conducători incaşi a fost Manco Cápac (secolul al XllI-lea). Incaşii au avut o civilizaţie foarte dezvoltată şi o industrie şi agricultură înfloritoare. Cunoşteau calendarul şi un fel de scriere făcută din sfori cu noduri. Imperiul incas a luat sfîrşit o dată cu cucerirea lui de către Francisco Pizarro şi Gonzalo de Carvajal. ; Ojalá haga, buen tiempo ! — Să dea Dumnezeu să fie timp frumos ! Interjecţia ¡Ojalá! (cuvînt arab: Allah) cere subjonctivul. el pueblo viste mejor — poporul se îmbracă mai bine aguacate — pom din America, al cărui fruct, asemănător cu o pară, este foarte gustos yergue— se înalţă; de la verbul erguir. Verbul erguir se poate conjuga fie ca un verb diftongat, fie, mai ales, ca un verb de tip pedir:
Indicativ: Prezent Perfect simplu irgo îlergo erguí irgues yergues erguíste irgue yergue irguió erguimos erguimos erguís erguísteis irguen yerguen irguieron Subjonctiv prezent Imperativ irga sau yerga irgue yergue Gerunziu irguiendo

Alt verb care diftonghează şi prezintă un aspect grafic oare­ cum asemănător cu erguir este errar (a greşi; a rătăci): yerro, yerras, yerra, erramos, erráis, yerran.
297

Deci, cînd avem de-a face cu diftongul ie la începutul cuvîntului, i devine y. Tot aşa diftongul ue la începutul cuvîntului e precedat întot­ deauna de h: huevo, hueso, sau verbul oier (a mirosi) — huelo, hueles, huele, olemos, oléis, huelen, dibujos a mano — desene de mînă más y más — din ce în ce mai. O altă expresie sinonimă cu aceasta este: cada vez más. Vedem, în rîndul următor: cada vez mayor — din ce în ce mai mare. Ecuador — stat situat între Perú şi Columbia, chiar pe linia ecuatorului. Posedă şi insulele Galápagos, situate la 600 km de coastă. Are o suprafaţă de 270 670 km 2 şi o populaţie de numai 4 500 000 locuitori. es como si nos encontráramos — e ca şi cum ne-am afla (găsi)... mestizo — metis, născut din părinţi de rasă albă şi indiană. mulato — mulatru, născut din părinţi de rasă albă şi neagră. indio — băştinaş din America. Columb, cînd a descoperit America, fiind convins că a ajuns în India, i-a denumit astfel pe locui­ torii noii lumi. Numirea a rămas pînă astăzi, iar adevăraţilor indieni (din India) li se spune hindúes, uno se pregunta — te întrebi (forma impersonală). salta a la vista — e evident, sare în ochi. chicuelo — puşti; diminutiv de la chico, gritan a quien más — strigă care mai de care. Colombia — stat situat în nord-vestul Americii de Sud, cu o suprafaţă de peste patru ori mai mare decît a ţării noastre (1 138 338 km 2 ) şi cu o populaţie de numai 14 132 000 locui­ tori. Columbia este al doilea stat producător de cafea din lume. unas cuantas horas — vreo cîteva ore. abrigaba el propósito — avea intenţia. Abrigar în sens figurat, atunci cînd este vorba de idei, sentimente, are înţeles de „a avea", „a nutri": abrigar esperanzas. Venezuela—-oficial: Statele Unite ale Venezuelei — are o supra­ faţă de peste 900 000 km 2 (mai mare decît Franţa şi Germania la un loc), cu o populaţie de aproape 7 milioane de locuitori. Se compune din 20 de state, 2 teritorii şi un district federal. Numele de Venezuela i-a fost dat de către Americo Vespucci care, văzînd pe ţărmul mării nişte case pe piloni — în apă — a numit aceste locuri „Veneţia mică" sau „Venezuela". Capitala statului, Caracas, este cel mai important centru politic şi cultural al ţării şi deţine una dintre cele mai renumite univer­ sităţi din America Latină. Maracaibo este cel mai important centru al industriei petrolifere venezolane, situat pe malul lacului cu acelaşi nume. 298

llevar a cabo — a desăvîrşi Panamá — r e p u b l i c ă s i t u a t ă pe i s t m u l d i n t r e cele două Amer i c i . E s t e s t r ă b ă t u t ă de c a n a l u l cu acelaşi n u m e , lung de peste 80 k m . şi a d î n c de 12,5 m . , care leagă oceanul A t l a n t i c de oceanul Pacific. Costa Rica — ţ a r ă foarte b o g a t ă d i n America C e n t r a l ă , n u m i t ă astfel (Coasta Bogată) chiar de C o l u m b . Are o suprafaţă r e l a t i v m i c ă (50 900 km 2 ) şi doar u n m i l i o n de locuitori. platanal, cafetal, maizal — p l a n t a ţ i i de b a n a n i (plátano), de cafea şi de p o r u m b Nicaragua—(capitala M a n a g u a ) , Honduras (cap. T e g u c i g a l p a ) , El Salvador (cap. San Salvador) şi Guatemala (cap. G u a t e m a l a ) , r e p u b l i c i din America C e n t r a l ă . aztecas — a z t e c i ; u n u l d i n t r e cele m a i vechi popoare d i n Mexic. por casualidad — d i n î n t î m p l a r e . corrida de toros — l u p t e cu t a u r i . mariachis — c î n t ă r e ţ i a m a t o r i de m u z i c ă p o p u l a r ă m e x i c a n ă . la cucaracha ya no puede caminar... p r i m u l vers d i n t r - u n cunoscut cîntec r e v o l u ţ i o n a r m e x i c a n . Yucatán — p e n i n s u l ă în golful México. Cuba — cea m a i m a r e insulă din A n t i l e , cu o s u p r a f a ţ ă de 114 524 k m 2 şi o lungime de 1300 k m . Are a p r o a p e 7 m i l i o a n e locuitori şi este î m p ă r ţ i t ă în 6 p r o v i n c i i . E s t e p r i m a r e p u b l i c ă socialistă d i n A m e r i c a . doy por terminado — î n c h e i , t e r m i n Nota del día. I a t ă c u m se numesc în l i m b a spaniolă şi în l i m b a r o m î n ă locuitorii diferitelor s t a t e din America L a t i n ă : Ţara Argentina Bolivia Brasil Colombia Costa Rica Cuba Chile Ecuador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú în limba spaniolă argentino boliviano brasileño colombiano costarriqueño cubano chileno ecuatoriano guatemalteco hondureno mexicano nicaragüense panameño paraguayo peruano în limba romînă argentinian bolivian brazilian columbian costarican cuban cilean ecuadorian guatemalez hondurez, honduran mexican nicaraguan panamez paraguaian peruan 299

Puerto Rico Salvador Santo Domingo Uruguay Venezuela

puertorriqueño salvadoreño dominicano uruguayo venezolano

portorican salvadorian dominican uruguaian venezolan

¿SABE USTED QUÉ ES E L . . . erke ? Especie de bucium r u m a n o , tocado por los indios de A r g e n t i n a y Bolivia. caimán? R e p t i l de América, parecido al cocodrilo, que alcanza h a s t a seis m e t r o s de largo. E n el s e n t i d o f i g u r a d o : persona m u y a s t u t a . guano? Abono (îngrâşâmint) formado por el excremento de aves m a r i n a s que se e n c u e n t r a a c u m u l a d o en gran c a n t i d a d en las islas Galá­ pagos y en las costas del Perú y del n o r t e de Chile. quetzal? Ave m u y hermosa de América t r o p i c a l , de plumaje suave, verde b r i l l a n t e y rojo. E s el símbolo de la l i b e r t a d (no puede v i v i r en cautiverio) y figura en las a r m a s (stema) de G u a t e m a l a . La m o n e d a de este país tiene el m i s m o n o m b r e . machete? Cuchillo grande de m u c h o peso que sirve p a r a cortar caña de azúcar (en Cuba). EJERCICIOS 9 2 . Contestar en escrito a las siguientes preguntas:

¿Cuáles son las principales ciudades de Chile? ¿Qué capitales y ciudades se han visitado durante el viaje descrito en esta lección? ¿Cuál fue la antigua capital del Perú? ¿Cuáles son los picos más altos de los Andes y sus alturas en metros? ¿Cuál de los países visitados le parece a usted más interesantey por qué? 9 3 . Traducir las siguientes oriciones: 1. Am stat o lună în Cuba şi am cunoscut viaţa nouă a locuitorilor acestei insule. 2. Am speranţa că voi putea vizita de asemenea multe alte ţări din America Latină. 3. Această călătorie a fost un adevărat eveniment fîn viaţa mea. 4. Vizitînd locuri diferite am învăţat multe lucruri noi şi am învăţat să cunosc lumea mai bine. 5. Muncitorii de pe plantaţiile de cafea din Costa Rica muncesc în cele mai rele condiţii. 6. La corrida de ieri spectatorii strigau care mai de care văzînd moartea taurului.

300

7. Duminica trecută prietenul meu profită de ocazie să-mi ceară o carte şi trebuie să i-o dau. 8. Gînd înfloreşte grădina, toate albinele vin pentru că sînt atrase de parfumul florilor. 9. Sare în ochi că băieţaşului acestuia îi e frică de imensul vultur de la grădina zoologică. 10. Aş vrea să ştiu dacă acestea sînt desene (de mînă) sau fotografii? 11. Nu greşesc spunînd că acest mare sportiv este în ajunul unui concurs; mîine va avea loc o întîlnire sportivă internaţională. 12. Am plecat la Iaşi cu un avion care decola de pe aeroportul din Bucureşti la apusul soarelui. 13. Din nenoro­ cire nu putui asista la premiera acestui film mexican. 14. M-a uimit şi m-a bucurat anvergura construcţiilor de blocuri noi din cartierul tău.

LECŢIA

33

UNA CARTA México D. F., 4 de agosto de 1960 Querido amigo : Siento mucho haber retrasado tanto mi respuesta, pero los exá­ menes y el trabajo diario me han tenido ocupado todo este tiempo. Creo que disculparás este retraso mío si piensas en el proverbio latino: „más vale tarde que nunca". Como ya sabes, mi profesión es muy entretenida, pero también muy cansadora. No obstante mi poco tiempo libre, me gustaría mucho que me mandaras un manual de lengua rumana — por lo menos en francés —, pues así podría aprender algo de rumano. Como hablo un idioma semejante al tuyo, creo que será algo muy agradable e instructivo aprender este idioma latino del Oriente de Europa. A continuación, voy a tratar de contestar a las preguntas plan­ teadas en tu última carta: — El nombre oficial de México es el siguiente: „Los Estados Unidos Mexicanos"; en efecto, desde el punto de vista político, mi país forma una república federativa compuesta de 28 estados, 3 territorios y un distrito federal, autónomos entre sí. — La capital del país se encuentra en el distrito federal. El antiguo nombre de esta ciudad fue Tenochtitlán. Me preguntas asimismo cosas concernientes a los antiguos pueblos prehispánicos de México. — Mucho antes de la llegada de los españoles a América, varios pueblos indios se habían establecido en México. Fueron los más notables los tollecas, los chichimecas, los aztecas, los mayas y, en menor grado, los zapotecas. Todos ellos fundaron imperios de cierta duración. Los toltecas, oriundos del norte y guiados por Huémac, fundaron a Teotihuacán y a Tula, en el Anáhuac. Alcanzaron los toltecas civilización notable. Sus arquitectos elevaron pirámides 302

I I MÉXICO D.Avenida Juáre: . . F.

comunican ese aire de „serena grandeza" que Teotihuacán debió tener en los días de su apogeo y esplendor. Tres o cuatro siglos antes del descubrimiento de América por los europeos apareció en México el legendario Quetzalcóatl. luego en Cholula. para conquistar el país y derribar sus ídolos. y por fin se embarcó con rumbo al Oriente para no volver más.) Profetizó antes de marcharse que más tarde vendrían del Oriente otros hombres blancos como él. cabello y barba largos. palacios y sitios de penitencia han sido cubiertos por la tierra. sus astrónomos lograron formar un calendario muy perfecto. primero en Tula. Templo maya de Zaculeu (Guatemala) .religiosas que superan en altura y extensión a las de Egipto (sólo sus ruinas cubren una superficie de 18 kilómetros cuadrados). pueblo bárbaro del norte. Los chichimecas. Residió Quetzalcóatl. Calzadas. hombre de tez blanca. (Parece ser el mismo que más tarde señalan las crónicas mayas con el nombre de Kukulcán. sabio y virtuoso. a pesar de todo. Las ruinas. poseían una escritura jeroglífica. vinieron en contacto con los toltecas y acabaron por adoptar la lengua y el género de vida toltecas. Yo mismo he visitado la zona arqueológica de Teotihuacán.

Las pirámides del Sol y de la Luna el Templo de Quetzalcóatl vistas desde 20 .CENTROS ARQUEOLÓGICOS CE MÉXICO JZ TEOTIHUACÁN.

oriundos de A t l á n . E l reino azteca fue u n reino m i l i t a r . e m p r e n dieron — c o n t e m p o r á n e a m e n t e a otros pueblos mi^ gratorios en E u r o p a — u n larguísimo éxodo q u e los condujo h a s t a el lago de Texcoco. Aprovecho la o p o r t u n i d a d p a r a estrechar c o r d i a l m e n t e t u m a n o .Los aztecas. que luego t o m ó el n o m b r e de Méjico. así como en otros países de América Cent r a l . e m p l e a b a n la cifra cero en sus cálculos m a t e m á t i c o s m u c h o antes que c u a l q u i e r otro p u e b l o . PALABRAS NUEVAS afecto dragoste aparecer a aparea avanzar a î n a i n t a cabello p â r calzada d r u m p i e t r u i t cansador obositor civilización /. continuare. semejante a l de E s p a r t a en la a n t i g ü e d a d griega. donde fundaron la Diseño de un fresco maya c i u d a d de T e n o c h t i t l á n . m o v i d o s por u n a profecía de su dios H u i t z i l i p o c h t l i (pronunciación casi imposible p a r a u n europeo ¿ v e r d a d ? ) . 306 . D . Los m a y a s se d i s t i n g u í a n en la p i n t u r a . P a n c h o López P . De a h í la d e n o m i n a c i ó n que se les d a : „los griegos de A m é r i c a " . De su n o t a b l e a r q u i t e c t u r a q u e d a n vestigios en la p e n í n s u l a de Y u c a t á n . I z a m a l o en G u a t e m a l a (Tical y Quirigua) y en H o n d u r a s (Copan). grabados en m a d e r a . que duró h a s t a la conquista de México por H e r n á n Cortés. U x m a l . Te envío t a m b i é n algunas t a r j e t a s postales i l u s t r a d a s p a r a que t e des cuenta mejor de lo expuesto m á s a r r i b a . la escultura y la a r q u i t e c t u r a . en S i n a l o a . T e n í a n el m á s perfecto calendario del m u n d o . civilizaţie concerniente referitor conquistar a cuceri continuación / . E l p u e b l o de c u l t u r a más a v a n z a d a fue el m a y a . en P a l e n q u e . P o r t r a t a r s e de u n a c a r t a no p u e d o e x t e n d e r m e m á s y desde ahora quedo a la espera de t u s n o t i c i a s . La civilización m a y a fue p a r a México lo que A t e n a s fue p a r a Grecia. con sincero afecto. E l ú l t i m o rey azteca fue M o c t e z u m a . que v i v i ó y sigue v i v i e n d o en México. que pereció con sus guerreros en u n a s sangrientas luchas l i b r a d a s c o n t r a los conquistadores españoles.

se pot utiliza formulele: distinguido (admi­ rado. Telegrafia cómo estás. Pentru scrisoare. ordinario (táchense los conceptos no utilizables) Texto: Intranquilo Nombre 20* y domicilio sin del noticias.. suprafaţă tez / . — data (la fecha) se scrie întotdeauna cu de înainte de lună şi de an. expedidor:. d u r a t ă entretenido a n t r e n a n t establecer a stabili estrechar a strînge extenderse d.. data mai poate fi scrisă şi în altă ordine: agosto 4..derribar a d ă r î m a descubrimiento descoperire desolado deşert disculpar a ierta duración / . Miguel. 58 Cádiz España Pe dosul plicului se scrie: Remite (sau: Rte). Uneori se adaugă şi articolul el (subînţelegîndu-se el día) înaintea cifrei care arată ziua: el 11 de mayo de 1960. n o u t a t e oriundo originar palacio p a l a t penitencia p e n i t e n ţ ă ... ispăşire perecer a pieri profetizar a profeţi residir a locui sangriento sîngeros señalar a semnala superar a depăşi superficie / . Dacă între cei care corespondează nu este o inti­ mitate prea mare. de 1960. respetado) amigo (camarada). 58 Indicaciones: urgente. querido amigo: — titlul scrisorii (encabezamiento) este urmat de două puncte. culoarea pielii ANÁLISIS DEL TEXTO 4 de agosto de 19. Adresa (la dirección. 307 . t e n . las señas) de pe plic (el sobre) se compune astfel: Sr. don Jacinto Sánchez Ala meda de Apodaca. Abrazos. Tot ca titlu de scrisoare se mai utilizează formula: Muy señor mío: (Stimate domnule). astfel: Un formular de telegramă [impreso para telegrama) se completează Destino: Cádiz — ESPAÑA Destinatario: Jacinto Sánchez Domicilio: Alameda de Apodaca. a se lungi întinde) grandeza mărire guerrero războinic guiar a călăuzi librar a p u r t a (război) lucha l u p t ă llegada sosire mandar a t r i m i t e noticia ştire..

308 .A. situată la 43 km de capi­ tală. Sinaloa — stat în nord-vestul Republicii México.) Este bine ca întotdeauna să specificăm ori de cîte ori spunem Estados Unidos despre care din ele este vorba. deoarece în America sînt mai multe state cu acest nume: Estados Unidos del Brasil (Brazilia) Estados Unidos de Venezuela (Venezuela) Estados Unidos de Norteamérica (S.. dintre care cea a Soarelui are 194 m latura bazei şi 55 m înălţime. Numirea Estados Unidos se prescurtează EE. (Peste 3 milioane locuitori). Quetzalcóatl — figură legendara a unui rege toltec (din secolul al XII-lea). de peste mările din răsăritul Mexicului (Europa?).. întrebări) Estados Unidos Mexicanos—Statele Unite Mexicane. 35 milioane loc. (1. Pentru formulele de poli­ teţă de la sfîrşitul scrisorilor (cortesías) spaniolii au o infini­ tate de expresii. născut în 1485 în Extremadura (Spania). cu mijloacele cele mai brutale.U.. se numesc: norteamericanos sau estado­ unidenses. plecînd spre răsărit. Numai după numeroase şi sîngeroase lupte. în care au pierit sute de mii de indieni.A. A fost considerat de mexicani drept zeu. a ridica (probleme. numire generică dată soldaţilor şi aven­ turierilor spanioli care. Teotihuacân — localitate în México.969. con sincero afecto — cu dragoste sinceră. spicuim cîteva care s-ar potrivi în cazul acestei scrisori: Tu buen (leal) amigo.U. de unde aducea o civilizaţie înaintată şi o altă religie. venit din ţinuturi necunoscute. Aproape de sfîrşitul vieţii s-a îmbarcat din nou. cordialmente).siento mucho — regret preguntas planteadas—întrebări puse. Un abrazo de. cuceritorul Mexicului. a reuşit să pună stăpînire pe această ţară.) Cetăţenii din S. Muchos recuerdos de. Prescurtat D. todos ellos — toţi aceştia — în acest caz ello are funcţia de pro­ nume demonstrativ. au întreprins cucerirea (la conquista) Noii Lumi. unde a fundat oraşul Veraeruz. Siempre a tus órdenes..F. Conţine mai multe piramide. vechi centru al civilizaţiei antice mexicane.269km 2 . A debarcat în 1519 în México. Te saluda atentamente (calurosamente. en efecto — într-adevăr distrito federal — diviziune administrativă în care se află capitala ţării. Plantear — a pune.UU. conquistador—cuceritor. Hernán Cortés — căpitan spaniol.

. (el) español? ¿Podría Ud. — Con sumo placer. De b u e n grado. decirme.. — U n poco de c a l m a . de qué m a n e r a ) . atto. — posdata = p o s t s c r i p t u m (P. . = atento (se poate înlocui cu ajino.e.S.m.. — Con el m a y o r placer. La cosa no es f á c i l . 309 . . la b o n d a d de decirme (o de c o n t a r m e .m. atto. Aproveclio esta oportunidad para ofrecerme de Ud. = afectísimo) S. — De b u e n a g a n a .D.S. y S.s.. m o s t r a r m e . sin e m b a r g o .. señor. y S. Creo que sí. H a b l e U d . por favor.? ¿ T e n d r í a la a m a b i l i d a d de decirme si.) scrisoare după s e m n ă t u r ă .s.S.? ¿Sabe U d .? ¿Me h a r í a el favor de. de comunicarme) si (o lo q u e ) .? T e n g a U d .. . Sí. ¿quiere decirme (o i n d i c a r m e .. u n p o q u i t o de paciencia.S. y S. . Es m u y s i m p l e . comunicara). intentémoslo. j u s t o lo necesario p a r a hacerme c o m p r e n d e r . señalarme). = que estrecha sus manos q. atto. Prescurtările (abreviaturas) din aceste formule s í n t : atto..s..S. Considérame siempre su muy agradecido y afino.. ceea ce se a d a u g ă într-o ASUNTOS P A R A CONVERSAR Fórmulas para preguntar: ¿ H a y alguien a q u í que h a b l e rum a n o (español)? ¿ H a b l a U d . e s p a ñ o l .In cazul unei scrisori m a i ceremonioase: Mc subscribo de usted (rămîn al dumitale). (profit de ocazie pentru a vă asigura de deosebita mea stimă. ? ¿Es v e r d a d q u e . contestar: Sí. S.e. = que besa sus manos (către femei) Pancho — d i m i n u t i v de la Francisco P. = seguro servidor q. quién (o cómo.m.. Me repito de Ud.S..b. Quedo (soy) de Ud. N a d a m á s fácil. P o r favor. No lo sé.—No estoy seguro. ? ¿Sería t a n a m a b l e en decirme (que me dijera. Con m u c h o g u s t o . por qué. . Voy a i n t e n t a r l o . q.). (cu deosebit respect). — La cosa merece reflexionarse.

. lo.. si me dijera. ¿Se acureda Ud. no estoy seguro. Permit ame un instante. lo cree? 310 Tendré gran placer en decírselo. Aguarde Ud. ¿Cómo se explica Ud... así! A mi parecer.? ¿Qué quiere decir la palabra (o el vocablo). No lo sé.. — Ya lo creo que me acuerdo. No lo sé yo tampoco..? ¿En qué se funda Ud...? ¿Es esta una expresión corriente (usual)? ¿Para qué sirve (o sirven)...)? He sabido (o He oído decir) que (indicativo)..? ¿Entiende Ud.... no sé nada de esto. Nada más fácil de contestar. en vez de... seguro de que (subjunctivo). para sostener que (indicativo). por..? ¿Lo dice Ud. Me parece. — No es difícil lo que Ud.. que (indicativo). si quisiera decirme si.. ....... si lo sabe....? Dígamelo Ud... ¿Ud. Tiene el siguiente significado..? ¿Cómo es que ocurre (o sucede) que (seguido del subjuntivo). — Por lo que sé. que (subjuntivo). Por lo que sé Es poco verosímil. — La razón es clara (u obvia)...? ¿No se dice también.. No afirmo lo contrario.. de lo que. me pregunta.... Depende de las circunstancias. — Lo deduzco de..? ¿Qué entiende Ud. que.? ¿Cree Ud.. — Según.. en serio? ¿Qué dignifica esta palabra? . ¿Qué piensa Ud..... La cosa no puede saberse aún.. Le agradecería mucho.. ¿Qué quiere decir eso en rumano? ¿Cómo se dice en vez de?. que (subjuntivo o futuro). (o recuerda Ud..... ? ¿No cree Ud.. Es un asunto (o un problema) difícil de resolver. Es fácil de comprender.Quedaría muy reconocido (o agradecido) a Ud... la cosa es ésta. Estoy a las órdenes de Ud..? — ¡ Lo cree Ud. La cosa salta a los ojos.. que.. — A lo que yo entiendo. se lo voy a decir. No es cierto. Me fundo en que.? ¿Está Ud..... pero. — Puede ser. En mi opinión.. ¿Cómo diría Ud...? ¿No le parece que (indicativo). — Por lo que a mí toca.

Ahora (me) ha comprendido Ud. la bondad de repetirla. . comprenda bien lo que le pregunto. Ud. ¿Decía Ud. ¡ Déme Ud... ¿verdad? ¡ Fíjese Ud. es muy fácil que (subjuntivo ) . repetírmelo? —¡ Ah ! ya comprendo... — Preguntaba a Ud. ¡ De ninguna manera! En el estado en que las cosas se encuentran.. Notă: Cuvintele necunoscute din acest exerciţiu de conversaţie se vor găsi în vocabularul de la sfîrşitul cărţii. No sé con toda exactitud lo que significa la palabra. Si lo supiera yo... ¿Me entiende Ud. ¡ Me choca mucho ! — Es claro como el agua. Todo el mundo lo sabe.) lo que. que me lo diga). algún pormenor ! ¿Lo sabe Ud. ¿Indiscreto?.. (me) dispense. No se me alcanza . Me cuesta mucho (o sumo) trabajo entenderlo. se lo diría de buena gana (o de buen grado). pero la memoria me es infiel en este instante..? Habla Ud. ¿Querría Ud. al corriente. (o Tenga Ud. le suplico que hable más despacio.. la bondad de seguir). le rogaría que me dijese si (lo que). si. Pues bien.. si.. — Está a la vista. Dispénseme...? ¿Me lia entendido bien? Espere Ud. ! ¡ Muy bien ! ¡ Admirable ! • Perfectamente ! Continúe Ud. y me sorprende que no esté Ud. a fin de que Ud... ' m e pregunta. voy a repetirla. algo de prisa para mis oídos.. Siento no poder decir nada todavía. Le diré cuánto sepa por satisfacer su curiosidad.. 311 ... Quisiera saber. Voy a repetirlo de nuevo.¿Sería indiscreto preguntar si. .? Si no temiera pasar por (si no fuera) indiscreto. — Es más claro que el sol. lo que se entiende por. bien! La pregunta es algo larga. . sabe que (indicaíü'o).? ¿Me extralimitaría preguntando a Ud. Ud. de cierto? No comprendo gran cosa.. Digame Ud.. no he entendido la pregunta de Ud. — Estoy a sus órdenes. tenga Ud. Tenga Ud. — Salta a la vista. la amabilidad de decírmelo (o ruego a Ud. ¡ expliqúese Ud.. no he entendido la pregunta suya. lo que. Todavía no estoy al cabo de lo que U d .. (o Cuénteme Ud. ¿Nada más que eso? Con sumo gusto se lo diré a Ud.

Al grito de H i d a l g o respondió t o d o el pueblo y se o b t u v i e r o n u n a s v i c t o r i a s contra los ejércitos colon i a l i s t a s . i m p o n i e n d o a M a x i m i l i a n o de A u s t r i a como e m p e r a d o r . EMILIANO ZAPATA el héroe del l e v a n t a m i e n t o campesino de México de principios de n u e s t r o siglo. J u á r e z se c o n v i r t i ó en el a l m a de la resistencia p o p u lar.F I G U R A S CUMBRES DE LA H I S T O R I A DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA MÉXICO iniciador del m o v i m i e n t o p a r a la i n d e p e n d e n c i a m e x i c a n a . g a n a n d o la b a t a l l a del P a l m a r . BENITO JUÁREZ p a t r i o t a m e x i c a n o nacido en 1806. a la m u e r t e de H i d a l g o . pero m u r i ó asesinado en 1913. F u e elegido " e n dos o p o r t u n i d a d e s p r e s i d e n t e de la r e p ú b l i c a . los franceses invadieron México. en 1863. pero fue d e r r o t a d o en la b a t a l l a de Calleja (al p u e n t e de Calderón) y . Murió en 1872. MORELOS Y PAVÓN (JOSÉ MARÍA) es considerado como el fundador de la república m e x i c a n a . consiguiendo en 1867 la r e t i r a d a de las t r o p a s francesas. en 1811. fue elegido presidente de México en 1912. Después de esto fue hecho p r i sionero en Temescala y fusilado en 1815 en México. E r a cura del pueblo de Carácuaro y . 312 . condujo y organizó a los rebeldes. E n 1911 derribó la d i c t a d u r a . FRANCISCO MADERO p a t r i o t a m e x i c a n o que encabezó la lucha de su p u e b l o contra el d i c t a d o r Porfirio D í a z . C u a n d o . con otros 27 compañeros suyos. era el cura del p u e b l o de Dolores ( G u a n a j u a t o ) . E n la noche del 15 de s e p t i e m b r e de 1810 lanzó u n a l l a m a d a a la r e v u e l t a a todos los mejicanos (el grito de Dolores) contra los colonialistas e s p a ñ o l e s : " ¡ Mueran los gachupines !" ( " g a c h u p í n " — apodo d e s p e c t a t i v o p a r a d e n o m i n a r a los españoles). convocando en 1813 el p r i m e r Congreso M e x i c a n o . E s u n a de las m á s p o p u l a r e s y q u e r i d a s figuras revolucionarias de México. fue preso y fusilado. H i d a l g o organizó u n gobierno. por t r a i c i ó n . d o n d e fue proclam a d a la i n d e p e n d e n c i a de México. d i p u t a d o en 1850 y vicep r e s i d e n t e de México en 1 8 5 1 .

d o n d e ' v i v i e r o n todos esos pueblos de u n a m i s m a lengua y familia que se fueron g a n a n d o el poder por t o d o el c e n t r o 313 . y demás cosas de la alfarería. si el d u e ñ o era r i c o . De ese lado de México. Y en su p i r á m i d e de cinco t e r r a z a s se l e v a n t a b a por sobre t o d a la c i u d a d . P o r sus méritos en la defensa de la p a z . t a n veloces y diestras como si t u v i e s e n entend i m i e n t o . No existe T u l a n . m u e v e n los labios como si dijesen a l g o . y e n d o de puesto en puesto. LECTURA SUPLEMENTARIA Y ¡ qué hermosa era T e n o c h t i t l á n . E s t a b l e c i ó t a m b i é n el voto femenino. y h a b í a t a n t a s a veces que se podía a n d a r sobre ellas como sobre la tierra firme. y la ciudad parecía siempre como en feria. la ciudad c a p i t a l de los aztecas. curioseando y vend i e n d o . Las calles eran de agua unas y de t i e r r a otras . y e n otras flores. y las plazas espaciosas y m u c h a s . y uno que otro anillo l a b r a d o ! T e n o c h t i t l á n no e x i s t e . sin a p a g a r j a m á s . saludándose con a m o r . u n a s piedras como y u g o . la c i u d a d de la gran feria. de o b s i d i a n a p u l i d a . P o r los canales a n d a b a n las canoas. Realizó uno de los más democráticos p r o g r a m a s políticos de la historia de México y expropió las empresas petroleras extranjeras en 1938. y m i e n t r a s las r u i n a s no les q u e d a n a t r á s . las llamas sagradas de sus seiscientos braseros. y los alrededores sembrados de u n a gran a r b o l e d a . Los indios de a h o r a . que es el ladrillo sin cocer. No existe Texcoco. el p u e b l o de los p a l a c i o s . al p a s a r por d e l a n t e de las r u i n a s .LÁZARO CÁRDENAS nacido en 1895 . E n los mercados hervía la gente. a l l á en el t o p e . presidente de México de 1934 a 1940. b a j a n la cabeza. ¡ De t o d a a q u e l l a grandeza apenas q u e d a n en el museo unos cuantos vasos de oro. con sus c u a r e n t a t e m p l o s menores a los pies. no se ponen el s o m b r e r o . fue laureado con el p r e m i o i n t e r n a c i o n a l Lenin por la p a z . cuando llegó a México Cortés ! E r a como una m a ñ a n a todo el d í a . de ébano y jaspes. el t e m p l o m a g n o de H u t z i l i p o c h t l i . celebrando a l rey o diciendo m a l de él. con m á r m o l como nubes y con cedros de olor. y en otras jarros y t a z a s . Las casas eran de adobe. o de c a l i c a n t o . E n unas v e n í a n frutas.

En Yucatán está Izamal. En Yucatán están las ruinas de Zayi. y aquella otra ruina donde cargan dos. en la cumbre de su eminencia llena de túneles y arcos. De los mayas de Oaxala es la ciudad célebre de Palenque con su palacio de muros fuertes cubiertos de piedras talladas. En Cent la. de los pozos profundos y los magníficos conventos. de las casas trabajadas lo mismo que el encaje. y porque su gente es tan buena 314 . no quedan más que los restos de la pirámide de cuatro terrazas. Uxmal está como a dos leguas de Mérida. que eran gente guerra y de mucho poder. una cara de piedra de dos varas y más. no quedó después de la conquista una ciudad entera. en donde figuran hombres de cabeza de pico con la boca muy hacia afuera.. sino por donde vinieron los mayas. la Kabah que conserva un arco roto por arriba.. Es grandiosa la entrada del palacio con las catorce puertas y aquellos gigantes de piedra que hay entre una puerta y otra. revueltos por la tierra. dos veces más grande que la famosa pirámide de Clieops. que es la ciudad de ahora. Por dentro y fuera está el estuco que cubre la pared lleno de pinturas rojas. negras y blancas. que son más extrañas y hermosas. de aquella Cholula de los templos. y con su escalera de diez varas de ancho. que no se puede ver sin sentirse como lleno de gracia y nobleza. que dejó asombrado a Cortés. azules. Por Yucatán estuvo el imperio de aquellos príncipes mayas que eran de pómulos anchos.hombres una gran esfera. de pie uno. las ciudades de los palacios pintados. ni con qué máquina la subieron tan arriba. y la cabeza con penachos de plumas. se ven las antiguas fortificaciones.de la costa del Pacífico en que estaban los nahuales. el templo de granito cincelado. y la piedra tan dura que no se sabe ni con qué instrumento la pudieron cortar. y recibían de los pueblos del mar visitas y embajadores. Pero ni el Palenque se puede comparar a las ruinas de los mayas yucatecos. vestidos de trajes de gran ornamento. Está Labna con aquel edificio curioso que tiene por cerca del techo una hilera de cráneos de piedra. Y Kabah está allí también. En Xochicalco sólo está en pie. donde se encontró aquella Cara Gigantesca. En el interior está el patio rodeado de columnas. celebrada por su lindo campo de henequén. y el otro arrodillado. con su Casa Grande. ni un templo entero. de tres pisos. Pero las ciudades que celebran los libros son Uxinal y Chitchen Itza. Pero las ruinas más bellas de México no están allí. y frente como la del hombre blanco de ahora. De Cholula. con las piezas enormes tan juntas que no se ve la unión.

que recibe a los extranjeros como hermanos. y de las que se ven los arranques junto al techo. pero todas diferentes y de mucha expresión. de esas que tienen labradas en la madera centenares de figuras. despedazadas. A una de las casas le dicen de la Culebra. hundidas en la maraña del monte. A otra casa le dicen de las Tortugas. que le da vuelta sobre vuelta a la casa entera. Están por tierra las quinientas columnas. de animales que parece que miran y conocen. que quedaron en pie cuando cayeron por tierra las habitaciones de fábrica más ligera. por lo mismo que parecen como puestas allí por la casualidad. Un libro roto. manchadas de fango. En Uxmal son muchas las ruinas notables. de nariz recta y barba larga. En las pinturas de los muros está el cuento famoso de la guerra de los dos hermanos locos que se pelearon por ver quién se quedaba con la princesa Ara. La ciudad de Chitchen Itza es toda como la Casa del Enano. tan pequeña y bien tallada que es como una caja de China. de cuanto se ve o se toca. de hombres de barba negra. de guerreros. y otro dice que „la Casa del Enano es bonita como una joya". La casa más notable es la que llaman en los libros „del Gobernador". con más de cien varas de frente y trece de ancho. que es toda de piedra ruda. de barcos con dos proas. las calles. porque por fuera tiene cortada en la piedra viva una serpiente enorme. Y todavía tiene Uxmal la Casa del Adivino. y otro de los edificios tiene todavía cuatro de las diez y siete torres que en otro tiempo tuvo. nada hay que no tenga una pintura finísima de curvas bellas. con una tortuga de relieve de trecho en trecho. y con las puertas ceñidas de un marco de madera trabajada con muy rica labor. y tan graciosa que un viajero le llama „obra maestra de arte y elegancia". La Casa de las Monjas sí es bella de veras. y arregladas en grupos que son de arte verdadero. no es una casa sola. sino cuatro. las estatuas sin cabeza. con las hojas por el suelo. Es como un libro de piedra. y es muy curiosa por cierto. o una escultura noble. están en las cumbres de las pirámides. Pero de lo que queda en pie. y todas. al pie de las paredes a medio caer. como la cascara de una muela cariada. de la yerba que ha ido creciendo en tantos siglos. hay procesiones de sacerdotes. están tapiadas. como si fueran los edificios de más valor. otra tiene cerca del tope de la pared una corona hecha de cabezas de ídolos. de negros de 315 . pintada de colores diferentes y la Casa del Enano. como por todo México. porque la piedra imita una como empalizada. que están en lo alto de la pirámide.

la virgen más bella sacrificada al agua del río N i l o . 12. 3. 8. que m o r í a n en ofrenda a su dios sonriendo y c a n t a n d o . Contestar a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el nombre oficial de México? ¿Qué pueblos prehispánicos presentan mayor interés? ¿Cuáles son los centros arqueológicos más importantes de México? ¿Quién fue Quetzalcóatl? ¿Cuál de las figuras de la historia de México le parece a usted más interesante y por qué? ¿Cuáles son las abreviaturas que se emplean en las cortesías? 9 5 . 7. a d ó n d e . andar. que acaso es la ceniza e n d u r e c i d a de los cuerpos de las vírgenes hermosas. y todo con el perfil firme. la casita t a l l a d a del E n a n o . H a y grupos y símbolos que parecen c o n t a r en una lengua que no se puede leer con el alfabeto incompleto del obispo L a u d a .corto. y el color t a n fresco y b r i l l a n t e como si a u n corriera sangre por las venas de los a r t i s t a s que dejaron escritas en jeroglíficos y en p i n t u r a s la historia del pueblo que echó sus barcos por las costas y ríos de t o d o Centro América. coronada de flores y seguida del p u e b l o . Componer 9 6 . H a y piedra en que u n h o m b r e en pie envía u n r a y o desde sus labios entreabiertos a otro h o m b r e s e n t a d o . el pueblo fuerte y gracioso q u e ideó la casa r e d o n d a del Caracol. como moría por el dios egipcio. el pozo de los sacrificios. 5. acostarse. los secretos del pueblos que c o n s t r u y ó el Circo. 316 . frío. alto. Encontrar una carta simple los antónimos utilizando el vocabulario conocido. bueno. como m o r í a n por el dios hebreo en el circo de R o m a las vírgenes cristia n a s . olvidar. din „La Edad de Oro") i EJERCICIOS 9 4 . seco. 4. el Castillo. hermoso. el Caracol. de las palabras: 1. 6. la Culebra grandiosa de la casa de las Monjas en U x m a l ? ¡ Qué novela t a n linda la historia de América ! JOSÉ MARTÍ (Las Ruinas Indias. ¿Quién t r a b a j ó como el encaje las e s t a t u a s de Chitehen Itza? ¿A d ó n d e h a i d o .pelo rizado . 2. el P a l a c i o de las Monjas. 9. 10. agradable. y supo de Asia por el Pacífico y de Africa por el A t l á n t i c o . esclavitud. 11. lleno en lo hondo de u n a como piedra b l a n c a . delgado.

Fiţi atît de amabil să continuaţi ceea ce începuserăţi! 7. E uşor de înţeles. !). nu-s gata. Repet ceea ce am spus pentru ca dumneata să înţelegi mai bine. 4. 12.6.9 7 . Acum cîteva zile. 2. dar credeţi că într-adevăr sînt atît de interesante lucrurile acestea? 5. Nu înţeleg mare lucru. dar nu am avut timp să-i răspund. Am să-i răspund însă cît mai curînd cu putinţă. Eu nu afirm contrariul. Cînd ai primit ultima scrisoare de la amicul tău? 11.. Datorită civilizaţiilor vechi descoperite în México s-a trezit interesul multor oameni pentru această ţară. Fără nici o îndoială. Traducir las siguientes oraciones: 1. vă rog să vor­ biţi mai rar. Să nu începeţi încă. 10. . 8. Cum vă explicaţi faptul acesta? 3.

sus ruinas 318 . su denominación primitiva fue de "Dar Assour". o la de Almería. en el siglo X I . cuyos restos nos asombran. famosa por su estilo. o sea en español "casa del regocijo". A principios del siglo XI. son los alcázares (del árabe „al qasr" — palacio). había más de cuatrocientas mezquitas y cerca de novecientos edificios públicos. El conjunto del palacio de Medina Azzahra (o sea "ciudad de las flores") surgió en el siglo X al pie de la sierra y cerraba un cua­ drilátero de 1518 metros por 745 metros. que domina la ciudad desde un rocoso monte muy pintoresco. bajo el dominio árabe. y las alcazabas o recintos fortificados. Medina Azzahra fue saqueada e incen­ diada por las hordas berberiscas. en las afueras de la ciudad. hasta el día de hoy. Construyóse bajo el rey zaragozano Abucháfar. Otras . por ejemplo. especialmente en el norte y en el centro de España. tal como. En Córdoba. donde la riqueza estaba vinculada a sus palacios ya perdidos. se conserva la Aljafería. Sobresalieron los árabes sobre todo en las construcciones urbanas. de cuyo nombre vino el de Aljafería. en cambio. muy difundidas en España. por su hermosura. En esos palacios residía la corte del califa de Córdoba. que encierra gran e'splendor. lo que ha quedado es relativamente pobre.construcciones civiles parecidas. y. El palacio de la Aljafería está ubicado a poca distancia de la ciudad y se compone de un cuadrilátero de unos 80 ms por 68 ms. que eran unaţ casas reales o habitaciones de príncipes árabes (en Sevilla y Toledo). En muchas partes. como es la alca­ zaba de Málaga. hasta el siglo XVI. En Zaragoza. en Toledo. Hoy sólo se conserva la gran mezquita y las ruinas del palacio califal de Medina Azzahra. antiguo palacio real.LECŢIA 34 MONUMENTOS DE ARQUITECTURA ÁRABE EN ESPAÑA Casi todas las regiones de España guardan las trazas del pueblo árabe que vivió durante ocho siglos en las tierras de la península Ibérica.

— En la Mezquita . CÓRDOBA.J .

CÓRDOBA. — Columnas en la Mezquita .

pero por fortuna no alteraron fundamentalmente la estructura del edificio con su aire nítidamente oriental. animales metálicos dorados y refulgentes de pedrería. el encaje afiligranado de piedra esculpida por muchas generaciones de alarifes. La extensión de las ruinas descubiertas en 1911 dio razón a los cronistas de aquellos remotos tiempos. que tenía unos veinte metros de altura. que contaban asombrados las hermosuras de los palacios de Medina Azzahra: miles de columnas y numerosas puertas ricas. apenas sos21 — învăţaţi limba spaniolă 321 . verdaderos tesoros ornamentales. el azogue que llenaba una pila. una calzada. cubre un cuadrado casi exacto de 76. En 1377. en 1236. la mezquita sufre varias alteraciones. causando la destrucción de una gran parte de las columnas. Después de la conquista de la ciudad de Córdoba por los españoles. por donde traían agua de la sierra. se demolió una tercera parte de las columnas y se destrozó gran número de magníficas muestras de la arquitectura árabe. Comenzada su construcción en 785. Enrique II hizo derribar el alminar de Abderramán.70 X 75. columnas y losas.sirvieron de cantera. columnillas de jaspe y cristal de roca. llevándose finalmente hasta los cimientos. Esta mezquita es el mayor monumento de la arquitectura árabe.73 metros. Todo parece un cuento de las „Mil y una Noches". Cuando la mezquita fue convertida en templo católico. Sacáronse de ahí los materiales valiosos. fue ampliada por sus succesores y terminada en 987. de norte a sur. mosaicos de vidrio bizantinos. un rico salón etc. por orden de Abderramán I. pero se salvaron por "inútiles" las enchapaduras de piedra esculpida. hace ya casi mil años que sorprende a los viajeros por la austera belleza de sus innumerables columnas y arcos de mármol. el obispo Alonso Manrique consiguió de Carlos V el derecho de erigir en medio de aquella joya arquitectónica dos construcciones. casi iguales entre sí. La gran mezquita de Córdoba. Tuvo 1418 columnas y 22 puertas. que rivaliza en proporciones con las mayores catedrales de Europa. Todos estos trabajos duraron varios siglos. El área total del edificio. A principios del siglo XVI. la perla maravillosa colgada en una sala. de madera y marfil. y algunos fragmentos de columnas. Y todo* esto era obra de unos famosos alarifes orientales. El espectáculo de esos mil arcos ligeros descritos en el espacio. mármoles de Grecia e Italia. Forma el conjunto un inmenso cuadrilátero de 130 metros de ancho por 175 de largo. como ya hemos mencionado más arriba. comprendidos los muros. un magnífico acueducto que aun queda reconocible. que se reparte en dos sectores.

. .La Giralda.i SEVILLA.

castellanizando las últimas palabras de su nombre árabe . Alta de 50. así conocido por el color bermejo de la arcilla con la que se construyó. el jardín del Generalife es su complemento. dechado de armonía y color. „Alhambra" la llamaron los cristianos. queda todavía en pie la Giralda. a los pies de la Sierra Nevada. Su área tiene una longitud de 740 metros y una anchura máxima de 220 metros. pi. todos diferentes. de intensa vida cultural y de progreso de las artes y de las ciencias. Junto a la Alhambra. practicada en el muro Norte. Más que una fortaleza o un palacio. son el testimonio de la grandeza de un pueblo que contribuyó. sus muros exteriores. Dibujan. Todos estos monumentos.. m i n a r e t .tenidos en sus fustes y dejando pasar la luz como en un bosque de palmeras que sacude y levanta la brisa. algunos sin par en el mundo. En Sevilla. se conservó milagrosamente el Palacio de la Alhambra. dantelă enehapadura placă ornamentală 21* 323 . Erguida a considerable altura. Las columnas en serie. En Granada. constructor alminar m. de rico material y ameno colorido. arhitect.85 metros. emplazada en lo alto de una larga y estrecha colina. muy airosas. el alminar de la Mezquita Mayor. sobre todo la del Perdón. PALABRAS NUEVAS airoso graţios: eteric alarife m. todo esto hace de la mezquita de Córdoba un monumento excepcional en el mundo. el patio de los Naranjos. suponen una época creadora. con sus hermosos capiteles. y sus esbeltos arcos de herradura. parecía protegerla.al qal'a al-Hamrá". un cuadrado de 13. o sea „el Castillo Rojo". sobre los cimientos del desaparecido alminar. que fue concluido a fines del siglo X I I . t u r n de geamie ameno plăcut ampliar a m ă r i arcilla argilă bermejo roşcat brisa briză m a r i n ă campanario clopotniţă cantera carieră (de piatră) cimientos m. con su arco de ojiva y con hojas mudejares. la Giralda sirve hoy de campanario a la Catedral de Sevilla. curte (domnească) dechado exemplu. es maravilloso y da la impresión de la naturaleza viva. las puertas. en todos los dominios. era una pequeña ciudad regia. en gran parte fuera de Granada. temelie columna coloană corte / . al progreso de la civilización humana.60 metros de laclo. señoreando la ciudad. ante la torre elevada en el siglo XVII. en planta. pildă encaje m.

pur obispo episcop palmera palmier recinto interior. plan. ale ¡papilor şi alte serii de nume similare) nu se utilizează articolul. fildeş nítido net. numeralele ordinale pot fi înlocuite prin numerale •cardinale: capítulo decimoquinto sau quince lección vigésima sau veinte Numele proprii sînt însoţite (de la 11 în sus) n u m a i de numerale c a r d i n a l e : Luis S u b s t a n t i v u l siglo cardinal: este catorce Ludovic al XIV-lea întotdeauna — de numeralul însoţit — aproape el siglo diez el siglo dieciséis (sau ^decimosexto) I a t ă acum restul numeralelor ordinale* de la 100 în sus: al al al al al al al 200-lea 300-lea 400-lea 500-lea 600-lea 700-lea 800-lea ducentésimo tricentésimo cuadringentésimo quingentésimo sexcentésimo septingentésimo octingentésimo pînă al 900-lea al 1 000-lea al 10 000-lea al 100 000-Iea penultimul ultimul noningentésimo milésimo diez milésimo cien milésimo e t c .erigir a înălţa fuste m. Enrique II — rege al Castiliei între anii 1369—1379 Notă: P e n t r u numeralele ordinale pînă la zece inclusiv (titluri de capi­ tole. a domina sucesor m. schiţă ANÁLISIS DEL TEXTO mezquita de Córdoba — e vorba despre celebra moscheie (catedrală musulmană) din oraşul Córdoba din sudul Spaniei. numele regilor. el penúltimo el último. el postrero * Numeralele ordinale la 100 au fost studiate în lecţia 30 (vezi pag. Enrique Segundo Felipe Cuarto Carlos Quinto Henric al II-lea Filip a l IV-lea Garol al V-lea De la unsprezece in sus. 242). urmaş. 324 . incintă refulgente strălucitor regio regesc regocijo bucurie. trunchiul coloanei herradura potcoavă joya bijuterie marfil m. desfătare saquear a jefui señorear a domni. succesor traza u r m ă .

Torres de la Alhambra. . I .GRANADA.

.ffgW80GS55¿ GRANADA. La fuente en el p a t i o de los leones. — Alhambra.

rege a l Spaniei în 1516 şi î m p ă r a t al G e r m a n i e i în 1519. -ă cuadruplo (sau cuadruplicado) cuadruplu. un sfert o cincime o şesime fracţiile sînt u r m ă t o a r e l e : 0 un séptimo un octavo un noveno un décimo un centesimo un milésimo şeptime optime a noua p a r t e 0 zecime 0 sutime 0 miime 0 Fracţiile zecimale: una una decima 0. se foloseşte v e r b u l hacer -f. ci pune pe altul să o facă. sfertul trei sferturi I n c e p î n d de la unsprezece inclusiv — în a r i t m e t i c ă — . p r e c u m şi a l Ţ ă r i l o r de J o s şi al A u s t r i e i . una quinta parle la quinta parte de veinte la cuarta parte las tres cuartas partes o cincime a cincea parte din douăzeci pătrimea. S t ă p î n al unor imense t e r i t o r i i şi colonii spaniole.2 0. una tercera parte — o t r e i m e F r a c ţ i i l e (quebrados) de la u n u la zece p o t fi e x p r i m a t e p r i n n u m e r a l e ordinale u r m a t e de s u b s t a n t i v u l „ p a r t e " . ci a pus pe alţii s-o facă).a v a ) : un onceavo o unsprezecime dos onceavos doua unsprezecimi tres centavos trei sutimi 583/1864 quinientos ochenta y tres.hizo derribar — puse să se d ă r î m e . mil ochocientos sesenta y cuatroavos. -ă 327 . (N-a construit-o el. Abderramán I — p r i m u l calif omeiad din S p a n i a (756—788). A t u n c i cînd s u b i e c t u l nu face direct a c ţ i u n e a . se spunea că în i m p e r i u l său „No p o n í a el sol j a m á s " (Nu a p u n e a soarele n i c i o d a t ă ) .1 centésima 0.01 dos décimas ocho centésimas 0. fracţiile se formează cu a j u t o r u l sufixului -avo ( . Carlos Quinto — fiul lui F i l i p cel F r u m o s şi al Ioanei N e b u n a . Alte forme p e n t r u a d e n u m i la mitad un medio un tercio un cuarto un quinto un sexto jumătate o jumătate o treime o p ă t r i m e . -ă triple (sau triplicado) triplu.infinitivul verbului care a r a t ă a c ţ i u n e a : Mi hermano hizo construir una casa. r ă s p î n d i t e în î n t r e a g a l u m e .08 Numeralele multiplicative sînt: doble (sau duplicado) dublu.

una decada — formate cu sufixul -ena a d ă u g a t la n u m e r a l u l c a r d i n a l : cinquena (grup de 5). sal < . N u m e r a l e colective: — p r o p r i u zise: un par. treintena (grup de 30) hojas mudejares — frunze în stil mudejar. Homónimos rumanos: a ajunge a asculta sare vie 1. un siglo. 2. viñedo adj.GRANADA. Mudejares se n u m e a u m a u r i i supuşi creştinilor. un centenar. llegar bastar escuchar — estar atento a lo que se dice. — Alhambra y Sierra Nevada. iar arte mudejar a fost a r t a p r o p r i e acestor a r a b i din teritoriile creştine. obedecer — someterse a alguien. verb salta sub. un millar. 2. 1. sub. l. 2. 2. f. viva 328 . 1.

Y consiste en que Toledo es una ciudad diez veces histórica. Ver a Toledo es leer a un mismo tiempo la historia de España y la historia de la Arquitectura. o corpulento promontorio ceñido por el profundo Tajo. Sinagogas. En fin. Sus callejuelas estrechas. y se pasa el venerable Puente de Alcántara. la romántica Plaza de Zocodover. la gran Fábrica de Armas. puertas tan notables como la del Cambrón. ennobleciéndola más y más con cada restauración. muralla del tiempo del último rey visigodo de España. Sevilla y Granada. y se vuelve a salir al campo por el Puente de San Martín. mezquitas. ¡ que sé cuántas cosas me han entusiasmado durante mi estancia en Toledo ! PEDRO ANTONIO DE ALAECÓN CÓRDOBA Córdoba es una ciudad de silencio y melancolía.LECTURA SUPLEMENTARIA Fragmentos adaptados TOLEDO Toledo es un magnífico álbum arquitectónico. desde que se la descubre. tuercen y retuercen en un laberinto inextricable. don Rodrigo. el centro de la calle lo constituye 329 . ninguna como ella puede ostentar juntamente grandes obras de todos los tiempos y todos los períodos del arte. Más ricas en monumentos árabes son Córdoba. escalonada en aquella especie de erguida península. donde cada siglo ha colocado su página de piedra. angostas. ruinas de palacios tan interesantes. en góticas las provincias de León y Castilla la Vieja. un tomo entero no bastaría para reseñar todo lo que hay que ver en Toledo. los moros y Carlos V. y se baja por el lado opuesto. Las calles se enmarañan. pero ninguna ciudad como Toledo lo encierra todo. y se comienza a subir la áspera cuesta. en obras romanas Mérida y Segovia. la Posada de la Sangre. contemporánea de Don Quijote. a uno y otro lado se extienden unas anchas losas. Ninguna ciudad española tiene como ésta un encanto tan profundo en sus calles. que compendia toda la historia de Toledo. pues en ella han puesto mano los visigodos. que diez veces ha resuscitado de sus cenizas. alminares que sirven de torres a iglesias católicas. hasta que se recorre aquel laberinto de torcidas calles arábigas. donde se signen forjando y templando espadas como las que valieron tantas victoria en otros días. la capilla mozárabe de la Catedral.

que toma tantos reflejos y tiene tantos resplandores. la alta y recia torre se yergue a un lado. por donde bajan susurrando los claros arroyuelos. de la profunda y serena tristeza. Al pasear y recorrer las callejas silenciosas y blancas. Unos tienen fuentes. las pirámides volcánicas de Sierra Elvira. 330 . la confluencia de los ríos. La moza espera inmóvil junto a la fuente. Las casas están enjalbegadas con cal nítida. reposo y blancura en ellos. empedrado de guijarros.un pasito empedrado. La frondosa vega. surtidores. Subieron al cerro de la Alhambra. Las campanadas de las horas vuelven a descender sobre la ciudad. frivola y ruidosa que nos enseñan en los cuadros y en los teatros? He llegado a la catedral^). ¿Es esta Andalucía de los conciertos harmónicos y hondos de las cosas. de las casas ignoradas. su esencia. el cristal veneciano de Sierra Nevada. el agua hace un son ronco y precipitado al caer en el cántaro. que es como su espíritu. sonoras. el marco de montañas. acaso una planta de evónimus o un laurel destacaban sobre la nitidez de las paredes o sobre el azul del cielo. he divisado muchos patios de éstos. Pasaron las umbrosas alamedas. las colinas coronadas de pinos y ceñidas de arbustos. lentas. Todo era silencio. He traspuesto la puerta y he entrado en el Patio de los Naranjos. Nada turba el silencio. más pobres. Detuvieron * Se trata de la mezquita descrita en la lección. la Andalucía ligera. de tarde en tarde pasa un transeúnte que hace un ruido sonoro con sus pasos. acompasadas. Todas estas casas cordobesas tienen un patio. otros son más modestos. Cuatro o seis mendigos toman el sol. Una fuente deja caer un hilo de agua. Yo prefiero éstos de las casas humildes. Pían y saltan unos gorriones en los naranjos. otros tienen columnas que sostienen una galería. He paseado durante un largo rato por la maraña de las callejas. no influenciaron tanto al visitante. El mismo silencio de la ciudad se goza aquí en este recinto. me detenía a veces ante un portal para contemplar un hondo patio. AZOBlN GRANADA Contábame un andaluz el viaje que emprendió por el sur de España con un cierto árabe de Tánger: Llegaron a Granada. Cada media hora una moza con un cántaro aparece y lo llena en la fuente. se extienden los naranjos en filas. El patio es ancho. esmaltadas por la luz de Andalucía. Se remueve lentamente un mendigo en su capa.

en los blancos miradores y alminares del Generalife. Ya en el salón de embajadores. semejantes a las de una tapicería persa. con las paredes de mil matices. El árabe. cuando desde las tierras más remotas venían. MANUEL MACHADO 331 . entre cipreses y laureles. en los mármoles del interrumpido palacio imperial. EMILIO CASTELAR CANTO A ANDALUCÍA Cádiz. placeres y encantos. un largo sollozo. cantora. en los bosques del Monte Sacro. atravesaron la puerta del árabe alcázar y dieron con el patio de los Arrayanes. Por fin. en las quebradas márgenes del río Darro. La fisionomía del árabe se contrajo. pálido. Iluelva. las bóvedas. soleada claridad. Pasaron al Patio de los Leones. se apoyó en una columna para poder continuar en aquella visita. encrustadas en marfil y oro. a la orilla de las tres carabelas. recuerdos de los días de esplendor y de la fortuna. Almeria. a través de cuyas celosías se esparce la esencia de la flor de naranjo y se oye el rumor de la vega. llenó aquellos abandonados espacios. Plateado Jaén. como las hojas de los árboles. su emoción iba rompiendo toda conveniencia.un momento la vista en las torres bermejas doradas por el sol. las ventanas antiguas bordadas con todos los prodigios de la fantasía asiática. a recibir luz de tanta ciencia. de tantas artes. Granada. unos. sostenes de arcos que parecen prontos a doblarse. las puertas. con el dolor de toda la triste suerte de los árabes en España. sus ojos se oscurecieron y sólo se aumentó su silencio. al menor soplo del aire. agua oculta que llora. el corazón le saltaba en pedazos y un lloro. cuando penetraron en las estancias y alzó los ojos a las bóvedas compuestas de estalactitas empapadas en colores brillantísimos. semejantes a visiones orientales. que se destacan sobre el cielo azul. Y Sevilla. Romana y mora. Málaga. y se detuvo en aquel camarín incomparable que se llama el mirador de Lindaraja. y otros. Córdoba callada. Por fin. dorada. las letras. al bosque de ligeras columnas. que semejaba a la elegía de los moros al perder a Sevilla. y leyó las leyendas místicas o guerreras que esmaltan las paredes.

13-vîrstă. Sîutem la lecţia 34. 2. 3.a folosi.EJERCICIOS: • * • . Am pierdut 3 ore şi j u m ă ­ t a t e aşteptînd să decoleze cel de-al doilea avion. once milésimo quingentésimo nono. al 60-lea. 5. al 999-lea. 5/4. Am fost în oraş pentru a vedea cea de-a 35-a expoziţie internaţională de pictură.ecou. 4/5. Citesc pagina 105 din capitolul 26.a se plictisi.a-şi a m i n t i . Verticales: 1. al 500-lea. cincuenta cuarentavos. al 9Mea. octogésimo segundo.ruşine.interjecţia din a r a b ă . de la L i b e r t a d . 12.o. cien milésimo trigésimo. Dos catorzavos. 9 9 .suc. Palabras cruzadas: Horizontales: 1-Stat federal în America de Sud. setecientos y nueve mil noventavos. G. 3 .articol.2 15 19 1 II 6 2 4 •j •J ii I • TT « 1 0 1 .al ei. 5. 6.sud.d o r i n ţ ă . 18. 19. quinientos milésimo nongentésimo septuagésimo sexto. Seis dozavos y quince treintavos valen u n entero. 11. Dacă as fi mîncat 1/3 din ceea ce mi-a d a t ieri la masă.nici.m a i r ă u . 10.aci.a mers. 2. Noua lor adresă (dirección) este urmă­ t o a r e a : A v . 14. ' a • ' . 9. 4. al 2973-lea. America a fost descoperită la sfîrşitul secolului al cincisprezecelea. nu aş fi dormit b i n e . 1 • « • 5 8 10 . 7. milésimo. Leer y luego escribir en guarismos: nonagésimo q u i n t o . 4. Escribir con todas las letras: al 5-lea. 8. 1111 (în litere). 1 0 0 . 16. 17.mers. 2 / 3 . 597/300. undécimo. Traducir al español las siguientes oraciones: 1. 15. 7. dar încă nu ştiu să o vorbesc perfect. Al 5678-lea. 8.m a r e . 9 8 . al 99-lea. Am ajuns să cunosc destul de bine această limbă.

.. — Dispense usted mi entrada tan repentina.. Me fijé más atentamente aún. nadie. pero os aseguro que las cosas así acaecieron. señor.. No se veía bien su rostro y por esto lo miré con toda atención. Estaba con el papel delante. ¿Con quién ha preparado usted su manual? — Con. Debo confesar que estas palabras me sorprendieron al colmo. Soy yo.. un desconocido. ¿quién estuvo a su lado mientras trabajaba? — Pues. Ese hombre. señor profesor — me dijo éste en español. estoy estudiando la lengua española. quiero decir.. — ¿Habla usted español? — Sí. sin llamar a la puerta. el codo en el escritorio y la mano izquierda en la mejilla. 333 .. cuando entró. — Y ¿cómo se daba cuenta entonces si su método era bueno ara uno que quisiera aprender solo el español? — Tengo que reconocer que en este sentido siempre tuve presente en mi mente a una persona que no supiera nada de un idioma extranjero y que amara el español. — Pero ¿quién es usted? — Perdone que no le conteste inmediatamente y le plantee antes una pregunta. he aquí a ese hombre en carne y huesos. lo hablo un poco. — Pues.LECŢIA 35 ESPAÑA No sé por qué al llegar a esta lección me sentí en un trance difícil a causa de Una momentánea falta de inspiración. nadie. es fácil que alguno de mis lectores se encoja de hombros y deje diseñarse en sus labios una sonrisa. pensando lo que diría... el lápiz en la mano derecha. — Bueno. Sé que al leer esto. — ¿Con quién estudia? — Con usted..

. Creo que mueve a risa mi lucha con este idioma que todavía no domino. Le rogaría que me dijese lo que necesita saber acerca de España cualquier persona que aprende el español. así como de todos los demás países de habla española. Creo que me basta. Tendrá que leer toda su vida para poder conocer parte de todo lo que hay en los libros escritos en español. — Desde luego. Pero no pienso seguir adelante.. — No diga esto. Mire.. Si no se aburre puedo enseñarle algo de la historia... ¿cómo haré yo para conocer todo lo que hay de interesante en la cultura española? —• ¡ Vaya una pregunta ! Estudiando con tenacidad día tras día. —• Pero el único modo de superar esto es hablando..A continuación no hago más que transcribir el interesante diálogo que tuvimos: —• Siéntese usted y dígame qué viento le trae por mi casa. la literatura y las artes de España. para cazar las voces españolas en que encerrarlas. Sólo las últimas cuatro lecciones.Le diré cuanto sepa por satisfacer su curiosidad. — Muy bien. por pequeño y poco que sea. . — ¡ Qué barbaridad! Entonces.. Sólo así será un major constructor de una nueva sociedad. Tiene todavía mucho que aprender y el español hay que estudiarlo no únicamente en el manual sino en distintos lugares: en los libros. —. Aparte de eso. soy de su parecer.. No digo que me faltan los elementos básicos de gramática. sino para encontrar la forma de expresarlas... la geografía. Sabe que „muchos pocos hacen un mucho". Quisiera sólo hablar con usted. Lo que usted sabe ahora no es más que una milésima parte de la cultura española. 334 . — Lo que me inquieta es que no tengo grandes conocimientos sobre el mundo hispánico. Ya sé toda la fonética y bastante gramática. para uno que quiere conocer el español eso es suficiente.. sino que no tengo facilidad al hablar. Le quedaré muy agradecido. Para saber bien una lengua hay que leer. oír y conversar mucho. usted es una persona consciente de la necesidad que tiene cada uno de elevar incesantemente su nivel cultural y profesional. ¿Qué se le ofrece? — continué yo.lo primero es que hago esfuerzos enormes para hablar. y no para buscar ideas. Cada instante se puede aprender algo.. — Nada de particular. en la prensa y. a todo lo largo de la vida.. —• Admirable.. en el teatro. en el cine.

1 .

Málaga y Alicante. Tajo. — Desde luego. la bondad de seguir hablando sobre estas cosas durante algunas lecciones. Al norte. la Sierra Morena. Existen tierras frías en las montañas elevadas. No obstante. — ¿Cuáles son las ciudades más importantes y qué tienen de característico? 336 . Limitan estas sierras la cuenca de los grandes ríos: Duero. En general. no pensamos agotar aquí lo que merece saberse acerca de España. siendo famosos en el mundo entero algunos de sus vinos: Jerez. Su clima varía de una a otra comarca de la península. Paralelamente a ellos se escalonan en la península: la sierra de Guadarrama.534 metros. Tenga Ud. en breve. y tierras cálidas en las costas del este y sur.. No olvidaré de hablarle de las corridas de toros. espectáculo tradicional y característico del pueblo español. un Estado situado al suroeste de Europa. Comenzaremos pues con la geografía de España. algo sobre la cultura y la civilización españolas. y la Sierra Nevada cuyo punto culminante. los montes de Toledo y de Guadalupe. tierras templadas en las vertientes marítimas. prolongada por la de Gredos. Al oeste limita con el océano Antlántico y Portugal. en la segunda y la tercera le diré. Al sur y este está bañada por las ondas azules del mar Mediterráneo. Por favor. explicándole los términos taurinos. — ¿Cuáles son sus principales producciones? — España produce todos los frutos que se dan en los países templados y hasta en los tórridos. trataré de exponer en tíos o tres lecciones lo que más puede interesar: en esta lección una breve presentación geográfica seguida por un texto que aclarará la situación política de España. así como acerca de los más notables escritores de Hispanoamérica. Está separada del Norte de Africa por el estrecho de Gibraltar. la frontera natural con Francia es la cadena montañosa de los Pirineos. al contrario quiero tomar apuntes. Guadiana y Guadalquivir. España presenta el aspecto de una elevada meseta. Ebro. alcanza 3. el Mulhacén. viñedos. limitado al norte por Erancia y el mar Cantábrico..— No me aburriré en absoluto . Abundan cereales. como usted lo sabe. que es. Su territorio ocupa la mayor parte de la Península Ibérica. que es la mayor de las tres penínsulas mediterráneas. olivares. pero la naturaleza ha puesto en España ese cielo claro que los poetas han cantado tantas veces.

Barcelona tiene todo el aspecto de una gran ciudad industrial y cultural. se encuentra la capital y el corazón de España. son: Valencia. inundan España turistas extranjeros que se dirigen principalmente a Madrid y Barcelona. Además de esto. Pero ésta es la fachada de la capital. también importantes. Esta situación ha ido agravándose. divide Barcelona en dos partes: nueva y vieja.— Casi al centro de la península. la torre de la catedral. sobre colinas de poca elevación. su capital es muy activa y quizás el mayor centro obrero de España. por esto. la Opera. Uno de los principales atractivos del transeúnte en Madrid es visitar su célebre museo del Prado. La parte monumental de la ciudad tiene grandes encantos para el artista: el interior de la Audiencia. cediendo bases militares al ejército norteamericano. Los ecos de los sucesos que se producen aquí no atraviesan siempre los Pirineos. Para entrar en. el de la Zarzuela. Madrid. donde se eleva el monumento de Cristóbal Colón). a la izquierda del pequeño río Manzanares. cuya colección de pinturas es considerada como la mejor y más rica del mundo. el Palacio del Congreso o Parlamento. la histórica plaza de la Puerta del So-1. El puerto más importante y una de las mayores ciudades de España es Barcelona. En esa parte de España se habla el catalán.esta ciudad es agradable tomar la tartana. 22 337 . la ciudad universitaria y las Plazas de Toros. el Alcázar. Desde el Miguelete. en especial en los últimos 20 años de la tiranía de Franco y sobre todo desde el momento en que el dictador convirtió a la península en una agresiva cabeza de puente. el Teatro de la Comedia. los famosos Archivos de Aragón (importantísima biblioteca) y uno de los mayores teatros de Europa — el Teatro del Liceo. típico vehículo valenciano. capital de Cataluña. cada vez más. la Universidad. Muchos aspectos de la vida de España permanecen ocultos a las miradas del observador extraño. delicioso jardín donde se crían con increíble exuberancia toda clase de frutas. La famosa Rambla (hermosa avenida que baja hasta el puerto. se descubre el panorama de más sorprendente hermosura que puede imaginarse. Otros puertos españoles. La parte nueva es grandiosa. los edificios públicos y los Bancos rivalizan en lujo. que trata de disimular los violentos contrastes que se pueden observar a cada paso: la miseria impresionante junto a la riqueza ostentosa. Los edificios son magníficos. son de igual interés el museo de historia natural. El espíritu industrioso de los catalanes es célebre y. ciudad encantadora. aunque todos los años. En Madrid.

presenta unos de los más grandiosos panoramas que pueden disfrutarse en España. famosísima en todo el mundo. Tiene una preciosa Alameda o paseo público y es célebre por sus vinos dulces y las uvas que en sus alrededores se cultivan. En esta vetusta ciudad morisca se pueden admirar la grandiosa catedral. dentro. — Todos éstos son puertos al Mediterráneo ¿verdad? — Sí. con sus miles de casas blancas como la espuma de las azules ondas.Cartagena que posee un excelente puerto y Málaga. es Toledo.Vigo.Cádiz. Santander. es un punto de atracción para cualquier hombre que estudia España. 338 . población exclusivamente comercial. Bilbao y sobre todo San Sebastián. con una preciosa y bien situada playa. sus tres arterias principales: Ancha. Gijón. mezcla CÁDIZ. San Rafael y San Fernando. lindísimo sitio de veraneo. Situada sobre el río Tajo. . Una ciudad muy antigua. he aquí los puertos que están en las costas del Atlántico: . ciudad de unos conocidos festivales inter*nacionales de cine. es interesante y pintoresca. y su playa. entre las cuales se divisan su frondosa Alameda de Apodaca. un poco más al sur de Madrid. una de las ciudades más antiguas de España. la Coruña. La vista de Toledo desde cierta distancia es de imponente apariencia.

donde se forjaban las célebres espadas de Toledo. También cerca de Madrid. Salamanca es la ciudad universitaria por excelencia. donde se puede ver el gran Acueducto que fue construido por Trajano. — Puente Alcántara de estilo gótico y mozárabe. modelo inestimable y sin par de arquitectura gótica. finalmente. la Plaza de Zocodover cuyo estilo es del más puro carácter morisco y. 22* 339 . pero esta vez al norte. una de las primeras del mundo. con la célebre universidad creada en 1243. Otra ciudad muy interesante es Segovia. El Escorial es célebre por su monasterio. templo y mausoleo. bajo cuyas bóvedas yacen los restos de Carlos V y Felipe II. el Alcázar. colosal y grandiosa obra de arquitectura. la Fábrica de Armas. y que está considerado como la obra más importante de estilo romano en la Península Ibérica. se encuentra el Escorial (o El Real sitio de San Lorenzo).i • TOLEDO. y su rica biblioteca. En fin es digna de conocerse también la ciudad de Burgos que tiene una antigua y célebre catedral.

: w .:.

— Portada de la Universidad • .< SALAMANCA.

surge el archipiélago canario (o sea. el encanto y la gracia han dado fama universal a Andalucía. activ inquietar a nelinişti instante m. sobre la lucha y la vida del pueblo español encontrará Ud. algunos rasgos característicos de España. la falta de mano de obra calificada. — Sí. Son características la miseria... y a lo lejos. y Sevilla. fierăstrău 342 . — Muchísimas gracias. las Islas Canarias). Granada con la cumbre del arte árabe — la Alhambra. Pero. En el Mediterráneo se hallan las islas Baleares. Pero. ¿Qué otras cosas quiere Ud. y que fue cuna de unas espléndidas danzas y canciones'. La poesía. conservan los vestigios de las grandes civilizaciones que pasaron por sus tierras.Las tres pintorescas ciudades de Andalucía: Córdoba. — Esto es solamente a título de introducción. — Estoy arrobado. el atraso de la agricultura. a d m i r a b i l rostro i a t ă . con su mezquita. La próxima vez hablaremos de otras cosas interesantes. sus hijos se afanan por levantar su capacidad industrial tratando de asegurar así la vida de dicha región. aquí se ha hecho proverbial la pobreza. a explica acueducto apeduct afanarse a se s t r ă d u i apariencia aparenţă arrobado r ă p i t . un texto suplementario dentro de esta misma lección. î n c î n t a t contarca regiune criar a creşte cuenca bazin cuna leagăn divisarse a se observa encogerse a ridica (din umeri) estrecho strímtoare falta lipsă forjar a făuri imponente i m p u n ă t o r increíble de necrezut industrioso harnic. No obstante. señor profesor. Estos son. en la ruta de América. gradina de măslini precioso preţios. figură satisfacer a m u l ţ u m i sierra l a n ţ de m u n ţ i . la ignorancia. saber acerca de la geografía de España? — Sé que España tiene numerosas islas. en pocas palabras.. PALABRAS NUEVAS aburrir (se) a se plictisi aclarar a lămuri. como un jardín colgado sobre las olas. Los paisajes más encantadores se multiplican en ese suelo donde se oye el dulce lenguaje andaluz. clipă limitar a se mărgini mezcla amestec montaña m u n t e montañoso muntos morisco m a u r olivar m.

Vastă regiune din nord-estul Spaniei. care-şi trage numele de la Zarzuela. vie vetusto învechit. Gibraltar vine de la numirea arabă Gebel Tarik (muntele Tarik. versant viñedo podgorie. cele­ bra prin vinurile sale. important centru comercial şi industrial... desuet yacer a zace ANÁLISIS DEL TEXTO al colmo — la culme ¿qué se le ofrece (a Ud. los frutos que se dan. zarzuela — gen de operetă specific spaniolă. situaţie (dificilă). Manzanares — rîu mic.tenacidad / .. Cataluña — Catalonia.. Neptun. Prado — vechi bulevard din Madrid. t u r n trance m. t e n a c i t a t e torre / . cind a izbucnit războiul din 1936. Tot aici se află situat vestitul muzeu Prado (prado — păşune). 343 . vechi. Alicante — port la sud de Valencia. de-a lungul căruia se află celebrele fîntîni ale lui Apolo. de origine latină (castrum) a venit prin intermediul arabei (al Kasr). deosebită prin limbă şi obiceiuri de restul ţării. Jerez (de la Frontera) — localitate în apropiere de Cádiz. şi Cibeles. lanţ de munţi ce depăşesc 3 000 m înălţime (vîrful Aneto 3 404 m) Guadalquivir — (in arabă Uad-al-Kabir — rîul mare) — singurul fluviu navigabil din Spania. impas] veraneo vilegiatură vertiente / . fructele care se fac (cresc). care trece prin Madrid şi se varsă în Tajo (manzanar — livadă de meri). Alcázar — nume ce se dă unor castele şi fortăreţe din diferite oraşe ale Spaniei. nicidecum al contrario — din contra Gihraltar — strîmtoare între Mediterană şi Atlantic. Numele. Pirineos — Pirinei. Tarik fiind comandantul primilor arabi care au debarcat în Spania la 711). în 1932 a dobîndit autonomie şi era pe cale să-si cîştige independenţa. localitate lîngă Madrid.)? — cu ce vă pot servi? mover a risa — a stîrni rîsul j Qué barbaridad ! — ce grozăvie ! vaya una pregunta —• poftim întrebare ! ce întrebare ! en absoluto — de loc. străjuită de muntele cu acelaşi nume.

.. — La Catedral (estilo gótico). BURGOS.i t •.

VALLADOLID. — Fachada'de San Pablo (estilo plateresco) .

yazgan sau yagan (ellos) U n v e r b a s e m ă n ă t o r este placer (a plăcea) care. yazgamos sau yagamos (nosotros) yazcan. fără s e a m ă n . De altfel. yazga sau yaga (él) yazcamos. yacen — zac. prezent subjonctiv: yazca. imperativ: yace sau yaz (tú) yazca.tartana — t r ă s u r i c ă pe d o u ă r o ţ i . îmi place această m u z i c ă . yazgo sau yago etc. m a i m u l t în epitafe. plegué sau plazca imperfect subjonctiv: pluguiera sau placiera viitor subjonctiv: pluguiere sau placiere Placer este t o t d e a u n a î n s o ţ i t de u n p r o n u m e în d a t i v sau a c u z a t i v : Me place estet música. Verbul yacer este folosit foarte r a r . a u r m ă t o a r e l o r t i m p u r i : prezent indicativ: p lace perfect simplu indicativ: plugo sau plació prezent subjonctiv: plega. a n a l o g oarecum s t i l u l u i baroc ( n u m i t în spaniolă şi churrigueresco de la n u m e l e a r h i t e c t u l u i José Churriguera (1650—1725) care 1-a i n t r o d u s în S p a n i a ) . specifică r e g i u n i i v a l e n c i a n e . se foloseşte t o t u ş i n u m a i la persoana a I l I . 346 . •sin par — fără pereche. par — egal. cu s o ţ . nu se foloseşte decît l a : prezent indicativ: yazco. número par. divisarse — a se o b s e r v a . deşi n u e con­ s i d e r a t defectiv. oraş fundat de c a r t a ­ ginezii din n o r d u l Africii. Alt stil t i p i c a r h i t e c t u r i i spaniole este cel n u m i t plateresco — c a r a c t e r i z a t p r i n excesul de basoreliefuri şi a r a b e s c u r i . nu t r e b u i e confundat cu dividirse (a împărţi) mozárabe — stil a r h i t e c t o n i c s p a n i o l (în l i m b a a r a b ă mustarab = a r a b i z a t ) .a s i n g u l a r şi p l u r a l . Marea lui n e r s g u l a r i t a t e constă în f a p t u l că p r e z i n t ă t r e i forme paralele în conjugare. yazga sau yaga etc. Cartagena — în a n t i c h i t a t e Cartago N o v a .

El triunfo de la sublevación sobre las fuerzas democráticas que defendieron abnegadamente la República fue logrado. gracias a la poderosa ayuda militar que tuvo de Hitler y. por medio de un decreto. repetidas 347 . Y a este efecto el 13 de septiembre de 1936.. pues.Mussolini y al apoyo que le prestaron las fuerzas de imperialismo y de la reacción mundial. y sigue siendo aún muy difícil y complicada y en algunos aspectos ha adquirido formas peculiares muy positivas.LECTURA SUPLEMENTARIA EXTRACTOS DEL FOLLETO VEINTE AÑOS DE VIDA DE LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES BAJO LA DICTADURA FASCISTA DEL GENERAL FRANCO editado por la Confederación de ^Trabajadores de América Latina. es una burla sangrienta para el pueblo español que tanto ha luchado por la libertad y la democracia. los franquistas. de miseria y de represión que han hecho estragos en las filas de la clase obrera y de las masas laboriosas. en México D.F. La pervivencia del régimen fascista en España. Paciente y progresivamente han tenido que ir venciendo las grandes dificultades originadas por el hecho de que desde la instauración de la dictadura fueron abolidos los derechos sindicales y políticos. Pero al mismo tiempo han sido veinte años de lucha incesante y heroica de los trabajadores españoles por la reconquista de las libertades políticas y la defensa de sus intereses vitales. Han sido veinte años de una explotación atroz. fundamentalmente. Su lucha reivindicatoria ha sido. proclamada el 14 de abril de 1931. casi catorce años después de haber sido derrotado el fascismo en el mundo. se cumplen los 20 años de existencia de la dictadura fascista del general Franco. en 1959 El 31 de marzo del año 1939 terminó la guerra civil en España que provocó la sublevación fascista contra la República democrática. LUCHAS REIVINDICATORÍAS Y CONQUISTAS LOGRADAS POR LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES A lo largo de estos 20 años. declararon disueltos todos los partidos políticos y las organizaciones sindicales obreras y procedieron a la incautación de sus bienes. Franco se ha jactado veces de haber terminado con la lucha de clases. Este año.

LA LUCHA DE LAS MASAS TRABAJADORAS. sino por unas leyes l l a m a d a s " f u n d a m e n t a l e s " . h a n c o m p r e n d i d o q u e la d i c t a d u r a es el poder de la oligarquía m o n o p o l i s t a . 348 . H a n a g i t a d o los a r r a i g a d o s s e n t i m i e n t o s de amor a la l i b e r t a d y a la democracia del p u e b l o e s p a ñ o l . desde los trabajadores h a s t a la b u r g u e s í a n a c i o n a l . de la elevación c o n s t a n t e de los precios. H a n p r o m o v i d o el r e n a c i m i e n t o de la preocupación y a c t i v i d a d p o l í t i c a de las masas p o p u l a r e s . no ha m e t i d o a ú n en la cárcel ni a u n solo b a n q u e r o u oligarca. E l E s t a d o sigue rigiéndose no por u n sistema c o n s t i t u c i o n a l que garantice libertades y derechos a los c i u d a d a n o s . como en c u a l q u i e r país c a p i t a l i s t a . E n esta dura r e a l i d a d está la r a í z de las luchas obreras bajo el franquismo y que hace del p r o l e t a r i a d o la v a n g u a r d i a del m o v i m i e n t o r e i v í n d i c a t i v o y d e m o c r á t i c o contra la d i c t a d u r a . los que tienen de 18 a 35 años y que c o n s t i t u y e n h o y la inmensa m a y o r í a del p r o l e t a r i a d o e s p a ñ o l . que la polarización entre los desposeídos y los poseedores n u n c a h a b í a sido t a n e x t r e m a d a entre los españoles llegando a enfrentar al pueblo en su c o n j u n t o . FACTOR DECISIVO DEL CRECIENTE MOVIMIENTO DE OPOSICIÓN A LA DICTADURA POR UNA SALIDA DEMOCRÁTICA Y PACÍFICA Todas esas luchas h a n dado su fruto. de los grandes c a p i t a l i s t a s y terratenientes latifundistas españoles. Por encima de la p r o p a g a n d a y la demagogia f r a n q u i s t a .La p r o p a g a n d a falangista h a ' p r e s e n t a d o m a c h a c o n a m e n t e al E s t a d o franquista como un " E s t a d o por encima de las clases". e x p l o t a d o s y e x p l o t a d o r e s y que los intereses de a m b o s son antagónicos . a la o l i g a r q u í a monopolista. causantes directos de la carestía de la v i d a . de su radicalización dirigida contra la d i c t a d u r a f r a n q u i s t a . Ese cambio no significa que el franquismo h a y a dejado de ser u n régimen de caracter fascista. b a s a d a s en los principios p r o g r a m á t i c o s a n t i d e m o c r á t i c o s de F a l a n g e . Su p o l í t i c a sigue siendo la m i s m a en estos v e i n t e años de su e x i s t e n c i a : s u p e r e x p l o t a c i ó n y opresión de las m a s a s l a b o riosas en provecho de la o l i g a r q u í a financiera. E l l a s h a n influido poderos a m e n t e en el desarrollo de los i m p o r t a n t e s cambios que se h a n p r o d u c i d o en la s i t u a c i ó n política en E s p a ñ a . E s t a r e a l i d a d ha c o n s t i t u i d o u n a de las bases sobre la que h a ido elevándose d i a r i a m e n t e la conciencia de clase de la nueva generación de t r a b a j a d o r e s españoles. que existen en E s p a ñ a . Sin embargo ese p r e t e n d i d o Estado por encima de las clases q u e encarcela a los que exigen salarios decentes p a r a v i v i r .

Especula con esa amenaza. como en el de la cultura. si algo se interpusiera en nuestro camino. tanto en el orden social. Incluso entre las fuerzas más adversas a la República son cada día más numerosos los que consideran que para llegar a la situación a que les ha conducido la dictadura del general Franco no valía la pena haberse sublevado. de la ciencia y la técnica. Es indudable que para los hombres más inteligentes de otras clases no pasa inadvertido. En un discurso pronunciado en 1957 lanzó esta amenaza en los términos siguientes: "Si algo estorbase la realización de nuestro destino histórico. 349 . daríamos suelta a la riada de camisas azules y de boinas rojas que lo arrollarían". En una palabra. la importancia que tiene la existencia del campo mundial del socialismo. Y al ver que la correlación de fuerzas le es adversa para seguir detentando el poder. porque si bien de una parte el cambio político es deseado por la aplastante mayoría de los españoles. En los medios liberales existen corrientes progresivas y un gran interés por las cuestiones sociales. entre las fuerzas sociales y políticas del país existe no sólo interés. por otra parte aún existe el temor que ello pudiera acarrear otra guerra fratricida. en discrimar falsamente a los españoles en rojos y nacionales. y cuáles son las perspectivas que ofrece para el futuro. La necesidad de resolver una serie de problemas sociales y políticos que frenan el desarrollo histórico del país empieza a ser comprendida por sectores sociales que se oponían a ello violentamente. Franco se ha esforzado siempre por mantener vivo el espíritu de guerra civil. (Camisas azules y boinas rojas son los elementos fascistas). amenaza al país con otra guerra civil. Con la descomposición se ha acentuado la corrupción en las altas esferas del gobierno. como el espíritu y la disposición del pueblo han cambiado. llegando a extremos que adquiere caracteres de escándalo público.Sin embargo. a qué situación les ha conducido. lo mismo que en nuestra cruzada. Pues si bien las leyes son las mismas. dicha amenaza cada vez surte menos efecto ya que la dura experiencia de esos largos años de tiranía ha conducido a todas las fuerzas sociales y políticas del país a hacer un balance de cuáles han sido los resultados que ha proporcionado a sus intereses. sus extraordinarias realizaciones. sino hasta simpatía hacia la clase obrera y las masas trabajadoras por sus luchas y el papel que desempeñan en la actual etapa y para asegurar el porvenir democrático de España. el auge de las luchas obreras han puesto en evidencia el estado de descomposición y la debilidad del régimen. a pesar de la infame propaganda franquista. ya no tienen la misma eficacia de antes. No obstante. Lo mismo ocurre en ciertos sectores católicos.

de la guerra civil. mientras que otros muchos. leyes de excepción. víctimas también de salvajes torturas. la línea divisoria entre los españoles y es considerada. Numerosos fueron. Decenas de miles perdieron la vida. cuyas desastrosas consecuencias es necesario liquidar. después de ser bárbaramente torturados. arrojados del trabajo. 350 . de la soberanía nacional de España y su desarrollo económico que garantice una vida digna y humana a todos Jos españoles.Todos los cambios que se han producido en la mentalidad de las fuerzas sociales españolas bajo el franquismo han creado una nueva situación política en España. La guerra civil deja de ser. vilmente asesinados o ante los pelotones de ejecución. sepultados en los presidios. de más en más. contra todos los hombres que se esforzaban en reorganizar la acción de los trabajadores por la defensa de sus intereses y el restablecimiento de las libertades democráticas. de la división. para reemplazar la dictadura franquista y poder resolver sin violencia los problemas de la libertad. LA POLÍTICA REPRESIVA DEL RÉGIMEN FRANQUISTA Los veinte años de dictadura han sido años de persecución desenfrenada contra el pueblo. y aún actualmente. tribunales militares han sido fundamentalmente los métodos represivos empleados por el régimen. Pelotones de ejecución. privados de sus medios de vida y de sus hogares. los represaliados. La reconciliación nacional es sentida como una necesidad inaplazable. decenas y decenas de dirigentes obreros y militantes antifranquistas fueron asesinados por la dictadura. Frente a las aspiraciones del pueblo español de que se restañen las heridas del pasado y de que se abra un período de convivencia nacional. Franco ha intentado acallar con el teror y la represión la protesta del pueblo o las reclamaciones de los trabajadores. eran condenados a prisión perpetua en las mazmorras franquistas. como pretende Franco. para defender los privilegios de casta e intereses de clase del puñado de terratenientes y capitalistas promotores de la sublevación fascista del 18 de julio. sólo como un hecho histórico. sin guerra civil. Por las cárceles de España pasaron cientos de miles de españoles. desterrados lejos de sus familiares. su realización posible y como premisa para un cambio pacífico. de modo permanente. Franco sigue enarbolando la política del rencor. Otros se vieron condenados a una muerte lenta. La represión se encarnizó. Sólo en el espacio de unos años después de instaurada la dictadura.

logrará poner término a la represión franquista y restablecer en España un régimen de libertad. para reprimir las luchas de las masas trabajadoras y el creciente movimiento de oposición antifranquista.M. haciendo retroceder en muchos casos a las autoridades policíacas. Al mismo tiempo. no puede cometer las mismas atrocidades que antes. dirige una vez más su saludo caluroso a los trabajadores españoles. 351 . está segura de que los trabajadores y sindicatos de todos los países. Un vasto movimiento de solidaridad apoya a los detenidos y represaliados.S. de democracia y de convivencia nacional. Son numerosos los abogados que se interesan por los detenidos y actúan por su defensa y libertad.M. y por tanto. La F. * Al cumplirse 20 años de haber terminado la guerra civil española. los trabajadores aportan una contribución económica para ayudar a los presos y sus familiares. está convencida de que la lucha unida del pueblo español.M. a la cabeza de su pueblo.S. con la seguridad de que este nuevo llamamiento encontrará el mayor eco en todos los sindicatos.Si bien es cierto que la dictadura es cada vez más débil. mantiene leyes de excepción. En fábricas y talleres. la F.S. ha asestado muy duros golpes a la dictadura fascista del general Franco. obras y oficinas. funcionan todavía los Tribunales Militares. entre todos los trabajadores del mundo. La F. aplica métodos policíacos de tortura a los detenidos.S. asegurándoles el apoyo y solidaridad de la clase obrera internacional. intensificarán sus esfuerzos para arrancar la libertad de las víctimas de la tiranía franquista. sin distinción de afiliaciones. en las fábricas. reitera su posición en favor de una amnistía general para los presos y exilados españoles por cuestiones sociales y políticas. De día en día adquiere extensión la campaña del pueblo español exigiendo una amplia y verdadera amnistía para los presos antifranquistas y el libre regreso de los emigrados políticos. La acción unida de los trabajadores españoles.M. * Pero la política represiva del régimen choca con la resistencia creciente de la clase obrera que no se arredra. ni se resigna a su situación. que en todo momento han demostrado su simpatía y apoyo a la causa del pueblo español. con el apoyo de la solidaridad obrera internacional. la F.

Mă interesează să ştiu cum se prezintă n a t u r a în Spania. Spu­ ne-mi ce te interesează. oponerse. Limba spaniolă e asemănătoare romînei. 3. 9. Suprafaţa Spaniei este de 503 186 km 2 (în litere). Miine voi pleca cu acest prieten în Catalonia. . 4. 5.EJERCICIOS 1 0 2 . Vorbiţi spaniola? 6. nuevo. 1 0 4 . 2. Contestar a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la capital de España y cuál es el nombre del rio que pasa p o r esta ciudad? ¿Cuál es la capital de Cataluña y dónde está s i t u a d a ? ¿Cuáles son los puertos más importantes de España? ¿Por qué es célebre Salamanca? ¿Qué monumento construido por el emperador Trajano se conserva t o d a vía en España? ¿Cuáles son las islas que forman parte de España? 1 0 5 . mayor. 1 1 . Traducir al españjl: 1. responder. conocer. dar. A n d a l u z i a . te rog. 10. 2. 5. a m p u t u t cunoaşte îndeaproape lupta poporului spaniol pentru l i b e r t a t e . Anul trecut a m ¡profitat de ocazie ca să văd şi sudul Spaniei. Encontrar los antónimos de las palabras: apreciar. 6. Spune-mi. 8. Da. oriente. lugar. ceva interesant despre Spania. 3 . A n u l trecut a m cunoscut m u l ţ i spanioli. razón. 7. pájaro. 1 0 3 . mentira. 4. recibir. î n t i m p u l toamnei trecute a m vizitat viile de la Alicante şi am mîncat nişte struguri foarte b u n i . p u ţ i n . volver. Encontrar los sinónimos de las palabras: 1 . 12. Cu acest prilej.

así como en las islas Marianas. Carolinas y Palaos. L. de Norteamérica y las Filipinas. Cuba. Ecuador. Trataré de hacer una breve introducción a la civilización española en las dos lecciones que siguen. El Salvador. De modo que no se puede prescindir del español que. El español es así la lengua de veinte pueblos distintos. que hablemos a continuación? Lector. Cabe mencionarse también que los territorios de habla española ocupan una superficie mucho mayor que la de toda Europa. Paraguay. descubiertos y colonizados en los siglos pasados por España: Argentina. Colombia. figura entre las lenguas útiles del mundo.LECŢIA 36 EL MUNDO HISPÁNICO — ¿Sobre qué tema quiere usted. si hiciera esto. — El español es uno de los idiomas más difundidos del mundo y. Chile. Guatemala. Nicaragua. En Oceania se habla todavía en los archipiélagos de las Filipinas (que se componen de 7 100 islas agrupadas en torno a dos grandes tierras: Mindanao y Luzón donde está Manila — la capital filipina). con razón. Bolivia. — Sí. — ¡ Qué bonito ! Quedaría muy reconocido a Ud. desde el punto de vista del número de las naciones y países que lo hablan como propio y exclusivo. Escoja usted lo que considere más útil. Honduras. Uruguay y Venezuela — países independientes de las tres Américas. — Resulta pues que el español se habla también en Oceania.UU. la República Dominicana. Perú. ocupa un lugar importante en el mundo. a los cuales hay que añadir Puerto Rico. — Entonces escriba lo que le diré acerca de la difusión de la lengua española. ¿cómo consiguió el español conquistar tanto terreno en el mundo? 2 3 — învăţaţi limba spaniolă 353 . Panamá. L. Costa Rica. México. — No importa. querido lector. L. bajo el fideicomiso de los EE. lo mismo con carácter oficial que como idioma de los habitantes. — ¡ Parece increíble ! Pero.

España tuvo que sostener larguísimas luchas contra los indios. en el Paraguay y en algunos lugares de la Argentina. L. Algunos de estos indígenas habían edificado grandes ciudades y magníficos templos. un marino genovés a servicio de los reyes españoles don Fernando y doña Isabel. Pedro de Valdivia y Juan de Solís. A cincuenta años de la hazaña de Colón. Para arrancar todas las riquezas de estas tierras. los españoles comenzaron la 'Conquista" del Nuevo Mundo. rumbo al oeste. Pero. Hernán Cortés. Entre los grandes exploradores y conquistadores españoles mencionaré a Vasco Núñez de Balboa. cuando fueron arrojados de España los últimos moros que habían quedado en Granada. los caribes en las islas del mar Caribe y en Nicaragua .— En la historia de España hay una fecha memorable que no se debe olvidar: el año 1492. Inicióse así el dominio español en el mundo. Este año dio un vuelco al timón de la historia y la nave de España tomó el rumbo de los grandes descubrimientos geográficos. Francisco Pizarro. los chibcas o muiscas en Colombia y parte de Centroamérica. España poseía. saquearon y destruyeron importantes civiliza354 . que había quedado ocho siglos en poder de los árabes. hizo una audaz expedición a través del Atlántico. Cristóbal Colón. Los conquistadores del Nuevo Mundo denominaron indios a los pobladores del continente. Durante algunos siglos. Además de los pueblos que Ud. para conquistarlas y colonizarlas. ha conocido en la lección sobre México. Descubiertas las nuevas riquísimas tierras. Diego de Almagro. los españoles encontraron otros varios: los quechuas e incas en el Perú y Ecuador. Era el 12 de octubre de 1492. después de sangrientas matanzas. de los cuales quedan todavía grandiosas ruinas. los aymaráes en Bolivia. el más grande imperio colonial que ha existido en el mundo. en vez de éstas. para alcanzar las codiciadas Indias. los araucanos en Chile y los patagones en el extremo sur del continente. — En 1492. Sebastián de Elcano. Después de las largas luchas de la "Reconquista" del territorio de España. los guaraníes. por favor. España no hizo más que sacar de sus colonias buques cargados de oro. navegando por primera vez. Sabido es que se les dio aquel nombre porque Colón y los españoles creían que las nuevas tierras eran la continuación del Asia. — Cuénteme. que tomó el nombre de Patagonia. con más pormenores. por lo cual las nombraron Indias Occidentales. descubrió un nuevo continente.

en busca del país "dorado". comenzaron en toda América Latina grandes movimientos en pro de la independencia y libertad. Inglaterra trató de apoderarse en 1808 de la ciudad de Buenos Aires. no se cansó de perseguir a los españoles. ante la superioridad del número de éstas. por lo menos todas las regiones de la parte norte. desembarcó en Venezuela. a la cabeza de su valiente ejército. Bolívar abrigaba la esperanza de poder crear un gran Estado libre que comprendiese.ciernes indígenas. Entonces empezó la magna guerra de la Independencia. habiendo llegado a América nuevas tropas españolas. salió de Venezuela. oriundo de Caracas. logrando proclamar también la independencia peruana. Las guerras de independencia de las colonias españolas de América comenzaron en los primeros años del siglo pasado. venciendo a los ejércitos de los virreyes españoles en Chacabuco y Maipú. el cual dio también la independencia a Chile. siendo proclamado presidente de la República. En mayo de 1810. atraída por las riquezas fabulosas del Nuevo Mundo. en Buenos Aires se dio el primer grito de libertad . capaz de igualar en 23* 355 . derrotó a los españoles y los arrojó de Venezuela. pero la heroica resistencia del pueblo argentino obligó a los ingleses a abandonar el Plata. Durante tres años. Bolívar tuvo que refugiarse a Santo Domingo. Bajo la influencia de las ideas de la revolución burguesa de Francia. De la mezcla de éstos con los pueblos aborígenes resultaron las naciones hispanoamericanas. habiendo ya organizado un nuevo ejército y hasta una escuadra. consiguiendo muchas victorias sobre ellos. siendo nombrado el Libertador. Mucha gente de España. Los hispanoamericanos tenían naturalmente rasgos distintos de los conquistadores europeos y no aceptaron por mucho tiempo la dominación de España. En 1815. cuando España fue invadida por Napoleón. y junto con Simón Bolívar acabaron con el poderío español allí. Pasó luego San Martín al Perú con su expedición libertadora. hombre genial tanto como jefe militar que como político. Pocos meses después. los proceres de la independencia fueron el general Manuel Belgrano y el general San Martín. pocos meses después. derrotó las fuerzas españolas de Nueva Granada (nombre que entonces se daba a Colombia). matando gran número de indios que estaban luchando por su libertad. si no toda la América del Sur. En 1819. atravesó la cordillera andina tras increíbles trabajos y. Aprovechando estos sucesos. acudió a América. en tres meses libró quince batallas. había comenzado su lucha contra la dominación española en 1812. El general Bolívar.

Pasando después al Perú. . Venezuela y Ecuador. se alude también al gran Libertador. formada por las actuales de Colombia. Señor n u e s t r o . el trigo de t u sangre n a c i e r o n . Cuba y los demás países de Centroamérica. No nos juzgues. entró Bolívar triunfante en Lima." Y cuando se invoca un gran nombre que pueda empujar a la juventud en las luchas revolucionarias de hoy. la victoria ciñe a Bolívar lauro inmarcesible.UU. titulado Credo. su lugarteniente Sucre consiguió la famosa victoria de Áyacucbo que selló definitivamente la independencia sudamericana. el De nuestra Saldrá paz. joven sangre venida de t u sangre pan y trigo para el m u n d o que liaremos. Bolívar. no mueren. proclamamos guerra a muerte y sin perdón a los tiranos. (que muchos revolucionarios latinoamericanos lo aprendieron de memoria). porque creemos en la comunión de los hombres que comulgan con el pueblo. de Norteamérica. el virreinado de México comprendía todo el actual territorio de la República Mexicana. Fundó pues la República de la Gran Colombia. creemos en la resurrección de los héroes. y en la vida perdurable de los que. en una poesía del gran poeta contemporáneo. L. el poeta más célebre de la independencia americana. Libertador. desgraciadamente. cuya presidencia aceptó. las tendencias separatistas lograron imponerse a pesar de los anhelos de Bolívar. . en sus versos: „por las manos de Sucre. Un año después." Y aunque. por ejemplo. La paz. . — sólo el pueblo hace libres a los hombres — . Tal lo encontramos. tal como se puede ver en el fragmento del poema "Bolívar". en diciembre de 1824. como Tú. Pablo Neruda: „Libertador. pan. así como los estados de Cali356 . cierran los ojos y se quedan velando. dígame usted algo acerca de la independencia de México. antes del día ú l t i m o . O sea como dice José Joaquín Olmedo.poderío a los EE. —• En 1800. — ¡ Bellísimo ! Por favor. él queda como el símbolo de la libertad y de una vida nueva para los latinoamericanos. un mundo de paz nació en tus brazos. creadora de mares dulces en la tierra. su hijo. escrito por Miguel Ángel Asturias: „Creo en la libertad Madre de América. y en Bolívar.

El 15 de septiembre de 1821. Los cubanos. convocó el primer Congreso mexicano en 1813. • L. organizó mejor sus tropas. para ser exacto. prefirió entenderse con él y. exceptuando Panamá. Arizona. pero acabó por ser hecho prisionero en 1815 y fusilado. Máximo Gómez y Antonio 357 . Miguel Hidalgo. Así pues. pero fue presó por los españoles y fusilado. Poco después. Nicaragua. el cura Morelos. mutilándole la mitad de su territorio (dos millones de kilómetros cuadrados). en 1821. Nuevo México. las islas de Cuba y Puerto Rico y el archipiélago de las Filipinas en Oceania. El 4 de octubre de 1824 se proclamó la Constitución de la República Mexicana. Honduras. El misino virreinado — llamado de Nueva España — abarcaba también toda la América Central. sólo le quedaban a España en 1830. El jefe de los revolucionarios. Guatemala y Costa Rica — se declaró la independencia y se formó la República Federal de Centro-América. los EE. a pesar de su heroísmo. bajo la forma de monarquía constitucional. en el pueblo de Dolores estalló la revolución mexicana. Hacia 1820 la revolución parecía ya acabada. capitaneados por José Martí —apóstol y mártir de la independencia —. encargado por el virrey de acabar con las tropas revolucionarias de Guerrero. porque la revolución estalló de nuevo. que detuvo hasta 1898. en la ciudad de Guatemala. que alcanzó numerosas victorias. Iturbide se hizo proclamar emperador. merced a un golpe de Estado. Colorado. cuando Agustín Iturbide.UU. en 1847. — ¿Los países de la América Central formaban parte todavía de México? — No. Pero tuvo que abdicar en seguida. que dictó la Constitución de Apatzingán (1814). presentó un programa político en Iguala que garantizaba la independencia de México. En Cuba las luchas revolucionarias por la independencia estallaron en 1895.fornia. Mejor suerte tuvo otro revolucionario. se apoderó de Guanajuato y organizó un gobierno. Texas y Florida. Más tarde. Nevada. de Norteamérica anexaron Texas y los demás territorios del norte de la frontera actual de México. del inmenso imperio colonial. extendiéndose la frontera norte desde San Agustín (Florida) hasta San Francisco (California). El 15 de septiembre de 1810. capital del reino de Guatemala — que abarcaba las provincias centroamericanas de El Salvador. que en 1830 se disuelve y cada una de estas provincias forma un Estado aparte. después de una guerra que fue un desastre para los mexicanos.

a înfige codiciado r î v n i t dicho m e n ţ i o n a t difundido r ă s p î n d i t ejército a r m a t ă fusilar a împuşca iniciar(se) a (se) începe introducción / . a comanda cara faţă c e ñ i r a încinge. om ales. e m p r e n d i ó u n a guerrilla contra los a m e r i c a n o s . E n él t r a t a d o de P a r í s de 1898.Maceo. PALABRAS NUEVAS amanecer a se face d i m i n e a ţ ă antro grotă. no a b a n d o n a r o n Cuba. E m i l i o A g u i n a l d o . los nuevos estados l a t i n o a m e r i c a n o s t u v i e r o n q u e l u c h a r c o n t r a la d o m i n a c i ó n e s t a d o u n i d e n s e . que h a b í a n conseguido. E l c o n t r o l y el d o m i n i o n o r t e a m e r i c a n o son el n u e v o t i r a n o c o n t r a el c u a l M a r t í s u b l e v a b a a los p a t r i o t a s con sus versos: ¿Del t i r a n o ? ¡ Del t i r a n o di t o d o . p r o c l a m a r s e i n d e p e n d i e n t e s . pero fue hecho prisionero en 1 9 0 1 . y clava con furia de m a n o esclava sobre su oprobio al t i r a n o . erou reinado domnie sellar a pecetlui resurrección f. a alunga audaz îndrăzneţ capitanear a conduce. de N o r t e a m é r i c a . en 1898. U U . consiguieron varios c o m b a t e s contra los españoles. L . a face abstracţie procer m. peşteră •añadir a adăuga apoderarse a pune stăpînire archipiélago arhipelag arrojar a zvîrli. jefe de los revolucionarios de la guerra de independencia filipina. înviere velar a veghea vencer a învinge vuelco r ă s t u r n a r e . Las F i l i p i n a s . d o m i n a ţ i e pormenor ni. întoarcere 358 . E s p a ñ a cedió las F i l i p i n a s y P u e r t o Rico a los E s t a d o s U n i d o s y perdió sus derechos sobre C u b a . U U . detaliu prescindir (de) a ignora. se vieron o c u p a d a s . después de liberarse de la d o m i n a c i ó n ibérica. di m á s ! . a î n c u n u n a cerca lîngă clavar a ţ i n t u i . introducere levantamiento răscoală magno m a r e moro m a u r nacer a se naşte oprobio ocară poderío s t ă p î n i r e . — E x a c t o . a neglija. personaj. — Según v e o . Los n o r t e a m e r i c a n o s a p r o v e c h a r o n esto p a r a declarar la guerra a E s p a ñ a . p r e t e n d i e n d o „pacificarla". después de t r e s años de luchas. por los E E . Pero los E E . E n t o n c e s .

José Martí — ziarist şi avocat. Manuel Belgrano — patriot argentinian (1770—1820) Simón Bolívar — conducătorul armatelor latinoamericane în răz­ boiul pentru independenţă. Pablo Neruda (născut în 1904) — poet cilean de faimă mondială. unde a murit ucis de indieni în 1615. Miguel Ángel Asturias — unul dintre cei mai mari prozatori contemporani de limbă spaniolă. poet al revoluţiei cubane. dacă propoziţia începe cu participiul trecut. Guatemala. A descoperit Yucatanul. junto con — împreună cu (nu confundaţi cu junto a — alături de). In operele acestui maestru al cuvîntului.. adversarul lui Pizarro.. vechii stăpînitori ai ţării. Pedro de Valdivia — cuceritorul teritoriului actualului stat Chile (1510—1569). chibcas sau muiscas — popor indigen din Columbia şi America Centrală caribes—caraibi. Ecuador. verbul ser se omite Vasco Núñez de Balboa — conchistador şi călător spaniol. căpitan vestit în luptele sale cu araucanii Juan Díaz de Solís — celebru navigator spaniol. Viguros luptător pentru in­ dependenţa -Americii Latine şi a patriei sale. popoare antropofage care locuiau în Antile guaraníes — neam de indieni din Bolivia şi Paraguay patagones — locuitorii coastei şi deşertului Patagoniei descubiertas—fiind descoperite. Perii şi Bolivia. Columbia. unul dintre scriitorii progresişti contemporani de mare supra­ faţă. Francisco Pizarro (1475—1541) — cuceritorul Peru-ului Diego de Almagro (1475—1538) conchistador. Dintr-unul din aceste triburi se trag incaşii. au fost ilustrate în mod magistral cele mai mari evenimente din lupta popoarelor pentru libertate şi independenţă. luptător pentru independenţa patriei sale (1853—1895). fluviul Amazon şi a ajuns pînă în estuarul rîului La Plata.ANÁLISIS DEL TEXTO llamar la atención — a atrage atenţia lo mismo. A eliberat Venezuela (patria sa). 359 . în 1513 traversează istmul Panamá şi descoperă Oceanul Pacific. (1783—1830)... care militează în primele rînduri ale luptătorilor pentru menţinerea şi consoli­ darea păcii.) Juan Sebastián de El Cano (Elcano) — navigator spaniol care a însoţit pe Magelan şi a terminat călătoria după moartea acestuia. que como — atît. cît şi ca Cristóbal Colón — Cristofor Columb (1450—1506) quechuas (quichuas) — neam indian din Perú şi Bolivia împărţit în 6 triburi. uneori. (A fost decapitat în 1517.

t a c i ! Uite ! Na ! Măi! Dom'le ! Omule! Ei a s t a . Alte exclamaţii: / Cállate ! ¡ Toma ! ¡ Hombre! ¡ Quita allá! ¡ Ya. 4. urare: Asta e 1 Desigur ! Foarte bine ! Bravo ! Bis ! Bravo adresate B r a v o !! (aclamaţii adresate torilor cu tauri) H a i prieteni. se numeşte suma.i ! Las-o încolo ! Hei. Eso es ! ¡ Eso si 1 ¡ Claro ! ¡ Muy bien! ¡ Bravo 1 ¡ Otra vez ! ¡Ole! ¡Ole! / Ea. Sustracción — scădere. 3. Termenii scăderii: el minuendo — descăzutul el sustraendo — scăzătorul R e z u l t a t u l scăderii se numeşte diferencia sau resto. Adición — a d u n a r e . amigos. cuatro por cinco son veinte. cum s-a s u p ă r a t ! Uite ce-i! Ascultă ! Vai! Hei! Hei! S s t ! Tăcere ! Linişte ! Iute ! Atenţie ! Ai grijă ! Foc ! Hoţii ! Mă omoară ! H a i . siete dividido por tres son dos. R e z u l t a t u l î m p ă r ţ i r i i se numeşte el cociente. ¡Caramba! ¿qué es eso? ¡Cáspila. 2.GRAMATICA D ă m m a i jos c î t e v a i n t e r j e c ţ i i . cinco. de la verbul sustraer — a scădea 8 — 1 = 7 .. residuo uno sau siete entre tres son dos. . 360 . Multiplicación — î n m u l ţ i r e . Surpriză. ya! Nota del día: In lecţiile trecute am î n v ă ţ a t cifrele [cifras sau vom studia acum operaţiile a r i t m e t i c e : 1. Termenii înmulţirii se numesc factores (4. de la verbul multiplicar — a 4 X 5 = 20. División — î m p ă r ţ i r e . ¡ Ojalá! ánimo 1 indignare. încurajare. durere: luptă- 2.. dos y tres Termenii a d u n ă r i i : Rezultatul adunării a aduna — sumar son cinco. v p r e c u m şi 'cîteva s i n t a g m e şi propoziţii e x c l a m a t i v e . producto. da (întărire) guarismos).5). 3. iar r e z u l t a t u l înmulţi. residuo uno. de la verbul dividir — a î m p ă r ţ i 7 : 3 = 2 rest 1. ocho menos uno restan siete. folosite m a i frecvent în l i m b a s p a n i o l ă : 1. 2-f-3 = 5. A p r o b a r e . curaj ! Să dea domnul să. cómo se ha enfadado! ¡ Oiga usted! ¡Ay! ¡ Oiga! ¡ Oiga! ¡ Chito ! ¡ Chis ! ¡ Callar ! ¡ Silencio ! ¡ Pronto ! ¡ Cuidado ! ¡ Allá va ! ¡ Fuego ! ¡ Ladrones ! ¡ Que me matan 1 Ce dracu e asta? Pe n a i b a . sau dos más tres son los sumandos.

. ateridos. R . sí! ¡Cantad. canta entonadamente. la primavera os asustará. Platero es el nombre de un burro... Cabe fijarse en el lenguaje andaluz de los niños que quieren decir: — Mi padre tiene u n reloj de p l a t a . — Y el mío. soñad. Platero y yo entramos. luego. como un mendigo. (Platero y yo) J U A N RAMÓN J I M É N E Z Nota: E n este trozo poético. se creen unos príncipes: — Mi pare tie un reló e plata. la imagen de un pueblo pobre de Andalucía.. Entre tanta negrura. u n caballo. Jiménez p i n t a . — Y er mío. Reloj que levantará a la madrugada.. Platero. otro dice que no ve. — Y er mío. — Vamos.. enmascarada de invierno.. en ese brusco cambiar de la infancia. hilo de cristal acuoso en la sombra. los niños pobres juegan a asustarse. en estilo musical. cual una princesa: Yo soy laaa viudiiitaa del Condeee de Oreé. una escopeta. El corro. . en el crepúsculo del pueblo. un cabayo. una niña forastera. fingiéndose mendigos. al amanecer vuestra adolescencia. una ejcopeta. ellas sabrán cómo. Uno se echa un saco a la cabeza. con voz débil. J ... 361 . caballo que llevará a la miseria. otro se hace el cojo.PEQUEÑA ANTOLOGÍA JUEGOS DEL ANOCHECER Cuando. — Y el m í o . escopeta que no matará el hambre.¡Sí. por la oscuridad morada de la calleja miserable que da al río seco. la sobrina del Pájaro Verde. como llevan unos zapatos y un vestido. les han dado algo de comer. que habla de otro modo. y como sus madres. niños pobres! Pronto.. Después.

ANTONIO MACHADO EL GRITO La elipse de un grito va de monte a monte. por las llanuras de pan llevar. a las marismas de luz y sal.) ¡Ay! F E D E R I C O GARCÍA LORCA (Poema del Cante jondo) 362 . de mar a mar.MEDITACIÓN DEL DÍA Frente a la palma de . La guerra viene como un huracán por los páramos del Alto Duero. mientras Valencia florida se bebe el Guadalaviar. desde los grises cielos astures. en la tarde silenciosa y en este jardín de paz. ¡Ay! (Las gentes de las cuevas asoman sus velones. desde la fértil Extremadura a estos jardines de limonar.fuego que deja el sol que se va. de monte a monte. Pienso en España vendida toda de río a río. pienso en la guerra. Desde los olivos será un arco iris negro sobre la noche azul. ¡Ay! Como un arco de viola el grito ha hecho vibrar largas cuerdas del viento.

Noviembre. en dónde tu silbido dice al hermano: ¡sube! y al caído: ¡levántate! 363 . navega Cuba en su mapa.UN LARGO LAGARTO VERDE Por el mar de las Antillas. del manto adentro. navega Cuba en su mapa: Un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua. cantando a lágrima viva. y en el trueno de las olas. y en el lagarto despierto sacar las uñas del mapa. NICOLÁS GUILLEN 7 DE NOVIEMBRE (Oda a un día de victorias) Siete. y en el grito de las llamas. Reina del manto hacia afuera. Junto a la orilla del mar. tú que estás en fija guardia. bajo el sol que la persigue y el viento que la rechaza. guardián marino. batida por olas duras y ornada de espumas blandas. vasalla. No por coronada libre. Un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua. ¿en dónde vives? ¿En dónde arden los pétalos. sí de su corona esclava. que también Caribe llaman. en las puntas de las lanzas. Alta corona de azúcar le teje en agudas cañas. Un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua. Triste como la más triste. fíjate.

16 + 28 = 44. otra vez. a r d i e n d o en el pecho del p u e b l o . 45 : 3 = 15. sobre los asesinos. v u e l v e a t i t u semilla g r a n d e como u n follaje d e r r a m a d o en la t i e r r a ! Yo te saludo. grande como la luna en la fina y d i v i n a t i e r r a de la victoria ! PABLO N E R U D A EJERCICIOS 106. U n i ó n . Escribir en letras las siguientes operaciones: 7 X 8 = 56. de acuerdo con las últimas líneas de dicha poesía? ¿Cuál de esas poesías les gustan a Vds.¿ E n dónde t u laurel crece desde la sangre y a t r a v i e s a la pobre carne del h o m b r e y sube a construir el héroe? E n t i . Contestar a las siguientes preguntas: ¿Les parece a Vds. 53 . lejos. ¿qué comprende el poeta por la meditación? ¿Cuál es la significación de la última estrofa de dicha poesía? ¿Cómo resulta Cuba en la poesía de Guillen? ¿Están Vds. a p l a n t a r una rosa. ¡ Alabados sean t u s héroes. 52 : 7 = 7 rest 3. P a t r i a p u r a y soviética. Allí creció t u n o m b r e c a l i e n t e . h a s t a tocar el alto cielo de m i r e p ú b l i c a . en este d í a . E s t u v e ayer contigo. con h u m i l d a d : soy escritor y p o e t a . h e r m a n a de los pueblos del m u n d o . 107. en t i . y cada gota de t u sangre. Mi padre era ferroviario: siempre fuimos pobres. U n i ó n Soviética. 9 x 9 = 81. 7 + 4 = 11. otra vez. a l a b a d a sea la d e s b o r d a n t e m a r e j a d a de pechos que defienden t u p u r a y orgullosa m o r a d a . A l a b a d o sea el heroico y a m a r g o p a n que te n u t r e .34 = 19. en m i pequeño país de grandes l l u v i a s . m i e n t r a s las p u e r t a s del t i e m p o se a b r e n p a r a que t u Ejército de P u e b l o y de hierro marche c a n t a n d o entre cenizas y p á r a m o . original el trozo de „Platero y yo"? Y ¿por qué? ¿Quién es Platero? En cuanto a la poesía de Machado. más y por qué? ¿Qué tal les parece „El grito" de Lorca? 364 .

enfadarse. Encontrar todavía. I . viaje. los sinónimos de las palabras: m o d o . donde hay puntos.1 0 8 . Llegar de la primera a la última solamente. continuar. obteniendo palabras: palabra cambiando sucesivamente las de letras siguientes umăr — om — foame — femelă fier — iarbă — grădină • • • • 1 0 9 . lucha. venir. deseo.

el latín literario de los escritores y de las clases cultas sino el bajo latín (sermo vulgaris). Esto me extraña mucho. a saber: el italiano.LECŢIA 37 LA LENGUA Y LAS COSTUMBRES DE CASTILLA L. — ¿Qué entiende por "se funda en el dialecto de Castilla"? Me obligaría Ud. el retorromano. el gallego-portugués. Después de la conquista romana. de los cuales proceden el español y los demás idiomas neolatinos de hoy. — Estoy maravillado de la amplia difusión que tiene el español. quedando solamente algunos elementos célticos. o el dialecto castellano. Los idiomas hablados en la Península Ibérica antes de la dominación romana desaparecieron muy pronto a la llegada de los conquistadores. mucho. hablado primeramente en Castilla 366 . el portugués. El latín fue entonces el idioma oficial. la cosa es ésta: el idioma español se funda en el dialecto de Castilla. el latín triunfó en España como en Dacia. el catalán. los Iberos: lo indudable es que el vasco es uno de los idiomas más antiguos que se conocen. al oriente. Pero he oído decir que en España no todos los habitantes hablan el mismo idioma. parece poco verosímil cuando uno piensa en el hecho de que todos los hispanoamericanos hablan el mismo idioma. en el centro el español. iberos y fenicios en el habla popular. el francés. el catalán con el valenciano y el mallorquín. sin embargo. — Tendré gran placer en explicárselo. algunos filólogos sostienen que el vasco o vascuence es el idioma hablado por los primeros habitantes de la península. No fue. el origen de los idiomas romances (deformaciones del romano) o jergas populares. inalterado . El idioma hablado por los vascos quedó. empero. si me dijera algo sobre los orígenes del idioma español. — Voy a intentarlo. el provenzal y el sardo. el rumano. En la Península Ibérica se formaron los siguientes idiomas fundamentales: al occidente. región del centro de la península. L.

propios de cada región. hay varios modos de hablar. por ejemplo: alfombra. económica o cultural. cuando todo el continente comienza a despertar. algunas peculiaridades — llamémoslas dialectales —. los demás elementos proceden de los primitivos idiomas que he mencionado antes. Algunos adjetivos y construcciones que en tiempo de la colonización iban cayendo en desuso y fueron finalmente abandonados por la lengua literaria. llegando a ser lengua oficial en tiempos de Fernando III y de Alfonso X. La afinidad espiritual es. L. El continente hispanoamericano. no constituye ninguna confederación política. las diferencias entre el castellano literario de España y el del continente hispanoamericano son poco importantes. Otro ejemplo: la "pollera". muy grande. En la América Latina hay lo que denominamos americanismos. Existen ciertas pequeñas diferencias de vocabulario y de pronunciación entre el castellano de la Península Ibérica y el hablado en Hispanoamérica. significa hoy en la Argentina. los intercambios culturales entre todos los países de habla española se intensifican y constituyen un poderoso factor de unidad que contribuirá a mantener la homogeneidad e integridad de la lengua. que luego sobresalió entre los demás romances. del francés. en la Argentina esta palabra se emplea todavía en el sentido de "látigo de jinete". — ¡ Bellas y resonantes palabras! Quisiera saber ahora qué diferencias hay en el seno del español. que vamos a anotar a continuación: En primer lugar. especialmente si es de amplia difusión como el español. por causas políticas y también por la influencia de una cultura superior y de su rara pujanza. del germánico. del italiano y del árabe.la Vieja. el Perú y el Ecuador. las palabras que comienzan con al son árabes. se encuentran frecuentemente en Latino367 . — ¿Cómo se pueden reconocer estas últimas palabras? — En general. — Claro que dentro de una lengua. algunas palabras que en la España de hoy pasan por anticuadas se conservan en Hispanoamérica. especie de falda interior que llevaban las mujeres de la Edad Media. sin duda alguna. L. que comúnmente se llaman regionalismos. Por lo general. Los elementos que forman el idioma español son muy variados: el latín es su base y constituye el sesenta por ciento de las palabras . Actualmente. del cual quedan algunos centenares de palabras. como se sabe. una falda moderna de mujer. Existen. alhelí. alcázar. no obstante. Un ejemplo: el "rebenque" servía en tiempos antiguos para castigar a los galeotes.

"guapo" por "valiente". naturalmente. También la prensa. L. En España. muerto por un toro en 1947. árbol típico de la Pampa que hemos mencionado en la lección sobre la Argentina. "estampilla" por "sello" y . Pero. resultando de ahí el así llamado "seseo". lo mismo que en Andalucía y otras partes de España. — Aguarde Ud. palabra mejicana que designa a un joven (cabe mencionarse en esta ocasión que en México continúan hablándose 17 dialectos indios. Termino citando algunas voces técnicas que en América difieren de las que se usan en España. así se dice "liviano" por "ligero". "chamaco" (femenino "chamaca").america. los así llamados "aficionados". — Nada más fácil. Se los voy a decir. siendo el más importante el náhuatl). el castellano de los latinoamericanos es el mismísimo que el de España y cada uno de ellos se esfuerza por mantener puro el idioma. En España. "es nacido" por "ha nacido" y "es muerto" por "ha muerto". cualquier chicuelo le dirá los nombres de los toreros más populares y en casi todas las tabernas hay. la "c" delante de la i y la e se pronuncia como s. por ejemplo: "mucama". y. cómo transcurre una corrida de toros en España? Estoy leyendo libros españoles y reiteradas veces me ha costado mucho trabajo entender los términos taurinos. el empleo de los elementos léxicos derivados de idiomas indios queda limitado a las regiones donde se habla la lengua de que han sido tomados. Otro grupo de palabras latinoamericanas se deriva de idiomas indios. o el "ombú". diciéndose "cabayo" por "caballo". — Pues bien. tiene una sección destinada a los toros y toreros.) casilla" por "apartado". Los americanismos dan color y matiz local a su literatura. L. por lo general. quiero tomar apuntes. un momentito. Creo que ya sabe el fervoroso amor de todos los españoles por las corridas de toros. En la mayor parte de Sudamérica se dice „boleto" por „billete". Agregamos que la 11 se confunde a menudo en la pronunciación con la y. — ¿Podría usted explicarme ahora. respondiendo a los deseos de sus lectores. redactores especiales que la escri368 . En América. además de las tradicionales cabezas de toros. la voz "pileta" significa una "pequeña pila" (para diferentes usos). Muy difundido es también el debilitamiento o pérdida total de la s final. retratos de Manolete. Muchos animales y plantas de origen americano han conservado sus nombres indios como los "ñandúes" o avestruces de Patagonia. voz rioplatense que quiere decir "criada". En general. para un argentino es una "piscina de natación".

Cuando en las ciudades y los pueblos de España o de México se celebran fiestas o ferias tradicionales. los toros (es decir las corridas de toros) son una parte importantísima de ellas. en el traje clásico de los alguaciles del siglo XVII: chambergo ancho con pluma de colores.. calzón y media negra y zapato con hebilla. — Plaza de toros ben. por la plasticidad y el ritmo de los movimientos del hombre que sostiene un juego arriesgado con el animal embravecido.. Hay además muchos periódicos profesionales en los que se habla solamente de este espectáculo y lo relativo a él. Arrebata verdaderamente por su atmósfera electrizada. A esta hora precisa salen al ruedo los alguacilillos a caballo. de un espectáculo popular que está muy arraigado en la vida de España. Unos dicen que se trata de un espectáculo "bárbaro". por la original belleza de su ceremonial. Pero una cosa es indiscutible: se trata. efectivamente. Las corridas "serias" sólo se verifican los domingos y días de fiesta y empiezan irremisiblemente a las cuatro y media en punto de la tarde. hacen lo que se llama el despejo de la plaza 24 369 .BARCELONA. destinado únicamente a excitar los nervios . capa corta. Sobre las corridas de toros se puede discutir. otros agitan con entusiasmo sus pañuelos pidiendo la oreja o el rabo del toro para el espada que mejor faena ha hecho.

En último término se ven las mulillas adornadas con banderolas y cascabeles. Están en la primera fila los matadores (o los espadas). el toro sale al ruedo y los lidiadores (o toreros) se colocan en sus puestos. Detrás van los banderilleros. mientras dura la fiesta. o ganadería a que pertenece). en la que perecen algunos caballos y en que se promueven más escán- Verónica 370 . que es la suerte de varas (o de la pica). que es casi siempre un concejal. los areneros (que echan arena en el piso de la plaza cuando se mancha con la sangre de los toros). los monos sabios o chulos (que son ayudantes de los picadores). servicio y limpieza de la plaza. luego los picadores a caballo. entre todas la más animada y terrible de la fiesta. Cesa la música. cambian los capotes de lujo que llevan al salir de la plaza. por orden de antigüedad. y comienza el primer tercio de la lidia. después de saludar al presidente. evacúan de gente el ruedo) y saludan al presidente de la fiesta o delegado de la autoridad. Sale el toro llevando la "'divisa" (o señas. o distintivo que indica la procedencia.(es decir. En seguida van los alguacilillos a buscar a las cuadrillas andando en procesión al son de la orquesta y conducidas por aquéllos. Las cuadrillas. por los de lidia o toreo. los carpinteros (que arreglan los destrozos de los toros en las barreras) y todas las personas que aparecen en el redondel para auxilió de la corrida. se retira el personal auxiliar.

Banderilleras toro al presidente. o «Í-. son muy vistosas y entusiasman al público.Piadores la mano. cuando están bien ejecutadas. Matan los matadores. de largo. Cuando éstos dan en tierra con sus caballos. que llevan estoque y muleta. lo cual significa que empieza el segundo tercio de la lidia. ésta última es un capote color grana extendido en un bastón de 60 cms. adornados con papeles y cintas de colores varios. Los toros que son "bravos" y "de poder". los banderilleros ejecutan la suerte del quite. procuran fuertes porrazos a los picadores. se dirige a la parte del ruedo que está frente a la presidencia. que van metidos en palos de unos 60 centímetros. La suerte de banderillas requiere en los que la ejecutan mucha inteligencia y agilidad.dalos y gritería. Dos banderilleros clavan en la cerviz del toro tres pares de rehiletes. En seguida MM . el presidente ordena al clarín dar Plaza de toros el toque para que comience el último tercio de la lidia. Efectuado el banderillado. brinda la muerte del BB . aplausos y protestas. El matador. Todas estas suertes. Al toro que es muy corredor y va de un lado para otro sin acometer a los picadores los capeadores le hostigan con suertes de capa. con el fin de apartar del peligro al picador. el presidente agita un pañuelo blanco. Terminada la suerte de varas. antes de principiar. corno se dice en el lenguaje taurino. y con el gorro en P P .tUWCor» 24* 371 .Í sea la suerte de banderillas. que es la suerte de matar.

que es la parte del animal situada entre el cuello y el lomo. Pregunte cuanto quiera. Al acabar el brindis. salen las muías para llevarlo fuera del ruedo. si así lo estimare oportuno. brinda también la muerte del animal a cualquier otro espectador. el matador gira airosamente sobre sus talones y lanza con garbo el gorro al callejón. — Hasta la próxima lección. En esta disposición ha de estar el toro cuando el matador entre a clavarle su estoque en lo que se llama "agujas" o "morillo". novela famosísima del renombrado escritor Vicente Blasco Ibáñez. Se dice que el toro está "cuadrado" cuando tiene las dos patas delanteras juntas. De todos modos se lo agradezco. L. 372 . señor profesor. juntas también las extremidades posteriores. Muerto el toro. El matador provoca al toro con la muleta y ejecuta varios pases con el objeto de fijar al toro y de cuadrarlo. Y nada más fácil ahora que leer libros españoles concernientes a este singular espectáculo. La suerle de matar requiere mayor inteligencia y valentía que todas las precedentes. — Muchísimas gracias. — No hay de qué. Le recomiendo en primer lugar Sangre y arena. y la cabeza y el cuello en línea recta con el costillar.el matador. L. — Espero que no olvidaré tantos términos nuevos.

cristelniţă piscina bazin porrazo lovitură zdravănă presenciar a asista promover d. ş t a m p i l ă señas / . a isca pujanza putere. vîrf de săgeată redondel m. coaste criada servitoare cuadrilla grup. frecvent resonante răsunător ruedo [arenă (vezi desen p a g . înot. pi. galerian. beretă gritería ţipete hebilla cataramă hostigar a incita. a a ţ î ţ a irremisiblemente negreşit. n u a n ţ ă media ciorap muleta baston cu eşarfă roşie natación / . p a n t a l o n pînă la genunchi capote ni. dedicaţie. m a n t i e mare carpintero dulgher cerviz / . micşunea animado însufleţit anticuado învechit apartado sector poştal apartar a îndepărta arena nisip arrastrar a tîrî auxilio ajutor billete m. spată concejal m. şapcă. sabie îngustă. călăreţ látigo bici lidia luptă de arenă limpieza curăţenie lomo şold.a se strădui espada spadă estoque ni. sección / . adresă sobresalir a ieşi în evidenţă tardar a întîrzia taurino relativ la corrida 373 . elegant alhelí ni. ocnaş ganadería crescătorie garbo eleganţă. consilier m u n i c i p a l costillar m. p a r t i c u l a r i t a t e perecer a pieri picar a înţepa pila vas. iscusit empero dar. echipă. bandă cuello gît chambergo pălărie cu bor mare destrozo distrugere diestro instruit. spadă extrañar a u i m i falda poală. n a t a ţ i e pañuelo b a t i s t ă . rubrică sello marcă. s e m n a l m e n t e . vigoare rehilete m. bilet brindis ni. a se sforţa. spată (la vită) llegada sosire manchar a p ă t a maravillado u i m i t .PALABRAS NUEVAS acometer a ataca airosamente graţios. neapărat jerga argou jinete m. 371). graţie gorro(-a) chipiu. t i m b r u . loc rotund reiterado repetat. batic peculiaridad / . închinare calzón m. fustă feria tîrg fervoroso fierbinte fila r î n d fundar (se) a (se) baza galeote m. încîntat matiz m. totuşi esforzarse d.

au fost absorbiţi în parte de romani iberos — iberi. limbă vorbită în sudul Franţei gallego — dialect vorbit în Galicia spaniolă valenciano — dialect vorbit în Valencia mallorquín — dialect catalan vorbit în Baleare (Mallorca şi Me­ norca) asturiano (bable) — dialect vorbit de locuitorii Asturiei centenar m. iar pe y ca pe un ge. popor foarte vechi. In felul acesta la Buenos Aires în loc de Calle mayor se pronunţă „Caje magior". poporul cel mai vechi care a existat în Europa apuseană fenicios—-fenicieni. idiotism diferencias de pronunciación — sunetul 11 dă mult de furcă chiar spaniolilor. sută. pasar por — a trece drept 374 . "Vos" pare a fi o parte a pronumelui vosotros. gi romînesc (ayer — „ager"). mulţi îl pronunţă atît de înmuiat încît îl confundă cu y şi zic "cabayo" în loc de caballo. puţin modificată. deoarece se acordă cu persoana a I I-a plural. şi anume: vos tenes ¿vos tomasp t u ai (tenéis) t u iei? (tomáis) Argentinienii mai au şi interjecţia ¡che! pe care o adresează unei persoane cunoscute cu care se tutuesc (tutear). locuitor al provinciilor basce lo indudable — ceea ce-i neîndoios bajo latín (sermo vulgaris) •— latină populară. Tot în Argentina se utilizează în conversaţii pronumele personal "Vos" în loc de tú sau uneori chiar de usted. romance — romanic. veniţi din regiunea corespunzătoare Libanului de astăzi i casco — basc. Argen­ tinienii şi uruguayenii pronunţă pe 11 ca pe un fel de j romînesc (llorar — a plînge. modismo — expresie tipică . popor de comercianţi. idiom romanic (ex: limba spaniolă) provenzal — provensala. Din numerale se pot forma adeseori substantive colective cu sufixul — ena: treintena grup de 30. Desigur că astfel se pot naşte unele confuzii: se calló tăcu se cayó căzu Această rostire se numeşte yeísmo. îl pronunţă „jorar").ANÁLISIS DEL TEXTO celtas—celţi. ea trebuie evitată. echiva­ lentă cu ¡hombre!.

bola (greutate). la mañana—• d i m i n e a ţ a . călărie esquí m. vezi p a g . — (de la picar) — cel care î n ţ e a p ă t a u r u l cu o lance p e n t r u a-1 a s m u ţ i mulilla — (mulo — catîr) m ă g ă r u ş toreo — corrida. P e n t r u s p o r t u r i .mismísimo ( s u p e r l a t i v de la mismo) — a b s o l u t acelaşi corrida de toros— l u p t ă cu t a u r i i — cel m a i p o p u l a r si m a i t i p i c sport şi spectacol s p a n i o l . el exterior (extrema) derecha:/izquierda. mar-' tillo (ciocan) . lidiador) tercio — t r e i m e . suerte de capa — faza în care se agită î n a i n t e a t a u r u l u i o m a n t i e roşie. (Aficionado — a m a t o r ) por la mañana — de d i m i n e a ţ ă . matador m. 70. el medio derecha/centroj izquierda. — lanzamiento (aruncare) de disco. de altura (în înălţime). O corrida e î m p ă r ţ i t ă în t r e i tercios ( p ă r ţ i ) . de pér­ tiga (cu prăj ina). N a t u r a l că spaniolii au t r a n s m i s acest sport şi în America L a t i n ă . de relevos (de ştafete). me cuesta mucho trabajo — îmi vine foarte greu hasta — p î n ă şi aficionarse—a se pasiona de ceva (lucru). A d ă u g ă m cîteva n u m i r i la atletismo: — carrera (cursă) de vallas (cu obstacole). suerte f. schiat ajedrez m. (portarul) ¡mijlocaş) el interior el juez de línea (arbitrul de tusa). (inter) derechajizquierda. — fază de l u p t ă suerte de varas — faza de incitare a t a u r u l u i dar en tierra — a cădea la p ă m î n t quite—(de l a : quitar) îndepărtare corredor — a l e r g ă t o r . torero. şi la fútbol: el arbitro. u n d e se p r a c t i c ă t o t a t î t de m u l t ca şi în Spania (mai ales în México). — pe t i m p u r i : p o r t ă r e l . E x i s t ă m a i m u l t e p o z i ţ i i : Verónica — se a ş t e a p t ă t a u r u l cu m a n t i a î n t i n s ă în a m b e l e m î i n i . Carga — m a n t i a este î n t i n s ă 375 . A c i : u n fel de a r b i t r u . balandro yola slalom m. (torero que mata) — cel care ucide t a u r u l banderillero — cel care înfige t a u r i l o r banderillas — săgeţi picador m. lidia (de a i c i : torear. care aleargă fără rost. — salto (săritură) de longitud (în lungime). Mañana — m i i n e . înot baloncesto baschet equitación f. D ă m m a i jos d e n u m i r e a altor cîtorva s p o r t u r i : balonmano handbal natación f. el delantero centro (centrul înaintaş). mañana por la mañana — m î i n e de d i m i n e a ţ ă alguacil m. jabalina (suliţă). el portero sau el guardameta el defensa derecha/izquierda (fundaş dreapta/stînga) . a i c i : fugar. şah hokey m. a p r o d .

Exemplu: rojo subido — roşu aprins. Sus cabezas unidas sembradas de piojos.. comen en una misma lata.. tinto — se utilizează numai pentru vinuri: pino tinto — vin negru (roşu). como perros hambrientos. Recorte — se agită mantia şi se mişcă iute şi abil corpul. otra blanca. las bocas insaciables en un mismo frenesí de mandíbulas.. 376 . a se porni pe. muy juntos y descalzos.. echar a -f. m a r o n .. dos niños pordioseros llenos de pústulas. LECTURA SUPLEMENTARIA DOS NINOS Dos niños. sus pies. color de violeta violet .în lungime. gris m a r o . . ramas de un mismo árbol de miseria. dos manos: una negra. blanco a l b negro negru azul albastru amarillo galben °i° r o ? u verde verde pardo cenuşiu „' . juntos en un portal. . Dos niños: uno negro.. la comida lanzada por el pleamar de los manteles.. color grana — culoare roşie.verb — a izbucni în. Exemplu: echar a reír — a pufni (izbucni) în rîs. moreno cafeniu. obscuro (oscuro) şi subido.. gri (sînt adject i v e împrumutate) morado violet (închis) r anaranjado portocaliii castaño castaniu blond ruoi0 se spune apoi: color de rosa roz .. a ţîşni în. . E timpul acum să facem o recapitulare a numelor de culori.. otro blanco. . color de oro auriu (sau: dorado) v ' color de ca é caf niu ¡ « (de Şocolate) c °lor de plata a r g i n t i u (sau argénteo) color de granate r u b i n i u Nuanţele se dau prin trei termeni: claro. lăsînd taurul să treacă pe lîngă trup. bajo la noche calurosa. brunet marrón. . gris claro — gri deschis. y sobre la comida grasienta y agria. .

ramas de un mismo árbol de miseria... ¿querrán marchar también. Las flores de tu rosal. uno negro. cuando llegue la hora de la marcha. están en un portal. — ¿Por qué se marchitan. L U I S C O R D E R O (ecuatoriano) (1830—1912) 377 . cuando despierta el día con sus ojos alcohólicos. la flor. otro blanco? Dos niños. Están unidos como dos buenos perros. hijo mío. otro blanco. Dura la felicidad. NICOLÁS GUILLEN ESPINAS Y FLORES — Madre.¡ Qué unión sincera y fuerte! Están sujetos por los estómagos. y por las tardes melancólicas en los paseos brillantes. Hijo de mi corazón: Cerca de la flor. como dos buenos perros. y por las mañanas explosivas. tiene espinas Que causan tanto dolor? — Todo en el mundo es así. Pues los dolores se quedan Y los placeres se van. bajo la noche calurosa. Junto a la espina. la espina. Juntos así. como dos buenos hombres. madre. Y las espinas del mismo No se marchitan jamás? — Porque muy poco. ¿por qué el arbolito Que produce este botón Tan hermoso. uno negro. y por las noches foscas.

am pufnit de rîs. dar nu 1-a pus pentru că a răcit în ajunul plecării ei în v a c a n ţ ă . 7. (La canción del camino) FRANCISCO A. L-am luat de mînă şi am mers cu el pînă la p ă r i n ţ i i săi. Traducir el resumen al del orden de una corrida. Mi-a spus că pierduse o cheie şi că-i era frică să se întoarcă acasă. L-am chemat şi l-am întrebat de ce plînge. L i m b a spaniolă sau castiliană e vorbită de peste 160 milioane de oameni. Măria avea un costum de schi asortat cu b a t i c u l ei albastru... La hierba es. 6... Nu trebuie să întîrzii la gară. 12. Y t o d o era luz a l frente: Nuestra sombra nos seguía. 3 . cînd mergeam pe stradă. dacă vrei să asişti la plecarea sportivilor în t u r n e u . Los limones son. 5.. Cunoşti pe cineva care să fi asistat la o luptă cu tauri şi care să cunoască termenii specifici? 9. E l carbón. 2. Va precediendo m i paso. Cînd am văzut ce pălărie p u r t a actorul acela. H o y . 5. 378 . A l p r o s e g u i r la j o r n a d a . 8. 10..LA SOMBRA í b a m o s h a c i a el O r i e n t e . Pe cheiul portului sînt aşezate grămezi de mărfuri în saci cenuşii şi lăzi galbene. español: 1. Cara al sol. 15. Combinar los colores con los objetos: 1. Taurilor nu le place culoarea roşu-aprins. 2. 1 3 ... Ieri.. 7. Los colores de nuestra bandera nacional son.. Las páginas del cuaderno son. Copiii au început să-şi adune o colecţie de m ă r c i . 6. Una sombra prolongada.. E l cielo. 4.. Hacer 1 1 2 .. amanecía. c o n el s o l e n o c a s o . La bandera de la Unión Soviética es. Ajungînd acasă n-a v r u t să i n t r e : se temea de pe­ deapsă. T a t a i-a d ă r u i t Isabelei un colier pe care ea îl dorea de m u l t . 1 1 . 3 . Toreadorul trebuie să evite să nu cadă la p ă m î n t în faţa t a u r u l u i . 4. 14. 1 1 1 .. DE ICAZA (mexicano) (1863—1925) EJERCICIOS i l O . am v ă z u t un copil p l î n g î n d .

si Ud. de su alegría o sufrimiento. cuando la literatura universal es tan rica. En nuestro siglo.LECŢIA 38 LA GLORIA DE CASTILLA L. ¿Qué sucedería si se leyera cualquier libro. Esto sería mi primer paso dado adelante en el camino que conduce hacia las bellezas de dicha cultura. — Sin duda. por el momento. — Comencemos con la literatura. 379 . algo de lo que debe Ud. que es el principio de toda literatura culta y que surge directamente de la vida del pueblo. Y más precisamente con la literatura popular anónima. — Estaría muy agradecido. amigo. ahora mismo. en fin. L. — Por supuesto. — Le felicito por su interés por la cultura — cosa digna de alabanza — y le diré. me indicara. señor profesor. Que la misma pena le hace Cantar bien aunque no sepa. pero también felices del auge y del desarrollo de la misma. Ya sé que los españoles sobresalieron tanto en la literatura como en la música y pintura. que Ud. Continúe usted hablando. me presentara un panorama de la cultura hispánica. También sé que la literatura española es una de las más famosas del mundo. L. al azar? Recientemente dos librerías me enviaron sendos catálogos y me quedé estupefacto ante el cuantioso número de libros que se publican. — Necesitaría. por favor. estamos asombrados de tanta literatura que se escribe. es necesario tener una previa orientación crítica para escoger con discernimiento entre la multitud de las obras literarias que cada día ven la luz. Todavía se conserva aquella copla española que tal vez explica como se engendró la creación popular: E l que quiere cantar bien Cante cuando tenga pena. pero me es difícil expresar una opinión personal porque actualmente tengo pocos conocimientos de ella. saber acerca de la aportación hispánica a la cultura mundial. las figuras más ilustres de la cultura hispánica.

Fue escrito en el siglo X I I . Tiene Ud. pero sí la que ha llegado hasta nosotros más completa. En el siglo X I I I aparecieron los primeros poemas cultos y Gonzalo de Berceo es considerado como el primer lírico castellano de nombre conocido. podrá consultar el "índice onomástico" que está al final de este libro. un fragmento en la lección 40. A fines del siglo XV fue escrita la Celestina. razón. Esto puedo encontrarlo en una buena enciclopedia o en un libro de historia universal. No tengo ahora ni el tiempo ni el espacio para presentarle una síntesis de la historia de España. poema épico que no es. El más celebrado y el más popular de los poetas dramáticos españoles es Lope de Vega. Su asombrosa fecundidad y el arte de haber adivinado e interpretado el alma del pueblo español con prodigioso acierto le valieron celebridad y alabanzas universales. en los siglos oscuros de la Edad Media. el mejor poeta español de la Edad Media. surgieron las primeras producciones literarias españolas. Dejemos la historia.Así pues. — No haga usted este disparate. L. arcipreste de Hita. en la lucha por la libertad. Para decirle la verdad. me interesa más la literatura. obra dramática de la cual leerá Ud. Escuche: El primer monumento literario de la lengua castellana es el cantar o Poema de Mió Cid. En estos tiempos vivieron las más notables figuras de la literatura clásica española. período que se extiende desde los principios del siglo XVI hasta fines del XVII. sin duda. de los cuales Amadís de Gaula es el más célebre. vivió Juan Ruiz. el número de poetas aumentó. en las penas que padeció el pueblo español para forjarse un Estado. Aparecieron a la vez los libros de caballería. si le interesa a Ud. sin duda alguna. la más antigua epopeya española. Es éste. La época más fecunda de la literatura española es el Siglo de Oro. A propósito. Las primeras creaciones artísticas así como todas las demás que siguen están íntimamente ligadas a la historia. — Sí. saber los años del nacimiento o de la muerte de los hombres ilustres que mencionaré en esta lección. A él correspondió la gloria de crear el verdadero teatro nacional español. En la primera mitad del siglo XIV. En los siglos XIV y XV. Acerca de este poema hablaremos más ampliamente en la última lección. no pienso estudiar la historia de España. También fue autor de numerosas y valiosísimas obras en casi todos los géneros literarios. 380 .

Sus obras dramáticas forman muchísimos toinos y sus obras publicadas comprenden sólo una parte de las que escribió. Es uno de los mayores autores dramáticos del mundo y se cree que escribió durante su vida unos 2 200 dramas y comedias, de los que sólo se han conservado unos 400. Las más notables de estas obras teatrales son: El perro del hortelano; El acero de Madrid (comedias de enredo y costumbres) ; Fuente Ovejuna, El mejor alcalde el Rey, Peribáñez y el Comendador de Ocaña, La Estrella de Sevilla, Lo cierto por lo dudoso, El último godo y muchas otras. Creo que usted ha visto ya, en los escenarios bucarestinos, algunas obras de este famosísimo dramaturgo, a quien los literatos llamaron „El fénix de los ingenios". L. — Sí, he visto algunas. Dígame, señor profesor: por lo que sé, Lope de Vega fue contemporáneo de Cervantes, ¿no? — Exacto. Pero, sobre el inmortal Cervantes le he preparado las últimas lecciones. L. — Ah, no sabía. — Dos ilustres autores perfeccionaron y llevaron al apogeo de su gloria el teatro español. Eueron éstos don Pedro Calderón de la Barca y Tirso de Molina. El primero nació en 1600 y se dedicó desde los 19 años al teatro, escribiendo durante su vida unas obras dramáticas y algunos autos que hoy son conocidos en todo el mundo teatral. Sus obras escénicas pueden dividirse en autos sacramentales, dramas religiosos, filosóficos y trágicos, y comedias de capa y espada. Entre las obras trágicas figuran las siguientes: Amar después de la muerte, El médico de su honra, El pintor de su deshonra, A secreto agravio secreta venganza. Entre los dramas históricos, novelescos o religiosos: El mejor amigo el muerto, Las armas de la hermosura, Las cadenas del demonio y los dos más famosos: El alcalde de Zalamea (que es su mayor obra) y La vida es sueño. Entre las comedias: Mañana de Abril y Mayo, No hay burlas con el amor; pero las más conocidas son: La dama duende y Casa con dos puertas mala es de guardar. Murió Calderón en plena gloria, a la edad de 81 años. Tirso de Molina es el seudónimo de Fray Gabriel Téllez. Este dramaturgo nos dejó una herencia de 80 obras teatrales de gran valor y la legendaria figura del „Don Juan" en su comedia fantástica El Burlador de Sevilla. Muy conocidas son también sus comedias, como Don Gil de las calzas verdes etc. En la poesía de aquellos tiempos es bien conocido el estilo que hoy denominamos "gongorismo", mote que viene del nombre de Luis de Góngora y Argote, poeta de genio sumo. En su afán de distinguirse, Góngora buscó formas nuevas y nuevas palabras,
381

MADRID. - Museo

del

Prado

dirigiéndose a los lectores "cultos", hecho que caracterizó su creación poética. Sus imitadores — que carecían de su ingenio — cayeron en muchas exageraciones y extravíos, formándose así el gongorismo. Distingüese dicho estilo poético por el abuso de latinismos, la acumulación de las metáforas, el refinamiento de los conceptos y las atrevidas inversiones de las formas, los neologismos más extravagantes, entre muchas otras cosas. En fin, es necesario que sepa también el nombre del ilustre Francisco Gómez de Quevedo y Villegas, poeta y escritor satírico del mismo Siglo de Oro. Este brillantísimo y versátil ingenio escribió la famosa novela picaresca Historia de la vida del Buscón, llamado don Pablos, ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños, que es la mejor entre todas de su género. También goza de inmortalidad Alonso de Ercilla y Zúniga que compuso, durante su estadía en América, uno de los pocos poemas épicos que existen en la literatura española y sin duda el mejor, que él tituló La Araucana y cuyo argumento es la lucha de los indios araucanos de Chile contra los conquistadores. Desde mediados del siglo XVII se inicia la decadencia literaria española. Al mismo tiempo decae también la potencia política y militar de España. Apenas en el siglo X I X aparecen de nuevo nombres ilustres en la literatura española. El Duque de Rivas (Ángel de Saavedra), poeta y autor dramático, rompió, en su célebre drama romántico Don Alvaro, o la fuerza del sino, los últimos eslabones de la cadena férrea de los preceptos clasicistas. El estreno de este drama (1835, en Madrid) marcó el triunfo oficial del romanticismo en el teatro español. Triunfó también el romanticismo en la lírica con José de Espronceda que fue, en su obra, encarnación de su agitada época. El poeta lírico más eminente del siglo X I X es Gustavo Adolfo Bécquer, de cuya obra leerá una poesía en esta misma lección. Y, en fin, uno de los más altos valores del período romántico fue Mariano José de Larra, que llegó a ser muy popular en su época por las sátiras mordaces de la sociedad, que él publicaba en los periódicos con el seudónimo de Fígaro. La segunda mitad del siglo X I X presenta multitud de tendencias, a veces contradictorias. No obstante, el auge de ciertas corrientes nos permite calificarla como la época del realismo. Alcanzó el realismo su pleno desarrollo sobre todo en el campo de la novela, género en que se destaca la obra ingente de Benito Pérez Galdós, fecundísimo escritor, natural de Las Palmas (Canarias). 383

Es su estilo sencillo y castizo. Su obra principal es la historia, novelada a veces, del siglo X I X español, en 46 tomos, bajo el título general de Episodios Nacionales. Escribió también otras novelas tales como: Doña Perfecta, Marianela y Gloria. Además de esta figura cumbre, consagraron sus nombres en la novelística española otras figuras de obra perdurable: Fernán Caballero (Cecilia Bohl de Faber), Pedro Antonio de Alarcón, Juan Valera, José María de Pereda y Armando Palacio Valdés. Hacia 1870, bajo la influencia de la literatura francesa, surge en España también el naturalismo. Los representantes de esta corriente fueron la condesa doña Emilia de Pardo Bazán y Vicente Blasco Ibáñez. Más tarde, se observa en todas partes una reacción contra el naturalismo. En el año 1898 ocurre el desastre de Cavite y Santiago de Cuba, por el que España pierde sus últimas colonias ultramarinas. Los sucesos de este año despertaron a los españoles y se oyó el grito de protesta contra la sociedad pútrida, de los escritores definidos más tarde como "la generación del 98". De entre los escritores que pertenecen a esta generación destacamos a: Antonio Azorín (José Martínez Buiz), Pío Baroja, Valle-Inclán y Antonio Machado. Se caracterizan éstos por el afán de reforma política, fervor por la tradición de Castilla y sobriedad de estilo. L. — Según veo, señor profesor, comienza aquí un segundo Siglo de Oro. — Sí, al llegar al siglo XX se puede hablar de tal cosa. Al iniciarse el siglo, el poeta hispanoamericano Bubén Darío (natural de Nicaragua) introduce en la lírica española el simbolismo y crea la poesía modernista. Siguieron esta nueva tendencia: Manuel Machado y Juan Bamón Jiménez, éste último laureado en 195G con el premio Nobel de literatura. Durante el período de la Bepública, España tuvo a uno de sus mayores genios, Federico García Lorca, notabilísimo poeta y autor dramático, fusilado en 1936 por los falangistas. Es el autor del célebre Romancero gitano y de los dramas Bodas de sangre y Mariana Pineda. Entre los poetas democráticos que defendieron la Bepública contra la rebelión de Franco, cabe mencionarse Bafael Álberti, que tradujo a Eminescu y a Arghezi al español, y Miguel Hernández, muerto en la cárcel en 1942. El inmenso valor de la creación de todos estos escritores y poetas progresistas estriba en sus lazos con la vida y la lucha del pueblo español. L. — Muchos nombres me ha dado Ud. a conocer... 384

— Y todavía hay muchos más, pero a éstos no olvide Ud., porque son los más importantes. A continuación, apúntese Ud. lo que le diré acerca de la literatura en la América Hispánica. Durante el largo período que va desde el descubrimiento del Nuevo Mundo hasta principios del siglo X I X , o sea durante la época colonial (1492—1810), no hay una literatura hispanoamericana propiamente tal, como tampoco existe una vida intelectual autónoma. La literatura en el imperio colonial español imita formalmente a la de la metrópoli. Algunos autores, conocidos como clásicos de la literatura española, nacieron en las colonias. Entre éstos cabe mencionar a Juan Ruiz de Alarcón (nacido en México), uno de los grandes poetas dramáticos del teatro español, y al inca Garcilaso de la Vega, cronista peruano, hijo de un español y de una india descendiente de los incas. De tales mestizajes, como el que acabo de mencionar," salieron las nuevas naciones hispanoamericanas. Pero muy pronto estas naciones tuvieron conciencia de su individualidad y trataron de liberarse del yugo colonial. Bajo la aparente inmovilidad del sistema colonial hubo muchos e importantes levantamientos populares, tal como fue la insurrección en 1780, de Tupac Amarú, un descendiente de los incas. Con la independencia política, comienza para Hispanoamérica también la independencia literaria e intelectual. Al período heroico siguió uno de completa transformación y organización en todos los dominios, período en que las literaturas se dividieron—aparentemente — según los nuevos Estados. Así pues tenemos una literatura argentina, otra mexicana, otra venezolana y así por el estilo, aunque todas de lengua española. Una de las características de la literatura hispanoamericana es que no puede ser clasificada según las escuelas, como las europeas, a pesar de haber habido en estos países poetas y escritores notables que siguieron aquellas escuelas, como el romanticismo, el realismo, el naturalismo y, más tarde, el simbolismo, así como otros movimientos literarios europeos de los siglos XIX y XX. Desde un principio han predominado en las literaturas de la América Hispánica, como notas características más salientes, el profundo sentimiento de la naturaleza y del paisaje, la exaltación de la libertad política y las tendencias costumbristas. A base de estos motivos creó José Hernández, por ejemplo, el poema „Martín Fierro'", epopeya nacional argentina y ejemplo clásico de literatura gauchesca. Así pues la América Hispánica puede ser orgullosa de haber dado a la literatura universal ilustres poetas, prosistas y drama2 5 — Învăţaţi limba spaniolă

385

turgos, como: Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre, Lucio Mansilla, Roberto J . Payró, Ricardo Güiraldes y otros tantos — argentinos ; Gabriela Mistral y Pablo Neruda — chilenos ; Ricardo Palma y César Vallejo — peruanos; José Montalvo — ecuatoriano ; José Enrique Rodó y Horacio Quiroga — uruguayos; José Eustasio Rivera — colombiano; Andrés Bello y Rómulo Gallegos — venezolanos; Miguel Ángel Asturias — guatemalteco; José Martí y Nicolás Guillen — cubanos; Amado Ñervo — mexicano, y muchos otros que son una verdadera gloria para la lengua de Cervantes. Siento no poder señalar a todos como merecen. De algunos de estos autores, pocos en verdad, le he dado en estas últimas lecciones unos trozos. Con el propósito de hacer a Ud. conocer más de su obra, he colocado al final del libro un pequeño florilegio de prosa en castellano. No puedo concluir mi breve presentación, sin mencionar al insigne poeta lírico y crítico literario nicaragüense, Rubén Darío, que ha sido el creador del „modernismo", un movimiento literario al cual se debe la renovación de la poesía y literatura españolas en los tiempos modernos, y que ha tenido representantes tanto en la América Hispánica como en España. L. — Estoy satisfecho con eso. Dígame usted, por favor, algo sobre la pintura y la música españolas. — El más original y perfecto pintor de la escuela española es, sin duda alguna, Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, nacido en 1599 y muerto en 1660. Entre sus obras más notables merecen citarse: Los borrachos, Las Hilanderas, Las meninas y muchos retratos de gran perfección. Otro pintor de fama mundial, pero de distinto carácter, fue Domingo Teotocópuli, natural de Creta y, por esto, más conocido con el apodo de El Greco. De este gran pintor del siglo XVI seguramente habrá Ud. visto algunos de los más famosos cuadros en- las galerías del Museo de Arte de Bucarest. Y pintores hubieron muchísimos en España, pero aquéllos que todo el mundo conoce y admira son, además de los ya mencionados, José Ribera, Bartolomé E. Murillo, Francisco Zurbarán,y en el siglo pasado los célebres Goya e Ignacio Zuloaga, gran realista. Insistiremos sobre Francisco Goya y Lucientes,recalcando su prodigiosa actividad. Las aguas fuertes conocidas con el nombre de Caprichos y Desastres de la guerra, son su obra más popular. Goya con El Greco y Velázquez forman la gloria de la pintura española y son fuente inagotable del moderno arte pictórico. La pintura moderna española ha alcanzado celebridad en el extranjero, y aunque Pablo Picaso es hoy ciudadano francés, podemos considerarlo todavía como representante de las artes plás386

ticas h i s p á n i c a s . Y claro que no p o d e m o s p a s a r de v i s t a el a u g e de las artes plásticas en la América L a t i n a . L . — Sí, he visto a l g u n a s exposiciones en n u e s t r a c a p i t a l . Me impresionó sobre t o d o la p i n t u r a m e x i c a n a , e s p e c i a l m e n t e las obras de Diego R i v e r a y D a v i d Álfaro S i q u e i r o s . — Me gusta que U d . conozca y a e s t o . A h o r a , a l g u n a s p a l a b r a s sobre la música e s p a ñ o l a . Creo que y a se conoce m u y bien el n o m b r e de Isaac A l b é n i z , ilustre compositor c a t a l á n (compuso la conocida Iberia) y creador de la escuela española de p i a n o . U n célebre v i o l i n i s t a y compositor español fue P a b l o M a r t í n Melitón de S a r a s a t e . Otro compositor famoso, que compuso las conocidísimas Danzas españolas y Goyescas fue E n r i q u e G r a n a d o s . Y , en fin, el celebér r i m o c a n t o r de A n d a l u c í a , Manuel de F a l l a . Vivió este compositor muchos años en P a r í s , dónde escribió u n a bellísima evocación de A n d a l u c í a l l a m a d a : Noches en los jardines de España — p a r a piano y orquesta. L.— Parece que A n d a l u c í a tiene un e n c a n t o s i n g u l a r . — Sí, efectivamente. E l recuerdo de las canciones populares inspiró a Manuel de F a l l a composiciones como La vida breve y Siete canciones, los dos b a l l e t s El Amor brujo y El Sombrero de tres picos. De F a l l a m i s m o decía que en su música u t i l i z a b a la s o n o r i d a d , el r i t m o y la substancia del folklore c a s t e l l a n o . Sus ú l t i m a s dos obras m a e s t r a s son El Retablo del Maese Pedro, a d a p t a c i ó n m u s i c a l y escénica de u n episodio del Quijote, y u n Concierto a c a b a d o en 1926. L . — Le doy las gracias de t o d o corazón por esos i n t e r e s a n t í s i mos d a t o s sobre u n d o m i n i o casi desconocido por m í . Creo que ahora continuaré e s t u d i a n d o con m u c h a más t e n a c i d a d y a m o r el e s p a ñ o l . PALABRAS NUEVAS acero oţel acierto iscusinţă adivinar a ghici alabanza laudă alcalde m. primar; judecător atrevido îndrăzneţ auge m. avínt azar m. întîmplare belleza frumuseţe bodas /. pi. nuntă borracho beţiv
25*

brujo vrăjitor burla batjocură, glumă rea capricho capriciu castizo pur, neaoş ; autentic cuantioso enorm, numeros desarrollo dezvoltare disparate m. aberaţie, inepţie engendrar a da naştere escenario scenă eslabón m. verigă, za espejo oglindă

387

expresar a exprima fingido prefăcut, fals forjar a făuri gitano ţigan, ţigănesc herencia moştenire hilandera torcătoare inagotable inepuizabil índice m. indice, listă jardín m. grădină de flori menina doamnă t î n ă r ă de la Curte mordaz muşcător, incisiv mote m. cuvínt, zicală; poreclă

natural originar onomástico de nume pena necaz perdurable nemuritor, etern previo prealabil recalcar a insista; a sublinia retablo scenă de t e a t r u de păpuşi retrato portret señalar a semnala sino soartă, destin talvez poate ultramarino de peste mare

ANÁLISIS DEL TEXTO sendos catálogos — fiecare cite un catalog. Adjectivul distributiv sendo = fiecare cîte un (o); iată alt exemplu: campesinos montados en sendas midas — ţărani călări, fiecare pe cîte un catîr. Vedem că se acordă cvf complementul şi nu cu subiectul a propósito — fiindcă veni vorba auto — piesă de teatru de dimensiuni mici. Pe timpuri, însemna şi proces; de aci auto de fe — pedeapsă publică aplicată de Inchiziţie. exacto — întocmai Fuente Ovejuna (Fuenteoeejuna) — Fîntîna .Turmelor. gozar de — a se bucuca de (ceva: faimă, reputaţie, încredere) ballet m. — balet. Cuvîntul fiind un neologism introdus din fran­ ceză, 11 se pronunţă ca un I simplu: „balet" şi nu „bal'et". La plural primeşte desinenţa s. folklore m. — alt neologism; se pronunţă „folclor".

LECTURA

SUPLEMENTARIA

EL CONGRESO DE LOS RATONES
Juntáronse los ratones para librarse del gato, y después de un largo rato de disputa y opiniones 388

dijeron que acertarían en ponerle un cascabel; que andando el gato con él guardarse mejor podrían; dijo un ratón literato, fingiendo cojear de un pie: "• A ver, señores ! ¿Quién le pone el cascabel al gato?
LOPE DE VEGA.

VOLVERÁN LAS OSCURAS GOLONDRINAS... Volverán las oscuras golondrinas De tu balcón sus nidos a colgar, Y, otra vez, con el ala a tus cristales Jugando, llamarán; Pero aquellas que el vuelo refranaban Tu hermosura y mi dicha al contemplar; Aquellas que aprendieron nuestros nombres... Esas... ¡ no volverán ! Volverán las tupidas madreselvas De tu jardín las tapias a escalar, Y otra vez, a la tarde, aun más hermosas, Sus flores abrirán; Pero aquellas cuajadas de rocío Cuyas gotas mirábamos temblar Y caer, como lágrimas del día... Esas... ¡ no volverán! Volverán del amor en tus oídos Las palabras ardientes a sonar; Tu corazón de su profundo sueño Tal vez despertará; Pero mudo, y Como se adora Como yo te he ¡Así no absorto, y de rodillas, a Dios ante el altar, querido... desengáñate, te querrán!...
GUSTAVO ADOLFO PfiCQUER

389

SINFONÍA EN GRIS MAYOR El mar como un refleja la lámina lejanas bandadas el fondo bruñido vasto cristal azogado de un cielo de zinc; de pájaros manchan de pálido gris.

El sol como un vidrio redondo y opaco con paso de enfermo camina al cénit; el viento marino descansa en la sombra teniendo de almohada su negro clarín. Las ondas que mueven su vientre de plomo debajo del muelle parecen gemir. Sentado en un cable, fumando su pipa, está un marinero pensando en las playas de un vago, lejano, brumoso país. Es viejo ese lobo. Tostaron su cara los rayos de fuego del sol del Brasil; los recios tifones del mar de la China le han visto bebiendo su frasco de gin. La espuma impregnada de yodo y salitre ha tiempo conoce su roja nariz, sus crespos cabellos, sus biceps de atleta, su gorra de lona, su blusa de dril. En medio del humo que forma el tabaco ve el viejo el lejano, brumoso país, adonde una tarde caliente y dorada tendidas las velas partió el bergantín... La siesta del trópico. El lobo se duerme. Ya todo lo envuelve la gama del gris. Parece que un suave y enorme esfumino del curvo horizonte borrara el confín. La siesta del trópico. La vieja cigarra ensaya su ronca guitarra senil, y el grillo preludia un solo monótono en la única cuerda que está su violín.
RUBÉN DARlO — Prosas Profanas

A OVIDIO Al que destierro aflige y c a n i a „Tristes", la sien ceñida por el lauro griego, saludo desde a q u í . A q u í crecistes el Negro Mar con t u llorar de ciego. Desterrado de de inhóspito c u l t i v a d o r de más que v i n o , R o m a , te dolistes lugar, no del labriego v i ñ a s y bebistes, m o r t a l desasosiego.

P o e t a , el S e p t e n t r i ó n lame con hielo t u s pies que perfumaron los u n g ü e n t o s . ¡ Poco t u c a n t o p a r a t a n t o d u e l o ! Que lejos de los t u y o s , t ú crecistes el Negro Mar con lágrimas a cientos y la d i v i n a lengua con t u s „Tristes". Constanza, agosto de 1962. ADORMECIDOS
MIGUEL ÁNGEL A S T U R I A S

PAJARILLOS

A medio d o r m i r los pájaros, se j u n t a n cerca del n i d o , se esconden entre las r a m a s . •¡ Buenas noches ! Sólo las aguas m u r m u r a n , m i e n t r a s el bosque se c a l l a ; las Lores t a m b i é n se d u e r m e n . ¡ D u e r m e en paz ! E l cisne cruza las a g u a s , yendo a dormir a los j u n c o s ; que el ángel g u a r d i á n te v e l e . ¡ Buen reposo ! Sobre el e n c a n t o n o c t u r n o , sube b r i l l a n t e la l u n a . Todo es sueño y a r m o n í a . ¡ Buenas n o c h e s ! MIGUEL EMINESCU Versión española de Rafael Alberti 391

EJERCICIOS 1 1 3 . 114. se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna. cum ţi-a plăcut? 19. După mine. 1 1 . al rumano todos los trozos de en todos los modos y tiempos escribir. 4. Cunosc bine spaniola şi romîna şi vreau să învăţ italiana şi portugheza. Ai văzut u l t i m u l balet pe teme de folclor de la Opera din Bucureşti? 18. todo concordia. 1 3 . 17. dar joia aceasta nu voi avea t i m p liber seara. ai fost vreodată pe o scenă de teatru? 12. Copilul acesta a căzut ieri pe stradă. Tradúzcase literariamente lectura de esa lección.. . 15. Portretul torcătoarei. Dar dansul ţiga­ nilor. y no porque en ellos el oro. 6. nu văd de cine poate fi vorba în această scrisoare în afară de t i n e . Traducir al español: 1. conocer. sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. T o t u l s-a t e r m i n a t cu bine luna t r e c u t ă . Tradúzcase al rumano: Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados. Acel om n-a citit încă nici o carte în spaniolă. E i s-au bucurat foarte m u l t . Noi am d a t fiecărui "copil cîte o carte. a plîns o oră şi apoi a t ă c u t . Ce prostie să crezi un astfel de o m ! 16. 7. 8. P o a t e . . todo a m i s t a d . 2. 9.. Conjugúese llorar. nu-mi aduc a m i n t e . Fiindcă veni vorba. 3 . era frumos. todo era paz entonces. deşi a î n v ă ţ a t această limbă încă de anul t r e c u t . que en esta nuestra edad de hierro. (CERVANTES „Don Quijote"} 115. 10. Eran en aquella santa edad todas las cosas comu­ n e s . Trebuie să insist asupra caracterului său original. I n t î m p l a r e a m-a făcut să întîlnesc un fals călător care se lăuda că vine din ţările de peste m a r e . los verbos: . Cum te cheamă? 6. 14. Mă numesc Andrés Ruiz. tanto se estima. deoarece m u l t e cuvinte sînt asemănătoatc în toate aceste l i m b i . 1 1 6 . Aş vrea să ascult u n concert frumos. dar au u i t a t să ne m u l ţ u m e a s c ă . pe care l-am văzut la expoziţia aceea din t o a m n ă . Povestirile lui erau inepuizabile cînd descria grădinile din Andaluzia.

de las que se enorgullecerá hasta su vejez. El es la vida y la naturaleza. según parece en 1547. Allí recibió heridas en el pecho y en la mano izquierda. 393 . No se sabe a ciencia cierta dónde transcurrió su infancia y adolescencia. regala un yelmo de oro y diamantes a mis sueños errantes. Pero Cervantes es buen amigo.LECŢIA 39 UNA CUMBRE DE LA LITERATURA ESPAÑOLA Y MUNDIAL: MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA Horas de pesadumbre y de tristeza pasa mi soledad. se embarcó para Italia acompañando al cardenal Julio Acquaviva. porque fue bautizado el 9 de octubre de ese año. como Cervantes no era madera de criados. nació en Alcalá de Henares. dejó al cardenal y alistóse como soldado en la compañía del capitán Diego de Urbina que servía bajo órdenes del general Marco Antonio Colonna. Endulza mis instantes ásperos. y reposa mi cabeza. en 1568 estudiaba en Madrid bajo la dirección del maestro Juan López de Hoyos que regentaba una escuela de Humanidades. pues las primeras noticias se refieren a sus estudios en Madrid. En efecto. RUBÉN DARÍO Miguel de Cervantes Saavedra. Pero. a los veintidós años. en cuyas galeras participó en la famosa batalla dé Lepanto. En diciembre delmismo año. hijo del cirujano Rodrigo Cervantes. De ahí su glorioso mote de "el manco de Lepanto".

Recogió víveres para la Invencible Armada y viajó por diversas ciudades de Andalucía en el desempeño de su cargo. El argumento de la novela es. novela pastoril que salió a la luz en 1585. zafia aldeana de la que estuvo enamorado. donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación". AJonso Quijano. nombre que inventa para substituir el de Aldonza Lorenzo. Pero fue encarcelado dos veces. Cervantes llegó a España sin recursos para vivir. pierde el juicio a fuerza de leer libros de caballería y tomando el nombre de don Quijote de la Mancha. Cinco años y medio quedó esclavo Cervantes en Argel y todas sus tentativas de fuga fracasaron y le acarrearon mayores trabajos y penas. en breve. En una de estas ocasiones. En diciembre de 1584 ¡. íue apresado por los piratas berberiscos. natural de Esquivias (Toledo). así como Cervantes y los que iban a su bordo. fueron llevados esclavos a Argel. Después del fracaso de su primera salida. se lanza de nuevo en busca de aventuras. una de ellas al quebrar el banquero en cuyas manos había depositado Cervantes los impuestos que cobraba para la Hacienda. Tenía treinta y tres años y en su patria le esperaba una vida llena de disgustos y privaciones. Comenzó a escribir varias obras. en compañía de un vecino suyo. decide abandonar su casa y su aldea para actuar como caballero andante en defensa de los desamparados. regresando a España. En la próxima lección conoceremos lf> famosísima aventura de los molinos de viento. que. Esa obra. empezó a escribir la primera parte de su obra inmortal El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. La se394 . reducido a prisión. Sancho Panza. Era en septiembre de 1575. hasta que por fin pudo ser rescatado por los Padres Trinitarios. el siguiente: Un hidalgo manchego. al que nombra escudero. entre otras La Galatea. hasta que. pero la literatura no le producía los medios para vivir y tuvo que emplearse en Sevilla como recaudador de aduanas. "se engendró en una cárcel. Todos los tripulantes de la carabela.e casó con Doña Catalina Salazar de Palacios. según dice el mismo Cervantes en su prólogo. al no poder pagar a ésta ciertos atrasos. otra. es el orgullo de España y una de las más conocidas y apreciadas obras maestras de la literatura universal.„El Sol". Su dama será doña Dulcinea de Toboso.Su condición de soldado le llevó a tomar parte en otras expediciones militares. La primera parte de esa obra apareció en Madrid en 1605 y diez años más tarde se publicó la segunda parte.

funcţie ciencia ştiinţă cirujano chirurg. v u e l v e a su casa donde enferma y muere después de recobrar el juicio y de renegar los libros de c a b a l l e r í a . La ú l t i m a obra de Miguel de C e r v a n t e s S a a v e d r a se t i t u l a Los trabajos de Persiles y Segismunda que él t e r m i n ó de escribir c u a t r o días antes de fallecer. E l a r g u m e n t o y la t r a m a son m u y sencillos y se d e s t a c a n especialmente por la s o l t u r a del d i á logo y la fina s á t i r a . a ñ o en q u e fueron p u b l i c a d a s con el n o m b r e de Novelas Ejemplares. E l 23 de a b r i l de 1616. podemos afirmar que Quijote es la t r á gica lucha del h o m b r e q u e . Otras obras de Cervantes dignas de ser recordadas son: u n a serie de novelas cortas que completó y t e r m i n ó en 1612. La cueva de Salamanca. PALABRAS NUEVAS acarrear a pncmuí acompañar a însoţi aduana vamă alistarse a se înrola apresar a prinde prizonier argumento subiect atormentado chinuit atrasos restanţe bautizar a boteza burla batjocură carabela caravelă.g u n d a p a r t e de la novela cuenta la tercera salida del héroe. concluyó la gloriosa y a t o r m e n t a d a v i d a de C e r v a n t e s . F u e r o n sus v i d a y obras d e c h a d o de nobleza de á n i m o . Es la creación de Quijote que colocó a su a u t o r al lado de las figuras e x t r a o r d i n a r i a s de D a n t e y Shakespeare. i m p u l s a d o por ideales generosos. varias obras d r a m á t i c a s entre las cuales merecen citarse El trato de Argel y la Numancia. siendo esta ú l t i m a u n a v i b r a n t e apología del heroísmo e s p a ñ o l . Viendo no solamente sus elementos cómicos sino los aspectos de profunda h u m a n i d a d . S o n : El retablo de las maravillas. q u i e n . en cuyo género n a d i e igualó a C e r v a n t e s . corabie cargo însărcinare. choca dolorosamente con la grosera incomprensión y las crueles b u r l a s de los que le r o d e a n y fracasa en sus n o t a b l e s propósitos. El viejo celoso e t c . felcer cobrar a încasa desempeñar a exercita enfermar a se îmbolnăvi enorgullecerse a se míndri esclavo sclav fallecer a deceda 395 . i n q u e b r a n t a b l e o p t i m i s m o y fe en los v a l o r e s del e s p í r i t u h u m a n o . Pero las joyas del t e a t r o c e r v a n t i n o son los entremeses. recib i e n d o golpes por t o d a r e c o m p e n s a . después de enfrentar grandes disgustos.

aburrirse — hastiarse — fastidiarse E l que no hace n a d a o está solo se aburre. bătrîneţe zafio necioplit ANÁLISIS DEL TEXTO a ciencia cierta — cu s i g u r a n ţ ă Humanidades — Litere madera de criados — făcut să fie s e r v i t o r Lepanto — S t r î m t o a r e în Grecia. . El aborrecimiento es u n a aversión. H o y se celebra la apertura de la u n i v e r s i d a d . cierto sentido h i s t ó r i c o . aborrecer — odiar El odio es u n a ira con pasión (a veces personal). perceptor recobrar a recîştiga regentar a conduce rescatar a răscumpăra tentativa încercare transcurrir a petrece trato t î r g . E l que hace lo que le repugna u oye sandeces de u n necio. se fastidia. trafic vejez / . berberisco (beréber) — berber. E l que hace siempre una m i s m a cosa (o que oye siempre la m i s m a cosa) se hastía. p i r a t recaudador m. inaugurare) P o r la abertura del z a p a t o me e n t r a el a g u a . 396 . acontecer — suceder — ocurrir — acaecer Acontecer t i e n e cierta s o l e m n i d a d .fracasar a eşua impuesto impozit infancia copilărie inquebrantable de nezdruncinat juicio judecată manco ciung pirata m. novela corta — n u v e l ă . EXPLICACIÓN DE ALGUNOS SINÓNIMOS abertura ( = deschizătură) — apertura ( = deschidere. a los que p r e p a r a n u n a n u e v a g u e r r a . Ârgel — Alger. de a q u í „acontecimiento" (eveniment). u n a r e p u g n a n c i a : aborrecemos a l asesino. manchego — din p r o v i n c i a La Mancha (regiune din c e n t r u l S p a n i e i ) . . din n o r d u l Africei. a fuerza de leer—• în urina (din cauza) m u l t e l o r l e c t u r i . u n d e a a v u t loc o b ă t ă l i e n a v a l ă (1571) în care s p a n i o l i i au z d r o b i t flota t u r c e a s c ă .

cambio — intercambio — trueque — permuta — canje El cambio es m e r c a n t i l : libre cambio. Anciano. Ligar significa u n hecho i n t e r i o r : ligados por la a m i s t a d . H o m b r e afable quiere decir que es persona de b u e n a s p a l a b r a s . Se aleja algo que a m e n a z a el p o r v e n i r : u n peligro. de e n t u s i a s m o . E s un cambio de cosas sin intervención de d i n e r o . acordarse — recordar Acordar significa u n a acción e s p o n t á n e a de la m e m o r i a .Suceder expresa c o r r i e n t e m e n t e la idea de d e s v e n t u r a : Me lia sucedido t a l o cual desgracia. bondadoso — afable H o m b r e bondadoso quiere decir h o m b r e de buenos s e n t i m i e n t o s . i n t e n c i ó n . anciano —• viejo Viejo se refiere a la e d a d (vejez). m u c h a s veces no conseguimos r e c o r d a r lo q u e m á s nos i m p o r t a . que t i e n e paciencia y c a r i d a d . de v e n g a n z a . t o d a s las d a n z a s c o n s t i t u y e n el baile. a las c u a l i d a d e s del e s p í r i t u y a la e x p e r i e n c i a . de placeres. de a z a r : Acaeció en t a l o p o r t u n i d a d (el a c c i d e n t e ) . barbarie — barbaridad Barbarie es e s t a d o . cantador — cantante — cantor Cantador es t o d o el que c a n t a . cambio de m o n e d a s . La permuta es oficial: se permutan los e m p l e a d o s . Ebrio — u n a p a l a b r a c u l t a — es el que tiene p a s i o n e s : ebrio de a m o r . nos acordamos de lo que menos interesa. la danza es la especie. E l intercambio t i e n e fines a b s t r a c t o s : intercambio de o p i n i o n e s . h e c h o . El canje es m i l i t a r : se canjean los prisioneros de g u e r r a . El trueque es doméstico: se truecan los objetos caseros (în r o m . borracho — ebrio Borracho es el que causa t r a s t o r n o s y tiene el vicio de beber b e b i d a s alcohólicas. atar — ligar Atar expresa u n hecho e x t e r n o : se ata a u n h o m b r e con c u e r d a s . apartar — alejar Se aparta lo que nos estorba de m o m e n t o : u n o b s t á c u l o . baile — danza El baile es el género. esfuerzo. acción. Recordar supone p r o p ó s i t o . condición. Acaecer significa siempre la idea de a v e n t u r a . : t r o c ) . Barbaridad es c o n d u c t a . Ocurrir expresa la idea de u n a cosa que surge p a r a e s t o r b a r n o s : Me ocurrió u n a a v e r í a de a u t o m ó v i l y no p u d e v e n i r . 397 .

El convencido cede a la fuerza del discurso o del a r g u m e n t o . de su construcción. cosa secreta o que no debe s a l i r : el m a n t o tapa el rostro de la que no quiere ser conocida. cobijar — cubrir — tapar — abrigar Cobijar supone t e c h o . Abrigar significa a m p a r o o defensa o bien c a l e n t a r .persuadir Se convence el e n t e n d i m i e n t o . cualidad —• calidad Cualidad significa n a t u r a l e z a . Tapar supone algo interior. Coste significa la noción de v a l o r o p r e c i o : No has c o m p r a d o estos objetos por su Verdadero coste. 398 . Saber u n i d i o m a es e n t e n d e r l o . de su r i q u e z a . detestable — execrable — abominable Detestable es lo que merece condena o censura. Edificar t i e n e u n sentido menos e x t e n s o : se edifica. Así d e c i m o s : He hecho el viaje a m i costa. Cantor se refiere m á s b i e n al p o e t a . conocer — saber Conocer u n i d i o m a significa que se tienen noticias generales de su e t i m o l o g í a . sólo la a u t o r i d a d puede otorgar. h a b l a r l o . p o r q u e c a n t a f i g u r a d a m e n t e la gloria de los héroes. a m p a r o . Menospreciar es no darle el precio que r e a l m e n t e t i e n e . conceder — otorgar Conceder es p r i v a d o . t r a d u c i r l o y a u n escribirlo. Se construye el c o m u n i s m o . costa — coste — costo Costa significa lo que se hace a expensas n u e s t r a s . Cubrir significa s i m p l e m e n t e echar e n c i m a de t a l m o d o que no se vea lo que se cubre: u n a colcha cubre la c a m a .Cantante es el que c a n t a con gusto y c o n o c i m i e n t o . u n a h a b i tación. u n a c i u d a d . Calidad es j e r a r q u í a . Costo expresa la idea de sacrificio: Apenas h a y capricho que no nos tenga m u c h o costo. Todos los h o m b r e s p u e d e n conceder. construir — edificar Construir es formar u n conjunto o serie de e s t r u c t u r a s . el persuadido cede a la fuerza de la v e r d a d . el que cobija es h o s p i t a l a r i o . es v i r t u d . de su filosofía. convencer —. de su genio. despreciar — menospreciar Despreciar es negar todo precio a u n a cosa. condición social. se persuade la v o l u n t a d . otorgar es p ú b l i c o .

la lectura. Sutil envuelve más especialmente la idea de a g u d o . Execrable. de t a l m a n e r a que la m a n o corre con facilidad. Suave se refiere al t a c t o . es fino. fino — suave — liso — delicado — tenue — sutil Lo fino se refiere a la c a l i d a d . la economía es d i s t r i b u i r con j u i c i o . las t e r t u l i a s . Un p a p e l grueso superiormente fabricado. es liso. es delicado. Todo lo sedoso es suave. una a m a b l e lisonja. Abominable. a la organización. la franqueza o la h o n r a d e z . Todo lo a m e n o . Acortar es perder en l o n g i t u d : se acorta una escalera. Todo lo superior es fino. u n a galantería discreta. los t e a t r o s . un chiste a g u d o . Todo lo que puede romperse o deshacerse con facilidad. a u n q u e sea grueso. 399 . gustar — agradar Todo lo que halaga nuestros sentidos o nuestro s e n t i m i e n t o . disminuir — achicar — reducir — acortar Disminuir es perder en n ú m e r o y en i n t e n s i d a d : se disminuye u n a s u m a . E s execrable u n t r a i d o r . lo que nos causa e s c á n d a l o . devolver — restituir Se devuelve lo que se ha r e c i b i d o . Se restituye lo que se ha h u r t a d o . Agrada una conversación sabrosa. Liso se refiere a la superficie. gusta. E n c a m b i o . t o d o lo que t i e n e cierto e s p í r i t u . Gustan los paseos. economizar — ahorrar El ahorro es e s c a t i m a r sin discreción. U n soplo b a s t a p â r a e s t i n g u i r u n a luz tenue. agrada. Achicar es perder en m a g n i t u d : se achica u n t r a j e . no g a s t a r i n ú t i l m e n t e . Sutil es todo lo que p e n e t r a . Delicado se refiere más bien a la e s t r u c t u r a . los dos ú l t i m o s suponen esfuerzo y v i o l e n c i a . lo que merece desprecio. Todo cuerpo cuya faz no presenta obstáculo. u n dolor.E s detestable u n h a b l a d o r . g u a r d a r r e s e r v a s . Reducir es perder en v o l u m e n : se reduce u n m o n t ó n de n a r a n j a s . a p a g a d o . Tenue significa débil. que t r a s p a s a . por ejemplo u n p a r r i cida. echar — arrojar — lanzar Echar es u n a acción menos v i o l e n t a que arrojar o lanzar. u n a fiebre.

Lo que arde luce. E l filósofo reflexiona. Así d e c i m o s : ánimo varonil. por ejemplo. tiene algo de i n m ó v i l . debemos conservar la honra. se h e r e d a : a u n q u e se pierda t o d o . Varón es el hombre del esfuerzo y de la e m p r e s a . 400 . la quietud es inercia. el tranquilo obra sin s o b r e s a l t o : la tranquilidad es v i r t u d . E l escrito de u n loco. Quien rompe los vasos. por cuya razón den o m i n a m o s machos a los animales m a s c u l i n o s : el macho de la p a l o m a . principio— comienzo El comienzo de u n libro está en la p r i m e r a letra de la p o r t a d a . poco vive. El principio está en d o n d e empieza la exposición de la m a t e r i a . hombre — varón — macho El hombre es i n d i v i d u o en general. t r a b a j a m o s en honor del P r i m e r o de Mayo. L a atmósfera p e r m a n e c e quieta. pero no liene principio p o r q u e no t i e n e fin. reflejar — reflexionar E l paisaje se refleja en el agua. La honra es u n v a l o r m o r a l . Pide el necesitado. quieto — tranquilo Quieto supone la idea de r e p o s o . el macho de la c a b r a . lo v i r i l . existen algunos m a t i c e s : El proverbio es u n dicho breve y agudo pero necesariamente m o r a l . de c a l m a . Pedimos c u a n d o se nos a n t o j a . Así d e c i m o s : conciencia tranquila. tranquilidad del e s p í r i t u .I I honor — honra El honor es u n a v i r t u d . quemar — arder Lo que se quema se reduce a cenizas o por lo menos m u d a de forma (el c a r b ó n ) . refrán — proverbio A u n q u e estas dos p a l a b r a s tienen el mismo s e n t i d o . u n a razón. se t i e n e : t u v e el honor de h a b l a r con u n s a b i o . Tranquilo supone la idea de sosiego. tiene comienzo. se siente y se ve (la hoguera). Macho expresa el género. la d e m o n s t r a c i ó n de las verdades que el libro c o n t i e n e . P a r a demandar es necesario tener u n a r a z ó n . El quieto no o b r a . demanda el ofendido. puede tener aplicación a n u e s t r a s c o s t u m b r e s : Quien come mucho. los paga. pedir — demandar P a r a pedir b a s t a querer. el sexo.

así como el silbo p a r t i c u l a r del v i e n t o . Silbido es el r u i d o que hacemos soplando en u n p i t o .E l refrán consiste en u n dicho ingenioso. por decirlo así) o el rumor de las personas que h a b l a n . Zurrido es el ruido que produce el golpe que se da con u n cuerpo flexibile como u n a correa. que t i e n e u n a alegoría. Estampido es el r u i d o que produce el t r u e n o o u n d i s p a r o de cañón ( b u b u i t ) . Rechinamiento es el r u i d o p a r t i c u l a r que oímos c u a n d o se pasa c u a l q u i e r cuerpo duro sobre u n a superficie v i d r i o s a . es cosa sabida q u e m a ñ a n a por la m a ñ a n a se l e v a n t a r á el sol como de c o s t u m b r e . el de las serpientes y el de las b a l a s ( ş u i e r a t ) . Chasquido es el ruido del látigo (p 1 e s n e t ) . •silbo — silbido — crujido — estampido — zumbido — chasquido — zurrido — rechinamiento Silbo es u n ruido que hacemos frunciendo los labios y arro­ jando el aire por la boca ( f l u i e r a t ) . Zumbido es todo r u m o r que causa u n insecto o el aire en un espacio concavo (el golpe en la c a m p a n a . de las hojas (se t r a t a de u n ruido melodioso. Notorio es lo que corre de boca en b o c a : es notorio que no quiere luchar. poco antes de romperse o en el m o m e n t o en que se r o m p e n ( t r o s n e t ) . de t a l m a n e r a . del m o t o r . p i c a n t e . así como las cascaras de las frutas. de donde la expresión „corre (circula) el rumor" ( u m b l ă zvonul). ruido — rumor Ruido no comprende más qiie relaciones m a t e r i a l e s : el ruido del v i e n t o . los cristales. como si frotamos la p u n t a de u n clavo sobre u n p l a t o fino. que quien lo oye tenga que pensar p a r a entender lo que quiere decir: Sueños son vientos. es decir u n a c o m p a r a c i ó n que forme imagen. En ningún lugar el queso cae sobre los macarrones. metién­ donos los dedos en la boca. sabido — notorio Sabido es lo que obra en n u e s t r a i n t e l i g e n c i a . E l ruido es d e s a g r a d a b l e . De modo que el silbo es u n efecto n a t u r a l . m i e n t r a s que el silbido es artificial o. Rumor comprende dos s e n t i d o s : el poético y el f i g u r a d o : el rumor de la brisa. u n cuerpo agujereado c u a n d o se le arroja con fuerza). Crujido es el r u m o r q u e causan las m a d e r a s . a l parecer. i r r e a l . sonido — son 2G 40 i .

Necio. el que no es sabio. de cierta c a d e n c i a : me d o r m í al son de u n a dulce canción. porque no lo gana con su t r a b a j o . Tarea expresa u n a serie m á s elevada de t r a b a j o s : tarea cientí­ fica. Vela día y noche por su p o r v e n i r . cometemos yerros. pero las relaciones de cada una son e n t e r a m e n t e d i s t i n t a s : p a r a u n h o m b r e vale m u c h o el aire que respira. p a r a que sea v e n t u r o s o . ( s a r c i n ă . El yerro es 40? . o este volumen se compone de dos lomos. el que h a b l a sin t i n o (fără r o s t . interior.Sonido es u n efecto n a t u r a l e i n e v i t a b i l e de todos los cuerpos cuyo choque se deja oír. Vigilamos por oficio o deber. en cualquier s e n t i d o . vigilar — velar • Un padre vigila a su hijo p a r a que no sea m a l o . La faena es un t r a b a j o a c t i v o . pero no le cuesta n a d a . casero. Así se dice de una m o n e d a que t i e n e b u e n o m a l sonido. valer — costar A m b a s p a l a b r a s se e m p l e a n p a r a significar el precio de las cosas . trabajo — quehacer — faena — tarea Trabajo es la misión y el honor del h o m b r e (m u n c a ). Rápido es el m o v i m i e n t o del cuerpo que recibe u n impulso o es a r r e b a t a d o (una b a l a ) . tiniebla — obscuridad Tiniebla es falta de luz ( î n t u n e r i c ) . valer a p r e ţ u i . Fatuo. Obscuridad es falta de c l a r i d a d . Quehacer es el t r a b a j o doméstico. pero sin relación a u n hecho d a d o . însărcinare). costar a costa veloz — rápido Veloz es el cuerpo que se m u e v e con facilidad: u n á g u i l a . El volumen no se refiere más que a la forma: de modo que es preciso decir "obra en u n volumen'''. u n a serpiente. el que se o b s t i n a en el e r r o r . El son es u n sonido a c o m p a ñ a d o de cierta m e l o d í a . tomo — volumen Tomo significa p a r t e : t a l obra se divide en t a n t o s lomos (pollo menos dos). sens). puesto que le m a n t i e n e en v i d a . tonto — necio — fatuo Tonto es el que no c o m p r e n d e . literaria e t c . yerro — error — falta — extravío — culpa Cuando no a c e r t a m o s a obrar b i e n . velamos en fuerza de grandes senti­ m i e n t o s y de altos y supremos deberes. fuerte: las faenas del c a m p o .

1.d n.c.s. g. q.1 h .s f.n c. 5. d. r.t. se deno­ mina falta. Cuando cometemos u n acto que i m p l i c a q u e b r a n t a m i e n t o de a l g u n a regla o ley. N. 4.c.r. m. Jugo es u n a p a l a b r a general y t é c n i c a : jugo de la t i e r r a . de la digestión ( s e v ă . de n a r a n j a . c.n m. v. El error es i n t e l e c t u a l . d.g.a sosi. de los árboles. S i el yerro consiste en el desarreglo de c o n d u c t a . .. h. M. Verticales: I-II a spăla •2.genérico. h.. 3. s u c ) . Fuga de vocales que f a l t a n ) : (completar las p a l a b r a s con las vocales L.t. entonces t e n e m o s culpa y debemos arrepen­ timos. zeamă). es el líquido que sirve a nuestros usos p a r t i c u l a r e s ( s u c . s. Copil mic.s. Sssst!. t o m a la deno­ m i n a c i ó n de extravío. T e n e m o s r e m o r d i m i e n t o de n u e s t r a s faltas.nt. Interjecţie ergentiniană.n. 1. . 26* 403 .sn. .j.ngr. pero nos avergon­ zamos de nuestros extravíos.r. Palabras cruzadas 1. Solamente horizontales: Litera a treia a alfabetului spaniol. m. S i el yerro consiste en no c u m p l i r con nuestros deberes.d.a duce. 1.a plínge. 1. Coş. Litera următoare.z. s.lm.a chema.l p. Ciocolată. EJERCICIOS 117. FI 2 S <l Í 6 7 a 9 1 1 8 . entonces co­ m e t e m o s errores.nt. A pălăvrăgi. b. horn. Glumă.l . j . Horizontales: 1.rt.r.t. 2.a ploua. Zumo — jugo Zumo es u n a voz que no se aplica sino con relación a los vege­ t a l e s : zumo de l i m ó n . s. s. Si el yerro consiste en cosas de j u i c i o ..

mîndrindu-te cu ştiinţa ta. Ce se aude: un şarpe care şuieră sau fluieratul unui alt animal? 25. 4. te vei convinge singur de cunoştinţele tale. Totuşi înmulţirea este bună. Munca lui Manuel e grea. 24. composición de 3 páginas. 27. para el próximo verano? La vida en el campo. 32. Bunica şi-a pus ochelarii ca să te vadă cum scrii în spaniolă: nu putea să creadă că ai învăţat o limbă străină în cîteva luni. am putut dobîndi o mare uşurinţă în traducere. Ai uitat cît fac 7 x 8 ? 29. Sus opiniones personales sobre Quijote. Escríbase una. 120. 2. 14. Fácínd exerciţiile de pînă acum. 3.í 1 1 9 . Viaţa lui Cervantes a fost foarte grea şi zbuciumată. 28. 7. dar el nu s-a lăsat învins de nedreptate. Unii fac greşeli fără să vrea. Copiii pe care i-am întîlnit cereau mamei lor să le cum­ pere o carte cu ilustraţii. Las últimas vacaciones. Nu ştiu care-i adevăratul început al acestei întîmplări. msnţinînd astfel legătura cu cele învăţate. Eroul romanului lui Cer­ vantes era însoţit de Sancho cel gras: care din cei doi ţi-a părut mai sim­ patic? 9. 21. La alegría de vivir en el siglo XX. Vreau să-ţi cer o lămurire. 12. Nu-i o greşeală? 26. Hoţul a fost pedepsit pentru vina lui. Cartea pe care am primit-o este într-un volum. 8. împărţirea. De asemenea este bine să încercăm să traducem zilnic cîte un mic articol din ziar. 5. 19. 6. Din cauza frigului ardem lemne multe. Pentru a vorbi bine. nu părea zgomot de voci omeneşti. Ai înţeles de ce a eşuat el în lupta cu morile de vînt? 10. Cred că nu aţi găsit multe greşeli cînd aţi controlat exerciţiile. por lo menos. 31. dar e o sarcină de cinste şi îi place. El mar y el monte. 13. Este ştiut că sucul portocalelor este o băutură plăcută. Făcînd compunerile următoare. Lo que queremos más. tra­ tando uno de los siguientes argumentos: Un domingo en compania de mis amigos. 22. ¿Qué libro ha leído Ud. FIN ÜE LOS EJERCICIOS — 404 . Valorează mai mult decît preţul ei. Auzeam un zgomot puternic care nu-mi plăcea. deşi are două părţi: o culegere de zicale populare şi o antologie literară. 11. Am stat liniştit îr> întuneric. 18. Mă uit liniştit la imaginea pe care o reflectă apa lacului. ¿Qué planes tiene Ud. Un recuerdo querido. últimamente? Análisis paralelo del rumano y del español. 15. e necesar să facem exerciţii de conversaţie. ¿cuál le gusta más? Cosas que vemos y no observamos. 20. 30. ci un bubuit.ta are însă o greşeală. Secerişul este una din muncile cîmpului. Traducir al español: 1. Atunci ai început să-i citeşti din Don Quijote. 23. 16. Aş vrea să ştiu dacă gramatica spaniolă ţi s-a părut uşoară şi dacă nu ţi-a rămas nimic neclar. 17. Mă bucur că a venit acest om. Dar cei ce se dedică studiului unei limbi străine trebuie să citească zilnic.

y así como Don Quijote los vio. con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer: que ésta es buena guerra. quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla.LECŢIA 40 EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA PRIMERA PARTE CAPÍTULO V I I I . — Mire vuestra merced — respondió Sancho — que aquéllos que allí se parecen. — Aquellos que allí ves. Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espan­ table y jamás imaginada aventura de los molinos de viento. volteadas del viento. En esto. o pocos más. no son gigantes. con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas. advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantes aqué405 . donde se descubren treinta. descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo. desaforados gigantes. — Bien parece — respondió Don Quijote — que no estás cursado en esto de las aventuras: ellos son gigantes. Y diciendo esto. — ¿Qué gigantes? — dijo Sancho Panza. y lo que en ellos parecen brazos son las aspas. porque ves allí. y si tienes miedo. dijo a su escudero: — La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acer­ táramos a desear. y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. — respondió su amo — de los brazos largos. con otros sucesos dignos de felice recordación. amigo Sancho Panza. sino molinos de viento. dio de espuelas a su caballo Rocinante. que los suelen tener algunos de casi" dos leguas. hacen andar la piedra del molino. sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba. que.

que le quedó por sobrenombre Machuca. siguieron el camino del Puerto Lapice porque allí decía Don Quijote que no era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras. y dándole una lanzada en el aspa. que fue rodando muy maltrecho por el campo. y cuando llegó. —• ¡ Válame Dios ! — dijo Sancho Panza — ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien l o q u e hacía. con la lanza en el ristre. — Dios lo haga como puede — respondió Sancho Panza. me lo habéis de pagar. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes. bien cubierto de su rodela. que medio despaldado estaba. dijo: — Pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo. que ni oía las voces de su escudero Sancho. Hete 406 . Y diciéndoselo a su escudero.—respondió Don Quijote-— que las cosas de la guerra. lo cual. visto por Don Quijote. y así él como sus descendientes se llamaron desde aquel día en adelante Vargas y Machuca. le dijo: — Yo me acuerdo haber leído que un caballero español. habiéndosele en una batalla roto la espada. lo que eran. ni echaba de ver. Y hablando en la pasada aventura. pidiéndole que en tal trance le socorriese. llevándose tras sí al caballo y al caballero. Levantóse en esto un poco de viento. que un solo caballero es el que os acomete. arremetió a todo el galope de Rocinante. más que otras están sujetas a continua mudanza: cuanto más yo pienso. Y en diciendo esto. que hizo la lanza pedazos. que no eran sino molinos de viento. llamado Diego Pérez de Vargas. desgajó de una encina un pesado ramo o tronco. y es así verdad. amigo Sancho. y con él hizo tales cosas aquel día y machacó tantos moros. y embistió con el primero molino que estaba delante. y encomendándose de todo cotázona su señora Dulcinea.líos que iba a acometer. sino que iba muy pesaroso por haberle faltado la lanza. halló que no se podía menear. y las grandes aspas comenzaron a moverse. aunque estaba ya bien cerca. y no lo podía ignorar sino quien ltef*íSe otros tales en la cabeza? — Calla. Acudió Sancho Panza a socorrerle a todo el correr de su asno. tornó a subir sobre Rocinante. tal fue el golpe que dio con él Rocinante. han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada. mas al cabo y al cabo. la volvió el viento con tanta furia. por ser lugar muy pasajero. ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento: tal es la enemistad que me tiene. que me robó el aposento y los libros. Y ayudándole a levantar. cobardes y viles criaturas. que aquel sabio Fresíón. antes iba diciendo en voces altas: — Non íuyades.

y pienso hacer con él tales h a z a ñ a s . pi. vrăjitor simiente /.dicho esto porque de la p r i m e r a encina o roble que se m e d e p a r e . a afla hazaña faptă eroică lanza lance legua leghe machacar a lovi. pi. y si no me quejo del dolor. pero enderécese un poco. abătut quitar a lua ristre m. que t ú te tengas por bien afortunado de h a b e r merecido venir a v e r l a s . • — A la m a n o de Dios — dijo S a n c h o — . situaţie grea tripas /. t a l y t a n bueno como aquél que me i m a g i n o . a reuşi advertir a preveni antes dimpotrivă arremeter a ataca asno asin aspa aripă de moară atender d. prăpădit menear a mişca molimiento oboseală. Doamne ! valeroso viteaz vil josnic voces /. cumplit hacer batalla a se lupta hallar a găsi. es porque no es dado a los caballeros a n d a n t e s quejarse de herida a l g u n a . a u n q u e se les salgan las t r i p a s por ella. măruntaie ¡ válame Dios ! aoleu. y a ser testigo d e cosas que apenas p o d r á n ser creídas. a rostogoli rodela scut mic şi rotund sabio înţelept. a sparge malas artes vicleşuguri maltrecho maltratat. y debe de ser del m o l i m i e n t o de la c a í d a . a lua (ţine) seama la (de) ayudar a ajuta cobarde laş cursado priceput. toc pentru lance rodar d. PALABRAS NUEVAS acertar d. a se încredinţa cuiva enderezar a îndrepta enriquecer a îmbogăţi escudero scutier espantable înspăimîntător espuela pinten fiero crud. yo lo creo lodo así como v u e s t r a merced lo d i c e . istovire molino moară mudanza transformare. — Así es v e r d a d — respondió Don Quijote — . schimbare oración /. pienso desgajar otro t r o n c o . que parece q u e v a de medio lado. pi. a transforma vuestra merced domnia voastră 407 . rugăciune pedazo bucată pesaroso întristat. a desprinde despaldado cu oasele frînte despojo pradă de război echar de ver a observa embestir (con) a se năpusti (asupra) encomendar d. strigăte voltear a învîrti volver en d. sămînţă sobrenombre m. poreclă suceso întîmplare sujetar a supune testigo martor trance m. urmaşi desgajar a rupe. versat dejar Ce a nu putea să nu deparar a se ivi în cale desaforado uriaş descendientes m.

sino de un pueblo. cavalleros. arzones. El texto que conocemos hoy nos hace suponer. En todo caso este texto es el más antiguo que conservamos de la literatura épica medieval española.Según se ha visto en ese trozo del Quijote. Vamos a ver ahora cómo era el español anterior a Cervantes Escogeremos textos de las tres cumbres literarias anteriores al siglo XVI. a b a x a n las lancas — abueltas de los pendones. Los moros llaman Mafómat — e los cristianos s a n t i Y a g u e . de una batalla contra los moros de España: E n b r a c a n los escudos — delant los coraeones. ívanlos ferir — de fuertes coraeones. la existencia de una vieja tradición literaria anterior a él. 408 . a la tornada que fazen — otros t a n t o s muertos son. el Cid — de Bivar Campeador !" Todos fieren en el az — do está Per Vermudoz. Una particularidad gráfica que se observa inmediatamente es la c con una virgulilla (g). t a n t a loriga — falssar e desmanchar. Cadién por el campo — en u n poco de logar Atoros muertos — m i l i e trecientos y a . letra llamada cedilla que se usaba antes para expresar un sonido parecido al de la z. tantos pendones blancos — salir vermejos en sangre. t a n t a adáraga — foradar e passar. He aquí la descripción. senos moros m a t a r o n . dada la destreza artística que revela su autor (un anónimo juglar de Aragón). El Poema de Mío Cid. — por amor del Criador ! ¡ Yo soy Roy Díaz. en lenguaje antiguo. — todos de senos colpes. — t o d a s tienen pendones. debió de ser compuesto hacia 1140. los juglares cantaban romances sobre el Cid Campeador. tantos buenos cavallos — sin sos dueños andar. encimaron las caras — de suso de los. Durante siglos enteros. Es la obra no de un individuo. Trezientas lancas son. Veriedes t a n t a s lancas — premer e a l t a r . A grandes vozes llama — el que en buen ora nació: "¡ Feridlos. I. Se sabe que Cervantes fija definitivamente el español y que las modificaciones que surgieron desde la aparición del Quijote hasta el día de hoy son de poca importancia. que cuenta las hazañas del gran héroe medieval Rodrigo Ruy Díaz de Bivar contra los moros que le habían dado el título de Cid (Señor). la lengua de Cervantes es — excepto pocas diferencias ortográficas -— la misma que la moderna.

en la a c t u a l p r o v i n c i a de Guadalajara (España). que se consigna. abuellas al mismo tiempo que suso encima (sus) » az fila de guerreros « stños sendos premer bajar adáraga escudo de cuero loriga armadura de cuero con escamas o anillos de metal cosidos encima falssar romperse desmanchar deshacerse las mallas de la loriga I I . pero su e x t r a o r d i n a r i a extensión (veintiún actos) la hace irrepresent a b l e en su forma p r i m i t i v a . d e s e m p e ñ a n d o el cargo de Arcipreste de H i t a . El libro de Buen Amor — es el t í t u l o que se h a d a d o modern a m e n t e al largo p o e m a de cerca dos m i l versos que se conserva de J u a n R u i z . La Celestina presenta la e s t r u c t u r a de u n a obra de t e a t r o . pero d e poca i m p o r t a n c i a .Observamos éstas son: aquí toda una serie de p a l a b r a s anticuadas. E s a es u n a cuestión t o d a v í a m u y d e b a t i d a . I I I . la i n m e d i a t a m e n t e anterior a la m u e r t e de Calisto: 409 . qué alto cuello de garca ! ¡ Qué cabellos. Ese n o t a b l e poeta satírico español v i v i ó en la p r i m e r a m i t a d del siglo X I V . La Celestina — n o m b r e que t a m b i é n se da a la Tragedia de Calisto y Melibea — publicóse en 1499 en la ciudad de B u r g o s . y en ese sentido el triste cuento del a m o r de Calisto y Melibea.. qué color. qué boquilla. por m e d i o de u n acróstico. qué donaire. qué buenandanca ! Con saetas d'amor fiere cuando los sus ojos alca. cuan fermosa viene doña Endrina por la plata ! j Qué talle. Damos a c o n t i n u a c i ó n u n a escena de profundo lirismo (del Acto decimonono). Véase a q u í la descripción que "face" u n " h o m e " a la llegada de la "fermosa fembra" doña E n d r i n a . ] A y Dios.. E l a u t o r de esa i m p o r t a n t e obra literaria parece h a b e r sido E e r n a n d o de Rojas. Lo i m p o r t a n t e es su e x t r a o r d i n a r i o valor l i t e r a r i o . d i s i m u l a d a m e n t e . hace p e n s a r en la t r a g e d i a Romeo y Julieta de Shakespeare.

¿Dónde e s t a b a s . m i r a las nubes cómo h u y e n . iba hab l a n d o consigo m i s m o y d i c i e n d o : ¿Quién d u d a sino que en los venideros t i e m p o s . CALISTO Vencido me tiene el dulzor de t u suave c a n t o . c u á n t o m á s suave m u r m u r i o é r u i d o lleva por e n t r e las frescas yerbas ! ¡ Escucha los altos cipreses. d e m i a l m a ? ¿Es el? No lo puedo creer. que desprivase t u gran merescimiento ! ¡ Oh salteada melodía ! ¡ Oh gozoso r a t o ! ¡ Oh corazón mío ! ¡ E cómo no podiste más t i e m p o sufrir sin i n t e r r o m p e r t u gozo é c u m p l i r el deseo de e n t r a m b o s ? MELIBEA ¡ O h sabrosa t r a i c i ó n ! ¡ O h dulce s o b r e s a l t o ! ¿Es m i s e ñ o r . luciente sol? ¿Dónde me t e n í a s t u claridad escondida? ¿ H a b í a r a t o q u e escuchabas? ¿Por que me dejabas echar p a l a b r a s sin seso a l aire con m i ronca voz de cisne? Todo se goza este huerto con t u v e n i d a . Papagayos. llevad nueva a mis amores. La media noche es pasada é no viene: Sabedme si otra amada le detiene. por m i v i d a . 410 . que el sabio que los escribiere no p o n g a .MELIBEA Óyeme t ú . c a m i n a n d o nuestro flamante a v e n t u r e r o . cómo espero aquí asentada. cómo se dan paz unos r a m o s con otros por intercesión de u n t e m p l a d i c o v i e n t o que los menea ! ¡ Mira sus q u i e t a s s o m b r a s : cuan oscuras están é a p a r e j a d a s p a r a e n c u b r i r nuestro deleite ! LECTURA SUPLEMENTARIA SOLILOQUIO D E D O N Q U I J O T E C U A N D O H I Z O LA • P R I M E R A SALIDA DE SU ALDEA Y e n d o . Mira la luna cuan clara se nos m u e s t r a . ¡ oh m i señora y mi bien todo ! ¡ Cuál mujer podía haber nascido. que yo quiero c a n t a r sola. ¡ Oye la corriente agua d'eeta fontecica. ruiseñores que cantáis al alborada. p u e s . no puedo m á s sufrir t u p e n a d o esperar. c u a n d o salga a luz la v e r d a d e r a historia de mis famosos hechos.

por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba. sabio encantador. huertos floridos. capitulo II) LA MANCHA En opinión general. y donde todo cuanto pase ha de parecer obra de la casualidad 411 . En un país montuoso. ruégote que no te olvides de mi buen Rocinante. y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada Aurora que. aquel suelo sin caminos. anhelando que se acabe pronto aquella desnuda estepa. con lindas casas. fresco. y el viajero que viene hoy de la costa de Levante o de Andalucía se aburre junto al ventanillodel vagón. tú. es la Mancha la más fea y la menos pintoresca de todas las tierras conocidas. La grandeza del pensamiento de Don Quijote no se comprende sino en la grandeza de la Mancha. ni recreo alguno. esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro ! ¡Oh. (Primera parte. dándole espacio y luz donde se precipite sin tropiezo alguno. Don Quijote necesitaba aquel horizonte. es la belleza de su conjunto. pues por ella se va a todas partes. Esto es lo cierteo: la Mancha. compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras !". ni sorpresa. quienquiera que seas. sin embargo. sin ir determinadamente a ninguna. tierra surcada por las veredas del acaso. sin asombrar al mundo con las grandes hazañas de la segunda. verde. de la aventura. a quien ha de tocar el ser cronista desta peregrina historia. y que. si no distraen ni suspenden la imaginación. que como inmóvil y estancado mar de tierra no ofrece a sus ojos accidente. dejando las ociosas plumas. poblado de agradables sombras.cuando llegue a contar esta mi primera salida tan de mañana. dejando la blanda cania del celoso marido. ni variedad. que. luz templada y ambiente espeso. su propia desnudez y monotonía. si alguna belleza tiene. todo él es camino: aquella tierra sin direcciones. la dejan libre. cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha. y añadió diciendo: "¡Dichosa edad y siglo dichoso aquel adonde saldrán a luz las famosas hazañas mías. Y era la verdad que por él caminaba. Don Quijote no hubiera podido existir y habría muerto en flor tras la primera salida. subió sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Moiitiel". dignas de entallarse en bronces. desta manera?: "Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos.

aquella total ausencia de obras humanas que representen el positivismo. que la detendrían en su insensato vuelo. solzi escasez / . cap. de castillos. necesitaba. en fin. de modo que si se encuentra un ser humano en aquellas soledades. B. un afligido. de torres. nece­ sitaba aquel silencio cuando hay calma. aquel campo sin fin.o de los genios de la fábula. donde se levanta el polvo de imaginarias batallas. que desde lejos llaman y espantan al viajero con sus gestos amenazadores. plăcut 412 . P1ÎREZ CiALDÓS Bailen. graţie dulzor m. un menesteroso. desfătare derritir (derretir) a (se) t o p i desprivar (azi privarJ a priva destreza măiestrie dichoso fericit donaire ni. el sentido práctico. cîntare de dimi­ neaţă anillo inel aparejar a pregăti aprendizaje ni. necesitaba aquella escasez de ciudades que hace más rara y extraordinaria la presencia de un hombre o de un animal. V I . fig. a m b i i escamos ni. Episodios Nacionale PALABRAS NUEVAS abajar a coborî acaso î n t î m p l a r e alborada z o r i . visiones de ejércitos de gigantes. ucenicie arpado melodios. al punto se le tiene por un desgraciado. a los cuales sólo el lenguaje faltaría para ser colosos inquietos y furibundos. m ă i e s t r u arzón ni. în care se fixează lancea bermejo roşiatic blando moale cargo funcţiune ciprés ni. un agraviado que anda buscando quien le ampare contra los opre­ sores y tiranos. lipsă flamante înflăcărat garza b î t l a n gozo plăcere. al trans­ parentar de la luz. produciendo. calma y ruido que son igual­ mente tristes y extienden su tristeza a todo lo que pasa. zale. bucurie gozoso îmbucurător. y aquel desaforado rugir de los vientos cuando hay tempestad. chiparos cisne m. pi. Así es la Mancha. dulceaţă é (azi y) şi embrazar a vîrî braţele în găicile scutului encantador vrăj itor entallarse a (se) grava entrambos a m î n d o i . toc de lemn anexat şelei calului. necesitaba. que el hombre no pusiera en aquellos campos más muestras de su industria y de su ciencia que los patriarcales molinos de viento. corta­ pisas de la imaginación. repito. lebădă darse paz a se săruta debatido dezbătut deleite m. necesitaba de aquel sol que derrite los sesos y hace a los cuerdos locos.

blond rugir' a mugi sabroso delicios. cărare . t r ă d a r e . pulbere ronco răguşit rubicundo roşcat. talie templadico t e m p e r a t . în E v u l Mediu luciente strălucitor malla ochi de î m p l e t i t u r ă melifluo mieros menear a legăna. noutate ocioso t r î n d a v pendón m. înşelare venidero viitor vereda potecă. cîntăreţ recitator şi dan­ sator a m b u l a n t care dădea repre­ zentaţii în faţa poporului. şuviţă horadar a perfora intercesión intervenţie binevoitoare juglar m. minte sobresalto tresărire surcar a brăzda talie / . a mişca merescimiento (azi mérito) merit nueva ştire. c ă l d u ţ traición / . savuros saeta săgeată saltear a r ă p i . drapel m i l i t a r de formă lunguiaţă penado chinuitor polvo praf.hebra fir. a asalta seso creier.

1 ! . .

sin saber cuál de mis numerosas apuntaciones elegiría para un artículo que me correspondía ingerir aquel día en la Revista. Columpiábame en mi sillón. por asemejarse en cierto modo a muchas gentes que conozco. por consiguiente. porque mientras yo no haga más que cumplir con las obligaciones de fiel cronista de los usos y costumbres de mi siglo. y conocía toda la dificultad de mi empeño. No dejaba de atormentarme la idea de que fuese histórico. los cuales son especialmente de mi gusto. sobre todo. y. si no sacara a luz pública cierta visita que no ha muchos días tuve en mi propia casa. Quería yo que fuese interesante sin ser mordaz. que fuese serio. ni tuviera esa travesura y maliciosa índole que malas lenguas me atribuyen. y dando tor415 . no se me podrá culpar de mal intencionado ni de amigo de buscar pendencias por una sátira más o menos. de éstos que dan vuelta sobre su eje.LECTURAS EN PROSA E S P A N A MARIANO JOSÉ DE LARRA YO QUIERO SER CÓMICO (Fragmentos) No fuera yo Fígaro1. como de hombre que necesita y estudia en la fisionomía del que le ha de favorecer sus gustos e inclinaciones. o su humor del momento para conformarse prudentemente con él. y me hallaba en la mayor perplejidad. Pasó adelante el joven haciéndome una cortesía bastante zurda. cuando me deparó 2 felizmente la casualidad materia sobrada 3 para un artículo al anunciarme mi criado a un joven que me quería hablar indispensablemente. Hallábame. y. porque no está siempre un hombre de buen humor o de buen talante para comunicar el suyo a los demás. sin saber cuál de mis notas escogería por más inocente. y no encontraba por cierto mucho que escoger. verídico . como he dicho.

. — No. — Pero la gramática.. no necesita usted saber cosa mayor..... ¡ Cómo me gustan sus artículos de usted 6 ! — Es claro. Para hablar. y.. esto no se sabe... — Yo soy un joven. — ¿Al teatro? — Sí. — Cierto.. Según algunos.. y así será preciso examinarle por la pauta del país... a la Empresa. ciertamente.. no. — Bien. me dijo con voz forzada» mente sumisa y cariñosa: — ¿Es usted el redactor llamado Fígaro? — ¿Qué tiene usted que mandarme? — Vengo a pedirle un favor. — Un favor de que depende mi vida acaso.. siendo el favor de tanto interés para usted. eso es muy bueno ! Pero sabrá usted.. ¿Sabe usted castellano? — Lo que usted ve.mentó a los tirantes y rudos músculos de su fisionomía para adoptar una especie de careta 4 que desplegase a mi vista sentimientos mezclados de afecto y de deferencia 5 . para cuando se sepa... ¡ Soy un apasionado. — Es la mejor ocasión. bellas letras.. y la propiedad 10 ... para ser actor.. — Perdone usted... un amigo de usted... — Que quiero ser cómico. el latín. Y ¿qué sabe usted? ¿Qué ha estudiado usted? — ¿Cómo? ¿Se necesita saber algo? — No. — ¡ H o l a ! ¿Ajusta el Ayuntamiento? — Es decir.. y dedicarme al teatro. las gentes me entienden.. siempre es malo entrar con ese pie 9 en una corporación. como yo quiero ser cómico... — En ese caso... yo no quisiera singularizarme 8 . no tiene usted prisa... y habrá estudiado humanidades... desearía que usted me recomendase. como el teatro está cerrado ahora. desgraciadamente. señor.. — ¡ Ah ! ¿Ajusta la Empresa? — Le diré a usted... usted quisiera ser cómico aquí.. — ¡ Bravo empeño ! ¿A quién? — Al Ayuntamiento. — Sin embargo. señor. pero... ! — Por supuesto. Si usted me necesita. 416 .. — Ya le entiendo a usted. — Lo presumo.. y es la época de ajustar para la próxima temporada cómica. — Como estamos en Cuaresma 7 ... — Por eso. porque nadie la tiene.

así. según el sexo de cada uno que lo pregunta. — ¡ Ah! Ya. nada. señor.. y otras semejantes? — Sí. todo eso digo yo. — Nada. hayamos por hayamos. Nada. porque si voy a decir verdad. y aptitud por actitud. — ¡ Bravo ! — Porque ellos suelen saberlo. y podrá verter sus ideas en las tablas u . y decir unas voces por otras. sí. — Perfectamente. señor. — Perdone usted.. En cuanto a trajes. diferiencia por diferencia. pero eso no es esencial. eso en el ensayo general se le pregunta al galán o a la dama. — Además. Usted sirve para el ejercicio. ni épocas.. — Y de educación. que alguna parte del público suele estar tan enterada como nosotros... señor: si no es tan antiguo. el papel lo dirá. — Y ¿cómo presentará usted un carácter histórico? — Mire usted.. y los comprenderá. Mife usted. no sabrá usted lo que son trajes. ni caracteres históricos. ya sé que en siendo muy antiguo. ni he oído hablar tampoco. — Le diré a usted. señor. 2 7 — învăţaţi limba spaniolă 417 . — No es gran cosa. me parece que sirve usted para el caso 1 2 ... siempre a la romana 1 3 . ¿a qué altura se halla usted? — Mal. actitud por aptitud. no.. me echaron por holgazán. a la antigua francesa o a la antigua española. porque se me figura a mí que es oficio en que no hay nada que hacer. — ¡ Ah! • Ah! Muy bien..... — Esto es: aunque sea griego el asunto. — Sí.. yo era escribiente 1 5 en una mala administración.. — Y tiene usted razón. según. nada. — Perfectamente. ¿Aprendió usted Historia? — No. luego como el muerto no se ha de tomar el trabajo de resucitar sólo para desmentirle a uno. — No jure usted. de modales 14 y usos de sociedad. Además.. La figura es la que no. y conforme a lo que ellos tienen en sus arcas. — Por consiguiente.. no sé lo que es.— Sabrá de memoria los poetas clásicos.... y me quiero meter cómico. señor. ¿Sabe usted pronunciar con afectación todas las letras de una palabra. ¡ Tan poco favor me hace usted ! Que me caiga muerto aquí si he leído una sola línea de eso. dracmático por dramático.

— Ni conocerá usted el m u n d o . se dirige a la casa de la Corregidora para devolverle la afrenta. la „seña" Frasquita. usted es cómico y bueno. q u i t á n d o s e el sombrero de tres picos. cuando uno no sabe su relación. de m o d o que el a p u n t a d o r v a y a t i r a n d o del p a p e l como de una carreta 1 7 . Su asunto. basado en una tradición popular. Así es que no h a y n a d a m á s común que a ñ a d i r . Al fin todo se aclara. se le lanza de vez en cuando un par de m i r a d a s t e r r i bles. ni el corazón h u m a n o . como solía D . y sacándole a usted la relación del cuerpo como u n a c i n t a . ¡Es t a n guapo el público ! ¡ Si usted viera ! — Ya sé. . la ironía maliciosa y la gracia con que se describen tipos y situaciones. no conozco esos señores usos de sociedad que usted dice. . . p o r q u e n o me gusta el e s t u d i o . 418 . A d e m á s . en fin. t i e n e el público el placer de oír a un m i s m o t i e m p o dos ejemplares de u n mismo papel. s e ñ o r . es como sigue: un viejo Corregidor pretende a una bella molinera. y a u n ésa no la a p r o v e c h o . y . Si se descuida. n i n u n c a t r a t é a n i n g u n o de ellos. * Esta novelita — la obra maestra de Alarcón—se destaca por la vivacidad del diálogo. ¡ y a ! — Vez h a y que en una comedia en verso se a ñ a d e u n párrafo en p r o s a : pues ni lo n o t a n i menos se enfada. — Escasamente 16. y h a b l a n d o con la boca s u m i d a 2 . — ¡ Y a se ve que hacen m u y bien ! P u e s . señor. m u y b u e n a s noches. por consiguiente. — ¿ Y memoria? — No es cosa la que" t e n g o .. pero su marido. y . eltío Lucas. — p r o n u n c i ó el recién llegado. ésta defiende su honor y salva la situación. creyendo que aquél ha conseguido su propósito. E u g e n i o de Zúñiga 3 . que eso es cuenta del a p u n t a d o r . T e n g a n Vds. se dice c u a l q u i e r t o n t e r í a . como diciendo a l p ú b l i c o : ¡Ven ustedes qué h o m b r e ! — E s t o e s . (Publicado en la „Revista Española" de 1 de marzo de 1833) PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN E L S O M B R E R O D E T R E S PICOS * (Fragmento *) XXVII La fe mueve las montañas.— Todo lo hace el a p u n t e . quedando el viejo en ridículo. De esa manera y h a b l a n d o él a l t i t o 1 8 . — Sí. y el público se la r í e . aunque sin conseguir tampoco nada. .

Todos se quedaron estupefactos. y ellas te dirán lo que has hecho del corazón que tanto te quería !. Juan López 4 . pero luego se dominó..En seguida se adelantó por el salón. y fue a besar la m: no de la corregidora.. remedando n siempre al corregidor: — ¡ Dios te guarde. tal ademán y tal tono de voz acentuaron aquella frase ! El rostro del molinero se transfiguró al oír la voz de su mujer. La seña Frasquita se puso entonces a besarla. sin saber tampoco lo que se hacía. ¡ Tal gesto. El parecido del tío Lucas con el verdadero corregidor era maravilloso. como una montaña de hielo que se hunde y principia a derretirse. como una niña que busca amparo en su madre: — ¡Señora. y hasta el mismo Sr. olvidándose por un momento de cuanto había visto y creído ver en el molino. Frasquita ! ¿Le has enviado ya a tu sobrino el nombramiento 12? ¡ Hubo que ver entonces a la navarra 13 ! Tiróse la mantilla atrás. inundándola de luz y de alegría. ¡Pregúntaselo a tus hazañas de esta noche. La corregidora se adelantó hacia ella sin poder contenerse. Estaba visto que aquella mujer había nacido para domadora del pobre viejo. y. semejante a la de la fe religiosa. Así es que. Lucas ! — le dijo en mitad de la cara. exclamó con las lágrimas en los ojos y la sinceridad en los labios: — ¿Conque tú eres mi Frasquita? —. levantó la frente con soberanía de leona. había penetrado en su alma. Y se echó a llorar. se dejó atropellar sin decir oxte ni moxte 10 . Pero la seña ° Frasquita metió el montante. Una especie de inspiración. y se lanzó sobre el tío Lucas como un basilisco 5 . clavando en el falso corregidor dos ojos como dos puñales: — ¡ Te desprecio. no pudieron contener una carcajada. dijo. balanceándose en todos sentidos. Todos creyeron que le había escupido. diciéndole entre sus sollozos.. con una risa tan horrible que tuvo que llevarse la mano al corazón para que no se le hiciese pedazos. y..¡ No ! (respondió la navarra fuera de sí. El tío Lucas se puso más pálido que la muerte al ver que su mujer se le acercaba. apartando al corregidor con el brazo de marras 7 .. y Su Señoría. en evitación de otra voltereta 8 y del consiguiente ludibrio 9 . y la estrechó en sus brazos con el mayor cariño. D. Así es que la servidumbre. Eugenio sintió aquel nuevo agravio.) ¡ Yo no soy ya tu Frasquita! Yo soy.. señora! ¡Qué desgraciada soy! 27* 419 .

perdiendo de nuevo toda fe.. sin embargo.. a pesar de todo lo que Vd. o esperando salvarse también por la vía húmeda. y verá cómo.. Y durante algunos momentos. XXVIII ¿ Pues y tú ? El tío Lucas fue el primero que salió al flote en aquel mar de lágrimas. — ¡Nada de pero!. .. —dijo de pronto. Y éste y los criados lloraban de igual manera. quiero decir. es una bendita ! — Bien. Era que empezaba a acordarse otra vez de lo que había visto por el ojo de la llave.— i No tanto como Vd. llorando también generosamente.. — ¡ Yo no hablo ! (contestó la molinera... hablar.. que hable!.. Merceditas!. — ¡Bueno. — ¡Señores.. tornando también a sus celos. pero. como avergonzado de verterlas.. — No hay cuentas que valgan 16 . Y la seña Frasquita no dijo más. se figura ! — contestábale la corregidora. Déjela Vd. andando a puñetazos con sus lágrimas. nadie se había explicado.. Porque la verdad es que tú.) — ¡ Su mujer de Vd. tío Lucas.) ¡ El que tiene que hablar eres t ú ! ... me había contado. se justifica. Juan López... — Pues ¿y tú? — repuso la corregidora midiéndolo con la vista..... y de esta señora ! ¡ Ah. sintiéndose ablandado por el contagioso lloro de los demás. — Ahora no se trata de ella..... — ¡ Yo sí que soy desgraciado ! — gemía al mismo tiempo el tío Lucas. ¿Quién había de decirme que tú?. por impedírselo el invencible respeto que le inspiraba la corregidora. abrazado a la barriga del Sr. y todo parecía concluido. — dijo el tío Lucas. Desde que la vi. . (gritó el corregidor. por la vía del llanto. — Pues ¿y tú? — respondió.) ¡ Ah. el tío Lucas.) ¡ Se trata de Yd. — ¿Pues y yo? (prorrumpió 14 al fin don Eugenio. vamos a cuentas!.. me dio el corazón que era una santa. yo soy un picaro! ¡un monstruo! ¡un calavera 1 5 deshecho.. que ha llevado su merecido ! Y rompió a berrear tristemente. sí. los dos matrimonios repitieron cien veces las mismas frases: — ¿Y tú? 420 . (exclamó la corregidora.. y.

mientras que nosotros dos ni nos «aludamos ni nos reconocimos. ¡Vaya un testimonio fidedigno! — Tampoco son dos mujeres. y muérete de vergüenza por haber dudado de mi honradez. — Pues diles que suban.. Juan López y a Toñuelo 17 ..) Tengo dos testigos de mayor crédito..... — ¡ Oh. — ¡Es verdad que me detuve!.. Mientras tú ibas esta noche desde el lugar a nuestra casa..... nos cruzamos en el camino.. La cosa hubiera sido interminable. — ¡Por Dios te pido que te expliques!. — ¡ Peor que peor ! ¡ Serán dos niñas !. con el testimonio de nuestras burras.por mejor decir.... Etc. etc. yo me dirigía desde nuestra casa al lugar.. — ¡Oye. — Y ¿dónde están? — preguntó el molinero. — ¡ Nuestras dos burras ! Frasquita: ¿te estás riendo de mí? — No: que estoy hablando muy formal.. cpie cada palabra tuya me devuelve un año de vida ! — Y a aquel rebuzno le contestó otro en el camino... o. — ¡ Ah ! • Son dos mujeres!. — En esto rebuznó 18 tu borrica. Lo que urge en este momento es devolver la paz al corazón del tío Lucas: cosa muy fácil a mi juicio.. Sólo son dos hembras... Pero tú marchabas fuera de él. ¡ Habla.. — Las pobres no podrían subir. en la puerta. a quienes no se dirá que he seducido ni sobornado.. sí. 421 .. — La una se llama Piñona y la otra Liviana. pues allí distingo al Sr. etc. Lucas!. Hazme el favor de decirme sus nombres. Yo puedo probarte. y. que se habían reconocido y se saludaban como buenas amigas. si la corregidora. — ¡ Justamente ! ¡ Ah.. que están saltando por justificar a la seña Frasquita. sí. — Están abajo..— Pues ¿y tú? — ¡ Vaya que tú ! — ¡ No que tú ! — Pero ¿cómo has podido tú?. que no me hallaba en el molino cuando tú viste en él al señor corregidor. ¡ Bendita 19 seas ! ¡ Me parece estarlo oyendo ! — Eran Liviana y Piñona.. te habías detenido a echar unas yescas en medio de un sembrado..... revistiéndose de dignidad no dijese por último a D... con permiso de esta señora. habla. Continúa. qué feliz soy !. Eugenio: — ¡ Mira. cállate tú ahora! Nuestra cuestión particular la ventilaremos más adelanle.. — ¡ Yo no necesito que me justifiquen los hombres ! (respondió ésta... por consiguiente.

en fin. . que no debo referir d e l a n t e de esta señora.. . . si quieres saber lo del n o m b r a m i e n t o . Pero no tengo más que decir por la p r e s e n t e . — E s a es h a r i n a de otro c o s t a l 2 3 . todo ! — agregó el corregidor. . .) ¡ F r a s q u i t a m í a . . . y te lo d i r á n mejor que y o . te enteraré de ese y otros p a r t i c u l a r e s . . que los dos nos a s u s t a m o s y salimos h u y e n d o en direcciones contrar i a s . deseando congraciarse con 2 1 d o ñ a Mercedes. .. — ¡ Conque eres i n o c e n t e ! ( e x c l a m a b a en t a n t o el t í o L u c a s . toma dinero emprestado de don Salvador y se compra un rocín. Cuando estemos solos. . El viejo avaro se mostraba inflexible e inclusive intentó arrojarle de las tierras. m u y complacido 2 2 de que las explicaciones de la n a v a r r a no h u b i e r a n ido más lejos. . necesito oír t u s e x p l i c a c i o n e s . no teniendo hijos que le ayuden. — ¡ Todo lo que ha dicho la seña F r a s q u i t a es p u r a v e r d a d ! — gritó el señor J u a n López. — T a n no nos reconocimos (continuó la seña F r a s q u i t a ) . — ¡ T o d o ! ¡ T o d o ! — a ñ a d i ó T o ñ u e l o . embargando además para pago de sus deudas todo cuanto tenía en la barraca. siguiendo la corriente de su a m o . VICENTE BLASCO IBÁÑEZ LA BARRACA (Fragmento *) Al pasar por la t a b e r n a de Copa. siendo éstas „mejor labradas". ¡ S u señoría se cayó en el caz del m o l i n o . . al que el terrateniente don Salvador le había aumentado el arrendamiento de las tierras. . hurt a n d o el cuerpo. . . F r a s q u i t a de mi a l m a ! ¡ P e r d ó n a m e la injusticia. y deja que te dé un a b r a z o ! .) Antes de a b r a z a r t e . y que t o d a v í a e s t a r á n h ú m e d a s . (contestó la m o l i n e r a . y G a r d u ñ a 20 lo desnudó y lo acostó allí ! Si quieres saber por qué a b r í la p u e r t a . . . ¡ N o me digas m á s ! . v i s t o que ella i m p e r a b a en el corregimiento. . El pobre tío Barret. ¡ Conque y a ves que yo no estaba en el molino ! Si quieres saber ahora por qué encontraste a l señor corregidor en n u e s t r a c a m a . e n t r ó . t i e n t a esas ropas que llevas p u e s t a s . — ¡ H a s t a a h o r a . un pobre huertano viejo. . . aun se empeoró porque su deuda ascendía. Pero nada se resolvió. „Todas estas tierras que estaban regadas 422 . fue p o r q u e creí que eras t ú el que se ahogaba y me l l a m a b a a g r i t o s . rindiéndose a la evidencia. Y . La barraca es la historia de las tierras del tío Barret. Unos carreteros de la v e c i n d a d le h a b l a r o n p a r a compadecer su desgracia y le i n v i t a r o n * En esta obra maestra de ambiente valenciano. . el famoso escritor naturalista Blasco Ibáñez nos presenta en su estilo lleno de color y de fuerza plástica la vida agitada de los labradores pobres de la vega de Valencia. .— ¡ N o me digas m á s ! .

la hoz de su abuelo: una joya que no la cambiaba ni por cincuenta hanegadas 2 . El viejo aún estuvo más de una hora en la taberna. según afirmaba Barret. Les llamaba hijos míos. asegurándoles que no se apuraba por tan poco. sintiendo que la cabeza se le iba. Su cara *e coloreó. tan sobrio. Se mostró con los carreteros que le compadecían expresivo y confiado : casi como un ser feliz. que era el a m o de los campos.. No lo había perdido todo.. adquiriendo después una palidez cadavérica. Y él. hablando solo. y arreando 4 sus bestias alejáronse hacia Valencia. Aún le quedaba lo mejor de la casa. Quería algo contra aquel frío que se le metía en los huesos. hasta que molestado por la con el sudor de la familia. cortaba en el aire un papel de fumar. sus ojos se vetearon 1 de sangre." 423 . aunque no sabía coger u n azadón ni en su v i d a había doblado el espinazo.a tomar algo. llenando el camino de chirridos de ruedas. Los carreteros pagaron. „ Y ahora venía a hacerle morir aquel viejo usurero. bebió uno tras otro dos vasos de aguardiente. puro y brillante: una herramienta de fino temple 3 y corte sutilísimo que. que cayeron como olas de fuego en su estómago desfallecido. Y sacaba de su faja el curvo acero. ¿por qué no eran suyas?" — se p r e g u n t a b a tío Barret. Aceptaba con mucho gusto.

deteniéndose muchas veces para dar aplomo 5 a su cuerpo. estaba el suceso reciente. Creyó soñar. impidiéndole toda fuga. púsose en camino. que le pareció un enorme demonio. Sentía pesadez en la cabeza y el estómago desfallecido. pero el miedo de que aprovechasen su ausencia en el huerto pudo más que sus temores. su cara púsose verde y le cayó la capa. El aguardiente se había apoderado de él. ya no sabía con qué objeto había llegado hasta allí. Cuando despertó. el cual raro era el día que no inspeccionaba con su mirada de avaro los hermosos árboles uno por uno. La opresión que producía sobre su estómago la hoz cruzada en la laja le daba escalofríos. Allí había ido él muchas veces por sus asuntos. sus penosos 6 ronquidos de borracho sonaban entre los verdes y erguidos tallos. Al incorporarse. e intentó ponerse en pie para huir. andando con paso inseguro. ¿Qué hacía allí. con la cara roja y los brazos extendidos. El viejo usurero había vacilado antes de salir de su casa. acorralándolo 9 en el borde de la acequia que corría paralela al camino.dura mirada de los dueños.. Llegó después de dos horas de marcha. y pensando que la finca estaba lejos de la barraca embargada 8 . Barret sintió que toda su sangre le subía de golpe a la cabeza. entre Benimaelet y el mar. era ya bien entrada la tarde. ya se reía del miedo pasado. Le zumbaban los oídos. y allá iba ahora. y la huerta es traicionera . dejando al descubierto un viejo 424 . Veía con los ojos cerrados un gran huerto de naranjos que existía a más de una hora de distancia. tan lejos de la parte de la huerta donde vivían los suyos. y se incorporó. Le escocía ' algo lo del tío Barret. Ya veía su huerto. experimentó un vago sentimiento de vergüenza y salió sin saludar. que adivinaban su estado. que reaparecía la borrachera. que se balanceaba sobre las inseguras piernas. Al poco rato. y en la boca empastada sentía un sabor horrible. tirando de la hoz. cerca del huerto del judío? ¿Cómo había llegado tan lejos? Su honradez primitiva se avergonzó al verse en tal estado de envilecimiento. asomó la cabeza por entre el cáñamo y vio en una revuelta del camino un hombrecillo que caminaba lentamente envuelto en una capa.. chocaron sus dientes. ¿Y aun dicen que el demonio no es bueno? Allí estaba su hombre. y acabó por dejarse caer en un campo de cáñamo a la orilla del camino. a ver si el demonio era tan bueno que le hacía tropezar con el amo. No podía apartar de su memoria un recuerdo tenaz. el que deseaba ver desde el día anterior. como si tuviera contadas las naranjas. cuando vio saltar desde el bancal de cáñamo a Barret.

echó a correr. enseñando sus agudos y blancos dientes de pobre. evitando que se acercara el tío Barret. 12 ¡ Aaay !. en cuya hoja se quebraba un rayo de sol y se reproducía el azul del cielo. ¿Habéis visto el gesto hipócrita. Y moviendo su herramienta de un lado a otro. que rugió al recibir en el rostro la caliente rociada. buscaba sitio para herir..gabán y los sucios pañuelos arrollados al cuello. Pasa mañana por casa. no juegues.. agitadas por un pataleo 15 fúnebre de res degollada. soltaba toda su sangre por la profunda brecha y las aguas se teñían de rojo. De repente. El labrador sonreía como una hiena. "\ mientras tanto. había derribado de un golpe una de las manos crispadas. Seguirás en las tierras.. Barret permaneció plantado en el ribazo como un imbécil.. — ¡Pero Barret! ¡hijo m í o ! ¿qué es esto? Baja esa arma. Fue un rugido horripilante. Lo de ayer fue para hacerte un poquito de miedo. Y doblaba su cuerpo. sus piernas quedaron en el ribazo 14 .. el regocijado silencio con que acoge un pueblo la muerte del gober425 . parecía más caudalosa 16 .Todo ha sido una broma: no hagas caso 11 ... que hasta le hablaba en castellano 10 . piensa en tus hijas. Quedó colgando de los tendones y la piel.... la hoz partió horizontalmente contra su cuello y. su turbación. un grito de bestia herida. dominado por el terror.. Ven mañana y te daré las lia. pretendía escurrirse. hablaremos: me pagarás como quieras. separando casi la cabeza del tronco. salpicando a Barret. Vaciló el viejo sobre sus piernas. abrió una profunda hendidura... pero antes de caer al suelo. Cayó don Salvador en la acequia. — ¡ Embustero ! ¡ embustero ! — contestaba con voz que parecía un ronquido. nada más. la cabeza. Te repito que ha sido una broma. el labriego 17 . huir de la terrible hoz. hundida en el barro. Antes de terminar el día circuló la noticia como un cañonazo 19 que conmovió 20 toda la vega. siguiendo su manso curso con un murmullo plácido que alegraba el solemne silencio de la tarde.. evitando las manos flacas y desesperadas que se le ponían delante.. y el rojo muñón 13 arrojó la sangre con fuerza. — ¡Barret! ¡ Hijo mío! — decía con voz entrecortada—. Pero con la acequia a la espalda no encontraba sitio para moverse y echaba el cuerpo atrás. Tan grande era su terror. pretendiendo cubrirse con las crispadas manos. Tú eres un hombre honrado. Cansada la hoz de encontrar obstáculos.. ¡zas! cortando la complicada envoltura de pañuelos. como si temiera que el riachuelo 18 de sangre le ahogara al desbordarse. ¡ Cuánta sangre tenía el tío ladrón ! La acequia se enrojecía.

. atados bajo los hórreos 7 . En seis meses sólo se habló en la huerta del tío Barret.nante que le oprime? Pues así lloró la huerta la muerte de don Salvador. El mayordomo era un viejo aldeano. señor Marqués 3 .. y abrí la ventana. Era el mayordomo que había traído la carta de Concha*. tendiéndose tras los ribazos. cada vez más enjuto. que en el silencio de las altas horas parecieron sepulcrales y medrosas. Nos pusimos en camino con toda premura. hasta que al día siguiente lo sorprendió la Guardia civil 22 durmiendo en un pajar. sentado en un sillón cerca del fuego. De todas suertes no llegaríamos hasta cerca del anochecer. Pero el asesino vagó como un loco por la huerta. con los ojos hundidos y la mirada inquieta. escapando al través de los campos asustado por el ladrido de los perros. Llegó la vista del proceso. Cuando llamó el mayordomo aún brillaban algunas estrellas en el cielo: cuando partimos oí cantar los gallos de la aldea. y que venía a buscarme para ponernos en camino. Los domingos iban como en peregrinación hombres y mujeres a la cárcel de Valencia para contemplar al través de los barrotes 23 al pobre „libertador". sin cerrar la ventana. y le sentenciaron a muerte. Las barracas hubiesen abierto para él sus últimos escondrijos. Pasé la velada solo y triste. huyendo de las gentes. que una ráfaga batió. Bajé presuroso. Adelantó su mula para enseñarme el camino. y llamaron a la puerta con grandes aldabadas 2 . acosados por el ladrido de los perros que vigilaban en las eras. Cuando salimos al campo empezaba la claridad del alba. que llevaba capa de juncos con capucha y madreñas e . Le interrogué: — ¿Ocurre algo Brión? — Que empieza a rayar el día. Todos adivinaron la mano del tío Barret. Vi en lontananza 426 . RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN SONATA DE OTOÑO (Fragmento x) i Cuando volví a mi casa había cerrado la noche. Manteníase ante la puerta. Hay nueve leguas de jornada y malos caminos de herradura. y al trote cruzamos la Quintana de San Clodio. las mujeres le habrían ocultado bajo sus faldas. agazapándose 21 bajo los puentecillos. Estaba adormecido. trasponiendo monte. jinete en una mula y con otra del diestro. Me incorporé 3 sobresaltado. y nadie habló.

• I i < .

¡ Mal tiempo tienen. El sudario 9 ceniciento de la llovizna las envolvía: no acababan nunca. y después una mujer hilando. allá en el dominio de un Pazo 14 . Yo me acerqué al hogar. que empezó a dar humo. que ahuyentó al mayordomo. si son caminantes!. llena de caridad.. el mayordomo volvió a^ salir por las alforjas. donde ardía un fuego miserable.unas lomas 8 yermas y tristes. resonaban detrás. cantaba a usanza 13 de Castilla. La señora se levantó para disponerlo todo por sus manos. Salieron dos perros flacos.. podríamos aprovechar este huelgo 18 . Acosados por la lluvia. desfilaba una recua 10 madrugadora. y sobre verde fondo de praderas. Yo. vio las muías bajo el cobertizo. llamamos autoritarios a la puerta. en t a n t o r me salí a la puerta. sentado a mujeriegas 12 en el rocín que iba postrero. y el arriero n . vio el cielo encapotado. que entonaba un cantar. y franqueó la puerta. hospitalaria y humilde: — Pasen y siéntense al fuego. Era una pobre alma. con amenaza de agua. ¡Mal año nos aguarda ! Apenas entramos. 428 . i Ay! Qué tiempo. que ondulaba en las ráfagas del aire. larga bandada de palomas volaba sobre la torre señorial.. con las losas del umbral blancas de harina golpeaba sin tregua: ¡ t a c ! ¡ t a c ! La voz de un viejo. Todo el camino era así.. toda la siembra anega. La molinera se acercó solícita y humilde: — Pondré una trébede 20 al fuego. y la rueda del molino. El sol empezaba a dorar las cumbres de los montes: rebaños de ovejas blancas y negras subían por la falda. Nos vio ateridos de frío. una puerta vieja y mal cerrada. Puso la trébede. En el fondo del muro. hicimos alto en los viejos molinos de Gundar.. vi otras. Si cierra a llover no tendremos escampo 19 hasta la noche. si acaso les place calentar la vianda 21 . y después otras. El viejo aldeano la saludó. veladas por la niebla. chisporroteando. y como si aquello fuese nuestro leudo. Salvo su mejor parecer. Traspuestas aquéllas. A poco tornó el mayordomo con las alforjas colgadas de un hombro: — Aquí viene el yantar 17 . y el mayordomo comenzó a vaciar las alforjas: sacó una gran servilleta y la extendió sobre la piedra del hogar. A lo lejos. Durante mucho tiempo estuve contemplando la cortina cenicienta de la lluvia.. La pobre mujer avivó el rescoldo 15 y trajo un brazado 1 6 de madera verde y mojada.

429 . Al cursar terapéutica con don Benito Hernando..el maestro. tú no serás nunca nada. éste habrá llegado a ser ministro. me han asegurado: — Tú no serás nunca nada.. me decía con voz sepulcral: — No será usted ingeniero como su padre. sin embargo. el otro se habrá arruinado. Estudiaba en Pamplona 3 . vivirás igual y tendrás dos pesetas en el bolsillo. No pasarás de ahí. llevar un cintajo.. Usted no será nunca nada más que un negador inútil. en San Carlos. . esa sonrisita. Usted no será nunca nada. con don Gregorio Paño. ni caballero de Isabel la Católica. Y. Yo me encogía de hombros. encontraré a todos los conocidos en distinta posición. cuando se pasan los cuarenta años. y este anciano. tener un título.. Y un amigo que se marchaba al nuevo mundo. el hombre quiere ser algo. Nunca será. A mí no me viene usted con sonrisas satíricas. que parecía el comendador del Tenorio 4 por su cara helada y su perilla blanca. que nos enseñaba matemáticas.. y me decía: — Esa sonrisita.. aquél habrá desaparecido en una aldea.PÍO BAROJA BAROJA. ni académico. que tenía la costumbre de pegarnos con un puntero 2 muy duro (las veneradas tradiciones de nuestros antepasados) me miró y dijo: — Este chico va a ser tan cazurro como su hermano.Cuando fui por primera vez a la escuela. nada.. don Benito se plantaba delante de mí. está ya muy arraigada en mi espíritu.. ni tendré una buena ropa negra. y me dicen: Baroja. uno se habrá enriquecido. es una impertinencia. no seré disputado. Los profesores de la infancia y de la juventud se levantan ante mis ojos como la sombra de Banco. La idea de que no seré nunca nada. ni consejal. Está visto. cuando el vientre empieza a hincharse de tejido adiposo 6 y de ambición. NO SERÁS NUNCA NADA (Canción) . en San Sebastián. don León Sánchez y Calleja. tú seguirás como ahora. ni chanchillero 5 . indicaba: — Cuando vuelva dentro de veinte o treinta años. pero a mí me están vedadas 7 estas ambiciones. yo tenía cuatro años — ya ha llovido 1 desde entonces — . Las mujeres que me han conocido. vestirse con una levita negra y un chaleco blanco. en el Instituto. ni caballero de industria.

Ci .

sin n i n g u n a de las d é l a i n t e l i g e n c i a . que por las noches suele venir al t e j a d o . y concluye con varios capítulos de reflexiones políticas y con un programa de gobierno para el futuro. las facult a d e s físicas. que detiene a d i s t a n c i a a p a r t a d a . y h a s t a los cuervos que cruzan el cielo suelen g r i t a r m e desde a r r i b a : B a r o j a . Aunque el libro trata de cosas ya desaparecidas. Damos aquí la descripción de una hierra (marcación del ganado. una biografía y un ensayo de sociología descriptiva. Fue publicado por primera vez en Santiago de Chile. las olas que se a g i t a n a m i s pies m u r m u r a n : B a r o j a . me d i c e : Baroja. ha desenvuelto en el g a u c h o . .Cuando v o y a la orilla del m a r . Empieza por describir la pampa y su influencia sobre el habitante. E l gaucho llega a la h i e r r a a l paso lento y m e s u r a d o de su mejor p a r e jero 3 . desarrolla su lazo y lo arroja sobre u n toro que p a s a . ARGENTINA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO FACUNDO (Fragmentos *•) La v i d a del c a m p o . enérgico La h i e r r a . La lechuza s a b i a . sus bellas páginas son merecidamente conocidas y amadas por todos los argentinos desde la escuela primaria. mezclando la verdad y la novela. Si el e n t u s i a s m o lo a n i m a . narra después la historia del célebre caudillo riojano. Y y o estoy convencido de que no seré n u n c a n a d a . . a l t i v o . t ú no serás n u n c a n a d a . t ú no serás n u n c a n a d a . Su carácter m o r a l se resiente de su h á b i t o x de t r i u n f a r los obstáculos y del poder de la n a t u r a l e z a : es fuerte. 431 . como folletín (1845). Facundo Quiroga. es u n a fiesta cuya llegada se recibe con t r a n s p o r t e s de júbilo 2 : allí es el p u n t o de r e u n i ó n de t o d o s los h o m b r e s de v e i n t e leguas a la red o n d a . con la v e l o c i d a d del * Facundo (o „Civilización y barbarie — Vida de Juan Facundo Quiroga") es a la vez un panfleto. a l l í . y p a r a gozar mejor del espectáculo. desciende l e n t a m e n t e del c a b a l l o . mediante un hierro caldeado) y del tipo clásico del gaucho cantor. que es como la v e n d i m i a de los agricultores. cruza la p i e r n a sobre el pescuezo 4 del c a b a l l o . la ostentación de la increíble destreza en el lazo. p u e s . tú no serás n u n c a n a d a .

entre las luchas de las ciudades y del feudalismo de los campos. que el bardo de la Edad Media. historia. dos civilizaciones distintas en un mismo suelo: una naciente. sin conocimiento de lo que tiene sobre su cabeza. si a su lado no estuviese otra sociedad culta. la catástrofe de Facundo Quiroga y la suerte que cupo a Santos Pérez n . perseguidos por la justicia. candorosamente 12 . se ven a un tiempo'. El cantor está haciendo. El gaucho cantor es el mismo bardo. los llantos de la viuda a quien los indios robaron sus hijos en un malón9 reciente. está remedando 432 . la derrota y la muerte del valiente Rauch 10 . a cuarenta pasos de distancia: lo ha cogido de una uña. entre la vida que se va y la vida que se acerca.rayo. costumbres. biografía. y vuelve tranquilo a enrollar su cuerda. el mismo trabajo de crónica. El cantor anda de pago 7 en pago. el trovador B de la Edad Media. de barbarie y de peligros. „de tapera 8 en galpón". y sus versos serían recogidos más tarde como los documentos y datos en que habría de apoyarse el historiador futuro. En la República Argentina. el vate 5 . Aquí tenéis la idealización de aquella vida de revueltas. cantando sus héroes de la pampa. que. que la que el infeliz despliega en sus rapsodias ingenuas. que se mueve en la misma escena. con superior inteligencia de los acontecimientos. que era lo que se proponía. de civilización.

si la música y los versos no lo excitan. en efecto. que corría veinte v a r a s 2 0 más abajo: tal era la altura de la barranca. Desgraciadamente. en sus versos y en su voz. su fortuna. dondequiera que se apura una copa de vino. vuelve el caballo hacia la barranca. Algunos instantes después. monótona. y con las piernas cruzadas. intenta realizar los últimos resultados de la civilización europea. dentro de las ciudades. cuando se abandona a la inspiración del momento. el cantor tiene su lugar preferente. el cantor. con ser el bardo argentino. anuncia a lo lejos. El cantor mezcla entre sus cantos heroicos. llena de imágenes tomadas de la 28 433 . estaba sentado en el suelo. El siglo XIX y el siglo XII viven juntos: el uno. su parte escogida en el festín. viósele de improviso sobre el caballo. El año 1840. se había cerrado en forma de herradura. otra que. La partida. irregular. cual si fuera en un bote de ocho reinos. volviendo la cara quietamente. Por lo demás. no está libre de tener que habérselas con la justicia. Dondequiera que el cielito 14 enreda sus parejas sin tasa 15 . •con los trabajos que sufrió. entre un grupo de gauchos y a orillas del majestuoso Paraná. la abertura quedaba hacia el Paraná. sin cuidarse de lo que tiene a sus pies. se veía salir de las profundidades del Paraná el caballo.los esfuerzos ingenuos y populares de la Edad Media. lo de la desgracia y la disputa que la motivó. Más narrativa que sentimental. y echando una mirada escudriñadora sobre el círculo de soldados con las tercerolas 21 preparadas. con la larga y animada historia de sus trabajos y aventuras. una o dos desgracias (¡ muertes !) que tuvo y algún caballo o una niuchacha que robó. el otro. El cantor no tiene residencia fija: su morada 13 está donde la noche lo sorprende. a fin de que nadase con más libertad. y las puñaladas que en su defensa dio. la relación de sus propias hazañas. a quien el grupo de caballos estacionados a la puerta. cuando el tropel 19 y los gritos de los soldados le avisaron que esta vez estaba cercado. hacia la escena que dejaba en la barranca. También tiene que darla cuenta de sendas puñaladas que ha distribuido. estaba refiriendo su encuentro con la partida. El gaucho argentino no hebe. en las campañas. y el cantor tomado de la cola. un cantor que tenía azorado 18 y divertido a su auditorio. la poesía original del cantor es pesada. Algunos balazos de la partida no estorbaron que llegase sano y salvo al primer islote que sus ojos divisaron. El cantor oyó la grita sin turbarse. le pone el poncho en los ojos y clávale las espuelas. y cada pulpería l e tiene su guitarra para poner en manos del cantor. sin freno. donde se necesita el concurso de su gaya ciencia 1 7 . Había ya contado lo del rapto de la querida.

diversos géneros de versos octosílabos.. se encogía de hombros instruido de las alusiones de don Ignacio y considerando que de todos modos su popularidad le salía barata en estos tiempos en que no se puede ser popular sin dinero. en tres años de oposición.¿ cómo ser jefe de partido si se comienza por descontentar a los partidarios? Pero apuntaba. décimas y octavas. el cantor posee su repertorio de poesías populares: quintillas. le daba a defender sus intereses. Alguna vez le insinuó. Fuera de esto.. No era don Ignacio muy largo. ya para sus necesidades personales. y no examinaba su viejo cuaderno de notas sin lanzar un suspiro y sumirse en profunda meditación. Sin Don Ignacio. o^ue la hacen metafórica y pomposa. habían alcanzado a formar una gruesa suma — cuatro o cinco mil pesos —. y el pueblo. — ¿Quién pagará estas misas? — se decía. pues. de los sacrificios que hay que hacer en pro de la libertad. Sumaba cuidadosamente don Ignacio todos estos gastos que. Silvestre. con él f siquiera se ejercía el derecho del pataleo. Entre éstas hay muchas composiciones de mérito y que descubren inspiración y sentimiento. el boticario 3 . conversando con sus tenientes. de la abnegación que exigen los partidos de principios. ya para lo mismo. para terminar diciendo: — Yo soy el pavo de la boda. ROBERTO J. del caballo y las escenas del desierto. PAYRÓ EL CAUDILLO 1 (adaptación) Don Ignacio era hombre de la oposición en Pago Chico. O. de los deberes del ciudadano. hablaba de la patria. El se sometía refunfuñando 2 .vida campestre. con frase no muy atildada: 434 . pero alguno de sus correligionarios hallaba modo de lograrle préstamos y donativos. seguíalo en todas sus empresas políticas. siempre descontento. Pago Chico hubiera sido un cementerio de vivos. Las autoridades lo miraban como su bestia negra. tenía puestas en él sus esperanzas. pero bajo el pretexto de gastos de propaganda.

tanto que el bataraz encerrado en un cajón. apropiado para la solemne circunstancia. o por mejor decir. encrespó la pluma. el que le dije. Acercábanse las elecciones. no pueden continuar un día más en el poder. qué delirio! ¡Prata-ra-trac-pum ! ¡un cohele! y vivas y más vivas. un rrietín. un discurso ya mil veces repetido en todos los tonos. Llegado el día. a las urnas: don Ignacio estaba radioso. dejándola introducir algunos de los suyos en las municipalidades de campaña. En Pago Chico preparábase un mitin. grandes golpes de bombo.. palabra más. reprodujo la frase: . alaridos de pistón. don Ignacio? — preguntábale por la noche Silvestre. Cuando subió a la improvisada tribuna. había resuelto darle una válvula de escape. a la lucha. al atrio. 28* 435 . que debía tener lugar en el antiguo reñidero * de gallos. los palmoteos estallaron como siempre. un jubileo como nunca se vio en Pago Chico.. una algazara 6 . Sus palabras hicieron el acostumbrado efecto arrebatador.. o cosa así.El que quiera pescado.. cubriendo la voz del oí ador que al fin logró dominar el bullicio. que se moje. gritando: — ¡Ciudadanos! ¡Viva la honradez administrativa! — ¡¡ Vivaaa !! — ¡Abajo! ¡ Mueran! ¡Viva don Ignacio! ¡Viva la honradez! ¡ Viva el patriota ! ¡Shuitz. ni alquilarlo a sus enemigos de causa. más que nunca. como diana triunfal del vencimiento. los vivas. puesto que el teatro — un galpón de cinc — pertenecía a don Pedro González.. a hombres sanos que no se apoderen de las rentas. a ciudadanos que sean capaces de relamberse 5 junto al plato de caldo gordo sin tocarlo con un dedo. preocupado por la importancia que iba tomando la oposición. palabra menos. y comprado unas docenas de bombas de estruendo — esperó impaciente la hora de su discurso.'' Los bravos.—. el gobierno de la provincia. especialmente cuando. durante sus tres años de caudillaje. rodeábalo un pueblo vibrante y entusiasta que sólo pedía correr al sacrificio.Los mandatarios impuros que engordan a costillas del abdomen del pueblo.. ¡Qué entusiasmo. pum! y música. gubernista. El gobierno local tiene que entregarse a personas honradas que no roben. único lugar fuera de la cancha de pelota. hecho embanderar el reñidero. don Ignacio — q u e había contratado la banda a su costa.. — ¿Qué le ha parecido el metin. y otra bomba y otra. que no quería ni prestarlo. con grandes-gritos y violentos ademanes. golpeó los musculosos flancos con las alas y lanzó un ronco y estentóreo co-co-ro-co. Pero esta resolución no era conocida y la efervescencia popular continuaba a más y major.

las previsiones.. a pesar de los aspavientos de Silvestre y la agria censura de gran parte de sus partidarios del día anterior. Viera. — Déjenlo pastiar qu'engorde ! Y. haciendo en ella lo que sus antecesores.— ¡Oxi. la entrevista tuvo lugar. adivinándola antes de que se hubiera iniciado. eclipsada por la triunfante de don Ignacio. para hacerle proposiciones. amén de los que don Ignacio compraba como se ha visto. Gastó sólo ciento cincuenta. — Mire. a todo esto. sostenido por los envidiosos de la popularidad del periodista. en tanta profesión de fe a los pueblos en general y al de Pago Chico en particular. los vaticinos 9 . y por los que sólo hacían política opositora buscando una ubicación. don Ignacio. y rebañando cuanto pesito encontraba a su alcance. que él creía tan verde aún. vamos a ver? — ¿Quiere que le diga? ¿Quiere que le diga? ¡No me busque la lengua. y el domingo siguiente resultó electo concejal. y así lo escribió-en La Pampa. magnífico! ¡Me ha costado más de quinientos pesos! Mentira. pues. El jueves llegaron dos delegados guhernistas de la capital para preparar las elecciones comunales del domingo. Apenas instalados. sus colegas guhernistas. trataron de provocar una entrevista con don Ignacio.. don Ignacio no pudo resistir a una transacción que lo llevaba de golpe y zumbido a la Municipalidad. las amenazas de perder lo hecho sin esperanza de rehacerlo más tarde. porque el meeting había dado el mando a su rival... ¡lo qu'est' haciendo es una vergüenza! Don Ignacio lo miró de hito en hito u . — ¿Y qu'estoy haciendo. Inútilmente. No faltaron. en efecto. — En una semana se habrá desmonetizado — decían aquellos profundos políticos. Tampoco él quería „componendas". ojo avizor. Un día tuvo una grave explicación con Silvestre. que le echaba en cara sus procederes administrativos. canejo 12 ! 436 . dirigidos por los delegados de la capital — no era la primer zorra que desollaban éstos — lo designaron para intendente. pero con tal habilidad. Pero Silvestre — la oposición dentro de la oposición — estaba allí. husmeando 7 como politiquero de raza la componenda en cierne 8 . Llegado al Concejo. muy alejados de la honradez acrisolada 10 que exigiera en tanto discurso. don Ignacio comenzó a engordar en la Intendencia. en tanta proclama. había visto oscurecerse su estrella. Sin embargo. oído alerta.

una metálica sequedad de garganta. más insinuante aún. mitad de la pantorrilla. Saltó adelante. El hombre echó una veloz ojeada a su pie. Llegó por fin al rancho. exclamó como quien esboza un sublime programa: — ¡Deja que me desquite y verás que honradez!. deci no más. donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente. y cuando se creyó bastante dueño de sí mismo. URUGUAY HORACIO QUIROGA A LA DERIVA 1 El hombre pisó algo blanduzco. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo.— Deci. dijo con tono convincente: — ¿Y a mí quién me paga lo qu'hecho? ¿Y la platita que mián 13 comido?. Y después de una pausa. y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral. con sensación de tirante abultamiento. Los dos puntitos violeta desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. le arrancó un nuevo juramento 4 . El dolor en el pie aumentaba. confidencial y tierno. arrollada sobre sí misma. seguida de sed quemante. — ¡ Está robando como los otros ! El caudillo estuvo a punto de pegarle.. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violetas. y al volverse con un juramento vio una yararacusú 2 que. y de pronto el hombre sintió dos o tres fulgurantes puntadas que como relámpago habían irradiado desde la herida hasta la.. y en seguida sintió la mordedura el en pie. pero se dominó.. y comenzaba a invadir todo el pie. esperaba otro ataque. La víbora vio la amenaza. quitó las gotitas desangre. dislocándole las vértebras. La piel parecía adelgazada 437 . y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche 5 . y sacó el machete de la cintura. y siguió por la picada 3 hacia su rancho. y durante un instante contempló. pero el machete cayó de lomo. tragó saliva.. El hombre se bajó hasta la mordedura. Movía la pierna con dificultad.

y prestó oído en vano. aumentaba a la par 8 . El hombre. hasta medio muslo. no agua ! —rugió de nuevo—. era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. exhausto. — ¡ Alves ! — gritó con cuanta fuerza pudo.y a punto de ceder. me diste agua ! ¡ Quiero caña. y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves. quedó tendido de pecho. La atroz sequedad de garganta que el aliento parecía caldear más. — Bueno. y descendiendo hasta la costa subió a su canoa. El hombre tragó. alzando la cabeza del suelo. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña. Se arrastró por la picada en cuesta arriba. Pero el hombre no quería morir. te digo ! La mujer corrió otra vez volviendo con la damajuana. El hombre pensó que no podría jamás llegar él solo a Tacurú-Pucú. lo llevaría antes de cinco horas a Tacurú-Pucú 10 . que en las inmediaciones del Iguazú corre seis millas. y tras un nuevo vómito — de sangre esta vez —. — ¡Te pedí caña. de tensa. uno tras otro. Pero no había sentido gusto alguno. ¡ Dame caña ! — ¡ Pero es caña. esto se pone feo. la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos. El hombre quiso llamar a su mujer. Allí la corriente del río. La sed lo devoraba. dos vasos.. y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta reseca. pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa. con grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso. — murmuró entonces. Sobre la honda ligadura del pañuelo. Cuando pretendió incorporarse.. — ¡ Compadre Alves ! ¡ No me niegue este favor ! — clamó de nuevo. Sentóse en la popa y comenzó a palear 9 hasta el centro del Paraná. En el silencio de la selva no 438 . con sombría energía. aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. y llegaban ahora a la ingle 7 . ¡ Dame caña 6 ! Su mujer corrió con un vaso lleno. — ¡ No. La pierna entera. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo: el bajo vientre desbordó hinchado. que el hombre sorbió en tres tragos. pudo efectivamente llegar hasta el medio del río. dirigió una mirada al sol que ya transponía el monte. pero a los veinte metros. pero no sintió nada en la garganta . — ¡ Dorotea ! — alcanzó a lanzar en su estertor—. mirando su pie lívido y ya con lustre gangrenoso. Paulino ! — protestó la mujer espantada. un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo. y el hombre pudo fácilmente atracar.

la sed disminuía. ¿Qué sería? Y la respiración. ¿Viviría aún su compadre Gaona en Tacurú-Pucú? Acaso viera también a su ex patrón mister Dougald. Desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto. se abría en lenta inspiración. y pensaba entretanto en el tiempo justo que había pasado sin ver a su ex patrón Dougald. no tanto.. el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular. La pierna le dolía apenas.•se oyó un solo rumor. sobre el río de oro. El sol había caído ya cuando el hombre. sin embargo. y reina en él un silencio de muerte. girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. se abría ahora en pantalla de oro. y su pecho. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa hoya cuyas paredes.. Calculó que antes de tres horas estaría en Tacurú-Pucú. tuvo un violento escalofrío. negro también. y la corriente. Se hallaba casi bien. — Un jueves. enderezó pesadamente la cabeza: se sentía mejor. Una pareja de guacamayos 14 cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay. al poniente. El veneno comenzaba a irse. lo había conocido en Puerto Esperanza 15 un viernes santo. Adelante. encajonan 11 fúnebremente al río. en penetrantes efluvios de azahar 13 y miel silvestre. Y cesó de respirar. Al recibidor de maderas de mister Dougald. El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. Desde la costa paraguaya. cogiéndola de nuevo. y al recibidor del obraje 12 . asciende el bosque. Al atardecer. ¿Dos años y nueve meses? Acaso. con asombro. detrás. la llevó velozmente a la deriva. la canoa derivaba velozmente. o jueves. ¿Ocho meses y medio? Eso sí. ¿Llegaría pronto? El cielo. ya entenebrecida.. y aunque no tenía fuerzas para mover la mano. Lorenzo Cubilla. en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. no había duda. semitendido en el fondo de la canoa..¿ Viernes? Sí. libre ya. El bienestar avanzaba y con él una somnolencia llena de recuerdos. ¿Tres años? Tal vez no. De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. altas de cien metros. El paisaje •es agresivo. 439 . a los costados. contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Y de pronto. siempre la eterna muralla lúgubre.. seguramente. y el río se había coloreado también.. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor.. su belleza sombría y calma cobra una majestad única. El hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa.. Allá abajo. No sentía ya nada ni en la pierna ni en el vientre.

hasta los vermes del fondo. fue rosada. y el agua negra como un betún. En los bordes. subió la última gota. más negros que los de otras pozas. durante todo el día. sintieron el estremecimiento de aquel acto de redención que se realizaba junto a ellos. el mediodía. la tarde. insensiblemente.CHIL E GABRIELA MISTRAL (Lucila Godoij) LA CHARCA Era una charca pequeña toda pútrida. ni una brizna verde. como levantaran una fábrica en los alrededores. la plumillas de un nido. el primer rayo de sol cayó sobre la copa del árbol y se deslizó hacia la charca. se les antojaba una cosa insólita. Esa fisonomía de la charca. un placer desconocido. Cuando el árbol y el pájaro vieron correr por el cielo una nube flexible y algodonosa.. vieron una cosa más insólita. el dueño del nido. Al día siguiente. un asombro. Los vermes del fondo se habían enloquecido en un principio por el trastorno de su morada. Cuanto cayó en ella se hizo impuro: las hojas del árbol próximo. El árbol vecino. Para las demás charcas de aquí abajo ¿no hay obreros providenciales que quiten las piedras ocultadoras del sol? 440 . Con el último rayo. absorbiendo el líquido impuro. El árbol vecino y unas grandes piedras la rodeaban de tal modo. Mas un buen día. la charca del vientre siniestro. luego. el éxtasis. casi un estupor. después. Hundió el rayo en ella su dedo de oro. La caricia cálida fue. Fue eso en un crepúsculo. el nido del árbol. tuvo todos los colores: ¡ un ópalo maravilloso ! Primero. se clareó. la callada adoración de la presencia divina descendida hacia ella. al transpasarla la flecha luminosa.. vinieron obreros en busca de las grandes piedras. ni ella supo de él en su vida. nunca hubieran creído que esa gala del aire fuera ni más ni menos que su camarada lamentable. mirándose transfigurada. toda gloriosa. perfectamente sumidos en la contemplación de la placa áurea que tenían por lecho. la mañana. lenta. Así. Y al descender el sol. fue violeta. que el sol no la miró nunca. como la órbita de un gran ojo vaciado. ahora estaban quietos. El hueco gredoso quedó abierto.

resuelto a impedir el paso del enemigo. Para el emprendedor monarca no había obstáculo que no fuese fácil de superar. verdadero prodigio de la Naturaleza. para quien. no es posible pasar de las primeras galerías. nada había imposible. calzada de la cual aún se conservan vestigios. Mayta-Cápac. dejó admirados a los vasallos de Huacari e infundió en sus ánimos tan supersticioso terror. después de vencer a los rebeldes de Tiahuanaco 2 y de dilatar su imperio hasta la laguna de Paria. llamado el Melancólico. Éste. pues quien se aventurase a adelantar un poco la planta. Mayta-Cápac. arrojando las armas. en la provincia de Chumbibilcas. del sistema de puentes colgantes. el primero de su especie que se vio en América. emprendieron una fuga vergonzosa. Mayta-Cápac emprendió la conquista del país de los chumpihuillcas. empleó todos sus soldados en construir una calzada de piedra. y en prueba de ello dicen los historiadores que. que dejan su nombre grabado en las rocas de la entrada. Por los años 1181 de la era cristiana. Ahora refiramos la leyenda que cuenta el pueblo sobre la gruta de las maravillas. como hemos dicho. a la primera noticia de la invasión. y pasó con treinta mil guerreros a la orilla opuesta. hizo construir con toda presteza un gran puente de mimbres. se puso al frente de siete mil hombres y dirigióse a la margen del Apurimac 6 . y 441 . que es constantemente visitada por hombres de ciencia y viajeros curiosos. Huacari reunió su consejo de capitanes. Desgraciadamente. convencióse de la esterilidad de oponer resistencia a tan crecido número de enemigos. que muchos. cuarto Inca del Cuzco 1 . El Inca creía desdoroso dar un rodeo para evitar el pantano. moriría asfixiado por los gases que se desprenden del interior.PERÜ RICARDO PALMA TRADICIONES PERUANAS La gruta de las maravillas A pocas cuadras del caserío de Levitaca. de tres leguas de largo y seis varas de ancho. existe una gruta. encontrándose en una de sus campañas detenido de improviso el ejército por una vasta ciénaga 5 . que eran gobernados por un joven y arrogante príncipe llamado Huacari. La invasión del puente. dirigióse a la costa y realizó la conquista de los fértiles valles de Arequipa 3 y Moquegua 4 .

— Machu Picchu.PERÚ. La piedra del sol o Intihuatana — "el sitio donde se amarraba el sol" . la ciudad perdida de los Incas.

y para premiar su patriotismo y la lealtad de sus capitanes. a la hora de tus crepúsculos angustiosos. prefirieron morir de hambre antes que rendir vasallaje al conquistador. entregados al duelo y la desesperación. adivinando al través de tus laberintos el reflejo del astro que empurpura las lejanías. marchó. fantásticas y siempre bellísimas cristalizaciones. que jamás alumbra las hojarascas 6 de tus senos húmedos ! 443 . sin temor a las mortíferas exhalaciones. hacia el lado de mi país. esposa del silencio. madre de la soledad y de la neblina ! ¿Qué hado maligno me dejó prisionero en tu cárcel verde? Los pabellones de tus ramajes. a encerrarse en su palacio. o dioses tutelares. Allí. por donde pasa el plácido albor. seguido de sus parientes y jefes principales. los convirtieron en preciosas estalactitas y estalagmitas que se reproducen. por qué no tiemblan en tu dombo 3 ? ¡ Cuántas veces suspiró mi alma. de la inmensa desventura de príncipe tan joven como virtuoso. Tal es la leyenda de la gruta maravillosa. vese el pabellón del príncipe Iluacari y la figura de éste en actitud que los naturales interpretan. siempre están sobre mi cabeza. con inmensa bóveda. Compadecidos los auquis. donde hay llanuras inolvidables y cumbres de corona blanca. COLOMBIA JOSÉ EUSTASIO RIVERA LA VORÁGINE (Segunda parte — Fragmento *) — ¡ Oh selva. que sólo entreveo cuando tus copas estremecidas muven su oleaje. bajo variadas. ¿Dónde estará la estrella querida que de tarde pasea las lomas? ¿Aquellos celajes2 de oro y múrice con que se viste el ángel de los ponientes. entre mi aspiración y el cielo claro. de decir a sus amigos: — Antes la muerte que el oprobio de la servidumbre. desde cuyos picachos 4 me vi a la altura de las cordilleras 5 ! ¿Sobre qué sitio erguirá la luna su apacible faro de plata? ¡ Tú me robaste el ensueño de horizonte y sólo tienes para mis ojos la monotonía de tu cénit. día por día.después de dispersar las reducidas tropas que le quedaban. En uno de los pasadizos o galerías que hoy se visitan.

a p r e n d i ó a a m a r la orquídea l á n g u i d a . p a r a d e s a n d a r 1 1 esa r u t a de lágrimas y sangre que recorrí en nefando 12 d í a . diosa i m p l a c a b l e que sólo sonríe sobre las t u m b a s ! VENEZUELA RÜMULO GALLEGOS EL CREPÚSCULO DEL DIABLO1 I E n el borde de u n a pila que m u e s t r a su cuenca seca bajo el ramaje sin fronda de los árboles de la p l a z a . en el idioma de los m u r m u l l o s . E l a b r a z o que no p u e d e n darse t u s r a m a z o n e s lo llevan las enredaderas y los bejucos 7 . T ú tienes la a d u s t e z 8 de la fuerza cósmica y encarnas u n misterio de la creación. No o b s t a n t e .T ú eres la c a t e d r a l de la p e s a d u m b r e . de t u s enfermizas p e n u m b r a s . Tus vegetales form a n sobre la tierra la poderosa familia que no se t r a i c i o n a n u n c a . d o n d e dioses desconocidos h a b l a n a m e d i a v o z . que eran ya decanos c u a n d o las p r i m e r a s t r i b u s aparecieron y esperan impasibles el h u n d i m i e n t o de los siglos v e n t u r o s . está s e n t a d o „el D i a b l o . el espejeo de las canículas. 444 . m á s que a la encina de fornido gajo 9 . porque es efímera como el h o m b r e y m a r c h i t a b l e como su ilusión. y . donde es imposible la e s c l a v i t u d . y eres solidaria h a s t a en el dolor de la hoja que cae. c u a n d o t r a s la huella de u n a mujer me arrastré por m o n t e s y desiertos. Tus m u l t í s o n a s voces forman u n solo eco a llorar por los t r o n c o s q u e se d e s p l o m a n . desde que soporta el peso de t u p e r p e t u i d a d . de la c u a l fuera o r n a t o si el agua fresca y c a n t a r í n a brotase de su c a ñ o . oh selva. formadas con el h á l i t o de los seres que agonizaron en el a b a n d o n o de t u m a j e s t a d ! ¡Tú m i s m a pareces u n cementerio enorme donde te pudres y resucitas ! ¡ Quiero volver a las regiones donde el secreto no aterra a n a d i e . y en cada brecha los nuevos gérmenes a p r e s u r a n sus gestaciones. p r o m e t i e n d o l o n g e v i d a d a los árboles i m p o n e n t e s . en busca de la V e n g a n z a . ¡Déjame h u i r . donde la v i s t a no tiene obstáculos y se e n c u m b r a 1 0 el espíritu en la luz libre ! ¡ Quiero el calor de los arenales. contemporáneos del p a r a í s o . la v i b r a c i ó n de las p a m p a s a b i e r t a s ! ¡ Déjame t o r n a r a la t i e r r a de donde v i n e . m i e s p í r i t u sólo se aviene con lo i n e s t a b l e .' presenciando el desfile c a r n a v a l e s c o .

trazando rondas 5 dionisíacas al son del joropo 6 nativo. frituras. desgarradora. y su enorme „mandador" 19 y de allí en adelante. sus mejillas chupadas se estremecen levemente. uno de los que junio con él están sentados en el borde de la pila. atravesaron su vida. todo rojo. A punto de mediodía echábase a la calle con su disfraz infernal. Con el sombrero sobre la nuca y el tabaco en la boca. cuya bárbara melodía se deshace en la crudeza del ambiente deslucido por la estación seca. A ratos 7 melancólica. Es el sortilegio 8 de la música que escarba 9 en el corazón del Diablo. relámpagos de sangre que otra vez. llena de tristeza y de lascivia. toda la tarde. aquella música era el canto de la raza oscura. sombras espesas de un dolor que no sintió su corazón. de uñas filosas 11 se encorvan en una crispatura de garras. como un grito perdido en la soledad de las llanuras. El Diablo ve pasar ante su mente trazos fugaces de paisajes desolados y nunca vistos. como un nido de escorpiones. dominante de la fiesta plebeya. como un harapo que el viento deshilase. ¿no es verdad que ya no se ven aquellos disfraces13 de nuestro tiempo? El Diablo responde malhumorado 1 3 : — Ya esto no es carnaval ni es ná 14 . excitante. cuya alegría es algo inquietante que tiene mucho de trágico. Probablemente la causa inconsciente de todo esto es la presencia de la multitud que le despierta diabólicos antojos 1 0 de dominación. era un infatigable ambular por los barrios de la ciudad. sus dedos ásperos. perseguido por la chusma 20 ululante. su pupila quieta y dura taladra en el aire una visión de odio. pero de una manera siniestra. el Diablo oye aquella música*tue despierta en las profundidades de su ánimo. El otro continúa evocador: — ¡ Aquellos volatines 15 que ponían la cuerda de ventana a ventana ! ¡ Aquellas pandillas 16 de negritos que se daban esas agarras 17 al garrote 1 8 ! ¡ Y que se zumbaban de veras! ¡Aquellos diablos! Por aquí andaban las nostalgias de Pedro Nolasco. no sabe cuándo. refrescos y cucuruchos 4 de papelillos y de arroz pintado. Bajo el influjo de estos sentimientos se va poniendo sombrío. no sabe qué vagas nostalgias. Era él uno de los diablos más populares y constituía la nota típica. tan numerosa que a veces llenaba cuadras 445 . se apiña en las barandas que dan a la calle por donde pasa „la carrera". a ratos erótica. le dice: — Ah.La turba 2 vocinglera 3 invade sin cesar el recinto de la plaza. se agita en ebrios hormigueos alrededor de los tarantines donde se expenden amargos. Al lado suyo. se arremolina en torno a los músicos. compadre Pedro Nolasco.

procedía como si se hiciese estas reflexiones: un diablo es un ente superior. Pedro Nolasco había realizado una proeza de consagración a „sú cuerda". Se podía llenar la boca quien tal afirmaba. Respetábanlo como a un ídolo. que no salía de su casa durante todo el año y sólo aparecía en público en el Carnaval. que trabajaba y vivía la vida ordinaria. saber cuál era su casa y estar al corriente de sus intimidades. blandiendo el látigo. Y todos la sufrían como merecido castigo por sus aullidos ensordecedores. Esta. Posesionado de su carácter. pues esto solo adquiría gran ascendiente entre la chiquillería de la parroquia. que le parecía la más justa de las indignaciones. La mayor parte no lo conocían sino de nombre y muchos se lo forjaban de la manera más fantástica. sino un ente misterioso. pues una vez que se vestía de diablo y se echaba a la calle. pues esto tiene sus peligros y al que sabe serlo como es debido hay que soportarle los latigazos. Cuando se aproximaba el Carnaval empezaban a hablar de él y su misteriosa personalidad era objeto de entusiastas comentarios. seguido de su hueste ululante. que no siempre chasqueaba ocioso en el aire para vanas amenazas. Pedro Nolasco no podía ser un hombre como los demás. en su carácter absurdamente sagrado de diablo. en la tarde de un martes de carnaval. Había para entonces en Caracas un diablo rival de Pedro Nolasco. sin protesta ni rebeldía. Buenos verdugones 21 levantó más de una vez aquella fusta 22 diabólica en las pantorrillas de chicos y grandullones. era motivo de orgullo para todos. Conocer a Pedro Nolasco. Aumentaba este prestigio una leyenda en la cual Pedro Nolasco aparecía como un héroe tutelar. Su feudo era la parroquia 23 de Candelaria y sus aledaños 24 y allí no había muchacho que no corriese detrás de él aullando hasta enroquecer y arriesgando el pellejo. tal que si fuera un flagelo de lo Alto. haber hablado con él era algo como poseer la privanza 2 5 de un príncipe. que tenía tanto partido como el de Candelaria y que había dicho que ese día invadiría los dominios de éste para echarle cuero a él y a su turba. dábalos Pedro Nolasco con verdadera indignación. el diablo de San Juan. Pedro Nolasco era el mejor de los diablos de Caracas. Referíase que muchos años atrás. Topáronse los dos bandos y el 446 . Súpolo Pedro Nolasco y fue en busca de él. todo el que quiere no puede ser diablo. olvidábase de la farsa y juzgaba como falta de lesa Majestad los irreverentes alaridos de la chiquillería. Era la tradición: contra los latigazos de los diablos nadie apelaba a otro recurso sino al de la fuga.enteras y contra la cual se revolvía de pronto. Para algunos. por su parte.

y como Pedro Nolasco se sintiese deprimido por aquel arresto que autorizaba el hecho insólito de una protesta contra su férula 29 . ¿Cómo era posible que un hombre se disfrazase de aquella manera? Y sobre todo.diablo de San Juan arremetió contra la turba del otro. antes que aceptar tal menoscabo de su majestad. decidió no disfrazarse más. En ninguna parte el diablo solitario. Estando en estas reflexiones. a pesar del escozor26 de las pantorrillas y quizás por esto mismo. Era esto toda la gracia del payaso. Pedro Nolasco vio que un tropel de muchachos invadía la plaza. que arrastraban por las calles apartadas irrisorias turbas. precisamente. Un fuetazo 28 mal dado. A la cabeza venía un absurdo payaso 31 . con el látigo en alto acudió en su defensa el de Candelaria y antes de que el rival bajase el brazo para „cuerearlo". como tras un señuelo 33 . viendo pasar la mascarada. 447 . Por su pupila quieta y dura pasó el relámpago de una resolución. Entre la muchedumbre de disfraces atraviesan diablos irrisorios. II Ahora está en la plaza. Pedro Nolasco sintió rabia y vergüenza. Indudablemente el Carnaval había degenerado. y en pos de la sombrilla corría la muchedumbre fascinada. ¡ Miren que andar detrás de un payaso que se abanica como una mujerzuela ! ¡ Es el colmo de la degeneración carnavalesca ! Pero Pedro Nolasco amaba su pueblo y quiso redimirlo de tamaña vergüenza. le asestó en la cara un formidable cabezazo que a él le estropeó los cuernos y al otro le destrozó la boca. Desde entonces fue Pedro Nolasco el diablo vínico contra quien nadie se atrevía. con un ambiguo y repugnante ademán afeminado. hasta entonces inapelable. y lo llevó a la policía. puramente decorativos. con el tradicional mandador que era terror y fascinación de la chusma. admirado y querido de los suyos. ¿cómo era posible que lo siguiera una multitud? Se necesita haber perdido todas las virtudes varoniles para formar en aquel séquito vergonzoso y estúpido. Pero corrió el tiempo y el imperio de Pedro Nolasco empezó a bambolear 27 . que andan en comparsas 30 y llevan en las manos inofensivos tridentes de cartón plateado. Fue un combate que no se hubiera desdeñado de cantar Dante. marcó las espaldas de un muchacho de influencia. portando en una mano una sombrilla 32 diminuta y en la otra un abanico con el cual se daba aire en la cara pintarrajeada. temido de sus rivales vergonzantes.

resbalaron lágrimas de doloroso despecho. a través del 448 . sumisa y fascinada. por la virtud del mandador. Pero inmediatamente reaccionó y movido por un instinto al cual la experiencia había hecho sabio. Pero el payaso conocía las señales del tiempo y tremolando su sombrilla como una bandera prestigiosa. Caía la tarde. El diablo corría. arremetió contra la turba desertora. sea porque un sentimiento de desprecio lo hiciese abdicar totalmente el cetro que había pretendido restablecer sobre aquella patulea 39 degenerada. Arremolinóse la chusma y hubo un momento de vacilación: el Diablo estaba a punto de imponerse. Pedro Nolasco se dio cuenta de la situación. Y era en las manos de éste el abanico fementido el sable victorioso de aquella jornada.. que era una promesa de sabrosa diversión sin los riesgos a que exponía el mandador del diablo. o porque su diabólico corazón se encogiese presa de auténtico miedo. martes de carnaval. En su persecución la mesnada redoblaba su ardor bélico. Volvió a resonar. como en los buenos tiempos el ululato ensordecedor que fingía una trailla 38 de canes visionarios.Al día siguiente. bajo la sombrilla tutelar del payaso. Quedó solo éste y bajo su máscara de trapo coronada por dos auténticos cuernos de chivo. recobrando. Era la voz de los siglos que resonaba en sus corazones. azuzó 37 a su mesnada contra el diablo. gritó: ¡Muchachos! Piedras con el diablo. los fueros36 que le arrebatase aquel ídolo grotesco. Un crepúsculo de púrpuras se desgranaba sobre los campos como un presagio. confiando en que el imperativo legendario de su látigo la volvería a su dominio. volvió a aparecer en las calles de Caracas el diablo de Candelaria. Huyó Pedro Nolasco bajo la lluvia del pedrusco que caía sobre él. Arengando a la pandilla. Al principio pareció que su antiguo prestigio renacía íntegro. y en su carrera insensata atravesó el arrabal y se ecbó por los campos de los aledaños. Y esto fue suficiente para que todas las manos se armasen de guijarros y se levantasen vindicatorias contra el antiguo ídolo en desgracia. pero esta vez no expresaba miedo sino odio. ¡ estaba irremisiblemente destronado ! Y. Pero el éxito enardeció al payaso. lo cierto fue que volvió las espaldas al payaso y comenzó a alejarse para siempre a su retiro. pues a poco ya tenía en su seguimiento una turba que alborotaba 34 las calles con sus siniestros ¡ aús ! Pero de pronto apareció el payaso de la sombrillita y la mesnada 35 de Pedro Nolasco fue tras el irrisorio señuelo. corría.

insuflarle con su látigo el animo viril que antaño los arrastrara en pos de él. dos veces cayó en su carrera. En un recinto estrecho. muy negras. lanzando fatídicos gruñidos. cada vez más furiosa. Bajo la risa pintada de albayalde 46 en su rostro. Luego el payaso emprendió la fuga. entre paredes llenas de hollín. NICARAGUA RUBÉN DARIO AGUAFUERTE De una casa cercana salía un ruido metálico y acompasado. trabajaban unos hombres en la forja 1 . sobre los cuales escarbaban agoreros 40 zamuros 41 que. fue a darle en la cabeza. El payaso permaneció un rato clavado en el sitio. Uno movía 29 — învăţaţi limba spaniolă) 449 .paraje solitario por un sendero bordeado de montones de basura. Sucedió un silencio trágico. el asombro adquiría una intensidad macabra. Dio un grito y cayó de bruces44 sobre el basurero. sintió que en torno suyo las cosas se lanzaban en una ronda vertiginosa y que bajo sus pies la tierra se le escapaba. el corazón le producía ahogos angustiosos. su sombrilla se destacó funambulesca 49 contra el resplandor del ocaso. como a todos los redentores cuando se ven perseguidos por las criaturas amadas. al verle venir alzaban el vuelo. incomprendido y traicionado por todos! El había querido libertar a „su pueblo" de la vergonzosa sugestión de aquel payaso grotesco. Detúvose la chusma. La vista se le nubló. Pedro Nolasco sentía que las fuerzas le abandonaban. ¡Porque él se sentía redentor. Las piernas se le doblaban rendidas. empujados por esa voluptuosidad que produce el jugar con el peligro. La pedrea continuaba cada vez más nutrida. asustada de loque había hecho y comenzó a desbandarse 4 5 . para ir a refugiarse en las ramas escuetas* 2 de un árbol que se levantaba espectral sobre el paisaje sequizo*3. lanzada por un brazo más certero y poderoso. negras. Al pasar sobre el lomo de un collado 4 8 . torpe y ruidoso. Por fin una piedra. levantarlo hasta sí. agitando maquinalmente el abanico. Y se le llenó de dolor. Desde el árbol fatídico 47 los zamuros alargaban los cuellos hacia la víctima que estaba tendida en el basurero.

y largos delantales de cuero. al resplandor de las llamaradas 6 . se miraban los rostros de los obreros con un reflejo trémulo. Alcanzábaseles a ver el pescuezo gordo y el principio del pecho velludo. como un marco oscuro. Y es que. limpia metrópoli. Hermosa. y salían de las mangas holgadas los brazos gigantescos. que estaban desnudos. Diríase que en su conjunto armónico hay una plenitud suprema que impresiona al espíritu contemplativo. hay en ella la gran belleza de las evocaciones históricas y el precioso álbum de sus leyendas. donde parecían los músculos redondas piedras de las que se deslavan 4 y pulen 6 en los torrentes. se extiende la ciudad de Guatemala. una ventanilla dejaba pasar apenas un haz de rayos de sol. al cariz 3 fuerte de su modernización entrelazado indolentemente con sus viejos coloridos coloniales. En aquella negrura de caverna. Tres yunques ensamblados en toscos 2 armazones 3 resistían el batir de los machos que aplastaban el metal candente. haciendo saltar una lluvia enrojecida. pero carece de ese espíritu propio que los 450 . azulejas. lanzando torbellinos de chispas y llamas como lenguas pálidas. Al brillo del fuego en que se enrojecían largas barras de hierro. A un lado. A la entrada de la forja. con un casi imperceptible tono dorado. sus hombros delicados y tersos 7 . resplandecientes. tenían tallas de cíclopes. Guatemala es la ciudad propicia de las reminiscencias históricas. Una ciudad sin historia y sin colorido legendario puede ser muy próspera y muy bella.el fuelle que resoplaba.AMADOR AMANECER (Fragmento 1 ) En el quebrado valle de la Ermita. AMAYA . Los forjadores vestían camisas de lana de cuellos abiertos. como una india cobanera 2 salida del baño en mañana de mayo. áureas. haciendo crepitar el carbón. rodeado por colinas agrestes. Y sobre aquel fondo de hollín y de carbón. hacían resaltar su bello color de l i s 8 . cortado por precipicios de estirpe volcánica. pintoresca. una muchacha blanca comía uvas. excediendo a la belleza de su topografía quebrada. HONDURAS R.

cada sitio. como duerme en las calles guatemaltecas el eco de las generaciones que encendieron sus vidas como t e a s 1 1 en la noche de los siglos. en un constante devenir de símbolos. Guatemala es distinta. todas las virtudes y todos los vicios innatos del hombre. Hombres y sucesos abarcan del cénit a las simas en una escala de valores. por la presencia intangible del alma de la raza que adoró a Kukulcán. es la que hiere con más fervor la mente y el corazón del observador por la riqueza de su legajo histórico. tanto por los caprichos de la naturaleza volcánica. ya con la aureola de la abnegación y el sacrificio. y en la que se encierran como en un arco iris. van de pueblo a pueblo espulgando en los archivos empolvados de siglos para meterse en su historia. como por el desborde pasional. vuelva a compactarse en un abrazo supremo. es la ciudad-cadáver. Guatemala es la ciudad-corazón. que duerma sobre los pueblos la voz de los antepasados. Acaso un día no lejano. Mientras tanto.siglos y las generaciones imprimen a las ciudades. para valorizar su personalidad como rama de la familia universal. de tormentas y de lágrimas. esta ciudad de los cipreses nostálgicos y de los templos coloniales vuelva a entrañar el órgano vital que acelere la sangre del Istmo. sin alma. indolente. En Guatemala se siente palpitar el alma heroica de centenares de generaciones cuya invisible presencia es fuerza e impulsión para las (pie van surgiendo. de lo heroico y portentoso 8 . como para aquellos que. es como un hombre de vida incolora. ansiosos y ebrios de sapiencia. no menos volcánico. y entonces. Esta ciudad ha sabido de sacrificios. de sus hijos. para conocer su psicología étnica. cada iglesia. innúmeras siluetas de hombres y bosquejos de hechos. que eternizan en las páginas de los libros principiando por el Popol-Vuh 4 de los quichés 5 . descuartizada por el cuchillo de los intereses bastardos. a los pueblos. Y desfilan como en un film de emociones recónditas 6 . Raigambres coloniales han venido atando a ese pueblo a las modali29* 451 . en una estrecha asociación de tintes policromos . son estímulos para la pupila captadora de bellezas. cada calle. acariciadas por el recuerdo. Cada una de sus joyas artísticas que se levantan en arquitectura hispánica. todo eso que forma la historia de la vida impetuosa y novel 1 0 de un pueblo. aquella lejana Federación de Centroamérica. ya con el repugnante estigma de la iniquidad 9 . tanto para el turista banal que va traspasando latitudes con una cámara fotográfjtj» en las manos y cansancio en el espíritu. la ciudad sólo de cemento y barro. ya con los fuegos cegadores como centellas 7 . cjue sobreviven en los lienzos. de las ciudades de Centroamérica. En Guatemala hay espacio magnífico.

fue una vez.. dueños propiamente dueños. bajo una enramada. lo quitaron.dades del pasado. Naiqué Cuyqué. que comparan con una vieja... Bajo la enramada 3 . a la plaza del pueblo y allí. de veras sucedió.. — Es como un sueño. la „Profe" dice que la historia es como una anciana que ha visto muchas cosas.. también se vuelve mentirosa. como la historia.. había mucha gente de la ciudad y uno de ellos tomó la palabra. — Debe estar en la historia. yo fui con él.. Llamaron a su abuelo. m ' h i j a 4 . verdad abuelita. como si fuera hoy lo estoy viendo. — No. pero asimismo se han incorporado en determinadas etapas históricas. el poder político y económico en manos de minorías privilegiadas ha venido dejando un lastre 1 2 de prejuicios que han culminado en una serie de dictaduras cuyos horrores son crímenes de lesa humanidad. había un Gobierno que hacía ricas a las gentes regalándoles tierras ! ¿Oyen ustedes? Nosotros no lo estábamos pidiendo. — Entonces.. eso no está. Pero lo que se llama bueno.. Lo puro cierto es que no habló en balde.. — Y por algo. es y será la ciudad-corazón de Istmania. No ponen lo que no les conviene. nos hicieron ricos. propietarios de tierra propia.. sectores progresivos que han pugnado con ahinco 13 por hacer avanzar el carro de la nacionalidad. Pero como se los estoy contando sucedió. una vez fuimos ricos. porque al final nos entregó un título de la tierra de que nos hacía propietarios. habló mucho y muchas cosas de las que dijo no entendimos. — Cuando dice la verdad. 452 .. Guatemala. en la plaza. Nana Caida — observó la nieta que ya iba a la escuela. repartían la tierra a los pobres. GUATEMALA MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS WEEK-END i EN GUATEMALA (El Bueyón — fragmento) — ¡ Ah. con todas sus sombras del pasado.. No porque yo les esté mintiendo en esto que les cuento.. y que de veras.. porque los viejos. El abuelo de ustedes era fuerzudo 2 y bueno como el pan de maís.

señalará el regreso de los que. porque han quedado las chispas volando y las ideas no se apagan. — ¡Fue un sueño. Carne de esta nuestra. cuando el abuelo se arremangó la camisa y se puso a disponer.. un sueño que como fuego prendido en el descampado 7 ... Carne — entredecíase para entenderse ella sola—. Los hombres también regresan de la muerte. murie453 . — Entonces. para devolverlas a los gringos^..... tal maldición les cayó. Nana Caida ! — ¡ Sí. decía la Caiduna. los hijos del país. con el puente...... diciéndole al oído: — Y todo esto lo repite usted como lorito. Acariciaba en su regazo la cabecita de su nieta Agustina. se apagó pronto.— ¿Aquí? — Sí. Es lo que quieren los extranjeros.. Después de un largo silencio y de parpadear lentamente. canosa y arrugada. porque se volvieron como tierra de otra parte. juntando los labios para pronunciar mejor las palabras: — Ni para ellos ni para nosotros. A mí se me aflojaron las coyunturas del susto. como lo vi. La Caiduna calló. que nos arruinemos todos con las tierras ociosas.. Un incendio que lo queme todo y haga volver la tierra a las manos de sus dueños más legítimos.. para eso nos tiraron bombas del cielo. a gente de otra parte.. de nuestra ruina. ¡ Ay !.. — Pero volverá a prender. aquí.. — Se las volvieron a quitar los ricos. es un poco la madre que se vuelve hija cuando el hijo crece.. abuela..... Sólo chirivisco 6 y espina se ven por todos lados. como Naiqué Bueyón Cuyqué. Un incendio que lo va a quemar todo..... — Quedaban. pero cuando se comenzó a trabajar.. como ustedes. para seguir siendo ellos dueños de nuestra miseria. y hada más. ¡ Ah ! si ustedes nos hubieran visto cuando volvimos del pueblo con los títulos de propietarios ! Con decirles que como en tres noches no dormimos. con el Bueyón.. — ¡ Muchacha ! — Así dice la „Profe".. de otra tierra. con todo.. de nuestra pobreza. — Y esas tierras. antes que el avión de los gringos acabara con todo en un decir amén.. — Fue entonces que ya no se supo más de abuelito... Otros pensamientos la devoraban. Y no lo imagino así. porque la tierra propia es carne de uno.. — ¿Y para qué se la quitaron. Lo miro como era. carnecita verde antojaban los terrenitos.. si no la siembran? — Para tenerla en propriedad. con el molino. Mis hijos han pasado por allí. que nos arruinemos. dónde quedan. Carne.

Uno platicaría muy a gusto en otra parte.. vamos Faustino.ron o desaparecieron víctimas de los gringos que los bombardearon desde el cielo. Pero sí. Entonces me digo: „Somos cuatro". ni una raíz de nada. Ese alguien es Melitón. éramos veintitantos. Se nos acabaron con el calor. Pero el pueblo está todavía muy allá. Ahorita son algo así como las cuatro de la tarde. el símbolo de sus penachos de plumajes humeantes. ni una semilla de árbol. que no se podría encontrar nada al otro lado. Faustino dice: — Puede que llueva. se oye el ladrar de los perros. Alguien se asoma al cielo. Somos cuatro. Uno ha creído a veces. Junto con él. Y pensamos: . Hemos venido caminando desde el amanecer. M É X I CO JUAN RULFO1 NOS HAN DADO LA TIERRA Después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol. Hay un pueblo. No decimos lo que pensamos. otros dos atrás. y entonces se verá. Esteban V yo. en medio de este camino sin orillas. Miro más atrás y no veo a nadie. pero puñito a puñito 2 se han ido desperdigando hasta quedar nada más este nudo que somos nosotros. Uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca con el calor 454 . hay algo. pero aquí cuesta trabajo. Hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar.Puede que sí". Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo. Yo los cuento: dos adelante. y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Hace rato. estira los ojos hacia donde está colgado el sol y dice: — Son como las cuatro de la tarde. Es el viento el que lo acerca. que nada habría después. como a eso de las once. entre la alegría del pueblo. al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos. Todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasa por encima de nuestras cabezas.

No llovió. Tanta y tamaña tierra para nada. Pero nosotros. Por acá resulta peligroso andar armado. grande. haciendo un agujero en la tierra y dejando una plasta como la de un salivazo. Y a mí se me ocurre que hemos caminado más de lo que llevamos andado. Nosotros preguntamos: — ¿El Llano? —. a toda prisa. Yo siempre he pensado que en eso de quitarnos la carabina hicieron bien. Se me ocurre eso. Ahora volvemos a caminar. Cae sola. Ahora si se mira el cielo se ve a la nube aguacera corriéndose muy lejos. el llano no es cosa que sirva. Vuelvo hacia todos lados y miro el llano. nos habíamos detenido para ver llover. No llueve. Y a la gota caída por equivocación se la come la tierra y la desaparece en su sed.Sí. cuando tengamos que trabajar aquí. Pero también nos quitaron los caballos junto con la carabina. ¿qué haremos para enfriarnos del sol. Aquí así son las cosas. De venir a caballo ya hubiéramos probado el agua verde del río. 455 . Ya lo hubiéramos hecho de tener todos aquellos caballos que teníamos. Los cuatro a pie. Nosotros esperamos a que sigan cayendo más y las buscamos con los ojos. No hay nada. eh? liemos vuelto a caminar. gorda. Cae una gota de agua. lo que se llama llover. y se le resecan a uno en la lengua nasta que acaban con el resuello 3 . Pero no hay ninguna más. eh? Porque a nosotros nos dieron esta costra de tepetate para que la sembráramos.de afuera. y luego que sienten la tatema del sol corren a esconderse en la sombrita de una piedra. Sólo unas cuantas lagartijas salen a asomar la cabeza por encima de sus agujeros. Pero los caballos son otros asunto. yo sé que desde que yo era muchacho. no vi llover nunca sobre el llano. y paseado nuestros estómagos por las calles del pueblo para que se les bajara la comida. Y por aquí vamos nosotros. Todo el Llano Grande. viéndolo a toda hora con „la 30" amarrada a las correas. Lo matan a uno sin avisarle. Por eso a nadie le da por platicar. Ahora no traemos ni siquiera la carabina. No. De haber llovido quizá se me ocurrireran otras cosas. Con todo. ¿Quién diablos haría este llano tan grande? ¿Para qué sirve. Se le resbalan a uno los ojos al no encontrar cosa que los detenga. El viento que viene del pueblo se le arrima empujándola contra las sombras azules de los cerros. el llano. Nos dijeron: — Del pueblo para acá es de ustedes. Antes andábamos a caballo y traíamos terciada una carabina. No hay ni conejos ni pájaros.

Meli- 456 .. Uno los ve allá cada y cuando. por las vegas. El calor que le ha traspasado el sombrero y le ha calentado la cabeza. Mire. No creemos que el arado se entierre en esa como cantera que es la tierra del Llano. Ni siquiera para hacer un buche hay agua. Así nos han dado esta tierra. la tierra está deslavada. Pero no nos dejaron decir nuestras cosas. El delegado no venía a conversar con nosotros. y ni aun así es positivo que nazca nada. Espérenos usted para explicarle. — Eso manifiéstenlo por escrito. se levantará el maíz como si lo estiraran.. Habría que hacer agujeros con el azadón para sembrar la semilla. Y en este comal 5 acalorado quieren que sembremos semillas de algo. Ni zopilotes 6 . — Pero no hay agua. Pero nada se levantará de aquí. donde están esos arboles llamados casuarinas y las paraneras y la tierra buena. ¿por qué dice lo que dice? ¿Cuál tierra nos han dado. Todo es contra el Llano. Nosotros no hemos dicho nada contra el Centro.. —• Espérenos usted. En cuanto allí llueva. tratando de salir lo más pronto posible de este blanco terregal endurecido. ni maíz ni nada nacerá. Faustino dice: -¿Qué? Yo no digo nada. Del río para allá. señor delegado. no al Gobierno que les da la tierra.. vamos a comenzar por donde íbamos. volando a la carrera. Pero él no nos quiso cír. — ¿Y el temporal 4? Nadie les dijo que se les iba a dotar con tierras de riego. donde nada se mueve y por donde uno camina como reculando. No se puede contra lo que no se puede... Melitón dice: — Ésta es la tierra que nos han dado. Que queríamos lo que estaba junto al río. Ha de ser el calor el que lo hace hablar así. señor delegado..Nosotros paramos la jeta para decir que el llano no lo queríamos. No este duro pellejo de vaca que se llama el Llano. Yo pienso: „Melitón no tiene la cabeza en su lugar. Y ahora vayanse. Nos puso los papeles en la mano y nos dijo: — No se vayan a asustar por tener tanto terreno para ustedes solos. para ver si algo retoña y se levanta. dura. señor delegado. — Es que el llano. Y si no. Eso es lo que hemos dicho. Es al latifundio al que tienen que atacar. — Pero. — Son miles y miles de yuntas. muy arriba..

es una gallina colorada la que lleva Esteban debajo del gabán. Yo ya no oigo lo que sigue diciendo Esteban. nos sentimos muy a gusto envueltos en aquella cosa que brinca sobre nosotros y sabe a tierra. Sube polvo desde nosotros como si fuera un hatajo de muías lo que bajara por allí. más adentro del pueblo. es la gallina de mi corral. Ahora los ladridos de los perros se oyen aquí. sobre las copas verdes de las casuarinas. Melitón vuelve a decir: — Servirá de algo. la traigo para cuidarla. vuelan parvadas de chachalacas 9 verdes. Le desata las patas para desentumecerla. Siempre que salgo lejos cargo con ella. — Allí escondida se te va a ahogar. Teban. Luego dice: — Estamos llegando al derrumbadero 8 . Nos hemos puesto en fila para bajar la barranca y él va mero adelante. eh? — No la merqué. y es que el viento que viene del pueblo retacha en la barranca y la llena de todos sus ruidos. Conforme bajamos. Nos gusta. Servirá aunque sea para correr yeguas. Nosotros seguimos adelante. para no golpearle la cabeza contra las piedras. Sí. Él se la acomoda debajo del brazo y le sopla el aire caliente de su boca. ¿Dónde la mercaste. Eso también es lo que nos gusta. Después de venir durante once horas pisando la dureza del llano. Por encima del río. ¿de dónde pepenaste esa gallina? — ¡ Es la mía ! — dice él. junto a nosotros. Se le ven los ojos dormidos y el pico abierto como si bostezara. me fijo en él.ton? Aqui no hay ni la tantita que necesitaría el viento para jugar a los remolinos". la tierra se hace buena. — No la traías antes. Mejor sácala al aire. — ¿Cuáles yeguas? — le pregunta Esteban. y de debajo del gabán saca la cabeza algo así como una gallina. — ¡ Por aquí arriendo yo ! — nos dice Esteban. Se ve que ha agarrado a la gallina por las patas y la zangolotea a cada rato. — Entonces te la trajiste de bastimento 7 . pero nos gusta llenarnos de polvo. Yo le pregunto: — Oye. y luego él y su gallina desaparecen detrás de unos tepemezquites. Yo no me había fijado bien a bien en Esteban. Lleva puesto un gabán que le llega al ombligo. por eso me la traje. Ahora que habla. Esteban ha vuelto a abrazar su gallina cuando nos acercamos a las primeras casas. Mi casa se quedó sola y sin nadie para que le diera de comer. 457 . La tierra que nos han dado está allá arriba. ¿no? — No.

Zeno Gandía anheló „decirlo todo. las mujeres. ya secos. o con fibras textiles de la emajagua del trópico. *) E s t a novela puertorriqueña pertenece a una serie de cuatro "Crónicas de u n mundo enfermo" que reflejan la miseria y dolor de u n pueblo presa de asfixiante colonialismo extractivo que mantuvo España en él. por todas las veredas discurrían obreros o recuas conduciendo a los caseríos la granería recolectada . Redoblaba el interés el ahinco de lodo. movimiento: la madre tierra dando el vigor de sus senos a la humana ambición. El novelista luchó por la independencia de su país y su mayor dolor fue al ver la isla. Familias enteras dejaban las chozas para tomar calle. otros la cubrían con sombreros de paja de grosero tejido. desecábase al calor solar su humedad íntima. Ceñíanse a veces la cintura con cordeles o con lianas. En todas las fincas. poblaban las vertientes. en viviente vaivén. para hacerse cargo de hileras ele arbustos que debían desnudar. actividad. y la madurez bermeja de los frutos lucía al sol de otoño la magnificencia de sus galas. rompíaseles el pergamino envolvente. Todo era vida. Colgábanse los obreros al cuello con hojas secas de banano cestos de variadas formas. en todas las hidráulicas rompíanse las cortezas que aprisionan los gemelares granos. es decir ver continuar las cosas en el mismo estado que antes. lavábase el suero que los empapa. y se estaba en plena vendimia. para curarlo t o d o " . en donde iban depositando los granos. bajo la soberanía estadounidense. dándoles el brillo con que habían de presentarse en las lonjas de la especulación. con la falda recogida hasta cerca de las rodillas. Iban descalzos. entregándose a la vendimia. combatiendo así el sislema colonial. 458 . escrita en 1894. E n esta p r i m e r a novela. y así. Los cafetos inclinábanse bajo el peso de la dehiscencia *. E n el trozo que presentamos se pueden ver las condiciones en que vive el campesinado de Puerto R i c o . y.PUERTO RICO M A N U E L ZENO GANDÍA LA CHARCA (Fragmento*) Había pasado un año. la mano del hombre desnudaba las plantas acopiando los racimos. Envolvíanse algunos la cabeza con pañuelos de colores vivos. los hombres. o con camisetas que el sudor ennegrecía o con el busto desnudo. en 1898.

Si un obrero r e s b a l a b a en la v e r t i e n t e . E n el crepúsculo. A veces. Cuando a l g ú n obrero i n e x p e r t o no r e b u s c a b a bien en el r a m a j e obligábale el m a y o r d o m o a retroceder y a a r r a n c a r las cerezas m a d u r a s que o l v i d a b a . y los arbustos p r o d u c í a n m a r a ñ a s que i m p e d í a n el t r á n s i t o . c u a n d o la t a r d e m o r í a . Los sacos. a t r a y é n d o l o s para alcanzar los granos a l t o s . i m p e r a b a n las horas en que a sus regios éxtasis la N a t u raleza se e n t r e g a . U n a b r i g a d a de m u c h a c h o s enclenques a y u d a b a la l a b o r de íos a d u l t o s . d o b l a b a los arbolillos. iniciábase p a r a la t i e r r a la era nostálgica de la noche con sus medrosos m i s t e rios y sus t e m i d a s soledades. De los cestos p a s a b a n los chorros de cereza a los sacos grises en d o n d e d e b í a n ser conducidos a las h i d r á u l i c a s . 459» . el sol q u e m a b a . peligrosa. Después m e d í a n los obreros el café recogido en la j o r n a d a . con las h u m e d a d e s de la t i e r r a c a l i e n t e . E n los declives y d e s i g u a l d a d e s del t e r r e n o el cuadro era pin toresco. e n r e d á banse las r a m a s . t a m i z a n d o su calor por el follaje y p r o d u c i e n d o . y luego descendía el convoy con la p r e m u r a del que ve cercano el t é r m i n o de sus f a e n a s . que muchos campesinos a c o m e t í a n c a n t a n d o en su jerga p e c u l i a r versillos de intención erótica o satírica. dos a dos. difícil. o por los roces' q u e ocasionaba el esfuerzo de los campesinos p a r a no perder e l equilibrio. eran colocados sobre el lomo de pacientes í n u l a s . m i e n t r a s el caído p r o c u r a b a incorporarse y volver a supuesto.T u r b a i n q u i e t a p a l p i t a b a en las m o n t a ñ a s entre risas y cancíff n e s . Parecía aquello gran h o r miguero a c o p i a n d o e n t r e el h o j a m b r e de las selvas. D u r a n t e el d í a . en el cielo n a v e g a b a n nubes de cien colores. otros a c u d í a n en su a u x i l i o . algunos r e í a n . E n t o n c e s el eterno concierto de los c a m p o s l e v a n t a b a u n a v e z m á s su agreste s a l m o d i a . y c u a n d o trasponía el sol las ú l t i m a s s o m b r a s . en lo i n t r i n c a d o del m o n t e a p a g á b a n s e los v i v o s resplandores del día viajero. oíanse los acentos de reproche del v i g i l a n t e . o t r a s . recogiendo los granos caídos de los arbustos o d e r a m a d o s de los cestos. y m i e n t r a s . u n a a t m ó sfera i n t e r m e d i a en la que se p e r c i b í a n sensaciones de suave frescura a l t e r n a n d o con ráfagas a r d i e n t e s que t o s t a b a n la p i e l . Era u n a labor r u d a . se m u t i l a b a n r a m i l l a s q u e b r á n d o l a s . en u n solo a r b u s t o deteníase el obrero largo t i e m p o obligado por la copiosa fructificación. poblado de rumores producidos por el crujir de los a r b u s t o s o por el choque de piedras al t r a n s i t a r los obreros. como si la cosecha fuera de t o d o s . a t o l o n d r á n d o s e la labor. y c u a n d o .

") Fue avanzando con cuidado y llegó hasta la misma palma.. rudo y violento. a la hora de la cita trágica. Su traje de overall. Es extraño. Sin embargo. es decir. lo había cogido y ahora estaba detrás de la palma. velludos. La noche profunda y silenciosa lo envolvía todo. Sólo el mugido del ingenio x disfrazaba a lo lejos de un ruido monótono el silencio. de cólera y de humillación.. abandonado sobre la mesa. allí donde se alzaba la palma real. La mano de acero del hombre de las máquinas apresó su garganta y ahogó el espanto terrible. hacía apenas una hora. Y poco antes de las doce apareció el otro.. Detrás de la palma él sólo era un hombre.azul obscuro. Venía con camisa de kaki. eléctrico. Estaba inmóvil. Y el bárbaro golpe lo dejó en el acto sin sentido. junto con ün puñado de estopa. su mano ruda de hombre de las máquinas estrujaba el papel. pero en la medianoche llena de frío él esperaba. con cuidados infinitos. Esperaba. una fiera.. a su lado. . saltó. El hombre de las máquinas.CUBA PABLO DE LA TORMENTE BRAU ULTIMO ACTO En el ángulo del patio. apenas si se distinguían.... Empinándose por sobre la cerca 3 su cabeza oteó 4 medrosamente el patio y la noche. (Desde detrás de la palma los dos ojos de acero que lo espiaban llegaron a esta conclusión despreciativa: „¡Si es un cobarde !. Luego.. el hombre esperaba.. el estruendo de su corazón precipitado. manchados por la grasa. hallado casualmente sobre una mesa de la oficina. Había visto un sobre dirigido a su mujer. no tuvo la paciencia que se había propuesto y ahora estaba de pie. sólo el espesor de la palma real los separaba. y en lo alto el viento sonaba las pencas 5 . cuando fue a hacer una consulta al Ingeniero Jefe. contemplando su puño 460 .De todas maneras" estaba subrayado. El papel decía: „Esta noche está de guardia en la casa de máquinas tu marido y a las doce iré de todas maneras". El sólo había tenido tiempo para correr del batey 2 a su casa y apostarse en el fondo del patio. Sus antebrazos poderosos.. Fue todo rápido. lo convertía en sombra.. Era el Administrador del Ingenio quien lo afirmaba. Pegado a la cerca se estuvo un rato escuchando los rumores de la noche. Aquel era su patio y aquella era su casa.. Todavía su cerebro estaba turbio de sorpresa.. Dentro del amplio bolsillo. pero no percibió el silencio tumultuoso del enemigo.

él vio su cara cuajada de una pena inaudita. Pero ya su rostro. desdoblando el papel le dijo: „Mira. Y ella lo vio y le gritó.. con la duda más llena de dolor aún: „(.. ella llenó un espacio de silencio y de asombro. sin comprender nada todavía..lleno de sangre y con el cerebro vacío de impresiones.. Un raro miedo lo había paralizado.. 461 ... al menos. cuando pensó: „Si no he podido hablar con él. hablaré con ella". Pero llegó a la puerta. El pueblo estaba iluminado pero no se veía mucha gente en la calle . respondió con su característico balanceo. Cerca ya de la puerta del fondo.la sombra de un tronco. antes de llegar a dos pasos.. te lo dije"... Más que el disparo. como. pero cada vez era más clara su sonrisa bajo el llanto inconsolable de la mujer arrodillada. lo que le contesté?". como la cara de un niño que mejora. cuando encendió corriendo la luz. Por un momento le asaltó la extraña emoción perturbadora de que él era en realidad el amante.. Así estuvo un rato quieto. Y la cara del hombre se iba poniendo cada vez más pálida. El papel decía con su letra: „Canalla... Avergonzado y feliz le extendió el papel y se quedó mudo. Y le pegó una patada brutal al caído. mira".¡ Ah !" de dolor y de sorpresa. Y. inmóvil. A su .. Se puso a escuchar y no se oía nada. Pensó sordamente: „¡Lo esperaba !". comenzaba a ser alegre. Y el corazón se le agitó con perversa esperanza y tuvo el miedo del burlador 6 . Y la rabia le hizo proyectar con furia el amplio hombro hasta hacer saltar el pestillo de la puerta. dentro de la casa. Luego. que era a él á quien ella esperaba. dirigiéndose a la casa.. Arrodillada 7 estaba a su lado y decía: „¿Por qué.. sintió qué cerca estaba de ella. con el balazo en el cuerpo.Pero lo leíste todo? ¿Viste lo mío.. por qué?".. eso me pareció de momento. Hizo una suave presión sobre la puerta y a su débil quejido. no insista... Iba con la silenciosa e invisible velocidad de un gato negro. alegre. Pero. la angustia de la voz le había disipado todas las sospechas.. Sin embargo. se detuvo. si se atreve a venir lo mato". sintió el balazo en el cuerpo y la voz de ella que decía: „Canalla. CÉSAR LÉANTE i CON LAS MILICIAS (Playa Girón2 — fragmentos) Eran aproximadamente las 10 de la noche del lunes cuando llegamos a Jagüey Grande.

•— ¿Cerca? 462 . para evitar el frío aire de la noche en la carretera. Entro. Es la primera vez que veo un hospital de guerra y me siento impresionado.El primer conocimiento que tuve de la guerra que se había iniciado la noche anterior con el desembarco de los mercenarios. sanitarios milicianos y enfermeras — muchas de ellas no profesionales — los atienden. camiones cargados de milicianos y soldados rebeldes desembocaban por la carretera. Pasamos a un salón contiguo y me presentan a un hombre joven. Las sábanas blancas y almidonadas cubren los cuerpos heridos. tendido en una estrecha cama. sentimos un cañoneo muy fuerte y nos topamos con los mercenarios. — Cuando llegamos a la entrada de Playa Larga. De labios de los compañeros fotógrafos que iban en el jeep oí las primeras noticias de la violenta lucha que había tenido y seguía teniendo lugar a unos treinta kilómetros de donde nos encontrábamos. a eso de las dos y media. nos despertaron para decirnos que había un desembarco por Playa Larga. Se llama Luis Tellería y pertenece al batallón 339. Inmediatamente se dirigen hacia allá. Luis va en la vanguardia y. El proyectil de una bazooka la había cercenado cerca del frente de batalla en Playa Larga. — Hacía sólo cuatro días que habíamos bajado del Escambray — me cuenta — y estábamos cortando caña en el Australia. a un lugar donde la carretera se divide. Pero aún la guerra que se estaba librando era algo confuso para mí y sus relatos. Esta es la imagen que más se queda grabada en mi memoria: la profusión 4 de sábanas blancas. doblaban la esquina y se dirigían al central Australia. una cuadra hacia abajo. cuando el lunes por la madrugada. Los fusiles parecían crecerles de las manos. estaba el Casino Español. convertido en improvisado hospital. sobre el camión que los lleva a Playa Larga. Cerca de donde nos encontrábamos. Es tirador de ametralladora. Las tropas iban envueltas en mantas y colchas. escenas o retazos 3 de escenas que no podía ordenar mentalmente. de Cienfuegos. A intervalos. distante unos treinta kilómetros de Jagüey Grande. instala su ametralladora. El amplio salón delantero está cubierto de camas y sobre ellas reposan los heridos. Tiene un pie vendado y sus ojos están grandemente abiertos. fue la goma destrozada de un jeep. de rostro afilado y barba crespa. Es la representación-característica de un hospital. Sus rostros eran graves y firmes. Médicos. Allí estaban recluidos los primeros heridos que nos habían ocasionado el zarpazo brutal y cobarde del imperialismo.

La superioridad en armas. el batallón 339 logra contenerlos e impedirles un fácil avance. posiciones y hombres está de parte de los mercenarios. ¿No le digo que los teníamos como quien dice frente a las narices? —• ¿Qué pasó? — Que nos gritaron que eran del Ejército de Liberación. La balacera es infernal. Yo creo que no estábamos ni a diez metros de ellos. La primera batalla entre la crápula vendida al imperialismo y nuestros heroicos soldados tiene lugar. se llama Gregorio Padrón y está vendado en la frente. . Su fuego y su tenaz resistencia siembran el desconcierto y el pánico entre los invasores. — ¿Y ustedes qué hicieron? — ¿Que qué hicimos? Pues les gritamos „¡ Viva Fidel! ¡Patria o Muerte !" y otras cosas que usted no va a poder poner en el periódico. A pesar de la enorme superioridad de los mercenarios. que nos entregáramos y que no nos fajáramos 5 por Fidel.— Pegaditos. — Una granizada de balas salía del cielo — me dice el herido de la cama contigua. Miles de balas pasan silbando o dejan su trazo de fuego en la oscuridad. salta del vehículo y trata de buscar protección en la cuneta para instalar su ametralladora. La batalla se prolonga por largas horas. Se entabla el tiroteo 6 . No esperaban hallar este recibimiento de plomo y heroísmo. En un instante el estruendo de la metralla es ensordecedor. cuando es herido en el pie. No obstante. que pertenece también al batallón 339. — ¿Entonces pudieron verlos? — Como no. con su ametralladora al hombro y la caja donde está la cinta de balas en la mano. logra emplazar su arma y hace fuego contra el enemigo. Luis. Y con la misma abrimos fuego contra ellos. El camión en el que viaja Luis es acribillado a balazos.

salió con í m p e t u 15 hombre sin juicio o vicioso 16 no hay explicaciones que valgan 17 el alguacil del pueblo 464 . 217 abajo t i e m p o de abstinencia para los católicos (Páresimi) distinguirse de los demás empezar de esa manera (con t a l defecto) una a c t i v i d a d significado exacto que tienen las p a l a b r a s el escenario es bueno para eso del tipo romano acciones y conducta de una persona el que copia papeles en una oficina (conţopist) m u y poco (vag) carro bajo de dos ruedas (teleguţă) en voz a l t a E L S O M B R E R O D E T R E S PICOS 1 obra que inspiró a Manuel de F a l l a el conocidísimo b a l l e t (Tricornu 2 strînsă 3 el corregidor — a n t i g u a m e n t e . 383 suministró. de otro t i e m p o 8 v u e l t a que se da en el aire 9 burla 10 sin decir nada (fără să zică pîs) 11 i m i t a n d o los gestos. proporcionó. puso d e l a n t e abundante máscara condescendencia. oficial de justicia en algunas pobla ciones. 4 el alcalde 5 a n i m a l fabuloso que m a t a b a con la v i s t a . furioso 6 señora 7 consabido. respeto véase la p á g . fig.NOTAS YO Q U I E R O S E R CÓMICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 véase la p á g . p a r a burlarse 12 documento 13 n a t u r a l (habitante) de N a v a r r a 14 saltó.

dejándolo sin salida 10 en esta región se habla el c a t a l á n 11 no preste [dé] atención a eso (nu lua în seamă) 12 llaves. hizo la película „ S o n a t a s " . E l tío Barret ya no podía entrar en su casa. J u a n Antonio B a r d e m . de la barraca 13 parte del miembro cortado que adhiere al cuerpo 14 terreno algo elevado y en declive 15 movimiento convulsivo de piernas o p a t a s 16 a b u n d a n t e . a escondidas (pe ascuns) 13 según el uso. E l llevaba el sombrero „de tres picos". agricultor. satisfecho 23 eso ya es otra cosa (costal = saco grande) LA BARRACA 1 se llenaron de vetas [venas] (injectară) 2 fanega [medida] de t i e r r a 3 dureza que se comunica a los metales (călire) 4 e s t i m u l a n d o a los a n i m a l e s con la voz o el látigo 5 g r a v e d a d .18 gritó (răgi) 19 de „bendecir" (binecuvîntat) 20 el alguacil — Toñuelo — se llamaba así (dihorul) porque „era la p r o ia estampa de su n o m b r e " . co-producción hispano-mexicana que se presentó en el F e s t i v a l de Venecia en 1959 2 golpes que se d a n en la p u e r t a con una barra o anillo de hierro (aldaba) 3 me senté el cuerpo que estaba antes echado (mă ridicai în capul oase­ lor) 4 Concha de Brandeso. el gran director de película español. Es un modo adverbial c o m o : a hurtadillas (pe furiş). arroyuelo 19 t i r o de cañón de artillería 20 p e r t u r b ó . rica en líquido o c a u d a l 17 labrador. impidiéndole toda salida. ocultándose 22 cuerpo de soldados destinado — a n t i g u a m e n t e — a la persecución de los malhechores y asesinos. E n este caso sentía t a l vez r e m o r d i m i e n t o por haber t r a t a d o de a r r u i n a r al tío B a r r e t . principal personaje femenino del libro. 9 encerrándolo. seguridad 6 trabajoso. inquietó 21 escondiéndose. 23 barra gruesa SONATA DE OTOÑO 1 Basándose en esta sonata así como en la de estío. 21 ganar la benevolencia de 22 contento. héroe de las „ S o n a t a s " 6 calzado de madera 7 graneros (pátule) 8 a l t u r a de terreno larga y poco elevada 9 lienzo en que se envuelven los difuntos (giulgiu) 10 conjunto de m u í a s u otros animales de carga 11 el que conduce con bestias cargas de un lugar a otro 12 cabalgando como las mujeres y no a horcajadas. 8 cerrada j u d i c i a l m e n t e . difícil 7 percibía una sensación como de q u e m a d u r a . trabajador del campo 18 río pequeño. 5 X a v i e r de B r a d o m í n . la c o s t u m b r e 30 465 .

Aquella evita el compromiso y huye de él. h a b l a r entre dientes 3 el que prepara y vende medicinas (spiţer) de Pago Chico") 466 . vecindad 8 rancho en ruinas y abandonado 9 asalto de indios con saqueo y depredación 10 el coronel R a u c h que fue derrotado y muerto en 1829 por las fuerzas' de Rosas 11 c a p i t á n de la p a r t i d a que a s a l t ó . pero al fin cede y entonces ejecutan una especie de vals a dos t i e m p o s 15 sin m e d i d a . encendido el ánimo 19 agitación. Facundo Quiroga. placer 19 t i e m p o sin lluvia 20 utensilio de hierro con tres pies. ni método 16 casa de negocio donde se venden a r t í c u l o s de primera necesidad 17 ciencia de „ t r o v a r " las letras. la diligencia en que regre­ saba a Córdoba. líder político (Trozo escogido del v o l u m e n „Cientos 2 gruñir. en que el caballero parece invitar a la dama a b a i l a r . NO S E R Á S NUNCA NADA 1 ha pasado mucho tiempo 2 vara para señalar 3 ciudad de E s p a ñ a . en general.14 palacio en Galicia. en la falda de los Pirineos 4 el famoso comendador de Ulloa. c a p i t a l de la provincia de N a v a r r a . véase p á g . paraje. 18 c o n t u r b a d o . imitando sus movimien­ t o s . lleno de grasa 7 prohibidas FACUNDO 1 costumbre 2 alegría manifestada v i v a m e n t e 3 caballo ligero. Empieza por u n paso de m í m i c a . o sea el convidado de piedra del banq u e t e macabro de la obra d r a m á t i c a „ E l burlador de Sevilla" . sin propósito ulterior 13 vivienda 14 el cielito o cielo es danza en que las parejas bailan sueltas. 12 de manera sencilla y sincera. m o v i m i e n t o confuso 20 poco más de dieciséis metros 21 arma de fuego usada a n t i g u a m e n t e por la caballería (flintă) EL CAUDILLO 1 jefe. provincia del noroeste de E s p a ñ a 15 carbón que se conserva entre la ceniza (jăratec) 16 lo que se puede abarcar con los brazos 17 comida 18 respiración. adiestrado 4 cuello 5 poeta 6 nombre dado a los poetas que r e c i t a b a n en los castillos feudales 7 lugar. m u r m u r a r . que sirve para poner vasijas al fuego(pirostrie) 21 cualquier manjar [alimento] que se sirve a la mesa B A R O J A . en 1835. 381 5 persona aficionada a a n d a r en negocios sucios (coţcar) tí grasiento. regla.

ex-capital del antiguo reino de los incas. p l u m a s de las alas azules. aclarada fijamente ¡ C a r a m b a ! arg. larga de casi dos m s . Se halla a 3. pecho azul y verde. De esta obra maestra de la novelística criolla damos el comienzo de la segunda p a r t e . provincia del mismo nombre 4 otra región del Perú. averiguando en sus principios (în laşă) pronóstico comprobada. Es el c u e n t o más famoso del gran maestro de la prosa realista l a t i n o a m e r i c a n a 2 víbora m u y venenosa de la América del sur. unido con el U r u b a m b a . j u n t o al T i t i c a c a . Pero el a u t o r murió en 1928. forma el Ucayalí LA V O R Á G I N E 1 La grandiosidad del escenario n a t u r a l en que acontece ha hecho que La vorágine (que quiere decir: remolino. Hermosas r u i n a s incas. p a l a b r o t a .4 5 (i 7 8 9 '10 11 12 13 sitio destinado a las riñas de gallos pasarse la lengua por los labios g r i t e r í a . vocería de los moros al acometer al enemigo oliendo. 15 población del Alto P a r a n á . în voia valurilor). en el Brasil. a u n joven. 2 n u b é c u l a s de colores que surcan el cielo 3 cúpula 4 p u n t a s agudas y escarpadas de montes 5 cadena de m o n t a ñ a s 30* 467 . a un tiempo 9 remar con una pala 10 pueblo en la orilla p a r a g u a y a del P a r a n á .467 ms de a l t i t u d 2 ciudad de Bolivia. t o r b e l l i n o en el m a r o en los ríos) sea considerada como la novela de la selva. blasfemia (înjurătură) 5 ingenio [máquina] de azúcar G aguardiente de caña 7 p a r t e del cuerpo en que se unen los muslos con el tronco 8 juntamente. y cola roja y azul. TRADICIONES PEBUANAS 1 ciudad del Perú. 3 senda estrecha 4 imprecación. 3 ciudad del Perú construida a 2230 ms de a l t i t u d y circundada por seis v o l c a n e s . poco antes del lugar donde s e e n c u e n t r a n las fronteras del Brasil. P a r a g u a y y Argentina 11 meten como en u n cajón 12 sitio donde se t r a b a j a la madera 13 flor del naranjo o del limonero 14 especie de p a p a g a y o s . me han A LA D E R I V A 1 ir desgobernada la embarcación (în d e r i v ă . de cuerpo rojo. famosa por sus vinos 5 sitio lleno de lodo depositado en aguas estancadas 6 río del Perú que. A poco de publicarse — 1924 — o b t u v o un éxito clamoroso y su i n m e d i a t a t r a d u c c i ó n a otros i d i o m a s .

confusión 35 compañía 36 privilegios. estaca 19 látigo grande de mango de palo 20 conjunto de gente grosera. muchedumbre ruidosa 40 que anuncian males o desdichas 468 . incitó. que grita 4 papel arrollado en forma de cono. capricho 11 afiladas 12 vestidos de máscaras 13 de mal humor. plantas tropicales de tallos muy largos y delgados que se enredan o se arrollan a los árboles 8 carácter excesivamente cálido 9 ramas. farmec) 9 rasca 10 deseo vivo y pasajero. golpe dado con un látigo 29 dominación 30 tropas de máscaras (figuraţie) 31 bufón (paiaţă) 32 quitasol 33 buey que guía la manada de vacas 34 causaba turbulencia. engrandece 11 retroceder. disgustado (prost dispus) 14 nada 15 persona que anda por el aire sobre una cuerda 16 grupos. jurisdicción 37 excitó.6 hojas secas que caen de los árboles 7 lianas. hojas 10 se eleva. Cantaclaro. instigó 38 cuerda con que se llevan atados los perros en las cacerías 39 tropa desordenada. cuadrillas 17 peleas i 18 palo grueso. iníame. perder el equilibrio 28 latigazo. como la de la quemadura 27 oscilar. volver atrás 12 indigno. muchedumbre 21 heridas 22 látigo largo 23 territorio 24 confinante. hombre que lo lleva 5 juego (horă) 6 baile popular venezolano 7 a veces 8 maleficia. El gran novelista venezolano es muy conocido por sus obras maestras de la literatura hispanoamericana contemporánea (Doña Bárbara. exactamente limitado al desarrollo deun acontecimiento apasionante. territorios lindantes 25 gracia o confianza 26 sensación dolorosa. es la historia de un „diablo de Carnaval" muy popular. humano. abominable EL CREPÚSCULO DEL DIABLO 1 Este relato que presentamos. brujería (vrajă. Canaima) así como poí su actitud progresista 2 muchedumbre 3 que da voces.

El Señor Presidente (1946). huir carbonato de plomo de color blanco (ceruză) que pronostica lo porvenir cerro. resplandecientes lirio AMANECER 1 E l a u t o r de la novela es u n joven escritor comunista. asesinado por los norteamericanos. ferreria grosero. Hombres de maíz (1950). u n obrero a u t o ­ d i d a c t o que se ha dedicado a la l i t e r a t u r a . a d q u i e r e n brillo llama violenta y repentina limpios. Nana Caida (Caiduna) h a b l a con su nieta de los t i e m p o s del gobierno democrático de J a c o b o Arbenz (1944 — 1954) cuando se expropió la filial de United F r u i t y se entregó la t i e r r a a los c a m p e s i n o s . su mujer. 2 de Cobán 3 aspecto 4 t í t u l o de uno de los antiguos libros m a y a s 5 raza indígena de G u a t e m a l a 6 m u y ocultas y reservadas 7 c h i s p a s . rayos 8 extraordinario 9 injusticia (nedreptate) 10 nueva 11 pedazo de m a d e r a resinosa que sirve p a r a a l u m b r a r 12 cosa pesada que se pone en el fondo de las embarcaciones (lest) 13 empeño grande. apoyo se limpian y se l a v a n se alisan. Con este t í t u l o el gran escritor contemporáneo reúne algunos cuentos que publicó en 1955. E n el trozo que presentarnos. Papa Verde (1952) y un volumen de poesía Sien de alondra (1948) el novelista nos presenta la heroica G u a t e m a l a del año 1954. se a l l a n a n . excursión del sábado al lunes. colina e x t r a v a g a n t e . Después de las Leyendas de Guatemala (1930). basto a n d a m i o . héroe del c u e n t o . desierto boca abajo dispersarse. Naiqué Cuyqué. b r i l l a n t e s . Viento fuerte (1951). 2 de mucha fuerza 3 conjunto de r a m a s espesas e n t r e l a z a d a s 4 mi hija 469 . seco. Bueyón (o sea el hombre manso y bueno) es u n indio. cuando intervinieron los y a n q u i s .E N D EN GUATEMALA 1 final de semana. ardor W E E K . desnudas á r i d o .•41 42 43 44 45 46 47 48 49 buitre americano secas. descanso. como de u n e q u i l i b r i s t a AGUAFUERTE 1 2 3 4 5 G 7 8 fragua. m o n t u r a .

despeñadero 9 aves gallináceas de México LA CHARCA 1 frutos listos a arbirse naturalmente ULTIMO ACTO 1 2 3 4 5 G 7 fábrica de azúcar lugar ocupado por la fábrica v a l l a . ensayos. barrera (gard) escudriñó. E n 1960 se incorporó a las Milicias Nacionales Revolucionarias.5 apodo que se da a los norteamericanos e ingleses 6 zarzas secas (mărăcini uscaţi) 7 terreno descubierto NOS H A N DADO LA T I E R R A 1 uno de los cuentistas mexicanos contemporáneos que con mayor i n t e n ­ sidad lian sabido referirse a la v i d a campesina 2 poco a poco 3 respiración 4 lluvia. exceso 5 lucháramos. observó. abasto 8 precipicio. Su libro „Con las Milicias" es u n docum e n t o de la Revolución Cubana 2 véase pág. para cocer las t o r t i l l a s de maíz 6 ave de rapiña 7 provisión. 293 3 fragmentos 4 a b u n d a n c i a . depravado de rodillas CON LAS MILICIAS 1 César Léante nació en la ciudad de Matanzas. en 1928. tempestad 5 disco de barro usado en México y G u a t e m a l a . peleáramos 6 tiros repetidos . miró hojas l i b e r t i n o . Escribió cuentos. crítica literaria y después de la Revolución se dedicó c o m p l e t a m e n t e al periodismo y a la l i t e r a t u r a .

se puede considerar como una obra de consulta en lo sucesivo. Veamos en él la primera etapa para el conocimiento del español.lectores. amigo lector. queda aún el perfeccionamiento. gracias al índice de materias que se halla al final. a quienes ofrezco esta obra con el mayor respeto. y sé que al doblar esta última página sentirás. Recuérdese siempre que la falta de lectura y de ejercicios hace que se pierda lo aprendido hasta ahora.E P í L O G 0 liemos llegado al final de este libro. la melancolía de tus tardes de estudio. lo dirán mis . Quisiera sólo que fuese un instrumento útil para la formación de tu cultura. completo. Aunque en este libro está casi toda la gramática española diseminada en varias lecciones. El objeto de este libro fue enseñarte a comprender y a leer corrientemente cualquier texto en español. Pero acuérdate siempre que tienes todavía que estudiar: sólo el aprendizaje acabó. Nadie estima este manual como algo perfecto. junto con la alegría de haber aprendido el español. Este tomo se ha escrito principalmente para los que no sabían el español y querían aprenderlo sin profesor. ¡ Hasta siempre ! . Si he logrado mi propósito.

.

LISTĂ DE VERBE CU PREPOZIŢII Multe verbe spaniole se leagă cu complementul prin prepo­ ziţii. în ordine alfabetică: acercarse a alguno acompañarse con el piano acostumbrarse a acudir a. pe a învăţa să facă a învăţa pe dinafară. con. . . .. a ajuta să se schimbe a a a a a t r ă i din î m p r u m u t u r i bea în s ă n ă t a t e a . care diferă de cele cerute de corespondentele lor din limba romînă.. pe de rost a năzui să lupţi a îndrăzni să iei c u v î n t u l a autoriza să. cu prepoziţiile respective. en adelantarse a adivinar por adoptar por hijo afilar en la piedra afirmarse en su dicho agraviar en palabra alzarse a mayores andar con el tiempo apartarse a un lado apoyarse en aprender a hacer aprender de memoria aspirar a luchar atreverse a hablar autorizar para ayudar a cambiarse beber al fiado beber por la salud besar en la frente brindar a la salud d e . Dăm mai jos o listă a unora dintre cele mai folosite verbe. . a recurge la a înainta în (spre) a ghici din a adopta ca fiu a ascuţi pe piatră a-şi menţine spusele a jigni cu vorba a deveni arogant a se a d a p t a circumstanţelor a se da la o p a r t e a se sprijini de. oferi un cadou cuiva u 473 . brindar con u n regalo a a se apropia de cineva a se acompania la pian a se obişnui să/cu a v e n i . . săruta pe frunte închina in sănătatea l u i . .

conocer a uno en la voz consentir en una cosa contar con alguien continuar en el mismo tono convenir en cubrir de cumplir con alguno dac de espalda dar en que entender doc en u n a cosa darse por vencido declararse a favor d e . ... . dejar de hablar dejar a uno con la palabra desdecirse de detenerse con (en) los obtstáculos disculparse con distraerse con cazar dotar con (en.. estar con (en) ánimo d e . estar de caza setar de hacer algo estimar en más estrecharse en los gastos estribar en examinar de m a t e m á t i c a s excusarse con alguno de a înceta să lucrezi a-şi înceta munca (funcţia) a (se) sprijini de pereţi a cumpăra pe credit (datorie) a cumpăra (ceva) de 20 de „pesetas a se angaja să facă..) învins se declara în favoarea lui.. . . de) dudar en hacer algo echar a llorar educar en los buenos principios embestir con uno empeñar su palabra con otro emplear en entender de p i n t u r a enterarse de enviar a R u m a n i a esforzarse a (en) hacer. a cunoaşte pe cineva după voce a consimţi la un lucru a se baza pe cineva a continua cu (pe) acelaşi ton a conveni să (asupra) a acoperi cu a se a c h i t a faţă de cineva a a a a a a a a a a a a a cădea pe spate da de gîndit ghici u n lucru se recunoaşte (ca.cesar de trabajar cesar en su empleo coger(se) a las paredes comprar a l fiado comprar en (por) 20 pesetas comprometerse a hacer.... renunţa să vorbeşti t ă i a vorba cuiva dezminţi fi oprit de obstacole se scuza de se distra vînînd înzestra cu ezita să faci ceva a începe să plîngi a educa conform bunelor principii a ataca pe cineva a-şi da cuvîntul fală de cineva a folosi pentru a se pricepe în\la pictură a se pune la curent cu a t r i m i t e în Romînia a se strădui să facă a avea intenţia să a fi la vînătoare a avea intenţia să faci ceva a stima mai m u l t a-şi restrînge cheltuielile a se baza pe a e x a m i n a la m a t e m a t i c i a se scuza faţă de unul pentru 474 . drept.

a observa fpe căptuşi i u fuma p i p ă se baza pe raţiune cineva} algo a se conduce după a l t u l a-i plăcea să facă ceva a se obişnui cu frigul a face pe prostul a-şi însuşi un lucru a găsi pe d r u m a a a a a a a a a a t i p ă r i după original se face v i n o v a t de un delict fi îngrijorat de se inspira din principiile se interesa de inunda cu invita (pe cineva) să iasă merge la vînătoare fi în doliu merge după pîine a se juca cu mingea a se juca cu cuvintele a se justifica faţă de a judeca după a citi cu voce înceată (tare) a se l i m i t a la cîteva cuvinte a-şi î m b u n ă t ă ţ i starea a ieftini a se gîndi la r e p u t a ţ i a sa a se obosi ureînd a se a p r i n d e .excusarse del convite a a a a a a a refuza o invitaţie faltar a su palabra fiarse de alguno jijarse en. en) inspirarse en los principios interesarse en (por) inundar en (de) invitar a salir ir de caza ir de luto ir por pan jugar a la pelota jugar del vocablo justificarse con (para con) juzgar por /cer en voz baja (alta) limitarse con algunas p a l a b r a s mejorar de condición meter a barato mirar por su opinión molestarse en subir montar en cólera morir de pocos años ocuparse en o Ividarse de pararse en nu-şi respecta c u v í n t u l avea încredere în cineva se u i t a ia. forrar de fumar en pipa fundarse en razón guiarse por otro gustar de hacer habituarse a l frío hacer del t o n t o hacerse con algo hallar en la calle imprimir por el original incurrir en el delito inquietarse con (por. enerva a muri tînăr a se ocupa a uita de a se opri la de 475 ...

a întreba de se logodi înfuria a-şi lua diploma de avocat a renega ceva a se opri la fleacuri a retrage o acuzaţie a şti pe dinafară a se pricepe în medicină a ieşi în î n t î m p i n a r e a cuiva a semăna cu t a t ă l său a-şi ajunge scopul a fi evident. a sări in ochi a debarca a semăna cu a se aşeza pe o bancă a c o m p ă t i m i pe cineva a fi zi a cere m i n i s t r u l u i a visa de (despre) hoţi a b ă n u i pe cineva a înlocui (pe) a a a a a a a a întîrzia să v i n ă t r e m u r a de frică lucra ca pantofar frecventa pe cineva se urca Í7¡ír-un copac se căţăra pe un zid triumfa asupra duşmanilor uni cu vanagloriarse de.¡parecer a otro del (en el) ¡participar de la cena pensar consigo pensar en perder (en) (a) el juego poner en olvido posar (se) en preguntar por uno prometer en casamiento provocar a ira •recibirse de abogado renegar de algo reparar en pelillos retractarse de la acusación saber de memoria saber de medicina saZir a l encuentro a uno .sa£¡> a su padre salir con la suya saltar a los ojos saltar en tierra semejar a sentarse en u n banco sentir con otro ser de día solicitar con el ministro soñar con ladrones sospechar en (de) alguno substituir a lardar en llegar temblar con el susto trabajar de zapatero tratar con uno trepar a un árbol trepar por una t a p i a triunfar de los enemigos ití¡¿/' a rostro a a a a a a a a a a semăna c¡< a l t u l to faţă participa í« cină se gíndi í/¡ SÍ'ÍÍC (pentru sine) se gíndi la pierde la joc uita (se) aşeza pe căuta pe cineva. por algo variar de opinión ve/nr en defensa vender al contado vengarse de una ofensa vestir de a se lăuda (degeaba) cu ceva a-şi schimba părerea a veghea pentru apărarea a vinde cu bani peşin a se răzbuna pentru o injurie a se îmbrăca cu. în 476 .

i n v e r s . 477 . iar al doilea 0: acción. — în celelalte cazuri e m a i deschise: abril. claro. vasto vast gravar a îngreuna. la confuzii de sens:. v se p r o n u n ţ ă b . caber. deschis: casa. B — la î n c e p u t u l c u v î n t u l u i sau d u p ă nazalele n . P o a t e fi u r m a t de orice v o c a l ă : noche. cemento. s a / a . m este p u t e r n i c i honhones. pe care-1 v o m t r a n s c r i e cu litera grecească 0. o. c i . o(b)scuro. mucho. slab. chispa. Este o p r o ­ n u n ţ i e n e l i t e r a r ă . litera b se a p r o p i e de v (mai ales în poziţie intervocálica) sau. care p o a t e d u c e . cinco. u şi î n a i n t e a consoanelor se nunţă k: carne. sprijinindu-se limba de incisivii superiori (corespunde lui t h englezesc din c u v i n t e l e thin. o m i t e în scris: substantivo. — î n a i n t e a vocalelor e şi i redă u n sunet i n e x i s t e n t în limba n o a s t r ă . S u n e t u l 8 sep r o n u n ţ ă ca u n s p r i n t r e d i n ţ i . cambio. codo. adesea. In acest caz p r i m u l c se p r o n u n ţ ă k . — î n a i n t e de s este m u t şi uneori se. Ch — este o literă a p a r t e (nu c + h) care redă s u n e t u l c r o m î n e s e d i n grupurile ce. pronunţat cu buzele semi- î n unele p ă r ţ i ale S p a n i e i .TABELA RECAPITULATIVĂ A FONETICII ALFABETUL SPANIOL A — s e p r o n u n ţ ă ca în r o m î n e ş t e . revelar a revela a apăsa basto grosolan grabar a grava rebelar a răscula pro­ C — î n a i n t e a vocalelor a. cuerpo. muchacho. bath): cielo. cera. E s t e u n a din p u ţ i n e l e litere spaniole care se p o t d u b l a .

G — urmat de vocalele a. lingüística. o. gloria. camino. . aspirat: libertad. N — este o literă specifică limbii spaniole. aldea. Grupurile gue. comandante. — înainte de e sau i are sunetul gutural puternic al lui h romî­ nesc din cuvîntul „hohot": general. kilogramo. joven. ca un fel de 1 cu i scurt şi 1 lichid (acest sunet se redă în italiană prin % gl. gusto. Un. N se pronunţă ca un n înmuiat (urmat de un i scurt). — între vocale este slab: asado. j i si celor care se scriu cu ge. norte. Dacă u din aceste grupuri este scris cu o diereză (ii). Pentru a o pronunţa corect. 478 . L — este identic cu 1 romînesc: leira. Semnul diacritic ~ pus deasupra literei n se numeşte tilde (tildă). Madrid. harina. kilómetro. golpe. se lipeşte vîrful limbii de dinţii de jos. de obicei în numiri geografice străine sau în cuvinte tehnice: Kiee. K — se întîlneşte foarte rar. u sau de o consoană se pronunţă ca în cuvîntul romînesc „gol". hermano. H — este o literă mută. Trebuie acordată o deosebită atenţie ortografiei cuvintelor care se scriu cu je. ahora. glii din limba romînă: guerra. guitarra. se apropie mijlocul limbii de cerul gurii şi se articulează un 1 înmuiat. gigante. — înainte de b sau v (uneori şi de p) se pronunţă ca un m: invierno. I — s e pronunţă ca în limba romînă: isla. lleno. adherir. digno. cam ca în felul în care ţăranii din nordul Transilvaniei pronunţă cuvîntul „bin'e". M — se pronunţă ca în limba romînă: modo. jefe. hueso. — final este mut.D — la începutul cuvintelor sau după o consoană se pronunţă puternic: iiente.3 — redă acelaşi sunet gutural h ca şi g din grupurile spaniole ge. gi: ojo. LI — este o singură literă (nu dublu 1). virtud. De exemplu: gato. gui corespund grupurilor ghe. F — se pronunţa ca în limba romînă: fior. E — are aceeaşi valoare ca şi în limba romînă: elefante. -N — e s t e identic cu n romînesc: nivel. el devine sonor: antigüedad. caballo. vestido. Precede numai vocale: horn. gi (neexistînd nici o regulă în acest sens): jira (turneu) — gira (girează). iar în portugheză prin Ih): gallina. duda. pida. huevo. sau mai precis înghiţit.

— în celelalte cazuri este m a i s l a b . î n t r . deber. 3) cînd e d u b l u . ( G r u p u r i l e que. 2) d u p ă consoanele 1. ( î n limbile i t a l i a n ă şi fran­ ceză s u n e t u l fi este r e d a t prin g r u p u l gn. qui sînt e c h i v a l e n t e deci cu g r u p u r i l e che. P — se p r o n u n ţ ă ca în l i m b a r o m î n ă : padre. rico. s: alrededor. dar perro cîine perito expert perrito căţel caro scump carro car. honra. perder. radio. In acest caz este considerat ca o literă a p a r t e şi nu se separă la d e s p ă r ţ i r e a în s i l a b e : ferrocarril (fe-rro-ca-rril) Cînd. . entonces. m u l ţ i s c r i i t o r i . quien. capital. Nu t o t d e a u n a însă s se p r o n u n ţ ă la fel de intens ca şi în romîneşte. ogradă S — este identic cu s r o m î n e s c . R — se p r o n u n ţ ă energic. n . cosa. m a i pe n a s . queso.ceva m a i î n f u n d a t .) De e x e m p l u : baño. Q — este î n t o t d e a u n a u r m a t de u m u t (mai precis. año. quinina. litera q este înlo­ c u i t ă de c : cuestión. tanto. acest r se d u b l e a z ă . Astfel.) De e x e m p l u : casa. In a n u m i t e r e g i u n i ale Spaniei (mai ales în A n d a l u z i a ) şi în numeroase ţ ă r i din America L a t i n ă . de n e sau ui) şi se p r o n u n ţ ă k . al doilea c u v î n t începe cu r. De p r o n u n ţ a r e a corectă — energică sau slabă — a lui r depind: înţelesurile a n u m i t o r c u v i n t e : pero însă. rector — vicerrector. después. în grupurile de m a i sus. u devine sonor. p r o n u n ţîndu-se slab. (Nu se p r o n u n ţ ă n i c i o d a t ă z în< poziţie intervocálica. ca în limba r o m î n ă : oro. căruţă coral coraliu corral curte. Cînd. s este a b s o r b i t cînd se găseşte î n a i n t e a u n e i consoane sau în poziţie finală. agosto. O — a r e aceeaşi v a l o a r e ca şi în limba r o m î n ă : hombre. cuidado. p e n t r u a-şi p ă s t r a v a l o a r e a fonetică de r i n i ţ i a l : romano — grecorromano. scriu de e x e m p l u : depué (después) vamoh (vamos) entonce (entonces) ejcopeta (escopeta) T — s e p r o n u n ţ ă ca în limba r o m î n ă : tabaco. chi d i n limba r o m î n ă ) : que. p e n t r u a reda vorbirea locală. iar în p o r t u g h e z ă p r i n nh. v i b r a t p u t e r n i c (ca şi c u m ar fi r r ) : 1) la î n c e p u t u l c u v i n t e l o r : rumano. 473. aproape i m p e r c e p t i b i l . rosa. Israel.u n c u v î n t c o m p u s .

Z — redă — ca şi litera spaniolă c din grupurile ce. este o s e m i v o c a l ă : yerno. P o a t e i n t r a în c o m p o n e n ţ a diftongilor şi triftongilor. lus. p e n t r u a se •evita eventualele confuzii de sens: casa casa coser a coase sima prăpastie siervo serv siega seceriş caza vmatoare cocer a coace cima culme ciervo cerb cies. qui este. ya. — în grupurile gue. t r e b u i e p r o n u n ţ a t clar. zorro. deşi •e foarte r ă s p î n d i t ă . voz. Y —-se p r o n u n ţ ă la fel ca i. ley. din p u n c t de vedere fonetic. r r (erre) (ese) (te) (») 480 . cu p r o n u n ţ i a spaniolă a fiecărei litere: a b c eh d e f g h (a) (be) (ce) (che) (de) (e) (efe) (ge) (hache) (i) 111 11 ñ o (eme) (ene) (eñe sau ene tilde) (o) P q r s t u (P") (cu) (ere). (A se con­ sulta p a g . sisaña. 16—17). Această p r o n u n ţ a r e . X — î n a i n t e a consoanelor se p r o n u n ţ ă s: explicar.U — are aceeaşi p r o n u n ţ a r e ca şi în l i m b a r o m î n ă : mudo. ceea ce a r a t ă că. "V — se p r o n u n ţ ă ca în l i m b a r o m î n ă (vezi şi c o m e n t a r i u l de la litera b ) : vena. venir. paz. Iată a c u m a l f a b e t u l spaniol.a oarbă î n America L a t i n ă şi F i l i p i n e . S u n e t u l 6. zapato. cizaña. que. vocalele a. cavar. este c o n d a m n a t ă de Academia S p a n i o l ă . luz se citesc sinco. n u m i t ă seseísmo. d a r e considerat — din p u n c t de vedere g r a m a t i c a l — consoană. mayo. gui. o. r e d a t p r i n c sau z. extenso. — î n a i n t e a vocalelor se p r o n u n ţ ă c s : examen. 8 se p r o n u n ţ ă ca u n s o b i ş n u i t : cinco. m u t (vezi fonetica literelor g şi q ) . ci — sunetul 6 (precedă n u m a i consoane. u sau se află la sfîrşitul c u v i n t e l o r ) : jazmín. aşa c u m am v ă z u t . Cuba. exacto. azul.

Y convino con su hijo en hacer guardia. (Fragmento adaptado de „Gran Chaco" de Raúl Larra) 31 — învăţaţi limba spaniolă! 481 . Después de comer el pan y el queso que habían llevado con ellos. alargando sus uñas. Y a pesar de que el fuego le quemaba el pecho al pajarito. para evitar que se apagase. Se acercaba el amanecer cuando las llamas se hicieron débiles. Ya estaba sobre la gente que dormía.. El padre y el hijo se despertaron y oyeron que piaba desesperadamente el pajarito. uno substituía al otro en el trabajo de echar nuevas ramas a la hoguera. echó nuevas ramas a la hoguera. el padre encendió un gran fuego para impedir que se acercaran las fieras. padre. vencido por el sueño. — dijo el muchacho—.. le despertó y le dijo: — Tienes mucho sueño. El pajarito negro voló sobre la hoguera medio apagada y comenzó a avivar el fuego con sus alas. al verlas. En seguida surgieron las llamas y el tigre. Ya era muy de madrugada. ¿eh? Si no temiese dormirme continuaría yo la guardia. Pero el que estaba de guardia avivaba el fuego. y otro más. Entonces el tigre avanzó un paso..j k I II (jota) (ka) (ele) (elle) v x y z (ve sau vive) (equis) (ye sau i griega) (zeta sau zeda) Notă: Citind ou voce tare textul care urmează.. En mitad de la faena les sorprendió la noche. Cada dos horas. avanzaba dispuesto a atacar a la gente. pero estoy tan cansado. El tigre estaba a pocos metros. Cerca acechaba un tigre y. — ¡Mira. mira como tiene el pecho! Nunca supieron que el pajarito les había salvado la vida. hasta que por último. cuando el padre.. y otro. El muchacho se levantó y substituyó a su padre. cada vez que las llamas estaban a punto de desaparecer. y el tigre se detenía sin atreverse a atacar a los leñadores.. quedó dormido. que había dejado dormir al muchacho cerca de 4 horas seguidas. tan débiles que parecía que el fuego se apagaba del todo. cuando un pajarito negro comenzó a volar sobre el lugar. lo siguió avivando hasta que la luz del día hizo huir a la fiera a su guarida. veţi găsi ilustrate sunetele din tabelul fonetic de mai sus. se detuvo. piando desesperadamente para despertarlos. padre e hijo seguían dormidos. habían salido un leñador y su hijo a trabajar en el monte. Cansados por el trabajo del día. Permaneció despierto un gran rato. LA L E Y E N D A D E L P A J A R I T O D E L P E C H O R O J O Una tarde. y resolvieron entonces dormir allí.

.

verb tranzitiv v. americanism cj. infinitiv intr. * Indică verbele complet neregulate. verb care diftonghează / . subjonctiv sup. Nu s-a trecut indicaţia „verb" în dreptul cuvintelor respective din vocabular. de genul masculin n. prepoziţie s. 31* 483 . verb I N D I C A Ţ I I ~ Acest semn substituie. Cuvintele aproape identice cu corespondentele lor romîneşti nu au fost trecute în vocabular. neutru pas. singular sub. numeralele şi pronumele au fost omise din vocabular. impersonal inc. cuvîntul titlu. La substantivele masculine care se termină în —o şi la cele feminine care se termină în —a nu s-a mai menţionat genul. exemple: observar. conjuncţie comp. comparativ­ ii. verb intranzitiv loc. NOTE Din cauza spaţiului restrîns. plural prp. adjectiv adv. alguien om. academia. alguna cosa adj. poftă. De exemplu: gana. adverb alg. de gen feminin ¡ig. locuţiune m. superlativ tr. deoarece acestea se disting uşor după terminaţii şi traducere. în cadrul explicaţiei. de buena -~ de bunăvoie. pasiv pi. verb incoativ inj. substantiv subj.VOCABULARIO ESPAÑOL-RUMANO (ANEJO AL MANUAL DE ESPAÑOL) P R E S C U R T Ă R I U T I L Í Z A T E ÎN ACEST VOCABULAR aje. figurat imp. a căror conjugare se află explicată în lecţiile manualului.

aici. favorabil 484 . inj. copleşitor absorto absorbit abstenerse a se abţine absurdo adj. a înfrunta acomodar a a r a n j a . pe abajo adv. în. a explica acoger a primi acogida primire acometer a asalta. a conţine abedul m. A a prp. în jos . sabie acertado î n d e m î n a t i c . ţig. poate (dubitativ). mesteacăn abeja albină abeto brad abierto adj. tocmai -f v. por ~ din întîmplare . prudenţă aclarar a lămuri. canal acera trotuar acerca de loc. jos. loc. atitudine actuar a acţiona. în schimb s-a menţionat „adjectiv" şi „adverb". ulei. pardesiu abril aprilie abrir a deschide abrumador covîrşitor. a fi din belşug abundante a b u n d e n t . a detesta abrazo îmbrăţişare abrigar a adăposti. despre acercar(se) a (se) apropia acero oţel. jig. a d e c v a t . iscusit acertar (/. a ţine cald. a activa. untdelemn aceituna măslină acequia şanţ. arii'. absurd abuelo bunic abundar a a b u n d a . la. a nimeri acierto reuşită . más ~ m a i încoace. deschis abismo abis ablandar a înmuia abofetear a pălmui abogado avocat aborrecer inc. a face acuático adj. spre. a potrivi. adv. In caz că dintr-o familie de cuvinte s-a dat verbul. nu s-au mai dat şi substantivul şi adjectivul format de la aceeaşi rădăcină. a (-şi) a m i n t i acosar a g r ă b i . colea. severitate actitud /. a abandona abanico evantai abarcar a c u p r i n d e . a recurge acuerdo amintire adecuado adj. ~ de -j. acvatic acudir a veni. p î n ă . acacia salcîm acallar a reduce la Iacere acariciar a mîngîia acarrear a cauza acaso sub. rio~ p e r î u î n j o s abandonar a părăsi. acţiune acechar a pîndi aceite m. întîmplare . jig.în general nu s-a trecut indicaţia „substantiv". a acoperi abrigo a d ă p o s t . a fugări acostumbrar(se) a (se) obişnui acrimonia a c r i m e . ~ se a se împăca cu acompañar a însoţi acompasado cadenţat aconsejar a sfătui • acontecer inc. mai aproape acabar a t e r m i n a .v. por si ~ pentru orice e v e n t u a l i t a t e . cine ştie acción /. oare '(interogativ) . copios aburrir a plictisi acá adv. a se întimpla acontecimiento eveniment acopio colectare acorazado cuirasat acordar(se) d. dibăcie. comp. a u r î .

(în) afară. aerisit aislado adj. izolat aislamiento izolare aislar a izola ajedrez in. pi. ca­ priciu albo adj. înainte ademán m. a (se) bărbieri aficionado amator afilar a ascuţi afortunado adj. gest. osteneală. ţinută además adv. pătrunzător águila acvilă. paradă alarido strigăt. arbore de plută 485 . indemînă. al ~ de alg. p r i m a r . ţuică. drăguţ. la îndemîna cuiva alcanzar a ajunge. dorin­ ţă arzătoare afeitar(se) a (se) rade. zidar albaricoque m. a t i t u d i n e . loc. sălbatic agricola adj. alb (poetic) álbum m. s t r ă d a n i e . împre­ jurimi agosto august agotar a epuiza agradable plăcui agradar a place. a c u m . a s c u ţ i t . expres aduana vamă advertir a avertiza aéreo adj. r u s t i c . a conferi adjunto adj.adelantar a î n a i n t a . a alunga airado irita t aire m. v u l t u r aguja ac ahí adv. a m a b i l afán in. a instrui adiós adio adivinanza ghicitoare adivinar a ghici adjetivo adjectiv adjudicar a acorda. libre ~ voie. unde. încotro adormir intr. norocos afrancesado franţuzit afuera adv. a l b u m alcalde m. scorpion alameda a le ie álamo plop alarde m. acolo ahogar a sufoca ahora adv. por ~ deocamdată ahornar a băga în cuptor ahorrar a economisi ahuyentar a goni. /. a m u l ţ u m i agrado plăcere. poftă agravio insultă agregar a adăuga agreste adj. însă. a achiziţiona adrede adv. judecător alcance m. a t a ş a t adiestrar a dresa. a a d o r m i adornar a împodobi adquirir a căpăta. pe lingă aceasta adherencia aderenţă adición /. aerian afable adj. agricol agua a p ă aguantar a suporta. rachiu agudo adj. aer aireado adj. anume. caisă albedrio a r b i t r u . ţ i p ă t albanii m. în afară (de). şah ajeno străin ajo usturoi ajustara angaja (funcţionar) : a ajusta ala aripă alabanza laudă alabar a lăuda alacrán m. a îndura aguardar a aştepta aguardiente m. a trece înainte adelante adv. adjunct admirable a d m i r a b i l admitir a a d m i t e adonde adv. agradecer inc. ~ bien ori. a l ă t u r a t . adunare adicto adj. a atinge alcornoque m.

poliţai. pi. din m u n ţ i i Auzi andrajo zdreanţă anecdota anecdotă. sanda alquilar a închiria alrededor adv. anexare anguila tipar ángulo u n g h i . a se face d i m i n e a ţ ă amante adj. a n i m a l 486 . cursant alzar a ridica allá adv. alăturai anexión / . larg anchura lărgime andamio schelă andar* a umbla andén m. comp. bucurie alejar(se) a (se) îndepărta alemán german alentar d. veston ametralladora mitralieră amigo amic. pi. ac cu gămălie alfombra covor alforjas sub. amidon alminar m. micşunea alistar a înrola. pi. admonestare amor ni. adj. sirop almidón m. acolo. amplu. dragoste amparo adăpost ampliar a mări amplio adj. magazin. vioi alegría veselie. sub. amîndoi. amar amarillo adj galben ambos adj. magazie almacenar a înmagazina almendro migdal almíbar m. analiză analizar a analiza anaquel m. pi.' jig. atunci ama gospodină amable a m a b i l . acolo. împrejurimi altercado gîlceavă. prieten amistad /. iubitor amapola mac amar a iubi amargo adj. ceartă alto adj. înalt altura înălţime aludir a lace aluzie alumbrar a lumina alumno elev. mai departe allende adv. prietenie amo stăpîn amonestación /. drăguţ amanecer inc. snoavă anejo. anex. a încuraja alerta alarmă alfiler m. j a n d a r m alguien cineva alguno adj. dojana. adv. bumbac alguacil m. cîţiva alhelí m. más ~ mai încolo. colţ angustia nelinişte anhelar a năzui anhelo năzuinţă anillo inel animal m. p u ţ i n algodón m.aldea comună. răţoi análisis /. v r e u n . vast amueblar a mobila ánade í/¡. vesel. desagi algo ceva. raft ancla ancoră ancho adj. împrejur. minaret almirantazgo a m i r a l i t a t e almirante ni. peron andino adj. a angaja aliviar a uşura aljibe m. amiciţie. dincolo de allí adv. amor. ambii amenaza ameninţare americana haină. cisternă alma suflet almacén ni. sat alegrar(se) a (se) bucura alegre adj. a m i r a l almohada pernă alondra ciocîrlie alpargata opincă.

ieri seară. însemnare apurar a purifica. a strínge. a pune prinsoare apoyar a sprijini apreciara aprecia. aseară anochecer a se inopia anonadar a distruge. silitor apoderar(se) a pune stăpînire apodo poreclă aportación / . aport. acel aqui adv. sub. fig. ucenic apresar a captura apresurar(se) a (se) grăbi apretar d. ~ de ¡tablar (mai) înainte de a v o r b i . fig. î n a i n t e . în iată anteayer adv. fig. a nimici ansioso n e l i n i ş t i t . antic antojadizo adj. arzător ardilla veveriţă área arie. dos días ~ cu două zile înainte anticario anticariat anticuado învechit antigüedad /. bufet. a p a r t e . abia apertura deschidere apesadumbrar a întrista apetito poftă de mineare apiadar a înduioşa. a considera aprender a î n v ă ţ a . înainte. arbore. me aprieta el zapato mă strînge pantoful. capricios antorcha t o r ţ ă antro grotă añadir a adăuga. a c u m . arab arado plug araña păianjen arar a ara arbitro arbitru . alaltăieri antelación /. dinainte anteojo l u n e t ă . vechime antiguo adj. ochelari antepasado strămoş antes adv. a apărea apartado adj. avid. a separa aparte adv. contribuţie aposento odaie apostar d. d u l a p aparecer inc. a t e r m i n a . vechi. casă de bani arcilla argilă arcipreste / « . ~ iris curcubeu archipiélago arhipelag archivo arhivă arder a arde ardiente adj. fig. a stima. he ~ iată árabe adj. prp. suprafaţă 487 . culme. odinioară ante prp.folosi. aici. a se grăbi aquel adj. a înnădi año a n .ánimo s p i r i t . copac arca l a d ă . fig. a ţ i n t i . nerăb­ dător antaño adv. ~ de memoria a învăţa pe dinafară aprendiz m. ~ nuevo anul nou añoranza regret. notă. a se îndura ápice m. ~ aje. î n d e p ă r t a t . a pro­ fita de ceva aproximar(se) a (se) apropia apuesta prinsoare apuntar a n o t a . pi. a m ă n u n t aplastar a strivi aplazar a amina aplicado adj. anticipaţie antemano adv. iute apropiar a însuşi aprovechar a. sec­ tor poştal apartar a îndepărta.. curaj anoche adv. distinct apegado adj. a r h i e p i s c o p arco arc. a se s u p ă r a . ataşat apego ataşament apellido nume (de familie) apenas adv. stăpîn árbol m. a n t i c h i t a t e . am. a se î n t e ţ i : la lluvia aprieta aprisa adv. a sufla (la teatru) apunte m. dor apagar a stinge aparador m. vîrf.

a traversa atreverse a îndrăzni atronador adj. tomar ~ asignar a aloca asimismo adv. atroce. dar ~~ a pro­ voca g r e a ţ ă . frîntură astillero şantier n a v a l astucia viclenie astuto viclean asueto repaus. a r g u m e n t arma a r m ă armada flotă . înapoi. la fel asno asin asociación /. a mira asombro uimire asombroso uimitor aspa aripă de moară asqueroso dezgustător astilla aşchie. orez arrugar a încreţi arte m. a spori. v i o l a r e . dezgust. ~ se a la ventana a se ivi la fereastră asombrar a u i m i . escadră armario d u l a p arrabal m. asurzitor atropello încălcare. în u r m ă atraso înapoiere atravesar d. a devasta. a da înapoi arreglar a aranja arremeter a ataca arreo h a m arrepentirse a se căi arriba adv. a chinui atraer* a atrage atrás adv. a v í n t augurio urare aullar a urla aumentar a creşte. f.arena nisip arenque m. cumplit aturdir a zăpăci audacia îndrăzneală audaz adv. inc. scrumbie argelino algerian argüir a a r g u m e n t a . por ~ de birlibirloque în chip magic. a discuta argumento subiect. ofensă atroz adj. malas ~ s vicle­ ş u g u r i . creştere aún ad v. a înfăşură arrojar a arunca arroyo pîrîu arroz in. a nimici arrastrar a t î r î arrebatar a smulge arredrarse a se i n t i m i d a . a părea asesino asasin asestar a da (o lovitură) así adv. a r t ă . la — Nacional asar a frige ascender d. hocus-pocus artesano meşteşugar asado friptură asalariado salariat asamblea a d u n a r e . río ~ pe rîu în sus arriesgar a risca arrollar a răsuci. deasemeni. atenţie atender d. îndrăzneţ auge ni. aşa asiento loc. jeratic asemejar a semăna. concediu asustar a speria atar a lega atardecer imp. a se însera ataúd ni. coşciug atención /. -pi. scîrbă ascua t ă c i u n e . m a h a l a arraigar a prinde rădăcini arrancar a smulge (din rădăcini) arrapiezo z d r e a n ţ ă arrasar a distruge. a m ă r i aumento spor. astfel. a se urca asco greaţă. a îngriji atento a t e n t aterido ţeapăn de frig aterrar a îngrozi atormentar a t o r t u r a . a pustii asomar a a p ă r e a . asociaţie asolar d. repulsie. s u s . î ncă 483 .

b i l a n ţ balanza b a l a n ţ ă . lac (pictură) . strat. balerin baile in. b a r b a r i e . bici azúcar in. batog báculo toiag. sălbăticie barca barcă barco v a s . a verifica avestruz m. en ~ în van baldío viran (teren) . hîrleţ azar in. nefericit azogue m. bal bajar a coborî bajel m. absolvent bahía r a d ă . zahăr azucena crin azufre m. golf bailar a dansa bailarín m. ieri ayuda ajutor ayunar a posti ayuntamiento p r i m ă r i e . bastion ballena balenă bambolear a oscila.. ~ sacramental piesă d r a m a t i c ă cu subiect religios automóvil m. cîntar balde adv. prp. a lipsi ausente adj. corabie. vas bajo adj. loc. zadarnic baluarte in. smalţ barraca colibă .aunque cj. consiliu mu­ nicipal azada sapă. b a c a l a u r e a t . a înviora ayer adv. hablar ~ a vorbi încet bala glonte balance in. e n o r m i t a t e . de ~ degeaba.. automobil auxiliar a ajuta avance m. absent austral adj. struţ avezar(se) a (se) obişnui aviación /. a se ruşina avería avarie averiguar a cerceta. sulf. dedesubtul ~ los árboles. receptor (telefon) ausencia absenţă ausentarse a absenta. scund. proces. gogomănie barbarie / . înaintare avanzar a î n a i n t a . dansator. argint viu. pucioasă azul albastru B bable m. vapor barniz m. mercur azote in. aviaţie avivar a înteţi. — de fe pedeapsă publică apli­ cată de t r i b u n a l u l i n c h i z i ţ i e i . j o s . a se clătina bancal in. baston bachiller ?/. din emisfera sudică auto decret judecătoresc. cadă barato ieftin barba barbă barbaridad /. răzor banco bancă bandera drapel bañar(se) a (se) scălda baño baie. dialect asturian babor in. babord bacalao morun. h a z a r d . dans. nenorocire azaroso adj. adv. a avansa avaricia zgîrcenie ave /'. baracă barranco prăpastie barrer a m ă t u r a 489 . pasăre avellana alună avena ovăz avenida bulevard aventurero aventurier avergonzar d. deşi auricular in. pi.

din Buenos Aires bondad / . cufăr bautismo botez beber a bea bebida b ă u t u r ă beca bursă beldad / . refren borrachera beţie borracho adj. ~ estar bunăstare . pădure bota gheată bote m. bilă bolsillo buzunar bomba b o m b ă . adv. a ajunge bastidor m. h o ţ o m a n broma glumă bromear a glumi brotar a se ivi. a răcni besar a săruta beso sărut bestia a n i m a l betún m. a ţîsni brujo vrăjitor brújula busolă 490 . m u s t a ţ ă billete m. b i n e .barriga pîntecc barrio cartier barro noroi base /. simpatic bordado broderie bordón ni. velier de tip bergantín bermejo roşcat berrear a b e b ă i . — arriba culcat pe spate boceto schiţă bochorno arşiţă. nasture bóveda boltă bramar a mugi brazo b r a ţ brecha breşă breve scurt bribón ni. b u n ă t a t e bonito drăguţ. goma de ~ g u m ă borrasca furtună borrico măgar bosque ni. ţ i n t ă blando adj. asfalt. haină de m a r i n a r boca g u r ă . beţiv borrar a şterge. sub. dulce blusa b l u z ă . îndeajuns bastar a fi suficient. cremă de ghete bien m. saşiu bizcocho biscuit blanco adj. loc. bază. pi. moale. zăduf boda n u n t ă bodega beci. cramă bofetada (lovitură de) palmă bofetón m. a ~ de noche în asfinţit. bilet biombo paravan birlibirloque vezi: arte bisabuelo străbunic. beat. culisă basura gunoi bata h a l a t . strămoş bisiesto adj. fig. ~ abajo culcat pe b u r t ă . pompă bombardeo b o m b a r d a m e n t bombilla bec bonaerense adj. destul. suav. şnapan. a l b . capod batalla bătălie batir a bate batuta baghetă baúl m. (vezi: bofetada) boina bască bola b u l g ă r e . barcă botella sticlă botica farmacie botón m. frumuseţe belga belgian belleza frumuseţe bello frumos bellota ghindă bencina benzină bendecir* a binecuvînta bergantín m. a rage. binele. — hechor binefăcător. fundament bastante adv. ~ venida b u n venit bigote m. păcură. bisect bizco adj. b u n u r i .

al ¡in y al ~ în cele din u r m ă . a moţăi caber* a încăpea cabeza cap cable in. încălzit califa ni. c h i l o t . ~ de vapor cal putere cabana cabană cabecear a clătina din c a p . pipă cacho bucată cada adj. a forfoti buque m. calitate cálido adj. vas burgués adj. ca ld caliente adj. d r u m e ţ caminar a u m b l a . călduros calvo chel calzar(se) a (se) încălţa calzón m. casă (de plăţi) cajón m. c a p ă t . a călă­ tori 491 . a merge. calitate calavera hîrcă calcetín m.bruma ceaţă bruñido lustruit. fiecare. cald. plantaţie de cafea caída cădere caja c u t i e . ciorap. — cual. de ~ s în g l u m ă . cafea. ~ andante cavaler rătăcitor caballo c a l . am. cabină cambio s c h i m b . llevar a~ a duce la bun sfîrşit cabra capră cacerola cratiţă cachimba am. loc. stradă cama p a t cámara cameră: ~ de Comercio. c a p o r a l . călăreţ. şosetă caldera cazan caldo supă (de carne) calefacción /. p a n t a l o n callar a tăcea caile /. ~ perpetua osiridă pe viaţă cadera şold café ni. ~ muerta var stins calaña teapă. var. loc. en ~ în schimb camello cămilă caminante ni. v u l t u r bullir a clocoti. tovarăş camaranchón ni. sertar cal / . cafenea cafetal ni. al ~ la c a p ă t u l . a p a r a t : ~ fotográfica camarada in. ~ uno fie­ cine cadena l a n ţ . cutie poştală C caballero d o m n . bun buey m. l i b e r t i n . ospătar camarilla camarilă. mansardă camarero chelner. zeflemist buró b i r o u . bronat bueno adj. de ~ a~ sau de ~ a rabo de la u n capăt la a l t u l . organizaţie burocracia birocraţie burro măgar buscar a Căuta butaca fotoliu buzón ni. călător. burghez burla batjocură. a-şi bate joc de cineva burlador m. căldură caluroso adj. cavaler. calif caliza calcar calor ni. loc. cablu. odgon cabo ţ i n t ă . diputados. clică camarote in. vapor. ~~ de. hacer ~ de alg. bou bufanda fular buho bufniţă buitre m. încălzire calentar a încălzi calentura febră calidad / .

camino drum camorra disputa campana clopot campeón ni. schimb cansado obosit cansancio oboseală cantante s. capitală capricho capriciu. cîntăreţ cántaro urcior cantera carieră (de p i a t r ă . s t r a t . cínico cancha am. teren de sport candado lacăt candente adj. loc. neaoş. casilla căsuţă. zurgălău cascara coajă casco cască casero adj. get-beget casualidad /. liaos capa mantie. . p ă t u r ă capataz m. şef de echipă. c a m . a p r o a p e . melc carácter ni. (pi. tun caos m. ~ armamentista cursa înarmărilor carretera şosea carro car carta scrisoare. capabil capital m. casnic casi adv. a reproşa caracol ni. cantitate canto cînt caña trestie. albia rîului caución /. . însărcinare cariño afecţiune carne /. cîine canario canar canasta coş canción / . toc. — a — faţă în faţă. de nisip) cantidad / . nevinovăţie canela scorţişoară cangrejo rac canje ni. afiş cartera servietă casa casă casar(se) a se căsători cascabel m. cărbune carcajada hohot de rîs cárcel / . carne carnero berbec carnicería măcelărie caro scump carpa crap carpintero dulgher carrera cursă. scumpete carga încărcătură cargar a încărca cargo funcţie. / . ~ de azúcar trestie de zahăr cáñamo eînepă caño t u b cañón m. cauţiune caucho cauciuc caudal in. moft capricha glugă cara faţă. caracteres) caracter ¡caramba! la n a i b a ! carbón in. debit. campion campesino ţăran campo címp can in. . echar en ~ a arunca în faţă. c a p i t a l .m. spaniol castigar a pedepsi castizo adj. bogăţie causa cauză cautivar a captiva cauto adj. ~ postai căsuţă poş­ tală caso caz. hacer— a face caz castellano castilian. ~ credencial scri­ soare de acreditare cartearse a coresponda cartel ni. vătaf capaz adj. întîmplare cauce in. . . clopoţel. închisoare cardo ciulin carecer a fi lipsit carestía lipsă. a r z ă t o r : incandescent candor in. candoare. prudent cavar a săpa 492 .

colină cerrojo zăvor. siguranţă certidumbre /. ~ eon llave a închide cu cheia. ivăr certamen m. încercuire cerdo porc cerebro creier cereza cireaşă cerilla chibrit cerner d. pajişte. a aniversa. a sărbători célebre adj.cavidad /. pi. Joc. a~ as orbeşte. a striga clarín m. concurs certeza certitudine. v î n ă t o r . gazon cesto coş. chilie celebrar a celebra. o r b . a p r o p i a t . domn (în vechime) ciego adj. ~ mayor vinal ma­ re. por ~ desigur ciervo cerb cigarra greier cigarrillo ţigară cigüeña barză cima vîrf. zenit ceniza cenuşă. încuiat cebada orz cebar a îngraşă (animale) cebolla ceapă cebra zebră ceder a ceda cedro cedru cédula ţ i d u l ă . oraş ciudadano cetăţean cizaña zîzanie clamar a chema. scrum cesno recensămînt centavo centimă (monedă americană) centella scînteie centinela ni. înălţime.oare. a încuia cerro deal. loc. a cerne cero zero cerradura broască (de usă) cerrajero lăcătuş cerrar d. l i m p e d e . trompetă claro adj. oarecare . aproape cercanía apropiere. pi. a prinde cazurro nesociabil. ~~ menor vinal mic cazador m. loc. — furtivo bra­ conier «azar a v i n a . a încredinţa cerco cerc . a orbi ceja sprinceană celda celulă. ~ Oriente Orientul apropiat cerciorar(se) a asigura. poner en ~ a l ă m u r i 493 . a închide. a se gíndi cayado toiag. eîrjă caza vînăt. bilet cegar (/. vezi: certeza cervecería berărie cerveza bere cesar a înceta cese /)i. dar ~ a termina cinta panglică. c u l m e : loc. împrejurimi cercano adj. încetare césped m. sentinelă centuria secol ceño încruntare cepillo perie cera ceară cerca adt'. lebădă cita întîlnire ciudad /. cavitate cavilar a reflecta. celebru celo zel. clar. pe dibuite cielo cer ciencia ş t i i n ţ ă cierto adj. chiparos ciruela prună cirujano chirurg cisne m. gelozie cena cină cenicero scrumieră cénit m. ~ magnetofónica ban­ dă de magnetofon ciprés m. fig. b î t ă . paner cid in.

compas complejo complex comprar a cumpăra comprender a înţelege comprobar d. ţ i n u t comedor m. garoafă clavo cui clérigo cleric clueca cloşcă cobarde laş cobertizo şopron cobijar a acoperi. pedeapsa conejo iepure confesar d. a p u n e . decoraţie condena condamnare. a povesti. culoare columpio leagăn. m a ş i n ă . a c o m p ă t i m i compadre m. margine. hierro colado fontă colchón m. a cunoaşte conocimiento cunoştinţă conque cj. comitet como adv. aşadar. masa comienzo început comillas pi. c u m ă t r u compañero partener. a atinge (un ţel) consejo consiliu. pernă elegantă cojo şchiop cok m. a socoti. saltea cólera minie colgar d. bombonerie congojar a nelinişti congratular a felicita conocer inc. cum compadecer inc. a atírna coliflor ni. a bate în cuie clavel m. scoică condecoración / . clasă. a dovedi compromiso angajament comunista m. t r ă s u r ă . consolare contar d. a prinde. coes cola coadă colada şarjă (metalurgie) . a m ă r t u r i s i confiar a încredinţa confín m. cu concebir a concepe concejal m. care va să zică conquistar a cuceri consejero consilier conseguir a reuşi. a situa color ni. comunist con prp. consilier m u n i c i p a l concertar d. a fixa. a avea guturai consuelo mîngîiere. a lua cohete m. a începe comer a minea cometer a comite cómico actor comida mineare. ghilimele comité m. ~ se a se aciui cobrar a încasa. aramă cocina bucătărie cocinero b u c ă t a r coco cocos. sufragerie comenzar d.— ánimo a căpăta curaj cobre m. cumătră comarca regiune. scrîneiob coma virgulă comadre / . tovarăş compañía companie compás m. vagon codo cot coger a apuca. sfat consigna lozincă constipar a răci. — con a se bizui pe 494 .clase /. conopidă colmena s tup colmo culme colocar a aşeza. nucă de cocos cocodrilo crocodil coche m. fel clausura închidere clavar a ţ i n t u i . limită confitería cofetărie. rachetă cojear a şchiopăta cojín m. a încheia (un acord) conciencia conştiinţă concha cochilie.

t ă i e t u r ă . crescătorie: ~ de aves (ganado) criado servitor criar a creşte criollo creol crisis /. coajă cortina perdea corto adj. pătrime cuba p u t i n ă cubo găleată cubrir a acoperi cucaracha gîndac. colonel corral m. croială cortés adj. sîrmos creyente adj. şvab cuclillo cuc cuchara lingură cuchillo cuţit cuello g î t . crud. cruce cruzar a încrucişa cuaderno caiet cuadra grajd. poca ~ p u ţ i n cosecha recoltă coser a coase costa preţ. a conţine contenido conţinut contento adj. echipă cuadro t a b l o u cuajado n e m i ş c a t . adj. creer a a creşte crede crepitar . a d o r m i t . ~ antes cît m a i cur î n d . cost. ~ bajo con­ trabas contraer* a contracta convencer inc.a trosni crepúsculo asfinţit crespo adj. cerb cosa lucru. loc. discu­ ţie convocatoria convocare copa cupă copla cíntec. ~ la cortina a trage perdeaua corrida cursă.contener a r e ţ i n e . criză cristal iii. credincios cría creştere. creţ. ~ rara lucru uimitor. c o n t r a . aspru cruento adj. obicei. scurt corzo căprior. g e a m . luptă cu tauri corriente /. sîngeros cruz / . tener en— a ţine în seamă 495 . minie corazón m. curent corromper a corupe cortar a t ă i a corte m. conservaţie. guler cuenca b a z i n . a convinge conversación / . m u l ţ u m i t contingencia împrejurare contorno contur contra prp. politicos corteza scoarţă (de copac). ogradă correa curea correo poştă correr a alerga. sfert.azogado oglindă cruel adj. en resumidas ~ s în concluzie . loc. ~ del río cuenta socoteală. crunt. dar ~ de a da socoteală d e . coastă costar d. a costa costumbre / . plin cual care cualquier oricare cuando cînd cuantioso considerabil cuanto c î t . 100 metri cuadrado p ă t r a t cuadrilla t r u p ă . inimă corbata cravată cordero miel cordura înţelepciune coronel ni. curaj. sub. cuplet copo fulg (de zapada) coraje m. cristal. morav costurera croitoreasă crear a crea crecer inc. en ~ a în ceea ce priveşte cuarto c a m e r ă .-».

curb cúspide /. dar ~ al reloj a întoarce ceasornicul cuerdo adj. en ~ y alina cu trup şi suflet cuervo corb cuestión / . şoc chorizo cîrnat chorro şuvoi choza colibă chubasco aversă. a strica «laño stricăciune dar* a d a . lovitură. dunărean danza dans dañar a d ă u n a . dăruit dama doamnă danubiano adj. preot. posibil dado zar. basm. a seînteia chiste m. anecdotă chivo ţap chocaríse) a (se) lovi chocolate in. o plimbare) . adj. îngrijire cuidar a îngriji culebra năpîrcă. discuţie charlar a pălăvrăgi charlatán in. cură. chestiune. viperă culpa vină cultivo cultură (agricolă) cunibre / . poveste. loc. loc. haină charanga fanfară charco b a l t ă . un paseo) a face salturi (un pas. am. palavragiu. ~ salios (un paso. băltoacă charla pălăvrăgeală. d a t . grosolan chaleco vestă chambergo pălărie bărbătească cu borul mare chamizo tăciune chanciller ni. ~ gusto a face plă- 496 . cec chico adj. a vindeca cursar a studia cursado priceput curvo adj. aniversare cumplir a î m p l i n i . a pocni cheque in. glumă. groapă. vîrf cuyo al cărui CH chabacano adj. horn chirriar a scîrţîi chismear a bîrfi chispa seînteie chisporrotear a scapără. sloară. t r a t a m e n t curar a îngriji. m i c u ţ . am. copil chiflar a fluiera chile m. hrubă cuidado grijă. şarlatan chasquear a t a c h i n a .cuento povestire. ardei chillar a ţipa chimenea coş. fante chupar a suge I) dable adj. / . culme cumpleaños m. cancelar chanza glumă chaqueta jachetă. loc. problemă cueva pivniţă. in. sub. înţelept cuerno corn cuero piele (tăbăcită) cuerpo c o r p . a îndeplini cuna leagăn cuñado cumnat cura ni. dejarse de ~ s a se lăsa de po­ veşti cuerda coardă. ciocolată choque ni. frumos. ploaie scurtă chulo adj.

intr. sportiv deportivo adj. prp. — con a găsi. — a conocer a face cunoscut. ~ luego b i n e î n ţ e l e s . inf. loc. prea. datorat. por ~ pe di­ n ă u n t r u . a nelinişti desatar a dezlega desatinar tr. — de -\. a dărîma demora întîrziere. neplăcut desahogo uşurare desalentar d. r ă m a s . prisos. ~ de in. . loc. înainte.cere. de la. desfăşurare desasosegar d. a a m e ţ i . Facultad de ~ Facultate de drept derramar a vărsa derretirse a se topi derribar a dărîma derrocar a răsturna. a z ă p ă c i . neobrăzat descargar a descărca descender d. a dărîmaderrota înfrîngere derrumbarţse) a (se) prăbuşi desabrochar a descheia desacostumbrar(se) a (se) dezobişnui desafiar a sfida desafío sfidare desagradable adj. subţire d e l i n q u i r a comite u n delict demás adj. ceilalţi. a s p u n e . ~ a datorită decaer* a decădea decir* a zice. sub. a risipi descalabrar a răni. sport 32 deportista m. şorţ deiante adv. d i n . dedesubt. ' ~ hace de (timp) ~ liace tres años de trei ani 497 . Io ~ r e s t u l . înaintea delantero înaintea delatar a denunţa deleitar a desfăta delgado slab. d u p ă . a la ~ la dreapta derecho s. a se da d r e p t . a t u l b u r a . a descreşte dechado model dedo deget defender d. de. datorie debidamente aşa cum trebuie debido adj. loc. pi. adv. dezbatere deber a t r e b u i . a coborî descompuesto descompus desconfianza neîncredere desconocido necunoscut descuajar a smulge (plante) descubrimiento descoperire descuidar a neglija desde prp. cu deambular a hoinări <lebajo adv. d r e p t .v. ~ de. în faţa. a gîtui dejar a lăsa. a sparge capul descalzo adj. prp. sin ~ neintîrziat. a spune nerozii desayuno micul dejun desbaratar a s t r i c a . por't~ i n u t i l . d r e a p t a . desculţ descansar a se odihni descarado adj. ~ de sub debate ni. m. a tăia gîtul. ~ las horas a suna orele. sportiv derecha adj. . a descuraja desamparo părăsire desaparecer inc. />/'/'. î n ă u n t r u . dato informaţie d e prp. c u v e n i t . prea mult demoler d. los ~ hombres ceilalţi oa­ m e n i . a dispărea desarraigar a dezrădăcina desarrollo dezvoltare. de. es ~ vasăzică. a apăra defensa apărare degollar d. demasiado ad\'. loc. ~ se por a se socoti. a înceta să delantal m. adică decorado decor decrecer inc. peste (timp) deponer* a depune deporte m. fără zăbavă dentro adv.

a dezgropa destreza îndemînare destrozar a distruge desunir a dezbina desusado adj.desdén m. a p r ă d a despreciar a dispreţul despropósito prostie. dezlegare. goliciune desobedecer inc. însemnat destacamento detaşament destacar a desprinde. a-şi lua la revedere despegar a decola despejar a curăţa un loc despenar a consola despensa cămară desperdiciar a irosi despertar(se) a (se) trezi. exces desmañado neîndemînatic desmayar a leşina desmontar a demonta desmoronar (se) a (se) nărui desnudar a dezbrăca desnudez / . dezordine despacio adv. defilare desganado lipsit de poftă desgarrar a sfîşia. a desfăşura. a nu da ascultare desocupado fără o c u p a ţ i e . ~ de după desquite m. ~ un papel a juca un rol desencadenar a dezlănţui desenfadar (se) a (se) înveseli desengañar a deziluziona desenlace m. a dezgheţa deshonra necinste. rar. a d i s t r u g e . dezonoare deshora oră nepotrivită desierto deşert. a ~ în ciuda despedir a a r u n c a . încet. so­ luţie desenmascarar a demasca desenredar a descurca. desuet 498 . neruşinat desliar a dezlega deslizar a a l u n e c a . — se a se d e s ­ p ă r ţ i . şomer desolar d. a respinge desembarco debarcare desembocar a se vărsa (rîu) desempeñar a j u c a . a (se) deştepta despiadado adj. dispreţ desdeñar a dispreţul desdicha nenorocire desear a dori desechar a exclude. deziluzie deslenguado insolent. pustiu designar a desemna desigual neegal desilusión d. peiorativ despecho c i u d ă . a r ă s p î n d i : ~ olor. gogomănie después adv. revanşă destacado adj. a exila. lent despachar a expedia despacho b i r o u . a se dezinteresa desenvolver d. a se strecura deslumhrar a străluci. desfiladero defileu. a se reliefa desterrar d. a rupe desgracia nenorocire. chei. nemilos despilfarrar a cheltui fără socoteală desplazamiento deplasament desplegar a desfăşura despolmarse a se p r ă b u ş i despojar a jefui. a lămuri desentenderse d. a j u p u i desorden m. n e u t i l i z a t . dizgraţie deshacer* a desface deshelar d. desfacere despaldar a désela desparpajo uşurinţă (în vorbire) despectivo adj. p r ă v ă l i e . a orbi desmán m. d u p ă . ~ se a fugi. sfîrşit. prp. desprins. a concedia. vlăguit . ~ se a se mîhni desollar d. p a s desfile m. a dez­ volta deseo dorinţă desesperar a dispera desfallecido leşinat.

d a r . a aresta detentor m. versat duda îndoială. graţios doña doamnă doquier adv. dublu docena duzină docil adj. nebunie desventaja dezavantaj desventura nenorocire desvergonzado neruşinat desvergüenza neruşinare desviar a devia. prp. zestre dril m. a scuza diseño desen disfrazar(se) a (se) deghiza 32* disfrutar a se bucura de: ~ a/c. acest dichoso fericit diente m. El Dorado Ţara Aurului dormir a dormi dote m. deţinător detrás adv. a restitui dia m. prostie disminuir a micşora disoluto dizolvat disparar a trage (cu arma) disparate m. a ¡se) adresa disculpar a dezvinovăţi. ziar dibujar a desena diciembre decembrie dicha fericire. durere domar a îmblînzi domingo duminică don m. prostie. a risipi dislate m. hoy ~ astăzi diablo diavol. dotă. deosebit distrito district. greutate digno demn dije m. d o m n . adresă dirigir(se) a (se) conduce. oriunde dondiego zorea donoso frumos. datornic devanar a depăna devolver d. loc.desvanecer ine. sin ~ fără îndoială 499 . g r a ţ i e . drac diario adj. oriunde. difamar a defăima dificil adj. dinte diestro priceput. direcţie. dificil dificultad /. ~ la campana a trage clopotul doble adj. înapoi. sub. sub. în spatele deuda datorie deudor m. a abate detalle m. por~ din fericire dicho adj. bijuterie diluvio potop dimitir a demisiona dinero bani dios zeu. a leşina desvarío delir. şi /. doc ducha duş ducho adj. distins distinto adj. dificultate. m e n ţ i o n a t . Dumnezeu diptongo diftong digue m. dig dirección /. a d e ţ i n e . por ~ pre­ tutindeni dorado a u r i t . n e m u l ţ u m i r e disipar a împrăştia. ~ de în urma. zis. a m ă n u n t detener* a opri. a înapoia. a (se) amuza dividir a împărţi divorcio divorţ doblar a d u b l a : a îndoi. inepţie disparo împuşcătură distinguido adj. a d u r e a . en -~ în care dondequiera adv. zilnic. obişnuit eu. noroc. eleganţă donde adv. a regreta dolor fii. u n d e . disgusto neplăcere. greu. z i . ascultător doler (/. conu donaire m. buenos -~ s bună ziua. a întoarce ~ las páginas. raion disturbio tulburare disuelto dizolvat divertirjse) a (se) distra.

dulceaţă durante adv. loc. — media ev mediu eficaz adj. a m b u t i z a t . e m b a r g o u . ilustru eje m. a r ă p i minţile embellecer inc. m. sin — totuşi embaucador adj. înşelător embelecar a seduce. eficace egipcio adj. farmec encapotado acoperit (cer) encaramarse a se căţăra 500 . a înfrumuseţa embestir a asalta embetunar a lustrui (face) pantofii émbolo piston emborrachar(se) a (se) îmbăta embriagar a îmbăta embrollo încurcătură embrujar a vrăji embudo pilnie embustero mincinos embutido sub. ani. osie ejecutar a executa ejemplar m. î n t r e b u i n ţ a r e empobrecer inc. în timpul durar a dura duro adj. dulce. — s y brantos ouă eu j u m ă r i duende »). ax. por~ de exemplu ejercer a exersa ejército a r m a t ă elenco listă elevador am. uz. — de menos a simţi lipsa edad /. ~ a a începe să . c î r n a t . doliu. b r i n c i . enano pitic enarbolar a arbora encabezar a fi in fruntea. — se a se îmbiba emparedado sandviş empecinado adj. a sărăci empolvado adj. ascensor clevar(se) a (se) ridica. dur ébano alíanos ebrio beat eco ecou ecuador m. la enamorado îndrăgostit. loc. a a z v î r l i . tare. a (se) încăpăţîna empeoramiento înrăutăţire empero cj. cu praf. a~ es in brînci. egiptean egregio adj. dantelă encaminar a porni la d r u m encantar a îneînta encanto îneîntare. Ioc. exemplar ejemplo exemplu. dar. încăpăţînat empellón m. v î r s t ă . loc. ecuator echar a arunca. a înşela embelesar a îneînta. sub. însă empezar d. a însărcina embarcar!se) a (se) îmbarca embargo sechestru. prăfuit emporio centru comercial empresa întreprindere emprestar a î m p r u m u t a empréstito î m p r u m u t empujar a împinge en prp.dudar a se îndoi dudoso adj. a conduce encadenar a î n l ă n ţ u i encajar a pune în cutie encaje m. adj. a (se) înălţa embajador m. brusc empeăar(se) a (se) angaja. ambasador embarazar a încurca. seducător. îndoielnic duelo d u e l . spiriduş que­ dueño a stăpîn dulce adj. îmbucat emisora post de emisiune empapar a m u i a . în. a începe c m p narse a se ridica pe vîrful pi­ cioarelor empleado funcţionar empleo folosire. loc.

uscat. a lega enloquecer inc. a a m u ţ i enojar(se) a (se) supăra enorgullecerse inc. duşmănie enero ianuarie enfadar a supăra enfermar a se îmbolnăvi enfermedad /. a (ge) afla encrucijada răspîntie encrudecer inc. a pricepe. crîncen. în Ţaţă enfriar a răci enfurecer inc. a a m o r ţ i . a înţelege.• ensalada salată ensanchar a lărgi ensayar a încerca ensayo încercare. a încredinţa (ceva) . — se a se înţelege entendimiento înţelegere enterar (se) a (se) informa entero adj. a aprinde encerrar d. m ă r u n t a i e entrar a intra entre prp. a creşte. a (se) găsi. deasupra. a angaja engañar a înşela engendrar a da naştere engordar a îngraşă engrandecer inc. atunci entorpecer inc. întreg enterrar d. a îngreuna entrada i n t r a r e . entitate entender d. eseu. incíntare entarimado parchet. a adresa endeudarse a se îndatora enemigo duşman enemistad /. a (se) îmbogăţi . prp. a îngropa entonces adr. a exaspera encuadernar a lega (o carte) encubrir a ascunde encuentro întîlnire encumbrar a ridica. a închide encima adv. a se míndri enredar a încurca enredo încurcătură. a slăbi enfocar a aborda (o problemă). pi. ~ se a alguien a se încredinţa c u ¡va encomio laudă encontrar(se) d. loc. a î n h ă m a . a mi ~~ după părerea m e a . între. osîuză enjuto adj. por ~ pe deasupra encina stejar. a ¡se) intîlni. sîngeros encender d. duşumea ente m./¡. a înălţa enchufe m. legătură enlazar a î n l ă n ţ u i . gorun. a ridica (drapel) enhorabuena urare de bine enjambre . roi enjundia grăsime. priză (electrică) endeble adj. a înnebuni enmienda a m e n d a m e n t . despăgu­ bire enmudecer inc. a înfuleca enhestar d.encarcelar a închide encargar a însărcina encarnizado adj. boală enflaquecer inc. slab enderezar a î n d r e p t a . a da lecţii ensordecedor asurzitor ensueño v i s . loc. intrigă. repetiţie teatrală enseñar a a r ă t a . compli­ caţie enriquecer ¡se) inc. slab enlace m. tufan encogerse (de hombros) a da (a ri­ dica) din umeri encomendar d. ~ de aje pe ceva. a înfuria engalanar a împodobi enganchar a a g ă ţ a . înmînare entrañas /. a pune la punct enfrascarse jig. a mări engullir a î n g h i ţ i . fiinţă. a se cufunda: ~ en la lectura enfrente adv. printre 501 .

entrega livrare. scurtă piesă t e a t r a l ă entretanto adv. a lip­ si ceva escaso adj. luminare entregar a î n m î n a . spinare espantar a înspăimînta espanto spaimă español spaniol esparcir a răspîndi especia mirodenie espejo oglindă espera aşteptare esperanza speranţă esperar a a ş t e p t a . a îmbătrîni envenenar a otrăvi enviar a trimite envilecimiento înticăloşire envío t r i m i t e r e . rar escatimar a precupeţi escenario scenă. a livra entrelazar a împleti entremés m. gros espía ni. m o n e d ă . a lămuri esclavitud /. acel esfinge /. eră erguirjse) a (se) ridica. a confunda era arie (agricol) . călărie equivocarjse) a (greşi) . a lumina. a rătăci ¡drumul) error ni. ~ de tijera scară dublă escalofrío frison escapar a scăpa escaparate m. acest. des. expediere envoltura înveliş. sclavie escoba m ă t u r ă escoger a alege esconder a ascunde escondrijo ascunzătoare escopeta flintă. între t i m p entretenerţse) a (se) întreţine entrevista întrevedere envejecer inc. scriitor escritorio birou. ~ a/c. zvelt esbozo schiţă e-'. ~ de caracol scară în spirală . spirit esponja burete esposo soţ espuela pinten espuma spumă esquila talangă esquilar a tunde (animale) establecer inc. spion espiga spic espina spin espinaca spanac espíritu ni. a examina escuela şcoală esculpir a sculpta escupir a scuipa escurrir a luneca. puşcă escoria zgură escribir a serie. — a máquina a scrie la maşină escritor m. a (se) înălţa erizo ariei errabundo rătăcitor errar d. a înfăşură equipaje m.calar a escalada . sfinx esfuerzo efort. verigă esmero grijă espacio spaţiu espalda spate. înfăşurare envolver d. a scurge ese adj. echipament equitación /. sforţare esfumino tentă esgrima scrimă eslabón m. a greşi. p a v ă z ă . a stabili 502 . bagaj equipo echipă. stemă escudriñar a cerceta. escalera scară. scenariu esclarecer inc. eroare esbelto adj. greşeală. vitrina escaramujo măceş escasear a economisi. masă de scris escuchar a asculta escudero scutier escudo scut. a spera espeso adj.

orient. a m i r a . expus exquisito adj. am. est. poală falso adj. b a z i n estante m. a deranja estornino sticlete estornudar a strănuta estragar a corupe estrechar a strînge estrella stea estrellar a sparge (în ţăndări) estremecer lile. etajeră. acest estilar a fi în uz estío vară estoque m. a n o t i m p . studenţesc estufa sobă. a deceda fanta faimă. farsor fastidiar a plictisi. fantomă fardo legătură (de lucruri) farol m. fermă estanco debit de t u t u n estanque m. fabrica estación / . treabă faisán m. sabie.establecimiento u z i n ă . loc. spadă subţire estorbar a t u l b u r a . excelent éxito succes . ales. escroc estallar a izbucni estampilla am. straniu extraviar a r ă t ă c i (calea) extremar a exagera fábrica fabrică. staţie. a î n d e p ă r t a . fazan faja faşă falda fustă. speze. a todo ~în orice caz excluir a exclude eximio adj. a exila extraño adj. gară estadía am. p r o s t . s t a r e . stadiu estafador m. scăpare limbul. raft estaño cositor estar a fi. distins extender(se) rf. uşor facundo adj. a se afla (vezi lecţia 13] estatua statuie este m. iaz. tribord estropear a strica estruendo zgomot puternic estudiantil adj. încrezut 503 . felinar farsante m. vorbăreţ. lipsă falia lipsă. godin esturión m. pi. a cutremura estreno premieră estrépito gălăgie. a dezgusta fatiga oboseală fatuo adj. mocirlă fantasma m. a (se) întinde extranjero s t r ă i n . rezultat expensas / . şedere estadio stadion estado s t a t . fachada faţadă faena muncă. cheltuială explotar a exploata expresar a exprima exprimir a stoarce: ~ un limón a stoarce o lăinîie expuesto adj. fallecer inc. larmă estribar a (se) sprijini estribillo refren estribor m. a sta. marcă poştală estancia şedere. sezon. adj. nisetru evento e v e n i m e n t . fals falta greşeală. răsărit. renume fandango dans popular spaniol fango noroi. s t r ă i n ă t a t e extrañar a surprinde. uzină fácil adj.

capăt. exact. slab. loc. chibrit fracasar a eşua 504 . a favoriza. sicriu feria tirg feroz adj. adj. sigur fieltro fetru fiera fiară. sub. loc. feroce ferrocarril m. tren fértil fertil. sfirşit. buena ~ inten­ ţie bună fealdad / . por — în cele din urmă finado adj. debil flamenco adj. leneş fior /. a ~ de prin inter­ m e d i u l . loc. a g a r a n t a . ficţiune. cale ferată. fericit. al ~ y al cabo la u r m a u r m e l o r . ~ a aje. bună­ voinţă . fără p u t e r e . a pieri feo adj. roditor fervor m. plutitor flotar a p l u t i flujo flux foco locar fogonero fochist follaje ni. floare florecer inc. fericire. pe c r e d i t . a fila rind fin ni. ~ se a observa remarca. t e m p e r a t u r ă . a înflori florido adj. credincios.».fausto adj. a termina un lucru. cu ~ . jig. solid fiscal ni. com­ prar (al) ~ a cumpăra pe datorie fiar a asigura. a simula firma semnătură firme adj. a întări fortuna noroc. credinţă. n u t r e ţ forrar a căptuşi fortalecer inc. a urzi fonda birt forastero adj. inevitabil fósforo fosfor. s c o p . fluier flecha săgeată flojo adj. p r o t e c ţ i e . întins) . en ~ de in beneficiul. faţă. străin ¡de partea locului) forjar a făuri forraje . norocos favor ni. por ~ din fericire forzoso obligatoriu. obraz fe / . sălbăticiune fiero adj. ferm. subţirel. crud. banchet. crud. urît féretro coşciug. chef fiado adj. furaj. fine. g a r a n t a t . debilitate flauta flaut. închipuire fidedigno adj. defunct finea moşie fingir a se preface. a pune la cale. a — de cu scopul d e . por ~ vă rog favorecer inc. fericire feliz adj. moale. fericit felpa pluş fenecer inc. fiscal flaco adj. urîţenie febrero februarie fecha d a t ă fechoría faptă rea felicidad /. avere. loc. poner. frunziş folleto broşură fomentar a încălzi. demn de • încredere fideicomiso t u t e l ă fiebre /. zel festejar a sărbători festin m. a încre­ dinţa ficción / . ţ i g ă n e s c . înflorit flotador m. febră. a ajuta faz / . aspru fiesta sărbătoare figurarse a-'şi imagina fijar a fixa. a termina . fidel. flamand. procuror. ~ ama­ rilla friguri galbene fiel adj. slab ¡legat. favoare. soartă. flamingo flaqueza slăbiciune.

de buena (mala) ~ de bună (fără) voie. ~ de tal u n oare­ care fundir a topi fusil in. nereuşită fragor m. cîştigat ganancia cîştig ganar a cîştiga gancho cîrlig garbo eleganţă. loc. floarea-soarelui giro ocol. fel. loc. rece G gabán m. uriaş girar a (se) întoarce girasol m. gestiune. pînză. armă. a folosi gata pisică gaucho călăreţ din p a m p a argentiniană gavilán m. graţie garganta gîtlej frito adj. fasole frío frig. erele gaviota pescăruş gemelo adj. geamăn gemir a geme género gen. fructifer. stufos frontera frontieră frotar a freca fruta fructă. ochelari gaita cimpoi galán m. ~ postai m a n d a t gitano ţigan globo glob. petrecere franquear a intra (pe uşă) frasco flacon. fîntînă. ~ cautivo balon captiv 505 . / . árboles — es pomi fructiferi fruto rod. frate (călugăr) frecuentar a merge des la. accidentat fragua fierărie frambuesa zmeură francachela chef. zgomot fragoso adj. june prim galápago broască ţestoasă (de mare) galgo ogar galpón m. puşcă futuro viitor garra gheară garza cocostîrc gastar a c h e l t u i . castron fuera adv. hacer — a face faţă fresa fragă fresco adj. fruct fuego foc fuelle m. adj. oameni. hacer— a fi frig. front. uliu. tener — s de . poamă frutal adj. a spăla freír a frige freiite in. ţesătură gente /. viteaz gallego galician gallina găină gallo cocoş gana poftă. pardesiu gaceta gazetă gafas sub. lume. — oameni b u n i gestión /. a curăţa. balon. întorsătură . a r ă t o s . eu ~ de î n a i n t e a . pi. proaspăt frijol m. am. a frec­ venta fregar a freca. puternic fuerza forţă fulano c u t a r e . foală fuente /.fracaso eşec. izvor. fript frondoso adj. sferă. a isprăvi. a avea poftă de ganadería creşterea vitelor ganado v i t e . sticluţă fray m. frunte. buena. şopron gallardo adj. adj. cavaler. demers gibado ghebos gigante m. afară fuerte adj.

îndemînatic habitación /. grosolan grúa macara grueso gros grumete m. înstărit hacer a face hacia prp. avere. mănuşă guapo adj. mare granja fermă grano bob. curcan guante m. străin. a m o r m ă i . muchas~ s mulţumesc grande adj. locuinţă habituar a obişnui habla grai. drăguţ guardar a păzi. paznic guarismo cifră. indicator guijarro pietricică guinda vişină guiñapo zdreanţă guión m. a-i face plăcere să haber * a a v e a . a prepara gusano vierme: ~ de seda gustar a g u s t a . spre hacienda fermă. şapcă gota picătură gozar tr. şoim hálito suflu hallar a afla hallazgo descoperire hambre / . matelot gruñir a grohăi. sătul hasta adv. limbă hablar a vorbi hacendado bogat. mîncău golpe m. dezgust hatajo t u r m ă 506 . m. călăuză. anglo-saxon gritar a striga grosero adj. a mîrîi gruta grotă. loc. ghid . scenariu (de film) . i e r t a r e . de ~ dintr-o dată gordo gras gorrión m. sub. a împovăra gremio breaslă griego grec grifo robinet grillo greier gringo am. a plăcea gusto gust. lovitură. loc. măgulitor halcón m. m. număr guerra război guerrillero partizan guía m. a păstra guardia gardă . vrabie gorro căciulă. tener ~~ en + v.gloriarse a se lauda glotón adj. ilustraţie gracia favoare. trăsură de unire. pînă la. a se bucura de grabado gravură. bunuri hábil adj. ministerio de ~ hacha secure hada zînă halagar a măguli halagüeño adj. plăcere. boabă grasa grăsime grato plăcut gravar a apăsa. peşteră guadaña coasă guajolote am. finanţe. frumos. lacom gobierno guvern golondrina rîndunică goloso pofticios. ~ luego pe curînd. foame harapo zdreanţă harina făină harto adj. ~ la vista la revedere hastío scîrbă. manieră guisar a găti. dar ~ s a m u l ţ u m i . gospodărie. liniuţă guisa fel.

astăzi hoyo groapă hoz /. de ~ de fapt helar d. frumos héroe m. funingine hombre in. frăţie hermano frate hermoso adj. cămin hoguera r u g . cinstit hongo ciupercă honor in. lamă hojalata tablă (de metal) hojear a răsfoi holgar d. efort. loc. copil hilandera torcătoare hilera şir hilo fir. spital hoy adv. făcut. cinste honrar a onora. onoare. erou herramienta unealtă. om. hacer ~ a depune sforţări. măscărici hechicero vrăjitor. izmă hierro fier hígado ficat hijo fiu. fiere hielo g h e a ţ ă . onoare. aţă hincapié m. hermana soră hermandad /. magician hecho fapt. rugină hervir a fierbe hez /. m. loc. oaste huevo ou huida fugă 507 .haya fag haz /. frunză. a cinsti hora oră horadar a g ă u r i . vîlvătae hoja foaie. foc. a stărui hinchar a umfla hinojo mărar hocico b o t . a îngheţa helero gheţar hembra femelă henchir a umple hendidura crăpătură heredar a moşteni herencia moştenire herida rană herir a răni . persoană ridicolă. snop hazaña faptă eroică hazmerreír m. îngrozitor horror ni. caraghios. ~ buena mentă. adînc. adj. faţă. rît hogar m. cinste honra onoare personală honradez /. profund honesto adj. groază hortelano grădinar hospedar a găzdui hosp'tal in. seceră huelga grevă huella u r m ă huérfano orfan huerta grădină de zarzavat hueso os huésped in. t r î n d a v hollín m. instrument herrería fierărie herrero fierar herrumbre /. a trindăvi holgazán in. spînzurătoare horda hoardă hormiga furnică horno c u p t o r . drojdie hidalgo boiernaş hiel m. bărbat hombro u m ă r . a se o d i h n i . omagiu hondo adj. ger. îngheţ hierba i a r b ă . oaspete hueste /. a fora horea furcă. — con ~~ umăr la umăr homenaje in. alto ~ furnal horripilante oribil.

s ă l b a t i c . încîlcit infalible adj. impus impugnar a ataca. neîmblinzit indudable adj. umil uma­ huino fum hundir a cufunda. nepermis imagen /. n e v ă t ă m a t ilícito adj. raport infortunio nenorocire infringir a încălca 508 . a stimula impensado adj. de nespus ineficaz adj. a combate inacabable adj. propriu. de ~ pe neaşteptate impuesto impozit. idiot idóneo adj. izolare. ilizibil. icoană imán m. a se gîndi la ida d u s . magnet impávido adj. anume făcut iglesia biserică igual adj. nesfîrşit inaudito adj. neprevăzut ímprobo adj. umed humilde adj. a graţia indumentaria costum inefable adj. litere. adj. incapabil incauto adj. loc. n e b ă n u i t imperdonable adj. import imprenta tipografie impreso adj. necinstit improviso adj. caracter indomable adj. studii nistice húmedo adj.huir a fugi humanidades /. i n t e r m i n a b i l . infanterist. fără efect inesperado neaşteptat inextricable adj. neobosit incapaz adj. i m p r i m a t imprevisto adj. loc. de neşters indigno adj. nefericit infligir a aplica (o pedeapsă) influjo influenţă informe m. de n e i e r t a t imperecedero adj. ~ y vuelta dus şi întors idioma in. i m p r u d e n t incentivo stimulent inccrtidumbre /. grai idiota m. t i p ă r i t . secret inconcebible adj. corupt. la fel igualdad /. neciteţ ileso adj. neobosit infatuar a se m î n d r i infausto adj. copil de rege infatigable adj. a ş a . asemănător. nesociabil hurtadillas loc. neîndoios indultar a ierta. n e p r e v ă z u t . nedemn indio indian (din America) índole /. imagine. avînt. neînfricat impedir a împiedica impeler a împinge. impetuozitate impiedad /. a-şi atrage (pedeapsă) indagar a cerceta indeleble adj. de neînţeles incomunicación / . limbă. egalitate ilegible adj. por ~ tot astfel. de necrezut incremento creştere incurrir (en) a c o m i t e . egal. caro nu dă greş infancia copilărie infante m. nepieritor ímpetu in. a ruina huraño adj. neauzit incansable adj. nesiguranţă incluir a include incomprensible adj. a -~ pe furiş hurtar a fura idear a imagina. nelegiuire imponer* a impune importación /. tot. de neeonceput increíble adj.

săpun jactarse a se făli jadear a gîfîi jaleo dans popular andaluz jamás adv. şuncă jaqueca migrenă jarabe in.1 jabalí m. investiţie invierno iarnă inyección /. şef jerga argou jinete in. imobil inmundo necurat innovador m. inovator inolvidable adj. insipid insuperable adj. celebru insólito neobişnuit instante ni. a alcătui intentar a i n t e n t a . nemişcat inmueble . loc. nostim. ţigănesc jornada călătorie de o z i . insaciable adj. loc. cercetare. a înălţa inicuo adj. neclini it inquietar a nelinişti inquilino chiriaş inquirir a se informa. intrare inhabitado adj. n e p ă t a t inmediación / . zi (de flori) 509 . apropiere. colivie jarro cană jazmín ni. adj. călăreţ jira turneu jirafa girafa jocoso adj. a anexa inglés englez ingreso a d m i t e r e .infundir a inspira ingerir a introduce. nefolositor invasor in. s t î n g . neînvins inversión / . nesătul insano nebun inscribir a înscrie insertar a insera (într-un ziar) insigne adj. a pleca isla insulă isleño adj. n e s t r ă m u t a t . năvălitor invencible adj. niciodată jamón in. nezdruncinat. inchiziţie. injust injuria injurie inmaculado adj. v r e o d a t ă . a la iz­ quierda la stínga . injecţie ir* a merge. îm­ prejurimi inmortal adj. a interoga interrumpir a întrerupe interviu /. ~ por a merge după. încilcit inútil adj. a ridica. iasomie jefe in. insular izar a ridica (drapelul) izquierdo adj. glumeţ. a grăbi insulso adj. intern intricado adj./?. a m u z a n t jondo adj. invadator. interviu interviuvar a lua un interviu intestino i n t e s t i n . nelocuit inhestar d. inversiune. de n e u i t a t inquebrantable adj. act (teatru) .. a încerca interdecir * a interzice interrogar a întreba. in căutarea ira minie irse* a se duce. clipă instar a insista. sirop jardín in. i n u t i l . mistreţ jabalina suliţă (sport) jabón in. grădină jaula cuşcă. a cerceta inquisición /. fără g u s t . pi. de netrecut intachable ireproşabil integrar a forma. nemuritor inmóvil adj.

jucăuş juicio j u d e c a t ă . judecător jugar d. zilier joroba cocoaşă jota litera / . a l ă t u r a t . ~ a a l ă t u r i de jurado juriu jurar a jura justo adj. tinereţe juzgar a judeca K kilogramo m. dar de ~~ a da deoparte ladrar a lătra ladrillo cărămida ladrón ni. a pulsa laurel nil. just. lucrare. jucărie juguetón adj. lecţie lector ni. drept juventud /. loc. grupare juntar a uni junto adj. hoţ lagar m. dans popular aragonez joven tînăr joya bijuterie jubilar a pensiona. oca kilómetro kilometru L labio buză labor /. a se bucura judia fasole. creion lapso perioadă de t i m p largo adj. laur lavar (se) a (se) spăla lazo l a ţ . loc. cititor kiosco chioşc koljós ni. colhoz. langustă lanza lance lanzar a lansa lápiz m. salariu pe o zi jornalero salahor. împreună loc. ¡ Qué ~_ / C păcat! lastimoso adj. adv. a lo ~ delungul largura lungime lástima m i l ă . al ~ de alături d e . legătură lección /. loc. loc. kilogram. lung.jornal m. fasole albă judio evreu juego j o c . perder el — a-şi pierde raţiunea julio iulie jumento măgar junco stuf. laminor lámpara lampă lana lînă lancha barcă langosta lăcustă. am. păpuriş junio iunie junta adunare. 510 . teasc lagarto şopîrlă lago lac lágrima lacrimă lamer a linge lamina planşă laminador m. petrecere jueves m. joi juez m. jalnic lata cutie látigo bici latir a bate (inima). hacer ~ a se potrivi juerga chef. muncă labrar a munci (pămîntul) ladear a se înclina într-o parte lado l a t u r ă . a se juca jugo suc (de fructe) juguete in.

îndepărtat lejos adv. a (se) răscula levante m. lungime lontananza depărtare loro papagal losa lespede loza faianţă lucero luceafăr lucio ş t i u c ă . lozincă lengua limbă lente / . leu lerdo greoi letra literă. îngăduit lidia luptă liebre /. desde ~ bineînţeles lugar ni. d e p a r t e . orient leve adj. î n d a t ă .. adj. liber libro carte lícito adj. departe de a f i . . a reuşi lomo şale lona pînză groasă pentru vele longitud /. lapte lecho p a t lechuga lăptucă lechuza cucuvaic leer a citi legua leghe. întins. descendenţă lindar a se mărgini cu lindo drăguţ. a p o i .leche /. linx. foc. luni luto doliu luz /. luna lună lunes in. margine limón m. cómico de la ~ comediant a m b u l a n t legumbre /. loc lujo lux lumbre /. profit lucha luptă luego adv. frumos línea linie lino in lío l e g ă t u r ă . lucios lucir a luci. listă listo adj. firmă levantar(se) a (se) r i d i c a . linguşitor lista d u n g ă . rîs linaje in. lumină lumină 511 . uşor lila liliac (planta) lima pilă limite ni. loc. a îmbrăca lucro cîştig. ~ de ser. lege leyenda legendă lezna sulă liar a lega libertar a elibera libre adj. lema deviză. permis. încet leña lemne de foc león m. d e ş t e p t . uşor levita redingotă ley / . tablou ligar a lega ligero adj. iepure (de chiip) lienzo p î n z ă .. încurcătură lirio stinjenel liso adj. ochelari lento lent. a (se) scula. lămiie limosna pomană limpiabotas in. legumă lejano adj. pi. ~ por ~ cuvînt cu cuvînt letrero inscripţie. loc. loc. al pie de la ~ tex­ t u a l . loc. gata loa laudă lobo lup loco nebun locomotora locomotivă locura nebunie lodo noroi lograr a obţine. l e n t i l ă . lustragiu limpiar a curaţi limpieza curăţenie lince in . neted lisonja linguşire lisonjero m ă g u l i t o r . .

plictisitor. a eşua malsano nesănătos malvado adj. lama (animal) llamamiento apoi. mare magro adj. alună americană maniobra manevră mano /. c o m u n i t a t e . plin llevar a p u r t a . r ă u . chemare llamar a chema llamativo ţipător llana mistrie llano adj. uniune mancha pată manchego adj.LL llaga rană llama flacără. furtun mango mîner mani m. macizo masiv macular a p ă t a machacón adj. întins llanto plînset llanura cîmpie llave / . m a i m u ţ ă . velinţă manteca grăsime. r ă u t a t e maldecir * a blestema maldito blestemat maleta valiză malhechor in. a se maturiza maestro maestru. izvor manco ciung mancomunidad /. blînd manta cuvertură. adj. răufăcător malhumorado morocănos malo adj. echilibrist malagueña dans din Malaga malaventura nenorocire maldad / . de ~ en peor din rău în mai rău malabarista m. învăţător magno adj. pisălog. din provincia l. chip. manieră manga mînecă . cheie llegar a sosi. arahidă. meşter. a duce llorar a plînge llover d. faţă de masă mantener a menţine manzana măr 512 . m i n u n a t . gras mantei ni. r ă u . stil. locaş manso adj. unt mantecoso adj.Mancha mandar a ordona. plan. răutăcios mampara p a r a v a n manantial ÍÍ¡ . a ploua llovizna b u r n i ţ ă lluvia ploaie M macaco am. excelent. a ajunge llenar a umple lleno adj. porumb mal adv. mină mansión /. b ă r b a t machuca măciucă madera lemn madrastra m a m ă vitregă madre /. m a m ă madreselva caprifoi madrugada zori madurar a se coace. slab maíz / / ¡ . a porunci mando comandament manejar a manevra manera fel. rău malograr a pierde: — una ocasión.a . odios macho m a s c u l . u r î t macanudo am.

ameliora>-e melena coamă. netot mendaz adj. bărbat mariposa fluture mariscal m. cadru marcha m a r ş . graţie. echar de — a s i m ţ i lipsa. negustor. s e m i . j u m ă t a t e . mincinos mendigo cerşetor mendrugo coajă (de pîine)] menear a mişca. m i n u n ă ţ i e marco r a m ă . al por ~ cu de-amănuntul menos comp. sin ~ ni — deodată. m u l ţ u ­ m i t ă cuiva merecer inc. chică melocotón m. loc. mers marchar a m e r g e . tanto ~ cu a t î t m a i bine mejora î m b u n ă t ă ţ i r e .« . prin. m i c . . e necesar mengano cutare (sinonim cu fulano) menguar a descreşte. mareşal mármol m. m i n t e .f. fildeş margen m. loc. lunar mente / . mecanism mar m. m a i . adv. loc. loc. însă. mai m a r e . m a j o r . o ~ aaesea meñique m. dar más adv. fără. loc. ~ se a pleca marchitar:'se) a (se) vesteji marearse a avea rău de mare marfil m. îngrozitor mejilla obraz mejor comp. en ~ de în detrimentul menospreciar a dispreţui mensaje m. a agita menester nevoie. n u a n ţ ă máximo sup. loc. m a i m u l t . m i n o r . hartă máquina maşină. catarg matadero abator matador ucigător matanza măcel. loc. m a i b u n . margine marido soţ. mîine. m a i m i c . a scădea menor comp. a lua o gustare merienda gustare de după masă merluza batog mermar a scădea. es ~ trebuie. favoare. sub. mijloc 33 — învăţaţi limba spaniolii mediodía amiază medir a măsura medroso înfiorător. degetul mic meollo m ă d u v ă mercader m. ~ a alg. m a r ţ i martillo ciocan marzo martie mas cj. a coborî 513 . nici una nici două mascar a mesteca máscara mască mástil m. masacru matar a ucide matiz m. a la ~ de la d i s c r e ţ i a .f. que d e c î t . piersică melón m. pepene membrillo gutuie memo neghiob. loc. pasado ~ poimîine mapa m. micşorare. m a r m u r ă martes m. cel m a i mare mayo m a i (lună) mayor comp.merced / .mañana d i m i n e a ţ ă . neguţător mercancía marfă . al por ~ cu ridicata mayoría majoritate mecer a legăna mazmorra carceră subterană media ciorap mediante adv. |j recompensă. t i t l u onorific. spirit mentir a m i n ţ i menudo m ă r u n t . m a i b i n e . mişcare. mare maravilla m i n u n e . a merita merendar d. por ~ que cu toate c ă . a dori menoscabo scădere. mesaj mensual adj. m a i p u ţ i n . cu ajutorui medida măsură medio adj.

acelaşi. răchită mirada privire mirar a privi. firimitură mil o mie milagro miracol. j u m ă t a t e mitigar a îndulci. moarte 514 . ~ en a/c. m o r a l . loc. loc. muşchi. chei. han meşter m. minune mimbre m. recoltă miga miez. a se sui. a măcina molestar a supăra.mero adj. mobilă muela măsea: ~ del juicio măsea de minte muelle m. a fi a t e n t mirla mierlă misa liturghie mismo adj. de ~ que astfel î n c î t . dud morder d. m o r a l ă . m. -a se urca montón m. rucsac modo mod. violet-închis moral / . cafeniu morir a muri moro m a u r mosca muscă mostaza muştar mostrar d. rampă muerte / . chiar mitad / . pur mes m. a — es din belşug moña panglică mora mură morada locuinţă morado adj. de todos ~ s oricum. a uda molde m. scop meter a p u n e . a uşura mitin m. a schimba mudo m u t mueble m. răscoală. t i p a r moler d. însuşi. seceriş. a r t ă mestizo metis meta ţ i n t ă . loc. miere mientras adv. lună mesa masă mesana artimon mesar a smulge (părul) meseta platou. hacer ~~ a-şi r î d e de mohín m. a mişca móvil adj. tinereţe mochila r a n i ţ ă . fel. adv. gloată mucho m u l t . grimasă moho mucegai. a muşca moreno brunet. ~ con uno a se certa metido p u s . — se en a se amesteca î n . tener — a-i fi frică miel / . absor­ bit de u n lucru. m i t i n g mocedad / . servitor muchacha fată muchacho b ă i a t muchedumbre / . cuvînt. podiş mesón j / ¡ . a reflecta. ~. poreclă motín m. a j e n a . simplu. a se u i t a . a arăta mote m. in t i m p ce miércoles m. formă. miercuri mies holdă. m o l . manieră. salopetă. meşteşug. loc. a necăji molino moară mondar a curăţa monja călugăriţă mono m a i m u ţ ă . ni < menos cîtuşi — de p u ţ i n mudanza schimbare mudar a m u t a . fie ce-o fi mofa derîdere. a se gîndi. halat montana munte montar a încăleca. strîmbătură. mobil movimiento mişcare mozo t î n ă r mucamo am. rugină mojar a înmuia. g r ă m a d ă .con alg. m u l ţ i m e . răzvrătire mover d. intim cu cineva mezcla amestec mezquita moschee miedo frică.

n u c ă . naţiune nada ad\>. briei navidad /. en ~ de in numele nomeolvides m. lăcrămioară mujer / . romancier novia logodnică. loc. baston mulo catîr multa amendă multitud /. monden mundo lume muñeca păpuşă murciélago liliac (animal) murmullo m u r m u r muro zid musgo muşchi (plantă) muslo coapsă muy adj. n u . prolix ninguno nici unul niñez /. de ~ în t i m p u l nopţii nogal in. am. . niciodată nutrir a hrăni. ~ de Adán mărul lui Adam número n u m ă r . magazin negro adj. miozotis notable adj. iarăşi nuez /. foarte nabo nap nacer inc. loc. nas narrar a povesti nata smintînă natación / . de ~ din nou. a naşte nacimiento naştere nación / . lumesc. m u l ţ i m e mundanal adj. de ~ titular nunca adv.muguete m. nimic nadar a înota nadie nimeni naipe m. — bien de îndată ce. loc. muiere mulato m u l a t r u muleta cîrjă. ~ más nimic mai mult. nor nuca ceafă nudo nod nuera noră nuestro nostru nuevo n o u . înseninat notar a observa. nuvelă novelista m. noapte b u n ă . ~ corţp. noiembrie nube /. copil mic nevar a ninge ni cj. a nutri 515 . înot natalicio zi de naştere naturaleza n a t u r ă navaja cuţit. prostie necio prost negar a nega. nuc nombrar a numi nombre m. n o a p t e . carte de joc naranja portocală naranjado portocaliu nariz /. noutate novela r o m a n . loc. nu-mă-uita. mireasă noviembre m. femeie. loc. a nota noticia ştire novedad /. ~ se a refuza negativa refuz negocio afacere. como ~~ cum să nu nocivo dăunător noche / . nici niebla ceaţă nieto nepot de (bunic) nieve /. excesiv. buenas ~ s bună seara. copilărie 33* niño copil no adv. negru nene m. n u m e . cunoscut. zăpadă nimio încărcat. Crăciun neblina ceaţă uşoară necedad /.

de loc din ornar a împodobi oro aur ortiga urzică oruga o m i d ă . a suferi padre m. dispunere. piesă de teatru obrar a acţiona.Ñ ñandú am. struţ O obedecer inc. a asculta. t r î n d a v . pi. evident ocasionar a prilejui. ureche oír a auzi ¡ ojalá ! să dea Dumnezeu ! ojeada privire ojo ochi ola val oler d. t a t ă . a construi obrero muncitor obscuro întunecos. miros olvidar a uita olla oală onda undă opinión / . paşnic padecer inc. şenilă osadía îndrăzneală oscuro adj. a expune otoño t o a m n ă otorgar a conferi. a lucra. dispo­ ziţie ordenar a porunci. întunecat obsequio cadou. ofiţer. a acorda otro a l t u l oveja oaie oyente m. poruncă. pavilion pacer inc. ordin. mîndrie origen m. întunecos oso urs ostentar a a r ă t a . pi. organ orgullo orgoliu. ţ ă r m oriundo originar. auditor. a p ă t i m i . p ă r e r e . a pricinui ocaso asfinţit ocio răgaz ocioso adj. propoziţie. frate ascultător P pabellón m. rugăciuni orden m. a mirosi olivo măslin olor m. slujbaş oficina birou oficio meserie ofrecer inc. ascultător. discurs. supus obispo episcop objeto obiect. dar obstar a împiedica obvio adj. a ordona ordeñar a mulge oreja ureche órgano orgă. a oferi oido a u z . apus ofender a jigni oficial m. opinie opuesto opus oración / . ordine. / . a se supune obediente adj. ñaño am. vest. scop obra lucrare. a paşte paciencia răbdare pacífico adj. origine orilla m a l . operă. clasă. i n u t i l ocultar a ascunde ocurrir a se întîmpla odio ură oeste m. ş a n t i e r . ordin. p ă r i n ţ i 516 .

umbrelă paraíso paradis. a apărea. nun pagar a plăti pago p l a t ă país m. act partido p a r t i d . hacer uso de la ~ a lua cuvîntul palanca pîrghie palco lojă palmera palmier palo p a r . p a t i m ă paso p a s . loc. de ~ en ~ vraişte. a~s în b u c ă ţ i . píine panadería brutărie panocha ştiulete pantalla a b a j u r . c ă t r e . o r d o n a t . loc. ~ forzoso şomaj párpado pleoapă parque m. d a t i n ă pavo curcan. formar ~ a face parte partida plecare. peisaj paja pai pajar m. încet. staţie paradoja paradox paraguas m. obicei. r a ţ ă patata cartof patio curte paulatino adj. perete pareja pereche parentesco rudenie pariente m. a petrece pascua P a ş t i pasear a se plimba paseo plimbare pasillo culoar. particular pecho piept pedazo b u c a t ă . pereche. catarg paloma porumbel pan m.padrino naş. sin ~ fără seamăn para prp. felicitare parada oprire. loc. p e n t r u . sub. rol par m. por ~ s pe rînd. a p ă r e a . larg deschis . păstor. părere parecido a s e m ă n ă t o r . compliment. aliniat parte / . pace pecar a păcătui peculiar adj. l a . rai paraje m. adj. şură de paie pájaro pasăre palabra c u v í n t . teamă paz / . estar ~ (vezi lecţiile 13 şi 27) parabién m. coridor pasión / . a termina pardo cenuşiu parecer inc. Inc. stepă parar(se) a (se) o p r i . asemănător. p a r t e . t ă r î m páramo platou pustiu. ~ se a se a s e m ă n a . comandă 517 . ~ real păun pavor m. dar un ~ a face un p a s . apretar el ~ a iuţi p a s u l . cioban pata l a b ă . cartof papel m. meci partir a î m p ă r ţ i . salir al — a ieşi în întîmpinarea pastel m. a pleca parto naştere pasado trecut pasajero adj. h î r t i e . prăjitură pasto păşune pastor m. loc. sfărîmat pedido cerere. ţară paisaje m. ecran pantano mlaştină pantorilla pulpă panza pintee pañuelo b a t i s t ă . b a t i c papa am. trecător pasar a t r e c e . egal. asemănare pared / . lent pauta r e g u l ă . rudă parir a naşte paro încetarea lucrului. loc. parc parra v i ţ ă urcătoare párrafo paragraf.

pagubă permanecer inc. toc: 3/ — şi ceva pie m. iertare perecer inc. <>. necaz. cu toate c ă . a aparţine pértiga prăjină pertinaz adj. c ă i n ţ ă . al ~ de la letra exact. dificultate. însă. durere. pion peor comp. potîrniche perdón m. cortar el ~ a ¡se) t u n d e pelota minge pena necaz. loc. cameră pila vas de p i a t r ă . încăpăţînat pesadez /. pătrunjel perezoso adj. profil perfume in. petiţie petulante adj. a rămîne pero cj. a pierde perdiz /. milă. copil frumos 518 . a ~ de în ciuda. cuier. pisc. greu. t e x t u a l piedad /. cugetare pensar d. ticălos pico t î r n ă c o p . picior. compasiune piedra p i a t r ă . a cîntări pesca pescuit pescado peşte (prins) peseta monedă spaniolă pésimo sup. p e ş t e . am. leneş. a solicita pedregoso pietros pegar a lipi peinar(se) a (se) pieptăna peine m. publicaţie [periodică perito expert perjuicio prejudiciu. bazin de înot pilar stîlp pildora pilulă pilludo p u ş t i . condoleanţă pesar m. clanţă picar a înţepa picaro puşlama. expert. pieptăn peldaño treaptă pelear a se lupta película film peligro pericol pelo p ă r .pedir a cere. greutate pesadilla coşmar pesado adj. gindire. a gîndi peña stîncă peón m. / . loc. mai rău pepino castravete pequeño mic pera pară percibir a p r i m i t a percepe percha prăjină. neastîmpărat pez m. p u t u r o s perfil m. cioc. en ~ în picioare. a pieri perejil m. salahor. vîrf. ţînc pimiento ardei pimpollo lăstar. p u n g a ş . certăreţ pender a atîrna pensamiento gînd. a~s abia pendenciero adj. t r i s t e ţ e . monedă unitară pesquisa percheziţie pestaña geană peste / . foarte rău peso g r e u t a t e . dar perplejo perplex perro cîine perseguir a urmări (pe cineva) persiana stor persuadir a convinge pertenecer inc. adv. informe ~ ex­ pertiză periódico ziar. a ~ pe j o s . mîhnire pésame m. greoi pesadumbre / . smoală picaporte m. am. ştrengar. piele pierna picior pieza piesă. parfum pericial adj. ciumă petición /. urnăraş (de haine) perder d. cerere. piei / . pedeap­ s ă . b u c a t ă .

e t a j .pincel m. v. fabrică. a plăcea planchar a călca (rufe) planicie / . din Buenos Aires portero portar porvenir m. b a n a n ă . a m ă n u n t porque cj. pentru că porra măciucă portada coperta porteño adj. mînz pozo p u ţ . prezidiu preso prizonier. pi. ardezie placer m. fluierat pizarra t a b l ă neagră. farfurie playa plajă piaza p i a ţ ă . plăcere. dar (tomar) • a — da (a lua) cu î m p r u m u t presto adj. adv. re­ pede presumir a presupune. (vezi lecţia 24) porfiar a se încăpăţîna pormenor m. a se odihni poseer a poseda postergar a amina postre m. populaţie poblado aşezare pobre sărac poco p u ţ i n poder d. g a t a . a p u t e a . ~ de toros amfiteatru (arenă) pentru luptele cu t a u r i plazo termen. p r i n . prins prestado î m p r u m u t . a deveni por prp. scadenţă plegaria rugăciune pleito proces pliego foaie de hîrtie (pentru scri­ sori) plomo p l u m b pluma pană . stil artistic din Renaştere plática conversaţie. calităţi prender a prinde prensa presă presa p r a d ă . a bănui 519 . cîmpie planta p l a n t ă . obiect de î m b r ă c ă m i n t e . m. zălog. desert postrero adj. a traduce în fapt plata argint plátano p a l t i n . u l t i m u l potencia putere potro cîrlan. izlaz precario adj. inc. am. pulbere pollo p u i ponencia raport. en ~ în u r m a posada h a n posar a se aşeza. toc población / . nesigur precio preţ precipitar a arunca. dig. stăvilar prescindir a face abstracţie presenciar a asista presidio puşcărie presidium m. viitor pos adv. bananier plateresco adj. fîntînă ^ prado pajişte. dare de seamă poner a p u n e . ' ~ se a-şi p u n e . sub. de (către). uzină plasmar a crea. putere poderoso puternic podrir = pudrir a putrezi polvo praf. a prăvăli preguntar a întreba prejuicio prejudecată premura grabă prenda chezăşie. p e n i ţ ă . talpa piciorului. a vopsi pío pios piojo păduche pisar a merge. penel pingüe gras pintar a picta. discuţie platillo talger plato fel de mineare. îndată. detaliu. a călca pe piso etaj pisotear a călca în picioare pitillo ţigară pito fluier.

curat. ad\'. ~ que d a t fiind că pulga purice pulgar m. c a r e . darse ~ a se g r ă b i . provizoriu proximidad / . d e c î t . odraslă prolongar a prelungi promesa promisiune. g a t a . prozator proteger a proteja provecho profit. a procura proemio prefaţă. făgăduială pronto adj. loc. umbrelă de soare quizá(s) poate. en ~ de în bene» ficiul.presumido încrezut presupuesto buget presuroso adj. deci puesto post. buen ~ poftă bună proveer a furniza. a încerca proceder a proceda proceloso furtunos procer personaj marcant (istorie) procurar a încerca. a iubi querido drag queso brînză quicio b a l a m a . a sfărîma quebrar d. intrare. adv. u r m a ş . a sparge. apropiere proyectar a proiecta prueba probă. degetul mare pulmón m. experienţă puerta uşă. mic la suflet quiebra s p ă r t u r ă . loc. quien cine quienquiera oricine quieto liniştit quijada falcă química chimie faliment . loc. prealabil primo v ă r prisa grabă . plămîn pulular a mişuna • punta vîrf puntar a împunge puno p u m n purgar a curăţa. poartă puerto port pues cj. tener ~ a f i g r ă b i t . quinqué m. a " d o r i . în favoarea. a purifica puro pur. prolog proeza faptă vitejească prohibir a interzice prole / . loc. iute Q que ce. lampă de gaz quinta conac quitar a scoate. a v o i . a prevala previo adj. a (de) ~ repede prisión / . pentru proa prova probar d. familiar privar a lipsi de pro profit. „ cine ştie 520 . a lua quitasol m. limpede pusilánime laş. închisoare privado particular. grăbit pretensión / . a strica quedar a rămîne queja plîngere quemar a arde querer d. a aproviziona provisional adj. r a p i d . p u s . sacar de scoate din ţ î ţ î n i propalar a divulga propina bacşiş propuesta propunere proseguir a continua prosista m. încercare. pretenţie pretérito trecut prevalecer inc. că quebrada rîpă quebradizo fragil quebrantar a crăpa. beneficiu.

a î n t ă r i . sistem regir a conduce regla regulă regocijar a bucura regresar a se întoarce rehacer* a reface rehusar a refuza reinar a domni reír a r î d e . rărit rama r a m u r ă rana broască rancio rînced rancho am. ciudat. fermă rapaz adj. ~ a carcajadas a rîde în hohote 521 . a reieşi reemplazar a înlocui referir a povesti. rotund redundar a prisosi. răpire raro r a r . rasă razón /. motiv real adj. p r o v e r b . ' d e pradă rapto furt. nou recio t a r e . r a ţ i u n e . regal. a culege . a împrospăta regalo cadovi. tăietură recoveco c o t i t u r ă . r e g i m . zgîrie-nori rasgo trăsătură rastrear a u r m ă r i . suspiciune recibir a primi recibo chitanţă reciente adj. a abunda recelo t e a m ă . a(-ş') aminti recorrer a parcurge recorte m. şoarece rayo r a z ă . aspru recluir a închide recoger a strînge . sub. a aduna . revoluţionar rebosar a se (re)vărsa. straniu rascar a sgîria rascacielos m. loc. trăsnet raza n e a m . rebel. reţea redimir a răscumpăra rédito dobîndă redondo adj. zig-zag recreo distracţie recrudecer inc. monedă realce m. r ă d ă c i n ă . a reflecta reforzar d. reliefare reanudar a relua rebaja scădere. sursă rechazar a respinge red /. fig. plasă . r a p a c e . recent. p r o a s p ă t . a certa regatear a se tocmi régimen m. a încuraja refrán m. echar ~ es a prinde rădăcini raja crăpătură ralo rar. a se înăspri recuerdo amintire recurso recurs. m i n t e . cobor rre rebanada felie rebaño t u r m ă rebasar a depăşi rebelde in. d e c u p a j . ~~ se a se retrage reconciliar ¡se) a (se) împăca reconocer inc. p u t e r n i c . dar regañar a m î r î i . a struni refrescar a răcori. a raţiona racionar a raţionaliza ráfago rafală raíz /. orînduire. a recunoaşte reconquista recucerire recordar (se) d. a tîrî rastrillo greblă rata şobolan rato clipă ratón in. fileu . r e a l . zicală refrenar a înfrîna.R rábano ridiche rabia turbare rabo coadă racimo ciorchine raciocinar a judeca. ~ se a se referi reflejar a oglindi. dur.

a repara remitir a r e m i t e . a întări roca stîncă rocín m. ~se a întîrzia retrato portret retroceder a da înapoi retruécano joc de cuvinte. colţ. ~. a a g i t a . a (se) replia (retrage) repleto p l i n . a întineri relación / . a r ă v ă ş i . rege reyerta ceartă rezar a se ruga r i a d a inundaţie ribera m a l . a plesni revés m. r î s . răsunător rincón ni. loc. a t u r n a un film rodilla genunchi roer a roade rojo adj. decis. ~se a avea guturai resguardar a apăra. niîrţoagă rocío rouă rodar d. ţărm rico bogat. a răpi robie m. adj. izbucnire. ~ s e a se întoarce rey m. vită resbalar a aluneca. roz rostro faţă 522 . burtos reponer* a r e p u n e . h o t ă r î t resumen ni.se a se reface reprender a dojeni requiebro compliment res /. rom roncar a sforăi ronco răguşit ronquido sforăit ropa rufe. pică rendir(se) a (se) preda renombre ni. a luneca rescatar a răscumpăra resfriar a r ă c i . ceasornic. surizător robar a fura. trandafiriu. roşu rompeolas m.reiterar a repela reja fierul p l u g u l u i . stejar robustecer inc. dig romper a rupe. rinichi río rîu riqueza bogăţie risa rîset. a se r o t i . a răs­ t u r n a . r e l a ţ i e . calam­ bur reunión / . loc. a străluci respuesta răspuns restablecer inc. a cîrpi. a a m î n a . loc. şină riesgo risc rimbombante adj. ~ de pulsera ceas de mînă remar a vîsli remedio leac remendar d. de ~ dintr-o d a t ă . a proteja respecto p r i v i n ţ ă resplandecer inc. reventar de ~ a se prăpădi de rîs risueño adj. ~ blanca lenjerie ropero şifonier rosa t r a n d a f i r . grilaj rejuvenecer inc. a se rostogoli. al — invers revolver d. a amîna remolacha sfeclă remolcador ni. remorcher rencor in. revers. ungher riña ceartă riñon ni. brusc replegar(se) d. a crăpa. loc. a sparge ron m. rezumat retirar(se) a (se) retrage retoño m l ă d i ţ ă retrasar ir. desternillarse de ~ . legătură relámpago fulger relato povestire reloj ni. adunare reventar d. a restabili restañar a opri sîngele resucito adj. renume renta venit reñir a se certa repente m. delicios riego irigaţie riel ni.

roto adj. r u p t rubio adj. blond rudeza asprime rueda roată ruedo arenă pentru rugido răget

corrida

ruido zgomot ruin adj. meschin, josnic ruiseñor in. privighetoare rumano rom în rumbo direcţie, rută rumor m. zgomot, r u m o a r e ;

zvon

sábado sîmbătă sábana cearşaf saber a ş t i ; loc. a ~ şi a n u m e sabiduría înţelepciune sabio înţelept, savant sabie m. sabie sabor m. savoare, gust sabroso delicios, gustos, plăcut sacar a scoate saciar a sătura saco sac; am. haină sacudir a scutura saeta săgeată sagrado adj. sfînt, sacru sal / . sare salchichón m. cîrnat salida ieşire, plecare salir* a ieşi, a pleca salitre ¡n. salpetru salpicar a stropi salsa sos saltar a sări salto săritură, s a l t ; Ioc. dar ~ s a face s a l t u r i ; a sări salud / . sănătate saludo salutare salvaje adj., sub. m. sălbatic salvo adj. teafăr; adv. exceptînd, în afară de sandez / . neghiobie sandía pepene verde, harbuz sangre / . sînge sangriento sîngeros sanguijuela lipitoare sanidad / . s ă n ă t a t e ; ministerio de ~

santiamén m. clipă saña furie, mînie sapo broască sartén /. tigaie sastre m. croitor satisfecho satisfăcut sauce m. salcie savia sevă sazón / . m a t u r i t a t e ; coacere; loc. a la ~ a t u n c i ; en ~ la t i m p u l po­ trivit sebo seu secar a usca sed / . sete seda mătase sede /. sediu sedición / . răzvrătire, rebeliune segar d. a secera seguida u r m a r e ; loc. en ~ imediat seguir a u r m a ; a continua según prp. d u p ă ; după cum seguro sigur, desigur selva codru sello ş t a m p i l ă ; marcă, t i m b r u ; si­ giliu semana săptămînă sembrar d. a semăna semejante asemănător semilla s ă m î n ţ ă sencillo simplu senda cale sendero potecă sendos adj. fiecare cîte un (o) ; unul (una) pentru fiecare seno sîn

523

sensato chibzuit, înţelept sentar d. a aşeza, a p u n e ; a cădea bine sau rău (haină etc.) sentido sens; simţ sentir a s i m ţ i ; a regreta seña indiciu; pi. adresă señal /. semn señor domn septiembre septembrie sepultar a î n m o r m î n t a sequía secetă séquito a l a i ser* a fi (vezi lecţia 12) sereno adj. senin; sub, paznic serio serios serpiente / . şarpe servir a servi; —se a binevoi să servilleta şervet sesear a pronunţa pe z ca s sesión / . şedinţă seso creier; m i n t e si adv. da siega seceriş siembra s e m ă n a t , s e m ă n ă t u r ă siempre adv. î n t o t d e a u n a , mereu sien / . t î m p l ă sierra ferăstrău; creastă (şir) de munţi siesta odihnă sigiloso t a i n i c , t ă c u t siglo secol siguiente adj. u r m ă t o r silbar a fluiera silencio tăcere silla s c a u n ; şa sillón m. jilţ sima prăpastie similitud / . asemănare sin prp. fără singular adj. deosebit sino ursită, s o a r t ă ; cj. ci siquiera cj. deşi; fie c ă ; adv. măcar, doar, cel p u ţ i n sitio loc; asediu

sobaco subsuoară soberanía suveranitate sobornar a corupe, a m i t u i sobrar a prisosi sobre prp. pe, deasupra; sub. m. plic sobresaliente adj. distins, excelent sobresalto tresărire sobretodo sub. pardesiu sobrino nepot (de unchi) socarrón adj. şiret socavar a săpa pe dedesubt; a sub­ mina socio asociat socorrer a ajutora soda sifon soez adj. grosolan, vulgar soga funie, frînghie; ştreang sojuzgar a subjuga sol m. soare solapa rever solaz m. o d i h n ă ; destindere; plăcere soldador m. sudor soledad / . singurătate soler d. a avea obiceiul să, a fi de obicei; a obişnui să solo adj. singur; sub. solo; ~ de violin solo de vioară sólo adv. n u m a i , doar soltar d. a da d r u m u l soltero burlac sollozar a plînge în hohote sombra u m b r ă sombrero pălărie someter(se) a (se) supune sonar d. a suna sonido sunet sonrisa surîs soñar d. a visa sopa supă soplar a sufla sosa sodă sosegar d. a linişti, a calma, a odihni soslayo o b l i c ; pieziş sospecha b ă n u i a l ă

524

sostén ni. sprijin sótano p i v n i ţ ă subasta licitaţie subdito supus subir a u r c a ; a se înălţa, a se ridica sublevación / . răscoală subrayar a sublinia suceder a u r m a ; a m o ş t e n i ; imp. a se întîmpla suceso întîmplare sucio m u r d a r suegro socru suela t a l p ă ; pingea suelo sol, p ă m î n t ; loc. por el ~ pe jos suelto desprins; desperecheat; izo­ lat ; deslegat; liber; uşor sueño somn; vis suerte / . soartă; noroc T tabaco t u t u n taberna crisma tabique m. perete despărţitor tabla scîndură, placă tacaño puşlama, derbedeu; avar tacón m. toc (la pantof) tal astfel taladrar a găuri, a sfredeli tallar a t ă i a taller m. atelier tamaño dimensiune; adj. atît de mare también adv. de asemenea, si tambor m. t o b ă tamiz m. sită tampoco adv. nici tan adv. a t î t de tanteo m ă s u r ă ; scor tanto a t î t tapar a acoperi tapia zid, împrejmuire (de lut) tapiz m. covor

suicidio sinucidere sujetar a supune sulfurar(se) a (se) irita, a se înfuria sumamente extraordinar d e ; extrem sumo sup. cel m a i î n a l t ; suprem supeditar a aservi; a supune superar a depăşi superficie / . suprafaţă suplicar a ruga fierbinte, a implora supuesto p r e s u p u s ; loc. pol ~ bine­ înţeles sur m. sud surcar a brăzda surgir a ţîşni, a se ivi surtido a s o r t i m e n t ; soi sustento h r a n ă susto spaimă sutil s u b t i l ; d e l i c a t ; subţire

tapón m. dop taquilla ghişeu tardar a înlîrzia tarde adv. t î r z i u ; sub. f. după-amiază, seară tarea sarcină, misiune tartamudo bîlbîit tasa t a x ă taza ceaşcă tecla clapă tscho acoperiş tedio dezgust, neplăcere teja ţiglă tejado acoperiş tejer a ţese tejido ţesut, ţesătură tela stofă, pînză temblar a tremura temer a se teme temeridad / . îndrăzneală temor m. frică, spaimă tempestad /. furtună

525

templado t e m p e r a t temporada stagiune temprano arfe, d e v r e m e ; adj. pre­ coce tenaz adj. tenace, dîrz tenaza cleşte ten con ten loc. cu grijă; atent tender d. a t i n d e ; a întinde tenedor adj. posesor; p u r t ă t o r ; m. furculiţă tener* a avea, a poseda; a ţ i n e ; — que a trebui tentación /. ispită, tentaţie teñir a vopsi terciopelo catifea terco încăpăţînat ternero viţel ternura duioşie, dragoste terquedad / . încăpăţînare terremoto cutremur terror m. teroare, groază tertulia taifas, sindrofie tesoro camoară, tezaur testarudo încăpăţînat testigo m a r t o r tez / . t e n tía m ă t u ş ă tibio călduţ tiburón m. rechin tiempo t i m p tienda c o r t ; prăvălie tierra p ă m î n t ; loc. por ~ pe uscat tijeras pl. f. foarfeci tilo t e i timbre ro. clopoţel, sonerie timón ni. cîrmă tinieblas pl. f. neguri, întuneric tinta cerneală, vopsea tio u n c h i ; ~ vivo căluşel tirante m. bretea tirar a trage, a arunca títere m. marionetă tiza cretă toalla prosop, şervet

tocar a a t i n g e ; a cînta (la u n instru­ ment) ; a r e v e n i ; a corespunde tocino slănină ; şuncă todavía adv. încă ţodo adj. tot tomar a lua tomate m. pătlăgea roşie tonei m. butoi tonelada tonă tontería prostie torcer d. a t o a r c e ; a răsuci torear a se lupta cu t a u r i i torero toreador tornillo şurub torno s t r u n g ; menghine toro t a u r torpe adj, stîngaci, n e î n d e m î n a t i c torpedo torpilă torre / . t u r n tortuga broască ţestoasă tos / . tuse tostar rf. a frige trabajador m. om al m u n c i i , m u n ­ citor trabajar a munci trabajo lucru, muncă trabar a lega; a angaja traducción / . traducere traer* a aduce tragar a înghiţi traición / . trădare traidor trădător traje m. costum t r a m a r a urzi trampa capcană trampolín m. t r a m b u l i n ă trance ni. clipă de cumpănă tranquilo liniştit transcurso curs transeúnte ni. trecător trapo cîipă tras prp. după, în spatele, în u r m a trascendencia i m p o r t a n ţ ă , însemnă­ tate

526

trasero adj. posterior traslado transfer; deplasare traspaso transport, trecere trastornar a r ă s t u r n a ; a r ă v ă ş i ; a încurca tratar a t r a t a ; a încerca través m. înclinare; loc. a~ prin­ tre, de-a curmezişul; de ~~ oblic travesía cursă, călătorie travieso poznaş traza plan, proiect; aspect, apa­ renţă trébol f». trifoi trecho d i s t a n ţ ă , interval tregua răgaz ; armistiţiu tremendo teribil, îngrozitor trenza coadă (de păr) trepar a se căţăra trigo grîu U ubicación /. poziţie, aşezare ufanarse a se mîndri, a se lăuda ultramarino de dincolo de mare ulular a urla umbral ni. prag uncir a înjuga unir a u n i ; a aduna untar a unge V vacación / . pi. v a c a n ţ ă ; concediu vacilar a oscila; a ezita vacio gol vagar a hoinări valedero valabil valentía curaj, vitejie vaier a v a l o r a ; a costa; • se a — se servi de valiente viteaz valor m. v a l o a r e ; p r e ţ ; curaj valla gard

trillar a treiera trineo sanie tripa m a ţ ; b u r t ă , pîntece tripulación /. echipaj trojje) /. p a t u l , h a m b a r tronar imp. d. a t u n a tropezar d. a se ciocni trozo bucată trucha păstrăv trueno t u n e t tuerto sucit; chior tuétano m ă d u v ă tugurio colibă tulipán in. lalea tumbar a cădea tupido des, stufos turbar a tulbura turbio t u l b u r e tutear(se) a (se) tutui

uña unghie urdir a urzi urogallo cocoş de usted d u m n e a t a usurero cămătar uva strugure

munte

usar a folosi, a î n t r e b u i n ţ a ; a uza

vanagloria lăudăroşenie vanguardia avangardă vanidad /. v a n i t a t e , deşertăciune vapor m. abur vara b ă ţ vario deosebit, divers varón in. b ă r b a t vastago mlădiţă vecino vecin; locuitor vedar a interzice; a opri vega luncă S >

527

vejez / . bătrîneţe Tela l u m i n a r e ; p î n z ă ; veghe Telada serată velar a veghea velón m. faclă vencer a învinge venda faşă, b a n d a j ; moletieră vender a vinde vendimia culesul viei veneno otravă, venin vengar a răzbuna venir* a veni ventaja avantaj ventana fereastră ventanilla ghişeu ventura fericire, noroc ver a vedea; loc. a~ să vedem veranear a petrece vara veras loc. de ~ într-adevăr verdad / . a d e v ă r ; loc. de (en) ~ într-adevăr verdugo călău verdura verdeaţă, zarzavat, legumă vereda potecă vergüenza ruşine; loc. dar ~ a ruşina verter d. a vărsa vestido rochie vez / . d a t ă , oară; r î n d ; loc. a veces u n e o r i ; de ~ en cuando din cînd în c î n d ; tal ~ poate via d r u m , cale viaje m. călătorie víbora viperă vid / . v i ţ ă vida v i a ţ ă vidrio geam, sticlă viejo b ă t r î n ; adj. vechi viento vînt

vientre m. pînteco viernes m. vineri viga bîrnă vigente adj. în vigoare vigilar a veghea vigilia veghe, ajun vileza r ă u t a t e villancico colind villano ţăran vinagre m. oţet vinculo legătură viña vie violin m. vioară viraje m. cotitură virgen / . fecioară viruela vărsat, variolă viruta şpan, t a l a ş ; aşchie visión / . v i z i u n e ; imagine víspera a j u n ; en — s în ajun vista vedere; loc. hasta la ~ la revedere viudo v ă d u v víveres pl. m. h r a n ă , alimente vivir a t r ă i ; a locui vocablo cuvînt vocear a striga, a ţ i p a volar d. a zbura volcar d. a răsturna voltear a întoarce voluntad / . v o i n ţ ă volver d. a (se) întoarce; a se în­ drepta ; a deveni; ~ a -f- v. a repeta o acţiune voz / . voce ; s t r i g ă t ; cuvînt vuelo zbor vuelta înconjur, t u r ; rest (de b a n i ) ; raită vulnerar a răni vulpeja vulpe

(
y cj. ş i ; iar ya adv. deja; a c u m ; î n d a t ă yacer inc. a zace yacimiento zăcămînt yate m. iacht yegua iapă

528

f

yema m u g u r e ; germene; de ou yermo deşert, gol, uscat yerno ginere

gălbenuş

yeso gips yngo jug yunque m. nicovală yunta pereche de vite

zahori m. ghicitor zanahoria carota, zapato pantof zinc m. zinc zorro vulpe morcov zanjar a canaliza; a rezolva

zozobrar a se scufunda; a se nişti zumbar a bîzîi; a-şi rîdc de zumo zeamă, suc zurcir a cîrpi zurdo stingaci zutano careva, cutare

neli­

34

:

CHEIA EXERCIŢIILOR
E x . 1 : escalera, la escalera, piso, el piso, cristal, el cristal, amigo, el amigo, familia, la familia, la v e n t a n a , madre, el u m b r a l ; flor, la flor, u n picaporte, p a n , serpiente, el candado, una piedra, una ma­ dre, padre, el padre, un p a d r e . E x . 2 : la carne, el diente, m e t a l , la sangre. la mente, el a n i m a l , la sal, el examen, el

E x . 3 : 1. Una familia numerosa tiene una casa grande. 2. La familia tiene numerosos amigos buenos. 3 . Toda la familia tiene flores blancas. 4. Tengo pocas flores. 5. No tengo t i e m p o . 6. E n Bucarest tengo un cuarto m u y bonito. 7. E l amigo Pedro tiene una casa con puertas sin candados. 8. Una campesina tiene una camisa nueva. 9. Pedro y Rodrigo tienen familias n u m e r o s a s . E x . 4 : 1. u n ; 2. t i e n e ; 3 . u n , y ; 4. e n ; 5. un, con; 6. t i e n e . E x . 5 : t r i s t e , blanca, nueva, bonita, buena, obrera, campesina, rumana.

E x . 6 : 1. Mi amigo tiene una casa b u e n a . 2. Su casa no tiene piso. 3 . E l obrero Popescu tiene una familia numerosa. 4. Vuestros amigos t i e ­ nen libros interesantes. 5. Su nuevo amigo no tiene libros. 6. Nues­ tra nueva biblioteca tiene otros libros. 7. Tengo unos amigos ale­ gres. 8. Los animales y las flores tienen su vida a p a r t e . 9. E l texto tiene pocas palabras nuevas. 10. El libro tiene textos interesantes. E x . 7 : (orizontal) 1. l a s ; 2. c a m p o ; 3 . m u y poco; 4. G u a t e m a l a ; 5. c r i s t a l ; 6. a m i g o ; 7. u n a ; (vertical) A — B : campesino. E x . 8: 1. Las ventanas del dormitorio son de madera negra. 2. Eres un amigo bueno. 3 . La estufa de nuestro cuarto es verde. 4. La vida de los animales es m u y interesante. 5. Vuestro vino es bueno. 6. Sus nombres son Rosa y Pedro. 7. Su casa tiene escaleras. 8. Las pie­ dras de la escalera son grandes 9. Las puertas de los dormitorios tienen picaportes. 10. Los obreros son los amigos de los campe­ sinos. 1 1 . Su maestro es de Bucarest. 12. Las ventanas de su casa son a l t a s . 13. La maestra tiene alumnos m u y aplicados. 14. Sus a l u m nos tienen notas buenas. 15. Tengo una carta de mis p a d r e s . 34*

v

531

\

E x . 9 : 1. de, son; 2. de, es; 3 . de, es; 4. tiene, d e ; 5. de, u n a ;

6. de, es.

E x . 1 0 : Cîinele care latră nu muşcă. Lupu-şi schimbă părul, dar n ă r a v u l b a . E x . 1 1 : (orizontal): 1. p a n ; 2. cama. 3 . t i e r r a ; 4. b u t a c a ; 5. u m b r a l ; 6. cuaderno; 7. p a l o m a ; 8. U r u g u a y ; 9. paseo; 10. d o s ; (vertical): pararrayos. E x . 1 2 : 1. La casa de mis padres tiene pararrayos. 2. Manuel tiene u n carro con ruedas grandes y bueyes fuertes. 3 . ¿Es nuevo su piano? 4. No es nuevo, pero es bueno. 5. Mi pueblo es m u y pintoresco. 6. E l corral de la casa es grande. 7. Doy una c a r t a . 8. Mi amigo da libros buenos. 9. ¿Pedro, no tienes amigos? E x . 1 3 : 1. oso; 2. serpiente; 3 . c a r r o ; 4. m a d e r a ; 6. t i e r r a ; 7. t r i g o ; 8. lobo, delgado. 5. delgado, grueso;

E x . 1 4 : 1. Esta camisa es m u y b u e n a . 2. Su madre prepara comida muy b u e n a . 3 . Mi amigo es gordo. 4. Sus padres son delgados. 5. Doy este perro a u n amigo. 6. No da sus libros. 7. ¡ E s t o e s ! 8. A n t o nio da migas de p a n a todas sus p a l o m a s . 9. La serpiente no t i e n e pies. 10. Este lobo es muy grande. 1 1 . Todo lobo es m u y peligroso. 12. Esto es un libro de lectura. 1 3 . Tengo bastante tiempo libre. 1 4 . Sois mis buenos amigos. 1 5 . Estos libros son b a s t a n t e interesantes. 16. ¿Pedro tiene numerosos libros? 17. N o , tiene m u y pocos. 18. Estos cuadernos son gruesos y grandes. 19. Pedro y Carlos notienen otros cuadernos. 20. Las flores del campo son b o n i t a s . E x . 1 5 : 1. primer, m e d i o ; 2. E l , os; 3 . E l 5. m i s m o ; 6. c u a n ; 7. se m e . mismo, buen; 4. La gran;

E x . 1 6 : 1. E l amigo de nuestra familia nos escribe una c a r t a . 2. Se le da una cama buena y una gran mesa. 3 . Carmen escribe a su madre.* 4 . Doy una flor a m i m a d r e . 5. Nuestros padres nos dan la v i d a . G. Este soldado escribe una carta a su familia. 7. Mi amigo m e da u n libro. 8. Le doy una paloma b l a n c a . 9. E l m a l a l u m n o no tiene libros. 10. No veo todo el libro. 1 1 . Es su primer libro. 12. Me escribe u n buen amigo. 1 3 . Este famoso autor escribe una obra m a e s t r a . 14. Se me da el m a n u s c r i t o . 15. T a n raro es esto. 16. E l primer piso de esta casa tiene cuatro v e n t a n a s . 17. La casa alta tiene numerosas v e n t a n a s . 18. Tiene asimismo dos p u e r t a s . E x . 1 7 : 1. a, m e ; 2. — ; 3 . L o ; 4. u n a , a ; 5 . a l ; 6. a; 7. las. E x . 1 8 : 1. Antonio va a la escuela. 2. Antonio y su abuelo dan u n paseo. 3 . Van al Museo de Artes. 4. E l abuelo ve unas p i n t u r a s m u y i n t e resantes. 5. Antonio no las v e . 6. Os saludo. 7. La busco, pero no la veo. 8. Voy con mis amigos al t e a t r o al aire libre. 9. E n u n escaparate veo cosas m u y diversas. 10. E s t a obra es m u y valiosa y a n t i g u a . 1 1 . Esta escultura de yeso es fea. 12. E l abuelo sale del museo y se detiene delante de una flor. 1 3 . La a d m i r a . 14. ¿Le (lo) veis? 1 5 . E l cartero me da unas c a r t a s . 16. Son de mi p a d r e . 17. Se las doy.

532

E x . 2 1 : volcán, cráter, A t l á n t i c o , compás, república, soviético, fábrica, léxico, gramática, médico, carbón, María, filosofía, público, ú l t i m o , fotografía. E x . 2 2 : música, crítica. lágrima, Ecuador, Berlín, París, sol, Bolivia, común,

E x . 2 3 : 1. ¿Cómo es su casa? 2. Tiene dos balcones. 3 . ¿Adonde vas? 4. ¿Cómo es la comida? 5. ¿Cuándo regresa t u amigo? 6. ¿Cuánto vale este libro? 7. ¿Cuál es t u libro? 8. ¿ E n cuál de estos cuartos tienes la biblioteca? E x . 2 4 : 1. e n ; 2. sobre l a ; 3 . a l a ; 4. e n t r e ; 5. con, por e l ; 6. Delante d e ; 7. con; 8. en; 9. Según; 10. desde. E x . 2 5 : 1. Lo vemos a Pedro en el cuarto de su abuelo. 2. Pedro tiene una gran biblioteca con numerosos libros. 3 . Sobre la biblioteca tiene una bonita escultura en yeso. 4. E n t r e la biblioteca y la estufa tiene una mesa y , delante de la mesa, una b u t a c a . 5. Desde la vent a n a de nuestro cuarto vemos una vistosa avenida. 6. Mi amiga va conmigo a la biblioteca pública. 7. Este estudiante va solo, pues no tiene amigos. 8. ¿Tú lo ves? 9. No, no lo veo. 10. ¿No ves a t u amigo? 1 1 . Pues sí. 12. Mi casa está detrás del museo. 1 3 . Vemos dos molinos de viento y unas casas. 14. A t i no te veo. 15. Este vaso es para m í . 16. No te lo doy. 17. No veo cosas feas, sino sólo cosas a t r a c t i v a s . 18. ¿Me das las flores blancas de t u cuarto? 1 9 . Con sumo g u s t o . 20. ¿Pero este libro? 2 1 . Dentro de una semana. E x . 2 7 : 1. b e b o ; 2. e s t u d i a n ; 3 . respira; 4. m i r a ; 5. corres. 6. c o n t i n ú a ; 7. envío. , E x . 2 8 : 1. U n buen estudiante estudia cada día. 2. María da u n paseo cada t a r d e . 3 . Mi padre nos explica como viven los campesinos de su pueblo. 4. Cada estudiante practica un deporte. 5. Como pan sin sal. 6. Rosa canta de alegría. 7. Pedro busca su cuaderno. 8. Los dos amigos asisten a u n partido de fútbol. 9. Antonio fortifica sus músculos. 10. Cada día nadamos en el agua limpia del lago. 1 1 . Mi camarada es u n gran campeón. 12. E l cartero me da una c a r t a . 1 3 . Es del camarada L u i s . 14. Subo al piso donde mi amigo tiene su c u a r t o . 15. Después de leer la carta, va conmigo al estadio. E x . 3 0 : 1. es; 2. es; 3 . es, p o r ; 4. es d e ; 5. es; 6. son. E x . S I : 1. Todos los estudiantes tienen uniforme universitario. 2. E l p a n t a l ó n y la americana de Pedro tienen u n m u y buen corte. 3 . Su sastre es bueno. 4. D u r a n t e el invierno Pedro usa una boina. 5. No usa guantes. 6. Antonio es u n gran p i n t o r . 7. Sois educados por vuestros padres. 8. Tu gabán es de tela b u e n a . 9. La mesa de mi cuarto es redonda. 10. R a m ó n es m u y p o b r e ; tiene u n solo par de b o t a s . 1 1 . E l fusil de este soldado tiene una correa de cuero. 12. Su correa es larga. 1 3 . Los fusiles son usados por los soldados. 14. Mi sombrero es de color verde. 15. Manuel es u n obrero laborioso.

533

¿Es algo grave? 8. 13. ¿Cuándo va a estar más calmado? 1 1 . contestado. He visto una hermosa comedia de capa y espada. Ex. estado. 20. 10. Sí. 3 9 : 1. estando. Las v e n t a n a s no están abiertas y el aire no es puro. Sí. lo he leído en la biblioteca. pero no he hablado con todos. 3 2 : destruido. No me asombra tener dolores de estómago después de beber agua y comer peras verdes. No. 40: 1. Los campesinos son laboriosos. 17. ¡. s a l i e n d o . He hablado con él. No vivo en Bucarest. No. Los Cárpatos están en R u m a n i a . Carmen está de prisa. E s t á bien. También yo te traigo algo: he comprado cuatro pasteles y dos limones. ¿Cuánto vale? — le pregunta Diego. No como pescado. 5. E n el teatro he visto (a) numerosos amigos. Las ventanas están a b i e r t a s . Mi padre es obrero. Después del asado y de la ensalada comemos pasteles. está enfermo. Los libros son buenos. Tengo calor y tengo ganas de comer helado. Si. 2. tenemos frío. por. ¿Tienes miedo? 7. No interesa eso. 5. voy a escribir una carta larga. E x .Estoy cansado. Antonio y yo tenemos h a m b r e 2. después de esto. E x . Hoy hemos regresado del t e a t r o muy encantados. No está para leer. Entre estos dos libros está el papel para cartas. Voy a explicarte todas estas cosas. Pero está obligado a contestar y por es» no está alegre. 3. fresas. en lugar de estar sobre la mesa o en la biblioteca. 9. 10. Mi camarada está muy p á l i d o . 12. Estamos respirando u n aire m u y puro. Hoy tenemos bastante tiempo para dar un paseo. d e s t r u y e n d o . hay. estoy de paso. 18. 4. Estamos a tres de m a y o . E x . 7. pero no está bien y está m u y n e r v i o s o . 534 . 2. Vamos a salir u n poco de esta casa. 9. 3 7 : 1. Yo t a m p o c o . Después de pasear una hora.Su hermano es un hombre m u y hermoso. 10. 14. rápidamente. No. 12. 16. siendo. 1G. c o n t e s t a n d o . 1 3 . aprendido. G. 13. He h a b l a d o hoy con unos campesinos. Me la ha traído mi amigo. No tengo biblioteca. 6. 21. ¿Has leído ese libro? 6.5: 1. a p r e n d i e n d o . 15. pero no estoy t r i s t e .E x . pero es d e m a s i a d o frío para m í . 18. la sala ha estado atestada de público hasta ahora. ¿y tú? 8. La reyerta es locura. No tengo bastante dinero para comprar u n helado de café. 12. 3 3 : Los estudiantes están sentados. Tengo ganas de leer ese libro. se. salido. pero he leído numerosos libros. 17. E l libro está en el suelo. 4. tengo miedo de las espinas. 7. 5. ¿Es bueno t u helado? 1 1 . 19. Te voy a dar yo — le contesta su amigo. 3 . 22. Luis bebe vino t i n t o con soda y su hermano come pan u n t a d o con manteca y . es. 4. 3. Pongo el vaso de vino sobre la mesa. 4. pero no me ha preguntado eso. ¿Los has visto túantes? 1 1 . cuando vamos a pasear. Estamos muy alegres. E n este caso te lo traigo. E x . 19. 2. 14. Mi estilográfica está dentro de la c a r t e r a . sido. Mi padre no está de acuerdo conmigo. ¡ Vamos a brindar en honor de nuestros a m i g o s ! 15. 20. Durante el invierno. ¿estás de acuerdo? 2 1 . 8. 3 . Las nubes son negras. ¿Has hablado con t u hermano de esta obra? 8.

breve. 14. C-D: almohada. 19. 1 1 . E x . 16. E x . Debido al desenvolvimiento cont i n u o de la economía de nuestro p a í s . 9. Los corresponsales de prensa tomaron numerosos apuntes durante estas visitas. vivamente. 4 8 : 1. 6. 10. 6. 8. E s t e periodista ha sido siempre u n partidario de la p a z . El escritor ha tomado su lápiz azul y está escribiendo sus apuntes diarios en un cuaderno. 4 4 : 1. 5. a l . No ha ido nunca contigo al t e a t r o . m e n o s . Su país ocupa verdaderamente u n lugar destacado en la vida de los pueblos de América L a t i n a . 4. nunca ninguno. E n el kiosco se venden periódicos y semanarios. m e n t e . 7. fresa. 10 u n (algún). 7. He recibido el periódico de hoy. ¿Cuántas personas hay en este cuarto? 15. hogar. 2. 4. 14. 9. 6. No hay diario sin articulo edit o r i a l . Las revistas deportivas tienen de costumbre portadas multicolores. 13. 4 5 : 1. E s t e periódico t r a e las ú l t i m a s noticias sobre la situación en los países de la América Central. 12. Hay u n libro. A . acaso. Esta rev i s t a médica es muy buena. 2. 4 3 : brevemente. Acabo de leer una revista científica ilustrada. 3 . 5. 3 . 5.B : a l f o m b r a . a. 4. Hay sólo cuatro. 6. No podré ir a pie hasta la p a r a d a del t r a n v í a . a h o r a . 535 . 8. ninguno. tomaré el a u t o b ú s . lugar. Me compraré también unas alfombras muy hermosas de colores distintos (diferentes). alegre- E x . 9. 3 . 4. 7. E x . Desde el balcón tendré una vista encantadora sobre los alrededores y todo el barrio. ¿Cuántos libros hay en (sobre) la mesa? 12. artísticamente. 9. alguno. u n . 3 . 17. 16. Los obreros de esta fábrica obtuvieron éxitos i m p o r t a n t e s . ¿Cómo se ha obtenido esto? 6. continuamente. 7. 2. Sus artículos son leídos con gran interés por los hombres de todas las p a r t e s del m u n d o . a n t e s . 10. 4 6 : 1. Mis amigos enviaron ayer una c a r t a . He visto una cosa menos i m p o r t a n t e . calurosamente. E x . Nunca he estado en la casa de Antonio. deseo. 7. 13. 20. 4. 10. — . a b i e r t a m e n t e . E n esta revista hay numerosas fotografías y artículos interesantes. n o . 4 1 : 1. adiós. el. 8. Ese notable deportista es presentado al público por este periodista. ¿Cuál es el t í t u l o de este periódico (diario) y dónde está su redacción? 18. 5. Tu esposa nunca ha venido al t e a t r o sin su h e r m a n a . Nadie está de prisa. 8.<Ex. 5. Me alegro de veros. rueda 8. limón. E l pueblo rumano construye con entusiasmo una vida nueva. Los niños se fueron ayer dos veces a casa de su abuela. Esos obreros tienen una técnica a d e l a n t a d a . 15. Antonio no tuvo hambre y por eso no comió todo el pan. 2. Antonio M a r t í n ' e s un periodista cubano. 10. Me mudaré a una casa hermosa y me compraré u n buen mobiliario. 2 1 . firmados por hombres de ciencia r u m a n o s . o r d e n . 11. a s a d o . El cartero está en la puerta con dos diarios y una revista. E n nuestro país el nivel de vida de las amplias masas populares está en continuo a u m e n t o . obras. 3 . Es u n periodista muy bueno. 2. 9. m u n d o . De madrugada me lavo y me peino. 22. útilmente. segura y r á p i d a m e n t e .

Me llama al teléfono. 1 3 . 37. 5. ¿Por qué preguntarle? 14. ¿Por qué no le pregunta Quintín a este hombre qué hora es? 1 3 . Hace dos días n e fui a la biblioteca pero no encontré la historia de la literatura española. están en rústica. 4. Leí todo el día sin salir de casa. Hace frío siempre. Este sombrero es el m í o . 33. 36. Me hab!a<h escrito una c a r t a . ¿Qué hora es? 4. Ese caballo es m u y hermoso. 29. Mi madre me preguntaba siempre (a menudo): "¿No comes?" 14. 12. 15. No. 6. 12. 2. Ahora vamos a descansar: hemos llegado. La llave de la entrada está en el bolsillo de mi americana. 5. En la clase tenemos un mapa económico y político m u y inter e s a n t e . 3 . 2. E x . ¿No sabes cuál es la calle Calderón? 18. Es t a r d e . eran m u y b a r a t o s y m a ñ a n a vendrán algunos parientes míos del mar. n o había v e n i d o . 22. Debemos saber cualquier palabra que nos interesa. he estado m u y ocupado en la empresa. Estos libros no están forrados de piel. ¿Cuántas sillas tiene t u cuarto? 20. Pero yo estaba para la lectura. 2. 3 1 . son del profesor. 28. E l niño llevó el caballo al agua. El vino de Málaga es famoso en todo el m u n d o . Hacía buen tiempo y he regresado a casa lleno de alegría. la s u y a . los suyos.E x . 9. en la orilla del r í o . 34. 8. con estampas y pinturas rumanas. ¿los has comprado? 25. Sí. 5 2 : 1. 4. Te traeré otras dos. 8. ¿El profesor estaba en la clase? 7. 5 5 : 1. En el Polo Norte hace frío en invierno y en verano. 30. 32. Cuatro. Mis libros. Es la una y c u a r t o . 6. Estos libros no son los n u e s t r o s . nunca hace calor. H a llegado allí m u y t a r d e . 9. Son las cuatro menos cuarto. 26. E x . La lengua española se habla en España y (en) Latinoamérica. 10. 24. 8. 23. 7. la carta estaba escrita en español. así como los t u y o s . los t u y o s . 4. Vino m á s t a r d e y nos explicó algunas cosas interesantes. ¿Has estado en la Unión Soviética? 10. Son las dos y media. Ayer me fui al teatro y vi la obra La estrella de Sevilla. 6. 15. 35. Porque debe saber esto. 16. E l a ñ o pasado envié por correo un hermoso l i b r o . 9. 5 3 : 1. no para comer. los vuestros. El catálogo de esta librería es más o menos completo. Debe de ser muy bueno. A otro a m i g o de Montevideo le envié las poesías de Eminescu traducidas al español. los compré ayer en el mercado. 10. una verdadera maravilla. 2. E x . 5. N o . 1 1 . ¿Supiste eso desde ayer? 27. no sé. Voy a tomar un t é . 2 1 . Tengo que irme para comprar los billetes de t r e n . Hoy por la mañana no he leído n a d a . 5 7 : 1. 7. a un amigo del Perú. 3 . 536 . ¿Dónde t e fuiste ayer por la tarde? 3 . estuve una semana. Llevaba en su bolsillo una carta del señor Manuel Peña. E n nuestras librerías a b u n d a n los libros buenos. Sí. 1 1 . Según veo. 17. A mí me gustan más los perros. Me fui al (estuve en el) Museo de Artes. N a t u r a l m e n t e . Había estado en la escuela. ¿Pero dónde habías estado antes? 5. 3 . debemos t o m a r el tren esta misma t a r d e . La lluvia continuaba y las calles estaban llenas de a g u a . Tu corral está lleno de gallinas y pollos. 19. Son las tres en p u n t o . la n u e s t r a .

1 3 . sientas. Me conmueven tus penas. Como hace buen t i e m p o . Los campesinos siegan y cantan con alegría. Las cartas son escritas por estos a l u m n o s . 19. 14. ¿Por qué no te gusta cant a r conmigo? 3 . ¿Qué clases de árboles frutales h a y en los países cálidos? 6. ¿La silla es t a n alta como la mesa? 23. Si no estudian estos problemas. 7. ¿por qué no? 1 1 . recuerdo. me agradará que des u n paseo conmigo por el p a r q u e . piens a n . y el azul es más p e q u e ñ o . la ventana no es t a n alta como l a p u e r t a . ¡ N o vendáis estos l i b r o s ! 12. No vayas a este doctor. Me duele u n d i e n t e . Creo que ésos son los libros que t e interesan. 4. Cuando ya no se veía. Comí u n buen caldo de legumbres. 1 1 . 5. 6. lo que es muy poco. E x . 2. ¿ a qué hora sale el tren? 18. 9. E x . El libro azul es más grande que el amarillo. siento. ¿Puedes estar atento? 10. 3 . 12. 22. No sé ni siquiera cómo te llamas. 2. Desde luego. todavía le veía y o . Quiero descansar. 17. Su madre asa carne de puerco. te daré los libros que has visto en m i casa sobre (encima de) la mesa. 25. 10. Por favor. 2. 2 1 . El libro que estoy leyendo es éste. 19. 2. 18. 7. 6 6 : 1. ¿Dónde está? 2 1 . Ahora es t a r d e . 6 3 : 1. Sobre u n gran lago flotaban numerosas barcas. se v i s t e . Aprendiéndolo me he dado cuenta que es muy interesante. 15. 537 . 4 . P o r q u e estudio todo el d í a . No puedes entrar: ese perro negro muerde. Claro que sí. No tengas miedo. dentro de poco tiempo ya no sabrán n a d a . 17. Mi nombre es Enrique ¿cuál es el tuyo? 10. ¡ N o comamos nada esta t a r d e ! 2. El lápiz negro es lar^o. 6 0 : 1. Llevo el mismo nombre que t ú . Los obreros de esta fábrica cumplen con éxito el plan establecido. 9. 6. He leído lo que has escrito y me g u s t ó . 3 . E l agua del río es buena. ni quién eres. E x . estarás contento. Todavía no lo veo aproximarse. cupo. 7. 13. es menos alta. 3 . 5. sonríen. 5. Desde luego. Tú sabes bien el ruso. E l viento mueve los árboles. 8. 5. E l papel de nuestro libro es nuevo. Algunos hombres pierden el tiempo. No me doy cuenta. 9. ¿Cuál es el libro que estás leyendo? 16. no vale la pena. 6 1 : 1. P a r a que estés c o n t e n t o . Entiendo todas las palabras de este libro español. E x . Estos estudiantes dedican al estudio sólo dos horas d i a r i a m e n t e . 4. 6. 4 . quisieron. pero yo no lo sé. 6. E x . 8. 4. No. 7. Me he alegrado ver qué progresos has logrado en este d o m i n i o . 22.16. 3 . Poco a poco se quiebra la piedra. Cuando sepas dos o tres lenguas. La puerta es más alta que la v e n t a n a . 5. 6 7 : 1. 20. 8. pero le oigo hablar 20. Debemos pensar también en esta cuestión. Cuando cantemos nos oiréis. 24. aquéllos. He aquí a mi amigo. No. El amigo cuyos libros he leído es b u e n o . Por la tarde me lavo con agua caliente. Confieso que no recuerdo nada. tampoco de dónde vienes. Los cometas y los planetas forman parte de nuestro sistema.

12. Te escribiré cuando me escribieres t ú también. porque de otra manera estás en gran peligro. lea. 4. Si no hubiera tenido teléfono no podríamos h a b l a r ahora. Debes pasar por Sinaya. 10. 18. hable. Sin ver este espectáculo no se puede uno d a r cuenta si es interesante. tenga d i n e r o . 8. por. 3 . este libro no es más barato que el o t r o . p a r a . E x . E l cangrejo pidió al cuervo que le perdonara y le permitiera salir. Pero el cuervo quedó inflexible. 5. Ayer me prometiste que me escribirías. 1 3 . 5. 8. me cansé. le habría pedido ese libro. 6. por eso no debéis preocuparos. 10. 6. 12. sepa. 3 . 7. E x . 7 0 : 1. 538 . 19. 3 . 14. 3 . 16. Sólo la cordura del cangrejo le salvó de la m u e r t e . Pero éste se lamentó que estaba enfermo y los rogó que no le escogiesen. Te ruego no obstante que lo creas. por. Alabó al cuervo a fin de que escapase de su pico. 3. 7. ¿qué camino debo tomar? 7. no puedo leerlo ahora. 15. pidas. 13.p o r . 6. 8. 7 . 6. 1 1 . sin querer. 7 1 : 1. porque me gusta discutir contigo. p a r a . por. estés. 2. Mientras viajaba. 1 1 . vierte agua al suelo. por. p o r . 15. 15. E x . Te ruego que escojas la más interesante. por consiguiente. por. para ir a Predeal. De todos modos debes saber nadar. Ahora ya llueve y las flores tendrán bastante a g u a . 9. Según se ve. Debes aprender a nadar antes de marcharte al m a r . 2. 2. 12. 1 1 . 7 5 : 1. Si hubiera hablado con él por teléfono. eslén. Su hermano es mejor que él. En cuanto (cuando) tenga una guitarra la rasguearé a menudo. Por más interesante que sea este artículo. quieran. 10. E x . 5. Quisiera ver u n a película. Por el momento no tengo dinero para eso. 8. No creí que pudiera ser t a n i n t e r e s a n t e . no habríamos comprado t a l cosa por el camino. 5! Trataré de aprender. 4. Después de haber comido h a n continuado h a b l a n d o . El consejo escogió al más listo de los ratones para que pusiera cascabeles a todos los gatos. Se quejó que no respetaban a sus padres y q u e . 7 9 : 1. p o r . 4. 2. 9. Por favor. 9. A p a r t i r de la próxima semana mi salario será mayor. se ofendía a su familia. No me recuerdes tales cosas. si el camino no hubiera sido t a n largo. No estoy de acuerdo de que vayas solo a pasearte con el bote. Si hubiéramos comprado por lo menos u n kilogramo de queso por persona. Si tuviera t i e m p o te visitaría. E l consejo de los ratones le contestó que no era posible que fuera otro. por. 7. irnos. 2. 4. 4. No creo que sea así. h a y a . No creas que esta comida es pésima. 9. Al leer este artículo me he dado cuenta de que t a l cosa es posible. Su hermana riega las flores que están al lado de mi casa y. 8. Quisiera venir hoy mismo. 6. es mejor que las demás. por. 14. No habría comido durante el viaje.14. 17. 5. Temo que haya venido. p o r . 7 8 : 1. por m á s . E l ratón repitió su deseo sin que tuviera resultado alguno. Este mueble es novísimo y bonísimo. . p a r a . P r ó x i m a m e n t e enviaré por correo todos los a l i m e n t o s . E x .

29. Aunque no come casi n a d a . E n La H a b a n a hay una gran universidad. 3 . 8 4 : 1. me iría yo t a m b i é n con ella. Mejor sería que nos los traiga Ud. 3 . Pues sí. me duele la garganta y no quiero sentirme peor que ahora. Tráiganme todo lo que les dé la gana. después de h a ber trabajado todo el d í a . El me dijo que le era m u y difícil acordarse y. ¿Qué dirá José cuando se dé cuenta de que no le tomáis en consideración? 12. N o . está prohibido interrumpir a una persona cuando está t r a b a j a n d o . 14. ¿Todavía no se da (Ud. 16. 8 2 : 1. a q u í . t e r m i n a m o s . estación. Si mi hermana se fuera esta tarde al t e a t r o . ¿Qué ejercicios debemos hacer más? 5. 2 1 . vine a la cena. 3 . conozco. Rogué a mi amigo que me dijera los ejercicios que debíamos hacer. Perdón. ferrocar r i l . para los de su alrededor. 4 . 6. ¡Levantémonos y vamonos de a q u í ! 24.) algo más? 26. Esto no tiene importancia. Aunque granice. Ex. E n la cocina se sentía un olor agradable. 18. muestra intenciones. 5. Pero. 22. su sombrero? 10. asiento (Siéntense Uds). Porque no es cortés. 10. Mi. 2. 3 . Tiene Ud. ojeó por él y me dijo: Tradúzcase el texto de lectura de esta lección y hágase la descripción de la ciudad en (la) que viven U d s . lo. ¿Quieren (Uds. ¿No te da vergüenza preguntarle t a l cosa? 13. 23. E s t á bien. de otra manera perderá el tren. es más poético y (más) confortable. ¿Adonde va Ud. p a r a no equivocarse. Y . 28. E x . ¡ Sed fuertes ! 17. abrió el libro. Este hombre. ¿Por qué? 14. Está prohibido esperar en este lugar. 9. Parémonos a q u í . Por favor. 17. su sombrero. Me resfrié ayer y hoy tengo fiebre y una tos terrible. ¿no comprendes que a esta hora mi esposa y yo solemos pasear? 1 1 . 8. ¡ dénos sus periódicos (de Ud) ! 20. Estoy. 4.) cuenta? 13. Lástima que no puedo comer estas n a r a n j a s . no ven la a m p l i t u d del movimiento por la libertad en Latinoamérica? 19. 2. 25. deberá usted t o m a r pildoras a cada tres horas. 7. ¿Uds. ¿Qué opinas de Pedrito? 2. h a r á . con su vocecita. pero no lo he encontrado. Por la t a r d e . él. ¡ Quienes quieran c a n t a r . hizo. Que se los dé mi hijo. Ex. ¡ Proletarios de todos los países. 15.E x .? 12. 2. 8 7 : 1. 8 5 : l . condujo. que apresurarse. 15. Este chiquito tiene un librito del que lee. 5. no es delgado. peor. ¿Ha encontrado Ud. 1 1 . No lo conozco b a s t a n t e bien. porque es necesario precisamente el silencio. Su salud no es t a n buena. u n i o s ! 18. Siento que no me fijé ayer en dónde puso Ud. que canten ! 16. No podemos aplazar nuestro paseo. Prefiero el b a r c o . me ocuparé yo de eso. 9. además de eso. el favor de anunciar a su familia de que él se fue de esta ciudad. Mi amigo t o d a v í a no se ha curado por completo. 4. yo aguardaré a q u í . Hágame Ud. querido mío. lo he buscado en m i cuarto y en el suyo. Todo estaba tranquilo bajo el cielo azul. 7. sé. debo salir edfa m i s m a 539 . y. desagrad a b l e . 6. yo no los tengo. 27. 8. Mi enfermedad me impidió ir a la facultad. Tomen Uds. h a s t a .

pero me gusta más la música sinfónica. Buenas noches. Pero. 3 . Estuve un mes en Cuba y conocí la nueva vida de los h a b i t a n t e s de esta isla. 9. Después de acabar el trabajo vamos a bailar. 2. llegar. p l a n t a . 5. a l a . Los Andes son más altos que cualquiercadena de montañas europeas. 9. De vez en cuando me gusta escuchar música operística. volver. nuez. 1 3 . g u s t a r . Dibújame por lo menos u n o . E x . coser. 14. 9 3 : 1. E s t a confitería no tiene pasteles sino sólo helados. acontecer. no son menos interesantes que éstas. acabar. Cuando florece el j a r d í n todas las abejas acuden porque son atraídas por el perfume de las flores. 2. 8 8 : Orizontal: 1. Todavía no he dado cuerda al reloj. cualesquiera que sean. 5. concluir. acudir. creo sin embargo que. 7. locura. 6. debajo. suceder. 17. Salta a la vista que este chicuelo tiene miedo de la gigantesca águila del j a r d í n zoológico. aprender. ¡ Tú no sabes lo que significa caer de la cima a la sima que ves delante de t i ! 19. 16. 15. observar. lenguaje. 10. 8. E n las estaciones del subterráneo h a y siempre u n inmenso vaivén. E x . 14. n a r i z . ¿Por qué no? 12. 10. ¿Qué pensarías de mí si hiciera t a l cosa? 16. Visitando lugares distintos. 3 . 9 0 : seguir. 20. a p r e n d í muchas cosas nuevas y aprendí a conocer mejor el m u n d o . 4. D í g a m e l a s . 7. más que la riqueza n a t u r a l . oír. 4. el trabajo de nuestro pueblo es lo que contribuye al prestigio del p a í s . lengua. 4. E x . E x . peces. No compraré más pescado en lo sucesivo. 7. Este viaje fue u n verdadero acontecimiento en mi v i d a . Querría saber si éstos son dibujos a mano o fotografías. Me gustan la carpa y el salmón: el lucio no es t a n bueno. p a t o . 1 1 . 17. p a s t e l . E l domingo pasado m i amigo aprovechó la oportunidad para pedirme u n libro y t u v e que dárselo. 9. Unos de los más importantes productos de la República Popular R u m a n a son el trigo y el petróleo. Hace algunos meses ocurrió a l g o semejante. 9 1 : 1. I I descubrir. sed. pasar. 18. dame el lápiz azul. ¿Puede ser un tiburón? 1 1 . 15. 2. Vertical: I paciencia. los espectadores gritaron a quien más al ver la muerte del t o r o . habla. 10. Bien. 4. Los t r a bajadores de los cafetales de Costa Rica t r a b a j a n en condiciones pésimas. No yerro diciendo q u e este gran deportista está en vísperas de un 540 . 1 8 . Es posible que venga. 8. dar fin. 6. E n la corrida de ayer. Los productos químicos que exporta Argentina son de la mejor calidad. 1 1 . Son las cinco menos cuarto y mi amigo todavía no ha venido. 10. ¿Le gusta este tango argentino? 1 1 . 8. 9. He visto cosas aún más interesantes que éstas. p i e s . D u r a n t e el verano se comen verduras y frutas. 5. Hoy lie comprado cinco arenques grandes. 3 . 1 3 . a pesar de que ha nevado. p o r . 7. No hace falta contármelo. p e d i d o . Abrigo la esperanza de poder visitar t a m b i é n muchos otros países de Latinoamérica. 8. pocas. h u i r . se me hiela la sangre sólo al pensar en esto.t a r d e . 12. 5. Las minas de nuestro país son m u y ricas. 6. 6. ocurrir.

102: 1. causa. 3 . húmedo. 2. 2. 13. desconocer. 100: 1. m a l o . largo. 8. E x . ¿Cómo se explican ustedes esto? 3 . v e r d e . Venezuela. 2. eco. ¿pero U d . no habría dormido bien. 6 / 1 2 + 1 5 / 3 0 = 1. 13. a d m i t i r . i d o . ¿Cuándo recibiste l a ú l t i m a carta de t u amigo? 11. gordo. P e r d í tres horas y media esperando que despegara el segundo avión. Sin duda alguna. se despertó el interés de muchos hombres para este p a í s . fin. detenerse. 1 1 . negarse. Debido a las antiguas civilizaciones descubiertas en México. asiento. 9 6 : 1. 5. 1 0 1 : Horizontales: 1. menor. viejo. 10. E x . 50/40. 6. Leo la página ciento cinco del capítulo veintiséis (vigésimo sexto). Tenga U d . a h í . 14. 4. entregar. 9 7 : 1. 12. 2/14. a l 100 030-lea. reponer. 7. e l . 8. le rogaría que hable más despacio. 1 0 3 : despreciar. v e r d a d . desag r a d a b l e . comprenda mejor. 9. este. 3 . al 82-lea. sean t a n interesantes estas cosas? 5. 9 9 : al 95-lea. Yo no afirmo lo contrario. Su nueva dirección es la siguiente: Avenida de la Libertad. 16. la a m a b i l i d a d de continuar lo que había comenzado. acordarse. 14. m e n u d o . u n a . n i . menospreciar. a y u d a r . 3 . Salí para Yasi con un a v i ó n que despegó del aeropuerto de Bucarest a la puesta del sol. 3 . Desgraciadamente no pude asist i r al estreno de esta pelicula mejicana. 7. América fue descubierta a fines del siglo decimoquinto. s u . caluroso. E x . más p e q u e ñ o . 10. E x . Repito lo que dije a fin de que U d . j u i c i o . e d a d . quedarse. 9. regresar. motivo. 12. i r . 1 1 . pero no t u v e tiempo p a r a contestarle. F u i a la ciudad para ver la trigésima q u i n t a exposición internacional de p i n t u r a . u s a r . 6. Si hubiera comido un tercio de lo que me dieron ayer a comer. al 500 976-lea. peor. no estoy listo. pero todavía no lo sé h a b l a r perfectamente. feo. Pero le voy a contestar lo más t e m p r a n o posible. 18. 2. bajo. 4. contestar. m i l ciento once. zum o . m a r . Vergüenza. 6. 9. E x . E x . 15. ¡ o j a l á ! 19. a n t i g u o . verdaderamente. caliente. 12. a l 1000-lea. cree que. 5 . l i b e r t a d .concurso: mañana t e n d r á lugar un encuentro deportivo internacion a l . 8. levantarse. 4. 6. 2. deseo. levante. grueso. al 11-lea. 709 000/90. acordarse. replicar. despertarse. s u r . par a r s e . No comiencen t o d a v í a . 8. sitio. a b u r r i r s e . Me asombró y me alegró la envergadura de las construcciones de nuevas manzanas de t u barrio. 7. 12. 7. a v e . Verticales: 1. cálido. No comprendo gran cosa. 17. E x . 541 . 10. 5. 6. p e d i r . t o m a r . 4. a 11509-lea. 5. 4. He llegado a conocer bast a n t e bien este idioma. ignorar. Estamos en la (trigésima cuarta) lección treint a y cuatro. Es fácil comprenderlo. Hace algunos días. recordar.

hombre. E l torero debe evitar caer al suelo ante al toro. Me dijo que había perdido una llave y que tenía miedo de regresar a su casa. jornada. hombro. 5. 8. 6. afán. pero no lo visitó porque se resfrió en vísperas de su salida de vacaciones. sulfurarse. 1 0 9 : 1. h a m b r e . 8. Se alegraron mucho pero olvidaron agradecérnoslo. E x . 6. 8. h u e r t a . Andalucía. A los toros no les gusta el color rojo subido. no me acuerdo. Ayer. Quizás. salvo t ú . María tenía u n traje de esquí que hacía juego con su pañuelo azul. huelga. a ú n . E x . hierro. 7. Dime lo que te interesa. Sí. h e m b r a . 4. Mañana saldré con este amigo para Cataluíla. 4. 9. 8. 1 0 8 : 1. No debes llegar t a r d e a la estación si quieres asistir a la salida de los deportistas en j i r a . Los niños empezaron a recoger una colección de sellos. 12. 2. 1 1 . 3. 3 . 1 1 . Lo cogí por la mano y me fui con él hasta sus padres. Al ver el sombrero que se puso aquel artista. ¿Conoces a alguien que haya asistido a u n a lidia y qvie conozca los términos taurinos (específicos)? 9. algo interesante acerca de España. 5. vi un niño llorando. hierba. 7. E l retrato de la hilandera. 9. Ese hombre todavía no leyó ningún libro en español. 2. no veo de quien puede tratarse en esta c a r t a . un poco. ¿estuviste alguna vez en un escenario? 12. ¿Cómo te llamas? 5. 112: 1. Dígame. Este niño cayó ayer por la calle. E l año pasado conocí muchos españoles. acudir. era hermoso. Hemos dado a los niños sendos libros. seguir. enojarse. E n el muelle (del puerto) están colocados montones de mercancías. Llegando a su casa no quiso e n t r a r : t e m í a el castigo. que he visto en aquella exposición de otoño. t r a v e s í a . 3 . La lengua española o castellana se habla por más de ciento sesenta millones de hombres. manera. 1 1 . por favor. 1 3 . citando andaba por la calle. E x . 5. 3 . se calló. 4. A propósito. 7. 4. c o m b a t e . 6. 10. 15. E x . 3 . 7. 2. Me llamo Andrés Ruiz. llegar. 10. D u r a n t e el otoño pasado visité los viñedos de Alicante y comí unas uvas muy buenas. 1 1 3 : 1. 2. 10. 4. en sacos grises y cajas a m a r i l l a s . 14. Conozco bien el español y el rumano y quiero aprender el italiano y el portugués. eché a reír. lloró (por) una hora y. Todo acabó bien el mes pasado. 12. La superficie de España es de quinientos tres m i l cuatrocientos ochenta y seis kilómetros cuadrados. 6. E l español es semejante al r u m a n o . 4.E x . pude conocer de cerca la lucha del pueblo español por la libertad. Según mi parecer. El padre regaló a Isabel un collar que ella deseaba desde mucho t i e m p o . porque muchas palabras son semejantes en todos estos idiomas. 14. Lo llamé y le pregunté por qué lloraba. 8. después. ¿Habla usted español? 6. Con ese motivo. 9. 2. Quisiera escuchar un hermoso concierto pero este jueves por la t a r d e no tendré tiempo libre. 7. Me interesa saber cómo se presenta la naturaleza en España. huella. 13. E l año pasado aproveché la ocasión para ver también el Sur de E s p a ñ a . aunque aprendió este idioma ya desde el año pasado. 1 0 5 : 1. E l 542 .

La siega es una de las faenas del c a m po. aunque tenga dos p a r t e s : una colección de refranes y una antología literaria. No se hizo la miel para la boca del asno. llorar. chocolate. 14. 2. llevar. Oía un ruido fuerte que no me g a s t a b a : no parecía rumor de voces h u m a n a s . La abuela se puso los anteojos para ver mejor cómo escribes en españ o l : no podía creer que habías aprendido un idioma extranjero en unos meses. Quedé t r a n q u i l o en las t i n i e blas. A causa del frío quemamos muchas leñas. E l héroe de la novela de Cervantes iba acompañado por Sancho el gordo: ¿Cuál de los dos te pareció más simpático? 9. llegar. Miro quieto a la imagen que refleja el agua del lago. No obstante la multiplicación es b u e n a . Creo que no habéis encontrado muchos errores al controlar (corregir) los ejercicios. No sé cuál es el verdadero principio de este suceso. E x . sino u n e s t a m p i d o . enorgulleciéndote con t u ciencia. Me alegro que vino este h o m b r e . 3 1 . 8. 6. E l libro que he recibido está en u n volumen. La sangre se hereda. 5. E l trabajo de Manuel es difícil. 19. ¡ Q u é tontería creer en t a l h o m b r e ! 16. chico. 24. ¿ Has olvidado cuánto son siete por ocho? 29. che. 4. Unos hacen errores sin quererlo. Quisiera saber si la gramática española te pareció fácil . ¿Has visto el último ballet de la Opera de Bucarest sobre temas de folclor(e)? 18. charlar.y si no t e quedó nada poco claro. manteniendo así contacto con lo aprendido. 2. 30. 15. 3 . es bueno t r a t a r de traducir diariamente u n pequeño artículo de diario. Pero t u división tiene u n yerro. pero es u n a tarea de honor y le gusta. 18. pero él no. Ex. 119: 1. chimenea. Los niños que hemos encontrado pedían a su madre que les comprara un libro con imágenes. 118: 1. llover. 16. 117: I. 2.so dejó vencer por la injusticia. 7. 11. E l ladrón fue castigado por su culpa. La vida de Cervantes fue m u y difícil y a g i t a d a . Horizontales: 1. 15. ch. Para hablar bien es necesario hacer ejercicios de conversación. 3 . Debo insistir sobre su carácter original. chis. Quiero pedirte una explicación. E x .azar me ha hecho encontrar un falso viajero que se jactaba de venir de los países de u l t r a m a r . Haciendo las siguientes composiciones te convencerás solo de tus conocimientos. 17. 28. Haciendo los precedentes ejercicios he podido obtener una gran facilidad en la traducción. 22. 5. 543 . Vale más que su costo. ¿Has comprendido por qué ha fracasado él en su lucha con los molinos de viento? 10. 4. 13. ¿Qué se oye: una serpiente que silba o el silbido de otro animal? 25. Entonces empezaste a leer para ella del Don Quijote. Sus cuentos eran inagotables cuando describía los jardines de Andalucía. 27. Pero los que se dedican a l estudio de una lengua extranjera deben leer diariamente. Se sabe que el zumo de las naranjas es una bebida agrad a b l e . El hijo de la gata ratones m a t a . l l a m a r . 2 1 . ¿No es u n yerro? 26. 4. 12. la v i r t u d n o . 17. chiste. También. 3 . Más fácilmente se coge un mentiroso que un cojo. 2 3 . 32. Y la danza de los gitanos ¿cómo t e gustó? 19. Verticales: lavar. 20. I I . c.

.

39). Gl . 206 acabar (+ de + inf. 109 aritmetica (operaţii aritmetice) 360 arte 167 articol (singular: h o t ă r î t 12. 100—101 adonde 51 adquirir (verbe în -irir) 274 adunare 360 3 5 — învăţaţi limba spaniolă adverb (no 17) . 9 2 . 5 ) . (adjectiv d e m o n s t r a t i v 3 4 — 3 5 . 124. 18 (plural 18)? 61. 258 abajo 213 abrir — abierto 76 ablativ 55. (acuzativ personal 4 3 . ab. (grande. 9 6 . (ya 163—164). (formarea adverbelor 100—101) . santo 39—40) . (în t i m p u l conjugării 66. (accent grafic 4 9 — 51). 96. (del 22) . 7 1 . 206 alfabetul 246. 489 bajo 213. 55. gen. (accen­ t u l grafic la perfectul simplu 117 p c t . 149. t e r m i n a ţ i e 14. m a l o . 25-3 ante 57. (terminate în consoană 41). (compara­ t i v mucho şi poco 275) . (eu­ fonic 70) . (pronume personal 44) . (adjec­ t i v -f. [57 ad-. (comparaţia adjecti­ velor 148—150) . 64). 4 5 . (comparaţia 150) : (modale 141.258 además (de esto 92) . (de 123) adjectiv (acord. (adjec­ t i v a l 39): (declinarea 63) . (înşiruire de adverbe 118) . 116. 1 5 5 . 242. (reguli 49) . 272) : (neutru Io 106—167). neh o t ă r î t 12. p r i m e r o . de­ clinare 3 4 . 2 6 0 . (locul adjectivului 39) . 189 andar 116. 248: 477—481 alguien 169 algo 36 alguno 70.s u b s t a n t i v 14) . 101. 241). 55. (al + infini­ t i v u l 204). (a eso de 148). 258 antes 91 aquel(Io) 155—157 apocopa 39—40. ( + verb de mişcare 45. (de negaţie 110) agua 70 aguardar 223 ahí 156. (-f. (adjective ter­ m i n a s e în -a 118) (Comparaţia a d j . 210 ballet 388 545 . (Ia nume de ţări 132. cu subst. 249—250). -|. 109. (adjectiv posesiv 18—19. b u e n o . (ir a + verb 82). 477. 64. 105. 260—261 acuzativ (subst.111. 82) accentuarea (accent t o n i c 48). 64) . 34. cuanto 40) .s u b s t a n t i v a r t i c u l a t 45). în g e n i t i v 2 2 . 6 3 . 241 basta de 148 bueno 39.ser sau estar 84) . cu c o m p a r a t i v si super­ l a t i v neregulat 210). 199). (accent logic 246— 247). 213. 57. 38.. 84. a. 272—273. 101 acordul a d j . 189 aspectul (verbelor) vezi: forma augmentative (sufixe 234) aun 148 -avo 327 b 27. personal 4 3 . + s u b s t a n t i v 34) . 9 1 . 56. 232. 57.INDICE DE MATERII a 3 3 . (tanto. 92.

(pronume personal 38) . 251). (participiu prezent 256—257) . (pronume personal 57.258 concordanta (timpurilor 196—197) condiţionalul 210—213. 299. articol 6 3 ) . 155 catalană 7 -cer. (cu accent gratie 51) comparaţia (adjectivelor si adver­ belor 148—150. 55. 85. (ser 7 5 — 77 . n o t a 4 ) . 199. folosi­ rea 183—187) . dormir 221). 251) .. 136 — 137). [infinitiv 6 5 .. (verbe cu rădă­ cina t e r m i n a t ă în vocală. (decir 240—241) . (condiţio­ n a l u l 210—213) . 1 5 8 . (tener 67) . (poner. 496. 252. 96) . 251. 5 5 . 159 (la cual 195) 214. (darse cuenta 155). . imperfect 195— 196. 198 conversaţie (formule) 309—311 contra 56 corrida 53. (eufonic 108) dar (indicativ prezent 31). (partici­ piul trecut 74. (estar -f. 174—176). 254 cada 70 caer 96. 276 cualquier 145. 34. (haber 89. -cir (verbe t e r m i n a t e î n : -acer. în . 240. 368—372. (verbe refle­ xive 92. (verbe t i p „pedir" 165. perfectul simplu 115—117. 2-56 declinare (substantiv. 1 6 4 . (duble 6 0 . conj. etc. 250. 496 che 374 d 216. (verbe imperso­ nale 239—240) . (imperativ 222— 2 2 3 . 82. (haber 89). 210) con 17.-uar" 69—70 . 102—103) . -ocer. 250 ciento 296 club 168 coger (verbe în -<¿er. (forma c o n t i n u ă = estar + gerunziu 86. 158. (adjectiv d e m o n s t r a t i v 3 4 ) . m a i m u l t ca perfect 1 3 1 . 49). 2 4 7 . (paradigme 139—140) . (estar 83—87). în . 1 0 8 . 5 6 . 253. 240—241. (perfectul sim­ p l u 116) . 137. 22. 290.-irir" 2 7 4 ) . conjugarea (cele 3 conjugări 65) . 82.? 147). viitorul 213. 249—250). (de modo que 168) deber 146 decir 178. (verbe m i x t e : sentir. 299. (ritmul a c c e n t u l u i con­ j u g ă r i i 66. 5 7 . 117 n o t a 3 ) .140—141) delante (de) 57 demás 213 546 . -ucir 165). 25. I 123. (modifi­ cări ortografice 253). 117—118. 252 .de 86) (de este modo 161) . 5 1 . 140—• 141) con. (gerunziu 81. -ecer. -gir 198) comenzar 241 como 5 1 . 252). (preguntar + d a t i v 87) 205 de (del 22). 177—178). (ir în loc de estar 86) conjuncţia 55..-iar". tener. 184—185 consoană (cuvinte t e r m i n a t e î n consoană 16.caber (viitor 108). t i p „leer" 82. s i m p l u 117. (verbe în . [subjonctiv: pre­ zent 158. (en torno + d a t i v 9 6 ) . al + 204). viitor 105. I I 129. 187 cuanto 40. 86.. T a b e l e r e c a p i l u l a t i r e 250—257. [in­ dicativ: prezent 65—-66. (perf. 183 cuando 5 1 . 254 cald 97. (timpuri compuse 252).. 96 (así como 122). (como es sabido 166) . 250. 187 culori 376 cuyo 122. 55. 165. 60. (diftongare 66. 254) . perfectul compus 89. 166 eh 152. (como él 166) . 56. 99) construcţia frazei 261—262 continuar 69. (con­ c o r d a n ţ a t i m p u r i l o r 196—197) forme impersonale 239) . imperfect conj. 2 5 1 . 245. 57 (con + p r o n u m e personal în acuzativ 57. 2 4 5 . 6 3 . (¿cómo que. 103) .-u-ir** 165. 375 creer (perfect s i m p l u 117) cual 5 1 . 474 data (vezi: fecha) dativ 3 3 . 197. (diateza pasivă 76. (verbe incoalive 165) . negativ 159). (ha­ cer 254). (verbe neregulate 165) . 250..

250 -ditcir 232 durante 213 « (iniţial 83) . 63 genul substantivelor 1 1 . 248 gerunziu 8 1 . 240. 258 desde 56 (desde. 245. 169 gustar 275 h 89. 199 diateza 99. 57. 258 sxclamalie 29.) (hacer el favor 234) . 245 dificil 241—242 diftongarea 66. 136) . 70 (el 140). 134). ge. 82 </ormi> 221. gui. con­ tinuă (aspectul continuu) 86. gii.. 253).1 6 9 ) . 231. (h 89. (x 157. 166 erguir 297 errar 297 rérrimo 149 es.258 •escoger 253 escribir — escrito 102. 96 (en torno + d a t i v 96) . (topica 261—262). (que. 74. 187 hacer 109. 136—137 fracţii 327 fraza (ipotetică 212—213). hasta 122). 27. 13). q u i . 92 diminutive (-ito 177) 233—234.demonstrativ (adjectiv 34—35 .246) frente 242. (en p u n t o 147) . 224 ge. 166 ello 308 en 17. 70 detrás [de) 56. 79. 157.111. (per­ fect simplu 116) . (11 126. (eh 152. 116. (sintaxa 256—257) 204. (adjectiv 14) fijar (se) 224 fonetica 8. 57 dialO. 57. 166. 48—50. (e = y 122) echar ( + a + verb 376) el 12.157. 134). 164. 1 1 1 . (frente a 242) fulano 214 futuro vezi: viitor futuro en el pasado 211—212 gana 97. (perfect 252) 117. 55. 165. 23. 231 . g u i . (desde luego 157) despărţire (în silabe 60) después 56. (a eso de 148) . 240. 240) . (haber de 145—146) . 245). (imperfect i n d i c a t i v 119) . (impersonal 124. (en seguida 210) entre 56.135) (reflexiva 102—103) diereză 169. 223 donde 5 1 . k 142) . 245). (d 216.. 135) (perfect sim­ plu 116) . 210 glie. 102. (diferenţe de p r o n u n ţ a r e 374). pronume 36. 258 he aquí 147 35* 547 . 245. 156) ex. 231. 62. 157 eso (esto) 36. 132. 134). 56. 187) . 7 6 . 191). 241 dis-. (j. (pasivă 76. 298 (verbe 236—237). (timpuri compuse 252). 131 fecha 307 feminin ( s u b s t a n t i v : 1 1 . 2 4 5 . 150. 257 esc (esa) 34. gi 1 9 1 . 4 7 7 — 4 8 1 . 112. 1 1 . (for­ marea femininului 1 5 . 5 1 .111. 5 1 . 245 genitiv 22. (hay que 146. ce. ci 98—99. 62). c. dis. 7 1 . (înlocuit de ir 105) 254 -aste (esla) 34 (éste 5 1 . (hay 102. 246—247) forma impersonală 194. 174—176. 90. 298 haber (indicativ prezent 89) . 51 . 83—87 (estar + gerunziul 86. 105. 134. (había 130) . (estar + gerunziul 86. 103. (z. 250 diftongi 27—28 (cuvinte termi­ nate în diftongi 49 nota) 60. (intonaţia 150. (intonaţia 150. 258 tio» (</<ma) 1 3 1 . 98. (habrá 187) . 251 grande 40. 197. (cualquier día 145). 254. gi 1 9 1 . (hacer + infinitivul 327). g ü . (dentro de poco 165) depreciative 234 des-. ( g u e . 167. (fi 112. 18 (del 22). 134. 254 hasta 92 hay 102. (por eso 36) 155—157 estar 56. (imperfect 130) . 245) . des. 156—157) dentro (de) 57. 360 -ei. 103. 1 3 .

157 (înlocuit eu el 67) le 38. (sin­ t a x a : perfect s i m p l u . 146 (al mismo t i e m p o 168). 149 n (cuvinte t e r m i n a l e în n 49. 252) interjecţia 360 interogaţia 29. (más o m e n o s 123). ser 1 2 9 . I I I 1 2 9 . 248) máximo 210 mayor 164 medio 39 (de comunicación. 6 2 ) . 105 (perfect. conj. 118. -tsíít 92. (numerale m u l ­ tiplicative 327) muy 16. (paradigme 139—140) inferior 210 infinitiv 23. 223. conj. 13. (perfect compus 89. 44. 245. 374 huir [vezi: verbe în A' 99. 2 9 8 . viitor ipotetic 260) . 125. (imperfectul indicativ 123.111. perfect simplu 115—117 .(=• y « i -lor (verbe în -iac 69) idioma 164 imperativ 222—223 (negativ 159) 251 imperfect (indicativ: folosire 130 n o t a 2 . (irse 109) . (ir por 57) . (más que 159). (grafice 210) morir 221 mucho 108. (adjectiv 14) . (imperativ 218). 388 m 233. 250). (ir in loc de estar 105) 256 -isimo 149 -ista ¡substantive în -ista 92) -Ho 177. 210 mas (más) 5 0 .simplu 117) 10 44 (Io n e u t r u 166—167) 11 126. (va ~ 163 pct. (trecut 111. 374. 147. (más de 122). que como 359) . ¡lo mismo . (superlativ 375) modificări (ortografice verbale 253) .. (ale locului accentului 249) . 82. 250. 2 5 1 . 478 mai mult ca perfectul ( i n d i c a t i v : 131). 1 4 8 — 1 4 9 . 65. 233) nada 110 nadie 110 •'. (sintaxa infini­ t i v u l u i 258—259). 233 . 5 1 . m a i m u l t ca perfect 131. 1) . 275 multiplicare 3 6 0 . neregularităţi 129—130). (ir a + infinitivul 82. verbe regulate 65—66. 129). 146. (subjonctiv 195— 196. 510 -u-ir) la 12. I 1 2 3 . (perfectul s i m p l u 117 p c t . 4 ) . viitor 105. 146. 45 (preguntar -|. (por ^ de 188). t r a n s porte 179—182). 1 3 8 . 147. 252. (subjonctiv: 197) malo 39. + pronume 108). imperfect 123. 108. 2 5 2 . 5 5 . ver 4 0 .' 246—247) -ion (substantive în -ion 61) ipoteza 212—213 ir (indicativ prezent 45) .d a t i vul 87) leer 82. (comparativ de la mucha 275) masculin (substantiv 1 1 . 197. 142. 186. 155 206. în -ma. (substantive în -a 70. 164. (al + inf. menor 164 menos 108. 198. 105. dar 31 . 275 -mente 100—101. ir 4 5 . 147. -la. 298 (verbe 239—240) in. 82 intonaţia (frazei 150. I I . 137) .. miles 189 millón 189 mismo 39. 141 mientras 213 mil 189. (verbe refle­ xive 92) . 136. (inf. tener 67). 245 j u g a r 241 junto 359 543 . 250—251) impersonal (construcţie ^ ă 194). 204) 137. (más 223). 191. 18. 1 0 8 . 250 . 478. 258 incoative (verbe 165) indicativ (prezent: ser 2 3 .¡hombre! 108.

86. 76. 86—87). 222) . 205) participiu prezent 256—257 participiu trecut 74. 163 nominalii' 30. 254 por 56. 478. 57. 252) prezentul (indicativ 65—66. 275 poder 108. (verbe auxiliare 117). post. (verb re­ flexiv 102) primero 39 prisa 87. 159.a c u z a t i v 45) . 250) . 29. (diminutive 233) 276 numerale 15 (cardinale 165. 250 pensar (en 155). 5 1 . 43. 210. 156—157) ninguno 109. 253 otro 15 (el otro 109) par 346 para 56. (pro­ n u m e de reverenţă 217) pronunţia vezi: fonetica. (subjonctiv 158. (imperativ + p r o n . nunca 110) 110—111 neutru 11. (verbale 258) preguntar (-f. 328 ortografie 48—51. în a c u z a t i v : 44). 1 9 5 . des. (perfect s i m p l u 116) . 136. 166—167). 87. 63 nuevo 39. (participiu neregulat 92. (parti­ cipiu prezent 256) . 257) . (anterior 138. (porque. in -d 217) . qui 142 querer 176—177. 90. 48—50. 210 perfect compus 89 (verbe reflexive 103). 147) omonime 50—:51. (pronume + infinitiv 108. 135 pedir (verbe tip) 177—178. sina­ lefa 4 6 . 188— 139). 83. 360) nunca 110 h 112. 299. 204—206 (pava con 57. (posesiv 123—124).d a t i v 87) prepoziţii 55. (Io 44). (in d a t i v 38. 108. (inde­ finido 115—117). nota 5. (pronume -f. 324.111. 109. (pronume + pre­ poziţii 57. 110. m i l 189) . 148 pronume (personal: 2 3 . 163. diferenţe 374 proverbe (vezi: refranes) pues 55 (pues bien 122) punctuaţie 29 q 142 que 145. 166. no 36. 25-5 549 . pro­ n u m e d e m o n s t r a t i v 36. 250 pero 17. 246 (substantive şi adjective: 15—16. 140) . (pro­ nume d u b l e : d a t i v -f. (a pie 108) . 296 placer 346 plano 168 vlural 249. (operaţii a r i t m . (relativ 122. (Verbe cu prepo­ z i ţ i i 471—474) pretérito (perfecto 89. 245. 250) . (ordinale 243. 183—187 qué (¿qué tal? 145) (¿por q u é ? . în -z 99. 165. 97. 272—273). (se 45) . 251. (co­ lective 328) . 139. 5 6 — 5 8 . 103). (diateza pasivă 76) . (ciento. 195) (reflexiv 102) . (adjectiv posesiv 19) po bre 3 9 poco 15. 123. (o = u 122) 165. 140—141). (pero sí 82) pie 3 6 . 1 3 1 . 252 perfect simplu 115—117. 254 poner (pro^-) 96 (puesto 96) . 118. n a d a . (interogativ 166) .258 prefixe (dis-. ( d e m o n s t r a t i v 155—157) . (pondré 108) . 55. 149 nume proprii (declinare 63). (lo 44. 206—209 (por eso 36) portugheza 7 pos-. por qué 147) . (o bien 188) ¡ojalá! 297 oír (prezent. (Estar + p r p . (numiri geografice 132. 4 5 . 324). (forme duble 257) . 231. 188. 116. 87 (ir por 57) . 135 pasiv (diateza) 76. 117. perfect s i m p l u 117) ( + infinitiv 147) 256 oier 298 ora 76 (¿qué hora es? 145. (fracţii 327) . (multiplicative 327).negaţie (no 38) 97 (no nada.negaţie 38) . (miles 189). 57. 516 o 55. ¿cómo qué? 147) que. 167) . a232) . 159. 174—175 pequeño 164.

(acuzativ personal 43) . 260—261) suceder 241 sufixe 233—234. t e r m i n a t e în -o 122) . in­ d i c a t i v 260 . 116. (Acordul adjecti­ v u l u i cu subst. (pero sí 82) . 158. (cuvinte t e r m i n a t e în 5* 49) 99 saber [Ind. 102—103.6 1 . 255. 232. substantiv (gen. (perfect simplu 117). 210 roto 257 í-í/ec/o 371 s \ 2 7 . 256 san (lo) 40 scădere 360 scrisoare 307. (tener que 145) . 132. 296 telegrama 307 tener 17. 225 respecto a 199 respetar 199 retruécano 231. — indice de nume) sporturi 67—68. 276 también 64 tampoco 97 tanto (tan 40. (Unión Soviética — vezi U .. 70. 248— 249). S . 136 según 56. 4 5 . 251 re. 97).quien 165—106 quienquiera 1 8't r (ru dublu 28—29) . 89. viitor ipotetic 260) . ( + verb 198) sinalefa 46 sincopă 108 sino 55 sinonime 396—403 sintaxa (verbului: infinitiv 258— 2 5 9 . (plural 15. 233 tomar (café 97. 108. 166 semantică 66 semne de punctuaţie 29 sendo(s) 242. (despărţire 60) sin 56. 308—309 se 38. 375 subjonctiv (prezent: a u x i l i a r şi cele 3 conjugări 158. (pentru forma­ rea adjectivelor şi s u b s t a n t i ­ velor geografice 274) sumo 117 superlativ 148—150 tal 150. gerunziu 259—260. 255 (compuşi 117. 257) tercero 109. (terrestre: 130—131) rădăcina (verbului 65. 74. prezent 77) . 50. ( s u b s t a n t i v e în -ista 92) (substantive com­ puse 188) . (ipotetic 212—213) silabe (accent: 48).adjectiv demon­ s t r a t i v 3 4 . posesiv 19). n o m i n a t i v 1 1 . (ablativ 55). (vocativ 30) . -la 164. 55 (pronume personal -j+ prepoziţii 57) . 250 señor 131 ser (prezent indicativ 23) . 250. 1 0 8 . K . 57. (declinarea s u b s t a n t i v e l o r : pro­ p r i i 6 3 . (inversarea ordinci în propoziţie 198) sobre 56. 250—251)'. 60. (mientras t a n t o 139). 258 reflexiv 92. refranes 3 1 . (substantive cu d o u ă genuri 248). (subjonctiv prezent 158). (perfect simplu 116) • 25-5 salir 96. (ora 147). 157 soler 188 solo 39. 242 Í-ÍCO 97. 242 timpuri (interdependenţă 138) todavía 148 todo 15. (pluralul substantivelor t e r m i n a t e : în d 217. 2 verbe 206 . 74. (dativ 33) . (substantiv -j. 4 3 . 147) 550 . 197) (Mai m u l t ca perfect 197) 206. 252. 149 tarde 146. (Indicativ viitor 108) . 92. comune 63) . 110. 194 reír 178 relativ (vezi: pronume r e l a t i v ) . 111). 359 seseismo 99 si 5 1 . (femininul 62). 1 7 7 . (folosirea 183—187) : (viitor 213—214). în vocală tonică 249. 118. 30. (imperfect 195— 196). 75—77. 1 9 9 . 64. 6 1 . 409 sentir 221. 248) . (genitiv 22) . (substan­ t i v e masculine în -a 70 şi în -ma. (indicativ prezent 67). ( + hambre. 82. 388. (Perfect. 17. 248). (terminate în z 99) . etc. 142. (prisa 148): (perfect s i m p l u 116) . 214. 232 soviet 168. S . în s 249) . (imperfect 129) .

89) (verbe neregulate 253— 256) . 63 volver 17G. 43. 25<? fer (prezent indicativ 40). tras. (pondré. 246. (auxiliar 76. 255. 140. 23 ( + prepoziţie 57). (verbe cu prepoz. 217. 473—476' vez 115 viitor (indicativ 105. 108.\ topica 261—262 traer 96. 251) . 60 trust 163 tn 5 1 . 96.258 tras 56. 116. (cuvinte t e r m i n a t e în vocale 49) . 374 u (u = o 122). 146 cornos 82 varios (-as) 209 raj/a 343 venir 108. t a r e 28) . 166 yacer 346 yeísmo 374 z. 134. ( + prepoziţie 57). 245. 480 y 16. 55 (y. 309—311. 251). (vocală tare cu accent grafic 249) vocaţii' 30. l a m b i é n 64) . 480. 142. 137—138). 374 ya 147. ten­ d r é . 169. ce. 298 usted 216. 166. ci 98—99. 374 v 27. 96 (y = e 122). (viitor I I indi­ c a t i v 109. (vuelto 257) * 157. (ipotetic 260) vocală (slabă. (accentuarea 65. 103. 255 trans-. (ir a + infinitivul 82) . 49). (rădăcina 65) . 242 vaier 96. 245 -uar (verbe terminate în -uar 69—70) -u-ir (verbe 117—118) «ne 194. (sintaxa: 258—260). (subjonc­ t i v 213. 140. 189 vos 374 vuelta 159. 108). 57 trebuie 145—146 triftongi 27—2