JAVNI SEKTOR U BiH Javni sektor u Bosni i Hercegovini obuhvata institucije zakonodavne, izvršne i pravosudne vlasti, javnu upravu

i sve djelatnosti u kojima država, entiteti, kantoni, distrikt, gradovi i opštine ima nadležnosti po osnovu zakonskih i vlasničkih prava, kao što su obrazovanje, zdravstvo, penziono-invalidska i socijalna zaštita, javna preduzeća ili društva sa javnim kapitalom, prirodna i kulturna bogatstva i slično. Institucije zakonodavne vlasti su predstavnička tijela na državnom, entitetskom, kantonalnom i lokalnom nivou. Na državnom nivou institucija zakonodavne vlasti je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, koja je sastavljena od Predstavničkog doma i Doma naroda. Predstavnički dom čine 42 izabrana poslanika, a dom naroda 15 delegiranih predstavnika naroda. Na entitetskom nivou institucije zakonodavne vlasti su Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i Narodna skupština Republike Srpske. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine sastoji se od Predstavničkog doma, koga čine 98 izabrana poslanika i Doma naroda, koga čini 57 delegiranih predstavnika naroda. Narodnu skupštinu Republike Srpske čine 83 izabrana poslanika. Predstavnička tijela kantona i Brčko distrikta čine izabrani poslanici, a opština i gradova izabrani vijećnici ili odbornici. Institucije izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini su Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, vlade entiteta, kantona i Brčko distrikta i načelnici opština. Upravne i stručne poslove obavljaju institucije javne uprave na državnom, entitetskom, kantonalnom i lokalnom nivou. Institucije pravosudne vlasti su sudovi, tužilaštva i druge pravosudne institucije. Sudovi su organizovani na državnom, entitetskom. kantonalnom, okružnom i lokalnom nivou. Tužilaštva su organizovana na državnom, entitetskom, kantonalnom, okružnom i nivou Brčko distrikata. Visoko sudsko i tužilačko vijeće je nezavisni i samostalni organ, nadležan za imenovanje sudija i tužilaca i druge poslove koji trebaju obezbijediti nezavisno, nepristrasno i profesionalno pravosuđe u Bosni i Hercegovini.

kantonalnom i lokalnom nivou. entitetsku. Entitetska uprava u Bosni i Hercegovini obuhvata 16 ministarstava i više drugih upravnih institucija Federacije Bosne i Hercegovine i 16 ministarstava i više drugih upravnih institucija Republike Srpske. zapošljavanja i kulture obavljaju se kao javni poslovi na entitetskom. Kantonalna uprava u Federaciji Bosne i Hercegovine obuhvata ministarstva i druge upravne institucije u Sarajevskom. ministarstvo komunikacija i transporta. ministarstvo finansija i trezora. Lokalna uprava obuhvata administrativne službe u opštinama i gradovima. drugi organi uprave. Javna preduzeća i društva sa većinskim javnim kapitalom organizovana su u oblasti telekomunikacija. Srednjebosanskom. šumarstva. ministarstvo civilnih poslova i više drugih upravnih institucija. a u Republici . pošta. komunalnih i drugih djelatnosti. lokalne administrativne službe i druge upravne institucije koje obavljaju upravne i stručne poslove. Ove djelatnosti su organizovane u fondovima. Unsko-sanskom. lokalnu i upravu Brčko distrikta.Djelatnosti obrazovanja. penziono-invalidske i socijalne zaštite. ministarstvo pravde. Zapadnohercegovačkom. Uprava Brčko distrikta obuhvata više odjeljenja i drugih upravnih institucija. Livanjskom i Posavskom kantonu. ministarstvo ljudskih prava i izbjeglica. željezničkog i vazdušnog saobraćaja. ministarstvo odbrane. JAVNA UPRAVA U BiH Javna uprava u bosni i hercegovini obuhvata državnu. Hercegovačko-neretvljanskom. elektroprivrede. ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa. Institucije javne uprave su ministarstva. Bosansko-podrinjskom. Državna uprava bosne i hercegovine obuhvata ministarstvo spoljnih poslova. ministarstvo bezbjednosti. zdravstva. od čega je u Federaciji Bosne i Hercegovine 79. vodoprivrede. ustanovama i drugim institucijama. Bosna i Hercegovina ima 141 opštinu. kantonalnu. Tuzlanskom. Zeničko-dobojskom. kantonalnom i lokalnom nivou. Određene privredne djelatnosti obavljaju se u preduzećima i društvima sa većinskim javnim kapitalom na entitetskom.

rezultati istraživanja pokazuju da 72% anketiranih smatraju ili sumnjaju da zapošljavanje u javnoj upravi u Bosni i Hercegovini nije fer i pošteno. iznosi 12% bruto društvenog proizvoda. za sada jedino objavljuje Centralna banka. Dio javne potrošnje u Bosni i Hercegovini. u protekle četiri godine broj zaposlenih u javnoj upravi povećan je za 6%. slobodan pristup informacijama postoji kod 29% institucija javne uprave. a za dobijanje dozvole za građenje 44 dana. za dobijanje dozvole za rad potrebno je 11 dana. Zapošljavanje u javnoj upravi u Bosni i Hercegovini nije dovoljno fer i pošteno. U lokalnoj upravi u Bosni i Hercegovini zaposlena je jedna osoba na 360 stanovnika. Budžetski i vanbudžetski fondovski rashodi u Bosni i Hercegovini iznose oko 40% bruto društvenog proizvoda. Zarade zaposlenih u javnoj upravi u Bosni i Hercegovini veće su za 39% u odnosu na zarade svih zaposlenih.Srpskoj 62 opštine. kantonalnom ministarstvu 30. fondovske i druge vanbudžetske javne rashode. Procjenjuje se da ukupna javna potrošnja u Bosni i Hercegovini iznosi oko 50% bruto društvenog proizvoda. dok je kod 71% institucija javne uprave pristup informacijama otežan ili nemoguć. a u zemljama iz okruženja ove zarade su veće u prosjeku za 20%. o čemu ne postoji zvanični podatak. dok je ovo učešće u zemljama iz okruženja između 6 i 7%. JAVNA POTROŠNJA U BiH Javna potrošnja su rashodi ili troškovi javnog sektora. U javnoj upravi u Bosni i Hercegovini zaposleno je 73744 ili jedan zaposleni na 52 stanovnika. Podatke o javnoj potrošnji. Zaposleni u javnoj upravi učestvuju sa 11% u ukupnom broju zaposlenih. Za sada ne postoje precizni podaci o broju zaposlenih po nivoima i institucijama javne uprave u Bosni i Hercegovini. koji se odnosi na zarade zaposlenih u javnoj upravi. Prosječan broj zaposlenih u jednom državnom ministarstvu je 100. Troškovi zarada zaposlenih u javnoj upravi u zemljama iz okruženja iznose 10%. Dvije trećine institucija javne uprave ima internet stranicu i službenika za odnose sa javnošću. a u Evropskoj uniji 6% bruto društvenog proizvoda. Građani Bosne i Hercegovine moraju dolaziti u prosjeku dva puta i izgubiti četiri sata za podnošenje zahtjeva za izdavanje nove lične karte. administraciji Brčko distrikta 1477 i lokalnoj administraciji 120. a u Sloveniji zaposlena je jedna osoba na 460 stanovnika. . entitetskom ministarstvu 50. koja se odnosi na budžetske i vanbudžetske fondovske rashode u Bosni i Hercegovini. Obuhvata budžetske.

. a posebno potrošnje koja se odnosi na troškove javne uprave. Zakon o opštem upravnom postupku. Zkon o državnoj službi u institucijama BiH. goriva. smanjile ili uskladile razlike u zaradama zaposlenih sa zemljama iz okruženja i smanjili troškovi telefona. ZAKONSKA REGULATIVA U OBLASTI JAVNE UPRAVE U BiH: Bosna i Hercegovina: Zakon o upravi. Zakon o statusu funkcionera lokalne samouprave. Zakon o upravnom postupku. Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave. Federacija Bosne i Hercegovine: Zakon o upravi. Zakon o upravnim sporovima. Postoji potreba i mogućnosti za smanjenje javne potrošnje. Zakon o upravnim sporovima. Zakon o administrativnoj službi u upravi. Zakon o upravnom postupku.U protekle četiri godine rast javne potrošnje u Bosni i Hercegovini bio je veći od rasta bruto društvenog proizvoda. Republika Srpska: Zakon o ministarstvima. Postoji realna mogućnost da se godišnji troškovi javne uprave smanje za 500 miliona KM. Zakon o državnoj službi. ako bi se smanjio broj zaposlenih u javnoj upravi za 10%. službenih automobila i zakupa prostora. Zakon o inspekcijama. Zakon o upravnim sporovima. Brčko Distrikt BiH: Zakon o upravi. Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave. Zakon o izvršnom postupku.

Zakon o upravnom postupku.Zakon o izvršnoj vlasti. Zakon o izvršnom postupku. Zakon o upravnim sporovima. Zakon o državnoj službi. Zakon o budžetu. Zakon o platama zaposlenih u organima uprave. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful