» DİYARBAKIR’DA PANEL GERÇEKLEŞTİRİLDİ. » TMMOB MADEN MÜHEN...

Sayfa 1 / 4

22 ARALIK 2010, ÇARŞAMBA

ŞUBE GİRİŞ SAYFASI ŞUBE TARİHÇESİ ŞUBE YÖNETİM KURULU KOMİSYONLAR ÇALIŞMA PROGRAMI ÇALIŞMA RAPORU ŞUBE ÇALIŞANLARI TEMSİLCİLİKLER

»DİYARBAKIR’DA PANEL GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
HABER Yayına Giriş Tarihi: 07.06.2010 Güncellenme Zamanı: 07.06.2010 13:46:14 Yayınlayan Birim: DİYARBAKIR

Diyarbakır Şubemizce düzenlenen " Maden üretiminde mühendisin yeri ve önemi" konulu panel 5 Haziran 2010 tarihinde Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası salonunda gerçekleştirilmiştir. Panele, Oda Başkanımız Mehmet TORUN, Mermerciler Derneği Başkanı Zeki TUTAL, DİMER Yönetim Kurulu Başkanı Raif TÜRK, Dicle Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Başkanı Mustafa AYHAN ve Diyarbakır Şubesi Kurucu Üyesi Hakan KARAASLAN katılmıştır. Mustafa DOĞU‘nun yönettiği panele çok sayıda meslektaşımız ve öğrenciler katılmıştır. Diyarbakır Şubesi Kurucu Üyelerinden Selahattin CENGİZ‘in açılış konuşmasıyla başlayan panel verimli bir şekilde yapılmış, sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmıştır. Oda Başkanımız Mehmet TORUN‘un Panel Konuşması: MÜHENDİS TANIMI, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Mühendislik; eğitim, deneyim ve uygulama ile edinilen, temel ve doğa bilimleri bilgisi ile doğal güç kaynaklarının, insanlık yararına ve sürdürülebilirlik ilkeleri dikkate alınarak, mühendislik etiği gözetilerek kullanılması için yöntemler geliştirme sanatıdır. Son zamanlarda kullanılan bu tanımlamanın dışında çok sayıda tanımla karşılaşıldığı gibi, benzerlik taşıyan ya da farklı bir çok tanımlama da yapılabilir. Tanım, yine son yıllarda gündemde olan sürdürülebilirlik ilkeleri ile mühendislik etiği kavramalarına yer verildiğinden ayrı bir önem taşımaktadır. 3-14 Haziran 1992 tarihleri arasında Rio De Janerio‘ da toplanan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı, 27 ilke içeren Çevre ve Kalkınma Üzerine Rio Deklerasyonu‘nu yayınlamıştır. Bu toplantıda, 16 Haziran 1972 tarihinde Stockholm‘de kabul edilen Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı Deklerasyonu da teyit edilmiştir. Bu iki konferans, insanların sağlıklı bir yasam sürdürebilmeleri ve gelecek kuşakların haklarını da koruyarak kalkınmanın gerçekleştirilmesi ilkelerinin uluslararası düzeyde kabulüdür. Mühendisler, hizmet üretimlerinde bu ilkeleri de göz önünde bulundurma sorumluluğunu taşımaktadırlar. Çağımızın mühendis/mühendislik profilini çözümlerken anahtar sözcüklerin şunlar olduğunu söyleyebiliriz: - Hayat boyu öğrenme potansiyel ve dinamizmi; - Rekabet içinde işbirliği yaparak öğrenme esnekliği; - ‘Öğrenen organizasyon‘ kurma öngörüsü; - Genel olarak bilgi yönetimi becerisi; - İşletme düzeyinde izlenecek teknoloji, AR-GE ve inovasyon politikasını tasarlama ve yönetme becerisi; - Zaman ve kalite yönetiminde yetkinlik; - Çok disiplinlilik ya da farklı disiplinler açısından da dünyaya bakabilme, olguları çözümleyebilme yeteneği; - Farklı disiplinlerden ya da farklı kültürlerden olanlarla iletişim kurabilme ve işbirliği yapabilme becerisi;

http://www.maden.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=5014

22.12.2010

bunu bilince çıkarmak zorundadır. uygulayıcı. -Özelli kle de enformasyon ve telekomünikasyon teknolojilerine hâkimiyet. insan hak ve onuruna saygı. mesleği toplumun güvenliğini. başkalarına teklif etmezler. Mesleki etkinliklerini sürdürürken. canlı ve cansız doğanın tahribine yol açan anlayışlara bilinçli bir biçimde karşı konulmasını gerektirir. ve refahını tehlikeye atan ve canlı ve cansız doğaya zarar veren uygulamaların. aydın olabilmeye taşıyacak olan da tek köprüdür. tartışılması ve geliştirilmesi için TMMOB 38. uyulması için meslektaşlarını uyarmayı bir görev sayarlar. bunun böyle olması da gerekir. çevresel etkilerini kavrayabilme. Toplumun ilgi alanı içinde bulunan teknik konulardaki görüşlerini. her geçen gün daha çok etkilemekte. Sayfa 2 / 4 . mesleki beceri ve deneyimlerini yaptıkları ise bütünüyle yansıtarak düzgün bir is standardıyla çalışırlar. insan ve toplum. dürüstlük. mesleki etkinliklerinde aşağıda tanımlanan ilkelere uymayı. diğer bir ifadeyle. Mesleki hizmet verilirken. ayrım gözetmemek. Ve gene bu sorumluluk. elbette. . uygulamalarının doğayla uyumlu olmasını sağlamayı mesleki sorumluluklarının ayrılmaz parçası olarak görürler. doğaya ve gelecek kuşaklara karsı sorumlulukları da hizmetlerinin kapsamıyla aynı oranda artmaktadır. para ya da hizmet ya da is teklifi kabul etmezler.Her türlü ortamda takım çalışması yapabilme becerisi. Bir mühendis bir iş yerinde ya da kendi işinde çalışırken. insani kazanımların ve kültürel mirasın korunması için kullanırlar. üretim araçları. Olağan Genel Kurulu. toplumsal sorumluluklarının kendilerini birey olarak belirli mesleki davranış ilkelerine sıkı sıkıya sahip çıkma göreviyle karsı karsıya bıraktığını gözden kaçırmazlar. . Bu sorumluluk mesleki alanda sürekli yetkinleşmek kadar. yaptıkları her türlü sözel ya da yazılı sözleşmede yer alan bütün hükümlere tam olarak uyarlar ve karsı taraftan da aynı duyarlılığı beklerler. coğrafi ayırım farkı gözetmezler. güvenilirliklerini titizlikle gözeterek. sağlığı ve refahı. ana miras budur. toplumun güvenliğini. 2. Kendilerinden istenen isin toplum ve doğa için ciddi bir tehlike yaratacağı sonucuna varırlarsa ve bu konudaki mesleki yargıları hizmet verilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından dikkate alınmıyorsa. » TMMOB MADEN MÜHEN. mimarlar ve şehir plancıları. İş ilişkilerini etkileyecek şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir armağan. doğaya. mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin topluma..2010 . teknolojinin doğası kadar. doğruluk. dolaylı ya da dolaysız olarak." İnsanlığın refahına son derece olumlu katkılarda bulunan teknoloji. din. "TMMOB 38. mimarlık ve şehir plancılığı hizmetleri. Toplum yararı için duymuş oldukları sorumluluk ve kaygı her zaman kendi kişisel çıkarlarının. ticari ve kişisel kaygıları bir yana bırakarak. eğitici ve dayanışma içinde olurlar. bu etki günümüzle sınırlı kalmayıp geleceğimizi de kapsamaktadır.tr/genel/bizden_detay. hizmetler ortaya konması sürecine katılacak ve bu yoldan ekonomik bir fayda yaratılmasına katkıda bulunacaktır. sağlığını ve refahını en basa koyan bir anlayışla uygulamak ve mesleki etkinlikleri barış. onların talimatlarına kayıtsız şartsız uymayı reddederler. çağımıza ve geleceğimize olan etkileriyle doğrudan bağlantılıdır. inanç. üretim yönteminin.Toplumsal sorumluluk bilinci. teknolojinin gerek kendisinin gerekse yanlış kullanılmasının olası olumsuz sonuçlarının da toplum tarafından anlaşılması ve gerekli önlemlerin alınması için çaba harcarlar. Her türlü mesleki hizmet sırasında. Mühendisler ve mimarlar. toplumun güvenliği. her şey mühendisler ve mimarların kendi iradelerine bağlı ve kendi denetimleri altında değildir. Bununla birlikte. raporlarını. adalet.maden. 3.12. ırk. adil. Günümüz mühendisinin devraldığı. hakkaniyet. mühendislik. bu durumun kendilerine hizmet verilenleri uyarmak. konuyu yerinde ve tam anlamıyla incelemiş ve yeterli bilgi ve verilerle donanmış olarak. toplumsal bir fayda yaratılmasına da katkısı olacaktır. eksiksiz ve nesnel bir biçimde açıklarlar. Dönem Yönetim Kurulu‘nu görevlendirir. mesleki ilişkilerini geliştirmek amacıyla siyasal amaçlı bağış yapmazlar. TMMOB Mesleki Davranış ilkelerini. 7.php?kod=5014 22. uygarlığımız gerçekten bir ilerleme kaydediyorsa.bu amaçla kullanabilme yönünde çaba göstermelidir. Aşağıda yer alan TMMOB Mesleki Davranış İlkeleri. Modern zamanların ilk mühendisleri uygarlığımızın ilerlemesinde büyük bir rol oynamışlardır. yenilikçiliğini -inovasyon yeteneğini. dil. sistemik yaklaşım. temel unsurlarından olduğu üretim ya da yenilikleri yaratma sürecinde nihaî amacın. Bir farkla. çözümleyebilme yeteneği. Doğaya ve gelecek kuşaklara karsı sorumluluklarının bilinciyle. Gerekli önlemlerin alınması için zorlayıcı. Hizmet Verilen Gerçek ya da Tüzel Kişilere Karsı Sorumluluklar 1. farklı kültürlere saygıyla yaklaşırlar. basta dizginsiz kar arayışları olmak üzere. içinde yaşanılan toplumsal koşulların ve sistemin doğası ile de birinci dereceden ilgili olduğunun en yakın tanıkları mühendisler ve mimarlardır. İşyerlerindeki sağlık ve güvenliği titizlikle ve ertelemeksizin korur ve geliştirirler. bu bilinçle. 3. insanın kısa vadeli bencil isteklerini öne çıkararak. Mühendislik.. Yaratılan ekonomik faydanın. sistemler. dürüst ve iyi niyetle davranırlar. eşitlik. Bu miras gelecek kuşaklara da kalacaktır. beceri ve deneyimlerini. Toplumsal sorumluluk bilinci mühendisi salt bir meslek adamı olmaktan.Kendi meslekî alanında "tacit knowledge"ta / ‘örtük bilgi‘de üstünlük. insanın mutluluğu olduğunu. 2. toplumsal sorumluluklarını gerçekleştirmelerinin önündeki bütün engellere karsı örgütlü bir mücadele yürütmelerinin ve aralarındaki dayanışmayı sürekli geliştirmelerinin de zorunlu olduğu gerçeğine gözlerini kapamazlar. mimarlık ve şehir plancılığı etkinliklerinde yönlendirici ve eğitici ilkeler olarak kabul eder ve bu ilkelerin tanıtılması. Topluma ve Doğaya Karşı Sorumluluklar Bilimi ve teknolojiyi insanlık yararına kullanmayı mesleki etkinliklerinin temel ilkesi kabul eden mühendis ve mimarlar. yöntemler. cinsiyet. Ülkenin teknoloji yeteneğinin geliştirilmesi sürecinde. doğru.Mühendislik kararlarının toplumsal. ve inovasyon becerisi. gerektiğinde meslek örgütlerini ve hatta kamu oyunu bilgilendirmek gibi hak ve yükümlülükler getirdiğini dikkate alırlar. doğayı ve çevreyi korumayı. Bu nedenle de. gelişme sürecinin sıkıntılarını yasayan ülkemizde bu toplumsal sorumluluk kendisini daha da ağırlıklı olarak hissettirmektedir. özgürlük gibi vazgeçilmez değerlere ve erdemlere sıkı sıkıya bağlı kalarak yürütmekle yerine getirilebilir. toplumsal refahın yükseltilmesi olduğunu bilmek. Mühendis ve mimarların mesleki sorumlulukları. düne nazaran çok daha fazla dikkatlerimizin odak noktasına yerleşmektedir. ekonomik. 6. . güvenlik. insan olmaya. Bu açıdan. Mühendis. Ayrıca. toplumdaki herkese adil. 5. Bunun yanı sıra. Mesleki bilgi. http://www.org. Üretkenliğini. kararlarına kılavuzluk edecek bir toplumsal sözleşmenin öğelerini vermek için hazırlanmış ve kabul edilmiştir. diğer yandan da insana. Toplumun sağlık. sistemik bakış açısı.» DİYARBAKIR’DA PANEL GERÇEKLEŞTİRİLDİ. sistemin ya da bir hizmetin üretilmesi. doğal kaynakların ve enerjinin tasarrufuna özel önem verirler. Kaldı ki. Bu durumun sorumluluklarını gerçekleştirmeyi çok daha zorlaştırdığının bilincindedirler. topluma ve doğaya karsı olumsuz etkiler yaratma potansiyeline sahiptir. mesleki etkinlikleri sırasında. herhangi bir ürünün. sağlığını ve refahını tehlikeye atmamaya en üst düzeyde özen göstererek. bireylerin yaşam kalitelerinin. mühendislerin ve mimarların topluma. meslektaşlarının çıkarlarının ya da içinde bulundukları meslek grubunun çıkarlarının üstünde yer alır. mühendislerin ve mimarların mesleki etkinliklerinde göz önünde bulundurmaları gereken değerleri. ya da yeni ya da daha gelişkin ürünler. katıldığı sürecin her aşamasının son çözümlemede ne işe yarayacağını iyi değerlendirebilmelidir. 4. gerekse toplumun günlük yaşamının her noktasını. gerek tek tek bireylerin. 1. Mühendisler.

d) Oda Genel Kurulunca belirlenen üyelik ödentilerini düzenli olarak ödemek.tr/genel/bizden_detay. bilimsel araştırma ve benzeri mesleki çalışmaların bir örneğini bilgi olarak Odaya göndermek ve mesleki etkinlikleri konusunda Odayı sürekli olarak bilgilendirmek için çaba göstermek. e) Oda kimlik kartını edinmek ve her yıl onaylatmak.. olası maden sahalarından örnekler aldırır. gerektiğinde kendileri de eleştirmekten kaçınmazlar. maden yataklarının yerini. maden mühendisleri veya maden yüksek mühendisleri. onları desteklerler. MADEN MÜHENDİSİ Yeraltında ve yer üstünde bulunan her tür enerji. hakemlik kararı. telefon numarası. sadece zorunlu durumlarda ve ancak ehil olan meslektaşlarına devrederler. Üyelerin görev ve sorumlulukları: Madde 9 . 6.maden. Mesleki bilgilerini ve kültürlerini sürekli geliştirirler. yapımını gerçekleştiren ve işleten kişidir.12. 28/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ve diğer ilgili kanunlar ile 2/12/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğin hükümlerine uymak. Meslek örgütlerinin etkinliklerine aktif olarak katılmaya çaba gösterirler. e-posta ve benzeri üyelikle ilgili bilgilerde meydana gelen değişiklikleri bir (1) ay içinde Odaya bildirmek. sakalsız ve düzgün kıyafetle çekilmiş resim vermek (Oda Yönetim Kurulu bu özelliklere uyup da tanınmayı engelleyecek olan resimleri kabul edemez). rezerv miktarını ve özelliklerini saptar. dürüst ve adil davranırlar. ı) Mesleki faaliyeti içerisinde hazırladığı rapor. maden ve doğal gaz yatağının ekonomik bir biçimde işletilmeye elverişli olup olmadığına karar veren. son altı (6) ay içinde başı açık. a) TMMOB Kanunu. 4.2010 . Kendilerine Karsı Sorumlulukları 1. hizmetlerini etkileyebilecek diğer uzmanlık alanlarındaki yetkililerin görüşlerine başvururlar. Yaptıkları isin kendi deneyimlerini zenginleştirmesi için titizlikle çaba gösterirken. disiplinler arası ortak çalışmayı özendirirler. Tüm meslektaşlarına saygıyla yaklaşırlar. c) Oda tarafından hakemliğine. Üretim yöntemlerine göre kullanılacak makine ve teçhizatın tipini belirler. madenlerin işletilmesi için gerekli tesisleri tasarlayan. Sayfa 3 / 4 4. Genç meslektaşlarının gelişimi için özel çaba harcarlar. Maden ve taş ocaklarında minerallerin tabi tutulduğu yıkama. jeolojik. Yeraltında ve yerüstünde çalışmalar yürüten maden ve taş ocağı işletmelerine gözetmenlik yapar.Odaya kayıtlı üye. tanıklığına ya da bilgisine başvurulduğunda. ilgili yerlere vereceği bilirkişi raporu. 2. toplum ve doğa için kesin bir tehlike oluşturmadığı sürece. Madenlerin çıkartılması için. Meslektaşlarıyla haksız rekabet içinde olmazlar.. Yalnızca yeterli oldukları alanlarda mesleki hizmet üretmeyi hedef ve ilke kabul ederler. etkinliklerinin içinde yer almazlar ve uyarırlar. Mesleki görev. maden kuyusu. Mesleki etkinliklerini. g) Odadan alacağı resimli belgeler için. 5. Mesleki Davranış İlkelerine aykırı davrananlara yardımcı olmazlar. üyeliklerini korumak zorundadır. Oda kimlik belgesi almayan ya da belgesini süresinde onaylatmayan veya üyelik görev ve yükümlülüklerini yerine getirmediği için ya da hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucu verilen disiplin cezası nedeniyle kimlik belgesi onaylanmayan üyeler. b) Odanın amaç ve ilkelerine uygun davranmak ve Odanın yetkili kurullarınca alınan kararlara uymak. hizmet verilen gerçek ve tüzel kişilerin ticari ve teknolojik sırlarını izin almadan başkalarına açıklamazlar. kırma ve ayırma gibi işlemleri planlar ve çalışmalarını gözetir. tüm meslektaşlarının güvenini kazanacak bir biçimde ve mesleğin saygınlığına azami özen göstererek sürdürürler. yetki ve sorumluluk çerçevesinde yaparlar. maden mühendisliği mesleğini uygulayamaz. haksız rekabet yapmamak ve mesleki etik ilkelere uymak. geçerli bir nedeni olmadıkça bu istemi kabul etmek. ç) Mühendis topluluğunun onuruna aykırı davranışlarda bulunmamak. topoğrafik ve çevresel etkileri değerlendirir. maliyetini hesaplar. 7. onlara yardımcı olurlar. su ve elektrik kaynakları gibi yer üstü tesis ve araçları planlar. f) Mesleki gelişmeyi sağlamak ve mesleki bilgilerin Odada toplanmasına yardım etmek için.org. yetki ve sorumluluklarını.» DİYARBAKIR’DA PANEL GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 3. Mesleğe ve Meslektaşa Karsı Sorumluluklar 1. onlara hoşgörü göstermezler. yalnızca resmi olarak hak kazanmış oldukları sıfat ve unvanları kullanırlar. bu konuda meslek örgütleriyle işbirliği içinde olurlar. Mesleki etkinliklerine ilişkin olarak meslektaşlarının dürüst ve nesnel eleştirilerini dikkate alırlar. GÖREVLERİ Maden sahalarını saptamak için. » TMMOB MADEN MÜHEN. mesleğin gelişmesine katkıda bulunurlar. proje ve sair belgeleri ilgili idare veya kuruluşa vermeden önce Oda onayından geçirmek zorundadır. başkalarının çalışmalarını kendi çalışmaları gibi göstermekten titizlikle kaçınırlar. İşlerini yalnızca kendilerine tanınmış mesleki görev. Telif haklarına ve özgün çalışmalara saygı gösterirler.php?kod=5014 22. h) Adres. Odaya üye olmak ve Oda kimlik belgelerini her yıl onaylatarak.Üyelik için aşağıdaki hükümler geçerlidir: a) Türkiye‘de maden mühendisliği mesleğinin uygulanmasını gerektiren işlerle uğraşabilmek ve mesleki öğretim yaptırabilmek için. bu ilkelere uygun davrananları bütün güçleriyle desteklerler. Odamızın Ana yönetmeliğinin Üyelik ile ilgili temel hükümleri Madde 8 . Mehmet TORUN Maden Mühendisleri Odası Başkanı http://www. kişisel çıkarları için kullanmazlar. 2.

COPYRIGHT © 2006-2010 TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI »ADANA ŞUBE »DİYARBAKIR ŞUBE »İSTANBUL ŞUBE »İZMİR ŞUBE »ZONGULDAK ŞUBE »İL TEMSİLCİLİKLERİ Selanik Caddesi No:19/4 KIZILAY / ANKARA TEL: (+90) 312 425 10 80 FAKS:(+90) 312 417 52 90 Sürekli Eğitim Merkezi FAKS: (+90) 312 419 76 80 Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.maden. ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME http://www.org.» DİYARBAKIR’DA PANEL GERÇEKLEŞTİRİLDİ.2010 . » TMMOB MADEN MÜHEN.. Sayfa 4 / 4 Tüm Şube Haberler Tüm Haberler Bu Haber 07.12..php?kod=5014 22.2010 gününden itibaren 432 defa okunmuştur.06.tr/genel/bizden_detay.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful