COSMOOLOTTA

Official organ bimensual del Occidental-Union Consacrat al developatlon, propaganda e application de

Lingue International Occidental

Redaction e Administration: Postiacb 10, Mauer bel Wien, Austria.

Anou IX Nr 3

Mal, Junto 1930

Numero 70

Contene! GI~C!.al Cosmologle, de E. ~igal, pg. 45 <: InterIin:.J;uistic chronic::_j., PRo

55. - "Ne fa vos risibtl t", pg 64. - Subventlones al Occldental-Union, pg. 66 .• Propsganda per OdW, pg. 66 .• Annex: lmagln 81 pagin SO.

GLACIAL COSMOLOOIE

Introduction. L-i occidentalistes save Que ,Ham;s, HOE-RBI GER. senlcr-chcf de Hoerbiger & Co, Iirrna de ingenie'l""o'$ 1J)<)1' construction de machines i)t1 IM'auer bel Wien, Honor-President del Occidcntal-Unlou e IProv~sori President de SiU Senat, es Jj autor d'e! q; Weheislehre» (WELt Glacial Cosrnologic: GC). coemozeophvstcai theorre (relatent Ccsrnogonie, Geofogle, Mett:-{Jq'()lo~le e :aUial soienttes).

Antean .ildiSites Inter mor letores (;OHOSSC H tractate in 100 de E.

Plgal: «La Glaciela Kosmoeonlo. Koncepto di Kosrnoteknlko», edltet in 1921 del Sved Ido-Edirtoria. TJ de nor aoo!J11f.1'ates.QIJ.l~lCs ancor TIC conossett. Ide-brochure, prmtat Ln 16 cornoress-nazaies. posse reel ... ver it ~;unt con curt zrammatlca) gratui'tmen de-l Admlnsstration de Cosmozlotta. L! autor 'prepMa un Occidental-edition r evsdet e augrnentat de H brce-bure. quel va 'anpaT1T bentost.

De Ja1ter delerores de nor revue nod Iplrur 'VOC'CS rectvet H tn'Vit-a'tion ~1]1se:rter rune iin Cosmozloua urn svnoptlc exposition d-cl Glacial Cosmolog!ie de ncr estanat rnecen, de Que! :Ii Hlio lnz. Johann ·Robert Hoerbiger, director del exposltura del f·j,rma Hoerbiger IX. Co in Dusseldorf. anc es bon conosset e aiplJ)rec~t de iJIOT ooideahstes pro iSU grand rnerstes 'POr Occidental, U es coactor del brochure trihng'U'a4 «Via .a:l :Ji!Jt,gIUe de europan lnterccmerension». editet de Cosmog!Jotta 1916. e cardmat j·nioia tor e 1JlJ'omotor del Iibre «Occidental. die Weltsorache-, editet de f'ranclohsche Ver1a.g:&haindJung. Stuttxart 1930.

M:atin :prim 'pro esser convictet prl Iii universal .jntlportantie del

g,enia-l ovre de ~Halnns Hoerblger ·pOT Ii furor devel'(JPa/tioo del natur-

46

COSMOOLOTTA

Nr 70

sciesmies. nol con ,au:>amt ~oy lSatisfa Ji dessr de mtatte.s de nor letores ipresenror in CoomogJo1tta ':i carollna'l theses deq Glacial Cosmologle, anc esperante Que ocr ti unestm pulbl-ic·aJfiion in Occid.~. Ungue i'rmnc~:Ua'bmen 'com:preIDsm})il a amni erudftes, ,;Ii owe de vrve del vemerat honor-oresident de] Occidental-Union va trovar wterioT inter C ssa tes Itr a:tllS H Umrt es Ide} g erman lralllld 00.

Comj[)lTen:s·~billm'CI11 Ii secuent cum flloticies encyclolle<JiJC IJ)OSse dar '$·olmen lS'ulPenroiail ,mtormalNanes 'Pn li ~f:andios edfic.ie del ItIheorie. Por convlcter Ii exact foo.tuir...scientis~es. !))focilpue J,j ~i.alli1Stes del a Sltrophy:sdca. ouel sclentie forma '11 fnmdarn·emtt: del cosrnogome e se,00]iO~ie de Hoer,b'i'ger,. es preparat in ~aH,..j Joe Iii 'puIbHca,ttan de un VO~ lurnlnosl tractate con deltaiJ,at maltihemaik analvses e 'gTKloPliic demonsrratlones fU:rl'da,t sur recent observationes astronomic e geophysical

.f 11 ceteri Inoi fa atremer IU Ietores del geT,m"illll ~~ngtle al serte de Jrhros ;pTi (t. We Itt..4s,J ehr em edttet in Germania. PIes demandar gr.atui1t prnspcctas de} Admi;nk:itT.altron de Cosmoglotta.

Yo rre !posse cluder H rpresent tpre-mota stn mentionar Que Senior Karl Janotta, Seorerarso del Centraq IOf.ficie· del Occldental-Union. sam euann ')11 omrui redaotlonal Iabores, ha a'llxilliart me anc in H se .. euent dlffidrl scientic 13.1111001 ~!petr SIll rioh experienties in nomenclatura

C diction -iln!tennationai. E. Pigal.

1. Fundamental theses. Li terrnlno Glacial Cosrnologie ca ... racterisa li ide que Ii g I a c i elude un remarcabil rol in li cosmic evenimentes. Li glacie, i. e. Ii solid aqua, trova-se in li cosmo in tre divers formes e grandores: del subtil polve quel forma Ii cirronubes till Ii grand ore de planetes.

Ad duesim, Ii GC attribue grandissim importantie al res is ten tie del cosmic medie (intemlanetari e interstellari rnaterie) contra li movement del cosmic corpores.

Li triesim fundamental these del GC relate Ii ley del 'gravitation. Secun Newton lt gravitation de un masse es invers proportional al quadrat del distantie; ergo it es null solmen i.n infinitu. Secun Hoerbiger Ii e f fee t g r a v it a t i v de un corpor extin'e ia in finit distantie: p_ ex. Ii radie del solar! gravitation have minu quam li centuolic del dtstantie de Neptun. Pro ti restrictet extension del campes de gravitation, inter li stelles in general ne existe un attraction. Li motiones del stelles es pro to pur phenomenes de inertie, causat per ]j irnpuls del explosion ex un matrin stelle,

Nr 70

COSMOGLOTTA

47

Li scientle in principle ne contesta li duesirn e triesim fundamental these del ac. Li differentie es solmen Qua n tit a t i v. Li astronornes calcula li orbites (vias) de') celest corpores con supposition de un vacui spacie; on ne attribue un observabil effect a.J medie. Ma li GC supposi un tam grand resistentie del medle, que it ad-ver es plu micri quam Ii usual imprecisiones de observation, e Que it tarnen in li curs de rnilliones e milliardes de ann us chanzea Ii orbites del planetes e satellites in un tam grand mesure, que per to eveni catastrophal phenomenes sur ti corpores.

Un p r inc i pia] car act e r i sat ion del GC do consiste precipue in Ii unesim fundamental supposition del c 0 sm i c g I a c i Ie. per quo H nornin Glacial Cosmologle es iustifica t.

Li GC divide H materie del cosmic corpores in du classes: h e J i 0 die e n e p to d i c. Li «heliodic» materie (de grec «hellos»: sole) es metalles e rninerales in statu solid 0 liquid; Ii aItri materie es aqua. Que) in H cosmo trova-se in form de gJade. Ti ci corpores es nominat «neptodes» (de latin «Neptunus»: den del mare, aqua).

Malgn~: que noi ha dubitat till nu null moment Que li visage del terre esset format ne solrnen plutonic. i. e. per li action del magma, noi comprende ad unesim per Ii convictiv reflexiones de floerbiger li insufficentie del doctrine quel vole explicar li genese del munde solrnen per plutonism. It es necessl fundar ne solrnen ligeologie rna anc H cosmologie sur un just union del p I u ton ism con n e p tun ism.

2. Gigantic stellari masses. Un ulterior fundamental these del GC es Ii existentie de gigantic stelles Ii masse, de queles es egal mem a 200000000 solari masses. con diametre ega) a] diametre del orhit de' Mars, 0 circa .:3 astronomic unites (i, e. Ii triplic distantie inter Terre e Sole). Gigantic stelles con sam vohlmin [a es conosset, p. ex. Mira Ceti con .3,.3 e Beteigeuze con 2.65 astronomic unites in diarnetre.

Secun theoric deductiones de Eddington mem gigantic stelles posse haver un masse ne plu grand Quam 50 soles por restar stabiI; nam Ii pression de radiation in 1i interiore de un stelle distrae H masses plu grand. Ergo li medial densore

48

COSMOOLOTTA

Nr 70

de un giga.ntic astre Quam Mira Ceti es solmen 1/600 000 de aqua. i. e. ega) at densore delterrestri atmosphere in altore de 40 till 50 km. Hoerbiger contesta li realita de stelles con tam minimal densore. Seeun recent -expiorationes de Struve Ii masse del svsterna de spectroscopic duplic stelles 27 Canis major es ega! a 950 soles. Ti grand numer es in contradiction al hypothese de Eddington. Observation e calculation do ne posset constatar exactmen li superior limit de stellari masses.

LI gigantic stelles del GC es discutabil scientilicmen ne solmen secun lor volurnin, rna anc secun lor masse.

3. Motores del cosmo. Du species de fortie es ll condition del rhythm del etern curs circulari in Ii cosmo: (1) Ii col I e cten t g r a v ita t i 0 t1 del cosmic corpores movent in 1i resistiv medic e (2) Ii d j s t rae n t for tie e x p ~ 0 s i v del vapor formant ... se durant 1i contact de aqua con calore.

4. Genese del planetari svstema, In Ii hodial constellation Columba, i. e .. in Ii antiapex del propri motion del Sole, e in un distantie de plu Quam 200 000 luce-annus trovat-se ante circa trt milliard annus un gi,gant stelle con un masse de adrninim 200 000 000 soles. Inti gigant con alt tempera tura ha penetrat un altrt stelle, plu micri, frigidat e aquosi, con un masse de circa 40000 soles .. Per 1i contact de ti ci frigid stel1e con ll caloros gigant format-se un mantel! de scorle circum li irruutent. quel poy explodet per li extrem tendet vapor interim nascet, Ti nube de vapor pussat in Jj cosmic spacie anc un grand parte del giKant. Li eruptet masses queles ha escapat del a ttraction del rnatrin stelle, successivmen ordlnat-se al iuturi planetari svsterna, finalmen translatente con un veloctta de 20 krn/sec vers li constellation de Lyra e Hercules, Ii hodial apex (scope de motion) del Sole. Li momentes de rev 0 lnt ion e rot a t ion del planetes e satellites e del rotation del Sole sam Quam li pro p rim 0 t ion del tot svstema have lor origine in Ii i rnp u 1 s dee x n los ion d el mat r i n s tell e.

Secun li cosmogonle de lioerbiger Ii planetes ne es flltes del Sole e li satellites ne es filies del planetes, quam Laplace ha irnaginat in su neb 111 a r i h y pot h e s e,. Secun li OC li planetes e satellites es fratres naseet Quasi stmultanmen per Ii explosion ex 11 gigant.

Nr 70

COSMOOLOTTA

49

Li masse del Sol e devenit tam grand. pro que it es situat in Ii centre de gravitation del svstema e pro que per Ii effect del resistent medie, nlu dens durant genese, li Sole successiv .. men devorat Ii maiorite de su fratres circulant circum li cen ... tre de gravitation.

Supposlente que li trabantes ne es partes separat del central corner per Ii centrifug Iortie, Hoerbiger posse explicar anc li origrne del tel-norninat ((j r reg u 1 a r i sat e 11 i t e S», uueles have orbites in un plan tre inclinat at equator de lor planetes e queles have revolutiones mem retrograd 0 anc altri «anomalies»,

5. Du galaxes (lactei vias). Li grand parte del heliodic masses del garb de explosion ha escapat anc del gravitation del nascent Sole. Li max lontan inter ti Iuientes hodie have un distantie de 50000 luce-annus del Sole. Ti svsterna de micri stelles have un expansion con un velocita de presc 5 km/sec e es identic al sid e ric g a I a x e die) GC. Su proximlssim e grand obiectes es visibil per telescop. Pro to Hoerbizer ha dat a ti svsterna de -heliodes anc ]i nomin tel esc 0 pic gal a x e. Su cardinal plan es situat circa in Ii solar! translation.

Un altri formation quel nascet simultanmen, es 1i g 1 a c i n g a I a x e (0 com 'e tar i g a I a x e). To es li band hodie visibil per nud ocul e generalmen conosset sub 11 nornin «lactel via». It ha Iorrnat-se ex Ii vapor apparient nos Ii genitor! explosion. Li ann e I a r i neb u I n. ex. in Lyra es un formation de ega] specie Quam nor glacin galaxe, On vide ta ane Ii central! steIle uuel illurnina Ii annel,

Secun li GC solrnen H sideric galaxe cons.iste ex mutt, Iontan corpores self-lucent, contra que li glacin galaxe es un annel de glacln corpores reflectent li luce del Sole. Li glacin galaxe es situat circum li planetari svsterna, rna it ne have un revolution. Suinterior diametre es ega) circa a 100 distanties inter Neptun e Sole (i. e. exter ll sphere del solarl gravitation) e Ii exterior diametre es Ii duplic till quadruplic del interior tel, Ma Ii sideric galaxe, mult plu lontan, extende-se mem till in Ii interstellari spacie. Ll du gaJaxes particlpa al solari translation, e lor cardinal planes have un inclination de circa 17° un al altri.

50

COSMOOLOTTA.

Nr 70

Li orbites de planetes circulant in un interstellari medie have ll tendentie erecter-se vertical contr.a Ii proprl motion del central corpor. Ll eel i p tic a (plan del planetes) hodie ia have un i 11[1 eli nat ion de circa 6Ot' contra li solari translation. Li orbit de T r ito n, Ii satellit de Neptun, ja attin'et 9{)1l contra Ii apex del svstema, Ma Ii side ric galaxe, quel nequande participat al circu1ation. es situat presc in Ii original plan proxirn li apex.

6. Glacln corn. Frenat per ll resistentie del cosmic medie, li mlcri corpore'S del anterior parte del glacin zalaxe plu multmen quam Ii grand Sole es retardat in lor translation. Lt distantie inter illi c Ii Sole pro to deveni sempre plu micri. Illl a part penetra in Ii sphere del solari attraction e finalmen illi ca.de in li centra) astre. Pro Ii special situation del galactic plan al Sole e al translation del svstema e pro li divers effect del resistent medie a divers grandores de corpores, li fines del trajectories del cadent glacm corpores have li form de un cone 0 corn (vide li schematic imagin cl iuntet),

7. Planetes. Li exterior. grand planetes Jupiter, Saturn.

Urano e 'Neptun i-n Ii curs del annu-rnilliardes constructet-se ex galactic ,glacie; solmen lor nucleos es heliodic,

Mars have un ocean profund de circa 400 km. Li superficie de ti ocean sin riv, es congelat; li «canales» de Mars es inun ... dationes de aqua a-long fracturas del glacin cruste,

Anc Ii L u n e del terre es circumdat per un ocean ia rigid e profund de plu Quam 200 km.

8. Transneptunlan planetoides. Inter Ii ecliptic a (plan del orbites del planetes) e li glacin galaxe es situat un zon de transneptunian glacin planetoides, de u veni li com e t e s e ) i sat e 11 i t e s del exterior planetes, Ll c a u d e de comet consiste ex glacin polve naseet per congelation del vapor quel per n solari radiation ha exhalat del descornpact cap.

9. fllant steUes es glacln corpores lucent per reflectet luee del Sole e passant exter Ii terrestrt atmosphere. Solmen li meteores 0 b 0 1 ide s consiste ex heliodic materie e es visibil per 1i ardore de compression del aer durant lor cadida a terre.

Nr 70

COSMOGLOTT A

51

10. Sola'ri macules, fa cui e s, pro tub era n tie sec 0 .. ron a es causat per li vapor formant-se de glacin corpores cadet in li Sole. Li regular! varlabilita local e temporal del phenomenes sur li Sole es in strict correlation al position del glacin corn e al curs del grand planetes,

11. Contraction del orbites de planetes e Ii captura de satellites. Seeun li GC Ii L u n e ne sernpre esset trahant del terre; ante miUennies it circulat quam autonom planet circum Ii Sole e exter Ii orbit del Terre. Per li res i s t i v m e die su solarl dlstantie dirninuet PJu rapid Quam ti del Terre. Li retardation diet movement de un cosmic corpor, causat per li medie, es invers proportional a su s pee i fie inc r tic. t. e. Ii product de densore e diametre, Li specific inertie de nor lune es solmen un sixeslrn parte del valore del Terre. Pro to ]j orbit del Lune Quam planet sub ezal conditiones ha contractet-se sixuplic plu rapid Quam li orbit del Terre. Li distan. tie inter Ii du orbites devenit sernpre pin micri. Finalrnen li Terre cap t e t li Lune e fat it a su companion. Li satellisation evenit in proxirnite del aphel del Terre al perihel del pia .. net Lune,

12. Geologic Iormatloaes, In tel maniere li Terre ha captet ex Ii interplanetari spacie ja pluri satellites. Li ultirn satellit esset li Tertiari Lune. It have ti nomin pro har effectuet lt geologic phenomenes del Tertiari systema e a part del Quartart Antey li Tertiari Lune, plu micri Quam Ii present, esset in un distantie circa egal a ti del present. Per li resistentie del medie Ii distantie inter Ii Tertian Lune e Terre dlminuet in tant mesure que Ii flutes del rnareas crescet colossal men e mem transzresset continentes. Conform al Trtesim ley de Kepler li periode de revolution de un companion es proportional al potentie 1,5 del distantie. Ergo Ii lune approxirnat-se anc a un caraeteristic micri dtstantle, u it circuJat circum ll Terre in un die. rn distantie in Que) li satellit es quasi ancrat super li sam meridian, por Ii hodial lune es egal a 6,6a terrestri radies, si li rotation del Terre veil restar uniform). Durant ti epoca del egalita inter mensu e die appari un a J t flu t s tat ion a r i. To es li epoca de intensiv activita geologic (8 e d im e n tat ion de rn 0 n tan' e s),

52

COSMOGLOTT A

Nr 70

Finalmen Ii lune venit tam proxim al terre, Que Ii deformativ forties devenit plugrand Quam Ii gravitation sur li superfide del Iune; Ii trabant dissoluet-se in form de un ann e I d e S a t urn e successivrnen uniat-se con li Terre. Li arnasse de aqua accumulat in li bass latitudtnes del Terre devenit Ifher e relluet vers Ii poles (<<d i I u vie»).

Li a tmosphere del Terre per Ii effect del lune have mareas simllmen quam Ii ocean, Li dilation de aer in Ii region de refIut havet Quam consecuentie un diminution del temperatura (~ I a cia 1 e poe a).

Li inclination del orbit del lune contra Ii equator del Terre e H resnectiv longore de perlodes de revolution es li cause del rezularita del distribution local e temporal del strates sedirnenta]. A chascun geologic formation cardinal e a chascun svsterna 0 gruppe de strates corresponde un approximation de un satellit (c a t a ely s m, cat a s t r 0 ph e). Inter ti geolo ... zic rev 0 I uti 0 n es trova ... se Ji eras de Quiet e v 0 I uti 0 11 (~(a 11 u vie $)). Solmen durant Ii ternpores de catastrophes es deposit plantes e animales; solmen li frigore del glacial epoca posse ,protecter Ii organismes contra nutrition per conservar les hermeticmen in Ii congelat strates contra aer (formation de car bon e pet r 0 leo). Pro to noi ne possede petrefactes ex li ternpores de tranquil evolution (explication del «missing Jinks», del nascentie, separation e morte de species).

13. Meteorologie. Li grand causes del tempe sur Terre es cosmic. Li meteorologic phenomenes es causat: (1) per ll gross g 1 a c i e sol t n e t (t e m pes t,g r e I), venient del zalaxe con planetari velocita e (2) per Ii sub t .i I g I a c i e sol i f u g (d e pre s s ion e s, C i r r 0 S, per man e n t p 1 u .. v i e, n i v e). Li Sole pos vaporisation eiecte li attraet gross zlaciuaes in rigidat form de polve, quel es visibil Quam c oron 3. Li Sole per su pression de radiation pussa ti subtil xlacie till Ii suacie rnterplanetarl, u it apnari nos quam Z 0·' Z 0 d i a c a I 1 u c e.

Ti current de electrisat materie desolari movent con un velocita de circa 2000 km/sec ionisa -Ii superior strates de nor atmosphere e causa Ii pol a ria u r 0 rae li s t rat He a-

Nr 70

COSMOGLOTTA

53

vis ide reflectent li electric undes del stationcs de radio-ernis .. sion. Li cos m i era d i o-e c 6 s secun Ii GC es a explicar per Ii conic elevation del strat Iieaviside along li sunerftcle del terrestri ombre.

Li problematic d u p 1 i c per i 0 d e del d i a rio sci 11 a, t ion e s del pre s s ion a t m 0 S P her i c secun recent exact explorationes es de cosmic origine. Hoerbtxer explica it per Il dynamic effect del desolari materie. quel remove Ii superior partes dlel atmosphere e accumula les in Ii vicinite de] limites del ombre terrestri.

14. Justification coram Ii forum del sci.entie .. Lt scientific discussion pri li fundamental theses del Glacial Cosmoloaie apen ha apparit in Gerrnania: in landes de altri lingues Ii specialistes pri Ii existentie del grandios cosmonomic idees de Hoerbiger es informat slve ne obiecttvmen sive nullmen.

Ma Ia nu on posse dir Que Ii GC es admira t e reputat Quam 1i unesim theorle imbrassant del e terre in un u nit a r i harmonk imagin. Simplicita es Ii unesimcrlterie por li contenete de verita de un svsterna.

It es li destin del grand idees del hornanite, Que illi unesimli es conceptet e developat ne per li competentes, rna per amatores. Li dilettantes esset Ii precursores del aviatica e Ii phvsicos e diolom-lngenieros esset Jor adversaries. Li pioneros del interlinguistica es ne Ilnguistes, rna dilettantes. Li autor del Glacial Cosmologie es ne professional del theoric astronomic, rna ingeniero (conosset in Ii industrie quam inventor del valves ffoerbiger) e Quam tel il es practlcphvslco.

Adver Quant plu revolutionart un nov ide es, tam plu grand reserve e mem opposition it evoca in Ji camp del official representantes del traditiones scientic, apartmen sl li herald del nov ide ne es un graduat specialist. To es cornprensfbil e pardonabil,

Ma in Ii investigation del verita es adrnlsset omnes queles appltca Ii methodes del scientie. Li universal historie ne questiona esque su actores havet li patent autorisat del official specialistes del respectiv dominia 0 ne!

15·. Recent observationes conllrm.ant Ii GC. Hoerbtzer havet ]i intuition pri li glacln superflcie del Lune ia in annu 1894.

54

COSMOOLOTTA

Nr 70

POY secuet su ulterior decovritiones del Glacial Cosmogonie, Li cardinal ovre del GC apparit in annu 1913 (Ph. Fauth:

H·oerbigers Glazialkosmogonie, Neuauflage Leipzig 1925. XXXH -f- 790 pagines 285 X 195 mm").

Interim astronomos e geophyslcos ha fat explorationes Que~ les confirmat essential theses de Iloerblger.

Ductent geologos ann uncia Ii ban c rot t del act u alis m (Quietism) e postula exogen forties die cosmic orlgine por cxplicar 1i catastrophes visibil in Ii historic del terre. Due, tent meteorolozes trova que li terre ne sta isolat contra ll cosmo e Que phenomenes in li atmosphere. have causal connexes can phencmenes de astres (permanent pluvie con solari macules. uraganes con filant stelles),

Stormer trova Que Ii pol a ria u r 0 r a es causat per m at e r j a I r a die s desolari, i. e. li interplantari rnedie del OC. identic al materle del zodiacal luce; per special lineas spectral de stelles Eddington constata 1i existentie del i 11 t e r s t e II a rim e die.

Li the 0 r i e d e Qua n t e s de Planck fa evident que li sphere de go r a v ita t ion have un fin i t limit.

Li stellar: statistlca de Kobold coniirma It d u p 1 i c natura del g a J a x e e li e x p 'a n s i 0 11 del siderlc zalaxe. precismen in sam mesuras quam Hoerbiger postula.

Niess) e altri astronornes calculat f i I ant s tell e s in distantles de 500 km e plu mult, u apen un tracie del terrestri atmosphere es remarcabil: ergo ti corpores luce ne per Ii ardore del compression del aer. rna per Ii ref 1 e x ion del sol e.

Russell ante quelc mensus decovrit que li superficle de J u ... pit r e consiste de g I a c i e.

Ma Schopenhauer Ja dit: «Decovritiones consiste ne in to. vider un nov case, rna illi consiste in to que on pensa un nov cose pri to QUO omnes vide.» Tl enunciation confirma .. se tam pri floerblger. Ii autor del Glacial Cosmologie, quam pri de Wahl. Ii autor del «Lingue del international paroles». E. Pigal .

. Publication de tii 3't,UOU] tll altri Imgues es pennis.set sulb condkion de cOn1JJh:t cjtation del Ionte {«~llOrtta». organ de Bn~glUe internatlonal Occtdental. .Mauer bei Wien) e mjssion de Owsiiricati.v exem-

blares a1 Redaction de Cosmosloaa. Red.

Nr 70

COSMOOLOTT A

55

INTERLINOUI,STIC CHRONtCA

Jurnales

JAZYK MiEZINARCIDNl, -of.ficial organ de «'FedcraJ5a:t>; Brno (44; VlfaltloVtSka: abcnnamerst annual: 20 lIKe. exter Tchecoslovacia: 25 Kc. - 0,75 dolear), 5 rna" extra .. nlumero .. Un now Occldental-luraal iiI1 tchec e Occidenral. Du artlculesi Bdzar de Wahil in Brno : nor off.ictal organ. N<>,j !Saju~t'a Il1Qr nov confraere e desira Ie UIIl- ~ong e san vive,

()V~Rf.bnbdi()!l1heca inOcoideI1lta1., serie 1930. nr 2~ che Edi·tO'l'i.a del Ovre, 1006 Tabor. CSR. Tt cadernecontene Ii c-o.rl!t'iuluaJrioo' del artl'001 «Europa e Asia!)) de RomaJaJ. R()'Uand e ,un vocabularlum Oaf AG delparoles ipredpue JIe ~ro'VahH in .}.j ,Radica:r1um. Ti bibliobheca piena un J;actlln :trr:c s,eIllsiobiil in Ii 1Uemtllrra de Occidental. Li editorta peti

mlsscrorrml contrjhutiones dlreeta Tabor. Jt1.

MARlI(ETS AND METIHODS ,fOR WR.ITERS ,(merc.aJk>tS e methodes ,pur scritores), ,HolJyw~ Cal:itfom:i~, aorrl, contene \In long arrtieul de IPaJU!ID. J1ugtOn !Sub Htul «Quitters and stickers», it H di cue itntelr pl,u Quam 400 Im'Oiioc:tes solmen un rnararade 'M restat sur U camp e i'it es extrernmen 1nlteressaiI1[ remarcar Quam Ji nov JPTojectes deveni sernore :plu siml] 00- ~1 'aHlri. un pruva Que ,H;uSit prlncloles esset eveluet. Li rnax modern. Oeciderual. ,ill1-COf1)or.a omni oruvat ameltorationes, 'po ex. etvrnolozic scrltion, e it asoecte Quam un H~ .. sue rnedlal jstter ang'lese ibisrpan. \H,uji,toor~pjPorr:ta Ipri su pro:priexperknenres C{)lI} rnult mersones, queles Iha' Ieet e ccmprendet Occidental Imme<lia;tmen !S'~n anterior stadle.

S!liBfFlELD DAILY TELEORAPH. 21 rupril,pUlboHca un (!!pistu~ del Brtt'ish Occldeneal Society. :s,jgnart dew secretarjo Bric Btddleccuel reotifica UIfl(!lT,roTOs" communlcanon lin tl Ijurna:l" -I. e. que ll numer del esperantlstes es 4000 000. MaH official statistica de 1928 rapoorta solmen 1Jr.i 1.26 000 esperanctsres (m,u11etS StC1}In1en nominal). U[1 com"p;a'rati>OJl del alfliIlfLuliI. Hhre de V.E. A. (Universal Esperanto--ASlSodatfo:n) iJ11 Oeneve de 1913 e 1929 Im{)!I1ISttira sun g!ra1v perde j,n Gerrnania e Francia. Jill commercial e s.cioo1:ilfic spheres l:i successes de ESP1enmlto eJS ifD,i!J1imlalis-sLm. Ma ne .. quande un ;jjatC'nnational Hngue esset pw necessi quam hodie. Esperanto ramen ne mtroducre-se, 'PTO Que ilt eIS tiro imfperie'ct. lI1C sat intennati()1J.a'l e tro maiH,ractiv in snapoarentle. OcddemJta:!.p.lu affitnal naturai "lingru,es. q)OS:t <l,u amus de prooag,aod!a have centres ,~n daant landes e ga",'a .adheremes mter

scientistes, educaeores. ciIn'genierose cornmerctantes». E. P.

LE SE(,RETAlRE 'COM'MI~'RClAL. 1M ,4.5. Nancy (red. e admln.

Yvonne iDasUblwng, 35; rue SeHier>, iJt1ser,te nu ubtra concarses de £&pera,n1o anc teles de Occidental: Ii unestm concurs esorl H a1rU-· ou,1 cUn experierttie Ipril1etJuT,a;)) ex «IHeI'veltia».,

LE MESSAGERINDUSTIUEL (Paris). nr 3" contene an articulI de L. Ravasse pri Ii usahilita de Occidentat cuam lin~ue del immediat conmrenston.

56

COSMOGLOTT A

Nr 70

LA OHRONIQUf ARTISTIQU:E (Paris), nr 4. inserte quelc lineas ,'PrOJ)agatori tn Ocddentad e poy un ilJong articul (in frances) de sr De Guesnet iper quel -Ii autor retusa ouelcoolecaones de'! esperanttstes. MuH exemples da all Ietores li posslbilita comoarar Es;peramo C' Occjdental, Precfoue i1 refuta anc d·i these del eseerantistes QIJ,C «ll ']JuibHca ha decider se roT c'sperant.o». citarrte ex H revue ...:E-SlPcra.nro1> {fiu!J140 1929) 'Ii artscul «lPr{)lJ'algamda VO'jO» , in Que] Dr. Vo~t 'plendi Que in tm congress inteM,atilOltlGl de 300 ~ce'lJtCtI'es e .orotessores de cormnercie sosnen diU ipersooes conosset IEs~~ranto. To es un constatetion aJtuilh,iIrunt Illd superior assettion del esperan- 14stC'S e vermeil fLlIr1 desastre, si an mernora .Ii- 'PTo{)J>agande j,nd;ens euel Ji espcraotlstes ha fait in ornni congresses e ultertor medles irutell'na· Hemal oC'pOSIt IpLu Quam 10 arnlI1UtS.

BULLET,IN TRdlMESTRIBL DE LA SOCIeTe PROTECTRICE DBS ANIMAUX. ·Mu~'howse. l-er trlmestr e 1930; lnserte un excerpte ex un anticul 31Iltivivils,octiuollisltic de «Helvena» (nov. 1929) ·in· Occidental con 'Ii nota redactional: «Occidental es tam ·tacH a comprender que ·rmi ha di~lpens·at nos de traducter li superior specsnens, Bs·que it vell esser posstbi,l asserter lu sam cpri altri IMgoUes c·'nitemat,ionallt o «universal- QUGm ES'Pera:J1.lt·o o •... alIlg~~?

DE-R VOLKSFREUN[) (Cleve). rrr 91. recense nor grand german J lbre «Occidental dj,e Weltspr.aohe» In detal'at maniere, On conetata lI'UC H editoria franokh ba aCQldsi,tet se un grand merit ;pr·i U soluHun deJ lporobilema del Hngue ~nrteTll1a,tiQ'nad petr Il edition de t·1 ovre. nil recommenda Occidcmt311 IIJrecii'IJue oor i},i cornmercie e f.ilni per Ii ,pa'fok»s in Occidental: (lntenn-31tionaI corresnondentle per svsterna Occidental». Noi constata cl con zrand s-atisf·atioo denove Que li -lna'l{)rLte del articules uufltlaHs,tic tractant Occidemal reprodccte mult paroles c mem tot textus i.n Occidental. un svrnptoma rtre joy·ant in compararlon con Il rnanier de ;ptopaganrlc .por Es~perallto.

REICHSPOST (Wien), mr 95, u.ioJficiaJ organ del partie guverna.mcn·twl j'H Austr ia, ·i!llserte ex li plum de Sf Caplan Josef Schmidt un long articul pti Ii H,brc «Occldental. die Weltspraohe-. Li autor fini su rnodellart articul In Occidental iper Ii conosset paroles del frances plcnero de Occidenta! Alber.t Lecomte. oueles es li motto de'l libre rccenset.

ORAZER VOU(SBLATT. 6 mal, contene un i'rnpTess·iIV recension de nor german Irbre de prooagande, Inserter de SIT Caplan Josef Sahm:kh. II constata Que Occklentai «have anc !pOT H hom 1110111-elfudU (,.,:fur den einfaohen IMann») su special lVaJOTe. quel nequel del anterjor $VStC1T13'S D05'Se contestar .a it: U deveni ror H un valoros medle de erudkion. quel 1l0000e auxjllar le suoerar Ii ilndigentie de un regul~ni instruction ;pri latln; Jt posse anc devenir Ie Ii clave al modem occidental na tion a I Ungues». Esper·anlto «es un SlJ)eCia~ ldiorna quel comprende solmen 1i Qui ha aarendet il». E 1i artioul fi:n.j per f.i excel- 1 ent t ex ttl de' ;propag ande writ ·in Oecide n tal: «0 nouande homes c r eder seriosmen. Que em POSiSe crear, constructer e forrnar nov Ungues

Nr 70

COSMOGLOTTA

57

secun IJ)r,mcitpi,es queles iUi lSeM mventet, Plu va,lbr6s quam finve:nter tIS constarar illira factic existent il1lterna;tiomrl liU1-Jtuc, que] vive latent in It natiJO!Jla,I Hrvgues dcloccidentai cuttura. Lt ,imteBllaJtiona'l vo.cabulariurn es tre .rich, e lJlTO Que l}·i scientie e teebnlca ia possede un icrJ:tennationaJ it1e-I'tIll'iooiogie. ,idli one lX1SoSe acceptar Uln Qlltri lingue imternational quam un Ital} ouel conserva ti int'6ffiationalita. Occidental es 11 demoorauc Lattn».

GRAZER VOLl(SBLATT. 7 mai, contene un notlcie ex un epistul del esperarrtistlc dn.wror Dr AdJOI~ H~lhedJ. ouel assente Que «Esrpe .. ranto Inc es constructet sur alnbirbradtas e EMat1LraJI-kt~s, 'rna i1 mon .. stra al strnotura ;prim13Jri· del Hogue !J)ef se {«weist aut die Urs.tnl'Ktu'r der Sprache 'an si-cih hiln;»}. E 11'1'10 qUO jPGtr H erudites un Occidental? ]Hi va save un romanic 0 ILi :a.n-gles Hns:ue. IlH deve usar tie; si H es mecessi». ToO es aJhwlult nov argumentes de Ilater del esperantistes, Tihl {nu noi opiInet que anc H esperanttstes apilneQ'lle :1i li!ngue mternatkma~ deve esser oor omnes. erudites e nonerudkes. Bs-Q1JC Esperantlstes vole Inu ,J)TQp.a,gar Es'}>C,rantto' sohnen 'POf Ii nonerudltes c Ii )imguc angles por :ld erudltes? Ex ·~i bocc de 1Ii11 'P'f'()pag3JJldi51 de Esperanto tal iPat1lada semhla un ooc stran'i,

GRAZER VOLKSBLATT. 14 rnal .. rapporea sulb li fUu] «Es-pera,nto und die Umsturzmachte» (E. e li Ionties revohrtlonari) 'Pri li tendenties de1 esoeranttsnc communlstos fair f'~per.anto al lilI1lguie del International congresses e Hili: «Che n06 (L e. ,]·ic.atoi}icos) on prefere affectar sur .m'ter;natwnal reantoncs Quam 51 00 veil saver excellentmen Iattn, rna {lit causa solmen enov e execution del prograomma sinl debantes, opor Que ~'i' reunion rnevesser f.imit max rapid IPOSStibil. Pruva es li mternatsona! Conferentie de Societes de Prestros mtssionart iin esttve 19-29 Jn Praha», Do on vide que huHn one esJ)O<SSibiq quam Hngue de congresses, mem inter cathol lc :preSltros.

GRAZER VOLJKSlBLATT. 15 mai, communjca cue sr Schmidt. Ji auto! de-) arttcu! ~pri Occidental 'iln ~i nurnero de 6 ,nrai. declara esser anc esperantist e que, su articul ne esset direotet contra ESf)eranlto. II IPr.opag·a ultra Esperanto .aJ1C Occ ident all rpor zan'ar iPOT :Ii ide de un li:ngu,e i;J1iterm'3..tioo-a~· anc 1i persones queles ne posse lnteressar-se 'POf eSJ)eranto .. Sl un Uogue intemat iona 1 vole vloter, it deve 0011- victer in 'prim. n erud~tes.Queles tre sovente es chocat J)(n" H:p:rirnitivita de fis,pera'nro. quel mutj.]a li exnren paroles conosset les. Li «excentiones» de Occldeotarne es aroj.itradtas. !IDa Li natural occidental vocabutarlum, quel es accustornat nos io J)'tiIm gradu. It es pIu iacil exoresser se in un mastler accustomar secon tr! regules Quam per nn reguJ contra sn accustornanrle,

T AGES-POST (Lm~a. d. Deman), nr 38, contene Un tre Iavorabil recensron del german lrbre. On opjne, que Occidentat es vocat subISItH'lIett' olianteriorexperimen.t:es crear un Hague lnternatfonai.

MUENOHN6R LEI1RERZEITUNO (MilJl'Choo), nr 4. contene un detai'at indioaliion del contenete de nor grand german manuale, To es un merit de SIT Theodor Krebs. instructor in Miinchen.

COSMOGLOTTA

Nr 70

BREMER NAOHRICHTEN (Bremen), nr l03t COI1statta in un recension del lrbre «Occidental, die Weltsorache»: «Qui have: UlJl preieren .. Hc ipor tal J~ll1gues int.eroo.iUonaJ e crede a lor iutur • .ti va in fact constatar QUl! Oocidenrs! es tre Iacil a comprender e 'a anprender, va mern nlu Iacll Quam H .a,Uri IHnsrues international, J)re<ehlue arc que Iii au tor concede a) usatores :pluri ,H'belrtcils concement li selection e mcm Ji scrtnon dev paroles».

HAIJLESCHE ZBITUNG (~li3Jl-e a. d. Saale), I11IT 89~: HAMBURGER NEUE...~TE NACHRICtlTBN. Inr 11.1: VOLKSSTlMME (,Magdeburg). 'llT 89, recense l}li Iibre -Occidental, die Weltsnraohe» e (}J: «Un com ... !plet curs de apprension sta composit habil- e amusanemen ralmen Que omni person (ha've H iP'Ossihi.f'i1a dominar Oocjdental oertectrnen ill curt tempor..

DRUIDENZEITUNG ·(Lci(p,zig). :nr 4. contene UOl -lon:grurticul de Jug . .J. Robert Hoerbtacr 'plI".i nor zerrnan 4i;br'e. Al sam caderne es adluntet un Ip·rotSpcot 'PGf 1i 1'i1l)fe. Li redaction reoommenda ~n un .noticle iaJ! mernores del Ordeal de ,Dru'irdes (un grand J)hHa:n1t1liIl'Opic societe) ·li studle de Occidental. Ti rcvuees edltet illl un wimer de 15 000 excnsplares.

DER J UNGDEUTSCtIE. Berbn. recense li zrand libre sub ji ti1:uI -Un 110 v 14,n'gu e Inte rn a tional? N e Vol a1pti k, me E... s pe rarrto, m a Occtdcntal.» Li }urnalI cita ex nor Hbre:«Qui have Il iln!tclresse pri to. tt mev scHhni.cmma_r se Que Occidental es consoruotet sur H natural fundament dell max grand interrratlonaltta, e c()nrttnua: «!Noi es COIlvictctuue li Nngue tnternatlonal ne 'J}IOSse CS5e:r un artrficial product oue: on destllla in ;Jj retortes e cabinett de studie.» Nu, Occidental diffcre essentlalmen ·ne de un aH·ri llngue sorit, por exemple de altxcrman (hochdeutsch), qu el C'S li IprOiduct de ''Uln :a-rtMilciJa:} svrrthese fat de eminent scrttores lin li cancelsarias del luxemburaan zerman lmceratores in iPrraha e -del princes de Saxonla .ElectoTa~· e developat de Luther, del autores alor IIi era barocc, de Gottsched e de') classicos. Quam do {(Hochch~'t.Nsdh)} es un artiftci~:d, $ym'~hese ex ",a~urar elementos del zermao iid iorn as. 'tam anc Occldeetal es Ii svnthese de] modern Internatiooal natural maroles. Si Occldental es un product 'del retorte, anc Ji scrlt lingue german es un 1el. ,Ma quam li un fa su servicics, [faro amc H aHri es absom1 ·ar.pt ;por su doo1'nath:m.

DEU1'SOHE HANSDELS\VACHT. Hamburx, nr 914. recenset n zcrman Occldental-libre in un rnanler un IJ)OC mocant, sub Ii tltul «Das liiltfsrs-praJc:hen~abeh (Il babel del tlimgues auxiltarf). On PI(WOsi mocante Que omnl hom devcuu -apprende.!' ,in samternpor Es.pieranto, Ido e Occidental. Li revue ne attente QUe Ii a'PPTcns.ion de Occidental have un avantage Immediat, i, e. Ii conossentle con ,Ii paroles i ntcrnationa l e Ii a,ff.adla:ti:oo del nosterl or studle del 'lingues natkma:I occidental.

COMMUN-ICATlaNES (LIBELLI PRO HIST!OR,tA :ET SCIBNTIA 1~TeRL1NGUARUM). revue de «,Officium lnrerlinzuisticum Budaucstiense- (redactor: Denes Szilagyi. Budapest VlI. Damianich a.

Nr 70

COSMOGLOTTA

59

28a),. nr Ll. mal-junio 1930. tracta li problema de un [ingue Imernatlo, nal del vtspunctu ,j)UrITle,n neutral. Lt divers uhemas es ,prcsClntat in Htingwe, naruurai! 0 antiHci'aI. del respectlv autor 0 revue etc. Ti ci numero contene un artlcul de l,nK. J. Rohert ftoenbi'ger «Pro quo yo 'J)Irciere Occidentaj», adpt:u un recension de] llbre «Occidental, die Weltsprache»: on (nomina -it «modelllc» (mustergiiJtig) e Ii disserta[ion de :E. de Wool (Vias e devias all L. I.) «pTctuOOme·n trrvestigant» (tiel schurtend) e ([,cuK!osmen obiecttv» (peinhch objekitJv). SZi11agyj dtvide n hjiS~,orie de Occidental in tri eras: li sci e,11 tlal de 1890 till 1923. li- era del jJl1'C1p.ara:t,ion del iP'Topaga.n'Cle de 1923 itiH 1929. e del ampl! propagande comrnenceant de 1930. Ad'plu Szi;}Ja~yj recense it «iN'!OViial Lexike»: noi fa Ji seouent cltatsones: «.'. Z e C ,(;5 abolit totaimen e 'Stlbsfi'vu.,etper s. hi egard aH radicaslsm H ne sembla accordant 'Que H Q ha esset conservat nartu, u H rnodell del hispan veIl har ij>o.s.set esser secuet.» Szilla'gyi crttjca In fin :Ii mult mancas del +:BiibHograffo de Jnternacla Lmgvo» (B1Ll" in un rnanier tre scienttos e detal'at, monstrante denove al¢ri mancas de ,ti ovre Quam noi iln nor recension (vide f1T 69) 'd e QU el Ii f lnal .oassu fJ)Jt 30) 'P e r Ii recension de Sz, }a ba esset tjuISltHk3Jt. - Nol vole ci anc rernarcar Que nol !ha trovat jntcrlm -itn BlL lrtru,lt alt.ri mancas, orectoue dupltc ermrneratlones de EsPCY-anto-ovres (1?).

TiOLE~RO. Paris, lOT 20. Inserte un artlcul de sr Josef Weisbart. ll autor de rp:Juri prolectes de L .. I. inter oueles 'Predtme Europal e Medllat Welsbart IU!Sa Ill'll un nov idioma. Mundi"iLatin. con Ii subtlern} «Syste~m~base Ip,ro commun cxperlmentatlon «: tl ltnzue es un copte de Occidental con quelc 1)-ersonal deviationes itn Ii direction a LaN-no sjne ~lexione. talmen nommat -lialtin mortal 'as , p, ex .• an (in vice de «es-que»), ld (it), ae (anc), hie (ci). accjpe (acccota), iter (denove, L iterurn) quod (que). aehne (till 00). ita (tam). aut (0). ·jsti (to, Li max gra1v imitat10nes del Latino sme Flextone es to Que ll infinitive !ha:ve Iii sam form, cuam Ji present, e li usn del lnllnitiv '})OS Ii verb auxiliari eha»: il ha «scrfbe» un critic, In quel ltngue on dl talrnen? Si coidealist Weisbart vell ernendar ti poe rnaoules ex su Unglle. il vell reobtener .. '. Occldentai.

Naturalmen on deve haver UI11 Ilx ,p.rinci-pie e ne «200 prlnciple(ples attemer .Ji sinzulare 'I>OS rnnnerales Quam in Latino sine flexione) quam Welsbart sen i.n .Ji fi.ne de un aopell !POT su Mund'i-LaUn misset de H ijj ]4 mal a ornn! occjdentahstes. POT exemple st i1 sta sur U ,pr.incipie delabsolut latinita. iI ne deve adopter in Hundi-Latin Ii arti!ficial «om», «VlJ.ll». vice latin ehom-, «vcl~J».

W. vole anc dlr «{)f1» iill vice de bocc (mL bucca): nu ill null zrand H:ngue on have rti ,p.a.roJ; do «or» 1}OISSe esser mescomerendet Quam «'Oy, seeun A. «1D3.I» secun f', «aure» secun FISt «mineral» secun A; pro QUO Weisbad ne adopte H mL bucca? Prender ;U oaroles ex Ii mort classic latin signlfica mortar Ii L. I .. quam Ii hum.an.istes ha rulnat Ii medial Iattn ouam Hngue International per U reintroduct ion del. classl c Latin.

IM!KiRA BULETiINO. Berltn-Charlottenburg 9, (Ide-Centrale, Soorstr, 7'5. annual abonnament R,M 1.50. 12 1I1UmerOs in annul. nr 78.

60

COSMOOLOTT A

Nr 70

mserte Ii mlen .programrna del 9. International ,Ioo-C-ong,ress. ouel va evenir de 8-m fiB 13-}m au~lSIt itn Sopron (Oedenbura) in HUII1garia. In Ii «:l:UbJrograiiocx de II1r 79 es contenet am sYmPatihic recension de nor ~ra,nd zerman Ilbre flntente con li 'Par-ales: clLi autores ootenet un bon resultate per Lor lebor. noi lie hestta ~ratru~M less,

!MAINZER ANZ:EIO'EJ~. Mainz. nr 84. discusse sub li tltul «Neue Weltspraohen- li du Ungues Welttemgl'isch (de Prof. Zaehrisson) e Noviad e dj ill ti: occaslon Que J C'S'I)eTSen ba qJT.oVart: m su Novlal un [nix,tura ex germanic e romanic linzues e asserte que. lu sam es Ii casu iJ)ri altrt j,n!tcr:na,rj'on311 .llingues. 110 es un zrav erra serrmre n~lI)etit de superflcial criticos. Ni Navi13.~'. m Occidental es un rnlxmra de germamic e romanic vocabules, ma HJi basa-se 'Sur U ~mterll1a_rtiOfI1a1» pair-DIes; si {lis cs in general de il:rutim 'OriJ~ij,nc. to ne es 'Ii cull> del romanic Jlngues, rna del ,ge·PTIlllini.c Iteles queles 'ha dat solmen poe contrlbutlones a~ 'iintcnnattiooal glossarium e -ill) contra Iha 'BIl'CoI1JQrat sc rnult ilaUn vocabules e fat les talmen a inler.J1,atti:Onal paroles.

,HEROLDO iDE B5.PERAlNT·O. KtHn a. R:h •. 'lIT 562, quesnona: «Kie estas la ikomercist-Oij-1e'speT3In1isdoj?» ·(U es U esoeramtsnc commerciamesj) !peT un artku1 de un tpSeUOooIY1I1llSenior 0S0 QUC'i 500: «Ja depost dece annus yo es che un zrand fitrma de exportaeion. In ebascun die anriva che ITlOS epistules lin- extran Ungues. Nequande yo videt ,tin nu 'lllfl espcraertlstlc ClJ}istuII ilnrter Ies , ... lMi collesos moca me sernpro Ipro to .wi ml esncrantistic saventie de ES!J)eranto. sammen rut cheies.» No! selrnen Qdloot.ion-a ero quo senlor Oso ale instiga su cheies provar ta'r nezocies ~er usar self E'S{Petramto ,in lor OOT~ 'respondooHe? Es-que ll tlme un msssuocess? Li Cemtral Officie del Occidental-Union ~jai ha scrtt rnult apistules oonml'erdaJ in Occidental a non-occideetaltstes. sempro con plen SUCOes5.

OE~MA:NA ESPERAiNTISTO. BenMal. nr 410. da a Mfred Dormanns, lilector de Esoerail10 che .. Westdeutscher Rundfunk,.(Wes.tgermain Radio>., H occasion :publicait' su concetJ)OOnes in; ua ,a,rticul iartibuJ.-a't «AI ,logica e !ps.Yoool'()gJe de Esq>era.abto». Il demonstra que mem i:n Es1)eTa!J1i() IIJe domina ,un iOO1Ili detal'es li 'logica-, rna Que lID em in (i mogj.c -[ingoe Hforties IPSyoho-logic fa lor i3J'ixxr e Que rnemci existe «un ,ponte ouel duete del ,art-iiicial ltW·g-ue in Ii centre del iPlen vive. Llngue es vsve, e omni su en1~ e meg'a'Utes es Iperpetui fluent mlracules <le~' homan a!llirn seli,» lNoi deve rezretar oue un tarn dar CilJP Quam ST Dormaems, mal1gn~ su modern linguistk concepttones comnletmea ide,nt.ic con fj nostris, ne posse liberar se del: exercie e :J)ro.patgaooe de un svstema de L. I .. (mel es constructet fsur contrart rprincEpies. n ha nmova1 un tal IDOOr'a1ion .per su «critic CUlT'S de ES'peran1(»> ehe Ii Westzerman Radio in 1925; rna il ha esset Iortiat !peT teerortsrn a~ djscitpHma (v ... (lernnana Es:peranttsto», 19Z8. Ij)aif,'.tn 171). Noi deve ·regretar to -tam pIu quam Sf Dorma:rms os 'academic dingui&t de proiesston,

LA NOVA EPOKO (menosuale del oomtnucrU,st·ic-e9Per.amistic Sennacieca Asocio Tu'tmOmia). Paris, nr. 78. Jl'6J}eti in mam,·iere !histeri-c quelc ancian fabulas ;J)rl Ii contrarevoiutkmarl caractere del mo-

Nr 70

COSMOGLOTTA

61

vcment de Occidental. It parla 1)ri -artstokratemai novlatinidai projektoij)} e Que Illi es «sJm:bol{)j de 1a Ikotll'servado de la ruzo del l' pasinteco. de Ia dcminado de I' Iortad super la rnalfortai. 'SIi'mboloj de la imoertaltsma poUtiko Ikaj de bonfarto de la tk3!pitalisma vivo.» Si on lee Ita:1 lmeas, e .si on ne vole reputar Ies Quam ,um eiflucntte de un malad cerebre, Din solmen ipOS.'SC comorender ,les quam li- eWICSsion del max aI-i demagcgie e del ipaUidtimorc coram Ii tri.um!J)han.t. progressent e democratic Occidental. ES"Q'Ue vermen 'On vale ducter un movement de! nroletarratu can ,tail despectabil a,r;gumcJ!11es? Nu, 1i vcr inamicos del pr .. oletariatu es Iti .persones oueles vole Isolar it del progress del scientie e del modern civ Hisat ion. Occidental auxilla destructer HbaliTierc::s de education inter Ii classes: Esperanto erecte nov barrleres. Occidental aoerte al ;p:roletaLri.a't'U .]j oortas al sclentie C su nomenclatura: Es:pe'ralnto rnura ti portas. DO' u deve star Ii vcr socialist P!

ESPE~O lKATOLI:KA +nserre sub Ii tibu'l «Rcvc'ninte el Rome: lnstrukctoi» un articul del mresbvter Georges Ram;bC11x in Que~ on posse leer: t:'}:n li emtnent sIp1heres cathohc Esperanto nc es COl1'OS'Set quam international auxiltari llngu e, .oroprtete de omnl hom. rna quasi solmen quam medic del dlvulgatlon de alouel contus doctrina danzeros, Jlt()mi<nart ES!J)eramtism. quel contesse I3hlUe1 deite, un inconosset 'Superior ,Fortie, QliWI ·prediea un .. nebulari traternlta Inter ornrn homes, basat solrnen 'sur un oomrnun li~H!;Ue, e quel conslste ex iP'lllr Hberalism, ials neutralisrn. 'Ll esperanttsrtc gazettes esolenisslm de faJs 'idees contradictor! a1 catholic doemas. Li 'oUicia,l traducti-on del Bfble es un editlon :pr·atesta:ntk. Li of,fidaIVIOcahu·J.a-rium Esperanto-Esoeranto aaJparieTJIt !bent,os't va esser un edition del Sennacieca Asocio Tutmonda. Li ma';()rilt~ del ovres esperaetistlc es albs'Olut~ men ·a desaeorobar del vispunctu catholic. Omni to es un fact irretutahil, Absolutrnen :neastonaibH do es Que in consecuentie ioll H eminent spheres caeholtc c's-pe.ra!li1to es ,rc'Rardat con depreclation.» Tal .. men J10i vide ,11 valore del «lnterna ideo» de Es,pcranto.

IDBOGRAPHIE MATiHE,MATIQUE. Btu.d_e <iu ,1a'f11:agc ,p'hilo-solJ}hiQue par Jacob Linzbach (28, Rue Ducouedic, Paris XIV); de 1i revue. recenset in nr 69 • ha esset a!DPari1 till nu 7 numeros, contenent 56

1lagines. Karl Janotta ..

DIvers

Senlor DE WAHL vlagiat ln rnarte al Confercntle de Resercd1es Linguistic un Geneve, e usat 'ti occasion por visitar muH occidentaltstes, ,j. e. sr Dr. W-ormser durant .Ii vlage a) conderentie e Ii coideallstes Prof, Berger. Dr. Aschwanden, Dr. Niedeoker, Major Tanner, ornnes in .Svlssia, Dir. Bchin in Str asbourg. Dr. Grobmann 1n Milnchen, Ii oocidentalistes j,n Wie11 e M-auer. iKaJs in Brno, Prof. Pasma in Tabor. Neumann e WaHonin Dresden. Funk in Stettin e mult altres durant H retrcviage a Estonia.

Ll conferentle in Geneve Iha esset fnvltat del «lnrtenna tlonal AuxiH air 1,T Language Assoclatlon in the United States. Incoroorated» (l ALA). respectivmen tper su secretartessa honorarl, Ii iniatigabil e

62

COSMOOLOTTA

Nr 70

mcrltos Semora Dave Hennen MQiri~s de New York, Tl conlerentle durat de 20 rnarte till 2 a1p:rJi} e reunit in Carlton Pare Hote! 15 ling'uiste's .repurat C soeclaltstes de Iinzue :internartionai 'POf delioerar un studle scientltic del problema del hn~ue .auxiliart.

President del conferentle esset 1,j conosset linguist e in'terHnguist Professor Ott-o Jespersen del jmiversttate iln CO!pel1lhag. In ultra essct oartlctnantes del conferentle Ji seeuent ipcrsones: :Dr. S. Auerbach, mernbre del Ido-Academte: Earle B. Babcock, Professor tn ll untversitate de New York. \P.resj<lCint de tALA: ,Oh. Baa'ly. Professor in H urnversjtate de Gemeve: Wm. E. Colhnson. Proiessor tin H univc rsit a te de :LivCI'1P'OOI: Alber1 Debrunner. Protessor ;!n Ii universltate de JOlla: Mis'S N. S. Ea ton , linguistic assistent de lALA: Otto Funke, Protessor in :l'i .u:n-iversita,te de Bern: ·Eduard HeDm~3It1'll. ProIessor jn li universltate de Gotti:ngen: Serge Karcevski, Professor jlt1 U unfversltate de Gcnevc: ,Mrs Dave ,H. ,Morris, bonorarl Secretariessa de I·ALA: Prof. Perrenoud, Jinguistic assistent de IALA; Pi-tmain B. Potter. Professor in li universitete de: 'WiscOOls,in: Rene de Saussure, Professor "i111l ~j urrlversitate de Bern e autor de Ipl'll'ri lingues artlticlal. i-nte,r oueles in uiJtim. Ii Nov-Esperarrro: Albert Scchehave, Professor ,i,n Ii unrversltate de Geneve: Peter Stolian, mem .. 'br,e del «Li;n~va lKomitato» de Bs!per.anrto; 1:. de Wahl: Re~nhold Zeid>ler. novlalist. Du snvltates ne rectvet ll ,permission- de vlaze de lor Guvernacnentes. i c. Prolessor Peano in Turin (ltalia) e Proiessor Yushmanov in Lenlnzrad (U. S. S. 'R.).

Li cauferel'f.t,j.e ,adiO.ptet in 'prhlcipi·e ll elan de labores esqutssat de Professor K. Asakawa del universttate de Yale (U. S. A.) e conossentat-se 'p.ri rli labores del Proiessores Colbnson {Livenpool) e E<lwaTd Sapir del unlversitate de Chicago.

Professor ifu:ruke (Bern) e Seniora ,,M<or,r'is elaboret un complet orozrarnma de studies S!\llT H base de Q'Ud on va sollleltar financial aooovcs. Li Iphi~ologos Debruoner e Herman demonstrat aJ conferentie in qucl jnanier on va ~piosser realiser Ulfl ·immed·ia1 collaborati{)!ll i'tltte.r ;]Ii indo-gerrnanlstes, ll iJ1:te-rHnguistes e lAllA. In. fin on resoluet crear un «Juenal de 1~n.tedi!JlguiSitie Reserches- (J!IR).

_]in ~J inauzuratton del conferentte 1i' ,J)res·ideOit constatat Que &T de Wahl es .. set un del unesim adherentes de &;rperan.to, rna que «il, mal~r~ S'll arnlcita ;por Dr. Zamenhof. ne .plu (POSse! secuer le deeost Ii moment fatal quando Zamennol ·ha devenlt conservatorl, Il collaborar con Gra!hoWSlki. con Lett e con mult altr! ;pio.neros interim morit e de commence H directet se Teet vers U SCOtP quel il ha attln'et per Ii pubhcatton de Occidental».

iOn '.POSSe esperar Que ex Ii conlerentie va secuer un IOOV orozress del scientitiic interHnguistica. e on deve gratular e rneraiar a Seniora Morris pro -li 'prudent arranseamenc de ti Internanonal conterentie.

SOCIETe COSMOGLOTTA (W-ie1l) arraazeat u 11 a'J)ril in Cafe Mari.a!hiJ·f un reunion public m Que] senior de Wahl :parla1 ori Ii thema «Li statu actual del problema de un 1in'gUe international ".

Nr 70

COSMOGLOTTA

63

II demonstrat que solmen tel proiectes de internateoeal 1411srues obtene un Ipassa'bH graJoo numer de adherentes uueles ,permilSsc al adentes decompostr Ii structura del vocabules e Iormar self nov !paro .. Ies sam QUam li problema del oaroles cruceat provoca grand interesse PT.o sirrni.} causes. De to vent Ii desinteresse del publica POT Ungues mautonom Q'IJam Idiom Neutral etc. hn contra Que altrl svsternas mtml natural, rna au tonom In H oarolformatlon tJr:ovaut. un grand circul de enshustasmat .partisanes Quam Vo1,a;pil,k c poy Esvcranto. Ma un superloglca Qua-m In Ida .ne es li desir del :1'llbli-ca. Occidental uniona nu li du prlncloles del au tonomie e !nattl'ra'lita; d-o it ,have omni cbances IPor su Imal general adoption. Ma ti principies posstbiljta li satistatjon de W1 trieslm tre necessi, ilt es li maxi .. mum :pO&S~bH del Iregubar11a.. Tl esIl via sctentlal ral def,i.nitJ'V solu .. tion del jmcblerna: !pTO Que Ii movement ha prendet .ti scientific e naturalistic developation.nu aoc 'ha de venit !J)()Ssibil li collaboration del sclentistlc linguistes.

Ti coliaboration esset anc Ii scope del contercnue de resercaes Jlngulstlc in Geneve, Cornprensibtlmen on ne oosse expectar de tl cooperation lrnmedlat resultates: ·in tprrm on rnterconossentat de person a ,J)eTSOt1- e devet clarlflcar ·l.j contenete del tpToblema. Ma Occidental ,bavet un grand success, itesset lin ti die quande li ortnci,pal svsternas esset .pres·entat~ narn Sr de Wahl tparlat ta-nde &01- men ion Occidental. e OIl constatar con admiration Que en oosset ccrnnrender S'U tot dlscurs, In 1931 va evenir ll :bnternati-onal Congress de Linguistes in Geneve sur Ji orozrarmna de uuel sta anc ll tnte,rlingui:s rica.

Li dtscurs die sr de Wahl in- Wlenassistet Idistes e Esperant4'St,es. inter i.1li conosset ductores del austrian movement de Bsa>eranto queles hn P31Tt particloat al tre vivacl, rna anc tre conciltant discussion. Li eseerannstes regrctat H !l1()V Ienston del inte·rlilflgtl.istic mo .. vement e orooosk e peHt Que .Ii occidentalistes mev far nequel pro .. oagande in H interesse del kt~. rna solmen Iaborar tlb:eoreticmen . On responder les Que un tel conventicn es i:mpossilbH pro Que ll occiden-tal!istcs iO!Pineposser ;'P'ro.mO!ve'r ,Ii id~ ·pIu Iacil- e TalPidmen pelf Occidental Quam 'J}ef E'Siperant,o; ma it existe li simoHc via Que QIDII1i esperantlstes apprende Occidental sam Quam Ij)TeSC omni uccidentadstes save Esperanto.

!Li esperantistes rezretat anc H devalorlsation del esperantic Ilteratura. On r esoondet les (Jue oer H progress de Occldental plu rnult oersones anc va comerar Ii ancian Es,pe,ran1Q-Hhres pro causes del crescent i-rneresse 'POr J4 problema ,in, zeneral e por su hlstorle, talmen Que un devalorlsaelon del tot lkeratura jnterhnzuisttc ne es a timer: in contra on I])OSse constatar que on Ija nu es 'pret pavar ereties 'Plu alt per quelc lil:Jres in1erlingui&tic exhaustet. 1111 omni du oartes on provat tam mult quam nosstbil accentuar lu commun e

dirrrlnuer lu contrarl, iKarl Janotta.

64

COSMOGLOTTA

Nr 70

............ _ .•.......... .-_._ _ •...•.... _._ , .. _." _ _ ---.- -.------~~-----

"NE fA VOS RISIBIL!"

111 numcrti J6 (564) del scrnanale «1ierold<l de Esperanto» (K6tn

a. Rh., Brtisseler StraBc 94) de 18 apniil 1930 SUIT pall:,j'n 4 sub «BihHograrfiol) esse t a leer :J:i secuent anrnmcia (reproductet ci tn orlgjnale de ESp(:T.an~o):

Occldental, die Wcltsprachc. r(i(}cciidooval. [a mondliazvo.) Por germanhngvanoi . Eldonrta de E. PigaJ. fr·anokb'sche VerlagS'ooohhalJ1dlrung, Snrtrgart. 254 IPg. Prezo brosur, rrnk. 5.50, tole fnnd. 8.-.

Pos to qUlaIrrD oommunicatton del redacaon ~ji seouent lrneas ap'parit sur :pagin :i dC'1 :n:tJlmc-r6 2] ,(569)) de «llieroldo de Esperanto» sub H, titu 1 «Ne pidiin<ligu vin! ~ ,(= Ne fa vos 'I'.isilbiil):

*

In lIT ](. de 18.4. noi menttonat sub l.i ruorica «Bfu)'ilOgra,fio» un .nov anoarit lihrepri Ii interltnzual iJl1'uOject «Occidental». Pro to noi O. c. l-i redaction de ({,Hcr;oldo») reoivet de <llttl delegat del Universat Es;pcr·a-ntl()-,A.iSlod,at;PO'll un IPc~tca.rt de Que'l Ii contenctees ne solmen total ,risillJ.U, rna am; otiensent aJ autor del mentlonat Ubre e a nor ohclrcdactor ln casu que Hli senti se offenses. Cl es ~'i textu del postcart :

«,Her,oldo lpro.paga Occidentaf. H max actual novite ,in nor mlracu- 16s ES.pcraill tolaaid !

On i tj,lTIIid solrnen sentit, Que v1J, senior redactor, svmnashlsa oon Occidental, ccnstcrnat nu deve convlcter-se de vor 1meXlJ)lica!bH attttude. Vu 'alrmu;ncia nrn Hbre de senior P,jg-a1. un Ianatlc adversario de ESPCrainito. de un hom quel in s.u Jinfl1O'bH lucte usa ~;tin1 scrupules absurd ~l1C{)'ne'c'tit~s lpri nor Iinzue c movement.

For-s,a'11 'Vil! ipC'J1sa (rue .noi ne lP'F-U deve timer ~H concurrentle de alquel artiticia! Iinzue, ma es-oue vu ne considera Que -vu per vor annuncia (it ('S naturulmcn urn !i:nvitatiion comprar e Ieer l'iadvers·a\ri libre) I.'X traordjnartrnen confuse H esoerantrsttc C nonespcrantistlc J)UhJ:ica? In fin vu «lccupa 'V1OS self ~i branch SlUT quel YU skle,

Resoectos

ft. J .•

Pubhc cxaminat dnstructor de ESJJ)eranto.

Dclezat de UEA (Universal Bsrp,eranto-AJSsociooon).

PS. Pro vor tpubMcat-ion yo va rnviar un 1P1ealde al Centra Oflcejo de UEA. Geneve.»

*

No: 0. c. Ii redacrion de «,Nero'ldo de: Bs,peranto») a:dijunte Quam, commentartc: 1. Ites ,Houstom de gazettes adrnirdrn anmmciar (si ne rccenser) reeivet Iibres pri alquel thema.

2. l-t es necessi rnformar se pri H adversario,

:l It es :]j-s.i£lne de un borr-caractere 'SlUwo.s.i'r che ji adversarlo (J djssidcnt uarn ethic rnotlves ouarn on pretende IPOI' se self, rna ne ia anticlpante denunciar le.

Nr 70

COSMOGLOTTA

65

4. It vell esser limooora·j auxilf,aTcontr.a Sill conviction un allcrc solmen :pro il mammon, Malgn! (tile un grand :pa'nt del- ihom~nHe lie ,poiS'sooe un tamak ethica, noi vel] desoecter nos ouam .fr:MJ)'oncs. ~i noi vell OcmsCTVJ'T IUJI «branch» solmen pro que noi sea Slide SliT it.

5. Si mol esoerantistes self vell timer lpri H success de nor' uffurc, 1i soltacenne de J1Ior contrarlos neelu vell sarvar nos, ESQuc- condulr quam ISitru-ces?

6. Li PS. de sr J. '(;,'6 verrnen naiv. It sona, quasi 1IiJ1 ,infante dt pri U\Il carnarad QtUe) .have sa lpropri volcrrtle e ne actesecun H complacenrie delaltre: «Yo va dir lit al instflUcbor.» Si -li instructor cs psvcolozo, Jl s-a!VCQU() 1i denunoiam merite. Interessaert es que Lnt. Centra 'Kom~lta:to li:n Genevc seJi ,in su ultim cjrculare -(nr 62) ne solmen annuncta, rna rnem recense It Ubrc rnenrionat ,(:pri«OcC'idcnLalll) e recomrnenda iit (tre ,rws'ornen!) ,wr selfinformatlon a chascun activ propa garoodst.

1. Noi ,peni releer .Ii 00 :penult-im :aH~nc.aiS :tn nor articul «Nia tendenco» {"}uibilari numero de .2. 5.) e, in ceterl, nor 4{fr.ticulesQueles ha aIpparit in li llbHm aiD11'U:S sulh ~i :tHul «Ni ikaj [a a~lialh}. Ta '011 va trovalf ornnd VO qlllio ~OH deve 'un ,pJu saver pr l nor V1itSlpu.JlIetll. Nol ne ama remachar omnicos deci voces.

To es .J.i textu de «·tieroldo de Esperanto». In. seeuent nol inserte un declaration del ~bl~ca'tor del libre «Occlderrtal, die Weltsnrachc- e chef-redactor deCcsrnozlorta,

RcdactiOln de Cosmoalotta.

Personal declaration

fn ooherentle ron !Ii in supra reproductet arttcut ex ",Hc!fold.o de :Esperanto» ':\1\Q constata QUe uni ',pole-mica concernent Esper,anto es llJub].j_ca"t solmen in l,j orzan del Occidentat-Unlon «Cosmoglona. e lin ;Ji Hbre «Occidental, die Weltsorache». Iltl rti cr~tic-a de Esperanto yo ne usa .suible-cti'v 'ludicies de cne '0 de .altrt occtdentaltsres, ma soimen :Ii olllieClt'iv materrale ex ;pUhl~ka·tiI(}nes de &peraO'Hstes e de neutral IP'ersooe'S. Li Ietores de -Cosmogtotta» e de] ~li!bre «Occtdentat, die Weltsoraehe» nu lpos"se controlar es-cue it es feet Ii assertion de ft. J. ~n «IHeiruldio de Esoeranto», oue mi fomeses ials e querni methodes de combatre cs innCJlbU in vice de scientific.

Yo constata que yo prooaza Occldental IPf'O que ;}j 'majorite del serios interessates de un Iinzue tfwter:n;a.tion'al refusa iEslperant!l), quo 1i esperantlstes lS'elf concede. In contrart '001 posse ctrar H [lomiines de Im1.dtfPersones oueles, 'repugnat \peT Jl form de Es;pera!ntQ. esset adversarros del ide de un llnguc international. 'rna queles nu iper Occldental ha devellliilt adhererstes del ide. Yo ne es un Iarratlcadversarto de ESJJ)er-anto e ancor d1oo~e !have amiC2JI relatsmes con duel ores de

esnerantlstes iBn Wlen e aJ1TJ, boos. E. Ptzal.

66

COSMOOLOTT A

Nr 70

--.-.-~ .- ... -.---.- .. - ... --.-.----.-- .. --,-.-------~,-~- -~. _- ----------~---

OCCIDEN'T AL ... UNION

ORGANISATION UNIVERSAL DE UNOUE INTERNATIONAL OCCIDENTAL

Protectores

Prof. Dr. A~bert Guerard. Unlversitate de Stanford. California. USA. Proi, Dr. Albert Saareste, Universrtate de Tartu (Dorpat), I:stooia. PInt Dr. G. W. von Sydow, Universitate de Land, Svedia,

Reoreseetaates

Austria: Cosrnoalotta, Postfach 10. Mauer b. Wien,

HrUaon.la: The British Occidental Society, 18, Mead{)ws L .• Chester. D.anla: Jan Casse, Willemoeszade 23:, Kobennavn,

Estonia: Kosmozlon, E-ha 10, TaHinll .(,Reva1).

francla: Occldental-Soclete, 7', U)lace de Bordeaux. Str asbourz, Germanla: Dr. A. Peipers, Am Romer.tunn 13. KtHn.

Svedia: Svenska Occidental-Fonbundet. O. Agat3Jn 37. Unpsala. SVjssJa: Svlss Association por Occidental (S. A. P.O.), Chapelle.Vaud.

.Fchecoslovaclat Federall, Vranovska 44. Brno.

OCCIDENT AL ... LITER'A TUR

Cosmoxlotta (o.mci.,al'feVlUc ,1e'1 Occsdental-Union), Annu 1927. 19Z8t 1929 a 7 o, S .(1 Dollar). Annu 1930: 3,5 o. S = 0.5 doll, = 2.6 SV. tr. ~~~ .2,1 RM =-:0 ]6 IKe. Sins.tU1 nurneros exhauster (ne recivl ..... .bil separat): 1927: 1. 2. 3. 4. (38. 39, 40, 41). ]928:' 1 (44).

Occidental. die Weltsprache,. Ei,niUhrumg sarnt Lehrkursus, Lesesniokeu. Haiifj~kei!'Sworterv\e.rzeicl1lni'S. I1c,ra·usge·ge:ben von E. Piga·] bei Francknsche Verlaashandlung, 256 Seiten •. 148 X 210 rnm", broohat 9.50 O. S. :5.50 RM: ligat 13,,70 O. S. 8 RM.

Ra<UcarJiu,m dlrectlv deOccldenral in 8 Ungues (angles, german, wances, Ita llan, hrspan, pottugales, sved, russ) de E, de Wab]. 5 O. S.

Deutsch-Occldenral Wiirterbucb de J. Gar, 5 o. S.

Occidental. xemelnverstandHche eurOPiiiscbe l(ulturSl)rache fur internationaJen Veckehr. Bezrttndung, Grammatrk. Wortbildun:s;. verglcichende Tex oPT·otmu. 0.5 o, S.

The problem of an international langu.age and Us solution in Occl .. dentaJ. Bv Eric Btdle, 4. d. (0,6 o. '5).

L 'Occldental, Langue d'lntercomorebensioD immediate de L. M.. de Guesnet. 1 ir, fr (0.3 o . .5),

Problem jazyka mezinarodniho. 2 Kc(O.42 o. S).

Prakticky jazyk svetovych stykii Occidental J. A. il<ajs. Vaz. 6 Kc (I , .. ~)

. . ... ' o . ...._ .

Occidental. ett v8!s·terlandskt kulturspraJi: tle Mag. !p.hit A. Z. Ram .. stedt, 0,3 o, S.-

Nickel till Occidental de Ma~, p;hH. A. Z. Ramstedt, 1 O. S. Occidental de internatiioaeUa ordens stlrak de Dr. C. E. Sjostedt {!principcr. grarnmatrk, textprov, !lammforcelse). 0.4 O. S.

Occldentat-Unlon, Central Oflicle, Mauer b. Wlen, Postlacb to.

Nr 70

COSMOGLOTT A

67

LI PROBLEMA DE UN LINGUE INTERN'A TIONAL

ha occupat H pensas de rnult oersones. Li max conosset w.oject es. «,Esperam1t()Y> (1887). Que] pro .£11 facilita e enorm ·prOipaganda tla acqu,i.sitet sufficerrt a>tten'tiOin rift li mUltld~. ,Ma lii defectsv e innatural formes J1a evocat Ii crltica de divers competent persones, Li es pe .. rantistes 100 retusat omnl reforrnas In lor IinAAle e pro to aopartt mult nov proleotes, quam: Neutral. Untversal, Ido, E"Sjperantida. Romanal, Latmo sine ~flexiOlTte • .Etcm. ,Medial. Novia! 'etc.

Un practic .LINGUE LNTBRNA TI:ONAL deve esser oomprensibtl a omnj person de occidental civilisation. anc sin studle anterlort, Solmen un Hngue Ija hodle usabil ln omni relationes, in commercial armunclas e reclarnes. in exchanges de collectiontstes del tot munde, in traflc e sclentle, posse contentar 1:j postulationes del comrnunlcaHones International. Un tal- Ilngue es .occidental.

Laconic Grammatlca de Occidental

PronuncIation: Vocales quam in german, :hisP-3;n. Itatian, slavic:

Y Qualm vocal = frances u, german ti: c ante c. i. y = ts ; in omni .al!tr-i casus = Ik; I: arrte e. i, y = ti fran-c-es. in orrmi altrl casus Quam g german: h ,a1$lJ)iIfa1t: J = j anzles: v cuam tim angles : x = ks: gs: z = Ids' ch ouasn jn angles e hispan: sh quam iIn a;ng'les: eo = frances ell, german o: n' I' = n, 1 con j, secuent presc ne audlbil.

Accentu tonic sur H voca-l ante Ii uirt:im consonant: ~inale. llnzue, Internatkma1. lUi finales .. del, plurale e .,men del adverbie ne have lnfluentie al accentu: 'fmale5, nullmen, Li t~na1es .bl~ -le, .Im ... ul es nonaccentuat: resoectabtl. grammatica. uhim. articul, In altrl casus Ii accenta es scrit: hero, ide. 'pron6miI1.

Nuaaceaot finales: -a • ..(). -'lll(m) • ..ti. -e .

.. a fomitrl'in: Iraeicesa, fiHa.cava-l1a: una anc altr! .p'arD]e...~ secun Ii !U!SU mrernauooal: aqua, boa, zramsnatlca. ,)j~a, sofa. tara.

-0 masculm: tranceso. fiHo. cavallo: rna ane a~'tri 'Parole·s secun li

usu Jntematlonal: bmtuo, como, fresco. Jexfco, tOI"SO • .. ,u(m): abstract. :neu~rli: lu Imal = 'Ii rnalutm) .

.. j adiectiv (.n<mo'bUga:turi): dextri, rezuiari.

-e generat euphonic. precloue :por substantlves ~ centrale, mat-rice . . plantage, ,t;hea tre.

Articul definit: Ii: iil11detHni t: un. Plurale per .(e)s: 1i cavall, Iii, cavalles.

Declination oer rpre'pl()tS.tkn,'cs de, a etc.: deli = del; a Ii = al. Proaomtaes 'Personal: YO {subject) - me (obiect). tu - teo it - le,

Hia - la, it. noi - moo. vu - ves, jJJ,j - les, (irndefi:nit) 011. (reflexiv) se : possessiv: mt (sol: mel), tIl·(O. 'S1I (0. 'Thor (nostri). vor

(vestrt), Iortl). .

Verb. iUn.fi'llitj~e: .. r: :pa1'dci,p;ie presentlc: -(e)nt: ·pa.'rtici;pie perIectic e preterite: -t. Conjugation analytic !Per rauxil:iicl'tes. perfect per ha, fuw·r per va, ooodiltliooa:le oer veil, rmeerattve !per pies. ol>ta~ive oer mev, !passive oer es (esser). ,Exem'ples: amar, YO ama, yo arnat, YO :11a amat, yo va amar, yo vell amar. rples arnar, yo es amat, yo ha esset arnat, yo va esser amat. etc.

68

COSMOOLOTTA

Nr 70

Subvendones al Occidental-Union

M. Guilbert (Videscoville) Ir. fro 25,-·. Dave H. Morris (New York) doll. 10,-. Ing, A. Lindstrom (Stockholm) o. S. 5,-. Dr. P., flussarek (Brunn) C. K. 14,-. Prof. H. Pasrna (Tabor) c. K. 18.-. Director Dr.vlng. A. Wormser (Offenbach a. M.) o. S. 505,90. Reg.-Rat Dr. P. MeJl (Saalfeld-S) RM 15,-.

Propaganda perOdW

Li numer in infra indica 11 exemplares donat del libre «Occidental, die Weltsprache» ~ JR. = ligat, hr. = brochat, Vide anc Cosmoglotta nr 69, pg-. 43.

Theodor L. Krebs (MUnchen) 3 br, General Director Gerald A.

Moore (London) 10 Ig. Ing. Nanos Hoerbiger (Mauer bei Wlen) 23 Ig. Central OHicle (Mauer bei Wlen) 15 ig.+ 5 br.

. Joseph Oar (Miinchen) RM 10.-. Dr. Aschwanden (Biel) sv.fr, 5,-.

Occidental-Union Central Offlcie

SI vu vole dar a vor flUes un bon education commercial e linguistic, mlsse les durant un aonu scolarl In 11

MODERN SCO,LE DE COMMERCIE E LI'NGUES

Tel. 33-28 Director: G. BOHIN Tel. :B-28

7, Place de Bordeaux ~ STRASBOUR8 (Francia),

Section commercial: Coniabillta - Stenographie - Dactylographic - Stenotypie .. Correspondentie commercial ~ Section lingual: Frances - German - Angles - Occidental.

Adaptation del frances stenograp,ble a Oerman, Angles e Occidental Curses In scole 0 per correspondentle

Progtamm es misset gratuitmen Q cha.sam person qui peti it.

l{)o;o rabat: a membres del Oct;d~fltal-Uni()n 0 abonnates de Cosmoglotta.

«Cosrnoglotta» 1930: 3t5 O. S. = 0,5 doll. = 2,6 sv. 'fr.= 2.1 ~M. Chec-Contos P.osofaU: Austrla. Nr. B-84.868: Occldental-Usson, Mauer b. Wten: Germania: ,MUtlchoo 585.98: Occldeactai-Unlon. Maue-r bei \Vie'I1:~ 'fpanc·i'Ci: Strasbourg 94.49, G. Bobin.: Svssssa: It 1969 P. Lagnel, Ohapelle(Vd): Tcaecoslovacla: 29.428 PNha, M. NedJvild.6k. Taber.

el~entihner. riera'll'sge:ber ill. Verleger: Ocoidentnll-Union. Sit'z: .Mauer het Wien. Veranrwortllcher Reda<ktell'r. lng, fn'ge-1bel't iPU5(a<t Lieslnz

!bei Wren. Druck: :MHan Nedvidelk. Tabor,