POOZ:PO(;Ol NH sa

tlUHLhK THY;:;;:;hl'l WhLVll'lli ;:;

1.0 UUl

A\.V'1 J.HDIUdO:l .19 OillJ.J.IWl:I:1ld SV .L.;J:1H)Xl'!I NQISSlWlHfd IS9: J.aOHJ.IM. {)NUdOD ON

p.lllPU{qg l.J.S~l!.IH "a JO srums <llrJ nq voo~:tOZOt N3: p.IlIpU"B1S ulIado.lna eqJ,

)l3JC'L ~Q,~d ('tt Q;)

-~-~----

-

sauoumoop uoraoadsm JO SadA~ - saon po.rd ;)!II131aw

Loa-l1 ~U=~ <OV~

> 01lVCINV.LS HSUm'll \

Fax 3 Uon ID: 81215442876 an: 258 13.81.2885 18:36 [88:8]:44] OK 3.881/815

IJ!Ul ':UUb U~:4': YAA Ul':lb44':1:I(!j

II

-

tOOZ:tO<;OI N3Sa

tlUHLhK THY;:;;:;hl'l WhLVll'lli ;:;

1.0 UU':

AW'I .LHDHlAdOJ AS aalJ,IWlI:lId BV J,d:llJx:!I NOISSIWlI:!Id ISS. lOOH.tIM. DNIXdO;) ON

p.rspUl3:j.S t[SrH.lg l3 JO stums aq'l Bl3q tOm~:vO,(;Ol N:tl p.tll'pm:q·s ul3adoJn3: <l-q.L

sauanmoop uotaoadsrn JO SadAili - saan po.rd ~!II"Blaw

(I'HVaNV~S asraraa

Fax 3 Uon ID: 81215442876 an: 258 13.81.2885 18:36 [88:8]:44] OK 3.882/815

'rnO<)'I-eqo,g "~:;,;q@l4.:B~J.AdD:) :EVoUIa "f;g9L 9668 0;::(0) vt+ :xB,if 'OWL 966g 01';(0) tv+ :1<l.1 ".1a:B-eul3li\1 ilU~8UaJ~'} ~ 'lqiJ~.lA:doO aq~ WOolj pstrraaqo aq UB<) a<)Y'pB pUB S[~B10a

'pau~13N0 aq asnur rsa JO trotssttnrsd U9Cm.IM .lO~J:d aq'l uaq~ UO~l~qu;:nualdru~ u-cql asodmd .l~"[HO AU-g .1;oJ pasn aq 0+ ars BI!B:).ap aS8qlH '8uoqB:uiJ~sap apuJ2;(0 adAl 'az!$ puu 'SIoqUlAS SI:": qons sl~B:j.ap A.I13SSa3aU]0 'p.mpUl~:j.S aq~ .§U"!luaUIa{dw~ JO os.moa 8ql u~ 'asn aa.1J aq~ apnpard aou saop s~q.1

I8a ruOJj uotssttnrad ua:m.IM zotrd lnoql~.M. - ;;'S~M.l"t(tO'-':o ~U!PJODa.I 'gU"0dOOOlOqd 'J~UOJ:j.;:lala - susatn AUB Aq .10 W.10J Aue u~ pan!LUsue.ll ro malBAS IeAa~,qa;( B u~ parous 'paonpcrdar aq haUl ~JG.l:p{a ou gB61 PV slualed pm~ sag~s"'a 'lq2!.r.ii:doD aq~ zapun pauttnrad S13 :j.da;:lx:!I 'sa~poq uoqGZ~PJUPU.ll$ l-nuO!l-eU.1alU! aqljO suo~+BJTIqnd aq_+ JO 'xn ~ql U! 'lqS'!.IAdOJ aql spjoq 06rS ISH 'SUO~lS;:l~Nnd ISH HB ll"! Sl8!sqns ll{g~dO;)

+q~pAdo:J

'WOj"I-eqoIll-1sQ'MNi1i\7J:tlf11I lB a~gsqaM ISH aq:j. uo aNaI~aAB s~ ISS: lnoqn UO~WWolOjU~ Jaqpl\.!l

'auHuosqJUIO:)'P:lqoI2·~sq'M.M.M1P1':mt +B punoJ aq rreo =n=o SplBpUG1S qS~l~S: lI!A sp.IlIpmqs qS~l~.1H (ll ssaooa aUHuo fju~p.1a~al UO~l-'GLU.loJtII

'rumqaqoI~·!sq@d~s.laqwam :gaw:t[ 'lOOL 9668 08(0) tH :Xl'1.!I "ZOOL 9668 0(';(0) tH :PJ.. 'UO~:j.B.1:J_8~u~mpv d~qs.1aqwali\l PU:J_uoa sl'gaoaq .l<lqlO pUB asalH JO S{!lqap lO.!! ·sp.1Bpua:J_8 JO aJ!.1d essqomd aq:J. uo s:j.unoDs~p Ie~lu.q6qn6 aA~a;:la.1 pUB sluarudolaAap sp.l"8pua:j.B t(:J.!A\ a:j.ap O:J_ dn :j.da}[ a:re ISS: JO s.raquraur fjU!q~.1::JBqns

'UlOJ'P~qoliI-!sq®oJU~ :nl3'wa "StOL 9668 01:;(0) tH :XGer 'tt 1L 9668 OZ(O) tt+ :Ia.1 'a.l'l-ua;) UO!l'CUI.l0JuI aql P-CltIO;) -saJ"l-'\.las ptrs saonpord Sl~ fL'e uo sI~lqap aA~ q;:lNM- alq1':TI"ElAl'I oSIe a.lll sa:)~as UO~l"EllU.10~ J~UO.llJaIa ISS: sno!.l'e.t\_ "3:)yuaS 8.1al.lodxa Ol dyaB Ie:)~u'(r)aili sl'~ pue A.:.:e.lq~'1 sl~ q2nO.rl{l sprsptrsas l"SuO~l-13'U.l@lU~ pUll u'Gado,mg 'l'GUO!llilU uo UO!l'eUl.I0JU'~Jo a2uI3'.l ap~M B sap"!Ao.Id ma

SP.IUPUUlS uo UOHtlW.I0JuI

'palSanba.1 as!-M-laqlo ssalun 'spn~pu-elS qs'~+~.-.:a se peqs!lqnd ueaq eA€q ltlql asoqq jo uO~:).B:j.uarualdru! ISa aql Alddns oa AO!Iod ISe: s~ :j.'~ 'SP.ll'1P'U'elS ylOlUo!lrlu.1alU~ .loJ srepro 0'1- asuodsar 01

'WoJTeqoI~"~sq'.M.MNt.II!d'f.llt 'l-B a:).!BqaM ISa aql WO.lj a{q8I~aA8 oSIa ars SpolllpUI3''l-S 'WOJ'I"BqolfHsq@s.lap.lo :l}"Sw:t{ 'lOOL 9668 04::(0) vf'+ :X8d 'lO06 9668 03(0) vv+ :Ia.1 'S8J"!A.laS lflruolsn;) Ol passarpps aq Plnoq_s SUO!lI3'J!Nnd splBpuals u2!a.1oJ pua lauo!:).'eu.ralu! 'ISH Ire JOol S.1aplQ

spnrpu-elS i'U!AnS 'SplapUal8 JO Suo!'I-!pa :).8a1al aql aA!aDs.r AIP'l:)~llImOlnG s.laq~olOsqnB l-uql samstra qJ!qM sma panaD aO"!A.las ~u!l-apdn pmp'!A~pu~ Ull sreqmeur BlaMo ISg

-OOtL 966B OZ(O) vt+ :Xller '00069668 OZ(O) vt+ :{a.1 . .1aAOD luo'-':J ap'~su~ <nIl uo punoJ @q usn q:J~qA\ jo A:I-quap! alp 'aN!suods~.1 aamWUIOO ylilo~uqoal ~ql JO A.l:'eW.loas al{l rulOJ~ PInollA. poUlpual-S qS!l!.la $~ql ~u!sn flTIqM A~~n2!qW"B zo Aa"B.ln:);:lllU! U"B i!U!puy: auoAua J! InJ3l'e~ aq p{nOM aM 'sflD"!A.las ptrs saonpord .lUO 10 A:'l-H"Bnb aql aAo.ldW"! Ol ISa JO W!"e ::Pl'el$UOJ aq+ s! n

'SUO~l!P;) .10 sluampuaw'e lsal~t aql ssassod Aaqlleql ams aJ{lIw pjnoqs 8p.1'GPUlOllS qsm.lH JO S.1aSn "uo!s~a.1 .10 lmmlpualUlI Aq palllpdn ars spl'epu'elS qsm.lH

".la:j.l-eqD 18tO'H iq pa'l-"B.lodJoJu~ st +I "p;'AaI I"Ru0!llluola~u! aqllu pue fldo.m~ a u~ BplRpU13ls UO Mfl0 an aql satrasard :n 'sp.lapUnlS qS!l!.la ~u~,ntda.1d .1o,l apl~suodsfl.1 A:poq re(.lO'~l"Ru luapuadapu~ fll-lJ s! me:

Fax 3 Uon ID: 81215442876 an: 258 13,81,2885 18:36 [88:8]:44] OK 3,883/815

1VttM uopuo'}

PBoH q2~H Jj"3~N..S~4.J 688 ISS:

J:)Ul1L.tIK 111r;:,;:,.tIj~ ".tILVlj~1.:o ;:, LgJ UU'I

'SJaqUolaV'lleUO!\BU N3:::> J01 ~P!MPIlOM

pel\JeseJ sueeui j{UB Aq pUB WJ01.'iue U! UOlle"lIOld)(~ JO 9\lj6!J 11'11 N3::l rooz @

DNnW~ON "lIOd 33.LTWQ)J ssuosivaoana NOI.tVST'lVI"l"lION 3:a xaaao aria ;!.tIWOJ NOU. VZImJVaNV.LS aos 3'E1ll1WWO;) NV3,fOID3:

'wopBUI>I pellun pue pUeIJe-Zl!MS 'uepeMS 'U!EldS 'B!Ue"OIS 'BPI8AOIS 'Iefii'll.l0d 'puelOd 'AElMJON 'SPUBjJ9418N 'elleV'l 'Illnoqwexnl 'eluen4lll 'eINS' '!iISU 'PUEllaJl 'pUBlaDI 'AJBflunH '~DaaJ£) '!iueUU9E> 'flDUBJ.::I 'PUBIU!=I 'e!U01S3 ')lJeWUea 'Ollqnda},;! 4oa:Z:j 'SrudA:) 'wn!fllfl8 'BPISn'd" 10 sa!poq spiepueis leUOlleu e4l eJe srsqursui N3:::>

'suolSJaA lep!Il0 a!,Jl se $Ol'SIS awas a4\ sau lB!JBlaJ:Jas IBJlu9:::l 84l 01 pe!l!IOU pue 8fJenfJuei UMO Sll OlU! )sqwaw N3:) E! !O Al!I!qlsuodsaJ a41 J8pUn UO!\ElISUElJl Aq flPBW ~BenBuel J84l0 Aue U! uOISJe" V '(usuue~ '40UeJ.;I '4$1I6u3) SUO!SJflA IEI!:JYJo flflJlll U! sls!xa pJepuE!lS ueadOJn3 Sill.!

'J9qwew N3:::> Aue 01 JO lelJelaJOas leJ)Ue:,) e4l 01 UO!\B:J!lddEl uo paU!Blqo aq Aew spJepUSIS IElUOI1BU uons BU!UJ9::JUO::J S8:JU8J8j8J IE!OI4de..60uq!q pua SIS!1 alsp"OI"-<ln 'uO!IBJflIIB Aue In041!M PJBPUBIS IBUO!18U e 10 sruers a41 pJElpUejS ueedoJn3 514161,11"16 JOJ SUOIIIPUOD alll fllBlnd!IS 4:J!llM suolfBlnBflH lewfllul :::>313N3:J/N3:,) e41 4llM lildwoo 0\ punoq flJEl sJaqwflw N3:;)

't>"OOllsnflnv g 1.10 N3:::l Aq p9AOJdde SeM pJepUelS ueedOJn3 S!4.!

~66 H'O;::O ~ N~ sapasJadns

vOOZ JaqoPO

II\I~ON 3HJSIY.'dO~n3 3NN3~dO~n3 311\1t10N OH\iONV.lS NV'3dO~n3

170Z0~ N3

Fax 3 Uon ID: 81215442876 an: 258 13.81.2885 18:36 [88:8]:44] OK 3.884/815

IJ!Ul ':UUb U~:4J YAA Ul':lb44':1:I(!j

tlUHLhK THY;:;;:;hl'l WhLVll'lli ;:;

1.0 UUb

z

O~ ., W •• I Io .. I .. IIo ••••• ~ Io ~lIdeJBo!lq!a

B .. ·'UU~ Wt ' ' •••• 'tI IIUIl I. :l3/£ZIL6 aA~I!]aJ!a n3 JO SJuawaJ!nbaH

lel~uess3 ell~ pue p.lepue~s ueedoJn3 Slll~ uesM4aq d!4SUO!lela~ (3A!leWJ0:l.u!) Vl xeuuy

L s~uawnooop uOI~oadsu! jO Aiewwns (aA!~eWJO:J.u!) '" xeuuv

9········ · .. ··,,······································ Ale!paW,la~u! ue I\q SluewnOo0p uouoedsui jo UOlsSIWSUeJ~ 9

S··········· .. • .. ·····························································s~uawn:::lop uO!J:>adsu! 10 UO!ss!wsueJ~ pue uO!~ep!leJ\ S

S"················································· .. ·· " uOI~oedsu! o'Y!oads uo paseq sluawn:>op uO!J:::Iadsul ,

t" uOI~ooedsul OoIjIOads-uou ue paseq sluawn~op uO!l:ladsUI £

t···· .. ···············It 'III ••• ~II " IIIII,.W SUO!l!u!Jap pu~ sWJa~ ~

t .. ···· .. ············· .. ···~·W~ ~I t.l .. t.lt.I ~~.1 ~ I •• ··"I··~ ..• R.·· .. ·."" •• "" adooS ..

£ t ~fI '~ ~ PJOM3J0.:l

e6ed

Fax 3 Uon ID: 81215442876 an: 258 13.81.2885 18:36 [88:8]:44] OK 3.885/815

IJ!Ul ':UUb U~:4J YAA Ul':lb44':1:I(1j

tlUHLhK THY;:;;:;hl'l WhLVll'lli ;:;

o 1'1':;91>'1> Ogt;! 0 NtiS


1700Z ;(aqopo 90 ISS. CjJ
iJ:j.uawwoa area 'ON r=v 'p~nss~ lS-e1 S~M lU'IUIn:)Op 9l(l U81{M Sa~"lKI1Pu~ ~llawn:)op s~~ u~ P~A-eld$~p a;)~~ou ~q21.."jAdO:) ISS: aq.L

-l~AO:l l(:l'eq 'e pU'e .lflAO:) l{::mq f1P!SU~ ug '01 Ol Z sfl~'ed 'a~"Bd ap.~~ NJI aq:j. '.lal\.O:) '1uo.:q ap~$'u~ ua ':r;;iAO:) lUOlJ 'Ill $a$~.ldwo:) ~uawn:)op $~q.L

S'a~lJd JO A.umnuns

'suona]Jnqo Ill~91 'Wo.!,J A:}.!Unmw:~ .Ialuo~ Ilas:J~ 10 :JOU saop p.IlJPUlJ~S qsm.1"H lJ ql!M. aOUll!{dmoO

'uo'~l'e:)!Idd'e pano:) sl~ :roJ ~N~suods;;lol a.lll uasn ·p"8.lluoa 1I JO fJUO~S~AOold Aoll;lS$;;I:)f1U ;;itH Ut! apnpu~ Ollolodolnd aou ssop uousaqqnd s~.L

'au!IuQ $poll;lpUll~S qSH1.lg JO .10 arI801v1'DO J~uoJpa18 ISU al(~ JO Al~r.:)nJ ,:q:).reas" aq~ 2U1sn ..{q ao '"xapuI aouapuodsa.uoQ sp.1l1pua~s IlluO~laU.1a~uI" pall!lua uo!pas aql-lapUn <mJioZ'D1'tJD tee aql U! puno] aq Aaru luarunoop S!l{l u~ 0+ panflJaol suo~le:)Hqnd uBedom~ .10 ["8UO~lalUa~u~ ~u8ru81dru! lP!l{M sp.mpu'elS qsm.lH all.L

sao:ma,la,Ja.l-sso.l:J 'AJ:t!lfll:)flS sl~ o~ qsanbar tzo PQlI!ll~qO aq trao aan!mmoJ 8!l(l uo peauesardar SUO~lli!Z!U'lllj}.:lO jo lSH V

')in "'ttl U! lUaq~ a~1I2InWo.ld pUll sauatndojasap mlado.lnJl pus Iauo~~lIu..Ia~lf! parsF')J .I0l~uOm

~paW.lojU1 SlSa.lallf! )In 31H daaJ( PUE 'a2uEq:) olO} sp:lsodo.rd .ro 'uO!l~W.IdolalUJ: aq~ uo sa!.l!nbua Aue aan~wwo:) ueadOoln3JIEUO!llllU;;IlU"! alq~suodfJa.l a1{~ Ol ~ua!la.1d

:lxa:j. aq~ pUll~s.lapun o~ s.13.I~nbua p~-e

:O~ A~~lN~8uodsa.1 aql s-eq lp~qM 'SIaalS JO UOHl)ufj~lSap ptra UO~l~:)~F.sscp 'SUO!lWUO:) .ua.Anap I"8J~u1{:)a.L 'StaSI aa~~~wwoo Ill:)!Ut(:)QJ:, ol palSnJ:W<l anN>. aO~ln.l'Gdald sn U! uoW:rdp~l.llld}In aq.L

'UMlI..IpqH/n s~ q:)~qM. 166F170BOI N3: sa sapesredns :).1 'vOOZ:tOZ01 N:tl JO UO!SolaA a,~hn2ulll qS~I.§ua l-e!:)"!H0 aql S~ P.lllPUlllS 1{8~l~lS: s~l(.t

P.IO.M9.IO.J rRUOH·1J N

1.0 UUIj

I

toot'; ;(~qopO 9Z uo ~all!WlUO;) ASal'ElllS pus ";)~[Od SP;{"Spu"S~s ~qlJO AHJ.o!-{lnll ~4.+ .I~pun p[lt:(slIqnd 81jM p.I"RpUElS l.(8!l~9 8~

Fax 3 Uon ID: 81215442876 an: 258 13,81,2885 18:36 [88:8]:44] OK 3,886/815

f'oo~:"O&Ot N:H: SO:

13/Ul ~UU5 U9: 44 FAX UIH54U1:!7tI

J:IUHLEK 'l'HY::i::iEN WEL1l1Nli ::i

I4l UU7

'wop6U!)I p81!Un pue pUeIJe~IMS 'uspaMS 'U!edS 'e!uaIl.OIS 'e!>lBAOIS 'iefinl-lOd 'puelod 'AeMJON 'SpueIJ"lI.n3N 'elleV\l 'fiJnoqwaxnl 'e!Uenlll!l 'El!lI.lel '1iIe~1 'pUe13JI 'pue1301 '..tIeEiunH ';:l::laaJE) '/iueWJ3E> 'aouElJ.:l 'pueIU!:I 'e!UO~S3 ')lJeWUaa '::>!IQndatj Ll0;:lZ:l 'SnJdA:) 'Wn!EiI9S 'e!JlSnv :PJepUEllS ueadoJn3 S!lI~ ~ueWaldw! 01 punoq aJe ssuiunoa 5U!MOIIOJ 311l JO suo!lez!ue6Jo sprspuats ,euoneu a41 'SuO!lelnfja~ leUJa~UI 8313N3::l/N30 all~ oi flu!pJooo'v'

'UO!l!pa SnO!A9Jd 841 JO (:'£ uodai uO!fladsu! a4l pue :J '~'£ »« ~ '£ sadAl sa::>e,daJ (';'S adAl

-':J3/£lIL6 sall.!paJ!O n3 JO s~uaweJ!nbeJ IElllU;:lssa suoddns pus 'UO!lElPOSSV epeJ.L aaJ::l ueadoJn3 a1l1 pus UO!5S!WWO:) ueadoJn3 a1l1 Aq N3:J 01 U91\16 91epuElw B .rapun paJedaJd uaaq sau iusumoop S!LLl

'~66 ~:vOlO ~ N3 sapasJadns lU8Wn::l0p S!lI_l_

-900ll!JdV li:q lsa~el alit re uMeJp41!M aq lIells spJepUelS leuO!leU 6u!P!IJum pUB 'sooz I!Jdov li:q lsaval 3l1l lE! 'luawasJopua Aq JO lXalIEl::l!luap! ue 10 uoueouqnc Aq Jat,ma 'PJepUB1s ,euo!leu e JO srueis alH uall!6 sq lIells PJElpuelS ueadoJn3 S!4.L

'N81 ~q PI9lj S! 1I0l4M JO lB!-lBlaJ:)as aljl '"IOJlUOO li:l!llanb pUB li:Ja/\!lap JO SUO!l!PUOO IIil::>lU4::la.L" 6 :)1/881:)3 aaU!WUJ08 leO!UlIOa_l_ Aq paredaid uaaq sell (vooz:vm:o~ N3) jusumoop S!lI_l_

(3) toOOZ:toOZO I- N3

Fax 3 Uon ID: 81215442876 an: 258 13,81,2885 18:36 [88:8]:44] OK 3,887/815

13/01 2005 09:44 FAX 01215442876

BOHLER THYSSEN WELDING S

141 008

-SllnS8J lS81 JO uotsnput ln04l!M 'rapao a4l JO SlUau.H~J!nb8J alll 4l!M a::tuB!ldwo:::l U! aJe osuddns sionpord aliI lelll saJepap JaJnpeJnuew aLII lP!4M U! lU(~umOOa

uouoadsu] :>y!:')ads-uou uo peseq sureumoop UOII:ladsUI £

suo!~e:)!!pads JalHO pue sprepueis 'SuO!l'E!ln58J pa:)uaJ3Ja.l '5'8 WJoJ U8U!JM U! pa~e~s 'JapJO aLil JOJ lUeA319J SlUaW3J!nbeJ leO!u4:::l81 pal!Blap al8ldwo;) UO!JB!lypads ~:mpoJd S'l

UO!lE!o!!pads ionpord paouaiejar pUE! J8pJO aseqomd a41 U! pa!lpads se!~edoJd elll flu!6UElllO lnOlll!M 6u!sseooJd JaUB ,10 Du!ssa:::loJd J84}Jnl InOlHIM WEl41 S8!lddns unu U! U9lll 1I0!lIM pUB SJaJnpBjnUeW a41 I\q sionpord 4l!M pa!lddns S! 4:)!4M uo!~ez!uefjJo

- AJelpeWJe~u!

tr·z

UO!}Eloypads pnpoJd pa:)U3J3J8J 311l U! pa!!pads sa!lJadoJd 841 O} pue JapJo al,,n ~O SlUaW9J!nbeJ 941 01 flu!pJo:::l:::le sionpord aA!padsliI.I 0141 s.;unpBJnuBw le4l uO!le:z!usflJO JeJn~oejnuew £'Z

JSpJO elll jo SlUeWo:lJ!nbeJ a4~ lIl!M soueuduioo U! 3JIa SlOnpoJd 9S941lB41 AJpaA oi J9pJO U! '}JEld 9.1'E! p9!lddns spnpoid 941 4:J!4M 1-0 snun lsal UO ,10 peuddns aq o; spnpOJd 841 uo 'UO!180!J!oads ionposd e41 01 5UlPJ03:::lB 'A1aAllap aiojaq 'mo pa!JJSO UO!lO;.'Jodsu! uo!~oedsUI oljpeds Z'Z

'IOU ,10 JapJo 841 JO SIUeWaJlnbeJ aLi} llllM a:)ue!ldwoo u! ~IJB 'ssaooid 6U!JnpS~nUBw awes alll Aq apew pus UO!I~!JPads l:)npoJd awes all~ Aq peU!lap spnpoJd Jo:l41a4M ssassa Ol sempsocid UMO S!4 41!M 8:lUepJOooe U! J9JnpejnUew 311~ I\q ino psuieo uouoadsut UO!l:ladsu! oy!oads-uou ~·Z

'Aid de SUomU!Jep pU'E! sWJ9}6ujMOnOJ all~ 'Juewnoop S!Lll 10 sssodmd a41Jo.:l

'SlUaWn:l0p uo!padsu! lUaJ9JJ!P Et4l10 ..uewwns e s9i\!B 'fJ xeuuv l 310N

-,aalS JOJ B9~O~ N3

-6-e 'sluawnoop ale!JdoJdde U! puno; aq ueo siueumoop uOIJoadsu! al-ll u! papnpu! aq hew lel-ll UO!leWJOJU! 10 lS!1 alH ~ 310N

'spnpoJd ell~ JO SUO!I!PUO:J l\JaA!lap IElO!U4:::lal a4l AJPads llO!lIM SUO!~E!o!JlOads ionpord elll lIl!M uouounluoo u! pasn s! ~uawnoop S!ll_l_ £. ~

·slOnpOJd O!llBlaW-Uou o~ hldde oSle hew iuoumoop S!lI_l_ Z· ~

'uo!pnpoJd JO p04~a'ill J!aln JaAa~eLlM 'sfiu!lSElO 'sfiu!f)JoJ 'sJeq 'SlEl94s 'sa~eld '5'a spnpoid :::l!IIBlaw liE! jO A_H3A!lap a41 JO! 'J~PJO 911l JO s~ueweJ!nbaJ o:l41 411M eouepioooa U! 'J8SB4:)Jnd 94l 01 pa!lddns siuaumoop uo!padsu! JO sadl\~ ~uaJaJJ!p alll sa!lpeds lUSownoop S!lI! ~. ~

adoos ~

Fax 3 Uon ID: 81215442876 an: 258 13.81.2885 18:36 [88:8]:44] OK 3.888/815

13/Ul ~UU5 U9: 44 FAX UIH54U1:!7tI

J:IUHLEK 'l'HY::i::iEN WEL1l1Nli ::i

I4l UU9

'(uomsod pue aweu) (sjuosiod alQ!suodS9J 9L1l ~q palep!le/\ aQ lIeLls iuaumoop uopoedsui alLl_

'paJlnbeJ siueumoop uouosdsui 6u!puodsaJJoo 9ln eplAOJd UB:l pUB sampeoord A:l!llqeaOeJ~ S9lBJado JaJnpeJnueUJ a4lle4l pap!l\oJd 'sssn ell sionpcrd 6UlUJOOU! JO A:Jew!Jd uo uo!~oadsu! o!Jpeds A:q pau!e~qo sllnsaJ ~sal lUeAalaJ Z-£ a~eoij!~ao uouoedsui al.ll 01 uo JajSUeJl oi JaJnpe~nuew 941 JOI alq!SS!wJad aq IlI'i!I.IS II

'p9!1ddns 9Je SllnsaJ lSal40!4M U! pus JepJo 91.1l 10 SlUaWaJ!nb9J 9lU lI~!M aouEl!ldwO:l U! aJe pa!lddns sionpcid i34l le4l i3Jepap Aa4l 40!lIM U! pus SUO!~E!ln6eJ lep!yo a41 iiq pa~eu6!sap JOl:ladsu! a .. n JO 9A!IBlU8SaJdaJ uo!padsu! paZ!JOll~ne S,J9SellOJnd a41 J84lla pUB luaw~edap 6upnpejnuew all~ JO luspuadapu! 'al\!~e~uasaJd~u UOlPsdsu! pezp041ne s,JaJnj.:leJnuew all~ lI~oq ~q psredaid luawnoOa

-paJ!nbru Sluawn:>op uonoadsu! 6u!puodS9JJOO e4l aplAOJd uso pue saJnpeooJd Al!llqeaOeJl sa~eJado JaJnpelnuew al.Jt ~ell~ P9P!AOJd 'sssn 1:11.1 spnpoid f'lU!WO:lU! JO AJew!Jd uo uo!padsu! o[!pads Aq pau!e~qo S~lnseJ lsal lueAalaJ L'£ a~eO~I:j.Ieo uopoedsui a4l 01 uo JaJsueJl 01 JaJnloe~nuew 91.11 JOI alq!SS!wJad sq lIelis II

W9wlJedep f'lupnpeJnuew a4l 1-0 luapuadapu! 'SA!IBluaSaJd8J uouoadstn pazuoqine s,JaJnpeJnuew 91.1l A:q palep!leA S! iuaumoop ell.L

'JepJO a4l JOfpue sejru Bu!puodS9JJO:l pUB UO!lBlnBaJ le!O!J,IO elll 'UO!lB:l!Jpads pnpoJd all~ liq pauuap 9Je Ino papJBO aq 01 Stsal aLl~ pus l!un lsal atH

'S~lnSaJ lsa~ sa!lddns al.l 4:l!4M U! pus JapJo aLl~ ~o SlUawaJ!nbaJ a4l 4l!M a:)ue!ldwoo Ul ;:ue pa!lddns sionpord alillell~ S9JelOap 91.1 4::l!4M U! JaJnpeJnuew alilliq panss! luawnooa

uouoedsut :JU!::Jads uo paseq sluawn:J0p UOH:>adsUI t

-uo!padsUl :)!Jpads"uou uo paseq sunsai lsal Sa!lddns aLlI.j:)!l.JM U! pus rapio aLIt jO siusiuannbai al.ll 41!M eousuduioo U! :'OIJE! pouddns sionpord a4l lB4l saiepap Jampta!nu13UJ l:ll.Jl 4:l!l.JM U! luawnooo

(3) vOOl:170Z0 ~ N3

I

Fax 3 Uon ID: 81215442876 an: 258 13.81.2805 18:36 [88:8]:44] OK 3.809/815

13/01 2005 09:45 FAX 01215442876

BOHLER THYSSEN WELDING S

141 010

9

"Al!luE!nb 1E!!lJed paJaA!lap lenpe aliI Aq Amuenb paJ3A!lap leuj6!Jo 911J uo UO!IE!UUOJUI 9lH 90eldaJ oi 3IQ!SSlWJad Sj I! sa1doo BupnpoJd UElllM

'~sanbaJ uo alqel!eAe S1 ~uawnoop lE!u!6!Jo aliI

'UO!IE!lUaWn;)op aliI pue pnpoJd aliI uaaMlaQ Al!l!qea:leJl a41 ainsua 01 JapJO U! 'pnpOJd alll JO uO!leO!J!~Uep! !O sueeui alqel!nS Aq pe!uE!dwoooe sq 1184S uoueiueumoop S!LLl 'uo!~eJ3~le Aue ~nOllJ!M JaJnpE!JnuE!w 911l Aq pap!AOJd s~uewnoop uo!padsu! a4l !O Adoo e JO lE!u!5po UE! J[;I4l![;I uo SSE!d AIUO IIB4S fi:Je!paWJalU! UV'

(3) vOO~:vO~O ~ N3

I

Fax 3 Uon ID: 81215442876 an: 258 13.81.2885 18:36 [88:8]:44] OK 3.8181815

13/Ul ~UU5 U9: 45 FAX UIH54U1:!7tI

J:IUHLEK 'l'HY::i::iEN WEL1l1Nli ::i

I4lUll

L

SUO!lBlnBaJ
lep!lIo 9tH
IIq pa}eu6!sep
J01Oadsu!
91HJO
aA!lelUa$~lJdaJ
UO!lOadsu!
pezuoume
s,JaSE'14::JJnd
941 Ja4w,l PUg
luewlJedap
5u!JnlOejnUew
al.U uo!padsu!
~o luapuedepu! o!:lpeds
aA!leluasaJdaJ JO SllJ1$aJ
uOq!)adsul !O UO!WO!PU!
P9z!J°41ne I.Il!M 'J9PJO 94l
S,JaJnpeJ.nuew 1.I1IM aOua!ldwoo Z'£ UO!lda:>~J Z'£ slufinaz ;::-C ale::J!J.!119O
94l. ~oluaw~elS ep 1eo!J.!lJ9O -!OJdaW4Buqv uO!l:ladsul Z'E: adA,L
1UawlJedap
fiupnpe}nuew
al.Jl UO!lOadsu!
iO luepuadapu! :l!!peds
afl,!lelUeS9Jd9J 10SIInSaJ
UO!padsu! 10 UO!leOIPUI
paZIJ°l.llne l.Jl!M 'J9PJO a41
s,J9Jnpe1nUew I.II!M a:Jue!ldwoo ~ '£ uondeoei ~'£ s!u5naz ~ -E aleO!!!l1a::l
al.ll. }O luawalelS ap 11:!:>!J.!119O -!OJdaW4euQV uopoadsui ~ '£ adl\.!.
uOl1oadsul
:>!!pads
-uou 10 SIIOSSJ
JO UO!leOIPUI
I.Il!M 'JepJo 941
J9JnlOe!nUew I.IllM aoue!ldwro 91QJ1UOO
a41. !O luawalBlS ap 'i'fI,ala~ S!U6na2;$~lJeM 110d9J lS9l. l'l sdAl
Jap_Jo Sl.Jl spueunuoo JapJo 91.1l
JSJn!::Je!nuew 41!M aOUe!ldwOCl el ~ ;jI1!WJO}UOO fiunfl,u 41!M 9:>ue!ldwoo
al.ll. !O luaw6191S ep uO!l91SanV -!a4osaqs)jJ9M JO UO!leJepaa ~'Z adA,L
Aq P91ep!19A jualUOO UO!SJ9/\ I,PU;;IJ:;I uO!SJa/\ ueUlJ98 UO!SJSA 4S!15U3 aouaJa!e~
lUaWnOOa luewnooa adAlluawnoop 941 JO UO!leufi!saa j;oOZO~ N3 (9A!lBWJO!U !) v xauu\:;/

(3) 1700Z:vOZOI .. N3

Fax 3 Uon ID: 81215442876 an: 258 13,81,2885 18:36 [88:8]:44] OK 3,811/815

D/Ul ~UU5 U9: 45 FAX UlH54U1:!7tI

J:IUHLEK 'l'HY::l::lEN WEL1l1Nli ::;

6

03/£ZIL6 aA!JO;:U!O jO t't UOI~~es I xeuu" IIt!M ~l!WJO.lUOO - ~ ""'Z a,m6!.::!

'SlelJa~Ii!W JO! iueuissessa O~lOad$ e al.JofiJepun 5U!IIEll,1 pue ~!unwwo:J alH U!4l!M pa4s!lq~sa ~poq lualadwro e Aq pa!J.!JJao JaJnpejnUli!w lepalew aIU!O waJSAS JuawaEieuew Al!leno

'JapJo al.H JO PJepUE!lS 1E!!JaJew al.ll u! paYloads J! uo!padsu! o!J.!oads Aq paOli!ldaJ eq AE!W uOllOadsul oU!oeds~UoN

q

... ~a~ Z'l8~ n: ed.<l I I ~·tdl
wewnoop uOllo9dsul ~uawnoop uOlpedsul tUOU.In:xlP uOIJOadsul auawnoop l,i°lpadsul
I

wat$J;s
luawa6Bu8w Alnenb
q atllj.ldoJddy
I

e uOlpedsul ~ytoadS-UON 1;1 uOlloadsul ay.!:)adg-UON UOlpadsu! oy.I:JBdS

9~ed AI pUR 111 'lIlt106a}eo
~ stueu.l4::J~e
'1\1 Oll SelJOOQlBO U! AI PUB III 'II ,{Jo6e~eo 1.11 $\Jed 6ulJeaq-a.lnss9Jd UlllW
!Q,IBd J8410 6ulJeaq-eJnsseJd U!ew
uelU Jal.Jto SlJed runsseJd
'I ,uo6eteO UI S!Jud
6ulJeeq-Q:~n8S8Jd UII!N

luawdlnba 9Jnssa.d JOJ Sle!Jaal!W JO! uO!JeJuawn::.op JO Bd~J. (3) POOZ=POZO ~ N3

I

Fax 3 Uon ID: 81215442876 an: 258 13.81.2885 18:36 [88:83:44] OK 3.812/815

13/Ul ~UU5 U9: 45 FAX UIH54U1:!7tI

J:IUHLEK 'l'HY::i::iEN WEL1l1Nli ::i

O~

-UO!ld!KJSap pue UO/l8WlOJU! )0 JS!1 - SlIJ9wnoop uo!padsu/ - spnpD.Jd f991S '99 ~ 0 ~ N3 [~]

(3) t'OOZ:170Z0L- N3

Fax 3 Uon ID: 81215442876 an: 258 13.81.2805 18:36 [88:8]:44] OK 3.813/815

IJ!Ul ':UUb U~:4b YAA Ul':lb44':1:I(!j

tlUHLhK THY;:;;:;hl'l WhLVll'lli ;:;

1.0 U14

Fax 3 Uon ID: 81215442876 an: 258 13.81.2885 18:36 [88:8]:44] OK 3.814/815

13/01 2005 09:45 FAX 01215442876

BOHLER THYSSEN WELDING S

141 015

Q

"P1EPUBlS S!4l jo adoos 94l U!4l!M fjU!lle~ (s)pnpoJd all~ oJ alqeO!ldde aq ,.<;ew saJ\!lOaJ!O n3 J13410. pus SlUaWaJ!nbaJ Ja4lQ :9NIN~YM

')Uellil'fllobe ate PJepue~s
S!4l !o .uo!pedSu[ :)1![OBds uo peseq luawO::lOp uouoedsui, pue :::>3/£lIL6
6f1I~OI".U!a !O .[OJluo::l ionpoid ::lJlPeds !O 9le:l!!!jJ9::1. sWJel 94i 3.lQN
. ~.'VZ aJn6!.:I U! U;:lA!6 S! lU9wd!nb9 smssaid Jo.J Sle!J9lew jO
sedlillU1318M!P JOI siuaumoop UO!lOadsu! a4l1o UO!le:l!lddE a41 S"v uouoss I xauuV tpueS
:>31t~/.L6 aAIJoaJlC N3 SILJJ
S910N/s~Jew9J 6u~lIeno ",0 SluawaJlnbaM le!lUass3 10 sasnelO 'SUO!lEln58J '11.1::13 p8lBpOSSE pUB 13A!P9J!O lellllo SluawaJ!nba~ la!lUass3 6u!puodsaJJoo alll lIl!M Iil!WJOlUOO JO uOlldwnsaJd e 'pJepUelS Sllll jO edoos a4110 Sl!W!1 alit U!lIl!M 'SJElJuoo ~·VZ elqel_ UI U9A,6 pJepUelS S!lIl JO S9sneJO 9l1l 4l!M 130UE!ldwo::> 'alBlS J9qW9Lr\,1 ElUO ~seal le U! prapueis IEUO!lBU E SE paluaW8ldw! uaaq sell pue aA!lo8J!O lB4l .rapun UO!Un uBadOJn3 a41 Jo. lewnor 1!3!OYJO a4l U! pallO S! piepueis S!4l aoua

"lUawd!nba 9.mSS9Jd 6U!U1aOUOO sale~s JsqwslI\I a4l10 sMal a4l1o uO!lew!xoJdde a4l uo L66~ lieLr\,l 6(; JO Ipuno::> a4l pUB lUaWB!ped ueadOln3 alll JO 'J3f€Zf1.6 aA!paJ!a 40eoJdd", MeN alll lO SlUaWaJ!nba~ IEnU9SS3 oi 6U!WJoJuoo JO sueaw e apll\oJd oi UOISS!LUW08 ueedo.m3 alll liq N38 01 USI\!6 81epuew e Jepun paJedaJd uaaq sell PJepuBlS ueado.ln3 S!4.1

~3/£'lIL6 aA!IOaJ!C n3 ~O SIUaWaJ!nba}:l

le!JUaSS3 aln pue PJepUe~s ueadoJn3 S!lIl UaaMJaq d14SUOI~ela}:l

(aA!}8W.l°lU!) vz xauuv

Fax 3 Uon ID: 81215442876 an: 258 13.81.2885 18:36 [88:8]:44] OK 3.815/815