__________ ___________ _ ___________________ ______________ ________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

________

_______

____________ ______

_________

___ _________ _________________

_______________ ___!"#$_

_ _ _ %!____ ____ ______________________________&____________________________'____ _________________&__ _________ ____ ___(_______)*_ _ "_)___(____"___ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________________

___________
_____________________ _ _ _ _ _ _ ______________ _ _ _ _
Seminarski rad Metode poboljšavanja kvalitete - MBO i PDCA

2

Sadržaj
Sadržaj ................................................................................................................. .........................2 1. Uvod ............................................................................................................................ ..............3

............... 4..2 Plan .............................................................Error! Bookmark not defined...........................................................1 Demming-ovih 14 ta_aka......... – Izrada plana......................................................1 Korak 5........Error! Bookmark not defined............Error! Bookmark not defined....2 Korak7 ........ 2... 4................................. ..6 6..........................................................................2....................... 4..1 Detaljan pregled pojedinih faza ........ 4.......................1 Koraci MBO-a:.. Demming-ovih 7 ta_aka o stvarima koje treba izbjegavati..5.........................5 4.................................... 4...... 4...............................Error! Bookmark not defined..Error! Bookmark not defined. 4........... Demmingova filozofija .................1 Korak 6....Error! Bookmark not defined.........................................................3 Do .............. ...........1 Korak 1.......................Error! Bookmark not defined...... – Identifikovanje problema ili mogu_nosti....4. 3.................................... ............... 4........................ Primjeri primjene PDCA ciklusa............................5..................3 Korak 3......... – Ispitivanje......2............................................................2............................2........Error! Bookmark not defined....2 Primjer 2: NY školski distrikt.................. ..... ...........................................4 Check................................... 6..Standardizacija i održavanje kontrole ....................... Error! Bookmark not defined...1 Primjer 1: Parking karta ...................................3......Error! Bookmark not defined............................ 5................. 4.......... – Implementacija................5 2.6 6..Error! Bookmark not defined....... 4...... Primjena PDCA...............Error! Bookmark not defined..........................................................................Error! Bookmark not defined........Error! Bookmark not defined..................................................................... 4...................2 Korak 2............Error! Bookmark not defined...2 Dr........... MBO (Management by Objective) ..pregled rezultata...............1 Korak 4...5 Act....Error! Bookmark not defined..............Error! Bookmark not defined.. 4................ PDCA ...5 3...............

............... i da im se pristupa sa najviše interesovanja............... Nadalje........... Ni sam Frederick ne bi mogao ovo bolje osmisliti....... Restorani sa brzom hranom imaju kuhinju koja radi u skladu sa ograni_enim........... MBO vs............... .... a kažnjava greške..... Kao što je to Smith opisao........... PDCA.. duboko usa_en u kulturu današnjice......to je više koncept po kojem stvaramo i živimo............. kada je Walter A...... sistem nabavke: hrana je jeftina.. Adam Smith Seminarski rad Metode poboljšavanja kvalitete .............................................. i koji bi trebali promatrati sa stanovišta ''kretanja kvaliteta''............... On je zaslužan za ideju da se vlastiti interesi tretiraju jednako sa društvenim........... Sistem je optimizovan... brza i prili_no popularna.. Shewhart Slika 1...MBO i PDCA 3 1.... Njegovo ime je nešto manje poznato nego Smith-ovo.......8 Seminarski rad Metode poboljšavanja kvalitete .. Prema tome.... pojam kvaliteta se ranije koristio u smislu provjere svakog dijela proizvodnog procesa i prihva_anja istog u slu_aju da zadovoljava potrebne specifikacije... Uvod “Capture the market with better quality and lower price” Demming Kontinuirano poboljšavanje ne predstavlja tehniku niti alat sam po sebi . posao vlade je da osigura da na tržištu vlada trka za prevlast kad god je to mogu_e...... godine.. te da to isto tržište nagra_uje trud i uspjeh.Error! Bookmark not defined.....6 7.. veže se uz rad..... .... Taylor........ Adam Smith izdao je svoju knjigu The Wealth of Nations 1776.. ali njegove metode su korištene i u ostalim poslovnim procesima... Zaklju_ak......... 8. Njegove metode prvi put su se upotrijebile u tvornicama............MBO i PDCA 4 . uo_io je da se bilo koji posao može znanstveno prou_avati i u_initi efikasnijim. odnosno nacionalnim interesima........ ali popularnim menijem............ Ograni_ena im je konobarska usluga i _iš_enje................. ......... Frederick Winslow Taylor bio je prvi svjetski menadžment konsultant.... Jedan od primjera jeste industrija brze hrane (Fast Food Industry)..... koji je završio obrazovanje kao mašinski inžinjer.. Ovakav sistem se koristio sve do 1931.... Najranijim predstavnicima ideja o poboljšanju kvaliteta smatraju se Adam Smith i Frederick Taylor.........................7 Literatura... ali se njegov utjecaj ogleda svuda oko nas..........1 Prednosti i mane MBO.tehnike koje su se po_ele promatrati od tradicionalnih proizvo_a_a (zanatlija) do kvalitete kakvu danas poznajemo...................7........ U svijetu ''tvornica'' i masovne proizvodnje..... Prihva_eno je mišljenje da je Smith jedan od najranijih i najžustrijih zastupnika u rješavanju društvenih problema na polju slobodnog tržišta.. ''Kvalitet'' kao pojam koji se koristi u biznisu............................... Mušterije naru_uju i pla_aju u vidu jednog integriranog procesa sa minimumom nereda i galame.. od tvornica do ureda i restorana. masovnu proizvodnju i tehnike automatizacije ......... Njegove ideje o slobodnom tržištu usa_ene su u ameri_ku kulturu gotovo kao i Deklaracija nezavisnosti........... neka ''nevidljiva ruka'' upravlja tržištem za dobrobit pojedinca i društva..... efikasan i profitabilan................

U ovom periodu.objavio knjigu pod nazivom ''Economic Control of Quality of Manufactured Product''.. E.. Demming je ulagao u svijest radnika shvataju_i da je najbolja motivacija uživanje u radu.. dodao ovom razmišljanju ideju da nema optimalnih promjena tj. psihologija i teorija znanja.. Slika 2. W. Sam Smith zagovarao je ideju da bogatstvo proizilazi iz saradnje. Ovo se poklapa sa rezultatima moderne psihologije. isprobati ideju (Do). nadmetanje na slobodnom tržištu je korisno ako se sprovodi pomo_u manje ili više nezavisnih sistema.. Kontinuirana primjena PDCA ciklusa na proces uz stalno poboljšavanje kvaliteta vodi nas do pojma poznatog kao kontinualno poboljšavanje kvaliteta (Continuous Quality Improvement). not commodities... i zatim ih restruktuirao na optimalan na_in. Tako. Taylor se po_eo baviti problemom znanja u poslu na na_in da je znanstveno istraživao materijalne sadržaje rada. ali to samo po sebi ne proizvodi bogatstvo. pokušava se isti postupak sa novom idejom i ciklus se ponavlja." Demming . i znanje da je posao važan i koristan. But they are not just assets: They are jewels. nastale su zahvaljuju_i principima dr. Shewhart je razmotrio PDCA koncept u svojoj knjizi "Statistical Method From the Viewpoint of Quality Control".. Prema tome... Walter A.. da je uvijek mogu_e na_i bolji na_in. Adam Smith je u prvobitno vrijeme bio zaštitnik koncepta nadmetanja na slobodnom tržištu. i da se mogu dodati nove stvari i ponude.. analiti_ar mora: odlu_iti koje akcije _e riješiti probleme koji nastaju u procesima poslovanja (Plan). Demming je dodao moderna znanja psihologije i varijacije u te koncepte i time postao pobornik saradnje unutar sistema. Ova knjiga predstavlja temelj moderne statisti_ke kontrole procesa (Statistical Control Process – SPC) i bazu filozofije upravljanja totalnom kvalitetom (Total Quality Management – TQM) i kontinuiranog poboljšavanja.. 1939. nazvan Shewhart-ov ili PDCA cikus. kao i spremnosti menadžmenta da prihvati nove i napusti stare ideje.. sistemi. Tako_er. Demming je sa svojih 20 godina iskustva u radu sa psihologijom i promjenama. Ve_ina današnjih ideja koje se ti_u kvaliteta. Nakon završetka ciklusa. Dodaju_i ove važne elemente došlo je do modifikacije prvobitnog MBO ciklusa. uz pomo_ podataka provjeriti da je ideja uspješna (Check) i konstantno implementirati ideju (Act).MBO i PDCA 5 2. Shewhart-a. Edwards Demming je radio kao asistent i pomo_nik Walter Shewhart-a i pomagao u daljnjem razvoju ovog radikalnog pristupa poboljšanja kvaliteta. prema Demming-u.. . Da bi se reducirale promjene bilo kojeg procesa. Nadmetanje me_u kompanijama pomaže da cijene na tržištu ostanu niske. Tamo gdje je Taylor ulagao novac da podstakne rad. ali su imali i relativno slabo razvijene koncepte o promjenama (varijacijama) i psihologiji. Demming je smatrao da organizacija treba biti analizirana sa aspekta 4 kategorije ljudskog znanja: promjene. o kojem _e biti rije_i u nastavku. Demming Seminarski rad Metode poboljšavanja kvalitete . beskona_ni proces nasuprot metodi poboljšavanja proizvodnih procesa. godine.. što predstavlja klju_ za razvoj jednog uspješnog preduze_a... bogatstvo dolazi od saradnje unutar samog sistema. Smith i Taylor su bili eksperti iz podru_ja znanja i sistema.. W... Ciklus PDCA zapravo predstavlja jednostavnu petlju sa povratnom spregom koju sa_injavaju 4 elementa. Shewhart je rekao da se struktura ovog koncepta bazira na konstantnoj provjeri djelovanja menadžmenta.. Demmingova filozofija "People are assets. Shewhart je tako_er razvio tzv..

To je upravo ono što nam sistem poboljšavanja kvalitete omogu_ava. Primjena PDCA "Persistence is the twin sister of excellence...“ Einstein .... snags....MBO i PDCA 6 5." Anon ... organizacije i preduze_a op_enito. usavršava i nudi usluge koje zadovoljavaju korisni_ke zahtjeve. Akcenat je stavljen na PDCA metodu i njene prednosti u odnosu na MBO. One is a matter of quality.... Zapitajmo se..... kompanije..... PDCA “Costs decrease because of less rework. PDCA Seminarski rad Metode poboljšavanja kvalitete .. koriste ga za unaprije_ivanje poslovanja............... Danas je to postao sinonim za sredstvo koje kompaniji omogu_ava da se razvija. U stalnoj utrci za boljom pozicijom na tržištu...... 7. Zaklju_ak Kako posti_i da ime jednog preduze_a ili kompanije postane poznato i uspije se probiti na tržište? Odgovor je kvalitet.. Everybody wins" Demming ..” Demming . U tu svrhu potrebno je raditi brže – bolje – kvalitetnije. MBO (Management by Objective) "Do not be afraid to make decisions. productivity up.. kvalitet. prisiljeni su konstantno poboljšavati i izgra_ivati svoj status. fewer mistakes. i uspijevaju u tome... 4. Pa i mi sami. šta je zaista bolje? Neke kompanije provode sistem MBO.. U ovome radu predstavile smo dvije takve metode: MBO i PDCA. MBO vs... te izložile njihove op_e karakteristike........MBO i PDCA 7 "Why lead? People happier. Seminarski rad Metode poboljšavanja kvalitete .. tako i na kvalitet usluga. Me_utim.do not be afraid to make mistakes...... delays. Bolji status zna_i bolje poslovanje. koriste PDCA..... the other..." Carly Fiorina .. 8.. I jedni i drugi mogu posti_i svoj cilj provode_i jednu ili drugu metodu......... a matter of time... a to povla_i i ve_i profit......... kao što smo pokazale primjerima. kvalitet! Pri tome se misli kako na kvalitet proizvoda. Primjeri primjene PDCA ciklusa “Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results...3. better use of machine time and materials..... nije li na kraju krajeva profit ono _emu svi teže? Pored velikog broja preduze_a koja nude iste ili sli_ne usluge teško je održati se u vrhu i biti me_u najboljima.... quality up.......... 6.... u svakodnevnom životu koristimo odre_ene cikluse poboljšavanja kvalitete rada i .. Druge organizacije...... Na samoj kompaniji je da odabere koju od mnogobrojnih metoda poboljšanja kvaliteta _e da izabere.

http://www. Demming-a koji je i nama bio velika inspiracija u radu: “Stay in business. provide jobs and more jobs.glassworks. No bez obzira koju metodu koristili. http://www. nego i kako i koliko se dobro pridržavamo koraka definisanih u njoj. www.hci.org/pdca.html 8.html 3.themanagementor.djelovanja._PDCA-650.htm 4.pdf 9.au/hcisite2/toolkit/pdcacycl.isixsigma.html 7.org/PDCA.ns. http://www.com/dictionary/Deming_Cycle. zadovoljni uposlenici i zadovoljan menadžment. cilj je svima isti: zadovoljni korisnici. Važno je ista_i da nije važno samo koja metoda se koristi.com/Deming.com.asq.htm 5. http://elsmar. http://www. So simple!” Seminarski rad Metode poboljšavanja kvalitete . Na kraju _emo još citirati dr.com/EnlightenmentorAreas/mfg/BestPractices .gov.org/glassworks/winter97/page2. http://www. http://www.htm 6.ca/snsmr/pdf/property/surveyors_dec04/Doc_20_PDCA_Process_Steps_for_Cl ient.htm 2.org/learn-about-quality/project-planning-tools/overview/pdsa-cycle. http://www.MBO i PDCA 8 Literatura 1.questlearningskills.toledo-asq.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful