Πϊσ κα αποκτιςω πρόςβαςθ ςτο

eurobanktrader.gr

1

ι μζςω τθσ αίτθςθσ που κα βρείτε ςτθν εφαρμογι κάτω από το μενοφ Υποςτιριξθ Πελατϊν.Π.7 απλά βήματα για on line διαπραγμάτευςη Ελληνικών και ξζνων μετοχών 1o Βήμα Επικοινωνείτε μαηί μασ προκειμζνου να μασ ηθτιςετε να ςασ ςτείλουμε τα απαραίτθτα ζγγραφα: ςτο τθλ. ςτο e-mail info@eurobanktrader. 3ο Βήμα Πιςτοποιείτε το γνιςιο τθσ υπογραφισ ςασ – όπου αυτό ηθτείται πάνω ςτα ζγγραφα – διαλζγοντασ ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ • ςε κατάςτθμα τθσ Τράπεηασ Eurobank EFG τθσ επιλογισ ςασ ι • ςε ΚΕΠ ι • ςε Αςτυνομικι αρχι 4ο Βήμα Κατακζτετε ζνα αρχικό κεφάλαιο ικανό να καλφψει τθν πρϊτθ ςασ ςυναλλαγι υπζρ τθσ Eurobank EFG Equities Α. ςτθν Τράπεηα Eurobank EFG. μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ λογαριαςμοφσ που τθροφμε ςε μία από τισ παρακάτω τράπεηεσ: Εκνικι – 041/472036-91 2 Αlpha – 101-00-2002016381 Πειραιϊσ – 5011-000045-331 .020054. ςτον λογαριαςμό με αρικμό 0026.61.Ε.0025.45.gr.Ε.Υ.43 Εναλλακτικά. 2ο Βήμα Συμπλθρϊνετε τα ζγγραφα που ςασ αποςτζλλουμε και ςυγκεντρϊνετε όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά τα οποία περιγράφονται αναλυτικά ςτισ επιςυναπτόμενεσ οδθγίεσ. +210 372 0580.

gr και επιλζγετε Ειςαγωγι ςτο Νζο eurobanktrader. ανοίγουμε τον κωδικό ςασ και ςασ ενθμερϊνουμε άμεςα γι’ αυτό τθλεφωνικά.Π.Υ.Π.7 απλά βήματα για on line διαπραγμάτευςη Ελληνικών και ξζνων μετοχών 5ο Βήμα Επιςυνάπτετε τθν απόδειξθ τθσ τραπεηικισ κατάκεςθσ ςτο πακζτο των ςυμπλθρωμζνων πλζον εγγράφων και τα αποςτζλλετε ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ: Υπθρεςία eurobanktrader.Ε.gr Eurobank EFG Equities Α. Φιλελλινων 10 & Ξενοφϊντοσ 13 10557 Ακινα 6ο Βήμα Αφοφ παραλάβουμε και επεξεργαςτοφμε τα ζγγραφα που μασ αποςτείλατε. 7ο Βήμα Αφοφ ενθμερωκείτε για τθν ενεργοποίθςθ του χρθματιςτθριακοφ ςασ κωδικοφ. επιςκζπτεςτε το www.Ε.Ε. όπωσ κα δείτε και ςτο επόμενο slide. .Υ.eurobanktrader. και επιβεβαιϊςουμε τθν κατάκεςθ που κάνατε υπζρ τθσ Eurobank EFG Equities Α. 3 .Ε.

Επιζκέπηεζηε ηο…. .

Κάνεηε κλικ ζηο Εγγπαθή! .

και κλικ ζηο Τποβολή . Προσοχή!!! Σα γπάμμαηα ππέπει να είναι ελληνικά.1. Πληκηπολογείηε ηον απιθμό Δεληίος Αζηςνομικήρ Σαςηόηηηαρ ή ηος Διαβαηηπίος πος μαρ έσεηε δηλώζει. Πληκηπολογείηε ηον κωδικό ΥΑ πος ζαρ έσοςμε επικοινωνήζει 3. και να μην αθήζεηε κενό μεηαξύ γπαμμάηων και απιθμών 2.

΢ε λίγα μόνο λεπηά θα λάβεηε ζηο κινητό σας ηηλέθωνο ηο παπακάηω μήνςμα: «ΚΩΔΙΚΟ΢ ΜΙΑ΢ ΥΡΗ΢Η΢ EUROBANK EFG EQUITIES: 111111 Ο ΚΩΔΙΚΟ΢ Ι΢ΥΤΕΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΢ΤΝΑΛΛΑΓΗ ΕΝΣΟ΢ 2 ΛΕΠΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΙΣΗ΢Η ΣΟΤ» .

΢ηη θέζη «Όνομα σπήζηη» θα εμθανιζηεί αςηόμαηα η ππόηαζη ηος ζςζηήμαηορ. θα ππέπει να παηήζεηε ηο: Έλεγσορ ονόμαηορ σπήζηη για να πποσωπήζεηε παπακάηω Πληκηπολογείηε ηον απιθμό πος μόλιρ λάβαηε ζηο κινηηό ζαρ Καηασωπείηε ηον νέο ζαρ κωδικό (πάνω από 6 σαπακηήπερ) σπηζιμοποιώνηαρ ζςνδςαζμό λαηινικών μικπών και κεθαλαίων γπαμμάηων καθώρ επίζηρ και απιθμών. Για να επιβεβαιώζοςμε όηι η επιλογή ζαρ δεν σπηζιμοποιείηαι από άλλο σπήζηη. ηην οποία όμωρ μποπείηε να αλλάξεηε με ένα όνομα ηηρ δικήρ ζαρ πποηίμηζηρ. και ηέλορ επαναλαμβάνεηε ωρ επιβεβαίωζη 8 .

Καλώρ ήλθαηε ! 11111111 9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful