DOSSI ER MIKEL ALBERDI

El problema deis furs
Euskaldun garbi, sendo,
prestu ta nobliak,
gorde gura ditu bez
asabeen legiak.
en la historiografia euskaldun
sobre el primer carlisme
LA PRODUCC I Ó DE TEXTOS
d'a ssa ig hi stori c en e uscar no a r-
riba - ni s'acosta- a l nivel l de des-
e n volupame nt assolit per aques-
ta Ile ngua en allres ca mps, com la
lit era tura o e l periodisme, en
aq ues ts darrers anys. Un s pocs
que provoca I'esclat de la Prime -
ra Gue rra Car lina . La hi stor io-
gra fi a vu i tcen t ista n ega que la
de fe n sa deis fur s fos un fa ctor
impo rt a nt e n I' ini ci de la gu er-
ra , amb I'excepció d 'a lgu n cas
a',lIat (3). Quantals hi stori adors
hi stori adors escrivim ha bitua l- d ' aquest da rrer qua rt de segle,
me nl e n eusca r, d 'a It res de la nl en
ta nt , i I'edició es limi ta, ga irebé
excl usiva me nl, a treba ll s divu lga-
lius. Ai xo no obsta nt , la majoria
dei s a ut ors que cita ré aq uí són pro-
fe ssiona ls de conlrasta t nivell ci-
e nlífi c e n \l eng u a ro ma ni ca.
Aq uest modest acostament hi sto-
riogrMi c tracta de tre nca r la imper-
meabilit a l deis nos tres texlos per
a aq ue ll s que no lene n la fortuna
de coneixer la lI engua més an 1 iga
del contine nt ( 1). Impermeabi li-
tat , d'a ltra ba nda, e n un sol sentil,
ja qu e nosa ltres sí qu e e ns e nri -
quim a mb les a port acions de la
hi sloriogra fi a escrila e n caste ll a.
Lament able me nl , a l nostre país
s' ha arribal a nega r la possibi lila l
d 'escri ure hi st or ia e n la nostra
\l e ngua. Aixího feia una "col·lega"
no fa ga ire, després de queixar-se
a ma rgame nt de la fa lta d'ajuts a la
prod ucció en castell a:
"No se puede vivir de espaldas a la
historia, la realidad nos muestra que
toda la documentación histórica del
País está escrita en castellano, lo cual
hace imposible la redacción de un
libro en euskera, a no ser que se pre-
tenda el gran dislate de traducir los
textos originales " (2) .
Per e la borar aq u es l acos l a-
me nl a la hi stor iogra fia e uskal-
dun u-acta ré un te ma pole mi c,
com és e l de is furs co m a factor
són majoria també e ls que n e-
gue n I'a rgu me nl. És potser Mari
Cru z Mina la hi sto ri adora que
re prese nta millor la renovació
de les t es is que neguen que e ls
furs s igu i n e l detonant d e la
gue rra, des de la publica ció de la
se va tes i docto ra l e l 198 1 (4). En
e ll a es recolze n la majori a deis
especia listes que s'adscriu e n a la
se va arg ume nt ació, com Javier
Fernández Sebastián, José Ra-
mó n Urquijo (5) , Pere Anguera
i, amb es pecial in siste ncia e n e ls
darre rs anys, Ramó n del Río (6).
Aixo n o obstant, co ntinu a ha-
ven t-hi hi storiadors que, des de
mo ll diversos p lantejaments,
defense n la impo rt a ncia de l pro-
ble ma for a l e n I'esclat de la car-
linad a, e ntr e e ls qua ls podem
me nciona r Idoia Es tornés, Julio
Aróst eg ui , Ren a t o Barahona i
Juan Pa u Montojo, entre d'a l-
tres (7).
Pero, quina és la postura que
adopte n e ls hi stori adors e n e us-
ca r?
Alguns autors ho te ne n molt
cia r:
"La guerra ca rlista, en Euskal
Herria, no fue sino el juego a vida o
muerte de los Fueros. Si Euskal
Herria entró en el bando carlista fue
creyendo que lo hacía a favor de los
Fueros. [ ... [ En tre los carlistas los
objetivos eran diferentes. Los ec/esiás-
ticos apoyaron al carlismo por el te-
mor que les provocaba la ideología
liberal en cual1lo a religión. Algunos
"Jauntxos " para mal1lenersus privi-
legios. Y, por último, la mayoría de los
vascos por salvar los Fueros" (8).
Na tura lmenl, també podem
troba r opinions més mal isades:
"El problema foral surge prol1lo y
con fuerza en la Primera Guerra Car-
li sta. Pero el Fu ero es una cosa
dtferente para cada sector. Servirá
para ocultar diferentes intereses. Es
normal que los campesinos yel pueblo
llano de la época ignoraran lo que
significaban políticamente los Fueros.
Pero sí eran una seña de identidad.
Una realidad que tenía que ver con
Portada del
cat aleg de l Museu
Zumalakarregi de
la Diputaci ó Foral
de GuipÚscoa.
ARXIU MUSEU ZUMALAKARREGI
su mundo. Los norables rurales
supieron utilizareste sel1limiel1lo. Los
liberales no " (9).
En la ma te ixa líni a, i apo rt an t
algunes claus més en la interpre-
tació de la situació, s'a firma:
"No obstante, no hay duda: los
Fueros eran unfactor muy tenido en
cuenta por la población al iniciarse
el levantamiento. Para clarificar
esta aparente contradicción , hay
que recordar que cada sector del
ca rlismo tenía diferentes razones
para luchar. El objetivo principal de
los legitimistas que desde el comien-
zo controlaron la dirección de la
guerra era el trono; paresa no apa-
rece en sus procl amas ninguna
mención a las reivindicaciones
forales, hasta que fueron conscien-
tes de la verdadera importancia que
éstas tenían para los soldados vas-
cos. Los notables rurales, bajo el
concepto foral , defendían las insti-
tuciones concretas y las leyes que ga -
rantizaban su poder en la sociedad
vasca. [ ... J Entre las dtferent es ra -
zones que empujaron al levanta -
miento a los campesinos, artesanos
y pobres (la pura "s upervivencia "),
subyacían los Fueros. Eran garan-
tes de la forma de vida que de nin-
guna manera se quería perder: regu-
laban los co munales, aseguraban
precios más baratos por la libertad
aduanera, legalizaban el no tener
que cumplir servicio militar, los im-
puestos eran más ligeros que en el
Estado, ete. Había una defensa im-
plícita de todo esto en el levantamien-
topopular " ( IO).
Se ns dubte, I' hi storiador e us-
kaldun més prolífic en a ll o que
co ncernei x aq u es t períodc és
L'EROL 35
Josl:ba Agirreazkuenaga ( 11 ). La
seva opin ió no difereix de les que
hl: m rl:collit fi ns a ra:
"Hernos mencionado. a nivel ideo-
lógico. cuáles eran las ideas domi-
nantes: la fe. el rey. el fuero. Todo ello
formaba un corpus a la hora de for-
talecer IIna arraigada cosmovisión
tradicional. Los destructores de la so-
ciedad tradicional eran los /ibera les
y SI/ S constituciones. 1 .. . ]
Era una respuesta de resistencia y.
observando el COl1lexlO de la época. era
una resp uesta directa contra los
cambios que proponía la revolución
liberal. cambios que represel1labanla
destrucción de la sociedad tradicio-
na/" ( 12) .
Una de les a pon acions més in -
terl:ssant s d'aquest autor a la hi s-
to riogra fi a basca ha es tat la de
va lorar la import ancia deis berrso
paperak pe r acost ar- nosa la men-
talit at basca de I' epoca. El bert so-
la risml: és un fenomen de ll arga i
arrelada tradi ció entre nosaIt res
( 13). Els bert solari s competeixe n
component versos sobre els dife-
El eapella Manuel Santa Cruz,
popular guerriller earli del Pais
Base. ARXIU ARB
36 L'EROL
rent s temes que se' ls plant egen
en elmoment. Pero també hi ha
l: 1 ve rs escrit. Alll arg del segle XIX
era habitual que el bert solari im-
primíselsse us versosen fu ll ssoIt s
qu e després veni a a les fir es i als
mercal S mentre els anava ca n-
tan!. Aques ts full s eren els batso
paperak que, pel se u ca racter efí -
mer - s' utilit zaven per a prendre
eIs ve rsos de memori a- no es va-
lora ven, lament abl ement. com a
docu ment , i ga irebé no s' han re-
collit en els arxius.
Joseba Agirreazkuenaga ha es-
tat un el elsa urorsques' han adonat
de la import ancia d' aquesta mena
el e documents per al coneixement
de la ment ali ta t de I'epoca, apor-
tant una" Antología el e verso, can-
ciones y sonetos relacionados con
los Fueros, la guerra y el Conve-
ni o de Bergara " ( 14).
Afort unadalll ent no és I' ún ic.
compt em talllbé amb la immen-
sa labor d' Antoni o Zava la ( 15) , i
amb un int eressa nt. treba ll de I'ac-
tu al president d'Euskalt za ind ia,
la nost ra academi a de la lI engua ,
k an Harit schelhar (1 6) . Actual-
ment se mbl a que creix I' int ercs
el ' a Igu ns hi storiael ors per la u ti l it -
zació d' aq uests el ocument s, com
El general Tomas Zumalakarregi ,
el militar base més important de
la Primera Guerra Carlina.
CATALEG MUSEU ZUMALAKARREGI
l: S constata en la següent afirlll a-
ció d' Esteban Ant xustegi:
"De los versos sobre aquellas gue-
rras podemos recoger el pensamien-
to, la forma de seryeltemperamel1l o
de los vascos de la época, cosa que no
hacen los textos oficiales, y, con este
planteamiento podre/'nos ent ender
sus características, moti vaciones y
preocupaciones... " ( 17).
Entr e els ve rsos q ue Joseba
Agi rreazk uena ga recull hit ro-
be m aquest de I'epoca del Trien-
ni que és molt il ·lustratiu d' una
ment alitat. a més de se rvir- me
per adornar eltÍt ol d'a qu est tre-
ball :
Euskaldungarbi. sendo,
Els bascos purs, robustos,
prestu ta nobliak,
rectes i nobles,
gorde gura dit ubez
volen guarda r
asabeen legiak.
les Il eis deis seus avan tpassa ts.
Mu tilak horretarako
Els joves per aiúl
armetara dira.
es tan en armes.
Zarrak bere nahi leuke
Els vell s també volel ri en
gaztiak balira ( 18).
si fossin joves .
Deu anys abans de la Primera
Guerra Carlinaj a ens trobem amb
I' argument. qu e per a alguns hi s-
toriad ors era enca ra inexisten!.
Quan, el 1838, M uñagorri t rac-
ta de el ifond re la seva propos ta Paz
y Fueros, publi ca ra una proclama
en castell a i uns ben sos en eusca r,
amb la cl ara int enció d'arribar al
max im de gent posibl e. Heus- ne
aq uí alguns:
Disputarikan bada
Si es di spu ta
zei¡1entzat korua,
per a qui la co rona,
erabaki bear da
ha u ra de resolel re's
Caztelan pleitua;
el pl et a Castell a;
errege edo erregiJ1a
rei o reina
gu re dereexua,
el nostre dret,
beti gorde digula
qu e sempre ens guardi
garbiro fuerua .
c1 arament el fur.
Zerran sartu gerrara
Per a que entrar a la guerra
juez ii10re1llza¡
de jut ge per a ni ngú?
Madrilen da ¡rOl/liba
El \ron és a Madriel
gaztelaubel1lzat;
per als castell a ns;
an koronatzen dena
qui es coroni all iJ
guztion bumtzat,
pe r diri gi r a tots,
fueroa gordezkero
si respecta el fu r
ona da guretzat ( 19).
és bo per a nosa ltres .
Hi ha un altre factor que ga ire-
bé no ha estat tingut en compt e
pels hi stori adors a I' hora el 'analil -
zar la moti vació dei s ca mpe rols
bascos pe r unir-se a les lropes
ca rlines. Volunt aria l que, sigui dil
d e passa da , úl lima menl s'es la
qües li onan l (20), pe ro, rep re-
nen l e l fil d'a ll o que prele nc co-
me nt ar, aq ues t facto r obvia l pe r
la majoria deis hi slOri ado rs és e l
de la lI e ng ua (2 1). Al volt a nt de l
90% de la població de Guipúscoa
i Bisca ia pa rlava e uscaren aques-
la e poca i, e l qu e és més impo r-
tan l , a proximadame nl e l 80 %
era monoli ngüe e uska ldun, o si-
gu i, no do mina va e l casle ll a (22).
Un visil a nl il ·lustre, Vi ctor Hugo,
en re la lar la seva es tada a Euska l
I-Icr ria e l 1843, a firma:
"Se nace vasco, se habla vasco, se
vive vasco yse muere vasco. La lengua
vasca es una patria, he dicho casi una
rel(qión. Decid una palabra vasca a
un montaFiés en la monta iia; an tes de
esa palabra, apenas erais un hombre
para él; ahora sois su hermano. La
lengua espé¡ola es aquí una extran-
jera como la lengua francesa " (23).
És, na lura lmen l, e ll est imo ni
d ' un roma nti e, i com a ta ll ' he m
d ' aga fa r, pe ro no fa més que co n -
fir ma r les dades a les qua ls fe ie m
rderencia (24) .
Ma lgra t se r la lI e ng ua de la
majori a de is se u s seg ui dors, és
destaca ble el fel que e ls ca rlins no
rea lit za ra n cap pro cl a ma e n e us-
ca ro Les a ul or it a ls libe ra ls, per
co nl ra, difongue re n pro cl a mes i
fu ll s vola nt s e n e usca r, prin cipa l-
me nl qua n s'adre<;:aven a la po-
blació q ue do nava supo rt a ls ca r-
I i ns . Es conse rve n f ull s vola n ts e n
e usca r q ue a nime n les t ropes ca r-
lin es a la dese rció, e n e ls qua ls, a
més de I' indulr. s' ofe re ixe n dife-
re nl s q ua nli ta l s de d in e rs s i e l
so lda t es lIi ura a mb IOt I'a rma-
me nl , o fin s i [0 1 a mb e l ca va ll
(25). O'e n lre les proclames libe-
ra ls e n e uscar des taca e l ba n que
publica re n lesa ul o rit a ts muni ci-
pa ls bil baúl es qua nl es tropes de l
ge ne ra l Sarsfie ld conquerire n la
ciu la l a I' ini ci de la gue r ra -cal
l e n i r e n co mp t e que Bilbao i
Vil () ri a fore n les dues úniques
ciut a ts que se su blevaren a favor
de don Ca rl os-, e n e l qua l es deia:
"1.,. 1 Al empuii ar las armas os
hicieron creer que de esta resolución
pendía la conservación de los bene-
randos Fueros de Vi zcaya, cuando
solo depende de vuestra pronta y en-
tera sumisión a nuestra Seii0ra y
L' abrayada de Bergara entre el
general carli Maroto (esquerra)
i el general liberal Espartero
(dreta), que va posar fi a la
Primera Guerra Carlina
CATALEG MUSEU ZUMALAKARREGI
Soberana ISABEL 1/ 1 ... 1. No deis
lugar a que las generaciones sucesi-
vas os increpen de haber causado la
desolación de tantasfamilias, y de ser
la única causa de la pérdida de unos
fueros que por tantos siglos han sido
la delicia de los Vizcaínos" (26 ).
Aq uest full , t irul a l Paisanos ar-
mados de Vizcaya, es p u bli ca el 28
de nove mbre de 1833, jusI. quan
escl ala el confli cte. És evide nl que
e l texl contradiu un de is princi-
pa ls argume nt s de la tes i de Mari
Cru z Mina , segons e l quall ' apa -
rició de l tema fo ra l e ntre les pro-
clames ca r\ines hauria esta t tar-
dan a. No e r a n ecessar i o Els
signa nl. s del ba n cone ixie n bé les
mo ti vacio ns de la su blevació, no
debades dos d 'ell s, e l corregidor
Juan Modes lo de la Mota i e l d i-
pu ta t Pedro Pascua l de Uhagón,
hagueren de fugir pe r la te ul ada
e n in icia r-se I' a ixeca me nr a prin-
cipi s d ' octubre (27). Sabien de
qu e pa rl a ve n quan redacta ve n e l
ban, i fore n consci e nl s de I' int e-
res de la seva Iradu cció per a u na
major difusió.
Per lanl, q uin va lo r te ne n les
proclames ca r lin es, redact ades
10 les e n lI e ng ua casle ll a na , per a
la me nt a lil za ci ó d e la po blació
qu e su po rt a ra la guerra? No hi ha
ca p du bl e q ue aq ues la informa-
ció se ri a fi lt rad a pe l cle ro i e ls
not abl es rural s. l, com coneixe r e l
mi ssa lge que ar ri bava a l ca mpe -
rol? No és fa ciL pero, se ns dubl e,
una fo nl de gra n impo rt a ncia per
acos tar-nos a l pe nsa me nt popu -
la r só n e ls a bans men ciona t s
be n sos . Com a firma e n un recenl
i ja cita l anicl e Mike l Ai zpuru:
,"La culrura popular vasca y más
específicamente, la guipuzcoana, se
desarrollaba en euskera, lengua de la
inmensa mayoría de su población
hasta bién enrrado el siglo XX, y se
rransmiriódeforma noescrira. Resul-
ra necesario, por lo tanto, abando-
nando en parre la fijación exiSlenre
por la cultu ra escrita, recu rrir a otras
fuent es para conocer las preocupacio-
nes y los argumenros urilizados para
la difusión de los disrinros mensajes
que recorrían la sociedad vasca, en la
época que se exriende hasra los inicios
del siglo actual. El bemolarismo es
una deestas vías " (28).
La di stinci ó e nlre e l carli s me
popular i les se ves e lil s d iri ge nl s,
s ubra l ll ada j a fa le mps per J osep
Fon tana (29), és una de les c1a us
q ue e ns pe rme le n d ' e nl e ndre la
contrad icció e ntre els mi ssatges
que trobe m a les prime res procla-
mes i la ve rtadera mOli vació deis
comba lenl s ca rlins. És ce rt q ue els
ca mperols bascos no estaven pro-
fundame nt id eologil za t s i qu e
d ifí cilme nt pod ien e nt e ndre la
complexita t de I'e ntrama t fo ra l.
pero sí q ue e re n ca pa<;:os d ' e nl e n -
dre qu e amb els libe ral s e ls an iri a
pi tjor, o a ixí ho creien . L'ex peri-
e ncia basca a mb e llibe ra li sme es
redu'ia a dues invas ions fra nceses
( 1794-95 i 1808- 13) i a I Trienn i,
períodes e n e ls qual s e ls ca mpe-
ro ls, a més d e ve u re a lacada la
re li gió -o aix í e ls ho feia C'TU re e l
c1 ero- , veiere n com!es seves con -
d icio ns de vida empilj oravcn 0 5-
le ns ibl e menl. El Iras ll a l d e les
duanes en caria producles bas ics
co m e l pa ; e ls impos los e n din e rs
res ult aven més o nerosos que e l
delme; les crides a qu in les Iren -
cave n un de is privil egis més va-
lo ra ts .. . Les lIi be rt a ls proclamades
pe l libe ra li sme que da ve n mo ll
lI un )' de la me nt a lilal popul a r. La
tes i a pli cada per Ja ume Tor ras a ls
a ixeca me nt s a nli libe ra ls del Tri -
e nni és perfectamenl a pli ca ble a l
ca rli sme po pu la r:
"La reacción campesina 1 .. 1 hay
que entenderla, sencillamenre, como
restimonio de su oposición a la lII oda-
lidad conCrela que revesría la liquida-
ción del Anriguo Régimen y, en par-
ricular, la inserción de la agriculrura
en la formación social resulranre de
esre proceso. Oposición no sólo a cau-
sa del deterioro de sus condiciones
materiales de vida que en elt ranscu r-
so de dicho proceso padecía el campe-
sinado, sino rambién a causa de la
hondafrusrración que se le infligía "
(30) .
Com a co ncl us ió podem a fir -
ma r que, si bé sense se r I ' ú n ica raó
addu','da, ja que la import a ncia de
la defe nsa de la re li gió és a fi rma-
da pe r LOt ho m, la qi.iesti 6 fora l és
transce ndent a l e n I' escl a l de la
Prime ra Gue r ra Ca r lin a per a ls
hi sloriadors e n e usca r. I no hi ha
dub t e qu e la ut il il zació d ' unes
fo nl s me n )'sprea des per la majo-
L'EROL 37
ri a d' hi sloriadors caslell ans p OI
se r un a cJau d'aq uesta unan imi-
lal.
NOTES
( 1) La t raducció de textos hi stori cs
cuska lduns és merament tes ti -
monial , per no di r inexistenl.
(2) Celina Ribechini Pl aza, Vel1luras
y desvel1lu ras de un mercader en el
Bilbao del XVIII, Txenoa, Donos-
ti a, 1995. Dava nt l'estupidesa de
tal afirmació, que impli ca la im-
possibil i tat d' cscriu re hi storia en
una Ilengua diferent de la de la
document ació ut i l it za da - jo ma -
tei x cometré "el gran dislale" al
Ila rg de tot I'a nicl e-, sobren els
coment ari s. No obstan!. és indi -
ca t i u d' un cen ambient d' i mpu-
ni tat a I' hora de dir ba rbarita t s
sobre I'euscar.
(3 ) Joscph Augustin Chao, Voyage en
Navarre pendal1l /'insurrecrion des
Basques de 1830- /835, A. Be r -
t rand, Pari s, 1836. Aquest autor
basc-con tinental sera el primer
en defcnsa r-ho, ini ciant a mésel
qu e av ui considerem hi storio-
grafi a aben zale sobre el confli c-
te.
(4) Mari Cruz Mi na, Fueros y revolu-
ción liberal en Navarra, Ali anza,
Madr id, 198 1, pp. 226-227: "La
guerra carlisra no fue pues unagua-
ra foral sino el úllimo acro de la lucha
el1lre el ESlado liberal y el AI1l(ljuO
Régimen. I ... 1 De las primeras pro-
clamas carlislas que movilizaron al
pueblo de lascualro provincias vascas
se deduce el significado amiliberal y
reaccionario dellevanlamiel1lo y la
defensa del Irono del alIar como su
ún ica j uslificación ideológica; el
móvil f ora l y parricularisla no
aparece por ninguna parre ".
(5) Destacari a un arti cle d'a ques t
autor pcrqUl: és ca tala i perqul: ,
(6)
malgrat que man té la tesi cont ra-
ri a, oferei x elocument ats exem-
pi es el e la imponimci a deis ru rs en
el pri mer ca rli sme: José Ramón
Urquijo, "El s furs bascs en la cr i -
si de l ' Anti c Regim: la di cotomi a
abolició o 1110dificació eluran t l a
Primera Guerra Ca rli sta ", a Recer-
ques, núm, 34,
Per a una aniili si recent i ponde-
r ada el e I ' última hi sto riografia
sobre el ca r l i sme, vcgcu Jordi
Ca nal, El Carlismo, Al ianza, Ma-
drid, 2000, pp. 402-436.
(7) En destaca ri a I' afirmació, feta ja
fa més de vi nt anys, de Ju li o
Aróstegui :
"Sin embargo, no se ocullaba a las
aUl oridades gubernamel1lales que
desempeñaban su cargo en el País, a
las corporaciones vascongadas o a las
personalidades naluralesdeaquí, no
sumadas a la rebelión, la incidencia
en el/a de la cueslión de los fueros.
Parecía como si sólo el gobierno de
Madrid y la alla dirección del carlis-
mo quisieran ignorar el problema ".
Julio Aróstegu i, " El ca rli smo y los
Fueros vasco-navarros ", a Hislo-
ria del Pueblo Vasco, 3, Erei n, San
Sebastián, 1979, p. 11 1.
(8) Luis Baraiazarra, Euskal Herria-
ren HislOria 11, Gero, Bi lbao, 1980,
p. 109.
(9 ) José UrrUl ikoet xea, Karlismoa,
Elkar. Donostia, 1984, p. 114.
( 10) Miguel Ángel Barceni l la i Iii aki
González de Ga rai , Jaul1lxoak,
burgesak ela Foruak, Ga i ak ,
Bilbao, 1989, p, 85,
( 1 1) La se va proelucció en castella és
mol t més ampli a. Algun treba ll
seu també ha estat traduú al ca-
tala : " Algunes punlUa l it zacions
sobre la insurrecció ca rlina al País
Base: I' acti t ud deis notabl es ru -
ral s", a Carlislne i movimel1ls abso-
lulisles, Eumo, Vi e, 1990. Es tor-
na a edit ar a "El car l i sme, Si s
es tudi s fonament al s" , L' Aven(,
1993.
( 12)Joseba Agirreazkuenaga, Cerra
ela bakea Euskal Herrian. Politika-
ginrza Lege Zaharraren krisialdian,
Ga iak, Donosti a, 1993 ,
( 13) Avui dia continua sen! un reno-
men ele masses. Recentment se
cel ebra la final el ' un campi onat
que reuní més ele 7, 000 oient s
que abarrotaren el veloel rom de
Donost ia, mentre la ETB retrans-
met i a en directe les més de se t
hores que dura I'esdeveni ment.
( 14) A: /50 alios del Convenio de Berga-
raydelaleydeI25-X-/839, Parl a-
mento Va sco, Vitor i a-Ga ste i z,
1990, pp. 507-562.
( 15) Tota una vida deelicada a la reco-
pi l aci ó de versos. Per al nostre
tema destaca: A nt oni o Zava la,
Karlislenleenengogerraleko berrso-
ak, Auspoa, Tol osa , 1992.
( 16)Jea n Harit schelhar, " Quelques
chansons basques ele la premiere
guer re ca rl iste ( 1833 - 1839)", a
Euskal Herria (1789-/850). Acres
du col/oque inrernalional d' Eludes
Basques, Soci elé des Amis d u
Musée Basque, Bayonne, 1978,
pp, 193-227.
( 17) Esteban Ant x ust egui , " Benso-
gint za (' ta historia : ger rate kar-
l i sten adibielea ", a Bilarre núm,
24, Donosti a, 2002, p. 89, I nsis-
tint en elmateix argumcnl, un
altre hi storiaelor afirma: "Desde
las esferas cullurales no se ha apre-
ciado suficiel1lell1el1le el bersolaris-
mo; incluso se podría decir que ha
sido despreciado. En ello li ene
mucho que ver la aurosuficiencia del
hisroriador quien, no pocas veces
inbuido del dognwli smo de su
escuela y l'I'1e1odología, prefiere pos-
lergar la voz del pueblo, no sea que
conrradiga sus lesis. I ... 1 Sin embar-
go, para conocer verdaderal11 enre el
fundamenro de las masas populares
vascas, supone caminoseguro y, por
cercano,fiable ". José Javier López
Antón, Escrilores carlislas en la
cullura vasca. SUSll'alo lingüíslico y
elnográfico en la vascologia cal'lis-
ciutat,21* 08600 berga * tel.93821 02 17 * fax. 93 822 07 37
38 L'EROL
la, Pamiel a, Pampl ona, 200 1, p.
260.
( 18) Joseba Agi rreazkuenaga, /bid., p.
166, Demano disculpes pcr I' es-
cassa lírica de la meya traelucció.
( 19) AnlOnio Maria Laba yen, MUll a-
gorri eskribaua, pakegil/e la fuero-
zale, Sa n Sebasti án, 1976, Aq uest
autor recull , a més dei s de MUli a-
gorri , altres bensos ele I'l:poca, i
af irma a co ntinuaci ú: "I-/ml os
dicho que d berrsolarislllo eSlaba el/
auge enr011 as, y reall'l1f11le así era.
Las aconrecillliel1las principales se
diful/día11 en berlSos. Ta 11l0 ;tuerras
como apueslas, parridas de I' elola y
IOdo lipode w111peliciolles. A Ialla de
periádicos, éS11I era la 'crá11ica popu-
lar ' Elpuebli1 I/al/ ') /l a era IrClor,
pero sí eSClIchaba /J('(ISOS inca I/ sable-
mellle". Ibid., p. 86.
(20) Ent re el s defensors de la tesi que
nega I'a mpli supon popular al
ca rli sme destaquen Pere Angue-
ra i Ramón el el Río. Del primer:
"¿ Por qué eran comba tientes
ca rl i sta s?", a Guerras civilesy vio-
lenciaen Vascol/ ia (siglos X/X i XX),
Donostia , 1998, pp. 11 1- 124.
De l segon, la majori a dei s scus
darrer s articles a le s revi stcs
Gerá11illl o de Uzrariz i Trie 11 i(J,
especialment : " Fuer o" proyec-
tos de mJ trimonio y temor J l a
revol ución cn l os ill icios de la
primera gucrra ca rli sta", a Trie-
nio núm. 27, pp . 135- 172, i
també l a se va última monogrJ-
fi a: Revolució11 liberal, expolios y
desaslres de la Pri111era Guerra Car-
liSIa en Navarra y f11 el fre llle Nor-
le, Gobierno ele Navarra, Pam-
plona, 2000. El telll a ocuparia
un alt re an icle, ck Illilnl'l'a qu e
cm limit aré a ci l ar I' aban<; Illl' n-
ci onat Jordi Canal, per a qui:
"J ·· 1 la capacidad de lII ovilizaciáu
lI10slrada por el carlislllo fue lIIuy
deslacable, pfSe 11 que algul/os his-
loriadores il/lelll e11 a I'I'ces mil/usva-
lorarla COI/ peregril/os IIrgulllf1110S,
y OIros, desde el larel/O opueslo,
luigi @ minorisa.es
quieral/ rorpell/fl1le exagerarla. Al
l/1argen de estas querellas historio-
.'Irá{fcas, peligrosameme guiadas a
¡'eres 1'01' la pasión política o el eOIl/-
hate ideológico, la amplia moviliza-
ciól/ cOlllrarrevolucionaria resulta
il/{l/f.\tiol/able - al igual que sus
a/1/wiahles niveles de voluntarie-
dad, l/ue coexisten con una abun-
dame presencia de incorporaciones
(orzadas, inevitables, por I/ ecesa-
rias , ell CIIalquia guerra de esta
I/aturaleza ". Jordi Ca nal , Ibid.,
pp. 1 15- 11 6. No sabria
ho Illi l lor.
(2 1) Hi ha algu nt's COIll
pcr exeIllplc Viccnt GarIllcndia,
a qui (k vr Ill , entrealtres t rcbal ls,
l ' a n iele: " Los ca rI istas y la dcfen-
, a del t' uskar a", a Antecedemes
próxill/os de la sociedad vasca actu-
al . Si.'llos XVIII y XIX. NovellO
COl/.'Iresode Estudios Vascos, Eusko
I kasku ntza, Bilbao, 1983.
(22) ViCCIl t Ga rIll endi a, lbid., p. 424.
(23) Victor Hugo, Los Pirineos, José J.
Olañct a, Mal l orca, 1985, p. 64.
(24)Hcccnt Illent s' ha publ i ca t un
int crl' ssa nt íssi III ani d e en el qua I
,'a fi rlll a: "La lIIilización casi exelu-
siva por parte de los historiadores de
las (f lemes escritas tradicionales ha
colllrihuido a reJorzar el desequili-
hri(1 filtre las c(1l/1unidades lillgüís-
ticas. I:'xisten, además, valores ill1plí-
N
A
T
citos que comribuyen a distorsiol/ar
alÍ l/ más el análisis sociolingüístico.
Por ejemplo, la vinculación automá-
tica emre "lenguas no dominantes "
con el pasado yel mundo rural,loque
convertía la desaparición de aquellas
con la llegada de la Modernidad en
una "verdad objetiva" que no nece-
sita de cont rastación empírica o la
convicción de que los hablantes de las
lel/guas minorizadas hacían uso de
las mismas sin tener conciencia lin-
güística, por desconocimiento de un
idioma "civilizado ", por pura iner-
cia y como consecuencia del aisla-
miel1logeográJico. Todos estos prejui-
cios han provocado la inexistencia de
la comunidad de habla vasca como
objeto de estudio en la inmensa ma-
yoría de los trabajos historiográficos
sobre el País Vasco." Ai zpuru ,
Mi kel , " La pl ura lidad de vías en
la reformu lación de la identidad
vasca en el sigl o XIX", a Sancho El
Sabio. Revista deculrura e investiga-
ciól/ basca, n Llm, 15, 2' etapa,
Vi turi a, 200 1, p. 30.
(25) Zuma lacarregi Museoa CD, D. 3,
78.
(26) "Órdcnes y ci rcul ares del Señorío
dc Vizcaya 183 3- 1837", Zumala-
ka rregi M useoa. El text en eus-
ca r a: Mikel Al berdi , Zumalacar-
regi, El aka rl anean, Donosti a,
1999, p. 53.
(27) José Ha món Urq uijo, " Los si ti os
de Bil bao", a MuseoZumalakarre-
gi. Estudios Históricos 111, Ormaizte-
gi, 1994, p. 96.
(28) Mi kel Aizpuru, Ibid" p, 18.
(29) "Penso, pero, que ens con vé de distin-
gi r entre " el partit carlí" --1?l nueli de
conesans, militars, eelesiastics i altra
genteta que s 'organitzaren per IIui-
tar per un can vi polític a Espanya-
i, d'allra banda, les masses campe-
rolesqueelsseguiren en la IIuita con-
traunenemiccomú. [ ... ] iésqueuna
cosa era el carlisme deis partidaris de
don Carlos i una altra cosa molt dis-
tinta el delscamperols ". Josep Fon-
ta na, "Cri si camperola i revolt a
ca rl ina ", a El carlisme. Sis esrudis
Jonamel1lals, Barcelona, 1993, pp,
1 10 i 126. Es publi ca per prime-
ra vegada a Recerques, núm. 10,
Barcelona, 1980.
(30 ) Jaulll e Torras, Liberalismo y rebel-
día campesina 1820- 1823, Ba rcelo-
na, 1876, pp, 30- 31.
Mikel Alberdi Sagardia
Responsa ble del Se rvei
de Docume ntació del Museu
Zumalakarregi
SANT
46 poemes de
2003
l' escriptora berguedana
Nati Vila i Guitart
80 pagines
PVP 9,36 €
v
L
A
AMALGAMA edlclons·
c. C,,'o' 16. It BERGA Tel/Fo, 93 B21 3953 omolgomo@esp,11 oo'
L'EROL 39