George Bacovia

Despre George Bacovia, pe numele sáu real George Vasiliu, s-a spus cá e un simbolist dar cá îsi depáseste
epoca, apartinând poeziei române moderne. Se pare cá pseudonimul sáu provine din limba latiná Bachus via,
unde insemna Calea lui Bachus dar are legáturá si cu denumirea orasului sáu natal, Bacáu.
Dacá în primul sáu volum, Plumb , publicat în 1916, imediat dupá ce carnagiul din primul razboi
mondial se dezlántuise, inIluenta poeziei simboliste era Ioarte vizibilá, abia din volumele urmátoare, în
Scântei galbene sau Comedii în Iond, Bacovia descoperá reteta poeziei moderne, apropiatá de proza poeticá.
Criticii interbelici au vázut în Bacovia un neosimbolist (George Calinescu ) sau "o bisericutá dintr-un lemn"
(E. Lovinescu), un poet cu o materie poeticá insuIicientá. Abia dupá cel de-al doilea razboi mondial poezia
sa este aIiliatá curentelor de gândire mai noi, Iiind pusá în paralel cu teatrul absurdului (M. Petroveanu), cu
anumite curente ale modernismului poetic, cu suprarealismul , dicteul automat, imagismul sau chiar
expresionismul dar si cu scoli IilozoIice cum ar Ii existentialismul (Ion Caraion ), etc.
AstIel Bacovia devine unul dintre cei mai importanti poeti români, devenind autorul care executá un
urias salt canonic de la statutul de poet minor la cel de autor clasic al literaturii române.
Biografie
Este strâns legat de Bacau , unde s-a náscut în ziua de 4/17 septembrie 1881, Iiu al comerciantului
Dimitrie Vasiliu si al Zoei Vasiliu.

1887 Începe sa învete limba germaná.
1889-1890 Urmeazá clasa întâi la un pension din Bacáu.
1891 Îl aIlám înscris la scoala primará Domneascá nr.1 din Bacáu.
1894 Absolvá cursul primar, în luna iunie. În acelasi an se înscrie la gimnaziul Ferdinand din Bacáu.
Toamna rámâne închis o noapte întreaga, din neatentia paracliserului, în turnul bisericii Precista din
orasul natal. Aceastá întâmplare îi va inspira poezia Amurg violet , scrisá în 1899 .
1898 Îsi pune pe note câteva poezii precum si altele de Mihai Eminescu si SteIan Petica . Vádeste mare
talent la desen. Se dovedeste Ioarte bun executant la vioará si la alte instrumente din orchestra scolii, pe care
o si diriieazá. Se evidentiazá la gimnasticá.
1899 Obtine premiul I pe tará la concursul Tinerimii române pentru "desen artistic de pe naturá". Îi apare în
Literatorul din 30 martie poezia Si toate, scrisá cu un an înainte, semnatá V. George.
1900 Se înscrie la Scoala militará din Iasi ; se retrage în al doilea semestru, neputând suIeri disciplina
cazoná. Compune poezia Plumb , Iinisatá în 1902. Scrie poezia Lacustra , desávârsitá în 1906.
1901 Se înscrie în cursul superior al liceului Ferdinand .
1898 Îsi pune pe note câteva poezii precum si altele de Mihai Eminescu si SteIan Petica . Vádeste mare
talent la desen. Se dovedeste Ioarte bun executant la vioará si la alte instrumente din orchestra scolii, pe care
o si diriieazá. Se evidentiazá la gimnasticá.
1899 Obtine premiul I pe tará la concursul Tinerimii române pentru "desen artistic de pe naturá". Îi apare în
Literatorul din 30 martie poezia Si toate, scrisá cu un an înainte, semnatá V. George.
1900 Se înscrie la Scoala militará din Iasi ; se retrage în al doilea semestru, neputând suIeri disciplina
cazoná. Compune poezia Plumb , Iinisatá în 1902. Scrie poezia Lacustra , desávârsitá în 1906.
1901 Se înscrie în cursul superior al liceului Ferdinand .
1903 Absolvá liceul din Bacáu. Scrie poezia Liceu, ca ráspuns la un chestionar adresat de minister
absolventilor din acel an, în vederea reIormei învátámântului initiatá de Spiru Haret . Se înscrie la Facultatea
de drept din Bucuresti. Citeste într-una din sedintele salonului literar al lui Macedonski poezia Plumb , care
produce o puternicá impresie.
1904 Citeste la cenaclul lui Macedonski Nervi de toamna , obtinând acelasi succes. Colaboreazá la revista
Arta de la Iasi . Se retrage de la Facultatea de drept din Bucuresti.
1905 În Bucuresti, împreuná cu Iratele sáu Eugen.
1906 Se reîntoarce la Bacáu, stabilindu-se în locuinta din strada Liceului.
1907 Se înscrie la Facultatea de drept din Iasi si reîncepe cu anul I. Rámâne la Iasi si anul urmátor.
Colaboreazá la revista lui I.M. Rascu Versuri, mai târziu Versuri si prozá.
1909-1910 Merge la Iasi numai în perioada examenelor, restul timpului locuind la Bacáu.
1911 Obtine diploma de licentá în drept si se înscrie în baroul din Bacáu. Pláteste zece ani cotizatie, dar nu
proIeseazá.
1912 Colaboreazá la Românul literar al lui Caion. Suplinitor la Scoala primará din Bacáu si la Cálugara,
suburbie a Bacáului. Colaboreazá la Flacara . Copist la PreIectura din Bacáu.
1913 Aiutor contabil la aceeasi preIecturá. Se îmbolnáveste si demisioneazá.
1914 Se interneazá la sanatoriul Dr. Márgáritescu din Bucuresti. Publicá în suplimentul literar al ziarului
Seara. Trimite la tipar volumul Plumb .
1915 Editeazá la Bacáu, în colaborare, revista Orizonturi noi. Publicá poezii, prozá, recenzii, sub mai multe
pseudonime. Strânge relatiile de prietenie cu Alexandru Macedonski .
1916 Copist la Directia învátámântului secundar si superior din Ministerul Instructiunii. În iulie apare în
librárii volumul Plumb. În timpul rázboiului, în octombrie, e trimis cu arhiva directiei sale în evacuare la
Iasi.
1917-1919 Functionar în Bucuresti.
1920 SeI de birou cl. a III-a în Ministerul Muncii.
1921 Avansat seI de birou cl. I-a în acelasi minister. Se îmbolnáveste si demisioneazá.
1922 Se reîntoarce la Bacáu.
1923 Premiat de Ministerul Artelor pentru volumul Plumb .

eorge Bacovia

.3/  -84.7 L3:3. 'g/0 902.4..70.807:: L39:73:-807.90.:9./708.900/0.89. .0/0 9014.3 L3.90 8.7g.:78:572.70 4 /70..:30 3.0L3.0/070.70 9.:2 .g  -x305702:50x.!:2- .590L3970.:9..4.572.8.g.43g 425:30540..g. /08g.1g2L38.::.89.2:7./0/7059/3.g: -84.90.70 9../40../03x...29.4207.7014720L3..9gL3 $. .540570.9g/0$57:.0:/3.!:2- 138.:.70./3 47. ..0::07/3.90.790-:300.23.7g/3.8:  3. ..39.8807097.8 $07097. .3::72g947 ..540570.8./3 0/3x008.0: .23..:9.790-:300.78gL3  5:30503490.947:/3 2.7.78.:9.70.g37 /3.40'.390 8023.g.39.9:7g ./0803 $0/4. 79./40..g: 89.70L.2308../0503.70.7989.3L3.90.g $00..790540.43g 425:30540.8020897: 305:93/8:107/8.9g' 0470  $0L38..90 8..70540...805902-70 1:.-84.3L3..3857.g.:9./0803 $0/4.0::07/3.0508.7g4230.g.8020897: 305:93/8:107/8.89gL3925.70 4 /70./0/7059/3:.:78:8:50747..790540. /08g./0.045:9073..7.43::907.0::  $0L38.9/0238907 .9gL3 $.0.70L3.23.:8$901.4 50.70.. 94.7989..70L3 907.39:: 2970'.70.540.70540.g: %4. /0/7059/3:..70 574/:.7g230L3..43.5./.2308.:07/3.90.:3503843/3..709 $0L38..7g..g $00. /330.-470.gxg239::3x..8807097.g257080  90 90..0. 94.409 8.70L3.08 4.7g .039. :3.:17.::3.380L38.8434.:70 9 90 90L397 :3..900/0..4.0/0 9014.78g.0897.7g ..53.L39.08943.7..039.4.050.:8$901.7 9gL3  $0L38. 4-x33/.03x47/3./0503. 8:.0/438540. .:70 9 L2570:3g.5..0897.L3.:3.29.8: .. .-3/: 80L34.3: #g230..:897.7 9gL3  $0L38..89.:3x.g: $.78g.g  -x305702:50x.:./03x.903897:20390/347.9:7g .9.0..0...3g  &720.70540..7g/3.:78:8:50747..072..:897.:2 .!:2- 138..::3.. 'g/0 902.5.903897:20390/347.947:/3 2.7./094.0/43807..70L3 907. .0x02-.:78:%30727423050397:/0803.:78:%30727423050397:/0803.390 8023.903x..7g85:38.9g' 0470  $0L38.8 70L3.4.9008g::03  $070L394.53..4 50../3897.0L3.3!09.3//3.23.43. .:70 9  3:.0/0. .!70.03.3/  5:30503490..g.89.0.g:  ..23.3!09.

 .:0. 7439:734 !:-.00.7..:'078:7 2.. 238907 $0L2-43g.-47.95.:3/.3.43 $:53947.73: 5741080.g $070L394.4:2:!:2- 0470..9 01/0-74:..9:7.-470.9:7g $0L2-43g.7L3:.:70 9  01/0-74:.3..4.g.3/7:.89.L35074. .203047 7089:925::4.70.x0/05709030.2:90 580:/4320 $973070.x.g.572.439..70 70.0 90 /028430..89.97:'078:7 574g   070...7. ..!7010.7.x0 /.0.8.0L30.4.g:.8.0 90 /028430.4:2:!:2- 3925:7g-4:: L34.g.g540 574g 70.#423:907... 57010.L338907::3.g: L3.0. %7290.9/038907:7904750397:.-..70L3 -7g7.7.-470.g: .7. .4:2:!:2- /90.: #./70.g 4.9:3 3:0.. 8:-:7-0.x08..38.g:  -x30/542.gL38:52039:907. ../.70.g.7.0/438 4589.7:: $0..g $0390730.g...7.L3.-470.:..0.:.:3/.70.:70 9 !:-.:.g: :947.L3.7../3.  . ..5. 4589.70L3-.g:: 4.947:7 g7g7908..  :3.g: !702.03xgL3/7059 80L38.g: !g90 900.4.7 8:50747/338907:3897:.0.49.7g/3..74:/3.942-70 09728.x43...4.:/3:..gxg239::80. 3:2.03 8:-2./0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful