COSMOOLOTTA

Official organ bimensual del Occidental-Union Consacrat all developatlon, propaganda e application de

Lingue International Occidental

Redaction e Administration: Postfach 10, Maller bel Wlen. Austria.

Annu IX Nr 4

Juli, August 1930

Numer6 71

Contene: StahlliU In LinlZue International, de E. Biddle e Red., p~. 69. - Princlpies de Novial, de E. Piga!. pg. 71. • Completgrarmnatlca (III. Derfvation : B. Sutfixes productiv: 2. Suffixes verbal productiv), de 1\., Janotta, pg.74. - Chrunica, pg. 77. j

ST ABILIT A IN LINGUE INTERNATIONAL

Por rectmen apreciar li Question de stabilita in Ii Lingue International. on deve uneslmli realisar c1armen Que li L. 1. ne es tam mult un Question lingual Quam un facte social. sam quam omni national lingue, Li verita e lmportanne de ti constatation cresce con omni nov usator del lingue.

Quelc samideanes sembla haver Ii ide Que Occidental es un lude e Que on posse chanzear ti 0 altri punctu secun lor desires e scientic discussiones, To es un tre grand erra. Occidental es (e deve esser, si it vole victer) un lingue vivent. li possession de su practic usatores, It ne existe por arnusar li amantes de linguistic disputes, por queles Ii ordinari homes (Qui max mult besona Ii L. I.) have ni interesse ni patientie. Por ili, to QUO es graves un lingue stabil quel iii posse aprender hodie sin dever reaprender it deman .. Si Ii lingue es facil. dar, precis e suficent. iii va esser content e va esser cornpletmen lndiferent esque it satisfa Ii teoretic postulationes de ti e altri linguist 0 ne,

Noi posse aprender ci del Esperantistes. qui preserva sta .. , bilita unit con evolutionari crescentie. On ha rnocat Ii «intuchabil Fundamento», rna Esperanto ancor vive e 1i mocantes es obliviat.

Si on prende Ji conservativ statpunctu, on tutmen ne nega ll possibilita de progress. Ci eta, on posse introducter un nov vocabul, si it es vermen plu bon Quam Ii old form. Li nractic

iO

COSMOGLOTTA

Nt 71

usation va decider Qual form va surviver. Si, Quam sernhla esser li I.:JSU con -ess, -ta e forsan .. ore, un sol suffix ( ... ta) sufice, 1i nractic usation va simnlificar un inutil complication. Si, uuarn yo self opine, es plu bon gcneralmen evitar duplic con ... sonantes, on posse far to., lassante liberta pri ti inessential punctu ad. altri coidealistes,

Ma Ii discussion de changes del pronornines. del articules, del conjugation o sirnil es un altri afere, absolutrnen cornba .. tend. In ti ci punc tus nor lingue es facil, international e practical: Ii suzestet reforrnes have un tre dubitabil valore e yo have un fort ide que etsi noi veil introducter changes. Ii propositores self vell un poe plu tard suzester ancor alquicos aItri.

t:s aucor un altri rason nor stabilita -. Ii edition de libres de aprension, Iexicos, literatura. Es ver~ Que cert reiorrnistes arna meprisar tal consideratlones, rna per to iii solmen monstra for absolut manca de practicalita. Orrmi seriosi propagandist va rider ve Hi.

In Ii present tempore, noi comensa far progress e Ii grand zerrnan libre es publicat, ESQue noi va riscar perdir omnicos ~an'at? E to par placer a pluri teoreticos Qui deman va nexar to QUO iii desirat ver ? Ne! Si 'per conservatism noi perdi quelc adhercntes. Hoi va regretar to. Ma plu bon perdir teoreticos quam propagandistes. Lass li disput-amantes constructer lor perfect linzue sur Ii base de Mundi-Latin. IIi neuuande va finir e interim per practical propaganda e usation Occidental

v a \' ic te r. Eric Biddle.

'Per Fllb.Jica·r H ,Pl[cccmdCll1lta'f'ticu'l 'IJOli absolutrncn ne declara identHka.r :nOS COli orrm! considcrattones de nor es.NmlCl!t oo~lt3.'borator. Ln procress in a:ilIlg!llC nc C~ UlT! danger .por 4i sta,bi,lilta dell movement s i ,H ,~ha:Jl1tt.'s. ijuiSrUfica-t C lhonl·medita't. ilfl mot CiS exercit ului.formmell peru It Q;u'allHicat malj'or,ilte e lSi ;}j sociai rason del responsabfl factores fa action conform.

In t.i sensu nu e.s prcsentat a votation del Comlte Linguis.tic un svsterna de expertment por cvitar fa'cflfLtartiivnne:n li, mana!! sones, uueles. conform al Sta!fut e R-e.g'ul),amentes. es official vadkl.

Ancor C'S tr o 1tt.'-!fll!j)()!f'a!f1 nrotetizar del Ievu! fihmcUlIl a>ei:rifica't,ion

o del dcxtri 'te,] un disoerston del L. I. Lt faA5 protetes ne conosse li tonic ad '\'iVCIJH Ung.uc Occldental, ouel fa '0 evolutlon 0 resta

i!l(h~Hl~L"ahii. malgre Ii critlcas. Red.

Nr 71

COSMOGLOTTA

71

PRINCIPlES DE NO,VIAL

Ante quclc temper apparit Ii NOVIAL-LEXIKE (noviai-fr ancesangles-german) de Professor Jespersen, editet per auxilie del RaskOrstedt-Fond de Copcnhag, 254 :pag,ines. 130 X 202 mm", Precle: 3 s. 6< <.I. per Georg Al:lelIl Unwin Ltd .• London, Museum Street: 0 RM 4.-, !pe'r Carl Winters Universitatsbuchhandlung, Heldelnetz,

In Cosmoglotta ~nr 51 .. 55 noi ia Insertet detal'at recenslones de Novial, vi noi have ne mult a adiunter. Li (p'resent lexlco monstra in piu vasr extensron Ii deforrnaticnes de Iruernational oaroles per H schomaaisme de NONli,a:l. In iii nov rpuhlkati,oif1 Prot, J espersen ha cgardat nor critica • secun Quant ItO es l])Ossihil in IJ cadre de su svstema. II :ad!()IPtte qj am~'Il,ralrnen developat ;U1Jme1TaJc!S «set» e -ot» vice H blarnat de nO'S rnisforrnes esoerantlc «sep» C «nk» del unesun Lii).{clS de Novie}, Anc «rnonate» C «sal» (auxrllarc del fumrr) us substttuet .pe:r «rnensu» e ~~ve-» (Occ. va),

Ncvial distin'e inter «benches (bane ,Dor seder) e «banke» (ins·N1ut de lJ)eounic). lit have: «aie» (A age. f age. 1 e {Joe eta): «devatl» (avan). Bon es 1,j cur-t formes: «,b abl a. (babil'ar). «ch.dnpa)~ (chiripar) e «ekarta» (remover. f ecarter),

Per IPTef.ercT germanic radscas «hause- (Occ dorn) •• milkc» (lacte), -stsne. (vaoor), -bora» (torar) etc. NQlViia,1 fa orphan Ii dcrtvates i'nttcrna;U onai: d om estlc, d<O[J1 esai cation: ;1 aotos c. la'OtOIDet re, lac tiaiti on : (e) va poratlon, (e) vaporrmetr e ; 'perfcration etc. A!pU «holfa» (Iorar) -lJIoij itrONa «~re» ·(hor. ohrrmc element). ~ Corageos :pr(}J)O..~iti{)rnc-s es: «d rat e» (0 Draht, metad-fil), «f.og.Jc» (.0 Vogel, avio) e «avie. (a vicn. acroplan) e 'Ii 'prefix «om-s (D urrr-, far de-nov rna ailtJf1:mcn: cmlorrna. ornlabora etc).

Li ~pri{)ri'Stic prlncioles heredat de Es!pe.ra,nto-Ido lpro<iucte deformaJl;itl'lletS mern ip~1ll remarcabtl ·in Novial ipro IIi rpiudgonos phonetrca, a quel es subyuga.t Ii tpaT01.fom1Mion: «sero» (zerc). «sane), (zone), «soneto» (to es ne:micri zun, rna: sonctte). «suone- (son), rna: -konsonanre» (consonant) c «asonantle- (assonantic).

Sam Quam lin Ido on halve «lude» (solrnen per cartes, shac, infantal ~udes) apu «lpleR» (solrnen por theatre. musica): ergo ,Ii international expression «pre-Judie» in Novia! es ne u-n «lude». 'IDa un «f»lco). Just in sport ohaseunconosse Jiparol «'p.Jay»; do on vel! delver verter ll sense. si on estima necessi haver du oaroles divers.

In olu: «,homarom (to es ne: f 'homard. D Hummer, rna: homanlte). «anu» (nc: annu, rna: sur tit) e «yare» (annu • de u: annual). «dar» (ta), «da. (de. per. moo). -bundle. (Occ tasce, deu: fascist).

'On ne mev argumentar Que Noviaihave bon rasones 40 ne egardar Ii natural formes inte rn a1>i on, a-I ,paT ,in general obtener -1Q'J~·icalilia e unisenstta. Li deslnentle -a ,p. ex. signifka. sam quam 1n Occidental: (n Iemintnes. (2) formes de verbes e(3) ceteri .paroles. A!pU «rive» (coste) li IPa-rol «,fIi·vete» iSigniM,ca one un I~tt rive. rna: rfvet (clov con ccntra-cao). i.'i Hdeli1a ad millclpie e'Vita'l' dUIJ)Jic consonantes. es

72

COSMOGLOTTA

Nr 71

abamlonat in nommcs 'lie :MPule6; imnes, russes, Professor Jesper.sell ha condamnat a .mortc Il ,IHterciS c. z, M'a' lti interna nona,!} sh"{ocs em, C. Ca. Zn etc perdur a lnr tenacl vive :mem in Novial,

nilScnmant parol-forrnattoncs a'p!pa-r.i 1ill Novial ;per que Jespersen octrova 'sur un ultra-phonctlc orrhograohie un torso del verbal der,j1va-NfHl de Wahl. Novia! halve «difcra. (d~ffeTer) e «diferantl» (different). rna «dlfcrentla« (t es a rpronu;nciaT .sempre ; t)31;PU «amoulansc», «sirkurnstantlc», «sakrffisie», «sektione». (I aksepta» , «sentense-. «rcnu ntlatlone », «ava nsa,)}, -slentie )). «silJ entia», «akselera», «3Jktione», dt..~11ti.a1"!h. Un~lIntifilciall 'N nwuc C}U ell ]JfCftt'tn.dic. ou am Novi'a:l.har 60- luct in prim li Iproibloma-s del phonolozie. ci deve esser !DIu consecuent I: unitars.

AI van princi:pic de sclavic cotncsdenere snter un nov. aorioric. scrition Nuviw1 sacrrilca 'Ii vive del :parlu,t Ilnguc, quel deveni un i'rrl1p.ronundabil rnixtura heterogen de mnatur al son-combsnationcs anrlqui dur e modern ,Huen·t.

Creante Jl !SoC-rH Iingue 'Po ex. de un savazi :pexpu-l, un mlsslonar!o IPOSSC liberrncn sclccter 11J1 laiprprox'hnativ,menphoncti'C orthograohie. 11 ne CIS '}.igat i})Cr li graphismes de un iJ}Toto-Hngue Itterari 0 de un ~rand Jinguc affin de cultura. Anc li iundatores de'] scrltfon de mlcrl linzucs de ·Europa. II), ex. del grand circul del owltura romanic 0 zerrnanlc. ,incommc'ncc usat ornhog'raphies trc 'Phone·Hc. ·Ma slj on rcaarda Ii mod e-rn [lteratur a n, ex . del Jadin e dC'J viennes dlalecr, Oil eosse fair iii 'iillfteres:srunt constatatton. que Iust it;i ;]jngue!s. queles ue have 1111 grand .ballr!a'St de a nt.iQUli llbrcs. tamen j!n urltim tempore ,preie-rc Ii historic scrrtion conform .a lor classic rnodclles del latin c ah-gcrman. Il'La.lg:re Que ~li unesim somes ha usat i01T'lvhograiJ>hics plu phonetlc.

Ju;Ji.us Jakob scri ,in li orctace de su dicbionariurn del viennesaustrdan dialect (<<vV5,rterbuch des Wiener :Dia;le1ktcs .mit elmer kurzgefaS/SitCln Grammatik», Gerlach & Wic<l-ltng. W!ien u\nd Lcip'~ig 1929. Preis: l). S. 7J')I('\): «In ,l)r~im yo havet Ii ·jntenHaTI, composir N lexica in cornplctmcn lp!h()'l1~tk scritd"on.Ma yo aibandonat tli jde. Narn yo vidct nascer (parol-formes :p.r·j queles yo IPTC!Videt que iHi anen vell esser adoptct ... TJ: d:iifh:uha:s sembJa esser 1·j cause ,que 1UI nu ram ·POChOTtH.,'\S haoccunarse !S1iT ti d domtnia: C mem !tii 'POe persones

hal\, 0 t iPOc to rtu 11. » -

P,rof. Dr. A. Velleman, Univcrsitate de Geneve. ,in su dictionarium del linzue lad-in (rornanch de Engadin 0 de Tvrol. Engadin, 'Press Co., Samadeu, Svissia, ]929. preoie: Ir. sv. 15,70) clta aou H nov classic ctvmoloaic formes lor obsolet ;ph()ne1~c scrttlon (indicat .per t): afHrmer (t affarmt~r.:Occ ,a;ffirmaT). aliozer ,(t alusoher: Occ wlloeiar). amoel (t .aumeel: Occ ~mp'lj). benedtr ,(t ibaJ!tadir). benedlezinn t+ banadischun: Occ benediction), IbTav t+ Ibraef). day i(t del. dave). confirmer (t cutiarmer: confirmar). consoler (t eussuler), consentir, (t cussantir Lcontentcr (t cuntanter), decent (t daschaint: decent). diriger t+ derscher ), deJ1is,iun(t dr aschun: dertslon), esser t+ essar: t:sser).rmaginer (t Imlschner: Imagmar), important (t amPlllna,unt).

Nr 7 {

COSM()OLOTTA

73

--_ .. _-~-"- .. _., --' ~. ---------- .. ,-~.-- --_,--,- .. ,,- .. _- ." . _ .. _-,----_._",,,_,,--,,_ .. ---_-,,, __ .

iHtc:lHgibC'~ {t i~il'cJt::geiJJjt-a~',veO. ma (t rnu: una)" rnamicra (t lnbl).!;ierzla). merrt (t miert), mont (t rnuort, t rnoant). moventer (t amuanrer: moventar, far moved. o5fender (t ufender}, ,Der-coD,NbcI t+ partschelvel), perir (t pITYIT: ,p,c·r,itr). \,PCl.."')ISl>od(.>;r(t lP'Us~d'air). lJossjhH (t I)O'Ssaivel), rester (t raster: restar), san e .salv (saun e t 'SaH). scolar t+ sell ler : scolero ),:-)!';clJI'sol-cr(t scussulerrdcsconsolar. tar desolat). scriver (t schrbver : scrir}, secta (t sclohta: iSccte), scntenza (t sintintzchla: liudiC'ic). senur (t !slinttjr). 5iof.fkr(t zuffler). sort (t soart, t suort: sortc, destin), splendurtr r+ 'sc'bp'}a.rwurir:splendcrL terra (t rearra: land, 'J>ais)~ trafftc (t rrefsth, t travsch: traffic), vendetta (t vandetta: vengea], verttabel (t ver itaivel). verm ,(t vierrn: verm). vlcin ·(t visolnn), vis·ibJI t+ visaivel: vislhiO.

Li Jeter de un micri '0 J1C'11-·IHtc'rar,j ,J.in~ue CiS custornat al ,hrst-oric ~raJP,h,jSifnes del ~rand Iingues litcrari (itll ,Iii suora-citat cxcntples zcrman e froman/Ie) e ,p]u Iacilmen Iec rwn scrlolon ne 'f-idel alpartada rna conosset Ie. Li classic Iormes dcl .nov il . adin vocabularium: «ciL"CCIH». «dirtger». «lrnazlner» etc escornprenstbil IDnr orrmi mcrson a unesim vide. contra Que l'OT a,IlNqu'at zraohismes: «daschaint». «derscher ». «rimi-sohner» etc por Ii extran es rupta-capes qualm H Nc'V!iali-'pa'Hl']c'S: «desanti» (decent), «sene» (zon), {(~ent» (cent). «vlsc-. (vice-) etc.

AnoOJT quelk exemples IPO'T monstrer H a~p,pqij'oa,t:ilO\n del ~:hem.a perfeotlc de Occjdentaj Ii.n :J-i. svsterna de Novlat: «adolJ)lt.a»,nta (<ado;Prtw» C -adoptatlone- (Occ adootron): «audi-, rna «audiv. (Oee auditiv) apu «atuditionc». De «,adi» (addir) on dertva «adlticne» e «adiv. (additiv), de «multi:pHka»: <dnultJilplikatj'onc» C ;Tnuh;ipNkilv». Ma on have «,demot1l"itTati'v» :anm «dernonsera» C «montra- (rnonstrar): «konkorda» e «konlk()irdanH-a«. rna «:;tenda) e «tcndentle». Do Novia] vole Que in !Ii li11'ter:na:tio.na:l ~:iln'gue 'n!Oi deve lI>alT'la-r ne oseoun irrterrradiona! custon .natural, 'rna scrnrre li'nlSl>C'cter 1i «']cx:ikc,» tiust che max 11'-':"1] al paroles.

Novial have «deper!» (dcocrir). rna «iperisa») (pe.rir), -kurse» (cur. red, «prenda. '(iPT-cnder). «perda» {perdlr), «vida» (vider), «vidabj.} (rvjslbiH. «vido» C (; visione. (vtsicn): «visecrnperere» (vtceirnaera tar). <'< visde» (v ici e).

Li unesirn rpa~ine del covrirnent del Novial-lcxike es ornat tier <Ill Ijud.ides:

Prof. C, C. Uhlenbeck, President del uncsim lnteruattcnal Congress de Linguis-Hca.: -Novial surpasses the other international languages j)n all respects».

Bernard Shaw. Ii conossct arnwles satirjco: «NOlV'ij.a'~ is reallv goodt,.

E. Ptgat.

Un leve aerostatic: plu levi un cap, plu alt it ascende.

August Paulv.

Si Ii grand spiritus sembla micri at un hom, to es signe que

il es. lontan deil1i. August Pauly.

74

COSMOGLOTTA

Nr 71

COMPLET ORAMMATICA

Cornposlt de K. Jano tta, revidet de 1:. de Wahl e organtsat de E. Pigal, (S-esim continuation)

2. Suffixes verbal productiv

-a·r forma derivates de different signification secun ll the ... rna primittv.

(a) De substantives significant obiectes, rnateriales, abstrates, it lonna verbes, queles signitica «provider per ... )}: anima. animar : arm. armar (quelc ulterior derivates: desarmar, desarmament, armatura etc); coron, coronar (coronation); dot. dotar ; form. formar (reiorrnar, information, transformator); fum. fumar; hag, (inlhagar (== includer per un hag): ho-· nor, honorar ; linea. linear (lineament); Ioc, locar (=:::: dar loc che aItri person; dislocation, translocar): motiv, motivar; ocul, ocular; oxvd, oxvda r: plomb, nlornbar ; privilegie. privilegiar ; punt, puntar: sal. salar ; signe, signar ; trtul, titular; vall. valla r (circumvalla tion); verniss, vernissar.

In Ii derivation del substantives per .. tri ti perdl Ii vocale {I, quam es ia demonstrat in li Il-rn capitul: talmen ci acte-se solmen sernblantmen pri un suffix verbal -lta-r, Exernoles: capacita, capacitar ; debilita, debilitar ~ facilita, Iacilitar ; tellcita, felicitar: habilita. habilitar: necessita, necessitar ; nobillt{t. nobilitar: possibilini. possibilitar.

(h) De substantives significant utensiles. instrurnentes on forma per .... a-r dertvates queles indica «usar, tractar per ... »: halave. balavar ; hross, brossar ; cisel, clselar ; knut, knutar ; lans, lansar : lantd, lapidar ; martell, martellar: rost, rostar : scruv, scruva r ; stvr, stvrar: terte, tettar : trap, trapar ; trumpet. trumpetar ; vehicul, vehicular; via, viar. Slmilmen: camp, carnpar ; logi. loztar.

(e) De substantives queles indica productes () secretiones orzunic, 1i derivates per -a-r siznifica <dar nascer, secreer»: intant, infanta r: lact(eLlactar; saliva. salivar ; sansue. sang uar : sputte). sputar : suppur, suppurar ; unnfe), urinar.

(d) Pos nornines de vlventes H suffix -a-r indica «exercir Ii activita de .... acter Quam ... »: domino. dorninar ; iudico, iudicar: orodizo, prodizar: serpent. serpentar.

(e) Li derivates per -a-r de adjectives e partlcipies have un

Nr 71

COSMOGLOTT A

75

signification Iactitiv e es usat sovente con prepositlones. De adjectives: bell, abellar: Iacil, affacilar = Iacflitar sub (a); firm, affirrnar, confirmar; lucid, lucidar; melior, ameliorar ; plen, plenar; satur, saturar ; sicc, (ex ... Jsiccar: simil, assimilar ; vacui, (elvacuar. De' narticinies presentic: caler, calent, calentar: ere seer. (aclcrescentar: doler, dolentar; dorrnir, (ad)dormientar; fuir, (atlnnentar: heredar, heredantar: jacer, jacentar; marnmar. mammantar; nuder, pudentar ; seder, sedentar; timer. timentar: viver, (relviventar. Por expresser li 'factitive sovente Ii analytic construction con «far ... r» es plu apt. plu comprenslbil, plu euphonic e plu custornat, p. ex.: far attenter (ne = attententar), far laborar, far scrir, far venir etc.

(0 Li suffix -ar pos abstract substantives (autochthon nomines de action) indica Ii verb [conform: abandon, abandonar ; beson, besonar: cur, curar , desir, desirar ; fusion. Iusiona r ; lett, iettar: joy. Iovar: labor, laborar: mersf. mersiar; odie, odiar ; prov, provar; question, questionar: rise, riscar: salt, saltar: salut, salutar; subvention, subventionar ; viagie, viagiar : visit, visitar : voce, vocar, Just sam es li casus u Ii thema presentic del verbes in -a-r es usat quam verbal substantive secun III,A,2.

(g) Li du nominal suffixes (tractat sub 1) -ach e -ott es artc usat verbal lunt con Ii suffix -a-r e havent Ii sam signification quam in Ji application nominal. Do -aclr+ar significa un depreciation, un peloration, un grosslerita del action: criticar, criticachar; imitar, imitachar; mercar, mercachar ; trincar, trinca. char. Li duplic suffix ..:ott+ar have un signification augrnentativ: besottar =, besar sovente; spirottar = spirar vehementmen. On posse anc formar verbes per ett+ar, rna pro que 1i signification de U suffix -ett es un poe mutat in Ii verbal application e pro Que it alterna ci con Ii suffix -illar. it es tractat separat in infra"

(h) Mutt derivates per Ii suffix verbal ~a-r ne es inregistrabil sub Ii punctus a til f. n, ex.. don, donar; matur ~ rna turar : prosperti), prosperar; etc .

... acha-r: vide it in supra che a-r sub punctu g.

-ea ... r forma verbes indicant un statu de oscillation 0 de movement repetit, anc un statu manifestat per luce temperatura etc: carrie). carrear ; flammte). flammear;f1or, florear ; ~uerrte), guerrear ; gurgul, gurgulear ; noctte), noctear ~ scum.

76

COSMOOLOTTA

NT 71

scurnea r: taurtel, ta urea r (taureator, taureada): undte), undear: vcrdli), verdcar: voltte), voltear. - Li suffix -ear es uuasi Ii verb «ear» in un poe translatet sense, rnalgre Que su etvrnolozic orurine es totalmen different.

-esce .. r; vide it in C.2 in infra.

-eta-r t == -ett-a .. r.

-etta-r e .illa .. r have un signification frequentativ, iUi es usat

dissimila tivrnen: foliettar = tornar li folies de un libre ; ocuIettar ::- .. -.:; iettar ocul-colpes, pezzettar :=::: dispczzar, puntillar ~:;'; .. - far mutt puntas. ridettar ==- subrider, saltillar :=:; far mult saltas; volettar z r.z: volar ci e ta Quam un papilion.- Cornpara Ii suffix -ett in 111 precedent articul (JH~R.1.)

... ica .. r: vide it in C.2 in infra .

.. ifica-r (Ii svllah -ic es sernpre Inaccentuat, vide LC,2) forma in general paroles scientific significant «far ... :», i. e. iactitives: carniiica r. chvlificar ~ chvmificar, digniflcar, Ialsificar. identificar. Iustificar. lapidiiicar, mortificar, mvstiiicar, notlficar, parificar, petrificar. ratiiicar, recnficar, russificar, signiflcar. strati-

Iicar, tcrriiicar. testificar. verificar, vivificar. Orphan deriva ... tes es: editlcar (L aedes «dom»), gratificar (L gratus «agreabil»). Advere i+fica-r, ne es un suffix. rna li general iuntiv vocate -i- con li factitiv por se self ne usat form fiear del verb far. Do ti verbes es proprimen composites; rna pro Ii frequentie c suffixoid caractere de ti verb usat Quam determinat pa ... rolparte it es tractat ct quam suffix .

.. lia-r significa «devenir»: rubiiar, verdiiar . ... llla-r ; vide it in supra che -etta-r,

-isa-r deriva de substantives e adjectives Oi suffix ... ie des .. a pna r1 a va Jl it: vide anc D.2 in infra) verbes, queles signi .. fica dar tal»: ncclirnatisar. autorisar, baronisar, botanisar, caracterisar, carbonisar. civilisar, colonisar, dramatisar, electrisur. zcrma nisar, harmonisar. magnetisar, mobilisar, nationalisar. naturalisar, organisar. polarlsar, polemisar, popularisar, realisar .. specialisar. svmbolisar, svmpathisar, svstematlsar, terrurisar .

.. lta-r vide sub -ar (a) in supra.

-iza-r deriva fro nomines de persones verbes, queles significa «acter inmaniere de ... » sovente con effect internal: botanizar. hamstrizar. iudeizar, mastrizar, nornadizar, nvalizar, tvrranizar. On ha propos it unir -isa-r e -iza-r a un form -isa-r.

Nr 71

COSMOOLOTTA

77

Pri to de Wahl di: «On ne posse confunder -isar con -izar pro Ii nonsens cuel deveni: Iudeisar e germanisar!! .Esque to es lu sam? Judeisar siznifica «far iudeo» e iudeizar signilica «parlar Quam un [udeo»; mastrisar «far mastro» mastrizar «tractar quam un rnastro.» 0 esque forsan baronisar signliica «luder Ii rol de un baron?» Un tal mixtion in un L. I. Que} es por omni nationes, e quel deve esser nlu regular quam Ii caos in Ii lingues natural, ne cs tolerabil. Li essentie de Occidental ne es solmen Ii mult international paroles, ma just li precision del derivation.»

.. nta ... r = -nt l ar: vide it in supra che Ii suffix verbal -n. punctu c .

.. otta .. r; vide it in supra che Ii suffix verbal -a-r, punctu z.

CHRONICA

Libres

«LAROBOK I OCCIDENTAL, de i~l:tcrl1at!i.iOlI1elila ordcns sprak. (Mancale de cccidemtai, H ·j-ing:-uc del Ipa,rO'les inntC1fU1a-tinnaH de Dr. Bertu Bl'Ome. 71 pa~ .• 147 X 218 mm", ill'rede ) ,,60 sved krones. CS li unestm c(Ht.i:oll1 de Svenska Occideru.at-Fortaget (Sved Occidental,t:ditotta, O. Aga'l:laln 37, Uposala), Ti holO cornooslt e bel~1 cQUtxpat ltbre coatene 11 lecsones. chaseun de .ri'l-icoI1si'Srte,mte de v'1OCa'bulJ.adum. ljctlllra" notas zramrnaocat e expltcaticnes del paroles del textu, Li leturas, de queles QtI elc es prendet ex Cosmozlotta, JieilvcrUa e Ma'!1lua:le de cortversatlcn e eortcsecndenne de Sr de Gu Cisne t. es arrangca1t secun faci,hita: J,i' !hem, ~U dom, iliidte. cifrese temcorc, qj canguru, r adio, €!Ipicsltuaes 0 [ettres, lPTi quo on rjdc. ,v,ja'gescexOll'T's.ioncs. ncbu!loses. Lt ,Iume es ,firuilt Iper run appendice coruenent li maxim Im.portant affixes. SU'T 1.j covrisncna es !}J!f,ill1'ta t un iudicament del Nobel. prcmlat Prof. Robert Barany. Upps.aLa: «Occidentai es secun mi cjpini.o;n Ii rnaxim bon del Ungues atUxi,Liar,i. Queh .. -s yo cormosse. 'I t es 1I1atUlf,aa_ e Iaoil c'Omprensi!MI por Qlln merson de mediad eruditfnn, e su sfudic da a 'ti qui mc conncsse foren .JJriflg-Ues, um grand nsimer de 'PaTOlles l~nteir-tna.iti<{)·l1 almen usa t. ~;;;i.n deformar Jes.;i) Sur Ji ultim ,pagoo del covrjment es Icon Ibc1ncvolent .pcrrntsslon del f'ranckhsche V€lTilaglSti1alIlilltlng reprintat iLi excellent :llrolllaganda..rtextu «un i.fllternational congress» ex liNIbrc «Occidentaf. die W cIlms;prache». Noi espera hOIl1 success ip!OlT Iii occldental-rnovement vtn Svedia per tj

unesdm rnanuale. C. E. S.

DUBBEL ,QCOLDENT Al.-ORDBOK de C. E. Sj6s,toot. IP'hill. fir .. 98 :pagines. 105 X 145 mm2, !pfccie 1.60 sved krones ; 11:0 es H duesem edit"DIIl del Svenska 'Occj,deT1ltail...:·Fot'!l\ag'e~. Tt libre comene un gramma~Hcia;1 svncose con derivatlon. geo~raphi;c norrrmes. sved-occldental e

78

COSMOGLOTTA

Nr 11

occldental-sved lexico, lit es "0011 31f!an:1gea't e va esser un excellent instrument por ,J,i, ~cHUu'S'h)n, de Occidentel ,inter svedes. LaSIS nos e51PICrar que Iii ,c(~i<1ca!lii,stes de ,arltnj :naJt.iones Iva 'bentost imdttaT ltd modellic

JJtJlbiic'ation. Jtt.

(j

ENGLISH IN B.EZY IS!PELING (Ang;Jes .ion fa·cil scrieura) de R. E.

Zachrjsaon. Prr.OiL'tSISIO'T de Angles in iliRey,a:1 UrnltveflSlj1ta'te· de Uppsala ; 16 :mlgiines. 155 X .2..32 !mm:l: All,mQvJirsrt &: W'ik!sCI]']IS &k,tryckcriA.-tB.. Uppsala, lu'l 'lij iUUtim :t6mp'OT circukat jln ~j IprC~ Que Prot Za-cbnis'$lOll ha reformat Jli orthoeraphle del1MlIg'jes !linglUe e on posse esperar Q!Ue lper ito iJl!U CIS fart IU!U r·enllaf.oabil .a1ot1ion !]JOT oonror,ibuer al fiulall 'i'lrtro<iouction del ~a,n~tles ilijlln:-uc quam unsversal ddi'Ol11a. «Eezy Sipdinlg» es baset I~UJr ill :angJes orthogr~-phje del ternpor de Chaucer. Cion c za rd .a:l ~ha;tl$t C'$ d eI1 !O!T'Olnund a:U,Ol1 qlu el es evenit 'irn ,l~ secu en t de:mt-nlli:H CtnLn:i c.

I}~ro.f. Zachrlsson seJ;f s.u1b:Hnea oue j,j i~l1er;l «medloori 2Jng1leso,» adver va dir: (:ShQ'k;CSlpear,c e ui !B~lJlk' es sat hOln :plOT me» c ~l va /(.} ev wrs umesms 'jln sant terror coram ,m 'S'C,r i os ipensa de Q11tlbOg1I' a])!h i c relorm-. Ma (u~lt,ra li iJ)..'rv,dbdlogk aversion del iang:leses queles condamna :J,i telillomi;na·t «p.\honClU'S,aigon,CIS» del SOOJruma ouarn «/ba'rha,rac) (vide :P. ex. S. lP.anklllur.s-t. UedJPh:{)l.S. The f'tulture of mteenational .Jan~lLa~c. London 1927) :a:lJIC de JMer de ooi1tores e de ·aG1bd Interessates \,\',3 fair sentlt-ec U'U fort oPDOlsitrioU' .rna.teniall C ril(ileaJl contra tal clh.alng C"$.

Quclc ,aing·]cs 'paroles scnit conform ail Ipropr,sjit Slirn:r:~fi.c31H()nes ~ ,Ja!n~wiid-g ;(Ja:nguagc), ljener.a·l (general). maerlv (na.bilv), rive'll (rival). le'dea (,idea). noetis (Iuotli;<;e) , moetemst (ImotoriSlt)., U'z;hua'l (lusu~a1). rna: vlzlon (vislon). Apumue2lik (muslc) on coaserva: accent censure.

(hi vide Q'UC Prof. Zachrisson inc ha bornat-scen H ,prin~ckpie «un SO,} I un six,nc,)} de &1.1 colleco Prot, Jesoersen, ,la, cs ccrstent IJ)eT reducter l)ij 500 scri-manieres a 75 f.pOT renresentar ·H 41 IUlSlu,a!l sones del ansdes. M anc me ehrniua 1M oolPlk consonantes. «Eczy Spe1in,g» es id(~nIHca]aoQtll13!l alIlg'les oT'thog.t'la'phie in nresc duters delcurrent lin. zuc, Un specimen:

Eezy Speling :

The furst performens ov Bernard Shaw's 'Arms and the Man' was a grate succes. Wen the curtn tel there wer loud cauls for the authr. The audiens wer stil cheering wen mistr Shaw apeerd, but there was wun man in the galerv who was buuing aul the time. Mr. Shaw lookt up at the zalerv, \vaved at the man, and sed very seeriusly : 'Yes sur, I Quite agree with you, but what can we tuu do aganste the hole hous ?'

Occidental:

Li unesim representation de «Armes e Ji horn» de Bernard Shaw esset un grand success. Quande Ii cortine cadet. on fort acc1amat li autor. Li publica aneor applaudet, quande senior Shaw apnarit : rna in Ii galerie esset un mann quel muit sin cess. Sf Shaw rezardat up al galerie, iat slgne a1 mann edit tre senos : «Yes. senior. yo totalmen consenti con vos, rna QUO noi du posse far con .. tra li tot dom ?»

Nr 71

COSMOGLOTTA

79

_«"ECIZY Spellng» do ianc inc have :U'Tl phonetic scrttlon. Solrnen H numer del exceptiones e de:1 !fegu!l~ del {)jrtdl()~rarJ}hk cs dilm~nuct. .'vta 'POr ai !jn;toonatiJonall IUIS'ada lfl!ter C'~v;j,li;;aites i.t vellesser ,pwu avantta'gecs frwndrur il.i !ITlJlHIKi:liTItg:ue orgamlcrnen sur J:i sim'Jl~Uc zrammauca e Ii dllas'SIic ~nternalHO!na:lsrf.alphi!$lmc:.....(,immedilaHne:n comorx .. :.1lstbH) del actual anzles e adaptar a ltit Uti ,uni:tari urornmctaeion -L c. li via

iprcndet 'peT Occsdental. . E. pj~aJ.

Revues

'HBLVETIA. orgam del SVUs:s Associatlonpor Occidental, Chanclle (Vaud. Svissia). marte-acrsl. Ex 1.i contenere: Nor movement, Nor ed tt ion es, ViilSiilt de Sf E. de Wlalhl. Li .ad'hi rnenle. Mrullt femiln,alS ne comorende. Li trahmones del vocrubuh;rium alll,~·k~L\<). Unj'OItl de E'U'TOlparnors. Dlctates rp(]t 'l~i pace. 1915. All!;; cdot Cl'S C a"f!t:k'1!J' etc'S. -- U n

i!1'ten .. '1SSalnt lnltlmcf{), Quamscmprc. Jt~ .

. MONTttLY BULLETIN {W THE BRI1TISl1 OCCrnENTAL~SOCIETY. 18 Meadiows Lane, Chester, Ang'lia.oommunli,ca uue Ii «,BaglllJs:h··()cdld6l1lta1 'Di;dtj!onary:» de E, Uid!lHc. secretarm del Societe, e UI11 «Readi,ng Boclk» de A.tilu!bbani,(L'O'C311 Re:p;resc;llltain't del Societe .. 98 Cromwell Rd., Gr,iltnslby}, va laJP:pa'f!ilr circa IPOS d!U rnensus, E . .P.

Dura-nt .marte-aprjl U.ll diSClt..<;LSi'Oiil fpri esperanto e occldental evenit i!Jl 11 sved }u'fn.a'IHAR:NOSAN1DS..jP,OSTt:1N. ·U !POT eccidental oarn:prcJ1Id'et Sr. ,f{)hk,e Person,

In FOlJKSKOLLARARNAS TIDNING (I!ur,nr~l dCII IJ)rccc'P·tores) nor coddeahstes Sres ,E. Berggren e B. OS't,c,rgrren durant a'pril-ljulll'l{) ha partioipat '11:n tdiSOUISIS'iiClt1 ;pri prapOs.ilt instrarctton de ,un L. 1. 'hi Ii ~eminames. Quam sempre !Ii espenantistes neocsset lrefUltJa'r Il zrav ob~ letiones centra 'lor 1dillgruC. soeclalmen ttirsconccnnent iln f)}a1roles [ntcr.national, jim 'v,i'Oe iPaT'I.a~J1'te Iprr-j I]ij ~rand diffusion de esperanto. Li discussion finit !per un ·].o:ng artieul de ST. 0 .. contenenre lun detailat comparation inter eseeranto e occidenual. Li nominat jutTna:1 anc Qlnserte:t irecensdones de Od-W (llJ zrand gl.~rmaiU Occidental-bhre). de-l maneale de Dr Blome c del vocabelarjurn de Dr 'Sjt)sltedt. Certrnen Ii 'neu'tiraJ ~'etlOTes !'POS 'to comprende, Que eseeranto ne <p:lfU have U abso. Jut 'hegemonic !irn IIi rezion mUlndiiilifns;!;oU'at

AncAR,JEL, revile 'POIf pOip'ud:arri Iaborc educators. ha insertct quelc la!n~~cuiles 'PT,j; ~i al~ngues l(l!ux.Htani. Li nurnero 2 del ifeViUc contene un !lo.ncg .aJr~toll!l ode Docent C. W. 'VOOl Sydow '9U1b Hltul «Occldenral 0 esperanto, quelc maroles 'Pri li Imu,ndUnguall QuCSJti<XIl». ocoupante fpresc un trtesim de' revue, lit es :ll!f1 excellent 'cXlplka:tion! del lundamental IPrd:,n'Cliipies de (liooid~nta'l 'ilJ1 oorrtparation con tis de eseerantc, fu;t in un lOb!;eciri.ve !nooltlraU rnanjere. Inter mara presc aforsstic scm- 1eil1Jt~es noi cita ex qi artscut: «oc'c1de'IJIta!1 es exeraordmarimen regu'lan. rna usa ouelc ,inrf7guiltarr~tas per Iar ;11 '}j·ngue!pLu iacu!.» - «Li regul !)lfj :li obti.~at:()Ti accusative in esperanto es ;probah~1mon plu desfadrl ,pn' iSU awHcaHon q!Uam =Iri tot zrammanca de occldental.,

Ye 'OOCa:s.iOOl del l-m UlaJl un revuetre, intitulat V ARLDSSPRAKSRO;RELSBN Hi m,undHingual movement). esset editet i'n iMa'1m,o de

c( )Srv\OGLOTTA

Nr 71

..•.. _. --~.- ... --., - .. ".-.,-- .. -~ .... -~-. "._- ..... _-- ------

nor 'l:-o;iill-caHsltc:s STC~S E. AhJI5trom e E. Nordh, Ui revue :iln dup'lk: f.or. ma tc de Cnsmog'lQtt'a e con Qlllair IPla~ilnes eontene fUI)ltlra anuncias un iHrh.:ul de Sr. NOlndh: «L! nnovcment del Ja!bOln..~os e !H problema de IHi uiJ1;i'VCIT:SltlK l~ng1l'c»). ;UJI articul de Sf ,AhllSltlrom: «Occidental 0 esper arrtn», qu elc C!TI'lfnd,a:tiHl1eS prj occidental, uln cOfTIlpalr:at:i{)!Tl in, I)'l,uri Ji,n~lIl'.s lClux.ii],iari. C CiS tii:n:jit oer un rextu run occidental, Tlj revuette esscr ),!;raniilt distr'lbu!C"( 'ail lp'a{fti'ci~pialrHc:..., del demonsrration del social-

dcmocrates, . C. E. S.

DA~ NEUE eUROPA. \VieIB. noT 5/.6, scri: «(V(l~atDil'k. ESiJ)'eranto ldo, Novsa! L! af1 ailtr·i \pr;(~}cciteiS 'iill ~,i d,itrection d-el dd~ de un dinter:nati'Ona;1 l:ilng-uc IIl'C es conform ail necessi ;prrDtllcipic Que :Iii nov Jial,Rue dl.'V~ eS!. ... er :simil ,j,n tS'l1 !st!ruct1ulra a Uill vlvent criingue. Li essential UaH!:S. del nov ,lifngluc ,i.f1't~nn:a1tjlOna\l Occldenral, uueies CIS reoresentat i.n ~,i :;Jrcsellt'14'lhrc (j, c. «Occidental. dii.e Weltsprache») ha.lve llTIult IPllu mult chance a IfcaHs.afti()Jl1c rneruc ~elTlCIra~l e)?;,ardaitiO'u.»

I)J:~ l£ITENDE ANGESTELL TE. nr 10. Bodin, sere: «Un liln9:ue. i lit craati·ollHJ,i! deve YCIJIii,r: nu, ocs iIi: gucmre. iiU IntO\' ().Tg-.a,·nJiJsaition del curopan states e iii cconormc revolution, au, lin 'M- era del [WO C del Illm parlant, !tri lptT.ohJema es de un a!par.t a:oouaHta. Occidental es Ii _c:c:nial S'()iillltJo't1 del lP':I'obtc'ma de un Hn~c intennlaltri-oual Vermen asto'oa rl't es quam JacJJ C'Otl11fJJ1Tc.nSliibJ1 e:s Occidental IPor omni hom que! posscde ouelc concssonties (leil ~CiTma!nk e romanic Hn;~uCl.."i. Ocoidental C.S COUllPTt. ... rrsihilmen ccsrceotet solmen qualm ins:t,rumen:t por I:l in t c rna t tonal cornerenelon .c cd !t}o:s!S e esser adver ,( e .orectpu e peT Ii. consmercrant) de Ull1 cXitra'or"Hr~aT,j ultuililta .. )

INTE,RNATJONALE MAsctUNENWeL T. Wie:n, In'r 38, recense nor g:crma:n 'I:ilorc de propazandac Hni: «Noi desira a '11 l~bre. Qlue~ rnonstra li max 'sdmpl:h:. max clar vias a~ scone dol W:I!bfOduc,tilG!fi de W1 lLn.'!:uc tntL"rna t~i{):na:l fa'c]}tmen ,apprcns'ib~l. 'lilll It.re tV:a<Slt di:ffwSll!{)iT1- e 'U[1 bentosal traducrron in !a:l.t;r.i rHn·gm .. ~ 'po'r Ita~me~n' devener li quadrc del ponte ... qucl d1eve inltcr,b}7;'ar in mente omni di-vel'tSl1ilI1g'Uiall homes.» Ti· ~udide cs :SlPoc+~dmCln notabil mro QU'c ti ;perilodk:o es ali organ del m voces i,11 mcnsu 'lIPD,ariC'Jl't isc'fvk.i-c dcin.for·ma;t:i!OIt1l extrania! de~ A:ustri'an M'll'se'o de Commercie -(Oestorrc!iobi:s.dlC:S Handelsrncseurn),

TRIER1SCH.E LANDESZE[TUNG, annex «Das Bach», nr 4. di; d .hl .orcndch Hhr-cO. c. iii 'IlOV Sl:crmal!1,m.ilbre) con ouelc lJ)eSSim'ism ~. Ill' 'p'rn que :U_11 'lFngue :iml~nn-.alDi()!na!l sembla SUlperiU-U. rna ·in. contrar ie. H ihN'C-1Jlp{J'Ir-a·ri circurnstannes r.SlUlr ~i terre voca IPTes.c un ~e1. On bexona solmen considerar 1i 1ra!(j.to. de uuel 3j ciry,il1isatof,i IPoiSlSofbi:1itas vell 1.'!-I'Scr mU'l;tilp.li~ in t.i moment ouande IIlO. 'V,eIl,!; IhalVer !Vice tic existent haOle'll 1l'.11 !l1'llil[lJri :];jlng-ue ·mrter;nati,oll1al.» POlS cj;t.atioo de U31 texw ex li :Hbr~ in Occjdenta]. Jli redaotion constata 3Ji faci:l oompre11S)hii}-ita del Ijfl~i~ e !poSituola li zeneral kn:trOiducHcT1 del L. 1. ~11 omni seoles quam chli~Mi(lri, object de .~nstru'cHon.

LINZE·R VOLKSBLATT. 18 mal, e ecense li german Ubre: «Per Ii pu·bHca·tio;n del 11i'lIgne !i'nf(c~n,a.tilQnal 'Occidental del lbaHk lPI'oiesso[ t:.d~a-r de Wahl h 'problema de -un :j'nterna'tHton,a'l :lrmg.ue sernbla nu

Nr 71

COSMOGLOT1'A

81

Iundae sur un '\flO v sciereihc 'base. Li Lsbre men! iona t 'P()isSii bilisa UJI l;ooel}e,nderot iudic!e in ezard del !prohh~!Ina ii!f1:tcr1Ln~r:u!i;S.tic. mer Que it mensera iJ~i ~enoroH I\,~J-Sl.punoru!s cuelcses esserrtdal oor ,wn jrn:tcr:na·tin. nal imzue (psytCih[}~oW~c e social Ibasc d'CJ !liilnKueb)

DEUTSCHe BR,IE:fZEITUNO. Naunhof .be: LC!~p'zJS!. 'ITn ] /3. courene 'wn elpisltuil die !SIT 'R. Zeidler. ~Li ~e~prc-se:rutam!l de NOIvila!l in Li COlI· Ierontie Ipar Ililn~uils;t,i{; reserches .i.n Geneve. In Itj (!Ip1;s;tu!I Zeidler df: {( Secun mi IOJMln iIO'Tl « Oocid ental», ~ i Unwu e a f'Liiii,oia!l Ide E. de Wa h L sta mu,tt :p]u proxdrn al :ddeaJ de run europan e amertcan univcrsa! ling,u e q uarn :li anterior is ~fiSit ernas. P'l"'oprr>i men j:t vell esse r ru'n i{~bHg de 1 «Internaciorral Assoeiaeion del Acadcmlesvcxamlear ri'ntMJl obicctivmen lti homanttar! IProlbl'c·ma.» Noi vide Que rnem de Novia:) ornnt j;nwrJ.ifH~U,il:5t-CS vcni lim ili.n a Occidental. Un a,ht'ri excmnle nol fa rapportJI' lin mr 69 rpag-iln35 (sr, iJ( Wallon).

LE SJGNAL STENOGRARHIQUE. Lausanne, f!ir 9, contcne un [CIVIle de un osperantist raJl artioul de iRrnfcs!SoT BerzcrJn 'Ji mirncro de martc del S.3Jm revue, Ti ta asscrte Que 11t es matoor :Jliide del Jingue iilltter!nalt.i'ona,j self IprOIJ)azar ISlim cess nov IP'Tojeclcs. Senter BergClr strax ITe'spondejln li 'Siam :muUHITO,trl' ,wnma'11,i-er 0011 viotrv. «It extsre iiu Iact lUll 'masse de oensones convlctet in ameslm vecc del necesstta de un lii!llg:ue laux,j;hiiad. mla oueles lfeIPugnaU!5,ClJT Esperanto o chascun aetre Hn~ue del sam ,1vp. pr-o Que iNi ohoca ,lOf sentiment Ungui-s,ti'~. A talpersones cueles es 'H g,r,a:nd maJ}or~te. torna :;,;,e Occiden~ta!L) Secue un itextu cornparattv dn B..';IP'CTa:llto e {),ccidentaI.IPTCJlrdct ex ,M -eSlJ>era'l1t,isltJc laJT·tiCUl. Proiessor Berzcr continua: «On vide que ~a du IHn~e:s ,halVe presc 1jj sarn radicas, rna Que Occidental. ocr t:j affixes IP!]U ,bon selectet. 'C'OIlSeTVa al vocabules [or asoect natura 1. E'V!~denltmen. ·itt vell har esset Ipre,feT;ilbH Que Dr. Zarnenhoi vell har 'trovait dsrect iH max !ban soluuon: alor II, (it ne esset ipo:sJS!'biil. Ouam !par omrJIi Inverstlones. on armva solrnen 'DOS un 'l<ong seric de execrlenrles al max bonlSolubion. Zannenhoi es 'pOr nos U'i1 genic Quam 'Stenhenson in um ,alor.i ,dolmitn.ila. Tamen n:u'H hom .ne yell voler via-gear bodie (per :J.i Iccomottve de StepltC:r1!51011. Pro quo ti mental intoIerantie contra Uln nov soluuion del problema? Durant un lonz temper Ii p,a:I1til&a'nes del divers svstemas de steJlOg;falPlhie ha querellat se : hodie.,rHi vsve i!n bon 'harrnonre observante li «toleranrle». ES-Que li .ide del stenoeraohle 'ha esset Im'o'nt:M oro QUCOItl ;ha proPOSf.t suecessrvmen ipluTi svstemas? Si pos har prooagat dUra!m :un ·loll·g ternnor Dsper.antt·o. J:i :pa:rrtlis3lT1CCS actual de Occidental 'ha comor endet Que Ii rresultates me 'res.'J)ood-c.aJ effortles fat. 'pro cue ,Ii svsterna He olace al 11)uIbHca. es-cue on :PCl!SiSC reprochar les ipr01)O&Jr' 'u,n Iingue modern. plu conform al gustu del homes? ESQue '1i ide C'$ tndanzer at per omni to ?»

,LE POL YGLOTTE. Strasbourg, nr 6. contene u,n exerckie de com- 1l0Si¥tlion .im Oocid:ootaq-'C{)or.TooPoodem.tj'e commercial, un curt zramrnaeica de Occidental, exercstie, :letura e un excellent .auicul «Dspe.ranno ou 'OocklenIDaJ,~ mer QUell li .redactlon del ipe.ri;odh~o reiusa Es,pera'nto pro 511 Iplu ra;l 'per' <cj». IPro ll ob)j~at-()T1i aocusativ. H accord

H2

COSMOGLOTT A

NT 71

del "adiL~\,.":tiv. 'i:j vocabulcs del t,aibcHec{)ne~'a!tiv. !Li arbitrari affixes (ex. :d(.!,lcg,it..arr01.i. Iremduiol .. plenumata, e~-d;'rilS). 1i accentuat H~teres. (·})n) one Jj Hn'g-uc inrernaelcual devc esser aJn~lo-:1wljn. {pro QUO ne adopt I:'rl i alphabet correspondent ?»

N,( H<DB()H MJSCHES TAOBLATT. Tetschen (Bohemia). 21 rnarte, r ecense j,n .manler i~OCc.alnllt :),j n~w i];~hre german: «l.A ~!lot'ro.ma:n (rs·pr .... chwuuzen) gcrmra1IH:S. 2 .Queles omni eX(,nai[} 'lingul"& ,halve plu rnu·!'t valere quam Ior Hn~ue matrin. va !prec»pNaT se anc &UIT d 1l10V ,~tntiHc~,allprn)(Juct e va fundar in -omni ilocos scoles e curses de Occide"lIitaJc ,v.a 'lJutbHoa:r Uri exceliemie dell max novlnventlon Qualsi per H son de rromboncs.. NOii 'Vole esperar 'to.

KOLNISCHE V()i..:KSZE,ITUNG. 25 maio il'n 265. recense Jj Hbre d k:cidClIJ.t«'!, die Weltsnrache. ,;n un manlcre un IJ>OC :pe:ssimi:sUc pri l.i f iil1 a I ~"-th.:CC-S'S ,dd H 11 g;u e llnlt crnation at] d~n g en eral e crttica ~n spe cial IIi micri ullmer de:1 vocabules :genmaIIilk. in Occidental. Ti u:1tim O1b}'CHum_'1s i.i'<i es-refutat in li IOVr-C seli sur ·1i .pagines 47 ~toir1156. Ll recen-

sent Dtf' . .I. Y. vdJ dcvcr anc leer q,i recenset :1ilbrc! Jltt.

NEUE ZURCHER ZEITUNG ,(ZU!r.iDh. 18 apri.l), rDAlS NEUE REICH (\Vie.n. nr 34. pg. 722). PRBIE S.CHUL- UND LEHRERZE1TUNO (lit."si,ng 'hei Wlen, 'jwn,i{)-juli). DIe F,l~AU 1M STAAT (Mii(ncrh~l1. umiu], ~OLA ,Mt:Si ANSKA '(iPra'h,a. nr 16) IPUb.Hca fa!VloraJbi'l recensiones d,t)l J!:er-m~m hhrc de Occidernal.

ESPf,}(ANlie) , KH3.0SA" Tokio, nr 1. di ,prJ ;U ;alttt1tude dC'i :j:aJP3'nes l's'peran-tics,tcs 1111 rli'nKUc aln~16s : «Ben-Que ,Ii a[1grles :Hmgue nu C'S usat .max vastrnen in H anundc. !T1'Cli Inc vole uant !hiu:mialtar nos. oue noi usa (l'Illd~:s l]u'TH con :IJ ,ua:tJi-on-a!l ,HuJotue, Quam Sli \JlI()j CIS suJljjecJtes del landc:s dommat de An'JZ:aia. f: noi opine que noa-analosaxones anc fie n)liu'TJ'tari .acceete ,~t Quam not» To es un clar resoons a OlJ11'ni wng-Jomanes queles asserte Que -Ii !{)nienttaJers 'M r3JP'P'TOOOIt e acceptet unaumumcn amzles lIUami'l1itern:art.iorJ!a!J lauxlj:Harri EHngue del orient. In.

H:J.NDA E'SIPERANTISTO. Sernarang {Java). .nr 7. scrl: «On besonu ci ia cxtraordtnarmcn lin commun rnedle de intercomprension. Nui vivc inter indlzcncs de divers zentes. europanos de divers na~ nones, ar.a'bos.hindus. chineses, iaoanes, etc. queles omni have lor proar! Iinguc. l-t es un tre ordinari evenhnent Que 11Di in omni die pa r1~1 malav con 'nor servttora. boJdaooes in Ii offjcie. angles 'per ll tclephou con uu cornrnerclant conosset. iavanes. rnadures 0 sundanes sccun Ii local circumstautics con un inKiigen ikuli e Que :noi nomina in ~.hiTles -Ii chines mangcazcs in 14 restaurant. Quo !VIU veld pensar sl nol vell substitucr 1i 'po1-:ndottic ;padada 'Per un jnonoelottjc?» E ll autor C(')'llitiIIHl,(l: «Estaos 'ni(lindalj'ho. ~ie,n 'mj ja'm audas, Chu do ne cble ? Gcsam i·deullGij. ni fial forte laboru! La nova daro aloortu SlUikcesnn!» Nu. yes. H va esser ,pos"S~bil vtcter 'ii :polyg!otUc caos ncr un linzuc ouam Occidenral: to va esser possibil !per -1.1111 intelligent cullaborarion del coidealistes, Talrnen, e solmen talrnen li futur va ;tp,po·na r IisllCCCSS desira t de sr Liem T}ons; Hie, Ii redactor del

Minda Es'pcra.ntisto. .

· Nr 71

COSMOGLOTTA

83

~-~---.-----.~-~-----~.~----------------.- -""'-'-"_-'---''''

Divers

OCel-DENT AL-BUR() iDE PARIS (&." rue ,RoohedHlUa'rt): Depos p]U'T enensus .U Buro esset visi1ta;t per ~D[l'uT occidentafistes. in ti Iesres de :nOV-.3JmlU per Sras Guilbern t! Colas. rnerrrbres del Cami1te del OSf' (Occidental-Societe de Fr anci a). duram rnarte 'per 'Sr. fU'fJ;?;ICtTot de Rcims c Sr Mafjorr Tanner ode Bern, !in :a;PTH per Sf Deneler de Blel. Li iPn:!'l~,irlc'n't de OSF vlsina« Sr TajllHe'z (L'jll1d e f)apiTn (Amtens). 'wi 16esiim a:P1"~1 Sra Dave IN. M·arrl!'5 (,HCllnoraJri Secretarra del Inter-rl<ruti()Tl!:l'l Auxhllary Language Associadon) 'i,ITv(;t®t phl'T i.l11te<riHn~'u.islCS trinoar Ite e auolr un tectura de Sr Earle B. Babcock, :i!Jl'li Amercan Women's Club de Pari'S: Sr Aiba!t Schremer representar e :piHt],at inl ,j nornin del Occrdentahstes. Prooaaanda 'in iurnailes: BULLETIN TRIMESTRlEL de 'l,a SOCieTe PROTECTRI-CE des ANIMAUX (.Mulhouse. l-esirn ;trim'C!S:trrc1930) msentet un .a·M!l.ouJ.n Occ.ideTIlt.a-'} ex «:Helvetia"}> contra I.i vivjseoticn. LA ·RUCHE ST-ENOGRAPHIQUJ:, Strasbourz: 'MCiH1Cft ~t l' CSlPc'ra:n'!,o (aiPni.J): LE SEG1(f'fAH~E C{),MMEROI AL. Nanc y • aipFrj~ : Concourse de T radu c Non i11 0 cc idenra 1. L'.E:N DEH()RS: Re."ilponses a 'Prof .. Borghts de Slsnar e Berger. LE SE-MEUR. if'aJlaiiSc 22 mai: Amnmcia !J}(llr Occideaual. LE CHRISTJANJ'SM'E SOCIAL. St. E'tJjernnc. ,apTlil ·in SIU «Bi·o~rai))'hj,e» mserte H brochures frances. Monsenior Foucault, ClpiJ.I)!COIP de St. Die. arnlco

.de Occidemal, mont in fin de rnai ve 87 arnnus. L. M. de O.

Sr J. R1TTBR. casaPIJ~ta1e 2382, Chlasso (Svlssla), .have Jj "C:omp1.afcenrbic urrender IS!U!T se IIi 'c~'flicie de Ocoidentai-renreserstaru por Ii terrjtonias de 11Jtngue ita'lian de Svissla .. H propara nu un «e'lI'TIS de Ooc',d'e~f1ltal)pOT lltal banes».

Senlores l]iugO Fischer. un ciecancian Idist, Kurt Neurnarm. anciau ductor del Ido-Movemem, e Karo Walkm. -Ii «Senior o del tutmonda P..:sJ)e:ratJ1it.i:s1tltl'r:o.», omnl tri ,1n DRESDEN. lSluudi:a jutl:tOccid.cn·t;a:) ill un rnicri ronde vchascun mardi, Adresse lpo.r >ailt:ri .l1tOV adlhe.rerJltcs:

K. Neumann, 35 Gorliltzer Strasze. Dresden N 6.

Senior KARP WALLON (compara Cosmozlotta nr 69', Plit :15) ha cssetmoniit deilelsperaa'FtiSltCIS in Dresden tar un declanation a SoU honorart mernbratu: rna Wall,oJ] Ija haver dart 11 di~nlUa a·1 d,i&po.s-i'tj.oJ1 del Bs'perall1,to-gnuppe e ha ane renunciat 'SoU function j;n .li hcnorari corrrste dell German EI~IPenlrrut·o..con~'Ta~ (Pentecosr 1930. Dresden).

Jbt.

Sen lor WHlhe1lm S ANDM ANN. rOb Clft')tadthpb'hii01lheika r (Superior munidi/pal tbibIJoitheca~rito) .in Dresden scri: «ll)aposi: ~ueJc dies yo DOSSede VOir ovre «Oooid-enttail. dle We·!It!s;pr,a<:lhe». T~U mu decidet adversario dc jm j}lilugrue nnerna .. tnClnaJ cos Oi (;QI1JOSSCintdes oon Es;pelfalJ"vto. que1 yo It.ravalt quam direct absurd, degtlst-aIltt. Ineot (abgeschmackt, haSHch.atJbeTln). YO !ha totalsnen c:hangeM rni opjn4()([1 ·POS ;li curt oOf1<J55etJ!He con o c eident at »

tI. f.. HALLER. functlona rio Sff. Oiubiasco. ·(Sviss·ia) scri: « Y o transit de ldo a Dccsdenaa! in ').i fine del arrnu 1929. Yo anprecia

84

COSMOOLOTTA

Nr 71

()~'dde'Jl:t:a!1 esscntiadmcn Ipro IIi excellent svsterna de dcrivatton quel Ipo:ssihHita UII presc scmpre rczulari formation del anltenlatio:na,l vocabules. e lit esset anc ,U ;ca'r,di¥n'u!l factor ouel lJ)Tomove~ me a!l rran-

siction. »

A. HUBBARD (98. Cromwell Road, Grlmsov, Angl,j-a) deslra corresponder '00.n ocoidentallseic rhber~PClns"Morcs.

EDITIONES DEL «SVISS ASSOCIATION POR OCCIDENTAL,

(Omni fl editiones es 'J)QlygrafaH

P-Of franceses: BeRGER: ~lHS cornplet d'Occldental. 68 /p. Sf'r, -.50.

BERGEI~: Dictionuaire Francais-Occidental, 316 P. Sf'r. 3.~- . BERGER: Dicnonnalrc Fran cats-Occident. solidmen cadernat SF'r. 6.50, BERGER.: Index Occidental-f'rancats. 40 P. Sfr. -.50. BERGER: !Historit!Ncs in O~~. con traduction frances. 46 p. SFr. -.50. CREUX:

S'U1P1>1!..·.n1Ctnt ,al radlcarium (con trad. frances. 58 ,P.) SF:r. l.~. CREUX: Jdo e Occidental (!in frances: !rt~ll])orlt 1928), SP,r. p.5D.

Por zermanes. Dr. SCJtRAG, Dr. ASCJf'WANDBN. Dr. NliDECKER:

Die unodcmc Wcltsprache, 24 p. SP,r. -.50. 01'.-0:*: f1,j!StoriC'ttes 111 Occ, 'CO!] trad. R'CTman (in preparattnn) Sf'r, -.50.

Por aUldeses: BIDDLE: CUTS deOc-cident.atJ !DOr anglescs, 16 'P.

Sfr. -.2'5.

Por itaUanes: RITTER: Curs de Occidental Ipo.f Halianes (411 preoa-

ration). .

In Occidental: (,,:.tot: Protocol! del Conferentle inter.Jinguiistic. Bern 1'9:23, 5f'T. -.30. SAPO: Occkiental au Esperanto? :lGa:l ni wapagandas la 1:in~v()n -Occ'dental-, Sf'r. -.25. CREUX: Stenoeraiie D1,lulove pur Occidental. 18 P., S.fr. 1.-. OREUX: Rvtbmica j·n Occi. dental (orenaratton). SPr. 1.-. RA'MST,EDT. CREUX. ASOHW AN~ HEN. NIDf:OKER: Li Que'St·i011 del thoma verbal e del sones moHat in ]j Iinzue internatiowal. 34 'P .• Sf.r. -.50.

Helvetia, organ rncnsaal del SAJ>;O. illusrrat; abonn.canrmal, Sfr. 2.50.

Por omni commende oles adjunter 28'%. adminim Sfr. 0.15 por Ii Dostal expenses.

Rcdyib.il che: OCCIDENTAL-SU-RO, CHAiPBLLE (Vd). SVISSIA Posrchcc-conto: H. 19(j,9.

«Cosrnoglotta» 1930: 3,5 o. S. = 0,5 doll, = 2.6 sv. Ir. = 2.1 RM. Chec-Ccnros P·()statl: Austria. Nr. B-84.868: Occidental-Unton. Mauer h. Wren: Gerrnanla: 'Mii~n.che," 585.98: Occiderrtar-Unton. Mauer bei Wien t f'rancia: Strasbourg 94.49, O. Bonin: Svissta: U. 1969 F. Laznet OhaJPeHe(Vd): Tchecoslovacia: 29.428 Praha, ,M. Ned1V1dek. Tabor ..

Eigc'ntiimer. -Hcram;gcber ill. Verlegcr: Oc"ide~··Union. Sitz: Msuer bel Wien, Verantwor.tlicher ·Redakteur. Ing. Bnge1hert iRigai\. Ltesmz

bei Wien, Druck: ;MHan Nedvjdek, Tabor.