You are on page 1of 21

| 

 
| 
 

` :
Tìm HiӇu Công NghӋ Đưӡng Dây Thuê Bao Sӕ
xDSL

 
 
HuǤnh Thӏ Cҭm Tú 
Lê Đình Tân
HuǤnh Thu Thҧo

| 
  
| 
 

TiӇu Luұn Gӗm Các Phҫn:

Phҫn I : Giӟi ThiӋu Công NghӋ DSL

Phҫn II : Phương Thӭc Hoҥt Đӝng Cӫa xDSL

Phҫn III: Các Dӏch Vө Sӱ Dөng xDSL

| 
  
 â 

 Giӟi ThiӋu Công NghӋ DSL


 NӅn Tҧng và Cơ Sӣ Công NghӋ DSL
 Lӏch Sӱ Phát TriӇn Cӫa DSL

| 
  
  

 


Digital subscriber line, hay còn gӑi là công nghӋ đưӡng


dây thuê bao sӕ
Công nghӋ này cho phép sӱ dөng phә tҫn sӕ chưa đưӧc
dùng đӃn trong cáp đӗng cӫa mҥng điӋn thoҥi nӝi hҥt đӇ truyӅn
dӳ liӋu sӕ mà không làm ҧnh hưӣng đӃn tín hiӋu thoҥi
xDSL thưӡng dùng đӇ chӍ mӝt hӑ hay mӝt nhóm công
nghӋ theo tiêu chuҭn DSL truyӅn dӳ liӋu tӕc đӝ cao

| 
  
 
 


 | 


Công nghӋ DSL thӵc chҩt là mӝt công nghӋ truyӅn dүn,
đưӧc phát triӇn dӵa trên nӅn tҧng truyӅn dүn mҥng cáp đӗng

DSL sӱ dөng phә tҫn sӕ chưa đưӧc dùng tӟi trong cáp
đӗng mà không gây nhiӉu tӟi tín hiӋu thoҥi
| 
  
 
 

  |

ISDN ± mҥng sӕ tích hӧp đa dӏch vө, sӱ dөng công nghӋ


quay sӕ, đưӧc coi là sӵ mӣ đҫu cӫa công nghӋ DSL
Năm , IDSL ra đӡi, là công nghӋ xDSL dӵa trên nӅn
tҧng là ISDN
Năm , các kӻ sư tҥi Bell Labs đã nghĩ ra cách thӭc
truyӅn tҧi các tín hiӋu sӕ thông qua phә tҫn sӕ không đưӧc
dùng đӃn trong các dӏch vө thoҥi cӫa mҥng điӋn thoҥi lúc bҩy
giӡ, kӃt nӕi internet trӵc tiӃp
ĐӃn năm , công nghӋ DSL đưӧc chuҭn hóa tҥi Mӻ
và đӃn năm  đưӧc chuҭn hóa bӣi ITU-T, đó là công nghӋ
ADSL, đưӡng dây thuê bao bҩt đӕi xӭng

| 
  
 
 

 Public Switched Telephone Network


 Thӫ tөc thiӃt lұp và kӃt nӕi trong DSL
 Digital Subscriber Line Acess Multiplexing
 PPPoA và PPPoE
 DSL terminal unit

| 
  
 


 
 
  
 

PSTN là mҥng chuyӇn mҥch điӋn thoҥi công cӝng


Trong mҥng PSTN cho phép chúng ta tùy chӑn mӝt
thuê bao cӫa bҩt cӭ ISP liên kӃt nào mà ta muӕn kӃt nӕi hi
kӃt nӕi hӋ thӕng sӁ giành riêng mӝt kênh truyӅn 6bps đӇ
chuyӇn tҧi tín hiӋu thoҥi trên đó
Mҥng điӋn thoҥi công cӝng PSTN thưӡng đưӧc tích
hӧp các dӏch vө xDSL đӇ tiӃt kiӋm băng thông truyӅn dүn

| 
  
  
 

 | 

 

DSLAM: .
/ POTs Splitter: 
 DSL modem: %&&
,
0 + 
  

  
' 
(
% 1 +2 34*  
 !" )
*"' + 
)
*5678$  #$ + 
,( -$

| 
  
 
 

 | 
  

  

DSLAM, bӝ ghép kênh truy nhұp đưӡng dây thuê bao sӕ tұp trung, là
mӝt bӝ ghép kênh có nhiӋm vө tұp hӧp nhiӅu kӃt nӕi thuê bao sӱ dөng dӏch
vө xDSL
DSLAM là thiӃt bӏ đһt ӣ phía tәng đài, là điӇm cuӕi cӫa kӃt nӕi xDSL
(mҥch vòng)
Mӛi DSLAM có thӇ có tӯ ,6, đӃn 6 cәng tương ӭng vӟi sӕ thuê
bao mà nó có thӇ đҧm nhiӋm
DSLAM tұp hӧp tín hiӋu sӕ đӃn tӯ nhiӅu cәng lҥi thành mӝt tín hiӋu
nhӡ vào kӻ thuұt ghép kênh, sau đó thông tin sӁ đưӧc vұn chuyӇn trên nӅn
PPP hoһc ATM đӃn nhà cung cҩp dӏch vө tương ӭng

| 
  
 
 
 

 

Giao thӭc là mӝt ngôn ngӳ, cách PPPoA: % 9


thӭc dùng đӇ cài đһt, bҧo dưӥng và : %;
2; 
ngҳt kênh thông tin &!"+ 
678<
 $

PPPoE: % 9
: %;5


#+2
0 $

| 
  
  
 !
 

 | | !

Vӟi công nghӋ DSL và sӵ phát triӇn không ngӯng cӫa


con ngưӡi mӑi thӭ đӅu có thӇ điӅu khiӇn tӯ xa thông qua
mҥng Lan
| 
  
"

 |

Các phiên bҧn cӫa xDSL có thӇ chia làm hai nhóm sau:

Nhóm bҩt đӕi xӭng (Asymmetric):


- ADSL
- VDSL

Nhóm đӕi xӭng (Symmetric) :


- IDSL - HDSL
- HDSL - SHDSL
- VDSL - RADSL
- IDSL

| 
  
 


 |

Tәng quát các phiên bҧn cӫa DSL:

Tӕc đӝ truyӅn dӳ Sӕ lưӧng


Công nghӋ ChiӅu Cӵ li tӕi đa
liӋu đôi cáp

IDSL 6 ÷  bps Đӕi xӭng 7 m 


HDSL  ÷  Mbps Đӕi xӭng 67 m 
 ÷  Mbps Trên xuӕng
ADSL 6 m 
6 ÷ 76 bps Dưӟi lên
 ÷ Mbps Trên xuӕng
VDSL  m 
 ÷  Mbps Dưӟi lên
VDSL  ÷ 6 Mbps Đӕi xӭng  m 
SHDSL  ÷  Mbps Đӕi xӭng 67 
RADSL  ÷ 7 Mbps Đӕi xӭng 76m 

| 
  
 


  || 
 


ISDN mҥng sӕ tích hӧp đa dӏch vө, ra đӡi vào 76,


đưӧc coi sӵ mӣ đҫu cӫa xDSL
IDSL đưӧc phát triӇn tӯ Basic Rate ISDN và còn đưӧc
gӑi là ISDN DSL vì tӕc đӝ truyӅn dӳ liӋu cӫa nó cũng gҫn
giӕng vӟi tӕc đӝ truyӅn dӳ liӋu cӫa ISDN
IDSL sӱ dөng mã đưӡng truyӅn ISDN là B Tuy
nhiên, dҥng dӳ liӋu và ӭng dөng cӫa IDSL thì khác vӟi
ISDN

ng dөng: Game trӵc tuyӃn và Audio/Video tӕc đӝ
thҩp

| 
  
 


 " # |  

HDSL dùng mã đưӡng dây B ( Binary 


uaternary) như ISDN nhưng cho băng thông rӝng hơn,
vӟi tӕc đӝ nhanh hơn
Ngoài ra HDSL cũng sӱ dөng kӻ thuұt điӅu chӃ
CAP (Carrierless Amplitude Phase) đӇ giҧm nhiӉu tӕt
hơn điӅu chӃ B
HDSL thưӡng dùng đôi cáp truyӅn vӟi tӕc đӝ đӕi
xӭng T/E, mӛi đôi cáp truyӅn mӝt nӱa dӳ liӋu theo
kiӇu song công có triӋt tiӃng dӝi trên đưӡng truyӅn

| 
  
 


  
| 

 

ADSL ra đӡi vào năm , là mӝt nhánh cӫa công nghӋ xDSL
ADSL cung cҩp mӝt băng thông bҩt đӕi xӭng trên đưӡng dây cáp
đӗng cӫa mҥng điӋn thoҥi thông qua thiӃt bӏ POTs Splitter
ADSL gӑi là bҩt đӕi xӭng vì dòng dӳ liӋu tҧi xuӕng có băng
thông lӟn hơn băng thông dòng dӳ liӋu tҧi lên
Dӏch vө ADSL, theo lý thuyӃt có thӇ cung cҩp Mbps cho
đưӡng xuӕng và Mbps cho đưӡng lên, tuy nhiên vì nhiӅu lý do tӯ
phía các ISP nên chҩt lưӧng dӏch vө sӱ dөng ADSL tҥi các thiӃt bӏ
đҫu cuӕi thưӡng không đҥt đưӧc như lý thuyӃt

| 
  
 


 $ " # |  

VDSL hӛ trӧ cҧ hai dҥng đӕi xӭng và không đӕi xӭng


Trong VDSL tӕc đӝ tҧi xuӕng đҥt tӟi Mbps, dòng tҧi lên có
thӇ đҥt , Mbps
VDSL thưӡng chӍ hoҥt đӝng tӕt trong các mҥng mҥch vòng
ngҳn
VDSL dùng cáp quang đӇ truyӅn dүn là chӫ yӃu, và chӍ dùng
cáp đӗng ӣ phíađҫu cuӕi
VDSL rҩt thích hӧp cho các ӭng dөng băng rӝng trong tương
lai

| 
  
 


 | #|

Single Pair High Bit Rate Digital Subscriber Line


7=678"
 & >#=678

?34* .%' $
7=67834* ,@
0% 
(ABCDEF+G""3AGC3"G
D "GE"# H$

Rate Adaptive Digital Subscriber Line


ID678".
 & >#D678%G
;
,;+#% 1 +2 ,
,
%. % < "J
%. 
G-%.

#

% 1 +2 
; $
ID678K % 9 L"D678-%.( %M$

| 
  
 


|