You are on page 1of 15

Gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp  Lớp 10A2-2010-2011 1

Ngày soạn:
Ngày dạy :
Chñ ®Ò ho¹t ®éng th¸ng 9

Thanh niªn häc tËp rÌn luyÖn


v× sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc

A.Môc tiªu gi¸o dôc


- Häc sinh hiÓu ®îc vai trß cña c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ trong qu¸
tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt níc
- BiÕt x©y dùng kÕ ho¹ch häc tËp vµ rÌn luyÖn ®Ó phÊn ®Êu trë thµnh
nh÷ng c«ng d©n cã Ých cho t¬ng lai
- TÝch cùc chñ ®éng, tù gi¸c trong hcä tËp vµ rÌn luyÖn.
B.Néi dung ho¹t ®éng
- Tham gia khai gi¶ng n¨m häc míi 100%.
- T×m hiÓu yªu cÇu, nhiÖm vô n¨m häc líp 10 - THPT, truyÒn thèng cña
nhµ trêng, v× trÝ, vai trß nhiÖm vô cña häc sinh THPT trong nhµ trêng vµ trong
thêi kú c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
- Trao ®æi vÒ ph¬ng ph¸p häc tËp tÝch cùc.
- Thi t×m hiÓu vÒ luËt gi¸o dôc, quyÒn vµ nhiÖm vô häc sinh THPT.
TiÕt 1: Ho¹t ®éng 1
VÞ trÝ vai trß cña ngêi thanh niªn häc sinh THPT
trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
I/. Môc tiªu ho¹t ®éng.
- Häc sinh hiÓu ®îc néi dung vai trß cña c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸
trong x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt níc, vai trß cña thanh niªn - häc sinh trong
sù nghiÖp ®ã.
- Cã th¸i ®é tin tëng vµo sù thµnh c«ng cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp c«ng
nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
- X¸c ®Þnh ®îc tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn - häc sinh trong c«ng cuéc
x©y dùng ®Êt níc, tõ ®ã tÝch cùc häc tËp vµ rÌn luyÖn.
II/.Néi dung ho¹t ®éng.
1)Gi¸o viªn chñ nhiÖm cung cÊp cho häc sinh c¸c kiÕn thøc .
- C«ng nghiÖp ho¸ ®ång nghÜa víi viÖc lµm cho nÒn s¶n xuÊt nhá, thñ
c«ng hiÖn nay trë thµnh nÒn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp víi c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ
vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i t¹o ®iÒu kiÖn cho ®Êt níc ph¸t triÓn.
- HiÖn ®¹i ho¸ : NÒn c«ng nghiÖp ®îc ¸p dông c¸c thµnh tùu khoa häc,
c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nhÊt ë c¸c kh©u, c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt. Toµn bé nÒn s¶n
xuÊt c«ng nghiÖp tõng bíc tù ®éng ho¸, tin häc ho¸,...trong ®ã hµm lîng trÝ
tuÖ ngµy cµng chiÕm tû träng lín trong c¸c s¶n phÈm ®îc xuÊt ra.
Môc ®Ých : Theo kÞp c¸c níc trong khu vùc.
- Vai trß cña c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ trong qu¸ tr×nh x©y dùng
vµ ph¸t triÓn ®Êt níc.
+ Lµm cho tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vît nhanh h¬n.
+ S¶n xuÊt ra cña c¶i nhiÒu h¬n, chÊt lîng tèt h¬n, rÎ h¬n.
+ T¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn c¸c c«ng tr×nh c«ng céng nh bÖnh
viÖn, trêng häc, ®êng giao th«ng -> n©ng cao chÊt lîng c¬ së (.....)
- §iÒu kiÖn thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
+ TiÒn vèn, khoa häc, c«ng nghÖ, c¬ së h¹ tÇng, quan träng lµ
ph¶i cã nguån nh©n lùc (con ngêi) ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu c«ng nghiÖp ho¸ -
hiÖn ®¹i ho¸, ®Çu t cho gi¸o dôc.
2) Híng dÉn häc sinh th¶o luËn vÊn ®Ò.

Ng« Mü Hµ -THPT H¬ng Khª


Gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp  Lớp 10A2-2010-2011 2
III/.KÕt thóc ho¹t ®éng.
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh
- Gi¸o viªn chñ nhiÖm nªu môc ®Ých, - H¸t bµi: "Thanh niªn lµm theo lêi
yªu cÇu. b¸c".
- Chia líp thµnh 4 nhãm. + Nhãm 1: C«ng nghiÖp ho¸ -
- Cö chñ to¹ . hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc lµ g×? Sù
- Cö th ký. hiÓu biÕt cña em vÒ c«ng nghiÖp
- Ph©n c«ng nhiÖm vô cña c¸c nhãm. ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc?
+ Nhãm 2: Vai trß cña c«ng
nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ trong
qu¸ tr×nh x©y dùng x©y dùng vµ
ph¸t triÓn ®Êt níc.
+ Nhãm 3: C¸c ®iÒu kiÖn ®Ó
thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn
®¹i ho¸ ®Êt níc.
+ Nhãm 4: Vai trß, tr¸ch nhiÖm
cña thanh niªn - häc sinh trong sù
nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn
®¹i ho¸.
- C¸c nhãm cö ®¹i diÖn tr×nh bµy.
- Chñ to¹ tæng kÕt, thèng nhÊt ý
kiÕn.

- Yªu cÇu häc sinh viÕt ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cña b¶n th©n trong häc
tËp vµ rÌn luyÖn.
- §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña häc sinh.
Ho¹t ®éng 2
Trao ®æi vÒ ph¬ng ph¸p häc tËp tÝch cùc ë trêng THPT
I/. Môc tiªu ho¹t ®éng.
- Häc sinh hiÓu ®îc ý nghÜa vµ t¸c dông ph¬ng ph¸p häc tËp tÝch cùc vµ
yªu cÇu cña ph¬ng ph¸p häc tËp tÝch cùc.
- Cã th¸i ®é cè g¾ng kh¾c phôc khã kh¨n ®Ó häc tËp theo ph¬ng ph¸p
tÝch cùc .
- Bíc ®Çu biÕt vËn dông ph¬ng ph¸p häc tËp tÝch cùc vµo c¸c tiÕt häc,
m«n häc cô thÓ.
II/. C«ng t¸c chuÈn bÞ.
1) Gi¸o viªn: - Cung cÊp cho häc sinh nh÷ng néi dung vÒ ph¬ng ph¸p häc
tÝch cùc.
- ChuÈn bÞ néi dung, c©u hái gîi ý, c©u hái tr¾c nghiÖm.
2) Häc sinh: - T×m hiÓu c¸c vÊn ®Ò do gi¸o viªn ®a ra.
- Cö chñ to¹ ®iÒu khiÖn th¶o luËn, 1 th ký.
- Mêi gi¸o viªn ®Õn dù.
- Trang trÝ líp häc.
III/. Tæ chøc ho¹t ®éng.
Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña ph¬ng ph¸p häc tËp tÝch cùc
1)Gi¸o viªn chñ nhiÖm nªu môc ®Ých - yªu cÇu, néi dung chÝnh cña ho¹t ®éng
giao cho c¸n bé líp ®iÒu khiÓn th¶o luËn.
- Môc ®Ých - yªu cÇu: HiÓu ®îc sù cÇn thiÕt cña ph¬ng ph¸p häc tËp
tÝch cùc ë trêng phæ th«ng nh»m n©ng cao chÊt lîng häc tËp.
2)Chñ to¹ ®iÒu khiÓn th¶o luËn

Ng« Mü Hµ -THPT H¬ng Khª


Gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp  Lớp 10A2-2010-2011 3
*********************************************************************
+ ThÕ nµo lµ häc tËp theo ph¬ng 1. Häc tËp theo ph¬ng ph¸p tÝch
ph¸p tÝch cùc? cøc lµ gi?
- Häc sinh th¶o luËn - Gi¸o viªn híng dÉn, tæ chøc ph-
- Gi¸o viªn ®a ra kÕt luËn ¬ng ph¸p häc tËp.
- Häc sinh chñ ®éng nghiªn cøu
s¸ch gi¸o viªn, t×m tßi, sö dông
c¸c thao t¸c t duy, lµm bµi tËp
nhËn thøc ®Ó tö giµnh lÊy kiÕn
Sù cÇn thiÕt ph¶i häc tËp theo ph¬ng thøc.
ph¸p tÝch cùc. 2.Sù cÇn thiÕt ph¶i häc tËp theo
- Häc sinh th¶o luËn ph¬ng ph¸p tÝch cùc
- Gi¸o viªn tæng kÕt ®a ra kÕt luËn. - Thêi ®¹i bïng næ th«ng tin, kÕ
ho¹ch ph¸t triÓn kh«ng ngõng,
c«ng nghÖ lu«n ®æi míi
- Muèn ... trong x· héi Êy cÇn cã
ph¬ng ph¸p
Ngày soan :
Ngày dạy :
Chñ ®Ò ho¹t ®éng th¸ng 10

Thanh niªn víi t×nh b¹n, t×nh yªu vµ gia ®×nh

A.Môc tiªu gi¸o dôc.


- NhËn thøc râ h¬n gi¸ trÞ cña t×nh b¹n, t×nh yªu vµ gia ®×nh; x¸c ®Þnh râ
tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n trong quan hÖ b¹n bÌ, trong t×nh yªu vµ gia
®×nh.
- RÌn luyÖn c¸c kü n¨ng øng xö phï hîp trong t×nh b¹n, t×nh yªu vµ gia ®×nh.
- Båi dìng t×nh c¶m yªu quý, g¾n bã víi gia ®×nh, b¹n bÌ.
B.Néi dung ho¹t ®éng.
- Thi hái ®¸p vÒ t×nh b¹n, t×nh yªu vµ gia ®×nh.
- Tæ chøc héi thi ngêi b¹n g¸i ®¸ng mÕn.
- Thi øng xö linh ho¹t díi h×nh thøc xö lý c¸c t×nh huèng trong giao tiÕp
víi b¹n cïng giíi vµ b¹n kh¸c giíi.
C. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cô thÓ.

Ho¹t ®éng 1
Thi hái ®¸p vÒ t×nh b¹n, t×nh yªu vµ gia ®×nh.
I.Môc Tiªu ho¹t ®éng.

- Häc sinh hiÓu râ h¬n vÒ t×nh b¹n, t×nh b¹n kh¸c giíi ë tuæi HS, t×nh yªu
vµ gia ®×nh; løa tuæi vÞ thµnh niªn vµ vai trß cña gia ®×nh trong gi¸o
dôc vÞ thµnh niªn.
- Cã nguyÖn väng x©y dùng mét t×nh b¹n trong s¸ng vµ tù hµo vÒ t×nh b¹n
trong s¸ng cña m×nh.
- n¾m ®îc c¸ch øng xö trong quan hÖ t×nh b¹n, t×nh b¹n kh¸c giíi vµ cã
hµnh vi ®óng møc trong quan hÖ b¹n bÌ.
II. ChuÈn bÞ
1.Gi¸o viªn:
- X©y dùng thÓ lÖ thi, c¸c néi dung vµ yªu cÇu c¸c cuéc thi.
- ChuÈn bÞ s½n c¸c c©u hái vµ mét sè tµi liÖu cÇn thiÕt
2.Häc sinh:
- Trang trÝ líp häc
- ChuÈn bÞ hoa vµ tÆng phÈm.

Ng« Mü Hµ -THPT H¬ng Khª


Gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp  Lớp 10A2-2010-2011 4
III. TiÕn tr×nh tiÕt d¹y
1.æn ®Þnh tæ chøc líp:
2. Tæ chøc ho¹t ®éng.
- GVCN nªu môc ®Ých vµ c«ng bè thÓ lÖ thi.
- Giíi thiÖu bÝ th lµm ngêi dÉn ch¬ng tr×nh

HÖ thèng c©u hái Ho¹t ®éng cña HS


C©u 1: ThÕ nµo lµ t×nh b¹n ch©n chÝnh? _ BiÕt th«ng c¶m, quan t©m
Vai trß cña b¹n bÌ trong cuéc sèng con ngêi? gióp ®ì nhau trong mäi mÆt.
- Vît qua ranh giíi vËt chÊt vµ
®Þa vÞ.
C©u 2: T¹i sao ngêi ta gäi tuæi c¸c em lµ tuæi NDCT cho tõng nhãm th¶o
tr¨ng trßn?Tuæi tr¨ng trßn cã nªn cã b¹n kh¸c luËn sau ®ã ®¹i diÖn nhãm
giíi kh«ng? lªn ph¸t biÓu.
C©u 3: NÕu cã mét b¹n kh¸c giíi trong líp rñ
b¹n ®i ch¬i riªng th× b¹n cã ®i kh«ng?T¹i sao?
NÕu kh«ng ®i th× b¹n tõ chèi nh thÕ nµo?
C©u 4: Tuæi häc trß cã nªn cã t×nh yªu
kh«ng?T¹i sao? Tuæi häc trß chØ dõng l¹i ë
C©u 5: ThÕ nµo lµ mét t×nh yªu ®Ñp? t×nh b¹n cha nªn cã t×nh
yªu.nÕu cã th× ph¶i lu«n hín
tíi t×nh yªu trong s¸ng.
-T×nh yªu ®Ñp lµ t×nh yªu
chung thuû, biÕt quan t©m
C©u 6: Em hiÓu g× vÒ c©u nãi: “T×nh yªu ch¨m sãc vµ th«ng c¶m,
®Ñp khi cßn giang dë, ®êi mÊt vui khi ®· t×nh yªu kh«ng cã ranh giíi
vÑn c©u thÒ”? vËt chÊt vµ ®Þa vÞ.
C©u 7: gi¶i thÝch c©u nãi: “ ®õng nãi lêi - T×nh yªu giang dë th× hai
yªu víi ngêi mµ m×nh kh«ng yªu” bªn ®au khæ, ®ãkh«ng ph¶I
C©u 8: Gia ®×nh h¹nh phóc cã vai trß g× lµ t×nh yªu ®Ñp.
trong viÖc häc hµnh cña con c¸i?

Gia ®×nh h¹nh phóc sÏ ®a


C©u 9:Em hiÓu g× vÒ c©u nãi : “Êu thÊt l¹i cho con c¸I cuéc sèng Êm
häc, l·o bÊt hµ vi”? no, vui vÎ, t¹o ®iÒu kiÖn cho
con c¸I häc tËp tèt.
C©u 10: Gi¶i thÝch c©u ca dao: ThuËn vî, - C©u nãi ®ã cã nghÜa lµ:
thuËn chång t¸t biÓn ®«ng còng c¹n”? TrÎ kh«ng häc hµnh th× giµ
kh«ng lµm ®îc viÖc g×.
- Vî chång hoµ thuËn th×
C©u 11:Gi¶i thÝch ý nghÜa c©u ca dao: Thµ viÖc g× còng lµm ®îc vµ sÏ
r»ng ¨n b¸t c¬m rau cßn h¬n c¸ thÞt nãi vît qua tÊt c¶ mäi khã kh¨n.
nhau nÆng lêi?”
NDCT cho tõng ®éi bèc th¨m c©u hái vµ tr¶
lêi.

IV.Còng cè
- GVCN tæng kÕt l¹i c¸c ho¹t ®éng, nhËn xÐt ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu
chung cña c¶ líp.
- NDCT ph¸t phÇn thëng cho ®éi cã c¸c c©u tr¶ lêi hay nhÊt.

Ng« Mü Hµ -THPT H¬ng Khª


Gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp  Lớp 10A2-2010-2011 5
- LÊy kÕt qu¶ thi lµm ®iÓm ®¸nh gi¸ cho häc sinh.
V.DÆn dß: T×m vµ ®äc c¸c t liÖu nãi vÒ t×nh b¹n, t×nh yªu vµ gia ®×nh.
*********************************************************
Ngày soạn:
Ngày dạy :
Chñ ®Ò ho¹t ®éng th¸ng 11
Thanh niªn víi truyÒn thång hiÕu häc
vµ t«n s träng ®¹o

A.Môc tiªu gi¸o dôc.


- HiÓu ®îc néi dung vµ gi¸ trÞ cña truyÒn thèng hiÕu häc vµ t«n s träng
®¹o, x¸c ®Þnh ®îc tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn trong viÖc gi÷ g×n vµ
ph¸t huy truyÒn thèng ®ã.
- BiÕt c¸ch øng xö ®óng mùc víi thÇy, c« gi¸o trong mäi t×nh huèng.
- KÝnh träng, yªu quý thÇy, c« gi¸o; tÝch cùc tù gi¸c trong häc tËp ®Ó ph¸t
huy truyÒn thèng t«n s träng ®¹o cña d©n téc.
B.Néi dung ho¹t ®éng.
- Giao lu víi nh÷ng häc sinh tiªu biÓu trong trêng.
- Nh÷ng dßng c¶m xóc vÒ thÇy, c« gi¸o.
- Ho¹t ®éng kû niÖm ngµy nhµ gi¸o ViÖt nam.
C. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cô thÓ.

Ho¹t ®éng
Nh÷ng dßng c¶m xóc vÒ thÇy c« gi¸o.
I.Môc Tiªu ho¹t ®éng.
- Häc sinh hiÓu ®îc c«ng lao cña thÇy, c« gi¸o, hiÓu lao ®éng s ph¹m cña
nghÒ thÇy gi¸o
- KÝnh träng biÕt ¬n thÇy, c« gi¸o.
- Cã hµnh vi thÓ hiÖn biÕt ¬n thÇy, c« gi¸o.
III. Néi dung ho¹t ®éng.
- Ca ngîi c«ng lao cña thÇy, c« gi¸o.
- Nh÷ng dßng suy nghÜ vÒ thÇy c« gi¸o.
II. ChuÈn bÞ
1.Gi¸o viªn:
- Nghiªn cøu néi dung ho¹t ®éng.
- Giao nhiÖm vô cho ®éi ngò BCS líp thiÕt kÕ ch¬ng tr×nh cho buæi häc.
2.Häc sinh:
- ChuÈn bÞ tiÕt môc v¨n nghÖ.
- Trang trÝ líp.
- viÕt bµi th¬, v¨n c¶m xóc vÒ nghÒ cña thÇy, c« gi¸o.
III. TiÕn tr×nh tiÕt d¹y
1.æn ®Þnh tæ chøc líp:
2. Tæ chøc ho¹t ®éng.
GVCN nªu môc ®Ých vµ c«ng bè thÓ lÖ thi.
- Giíi thiÖu bÝ th lµm ngêi dÉn ch¬ng tr×nh.
NDCT:
- Nªu ý nghÜa ho¹t ®éng cña buæi sinh ho¹t.
- Giíi thiÖu ®¹i biÓu.
- Nªu c¶m xóc vÒ thÇy, c« gi¸o
ThÇy, c« gi¸o lµ nh÷ng ngêi cã nhiÒu c«ng søc ®ãng gãp vµo viÖc ®µo
t¹o thÕ hÖ trÎ, ®µo t¹o nªn nh÷ng ngêi c«ng d©n t¬ng lai cho ®Êt níc. Lµ
häc sinh, chóng ta cÇn ph¶i hiÓu râ c«ng lao to lín cña thÇy, c« gi¸o, hiÓu
®îc lao ®éng vÊt v¶ cña thÇy, c« gi¸o.

Ng« Mü Hµ -THPT H¬ng Khª


Gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp  Lớp 10A2-2010-2011 6

HÖ thèng c©u hái Ho¹t ®éng cña häc sinh


NDCT mêi ®¹i diÖn c¸n bé líp b¸o c¸o §¹i diÖn c¸c tæ lªn b¸o c¸o
tãm t¾t kÕt qu¶ su tÇm vµ s¸ng t¸c HS l¾ng nghe
cña líp theo chñ ho¹t ®éng.
NDCT chia líp thµnh hai ®éi §éi 1: §éi tinh nghÞch (Tæ 1, 2)
§éi 2: §éi ma ng©u (Tæ 3, 4)
Hai ®éi giíi thiÖu s¬ qua vÒ c¸c
thµnh viªn trong ®éi m×nh.
1.NDCT cho hai ®éi bèc th¨m c©u
hái.
§éi 1: C¶m xóc cña c¸c b¹n vÒ ngêi
thÇy, c« gi¸o vµ nghÒ d¹y häc? §éi1: th¶o luËn.
§éi 2: B¹n hiÓu g× vÒ truyÒn thèng §¹i diÖn lªn tr¶ lêi c©u hái.
“ T«n s träng ®¹o”? §éi:2: Th¶o luËn.
§éi1: B¹n nghÜ thÕ nµo lµ ngêi häc §¹i diÖn lªn tr¶ lêi.
sinh ngoan?
§éi 2: §Ó lËp thµnh tÝch chµo mõng
ngµy 20-11 th× chóng ta ph¶i häc tËp
vµ rÌn luyÖn nh thÕ nµo?
NDCT nhËn xÐt, hÖ thèng l¹i c©u tr¶
lêi.
GVCN gãp ý, nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña
2 ®éi. Mçi ®éi h¸t mét bµi vÒ thÇy, c«
2. NDCT cho 2 ®éi thi v¨n nghÖ. gi¸o.
3. Thi s¸ng t¸c th¬, kÓ kû niÖm vÒ
t×nh thÇy trß HS xung phong ®äc th¬ hoÆc
kÓ chuyÖn vÒ kû niÖm cña
4.NDCT tËp hîp c¸c s¸ng t¸c th¬ v¨n, m×nh víi thÇy, c« gi¸o.
chÊm vµ göi lªn §oµn trêng.
IV. KÕt thóc ho¹t ®éng
- NDCT c«ng bè ®iÓm vµ trao gi¶i thëng.
- GVCN ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng.
V. DÆn dß:
- ViÕt thu ho¹ch c¸ nh©n vÒ buæi ho¹t ®éng.

- TiÕp tôc lËp thµnh tÝch chµo mõng ngµy nhµ gi¸o ViÖt nam.
Ngày soạn:
Ngày dạy :

CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12

Thanh niªn víi sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc

A.Môc tiªu gi¸o dôc


- HiÓu râ tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn häc sinh trong sù nghiÖp x©y dùng vµ
b¶o vÖ tæ quèc( do nhµ trêng vµ ®Þa ph¬ng tæ chøc)
- TÝch cùc, chñ ®éng vµ s½n sµng tham gia c¸c ho¹t ®éng x©y dùng vµ b¶o
vÖ tæ quèc do nhµ trêng vµ ®Þa ph¬ng tæ chøc.
- Tin tëng ë ®êng lèi x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc do §¶ng vµ nhµ níc v¹ch ra.
B. Néi dung ho¹t ®éng
- Th¶o luËn vÒ tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn häc sinh trong viÖc gãp phÇn x©y
dùng ®Êt níc.
- Thanh niªn vµ n/v phãng chèng tÖ n¹n x· héi.
- Kû niÖm ngµy quèc phßng toµn d©n 22 – 12.

Ng« Mü Hµ -THPT H¬ng Khª


Gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp  Lớp 10A2-2010-2011 7
- B¸o c¸o thu ho¹ch vÒ t×m hiÓu b¶o vÖ m«i trêng ë ®Þa ph¬ng.
Ho¹t ®éng th¸ng 1:
Th¶o luËn vÒ tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn häc sinh trong viÖc gãp phÇn x©y
dùng ®Êt níc.
I.Môc tiªu ho¹t ®éng
- Häc sinh thÊy ®îc tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn häc sinh, chñ nh©n t¬ng
lai cña ®Êt níc lµ tÝch cùc häc tËp, rÌn luyÖn, thùc hiÖn nghÜa vô ®Çy ®ñ
cña ngêi c«ng d©n.
- Cã th¸i ®é quyÕt t©m trong viÖc thùc hiÖn nghÜa vô c«ng d©n, tÝch
cùc trong häc tËp vµ rÌn luyÖn.
- Thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c néi quy, quy ®Þnh vÒ nÒ nÕp häc tËp,
nh÷ng chuÈn mùc trong ®êi sèng céng ®ång. TÝch cùc häc tËp rÌn luyÖn,
tham gia phßng chèng tÖ n¹n x· héi.
II.Néi dung ho¹t ®éng
- Tæ chøc th¶o luËn vÒ tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn häc sinh trong mét sè
lÜnh vùc cô thÓ.
+ T«n träng , chÊp hµnh ph¸p luËt, thùc hiÖn c¸c chñ tr¬ng, chÝnh
s¸ch cña §¶ng vµ nhµ níc.
+ Tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n trong häc tËp vµ rÌn luyÖn.
+ Tr¸ch nhiÖm tham gia c¸c ho¹t ®éng x©y dùng x· héi ; B¶o vÖ
m«i trêng, phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· héi.
+ Tr¸ch nhiÖm ®ãng gãp cho phong trµo thanh niªn cña nhµ trêng,
cña n¬i c tró.
- Thanh niªn cã tr¸ch nhiÖm tuyªn truyÒn, vËn ®éng nh÷ng ngêi xung
quanh thùc hiÖn nghÜa vô cña ngêi c«ng d©n.
III.C«ng t¸c chuÈn bÞ
1.Gi¸o viªn :
- Cung cÊp cho häc sinh mét sè kiÕn thøc vÒ ph¸p luËt, chÝnh s¸ch x©y
dùng ®Êt níc cña §¶ng, chñ tr¬ng cña ®p trong x©y dùng vµ ph¸t triÓn
kinh tÕ – x· héi.
- Mét sè nÐt vÒ c¸c tÖ n¹n x· héi : M¹i d©m, ma tuý. §Æc biÖt lµ c¸c hËu qu¶
cña m¹i d©m, ma tuý díi mçi c¸ nh©n vµ m«i trêng sèng cña céng ®ång.
- Giao mét sè chñ ®Ò cho häc sinh chuÈn bÞ thi hïng biÖn.
+ Häc sinh víi lèi sèng lµnh m¹nh.
+ Tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn häc sinh trong c«ng cuéc x©y dùng vµ
b¶o vÖ ®Êt níc.
+ Thanh niªn víi phßng chèng tÖ n¹n x· héi.
2. Häc sinh :
- ChuÈn bÞ c¸c chñ ®Ò hïng biÖn vµ tËp nãi tríc khi tr×nh bµy
- X©y dùng vµ tËp luyÖn, biÓu diÔn c¸c t¸c phÈm theo chñ ®Ò ®îc ph©n
c«ng.
- ChuÈn bÞ héi trêng vµ trang trÝ ®Ó thi hoÆc to¹ ®µm.
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng.
- Chñ tÞch : Mai ThÞ Thanh T©m
- Th Lý: NguyÔn ThÞ H¹nh.
- Thµnh viªn cña 2 ®éi: §éi 1: Tæ 1 + 2
§éi 2: Tæ 3 + 4
H×nh thøc Néi dung
1.Thi hïng biÖn. Néi dung1: Häc sinh víi lèi sèng lµnh
§¹i diÖn c¸c ®éi lªn tr×nh bµi chuÈn m¹nh.
bÞ cña m×nh. Néi dung 2: Tr¸ch nhiÖm cña thanh
Yªu cÇu nãi, kh«ng ®îc ®äc niªn häc sinh trong cuéc x©y dùng vµ
b¶o vÖ tæ quèc.
Néi dung 3: Thi xö lÝ t×nh huèng.
Hai ®éi bèc th¨m vµ tr¶ lêi c©u hái. C©u 1: Nõu cã ngêi rñ b¹n thö hÝt ma

Ng« Mü Hµ -THPT H¬ng Khª


Gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp  Lớp 10A2-2010-2011 8
tuý, b¹n sÏ nãi víi ngêi b¹n ®ã nh thÕ
nµo
C©u 2: B¹n nh×n thÊy mét ngêi hµng
xãm bu«n b¸n ma tuý, b¹n sÏ lµm nh
thÕ nµo?
C©u 3: Cã ngêi nãi thÊy ma tuý th×
ph¶i tr¸nh xa nªn thÊy mét b¹n hÝt
hªroin t«i liÒn bá ®i ngay, nh vËy
®óng hay lµ sai? T¹i sao?
C©u 4: B¹n nghÜ g× vÒ phong trµo
x©y dùng c¸c khu phè , lµng v¨n ho¸.
C©u 5: Cã ngêi nãi r»ng häc sinh
®ang sèng phô thuéc bµo gia ®inh
nªn cÇn tham gia c¸c ho¹t ®éng tõ
thiÖn, theo b¹n ®óng hay lµ sai, t¹i
sao?

V. KÕt thóc ho¹t ®éng.


- ban gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶.
- Gi¸o viªn chñ nhiÖm ®¸nh gi¸ kÕt qu¶, ho¹t ®éng.
- DÆn dß.
******************************************************************
Ngày soạn:
Ngày dạy :
CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG THÁNG 1

Thanh niªn víi viÖc gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc

A. Môc tiªu gi¸o dôc


- HiÓu ®îc tÝnh riªng bÞªt, tÝnh cô thÓ cña nÒn v¨n ho¸ d©n téc vµ quan
niÖm cho r»ng nÒn v¨n ho¸ d©n téc lµ mét bé phËn cña nÒn v¨n minh
nh©n lo¹i, tr¸ch nhiÖm c«ng d©n trong viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n
s¾c v¨n ho¸ d©n téc.
- Ph¸t triÓn kÜ n¨ng ng/c c¸c vÊn ®Ò v¨n ho¸, lÞch sö d©n téc m×nh, ®Þa
ph¬ng vµ ®Êt níc.
- Cã th¸i ®é tr©n träng nÒn v¨n ho¸, lÞch sö d©n téc m×nh, nu«i dìng th¸i
®é t«n träng tÊt c¶ c¸c d©n téc vµ c¸c nÒn v¨n ho¸ cña hä.
B. Néi dung ho¹t ®éng.
- B¸o c¸o kÕt qu¶ t×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö, di s¶n v¨n ho¸ cña ®Þa ph-
¬ng, ®Êt níc.
- Héi thi thêi trang
- T×m hiÓu nh÷ng truyÒn thèng v¨n ho¸ cña ®Þa ph¬ng
- Héi thi ‘‘ NÐt ®Ñp v¨n ho¸ tuæi thanh niªn’’
C.C¸c ho¹t ®éng cô thÓ
Ho¹t ®éng 1 : T×m hiÓu di s¶n v¨n ho¸
I.Môc tiªu ho¹t ®éng
- Gióp häc sinh n©ng cao hiÓu biÕt vÒ gi¸ trÞ cña c¸c di s¶n v¨n ho¸ cña ®Þa
ph¬ng, cña ®Êt níc.
- Cã th¸i ®é t«n träng vµ quan t©m tíi viÖc b¶o vÖ c¸c di s¶n cña c¸c vïng,
miÒn trªn ®Êt níc ta.
- §a ra ®îc nh÷ng s¸ng kiÕn trong viÖc gãp phÇn b¶o tån c¸c di s¶n v¨n ho¸;
cã kü n¨ng ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ c¸c gi¸ trÞ cña di s¶n ®ã.
II. Néi dung ho¹t ®éng
- Quan niÖm vÒ di s¶n v¨n ho¸.

Ng« Mü Hµ -THPT H¬ng Khª


Gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp  Lớp 10A2-2010-2011 9
- Gi¸ trÞ vÒ mÆt khoa häc, lÞch sö, nghÖ thuËt cña c¸c di s¶n v¨n ho¸
III.C«ng t¸c chuÈn bÞ
1. Gi¸o viªn :
- T×m hiÓu 1 sè th«ng tin vÒ c¸c di s¶n v¨n hãa vËt thÓ vµ phi vËt thÓ
cña ®p
- X©y dùng 1 sè c©u hái cho ho¹t ®éng t×m hiÓu cña häc sinh.
2. Häc sinh
- Tõng tæ ph©n c«ng nhau timg hiÓu lùa chän, s¾p xÕp th«ng tin vÒ c¸c
di s¶n v¨n hãa.
- Mçi tæ cö 1 ®¹i diÖn tr×nh bµy kÕt qu¶ t×m hiÓu cña tæ mµ b»ng 1 b¶n
thuyÕt tr×nh hoÆc 1 anbum hoÆc 1 biÓu ®å c¸c khu di s¶n v¨n ho¸...
- C¸n bé líp x¸c ®Þnh h×nh thøc tæ chøc b¸o c¸o
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng
Mçi tæ cö 1 em lªn b¸o c¸o theo néi dung ®· ®¨ng kÝ
Tæ 1 : Nªu ý kiÕn cña m×nh vÒ di s¶n v¨n ho¸ ? Cã mÊy lo¹i di s¶n v¨n ho¸ ?
Cho vÝ dô?
Tæ 2: H·y m« t¶ gi¸ trÞ cña di s¶n v¨n ho¸ mµ b¹n biÕt?(Gi¸ trÞ nghÖ thuËt,
gi¸ trÞ lÞch sö, gi¸ trÞ ®Þa chÊt,…)
Tæ 3: Theo b¹n nh÷ng tiªu chÝ nµo sÏ chøng minh ®o lµ mét di s¶n v¨n ho¸
vËt thÓ hay phi vËt thÓ.
Tæ 4: LuËt di sn¶ v¨n ho¸ cña ViÖt Nam ra ®êi vµo ngµy th¸ng n¨m nµo? Cã
®iÒu luËt nµo mµ trong ®ã ®Ò cËp ®Õn quan niÖm vÒ di sn¶ v¨n hãa? H·y
nªu cô thÓ ®iÒu luËt ®ã?
Häc sinh tranh luËn
C©u 1: Chóng ta ph¶i lµm g× ®Ó b¶o vÖ, b¶o tån c¸c di s¶n v¨n ho¸ ®ã?
C©u 2: B¹n cã thÓ ®a ra nh÷ng ý kiÕn nghÞ nµo ®Ó gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng
lµm « nhiÔm méi trêng xung quanh khu di s¶n v¨n ho¸?
IV. KÕt thóc ho¹t ®éng
- C¸n bé líp biÓu d¬ng sù cè g¾ng cña c¸c tæ vµ c¸ nh©n.
- Dæn dß : Cö 1 häc sinh n÷ chuÈn bÞ cho ho¹t ®éng : ‘‘Héi thi thêi trang’’
do ®oµn trêng tæ chøc.
Ho¹t ®éng 2 :
Tìm hiểu những truyền thống văn hoá của địa phương
I.Môc tiªu ho¹t ®éng
- Häc sinh ®îc nh÷ng ®Æc ®iÓm, nh÷ng truyÒn thèng v¨n ho¸ cña ®Þa
ph¬ng, cña ®Êt níc.
- Tù hµo, t«n träng víi nh÷ng truyÒn thèng v¨n ho¸ cña ®Þa ph¬ng, cña
d©n téc m×nh.
II. Néi dung ho¹t ®éng
- Nh÷ng nÐt b¶n s¾c d©n téc
- Nh÷ng phong tôc tËp qu¸n cña ®Þa ph¬ng, d©n téc.
III.C«ng t¸c chuÈn bÞ
1. Gi¸o viªn :
- Gîi ý n¬i cÇn t×m hiÓu, môc ®Ých – yªu cÇu cÇn ®¹t, néi dung t×m hiÓu
- Trao ®æi víi c¸n bé líp vµ giao nhiÖm vô cho c¸c em
2. Häc sinh :
- LÜnh héi toµn bé kÕ ho¹ch t×m hiÓu tõ gi¸o viªn chñ nhiÖm.
- Ban c¸n sù líp phæ biÕn, môc ®Ých – yªu cÇu, néi dung t×m hiÓu.
- ChuÈn bÞ 1 sè tiÕt môc v¨n nghÖ
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng
- §iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh : Mai ThÞ Thanh T©m
- Ban gi¸m kh¶o: Gi¸o viªn chñ nhiÖm, bÝ th, líp trëng.
H×nh thøc Néi dung
1. Thi gi÷a c¸c tæ. Mçi tæ lªn Néi dung1: Tr×nh bµy nh÷ng nÐt b¶n

Ng« Mü Hµ -THPT H¬ng Khª


Gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp  Lớp 10A2-2010-2011 10
tr×nh bµy phÇn t×m hiÓu cña s¾c v¨n ho¸ nh÷ng phong tôc tËp
®éi m×nh qu¸n cña ®Þa ph¬ng, d©n téc
2. Ban gi¸m kh¶o ®Æt c©u hái. §éi Néi dung 2: Tr¶ lêi nhanh.
nµo cã tÝn hiÖu nhanh h¬n th× VÝ dô+ ThÕ nµo lµ b¶n s¾c v¨n ho¸?
sÏ cã quyÒn tr¶ lêi tríc. + ThÕ nµo lµ phong tôc, tËp
NÕu tr¶ lêi sai th× kh«ng ®îc qu¸n cña ®i¹ ph¬ng, cña d©n téc
®iÓm Néi dung 3: Thi v¨n nghÖ
3. Mçi ®éi biÓu diÔn 1 tiÕt môc
v¨n
NghÖ nãi vÒ phong tôc tËp qu¸n
®Þa ph¬ng m×nh

V.KÕt thóc ho¹t ®éng:


- Ban gi¸m kh¶o tæng kÕt sè ®iÓm
- DÆn dß:
Yªu cÇu mçi häc sinh viÕt 1 b¶n thu ho¹ch theo c¸c môc
+ §Þa chØ, n¬i t×m hiÓu.
+ Nh÷ng quan s¸t ghi nhËn sau t×m hiÓu
+ C¶m nghÜ vÒ gi¸ trÞ v¨n ho¸ ë ®Þa ph¬ng.
+ Nh÷ng ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ.
*******************************************************************
Ngày soạn :
Ngày dạy :
CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG THÁNG 2

Thanh niªn víi lý tëng c¸ch m¹ng

A.Môc tiªu gi¸o dôc


- NhËn thøc ®óng ®¾n vÒ lý tëng c¸ch m¹ng mµ §¶ng ®· v¹ch ra: “ D©n
giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh”, x¸c ®Þnh tr¸ch
nhiÖm cña b¶n th©n lµ gãp phÇn thùc hiÖn lý tëng c¸ch m¹ng ®ã.
- Cã hoµi b¶o, íc m¬ cho t¬ng lai cña b¶n th©n, cã kÕ ho¹ch vµ quyÕt
t©m phÊn ®Êu ®Ó thùc hiÖn íc m¬, hoµi b¶o ®ã.
- TÝch cùc, chñ ®éng trong häc tËp vµ rÌn luyÖn, ph¸t triÓn n¨ng lùc tù
kh¼ng ®Þnh, tù hoµn thiÖn b¶n th©n.
B.Néi dung ho¹t ®éng.
- Tæ chøc cho häc sinh nghe nãi chuyÖn vÒ c¸c thµnh tùu ph¸t triÓn kinh
tÕ – x· héi cña ®Þa ph¬ng, cña ®¸t níc, ®Æc biÖt lµ tõ khi cã chÝnh
s¸ch më cöa, chÝnh s¸ch kho¸n trong n«ng nghiÖp( chÝnh s¸ch 10).
- Kh¾c s©u cho häc sinh vÒ ý nghÜa cña sù ra ®êi cña ®¶ng Céng S¶n
ViÖt Nam. Tõ sù hiÓu biÕt vÒ §¶ng, vÒ lý tëng c¸ch m¹ng mµ ®¶ng vµ
B¸c Hå ®· chØ ra.
- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng v¨ng nghÖ ca ngîi §CSVN ®Ó häc sinh thªm yªu
mÕn tin tëng vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng.
- Tæ chøc héi thi h¸t ®¬n ca, song ca, h¸t c¸c bµi h¸t vÒ §¶ng, B¸c Hå.
C.C¸c ho¹t ®éng cô thÓ :
Ho¹t ®éng 1 : Nghe th«ng b¸o vÒ t×nh h×nh ph¸t
triÓn KT - XH cña ®Þa ph¬ng ®Êt níc.
I. Môc tiªu ho¹t ®éng
- Hs hiÓu ®îc nh÷ng bíc ph¸t triÓn KT – XH m¹nh mÏ cña ®Þa ph¬ng, ®Êt
níc, hiÓu ®îc vai tß to lín cña §CSVN trong sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña d©n
téc.
- Cã th¸i ®é tin tëng vµo sù th¾ng lîi cña c¸c chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña
§¶ng vµ cña Nhµ níc, cuéc sèng cña mçi ngêi sÏ cµng tèt ®Ñp h¬n.

Ng« Mü Hµ -THPT H¬ng Khª


Gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp  Lớp 10A2-2010-2011 11
- Cã hµnh ®éng thiÕt thùc, cô thÓ trong häc tËp vµ rÌn luyÖn.
II. Néi dung ho¹t ®éng
- Th«ng b¸o t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ ®Þa ph¬ng, ®Êt níc, t×nh
h×nh ph¸t triÓn x· héi.
- Hs viÕt thu ho¹ch ng¾n vÒ nh÷ng ®iÒu ®· nghe ®Ó kh¾c s©u c¸c hiÓu
biÕt vÒ sù ph¸t triÓn KT – XH cña ®Þa ph¬ng.
- X¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña m×nh víi sù ph¸t triÓn KT – XH cña ®Þa ph-
¬ng.
III. C«ng t¸c chuÈn bÞ
1. Gi¸o viªn.
- Mêi Gv d¹y m«n ®Þa lý cung cÊp sè liÖu vÒ sù ph¸t triÓn KT – XH cña
®Þa ph¬ng, ®Êt níc.
- Tæ chøc nãi chuyÖn víi Hs.

- ChuÈn bÞ c¸c biÓu ®å, c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c ®Ó b¸o c¸o.
2. Häc sinh
- ChuÈn bÞ trang trÝ líp : kh¨n bµn, lä hoa.
- ChuÈn bÞ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ.
- ChuÈn bÞ vë ®Ó chÐp.
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng
- §ång chÝ l·nh ®¹o chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng nãi chuyÖn víi häc sinh vÒ
t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña ®Þa ph¬ng.
- S¶n lîng c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp.
- S¶n lîng c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c.
- So s¸nh tríc vµ sau ®æi míi ( tõ 1986 ®Õn nay) ®Ó Hs they râ h¬n sù
®óng ®¾n, s¸ng suèt trong lao ®éng kinh tÕ cña §¶ng ta.
V.KÕt thóc ho¹t ®éng.
- GV tæng kÕt nªu vai trß ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ – X· héi ®Êt níc.
Ho¹t ®éng 2 : To¹ ®µm : “ Thanh niªn víi lý tëng
c¸ch m¹ng ”
I.Môc tiªu ho¹t ®éng
- Hs hiÓu ®îc lý tëng c¸ch m¹ng mµ §¶ng ta ®· chØ ra : d©n giµu, níc
m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh.
- Cã th¸i ®é tin tëng tuyÖt ®èi vµo lý tëng c¸ch m¹ng mµ §¶ng ta ®· chØ
ra, tÝch cùc phÊn ®Êu vµo lý tëng c¸ch m¹ng ®ã.
- QuyÕt t©m häc tËp vµ rÌn luyÖn v× lý tëng c¸ch m¹ng, tríc hÕt lµ tÝch
cùc trong häc tËp vµ c«ng tac ®oµn thanh niªn.
II.Néi dung ho¹t ®éng
- Nh¾c l¹i qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña §CSVN, ý nghÜa lÞch sö.
- Môc tiªu x©y dùng ®Êt níc.
III.C«ng t¸c chuÈn bÞ
1. Gi¸o viªn.
- Giao cho BCS líp ph¸t ®éng c¶ líp t×m hiÓu vÒ §CSVN.
- ChuÈn bÞ c¸c tµi liÖu vÒ môc tiªu cña ®Êt níc qua c¸c giai ®o¹n lÞch sö
tõ khi §¶ng ra ®êi.
- ChuÈn bÞ mét sè c©u hái cho Hs th¶o luËn.
2. Häc sinh
- Ph©n ngêi viÕt b¸o c¸o.
- X©y dùng ch¬ng tr×nh buæi to¹ ®µm .
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng
- GVCN tuyªn bè lÝ do, môc ®Ých, yªu cÇu cña ngêi nãi chuyÖn.
- Giíi thiÖu vµ mêi vÞ l·o thµnh c¸ch m¹ng lªn nãi chuyÖn.
- Xen kÏ 1-2 tiÕt môc v¨n nghÖ ®Ó thay ®æi kh«ng khÝ.
- Gäi mét sè häc sinh lªn ph¸t biÓu suy nghÜ cña m×nh.

Ng« Mü Hµ -THPT H¬ng Khª


Gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp  Lớp 10A2-2010-2011 12
V.KÕt thóc ho¹t ®éng.
- GV tæng kÕt buæi nãi chuyÖn.
***************************************************
Ngày soạn :
Ngày dạy :
CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3

Thanh niªn víi vÊn ®Ò lËp nghiÖp

A. Môc tiªu gi¸o dôc


- NhËn thøc ®îc ý nghÜa quan träng cña vÊn ®Ò lËp nghiÖp ®èi víi b¶n
th©n nãi riªng, ®èi víi sù nghiÖp x©y dung vµ b¶o vÖ tæ quèc nãi
chung.
- N¾m ®îc kü n¨ng cÇn thiÕt vÒ tæ chøc ho¹t ®éng tËp thÓ
- Cã th¸i ®é râ rµng trong viÖc lùa chän nghµnh nghÒ cho b¶n th©n.
B. Néi dung ho¹t ®éng.
- Th¶o luËn chuyªn ®Ò : ‘ B¹n nghÜ g× vÒ vÊn ®Ò lËp nghiÖp’.
- Thi t×m hiÓu vÒ cÊc nghµnh nghÒ.
C.C¸c ho¹t ®éng cô thÓ :
Ho¹t ®éng 1 : B¹n nghÜ g× vÒ vÊn ®Ò lËp nghiÖp.
(2 tiÕt)
I .Môc tiªu ho¹t ®éng
- Hs nhËn thøc ®îc ý nghÜa cña vÊn ®Ò lËp nghiÖp ®èi víi b¶n th©n, tõ
®ã ®Þnh ra ®îc ph¬ng híng lùa chän nghÒ theo khèi häc phï hîp.
- Cã th¸i ®é tÝch cùc t×m hiÓu, häc hái, trao ®æi víi b¹n bÌ vµ mäi ngêi
®Ó cã thÓ x¸c ®Þnh híng ®i cho b¶n th©n.
II. Néi dung ho¹t ®éng
- ý nghÜa cña vÊn ®Ò lËp nghiÖp.
- VÊn ®Ò lËp nghiÖp g¾n liÒn víi viÖc rÌn luyÖn n¨ng lùc b¶n th©n.
III. C«ng t¸c chuÈn bÞ
1. Gi¸o viªn.
- ChuÈn bÞ néi dung th¶o luËn.
2. Häc sinh
-C¸n bé líp phæ biÕn yªu cÇu, néi dung ®Ó tõng tæ chuÈn bÞ tiÕn hµnh
theo tæ.
- Giao cho mçi tæ cö 3 - 4 ngêi lµm nßng cèt.
IV.Tæ chøc ho¹t ®éng
TiÕt 1: Ho¹t ®éng theo tæ : th¶o luËn mét sè c©u hái :
1/. B¹n cã suy nghÜ g× vÒ vÊn ®Ò lËp nghiÖp cho m×nh cha ?
2/. Theo b¹n Hs líp 10 cã cÇn quan t©m tíi vÊn ®Ò lËp nghiÖp kh«ng?
V× sao ?
3/. B¹n biÕt g× vÒ phong trµo lËp nghiÖp cña thanh niªn hiÖn nay ?
4/. Cã ý kiÕn cho r»ng : NghÒ nghiÖp cña b¶n th©n, chóng ta cÇn lu ý
nh÷ng ®iÒu kiÖn nµy?
TiÕt 2 : Th¶o luËn chung ë líp.
Ho¹t ®éng1: Mçi tæ cö mét ®¹i diÖn tr×nh bµy ý kiÕn cña m×nh.
Líp cïng nhau th¶o luËn, tranh luËn ®a ra nh÷ng vÝ dô cô
thÓ ®Ó lµm s¸ng tá vÊn ®Ò.
Ho¹t ®éng2: Tr×nh bµy mét vµi bµi h¸t cã liªn quan ®Õn
nghÒ trong x· héi mµ häc sinh biÕt.
V.KÕt thóc ho¹t ®éng.
- GVCN tãm t¾t mét sè néi dung cña vÊn ®Ò lËp nghiÖp.
Ho¹t ®éng 2 : t×m hiÓu c¸c nghÒ.
I .Môc tiªu ho¹t ®éng

Ng« Mü Hµ -THPT H¬ng Khª


Gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp  Lớp 10A2-2010-2011 13
- Hs hiÓu biÕt vÒ mét sè nghµnh nghÒ.
- H×nh thµnh th¸i ®é tÝch cùc trong viÖc t×m hiÓu ngµnh nghÒ phï hîp víi
b¶n th©n.
- BiÕt ph©n tÝch, so s¸nh tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm cña c¸c nghµnh nghÒ
kh¸c nhau, tõ ®ã ®Þnh híng nghÒ cho b¶n th©n.
II. Néi dung ho¹t ®éng
- ThÊy ®îc ý nghÜa cña viÖc t×m hiÓu c¸c nghµnh nghÒ.
- T×m hiÓu c¸c nghÒ trong x· héi.
- NghÒ g¾n víi n¨ng lùc b¶n th©n.
III. C«ng t¸c chuÈn bÞ
2. Gi¸o viªn.
- T×m hiÓu c¸c nghÒ trong x· héi ®Ó giíi thiÖu cho häc sinh, x©y dung
mét sè c©u hái th¶o luËn.
2. Häc sinh
- Tù t×m hiÓu c¸c nghÒ trong x· héi.
- ChuÈn bÞ mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ.
IV.Tæ chøc ho¹t ®éng
H×nh thøc Néi dung
GVCN nªu vÊn ®Ò 1.ý nghÜa cña viÖc t×m hiÓu c¸c
ngµnh nghÒ.
§¹i diÖn tõng tæ ph¸t biÓu ý - HiÓu biÕt vÒ nghÒ ®Ó tõ ®ã
kiÕn. chän nghÒ.
- ý thøc tù t×m hiÓu vÒ c¸c
nghµnh nghÒ gióp häc sinhn©ng
cao hiÓu biÕt cho b¶n th©n vÒ
gnhÒ nghiÖp trong x· héi.
2. C¸c nghÒ trong x· héi.
? B¹n hiÓu thÕ nµo lµ mét Trong x·héi cã rÊt nhiÒu nghÒ,
nghÒ ? mçi nghÒ gåm nhiÒu chuyªn m«n
? H·y nªu tªn mét sè nghÒ kh¸c nhau.
trong x· héi mµ em biÕt ? VD: D¹y häc: To¸n, v¨n, NN…
NghÒ b¸c sü: b¸c sü ®a
khoa, b¸c sü RHM, TMH…
3.NghÒ g¾n víi n¨ng lùc b¶n
? B¹n biÕt g× vÒ yªu cÇu mçi th©n.
nghÒ ? - yªu cÇu ®èi víi ngêi lao ®éng.
+ ®¹o ®øc nghÒ.
+ N¨ng lùc nghÒ.
+ Søc khoÎ ngêi lao ®éng.
? íc m¬ cña b¹n lµm nghÒ 3 yÕu tè liªn kÕt chÆt chÏ víi
g× ? V× sao b¹n l¹i hcän nhau.
nghÒ ®ã ?
Hs tr¶ lêi.

- GVCN chèt l¹i nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n sau khi Hs th¶o luËn.
**********************************************************
Ngày soạn:
Ngày dạy :
Chñ ®Ò ho¹t ®éng th¸ng 5

Thanh niªn víi b¸c hå

Ho¹t ®éng 1: C«ng lao cña B¸c Hå ®èi víi d©n téc.

Ng« Mü Hµ -THPT H¬ng Khª


Gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp  Lớp 10A2-2010-2011 14

I.Môc tiªu ho¹t ®éng.


- Häc sinh nhËn thøc râ c«ng lao to lín cña B¸c Hå víi d©n téc nãi chung,
víi thÕ hÖ trÎ nãi riªng.
- Tù hµo kÝnh träng vµ biÕt ¬n nh÷ng ®ãng gãp vÜ ®¹i cña B¸c cho d©n téc.
- TÝch cùc rÌn luyÖn, häc tËp, tu dìng ®Ó ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ tèt, thùc
hiÖn theo ®óng lêi di chóc thiªng liªng cña B¸c Hå.
II.Néi dung ho¹t ®éng.
1. C«ng lao cña B¸c Hå ®èi víi d©n téc.
- Sím nhËn thÊy nçi khæ cña nh©n d©n, ngay tõ khi cßn trÎ tuæi, Ngêi ®·
ra ®i t×m ®êng cøu níc.
- C«ng lao cña b¸c thÓ hiÖn ë viªc s¸ng lËp ra §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam-
®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n viÖt Nam, khai sinh ra bníc ViÖt
nam d©n chñ céng hoµ. §¶ng ®· l·nh ®¹o nh©n d©n lµm nªn nh÷ng kú
tÝch lÞch sö mµ c¶ thÕ giíi ph¶i kh©m phôc. §ã lµ ®¸nh ®uæi hai ®Õ
quèc to lµ Ph¸p vµ Mü, gi¶i phãng hoµn toµn miÒn Nam, thèng nhÊt ®Êt
níc.
- B¸c ®· hy sinh c¶ cuéc ®êi cho ®éc lËp thèng nhÊt cña d©n téc, cho Êm
no, h¹nh phóc cña níc nhµ.
2. Nh÷ng t×nh c¶m cña B¸c Hå dµnh cho thÕ hÖ trÎ.
- Dï bËn tr¨m c«ng ngh×n viÖc, b¸c vÉn lu«n lu«n quan t©m tãi thÕ hÖ
trÎ,tíi tõng bíc ®i, sù trëng thµnh cña líp líp c«ng d©n t¬ng lai cña ®¸t n-
íc.
- TÝnh c¶m cña B¸c ®èi víi thÕ hÖ trÎ lµ rÊt cô thÓ vµ thiÕt thùc. B¸c ch¨m
lo tíi viÖc häc tËp,tíi cuéc sèng sinh ho¹t h»ng ngµy cña häc sinh.B¸c vui
cïng niÒm vui víi häc sinh, buån khi thÊy c¸c ch¸u ë nh÷ng n¬i khã kh¨n
cßn gÆp nhiÒu thiÕu thèn.
3. Tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn häc sinh trong viÖc dÒn ®¸p
c«ng ¬n cña B¸c Hå.
- HiÓu râ c«ng lao cña B¸c, nh÷ng t×nh c¶m cña B¸c giµnh cho thÕ hÖ trÎ,
mçi mçi ngêi häc sinh chóng ta h·y tù x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña m×nh
trong viÖc häc tËp, rÌn luyÖn h»ng ngµy ®Ó xøng ®¸ng lµ líp con ch¸u
cña B¸c Hå kÝnh yªu.
- Tr¸ch nhiÖm ®ã thÓ hiÖn cô thÓ b»ng nh÷ng ho¹t ®éng, nh÷ng viÖc
lµm tèt khi chóng ta cßn ®ang ngåi trªn ghÕ nhµ trêng.
III.c«ng t¸c chuÈn bÞ.
1. Gi¸o viªn.
- X©y dùng mét sè c©u hái ®Ó häc sinh trao ®æi trong buæi sinh ho¹t.
- Yªu cÇu häc sinh chuÈn bÞ theo nh÷ng néi dung ho¹t ®éng mµ Gv ®·
x©y dùng.
2. Häc sinh.
- Tõng tæ ph©n c«ng nhau su tÇm t liÖu, tµi liÖu liªn quan ®Õn néi dung
ho¹t ®éng mµ GV ®· yªu cÇu ®Ó chuÈn bÞ ý kiÕn cho cuéc trao ®æi
nµy.
- X©y dùng ch¬ng tr×nh buæi trao ®æi, cö ngêi dÉn ch¬ng tr×nh, cö th
ký ghi chÐp.
- ChuÈn bÞ mét sè bµi h¸t, bµi th¬ ca ngîi B¸c Hå kÝnh yªu.
V. Tæ chøc ho¹t ®éng.
1. æn ®Þnh tæ chøc.
2. KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ cña häc sinh.
3. TiÕn hµnh ho¹t ®éng.

-NDCT b¾t mét bµi h¸t tËp thÓ ca C¶ líp cïng h¸t tËp thÓ.

Ng« Mü Hµ -THPT H¬ng Khª


Gi¸o ¸n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp  Lớp 10A2-2010-2011 15
ngîi B¸c.
-H§1: To¹ ®µm vÒ c«ng lao cña B¸c.
+ NDCT híng dÉn líp to¹ ®µm theo
mét sè c©u hái chuÈn bÞ s½n. C¶ líp chó ý l¾ng nghe.
CH1: B¹n hiÓu g× vÒ c«ng lao to lín
cña B¸c ®èi víi d©n téc? H·y cho vÝ Bèn nhãm suy nghÜ 4 c©u hái sau ®ã
dô? ®¹i diÖn mçi nhãm lªn tr×nh bµy.
CH2: H·y nãi cho c¸c b¹n biÕt vÒ
cuéc ®êi vµ sù nghiÖp cña B¸c. C¸c thµnh viªn trong nhãm tham gia
CH3: H·y kÓ mét c©u chuyÖn nãi bæ sung ý kiÕn theo c¸ch hiÓu cña
vÒ t×nh c¶m cña B¸c ®èi víi thÕ b¶n th©n vÒ c«ng lao cña B¸c, vÒ
hÖ trÎ. t×nh c¶m cña B¸c giµnh cho thÕ hÖ
CH4:B¸c ra ®i t×m ®êng cøu níc trÎ.
vµo thêi gian nµo?Khi Êy d©n téc ta
®ang trong hoµn c¶nh nh thÕ nµo?
NDCT mêi Gv ph¸t biÓu ý kiÕn vµ
tæng hîp ý kiÕn cña häc sinh.
- H§2: V¨n nghÖ.
NDCT cho c¸c nhãm thi h¸t, ®äc c¸c
bµi th¬ hay mét truyÖn ng¾n vÒ C¸c nhãm thi h¸t víi nhau.
B¸c .

V .KÕt thóc ho¹t ®éng.


1.§¸nh gi¸.
- NhËn xÐt chung vÒ ý thøc tham gia, ®ång thêi chØ ra cô thÓ c¸c c¸
nh©n,nhãm, tæ cã nhiÒu ý kiÕn hay, cã chÊt lîng.
2. DÆn dß.
- Nh¾c nhë c¶ líp chuÈn bÞ cho ho¹t ®éng 2: V¨n nghÖ: Nh÷ng bµi ca
d©ng B¸c.

Ng« Mü Hµ -THPT H¬ng Khª