You are on page 1of 116

NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 1

Muåc luåc

Ngûåa àûåc ngûåa caái ....................................................................................5


Caáo vaâ sïëu.................................................................................................. 6
Khó con.......................................................................................................7
Soái vaâ soác ................................................................................................... 8
Àaåi baâng, caáo vaâ ngûúâi chùn cûâu.............................................................9
Hai chuá gaâ tröëng vaâ àaåi baâng ................................................................ 10
Àöi baån àûúâng ......................................................................................... 11
Chuöåt, gaâ tröëng vaâ meâo .......................................................................... 13
Gaâ rûâng vaâ caáo ........................................................................................ 15
Choá soái vaâ choá nhaâ .................................................................................. 17
Àùæm thuyïìn............................................................................................. 19
Con chuöåt phaát phò................................................................................. 20
Chuöåt vaâ ïëch............................................................................................ 21
ïëch, chuöåt vaâ diïìu hêu ........................................................................... 22
Chuöåt àöìng vaâ chuöåt nhaâ ....................................................................... 23
Biïín, söng vaâ suöëi ................................................................................... 24
Àaåi baâng vaâ caáo....................................................................................... 25
Meâo vaâ caáo ............................................................................................... 26
Khó vaâ caáo ................................................................................................ 27
Meâo àeo nhaåc ........................................................................................... 28
Sû tûã vaâ lûâa ............................................................................................. 29
Choá soái vaâ caáo.......................................................................................... 30
Caáo vaâ choá soái.......................................................................................... 31

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 2

Baác mu-gñch vaâ niïìm haånh phuác........................................................... 32


Cö beá vaâ con ve ........................................................................................ 33
Rùæn núác vaâ nhñm..................................................................................... 34
Con quaå vaâ caái bònh ................................................................................ 35
Con chim con ........................................................................................... 36
Thùçng noái döëi .......................................................................................... 37
Sû tûã vaâ lûâa ............................................................................................. 38
Kiïën vaâ chim böì cêu ............................................................................... 39
Quaå vaâ àaân böì cêu.................................................................................. 40
Ruâa vaâ àaåi baâng ...................................................................................... 41
Lûâa vaâ ngûåa............................................................................................. 42
Sû tûã vaâ chuöåt ......................................................................................... 43
Muå àaân baâ vaâ con gaâ maái ....................................................................... 44
Gaâ maái vaâ nhûäng quaã trûáng vaâng......................................................... 45
Choá, gaâ tröëng vaâ caáo ............................................................................... 46
Chöìn höi................................................................................................... 47
Sû tûã, gêëu vaâ caáo..................................................................................... 48
Choá soái vaâ baâ cuå giaâ ................................................................................ 49
Chuöìn chuöìn vaâ kiïën .............................................................................. 50
ïëch vaâ sû tûã ............................................................................................. 51
Soái vaâ sïëu................................................................................................. 52
Nhûäng chõ laâm cöng vaâ con gaâ tröëng .................................................... 53
Húu böë vaâ hûúu con ................................................................................ 55
Con caáo vaâ chuâm nho.............................................................................. 56
Gaâ maái vaâ chim eán .................................................................................. 57
Lûâa àöåi löët sû tûã ...................................................................................... 58
Ngûúâi laâm vûúân vaâ caác con trai............................................................. 59
Caáo vaâ dï ................................................................................................. 60
Sïëu vaâ coâ .................................................................................................. 61
Ngûúâi àaánh caá vaâ con caá con.................................................................. 62
Thoã vaâ ïëch................................................................................................ 63
Ngûúâi cha vaâ caác con trai....................................................................... 64
Con caáo ..................................................................................................... 65
Muöîi vaâ sû tûã .......................................................................................... 66
Choá nhaâ vaâ choá soái .................................................................................. 67

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 3

Lûâa rûâng vaâ lûâa nhaâ ............................................................................... 68


Ngûåa vaâ ngûúâi chuã .................................................................................. 69
Choá soái vaâ dï ........................................................................................... 70
Con húu.................................................................................................... 71
Hûúu vaâ ruöång nho ................................................................................. 72
Öng giaâ vaâ thêìn chïët .............................................................................. 73
Sû tûã vaâ caáo ............................................................................................. 74
Meâo vaâ luä chuöåt....................................................................................... 75
Quaå vaâ caáo ............................................................................................... 76
Hai ngûúâi baån.......................................................................................... 77
Baác mu-gñch vaâ thuãy thêìn ..................................................................... 78
Choá soái vaâ chuá cûâu non .......................................................................... 80
Sû tûã, choá soái vaâ caáo ............................................................................... 81
Sû tûã, lûâa vaâ caáo ..................................................................................... 83
Cêy sêåy vaâ cêy ö liu................................................................................ 84
Meâo vaâ cûâu............................................................................................... 85
Con thoã ..................................................................................................... 86
Thoã vaâ ruâa ............................................................................................... 87
Cun cuát meå vaâ àaân con ........................................................................... 88
Con cöng .................................................................................................. 90
Gêëu vaâ ong............................................................................................... 91
Ong mêåt vaâ ong àûåc................................................................................ 92
Cöng vaâ sïëu ............................................................................................. 93
Chim cun cuát vaâ ngûúâi sùn .................................................................... 94
Chim seã .................................................................................................... 95
Diïìu hêu vaâ chim böì cêu........................................................................ 96
Ngûúâi chuã vaâ baác laâm cöng .................................................................... 97
Caái bònh àêët vaâ caái êu gang................................................................... 98
Con dúi ...................................................................................................100
Laäo keo kiïåt ...........................................................................................101
Baác mu-gñch vaâ con choá ........................................................................102
Con choá àeo khuác gêåy ...........................................................................103
Baác chùn cûâu .........................................................................................104
Choá nùçm trïn àöìng coã khö ...................................................................105
Soái vaâ khuác xûúng.................................................................................106

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 4

Con choá vaâ thùçng ùn tröåm....................................................................107


Soái vaâ ngûåa caái ......................................................................................108
Caáo vaâ soái...............................................................................................109
Hai con ïëch ............................................................................................110
Soái caái vaâ lúån .........................................................................................111
Boâ àûåc vaâ ïëch.........................................................................................112
Hoå nhaâ ïëch xin cho chuáng möåt öng vua..............................................113
Ngûúâi laái buön vaâ hai tïn ùn cùæp ........................................................115
Mùåt trúâi vaâ gioá .......................................................................................116

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 5

Ngûåa àûåc ngûåa caái

Ngûåa caái ngaây àïm khöng laâm luång gò hïët vaâ chó tha thêín trïn
caánh àöìng, coân ngûåa àûåc àïm àïm múái àúåc thaã ài ùn, ban ngaây phaãi
caây àêët. Thêëy vêåy ngûåa caái múái baão ngûåa àûåc:

- Anh viïåc gò phaãi keáo caây ? Giaá töi úã àõa võ anh thò töi khöng coá
chõu. Chuã maâ lêëy roi quêåt töi, töi seä tung voá àaá laåi.

Saáng ngaây höm sau ngûåa àûåc beân laâm theo lúâi ngûåa caái. Baác
nöng dên thêëy ngûåa àûåc trúã nïn ûúng búáng, beân àoáng ngûåa caái vaâo
vai caây.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 6

Caáo vaâ sïëu

Caáo múâi Sïëu àïën ùn bûäa trûa vaâ baây àôa canh ra. Vúái caái moã daâi
cuãa mòn h, sïëu chùèng ùn àûúåc chuát gò, thïë laâ Caáo möåt mònh cheán saåch.

Sang ngaây höm sau Sïëu múâi Caáo àïën chúi vaâ doån bûäa ùn trong
möåt caái bònh cöí daâi. Caáo khöng sao thoâ àûúåc moäm vaâo bònh, coân Sïëu
vûún caái cöí daâi thoâ moã vaâo bònh vaâ möåt mònh ùn no.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 7

Khó con

Khó meå êëy coá hai khó con. Möåt con àûúåc khó meå yïu quyá, coân con
kia bõ gheát boã. Bûäa noå ngûúâi ta rúåt àuöíi khó meå. Khó meå chöåp lêëy àûáa
con yïu quyá vaâ boã chaåy cuâng vúái noá, àïí laåi àûáa con bõ gheát boã.

Àûáa con bõ gheát boã lêín vaâo giûäa loâng rûâng rêåm, ngûúâi ta khöng
thêëy noá boã qua. Coân khó meå nhaãy lïn cêy, nhûng luöëng cuöëng thïë naâo
laåi va àêìu àûáa con yïu quyá vaâo caânh cêy, thïë laâ laâm cho noá chïët.

Khi ngûúâi sùn boã ài, khó meå ài tòm àûáa con bõ gheát boã, nhûng
khöng tòm thêëy caã noá nûäa, thïë laâ khó meå coân laåi möåt thên möåt mònh.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 8

Soái vaâ soác

Soác nhaãy nhoát chuyïìn caânh thïë naâo ngaä truáng ngay vaâo choá soái
àang nguã. Choá soái choaâng dêåy toám àûúåc soác, àõnh ùn thõt. Soác beân
van xin:

- Xin öng thaã chaáu ra.

Soái traã lúâi:

- Thöi àûúåc, ta seä thaã maây, coá àiïìu maây haäy noái cho ta hay, vò
sao hoå nhaâ soác chuáng maây luác naâo cuäng vui veã nhû vêåy. Ta thò luác
naâo cuäng buöìn ruä, coân chuáng maây thò luác naâo cuäng thêëy àuâa nghõch
nhaãy nhoát trïn taán cêy cao.

Soác noái:

- Öng cûá thaã chaáu lïn cêy àaä, trïn àoá chaáu seä noái cho öng roä,
chûá khöng chaáu súå öng quaá.

Soái thaã Soác ra, thïë laâ Soác toát lïn cêy vaâ noái choä xuöëng:

- Öng buöìn ruä laâ vò öng àöåc aác, caái àöåc aác noá boáp thùæt tim gan
öng laåi. Coân àùçng naây boån ta vui veã laâ vò boån ta hiïìn laânh vaâ chùèng
laâm àiïìu aác cho ai caã.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 9

Àaåi baâng, caáo vaâ ngûúâi chùn cûâu

Bêìy cûâu tha thêín ùn trïn àöìng. Möåt con àaåi baâng khöng hiïíu tûâ
àêu bay túái lao xuöëng quùæp möåt chuá cûâu mang ài. Quaå nhòn thêëy thïë
cuäng àêm theâm cheán thõt. Noá tûå baão:

- Chùèng coá gò àùåc biïåt caã. ta cuäng laâm nhû vêåy, maâ coân hay hún
nûäa kia. Àaåi baâng laâ àûáa ngu, noá chöåp con cûâu non beá tñ, chûá ta laâ ta
choån con cûâu àûåc beáo nuác kia kòa.

Quaå cùæm moáng vuöët vaâo àaám löng cûâu àûåc, muöën cuöîm ài nh-
ûng cuöîm sao nöíi. Maâ noá cuäng chõu khöng biïët laâm caách naâo gúä nöíi
moáng vuöët ra khoãi àaám löng cûâu. Ngúâi chùn cûâu ài túái gúä chên quaå ra
khoãi àaám löng cûâu, àaánh chïët quaå röìi neám ài.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 10

Hai chuá gaâ tröëng vaâ àaåi baâng

Hai chuá gaâ tröëng choåi nhau bïn àöëng phên. Möåt chuá sûác lûåc
khoeã hún, àaánh baåi chuá kia vaâ àuöíi noá ài khoãi àöëng phên. Caã luä gaâ
maái aâo àïën vêy quanh gaâ tröëng, khen ngúåi noá. Gaâ tröëng muöën à ûúåc
gaâ úã sên nhaâ khaác biïët vïì sûác lûåc vaâ vinh quanh cuãa noá. Anh chaâng
bay lïn noác cùn nhaâ chûáa àöì, vöî caánh vaâ lúán tiïëng:

- Têët caã boån caác ngûúâi haäy tröng ta àêy, ta àaä àaánh baåi möåt gaâ
tröëng khaác ! Trïn thïë gian naây khöng möåt con gaâ tröëng naâo coá sûác lûåc
nhû ta.

Anh chaâ n g chûa kõp haát hïët baâi, möåt gaä àaåi baâng àaä bay àïën
àaánh guåc, quùåp vaâo moáng vaâ mang vïì töí.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 11

Àöi baån àûúâng

Möåt giaâ möåt treã cuâng ài trïn àûúâng. Hai ngûúâi nhòn thêëy möåt
tuái tiïìn lùn loác giûäa àûúâng. Ngûúâi treã nhùåt lïn vaâ baão:

- Thûúång àïë gúãi löåc cho töi àêy.

Coân öng giaâ baão:

- Chuáng ta cuâng hûúãng chûá.

Ngûúâi treã caäi laåi:

- Khöng, chuáng ta àêu coá cuâng thêëy, möåt mònh töi nhùåt lïn thöi.

Öng giaâ chùèng noái gò thïm. Hai ngûúâi ài tiïëp möåt chuát nûäa.
Chúåt hoå nghe thêëy coá ngúâi cúäi ngûåa àuöíi theo sau, quaát thaáo:

- Àûáa naâo ùn cùæp tuái tiïìn !

Ngûúâi treã súå haäi noái:

- Baác úi, khöng kheáo vò caái cuãa bùæt àûúåc cuãa chuáng ta maâ chuáng
ta khöën mêët.

Öng giaâ liïìn baão:


http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 12

- Cuãa bùæt àûúåc cuãa anh chûá àêu phaãi cuãa chuáng ta, thïë thò anh
khöën chûá chuáng ta khöng khöën.

Ngûúâi ta toám cöí ngûúâi treã vaâ giaãi vïì tónh xeát xûã, coân öng giaâ thò
trúã vïì nhaâ.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 13

Chuöåt, gaâ tröëng vaâ meâo

Chuöåt con ra khoãi töí daåo chúi. Noá tha thêín khùæp sên röìi laåi vïì
vúái meå:

- Naây meå úi, con nhòn thêëy hai con thuá cú. Möåt con thuá dûä túån,
coân con kia hiïìn khö.

Meå noá baão:

- Con noái cho meå xem hai con thuá êëy ra laâm sao naâo.

Chuöåt con tha:

- Möåt con dûä túån, ài ài laåi laåi trïn sên thïë naây naây: Chên noá àen
thui, maâo noá àoã öëi, cùåp mùæt noá löìi ra, coân caái muäi noá khoùçm khoùçm.
Khi con ài ngang qua, noá haá höëc caái möìm ra, nhêëc möåt chên vaâ lïn
tiïëng quaát to àïën nöîi con súå quaá chùèng coân biïët chaåy ài àêu.

- Àêëy laâ con gaâ tröëng - Chuöåt meå noái - Noá chùèng laâm haåi ai àêu,
àûâng súå noá. Thïë coân con thuá kia ?

- Con thuá kia nùçm ngoaâi nùæng sûúãi êëm. Cöí noá trùæng, chên noá
xaám, mûúåt maâ: noá àûa lúäi liïëm caái ngûåc trùæng cuãa noá vaâ caái àuöi húi
ngoe nguêíy, nhòn theo con.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 14

Chuöåt meå baão:

- Con ngöëc lùæm. Noá chñnh laâ meâo àêëy

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 15

Gaâ rûâng vaâ caáo

Gaâ rûâng àêåu trïn cêy. Caáo ài túái gêìn vaâ baão:

- Chaâo anh baån gaâ rûâng beá boãng cuãa töi ! Vûâa nghe thêëy tiïëng
gaáy laãnh loát cuãa baån, töi liïìn tòm àïën thùm baån ngay.

- Caám ún lúâi leä chên tònh cuãa chõ - Gaâ rûâng traã lúâi.

Caáo giaã böå khöng nghe thêëy, noá noái tiïëp:

- Anh baån noái gò thïë ? Töi khöng nghe thêëy gò. Anh baån gaâ rûâng
beá boãng cuãa töi, giaá baån xuöëng baäi coã naây maâ daåo chúi, chuyïån troâ vúái
töi, chûá úã trïn cêy töi chùèng nghe roä.

Gaâ rûâng baão:

- Töi súå xuöëng baäi coã. Hoå nhaâ chim muöng chuáng töi ài dúái mùåt
àêët nguy hiïím lùæm.

- Hay baån súå töi ? - Caáo hoãi.

- Khöng phaãi súå chõ, maâ töi súå laâ súå caác con thuá khaác - Gaâ rûâng
traã lúâi - Trïn àúâi coá àuã loaåi thuá khaác nhau.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 16

- Khöng, anh baån gaâ rûâng beá boãng cuãa töi, vûâa coá lïånh ban böë
rùçng trïn khùæp mùåt àêët naây hoaâ bònh röìi.

- Thïë thò töët - Gaâ rûâng noái - chûá khöng thò thêëy bêìy choá àang
chaåy kia, cûá theo lïå cuä thò chõ hùèn àaä phaãi chuöìn cho mau röìi, coân
bêy giúâ thò chõ chùèng phaãi lo súå gò nûäa.

Caáo nghe noái àïën choá, vïính tai lïn vaâ àaä toan boã chaåy.

- Chõ àõnh ài àêu thïë ? - Gaâ rûâng noái - Bêy giúâ lïånh àaä ban böë
röìi kia maâ, choá seä khöng àöång àïën chõ.

- Nhûng ai maâ biïët àûúåc - Caáo noái - Coá thïí boån hoå chûa nghe gò
vïì lïånh êëy.

Vaâ noá uâ teá chaåy.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 17

Choá soái vaâ choá nhaâ

Con soái gêìy àoái rònh moâ gêìn bïn laâng vaâ gùåp ngay möåt choá nhaâ
beáo mêåp. Soái hoãi noá:

- Choá nhaâ naây, anh haäy cho töi biïët, caác anh lêëy caái ùn úã àêu ra
thïë ?

- Con ngûúâi cho chuáng töi.

- Chùæc laâ caác anh giuáp con ngúâi möåt cöng viïåc vêët vaã.

Choá nhaâ noái: "Khöng, cöng viïåc cuãa chuáng töi àêu coá vêët vaã gò.
Nhiïåm vuå cuãa chuáng töi laâ àïm àïm canh giûä sên nhaâ thöi".

- Thïë àêëy, chó coá vêåy thöi maâ c on ngûúâi cuäng nuöi caác anh - Choá
soái noái - Vêåy thò töi cuäng sùén saâng ài laâm cöng viïåc cuãa caác anh ngay,
chûá khöng hoå nhaâ soái chuáng töi khoá kiïëm caái ùn quaá.

- Thïë thò ài laâm ài - Choá nhaâ baão - Chuã nhaâ cuäng seä cho caã anh
ùn uöëng.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 18

Soái mûâng rúä vaâ cuâng choá nhaâ àïën phuåc vuå con ngúâi. Soái àaä bûúác
vaâo túái cöíng nhaâ thò nom thêëy löng úã cöí cuãa choá nhaâ bõ vïët chaâ xaát.
Soái liïìn hoãi:

- Choá nhaâ úi, vò sao chöî naây laåi thïë ?

- Vêåy thöi - Choá nhaâ traã lúâi.

- Nhûng vêåy thöi laâ thïë naâo ?

- Vêåy thöi, vò caái xñch maâ. ban ngaây töi bõ xñch phaãi ngöìi möåt
chöî.

- Thïë thò chaâo anh nheá - Choá soái baão - Töi chùèng àïën vúái ngûúâi
àêu. Thaâ töi khöng àûúåc beáo töët nhûng àûúåc söëng tûå do

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 19

Àùæm thuyïìn

Nhûäng ngûúâi àaánh caá ài trïn möåt con thuyïìn. Böîng trúâi nöíi
döng baäo. Nhûäng ngûúâi àaánh caá súå haäi. Hoå gaác caã cheâo laåi vaâ bùæt àêìu
cêìu khêën Thûúång àïë àïí thûúång àïë cûáu giuáp hoå. Con thuyïìn bõ tröi
giaåt trïn söng möîi luác möåt xa búâ. Bêëy giúâ möåt baác àaánh caá giaâ múái
baão:

- Sao ta laåi gaác caã maái cheâo thïë nhó? Cûá viïåc cêìu khêín Thûúå n g
àïë, nhûng cuäng phaãi cheâo vaâo búâ chûá!

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 20

Con chuöåt phaát phò

Chuöåt ta gùåm saân nhaâ, vaâ möåt caái khe húã hiïån ra. Chuöåt chui
qua khe húã vaâ tòm ra rêët nhiïìu thûác ùn. Laâ möåt con chuöåt tham lam
nïn chuöåt ùn nhiïìu quaá àïën mûác buång hùæn phònh lïn.

Saáng ra, chuöåt tòm àûúâng trúã vïì öí nhûng caái buång àaä phònh to
àïën mûác chuöåt khöng sao laách qua à ûúåc khe húã.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 21

Chuöåt vaâ ïëch

Chuöåt àïën thùm ïëch. ïëch gùåp chuöåt trïn búâ vaâ múâi chuöåt vïì nhaâ
mònh dûúái nûúác. Chuöåt xuöëng theo nhûng sùåc nûúác vaâ vêët vaã lùæm múái
söëng soát maâ thoaát lïn búâ. Chuöåt tûå baão:

- Khöng bao giúâ mònh coân àïën chúi ngûúâi laå nûäa.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 22

ïëch, chuöåt vaâ diïìu hêu

ïëch vaâ chuöåt caäi coå nhau. Àöi bïn ra möåt mö àêët àaánh nhau.
Diïìu hêu thêëy caã ïëch lêîn chuöåt àïìu q uïn khuêëy mêët noá, liïìn haå caánh
vaâ chöåp goån caã àöi.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 23

Chuöåt àöìng vaâ chuöåt nhaâ

Möåt muå chuöåt nhaâ bïå vïå tûâ thaânh phöë ra thùm chuöåt àöìng.
Chuöåt àöìng söëng úã ngoaâi ruöång, nïn coá gò àem hïët ra thïët àaäi baâ
khaách : àöî vaâ luáa mò. Muå chuöåt bïå vïå chuyïån troâ :

- Cö gêìy coâm vò ngheâo khöí, cö àïën chúi töi maâ xem chuáng töi
söëng ra sao.

Vaâ chuöåt àöìng ài chúi. Khi ngúâi nhaâ ùn xong àaä boã ài, muå chuöåt
nhaâ bïå vïå liïìn dêîn khaách tûâ khe húã vaâo phoâng, vaâ caã hai leo lïn baân.
Chuöåt àöìng chûa bao giúâ thêëy àêìy àuã thûác ùn nhû vêåy. Noá múái baão:

- Chõ noái àuáng thêåt, cuöåc söëng cuãa chuáng töi quaã laâ töìi. Röìi töi
cuäng phaãi chuyïín ra söëng úã thaânh phöë thöi.

Thònh lònh, möåt ngûúâi b ûúác vaâo cûãa vaâ bùæt àêìu sùn bùæt chuöåt.
Chuã khaách nhaâ chuöåt phaãi vêët vaã múái chuöìn àûúåc vaâo khe húã.

- Khöng, chuöåt àöìng laåi noái, - cuöåc söëng cuãa töi ngoaâi àöìng
ruöå n g sûúáng hún nhiïìu. Duâ rùçng moán ùn ngon ngoåt töi khöng coá,
nhûng töi laåi khöng phaãi súå haäi àïën nhûúâng naây.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 24

Biïín, söng vaâ suöëi

Möåt baác mu-gñch tranh luêån vúái möåt baác mu-gñch khaác laâ baác ta
coá thïë uöëng rêët nhiïìu nûúác. Baác ta noái :

-Töi laâ töi coá thïí uöën g caån biïín.

- Anh khöng uöëng nöíi.

- Uöëng nöíi ? Cuöåc naâo ! Töi cuöåc möåt ngaân ruáp laâ töi uöëng caån
saåch àûúåc biïín.

Saáng ra ngûoâi ta keáo àïën gùåp baác mu-gñch:

-Thïë naâo, ài ra uöëng caån biïín hay nöåp àêy möåt ngaân ruáp ài!

Baác mu -gñch traã lúâi :

-Töi àaä nhêån uöëng caån biïín, töi seä uöëng caån. Nhûng töi khöng
nhêån uöëng têët caã caác con söng. Caác ngûoâi haäy chùån têët caã söng suöëi
laåi khöng cho nûúác chaãy vaâo biïín, bêëy giúâ töi seä uöëng caån biïín.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 25

Àaåi baâng vaâ caáo

Àaåi baâng chöåp àûúåc möåt caáo con vaâ àõnh mang ài. Caáo meå cêìu
xin àaåi baâng xoát thûúng noá. Àaåi baâng nghô buång: "Caáo coá thïí laâm gò
àûúåc ta? Töí cuãa ta úã cao tñt trïn cêy tuâng. Caáo khöng thïí vúái túái ta
àûúåc".

Vaâ àaåi baâng bùæt caáo con mang ài. Caáo meå beân chaåy ra caánh
àöìng, lêëy möåt thanh cuãi àang chaáy cuãa ngûúâi ta vaâ tha vïì d ûúái göëc
cêy tuâng. Caáo meå àõnh àöët chaáy cêy tuâng; bêëy giúâ àaåi baâng phaãi lïn
tiïëng van xin tha thûá vaâ mang traã caáo con cho caáo meå.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 26

Meâo vaâ caáo

Meâo chuyïån troâ vúái caáo vaâ xem laâm caách naâo àïí traánh àûúåc luä
choá. Meâo baão:

- Töi khöng súå choá, búãi vò töi coá möåt meåo traánh chuáng.

Coân caáo noái:

- Laâm sao coá möîi möåt meåo thöi maâ traánh àûúåc choá? Töi coá túái
baãy mûúi baãy maánh lúái vaâ baãy mûúi baãy caách àaánh lûâa kia.

Trong luác àöi bïn troâ chuyïån, nhûäng ngûúâi thúå sùn úã àêu ài túái
vaâ möåt àaân choá aâo theo. Meâo chó coá möåt meåo: noá nhaãy phùæt lïn cêy,
thïë laâ àaân choá khöng bùæt àûúåc meâo; coân caáo giúã àuã caác ngoán maánh lúái
cuãa mònh ra nhûng cuäng khöng thoaát, àaân choá toám cöí àûúåc caáo.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 27

Khó vaâ caáo

Möåt bûäa muöng thuá bêìu khó lïn laâm ngûúâi cêìm àêìu. Caáo tòm
àïën khó vaâ th ûa:

- Bêy giúâ öng laâ ngûúâi àûáng àêìu cuãa chuáng töi, töi muöën giuáp àúä
öng : töi tòm ra möåt kho cuãa trong rûâng ; ài theo töi, töi seä chó cho öng
thêëy.

Khó ta mûâng rúä ài theo caáo. Caáo àûa khó túái möåt caái bêîy vaâ baão :

- Àêy, úã àêy, öng tûå lêëy lêëy, coân töi khöng muöën àöång àïën trûúác
öng.

Khó cho tay vaâo, thïë laâ bõ sêåp bêîy. Bêëy giúâ caáo chaåy ài goåi têët caã
muöng thuá àïën vaâ chó con khó cho têët caã moåi loaâi thêëy :

- Caác ngûúâi nhòn xem, - caáo noái, - caác ngúâi àaä bêìu möåt keã nhû
thïë naâo lïn laâm ngûúâi àûáng àêìu ? Caác ngûúâi thêëy khöng, àêìu oác hùæn
ta coá gò àêu, hùæn bõ sêåp bêîy röìi.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 28

Meâo àeo nhaåc

Vò meâo maâ cuöåc söëng hoå nhaâ chuöåt trúã nïn chêåt vêåt. Ngaây naâo
meâo cuäng cheán thõt khi thò hai, khi thò ba möëng chuöåt. Möåt bûäa hoå
nhaâ chuöåt tuå hoåp baân tñnh xem laâm caách naâo thoaát à ûúåc meâo.

Baân ài tñnh laåi, khöng laâm sao nghô àûúåc meåo gò. Bêëy giúâ möåt
con chuöåt con múái lïn tiïëng :

- Töi xin noái caách chuáng ta laâm thïë naâo àïí thoaát àûúåc meâo. Súã dô
chuáng ta bõ chïët laâ búãi vò chuáng ta khöng biïët khi naâo meâo àïën tòm
chuáng ta. Phaãi àeo nhaåc lïn cöí meâo cho phaát lïn thaânh tiïëng. Khi êëy
thò bêët cûá luác naâo meâo túái gêìn chuáng ta, chuáng ta àïìu seä nghe roä, thïë
laâ chuáng ta chuöìn kõp thúâi.

- Àûúåc nhû vêåy töët àêëy - chuöåt giaâ noái - nhûng phaãi coá ai àeo à-
ûúåc nhaåc lïn cöí meâo. Cêåu nghô ra hay àêëy, nhûng nïëu cêåu maâ àeo à-
ûúåc nhaåc lïn cöí meâo thò khi êëy chuáng töi seä xin caám ún cêåu.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 29

Sû tûã vaâ lûâa

Möåt höm, s û tûã ài sùn vaâ àem lûâa ài theo. Sû tûã baão vúái lûâa:

- Cêåu cûá vaâo rûâng, lûâa aå, coá bao húi sûác cêåu röëng lïn. Con thuá
naâo nghe thêëy tiïëng röëng êëy súå boã chaåy, töi seä toám goån hïët.

Nghe sao laâm vêåy. Lûâa röëng lïn, caác con thuá chaåy taán loaån, thïë
laâ sû tûã toám bùæt chuáng. Sau cuöåc sùn bùæt, sû tûã baão lûâa:

- Chaâ, töi khen ngúåi cêåu, cêåu röëng khaá lùæm.

Thïë laâ tûâ àoá lûâa cûá röëng hoaâi, cûá chúâ àúåi hoaâi ngûúâi ta khen noá

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 30

Choá soái vaâ caáo

Choá soái chaåy tröën àaân choá nhaâ vaâ àõnh tröën vaâo raänh nûúác. Nh-
ûng trong raänh nûúác àaä coá caáo àang ngöìi àoá röìi. Caáo nhe rùng doåa soái
vaâ baão: "Ta khöng cho nhaâ anh vaâo àêy, àêy laâ chöî cuãa ta"

Soái khöng tranh caäi chó baão:

- Nïëu nhû àaân choá nhaâ khöng àuöíi gêìn túái thò ta àaä cho maây
biïët àêy laâ chöî cuãa ai coân bêy giúâ coá leä maây noái phaãi.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 31

Caáo vaâ choá soái

Caáo bõ boå cheát cùæn. Noá nghô caách diïåt boå choá. Noá ra söng vaâ
quay lûng thoâ àuöi xuöëng nûúác. Boå cheát tûâ àuöi caáo nhaãy caã lïn lûng
caáo. Caáo bûúác caã hai chên sau xuöëng nûúác, boå nhaãy caã lïn lûng caáo,
nhaãy caã cöí, caã àêìu, caáo xuöëng nûúác rêët sêu, àïën mûác chó coân thêëy möîi
caái àêìu. Têët caã boå choá tuå têåp caã vïì moäm caáo. Khi êëy caáo lùån xuöëng nû-
úác. Boå choá nhaãy raáo lïn búâ, thïë laâ caáo lïn khoãi núác úã möåt chöî khaác.

Choá soái nhòn thêëy moåi chuyïån vaâ rùæp têm laâm töët hún. Noá nhaãy
toát xuöëng söng, lùån thêåt sêu vaâ ngöìi lò trong loâng nûúác; noá nghô buång,
boå choá baám trïn ngûúâi noá chùæc chïët ngaåt. Soái ra khoãi nûúác, nhûng boå
choá baám trïn ngûúâi noá söëng laåi vaâ laåi cùæn noá.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 32

Baác mu-gñch vaâ niïìm haånh phuác

Baác mu -gñch ra baäi cùæt coã nhûng laåi nùçm lùn ra nguã, coân Haånh
phuác ài daåo khùæp thïë gian. Haånh phuác ài àïën chöî baác mu-gñch liïìn
lïn tiïëng:

- Àaáng ra laâm luång, anh ta laåi nguã thïë naây, röìi sau àoá khöng
thu hoaåch àuã coã khö khi thúâi tiïët nùæng, thò laåi traách ta - traách Haånh
phuác - vaâ than thúã : "Töi khöng coá haånh phuác".

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 33

Cö beá vaâ con ve

Cö beá bùæt à úåc chuá ve vaâ àõnh vùåt chên ve. Böë cö b eá liïìn baão:

- Àêy chñnh laâ con ve maâ vêîn ca haát möîi saáng mai àêëy.

Cö beá nhúá laåi nhûäng khuác haát cuãa ve sêìu beân thaã ra.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 34

Rùæn nûúác vaâ nhñm

Möåt lêìn nhñm àïën thùm rùæn nûúác vaâ baão:

- Anh rùæ n nûúác úi, anh cho tö i vaâo töí cuãa anh úã ñt lêu.

Rùæm nûúác cho nhñm vaâo. Coá àiïìu nhñm vaâo töí rùæn nûúác, con caái
rùæn nûúác khöng söëng nöíi vúáñ nhñm. Rùæn nûúác baão nhñm:

- Töi cho anh vaâo nhaâ úã ñt lêu thöi, bêy giúâ thò anh ài ài, luä con
töi àuång phaãi löng nhoån cuãa anh chuáng àau àúán lùæm.

Nhñm noái:

- Ai àau thò cûá viïåc ài, coân úã àêy töi thêëy cuäng töët röìi.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 35

Con quaå vaâ caái bònh

Con quaå muöën uöëng nûúác. Trïn sên nhoã coá möåt caái bònh àûång
nûúác. Nhûng nûúác trong bònh chó xêm xêëp dûúái àaáy. Quaå khöng sao
vúái túái àûúåc. Noá beân ài lêëy nhûäng viïn soãi thaã vaâo bònh cho àïën luác n-
ûúác trong bònh dêng lïn cao àïën mûác coá thïí uöëng à ûúåc.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 36

Con chim con

Möåt con chim con àêåu trïn caânh cêy, phña dûúái coá haåt thoác trïn
mùåt coã. Chim con tûå nhuã:

- Ta phaãi möí ùn múái àûúåc

Chim con saâ xuöëng möí haåt, thïë laâ mùæc phaãi lûúái.

- Vò sao maâ ta khöën khöí thïë naây? Chim con noái - Boån diïìu hêu
sùn bùæt nhûäng con chim àang söëng, vêåy maâ chuáng cuäng chùèng viïåc gò,
coân mònh chó vò möåt haåt thoác nhoã beá maâ hïët àúâi.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 37

Thùçng noái döëi

Möåt thùçng beá chùn cûâu vaâ, laâm nhû nhòn thêëy choá soái, lïn tiïëng
kïu cûáu:

- Cûáu töi vúái, choá soái ! choá soái!

Caác baác mu-gñch chaåy àïën vaâ thêëy laâ khöng coá chuyïån àoá.
Thùçng beá cûá laâm caái troâ nhû vêåy hai ba lêìn, röìi àïën luác xaãy ra chuyïån
choá soái àïën thêåt. Thùçng beá lïn tiïëng kïu la :

- Öi laâng núác úi, choá soái !

Caác baác mu-gñch nghô laâ thùçng beá laåi àaánh lûâa nhû moåi lêìn, hoå
chùèng àïën cûáu thùçng beá nûäa. Choá soái thêëy chùèng phaãi súå haäi gò, noá
tung hoaânh cùæn chïët caã àaân cûâu.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 38

Sû tûã vaâ lûâa

Möåt höm, s û tûã ài sùn vaâ àem lûâa ài theo. Sû tûã baão vúái lûâa:

- Cêåu cûá vaâo rûâng, lûâa aå, coá bao húi sûác cêåu röëng lïn. Con thuá
naâo nghe thêëy tiïëng röëng êëy súå boã chaåy, töi seä toám goån hïët.

Nghe sao laâm vêåy. Lûâa röëng lïn, caác con thuá chaåy taán loaån, thïë
laâ sû tûã toám bùæt chuáng. Sau cuöåc sùn bùæt, sû tûã baão lûâa:

- Chaâ, töi khen ngúåi cêåu, cêåu röëng khaá lùæm.

Thïë laâ tûâ àoá lûâa cûá röëng hoaâi, cûá chúâ àúåi hoaâi ngûúâi ta khen noá.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 39

Kiïën vaâ chim böì cêu

Kiïën tòm xuöëng suöëi: noá khaát nûúác. Soáng nûúác traâo lïn cuöën
kiïën ài vaâ suyát nûäa dòm chïët noá. Böì cêu àang tha caânh cêy, chim
nhòn thêëy kiïën chïët àuöëi àïën núi, beân thaã caânh cêy xuöëng suöëi cho
kiïën. Kiïën boâ àûúåc lïn caânh cêy vaâ thoaát chïët. Vïì sau ngûúâi thúå sùn
chùng lûúái bùæt böì cêu maái vaâ sùæp chuåp lúái. Kiïën boâ àïën chöî ngûúâi thúå
sùn, àöët vaâo chên baác ta. Ngûúâi thúå sùn giêåt mònh àaánh rúi lû úái. Böì
cêu cêët caánh vaâ bay thoaát.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 40

Quaå vaâ àaân böì cêu

Quaå thêëy àaân böì cêu àûúåc nuöi ùn àêìy àuã, noá böi trùæng löng
mònh röìi bay vaâo chuöìng böì cêu. Àaân böì cêu thoaåt àêìu tû úãng noá cuäng
laâ böì cêu nhû moåi con khaác, thïë laâ cho noá vaâo chuöìng. Nhûng quaå
quïn khuêëy vaâ cêët tiïëng kïu theo löëi quaå. Bêëy giúâ hoå nhaâ böì cêu xuám
vaâo möí vaâ àuöíi noá ài. Quaå bay trúã vïì vúái hoå nhaâ quaå nhûng hoå nhaâ
quaå súå haäi noá búãi vò noá trùæng toaát vaâ cuäng àuöíi cöí noá ài.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 41

Ruâa vaâ àaåi baâng

Ruâa naâi xin àaåi baâng daåy cho noá biïët bay. Àaåi baâng khöng daåy
búãi vò ruâa khöng thïí bay àûúåc, nhûng ruâa cûá khêín khoaãn naâi maäi.
Àaåi baâng beân lêëy moáng quùåp ruâa bay lïn cao röìi thaã ra : ruâa rúi böåp
xuöëng.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 42

Lûâa vaâ ngûåa

Ngûúâi noå coá möåt con lûâa vaâ möåt con ngûåa. Bûäa êëy ài à ûúâng, lûâa
noái vúái ngûåa:

- Töi nùång quaá, töi khöng àuã sûác chúã têët caã, chõ mang àúä töi duâ
chó chuát ñt thöi.

Ngûåa khöng nghe. Lûâa ngaä guåc xuöëng vò gùæng sûác quaá vaâ chïët.
Ngûúâi chuã beân chêët têët caã àöì àaåc tûâ lûng lûâa sang cho ngûåa, laåi coân
thïm caã böå da lûâa nûäa. Ngûåa bêëy giúâ múái rïn lïn:

- Öi, caái thên khöën khöí cuãa töi múái bêët haånh laâm sao! Töi àaä
khöng muöën giuáp àúä noá duâ chó chuát ñt, thïë laâ bêy giúâ phaãi tha têët caã,
laåi coân thïm caã böå da lûâa.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 43

Sû tûã vaâ chuöåt

Sû tûã nguã. Chuöåt chaåy qua trïn ngúâi sû tûã. Sû tûã choaâng tónh
vaâ toám àûúåc chuöåt. Chuöåt lïn tiïëng van xin sû tûã tha noá ra. Chuöåt
noái:

- Nïëu öng thaã chaáu ra, chaáu seä laâm àiïìu töët cho öng.

Sû tûã bêåt cûúâi vò chuöåt nhùæt hûáa seä laâm àiïìu töët cho noá, nhûng
cuäng thaã chuöåt ra. Vïì sau nhûäng ngúâi thúå sùn toám àûúåc sû tûã vaâ lêëy
dêy troái sû tûã vaâo thên cêy. Chuöåt nhùæt nghe thêëy tiïëng sû tûã gêìm,
chaåy àïën cùæn àûát dêy thûâng vaâ baão:

- Öng coá nhúá laâ khi êëy öng cûúâi, öng khöng nghô laâ chuöåt nhùæt
chaáu laåi coá thïí laâm cho öng àiïìu töët, coân bêy giúâ thò öng thêëy àêëy,
cuäng laâm àuúåc àiïìu töët chûá.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 44

Muå àaân baâ vaâ con gaâ maái

Gaâ maái noå möîi ngaây àeã möåt trûáng. Muå chuã cuãa noá nghô laâ cho
gaâ ùn nhiïìu hún, noá seä àeã hai trûáng möåt ngaây. Muå laâm nhû vêåy. Nhû-
ng gaâ beáo uá ra vaâ hoaân toaân tõt àeã.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 45

Gaâ maái vaâ nhûäng quaã trûáng vaâng

Con gaâ maái cuãa ngúâi chuã noå àeã ra nhûäng quaã trûáng vaâng. Ngûúâi
chuã muöën coá ngay thêåt nhiïìu vaâng liïìn àem giïët con gaâ (anh ta nghô
laâ trong buång gaâ coá caã möåt cuåc vaâng to tûúáng) nhûng con gaâ cuäng laåi
chùèng khaác gò nhûäng con gaâ maái khaác.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 46

Choá, gaâ tröëng vaâ caáo

Choá nhaâ vaâ gaâ tröëng ruã nhau ài chu du. Töëi àïën gaâ tröëng lïn
nguã trïn cêy coân choá thu xïëp nùçm ngay dûúái göëc cêy àoá giûäa àaám rïî
cêy. Àïën giúâ àïën khùæc, gaâ tröëng cêët tiïëng gaáy. Nghe thêëy tiïëng gaâ
tröëng, caáo chaåy àïën vaâ àûáng dúái naâi xin gaâ tröëng xuöëng àêët vúái noá,
laâm nh noá muöën baây toã sûå kñnh troång àöëi vúái gaâ tröëng vò gioång gaáy
cuãa gaâ tröëng hay quaá. Gaâ tröëng beân àaáp :

- Trûúác hïët cêìn àaánh thûác ngûúâi queát sên àaä, baác ta nùçm nguã
giûäa àaám rïî cêy. Cûá àïí baác ta queát doån cho àúä ûúát aát àaä, khi êëy töi seä
xuöëng.

Caáo suåc ài tòm ngûúâi queát sên vaâ tòm àïën núi. Choá nhaâ lêåp tûác
chöìm dêåy cùæn chïët caáo.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 47

Chöìn höi

Chöìn höi tòm àïën ngûúâi thúå àöìng vaâ àûa lûúäi liïëm caái giuäa. Maáu
úã lûúäi chaãy ra nhûng chöìn höi laåi mûâng rúä liïëm tiïëp, noá nghô laâ maáu
tûâ sùæt chaãy ra, vò thïë maâ noá tûå laâm naát toaåc caã caái lûúäi cuãa noá.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 48

Sû tûã, gêëu vaâ caáo

Sû tûã vaâ gêëu kiïëm àûúåc thõt. Gêëu khöng muöën nhûúâng, maâ sû
tûã thò khöng chõu nhõn. Hai con àaánh nhau maäi àïën mûác caã hai cuâng
àuöëi sûác vaâ nùçm daâi ra. Caáo nhòn thêëy thõt lùn loác úã giûäa gêëu vaâ sû
tûã, chöåp ngay lêëy vaâ chaåy biïën.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 49

Choá soái vaâ baâ cuå giaâ

Möåt con soái àoái ài tòm möìi. Àïën cuöëi laâng, soái nghe thêëy trong
cùn nhaâ göî möåt thùçng beá àang khoác vaâ baâ cuå giaâ baão noá:

- Maây nñn ài, tao àem maây cho soái ùn thõt.

Soái khöng ài tiïëp nûäa maâ nùçm àúåi ngúâi ta àem cho noá thùçng beá.
Àïm àïën, soái vêîn chúâ àúåi vaâ nghe thêëy baâ cuå giaâ laåi noái:

- Àûâng khoác, beá úi! Baâ khöng mang chaáu cho soái àêu; soái maâ
àïën laâ ta seä giïët chïët noá.

Soái nghô buång: "Roä laâ úã àêy ngúâi ta noái möåt àùçng laâm möåt neão".
Thïë laâ noá vöåi chuöìn khoãi laâng.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 50

Chuöìn chuöìn vaâ kiïën

Àïën muâa thu, luáa mò cuãa kiïën bõ êím ûúát, hoå nhaâ kiïën àem ra
phúi. Chuöìn chuöìn àoái àïën xin kiïën thûác ùn. Kiïën múái baão:

- Sao muâa heâ anh khöng ài thu nhùåt thûác ùn?

Chuöìn chuöìn àaáp:

- Chùèng coá thò giúâ raãnh röîi, töi bêån haát.

Hoå nhaâ kiïën bêåt cûúâi vaâ baão:

- Nïëu nhû muâa heâ chúi búâi röìi thò muâa àöng nhaãy muáa ài

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 51

ïëch vaâ sû tûã

Nghe thêëy ïëch kïu to, s û tûã cho rùçng àoá laâ möåt con thuá lúán múái
gêìm à ûúåc nhû vêå y . Sû tûã àúåi möåt laát thò thêëy ïëch tûâ àêìm lêìy nhaãy ra.
Sû tûã beân lêëy chên àeâ beåp ïëch vaâ baão:

- Ngûúâi chùèng ra ngûúâi, ngúåm chùèng ra ngúåm, vêåy maâ laâm mònh
hoaãng höìn.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 52

Soái vaâ sïëu

Choá soái hoác xûúng vaâ khöng sao khaåc ra àûúåc. Noá goåi sïëu àïën vaâ
baão:

- Naây anh, cöí anh daâi anh haäy thoâ àêìu vaâo h oång töi keáo caái xû-
úng ra, töi seä thûúãng cho anh.

Sïëu thoâ àêìu, keáo àûúå c caá i xûúng ra röìi noái:

- Bêy giúâ àûa cho töi phêìn thûúãng chûá.

Soái nghiïën rùng àaáp:

- Tao khöng cùæn àûát àêìu maây khi àêìu maây nùçm giûäa hai haâm
rùng cuãa tao, maây thêëy phêìn thûúãng àoá vêîn coân ñt hay sao?

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 53

Nhûäng chõ laâm cöng vaâ con gaâ tröëng

Muå chuã nhaâ àïm àïm àaánh thûác caác chõ laâm cöng vaâ hïî gaâ
tröëng lïn tiïëng gaáy laâ muå bùæt ngöìi vaâo laâm viïåc. Caác chõ laâm cöng
thêëy khöí beân quyïët àõnh giïët chïët gaâ tröëng àïí gaâ tröëng khöng àaánh
thûác muå chuã. Giïët chïët gaâ tröëng caác chõ laâm cöng caâng khöí súã hún :
muå chuã súå nguã quïn nïn dûång caác chõ laâm cöng dêåy caâng súám hún
nûäa.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 54

Con choá vaâ caái boáng cuãa noá

Möåt con choá, moäm ngoaåm thõt ài trïn têëm vaán bùæc qua suöëi. Noá
thêëy boáng noá d ûúái nûúác laåi nghô laâ dûúái êëy coá möåt con choá khaác cuäng
àang ngoaåm thõt, noá nhaã miïëng thõt vaâ lao xuöëng cûúáp miïëng thõt cuãa
con choá kia.; miïëng thõt kia chùèng thêëy àêu coân thõt cuãa noá thò bõ
soáng nûúác cuöën mêët.

Thïë laâ choá ta trú khêëc chùèng àûúåc gò.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 55

Hûúu böë vaâ hûúu con

Möåt lêìn hûúu con noái vúái hûúu böë:

- Böë úi, böë vûâa to lúán hún vûâa nhanh nheån hún, böë laåi coá cùåp
sûâng àöì söå àïí tûå vïå, taåi sao böë laåi súå choá?

Hûúu böë bêåt cûúâi vaâ baão:

- Con aå, con noái àuáng àêëy. Chó coá möåt àiïìu bêët haånh laâ: hïî cûá
nghe thêëy tiïëng choá suãa böë chùèng kõp suy nghô gò maâ àaä vöåi boã chaåy
ngay.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 56

Con caáo vaâ chuâm nho

Caáo nhòn thêëy nhûäng chuâm nho chñn moång liïìn loay hoay tòm
caách cheán nhûäng chuâm nho êëy.

Caáo loay hoay höìi lêu nhûng khöng vúái lêëy àûúåc. Àïí deåp nöíi bûåc
mònh, caáo beân noái:

- Coân xanh lùæm!

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 57

Gaâ maái vaâ chim eán

Gaâ maái tòm thêëy möåt lö trûáng rùæn beân nùçm êëp. Chim eán thêëy
thïë liïìn baão:

- Thïë àêëy, àöì ngöëc! Nhaâ chõ êëp cho chuáng núã ra, nhûng àïën khi
chuáng lúán lïn, chuáng seä laâm haåi nhaâ chõ trûúác tiïn.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN NGUÅ NGÖN HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 58

Lûâa àöåi löët sû tûã

Lûâa khoaác böå da sû tûã vaâo vaâ têët caã moåi ngûúâi, moåi con vêåt
khaác àïìu tûúãng àêëy laâ con sû tûã thêåt. Ngûúâi vaâ gia suác boã chaåy. Möåt
cún gioá thöíi túái. Böå da bõ tung ra, thïë laâ thêëy roä lûâa. Ngûúâi ta chaåy
àïën nïån cho lûâa möåt trêån nhûâ tûã.

http://www.ebooks.vdcmedia.com