Ngày soạn:25-08-2008.

Tiết 1.

ÔN TẬP ĐẦU NĂM.

A. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức: Ôn tập, củng cố, hệ thống hoá kiến thức các chương về hoá học hữu cơ: Đại cương hoá học hữu cơ, hiđrocacbon, dẫn xuất halogen, ancol, phenol, anđehit, xeton, axit cacboxilic . 2. Kỹ năng: RÌn kÜ n¨ng vËn dông kiÕn thøc, hÖ thèng kiÕn thøc. B. Chuẩn bị 1. Giáo viên : Giáo án. 2. Học sinh : Ôn tập lại các kiến thức đã nêu trên. C. Phương pháp : Thảo luận, hoạt động nhóm. D. Tiến trình lên lớp. I. KiÓm tra sÜ sè, æn ®Þnh líp. II. Bµi míi. Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Dµn ý ghi b¶ng. I. §¹i c¬ng ho¸ häc h÷u c¬. Ho¹t ®éng 1.
GV : Yªu cÇu HS th¶o luËn, nªu c¸c néi dung quan träng trong ch¬ng tr×nh ho¸ häc h÷u c¬ líp 11 phÇn ®¹i c¬ng ho¸ häc h÷u c¬. HS : Th¶o luËn, nªu c¸c néi dung quan träng trong ch¬ng tr×nh ho¸ häc h÷u c¬ líp 11, phÇn ®¹i c¬ng ho¸ häc h÷u c¬. GV : HÖ thèng l¹i c¸c kiÕn thøc theo tr×nh tù logic. 1. LËp CTPT c¸c hîp chÊt h÷u c¬. 2. CÊu t¹o hîp chÊt h÷u c¬. 3. Ph©n lo¹i hîp chÊt h÷u c¬.

Ho¹t ®éng 2.
GV : Yªu cÇu HS nhí l¹i kiÕn thøc, th¶o luËn, hoµn thµnh b¶ng tãm t¾t vÒ c¸c hi®rocacbon. HS : Nhí l¹i kiÕn thøc, th¶o luËn, hoµn thµnh b¶ng tãm t¾t vÒ c¸c hi®rocacbon.

II. C¸c hi®rocacbon. Hi®rocacbo CÊu t¹o TÝnh chÊt ho¸ häc. n 1. Ankan 2. Xicloankan. 3. Anken. 4. Anka®ien. 5. Ankin. 6. Aren. III. Mét sè dÉn xuÊt cña Hi®rocacbon. Lo¹i dÉn xuÊt CÊu t¹o TÝnh chÊt ho¸ häc

Ho¹t ®éng 3.
GV : Yªu cÇu HS nhí l¹i kiÕn thøc, th¶o luËn, hoµn thµnh b¶ng tãm t¾t vÒ c¸c dÉn xuÊt cña hi®rocacbon ®· häc. HS : Nhí l¹i kiÕn thøc, th¶o luËn, hoµn thµnh b¶ng tãm t¾t vÒ c¸c hi®rocacbon.

1. Dx halogen. 2. Ancol. 3. Phenol. 4. An®ehit. 5. Xeton. 6. Axit cacboxylic. IV. Mét sè bµi tËp. Bµi 1. §èt ch¸y hoµn toµn 7,2g chÊt X, ®îc 11,2l CO2 (®ktc) vµ 10,8g H2O. LËp CTPT, viÕt CTCT vµ tªn gäi

Ho¹t ®éng 4.
GV : Nªu c¸c bµi tËp, yªu cÇu HS th¶o luËn, lµm bµi. HS : Th¶o luËn, lµm bµi. GV : Yªu cÇu HS tr×nh bµy bµi lªn b¶ng. HS : Tr×nh bµy bµi. GV : Yªu cÇu HS nhËn xÐt, bæ sung. HS : NhËn xÐt, bæ sung. GV : KÕt luËn, chØnh söa.

cña X biÕt khi X p víi Cl2 víi tØ lÖ mol 1 :1 chØ t¹o mét dÉn xuÊt monoclo. Bµi 2. Cho 4,6g ancol Y ®¬n chøc t¸c dông víi Na d thu ®îc 1,12l H2 (®ktc). 1. LËp CTPT, viÕt CTCT vµ tªn gäi Y. 2. Hoµn thµnh s¬ ®å sau. C2H6  1 X2  Y  H3C- CHO  H3CX COOH. Bµi 3. B»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc, ph©n biÖt c¸c chÊt riªng biÖt sau : a, C2H6 , C2H4 , C2H2 . b, C6H6 , C6H5- CH3 , C6H5-CH=CH2 . c, C2H5OH, H3C- CHO, H3C- COOH, HCOOH, H2C=CH-COOH, C3H5(OH)3. Bµi 4. B»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc, t¸ch riªng tõng chÊt sau ra khái hçn hîp : a, C2H6 , C2H4 , C2H2 . b, C2H5OH, H3C- CHO, H3C- COOH.

III. Cuûng coá. Giáo viên nhắc lại các kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng quan träng, kh¸i qu¸t ho¸ d¹ng bµi, c¸ch gi¶i. IV. Híng dÉn vÒ nhµ
1. ¤n tËp, hoµn thµnh bµi tËp. 2. ChuÈn bÞ bµi sau : ESTE : - ¤n l¹i phÇn ancol, axit cacboxylic. - Nghiªn cøu tríc néi dung bµi häc.

V. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc.

*************************************************************************

Ch¬ng 1.
Ngaøy soaïn: 26-08-2008. Tieát 2. Bài 1.

Este- Lipit.
ESTE

A. Muïc tieâu baøi hoïc: 1. Kieán thöùc: Hs bieát: - Khaùi nieäm, caáu taïo cuûa, danh phaùp cuûa este. - Tính chaát vaät lí cuûa este - Tính chaát hoaù hoïc cuûa este : phaûn öùng ôû nhoùm chöùc. 2. Kó naêng: Reøn kó naêng nghieân cöùu vaø vaän duïng kieán thöùc, kó naêng hoaït ñoäng nhoùm. B. Chuaån bò: 1. GV : Giaùo aùn + Thí nghieäm thuyû phaân este. 2. HS : - ¤n l¹i phÇn ancol, axit cacboxylic. - Nghiªn cøu tríc néi dung bµi häc. C. Phöông phaùp chuû yeáu : Nghieân cöùu, thaûo luaän nhoùm. D. Tieán trình leân lôùp. I. Kieåm tra só soá, oån ñònh lôùp. II. Baøi môùi : GV ñaët vaán ñeà vaøo baøi töø noäi dung cuûa chöông, töø muïc tieâu baøi hoïc. Hoaït ñoäng thaày troø Noäi dung baøi hoïc I. KHAÙI NIEÄM ESTE VAØ DAÃN XUAÁT Hoaït ñoäng 1 KHAÙC CUÛA AXIT CACBOXYLIC. GV: Yeâu caàu Hs vieát ptpö este hoaù giöõa 1. Caáu taïo phaân töû. R-COOH vôùi + Thay nhoùm OH ôû nhoùm COOH R’-OH. cuûa axit cacboxylic baèng OR’este. HS: Vieát ptpö 0 H + CTCT: R C O R' => Este R-COOH + HO-R’ 2SO4,t R-COO-R’ + laø daãn xuaát H2O. O cuûa axit GV: Neâu söï phaân caét lieân keát trong cacboxylic phaûn öùng, daãn daét + Moät soá daãn xuaát khaùc cuûa axit ñeán khaùi nieäm este. Yeâu caàu HS cacboxylic: neâu khaùi nieäm. HS: Neâu khaùi nieäm. R C O C R R C NR'2 R C X GV: Neâu moät soá daãn xuaát khaùc cuûa O O O O axit cacboxylic
Halogenua axit Anhiñrit axit Amit

Hoaït ñoäng 2 GV: Neâu qui taéc goïi teân caùc este, yeâu caàu HS aùp duïng goïi teân caùc este cuï theå. HS: Goïi teân caùc este.

2. Caùch goïi teân. Teân este: Teân goác R’+ Teân goác RCOOH HCOOCH3 : metyl fomat C2H3COOCH3 : metyl acrylat C2H5COOCH3 : etyl propionat 3. Tính chaát vaät lí.

GV: Thöïc hieän thí nghieäm thuyû phaân a. Tieát 3. vieát ptpö toång quaùt. A.Giöõa caùc phaân töû este khoâng coù lieân keát hiñro vì theá este coù nhieät ñoä soâi thaáp hôn so vôùi axit vaø ancol coù cuøng soá nguyeân töû C. Baøi 2. 2.1. Trong moâi tröôøng axit : 0 etyl axetat. .6g muoái cuûa axit cacboxylic. Nhaán maïnh kieán thöùc troïng taâm. Trong moâi tröôøng kieàm. Kó naêng: Reøn kó naêng nghieân cöùu vaø vaän duïng kieán thöùc. Muïc tieâu baøi hoïc: 1. vieát CTCT vaø teân goïi cuûa X bieát tæ khoái hôi cuûa X so vôùi H2 laø 44. Phaûn öùng thuaän nghòch (hai HS: Quan saùt. B. Ñaùnh giaù.2. neâu hieän töôïng TN.96l CO2 (ñktc) vaø 7. IV. t0 RCOOR’ + NaOH RCOONa + R’OH GV: Giaûi thích söï khaùc bieät hieän töôïng Pö xaûy ra moät chieàu. Hoaït ñoäng 4 1.Hoaït ñoäng 3 GV: Yeâu caàu HS nghieân cöùu SGK. ESTE. nheï hôn nöôùc. Củng cố. Kieán thöùc: Hs bieát: . nhaän xeùt giôø hoïc. . kó naêng hoaït ñoäng nhoùm. Phaûn öùng ôû nhoùm chöùc. LiAlH4 R C O R' Hoaït ñoäng 5 R-CH2-OH + O GV: Yeâu caàu HS neâu pp chung ñieàu cheá R’-OH este. Phaûn öùng khöû. etyl axetat. Laäp CTPT.t RCOOH + caàu HS quan saùt.2g H2O. coù khaû naêng hoøa tan ñöôïc nhieàu chaát höõu cô khaùc nhau III.8geâste ñôn chöùc X  8. Yeâu RCOOR’ + H2O H2SO4. neâu hieän töôïng. GV: Neâu chuù vôùi 1 soá este rieâng. neâu tính chaát vaät lí cuûa este. Phöông phaùp chuû yeáu : Nghieân cöùu. .Caùc etse thöôøng laø nhöõng chaát loûng. thaûo luaän.Ñieàu cheá vaø öùng duïng caùc este. HS: Nghieân cöùu SGK. Laäp CTPT. Chuaån bò baøi sau: Phaàn coøn laïi cuûa baøi. yeâu caàu HS vaän duïng laøm baøi: Baøi 1: Ñoát 8. GV: Lieân heä thöïc teá. ************************ Ngaøy soaïn : 27-08-2008.8g este Y ñôn chöùc baèng 200 ml dd NaOH 1M vöøa ñuû thu ñöôïc 13. . vieát CTCT vaø teân goïi cuûa Y. laøm baøi taäp SBT. HS: Vieát ptpö daïng toång quaùt. Höôùng daãn veà nhaø: 1. Phaûn öùng thuyû phaân. Xaø phoøng hoaù hoaøn toaøn 14. V. raát ít tan trong nöôùc. phoøng hoùa Yeâu caàu HS hình thaønh pt phaûn 1. III. laø pö xaø quan saùt ñöôïc.Tính chaát hoaù hoïc cuûa este : phaûn öùng ôû goác hiñrocacbon. R’OH vieát ptpö. 2. öùng thuyû phaân Este coù theå bò khöû bôûi LiAlH4 daïng toång quaùt. neâu tính chaát vaät lí cuûa este. Hoïc baøi. vieát chieàu) ptpö vôùi b. TÍNH CHAÁT HOAÙ HOÏC 1. thaûo luaän. Baøi 1. thaûo luaän nhoùm.

xt t O ( CH .Laøm dung moâi . CH3[CH2]7CH = CH[CH2]7COOCH3 + H2 CH3[CH2]16COOCH3 Ni . 2. neâu caùc öùng duïng cuûa este. vieát caùc ptpö. … III. neâu caùch ñieàu cheá.Duøng trong saûn xuaát chaát deûo. thaûo luaän. 2. Höôùng ñeán 2 pö quan troïng laø pö coäng vaø pö truøng hôïp.CH2 ) n COOCH3 III. . yeâu caàu HS vaän duïng laøm baøi: Baøi 1: Ñoát 8. Baøi môùi : GV ñaët vaán ñeà vaøo baøi töø noäi dung cuûa chöông. Phaûn öùng ôû goác hiñrocacbon. b. Kieåm tra só soá. Chuaån bò: 1. ÖÙùng duïng. HS: HS nghieân cöùu SGK. dd H2SO4 ñun noùng. thaûo luaän. a.96l CO2 (ñktc) vaø 7. a. HS : Vieát ptpö. . Duøng pö este hoaù: 0 H R-COOH + HO-R’ 2SO4. Hoaït ñoäng thaày troø Noäi dung baøi hoïc II.C . Laäp CTPT. . Củng cố.O . II. Thí duï : C6H5 – OH + (CH3CO)2O CH3COOC6H5 + CH3COOH 2. CH2 =CH . Kieåm tra baøi cuõ . Vieát CTCT vaø teân goïi cuûa Este coù CTPT laø C5H10O2. TÍNH CHAÁT HOAÙ HOÏC Hoaït ñoäng 1 GV: Neâu caùc pö coù theå coù ôû goác hiñrocacbon. Nhaán maïnh kieán thöùc troïng taâm. III.CH3 0. Pö coäng vaøo goác hiñrocacbon khoâng no.C. oån ñònh lôùp.8geâste ñôn chöùc X  8. b. neâu caùc öùng duïng cuûa este. 1. vieát CTCT vaø teân goïi cuûa X bieát tæ khoái hôi cuûa X so vôùi H2 laø 44. Duøng anhiñric axit hoaëc clorua axit taùc duïng vôùi phenol. neâu caùch ñieàu cheá. HS : Nghiªn cøu tríc néi dung bµi häc.2g H2O.. Tieán trình leân lôùp.Duøng trong coâng nghieäp thöïc phaåm. Yeâu caàu Hs vieát ptpö. 1. Vieát ptpw cuûa Metylaxetat. Phaûn öùng truøng hôïp.t  → 0 n Hoaït ñoäng 2 GV: Yeâu caàu HS nghieân cöùu SGK. I.Duøng trong saûn xuaát hoaù mó phaåm . töø muïc tieâu baøi hoïc. Etylacrylat. lieân heä thöïc teá. Este cuûa Phenol.. D. Ñieàu cheá. Phenylaxetat vôi dd NaOH ñun noùng. lieân heä thöïc teá.t R-COO-R’ + H2O. GV : Giaùo aùn 2. Ñieàu cheá vaø öùng duïng. HS: Nghieân cöùu SGK. vieát caùc ptpö. Hoaït ñoäng 3 GV: Yeâu caàu HS nghieân cöùu SGK. Este cuûa ancol.

GV: Neâu moät soá axit beùo thöôøng gaëp. Giaùo vieân : Giaùo aùn + Thí nghieäm xaø phoøng hoaù chaát beùo. PHAÂN LOAÏI VAØ TRAÏNG Hoaït ñoäng 1 THAÙI TÖÏ NHIEÂN GV: Yeâu caàu Hs nghieân cöùu SGK. Baøi 2. LIPIT A. kó naêng hoaït ñoäng nhoùm.Khái niệm. Chuaån bò baøi sau: Phaàn coøn laïi cuûa baøi. 2. . Chuẩn bị: 1. neâu . Yeâu caàu Hs vieát caùc chaát beùo taïo ra töø glixerol vôùi caùc axit beùo C17H35COOH : axit stearic C17H33COOH : axit oleic (cis) C15H31COOH : axit R COO CH2 R. Tiến trình lên lớp: I.. R’. khoâng hoøa tan trong HS: nghieân cöùu SGK. Hoïc baøi. III. caùc axit monocacboxylic coù soá chaün Yeâu caàu Hs nghieân cöùu SGK. goïi Töø ñoù. Chaát chaát beùo daïng toång quaùt beùo coù coâng thöùc chung laø : HS: Nghieân cöùu SGK. . caùc loại lipit. laøm baøi taäp SBT. nöôùc nhöng tan trong nhieàu dung moâi neâu khaùi nieäm höõu cô khoâng phaân cöïc vaø caùc loaïi lipit. vieát CTCT vaø teân goïi cuûa Y. photpholipit. C.6g muoái cuûa axit cacboxylic. Tieát 4. neâu khaùi nieäm vieát CTCT chung cuûa chaát beùo. Mục tiêu. thaûo nguyeân töû cacbon (khoaûng töø 12C ñeán luaän. D. . Khaùi nieäm vaø phaân loaïi thaûo luaän. 1. steroit. Bài mới Hoaït ñoäng cuûa Noäi dung baøi hoïc thaày vaø troø I. Xaø phoøng hoaù hoaøn toaøn 14. 4.Chaát beùo laø trieste cuûa glixerol vôùi chaát beùo. Kieåm tra bài cũ : Neâu tính chaát hoaù hoïc cuûa este. sáp ong. höôùng daãn Hs vieát CTCT chung laø triglixerit hay triaxylglixerol. R’’ laø caùc axit beùo coù theå khaùc nhau.Baøi 2. Ñaùnh giaù. B. traïng thaùi töï nhieân cuûa lipit. vieát ptpö minh hoaï.Sử dụng chât béo một cách hợp lí. Phöông phaùp chuû yeáu : Nghieân cöùu.Lipit laø nhöõng hôïp chaát höõu cô coù khaùi nieäm vaø caùc loaïi lipit. oån định lớp. 2/ Kĩ năng : Reøn kó naêng nghieân cöùu vaø vaän duïng kieán thöùc.Cấu tạo và tính chất của chất béo. goác cuûa caùc R' COO CH R'' COO CH gioáng hoaëc 2 . Laäp CTPT. thaûo luaän. thaûo luaän. Kieåm tra só soá.. Höôùng daãn veà nhaø: 3. ************************ Ngaøy soaïn: 28-08-2008. saùp. Hoïc sinh : Mẫu chất béo. thaûo luaän nhoùm. IV.KHAÙI NIEÄM. goàm caùc loaïi: chaát beùo. GV: Cho Hs bieát chæ nghieân cöùu .8g este Y ñôn chöùc baèng 200 ml dd NaOH 1M vöøa ñuû thu ñöôïc 13. neâu khaùi nieäm chaát beùo. 1/ Kiến thức: Hs biết: . 14C) khoâng phaân nhaùnh (axit beùo). V. II.Lipit laø nhöõng este phöùc taïp. nhaän xeùt giôø hoïc. trong teá baøo soáng.

b. neâu tính chaát vaät lí cuûa chaát beùo. Traïng thaùi töï nhieân . lieân heä thöïc teá. c. trong moâi tröôøng kieàm. thaûo luaän. GV : Yeâu caàu Hs neâu caùc phaûn öùng. neâu traïng thaùi thieân nhieân cuûa lipit. tan nhieàu trong nhieàu dm höõu cô. Phaûn öùng xaø phoøng hoaù(mt bazô) : C3H5(OH)3 R COO CH2 + R' COO CH to RCOONa + R'' COO CH2 + 3NaOH R’COONa + Xaø R’’COONa phoøng Laø pö 1 chieàu. GV: Laøm ths nghieäm minh hoaï phaûn öùng thuyû phaân trong moâi tröôøng axit. a. HS: Nghieân cöùu SGK. Hoaït ñoäng 4 GV: Yeâu caàu Hs döï ñoaùn tính chaát cuûa chaát beùo döïa vaøo CTCT. t 0 C17H35 C17H35 COO CH COO CH 2 GV : Neâu pö oxi hoaù chaát beùo. 2.Chaát beùo laø thaønh phaàn chính cuûa daàu môõ ñoäng. Hoaït ñoäng 3 GV: Yeâu caàu Hs nghieân cöùu SGK. khoâng tan trong nöôùc. GV : Höôùng daãn Hs hình thaønh pt phaûn öùng thuyû phaân daïng toång quaùt. giaûi C17H33 triolein (loûng) . Phaûn öùng hiñro hoaù chaát beùo C17H 33 COO CH 2 loûng C17H35 COO CH 2 C17H33 COO CH COO CH 2 + 3 H2 Ni. lieân heä thöïc teá. HS: Quan saùt. t0 RCOOH R' COO CH + + 3H2O R’COOH R'' COO CH2 + R’’COOH + C3H5(OH)3 . HS: Nghieân cöùu SGK. II. Laø pö thuaän nghòch.panmitic C17H31COOH : axit linoleic HS: Vieát caùc chaát beùo taïo ra töø glixerol vôùi caùc axit beùo treân. thaûo luaän.Saùp ñieån hình laø saùp ong. neâu traïng thaùi thieân nhieân cuûa lipit. neâu vaø giaûi thích hieän töôïng. thaûo luaän. . quan saùt maãu chaát beùo. 2. vieát ptpö minh hoaï. nheï hôn nöôùc. neâu tính chaát vaät lí cuûa chaát beùo. lieân heä thöïc teá. Tính chaát hoaù hoïc. quan saùt maãu chaát beùo. lieân heä thöïc teá. HS : Döï ñoaùn tính chaát cuûa chaát beùo döïa vaøo CTCT. TÍNH CHAÁT CUÛA CHAÁT BEÙO 1. . thaûo luaän. Phaûn öùng thuyû phaân trong moâi tröôøng axit: R COO CH2 H+. pö xaø phoøng hoaù. Tính chaát vaät lí Chaát beùo ôû theå loûng (daàu thöïc vaät) hoaëc raén (môõ ñoäng vaät). vieát ptpö minh hoaï. Hoaït ñoäng 2 GV: Yeâu caàu Hs nghieân cöùu SGK. HS: Neâu caùc phaûn öùng.Steroit vaø photpholipit coù trong cô theå sinh vaät . GV: Chuù yù traïng thaùi raén hay loûng cuûa chaát beùo coù lieân quan ñeán caáu taïo no hay khoâng no cuûa goác axit beùo. neâu vaø giaûi thích hieän töôïng. Yeâu caàu Hs quan saùt. thöïc vaät.

2. Tiến trình lên lớp: I. Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung bài học.VAI TROØ CUÛA CHAÁT BEÙO 1. Phaûn öùng oxi hoaù. B. GV: Giáo án. töø ñoù. II. 1. 2. ổn định lớp. Hoaït ñoäng 5 GV : Neâu vai troø cuûa chaát beùo trong cô theå. tristearin (raén) d. lieân heä thöïc teá.Khái niệm. neâu öùng duïng cuûa chaát beùo trong CN. VI. Mục tiêu. Phaàn chaát beùo thöøa ñöôïc tích luõy vaøo caùc moâ môõ. Tiết 5. maãu boät giaët toång hôïp. Nhaän xeùt. CHẤT GIẶT RỬA. IV. ***************** Ngày soạn: 29-08-2008. D. . Cuûng coá baøi : 1. Nhaán maïnh kthöùc troïng taâm. Yeâu caàu Hs vaän duïng kieán thöùc laøm baøi taäp SGK trang 12. Kỹ năng: Rèn kĩ năng nghiên cứu và vận dụng kiến thức. chất giặt rửa tổng hợp 2. thành phần chính của xà phòng và của chất giặt rửa tổng hợp . + Chaát beùo coøn coù taùc duïng baûo ñaûm söï vaän chuyeån vaø haáp thuï caùc chaát hoøa tan ñöôïc trong noù. Kiểm tra sĩ số.thích hieän töôïng môõ oâi. Vai troø cuûa chaát beùo trong cô theå + Chaát beùo Glixerol + Axit beùo Chaát beùo Tb CO2 + H2O + naêng löôïng. III . Bài 3. kĩ năng làm việc theo nhóm.Khái niệm và tính chất của chất giặt rửa. ÖÙng duïng trong coâng nghieäp. Kiến thức: Hs biết: . laøm baøi taäp SBT.Phương pháp sản xuất xà phòng. lieân heä thöïc teá. Hoaït ñoäng 6 GV: Yeâu caàu Hs nghieân cöùu SGK. 2. Chuẩn bị: 1. thaûo luaän. Phương pháp chủ yếu: Nghiên cứu và thảo luận. maãu xaø phoøng. Noái ñoâi C = C ôû goác axi khoâng no cuûa chaát beùo bò oxi hoùa chaäm bôûi oxi khoâng khí taïo thaønh peoxit => môõ oâi. neâu öùng duïng cuûa chaát beùo trong CN. Chuaån bò baøi sau: Chaát giaët röûa. C. ñaùnh giaù giôø hoïc. HS : Nghieân cöùu SGK. V. 2. . lieân heä thöïc teá. thaûo luaän. Hoïc baø. A.Moät soá daàu thöïc vaät laøm nhieân lieäu cho ñoäng cô ñiezen. . yeâu caàu Hs bieát ñöôïc khoâng neân duøng quaù nhieàu chaát beùo ñeå traùnh beùo phì vaø caùc beänh khaùc coù lieân quan. glixerol vaø cheá bieán thöïc phaåm. HS: Nghieân cöùu tröôùc noäi dung baøi hoïc. . Höôùng daãn veà nhaø: 1.Ñieàu cheá xaø phoøng.

Một số khái niệm liên quan. . chất ưa nước.Sử dụng: tắm gội. thường là natri stearat (C17H35COONa). rồi bị rửa trôi. p cao để pư xảy ra hoàn toàn. Cơ chế hoạt động của chất giặt rửa. Sản xuất xà phòng. từng nhóm báo cáo để rút ra phương pháp sản xuất xà phòng. niệm và cho VD tương ứng .Chất ưa nước: là những chất tan tốt trong nước. + Các loại: . nước thì không tan trong dầu mỡ. natri oleat (C17H33COONa) Phụ gia: chất màu. . ưu và nhược điểm của xà phòng 2.Đun dầu thực vật.Chất giặt rửa tổng hợp Hoạt động 2: 2. giặt giũ… . Tính chất giặt rửa. 1. HS: Làm việc theo nhóm. Hoạt động 4: GV: cho Hs nghiên cứu SGK tìm hiểu cơ chế hoạt động của chất giặt rửa.COOH  R .Nhược điểm: khi dùng với nước cứng (chứa nhiều ion Ca2+. . natri panmitat (C15H31COONa). . II.Na+. chất thơm. chất ưa chất ưa nước.Chất tẩy màu: làm sạch các vết màu bẩn nhờ những Chất tẩy màu. + Một “đuôi” kị nước . Khái niệm và tính chất của chất giặt rửa. Hoạt động 3: GV: Yêu cầu Hs nghiên cứu SGKđể rút ra cấu trúc phân tử. HS: nghiên cứu SGK để rút ra cấu trúc phân tử.CH2 . mỡ động vật với dd kiềm ở to cao. Khái niệm chất giặt rửa. Cấu tạo phân tử muối natri của axit béo gồm: + Một “đầu” ưa nước là nh óm COO. HS dung môi tan tốt của chất kị nước và Chú ý: Chất kị nước thì tan tốt trong dầu mỡ.Thêm NaCl vào hh để tách muối ra khỏi hh. cách sử dụng.R’ R . Mg2+) thì các muối canxi stearat. nêu cấu trúc phân tử. nhóm –CxHy c. HS: Nghiên cứu SGK tìm hiểu cơ chế hoạt động của chất giặt rửa. các khái niệm và cho VD tương ứng: .Xà phòng .COONa Hoạt đông 6: GV: Nêu thành phần chính của xà phòng. ParafinAxit caboxylic  Muối natri của axit cacboxylic. b. (RCOO)3 + 3NaOH  3RCOONa + C3H5(OH)3 .CH2 . Hoạt động 1: 1. GV: Nêu khái niệm chất giặt rửa. .I. Thành phần của xà phòng và sử dụng xà phòng.Ưu điểm: không gây hại cho da. chất kị nước phản ứng hoá học. HS: Nghiên cứu SGK để rút ra các khái . các loại + Chất giặt rửa chất giặt rửa. trộn muối thu được với chất phụ gia rồi ép thành bánh * Phương pháp khác: Từ dầu mỏ. Đặc điểm cấu trúc phân tử muối natri của axit béo. R . Hoạt đông 5: GV: Cho HS làm việc theo nhóm.Chất giặt rửa trong tự nhiên. môi trường. -Thành phần chính của xà phòng là các muối natri (hoặc kali) của axit béo. còn nhóm –COONa ưa nước lại có xu hướng kéo ra phía các phân tử nước => Vết dầu bị phân chia thành các hạt rất nhỏ giữ chặt bởi các phân tử chất giặt rửa.COOH + R’.Chất kị nước: là những chất hầu như không tan trong GV: Bổ sung cho hoàn chỉnh và chú ý cho nước.Đuôi ưa dầu mỡ –CxHy thâm nhập vào vết dầu bẩn. từng nhóm báo cáo để rút ra phương pháp sản xuất xà phòng. GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK để rút ra a. Xà phòng.COONa + R’. canxi . * Phương pháp thông thường: Từ chất béo.

Baøi 4: LUYEÄN TAÄP MOÁI LIEÂN HEÄ GIÖÕA HIÑROCACBON VAØ MOÄT SOÁ DAÃN XUAÁT CUÛA HIÑROCACBON A.Chất giặt rửa tổng hợp được điều chế từ đâu? Chúng có tính chất như thế nào? . ưu và nhược điểm của chất giặt rửa tổng hợp . ************************** Ngaøy soaïn: 03-09-2008 Tieát 6. Phöông phaùp chuû yeáu: Trao ñoåi. làm bài tập SBT. Thành phần và sử dụng các chế phẩm từ chất giặt rửa tổng hợp. gọi là chất giặt rửa tổng hợp: CH3[CH2]10 . Sản xuất chất giặt rửa tổng hợp. Kieán thöùc: Hs bieát caùch chuyeån hoùa giöõa caùc loaïi hydrocacbon vaø caùc daãn xuaát cuûa hydrocacbon 2. yêu cầu HS vận dụng làm bài tập SGK trang 18. B. Kieåm tra só soá. Chuẩn bị bài sau: Luyện tập mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hi đrocacbon V. panmitat…sẽ kết tủa làm giảm tác dụng giặt rửa. Hướng dẫn về nhà : 1. Hoạt đông 8: GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK và cho biết thành phần. đánh giá giờ học .O . Chất tẩy trắng NaClO có hại cho da.Chất giặt rửa tổng hợp . D. II.Chất thơm . HS: Nghieân cöùu tröôùc noäi dung baøi.Người ta tổng hợp nhiều chất có tính chất giặt rửa tương tự xà phòng. III. ưu và nhược điểm của chất giặt rửa tổng hợp . thaûo luaän nhoùm.CH2 .CH2OSO3-Na+ (Ankyl sunfat) 2. + Thành phần: .SO3-Na+ Natri ñoñecylbenzensunfonat 2 4 .O . oån ñònh lôùp. GV: Kết luận. 1. Chất giặt rửa tổng hợp.Điều chế từ các sản phẩm của dầu mỏ: ParafinAxit caboxylic H SO khöû R . Củng cố: Nhấn mạnh kiến thức bài học. ảnh hưởng đếnchất lượng sợi vải.Chất tẩy trắng: NaClO + Ưu điểm: Dùng được với nước cứng + Nhược điểm: Khó phân huỷ gây ô nhiiễm môi trường. H ọc bài. Muïc tieâu: 1. IV. Nhận xét. Oân taäp laïi ñieàu cheá caùc loaïi chaát höõu cô ñaõ hoïc.CH2 . Chuaån bò: 1. HS: Nghiên cứu SGK và cho biết thành phần. Baøi môùi . Kó naêng: Reøn kó naêng vaän duïng kieán thöùc.COOH NaOH CH2OSO3H R .C6H4 . Sô doà “caâm” chuyeån hoùa giöõa caùc loaïi hydrocacbon vaø caùc daãn xuaát cuûa hydrocacbon 2.CH2OH R- NaOH R .SO3-Na+ Natri lauryl sunfat CH3[CH2]10 . III.Hoạt đông 7: GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi: . C. 2. .Tại sao cần sản xuất chất giặt rửa tổng hợp HS: Nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi. Tieán trình leân lôùp: I.Chất màu . GV: Giaùo aùn. kó naêng hoaït ñoäng nhoùm.

aren ôû nhieät ñoä cao vôùi xuùc taùc thích hôïp thu ñöôïc daãn xuaát chöùa oxi.nt0 2n CnH2n .OH + X 2 .t 0 R .CH(OH) .Hoaït ñoäng cuùa thaày vaø troø Noäi dung baøi hoïc I.2 b.COOH + R’→ COOH b.MOÁI LIEÂN HEÄ GIÖÕA HIÑROCACBON VAØ DAÃN XUAÁT CHÖÙA OXI CUÛA HIÑROCACBON Ni. p R – CH = CH2 + H2O → R .CH2 . Phöông phaùp hiñro hoùa hoaøn toaøn Ni .X  Ar . Theá nguyeân töû H baèng nguyeân töû halogen roài thuûy phaân + X 2 . Hiñrat hoùa anken thaønh ancol H + .CH3 → .H → R . 1. Oxi hoùa hiñrocacbon ôû ñieàu kieän thích hôïp: Oxi hoùa ankan.x) + (x + 1) H2  CxH2x + 2 ( x = 1.CH3  c.t 0 CnH2(n . Chuù yù yeâu caàu Hs neâu caùc chuyeån hoaù trong sô ñoà baèng phaûn öùng naøo. xt. Fe + NaOH .CH2 . H 2O . daãn xuaát cuûa caùc hiñrocacbon.t 0 R . Hiñrat hoùa ankin thaønh anñehyt hoaëc xeton + H 2O . xt .X → R . Phöông phaùp cracking CnH2n + 2 xt. Phöông0 phaùp ñehiñro hoùa -H2 -H2 xt. Phöông +H2 phaùp hiñro hoùa khoâng hoaøn toaøn R – C ≡ C –Pd/PbCO . as . Thí duï : + O2 .( t 0 ) + NaOH . t0 CxH2x + 2 + CyH2y (x+y= n) 2.OH → b.R’  R . Coäng halogen hoaëc hiñrohalogenua vaøo hiñrocacbon khoâng no roài thuûy phaân + HX R – CH = CH2  R .t 0 .CHX . Chuyeån hiñrocacbon khoâng no vaø thôm thaønh no a. → 2) Ni . anken. Chuyeån hiñrocacbon thaønh daãn xuaát chöùa oxi qua daãn xuaát halogen a.t 0 .MOÁI LIEÂN HEÄ GIÖÕA CAÙC HIÑROCACBON GV cuøng vôùi Hs xaây döïng sô ñoà chuyeån hoaù giöõa caùc hiñrocacbon. xt R – C ≡ C – R’  [R – CH = C(OH) – R’] → RCH2COR’ 2. t CnH2n – 6 -4H2 CnH2n + 2 t0 CH xt.t 0 CnH2n – 6 + 3H2  → CnH2n aren xicloankan II. Chuyeån hiñrocacbon tröïc tieáp thaønh daãn xuaát chöùa oxi a.t 0 Ar . Chuyeån hiñrocacbon no thaønh khoâng no vaø thôm a. t R’ R –H C = CH2 – R’ +H 3 0 RCH2CH2R’ b. p .H → Ar . t0 1.

Chuyeån hoùa giöõa caùc daãn xuaát chöùa oxi a. Höôùng daãn veà nhaø: 1.t 0 RCH2OH  RCHO  → → RCOOH + CuO . H 2O . 1700C + NaOH . Taùch nöôùc töø ancol thaønh anken H . Laøm tieáp caùc baøi taäp SGK trang 22. Este hoùa vaø thuûy phaân este H .Khöû anñehyt. Yeâu caàu Hs laáy chaát ñaàu laø Etan ñeå thöïc hieän sô ñoà toång quaùt. *********************************************** . ñaùnh giaù giôø hoïc. Nhaán maïnh kieán thöùc baøi hoïc. Phöông phaùp oxi hoùa Oxi hoùa nhẹ ancol baäc I.SÔ ÑOÀ BIEÅU DIEÃN MOÁI QUAN HEÄ GIÖÕA HIÑROCACBON VAØ MOÄT SOÁ DAÃN XUAÁT CUÛA HYDROCACBON (SGK) III.t 0 RCOR’ + H2  RCHOHR’ → .OH H2SO4.t 0 RCHOHR’  RCOR’ → b.t → R . Hoïc baøi.23. xeton thaønh ancol : Ni . Cuûng coá: 1. Nhaän xeùt. Oxi hoùa maïnh caùc daãn xuaát chöùa oxi thì ñöôïc axit cacboxylic : [O ] + CuO . laøm baøi taäp.CX C =C 4. 2.C . IV. baäc II thì ñöôïc anñehyt. Taùch hiñrohalogenua töø daãn xuaát halogen thaønh anken KOH/C2H5OH. Chuaån bò baøi sau: Xem tröôùc baøi 5 : LUCOZÔ.CH3 3. VI. 2.Khöû este thaønh ancol : LiAlH 4 . Chuyeån ancol vaø daãn xuaát halogen thaønh hiñrocacbon a.CH(OH) - 0 C =C b. Phöông phaùp khöû .t 0 RCOOR’  RCH2OH + → R’OH c.t RCOOH + R’OH RCOOR’+ H2O + 0 III. t0 CH . xeton. 3.C .

Glucozô coù pö traùng baïc => phaân töû coù Ho¹t ®éng 3 nhoùm CHO. nhiªn cña Glucoz¬. hoa. HS: Quan s¸t mÉu glucoz¬. cho vÝ dô. Glucoz¬ A. chÊt vËt lÝ. nghiªn cøu Sgk.Gi¸o ¸n. toàn taïi ôû daïng th¶o luËn råi nªu tÝnh maïch hôû vaø daïng maïch voøng. Ph¬ng ph¸p chñ yÕu: Nghiªn cøu vµ th¶o luËn. HS: Nghiªn cøu tríc néi dung bµi häc. cÇu Hs . Tieán trình leân lôùp. HS: Nghiªn cøu SGK. B.Yªu a.Glucozô pö vôùi Cu(OH)2 cho dung dòch maøu . c¸c lo¹i Bµi 5. I. nghiªn cøu Sgk.RÌn kÜ n¨ng nghiªn cøu vµ vËn dông kiÕn thøc. + Glucozô laø chaát raén keát tinh. nªu kh¸i niÖm . coù nhieàu trong quaû Glucoz¬. . cho vÝ dô. chín. khoâng maøu. ChuÈn bÞ.M«nsaccarit: SGK. trong maùu ngöôøi. TÝnh chÊt vËt lÝ vµ tr¹ng th¸i thiªn nhiªn cacbohi®rat. m¹ch vßng cña glucoz¬. Kieåm tra só soá. + Cacbohi®rat ®îc chia thµnh 3 lo¹i chÝnh: Yªu cÇu Hs nghiªn cøu . Cacbohi®rat Ngµy so¹n: 05-09-2008. Glucozô coù CTPT laø C6H12O6. p víi Cu(OH)2. . reã. GV: . maät ong.).. GV: Yeâu caàu Hs . 2. th¶o luËn. quan s¸t thÝ nghiÖm tÝnh tan cña cuûa caây (laù. AgNO3 trong NH3. I. quan s¸t thÝ nghiÖm tÝnh tan cña II. h×nh vÏ ph©n tö glucoz¬. Glucoz¬. KiÕn thøc: .. th¶o luËn.BiÕt cÊu tróc ph©n tö d¹ng m¹ch hë. trong cô theå ñoäng vaät. GV: §Æt vÊn ®Ò vµo bµi thêng cã c«ng thøc chung lµ Cn(H2O)m. KÜ n¨ng: . coù vò ngoït + Glucozô coù trong haàu heát caùc boä phaän mÉu glucoz¬. 1. Daïng maïch hôû. c¸c lo¹i . 2. Caùc döõ kieän thöïc nghieäm.Polisaccarit. nªu kh¸i . tr¹ng th¸i tù nhiªn cña Glucoz¬.TÝnh chÊt ho¸ häc cña glucoz¬. Bµi 5 . TiÕt 7.§isaccaarit: niÖm . D.M« h×nh.: cacbohi®rat.Ch¬ng 2 .ThÝ nghiÖm: Glucoz¬ tan trong H2O. Ho¹t ®éng 2 GV: Yªu cÇu Hs quan s¸t tan trong nöôùc. . Baøi môùi Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng Ho¹t ®éng 1 + Cacbohi®rat lµ nh÷ng hchat h÷u c¬ t¹p chøc. th¶o luËn råi nªu tÝnh chÊt vËt lÝ. C. Môc tiªu cña bµi häc 1. oån ñònh lôùp. tr¹ng th¸i tù 1. II. tõ néi dung cña ch¬ng. CÊu tróc ph©n tö Glucoz¬.

Phaûn öùng traùng baïc b. Nhoùm OH ôû C5 coäng vaøo nhoùm C = O taïo ra hai daïng voøng 6 caïnh α vaø β : CH2OH H 4 5 6 O H 2 CH2OH H 1 CH2OH O H CH= O CHOH H 4 5 6 HO H OH 3 CH HOCH HOCH O H 2 OH HO H OH 3 OH 1 H H OH H OH α -Glucoz¬ β -Glucoz¬ Glucoz¬ III. Keát luaän. xanh lam => phaân töû coù nhieàu nhoùm OH keà nhau. glucozô taïo este chöùa 5 goác axetat trong phaân töû C6H7O(OCOCH3)5 2. c. Töø ñoù suy ra CTCT daïng maïch hôû cuûa Glucozô. HS: Töø CTCT suy ra tính chaát hoaù hoïc. Tính chaát rieâng cuûa daïng maïch voøng Rieâng nhoùm OH ôû C1 (OH hemiaxetal) cuûa daïng voøng taùc duïng vôùi metanol coù HCl xuùc taùc : + H2O OH O HO HO OH OH + CH3OH HCl khan. Phaûn öùng vôùi Cu(OH)2 khi ñun noùng. vôùi Cu(OH)2. thaûo luaän.nghieân cöùu SGK. 3. neâu döõ kieän thöïc nghieäm ñeå xaùc ñònh caáu taïo cuûa Glucozô.1. CTCT ôû daïng maïch hôû: CH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-CHO Hoaëc vieát goïn laø : CH2OH[CHOH]4CHO 2. neâu döõ kieän thöïc nghieäm ñeå xaùc ñònh caáu taïo cuûa Glucozô. . Glucozô keát tinh taïo ra hai daïng tinh theå coù daïng caáu truùc voøng khaùc nhau. Glucozô coù tính chaát cuûa vaø ancol ña chöùc anñehit 1. Taùc duïng vôùi Cu(OH)2 ÔÛ nhieät ñoä thöôøng. GV: Yeâu caàu Hs töø CTCT suy ra tính chaát hoaù hoïc cuûa Glucozô. GV : Yeâu caàu Hs neâu caùc pö quan troïng. GV : Neâu CTCT daïng maïch voøng cuûa Glucozô.glucozô coù maøu xanh lam : b. TÝnh chÊt ho¸ häc Hoaït ñoäng 4. 2. GV : Höôùng daãn Hs laøm thí nghieäm chöùng minh : Taùc duïng vôùi dd AgNO3 trong NH3 (pö traùng baïc). GV : Yeâu caàu Hs neâu vieát caùc ptpö HS : Vieát caùc ptpö. Tính chaát cuûa ancol ña chöùc (poliancol hay poliol) a. HS : Neâu caùc pö quan troïng. Phaûn öùng taïo este Khi pö vôùi anhiñrit axetic. Glucozô laøm maát maøu dung dòch brom.Khöû glucozô. Phaûn öùng leân men 4. Tính chaát cuûa anñehit 2. HS : Laøm thí nghieäm chöùng minh. b.2. HS : Nghieân cöùu SGK. Töø ñoù suy ra CTCT daïng maïch hôû cuûa Glucozô. dd glucozô hoøa tan Cu(OH)2 cho dung dòch phöùc ñoàng. . Oxi hoùa glucozô a.Glucozô taïo este chöùa 5 goác axit => trong phaân töû coù 5 nhoùm OH . Daïng maïch voøng. thaûo luaän.

2. fructoz¬. IV. laøm baøi taäp SBT. Höôùng daãn veà nhaø.Neâu döõ kieän thöïc nghieäm ñeå xaùc ñònh caáu taïo cuûa Glucozô. Kieåm tra baøi cuõ. 2. neâu caùch ñieàu cheá vaø öùng duïng loaõng hoaëc enzim. HS: Nghiªn cøu tríc néi dung bµi häc. Yeâu caàu Hs laøm baøi taäp 2. GV: Yeâu caàu Hs nghieân 1. 1. 2. hoaëc thuûy phaân xenlulozô (coù trong voû baøo. B. øng dông . H C4l 00 neâu caùch ñieàu cheá vaø (C6H10O5)n + nH2O   0 → nC6H12O6 öùng duïng cuûa Glucozô. GV: . . Baøi môùi Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng IV. III. I. 2. KiÕn thøc: . C. 2.M« h×nh. II. Môc tiªu cña bµi häc 1. Hoïc baøi. Töø ñoù suy ra CTCT daïng maïch hôû cuûa Glucozô. Ph¬ng ph¸p chñ yÕu: Nghiªn cøu vµ th¶o luËn. *********************************** Ngµy so¹n: 07-09-2008. vieát ptpö minh hoaï ñaõ hoïc.Gi¸o ¸n.BiÕt cÊu tróc ph©n tö d¹ng m¹ch hë cña Fructoz¬. D. tÝnh chÊt ho¸ häc cña Fructoz¬. ChuÈn bÞ.BiÕt cÊu c¸ch ®iÒu chÕ vµ c¸c øng dông cña Glucoz¬. Kieåm tra só soá.OH O HO HO OH OCH3 metyl glicozit III. Bµi 5 .Vieát CTCT daïng maïch voøng cuûa Glucozô. ñaùnh giaù giôø hoïc. §iÒu chÕ vµ øng dông Hoaït ñoäng 2. §iÒu chÕ Thuûy phaân tinh boät nhôø xuùc taùc axit HCl cöùu SGK. Glucoz¬ A. muøn cöa) nhôø xuùc taùc cuûa Glucozô. oån ñònh lôùp. Nhaän xeùt. 3. 1. V. Chuaån bò baøi sau: phaàn coøn laïi cuûa baøi. Tieán trình leân lôùp. axit clohiñric ñaëc thaønh glucozô HS : Nghieân cöùu SGK. TiÕt 8. Yeâu caàu Hs vieát CTCT caùc daïng voøng cuûa Glucozô.BiÕt sù chuyÓn ho¸ gi÷a 2 ®ång ph©n: glucoz¬.Neâu caùc tính chaát hoaù hoïc cuûa Glcozô. Cuûng coá. KÜ n¨ng: .3 trang 32 SGK. . 1. Gv nhaán maïnh caùc kieán thöùc quan troïng. 1. . h×nh vÏ ph©n tö Fructoz¬. 2.RÌn kÜ n¨ng nghiªn cøu vµ vËn dông kiÕn thøc.

Fructozô coù tính chaát töông töï Glucozô. Fructozô. 2. neâu caáu taïo OH HOCH2 cuûa Fructozô. Chuaån bò baøi sau: Saccaroz¬ : mang ñöôøng aên. . Nhaän xeùt. ñaùnh giaù giôø hoïc. I. Tính chaát hoaù hoïc cuûa Glucozô. *********************************** Ngaøy soaïn: 09-09-2008.33 SGK. Höôùng daãn veà nhaø. oån ñònh lôùp. D. Chuù yù: Fructozô khoâng coù nhoùm CH=O nhöng vaãn coù phaûn öùng traùng baïc vaø OH phaûn öùng khöû Cu(OH)2 thaønh Cu2O do Fructozô Glucozô - 4 3 CH2OH 1 III. CTCT daïng maïch hôû: neâu caáu taïo cuûa || Fructozô. Muïc tieâu. C. 2. deã tan trong nöôùc. 1.Tính chaát hoaù hoïc cuûa Saccarozô. TÝnh chÊt vËt lÝ Bµi 6. GV: Yeâu caàu Hs döïa vaøo CTCT neâu tính chaát hoaù hoïc quan troïng cuûa Fructozô.CTPT: C6H12O6. H OH . V. 2 5 HO H H . GV: Yeâu caàu Hs nghieân V. thaûo luaän. Kieåm tra baøi cuõ.Caáu truùc phaân töû Saccarozô. Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng I. A. Kó naêng: Reøn kó naêng nghieân cöùu vaø vaän duïng kieán thöùc. 1.CTCT daïng maïch voøng: β Fructoz¬ . 1. CH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHS : Nghieân cöùu SGK. Tieát 9. Tieán trình leân lôùp.Trong coâng nghieäp Hoaït ñoäng 4. Chuaån bò: 1. HS: Nghieân cöùu tröôùc noäi dung baøi hoïc + Mang ñöôøng aên. Yeâu caàu Hs laøm baøi taäp 2. II. 2. . ptpö? III.3 trang 32. 3. So saùnh veà caáu taïo vaø tính chaát cuûa Glucozô vaø Fructozô. §ång ph©n cña Glucoz¬: Fructoz¬ O cöùu SGK.Hoaït ñoäng 3. + Saccarozô coù trong nhieàu loaïi thöïc vaät vaø . + Saccarozô laø chaát keát tinh. Saccaroz¬ Ho¹t ®éng 1 GV: Yªu cÇu Hs quan s¸t mÉu Saccaroz¬. vò ngoït. HS: Hs döïa vaøo CTCT neâu tính chaát hoaù hoïc quan troïng cuûa Fructozô . tÝnh tan cña Saccaroz¬ trong níc. laøm baøi taäp SBT. noùng chaûy ôû 1850C. CTCT cuûa Glucozô. Kieåm tra só soá. khoâng maøu. Gv nhaán maïnh caùc kieán thöùc quan troïng. thaûo luaän. 1. 2. 2. Hoïc baøi. IV. GV: Giaùo aùn + Thí nghieäm: Saccarozô pö vôùi Cu(OH)2. Cuûng coá. CH2OH 6 O thaûo luaän.Trong y hoïc . Kieán thöùc: Hs bieát: . Phöông phaùp chuû yeáu: Nghieân cöùu. B. Baøi môùi.

ta ñöôïc glucozô vaø fructozô. tr¹ng th¸i tù nhiªn cña Saccaroz¬.Phaân töû saccarozô goàm 1 goác α -glucozô vaø 1 goác β -fructozô lieân keát vôùi nhau qua ngyeân töû oxi giöõa C1 cuûa glucozô vaø C2 cuûa fructozô (C1 O . th¶o luËn nªu tÝnh chÊt vËt lÝ. Phaûn öùng vôùi Cu(OH)2 Ho¹t ®éng 3 Dd saccarozô hoøa tan Cu(OH)2 taïo thaønh dd GV: Ycaàu Hs döï ñoaùn maøu xanh lam tính chaát hoaù hoïc cuûa 2C H O + Cu(OH) → (C H O ) Cu + 2H O 12 22 11 2 12 21 11 2 2 Saccaoô töø caáu taïo. GV: Neâu CTCT cuûa Saccarozô laø thaønh phaàn chuû yeáu cuûa ñöôøng mía (töø caây mía). HS: Quan s¸t mÉu Saccaroz¬.CTPT: C12H22O11.nghiªn cøu SGK. tÝnh tan cña Saccaroz¬ trong níc. II. H . neâu döõ kieän thöïc nghieäm ñeå xaùc ñònh caáu taïo cuûa Saccarozô. th¶o luËn nªu tÝnh chÊt vËt lÝ. phaûn öùng naøy xaûy ra neâu pö cuï theå. HS: Laøm thí nghieäm + 0 III. . thaûo luaän. tr¹ng th¸i tù nhiªn cña Saccaroz¬.Dd saccarozô khoâng coù phaûn öùng traùng baïc. . Phaûn öùng thuûy phaân HS: Töø ñaëc ñieåm caáu Trong dd. thaûo luaän.Ñun dd saccarozô coù axit voâ cô xuùc taùc. khoâng bò oxi hoùa bôûi dd Brom=>phaân töû saccarozô khoâng coù nhoùm CHO. nghiªn cøu SGK. 6 CH2OH O H 2 H 4 5 H OH 3 H 1 HOCH2 2 1 O HO 4 H 5 6 HO O H 3 CH2OH CTCT: H OH OH H Saccarozô chæ coù tính chaát cuûa ancol ña chöùc vaø coù phaûn öùng cuûa ñisaccarit. HS : Nghieân cöùu SGK.Dd saccarozô hoøa tan Cu(OH)2 taïo thaønh dd maøu xanh lam => phaân töû saccarozô coù nhieàu nhoùm OH keà nhau .t C12H22O11 + H2O   → C6H12O6 + C6H12O6 GV: Xaùc nhaän caùc saccarozô glucozô fructozô tính chaát. Ho¹t ®éng 2 GV: Yeâu caàu Hs nghieân cöùu SGK. TÝnh chÊt ho¸ häc . nhôø enzim. GV: Höôùng daãn Hs laøm thí nghieäm chöùng minh tính chaát cuûa ancol ña chöùc. CÊu tróc ph©n tö . 1. HS: Neâu pö cuï theå. ñöôøng thoát noát ( töø cuïm hoa thoát noát). saccarozô bò thuûy phaân thaønh taïo => tính chaát hoaù glucozô vaø fructozô : hoïc. yeâu caàu Hs Trong cô theå ngöôøi. .C2). neâu döõ kieän thöïc nghieäm ñeå xaùc ñònh caáu taïo cuûa Saccarozô. ñöôøng cuû caûi (töø cuû caûi ñöôøng). 2 .

V. Kó naêng: Reøn kó naêng nghieân cöùu vaø vaän duïng kieán thöùc.38. neâu caùc öùng duïng cuûa Saccarozô. Hoïc baøi. GV: Giaùo aùn+ Thí nghieäm: dd mantozô pö vôùi [Ag(NH3)2]OH vaø Cu(OH)2 2. Gv nhaán maïnh caùc kieán thöùc quan troïng.3. 1. pha cheá thuoác trong coâng nghieäp döôïc Nöôùc mía (12 – 15% Caây mía ñöôøng) phaåm . 1. Muïc tieâu. Kieåm tra só soá. II. 2. C.33. 2. Döõ kieän thöïc nghieäm. A. 2. oån ñònh lôùp.Dd saccarozô hoøa tan Cu(OH)2. CTCT cuûa Saccarozô? 2. thaûo luaän.ÖÙng duïng vaø saûn xuaát Saccarozô.Tính chaát hoaù hoïc cuûa Fructozô. nöôùc giaûi khaùt. Tieát 10. Nhaän xeùt. ñeå saûn xuaát baùnh keïo. loïc boû taïpDung dòch chaát ñöôøng (khoâng maøu) Nöôùc ræ ñöôøng Ñöôøng kính Leân men Röôïu . neâu caùc öùng duïng cuûa Saccarozô. ñaùnh giaù giôø hoïc. Chuaån bò baøi taäp trang 32. Chuaån bò baøi sau: Phaàn baøi coøn laïi VI. Kieán thöùc: Hs bieát: . *********************************** Ngaøy soaïn: 11-09-2008. ptpö? III. 2.ÖÙNG DUÏNG VAØ SAÛN XUAÁT ÑÖÔØNG SACCAROZÔ Bµi 6. ÖÙng duïng Saccarozô ñöôïc duøng trong coâng nghieäp thöïc phaåm. 1. Cuûng coá. Yeâu caàu Hs laøm baøi taäp 1. B. D. 6 trang 38.39 SGK. 1. Saccaroz¬ Ho¹t ®éng 1 GV: Yeâu caàu Hs lieân heä thöïc teá. . Baøi môùi. laøm baøi taäp SBT. 1. Tính chaát hoaù hoïc cuûa Saccarozô. Phöông phaùp chuû yeáu: Nghieân cöùu. Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng IV. HS: Lieân heä thöïc teá. GV: Cuøng Hs sô ñoà hoaù quaù trình saûn xuaát ñöôøng mía theo SGK. HS: Nghieân cöùu tröôùc noäi dung baøi hoïc + mang ñöôøng maïch nha.Caáu truùc phaân töû Fructozô. Höôùng daãn veà nhaø. Kieåm tra baøi cuõ. I. 2. . IV. Saûn xuaát ñöôøng saccarozô Saûn xuaát ñöôøng töø caây mía qua moät soá coâng Dung dòch ñoaïn chính theå hieän ôû sô ñoà : Dung dòch ñöôøng ñöôøng (coù maøu) EÙp coù laãn hôïp chaát cuûa canxi + Voâi söõa.39 SGK. Tieán trình leân lôùp. Chuaån bò: 1.

mantozô maøu xanh lam.39 SGK. Yeâu caàu Hs laøm baøi taäp 4. 3. GV : Xaùc nhaän caùc tính chaát ñuùng. lieân heä thöïc teá. Gv nhaán maïnh caùc kieán thöùc quan troïng. HS : Töø ñaëc ñieåm caáu taïo. mantozô coù 3 tính chaát chính : 1. 3. loïc boû CaCO3 + SO2 taåy maøu Ho¹t ®éng 2 GV: Neâu caáu taïo cuûa Mantozô. 2.Tính khöû: khöû [Ag(NH3)2]OH vaø Cu(OH)2 khi ñun noùng. yeâu caàu Hs döï ñoaùn tính chaát cuûa Mantozô. Höôùng daãn veà nhaø.C1 . trong dung dòch * Do caáu truùc nhö treân. Mantozô thuoäc loaïi ñisaccarit coù tính khöû. Giaûi thích söï gioáng vaø khaùc nhau giuõa chuùng döïa vaøo CTCT. * Trong dung dòch.Bò thuûy phaân nhôø axit xuùc taùc hoaëc enzim sinh ra glucozô.+ CO2. * ÔÛ traïng thaùi tinh theå. So saùnh Tính chaát hoaù hoïc giuõa Saccarozô vaø Mantozô. yeâu caàu Hs döï ñoaùn tính chaát cuûa Mantozô. Yeâu caàu Hs laøm thí nghieäm cuûa dd Mantozô vôùi [Ag(NH3)2]OH vaø Cu(OH)2 ñeå chöùng minh.Nghieân cöùu noäi dung baøi. . goác α . Phaûn öùng thuûy phaân naøy cuõng xaûy ra trong cô theå ngöôøi vaø ñoäng vaät. * Mantozô ñöôïc ñieàu cheá baèng caùch thuûy phaân tinh boät nhôø anzim amilaza (coù trong maàm luùa). HS : Laøm thí nghieäm cuûa dd Mantozô vôùi [Ag(NH3)2]OH vaø Cu(OH)2 V.4 -glicozit n t Mantozô keát tinh anñehit cuûa Daïng mantozô GV : Neâu caùch ñieàu cheá mantozô. 1.4 – glicozit.5 trang 38. laøm baøi taäp SBT.C4 nhö theá ñöôïc goïi laø lieân keát α -1. IV. 2. Hoïc baøi.glucozô cuûa mantozô coù theå môû voøng taïo ra nhoùm CH=O : CH2OH H H OH HO H OH O H H 1 CH2OH H 4 CH2OH O H OH H H OH HO H O H 2 CH2OH H 1 O H OH H H 4 OH H H OH O HO CH= H 1 H OH O OH Lieâ keáα -1. Cuûng coá vaø Luyeän taäp 1.ÑOÀNG PHAÂN CUÛA SACCAROZÔ : MANTOZÔ * Mantozô (coøn goïi laø ñöôøng maïch nha) coù CTPT C12H22O11 . phaân töû mantozô goàm 2 goác glucozô lieân keát vôùi nhau ôû C1 cuûa goác α -glucozô naøy vôùi C4 cuûa goác α -glucozô kia qua moät nguyeân töû oxi. Töø ñaëc ñieåm caáu taïo. V. 2.Tính chaát cuûa poliol: taùc duïng vôùi Cu(OH)2 cho phöùc ñoàng . Chuaån bò baøi sau: Tinh boät: .O . Lieân keát α .

Mang côm. khoai. chuoái xanh. CH2OH H 4 CH2OH O H 1 CH2OH O H 1 CH2OH O H 1 2 H OH H H O H OH H H OH HO H OH O 4 H OH H H O H 4 OH H O H 2 H 1 H OH OH OH + Amilopectin: phaân töû goàm caùc goác α glucozô noái vôùi nhau bôûi lieân keát α -1. chuoái xanh. 1. Do . Thí nghieäm: Tinh boät + dd Iot. . HS: Neâu tính chaát vaät lí.Tinh boät coù nhieàu trong caùc loaïi haït (gaïo. Tieát 11. 2. goàm 2 daïng: Amilozô vaø Amilopectin. Moãi nhaùnh goàm khoaûng 20 – 30 maét xích. oån ñònh lôùp. Kieán thöùc: Hs bieát: . C. A.4 – glicozit taïo thaønh chuoãi daøi khoâng phaân nhaùnh. maøu traéng. tinh boät chuyeån thaønh dung dòch keo nhôùt. Trong nöôùc noùng töø 650C trôû leân. Tieán trình leân lôùp. khoai. I. HS: Nghieân cöùu tröôùc noäi dung baøi hoïc + Mang côm. thaûo luaän. Phöông phaùp chuû yeáu: Nghieân cöùu. Tinh bét. GV: Giaùo aùn+ Hình veõ caáu truùc phaân töû tinh boät. khoâng tan trong nöôùc nguoäi. + Amilozô: phaân töû goàm caùc goác α glucozô noái vôùi nhau bôûi lieân keát α -1. II. Kó naêng: Reøn kó naêng nghieân cöùu vaø vaän duïng kieán thöùc. ngoâ. CÊu tróc ph©n tö + Tinh boät laø polisaccarit. mì. chuoái. Nhaän xeùt. coù CTPT laø (C6H10O5)n .TÍNH CHAÁT VAÄT LÍ VAØ TRAÏNG THAÙI TÖÏ NHIEÂN Bµi 7. D. .…) vaø quaû (taùo.…).…). I.Caáu truùc phaân töû tinh boät.Tính chaát hoaù hoïc cuûa tinh boät. ñaùnh giaù giôø hoïc. *********************************** Ngaøy soaïn: 15-09-2008. B. VI. Hoaït ñoäng 2 GV: Neâu caáu truùc phaân töû cuûa tinh boät. traïng thaùi töï nhieân cuûa tinh boät.cuû (khoai. Chuaån bò: 1. . saén.4 – glicozit taïo thaønh maïch phaân nhaùnh. Kieåm tra só soá. Hoạt động của thầy và Nội dung ghi bảng trò Ho¹t ®éng 1 GV: Yeâu caàu Hs neâu tính chaát vaät lí. traïng thaùi töï nhieân cuûa tinh boät. Baøi môùi. II.. goïi laø hoà tinh boät.Tinh boät laø chaát raén voâ ñònh hình. Muïc tieâu. 2.Ñöa ra hình veõ lôùn ñeå moâ taû roõ hôn.

laøm thí nghieäm phaûn öùng vôùi dd Iot.Phaûn öùng naøy ñöôïc duøng ñeà nhaän ra tinh boät baèng iot vaø ngöôïc laïi. quan saùt hieän töôïng ñeå khaéc saâu kieán thöùc. Thuûy phaân nhôø enzim. HS: Nghieân cöùu SGK. 4 H OH H H O H 4 OH H O H OH 1 CH2OH H O H 4 OH H O H 2 H O 4 H OH HO H OH H H 1 H OH OH OH III. Phaûn öùng maøu vôùi dung dòch iot Tinh boät taùc duïng vôùi dd Iot thì nhuoám maøu xanh tím. 2 . taïo glucozô : H . Thuûy phaân nhôø xuùc taùc axit . neâu quaù trình chuyeån hoaù tinh boät trong cô theå. GV: Sô ñoà hoaù quaù trình. Khi ñun noùng. Sù chuyÓn hãa tinh bét trong c¬ thÓ 2 2 2 Tinh  O → § extrin O → M antozoO → glucozo bét H  H  H α -am ilaza β -am ilaza m antaza [O] Glucozo →CO2 + H2O  enzim enzim enzim glicogen V. GV: Neâu tính chaát hoaù hoïc cuûa tinh boät. HS: Nghieân cöùu SGK. neâu toùm taét quaù trình taïo tinh boät trong caây xanh.maøu xanh tím bieán maát. IV.: H2O H 2O H 2O Tinh bét  § extrin  Mantozo Glucozo → → → α -am za ila β -am ilaza m za anta Hoaït ñoäng 4.coù theâm lieân keát töø C1 cuûa chuoãi naøy vôùi C6 cuûa chuoãi kia qua nguyeân töû O (lieân keát α -1. vieát caùc ptpö. TÝnh chÊt ho¸ häc 1. Cuûng coá. III. GV: Yeâu caàu Hs nghieân cöùu SGK. Hoaït ñoäng 5. Phaûn öùng thuûy phaân a.6 – glicozit) neân chuôõi bò phaân nhaùnh. HS: Naém baét kieán thöùc. CH2OH H 4 CH2OH O H 1 O O 4 H OH H CH2OH H OH HO H OH H H 1 H OH O CH2OH O H 1 6 H CH2 O H 1 2 Hoaït ñoäng 3. Sù t¹o thµnh tinh bét trong c©y xanh 6nCO2 + 5n H2O 6nCO2      → (C6H10O5)n  ¸nhs¸ng mÆt trêi clorophin + Quaù trình naøy goïi laø quaù trình quang hôïp . GV: Giaùo duïc moâi tröôøng thoâng qua pö.t (C6H10O5)n + nH2O   → n C6H12O6 + 0 b. GV: Yeâu caàu Hs nghieân cöùu SGK. neâu toùm taét quaù trình taïo tinh boät trong caây xanh. Khi ñeå nguoäi maøu xanh tím laïi xuaát hieän. Tinh boät bò thuûy phaân hoaøn toaøn nhôø xuùc taùc axit voâ cô loaõng. neâu quaù trình chuyeån hoaù tinh boät trong cô theå.

Caùc öùng duïng quan troïng cuûa Xenlulozô. Tr¹ng th¸i thiªn nhiªn Ho¹t ®éng 1 . Baøi môùi. veõ lôùn ñeå moâ taû . 1. II. TÝnh chÊt vËt lÝ. . Lieân heä thöïc teá quaù trình saûn xuaát vaø söû duïng tinh boät. . 2. Xenluloz¬..Phaân töû Xenlulozô ñöôïc hôïp thaønh töø caùc . Kieán thöùc: Hs bieát: . Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng I. C. 2. goã (40 . Tieát 12. coù CTPT laø (C6H10O5)n.… Xenlulozô .1. khoâng vò. I. A. Yeâu caàu Hs laøm baøi taäp trang 44 SGK. HS: Nghieân cöùu tröôùc noäi dung baøi hoïc.98%).50%) .Xenlulozô laø thaønh phaàn chính taïo neân lôùp HS: Neâu tính chaát maøng teá baøo thöïc vaät. IV. Chuaån bò baøi sau: Xenlulozô. ñay. oån ñònh lôùp. Höôùng daãn veà nhaø. benzen. thaûo luaän. traïng ngay caû khi ñun noùng. Xenlulozô coù nhieàu trong boâng (95 .Tính chaát hoaù hoïc cuûa Xenlulozô.000). GV: Giaùo aùn+ Hình veõ caáu truùc phaân töû Xenlulozô. ñaùnh giaù giôø hoïc. 1.000 – Xenlulozô. nöùa(50 . *********************************** Ngaøy soaïn: 18-09-2008. laøm baøi taäp SBT. Hoïc baøi. khoâng tan trong caùc dung thaùi töï nhieân cuûa moâi höõu cô thoâng thöôøng nhö ete.000. Chuaån bò: 1.. Kieåm tra só soá. Muïc tieâu. Kó naêng: Reøn kó naêng nghieân cöùu vaø vaän duïng kieán thöùc. 2.80%). 2.400. phaân töû cuûa coù phaân töû khoái raát lôùn (khoaûng 1. D. Bµi 8. 3. Tieán trình leân lôùp. Nhaän xeùt. gai.. GV: Yeâu caàu Hs neâu khoâng muøi.Xenlulozô laø chaát raén hình sôïi. B. Ñöa ra hình 2. Phöông phaùp chuû yeáu: Nghieân cöùu. nhieân cuûa Xenlulozô. laø boä khung cuûa caây vaät lí. traïng thaùi töï coái. tre. V. Hoaït ñoäng 2 II. Gv nhaán maïnh caùc kieán thöùc quan troïng. maøu traéng. khoâng tan trong nöôùc tính chaát vaät lí. CÊu tróc ph©n tö GV: Neâu caáu truùc -Xenlulozô laø polisaccarit.Caáu truùc phaân töû Xenlulozô.

b. III.t +3nH2O Xenlulozô trinitrat laø chaát deã chaùy vaø noå maïnh ñöôïc duøng laøm thuoác suùng khoâng khoùi.t . phaân töû xenlulozô khoâng phaân nhaùnh. neâu caùc öùng duïng cuûa Xenlulozô . 1. HS: Töø ñaëc ñieåm caáu taïo => tính chaát hoaù hoïc. øng dông . tô. neân coøn vieát coâng thöùc caáu taïo cuûa xenlulozô laø [C6H7O2(OH)3]n Hoaït ñoäng 3 GV: Ycaàu Hs döï ñoaùn tính chaát hoaù hoïc cuûa xenlulozô töø caáu taïo ñaõ neâu. Phaûn öùng cuûa polisaccarit .Moãi maét xích C6H10O5 coù 3 nhoùm OH.1 mm) ngaâm trong dung dòch H2SO4 loaõng. nhöng tan ñöôïc trong dung dòch [Cu(NH3)4](OH)2 2 4 0 2 4 0 IV. * Xenlulozô nguyeân chaát vaø gaàn nguyeân chaát ñöôïc cheá thaønh sôïi.. xenlulozô ñöôïc giaûi phoùng ra döôùi daïng nhöõng sôïi daøi vaø maûnh. 2. Phaûn öùng cuûa ancol ña chöùc a. GV: Xaùc nhaän caùc tính chaát. nöùa.Phaûn öùng thuûy phaân cuõng xaûy ra ôû trong ñoäng vaät nhai laïi (traâu. CH2OH H H OH O 4 H O H OH 1 H O 4 OH H O H 1 CH2OH H O 4 H O H O 1 4 OH H O H 1 H H OH H CH2OH H OH H H 2 H OH H CH2OH O OH . yeâu caàu Hs neâu pö cuï theå.glucozô noái vôùi nhau bôûi caùc lieân keát β -1. Xenlulozô phaûn öùng vôùi HNO3 ñaëc coù H2SO4 ñaëc laøm xuùc taùc. d.thöôøng ñöôïc duøng laøm vaät lieäu xaây döïng. giaáy vieát.Xenlulozô bò thuûy phaân trong dung dòch axit noùng taïo ra glucozô H (C6H10O5)n + nH2O  SO→ n C6H12O6 . TÝnh chÊt ho¸ häc Hoaït ñoäng 3.roõ hôn. maét xích β .4 – glicozit. neâu caùc öùng duïng cuûa Xenlulozô . Thuûy phaân xenlulozô seõ ñöôïc glucozô laøm nguyeân lieäu ñeå saûn xuaát etanol.. Cuûng coá. goã. giaáy laøm bao bì. HS: Neâu pö cuï theå. Khi bôm dung dòch nhôùt naøy qua nhöõng loã raát nhoû (ñöôøng kính 0... khoâng xoaén. c. III. Saûn phaåm cuûa phaûn öùng giöõa xenlulozô vôùi CS2 vaø NaOH laø moät dung dòch nhôùt goïi laø visco. khi ñun noùng cho xenlulozô trinitrat: H [C6H7O2(OH)3]n+3nHNO3  SO→ [C6H7O2(ONO2)3]n . Xenlulozô taùc duïng vôùi anhiñrit axetic sinh ra xenlulozô triaxetat [C6H7O2(OCOCH3)3]n. GV: Lieân heä thöïc teá. HS: Nghieân cöùu SGK. oùng möôït nhö tô goïi laø tô visco.. boø. laø moät loaïi chaát deûo deã keùo thaønh tô sôïi. xenlulozô trinitrat ñöôïc duøng laøm thuoác suùng. GV: Yeâu caàu Hs nghieân cöùu SGK. Xenlulozô khoâng phaûn öùng vôùi Cu(OH)2. * Caùc vaät lieäu chöùa nhieàu xenlulozô nhö tre. . ñoà duøng gia ñình..…) nhôø enzim xenlulaza.

2. I. Luyeän taäp. 2. . Giaùo duïc yù thöùc baûo veä moâi tröôøng thoâng qua khai thaùc vaø söû duïng goã. Kó naêng: Reøn kó naêng vaän duïng kieán thöùc. Höôùng daãn veà nhaø. Chuaån bò: 1. Tieán trình leân lôùp. B. Kieåm tra só soá. Bµi 9. thaûo luaän. LuyÖn tËp CÊu tróc vµ tÝnh chÊt cña mét sè cacbohi®rat tiªu biÓu A. Gv nhaán maïnh caùc kieán thöùc quan troïng. 1. Yeâu caàu Hs laøm baøi taäp trang 49. Yeâu caàu Hs so saùnh tinh boät vaø Xenlulozô. Hoïc baøi. laøm baøi taäp SBT. Baøi môùi. 2. Nhaän xeùt. Tieát 13.. 50 SGK. hoaït ñoäng nhoùm.. ñaùnh giaù giôø hoïc ************************************ Ngaøy soaïn: 20-09-2008. Phöông phaùp chuû yeáu: Nghieân cöùu. D. Lieân heä thöïc teá quaù trình khai thaùc vaø söû duïng Xenlulozô. Hoạt động của thầy và trò Daøn yù ghi baûng. GV: Giaùo aùn. tínhchaát hoaù hoïc. HS: OÂn laïi kieán thöùc veà caùc cacbohiñrat ñaõ hoïc. 1. 2. Muïc tieâu. V. C. Kieán thöùc: Cuûng coá kieán thöùc veà cacbohiñrat: caáu truùc phaân töû. .. . oån ñònh lôùp.OÂn laïi kieán thöùc veà caùc cacbohiñrat ñaõ hoïc. IV. II. 3.Chuaån bò caùc baøi taäp trong baøi luyeän taäp.1. 4. Chuaån bò baøi sau: Baøi 9.

C. Mantoz¬.CÊu tróc ph©n tö a. Cuûng coá. Phöông phaùp chuû yeáu: Nghieân cöùu. GV: Yeâu caàu Hs thaûo luaän nhoùm. Hoaït ñoäng 2. 2. D. Muïc tieâu. Yeâu caàu Hs vieát laïi CTCT caùc cacbohiñrat. GV: Giaùo aùn. GV: Yeâu caàu Hs vieát laïi CTCT cuûa Glucozô. Fructozô. 1. . I. 2. hoaøn thaønh baûng toùm taét tính chaát hoaù hoïc cuûa cacbohiñrat GV: Chuù yù cho Hs nhuõng tính chaát chöa neâu ñöôïc trong baûng. Xenlulozô. 1. Fructoz¬ c. TÝnh chÊt ho¸ häc B¶ng tæng kÕt AgN O3 / NH3 Glucozô Fructoz ô Saccaro zô Mantoz ô Tinh boät Xenlulo zô Ag Ag Cu(OH )2 ñun noùng Cu(OH)2 ôû t0 thöôøng Thuy û phaâ n Cu2O Cu2O Dd xanh lam Dd xanh lam Dd xanh lam Coù Coù Coù Coù Ag Cu2O Dd xanh lam III.Hoaït ñoäng 1. Fructozô. Höôùng daãn veà nhaø. neâu ñaëc ñieåm caáu taïo cuûa Saccarozô. B. 1. laøm baøi taäp SBT. ñaùnh giaù giôø hoïc ************************************ Ngaøy soaïn: 20-09-2008. HS: Vieát laïi CTCT cuûa Glucozô. Bµi 9. Tinh bét g. Xenlulozô. Xenluloz¬ 2. IV. C¸c kiÕn thøc cÇn nhí 1. hoaït ñoäng nhoùm. oån ñònh lôùp. neâu ñaëc ñieåm caáu taïo cuûa Saccarozô. Tieán trình leân lôùp. Nhaän xeùt. Kieán thöùc: Cuûng coá kieán thöùc veà cacbohiñrat: caáu truùc phaân töû. Tieát 14. Chuaån bò: 1. Kieåm tra só soá. I. tínhchaát hoaù hoïc. LuyÖn tËp CÊu tróc vµ tÝnh chÊt cña mét sè cacbohi®rat tiªu biÓu A. tinh boät. Mantozô. e. Glucoz¬ b. thaûo luaän. 2. HS: . .Chuaån bò caùc baøi taäp trong baøi luyeän taäp.OÂn laïi kieán thöùc veà caùc cacbohiñrat ñaõ hoïc. Saccaroz¬ d. Chuaån bò baøi sau: Luyeän taäp tieáp: Laøm caùc baøi taäp. hoaøn thaønh baûng toùm taét tính chaát hoaù hoïc c cuûa cacbohiñrat HS: Thaûo luaän nhoùm. 2. Hoïc baøi. Nhaán maïnh caùc kieán thöùc. tinh boät. Kó naêng: Reøn kó naêng vaän duïng kieán thöùc. kó naêng quan troïng. V. Mantozô.

37.Saccarozô: 6 Glucozô. II. 2. Baøi môùi.Glucozô. boå sung. HS: Thaûo luaän. laøm caùc baøi taäp SGK trang 36. Hoạt động của thầy và trò Daøn yù ghi baûng. GV: Yeâu caàu Hs nhaän xeùt. C – Ñ: Phaân töû tinh boät vaø xenlulozô coù nhoùm OH hemiaxetal raát ít neân khoâng coù tính khöû.Daïng maïch hôû: CH2OH . D – Ñ: Tinh boät coù pö maøu vôùi dd Iot do phaân töû coù caáu truùc voøng xoaén. nhaán maïnh kieán thöùc vaø kó naêng quan troïng.Glucozô.CTCT daïng maïch voøng: Fructozô 3. Baøi 1: A. Bµi tËp GV: Yeâu caàu Hs thaûo luaän. O || β - CH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOCH2 5 6 O HO 3 OH 2 H H 4 CH2OH 1 OH H β - CH2OH O H 2 H 4 5 H OH 3 H 1 HOCH2 2 1 O HO 4 H 5 6 HO O H 3 CH2OH H OH OH H 4. Soá mol CO2 = Soá mol H2O  x= y/2  y=2x Soá mol O2 = Soá mol CO2  x+ y/4 – z/2 = x  z=x  CTPT laø C6H12O6 Ñaùp aùn A Baøi 2: A – S: Caû hai ñeàu coù vò ngoït. B – S: Mantozô töï coù tính khöû do coù nhoùm OH hemiaxetal.Mantozô: . GV: Yeâu caàu Hs trình baøy baøi. HS: Nhaän xeùt. boå sung. Glucozô.II.Fructozô: . GV: Keát luaän. CxHyOz + (x+y/4-z/2) O2  xCO2 + (y/2)H2O. HS: Trình baøy baøi.37. Baøi 3: 1. CH2OH H 4 5 6 CH2OH O H 1 6 CH2OH CH HOCH HOCH O H CH= O CHOH H 4 5 HO H OH 3 H 2 OH HO H OH 3 O OH H 2 1 H H OH H OH α . laøm caùc baøi taäp SGK trang 36. chænh söûa.

III. . Nhaän xeùt. 2. IV. Muïc tieâu. . 1.Tinh boät: CH2OH H 4 CH2OH O H 1 CH2OH O H 1 CH2OH O H 1 2 H OH H H O H OH H HO H OH CH2OH H OH O H 4 OH H H O H 4 OH H O H 2 H 1 H OH OH OH CH2OH O H 1 H 4 H OH H CH2OH O O 4 H OH HO H OH H H 1 H OH O CH2OH O H 1 6 H 4 CH2 O H 1 2 H OH H H O 4 O H OH H H OH 1 CH2OH H O 4 H O 4 H OH HO H OH H O H OH H H 2 H 1 H OH OH OH 6-Xenlulozô: CH2OH H H OH O 4 H O H OH 1 H O 4 OH H O H 1 CH2OH H O 4 H O H O 1 4 OH H O H 1 H H OH H CH2OH H OH H H 2 H OH H CH2OH O OH Baøi 4: Tính theo ptpö quang hôïp. laøm baøi taäp SBT. Hoïc baøi. Baøi thöïc haønh soá 1. 2. V.CH2OH H H OH HO H OH O H H 1 CH2OH H 4 CH2OH O H OH H H OH HO H O H 2 CH2OH H 1 O H OH H H 4 OH H H OH O HO CH= H 1 H OH O OH Lieâ keáα -1. 1. ñaùnh giaù giôø hoïc ************************************ Ngaøy soaïn: 21-09-2008. tinh boät. Điều chế este và tính chất của một số cacbohydrat . Bµi 10. A. Chuaån bò baøi sau: Baøi 10. Baøi 5: Tính theo ptpö thuyû phaân Xenlulozô. döï ñoaùn hieän töôïng. kó naêng quan troïng. Khaùi quaùt daïng baøi taäp vaø phöông phaùp giaûi. Nhaán maïnh caùc kieán thöùc. Bµi thùc hµnh 1.Mang ñöôøng aên(saccarozô). Höôùng daãn veà nhaø.4 -glicozit n t 5. Cuûng coá. Tieát 15.Caùch tieán haønh caùc thí nghieäm.

oån ñònh lôùp: Chia thaønh 4 nhoùm thí nghieäm.Neâu Caùch tieán haønh caùc thí nghieäm. B. Hs laøm thí nghieäm.700C.Mang ñöôøng aên(saccarozô). Höôùng daãn veà nhaø.Dung dÞch iot 0.Dung dÞch CuSO4 5 . .Cèc thuû tinh 100ml 10%. 2. Nhaän xeùt. III. Laøm töôøng trình thí nghieäm theo maãu qui ñònh. ñoàng thôøi ñun caùch thuûy 5 .Caùch tieán haønh caùc thí nghieäm. Caùc chuù yù trong caùc thí nghieäm: 1. veä sinh PTN. Chuaån bò: 1.1.Kieåm tra hoaù chaát Hs chuaån bò.Dung dÞch NaOH . döï ñoaùn hieän töôïng. Nguyeân nhaân. boûng.Axit sunfuric 10 % . Kieán thöùc: Cuûng coá. I.Tinh bét . Phaûi cho axit sunfuric ñaëc vaøo sau cuøng ñeå traùnh noå. tinh boät. 1. chöa toát.Laøm laïnh roài roùt theâm vaøo oáng nghieäm 2 ml dung dòch NaCl baûo hoøa. C. Chuaån bò baøi sau: AMIN: Nghieân cöùu tröôùc noäi dung baøi hoïc.6 phuùt trong noài nöôùc noùng 65 .Gi¸ ®Ó èng nghiÖm . Giaùo aùn. b. chöùng minh tính chaát cuûa cacbohiñrat.CÆp èng nghiÖm gç .YÙ thöùc kæ luaät trong PTN. hoã trôï khi caàn IV.Nhoùm coù keát quaû toát. ghi laïi caùc hieän töôïng quan saùt ñöôïc.èng nghiÖm . . döï ñoaùn hieän töôïng. 1 ml axit axetic nguyeân chaát vaø 1 gioït axit sunfuric ñaëc.Dung dÞch glucoz¬ . . Thí nghieäm 2 : Phaûn öùng cuûa glucozô vôùi Cu(OH)2 .05 %. . VI. Tieán trình leân lôùp. Duïng cuï vaø hoaù chaát: Dông cô thÝ nghiÖm Ho¸ chÊt . . . HS: . GV quan saùt. 2.Natri hi®rocacbonat . ruùt kinh nghieäm giôø thöïc haønh. VII. D. ñaùnh giaù. Kieåm tra baøi chuaån bò cuûa Hs: .Laéc ñeàu. Traùnh giaây hoaù chaát ra ngöôøi vaø ñoà vaät 2. .Laáy 1 ml ancol etylic. II. 2.Laáy 2 ñeán 3 gioït dung dòch CuSO4 5% vaø 1 ml dung dòch NaOH.èng hót nhá giät .Th×a xóc ho¸ chÊt 1% . kó naêng vaän duïng kieán thöùc ñeå giaûi thích hieän töôïng thí nghieäm. . V. GV: a. Thu doïn.§Ìn cån % . ñieàu cheá este. Phöông phaùp chuû yeáu: Hs laøm thí nghieäm thöïc haønh. Kieåm tra só soá. Kó naêng: Reøn kó naêng laøm thí nghieäm. Thí nghieäm 1: Ñieàu cheá etyl axetat .

.Ñeå nguoäi. D. Phaûn öùng deã xaûy ra trong moâi tröôøng kieàm. Mã đề 685 Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i chØ ®¸p ¸n phï hîp víi mçi c©u.Ñun noùng 2 – 3 phuùt . roài ñun noùng. ñaùnh giaù giôø kieåm tra. 1. IV.Ñun noùng. A. höôùng daãn chaám. Laéc nheï. . cho töø töø NaHCO3 vaøo. laéc ñeàu. cho tieáp vaøo 0. . Phöông phaùp chuû yeáu: Kieåm tra traéc nghieäm. cacbohiñrat. töï luyeän taäp. Kó naêng: Kieåm tra. Tieát 16. Höôùng daãn veà nhaø: 1.Ñun noùng dung dòch thu ñöôïc. khuaáy ñeàu ñeán khi ngöøng thoaùt CO2. Kieán thöùc: Kieåm tra. . Phaûn öùng deã xaûy ra trong moâi tröôøng kieàm. ÑEÀ BAØI: KIEÅM TRA 1 TIEÁT. Hoaøn thaønh baøi kieåm tra. reøn kó naêng vaän duïng kieán thöùc.Laáy 1. chaát giaët röûa. Thu baøi. b) . ñaùnh giaù kieán thöùc cuûa hoïc sinh veà Este. töï daùnh giaù.Roùt dd thu ñöôïc vaøo oáng nghieäm ñöïng Cu(OH)2 . . II. Phaûn öùng deã xaûy ra trong moâi tröôøng kieàm.5 ml dd saccarozô vaøo oáng nghieäm.Ñun noùng ñ thu ñöôïc. Hä vµ tªn: ………………………………. . B. lipit. GV: Ñeà.Cho dd Iot taùc duïng vôùi tinh boät. oån ñònh lôùp. ñaùp aùn. 3.Laáy 2 ñeán 3 gioït dung dòch CuSO4 5% vaø 1 ml dung dòch NaOH. Chuaån bò. Tieán trình leân lôùp. C.Cho dung dòch glucozô 1%. V. Chuaån bò baøi sau: Amin: Nghieân cöùu tröôùc noäi dung baøi.5 ml dd H2SO4. roài ñeå nguoäi ************************************ Ngaøy soaïn: 21-09-2008. Muïc tieâu. Líp 12 Bµi kiÓm tra 1 tiÕt sè 1. Thí nghieäm 4: Phaûn öùng cuûa hoà tinh boät vôùi iot .Cho dung dòch saccarozô vaøo oáng nghieäm.Theâm vaøi gioït dd NaOH laøm moâi tröôøng. Nhaän xeùt. kó naêng laøm vieäc ñoäc laäp. Thí nghieäm 3 : Tính chaát cuûa saccarozô a) ..Theâm vaøi gioït dd NaOH laøm moâi tröôøng. 1. 2. . Kieåm tra só soá. ñaùnh giaù. I. Phaùt ñeà cho Hs. . . 2. Hs laøm baøi. 2. III. 4. HS: OÂn laïi kieán thöùc.

công thức nào là của xenlulozơ: a [C6H7O2(OH)3]n b [C6H5O2(OH)5]n c [C6H7O2(OH)2]n d [C6H5O2(OH)3]n 17/ Một este X có CTPT là C4H8O2. Các chất cho được phản ứng tráng bạc là: a Y và Z. d C3H6O2. B đúng. b Số mol nước bằng số mol cacbonic. Z:saccarozơ . 3/ Hợp chất X có công thức chung: R-OOC. d A. c (1) . d Không xác định được. c X. c Số mol nước bé hơn số mol cacbonic. 2/ Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột X Y  axit axetic.48 lít CO2 ( đktc) và 3. d glucozơ. b Este. c nhóm chức ancol. d (3) .1O2 c CnH2n . ta có thể dùng: a AgNO3/dd NH3 b natri kim loại.6g H2O. X là loại chất nào sau đây? a Axit. (6) CH3CHOHCH3. d Axit propionic. 6/ Cho các chất: X:glucozơ . b (4) . ancol etylic. Phát biểu nào sau đây đúng? a X là este được điều chế từ axit RCOOH và ancol R’OH. (3). X có CTCT là: a C2H5COOCH3 b CH3COOC2H5 c HCOOC3H7 d Không xác định được. b Axit fomic. khi thuỷ phân cho sản phẩm có phản ứng tráng gương. 7/ Chất X có CTPT C4H8O2. b T và Y. 12/ Loại dầu nào sau đây không phải là este của axit béo và glixerol? a Dầu vừng b Dầu dừa c Dầu lạc d Dầu luyn 13/ Đốt cháy 6g este X thu được 4. c Để X là este thì R và R’ đều không phải là nguyên tử H. (2) CH3OH. (2) . c glucozơ. 14/ Muối natri của axit béo được gọi là a Este b Dầu mỏ c Muối hữu cơ d Xà phòng 15/ Để xác định các nhóm chức của glucozơ. (4) CH3OCH3. d Cu(OH)2 16/ Trong các công thức sau đây. c Rượu. c Axit axetic. b ancol etylic. khi tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có CTPT là C2H3O2Na và chất Zcó CTPT C2H6O. etyl axetat. (3) CH3OCOCH3 .1/ Cho các công thức cấu tạo sau: (1) CH3COOH. d nhóm chức anđehit.2O2. 8/ Trong phân tử của các cacbohiđrat luôn có a nhóm chức xetôn. 4/ Xà phòng được điều chế bằng cách nào? a Thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm. X và Y lần lượt là a glucozơ. b nhóm chức axit. anđehit axetic. d X và Y. c Quỳ tím. 9/ Chọn phương pháp nào có thể làm sạch vết dầu lạc dính vào quần áo trong số các phương pháp sau: a Tẩy bằng xăng b Tẩy bằng giấm c Giặt bằng nước d Gặt bằng nước có pha thêm ít muối 10/ Công thức chung của este tạo bởi ancol thuộc dãy đồng đẳng của ancol etylic và axit thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic là công thức nào sau đây? a CnH2nO2 b CnH2n . d CnH2n + 1O2 11/ Một este có CTPT là C4H8O2 được tạo thành từ ancol metylic và axit nào sau đây? a Axit oxalic. b C4H8O2 . anđehit axetic. Các công thức cấu tạo nào cho ở trên biểu diễn chất có tên là metylaxetat ?x a (7). (5) CH3COCH3. c C2H4O2 . Y:fructozơ . (7). (5) . b X là este của axit R’COOH và ancol ROH. b Thuỷ phân chất béo trong môi truờng axit c Phân huỷ chất béo d Cả 3 cách trên 5/ Đốt cháy hỗn hợp các este no đơn chức cho kết quả nào sau đây? a Số mol nước lớn hơn số mol cacbonic. (6). CTPT của X là: a C5H10O2 .R’. d Không xác định được. T:xenlulozơ. 18/ Có các chất và các phương trình hóa học sau: . (7) CH3COOCH3.

. HÖÔÙNG DAÃN CHAÁM: Moãi löïa choïn ñung cho 0.. CTCT của chất béo đó là công thức nào sau đây? C17H35COO CH2 CH2 CH2 CH2 C15H31COO C17H33COO C15H31COO C15H31COO CH C17H35COO CH C17H35COO CH C17H35COO CH C17H35COO C17H35COO C H COO C H COO CH2 CH2 CH2 CH2 a 17 35 b 17 35 c d 21/ Chọn câu đúng trong những câu sau: a Dầu ăn và dầu bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố. Khối lượng NaOH đã phản ứng là: a 12 gam b 8 gam c 16 gam d 20 gam..2 gam hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 đã dùng vừa hết 200ml dung dịch NaOH.. 2. 10 ñieåm. O: 16.AMINO AXIT . K: 39...Chất béo đó là: a (C15H29COO)3C3H5 b ( C17H33COO)3C3H5 c (C15H31COO)3C3H5.a.d. 22/ Thuỷ phân hoàn toàn chất béo A bằng dung dịch NaOH thu được 1. Nếu đem đốt cháy hoàn toàn axit béo thu được thì thấy số mol nước nhỏ hơn số mol cacbonic. 14.. 12...c.. 20. Nồng độ mol của dung dịch NaOH là: a 1..b..4 = Heát.. 3.d.84g glixerol và 18. 5.b.d. 21...c.b.. 18. 23..a. H: 1. c 1. tan trong nhiều dung môi hữu cơ. b Chất béo đều là chất rắn không tan trong nước c Chất béo là este của glixerol với axit vô cơ.b. 10..a..5M b 2M..2 gam hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dd NaOH .d.... 16..b.. 4.a..c.c. ¤ Đáp án của đề thi: Mã đề 685 1. 17.c.... 22. nhẹ hơn nước..d....b. 13.....24g muối của axit béo duy nhất.PROTEIN . 7. ****************************************************************************** Chöông 3 AMIN . 6.... Na: 23.d. 24.Chất 1 + NaOH  C2H5OH + CH3COONa Chất 2 + NaOH  C2H4(OH)2 + C2H5COONa Chất 3 + NaOH  C3H5(OH)3 + CH3COONa Chất 4 + NaOH C3H5(OH)3 + C17H35COONa Chất nào là chất béo? a Chất 3 b Chất 4 c Chất 2 d Chất 1 19/ Phản ứng đặc trưng của este là: a Phản ứng cháy b Phản ứng thuỷ phân c Phản ứng thế d Phản ứng cộng 20/ Thuỷ phân hoàn toàn một chất béo.. 9. 25 x 0. Ag: 108.4 ñieåm.b.. d Chất béo không tan trong nước... Cho nguyªn tö khèi lÊy nh sau: C: 12.0M d 0..a. 19...a... 8.d.5M 24/ Các axit panmitic và stearic được trộn với parafin để làm nến. Công thức phân tử của 2 axit trên là: a C15H31COOH và C17H33COOH b C15H29COOH và C17H25COOH c C15H31COOH và C17H35COOH d C15H31COOH và C17H29COOH 25/ Xà phòng hoá 22. 25. 11.. d (C17H35COO)3C3H5 23/ Xà phòng hoá 22. 15.

caùc loaïi amin. Kó naêng: Reøn kó naêng nghieân cöùu vaän duïng kieán thöùc. Kieán thöùc: Hs bieát: . Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng I. Phaân loaïi Amin ñöôïc phaân loaïi theo 2 caùch thoâng duïng nhaát : a. 2 . 2. caùc loaïi amin.1 ñeå khaéc saâu. Ñoàng phaân Amin coù ñoàng phaân maïch C vaø ñoàng phaân vò trí nhoùm chöùc cho töøng loaïi : amin baäc I. amin baäc III Hoaït ñoäng 2. neâu khaùi nieäm amin. Tieát 17. D.Khaùi nieäm amin. . Yeâu caàu Hs vaän duïng: Vieát CTCT caùc amin coù CTPT C4H11N vaø goïi teân caùc ñp. thaûo luaän. xem baûng 3. amin dò voøng (piroliñin NH ) b. HS: Nghieân cöùu tröôùc noäi dung baøi hoïc. C. Kieåm tra só soá. neâu khaùi nieäm amin. Danh phaùp goác . Khaùi nieäm Khi thay theá moät hay nhieàu nguyeân töû hiñro trong phaân töû NH3 baèng moät hay nhieàu goác hiñrocacbon ta ñöôïc amin. GV: Giaùo aùn. cho ví duï minh hoïa.Ngaøy soaïn: 22-09-2008. PHAÂN LOAÏI. I. . thaûo luaän. Tieán trình leân lôùp. GV: Neâu caùch goïi teân amin. Danh phaùp a. HS: Nghieân cöùu SGK. GV: Khaùi quaùt hoaù vôùi moãi vaán ñeà. AMIN A. caùch vieát CTCT caùc amin. 1. Muïc tieâu. GV: Neâu caùc loaïi ñp. HS: Vieát CTCT caùc amin coù CTPT C4H11N vaø goïi teân caùc ñp. Hoaït ñoäng 3. yeâu caàu Hs naém baét caùch goïi.chöùc. R” R-NH2 R-NH-R’ R-NR’ amin baäc I amin baäc II amin baäc III 3 . 4 . c. caùc loaïi amin. Theo ñaëc ñieåm caáu taïo cuûa goác hiñrocacbon Amin thôm (anilin C6H5NH2).KHAÙI NIEÄM. Baøi môùi. 1. Baøi 11. b. 2. thaûo luaän. GV: Yeâu caàu Hs nghieân cöùu SGK. Chuaån bò: 1. II. caùch goïi teân caùc amin. Phöông phaùp chuû yeáu: Nghieân cöùu. amin beùo (etylamin ). Chuù yù:Nhoùm NH2. Theo baäc cuûa amin Baäc cuûa amin ñöôïc tính baèng soá nguyeân töû H trong phaân töû NH3 ñöôïc thay theá baèng goác hyñro cacbon. Teân thay theá. cho ví duï minh hoïa. B. Moät soá amin ñöôïc goïi theo teân thöôøng (teân rieâng). amin baäc II.Caùc loaïi ñoàng phaân cuûa amin. hoaït ñoäng nhoùm. oån ñònh lôùp. DANH PHAÙP VAØ ÑOÀNG PHAÂN Hoaït ñoäng 1.

1. 4. .Nhaán maïnh kieán thöùc baøi hoïc. Nhaän xeùt. 2. Chuaån bò: 1. hoaït ñoäng nhoùm. Baøi môùi. Tieán trình leân lôùp. IV. 2. Baøi 11. Cuûng coá baøi: 1.Vieát CTCT caùc amin coù nhaân benzen coù CTPT C8H11N.Baøi taäp 1. III: nghieân cöùu tröôùc noäi dung baøi hoïc. + Thí nghieäm: H3C-NH2 . Kó naêng: Reøn kó naêng nghieân cöùu vaän duïng kieán thöùc. ******************************************** Ngaøy soaïn: 23-09-2008. 2. 2. thaûo luaän. Kieåm tra só soá.Caáu taïo phaân töû cuûa amin. HCl. Höôùng daãn veà nhaø: 1. V. D. C.2. Tieát 18. nöôùc Brom. C6H5-NH2 pö vôùi quì tím. Phöông phaùp chuû yeáu: Nghieân cöùu. B.Vieát CTCT cuûa caùc amin baäc III coù CTPT C5H13N. oån ñònh lôùp. Kieán thöùc: Hs bieát: .3 SGK trang 61. ñaùnh giaù giôø hoïc. AMIN A. . Kieåm tra baøi cuõ.Chuaån bò baøi sau: Phaàn II. Muïc tieâu. III. I. CTCT vaø teân goïi caùc amin coù CTPT laø C4H11N. II. Anilin.Tính chaát hoaù hoïc cuûa caùc amin. HS: Nghieân cöùu tröôùc noäi dung baøi hoïc. 3. teân goïi cuûa chuùng. GV: + Giaùo aùn + Moâ hình phaân töû Metylamin.Hoïc baøi.III.

GV: Höôùng daãn Hs laøm thí nghieäm minh hoaï. neâu tính chaát vaät lí cuûa caùc amin. Dung dòch cuûa chuùng khoâng laøm ñoåi maøu quyø tím vaø phenolphtalein .+ 2H2O benzenñiazoni 0 .NH2 > H -NH2 > C6H5 . tan trong etanol. GV: Chuù yù aûnh höôûng giöõa caùc hôïp phaàn caáu taïo trong amin ñeå so saùnh löïc bazô. Tính bazô a. Metylamin. ít tan trong nöôùc. thaûo luaän.Dd nhieàu ankylamin laøm xanh giaáy quyø tím hoaëc laøm hoàng phenolphtalein do keát hôïp vôùi proton maïnh hôn amoniac.Nguyeân töû N trong phaân töû amin coù soá oxi hoùa -3 neân amin thöôøng deã bò oxi hoùa.Nhö vaäy : nhoùm ankyl coù aûnh höôûng laøm taêng maät ñoä electron ôû nguyeân töû nitô do ñoù laøm taêng löïc bazô .1. Tính chaát cuûa chöùc amin 1. khoâng maøu. neâu tính chaát vaät lí cuûa caùc amin. Ñeå laâu trong khoâng khí. GV: Khaúng ñònh caùc tính chaát ñuùng.Phaûn öùng vôùi axit nitrô a. GV: Yeâu caàu Hs nghieân cöùu SGK.50C) cho muoái ñiazoni : − C C6H5NH2 + HONO + HCl  05 → C6H5N2+Cl.Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng II.NH2 b. Taùc duïng vôùi chaát chæ thò maøu: . nhoùm phenyl laøm giaûm maät ñoä electron ôû nguyeân töû nitô do ñoù laøm giaûm löïc bazô. trietylamin vaø etylamin laø nhöõng chaát khí. R-NH2 + H2O  [RNH3]+ + OH. ñoäc. ñimetylamin. Löïc bazô : CnH2n + 1 . benzen.Caùc amin ñoàng ñaúng cao hôn laø nhöõng chaát loûng hoaëc raén. Taùc duïng vôùi axit taïo ra muoái. GV: Yeâu caàu Hs neâu CTCT daïng toång quaùt cho caùc amin. thaûo luaän. . muøi khai khoù chòu.CAÁU TAÏO PHAÂN TÖÛ VAØ TÍNH CHAÁT HOÙA HOÏC . Gôïi yù cho Hs töø NH3. ptpö daïng khaùi quaùt. töø ñaëc ñieåm caáu taïo döï ñoaùn tính chaát cuûa caùc amin. R-NH2 + HONO → ROH + N2 ↑ + H2O b.CTCT amin caùc baäc vaø anilin: N H R H R R N H N R R R N H H . coøn deã daøng tham gia phaûn öùng theá vaøo nhaân thôm do aûnh höôûng cuûa ñoâi electron chöa lieân keát ôû nguyeân töû nitô.Do phaân töû amin coù nguyeân töû N coøn ñoâi e chöa lieân keát neân amin coù tính bazô. ptpö daïng khaùi quaùt.Anilin vaø caùc amin thôm raát ít tan trong nöôùc. ñoä tan trong nöôùc giaûm daàn theo chieàu taêng cuûa phaân töû khoái.TÍNH CHAÁT VAÄT LÍ Hoaït ñoäng 1.2. thí duï nhö anilin. III. Hoaït ñoäng 2.Caùc amin thôm. soâi ôû 1840C. R-NH2 + HCl → [R-NH3]+Cl1. HS: Laøm caùc thí nghieäm minh hoaï ñaõ chuaån bò. HS: Vieát caùc ptpö minh hoaï cuï theå. Amin baäc moät taùc duïng vôùi axit nitrô ôû nhieät ñoä thöôøng cho ancol hoaëc pheânol vaø giaûi phoùng nitô. anilin chuyeån sang maøu naâu ñen vì bò oxi hoùa bôûi oxi khoâng khí. töø ñaëc ñieåm caáu taïo döï ñoaùn tính chaát cuûa caùc amin. HS: Nghieân cöùu SGK. Anilin laø chaát loûng. HS: Neâu CTCT daïng toång quaùt cho caùc amin. ñoäc. GV: Chuù yù khi söû duïng: ñoäc. 1. Anilin vaø caùc amin thôm baäc moät taùc duïng vôùi axit nitrô ôû nhieät ñoä thaáp (0 . deã tan trong nöôùc. . Yeâu caàu Hs vieát caùc ptpö minh hoaï cuï theå.

HI (CH3)3-N 3 3 3 b.Anilin laø nguyeân lieäu quan troïng trong coâng HS: Nghieân cöùu SGK. Thí duï : . ñen anilin. II. thaûo luaän. neâu neâu nghieäp phaåm nhuoäm (phaåm azo.Öùng duïng caùc amin. Baøi môùi. Khöû hôïp chaát nitro Anilin vaø caùc amin thôm thöôøng ñöôïc ñieàu cheá baèng caùch khöû nitrobenzen (hoaëc daãn xuaát nitro töông öùng) bôûi hiñro môùi sinh nhôø taùc duïng cuøa kim loaïi (nhö Fe.…) amin. B. duïng cuûa amin. Cuûng coá baøi: 1. ******************************************** Ngaøy soaïn: 23-09-2008. Chuaån bò: 1. Muïc tieâu. ñaùnh giaù giôø hoïc. suafaguaniñin.Nhaán maïnh kieán thöùc baøi hoïc. Hoïc baøi. 2. 1. I.ÖÙNG DUÏNG VAØ ÑIEÀU CHEÁ Hoaït ñoäng 1.Thí duï : +CH +CH I I NH3 CH3NH2 (CH3)2NH HI . ñaëc bieät laø caùc ñiamin ñöôïc duøng ñeå toång luaän. 1. Chuaån bò baøi sau: Phaàn IV + Baøi taäp. Phöông phaùp chuû yeáu: Nghieân cöùu. polime (nhöïa anilin – fomanñehit. Nhaän xeùt. hoaït ñoäng nhoùm. oån ñònh lôùp. Hoaït ñoäng cuûa Noäi dung ghi baûng. C. HS: Nghieân cöùu tröôùc noäi dung baøi hoïc. AMIN A. 2. .HI . thaûo . Kó naêng: Reøn kó naêng nghieân cöùu vaän duïng kieán thöùc. Tieát 19. Caùc ankylamin ñöôïc ñieàu cheá töø amoniac vaø ankyl +CH I halogenua. Kieåm tra só soá. IV. V. döôïc phaåm caùc öùng duïng cuûa (streptoxit.…). Tieán trình leân lôùp. ÖÙng duïng GV: Yeâu caàu Hs nghieân cöùu SGK. GV: Giaùo aùn . Thay theá nguyeân töû H cuûa phaân töû ñieàu cheá amin. Amin coù theå ñöôïc ñieàu cheá baèng nhieàu caùch: GV: Neâu caùc caùch a. Höôùng daãn veà nhaø: 1.…).III. thaûo luaän. D. Zn) vôùi axit HCl. neâu caùc öùng hôïp polime. laøm baøi taäp 2. 2-Vieát caùc ptpö cuï theå cuûa caùc amin. 2. Baøi 11.Caùch ñieàu cheá caùc amin. .Caùc ankylamin ñöôïc duøng trong toång hôïp höõu cô. Kieán thöùc: Hs bieát: . Ñieàu cheá Hoaït ñoäng 2. thaày vaø troø IV. cho amoniac caùc ví duï minh hoaï.

62. chænh söûa. Baøi 5: a. GV: Yeâu caàu Hs thaûo luaän. Baøi 7:Duøng axit ñeå pö vôùi caùc amin. V. Höôùng daãn veà nhaø: 1. D. Kó naêng: Reøn kó naêng nghieân cöùu vaän duïng kieán thöùc. Duøng NaOH → CO2 → HCl → NaOH. caáu taïo phaân töû aminoaxit. boå sung. III. HS: Nghieân cöùu tröôùc noäi dung baøi hoïc. Baøi 6:Duøng caùc pö ñaëc tröng ñeå nhaän bieát. taïo lieân keát hiñro beàn hôn. A.Tính axit-bazô cuûa aminoaxit. . . Baøi 1: Choïn C. 2. laøm caùc baøi taäp. Kieåm tra só soá. C. AMINOAXIT. GV: Giaùo aùn . Baøi 8: Tính theo caùc ptpö. Cuûng coá baøi: 1.Khaùi quaùt caùc daïng baøi taäp vaø caùch giaûi. I. Baøi 2: Choïn C. GV: Yeâu caàu Hs nhaän xeùt. Chuaån bò baøi sau: Aminoaxit: nghieân cöùu tröôùc noäi dung baøi. Baøi 12. Hoaït ñoäng cuûa thaày Noäi dung ghi baûng. nhaán maïnh kieán thöùc vaø kó naêng quan troïng. Tieán trình leân lôùp. Laäp CTPT döïa vaøo saûn phaåm chaùy. 2. GV: Keát luaän. II. HS: Thaûo luaän. IV. ñaùnh giaù giôø hoïc. Tieát 20. Phöông phaùp chuû yeáu: Nghieân cöùu. Baøi 4: a. Nhaän xeùt.Hoaït ñoäng 3. boå sung. b. HCl C6H5NO2 + 6H  → C6H5NH2 + 2H2O Ngoaøi ra. Do phaûn öùng vôùi nöôùc taïo dd bazô töông töï NH3. Baøi 3: Vieát CTCT döïa vaøo caùc loaïi ñp cuûa amin. thaûo luaän. ******************************************** Ngaøy soaïn: 23-09-2008. GV: Yeâu caàu Hs trình baøy baøi. Muïc tieâu. Hs bieát: . do taïo lieân keát hiñro vôùi nöôùc. Duøng dd HCl roài duøng NaOH. oån ñònh lôùp. caùc amin coøn coù theå ñöôïc ñieàu cheá baèng nhieàu caùch khaùc. Hoïc baøi. LUYEÄN TAÄP. Do maät ñoä e treân N lôùn hôn.Nhaán maïnh kieán thöùc baøi hoïc.Caùch goïi teân aminoaxit. Fe . Kieán thöùc: Hs hieåu ñònh nghóa aminoaxit. 1. laøm baøi taäp 2. laøm caùc baøi taäp SGK trang 61. HS: Trình baøy baøi. Baøi môùi. HS: Nhaän xeùt. hoaït ñoäng nhoùm. Giaûi thích döïa vaøo hieäu öùng huùt hoaëc ñaåy e cuûa caùc goác hiñrocacbon. b. Chuaån bò: 1. 2. B.

Tên bán hệ thống: Axit + (vị trí nhóm NH2: α . III. Hoaït ñoäng 5. daïng ion löôõng cöïc chuyeån moät phaàn nhoû thaønh daïng phaân töû : R CH + COO- R CH NH2 COOH NH3 Hoaït ñoäng 3. . neâu tính chaát vaät lí cuûa aminoaxit.vaø troø Hoaït ñoäng 1. thaûo luaän.Tên thay thế: Axit + (vị trí nhóm NH2 : 1. Danh phaùp a. II. thaûo luaän. coù nhieät ñoä noùng chaûy cao (khoaûng töø 220 ñeán 3000C.Khi x<y: dd coù moâi tröôøng axit . HS: Nghieân cöùu SGK. I. Yeâu caàu Hs aùp duïng goïi teân caùc aminoaxit. yeâu caàu Hs vieát ptpö. GV: Neâu qui taéc goïi teân.ÑÒNH NGHÓA. cho ví duï. Ngoaøi ra. Hoaït ñoäng 2.1.+ HCl → ClH3N-R-COOH . nhoùm NH2 coù tính bazô neân ôû traïng thaùi keát tinh amino axit toàn taïi ôû daïng ion löôõng cöïc. thaûo luaän. neâu ñònh nghóa aminoaxit. GV: Yeâu caàu Hs nghieân cöùu SGK. neâu caùc tröôøng hôïp khaùc nhau khi xeùt moâi tröôøng dd aminoaxit. 2 .amino axit coù trong thieân nhieân goïi laø amino axit thieân nhieân ñeàu coù teân rieâng. H2N-R-COOH + HCl → ClH3N-R-COOH Hoaëc H3N+-R-COO. …) + amino + tên thông thường axit cacboxylic tương ứng. GV: Neâu tính chaát. HS: Vieát ptpö. Caáu taïo phaân töû Vì nhoùm COOH coù tính axit.2. GV: Yeâu caàu Hs nghieân cöùu SGK. GV: khaùi quaùt coâng thöùc. caùc α .Khi x=y: dd gaàn nhö trung tính. Ñònh nghóa Amino axit laø loaïi hôïp chaát höõu cô taïp chöùc maø phaân töû chöùa ñoàng thôøi nhoùm NH2 vaø nhoùm (COOH). neâu caùc tröôøng hôïp khaùc nhau khi xeùt moâi tröôøng dd aminoaxit. Xeùt vôùi aminoaxit (H2N)xR(COOH)y: . 1.Tính chaát axit . γ . Hoaït ñoäng 4. ñoàng thôøi bò phaân huûy) vaø deã tan trong nöôùc vì chuùng toàn taïi ôû daïng ion löôõng cöïc (muoái noäi phaân töû).bazô cuûa dung dòch amino axit 1. neâu ñònh nghóa aminoaxit. HS: Nghieân cöùu SGK. 2. b. Phaûn öùng vôùi axit voâ cô maïnh taïo ra muoái.…) + amino + tên axit cacboxylic tương ứng. vò hôi ngoït. GV: Yeâu caàu Hs nghieâncöùu SGK.TÍNH CHAÁT VAÄT LÍ Caùc amino axit laø nhöõng chaát raén ôû daïng tinh theå khoâng maøu. β . Moâi trröôøng dd aminoaxit. GV: Neâu caáu taïo phaân töû cuûa caùc amino axit .Khi x>y: dd coù moâi tröôøng bazô. Trong dung dòch.TÍNH CHAÁT HOÙA HOÏC 1. HS: AÙp duïng goïi teân caùc aminoaxit. HS: Nghieân cöùu SGK. neâu tính chaát vaät lí cuûa aminoaxit. CAÁU TAÏO VAØ DANH PHAÙP 1. daïng ion löôõng cöïc daïng phaân töû 3 . thaûo luaän. cho ví duï.

Chuaån bò baøi sau: Aminoaxit: Phaàn baøi coøn laïi: nghieân cöùu tröôùc noäi dung baøi.TÍNH CHAÁT HOÙA HOÏC Hoaït ñoäng 1. pö vôùi HO-NO. 1. Kieåm tra baøi cuõ. pö truøng ngöng. Kieán thöùc: Hs bieát: . oån ñònh lôùp. HS: Nghieân cöùu tröôùc noäi dung baøi hoïc. . Hoïc baøi.+ NaOH → H2N-RCOONa + H2O ⇒Nhö vaäy. Höôùng daãn veà nhaø: 1. III. Chuaån bò: 1. Nhaän xeùt. 2.GV: Khaùi quaùt hoaù.Phaûn öùng este hoùa nhoùm COOH GV: Yeâu caàu Hs nghieân H2N-R-COOH + R’-OH khí HCl H2N-R-COO-R’ + cöùu SGK. 3. Phaûn öùng vôùi bazô maïnh taïo ra muoái vaø nuôùc. Hoaït ñoäng cuûa thaày Noäi dung ghi baûng. Tieát 21.CTCT vaø teân goïi cuûa aminoaxit. I. 2. amino axit coù tính chaát löôõng tính. Kieåm tra só soá.Öùng duïng cuûa aminoaxit. A.Tính chaát hoaù hoïc cuûa aminoaxit: Pö este hoaù. thaûo luaän. vieát ptpö este hoaù vaø pö vôùi HO-NO cuûa H2O 3.Nhaán maïnh kieán thöùc baøi hoïc. AMINOAXIT. C. Kó naêng: Reøn kó naêng nghieân cöùu vaän duïng kieán thöùc.CTCT vaø teân goïi aminoaxit coù CTPT laø C4H9O2N. Baøi môùi. II. GV: Giaùo aùn . V.Phaûn öùng cuûa nhoùm NH2 vôùi HNO2 aminoaxit H2N-R-COOH + HNO2 → HO-R-COOH + N2↑ + HS: Nghieân cöùu SGK. hoaït ñoäng nhoùm. Baøi 12. 2.Chöùng toû raèng axit 2-aminopropanoic laø chaát löôõng tính. III. laøm baøi taäp 2. vaø troø III. vieát H2O ptpö este hoaù vaø pö vôùi . 2. Muïc tieâu.3. Yeâu caàu Hs vieát ptpö toång quaùt vaøø keát luaän veà tính löôõng tính cuûa amino axit HS: Vieát ptpö toång quaùt vaø keát luaän veà tính löôõng tính cuûa amino axit 1. ñaùnh giaù giôø hoïc. Phöông phaùp chuû yeáu: Nghieân cöùu. B. Cuûng coá baøi: 1. Tieán trình leân lôùp. 1. H2N-R-COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O Hoaëc H3N+-R-COO. D. 2. ******************************************** Ngaøy soaïn: 24-09-2008. IV.Vieát ptpö cuûa caùc aminoaxit cuï theå khaùc.

HO-NO cuûa aminoaxit GV: Khaùi quaùt. Hoaït ñoäng 2. GV: Trình baøy cho Hs pö truøng ngöng cuûa aminoaxit.Vieát pö cuûa Axit 6-aminohexanoic. Yeâu caàu Hs vieát ptpö cuûa axit 7aminoheptanoic. HS: Vieát ptpö cuûa axit 7-aminoheptanoic. Hoaït ñoäng 3. GV: Yeâu caàu Hs nghieân cöùu SGK, thaûo luaän, neâu öùng duïng cuûa aminoaxit. HS: Nghieân cöùu SGK, thaûo luaän, neâu öùng duïng cuûa aminoaxit.

hiñroxiaxit 4.Phaûn öùng truøng ngöng Axit 6 - aminohexanoic (axit ε - aminocaproic) hoaëc axit 7- aminoheptanoic (axit ω aminoenantoic) coù phaûn öùng truøng ngöng taïo thaønh polime thuoäc loaïi poliamit.
... +H - NH -[CH2]5CO- OH +H - NH[CH2]5CO - OH +H - NH - [CH2]5CO -OH +
 T →

. . . - NH - [CH2]5CO - NH - [CH2]5CO - ...
T

+ nH2O

Hay víeât goïn laø : n H2N[CH2]5COOH   → (- HN[CH2]5CO -)n + n H2O
IV- ÖÙNG DUÏNG

- Aminoaxit thieân nhieân (haàu heát laø α aminoaxit) laø cô sôû ñeå kieán taïo neân caùc loaïi protein cuûa cô theå soáng. - Moät soá amino axit ñöôïc duøng phoå bieán trong ñôøi soáng nhö muoái mononatri cuûa axit glutamic duøng laøm gia vò thöùc aên (goïi laø mì chính hay boät ngoït); axit glutamic laø thuoác hoã trôï thaàn kinh, methionin laø thuoác boå gan. - Axit 6 - aminohexanoic vaø axit 6 aminoheptanoic laø nguyeân lieäu duøng saûn xuaát nilon -6 vaø nilon - 7.

IV. Cuûng coá baøi: 1- Nhaán maïnh kieán thöùc baøi hoïc. 2- Vieát ptpö cuûa caùc aminoaxit cuï theå khaùc. V. Höôùng daãn veà nhaø: 1. Hoïc baøi, laøm baøi taäp 2. Chuaån bò baøi sau: Peptit vaø protein: nghieân cöùu tröôùc noäi dung baøi. VI. Nhaän xeùt, ñaùnh giaù giôø hoïc. ********************************************

Ngaøy soaïn: 24-09-2008. Tieát 22. Baøi 13.

PEPTIT VAØ PROTEIN.

A. Muïc tieâu. 1. Kieán thöùc: Hs bieát: - Khaùi nieäm peptit, caùc loaïi peptit. - Caáu taïo phaân töû peptit, danh phaùp peptit. - Tính chaát cuûa peptit. 2. Kó naêng: Reøn kó naêng nghieân cöùu vaän duïng kieán thöùc. B. Phöông phaùp chuû yeáu: Nghieân cöùu, thaûo luaän, hoaït ñoäng nhoùm. C. Chuaån bò: 1. GV: Giaùo aùn . 2. HS: Nghieân cöùu tröôùc noäi dung baøi hoïc. D. Tieán trình leân lôùp.

I. Kieåm tra só soá, oån ñònh lôùp. II. Baøi môùi. Hoaït ñoäng cuûa Noäi dung ghi baûng. thaày vaø troø A - PEPTIT I- KHAÙI NIEÄM VAØ PHAÂN LOAÏI Hoaït ñoäng 1. 1. Khaùi nieäm GV: Yeâu caàu Hs - Lieân keát cuûa nhoùm CO vôùi nhoùm NH giöõa hai nghieân cöùu SGK, ñôn vò α - amino axit ñöôïc goïi laø lieân keát peptit. thaûo luaän, neâu khaùi nieäm lieân keát - Peptit laø nhöõng hôïp chaát chöùa töø 2 ñeán 50 peptit, khaùi nieäm goác α - amino axit lieân keát vôùi nhau baèng caùc peptit. lieân keát peptit. HS: Nghieân cöùu SGK, thaûo luaän, neâu khaùi nieäm lieân keát peptit, khaùi nieäm 2 . Phaân loaïi peptit. Caùc peptit ñöôïc chia laøm 2 loaïi Hoaït ñoäng 2. a. Oligopeptit goàm caùc peptit coù töø 2 ñeán 10 goác GV: Yeâu caàu Hs α - amino axit vaø nghieân cöùu SGK, ñöôïc goïi töông öùng laø ñipeptit, tripeptit,... thaûo luaän, neâu caùc ñecapeptit. loaïi peptit. HS: Nghieân cöùu SGK, b. Polipeptit goàm caùc peptit coù töø 11 ñeán 50 goác thaûo luaän, neâu caùc α - amino axit. Popipeptit laø cô sôû taïo neân protein loaïi peptit.
II. CAÁU TAÏO, ÑOÀNG PHAÂN VAØ DANH PHAÙP

Hoaït ñoäng 3. GV: Neâu caáu taïo phaân töû cuûa peptit.

1. Caáu taïo - Phaân töû peptit hôïp thaønh töø caùc goác α amino axit noái vôùi nhau bôûi lieân keát peptit theo moät traät töï nhaát ñònh : amino axit ñaàu N coøn nhoùm NH2, amino axit ñaàu C cuûa nhoùm COOH.
H2N–CH –CO–NH–CH–CO–NH–CH–CO–....–NH–CH–COOH R1 R2 R3 Rn ñaàu N Lieân keát peptit ñaàu C

Hoaït ñoäng 4. GV: Trình baøy cho Hs ñp cuûa peptit, caùch goïi teân peptit, phaân tích ví duï. Yeâu caàu Hs aùp duïng cho vaøi peptit taïo ra töø Axit aminoetanoic, Axit 2- aminopropanoic, Axit - 2 amino-3metylbutanoic HS: AÙp duïng vieát CTCT vaø teân goïi vaøi peptit töông öùng.

2. Ñoàng phaân, danh phaùp - Moãi phaân töû peptit goàm moät soá xaùc ñònh caùc goác α - amino axit lieân keát vôùi nhau theo moät traät töï nghieâm nghaët. Vieäc thay ñoåi traät töï ñoù seõ daãn tôùi caùc peptit ñoàng phaân. Thí duï :
H2N–CH2 –CO–NH–CH–COOH ; H2N–CH–CO–NH–CH2 – COOH CH3 CH3

- Neáu phaân töû peptit chöùa n goác α - amino axit khaùc nhau thì soá ñoàng phaân loaïi peptit seõ laø n ! - Teân cuûa caùc peptit ñöôïc hình thaønh baèng caùch gheùp teân goác axyl cuûa caùc α - amino axit baét ñaàu töø ñaàu N, roài keát thuùc baèng teân cuûa axit ñaàu C (ñöôïc giöõ nguyeân)
III- TÍNH CHAÁT

Hoaït ñoäng 5. GV: Trình baøy cho Hs caùc pö quan troïng cuûa peptit. Yeâu caàu Hs naém baét caùc pö, neâu öùng duïng cuûa pö maøu biure, vieát ptpö thuyû phaân. HS: Neâu öùng duïng cuûa pö maøu biure, vieát ptpö thuyû phaân.

1. Tính chaát vaät lí Caùc peptit thöôøng ôû theå raén, coù nhieät ñoä noùng chaûy cao vaø deã tan trong nöôùc. 2. Tính chaát hoùa hoïc Do peptit coù chöùa caùc lieân keát peptit neân noù coù hai phaûn öùng ñieån hình laø phaûn öùng thuûy phaân vaø phaûn öùng maøu biure. a. Phaûn öùng maøu biure Dd peptit hoaø tan Cu(OH)2 taïo ra dd phöùc chaát coù maøu tím ñaëc tröng. Ñipeptit chæ coù moät lieân keát peptit neân khoâng coù phaûn öùng naøy. b. Phaûn öùng thuûy phaân Peptit ñaõ bò thuûy phaân thaønh hoãn hôïp caùc α amino axit khi ñun noùng dung dòch peptit vôùi axit hoaëc kieàm
H2N–CH –CO–NH–CH–CO–NH–CH–CO–....–NH–CH–COOH R1 R2 R3 Rn H ,t + nH2O   → H2N–CH–COOH +H2N–CH–COOH R1 R2 + H2N–CH–COOH+.... + H2N – CH – COOH R3 Rn
+ 0

III. Cuûng coá baøi: 1- Nhaán maïnh kieán thöùc baøi hoïc. 2- Laøm baøi taäp veà peptit trang 75 SGK. IV. Höôùng daãn veà nhaø: 1. Hoïc baøi, laøm baøi taäp 2. Chuaån bò baøi sau: Peptit vaø protein: nghieân cöùu tröôùc noäi dung baøi phaàn coøn laïi. V. Nhaän xeùt, ñaùnh giaù giôø hoïc. ********************************************

A. Muïc tieâu. 1. Kieán thöùc: Hs bieát: - Khaùi nieäm protein, caùc loaïi protein. - Ñaëc ñieåm caáu truùc phaân töû protein. - Tính chaát cuûa protein. 2. Kó naêng: Reøn kó naêng nghieân cöùu vaän duïng kieán thöùc. B. Phöông phaùp chuû yeáu: Nghieân cöùu, thaûo luaän, hoaït ñoäng nhoùm. C. Chuaån bò: 1. GV: Giaùo aùn + Thí nghieäm: Loøng traéng tröùng vôùi HNO3, vôùi Cu(OH)2, söï ñoâng tuï protein. 2. HS: Nghieân cöùu tröôùc noäi dung baøi hoïc + Mang tröùng ñeå laáy loøng traéng. D. Tieán trình leân lôùp. I. Kieåm tra só soá, oån ñònh lôùp. II. Baøi môùi. Hoaït ñoäng cuûa Noäi dung ghi baûng. thaày vaø troø

Ngaøy soaïn: 25-09-2008. Tieát 23. Baøi 13.

PEPTIT VAØ PROTEIN.

fibroin cuûa tô taèm. 2. thaûo luaän. taùch ra khoûi dung dòch. GV: Yeâu caàu Hs nghieân cöùu SGK. baäc II. neâu khaùi nieäm vaø caùc loaïi protein. + Phaân töû protein ñöôïc caáu taïo töø moät hau nhieàu chuoãi polipeptit keát hôïp vôùi nhau hoaëc vôùi caùc thaønh phaàn phi protein khaùc.Tính chaát vaät lí * Daïng toàn taïi Protein toàn taïi ôû hai daïng chính : Daïng hình sôïi vaø daïng hình caàu. lipit. soá löôïng vaø traät töï saép xeáp cuûa chuùng. caùc lieân keát peptit trong phaân töû protein bò phaân caét daàn. Ta goïi ñoù laø söï ñoâng tuï protein. miozin cuûa cô baép.amino axit thieân nhieân ñaõ taïo ra moät löôïng raát lôùn caùc protein khaùc nhau. I. neân trong caùc sinh vaät töø khoaûng treân 20 α . nhö axit nucleic. cacbohiñrat. HS: Nghieân cöùu SGK. hemoglobin (maùu). dung dòch bazô hoaëc nhôø xuùc taùc cuûa enzim. protein seõ ñoâng tuï laiï. maïng nheän. Yeâu caàu Hs naém baét caùc pö.KHAÙI NIEÄM VAØ PHAÂN LOAÏI + Protein laø nhöõng polipeptit.TÍNH CHAÁT CUÛA PROTEIN Hoaït ñoäng 4. neâu tính chaát vaät lí cuûa protein.amino axit. + Caáu truùc baäc I laø trình töï saép xeáp caùc ñôn vò α amino axit trong maïch protein. thaûo luaän.amino axit.B – PROTEIN Hoaït ñoäng 1.Protein phöùc taïp laø nhöõng protein ñöôïc taïo thaønh töø protein ñôn giaûn coäng vôùi thaønh phaàn “phi protein”. + Ñaëc tính sinh lí cuûa protein phuï thuoäc vaøo caáu truùc cuûa chuùng. Hoaït ñoäng 2. Phaûn öùng thuûy phaân Khi ñun noùng protein vôùi dung dòch axit.. II. *Tính tan : Tính tan cuûa caùc loaïi protein raát khaùc nhau. III. neâu tính chaát vaät lí cuûa protein. GV: Yeâu caàu Hs nghieân cöùu SGK. Daïng protein hình sôïi nhö keratin cuûa toùc. vieát ptpö thuyû phaân. moùng. + Protein ñöôïc phaân thaønh 2 loaïi : .SÔ LÖÔÏC VEÀ CAÁU TRUÙC PHAÂN TÖÛ PROTEIN Hoaït ñoäng 3. thaûo luaän.Protein ñôn giaûn laø nhöõng protein ñöôïc taïo thaønh chæ töø caùc goác α . Daïng protein hình caàu nhö anbumin cuûa loøng tröùng traéng. bazô hay moät soá muoái vaøo dung dòch protein. Protein hình sôïi hoaøn toaøn khoâng tan trong nöôùc trong khi protein hình caàu tan trong nöôùc taïo thaønh dung dòch keo nhö anbumin (loøng tröùng traéng). *Söï ñoâng tuï : Khi ñun noùng hoaëc cho axit.. Coù boán baäc caáu truùc cuûa phaân töû protein : caáu truùc baäc I.. GV: Neâu caáu taïo phaân töû cuûa peptit. neâu khaùi nieäm vaø caùc loaïi protein. cao phaân töû coù phaân töû khoái töø vaøi chuïc nghìn ñeán vaøi trieäu.Caáu truùc naøy ñöôïc giöõ vöõng chuû yeáu nhôø lieân keát peptit. + Caùc phaân töû protein khaùc nhau veà baûn chaát caùc maét xích α . neâu öùng duïng cuûa caùc pö maøu. hemoglobin cuûa maùu. thaûo luaän. HS: Nghieân cöùu SGK. baäc III vaø baäc IV. Tính chaát hoùa hoïc a. GV: Trình baøy cho Hs caùc pö quan troïng cuûa peptit. 1. . taïo thaønh caù chuoãi polipetit vaø cuoái cuøng thaønh hoãn hôïp caùc . söøng .

thöùc ñaõ hoïc beân 2 . GV: Yeâu caàu Hs laøm thí nghieäm chöùng minh phaûn öùng maøu cuûa protein. taùc duïng cuûa enzim.. neâu khaùi nieäm. neâu khaùi nieäm.KHAÙI NIEÄM VEÀ ENZIM VAØ AXIT NUCLEIC 1. coù khaû naêng xuùc taùc cho caùc quaù trình hoùa hoïc. neâu öùng duïng cuûa caùc pö maøu. Phaûn öùng maøu * Phaûn öùng vôùi HNO3 ñaëc + Dd protein taùc duïng vôùi dd axit nitric ñaëc taïo keát tuûa maøu vaøng + Giaûi thích: Nhoùm HOC6H4 – cuûa moät soá goác amino axit trong protein ñaõ phaûn öùng vôùi HNO3 cho hôïp chaát môùi mang nhoùm NO2 coù maøu vaøng.1011 laàn toác ñoä cuûa cuøng phaûn öùng nhôø hôïp vôùi caùc kieán xuùc taùc hoùa hoïc.t + nH2O   → H2N–CH–COOH +H2N–CH–COOH R1 R2 + H2N–CH–COOH+.. thaûo luaän. T. * Phaûn öùng vôùi Cu(OH)2 (phaûn öùng biure) + Dd protein taùc duïng vôùi Cu(OH)2 taïo dd maøu tím ñaëc tröng + Giaûi thích: Cu(OH)2 ñaõ phaûn öùng vôùi hai nhoùm peptit (CO – NH) cho saûn phaåm coù maøu tím IV. taùc duïng cuûa hoïat ñoäng soáng cuûa cô theå. Axit nucleic coù vai troø quan troïng baäc nhaát trong caùc taïo. thöôøng gaáp töø nghieân cöùu SGK. söï chuîeån caùc thoâng tin di truyeàn.Enzim + Enzim laø nhöõng chaát haàu heát coù baûn chaát protein. G.Toác ñoä cuûa phaûn öùng nhôø xuùc taùc enzim raát GV: Yeâu caàu Hs lôùn. teân cuûa chaát phaûn öùng hoaëc toå hôïp hai teân ñoù theâm ñuoâi aza. HS: Nghieân cöùu SGK.. . nucleic.. + H2N – CH – COOH R3 Rn b. thaûo luaän.. GV: Giaûi thích cho Hs caùc hieän töôïng gaây bôûi caùc pö naøo. thaûo luaän. X. + 0 NO2 OH + 2HNO3 OH + 2H2O NO2 Hoaït ñoäng 5. moãi pentozô laïi lieân keát vôùi kieán thöùc ñaõ hoïc moät bazô nitô (ñoù laø caùc hôïp chaát dò voøng chöùa beân Sinh hoïc veà axit nitô ñöôïc kí hieäu A. HS: Nghieân cöùu SGK. HS: Laøm thí nghieäm chöùng minh phaûn öùng maøu cuûa protein.HS: Vieát ptpö thuyû phaân. thaønh phaàn caáu taïo naøo trong phaân töû. Ñoù laø nhöõng chaát xuùc taùc sinh hoïc. U). thaûo luaän. keát 109 .Hoaït ñoäng xuùc taùc cuûa enzim coù tính choïn loïc raát cao. moãi enzim chæ xuùc taùc cho moät söï chuyeån hoùa nhaát ñònh. caùc protein phöùc taïp goïi laø nucleoprotein maø khi neâu khaùi nieäm. + Axit nucleic laø polieste cuûa axit photphoric vaø pentozô keát hôïp vôùi caùc (monosacarit coù 5C) . . +Teân cuûa caùc enzim xuaát phaùt töø teân cuûa caùc phaûn öùng. Axit nucleic Sinh hoïc veà axit + Trong nhaân vaø nguyeân sinh chaát cuûa teá baøo coù nucleic. caáu thuûy phaân thì cho protein ñôn giaûn vaø axit nucleic. taùc duïng cuûa enzim. α . ñaëc bieät trong cô theå sinh vaät. nhö söï toång hôïp protein. so saùnh vôùi peptit. so saùnh vôùi peptit.. + Xuùc taùc enzim coù hai ñaëc ñieåm : . ñoàng thôøi protein bò ñoâng tuï bôûi HNO3 thaønh keát tuûa. H2N–CH –CO–NH–CH–CO–NH–CH–CO–. axit nucleic. Neáu pentozô laø ribozô.amino axit. GV: Yeâu caàu Hs nghieân cöùu SGK. Hoaït ñoäng 6.–NH–CH–COOH R1 R2 R3 Rn H .

Nhaán maïnh kieán thöùc baøi hoïc. Hoïc baøi. Baøi 4: LUYEÄN TAÄP CAÁU TAÏO VAØ TÍNH CHAÁT CUÛA AMIN. + ADN laø vaät lieäu di truyeàn ôû caáp ñoä phaân töû mang thoâng tin di truyeàn maõ hoùa cho hoaït ñoäng sinh tröôûng vaø phaùt trieån cuûa caùc cô theå soáng. vaøo khoûang 4 . caáu axit nucleic ñöôïc kí hieäu laø ARN. IV.neâu khaùi nieäm. taùc duïng cuûa + Moãi chuoãi ADN goàm haøng ngaøn maét xích. Phaân töû ARN thöôøng toàn taïi ôû daïng xoaén ñôn. Hai chuoãi ADN xoaén keùp laïi thaønh phaân töû ADN nhôø lieân keát hiñro giöõa caùc caëp bazô nitô(A. G. PROTEIN A .. Kó naêng: Heä thoáng hoùa kieân thöùc. moãi axit nucleic. laøm baøi taäp 2. ARN chuû yeáu naèm trong teá baøo chaát. vaän duïng kieán thöùc laøm caùc baøi taäp hoùa hoïc . Kieán thöùc: Cuûng coá caáu taïo taïo vaø tính chaát cuûa amin. maét xích goàm moät goác ñeoxiribozô. ñoâi choã coù xoaén keùp.Laøm caùc baøi taäp trong baøi luyeän taäp. V..Laøm baøi taäp veà protein trang 75 SGK. Cuûng coá baøi: 1.X) + Phaân töû khoái cuûa ADN raát lôùn.. O O CH2 O Bazô nitô Bazô nitô Caáu truùc xoaén keùp cuûa ADN moät chuoãi ADN Caáu truùc cuûa III...T.Muïc tieâu: 1. protein. AMINO AXIT. moät goác photphat vaø moät goác bazô nitô. Phaân töû khoái cuûa ARN nhoû hôn cuûa ADN.8 trieäu. . . ******************************************** Ngaøy soaïn: 26-09-2008. protein. 2.OÂn laïi caùc kieán thöùc lí thuyeát. taïo. O CH 2 O Bazô nitô O O P O CH2 O O O O P O O O P O . axit nucleic ñöôïc kí hieäu laø ADN.. Tieát 24. tham gia vaøo quaù trình giaûi maõ thoâng tin di truyeàn.. Nhaän xeùt. Höôùng daãn veà nhaø: 1. 2.. Neáu pentozô laø ñeoxiribozô. aminoaxit. . Chuaån bò baøi sau: Luyeän taäp caáu taïo vaø tính chaát cuûa amin. ñaùnh giaù giôø hoïc. aminoaxit.

C. Proteincoù phaûn öùng cuûa nhoùm peptit CO .. caùc phaûn a. D.hay ArN2Cl + Taùc duïng vôùi daãn xuaát halogen : RNH2 + CH3I → RNHCH3 + HI b.NH + Phaûn öùng thuûy phaân : t H2N–CH –CO–NH–CH–CO–NH–CH–CO–. Tính chaát cuûa nhoùm NH2 öùng minh hoaï.amino axit peptit cuûa amin.Amin beùo baäc I taïo thaønh ancol: caùc phaûn öùng minh − C RNH2 + HONO  05→ ROH + N2 ↑ + H2O hoaï. Kieåm tra só soá.CH(R) . 2.vaø ω amino axit taïo poliamit: nH2N .COOH   → ( NH . + Tính bazô : RNH2 + H2O → [RNH3]+OHHS: Hs neâu laïi CTCT. 2. Taùc duïng vôùi axit cho muoái : RNH2 + HCl → tính chaát hoaù hoïc + quan troïng cuûa amin. oån định lớp. HS : OÂn laïi caùc kieán thöùc lí thuyeát + Laøm caùc baøi taäp trong baøi luyeän taäp. [RNH3] Cl + Taùc duïng vôùi HNO2 aminoaxit.CO )n + nH2O d. Tieán trình leân lôùp: I.. KIEÁN THÖÙC CAÀN NHÔÙ Hoaït ñoäng 1 GV: Yeâu caàu Hs neâu 1.NH2 R–CH–COOH H2N–CH –CO– . aminoaxit.Caáu taïo phaân töû R .. II..t + nH2O   → H2N–CH–COOH +H2N–CH–COOH + 0 . Bài mới.COO+ Phaûn öùng truøng ngöng cuûa caùc ε .[CH2]5 .CH(R) . tính chaát NH2 R1 Rn hoaù hoïc quan troïng Amin α .COOH → H3N+ . Phöông phaùp chuû yeáu : Thaûo luaän.B. Tính chaát protein.. Amino axit coù tính chaát cuûa nhoùm COOH + Tính axit: RCH(NH2)COOH+NaOH→RCH(NH2)COONa +H2O + Phaûn öùng este hoùa H l  RCH(NH2)COOH + R’OH  C→ RCH(NH2)COOR’ + H2O 0 2 c.Amin thôm baäc I : ArNH2 + HNO2 .–NH–CH–COOH R1 R2 R3 Rn H .[CH2]5 . Chuaån bò: 1.2H O ArN2+Cl. . GV : Giaùo aùn. Amino axit coù phaûn öùng giöõa nhoùm COOH vaø NH2 + Taïo muoái noäi (ion löôõng cöïc) : H2N . .. protein. –NH–CH–COOH laïi CTCT. Kieåm tra bài cũ : Keát hôïp vôi luyeäân taäp III. Hoaït ñoäng cuûa Noäi dung baøi hoïc thaày vaø troø I. hoaït ñoäng nhoùm.

leân baûng. baøy baøi leân baûng. MOÄT SOÁ TÍNH CHAÁT CUÛA AMIN. ñaùnh giaù giôø hoïc. Tính theo coâng thöùc hoaù hoïc GV : Nhaän xeùt.Mang tröùng ñeå laáy loøng traéng. nhaán maïnh caùc kieán thöùc vaø kó naêng quan troïng trong moãi baøi. AMINOAXIT VAØ PROTEIN. Döïa vaøo phaûn öùng maøu cuûa protein. HS : Nhaän xeùt boå Baøi 6.R1 R2 + H2N–CH–COOH+. Muïc tieâu. Nhaän xeùt.Ñ c. boå sung..Xem caùch laøm caùc thí nghieäm. BAØI TAÄP GV: Yeâu caàu Hs Baøi 1: thaûo luaän. 2. polipeptit. baøi taäp.. Anilin coù phaûn öùng theá deã daøng 3 nguyeân töû cuûa voøng benzen NH2 (dd) Br + 3Br2 (dd) NH2 Br + 3HBr (traég) n Br Hoaït ñoäng 2 II. Baøi 4: GV: Yeâu caàu Hs Döïa vaøo phaûn öùng thuyû phaân peptit. VI. döï ñoaùn hieän töôïng. laøm Döïa vaøo caáu truùc. 2. aminoaxit. xung.S taäp SGK trang 79. neâu söï gioáng vaø khaùc nhau GV : Yeâu caàu Hs trình giöõa chuùng veà caáu taïo. kó naêng quan troïng.Ñ d. Khaùi quaùt daïng baøi vaø phöông phaùp giaûi. V. xung. . Höôùng daãn veà nhaø: 1. Hoaøn thaønh baøi taäp luyeän taäp. laøm baøi a. Tieát 25. Cuûng coá baøi : 1.80. ****************************************** Ngaøy soaïn: 26-09-2008. IV. + H2N – CH – COOH R3 Rn + Phaûn öùng maøu: Taùc duïng vôùi Cu(OH)2 cho dung dòch maøu tím e. khaùc nhaän xeùt boå Baøi 5.ø protein. caáu taïo cuûa amin. Baøi 2: HS: Thaûo luaän. veà tính chaát. chænh söûa.. . Bµi 15.S b. A. Baøi 3: HS: Trình baøy baøi Döïa vaøo caùc phaûn öùng ñaëc tröng. Bµi thùc hµnh 2. Chuaån bò baøi sau: Baøi thöïc haønh 2: . Nhaán maïnh kthöùc.

veä sinh PTN. 2.Mang tröùng ñeå laáy loøng traéng. B.laéc nheï. NaOH. döï ñoaùn hieän töôïng. Tieán trình leân lôùp. CuSO4. 1. döï ñoaùn hieän töôïng. Laøm töôøng trình thí nghieäm theo maãu qui ñònh. ñaùnh giaù.Thí nghieäm 2: Phaûn öùng cuûa glyxin vôùi chaát chæ thò Cho 1 ml dd glyxin 2% vaøo oáng nghieäm. ghi laïi caùc hieän töôïng quan saùt ñöôïc. b. 2. VI. . Chuaån bò baøi sau: Ñaïi cöông veà polime: Nghieân cöùu tröôùc noäi dung baøi hoïc.YÙ thöùc kæ luaät trong PTN.Thí nghieäm 1: Phaûn öùng brom hoùa anilin Cho vaøo oáng nghieäm 0. Höôùng daãn veà nhaø. Kieåm tra baøi chuaån bò cuûa Hs: . II. 2. Ghi laïi hieän töôïng. Kieán thöùc: Cuûng coá. aminoaxit.5 ml anilin baõo hoøa vaø 1 ml dung dòch nöôùc brom baõo hoøa. protein. chöùng minh tính chaát cuûa cuûa amin. glyxin. metyl da cam. oån ñònh lôùp: Chia thaønh 4 nhoùm thí nghieäm. . Thu doïn. HS: . C. D. VII. Hs laøm thí nghieäm. quì tím. 2. hoã trôï khi caàn IV. nöôùc Br2. Kó naêng: Reøn kó naêng laøm thí nghieäm. III. Ghi laïi hieän töôïng. Nhaän xeùt. chöa toát.1. GV: a. Caùc chuù yù trong caùc thí nghieäm: 1.Neâu caùch tieán haønh caùc thí nghieäm. kó naêng vaän duïng kieán thöùc ñeå giaûi thích hieän töôïng thí nghieäm. V. 3. keïp oáng nghieäm.Kieåm tra hoaù chaát Hs chuaån bò.Thí nghieäm 3: Phaûn öùng maøu cuûa protein vôùi Cu(OH)2 Cho vaøo oáng nghieäm 1 ml dd protein (loøng traéng tröùng). . Chuaån bò: 1. ****************************************************************************** . Phöông phaùp chuû yeáu: Hs laøm thí nghieäm thöïc haønh. I. Kieåm tra só soá.Nhoùm coù keát quaû toát. 1 ml dung dòch NaOH 30% vaø 1 gioït dung dòch CuSO4 2%. Ghi laïi hieän töôïng. laéc ñeàu. . Nguyeân nhaân. Duïng cuï vaø hoaù chaát: Oáng nghieäm. nhoû tieáp vaøo ñoù 2 gioït dd metyl da cam Nhuùng giaáy quyø vaø dd glyxin 2%). GV quan saùt. ruùt kinh nghieäm giôø thöïc haønh.Caùch tieán haønh caùc thí nghieäm. Giaùo aùn.

Kó naêng: Reøn kó naêng nghieân cöùu vaø vaän duïng kieán thöùc. Ngaøy soaïn: 03-10-2008. Kieåm tra só soá.Monome: laø caùc phaân töû taïo neân töøng maét xích cuûa. Danh phaùp + Teân cuûa polime = Poli + teân monome töông öùng. neâu caùc khaùi nieäm: polime.Heä soá polime hoùa hay ñoä polime hoùa: n. Chuaån bò: 1. II. D. caùc loaïi polime.Polime laø nhöõng hôïp chaát coù phaân töû khoái raát lôùn do nhieàu ñôn vò nhoû (goïi laø maét xích) lieân keát vôùi nhau. Khaùi nieäm . GV: Yeâu caàu Hs nghieân cöùu SGK. . Tieán trình leân lôùp: I.CH2 )n .Khaùi nieäm polime. heä soá polime hoaù. Kieåm tra bài cũ : Keát hôïp vôùi baøi hoïc. polime toång vaø polime nhaân taïo hay baùn toång hôïp + Theo caùch toång hôïp: coù polime truøng hôïp vaø polime truøng ngöng + Theo caáu truùc: coù daïng maïch khoâng nhaùnh. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ POLIME. HS: Nghieân cöùu SGK. C. 1. HS : Nghieân cöùu tröôùc noäi dung baøi hoïc. PHAÂN LOAÏI VAØ DANH PHAÙP Tieát 26. neâu caùch phaân loaïi. . caùch goïi teân caùc polime.[CH2]5 . Polime thöôøng laø hoãn hôïp cuûa caùc phaân töû coù heä soá polime hoùa khaùc nhau. 3 . Phaân loaïi Ngöøôi ta coù theå phaân loaïi polime theo nhöõng caùch sau ñaây: + Theo nguoàn goác: coù polime thieân nhieân. neâu caùch phaân loaïi. 2. . Phöông phaùp chuû yeáu : Thaûo luaän. ( NH . caùc loaïi polime. thaûo luaän. Hoaït ñoäng 1. heä soá polime hoaù.Caáu truùc cuûa polime. GV: Yeâu caàu Hs nghieân cöùu SGK. Baøi 16. 2. monome.Chöông 4 POLIME VAØ VAÄT LIEÄU POLIME A . monome. neâu caùc khaùi nieäm: polime. Bài mới. Kieán thöùc: Hs bieát:. B. caùc loaïi polime.KHAÙI NIEÄM. neâu ví duï. Thí duï : ( CH2 . 2 . Hoaït ñoäng cuûa Noäi dung ghi baûng. III.CO )n . thaûo luaän.Tính chaát cuûa polime: pö giöõ nguyeân maïch. hoaït ñoäng nhoùm. thaûo luaän. oån định lớp. Hoaït ñoäng 3. GV : Giaùo aùn. thaày vaø troø I. . maïch phaân nhaùnh. HS: Nghieân cöùu SGK. Hoaït ñoäng 2. neân coøn duøng khaùi nieäm hoùa trung bình. thaûo luaän. neâu ví duï. vaø maïng khoâng gian.Muïc tieâu: 1.

thaûo luaän.Coù polime trong suoát maø khoâng gioøn. . neâu pö giöõ nguyeân maïch. neâu caùc daïng caáu truùc cuûa polime. cho ví duï moãi loaïi. moät soá khaùc coù tính ñaøn hoài. 1. khoâng bay hôi. lieân heä thöïc teá. maïch phaân nhaùnh nhö. yeâu caàu Hs hoaøn thaønh pö vd. neâu caùc daïng caáu truùc cuûa polime.Ña soá polime khoâng tan trong caùc dung moâi thoâng thöôøng. soá khaùc nöõa coù theå keùo ñöôïc thaønh sôïi dai beàn. Phaûn öùng giöõ nguyeân maïch. + Caùc nhoùm theá ñính vaøo maïch polime coù theå tham gia phaûn öùng maø khoâng laøm thay ñoåi maïch polime .GV: Neâu qui taéc goïi teân polime. Tính chaáùt vaät lí Haàu heát caùc polime laø nhöõng chaát raén.. ngöôøi ta noùi polime coù caáu taïo khoâng ñieàu hoøa. Hoaït ñoäng 5. 2. polithiophen). cho ví duï moãi loaïi. thí duï : cao su tan trong benzen. thaûo luaän.. maïng khoâng gian 2. GV: Yeâu caàu Hs nghieân cöùu SGK. cho chaát loûng nhôùt. neâu tính chaát vaät lí cuûa polime. Gôïi yù: töø caùc öùng duïng. goïi laø chaát nhieät raén.. a. ngöôøi ta noùi polime coù caáu taïo ñieàu hoøa. HS: Nghieân cöùu SGK.CH )n + 0 . khoâng coù nhieät ñoä noùng chaûy xaùc ñònh maø noùng chaûy ôû moät khoaûng nhieät ñoä khaù roäng.CH )n + nNaOH  t → ( CH2 .Neáu caùc maéc xích trong maïch polime noái vôùi nhau khoâng theo moät traát töï nhaát ñònh. HS: Hoaøn thaønh pö vd.Nhieàu polime coù tính deûo. thaûo luaän. chuùng ñöôïc goïi laø chaát nhieät deûo. moät soá tan ñöôïc trong dung moâi thích hôïp taïo ra dung dòch nhôùt. Thí duï Poli( vinyl axetat ) bò thuûy phaân cho poli( vinyl ancol) ( CH2 . + Moät soá polime coù teân rieâng (teân thoâng thöôøng) II.Neáu caùc maéc xích trong maïch polime noái vôùi nhau theo moät traát töï nhaát ñònh. lieân heä thöïc teá. . yeâu caàu Hs aùp duïng goïi teân moät soá polime HS: AÙp duïng goïi teân moät soá polime Hoaït ñoäng 4.TÍNH CHAÁT Hoaït ñoäng 6.CAÁU TRUÙC 1. Caáu taïo ñieàu hoøa vaø khoâng ñieàu hoøa . Caùc daïng caáu truùc polime Caùc maéc xích cuûa polime coù theå noái vôùi nhau thaønh maïch khoâng nhaùnh. phaân caét maïch vaø khaâu maïch. caùch nhieät hoaëc coù tính baùn daãn (poliaxetilen. GV: Yeâu caàu Hs nghieân cöùu SGK. . thaûo luaän. ñeå nguoäi seõ raén laïi. neâu tính chaát vaät lí cuûa polime. HS: Nghieân cöùu SGK. Nhieàu polime coù tính caùch ñieän. II. + Neáu teân monome goàm 2 töø trôû leân hoaëc polime taïo bôûi töø hai monome thì teân monome phaûi ñeå trong ngoaëc ñôn. toluen. GV: Neâu caùc pö. Moät soá polime khoâng noùng chaûy maø bò phaân huûy khi ñun noùng. Tính chaát hoùa hoïc Polime coù theå tham gia phaûn öùng giöõ nguyeân maïch. Ña soá polime khi noùng chaûy.

Moät soá polime bò nhieät phaân: Stiren.Muïc tieâu: 1. Bài mới. nilon. III. GV: Neâu caùc pö phaân caét maïch polime. truøng ngöng. laøm baøi taäp 1. Cuûng coá baøi : 1. hoaït ñoäng nhoùm.Pö truøng hôïp.. Kieåm tra só soá.Nhaán maïnh kthöùc. Baøi 16. Kó naêng: Reøn kó naêng nghieân cöùu vaø vaän duïng kieán thöùc. ñaùnh giaù giôø hoïc. Kieåm tra bài cũ : Keát hôïp vôùi baøi hoïc. oån định lớp. 5 SGK trang 89. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ POLIME. .Moät soá polime bò thuyû phaân: Tinh boät. 2. GV : Giaùo aùn. pö phaân caét maïch.nCH3COONa OOC-CH3 OH + Nhöõng polime coù lieân keát ñoâi trong maïch coù theå tham gia phaûn öùng coäng vaøo lieân keát ñoâi maø khoâng laøm thay ñoåi maïch polime .Hs thaûo luaän. Hoaït ñoäng 1. Chuaån bò baøi sau: Phaàn coøn laïi cuûa baøi:Nghieân cöùu baøi hoc. B. Chuaån bò: 1. Phöông phaùp chuû yeáu : Thaûo luaän. truøng ngöng. kó naêng quan troïng. . Nhaän xeùt. VI.2. yeâu caàu Hs cho ví duï. thaày vaø troø II. II. V. xelulozô. Kieán thöùc: Hs bieát: . HS : Nghieân cöùu tröôùc noäi dung baøi hoïc. 2. Tính chaát hoùa hoïc. ****************************************** A .TÍNH CHAÁT. truøng ngöng taïo polime.Tính chaát cuûa polime: Pö khaâu maïch. laøm baøi taäp SBT. caosu . 2.. D. b. 2.90. oân laïi pö truøng hôïp. Höôùng daãn veà nhaø: 1. Hoaït ñoäng cuûa Noäi dung ghi baûng. oân laïi pö truøng hôïp. Thí duï Cao su taùc duïng vôùi HCl cho cao su hiñroclo hoùa: CH2 C =C CH3 H n CH2 nHCl H2C Cl C-C CH3 H H n CH2 IV. Tieát 27. protein. Tieán trình leân lôùp: I. vieát caùc 2. Phaûn öùng phaân caét maïch polime . C. Ngaøy soaïn: 04-10-2008.3. Hoïc baøi.

ptpö minh hoaï. neâu khaùi tthöôøng (chæ cuûa moät loaïi monome nhö treân) vaø nieäm truøng hôïp.Ngöôøi ta phaân bieät phaûn öùng truøng hôïp quaùt. Töø ñoù khaùi coù lieân keát hoaëc laø voøng keùm beàn.3-ñien. Phaûn öùng truøng ngöng .t ( NH[CO2]5CO ) n H2C n CH2 . theå truøng hôïp.Ñieàu kieän caàn veà caáu taïo cuûa monome tham HS: Vieát ptpö truøng hôïp C2H4. trong ñoù. hôïp hoaëc truøng ngöng. Phaûn öùng khaâu maïch polime . .3-ñien. Töø ñoù xt . ñk cuûa monome ñeå coù theå 2. GV: Yeâu caàu Hs vieát beàn hôn so vôùi polime chöa khaâu maïch. c. caùc maïch polime ñöôïc noái vôùi nhau bôûi caùc caàu noái . khoù tan vaø Hoaït ñoäng 3. goïi laø phaûn öùng giaûi truøng hôïp hay ñepolime hoùa. Buta-1. Töø ñoù daãn daét Hs 1.S-S -.ÑIEÀU CHEÁ ptpö truøng hôïp C2H4. ñk cuûa nhoû (monome). Hoaït ñoäng 4.Truøng ngöng laø quaù trình keát hôïp nhieàu phaân töû nhoû (monome) thaønh phaân töû raát lôùn (polime) ñoàng thôøi giaûi phoùng nhöõng phaân töû . . Coù theå ñieàu cheá polime baèng phaûn öùng truøng C2H3Cl. C2H3Cl.Khi haáp noùng cao su thoâ vôùi S thì thu ñöôïc cao su löu hoùa.C =O 0 xt.CHCl )n vinyl clorua(VC) poli(vinyl clorua) (PVC) CH2 . . thieân nhieân.: OH CH2 150 C 0 OH CH2 CH2 CH2 nH2O CH2OH OH CH2 OH n rezol rezit Polime khaâu maïch coù caáu truùc maïng khoâng gian do ñoù trôû neân khoù noùng chaûy. .Khi ñun noùng nhöïa rezol thu ñöôïc nhöïa rezit. Hoaït ñoäng 2. vieát caùc ptpö minh hoa cho moãi tröôøng hôïp ñaõ neâu. Neâu taùc duïng cuûa pö. HS: Cho ví duï. trong ñoù caùc maïch polime ñöôïc khaâu vôùi nhau bôûi caùc nhoùm . HOCH2CH2OH vaø HOOCC6H4COOH. ñk cuûa monome ñeå coù phaûn öùng ñoàng truøng hôïp cuûa moät hoãn hôïp monome.CH2 .CH2 . p nCH2 = CHCl  → ( CH2 .CH2 . Buta.t .NH caprolactam capron 0 daãn daét Hs ñeán khaùi nieäm truøng ngöng.gia phaûn öùng truøng hôïp laø trong phaân töû phaûi 1. GV: Trình baøy vaø vieát ptpö ví duï cho Hs veà pö khaâu maïch polime. Phaûn öùng truøng hôïp ñeán khaùi nieäm -Truøng hôïp laø quaù trình keát hôïp nhieàu phaân töû truøng hôïp. IV.Polime truøng hôïp bò nhieät phaân hay quang phaân thaønh caùc ñoïan nhoû vaø cuoái cuøng laø monome ban ñaàu. GV: Yeâu caàu Hs vieát ptpö truøng ngöng H2N[CH2]5COOH. gioáng nhau hay töông töï nhau monome ñeå coù theå thaønh phaân töû raát lôùn (polime ) truøng hôp.

[CH2]5 . 2. A . VAÄT LIEÄU POLIME. kó naêng quan troïng.O -CH2 -CH2 . HS: Vieát ptpö truøng ngöng caùc monome treân. laøm baøi taäp SBT.CH2 .C6H4 . Cuûng coá baøi : 1. V. ñk cuûa monome ñeå coù theå truøng ngöng.O )n + poli(etylen . 6.[CH2]5 .Muïc tieâu: . laøm baøi taäp 4. 2.HOOC.. Chuaån bò baøi sau: Vaät lieäu polime: Nghieân cöùu baøi hoïc phaàn I. Ngaøy soaïn: 08-10-2008. Baøi 17. Hoïc baøi.Hs thaûo luaän.COOH  t → 0 ( NH . 7.COOH) + nHO . Höôùng daãn veà nhaø: 1.CO )n + nH2O axit ( .. ñaùnh giaù giôø hoïc.OH axit terephtaric etylen glycol 2nH2O ( CO . nhoû khaùc (nhö H2O.terephtarat) IV. 8 SGK trang 90. Nhaän xeùt.CO .) . VI.truøng ngöng. neâu khaùi nieäm truøng ngöng.aminocaproic policaproamit(nilon -6) n(p . II. ****************************************** Tieát 28. nH2N . Töø ñoù khaùi quaùt.C6H4 .CH2 .Nhaán maïnh kthöùc.Ñieàu kieän caàn ñeå coù phaûn öùng truøng ngöng : Caùc monome tham gia phaûn öùng truøng ngöng phaûi coù ít nhaát hai nhoùm chöùc coù khaû naêng phaûn öùng ñeå taïo ñöôïc lieân keát vôùi nhau..

xt nCH2 = CH2  tp→ ( CH2 . . HS : Nghieân cöùu tröôùc noäi dung baøi hoïc. Phöông phaùp chuû yeáu : Thaûo luaän. chaát maøu. neâu caùc khaùi nieäm tính söï bieán daïng ñoù khi thoâi taùc duïng. da giaû. tô. thaûo luaän.. aùp löïc beân ngoaøi vaø vaãn giöõ ñöôïc thaûo luaän. Poli(metyl metacrylat) thöïc teá. Hoaït ñoäng cuûa Noäi dung ghi baûng.Moät soá chaát deûo. tuùi nghieân cöùu SGK. . chaát ñoän ñeå.Chaát deûo laø nhöõng vaät lieäu polime coù tuùnh deûo. Poli(metyl metacrylat) coù ñaëc tính trong suoát cho Poli(metyl aùnh saùng truyeàn qua toát (treân 90%) neân ñöôïc metacrylat). hoaït ñoäng nhoùm.CHAÁT DEÛO Hoaït ñoäng 1. Kieåm tra só soá. deûo. HS: Nghieân cöùu SGK. vôùi axit. thaønh phaàn cuûa ..COOCH3 xt. neâu b. C. chaát deûo. c.Thaønh phaàn cuûa chaát deûo: polime. . vaûi che möa. 2. Chuaån bò: 1. Poli(metyl metacrylat) ñöôïc ñieàu cheù töø metyl HS: Nghieân cöùu metacrylat baèng phaûn öùng truøng hôïp : SGK.. tính chaát. pö ñieàu cheá. cuûa nhieät. caùch ñieän toát. tô toång hôïp quan troïng: ñieàu cheá. lieân heä nöôùc. öùng CH -C nCH =C . öùng duïng PVC laø chaát voâ ñònh hình. deûo. PVC.Khaùi nieäm veà chaát deûo. xt nCH2 = CHCl  tp→ ( CH2 . lieân heä duøng ñeå cheá taïo thuûy tinh höõu cô plexiglas thöïc teá. pö ñieàu 0 cheá. COOCH3 CH3 PPF. B. oáng daãn Poli(metyl metacrylat). thaønh a. duøng laøm maøng moûng. Bài mới. 0 0 . Poli(vinyl clorua) (PVC) teân.. . ñöïng. PVC. lôùn hôn 1100C.. Kó naêng: Reøn kó naêng nghieân cöùu vaø vaän duïng kieán thöùc. 1. CH3 neâu teân.CH2 )n deûo. Kieán thöùc: Hs bieát:. D. 2. III. II. neâu caùc khaùi nieäm tính deûo. coù tính trô töông ñoái cuûa ankan GV: Yeâu caàu Hs maïch daøi. Khaùi nieäm GV: Yeâu caàu Hs . noùng chaûy ôû nhieät ñoä Hoaït ñoäng 2. vaät lieäu compozit. duøng laøm vaät lieäu ñieän.Tính deûo laø tính bò bieán daïng khi chòu taùc duïng nghieân cöùu SGK.. PPF. Tieán trình leân lôùp: I. GV : Giaùo aùn. 2.CHCl )n tính chaát. tính chaát. thaûo luaän. chaát oån ñònh.1. bình chöùa. beàn cuûa PE.. PE laø chaát deûo meàm. chaát hoùa chaát deûo. . thaûo luaän. thaày vaø troø I. oån định lớp. Polietilen (PE) phaàn cuûa chaát . Moät soá polime duøng laøm chaát deûo chaát deûo. Kieåm tra bài cũ : Keát hôïp vôùi baøi hoïc. öùng duïng..t n duïng cuûa PE.

+ Nhöïa rezol : Ñun noùng hoãn hôïp phenol vaø fomanñehit theo tæ leä mol 1 : 1. Caùc chaát neàn coù theå laø nhöïa nhieät deûo hay nhöïa nhieät raén. deã noùng chaûy. GV: Thuyeát trình khaùi nieäm. deã tan trong moät soá dung moâi höõu cô.fomanñehit) (PPF) PPF coù 3 daïng : nhöïa novolac. Poli(phenol . Nhöïa rezit khoâng noùng chaûy.Vaät lieäu compozit coù tính chaát cuûa polime vaø cuûa chaát ñoän. keo vaø nhöïa rezit. tính chaát.. nhöïa rezol. ngoaøi racoøn coù caùc chaát phuï gia khaùc.. Ñeå cheá taïo ñoà vaät. nhöïa rezol. deã trong nhieàu dung moâi höõu cô. thaønh phaàn. nhöng ñoä beàn. Khaùi nieäm veà vaät lieäu compozit . ñoä chòu nhieät. . Nhöïa rezol laø chaát raén.Thaønh phaàn cuûa vaät lieäu compozit goàm chaát neàn laø polime vaø chaát ñoän. tính chaát vaø caùc öùng duïng cuûa nhöïa novolac. nhöïa rezit. khoâng tan trong nhieàu dung moâi höõu cô.. nhöng coù moät soá nhoùm –CH2OH coøn töï do ôû vò trí soá 4 hoaëc 2 cuûa nhaân phenol : OH HOCH2 CH2 OH CH2 CH2OH OH CH2 .. + Nhöïa rezit : Khi ñun noùng nhöïa rezol ôû nhieät ñoä 1500C thu ñöôïc nhöïa coù caáu truùc maïng löôùi khoâng giangoïi laø nhöïa rezit hay coøn goïi laø bakelit. + Nhöïa novolac : Ñun noùng hoãn hôïp fomanñehit vaø phenol laáy dö vôùi xuùc taùc axit ñöôïc nhöïa novolac (maïch khoâng phaân nhaùnh) Hoaït ñoäng 3.2 vôùi xuùc taùc laø kieàm ta ñöôïc nhöïa rezol (maïch khoâng phaân nhaùnh)... OH CH2 OH CH2 CH2 OH OH CH2 CH2 OH OH Nhöïa novolac laø chaát raén. . .. duøng ñeå saûn xuaát sôn. cuûa vaät lieäu taêng leân raát nhieàu so vôùi polime thaønh phaàn.d. nhöïa rezit. caùc duïng cuï caùch ñieän... GV: Thuyeát trình veà caáu taïo. deã noùng chaûy. Khi nguoäi seõ thu ñöôïc ñoà vaät vôùi hình daïng ñònh saün. Baèng caùch ñoù ngöôøi ta cheá taïo ra ñöôïc caùc voû maùy. HO CH2OH Hoaït ñoäng 4.. öùng duïng cuûa vaät lieäu copozit. sôn.. Chaát ñoän phaân taùn vaøo chaát neàn nhöng chuùng khoâng tan vaøo nhau.. 3. Lieân heä thöïc teá.Vaät lieäu compozit laø vaät lieäu goàm polime laøm nhöïa neàn toå hôïp vôùi caùc vaät lieäu voâ côù vaø höõu cô khaùc. ngöôøi ta troän vôùi phuï gia ngay trong khuoân roài ñun noùng ñeán 1500C.. duøng ñeå saûn xuaát vecni.

ñöôïc ñieàu cheá cuûa chuùng. tô ( HN[CH2]6NHOC[CH2]4CO )n + nitron. ñay. polime vaø chaát ñoän töông hôïp toát vôùi nhau laøm taêng tính raén. vôùi caùc dung moâi thoâng thöôøng.Tô toång hôïp: cheá taïo töø caùc polime toång hôïp Hoaït ñoäng 6. Tô lapsan .6 thuoäc loaïi tô poliamit. vaûi loùt saêm loáp xe.TÔ 1.Trong tô. beàn. vôùi axit vaø kieàm. thaûo luaän.6. Tô hoùa hoïc: cheá taïo baèng phöông phaùp hoùa hoïc. töø HS: Neâu tính chaát. dai.Tô baùn toång hôïp hay tô nhaân taïo: xuaát phaùt töø GV: Neâu caùc pö polime thieân nhieân nhöng ñöôïc cheá bieán theâm taïo tô nilon-6. töông ñoái beàn vôùi nhieät.6 cuõng nhö nhieàu loaïi tô poliamit khaùc ñöôïc duøng ñeå deät vaûi may maëc..4SiO2. Trong vaät lieäu compozit. Polime ñoù phaûi raén.Tô laø nhöõng vaät lieäu polime hình sôïi daøi vaø maûnh vôùi ñoä beàn nhaát ñònh . HS: Nghieân cöùu SGK. 2nH2O poli(hexametylen-añipamit)(nilon6.) hoaëc chaát boät (silicat. cho ví duï. ñöôïc duøng ñeà deät vaûi may maëc.Phaân loaïi Tô ñöôïc chia laøm 2 loaïi : a. Moät soá loaïi tô toång hôïp thöôøng gaëp caàu Hs neâu tính a.Tô lapsan thuoäc loaïi tô polieste ñöôïc toång hôïp töø axit terephtalic vaø etylenglycol. boät “tan” (3MgO.. giaët mau khoâ nhöng keùm beàn vôùi nhieät. II.Tô nilon-6.6 coù tính dai beàn..6 chaát.. boät nheï (CaCO3). sôïi poliamit. 3. GV: Yeâu caàu Hs nghieân cöùu SGK. Tô nitron (hay olon) Tô nitron thuoäc loaïi tô vinylic ñöôïc toång hôïp töø vinyl xianua (hay acrilonitrin) neân ñöôïc goïi 0 . daây duø.2H2O)). ít thaám nöôùc. caùc loaïi tô. kieàm hôn nilon. thaûo luaän. Tô lapsan raát beàn veà maët cô hoïc. tô lapsan. H2N[CH2]6NH2 vaø HOOC[CH2]4COOH öùng duïng cuûa tô n H2N[CH2]6NH2 + nHOOC[CH2]4COOH  t → nilon-6. 2. Khaùi nieäm .Tô nilon-6. tô nitron. . Chaát ñoän coù theå laø chaát sôïi (boâng. sôïi thuûy tinh. c. ñan löôùi. neâu khaùi nieäm tô. goàm 2 loaïi: . beän laøm daây caùp. deät bít taát..6) . axit. meàm maïi oùng möôït.. cho ví duï. amiaêng.. khoâng ñoäc vaø coù khaû naêng nhuoäm maøu... tô lapsan.6. . Tô nilon-6. Tô thieân nhieân: saün coù trong thieân nhieân b.Tô nilon-6. meàm. neâu khaùi nieäm tô. beàn ñôùi vôùi nhieät. nhöõng phaân töû polime coù maïch khoâng phaân nhaùnh seáp song song vôùi nhau. caùc loaïi tô. b.Hoaït ñoäng 5. chòu nhieät cuûa vaät lieäu. öùng duïng . Yeâu baèng phöông phaùp hoùa hoïc.

neâu khaùi nieäm cao toång hôïp. laøm baøi taäp 1. Khaùi nieäm GV: Yeâu caàu Hs . 2.CHCN )n acrilonitrin poliacrilonitrin Tô nitron dai. Kieåm tra só soá. Cuûng coá baøi : 1. thaûo luaän. oån định lớp. keo daùn. Tieán trình leân lôùp: I. 3 SGK trang 99. B. kó naêng quan troïng.Coù hai loaïi cao su : Cao su thieân nhieân vaø cao su SGK. thaûo luaän. Kieåm tra bài cũ : Keát hôïp vôùi baøi hoïc. duïng beân ngoaøi vaø thaûo luaän.Cao su laø vaät lieäu polime coù tính ñaøn hoài HS: Nghieân cöùu .poliacrilonitrin : . Bài mới. Phöông phaùp chuû yeáu : Thaûo luaän. khaùi nieäm cao su. Chuaån bò baøi sau: Vaät lieäu polime: Nghieân cöùu baøi hoïc phaàn coøn laïi : Cao su vaø keo daùn. 2.Hs thaûo luaän. coù taïo cuûa cao su. D. ****************************************** A . . HS : Nghieân cöùu tröôùc noäi dung baøi hoïc. Höôùng daãn veà nhaø: 1.Moät soá loaïi cao su. hoaït ñoäng nhoùm. keo daùn: ñieàu cheá. su. VI. Hoaït ñoäng cuûa Noäi dung ghi baûng. beàn vôùi nhieät vaø giöõ nhieät toát neân thöôøng ñöôïc duøng ñeå deät vaûi may quaàn aùo hoaëc beän thaønh sôïi “len” ñan aùo reùt. 2. öùng duïng. Baøi 17. Chuaån bò: 1. Nhaän xeùt. tính chaát.Tính ñaøn hoài laø t1inh bíeân daïng khi chòu löïc taùc nghieân cöùu SGK. 2.CAO SU Hoaït ñoäng 1. 0 IV. cöùu SGK. VAÄT LIEÄU POLIME. III. neâu tính chaát Tieát 29. Kó naêng: Reøn kó naêng nghieân cöùu vaø vaän duïng kieán thöùc.Cao su thieân nhieân laø polime cuûa isopren : ( CH2 teá. xt nCH2 = CHCN  tp→ ( CH2 . Yeâu caàu Hs nghieân nguoàn goác töø Nam Mó.Nhaán maïnh kthöùc. . ñaùnh giaù giôø hoïc. Kieán thöùc: Hs bieát:. Caây GV: Trình baøy caáu cao su coù teân khoa hoïc laø Heveabrasiliensis. 2. lieân heä thöïc a) Caáu truùc . Cao su thieân nhieân laáy töø muû caây cao su. Hoïc baøi. II. Ngaøy soaïn: 10-10-2008. ñöôïc troàng ôû nhieàu nôi treân theá giôùi vaø nhieàu tænh ôû nöôùc ta. Cao su thieân nhieân Hoaït ñoäng 2. thaày vaø troø III. GV : Giaùo aùn. V.Muïc tieâu: 1. neâu trôû laïi daïng ban ñaàu khi löïc ñoù thoâi taùc duïng. . C. 1.Khaùi nieäm veà cao su. 2. . laøm baøi taäp SBT.

thaûo luaän.Khi ñoàng truøng hôïp buta . HS: Nghieân cöùu . khoâng thaám khí vaø nöôùc. Cao su toång hôïp. neâu tính chaát vaø öùng duïng cuûa cao su.CH = CH2  . tính chaát.. HCl. .nhöng tan trong xaêng vaø benzen. ñieàu cheá. Khi nghieân cöùu SGK.CH2 )n . khoâng daãn nhieät vaø ñieän. troøn voâ traät töï. khoâng trong dung moâi höõu cô . etanol. . Cl2. . caùc maïch phaân töû naøy xoaén laïi hoaëc cuoän Hoaït ñoäng 3. HS: Nghieân cöùu SGK. ñoàng truøng hôïp buta .. p→ ( CH2 . ta ñöôïc cao su buna –N coù tính choáng daàu cao.Do coù lieân keát ñoâi trong phaân töû polime.vaø öùng duïng cuûa cao su.ñien vôùi acrilonitrin CNCH = CH2 coù maët Na. thaûo luaän.3 . trong ñoù coù SGK. vaø ñaëc bieät coù taùc duïng vôùi löu huyønh cho cao su löu hoùa.Cao su buna coù tính ñaøn hoài vaø ñoä beàn keùm cao su thieân nhieân .Nghieân cöùu nhieãu xaï tia X cho bieát caùc maét xích isopren ñeàu coù caáu hình cis nhö sau : CH2 C =C CH3 CH2 H n b) Tính chaát vaø öùng duïng .ñien coù maët Na: Na . . öùng .Bản chất của quùa trình löu hoùa (ñun noùng ôû 1500C hoãn hôïp cao su vaø löu huyønh vôùi tæ leä khoaûng 97 : 3 veà khoái löôïng) laø taïo caàu noái –S–S– giöõa caùc maïch phaân töû cao su laøm cho chuùng trôû thaønh maïng khoâng gian.Coù nhieàu loaïi cao su toång hôïp.Cao su coù tính ñaøn hoài vì maïch phaân töû coù caáu hình cis. -C =CH -CH2 )n n = 1500 – 15000 CH3 . thöôøng ñöôïc ñieàu cheá töø su isopren.Cao su toång hôïp laø loaïi vaät lieäu polime töông töï cuûa cao su buna. caùc maïch GV: Yeâu caàu Hs phaân töû cao su duoãi ra theo chieàu keùo. chòu nhieät.. buoâng ra caùc maïch phaân töû laïi trôû veà hình thaûo luaän.1.t buna.. pö ñieàu a) Cao su buna cheá. lieân heä thöïc teá. tính 3. Bình thöôøng. Cao su löu hoùa coù tính ñaøn hoài. neâu pö daïng ban ñaàu..Caosu thieân nhieân coù tính ñaøn hoài. nCH2 = CH ..3 . chaát.1. coù ñoä gaáp khuùc lôùn. khoâng tan trong nöôùc. cao cao su thieân nhieân.CH = CH . laâu moøn. caùc ankañien baèng pö truøng hôïp. ta ñöôïc cao su buna –S coù tính ñaøn hoài cao.3 . b) Cao su isopren 0 . öùng duïng . Khi bò keùo caêng. cao su thieân nhieân coù theå tham gia caùc phaûn öùng coäng H2.ñien vôùi stiren C6H5CH = CH2 coù maët Na.Cao su buna chính laø polibutañien toång hôïp baèng duïng cuûa cao su phaûn öùng truøng hôïp buta -1. moät loaïi thoâng duïng sau ñaây : neâu teân. cao su isopren.

dung dòch cao su GV: Trình baøy caáu trong xaêng. Khi caàn daùn môùi troän 2 thaønh phaàn treân vôùi nhau. cöùu SGK. .CH2 )n CH3 -Töông töï ngöôøi ta coøn saûn xuaát policloropren ( CH2 .. coù keo loûng (nhö dung dòch Hoaït ñoäng 5. neâu öùng duïng. GV: Yeâu caàu Hs nghieân cöùu SGK. Moät soá loaïi keo daùn toång hôïp thoâng luaän.) vaø keo daùn daïng boät hay epoxi. keïo epoxi. III. thaûo luaän. thaûo 3. coù keo daùn höõu cô nhö hoà tinh boät.) b) Theo daïng keo.CH2 Hoaït ñoäng 6. taïo cuûa keo daùn matit höõu cô..CH. Khaùi nieäm . bitum. Sb2O3. ta ñöôïc poliisopren goïi laø cao su isopren : ( CH2 .CH2 )n vaø polifloropren ( CH2 -CF =CH-CH2)n Caùc polime naøy ñeàu coù tính ñaøn hoài neân ñöôïc goïi laø cao su cloropren vaø cao su floropren .. keo nhöïa deûo (nhö matit voâ cô. Thí duï : caùch duøng cuûa keo CH3 CH3 daùn epoxi. Phaân loaïi Coù theå phaân loaïi keo daùn theo hai caùch thoâng thöôøng sau: a) Theo baûn chaát hoùa hoïc.12 Hôïp phaàn thöù hai goïi laø chaát ñoùng raén. MnO. hoà tinh boät trong nöôùc noùng.. thöôøng laø caùc “tri amin” nhö H2NCH2CH2NHCH2CH2NH2. HS: Nghieân cöùu SGK...CH2 . caùc loaïi keo daùn.CH .CH2. neâu öùng duïng duïng. Caùc nhoùm amin seõ phaûn öùng vôùi caùc .C = CH . 2. n = 5 . caùc loaïi keo daùn.. beàn vöõng (keát dính noäi) vaø baùm chaéc vaøo hai maûnh vaät lieäu ñöôïc daùn (keát dính ngoaïi).KEO DAÙN 1.CCl = CH . a) Keo daùn epoxi Keo daùn epoxi goàm 2 hôïp phaàn : hôïp phaàn chính HS: Nghieân cöùu laø hôïp chaát höõu cô chöùa 2 nhoùm epoxi ôû hai SGK.). Yeâu caàu Hs nghieân baûn moûng (chaûy ra ôû nhieät ñoä thích hôïp vaø gaén keát hai maûnh vaät lieäu laïi khi ñeå nguoäi).. neâu khaùi nieäm keo daùn. thaûo luaän. .Hoaït ñoäng 4.Baûn chaát cuûa keo daùn laø coù theå taïo ra maøng heát söùc moûng. caùch duøng cuûa keo daùn epoxi. Chuùng beàn vôùi daàu môõ hôn cao su isopren.. ñaàu... vaø keo daùn voâ cô nhö thuûy tinh loûng. thaûo luaän. CH2 .Keo daùn (keo daùn toång hôïp hoaëc keo daùn töï nhieân) laø loaïi vaät lieäu coù khaû naêng keát dính hai maûnh vaät lieäu gioáng nhau maø khoâng laøm bieán ñoåi baûn chaát caùc vaät lieäu ñöôïc keát dính.Khi truøng hôïp isopren coù heä xuùc taùc ñaëc bieät.. neâu khaùi nieäm keo daùn. matit voâ cô (hoãn hôïp deûo cuûa thuûy tinh loûng vôùi caùc oxit kim loaïi nhö ZnO.O O C CH3 O-CH2-CH-CH2-O OH n C CH3 O O .

caùch duøng cuûa keo daùn ure fomanñehit.CO -NH . keo hoà tinh boät. HS: Nghieân cöùu SGK. 2. duøng ñeå noái hai ñaàu saêm vaø vaù choã thuûng cuûa saêm.. LUYEÄN TAÄP POLIME VAØ VAÄT LIEÄU POLIME. 5 SGK trang 99. 2.CH2 )n + nH2O poli(ure . + 0 + 0 IV. Keo ure . laøm baøi taäp 4. Hieän nay coøn coù nhieàu loaïi nhöïa vaù saêm laø keo daùn toång hôïp chaát löôïng cao.Nhaán maïnh kthöùc. V.. ñeå taïo polime maïng khoâng gian.Hs thaûo luaän.fomanñehit). Nhaän xeùt. xilen.CH2OH H . Chuaån bò baøi sau: Luyeän taäp. phaûi theâm chaùt ñoùng raén nhö axit oxalic HOOC-COOH.t   → ( NH . VI. Moät soá loaïi keo daùn töï nhieân a) Nhöïa vaù saêm Nhöïa vaù saêm laø dung dòch daïng keo cuûa cao su thieân nhieân trong dung moâi höõu cô nhö toluen.Muïc tieâu: Baøi 18.. chaát deûo trong caùc ngaønh saûn xuaát oâtoâ. Poli(ure . raén laïi. kó naêng quan troïng. 4. Yeâu caàu Hs nghieân cöùu SGK. Hoïc baøi. xaây ñöïng vaø trong ñôøi soáng haøng ngaøy.t n NH2 -CO -NH2 + n CH2O   → n NH2 .fomanñehit) ñöôïc ñieàu cheá töø ure vaø fomanñehit trong moâi tröôøng axit : H . goã thuûy tinh. Keo hoà tinh boät hay bò thiu. Hoaït ñoäng 6.fomanñehit) Khi duøng. thaûo luaän. GV: Trình baøy kieán thöùc veà nhöïa vaù saêm.fomanñehit duøng ñeå daùn caùc vaät lieäu baèng goã. Höôùng daãn veà nhaø: 1. b) Keo daùn ure . beàn vôùi daàu môõ vaø moät soá dung moâi thoâng duïng. neâu öùng duïng. chaúng haïn nhö keo cheá töø poli(vinyl ancol).. laøm baøi taäp SBT. Cuûng coá baøi : 1.fomanñehit ñöôïc saûn xuaát töø poli(ure . ****************************************** Tieát 30. axit lactic CH3CH(OH)COOH. nhoùm epoxi taïo ra polime maïng khoâng gian beàn chaéc gaén keát 2 vaät caàn daùn laïi.. moác neân ngaøy nay ngöôøi ta thay baèng keo daùn toång hôïp. Ngaøy soaïn: 15-10-2008. thaûo luaän. . Keo daùn epoxi duøng ñeå daùn caùc vaät lieäu kim loaïi.CO -NH . chaát deûo.fomanñehit Keo daùn ure . caùch duøng cuûa keo daùn ure fomanñehit. maùy bay. neâu öùng duïng.GV: Trình baøy pö taïo keo daùn ure – fomanñehit.. A . b) Keo hoà tinh boät Tröôùc kia ngöôøi ta thöôøng naáu tinh boät saén hoaëc tinh boät gaïo neáp thaønh hoà tinh boät laøm keo daùn giaáy. ñaùnh giaù giôø hoïc.

Polime laø nhöõng hôïp chaát . caùc öùng a. GV: Yeâu caàu Hs neâu ñònh . beàn. caùc pö taïo polime. .chaát hoaù hoïc cuûa vaøo lieân keát ñoâi hoaëc thay theá caùc nhoùm chöùc ngoaïi maïch. daïng maïch phaân nhaùnh vaø daïng maïch phaân gian. toång caáu truùc phaân töû polime. + Pö khaâu maïch polime: pö taïo caàu noái giöõa caùc maïch thaønh polime daïng khoâng gian hoaëc phaûn öùng keùo daøi Hoaït ñoäng 3: . D. 2. moät soá coù tính dai. Ña soá polime coù tính deûo. B.. 2.. caùc loaïi hoùa. taùc duïng cuûa caùc pö cuûa + Pö giöõ nguyeân maïch polime: coäng polime. oån định lớp. Khaùi nieäm veà polime.Phaân töû polime coù theå toàn taïi ôû caáu truùc phaân töû polime. Kieåm tra só soá. Tính chaát vaät lí cuûa polime. Bài mới. khaùi nieäm heä . Phöông phaùp chuû yeáu : Thaûo luaän. caùc b. Tính chaát vaät lí.chaát 3.Pö taïo polime: pö truøng hôïp vaø pö nghóa polime. polime. . HS: Nhôù laïi vaø neâu ñònh . HS : OÂn taäp laïi caùc kieán thöùc veà polime. hôïp ôû nhieät ñoä cao. khaùi nieäm heä truøng ngöng. moät soá tabn caùc t. GV : Giaùo aùn.. caùc öùng duïng cuûa noùng chaûy xaùc ñònh. Kieåm tra bài cũ : Keát hôïp vôùi baøi hoïc. Tieán trình leân lôùp: I. polime. hoaù hoïc cuûa polime. Caáu truùc. . soá polime hoaù. HS: Neâu t.Phaân töû polime coù caáu taïo ñieàu hoøa Hoaït ñoäng 2: hoaëc khoâng ñieàu hoøa. khoâng coù nhieät ñoä polime. . Tính chaát hoùa hoïc. II. Chuaån bò baøi taäp trong SGK. nghóa polime.. Hoaït ñoäng cuùa thaày Nội dung ghi bảng vaø troø I. veà chaát deûo.chaát ñoù. Kó naêng: Reøn kó naêng nghieân cöùu vaø vaän duïng kieán thöùc.Heä soá polime hoùa hay ñoä polime soá polime hoaù.chaát vaät lí cuûa khoâng bay hôi.KIEÁN THÖÙC CAÀN NHÔÙ Hoaït ñoäng 1: 1. caùc pö taïo polime. duïng cuûa caùc t. III. GV: Yeâu caàu Hs neâu t. caùc taùc duïng cuûa + Pö caét maïch polime: pö giaûi truøng caùc pö cuûa polime.chaát coù theå keùo thaønh sôïi.Caùc loaïi polime: thieân nhieân. Kieán thöùc: . caùc loaïi 2. trong caùc dung moâi höõu cô. GV: Yeâu caàu Hs neâu t.Cuûng coá khaùi nieäm veà caáu truùc vaø tính chaát cuûa polime.Cuûng coá caùc khaùi nieäm veà vaät lieäu polime. moät soá polime coù tính ñaøn hoài. daïng maïch khoâng phaân nhaùnh. C. nhaân taïo.1.. hoaït ñoäng nhoùm. Chuaån bò: 1. Haàu heát caùc polime laø chaát raén.chaát ñoù. HS: Neâu t. pö thuûy. polime... hôïp.

Hoaøn thaønh baøi taäp luyeän taäp. + Tô : vaät lieäu polime hình sôïi daøi vaø maûnh.Ñ. Truøng hôïp b. Truøng ngöng 5 . cao su. HS: Neâu caùc pö taïo polime. +CTCT: CH 2 CH Cl CH Cl CH Cl CH 2 CH CH CH Cl Cl Cl IV. ñaùnh giaù giôø hoïc. Chuaån bò baøi sau: Kieåm tra 1 tieát. HS : Nhaän xeùt boå xung. D. kó naêng quan troïng. GV : Yeâu caàu Hs trình baøy baøi leân baûng. nhaán maïnh caùc kieán thöùc vaø kó naêng quan troïng trong moãi baøi. Baøi 2: C : Khoâng pö vôùi NaOH. B. + Vaät lieäu compozit : vaät lieäu goàm polime laøm nhöïa neàn toå hôïp vôùi caùc vaät lieäu voâ cô. GV : Nhaän xeùt. V.GV: Yeâu caàu Hs neâu caùc pö taïo polime. Hoaït ñoäng 4: GV: Yeâu caàu Hs neâu caùc khaùi nieäm: chaát deûo. Baøi 1: A. 104. laøm baøi taäp SGK trang 103. + Chaát deûo : vaät lieäu polime coù tính deûo. Khaùi nieäm veà caùc vaät lieäu polime. tô.Ñ.BAØI TAÄP. VI. + Cao su: vaät lieäu polime coù tính ñaøn hoài. Höôùng daãn veà nhaø: 1. HS: Neâu caùc khaùi nieäm: chaát deûo. 4. C.S. Hoaït ñoäng 4: GV: Yeâu caàu Hs thaûo luaän. HS: Thaûo luaän. Cuûng coá baøi : Nhaán maïnh kthöùc. ****************************************** . 2. Baøi 6: + Cöù 2 maét xích coù 1 nguyeân töû Cl thay cho 1 nguyeân töû H. chænh söûa. cao su. theâm maïch polime. tô. Ñieàu cheá. II. + Keo daùn höõu cô : vaät lieäu polime coù khaû naêng keát noái hai maûnh vaät lieäu khaùc. vaät lieäu compozit. GV: Yeâu caàu Hs khaùc nhaän xeùt boå xung. Baøi 4 + Baøi 5: Döïa vaøo caáu truùc phaân töû polime. Khaùi quaùt daïng baøi vaø phöông phaùp giaûi. laøm baøi taäp. vaät lieäu compozit. keo daùn. a.Ñ. HS: Trình baøy baøi leân baûng. Nhaän xeùt. höõu cô khaùc. boå sung. keo daùn. Baøi 3: Ankan # Polime.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful