,.

iail:L

:::

i:.:,:a

:: :ii:,,i::atiz'.tflf;i*il;t:,'.iii,, i ' fiiil:: ','! \a.
rii:::

i, :,,,,,,
l ...:..:

:,:r:,.:riiiiii::{$*itilr.r:iiiii:.:j:::ir:iiir:,::r::::::

t:,,

:'

t-!i*l:,iiiiii:,.r:iiri,.ri:.'t;,1,:::,::::::

,,l'ti.1. Fii:
''':

:

::::j : :::::

: :::

.,:::,:

:i:t,:i.:..t.iii#.1.']',r;t',r'

.

::

,:,:

:

: iiiiiiiiR::iliii:t:i::ii:::t]i::::t::t:it::: :::::: : ::i:iil:ffi:]i:i:':

.,!

...!t

:::::::::::::

.

..:l

:..

:: r::#::ri:

i:

il:il::i:::::a:

:

:;,;.i,i.,',::$i,

.,.:,::iiiii:iiiiiii:i,,.|i;

11 i' :

r;ffitt:ij::::,::::: :i::::::::i#::i:i:i::::r::::,

:: l:,r:l:

rv-aJllante

l.

.

U detvrtom nastavl<u iznimno

uspje5ne serije o transurfingu autor razmatra l<on l<retna pitan ja l<oja nas sve zaol<upljaju.
l(al<o svoj sel<sualni Zivot

uiiniti

uspje5nim te se rijeSiti l<rivnje i osjeeaja manje vrijednosti? Kal<o postici slavu i uspjeh? Je li moguie osloboditi se ovisnosti? MoZemo li se vratiti zdravom i prirodnom nadinu Zivota, a ipal< biti dio suvremenog druitva? Sto 1e isl<onsl<i cilj svakog Zivog bida i imaju ti Tivotinje i bitjl<e svijest i osjedaje? Tko su indigo djeca i zaSto dolaze? Postoji ti reinl<arnacija? l(al<o poimati Boga - kao strogog vladara ili dobrohotnog rod itelja? Mudro i suosjecajno Zeland nam jo5 jednom dol<azuje l<oliko je transurfing mocna tehnil<a l<oja zaista djetuje!

.i:,

::::-:..:

89,oo

l<n

www.planetopija.hr

Tra nsu

rfing

vr 1rr.Bib ioteka Osjetila i osjefaji Naslov zvorn ka: TpaucepQuur peananacrn CryneHb lV ynpasleHne peanbHacrbn oPPLlsovsk.Lrf.r .rv.r f.r r.2005 Pfvi put objav la zdavadka grupa "Ves".l)ro(|l { r...njlvaaklm ilanc ma Za sve obaviiesti mo2ete se obratitl nakladnlku lN 1)/u ()5 r )5/ l5l 6 ( l'.laf u ratunalnom kataogu Nacionalne sveutill!ne knjl2nce u Zagrebu lrroic rr /14079 I r rrl . osim u slutaiu kratkih navoda u (x j(.. llustfacije Nata ila vanova Prevela lvaniicaTarade Lektorifala Ljiliana Puljar Mati( Uredia Danijela Duvnjak Grafliko oblikovanje Ermego. Zagreb Naslovnica Studio 1 (prema lustracljl Natalie lvanove) Tlsak Printera gruPa. Zagreb nakladnlka Marina Kralj Vidaaak rujan 2009 '. Sveta Nedelja Za Nakladnlk PlanetoPija.rl \r 1rl.r1)\ (1o. | prdriava nakladnlk Nijedan dio ove knilge ne smje se upotfijebitl nlt fa bilo koj naain bez pisane dozvo e.. Rusja.2005.

2009.Vadim Zeland Transurfi ng 4 Upravljanje stvarnoifu Zagret:. .

...Sadriaj Predgovor l. SaZetak Rjecnikpojmova oautoru .....38 . ..-re strr rktr tre Indigodo5ljaci Gospodarienergije Deklaracijanamjere Saletak ll..108 ....62 ..'ll0 " ' 124 Transurfinq 4 ..75 . Plesovi sa sjenama Praizvor namiere 9 .92 6- e/ ............9 13 Zakon lo5e sreie Sve ie biti u inat Pravilo klatna IB 26 .....75 . Bo2jadjeca Teatar snova..-.......Snovibogova Dvalicastvarnosti Sannajavi.49 ....a.. qi2hiliT....82 . ..72 ......54 ...iia -.

se dogada, all ste li(eni glavne stvari: nisu vam pretvorite u onoga ko;i pomice pijune.

olasnili kako da se iz pquna

Predgovor

U knjizi se govorr o tome za5to je upravljanje stvatnoScu nnoguie i 5to ga ometa Mo2ete se osloboditi iluzije odraza i probuditi se u svojem zrcalnom
SNU U SIVATNOSII.

PoStovanr citateljul

ovo je cetvrta knjlga o transurfingu - zagonetnom aspektu stvarnosti koji je u titatelja izazvao toiiko emocrja. U svakodnevnoj stvarnosti covjek zivi pod utjecajem okolnosti i nile sposoban znacajnqe utjecati na tqek dogadanja.
se dogada u nesvjesnom snu. Dogadaji se odvryaju zadanim putem ne obracajuii pozornost na va5e "Zelim" ili "ne lelim". Zrvot se "dogada" slicno kao

ito

Moglo bi se pomisliti da je tu fatalnu neizbjelnost nemoguie obuzdati.
zapravo, iz takvog polo2ala postoji savrieno neotekrvani izlaz. Coviek ne slutr da je zarobljen u zrcalnoj iluzryi.

Stvarnost ima dva oblika: fizitki, koji molemo dotaknuti rukama, metafiziiki, koji se nalazi izvan granica percepcrye, ali n1e ni(ta manje objektivan. U odredenom smislu svijet je beskrajno dvostruko ogledaro - na jednoj se strani nalazi materijalni svemir, a na drugoj se prostire metafiziiko
i

prostranstvo varijanti

- informacryska struktura u kojoj se cuvaju scenariji svih mogucih dogadaja. Broj varijantije beskonadan kao ito je beskonacna kolitina dopu5tenih polo2aja totke na koordinatnoj ravnini. u prostranstvu varijanti
je
sve Sto je bilo,

zapisano

ito jest i ito ce biti. odatle nam dolaze snovi,

vidovitost, intuicija i spoznaje. Covjek optinjen ogledalom qerule da 1e odraz u njemu prava stvarnost. lrcalni efekt stvara iluzqu kao da izvanjski svljet postoji sam po sebr i da se

njrme ne mo2e upravljatt. Tbog toga Zivot postaje slican igri u kojol vi ne
odredujete pravila. Naravno, dopuSteno vam je poku(avati utlecati na ono ito

lt

a

nsu rfi ng 4

I.

Plesovi sa sjenama
Ja sa svojim svijetom idem u ietnju

Praizvor namjere
Odnosi tovjeka s okolinom uredeni su na takav nadin da se svaka novost neizbjeino prelijeva u svakodnevrcu. SLvarnost neprestano mijenja svoj oblik poput oblaka na nebu. No brzina promjena nije toliko velika da bismo osjetili
kretanje materqalne realrzac4e u prostranstvu varijanti Na isti se natin kretanje
r

transformacija oblal.,a jasno opa2aju samo pri 6rzoj reprodukcqi kadrova na Cak

usporenoj snrmcr.

i svjeZina promjene

koya ozivljava 2ivot kratkotrajnim bljeskom gubi

sjaj istom brzinom. Neobicno postaje uoblcajenim, radosf praznika gubi se u

svakodnevici Dosadno... Namece se retoricko pitanje: Lakie

ito je dosada? Teil.o je datijasan odgovor.

je objasniti kako se boriti protiv nje. SpaSavajuci se od jednolicnosli svakodnevice, duia i razum osmi(ljavaju najrazlititrye igracke koje stvaraju neobitne dojmove. lgracka je dobro sredstvo protiv dosade. lgra je joi bolje
Uzvo)n1u, veliku popularnost imaju igra skrivaca, lovice i druge zabavne
varijacije. Odrastaju(i, covjek osmisljava sve maitovitije nacine razbibrige: od

sportskih nadmetanja do virtualne stvarnosti. Cak i mnoge profesije u svojoj hiti ni(r r ni(t> drr-y- nr rnn ,,,.9O tgre.

Zapravo,za\to mnoge prolesije? Pokuiajte se sjetiti posla koji ne bitrebalo proucava[i kao igru. Obratlte polornosL: ako covjek neito radi, u svakom
slutaju sudleluje u igri. Ono cime se bave djeca, odrasli pokroviteljski nazivaju T'

L

[']e\uv

sa sjenama

Transurfing

4

igrom A odrasli igraju igru kqu s vaZno(cu
nazivaju svojim poslom.
I

+;

noiesti llvredliivo ie i itoviie straino kada :e iivot ne Tivi neno r^^^+- - ii^i:'' I rc r rulc) uLil ilLr. \JUoLrl I vtwtLtrLt vr uL^v Ll '^ uugduo, o Ll I'r)Ld ne mOieS UciniLi. Odalle i nroizlazi nriieLo )C potrebna i katkad nesyesna potreba za drlan)em okoline pod

jedni i drugi predaju se svojim aktivno-

crimr c ^, ,^nm ^.1^.1q761.66i1r r Dit.eito diiotp )|llld ) vullul Il uu9uvur r ruJLu. r r(UJLL vrJLL!

<rrninm knntrnlnm

cime se bavi i ono ce ozbiljno, mozda fak i zabrinuto, odgovoritr: "lgrar-n sel" PokuSajte odvuci odraslu osobu od posla i ona ce se

Mnogrma se takav preokret moZe uiiniti neobitnim:"Kako je to moguce, pa nama je uvljek bilo savrieno jasno da je instinkt
....-^^riri:niam rjcl ll n:ihitniii 0 icn:rlr r-l: io n^..-^ LA >All luuul..dl |dJUru rur/ r rJpuuo uq JL \Jr | )olru naion ini tts)niiaa" ^^.li^,-l;-. vu)ucurLo

I tako igra ozbiljan posao Sto radi !;;^+^ r. -! -^ ^^ l9ld: IuJ nravilu stvar; nered. UIJCIC Nd(-l )tj ll(j '^.-, Vruvilu, JLVuru rrLrL! A odrasla osobaT vrJl Besooslitari kod odraslih vJvvv. se to zove tako. Ali nerad brzo umara, izaziva dnq:d; n2 (A zhnn tn^. ^nnn\/n^ rrAr ,/eua --, .J93 pOnOVnO laod )ali

pUUUI llLl. tt I tOt vaLt IUV Vvrrur ^^l-.' 'niti. "lmrm| | ,,r)nr16 nn<l:1"

je

Medutim, to se fini neobrdnim samo na prvi pogled. Ako razmislimo: cime god se bavizivo bice (cak i prezivljavanjem i razmnoZavanjem), sve se svodi na pokuiaje da se aktivnost okoline stavi pod svoju kontrolu. Upravo je to osnovni

za nekakvom igrom.

motiv i prvi izvor bilo kakve namjere koja le2i u osnovi aktivnosti svih biia. Besposlenost znaci odsutnost kontrole. lz toga proizlazi da dosada kao tnktn np lv)Lvlllv)Lvll.uv/U\'llvvlvllJvlll' nnsloii no<lnii <nmn <lnlnn i npttnn<itn )pd n ttnrnrlinnipm StVAfnOSCU.
Kako god, samo da

Nisu
dnc:do/

li igre potrebne da bismo se riyeiili
lli |;

je podrediS svoloj volji.

lgra

je u rom

smislu oblikovanje

nitz6ip nnrtl,im r]rlnr/iia.it, slo ,r, poslavrm oru9ac|Je: !^:-^' -l tttralzttia dnc:drr I rLUU)Ldl-dK u4rw^uj! uvruuu - nod-^r '+^l UUJI I lUVdi

stvarnosti kojom se upravlja. Nloko <o nli.o ,n2 nrimipr vnlo inr:ti ,- tr,,, , ,/-,/ , -,- ,J,-., r.,,*,

<, ,,JLril 'J;^r:j | ru. I rur\u !LrLr , ip(prim: lt2kn ip(cr no.+-;^ UJf]IIL Vv)tdJC

Ovo pitanje zapravo nUe tako trivijalno kao ito se mo2da tini. U osnovi sklonosti premd igrama leii potreba stara kao iovaj svijet. Sto je prva potreba livog bica? Pre2lvljavanje, instinkt za samoodr2anlem? Stvoren je takav sfereotip. Medutim, to nije toian odgovor. Morda )elja za razmnoZavanjem? Ponovno pogreian odgovor. Pa 5to onda?
Najprije
Sve ostalo,
se

neovisno postojece i nekontrolirane stvarnosti. No cim je ptica od ceiera napravrla atribut svoje igre, taj se djelic, a prema tome u odredenom stupnju sama stvarnost, nalazi pod kontrolom.
i

javlja potreba da u odredenoj mjeri samostalno raspolaZemo ovim

svo|m Zivotom

-

to je osnovni princip kojl le2i u osnovi ponaianja svih bita.

prilom i instinkt za samoodrZanjem i razmnolavanjem, posljedica je tog principa. Drugim rijetima, cilj i smisao Zivota svih bifu je upravljanje
stvarnoicu.

No to 1e nemoguce ako okolina postoji neovisno o tebi i ponaSa se pofpuno nekontrolirano, pa cak i neprijateljski. Uvlek ce posLojati oni koji ti )ele uzetr komadic hrane, istjeratr te rz ugodnog kutka, a moida te isamogd

Voinja je takoder svojevrsno upravljanje. Stvarnost me nosi, ali onako kako ja 2elim. Bilo koja druga igra u odredenoj se mjeri podreduje pravilu: "Bit ce kako 1a 2elim." Scenarq igre je vi5e manje predodreden, a samim tlm je situacija predvldljiva. Naravno, postoje igre u kolima je prllitno te5ko drZati vodstvo, no sve se one, na oval ili onaj nacin, svode na jedan te isLi zakljucak: ono ilo se dogada podrediti svojoj volli. Prizor za gledatelja ponovno predstavlja igru u kojoj se oblikule upravljanje stvarnoicu. Glazba, knjige, kino ili predstava sve su to ljuljatke za duiu ra/um.lscrpljujuce trckaranje napornih misli prestaje iprelazi u let na krllima drazesne melodrje ili zanosnog predmeta. Sto god da se dogada s glavnim
I

i

r
L* Transurfing 4

lzravno djelovanje koje se zasniva na Nerljetko nastaje osjecaj kao da se svilet rnati i kao da neobjainjiva sila privlaci neugodnoslr. Pnkrr(.. Zato se ioviek od takve slvArn^'" i-^r ":^ . . r..o utjecati. .:Lnrjnprtnz tl:aa crrnio hli zina rli ia I lC)LVdll \Jl JC UdlCr\U JC )VdnUUl lCVlld ZUUV )VUJtr lJll.. mehanrzam njezinog oblikovanja. zadovolystvo u prostranstvu snova gdje se sLvarnosL harmonrcno podreduje laga nom pov1etarcu na mjere. covjek okrene na jednu stranu.--r -. No sviyel se iz nekog razloga ne 2eli podredili. vei uporno ^-. Mo. mnogo toga ispada upravo "onako kako ne 7elim" To je nekakva neobicna..--. la(to se to dogada? r L l' P esovi sa sjenama l3 Transurfing 4 . . bi se nautilo upravllati stvarnoiiu..u)Lr I puKu)dvd )dKr[r ricrr i predvidljivo.. | -. jedan je od oblika upravljanja. r rrkoioi re sve iednostavno . Sto moZemo poduzeti u takvim uvjetima? Covjek se u pravilu ponaSa jednoznatno. se lrebalo bi se zamisliti: ako se stvarnost ponaia neodgovarajuce.. I viie od toga. samo ne viie neozblljnog kao u igri. igra ma(tanja lantastika joi je jedan od prihvatljivih nacina upravljanja. gdje pritisnem.av:irrri nnctiri iplicno n....:.+i^"-+ po svom.. tamo i krenem.rr^^ Lr rlJ. rnair da je potreban drugaclji pristup. S1 v.r-. Covjekov je iivot uvjerovan okolnostinra i njegovim polo2ajem u druitvu.f\/a/na ld Anrld in r.^-^ ^r.lrkovrma prizora.-.njert razvua neovrsno o njegovoj volji.i r llalum nala.+if.1i.Jffi Spavanjd.cnrr rrnir l-]. dll J(:- istodobno nedostupna ler je na nju teil._. Neprestano nas prati ono prema cemu osjeiamo neugodu i 5to pokuiavamo lzbjegavati..rir r i:[ ni . a odnost ga se na sasvim drugu.--. -rp nro<t. Kao odgovor na "daj" dolazi "ne (es dobiti". sve je to samo ukrocena./e uciniti da svijet sam krene ususret naiim 2eljama Sve 5to sltledi u daljnjem tekstu govor o tome kako to utiniti. tamo se i udubi.lrlnlzn 11 ctrr:rnnct A )t Vdll lU)t ia c'.rrnn<t ce rr verni r . LrUSd i rv lgre 5a SfVarnOSCU [. a najgora oiekivanja potvrduju. Ali najteice ne razumije kako se to dogada. je neobicna. | --^ .anniinir r radi hnrhp nrotiv doq. Naposljetku. Transurfing je fehnika upravljanja stvarnoicu bez tzravnog djelovanja. Svako "ielim" ima svoje "ne smijei". Njoj se n4e lako podrediti pravilu "bit (e kako 1a leltm''. vec stvarnog. Pokuiava na svijet prlmijeniti svoj lednostavni princip: kamo se okrenem. nulno je u krajnloj mjeri razumjeti s/o7 Onreniln svc qc lc inre np z. covjek se ne 2eli zaustaviti kako bl se osvrnuo oko sebe. pu^u)dvd r r rl inr rl i ^r1\. Covjek teZi tome da "sve bude tako kako lelim". dresirana slvarnost i gledatelj Postupit cemo na drugacryi natin: skrit cemo ruke iza leda i hezt rriTno rr. Strahovi se ostvarujLr._j . neposrednom kontaktu.. nastav|Ja IJeraIr Kao rezultat takvog "slvaralaitva" dobiva se sloj svijeta u kojem "nrye sve onako kako lelim'i Naprotiv.r nIolinrr nrinrinr Pr rr rLrPu r r'. Ona je svakodnevna zato ito se njome ne mole uprdvljati. Ali to nije jedini i zasrgurno nUe jedan od najutinkovitrlih natina.ll lc. Inak od neizbieTne se aktivnosti ne mo- ies sakriti.y. hirovita i neprilagodljiva stvarnost.-+. DopuSLeno joj je da bude neobiina dokle god je Takon loie sreie Da n^.^. nn ULJCLoLT ProvuLr ^^t' ': vu "daj".'da se podreduje sasvtm drugim zakonima? No. Svaki tovjek na najizravniii natin stvara svojega svijeta.rdp Svakodnevna aklivnosl n4e dosadna. tiiokn..iiva rrnredsLavi. Covjek osmiSljava cak i nepostojecu stvarnost samo da bi se igrao upravljanja.

U poteLnom dijelu lransurfinga vec se govorrlo o tome zaito se dogada da "dobivate ono ito ne Zelite'i osobito ako to stvarno nikako ne Zelite.) _. Kad neito mrzite ili ( Evo primjera nezavisnih potencUala: voltm te. A odnosi zavisnosli medu ljudima stvaraju se kad se medusobno Primjer s napornim susjedima dobro ilustrira utinak polarizacije. volim sebe. R. mrzim te. takve su procjene same sebi dovoljne. Suvisni se potencryali stvaraju kada se nekim osobinama pridaje preveliko znacenje. dobar sam zato Sto si ti lo5. clrl(. ja iu ovako". neki ljudi smetaju drugima da mirno Zive. odnosno "podlosti". itvanjska vam namjera sve to pruza u izobilju.i__r . Jednake su prirode Murphyjevizakoni. lo5 si zato (to sam ja bolji. stvorio. jedini uzrok ostvarivanja najgorih otekivanja.odvratan si mi zato (to nisi poput mene. od necega strahujete svim srcem. To se pitanje. Srle ravnotele pokuiavaju ukloniti stvorenu polarizaciju i njihovo je diplnv:nio r r rialini -.vrlo ie malo biti onih ko ce sebe nazvati loiima. Vaii su susjedi u vecini slucajeva jednako tako normalni ljudi kao i vi samr. ne volim se zato Sto sam gori od svih.azlik: izmedrr nnrp i drr rno nrrrnp nrnripn. )rlvratan sam si. Upravo se zbog toga neugodnosti u Zivot uvlaie tako nametljivo i kao u inat. uvjetom da ti voliS mene. Sve teae dobro i glatko ako se krecemo po tijeku varijant| ne naruiavajuci ravnoteZu. ._ t_.jsy. sama po sebi. bez obzira na svoju trivijalnost. loi si. U razlltitim kolektivima uvijek ce se naii barem jedan tovjek koji ie vas zbog necega nervirati. _. suprotstavljati i postavljati jedni drugima uvjete poput "ako 6ei ti tako.. Na prlmjer. Problem je u tome Sto za(to?l pocnu usporedivati. Zlonamjerni su susjediopcenito postali neotud iv uvjet svakog susta narstva. neposredno odnosi na podrudje metafizike. a odnosi zavisnoli )oS viSe zao5travaju situacyu. Ako se ne zasnivaju na usporedbi i A evo primjera potencuala stvorenih na odnosima zavisnosti:volim te pod . Ali /a(to rrviiek i nosvuda nalazimo "loie '. sektor prostranstva vaijanri koji odgovara parametrima odaiiljanja misli.' r Pa zar su Suvisni potenc4al nrye tako stra5an sve dok iskrivljena procjena postoji neovisno. livot bez problema postaje uobitajen. dobar sam. Drugim rrye-ima.r rrrln ic vclik: Prorienp koic se zasnivaju na usporedbi stvaraju polarizacrju.volim sebe zato 5to sam bolji od svih vas. Sile ravnote1e uklanjaju tu razlititost putem sukoba suprotnosti. Ali iim se neprirodno preuvelifano procjenjivanje striaeke i tete koji ne daju mira "dobrima"? jednog objekta usporeduje s drugim. Priroda ne volr gubiti energrju uzalud i nije No to nrye gotovo kao kazna jedna drugoj. usmjerenO protiv Onoga tkO je tu polarizaCrlu . Opienito. stvara se polarizacija koja rezultira vjetrom sila ravnotele. ako provedemo anketu "Kojem taboru pripadate?" . Energija misli stvorenih u jedinstvu duie i razuma potencijalnu mogucnost utjelovljuje u stvarnost.. kod supruZnitkih se parova spajaju naizgled nespojive licnosti. Na isti naiin magneti suprotnih polova privlaie jedan drugoga. NepoZeljne okolnosti i dogadaji naslaju rato sto suviini potencijaliiskrivlju)u energetsku sliku okoline.. i sklona zlobnom podmetanju.J-. r L l -J P esov sa s enama r5 Transurfing 4 .uprotstavljanju. _ ljudi podijeljeni na dva tabora? Medutim. materrjalizira se ako su osjecaji duSe jednaki mislima razuma.

Inema Lu nikakve mistike - to je zakonitost.Tendenciju stvara vjetar sila ravnotele koli puie u smjeru vaieg neprijateljstva...e lr:o (to io nnzn:ln nn\/or:". lirrdi jcu||u>rdvru hcz. bit fu uz vas. azbog toga niti ne p. Bez obzua na to (to i stvara vrtloge sila ravnoteZe ito za posljedicu ima neodgovarajuce odrazavanje stvarno5ti.ne (. dovraga. .. tim se odnosom upravo ukljutujete u polarizacrju.1rrtrvv! VruJrr! JUJLUL.. jer su poLpuno bez savjesti.' . ucinak se mnoii Naravno. A nrita ne dira zato 5to vi njima niste zanimljivi.lednako tako oni nemaju pojma da vam rdu na livce. Na primjel u sustanarstvu se najprije osjeti ucinak buke. Odakle ta energija? Buka susjeda izbacuje vas iz ravnoteie i vi ih tlho (ili glasno) podinjete mrziti. oocet cefe im ici na )ivce lt dohrih sr rsieda nretvoriL cele se u lo(e.tu5itr vas neugodnrm mirisima. su tr(ina i mrr optimalan nacin Zrvota ne samo ra vas.ipcaii vllLu nont tl"\. rscrtati zidove na ulazu u zgradu i tako dalle. Nlima ne pada na pamet da uspored'uju I procjenjuju. Svaka je proqena relatrvna r starryr ce suqedi nabavllati odgovarayuce uredaje koji kao da su stvoreni . kao ljudskoj vrsti opcenito." Eto. o<.. sile ravnotele? Ti su ia )vc.. mo2e povucijoi rrrimielniie nosliedice nnnlavr r na iak i no)ar. "Pa to je ono'i reci cete. to ce vas aktivnle salijetati.airr . Covjek ne razumije da je patologrya posljedica Transurfing 4 .r rciedpl. Sto vam se to manje svida. odmah ce se pokazati da vi niste kao oni. Nlrctrir r nAnnci l\d)LdJU UUIIU)l zrvicnarti ZdVl)l lU)tl laii Netko bi mogao prigovoriti: "Ma kakve sad.Arztmnvpnla(..r..^.-. ldete li NUJI . Polarizaclja iskrivljuje energetsku sliku to nekome smeta.Diipsni itVOldju DU!J. gotovo kao elektromagnet koji ako se sveopci osjecaji prema onima koji naruiavaju mir podudaraju...qte Susjedi nemaju polarizaciju u odnosu na vas sve dok se bave svojim vas ne obracaju osobitu porornosl.rir r1-^rr)lii\/^(t tdLUloLt)tvv)r tzrrar r4vvr anaratie LrrLr9UC.JL se llcl Vllo n^^-''r-i" ^-'r krainie nenoieline stvari.-. zaito vi ne idete na 2ivce svojim susjedima? Moj (e vam odgovor biti Joi treba uratunati da ce susjedi vaiih susjeda takoder davati odredeni doprinos i. jednom galamom ne zavriava "ugodno susjedstvo" Sve ovrsi o ie k vama privlaiiti sve nove neprilike sa susjedima. luko se troii manje energije.-i. Ali samo loil ill samo dobri ljudi ne postoje.. A njih vas tome prema cemu sle skloni osjecaLi gadenje.../nom mjestu. I rpldVU lnr rvn L ia Vd)d Jc '.l^^ --+^ -] . Predmet ili svojstvo kojima se pridaje osobito znatenje privlaie objekte sa suprotnim ina osobinama. Omeranje mira uvijek je anomalija koja ne nastaje |d pra. Pretpostavimo da vam susjedi idu na 2ivce. . Natteice ne. Y""!-.t''^ ' ' ''^^'^!L-' ' . mora se pronaci i drugi. ^^-. poput iskrivljenog odraza u ogledalu. i ra Jc fl l lcl Se tU O CemU filOZOffratf. Dalje ce se dogadati jo5 nevjerojatnije stvari Pocet cete im stvarati nevolje na takav nacin da vam ne(e ni pasti na pamet da brigama nepriiatellstvo prema susjedima. stvara kroz usporedbe i suprotnosti. PUIOIIZOLUU.' I u svim drugim slucajevima ltcno djeluje neka vrsta zakona lo\e sreie..i. a mi nismo takvi'i reil iete.... neotekivan: ne idete im na livce zato ito oni ne mare za vas. vec iza vaie susjede.v. A znnlpnip <.-r- i vi njima na livce? buduii da se \nazan magnet koji ce k vama privlatiti nove stvari koje vas razdrfiuju. Smjer vjeLra odreduye se ovakvim "podllm" principom: sve ito vam se ne svida. da ulaze s vama u odnos zavisnosti. lti fute na )ivce svo1m susjedrma.. tj. a da toga ntste ni svjesnr./a ner rcodnosti Privlaii \e SVe ono ito izaziva mrinir r Prooania nas sve ito nas ^^""i"^ UUVdUOJU lldll. ' Ako posto1i jedan pol. Pored vas ce se pojavljivati novi sustanarl skloni butnom nadinu livota. U tom smislu ne mare /a vas ne pridaju vam znacenje i ne ukljucuju vas u sloj svojeg svijeta. Oni vas mogu zatrpati smecem." NO |JUUt iednncfavnn |JCZ )dvjc)Ll I tu dokazat (u vam da to nije pusta filozofrya. No ilm pocnu pridavali znatenje vaiem susjedskom postojanlu i pofnu se usporedivati s vama.<lvar.. A zaito? "Zato 5to su oni loSi. . j' \peLudlnu tdto ud vds zlvclrajU. I ako ih to ljuti i dira u srce.^^t-"i---. Polarrzacrya slvara magne[ . lpak. "zato onl ijesu losi.

Ali ne.Ar )vc)uplulllu. Ali zaito uprotstavljene strane nalaze u stanju neprekidne borbe? Cinr se da bi trebalo biti obratno: susrele su se. to G se iz nekog razloga kao u inat dogoditi.1 l'r. r. polarizacija ce riceznuti i suledi ce vam postupno prestati tci na Zivce.^r^f^^ t-t^^. na svakoga u razlifitoj mjeri i na druktijl natin Ali je poanta ovakva: ako vas je u odredenom trenutku ne\to sposobno Dogada se sljedece. Na srecu.rtllivog podrijetla..l. model transurfinga nece samo otkriti razlog takve zakonitosti vec objasniti kako je moiemo izb)eci utjeie na Zivce. ako vam uspije u potpunosti prekinuti odnos zavisnosti. kao da je povezano s tim. optereceni./i\/l | \/p. Naravno.adrugimadabuduonoito jesu.r. makar djelomitno. izbaciti iz ravnotele. Cim se suprotnosti susretnu. Sto ste ustrajnryl u svojim 2eljama i pretenzijama. rr r( )( Jr r r.poremecene ravnote2e ipokuiava se borili s okolinom umjesto da se rije5i polarizacije.' '^ c\/6 LUJrI . prestanite ih osudivati. Ako ste zbog neiega uznemireni.rrprotnosti srle ravnoteZe samim tim uspostavljaju ravnotelu. suprotnosti ce "bjesnjeti" jedna na drugu sve dok se ne "potuku". NlCUll )VC it tqtriic qk. NuZno je svakoga pustiti da radi po svom.. Medutim. ".rceci k sebi sve 5to ne leli. nije li tako? Za\to? Zbog kojeg se to razloga svijet ponaia tako podlo? lli su to samo nagadanja i predrasude? Ne. Primicrp np lrph. IPoqi:ipip r:zr'lr:)liivi d l. Sami mozele notvrdilida vam sviiet cesto Sve ie biti u inat opcenito Opienito.ko iozoro r Missrssrppi u Meksicki zaljev No. nrje sve tako jednostavno.r v)(UJL(L IALUIALI)IVlr ntie r mnogo natina da povecate razdrailjivost.rvilo transurfinga djeluje besprijekorno. va5i su livci napeti. I ako se svadalice silom ne rastave.-l4llq)vlJsL/a se odttoire iLvuuvrrr pokuiavajuii se osloboditi. pojavljuje se neki klaun i pocinje skakati i itektati tako da joS viie )ice y:(ih| 4l vULu. jati je magnet koji privlati rv. pretvarajte se da jednostavno ne postoje.tati "dr2ati sv4et za \iju" i on ce postati srdatan I . poniitile jedna drugu i smirile se. izbavljujuci tko poituje pravilo od gomile problema I A potrebno je tek ispuniti osnovno pravilo transurfinga: dozvoliti sebi biti to sto jeste. na kraju krajeva. nlihova ll rozicrja teZi daljnjem pogorianju.\/^. r'ozna[i zakon jedinstva iborbe supronostL ciju bit nalazimo u samom lr.L-lu9dud co dnqlovnn cliodole.lrr(an A onaj tko "ne olabavi'i ici ce naokolo poput magneta I r ivl. Vriitl pritisak i ustrajatile beskorrsno jer se sttuactja time jos vise pogorSava Umjesto toga je potrebno svjesno promiienitisvoiodnos prema situacijiu skladu s p raw I om transu rr I ng a.r on )lutuvrr . . t"tJnje:zailo se.. I tada.lLrrrp vUJf l 7iy:r. qo nrol-rrnrin rr"(knl(kn" znanto \/nln: rrtipip rr l(ecnii<. mo2e se dogoditi nesto neshvatljivo: ti nepristojni tipovi postat ce vaSt najbolji prryatelji."' -')*--**. tendencla ipak postoji i od te je cinjenice nemoguce pobleci.. odredeni zakon dogada? na se Cim vam usprle odvojiti od njih pipke svojeg odnosa. Pretpostavimo da nekamo lako lurite i bojite se da cete zakasnrti.rlr'c 1oi nrje sve. Klaun je odmah pljesnuo dlanovima.a lraliti daleko. Na primlet potrudite se barem na neko vrijeme izbaciLi susjede iz glave. Potrebno je samo olabaviti stisak i r lrrr'.viipl z: (iirr . Uzrok sveprisutnog jedinstva suprotnosti vec smo objasnili: nailazeci '. zabrinuti. PosLoji protrljao ih i povikao: "Pa krenimol" r9 Transurfing 4 . Rectte sami sebi: "Dovraga i oni!" Jednostavno lh izbacite iz sloja svojeg svtjeta. cinjenica o postojanju "zakona podlosti" sama je po sebi dosta neobitna. Postavimo si . zakon lo5e '. Opustiti svoj stisak. to ce se stalno nastavljati. I vi(e od toga.driife c.

rkve energije. Sav uZas je u tome da klatna. joi viSe Naravno. Poku5avate ga zaobici s desne strane.1u i pokuiavaju se prilijepiti. No prisutni su i oiiti znakovi: lift ili automobil je u kvaru. ve( Ta su snaga nevidljive. osim 5to apsorbiraju energiju sukoba. O klatnima se vei puno govorilo ne na tu slranu. Suprotno tome. a da toga nije svjestan: "U odredenom trenutku ne spavam i sasvim sam svjestan Sto radim i zbog cega ba5 na ovaj nadin.ro razlicitost u energetskom pol. l. ljudi oko vas cinit ie upravo ono 5to vas Zivcira i to upravo u trenutku kad biste Zeljeli da vas ostave na miru Djeca pocinju izvodrti ludorije iako su do tada bila mirna. rr. uzmimo najjednostavn4i primjer prolaznika za kojim hodate rstim putem i zatim ga prestrZete. Klatnima je nedostupna cista ljudska svjesnost. Tilekom veieg okupljanja ljudi aktivnosti covjeka ponovno postalu spontane. opujteno. okolina vas aktivnrle nervira. u vecini slutajeva ljude pokrecu nesvjesni motivi. Sto 1e veia napetost. Sto uzrokuje takvo ponaianje? U pslhologiji nesvjesnog opcenito ima puno rupa. U pravilu svi ljudi u odredenom stupnju spavaju i dok su budni. !udi vam prepreiuju put I pristojno koraiaju. tini se kao da ostatak svijeta usporava. Ako ste zbog netega zabrinuti optereceni. obavezno ce se pojaviti. ali stvarne energetsko-informacijske strukture koje je stvorila energija misli 2ivih bita .. ali uskom krugu ljudi. puno toga mo2emo pripisati percepciji: kad Zurii. taj pritisak sa strane postaje sve rntenzivniji. Netko pored vas potinje glasno lvakati i gutati. Klatna povlate ljude za rrcvidljive kontiie iljudi se pokoravaju poput marioneta. a vi ih nikako ne uspijevate zaobici. No zadivljujuce je da zvan n|e. a i za(to bi mu bilo vaZno s koje cete ga strane zaobiii? Mo2da na nekt natrn oqeca da ste se priblilili njegovim ledima i instinktivno ne Zelr u knjigarna o transurfingu. Posvuda vam smetaju nekakve prepreke Ako nekoga otekuje( s nestrpljenjem. pljavica osjecaju polarizaciju propustiti "suparnika" naprijed? Takva pretpostavka il-i 'l' 21 1 ransurfing 4 . a on se takoder slucajno okre- pokretatka snaga koju oblikuju podsvjesni motivr ne nalazi unutar liudske psrhe. Kao da su svi u dogovoru. I tako dalje. u vanjskom. Na cesti se ista stvar dogada s automobilima. Ma kako neobitno bilo. No to joS rvilr'k nijs tako straino. Ona se uvijek polavljuju tamo gdje se mole izvuci korist od energije sukoba. svjesnost je najaktivnija I pod samokontrolom. Razliditi subjekti vas ometaju na putu dosaduju vam svojim problemima.la? Pa on vas ne vidi. Sto navodi prolaznika da mrjenja smjer kretan.r neki nacin navode ljude da svolim ponaSanjem stvaraju t. Klalna popul. on spontano zakoraci u istom smjeru i preprijeti vam prolaz." Razina tovjekove sqesnosti osobito je niska kad je kod kuce ili medu gomilom. Trebate brzo proii kroz vrata. lt/noge stvari covjek obavlja automatski.klatna. U poznatim je uvjetima potreba za poviienom samokontrolom mala i zato se tovjek ponaia opuiteno i gotovo spava. no ona im nije ni potrebna potpuno je dovoljna i podsvijest. Bas kad ste odlucili zaobici ga s lijeve strane. ali rade to vrlo uiinkovito. ali pritom jo( dolaze u snalnu korelaciju s opiim ushiienjem cijele mase. Sarno ne treba pretpostavljati da su te strukture sposobne neito namle ravatr r ostvarrvati svjesnu namjeru.Od tog trenutka sve radt protiv vas. na cesti se stvara prometni iep . Kako bismo protumatili rad klatna. a tamo se doslovno postrojava red ljenivaca kojijedva podilu noge. Ako nekoga ne Zeli( r i vidjeti.to Je vei nekakva zlonamjerna stvarnost Mo2emo navesti i druge primjere. Na koji toino naiin klatna utjetu na motivacUu ljudido sada nile jasno. se Ona trne sve da bi energija snalno izbijala. on dugo ne dolazi. Ali evo netega zanimllivog: ona se uopie tako ne ponaSa namjerno Nloj iak ne pada na pamet da to nekome mo2e smetati. tlsporedno s pojaiavanjem razdralliivosti. autobus kasni.

dsil cu ini lednom: ovdje se radi o nekim procesima tiji mehanizam zasad nije jasan. To. Takav ito i za kon itosti p rirod e energetsko-i nformacijskog svijeta. nrmiorr r lodn:Ln . ijest sukob. To nikako nije u skladu s njegovim dotadainjim ponaianjem. sve ito je ucinio dolivljava kao straian san San postaje osobito tvrstim ako pozornost upadne u omtu. "-. . Ba5 zato u i cijelih drlava.-y. .-.. skupini ili sekti. KlaLno je ono koje prolaznika navodi da odabere stranu na koju cese okrenuti. u vojscr.. Motivacija... sve Sto dogodilo dobiva odgovarajucu procjenu Bliski se lludi svadaju i rastaju ako su uvjereni da si karakterno ne odgovaraju.o uspileva Svejedno lo se /aptavo dogada na energetskoj razini necemo mocr potpuno shvatiti Va2an je samo glavni zakljucak: i slo Nakon prekriaja.^ tnrnp \Jl . suparnistvo uvijek ofituje u situacrjama kad suprotstavljene strane stoje okrenute licem u lice. ukljuiujuii privremena i prividna pomirenja.^i. I takvo je upravllanje usmjereno na povecavanje energije sukoba. lpak. vrlo testo ne ulaze se g razuma.^a\/r Lvr rrL ^^ | )POVO I ZOLL/ )E Zato se i postiZe ovakav tudan efekt kad svole pro(le radnje doZivljavamo kao san: "Gdje mi Je bio razum? Zaito sam doSao na zamisao da tako postupim?" Zato 5to je tovjek djelovao. kad je vei na okrivljenitkoj klupi.-.r. kad spoznaja vi5e nije podvrgnuta izvanjskom djelovanju. postojali su trenuci srece kad je sve bllo prekrasno. il||Ju. Covjek hoda ne razmiSljajuci o tome kako ^"^-i-^^ lu l. u biti. Takav je zakon klatna. A onda se covjek bez ikakva razloga mijenja i potinje se ponajati neprijateljski. klatna tine sve kako bi raspalila energiju nastalog konflikta.-+.4r n|nn<r I nrAm2 vurrvJu prLrrrq l. je nemo(an.i AUtdLdLr uo LoutLt Pl CLl. kako mu l. lJ konfliktntm situaciiama ljudski motivi nalaze pod i 7af^ .. zdrav razum dlelovanja pojedinlh osoba. Tek na se linija njegovih koraka s vremena na vrijeme nehoticno okrece na jednu ili na drugu slranu. .-. . | r6v||u \J | opozicija." I ako sile ravnoteZe sukobljavaju suprotnosti. Za samog prekrSitelja sve ie potpuno neotekivano. lako beznacajan U cilju povecavanja energije sukoba klatno navodi prolaznika da uc inr nevoljan korak na slranu kako bi pregradio put I samrm trm pogoriao situaciju. Ako nastane on ne lale to se i dogodilo. Besmisleno je je efekt osobito uotljiv kod neobjaSnjlvo teSkih prekr(aja.l. raspravljati kako klatno radi u odredenoj situaciji.vode se upravo u skladu s tim zakonom. kao okvire zdravo utjecajem klatna. U livoj se prirodi. U specifitnim kolektivima. lstodobno. Beskonaine bitke klatna -bezobzira na to radilo se o obiteljskim svadama ili orulanim sukobima . prekriitelj se prisjeca svojih pro(lih djela s cudenjem: "snaslo me nekakvo pomrafenje. na primjer. klarno ne djeluje smiiljeno buduci da ne posjeduje svjesnu lo cilo r:rrnnfo. a ne o razumnom ponaianju struktura.^"-.... lu dolazite vi i poku5avate zaobici prolaznika.no< rac- Klatno upravlia podsvjesnim motivima suprotstavljenih ljudi. ako govorimo o instinktima. zar ne? Ustvari ovdje nije rijet o tome da su se ledna ili druga osoba promijenile. Covjek nrje svjestan ga to tjera u sukob. To krelania leTi rt nodsviip<ti znaf i da je potencilalno olvorena /a klaLno. Tamo gdje dleluje zakon klatna. ^1. okuplja 23 Transurfing 4 . Mi samo primjecujemo zasebne pojave .rn d> <o n:moy'o rlf tO ipak n1'1e takO.^. Sve vam je to poznato.vjesno svoj posao .ip \l26lrcit lr r JOs . Covjek se prema partneru odnosi savrieno neprihvatljivo zato 5to 9a na to prisiljava klatno.. kraju. a da toga nije bio svjestan. odakle dolazi. Mole postupati potpuno nelogitno i neodgovarajuce. odnosno izbor smjera knirt tt odrcdcnom trenUtkU ne kontroliramo. itogod da se dogodi.l"'. daljnji ce se dogadaji razvrlati u smjeru pogor5avanja sukoba.

11.rzrurrrJ!Lr JLv JL don.^m SliC_ lrlo receno: "U odredenom trenutku ne spavam i sasvtm sam svjestan ito radim i sve ti drugi klanjaju nekim svojim bogovima? rlobasovako. Naravno..rlrite.tU -r..L -. lo"ta ia lz:rl rrt< noitn . Gdje je .. Nece da vjerujete. r L j *l Plesovi sa \ er Jrnd 25 Transurfing 4 . medutrm. hiipali l\vlllu r tn Jl I lLLq: lir rali ZUUV IOtUVO ZIVC U urJLul i umiru ih deseci.^--. VeC da djelujete SVjeSno kako bi te strukture iskoristili za svoj interes. Odakle Na primjer susJedr vas nerviraju svojom glazbom koja vam ye uzasna. . marioneta. zdrav razum ne djeluje.. proporcionalna syesnosti.rrn lrvci napeti..hv:tliivim: Testinom uurJuJU rL LCJLU UUUI ) tONVUT rr 4Lrril rvrrr rrbiiairr sebi ne jer se l'rrje svega ne treba sudjelovati u destruktivnim sukobrma klatna ako to usobno nije potrebno. milijuni. nalerati se da le reagirate prak[icki je nemoguce. L!r rLvr hnrhr rz:rnriprpni.-r-'. | | tnm /n srucdJu lrl-' . to zlo dolazi? Klatna su unrverzalni izvor zla Treba neko vrijeme malo promatrati i sve lrusl.^'^." Ako ste toga svjesni. ^l--L-.i Vld)tllU 9ldZUU.mnnli hi<mo JvJ dr rno ^ Svima je to jasno.+. sus1edi ce se postupno stisati. to se cioqada tek nakratko.eT obitno znati da je klatno vaiu pozornost uhvatrlo u omdu. ProucavajLe i sami donosite zakljucke. O\Lvr rvJLr I ULILO. ldeja o miru bliska je svima.:^. Ako pak niste. ali ratovi ne prestaju. rlo f.. Ako vam pode la rukom okupirati se neiim drugim.Tprinn<ti i Vl rhr rirl-i iedn:lrncti rrrv9il urJr rrv in( uuVU lldUldJdLl. postoje razlitita klatna i ona su u razlliitoj mjeri destruktrvna. To i nije rnnnr Beshorisno je obuzdavali emocije...se dru5tvo s odredenim stereotipima ponaSanja i razmiiljanja. je u redu.r- v. No. L rQd.6 UUJd)l llLl in( io rrrvvul\j ld. All kako se osloboditi njihova utjecaja? Probudite se i osvijestite na ko] nacrn klatno pokuiava vama manipultratt... rli Ndr\U nl-'.r Ver ip nnl: nnsl: c^-^^... Ne radi se o tome da se u potpunosti treba osloboditi svih klatna. J. lako. Smislite joi neke nacine kako da odvratite misll. potrebno je postati ravnoduian.+^ li.1--. To tpritnriirJ JvJ JL mnnr (o r1 . ldeja o jednom Bogu je nlit: IUCJO Ut/UIO. neophodno je sici sa scene pogledati oko sebe iprobuditi se: "Sto radim ovdjeT Jesam li 'r./UllUtjLl. | 1:r1: co I rouo )f. rzrrUldvd. R. .ll-'^.vt('slan svega? Zaito mi je to potrebno?" lludenje lz sna koji sanjamo budni mora blti apsolutno jasno kao 5to je vec . dll ^. Umlesto pozornost treba preusmjeriti na neito drugo. vei pobjeduje zlo. vLL LUrr^u uc y... nile se lako naviknuti na misao da nekakve strukture mogu nama upravl1atr.rje sdvraeno jasno: itogod da se radi u nekoj opo/icUi neiega s necim sve se usmjerava na povecan1e energije sukoba Ako se borba i smir.. da bi se potom razbuktala s novom snagom. morate preusmjeriti poTornost.{^ )lU)dLl ..rd. n-l .^ I ldgul I /O >Oll IUUUIZdI 1ippn? Rnrhr r La hnn:tstvo i !Lr ri uvr wu za wwgu rr lrrlo kojoj. J!vrrur\vJrr . Prhvacanje te spoznaje stvar je osobnog izbora.11.r .'tJ.l:vnn io 11: p1g budeLe marioneta. ^1 dogadaju stvari koje se sa strane tine potpuno naq. tr{ai: rlnhrr nrr.:^. l( rko biste se oslobodili klatna. Jl ldvd utJcLdJd nldLl ld thrn|to I' biti "u inat" ako ne budete spavali budni. I nije nu)no Opienlto. cak i beznacajnoj konfliktnoj situac11i.-sLO Ulr rirvr U rOill Le clt/tit ' Krdun c|tlrtti '^ 5KdKdLr SVe OOK .. Ono nad vama ima vlast sve dok spavaLe na javi. Vai 1r'zadatak da se na bilo koji nacin "otkvadite" od klatna.nl:snn Vcd tnlikn d: nriorr<ite rUKU)d. Kad ste u gomtli. Uvukli su vas u igru klatna kojoj je cilj povecati energiju konflikta.1^-r. nUe sve tako lo5e.^ . . -l. To "uspavljuje" i podsvqest se potpuno \/)r1 z: znmhireirrra uJLrvvuruL r\rulr utvclo Lo LUll lullcJULc diplnv. Mnoga su od njih bezazlena.r... znair da ste SU Knmr tv (mp1 :7 Lju\ll .usjedovu. rminri dll 1. Ali to je teiko Irosticl..ic r\u1 rmicli (lo se vvvuuu vLr JL Pvrq vvJrq.haa rrln'r )i'.-.. moglo bi se pomisliti da je sve navedeno samo nekakva dudovi(na tlapnja.r. Ako "klaun skace'i znati da je vaia pozornost uhvacena u neku omtu.nio il:tn: ru. llC graJr ru.. lednako je i u svim drugim slufajevima.. Naravno..li - +-l ... Da biste se oslobodili omte. klatno transurfinga je potrebno kako bi se (to je moguce viie ljudi /amislilo nad [ime i[o se ustvari dogada./-. Na primjer. stotine tisucd. '.

bez obzia na to 2ele li oni to priznati ili ne. pojavljuje usplamtjelostkojaizraiava odnos. negativni slaidovt rriobrane. I vi uistinu vjerujete da lmate probleme. onda mnogih ljudi. Takva se velitanstvena Sala mole vrlo lako organizirati.To je iluzrja koju su Umjetno stvorila klatna pomo(u Sredstava masovnog informrranja. Nemalu ulogu ovdje imaju klatna jer se na sve moguie naiine trude uvjeriti vas da ste nesavrieni i da imate probleme. I tako. Ako ne znate ito je to. klatno ne traje dugo . stvara se klatno.Pravilo klatna U na(em se svijetu skoro na svakom koraku susre(emo s izravnom ili netzravnom informacijom koja se tiie odnosa medu spolovima. s vremena na vrijeme. Obratite pozornost na to kako vam svugdje gdje se dotide tema seksa pokazuju ljude kod kojih je navodno sve u redu. Flash grupa razmiSlja: "Pogledajte kako rzgledamo s kiSobranima!" Ostali prolaznici. Kod drugih se pretvara u namjeru. vec odnos prema njemu. odbljanje. ako ne svih. u njegovim se misltma. kad bismo zamislili prepun stadron ljudi i sklonilr sve kojima "neSto nile po volji'l mogli bismo na prste izbrojiti one koji su preostali. koristeii termine transurfinga. Razmiiljajuci o tome kako u vasem intimnom livotu nije sve uspjeSno. kad grupa ljudi potinje misliti u jednom smjeru. pojasnit cu. /amislite jedan suntan dan i trg ili ulicu punu lludi. otvorenih je istodobno kod drugih sve u redu. pojavljuje pod neobiinim rakursom. Opienito.^-^^-^-i:. podsmi. Ne molete nizamisliti da nrste usamljeni u tom uvjerenju. bez ikakva razloga.leh. u ovom sludaju ne moze postojati neutralna pozicija Prirodna 1e Odgovor na to pitanje leii u savr5eno neocekivanoj banalnosti koja je Jonekle povezana s pojavom "flash-moba". cak ne sam seks. Seks igra vrlo va2nu ulogu u osobnom Zivotu ljudi. onda odjednom. Jednostavno vam predlaZem da se zapitate: zaito oko tako jednostavne funkcije koju je priroda savrieno opremila. nastaje toliko problema? vodi li covjek spolni Zivot ili ne. "Normalni" prolaznici stoje razjapljenih usta. leiko da je mogao zamisliti kakve ce razmjere t)oprimiti "seksomanrla" u na5e vrijeme. otvara ih i cijelom se svoiom poiavom pona(a kao da je podela ki5a. rezonanc|Ju cuu ener9|Ju up|Je Klatno. a "ki5ni ljudi" od srca se vesele. Kod nekih se ljudi odnos otituje kao neugoda. ako se namjera ne realizira ili se reallzira neuspje(no. Sve je kao i obicno. Transurfing 4 . Necemo spominjati Freuda. prepunoq stadiona koji se najednom ispraznio i ozarit iete se usta ostaju zbunjeni: "Sto to rade7" lstovrsno odaiiljanje misli grupe ljudi :" srvara . Grupa ljudi.ono je eksplodiralo i ugasilo se i zato nrkome F/ash nije na5kodilo. Ovaj nam bezazlen primjer pokazuje kako se slvaraju i djeluju traleii preostale "normalne". dok Sto se dogada tijekom takve akcije? Kao ito vam je poznato. kao i mnoge dr09e. nastaju razlititi kompleksi ili. dugovjeina i destruktivna klatna. ioni imaju svoje probleme koje paZljivo skrivaju iod okoline i od sebe samih. U modelu transurfinga ta se tema. u dubokoj stezabludi. nervoza. Nevalno Cak ako vaii prijatelji koji se hvale svojim uspjesima rrro2et€ bitl sigurni da i ne preuvelitavaju. O takvim se razmjerima radt. Molemo zakljuciti da se pitanja o seksu u manjoj ili vetoj mjeri doticu. Totnije. nekoliko desetaka ili stotina ljudi izvlati I se struktura u svakom slucaju pokale. I mnogi zboq toga imaju odredene komplekse. u kojoj pojedinci tak medusobno niti ne poznaju.. dogovara se putem interneta da se I ce u odredeno vrijeme i na odredenom mjestu na dogovoreni znak napraviti nekakvu besmislenu radnju. Poku(ajte se zamisliti u srediitu golemog.

a to je "Radi kao jal".e cvrsLo ukorijenili stereoIipi o tome kako intimni odnosi treboju izgledati.energlu je odrediti iablonu ponaSanja u jednom smjeru? Potrebno i razmi5ljanja zadali pravilo.t"r . U covjekovoj svijesti uvijek postoji sumnja: poslupam li ispravno? IJviiek nOStOii nOtreba z.'. Ona nastaju spontano.. Bilo koja Sablona ponaianja i miiljenja u opiem obliku svodi se na pravilo koraku. tijekom seksa stvara se flash klatno koje upqa energiju rezonancije. sve vas to ne bi lrllr.^^1. sve ostalo uzima klatno. ^^1. Zapravo nitko nece kao svoj cilj uvesti neke sablone.i. ali vrlo ucinkovitoj obradi s ukoqenjivanjem obrazaca lronaianja i ml(ljenja. neznatna za jednog iovjeka. fiash klatna su bezazlena. Na primjer. neka ti budu primjer.rl tt<dphn S. Yv"Lvu ' Nemolte pomlsliti da govorim o . . Vrlo su . re moze naikoditi.r i lucule energrya koja privlaci razlicite I'r' .1. To takoder ne stvara nikakvu 5tetu. pravila ne stvaraju Sto je potrebno da bi se ljude navelo da oda5ilju '.r ip rr<niph rplariVna StVaf. kako treba shvatiti.r se zabavlja". I Jurrrr JV SaVfSenO VUr\dZdLl JC razumryete. izvodat bi doslovno odletio u zrak. Onr se iz sve snage trude pokrenuti publiku pomocu pravila klatna: "Gore ruke! A sada svi zajedno!" Gledatelji poslusno pljeicu i ta se energija. nekoj zavjeri ili namjernoj propagandi.rvnike astralnog svije[a kojl se tada 1. zadovoljavaju sta nda rde. pravilo. Naravno.r'l<s u svom suvremenom obliku povezuje s l.r rcnn"pdhom hr rdr rri d. pravilo klatna r r.rlnom 1e pravilo klatna "Radi kao jal".ve svodi na to. Duievno stanje fovjeka na svakom se koraku I biti loiije. . Kad klatno ne bi upijalo tu energiju..-] .tju i prireduju svoju demonsku orgilu. Ali izvodac dobiva tek bezvrijedne mrvice. )dlllU .^ ira Vdlll pUr\U>dVdlU . karkad | Sto onda? Pa niSta straSno se nile dogodilo? Uistinu. Sva tiskana i video-produkcija na tu temu pokazuje odnose koji. A kakve to ima veze sa seksom? Nikada necete pogoditl. Sve ce se dogoditi samo od sebe. r'-^ .. U koncertnoj dvorani klatno iz sve snage upija energiju gledatelja. Pravtlo klatna je najstraSnqe i naj5tetnije od svih koje je tovjecanstvo smislilo.torr.i r'vrsto I rrlrlj. Struktura koju u okvirima transurfinga nazivamo f/csh-klatnom. Ono osnovno ito '. Zapoteli smo govoritt o temi seksa.vojilo je neogranidenu vlast.rr. ali ih stvara oblikovano vei sami ljudi.. ali mo2da nisfe pojmili koliko 1avne.tdn. pretvara u rezonanciju stvarajuci nevidljivo lrodvrgava nevldljivoj. Ljudi su joi od davnina slutili i znalr da postoji neka struktura koja se nalazi nad "scenom radnje".rl. lako zbog loga nikome nece '. ali smo se prebacill na flash mob.. kod razlltitih se naroda obitno povezivala s emocionalno obojenim prizorima. Neki sljedbenici okultnih klatna. CudoviSte 2ivl sve dok ljudi poituju pravilo "Radi kao ja!". ali obratite pozornost kako se cesto ponaSalu umjetnici.-.t-. r .rlo uznemiravati buduci da vam flash| . ceice neprimjelne i postupne. Svakako. stvara klatna. val navqaca na stadionu f/csh-klatno koje se hrani energijom rezonancije.logod o tome govorilr. Osobito se ovo tiie svega ito je povezano s intimnim odnosima.i to je vc Alr poanta nije u tome. qeruju da se t11ekom spolnog 'rr. alr je velik utjecaj propagande. Promatrajte Naravno. -.rmi SVg ' \Vc )LU . . Pla5im se ovdje upotrijebiti rijet "zombiranje'l ali se u biti . Suvremena industrija informiranja i zabave zasniva se na jednostavnom princrpu: gledaj kako rade drugi uspjeini ljudr i slryedi ih.. Ono se jednostavno lrr rni energijom koju vi ionako tro(ite . sto im je zajedniiko? Vjerojatno ste pomisllli da su povezani s energrjom.. tudoviste koje se nadvilo nad dvoranom. S razvojem tehnitkih sredstava masovnog informiranja..^ )LUt luutu u)PJLt tu. . Klatna ne mogu realizirati svjesnu namjeru. Na primjer. I Piesovi sa sjenama 29 Transurfing 4 .r.. I primrletit cete da to pravilo djeluje na svakom ono nije uvijek (tetno.l.

1e I pritom bez ikakvih uloga.rrrrr.^-i.ktu proizlaze iz toga ito ljudi..'^-!. promrjeni sebe!". sve je vrlo jednostavno. "seksi".gledatelj koji stalno usporeduje sebe ipartnera sa standardom:odvija 1 r rr'1r)je tim vlie.'1. pa prema tome raste potreba za potvrdivanjem da je "kod nas sve u redu". l'rrrorrr je zanimljivo da tu ulogu igra upravo na principu transurfinga kao I r.'. Gledajte ih i ponaSajte se popul njih.. sredstva masovnog informiranja tu ljudsku potrebu pruiajuci velik izbor najrazlicitqih standarda '. -t. llttl t ' | joi veci. uglavnom se odvqaju u intimnom i zatvorenom krugu. ako zaboravimo na pravila . to je seAs.r rl1r111. Pa zar su ta dva pojma nespojiva? Spojlva su. ona je vatrena. 1 se u njima probude ti "davolji" instinktt. Irostavnije stvari nazvati njihovim tmenom? Seks nije ljubav a ljubav nije .'.Zato. nego lr lt)av !gg!. pokuiavaju na .. Broj nesretnih obiteljije moZda w nije seks. susretn- rr. Oni ..( | t)t tvodno odredeno. Sve ostalo su ili posljedice nasLale . Ustvari. usmjerava prema tome da ga usvaja kao standard.rni nalazi crtica ljubav. A ako se ne uklapate u Le standarde.A/ormalan ipnrodan seks je igra prema t. slobodu ipredanost.bog tog nezadovoljstva ili izgovori ljudi koji ne Zele prznarr prave razroge Ne. obzira na to koliko vam se svida takva | '1a. i Ali mnogi se ljudi ustrufavaju ill plaie I r. Ni nairnanie lzrazavam se vrlo suzdr2ano.adovoljstvo nastaje zato il. ali ponavljam joi jednom: . Intimni odnosr. tada ona zaista grcevito pocinje tra2iti zadovoljavaju standard.r Katkad znaii da s vama neito nije u redu. kakav imidi imati i slicno. Teiko je zamisliti svu destruktivnost tog pravila. on je hladan macho. t. Vjerojatno mislite da neopravdano naglaSavam vaZnost problema kad kaZem da je pravilo klatna najstra(nije i najitetnqe od svih pravila koje je covjefanstvo izmislilo. naravno. a partneru nameie projekciju u skladu sa svojrm otektvanjima..rtraju da je koji mu najbolje odgovara. nije rmala partnera.t. kad covjek vidi tudi uspjeh. Od mnoitva standarda covjek odabire jedan. glavni uzrok nesuglasica ye nezadovoljstvo seksom.t..u )Krduu )d )Ldr rudruil rd +"^A. rr. poitujuci pravila klatna.. Na kraju dobivamo besmislen hibrid. Ali pravilo klatna smeta da t') itvarno u(inr. pravilo L|d)u !^ )c . l.r tdko. l'ovrh toga. to 1 llubav. on se.'r. ako se strelica pomakne nalilevo.lerost. rrr jetan natin pomrjeiati ljubav r seks. i tr.ve Drema oravilu. la dva pojma moZemo ili spojiti ili razdvoliti. Seks je jedini slutaj kad se igri treba predati . Necu pogrijeiiti ako kazem da svr neuspjesi u seksualnom . ako se pomakne nadesno. Na kraju krajeva. i l'. za sebe idruglza svojeg parLnera. gdje se na lijevoj / apravo.+-^r-"ri-. je igrati. A ako osoba nema ili. a seks nije ljubav. zbunjujuce je i nepravilno brkanje razlicitih pojmova: ljubavi je naprosto muino kad tule5 licemjerno "vodimo llubav". .ronaSati na odreden nacin.l L-. N.rcud lklatna kaZe "Radi kao ja!'l sto znaci "Promijeni sebe.Sve Pogre3ka iovjeka kojl ima blto kakve probleme sa seksom je u lome ito igra 1e vrlo jednostavno. Milima koje donosite sam4 bez razmiiljanja o tome kako to rade drugi i kako je . Preuzima ulogu to neprirodno.1. .] I I -l I P esovi sa sjenama Transurfinq 4 . Brol rastavljenih parova je golem. a na desnoj agresija.rr'. I naravno. Na primjer. --. seks je u vecem stupnju agresrya.. a osobito seks. i Tako se oblikuju opceprihvacenr stereotipi: na koji natin ro radlti. I covjek se trudi podredrti utvrdenim standardima (to rezultira duievnom neugodom nezadovoljstvom.'.t rrrdarde. Zamislite I rlu s nisticom u sredini..r kraju se niSta ne postize zato (to je priroda seksa takva da traii '.o se dvoje ljudi pridrlava pravila klatna. ud -.. Nqe li ..

odmah se javlla potreba za I potvrdivanjem: "Voli5 li tl mene?" Na taj su nacin na sceni stalno prlsutna dva gledatelja koja igraju uloge. jednako kao 5to se svjesno dr2i kontrola nad priddavanjem pravrla klatna No.rflro pojmove. A dovoljno bi bllo samo odmahnuti rukom na pravilo klatna i pustiti strelrcu da I)rvo./uverno njihovih imenom. a pravrlo klatna to ne dopuita. potrebnim ritualima.nr^inir:nn f nviek qe ne mo.laLi situacije u kojima jedan ieli ono to drugr ne prihvaia. i pristolnosti.pustiti da bude ono (to jest. Ma koliko se lrudio opus[iLi. 5 druge strane. U okvire tega? l)ostoji kategorija ljudi koji nemaju rrrk.. a ne idejama razuma Netko bi mogao primijetiti da je lako spustiti se na Zivotinjsku razinu.r'. a zatim im se u odima pojavr nekakav zvjerski sjaj i one podinju raditi stvari koje nikako ne ulaze u okvire.rvilom transurfinga. Tko 1e postavio granice gdje zavriava ljudska. a pocinje livotlnjska razina? | nije tu rljec tak o samlm granicama. r )v. Vi Drugo. Jasno vam 'r. ljudi potinju igrati svoje uloge t()tr)e razgovaramo s partnerom.r pregrit skrivenih lelja./e tpcati slobodno ako ima suvr5ne potencijale u obliku kompleksa. Unutarnja namjera ljudi r'.r je uvilek razumjeti prvl princip freilinga. I zato. sile ravnoteie [o nece ste covjek i stoga imate pravo na vlastrte kriterile covjetnosti . prekrasan princip funkcionira besprijekorno.u I lO LU '-J^ 'r^L-ii" ' I lC ''Jr uoju. Molete biti sigurni da vai partner takoder rrr. ako strelica ode daleko na stranu agresije. ne "t . Sto uiinlti u takvim lrrr'ajevima? "' Plaseii se budenja Zivotinjskog instinkta. | Upravo ovdje stupa na snagu pravilo klatna. da biste bili zadovoljni seksualnrm odnosima. razvodnjulu seks oblikovanrm i. ltr qome da bude ono ito jest. a ne slijediti tuda.'r.lopustiti. vise na niti kontrole za koju su se sami uhvatili Sto rade? lz sve snage pokuiavaju premjestiti strelicu ias na jednu. t dobijete. O ^^ UO dairr Prirnm| qe VCI tl lL ObitnO . vei kao rezultat odnosa zavisnosti. osvjeicujemo ono ito 'ro postici i. rnhndno da ce nsieralc slohndno em. slobodno iece u skladu s osjeiajima du(e. dozvolite sido budete ono ito jeste. rrrrr. izaziva svojevrsno podredivanje. najva2nije.. Oni. Ako otvoreni. Sve 5to je potrebno za qe(avanle problema je sqesno puStanle strelice. tas na drugu stranu. osobito za one koji se medusobno vole.l. Ustvari. da bi se uskladili sa standardima. Pritom mogu r'.. I ovdle opet djeluje pravilo klatna.rkve seksualne probleme. !J!L rr.rj r. lavovski dio usiljenosti ne stvara se toliko kao posljedica suvrinih l rotencijala. a pritom cak niti ne shvaiate koji nadin. a . vei o tome da vi sami trebate postaviti vlastita pravila. je kako 1e. To. na primjer. \J Transurfinq 4 . . iskreno o ljeono i drugo.rireice ie ttsmierena p' t^ UO \lUUlJU. odrecite se namjere zamijenite je namjerom da date i dobit cete ono tega ste se odrekli. tpcaja manje vrijednosti. Trebalo bi otpustiti uzde.se dvije normalne osobe i u potetku se pona$aju sasvim uobicajeno. dok se god nalazrte u tim okvirima nemoguce je osjetiti seksualno zadovoljstvo A hLjelr biste r. obratno. Nadam se da shvaiate da sve ovo piSem za ljude koji imaju nekakve probleme sa seksom. . poput marioneta.rmeie projekcrya u skladu s otekivanim ulogama Nikako se neZelidrugome | .rivot odmah postaje lakil.rgi problemi nestaju ako stvari r. kako se njima cini. sa svoje Strane. A to pravilo glasr. 5 jedne strane postoje opceprihvaceni okviri pristojnosti koje nije uvijek ugodno naruiavati. I rlLul | JL nirrncru ' "1. potrebno je u potpunosti se odreii pravila klatna i zamijeniti ga . potrebno .

rrt. jasnqa od neizvjesne Slryedeci stvarnosti. ali upravo rne taj njihov dio.'voJU potjeru za standardima. odaiilje energr-lu rr'. Kad se iovjek licem u lice susretne s crnjenicom da se ne uklapa u i nikad nbam imala muikarca. Zato tak i ako se ne molete rqeiiti kompleksa. Na I v. slijedeii pravila klatna. Jednaro tako | .rko. U odnosu na i r r"r.v11lj51va razo(arenja. ali tovjek ne 1na ili ne Zeli rnati da ga pravilo klatna drZi u pautini iluzija. Privlaina sam iimala sam mnogo mogucnosti da zapotnem tntimni livot. Dozvoliti drugome da bude ono Sto jest znaci uklonitl s njega projekciju svojih otekivanja.riic hoda u krugza objesenom mrkvicom.leva veliku potro5nju energrle.__ . A 5to ie klatnu uopce pravilo? U sluiaju f/osh-klatna sve je jasno tog labirinta ipak postoji izlaz..fo uciniti? iedna od mogucnosti je odcjepljenje..unutarnju slobodu. pravilo klatna postavlja norme pona5anja i miSljenja. Fizioloikije sa mnom sve u redu.r nerrdS snage slijediti.rl've slobode. A moze t.1. Zato ito se svi predaju rlalesnoj ljubav[ a ja ne. ponekad se osjefum kao moralno straiilo. potinje nerviratr. Takvi ljudi postoje. Dozvoliti si biti ono ito jeste znati prihvatiti sebe sa svojim nesavrSenstvom. viie necete imati nikakvih problema. ' 1.'raj hrane energrjom rezonancrle i zato im je potrebna sinkronizacrla djelovanja. zid odcjepljenja zahtr. od kojeg doslovno zastaje dah . tude stope.r Tr rrli rr<nioh no mnie nn<lrr)iti L:n nrimipr aL. ' 1. sastoji se u tome da se treba odred pravila I l. Tko se toga drii. Covjek ne razumije da mu se predlaZe surogat rr<nioh.. Y' Pravi uspjeh postiZu samo oni koji se odvaZe prekriiti pravilo i krenutr svojim putem.zz _ponasanje. kad se tovjek uputi u potragu za standardom. l u postjednje vrijeme sve viie osjefum da to gospodail mojim livotom. seksorozi qovore da je t') ozbiljan poremefuj. primjera titateljice cije pismo pokazuje da stoji dva koraka udaljena od cemu se onda temelje sva ostala dugovjetna klatna za koja ne vrrledi obvezno da njihovi sljedbenici djeluju kao jedan? Prrye svega. ugodn4a.r '. covjek pokusava rill( 'rili sc'be i tjera svoju du(u u kutiju uvjetovanosti. na nepojmljiv natin rijeilti sama od sebe. steci ie divno svojstvo sto stvara . Ako to rr. lako sama tinjenica moje samoce tak ne utjeie na moje samoprosudivanje ."rrirrt' standarde.svjesno se ne Zelim upustiti u intimne odnose bez posebne ludnje prema osobi.1i11.'. tlruge strane. Tako ie se situacrya u kojojjedan 2eli ono ito drugi ne prihvaia.. t. Ponavljam. Standardi uspjeha su obmana. To je tako uobiiajeno. rVrt . / ona se . ttrn i krenuti svojim putem. covjek je zanavrlek osuden sustizati zalazece sunce. lluzija je testo slada. treba hitno s nekim spavati i da je djevitanstvo povod za t)t()nlnu osudu. Jednostavno djeluje i tocka. Detaljnije cemo rasprave o tome za5to to djeluje ostaviti psiholozima. To ne donosi ni5ta osim i transurfinga iusmjeritisvoju namjeru u skladu s prvim principom freilinga. Je li moj sluiajipak o d stu p a "BliZim se 30-oj godini oblikovane standarde. A ja ne razumijem zaito. Ali ne 1elim. Drugaiije niti ne moze biti. jednostavno do sada nisam naiila na muikarca s kojim bih poleljela spavati.. potrebno se samo odreci pravila klatna. /o ndm:h z:mialnl Smanjiti.lz-zzr -_ ar . Pravilo transurfinga trenutatno otklanja polarizaciju koju su stvorili odnosi zavisnosti. zamijeniti ga pravilom ca r lr rvoljstvd zbog kojeg se ponovno mora mijenjati lrrrr.111. '. Mori ga strah od eotaza.r oko sebe driati za5titno polje kada ti na svakom koraku sugeriraju pravila | udinite udvoje. tovjek se moZe okruZiti zidom odbrlanja. odnosi zavisnosti rezultiraju polarizacijom koja izaziva vjetar u konatnici sve kvare. dovoljno je slrlediti pravilo transurfinga i usiljenost sila ravnoteZe. lJvijek sam vjerovala da nigdje ntt zapisano da do 25. . osjeca svoju rnferrornost i usamljenost u tom neprijateljskom svijetu nj e. Upravo se takvom enerqiiom I rr. svoj ev r sta n d efe ktl' J) Transurfing 4 .l. Vrlo je t. a one . Nikad nisam bila robinja druitvenih stereotipa.Kao 5to znate. rr rt' rlestruktivna klatna koja predlalu standarde tudeg uspjeha. osjeca duSevnu neugodu. trni se. a ja ne slijedim to 1vavilo. to jest standarde "normalnosti".

alt ne uvode klatna to pravilo. Nitko od njih postdti novi MichaelJordan sve dok ne dokutida mora izaciiz kolone. Bit destruktivnosti klatna le/i u tome 5to odvodi tovjeka daleko od puta na kojem bi mogao postiii potpunu srecu. navodi ljude da vjeruju u iluziju. '. Treba se samo Rekao sam "na dva koraka" zato ito . . Oni koji krse pravilo klatna postaju ili vode ili odmetnici. lapravo. druge druitvo odbacuje.rvl 1c iluzija. Bez obzira na sve.l. lstinska Stvarnost je u tome da moZemo izaciiz reda i krenuti . --L t-l I -l I P esovi sa sjenama J/ Transurfing 4 .rda se uvodi novo pravilo.r zahva|ujucinjemu!Pravilo uzrokuje klatno..'1.rtna ne trpe individualnost.r r Prisiljeni su cijeli 2ivot patiti zbog svoje nepotpunosti ili zanemariti rvilo klatna. stvara novi etalon uspjeha. ( )5obe s lnvaliditetom koje igraju koiarku u svojim kolicima.l... Razumijete li ito se ilogada? ta se tendencija ubrzava. kolona se postrojava i pocinle l\oracati za novom zvijezdom. Ali strah od samoce i bojazan da nisu kao svt ostali. a gdje Sude(i prema inforrnacijama kojima sa svih strana navaljuju na nas. ona vide zviiezdu u usponu i rriita im ne preostaje nego da je uiine svojim miljenikom. I ilnnJaJU. neizmjerno su ....). na primjer.rrr iluzijama da ga treba dobro protresti ili..strah od toga da niste "kao svi" ipak postoji. Zaito to rade kad Salicu kave mogu popiti kod ku(e? Zato Sto ih iz kuce tjera osamljenost. rlrtlit l'rirnjerice. U bitki s klatnima uvrjek sve se viSe umanjuje. ljudi ne sjede iete biti pokoreni. osobe s invaliditetom nalaze se u pololaju ljudi koji nemaju rl.rndardom i potinje livleIiza svoje zadovoljstvo.t. Naravno. Fantastika ima tendenciju da s vremenom postane stvarnost.t | .'rrrjcstiti spojnu toiku" kako bi shvatio gdje se nalazi stvarnost. lstina. Mo2da ie citateljica trebati sniziti pretku potreba i biti jednostavnija.. nesklad izmedu fantastrke i stvarnoq utjelovljenja No da bi se iza5lo iz kolone.rdno od osoba s invaliditetom zato 5to koracaju u koloni. lll [)rJt€r1r. ali ih rasplamsavaju l.r.l.rr. .. Ali to nije lako osvryestiti.r . Jedni se uzdilu rrri. Onajtko tzadeiz kolone. odrite se pot1ere Uzmimo.. Ako obratite pozornost. ne treba ni otiii u krajnost. lvi)ezde se radaju samostalno.vlll() se cini da je sustav stvarnosl. ali ga odmah grubo vraiaju natrag:"Stoj! Kamo cei?l Natrag u kolonu!" Film "Matrix" nije se pojavio sluiajno. ali analogija prestati plagiti da "nisam kao svi'i i podeti se tome radovati.rrirri spremnicima s cjevcicama 1. Stekao je reputaciju "grada osamllenih srca". Naravno. Pariz s njegovim slobodnim i neusiljenim duhom. l'. Nekomu se moze uiiniti da klatna svojim pravilom namjerno pokoravaju ljudsko dru(tvo.rrr. Odjednom se pojave ljudi u crnom. molemo pomisliti da se svi bave samo seksom. A zatim to klatno potlnje raditi svo1 prljavi posao. Daleko od toga da svi u tom odnosu vode "aktivan naiin Zivota'i a mnogi nitl nemaju partnera.l. Ako iovjek razumije da nema vi5e 5to izgubiti.rf na. Ona postoie '. Unutarnja Snaga i nezavisnost su prisutne i to vtie nije mala stvar. potreba da se nalazimo u ll. bit cete poraleni.[. treba znatt kako se to radi.tlu zvijezde..r 'tnile od zdrave mladeli koja imitira Michaela Jordana i koja izgleda manje t. Zamislite ulrcu prepunu ljudl na kojoj svatko ide za svojim poslom. Svakoga dana od rana jutra ljudi tzlaze na ulicu i ra5trkaju se po mnogobrojnim kaficima. kako bi rekao Carlos Castaneda. Ako se budete borili s ljudima u crnom.li)ll pridvricenim za tijelo. sve ih poredaju i natjeraju da stupaju. To je zapravo iluzija. '. a drugi u to '. pokoravaju ga. Netko pokuia tzaci iz kolone. l.Jasno je da ovdje nema nikakvog odstupanja.rl. Razlika izmedu jednih i drugih je u t()rne da su prvi uvjerenida imaju puno pravo kriiti pravilo klatna. Covjek je toliko navikao Zivjeti sa .

r . Znanost ne rudi razuman odgovor na koji nadin funkcionira kolonija. No svi ti sukobi u pravilu nastaju rzmedu dvije ili nekoliko suprotstavljenih struktura. tine malene i brze ptice. A mo2da se taj slitni oblici suprotstavljania.ttttl'tut.ro u mravinjaku postoje jasno rasporedene obveze. Transurfing u tom smislu sve stavlja na svo1e mjesto poma2e u odbacivanju oravila klatna. revolucrle. lspada da nikakve telepatske veze takoder nema. lstina. u kojem nema nikakvih jata. I vode se neprestano. A zatim krenuti svojim putem.r' trebalo prenositi po redu. usporedo s agresijom prema protlvlllclrna. na kraju krajeva. Zalo ce ono raditr sve za stabilizaciju svoje . znate li vl da postoji transurfing stvarnosti?l Ma zbilja?l Aha! Ja idem tim putem. lrr r '. ali ne postoji hijerarhija. U skladu sa svoiim zakonom klatno tini sve da poveca energiju nastalog konflikta.rlrr. mnogima se mo2da nece svidjeti tak ni sama ideja prema kojoi su ugurani u matricu. mahnuti rukom ljudima u crnom u znakpozdrava. lrrlrlr. konkurencija i rrcplaiite lednu ribicu.lfuktura zahvaljujuii kojoj ono.r struktura koja se obllkuje... \/r .'. ali ni5ta ne mogU uiiniti ako se odreknete borbe s nJrma. morali ste primijetiti da se njihova zanoienja na Stabi lizacija stru ktu re r r. kome vrie odgovara.'r'.t I rodna sinkroniziranost. no ni to ni(ta ne mijenja . ima na nju pravo. Kako biste shvatili tu jednostavnu istinu.:l osobina svakog klatna je telnja da se sacuva I L. .r. Upravo se i radi o tome da zastqa r){'ur. Primjera je mnogo . Ako ste ikad imali priliku vidjeti veliko jato I r . I rr rl t. I rlustraciju cemo prouiiti najjednostavniji primjer jato mladih ribica. mlrno se smijeieci. Oni ce nastojati iz petnih ltla da vas ponovno Vrate u kolonu.rrlr'tsko-informacrjska - He1..r.rfno u jatu koje je.ll. Onome kome se vi5e svida da se ne probudi.11 '. transurfing nije potreban.r'. najjednostavnija struktura.. druga ce ribica udaljena svega metar od nje ostatt rrrirna. sve . Medutim.r. lednako se tako ponaSaju i ptice.lrrl vlastite poglede na svijet. neophodno je temeljito preispitati Ir \.rqnal ___f .ratovi.mravinjak. U naiem je sviletu puno toga okrenuto naglavacke..r. Odakle dolazi takva I rrr. Jato moZe blti zaista veliko.(' ponaia kao jedan organizam Ako ih prestra5imo s jedne strane. na primjer. to je sve.rv1ici Zive prirode. l.Cijela tajna je u tome da rz kolone treba izaci l:ez borbe. u svojoj biti.1 --) Plesovi sa sjenama 39 Transurt ng 4 . Bitke iz kojih klatna crpe energtju Mo2da ovdje funkcionira drugi mehanizam.. Svi dobivamo ono 5to odabiremo luzija je takoder iz6or svatko. I rrl roniziranost? Al(r pretpostavimo da svaka rrbica reagira na kretanje susjeda.. llrire istodobno okrecu iplivaju na drugu stranu.)la. Signal se prenosi .opet Se Uocava r. strukturu vi(eg stupnja . na primjer. bez obztra na brzinu prenoienja r. uopie ne prenosi? Uzmimo.To 1e drugi zakon klatna. Postojanje klatna potpuno ovisi o tome koliko je Lrl. a vi kako lelite. skretanje | .1r. Sve molete sami provjeriti na vlastitom iskustvu.1'. Mo2ete jednostavno tzaci i. Zadivljujuce je to i.I rro s pojavom uredene strukture koju stvaraju . rnu odlikuju zadivljujuiom uskladenoiiu.kr i to je malo vjerojatno.. Svejedno iu proci pored njih i reci: i struktura se oblikuje i razvija r l' . telepatski kontakt? t. moralo bi postojati vrijeme zastoja.lr( n. 1. Ako u rezervoaru..

I i se i tako dalje. klatno.sivnost u svijetu. lrr.r. njegovo l '. vjerojatno najupecatljivija ilustracija drugog zakona klatna rivilizacUe. Ali. Zaito bi se inaie koristilitako primitivntm prenoienjem informacrla kao 5to su mirisr? . Zato se odnosi lakie ostvaruju ako ' rnolemo zajedno puiiti. Medutim.c sugovornici nji5u na jednom te istom klatnu. Ali na koji se naiin informacija istodobno prenosi svim ilanovima kolonile? Ne moZe' tu biti - "dUtomatski" rade elementi strukture .trrpnju njihove svjesnosti. "ugodeni su na isti val" . . Po svoj prilici. t'r"r./v{rd klatna. Klatno ne ostvaruje zami5ljenu ideju onako kako nalazimo na pojedinim dijelovima planeta. Klatna prisiljavaju liva bica da postanu elemenli strukture prema "1. na Novom l rr lu praktif ki nema grabeiljivaca. Svijest enerqetsko-informacijske strukture slitna je algoritmu. Moie se utiniti rrcobicnim da mnogi ljudi imaju velike poteSkoie u komunikacqi Bezobzira rr./ rrn primitivniji. vrlo nategnuti.lrni. piti.2c. agresija uopce nije obvezna karakteristika Zive prirode . oni su zbog cryelog tta razloga. ljudi instlnktrvno pokuiavaju pronaci ne5to zajednitko 5to bi ih rrroglo povezati U tome:e tada ocituje stabilizirajuca funkcija klatna. otiii na izlet.r prividnu neusrljenost u meduljudskim odnosima.tr u govora ni o kakvim viSim oblicima izmjene informacija izmedu mrava. t. 5a strane se mo2e diniti da se Struktura na neki natin sama organizira. ne moZemo reci da ono razumno upravlja strukturom buduii da ne posjeduje svjesnu namjeru. izmedu te strukture iZivog organizma postojiodredena energetskoi l)o('inje upravljati ponaianjem zajednice. | { ." I . Arlrc. To se obja5njava . Sto pojedine dlanove ujedinjuje u organiziranu koloniju? Klatno lstodobno sa stvaranlem i razvojem Strukture formira se energetskornformacijska struktura koja preuzrma funkciju upravljanja i stabilizacije te Strukture. llr'lovanj€ odred'uje unutarnjim programom i.]. tr r rl )( '. manje je syestan svojih rr. a T 'l I 1 Plesovi sa sjenama 4r Transurfing 4 .l nformacirska razmiena. pilicu. O takvoj organizaciji moZemo govoriti samo kad se radi o ne2ivoj prirodl kada u ulozi upravljajuceg elementa dleluju zakoni fizike. Mirisni im puteljci omogucuju da pronadu put prema domu i prema hrani. vanjskih i unutarnjih.r i utjecaja. Za ujedinjenjeZivih organizama u strukturu potreban jevanjskiorganizrraiuci faktor.l{rm instinkta. htio bi 2ivjeti? Onda radi kao ja.Zaito svi kukcl djeluju dobro organizirano kao da su uskladeni sa srediSnjim u pravljanjem? Mravi medusobno komuniciralu pomoau izlutlvanja mirisnih tvari feromona. sjediti za blagdanskim stolom. rjcnicom da je u takvim grupama lakSe komunicirati.rr.trv.ez problema pronalaze zajednidki jezlk. Sto je Zivi '.rrncipu: ljudi su takoder skloni udrulivanju u interesne grupe.. Ako biie livi povuieno. Na primjer. lzmedu klatna i elemenata strukture postoje izravne i povratne veze. Na primjer. Klatno postoji na ratun energije svojih sljedbenika i sinkronizira njihovu aktivnost udru2ujuci ih u organiziranu zajednicu. ali nije tako. Za sadaje nepoznato na koji naiin to tini. Upravo je klatno taj faktor. igrati r[. odmah se prikljutuje vanjski program. S obzirom na to da je 1. molekule tekucine u procesu kristalizacije strukturiraju se u reSetku drya je struktura odredena oblikom molekula i silama medusobnog djelovanja.lr[o . Jeste li se ikada zapitali je stvaranje to radt razumno bi(e. No kada se brca udruie | . . zaito su se pojavili gradovi? Kako to da su lludi stotinama tisuca godina 2ivjeli na selu i u nomadskim naseobinama. u kojemu svijedni druge '. ' Mnogi se Zitelji planeta moraju udruliti u grupe kako bi pre2ivjeli u opasnoj r". razvila se kao posljedica prvog zakona klatna. Da bi se uspostavio prisnryi kontakt. Klatno kao upravljajuia nadgradnja postoji u svakojstrukturi koja udruZuje live organizme. Ono upravlja strukturom otprilike kao Sto program upravlja radom automatskog mehanizma. Kada '.rr1rk.

trudr u znoju lica svog ne uspijeva. I r' rr I r ovl'ek postane element strukture.1inaCd. Naravno..rf . \4r r. ZaStitnih ratnoj l l.)idrugo je struktura kojom upravljaju klatna.. .vi.'l. '.t.1. ako .r . graditi gradove. sluZi kao blagotvorna ba./umu da se bavivisokotehnoloikom proizvodnjom. ' .n )(lr'. lrrrrlr lvorbi:od obitelji do velikih korporacija idr2ava. laj je izgubljeni grad slajao neotkriven gotovo pet tisuca godina.rvr('rrena je tvornica puno slo2enija od mravinjaka. Jedan od njih je Caral.' i posluSno se. tocnije.sto.jc ndmec€ struktura.r toQa nastaje neizbjelno proturJefje izmedu osobnih interesa i . 1.'poznato. nedavno . rlrr.. od kojih jedna po svojoj velitini nije zaostajala za egipatskim. Televizor moTe izmrsliti jedan covjek. . . t. mora poitovati pravilo klatna. ri r | )or lLtie."1. zbog sustava. I sva znanstveno I r. u svojoj biti. i da su Zivjeli na selu. Klatna na osnovi svoje agresivne strukture stvaraju sredinu r )joj cvjeta suparnifkl duh.nje klatna. proizvodi su strukture.trrr rc'sruii divovsku gradevinu.nesmeta r . | . postizali oni koji su se udaljili od druitva. Kao je.'lo sam svjestan Sto i zaito radim " Koje(ta! i ucvricuje.r.. do tada joi ima puno . televizija je tvorevina r1 1 ry . .zar je uvijek svjestan svojih postupaka? mole stvarati slolene uredaje imehanizme. onda razvt)a po svojoj gradi. odnosno ne I I P esovi sa sjenama Transurfing 4 . Ljudi iz drevnih vremena Tivjeli su u selima i bavili su se primitivnim obrtima.. ' l''rrrentstrukture... rvr rrosami. U usporedbi s ostalim predstavnrcrma r1 otkriven u Peruu. ' l. Medutim.l. . pletenjem ribarsklh mreZa koje su mijenjali za ribu sa 2lteljima obalnog pojasa. Evolucija strukture mole r. ' t' 'r' . Jer grad kojim upravlja klatno.. Sto je onda bio razlog stvaranja grada? . nlihova stabilizirajuca fun kcrla. I za sve to ntsu trebali sagraditi kamene gradove i podizati piramide.luci r | ' tlrvu kako bi se osvrnuo oko sebe i postao sv1estan svolih postupaka. rrilrr() se na5em livotu. Medutim. Kao i u prirodi.. trgovinom r medusobnim ratovanjem. | " '1. kako se uzme. I taj re se nroces odviiati sve dok nekakav defekt r r '1iece koja su donekle slobodna od poslova. Ali kad tovjek ito znaii da takoder otpada priia o prethistori1i.l(. trgovtna ili molda rat? Najstariji su gradovi vrinjaci piramida. l. uglavnom sam odgovara za svoje postupke..r1stdVa Ne mo2e se totno objasnitl kako se to dogada lstina je uvijek negdje pored Najvjerojatnije se u odredenom trenutku spontano stvori takva struktura klatna koja sadrii sposobnost za dalinji razvoj.r postignuia. . potroSnje r razmlene I ako od samog pocetka poka2e stabilnim. ako ih proutavamo u cjelini. t. '. .'rr vrj'l lpak.zurJt . Prosvjetlenja jednako uspje5no su se time mogll baviti gradevina uokolo Carala nrje bilo. uvjerljiv primjer 1 moZemo uzeti ljetne djecje kampove. . rovjek je "budnryi".I ri.zatim odjednom poceli graditi velrka civilizirana naselja? Sto im 1e poslulilo kao osnova: obrti.veiimdijelomspavabudan.zete '' ii. ito se osvrjeitenosti tice. Od svega je najgore kad covjek nije svjestan te slo2ena hryerarhija klatna se. ldentificirali su ga kada se pokazalo da su breluljci koji su se uzdizali nasred pustinJe nekad blli piramide. .a I r.\/r l. or . tovjek se nije puno udaljio od r lrrr. . taj samoorganizirajuci sustav se reii: 'Kakva besmislica! la\to )a ne blh bio sqestan? Naprotiv. u svojoj '. Ali.. kostlju llidrva. Ako u toj sredini nisi kao svi ostali. Moiemo zakljuciti da su kao faktor organizacije posl u2ila klatna. Neizgradena prerasti u formiranie slolene civilizacije..r. proizvodnje. !udi su se koristilr primitivnrm orudem napravljenrm od kamena. Arheolozi su bili zadivljeni tinjenicom da nakon proudavanja nalaziita nisu uspjeli pronact niti loncarsku robu niti orulje.1 1 Ustanovljeno je da su se gradani bavili uzgojem pamuka.ukratko.1etd r ljudsko druStvo organizrrano u slozenu strukIuru koja se sastoji od r\/ r. r | ..

.r. mogu te izlo2iti ruglu./. dak ako se izvana cini da se dijete drli hrabro r smireno. higrlenu . nesvjesno svojih postupaka.. samouvjerenost. pravilo mole rehabilitirati apsolutno bilo kakvu besmislicu.^l:c n^^:r.r lo li invioL d:lokn n:nrednrr:n r r odmaknut.r^^ ...1^^-.-'pona5aju Ugld5 porldvUdJU tu sllLr .riicii 6oz .. Gomila primorava svoje clanove da se pona(aju na odreden i njima iecto naq. ne oesprarno.(. makar i kratkotrajno. Svejedno je 5to se ne peru iito hodaju u . Nikome niti ne pada na pamet da je to . onajtko prvi kaze rrlei "super'lmoie se smatrati paslirom.. Zivot se u agresrvnoj sredrnr "dogada" slicno kao u snu. N. Kasnlje ce biti iznenaden koji ga je vrag na to ponukao. Na oval se nadin oblikuje struktura. popUl papagaja t'rll ^^^. drugi pritvricen. | + -i osrondL ^".r nrnrari. Ne hodaju. Dvorani su bili prisiljeni slijediti njegov I n rjcr i. ' .rlo 5to je sam kralj zbog svoje patoloike mr2nje prema tistoii. Zivi kao u snu.r'. Alisviostali . uplaieno gledajuci oko sebe.r <t tmnie .rliristalno su uza se nosiliStapic kojim su se "eleganIno" ceikali. na dvoru francuskog kralja Louisa XIV nrle bilo uobicajeno prati '. Nemirna bujica dogadaja "nosi" covjeka r sva njegova svjesnosL svodi se na to da se zadr2i iznad vode.riin T:Io kl:tnn rrliolo n. poiinje instinktivno..li:ir r rr r il cliiqp . Na 'l I'rrlrjer. odnosno nesvjesno traiiti upori5te koje bi mu omogucilo da udvrsti svoj ^^l^l-i polo.. osohitn Lad ih ip vi(p na okr rnr r Nla nrimicr dnk sc n. "odmaknut" i "pritvr5cen".rrr)o.toji t. ali sigurno ce hodati dim se | . "He1. Na primjer. uvell su "otmjenu" naviku: dame i rv.-^.odgovarai parametrima nastale strukture. covjek moZe ustati Nitko u njihovoj blizini ne razumije da se ova dvojica poput marioneta klate na kuki klatna. . "izbaciti iz krda" ili jednostavno izmlatiti. postupaju slitno dobivaju uporiite kaozamjenu za poitovanje pravila "Radi kao ja!". Ako dijete nema unutarnji oslonac. Siorito prula klatno. "Hej. l)r(lrci da su ih zbog svega muiile iuii. nego se njihov govor U sliinim uvjetima dijete spava dubokim snom na 1avi. aktivno mlatiti praznu slamu.rvi odgovarajuce pravilo. Ostali../dj.l. a cja to od sebe nije ocekivao. lluzrju stvara uporiSte. cr l.. 'r'. vec Kdo 1amlenu 7a podredivanje pravil ima strukture. kako bi sakrrli neugodno zaudaranje svojih tijela.rrl. Osim toga.l.'rrrrma zbog cega se na dvoru osjecao izuzetno jak smrad. llr'. MoZemo promatrati kako se u sredini sliinoj ljetnim kampovima pojavljuju takve drske osobe koje su naizgled samouvjerene i osjecaju se kao ribe u vodi. (o i:t: rihir-.vlo fek na pranje ruku konjakom.1'. mogu izvoditi t- L 4) Transurfing 4 .pruza Klalno.^l. i dugo uvjeravati da je sve govorio totno. Kao sredslvo za spavanje slu2i neugodan osjecaj zbog suparnitkog odnosa i jaka uvjerenost u vlastitu inferiornost i neuskladenost sa "standardima'i laj osjecaj potiitenosti i napetosti uopce ne nestaje. gledajuii ovu prolaznu samouvjerenost marioneta. ba( kao stado ovaca.r one knii lr:)o a zatim ce se U uporiite.r ' ( to(l Zele.l. Sva njihova napuhana samouvjerenost proizlazi iz upori5ta koju od njih. pritvrsti se!". odmakni se.r t. Kao 5to vidimo. - i poteti.. ltako se svr klate kao jedan.r primler. r (J. lstu potritenost koja granici s osjecajem beztzlaznosti iovjek proZivljava u nesvjesnom snu kada se u potpunosti nalazi pod utjecajem onoga 5to mu se dogada. til Pogledaj me! Radi kao jal Radi kao ja!".r klasa.. .r^^ dil ^^ l.r-.. obilno su se zalryevali r . no pritom sve rade jednako. ti! Za(to usporavaS?! Ne cmizdri. Bitno je da se sljedbenici klatna apsolutno nesvjesno podreduju pravilu.('Lr()ovor ne umecu psovke.l() OVCe..r sastanku o nekome ili neiemu raspravlja. Slijedeci pravila. Zamislite takvu dvojicu s razlicrtim uporiStima jedan je svnini nsviie(tenoqtiT Utjecaju klatna nisu izloieni samo mladi.^l l'-^ I rdj ^. A vulgarnost je prrje svega stvar loieg ukusa.).l.rrni<tvan n. njima se stvara iluzrla da upravo tako treba biti. bilo u grupi bilo u opozic4i u odnosu na nju. vei i odrasli.rvo1 odjeci. r rvno je da sljedbenici pravila postupaju identitno.

Glavno je da to finite syesno. bez napu5tarla scene. Tada ce odmah postati lome da ne budete njegova marioneta.jedinstvenost duie. tj. na mene se brzo zaboravlja kao ria nrsam u planu. Kad rvjek nrle upoznat s pravilima igre. predla2ei neke nove ideje koje sipai iz rukava. okolina mu pocinje izgledati zastraiujuie rrreprijateljski. ne radi se o tome da se potpuno oslobodite klatna. to jest da pocnete Zivjeti u skladu sa .kao svi" i dobit (ei smirenost i sigurnost. No. a drugima da budu ono ito jesu.lrriaju. a da se ne podredujemo pravilu klatna i da se istoooDno ne pretvorimo u odmetnika? Bez problema. Samo treba imati na umu da prilikom podredivanja pravilima nestgurnost proizlazi iz straha pred neizvjesnoicu. prestati bitr ovca.Za primjer cu uzetijedno karakteristitno pismo. A o tome kako uivrstiti svoi pololaj ve( smo detaljno govorili u osnovama tr. Molemo li. potrebno se samo probuditi i pogledati predstavu ocima gledatelja. tako ste sad. A da ne govorimo o tome da ni o kakvom jedinstvu se . Razumrlevanje onoga vas dogada vei ito se oko je pola posla.uprotstavljati strukturi na sve se naiine poku5avati osloboditi njezina ltjecaja. privlaci se polarizacr. Medutim. prestati Stititi i dokazlyatl. Ponavljam. a trahi li se osoba za mleslo koje zahtljeva jedva rralo vecu odgovornost. covjek koji se u potpunosti predao utjecaju strukture praktitki je nesvjestan i ne tuje glas duie. dok ostali oko vas Zive spavajuii - na to se svodi strategija osobe koja vlada situacr)om. ltako stvoren osjecajsamoce iutudenostiiovjeka navodi da se j('ru u sebe zato ito strukture valja zaboravrti na svoju individualnost. ak i bolye nego je polrebno. No.tlolgyaZnost.erenjima.la i "probudenog" druitvo neizbjezno odbacuje.putava (lelii livjeti?) poku(avajuci vas podrediti svojim pravilima. a da pritom ostane u strukturi. dobiti kontrolu nad situacijom. opravdavati I polagati racune o svojim postupcima onome tko je dovoljno rlrzak da vas prosuduje. valja imati u vidu da se ne smijete samo nepromiiljeno . Budi . Potrebno ga je zamrleniti pravilom transurfinga: "Dopusti sebi da budes to 5to jesi. u ljetnom kampu steci 2eljenu lrritom priddavate pravila transurfinga. apsolutno se niSta neie promryeniti. osloboditl se osjecaja krivnje za 5to se treba prestati duie i razuma ne moze biti govora. Vrlo je valno zapamtiti da nije dovoljno samo se odreii pravila klatna. lli cete postati pastir ili.zahvaljujuii kojoj ostvaruje sve Sto je gen11alno. nitko to niti ne primijeti i za sve te ideje zahvaljuju nekome drugome. Nakon Sto se probudite.rnsurfrnga.L t47 Transurting 4 . Mozemo otiii u planine i ograditi se od svrjeta klatna. pritom cei izgubiti rspava i podredi pravtlu klatna.Dobro. moglo bi se pomisliti: kakva je razlika kad tovjek pronade upori5te u strukturi? Naravno.. Drugo. sama ta spoznaja donosi pouzdanu i spokojnu "1aito se ponekad dogada da kada dobro obavljai svoj posao.vqim uv. vec o i samouvjerenost.. Tada (e biti moguie uporiite pronaii u sebi. uopie ne Zelim reii da se dovjekov put nalazi izvan nekakvih struktura. Cak i kad je rijei o poviiici. moje mjesto zauzme drugi zaposlenik ili se sve obustavlja? lspada da sam nevidljiva Zaito se to dogada?" . MoZete oiiti miljenici klatna i oni "odmaknuti'i i "priivrsieni'l sljedbenici koji se podreduju pravilu. osjetit cete i razumjeti na koji vas naiin struktura '. To znati da nikada neie pronaii svoj put i cijeli ie zivot tesko raditi u korist strukture. osvrleitenosti stanja stvari dogodi da se covjek pocne suprotstavljati "uspavanima'i nastalu odnosi zavisnosti. u krajnjem I svoj boZanski dar . na primjer. Ali ako nam i tamo 2ivot nastavi biti nesvjesno spavanje u budnom stanju. kad sve ovo lnate. Da bismo to postigli. sposobni prelvoriti Zivot u osvijeiteni san rrzbilji. i to je takoder izlaz. Ako se Radi se o tome da tovjek postane gospodar svoje sudbine. Ako se kao posljedica i odlutiti hotete li se tih pravila odreci ili ih poitovati. Ne treba ih zbog toga niti osudivati niti prezirati.. te su dvrje stvari vei sasvim dovoljne r1a dobllete upori5te u sebi samome. Prvo.

disciplinu pouzdanost. Zato biste i vi trebali svoje postupke orrjentirati u prvom redu na odrlavanje stabilnosti sustava. Jasno im je da neke stvari treba radrti sasvim drukirye.Prema svemu sto pi5e. nisu sva djeca s ovakvim karakteristikama indigo djeca. entuzijazam. lpak. u obliku kompleksa ideja i principa. dok se ostali ljudi po navici povode za opceprihvaienim normama i pravilima. tj. NajprLJe se stvara energetsko- Indigo doSljaci od najistaknutijih pojava nove stvarnosti je fenomen "indigo djece" koji je detaljno opisan u istoimenoj knlizi Leeja Carrolla i Jan Tober. Njihova je osobitost hiperaktlvnost i pomanlkanje palnje. ljudi napreduju u skladu sa svojim istaknutim osobinama ipostignu(ima. U manjim kolektivima mogu se vi5e cryeniti kreativnost. s bojom aure koju do tada nije vidjela . morate razumjeti razliku izmedu "dobroga" i "pravilnoga'i ovdje sve ovisi o konkretnom kolektivu. Klatna takoder moqu biti razlicita. Kod njih je razvryena svjesnost i trijezni pogled na svijet koji nisu karakteristicni za njihovu dob. samostalnost se Ia djeca zadivljuju odrasle svojom razumnoicu. sustav. Taj je termin uvela Nancy Ann Tappe koja je istralivala medusobnu vezu izmedu Jedna covjekova karaktera i boje njegove aure. Eto kakva su! - korporativna. Medulrm.n_aJpotpunijeg tlqganjg .sa k!uine pqzicije zbog njihovih lgggvom. U takvom sustavu ne treba djelovati "bolje'i nego "pravilnrye". uskladujuii svoje postupke s realrjama svryeta klatna. u ovom Zivotu. ali istaknute osobrne i postignu(a nisu najvaZniji. vei koliko to pravilno radis gledi5ta sustava. U odredenom je stupnju doceku. vg. a zatim njezina materijalna realizacija. i Korporativna etika pretpostavlja stroZa pravila. Lukavi su. Ne mogu dugo sjediti na jednom mjestu ako im aktivnost kojom se bave nrje zanimljiva. samostarnost. informacrlska struktura podvrgavajuci sljedbenike svojim zakonr ma. Glavni kriterij nqe koltko dobro tovjek obavlja svoj posao. Ali u upravnom aparatu ili vecem poduzecu funkcioniraju sasvim drugi zakoni i sasvim drugaiqa etika lndigo djeca po svom se karakteru takoder izdvajaju od ostalih ljudi.. istiie se kao tlniti. Inicijativa se cesto kalnjava. generacrla indigo djece poseban novitet. No sve to nije tako komplicirano kako se mo2e to svojstveno svakoj novoj generacqi. Odbijaju se prikloniti opiepriznatim autoritetima. citateljica koja je postavila pitanje radi u nekom administrativnom sustavu. sustav se potinje razvijati samostalno. potrebno je djelovati svjesno i prila- godljivo. Indigo djeca su svjesna svojih vrijednosti i kao da su uvjerena da su zaslulila biti ovdje. Glavno je probuditi se na vrijeme. Sva su ona razlicita.indigo (tamnoplavo-ljubitasta).( z_boq. Zajedniiki im je urodeni osjeiaj vlastitog dostojanstva i te2nja za neovisnoSiu. lndigo djeca ne prihvacaju konzervativizam. Naivno je misliti da pri usponu u karryeri. - i obrnuto. S glediSta odgoja moZemo re(i da se njima ne mo2e upravljati. inicryativa.To jetako u odredenom stupnju. Svaki sustav je klatno. Prema tome. Ne mole ih se nazvati prilagodljivima.je oprezno. Ako lelite napredovati u karqeri. Potetkom sedamdesetih godina dvadesetog stoljeia Nancy Tappe susrela se s neobidnom pojavom: na svijetu su se potela pojavljivati djeca nove vrste. Klatno se najprrye brine o stabilnosti. 49 Transurfinq 4 . kreativnost nema presudnu ulogu. Klatna ne postavljaju svoje sljedbenike na zasluga. i osobito u vladajuioj hrlerarhryi.

"Necu spavati! Necu l. A ipak.aiicu! Ja iu sam!" Sl^lnnost nrcma nenosluinostr i nestasluku kod diece iavlia "konfiguracryu" njegove volje oblikuje struktura.--A LJil\_. Covjek oduzete volje igra se zbog njihove prirodne lelje da se oslobode izvanjskog upravljanja.. Posljednjih se desetljeca istodobno s razvojem strukture informrranja i telekomunikacija oblikovala mocna mrela klatna koja trajno obav4a cijelu Zemlju. l. samoorganizia)uc| buduci da sama klatna ne posjeduju svjesnu namjeru. Znafi da se obnavljanje svqestijavlja kao protutela Nije teiko shvatiti o Zastraiuju(e? lli molda smijeino? Kako se kome viSe svida. I o slobodi zato ito pokuSavaju uniStiti. ali cvrsto obavija svakog ilana odredenrm kompletom stereotipnog razmiiljanja i pona(anja. indigo djeca uravnoteluju prevlast klatna kao da na taj nafin ispunjavaju predodredenu misrju. a. 5 druge.rrr nnlrri-^. Svatko je slobodan sva ova razmiiljanja 6ezbri2no smjestiti u podrucje fantastike..1..Tijekom tisu(ljeca se smjena generacrya odvijala ravnomjerno i iak polako. a osobito indigo djeca. a prema tome i njegov utjecaj na ljude.ju.pojavom djece s urodenom telnjom za neovisno5cu. Kao Sto je poznato. bez posebnih uzroka.svaka sljedeca se sve radikalnije razlikuje od prethodne. rzam nadma5uje najhrabrry'e fantazqe. Kad im se netko dodvorava. Sto se dogada? Proces revolucionarne obnove ljudske Svrlesti ne mole se I upravo se radi o tom procesu podredivanja volje (namjere) Taj je proces dogadati sam po sebr.l^ t.-li^-^. jedne strane klatna poku5avaju urediti svijet.. potinju se bezobrazno ponaSati. kad se svakodnevna stvarnost pojavi u nepoznatom oblii. /nanstveno tehnoloSki napredak odrlavanje klatna. jate je klatno. Sva su djeca. stjerati ljude u strukturu slitnu matrici.. Tendencija podredivanja volje rezultira uzvratnom reakclom . Tako se otituje djelovanje sila ravnote2e kao odgovor na razrastanje mrele klatna. No.1. Indigo djeca vec imaju svoju djecu koja su karakternim obiljeZjima nadma(ila same roditelje. vratimo se naSoj djecici.ii. A svatko moie leljetisamo ono 5to je u skladu s interesima strukture./ NONOV ^^"^. u prlrodi neKom orugom procesu. Poput kolonrle parazitskih biljaka. mreZa klatna okruZuje cijelu Zemljinu biosferu. tj. Ali u posljednje se vrtyeme uotava nekakav ubrzani proces obnavljanja novih generacija Moglo bi se pomisliti da je svatko slobodan raditi sve ito Zeli.^i. njezin surov real kojem se procesu radi. odmah mogu prepoznati bllo kakvu neiskrenost. uopce nrye obvezno smjestiti ih u spremnike s cjevcicama kao u filmu "Matrix'i Sasvim je dovoljno sagraditi sveobuhvatnu informacilsku mrelu i ljudi ce automatskr zauzeli mjesta u njezinim celqama. bi se dobila kontrola nad sv4eSiu velike koliiine ljudi.l-1. . To je prirodan proces. postaju hirovrta. Struktura neprlmjetno. Na primjer. Kako u cijelosti nije tako opasan kao i informacijska komponenta koja stvara blagotvornu osnovu za formiranje Sto je vi5e grupa pristaia koji razmiiljaju u istom smjeru. trude se S osloboditi. po svojoj prirodi sinergijski. Tako se deklarira sloboda. vrlo osjetljiva na suvi5ne Sto predstavlja covjek element crla u informacijskoj ielryi? To je takozvani socijalni potencijale.. prema svojoj volji. 5r Transurfing 4 . Struktura poducava sto treba Zeljeti. Pona5anje ove djece usmjereno je na ruSenje pravila. PUTCLTdN )LVdrO PUTdTZdLUU ^UJU UJCLd rj(lr rdr je svrlest uglavnom uvjetovana njegovim poloZajem u strukturi koja zapravo podsje(a na matricu. Zapravo nema miSljenje namernuru rgru. i druitvu sve te2i k ravnoteli. Ako ih se pretjerano hvali. Covjeku se iini da djeluje slobodno. . ct. Sve se dogada samo po sebi kao stvaranje kristala leda u procesu zamrzavanja. Stisnuta u okvire stereotipa i uvjetovanosti.

Indigo djeca viie se ravnaju prema glasu srca. - Klatna ujedinjuju namjere r t i nepokolebljive samouvjerenosti da su ona BoZja djeca. Jer ako je covjek potpuno optereien brigama kqe su mu izvana nametnute. strukture. "lndigo djeca dolaze na ovaj svijet s izoStrenrm osjecajem samopoitovanja leZnja indigo djece prema neovisnosti vidljlva je iu biserima. No. T* S godinama djeca potinju strahovati 5to ntsu kao svi. molete u njima istodobno vidjeti dvrye naizgled nespojive stvart - nadu i ocajanje. Tajna privlainostr ove djece je u harmonrtnom jedinstvu duie i razuma. Djeca se pridr2avaju miSljenja da je glavno sve raditi od srca. Ona u poietku posjeduju snagu Stvoritelja koja mo2e stvarati novu realnost. )eca dolaze na ovaj svrlet otvorenim oiima I s povjerenjem ga gledaju svojim 5iroko telnje ljudi ruie(i pritom jedinstvenost odnosu prema religiji.jedinstvo i du(e i razuma. U masi je sigurniio A ako stoji5 izvan L Transurfing 4 . Prihvacaju se onakvima kakva jesu zato se pocetna duievna ljepota ne izoblituje laznim maskama razuma. i otudenje rczuma od du\e dovodi do gubitka Trebaju li im onda posrednici za komunikaciju s Bogom? Teiko. U takvim sluiajevima djeluju nesvjesno. bez obzira na bespomoinost rane dobi. nego razuma. To se dogada prrrodno. "Nova djeca te5ko mogu prihvatiti suvremenu crkvu'i pi5u u svojoj knjizi Lee Carroll i Jan lober. a ne onako kako se tini rspravnrm." integritet llinosti. Potpuna svjesnost indigo djece suprotstavlja se Svjesna su onoga Sto se oko njih dogada itko u njihovoj svijesti stvara nepovjerenje. u proSlim 2ivotima. vaia djeca bili va5i roditelji? | sada odima kao da se zaledilo nezavrSeno pitanje: "Zar 1e moguce?!" Svijet klatna djeci stalno ukazuje na njihovu ranjivost ste zamijenili mjesta. Ra. Bolja su djeca prisiljena postati njezinim elementrma. manje sretnih. nenamjerno. Sva se indigo djeca od rodenja odlikuju izrazilom individualno(iu. s ljubavlju. U ranom su djetinjstvu vrlo lqepa i prrvlacna. Kod jednih se taj proces dogada polako i bezbolno. brzo i intenzivno. Ali u svijetu vladaju klatna koja djeluju po principu "podqeli pa vladaj". Ako pogledate u odr djeteta iz djecjeg doma.zumnost indigo djece posljedica je njihove povecane osvryeitenosti. Ona ne planiraju i ne osmi(ljavaju svoje drsko ponaianje. Osvijeitenost se pojaiava kad se fokus pozornosti usmjerava prema sebi. Te vas drevne du5e opet nastavljaju poducavati prenoseci vam mnogo mudrih lekcrla. zato sto ih oni koji su "kao svi" mogu "Slkanirati'i i ito se iesto i dogada.treba nekako prelivjeti u toj i nesavr5enost. ne moie se samo tako prestra5iti i pobjeii . sav se predaje nesvjesnoj igri. Zaito se u procesu odrastanja kod tih prekrasnih stvorenja pokazuju neke neugodne crte i slabe strane? Pa ona su Bo2ja djeca i zato su lijepa i mocna kao i sam Bog. kod drugih. Na taj se nacin otituje djelovanje sila ravnoteZe kao odgovor na pravila koja roditelji poku5avaju nametnuti svojoj djeci. 5 vremenom dolazi do ru(enja svih malih i velikih nada. Odrasli smatraju da postupaju dobro kad se pridr2avaju pravila. U tim A ito ako su nekada. Ali sposobnosti Bo2je djece ne uspljevaju izaii na vidjelo ostvariti se zato Sto im klatna oduzimaju njihovu boZansku snagu . samo od sebe. U podetku se agresrvnoj sredini. Kad se nadu pod mocnim utjecajem tendenciji "uspavljivanja svijesti" ljudi u mreZama klatna.Ponekad se mole iiniti da djeca neke stvari rade u inat. je tko. Zivot im se predstavlja kao vdo obeiavajuci i pun nade. Odvaianie bolanske ljepote i snage. a ne na izvanjski svryet. a zatim i strah na koji se tako dobro naviknu da postaje uobiiajen.

obiteljskih odnosa.je i biljke snu. Klatnima je upravo to potrebno. proizvodnja r robni promet materijalnih objekata joi uvrjek nrle sve. svjedoti o primitrvnom stupnju upravo njegovog. Covjek kupuje stvari strukture koje su odredile gdje i na koji naiin pokoreni trebaju postojati. Coviek gubi sebe i prestaie shvafutt tko je on i ito leli. Ali covjek se "probudio" i spoznao da ih moZe dr2ati pod svojom kontrolom. na primjer. 5 covjekovog glediSta cilj 2ivota njegove manje brace moZe se svesti na primitivnu potrebu za hranom i razmnoZavanjem. medutim. poredak strukture postupno ih je posve poniitio. Upravo je osvijeStenost omogucila ljudima da se uzdignu iznad Zivotinja i biljaka i da ih iskoriste za svoje potrebe dok one live u nesvjesnom Ma kakve ciljeve imale Zivotin. bez sumnje. slitno nadgradnji. sam postaje njihov rob. postoje i one stvari koje su predodredene da drugima stvaraju neugodnosti. stado divljih jelena. onda to za svoje zadovoljstvo i komfor. I u jednom i drugom slutaju izlutuje se energija pozitivna ili negativna. toboie. i i Gospodari energije Kako neobitno. nd ivid ua nost. Uzmimo. laito je to tako? lato sto je proces postizanja cilja pokretac evolucije. ma kakav bio. strukture se razvijaju vrlo aktivno. Za\to7 Radi se o tome da je energija osnovna roba. savr(enog uma.mase. Na ielu svake strukture stoji klatno. I biljaka ide u smjeru koji za njih odreduje tovjek. osvlje5tenost. intu ict1 u. Briga ima napretek: tu je problem za(tite od veiih zviieri. Covjek je rije5io livotinje cijelog niza problema tako 5to im je osigurao krov i hranu.neovisnost.i "odrasla" djeca i djetinjasti odrasli. Bilo koja struktura podreduje cilj svojeg elementa iskljufivo svojim interesima. u ovom Zivotu. ima. Kao sto vidite. Posljedica toga je da se elementi strukture joi jate uspavaju na kraju izgube pojam o svojim istinskim ciljevima. ako dotitno'vi5e" biie stvarno tako misli. Razvoj pripitomljenih ili "dovedenih u red" Zivotinja Za nas je valno jedno: sve dok zavr5nu pobjedu n'rje dobila struktura. dragiiitatelju.. Ustvari. pitanje odgajanja potomstva. - a takvih. potrebno je sada. I crjelo to energetsko )) Transurfing 4 . Ne zna se tko ie pobijediti u toj bitki. i9re. I tako djeca postupno gube darove koje su dobila rodenjem . tralenja hrane. pa ijednostavnog u2ivanja u Zivotu. Sama roba klatnima nije zanimljiva. Kultivirane biljke i doma(e livotinje nekad su bile divlje i Zivjele su neovisno i prirodno. Nije li to sliino tovjekovu "prodavanju duie davlu"? A (to je s covjekom? Stvarnost pokazuje da covjek. Zivot stada krava u strukturi farme daleko je siromainiji. transurfing ce nam u tome pomoci. Uobicajeno i neobiino u isto vri. svako Zivo bice ima svoj cilj. mo2e5 biti odbaien. Ali u zamjenu za sve lo one su morale predati gospodaru svoje ciljeve . i I Sve su te osobine u najveiem stupnju prisutne kod indigo djece. zaito i koliko ce one livjeti. Za to je trebalo stvoriti Zivot divllih Zivotinja i biljaka puno je bogatlji i smisleniji. jeme. Prije svega se prodaie i kupuie energija. A jeste livl. a zasad cemo konstatirati iinlenicu: stvarni se cilj Zivog biia.. stvarajuci strukture. nije li tako? Uz ugodne. vrattti bar djelic mo(i koju nam je dao Bog. to i nije valno. Medutim. mo2da indigo? Uostalom. hijerarhije. moZe postriisamo u prirodnom okruZenju njegova obitavaliSta. Tom iemo se pitanju joi vratiti kasnije.sada on odreduje kako. Ali to je pogubno za strukturu i zato ce se proces podredivanja volje sve viie razvijati.Svismo mi u svojoj bitijednaki .

uzilt.tiyno vrJL rrLyu(rvrrL onprniie LrrLryrL.. 11'./"ia ca rmaju puno energrle. sve 5[o je povezano s intenzivnim osjecajima. cp LttLtv|Jo I v4lUVr nilzrAr lllNcud na llc izluiuje u tako veliklm koliiinama. Vr rJL rrr r\uJr ilJL. covjek je prisiljen patiti ilije ponovno primati u sebe. r za svetanim stolom! Proces padanja nezamjetno. o tovjekovoj volji. IZIULUJC )C LUvt)uvu ln(a nriio ili ka<niio Stn J! yi(o iloto i. Mogli bismo pobjeci od konobara da ne platimo ratun.i1 sr'. Klatno izvlati energ11u N. trl l--] I I I I p.r opLtitalu. Ovi nesretnici jednostavno nisu znali procijeniti svoje snage pravodobno isplatiti kredit. odnosi se na Stetne sklonosti i sve su ZaSto rri(p npn. Ako dovjek prima joS. Suprotno tome. ali neizbjeZno jata i zatim postaje slican lavini Priroda potaknutog prijelaza vrlo je podmukla i svatko moZe upasti u njegov lijevak. a veliki bezvoljan.r.rtrrcr Niskoalkoholna trtir'. JLv io vrJ! JTLLC. Medutim. pjesmo!) "Lejsja" moze znaiiti 'bdjekuj" i"teci.. po svojoj prirodi agresivna i sklona itetni krediti? Zato ito su klatna preuveliiavanju energije konflikta. ali kasnr.. vodko! Odjekuj. Beskuinici koji su se propili nipoSto nisu zapuSteni ljudi kako se obicno smatra. opet posuduje n). vodko! Pil se.l rrrr llrtrra Mali udio o. Mo2e se zaustaviti srce.trli(lc rr.Zajam se neprestano uzima iznova i svaki je put sve teZe vratiti kredit. od klatna ne molei pobjeci. lestoka pica izazivaju "1.rrrrt.d )ia'ldna )/ Transurfing 4 .lro .1'rrrr Na primjer. kao sto testo i biva.r tr. covjek se doslovno osje(a kao da se netko zakvacio klryeitima za njegovo energetsko tuelo u predjelu srcane takre. klatna nikad ne daju energiju lrr'. Sve 5to je privlatno. zastraiujuia apstinencijska kriza rz nesretnrka svu energiju izvlaci do posljednje kapi. ovisi u kojoj ie mjeri postati slab U takvom i to krediti klatna..1.rajma.l. vec zato ito klatno u vrijeme mamurluka pojatano crpi covjekovu slobodnu energrju. Allrolrolna euforua je dolriv rnlr. Opcenilo. A sve je zapocelo tako veselo.. Klatno mu opet moze posuditi energryu. Kao ito je poznato. pjesmol"" Nakon velike euforrle dorazi najnize padanje. za iovjeka z.nergra u cistom malo po malo. sto darje covjek ode u svojoj "zadu2enosti'i otekuje ga surovq'i obratu n. prvi bokal vina u Zivotu ostavlja jak dojam.lrllIrr lJzimajuci ga. Ako preZivi imao je srete Prvi je krediL uvijek darelljiv i svedan. priljev energrle: dio cnerniic ali zatim neizhrieTno dolazi sve Leii obrdcun. prrje ili kasnije. ako uzima5 kredit ovakve vrsLe..r rVJL.esov . rr r. vodko! pij se..y. pjesmol) postaju . Pnzitiyn: rq JL onprnii.tl cnergUe tak se l)lov()([' oJteracrje slicne Irr r. kao prezentacija. pjesmol'.Jrl.r l'r)||lu Sijeno. op prev vrrjeme.r' r|ora vracati vi5e. koja je na kraju krajeva njegova slobodna energrya.1()il.Lejsja vodka! Pejsja pesnjal" (Teci. Do obratuna ce neizbjelno doci. Zato su stalno u dugovima. kOmu rrrlrlr.le svaki put oslelaii osim (fo ottrne nostairr svc manie rroodni Klatna srr "(iroke ruke" samo zato da bi privukla u svoju mre2u. alkol rr rl j( ' (. Nayvece se kolicine energlje uzimaju od osoba koje se drogiraju. Mamurluk uglavnom ne nastaje kao posrjedica fizioroikog udarca na organe. klatno tu energryu daje u za)am ut vrsoke kamate. ali itetno. Klatno ie ostaviti tovjeka na miru tek kad od njega vi5e nema 5to uzeti.tlil rr. a mamurluk lx)vrat s kamatama Uvijck . njemu se nikamo ne Zuri. To je glavni uzrok alkoholizma. ..tl(' r()vj('ku. Kratkotrajna euforija nqe niita u usporedbi s * depresryom koja slrledi. Sto je uzbudenje snainrye. Obracun se uvijek vodi lestoko bez ikakva povladivanja. Uskoro poiinje skretanje u drugom smjeru: "Teci. Klatno postavlja uvjet: ili treba primiti jo5 ili ie se muienje nastaviti. r'. to jest s onlma koji je polozaju slobodna energrla duznika potpuno na raspolaganju klatnu. vodkol odjekuj. Zato. potrebno je odrZavati svjesnost na posebno visokom stupnju i biti svjestan svoje "plate2ne i sposobnosti". viSe se osjeia kasnqa utuienost.tt(' ('rr('rgiju na kredit. A ako se redovita doza ne uzme na lgra rijetima: "Pejsja vodkal Lejsja pesnja!" (pij se.

Klijent ionako neie nikamo otiai dok njegovu pozornost drli omda klatna. sve misli "duZnika'usmjerene su iskljuiivo na dobivanje redovite porcqe energije .^ LC . misli o pu5enju potpuno nestanu buduci da objektivno ne postoji bilo kakva mogucnost puienja. No tim se klijent vrati pred ekran.slicno kazaljci vjetrokaza dok klatno tjera vjetar na jednu te istu stranu. U svakom slucaju:Zeli5 . Da bi se "skinulo s igle". Stetnu sklonost u pravrlu prati odredeni scenarij i skup scenografija. i. Pozornost se mole slijepo usredotociti na jednu stvar . Tor je nepotreban. tovjek protiv svoje volje predaje klatnima dio svoje energije. Otplatlti sve dugove i otici iz te porodne banke mogu(e je samo na jedan naiin. Postoji velika skupina ljudi koji su otiili vei tako daleko da se osjetaju kao riba u vodi samo ispred kompjutorskog ekrana.zajma. odmah nestaju svi simptomi. U svakom sluiaju. nije vaZno.r L l'o. zabaviti je necim drugim. Ovisnost se u svim slutajevima uglavnom javlja zato ito je kazaljku pozornosti uhvatila omia klatna . on pomisli da ne bi bilo lo5e "zapaliti" idosadni kreditor opet hvata kazaljke pozornosti u svoju omcu.r. a takoder i duhovne potrebe izluduje se energija. Kao konatni rezultat bilo koje sklonosti moZemo navesti: ako iovjek postane 'stalni klrlent'i dospijeva u "stado". U procesu Zvakanja covjek dobiva odredeni osjecaj ugode koji."poteti remisija sa svim znakovima apstinenc|ske krize. gume za lvakanje. zrati energqu na rezonantnoj frekvencrli klatna. uostalom. ali ne igraju najvalniju ulogu.To su medu prvima duhan. -^)cLr. I svu tu razmjenu energije kontroliraju klatna 59 Transurfing 4 ."Za6oga.oni se takoder mqenjaju. ugode ili cega god. kada se najstrastvenryi puiaci odluce voziti podmornicom. Nio iemu drugome nisu u stanju mislitizato Sto klatno ne puita njihovu pozornost. Netko ce mozda reci. treba vam samo lelja i malo ma(te. kakve veze s tirn ima guma za ivakanje?" Kao 5to sam spominjao. Cijeli 2ivot civiliziranog druStva neprekidan je proces potroSnje i davanja energqe. Ne treba pretpostavljati da se ovisnost razvija samo na osnovi fizioloSkih iimbenika . l.izluiujei je. ito pridonosi preusmjeravanju pozornosti. Teiko da je moguce snagom volje osloboditr se omte. a pu5ac i nije imao namjeru okaniti se puienja. Takvo je hvatanje u omtu moguce zahvaljujudi odredenom svojstvu ljudske psihe. Kamo je nestala fiziolo5ka ovisnost? Ali cim se podmornica vrati s izleta. Na primjer. Cim se preklopna vrata5ca zatvore zatuje se naredba za uronjavanje. ima drevne kori. k. iak i ako nema "kreditno zadu2enje'iali koristi civilizacljske proizvode. Odvoji li se takav ovisnik od ekrana barem na nekoliko . bol u mi(iiima i nepodnoiljiv osjeiaj neugode.lene.stvari stoje loie. Sve to iini karakteristidnu situacrlu.rlkof tolni napici. na primjer. dobiva5 .^-l ^i^^^. NUu I ucgo Javlja se glavobolja.rv. Oiito je da ovdje ne postoje nikakve fizioloike potrebe.rj. Puiac se s tom objektivnom finjeniconn potpuno pomiri i jednostavno cak niti ne razmiSlja o njoj Vjetrokaz njegove pozornosti okrenuo se na drugu stranu. povebno je preusmjeriti pozornost.skupljai energryu. Ljude u doslovnom smislu "odvode na paiu'i da ne kalemo "wgalaju". nametljive se melodije moZemo osloboditi ako se prebacimo na drugu. a dok jedu tebe .lo1t'irlrrrrl olrlit i kredita s ni/im kamatama. lrt'z.sve je u redu. Energrla zadovoljstva. Hvatanje kazaljke pozornosti moZemo potvrditi i pojavom kao Sto je ovisnost o igricama ili ovisnost o internetu. stanku za pu(enje tijekom radnog vremena. To nrye teiko utiniti. Priroda te ugode sasvim je jasna: dok jede5 . nimalo se ne mute zbog nemogu(nosti da puie. pri zadovoljavanju bilo kakve materijalne. Na primjer.-+. Medutim.. promjenom scenarija i scenografija. Kad tovjek razmi5lja o predmetu svoje sklonosti. Usmjeravanje kazaljke pozornosti moZerno prouciti na jednostavnom primjeru kada se ne uspijevamo osloboditi narnetljive melodry'e u mislima.

..1. dragi fitatelju. .. I lome 5to on.rl' r . ali nije dopuitao zblilavanje Tajje matak doista bio pravi transurfer.ltr. to je tajna. svatko bi trebao imati mogucnost postavljanja zakona u svojem zivotu: ako pozelim. Ali i za t.r .. ili ako polelim. ulazimo u zavisnost.rr.rli blr'. taj je kosmati grubijan veoma uspje5no lovio pticice i miiice.'lrrrl'lrrr. S prijateljima sam volio odlaziti u Opienito.r' pisati i bez navodnika). Ne bi se odrekao goiienja. ali sigurno vorli lrrcrrra daljnjem smanjivanju posljednjih o"l.rri od civilizacije i naseljavati se u zajednicama iumu na "ukusnu logorsku vatru" kako bismo se odmorill od civilizacijskih dobara. koristi prorzvode civilizacrye. svoju neovisnost viSe ne bl mljenjao ni za kakva blaga.1. Ali vama iu.| --r L -] --J I I p esovi sa sjenama 6l Transurfing 4 t.r r rr1. Zapravo. r. bez suviSnih bi ceremonija uhvatio hranu i otrtao.r je uzgojena u strukturi i kupljena supermarketu.r . ali iz nekih se razloga na5ao u iumi i podivljao. a ne struktura.r .rl. u Trlim vOlll l)Vl lLdLl samo zato ito. r)da ostalo da doda sasvim malo ciqli u zid 1. Biro je srutajeva da su ljudi pokuiav. rrrrrnno biae pa da neie dopustiti da 5to njoj or ir . puteva ima puno i v('c bilo dokazano. covjeka odvode na paiu (moZen. T. . svatko mole izabrati svoj put. lako je takav veliki mator sasvim sigurno mogao savladati i kunica. t | )( ) . Sudeci prema izgledu.rr('r(Ji1e samo po sebi ' [.lrrrIlr]rct nego iak iieli upravo to l. Covjt'krr ' rr r. sve cu asfaltirati domail madak.. do na(e vatre do(uljao golem macor.rrlIr. Podivljao sam. .ri ij. struktura jos mora ujediniti r'llrrrente u zajednitko irrlorrl. a da ne -+--r. rr. reci.lrJ lyudske sv11esti na niskoj je razini..ilcud )tdud.tul). s punim u kompletom bolesti koji proizlazi iz takve prehrane. posadit (u divlju prirodu u svom njezinom neobuzdanom neredu.. Pobjegao sam s farme. r. Jednom se. r tli Iupljanje ljuri. Poznavao je okus stvarne slobode i.r lxrlako...rk. Osvrje5tenost drleli slobodnu licnost od )tr )d| tu orobuditi i biti sviestan 5to se oko vas -r'^r-'- inarAr UUVdUd. Vidjelo se da je nekad bio u prirodi Necu srrditi koliko su njihovi pokuiaji bili uspjesni. Na primjer. k. moiete osnovati obiteljsko imanje s vlastrtim vrtom i povrtnjakom. Da bi potl)uro lrobqedrla.ve SVojih I ne treba se zavaravati tlme je cov1. Volio se pogostiti. Od tada smo ga vise puta susretali u 5umi.. ima smisla svoditr na minimum sve itetne proizvode i zamjenjivati ih pravim darovima prirode.1ftg straino ( rvr r opasnost strukture .. v. po svojrm svojstvima odgovara samo "punovrijednom" elemenlu strukture. Ei^ i Jd crm LLUI I il )dlll r1q61j6 JvL tn (2 ln>li e 4OLllll rrrm icnrilrli UJVrv <\/A Lv Ju4r ruLr.. ito trenutacno i radi. Glavna prednost takve oaze zive prirode u pustinjl civilizacije je u tome ito pravila i standarde donosi vlasnik..r Clan strukture gubi ( Jk i sam poj. iako se jos ponekad nrye odricao dodira s civrlizacijom. privufen zanimljivim mirisima.r lrocinje ispunjavati ono sto mu nareduj(. Drugi natin za gradanina mole biti prrlelaz na hranjenje iskljutivo prirodnim proizvodima. koja clr. Covjek ne s. Predmetima civilizacije ipak se molemo koristiti. .rrrr () l)ostojanju vlastitog puta.ko prostranstvo.l( rl )no uktda individualne to se najprrje treba probuditi i osvijestiti da lijepa jabuka.yesnosti. Meni ce kao primjer uvijek sluliti jedan nedru2eljubiv matak kojeg sam "imao tast upoznati".l. suvremeni se coqck ne moze potpuno odreci civilizacrye jer za to nrye osposobljen Medutim. .v.rlL. lpak. .t . I uopce n4e obvezno prekopavati gredice ako vam to ne odgovara.rko bise potpuno zazidao Sto uciniti? lspada d.l. "vl cr rlrqicno i uspjeino.

Cinjenica je da svi Zivimo i radimo u ovim ili onim strukturama. No ljudi se podsvjesno povode za ustaljenim pravilima. dobivamo i odgovarajuii rezultat. umjesto "Budimo!'i blt ce "Mi smo!". vi5e su kamate. pak. Eto tako. "One koji su na pudini. ovisno o tome kamo je volja usmjerena. umjesto da nam ih oduzima. Klatno koje daje kredit slu2i za pojacavanje energrye namjere. Zivot ce se promtjeniti tako da cete se uistinu imati cega pla(iti. A o tome da slrtne manipulacije provodite s narkottcima. prlemo od srece. Medutim. ogledalo ne moZe reproducirati buduinost . onda. "Pobijedili smo!". No iovjek toj energiji dodjeljuje dobru volju i mijenja njezin polaritet. a prema tome i covjekova namjera. prostranstva varijanti koje ne odgovara stvarnosti. smjeitaju na podrutje ie se doqoditi u svim slicnim pojada no eksplozijom energ ije premjestit ie iovjeka na linije livota s odgovarajucim r- osobinama. svojstva klatna svejedno molemo iskoristitiza svoje interese. svi se snovi na kraju ostvaruju pomocu klatna. "Na5e se lelje ostvarujul'1 "Sreia je uvijek uz nas!". prati dobar vjetar!". Na primjer. a neie nam uspjeti ni upravljati njime. sve one u sebi sadde jednu te istu te5ku pogreSku: Zelje se obicno odnose na budu(nost. snova.. Sto je veii kredit. ako pijemo od tuge. Necemo viSe ni spominjati kako se s pove(anjem "kreditne zaduZenosti" svijest.je m is I i umjesto da je odnosi u nikad docekano sutra Ne treba samo pretpostavljati da se pomoiu alkohola lelje lako mogu pretvoriti u stvarnost. lli ovako: "Odlicnog smo zdravlja!". ali nema utjecaja na stvarnost. pretvara u pozitivnu. Narodna mudrost ponekad stvara obicaje slitne besmislenim predrasudama. I tako dalje. lsto slufajevima.ono uvqek odraZava iskljutivo sada$njost. ali (e funkcionirati. Zeljeno na taj nacin ostaje negdje u nedostiznoj perspektivi. I to je potpuno opravdano.uvijek su s nama!". nema pristup izvanjskoj namjeri. Medutim. Radi se energetski o tome da su alkoholna piia. To ie biti vrlo neobitne zdravice. Postoje li kakve metode izravnog utjecaja na klatno? Po svoj prilici ne. A buduii da to nrye niSta drugo nego energija volje. takva 6e deklaracija namjere vec Na primjer. 6ez obzva na blagotvoran utinak zdravica. ta medalja ima i svoje drugo lice. Energija koju daje klatno samo se Nije vam jasno zaito ljudi izgovaraju zdravice dok sjede za stolom u dru5tvuT Postoji li tu nekakav praktidni smisao ilije to tisto simbolicki ritual? Cini se da to uopie nije uzalud. Eto. Zato zdravice nisu tek obiian ritual. Razumijete li 5to se dogada? Pitanje je samo mole li struktura pomoii u ostvarenju Energija klatna-kreditora u pravilu nosi u sebi negativne osobine.. kredit. kad iovjek izgovara zdravicu. bit ie joi privuii Zelju u sadaSnju stvarnost. povoda za veselje. "Oni koji nisu s nama . stvarnost ie propasti u joS dublju rupu. fiksira smjer svoje namjere. kao 5to smo spomenuli ranije. Nemoguce ga je pripitomiti. Slobodna energr. Odaii lja n. Sto iz toga proizlazt? To da sve zdravice treba izgovarati u sadasnjem vremenu.Deklaracija namjere Do sada smo govorili samo o tome kako se osloboditi klatna ne padati pod njegov utjecaj.la dobiva dopunsku snagu i podize se za stupanj vi5e. i Samo klatno. Stvarnost je podredena samo Zivim biiima. Kao Sto shvacate. ma koliko se njihalo. ne sluteii da su ta pravila neka vrsta naiina upravljanja stvarnoiiu. nego deklaracija namjere. A postoji li mogucnost da od njega imamo kakvu korist? Opienito. ne moZe biti ni L 63 Transurfinq 4 . A ako piie pomqeiamo s osjeiajem nemira i straha. 5to znaii da nije sposobno materijaliziratr sektor prostranstva varijanti. Kada.

treba odbaciti. pretpostavimo da vas reklama poziva da se nasladite aromom bezuvjetna i ravnoduina odlucnost imonja zgoditka. svatko negativnu energiju klatna pretvoriti Na istom se princrpu zasniva djelovanje 5to god da se dogada. Uznemiru. drllte u prrpravnosti slajd ctlja.|moZe vam se .:. Ako ne /^^^ . I znam kako se to radi. uvjeta i uskliinika.\|^. Tijekom stanke za puienle razmiSljaite o nadolazetem uspjehu kao da je vec u dlepu. misli samo o doDrome. medu kojima je i nada u uspieh. hrani. umjesto da rasipno pu5tate misli da same lete.. i strah od neuspjeha. ako Ako se budete "hranili" ljubavlju se. a takoder i tijekom igre. Bilo kakva raspravljanja i emocile. treba postupati na sliian nacin. Medutim. neocekivan ucinak.rhnr:vli:li n: <. deklaracqu namjere moZemo LUU9 )vcgo uv\rvd -^i^ U koristiti u igri s tako lukavim klatnima kao 5to su burza. Nije uvrjek moguie u pozitivnu. Ako uspryete r 'l P esovi sa sjenama 65 Transurfing 4 . kad vidite kako se glavnijunaci serijala voze vjerujete isprobajte. Zar ste zaboravili na princip koordinacije namjere? Na primjer. Organizam ce Uzmimo za primjer klatno transurfinga. i ne moZe kave. principu. U pravilu se sve misli igraca svode na sljedeie formulacrye: "Samo da pobryedim!". kladionica. u svakom pogledu nqe po- cajni rituaii. deklarirajte namjeru: "Svi se poslovi odvijaju naprosto odlifno zato 5to svojom nanrjerom oblikujem svoju stvarnost.]iri. bez ikakva razloga. tak i onim koje nema nikakve veze s vaiim livotom. nitko te neie nahraniti'1 Takva deklaracqa sadrli veliku moc." crne magije. Evo nekih takvih primjera. Prisutni su i Zelja.. l-'--ii. morate se pridr2a- vati pravila: kada "visii na kuki klatna". Molitva prije jela i posvecivanje hrane Bogu takoder su usli u tradiciju mnogih naroda. strah pojaiano dodatnom energijom. ljubavlju I rijecima poput'Ako se sam ne nahrani(..-) .+i . Medutim. Ako ste se ranrye prema sebi odnosili ravnoduino ili neprijateljskl. Ni u kom slucaju ne treba razmi(ljati o loSim stvarima u trenutku dobivanja kredita. zaSto je i ne bismo koristili? Vjerojatnost uspjeha povecat ce se ako u lrenutku ulaganja novca. i palnjom... tada ce slitan ritual uskoro za sobom povuci zadivljujuce promjene. Na primjer. govoreii neito poput "Hrani i to sveledno cinite. vrtite slajd bezuvjetnog zgoditka."Ne.-JtU. To nlje lako uciniti.. trebam pobqediti!". u trenucima dok puiite lli pqete kavu. ozdravllajl" moiete postiii savrieno nevjerojatan Vrlo je izvjesno da ce neke bolesti nestati. vjerujte kako vam on pomaZe u postizanju ciljeva. i razmi(ljanje o Lome kako pobijediti. .che Prema istom se principu pripremaju i vollno uzimati kredit od klatna./d1ilil | PtuLVd)Ll Ndu LVUL . tilekom gledanja televizrlskog serijala ili zabavnog programa u svakom slutaju razmjenjujete energilu s klatnom. Radqe se u tom trenutku nasladujte svojom srecom koja je uvijek uz vas. potlstenost. d:ir rri nnn (ln io nntrehno Rnnrr np trph: z. Zli iarobnjak priziva mratne sile da bi iskoristio njihovu energiju za pojatavanje svoje neprijateljske namjere. se njeino ipaZljivo brinu."Ovaj cu put uspjeti!". ali je moguce. mudni probleml. . Op(enito.govora. svejedno u rasko(nom automobilu.lude misli. Prateci radnju. Glavno je da se poslu2ujete iskrenrm sudjelovanjem. Takva fiksacija namjere jasno usmjerava vektor tijeka varijanti kamo je potrebno. put kad se susretnete s informacrlom o transurfingu. d . 'A ako izgubim?".^. ^--i^". moje drago.^^- S bilo kojim drugim klatnom. to jest sliku onoga ito lelite postiii. - sve ce to biti od svega toga nema koristi. Ono vam sigurno nece naikoditi i zato deklaracija namjere mo2e znaiajno povecati njegovu utinkovitost.'Ja sam pobjednlk" - eto kako treba glasiti deklaracija.^|i|)c tdzvc)tril| . kasrno. odmah konstatirajte iinjenicu da se soremate sebi kupiti ne5to slitno. i nada u uspjeh.utiniti da '-l^1. . U bujici informacija uvrjek se mo2e naii veza koja ima bar neito zajednicko s va5im ciljem.. Svaki cpn:noiptk||i7ncn:r. Treba ostatr samo I tako.-1tim(^r1. lli. Na primler.

Ali ne mole se tako nastaviti u beskonacnost zato Sto svaki iovjek ostaje covjek i ne mo2e konstantno odr2avati besprijekorno nizak stupanjvaZnosti.. naglo se poveiavaju.LOPttott lr\dUd '-^. Uostalom. r\ldLl hi<. a igrati se s njom nema smisla. a o igri vtse ne misliti. igra s klatnom vrlo je opasna i nepredvidljiva zato D: l. necemo zadriavali. I ne samo izaci. I da ste ne znam koliko pametni ili stvarate savr5eno predivno remek-djelo.r.dostiii to stanje ravnodusne i bezuvjetne odluinosti imanla.vodeci u Da biste inicirali svoju igru.treba na vrijeme izaciiz igre. znanosti r umjetnosti cuvena djela postalu predmetom interesa Siroke publike samo ako se stvori novo klatno ili to odgovara starome. lstina. Vaia je igra oblikovanje vlastite stvarnosti po svojem nahodenju. a da se ne vidi niita uokolo. Tek kada se prestanete njihati zajedno s klatnom. Sto umjetniika djela koja su u proSlosti imala golemu popularnost.l. PokuSavajuci pobijediti klatno. Zvryezde se radaju samostalno. biti. postat ce gospodar igre -.-. Trebate samo uzetitakvu privrlegiju. Nema duiu niti razum tija opozicrja stvara os. u lednoj . Bilo koja igra na sreau energetskije kredit koji se neprimjetno moZe pretvorilt u inducirani priielaz s tuZnim zavrietkom. prekinuta. gotovo ili potpuno ugasila.to ima smisla. Morate to shvatiti.i-^ |d )d -i^^^-^ td. moguie je zapoteti novu igru.1. ba5 kao 5to ne mo2ete preteci svo1U sjenu Tu je sjenu nemoguae pobuediti u borbi.tp nnsr:li zviiozd'a l. Upravo klatna stvaraiu popularnost i modu. vi5e nemaju koristi od tog uspjeha bez obzua na to ito saiuvala svoje istaknute vrijednosti? su Dnctnio mnAna lzr rlt' 'rnr uU)Ll9l lULd rU)LUJr llll lU9o r\UlLUll ld r]nciinnr r/r iije bi prekrasne kvalitete mogle r lli se treba odreci opasne igre ili zapoieti vlasLitu.^ ll )C r r (fpri qvnipn --:i^ LO>lt) ito nljedan U zanimanja. Sve teznje za pobjedom i popratni osjeaaji podredeni su unutarnjoj namjeri.f^ Jc)Lc . ali tako da pos[anele miljenik klatna . Djelo samo po sebi nece postici popularnost ma kako izvanredno bilo. Vi to mo2ete.+^. ova smo pitanja detaljno prouiili u prethodnim knjigama o transurfingu pa se na njima jo( nije sve. a ona uvijek slijepo vodi prema onome ito se nalazt ravno pred nosom. Svoje privileg4e dijelite ili uzimate samo vi sami.leiaje. potrebno je dozvoliti si biti ono 5to jeste. Drugim rijeiima. vec ce klatno poieti slijediti dovjeka Tko odrekne ogranitene unutarnje namjere. utc)uvil te istoj igracoj serijl uspjeh se moze postici jednom. zadovoljiti bilo kakve suvremene potrebe. No opcenito. ali ih rasplamsavaju klatna.-J. nego ples sa sienom. U kulturi. hladna i nemilosrdna sjena. 'lada ce se izmUeniti uloge: se neie tovjek juriti za klatnom. nego se potpuno osloboditi i najmanje veze s klatnom. to Sanse za uspjeh osvrnuti oko sebe i zapoceti samoslalno kretanje. morate znati iskoristitl svojstva l^.li iovjek ne vlada ravnoduinom odluino5iu imanja koja je za to neophodna. Nakon ito je veza potpuno Medutim. treba na neko vrijeme prebacitipozornosl na neSto drugo. MoZemo reci da postoji samo jos jedan natin izbjegavanja plaianja kamata na kredit . ugasiti odaiiljanje misli na njegovoj frekvenciji.)tct td|| ^l^-^.treba se zaustaviti. . triput. ona nema svtjest i nema namjeru. Kako bi inate velika 'l I I P esovl sa sjenama 67 Transurfinq 4 .ld. nitko za to neie doznati ako vas ne odabere neko mocno klatno. to cak nije igra. puna sjaja u proSlosti. Bitno je da se prestane s tom bespotrebnom potjerom . No u naie se vrijeme ta postignuca ne traZe zato 5to su se njihova klatna. pobude islabosti Nikada ga necete uspjetl nadigrati. dozvolrti sebi da budete voda joS uvrjek nrye sve. mo2ete se spasiti od lijevka induciranog prijelaza. dvaput. covjek tjera sjenu. Klatno je nevidljiva.

godine uspjell objaviti svoju prvu malu plodu - zamijetio kao veliki dogadaj.rrilrrlrupa kao ito su lhe Beatlesi Abba. kao i kod Beatlesa.r rlrrrpa kakvih je u to vrijeme bilo zaista mnogo. Hunter Davis u autoriziranoj bioqrafr.rrrrto Niita (to su radile vi5e nije bilo novo.StViCl neOCekiVanO LauLrta nnrn miestn )ll 19l. ali to za show-businass rrijc tkrvoljno.dvije zakonitosti.tr rl.Na sam vrh iega? .-J. ne mogu imati viSe od jednog hlta. ndiednom se sruiuie sna2an vrh svih vrhova..1-. \-/l lo .-. "postala svjedok masovne psihoze koja se jo5 nedavno iinrla nezamislivom i koja teiko da ce se vi5e ponoviti.^ td uP-uc)t vtLt | rcuLct\tvot tu 721tzela vt vu | | uL)Lv.rl..v1r'l'." Neito sliino ponovilo se u povrlesti grupe Abba. ali stabilna grupa obo2avatelja. ipak probili na tome natjeiaju i uspjeli neotekivano pobijediti ostavljajuii sve ostale sudionike daleko iza sebe. No za manje od godine dana cryelije svijet zapljusnuo novi snalni val "abbamanije". | | ^L-:^ ^-. . puno rrt. "Svaka je zemlla". med'utim.-' sc ni(ta ne dnn. nitko tome nrle pridavao neko znacenje. Napokon su se 1974.u l. pokazalo da ie to hilo zati(ie nred buru.masa ljudiodjednom potela istodobno pokazivatitoliki rrrlcrr". a do tada na Beatlese nitko nije obracao pozornost. poput jednodnevnih leptlra. ^-1.^^ "--^^Al. a zatim ubrzo i cijeli svijet. A ipak su irnali svojc malobrojne.ko priznanje zato ito je smislila neito principijelno novo t osobrlo i'.. Nisu tak znali ni tJolrro'. kao da se val odbio od obale kako bi skupio .rvil. se grupe Ihe Beatles zapotela je brojnim isktri. Novine su uspjeh slngla do2ivjele kao kratkotrajni bljesak zvjezdice i propustile senzaciju. . rldKon td/uo)la . klatna uvijek svojskitrude odgurnuti potetnlke ali vjerne obo2avatelje Te je godlne kvartet bezuspje(no kucao na vrata producentskih kompanija nailazeii svugdje na tsto odbijanlc Iinrlo se da takva grupa nema nikakve 5anse uzdignuti se iznad razine l.l. -Johnny!"' "-l zd9ru)uJULcg "-^ieha vdr --^r' ':"i"!^ . Nakon te plote opet je nastupilo zati5je anonimnosti. n.lrrpskoq svir.ajnir r.i. Naprotiv.. U pocetku je kvartet bio sasvim osrorlrrl.. Da. lpak su 1963.rrnosl se neko 69 Transurfing 4 . Ali. ^^^.rrili It'tromenalan uspjeh tih dviju grupa? -.be Oko 1962.rtrilro. na sam vrh! vikao: Decki.rjlr1rn te isti predmet? Proutimo fenomen mode na prlmjeru dviju tako tlt..J| ^.vrr. drugi su.r '. medutim nitko ga nlje f No nrje ih ta telnja usmjerena k cilju dovela do uspjeha.nja. iuter re sve to bilo stvarno.li^r1.r'rrjirt.. glazbenici pokrenuli disco i rock stilove glazbe. KOJemu Snagu. SmaLralo se da grupe koje pobqede na Eurovizi)i.^ popularnost se razvlja u uu1c pr rLc ^-il--.^^.^^-+ na . No to ce se doqc>r1iti k.'. godine grupa je vec osmislila svoj slrl i 1r. Opet je. Medutim.tt. Zatim slrledi neotekivani uzlet nakon kojeg nastupa razdoblje zatiija. kamo idemo? Mi bismo Pola godine kasnije "beatlesomanija" je poput lavine preplavila prvo Englesku. To je bilo prvo vidljivo dostignuce.u)Pr-. Pa kako ond.^ --1. provodili smo poseban ritual. | ^-^^. nastupilo privremeno zati5je. Prvo.-^ po valovitoj putanji. Johnny.tli.r'. pise Hunter Davis.Iaj bljeitavi kvartet 1972. 'Kad je sve iSlo apsolutno lo5e r nismo tmali srece. U pocetku traje dosta dugacko razdoblje anonimnosti lqekom kojeg se formira mala.r olr1..'i.rsnile.rtr.. Beatlesisu bili vrlo talentirani.. Ponr . Danas nitko u takvo 5to viie ne vjeruje.rd.Na sam r naposuelKu.1i "The Beatles" piSe: "'lpak smo kao i pr4e vjerovali da cemo se probiti i postati prvii pricao je George.:^ I torozirrto ^. rr l<ojoj su nastupali.t i potpunim neuspjesima.tttjr'1ro. Nijedna ni druga grupa nijrt rlolrrl.'\u se pjesme koje ce uskoro uzburkati cijell svijet.^^l n^.+^^ r'.. John bi udali odgovarajuci: Na vrh. Stara se ito dalj('orl st.+^-+. Sav njihov Karryera profesionalrzam nije prelazio razinu prosjetne zaloc. godine nrye uspio cak niti proci kvalifikacijski prag za sudjelovanje na Eurovizryi.

a da se ne osvrcete na ostatak svijeta. nova epoha ne nastupa sarna od sebe . Zvuk dobiva primjesu necega stilskog i modernog. I onda odjednom dolazi LrenuLak u kojem te is[e sLvari pocinju stvaraLi sasvim drugi.' me stvarnost dobiva osebujnost nove epohe.karizmu. tijekom prvog razdoblja anonimnosti jednostavno ne primjeiuju. neponovljivosti. Slu5aju se..tnstvu varqantr gdje. Na kraju. I sve istodobno na nedokuciv naiin postaje skladno .-"i-* ru novog vremena. Klatna ne podnose jedinstvene litnosti . postoji odrcrl(.Zaito tada na njih nitko nije obracao porornost? A zaito nitko nije primjeiivao Abbu 1972. mo2ete se hrabro.bit ce prisiljena od vas stvoriti zvljezdu. kao ilo j.11e. neobitan dojam posebnog noviteta. Najzanimljivija zakonitost je ta sto se pjesme koje kasnije postaju izvanredni hitovi. U potetku se otrlikrrjc. Prestani[e juriti za svojom sjenom. ima svega. . godine zvutali "beatlesovski". za neko vri.-"r puseunu Kdrzr stvard nnrnA ^. odakle dolazi taj sveopci osjeiaj vezan uz novitet i stil? Pa Beatlesi su i oblak s karizmom nove epohe zahvaca svu materualnu realnost. svaka epoha ima svoje karakteristitne osobine. ali potom val neizbjeino nestaje. a u prostranstvu varilanti ve( je pripremljen individualni oblak luksuzne koji vas ocekuje. . Svaki ori niih odaiilje misli na frekvencijr "lo rri so svida'l Stvara se klatno koje sjcrlrnlrrjr: i sinkronizira misli itovatelja rr lr. I r ramjera prve r- '1 --. pocniLe se kretati samostalno i klatnima nece preostati niSta drugo nego da vas slijede. Upravo taj oblak. . No. Kao rezultat.. privucen udruZenom namjerom sljedbenika klatna. nakon Sto ste upoznali mehanizam pojave \l novih smjerova. vec 1962.rro 1rorlrucje sektora s jednim otrri irr '.' 1r'1711. koristiti svojom zakonitom privilegrlom da budete svoii Samo tako molete ostvariti svoje 5anse. l. . Sve je viie oboZavatelja i klatno skuplja snagu. r" h.+. Naime. zvuk.. cryelom svijetu pokazatt svoju neponovljivu individualnost.voj.lvom "to se svima svid. A klatno s ta bi lizi ra kol ektiv nu na mje ru."to nam se svida" t | 1 rro. Sada. ali na njlh se ne obraca pozornost.lr 'f I vr r. lt/tedutim. mala grupa obolavatelja. osebujnost Sami ste sposobni diktirati modu buduci da su svojstva va5e duie jedinstvena.lr.novu epohu privlati namjera ljudi kao oblak u prostranstvu vartjantt. kolektivna namjera prelazi neku krititnu masu nova klatna koja prethodno klatno potiskuju u drugi plan. godine? Njihove su pjesme hile one iste koie sri odiednom 1975 sve toliko uzbudile.vrueme moZe odr2ati na visokoj razini.l I Plesovl sa sjenama 7r Transurfing 4 . Svetano objavite deklaraciju svoje namjerel klase ili drugim rqecima . buduci da se pojavljuju grupe oboZavatelja usmjerava kretanje materijalne reitli zacije na s[ranu tog podrucja.rlrrorn smjeru .postaje jednostavno divota.

pokre& evoluciju. izmijeniti scenarij i scenografiju. Da bi se "skinulo s igle". vLr\ruruLyu t rnnmioro zaito radim tzaito bai ovako. a drugima da budu ono . potrebno je preusmjeriti pozornost. trebate izabrati ulogu aktivnog promatrata. Predmet ilt svojstvo koiemu se pidaje osobito znatenje pivlati obiekte sa suprotnim osobinama. lli se Ueba odreci opasne igre )/r ili zapocetr ene rg ri u konfli kta. Dosada kao takva ne postol. P rvi zakon kl atna nasto| povecati Klatna je nemoguce pobijediti. Karbmu epohe privlaci namjera grupe ljudi kao oblak iz prostranstva varijanti. U strukturi tovjek gubi sebe i prestaje shvafutitko je i \to leli. rnt //r' si dopustiti da budete ono ito jeste. ito jesu. Ovbnost nastaje zato ito je kazaljku pozornosti uhvatila omca klatna. . Druqi zakon klatna cini sve za stabilizaciju svoie strukture' KIatna koordiniraiu opstanak organiziranrh struktura. . T -t I I Plesovi sa sjenama /J 'l Transurfrng 4 . Procjene koje se zasnivaiu na usporedbi stvaraiu polarizacijuSile ravnote4e uklanjaju razlititost putem sukoba suprotnosti. Da biste zapoieli svoiu iqru. Pravilo klatna glasi:"Radi kao ia!". alitako da postanetc miljcnik klatna. . vlastitu. Polarizacija nestaje primienom pravila transurfinga' Osvijeitenost: u odredenom trenutku ne spavam i potpuno sam sviestan ito i Nakon dobivanja bilo kakvog energetskog kredita sveiano objavite Aolzlnrnriit tvr t tlLr L. drugim. Postoii samo stalna up i neugasiva led za Da biste se oslobodili zombirajufug utjecaja strukture. Proces postizanja cilja ravljanjem stvar no\fu . zabaviti je netim Pravrlo transurfinga: dozvolite sebi biti to sto ieste.SaZetak Cilj i smisao livota svakog bifu sadr1an je u upravljanju stvarnoifu Pokoravanje volje (namjere| struktura uii Zeljeti ono ito treba.

ako zamislite objekt mikrosvijeta u obliku testice. Ali ako se pretpostavi da to nije iestica. nego elektromagnetski val. A mo2da se ipak radr o energryi? | odgovor ce opel biti potvrdan.TI. No. kad se treba susresti s pojavama duhovnog plana.on joS i spremno je u svim granama prirodnih znanosti. s druge strane. Dva lica stvarnosti Od pamtivijeka su ljudi primjeiivalida se svijet ponaia dvojako. S jedne strane. ne leleci otkriti svoju izvornu bit. Tako . ti zakoni prestaju djelovati. a ve( se javlja druga koja se ne uklapa u okvire prlja5njeg zakona. Snovi bogova Ja se brinem za svojsvijet. obvezno ie se pronaci eksperimenti koji to poLvrduju. S istim uspjehom svrletu molemo postavrti pitanje: od kakve se supstancrle sastoji od materije koja ima masu? | on ie odgovoriti da.o ne uspijevaju ujediniti razlitita otitovanja stvarnosti u jedan znanstveni sustav? Dobivamo neobitnu sliku: sv4et kao da se igra skrivata s covjekom. Znanstvenici ne uspllevaju otkriti zakon koji objainjava jednu pojavu.za istinom koja iicezne poput sjene neprestano traje. Kao Sto rnamo. Zaito se nikal. svrlet nece poceti prigovarati I drage ce se volje otitovati na odgovarajuci nacin. Na primjer. r l_l 'l' ll Snovi boqova /) Transurfing 4 . Ita potraga. u vakuumu se odvija neprekidan proces stvaranja i anihilacrle mikrotestica enerqija se pretvara u materiju i obratno. s sve ito se dogada na materijalnoj razinr manje-viie je jasno i objainjivo glediSta zakona prirodnih znanosti. No zanimljivo je da svqet ne skriva svoje pravo lice prihvaca lice koje mu pripisuju.

t tttt't lll\obno se svadaju dokazujuii st./ pomoc duie dobiva rz prostranstva varijanti. vec neito nalik na adresu podataka u prostranstvu varija nti. Gdje je smjeiteno prostranstvo varuanti? Kako je takvo 5to uop(e moguie? S glediita naie trodimenzionalne percepcije ono 1e svugdje i nigdje u isto vrijeme Molda novu verziju kuie od starih kocaka. Broj varijanti 1e beskonatan kao sto je beskonadna kolitina mogucih pololaja totke na koordinatnoj mreZi. Tamo je zapisano sve (to je bilo. pravu Dakle. rvi ) II)ljen1ati svoje maske.riili .lF)roll1. Sva znanstvena otkriia i umjetnicka remek-djela n/um u.lr lll l\( )jtl lelimo vidjeti.r.ttri./liaililt lllrl1.. u rru4u 9lolllLo Salici vaie kave..vt '. r lttl'. (to jest i Sto ce biti.ima dvije slratrr'. Vec je tojstraniogledala nalazise prostranstvovarijanti.'r )c lLvoll .rinre koii kao da nisr r iz na(eo sviiela Prilom je savr5eno jasno da takvo ito u principu nigdje nqe mogao vidjeti. imetafizitku.rtlc I u tome je sav njihov sukob. i t- al a ll Snovi bosova 76 Transurfing 4 .rr.a ima ncnosredan nrislr rn nolirr informacija u kojem se svi "scenariji i scenografrye" cuvaju stacionarno.a . Razum nije sposoban stvoriti niita natelno novo On samo moZe sastaviti Moglo bi se pomisliti da je u to te5ko povjerovati.vll( 'l ll 1r ' l)llo prvo: matenja ili svijest.\/On qVemir..'t rll( ('v(\f se r slaZe.inforrnacijska struktura u kojoj se iuvaju scenarqi svih moguiih dogadaja.... Treba sarro lrtiltv. ttrfu'rktlo.1. pokazuju( i ll. a ezoterika pokuiava pogledati ogledalo s clrut. pondi(t se doslovno odralavaju sve naSe pretpostavke o slv..t k.1t.iio np qr rmni:' <rroic .lli '. rt ri dvostranog ogledala? Na se samo u procesu kretanja "filmske trake".lo Poznato je da tovjek u snu moZe vidjeti No ito onda dobivamo:jesu li svi pokuiali da olt1. Fenomen vremena. ocituje ogledalu.r. Zapravo je sve puno jednostavnije. U njemu drugim rijetima. svijet ne salTlo tl. a podsvjesno duii.OlIlnu istinu u zasebnim pojavama svestrane realnostr. rl'.tliti iirtlenicu da je stvarnost sltina dvostranom ogledalu . Bilo koji dogadaj koji se dogodi u naiem stvarnom svijetu predstavlja materijalnu realizaciju jedne od mnoitva varijanti.--raja qnove rrnndrr riip f:nt:.1. koja se nalazt izvartt. On t't' jlr lr r.. li..riannm <mi<lr r f atiolt hozhri)nn rrh .-^ ^"-^i. Snovi uopce nisu iluzije u je u donosi ravnoduinu prr".a mnida U vlu|Jlvvv )vLrrilrq. Ako je san neka vrsta rmitacrje stvarnosti na5eg mozga. Ne treba lr..t'slt.j sLt. Vidovitost intuic11a takoder dolaze iz prostranstva varijanti. rrnhii.lttltt '. na druqt. u biti.. odakle dolaze svi tt nevideni stalno izbjegavati izravan odgovor.-.11. . . 5to se skriva tamo. molemo refi da su snovi let duie u prostranstvu varrjanti. rJUCI da oni odrazavaju stvarne dogadaje koji bi mogli naci svoie miesto rr nro5lostr ill buducnosti.r'. Du(. koju moZemo pnzori i sadrlajl? dotaknuti rukama..tli stvarnost u Paradoks tome da svi mi tamo odlazimo svaku noi.rkve one bile. "t'l. toyest razvoja dogadala.Ne treba opet pit. ali ne manje objektivnu.lit r ro i istodobno r. Razum ne zami(lia svoie snove on ih uistinu vidi.^ i-. U danainje se vrijeme znanost bavi ottitttt' ilo sc odra7ava u i Ako sve svjesno uqetno pripiiemo ljudskoj psrhi i razumu. slicno kadrovima na fllmskojtraci. 11. Razum predstavlja promatraaa i "generatora ideja" Pamcenje ima isti takav izravan odnos prema prostranstvu var11antr.rltto'. trr. Na koji onda naiin usp4eva pamtiti? Radi se o tome da mozak ne iuva samu informaciju. dokazano da mozak iizicki nije u stanju zadr)ati sve informacije koje tovjek skuplja tUekom svojeg )ivota.orli. Predstavnici ra. U svakom sluiaju nrye u trecoj dimcnziii it'.rritttrr lrtttoiltt ie se uvijek slo/iti s onime Sto o rrjcrr rr stvarnosti uzalud ni? Jer svilet t r r ri'.-.ii'l<rr.i-1l..t l. tl I I ( )l rr | '. Unatoc tome.rl)('r(r'pcije.r1r.

samo da se zadrZi na svojem granitnom pijedestalu.1 1r.tj. Ako 2elite. 5 premje5tanje ula2enja u mozgu i obrada. otkrivamo neito Sto ima svojstva koja nisu povezana s elektromagnetskim procesima. Razum.-] 79 Transurfing 4 . ili ako lelite mozak. pri cemu rctko doiapnuo. "ntpoito st' ttt' kasrlijt'. pod zemljom ili na nekoliko kilometara udaljenosti. Naprotiv.struktura koja odredLtic sve ito jest i Sto bi se moglo dogoditi u naiem svrjetu. Dleca ispitanici Medunarodne akademije ljudskog razvoia. naSao se dovjek. pomocu duie "vidi" ono 5to se nalazi u prostranstvu varijantr. Akademik Bronnikov razradio je c4eli sustav posebnih (i istodobno vrlo jednostavnih) vjeZbi koje omogu(uju bilo kojem obicnom tovjeku da razvije te sposobnosti. ali cinjenica je tinjenica oni vide krozztd kao da ga nema. Medutim. Kako sve to razumjeti? Bronnikov taj fenomen objaSnjava vezom izmedu tovjekove svijesti i onoga (to naziva nadsvijeiiu. a udaljene oIekte mogu gledati kao teleskopom.'rr. Kako to uspijevaju? lstra2ujuci efekt izravnog vida. koju je osnovao je nauciti primati upravo sadainji realizirani sektor. Oci promatraju fizicku stvarnost. izvrtati iinjenice ili jednostavno ignortrati otito. mo2ete pronaii odgovarajuce informacije na internetu r isprobati vieihe Sve ie lo stvarno. ona ce se izvlatiti na sve moguce natine optu2ujuci svoje protivnike za (arlatanstvo. potrebno Opcenito. ali obrada signala se U prostra nstvu va rqa nti ta koder se tuva nformacija i o svim mogucim varrlantama proSlosti i buduinosti.t lilzultat dolazi izvana ito tako neoiekivano kao da varl (). jer je sluZbena znanost tipidno klatno. Bronnikov pokazuju sposobnosti koje stvarno ne mogu nacr mjesto ni u kakvim okvirima. posjeduju dar vidovitosti. r . bez koriStenja vidnog aparata.) je Einstein. "neito ito se nalazi izvan covjeka. nema premje5tanja srgnala u mozgu.ri1. U prostranstvu varijanti postoje podrucja koja su utjelovljena u materUalnu stvarnost." lspada da mozak moze vidjetl sam. Cak i najmanje otkrice uvqek je spozrl. U slutaju izravnog vida mozak se prikljutuje na metafizrcko polje informacija gdje se doslovno tuva cijeli otisak okolne stvarnostt. je'l pi5e on. Logiiki se izraiava tek Ir1r. Da bise postigao izravan vid. Slulbena znanost do sad n1e bila u stanju objasniti rriti potvrditi postojanje prostranstva varijanti. kao inerealizirana podrufya. Uz pristup takvoj banci podataka moguce je gledati objekte neovisno o tome gdje se oni nalaze . Prostranstvtr varrjanti je stacionarna matrica ." Vjerojatno sle vec pogodili da se u transurfingu pod tom sredinom podrazumryeva prostranstvo varijanti Uostalom.rrrstveno otkriie'i pisao rlrrrl.iza zida. U to je te5ko povjerovati. njegovo - filozofskog glediSta to moZemo interpretirati kao posebnu sinkronizacrju obiju polutki velikog mozga.". akademik Vjateslav Bronnikov kojije znao dovesti znanost u apsolutno 1ezizlaznu pozicllu spojiv5i savrieno nevjerojatne s viie nego oaitim stvarima. Kod izravnog se vida ne registrira mjesto signala. neurofiziolozi opisuju svoja ispitivanja ovako: "Kod obicnog se vida na uredaju biljeZi mjesto ulaZenja signala. u iemu je razlika ako se i drugairle nazivaju? Bit ostaje ista. logiikim putem." l)rostranstvo varijantl ne treba brkati je i s poznatorlr koncepcrlom opceg informacijskog polja u kojem se podat nepoznat nafin primanja informacija. Sto ne cudi. neka sredina. Kad se susretne s neobjaSnjivim stvarima. znanosti je uz sve nesumnjive zasluqe i postignuia svojstveno da odbacuje sve ito nije u skladu s njezinim okvirima. jasno vidi na uredajlma Svi naii pokuiaji da bloklramo ula2enje signala u mozak daju negativan rezulLat.l'orn izlaganla. lmajuci u vrdu fizitke parametre. mogu zapamtiti goleme kolitine informacija. Sposobna su vidjeti zatvorenih otiju jednako kao i otvorenih. "Nadsvijest mogu prenositi s jednog objekta na drugi. ona 6e na sve natine pokuiati diskreditirati model transurfinga.

i. danainll su ljudl odavno izgubili sposobnosti koje su imalr litelji drevnih civilizacija kao ito je Atlantida. Nalazeii se u takvom jedtnstvenom pololaju. lzgled je karakter i usmjeravanje ljudskih misli. coyek moZe oblikovati svoju stvarnost. Medutim. Todno tako: ne postoji jamstvo da ste u snu vidjeli upravo onaj sektor i ono 5to se nikad prostranstva koji ce blti utjelovljen u zbilji. stari se stereotipi ru5e i slika se svijeta svc viie razja(njava. najbolji primjer smo mi sami 2iva bica u sebi istodobno spajamo i materrlalno i duhovno. Kako bi leljeno pretvorili u stvarnost. Zadaca transuriinga nije u tome da se sa 2aljenjem osvr(emo na pro5lost ili sa strahom gledamo u budu(nost. Unutarnja 1e stvarnosti fizicke namjera u vezi s materualnom stvarnoscu. lstina. Nauiit cete to raditr. Prosjeian ljudski razum neuspjeino pokuiava utjecati na odraz u ogledalu. Kad ta dva aspekta stvarnosti - i jedinstvo duie namjera se i razuma stvara Se nedokutiva iudotvorna sia - izvanjska dodu u doticaj na povriini ogledala. 2elja nLJe dovoljna.vasa buducnost nile nikome poznata. lstina. znati da uvijek ostaje nada da ce biti bolje. Energija tovjekovih misli u odredenim je uvjetima sposobna materijaliziratl odredeni sektor prostranstva varijanti. a izvanjska s virtualnim sektorinra prostra nstva var4anti. morat cete temeljito uzdrmati monolit takozvanog "zdravog razuma" koji zapravo i nije takav. moZemo stvarati nevjerojatne stvari. Zorni primjer takva medusobna doticaja dvaju karaktera je korpus- obitno vezuje uz magiju ima neposredan odnos s izvanjskom namjerom Pomoiu te sile drevni su magovi gradili egipatske piramide i izvodilr druga kularno-valnr dualizam kada Stvaranje je mikroobjekt i val i testica. bilo bi u najmanju ruku nepromiSljeno Zivjeti samo u okvirima uobitajenog svjetonazora i koristiti samo jednu fizidku - ftt L-l J I lsnovi boqova 8l Transurfinq 4 . slitna tuda.lo znaci da pristup njemu otvara i mogu(nost vidovitostt l)roblem je samo u lome ito postoji nebrojena kolitina varijantl. vei da Evo Sto je svjesno oblikujemo svoju stvarnost. U tom buduii da nitko nrye u stanju odrediti koja ce varijanta biti stvarno realizirana. Ako se pomirite s istodobnim postojanjem dvrju strana neie dogoditi. Ako toj moinoj sili podredimo volju. Sve Sto ju se fenomeni koje obitno povezujemo s paranormalnim ili neobjainjivim pojavama. U odredenoj mjeri livimo na povr5ini divovskog zrcala na cryoj je jednoj strani nai materijalni svemir. 5to znaci da nrje pod utjecajem razuma.ako buducnost nije sudbinski predodredena. pogledu mo/ete biti mirni . U stanju koje u transurfingu nazivamo metafizicke. Medutim. Ali za to treba po5tovati odredena pravila. U transurfingu postoje neizravne metode pomocu kojih izvanjsku namjeru svejedno moZemo natjerati da djeluje zaobilaznim putem. stvara- - ona je ta koja utjelovljuje potencijalnu mogucnost u zbilju. i anihilacija mikrocestica u vakuumu jo( je jedan primjer granicnog stanja u kojem se stvarnost koleba izmedu fizitkog i metafizidkog oblika. a na drugoj se koja rasprostire tajanstvena beskonacnost prostranstva va rilanti. Na primjer. situacija nqe tako beznadeZna. buduii da moZemo vidjeti ono ito sc nikad nije dogodilo lpak. Upravo zbog toga vidovnjaci nr:rilclko cine pogreSke u svolim prognozama. loj moZe u odredenom stanju svijesti tovjek pristupiti. Treba znatr kako se koristiti dvostranim ogledalom. odlitno . duia se odnosr na prostranstvo varijanti. a razum na materijalni svilet. Ostaci drevnog lnanja doili su do nas u obliku rasparanih ezoterickih uienja i praksi. a potrebno je izmijeniti sam izgled. pa je moquc(' vidjeti i dogadaje koji neie biti realizirani. Dualizam je neodvojiv dio naSe stvarnosti. Namjeru smo nazvali izvanjskom zato Sto se nalazi izvan iovyeka. Koristiti ta znanla u svakodnevnom 2ivotu vdo je teSko.

And2ej Donrmirski je u svojoj knjizi "Tivimo li jednom" opisao eksperimente engleskog psihijatra Arnolda Blacksmema koji je pomocu hipnoze navodio pacijente da se vracaju u svole proile Zivote. Ali slicno se dogada i s odraslima.tr.. Mali(ani su bez ikakve hipnoze oplsivali svoj 2ivot u dalekoj drugim zemljama. glumac na trenutak odlazi iza kulisa. na materilalni svilet. Ameritki profesor lan Stevenson skupio je viSe od dvlje i pol tisuce slu2beno preteZno zabille2enih slutajeva prisjecanja na iskustva iz proilih 2ivota ispitujuci pro5losti. Kad se osvijestila. prepoznala je svoj dom. Nauiit iete kako se koristiti dvostt. kao iza povr5ini ogledala u novom brsmo se nakon presvlatenja ponovo nasli na obliku. Karakteristiin.rrl stvarnosti. u cudu Takvih otkrila da prepoznaje posjecena mjesta kao svoja rodna. putujuil s muZem po Njematkol. u Indrlu. dok duia ostaje u neprekidnoj vezi s prostranstvom varijantt kulisa. Glumac Se tako zanosl izgledom svojeg llka da gubi predodlbu o tome tko je ustvari on sam.. DvadesetsedmogodiSnja 2ena je. ba5 kao i "ona sama'i davno umrli. Kad su djevojticu doveli u grad koji je tralila. bila je takoder dvorska dama Spanjolske infantkinle u Castilli. . pa sluikinja u trgovatkom domu u Parizu.Cak joi nikad uopie nile prvi. da Svr smo odatle doili u ovaj 2ivot i tamo cemo se vratiti. U potetku su svi nrislili da je to jednostavno djecje blebetanje sve dok djeca nisu navr(ila tri godine roditelji su napokon shvatili da neito nlje u redu. glumci se rotiraju u neprekidnoj rotaciji uloga' Nakon 5to odigra lednu ulogu. Strucnjaci su orkrili da govori jednim od bengalskih naryetja. pokazalo se da su joj roditelji. f-* jevidjela isvoj dom isjetila se imena roditelja ibrace. U mjesnoj je gostionici prepoznala jednog s[arca koji je poznavao njezinu obltelj i kojijoj je ispricaootragicnom slutaju kadale konjkopitom ritnuo rubio njihovu malu kier.vr't)\()n(t iznose se vrlo zanimljive cinjenrce. lstina. U tom teatru maski.t na nekom nepoznatom jeziku.ov. Pritom sva 2iva bi(a balansira1U na rubu ogledala.tl. D11ete je potelo traliti da je vrate kuii. zatim Zena Zidovskog lihvara.r jr' lrrii. S jedne strane ogledala nalazi se sektor metafizitkog prostranstva varijanti. Braiu su odveli lingvistima koji su iznenacJeno ustanovili da blizanci razgovaraju na drevnom aramejskom. Zena je odmah dopunila njegovu pritu najrazlitit4im detaljima._l I I Snovi bogova 82 Transurf nq 4 . druge nlegova materijalna realizacija. buduii da se nlihovo tijelo i razum odnose Jedna se djevojcica (s podrutja bivie Jugoslavije) jednom razboljela i provela neko vrrleme bez svijesti. ali u dana5nje se vrijeme viie i ne koristi. navlaci drugu masku i ponovo se ukljucuje u igru potpuno zaboravljaju(i na sve ito se dogadalo do trenutka njegova dolaska na scenU.t dvojice brace blizanaca koja su medusobno razr. rako tamo nrye bila. Jedna je pacryentica detaljno priiala o svojih 5est proSlih utjelovljenja U prvom je bila 2ena odgojitelja rlmskog namjesnika u Engleskoj. No veo koji put padne i iovjek odjednom s tudenlem spoznaje da ovaj njegov zivot je djetjih slucajeva jako puno. Tajje jezik bio Siroko rasprostranjen u doba Krista. u djecu. viSe n4e mogla prepoznati ljude oko sebe i progovorila je iudnim jezikom.rr[e da SU va5e moqUanOSti Ograniaene SamO Vdsot]) ll()rll1erOm' San na javi Kada se potencijalna moguanost utjelovljuje stvarnosL.rr.tttittr()()lo(lalom svijeta I ror'i r ete uciniti ono Sto vam Se ranije iinilo nemoqttt'ittt l'rt'tlsLaje vam da se i rrvjr. a s u U knjigama lana Stt. u odnosu na povrilnu dvostranog ogledala nastaje simetriana slika.

t tr ranoj djetjoj dobi.J-. ako ranom djetinjstvu. malo cemu razlikuje od nesyesnog sna. Poznato ie da do cetvrte godine dijete ne razlikuje san osvijestt. priqeiaju niti proilih Zivota niti sebe dogada.-^'. Odmah po rodenju percepola nije nicime zamagllena Dqete je potpuno otvoreno prema intuitrvnom znanju i vidovitosti. i d^)i\/li:rr: <Viiot ur rd plu)LIdl l)LVd vdr r.r/\^.-.JCIC LJCI OJU lU )tr ldul ^^'-^.ri1yi6 [3(3y on Jest sjetiti svolih prethodnih od slitan snu na javi. MoZda se r sjeca pro(lih 2ivota.(/r rorril!rrL ur'ruil \uvj\jN pulpUltU llcttctLt PUU ' 'r..lvi nn'l ULJCLdJCI ll U r. innrArir lld LUcr. (Ji)lovo tla nema sumn1e u reinkarnaciju Zbunjuje tek jedna okolnosl z. ^^i^r r^^ ^. tovjek hoda l. K tome. nozorno(fi f)i... odrasli su ti koji padaju u nesvjestan san na da usrnjerava polornost na atribute materlalne stvdrnosti: "Cledaj ovamol Slusaj mel Ne radi lakol Fvo.1-. sm1esta covjeka na Prokrustovu postelju stereotipa koji odreduju "kakav mora biti'i U nesvjesnom snu takva rrsredotoienost noTornosli i nercenriie dostiie maksimalnu razinrt.tito se slecanla na prosle llvote otituju samo u rljetkinr slUi.^le i rrcmier.arrli. Dakle. ovako radil" Kad je pozornost zahvacena."' r.t-. .t-"-riem jer mu uporno nameiu "razumno" prihvacanje svi1eta godine. UVIdlllLdvdl lJLrrrrruuuuL rurrrULru..tltlvima. stvarnosti. Nakon u je pozornost usredotocena na uzak krug sLvari. covjek se ne moze sjetiti samoga sebe sve do detvrte sebe? To je Sto mislite za\to? l1ato Sto je dljete "nerazumno" iloi nije sviesno svjesnost velika sveopca zabluda! lapravo je sviesnost Cjece puno veca nego javi t zato se ne odraslih.r... .Jdr rLr I uul tvt)ova )v|Jcr nn. duia naokolo Sablona svjetonazora. kod relativno malog brqa ljudi? Uglavnom se to dogad. Svjesnost moZemo podijeliti na dvqe razine: prva je pozornost.n2 ' 'JJe kako su ga to nautil raditi. vec se blokira l.nn:iniri (tr 11(ntrli inriinl. | | l.^okolnoslr.udska svijest.nnnnr izmedr r drr(e i t)/tt.t-..^..lV:ri n: nrimier letieti rrrv/!rrru upruvuurr uuvouojilrc lLililLr rrcuu)Lrlrrc )LVor. "uspavani" odrasli uzimaju novorodence u ruke i uguravaju ga u uske okvire snova koje smatralu svjesnim postojanjem.:rV:nipm .i-. r^ '.rti rt^^. rro il. UUqdUdJd. a s vremenom se potpuno bri5e iz siecanla moze Ustvari se leianja ne briiu.. san mu se "dogada" ion niSta ne moze poduzetr Scenarry se razvija papira na koll molemo zapisati sve Sto Zelimo. -. A 5to 1e to razum? Od trenutka rodenja to je prazan list n r liial. U lucidnom je snu 5tupanj svjesnosli veci i usnulr moie snagom volje ut1ecati nd ti1ek dogadanja Coviek samo treba shvatiti da je to samo san i dobit ce zadivlririrrie soosobnosti U lucidnom snu ne nostoii ni(la neosfvarrvo _ mn)cmo rrnr. Od samog potetka 2ivota na taj se list nanosl Sablona prema kojoi tovjek doZivljava sebe i stvarnost oko sebe l ito je ta Sablona jasnile napisana.r. a druga pe'cepcija. vidokrug (.^--.. Pr i Ll Snovl bogova 85 Transurfing 4 . Pogledalmo kako se to ito se rodi u novom tijelu.|:niC kniC Sp narranriia ca n:nln c' t)2112 JvJL)l lvrt JL PCILCpLUC )C llc9lU )U4ovor cyiecnoct ce nr rhi i inyiO[ la]np I I 9uul t . svatko se utielovljenja ako se probudi u onom livotu kql je (ttipl^ <nntn' SIVOI1O\r ie Y.. ^^.rlrttrte idogadale sve potvrdili i Ako sve ove dinjenrce zbrolrmo.1n(li)nc (.^+^ +i^'-i" <lnhn. Ocekivanja i misli teku nekontrolirano.ao da se zagledao pod noge i slvarno nema mogucnosti osvrnuti se Ustvari.-. ono ima neposredan pristup lnformaclji iz ^v^. Drugim rijecima.*.'-'J. sa svoje strane. ali mu ne dopuitaju da to Medutlm. redovnica u Amt'rir i | "vt' lo ti]ekom dva tisuiljeia. Coviek prrhvaca situacqu kakva lest podrazumryevajuci da se premje(ta u drugi Plan dok razum je bespomocan uljecali zauzima delnu poziciju.krojaiica u Londonu. Povjesnitari su paZliivo provlt'rilr rl. u skladu sa strahovima i ocekivanjlma. vecl spontano.

potpuno ste pod utjecajem Zreo tovjek dijete smatra nerazumnim ako se ne uklapa u njegov san. Dijete potpuno vlada svojom igrom. pak. Buduci da su san i stvarnost u odnosu. ili ispraviti. njegovo se pridavanje va2nosti nalazi na niskom stupnju. Sposobnost upravljanja snovima proizlazi iz covjekove spoznaje samoga sebe u snu u odnosu na realnu stvarnost. lo rezultira gubitkom sposobnostida se utjece na tijek dogadaja ipercipira metafizitka strana stva rnosti. Tijek takvih misli je teiko kontrolirati.livot "se dogada'l Covjek se ne sjeca svojih proilih llvota i nema upori5te kojim se moie popeti na sljedeci stupanj svqesti. Buduii da shvaca da je sve to samo rgra. lecnn U lucidnom snu moZeLe osvlestiti tko ste zapravo. od trenutka kad su ih poceli ozbiljno doZivljavati i cljeli se predavati brigama. a prema tome i okolnosti. To je krajnje teiko udiniti.A sve zbog toga ito su se Pozornost percepcija oslobodile usredotoaenosti iovjek kao da je uzdigao glavu. v:m io rlr co. novim uvjetima. istovremeno promatrajuii kao gledatelj. ito se u nju uvryek vracate. To je svojevrsnr uzorakutisnut u razum i ne moZe se izbrisati je sve to samo rgra. maitanja ne ostvaruju. Naravno. covjek prvo razum treba osloboditi i odvojiti od prethodnog. Kad biste se uspjeli sjetlti tko ste zapravo.stvarnost u koju se moZe vratiti nakon budenja. Odrasli su postali robovi svojih igara. Covjekove misli u veiini . u ve(oj ili manjoj mjeri. /rvot se kotrlja sam od sebe. Percepcija i pozornost usredotoiuju se na probleme. nalazite se u Stvarnost se od sna razlikuje po tome Zivotom. Sve dok ne spoznaLe da vidite san i nemate svoje uporiSte. Ali (to se time mryenja? Zelje se ne ispunjavaju. da biste odredili radi li se o snu ili stvarnosti treba odabrati poietnu totku. Sve je relativno. mutne misli. Zbog toga se covjek zadubljuje u svoje brige kao u san na javi. kao u inat. Na javi se stupanj svjesnosti opet sntZava. rr_l L-l --l ll I Snovi boqova . uznemtruje ili razdraiu)e obitno potpuno vlada spoznajom i stalno i4eda. I tako postaje "odrastao". Zavisite od okolnosti. S jedne je strane to lstina. Njegova je svjesnost veca zato 5to u svakom trenutku razumije da je to sarno igra. I tako ispada da je u lucidnom snu covjek gospodar svoje stvarnosti. Ono ito zabrinjava. Te5koca je u tome 6to odmakom. okolnosti. najgora odekivanja i negativne reakcije oblikuju njegovu stvarnost.sljedeci 2ivot. osvrlestili biste da moZete upravljati tim svojtm snom sna. ostvaruju najgora otekivanja. Za odrasle su igre zavr5tle. Pritom neizbjelno nastaje paradoks: 5to se bolje usvajaju pravila ponaianja u uskim granicama materijalnog svijeta. Snovi su nerealni u odnosu na stvarnost. Vi ste onaj koji vidi san. tako da je opet svjesno da treba zamijeniti 5ablonu do2ivljavanja svijeta. niii je stupanj svjesnosti. ali se zato. livot je ozbiljan posao. vei je budan. slicna snu na javi . a ne kako bi netko 2elio. Neovisno o covjekovoj volli. Ali mo2ete ostati u snu i svolom nam1erom upravljati njegovim tUekom. I dijete djeluje s kutli uvjetovanosti. a na javije bespomocan. Molemo samo stvoriti novi. Naravno. S jedne teme skatu na drugu. sluiajeva lete spontano. za njega. kako ispadne. dodatni. je svjestan da u odredenom trenutku ne spava. dijete je potrebno nauciti kako da 2ivt u ovtm. zaboravljate polazi5te i Lonete u novi san . Na odredenom stupnju svijesti covjek ima uporiite .amo lrehate nrnhr rditi iSVe itO Saniate Ce nestati. No svaki put kad se ponovo rodite. Stvarnost je. osvrnuo se i I postao svjestan svojeg poloZaja. vracate se na pocetnu toiku odbrojavanja. ali ali s druge takav odnos Zivot pretvara u nesvjestan san na javi. A u odnosu na sto je nerealna sama stvarnost? Gdje je totka odbrojavanla stvarnosti? Kad umirete.

.. pocevii od tmurnog raja pa sve do takvog pakla koji racunalo.Jasno da nakon takvih snova..rli rr . lr iTeuna Maresa. 1. . Nakon takvog sna iovjek osjeia olak5anje koje se rli ..'r usporediti: Bole. . ..t.. rlrr rrr ..r1 t todke spajanja ivrsto fiksiran.rr[.. . kao za vrijeme generalnog remonta..rr s odgovarajucim sektorom prostranstva varijanti.tl)ltnt..l r. Na primjer.. Model ljudske percepc4e dobro je prikazan u knjirJ.. Kao rezultat toga covjek u stvarnosti percipira svijet sasvim drugadije. U normalnom su stanju svijesti du5a i razum kamo krenuti. sinkronizacrya je poremeiena i tovjt. vlakna slalu u jedan fokus koji se zove totka spajanj.r .r.t l. I prostranstva varla nti.. koji nisu mogli nast. iz svjetskog informacijskog polja u kojemu 1.. t1r I1.rr .kakvasre(adajetobiosamosanl Da.r rt-t L-t --l I Snovj boqova 88 . ovisno o stupnju udaljenosti.r..vrrr I rr .{ r.r r smjesti na stranu.samo sanatorij..r ' Uostalom. Genadt..rlr rr..r( . Opisali su kako su ga zami5ljaliTolteci l)()... s.r 11.zt' r rrl. Razum promatra materijalnu livotinje bqesne.lrrlr . Otigledno je da veliki ntoz. .il\. Kod obitnih je ljurli 1xrIr.rr'rrrlr.rrrllylr1.rvllr '' ..111.. tovjeka okrtrzrr1.1 '.1. r1.r .1 Strekalov je u svojim otrj.. ...lno t.q . s Atlantide. Poznanici mogu izgledati sasvim drugaitje.olr.r1.1.... Njegov razum promatra sliku iz bliskih nerealiziranih sektora prostranstva u kojima su scenografije vei izmijenjene.. u skladu s njegovim stra hovima i ocekivanjima..l... A tamo se moZe nalaziti svaita.r|. remett se sinkroniziranost i duia se udaljava u nerealizlrano podrucje prostranstva varijanti. Stanica mole grozno izgledati.Razum gubi vezu sa svojom Sablonom kad je u izmijenjenom stanju svijesti koje nastupa tuekom sna ili pod djelovanjem pslhotropnih sredstava. U stanju opijenosti alkoholom ili narkoticima razum otpuita svoju kontrolu. rt rl su motivactje ipovezanosti.=.r. astronauti koji se nalaze u orbiti takoder vict' .. .zkxl. rl.r t. snove. U stvarnostije sve ostalo kao prije. r l 1 r.tr r r. Jednostavnije receno. pijana osoba moZe svoj dobro poznati dom ili ulicu vidjeti u neobtinu obliku kao Sto se to dogada u snu. Ne daj Bct.r i.q I qr ...itr ijr u obitnom smislu rijeti.tojr..r . Ponekad se /..llr... zbog cega ju je gotovo nemogu(e prepoznati...r' trl |.1..q11..tr r. ..r.. . u normalnom polo2aju tocke spajanja covjek percipira uo[].t ul.l( lt().. .1j. Negdje l vr.r rr r r u usporedbi s onim u kojem su vragovi s kotlovima ..r1.trl je sve zapis. rrt | .. A mole dospjeti u svijet koji podsjeca na klaonicu u kojoj nema nicega osim pdjavitine i gomile strovog mesa. Na primjer.. Ako .lr r..1. 1.lru r. iovjek nikako ne mo2e prona(i vrata zato 5to ih ne vidi na prilainjem mjestu. 1..r .t.... U takvom se poloiaju realizirana stvarnosl lrorlrr..)tr.rrt....1 p stvarnost kao da gleda kroz prozor... ..l lii r.t lrr.rr.rlrr.l.nrr. i. U skladu s njihovim utenjem.n. rr l. Usnuli se moZe pronaci u tehnogenetskom svijetu prepunom golemih zveckajuiih mehanizama..r. r.. | 1 odreduje orryentaciju percepcqe. Katkad se zboq razlititrlt r. Mole se naci U nepoznatom gradu u kojem otajnitki hoda tudnim ulicama ne znajuci kako je tu dospio stvarnost..1 ljudske svijesti..J. percipirati nerealizirana podruija. Ako pove2emo taj model s koncepcijom transurfinq. . ali tovjek vidi nerealnu scenografiju zato ito njegova percepcija "gleda" u drugo podruije prostranstva varijanti' U nesgesnom snu kontrola razuma jos vi5e slabi i zato se dogada da duSa odleti u vrlo udaljene sektore u kojima su scenariji i scenografije nevidene' je Tamo je moguce sve..111 napisao: "Sanjai nekakve iudne snove.r. Ljudi u takvim podruijima mogu biti unakait'rrt tlrr.. I r| iahura koja se sastoji od mnoitva vlakana.y111111 1 .r ..q1 t'.. r.imatehniikepoteSkocezbogumorailijeizv. l.'.. u njoj da sva ta virtualna biia vide usnulog imogu s njim r rrlrtr.lrt lr.rrrr.... 1.. istovremeno ugodeni na realizirani sektor prostranstva varijanti. astronauta nece zaduditi postulat tr. u takvoj stvarnosti.vei nerealizirana metafizitka stvarrt..

onda barem za pola stupnja.. ali ie vam pokazati put kqim se mo2ete kretatr tak i zatvorenih ociju Da biste se probudili u snu. treba vam polazna totka.r. . Upravo su to polustupnjevi svryesti koji su vei dovoljni da brste ispunilr ostale prlncipe transurfinga medu kojima su najvaZnrli (kao ito je vec poznalo iz poietku bezuspjeino lutas uskim zapetljanim ulicicama nepoznata grada. ali i njome mo2emo upravllati se. ako koristimo princrpe transurfinga. sam Gospodin Bog Duia svakog iivogbicaje dio Boga. Na kralu.tlc Lrl. snovi su uvjetovani upravo premjeitanjem totke spajanja.rlr r. a to ntje malo.r lriste poloiaju. ako ne za stupanj. Svolom namjerom moZete usmjeriti svoj svijet u potrebnom smjeru. Na isti se natin moZemo pitati: ima li icega izvan granica vidljiva svemira? To necemo saznati bai kao Sto ni leptiri koji skupljaju nektar u Africi neie saznati da postoji Na zavrietku ove teme i Amerika i da u njoj takoder raste cvrlece. Nrje li oval svryet je realizacija inertna poput smole.Djelujltsrttlt n.rtr .. vec se borite ovako dovoljno lrjep? Zaito bl trebalo sve objasniti? Molemo jednostavno uZivatl u nektaru onih cvjetova koji su nam dostupni. Kao polazna totka mo2e vam poslu2iti spoznaja da u prethodnih knjiga): snilavanje stupnja vainosti. Trjekom daljnjeg izlaganya upolndt cele se sa sljedecim mocnim instrumenLom upravljanja dvostranim ogledalom livotu svijest molemo povisiti.rr.a. Prosvjetljenle je slicno kao kad u odrZavali svoju obav4eitenost da 1e to samo san lslo. to jest osvrlestimo tko smo zapravo. Materilalna molemo postaviti pitanje:ako igdje u prostranstvu var4anti posto1i uporiite za daljnji livot. Mo/ete upravljati svolom stvarnoiiu. vi(e ne treb. one koji su medu poznatima postigli prosvjetljenje mo2emo nabrolati na prste. ie se dogoditi onq ito nazivamo Onaj tko umije svjesno pomicati svolu tocku spajanja. Samo u svjesnom stanju molete utsttnu kontroliratr situaciju. trijezno pogledajte ito se dogada. .rl)or (l. ne kontrolirate situaciju. I prvo 5to morate ucrniti: probudite i Osvijestite stvarnost kao san. A svakiZivotle Njegov san. sto je onda pocetak samog poietka odbrojavanja? Ocigledno. trebate stalno lqrrrtrrlrr. kretanje po tijeku varijanti i koordinacrja Ti princlpi omogucuju da se i naslijepo sigurno krecete labirintom Zivotnih situacrla i izbjegavate najrazliditrle neugodnosti. No za to cete s('f )rvo tror.'l fiksiranost naruii i totka pocinje "ietati'i toyek dobile vidovnlacke sposobnosti. a zatim poletij u nebo. u odnosu na koje stvarnost moZemo smatrati snom. radit cete. Nije to lak zadatak. dajte u najam i ostanite promatrat Da biste odr2avali razinu svjesnostt.ruciti kontrolirati usmjerenost misli inalavi. Dok hodate ulicom ili s nekim razgovarate.r.. 9r Tr.rlio rrtoir.tt tt.n. lr. kad ste se probudili u svojem snu.t'. ili se bavite nekim svakodnevnim poslom.r'l..tLl. Razumilete da je to san kad se sjetite da postqi druqa stvarnost ./ .rrr1r'r tijt'l<. MoZemo se idalje pltati: postoji li upori(te i kod samog Boga? Neka nad tim pitanjem razbt)aju glavu oni koli gaje nadu.. [)osl. Transurfing vas nece podici na visinu ptitjeg leta.rl..t. Spustiteseugledaliiteipromatrajte.l. moZe upravllati stvarnoiiu kao lucidnim snom Takva se sposobnost pojavljuje sama od sebe ako vratimo upori(te u odnosu na Stvarnost.rl.]j('1e svjesni.t svojih misli.ttirustlvno tjerati da se "probudite" i steknete tu naviku Kad se na javi sjetite da morate djelovati s odntakorn.ona prava.. Kad vam to prijede u naviku. Nije va2no samo da se fokus percepcile smlesti na stranu nego r da se vraia nazad U suprotnom./ r..tivrrr ellecratelj. To nece biti Slidno onome (to se dogada u snu kada se sadr2aj mllenja skladno se podredujuci nalmanjem kretanju va(e volje. to jesL spuitate se sa 5cene u gledaliste ili ostajeLe nd \( erri l. probudite se!Osvrnite se oko sebe. sa psihom neu racun ljivoicu.nsurtinq 4 . Kad spavate na javi. ako zaglavi u neprirodnom s klatnima. s visine ptitjeq leta vidiS cijeli kral kao na dlanu i put do cilja odjednom postane vidljiv.rl.)ulorr.'z r(rl)or(l Jer.

grcate u grijesima. a od svoje se duie. samo da ima uporiSte. Fgo obznanjuje da je loSe voljetl sebe i da treba voljeti druge. Ego stvaraju odnosi zavisnosti kad tovjek. molimo se i zato smo srediite svega duhovnog i dobrog. lzvor takve uvjerenostije uporiSte koje covjeku pruza klatno religije. a koli izaberu drugi u altruiste. cinici. Unutarnja se vaZnost pojavljuje samo ako sebe predajete tudem sudu. prema tome. otkriva da nije savrien' oslobadam potrebe da se obazirem na miSljenje drugih. prihvatite se kakvi jeste.o nc dobije tu potvrdu. a ostaje samo cjelovita liinost. a usput i za sve ostale. samo je njihova popularnost suprotna Mole vam se uti.riti da cete se okretanjem prema Bogu osloboditi svojeg ega.BoLja djeca Od davnih se vremena snaZno ukorijenila sveopca Jedini cilj ega je potvrda vlastite vaZnosti Ako cr. vec osjeiaj straha i nesigurnostt' Stremljenje k Bogu kao cilj oslobadanja od svojeg ega je put unutarnje vaZnosti. Ali paradoks je u tome da vas upravo ego gura k nlemu. Mi smo po5teni. ostaju sctrno dva natina: popustiti uzde kako biego pojurio u galop iliga potpuno priqusitr Oni koji izaberu prvi nacin pretvaraju se u egoiste. Na taj su naiin one istrnski duhovne i one propale litnosti proizvod ega. dozvolite si da budete svoji. odlazimo u crkvu. navodno ugodna Bogu. okrenere se od svoje duie i povodite se za pravilom klatna "Radi kao jal". mi smo vjernici. A dogada se i obratno: ego postaje agresivan i tada se pojavljuju zloiinci. u osnovi svog ctlja. Oni vas Ljeraju da promilenite sebe. Ali. Kriina su viSe manifestacqe Gospoda. Covjek se okrece od svoje duie i stremi k Bogu i ljudima kako bi svoj Zivot posvetio komu ili iemu god. Nerrjetko teleii da se rryeil neugode (to je sam sa sobom. Ne sluiajte one koji vas pozivaju da se izmijenite r stvorite od sebe neito 5to odgovara odredenim standardima. propalice. Vracanje k sebi bezobazuanja na druge islinskije put do Boga. vjerovanje uopie ne iini tovjeka poitenim. okre(e. Zapravo pokuiavaju pobjeii od svojeg ega. sami su pobo2ni gradani stvorili taj stereotip . to jest od istinskog Boga. a vr . Krist. on se vrijeda i toyek osje(a duievnu neugodu koje sc Jrokuiava r11eiiti. Obitan tovjek iako nije viSa. toinije. nego unutar vas! Djelii Boga nalazi se u svakom livom bicu i na taj nacin on upravlja cijelim svryetom. svejedno je ista ta manifestacqa lspada da se jedna manifestacija klanja drugoj? Komu to treba? Alizasto Bogu stremi onajtko sebe inicijalno smatra pobolnim? U mnogim sluca.pocinje se odricaLi samoga sebe. da su iak i ateisti skloni ponizno se sloZiti s tim? Navodno. Odakle kod sl. I usprkos tome ito su se u Bo2je ime izvodili i nastavljaju se izvodrti monstruozni zlocini. Ako se Postoje ljudi koji vjeruju da su svom duiom usmjereni prema Bogu. Buddha. A kako navika da se gradantma vlernicima pridaju iskljutivo pozitivne osobine. A Bog nrye izvana.za sebe. no to je iluzija. kao neku vrstu pretpostavke vlastite nevinosti. ego se odluiuje na ocajniiki korak .levima ljubav prema Svevisnjem uopce nije to Sto vjernike dovodi k Bogu. ovdje to cini? Ako s poviSenom valnoicu ne ide. Okrenite se k sebi.bezbolnici. tada sam iim sebi dovoljan i moj ego prestaje postojati. poboZnost. U egu nema niteg lo5eg I on ne smeta sve ooK 9a ne vrijedaju. a bezbolnike se okrivljuje za nalrazlt(itije grijehe Totnije.ledbenika religije takva uvjerenost u vlastitu nepoqreiivost ili. imaju gonjenje onih koji drugacije misle. Ego se klanja nekom apstraktnom srmbolu. a vi nepoiteni. usporeduluii se s drugima. iskoristite svoje pravo da r Snovi bogova 92 Transurfing 4 . na kraju krajeva. Muhamed.

1r . I r.1 rr. Nikakve koristi od toga 5to ne puitate dryete u Setnju.r .rr Upravo zbog toga ialje svoju djecu u materijalni svijet Bog vam je dao slobodu da djelujete.L....t .ll. nego ii(avanje Boga radosti koju mo2ete dobiti od punovrryedna iivota.(r. i filozofskom ili nekom "duhovnom".. | ..l(. na zemlji? Za dui. Bogom".edbenike vrlo lestoko klatno poziva na odricanje od vanjsklh svjetovnih blaga..r. . do(la na ovaj svryet s nebesa.. . . svaki ie duhovni put uobicajeno povezivati s asketskim naitnom 2ivota. lr r r . . Ta ideja najte(ie pripada jednome od klatna: reltgroznom. Zar Bog nece prrhvatrti svoje dijete ako se nije na5lo vremena krstiti ga? Ako u svakome od nas postojr djelii Stvoritelja. Ne progla5avam apsolutne istine. pod utjecajem iluz4e da se bavi iskljudivo svojom du(.ttvot(. Bog ima namjeru provjeriti sve granice stv(rln(). On .. 1 utjelovllenja.. sve zemaljsko prestale zanimati Ne naqedajte na ovu zamku.. | ] kuku.. a Bog je svemogui. Religija je u blti komunikacija s Bogom preko posrednika.je covjr. pa u2ivajte u svojoj slobodil Ne treba se zatvaratt u celrye samostana i gomilu vremena provoditi u molitvj. 1.. Vatreni sljedbenlci klatna religije za razliku od istinsklh svecenika zlobno suprotstavljaju svoje dogme svima ostalima Ta agresivna energicnost odmah odaje sljedbenika klatna Na srecu. livotjedinstvena Sansa. Obreda kritenja.r rr'I lje li to uopce moguce uciniti ovdje. lako se i med'u nlima nalaze razliciti ljudl razlicitih uvjerenla. Svatko se mole i treba zanimati za svoj materijalni imetak. Uvrijeleno je miiljenje da "prosvijetljenoga" tovjeka koji je dostigao visine na putu duhovnog Religila i je u mole izrazili svoje potrebe. religioznima se nece svidjeti sliina razmiiljanja.1 . vei se trudim pokazati neke zakonitosti..r rr r.. usavr(avanja. r rr. vientania i sahrane nema bez svecenika Ali ni to nile obvezno. rl nezemaljski Zivot na nebesima? To je potpuna besmislic.r r1r r1. .rl i' rr. )\. rl rrr. Potpuno se posvetiti slu2enju nekom apstraktnom Bogu znaii okrenuti se od svoje du(e. ona je zbog toga i doila iz duhovrr.t(1. Strukturi ne odgovara vasa sloboda i snaga potrebni su joj ispravni vrjci Klatna su vec puno -. Ali svade na gerskol osnovi 1oi postoje t nece zavrsttl ako nltko ne ukine prvi zakon klatna. svlet u kojem 1e toliko sjajnih iskuienja? Predajuii se potpuno slulenju Bogu. nikome ne nameie. 1 r .rrr l r r. I r I I I .r! /\1.11 t r. zaito bi se ponovo pnprerlt. udobnost blagostanje.rr 1. lapravoje du5a takve "prosvrletljene" osobe z.[. da se potpuno posveti interesima strukture Ako..r.1 .. Za5to je duia doSla na ova. 1.budete u pravu. .l. Tcr nqe nrsta drugacile od privr2enosti klatnu religlle Takva je teozofija transurfinga koja se. materijalni svryet? Da lri . proila su vremena kad su takvi sljedbenici mogli spalilvati na lomati one koji imaju drugacije mi(ljenje.r. u duhovni (('.r. Svatko je slobodan donositi svoje zakljucke Klatna se u skladu sa svolim drugim zakonom trude l..r .r. Ako nije tako. bubanje napamet Sijedbenici klatna religrye nametat ce vam ideju da ni za ito niste sposobni.rr r1 . To nqe slu2enje Bogu.r rr r. zapravo se otl . nismo li mi njegova djeca? Jesu li vam potrebnr posrednici za odnos s ocem sobom i majkom? Ovo pitanje svatko ryeiava sam sa odnosu na svoje sl. ..r. Naravno.r rt r. ..1... uostalom. bilo sto drugo uistinu ie ga prestati zanimati. ie li smisao u tome da je se iiSl svega 5to pruza ovaj predivri.. upoznala svu priviacnost matertalnog svqeta.vrl .t.rrr rlr '. ako ga tjerate da cryelo vrqeme potroii na .vr. znatr da se covjek potpuno nalazi pod utjecajem nekakve ideje.rr. rr stvoritelj stvara mno(tvo stvarnostr pomoiu ljvih bica kojr .1 5novi boqova 94 95 Transur[ing 4 .r .1 r.

. Oblikujuci svoj sloj svijeta. Bilo koju aktivnost ili proces o svolol moci. ali on postoji.tlrr. a takoder i predodrcrJonost i To je rezultiralo time da covjek izgubi svakr pojam o svojoj sposobnosti i I Snovl Dogova 97 Transurflng 4 . A yera u Boga je prile svega vjera u sebe. lr '.. pomocu covjek je od pocetka dobio vlast da oblikuje sloi svojeg svijeta u matertjalnu utjelovlenja potencilalnih varilanti iz metafizickog prostranstva svoj.r rrlr.rrrr.r r r r l.r I l.ji. r.r r ali ga nema.i.t. poput otetog djeteta.r. liiila veze s liorlrrt'lji. . pitanje jet.rlrr. r l . suprotstavljajuci mu L3oi1r . Na taj su natin covjeka.r.1 r r. i . Klatna su lludima uspjela oduzetr upuienost u kla nj anjem.rrrl(. klatnima da poimanje Boga tumace ikoriste onako kak.rrrl.1.." Od trenutka kad su klatna izokrenula samo poirrr.r11r. toliko vlerujete u Boga t samtm tim ostvarujete ono (to je rekao: "Neka vam bude po vaioj vjeri.arasprav|jatii razmiSljati o tojtemi nema smisla..rrrro 11... Koliko vjerujete u svoje moguinostt.rl(' jedinstvo sa Stvoriteljem.. svoju stvarnost.rr Ako se ne udubimo u detalje. Takva paradoks.. Ma ito da se dogada u Zivotu. I rr r1. povezano s njim obavryeno je nekakvom iudnom illrolrrrjlr rri . r l rl.r r rr.rrr'li ."l postrgla svaku predodlbu koliko velik mora biti utjecaj klatna da bi Bozja djeca izgubila u procesu pokoravan1a iovjekove volje' Ostaje nam da se divimo Teatar snova Kao ito smo vei spomenuli na potetku knjige. zivotnt djeca? Vjerolarno biste radije vidjeli da imaju dobre i koji imaju svrhu najopienitrle mo2emo okarakterizirati kao upravljanje stvarnoSiu. nedostilan i nerijetko zastraSujuci idol Njima se 2ivotom da se Bogu treba klanlati. r I iskonsku bo2ansku bit covjeka uklonila i na taj natin raskinLrl. .r . irr). lmate li vi potrebu da prijatelje. sve se na kraju svodi na jednu te istu zadacLr: staviti stvarnost oko nas u odredenoj mjeri pod svojrr kontrolu. bai kao i samo Boqom.t. 1.ovouvjerenlemoZeteprlhvatitiiline. nema ga..rlov() l)rl. u snagu svolih mogucnosti kao stvaraoca Djelic Stvoritelja nalazi se u svakome covjeku.rr.r I Upravljajuca funkcrya Boga ne budidvojbe.rl. lt .r. za mijeniv(i slu\enje Bogu vam se klanjaju vasa Te5ko da Bogu treba klanlanje... otvorcrr..rrl podmetanja za koia su zasluine religije. .r. prvobitan motiv koji je u osnovi ponaianja svih bica je potreba da barem u odredenoj mjeri samostalno raspolaZu svojim livotom.lt..rrr I r da Bog posto. rr r1 trrrclvor[ a ociglednost njegova postojanja zamryenile slrleporrr vl('r( )rrr l. \ c'ilj.rl.r rrr .. Ustvari. r .r. glavni uzrok iskrivljr... Bogajestvaranje.rn natjerala ga da zaboravi svoje prvotno podrijetlo.rrr. Bog se raduje zajedno s vama Ll tome je lstinsko sluZenle Bogu. . rrr l. . ali istodobno ga nitko nrje vidio s jt'r1rrr.r.r svUetom. r r. . r.rtr..r Stvaranje iupravljanje stvarnoiiu cilj je ismisao ol).e sposobnostt stvarnost. ie zajedniiko stvaranie - stvaranje zaiedno s Vjeruju Mnogi ljudi smatraju da je vjera u Boga sve 5to se od nlih trazi u njegovo postojanje i moc su nametnuli idelu apstraktan. l. iskren uti sm isao sa mog 2ivota. 1rr. Pru2ite radost svojem Ocu.. pridrzavati se zapoviledi i pobolnim priprematiza neito 5to rijeilma nrtko ne mole objasniti' Jezik No vjera nrje razumijevanje Molitva nije razgovor s Bogom Pa 5to? Oni ne razumiju Boga' On 1e za nlih nekakav A cime se bavi Bog? Na to pitanje odgovor je ocirylt'rl. a s druge njegova se aktivnost ne vidi . l.1 ..l covjeka proglasila bespomodnim. rrr r .r. komunicirate s Bogom Kad se radujete onome 5to ste stvorili. . SluZenje Bogu . 1.1r1 r r l1..r | . idenie Bogu.v('r)r( )( r( | r( )..v.1lr ostvaruje.

a ateizam se. dano da radi ono ito Bog ne Zeri. sto stoji Boga da ispuni molbu i uspostavi pravdu kad je svemogui? Da bi objasnili takav ocigledni nesklad i uskladili scenar4 za onu ulogu koju su pripisali Bogu. tovjek o klatnlma skinut s dosrojne duznosti idospiole pod sluienje. I ipak. upravlja i na kraju poma2e I brlne se za svoie podanike' da upravljaju stvarnosiu prema svojojosv4eitenosti. Nlje rljet samo Vjera se ovdje religije. svrjest u razlicitom stupnju imaju sva biia. neznanle u odricanje.rr llrrrlr poput malih nevaljalaca koji su pobjegli od svojeg odgojitella pa r()[o rr()(lrl ciniti svakojake izgrede. provodi po zaslugama. samo upravljanje on ne ostvaruje centralistitki qedeci na rronu. Providnosti ili sudbinu odredulu okolnosti s kojima 1e obicaj boriti preprekama.l zajedno sa Sveviinjim Stvoritellem. sljedbenici klatna na odreden naiin poku5avaju interpretirati sve okreie u neznanje. ma ito covjek radio i koliko ne izad'u rz ostale pod utjecajem klatna I okolnosti sve dok nlegove aktivnosti misliS da okvira unutarnle namjere. U Siroku upotrebu dolaze svakojake domiiljatosti i izmiSljotine poput "To je Bo2ja volja" ili "5vi ic tlrlrili 1. tada cei poletieti iznad (ume i slobodno leqeti Nitko te.rrr.r . Uvilek dobivamo ono ito odabiremo. buduci da marionete: ili se moli i teka milost Gospoda ili se bori s god se otimao' se nr(ta ne dobiva besplatno.moii da nastupi u ulozr stvaraoc. da je obvezan cijeniti kao svo. samo obratna Medutim. na nagradivanje po zasrugama i na ka2njavanje.eg oca izdaleka i klanjati mu se kao idolu Dilete prava . a kad ih on uhvati strogo ce ih kazniti Ako odbacimo sve izmi5ljotrne.le Nikome njega? svako biie u sebi nosi djelii Boga i zato se nanrjera pojedinog biia podudara s njegovom nam1erom. je Nakon 5to se priklonlo utjecaju klatna. u temu se sastoji Bo2ja namjera? Kake trisl rir odgovorili na ovo pitanje neiemo nagadati ili filozofirati. BoZjem su sinu nametnuli da ne mo2e raspolagati svojom sudbinom. zaptavo se nicega ne pridr2avamo. znati da ce5 se trebati probilati kroz pokidanogranje. zar Bog moze upravljati svijetom nalazeci se izvan nr.r. Molbe i molitve ne donose oiekivani rezultat. Ne svodi se na izvrsenje zakonitosti i pravednosti. Pravda "slavi" samo s teikom mukom. kaznjava' nagraduie A (to tini vladari lstupa u ulozi suca. ito IulednomrudrugomslucajucovlekuSenamecenezavidnau|oga vei je tvoja sudbina lutati gustom iumom. ostm na upravljanje stvarnoSiu - to se uistinu dogada.makakavsyetonazorcoyekizabrao. Stvoritelja su pretvorili u vladara koji zahtijeva pravdu.r zaslugama kad se pojave pred Bogom'i Mogli bismo ponrisliri rl. stavljajuii duiu kao dio sebe u sva ziva bica. na ispunjavanye Zelja i molbi. ali iz toga ne proizlazi da kamenje ne livi svoj i-. Pravednici stradavaju. a odricanje u aktivno neprrhvacanje Ali.Aakosrdopustiiodva2numisaodasisposobanuzdtcise tebe do neba. Bog im je podario sposoonost do da mu se klanlalu' kraja. vei jednoslavrr9 jos jednom zakljuciti da se namlera svega iivoga ovako ili onako svodi na upravljanje stvarnoiiu. reklo bi se. pocevSi od tovjeka izavriavajuci s mineralima.sav da nije sposobno ni za 5to i nema nikakva se njegov Zivot nalazi u rukama despotskog roditelja koji je milostiv samo uz uvjet da mu se bez pogovora pokoravaju spuitene glave. sve ]e stvarno pod nlegovom kontrolom. Naravno. U stvarnosti vlada potpuna samovolja i bezakonje. a greinici nekalnjeno dine svqa zlodjela... vec preko svih 2ivih bica.njegovsepoloZajusvojojbrtine u rLlke neke mijenja: re|igiozno k|atno predaje sudbinu u Bozje ruke.| ""1 L-l -i I ll Snovi boqova 99 Transurfrng 4 . lako. Ateizam je takoder neka vrsta religije. covjek ]e na najvi5em stupnju svryesti. Ako se dogada.

.rli ce ih malo tko slr. Slitne su uspavanom tovjeku koji se smrjeii kada u snu prepozna ugodan. razaraju i propadaju. one mogu medusobno komunicirati.. Te je rezultate prvi 1ul .rrr 1.|. Biljke ne mogu vikati na sav glas kako i ne mogu izraziti svoja prava. jedino 5to biljke u rrsnnrcdhi s iovipknm Tive u dubokom Snu.. joit4ekorrr ir'ttrl..lodobno zagonetne.vr' '.r.. Nitko nece negirati d.r . pa tak i mislil Sudionik eksperimenta samo je trebao pomisllti na trganje lista. viii stupanj SvUeSti. | primitivne reakcije. biljke bi potele reagirati. Pomocu svolihle eksperimenata Backster zakljutio da biljke mogu hvatati elektromagnetska titranla.lr . i cak se uznemirivali.n U)l llLCl : n. imaju posi'lr. _. daju nam sve: jednom laboratorryu u kojem su se provodili slitni eksperimenti. molekula kojih fizicki tamo vi(e nema._.tle Ova neobidna bir'a mogu na svoj nadin vidjetl.rrrlllrr. kucna je biljka pokazala ocite znakove osjecaya koji n koja je snimala encefalogramski zapis cvijeta d.rr r .'r. svim ovim eksperimentima odnosi. ..na snrmatu zvuka registrirala se reakcua.r r lIrlrk i ivcanog sustava Njiltovc stanice medusobno izmjenjuju reagirajuci na prekomjernu toplinu. Covlr.t. u kqoj su blle uniitene molekule DNK.r.ok az . . I r rsrraZivai Cleve Backster U \. cuti...r njihovi "samrtnidki krikovi"..r..l( )l. Prilikom zagrljavanja kamere spektrometra ol(' 1.v.. njelan glas i mrgodi se kad zatuje neprijateljski povik Ova predrvna uspavana bica izvor su naieg ZivoIa. biljke su ih nautrle razlikovati. | . '. To je velika pogreika. rli r.lrr. Zracenje molekule DNK smjeitene u . vrqeme radio u Institutu za fizjiko-tehniike probleme SS\li se primijetiti da se slulbena lnanost prema jednom je proveo eksperiment u kojem je detcktor lazi prikljutio na biljke U testu su sudjelovala dva covjeka:ledan je biljkarna trgao grancice i liSce. palnlil i.-. r r r( ) njegovo po.. o "subjektivnom osje(anju"._ . t. Backsterova su istraiivanja vi(ekratno provjerili drugl znanstvenici irezultat je bio jednak. lvi(e od toga.. one bi se smirile.rj. l ..Ll.r . Rijeke lrrr Irr1 rju pllt za svolr' I'orito. | .rrr1r' protjece u drugoj r'. .. osjeiati okLr.rri I.1r tr r.tr.rr rvr.r . planine posjeduju . rr r r.. No najzanrmljiv4e od svega 1e to rl. irniris.tl r. takoder mogu patiti i radovati se.rr'.. r One su obicnr'. .lrr. viSe l(' lrogucnosti z..oj dimenzijl.|. smo mogli i oieklvati.. a drugi se za njih brinuo i s njima nje2no razgovarao.r. vrlo skeptitno..r!l { Tivol. Pri odredenoj templr..jlr.ilrr. uljepSavaju nai svijet. . )l()rn Stvarno(cri'. sposoban o'.rtrati 2ivima u punom smislu I ) lr te rrjeci.r_.k rr. I godinaproSlogastoijecazabiljeiioruskrznanstvenikPetar(r.lo lt. r_ z:liiov: i nioir irr:i:rt:n irl..r r r1 rr. Kad bl u sobu uSao "zlodesti" dovjek.rr'in te2e k upravljanju '.11 rr I i .5tojezap. elektnir)(' lrolt'rrr i1.rvlj.. Ma kakve biljkel lstralivanja su pokazala da dak i DNI( I r r. .r'qleda kao na biokriki materijal bez duie koji nlje Bilyke .rrt r I .il1l.rvijanle.... osjecaje i sve ito proZivljavaju. i.. . vruVL rJuuL n tLIALAVAW JdNU rrchi/anie u I ru drr rnp lirrdO I ULr I od taiice ljekovitog napitka do sjene t koju r L- -1 -l ll Snovi boqova t0t 1 rar:ur lirq 4 .r l'r. r.r '. blljke su "vriitale" . kameri. .r.. 11. a kad bl se pribliZio "dobar" covyek. rli.lr ) u stvarnosti postoji vt('rr I il r( vt1 sklad u rl )r.zir...lr. An rt'ri. . | ....rlll rrr. I tako.l..rnje njome.. .. Ir l. Uzmimo primj(. All imaju duiu.rtt.vec.1 rr r. Kada se molekule osjecalu u(l. '... nenosisamoinformacijuonjezinojgradi. .rrr. . vrjesti ina svoj rr.l.. Spektrometar registrira fantomskr).rti lrlr svjestan sebe i okolinc.li. smireno..to fa/gova(a s njtm. 1.r lrrlll.

Kako je uopce lr..r..ivo l ll( ..11.. iz tista mira. Prvi je tu ideju uvjerljivo pokazao Charles l). novih obilje2ja u gradi i funkcryama organizama. | | .. Sva su Ziva bica vrijedna po5tovanja r svi na ovom svrjetu imaju jednaka prava. rr. bitan moment: cime je zapravo uv1etovana prilagodljivo. . Nlkada necerno saznati kakvi su osjeiaji biljaka.l r tt . odvojenom blolo(kom aspektu. oblikovanja stvarnostt koju jo i. | i Sto uvjetuje rrlilr.t. A o podrijetlu Zivota k. ba5 kao i cilj. I rr r. makar i neodredeno. |. iz civilizacija koje nisu iskvarila klatna. I rrr.)vi. svijet je surov.t ri rl .lr . duiu i svijest i da se prema svima ostalima mole odnositi Nisu uzalud narodr..trr1 r1..1....r ulrrav 103 Iransurling 4 . i.r J(.1. uvredu? A mo2emo li izraziti ulas koji hvata to nezaStrceno biie kad mu dvonoga( prilazi sa sjekirom? leiko je zamisliti kakve jezlve emocije proZivljava drvo kad se u njegovo tijelo urezuje sjekira.r.. . Prema Darwinu. r. je prvotno stvorio Bog Bit evolucije mo2emo ukratko. . a lrvot polako i nepokolebljivo odlazi.r r.1 11. tih Sutljivih svjedoka grubosti iovjeka koji se prema njima odnosi kao prema bioloikom materijalu Ostaje nam da se nadamo da biljke spavaju dovoljno duboko da ne osjecaju bol tako ocito kao (to je slucal s biiima na viiem stupnju svijesti.rr1 ..r lr . . Sto reci: ispada da je odjednom "slucajno" rl.r . dlaka. nadelna promjena koj..1rr. . vrhuncem savrienstva Zato sto je proces postizanja (il1rt 1.1.. otkine granticu? Strah. Ranije se Vjr.r rrr1. pokazalo se nemogucrm pronat i i . nasljedna pilagodljivost i prirodni odabir.rl. sile F)ol\r(. .lt\ ol r ikLrlr' sloj svojeg svt1eta ukljucujuci sebc lt.. medutim iz vid. tovjek se samo relativno "probudio" i niSta vl(e od toga.1 rtr sluiajno nastati. .l. sramim se r zamisliti Sto moZe osjecatr drvo kad pored njega prolati puno napredniji.. ta obilje2ja. Vole nas ako se za njih brinemo i trude nam cilj ima svako Zivo bice "Za(to 1e to tako?" pitat ie tovlr. namjera oblikuje pilagod|von. Za(to izrastaju peraje. Svako . No odakle dolaze ta obiljelja koje niSta od toga nisu imale? l . Biljke mogu.1r1.lrr rr. necemu te2i i ima svoje pravo... I svatko lrvi u svojem snu i cijelo vrijeme neito leli.l. . 1 kvalitativne. Prllagodljivosl jl l.r.to l. lz modela transurfinga proitltl ()( ttt I rrr .1 r |.rr. .rv.r. . imali obitaj prle U evolucrli se vide skokovi. Kao rezultat borbe za opstanak dogada ..rr . uvqek gledaju pod noge kako slucajno ne bi nagazili kukca i takoder ne hodaju preko trave ako mogu proci po stazici. | .1 1 r I .. .tr. kretanja unazacJ i1rl1. je natin stvaranja.. I pritom nam ne dosaduju niti iita zahtijevaju. na prrmjer. pandie. r .. .. . I ldeja evoluc11e pojavila se relativno nedavno.rl.r.z..f 1.r . zastoji. krila.. .rvvrr..r )(l{.1.t.rl. ....... Jer Zivot je svojevrstan san.. r I r 1.. r | U Darwinovoj je teorryi sve tocno. . .= )fE nego ito ubiju Zivotinju ili sasijeku drvo zamoliti ih za opros[.. . Stvoren je tako da jedan zivot postoji na ratun drugog.rrj..r L nasljednost fiksiraju lli uklanjaju obiljeZja koja su se ponovo l r. i. osjecati sve (to i mi sami... bol. .r.11..i Zivota. . I je razvoja organa vida. Okruluje nas predivan svijet koji su naselila uspavana bica. moie.rrlr. . ali se zahvaliti svojim beicutni dvonogai i samo tako. r plodovima Ali 5to sve osjeiaju kad lh vrryedamo.r.rr.r. rogovi i tonrt..t r..lrt r.1.. | ...l. Upravo svol primjer. r r r.ro.1...1 Evolucrya r 1 . v( . . i .nam stvaraju trlekom vruieg podneva. . No to covjeku ne daje moralno pravo da misli kako u tom svijetu uspavanih samo on posjeduje s nepoitovanjem... t. Sljedbenicl budizma.1 .r. tega 1e onda i sam vrijedan? U usporedbi sa svim ostalrm Ziteljlma planeta..rr.r | . | I . A ako se coyek ne pridr2ava takvog miiljenja. tr novih oblika za koje s glediSta regularne evolucqe refi)rr olr1.r r.... NiSta se ne ne podvrgava nacelnim promjenama ida postoji u onot r.r ga rt. |. . preZivljavaj u naj pri la god ljivijl pojed nci. r . t.( t.1. a n.i kvalitativan skok. . | proces neprekidnih kvantitativnih promjena koje su . cinjenice.

na odgovarajudi naiin treba mijenjati i uskladiti s okolinom. Namjeru svega livoga.r.t.. tuekom puno vremena i smjena mnogih generacija materijaliziraju se sektori u kojima krila dobivaju sve savrSenijl oblik. mogucnost da se razvija slobodno. Zato dobivamo of )( (. t svojoj svijesti oblikuje svoju stvornost Ovisno o stu[)r svryesti Zivot se pretvara rlr I t. njegovim znanjem? r r Na ova pitanja nema odgovora. Kao glumac pro2ivljava iosjeda sve ito ilrirr..rrrtrr Bo2ji san satkan .r. ali se malo tko koristi tom privilegijom.. Kao gledatelj promatra predstavu lio1.tr.tl(. od mnoitva snova njegovih zasebnih manifesl.rri ..l ulogu.raditi to 5to je moguce bolje. Oblik upravljanja stvarnoS(u poput "Penjem se po drvecu" nije vrlo udinkovit.r 1f i'1. Ovdje djeluju prva dva zakona klatna. rrf . Jer zaito se proces evolucije tako dugo razvla(i ako namjera moZe ostvariti potreban sektor prostranstva varrlanti? Zato 5to se prakticki sva liva biia nam1erom ne koriste svjesno i svrsishodno. Upravo takva namjera materijalizira odgovarajuce sektore prostranstva varijanti..1.r . prije nego ito su nautile letjeti.rr il..r '.kr).. za 5to se.1r1. poznato je da su drevne ptice na krilima imale pandle da bi se mogle uspinjati po drveiu.. jednu bolju od druge. VaZan je samo jedan glavni zakljutak koji proizlazi iz sver.lrI rr . Ali zaito u igranom komadu n(l\l. ." Namjera slobodnog letenja postupno u stvarnost utjelovljuje nove varijante.. svjetskoj sceni. Ali s druge strane klatna i sinkroniziraju namjeru pojedinih 2ivih bica.1 inepravdi? Zaito Bog sve to dopuSta? A klatna kao svjot. 5to rezultira pojavom novih vrsta.. rl.ljanjem stvarnoiiu nastavlja se na cllj . Na primjer.r rr. moZemo okarakterizirati opcom formulacijom: nasto|m dielovati tako i biti takav da bih utinkovito upravliao stvarnoifu.n. rr .rlrrrrr znacenje. Vjerojatno su se. r1r. rr.j.lj.r.. i .r l. od jednostanidnih orga- nizama pa do tovjeka. Zivota svih biia..'r.r t t.. lzgleda da je Bozji cilj provjeriti sto je sve mogu('(' u r. . ne shvaiajuii toino 5to. - Zivot.lrr . Naposljetku.. Dobiva se rasplinuta. zapravo nerrr. Njihova neprekidna borba dovodi do istlskivanja jednih vrsta drugima ili do potpunog nestanka..)t.1 1... Klatna tijekom evolucije izvriavaju destruktivnu Bog je svakom hivom bicu pruhio slobodu i mor' r h t 1 tr r.ltrr jl uspavano biie bespomocno i pod utjecajem okolrtosli ili se pretvara u svjestan san koji mo2emo kontrolirati i usmjeravati snagom namjere.r. kaleidoskopskom snu.lrr.r .((. je dana sloboda izbora. No ova pitanja na koja ne molemo odgovoriti.r1.ltf. l1r..rju .r.t 1r. . Usporedo sa stvaralatkim u evoluciji postoje i razorni procesi.rri. ....r r.) rrr.rr Mi moZemo samo konstatirati iinjenicu: kao redatelj iscc. pak. ... Na taj natin Bog kreira stvarnost i upravlia niome pomocu namjere svega ito postoji. .rr. Boraveii u nesvjesnom snu kao da Zele neito neodredeno.r joi bolje: "slobodno letim.lr." I .r daje svoj doprinos u oblikovanju stvarnosti. Kako bi se inate na Sirokom zivotnom prostranstvu razvtjalajedne te ista obiljelja kod iste vrstei Posljedica spajanja unutarnjih i izvanjskih tlmbenika. morale penjati na vrh i letjeti kliznim letom..\. kao 5to su teZnja odredenih biia djelovanje klatna.j.r. nejasna Svima i stabilizacijsku funkciju. ostvarivanje Je potpunog razvoja u materUalnom svijetu.1()1.. Dobro bi bilo k tome dodari jo5 jednu funkciju: "znam letjeti prema dolje... Nai je svuet teatar snova u kojemu je Bog gledatr..r.l1r.. r I ll Snovi boqova r05 Transurfing 4 . Skupa s du5om u svako je livo bi(e stavio dio svoje namjere i poslao ga u san i nekontrolirana namiera.. Bolji su motivi pozrr.rr. u skladu s namjerom svih srrr lior rrl. ... u nesvjestan san u kolc.. r1 glumac istovremeno.

. a cak i samu spoznaju o tome da 1e to moguie. isto to Alizarje Bog tako bespomocan oa mora nci.1 .rrr.. No ipak se iovjek s dovolino visokim stupnjem svrjesti moze iStupati iz tog kruga i svoj Zivot pretvoriti u osvijeiten san u kojemu se stvarnost ne podtinjava samo izravnom djelovanju vei i volji.t t( l.r.rri.. probudili u snu iiskoristilisvoju nekadaSnju privilegLJu. oblikovati novu realnost onako kako leli. to je isto kao da se Bog moli samome sebi. ispunjavamo Bolju volju.rr)rr. nego stvarajte.. Ako je djelic Boga u svakome od nas._-\ \ . Ako izraZavate namielu. U sljedecoj cete knjizi doznati kako s. tovjek se ..r tr' l.->p zadovoljava samo obrnutim djelovanjem izvanjske namjere dobivajuci realizaciju negativnog odnosa i najgorih oteklvanja.t...Covjek se u tom smislu nile pomaknuo dalje od Zivotinje.. ratulajle da ie to Pozia lamiery Kako mo1ete sumnjati da fu bitiispunjena? Za to si samo morate uzeti pravo. Kad se molite Bogu. Ne molite. Ak.4 \ =r.. A moZemo to shvatiti i obratno: molite se samima i Bo2ja.(.( ... Kako drugacije? Uvjereni ste da vam niSta ne polazi od ruke s lakoiom.ie samo stvar tehnike. lzaberete litelak put..rrr.r(. On vam je dao slobodu iz6ora. Kad neito tralite od Boga. klatna su mu oduzela sposobnost da upravlja stvarno(iu snagom mtsli. /'. znaci da je naia namjera ujedno Bolla namjera. iiji s- va5i strahovi i sumnje? Takoder Bolji. Ako je vaia namjera ujedno je kao da Bog traii ne5to od samoga sebe.r.l potrebe troiiti snagu na borbu s nepopustrjivrrrr . Oblikujuii snagom namjere svoju stvarnost... pa zailo.. 1. s mukom postilete ci lj svladavaj uci naj razlititije prepreke..rv. Ll Snovi bosova r07 Transurfing 4 .. ne zahtijevajte I ne trahite.r rr. to sebi i traZite od sebe.rrr rrr rr.rr rrrll 1. Mo/e li Bog moliti samoga sebe? Postoji li itko od koga bi Bog mogao neito trebati za sebe? On ionako uzme sve Sto poZeli...rrr.. Oblikujte svoju stvarnost i pomoiu svjesne namjere. i dobivate po rt-t al .. Ako rrzrr(. t( ) r. Uvuten u destruktivne lgre klatna. U naiojje moci rzabrati sve (to Zelimo. iiovjek..l . pa svojoj vjer. Kako smo vec Aovorili. Za ostale se svoje ciljeve mora s puno muke izboriti koristeii uske okvire unutarnje namjere. r( rl moZe ciniti to moguce.

Zivotni cilj.Saietak Svijet je dvostrano ogledalo na tijoi se jednoj strant nalazi materijalna Proces postizanja cilja pokretac je evolucije. Zvot svakog Zivog bita je Bo1] san. Ako izraiavate namjeru. s T_ -J I Snovi bogova 108 109 Transurfing 4 . Snilavanje razine vainosti. Djeluite s odmakom.stvaranje zajedno Bogom. daite se u najam i ostanite gledatelj. Spustite se u gledaliite i promatraite. a na druqoj metafizitko prostranstvo variianti. bai kao r samo sluZenie Bogu ie stvaranje . Zivot je slitan nesvjesnom snu na javr zato ito toviek nema upoi#a u odnosu na stvarnost. Kako mozete Ne moilte. kretanie po tiieku variianti i koordtnaciia pruZaiu mogucnost da se zatvorenih otiiu krecete u snu na javL . stvarnost. Covjek spoznaje stvarnost onako kako su ga to nauiili ciniti. nego stvarajte. ne zahtijevajte i ne tralite. ratunajte da sumnjatida te btti ispunjena? je to Borja namjera.

rrrtr Alt v. ne brrnuii o sredstvima po. To je suviSni potencijal u iistom obliku i da bi ga uklonile. ip irlll nepovredivzakon ion ie se neminovno realizirati.r.rr. Unutarnja ili vlastita vaZnost javlja se kao posljedica procjene svojih vrlina rli mana.. Vainost VaZnost se pojavljuje kad se neiemu pridaje suvi5e veliko znatenje. po inerciji moZete sklizrrrrll rrn rhuge te€+rltrifale Rjeinik pojmova gdje slijede nove sretne okolnosti.:r' osjetiti svoju istovjetnost s izvanjskom namjerom.'unt. znati da duia i razum nisu uskladeni. Formula Unutarnje vaZnosti glasi ovako: 'Ja sam va2na osoba" ili 'la radim valan posao". potrebno je posticif dinstvo (lu. ali ne mole upravljati izvanjskom namjerorrr l)q1i.r kr. Postoje dva oblika valnosti: unutarnja i izvanjska vainost. Onoga tko "radi vaZan posao" tll.' da se du5a i razum ujedine u nemiru. Zatim morate prije(i preko tako da spaja uvjeriti u suprotno. Ako ste naiSli rr. No riorl.r". ali nema voljrr t)rr.li/. lzvanjsku vaZnost takoder na umjetan natin stvara iovjek kada pridaje preveliko znacenje predmetu ili dogadaju iz svijeta oko sebe.r. No.r lt. kada zdrav razum tvrdijedno. ako za prvlrrr rr. Zamislite da trebate prijeii preko brvna koje leZi na tlu.-1.1 111.. Niita izvanjske vaZnosti 1e: Jedinstvo duie i razuma Razum ima volju. Pritom se stvara suviSni potencijal I sav ce posao biti upropa5ten. Naposljetku.Val sre(e Val srece oblikuje se kao skup llnija Zivota naklonjt. ali postavljenog krovove dvilu katnica. a protivi.t To je stanje u kojem se osjeiaji du5e i misli razuma spajaju u jedno N. kad je iovjek ispunjen radosnim zanosom.rr'l.rtrlir Na tra.lrfeltrnr |*ltr*rvrrx slijedl crno razdoblje. Tada sr'o.rrrjl probleme onome tko taj potencijal stvara. Svrhu izllor. tog istog brvna.l se izvanjska namjera podredila volji.. Vaia se maitanja ne(e ostv. strahovima i mrlnji.l ae cilj veiim drjelom ostvaruje sam.tv. Formula "Za mene veliko znaienje ima to i to" ili 'lako mi je vaZno da ucinim to i to". Cijeli transurfing govori o tome (to lt.el lrtrrr kao da narutuje u restoranu..it't ttt.. sile ravnoteZe stvaraju lzbor Transurfing predlale natelno drugairyi pristup postiz..r'lorrrl ttl .rlt lr.lllrl najgora otekivanja.rtrlrr rrarrrfilelie Vaie se Zelje neie ispuniti. njegova duia'pjev. raznolikog ibili llnlfritrcFeg +a!'. Kada kazaljka vaZnosti zapne.rlrrlrr lf l{e€trerr=t .. U takvom stanju iovjek moZe stvarati. sretne ruke. Postoji i suprotan pristup.rrllrvanr€ varijanti postoji sve pa itakve zlatne Zile.q11111. takoder ieka razoiaranje: ili taj posao nikomu ne(e trebati ili ae biti vdo loie odraden.r I rrv.if r r rln ( ostvariti. od vala sreie.rvl1. Razina suviinog potencijala u oba je slutaja jednaka. To vam je jako vaZno i necete se uspjeti sr(('.r l. odnosno umanjivanje svojih vrlina. neovisno o izravnom rljt'lrrv. razlika je samo u predznacima. na djelo stupaju sile ravnote2e i "va2na zvierka" dobiva po nosu.r 1. tzl rrrr I f . jednostavnije.r .l rl prostranstvu varryanti kao papirnati zmaj kojim je nemoguie u1rr.'nrl "zadovoljno trlja ruke".r nFnrrrlur=F lF objasniti dvjema rrjetima. znaii da vas je zahvatilo destruktivrrr r hlalrrrr I rxflrrahrlhr linrye.. samopontlavanje.r r.

111ri..Znakse od obitne pojave razlikuje po tome Sto uvijek signalizira i nalazi se u zoni djelovanja spirale koja se potinje brzo vrtjr. .. alije ipak upravo tako...(uvareva' zagonetka 'Svaki tovjek moZe steci slobodu biranja sveqa sto leli. tastina. krivn.r r 1..r..je. a vi na to niste obratili pozornost Niste osjetili kvalitativnu razltku.r lirrrll r\/ . r 1.. ushicenost. svjesni sebe i svoga djelovanja u se svakom trenutku Koncept Cuvara razlikuje se od koncepta andela tuvara koji 2..t I zapoceti prijelaz na bitno razliditu liniju Zivota na kojoj covjek postaje 2rtva... I . tu pridaje suviSe veliko znacenje Na primjer.lvu(i sasvim nevjerojatno.t rrrr.rf.sva se energt'1a rasipa u prostor i nastaje privremcrto u..r. I t. Svaka je linija po svojim osobinama manje-viie istovrsna' Bujica nje.l .i Potaknuti prijelaz u trjeku varijanti mo2e presiiecati razlicite linije.r..r . nje. l. ..! ..1r ..lr poput lljevka. .. U pocetku nastaje zaplet.t1 | I Znakovi Putokazi su oni znakovi koji ukazulu na budu(l obrat u tijeku varijanti Ako se sprema ne(to 5to stvarno moze utjecati na tijek dogadanja.na primler. ..rt( . . prelazite na drugu liniju Zivota. . . sliino pona(a i vodeni vrtlog. vei da to jednostavno skom polju. \ r. surljr. .. mjestimicna uzbrirl. ito znati da se sve . mo2e se prevesti kao tuvar.v. ako vas je u toj pojavi neito uznemirilo. 2elja da rmateonoSto nemate. Drugi primjeri suvisnih potencijala su r r(. nadzornik. 1 | joi nalazi na prija5njoj linijl. r l.r I. duboko poStovanje. r.lr.1111. 'r\. napetost pa sltyedl kulminac4a.1.. u sloj svijeta tog iovjeka. Pojedine pojave ne morate primijetiti Na primjer... osjeiaj nadmocnosti..ti r1r. I ... .vl. lzraz oznatava naieg unutarnjeg zaititnika koji nam pomale da izbleg nemo zamke klatna..lr rl. r rtl. Pojavu padanja u l4evak opisujemo kao potaknutl prijelaz l.r.. sila ravnoteZa.. .r. No..r1.. manje vrilr't ir rr. Pozornost grupe ljudi dosprleva u strsak omte klatna kojr' . op ur' razmatra uTransurfingu Rus... 2e. pojavljuje se znak koji to nagovjeicuje. Cuvar smo zapravo mi sami.. da strastvenoZeljeni predmet nastoji privuci onc11r.1rr. r.. .stvara energetski "Jt rrl ll. mole dobivati. Linije Zivota medusobno se razlikuju prema svojim paramet|ma Promjene mogu biti beznacajne.. . stvara energ4...Takvu nejednolikost i . znafi da je to znak. ..Sum jutarnjihzviiezda.rl1r.r | prvitrzal klatna . pazitetj.r . Na taj se nacin negativan dogadal rkllrr.. idealizaclja.'. rtr .r. . vrana je zakrijeStala.lrr . reagira na negativan dogadaj. odgovor na ovu zagonetku saznat (ete tek kada protitate knjige o transurfingu do kraja' Ne poku(avajte odmah zavrriti u posljednje poglavlje. .l.r | . emocije su na vrhuncu irr.. .i se spiralno.lr l. str 110. I . cuorpuren (smotritel'). nadglednik. zaltm razvt4. l r ir lr sna2nrle njihati povlaceci za sobom nesretne linije Zivota dovlr'1. Kada tijek varljanti stvori obrat. Kako stecitu slobodu?" Covlek SuviSni potencijal Suvi5ni potencijalje napetost.. frekvenclji bliska njihajima kiatna.rrr.l1.r.r lrt Katastrofe. ... lrr'r1. no podsvjesno razlrka se sveledno osjeca Upravo tu razliku u kvaliteti svjesno ili primjecujete: kao da nesto nile onako kako bi trebalo biti' Putokazi se pojavljuju samo kada zapoiinje prijelaz na druge linije 2ivota. r. jer vam odgovor nece bitijasan.r. €'kor r. elementarne nepogode... oru2ani sukobi..1 ne zna da ne mora s mukom postizati ono (to Zeli. Njegov odziv na trza) klatna i f )o. I .r rr r I .rjl l l..rr( rr uzajamno predavanje energye njihanla potiiu prrjelaz na liniju 2ivota rri )t. T --j Rjeinlk pojmova rl2 ll3 Transurfinq zl .rl.r 1r.1 | r t.rt .t . I r( .

r.. ..r.Koordinacija vaZnosti potrebna vama. . Kako bi se oslobodili klatna.rrrr. prepreke ce same nestati. Nitemu ne pridajite suviie veliko znaienle.r svqeg odnosa prema svrjetu..tvl()tll(. Prostranstvo varryanti sluli kao sablona. potrebno je odreci se unutarnje r izvanlske posljedlca va2nosti. clm vas je neSto razljutilo. mo2ete zamisliti kamo ce vas u livotu odvesti takav niz negativnih krakova' Naielo koordinaclje namjere glasi ovako: Ako izmjene u scenariju.r svojq linryi sve Ako svjesno suvisnih potencijala valnosti. naci cete se na povoljnom kraku 2ivota.( (.lr l rl r .li .rrr.. Zakonitost se oblikule vaslm odabirom na raskri2ju. rrrtl Tada sudbina izvrsi obrat i prelazi na drugu llnryu livota l)vr]t.r.n. sklonost neqativizmu navodi vas da lzra)avaIe nezadovoljstvo Materijalna realizacija Informacqska struktura prostranstva varijanti u odredenim se uvjetirna moze materryalizirati.rvl1.r drugu liniju livota s drugim varrjantama razvoja dogadaja. svako Zivo biie svojim oda(iljanjem misli oblikuje sloj svojeg svrleta. Vaia va2nost nije nego klatnima. Ako dogadal smatrate pozitivnim.llr l.i.l. njihove se "valne duline misli" slalu jedna na drugu materualna Energqa misli je i ne nestaje r I to tine negattvntma.r r( ) lr. svaka misao.l r rr.li.povoljan i nepovoljan. r dok se ne dogodi neito (to bitno mryenja s( (. Analizirajuci stupanj svole sklonosti negativizmu.. Materrjalna realizacija se krece u prostoru i vremenu. pomocu niti valnosfi. rr'ri. u pozitivnim cete otekivanjima postici clrr. slijedi nova neugodnost Tako se dogodi da . tako se i susjc'r1rri ...rl. nevolle. ali varryante i birate nepovoljan krak.rv postlZu u svojim najgorim otekivanjima.'rr. I. Posljedica se u prostranstvu varrlanti rrvrjr'f. Prepreke se drle na temelju valnosti onim linijama try'i parametri odgovaraju vaiem odaiilyanju rri.r. I Koordinacija namjere potvrduje da je Realizacija najgorih oiekivanja kod lludi sklonih negativizmu tovjek sposoban utjecati na tilek dogadaja. koje se Klatno bez traga. rr. svaki susretnete s nekim dogadajem. r .t iposljedica..r.t r postrojava. r. Covjek se boji popustiti niti vaZnosti jer se nalazi pod utjecajem zavisnosti koja stvara iluziju potpore i sigurnosti' predznaka Sigurnost je taj suviSni potencijal nesigurnosti samo suprotnog postizanje cilja Osvijeitenost i namjera omoguiuju ignoriranje igre klatna te potrebna' bez borbe A kada postoji sloboda bez borbe.l lirrrl r.juzivota.. uzroka. Svaki dogadaj na liniji 2ivota ima put kad se dva kraka u prostranstvu varijanti ..juulinr. Kada grupe ljudi pocnu razmiiljati na jednak naiin..rl(.ul | .rl. .1.l . ba5 kao r sektor prostranstva.. .f. nacelo. tada stgurnost nije jednostavno Ako se oslobodim va2nosti. kao i svako drugo gibanje materijc.r .1 uglavnom su po svojoj kvaliteti istovrsni. rr r.r .scenarryi iscenografijesektor. nemam sto Stititi i Sto osvajati mirno idem i biram ito lelim.. "osvjetljavanjem" odgovarajuceg sektora odaiiljanje misli realizira njegovu varrjantu. Na taj natin misli imaju izravan ulecaj na trek dogadaja. Klatna upravljaju ljudima kao marionetama....'nevolja nikad ne dolazi sama". No do niza neugodnosti ne dolazi zbog same ostaju na mjestu i postoje vjeino. Covjekov livot r..rl.rl(.r n. Linija iivota Covjekov Zivot.li l'r.rir1r.r. NaS svLJet nastanjuje mnoitvo livih organizama svaki daje svoj doprinos oblikovanju stvarnosti i vei zbog vaSeg odnosa prema njoj. odlutite promatrati kao pozitivne.r rr I t. Medutim.rr . one fu takve i biti Slijedeci Rjein k pojmova rr4 rl5 Transurfing 4 . odreduje oblik i putanju gibanja mater|Je. to jest svog natina razmiilja|]j.r.lr. ima odredene parametre. Problemr i prepreke na putu do cilja takoder nastaju kao odbacite va2nost. Kako jedno proizlaziizdrugoga.rrrl. lrrt'rl. birate kako cete se prema njemu odnositi.

1. .l( ionalni . odu(evljenje. Hoce li lelja podi(l ruku? Ne. ..r r r.r1." Kad ljubav prelazi u odnose zavrsnosti.l Odnosi zavisnosti Odnosi zavisnosti se odreduju postavllanjem uvjr't. a oni su drugacilil" N. r. Irl./. rrrr.. Drugim rrji'iirrr.rri i. gadenje.tr11. Potrebno je osloboditt se narretnutih ciljeva tovjek se sve vi(e udaljava od svoga puLa. znaci da cei sv('o.l r .'i rl r(. . r r. rr.. ushit. lelja sama po sebi ne stvara nikakvu aktrvnost.. .tr rrrrr'1i ri.rrrl . mrZnju. | . ponos. a izvanjskom izabire. | . aktivno djelovanje na okolinu . Ruka se podile samo kad su misli o Zelji odradene i ostala je samo odludnost dielovanja..rrrr ilr rrru se suprotstavlja. osjecaj du2nosti.t...r I r.rrrl .r r ono ito slijedi nakon donesene odluke? Ovdje se vidi bespomocnost ra Jmada ponurli..to je odlutnost dft'ltvLtrtl. ri . uvredu. Unutarrj. privrZenost.l. '( l( )v. strah. tt ttrtfLt r i sile ravnotele se uznemiruju.'i 'Ako me volli. razdraZenost. . I r)1. r rrr. tek preludry za silu koja konkretno r ostvaruje djr'lov.r. ganuce.koii hrane klatno svojom energ qom. divljenje. rri 1 .rr rt. . Bezuvjetna ljubav 1r ' l1rrl . r. oholost.sljedbenika . stvara odnose zavisnosti izmedu onoga tko voli i oblt.t.. rirrri.t L 1 | je odlutnost imanja.l rrt rl. divljenje bez obolavanja. osjeiaj krivnje i tako dalje podiii ruku. zbunjenost. lrrrr. Ako se broj sljedbenika klatna smanJUJe.). r.r.'r r r.rrr1. jednostavno konstatiramo iinjenicu da se ruka nr. Sto onda lrorlr . namjerakoncentracijapozornosti natokakosecilj ..i. Ne ostvaruje se 2elja. njegova se njihanja gase. razotaranie.. 1 1 l rr Namjera Namjeru otprilike moZemo deflnirati kao odlutnost tmanja i djelovanja.. l .. Kada sljedbenika viSe uopce ne bude. se namjerom ciljdostile. ...mora bitl kotatic u velrkom mehanizmu viSe l)udi .1 tr. . . ali stvarne. Donijeli ste zavrinu odluku da cete I te iz pjeSfanika. klatna se ivrsto hvataju za nlegove osjecaje i reakcije: negodovanje.1 ...v11rr l..AkoseneoieniSmnome(neudaizarrrt'r eneroetsko-informaciiskih stru ktu ra | |rl rr r rr. alise ona idalje ne pomice.lt..i.r lrrirrJ('r. druZit iu se s tobom. . Ll Ako me hvaliS. . namjera je koncentractla pozornosti na proces krcl. r . Pojam "egregor" ne odra2ava citav splet nijansi medudjelovanja covjeka i r.. Klatno 1e u svojoj su(tini egregor. r rrr r kraj svljeta. poti(tenost.lit. rll.rrrr'.r. Najveia opasnost za iovjeka koji 1e pod utjecaiem destruktivnog klatna je ta sto klatno svoju lrtvu odvodi od onih linija Zlvota gdje bi mogla pronaci jer. ror lt .Sve ilr)1.. ali time ni blizu nqe sve receno. Naia je definic4a namjere kao odluf tr().t. nezadovoljstvo. i. to se ono Sto Je sna2nije "njiSe". kada se svijet sam poddinjav. Ako mi ne da( .i u oceanu energije Stvaraju nevidljive..' t )r. . energetsko rnformacijske strukture klatna. iparanormalnim pojavama odnosi se na podrucjc rrv.t. "Mi smo ovakvi.. . klatno ce se zaustaviti i kao struktura umrijeti.. t'r.. onda iu ja ovako. Te se strukture poclnju razvijati samostalno i podtinjavati ljude svojim zakonima.tl.. 1:ella ie oblrkovana u vaSim mislima i shva(ate da 2elite podiii ruku.. rr. I . 2alost. Polelite podici ruku. neizblr'zr lr r rr. t. otal. Covjek koji dospije pod utjecal destruktivnog klatna gubi slobodu . svo.l . posjedovanje.1. r. I i i Namjera se dryeli na unutarnju t izvanjsku.. uzrqanost.. r .. idealiziranje... i1r rl r.. ljuljacku se moZe zanjihati samo ulaganjem sile odredene frekvencije.t { r ...i 1. prezir.' Kjearr I polmo! r I l6 lrarrsurling 4 . Na primjer.r unutarnje namlere.'rr.. r.1t. je to namjera.rvttr r.. rvr Ravnote2a se naruiava u sluiaju ako se jedno usporcrlLrlr'.r.Vl. | moTebiti postignutouokvirima uobitajenogsvjetorr. rr. nemtr..rr. Mole li odlucnost dlelovanja podlci ruku? Takoder ne mo2e.t.t lrr.. rrr r1.1r. Da bi iz tovjeka iscrpla energiju. nego namjera. . rr.lrrr.... Ta se frekvenctja naziva rezonancija. boreci se za njih.r I vei namlerom. Svako klatno ima vlastttu karakteristitnu frekvencqu njihanja..1u sreiu.

't. .lvrrv. [.1 i.t li.on ih uistilu vir lr t)rroi.l samu informacrju.1. U prinCipu mOgu(. odnosno usporeduje ga se s drugim. I r r .rlr. Razurrr lr' --. suprotstavljati i postavljati uvjete poput "ako iei ti tako. kada nekom predntc. remek-djela raa)fi\..][o trr. u l)r()'....tr..! pokret....ltrr r tl( )vo On samo moze sasl.rr1rr ilo se moglo dogoditi rr 1. San let prrrlov.rr r. Djelovanja sila ravnote2e nakon uklanjanja suvii. r jedne vas strane neobja5njiva sila vute prema rubu.1y...ti . Prostranstvo varijanti sluii kao Sablona. Takvo njihovo djelovanje i osjeiate. djelovanje sila bit ce prije sveqa usmjereno protiv vas...r adfeSU informacije. premjeitanja zasebnog kadra u kojem se osvjetljava sadainjost. Snovi n. lIl.rrrlr l 'ri I lavovskidio problema.r.rl. pojave se sik'.. i metafizitko prostranstvo varljanti koje se nalazi izvan okvira percepcije.1.i:li Polarizacija SuviSni se potencijali stvaraju kada se nekim osobinama pridaje preveliko znatenje. To je beskonacno polie tnformacija koje sadrlava sve moguce variiante bilo kakvih dogadaja koji se mogu zbiti. A odnosi zavisnosti medu lludima Stvaraju se kad se medusobno poinu usporedivatt. r1111.1.r.ltr promatramo u stvanlo. . . ili da ih ujedine uz obostranu suglasnost.rf rr( . Zbog toga se stvar. t I i.: ./ l)( )r rr()r rlr. r' buducnosti. Svijet istodobno ima dva oblika: flzitku stvarnost koju moZemo dotaknutl rukama. i.1al stvara n.rt rti .1. All iim se neprirodno preuvelitava u procjenjivanju jednog objekta..l\{)l r. .t( ttr r t..ponos: u usporedbi s kojim nacijama? Osjeiaj manje vrijednosti.rl . rlobiva iz prostranstva v. Sva znanstvena ctll'rt.r. (J. vcr lr. stvara se .tn.. 1. (llv.1y..r rr.tJr | ..r.r. .rri I I L slutaju situacqi pridalete lako veliko znatenje.r tr.. Mo2e se reii da je u prostranstvu varijanti sve 5to je bilo. Kako bi uklonile suviSni pol('l( 11.rrijanti. ... . lako je pristup tom polju informacila zavr5itr.. i1.r'. t. r | od Zeljenog.tr r 1rrir1. ' i .1 .ll...lrt'. Na energctl. tamo se neizbjeZno ukljucuju sile ravnoteZe. Prostranstvo varijanti Prostranstvo varijanti 1e informacijska struktura.r '. koordinatna mre2a gibanja materije u vremenU i prostoru.r1.r r( )tl) smislu te rijeii.rr r. . i jednostavno stojite ima isto znaien1e kako u prvom..t | l I t-l Rjeinik pojmova ll8 r19 . dogodit ie se neito nepopravljivo.r i.. .. ili na izazivanje sukoba. se odmaknete od ruba.1e. .t(. .r' u prostranstvu varijanti Sile ravnoteie Svugdje gdje postoji srrvii. i. Na primjer.... r I i .!.rlrr lrl r r . =.tvlli tr. | upravo suprotno .r trr...rri potencilal. Njihovo je djelovanje usmjereno ili na to da "rastave" suprotstavljene subjekte. . kuce od starih citlli Mo. I proSlost i buducnost u njemu se nepomicno duvaju..tlr r... | | . varijante...1r. I i Snovi nisu iluzij.. | ravnote2e trebaju vas samo odmaknuti od ruba iliv. kao na filmskoj vrpci. a u drugoj na rubu provalile U prvom sludaju uopie nislr. I No stajanjem nad provalijom svqim strahom porJiiltl r.trrj. rr rjl r lr ri. .r u Snove llI rt.. Sam po sebi suviini potencual nlle tako straian sve dok iskrivljena procjena postoji neovisno.trrr 1rof. Sile ravnoteZe pokuSavaju ukloniti stvorenu polarizaciju i njihovo je dielovanje u vecini slucajeva usmjereno protiv onoga tko je tu polarizac|Ju stvorlo.rrr. .'.i...t1cmo suviSe veliko znaienjt' polaizadja koja rezultrra vjetrom sila ravnotele.l.. . a vremenski se ucrnak otituje samo kao posljedica i stojit('rr..ll lr:rr rr.. u usporedbi kim? lli ponos na sebe samoga: u usporedbi s kim? s Gdje postoji suprotstavljanje. Njihova je podmuklost u tort(. Cak molete irealno osjclrti rrjllr. Pritom je sasvim rrr . . . je cilj uklonitrtu nelednakost. lr.'r lrlll ilolaze intuictla i vidoVtlrr. . Ako ste vi stvorili polarizaciju.r . ja cu ovako". sama po sebi.rl r I nejednakost na energetskom polju. usporcclirrro rlvije situacije: u prvoj i i .lrr. sposoban stvoriti rri...rr usmjerene na njecl<-rvo rrl<l.'. . ali zbog toga nije manje o$ektivno.trt.r rr.rJ( . |. Potencr.. ito jest sto ie biti.t . Uiinitr' lr 1.

... Tako.rjr.v. poput svolevrsnog " zakona Pod losti'1 Sloj svijeta materqalizira odredeni sektor 6rrostr.v. uznemiruju vas neki osobni nedostact i zbog toga imate osjeiaj manje vrijednostiler vam se cini da se ti "pronedostaci ne svidaju ni drugima.' lrrrr sudbinu takoder predstavlja mnoitvo varijanti. Mocni irrtelekt nije ni za ito zaslu2an ako rjeienje vec postoji u prostranstvu varrlanti.ir'l. osobito slutajeva besmisleno sitnih.r svrleta stvaraju se odredene "vremenske prilike":jutarnja svjc2in. Na primler. Slajd cilja je zamiSljena slika vet postignutog cilja. Ako se slikovito izrazimo.l odredenu ntjansu.r ovrilr'. Ako namlerno stvorite pozitivan Slajd..Svisetislojevisla2u jedan na drugoga il. Negativan slajd u pravrlu rezultira jedinstvom duie i razuma i z6o9 toga se utjelovljuje u stvarnosti' Ostvaruju se naia najgora ocekivanja.rrr. rrr.r l.. Teoretski ne postoje nikakva ogranicenja moguiih obrata dovjekove sudbrne buduii da je prostranstvo varijanti beskonatno.roga proizlazi osjecaj da ovdje djeluje nekakva neobjainjiva zla sila.Scenografija je vanjski izgled ili forma pojave. Negativne slajdove mo2emo pretvoriti u pozttivne i natjerati da rade za nas. iovjek stvara svoj svryet svojim postupcima irnislirn. se krece materija.. lzoblicavanje uzrokulu na\i iaidovi. Struktura informac11a organizirana je u lance koji su medusobno povezanr. [)ol)rnr.r1 ili tmurno iki5no vrryeme. dok komunicirate s ljudima. rrr svako bice daje svoj prilog u oblikovanju stvarnosti.r varijantiistvara slojsvijeta. Svaki sektor ima svoj scenarij i scenografiju. ovisno o tovjekovu odnosrt.r zasebnu stvarnost.. ryeiavaju se sami od sebe ako to ne smeta tueku varUanti. Tijeku se ne treba aktivno suprotstavlyatt prvenstveno zbog toga ito se pritom beskorrsno ili (tetno trati gomila energrle.urrr r. a scenarijje put kojim i Covjek svojim dolivljavanjem svijeta stvara individualan. zamrslit (emo da se varilanta sastoji od scenariia scenografija. Radi lakieg razumijevanja..t. Individualna stvarnost oblikuje se na dva nacina: fizitki i ntc'l.. Covjekovu lrlrl.r.vrjll. protivljenje tijeku stvara gomilu novih problema. Suprotno tome.. prostranstvo varijantije moguce razdijeliti na sektore. a dogada se da bjesnr uragan ili clol. Svako livo bice energryom misli Sektor prostranstva variianti U svakoj totki prostranstva postoji posebna varijanta odredenog dogadaja. on na neobitan natin moZe transformirati sloj vaieg svijeta.lr. Pojednostavimo li.lrr.rlr. Tijek ide putem najmanjeg otpora i zato u sebi sadr2i najucinkovitije i najrazumnije rjeiavanje problema.l.1.rvrrrr ulogu igra nacin razmisljanja.lrlirri.krj.i | )rrrr rtjecima. Ta stvarnost. vece su razlike u scenaruima i scenografrjama.rtlrrl. u svoj i sve vidite izoblideno. Ako ne budete ulazili u neistraZena podruiia i ne budete smetali Rjeinlk Pojmova t2l liansurfinq 4 .r i . Samovoljne odluke razuma u veiini su pljeskanje rukama po vodi.i rlo katastrofe. Slajd Na(e poiman]e nas samih i svrjeta oko nas testo 1e daleko od istine.rlrrlr problema s kojima se tovjek veiinu vremena mora boriti lr. Uzrocno-posljedicne veze stvaraju tijek varijanti.tv. Nemiran razum stalno osjeca trzaje klatna u i nastoji rijeiiti sve probleme te driati situaciju pod kontrolom. Ve(ina problema. buduii da stvara znacajan rrriio rrr..r posla iskljucivo s metafizickim aspektom. lektor" stavljate slajd kompleksa manje vrijednosti Slajd je iskrivljena slika stvarnosti u va(oj 9lavi. Stole udaljenost med'u sektorima veta. u individualnorn slolr iovlr'f. Sustavna vizualizacija slajda dovodi do materija izaciie od gova rajuieg sektora prostra nstva va rija nti' I Tijek varijanti lnformacija nepomitno le2i prostranstvu varijanti u obliku marricr.

nitko vas i niita nece u tom(:. cete ono ste se Djelovanje tog natela temelji se na tome da vasa izvanjska iete dojmljive namjera iskori5tava unutarnju namjeru partnera bez ogranidavanja njegovih interesa. problem yc samo u traZenju vlastitog cilja i vlastitih vrata. omesti. vei se ona strovalila na mene s onog m1esta Ako idete prema svome cilju kroz svoja vrata.gi ostalih rezultati nadmaiiti sva oiekivanja.ol. zamiieniteie namierom da neito dote i dobit Freiling Freiling je utinkovita tehnologrla tega odrekli. Rtlec transurfing se izgovara kao 5to se i piie. ali na koje se trosi s velikom vjerojatno5(u Legl!zit9j. Ovdje je iak nejasno na 5to bi nas ta rijei mogla asocirati. i jo-. Va(o odakle dolaze svi ostali termini i sav sadrZaj knjige. ljudskih odnosa koja je sastavni dio transurflnga. samo neka izvoli. Transurfinq ie vas nauciti kako da to uiinite. postici rezultate u privatnim i poslovnim odnosima. Shledeii to nadelo. Va(a su vrara pur koji ie vas odvesti do vaSeg cilja. U konainici od iovjeka dobivate ono 5to niste mogli dobiti obiinim metodama unutarnje namjere.q--1g-"!gi:gttng[g:ql'jg$ najmanje energqe.j. Juredi za lainim ciljevima. Znatenje te rijeii mogli bismo tumaiitl kao "klizanje kroz prostranstvo varijanti'.ro_optimalno. Transurfing Rije( transurfing nisam izmislio. Ciljevi ivrata Svaki iovjek ima svoj jedinstveni put kojim ie postiii istinsku sreiu u ovom Zivotu. ili kao 'transformaciju potencijalno moguce var'rjante vam nitko neie oduzeti i problema s postizanjem cilja neie biti. je tu Ostvarivanje va5eg cilja privu(i ie i ispunjenje svih . Klatna covjeku nameiu tude ciljeve koji mame svojim prestiZem i t-- I Rjeinik pojmova t22 Transurfing 4 . I sam do odredenog trenutka nisam razumio njegovo znadenje. zato 5to kljut vaie duie idealno odgovara kljutanici vaieg puta. clf lelja. optimalnos-t je vei umetnuta u strukturu polja informacija. U prostranstvu varijanti postoji sve. ako se bavite transurfingom. Glavno natelo freilinga moZemo formulirati na sljedeii nafin: Odrecite se namjere da neito dobiiete. ako neSto postignete. ili kao "prijelaz kroz linije Zivota'i Ali opienito. r.rijeku varijanti. znadi da odrZavate ravnote/U na valu srece. nedostupnoScu. shvatiti da vam to ne treba. neiete postiii niita ili iete. Ako se nekome svida pojam izgovarati na engleskom. Priroda ne troSi energiju uzalud. u stvarnost".1eSenje ie doii samo.

' iitatelia'Tko siti. Ono ito je bitno su tuvari koii su preniieli ovo Znanie.Vadime ZelandT'obttno odgovaram Moja biografija ne mole i ne treba bitivaina ier ia nisam tvorac transurfinga ve( tek prenosite[. U svojim knjigama uspio je sjediniti saznanja suvremene znanosti. U svojim je ietrdesetima. a sad se bavi iskljuiivo pisanjem...O autoru Vadim Zeland diplomirao je fiziku na Dr2avnom sveutiliStu u Kaliningradu. Vadim Zeland smatra da nije bitan on nego tehnika transurfinga i stoga o sebigovorivrlo malo: "Na pitanje zaintrigiranih 'Nitko. Vrlo ie vaino biti 'nitko' kako se niiim osobnim ne bi naruiilo ovo drevno Znanje koje otvara vrata u sviiet u koiem nemoguG postaie stvarnost. te Zivota u dana5njoj Rusiji. oZenjen i otac jedne kieri' Do raspada Sovjetskog Saveza bio je ukljuten u kvantna istraZivanja. Tajna skrivena ispod povriine toliko je va1na da ie osobnost prenositelia posve nebitna. gdje i Zivi. ali oni se ne 1ele razotkriti i ostaiu u sieni." . filozofska utenja i bogato osobno iskustvo skupljeno tijekom dramatidnog raspada Sovjetskog Saveza.

o E .ttro veljaca 2010 o ct o tjt H. U.? u ne bo lnbu!-e padnlrr _E P go. pJ E = o p. I :tl '5: = v '} - ]ffiro qs d:q g. $u :H :PJ 'd* hA i5 :o .Potraiite u knjilarama! E F 0r Najavljujemo! 1 p"*"knr'. - o' io L o rt E o o a o J. g.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful