Sah_Nukati_Lahi_Amal_Book

.

JJf

~~;;{71d'if'

~

~~;;J~dJ'

vl

vb~)I;

.'. .-' e·-------.

#j".fo';~(';;IL'Y/&2.A6·ILH!.Z'fn;fE,~ .

..__-..__. ~4f~i;tC~/~I~'I_----J

. . -' . .. ,,,;

_,,~~ CJ~ I'('~ c/.I tJ_/ ;;~\

I 6A~~_r: i:Ji ~.:)(~ .• -J;'lJcJ;rJJ,L.-r,

. "

. : ..

,..... (plqq./.;rt) JJI..::,.f~1

~

yy.. (plqq~/.;rt) (JJ..::,.f~1

'/J1JJcJjJI(I»~IOJ/ ..;!(t }t

01" ~··'/J1JJcJ~~JjLL-,..'t ..::,.f~I(u:.

" ~"'1q~·I_1"' : c)}

" ,j/ {J,.'-lfj-J. ~

t"J,/ '1."_," - (;;~~.~ : V'1;.:,.f~') ~

~J'/ YO (;;~O.JI?'·~). : (".:,.f~')

· .

LC;~~JJ~' G W,/

1~/~(

'f;f~)~IJ'J~~~Q'f'1J)/~I,.##~JWf~~~~ (.-.A~~~t'.#»~14/'~t.~~'-4-Aiui)~

LW»d~~4--LY...:y'''rll&~I-fL<J;~JI,'Lfl~''1)1/

. ~',LI.(L"H,~!i(fcJ)i'J(;)y.L":""'~P"~J'Jfl'{~;Y·

~~~J!l/~y(/.'~~"t;(Iq.~"hAJ[JIJJ1)J1.,,/,1»~')~ ~~J.;/~~'f/J)J'~"j,~,;_~~IJJ~J3f~)~ AJ~~=~v.:~~Ibc..~;jcJ)J..;:#!..--'1~V:J,(J')r4{Ji'"u,> ~"'~~~"'I..L~~r};w~~cJ,.q;L'''~IJv!:-t.'

. . .. ~/if.' ()",vlJ.o#l

cJ~J~vt~~J:~l?fU:flqq.JI,'~J~v.:4~tf(j<!/,), ~(.q}ifJ(;F~~,,",,_,..?/~d~)"~"~~'ctiJJI..:J~Y'P~ .'

J .. LJP4-(OJ,::::-~J4ol'~)JJ".;'::)(PI)"~Y~i(v.:~U;VI~1 '1»I~ol/J~iLk;.k;icr"'·'f-'PIJ~lr.(h01(.L.b

. .' A{~,;v.:~?L!I/cJf.

JlCJJ/tt~(j~;{~~~Ij(ifjJ/.'/£.;}~4t4oGlf);'J~1

. t:~~)NV1·~~t:.t7f4~p';~(~IC»/~)6iLtr~1 f4r~A',)~(idwrfl~L~~u;J));JL!~.f.c6{~/;4/;4J

,-:,c6~/Jf..:v'flft"'~~(Cv/-~J~/;J!;:th~_";'~If.l~LcJl ~£,iJ~/BdL)~~J;~JY'cJ~;tJ4(t lCr·+JA.t..~t.;.JJ!? '. ·~(J'C~'v.:'":"'cfo~;L/~{p~(~)&,~y.

~I(l;~~b~!!?!r-- '. -

.. ~

,

-.-' !!+tfc)&JJ,.L;f.;K,$,'J'r!-(f.f;iJ;;CIJ'Lc)f~JIJ l!~y..:;.,;-trV'~J;JI,-:,>!~I""~y,,,~tSM":;';"'~~1

~ !4-J~J~.I,'~hI4L(r~

/+V1·+.bI.lif1{cd'L~l(dd'.fvt;£;:;',}-r~1

, _'4-~fL~'.+J.tt$.~/~~~~J.~"J.

1~~ZiL~+~A -iJJ~ji+,,()~JL,y'

J,";llf2 ., ~,#, (/.J,/.....P .J,'/' •

y,,~]J • .J~!;' !'~~.Il~'4v)'~~'J?r;~'~.It~'

JtP;,4~~"J1I~4-Lt;jC';'J~/cft?~ L:I~4y~_J,~'~4~~~~~;!Z;!T¢~ ~4L1-~/":"fc./''''!+!P.~.::.:~~ti~~!4-~c:~~~a()~Jfdtv!{.I,1'(iI,6;'()Ji,1.bJ~t?L

c..-:t::-PL-';.JI}(+~~~~".k~~J»f?J$

:'2//1-#/ ), - J, J,. wg UI,- /' .. , j, V-jtJ7't;-(J"/'MRJ~"ftd/J!A'itl-<(),~JJ.JI)+"~/

~~.I~Mu~-*cf:·~j_}d;~)t.?II'W..:.;1rc)IIL-/

;

-vi"!'

A V:"'-4--:;,)~·J;.l.J"~Y'~:J~k·J,v!~~~~LGI $!,.~J:;f1JI,L~J;LCJtJ;L~/.0"o.'j~.Lr.!J(!J.~Jrt

~'4J.4-kt~~)j,J,.~(w~"I;;II~~\ ~~u _

'-"';)'j¥~~fcl~4-L~UJ-~Y~I~IJ-'~~h):~J ~~'~~~~~LJ.$~1:4~~A;/Y4--£~Ua7~cJ~'

" '" \""L. J'IJ' .... , . .- ,I "I'.{/I'

~~~~: V:'! :J1{;JI~c.I.yjJl ,)r~ .?~DcJ"1.'fJ-v:~.d~1 -~

.. / /..R .;. . .' .» -'!~/ J ...... (! /.>/. ;. .. ;ot

d)!;(.J.-)'I.J)i'I~J..:L-~~J~"::'-.d~"~~1 J.'- !"J~I ~~I

L- ~ L- - - - "'.>"'" ",~I!"';/..- . cf

_, , .. , ·,...i~' '·'~I/- I" .. JI·"I'· .11,,:,,-\1,,· _ -/I- - -

4!t.-1.#~ ..:;, "v .. c)r)Y'v~;f/V ~ ii.~ ~~ . .,o.-=:;-

J~I tZt, ;~r~,rC'(r"I.~ ~..:;;tl,J';IJ •. :) !;V,~··JP~v1

""/. .... - .. '1": .. "J.:'.. ~" ..

£fJJ/T~iJJ'J~{''....:JyJJI~Yo/(J/))):~~'';;~~'' ~)pIL~![f.:I.;'j..:;,!( ~.~ "-'''I~~Y''t ctlJ.l4..~P I J:.h:JIc:l4-r~I.J!./I';'JrjJ.+~.JJ"';t"~G ~JPII);' ~f~L4f-(Lv.f,-:-,U;~~,,~~\ ~ ~vlf1!V:ohr;f

. !J1~~y-:;';,,-,u,;c:::-j;liJlL.(! / II :,.:.i!1 ~\1~,;

..l. ,..--' ./ • ~ v .. / .... )~ ...

~+rJ,Piv:c)hrJ.N~~};I:

;9~4-!?1J;'v.:~ ~~tiV'cJyJ;:.t~~~~~J; l4r'c),£,V:~,I. !~JJ~~;~-: 1;S»(pL~14,~;";"L~1

v:~J;;r~d.'JJt..JI~J'vjtf"/.'1V:if.i4-/~(,;~''.,.J

,i.Jo.>.:pA,-:>.:JI/ I:::\~I/ -: .. _ I.:P~ ~ ... p-"t"'-;r ~ .. JI:- lW'tL' .JWA~ ~"!J.,,),, 'J ~~ ~ (.).J.JJ I~!J I .. V

~c)J)'Jh .. vJ~cJ¥t>IV!J!..tc)~~'~f~';L»c)f' ' 4L;;.~~ ~r-t;f11~~.rJ~tJ7d,L..,,/,f~?~Jf~c.ttkfJ.(d.

U~h~~~~4:L~,;~t?~'J('/'i~~(p!1 ~PtJP'yd;~L.zj!~jJY' /f~.L;~£~rJy~):r-if;

I- 14'YJ;J_".:::,..(f( J;rLvllt:::r,,/q;,J:JtJI ".J~~fJLcJ,!I~'"

~zJ.o/4-(rYJ1rJ~'~A£6:J4'if~!'r-V&.\~~j\ ~ly.Lf~v.:'-ALC(,",-,d.I/~,;/,.pJ147};Jf¢

~4~(j/(-/td~J.I~_;O-:(Ii~~~~~P~fv:(Jt.~/I) DEFINE 4~'~f!~fJ?~{~!.J,.L;J';j~J,.IVO/ ~Jf.~4(7';:;.I~;"J./~tn.J_~ J.G:,?J'jLv/ d'~'~4-d~dPV'~~4~.L;~(VLV¥",j

, ' ,:~~#,J()J/cJ}.V:j;t;J,~,v:j

d· ~, j,j,~~ ,1ir/2 ~ ~Ij

'~.J:;~~~~() .. ".t.lJ.j~ ,,~!c.e;):I'

~~llJAJy(r.;~Aht6.!JJ)'IJ)J,LJ.~J~

6t,,!k'-..;JJtIv«~')IIJJJ.::J,i:.t. l,)J)~,-y'Lv,4-t/J+11J._k)~,

J,:dJY~~~J~I, .. tI;v.:1;~:4;¥LcJVJI

'!~(pif

,.. .

It', .

/ .......!l ~ -' r; >- / > /1 '!'t J>-::'> ~o.(;'l/

.J ... L"''.'-.AIT),¢. (IA ".;) J! 'j_s.~ j..:.JJ JI J y.,s ~ _,.. y

JJiJ;1!(/v,4 k';:/L.vl.,PJv'~J~o/tI.'~;:~,vJ.C;)?, ~ ~,'",(..IJ1~~(Jit/ ACCOUNT FOR 't&r~",:",~(''''cJ)4''' .. ~

~ 2,~J s4-£rrJ;iL..j;Jltit.J£p;IJ;1t;.;i}) .. ~J;JJ.JJ

. ~4-~}w_;~L)b'JA(f-4I.+v1~~J~J/--·. ~

,., .. r'/ .. , ./ I .. '" ;. It, -!,{. 1: -' IJ

~~I"".:;.;',~./~,JF'-t',;"'rf~~~J~'''jalJJI,cJ~U·~ &-

~U¥~f~~pJrr#""J~vf.ViL"~t.J}(!//~ L 1:!(..iIYA:!',Ii~J.t."'c.&'~II:!Iri(.Jt.vJ\+iiiJ J4-1~~}Jf;91()'t."6:r-,,~,~£..cg;'J;Jt;;OJ4c14 VcJtJl,~:I/f;~jJ#Ld}IJ/Jff'Jtt)/~V~~ ... j;I-'.::.-A1 ~}".;r~vlk..";;-c;.....:;;~~u:t+rA,IJ;k~",,i::,-~}~ (;(iL()iI~),LJI(V:~/,; .. ~ct~~JV~~J~~4

. J~jJ;r~I16lf.ttcJ/~"r/ckY~(PV:~Nlf~}JI~ ~c)'L."".::r~V~'f~Jj. ~?~ J(lJf..+JYJ?"M.£J ti~~:Jy~~,~v:~t;)IVY4--Lc'Lt~.J'Jr.J)jci,,,,,

L I~ 11,/ .. ..... ,/, ... , .. ..,/! JJ >{. ""i"''' .> ,<

d,!,(j1~~I~+V:c'IV'~~.;'r~J/;lk-"'(f?P'''''''''-,A'' =b ....... \\,oO

JJ~~~A ~ctJ1d.Ual4"~'J;'cJu,lJrd~V: ~11A:...~IVJ>fN;~-(I.L.tYIj:,~JJ;r~~,r;

. ;!_('/II/f4--C:Ir~;(JiJWJJf~J~~"'~~I/""

~. • " ... /~ .. .Af"' / # ..

'-IY()~""Af' .. AP.V:J;J(;!V1u. dj~v.;(./II+£,('~~I

'-nd~~(;:,~c)~J~o:?~J:.#u;;,'JJ~/'''~J(If!/J:J

,& h·

1(~~)(PJ)~"WV.A:"CJj~::-4-

: ';£~j;1#J1 cJl4-Gy[;P; ~..:.::r..4 ';;.f;-<:~_f:t:.J'-r1

I~

v.jJlv.()Y)rJJ;lj'f/~t.-J"'~fx:,f;"-~ ~;~l J~ ~; dltr~j"'I.t();Ii-Ji.1~1~44(LVI~v:~(,j

.(tti,_"tI TO.sURRENDER .1.1' TO SUBMIT '-' .... d..i. 4~~·,JW

• I v .. 1.7:.71 v I

~~)"'J ".J~AI.a,.. J/;J~.L..;-r.l~II'I"';'Ii'Jlu:! ~~~/((J;J'~4r:(JJ.~;~~~~~/.?l.JtJ~+ cJlJI~"'~$~V:d'fLc,JtJIY,;c;,~~·+),,{·

L''fnt(.~((D~L.''I;,,~t~iJlF.~'4CJkr',J... ~~ v::t'l~f)~Jf)~r.. .. +(lJ..'I:JL~J'a~Lvl ~cJj)(cJlF.

. c~ljl04-M"'~~'-U:(MI'",:.qD-I~~-::-~"" .... t ~1)~/""~.II~f.t;j_f;;~~;~v.i(J:f!dlv~L A~~J~I()f~~~Ll.V)J:,,(~·vi:.:,J/4- .. t

)~,AI ~ 1~/..§t:..::;(jj'W.~'1t?i'-t~~r;r(ct;~)JIJ-lr

':'/~~":"-rl(;~~/,,:-/!"'_'Jf(~:~?!~~~;ot-::L c!;!kyPfI.J!/v:t;v:~A~d"iJtft~v.1r:v!.f~.IJP

. ~J#J;;/(At:p' ;j,vf)At::-,/J_/I:(I"L.(JIJgv:.~~j

itJ/~v:ij;;tJIv!.Lu{~./.,A~('_:"/~~AV.v.! ¥J_~/";,~,,, .. /~~0j~/v:j.J-,,~(J14v:i'

L~.NV';,f'J,J,~~~,~()~ct"~~-f~~L"'=Y0!

s~..::.c~)A"~..IJI~'t'.I~

--r _. 't.'T~. .. ~ ..

J~L!.s' J~~; &~ _;A; ~:,fz,;".:-"~\ ~~

. I~

~ /"~'J~~~/d,!/-1:~_;'/"'-~oJytL!N/~ ~1~J.1T~;-{~bjl~y..~)~koJ.I"~J4';'f.l)I-4

~U1llp~f.JJp~~V'.lJllJ'o!f{-r(LVlo!i~~~I.Y/~r~A (f:'J4'J?v.J;;")2&:!-vJ~fo'J'~dV:f(V:A'(!)!J).Y J(~.t:..b'..rfv:L~-4Lt~;L~{~}LJj,'cf.~J~ ~)!J)Vo!~Jip;'&~(f'~RL~I~v.t+Jk~J"'J. ~~(L..~l a1j(~JI;1rL·_v.t~.It~I~ .. ~~L.(lL"~ 4~Jlf.JI();~JJlJj?:.~vLJ;JJ"~.J~/~cJ~J

/ .r;' /".. I ,;',; ,; > / • /l _,,,

'-11 ~v.J'u4.-))'~"/)~/d~II;JI"_~ M~~L, 21 ~.uJI~l

:~)JI~~I&.ZJ)/~~k~t~f~~~~J~IL.~0 JJ;l4--L/iJl;cJ;i" .~ J.;:JI -~ ~I- ~ J;&:JI

v.:-t,""/~)~J~!A-(L~/~o:YV).fJ~1J~V:JJ

..P/,>/-!//.l.,'..-:-" .e> ,.l.I)'''~'' ' v: ,,! ~"~.# 1

u--l0"'''~ .. ~:'z-k1~ ~ ~ v..~cJy~If~J-'~

/" I / •. f! If ~"''' I;'·

~"IJJl_;Jlv.:-0~I-:"/'4-v.:rL:'l.)lcCW".M"~\) ~;11' ~

i,1JtJ:;~/t~I"J~0:~JJ.~ /WI4-eJ.t:JJ(I6-IL[),.; 4JF~"A""JJ'~~'J'{4oJ/..L..r~;,,~?j~ .. ~Jf1'~

.. JL"fJ~'J:~)}f!'YL~f,d_,r~v:~y'~-rckJJ1~

.. I /n .. / R •• L # ~f# ...... :t

dt;~-r..z...{~,) cJ:'p' 'J.'J,WI-£1.)L(.:"-r'" 0.( )£ o: .

#&./t1.fy4 ~1u~r~/-:r,J vJ;t;J'.~Jr;?~/J('/t(f.'ci+ )y~'~JIu:~fj~tfi;~~L'"',..L..c/."~~4.~,JIv:

, !~~

c$J.-~)~I~~-r() .. ~y~JI "''''f'I'')tP1/~(t/,.I/ .a.;-~~ .

.. :,..":!;~JV~~.d~/l~J.'v:y~I~~~I~~J'v:fi~~

I 'of

. 7d;;JJ~~~-;J:YIJ."?L()~»)''':'-JJjp(tJlI;~~I''d'l .

. ~ .... ~JA,,:P~J.(d/',,)JY.-if

.:pi~r4./.rJ #f4J(~LJf.·~d!it)ti~LI ' L(j,~!~·~:&~.J.(W')JJf.~~/"'(r4v'Ttfi f.uitJ~JLY~I.I"J:Y'J:(;j",~J:JA_(,j~J4-f~N)f f;/~~t;'({/1U;r~-~~';lIv1Y"6J{J~4"1~~.r/o/J ¥(jr;~4;-v.fJ)J/;//f::(?;L~}J,Ct1"4-J) /.+~cI~;v:c;).t/~,1 ~':-V:f,~Y<.t~J!LJh;'V: !~~.Irvf)#1;~.I~is:,Iv.1~~0/Jt;,'!v1viP.ttv'Jfu! « ~;:.u:i"'·~i . ..,- -: "-! ~~~I.tt ·'£/Jllt~.,,, U.J J ~.. ~~W~j--9 • .:,Y . J..r,;~ ... cJ'y

;~ ~ 4ZLv.:f /4JI.(;i_,,t;;-ifL~__}:;)J'-r'10 ~ '-l~~~(;

. /.. -'.:.(/ (1/"_ elll .. J ~f I • t? ': • ~I ~ 4~! hn/w! ..

))d/()~cJDj .. ~ ~~~.. .. ;)~~

.,&. . .-

&Ji.j~~YLv!}/JIIv'(~~~'J?):J:Jk,;;:;,-v:(~

j,~It;j1 ;_1.'J15~t; ~~I ~;'?.J~J'~¥JJ£t,;,~/cJ,v:

.Af!') JjI~:'.AQ·:~J) ~tL~ !_,....(~v.:~~~~..J/cJ I (jh~-.::,J~.I"J"

/JltJJ:1c(.JJv;d;--{tLt;it"'-X.!£?LcjJ?'4-LcJ/Jc), . ..~~4J:1cJ~~'/~#;{(~1.A;4Lc;)'/ijJ~LpJf. .. ~cJ];/;P~~l._ntJ:(f,tJ .. ~(;, ~)&f;.IJ?h-+cr':¥'2-';J: .. ~;'-tJcC'''')~~uiJ~C?v.t~~~~j(..~~c.J.JA'~"",+

(!k(;':-}I,+pfJ7Ju(-T.fiJ;t~3~!<!/f

(H~~k-:~J~ .

, , ',~j, ... ~ /' . '" L.t f! "'. '"

(JJ.-;;""y--()~~~~/q'r;;..Jj'J~~,,::,,:I(f/JJ4-/'-r" .

4V'/~()-'i+/4/~:v:~+-~/Y~~)~~ (f/J",J'/:;Jv,,;-tG ~~~ii:tL /(~/vi J!_;/-f";'/c)~1

,. ., tf" ., .

·Jh~'cJL.iIJJ4-j'r'V'IA~/.p'J;JtttYj.JILV:/(£/

, "I r > ~.I I~/ .... f', f~,/ :.// •

vJ':~"~..I"::;P:cJVI;:~;jC:);~V:f)'-* (y~~ .. I,.Y/~

v:v4r/cJI~"()Y/4-.I4~~~..c""()x()tJ4L~ ~v.id~~f.'~xc.ii~"d~_,J~J4-",t*~r~ ~~'!(J:JJf~r..Z/v:t(;ii;_',j;JM~JII,JdJVI,L L'<'~~'~~-c*~~I4-LV"'VJ~!A&"JlI-t'J,!f'J1,j id:r/:JIv.tL;:P;/~('LII~~.r;GAf.l/JtJc.-4+L ;.(Jt'~dlL..JlPL.~".J/_'!Jr~ J1jIYcJ{t/!;'J/~f/;#;..{t~1 ()~JJIj:V:()/AiLV'~~d'~I~/~~/{'-;!iJ;rJAt/ cJ'4(J(r~/J..:tr;v:~~~L,!;fiJ .. ~J:df~" J.~('uJ: ?:J .» LI;~~~J;.IJ(~'~(~}'-l'V'I~"+'A'-.J,~I).1I

~4-L.V'I'~!fA¥.f"""'f(tal~(j>'.;.!LJfJII

I'" ;/~~'..::r~r~~~~"1-(;»~?,' j,1/r:~~;t(L."'I)'I~

/.U;4--L(("'14(()14riv"IV:"£'(VYL..t'~JIJ"'~IJ,.; ff)'~I~+LJ!'~)()(c64-,;:,-,~!~I?I,4.;:, ! ~k..~(f-,~f:&J:;,~I/~ -,-,~~,J~~/~I;{ti.rr .. + £/~k'qt?lr~~h)J.J'~'v:~tJ:IJLJI~'4.1i~

~.;. .. ~~-" A - ~ -":;''' ~II {1., ,-: .... ,' :';JII "JU J ./ -: r4";:;/~" I ~V ~ !!J I -" ~ ~ ~ ~/ ~ .. '~/I.I.. ..I"I~)(.!;'-'O:

+-';;!:;J!'--)h;,,~L·J'.r(JIJ~'cJl~I;~~ .>! ~C;~} ~~~v.:~(~')"'~-:,l!({'" !~t.Jj)I/»I,L..J-r/cJlj t!..),0.J~/~JJ')~~J~'I~~~ ~J ':;~I .~ 4~l,Ul'-'r.;;"u'r/~",I~";{cW){~J.{f;-ifr,,,!~ . ~L.,~."+-J,J~~)(/ct:k.,-~j~/~J!4-Jjp4L/

~-I~vl~v:t;IJ-;";~;;"/JJ),JIV;i.~J?Id1vI}(J.J ~v.:()j;PIL..~cJVJ~4J~J1~:1~~~d;~~I-vjl .I~.....,..tj)'vr -;-~6_';'~JJIV:~<:JyJ;;?<:Jrl.JJ'J...{i ~ iY.cJP/~L;;~MJA,fJ~)j~,y.cJ;;;~J~'¥fJ.:r

,~, C~(~JA=~y.L~::~;~!(~~~~

-+~~j£~/_',~~1icJY:~ ~J~'.~ C:>~I'

A/.cJP~I-Jvi(J /v'if~)~-:!cJY/t..:t(~A A Vlr~!J;~I~~Jr)~';-I'J"!~~.I~-,)1i~1 ~~4~~II~(::!d~/J4-JY:~~cJJh;L..JJ_~~1 J=~I ~) ~I_; :J-Y~~:'''''~fvt~.I;j;,~'-;('f .'c)r)~(~~IAI~((J~,b'~~d-'''':;. ~) J;~ u.!'4 ;:;~~

~4L~»c)I"/~~)/"'V/~/vl~or~IJJ;,~..(r~~

r":~1 J_.

Iq

l/;t,~~)/[).n~NJ~I:! ~~)yJ'~~!tl-~~ftJ..f.a..1

'+~P'~Y'cJ)+ !+~~"".:r¥fy~,y.~()~j ~~IJ!j'4",,·+IP(I;_/ci!$;-~L..VI~~ Jf,IJ~~;;,~.a..."~I~!",.ft;e-k~J""NJI,;z.;"~JJ,1 .::c~,,,~p,,,,,j,~f/~J,I';~YJ~Nt;~v.:rc.)Lr."t,;ct~J cJr.;;;~I"lp/j;_~:.Jj,~tflJ.£"VJAJA)VIJJ'-AfIL tJfJJvf~J,0".-J~~¥fcJJ!jf?};JIJ'J'Jn1.-t:i~/.";/ ~JJ;lIr~ )J1J7~,",~"~·J;'J",-j/LYJ.;It'~{,j}t.:t1

,1~"~,.~}JJi~:i~_,d~()7,,}J~I,,YJ;"f~/~t_, (.z,IJ:'Lr?J'J(/'iJJ~~)~~J"'dJf~/,-'f;~L

. ~~!9~~(_,fif ~J.;4~~AL~~~P'~;J'_;;I~~';;/

- ~I ~I ~ _;:A '!Yv.:",-)~LcJPL~~~""-4--j~ (J)I)Jt!;';)!+~j.?~/'''cJ;;,JJ

:1vt~'_'~4(f-Y~7J;J'dJ)r(;/.);J~~7q.Al7'-V"

. -'. II !.p .P ,I -, \ _ t. ' I. J, !. -'t J .. ~")J-M-\~I ~ w~l· :_"'_'J ~.wl ~ cUll ~_,_._)., l:9

~~"/~'~cJJ)J{9~l,~j;JlcrJ:JIJn~~J~' JI ~L.:.JI

J~J.17 J-"'~ ct;.:-cl",,1f.

j, , .*'.P .40 I· ..

1J/;,~(f!/~~_;JI~r ct~,.;;~J'x-: d~"::.AI7~

(fJ~/J/v:/~(f}"J.~JI~.(,1~'L"".~~A""..~(fi· .,I_':'-4iJJ.._NyI_,-r/V:J"4i1JJ44~lcJL.h~L-t) v:~/-4LIJf.':.r/~L.:r~~f( .... 1-{~~~., 'f~ );J,~

~ , .. ,,; , " ~... J' I. ~ j"... rt _, ~ ~Jt...#.

~(:)Y' .. rj~4.J!~,1wr.4.(.I.. V-:IJ' 4.I,:~,1;~cJ)r,JJlv;.~A~ :.,~

t· LcJl~C~fl'J!IJ,l(L~~{Jj~i:;L:jII';+-k"r~:AZ~ ~IJ~~f.~y~-,(~r.:0JI.~·~~4~cJ~"L.~~/{/J ~1t!'f~1(#~~J,~V:(r1~1!.r/4'1~,';?~~f

§l djl~ ~ Q;~'~1 r\~(;~Iy!~:£~~~JJ{j

. 0(;: JIIU ~I; ~I '(J;:J;~I;:O ~~.;i ;~~\

''_~ffJI!rLJltrvi'IIr/L.~hr,~0 4~1~7·~ ~~ v~LJ;JlcJy::;;.IJI'()/;Jr)(j"v:,r;Jlvj.../}rJh~£..vG"4-:~ ?Jj~AL. ,;"",,-,~"_,J i a;.; ~ ~ : (;..,.,Jd(W"" ~+Jr",,"

;. ~)'!'('f.""/ ~f'''-:(f,'(~,.-t;j':-r:(j~_b,{-: . .. '~: ~1!1 ~' ~IJjJ,",::)(f,J({~::R~1~J~~

t:::-J)(/~~.I":,,,I/;~~PI Jr...> I~ wi ~IJ

--/eel VLJ~i4-Lv,r:d."(Jf~~~_/.i ~IP VJ ~IV!, ~ I;_,;

!~ ~4j vj cJlf/ ,,¢!,J,

"U1I/ , ~~ til J:;~/J ~.I"

.f • ..I, ! J I I " I • f) . J .Yt. L:! . ~

;f"P'~ ~I .,.......) ~ ~: !'~'!~~:~~ ~~('-:;-' ,;.II",

,/.<1' '" ~\..L:::. .lj/1 . -: \~~" 'U -:~ (-":' 'Y'-; ';tL 'J.-.

~J., ., _~ ~ W.JA' u., ~~\.! .. :Y

I'~ .-:: J/ ~ ~i ~~ cL.»~ ~~~

~..J "" u- "" I:... ,/ _ ............

Y4JI~~~fL~!Y-9(cJyAvIJ;t,:.4JiJf-:-'IJ'~(\~ ;~

i:~£.v'I;t£~~,j_f;'!~~t;~J~~IV:~tL;!~;JL? &,_7cJ1{J 4.1,'{~L~J/;ldl,;Jv(~ ~~I • 0.1J1LfI

~i.C(J?j;IJ(;(U:~~c?r,/,'/!YL.~c.:J;;;(,tr~ly.v JI v'JIY.4c?~~ ,,~'.t~LI~~/Ak~L"::'-IJ~.I1

tl !cJfJ~IJ."A'y~}CI,Lr~;I~~.£~~(!*~J

. O-'~ {V:~t;,,;1:I":;;.lyf;~~LJt!I/~.4-

•• IfJ·"'"" /.

":;""';1 MI ()~ &:1 .....t .II

..

w£::

«» ~.. •

~I Mj ()Y .I...;:.J. /,,-:

.:;_...; JI # (r J; J j(; A ~ ~JI~IJ:"//" Y~I

40f~~+-{cJ0~J.I~j(~'~Jlj~~~j~~ VI t'-J.!#tL~~J j~.;w:;,;:~'-:-"rt=+-rJ/:'dCJI~)~ (~~~~I~~~IV;~+~I,;~fJ4/~v:Jt;r:

. l~~)JIJ;"4-vl~

! ~;.::) 5lj ~fol ~~~ :..rCr~;~I..(~ ;{~~~/ . ;~q;~LJ?~~~Y~~VluGl J;{~4L..~';"0L().r:~L(~-,,'-/~·~v.t (fi~/{:::;IJ/~)~d,/I:.t~i4.-J._4 /.t:~ £(./~JI4-Ci~)J:fJJ~i£.lj~I4-#JJ4-(,Y4IJ.r;~;J/

~;~(;L;rf.VJI.lJI4-~"tJ~?j c(;L(fl~r~J:{~~

L.~I-();tiWv.:"';;~ ~~"JA{~~L"",J.~~'" 14c)LJI~I!lJJ-4-~f~)j!~·.:;--~~(Pd~,,/{ LcJc1r~k~)J{vCJ(/'-4:J/.d.-'1!/vI·4.:~JldJL &:ffi~i/L/{,L~~L-c:)q'J?V:~"..;)JL..:;;IJI)

-rt:;-(~~~~LdlP.::,-(_"jI?W'JiP4-. - ~ v-(~I'-4f(jYVI-~,;:.J9jG..:~~'~~!;~~~~ lly ~~~L'-~J;~q4~~L.-LvIJ)(t;';L.-LJ?i~

"'~ J/*V:Y.!.z. ~/(";;~(f(JJL/t;4-)~I.v:i'1c: i~I'/.;1

_" . ~/ -( ~~-:.~::-- ~tdl .,"/.-:;o~ ~~~f"·'-1, '-'716.1

~ UJ~J y _., ~ u~j.09 " .. Iv. ,P'

~L./~'-· !ZL~/~J'~:i-J.~-fLJ;lo.::'CfIf'

'-41:;lJI;~J:{'::-V'j t/(; /cJP/JJ/v.tJ~~(;Iv)JJ~v! ffi;:~kJ.vti~JJ'~4LV'1 t/~Jd;;~~L

.. L·~);· "to;.J. ,. }Lvtv~_'I ... 9;139";

• ., '-I .. r- '-' '

/4:d1,fJ)~t;~;~J;L~c/PV:J."~/_'Jv'A!Lvl h (j;,'J,;;f.lJ'J~~')~ ;~ fbI ~~·1 !j'~;G :!y)~,~1

.~;: ... ~. "'dJ·~'~I#:-Jfi~"'-fl~J'd(..?l.l;'"

V;I v .. " .. v..., --r-. -: .,

~r~~.~h ll_-:J()1JId_;I.I. rltJv.L, r'liJAr;/

,., ,//-'1,-,':1. v' "I

~v.:()))~;Ll..L._jy!''' ~~ ~ '~~ !LJ,v:~'f~"

J~"d.1(~C~(t,iI£J'v!.".t$ ~J ;;....: ;; p6 _!1(fJ/l:; L v:-(fJ-1JV:(/~J:~/h,' v,Iv)j!,JL::JI--" :Ld[)~ ~v:~/v!;'~:~ .. vf'~)JAvf3;"~v:~'f.~(~'~4 ~~J'Jf1lL~/'-/{J?,~v!Cf:)JA~~~._:..,~~v.:Jp '-)~;.I,.,4:-j.?L..V1~Jk'~"1jA(;~J(;~~dI/Y;

.dGJ»",:",'~ (j'~!( ~1"'If~JG 'AJ:J-J'!::fi<J:'":'/, ',d)~#.JhJ:.lJ'Jff;), ~~Jt,../4"4-#~V:(&1 (f~IJ'$L£'~.I~ ;(9-' - .. - 2-+),n(~!'"I/.';IJ)JI~,~j ")V;.lJ·j)~v"~~y.v:1,1J'P.'4td.(v.rLcJYv'·~lI~?v~ J1'fJI"~~l!.J' t.5' ~l11. ~ ;::3J":rl:J..::)I;;J,4

~(; .. :i..";!"'IJL.~.I7,t;4vt"" !~~~J~_,IYL~/4L

J,f",./ f!" ~/ f ~, .. I / /... . .. « ,;,.

~":J-_;':j)(jYl~()tr./(jvl~'!.~r.c=::-v'jr..L-,;.JI))J ~

"'''''

tf.r.i~r r'/4LJ -·&h~'J~L)Lv,~£.~h.~)r;~LJJLI~

1"- .. "'" .. C:'-'.. Of' 'I! .-

,; <= 1J ~I .. III ~ ~I v;..:;; a ~':/;:V;(;JlcJl~'A

,. .. ~ ... " ~ "l • / /--,---

i~~~(;f+rYcJ!-:()~~ci;14~~Lf,b,,,)~,}J ~ I([,;~

~"L,;~t£;";cJf-;,,/~~r "'f/'#.: ~4-~L:r w ..:!I~J";'If~Jv:'~~;;~(J~"::;.t~~)r/~q~~I..:;J',"

':~JF,-=--~J;':rk+(JI"~~'~""~'t:JY/k~ .. ~ ~ ''''kl.:r~t,''/J'4~+L;:;:rd~:;,..:;..;:~lvlctti~J!

""Ji!~/' lf~fi~;!;IWJ:'Vii!t:"jJ~#.J-r/~Iv:~f; J(;~/j..::J,,,,~(;:~~,;__;,c;)v:44~c)/kl

J~tVy;R);TC?';~jctV:~il~"'-.Ilqo/~J"~J~1~

!~fA~L.-"~~fl~'~J..t~,r~/"I» ~_,;/~ ';~~fi/(4fiJJ)ry~q/G~v.fc)1

",/~f(v:",/.d~;;;!- Jt:_r!--!tc)~L4~~~~ r,*~.It.aI/v;~L..cJC1("LAJ/'..t( d~J~,V:(jvJ/L (}C)~V:cJc:Jf_,;~~;~~.I~'li ~jJr;li1LcJ)j,l/L(L'-'1 .l-..L();:iJf~"j ~{~~ Ij",'~J!vi J:'..:::-~:";'vI

·~~~.IvrCJ~~J:,j.lJ/(/Ji;JY)!~! UiU1/~'J~o/)"~J

I( ~" ... :. R 1"./

(J J~Aj~kt(,c;r5''-.I~,)'~~f a ~ .:::.....c.lJv:.·::"'lllPcJ J

jJt~ftcfv.!/~J~!~JjpJ,f(~~/+"'!--v.J~JJ;;_''')

f'~(1; ((.);1J I,J._/~~I -t?4ffl 41dti:A~~/4'1I.1J'V:AJ.I(..:E:.'1 ,,,)rV:~JJ~cJt ~-r];IJ~/;_'~~-"l(;~L.rvIJIP.lJ/~JI/~~;~.I)!k ,

"- ' .. / If ... .', J, ..". I • t".. .. .~

.I~.r.~"'l.tfj..:;."y,;v.rV'j-.L-f~~~~- +dll

~~ .

(/J'ii~/!(j1fl'J)jl<.tJlJIvA'J!P.L~cJj)4J)~ (.V;,.{i

.,.,iJ.;J~~"7-~J.("'J7JJ}'L(Jl.- Jr~fpXd"J'~AJ -f."d~;~J;(JLc)V)~IJqJ).o#~cJ~4~

~ J j).1"';:'-~J"~¥JtJt.//etiJJlcJ~'.Ji. -:~cJJ)1:

1i.-~~i?'f'~)I~/vI;;~~+-""-::"JJffv,J4.~/ . ~;JltJd:J:;;,,~,«, ~/$.v'~~"'+"C.;1",'f4: ~~J'~'~FL..J0J.Arr~J';WLdCd)t:IJ'/lYL"'f.1J1 ~4Lv!;JI~1f:~~0Jh,I:MJ)" 'J1_~fy.v..

. . ~4-~)(~,J{/~

~J~~¥!(}6.'1I;~LcJf()}4A~~!l4-~;~ ~~J.~~tI/~I~,J~JI/;fd~~)&1;);'LeJJ

-LV:~c{d~i;Jf.k;'c)~JI~ ~f()jv'~~/t,pJ ~1011f'z_~~~N.~;;i4cJY:~~)IJ('/tQ.;JI

~ . ~ ~~J ~ \1.L,t "''''//~(;'!I ~\I~ M-V ~~ ) v.;~ I .,..~J ~,...,.. ;- ~Y..

k~JI(~yU;P//~;vtL~t;cr1,~f;""JJ,'J/~

~1.LJ~'''~~'J.q~jJ';'J:jJU/;J~~I;qJ

o/~/V:)~/d~' ,,~ uY [f~4 ;1 ); (J~(.)~»J)I t IJ~

/ /

f'.,t;,··~;~ ~{~,

f;';; ~ rY J/~ .J! j)

·~;,p!i,.~/~~L"";;~c)9J~jY~J~Iir'!----;;J.t;fct;J't';,jt::-I),,-~)~~ ,P~~J)J)kclv-l

. . ( .. -.,... . r . ,-- ........ /".

yq ~.I-'1~J."/Jy.JIc)~'!o;)~v'v::i'LL~i~~'1I~t~1 J~~_(,~VJJy4:(1vi~JGfi)'!-!JL~~V 1¥~4--J(f;ctJI.::c}'f~;: .. :,,~,;k1:.It;_J':(PfJ~~Jtt fJ~~~1~~';0 'cJ~i"Jf~;L~~Y~)~I"-'; 4-YX'c)~J~JJ'~~~~JPIJjJJ)-"4-")~J(PL~:),'.::..:r1

~~4-L~0.U.c.lJy.v.!{~(ri~~)~Jv~(') '-i{~?c!!)~I"'~V:CJC:J(JL.Jdf'~iV~dJjJ~~o;'J .L!=t1~~J~~~f1~)~.J_.~J~~u;,'J !4-~

. ~vJ~J{J~J;(t~~

~jJ~I!A1~~vjJ!'~v:f~fY~~IvJ;~~(.t.r~·

~ "J;;:;~ft/.l J~Jr..::.JI,,)~~~Jr v:~"':";~~v:

VI"~),-:'~';()-'t'+~4-~I~I~)~7~.J.._v1J7J,,; fih.Jt~~·JPvv.4r~J1ct)fJ~,t;JI..:;..}'MJt;,L~1

ct/l.,~IJ;Ln;I{c.l1~~V.:;c~#J"~J{W!:v:~;~rr. ~);.J#~I~J(~;'L..~;~L~~J.~/4~J'?6~4-

PARTY WITHIN PARTY ! (STATE WITHIN STATE) '~!)v:~~~1

(,.IcJlv!~~-Ilv!.4tU'»y.~trd!~"~I'

(FORWARD BLOCK) ..4t))'rV1AJ'~~"J.~'_('dlj{~

ETJ~"ci/VL()41~t;-Jr(.)t,,(p.L jp)d~l,jJ;f.' ~#,Jf: ~1.r.6rcj~J .. (;ttc; J1f;~.Af~,~~)yjJ--t.l~~~.fj!L J .. ~v:r~J';;~dl/v?I~rt4t.~#4~J4-Y f)J~~~~(")-f;~J~41~1~,(-4V:~/dJ.V'

. -+t'4A~//:J4)i'I, J..

'r-

J'~J?~JJ~#j~,t;!rV:~(~(~v."AtfA{"4VIV: j.J_JtJ.,,~I~kC?~v:i~fJJ.NJ!~'J~A'V:-tJA ~L.#l3i((..::.:r~).LJi'~.I;'-- ()A+~~ ~/¥(if#J"'VJ~k'/.....aJ~~P4(~/.L.tJ_,f'~~~{ 4-LJ:I~~t':"';~IVH.,r.fg'-l',,-f)dU,~,~I)j~

~ ((£~~~()'t-

;'~lcQ_· _' ~I \1" ~ .. _,j~~('1:': .. _"Z~#J.i..' u ,,:J~u..- .._~ ~ ,,-..~ .. , ~;u.r.. ,.,

, , ,. 4fJJ:Nfl~)1

_ 1'9_;;j~5_;;1¥,;~(YJ~JI~ . ~yJ"

~~!iv;+~~-f:0r("fiJ'.::,;~k4rfl~J~(j~-r'1 '-C40!fF.#J~If('~)vl1.(t;I~-{l4~c)J)t.z,I;~!~f.l~

J,(JwLit';'~~,jJt5!'J'~h(J.:rtJ~r~,~~~r ~.IJ..:J)"PJY~~IJ,~/"tJ~,4..:cJ~,~t;.,~t~J, ~ilr4:0'vJ'+dc)r;Jh!~~~~J;~pf{ .. t:::r .. ~~~/~J:I"'"~,YI#~~LfL.dcJfiV:~".JJ' ~I.~ff

. ".,.. . .'.

:_,j/'''/·''''I-::''~'''/~JI , .. ,/.,J,.!it , ..• ,/ ,,!.. • .,

~"'" .. "~~~~ '+'7'J ~'cJYV~'G-..::::V;ly/ ,

W~~JJ",():!cJyj+/f."::;"'~cJj(cJf)) #"vJ~;/r{/?'

JI ,.1' :,;,._,jf{l? .. _.~ ~ ...-:-il '" .I t (f '1"" LL .,.. I I 1,'.. /{L~

.J ~v"'" (J- .. ~.... ~,~~!J :~yV .. ~'~ • .IJ""r~

·(I.-4-t.:(~,~Jc)Yv:JJ..;Jrc£~~~~~~/.:;)J.J t;:~~ ~+cJr;J?d tJ!~~cJlftL~";'IrI_,J'(fiJ(

/tJI . !~h~j~cJP'+~~A'lJ''':'-h(,.Jy..II~ \

~h&JjL:/~J/IJI~L:/~M'JY.'/::f~~"'(~~'..:J~~

.. ~;J);J'cJ~'~.v.!~-r/(J(;I(tl:~~L~I'!.~J(v'vl'~"

rt ul'!~~c?~')I.P'II~''''.:41;I'(L~cl;''''/JJl6w!.d-~ct. v:h':"'~JI,;~;"Jd~~"~/(,))'J~")cNj:pJL(/;(

./ . . ., .. f,/..(,.:.~,~. :>!!-»tl •... -tr I ......... ." .... ~I -: ..c:r",iI.~:. .J .... ';':I~1.1"JJr '''' .. (1.; ~ ~.u.J "'~~~ ,JPv.!ul

Ljl.;;"v:.4~~J.:AJ,IvI+(iI~V;;~,!: <,;: :dtiJ) tftvJ~!"'.II~/'(t:)",'.: . . (().I/~&_;J?~~V~

4CVi"/~:I!?"/~~b':-J!+((;I~~,~/~( -LJ~~'d.l.',""~~(~L!(~c)~~,,;(Lt~~ ~:4~;4.1JI;,I'J,;j,J';''':I;J~J.'..:....?''v1(f,~L~NJf: ~"Jrff()",,4;;'I.-Lcfo/J~I~.J;;tr.Ly,~v!t.:('

~ '~:r&.~~~/~~JtL~I/JJ~'~vi(,"#JJ;.I:(.r,~~ ~..::.7~ujv!t"..t ~~r"4", *tf)/c(_,.;J¥;J~Jif";;' tCfJd8cf':;2...u~/v.t,~rtflit~J~ .. v..t~L::~1

?)J"~J;JIJjj/vJ4..J,,tJ.I';;~J.'~0(h~L,.£:AJ;., J!(~b.It:!-V:(J~fr, ~~JA~~~ ~jy.L';;

~iJJj}.:!-IfJ1..:-d(bu.:'L.J.J~;'f+'~4r;JJ4Jt.~/. ~'f::;;";LJ')Act;~u;,,I""'Jj(~'.!~l....49~ ~~~£.;~,/~~"",~~;,j",,("LN~d';~';vr.:

... 7 ~ •

~u;..,jVJfi,,·k,,-;li.;~~ d~~WIJ"!,,""~.d~~

~'i.~jUY/~4~U)VtJ:t'1a{;J~c.?AcI.?ujf;~:nc::t':J: '~/_(v:~~k?;Y-iV:J,(~((r}/~J~~Yr lJ9V:"-.If~)rV,J_r-?j;J'#~f(j4t,;.I"/~

. JI+-£".I..JI:{;;9Yc)~I;{(iJ~~I~I~~.l

v:.V1!4f,~()Mt,G:.,."'!h.,'Uh.~.AlVI':::"'T'rv:",:",,'

rr

.J';~l.-~4-~~).r/fil("~J___..1~_,...oI'v:vl)'~ :J..::.-.'rfJ;::

$ (.;L-.:J~,,,:::j/4-0t._:../?ru;JJ 1J.'f--ff.4-1 'fJfd'tfi"

+f.JJit:)kJh"~v:i'Ifi'..:;../.f(.U;lJ~Jj~~-,~~1P ~:·~JPL~~~~Jlj"!'{'/LjflJ/+~fJ-I:~d'.1.:J

+~)'4-.J/?-{tcl,-;(r/Ji.,1b~C)J~fcJf;~/ ~&!k(f(v~fJ;I}J~fJ'J~I;fJt:.:JJJ#L~~.J_v:j'j ~'-JJ)v:~ .. f=C.4-t",'4-..:J,..:;...-'j'4c?fiAtf~~rJI;.,,, .

Q .!,

~/~JJ~jlPL..::.;ttcJ/") ~'Gvi~/4/~c)f;"J!Ai'

cL~J)L(./1 ~,;LJL.t'LfJa"J.'..;'Tc;,.~~Jf'cJr~L~,..I (f;~~fi{!.+kj('J-A~I'~f"cJL!fct;;9~~c!iJ4- "~jrL~~-'if/JJj ~ cf'Jl.t{l~"i~ ~J;III(fj(&;1

~dJ~ ;r.).J~.J ;'k.t~rt~/,L.v.~'~~~I~ld3.J')

/~lj4-~~J~(.((.)_;J~~~ur~(IJ~_,,;,,~w~~1 ~;,JI. +uf,-r/c)~I~1tLJtV:J)Lv/~c)~ ~LJf}~L~&(,rfid~~~~4(;:6A;4--Ld:/vJv:?~1

,:I",;'I£.' 1"'.4- (CONVICTION) .~W,L, r"1.~"-: .~,"IL!'~I

.. t.I CI...... V --;- .,C' .... ~ ..,.. "I

if!"LdI/J/4",~~t.v~fA,_'.J~VVll+~J.::,~~L 4~;tfJ:J):VvI.4--,1p1~#J,I.lI..z_~"JJfJJ'~I/~CtA -~c)t;;"( -::.:f,.;t~J.4-vi..::::rJ~Y.-';'ILvf;;.;J/;/ '+~~V:VIj(J~~()',J(~L~I~rtfi"I..!.I/J/d L..ncl.fL"ffVJ/i"'.,.,..."..&; t;»:fJ/J-';r'F./q-.d-f

J?JI~;),1JlfL~'!t1!y~J;I;(~}~)f.(.J,f~_"~~A

fi;~~Q'(~f~~~'''-/v/~.I,'/~'-=,A~jV:J''''

rr v~~~~)~:tJ~~~~~Y!·~'~rAt/~~Vlff~!(--fI ~,v:t~~(J{!/v1t'flJ;+ct~u,~J.f,J/~tr,;t;-,,~/

. -+"-'JfJJ'~Id..V:

..::;&.::d'''JJ//",LJ;JIv:c(/~/"::,,~vl~r~J15,,, ~b.:~~~'-f-'''J9C::-Cl_'J;.Ld~~~.f)~.L''.I~(J:,lflJ'rt V:f:iJ~-/~~;l(~JJ~k'tJ~J)tA!LV:~~J

~b~A~'..;J//(.~V'v't;vl-(~~'2-,_;t.,n~~ o/~~!J~V:fl1j

!~; &1 tr. / 4-~; '" !J"~I dfl "'''.J~~ {;;~~'~~J1,4..f.i~~"wL..:~'~1 ~j.JJJI1")'~.A"

. ~qj~~"J'~~J(~..:.JIb~DiL"14::~ti('~,,,::! ~f.~.b'J(';(i/"::'-!VltJ~.~"':'j'~N"~'~1 :M?!..r..;!l?vJ"J~Lvllu~~t;.v:Il..1.-4-w .. ~./~Y.l" ~~~L..;!YL(!?j;J'~j.J'Jn/v.!Lk~.I"--

: ~ ;1k~..:.J(,.(.L..;"~~..(/~~~ L.oI ~iul

LV,v:~r/v,J/J.4~~G ~J~~' ~.u 0\(~f~1Y (~'?~~~~V"Ii~WAp' "LLfl,-:,~I,;"".I" (/t~1~~\..)~1~6--??..)~1 JIi 1;4.4-r*L~,;-t,..L

~};jLf..L~~r~t('.,.,,,,,!~~4. LtJ~"Lr~JltY ~ 0-,~~ ';~..J.-/~' ~/e.~l9"'.I"tJ~!rif:'$(;J, csj-,'~ ~tt4-r;~J?/..:;,/.Y/i~., 'fI"I1~"""""4 c:"J~_' ~~I~"-·-I/~L.!f»&JV,t;L~(/.F.j('(~?

rJJ)~.i.UcR'f.:::!:ILcJ~LcJY:" "~)'o-A~;.ro

r~

.. ~JC;4~J'~).~fJ~d~.::{tjf;'~L¥r~~~~1

_ .II • II ~. / ("", • .,., .. /_ / LJ / •

1.S'-"'1~-4-1/u.:":':.AP-1'~":~:'t,:h)--'(..i JJ-!'~V:

<t~v~r"d~_;~_,y ~.:JI~ ~~ ~.ltl~ j~ ,-/.~Jc))(L..vt~,-:,~I~d?~flc)u+~»_W~;J ~y w ~~ WJ) '(f.t")lcJl_Lv.:J'~~}~~~t.:'~1 ,1JI~;';(~'i_j,"_I'"1~+~.x:;,;j('?J(~J'?..'M¥ t?~)j~;.J;~~/_!~Ld}Ci4-~)~Lvl ~;'1~_,(I4'(e;,}J.. ~ ~ (.y ~~~~ ~Jyj~

,1"~L:;;~L~I~·~4ILc.;)~Lc)I"JY.L.?--~ ':'i£.._. -¥L,£i;4:.," ~ ""· .. 1 -:"~La· ~"I~.L .. :11l~'

V .. I< .. ~ +" ~ c.J.9'I.. ..Ilv

-4(;"rv.itvil~cr4:.(~'L_,(,' 'f_:'i.J.,~~;~ ~j'

. ~)Z.Z_iv.t~~f(I~.4Lf~V:'-t)if+~)/~~1',1IJ'~Lr- 1~~~!~ItJ:~?U~'4JJ~/:,-v!~-J£YI c)1 :A;~~I~~/v.i~A .. /~~kfA·~JhP'c) .. L:- :Jc;~~~"~.J~;~J._:/~L(.);?~d»t.lJI-*L·

~~ j, L.'~-". t~ ~L. . \ - ~ ~ . I - ._" ~l.o. • \.~)I

/. f W__,...A.:r,; c.)...:r--v-:.J I.J~ u_"'.,;-;.

If *flll'if.c.I.!~v.{"~"'r!.(!vJv>1>v{r~i:J~ J! -+t;r~~,,_,t'cf~"~.J~)-r'I_+{(v:~Jf~J.V:vIJ(

-i~ t-~~f"JV:~JJ1::,J~~~~Jt~L!!.~;)k..

-:'-_7.JI$J1~JI~(liL.I;}~I.lJJ~;J'J(~~?'"LJ.

. a/:+/J~(./~",,~I.LU~d.;~

'"

~ ~")J~__"""jl:--~ -eJ_,L.l1 ~!~..JI~It_.,_j

.,;::..~)J:J:t:.J~- ~J~~;>jd;,,~Jr~t)Y.rv:t:!IitJ

~~ !vJJlP:.~J-sr!4:::-.;.,)JJi~2~JI~~/t~",-~~ ~~ 4--()J..LJJe,J:~fhJlvJ~~kvl .. v!L1f,4,L)';'J JV)~fVIcf.vt.L'J..L..~JI~~~~L.();JJlJ:"vJ .. ~/.L..~lI6)

. . ~

J~~~""'r. .. u.t~~"~""tJvJJ(;~~""Lr. .. vJ)f./wd'L!;)A :

J.~L~/eC~d.jJ~~7v1~~~~J~&Y)(.)fJ0~Y/

~Lo/;'~~~-!,,:Yc1IJ_"",f~J'+J~~Y'lct~'g)Atw

- ~~~~~"~,, ~/#)C/ ~;t;IJ~t1j4f()(~~Y ~11v.:LY(J~~'J()(ci.LI . !01((;-44-,1~/L ~f4;I(~;;Lr.':::"'Jjj..:.p~·~ldIl::'~JA ~c~ )I-A..u.~ 4-!.f;,,r~'0-A_;'" ~ ~W ~ ..LA ~ &A _j !!+d;6Jv:.~ ~;aJ ..LA ~ 0--'- _j '~c/;"J~~c,lPJ;,lt"'-4..:-"",,9 J~.lC'cJl~~AIN;~J)~/~JJ'L(,);rlJ'~~J(~ [j.Ay, ~

~J.16J~~ ;J~4-,1)I",:",rJ'~~~J""=,,,kJ)~I-::

L.:-- 0~~1 &..0 ~~ ,.1-, ~.J ~!y.L-)"'J'';'''J'_,_!~ V',L.:,.4?:;"'vitft~L.d.J)~Jtc1":.IJ~Lvl)l"J ,)_,.>

V:U;SjgctCJ,t+-"IJJ~~';(,Ab,,;)~ !~j~~")r:L_'~)1 .L~41f.~JI~~d~'JJ~IJJJ~I:;~vj,;;/"~t:.v.i ~/}~)b4-,yj/cJ~IZiZJ~~)t1J:~V!~9jlci~1 "}-;"'~~LI-~L~JIJ,4~~u;~~).lJI'(J.J~/JI4- ;JYLtd.~lvY'#-if.i rAU:~~"!i'tJ ~::~ct~ytvitJI -- "c,li(J::!!# L~~J1~·n.:J)v~)ru-:!"0! L.;.:II~ ~J.

V:~.A#",'-!4f'j"';fJ':t(fl--f,L~}''':::NVI ~~"";P~~L·c1'r~joJlJ()i'~ .. ~jJ,:'JL(iWf )...A'

r'4 ~~Lcr.u~'_.I~Jt~/~~~.!~P.P.'v1+#~t~

. .JJ~I4-L~~~/~~/6i.ld~j;;v~Jr~!fi~)

.r.~""rjJ1/.i:.'~,"-~JJj),J((,"4JJ'~J:v""''+: y~._::.,t;~...:;)j1j tft/1cf:..~fi":"'~~~cJJv:t;,yL~,p

~CJt)ILj'~",/)pcJlU;-;"" /i ¥d. vJ1.:.,').I)I()J7~-t-o: ?~JI.t~"C;':VJ:'+)!'.It:( V::..JcNVI~ f,~~..:.JJJ#L~~Jt.; if~~L.J~cJ!tIL~)~lj~/I~/hJI()/(+.lf..~,pdl

~1~,I"::';A?,tVj

..,..~ylJ,Y~:~1JJ'.I~~J!,):=-:"'Y~(;d' . 'fi~)((i( '+{0'/'~LJLJI~)4A~I~')( 6 j

)..rJ~(Y'_:;';'''')iY- !-'i;£.)cJL!I*1JI)J'Az;,.I~"~ NIJ~-{I'~,,~4~~)1v~'.IJ'~PId'~.lI~y.'~,u; ~/f'~~c(Plcf~~I~~.YI""d,~J'~I~~J~~'L d~~J~A?I#JJj~)9V~~(),,4~J~J~ 6)9_;~Ldl~JtJ /~JA ~"::':h •. ::/'';1'/v:(/';jJ~ltj j.~-d/;ti:4(I61)~~//~';;')f~t(.!.1,Jl";'J~Y~

.. I_I,," j,;::P", 1f/Y, "'.j,

-()J""-'f~~-{.t.-I~.~_yA~V'.IJI'4--

~~_;~~~~~~Y1JD'!JI:~~/tU;~ ~L""~'.P~~;~~~!#~·4A(Y~~'ty

/ .; ... / . ~ .r ~ -' •

~_'U~Iv:~~v.I;Jl ¥,I1~vtl7~~",!.tr.iJ~~~'~

. ., ,/ ",/I!'. '1'/ • ~ j, . ~,~

6...-!J~/ii.J!~~Jf~ ' ....... , '-:V;-.J1 c:,.Y"'J.n ~~AJ({'V:..::.P" It.!JI

~" 4.JY,.::,JI-4v.:~'~"'~f-+~JfV:()*j~/;.J;;"

. . -V!).(/v.?.i'r!ilcJ"1~+

4LJ(P~.J_""u.:1;_"'14'I.+-A~~~1'_(,Jf(t?Ii ~V:;4-~"O.;lJV:I.~~r/£~;;r''''-r~",J)lY.v..~l:tt #-:r.JhJ%14:,-:,~~,'~»iLl~1 +1rv:p/~ Jfr ~"",J'(,.Jk'_'.J~('~j)~'~/vi~JI~~~J,-~v.:";;( ~~.k!.C,,-;"L,,;;,)'~~!h.lrJ~~J~i;,/J.{t)J'Jfi~r~') (/,;Jt";-"'~I~"~Ic/'.rJ.jJV:),(.t~y;,IJCJ~~ Ji,..J;",-d,,}J~6JV~" ~';r~!,,~~U;4.4.A"~JA_,)

. cVd~~"'~~~.J_,J"M,LJ~~.L~J(jV:

..PJ?~"L;o~" ~v.:

'/ , .

J¥~)i'.I"L- 2-Ut

~~~~~L!~~~,.J""~~r,:~", »,r1f~I/Y..:;.J(~); Ire :{;jt;f6'L.lX(~J~'~~~7Jr3,,~~-:-,!fV'c.t:

f" . t', JJj :''',.P. / ',p ,

U~~.1l~":",:,,,~)~,, q~l~j~/If~JIr"

e. ... 1(; If' IA 4t .J,'

"~.IZ'~~~vt(J"ri. .J!'~~cfcJ~f;,:-'L",; j

14~tt(~(/;t6~ )J.(:~'~~~yJ)!J(.

• " ID ., f ~ .

~~.Ii"'r. /'f (j//V '1.i~

. .. .',/ I' .J'

~~jjJ~·fi.l/CI..~

1"

~t{6,ct'i5Jf..;.J~v,4t4/lvtt~Lrv:;;Jt,'~f V1-tlJY/~II"~VJ_(J~';'J(/'i~L.c/'.I"/~~~~! . ~"'If;;;L~r(L'4J.LblLJ;;~-4L.;?'jJl~~I~/')~

rq

. ~v(~~!?)'-'!~/0J' ~~'/~,,)rL..:;,)v/!)~ Ly~( J!~VI"-' (fJJ1~~jI4~L _;IC~/&,,,/L":;pl,jJJd'~J'C::ILv'.lJl~/t,;,

, ~

j+r~¥~vpi;~'cJ~/.lJI(i~L!~/;Jd)I/~;j~J,.

~~/ld*Y.~ j";/1:1.1,J,V"(;.IJI~tt~~~:y~Jf;,i'i' V'.I)'~JLbr'/C~/4--LJ.+-~~IJ'L/l,,::,;(L~)~/

-~JJ~I~~' "~d d.IJ1IL,"~JtI Lc))})/L L::r~i1CJJ/~.IJld!Lt{p~p~JJ/,4...,1c~

J .:., ~, .ft. • .' . .. .' -. .. " ••

j;)~!I.J-(""~~/~~4J;}I4-~'~'::'-.IPJ..r..lj~I.A.~

~}j"LJI)-{r-4'(t;J;'4-L(f;J:JM~4Io/J."A!L j"t)'~/Jt;4~~tI~ '(jff)/~~ij;'f)i~i.L·I},1)' .

~/,,;;;_Jt£.t~.,J_~;I-~jiJ.';.IJI+~ -4c.t.t;'4LJJbl ~~t:.t.!L{.l.4;tt~~L;)~y';I)~Jtlq~~",(L/r·U:S~cJ)

?JI~)C~J)C .. tt:,»

LVIJ(vi.;f4-";'~(J.I"~Tvi'-t?~(jd,{;' ;.IJ'fL.&t":::':'J~~'~/JfL.6'()>'if.lJ~L~(J.I~_'.(.'!

,# j,', ,/ " •

~~""'-.IL(J.ll;J'{V,~~1

r?J;JI~';V:J_t:;~I1vI~~".a:-~(JJ...:.JI~ 1~1:'f.LJA.~j'Jf..'c6LJI.lJ'vJJ~,~~J.-(V:~" ~~~I~t.V~1 (~~~jY1V!~;..:;;.,:.44:Jtj./M/~ J~<4:..';_r.~ .. :j;(:J~~V! 4~~jL/,'~,~) bkV:~~vj (fo.J ~i;vic)~~-f~".I~·; ~J"A;'

i{JJ;!,~~~~~i,J{J~,,;L..:;,_I.; v:~i :'f'/;~v.i'...(~~~J-::~1:J1)lvt~r1J.-IV: ~,(v.:~)~(.L~L~ . .::),:..{tJ#....:J;I{v:jj~, v: j..;J7~t;~-'f J~v:(~lo.r'/

",. /, ., ~ ~ J" . P ~ .. .. ~ ~

.r. ).;'~ dJ~"Z v: (if. .Af ~)"" !! -'i -,!,-:,"",:",,:,,?,) -~9l:I.

.;' . ,

*¥tr~L""A'V:'-;-'j''-~II''~.z_»~/-, h....;.;; 11)

. .

",~~,JLJ/~~~"'~r)~!¢.'~?(d.~G),l¢

VI:dJ.'(f)J1J.J:."cJl,;t;~lcJ;rJ~,I(fif:v)"".;;:.,:: .. J ;{~)J:J("-'J))I )li{v"J' .. t,; ;c/IP(cJ f;J;,1 '~~I{ (J rJ:,1 ~..::.J'~vJJ_Y(O,.;))I)iJI~0~~/J4r/W;ctJJI' d~~"~~~A"'V:~IPIL t.LDT".I))tJ,~~c;:~ ~'cJ/~~J_~-'ijt#cJ ,y4J4:-..:;,;,:.f,cJl)/~IJ..~

-~vj-fvf-t.v)tt"vJ:¥L<.JA<.J))J:r~I_"Jh.~ *f~vi(L·rv)"~.IL1-JJt,-fG)I(J-(t/~, J,~~)I(;-{r~·+;:;..:;::.,jL.f.,:::,-v;~.I,,~/jv"Yt

L:v;)"-.:::r~1tj/~III)+,;;;:;/v¥),),'~c.(~11

4'A.l#%~~~JJ~vfo"j~~)':~)'~t0/ fi-~'V~'JCI~~V",J,LJ,I~",~-+¥,6;.J_(i / v.i~J WcJ0~v?'Lb"A,.Jf); d{vd.",:;u~lcJ(,I.--'

,'}.:1~IIf;o>_I~Lv!/.dr(ol.:4fllf~-I._.t

. (j_ ,10.JI.I~~,1V(I!AP)~.I.z./~f~~lr~.::::..!',1

-lvfrv:i1v:ri

(lf~/~Vi/4-"!~.I)/f/~4-V"IV:fJ")j,..cJ()/

~'&.I~·~?lF.lIv!f j(LJJ::v!-+Ju1JJ~ JvP" L'/

~JP.I"'4'"!!dl/LJ.p.J.fJ.tJ;,,; .. ::~;( ~V4-~f)(/' ":;J(;..~,,,)/.L

,~/~Ld-/jMJ!j,;~L",,)~"4L..L.~~1 )1~!"::-7'{'(?.I;1.'Y(/"~'Y,';ft-f;IJv:ujllV~J( v!,.:J-":;;L/Yh,~~A.J.I,,,;vL:!r 4,J~j(73(,i

cJ.L;"_d~)4~{J..Ji;li;~;~~;d""..L.c)A~/. LVh.J{:JL:&'~I~",{v:J~{,,,/rL/;.;Jf}~~

c.:t.l~"_"~J.Y~"'::"""r..:.JI".dJGrtf;fYL~.(.'~ ~1;U-:};'I?j~f.pJ:L~'{Y!).IJ(?~~.I.I{,~",r cl..JL;:II~tJ;L()yf,fi".",fJd+2/JfcJjJlJ'/

4-L4~~_'~V:~"~i.~'V.d.'v:I!J:(.,{~~1

"vJ~J(J'4-~/~jt.;.I"

./ .. /' -,. 1.1 ~~.

~".I!.c;: Jif("'..o:-c) [;,/ Y;C7!.f..::.-_)t'JJJ ~V .. {1J(;..::.-_7·

c)!J...""h LvfJ.lJ'f;iv:.LJ)s"N/~"L!/.cVt .:::-~rj

LJ.lI~/":/~'_:"~:V:"")JLujtj/'Lvf.lJ~~'~~I/ . LcJl.J~_'Gj..;.tU; LcJ1.L"""fr..*",,£'I;-:...:;,f/cJ, '.!,L ~'1,~J(,~'.J._();lJ.1jtlV".J",L4)4?(f~tJ;ii

- t;~~({l.v:·0'YN,~j,~Y'j"'J~ ,. !J);,4 . J.fcJ~LJ;/"::";'I~:".I)kcU.I'I;J)s0JI(;4.W',4~ ~~~4.')~c(~~7/""'~£·d1J~:IJLJ~~"v! ~~Jtt.Jld~kJ.';J~~~;/t?)J~~f.V:~Avl

J. ... ~-! • 1j#.1 ." ',/ .. , _ .. ."

':;-:V:":"'!!J.J,'{~V:"'~ J j APo/ ~ ~V' (d ,,!,Yi (j/c.t.

~g'~JhtJ.;L.t.lJI,,)dc- ;"I:V:~~.I)~_,JYL~C;/cllj

o~~~~~1 ~ l:..l::i 0.) ~~_".L;~ 04-0.)

. !~;~tik,J...rJ!J/~.k~c(AV~!y'Lts-)7~..LrfJ JJ i1(,c:::.4: r JG~'ILJkf..J._;JJt.lJ ~.IJ_,L"'J....,a,.

4~iglJ;~~jJ;~;4~~_'~;LjJs!~;j;

F.J.~v:(VJlifJl:~",:,-,L,:;,;'~/~~';;1 ~~q~Jr,.i.,j;/.i:.:;~J~!~"v.!:t.L",_,r?J;JI~' ~,Jt.JIL·;L-L~/",-:,,!, p.Ji4v.!vl:-~/':;'~~JI L0;+.I,ifk/J4-t;,4ic.il!f)'-lf'/V'i:r~~j(v,.I" )to/N."t:(V:-4-vl ~V;~~~,,'+Jfi~9';rJ-T ,1J,,'j'~I4-Lvv""':'f'"/,,=:-~f 1~v:i~I~ d" .L..7~,f ~1':;'~'J(J-?J'Jj'~t.L~~VJ~~1 -t,;.!~~if'~'i/J~~ 4.JI,'L~I:J/~G. ~N(",~~r~J~v,J;/VAcJ'-{(V:J....';L7,,:;,,/

~~#'((4~~~P1.4J'JIZ((,~'~~~ ~~J'd1Jtt>-;p;'~J(lJLv~JJv;:'..;i:II:4.;L ~r~~it!-~>.L()~'-~~~c.(If.;,,'",",~~.I~IL Jt.;""~.,,,kj',#.Lj~,y.::-~ k.~t-)""'IJ!t 7~j",,-/v)J'#'Lfr":".JPA(~jl,J:iL~'.:;,t)r;".

0jl'~~""LJt~..:;..~:~·~~-'-A~)".c;t

. ~;.r+fjJ),'+JJ.!r/~'vlJ,(~J'V"tztli.4~P'""..L L~_"'J.4VI,+tJJV:J;.WL.?iJ~~!"'rd'.JJ~ -~~!JlPJY~J"'f~(I,yL~r v.:'~J.".L~lL;.I~,~-j ~

~JY~~Gt)",:::-~t£{)"fIcJl(),1)(,lt;'(.Yy.l~y. (/~~/jjJ"'~(/';'';'.A(iJ:~LV~(~~!JI(f(('

~r~J.~~;;i;-~*=-~I?Vf:..tD'f/Y~'/~ ~lfr?JJ'.I"V~<f-'ii1/o/~,t;C~>lf..::.tf~j{~I»f

. -~':Jfr.;hfl'~!JJfl~.;::,.lJ#.

( AjF."v!:r)j,PI:/~/-+(.f(;;t.4L;4~(

!jJ",I4v:~Y.4(j~~";':N-('t>-4;~~ ~~tlJ~,fkt/./~tttfr&'~;n,jt1V:k=,..L,.r.l~'1f c=-J,."dd'J~v:...::.:;.r.J._~!4c.i1/01f.L~JJljv: /..::,jr'()'d:',,J_Jp"~4V"/~/Jr;Hd-~i(

1~J;b ~,~;.I)' ;Li"'"~~tf-'7({'!yJ)~"~~cI~ ';!J..::::.,~if~kl.P.fYtl;,,)~.a..~~LJ,.;~.J/,'tr

t.L~il;/VI-+~!',I"~_d(k~~J.,;tI,"f.L.!v ,(..i -(lnl,2..ft ~~~~c.I.""'/.';" ~_q~t/()Jfo.Lj I

-.::;-~ttJI~v'~""f~.i"~~.~~5.rL;J~!(.;,,(JJ ~.~~~'!J-=-"':"""'<.t.L:.r,}I.J._~;,..L!;~'f"i_I::L';;( .J,J.;.,!4~clV-~c{J~!f-','+-J:Jjf'N)'CJ9~-..arL?r1l 'f~'I--r-r~fi~~~{"'4~lr'~",,/,'..:;-J!'J'tt,;.I.11 ~,!k.~+"""4-J:,~JDj'~Ai:f)'f+~&;F.';"f J~({v,.:;),;'~~k,..ctfi~:'''''(~'~cl94iv''';';I,,?

-4t)d.4}1dV'f.lJ' ~.;~L.vltr.l"';:;~~/.L .I"":;:,,'l..i~();.f~~'-Cj),, ~f4:.¥."L.)~IV:~"" J(LYI:t~~,,#.~ .. fi)..:;:...$~~? ;'~,;-Jr'fA'J;JI~

l!'~"~(""~~!v~"'~~'r~'t/J~;JJ!; . k"~A'IcJl '-'Jv1:J~(rd-vt_,{t4~-L//A.4:'f;-,;;

, c:J12-J,( J;;~...(I'i!..-'-r~"_'~~V:v."V:v!...1f-.J-,! ~~,,};j~-!)~Jt:J,L,«I#'~vi~J!{/ ~1-~L~~~~~~~)'vj'~~~JJ#L -L,~JfcJ.fV:~?~-'1L-'i~dJ{y/"~JJ~?tj 4k/.L.v~"')')-J)~!1ry...::.,_,-,p?~L'1'r

:v:XJ;L"vfG.I"J:..L.I"~'jv)')'!J.Ii.l'..L.cI~<.tf ~I ~~''''~5( - ~ -:/ ".\I~II{I' .:'.;.:JI ~

" UJ~, (.J ~ .~ c:W ~ V"'; ....

... j...!" j, ,.. » ..-:'.~.;91 '.-: ..... -':.~ .... /

~.IJ'''!iT-~L:')'::::'''''''~).J'~~!)'''''''~1 o~ ,..-.-1 .s

~~J,r~~~)~~#..I~vyL ~/.Ir-'-~"'-~4'J cI.lMI:"(./';(~.I"4.1L";j~~~~Lv1,a:J~(~

Ut';JPOA~".I,'~~-<..:;;:.t,'(~ 'o/:v:t ~ttr)~ J ~/

,{./{~ ~,t:: .. ~.L >/ I.:JI.P ~ .... " ,

1..J!j.A)~..J .... ,,' ~I ~~'9-\£!"-U+.Ij,"~~

~(; ~r.G:f~:1 ~ o£l /,. _.- ".\"J't-',(

'1'" ,)_.-..;.u ~ lJ~,)!J

_;;. 1; ~~I~I ; -:~.~ p~ ~;U X

"~" 17",,,. • .,.... ....

--~;;.J~~jGlI&; ;~l1J... 'l~

.... I- ~

~~L..J~/J~/~.cV!J"J("tvlv'if:J(pA'.I" ~ ;""L~'~~6,';I,..£~~'4if.}.f'.I~ ,}/~~J.;_'~J(j.l.l'-'i~v:J'!;)'-,,".I~t;/~/c(!/J(J, .,j_. c.ii.q}.f:..6J~""Lj:.J '.I,I-~ ;-";f~.J';)f!'.J,,A-{ 1~.:·tltl()/lJ:4&(~i);:;.r.LJf ~.IJ'~.J~tI,cN;;'~.Jt? ~tP~~.l.;c.td.~,~~J~JI.r ~~~ld'4~"c"'.h

i,A'),'~(til1J-~iJ; 1/~~lJ;;_J:i'4:.~A~)rI ~l,JtI.~

.. .,

j(W;1.d16,/4v:(l::r~6~~~~;'l.-~A/cluJ --:¥i"':::-',*.IJIJh4I,'CJJ:~)jce)IJJ};ftJI"l'/

...

...... ~_''p t ..... , ~ --:fl '111 ...... ~~~",!k "'of ;s:::::; ~~::f"'" ~~ ~ ~W"...~~\ .• ~

.. " ,,_ '" !J

~~)'(!ti M a5,..... j.;:.::f.I « ~ {" U ~;J~

~~ /!J~" ~~J /~ ~

Lf"..!.')jct,wtr~(f.'t_;'/""'(V(v:"'''''J'J4V:.::J1 L::I~4:-L~{~~~}J:f.l"4L~'1J-~JJ:..:.>/t! .L.~~ u~,'''''tk~~/~J1t-=,-/._:::.I~VJ;I.,L+.1

. .

~+.I&.'~,~d'-=::-(JIv;,;Jc)I/}I~/~4L

'" /_~. ~ !,jj ~ ./

..JJii:,,}.,JrJ~ '~!~L'JJ/...:.-~b;"u,,/)"~JJ;~v~,/jl;jI,)

(~~'''''~(~I~y,;U':~.) 4v~ .. ,+~~)jUJ-4-(,~_;iv,4c?/V/~

cJ~lV'~~ (k,.-~~;;;'+-v.:i~/;~ J£.lJIj ~I~ J()!4-r(.::_~v.:~~1cJlJ:~v:r/J':()J~)!/6)!i~~1 , Jl~J'~J!"D{J.JJ;',..:J/;J/;Jvlt!;.;JJ'-(~'}/),,)L-::J1 ~d~L~vC-,~/vAv.!

~. j(J)JJ.~dJ:

', . .H .-

~";';~J'~!';)"Jdi/rC~~;t.'.I1)Jfi;J;I~j'-(·'

~1+-~).I~J.'(,,~(:~;.-L~~Ji':;'!?&:'P;Id'~V! :~J;~";~~f,N'J)JJcJ,-~Jf(f'!(~.I~,_;yCt:.;t

f~

.l-..r?.Ji'J(Ji tf.'J4-~"/~7j;J1~".I"';'~J.I";'/" (,) . ~)~_;~~/..;-~(""4;j~~k~,,(;}y)t5A (c:::..~':::"cJ Vi /t"CJ:;...:;.J'u;;-,I",!t;" ~ j.,t.;(~lP d~I:~_"(~k.-?j.::;...J'(frf}/lr~;..:#~Iif.'/vtt_"

'! ~ -r.lJd~~ .l.r~ J;J 'J(';(~4~~~..::-;;- JJ,~_,rd.,JJIA!'~Ji (p)

~J~!y..::,r.v:..::.JIY..L.j 14/vi ~~IJ/#.;~")[~ £-J~.f~t""y'u-'iZ-9;!:;"~")"J.~Lv'i.CVI .-I1!,LcJl(;r;'-d/~~,U_;(,'-:1d(L(,/]J_'I~.J!..';' tf.'~#,.J_.;:'IJ!.;Lk';;_,,_'~LL~~~J~~j

d/~'~~~_;'f_;"_L()fi4'l..NJ-{.;~~c.eftv.i"!I

. ~~J0"~~,L~,~~,,_'~l(~cJ!;..J._J.;,r~

!+vj;!'/J:/.kLd-~LJ~~cJ~';~Lvl;,l ~~#;jN~,~~ui2~AL v:"4-fi~~U;~r~r:t.:"1 )~itJ:cf!,.;J:~V:J~'J;fctr)f~(J-();Jlct~(/lhvi? ~L#£C,rV({,J~I~i~.:;,~,r..:;,!p4/;Lcf..:;}u,)'rJY

·t::!1q}v6~,~t'~LPL.:~r4~J~~YJ."~f~ vitl'vrJ';-r?..;:J(b.L:_;,-4-vfddrJ!.;;f:V:J:!'v,

.. ~ ~ f ~ ./ .. (.. • ~,; //

c1r '~dl~cJ~~~'~~~';0tt-j ufiy~JJ~r~)kl

':fJ/A;~~~v:t'/~tA_'(u1~'~~;'(('L~-(,( -~ -·1v.f!~::f~1~4})~;~;-,,;J..:(~.lL--';;__X'~V:

~J/4£L.-~lP/~fJA:-v,~cljh:~J,£~JC?k.""-":"'v.:h:.i.:.eJJ;J~ (G (J£.'~fi.&..f-,;,;;vj'~

~, *4:A(q)d4-""~~i·V~~~4.-'Ljl'~vifi; ~~/vJ)C:~~;;;!-::;h-'ldW'~'fI(!iq~r:yI:,_'~ J.._;~;"Ay~~;()~.t-ltJ(t~u,~t~~J)~ ~"~I/c!J~)~~LJ.~;JJJPIJJ'w+~J/~"",f4::

JJ~/.(vL~~+r(J4~~~!»!LL1t-("/:i JI:~)({iJ-ri:)-,'~)~{(Ui j(~J~L~J;:4-vi((J1~,

tli/~f~~'~;'J~;~~vj~~:!~-"1='(0~

cJl'Yfv.1I':::-~cJ~,J';::'J!yfjj~j)iJPcJY~-'1/~j'lYvj

clcf~L4'''cll,!1:#;W~/~~Jfj9v.:cJl-Jy/:itcJl,/~;j

'V:'£~~1)(-r/~cfj4;'L~J;f0:;r1J'-sltr'~)lf1cJ1

~~f' ~l/!)~~:f(':f -"~J('/' li~ ::v-/..;tki!~

"'.(?/~vld.I~~'::"/"4-v.1-:;"'jvf/.J_~I_;!~~~V:'f

ii.:,,~4-cl~(Jrv.1-,::,-j~f/dJ.N)~ct.::r-f)~!01()J)#f

/?*~J~.I7,,)u,@.{~lJ/(C;/:v:~)}~t;-~I;~

'/J~~lvdl~LJi{;J;T~~A~~J_~/' )~-')l..c?0:t}!"-14-(I!!/A'Wt5-~(,;L~cJr;JL :-""~J,~4~~I({;Jvi":f/&'~;~~

""~JI~)-r/cJl,VV:fv:{.:::-(J::;..-'jv!;"'4'f)/(" (~r!/~ ~2~J(;~cJ~drV:;~Y"'(; /.~L.JA j'()J)Y,~~ JI~;/tf~J/~IJh,1.(c(-foJ~j{;.f)0f'~'tJficJl!~ JJ.lti~I,~iJ J.J'7';;;~/~t1'1)(~t)/J?;!"t:-J:J.I;~L"'t"4-

c:" !y'~4r!~(l"J-t_,Ju.-~.;-/./J'vj..::.;r'~~'~

r(jt;J~/~AJ'~LcI~"'~~J'JdY"1~7't;/~Yf

~A J~~!~~4~_b'J(;(iJ;Jt;~;r~L~'t.cJ'·

"'_,)'1 /:.~.JI.p.y..- .» ..- ~~ .(J/(l:I>.P > I ~ .. ~ •• .4LJ;,

'-I ();.... . ~ ~_,..o W ... ~ ~ ~ ~~ ... : ~yC';-"' .. 1

jy.--'I~~!/'-~J~L//~VIJk!)I,l..J/L/!~'~f"'I"j~~/~~*/14-0J~(;:~V{,~}.{;L

I L§/ .b _,.... 11 j, • $".. 1o.b.... •

~~;:"e:';~fjJLt'_;")~)~~"~(A'f;~~J{~/~I..;J)

~I;:S 4;; ~~;L-rd-~)iJ!);~~J;(j~;':J/~'/. ,L()~~~'-:t1J ~:..),_w~~ )#'J~~/';'J;;~.#f(f.l~)' ~"U~~(;L(:J._~~~;8~JJ)~~i:,-(~PufJ ; !~":;'-;(~(~VI(.)fi C~c)~I;V: ,ddJJ~ o~~~;c :~

s J)/cJh~~~y.~, Vv.iA'tvl.L..¥.cJyl~~~1 tj

-:1.:_..-'" a:"t"'~~ ~ 0 -: _,'p-(_'~ ~ >-t. :-::r! J--:G j,: t:;J1 11 ~I j.:J/J

~..J ~ ~ ~ u~ i,j'~ .. - 0/

t(..L~~JI~{J';~1f(Y'_'v:..::.!;~.(d(J74.~o ~~I ~

~~hl;1~v.:~(Yv:il~l:i.:t&1~I~A:'1;iIdJ(/

2L~c<,I,?~~,1~/-4-)"t/v1~~d#v:+!~(p

JI!YJt:'-l'())I,2-;(d;714-~JI~)~~"v(ti~d·J~t!. ~LV~~~I'Jt.:-t;JJ;_~A~)t(u:iJ/1c/. "f~"!/4¢~L..;::;;*- _;{..,L_;;~~J~IL('~!pv.:

'rr~"i.1~dv.rf/#~4-~).4t~ PROCESS -([("",iT L~t"jYJ~!ldu,L:_"'iJr~d"~-~L:d~~~~:~1 ,1»~~V:~1 !f~;'~;'J~7!~~tiJ(..,~vt,l1;~ .. JC!f"v..'~1 ~gf(J~~I~~'JA;I!(,if~!/cJN-~f'/'-l'A...../'cJ~!t;;-(j/ #!~(/-':/t/~vil,lJI~)vil· v.!~y.(Jf.;~~LJ~L vl .. L~J(~~,_(~~~;Lbf,~/Jt.!.c)PIvJ~y

.. tA~~.IjL

..

~;:+f.l~!y"i~;:cv'.:=-~f"I({~~Ii,G:.,~ifl .

. ,

. .. ~ ;1"" -t.> .... -, """">-1 ~ -: J.O t;.... , -: 1\ "t I -: ~ J' :6 It. "1 ;:s:1;

~~~ ~"'~"W~ .. J~ ~,,~~ _.d......o "

.. ..J ",.P J, /' . /, ;II /( .. ~>;"f ....

v..'~'(J,(J'-1' I..::#L! -i,I'J,)~11 ;~.::;...v,:(--~\ . (.f-

tf~,( ~,L~.I",L;;~/~)"':;/j~)J:;~Jt,;v:if. 4r~iJJ'l d.~Acf~'f~~Y'_-()Jt~~LJ.I~"~.I"'~~~)(" .I,'(f/~f~+~.I¥j~k.l";ILc'()f";'/'4-r?.I{~.4J~

....... W/..P~""~ ", • .P ........... ....lit ... . //./

~ ~ ~. ~~\ ~1:,)!-'lY;~"l~~cth~'~tI ..

~/'''//4[r/~''L;~ctfhJ'';'JJP£.~Jf:I-·-ftt;. 4~i:, L- C(v.!,",LJI(~d~J1~j,,",,,,'~Lb'~,J1~~.L.r~ . ;,;ti)_,f8~I~J~'/~d;~!t4-';;-~L.tJ.lJ~};;i~(,))"J ~1~f,~~'~...:,,)t~'-:;".'.116~4~,"~~Lr.~"""+ i~.G:,.Ac!~ ;':~~tA~)~}""t~t"'f;(..L"'".2,,)9(f.' ~~~l~JJ!}jt?~u.i~~;:'fl~L_.)j('Jljl&J')-I,t JP+~r'cJl/,~~v.~I/~c'~i."':;!:1/"'I:'ivj f~t,'J~ .jcJl(Xc.?fr~JA~~J~L)t,.,JLf",j~L~Jil ,jA+=. 4:-;/jLvl~~j~~""P.'~;;"+~/. ~liPL~!P'J~ ~u:i~t,>(,I..Ldt,~.I~.I~"~

d1':J"!>!'h~..tt-~lcO.lIif."f.'~lptJ:..;,Y ;M.,.{ .. t: ~

.. +((f(",~cJ~.I"'Y -9~~~.J_~?.b'J(;(cif:;/'(~(J1Lv."~L,'t:", !4f

19 ',." /)/. .... :> JI' ........ ,....:> .... /0 '/ ..... ~

-¢_;..o~ f~~ ul; ~,+:L)1')~ L.- .... ..::.'tb~ ..

~v:()>>J~"'v;1d.-lt({,~..:;/t.r-{t4.r~(f.lV4Lvl

~J 1,{J'~9~~(~I..:..t}"/J'IJ~~L.1-"4~{JjJ)IJ;r~) if"r),-{D'J..!-I)L/~..::.ct.; ':fJL...:.J't.:"'...:J}w6J1 ~(bI£:'-1;t,Lt L~lJ,J~k.;;~,,)r/~';Jfi~".L£~' 4-L((""-UA~"~0J.~~/JI(;~{,1~I/..;J~IJ ~)jpo/J;+"~ ~q,AP""v..'fJ~/~~"Lv'~.I~..:;.J'I.!J:' ~~~~fJ/~,,;·t'~,'Y.c(WI("4/Jlt::,-,,'/~~r1J1

L.r?):J'rrJ({M¥~~1J'~.lIP.~·vJ~~V='~~Jd;')JI

. L~~t( _ ... ~ "t( 4l~lI" ~:.J\ .. L.~~ ?~ ~ n~:". ~~ ... ~!1.. ~.:J.... :-,~ ..;-A .. Y

~u,,~ V..::-J'Lr r:9' :Jfi ~)r(J;~'.}v:!V:_1J -~14: ~-:?~ ~L~;S-_;I'/~~~)"/J)4~(,~~Ad#~JjJl)",j{ f ~~~~!)J_}.J'4-((,,'IJ ~,,~:~ 1;:~; ~.J_.rtIPH ~jp~,,-j),«J~/.7~t~'{'-J~f)~)v:J!I(L,J,I(2

·J;tU~<(J~J~~;~Lc)I~J1

~~Jff~.tAcf J'~J)~Jtr

L.~(V:).f1~JI'~~"1~ j,4=~jgV14-y!l~1 A~~~'zr~Lr.~~4~~4-);L~cJVc(~().LPIJ~,~

-: .. lI~r~~I,,}v4-':cjiJ'cI(ft'~':::)J~}~.LvJ)

f;,l- ~t/~;!J-sr<.I}LJ~~4L~1e'~vl (J#')J~~(LL.8q(~4/~~/,LfcJJ,("/~rr'~JL.-k.''" +;(;.1JI,..LfP4-L':~cJ)~.::::-~~rrV:-T--rYl~~~) "(J"~/'/rr /v:i~_,; ;i.~"~ICJ) v~L.P~/e; iJ/-fk-'llJ L.:)tLlJ~4rL~Iv~JI+,Jrr;1tNJt;cJLr~ul?tJ,

Ar v!/.JId!J-~11"'H.AJ4{ /cJL:';'-o6cJr,.,V!LJ(1..~

: */~~I.Lv::J;t'vi~)"'iJ"dc)/JC;cJ~J~v: 1/ t~f(/14(f~~'A~_,d)~'vitt.JIJf:i(.Lv:tv;JJI'

.. vJ,-~/4-~J".I~vJ~;}At~!;~/;f,'J¥:A'cf.CJ.a/.J}~ (~'·vtJ)"'J)~·(v:i()/cJ~)Jd~)/~~~'JWvA4A .

·1Jlb.v:~~»~~tf(j,LJj'~4-J~J!~!!J"4:-Lr!A j..!(~/(fI,,:::-"::-':!l?~~(G.O.R)l"JI~c[($~L-v~t~~J"d/

()tl(W"'y(J,~~LY .. t::rvi?~(;"'l;~~;.;(uJLI()!J t;:.,~~~~J:Jd."4:-L!M/L(V:~ifJ.~J-VJJ:_A ; ~iJJ4-t.J:J,J.tt4-PIJ.q.:/~'it.-fdI~~:,~+JI,..W)1

, I.J,~.~' .ir ) J,/ .J,.J,."' ..

v:;i~~~~")'v,,-,.'V:'''''~..:J/~)-:1()f)~v;j)(.t~'J!A

Y/4. .. ~...t:jJS1'~)~}(f;;;.~-!f.'~I~~;JPIJ/

. .J.!!"A!))~U:,Jv.!~?i#),,~J5L/:;~I4-J_~~~!t))ffJfC/L()J.lt, 1f~J!/~J.~yJ1/cJIJ:f~J~)14)~}lutfV:J)~ ;, 0?ufJ/-4#~(vJ~_;G,";,ti.t ;~() .. L{cJ~"~"rct~ t;'J.~ JJ:~L'-/~L.t_;Jvlv:~~pJj,q.:~uJJ~"1t.}/»',) ;tJ'14 .. L/iv.ie:~.(;_'JL~4~"r(~i?'''./L/r(jilv;t) .. (

. V;(J~/4:;/~t)J.I"~,,t;r{v."'<.t~t{f0k~IL(~v:·

"WOMEN3 PARAD~ TOOK PLACE DESPITE THE LmER OF MIAN TUFAIL"

'-C~)~v.:I/~~~ .. P./~~..L~~j~~~.;Ut4~jl J._()/;J"JIJA;.;. .. tt7vj},Jgr'J?L-:p"'()~~t;tJJ,;JI .L. ":;;1~1~0)V.L..J1i~JIJ:~~td.{r+~J,-;Ir, '.d~~··.·.

·~I~;;I~)~~cJl")v,il---~~'f.(..:;;.L,,';"L.u~j~

> fjf irc1'~I~()~~cJl~J;;kL..~"J#.I~? .. tt?v:J.lY/.lv~ ,w.lJ¥.IJ1dtJ ,(),;~ '''.I})/vJ,,'J:,Jf4. '~~~';(J.gIJ: . fjruid t.ff.I(c)IV:~.I~~I~~4.·Ji:,0L~~I/()¥ ~y,r()~~,('();): .. t;vij(,/~~"((vl"';"~

~~~iJ.-::-'--lI'tf;!Jf{V1~v.f"'~ :~~~-~W tifJ,?VV!~A ~~.I41u:"LI'J.::;....jJtIj"·'-r"YLv?'!4

. lj~'k"i~?"JIJ~UJ/~.:..oJrI,~l:A1.1v.:i'c1~tcJ I~~L .

.. tkdl,Lp:+c)/~tJl.)(,f/~+,?,c~1

~JYWp~9-~~J3tf,,t,'~~JJt4(~Jv.:(j~ . .• tJ'4-L~.(..v.A~~/,!~J(~~"J'?~("'t.{.I}"~14Y f.l~LIt.'L~';}~~j.#J"'(""~~c'9~_..±,'~~(),;4d~ ")~d~'/~A;,,;·~;ldI,rvl~~liY/~~tbr·+

C<' J;~?'~'~lIij',et.l~' (-kp1 '~..J/4~YI~L Lv;LnvjtJ~{(lIr..:!p~/I~/ttr/ ...::J,/~'~L!'J·4- e'dJ_APL.crL.;vf~L)J4,,,,,..i;;!A~-¢i'())»(f.l~:

. ~1:'t~~:J;;y44; _~>1L¥.?JV1""'-~~';'~~ ~~1W--OiLJc'If."-f+:".I~qjJ14-: ·~UiI c,( !:.V// I J ~, .. ~'h~t" ., •• , -La o~ ~;-';\; ~i

.. cr: ..s't)();fC l'#., •• v),"',?y I .... -~ 0:-. .:

·~()_/J!if~LM'/~:4LJ?tf~.IJ''''y~/JJ~"r ~4-LJ,)_,f"'f)~/!4-L.J;P"!-:,~/!vJL//(),f~~: v.iJ.4..Ay;.4-LL/~~~Y~).I,'L~J.~.i,I~~i~

~~~~~4LPlct~"'~L~.:J/J,£0't.¢'!"".i! .-

. 1~)£~)Jj;,,~(;)'~j~;L.0L;('uj.

.VLfj~Jcl~(

~~/! ~;,(}h,'cri1

~ . . . ' -,'

J;~-'J}L.~.:;l/vj~~/(cIIll~:k.,-~j,;/v'i:J' ,

-~ ~~(pV~"'-")J~I},~vJ;'!L.v~J'JJtd~-ff~)

, -!~L~.I;;$vf!,;·(J ~~ .L-=tr/cJI~)~)~,(L.J.v' !Jlj~.,,)~Jf~J'!JIJ~(u?"~;L.I~{.I)'-'t;I-II~/'')~! "

fa,~"V?)iJ~J~_('4('V;?fr!~jVI~t?v.itf/J.IIJ' , , Lv&«j~)v:JA!)J'*(;J~N.oJIJ§,I"~~~'"(t~!fl

JflkJC;;;vJ.lJI!~:?b.IjJ//I~~.:;;/l'-lJ;;~~/v.:A , AJ".JJ}JIlv:Jal.i...~t.:')t:/J:~J.LIJ~(j/:!;::/k .j~-:t"vJ~J~ L(.('"rf;;4-IJV:{I:J!::J,/t~~f",J!'

fJ~,1.J~~~/p;rILr~iJ'J(;(r.~,_LJiP ,

¥ci1!!~~IJ(.f;JcJJrl","'L1~~(.I"(;,,:':;"V: ~tf ~":;'~J~!~cf-t:J;,lid/~ 0L~~!~'~-f;~

, ~j(./,~ct;J;5~I"~/;;:.I~~((;.I;:v~7'~.L~,M.I};~ 9-~hll/~\(.4IJ.+C~~J»~jfll~/.4(~ ~~~cJh~I~A~/cJI/-fv~~WJ~J:t.()J)#,~)/~~ 'f;;j..::-J'~~'4~)J'-[{vi~;~,jL~~;fi{/~~~~

, ~

""'- ~..JI,t~\ .,/ /~ ........ _,.// ~c;;.t!J.o"""1 "".JI-P f ... "/ ~ ~::i ;/ ./..,.., -"/ .. '~

."- . ._:.. U loa • u ~\JI· ..\..J~IJL ,~

...r- ~~~J .... ~ • UJ~ .. IJ _ .... UY"- ~ . .-r

tjJdft!!('f~.tl"'r'6;i"'~1'1.( r~"-fi;~JJyL ~Jv.',",,'JJ7;rJ,:'_Jf~j((7'''''-.JA4+';v.'!>,~4

~~

4,ttJj~~vY~;-~~/~1(-:1...{l':/L!'~- .. -tJJ1; .:;,Lfo;~ b-;cJ01 ~r(UiJJjJ.;/~J.1 JlJ~-~{j L,!{/

. -tr~~/J_;;L

t~~~~Z~~L~M~~V L-~·t

.. 1"1" ... ",.. ,.. " ~ .. ,/1 . J' ..

/ . . /,.-.". .. .~: • J

-Lc)L.;~fJLY'::""'~I(~J/~.If!'/dH.::)J~T • ..

~~j~~u;,~11".IJ")"'-i~..:;;,;~~IcJl,tJ~(~!fo ~!Z;'/~/~'!:ftt.c'C!I:~!14''"::'f.l'4/~ 1f~~,q)-tVi. rtw"'LJ..'IJ;-rLtffll~-4-(u;Jd1J.l1..:J/,-=",)kJJ~ttvliJ:~ "-~Ji'~~/#:~~Jl ~)JJ!,f.l,,'t.iZ-~A';tJf~ _ytJ4()A{jI,..::.t/ttJ,::/~!iI!.I~~.I/~~P~"~,'C'i£,f~f

y" ... .l.l~~Lv.lJ~ru;jLv~~I~(_~IJJlJfJ~:;: ,ti.;.I~tL'-f/~j/#.IJ()~dt;~~~;~;Ld:~JA

I. b 'A

~.I~'(L~()_)~J~/cJI,J;rj,,!~~_,;ttrt}.I~~-(ifA~

1'~4:*;fi ~~~?I)dtt.~If:j,'4vcJf_-!tJ~~fIr jt.;f~~#"L1;~IA·Jl1Ictalv~l!;,,-fiJ~,1J~!(JI

If~~~c!YvC'~"'~~"i1-L/."4;~)~JIt'';~I;~/ -S+-q.:'J.~IiJ1j+qyt(',,}.q.:'~.IPf~)IJ,/.t,_It(/.1 ~Y'.I~'~'I..:J't:VI4-t:?~;::y,,~;")~Jij_;ijl;A ~1

'!/;iu~:/-0;;j;J&1.r,"jcf.l4"'.I"~"~Ji~"'()JJ.lA{y'vO,(!,f .(~~L..:;..J'L:v, ~uJ)/AfJ'IcJI-4-~~".J_i~~IJ/J"~j)"

rh:'~jp~~{,(~~l*-;-~L-",-,~~e,/cJ~I_J.t~ ~)j~JL;~~Y,jvDI(!I';~L-:.J't.rd.lIJ'~ctcf.l~/ .~~LA'ftIJJtJUI.;JI~.I~jfllL4/JIL~{()klIL

~, ~(tA.'.L.J./A~4.cJkl,,~J((~J,t7~J~~/~~ /4.L{*~.~,-!Jf:cJ'r~~t;tl1.b~~I('V::;~~/!dJ; ~~(J(J;;~e/L..(l~(u;ij~JIP~,/q:w(~'~ "f;f:tAu;.J_~j ;f~J,,~"(;!)t;,· .. ~~£,,£?v:([J.(,bA'1JJ_

L}~JJ"J/},~Ii(/~""k~!'JJJ(g~/~(/J'J}j~~JJ:

V'.IJ'i'k.~~~J:4.:.-f~J:~LK"-",,JI/d~~/.&1

.. . .. . -¥4L.~!'y_,-,[J~;~1JL.J

JtJ~~£'~~tiJv.;ru~~L.~~J')!'JL.":;;l{~'

. "~"j~ « »:» .;t .......... ~ -:'i ..... 1 -: .» .; ... ,,;: Ji .. ",.P,;J:5.: -!l":;', ..... JI / .

9-' ~w~':!.J ~I ~t u~~ .w. ..... ~:)+-

4-L..:,,~AJJJj?;~'''J~)J''''''Lvlr..)f_,''$X(1 ;;j..~;

Lt""'~"?,,~~lll~/(,~/'.+~~~P~~vlJ~, :JY__.Lf?;,jP)J'J.n/vJ~VJI~/~~/-40f1';.

~ _., if uI·,t:;. !/,/ J.. ,/.oj .. 1'1/ ", Y., ..J )J

~0,:1J~""~u,.I·" '''..::.J'l{rJr': uA0r·~U). ~Jv..ly.

~A'-vj' MOB 'vi'(~Jvi~/'~/~J~." '!.~;'if-~'I Jc/~J~¥d~~M~ 'v.fJ"~/UA!. 'vjJ~jJ:ftl.

! ':Jt(.JJI ~~CtIJ!lJj/'!h_y;?';'';::'kL..:;.J'L!vJf-cJ~..:;J'1b

~/cJ,J0:f"'le»I~~.

~~I~t; j ~iJ ;~I ~1 :{r({~r~):J'J(j,i.·

..... /("\.... /..JI,...-.. .. / , ., '" ,; " . / . 'I;, I ... I J '"

~~ ~ ~I : .. ~'"=."'1~(f"clj"::"'~" l'if/rf_;;J/ lr"/ ..

,;t;(";;;i"::';A'~:}f4-vj 1I1'_;;.I~.Itif._'i4'&J}AJI~;

-i[JAt/L1t:.:::-"4 L~Lc!!Lj;)/J4,(f.lyJ{~~;lI ·~J-,J-'fJ4"Wch~/Lfu_~J~JJ~'J~~J;'t.l~t/~

~"

;{y!(2_/JJ.d-,~JIv:t;j~r!tA~i:)LJ?:q~

~~r"~~~lf;rlJ' jr'!I'vJ1~/ .. tI~~~e-~"(~~~)", . iJ~t(Jc!~4j~'-)~J.1filP .. ~L.4~L..''r./vJV:;,JGI

1cit1~);~;-f~~1 ~:W{~~+"~'JI'~(J~Jt ;fbJ,,~~r;. W.1}).L.frJi+t;c)/'Lt'''A.JfJ;~f

. fJIJf'j,iv:.::.c~'/-4~;c.~v;"~!;J 'J_;';~~/~I!f_.&\

r , ,.~II , /"< ....... , ... ~ .... ~ ·l ..... ,-:j"j "

ft4-#")-tV,, .. · ! ~ ..L..6~ ~ 4. 1J,+Lf)t,;;lV

",-+C~-'it;,V'~()Lr:!~j!4;!1,JI#L~If.;!ri~L·j~+, .;,~Lr~,,~)d;~'.:!J~~1o'~Ji-wj}Jtf~)~~I;~~ '~~~J)J4VNJfJ:rJJj)J+~'-i';~J,'r.t.f'I .. cJ~i0JItfP' /£.724 L~Lw,";i..:.;//L (:),." !j.,/~/4-c!)!?

-{f,J;~'./v:~;)&j'4vl":£..cJ)N/f4:--L".,.;J-y"j

;. ~ t" # ,t',f' I II .. . .lJ}~,;I. •• ". e • .//

);;lU~;'(,J~W!J(,)):J');~v"v.':y~J~+().1;.:'~(;f/

~i~~/~IV:~l#vv1f/-"~~f~'~)ti;'JfV:~~1 ~ 1£!+Y{JwLt/;-ifi:?/"dtirln ~~\ ~ t:..::=. ~ S~ ~J;, ~Wr"".' It t,,;,.:;:,.;;_' -~/$,..:;;.~!&-~J~f,.vi!(j(;I;K

.. I .6..l ......-.vllt'-/' 7.· -I. /./~ .. ./ .... ""

_;"~~/~'1~1 k1"~.--.""Lf1'r. .. -f~~!./~~~,c,J' ~-{l4L'l:!f{J'lJJVf~-J~/J1(jJ,[;]ttL~~V' t(J;;.~/~y'J'_;'vLV";.t!I--<fb~~tbJ~ ~~~.:;.;~yj

.t.l..z~;JL.~;~cC.rL6ILO.nL.vJJ!A1I.,:;J'LbJ~~· f'

.'

) "J~~~,p~.:;)u,J,:::j(t47Jcf;/f,LfJ,cii;';;?~ ,.

Y!bJ;"Y4u:1!Y.lt?'Lr:'~/~JIJ~;I~t::r.~"J.J~q)~/ ~': 1.!~~~'~I(~,~."'~IJ:-~if7J).;.f'l!0-i4--';~ .I'?L!..IJ'~4~fd;'~Jf;""~At'~ II~/.~'~~r

"f~~~,,_~~,~t~~tcfJL~'=-)~~

~.I1 ~I ~ ~",IJ:~)a.:.-.IL?~/~~/::C..:c,'''IjL

q;,: ~r:~yCJ~J)~~i/41--~~L.J" IJiV,!JJ c)'~JiL~~.f,-YJ';il'&'~;'6-I--; ~~ L:'i:~1

~ ..IJ/~/'J;J~v.t;"~'J;I(!y(Y:tJ~()-f~~()/j(a ~ld~4.L{;~~~/~cJPf"£PIJ,.I~!Y.Y ~J*V::t;/~~"IcL...'rLl:'~;j,~~>~#,~/"f,""jt~;" o/#~'Ji'~b~1?~'~'~'-~¥PIY'~L!~/~(fj

,\.!~tJt~1 ~~II 1~~/cI'(JjjJI..:JyJ~!;lIJ,~j;

~

.

_-J L!:" ~l h ,,:

. t=:::;;t:I / •

;fJ~,U~~1

. (,;h(;»r~ . . o

~ifA~dJ

((Jj(JfLtJ1AJi ..

. j,f

~'!J'd~'f< J~!Ji

·.if

i/"

,"

." .',':,

1

• 1' •• ,. ~lr~j.

'. ,:~! .\. \ ..... ,

.',,-.:. ..

-.;t ..• _ •.. ) .....

: .~'.

\:,i

....

-, ;~ .

~.' '.

to

, I.'

.,'

.. '

"

\ ..

"

~L--'~L~'pj,~~'L/~P d.-¥c)9"cJ:.L~'.'#'L-~'~rj)';-/~' ;;(¥~~"4--;Pt;,,~,4":::-~J'~v.!JJ~,';'l;~I~

ff,w,(c!p-~L-t"fr:"~~~I"/".+_~;4j1,)-~

),I~J ~cf.4:-L-,~~!lt4t", '4-'..:c~~c(4-~~V'1)')-'1

v.:i"",i!q i ~'(0/47'";'V'Ll1"-'~(J'7'/+~tilr1 . ~Jf~,:,JrV1J:~~;~J'~fJvJ~~~!,j(V:VIJZ.

4-L';~I~-{tj..~qJ;r;'~V:c;lpv.:t;~)J';~'rf(II~/ -V!~;(r~a~J~~/V'J.(~~),,/,,;~~q~;-,~c!.~~ (I) -~J.tcJ£-.":;'IP~'_'~V:c.lI~~L~'·W/Y~'I~

- .P"d'~..:JyJ~'ct')v(J,!,,:;,)Lf

-L. / ~/u..tVJ/"::;'J:f.:4-J_4':;;1;~,J:,c),

'1.I&lt{f~L-4~J,tj'~~cf)JfqJf~,({Jff+~~~ tvJ~~~..:J~~J~(pi,Jj,L""~~ .. ,:,.,4(flh)£I; L';:'~4-Cf~~~i~/V-''"J:}jv'J''''-,J!r'':;;;lcfJ.J1-P.'~

·~·;iL,',)J:;-)r~(jVY/-v!.L(~';;'/~fJ#(."'()'j

(~~Ir-:.>."'::jl~ll"./ ,;[~.(/ """.,rJ_~~I.JI'L9'. t+.~ .

;; ... .. " 'j(-~ ~. '-1,. V/ .V':"

~)f.(A~L.tJV~;,~'~~rli...;,t:J(,..,:j'6'L~tICr

... ... . ~/ ' ... / /' .-r- .. 'f

._ . . '

_. ~~11~~t'~~~~\~-'t""-::II.~~

\.I..... ($" , .. .., ~J V .. .I

i1 ~I)I t;,j"4;~(1,'r0}1 ~1d'~d.jJ~J");t" -tt~t;-,_""~+J)i ~ ;~/ +It...{!cJ.t1~,t;I(,))JJ

~fit~tD;)v:!';)/ I: v:~fi~la;;)J'c::r4fjll

AV:~ l('~~_"4- :':')£(P1L1---'{VI;J'+CI_,;/~4 A'J;, ItrCJ'~ ~~l(JI "t~~Y(~_,'tYj("t,jf!~)~VIAvJ}f/4_d~I?L V:~};IJ~C';'J)#L~+JIiv:"L~J~J4-(YI ..;-J~ c.tjL{J)-ff.f.v/ -rrrk.,-.~~U;;vJL/:J;jJt/I.;! /-vJ~O::rJj,):Lu:!lJ.~~Y.4--J~-:JLi#L~/_'}),' -~f~!-:~£..Ln(JirJ1,I,;)J,IP~~';(,.~'~f(4.fit/V:jL

~~iI~~ ;,~~ ~I~ 11J'¢\' ~~\ l" ~~:0'Yv: .. t:JI;)'_; )JhJf'~ 1;"cJPU;'·J~.fL~crtf,,~Ljl!JI'cJ~I~IJ-:! ,;i_'LJJ'(hi-'~}U:I/$r~9!J~<1.CI~cfJLv~)¥JJ

)'~I(ft'I:-vJ't('~~?~trf)~,G!£~(f~~l1)?~I_' d!J~Jt,~L(J._J~/""'~4+-V:J'£r~,:;Jr,JtJnL", L~)~..L -t~~'fJ1f..:JJ)iL~tk::ftt£t/cf~;)~J':1 -£f';!L'c'r~tJ"'~J(ff'lj..:;}~/)JIJn~Jt..:iv,.j4.}~ ~Lf;'~'/Lvf/vjJp;;~"cJ)L,;/Ij~'''~(b'''}/ u1'~4-"~~t,0.i ",,"~~Lu1 ~{viC7!(c!J~J,-L; +,r_;""L(oI'-":;)JI;IILfl,--)~;;,"vS)~;I,..~;;,J_

.. ~ 7.. v."/_ .. :1' ..

t!gfj"'f:.vl-t4~jJJ.£~Ic:)JL'::---,!J:~~~~Ii~"'t.~ (}'/-r~I--t;WV()p~.1J1,;:....j4~lft/w~iJl ~j¥:

~'i 'IGNORANCE ,OF LAW IS NO EXCI,JSE' ~:J_;:."r..:;)~;~¥)4

~(L-:r*~~jt;.~/J;~~~'J~vj(~(jjt;f,j'-(, :)'.1IV;c5yl..:;)lM.ct LV:fv:..::J /J;;J;,; ~Jl;4-':'1{ Jt}A1.fN)Y.I;,~~/,;__t(lV:~U(,~~-{lJ:J»J~J.+v.i 4-:4'-J($t/~~~t,'$Jj~IJ;;~vffiJp);(J~j) v.i"-'''J.'V;-.v:~~.I7tAt4v:~v:,;:;~~!)~'~~('''iI.J ~~rP'J.'''4,+~&1~l"4 {(.)A'cJI)It.:.'(",.6,'T-

/~'k.Y;'V:~(vJJ:;'~tt:!-/.~ fprvLtJU1¥.J!d'! L~ .. p.I~: .. +J/lf,;~<(.}E~t;)VI~Af~~!lt:j

"+"~I~(,#Pc.t~L~? l'J'~I"/IJ;~:'~ '~~/~r~?~'(i=f~I~~IJ~' ~ . tJ:lf:t,ljP J'tr:bJI",yI'~Y;J)""v::M"":'/~ciG-)hd.Lv,~

:JJJ;;t;JI.L!l.(~~t?((~;f~~I'f/)I_~U;

~~~"I.~'>~;"''''· I'!'IIJ£"'_';I""'" 1;"1 ~fu:;,:+ .. ~I'>~~l""""" ~II t~

• U~~ ,,~~__':;'I!1" ~.LA~~~~.u.

... ';I ---w-'""' . .:T'.;, • " ':J

~ './{ r). 1.t"~jl:Y#'-'JLi;~j/'~'Jn!'\~~

U)}V .. "" • • ., r.-·" ()~ .. ", ..

cJfLf.'LV:LjJ,~~11 b'fi:J_v::!pl~~~J-A~1 :J~cJil/

j f '(4J.t /.Ir: r#~ t)J '" .>"''= '" "'''''''1 ' ~it ,/ ... 'SI1'I' , .... -\" I~I V·' _ ...... ,'Ij~'I.;r' I -~J&::A~'.J" • ~"-U ~ U ~

.,.. v _ "

: ~~~~~!4!!J_'j,,~ "'J)/&I':;;"i[(J)Ar..;;)~)J: ~y!)!d(J{.(,!J~;;~I!,~,'ttJJ,~,'I~ ~c; 6dr

":"~~~~'-4t.1I'i,~~.lisJ9L/~U?~()fur.-. _~",' j,~()~/.r:-..d'''~~/;:~'~!Vlvj,.r/;:~'V!'.r/J;~,d'/i~ /.d.-,",II~t~d')~~,1""t'(;.- ,c.t!""'''4r/c;()''''/~;U

.. '1(" "'I" 1", .. "..... ., "{

J~4LJL)lfI)"4Jv.: j,l;f!iv.1.4J~~4-~tio/v! .

'1, .l1J.!~f)..:J'vlcJl.Jj~~"""i"Jnr;'~~~~'iV:'J~{~~ '1~~I~""~t~AJY;~)/~drvtLd~9"f~'·ciLJ~

~. !t.~()I~)l!){+J)c.tIl~"_'4~LV:J;

'~~I~~(II~U;1-:.t/L":-)9~~~~)~~~ .... W1lL~~~~j;JIJ."~(..(-{r~..:J/(~"'''4-~)I.f(f;L~~J'v!

?~y .. c:r::0~'4-L~: .. ~IJ;~IL:d'),'~t:t&P:~'e 'v.!~.I7~;;i~~v.fJ'v.:,~tHJnfi(P,v.tdJ~~~ . -vJ.!lLJf"'-<v.:dJ,1(t.lj{?~"f-ct~yv.f Ji/Jy~

~P4!"'f5.+~~~)U;Ik-J"~I)-§4rJ;;".1

. :~yV: .. L,:JI;)YV:

t<'>~ ~ ,,~ .. ~_, iL.. >. . (". '" ::;:G

.. 't"J ~ .. ~ ·~pl ~ ~~\~1_

I .1 9'''-' :t.Pj" Il~_1,

«¥'I : f\..o.w.Ul) -I~ 1).)Jp ~ ~

,6~"'-I")IL~fI»,,f-{l1~kr1ktr~!1d,J"

.' '!{dlL-dvA"II.."l

'L(./j,,;;)Lfv:(/;)'~~v1uL4.Jr"f.";")/":;';IV:

*/ (PROSECUTION WITNESS) ,W,Ih/'u,o .. LeJj TESTIFY

~'2-~~!U!f(¥:J.?/JIc!JJiJI~lavf;;.~/~

~ .. ",J j;. uJ .J,.1~ I :.r.,_ JI V .... .. ,!J V .. 'f. :1(:"" :::'VY'flA''f/~()'~4/.! ~.I")"/J).I'=,~I·t,(~f'"

~("ttf.J..-t.C'_MJ,~,/L,,/ TE.STI F Y ~~)~~IJ:.~"

~~~//Y~)1'·vJJj:Jf1,~'_';jLJ"??~1~14Laf!,~

/' f.' /.~ r c II f'·

c!;J()V:)~u.:(/.#:;~ <!~') !:~)j(J~ :;/~" .. ,,~~:.;.,:~

J~'~~ 'JYL·/UYJ,JJJf;v1.J.-"vr; t;'/jL"" !.«(~(

. ,(~~",cf.

~q v:.+-(~J:N(~~4-{1'~~~fP,J(~'" ~/uf,~-~0r)IJ/;"_dJ1~JfiIIiJ~c.t;~I4r/' «(~;IJ1;1~I~tl ... p-P;::3:(V~~/~14

£~~~~lrJ)~'fi~U:if/t'¥l-:;,)I"/r:'~~PIci1>~~L 'c)I!4-L)(i:JJIJJ.LrjJ>r:L~Vf~LJJF.x'J/':1~;1 ~.;f/fvil~L.L.JJ:~)IJv:t"4LL)}'~)1 ~j1~JI-4-L.L.~)~~~~Lr(v.i"4-LJ_~ +4-L)>>vI~'~(rJ/"~+~~"~)J[~'(f'(~~

. ,;Jrw/ ~ I,'/' ~o. ~ I~ i/ y.. . ..

v .. ~4-:r61-47J)~6IY4."_";"'1J~". zP~'~I~

. ~L?~(fIif.t)A~V:~~"hJ'~~J4.vJ(!-{tJ.'(j ~,U.,1~L.J(..!J.;Iu-J;J;:JI~iJJ,.NrJ4~J/~)/J))1

j~4L.Lj~cJL~J;~)J'.L.r j~fI'L~' I4--LJJ{J _~r~r0~~~~L·~oJ·0.:~1;ve~;,v.tV .. ~Li .I"~~'4,J.r"t',,~,tA~ vi:L'.Ig~IJ~?jv("rJI ~ v!~ ~J0,o,J~~J;tf.(cl/,,~_"'~~j~'J;'v!_"'(;I j4-Lf;~J.1)~'vJ:4:-/~J;r~¥J)'~4-~~j~tA'

4/),,)~/J-O;"~I)j(,jp)1~~~-v.:L..t~IJf;)~if.r

~~V~'~~~'~~"~)k,j(v;!"t"

y'wJ;{~~~I,-!11; ~)J~j:~P~fJ.~~»v:

'fv:.'6.~¥J)OJ~IfI'!'F.J~~'#~~/'-tJ'/I?I""~ft'_)~. I~J~~cJ9'_,fL'T0:"/~~·iJ~)')L.-)f.&1»)~'4L

If. ",--,,((.;' j, .... .oj J ".I',~

'!P'''4--C,J.W-I /~",IJ/".,I"?~---r--.,q, SLOGAN :'~!JDf:lJI

,/ . "" :. • I. /, • • • , ,# ,/ ... ~

)4-~/v~~~t../._),I1:-;~~",:;,,!P"v.!~IJ.vJ)qJvC~""~.f:t}'

u)~¥),("'.tr~(~IViJ'I#JV:'T(/,h:;j"-d~.~~~tJ: ~~L:!"7~)(-"~JL;';""4""""~/.4-L-JBfj :'~~IcI~JI..:.J~Vlit ~f/t~L"')n+j 44t.;:.JI'v!If~':;';I-f,JJ.~:£~f.t)",' .. vff;NV')~'

;~. ~

'STATE .IJI 'PARTY WITHIN PARTY'vJ.::r"r::,/r4.-~'a,(

~VlJ1L(~~;"J1"'~~..:)/(/~J_f, WITHIN STATE' ~/~/~~ ~Yt'~~"'vJ",t.J~'Y~~.II..,(tV:¥J ~t!I4: L~J;'I~/v.t~~fl~Y~~ILk=)~vJ . a· rloL~~(JI,Lcb;..}j·~~/~~~cJ)(~L.I~.IJi

"' ..... ~. ~. .. -rl' --rl

L~c)jflJvf~J?(J·V!Lr~.J~,Lv"rr(f)J;j?:I":;:-'

~v:I::";:;'~?(-(,V:~I"~,,,IJfJv.:~;;J/·u!~Nj~

_~I. ";' >",V" •• ;'->!IIJ -: 0-'(;,'" .,/;jla, ~~.P ~i!.i;.t;>;

.. i.J!'u.,.&:~~..JJAA ,,(')J~ .. ..J.. ..u.r.. .;

~JI~'tr~:;_JJ:~MJ.'''fr~CJYlC;JJ~IJ~I_.(r~v:('' .~j;4~[;t :t~j{;~"I#I~~r(~rv!JJ'!!.L-!.J~-1

~v.i"!Ii~X~.Y':~.J-~L.:"JJiLc.)//u;'}~j~~~;'J) ~J-!1-IJI~~""~'J.')JILj~N0J.JJILJ..~.ftt,--L .... .J-..~L.!.tlJJiL()¥,"".;J/tL"fi(~~Lft,J~J,.

J: v:rJ,'~I.~~Il!.;J~l.?[II,.::-J)J;4JII1'T'f

.~yU#:tJ/J_~J~v:vE41

~'I

.r~J'~A'-"'(.k~t!".,'~~(Y£t£f';1J '-¥~d~l~

J+~v.:v/(Lv.",-~~-tf4- !?:-f..{

J.~'/viVl.-($;04'";'(4c?dt·T~~";~/.~ t£:JJ.I(J.i.{JU l,jffrL'f'Irr.'Iv;C:.- ~14v:1; }v:.'~" ~

4~4.kr~~~JJ~,~_'viJf/0/qJ4v,J,J

-,

4(

0J~~(~fiJk~c'j(-{t..&"),,,,~r~Jf;+qJ~~

. 4t'-:(~+J/t' ":;'J,JI).I~(J.!P.'~/'{).A"J1"---

-4-~-'i' RETALIATION )J' RESENTMENT 4.:J.,,,~v;(~(}'~

(j~~'4-'vil.cf~¥.~4, 4 ~,.(t.:t'( ~~'!';).}(t!J(//. j'~Jj('/(8.ctAf4-.fo-~'~v .. ';

//v.f'cJ"'fH~v!."~(~/~7d;'i-(~{)f7(4~-" _( G.-lvid~/.~'~J'~~/f~U£f~4.:::-~J!,j(;j",~t ~c!~it--. a;L:Jt;~~lJ :Jy..Lc'(.iJ';'/4:-~-('

"~~L~/~Y4'Jr-l~!f:.%,,"J1~)(*~):r4;;GJ Lb, 1:-~~4f~(' ~~_i~I'''''(''"'''''''""L' ;~L.""'(~""JI .

:I"; .. Juv- .... '''-( ~ ~:-~ ~J JI ~ ~}~~.J;; '.

. -JdJ;J:~~~~/~f,(k,,::,:}Au;

1'··.!.tYII .. r?;IJ'lcl~'t'

1.J_(J~~'tjJ.J'~~/~7~/~ift4(J~~1"1 J?yrjc'(l,r(d~~r~~/~;"J(.i,"Y~(/i-~/#.u;1 J,-~v:~/f1J(1Vi-(fJ~~Yi/~/;_J!.YI(f.v:. ()~~~)/~{>;_vf<J.I6:k~~;;/~~I~J:~f';~A:!! 4-LcJ1 /H.cf~~",C~/lJ'~LtJ:.;Jk!L..J-jJ(JY'~

~~ ''':J()~tt:;..~v,JfJJr~C(,:.,/cf?.:;;~;iJ;;

)-(~!,(-JyN!LVJ-f+J$?)};t?¥'rt('PUR~E' o: ~~~,~"';f)~"1'/~);JJ~~~{;;~/~ .. ~

~,J~..>,J :if1J~!F.tt '" !~)Y~(-:,.))4-~)r,;"'I'-'y

*~t!d-4~~'PfLA'-+(,*~(/dJ-1tS:-~' ~y ;'U!J,{i.4h~d-r4:L()~",;;)&::cIt~'.:r(}'_'~J_V:y.~

'''' :+JXcJ~~_;(;JlcJJ~~~~~'''::-;ljtJ;

"_ , '. ,

f:~''';tiI.''Gi.'t}:-:. >..P .. .P ............ ~.I.P~~ ... I.~I » {-' .. <~1" ~ ~"'I'" , ......... II •• ,,'" ~~. .!.' •... w9~~!.> .) ... ~~,...\...Z.!J~ :.!y~~·f

. ~,,1/i(~~JjgytVd)JJt)II4-~~"-~"";"'"jur ~4-1I1,~(c!.5;,'d~.::.J,,,_d&:tL;~J4tN-:./)ILJ

,d~t£tNAtf~./;,(~~v.,,~/t/~~J7(-f;!J{u: !!~~~~..J~I-J.

.... 'fo:cJ~~1 ~J/~I~~

~./~"'~L"v:JW.jy~I~#(~~·(£~iIVI

.. ,' .' :vJ4h~L~t;:,J'

~~(~:t';J/~?'Y-i~AII;t-!:lV~~Y.-'~~r-:

, :~(I!Y~()Id'~,'.;J~~1:JIJI~j)'.4tiJ,;'(li(l.'j

« >.1 .I "1,;"'" ~. '""111"' ".p~b';t::.;~'

4J.J~ .. .J ~ ~ .... (,)~ .. ..... !oJ

,

0"' ".P,~"'il .p .P c1C1f1 .... ~::iI .> «» ....... # ~ ...... ~'1~ .:

~~ .~~~ v:-~.J,~>

.d(Yik....)~,j,~;:_*'tJft~'!;DJ~L!-r!~v:1"

. !~.J.-'JL.;"l'i.A ~J' ttt:,) .. ".A:"'"

(Ji (r'CCrl.L.L&""~J,J,I';~';'.I!/,'~l!J..J._dP

1()!::~-"""-1f1~r)flj~J1 .• ~r}.::.ft-r/7.cI~--· 4J1~c.. 'J.!(~.:::.. -:.J1J1~ ,Iv?'v. ""~~6,t::,_:""~N")/"/ (f'~.IJI(~ct2t/~...,t~($t;.J4Jv:AJ.lJJ4r~, ~ ~~1J1~ '~'~~'U~/f,':::"'/)J':::-":"j,p,'

~+",c:/.!.!

. . !~1Jhr~(i/.'*~""l-6

~,'c!'I()·~~~'4ft"/;rL.v:~~/cf~!rdJJ.t,,,JJ1,

. J~-t4-L~j~;J~~J,t,;k'."~~L~tJ~'J1Jlf

~'JfJI!~W;')-+~dt!v.:~"~'4-£Y~d9"L",lJJ ("J"t~~~/jL~"~?tJ':~iJd~d'~I:r/~ J"Af.vf.Ldf)-~":'.I~/2..J("~.J....t,'::""~4+(.~I~ i~cf';Jj~viw~JII;:t~¥IJ'i!.L ~'~'+j,

.. .. . # j, ~ / , A,.J A . r"..J!,

of,jL'T,/")J~,-.n""~~':.iI"';~t;,,,,~~ I ,,;r1"":"?'1

. ::. v1-~~)~4t~"!l.-I~,~u~~/~!'/~.;;. ,-,!JI.~~~t!J rJI ~~~J,J:j~;"'(4J._;;JI)J,~?d..

.J, ... / '.; :. • j,.";.SJ.J.~""{.J'/..! ..... .>.1 ..... "'. "' .... ~"' ..... -!

foJl~;J~J,)A/JIJ1'''lf?t!.d" .. IIJ:AI~.~I;.,:>'PI;U

;.z..~i44b~~?7yv:,~j;u·,;._~~;4~(.J;~Vy~,Jj -:i~rd.'''~j~~4f;Z'~»v:4ifJ~)b:~~k~if.l1

... ,t.J!V',:"~,,,,-Lu/,'~j~.I;I~I~~,'h~;"LJ-J;~

..... " . · .. it 'I 'I .

0J~U\_~J)1-6~WI-C:U..\.al.JL0J~W\~w~t.:JI.

~~JJI.).J~~_,J.a;lJ.!,-~I~~~!J-~_'..,..,J4~_'__""'~\ . L);;, (r)~,,;;) tj;"z_Ie-"JA'!u,;_4-I,J._~~'.LI,L....(J(f' ';.J_IJ4~J~,;(t;c!,/t.:j vI t.J~~~'Lvl~.{!I~)~ -~~::t/J{c(';;::_")b~w(() .. .L~~j.;:~v:tI,~ jJ;J I ()*) ftt)~~L~~v::~~J21 (~) .. .L.~J,..A,£<.t~~'~.11 '''' j_~I.·(;j,)Nj;~JI(4"~lJ~),)~"~;,,I(M..J._I)4. "r"

"~~~~~'..:;:.,.;D./cJ ~'''''41 tel. ~/~Y(/';~)I~.&LJ' (';".I,~L~;/d~Lv~"'4:}/~);~Lj.'J'/}'d~

!!~J~~;'~~l('jcJ'v:fI'4--alJ,;L~.:d~JJd~~;';:J ~~"6'cf~JI~~.y't)~/~r't;..;});~/p,,,,(,*~.· .

• / • I.' '.; ~ ..... .or::. ..... , .... 11 / .. 1

-~~~~tp"...-:J')J.AP-;U\?j.:G..1~~GJI: ¥J_,) cJh(;JPI

(J,i';:'_d'cfi~ .. fi:'f'~r'(ld')4-Lt-r'jj;jIJlY'IV;;J')-r~'f (-'fr)~..tJ (I)-vJ2:-~Yi4~·'v.:r~C(~(,;YI~4fJ

(ACTIVE RESISTANCE) (J;I ,~, (PASSIVE RESISTANCE) w.(()~;(t .. )

":,JijI.Jt,~~((J4I?:t.tr'~t'~.,:.u~,,.r,,: 1~t'(~).I" . j1Jlcf*-4vj'k-;it~A~lrrk~~/j;';:~1t'ctVL

... ' p

~rtJPfdJ.

_.IJI

(rJ4{L/~~J»

. .

~C1t)'Y-P,;;4-- V!/0'v:1)J2-v.:J~1 ..

A~w.:;,(.f},»IV~ IJ'J:~ :~~~~~'J';.f;P·.4-f ~:~~f-v!t7'('~I~~:I~yl~~cVJ"'J

~))Jc)Ih.~ 1,,:;/dv."~~~I.~~ J,L~ ~(cJ;~)1

~~~~I~t~J~I)~~(-!d9(~·~~'d'~'iC'.V:

/1~'£~J?I:"'V:~CJ;I'-)~~~cJ!r.()'Cfif:' ..;J/ ::(?('~,iP~#.. N~N))~~}LJc"4-}}~,~~~~;~}9L

'J':::':!~J~0;J!~"~J~~(f

v:{vJ/.;I~K~J/~/rp}L.JL4d//~:~~~~~~~

v:2~ .. t1~J~-:'-;P;,i.z_;,,~£/J'Jjf,~I.~

~t::-~Dr~~A!L/JJjf,(~''!!¥(;;.~tl/ir .

. .. _tf,-./vjIJ~I~);4-r;~~

1~-1I(.((~t4-/.f'!I~~tJ'1n>ifIi=J;(.f.:'''':.:JY ~!~~9(V:&V'-':;-l.(~tN~/~r~I-=:~~_"+ -L~MUV(~)fpldf'r?;/~J/Jr.W'

------~--------~

~~TP~~·e~ ~l~~~~lll· et

[ci'.)L:...9~·IV'-:.:L...l.:.~) .'.

. . ", II -II .. L _, _ , .. _lll -~ .~. :,:'1"" ~·""'1""·""--: II .... _~I .. _t

(~~~~,~:~&-")~~.~~~;"_JI -

. . .. -~ ... - ."

j:. ..

,\C

-4~~~~~~,<!~»~"L""~I,,~f; .r » L-J:Y'''-v.:cr:~~'~~''d-4-f)~1~JJ)~+-'''4' (Li"J~.:?"(/4/Jfr~L:/'4!f)!f'j(~~vl};!v.:~~

Lf.'--~)L;.-{t4.~'Jfl.z_.I1~Jtyl&:f.:L V!~M))~J!F' IvfJ.¥i~v:dt!~/l~Vk-.!f"IL,..~c(U:~(~""i-t:(~~L j/iy11cJ~~JI~cJ~J;I2-~t;~f~I4.J/v:d,j'f-:ru~

./ I~~ /-::- r. :« /' /.1", ~~ ;.

~!F~"'--"~,)~~/~.f.'Lfj1 !.:;t..d1di ;dJ tJ_~,,-,..::/rt!d

J>.. ~ (.... L1' - - A: , ..

-~~"'~d~!~(.,!..Y'(£'..!.-r"ClY~

. .. • ./ AS!

.... ?J~y~J~~~

- . . " ~ .. _

" ->..P '" ~,.".,

o~

~/J'-if~~LcJJ!Jhk1J!4~V:c)IL,6~11/ ~f~,'v:J_'J;'('£_'Iv:()/VL#ifv!L/P/I'£L( ~J)1:Cc:J",t;"J..~ ~vL rt .d!-;;:"£I • .-t ... ic.-j'..:..,.;: ....

.. -. V ... I, .. v.:._,-.. • V_.", . ( .... V ..

---'----'-_,,---. -

" .. '! ~~~.fl r+ i.t.:.}/~~.;,,;:;:..rV";Jr,lJ,~~:.&.i.,L ~it~" '. t ' ",.,.....,.,'oJ..v.:vG .",,1 I... 6.7", I .(J'. ~

LJ.·:L.::,tJ'''P r?;L~f(v!'t(~LJJ,J;:/~~;r cY!.

--vJ'-~'r~I?r~I'vJ)~Jj..c:c1lt~-!iJJhv!~~

-4i.1:v/{~ldtLLIu~v:jtfL'!.4:J"((cJl[v~

V:~Yt(~cf:,Jh ~)~H('H.JJ4-.I/M/~;'L1~'-/J) . ~J"rJ_/0)'L:/~IJ;'Il'~/j)JfJf"'~~(cftr/'

(YJ~?~'J~'~~(r}C!#jJ)yt':()iJU~(~, 4;~1J))q5;J"t.;(/!,IJ.,t;d!JY~~;J,;'~L".I;t'Y"H!/j

... f.~. _".. / / , 1'1 ~.

"A-'-(l)));:;? t.r~~~'-/,~V:-C;Vf~"-:tf'(,JL':'Jfo"'l)i

, .li(+).IU~;I~J;J;~J!jJ!;.I~4-(~/~tli'vi~jv' . J~AJ~~~;~;c1JJ~J§,fJ~r..~(r1}J''"((.;Jf,(»I .~J,7Jf:T.v:vh,(ft,~J&-.)(uJ~)'If~x.r0~· , .J_.ri~L4>y,(.)A,(~~,j~~wl~o1v.i~(~J'4 vf;~J;;',(t'(.Jj' J}?f5/)J(J/J 'JL/r~d~~~~J1cJh'vJ ",i:.;l;}t,:L()J?_jIj1jJfJ;;!ljt4-vi()}4.t~

'-1 ~1;·.J.;t" { j. ... ~~>~ '~'!Gtl » ,» I ~'-'~i:H 'L,r ' ~.- /,,':" ~.) . "u~'t..l' ~ _,. .. Y

.. ~. It! / • .'/ ... i"".. /,,~. ~ -e' 'I .I _ I ~ _"' ...

oClJ''''''~cJ'''.JL .. ~.r'~cJlv.rf~).IJ.1(,)''; -~~!J

"7-~jf)~~;'/~"~_lv1~iJ(.I.?~".I_;(!?;~I~¥~~j ~~v1:{djU':'4-~)~··~~~)L~/'~t~/_,~ JI J;-.I4-L4:iI-~r~0i~J/~):J, ~vl!'d.JJ1t!'~/'1'w I~GJI~"'<:al.~.a. j. &:'~~J. ... ~ ,;:~;,~ ·'/.·.~.LjJ'~_jI .. J,.# ~ ... ::JY: ... I.' ... -~ )" uV)U~ r ~:.. o

1~!{jpJ~~-fri'"J1L~0J'Y~~~~!JJr~lrt /tU;;LJi('w~J.~~L~':l:-d.~)j:~91b1'~~ .

,\4

t.tJiYI"-~~';v!"~~"r~~~~v.:~'''.I~,,)v.4~~

tf!t/' r> ,/,. ... ,;:'.J ,,' .... ,~ .. , .P.b

I "I";';!-/';_~I)~yj ·".v.._'~),I""If~'14~Jj(.>.~~~~~/.~/' '

(~.:.q\d.A. .-G,':""jj(7".'4.:;,!"cf){;A,~J oi;.e;)~J,!(lvfid)~+!)/JJ~~L<v~'1v.!~)J

IjMUi~)jt:JIJj4.t=-~·t7~..(rtV:C,~ ~~._f,0~;.[~~~:e4/~/fv>L,,/J,)j~/J,c;rL ~ . {~.J._J:~to;IviJ!:_!7?ulL,-!!,r;i:( J:lt.I;,:::;_~;- J...

Uf.!:~. -. ~ • I... I .

_;)Iv!~"t;..."::""'~I}Ij~lttf~)~Lur.A>.Av5'-" .. u:L(

.. - .." "1/'1 ...

J~(.;2d:~Jj-=,I .. 0'~)~_')(('~,<~LJ~4~~u;

. (i'~;:~O~~~IJ"~lj?'~4'1""'.J~~J(~~ ~~rV;~vJ.a:r).J_c"v:r.A#Cf!lvf"TI~+k~"~,jpct:~

.,!N; .. ,,,{ /j,/'/. ',p '" • / '" ~ /' ,/

'r~4--L·~j("U'7"~)~~~"lftJ:;'J.7'~t~'-i""~')TW

f, ct'"jy(p1'~jJ~bi;~~Jv.i6i1*J".;'~~"4-C0+ J~~r,~, iJIV~' (,,;~.,,~,~~Q;::'"j/;v!J~~~vicY

\.II .. '-1; • dC!" .. v..J) 1,;;,1'. .. ~ ...

~_'vJ(J!;~~Io_'.I~~~~fJ,vJ'i'Icf.~~~J> ~(('

·-v:tC_plfL'fI.1~"Y"'!.;:.wp.4".a-cf,j(71/4 cJ0j4-(J?"j~_')~cJl~I~VJJ_v.fidb'!'/(.v':;f.vJJ(J(J

J~V'~j{iI~J;-r/j~vJ(('~)~/"~?(,;VI-J;JI~~"DI!L_,)

~"~"~)-r.l'~~/":'?".I~))~)'()~C:A'=-·!J.I)J~ljJJJ!~ ~~'(&'~~lcf~i'L..:.;L..:.-''''~,~V'~

q •.

J!~; 4-JA~~..:J)jJ,;uJI'~~,;;/Jl.ftLvl~'}

.. ··-+JA~f'JJJ(/4~J(tf~~J;llvbhd~Av.f~ .. );\lit(.)~f);GJ!-:~!~~4L~+flcJ~Jfb"L'~1 IJY'OJ.4~r4~~(CJI~:~P~~·~~~ L"";?.£7"~J1'~.L"'(i6J'~4~-'~I9.""'~1 . ()'4l1-&;.."ti~~'d:IPMit-LNiJJX(~L/vi&';v

/'11 ,. 3~' ... _, ...... /,.,....':.::, .>/ (Ao.....· ... , .

~,~;;:"-~~~!,l-'~\;~~J:+"') );IsJ~,,:,~

4:1f1 .. 'br:~_;·l;L,MJ;tJ~·'1J(4!if}+~(i("ii~~· ~~4J.ti~/,)-4~~;:;l;L.~~.I"'~"/{L~.I7()" q:#_,~f~4cJ~~j~/.J1(,~'4f)fl~~;{~~~§ll4 J.t'~!r:rf~v12..~);'I,L.~"1/tk.r'4~'::;~J~

~_"J~~J •. -11;"i.I...'~Y~;/~~~L~7':"~

• »:> .. t:J':'v.tU. .::,v.. ..

. ~~Jilaf)J'cJl,,;~ ~V'livJ~~A~Vr,jJ~/~~Jtj·

.. .-. -: V'"I .. ' ' -: _.

(A GENTLEMAN.AGREEMENT) "1'~;??....£L~'LcJl~~t:

~~J(";/~~JM~.lf"'_'jL;Jjv.:'~_,)LJ'~~;#~ff~C~A· . f.$j;IJ-,J:"'j/~~(..;.I~,~""W~'t.:I'J.·.(PC:I(;I('-t&4t e""

.. .,' - fI,., V -: II .. "I If .' ' iII/··, • IJI# •

. : :..' .. tJ.1Jr~~_rjJ/~

. ..!;"r~J~~J~~J,

.. . .. ~ ..

k #~~LPlj('~",--{tr~'-cJ/VI'-'ht,0"'L1~v.:

VJ'JzI-'rJ}4-~A1~~~V:~.I'Un~~w.c'P

. :Ll./~l;;~LcI}ffi!;

~,

. L; !;'I JI~JI~ !. .;'''-.> '"

~cUIl '-',.....,) ._ \.olII 1..»~4IJI~ ~_,;~ ,:/1 6.f

~~--,~J\ ~j'J"jIJy1M4'~.:;;;"I':::'-;.J');J'~,rd)~":-/

. .'

. _ _ : !y}~I.l..f

~ '1"'1"""\ .> ,~~"ill '1':1 ;.L;Jq1\

c.J-:!"~ ... ~ ~ V--.;J u,

--V:41~ ~~.r.~~~v:J;:YI~ c:.~~j"JfJ,t~C~./1~);+flJ'J;~J!(j/~J 11~~c:I?J .... ~,·~"';;~o;r.ti.lJI~~}-L!t'f'~-'_.@~

",' I"'.. ." - ".", -,-- ""' .. ". -r' -: (.7/......-,-

_ j, ~ .... j, j, • j,"~' /_p- ,f-

~){c.tt~vJ~)~~~~%~J '~~r:-!,,,.~,J;~

~'L!k.z~~,~{i~J~(/kd}./4-('~C+Lflt~Y~ r~~..:J~J;.4Ge-~~u.IJ'~r'Ji.~4 .. ,;LJ.~+{'~

~Jli(j~yj(V1~+c(~Iu>"j.r....,..:.o!Jt:{'J!:

: t,;-~,,; '-'ib-.;~~!(v.:"'~'u:-'~ J~~~r~ ~I'6~~

--,---i;;t:f:,; ~~bJia--/'"'-/')/4';::'_V:cJl/

'.Po ",,,,,, /. _ 1<'",:

~~~~~/~C.t.;;A.iiI~II.u~

.df:4vl;"j.(klJ/+/f.t;,'tu(~";;61Iv~,,,""'

.. +r.JjJ'!4- L)'9~~J;Ll~"J:Jjf~"4-~.J;!-~""'4-"_,11")~J;r.:J"/ (~ _,/:;t? '? . 'r. ,~:. ~It.. ..:..... / :£

()~ '-l.l./~~v:r~~~fc;, P-J/~~h4-v.:rJ.~~CV'

J,~4--r:"4:~(~);I'~/+tr:'t;~~~#U'();!!'-')

. J_(-'~w. ·vivi'JJJ;'vJvi;;'''t./_-;~~xUkl~.t(;ji'''

1- .. ~ .... ... ~ ,,/'.. , ,~ .. - ..

; t:f--. -·'::JIt(}~~'C/i:tj.4~/,/I~JJft/CJ_",~!

. ·.·c .,t¢tjr?'

?b{..:.J~~'__d;Iv)"',I~IVv.i...vJ._"I'INI't;-~"~dJJ(J.J:' (Iv.:fJ~¥Lr'Vc.ti'~,1fJ,It(fJ~~I'frv.i~!~");(!r"'~f)

.. ., ~. ""...- .. ...- ... ,- '1 ....... r .A'I.[;A" -~:";,~~(~~~~.11rJ.

o~ ~ .. -~~. • ~~~;.;

. ........J ... U;""" J o:1U , ....... . ..(;)" .. '.

~~(t,)~ r(4/I'J/v:~~4~4f)JiJrJ~vid~::4. .'

'. -.' '. ",+cff""

/k-_;,",L"~(J/JL.u~,,"1~1) ,et·".J_')')fLJ_(;;_L~",~

! 'b' . - ., _-. • ~

~t;/(~/~~L2JW?;;kL,,!,(;~ctfBtrI'~J."~'~(/!(tI :~ JiPJl ~c.t,,;;;/,~I.I;;1i);'''rt1~;_'~(J ~;..t;~~~&t};'JI

fl6-'~~/~~GJftf.'4)1""-1~.11~ s- .!J~~ ~~ jj.tctL~/~tP~,~"L~/J11~v'rf'~D~L}; L~::YIJ.-..f'4-v.i~_,GtJ:~t~~10?.bJJk"'(4-wJ"'~~

... ~J;(~ti14:dtv:rtJt:J].JI~t,;.~

• ~..,.,. ' .. .s »> ,...., .. J'~ ~l ",,"'= ,'~H t'l~ L'ill _, ~ )t04,oa\~.I"A4UJ1 U.,jIQ~.)

~-'; "", .... :.r--" -. "

.~~v:v;Wj)LJrLCJLJj;Jrjcf,t?Ib'J~~';"v41~

J)~eJ,~~~/Jfiti')~J~_j;,,~(~~:~j ~~(iJ.:#;i?/~/.4-;1}4(Y/~!J/~~rf('1 ~~~~;:";_~LcJ'4';..!:t-tf~"Y"»/~~('ujj4,/J

~ifbi~;'LJ~L.-:tC_,' (.l.'t~7.~ ... :;l._t#J'6fJ'4Lv! ~L..d(gAJ;lj,

~,.

qr

iYJ pI.A$;J;;! .J.c!JI'-4 ~ !:-:~ v= t Ii;, Jfi

-4-I:J~tJ/!,.tJrt.£.-v;.::r(j~'Jf/livi':tt" '

1~(-1 ::--11 '1". --: ,.-. ~ .J1,; t.:c; ~.,.,

~~~~~~

"J1-{;0"(I...Af~(Itrv:iI?I'~":;~Vlcf/l);;'j-,pL/>

. '. . · .' .. , U' ;},,;.,J/

~f~y<;;Lf?J!J~~J~JJ';'f~!,;P/~P

, L?'J'~?-,~ .. I~~~6"NA'!."ity'~c'~'~lJ1,,~~'~.

~'/'4.~~~~~cJl"4-~ld~~0i~~~{u.!4;,C.41.

q~

.. /".~"/ ft. . /..... . ~..'. .f), I /.~/ ~

.4f(,~"IjV:/;;I:./1.I)'_-....;W~{cJl'c.,p·"·~~iJ;'j1..;in(.)i)

) •. ~,~"~" ?,.. .Jj,~ ~ j, • .Po/. ..

~"'."'Ir",!,lf')I~.lV1~u)0(./"Y.:'{c)lt "';~CJfCJ;t~~~

JhJf4-"J~~jvl _/AJiJIJf1v:!'Jt,;t:::-cJl J.t""v.!

.... / ;,rtj1.':.".~' ~11~Lb'''~I''JI'(''''';-t /. .~ ~.' .j..#.'

~"d".:r~ {$-~ ~ ~ ~ ~~)~J~;;JI,,-;:AJI

ir-~"t(';;;}(fCJI~V1~ . ((+Jf,,~j).:fi,/4v:.

~)I(')>>u('~V!(;~'::"';I'I't~#~V:cJ,J(r'~J_V:~ J~/~~.Jjvr'~4-')'N,),II~'~J .. tJ;J.t(.).J?~'_'L1 )~vj'I~'i;~4-Gt~~;~~~/~(.)}!,t;'~)/~lt~lj;_fi

, .,".h· I..ri.

. !_":'I .. ~ JJj4"/,vlV:)

!~J~J""£L!~

~~L/(.)~J,;~c.t",-j~L(.)?~J..;J~,,~~L"c1' it1S,jJ},'I(')Y.JJ(f;lt.-/cJ '/4-ll?': ;:Y';_fi~}L'wlv.:'A!.

.fi~1t~4.ir.."'1A~!AJ'~"'-';:!.-Lc;)>> ;I.!-'L~,,!(.)JP 'i.JJLA.~J:~7()jj,;Z~J}vr:.,::,~~/;" ()~~Ct)VI;l" .V!~~LIct'JA'L(.)J)i'(;!}).?J?Jf ~)JA'+-iu~r()j)c),;;,~kL~#"vJtk.:;,JPItJ':

L#+,/~~··t/'V!~ ;JJ/'U;'.J':I~ t;J';;''')~~J~J'' f(JVi~~LcI;>IiI#~j/~~~L~y~';;/

~Jt('''''(4-~CIfc.;~tv,,~tj((i,;fllJ'/Zv.fy~Jt,'~r J;(;JlLJ.;.N!0/Jt.Jf+J,-!:~!~J~(.)f.cv'~(J~ '~~~(,4iI'q./~'JJMvLn; ~~;L~.,;~~_!i;H

:C~-'1d.'J{~C)I4L()J)t?,cr'b''''~Ai''''Lc)Iv:~.t.;;JJ:'''''

q,

;I A'J./4r 0/., J,>J:,'{f,., I""i-_.;,Ji,f"', '~,1~~""J,)c5)~ kL~A~~JJJI(t~/.LcJYf.rh?)JI~'J;'

.J.-",'4: ~/d~~.e;})~bi):J)14Y~f? ,ZJ1~JIJh (;(jnJ1L(('?)IJj~(tr+)4{A-~J;:y,J;(JY~

.L,::-~}(1 'v.!J1Lrr,.r"'v.t=-~' r::%lr~/~II1'IJJ-1 V1LJ.!.t~L~J;:4J.'Jrft;;4;~I~lr41 ~,y!~~£'

J~;/Jj)(-LAjJ~)"'ft;:(cJlcf~ vJ~.JJ'L.JJ).~~L ;";S; ~~ : !J1Y~,",)!~cJl .. L=.~~~~v:~~.LJ~L =

- ,f t'1 w l ,.. -:« ".#1 .......... i:.td .... { f~t

"J)"'1.CI),I..:;(jU-",.i>'1~') ,~I ~\;:"J·.n"M,:,"i'.J . .. !J~~I

, ,'," - (~~I('~,~

s4-(~;:i(.b!))~LcJld:.:;,!rt

• .-! .-!

,.1"'.... ....>,~'fl .... ~"- >.#':'" ~?,.,. 1/

j,1 :'!':::::'_ :"..AI • .. ----, .. ,~ ..

!J_,...--- ~'... "" ~"_';' .. .;~..r

;4~~j($i'I""L!~ltP~Jl~~.r:=.y;~"L~i

, " " :.t!?,j,)j

~ J "'J.$'~JfvJq-){.JIj,~y~)+~ 1~J1·J,/~{,,~, +.JJ(;~L~gJJ,.;t;,)I?,~fJ/'~0(/)~"/;'vl~vJ(f?~ 4fu./'f.vJ~'V:(j'~vi')¥~J/~~/;~L'-:r';"d.!rd.'vj

tp.;!::'.J,W,;';L~.:,-(ft!'%I'>.~!fJ;::-,vf ~'tM ,,' ~~'r4:-kJ.~~/~vJ?+;Jj~.J~lbJ

> ..P_,~~ ..... ; .;061' ;! "."'''' ..... -: ~-;-1

. ,It ,,,4)1 " e;...ooUL:. ,0-;

" £' ".1' • ~' .1'. / J

",~~:,o;;!...l~~14u~'~Ju,,~+tf/,~

~4-~flcf.j;;4-Lc)I~fL;'v:4L:~JvjL.'~,~

'. / '. : 'fit 0,)",,~!J.

... ., ... ,;,\ I...... I"!"'-tl''; '~1' ... »1 t" -. .... ~/

~~_......U~,·4 ~ "I'~'I

o "'. :, ~.J ",M JJI '" W

-(.)J'aLf,jA.. 'l k.-~ ..... !4"..I.1!tCi)57_';'~'~,

.. ~..... If • ..

dcJf;4:41 .. L~~~L~I{ .. ~Iv;j:l~/$Y'tf. ""W/J,v!~jJ;(;J,L:~\ ~~~~_;·;·\jJ~~L~;!J~.....6v.:

J.. ~ "", ~ :, • • .. ..

t.rf2'., ;t:_,~. '~ft~ut)) l~W:..wj ~!':~JlJi;;tt11

.... .,-- .... ._.,- .... '/. /1. _

v1/lctt!.d~'~I;foJk/)I·~4h(;(~,;j~~4-L "~,r,.I. (pJ~j~Ldv'~t)fI~" I~ .1~. -¥~t;wJ",~L

...,...-",,'" . () 7 ' .. ,.. /' ... v ~ .. ~j I 4.1 .. 1 II • ..

" J+(JI))1(f,c:)~,L.a,~~J".ijLc)'JI ~I "I ~~\~/ ~( 1U -: ... ~ .,. .. 1 .. !j(...1'"

" .. '" r..J..;t ~ "':- ~ ",ttU .... ~~ _!j) ,yJ

-//J;L~vtr-t.~J1J~~,~I.J..1i'~clLt,(:,;I,).jfo"

'. :;t:.r_jfp_;~\ ~

.....

~ . ',i ' ••

-~~;...::--"~,,,,,,,, • ..I

;(;v.f~,cf:.,jL;;;£.I(jIJI:;~eJ.t. ~c.lVIJ~~t:~ZR-'

11# .. , ". v._'1 .. ~ I . ..- V';4 • •

j);,Ld~I .. :LL~/J?:'~)~.::-c:)~-,IZ~0)~()fj~I~)

. ~ J"fi ¥) l: /2..b ~.I.;k ..) .. /' .af'-l'.e.-)o-:f.!~-j 1-::;' j. ..

V .. i..... . .V_ .. v ...... - -;--~ h

. t·

o 0J!>;~: ~ .... ~. w;

_;4-n/i!JJO~}f(jt:Jj(4~~)~ ..:.c)(p")~I')/":,,,:,,)Jt;;/.J) 1 f;I_,_,j '.1) I _,:, L~)) ~ £'11; (,11 :)Y

J~.IJ~~4~.I~!*,~~'j,;,;JJj;~(...L~j..P~j;J_~f.

.' .

vjlt4~J.'..f()~)J.i'.I"+i.W;v.f'~I-v1? L!)L'

!'v.f~~,,-"~j~~~~cJ~~)lvVJI_':'jGL~V)1 !4(~ -JfjlV:~.I!L!iJ~I~~)1cJ'6-'.1)Iv.:'!C('~~;Jc!>

. ·J!~L)J!~)IJ?4- L~ /~~~",~~tt..:;)",j",,?~[r:,~,

-: # ,.. .. ..

11 /+J.'(~~'~v.!J~J:4L()~L;"~dJ.j,;fit.lJJIJ "'./-!~L?~J~~.J?')IJ~y"'J"4"vjJ;~,}J~v:!v:l~~ jc)~,/~.1(Jd"..:;,?~!)LcJ/lclLt;}!.t,'-····-&~),iVJ

Z~v/J~I'~/JJ~/.J!;'Y';'~>-"J::-C~jJ)JIv:A;' ~!t.~J~'-:v!;'~~tJ;)AJ.;)J;fJ;v~,JY.'rs.'vJ~) v/'~~-.~JIJ,,/J/J;');lJ~"~J~LcJl"::;~~~J~t

-~~I'PId'ct~iJA~/,,/,",f~~j((?,rL!L

, .J~~~

It ..

!/4-;...1I1(' ~, ~~J~,.IiJ.j;:";:W:r·([_~'d}.~..::/v. ~I':P: ~

.'()~.. .... ,u ~ t.1~ • tJ:.... '7 v -

L~(;~iJ/~"!f+Lj;tJ/~v)~"~rA-h. ~p;irJ;)~'o-!;.I#w!L vir'4-v.tJJZ{"}",,f, (j,''':;';1::-~')1j) -·-'u.!~)~~(ill..;J~YI.iJ/L#~/~_j1rclvf,J).I1

-,!A~J:tlJ/~",jdf~klf~":;;L~jL~P4fV:,t)1 ,t~~JJI;J.lJ>U!~-+vjJJr,.L.~()~L~)v.t+J,f'(~~ ~~~~~J(f.;'IJIj,'V:~?~VJ/+~(,#4 .. ,-£!+,t/~J ;~.::#'!J!?J,,L.r<Lc)~4-LJ_~,,"LdLbt6Id'()(,-

~:.£l!~~-r~v.'(( "hU;(J}:~jc)I~:Jth;J(~

.4..J_/,'4-!..I~ . ..-,.,~ .. :'.''r;~~;;IJ~''. :._;,; .. ) ... ~v.:~

"I '/"vv .. v .. ..,. J... .(,} .. ·.J.U.'-

~LfJf&:Jj~JJiL;/iD~vXrJJ)):)'(,.,li..£F~/~r~JI t/J/t.t~);f,tJ'fA~;~LI:L~~r.'fL-i5~~f,l}drJ-4j{ "~";i.cJ'~j,(~/.~LcJLJ'J.:~~I'cJl .. #b-j~)~r~/ . %*.(..Ld!f".JJ~/~~klr~d~t/~Ar,""Jvl

,/i/,It ._1': • -; h" f.' /. ... ~ ~ ~'V" ".P.4f"'/

(If "'?Il;! C,( ..::.J'V.UI ~~,.,') tijJ A V. '~""'~U1+ 'lIf~

~1N1,,;4.vl-~;"/I-i(;.(jf;'(';J;_~~"}/4£;_/ ct'j"C:'f.JJI4J._e-),"jV{~IJJ(",t~~~Jj(:6uJV,t}JI'fj, ~~A.iI{C;·vJ.J.r/..:;;t;;(LAJf..;JV"JP,~L.""4---!~

·..L..~'-';<ib~ILJ~'~'!'iJ~iL"d~.Af/,.lJP~~(,; ,jdi;;JIL.JJY'...:;.J''!'''l.Lt,fW/V:;~A~~V:'''~/1 vlJ(u"Vi'~ct/('d!f'J1f~~~k(/):L,~/;'u~?~ v-(cAJ~7-;!//Cf}'J:j-f(~;(,Ij'fi~"//~~

"JfJ~..!JJ)JL..:.-~ .(~~~L!~~j":'-fVf~.I~+L .t:~"::".I~f)LJ;fJfj~~.J·-&~;~"~~"t.JJJ/Iv)"J...1

~ • ..:-~.. t..'/. '" ",. /.. ~ . 10 / "

""' .. ' ~ "~.t.-4:l.-I'-tc)~-""~_''''~IrA;v ~~~!~~

(Lvf~~-;tjrll_;Ii.JJ,t,,'/~lJlt;&;d;'~"Y.(':::-VI,{t~

!!jc!1L(j_,~JlvJ~.il"''''+-'~Y.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful