Unibersidad ng Santo Tomas Kolehiyo ng Turismo at Pangasiwaang Panghospitalidad Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik

Magandang araw! Kami po ay mga mag-aaral ng Unang Taon – 1H4 na nagsasagawa ng pananaliksik tungkol sa paksang “Ang Hotel na Pagtatrabahuhan at ang Preperensiya ng mga Mag-aaral sa Ikaapat na Taon Programang Hotel and Restaurant Management ng UST Kolehiyo ng Turismo at Pangasiwaang Panghospitalidad” na isang kahingian sa kursong Filipino 2 (Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik). Mangyaring pakibasa ang sumusunod na mga tanong at paki-double click ang kahon na katapat ng inyong sagot. May pop-out window na lalabas dito. Pakiclick na lamang ang “checked” na matatagpuan sa default value. Magiging ganito ang itsura ng sagot: . Maraming salamat po sa inyong panahon! Pangalan (Opsiyonal): __________________________________________________

1. Ano ang edad mo?

18-19 taon 20 taon 21 taon pataas

2. Sa iyong palagay, ano ang katayuan mo sa klase kung pagbabatayan ang academic performance?

kabilang sa unang 10% ng batch kabilang sa 11 – 30% ng batch kabilang sa 31 – 70% ng batch kabilang sa 71 – 90% ng batch kabilang sa huling 10% ng batch

3. Ayon sa iyong sarili mong pagtataya sa iyong academic standing, anong trabaho sa hotel ang pinakaangkop sa iyo, sa palagay mo?

Chef Waiter/Waitress Housekeeper Hotel Manager Manager Front Desk Operator 4. Saan mo mas nais mapabilang? Front Office

Food & Beverage Manager Guest Relations Officer Human Resource Manager Hotel Sales and/or Marketing Iba pa (Gawing tiyak): __________

Back Office

5. Ano ang pinakamahalagang katangiang dapat taglay ng isang tao para matanggap sa trabaho? Maalam sa kompyuter Magaling magsalita Responsable Determinado at May pokus sa trabaho Marunong gumawa ng mahahalagang pasya Mapamaraan May mataas na komitment Maaasahan Iba pa (gawing tiyak): __________

6. Sa iyong palagay, kailangan din ba na maraming nasalihang extracurricular activities ang isang aplikante bago siya matanggap sa trabaho?

Oo

Hindi

7. Saan mo nais makapagtrabaho? Pilipinas Ibang bansa

8. Anong shift ang gusto mo kapag ika’y nagtrabaho sa hotel?

Night Shift

Day Shift

9. Sa iyong palagay, ano ang pinakamabisang paraan para matanggap sa trabaho?

☐ May matataas na marka ☐ Taglay ang mga kasanayan (skills) na kailangan sa trabaho ☐ May koneksiyon sa pamunuan ng hotel ☐ May reputasyon ang pinagtapusang paaralan ☐ Iba pa (gawing tiyak): ____________________________________________________________

10. Nais mo bang sumailalim muna sa pagsasanay sa hotel na iyong pagtatrabahuhan bago magsimula sa iyong mga gawain?

Oo

Hindi

11. Sa iyong palagay, magkano ang dapat suwelduhin ng isang manggagawa batay sa posisyong napili mo sa tanong blg. 3?

15,000 – pababa 16,000 – 30,000 31,000 – 70,000 70,000 – 150,000 150,000 – pataas

12. Sa palagay mo, sapat na ba ito para ikaw ay mabuhay?

Oo

Hindi

13. Ano-anong benepisyo ang gusto mong matanggap sa lugar na iyong pagtatrabahuhan? Pumili ng tatlo.

Libreng paospital Libreng pagkain sa araw-araw Libreng hatid at sundo (service)

Insurance Libreng paaral sa mga anak Libreng bakasyon sa lokal o internasyonal na destinasyon

Pabahay _________________________

Iba pa (gawing tiyak):

14. Ano ang pinakamahalagang katangian na dapat taglay ng isang amo para tumagal ka sa trabaho?

Istrikto at kayang magpatupad ng disiplina Magiliw sa mga katrabaho at marunong makisama Hindi nakikialam sa kanyang mga manggagawa basta’t ginagawa ang trabaho May vision para sa kompanya na dahilan para magpagawa siya ng maraming trabaho Propesyonal at maprinsipyo Iba pa: _________________________________________________________________________

15. Ano ang pinakamahalagang salik na magiging dahilan para magatagal ka sa trabaho?

Mababait ang iyong amo at mga katrabaho Mataas ang suweldo at maraming benepisyong tinatamasa Malapit lang sa bahay kaya hindi ka hirap sa biyahe at mahigpit ang seguridad Prestige at sentimental value ng kompanyang pinagtatrabahuhan

Iba pa: _________________________________________________________________________

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.