Силабус по предметот

Шифра на предметот:

ОДНЕСУВАЊЕ НА

МАМ 701

ПОТРОШУВАЧИТЕ
Ниво:
Додипломски

Godina :

Статус:

IV
VII
Број часови неделно:

Задолжителен
Predmeten nastavnik :

Semestar:

ЕКТС кредити:

6
Вкупен број на часови:

4+2

60 + 30

1. доц. д-р Снежана Саламовска
1. Цели на

Во фокусот на овој предмет е менаџментот на однесувањето на потрошувачите,

предметот

односно, на клиентите на организациите. Поконкретно, фокусот е ставен на
однесувањето на потрошувачите/клиентите во процесот на стекнување и
користење на производите/услугите, како и во постконзумниот период. Во тој
контекст, опфатени се суштинските фактори кои влијаат врз процесот на
донесување на одлуките за купување, детерминантите на однесувањето на
потрошувачите (потреби, мотиви, психографија и сл.), како и влијанието на
опкружувањето врз однесувањето на потрошувачите (припадност на различни
заедници, култури, општествени класи и сл.). Низ различните модули ,
споменатите фактори се инкорпорираат во процесот на дизајнирање и
имплементација на маркетинг стратегијата.
Знаењата и вештините стекнати во рамките на овој предмет

ќе бидат

применливи во практиката, и тоа како во компаниите во бизнис секторот, така и
во маркетинг агенциите, но и во други организации кај кои е од витална важност
да се стекнат конкретни сознанија

во врска со целните групи, со цел да се

подобри процесот на комуникација со нив.
Методи на настава: интерактивна презентација, дискусија, анализа на студии на
случаи, реализација на тимски проектни задачи, играње на улоги, форуми и сл.
Потребни предзнаења: Маркетинг, Маркетинг менаџмент

2. Распоред на
предавања,

Прва седмица - Вовед во однесувањето на потрошувачите

влијание на анализата на однесувањето на потрошувачите врз деловната

1

Влијанија на опкружувањето врз однесувањето на потрошувачите • влијание на индивидуалните разлики врз однесувањето на 2 . критериуми и сл.Процеси пред купувањето • препознавање на потребата • прибирање на информации • предкуповна проценка (алтернативи. психографија.вежби и стратегија на организациите континуирано • менаџмент на односите со клиентите/потрошувачите оценување • стратегии на лојалност за задржување на клиентите Втора седмица – Процес на донесување на одлука за купување • Видови процеси на одлучување • Фактори кои влијаат врз обемот на решавање на проблемите • Дијагноза на однесувањето на потрошувачите • Променливи кои го обликуваат процесот на донесување на одлука за купување • Енгелов -Блеквелов – Минијардов модел на донесување на одлука за купување • фази во процесот на донесување на одлука за купување Трета седмица .) Четврта седмица – Процес на купување и процеси по купувањето – конзумирање и проценка • Фактори кои влијаат врз процесот на купување во малопродажбата • Однесување на потрошувачите и електронската трговија • Ресурси на потрошувачите • Проценка по потрошувачката Петта седмица – Потреби и мотиви на потрошувачите • предизвици при сфаќањето на потребите и мотивите на потрошувачите • Типови на потреби во контекст на потрошувачката • Интензитет на мотивацијата • Конфликти во мотивацијата и приоритети во потребите • Мотивациони истражувања Шеста седмица – Детерминанти на однесувањето на потрошувачите • анализа и предвидување на однесувањето на потрошувачите • променлива структура на пазарот • промени во географските детерминанти на побарувачката демографија. карактер Седма седмица .

присеќавање и сл.креирање и овозможување одржливост на бренд капиталот 3 . психолошко и економско објаснување на однесувањето на потрошувачите Осма семица . Customer’s costs. Communication) • Примена на методата Behavioral Time Line во процесот на стратегиски менаџмент на однесувањето на потрошувачите Дванаесетта седмица – Стратегиски аспекти на менаџментот на однесувањето на потрошувачите/клиентите • Капитал од клиентите/потрошувачите (Customer Equity) • Капитал од брендот базиран на клиентите/потрошувачите (Customer Based Brand Equity) • Основи на стратегискиот бренд менаџмент. Единаесетта седмица – Интегрираните маркетинг комуникации во контекст на менаџментот на однесување на потрошувачите • Еволуција на класичниот маркетинг микс во современ маркетинг микс фокусиран кон потрошувачите/клиентите– 4C на Lauterborn • Елементи на современиот маркетинг микс (Customer’s wants and needs.прв колоквиум Деветта седмица – Влијанија врз поединците од страна на личности и групи • Референтни групи и нивно влијание врз поединците • Пренесување на влијанието • Лидерите на мислењето и нивната улога во маркетинг стратегијата Десетта седмица – Менаџмент на однесувањето на потрошувачите/клиентите • Стапување во контакт – изложеност. култура. централни и периферни процеси на формирање мислења) • Промени на мислењата и ставовите (диференцијален праг. етнмичка припадност • Влијание на семејството и домот врз однесувањето на потрошувачите социолошко.потрошувачите • Припадност кон општествена класа. предизвици и опасности од промени на мислењата и ставовите) • Помагање на потрошувачите да запомнат – учење. Customer’s convenience to buy. привлекување внимание кај различни целни групи • Обликување на мислењата на потрошувачите – формирање на мислењата и ставовите (стимулатори.

2010 1.Енгел. по избор на студентите) 3. Thomson Learning. доц. South – Western. учество во презентации.09. Литература Мах 10 10 Мах 10 10 „Однесување на потрошувачите“. Блеквел. Систем на континуирано оценување • Презентирање и оценка на проектните задачи • Резиме и евалуација Втор колоквиум (и прв поправен колоквиум) Форми на оценување 1. 2009 (превод на македонски јазик) Предметен наставник: 14.Тринаесетта седмица – Менаџмент на капиталот од потрошувачите/клиентите (Customer Equity Management) • Аналитичка рамка на менаџментот на капиталот од потрошувачите • Конзистентност на стратегијата за односи со клиенти/потрошувачи во однос на корпоративната и маркетинг стратегијата • Процес на стратегијата за односи со клиенти/потрошувачи Четиринаесетта седмица – Конзумеризам • Појава и развој на конзумеризмот • Заштита на потрошувачите во ЕУ • Заштита на потрошувачите во РМ Петнаесетта седмица 3. учество во структурирани дискусии 4. Колоквиум Поени Мах 80 80 2. Активно присуство на час. Роџер Д. Проектна задача (тимска или индивидуална. д-р Снежана Саламовска 4 . Пол В. Џејмс Ф.Миниард. Деветто издание . разработка на студии на случаи.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful