http://www.setyawara.

tk The Official Site of Bahasa Jawa SMA 2 Wonosobo E – Learning Bahasa Jawa

Teater Tradisional

ANDHÉ - ANDHÉ LUMUT

Adegan I
Padhukuhan nyi Randha Kleting Kondisi rumah menunjukkan agak kaya.Penghuni Nyi Randha Klething beserta anakanaknnya ( Klething Abang.Ijo ,Biru ,dan Kuning ).Yang menjadi bahan pembicaraan adalah bahwa ketiga anak perawannya belum berumah tangga walau sudah masanya.Mereka ( para Klething akan meminang Andhe-anhde Lumut ) Ilustrasi musik : Ldr Slamet. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Randha Klething Suta Dlongop Randha Kleting Suta Dlongop Randha Kleting Suta Dlongop Randha Kleting Suta Dlongop : Suta dlongooop……. Réné tak kandhani! : La niki, ngendikané ngersakaken geni : O..oooo ndilalah, wong ki nèk..! : Ha nggih panci mekaten nyi.. : Dlongop… kowé ki janjané krungu apa ora ta ? : La..la..kersané pripun ta nyi ? : Klething Kuning undangen mréné ..! : Nggih nggih nggih ..nyi : Wonten punapa nyi kok sajak duka… : Lèhmu umbah-umbah, asah asah ro strika wis mbok mèk kabèh ? : E..e. dè..dè.dèrèng nyi : Kepiyé…,? Durung..! : Sabab é.. sabab …badan kula sa..sa sakit nyi… : Kowé ki pancèn wong sing ra ngerti becik kok.
http://www.setyawara.tk | 1

Genderan Ladrang Pangkur Pl Br Kleting Kuning masuk 9. Klething Kuning

10. Randha Kleting 11. Klething Kuning 12. Randha Kleting 13. Klething Kuning 14. Randha Kleting

http://www.setyawara.tk The Official Site of Bahasa Jawa SMA 2 Wonosobo E – Learning Bahasa Jawa

Uripmu kedharang-dharang tak tulungi ,bèn kowé bisa urip lumrah kaya kanca - kancamu nanging endi piwalesmu ,..endi..? 15. Klething Kuning 16. Randha Klething : Nyuwun..pangapunten…nyi… : Nyuwun..pangapunten…lakok pènuk , hé.. Klething Kuning,,,! saiki cawisna ageman kanggo mbakyu-mbakyumu wis gèk ndang..kana..! Klething Kuning keluar , Klething Abang,Ijo,Biru masuk Ilustrasi musik : 17. Klething Abang 18. Klething Ijo 19. Klething Biru 20. Randha Klething : Piyé lèhku dandan iki mbok..? : Wow cetha ayu aku yo..mbok..? : Wis ta pokoké anaké simbok ki sing paling ayu cèn aku kok..! : Wis..wis rasah dha rebutan ayu..kowé ,kowé.kowé kuwi, ayu ayu kabèh wis ta percaya baé ro mbokmu , priya ngendi baé bakal kepranan yèn nyawang ayumu. 21. Klething Abang 22. Klething Ijo 23. Klething Biru : Luwih luwih yèn nyawang ayuku ya mbok? : Hem. Cetha sing ayu ki aku kok… piyéé… : Alah wong loro kok lé dha gegedhèn rumangsa , sejatiné sing ayu tur kewès ki rak aku ,ya mbok…? 24 25 26 Randha Klething Kelting A,I, I Randha Klething : Dha isa meneng ora, . …ha…! : Iya mbok aja nesu. : Klething Abang, Klething, Ijo lan kowé Klething Biru, nyedhaka mréné tak kandhani 27 28 29 30 31 Kelting A,I, I Klething Biru Klething Ijo Klething Abang Randha Klething : Iya … : Ana apa mbok kok sajak mengku wigati ? : Gèk-gèk ana sing nglamar aku ya.. mbok..? : Hemm mesthiné aku ta ,..dudu kowé uuu.uu..! : Ndhuk…k anut tembang rawat – rawat ujaré bakul sinambiwara, ing dhukuh Dhadhapan dul kali kana kaé ana priya jaka tumaruna aran Andhé –andhé Lumut.Piyayiné sigit lan wis wayahé diladèni
http://www.setyawara.tk | 2

http://www.setyawara.tk The Official Site of Bahasa Jawa SMA 2 Wonosobo E – Learning Bahasa Jawa

déning sifating wanita minangka garwa. Mula…dha nyedahakka mrana ngunggah –unggahi tembungé sapa ngerti salah siji antarané kowé ana sing dikersakaké déning Andhé - Andhé Lumut. Setttt…poma dipoma Klething Kuning ja nganti weruh bab iki,ngerti…!( agak berbisik ) 32 Klething Biru : Yèn ngono aku tak nyedhak mrana sapa ngerti mengko Andhé andhé Lumut kepincut ayuku 33 Klething Abang : Wah..kok le umuk..kowé , rung mesthi aja –aja aku malah singdikersaké…! 34 35 Klething Ijo Randha Klething : Aku tak nyang ndhadhapan ya mbok.. : É..éé..é. arep ngendi …kowé sabar dhisik…. Tak kandhani…. Aja kandha-kandha ro klething kuning yèn kowé kabèh bakal ngungggah-unggahi Andhé - andhé Lumut ing Dhadhapan. 36 37 38 39 Klething Abang Klething Biru Klething Ijo Randha Klething : Pamit ya mbok..? : Aku ya iya mbok nyuwun pamit.. : Nadyan aku ya…nyuwun pangèstu mbok…? : Wis..wis. wis..gèk ndang mangkat…

Klething Abang dan saudaranya keluar dengan hati yang berbunga-bunga.Klething Kuning masuk dengan busana siap untuk bepergian.Melihat kondisi klething Kuning seperti itu Nyi randha Klething curiga. Kemudian nyi Randha Klethingpun marah terhadapnya,Namun Klething Kuning meninggalkan tempat itu dan berhasil bertemu dengan Andhe-andhe lumut walau melalui rintangan yang cukup berat.(berperang dengan Yuyu Kangkang sakti ) Ilustrasi musik : 40 Klething Kuning : Nyi……kula..kula nyu..nyu..nyu… 41 42 42 43 44 Randha Klething Klething Kuning Randha Klething Klething Kuning Randha Klething : Nyak..nyuk..nyak..nyuk apa ..? : Kula nyuwun pamit nyi badhé dhateng dhadhapan. : Arep nyang Dhadhapan..? ( suara sreng..ng.. ) : Inggih nyi.. : Arep apa kowé nèng dhadhapan Kuning …?
http://www.setyawara.tk | 3

http://www.setyawara.tk The Official Site of Bahasa Jawa SMA 2 Wonosobo E – Learning Bahasa Jawa

45 46 47

Klething Kuning Randha Klething Klething Kuning

: Inggih badhé…, badhé.. : Ngunggah-unggahi, ngono…? : Inggih nyi, mila kula nyuwun pamit.

Mendengar kata pamitan Klething Kuning nyi Randha Klething melamun.Dalam lamunannya Ia berguman,” Wé lha..kojur iki aja-aja Klething Kuning mau krungu lèhku rembugan .Yèn bisa tak penggak aja nganti Klething Kuning mèlu ngunggah –unggahi, nanging yèn ra bisa ya kepiyè manèh, mbok menawa pancèn ngono nasibé anak-anakku mengko " 48 49 50 51 Klething Kuning Randha Klething Klething Kuning Randha Klething : Lo..nyi…kok..mèndel…, wonten punapa nyi..? : O..o..ra..pokoké kowé aja lunga…! : Mboten nyi kula tetep nyuwun pamit : Kuning,,,! Kowé kuwi mbok ngilo githokmu hem, kowé kuwi sapa gèk rupamu waé ra mbejaji. Kuning kowé kuwi mung wong kléyang kabur kanginan ra duwé dunung ra duwé dhangka kok wani waniné kowé arep ngunggah-unggahi Andhé andhé Lumut, Hemmm gèk anak- anakku sing cetha ayu-ayu tur anaké wong sugih waé rung karuwan ditampa, apa manèh mung sak kowé thing…thing. 52 Klething Kuning : Mangga sak kersa panjenengan anggènipin ngundhamana dhateng kula.Jer kula sampun ageng tékad kula bebasan palangana mlumpat ranténana kula medhot. Nyi kula tetep badhé ngunggah- unggahi, lan babar pisan kula nyuwun pamit saking papan mriki. 53 Randha Klething : Kana ..kana mangkata gèk ndang. Nya tak pacaki wedhak pupur( sambil dibedaki warna yang menjijikkan ) sing becik, rasakna ….masa klakona kowé……! 54 55 Klething Kuning Randha Klething : Sampun nyi sampun siya-siya dhateng kula oohh…h.. : Mbuh ra urus lunga kono ra kono…emangnya gua pikirin….!

Dengan hati sedih penuh harap Klething Kuning meninggalkan rumah Randha Klething
http://www.setyawara.tk | 4

http://www.setyawara.tk The Official Site of Bahasa Jawa SMA 2 Wonosobo E – Learning Bahasa Jawa

Ilustasi : Palayon…..

Adegan 2
Kali Digambarkan bahwa keadaan kali lebar airnya dalam tak dapat diseberangi tanpa menggunakan sarana penyeberangan .Di Kali itu ada dua sosok makhluk ciptaan Tuhan berupa yuyu.Konon yuyu yuyu tersebut mempunyai kesaktian yaitu bisa berkomunikasi dengan manusia.Yuyu sakti itu ceritanya tengah dimabuk asmara ingin memperistri seorang wanita cantik . Ilustrasi musik : Gemuruh suara ombak kali Ketaman Asmara (back sound )

56 Yuyu Kangkang

:Kaya ngéné ta rasané yuyu sing lagi kasmaran Saben wayah lingsir wengi Mripat iki ora bisa turu Tansah kèlingan sliramu Wong ayu kang dadi pepujanku Bingung rasaning atiku Arep sambat nanging karo sapa Nyatané ora kuwawa Krasané atiku sangsaya nelangsa (menirukan syair ketaman asmara yang terdengar ) : O..alah kang..kang… Mbok ngilo githokmu, aja mung waton duwé angen angen… Aku kowé ki rak titahing bethara kang awujud kewan

57 Yuyu Kemburan

58 Yuyu Kangkang 59 Yuyu Kemburan

: Alah..cramah kaya lurah.,..ngomongi kaya kyai :Tak rasak-rasakaké kowé kaya sipating manungsa sing lagi Kasmaran

60 Yuyu Kangkang 61 Yuyu Kemburan

: Mbur. Kowé ki rasah ngridhu wewayangan kang mbéda atiku ..! : Kang, kowé ki mung yuyu, kok kepingin diladèni sipating
http://www.setyawara.tk | 5

http://www.setyawara.tk The Official Site of Bahasa Jawa SMA 2 Wonosobo E – Learning Bahasa Jawa

pawèstri mokal klakoné..kang . 62 Yuyu Kangkang 63 Yuyu Kemburan 64 Yuyu Kangkang 65 Yuyu Kemburan 66 Yuyu Kangkang :Jajali impossibel ki apa…..?

hemm.. impossibel……

:Lombok, uyah, digerus dadi siji kang :Kuwi jenengé sambel plo… koplo..! :Ah..sambel rak logam sing kena nggo matri ? :Kuwi jenenge timbel thuk , pethuk…. Hai kembur.nadyan awaké dhèwè ki yuyu , ning rak yuyu kekasihing Bathara.. :Ah…h..h buktiné apa kang …? :Buktiné, awaké dhéwé ki bisa tatajalma kaya lumrahé manungsa. Mula aku percaya mbur, yèn aku bisa sambung katresnan karo bangsaning manungsa

67 Yuyu Kemburan 68 Yuyu Kangkang

69 Yuyu Kemburan

:Sengara kang yèn kowé bisa . Yuyu ya jodhoné yuyu, ora ana jamaké yuyu duwé bojo manungsa :Hayah..ngecuprus kaya kritikus…upama aku klakon arep apa kowé….? :Ya,…ya…ya.. embuh.

70 Yuyu Kangkang

71 Yuyu Kemburan

Tiba-tiba terdengar suara ombak air yang menandakan bahwa ada sesuatu di pinggir kali tempat yuyu mangkal 72 Yuyu Kangkang :Mbur, rungokna ..aku krungu ombak banyu lan mambu gandaning manungsa 73 Yuyu Kemburan 74 Yuyu Kangkang 75 Yuyu Kemburan : Wah yèn ngono , yo kang dha menthungul… saka dhasaring kali : Yo, sapa ngerti pepujaning atiku mréné..oh…. : Gandrung manèh , gandrung manèh.

Tak lama kemudian Klething Abang,Ijo dan Biru tiba di pinggir kali,kemudian mereka terkejut dan sedih.Tertkejut karena sungai lebar serta dalam airnya .Sedih karena tak tak bisa menyeberang . 76 Klething Abang 77 Klething Ijo : Wahh..piyé iki awaké dhéwé kepalang kali… : Mangka gèk ra ana tukang satang sisan..!
http://www.setyawara.tk | 6

http://www.setyawara.tk The Official Site of Bahasa Jawa SMA 2 Wonosobo E – Learning Bahasa Jawa

78 Klething Biru 79 Klething Ijo 80 Klething Abang

: Aku tak nékad nyabrang pa yu..! : É..é..aja…mengko , mengko… : Wah upama ana pawongan utawa wujud apa baé bisa nyabrangaké o..bakal dak ganjar….

Yuyu Kangkang mendekat setelah Klething Abang meyatakan siap memberi hadiah… 81 Yuyu Kangkang 82 Klething Abang 83 84 85 86 Klething Ijo Klething Biru Yuyu Kangkang Klething Abang : Tenan ……n, kéna tak ugemi kandhamu wong ayu . : Klething Ijo, kowé krungu swara apa..? : Kaya ana wong nyaut kandhamu Yu… : Iya..Yu aku ya krungu, aja-aja ana dhemit nèng kéné.hi..hi.. : Ora ana sétan ra ana dhemit sing ana aku cah ayu.. : Mengko dhisik kowé ki mung yuyu kok bisa tatajalma kaya aku sapa jenengmu hemm… ? 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Yuyu Kangkang Klething Abang Yuyu Kermburan Yuyu Kangkang Yuyu Kemburan Yuyu Kangkang Yuyu Kemburan Yuyu Kangkang Klething Abang Klething Ijo Klething Biru Yuyu Kangkang : Jenengku Yuyu Kangkang, kowé…? : Aku Klething Abang mburimu..? : Aku Yuyu Kemburan …..aku sih ijèn rung de bojo… : Mbur…. semingkira kana..! : Aku tak mèlu ngumbah mata sedhéla waé..kang : Ra gelem semingkir tak capit tugel sikilmu…! : Ya… ya…kono…untalen. : Klething Abang , kowé lan adhi-adhimu arep menyang ngendi..? : Aku arep nyang Dhadhapan : Yuyu Kangkang ..aku ya nunggal karep ro sedulurku : Aku ya ngono Yuyu Kangkang. : Ra sah dha kuwatir aku saguh nulungi kowé kabèh. : Ha…a..! ( kaget ) : Lo kok kagèt apa dikira aku ora bisa tetulung hem…1 : Tenan kowé bisa nulungi aku…? : Ya aja-aja kowé mengko gawé cilaka : Wis ta yèn bisa nulungi aku … arep njaluk apa bakal tak
http://www.setyawara.tk | 7

100 Klething A,I,B 101 102 103 104 Yuyu Kangkang Klething Abang Klething Biru Klething Ijo

http://www.setyawara.tk The Official Site of Bahasa Jawa SMA 2 Wonosobo E – Learning Bahasa Jawa

105 106 107 108 109 110 111 112

Yuyu Kangkang Klething Biru Klething Abang Yuyu Kangkang Klething Biru Klething Ijo Yuyu Kangkang Klething A,I,B

udanèni.. : Ha..ha..ha..sida kasembadan aku… : Dijak rembugan malah nyekakak : Iya arep njaluk opah apa kowé, yèn bisa nyabrangaké aku? : Aku ora arep njaluk opah apa-apa : Terus apa opahé..? : Iya apa sing cetha dadi ora gawé bingung : Opahé..opahé.. e..e.. sun sing swé piyé..? : Ha…a..! ( kaget ) : Piyé iki ….yèn kaya ngéné lakoné.. : Yuyu Kangkang aku gelem…. : Aku ya gelem ning sepisan baé ya..? : Kangkang …wis gèk ndang yo..ra sah nggubris dulur-dulurku..! : Tenan…. kowé… gelem tak tulungi ning ya kuwi…..opahé. : Iya-iya ning sedhéla baé, wis gèk ndang… ayo..!

113 Klething Abang 114 Klething Biru 115 Klething Ijo 116 Klething Abang 117 Yuyu Kangkang 118 Klething Abang

Klething Abang segera diseberangkan oleh Yuyu Kangkang dengan resiko dicium pipi kanan kirinya hingga ke seberang sungai.Seusai menyeberangkan Klething Abang, Yuyu Kangkang mendekati dua klething yang tengah bertengkar berebut giliran untuk diseberangkan. 119 Klething Ijo 120 Klething Biru 121 Klething Ijo 122 Klething Biru 123 Yuyu Kangkang : Yuyu Kangkang…..cepeeet aku mbok sabarangaké…! : Aku dhisik….dhing…. sing mbok sabarangaké…! : Aku uuh…h : Iiii… aku ndhisik : Ha.ha…ha… sida panèn pipi tenan aku…., Kéné-kéné..ning ya kuwi ja lali opahé..ya thing…! 124 Klething Ijo 125 Klething Biru 126 Klething Ijo 127 Klething Biru 128 Yuyu Kangkang : Aku..! : Aku..! : Pokoké aku…! : Piyéé…é..kowé aku..! : É..é.. ra sah dha rebutan nèk cèng ro baé piyé..?
http://www.setyawara.tk | 8

http://www.setyawara.tk The Official Site of Bahasa Jawa SMA 2 Wonosobo E – Learning Bahasa Jawa

129 Klething Ijo 130 Klething Biru 131 Yuyu Kangkang 132 Yuyu Kemburan

: Cèng ro apa kuwi..? : Iya apa kuwi cèngro…? : Boncèngan loro alias didobel, piyé…? : Kang, kuwi jenengé nerak angger-angger , utawa melanggar aturan lalu- lintas peryuyuan, kenèk perkara kowé mengko…! : Kasatlantasé peryuyuan aku….arep apa kowé..? : O…o..ya..wis,ning ya aja nganak cecak kowé kang..? : Cara mbanyumasané kowé kuwi “BRISIK NGANA LUNGA !“ : Rasah adoh-adoh Banyumas Kang, kéné rak cedhak Bengawan Solo..riwayatmu ini……!

133 Yuyu Kangkang 134 Yuyu Kemburan 135 Yuyu Kangkang 136 Yuyu Kemburan

137 Yuyu Kangkang 138 Klething Ijo 139 Klething Biru 139 Yuyu Kangkang 140 Klething Ijo ,Biru 141 Yuyu Kangkang

: O ndilalah ..Brisik.. lunga, hé lunga..! : Di entèni kok malah padu dhéwé, piyé…iki..? : Iya aku dhisik pa piyé..? : Ngéné.., gelem ora gelem tak dobel kowé..! : O..nasib,nasib..! : Wis kéné mapan gegerku kéné…aja lali ya..opahé

Kedua Klething berhasil diseberangkan dengan resiko yang sama yakni mereka harus mau dicium kedua pipinya oleh Yuyu Kangkang.Selepas menyeberangkan tiga klething hati Yuyu Kangkang bagai tersiram air salju.Ia gembira bercampur bahagia.Namun kedatangan Klething kuning akan menentukan nasib Yuyu Kangkang yang sombong itu . 142 143 144 145 146 147 148 149 Yuyu Kangkang Yuyu Kemburan Yuyu Kangkang Yuyu Kemburan Yuyu Kangkang Yuyu Kemburan Yuyu Kangkang Yuyu Kemburan : Mbur …beja tenan awakku dina iki. : Alah kabegjan ka ngono we kok pamèr-pamèrké kang -kang : Sasat panèn pipi aku.. ha..ha..ha.. : Ning ya kuwi ,adhakané bar bungah mesthi susah.. : hayah.. sapa sing kandha..? : Lo..nèk percaya déné ora ya masa bodhoa : Mbur ,mbur lo ana prabawa apa iki kok ra kepénak ? : Aja –aja kowé bakal kepethuk sing jenengé susah..

Terdengar suara mengerikan yang mengisyaratkan akan adanya sesuatu .Besamaan dengan
http://www.setyawara.tk | 9

http://www.setyawara.tk The Official Site of Bahasa Jawa SMA 2 Wonosobo E – Learning Bahasa Jawa

itu Klething Kuning sampai di pinggir kali kemudian …

150

Klething Kuning

: O….wanguné dulur-dulurku klething mau liwat kali kéné..ta..? Nitik jero lan ambané kali, sengara dulurku bisa nyabrang, mangka gèk tukang satang baé ra ana. Njur sapa sing bisa nyabrangaké selulurku.. : Hé..pawongan ala…! : Lo…Ana swara ning kok ora ana rupa, aja- aja ana belis nèng kali kéné? : Aku dudu belis , hé…wong ala.. : O jebul kowé ta , yuyu, ning kok bisa tajalma njur sapa jenengmu ?

151 152

Yuyu Kangkang Klething Kuning

153 154

Yuyu Kangkang Klething Kuning

155 156 157

Yuyu Kangkang Klething Kuning Yuyu Kangkang

: Aku Yuyu Kangkang. : Ya géné kowé mapan anèng kali kéné..? : Dadia sumurupmu wong ala, aku kadhawuhan jaga kali kéné, lan tetulung mbok menawa ana wong kang mbutuhaké

pitulunganku. 158 Klething Kuning : O..yèn ngono kowé sing nyabrangaké klething Abang lan sedulur-sedulurku mau iya..?. 159 Yuyu Kangkang : Yèn iya arep apa kowé, njaluk disabrangaké, ra sudi aku..!

160

Yuyu Kemburan

:Kang, nèk niat tetulung marang sepadha-padha aja mbok pilihpilih .

161 162

Yuyu Kangkang Yuyu Kemburan

: Kutbah manè..èèh, Kutbah manè..èèh, kaya resik-resika kowé ! : Ha wong tetulung kok milih sing ayu, sugih,tumiba sing ora mbejaji mlarat disepirakaké…tetulung model apa kuwi..

163 164

Yuyu Kangkang Klething Kuning

: Meneng,..! ora meneng tak pithes tenan kowé..! : Yuyu Kangkang , aja kumalungkung kowé, tekaku mréné ora
http://www.setyawara.tk | 10

http://www.setyawara.tk The Official Site of Bahasa Jawa SMA 2 Wonosobo E – Learning Bahasa Jawa

mbutuhaké bahu sukumu, ayo sumingkir aja ngalang-alangi lakuku..! 165 Yuyu Kangkang : Apa sumingkir, malah kowé sing kudu sumingkir saka kéné ! wis ala gèk ngreged-ngregedi kali sisan ,Hemm kana ra gelem sumingkir tak capit tugel gulumu..!

Klething kuning terdiam sejenak kemudian terdengar suara Bathara Narada “ Hong Prekèncong waru doyong, pak pak pong, pak pak pong ra ndé untu jenengé ompong, Galuh Candrakirana, Yuyu Kangkang sing dadi pepalang laku kita , énggal sabeten nganggo sada lanang dimèn bisa kasembadan sedya kita ngupadi pepujaning ati “ Klething Kuning segera menghampiri Yuyu Kangkang dan konon Yuyu Kangkang mati terkena sabetan sada lanang dan sungaipun menjadi kering 166 Klething Kuning 167 Yuyu Kangkang 168 Klething Kuning : Yuyu Kangkang,…rasakna sada lanang iki.( suara gong ) : A….h….a……. mati….aku…… a…….a…….a……a : Kaya wis ra ana pepalang kang ngridhu lakuku Kang Mas Panji wonten pundi panjenengan,mbakyu ,…entènana Aku….! ( Playon )

Adegan 3
Dadapan adalah sebuah desa yang aman tenteram serta sejahtera ,terlebih setelah AndheAndhe Lumut berada di desa ini.Suatu hari canda tawa serta nyanyian bocahpun melengkapi rona kedamaian desa itu. Ilustrasi : 1.Suara burung serta hewan piaraan 2.Dolanan bocah Bangbang wis rahina 169 Jarana : Anaké sapa ya ngglenggeng,ning kok apik , seneng aku…. 170 171 172 Jarene Jarana Jarene : Wis rampung e..kang lé padha tetembangan : O…aku arep mèlu nimbrung jé malah.. : Kowé arep nimbrung cah cilik –cilik kaé kang?
http://www.setyawara.tk | 11

http://www.setyawara.tk The Official Site of Bahasa Jawa SMA 2 Wonosobo E – Learning Bahasa Jawa

173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183

Jarana Jarene Jarana Jarene Jarana Jarene Jarana Jarene Jarana Jarene Jarana

: La nèk iya arep apa kowé..? : Kang kowé ki upama krambil mono rak wis kiring. : O iya ya..,nèk cah cah cilik kaé…isih bluluk ya. : Nèk bendarané dhéwé ki klebu sing endi..? : Bendara sing sapa..? : Ya Andhé –andhé Lumut ta Kang.. : Ha nèk kaé klebu sumat : Sumat ki apa kang..? : Jare cah ndésa kok ora ngerti…kowé..! : Ya kena baé ta, karang pancèn ra ngerti kok..piyé : Laiki buktiné jawa ki pancèn sugih ing bab kagunan Basa : Ilmiah iki…cethané..? : Contoné yèn basa Indonesiane krambil apa…? : Buah kelapa. : La nèk bluluk…? : Ya buah kelapa sangat muda : La nèk cengkir..? : Ya buah kelapa muda.. : Ngandel ra, béda nèk basa Jawa sak krambil wé jenengé limang werna…

184 185 186 187 188 189 190 191

Jarene Jarana Jarene Jarana Jarene Jarana Jarene Jarana

192 193

Jarene Jarana

: Limang werna piyé kang..? : Krambil cilik sing kena nggo nyawat kirik kaé jenengé…?

194 195 196 197

Jarene Jarana Jarene Jarana

: Bluluk kang. : Kakangné bluluk..? : Cengkir kuwi..! :Mula cok ana _tetembungan nyengkir gadhing,ngerti karepé tembung kuwi..?
http://www.setyawara.tk | 12

http://www.setyawara.tk The Official Site of Bahasa Jawa SMA 2 Wonosobo E – Learning Bahasa Jawa

198 199 200 201

Jarene Jarana Jarene Jarana

: Ngerti kang.. : Coba sing nyengkir gadhing ki apané…? : Bokongé kang : La rak tenan ngawur ta, La nèk sing lagi enak-enaké nggo rujak jenengé..?

202 203 204

Jarene Jarana Jarene

: Wah degan kang : La krambil tuwa ning garing tepesé kuwi diarani sumat. : O kuwi…nèk ngono bendarané putri sepuh kaé klebu sing endi kang…? : Wah embuh kuwi… : Apa ra klebu sing kambil bo….bo… : Bosok aku…wong kok senengé dha… : Nyuwun pangapunten kula,kula nyi… : Rasakna kono…mula2 suk mbèn ki aja… : Alah kowé ya padha baé kok mejang kancané… : Mangga,mangga nyi…ngersakaken… : Utusan kula tiyang kalih punapa kados pundi nyi..? : Ora ..ora pumpung Andhé –andhé lumut gèk menyang sendhang tak kandhani

205 206 207 208 209 210 211 212 213

Jarana Jarene Rd Dhadhapan Jarene Jarana Rd Dhadhapan Jarene Jarana Rd Dhadhapan

214 215 216

Jarana Jarene Rd Dhadhapan

: Wonten putri ngunggah- ungahi malih napa nyi..? : Punapa kados pundi nyi..? : Ora.. aku gumun,ya géné Andhé-andhé Lumut kok ora gelem nampa klething Abang dhèk embèn kaé

217

Jarana

: Jané upama klething Abang niku purun kalih kula, wah ajeng kula mulyakaké. tenan pun ta..

218

Jarene

: Na.kowé kuwi nglindur ning ora turu la wong sak kowé kok kepingin diladèni klething Abang.
http://www.setyawara.tk | 13

http://www.setyawara.tk The Official Site of Bahasa Jawa SMA 2 Wonosobo E – Learning Bahasa Jawa

219 220 221 222 223 224 225

Jarana Rd Dhadhapan Jarene Rd Dhadhapan Jarana Rd Dhadhapan Jarene

: ya jenengé baé angen-angen kena baé ta..? : Klething Abang mugkur , klething Ijo teka : Ngih sami ngunggah –unggahi nyi..? : Ya nunggal karep karo klething Abang.. : Ugi dipun tampik nyi…? : Iya mangka yèn cara aku, Klething Ijo ki luwih…. : Ayu nggih nyi, ning Andhé-andhé Lumut kok ra kersa ki gèk piyé hara..!

226

Jarana

: Jarené ..wong bebojoan mono dudu bandha dudu rupa,amung ati pawitané

227

Andhe-Andhe Lumut

: Bener kandhamu paman,, wong jejodhoan mono kaya sing mbok kandhakaké ngarep mau : Mangga ndara…saking tindak pundi niki wau..? : Inggih ndara kula kok mboten kepereng ndhèrèkaken..? : Jarana, Jaréné, aku tas nyang sendhang, nanging sing gedhé pangapuramu aku ra ngajak kowé sekloron,paman..! : Nanging kula ingkang dipun dukani.. : Leres Bu,..penjenengan duka dhateng paman Jarana Jaréné

228 229 230

Jarana Jarene Andhe-Andhe Lumut

231 232

Jarana Andhe-Andhe Lumut

233

Rd Dhadhapan

: Ora, aku ora nesu ya mung nakokaké sliramu baé kok

Percakapan No 237 (Umpak-umpak )

sampai No 242

diiringi Ketawang Subakastawa Winangun

234 Andhe-Andhe Lumut

: Ibu ,penjenengan mboten perlu kuwatos kula amung kepéngin ngraosaken indahing sesawangan ing Dhadhapan mriki kok
http://www.setyawara.tk | 14

http://www.setyawara.tk The Official Site of Bahasa Jawa SMA 2 Wonosobo E – Learning Bahasa Jawa

235 Rd Dhadhapan 236 Andhe-Andhe Lumut 237 Rd Dhadhapan 238 Andhe-Andhe Lumut

: Nggèr..aja nesu aku takon, ya géné kowé,…kowé… : Ibu,… cobi penjenengan priksani..! : Sliramu nyawang apa wong sigit..? : Cobi Bu .., punika lo Méga pethak ingkang mayungi gunung-gunung katingal éndah akarya suka bombonging manah.

239 Rd Dhadhapan

: Nggèr, ditakoni kok wangsulanmu nggladrah ora genah. piyé…é..iki…?

240 Andhe-Andhe Lumut

: Pancuranipun ketingal wening tirtanipun mili mintir ngoncori sabin sabin, pari ,jagung téla pohong, kacangé, canthèlé, grojoganipun….

241 Rd Dhadhapan 242 Andhe-Andhe Lumut

: Adhuh..piyé ..é…iki…. : Ibu , ing sabin ngrika kula mireng swanten piranti panggusahing peksi.. tan pantara dangu byur…r..peksi miber nilaraken sabin wau oh..upami kula saged sesandhingan kaliyan….

243 Rd Dhadhapan 244 Andhe-Andhe Lumut

: Karo sapa wong sigit , Klething Abang utawa Klething Ijo ? : O…sanès punika Ibu…nadyan ayu nanging rak sisané Yuyu Kangkang

245 Rd Dhadhapan

: Banjur sapa sing bisa nyidra thelenging asmaramu.. ?

Baru sampai di sini percakapan mereka kemudian terputus oleh kedatangan Sadirana Sadirene tergopoh gopoh melaporkan bahwa Dhadhapan ada tamu.. 246 247 248 249 250 Sadirana Sadirene Rd Dhadhapan Sadirana Sadirene : Nyi ,nyi..adhuh nyi wonten,…wonten..ta..ta : Wonten tamu nyi… : Tamuné..? :Tiyang èstri ,nyi..! : Inggih inggih tur ta ayu nyi…
http://www.setyawara.tk | 15

http://www.setyawara.tk The Official Site of Bahasa Jawa SMA 2 Wonosobo E – Learning Bahasa Jawa

251 252

Rd Dhadhapan Sadirana & Sadirene

: Ya…aya..konen mlebu… : Inggih nyi..

Klething Biru masuk disambut sebagamana tamu biasanya.. 253 Rd Dhadhapan : Kéné, kéné, kéné lungguh dhisik cah ayu.. 254 Klething Biru 255 Rd Dhadhapan : Inggih ,inggih nyi… : Sak uwisé lungguh, cah ayu banjur sapa asmamu lan kersamu..? 256 Klething Biru 257 Rd Dhadhapan : Kula Klething Biru nyi…kula badhé ndhèrèk ….ndhèrèk.... : Ya..ya.. ngerti aku…diprayogakna aku tak sarembug karo Andhé - Andhé Lumut 258 Klething Biru 259 Rd Dhadhapan : Inggih nyi.. : Putraku si Andhé - andhé Lumut Tumuruna ana putri kang ngunggah –unggahi Putriné kang ayu rupané Klething Biru iku kang dadi asmané 260 Andhe-Andhe Lumut : Bu sibu kula mboten purun Kang putra mboten badhé mudhun Nadyan ayu sisané Si Yuyu Kangkang 261 Rd Dhadhapan : Kepiyé nduk, kowé rak ya wis mireng dhéwé apa kang dadi wangsulané andhé – andhé lumut putraku. 262 Klenthing Biru 263 Rd Dhadhapan : Inggih nyai, menawi mekaten, kepareng nyuwun pamit dinten punika. : Ya ya sing prayitna ngati – ati ya nduk……………………………….

Setelah beberapa saat kepergian Klenthing Biru, Kleting Kuning datang, 264 Kleting Kuning 265 Rd. Dhadhapan 266 Kleting Kuning 267 Rd Dhadhapan : Kulanuwun nyai,……… : Hus…….napa kuwi……wis kana ngadoh saka ngarepanaku. : Nanging nyai…..kula ugi badhé nyobi nginggah – inggahi. : Kepiyé……………, ya wis…..coba tak takokaké putraku…….wong sing ayu – ayu baé padha ditampik aja manèh mung kowé.
http://www.setyawara.tk | 16

http://www.setyawara.tk The Official Site of Bahasa Jawa SMA 2 Wonosobo E – Learning Bahasa Jawa

268 Rd Dhadhapan

: Putraku si Andhé - andhé LumutTumuruna ana putri kang ngunggah – unggahi Putriné kang ala rupané Klething Kuning iku kang dadi asmané. 269 A. Lumut : Aduh ibu kula inggih purun, kang putra inggih badhé mudhun, nadyan ala punika kang putra suwun. 270 Rd. Dhadhapan : Aduh nggèr anakku kepiyé ta nalarmu, bocah kaya ngono kok sira tampa…….? 271 A. Lumut : Ibu sampun kuwatos….rumiyin …..cobi ibu pirsani sinten ta laré èstri punika sayektosipun. 272 A.Lumut : Yayi Galuh Candrakirana, mrénéya yayi,……wus sakwetara anggonku ngantu – antu praptanira yayi…………….. 273 Klenting Kuning : Aduh……kakangmas…….punapa leres panjenengan kangmas Panji Inu Kertapati……. 274 A. Lumut : Salinana wujud sedina kaping pitu aku bakalé ora pangling karo sliramu diajeng….Galuh Candrakirana. 275 Kleting Kuning : Kangmas…………………………………………………..

http://www.setyawara.tk | 17

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful