+ ++ +C CC C H HH HA AA Al ll ll ll ll ll lT TT TH HH H ` `` `A AA AV VV VA AA AV VV Vl ll l

Iau-|t |v ·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc||

· ·· ·l ll lA AA A: :: :: :: : ` `` `C CC CT TT Tl ll l: :: :


·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

!
·HAlTlR l ·HAlTlR l ·HAlTlR l ·HAlTlR l

THl llFl CF lMAM Al THl llFl CF lMAM Al THl llFl CF lMAM Al THl llFl CF lMAM Al `AVAVl `AVAVl `AVAVl `AVAVl

Wclcouc to a |:a:c :cw a:c cxciti:- class: I|is class t|at ccals wit| o:c oi t|c uost ¡o¡ula: a:c |lcsscc
|oo|s w:ittc: i: ou: litc:a:v t:acitio: |:ow: as t|c +0 uo1ee·| oi luau Al:awawi.

I|c class io:uat. Iocav. wc will covc: two su|jccts. I|c ii:st is t|c |io-:a¡|v oi t|is iauous iuau. I|c
scco:c to¡ic is a suuua:izatio: o: a suall t:catisc |c w:otc o: scc|i:- |:owlcc-c. ·: ·atu:cav a:c
·u:cav. ¡o:tio:s will |c covc:cc oi t|c +0 |o1ee·|. ·|av|| Yasi: will tcac| i:ou t|c last !0 a|o1ee·|. a:c
luau ·u|ai| will tcac| i:ou t|c ii:st !0 a|o1ee·|. lac| |o1ee·| is a ¡illa: a:ou:c w|ic| ou: :cli-io:
:cvolvcs. Wc coulc s¡c:c a: c:ti:c cav a:alvzi:- a:c coi:- justicc to cac| |o1ee·|. a:c cvc: t|c:. t|c:c
woulc |c ta:-c:ts lcit ovc:. Wc will covc: 1.!0 a|o1ee·| i:s|Alla|. I|c ¡oi:t oi t|is class is to -ivc a
tastc oi t|is iauous |oo|. Also. luau ·u|ai| a:c ·|av|| Yasi: will |c oiic:i:- .¡o.o| i: t|is |oo|. w|ic| is
a: lslauic cc:tiiicatc. A:vo:c w|o ucuo:izcs t|c io:tv |o1ee·| i: A:a|ic wit|i: t|c :cxt uo:t|. t|cv will
|c quizzcc ovc: t|c ¡|o:c. a:c t|c: |ot| luau ·u|ai| a:c ·|av|| Yasi: will -ivc ijaza| all t|c wav |ac| to
luau Al:awawi. I|is is a u:iquc ·o--o| oi ou: :cli-io:. a:c :o ot|c: :cli-io: o: svstcu |as t|is t:acitio:
oi cocuuc:ti:- t|c :a::ato:s u¡ u:til ou: tiuc.

lct us |c-i: tal|i:- a|out w|o t|is -:cat sc|ola: was. W|v is it t|at t|at luau Al:awawi was o:c oi t|c
uost iauous o/e¬o ou: o¬¬o| |as scc:·

¨βÎ) šÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# ã≅yèôfu‹y™ ãΝßγs9 ß≈oΗ÷q§9$# #tŠãρ ∩®∉∪

"Dcii:itclv. t|osc w|o |clicvc a:c ¡:acticc -ooc ccccs. t|c \ost G:acious will ua|c io:
t|cu aiicctio:." |·u:a| \a:vau. 9o¡

Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o savs. I|osc w|o |clicvc a:c co -ooc. Alla| will w:itc io: t|cu aiicctio:. li vou
a:c :i-|tcous. t|c: Alla| will lovc vou. a:c t|c a:-cls will lovc vou. a:c t|c ¡co¡lc oi ca:t| will lovc vou.
li vou co -ooc a:c a:c :i-|tcous. t|c: t|c ¡co¡lc a:c uo:c iu¡o:ta:tlv t|c a:-cls a:c uost iu¡o:ta:tlv
Alla| will lovc vou. A:vtiuc vou ii:c a sc|ola: t|at t|c uasscs a-:cc u¡o: is a: o/.¬ a:c t|c -:catcst t|c
o¬¬o| |as scc:. t|c: t|c :ulc oi t|uu| is t|at t|is o/.¬ is o:c w|o |ac si:cc:itv to Alla|. I|c uo:c
si:cc:c vou a:c to Alla|. t|c lcss vou ca:c a|out t|c ¡co¡lc a:ou:c vou a:c t|c uo:c |clovcc vou a:c to
t|cu. I|c uo:c vou a:c co:cc::cc wit| c-o a:c ¡:csti-c. t|c: t|c lcss Alla| will |lcss vou i: t|is wo:lc
a:c t|c lc:caitc:. ·:lv Alla| |:ows t|c :calitv a:c ./¬ o/o|o;/. |ut it a¡¡ca:s t|at luau Al:awawi was
|lcsscc |v Alla|.

"A ua: will co souct|i:- o:lv io: t|c sa|c oi Alla| a:c. io: t|at. |c will |c |clovcc to t|c ¡co¡lc."
|\usliu¡

·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

!
I|is is t|c ciiic:c:cc |ctwcc: t|osc w|o a:c si:cc:c to Alla|. I|osc si:cc:c to Alla| a:c :ot wo::icc
a|out c-o a:c ¡:csti-c. a:c Alla| will |lcss t|cu wit| t|c :cs¡cct oi uc:. lt a¡¡ca:s t|at Al:awawi was
oi t|osc w|o st:ivcc to ¡lcasc Alla|.

Hl: `AMl Hl: `AMl Hl: `AMl Hl: `AMl

A t:acitio:al A:a|ic :auc co:sists oi ua:v t|i:-s. I|c ¡a:ts a:c.
1.

You: :auc a:c t|c :auc oi vou: iat|c:s |cio:c vou.

I|c :auc oi luau Al:awawi is. Ya|va i|: ·|a::ai i|: \oo:cc i|: lasa: i|: lusav:

!.

A |o-;o. w|ic| uca:s :ic|:auc.

I|c |o-;o oi t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ was A|u ·asiu. lvc:v ¡c:so: oi t|c A:a|s
will ta|c a |o-;o cvc: ii |c cic :ot |avc a so: o: c|ilc |v t|at :auc. Gc:c:allv s¡ca|i:-. souc
:aucs |avc i:t:i:sic |o-;os. lo: cxau¡lc. t|c :auc Ali is -c:c:allv -ivc: t|c |o-;o A|u lasa:. li
vou: iat|c: callcc vou Ali. it was u:cc:stooc vou woulc ta|c t|c |o-;o A|u lasa: w|c: vou -:cw
u¡. W|v· Ali i|: A|i Iali|'s so: was callcc lasa:. ·ouctiucs ¡co¡lc wit| t|c :auc Ali a:c
callcc A|u lusav: o: A|u lasa:ai:. ·iuila:lv. t|c |o-;o oi souco:c :aucc Yasi: is A|u Auua:
|ccausc oi Auua: i|: Yasi:. W|at co vou t|i:| t|c |o-;o oi luau Al:awawi woulc |c· A|u
Za|a:ivva|. Ya|va was t|c so: oi Za|a:ivva|. |ut t|c l:o¡|ct Ya|va cic :ot |avc a:v c|ilc:c:.
luau Al:awawi |iuscli a¡¡:ovcc oi t|is |o-;o a:c callcc |iuscli |v t|at :auc.

!.

A: |o:o:a:v titlc -ivc: to t|c clitc oi t|c A:a|s. I|c stucc:ts woulc -ivc t|is titlc.

l|: Iavuivva| was callcc ·|av|| Allslau. a:c vc:v icw ¡co¡lc :cac|cc t|is status.

I|c titlc oi luau Al:awawi was ¬o|;o1ee-. w|ic| uca:s t|c :cvivc: oi t|c scic:ccs. lc was
-ivc: t|is titlc cu:i:- |is liictiuc. |ut |c cic :ot li|c it a:c saic. "A:vo:c w|o calls uc ¬o|;o1ee-
l will :ot io:-ivc |iu." lis statcuc:t s|ows |ow st:ict |c was a|out t|is titlc. lc was st:ict wit|
t|is |ccausc oi |is uoccstv. Mo|;o uca:s souco:c w|o :cvivcs souct|i:- t|at was ccac. a:c Al
:awawi cic :ot li|c t|c co::otatio: t|at t|c :cli-io: was ccac a:c |c |:ou-|t it |ac| to liic. ·ut
oi :cs¡cct. wc s|oulc :ot call |iu |v t|is titlc. ·:lv t|c ¡:o¡|cts a:c wo:t|v oi suc| a titlc.

+. --' :tooo/. w|c:c vou a:c i:ou ¡lacc oi o:i-i: ¡:oicssio:

·ouctiucs it i:cluccs |ot| t|c ¡:oicssio: a:c t|c ¡lacc oi o:i-i:. luau Al:awawi was -ivc: a
/ooo/ io: t|c ¡lacc. lc was |o:: i: a villa-c callcc :awa. w|ic| is a villa-c outsicc oi Dauascus.

·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

+
Hl: Hl: Hl: Hl: BlRTH BlRTH BlRTH BlRTH

I|c sc|ola:s oi |isto:v a-:cc t|at |c was |o:: cu:i:- t|c uo:t| oi \u|a::au o!1 A.l. lc was |o:: i:
t|c suall villa-c oi :awa. I|c uo:c ¡:ccisc ¡:o:u:ciatio: oi |is :auc is :awaawi. |ut t|is is ciiiicult to
sav. so ¡co¡lc i: ou: tiucs ua|c t|c lo:-c: alii s|o:tc: wit| just a iat|a. a:c t|is is ¡c:uissi|lc.

Hl: Hl: Hl: Hl: ·HlllHCCl ·HlllHCCl ·HlllHCCl ·HlllHCCl

lis iat|c: was :ot a: o/.¬ a:c |is iauilv was :ot |:ow: io: './¬. u:li|c ot|c: iauous o/e¬o. lc was |o::
i:to a iauilv oi uc:c|a:ts |usi:cssuc:. lis iat|c: ow:cc a s|o¡ i: :awa. a:c wc co :ot |:ow t|c
cctails oi t|c uc:c|a:cisc. As t|c c|ilc -:cw u¡. |c autouaticallv oi |is ow: :atu:c i:cli:cc towa:cs t|c
:cli-ious scic:ccs. lt cocs :ot a¡¡ca: t|at t|c:c was a: cxtc::al i:iluc:cc o: |iu at a vou:- a-c. lc
ucuo:izcc t|c c:ti:c ·u:a: as a vou:- c|ilc. lt is :a::atcc t|at as a vou:- c|ilc |c woulc -o to |alaqaat
to ucuo:izc ·u:a: a:c woulc t|c: -o to |cl¡ |is iat|c:. a:c o: t|c wav. ot|c: c|ilc:c: woulc as| |iu to
¡lav wit| t|cu. a:c |c |c¡t savi:- :o u:til souctiucs t|cv cvc: i:sistcc :o:cc o: twicc t|cv :a: |c|i:c
|iu to t:v to io:cc |iu. a:c |c woulc sav. "l |avc :ot |cc: c:catcc to ¡lav:"

Hl: Hl: Hl: Hl: llFl A: A Tll`A´lR llFl A: A Tll`A´lR llFl A: A Tll`A´lR llFl A: A Tll`A´lR

lc as|cc |is iat|c: to stucv lslauic stucics. |ut |is iat|c: tolc |iu t|at |c :ccccc to ta|c ca:c oi t|c s|o¡.
so luau Al:awawi li|c a cutiiul a:c o|ccic:t so: wc:t a|out ta|i:- ca:c oi t|c |usi:css a:c stucvi:-
lslau siuulta:couslv. lc s|owcc |is cccicatio: ovc: t|c ¡c:ioc oi ua:v vca:s u:til |c :cac|cc t|c a-c oi
19 a:c |is iat|c: saw i: |iu |is cccicatio: a:c allowcc |iu to -o to t|c -:a:c ca¡ital oi t|c o¬¬o|
:Dauascus. w|ic| was co:sicc:cc t|c |astio: oi civilizatio: at t|at tiuc. l: t|is. t|c:c is a lcsso: io: us to
lca::. luau Al:awawi cic :ot :c|cl. a:c |c s|owcc t|:ou-| ¡c:scvc:a:cc a:c ¡c:sistc:cc t|at |c was
qualiiicc to stucv. a:c |c |ac cccicatio: u:til |is iat|c: was wo: ovc: |v it. lis iat|c: too| ca:c oi t|c
s|o¡. a:c luau Al:awawi cicc cu:i:- |is iat|c:'s liictiuc.

l: Dauascus. luau Al:awawi joi:cc t|c Mo1.o··o| (.ro«o|.;;o|. a iauous uac:assa| w|c:c |c |c-a: a:
i:tc:sivc cccicatio: to t|c lslauic scic:ccs. lc too| u¡ cxt:a classcs u:til |c stucicc uo:c t|a: 1! lcsso:s
a cav. lo: a:ou:c 1! |ou:s a cav. |c was i: ¡:ivatc scssio: wit| t|c s|av||. a:c o: to¡ oi t|at. |c |ac to
ucuo:izc t|c uatc:ial a:c co t|c |oucwo:| a:c ta|c ca:c oi |iuscli. lc cic t|is io: a: i:tc:sc ¡c:ioc oi
o vca:s.

·: a ¡c:so:al :otc. to scc t|is ¡c:so: |ccouc a: o/.¬ i: o vca:s is ui:c |o--li:-: W|c: vou scc t|c
cc¡t| oi |is sc|ola:s|i¡ a:c :calizc t|at |c |ccauc a: o/.¬ i: suc| a s|o:t tiuc. vou :calizc t|at it ta|cs +0
.0 vca:s oi stucv to |ccouc a sc|ola: oi lslau. a:c t|cv sta:tcc stucvi:- w|c: t|cv wc:c u:cc: 10 u:til
ii:allv i: t|ci: .0s a:c o0s t|cv ac|icvc wo:lcwicc iauc. luau Al:awawi i: |is !0s ii:is|cc |is
uac:assa| a:c was -ivc: a ¡ositio: to tcac|. w|ic| s|ows |is cccicatio: a:c t|i:st io: |:owlcc-c. lis
stucc:ts a:c i:ic:cs tcll us t|at t|cv :cvc: saw a:vo:c ta|c acva:ta-c oi t|ci: tiuc li|c luau Al:awawi
cic. lc cic :ot wastc a si:-lc scco:c. lvc: wal|i:- to a:c io:t| i:ou t|c uasjic a:c |is co:uito:v. |c
woulc :cvicw w|at |c was ucuo:izi:-. lc saic. "lo: ! oi t|csc o vca:s. l ciscovc:cc t|at l |ac :cvc: i:
t|csc ! vca:s slc¡t o: uv sicc i: uv |cc." lc was ccs¡c:atc io: |:owlcc-c io: 1!1+ vca:s. a:c |c was
liuitcc |v |is s|o¡ :cs¡o:si|ilitics a:c t|c suall villa-c oi :awa u:til |c cauc to Dauascus a:c coulc :ot
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

.
-ct c:ou-| oi attc:ci:- lcctu:cs a:c ucuo:izi:-. lo: two iull vca:s. |c was so ca-c: io: |:owlcc-c t|at
|c woulc stucv a:c iall aslcc¡ slcc¡i:- o: |is |oo|s o:lv to wa|c u¡ a:c |cc¡ stucvi:-. lc ¡:cic::cc
stucvi:- ovc: slcc¡. Aitc: t|csc six vca:s. |c |c-a: to tcac| a:c w:itc |oo|s. l: six vca:s. |c :cac|cc t|c
lcvcl oi a ¡:oicsso:. w|ic| is souct|i:- vc:v :a:c i: t|c o¬¬o| a:c t|c cxcc¡tio: :at|c: t|a: t|c :ulc.

W|c: |c was !1. |is iat|c: visitcc |iu i: Dauascus. a:c t|cv ¡c:io:ucc lajj to-ct|c:. ·: t|c wav. |c
icll scvc:clv sic| wit| a |i-| icvc:. |ut |c co:ti:ucc to lajj a:c |cl¡cc |is iat|c:. I|c sic|:css |ccauc so
|ac t|at |c |ac to ta|c a |:ca| i:ou |is stucics a:c :ctu::cc to :awa. W|c: |c was |cttc:. |c :ctu::cc to
Dauascus.

Hl: Hl: Hl: Hl: ll:·RllTlC` ll:·RllTlC` ll:·RllTlC` ll:·RllTlC`

luau AlD|a|a|i ccsc:i|cs |iu as.
ªI|at |c was ¡i:| i: cou¡lcxio:. wit| a lo:- |ca:c. ¡osscssi:- t|c au:a oi t|c sc|ola:s.
lau-|i:- littlc a:c avoici:- jcst. lc wo:|cc |a:c to s¡ca| t|c t:ut| cvc: ii it was |ittc:.
a:c |c cic :ot ica: t|c |lauc oi ot|c:s w|c: it cauc to t|c :i-|ts oi Alla|.¨

A:a|s woulc call ¡co¡lc w|o a:c w|itc as ¡i:|.

T TT THl :·HClAR:' Hl :·HClAR:' Hl :·HClAR:' Hl :·HClAR:' lRAl:l CF HlM lRAl:l CF HlM lRAl:l CF HlM lRAl:l CF HlM

·utu| alDi: \usa alYu:a:i alla:|ali saic a|out |iu.

ªI|c sc|ola: oi |o1ee·|. t|c ascctic. t|c o:c c:-:osscc i: wo:s|i¡. t|c ¡ious. t|c o:c w|o
was |o:o:cc |v t|c scic:ccs. a:c t|c o:c w|o w:otc ua:v valua|lc wo:|s.¨

I|c sc|ola:s` ¡:aisc oi |iu -ocs o: a:c o:. W|v a:c |ow cic |c |:i:- a|out |is succcss· ·ouc sc|ola:s oi
ou: tiucs |avc civiccc t|c qualitics t|at |:ou-|t |iu succcss i:to two catc-o:ics.

A.

li-|t la|its oi ·ucccss

1.

I:avcli:- io: |:owlcc-c. lis ca-c: ccsi:c to lcavc t|c |ousc oi |is ¡a:c:ts to stucv i:
Dauascus. W|c: |c wc:t to \a||a| a:c \aci:a|. |c |c:ciittcc i:ou t|c o/e¬o t|c:c.

!.

lc was io:tu:atc to stucv at a |ucci:- i:stitutio: :Mo1.o··o| (.ro«o|.;;o| t|at |ac :ot vct
:cac|cc its latc: iauc. lt ¡a:tlv :cac|cc t|c latc: iauc |ccausc oi Al:awawi.

!.

l:tc:sc cccicatio: to stucics. lc cic :ot wastc a scco:c.

+.

lc too| u¡o: |iuscli :uuc:ous lcsso:s to stucv wit| ua:v sc|ola:s. lc attc:ccc 1!
lcctu:cs a cav at o:c ¡oi:t i: |is liic.

..

·t:o:- ucuo:v a:c a|u:ca:t :caci:-. lc was a vo:acious :cacc:. lt was saic t|at ii a i:ic:c
visitcc |iu i: |is co:u. t|cv woulc just scc |oo|s u¡o: |oo|s. At t|at tiuc. t|c:c wc:c :o
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

o
|oo| s|clvcs. a:c t|c |oo|s woulc |c stac|cc so uuc| so t|at |is i:ic:c coulc :ot ii:c a ¡lacc
to sit cow:. lc woulc s¡c:c t|c c:ti:c :i-|t :caci:- u:cc: ca:clcli-|t u:til slcc¡ cauc
u¡o: |iu.
|·icc :otc. ·:c oi t|c iauous sc|ola:s oi t|c A:a|ic la:-ua-c |ac so ua:v |oo|s t|at t|cv
wc:c t|c causc oi |is ccat| |ccausc t|cv icll o: |iu a:c |c suiiocatcc.¡

o.

I|c -:cat:css oi |is tcac|c:s. lc was |lcsscc wit| ua:v iauous o/e¬o. I|csc o/e¬o cic :ot
ac|icvc t|c i:actio: oi t|c iauc oi t|ci: stucc:t Al:awawi. Wit|i: a cc:tu:v. :o o:c |:cw
t|ci: :aucs u:lcss t|cv wc:c a stucc:t oi |:owlcc-c o: o/.¬ t|cusclvcs. I|c stucc:t
ccli¡scc |is sc|ola:s |ccausc oi |is si:cc:itv a:c cccicatio:.

¯.

lc w:otc ¡:oiusclv. lc is o:c oi t|c uost ¡:oliiic aut|o:s t|at t|c o¬¬o| |as ¡:ocuccc. A
iact |:ow: to cvc:v si:-lc aut|o: is t|at w|c: vou w:itc. vou |ccouc a: cx¡c:t i: t|c su|jcct
t|at vou w:itc a|out. W:iti:- a:c tcac|i:- |c:ciits vou i: vou: uatc:ial.

·.

lc woulc tcac|. Icac|i:- a:c w:iti:- soliciiics t|c uatc:ial i: vou: ow: |cac. ·c|ola:s oi
t|c ¡ast saic to iullv u:cc:sta:c t|c uatc:ial vou |avc stucicc. tcac| it to ot|c:s. luau Al
:awawi cic :ot|i:- |ut stucv io: o vca:s. a:c t|c: |c iuucciatclv |ccauc a ¡:oicsso: a:c
|c-a: w:iti:- ua:v |oo|s.

I|csc · a|ovc a:c also i:ou Alla|.

l.

·ualitics t|at wc:c Giits i:ou Alla|

1.

·i:cc:itv to Alla| i: |is wo:s|i¡ oi Alla| a:c i: scc|i:- |:owlcc-c.

!.

Alla| |lcsscc |iu wit| |a:a|a| i: |is tiuc. lc cic i: o vca:s w|at t|c avc:a-c iauous sc|ola:
cocs i: .0 o: o0 vca:s. Gc:c:allv. t|c clitc oi t|c o¬¬o| too| cccaccs a:c t|c cxcc¡tio:s ca:
|c cou:tcc o: t|c ii:-c:s oi two |a:cs. lc |ccauc a uovc: a:c s|a|c: i: |is !0s. ·:c oi
|is stucc:ts saic. "lc w:otc uo:c i: o:c vca: t|a: wc w:otc i: a: c:ti:c liictiuc." |I|is
statcuc:t is i:ou o/e¬o tal|i:- a|out ot|c: o/e¬o¡

!.

I|c qua:titv oi |oo|s t|at |c w:otc. luau Al:awawi was a ¡:oliiic aut|o:. |ut |c cicc a:
ca:lv ccat|. Alla| |:ows |cst. |ut ii |c |ac co:ti:ucc to w:itc as |c was. |c woulc |c o:c oi
t|c uost ¡:oliiic aut|o:s oi lslau. lvc: i: t|osc 1. vca:s oi w:iti:-. |c w:otc i: o:c vca:
w|at ot|c:s woulc w:itc i: a liictiuc. l|: Iavuivva|. As·uvuti. a:c AtIa|a:i a:c t|c t|:cc
uost ¡:oliiic aut|o:s oi lslau w|o w:otc voluucs a:c voluucs. :As·uvuti w|c: |c was +0
sto¡¡cc tcac|i:- a:c loc|cc |iuscli u¡ i: t|c |ousc a:c cxcc¡t io: t|c uasjic woulc :ot
tcac| a:vt|i:-. l:ou t|c a-c oi +0 u:til t|c a-c oi ·0 w|c: |c cicc. |c woulc o:lv :cac a:c
w:itc. lc cic :ot -ivc a:v ¡u|lic lcctu:cs aitc: +0. lc lcit a: iuuc:sc lc-acv.

·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

¯
Hl: VCR:Hll Hl: VCR:Hll Hl: VCR:Hll Hl: VCR:Hll A`l Rl`U`·lATlC` CF THl: llFl A`l Rl`U`·lATlC` CF THl: llFl A`l Rl`U`·lATlC` CF THl: llFl A`l Rl`U`·lATlC` CF THl: llFl

lis stucc:ts saic t|c :caso: t|at causcc |iu to cxccl a:c |ccouc w|o |c cic was t|at |c was so co:cc::cc
a|out t|c lc:caitc: a:c zcalous i: wo:s|i¡¡i:- Alla|. lc was a .oo|.1 :ascctic i: cvc:v sc:sc oi t|c
wo:lc. lc :c:ou:ccc t|is wo:lc. \a:v t|i:-s s|ow |is .o|1 a:c oi t|cu.

Dauascus was ca¡tu:cc |v t|c \uslius u:cc: uua: i|: All|atta| :.o1|. (//o|o o-|o. so it was
lslauic tc::ito:v io: o00 vca:s at t|c tiuc oi Al:awawi. Dauascus was wcll |:ow: to |c a la:c oi
c:cowuc:ts :o«ooo¡. A: cxau¡lc oi a «oo¡ is souco:c savi:-. t|is -a:cc: is io: t|c ¡oo: ¡co¡lc.
so all ¡:ocucc woulc -o to t|c ¡oo: ¡co¡lc.` I|c ow:c: is :ot a: i:civicual |ut t|c :cccv. lt is
:ccu::i:- c|a:itv. Dauascus ovc: o cc:tu:ics |ac ua:v o«ooo¡. Acco:ci:- to ¡.o|. a «oo¡ will |c a
«oo¡ as lo:- as it is |:ow: w|o ¡ut it a:c io: w|ou it was ¡ut. a:c ii a «oo¡ |ccoucs :c-lcctcc.
t|c: it uav |c i-:o:cc a:c uovcc o:. Al:awawi i: |is |oo| oi ¡.o| savs t|c sauc t|i:- t|at ii a
«oo¡ |ccoucs :c-lcctcc |ccausc oi a-c. t|c: it uav |c i-:o:cc. l: |is ow: liic. Al:awawi :ciuscc
to cat t|c i:uits a:c ¡:ocucc oi Dauascus. a:c Dauascus was a la:c oi i:uits. W|v· lc saic.
Dauascus is a la:c oi o«ooo¡ a:c l co:'t |:ow ii t|is ¡:ocucc is coui:- i:ou a «oo¡ t|at was
:c-lcctcc ovc: tiuc.` lc ¡:o|i|itcc io: |iuscli w|at |c allowcc io: ot|c:s. w|ic| is a si-: oi a
.oo|.1. low cic |c t|c: su:vivc· lc woulc su:vivc o: w|at |is uot|c: a:c iat|c: woulc
occasio:allv sc:c |iu :stalc |:cac. ctc.. lt is saic t|at tv¡icallv |c woulc o:lv cat o:c ucal a cav
oi w|atcvc: |is ¡a:c:ts |ac sc:t |iu. a:c souctiucs |c woulc -o wit|out cvc: t|at. lc woulc
:ot cat oi a:vt|i:- t|at was cou|tiul cvc: t|ou-| |c woulc co:sicc: it ¡c:uissi|lc io: ot|c:s.

lt is :a::atcc t|at |c was oi t|osc w|o :c-ula:lv iastcc. :c-ula:lv ¡:avcc. a:c co:sta:tlv saic c|i|:
oi Alla|. ·:cc o:c oi |is stucc:ts l|: Atta: c:tc:cc t|c uajo: uasjic oi Dauascus w|ic| still
sta:cs tocav :t|c uuavvac uasjic t|c olccst sta:ci:- lslauic st:uctu:c oi ou: tiucs. a:c |c
iou:c Al:awawi ¡:avi:- |c|i:c a sut:a|. I|c stucc:t stooc |c|i:c |iu to ¡:av wit| |iu a:c
listc: to |iu. a:c i: |is ·o/o|. Al:awawi cauc u¡o: t|c vc:sc i: t|c ·u:a:. "·to¡ t|cu o: t|c
Dav oi ¡uc-uc:t. I|cv will |c qucstio:cc o: w|at t|cv |avc co:c." I|c stucc:t saic t|at Al
:awawi sto¡¡cc |c:c a:c co:ti:ucc to :ccitc t|c sauc vc:sc wit| suc| cuotio:s a:c |uuilitv t|at
|c still :cucu|c:cc |is ow: cuotio:s t|at ovc:cauc |iu at t|at tiuc |ut coulc :ot ccsc:i|c t|cu.
lis ot|c: stucc:ts tcll us t|at |c was oi t|osc w|o woulc slcc¡ littlc at :i-|t a:c woulc :ccitc
uuc| ·u:a:.

l`\lTl`´ l`\lTl`´ l`\lTl`´ l`\lTl`´ TC THl ´CCl A`l FCRBllll`´ THl l\ll TC THl ´CCl A`l FCRBllll`´ THl l\ll TC THl ´CCl A`l FCRBllll`´ THl l\ll TC THl ´CCl A`l FCRBllll`´ THl l\ll

I|is is ccuo:st:atcc i: ua:v i:sta:ccs. Al:awawi livcc i: a c:itical tiuc oi t|c o¬¬o|. t|c c:c oi t|c
Avvou|ic cv:astv :iou:ccc |v :o/o|u1ee- AlAvou|i a:c t|c |c-i::i:- oi t|c \aulu| cv:astv. I|c
\aulu| cv:astv is t|c cv:astv t|at lastcc io: .00o00 vca:s u:til t|c ·ttoua: cu¡i:c. I|cv |c-a: |v t|c
wo:st iit:a| t|at cvc: st:uc| t|c \usliu o¬¬o| aitc: t|c ccat| oi t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬
a:c t|c iou: :i-|tcous ||ulaiaa. I|is iit:a|. t|c \o:-ols.

I|c \o:-ols sta:tcc i:ou t|c iu:t|cst ¡lai:s oi ·|i:a i: \o:-olia a:c -at|c:cc to-ct|c: i: la:-c qua:titics
a:c |c-a: :avis|i:- cac| a:c cvc:v :atio: t|cv cauc ac:oss. I|cv |ac u:¡:ccccc:tcc |:utalitv a:c
:cac|cc t|c cc¡t|s oi cc¡:avitv. lt is :a::atcc t|at t|cv woulc uassac:c cvc:v ua:. woua:. a:c c|ilc
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

·
cow: to t|c last |a|v a:c ¡ilc t|ci: s|ulls i: a ¡v:auic to s|ow ot|c:s oi w|at was to couc. I|cv :cac|cc
t|c -atcs oi la-|cac. t|c ca¡ital oi t|c o¬¬o| at t|at tiuc. I|cv t:a¡¡cc t|c ||o/.¡o| a:c |illcc |iu |v
¡utti:- |iu i:to a sac| a:c closi:- t|c sac| a:c allowi:- t|c |o:scs to t:au¡lc |iu to ccat|. I|cv
co:quc:cc Dauascus a:c ua:v ot|c: citics. Dauascus at t|is sta-c was s¡a:cc t|c :cal |:utalitv. l: t|c
:a¡c oi la-|cac. it is cstiuatcc t|at ovc: .00.000 \uslius lost t|ci: livcs |v t|c swo:c. I|c st:ccts oi
la-|cac ilowcc wit| |looc. a:c t|c lu¡|:atcs was :cc wit| |looc a:c t|c: |ccauc |lac| |ccausc t|c
\o:-ols. w|o wc:c illitc:atc a:c |atcc |oo|s. too| t|c la:-cst li|:a:v o: t|c iacc oi t|c ca:t| a:c t|:cw it
i:to t|c :ivc:. I|c sc|ola:s oi |isto:v tcll us t|at t|c :ivc: ilowcc |lac| wit| i:| io: uo:t|s. I|cv
ua:c|cc u:til it sccucc t|at :ot|i:- coulc sto¡ t|cu u:til Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o allowcc t|c suall
\aulu| cv:astv to :cvolt. I|cv wc:c callcc \aulu|s |ccausc t|cv wc:c slavcs. I|c slavcs |ccauc
:ulc:s. Ac|D|aa|i: lai|a:s. t|c o:c w|o iou:ccc t|c \aulu| cv:astv. was |o:: a slavc. Ac|D|aa|i:
lai|a:s t|c: :cca¡tu:cc la:c t|at t|c \o:-ols |ac ca¡tu:cc. I|cv t|c: |ccauc t|c uai: ||o/.¡o|.

luau Al:awawi wit:csscc t|is t:a:sitio:. Ac|D|aa|i: lai|a:s a:c Al:awawi |ac a st:o:- lovc a:c
|atc :clatio:s|i¡. Al:awawi |atcc |is ¡olicics a:c |ac :o ica: oi |iu. |I|c o:lv uto¡ia was at t|c tiuc oi
t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬¡. ·i t|c t|i:-s t|at Ac|D|aa|i: lai|a:s cic was sc:c a lcttc: to
all co:quc:cc la:cs as|i:- io: taxcs to |c -ivc: to |iu. lslauic :|o..'o| tclls us t|at it is |o.oo¬ io: t|c
||o/.¡o| to collcct taxcs. a:c t|c ||o/.¡o| is :ot allowcc to tax t|c ¡o¡ulatio:. ·:c oi t|c icw ¡co¡lc w|o
c:iticizcc t|is was Al:awawi. Al:awawi w:otc a scat|i:- lcttc: to Ac|D|aa|i: lai|a:s t|at is :cco:ccc
i: t|c |oo|s oi |isto:v. I|is lcttc: cou|i:cs |ctwcc: ii:u:css a:c |lu:t:css a:c ctiqucttcs a:c ua::c:s.
kcucu|c: t|at t|is |i:- is a lc-itiuatc ||o/.¡o|. a:c |c savcc t|c ¡co¡lc a:c |as a lot oi -ooc i: |iu. I|c
lcttc: |ac |a:s| c:iticisu i: it. W:ittc: i: it. "Do vou :ot ica: Alla|. · ||o/.¡o|· Do vou: cutv as Alla|
woulc wa:t vou to co it."

|·icc ¡oi:t. su¡¡osc vou visit a s|o¡ t|at vou |:ow is a s|acv s|o¡ i: t|at t|c ow:c:s a:c t|icvcs. You
|:ow t|at all uc:c|a:cisc i: t|c s|o¡ is stolc: -oocs. A:c vou allowcc to ¡u:c|asc t|at o: :o· I|c vast
uajo:itv oi o/e¬o saic t|at ii vou |:ow t|at uc:c|a:cisc is acqui:cc illc-allv. t|c: vou ca::ot acqui:c it
lc-allv. I|c:c is o:c uo1|o/ t|at allows it |ccausc t|cv sav t|at t|c si: is u¡o: t|c acqui:c:. I|is is wit|
t|c co:citio: t|at vou |:ow io: cc:tai: ii vou co:'t |:ow. vou a:c :ot o|li-atcc to ii:c out.¡

I|c \o:-ols |ac ta|c: ovc: all oi t|c o«ooo¡ oi Dauascus. Ac|D|aa|i: lai|a:s |ic|s t|c \o:-ols out. so
w|at cocs |c co wit| t|c o«ooo¡· I|c ¡.o| |c iollowcc claiucc |c s|oulc :ctu:: it to t|c \uslius. |ut |c
sca:c|cc io: t|c -:ou¡ oi sc|ola:s w|o woulc -ivc |iu t|c ¡o·«o t|at it was acqui:cc lc-allv |v |iu a:c |c
coulc |cc¡ t|c o«ooo¡ as ¡c:so:al ¡:o¡c:tv. A -:ou¡ oi o/e¬o |caccc |v Al:awawi w:otc a:ot|c:
scat|i:- lcttc: to Ac|D|aa|i: lai|a:s wa::i:- |iu oi t|c co:scquc:ccs oi t|c actio:. W|c: t|c lcttc: was
:cac to Ac|D|aa|i: lai|a:s. |c qucstio:cc w|o w:otc t|c lcttc:. a:c at t|c to¡ oi t|c list was Al:awawi.
lc saic t|at Al:awawi s|oulc |c :cuovcc i:ou cvc:v ¡av:oll :i.c. :o ¡avuc:t io: a:v ||o·/o| o: |o/ooo|
|c -avc. I|cv iou:c t|at Al:awawi al:cacv cic :ot -ct a ¡c::v i:ou t|c t:casu:v cvc: t|ou-| it was
allowcc io: |iu. w|ic| s|ows |c was a .o|.1.

Ac|D|aa|i: lai|a:s was lau:c|i:- a: oiic:sivc a-ai:st t|c \o:-ols a:c taxcc a ¡.|o1 tax. w|ic| is
¡c:uissi|lc. I|c :|o..'o| allows t|is |i:c oi tax. Al:awawi w:otc a:ot|c: lcttc: to t|c ||o/.¡o| a:c saic.
"· :cs¡cctcc ||o/.¡o|. · o:c w|o was ¡laccc i: c|a:-c oi ou: aiiai:s. vou wc:c a slavc o:cc u¡o: a tiuc
a:c :ow vou a:c a |i:- a:c vou |avc acqui:cc a: iuuc:sc auou:t oi wcalt| a:c |avc ua:v ¡alaccs a:c
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

9
ua:v slavc -i:ls. You wc:c a slavc a:c cic :ot ow: a ¡c::v a:c too| all oi t|is uo:cv i:ou t|c statc
t:casu:v t|at cic :ot |clo:- to vou. You a:c :ot allowcc to tax t|c \uslius o:c cc:t u:til vou -ct :ic oi
t|is illc-al wcalt|." A-ai: t|is s|ows ctiqucttc. I|c ||o/.¡o| cic :ot listc: to t|is. |ut t|c iact t|at Al
:awawi |ac t|c aucacitv to sta:c u¡ to t|c si:-lc uost ¡owc:iul :ulc: oi t|c tiuc a:c tcll |iu t|at it was
|v¡oc:isv s|ows |is |:avc:v.

lt was saic t|at t|c uaxiuuu t|at coulc |c co:c to Al:awawi was to cxilc |iu |ac| to :awa. lt was saic
t|at w|c: |c was as|cc w|v |c cic :ot ¡u:is| Al:awawi. t|c ||o/.¡o| :cs¡o:ccc t|at cvc:v tiuc |c
t|ou-|t oi ¡u:is|i:- |iu. |c is |iuscli i:ilictcc wit| a ica: t|at |c coulc :ot |ca:. li t|is is t:uc. it s|ows
w|at Alla| saic. "w|ocvc: s|ows c:uitv to a wali oi ui:c. l will wa-c wa: a-ai:st |iu."

Hl: VRlTl`´: Hl: VRlTl`´: Hl: VRlTl`´: Hl: VRlTl`´:

low ua:v |oo|s cic |c w:itc· W|at a:c |is uost iauous |oo|s· l:cttv uuc| cvc:v |oo| t|at |c w:otc
|ccauc a wo:| oi -:cat lc:-t| a:c iu¡o:ta:cc. I|c:c wc:c two s¡ccialtics oi |is w|ic| wc:c t|c o:cs |c
c|osc to cu¡|asizc i:ou |is ca:lv tiucs. lis two s¡ccialtics wc:c ·|aii'cc ¡.o| a:c |o1ee·|. u:til tocav. |c
is |:ow: io: t|csc two s¡ccialitics.

I|c uost iauous w:iti:-s i: |o1ee·|.
1.

:|o.| ·a|i| \usliu (/ M.-|oo¡ :A: cx¡la:atio: oi ·a|i| \usliu. Io t|is cav. t|c sta:ca:c
·|o.| oi luau \usliu is Al:awawi's ·|o.| just as t|c sta:ca:c ·|o.| oi lu||a:i is l|: laja:'s ·|o.|.
I|is |ccauc t|c ccii:itivc cx¡la:atio: oi ·a|i| \usliu.
!.

r.;o1| (·:o/.|ee- |·|. Yasi: st:o:-lv c:cou:a-cs us to st:o:-lv ¡u:c|asc a:c :cac t|is aitc: t|c
·u:a:¡ lc c|osc a sclcctio: oi a|o1ee·| t|at vou co :ot :ccc to |c a sc|ola: to u:cc:sta:c. lt is
w:ittc: io: t|c lavua:.
!.

+0 uo1ee·| oi Al:awawi :i: :calitv it is ++ |o1ee·|

l: issucs oi t|c a:ts s¡i:itualitv. |c also w:otc ua:v |oo|s i:cluci:-.
1.

x.·o/ (/(1||oo.. I|is is a |oo| oi c|i|: oi t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬.
!.

(·1./;oo- (1|o/ (/oo.o-. I|c ctiqucttcs oi t|osc w|o ca::v t|c ·u:a:. I|is is a |oo| iull oi
si:cc:itv. I|is |oo| is uca:t io: t|c |o¡¡o1|. |ut cvc:vo:c s|oulc :cac it.

l: tc:us oi t|c scic:ccs oi |o1ee·|.
1.

(·1o1|.ee/. Iwo cc:tu:ics latc:. t|is |oo| was -ivc: a: cx¡la:atio: |v As·uvuti :c. 911 Al
callcc 1o1|.ee/ (.ro«.. I|csc |oo|s wc:c so succcssiul a:c ¡owc:iul t|at it is t|c sta:ca:c |oo| oi
|o1ee·| scic:ccs u¡ u:til ou: tiucs.

l: ¡.o|. |c w:otc ua:v |oo|s. lc is co:sicc:cc to |c t|c uastc: a:c|itcct oi t|c ·|aii'cc uo1|o/ io: |is c:a
:uccicval lslau. lis o¡i:io: is t|c ¡ositio: oi t|c uo1|o/. Iwo oi t|c uost iauous |oo|s.
1.

ro«|o·o/ (·1o/./ee-. a: clcvc: voluuc wo:| co:sicc:cc to |c t|c sta:ca:c :cic:c:cc io: t|c
·|aii'cc uo1|o/ io: stucc:ts oi |:owlcc-c.
!.

(/ Mo¡¬.. :|o.| (/ Mo'o11o¬. I|is |oo| |as vc:v icw ¡a:allcls. li t|c:c is o:c ua-:uu o¡us
:-:catcst wo:| oi luau Al:awawi. it woulc |c t|is |oo|. u:io:tu:atclv. |c was u:a|lc to ii:is|
it |ccausc it was so cctailcc t|at |c o:lv ii:is|cc |ali |cio:c |is ccat|. ·t|c: sc|ola:s cou¡lctcc it.
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

10
a:c t|c:c a:c a total oi !0 voluucs. 1. oi w|ic| a:c Al:awawi`s. I|is |oo| is o:c oi t|c ¡illa:s oi
¡.o| t|at cvc:v sc:ious stucc:t oi ¡.o| |as to :cac. :(/ Moo|-. a:c (/ Mo'o//o¬ alo:- wit| t|is a:c t|c
t|:cc uai: |oo|s oi cou¡a:ativc ¡.o|. I|is is |is uost acaccuic |oo|.

lc w:otc ua:v uo:c |oo|s t|at wc co :ot |avc |ccausc |c |iuscli o:cc:cc t|ci: ccst:uctio:. W|v· lis
uost iauous stucc:t l|: Atta: saic. "·:cc Al:awawi callcc uc to |is |ousc. a:c |c couua:ccc uc to
ta|c 1.000 t:catiscs :oo.oo·o :otc|oo|s o: ¡a¡c: t|at was uscc ovc: a:c ovc: a-ai: aitc: ci¡¡i:- it i:
watc: so t|c i:| cissolvcc a:c t|c: it was :cusa|lc aitc: t|c ¡a¡c: c:icc a:c saic. '·wca: to uc |v Alla|
t|at vou will ta|c t|csc a:c was| t|cu wit|out sclli:- t|cu o: lctti:- ot|c:s :caci:- t|cu |ccausc l au
u:su:c oi t|cu.' Io t|is cav. l iccl souct|i:- i: uv |ca:t io: w|at l cic. |ut l |ac to co it |ccausc l swo:c
|v Alla|." Al:awawi cic :ot iccl t|csc wc:c t|c qualitv t|at |c li|cc. so |c cic :ot iccl couio:ta|lc
s¡:caci:- it to t|c uasscs. w|ic| a-ai: s|ows |is .o|1.

Hl: llATH Hl: llATH Hl: llATH Hl: llATH

lc icll sic| i: t|c vca: o¯o Al a:c :ctu::cc to :awa. lis ¡a:c:ts too| ca:c oi |iu. a:c u:cx¡cctcclv o:
t|c !+t| oi kaja| :·atu:cav. |c ¡asscc awav as a :csult oi t|c sic|:css at t|c vou:- a-c oi +o. Al:awawi
:cvc: -ot ua::icc :o: cic |c |avc a:v c|ilc:c:. W|c: as|cc w|v |c cic :ot -ct ua::icc. |c :c¡licc. "l
ica: t|at ii l co t|is ·o--o|. it will couc at t|c cx¡c:sc oi coi:- |o.oo¬." lc uca:t t|at |c woulc :ot -ivc
|is wiic t|c :i-|ts cuc to |c:. so |c iclt t|at ii |c ua::icc |c woulc :ot |c a -ooc |us|a:c a:c woulc c:awl
i:to si: as a :csult. \a:v oi t|c o/e¬o cic t|is i:cluci:- l|: Iavuivva|. w|o cicc at t|c a-c oi ¯0¹. I|csc
¡co¡lc :calizcc t|cv wc:c |uua:s a:c ii t|cv -ot i:volvcc i: ua::ia-c. t|c: t|cv uav iall i:to si: |v :ot
ta|i:- ca:c oi t|ci: wivcs.

Ac|D|aa|a|i saic t|at t|c:c a:c t|:cc c|a:actc:istics t|at Al:awawi ¡c:icctcc. a:c ii a:v |uua: |ci:-
|ac a:v o:c oi t|csc t|:cc. |c woulc |c wo:t|v oi |ci:- a: iuau oi t|c :cli-io:. Al:awawi cou|i:cc all
t|:cc a:c ¡c:icctcc t|cu.
1.

lcvcl oi sc|ola:s|i¡. I|c cc¡t| oi |is |:owlcc-c is a|solutclv auazi:-. lis w:iti:-s a:c tcac|i:-s
a:c ¡:oiu:citv oi |:owlcc-c.
!.

lis asccticisu a:c ¡ictv :.o|1.
!.

lc cic :ot ica: t|c :ulc:s. a:c |c acviscc t|cu ci:cctlv to t|ci: iacc. lc ica:cc :o:c |ut Alla|
:·o/|o-o|o «o·oo/o.

u:io:tu:atclv. t|c ii:st two qualitics a:c vc:v :a:clv iou:c to-ct|c: i: ou: tiucs. I|c |cst is to cou|i:c
acaccuics wit| s¡i:itualitv. Al:awawi cou|i:cc acaccuics. s¡i:itualitv. a:c couua:ci:- t|c -ooc a:c
io:|icci:- t|c cvil.·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

11
·HAlTlR ! ·HAlTlR ! ·HAlTlR ! ·HAlTlR !

:UMMAR :UMMAR :UMMAR :UMMAR\ CF Al \ CF Al \ CF Al \ CF Al `AVAVl': Al\l·l TC THC:l :ll `AVAVl': Al\l·l TC THC:l :ll `AVAVl': Al\l·l TC THC:l :ll `AVAVl': Al\l·l TC THC:l :llll`´ ll`´ ll`´ ll`´
l`CVlll´l l`CVlll´l l`CVlll´l l`CVlll´l

luau Al:awawi |c-a: |is wo:| \ajuu :|o.| al\u|o1|o/ wit| a suall t:catisc o: t|c ctiqucttcs oi
scc|i:- |:owlcc-c.

I|is scssio: is a|out t|c ctiqucttcs oi |:owlcc-c. Al:awawi w:otc Al\ajuu. w|ic| was |is ua-:uu
o¡us. a:c it |as a: i:t:ocuctio: ovc: 1.0 ¡a-cs i: lc:-t| a|out t|c ctiqucttcs oi |:owlcc-c t|at is wo:t|v
oi |ci:- a |oo| i: a:c oi itscli w|ic| is w|v souc ¡u|lis|c:s ¡u|lis| it sc¡a:atclv as a |oo|. I|is
i:t:ocuctio: is wo:t|v oi |ci:- t:a:slatcc.

Bll::l`´: CF l`CVlll´l Bll::l`´: CF l`CVlll´l Bll::l`´: CF l`CVlll´l Bll::l`´: CF l`CVlll´l

lc |c-i:s |is i:t:ocuctio: tal|i:- a|out t|c |lcssi:-s oi |:owlcc-c a:c w|v a \usliu s|oulc scc|
|:owlcc-c.

1. l:ou t|c ·u:a:

Alla| savs t|at |c will :aisc t|c :a:|s oi t|osc w|o |avc |:owlcc-c a:c t|osc w|o a:c ¡ious.

!κš‰!≈ƒ %!¦ ¦θ´ΖΒ¦´™ ¦Œ| Ÿ≅Š% ¯Ν39 ¦θ>´.±. †· =≈>ϑ9¦ ¦θ>.·!· ~.±ƒ ´<¦ ¯Ν39 ¦Œ|´ρ Ÿ≅Š% ¦ρ'“:Σ¦
¦ρ'“:Σ!· ×·¯,ƒ ´<¦ %!¦ ¦θ´ΖΒ¦´™ ¯Ν3ΖΒ %!¦´ρ ¦θ.ρ¦ ´Ο=-9¦ ·≈>´‘Š ´<¦´ρ !ϑ. βθ=ϑ-. ¸.> ∩⊇⊇∪
· vou w|o |clicvc: W|c: vou a:c tolc to ua|c :oou i: t|c asscu|lics. :s¡:cac out a:c ua|c
:oou. Alla| will -ivc vou :au¡lc :oou :i:ou lis \c:cv. A:c w|c: vou a:c tolc to :isc u¡
|io: ¡:avc:s. ¡i|ac :|olv ii-|ti:- i: Alla|'s ·ausc. o: io: a:v ot|c: -ooc cccc¡. :isc u¡. Alla|
will cxalt i: cc-:cc t|osc oi vou w|o |clicvc. a:c t|osc w|o |avc |cc: -:a:tcc |:owlcc-c.
A:c Alla| is WcllAcquai:tcc wit| w|at vou co. |·u:a| Al \ujaacila|. 11¡

I|c su¡c:io:itv oi Acau :o/o;|. ·o/oo¬ was s|ow: t|:ou-| |:owlcc-c. Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o
tau-|t Acau :o/o;|. ·o/oo¬ |:owlcc-c. a:c t|c a:-cls :calizcc t|at Acau is |cttc: t|a: t|cu. l: a:c
oi itscli. t|is is a: i:cicatio: oi t|c |lcssi:-s oi |:owlcc-c.

´Ν=.´ρ ΠŠ¦´™ ´™!ÿœ{¦ !γ=. ¯Ν. ¯Ν·κ.´,. ’?s π3×≈=ϑ9¦ Α!)· ’Τθ↔.Ρ¦ ™!ϑ`™!. ™ωσ≈δ β| ¯Ν.Ζ. %‰≈. ∩⊂⊇∪
¦θ9!% 7Ψ≈>¯.™ Ÿω ´Ν=. !´Ζ9 ω| !Β !Ψ.ϑ=s 7Ρ| ·Ρ¦ ´Λ=-9¦ `ΟŠ3>:¦ ∩⊂⊄∪ Α!% ´ΠŠ!↔≈ƒ Νγ∞.Ρ¦ ¯Νη←!ÿœ!. !´ϑ=·
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

1!
Νδ'6Ρ& ¯Νη←$ÿœ'/ Α$% ¯Ν9& ≅%& ¯Ν39 ’Τ) `Ν=ã& =‹î N≡´θ≈´Κ´¡9# Ú¯‘{#´ρ `Ν=æ&´ρ $Β βρ‰¯7? $Β´ρ ¯ΝFΨ. βθ`ΚF3?
∩⊂⊂∪ Œ)´ρ $Ψ=% π3×≈=´Κ=9 #ρ‰f¨™# ΠŠψ #ρ‰f¡ù ω) ´§Š=¯/) ’1& ´Ž93F¨™#´ρ β%.´ρ ´Β š≈39# ∩⊂⊆∪
A:c lc tau-|t Acau all t|c :aucs :oi cvc:vt|i:-. t|c: lc s|owcc t|cu to t|c a:-cls a:c
saic. "Icll \c t|c :aucs oi t|csc ii vou a:c t:ut|iul." I|cv :a:-cls saic. "Glo:v |c to You.
wc |avc :o |:owlcc-c cxcc¡t w|at You |avc tau-|t us. Vc:ilv. it is You. t|c Alll:owc:. t|c
AllWisc." lc saic. "· Acau: l:io:u t|cu oi t|ci: :aucs." a:c w|c: |c |ac i:io:ucc t|cu
oi t|ci: :aucs. lc saic. "Dic l :ot tcll You t|at l |:ow t|c G|ai| :u:scc: i: t|c |cavc:s a:c
t|c ca:t|. a:c l |:ow w|at vou :cvcal a:c w|at vou |avc |cc: co:ccali:-·" A:c ::cucu|c:
w|c: Wc saic to t|c a:-cls. "l:ost:atc vou:sclvcs |cio:c Acau." A:c t|cv ¡:ost:atcc cxcc¡t
l|lis :·ata:. lc :ciuscc a:c was ¡:ouc a:c was o:c oi t|c cis|clicvc:s :ciso|ccic:t to Alla|.
|·u:a| Al laqa:a|. !1!+¡

I|c |:owlcc-ca|lc ¡co¡lc u:cc:sta:c t|c ·u:a:.
š=.´ρ ´≅≈:Β{¦ !γ.¸.Σ !Ζ=9 !Β´ρ !γ=)-ƒ ω| βθϑ=≈-9¦ ∩⊆⊂∪
A:c t|csc siuilituccs Wc ¡ut io:wa:c io: ua:|i:c. |ut :o:c will u:cc:sta:c t|cu cxcc¡t
t|osc w|o |avc |:owlcc-c :oi Alla| a:c |is si-:s. ctc.. |·u:a| Al A:|a|oot. +!¡

Alla| savs t|at t|c o:lv sc:va:ts oi Alla| w|o t:ulv ica: |iu a:c t|c o/e¬o.
š∅Β´ρ !Ζ9¦ ´U¦´ρ$!¦´ρ Ο≈-Ρ{¦´ρ #=.ƒΧ …µΡ≡´θ9¦ š9≡‹. !ϑΡ| ©:ƒ† ´<¦ Β νŠ!.s ¦σ≈ϑ=´-9¦ ´χ|
´<¦ “ƒ•s ‘θ±s ∩⊄∇∪
A:c oi uc: a:c AcDawa| :uovi:- livi:- c:catu:cs. |casts. ctc.. a:c cattlc. i: li|c ua::c: oi
va:ious colou:s. lt is o:lv t|osc w|o |avc |:owlcc-c auo:- lis slavcs t|at ica: Alla|. Vc:ilv.
Alla| is All\i-|tv. ·itlo:-ivi:-. |·u:a| laati:. !·¡

I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ o:lv as|cc Alla| to i:c:casc |iu i: |:owlcc-c.
’?≈èGù ´!# 7=ϑ9# ‘,s9# Ÿω´ρ ¯≅fè? β#´™¯)9$/ Β ≅¯6% β& ´©Ó)`ƒ š‹9) …µ`‹m´ρ ≅%´ρ >¯‘ ’ΤŠ— $ϑ=ã ∩⊇⊇⊆∪
I|c: li-| a|ovc all |c Alla|. t|c t:uc li:-. A:c |c :ot i: |astc :· \u|auuac :·o/ (//o|o
o/o;|. «o ·o//o¬ wit| t|c ·u:'a: |cio:c its kcvclatio: is cou¡lctcc to vou. a:c sav. "\v
lo:c: l:c:casc uc i: |:owlcc-c." |·u:a| Ia la. 11+¡

!. l:ou t|c :o--o|

"uo1ee·| oi t|c |lcssi:-s oi |:owlcc-c" :c¡o:tcc i: Ii:uic|i.
ªlc w|o t:cacs a ¡at| i: sca:c| oi |:owlcc-c. Alla| will ua|c casv io: |iu a ¡at| i:ou
t|c ¡at|s oi la:acisc. I|c a:-cls lowc: t|ci: wi:-s io: t|c stucc:t oi |:owlcc-c i:
a¡¡:oval oi w|at |c cocs. All i: t|c |cavc:s a:c ca:t| a:c t|c iis| i: t|c cc¡t| oi t|c
watc: scc| io:-ivc:css io: t|c sc|ola:. a:c t|c su¡c:io:itv oi t|c sc|ola: ovc: t|c
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

1!
wo:s|i¡¡c: is li|c t|c su¡c:io:itv oi t|c iull uoo: at :i-|t ovc: t|c :cst oi t|c sta:s.
l:cccc t|c sc|ola:s a:c t|c |ci:s to t|c ¡:o¡|cts. ·u:clv. t|c ¡:o¡|cts cic :ot |cqucat|
1ee-aa:s o: ci:|aus. I|cv lcit |c|i:c |:owlcc-c. so w|ocvc: ta|cs it. |as i:cccc
acqui:cc a |u-c io:tu:c.¨ |Al\us:ac .19o. A|oo Daawooc !!1¯. AtIi:uic|cc
.+9. l|: \aaja| 1·1. AcDaa:iucc 19·¡

I|c lowc:i:- oi t|c a:-cls` wi:-s |as t|c co::otatio: oi ¡:otccti:- a:c s|cltc:i:- t|c sc|ola:s. I|c
sc|ola:s sav t|c o/e¬o tcac| ¡co¡lc to |c uc:ciiul to a:iuals. w|ic| is w|v t|c a:iuals ua|c .··.o|¡o. io:
t|c o/e¬o. ·: a clouclcss a:c uoo:lcss :i-|t. vou ca::ot cvc: cou:t t|c :uu|c: oi sta:s. a:c w|c: a iull
uoo: is out. t|c: vou ca::ot cou:t a:v sta:s. I|c sta:s a:c all ccli¡scc |v t|c |:i-|t:css oi o:c uoo:.
·:c o/.¬ sta:ts a: i:tcllcctual :cvolutio:. I|c o/e¬o lcit t|c :cal lc-acv. W|c: vou stucv lslau. vou
|ccouc a: i:|c:ito: oi t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ ci:cctlv.

!. l:ou t|c ·o/o¡

|·icc loi:t. Al:awawi lovcs to quotc As|·|aaii'cc.¡

As|·|aaii'cc saic. "Aitc: t|c o|li-ato:v ccccs. :ot|i:- is uo:c |clovcc to Alla| t|a: stucvi:-
|:owlcc-c."
A|u Da:ca :.o1|. (//o|o o-|o. t|c cou¡a:io:. saic. "·tucvi:- lslau io: o:c |ou: is uo:c :cwa:ci:-
t|a: ¡:avi:- t|c c:ti:c :i-|t i: ·o|o¡¡o1."
AzZu|:i saic. ":ot|i:- is |cttc: to wo:s|i¡ Alla| wit| t|a: |:owlcc-c oi t|c :cli-io:."
·accc i|: \usavvi| saic. "Wo:s|i¡ oi Alla| is :ot co:c just t|:ou-| iasti:- a:c c|a:itv a:c ¡:avc: |ut
:at|c: t|c u:cc:sta:ci:- oi t|c :cli-io:."
A:ot|c: iauous o/.¬ saic. "I|c closcst -:ou¡ oi ¡co¡lc to t|c ¡:o¡|cts a:c t|c o/e¬o." I|is is
|ccausc t|cv -uicc t|c ¡co¡lc to Alla| a:c tcll t|cu w|at to co. l: ou: tiucs. wc |avc :o ¡:o¡|cts.
a:c collcctivclv. t|c sc|ola:s ta|c o: t|is :cs¡o:si|ilitv.

T\ll: CF l`CVlll´l T\ll: CF l`CVlll´l T\ll: CF l`CVlll´l T\ll: CF l`CVlll´l

Al:awawi saic t|c:c a:c t|:cc tv¡cs oi |:owlcc-c.
1.

I|at w|ic| is o|li-ato:v o: cvc:v \usliu :¡o.1 'o;-

I|c iollowi:- a:c cxau¡lcs oi o|li-ato:v |:owlcc-c. ·o|oo.o|. |ow to ¡:av. |ow to -ivc za|a|. |ow
uuc| za|a| is. |ow to ua|c «o1o. w|at |:ca|s t|c iast.
loot:otc. lt is vc:v sac t|at ua:v oi t|c ¡co¡lc |c:c ca: calculatc uost ia:cv quac:atic cquatio:. ctc. |ut
ca::ot cvc: list t|c iacto:s |:ca|i:- t|c «o1o o: t|c o.|oo- :¡illa:s oi t|c ·o/o|. li vou co :ot |avc t|is
|:owlcc-c. t|c: o: t|c Dav oi ¡uc-uc:t. vou a:c si:iul.

!.

I|at w|ic| is o|li-ato:v o: ¡a:ts oi t|c couuu:itv :¡o.1 |.¡o;;o|

I|c iollowi:- a:c cxau¡lcs. o·../ al ¡.o|. o·../ al |o1ee·|. t|c scic:ccs oi la:-ua-c. Al:awawi
couuc:tcc |c:c t|at ua:v tiucs ¡o.1 |.¡o;o| |ccoucs uo:c :cwa:ci:- t|a: ¡o.1 'o;- |ccausc vou:
couuu:itv is i: :ccc oi it.
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

1+

!.

I|at w|ic| is volu:ta:v :-o¡/

A: cxau¡lc oi t|is is scic:ccs oi t|c la:-ua-c t|at co :ot |:i:- a|out ta:-i|lc |c:ciit.

lTl lTl lTl lTlCUlTTl: CF :TUl\l`´ CUlTTl: CF :TUl\l`´ CUlTTl: CF :TUl\l`´ CUlTTl: CF :TUl\l`´

·i:cc:itv
lvc:v stucc:t oi |:owlcc-c |as to lca:: t|c |:owlcc-c io: t|c sa|c oi Alla| a:c :ot io: iauc. ¡:csti-c. o:
t|c :cco-:itio: |v ¡co¡lc.

As|·|aaii'cc saic. "l wis| t|at ¡co¡lc lca::t t|is |:owlcc-c i:ou uc wit|out asc:i|i:- o:c lcttc: oi it to
uc."

A:c |c saic. "l :cvc: o:cc a:-ucc wit| a:vo:c |o¡i:- to wi: t|c cc|atc. :at|c: l alwavs wis|cc t|at t|c
t:ut| woulc couc i:ou |is sicc." |·ouuc:t. luau As|·|aaii'cc is :cic::i:- to ¡.o| issucs a:c :ot
aqccca| issucs.¡ I|is |i:c oi attitucc i:c:cascs vou: si:cc:itv.

lvc:v stucc:t oi |:owlcc-c uust avoic iou: c|a:actc:istics. jcalousv. s|owi:- oii. co:ccit. a:c
a::o-a:cc towa:cs ot|c:s. I|csc a:c t|c iou: ciscascs t|at aiilict cvc:v stucc:t oi |:owlcc-c.

1.

¡calousv is avoiccc |v a¡¡:cciati:- Alla|`s Wiscou i: -ivi:- w|at lc ¡lcascs to w|ou lc ¡lcascs.

You iccl jcalous oi t|osc |cttc: t|a: vou o: a|ovc vou. Alla| is t|c ·:c w|o c|ooscs ¡co¡lc ovc: ot|c:s.
so |ow ca: vou |c jcalous· I|c o:lv tv¡c oi jcalousv t|at is c:cou:a-cc is ii vou scc a :i-|tcous ua: a:c
sav "l wis| l coulc |c li|c |iu." A:v tiuc vou iccl jcalous. t|c: |cwa:c t|at vou: si:cc:itv is |ci:-
c|allc:-cc a:c vou: i:tc:tio: is :ot to ¡lcasc Alla|. ¡calousv is svu¡touatic oi a ciscasc i: vou: |ca:t a:c
i:cicatcs t|at vou wa:t to co it io: t|c sa|c oi ¡co¡lc a:c :ot io: t|c sa|c oi Alla|. I|c cav vou -ct :ic oi
t|c jcalousv is t|c cav vou will :isc i: vou: :cli-io:. lut vou: t:ust i: Alla|. llcac to Alla| a:c |c- |iu to
i:c:casc vou i: |:owlcc-c.

:a::atcc l|: \asooc. l |ca:c t|c l:o¡|ct savi:-. ªI|c:c is :o c:vv cxcc¡t i: two. a
¡c:so: w|ou Alla| |as -ivc: wcalt| a:c |c s¡c:cs it i: t|c :i-|t wav. a:c a ¡c:so: w|ou
Alla| |as -ivc: wiscou :i.c. :cli-ious |:owlcc-c a:c |c -ivcs |is cccisio:s acco:ci:-lv a:c
tcac|cs it to t|c ot|c:s.¨ |lu||a:i .. loo| ! .. Voluuc !+ .. uo1ee·| +90¡

!.

·|owi:- oii is avoiccc |v :calizi:- t|at t|c c:ti:c c:catio: ¡ut to-ct|c: ca: co :ot|i:- to |cl¡ |iu
o: |a:u |iu. so o:c s|oulc :ot ca:c a|out t|ci: ¡lcasu:c.

·|owi:- oii is a: cvil si-: t|at vou a:c coi:- t|is io: t|c w:o:- :caso:s. I|c cu:c ii vou a:c coi:- it io:
t|c w:o:- :caso:s is to co::cct vou: ow: i:tc:tio:. kcui:c vou:scli a:c a¡¡:cciatc t|at t|c c:ti:c
c:catio: ¡ut to-ct|c: ca::ot |c:ciit o: |a:u vou o: t|c Dav oi ¡uc-uc:t. W|c: vou :calizc t|is. t|c:
vou will wo:cc: w|v vou a:c co:cc::cc a|out t|cu.

·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

1.
!.

·o:ccit is avoiccc |v a¡¡:cciati:- t|at |:owlcc-c is lc:t to |iu i:ou Alla|. a:c lc -ivcs a:c ta|cs
as lc ¡lcascs it cic :ot couc to |iu i:ou |is ow: i:tclli-c:cc.

·o:ccit is t|c iccli:- oi scli¡:icc i: vou: |ca:t. You avoic t|is |v u:cc:sta:ci:- t|at |:owlcc-c is a
|lcssi:- t|at Alla| loa:s to ¡co¡lc. Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o -ivcs |:owlcc-c to t|osc w|o ccsc:vc it.
a:c Alla| ca: ta|c it awav i:ou t|osc w|o co :ot ccsc:vc it. I|a:| Alla| io: t|c |lcssi:- oi |:owlcc-c.
a:c :calizc t|at ii vou co :ot act acco:ci:- to t|c |:owlcc-c. t|c: Alla| |as t|c :i-|t to ta|c it awav i:ou
vou.

+.

A::o-a:cc towa:cs ot|c:s is avoiccc |v iu¡lcuc:ti:- w|at Alla| |as couua:ccc us oi -ooc
ua::c:s. a:c i:c:casi:- o:c`s wo:s|i¡. a:c :cciti:- ·u:a:. a:c ¡:avi:- cxt:a ¡:avc:s. a:c iasti:-.

A::o-a:cc towa:cs ot|c:s is t|c iccli:- oi su¡c:io:itv. I|is is avoiccc |v i:c:casi:- vou: wo:s|i¡ oi Alla|.
\a|c cxt:a c|i|:. :ccitc t|c ·u:a:. Do t|i:-s i: ¡:ivatc.

lTlCUlTTl: CF THl :TUll`T CF l`CVlll´l lTlCUlTTl: CF THl :TUll`T CF l`CVlll´l lTlCUlTTl: CF THl :TUll`T CF l`CVlll´l lTlCUlTTl: CF THl :TUll`T CF l`CVlll´l

Al:awawi t|c: -ivcs a lo:- list oi souc |asic ctiqucttcs oi t|c stucc:t oi |:owlcc-c. luau Al:awawi is
s¡ca|i:- as a: acva:ccc stucc:t oi |:owlcc-c a:c is tclli:- souc oi t|c o|staclcs t|at |c iaccc wit|out
savi:- t|at |c iaccc t|cu. lc is w:iti:- a -c:ui:c -o·.|o| to vou |ascc u¡o: |is ow: cx¡c:ic:ccs. w|ic|
s|ows t|at |c |ac to suiic: t|:ou-| it. |ut out oi uoccstv. |c cocs :ot sav t|at |c wc:t t|:ou-| t|cu. lt
o¡c:s a wi:cow i:to t|c st:u--lcs oi luau Al:awawi.

\ust |c ¡:c¡a:cc to stucv wit| cvc:vo:c.

\uja|ic saic. ªl:owlcc-c will :cvc: |c -ai:cc |v o:c w|o is s|v o: o:c w|o is a::o-a:t.¨

·ta:t lca::i:- i:ou cvc:vo:c qualiiicc to tcac|. a:c co :ot |c a::o-a:t to stucv wit| t|osc w|o wc:c o:cc
vou: ¡cc:s o: vou:-c: t|a: vou. Al:awawi saic vou will :cvc: |ccouc a sc|ola: u:til vou :a::atc i:ou
t|osc uo:c |:owlcc-ca|lc t|a: vou. t|osc cquivalc:t to vou. a:c t|osc lcssc: t|a: vou. I|c sc|ola:s oi
t|c ¡ast saic |:owlcc-c will :cvc: |c -ai:cc |v o:c w|o is s|v o: o:c w|o is a::o-a:t. li vou a:c too s|v
to s|ow u¡ i: t|c -at|c:i:- o: to as| qucstio:s. t|c: vou will :ot lca::.

\ust lca:: t|c scic:ccs i: t|ci: ¡:o¡c: o:cc:. sta:ti:- wit| ¡:io:itics a:c wo:|i:- o:c`s wav to uo:c
cxotic scic:ccs.

W|c: vou a:c juu¡i:- to csotc:ic issucs. :calizc t|at t|is is a ¡:o|lcu. ·ta:t wit| t|c |asics oi ·o|oo.o|
a:c «o1o a:c t|c |asics oi ·o/o|. You :ccc to sta:t wit| t|c |asics a:c -o t|:ou-| t|c ¡at| t|at cvc:v o/.¬
|as -o:c t|:ou-|.

·|oulc |c-i: |v ucuo:izi:- t|c ·u:a:. ·c|ola:s oi t|c ¡ast woulc :ot accc¡t a stucc:t io: |o1ee·| o:
¡.o| u:til |c |ac ucuo:izcc t|c ·u:a:.

·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

1o
·|oulc t:v to ucuo:izc t|c :aucs oi t|c iauous sc|ola:s a:c cou¡a:io:s. t|ci: catcs a:c
accou¡lis|uc:ts.

I|c stucc:t oi |:owlcc-c s|oulc |c-i: to iauilia:izc |iuscli wit| t|c :aucs oi sc|ola:s a:c t|c catcs oi
t|ci: |i:t|s a:c ccat|s a:c t|c |oo|s t|cv w:otc.

\ust ta|c acva:ta-c oi cac| a:c cvc:v uouc:t ¡ossi|lc. :caci:-. w:iti:-. ucuo:izi:-. :cvisi:-.

\ust lca:: t|c iu¡o:ta:cc oi savi:- l co:`t |:ow.` ·:lv souco:c wit| littlc |:owlcc-c a:c wca|
iait| will iccl s|v to sav l co:`t |:ow.`

I|c stucc:t oi |:owlcc-c :cccs to i:culcatc t|c iu¡o:ta:cc oi savi:-. 'l co:'t |:ow'. li vou a:c sca:cc
a:c cu|a::asscc to acuit t|is. t|c: vou a:c i: t:ou|lc. li vou a:c sca:cc to sav t|is as a |c-i::i:- stucc:t
oi |:owlcc-c. t|c: w|at co vou t|i:| will |a¡¡c: w|c: vou |ccouc a: o/.¬· I|is is w|v t|c sc|ola:s oi
t|c ¡ast saic |ali oi |:owlcc-c is t|c a|ilitv to sav "to (1.ee" :"l co:'t |:ow". A ¡c:so: t:avclcc to as|
luau \aali| ovc: !. qucstio:s a:c luau \aali| to uost oi t|cu saic "l co:'t |:ow." I|is is a si-: oi
|uuilitv a:c |:owlcc-c.

\ust lca:: to ovc:loo| ¡c:so:al iaults oi |is tcac|c:. ·ouc oi t|c stucc:ts oi t|c ¡ast woulc ua|c
1ooo to Alla| to |icc i:ou |iu t|c iaults oi |is tcac|c:s.

You uust ovc:loo| t|c ¡c:so:al iaults oi vou: tcac|c:s. ·:c oi t|c |i--cst uista|cs is t|at vou ¡ut vou:
tcac|c: o: a ¡cccstal. a:c |c couuits a uista|c oi uc:. w|ic| will ua|c t|c o/.¬ couc c:as|i:- cow: i:
vou: cvcs a:c vou uav lcavc stucvi:- wit| |iu. I|c:c is a ciiic:c:cc |ctwcc: ¡c:so:al a:c t|colo-ical
iaults. lvc:v o/.¬ is a si::c: as wcll. I|c stucc:t oi |:owlcc-c :cccs to ovc:loo| t|c t:ivial. ·tucc:ts oi
t|c ¡ast woulc ua|c 1ooo. "· Alla|. covc: t|c iaults oi uv tcac|c: io: uc."

\ust i:still i: |iuscli :cvc:c:cc io: |is tcac|c:. lcttc: io: |iu at t|is sta-c to -ivc iull c:ccit to |is
tcac|c: a:c co:sicc: |iu to |c a uastc:.

At t|c |c-i::i:- sta-c. -ivc iull c:ccit to t|c tcac|c: a:c co:sicc: |iu as a uastc: a:c latc: |c uo:c
i:quisitivc. lt is ¡svc|olo-icallv |cttc: at t|c |c-i::i:- to -ivc |iu iull :cs¡cct. A-ai:. wc a:c tal|i:-
a|out ¡.o| a:c :ot t|colo-v.

\ust s|ow utuost :cs¡cct to |is tcac|c:.

As|·|aaii'cc saic. "l woulc tu:: t|c ¡a¡c: i: i:o:t oi \ali| as -c:tlv as l coulc. out oi :cs¡cct io: |iu."

Al\uza:i. t|c stucc:t oi luau ·|aaii'cc. saic. "lv Alla|: l coulc :ot cvc: ca:c to c:i:| watc: w|ilc al
·|aaii'cc was loo|i:- at uc. out oi :cs¡cct io: |iu."

·tucc:t s|oulc ovc:loo| |a:s|:css oi tcac|c:. W|ocvc: ca::ot |ca: t|c |uuiliatio: oi lca::i:- io: a:
|ou: will :cuai: i-:o:a:t io: a liictiuc.

·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·


Icac|c:s a:c |uua: |ci:-s. a:c it is i:cvita|lc t|at as vou |ccouc closc: to a ¡c:so: t|at vou will :oticc
t|i:-s a|out |iu. I|c o/.¬ is alwavs |usv. a:c w|c: vou t:v to co souct|i:- to -ct uo:c tiuc. ua:v
tiucs t|c o/.¬ will :c|uii vou. a:c vou will iccl souct|i:- souctiucs. ·wallow vou: ¡:icc a:c |c:ciit
i:ou t|c tcac|c:.

W|c: vou ¡ut i: t|c ciio:t a:c t|c tiuc a:c |uu|lc vou:scli. t|c: Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o will |lcss
vou. :ot|i:- is |cttc: t|a: lca::i:- |:owlcc-c a:c s¡c:ci:- tiuc a:c ciio:t to lca:: t|c :cli-io: oi Alla|
:·o/|o-o|o «o·oo/o.

lt is i:cvita|lc t|at t|c closc: vou |ccouc to a: o/.¬ a:c t|c uo:c i:cquc:t t|c i:tc:actio:s. vou will
:calizc t|at t|c o/.¬ is :ot|i:- |ut |uua: a:c at t|c c:c oi t|c cav |as t|c sauc cuotio:s a:c :cccs a:c
:cqui:cuc:ts as vou co. I|c o/.¬ is :ot a: a:-cl |ut a |uua: |ci:-. a:c ii vou wa:t to stucv i:ou |iu.
vou will |avc to swallow a:v |a:s| i:tc:actio:s. lt is i:cvita|lc t|at t|c closc: vou |ccouc to a: o/.¬. vou
will also |avc to suiic: a littlc |ccausc w|c: a s|av|| is st:ict o: |a:s| wit| vou. t|c: it aiiccts vou uo:c
t|a: ii a: avc:a-c ¡c:so: saic it to vou. You iccl cxt:a |ccausc vou |avc ¡ut |iu i: a ¡lacc a|ovc w|c:c |c
ccsc:vcs ¡c:|a¡s o: uav|c i: t|c :i-|t ¡lacc. |ut ii. io: cxau¡lc. vou: iat|c: :c|u|cs vou. vou iccl uo:c
¡ai:. luau Al:awawi savs to ta|c it i: st:icc ot|c:wisc vou will :ot :isc i: |:owlcc-c.

l|: A||as saic. ªl s|owcc |uuilitv as a stucc:t. so l was -ivc: :cs¡cct as a tcac|c:.¨

l|: A||as is a ¡c:so: w|o |as cvc:v :i-|t to sav w|at |c saic. lc :.o1|. (//o|o o-|o was t|c cousi: oi t|c
l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬. lc was o:lv 1! vca:s olc w|c: t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o
·o//o¬ cicc. a:c vct w|c: t|c avc:a-c \usliu |ca:s |is :auc. |c t|i:|s oi o:c oi t|c -:catcst ·o|o/o| cvc:
t|ou-| |c was o:c oi t|c vou:-cst |ccausc |c co:ti:ucc to stucv aitc: t|c ccat| oi t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o
o/o;|. «o ·o//o¬. lc |ccauc w|o |c |ccauc aitc: t|c ccat| oi t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬.
lc saic t|at aitc: t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ cicc. |c saic to a i:ic:c |c woulc ¡lav wit|.
"·ouc o:. lct's -o:" I|c i:ic:c as|cc. "W|c:c·" lc saic. "Io stucv wit| t|c closc ·o|o/o| |cio:c t|cv
¡ass awav." lc lost |is c|ilcis| i::occ:cc a:c wa:tcc to sta:t sc:iouslv stucvi:- lslau. lis A:sa:i i:ic:c
saic. "W|o co vou t|i:| vou a:c to |ccouc a: o/.¬ w|c: wc |avc t|c li|cs oi A|u la|: a:c uua: a:c t|c
-:cat clcc:s oi t|c ·o|o/o|·" l|: A||as saic. "l a|a:co:cc |iu a:c |:o|c oii uv i:ic:cs|i¡ wit| |iu
|ccausc |c was ¡ulli:- uc |ac|. a:c l |c-a: to i:cquc:t t|c |ouscs oi t|c sc:io: ·o|o/o|. a:c it so
|a¡¡c:cc t|at l wa:tcc to as| a qucstio: to o:c oi t|cu. so l woulc sit outsicc oi |is |ousc waiti:- u:til |c
|ac to lcavc t|c |ousc io: |is ow: c::a:c so l cic :ot cistu:| |iu i: t|c ¡:ivacv oi |is |ousc. l woulc wait
i: t|c ccsc:t |cat souctiucs i: uiccav u:til t|c sa|a|i woulc couc out. a:c l woulc joi: |iu i: wal|i:-
a:c as| uv qucstio:. ·:cc l sat outsicc t|c |ousc oi Zavc i|: I|aa|it :.o1|. (//o|o o-|o a:c w|c: |c
cxitcc a:c saw uc. |c saic '·u||a:Alla|. w|at a:c vou coi:- |c:c outsicc uv |ousc·' l :c¡licc. 'l |ac a
qucstio:.' Zavc saic. 'W|v cic:'t vou sc:c souco:c to tcll uc so l coulc couc to vou: |ousc |ccausc vou
a:c wo:t|v as t|c cousi: oi t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬.'¨ l|: A||as as a 1! vca: olc |ic saic.
ª:o. t|is is t|c wav t|at |:owlcc-c is s|ow: :cs¡cct. l :ccc to couc to vou.¨ I|c: |c saic. ªl s|owcc
|uuilitv as a stucc:t. so l was -ivc: :cs¡cct as a tcac|c:."

l|: A||as was as|cc w|c: |c was uuc| olcc:. "low cic vou |ccouc a: o/.¬·" lc saic. "Wit| a:
i:quisitivc to:-uc a:c a |ca:t t|at ucuo:izcs a:c u:cc:sta:cs." W|c: vou stucv t|c a|o1ee·| oi t|c
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·


l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ so ua:v tiucs. vou will :cac t|at ua:v tiucs l|: A||as wc:t to so a:c
so a:c as|cc a qucstio: a:c t|c: t|c sa|a|i a:swc:cc t|c qucstio: a:c t|is is t|c |o1ee·| t|at wc :cac.

I|is is t|c uct|ocolo-v oi t|c sc:ious stucc:t oi |:owlcc-c. lc |as i: |is ui:c a :c¡osito:v oi qucstio:s
t|at |c :cccs to as|. I|c t:uc stucc:t oi |:owlcc-c alwavs |as ¡c: a:c ¡a¡c: wit| |iu a:c as soo: as a:
issuc coucs u¡ t|at t|cv ii:c ciiiicult to u:cc:sta:c. t|cv w:itc t|c qucstio: cow:. low ua:v tiucs |avc
vou accou¡a:icc a stucc:t oi |:owlcc-c a:c |ac qucstio:s |ut coulc :ot :cucu|c: t|cu :i-|t t|c:·
lvc:v tiuc souct|i:- is ¡:o|lcuatic o: vou co :ot u:cc:sta:c souct|i:-. w:itc it cow::

I|c stucc:t s|oulc accou¡a:v t|c tcac|c: as uuc| as ¡ossi|lc a:c |c :c-ula: i: attc:ci:- |is lcctu:cs.
a:c |c ¡u:ctual wit| t|c tiui:-s.

Al:awawi |ac a::a:-cc twclvc lcsso:s. souc oi w|ic| woulc |avc |cc: scui¡:ivatc a:c souc ¡:ivatc
a:c souc ¡u|lic. lc |ac a: i:tc:sc sc|cculc a:c is tclli:- us to s|ow u¡ o: tiuc a:c |cc¡ ¡:ouiscs wit|
t|c s|av|| a:c i:cquc:t |is |ousc a:c -at|c:i:-s a:c -ct to |:ow |iu o: a ¡c:so:al lcvcl as uuc| as
¡ossi|lc |ccausc t|c uo:c tiuc vou s¡c:c wit| |iu. t|c: t|c uo:c |c:ciit vou will -ct. W|c: vou
su::ou:c vou:scli |v stucc:ts oi |:owlcc-c a:c t|c to¡ics a:c alwavs lslauic issucs. t|c: vou will
autouaticallv |c:ciit. W|c: t|c co:vc:satio: is a|out uocc:: ¡olitics a:c uovics. t|c: t|at is w|at vou
will lca:: a|out. ·|oosc vou: i:ic:cs ca:ciullv. I|c :calitv is t|at t|c clitc oi t|c o/e¬o :callv |ac a vc:v
suall ci:clc oi i:ic:cs |ccausc t|cv :calizcc t|at t|ci: ci:clc oi i:ic:cs ¡ullcc t|cu |ac| :at|c: t|a: ¡us|cc
t|cu io:wa:c.

Ya|va i|: A|i lat|i: saic. ªl:owlcc-c ca: :cvc: |c -ai:cc |v :csti:- o:c's |ocv.¨ You s|oulc |ccouc
ti:cc i: vou: ¡:occss oi stucvi:-.

All|ati| alla-|caci saic. ªI|c |cst tiuc to ucuo:izc is ca:lv uo::i:-. t|c: uiccav. t|c: ca:lv
cvc:i:-.¨
All|ati| alla-|caci acviscc s¡cciiic tiui:-s to ucuo:izc a:c :cvicw :otcs. l: ot|c: wo:cs. vou: ui:c
is i:cs|cst w|c: vou wa|c u¡. a:c t|is is t|c |cst tiuc to ucuo:izc a:c :cac i:cs| uatc:ial. \iccav is
uc:tio:cc |ccausc it was t|c custou oi t|c A:a|s a:c :cuai:s a custou i: souc civilizatio:s. suc| as
·¡a:is| cultu:c. to ta|c a ¡:c:oo: :a¡ :I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic. Ia|c a :a¡ |cio:c
t|c :oo:. |ccausc it ua|cs vou uo:c c:c:-ctic. I|c t|i:c |cst tiuc is t|c ca:lv cvc:i:- aitc: vou |avc
:ci:cs|cc vou:scli |ccausc t|c avc:a-c ¡c:so: at t|at tiuc woulc -o to slcc¡ iuucciatclv aitc: is|a. w|ic|
is w|v t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic is|a was o:c oi t|c uost ciiiicult ¡:avc:s io: t|c
uu:aiiq |ccausc t|cv |ac ciiiicultv stavi:- awa|c.

lca:: to as| wit| :cs¡cct ii |c cocs :ot u:cc:sta:c a: issuc.

·:c oi t|c |i--cst uista|cs a stucc:t oi |:owlcc-c ua|cs i: t|c |c-i::i:- is :aisi:- |is |a:c a:c savi:-.
"·|av||. s|av|| so a:c so saic souct|i:- ciiic:c:t." W|c: t|cv |ca: two s|uvoo|| sav ciiic:c:t t|i:-s.
t|cv wa:t to ¡:ovc t|cusclvcs t|at t|cv |:ow |cttc:. so t|cv wa:t to |it t|c statcuc:ts oi o:c s|av|| o:
t|c |cac oi t|c ot|c:. I|is is :ot t|c ¡:o¡c: wav to as| t|c qucstio:. Io s|ow vou: ctiqucttc. t|is is :ot
t|c wav vou as|.

·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

19
·i t|c ctiqucttcs oi as|i:- vou: tcac|c:. li:st. ua|c 1ooo io: vou: s|av|| a:c t|c: as| vou: qucstio:.
Also. vou :ccc to ua|c su:c t|at t|c tiui:- is a¡¡:o¡:iatc. Do :ot as| u:til t|c tiui:- is a¡¡:o¡:iatc.
w|ic| cc¡c:cs i:ou s|av|| to s|av||. Also. co :ot uc:tio: a:v o/.¬ t|at is livi:-. |ut vou ca: sav.
"·|av||. /o.o|(//o|o ¡ee|. ot|c: sc|ola:s |avc saic ciiic:c:t t|i:-s. a:c ca: vou ¡lcasc cx¡lai: |ow vou
:cac|cc vou: o¡i:io:· ·a: vou ¡lcasc cla:iiv o: -ivc cvicc:ccs oi w|v vou: o¡i:io: is st:o:-c:·" lo: t|c
|c-i::i:- stucc:t oi |:owlcc-c. it is uo:c co:vc:ic:t to ¡ut iull t:ust i: t|c s|av|| as t|c uastc:. a:c a
tiuc will couc latc: w|c: vou ca: cc|atc. I|is tcac|cs |iu ua::c:s a:c |uuilitv. a:c |c will |c:ciit t|c
uost i:ou t|c s|av||.

·tucc:t s|oulc lca:: i:ou tcac|c: uo:c t|a: |oo|s.

lt is a |i- ¡:o|lcu to lca:: i:ou |oo|s :at|c: t|a: t|c tcac|c:. Al:awawi saic. t|c stucc:t s|oulc ua|c
su:c t|at uost oi |is lca::i:- is i:ou livi:- tcac|c:s a:c |oo|s a:c scco:ca:v. loo|s s|oulc :ot |c vou:
¡:iua:v sou:cc oi |:owlcc-c io: ua:v :caso:s. ·i t|c uost iu¡o:ta:t :caso:s.
W|c: vou :cac a |oo|. vou ca: :cvc: |c su:c t|at vou u:cc:stooc t|c i:tc:t oi t|c aut|o:
¡:o¡c:lv. W|c: vou i:tc:act wit| a tcac|c:. t|c: t|:ou-| |is ow: cla:iiicatio:s a:c
qucstio:a:swc: a:c i:tc:actio:s wit| ot|c: stucc:ts. t|c: t|c ca:-c: is ui:iuizcc.
You |avc :o icca oi vou: ow: lcvcl oi sc|ola:s|i¡ ii all vou co is :cac a:c co :ot i:tc:act wit|
livi:- o/e¬o. I|is is o:c oi t|c :caso:s w|v t|c ¡:o-:cssivc a:c uocc::ist uovcuc:t is st:o:-cst
i: t|is cou:t:v |ccausc t|c:c a:c :ot ua:v o/e¬o |c:c. I|c uasscs as wcll |avc :ot i:tc:actcc wit|
¡co¡lc w|o t:ulv |avc |:owlcc-c. a:c :caci:- |oo|s -ivcs a sc:sc oi ¡scucosc|ola:s|i¡. I|is is
vc:v ca:-c:ous:
A:ot|c: ¡:o|lcu oi :caci:- a:c :caci:- is t|at vou co :ot |:ow t|c ¡:o¡c: ctiqucttcs oi
i:tc:acti:- wit| ot|c: ¡co¡lc oi |:owlcc-c. vou co :ot lca:: t|c ¡:o¡c: ua::c: oi tcac|i:-. a:c
vou co :ot |:ow :cs¡cct |ccausc vou |avc :ot i:tc:actcc wit| ot|c: ¡co¡lc oi |:owlcc-c i: a
|uua: wav. A ¡a:t oi t|c |uua: clcuc:t is to s|ow :cs¡cct a:c |c uoccst a:c |uu|lc |ccausc
vou will scc t|c o/.¬ wit| uoccstv a:c |uu|lc:css.

\a:v sc|ola:s oi t|c ¡ast saic. "W|ocvc: ta|cs |oo|s as |is s|av|| will |c uis-uiccc uo:c t|a: |c is
-uiccc." livi:- i: t|is cou:t:v. it is vc:v ciiiicult to -ct uost oi vou: |:owlcc-c i:ou livc lcsso:s.
t|c:cio:c. ·|av|| Yasi: acviscs to ua|c vou:scli availa|lc to livc lcsso:s as uuc| as ¡ossi|lc. |ut i:stcac oi
juu¡i:- to |oo|s w|c: t|c:c is :o altc::ativc. co:cc:t:atc o: :cco:ccc lcctu:cs. Vc:|al lcctu:cs at lcast
a:c |cttc: t|a: |oo|s. ·o:cc:t:atc o: t|csc as wcll a:c t|c: uovc o: to |oo|s. l: ou: tiucs. vou :ccc to
:clv o: |oo|s. |ut t:v to |avc as uuc| oi a |uua: i:tc:actio: as uuc| as ¡ossi|lc. lt is |uua: :atu:c t|at
vou :ctai: uo:c w|c: vou scc a:c t|c: w|c: vou |ca:. li vou a:c cc¡:ivcc oi livc i:tc:actio:s. t|c scco:c
|cst t|i:- is to -ct :cco:ccc lcctu:cs. I|is is a |lcssi:- oi Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o. W|c: ·|av|| Yasi:
sta:tcc stucvi:- lslauic scic:ccs. |c |ac cvc:v si:-lc |oo| o: ¡au¡|lct o: l:-lis| uatc:ial availa|lc to |iu
o: a icw s|clvcs. a:c t|csc cavs vou ca::ot cvc: ¡u:c|asc all oi t|c uatc:ials i: l:-lis| |ccausc t|c:c a:c
too ua:v availa|lc.

Do :ot |c ciscou:a-cc i:ou :caci:- |oo|s. |ut t:v to |avc a |calt|v uix a:c |ala:cc. loo|s will |cl¡ vou
w|c: s|uvoo|| ca::ot |ccausc vou will :cac cvc:v ioot:otc a:c |c:ciit i:ou t|cu as uuc| as i:ou t|c
|oo|s t|cusclvcs. You :ccc |oo|s a:c sc|ola:s |ot|. lavc a |calt|v |ala:cc a:c uixtu:c oi |ot|.

·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

!0
As|·|aaii'cc saic. "W|ocvc: lca::s i:ou |oo|s will losc u:cc:sta:ci:- oi t|c :uli:-s."

luau Al:awawi saic. I|c stucc:t oi |:owlcc-c s|oulc t:v to cclav as uuc| as ¡ossi|lc to -ct ua::icc.
li |c cocs :ot :ccc to -ct ua::icc. t|c: ¡c:|a¡s ca:ccl it. I|is ¡iccc oi acvicc :cccs to |c u:cc:stooc i:
t|c co:tcxt i: w|ic| it was -ivc:. Al:awawi was wo::icc a|out ialli:- i:to |o.oo¬ |v -ctti:- ua::icc.
a:c :owacavs uost ¡co¡lc a:c wo::icc a|out ialli:- i:to |o.oo¬ |v :ot -ctti:- ua::icc. ·:c oi t|c
-:catcst iu¡cciuc:ts to sc:iouslv stucvi:- is a s¡ousc |ccausc it |:i:-s a|out :i-|ts a:c :cs¡o:si|ilitics.
\a|c su:c t|at vou ii:c t|c ¡:o¡c: s¡ousc a:c t|at vou |clicvc will |cl¡ vou i: vou: qucst io: |:owlcc-c
ot|c:wisc it is vc:v ciiiicult to -o iu:t|c: a:c iu:t|c: i: |:owlcc-c.

·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

!1
·HAlTlR ! ·HAlTlR ! ·HAlTlR ! ·HAlTlR !

THl THl THl THl AHAlllTH AHAlllTH AHAlllTH AHAlllTH

THl :lMlll·lT\ CF l:lAM THl :lMlll·lT\ CF l:lAM THl :lMlll·lT\ CF l:lAM THl :lMlll·lT\ CF l:lAM. A . A . A . AHAlllTH HAlllTH HAlllTH HAlllTH !! c !º !! c !º !! c !º !! c !º
:TAlRVA\ TC |A``AH :TAlRVA\ TC |A``AH :TAlRVA\ TC |A``AH :TAlRVA\ TC |A``AH

HAlllTH HAlllTH HAlllTH HAlllTH !! !! !! !!

A|u A|culla| ¡a|i: |i: A|culla| alA:sa:i :.o1|. (//o|o o-|oua :c¡o:tcc t|at a ua:
qucstio:cc t|c \cssc:-c: oi Alla| :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ savi:-. "Do vou scc. ii l ¡:av
t|c ¡:csc:i|cc :¡:avc:s. iast cu:i:- kauaca:. t:cat t|c lawiul as ¡c:uissi|lc a:c t:cat t|c
io:|iccc: as ¡:o|i|itcc. |ut co :ot|i:- uo:c t|a: t|at. s|all l c:tc: la:acisc·" lc :t|c
l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ a:swc:cc. "Ycs." I|c ua: saic. "l swca: |v Alla| t|at
l will co :ot|i:- |ut t|c ui:iuuu." |\usliu .. loo| 1.. uo1ee·| 1¯¡


ª.·.eo· ·|e /o«¡o/ o· oe.¬.··.//e o-1 ·.eo· ·|e ¡../.11e- o· o..|./.·e1.¨

l: ot|c: wo:cs. 'l co t|c ¡c:uissi|lc a:c avoic t|c iu¡c:uissi|lc'. You |avc to i: vou: |ca:t ac|:owlcc-c
t|c |o/o/ a:c |o.oo¬ a:c vou also |avc to a|stai: i:ou t|c |o.oo¬. I|co:v a:c actio: a¡¡lv to-ct|c:.

I|is i:cicc:t occu::cc ua:v tiucs. I|c |o1ee·| oi t|c |ccoui:.

lt is :c¡o:tcc o: t|c aut|o:itv oi A:as |. \ali| t|at |c saic. Wc wc:c io:|iccc: t|at wc s|oulc
as| a:vt|i:- :wit|out t|c -c:ui:c :ccc i:ou t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬. lt.
t|c:cio:c. ¡lcascc us t|at a: i:tclli-c:t ¡c:so: i:ou t|c cwcllc:s oi t|c ccsc:t s|oulc couc a:c
as|cc |iu :t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ a:c wc s|oulc listc: to it. A ua: i:ou t|c
cwcllc:s oi t|c ccsc:t cauc :to t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ a:c saic. \u|auuac.
vou: ucssc:-c: cauc to us a:c tolc us vou: assc:tio: t|at vc:ilv Alla| |ac sc:t vou :as a
¡:o¡|ct. lc :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ :cua:|cc. lc tolc t|c t:ut|. lc :t|c |ccoui: saic.
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

!!
W|o c:catcc t|c |cavc:· lc :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ :c¡licc. Alla|. lc :t|c |ccoui: a-ai:
saic. W|o c:catcc t|c ca:t|· lc :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ :c¡licc. Alla|. lc :t|c |ccoui:
a-ai: saic. W|o :aiscc t|csc uou:tai:s a:c w|o c:catcc i: t|cu w|atcvc: is c:catcc t|c:c·
lc :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ :c¡licc. Alla|. u¡o: t|is |c :t|c |ccoui: :cua:|cc. lv liu
W|o c:catcc t|c |cavc: a:c c:catcc t|c ca:t| a:c :aiscc uou:tai:s t|c:cu¡o:. |as Alla| :i:
iact sc:t vou· I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic. Ycs. lc :t|c |ccoui: saic. You:
ucssc:-c: also tolc us t|at iivc ¡:avc:s :|ac |cc: uacc o|li-ato:v io: us cu:i:- t|c cav a:c
t|c :i-|t. I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ :cua:|cc. lc tolc vou t|c t:ut|. lc :t|c
|ccoui: saic. lv liu W|o sc:t vou. is it Alla| W|o o:cc:cc vou a|out t|is :i. c. ¡:avc:s·
I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic. Ycs. lc :t|c |ccoui: saic. You: ucssc:-c: tolc
us t|at Za|at |ac |cc: uacc o|li-ato:v i: ou: :ic|cs. I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬
saic. lc |as tolc t|c t:ut|. lc :t|c |ccoui: saic. lv liu W|o sc:t vou :as a ¡:o¡|ct. is it
Alla| W|o o:cc:cc vou a|out it :Za|at· I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic. Ycs.
lc :t|c |ccoui: saic. You: ucssc:-c: tolc us t|at it |ac |cc: uacc o|li-ato:v io: us to iast
cvc:v vca: cu:i:- t|c uo:t| oi kauaca:. I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic. lc |as
tolc t|c t:ut|. lc :t|c |ccoui: saic. lv liu W|o sc:t vou :as a ¡:o¡|ct. is it Alla| W|o
o:cc:cc vou a|out it :t|c iasts oi kauaca:· I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic. Ycs.
lc :t|c |ccoui: saic. You: ucssc:-c: also tolc us t|at ¡il-:iua-c :lajj to t|c lousc :oi
la'|a| |ac |cc: uacc o|li-ato:v io: |iu w|o is a|lc to u:cc:ta|c t|c jou::cv to it. I|c
l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic. Ycs. I|c :a::ato: saic t|at |c :t|c |ccoui: sct oii :at
t|c co:clusio: oi t|is a:swc:. |ut at t|c tiuc oi |is cc¡a:tu:c :cua:|cc. 'lv liu W|o sc:t
vou wit| t|c I:ut|. l woulc :cit|c: ua|c a:v accitio: to t|cu :o: woulc l ciui:is| a:vt|i:-
out oi t|cu. u¡o: t|is t|c lolv l:o¡|ct :cua:|cc. li |c wc:c t:uc :to w|at |c saic |c uust
c:tc: la:acisc.
|\usliu .. loo| 1.. uo1ee·| 9¡

I|c |ccoui: |a:-cc i:to t|c uasjic a:c i: |is c:ucc ua::c: saic. "W|o auo:-st vou is \u|auuac :·o/
(//o|o o/o;|. «o ·o//o¬·" I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ coulc :ot |c :cco-:izcc sitti:- wit| t|c
¡co¡lc |ccausc |c was c:csscc t|c sauc a:c sitti:- t|c sauc as cvc:vo:c clsc. I|c ·o|o/o| ¡oi:tcc to t|c
l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬. I|c |ccoui: saic. "· \u|auuac: l au -oi:- to as| vou a sc:ics oi
qucstio:s. a:c l au -oi:- to |c |lu:t. so co :ot -ct a:-:v at uc. W|o c:catcc t|c uou:tai:s· |a:c so
o:.¡" I|c |ccoui: t|c: wal|cc out. I|c ·o|o/o| wc:c i: a statc oi s|oc| at t|c iact t|at |c:c was a ua:
swca:i:- |v Alla| t|at |c woulc :ot co cxt:a -ooc a:c woulc o:lv co t|c |a:c ui:iuuu. w|ic| io: t|c
·o|o/o| was u:|clicva|lc. |·icc loi:t. Wc a:c st:ivi:- i: ou: tiucs to :cac| t|c lcvcl oi t|c |ccoui:. a:c
at |is tiuc. t|c |ccoui: was t|c a:oualv.¡ I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saw t|c :cactio: oi t|c
·o|o/o| a:c saic. "lc |as succccccc ii |c |as tolc t|c t:ut|." l: a:ot|c: :a::atio:. "li vou wa:t to scc a
¡c:so: i:ou ¡a::a|. t|c: vou |avc just scc: |iu."

I|is |o1ee·| s|ows vou t|at t|c :cli-io: oi lslau is vc:v casv. a:c wc s|oulc :ot ovc:cou¡licatc t|at w|ic|
Alla| |as uacc casv. I|c lcvcl oi t|c |ccoui: is t|c lcvcl oi t|c uasscs a:c avc:a-c \uslius oi ou: tiuc.
Do :ot ua|c lslau uo:c ciiiicult io: t|cu w|c: ua|i:- caw'a|. ·o:t:ast t|is to t|c :cxt |o1ee·|.


·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

!!
HAlllTH HAlllTH HAlllTH HAlllTH !º !º !º !º

l:ou \u`ac |i: ¡a|al :.o1|. (//o|o o-|o. w|o saic.
l saic. "· \cssc:-c: oi Alla|. tcll uc oi a cccc w|ic| will ta|c uc i:to la:acisc a:c will
|cc¡ uc awav i:ou t|c lcllii:c." lc saic. "You |avc as|cc uc a|out a -:cat uattc:. vct it
is. i:cccc. a: casv uattc: io: |iu to w|ou Alla| Alui-|tv ua|cs it casv. :lt is t|at vou
wo:s|i¡ Alla| wit|out associati:- a:vt|i:- wit| liu. t|at vou ¡c:io:u t|c ¡:avc:s. t|at
vou ¡av t|c .o|o·. t|at vou iast cu:i:- kauaca:. a:c t|at vou ua|c t|c ¡il-:iua-c to t|c
lousc."

I|c: |c saic. "·|all l :ot -uicc vou to t|c -atcs oi -ooc:css· lasti:- is a s|iclc. c|a:itv
cxti:-uis|cs si: as watc: cxti:-uis|cs ii:c. a:c a ua:'s ¡:avc: i: t|c uicclc oi t|c :i-|t."
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

!+
I|c: |c :ccitcc. "W|o io:sa|c t|ci: |ccs to c:v u:to t|ci: lo:c i: ica: a:c |o¡c. a:c
s¡c:c oi t|at Wc |avc |cstowcc o: t|cu. :o soul |:owct| w|at is |c¡t |ic io: t|cu oi
jov. as a :cwa:c io: w|at t|cv uscc to co". |·u:a| al·ajca|. 1o1¯¡

I|c: |c saic. "·|all l :ot also tcll vou oi t|c ¡ca| oi t|c uattc:. its ¡illa:. a:c its to¡uost
¡a:t·" l saic. "Ycs. · \cssc:-c: oi Alla|." lc saic. "I|c ¡ca| oi t|c uattc: is lslau
:su|uissio: to Alla|. t|c ¡illa: is ¡:avc:. a:c its to¡uost ¡a:t is ¡.|o1." I|c: |c saic. "A:c
s|all l :ot tcll vou oi t|c co:t:olli:- oi all t|at·" l saic." Ycs. · \cssc:-c: oi Alla|". ·o |c
too| |olc oi |is to:-uc a:c saic. "kcst:ai: t|is." l saic. "· l:o¡|ct oi Alla|. will wc |c
|clc accou:ta|lc io: w|at wc sav·" lc saic. "\av vou: uot|c: |c |c:cit oi vou: ls t|c:c
a:vt|i:- t|at to¡¡lcs ¡co¡lc o: t|ci: iaccs :o: |c saic. o: t|ci: :oscs i:to t|c lcllii:c
ot|c: t|a: t|c jcsts oi t|ci: to:-ucs·"
|kclatcc |v AlIi:uic|i. w|o saic it was a ii:c a:c sou:c |o1ee·|¡

lac|-:ou:c |c|i:c t|c |o1ee·|. ·:c cav \u'ac| :.o1|. (//o|o 'o-|o was o: a jou::cv wit| t|c
l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬. :oticc t|at |c is ta|i:- acva:ta-c oi cvc:v o¡¡o:tu:itv: l:
o:c vc:sio: oi t|c |o1ee·| i:ou luau A|uac. \u`ac| |i: ¡a|al :.o1|. (//o|o 'o-|o saic. "·
\cssc:-c: oi Alla|. l |avc wa:tcc to as| vou a|out a uattc: t|at |as causcc uc uuc| -:ici a:c |as
causcc uc to iall sic| a:c to |ccouc wo::icc wit| sic|:css. · \cssc:-c: oi Alla|. tcll uc oi t|c
cccc t|at will |:i:- uc closc to ¡a::a| a:c ta|c uc awav i:ou t|c ii:c oi lcll." I|c l:o¡|ct :·o/
(//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ :cs¡o:ccc. "You |avc as|cc a vc:v |i- uattc:. |ut it is casv io: t|osc w|ou
Alla| |as uacc it casv."

I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ uc:tio:s t|c iivc ¡illa:s oi lslau. w|ic| is t|c sauc t|i:- t|at t|c
l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ tolc t|c |ccoui: i: t|c ¡:cvious |o1ee·| :uo1ee·| !!. ls \u'ac| :.o1|.
(//o|o 'o-|o t|c sauc as t|c |ccoui: o: is t|c:c souct|i:- uo:c· I|c:c is a |i-|c: -oal. so t|c l:o¡|ct
:·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ cocs :ot sto¡ at t|c iivc ¡illa:s wit| \u`ac| :.o1|. (//o|o 'o-|o |ut -ocs o:.
I|is is o:c oi t|c uost ¡:oiou:c |c:ciits oi cou¡a:i:- t|csc two a|o1ee·|. I|c:c a:c :ot two sc¡a:atc
:ulcs io: t|c clitc a:c t|c uasscs. a:c t|c |asics a:c t|c sauc. |owcvc:. vou co :ot cx¡cct t|c ¡ious
sc:va:ts oi Alla| to :cst:ict t|cusclvcs to t|c |asics. Io cvc:v aucic:cc. s¡ca| acco:ci:- to t|ci: lcvcl.
W|at vou sav will :ot co:t:acict w|at vou s¡o|c to t|c uasscs. I|c :cli-io: is t|c sauc. |ut t|c:c a:c
lcvcls t|at vou st:ivc io:. a:c t|c lcvcls vou |:i:- u¡ to t|osc w|o a:c wo:t|v oi t|cu.

A:alvsis oi t|c uo1ee·|

ª.:|o// i -.· oo.1e ;.o ·. ·|e oo·e· .¡ o..1-e···...¨

I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ is tclli:- |iu a ¡at|wav a:c coo:s t|at o¡c: to -ooc:css. :oticc
t|c iua-c:v i: t|c |o1ee·|: I|c coo: is just t|c |c-i::i:-. a:c t|c ¡at| -ocs o:. I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o
o/o;|. «o ·o//o¬ wc:t o:.
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

!.
1.

Doo: 1. lasti:- is a ¡:otcctio:.

lt is a s|iclc a-ai:st t|c ii:c oi lcll. l: o:c |o1ee·|. t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬
savs. lasti:- o:c cav io: Alla| i:c:cascs t|c cista:cc |ctwcc: vou a:c t|c ii:c oi lcll |v ¯0
vca:s.

:a::atcc A|u ·aic. l |ca:c t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ savi:-. ªl:cccc a:vo:c w|o
iasts io: o:c cav io: Alla|`s llcasu:c. Alla| will |cc¡ |is iacc awav i:ou t|c :lcll ii:c io: :a
cista:cc covc:cc |v a jou::cv oi scvc:tv vca:s.¨ |lu||a:i .. loo| + .. Voluuc .! .. lacit| 9!¡

lt is a ¡:otcctio: a-ai:st t|c a:-c: oi Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o.

lt is a ¡:otcctio: a-ai:st vou: ow: ccsi:cs. w|ic| is w|v t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o
·o//o¬ tolc vou:- uc: w|o coulc :ot -ct ua::icc a:c wc:c ai:aic oi ialli:- i:to io::icatio: to
iast.

lt is a ¡:otcctio: a-ai:st ·|avta:. I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic. ªW|c: o:c oi
vou iasts. it co:st:icts vou: |looc ilow. a:c ·|avta: :u:s i: vou li|c vou: |looc. so w|c: vou
iast. it :cst:icts ·|avta:'s acccss to vou.¨ Wc will :cvc: iullv u:cc:sta:c t|is co:cc¡t |ccausc
it is i: t|c :calu oi t|c ucta¡|vsical. |ut it is clca: t|at ·|avta: |as souc acccss ovc: vou. a:c
w|c: vou iast. t|is acccss is ciui:is|cc.

lasti:- is a io:t:css t|at ¡:otccts vou a-ai:st all cvil. I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬
saic. "lasti:- is li|c a io:t:css t|at a ii-|tc: ta|cs ¡:otcctio: i: aitc: w|ic| |c cocs :ot ca:c
w|ic| sicc |c is attac|cc i:ou." I|is |o1ee·| is ¡owc:iul |ccausc it s|ows iasti:- is a
¡:otcctio: a-ai:st all cvil a:c cvc:v :c-ativc t|i:-.

Wc |:ow t|at t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ woulc iast vc:v :c-ula:lv. lc :·o/
(//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ woulc iast t|c 1!t|1.t| oi t|c uo:t|. \o:cavs a:c I|u:scavs. a:c
souctiucs cvc:v scco:c o: t|i:c cav. lc :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ woulc :cvc: iast a:v
uo:t| iull cxcc¡t io: kauaca:.
ª´ -´ =
:j..--o| a:v tiuc
-
:¡ee¬ a:c
.
:-..- io:u t|c :oot lcttc:s oi a wo:c. it iu¡lics t|at
souct|i:- is |iccc:. t|c:cio:c.
ª´ -´ =
(¡..-o| is a io:t:css a:c
ª´ - =
:jo--o| is su::ou:ccc |v
walls |ccausc it is |iccc: to t|c si-:s oi uc: a:c
. =
:¡.-- a:c |iccc: i:ou t|c cvcs oi uc:
a:c a c:azv ¡c:so: is callcc ¬o¡-..- |ccausc |is i:tclli-c:cc is |iccc: i:ou t|c cvcs oi ot|c:
uc:.

!.

Doo: !. I|c coo: oi c|a:itv

I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ cocs :ot qua:tiiv io: \u'ac| |ow uuc| |c wa:ts
|iu to co. w|ic| is ¡a:t oi t|c |cautv oi t|c |o1ee·|. lc :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ lcavcs
it u¡ to \u'ac|. Wc co :ot |avc a s¡cciiic |ic:a:c|v i: ou: :cli-io:. a:c vou co as uuc| as
vou ca:.

I|c uai: |lcssi:- oi c|a:itv is t|at it cxti:-uis|cs vou: si:s t|c wav t|at watc: cxti:-uis|cs
ii:c.

l: a:ot|c: |o1ee·|. I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic. ":ot|i:- cxti:-uis|cs
t|c A:-c: oi Alla| li|c c|a:itv."

I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ tolc us t|at o:c oi t|c scvc: ¡co¡lc w|o will ca::
t|c s|acc oi Alla| o: t|c Dav oi ¡uc-uc:t is t|c o:c w|o i:cquc:tlv -avc c|a:itv so t|at |is
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

!o
lcit |a:c cic :ot |:ow w|at |is :i-|t |a:c -avc. l: a:ot|c: vc:sio: i: ·a|i| \usliu. ªt|c
:i-|t |a:c cocs |:ow w|at t|c lcit |a:c |as -ivc:.¨ You -ivc alwavs wit| t|c :i-|t a:c
ta|c wit| t|c lcit.

:a::atcc A|u lu:av:a| :.o1|. (//o|o o-|o. I|c l:o¡|ct saic. "Alla| will -ivc s|acc. to
scvc:. o: t|c Dav w|c: t|c:c will |c :o s|acc |ut lis. :I|csc scvc: ¡c:so:s a:c a just
:ulc:. a vout| w|o |as |cc: |:ou-|t u¡ i: t|c wo:s|i¡ oi Alla| :i.c. wo:s|i¡s Alla|
si:cc:clv i:ou c|ilc|ooc. a ua: w|osc |ca:t is attac|cc to t|c uosqucs :i.c. to ¡:av t|c
cou¡ulso:v ¡:avc:s i: t|c uosquc i: co:-:c-atio:. two ¡c:so:s w|o lovc cac| ot|c: o:lv
io: Alla|'s sa|c a:c t|cv ucct a:c ¡a:t i: Alla|'s causc o:lv. a ua: w|o :ciuscs t|c call oi a
c|a:ui:- woua: oi :o|lc |i:t| io: illicit i:tc:cou:sc wit| |c: a:c savs. l au ai:aic oi Alla|.
a ua: w|o -ivcs c|a:ita|lc -iits so scc:ctlv t|at |is lcit |a:c cocs :ot |:ow w|at |is :i-|t
|a:c |as -ivc: :i.c. :o|ocv |:ows |ow uuc| |c |as -ivc: i: c|a:itv. a:c a ¡c:so: w|o
:cucu|c:s Alla| i: scclusio: a:c |is cvcs a:c t|c: ilooccc wit| tca:s."
|lu||a:i .. loo| 1 .. Voluuc 11. uo1ee·| o!9¡

A|u lu:av:a| :.o1|. (//o|o o-|o :c¡o:tcc t|at t|c A¡ostlc oi Alla| :·o/ (//o|o o/o;|. «o
·o//o¬ |ac saic. ·cvc: a:c :t|c ¡c:so:s w|ou Alla| woulc -ivc ¡:otcctio: wit| lis ·|acc
o: t|c Dav w|c: t|c:c woulc |c :o s|acc |ut t|at oi liu :i. c. o: t|c Dav oi ¡uc-uc:t.
a:c t|cv a:c. a just :ulc:. a vout| w|o -:cw u¡ wit| t|c wo:s|i¡ oi Alla|. a ¡c:so: w|osc
|ca:t is attac|cc to t|c uosqucs. two ¡c:so:s w|o lovc a:c ucct cac| ot|c: a:c cc¡a:t
i:ou cac| ot|c: io: t|c sa|c oi Alla|. a ua: w|ou a |cautiiul woua: oi |i-| :a:| sccuccs
:io: illicit :clatio:. |ut |c ::cjccts t|is oiic: |v savi:-. "l ica: Alla|". a ¡c:so: w|o -ivcs
c|a:itv a:c co:ccals it :to suc| a: cxtc:t t|at t|c :i-|t |a:c cocs :ot |:ow w|at t|c lcit
|as -ivc:. a:c a ¡c:so: w|o :cucu|c:cc Alla| i: ¡:ivacv a:c |is cvcs s|cc tca:s.
|\usliu .. loo| . .. uo1ee·| !!+·¡

Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o ¡:aiscs t|osc w|o -ivc c|a:itv a:c tclls us i: t|c ·u:a: t|at it is
o:c oi t|c c|a:actc:istics oi t|osc w|o will c:tc: ¡a::a|. Alla| lovcs t|osc w|o -ivc
c|a:itv.
%!# βθ)Ζ`ƒ ’û ™#¯Žœ£9# ™#¯ŽœØ9#´ρ ϑà≈69#´ρ á‹ó9# ù$è9#´ρ ã ¨$Ψ9# ´!#´ρ ´=t† šΖ¡¨sϑ9# ∩⊇⊂⊆∪
I|osc w|o s¡c:c |i: Alla|'s ·ausc ccccs oi c|a:itv. alus. ctc.¡ i: ¡:os¡c:itv a:c i: acvc:sitv.
w|o :c¡:css a:-c:. a:c w|o ¡a:co: uc:. Vc:ilv. Alla| lovcs Al\u|si:u: :t|c -ooccoc:s.
|·u:a| Allu:a:. 1!+¡

I|:cc tv¡cs oi ·o1ooo|.
1.

Zo|o| :o|li-ato:v
!.

Zo|o· o/¡.·. :o|li-ato:v i: kauaca:
!.

Gc:c:al ·o1ooo| :ca: |c -ivc: to \uslius a:c :o:\uslius

!.

Doo: !. 1o|o¡¡o1 l:avc:

I|is is t|c o:lv actio: oi t|c t|:cc a|out w|ic| t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ -avc
souc s¡cciiics. I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ s¡cciiicc t|c ¡i::aclc oi all -o¡/
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·


¡:avc:s to cu¡|asizc t|at t|is is t|c o:c t|at wc :ccc to co. I|c:c is o:c -o¡/ ¡:avc: t|at
sta:cs |cac a:c s|oulcc: a|ovc t|c :cst a:c is t|c t:uc ua:| oi t|c ¬o'¬.-. a:c :o o:c ca:
¡:otcct t|is ¡:avc: cxcc¡t io: t|osc w|o |avc a |i-| lcvcl oi e¬o- a:c |avc ac|icvcc a lot.

I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ ¡:aiscc o.;o¬ o/ /o;/ i: ua:v o|o1ee·|. A ua: cauc to
t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ a:c as|cc ªW|at is t|c |cst ·o/o| a ua: ca: co·¨ I|c
l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic. "I|c |cst ·o/o| aitc: t|c ¡o.1 is ·o|o¡¡o1."

uo1ee·| oi A|culla| i|: ·alaau :¡cwis| :a||i w|o co:vc:tcc to lslau. |uo1ee·| (·:o/oo¬¡ As
soo: as t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ cauc to \aci:a|. l was oi t|c ii:st to visit |iu.
a:c t|c ii:st t|i:- |c :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic i: \aci:a| |t|is s|ows t|c iu¡o:ta:cc oi
t|c ucssa-c¡ was ªs¡:cac t|c ·o/oo¬. -ivc iooc to t|osc w|o :ccc it. a:c ¡:av at :i-|t w|c:
cvc:vo:c clsc is aslcc¡. a:c vou s|all c:tc: ¡a::a| i: ¡cacc.`"

Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o coucs cow: i: t|c last t|i:c oi t|c :i-|t as|i:- w|o is scc|i:- lis
io:-ivc:css.

I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic t|c uost |lcsscc tiuc to |avc vou: 1ooo accc¡tcc
is i: t|c last t|i:c oi t|c :i-|t. I|c sc|ola:s oi t|c ¡ast |avc saic :o o:c |as a -c:ui:c :ccc
t|at t|cv |avc a:c t|cv slcc¡ t|:ou-| t|c :i-|t. You will |c awa|c i: ·o|o¡¡o1 io: t|at.

:a::atcc A|u lu:av:a| :.o1|. (//o|o o-|o. Alla|'s A¡ostlc :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬
saic. ª·u: lo:c. t|c llcsscc. t|c ·u¡c:io:. coucs cvc:v :i-|t cow: o: t|c :ca:cst
lcavc: to us w|c: t|c last t|i:c oi t|c :i-|t :cuai:s. savi:-. ls t|c:c a:vo:c to i:vo|c
\c. so t|at l uav :cs¡o:c to i:vocatio:· ls t|c:c a:vo:c to as| \c. so t|at l uav -:a:t
|iu |is :cqucst· ls t|c:c a:vo:c scc|i:- \v io:-ivc:css. so t|at l uav io:-ivc |iu·`¨
|lu||a:i .. loo| ! .. Voluuc !1 .. uo1ee·| !+o¡

Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o ¡:aiscs ·o|o¡¡o1 i: t|c ·u:a:. "I|ci: siccs |avc st:u--lcc to -ct
awav i:ou t|ci: |ccs."

’·!>.. ¯Νγ.θ´Ζ´> s ×>!Ÿ.ϑl¦ βθ´s‰ƒ ¯Ν·κ.´‘ !·¯θ> !-ϑL´ρ !´ϑΒ´ρ ¯Νγ≈´Ζ·—´‘ βθ1±Ζ´ƒ ∩⊇∉∪
I|ci: siccs io:sa|c t|ci: |ccs. to i:vo|c t|ci: lo:c i: ica: a:c |o¡c. a:c t|cv s¡c:c
:c|a:itv i: Alla|'s ·ausc out oi w|at Wc |avc |cstowcc o: t|cu. |·u:a| As ·ajca|. 1o¡

I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic. "l c:cou:a-c acvisc vou to ¡:av ·o|o¡¡o1 :o.;o¬
o/ /o;/ ¡:avc: |ccausc t|is is t|c custou oi t|c :i-|tcous ¡co¡lc |cio:c vou t|:ou-|out t|c
|isto:v oi ua:|i:c. l:avi:- at :i-|t |:i:-s vou closc: to Alla|. lt ¡:cvc:ts vou i:ou ialli:-
i:to si:s. a:c it io:-ivcs vou: ¡:cvious si:s. a:c it ¡:otccts sic|:csscs a:c ciscascs i:ou
aiilicti:- vou: |ocv." W|c: vou ¡:av o.;o¬ o/ /o;/ a:c t|c :cxt cav wa:t to co a si:. vou iccl
-uiltv a|out it |ccausc vou ¡:avcc t|c :i-|t |cio:c. lt i:c:cascs vou: e¬o-. a:c vou c|cc|
vou:scli |cio:c coi:- si:s. I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ also tclls us t|c uccical
|c:ciit oi ·o|o¡¡o1.

:oticc i:ou t|c ccsc:i¡tio:s oi t|c t|:cc -atcs |ow succi:ct a:c cou¡:c|c:sivc t|c s¡ccc| oi t|c l:o¡|ct
:·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ is. Iwo wo:cs suuua:izc a: c:ti:c coo: t|at ca: -o o: a:c o:.

·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·ª.:|o// i -.· o/·. ·e// ;.o .¡ ·|e oeo| .¡ ·|e ¬o··e.. .·· o.//o.. o-1 .·· ·.o¬.·· oo.··...¨

¡ca| ~ |cac -ist ¡illa: ~ t|c iou:catio: to¡uost ¡a:t ~ ¡i::aclc

I|c |cac -ist oi t|c uattc: is to wo:s|i¡ Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o a:c su|uit to liu. I|c iou:catio:
¡illa: is t|c ·o/o| t|c st:o:-c: vou: iou:catio:. t|c |i-|c: t|c |uilci:-. I|c ¡i::aclc :w|at vou st:ivc
io: is ¡.|o1. l: :c-a:cs to ¡.|o1. co :ot -o to cit|c: cxt:cuc o: cit|c: cc:vi:- t|at t|c:c is ¡|vsical ¡.|o1 o:
t|i:|i:- t|at t|c:c is .-/; ¡|vsical ¡.|o1. I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ i: t|c \a||a: ¡|asc cic
:ot c:-a-c i: a:vt|i:- uilita:ilv |ccausc it was :ot t|c tiuc a:c ¡lacc cvc: ii it uca:t t|c ccat| oi ·o|o/o|.
I|c:c is :o suc| t|i:- as a: oiic:sivc ¡.|o1 wit|out a ||o/.¡o| a:c lslauic statc. li wc -o to cit|c: cxt:cuc.
\uslius a:c :o:\uslius will ¡oi:t out i:co:sistc:cics i: w|at wc sav. lvc: i: a: oiic:sivc ¡.|o1. t|c:c
a:c :ulcs a:c ctiqucttcs to |c iollowcc. ·¡i:itual ¡.|o1 is ¡o.1 o;- o: cvc:v \usliu.

ª.:. |e ·..| |./1 .¡ |.· ·.-ooe o-1 ·o.1. re··.o.- ·|.·..¨

l: t|c last ¡o:tio: oi t|c |o1ee·|. t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ too| |is to:-uc out a:c |clc it to
cu¡|asizc |is ¡oi:t.

ª.i ·o.1. o t..o|e· .¡ (//o|. «.// «e /e |e/1 o...o-·o//e ¡.. «|o· «e ·o;·.¨

l:ou \u`ac|`s qucstio:. wc ca: assuuc t|is is a: ca:lv |o1ee·| i:ou t|c ii:st icw vca:s aitc: |.¡.o|.

ª.ue ·o.1. Mo; ;.o. ¬.·|e. /e /e.e¡· .¡ ;.o! i· ·|e.e o-;·|.-o ·|o· ·.oo/e· oe.o/e .- ·|e.. ¡o.e· (..
|e ·o.1. .- ·|e.. -.·e·) .-·. ·|e ue//¡..e .·|e. ·|o- ·|e ¡e··· .¡ ·|e.. ·.-ooe··¨

I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ :c¡licc ii:st wit| a ucta¡|o:ical cx¡:cssio:. uca:i:- t|at \u`ac|
|as saic souct|i:- ioolis| :ot wisc. I|is cx¡:cssio: is :ot uca:t to |c ta|c: at iacc valuc. l: l:-lis|.
t|c:c a:c siuila: cx¡:cssio:s :ot uca:t to |c ta|c: at iacc valuc suc| as. |c was cau-|t :cc|a:ccc.` I|c
c:ci:- oi t|is |o1ee·| is ¡owc:iul. I|c ca:-c:s oi t|c to:-uc a:c uuc| uo:c t|a: ca: |c saic |c:c. I|c
l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ |as just tolc \u`ac| to ¡:av ·o|o¡¡o1. -ivc c|a:itv a:c iast. a:c o:c
t|i:- t|at is cquivalc:t to all oi t|csc is co:t:olli:- t|c to:-uc. u:cc:sta:c |ow ciiiicult it is to ¡:av
·o|o¡¡o1 a:c ¡ut it to-ct|c: wit| iasti:- a:c -ivi:- c|a:itv. a:c t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ is
savi:- t|at co:t:olli:- t|c to:-uc |as cquivalc:t :cwa:c to all oi it.

I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic |ccausc oi o:c ¡|:asc t|at a ¡c:so: savs wit|out t|i:|i:-. |c
c:tc:s t|c lcllii:c. I|c:c was a ¡c:so: oi ¡ast :atio:s w|o was alwavs couuitti:- a si: :c-ula:lv. a:c
t|c:c was a :i-|tcous ua: w|o cvc:v tiuc |c woulc scc t|c si::c: woulc acvisc |iu to ica: Alla| a:c |c a
|cttc: \usliu a:c lcavc t|c si:. ·:c cav. t|c si::c: |ccauc i::itatcc wit| t|c ¡ious ¡c:so: a:c saic. "las
Alla| uacc vou uv uo:ito:·" I|c ua: was :ucc a:c o|:oxious. |ut |c cic :ot sav a:vt|i:- i:|c:c:tlv
w:o:-. lis statcuc:t causcc t|c ¡ious ua: to uttc:. "lv Alla|. Alla| will :cvc: io:-ivc vou:" I|is
statcuc:t ccst:ovcc t|c ¡ious ua: |ccausc |c was i: a statc oi a::o-a:cc a:c co:ccit. I|c l:o¡|ct :·o/
(//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic t|at Alla| saic. "A:c w|o a:c vou to s¡ca| o: \v |c|ali· kat|c:. l |avc
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

!9
causcc all oi vou: -ooc ccccs to -o to wastc." I|c a::o-a:cc was a wo:sc si: t|a: t|c si: t|at t|c ot|c:
ua: |ac |cc: couuitti:-.
lcsso:. |c ca:ciul a|out w|at vou sav:

:a::atcc A|u lu:av:a| :.o1|. (//o|o o-|o. l |ca:c t|c A¡ostlc oi Alla| :·o/ (//o|o o/o;|.
«o ·o//o¬ sav. I|c:c wc:c two uc: auo:- la:u ls:a'il. w|o wc:c st:ivi:- io: t|c sauc
-oal. ·:c oi t|cu woulc couuit si: a:c t|c ot|c: woulc st:ivc to co |is |cst i: t|c wo:lc.
I|c ua: w|o cxc:tcc |iuscli i: wo:s|i¡ co:ti:ucc to scc t|c ot|c: i: si:.
lc woulc sav. ªkci:ai: i:ou it.¨ ·:c cav |c iou:c |iu i: si: a:c saic to |iu. ªkci:ai:
i:ou it.¨
lc saic. ªlcavc uc alo:c wit| uv lo:c. lavc vou |cc: sc:t as a watc|ua: ovc: uc·¨ lc
saic. ªl swca: |v Alla|. Alla| will :ot io:-ivc vou. :o: will |c acuit vou to la:acisc.¨ I|c:
t|ci: souls wc:c ta|c: |ac| :|v Alla|. a:c t|cv uct to-ct|c: wit| t|c lo:c oi t|c wo:lcs.
lc :Alla| saic to t|is ua: w|o |ac st:ivc: |a:c i: wo:s|i¡. ªlac vou |:owlcc-c a|out \c
o: |ac vou ¡owc: ovc: t|at w|ic| l |ac i: \v |a:c·¨ lc saic to t|c ua: w|o si::cc. ªGo
a:c c:tc: la:acisc |v \v uc:cv.¨ lc saic a|out t|c ot|c:. ªIa|c |iu to lcll.¨
A|u lu:av:a| :.o1|. (//o|o o-|o saic. ªlv liu i: W|osc la:c uv soul is. |c s¡o|c a
wo:c |v w|ic| t|is wo:lc a:c t|c :cxt wo:lc oi |is wc:c ccst:ovcc.¨
|Dawooc .. loo| +1 .. uo1ee·| +··!¡

·avi:- souct|i:- t|at vou woulc :ot sav i: i:o:t oi vou: |:ot|c: :o|./o| a:c also tclli:- a ¡c:so: w|at
souco:c saic a|out |iu :-o¬ee¬o a:c two oi t|c |i--cst si:s. I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬
saic ¡:otcct vou:scli a-ai:st vou: ow: to:-uc.

l: co:clusio:.
I|csc two |o1ee·| tcll us t|c siu¡licitv oi lslau. I|cv tcll us siu¡lc couuo: sc:sc acvicc. W|c: wc tal|
to ¡co¡lc. tal| to t|cu at t|ci: lcvcl. Ais|a :.o1|. (//o|o o-|o saic t|at t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o
·o//o¬ couua:ccc us to ¡ut ¡co¡lc i: t|ci: ¡:o¡c: ¡lacc. I|is is o:c oi t|c |i--cst uista|cs oi t|c
ovc:zcalous vout| w|o |avc :o cluc oi ¡:io:itics a:c co :ot u:cc:sta:c w|at is uost iu¡o:ta:t a:c lcast
iu¡o:ta:t. ·ta:t wit| ¡:io:itics :cu¡|asizc |clici i: Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o.

l|: \asooc saic. "·¡ca| to ¡co¡lc at t|ci: lcvcl oi i:tclli-c:cc. Do vou wa:t t|cu to :cjcct Alla| a:c lis
\cssc:-c:·" I|is is cxactlv w|at will |a¡¡c: ii vou tal| a|out uusic to ¡co¡lc w|o a:c :ot ¡:avi:- iivc
tiucs a cav. Acvicc to t|osc w|o -ivc ||o·/o|. Go |ac| to t|c ¡:acticalitics a:c :c¡cat t|cu ovc: a:c
ovc: |ccausc ua:v ¡co¡lc w|o attc:c t|c juuu'a| ¡:avc: co :ot ¡:av iivc tiucs a cav.

I|c ucssa-c to t|c clitc is :ot ciiic:c:t |ut uo:c cctailcc. I|c |asic t|cuc oi t|csc two a|o1ee·|. ou:
:cli-io: is casv a:c souct|i:- t|at Alla| |as uacc casv. l: t|c ·u:a:. I|is :cli-io: |as :ot |cc: uacc
ciiiicult. kcalizc t|at ¡co¡lc a:c oi ciiic:c:t lcvcls a:c :ccc to |c a¡¡:oac|cc o: t|c lcvcl t|cv a:c.

·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

!0
VHC l: AllAH ´ VHC l: AllAH ´ VHC l: AllAH ´ VHC l: AllAH ´:UBHA`AHU VATA'AlA :UBHA`AHU VATA'AlA :UBHA`AHU VATA'AlA :UBHA`AHU VATA'AlA`: VHC ARl Vl: . `: VHC ARl Vl: . `: VHC ARl Vl: . `: VHC ARl Vl: . HAlllTH HAlllTH HAlllTH HAlllTH ! !! !+ ++ +
THl` VHl·H CF THl FA\CR: CF \CUR lCRl Vlll \CU ll`\: THl` VHl·H CF THl FA\CR: CF \CUR lCRl Vlll \CU ll`\: THl` VHl·H CF THl FA\CR: CF \CUR lCRl Vlll \CU ll`\: THl` VHl·H CF THl FA\CR: CF \CUR lCRl Vlll \CU ll`\:

HAlllTH HAlllTH HAlllTH HAlllTH !+ !+ !+ !+


·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

!1
lt was :clavcc o: t|c aut|o:itv oi A|u D|a: alG|iia:i :.o1|. (//o|o o-|o t|at t|c l:o¡|ct
:·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic. oi w|at |c :clatcc i:ou |is lo:c. ua-:iiicc a:c cx|altcc
|c lc. W|o saic.

ª· \v sc:va:ts. l |avc uacc o¡¡:cssio: u:lawiul io: \c a:c u:lawiul io: vou. so co :ot
couuit o¡¡:cssio: a-ai:st o:c a:ot|c:. · \v sc:va:ts. all oi vou a:c lia|lc to c:: cxcc¡t
io: t|osc w|ou l -uicc o: t|c :i-|t ¡at|. t|c:cio:c scc| -uica:cc i:ou \c so t|at l s|oulc
ci:cct vou to t|c :i-|t ¡at|. · \v sc:va:ts. all oi vou a:c |u:-:v ::cccv cxcc¡t io: t|osc
w|ou l iccc. t|c:cio:c scc| iooc i:ou \c so t|at l uav iccc vou. · \v sc:va:ts. all oi
vou a:c :a|cc ::ccc clot|cs cxcc¡t io: t|osc w|ou l ¡:ovicc -a:uc:ts. t|c:cio:c scc|
clot|i:- i:ou \c so t|at l s|oulc clot|c vou. · \v sc:va:ts. vou si: |v :i-|t a:c |v cav
a:c l au t|c:c to ¡a:co: vou: si:s. t|c:cio:c scc| io:-ivc:css i:ou \c so t|at l s|oulc
-:a:t vou ¡a:co:. · \v sc:va:ts. vou ca: :cit|c: co \c a:v |a:u :o: ca: vou co \c a:v
-ooc. · \v sc:va:ts. cvc: ii t|c ii:st auo:-st vou a:c t|c last auo:-st vou a:c t|c w|olc
|uua: :acc oi vou:s a:c t|at oi ¡i::s |ccouc as ¡ious as t|c uost ¡ious |ca:t oi a:v o:c
auo:-st vou. it will :ot acc a:vt|i:- to \v lowc: o: li:-cou. · \v sc:va:ts. cvc: ii t|c
ii:st auo:-st vou a:c t|c last auo:-st vou a:c t|c w|olc |uua: :acc oi vou:s a:c t|at oi
¡i::s |ccouc as wic|cc as t|c uost wic|cc |ca:t oi a:vo:c auo:-st vou. it will :ot
ccc:casc a:vt|i:- i:ou \v lowc: o: li:-cou. · \v sc:va:ts. cvc: ii t|c ii:st auo:-st
vou a:c t|c last auo:-st vou a:c t|c w|olc |uua: :acc oi vou:s a:c t|at oi ¡i::s -at|c:
to-ct|c: o: a sccto: oi la:c a:c all as| oi \c a:c ii l wc:c to -ivc cvc:vo:c oi t|cu w|at
t|cv as|cc. t|at will :ot i: a:v wav ccc:casc w|at l |avc a:vuo:c t|a: a :ccclc ccc:cascs
w|at is i: t|c occa: w|c: it is ¡ut i:to it. · \v sc:va:ts. t|csc ccccs oi vou:s w|ic| l au
:cco:ci:- io: vou l s|all :cwa:c vou io: t|cu. so |c w|o ii:cs -ooc s|oulc ¡:aisc Alla| a:c
|c w|o ii:cs ot|c: t|a: t|at s|oulc :ot |lauc a:vo:c |ut |iuscli.¨
|\usliu .. loo| !! .. uo1ee·| o!+o¡

I|is |o1ee·| is a vc:v |cautiiul |o1ee·|. I|is is a |o1ee·| oo1·.. I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic
t|at Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o saic. W|at is a |o1ee·| oo1·.· A |o1ee·| oo1·. is a statcuc:t oi Alla|
:·o/|o-o|o «o·oo/o t|at t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ :a::atcc |ut is :ot iou:c i: t|c ·u:a:. A
|o1ee·| oo1·. is also t|c ·¡ccc| oi Alla| li|c t|c ·u:a:.

W|at is t|c ciiic:c:cc |ctwcc: |o1ee·| oo1·. a:c t|c ·u:a:· I|c st:o:-cst ¡ositio: is t|at Alla| :·o/|o-o|o
«o·oo/o c|osc :ot to :cvcal it i: t|c ·u:a: a:c c|osc to tcll souc oi lis statcuc:ts outsicc oi t|c ·u:a:.
I|c iu¡licatio: oi t|is is t|at t|c |o1ee·| oo1·. |as :ot |cc: ¡:csc:vcc i: wo:ci:- |ut o:lv i: uca:i:-.
W|c: wc :a::atc t|c ·u:a:. wc ca::ot c|a:-c t|c wo:ci:- o: su|stitutc o:c wo:c io: a:ot|c:. W|c:
:a::ati:- |o1ee·| oo1·.. wc uav :a::atc |v uca:i:-. li wc wc:c to cou¡ilc t|is |o1ee·| i:ou ot|c: |oo|s.
wc will ii:c souc wo:ci:-s ciiic:c:t a:c souc va:iatio:s. I|is uca:s t|at t|cv |avc |cc: ¡:csc:vcc i:
uca:i:- a:c :ot wo:ci:-.

ªo ¬; ·e.·o-··.¨
-' - = :./oo1 coucs i:ou o/o1o| w|ic| |as two uca:i:-s. I|c ii:st uca:i:- oi o/o1o| is to wo:s|i¡.`
I|c:cio:c. i: t|is sc:sc. -' - = :./oo1 uca:s wo:s|i¡¡c:s oi Alla| a:c t|osc w|o |avc c|osc: Alla| as
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

!!
t|ci: ccitv a:c wo:s|i¡¡cc liu. l: t|is sc:sc. Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o is acc:cssi:- lis sc:va:ts. I|c
scco:c uca:i:- oi -' - = :./oo1 is slavcs` |ccausc o/o1o| also uca:s to su|ju-atc to.` l: t|is sc:sc. t|c
c:ti:c c:catio: is t|c slavc oi Alla| |ccausc all a:c u:cc: t|c laws oi Alla|. Wc ca: sav t|at -' - = :./oo1
|as two lcvcls.
1 Gc:c:al i: t|at t|c c:ti:c c:catio: a:c Alla|'s slavcs
! A |i-|c: lcvcl t|at is Alla|'s wo:s|i¡¡c:s.

Wc s|oulc st:ivc to |c oi t|c scco:c lcvcl. ·u: -oal is to |ccouc wo:s|i¡¡c:s oi Alla|. I|is is w|v t|c
|i-|cst ¡:aisc t|at t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ is -ivc: i: t|c ·u:a: is t|at |c is callcc 'o/1 oi
Alla|. t|c wo:s|i¡¡c: oi Alla|. i: t|c uost |o:o:iiic oi ¡laccs i: t|c ·u:a:. I|is is t|c |i-|cst lcvcl t|at
t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ ca: :isc to. to ¡c:icct t|c wo:s|i¡ oi Alla|. ªAll ¡:aisc is to lc
w|o |as ta|c: is 'o/1 o: a :i-|t jou::cv.¨

´≈>¯.™ “%!¦ “´¸`.¦ .ν‰¯.-. ξ‹l š∅Β ‰>`.ϑl¦ Θ¦,>l¦ ’|| ‰>`.ϑl¦ !.·N¦ “%!¦ !Ψ´,≈. …«l¯θ>
…«ƒ¸´∴l Β !Ψ.≈ƒ¦´™ …«Ρ| ´θδ ׊ϑ´.l¦ ¸...l¦ ∩⊇∪
Glo:iiicc :a:c lxaltcc |c lc :Alla| |a|ovc all t|at :cvil t|cv associatc wit| liu¡ |Iaisi:
·u:tu|i. Vol. 10. la-c !0+¡ w|o too| lis slavc :\u|auuac io: a jou::cv |v :i-|t i:ou (/
Mo·¡.1o/uo.o¬ :at \a||a| to t|c ia:t|cst uosquc :i: ¡c:usalcu. t|c :ci-||o:|ooc w|c:coi
Wc |avc |lcsscc. i: o:cc: t|at Wc ui-|t s|ow |iu :\u|auuac oi ·u: o;o· :¡:oois.
cvicc:ccs. lcsso:s. si-:s. ctc.. Vc:ilv. lc is t|c Alllca:c:. t|c All·cc:. |·u:a| Al ls:aa. 1¡

I|is s|ows us t|c lslauic co:cc¡t oi ·o«|ee1 t|at t|c |i-|cst lcvcl t|at cvc: t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|.
«o ·o//o¬ ca: :cac| is to |c a: o/1 oi Alla| a:c to wo:s|i¡ Alla|.

ª.i |o·e ¬o1e .oo.e··..- o-/o«¡o/ ¡.. Me o-1 o-/o«¡o/ ¡.. ;.o.¨

I|is ¡|:asc |as so ua:v t|colo-ical ta:-c:ts. lt s|ows us t|at Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o |as uacc cc:tai:
t|i:-s |o.oo¬ io: liuscli. Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o |as su|ju-atcc liuscli to liuscli. a:c :o ot|c:
|ci:- |as t|c ¡owc: to couua:c Alla| to co souct|i:-. ·:lv Alla| ca: ua|c |o.oo¬ io: liuscli
a:vt|i:-. Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o is so lowc:iul t|at o:lv lc ca: o|li-atc a:c ¡:o|i|it t|i:-s io:
liuscli. Wc |:ow |its a:c ¡icccs oi w|at Alla| |as o|li-atcc u¡o: liuscli.

A|u lu:av:a| :.o1|. (//o|o o-|o :c¡o:tcc t|at Alla|'s \cssc:-c: :·o/ (//o|o o/o;|. «o
·o//o¬ saic. ªW|c: Alla| c:catcc t|c c:catio: as lc was u¡o: t|c I|:o:c. lc ¡ut cow: i:
lis loo|. Vc:ilv. \v \c:cv ¡:ccoui:atcs \v W:at|.¨
|\usliu .. loo| !¯ .. uo1ee·| oo!o¡

W|c: wc loo| at w|at Alla| |as ¡:o|i|itcc a:c o|li-atcc io: liuscli. wc |uu|lc ou:sclvcs a:c :calizc t|c
lc:icctio:. :o |ci:- is allowcc to ua|c t|i:-s ¡:o|i|itcc o: |o.oo¬ u¡o: Alla|.

·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

!!
»'´ = :.|o/¬ li:-uisticallv uca:s to ¡ut souct|i:- i: a ¡lacc t|at it cocs :ot ccsc:vc to |c ¡laccc i:. W|c:
vou ta|c souco:c's uo:cv a:c vou cic :ot ccsc:vc to ta|c it. t|c: it is »'´ = :.|o/¬. W|c: vou cis|o:o:
souco:c o: |ac||itc. vou |avc ta|c: t|c |o:o: oi vou: \usliu |:ot|c: o: sistc: a:c ¡ut it i: a ¡lacc w|c:c
it cocs :ot ccsc:vc to |c ¡laccc. a:c t|is is »'´ = :.|o/¬. I|c wo:st »'´ = :.|o/¬ is to ta|c t|c uost
¡:ccious t|i:- vou |avc to oiic:. w|ic| is wo:s|i¡ a:c sc:vitucc. a:c ¡lacc it i: a ¡lacc w|c:c it cocs :ot
ccsc:vc to |c ¡laccc :i.c. wo:s|i¡ ot|c: t|a: Alla|. l: ·u:a| luqua::. Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o savs t|c
-:catcst »'´ = :.|o/¬ is s|i:|.

Œ|´ρ Α!· ≈ϑ1l .«Ζ¯.ω ´θδ´ρ …«´L-ƒ ¯_..≈ƒ Ÿω ì¸:· ´<!. ´χ| ì¸:l¦ 'Οl´Ll "ΟŠLs ∩⊇⊂∪
A:c ::cucu|c: w|c: luqua: saic to |is so: w|c: |c was acvisi:- |iu. ª· \v so:: ¡oi: :ot
i: wo:s|i¡ ot|c:s wit| Alla|. Vc:ilv: ¡oi:i:- ot|c:s i: wo:s|i¡ wit| Alla| is a -:cat Zulu
:w:o:- i:cccc.¨ |·u:a| luqua:. 1!¡

A:ot|c: t|colo-ical co:t:ovc:sv. w|ic| is a ccc¡ to¡ic a:c o: w|ic| l|: Iavuivva| w:otc a: c:ti:c |oo|.
·a: Alla| cvc: co »'´ = :.|o/¬· li »'´ = :.|o/¬ is to ta|c souct|i:- a:c ¡ut it i: a ¡lacc w|c:c it cocs :ot
ccsc:vc to |c ¡laccc. t|c: |ow ca: t|c ·w:c: oi all o|jccts ¡lacc a: o|jcct i: a ¡lacc it cocs :ot ccsc:vc·
W|osc :i-|t will lc |c ta|i:- awav· I|is is w|v ua:v oi t|c sc|ola:s oi t|c ¡ast saic. li Alla| wc:c to
¡u:is| cac| a:c cvc:v |uua: |ci:-. lc woulc |c justiiicc wit|out coi:- »'´ = :.|o/¬. I|c co::cct
¡ositio: is t|at at o:c lcvcl Alla| ca::ot co »'´ = :.|o/¬. a:c |v a:ot|c: ccii:itio: t|c:c ca: |c '´ = »
:.|o/¬. Alla| ca::ot co »'´ = :.|o/¬ |ccausc cvc:vt|i:- |clo:-s to liu so lc is :ot ta|i:- t|c :i-|ts oi
a:vo:c. Io Alla| |clo:-s cvc:vt|i:- a:c lc is t|c ¡uc-c oi juc-cs a:c t|c li:- oi |i:-s. Alla| :·o/|o-o|o
«o·oo/o |as :cqui:cc oi liuscli a |i-|c: lcvcl. w|ic| is w|at t|is |o1ee·| is a|out. ·:lv Alla| |as t|c
:i-|t to :cqui:c t|c |i-|c: lcvcl oi liuscli. Alla| |as uacc io: liuscli a :ulc t|at lc will :cwa:c t|c
-ooc a:c ¡u:is| t|c cvil ii lc wis|cs to ¡u:is| t|cu. I|c:cio:c. wit| t|is :ulc. Alla| |as t|c: saic t|at lc
will :ot s|ow i:justicc to t|is :ulc. so :o uattc: w|at -ooc a ¡c:so: cocs. |cs|c will |c :cwa:ccc cvc: ii
|cs|c is :ot a \usliu. I|c :o:\uslius will |c :cwa:ccc i: t|is wo:lc.

»'´ = :.|o/¬ ca: |c co:c i: ua:v wavs. uatc:ial wavs. ¡|vsical :i-|ts. ¡osscssio:. ¡:o¡c:tics. |o:o:.
¡|vsical |a:u. A:v tiuc vou ta|c t|c :i-|ts oi a:ot|c: \usliu a:c ¡lacc t|cu i: a ¡lacc t|at t|cv co :ot
ccsc:vc. t|c: vou |avc co:c »'´ = :.|o/¬. ´ = »' :.|o/¬ to all |uua: |ci:-s a:c a:iuals is a: i:justicc. I|c
l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic t|at a woua: c:tc:cc t|c ii:c oi |cll |ccausc oi »'´ = :.|o/¬ s|c
cic to a cat.

:a::atcc A|culla| i|: uua: :.o1|. (//o|o o-|o. Alla|'s A¡ostlc saic. ªA woua: was
to:tu:cc a:c was ¡ut i: lcll |ccausc oi a cat w|ic| s|c |ac |c¡t loc|cc till it cicc oi
|u:-c:.¨ Alla|'s A¡ostlc iu:t|c: saic. :Alla| |:ows |cttc: Alla| saic :to t|c woua:. 'You
:cit|c: icc it :o: watc:cc w|c: vou loc|cc it u¡. :o: cic vou sct it i:cc to cat t|c i:sccts oi
t|c ca:t|.¨ |lu||a:i .. loo| ! .. Voluuc +0 .. uo1ee·| ..!¡

·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

!+
:a::atcc l|: uua: :.o1|. (//o|o o-|o. I|c l:o¡|ct saic. "·¡¡:cssio: will |c a ca:|:css
o: t|c Dav oi kcsu::cctio:.¨ |lu||a:i .. loo| ! .. Voluuc +! .. uo1ee·| o!¯¡

¡a|i: |. A|culla| :c¡o:tcc t|at Alla|'s \cssc:-c: :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic. ªlc o:
vou: -ua:c a-ai:st couuitti:- o¡¡:cssio:. io: o¡¡:cssio: is a ca:|:css o: t|c Dav oi
kcsu::cctio:. a:c |c o: vou: -ua:c a-ai:st ¡cttiui:ccc:css io: ¡cttiui:ccc:css ccst:ovcc
t|osc w|o wc:c |cio:c vou. as it i:citcc t|cu to s|cc |looc a:c ua|c lawiul w|at was
u:lawiul io: t|cu.¨ |\usliu .. loo| !! .. uo1ee·| o!+·¡

I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic. "Z|o/¬ will |ccouc ca:|:csscs o: t|c Dav oi ¡uc-uc:t. l
couua:c vou to -ct :ic oi all oi vou: .|o/¬· t|at vou |avc co:c i: t|is wo:lc |cio:c t|c Dav oi ¡uc-uc:t
coucs." Wc |:ow i: t|c |oo|s oi |o1ee·| t|at Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o will |avc a sc¡a:atc |.·o/ w|c:c
¡co¡lc will ccal wit| t|ci: .|o/¬ wit| cac| ot|c: |cio:c c:tc:i:- ¡a::a|. I|osc ¡co¡lc w|o ovc:all cic
c:ou-| -ooc to c:tc: ¡a::a| |ut |avc .|o/¬ to ot|c: |uua:s |ut :ot c:ou-| to c:tc: t|c ii:c oi |cll.
Aitc: t|cv c:oss ovc: t|c ·..oo·. t|c:c is a ¡lacc |ctwcc: t|c ·..oo· a:c ¡a::a| callcc o/oo-·o.o| :t|c
¡latcau w|c:c t|c .|o/¬ |ctwcc: |uua: |ci:-s will |c solvcc. I|c cu::c:cv will |c -ooc a:c |ac ccccs.
li vou cic o|ee/o o: -o¬ee¬o a:c wc:c :ot io:-ivc: i: t|is wo:lc. t|c: vou will |avc to ¡av u¡. I|is will
aiicct vou: ¡lacc i: ¡a::a| cvc: t|ou-| vou -ot i:to ¡a::a|. li vou: .|o/¬ was so cvil t|at it too| u¡ all oi
vou: -ooc ccccs. t|c: vou will :ot c:oss ovc: t|c ·..oo· a:c :cac| o/oo-·o.o| :t|is is a ¡oi:t oi ciiic:c:cc oi
o¡i:io:. ·:lv t|c ¡co¡lc oi ¡a::a| will -ct ovc: t|c ·..oo·. Acvicc. -ct :ic oi all oi t|c cou¡lai:ts
a-ai:st vou i: t|is wo:lc |cio:c t|c lc:caitc:.

ª.o M; ·e.·o-··. o// .¡ ;.o o.e /.o//e ·. e.. e·.eo· ¡.. ·|.·e «|.¬ i oo.1e .- ·|e ..o|· oo·|.
·|e.e¡..e. ·ee| oo.1o-.e ¡..¬ Me ·. ·|o· i ·|.o/1 1..e.· ;.o ·. ·|e ..o|· oo·|.¨

I|c uca:i:- oi .'- :1|oo/.
1 uis-uiccc :i.c. vou a:c i: c::o: ccviatio:
! :ot iullv -uiccc.

A ¡c:so: ca: |c uis-uiccc :i.c. couuitti:- uajo: ¡:o|lcus a:c si:s. :ot |:owi:- t:ut| i:ou ialsc o: i: a
statc w|c:c |c cocs :ot |:ow t|c iull t:ut| cvc: t|ou-| |c st:ivcs to lca:: it. I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o
o/o;|. «o ·o//o¬ was .'- :1|oo/ i: t|c sc:sc t|at |c was :ot iullv -uiccc |cio:c |c |ccauc a ¡:o¡|ct.
lc :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ cic :ot |:ow t|c iull cctails oi e¬o- at t|at tiuc. I|is ¡o:tio: oi t|c
|o1ee·| tclls us t|at ua:|i:c will :ot ac|icvc ultiuatc |.1o;o| wit|out Alla|'s -uica:cc.

As \uslius. wc |clicvc t|c -c:c:al statc oi ua: is -ooc:css |v :atu:c. Wa:ti:- to |c -ooc is :ot c:ou-|
to |c -uiccc |ccausc Alla| |as to -ivc vou |.1o;o| o: vou will :cvc: |c -uiccc cvc: ii vou wa:t to |c
-uiccc. Wc as| Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o io: |.1o;o| ovc: twc:tv tiucs a cav w|c: wc sav.
!Ρ‰δ¦ 1≡´¸´.l¦ Λ.1.`.ϑl¦ ∩∉∪
Guicc us to t|c st:ai-|t wav. |·u:a| Al lat|i|a|. o¡

·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

!.
Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o tclls us to t|a:| liu |ccausc lc |as -uiccc us. Alla| tclls us i: t|c ·u:a:. "·o
t|at vou uav ¡:aisc Alla| |ccausc lc |as -uiccc vou."
$uΖãt“tΡuρ $tΒ ’û Νδ‘ρ‰¹ Β ≅î “grB Β ´ΝκJtrB ´≈pκΞF{$# (#θ9$s%uρ ‰ϑpt:$# ¬! “%!$# $uΖ1y‰yδ #x‹≈yγ9 $tΒuρ $Ζ. y“‰tF¯κs]9
Iω¯θs9 βr& $uΖ1y‰yδ ª!$# ‰s)s9 Nu™!%y` ´≅™'‘ $uΖ/u‘ ´,pt:$$/ (#ρŠθΡuρ βr& ´Ν3=? πΨyf9$# $yδθϑGO‘ρ& $yϑ/ `ΟGΨ. tβθ=yϑès? ∩⊆⊂∪
A:c Wc s|all :cuovc i:ou t|ci: |:casts a:v :uutual |at:cc o: sc:sc oi i:ju:v :w|ic| t|cv
|ac. ii at all. i: t|c liic oi t|is wo:lc. :ivc:s ilowi:- u:cc: t|cu. a:c t|cv will sav. "All t|c
¡:aiscs a:c t|a:|s |c to Alla|. w|o |as -uiccc us to t|is. :cvc: coulc wc |avc iou:c -uica:cc.
wc:c it :ot t|at Alla| |ac -uiccc us: l:cccc. t|c \cssc:-c:s oi ou: lo:c cic couc wit| t|c
t:ut|." A:c it will |c c:icc out to t|cu. "I|is is t|c la:acisc w|ic| vou |avc i:|c:itcc io:
w|at vou uscc to co." |·u:a| AlA:ai. +!¡

I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ ccs¡itc |ci:- t|c ¡:o¡|ct oi Alla| woulc :c-ula:lv as| Alla| io:
-uica:cc.

'A|c alka|ua: |. 'Aui :c¡o:tcc. l as|cc 'A'is|a. t|c uot|c: oi t|c |clicvc:s. :to tcll uc
t|c wo:cs wit| w|ic| t|c A¡ostlc oi Alla| :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ couuc:ccc t|c
¡:avc: w|c: |c -ot u¡ at :i-|t. ·|c saic. W|c: |c -ot u¡ at :i-|t |c woulc couuc:cc |is
¡:avc: wit| t|csc wo:cs. ª· Alla|. lo:c oi Ga|:icl. a:c \ic|acl. a:c ls:aiil. t|c ·:cato: oi
t|c |cavc:s a:c t|c ca:t|. W|o |:owcst t|c u:scc: a:c t|c scc:. I|ou ccciccst auo:-st
I|v sc:va:ts co:cc::i:- t|ci: ciiic:c:ccs. Guicc uc wit| I|v ¡c:uissio: i: t|c civc:-c:t
vicws :w|ic| t|c ¡co¡lc |olc a|out I:ut|. io: it is I|ou W|o -uiccst w|ou I|ou wilt to
t|c ·t:ai-|t lat|.¨ |\usliu .. loo| + .. uo1ee·| 1o9+¡

I|csc aiiai:s :cic::cc to i: t|is |o1ee·| ca::ot |c :cli-ious aiiai:s |ut a:c socictal aiiai:s |ccausc t|c l:o¡|ct
:·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ |v t|c ¡c:uissio: oi Alla| is t|c -uicc oi :cli-ious aiiai:s io: us. low ua:v oi
us ¡:av ·o/o· o/.··.||o.o· lt s|oulc |c co:c io: cvc:v uajo: cccisio: t|at wc ua|c:

Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o tclls us to as| liu io: -uica:cc a:c lc will -ivc it to us. I|is lcacs to a:
iu¡o:ta:t t|colo-ical ¡oi:t t|at is. Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o will -uicc a:vo:c w|o is si:cc:c to t|c
t:ut|. Alla| will -uicc :o:\uslius to lslau a:c \uslius to t|c co::cct ¡ositio:s a:c cvc: to t|c |cst
¡ositio:s i: wo:lclv aiiai:s. I|is is a |cv ¡oi:t i: caw'a| t|at wc co :ot avail ou:sclvcs to. ·:c t|i:- wc
s|oulc acvisc :o:\uslius to co is to ¡:av to Goc t|at wc a:c -uiccc to t|c t:ut|. Alla| cocs :ot
uis-uicc t|osc w|o a:c si:cc:c.

.o M; ·e.·o-··. o// .¡ ;.o o.e |o-o.; (-ee1;) e·.eo· ¡.. ·|.·e «|.¬ i ¡ee1. ·|e.e¡..e. ·ee| ¡..1 ¡..¬
Me ·. ·|o· i ¬o; ¡ee1 ;.o. o M; ·e.·o-··. o// .¡ ;.o o.e -o|e1 (-ee1 ./.·|e·) e·.eo· ¡.. ·|.·e «|.¬ i
o..·.1e oo.¬e-··. ·|e.e¡..e. ·ee| ./.·|.-o ¡..¬ Me ·. ·|o· i ·|.o/1 ./.·|e ;.o.¨

Alla| t|c: uc:tio:s t|c two uost |asic :cccs oi uc:. iooc a:c clot|cs. Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o savs
t|at wc co :ot |avc a:v oi t|csc u:til lc -ivcs t|cu to us. lv uc:tio:i:- t|c uo:c |asic itcus. Alla|
:·o/|o-o|o «o·oo/o is |i:ti:- at t|c cxt:a itcus t|at wc |avc. Alla| is :cui:ci:- us oi t|c i:ii:itc iavo:s
lc |as -ivc: us. Alla| is o:lv as|i:- us to as| liu wit| :o co:citio:s.
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

!o

I|c qucstio: |c:c a:iscs. \a:v auo:-st uc: co :ot as| Alla| io: t|csc -oocs a:c vct Alla| still ¡:oviccs
t|cu. W|at is t|c uca:i:- oi t|is |o1ee·|· kcs¡o:sc. lccausc Alla| is \c:ciiul a:c is t|c ka|| a:c t|c
lo:c oi t|c \uslius a:c :o:\uslius. Alla| will ¡:ovicc io: all :c-a:clcss oi w|ct|c: t|cv as| o: :ot. lo:
t|osc w|o co :ot as|. t|csc t|i:-s will |ccouc a cu:sc io: t|cu |ccausc t|cv will |c as|cc o: t|c Dav oi
¡uc-uc:t. "l -avc vou t|is. a:c w|at cic vou co wit| it·" lo: t|c |clicvc:s w|o as| Alla| io: t|i:-s. t|csc
t|i:-s will |c sou:ccs oi |lcssi:-s i: t|is wo:lc |cio:c t|c lc:caitc:. li vou co :ot as| Alla|. t|c: t|c vc:v
-ivi:- oi it will |ccouc a cu:sc o: ¡u:is|uc:t.

:oticc t|at Alla| is o:lv savi:-. "As| uc. a:c l will -ivc it to vou." low ua:v oi us as| Alla| io: ou:
cailv :cccs· W|c: wc :cac t|c a|o1ee·| a|out 1ooo a:c |ow iu¡o:ta:t it is. wc :calizc wc |avc iallc:
s|o:t i: as|i:- Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o.

Ais|a :.o1|. (//o|o o-|o saic. ªli vou: s|oclacc |:ca|s. as| Alla| to iix it |ccausc u:lcss Alla| Wills to iix
it. t|c: it will :ot |c :c¡laccc.¨

I|c uo:c wc as| Alla|. t|c uo:c Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o will -ivc us a:c t|c uo:c |clovcc wc |ccouc
to Alla|.

ª.o M; ·e.·o-··. ;.o ·.- /; -.o|· o-1 /; 1o; o-1 i o¬ ·|e.e ·. oo.1.- ;.o. ·.-·. ·|e.e¡..e. ·ee|
¡..o.·e-e·· ¡..¬ Me ·. ·|o· i ·|.o/1 o.o-· ;.o oo.1.-.¨

Alla| |:ows t|at wc couuit si:s :i-|t a:c cav. a:c all lc is :cqucsti:- is t|at wc scc| lis io:-ivc:css.
:oticc t|c lcautv a:c \c:cv oi Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o. lc -ivcs us ou: iooc a:c c:i:| a:c |.1o;o|.
a:c wc still couuit si:s :i-|t a:c cav. Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o tclls us i: t|c ·u:a:. "· \v sc:va:ts.
co :ot ccs¡ai: oi uc:cv.."

¤ ¯≅· “Š!.-≈ƒ _·%!¦ ¦θ·´¸`.¦ ´’ls ¯Νγ.±Ρ¦ Ÿω ¦θL´Ζ1. Β π´Η-¯‘ ´<¦ β| ´<¦ ´,±-ƒ ´.θΡ—%!¦ !´-‹Η- …«Ρ| ´θδ
'‘θ±-l¦ ´Λ.>¯,l¦ ∩∈⊂∪
·av. "· 'i/o1. :\v slavcs w|o |avc t:a:s-:csscc a-ai:st t|cusclvcs :|v couuitti:- cvil ccccs
a:c si:s: Dcs¡ai: :ot oi t|c \c:cv oi Alla|. vc:ilv Alla| io:-ivcs all si:s. I:ulv. lc is ·it
lo:-ivi:-. \ost \c:ciiul. |·u:a| AzZuua:. .!¡

uo1ee·| oo1·.. |uo1ee·| +! i: luau Al:awawi`s |oo|¡

l:ou A:as :.o1|. (//o|o o-|o w|o saic. l |ca:c t|c \cssc:-c: oi Alla| :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬
sav. Alla| t|c Alui-|tv |as saic. '· so: oi Acau. so lo:- as vou call u¡o: \c. a:c |o¡c i: \c. l
s|all io:-ivc vou io: w|at vou |avc co:c. a:c l s|all :ot ui:c. · so: oi Acau. wc:c vou: si:s to
:cac| t|c cloucs i: t|c s|v a:c wc:c vou t|c: to as| io:-ivc:css oi \c. l s|all io:-ivc vou. · so: oi
Acau. wc:c vou to couc to \c wit| a: ca:t|iul oi si:s a:c wc:c vou t|c: to iacc \c. wit|out
|avi:- associatcc a:vt|i:- wit| \c. l s|all -:a:t vou a: ca:t|iul oi ¡a:co:.'¨
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·


|kcco:ccc |v AlIi:uic|i. w|o saic t|at it is a -ooc a:c sou:c |o1ee·|¡

·:c oi t|c |i--cst si:s wc ca: co is to ccs¡ai: oi Alla|'s \c:cv. a:c t|is is cquivalc:t to s|i:|. I|c
l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic "I|c wo:st si:s a:c s|i:| wit| Alla|. to -ivc u¡ |o¡c oi Alla|'s
\c:cv. to ccs¡ai: oi Alla|'s lcl¡. ." W|v is it a si: cquivalc:t to s|i:|· lt is a si: cquivalc:t to s|i:|
|ccausc vou t|i:| t|at vou a:c so cvil t|at t|c \c:cv oi Alla| ca::ot c:cou¡ass vou. a:c it is a c|allc:-c to
t|c \c:cv oi Alla|. li a \usliu savs t|is ¡|:asc. t|c: it is t|c wo:st si: |c |as co:c.

·u¡¡osc t|c:c is a :cccssa:v iu:c:aisc: oi kauaca:. a:c it :cccs t|c iu:cs a:c souco:c savs t|c:c is :o
¡oi:t io: vou to couc |ccausc vou will :ot -ivc a:v uo:cv |ow woulc t|is ua|c vou iccl· Alla| savs i:
t|c ·u:a:. :o o:c ca: -ivc u¡ |o¡c oi Alla|'s \c:cv cxcc¡t t|c |oo¡....-.

¯_..≈ƒ ¦θ.δŒ¦ ¦θ´.´.>.· Β .™θ´ƒ «Š>¦´ρ Ÿω´ρ ¦θ´.↔ƒ!. Β -ρ¯‘ ´<¦ …«Ρ| Ÿω ↔ƒ!ƒ Β -ρ¯‘ ´<¦ ω|
´Π¯θ1l¦ βρ´,±≈>l¦ ∩∇∠∪
"· uv so:s: Go vou a:c c:qui:c a|out Yusui :¡osc¡| a:c |is |:ot|c:. a:c :cvc: -ivc u¡ |o¡c
oi Alla|'s \c:cv. ·c:tai:lv :o o:c ccs¡ai:s oi Alla|'s \c:cv. cxcc¡t t|c ¡co¡lc w|o
cis|clicvc." |·u:a| Yusui. ·¯¡

li vou |:ow w|o Alla| is. t|c: vou will ¡ut vou: t:ust i: Alla|. I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬
saic. ·: t|c Dav oi ¡uc-uc:t. cvc: t|c |oo¡.. will |o¡c. W|c: t|c |oo¡.. sccs t|c uc:cv oi Alla| ta|i:-
ciicct. cvc: |c will |c-i: to |o¡c oi Alla|'s io:-ivc:css.

I|c:c is a |o1ee·| oi a ua: w|o was t|c |a|itual si::c:. |ut cvc:v tiuc |c couuittcc a si: |c woulc :aisc
|is |a:cs to Alla| a:c as| io: io:-ivc:css u:til ii:allv a sta-c was :cac|cc w|c: |c :aiscc |is |a:cs to Alla|.
a:c Alla| calls t|c a:-cls to |ca: wit:css t|at lc |as io:-ivc: t|is ua: io: :o uattc: w|at |c cocs io: t|c
:cst oi |is liic |ccausc t|c ua: |:ows |c is a si::c: a:c t|c o:lv wav out is io: Alla|'s io:-ivc:css. Alla|
loo|s at t|c qualitv oi ou: :c¡c:ta:cc. Do vou -c:ui:clv iccl :c-:ct a:c :cuo:sc· I|is is a licc:sc io:
o¡tiuisu i: Alla|'s \c:cv. I|c ¡oi:t oi t|c |o1ee·| is t|at vou s|oulc |c o¡tiuistic oi Alla|'s \c:cv.
·¡tiuisu is a ¡a:t oi e¬o-. I|c uo:c e¬o- t|at vou |avc. t|c |cttc: vou t|i:| oi Alla| :·o/|o-o|o
«o·oo/o.

uo1ee·| oo1·..
A|u lu:av:a| :.o1|. (//o|o o-|o :c¡o:tcc Alla|'s \cssc:-c: :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ as
savi:- t|at Alla|. t|c lxaltcc a:c Glo:ious. t|us statcc. ªl au :ca: to t|c t|ou-|t oi \v
sc:va:t as |c t|i:|s a|out \c. a:c l au wit| |iu as |c :cucu|c:s \c. A:c ii |c
:cucu|c:s \c i: |is |ca:t. l also :cucu|c: |iu i: \v lca:t. a:c ii |c :cucu|c:s \c i:
asscu|lv l :cucu|c: |iu i: asscu|lv. |cttc: t|a: |is ::cucu|:a:cc. a:c ii |c c:aws :ca:
\c |v t|c s¡a: oi a ¡alu. l c:aw :ca: |iu |v t|c cu|it. a:c ii |c c:aws :ca: \c |v t|c
cu|it l c:aw :ca: |iu |v t|c s¡acc :covc:cc |v two |a:cs. A:c ii |c wal|s towa:cs \c. l
:us| towa:cs |iu.¨ |\usliu .. loo| !. .. uo1ee·| o+¯1¡

·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·


I|is is t|c w|olc ¡oi:t oi t|c |o1ee·| wc |avc i: i:o:t oi us. lavc t|c |cst t|ou-|ts oi Alla| :·o/|o-o|o
«o·oo/o:

ª.o M; ·e.·o-··. ;.o .o- -e.·|e. 1. Me o-; |o.¬ -.. .o- ;.o 1. Me o-; o..1.¨

Alla| is :cui:ci:- us t|at ou: wo:s|i¡ oi Alla| is io: ou: ow: |c:ciit a:c :ot io: lis |c:ciit. W|c: t|c
|ccoui:s accc¡tcc lslau. t|cv t|ou-|t it was a iavo: t|cv |ac co:c to t|c \usliu o¬¬o| a:c Alla|
:·o/|o-o|o «o·oo/o. At t|c c:c oi ·u:a| luju:at. Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o uc:tio:s t|is. "I|cv t|i:|
t|at t|cv |avc co:c vou a iavo: |v accc¡ti:- lslau. :o: Alla| |as co:c vou a |i- iavo: |v -uici:- vou to
e¬o-." Alla| is :cui:ci:- us to |c -ooc io: ou:sclvcs.

βθ–Ψϑƒ i‹ls β¦ ¦θϑl`™¦ ≅· ω ¦θ–Ψϑ. ´’ls />ϑ≈l`™| ≅. ´<¦ ¯ϑƒ ¯/>‹l. β¦ ¯/>1‰δ ≈ϑƒ∼l β| `Ο.Ζ´
_.·‰≈. ∩⊇∠∪
I|cv :c-a:c as iavo: u¡o: vou :· \u|auuac :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ t|at t|cv |avc
cu|:accc lslau. ·av. "·ou:t :ot vou: lslau as a iavo: u¡o: uc. :av. |ut Alla| |as co:ic::cc a
iavo: u¡o: vou. t|at lc |as -uiccc vou to t|c iait|. ii vou i:cccc a:c t:uc.¨
|·u:a| Al luju:at. 1¯¡

ª.o M; ·e.·o-··. e·e- .¡ ·|e ¡..·· o¬.-o·· ;.o o-1 ·|e /o·· o¬.-o·· ;.o o-1 ·|e «|./e |o¬o- .o.e .¡
;.o.· o-1 ·|o· .¡ j.--· /e..¬e o· o..o· o· ·|e ¬.·· o..o· |eo.· .¡ o-; .-e o¬.-o·· ;.o. .· «.// -.· o11
o-;·|.-o ·. M; t.«e. .. x.-o1.¬. o M; ·e.·o-··. e·e- .¡ ·|e ¡..·· o¬.-o·· ;.o o-1 ·|e /o·· o¬.-o··
;.o o-1 ·|e «|./e |o¬o- .o.e .¡ ;.o.· o-1 ·|o· .¡ j.--· /e..¬e o· «..|e1 o· ·|e ¬.·· «..|e1 |eo.· .¡
o-;.-e o¬.-o·· ;.o. .· «.// -.· 1e..eo·e o-;·|.-o ¡..¬ M; t.«e. .. x.-o1.¬. o M; ·e.·o-··. e·e- .¡
·|e ¡..·· o¬.-o·· ;.o o-1 ·|e /o·· o¬.-o·· ;.o o-1 ·|e «|./e |o¬o- .o.e .¡ ;.o.· o-1 ·|o· .¡ j.--·
oo·|e. ·.oe·|e. .- o ·e.·.. .¡ /o-1 o-1 o// o·| .¡ Me o-1 .¡ i «e.e ·. o.·e e·e.;.-e .¡ ·|e¬ «|o· ·|e;
o·|e1. ·|o· «.// -.· .- o-; «o; 1e..eo·e «|o· i |o·e o-;¬..e ·|o- o -ee1/e 1e..eo·e· «|o· .· .- ·|e
..eo- «|e- .· .· oo· .-·. .·.¨

Io cu¡|asizc t|is ¡oi:t. Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o savs. "· \v sc:va:ts. cvc: ii t|c ii:st auo:-st oi
vou." l: a:ot|c: :a::atio: "li t|c uc: oi vou a:c t|c wouc: oi vou." Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o is Al
G|a:i. w|ic| uca:s t|at lc cocs :ot :ccc us. li t|c c:ti:c c:catio: |ccauc t|c uost :i-|tcous. it will :ot
|c:ciit Alla|. W|c: wc a:c :i-|tcous a:c ¡ious. wc a:c :ot |c:ciitti:- Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o. Alla|
:·o/|o-o|o «o·oo/o is cu¡|asizi:- lis lvc: lc:icct :atu:c a:c all -ooc a:c cvil t|at wc co is :clativc to
us. Alla| is savi:- t|at ii lc wc:c to -ivc cvc:v o|jcct oi c:catio: cvc:vt|i:- t|cv ccsi:c. lis li:-cou
woulc :ot |ccouc cciicic:t. I|c ¡oi:t is t|at w|c: ccali:- wit| a Goc wit| suc| c|a:actc:istics. t|c:
|ow ca: vou -ivc u¡ |o¡c i: liu·

W|c: sc|ola:s oi |o1ee·| couuc:t o: t|is |o1ee·|. t|cv sav t|at cvc: ¡utti:- t|c :ccclc i: t|c occa:
s|oulc :ot |c ta|c: at iacc valuc |ccausc Alla|'s \c:cv is i:ii:itc. a:c t|c :ccclc will ta|c out souc
uolcculcs oi t|c watc:.

·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

!9
I|is |o1ee·| cu¡|asizcs ou: :atu:c a:c t|c :atu:c oi Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o.

".o M; ·e.·o-··. ·|e·e 1ee1· .¡ ;.o.· «|..| i o¬ .e...1.-o ¡.. ;.o i ·|o// .e«o.1 ;.o ¡.. ·|e¬. ·. |e
«|. ¡.-1· o..1 ·|.o/1 o.o.·e (//o| o-1 |e «|. ¡.-1· .·|e. ·|o- ·|o· ·|.o/1 -.· //o¬e o-;.-e /o·
|.¬·e/¡.¨

:oticc t|at Alla| cocs :ot sav cvil` |ut savs ot|c: t|a: t|at.` l: t|is co:clusio:. Alla| is savi:- t|at
w|atcvc: |a¡¡c:s to vou is |ccausc oi vou. lo: a:v cvil t|at |a¡¡c:s. |lauc vou:sclvcs. A:v -ooc t|at
|a¡¡c:s is i:ou Alla|. I|is is also uc:tio:cc i: t|c ·u:a:.

A ¡c:so: uav as|. w|v is t|c -ooc also :ot i:ou uc· ·|oulc:'t t|csc |lcssi:-s |c a :cwa:c· I|c
:cs¡o:sc. cvc:v |lcssi:- t|at coucs to us is a ¡u:c -iit i:ou Alla| a:c is :ot |ccausc oi w|at wc |avc
co:c. A |lcssi:- is :ot ¡:o¡o:tio:al to t|c -ooc. loo| at t|c wo:lc a:ou:c us. ·a: vou ¡ut a ¡:icc o:
vou: |calt|· Do vou t|i:| t|at vou ca:: t|is -ooc |ccausc oi a icw actio:s t|at vou co· All t|at vou |avc
is a ¡u:c |lcssi:- i:ou Alla|. I|c a|ilitv to co -ooc is a |lcssi:- i:ou Alla| a:c t|c: Alla| :cwa:cs vou
io: t|c -ooc vou co. You woulc :ot |c a|lc to ca:: t|c |lcssi:-s oi t|is wo:lc wit| vou: -ooc. li Alla|
wc:c to ¡av vou io: w|at -ooc vou co. vou woulc :ot |avc a i:actio: oi w|at vou |avc. Alla| uulti¡lics
t|c -ooc t|at vou co to -ct vou i:to ¡a::a|. lct :o o:c t|i:| t|at t|c -ooc t|cv cic is w|at causcc t|cu
to c:tc: ¡a::a|. I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic |lu||a:i¡.

:a::atcc A|u lu:av:a| :.o1|. (//o|o o-|o. l |ca:c Alla|'s A¡ostlc savi:-. "I|c -ooc
ccccs oi a:v ¡c:so: will :ot ua|c |iu c:tc: la:acisc." :i.c.. :o:c ca: c:tc: la:acisc
t|:ou-| |is -ooc ccccs. I|cv :t|c l:o¡|ct's cou¡a:io:s saic. ':ot cvc: vou. · Alla|'s
A¡ostlc·' lc saic. ":ot cvc: uvscli. u:lcss Alla| |cstows lis iavo: a:c uc:cv o: uc." ·o
|c uocc:atc i: vou: :cli-ious ccccs a:c co t|c ccccs t|at a:c wit|i: vou: a|ilitv. a:c :o:c
oi vou s|oulc wis| io: ccat|. io: ii |c is a -ooc coc:. |c uav i:c:casc |is -ooc ccccs. a:c ii
|c is a: cvil coc:. |c uav :c¡c:t to Alla|.¨ |lu||a:i .. loo| ¯ .. Voluuc ¯0 .. lacit| .¯¯¡

:a::atcc Ais|a :.o1|. (//o|o o-|o. I|c l:o¡|ct saic. "Do -ooc ccccs ¡:o¡c:lv. si:cc:clv
a:c uocc:atclv. a:c :cccivc -ooc :cws |ccausc o:c's -ooc ccccs will :ot ua|c |iu c:tc:
la:acisc." I|cv as|cc. "lvc: vou. · Alla|'s A¡ostlc·" lc saic. "lvc: l. u:lcss a:c u:til
Alla| |cstows lis ¡a:co: a:c \c:cv o: uc.¨
|lu||a:i .. loo| · .. Voluuc ¯o .. lacit| +¯+¡

luau As|·|aaii'cc saic. ªlow ca: wc co justicc i: t|a:|i:- i: Alla| w|c: t|c vc:v iact t|at wc t|a:|
Alla| is a |lcssi:- i:ou liu·¨

Wc co :ot asc:i|c cvil to Alla|. Wc asc:i|c cvil to c:catio:. I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic.
ªlvil is :ot att:i|utcc to You.¨

·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

+0
THl RCll CF THl ·C`:·ll`·l l` l:lAM. THl RCll CF THl ·C`:·ll`·l l` l:lAM. THl RCll CF THl ·C`:·ll`·l l` l:lAM. THl RCll CF THl ·C`:·ll`·l l` l:lAM. HAlllTH HAlllTH HAlllTH HAlllTH !/ !/ !/ !/
T TT THl ´Clll` ·CMlA:: Hl ´Clll` ·CMlA:: Hl ´Clll` ·CMlA:: Hl ´Clll` ·CMlA::

HAlllTH HAlllTH HAlllTH HAlllTH !/ !/ !/ !/Al:awwas |i: ·au'a: :.o1|. (//o|o o-|o :c¡o:tcc t|at t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o
·o//o¬ saic.

ªki-|tcous:css is -ooc c|a:actc:. a:c si: is t|at w|ic| wavc:s i: vou: |ca:t a:c w|ic| vou
co :ot wa:t ¡co¡lc to |:ow a|out.¨
|\usliu .. loo| !! .. uo1ee·| o19.¡

Acco:ci:- to Wa|isa| |i: \a'|ac :.o1|. (//o|o o-|o w|o saic.

l cauc to t|c \cssc:-c: oi Alla| :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬. a:c |c saic. "You |avc couc
to as| a|out :i-|tcous:css·" "Ycs." l a:swc:cc. lc saic. "·o:sult vou: |ca:t.
ki-|tcous:css is t|at a|out w|ic| t|c soul iccls t:a:quil a:c t|c |ca:t iccls t:a:quil. a:c si:
is w|at c:catcs :cstlcss:css i: t|c soul a:c uovcs to a:c i:o i: t|c |:cast. cvc: t|ou-|
¡co¡lc -ivc vou t|ci: o¡i:io: :i: vou: iavo: a:c co:ti:uc to co so.
|A -ooc |acit| t:a:suittcc i:ou t|c \us:acs oi t|c two luaus. A|uac |i: la:|al a:c Al
Da:iui¡
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

+1

I|is scctio: will tal| a|out lslauic ¡svc|olo-v. I|c:c a:c two sc¡a:atc |o1ee·| t|at luau Al:awawi
c|osc io: o:c scctio:.

Al:awwas as|cc t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ a|out w|at is -ooc a:c w|at is cvil.

:ot uuc| is |:ow: a|out Al:awwas :.o1|. (//o|o o-|o. lc cauc as a visito: to t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o
o/o;|. «o ·o//o¬ to stucv. a:c |c ccciccc a-ai:st :cuai:i:- i: \aci:a|. lc saic |c livcc io: o:c vca: wit|
t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ i: \aci:a|. a:c t|c o:lv t|i:- t|at ¡:cvc:tcc |iu i:ou coi:-
|.¡.o| was t|c iact t|at ii |c wc:c to co so. t|c: t|is woulc cut |ac| |is acccss to t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o
o/o;|. «o ·o//o¬ wit| qucstio:s |ccausc t|osc w|o livcc i: \aci:a| cic :ot |avc as uuc| oi a i:cc
c:vi:o:uc:t to as| qucstio:s as t|osc w|o cauc as visito:s. I|c visito:s |ac uo:c ¡:ivilc-c a:c :i-|ts to
as| qucstio:s. I|cv wc:c -ivc: s¡ccial status. I|c o|/ o··o¡¡o| wc:c -ivc: s¡ccial status. I|c ·o|o/o| i:
\aci:a| i:tc:actcc wit| t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ all t|c tiuc. so t|cv cic :ot |avc t|c
¡:ivilc-c.

Wa|isa| :.o1|. (//o|o o-|o o:lv uct t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ o:cc w|c: |is t:i|c sc:t |iu
to oiic: t|ci: allc-ia:cc to t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ i: t|c Yca: oi Dclc-atio:s :9t| a:c 10t|
Al. lc o:lv |ac a icw ui:utcs to as| a qucstio: to t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬. l: ot|c:
|oo|s t|c:c is a iullc: vc:sio: oi t|c |o1ee·|. lc saic. "l t|ou-|t a|out w|at qucstio: to as|. a:c l ccciccc
to as| a|out w|at is -ooc a:c w|at is cvil." loo| at t|c cou¡:c|c:sivc:css oi |is qucstio: a:c w|at is
t:ou|li:- |iu.

Wa|isa| saic. "l uacc uv wav to t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬. a:c |c was su::ou:ccc |v
·o|o/o|. l t:icc to ua|c uv wav to t|c i:o:t a:c as|cc ¡co¡lc to ua|c wav io: uc. ·ouco:c i: t|c i:o:t
:cco-:izcc uc a:c saic. Gct awav. · Wa|isa|.` W|c: t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ |ca:c
souco:c savi:- t|is. |c :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic. Allow Wa|isa| to couc.` l wal|cc a:c sat cow:
i: i:o:t oi t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬. I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic. ·
Wa|isa|. s|oulc l tcll vou w|v vou cauc o: will vou·` l saic. You tcll uc.` I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|.
«o ·o//o¬ saic. You |avc couc to as| a|out :i-|tcous:css a:c cvil.`¨ I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o
·o//o¬ a:swc:cc t|c cou¡:c|c:sivc a:c vast qucstio: wit| a succi:t a:c cou¡:c|c:sivc a:swc:. I|is is
t|c |cautv oi t|c s¡ccc| oi t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬. I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o
·o//o¬ too| |is ii:-c:s a:c ta¡¡cc |is c|cst t|:cc tiucs a:c tolc Wa|isa|. "·cc| t|c ¡o·«o i:ou vou: ow:
|ca:t. lct vou: |ca:t :cs¡o:c to vou." lc :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic t|is t|:cc tiucs a:c to
cu¡|asizc ta¡¡cc |is |ca:t. "ki-|tcous:css is t|at w|ic| t|c soul iccls t:a:quil. lvil is t|at w|ic|
vacillatcs i: vou: co:scic:cc a:c sc:atc|cs at vou: co:scic:cc cvc: ii ¡co¡lc -ivc vou ¡o·«o a:c co:ti:uc to
-ivc vou ¡o·«o."

Iwo ciiic:c:t ·o|o/o| |ot| as|cc t|c sauc qucstio:. a:c loo| at t|c cou¡:c|c:sivc:css oi t|c qucstio:.
I|c :cs¡o:scs a:c siuila: |ut :ot t|c sauc. lo: Al:awwas. t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic
/... is -ooc c|a:actc:. a:c to Wa|isa|. t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic :i-|tcous:css is t|at
w|ic| ua|cs t|c soul a:c |ca:t iccl t:a:quil. l: :calitv. t|c two a:swc:s a:c ci:clcs t|at co:vc:-c u¡o:
o:c a:ot|c:. I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ tolc Al:awwas t|c cssc:cc oi :i-|tcous c|a:actc:.
a:c |c tolc Wa|isa| t|c c|a:actc:istics oi :i-|tcous:css. ·:c was tolc t|c actio: a:c t|c -ist oi t|c
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

+!
actio:s. a:c t|c ot|c: was tolc t|c co:scquc:cc oi t|c actio:s ii :i-|tcous:css is co:c. Io Al:awwas. t|c
l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic cvil is t|at w|ic| vou co :ot wa:t ¡co¡lc to |:ow a|out.

I|csc a|o1ee·| |avc ua:v |c:ciits. I|cv s|ow t|c i:tclli-c:cc oi t|c ·o|o/o| i: as|i:- cou¡:c|c:sivc
qucstio:s. t|c o||/oo oi t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ w|c: souco:c i:sultcc Wa|isa|. t|c
ui:aclc t|at t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ |:cw w|v Wa|isa| |ac couc. a:c t|c co:cisc:css oi
t|c :cs¡o:sc oi t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬.

W|at is · -'' :o//...· · -'' :o//... coucs i:ou t|c sauc :oot as t|c wo:c io: 'la:c' i: A:a|ic. Alla|
:·o/|o-o|o «o·oo/o savs. "I|c la:c a:c t|c occa:s" i: t|c ·u:a:. W|v is t|c:c a :clatio:s|i¡ |ctwcc:
t|c two· ¡ust as t|c la:c sccus vast a:c i:ii:itc. so too a:c t|c wavs oi |ccoui:- closc: to Alla| a:c
¡lcasi:- Alla|. I|c:c is a vast wav to |ccouc closc: to Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o |v cc:tai: c|a::cls. I|c
wo:c :i-|tcous:css coucs i:ou t|c sauc :oot w|ic| uca:s vast. Also. t|c uca:i:- oi · -'' :o//... |as t|c
co::otatio: t|at t|c -oocs t|at couc out oi w|at vou co a:c also vast a:c i:ii:itc. I|c :cwa:cs io: |ci:-
:i-|tcous ca::ot |c cou:tcc. Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o uscs t|c wo:c · - :/... i: t|c ·u:a: io:
:i-|tcous:css i: ua:v vc:scs.

¤ Šl ¯¸.l¦ β¦ ¦θ—l´θ. ¯Ν>δθ´>´ρ Ÿ≅.· −¸:ϑl¦ .,-ϑl¦´ρ ´>≈l´ρ ¯¸.l¦ Β ´Β¦´™ ´<!. Θ¯θ´‹l¦´ρ ,>ψ¦
πé.≈lϑl¦´ρ .≈.>l¦´ρ ´↵¯‹.Ζl¦´ρ ’.¦´™´ρ Α!ϑl¦ ’ls .«.´> “ρŒ †.¯,1l¦ ’ϑ≈.´Šl¦´ρ _.>≈.ϑl¦´ρ _⌠¦´ρ
≅‹.´.l¦ _,#←!´.l¦´ρ ’·´ρ U!·¯,l¦ ´Θ!·¦´ρ οθl¯.l¦ ’.¦´™´ρ οθŸé“l¦ šχθ·θϑl¦´ρ ¯Νδ‰γ-. ¦Œ| ¦ρ‰γ≈s
_·¸.≈¯.l¦´ρ ’· ™!™!.l¦ ™¦¯¸œ.l¦´ρ _.>´ρ !.l¦ i.≈l`ρ¦ _·%!¦ ¦θ·‰. i.≈l`ρ¦´ρ ´Νδ βθ1−.ϑl¦ ∩⊇∠∠∪
lt is :ot (/i... :¡ictv. :i-|tcous:css. a:c cac| a:c cvc:v act oi o|ccic:cc to Alla|. ctc. t|at
vou tu:: vou: iaccs towa:cs cast a:c :o: wcst :i: ¡:avc:s. |ut (/i... is :t|c qualitv oi t|c
o:c w|o |clicvcs i: Alla|. t|c last Dav. t|c a:-cls. t|c loo|. t|c l:o¡|cts a:c -ivcs |is
wcalt|. i: s¡itc oi lovc io: it. to t|c |i:siol|. to t|c o:¡|a:s. a:c to (/Mo·o|.- :t|c ¡oo:. a:c
to t|c wavia:c:. a:c to t|osc w|o as|. a:c to sct slavcs i:cc. ¡c:io:us (·:o/o· :ioo¬o·o·
:o/o·. a:c -ivcs t|c Zo|o·. a:c w|o iuliill t|ci: covc:a:t w|c: t|cv ua|c it. a:c w|o a:c (·
:o/...- :t|c ¡atic:t o:cs. ctc. i: cxt:cuc ¡ovc:tv a:c ailuc:t :ciscasc a:c at t|c tiuc oi
ii-|ti:- :cu:i:- t|c |attlcs. ·uc| a:c t|c ¡co¡lc oi t|c t:ut| a:c t|cv a:c (/Mo··ooo- :¡ious
scc V.!.!. |·u:a| Al laqa:a|. 1¯¯¡

!κš‰!≈ƒ _·%!¦ ¦θ´ΖΒ¦´™ Ÿω ¦θl>´ ´¸∝≈-: ´<¦ Ÿω´ρ ,¯κ:l¦ Π¦,>'¦ Ÿω´ρ “‰λ¦ Ÿω´ρ ‰.≈l1l¦ ω´ρ _.Β¦´™ ·Š.l¦ Π¦,>'¦
βθ-.¯.ƒ ξ.· Β ¯Νκ¯.¯‘ !Ρ≡´θ.‘´ρ ¦Œ|´ρ Λ.ll> ¦ρŠ!L.!· Ÿω´ρ ¯Ν>ΖΒ,>† ´β!↔Ψ: Θ¯θ· β¦ ¯Νéρ‘‰. s
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

+!
‰>`.ϑl¦ Θ¦,>'¦ β¦ ¦ρ‰.-. ¦θΡ´ρ!-.´ρ ’ls ¯¸.l¦ “´θ1−.l¦´ρ Ÿω´ρ ¦θΡ´ρ!-. ’ls Ο.N¦ β≡´ρ‰´-l¦´ρ ¦θ1.¦´ρ ´<¦
β| ´<¦ ‰ƒ‰: .!1-l¦ ∩⊄∪
· vou w|o |clicvc: Violatc :ot t|c sa:ctitv oi t|c svu|ols oi Alla|. :o: oi t|c sac:cc uo:t|.
:o: oi t|c a:iuals |:ou-|t io: sac:iiicc. :o: t|c -a:la:ccc ¡co¡lc o: a:iuals. ctc. |\a:|cc |v
t|c -a:la:cs o: t|ci: :cc|s uacc i:ou t|c outc: ¡a:t oi t|c t:ccstcus :oi \a||a| io: t|ci:
sccu:itv¡. :o: t|c ¡co¡lc coui:- to t|c sac:cc lousc :\a||a|. scc|i:- t|c |ou:tv a:c -ooc
¡lcasu:c oi t|ci: lo:c. lut w|c: vou ii:is| t|c i|.o¬ :oi lajj o: 'uu:a|. vou uav |u:t. a:c
lct :ot t|c |at:cc oi souc ¡co¡lc i: :o:cc sto¡¡i:- vou i:ou (/Mo·¡.1o/uo.o¬ :at \a||a|
lcac vou to t:a:s-:cssio: :a:c |ostilitv o: vou: ¡a:t. lcl¡ vou o:c a:ot|c: i: (/i... a:c
(·1oo«o :vi:tuc. :i-|tcous:css a:c ¡ictv. |ut co :ot |cl¡ o:c a:ot|c: i: si: a:c
t:a:s-:cssio:. A:c ica: Alla|. Vc:ilv. Alla| is scvc:c i: ¡u:is|uc:t. |·u:a| Al \aa`ica|. !¡

I|c |o1ee·| oi Al:awwas tclls us t|c actio: oi |i:: a:c t|c |o1ee·| oi Wa|isa| tclls us t|c ¡svc|olo-v oi · -
:/....

r.o|·e.o·-e·· .· o..1 .|o.o.·e.. o-1 ·.- .· ·|o· «|..| «o·e.· .- ;.o. |eo.· o-1 «|..| ;.o 1. -.· «o-· oe.o/e
·. |-.« o/.o·.¨
lt is as ii t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic -ooc ua::c:s is all oi · - :/.... |ut t|c |o1ee·| is
uo:c ¡:oiou:c t|a: t|is. I|c ¡|:asi:- i:cicatcs t|at t|c cssc:cc oi · - :/... is -ooc ua::c:s. lo:
cxau¡lc. w|c: t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic t|at lajj is sta:ci:- at A:aiat. |c cquatcc t|c
two. ls lajj o:lv A:aiat· :o. vct t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic t|is |ccausc t|c cssc:cc oi
lajj is sta:ci:- at A:aiat. I|is is t|c c:ti:c ¡oi:t oi -oi:- io: lajj. ·iuila:lv. t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|.
«o ·o//o¬ saic :i-|tcous:css is to |avc -ooc ua::c:s uca:i:- t|c cssc:cc oi :i-|tcous:css is -ooc
ua::c:s.

uo·- o/||o/oo co:sists oi t|:cc sc¡a:atc vct :clatcc s¡|c:cs. A ¡c:so: ca: |c -ooc i: o:c oi t|cu |ut u:til
|c is -ooc i: all t|:cc. |c will :ot |c :i-|tcous.
1.

lci:- -ooc i: vou: co:cuct wit| Alla|. |clicvc i: Alla| t|c wav lc ccsc:vcs to |c |clicvcc i:. co
:ot associatc a:v ot|c:s wit| Alla|. ¡:acticc t|c ¡illa:s oi lslau
!.

lci:- -ooc wit| ot|c: uc:. t:cat uc: t|c wav vou wa:t to |c t:catcc
!.

lci:- -ooc wit| vou:scli. vou co t|at w|ic| is :cqui:cc io: vou: |ocv a:c soul. ta|c ca:c oi vou:
|ocv a:c vou: soul.

\a:v \uslius :cac t|csc a|o1ee·| a:c o:lv t|i:| oi |o·- o/||o/oo wit| ot|c: uc:. |ut t|c :calitv is t|at all
t|:cc a:c iu¡o:ta:t. I|cv a:c :ot all cquallv iu¡o:ta:t a:c :ot all cquallv cssc:tial. I|c uost iu¡o:ta:t
is wit| Alla| t|c: wit| ot|c: uc: a:c t|c: wit| vou:scli.
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

++
.r.o|·e.o·-e·· .· ·|o· o/.o· «|..| ·|e ·.o/ ¡ee/· ·.o-oo./ o-1 ·|e |eo.· ¡ee/· ·.o-oo./. o-1 ·.- .· «|o· ..eo·e·
.e··/e··-e·· .- ·|e ·.o/ o-1 ¬.·e· ·. o-1 ¡.. .- ·|e /.eo··.¨

ki-|tcous:css is t|at w|ic| ua|cs vou: |ca:t |a¡¡v a:c |:i:-s solacc to vou: soul. I|is |:i:-s us to a
iu:cauc:tal ¡oi:t oi lslauic ¡svc|olo-v. I|c -c:c:al statc oi ua: u¡o: w|ic| Alla| c:catcc |iu is t|at
ua: lovcs -ooc a:c |atcs cvil. Doi:- -ooc ua|cs a ¡c:so: iccl -ooc. lci:- -ooc |:i:-s a|out a statc oi
-ooc. I|is is t|c -c:c:al :ulc oi |uua: :atu:c. Doi:- si:s a:c cvil a:c vicc |:i:-s a|out cvil a:c
cisco:tc:t to vou: soul. I|c ¡:ooi oi t|is is t|is |o1ee·| a:c ua:v a|o1ee·| a:c avat a|out t|c ¡.·.o|. I|c
l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic. "lvc:v si:-lc c|ilc is |o:: u¡o: t|c ¡.·.o|." I|is uca: t|at cvc:v
c|ilc |as i::atc |:owlcc-c t|at is cu|ocicc i: t|c ¡.·.o| a:c t|c: |is ¡a:c:ts ua|c |iu i:to a ·|:istia: o: a
¡cw o: a ii:c wo:s|i¡¡c:.

:a::atcc A|u lu:av:a| :.o1|. (//o|o o-|o. Alla|'s A¡ostlc saic. "lvc:v c|ilc is |o:: wit|
a t:uc iait| oi lslau :i.c. to wo:s|i¡ :o:c |ut Alla| Alo:c |ut |is ¡a:c:ts co:vc:t |iu to
¡ucaisu. ·|:istia:itv o: \a-ai:isu. as a: a:iual cclivc:s a ¡c:icct |a|v a:iual. Do vou
ii:c it uutilatcc·" I|c: A|u lu:av:a| :ccitcc t|c |olv vc:scs. "I|c ¡u:c Alla|'s lslauic
:atu:c :t:uc iait| oi lslau :i.c. wo:s|i¡¡i:- :o:c |ut Alla| wit| w|ic| lc |as c:catcc
|uua: |ci:-s. :o c|a:-c lct t|c:c |c i: t|c :cli-io: oi Alla| :i.c. joi:i:- :o:c i: wo:s|i¡
wit| Alla|. I|at is t|c st:ai-|t :cli-io: :lslau |ut uost oi uc: |:ow. :ot." :!0.!0
|lu||a:i .. loo| ! .. Voluuc !! .. uo1ee·| ++1¡

I|c ¡.·.o| lcacs to lslau a:c is cou¡ati|lc to lslau. W|c: a c|ilc is :aiscc as a \usliu. t|c ¡.·.o| is
:ou:is|cc a:c is :ot co::u¡tcc. I|c ¡.·.o| is to lslau li|c a |a:c is to a -lovc :uca:i:- it iits ¡c:icctlv.
I|is ¡.·.o| tclls us ua:v t|i:-s. t|c:c is a Goc a:c Goc is lc:icct. Alla| is wo:t|v oi wo:s|i¡. lt tclls us
oi t|c |asics oi uo:alitv. w|ic| is w|v cvc:v si:-lc civilizatio: co:sicc:s uu:cc: to |c a c:iuc. lvc:v
socictv |:ows it is -ooc to ta|c ca:c oi o:¡|a:s. t|c clcc:lv. a:c t|c wca| a:c t|at it is cvil to lic a:c
¡lu:cc:. I|csc a:c :ot acqui:cc t:ut|s. li vou usc :atio:alitv. ua:v tiucs vou ca: justiiv souc oi t|csc
si:s i: cc:tai: situatio:s. a:c vct :o socictv cocs. I|csc u:ivc:sal t:ut|s couc i:ou t|c ¡.·.o|.

I|c ¡.·.o| iccls -ooc w|c: -ooc is co:c a:c iccls cvil w|c: cvil is couuittcc. I|is is w|v t|c l:o¡|ct :·o/
(//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic -ooc |:i:-s couio:t to t|c |ca:t. lt is iu¡ossi|lc to ii:c a |uua: |ci:- w|o
cocs :o -ooc w|atsocvc:. W|v co ¡co¡lc -ivc c|a:itv· lt ua|cs t|cu iccl -ooc. ·o:vc:sclv. vou iccl
|ac coi:- |ac. l: l:-lis| t|c:c is a: cx¡:cssio:. -:awi:- at uv co:scic:cc.`

|Ia:-c:t. souc t|colo-ia:s usc t|c 'uo:al ¡:ooi' as t|c ¡:ooi io: t|c cxistc:cc oi Goc. I|cv saic uo:alitv
ca::ot |c cx¡lai:cc wit|out t|c ¡:csc:cc oi a |i-|c: |ci:-.¡

I|is |o1ee·| is o:c oi t|c a|o1ee·| t|at ¡:ovcs t|at ua: lovcs -ooc. l: a |o1ee·| oo1·. i: ·a|i| \usliu. I|c
l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic t|at Alla| saic. 'l c:catcc uv sc:va:ts all oi t|cu |o-o¡oo :i:cli:cc
towa:cs -ooc. a:c t|c: t|c ·|avatcc: cauc a:c t:icc to swav t|cu to t|ci: va:ious ¡at|s.'

'lvac |. liua: :c¡o:tcc t|at Alla|'s \cssc:-c: :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬. w|ilc
cclivc:i:- a sc:uo: o:c cav. saic. lc|olc. uv lo:c couua:ccc uc t|at l s|oulc tcac| vou
w|ic| vou co :ot |:ow a:c w|ic| lc |as tau-|t uc tocav. :lc |as i:st:uctcc t|us. I|c
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

+.
¡:o¡c:tv w|ic| l |avc co:ic::cc u¡o: t|cu is lawiul io: t|cu. l |avc c:catcc \v sc:va:ts
as o:c |avi:- a :atu:al i:cli:atio: to t|c wo:s|i¡ oi Alla| |ut it is ·ata: w|o tu::s t|cu
awav i:ou t|c :i-|t :cli-io: a:c |c ua|cs u:lawiul w|at |as |cc: cccla:cc lawiul io: t|cu
a:c |c couua:cs t|cu to asc:i|c ¡a:t:c:s|i¡ wit| \c. alt|ou-| |c |as :o justiiicatio: io:
t|at..¨ |\usliu .. loo| +0 .. uo1ee·| o·.!¡

I|c ¡.·.o| couua:cs to -ooc a:c lcacs to it a:c a||o:s cvil a:c ccs¡iscs it. a:c w|c: cvil is couuittcc.
t|c ¡.·.o| is cisco:tc:t.

I|c o¡¡ositc oi · - :/... is »`' :.·|¬. li vou iccl -uiltv a|out couuitti:- souct|i:- a:c co :ot wa:t
ot|c:s to |:ow a|out it. t|c: it is a svu¡tou t|at w|at vou |avc co:c is w:o:-. W|at t|c l:o¡|ct :·o/
(//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ is tal|i:- a|out is actio:s a|ovc a:c |cvo:c w|at all uc: a:c wouc: co oi a
¡c:so:al :atu:c li|c :clicvi:- ou:sclvcs o: |ci:- i:tiuatc wit| s¡ouscs.

.e·e- ·|.oo| oe.o/e o.·e ;.o ·|e.. .o.-..- (.- ;.o. ¡o·..) o-1 ..-·.-oe ·. 1. ·..¨

I|c sc|ola:s |avc ¡oi:tcc out t|at t|c:c a:c quitc a icw cxcc¡tio:s to t|is -c:c:al :ulc. ·i t|csc
cxcc¡tio:s is t|c iact t|at vou ¡c:so:allv uav iccl -uiltv coi:- souct|i:- cvc: t|ou-| t|c:c uav |c
u:a:iuous co:sc:sus o: t|c ¡oi:t |ccausc oi vou: ow: i-:o:a:cc. lo: cxau¡lc. w|c: t|c avc:a-c ¡c:so:
|ca:s t|at vou a:c allowcc to cou|i:c t|c ¡:avc:s o: s|o:tc: t|cu w|ilc t:avcli:-. souc uav ii:c it
u:|clicva|lc. l:itiallv w|c: |c cocs it. |c uav iccl -uiltv. Wc :cs¡o:c t|at t|c |o1ee·| is :ot uca:t io:
t|c i-:o:a:t w|c: t|cv co :ot |:ow t|c :uli:-s oi |o/o/ a:c |o.oo¬. You uav iccl -uiltv |ccausc vou co
:ot |:ow |o/o/ a:c |o.oo¬.

Also. it is ¡ossi|lc t|at vou iccl -uiltv io: t|c w:o:- :caso:s. so t|c |o1ee·| will :ot a¡¡lv to vou. W|c:
vou iccl -uiltv io: coi:- t|c :i-|t t|i:-. vou a:c :ot iccli:- -uiltv |ccausc oi :cli-io: |ut |ccausc oi
socictal ¡:cssu:c. lo: cxau¡lc. a sistc: uav |c social i:ic:cs wit| :o:¡:actici:- \uslius. a:c s|c ccciccs
to wca: t|c |ija|. lt is vc:v ¡ossi|lc t|at w|c: s|c ta|cs t|is |olc stc¡ a:c ¡laccs |c: t:ust i: Alla| t|at
w|c: s|c -ocs i:to t|c -at|c:i:-s oi |c: i:ic:cs. s|c will iccl cu|a::asscc a:c ioolis| a:c iccl -uiltv. I|is
-uilt is :ot :cli-ious |ascc |ut is t|c -uilt oi |ci:- ciiic:c:t. I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ is
tal|i:- a|out t|c -uilt t|at coucs i:ou t|c co:scic:cc :a: i::c: -uilt a:c :ot a: outc: -uilt.

I|c o¡¡ositc is :ot ¡:aiscc |v t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬. |c cic :ot sav t|at ii vou co :ot
iccl -uiltv t|c: it is o|. lt is ¡ossi|lc t|at a ¡c:so: cocs :ot |:ow cctails oi t|c |o/o/ a:c |o.oo¬ a:c uav
t|i:| souct|i:- is ¡c:uissi|lc u:til lca::i:- it is iu¡c:uissi|lc. lo: cxau¡lc. i: ii:a:cial t:a:sactio:s vou
uav :ot |:ow souct|i:- is |o.oo¬. so vou co :ot iccl -uiltv. |ut t|is cocs :ot ua|c it |o/o/. I|is is a o:c
wav issuc: li vou co :ot iccl -uiltv. it is :ot :cccssa:ilv :i-|t. ki-|tcous:css is :ot :cut:al a:c ua|cs vou
iccl -ooc.

l|: Al ·avviu a:c ot|c:s uc:tio: t|at t|is |o1ee·| a¡¡lics to t|c ¡c:so: oi e¬o- a:c :ot to t|c ¡c:so: w|o
cocs :ot |avc e¬o-. W|c: vou co :ot |avc e¬o-. vou ca: couuit si:s a:c :ot iccl -uilt at all. l|: Al
·avviu savs t|at t|c uo:c e¬o- vou |avc. t|c uo:c ii:c tu:cc vou: co:scic:cc |ccoucs. I|c lcss e¬o-
vou |avc. t|c lcss ii:c tu:cc vou: co:scic:cc is.

·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

+o
lvc:v o:c oi us |as a tolc:a:cc lcvcl oi si:s. W|c: wc c:oss a t|:cs|olc. t|c: t|c uajo: cosc oi -uilt
coucs. lvc:vo:c |as t|c t|:cs|olc at a ciiic:c:t lcvcl. You uav ucct a \usliu w|o cocs :ot ¡:av iivc
tiucs a cav |ut will iccl -uiltv ii |c uisscs ¡o¬o'o| a:c o: t|c ot|c: |a:c vou will ucct a \usliu w|o
ovc:slcc¡s a:c ¡:avs ¡o¡. latc a:c will iccl -uiltv t|c c:ti:c cav.

l|: Al ·avviu saic. t|c uo:c e¬o- vou |avc. t|c uo:c ii:c tu:cc vou: co:scic:cc |ccoucs. I|c -oal a:c
t|c ¡oi:t is to :aisc t|c |a: a:c i:c:casc t|c t|:cs|olc a:c ua|c it |i-|c: so t|at cvc: t|c suallcst si:
ua|cs vou iccl -uiltv. lvc:vo:c |as t|is t|:cs|olc. |ut wc |avc to co:ti:uc to :aisc t|c |a: a:c ua|c it
|i-|c: a:c |i-|c:. I|c uo:c e¬o- vou |avc. t|c uo:c t|is |o1ee·| a¡¡lics to vou. I|c uo:c vou ¡c:icct
vou: ¡.·.o| a:c allow it to :u:tu:c a:c -:ow. t|c uo:c it will |c i: sv:c wit| vou: co:scic:cc. I|c
co:cc¡t oi |avi:- a co:scic:cc is :clatcc to t|c ¡.·.o|.

.c.-·o/· ;.o. |eo.·.¨

A t|colo-ical -:ou¡ ta|cs t|is |o1ee·| to a:ot|c: lcvcl. ·:c oi t|c si-:s oi t|is -:ou¡ is t|at t|cv co :ot
:cco-:izc acaccuic |:owlcc-c. I|cv co :ot |avc acaccuic s¡i:itualitv. li vou t:v to quotc t|cu
a:vt|i:-. t|cv will sav t|at t|ci: |ca:ts tclls t|cu t|at t|is is :i-|t. I|c cxt:cuc auo:-st t|cu :a::atc
a|o1ee·| i:ou t|ci: |ca:ts. I|is is a couuo: ¡|c:ouc:o: t|at |as |cc: iu¡o:tcc i:ou ot|c: :cli-io:s a:c
|as :o |asis. I|is |o1ee·| is :ot a|out lc-alitv |ut is a|out ct|ics. I|is |o1ee·| is :ot uscc to cc:ivc ¡.o| |ut
is uscc to cc:ivc issucs oi co:scic:cc.

.e·e- ·|.oo| oe.o/e o.·e ;.o ·|e.. .o.-..- (.- ;.o. ¡o·..) o-1 ..-·.-oe ·. 1. ·..¨

I|is |o1ee·| a¡¡lics to t|c -:cv a:cas oi lslau a:c :ot to t|c clca: cut issucs. A: i:civicual uav t|i:|
souct|i:- is w:o:- :io: cxau¡lc. wi¡i:- ovc: t|c soc|s. |ut t|c |o1ee·| cocs :ot a¡¡lv |ccausc it is :ot
uca:t to solvc vou: i-:o:a:cc. I|c |o1ee·| is uca:t to |c a¡¡licc to -:cv a:cas w|c:c t|c:c a:c co:ilicti:-
¡o·«os a:c ii vou ta|c o:c ¡ositio: t|c: vou: |ca:t i::itatcs vou. lo: cxau¡lc. t|c issuc oi ucat. ·ouc
uav iollow t|c ¡o·«o t|at it is ¡c:uissi|lc. a:c ii vou iccl :ot|i:- i: vou: co:scic:cc a|out cati:- t|at
ucat. t|c: t|c:c is :o si: |ccausc vou |avc iollowcc o/e¬o w|o |avc -ivc: a ¡o·«o. li vou iccl souct|i:-
w:o:- a|out t|is issuc. t|c: t|is |o1ee·| a¡¡lics to vou. A:ot|c: cxau¡lc. t|c issuc oi uusic. ·|. Yasi:
ii:ulv |clicvcs t|at uusical i:st:uuc:ts a:c :ot ¡c:uissi|lc. 100!00 vca:s a-o. ii vou wc:c to as| a:v
o/.¬. t|at o/.¬ woulc o:lv |:ow t|at uusic is :ot allowcc. Do vou iccl ¡:ouc listc:i:- to uusic· li
souco:c vou :cli-iouslv :cs¡cct wal|s i: a:c vou a:c listc:i:- to uusic. woulc vou :ot iccl cu|a::asscc·
Woulc vou wa:t to listc: to uusic t|c c:ti:c :i-|t o: t|c !¯t| oi kauaca:· Will it |:i:- vou closc: to
Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o· I|c avc:a-c ¡c:so: :calizcs t|at t|cv co :ot wa:t to co t|at. I|c co:scic:cc is
tclli:- vou t|at souct|i:- cocs :ot acc u¡. I|is |o1ee·| a¡¡lics to -:cv a:cas.

li vou iollow a :c¡uta|lc sc|ola: wit| |:owlcc-c a:c ica: oi Alla| a:c vou: co:scic:cc is clca:. t|c: vou
a:c io:-ivc: .-·|(//o|. l: t|c -:cv a:cas. c|oosc t|c o/.¬ w|ou vou t|i:| ica:s Alla| a:c |:ows t|c
uatc:ial oi t|c su|jcct uattc: a:c is qualiiicc to -ivc t|c ¡o·«o. ·:cc vou |avc as|cc. t|c: vou |avc co:c
vou: ¡a:t. As| t|c ¡co¡lc oi |:owlcc-c a:c t|c: iollow w|at t|cv sav.·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·


·o:clusio:s.
I|is |o1ee·| tclls us a|out lslauic ¡svc|olo-v a:c t|c :olc oi co:scic:cc. I|is |o1ee·| i:io:us us t|at t|c
avc:a-c statc oi ua: is t|at |c li|cs to |c -ooc a:c |ci:- -ooc lcacs to -ooc. ·oui:- closc: to Alla|
:·o/|o-o|o «o·oo/o is w|at t|c soul wa:ts to co. Goi:- awav i:ou Alla| |a:us t|c soul. a:c t|c soul cocs
:ot li|c it.

I|is |o1ee·| a¡¡lics to t|osc w|o |avc e¬o- a:c :ot to t|osc w|o co :ot |avc e¬o-. I|c l:o¡|ct :·o/
(//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ tolc us oi a -:ou¡ oi ¡co¡lc w|o |avc cisto:tcc t|ci: ¡.·.o| to suc| a: cxtc:t t|at
t|is |o1ee·| |as :o uca:i:- io: t|cu w|atsocvc:. a:c t|csc |uua:s |avc :o co:scic:cc w|atsocvc:. lv
t|ci: ow: ccccs a:c actio:s t|at t|ci: ow: |a:cs |avc causcc. t|cv |avc ccst:ovcc t|ci: ow: ¡.·.o|. I|c
l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ callcc t|csc ¡co¡lc ·|o;o·ee- i: |uua: io:u :|uua: |ci:-s w|o a:c
·|o;o·ee-. a:c io: t|cu. t|c cvil is ¡lcasi:- a:c t|c -ooc is ccs¡ica|lc. I|c |o1ee·| a¡¡lv to ¡co¡lc w|o
a:c sa:c a:c :atio:al a:c :ot to t|csc ¡co¡lc. I|c:c a:c -:ou¡s oi ¡co¡lc w|o a:c so cvil t|at |ci:- cvil
-ivcs t|cu a |i-| a:c ua|cs t|cu iccl -ooc. I|c ¡c:icct ·u:a:ic cxau¡lcs oi t|is a:c t|c ¡co¡lc oi lut
:alav|i salaau. I|csc ¡co¡lc saic. "Gct t|csc ¡co¡lc out oi ou: citv. I|cv wa:t to t:v to ¡u:iiv us. a:c
wc li|c |ci:- iilt|v." I|c ¡co¡lc oi lut ac|:owlcc-cc t|at t|cv wc:c iilt|v a:c cvil. I|c ¡co¡lc oi lut
wc:c li-|t vca:s a|cac oi t|ci: uocc:: cou:tc:¡a:ts |ccausc tocav t|cv iccl t|at it is cou¡lctclv :atu:al
a:c ¡c:uissi|lc. lo: t|c ii:st tiuc i: |uua: |isto:v. ¡co¡lc claiu to |c uc: oi Goc a:c o¡c:lv cs¡ousc
t|is liicstvlc. I|c ¡co¡lc oi lut u:cc:stooc t|cv wc:c cvil. a:c t|cv cic :ot wa:t to |c ¡u:c. I|c |o1ee·|
uc:tio:cc |c:c co :ot a¡¡lv to t|csc a:oualics.

·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·


ll:Tl` c C ll:Tl` c C ll:Tl` c C ll:Tl` c CBl\. Bl\. Bl\. Bl\. HAlllTH HAlllTH HAlllTH HAlllTH !8 !8 !8 !8

HAlllTH HAlllTH HAlllTH HAlllTH ! !! !8 88 8


lt was :a::atcc o: t|c aut|o:itv oi A|u :aji| all:|ac |i: ·a:iva| :.o1|. (//o|o o-|o w|o
saic.

I|c \cssc:-c: oi Alla| :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ cclivc:cc a: acuo:itio: t|at uacc ou:
|ca:ts ica:iul a:c ou: cvcs tca:iul. Wc saic. "· \cssc:-c: oi Alla|. it is as ii t|is wc:c a
ia:cwcll sc:uo:. so acvisc us." lc saic. "l c:joi: vou to |avc 1oo«o oi Alla| a:c t|at vou
listc: a:c o|cv. cvc: ii a slavc is uacc a :ulc: ovc: vou. lc auo:- vou w|o livcs lo:-
c:ou-| will scc ua:v ciiic:c:ccs. ·o io: vou is to o|sc:vc uv :o--o| a:c t|c :o--o| oi t|c
:i-|tlv¡:i:ci¡lcc a:c :i-|tlv-uiccc succcsso:s. |olci:- o: to t|cu wit| vou: uola: tcct|.
lcwa:c oi :cwlvi:t:ocuccc uattc:s. io: cvc:v i::ovatio: (/.1'o|) is a: c::o:.¨

|A|u Dawuc × AlIi:uic|i. w|o savs it is a: aut|c:tic |o1ee·|¡
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

+9
lRAll·ATlC` CF HARM. lRAll·ATlC` CF HARM. lRAll·ATlC` CF HARM. lRAll·ATlC` CF HARM. HAlllTH HAlllTH HAlllTH HAlllTH J! J! J! J!

HAlllTH HAlllTH HAlllTH HAlllTH J! J! J! J!

lt was :clatcc o: t|c aut|o:itv oi A|u ·a'ic ·a'c |i: \ali| |i: ·i:a: all|uc:i :.o1|. (//o|o
o-|o t|at t|c \cssc:-c: oi Alla| :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic.

ªI|c:c s|oulc |c :cit|c: |a:ui:- :o: :cci¡:ocati:- |a:u.¨

|A: cxccllc:t |o1ee·| w|ic| l|: \aja|. AlDa:aqut:i a:c ot|c:s :clatcc as oi sou:c .·-o1.
|ut w|ic| \ali| :clatcc i: |is \uwatta' as oi |:o|c: .·-o1. i:ou 'Au: |i: Ya|va. i:ou |is
iat|c:. i:ou t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ |ut c:o¡¡i:- :t|c :auc oi A|u ·a'ic.
I|is |o1ee·| |as li:cs oi t:a:suissio: w|ic| st:c:-t|c: o:c a:ot|c: :so t|at it uav |c
:c-a:ccc as oi sou:c .·-o1.¡

I|is |o1ee·| is a vc:v s|o:t |o1ee·|. A|u ·a'ic all|uc:i was oi t|c vou:- ·o|o/o| w|o t:icc to ¡a:tici¡atc
i: t|c lattlc oi u|uc |ut was :cjcctcc |ccausc |c was too vou:-. lc iou-|t i: all oi t|c su|scquc:t |attlcs
a:c cicc i: o+ Al i: \aci:a|. I|is |o1ee·| was c|osc: io: a s¡cciiic :caso:.

· · - :1|o.o. uca:s |a:u. ·ouc sc|ola:s sav · · - :1|o.o. a:c ·' · - :1|..oo. a:c t|c sauc. a:c
ot|c:s sav · · - :1|o.o. is t|c vc:| a:c ·' · - :1|..oo. is t|c :ou:. I|c st:o:-cst ¡ositio:. · · -
:1|o.o. is t|c co:cc¡t a:c ·' · - :1|..oo. is w|c: it is co:c auo:-st vou to ot|c:s. I|c |o1ee·|
t:a:slatcs. t|c:c is :o |a:u :o: is t|ci: causi:- oi |a:u to ot|c:s.`

I|c |o1ee·| :cacs li|c a iactual sc:tc:cc. |ut wc |:ow t|c:c is a lot oi |a:u. I|c |o1ee·| is :ot uca:t to
|c :cac i: a iactual wav |ut i: a couua:c uocc. "lct t|c:c |c :o |a:u. a:c lct t|c:c |c :o causi:- oi
|a:u." I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ is cu¡|asizi:- t|c :cccssitv oi :ot causi:- |a:u.
·ouctiucs w|c: a |i:- wa:ts to ua|c a ccc:cc. |c will ua|c a iactual statcuc:t |ut t|c ¡oi:t is to
t:a:slatc it i:to actio:.

·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

.0
I|is |o1ee·| tclls us auo:-st ot|c: t|i:-s t|at t|c -c:c:al ¡:i:ci¡lc oi lslau is to ui:iuizc |a:u. lslau |as
|cc: :cvcalcc a:c sc:t cow: to liit u¡ |a:u. I|c vc:v :caso: Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o lc-islatcc t|is
:cli-io: is to ¡:cvc:t |a:u i: a wo:lclv a:c s¡i:itual sc:sc. la:u is oi ua:v tv¡cs. souc oi w|ic| a¡¡lv
u:cc: t|is |o1ee·| a:c ot|c:s w|ic| co :ot a¡¡lv. la:u ca: |c co:c at t|c couua:c oi t|c :|o..'o|. i:
w|ic| casc cvc: t|ou-| t|c:c uav |c souc |a:u. t|c ovc:all |c:ciit will outwci-| it. Wc all |:ow t|c
lslauic ¡c:al cocc. a:c t|c :cs¡o:sc is t|at it uav |c |a:uiul to o:c ucu|c: o: i:civicual |ut t|c ovc:all
outwci-|s t|is.

o.·oo· uca:s 'liic io: a liic.' Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o savs t|at i: |illi:- souco:c t|c:c is liic. l: t|is
|illi:-. t|c:c is liic. l: |illi:- t|c uu:cc:c:. t|is is |o;oo· ii o:lv wc u:cc:stooc. I|is suuua:izcs t|c
c:ti:c ¡oi:t oi t|c ¡c:al cocc oi lslau i: t|at t|c:c is ovc:all |c:ciit. I|c |o1ee·| cocs :ot a¡¡lv to t|is
situatio:. I|c |o1ee·| a¡¡lics w|c: a ¡c:so: out oi ¡u:c ualicc wis|cs to causc |a:u. I|c:c a:c ua:v
i:sta:ccs w|c:c ¡co¡lc t:v to co |a:u a:c |ccausc oi t|is |o1ee·| sc|ola:s sto¡ t|cu.

¯Ν>l´ρ ’· !.1l¦ οθ´Š> ’|`ρ!≈ƒ .≈.lN¦ ¯Νél-l βθ1−.. ∩⊇∠'∪
A:c t|c:c is :a savi:- oi liic io: vou i: (/o.·o· :t|c law oi lqualitv
i: ¡u:is|uc:t. · uc: oi u:cc:sta:ci:-. t|at vou uav |ccouc
(/Mo··ooo- :t|c ¡ious scc V.!.!. |·u:a| Al laqa:a|. 1¯9¡

t.o| kulc. li t|c i:tc:tio: oi a: act was co:c out oi s¡itc a:c |a:u. t|c: it cocs :ot ca::v lc-islativc
wci-|t. lo: cxau¡lc. ii a |us|a:c a:c wiic a:c :ot -ctti:- alo:- a:c t|c |us|a:c -cts t|c :cws t|at |c is
o: |is ccat| |cc a:c is a|out to ¡ass awav. so |c civo:ccs |is wiic o:lv to cc¡:ivc |c: oi |is i:|c:ita:cc.
t|c sc|ola:s sav t|at |is civo:cc is :ot valic |ccausc |c o:lv wa:tcc to causc |c: |a:u. lc actcc as a :csult
oi |:owlcc-c w|ct|c: it is t:uc o: :ot.

·cc:a:ios w|ic| a:c ciiic:c:ccs oi o¡i:io:.
·u¡¡osc vou wa:t to co souct|i:- io: vou: ow: |c:ciit a:c i: t|c ¡:occss will |a:u souco:c clsc. You
co :ot |avc a:-c: o: |at:cc |ut a:c coi:- souct|i:- io: vou: ow: -ooc a:c i:ci:cctlv a:c -oi:- to causc
|a:u. lo: cxau¡lc. vou ow: ¡:o¡c:tv a:c la:c a:c wa:t to |:i:- a la:-c st:uctu:c t|at will causc |a:u to
vou: :ci-||o:s. I|c sc|ola:s oi ¡.o| sav t|at a :caso:a|lc auou:t oi |a:u w|ic| is co:c io: a ¡c:so:al
|c:ciit is cxcuscc. A: u::caso:a|lc auou:t uust |c ¡:o|i|itcc. W|at co:stitutcs :caso:a|lc a:c
u::caso:a|lc· lt -ocs |ac| to w|ic| ¬o1|o/ vou iollow. li vou |avc a louc ¡a:tv at vou: |ousc at o ¡u o:
·atu:cav. vou will |c a|lc to -ct awav wit| it. |ut ii vou |avc t|c sauc :oisc at ! au o: Iucscav. it is :ot
accc¡ta|lc a:c vou: :ci-||o:s ca: lc-allv loc-c a cou¡lai:t |ccausc vou a:c causi:- a: u::caso:a|lc
auou:t oi |a:u.

I|c :caso: io: c|oosi:- t|is |o1ee·|. lt lcacs to t|c to¡ic oi t|c lc-al uaxius oi t|c :|o..'o| :oo«oo'.1
¡.o|.;;o| t|c :ulcs oi ¡.o|. I|c:c a:c iivc ¡:iua:v a:c iu:cauc:tal :ulcs oi ¡.o| t|at t|c sc|ola:s |avc
a-:ccc u¡o: :all iou: ¬o1|o|./ a:c a:c |ascc ci:cctlv u¡o: t|c ·u:a: a:c :o--o| a:c a:c a¡¡lica|lc i:
cac| a:c cvc:v c|a¡tc: oi ¡.o|. I|cv a:c callcc t|c uajo: uaxius :o/ oo«oo'.1 o/ |o/.o. I|c last uaxiu
coucs i:ou t|is |o1ee·|. I|csc uaxius siu¡liiv liic a:c s|ow t|c |cautv oi t|is :cli-io:.


·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

.1
livc \axius.
|kcitc:atio:. As| ¡co¡lc oi |:owlcc-c: I|csc iivc uaxius a:c |ci:- tau-|t so t|at vou a¡¡:cciatc t|c
|cautv oi t|c :cli-io:. I|is to¡ic is tau-|t io: two iull vca:s at t|c u:ivc:sitv oi \cci:a:¡

1.

'»--'---

··-`'
:(/ o¬...o /. ¬ooo·.1.|o. \attc:s a:c |ascc u¡o: t|c i:tc:tio:s |c|i:c t|cu.

You: i:tc:tio: ¡lavs a c:itical a:c c:ucial :olc. l: t|c cvcs oi Alla|. vou will |c :cwa:ccc |ascc
u¡o: vou: i:tc:tio:. kcli-ious actio:s will |c :cwa:ccc solclv u¡o: i:tc:tio:s. I|is :ulc
coucs i:to ¡lav i: cascs oi au|i-uitv. w|c: vou co :ot |:ow t|c wo:ci:-. vou -o |ac| to t|c
i:tc:tio: oi t|c o:c w|o saic it.

lo: cxau¡lc. A civo:cc -ivc: i: lslau. I|c:c is clca: cut a:c au|i-uous. ·lca: cut. t|c
|us|a:c savs l civo:cc vou. ·cco:c scc:a:io. I|c |us|a:c uscs a ¡|:asc w|ic| t|c wiic cocs
:ot u:cc:sta:c ii it is civo:cc o: a:-c: li|c. "l |avc :ot|i:- to co wit| vou i:ou :ow o:. Go
|ac| to vou: ¡a:c:ts` |ousc. ·u: :clatio:s|i¡ is ovc:." Wc |avc to -o to t|c s|av|| a:c t|c
iuau will ii:c out w|at t|c i:tc:tio: was. li vou i:tc:ccc civo:cc. t|c: t|c au|i-uous ¡|:asc
ta|cs ciicct.

Also. t|is :ulc a¡¡lics to t:v to a::ul lslauic t:ic|s to ua|c souct|i:- |o/o/ w|c: it is |o.oo¬.
:|o..'o| loo|s at t|c i:tc:tio: oi t|c o:c w|o cic t|c act. w|ic| is |:ow: to t|c s|av|| |v
cc:tai: |c|avio:. lxau¡lc. ·:c oi t|c tv¡cs oi t:a:sactio:s t|at a:c ¡:o|i|itcc i: lslau is /o'o;
o/ 'ee-o. w|ic| is co:sicc:cc to |c o:c oi t|c uost |iccc: io:us oi i:tc:cst. lt is two
t:a:sactio:s w|ic| a:c |o/o/ sc¡a:atclv |ut w|c: ¡ut to-ct|c: a:c |o.oo¬. I|is is a: iu¡o:ta:t
iacto: i: lslauic cco:ouics. io'o; o/ 'ee-o is w|c: a ua: t:ic|s |iuscli out oi i:tc:cst |v
¡:ctc:ci:- to |avc a |o/o/ t:a:sactio:.

·u¡¡osc l :ccc uo:cv a:c co :ot ii:c a ¡c:so: to lc:c it wit|out i:tc:cst. ·u¡¡osc Ia:iq is t|c
:ic| -uv. l -o to Ia:iq :w|o |:ows w|at l au coi:- a:c sav. · Ia:iq. ca: l |uv t|c |ottlc
i:ou vou· Ia:iq a-:ccs. l tcll Ia:iq l will |uv it io: ·10.000. |ut l co :ot |avc cas| :ow so l
will ¡av io: it i: a vca:. l ta|c t|c |ottlc a:c t|c :cxt cav Ia:iq savs |c wa:ts t|c |ottlc |ac|.
a:c as|s |ow uuc| l will scll it io:. l sav. ·9.000 cas|. I|c |ottlc -ocs |ac| to Ia:iq. a:c o:c
vca: latc: l ¡av |iu ·10.000. I|csc a:c two t:a:sactio:s cac| o:c oi w|ic| is |o/o/ |ut ¡ut
to-ct|c: is callcc /o'o; o/ 'ee-o. li t|is is co:c -c:ui:clv wit|out a:v ¡:cco:ccivcc :otio:. t|c:
souc sc|ola:s uav allow it. |ut -c:c:allv it is co:sicc:cc a t:ic| a:c t|c two t|i:-s ¡ut
to-ct|c: a:c :ull a:c voic |ccausc t|c -oal is to wo:| vou:scli out oi i:tc:cst. W|c: it is co:c
i: suc| a s|o:t ¡c:ioc oi tiuc. it is co:sicc:cc iis|v.

A:ot|c: cxau¡lc t|at is i: t|c ·u:a:. W|c: Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o ¡:o|i|itcc t|c ¡cws
i:ou wo:|i:- o: ·atu:cav. I|c iis| uscc to a¡¡ca: i: cxt:a qua:titv o: ·atu:cavs. so t|c ¡cws
woulc sct u¡ t|ci: :cts o: l:icav :i-|t |cio:c ¬oo|../. a:c w|c: ·atu:cav ii:is|cs. t|cv ¡ic| u¡
t|ci: :cts a:c |avc t|c iis| t|at wc:c cau-|t o: ·atu:cav. I|ci: cxcusc is t|at t|cv sct u¡ t|c
:cts a:c too| t|cu cow: |cio:c a:c aitc: ·atu:cav. a:c Alla| cu:scc t|cu |ccausc it is a t:ic|.

A:ot|c: cxau¡lc. I|c casc oi t|c woua: civo:ccc t|:cc tiucs. ·|c |as to ua::v a:ot|c: ua:
|cio:c s|c :cua::ics t|c ii:st |us|a:c ii s|c wa:ts to co so. ·u¡¡osc s|c wa:ts to t:ic| t|c
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

.!
:|o..'o| |v ua::vi:- a:ot|c: ua: wit| ia|c ua::ia-c to ua|c it |o/o/ to -o |ac| to t|c ii:st
ua:. ·|c a::a:-cs a ua::ia-c |:owi:- t|at it just a s|au ia|c i: o:cc: to -o |ac| to t|c ii:st
ua:. a:c wc sav t|at t|c ua::ia-c is :ull a:c voic a:c is ..-o |ccausc s|c i:tc:ccc to c:c it.
lvc: ii t|c ua: out oi uc:cv cocs t|is. t|c :|o..'o| woulc sav t|at w|at |c |as co:c is ..-o
cvc: ii a: lslauic cou:t cocs :ot ¡u:is| |iu. Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o |:ows t|c i:tc:tio:.


!.
=-''-

.··-

`

.---''
:(/;oo.-o /o ;o.o/o /.·|·|o||. W|at is |:ow: io: cc:tai: is :ot :cjcctcc
|ascc u¡o: cou|t :cc:tai:tv is :ot ovc::ulcc |v cou|t

·lassic cxau¡lc. You co :ot |:ow ii vou |avc «o1o o: :ot. You t|i:| a|out t|c last t|i:- vou
a:c cc:tai: a|out. li vou |:ow uacc «o1o io: 1|o|. a:c a:c latc: u:su:c ii vou |avc it w|c:
vou a:c :cacv to ¡:av o·.. t|c :|o..'o| co:sicc:s t|at vou |avc «o1o. li vou :cucu|c: vou wc:t
to t|c :cst:oou aitc: 1|o|. a:c t|c: a:c u:cc:tai: ii vou |avc «o1o. t|c: vou i-:o:c t|c cou|t
t|at vou uacc «o1o. a:c vou ua|c «o1o a-ai:.

lxau¡lc oi ¡:avc:. You ca::ot :cucu|c: w|ic| .o|'o| vou a:c ¡:avi:- :i.c. ! o: +· I|c
:|o..'o| savs. You a:c cc:tai: t|at vou ¡:avcc t|c lcssc: oi t|c two qua:titics. so vou t|:ow +
out t|c wi:cow a:c assuuc vou ¡:avcc ! a:c t|c: at t|c c:c vou ua|c two ·o¡..1 |ccausc oi
vou: io:-ctiul:css.

lslauic co:cc¡t. lci:- i::occ:t u:til |ci:- ¡:ovc: -uiltv. I|c:c is cc:tai:tv t|at t|c ¡c:so: is
i::occ:t. a:c vou |avc to :cuovc t|is cc:tai:tv oi i::occ:cc wit| t|c cc:tai:tv oi -uilt. li
t|c:c is cou|t. t|c: cc:tai:tv :cuai:s a|out i::occ:cc.

All wo:lclv uattc:s a:c ¡c:uissi|lc wit|out cxcc¡tio:. a:c i: o:cc: to sav t|at cc:tai: t|i:-s
a:c w:o:-. vou |avc to ii-|t t|at ;ooee- wit| a:ot|c: ;ooee-. li souco:c coucs a:c savs
souct|i:- is |o.oo¬. t|c: vou :ccc to ¡:ovc it wit| cvicc:cc. ·t|c:wisc. w|c:cvc: t|c:c is
cou|t. w|at is |:ow: io: cc:tai: is :ot :cjcctcc |ascc u¡o: cou|t.

!.
·----''

- = -'

ª---''
:(/¬o·|oooo·o ·o¡/o/ o··o;·... la:cs|i¡s |c-ct casc

I|is uaxiu s|ows t|c |cautv oi t|c :cli-io:. I|c uo:c ciiiicult a:c :a::ow a:c co:st:ictcc
vou: situatio: |ccoucs. t|c uo:c lax:css vou a:c -ivc: to -ct out oi t|c situatio:. I|c :|o..'o|
-ivcs vou uo:c o¡tio:s. I|c:c a:c ua:v -c:c:al scc:a:ios w|c:c t|c :ulcs oi :|o..'o| a:c
ciiic:c:t |ccausc vou a:c i: |a:cs|i¡.

lo: cxau¡lc. :ulcs ¡c:tai:i:- to t:avcli:-. :ulcs ¡c:tai:i:- to w|c: vou a:c sic|. t|c :ulcs
¡c:tai:i:- to w|c: vou a:c io:ccc to co souct|i:-. t|c :ulcs oi io:-ctti:-. t|c :ulcs oi |ci:-
¡|vsicallv i:ca¡a|lc oi coi:- souct|i:- o: |ci:- i: a statc w|c:c it is aluost iu¡ossi|lc to
cxccutc t|c couua:cs oi t|c :|o..'o|. I|c uo:c co:st:ictcc t|c situatio:. t|c casic: t|c
:|o..'o| ua|cs it io: vou.

:cccssitv ua|cs t|c iu¡c:uissi|lc ¡c:uissi|lc. li vou |avc to co |o.oo¬ i: o:cc: to su:vivc.
t|c: vou a:c ¡c:uittcc to co t|c |o.oo¬. I|c:c a:c ua:v cxau¡lcs oi t|is scc:a:io t|at t|c
sc|ola:s a¡¡lv.

W|c: a woua: |ccoucs a wicow. s|c :cccs to :cuai: at t|at ¡lacc oi :csicc:cc io: + uo:t|s
a:c 10 cavs. ·u¡¡osc a |us|a:c a:c wiic wc:c t:avcli:-. a:c |c ¡asscc awav. t|c: will s|c |c
:cqui:cc to :csicc i: t|is la:c io: t|at lc:-t| oi tiuc· :o. lt is u::caso:a|lc to ce¬o-c a
woua: to co t|is. a:c s|c s|oulc -o |ac| to |c: |ousc. li suc| a lacv is a |:cacwi::c: a:c s|c
:cccs to -ct uo:cv a:c iooc. t|c: t|c :|o..'o| savs s|c ca: -o a:c wo:| a:c couc |ac| |ouc
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

.!
:i-|t aitc:. I|is :ulc s|ows us t|c uc:cv oi t|c :|o..'o| |ccausc t|c uo:c ciiiicult t|c situatio:
|ccoucs. t|c uo:c lax t|c :|o..'o|.

I|c :ulc is a-:ccc u¡o:. |ut t|c:c is co:t:ovc:sv o: t|c s¡cciiics. ·ouc uocc:: sc|ola:s |avc
allowcc uo:t-a-cs io: Auc:ica: \uslius |ccausc oi t|c -oals oi t|c :|o..'o| is t|at vou livc
couio:ta|lc livcs. so io: t|ci: sa|c. t|cv ca: ta|c a uo:t-a-c io: t|c |ousc oi t|ci: :csicc:cc.
I|cv |asc t|ci: :uli:- o: t|is ¡:i:ci¡lc. a:c ot|c: o/e¬o o¡¡osc t|ci: a¡¡licatio: i: t|is
¡a:ticula: casc a:c sav. \o:t-a-cs a:c a co:vc:ic:cc. a:c it is :ot a uattc: oi cxt:cuc |a:cs|i¡
|ut it is :caso:a|lc |a:cs|i¡. You |avc a :caso:a|lc livi:-. kcalizc t|at t|c:c a:c alwavs
co:t:ovc:sics o: w|c: to a¡¡lv t|is uaxiu.

·u|:ulcs.

:cccssitics a:c ucasu:cc acco:ci:- to t|ci: :cccs. l: ot|c: wo:cs. -ivc i: o:lv as uuc| as
t|c ¡:cssu:c is a¡¡licc. lxau¡lcs.
li souco:c ii:cs |iuscli i: a situatio: w|c:c t|c:c is :o iooc cxcc¡t io: |o.oo¬. a:c
|c |as i: i:o:t oi |iu ccac ucat oi a ca:cass a:c ¡o:|. lctwcc: t|c two. t|c lcssc:
|o.oo¬ is t|c ccac ucat. so |c uust ta|c t|at. a:c w|c: |c ta|cs it. |c ta|cs o:lv as
uuc| as |c :cccs to livc a:c :ot as uuc| as |c wa:ts. ·u¡¡osc t|c:c is :o iooc
cxcc¡t t|c ucat availa|lc |c:c. a:c vou t|i:| it is iu¡c:uissi|lc. t|c: vou co :ot
-o to a . sta: :cstau:a:t a:c cat. You cat t|c suallcst auou:t as uuc| as vou
:ccc u:til vou -ct to t|c |o/o/.
A woua: -ocs to a ualc cocto:. lc ca: o:lv loo| at w|at |c :cccs to. lt is |o.oo¬
io: t|c cocto: to -o a|ovc a:c |cvo:c t|c suall ¡o:tio: :ccccc to |c loo|cc at.
I|is :ulc is :ot a: o¡c: licc:sc.
\o:t-a-c. t|c o/e¬o w|o o¡¡osc sav t|at t|c |a:cs|i¡ is :ot t|at -:cat

I|c 1|o....o ca::ot |c uscc to |:i:- a|out a: cquivalc:t cvil t|at vou a:c t:vi:- to avoic.
You ca: o:lv |:i:- a|out lcssc: cvil.
i.

lxau¡lc. ·ouco:c ¡uts a -u: to vou: |cac |ccausc t|c:c is a vicco cauc:a at t|c
i:o:t oi t|c sto:c. a:c |c tclls vou to stcal t|c uo:cv o: |c will |ill vou. I|c
:|o..'o| savs vou a:c allowcc to savc vou: ow: liic to stcal souco:c clsc's uo:cv
|ccausc liic is uo:c iu¡o:ta:t t|a: ¡:o¡c:tv. li souco:c t|:catc:s vou to |ill
a:ot|c: ¡c:so: to savc vou: ow: liic. t|is is :ot ¡c:uissi|lc. You ca::ot ta|c t|c
liic oi a:ot|c: to savc vou: ow: |ccausc t|c two livcs a:c cquivalc:t.

+.
ª-´=-

--'·''
:(/o11o·o ¬o|o||o¬o·o-. W|at is u:cc:stooc |v custou is accc¡tcc as law.
:·ustou is t|c |asis oi juc-uc:t

I|c custous oi t|c ¡co¡lc a:c ta|c: as law w|c: t|c :|o..'o| cocs :ot |avc a s¡cciiic law. I|is
is a vc:v iu¡o:ta:t :ulc oi t|c :|o..'o|. W|at is uca:t |v custou is w|c: a: c:ti:c couuu:itv
accc¡ts a:c ta|cs io: -:a:tcc a cc:tai: wav oi t:a:sactio:. I|csc t|i:-s co :ot -o a-ai:st t|c
:|o..'o|. I|csc custous |ccouc t|c law oi t|c :|o..'o|.

lxau¡lc. l: souc custous. t|c ¬o|. t|at is -ivc: is o:lv a uo:cta:v auou:t a:c a:vt|i:-
-ivc: a|ovc a:c |cvo:c :i.c. jcwcl:v is ta|c: to |c -iits. l: ot|c: cultu:cs. t|c ¬o|. is
uo:cta:v a:c jcwcl:v. li t|c:c is civo:cc a:c i: |c: cultu:c jcwcl:v is co:sicc:cc to |c ¡a:t oi
t|c ¬o|.. t|c: s|c |as to -ivc it |ac|.
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

.+

lxau¡lc. ·u¡¡osc vou :c:tcc a: a¡a:tuc:t a:c w|c: vou -o i: vou a:c s|oc|cc to scc t|c
:oou is a|solutclv |a:c ::o i:ic-c. :o A·. :o stovc. li vou wc:c to ta|c t|c ow:c: oi t|c
a¡a:tuc:t to a: lslauic cou:t a:c statc t|at t|c:c wc:c :o a¡¡lia:ccs. t|c: i: ·auci A:a|ia. t|c
juc-c woulc sicc wit| t|c ow:c:. |ut i: Auc:ica t|c juc-c woulc sicc wit| vou. l: Auc:ica.
it is u:cc:stooc t|at t|c ow:c: s|oulc ¡:ovicc |a:c ui:iuuus to t|c :c:tc: :ca:¡ct. stovc.
A·. l: ·auci A:a|ia. w|c: vou :c:t a: a¡a:tuc:t. t|c ow:c: cocs :ot -ivc vou a:vt|i:-.
·ultu:c will tcll vou w|at to co |c:c.

lo: cxau¡lc. sclli:- a ca:. W|c: vou scll a ca:. it is cx¡cctcc t|at vou scll t|c |asics wit| it
li|c t|c s¡a:c ti:c. l: souc cultu:cs. vou co :ot -ivc t|c s¡a:c ti:c wit| t|c ca:.

·ultu:c |as a vc:v i:tc-:al ¡a:t i: lslau. :|o..'o| -ivcs cultu:c wci-|t w|c: it cocs :ot -o
a-ai:st ou: :cli-io:. W|c: t|c :|o..'o| is silc:t o: a uattc:. t|c: t|c :|o..'o| tclls us to ta|c
t|c cultu:c.

lo: cxau¡lc. s|owi:- :cs¡cct a:c |ci:- :ucc is vc:v oitc: cultu:al |ascc. lo: cxau¡lc.
sitti:- wit| vou: icct iaci:- souco:c is co:sicc:cc :ucc to ccsis a:c A:a|s. ·ultu:c tclls us t|c
ii:c: cctails oi i:tc:actio:. lt is a ¡a:t oi ou: :cli-io: to accc¡t t|c :o:us oi ou: socictv w|c: it
cocs :ot co:t:acict :cli-io:.

·:c oi t|c uajo: ¡:o|lcus wc a:c iaci:- :ow as a: Auc:ica: o¬¬o| is t|at ou: icc:titv a:c
cultu:c is vct cvolvi:- a:c |as :ot c:vstallizcc. ·cco:c -c:c:atio: Auc:ica: \usliu cultu:c is
vc:v ciiic:c:t i:ou iuui-:a:t cultu:c. W|at cxactlv is iuitati:- t|c |o¡¡o.· I|csc a:c -:cv
a:cas a:c :ot |lac| a:c w|itc. lt is so casv to ta|c cxt:cuc ¡ositio:s. Wc a:c a ¡:ocuct oi
|ot| wo:lcs. lcctu:cs ·|av|| Yasi: |as -ivc: o: t|is to¡ic. "Iowa:cs lo:ui:- A Visio: oi
\uslius i: Auc:ica" a:c "Iowa:cs lo:ui:- a \usliu Auc:ica: lcc:titv".

..
.'·-

··-''
:(11o.o.o ;o.o/. |a:cs|i¡s cvils a:c cliui:atcc :cuovcc. :la:u uust |c
cliui:atcc

Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o uc:tio:s t|is :ulc ua:v tiucs i: t|c ·u:a: ¡:iua:ilv w|c: it coucs
to t|c :i-|ts oi t|c |us|a:c a:c wiic. ·i t|c -:catcst |a:us t|at ca: |a¡¡c: is |ctwcc: t|c
|us|a:c a:c wiic w|c: t|c ua::ia-c c:cs. Alla| savs. "W|c: vou civo:cc wouc:. lct t|cu -o
wit| -ooc o: |cc¡ t|cu wit| -ooc |ut co :ot |olc o: to t|cu to causc t|cu |a:u."
¦Œ¦· ´-l. ´γl>¦ ´δθ>.Β!· ∃ρ´,-ϑ. ρ¦ ´δθ·‘!· ¸∃ρ´,-ϑ. ¦ρ‰κ−¦´ρ “´ρŒ Α‰s `Ο>ΖΒ ¦θϑŠ·¦´ρ
ο‰≈γ:l¦ ´< ¯Νél≡Œ 1sθ´ƒ .«. Β β'´ ∅Βσ´ƒ ´<!. Θ¯θ´‹l¦´ρ ,>ψ¦ Β´ρ _−.ƒ ´<¦ ≅->† …´&! '´>,ƒΧ ∩⊄∪
I|c: w|c: t|cv a:c a|out to iuliill t|ci: tc:u a¡¡oi:tcc. cit|c: ta|c t|cu |ac| i: a -ooc
ua::c: o: ¡a:t wit| t|cu i: a -ooc ua::c:. A:c ta|c io: wit:css two just ¡c:so:s i:ou
auo:- vou :\uslius. A:c csta|lis| t|c wit:css io: Alla|. I|at will |c a: acuo:itio: -ivc: to
|iu w|o |clicvcs i: Alla| a:c t|c last Dav. A:c w|osocvc: ica:s Alla| a:c |cc¡s |is cutv to
|iu. lc will ua|c a wav io: |iu to -ct out :i:ou cvc:v ciiiicultv. |·u:a| At Ialaq. !¡

l: ·u:a| laqa:a|. "lct :ot t|c uot|c: |c s|ow: |a:u |ccausc oi |c: c|ilc a:c lct :ot t|c
iat|c: |c s|ow: |a:u |ccausc oi |is c|ilc." I|c lovc t|at t|c ¡a:c:ts |avc io: t|c c|ilc s|oulc
:ot |c uscc a-ai:st t|cu to causc t|cu |a:u.

·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

..
¤ .≡$!≡´θl¦´ρ ´-.¯,´ƒ ´δ‰≈lρ¦ _,!¯θ> _.lΒ'´ ϑl Š¦´‘¦ β¦ Λ.´ƒ πs!.¯,l¦ ’ls´ρ Šθl¯θRQ¦ …´&! ´γ·—‘
´·κ:´θ`.´´ρ ∃ρ´,-RQ!. Ÿω .l>. ´±Ρ ω| !γ-`™´ρ Ÿω ¯‘!Ÿ.. ο$!≡´ρ !δ$!´θ. Ÿω´ρ Šθl¯θΒ …«l .ν$!´θ. ’ls´ρ
.‘¦´θl¦ ´≅:Β il≡Œ β¦· ¦Š¦´‘¦ ω!.· s ¦,. !´Κ·κ.Β ‘´ρ!:.´ρ Ÿξ· -!Ψ´> !ϑκ¯.ls β|´ρ ¯Ν›.Š´‘¦ β¦
¦θ´-.¸.`.· ¯/´‰≈lρ¦ Ÿξ· -!´Ζ´> ¯/>‹l. ¦Œ| Ν.ϑl™ !Β Λ.‹.¦´™ ∃ρ·¸-RQ!. ¦θ1.¦´ρ ´<¦ ¦θϑls¦´ρ β¦ ´<¦ !.·
βθl´Κ-. ¸... ∩⊄⊂⊂∪
I|c uot|c:s s|all -ivc suc| to t|ci: c|ilc:c: io: two w|olc vca:s. :t|at is io: t|osc :¡a:c:ts
w|o ccsi:c to cou¡lctc t|c tc:u oi suc|li:-. |ut t|c iat|c: oi t|c c|ilc s|all |ca: t|c cost oi
t|c uot|c:'s iooc a:c clot|i:- o: a :caso:a|lc |asis. :o ¡c:so: s|all |avc a |u:cc: laic o: |iu
-:catc: t|a: |c ca: |ca:. :o uot|c: s|all |c t:catcc u:iai:lv o: accou:t oi |c: c|ilc. :o: iat|c:
o: accou:t oi |is c|ilc. A:c o: t|c :iat|c:'s |ci: is i:cuu|c:t t|c li|c oi t|at :w|ic| was
i:cuu|c:t o: t|c iat|c:. li t|cv |ot| cccicc o: wca:i:-. |v uutual co:sc:t. a:c aitc: cuc
co:sultatio:. t|c:c is :o si: o: t|cu. A:c ii vou cccicc o: a iostc: suc|li:-uot|c: io: vou:
c|ilc:c:. t|c:c is :o si: o: vou. ¡:oviccc vou ¡av :t|c uot|c: w|at vou a-:ccc :to -ivc |c:
o: :caso:a|lc |asis. A:c ica: Alla| a:c |:ow t|at Alla| is All·cc: oi w|at vou co.
|·u:a| Al laqa:a|. !!!¡

li vou ¡u:c|asc souc -oocs a:c ii:c out t|c -oocs a:c ccicctivc. i: t|is cou:t:v t|c: vou |avc a
cc:tai: ¡c:ioc oi tiuc to :ctu:: it. l: lslauic ¡.o|. ii t|c itcu is u:touc|cc. a:c vou iou:c it to
|c ccicctivc vca:s latc:. t|c: vou |avc t|c :i-|t to :ctu:: it to t|c ow:c:. a:c t|c ow:c: is
o|li-cc to -ivc vou t|c :ciu:c.

A:ot|c: cxau¡lc. ·u¡¡osc vou |avc a |usi:css ¡a:t:c:s|i¡ :Ia:iq a:c A|uac. a:c o:c
¡a:t:c: :A|ucc wa:ts to lcavc a:c ii:c a |uvc: io: |is .0 ¡c:cc:t. I|c ot|c: ¡a:t:c:
:Ia:iq |as a :i-|t ovc: A|ucc to c|oosc a ¡a:t:c: |ccausc ii A|ucc sclls it to a i:ic:c oi |is.
Ia:iq cic :ot sta:t t|c |usi:css wit| t|c i:tc:t to co it wit| t|at ¡c:so:. Ia:iq will -ct t|c
uo:cv a:vwav a:c A|ucc will suiic: wit| t|c |ac |usi:css ¡a:t:c:.

Also. w|c: vou wa:t to scll vou: ¡:o¡c:tv. i: lslauic ¡.o|. t|c :ci-||o:s |avc t|c :i-|t to ii:c
a |uvc: io: vou ovc: vou: ow: :i-|t. I|is is t|c -c:c:al :ulc. ·|viouslv. ii vou: :ci-||o:s
a-:cc to w|ou vou c|oosc. t|c: it is ii:c. li t|cv :ciusc. t|c: t|cv |avc t|c :i-|t to c|oosc t|c
|uvc: w|o will -ivc vou t|c sauc auou:t. W|v· I|c :ci-||o:s a:c lcit to suiic: wit| t|c :cw
¡c:so:. I|is :ulc cocs :ot a¡¡lv i: :o:t| Auc:ica |ccausc :owacavs vou co :ot cvc: |:ow
t|c :ci-||o:`s :auc.

·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

.o
l`|Cl`l`´ THl ´CCl l`|Cl`l`´ THl ´CCl l`|Cl`l`´ THl ´CCl l`|Cl`l`´ THl ´CCl c FCRBllll`´ THl l\ll. c FCRBllll`´ THl l\ll. c FCRBllll`´ THl l\ll. c FCRBllll`´ THl l\ll. HAlllTH HAlllTH HAlllTH HAlllTH J+ J+ J+ J+

HAlllTH HAlllTH HAlllTH HAlllTH J+ J+ J+ J+·: t|c aut|o:itv oi A|u ·a'ic all|uc:i :.o1|. (//o|o o-|o w|o saic. l |ca:c t|c \cssc:-c:
oi Alla| :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ sav.

ªW|c: a:v o:c oi vou sccs a:vt|i:- t|at is cisa¡¡:ovcc :oi |v Alla|. lct |iu c|a:-c it wit|
|is |a:c. li |c is :ot a|lc to co so. t|c: lct |iu c|a:-c it wit| |is to:-uc. A:c ii |c is :ot
a|lc to co so. t|c: lct |iu c|a:-c it wit| |is |ca:t. t|ou-| t|at is t|c wca|cst :|i:c oi
iait|.¨

|\usliu .. loo| 1 .. uo1ee·| ¯9¡

·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·


Rl´HT: CF A M Rl´HT: CF A M Rl´HT: CF A M Rl´HT: CF A MU:llM. U:llM. U:llM. U:llM. AHAlllTH AHAlllTH AHAlllTH AHAlllTH J5 J5 J5 J5 c Jo c Jo c Jo c Jo

HAlllTH HAlllTH HAlllTH HAlllTH J5 J5 J5 J5A|u lu:av:a| :.o1|. (//o|o o-|o :c¡o:tcc t|at t|c \cssc:-c: oi Alla| :·o/ (//o|o o/o;|. «o
·o//o¬ saic.

"Do :ot |c c:vious oi o:c a:ot|c:. co :ot a:tiiiciallv i:ilatc ¡:iccs a-ai:st o:c a:ot|c:. co
:ot |atc o:c a:ot|c:. co :ot s|u: o:c a:ot|c:. a:c co :ot u:cc:cut o:c a:ot|c: i: |usi:css
t:a:sactio:s. a:c |c as icllow|:ot|c:s a:c sc:va:ts oi Alla|.

A \usliu is t|c |:ot|c: oi a \usliu. lc :cit|c: o¡¡:csscs |iu :o: |uuiliatcs |iu :o:
loo|s cow: u¡o: |iu. lictv is |c:c a:c |c ¡oi:tcc to |is c|cst t|:cc tiucs. lt is cvil
c:ou-| io: a \usliu to |olc |is |:ot|c: \usliu i: co:tcu¡t. All t|i:-s oi a \usliu a:c
i:viola|lc io: a:ot|c: \usliu. |is |looc. |is ¡:o¡c:tv a:c |is |o:o:.¨

|\usliu .. loo| !! .. uo1ee·| o!19¡

·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·


HAlllTH HAlllTH HAlllTH HAlllTH Jo Jo Jo Jo


lt was :clatcc o: t|c aut|o:itv oi A|u lu:av:a| :.o1|. (//o|o o-|o t|at t|c l:o¡|ct :·o/
(//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic.

ªW|osocvc: :clicvcs i:ou a |clicvc: souc -:ici ¡c:tai:i:- to t|is wo:lc. Alla| will :clicvc
i:ou |iu souc -:ici ¡c:tai:i:- to t|c lc:caitc:. W|osocvc: allcviatcs t|c ciiiicultics oi a
:cccv ¡c:so: w|o ca::ot ¡av |is cc|t. Alla| will allcviatc |is ciiiicultics i: |ot| t|is wo:lc
a:c t|c lc:caitc:. W|osocvc: co:ccals t|c iaults oi a \usliu. Alla| will co:ccal |is iaults
i: t|is wo:lc a:c t|c lc:caitc:. Alla| will aic a sc:va:t :oi lis so lo:- as t|c sc:va:t aics
|is |:ot|c:. W|osocvc: iollows a ¡at| to scc| |:owlcc-c t|c:ci:. Alla| will ua|c casv io:
|iu a ¡at| to la:acisc. :o ¡co¡lc -at|c: to-ct|c: i: o:c oi t|c |ouscs oi Alla|. :cciti:- t|c
loo| oi Alla| a:c stucvi:- it auo:- t|cusclvcs. cxcc¡t t|at t:a:quilitv ccscc:cs u¡o:
t|cu. uc:cv covc:s t|cu. t|c a:-cls su::ou:c t|cu. a:c Alla| ua|cs uc:tio: oi t|cu
auo:-st t|osc w|o a:c i: lis ¡:csc:cc. W|osocvc: is slowcc cow: |v |is ccccs will :ot |c
|astc:cc io:wa:c |v |is li:ca-c.¨

|\usliu .. loo| !. .. uo1ee·| o.1·¡

·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

.9
A BRllF :TClC\lR. A BRllF :TClC\lR. A BRllF :TClC\lR. A BRllF :TClC\lR. AHAlllTH AHAlllTH AHAlllTH AHAlllTH J JJ Jl ll l c +C c +C c +C c +C

HAlllTH HAlllTH HAlllTH HAlllTH Jl Jl Jl Jl·: t|c aut|o:itv oi A|u al'A||as ·a|l |i: ·a'c al·a'ici :.o1|. (//o|o o-|o w|o saic.

A ua: cauc to t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ a:c saic. "· \cssc:-c: oi Alla|.
ci:cct uc to a: act w|ic| ii l co it. |will causc¡ Alla| to lovc uc a:c ¡co¡lc to lovc uc." lc
:·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ a:swc:cc. "lc i:ciiic:c:t to t|c wo:lc a:c Alla| will lovc vou.
|c i:ciiic:c:t to w|at ¡co¡lc ¡osscss a:c t|cv will lovc vou."

|A ii:c |o1ee·| :clatcc |v l|: \aja| a:c ot|c:s wit| -ooc c|ai:s oi aut|o:itics¡
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

o0
HAlllTH HAlllTH HAlllTH HAlllTH +C +C +C +C


·: t|c aut|o:itv oi l|: 'uua: :.o1|. (//o|o o-|o w|o saic. I|c \cssc:-c: oi Alla| :·o/ (//o|o o/o;|. «o
·o//o¬ too| uc |v t|c s|oulcc: a:c saic.

"lc i: t|is wo:lc as t|ou-| vou wc:c a st:a:-c: o: a t:avclc:wavia:c:."

l|: 'uua: uscc to sav.
"W|c: cvc:i:- coucs. co :ot cx¡cct :to livc till uo::i:-. a:c w|c: uo::i:- coucs. co :ot cx¡cct :to
livc till cvc:i:-. Ia|c i:ou vou: |calt| :a ¡:c¡a:atio: io: vou: ill:css. a:c i:ou vou: liic io: vou: ccat|.¨

|lu||a:i .. loo| · .. Voluuc ¯o .. uo1ee·| +!.¡·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

o1
I|c iollowi:- scctio: oi t|c cou:sc was tau-|t |v luau ·u|ai| Wc||.

FCCT`CTl: TC THl l`TRClU·TlC` TC lMAM Al FCCT`CTl: TC THl l`TRClU·TlC` TC lMAM Al FCCT`CTl: TC THl l`TRClU·TlC` TC lMAM Al FCCT`CTl: TC THl l`TRClU·TlC` TC lMAM Al `AVAVl `AVAVl `AVAVl `AVAVl

I|c:c a:c two o|jcctivcs oi t|is class.
1. Io :cco-:izc t|c awcsouc :atu:c oi t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬
!. Io :cco-:izc t|c -:cat:css oi ou: sc|ola:s a:c t|ci: ciio:ts a:c st:u--lcs.

luau Al:awawi was a ¡c:so: w|osc liic cxcu¡liiics /o.o|o| a:c |ci:- |lcsscc |v Alla| :·o/|o-o|o
«o·oo/o. \a:v ¡co¡lc cic t|c sauc t|i:-s t|at |c cic |ut cic :ot |avc t|c sauc outcoucs i:uits. ·:cc
a ua: tolc luau \aali| t|at cvc:vo:c was w:iti:- a Mo«o··o. so luau \aali| saic. ·oo: vou will |:ow
t|at w|at l wa:tcc i:ou t|is |oo| is Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o :i.c. |is si:cc:itv to Alla| will |c a¡¡a:c:t.
·:lv |is |oo| :cuai:s as t|c uost uscc |oo| tocav:

W|c: vou a:c stucvi:- t|csc a|o1ee·|. it is watc|i:- a -c:ius i: actio: a:c a ¡c:so: w|ou Alla| :·o/|o-o|o
«o·oo/o |lcsscc. lc coulc usc |is ui:c a:c |ca:t i: a u:iquc ua::c:.

Al:awawi |c-a: |is |o1ee·| wit| t|c :auc oi Alla| a:c t|a:|i:- Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o. W|v· I|is
is |ow t|c ·u:a: sta:tcc. a:c |c is iuitati:- t|c ·u:a:ic stvlc. I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬
saic. "A:v aiiai: t|at cocs :ot |c-i: wit| /.·¬.//o| :a:c i: a:ot|c: :a::atio:. o/|o¬1o/.//o| will :ot |avc
/o.o|o|."

W|ocvc: u:cc:sta:cs (/to·|.|o| a:c livcs (/to·|.|o| will :ot |c a: a::o-a:t ¡c:so:. l: t|c ·u:a:. Alla|
:·o/|o-o|o «o·oo/o |c-i:s :o.o| (/to·|.|o| wit| t|c /o·¬o/o|. ·:c lcsso:. i.·¬.//o| is vc:v iu¡o:ta:t:
I|c o/e¬o sav t|at ii vou wa:t to co a si:. sav '/.·¬.//o|'. W|v· You will :ot wa:t to co it. - :/o is a
¡:c¡ositio: a:c uca:s vou a:c scc|i:- Alla|'s lcl¡.

A|u \ali| atAs|'a:i :c¡o:tcc. I|c \cssc:-c: oi Alla| :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic.
ª·lca:li:css is |ali oi iait| a:c o/|o¬1o/.//o| :l:aisc |c to Alla| iills t|c scalc. a:c
·o/|o-(//o| :Glo:v |c to Alla| a:c o/|o¬1o/.//o| :l:aisc |c to Alla| iill u¡ w|at is |ctwcc:
t|c |cavc:s a:c t|c ca:t|. a:c ¡:avc: is a li-|t. a:c c|a:itv is ¡:ooi :oi o:c's iait| a:c
c:cu:a:cc is a |:i-|t:css a:c t|c lolv ·u:'a: is a ¡:ooi o: vou: |c|ali o: a-ai:st vou. All
uc: -o out ca:lv i: t|c uo::i:- a:c scll t|cusclvcs. t|c:c|v sctti:- t|cusclvcs i:cc o:
ccst:ovi:- t|cusclvcs.¨
|\usliu .. loo| ! .. uo1ee·| +!!¡

W|c: wc a:c |usv. o:c t|i:- t|at wc ca: co is ua|c 1|.|. oi Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o.

A|u lu:av:a| :.o1|. (//o|o o-|o :c¡o:tcc Alla|'s \cssc:-c: :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ as
savi:-. Iwo a:c t|c cx¡:cssio:s w|ic| a:c li-|t o: t|c to:-uc |ut |cavv i: scalc a:c cca: to
:Alla| t|c ·ou¡assio:atc ·:c. I|csc a:c ·o/|o-(//o| «o /.|o¬1.|. :All Glo:v is to Alla|
a:c all l:aisc to liu a:c ·o/|o-(//o| o/o1|ee¬ :Glo:iiicc is Alla|. t|c G:cat.
|\usliu .. loo| !. .. uo1ee·| o.11¡
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

o!

l|: Iavuivva| saic. 1|.|. oi Alla| is to t|c |ca:ts li|c watc: is to t|c iis|.

Do :ot co:sicc: vou:scli a stucc:t oi |:owlcc-c u:lcss vou ucuo:izc t|c ·u:a:: l|: lazu is |:ow: io:
w:iti:- ·u:a: i: |is ¡:osc. i.·¬.//o| a:c o/|o¬1o/.//o| a:c o1|o/.

latc: i: |is i:t:ocuctio:. Al:awawi quotcs t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ savi:-. W|ocvc:
i:ou uv o¬¬o| ucuo:izcc io:tv |o1ee·|. Alla| will :csu::cct |iu o: t|c Dav oi ¡uc-uc:t wit| t|c
sc|ola:s. I|c: Al:awawi savs t|at t|c uajo:itv oi t|c sc|ola:s. cvc: t|ou-| t|is |o1ee·| |as ua:v c|ai:s
oi :a::atio:s. co:sicc: it wca|. Al:awawi t|c: savs t|c uajo:itv oi t|c sc|ola:s w:otc |oo|s co:tai:i:-
io:tv |o1ee·| i:cluci:- A|culla| i|: \u|a:a|. luau Al lav|aqi. i|: laja: a:c uo:c.

I|is |:i:-s u¡ t|c co:tc:tio: oi acti:- o: usi:- wca| |o1ee·|. ¡ust |ccausc wc cisa-:cc wit| souct|i:-
cocs :ot -ivc us t|c :i-|t to act li|c tocclc:s. w|ic| is a ¡:o|lcu :ow i: t|c \usliu couuu:itv. Wc
s|oulc ciiic: wit| class a:c o1|o/. At t|c u:ivc:sitv oi Az|a:. t|c:c uscc to |c a class o: t|c ctiqucttcs oi
:csca:c| a:c cc|atc.

luau Al:awawi uc:tio:s t|at t|c uajo:itv oi t|c sc|ola:s sav t|at usi:- wca| |o1ee·| to act o: -ooc:css
o: to c:cou:a-c -ooc:css a:c i:i-|tc: i:ou cvil is accc¡ta|lc. I|c:c wc:c two cau¡s :c-a:ci:- t|is
co:tc:tio:. lot| cau¡s a-:ccc t|at it is :ot accc¡ta|lc to usc wca| |o1ee·| i: law. luau A|uac i|:
la:|al saic t|at w|c: it coucs to ¡a::a| a:c t|c lc:caitc: a:c uotivati:- ¡co¡lc. wc ¡:acticc casc i: t|c
|o1ee·|. |ut w|c: it coucs to t|c |o/o/ a:c |o.oo¬. wc |ccouc st:ict. Auo:-st t|c olc sc|ola:s w|o
ciiic:cc wit| t|is co:tc:tio: is Allu||a:i. luau \usliu is t|c uost cx¡licit ¡c:|a¡s i: |is i:t:ocuctio:
to |is collcctio:. I|c ot|c: sc|ola:s w|o |clc t|is co:tc:tio: wc:c i:ou t|c uocc:: c:a li|c ·|av||
A|ucc ·|a|i:. I|c uajo:itv oi ¬o|o1.·|ee- |clc t|at vou ca: usc t|c |o1ee·| :·uvuti. i|: laja:. Al
:awawi. a:c oi t|c co:tcu¡o:a:v sc|ola:s i:clucc Al·avta:i. lot| siccs |avc tcxtual aut|o:itv a:c
sc|ola:s|i¡ |c|i:c t|cu.

As·uvuti :c. 911 Al w:otc t|at l|: laja: uc:tio:cc t|:cc co:citio:s t|at t|c sc|ola:s |clc i: usi:-
wca| |o1ee·|.
1 lt s|oulc :ot |c cxt:cuclv wca|.
! lt s|oulc :ot -o a-ai:st a -c:c:al ¡:i:ci¡al oi lslau.
! I|c:c s|oulc |c :o :uli:- oi |o/o/ o: |o.oo¬ cc:ivcc i:ou t|c |o1ee·|.

·|av|| Yusui ·a:cawi uc:tio:s ot|c: co:citio:s. |ow ua:v ¡co¡lc |avc t|c a|ilitv to |:ow w|at is
cxt:cuclv wca| a:c wca|· ·i:cc uost ¡co¡lc co :ot |avc t|is a|ilitv. t|cv s|oulc
1 Avoic t|c wca| |o1ee·|. lc saic t|at i|: laja:'s -uiccli:cs a:c io: sc|ola:s.
! I|is |o1ee·| s|oulc :ot causc vou to -o oii |ala:cc. w|ic| uca:s t|at it cocs :ot ovc:cu¡|asizc
souct|i:- t|at t|c :|o..'o| cic :ot cu¡|asizc o: cocs :ot cccu¡|asizc souct|i:- t|at t|c :|o..'o|
cu¡|asizcs. :A: cxau¡lc oi t|is is w|at ¡co¡lc co o: t|c 1.t| oi ·|a'a|a: |ascc o: a wca|
|o1ee·|.
! I|c:c is :o cxcusc to -o to wca| o|o1ee·| |ccausc t|c:c a:c so ua:v st:o:- |o1ee·|.

·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

o!
luau Al:awawi savs t|at |is co:tc:tio: is :ot |ascc o: acti:- solclv o: t|c wca| |o1ee·| |ut o: t|c
statcuc:ts oi t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ w|o saic. ªlct t|c o:c ¡:csc:t :clatc to t|c o:c w|o
is a|sc:t¨ a:c t|c ¬o·o«oo·.. |o1ee·| oi t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬. ªlct Alla| illuui:atc t|c
iacc oi o:c w|o |ca:c w|at l saic a:c ucuo:izcc it a:c actcc o: it a:c tau-|t it to ot|c:s.¨

Al:awawi`s ¡|iloso¡|v |c|i:c w:iti:- t|c |oo|.
1.

l: |is i:t:ocuctio:. |c uc:tio:s t|at |c wa:tcc to collcct +0 |o1ee·| t|at io:u t|c c:ux oi lslau.
!.

lc too| out t|c lo:- list oi :a::ato:s to ua|c it casv io: us.

lc wa:ts to -ivc ¡co¡lc quic| litc:acv oi lslau a:c a -c:c:al u:cc:sta:ci:- oi lslau |ccausc t|csc a|o1ee·|
co:tai: uassivc axious lc-al statcuc:ts w|ic| ca: covc: a: i::uuc:a|lc auou:t oi :uli:-s. Also. t|is
|cl¡s us to ¡olis| ou: o||/oo a:c o1|o/.

I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic. ªl was -ivc: iivc t|i:-s t|at ot|c:s wc:c :ot -ivc: a:c o:c oi
t|cu is t|c a|ilitv to sav t|i:-s co:cisclv wit| uassivc uca:i:-.¨

l|: ¡awzi w:otc !0 ¡a-cs o: t|c statcuc:t oi t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ a:c saic t|at |c cic
:ot -ivc it justicc. "lc ui:ciul oi Alla| a:c Alla| will |c ui:ciul oi vou."

Al:awawi saic t|at it is i:cuu|c:t u¡o: a:vo:c w|o |o¡cs io: t|c lc:caitc: to ucuo:izc t|csc a|o1ee·|.
lc alwavs li:|s |:owlcc-c to a¡¡licatio: a:c t|c lc:caitc:.

i··.||o.o. Al:awawi saic. ªl uacc .··.||o.o| |cio:c l |:ou-|t t|is collcctio: to-ct|c:.¨ i··.||o.o is i:ou
||o;o.o a:c uca:s vou scc| souco:c to tcll vou w|at is -ooc. Aitc: vou ua|c .··.||o.o| wit| Alla|
:·o/|o-o|o «o·oo/o. luau D|aqccqa saic co :ot wait o: a c:cau. luau D|aqccqa saic act o: w|at vou
iccl is :i-|t a:c ii it coucs t|c: o/|o¬1o/.//o| a:c ii it cocs :ot couc t|c: o/|o¬1o/.//o|. I|c \uslius a:c
o:cc:cc to ta|c o·/oo/. l:av two .o|'o|. ua|c 1ooo. a:c ua|c ciio:t.

Al:awawi ua|cs .··.||o.o| to co souct|i:- -ooc. luau lu||a:i woulc ua|c .··.||o.o| |cio:c acci:-
cac| |o1ee·| to |is collcctio:. I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic. ªW|ocvc: ua|cs .··.||o.o|.
t|c: |c will :cvc: |avc iailu:c.¨

W|c: souc sc|ola:s t|cv -o to t|c ua:|ct¡lacc. ii t|cv -ct co:iuscc a|out w|at to |uv. t|c: t|cv will
ua|c .··.||o.o|. I|ci: co::cctio: wit| Alla| a:c t|ci: ·o«o||o/ wit| Alla| a:c st:o:-.

·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

o+
THl MU:llM l: C`ll`l. THl MU:llM l: C`ll`l. THl MU:llM l: C`ll`l. THl MU:llM l: C`ll`l. HAlllTH HAlllTH HAlllTH HAlllTH l ll l

HAlllTH HAlllTH HAlllTH HAlllTH l ll llt is :a::atcc o: t|c aut|o:itv oi Aui:ul \u'ui:i:. A|u lais 'uua: |i: all|atta| :.o1|.
(//o|o o-|o w|o saic. l |ca:c t|c \cssc:-c: oi Alla| :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ sav.

ªActio:s a:c :juc-cc |v uotivcs (-.;;o|). so cac| ua: will |avc w|at |c i:tc:ccc. I|us. |c
w|osc ui-:atio: (|.¡.o|) was to Alla| a:c lis \cssc:-c:. |is ui-:atio: is to Alla| a:c lis
\cssc:-c:. |ut |c w|osc ui-:atio: was io: souc wo:lclv t|i:- |c ui-|t -ai:. o: io: a wiic
|c ui-|t ua::v. |is ui-:atio: is to t|at io: w|ic| |c ui-:atcc.¨

|lu||a:i .. loo| 1 .. Voluuc 1 .. uo1ee·| 1¡
|\usliu .. loo| !0 .. uo1ee·| +o9!¡

I|is |o1ee·| |as ua:v ¡oi:ts t|at wc will ciscuss.

W|v cic luau Al:awawi sta:t wit| t|is |o1ee·|·
lc wa:ts to :cui:c t|c o:c w|o :cacs t|c |oo| to |avc si:cc:itv. :l|: Al ·avviu saic t|at |:owlcc-c is a
¡.·-o|. so i:c:casc i: |:owlcc-c a:c ¡u:iiv vou: i:tc:tio:s. l:owlcc-c ca: c:catc a cou¡ctitivc iccli:-.
I|c sc|ola:s oi olc. as l|: Al ·avviu uc:tio:s i: o:c oi |is |oo|s. :cvc: cic a:vt|i:- cxcc¡t t|at t|cv
as|cc two qucstio:s.
1 W|v au l coi:- t|is· ·uiva: at|I|aw:i saic t|c |clicvc: will c|cc| |is i:tc:tio: +0 tiucs a cav.
! ______
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

o.
I|is |o1ee·| is t|c iou:catio: oi cvc:vt|i:-. lt is t|c sta:ti:- ¡oi:t a:c t|c c:ci:- ¡oi:t. ·:c oi t|c
sc|ola:s saic. ªW|ocvc: illuui:atcc t|ci: c:ci:-. t|cv illuui:atcc t|ci: |c-i::i:-.¨ l:ou t|c si-:s oi a
succcssiul c:ci:- is :ctu::i:- to Alla| i: t|c |c-i::i:-. I|is is w|v i: t|c ·u:a:. Alla| :·o/|o-o|o
«o·oo/o |c-a: ¡:o¡|ct|ooc wit| wit| .||/oo·.
¦,·¦ Ο`™!. i.´‘ “%!¦ _l> ∩⊇∪
kcac: l: t|c :auc oi You: lo:c. w|o |as c:catcc :all t|at cxists. |·u:a| Al Alaq. 1¡

a:c t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ c:cs |is lc-acv wit| t|c :cvclatio: i:ou Alla|. ªlca: t|c cav.
· \u|auuac. w|c: vou a:c -oi:- to -o |ac| to Alla|:" ·i:cc:itv is i: t|c |c-i::i:-. uicclc. a:c c:c.
I|is |oo| is a uastc:¡iccc: I|c wav t|c tcxt is cou¡ilcc illust:atcs t|is. I|c o/e¬o |avc :caso:s w|v t|cv
w:itc t|ci: |oo|s.

l:owlcc-c wit|out o1|o/ is ¡.·-o|. lt will :aisc vou: :a:|s i: t|c 1o-.;o a:c t|c o||..o|. I|c ca:-c: i: t|is
is t|at ¡co¡lc |ccouc a::o-a:t |ccausc oi |:owlcc-c. |ut t|c:c a:c co:sta:t :cui:cc:s to |avc si:cc:itv
wit| Alla| a:c |c |uu|lc. Do :ot io:-ct t|at |:owlcc-c is a |lcssi:- i:ou Alla|.

l:owlcc-c is li|c :ai:. a:c t|c o1|o/ is li|c t|c soil. li t|c soil is co::u¡tcc. t|c: t|c :ai: cocs :ot uattc:.

A -liu¡sc at t|c -c:ius oi Allu||a:i. I|c ii:st c|a¡tc: i: ·a|i| lu||a:i is callcc. I|c ·|a¡tc: o:
low kcvclatio: ·ta:tcc. I|c ii:st |o1ee·| is t|is |o1ee·|. lcio:c t|is |o1ee·|. lu||a:i uc:tio:s a vc:sc
i: t|c ·u:a:.
¤ !Ρ| !´Ζ‹>ρ¦ i‹l| !ϑ´ !´Ζ‹>ρ¦ ’|| -θΡ ´↵¯‹.Ζl¦´ρ Β .ν‰-. !´ΖŠ>ρ¦´ρ ´’|| ´ΟŠδ≡,¯.| Ÿ≅Š-≈ϑ`™|´ρ _≈>`™|´ρ
´.θ1-ƒ´ρ 1!.`™N¦´ρ _.Šs´ρ ´.蕃¦´ρ Ρθ´ƒ´ρ βρ´,≈δ´ρ ´≈´Κ‹l™´ρ !Ψ..¦´™´ρ Š…´ρ¦Š ¦‘θ.— ∩⊇∉⊂∪
Vc:ilv. Wc |avc i:s¡i:cc vou :· \u|auuac as Wc i:s¡i:cc :u| ::oa| a:c t|c l:o¡|cts
aitc: |iu. Wc :also i:s¡i:cc l|:a|iu :A|:a|au. lsua'il :ls|uacl. ls|aquc :lsaac. Ya'qu|
:¡aco|. a:c AlAs|at |t|c twclvc so:s oi Ya'qu| :¡aco|¡. 'lcsa :¡csus. Avu| :¡o|. Yu:us
:¡o:a|. la:u: :Aa:o:. a:c ·ulaiua: :·olouo:. a:c to Dawuc :Davic wc -avc t|c Za|u:
:lsalus. |·u:a| A: :isa. 1o!¡

a:c t|c: t|is |o1ee·| is uc:tio:cc. l|: latta| saic t|at t|is is i:cicati:- t|at t|cv wc:c i:s¡i:cc wit|
si:cc:itv. :l|: laja: uscc l|: latta|'s w:iti:- as a uai: :cic:c:cc w|c: w:iti:- to·| o/ io...

'-´ -'
:.--o¬o uca:s. i:cccc

:a::ato:. uua: :.o1|. (//o|o o-|o. lis |o-;o is A|u lais |ccausc |o¡· is a lio:. I|is :auc was -ivc:
to |iu |v t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬. a:c it uca:s iat|c: oi t|c lio:. lt was t|c custou oi
t|c A:a|s i: t|osc cavs to :auc t|ci: c|ilc:c: wit| sca:v :aucs io: t|ci: c:cuics. uua: :.o1|. (//o|o
o-|o |ccauc \usliu i: t|c iiit| vca:. a:c aitc: t|is. lslau was s¡:cac to t|c st:ccts a:c was :o lo:-c:
scc:ct. w|ic| is w|v t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ -avc |iu t|is :auc. W|c: uua: :.o1|.
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

oo
(//o|o o-|o |ccauc \usliu. t|c:c wc:c o:lv +1 uc: a:c 11 wouc: w|o wc:c \usliu. lc cicc !+
Al.

I|is is t|c uost aut|c:tic tv¡c oi |o1ee·| |:ow: |ascc o: two :caso:s.
1.

lt is :clatcc |v lu||a:i a:c \usliu.
!.

I|c statcuc:t oi uua: :.o1|. (//o|o o-|o. "l |ca:c t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬
sav." luau AlG|azali uc:tio:s i: |is |oo| o: o·../ o/ ¡.o| t|c ciiic:c:t lcvcls o: |ow t|c
cou¡a:io:s :clatc |o1ee·| a:c 'l |ca:c t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ sav' is ciiic:c:t
i:ou 't|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic'. I|c o/e¬o oi o·../ o/ ¡.o| sav t|at t|is is t|c
uost aut|c:tic tv¡c oi |o1ee·| w|c: a cou¡a:io: savs 'l |ca:c t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o
·o//o¬ sav'.

I|c iu¡o:ta:cc oi t|is |o1ee·|.
luau A|uac a:c luau As|·|aaii'cc a:c ot|c:s all a-:ccc t|at t|is |o1ee·| is o:c|ali oi |:owlcc-c.
luau A|u u|avca|. o:c oi t|c -:cat sc|ola:s. saic. I|is |o1ee·| is o:c oi t|c uost cou¡:c|c:sivc a:c
u:ivc:sal |o1ee·| |:ow:.

W|at is i:tc:tio:·
I|c wo:c -.;;o| was uscc |v A:a|s ¡:cviouslv w|c: t|cv wc:c ccsc:i|i:- t|c ci:cctio: i: w|ic| t|cv wc:c
t:avcli:-. ·vc: tiuc. it sta:tcc to ca::v t|c uca:i:- oi 'o|jcctivc' :¬ooo·.1. I|c sc|ola:s usc t|c
li:-uistic uca:i:- a:c t|c lslauic scic:tiiic uca:i:- to cx¡lai: a wo:c.

Dcii:itio:s oi -.;;o|.

li:-uisticallv. i:tc:tio:. aiu. I|c lslauic uca:i:- is siuila:.

luau i|: Al ·avviu saic. l:tc:tio: is t|c s¡i:it oi a: actio:s a:c its sou:cc oi actio:s. Actio:s
will |c sou:c ii t|c i:tc:tio: is sou:c. a:c actio:s will |c co::u¡tcc ii i:tc:tio:s a:c co::u¡tcc.

A sc|ola: saic. vou: actio:s a:c li|c t|c s|cll oi a |ocv. a:c t|c i:tc:tio:s a:c t|c s¡i:it oi t|c
|ocv.

Dcii:itio: oi l|: laja: AlAsqala:i. ªI|c i:tc:tio: is t|c t:ajccto:v oi t|c |ca:t to w|at it sccs a:c
uovcs towa:cs.¨ |i.c. w|at uovcs vou to accou¡lis| a: o|jcctivc t|at uav |c -ooc o: |ac io:
t|cu¡ lc savs t|c tcc|:ical uca:i:- is. ªI|c :|o..'o| s¡cciiics -.;;o| as souco:c's ccsi:c to co
souct|i:- io: t|c sa|c oi Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o.¨ l:tc:tio: is w|at t|c |ca:t wa:ts wit|
actio:.

I|c i:tc:tio: is :ot scc:. luau l|: Al ·avviu saic t|c:c a:c two tv¡cs oi statcuc:ts. t|c statcuc:t oi
t|c to:-uc a:c t|c statcuc:t oi t|c |ca:t. l|: Iavuivva| also tal|s a|out t|c statcuc:ts oi t|c |ca:t. A:c
t|c:c cxau¡lcs i: t|c ·u:a: a:c :o--o| oi t|c ¡svc|olo-ical statcs oi ¡co¡lc w|o a:c si:cc:c a:c
i:si:cc:c· Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o savs ªo/|o¬1o¨ iivc tiucs at t|c |c-i::i:- oi su:a|s.
‰ϑ>l¦ ´< ´U´‘ š.ϑl≈-l¦ ∩⊄∪
All t|c ¡:aiscs a:c t|a:|s |c to Alla|. t|c lo:c oi t|c 'Alaui:
:ua:|i:c. ji::s a:c All t|at cxists. |·u:a| Al lat|i|a|. !¡

·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·


‰ϑ>'¦ ´< “%!¦ _l> .≡´θ≈ϑ´.l¦ ´¯‘N¦´ρ Ÿ≅->´ρ ·≈´Η¹—Ll¦ ´‘θ‘Ζl¦´ρ ¯Ο. _·%!¦ ¦ρ´,±´ ¯Νκ¯.,. šχθl‰-ƒ ∩⊇∪
All ¡:aiscs a:c t|a:|s |c to Alla|. w|o :Alo:c c:catcc t|c |cavc:s a:c
t|c ca:t|. a:c o:i-i:atcc t|c ca:|:css a:c t|c li-|t. vct t|osc w|o
cis|clicvc |olc ot|c:s as cqual wit| t|ci: lo:c. |·u:a| Al A:aau. 1¡


‰Κ>'¦ ´< “%!¦ Α“Ρ¦ ’ls ν‰¯.s .≈.>l¦ `Οl´ρ ≅->† …´&! '>´θs ∩⊇∪
All t|c ¡:aiscs a:c t|a:|s |c to Alla|. w|o |as sc:t cow: to |is slavc :\u|auuac t|c loo|
:t|c ·u:'a:. a:c |as :ot ¡laccc t|c:ci: a:v c:oo|cc:css. |·u:a| Al la|i. 1¡

‰ϑ>'¦ ´< “%!¦ …«l !Β ’· .≡´θ≈ϑ´.l¦ !Β´ρ ’· ¯‘N¦ ´&!´ρ ‰ϑ>'¦ ’· ο,>ψ¦ ´θδ´ρ `ΟŠ>>'¦ ¸..ƒ'¦ ∩⊇∪
All t|c ¡:aiscs a:c t|a:|s |c to Alla|. to w|ou |clo:-s all t|at is i: t|c
|cavc:s a:c all t|at is i: t|c ca:t|. lis is all t|c ¡:aiscs a:c t|a:|s i: t|c
lc:caitc:. a:c lc is t|c AllWisc. t|c AllAwa:c. |·u:a| ·a|a. 1¡

‰ϑ>'¦ ´< ,L!· .≡´θ≈ϑ´.l¦ ¯‘N¦´ρ ≅s'> π>.≈lϑl¦ ξ™'‘ ’|`ρ¦ ¸π>Ζ>¦ ‘Ψ:Β ±≈l.´ρ ×≈.'‘´ρ ‰ƒ“ƒ ’·
_lƒ'¦ !Β '™!:„ β| ´<¦ ’ls ≅´ ™`_: ",ƒ‰· ∩⊇∪
All t|c ¡:aiscs a:c t|a:|s |c to Alla|. t|c :o:lv ·:i-i:ato: |o: t|c :o:lv ·:cato:¡ oi t|c
|cavc:s a:c t|c ca:t|. w|o uacc t|c a:-cls ucssc:-c:s wit| wi:-s. two o: t|:cc o: iou:. lc
i:c:cascs i: c:catio: w|at lc wills. Vc:ilv. Alla| is a|lc to co all t|i:-s. |·u:a| laati:. 1¡

¡ust as vou :ccc uatc:ial |c:ciit. at t|c sauc tiuc vou :ccc s¡i:itual -uica:cc. a:c Alla| uc:tio:s -ivi:-
|o¬1 wit| ·u:a:. l|: Iavuivva| saic ¡co¡lc a:c uo:c i: :ccc oi ·u:a: a:c :o--o| t|a: iooc a:c c:i:|.

Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o s|ows us ¡svc|olo-ical statcs oi ¡co¡lc i: t|c ·u:a:.

·u:a| Al l:saa:. Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o savs. "I|cv sav. .--o¬o :i:cccc wc iccc vou io: t|c
sa|c oi Alla|." \uja|ic. t|c stucc:t oi l|: A||as. saic t|at t|csc ¡co¡lc cic :ot sav t|is wit| t|ci:
to:-ucs. |ut t|cv saic t|is wit| t|ci: -.;;o|. I|c o/e¬o ciiic: ovc: w|ct|c: t|c i:tc:tio: ca: |c
uacc wit| t|c to:-uc o: :ot.
!.ς| ¯/>´Κ-LΡ «>´θl ´<¦ Ÿω ‰ƒ,Ρ `Ο>ΖΒ ´™¦“> Ÿω´ρ ¦´‘θ>: ∩'∪
:·avi:-. "Wc iccc vou scc|i:- Alla|'s ·ou:tc:a:cc o:lv. Wc
wis| io: :o :cwa:c. :o: t|a:|s i:ou vou. |·u:a| Al l:saa:. 9¡

·u:a| Allavl. Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o -ivcs us a ¡o:tal i:to t|c |ca:ts oi o:c oi t|c uost
:i-|tcous ¡co¡lc A|u la|: :.o1|. (//o|o o-|o. I|is is t|c iua-c oi souco:c's i:tc:tio:.
“%!¦ ’.σ´ƒ …´&!!Β ’´´”.ƒ ∩⊇∇∪ !Β´ρ ‰>N …ν‰Ψs Β ¸πϑ-Ρ ´““>´ ∩⊇'∪
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·


ω| ´™!-.¯.¦ «>´ρ «.´‘ ’lsN¦ ∩⊄⊃∪ ∃¯θ.l´ρ _.¯,ƒ ∩⊄⊇∪
lc w|o s¡c:cs |is wcalt| io: i:c:casc i: scli¡u:iiicatio:. a:c |avc i: |is
ui:c :o iavo: i:ou a:vo:c io: w|ic| a :cwa:c is cx¡cctcc i: :ctu::. cxcc¡t
o:lv t|c ccsi:c to scc| t|c ·ou:tc:a:cc oi |is lo:c. t|c \ost li-|. |c
su:clv will |c ¡lcascc :w|c: |c will c:tc: la:acisc. |·u:a| Al lavl. 1·!1¡

I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ uc:tio:cc i: a sou:c |o1ee·|. two \uslius w|o will ucct
wit| t|ci: swo:cs out. a:c t|c |illc: a:c t|c |illcc will |c i: t|c lcllii:c. I|c cou¡a:io:s as|cc
|ow t|c o:c w|o was |illcc coulc |c i: t|c lcllii:c. a:c t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬
saic t|at t|c o:c w|o was |illcc i:tc:ccc to |ill t|c ot|c: ¡c:so:. I|c i:tc:tio: causcc |iu to |c
¡u:is|cc.

A|:ai |. ·ais :c¡o:tcc. l sct out wit| t|c i:tc:tio: oi |cl¡i:- t|is ¡c:so: :lac:at 'Ali t|at
A|u la|: uct uc. lc saic. A|:ai. w|c:c co vou i:tc:c to -o· l saic. l i:tc:c to |cl¡ t|c
cousi: oi Alla|'s \cssc:-c: :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬. viz. 'Ali. I|c:cu¡o: |c saic to uc.
A|:ai. -o |ac|. io: l |ca:c Alla|'s \cssc:-c: :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ as savi:-. W|c:
two \uslius co:i:o:t o:c a:ot|c: wit| swo:cs :i: |a:cs |ot| t|c slavc: a:c t|c slai:
woulc |c i: li:c. lc :A|:ai saic. l saic. o: it was saic. Alla|'s \cssc:-c:. it uav |c t|c
casc oi o:c w|o |ills. |ut w|at a|out t|c slai: :w|v |c woulc |c ¡ut i: lcllli:c·
I|c:cu¡o: |c saic. lc also i:tc:ccc to |ill |is cou¡a:io:.
|\usliu .. loo| +1 .. uo1ee·| o·9·¡

uo1ee·| i: ·a|i| \usliu. I|c ii:st t|:cc ¡co¡lc w|o will |c ¡ut i:to t|c lcllii:c. ·:c oi t|cu is
t|c sc|ola: to w|ou Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o -avc |:owlcc-c. lc is t|:ow: i:to t|c lcllii:c
|ccausc oi |is i:tc:tio:.

lt |as |cc: :a::atcc o: t|c aut|o:itv oi ·ulavua: |. Yasa: w|o saic. lco¡lc cis¡c:scc i:ou
a:ou:c A|u lu:av:a|. a:c :atil. w|o was i:ou t|c ·v:ia:s. ·aic to |iu. · ·|av||. :clatc
:to us a t:acitio: vou |avc |ca:c i:ou t|c \cssc:-c: oi Alla| :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬.
lc saic. Ycs. l |ca:c t|c \cssc:-c: oi Alla| :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ sav. I|c ii:st oi
uc: :w|osc casc will |c ccciccc o: t|c Dav oi ¡uc-uc:t will |c a ua: w|o cicc as a
ua:tv:. lc s|all |c |:ou-|t :|cio:c t|c ¡uc-uc:t ·cat. Alla| will ua|c |iu :ccou:t lis
|lcssi:-s :i. c. t|c |lcssi:-s w|ic| lc |ac |cstowcc u¡o: |iu a:c |c will :ccou:t t|cu
:a:c acuit |avi:- c:jovcc t|cu i: |is liic. :I|c: will Alla| sav. W|at cic vou co :to
:cquitc t|csc |lcssi:-s· lc will sav. l iou-|t io: I|cc u:til l cicc as a ua:tv:. Alla| will
sav. You |avc tolc a lic. You iou-|t t|at vou ui-|t |c callcc a "|:avc wa::io:". A:c vou
wc:c callcc so. :I|c: o:cc:s will |c ¡asscc a-ai:st |iu a:c |c will |c c:a--cc wit| |is
iacc cow:wa:c a:c cast i:to lcll. I|c: will |c |:ou-|t io:wa:c a ua: w|o acqui:cc
|:owlcc-c a:c iu¡a:tcc it :to ot|c:s a:c :ccitcc t|c ·u:'a:. lc will |c |:ou-|t a:c Alla|
will ua|c |iu :ccou:t lis |lcssi:-s a:c |c will :ccou:t t|cu :a:c acuit |avi:- c:jovcc
t|cu i: |is liictiuc. I|c: will Alla| as|. W|at cic vou co :to :cquitc t|csc |lcssi:-s· lc
will sav. l acqui:cc |:owlcc-c a:c cisscui:atcc it a:c :ccitcc t|c ·u:'a: scc|i:- I|v
¡lcasu:c. Alla| will sav. You |avc tolc a lic. You acqui:cc |:owlcc-c so t|at vou ui-|t |c
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

o9
callcc "a sc|ola:." a:c vou :ccitcc t|c ·u:'a: so t|at it ui-|t |c saic. "lc is a ·a:i" a:c
suc| |as |cc: saic. I|c: o:cc:s will |c ¡asscc a-ai:st |iu a:c |c s|all |c c:a--cc wit| |is
iacc cow:wa:c a:c cast i:to t|c li:c. I|c: will |c |:ou-|t a ua: w|ou Alla| |ac uacc
a|u:ca:tlv :ic| a:c |ac -:a:tcc cvc:v |i:c oi wcalt|. lc will |c |:ou-|t a:c Alla| will
ua|c |iu :ccou:t lis |lcssi:-s a:c |c will :ccou:t t|cu a:c :acuit |avi:- c:jovcc t|cu
i: |is liictiuc. Alla| will :t|c: as|. W|at |avc vou co:c :to :cquitc t|csc |lcssi:-s· lc
will sav. l s¡c:t uo:cv i: cvc:v causc i: w|ic| I|ou wis|cc t|at it s|oulc |c s¡c:t. Alla|
will sav. You a:c lvi:-. You cic :so t|at it ui-|t |c saic a|out :You. "lc is a -c:c:ous
icllow" a:c so it was saic. I|c: will Alla| ¡ass o:cc:s a:c |c will |c c:a--cc wit| |is iacc
cow:wa:c a:c t|:ow: i:to lcll. |\usliu .. loo| !0 .. uo1ee·| +o··¡

low cocs o:c attai: si:cc:itv·

luau Al G|azali ::a|iua|ulla| :c. .0. Al i: t|c scic:cc oi o·../ o/ ¡.o| is a -:cat sc|ola:. lc
w:otc a |oo| callcc (/Mo··o·¡o. a:c |c savs souct|i:- :cua:|a|lc w|c: cou¡lcc wit| t|at oi l|:
Al ·avviu. Al G|azali saic. "l:cccc. t|c liu|s will :ot uovc cxcc¡t wit| st:c:-t| a:c ¡owc:.
I|c st:c:-t| is waiti:- o: souct|i:- to uotivatc it a callc:. I|at callc: uotivatio: is waiti:-
o: |:owlcc-c a:c co-:itio:. I|c |cv to all oi t|is is |:owi:- Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o."

(|o1ee·| t|at a:c uotivatio: to ¡co¡lc.

:a::atcc l|: A||as. W|c:cvc: t|c l:o¡|ct oiic:cc t|c :i-|t :Ia|ajjuc ¡:avc:. |c uscc to
sav. "· Alla|: All t|c l:aiscs a:c io: You. You a:c t|c li-|t oi t|c lcavc:s a:c t|c la:t|.
A:c all t|c l:aiscs a:c io: You. You a:c t|c lcc¡c: oi t|c lcavc:s a:c t|c la:t|. All t|c
l:aiscs a:c io: You. You a:c t|c lo:c oi t|c lcavc:s a:c t|c la:t| a:c w|atcvc: is t|c:ci:.
You a:c t|c I:ut|. a:c You: l:ouisc is t|c I:ut|. a:c You: ·¡ccc| is t|c I:ut|. a:c
uccti:- You is t|c I:ut|. a:c la:acisc is t|c I:ut| a:c lcll :li:c is t|c I:ut| a:c all t|c
¡:o¡|cts a:c t|c I:ut| a:c t|c lou: is t|c I:ut|. · Alla|: l su::c:cc: to You. a:c |clicvc
i: You. a:c cc¡c:c u¡o: You. a:c :c¡c:t to You. a:c i: You: causc l ii-|t a:c wit| You:
o:cc:s l :ulc. ·o ¡lcasc io:-ivc uv ¡ast a:c iutu:c si:s a:c t|osc si:s w|ic| l cic i: scc:ct
o: i: ¡u|lic. lt is You W|ou l wo:s|i¡. :o:c |as t|c :i-|t to |c wo:s|i¡¡cc cxcc¡t You."
:·cc lacit| :o. !!9.Vol. · |lu||a:i .. loo| 9 .. Voluuc 9! .. uo1ee·| .90¡

lt is :a::atcc o: t|c aut|o:itv oi A|u lu:av:a| :.o1|. (//o|o 'o-|o t|at t|c \cssc:-c: oi
Alla| :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic. ªlslau i:itiatcc as souct|i:- st:a:-c. a:c it woulc
:cvc:t to its :olc ¡ositio: oi |ci:- st:a:-c so -ooc tici:-s io: t|c st:a:-c:.¨ |\usliu ..
loo| 1 .. laccct| !¯0¡
lcsso:. Do :ot lct ¡cc: ¡:cssu:c i:tiuicatc vou:

I|c |cv to i:tc:tio: is |:owlcc-c. Wc :ccc litc:acv i: o:cc: to ac|icvc si:cc:itv. lca:: ·o«|ee1
ii:st. t|c: o||/oo.

I:ial a:c c::o:. l:actical a¡¡licatio: a:c vou: st:u--lcs a:c ciiiicultics. You a:c :ot cx¡cctcc to
|c ¡c:icct.
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

¯0
• ·:c oi t|c sc|ola:s saic. l stucicc io: 1! vca:s. a:c i: t|c 1!t| vca:. l lca::cc |ow to |c
si:cc:c.
• Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o savs.
šl.· ¯Νγ.θ´‹. πƒρ'> !ϑ. ¦θϑlL ´χ| ’· il≡Œ πƒψ Θ¯θ1l šχθϑl-ƒ ∩∈⊄∪
I|csc a:c t|ci: |ouscs i: uttc: :ui:. io: t|cv cic w:o:-. Vc:ilv. i: t|is is
i:cccc a: Ava| :a lcsso: o: a si-: io: ¡co¡lc w|o |:ow. |·u:a| A: :aul. .!¡

• I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ was as|cc w|o t|c uost tcstcc ¡co¡lc a:c. a:c |c
:·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ :c¡licc t|c ¡:o¡|cts a:c t|c: t|c :i-|tcous.
• I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic. w|oucvc: Alla| wa:ts -ooc io:. Alla| will
tcst |iu.
• W|c: t|c |clicvc: -ocs t|:ou-| t:ials. |c coucs out oi it ¡u:c:

Do all actio:s :cqui:c i:tc:tio:·
l: lslau t|c:c is a: axiou. la:cs|i¡ |:i:-s casc. :oo«oo'.1 ¡.o|.;;o| is ¡a:t oi o·../ o/ ¡.o|. a:c t|cv a:c
-c:c:al ¡:i:ci¡lcs uscc to covc: a uass auou:t oi :uli:-s wit|out -oi:- i:to cctail.

la:cs|i¡s a:c ccii:cc |v :|o..'o|. ·:c oi t|osc cxcc¡tio:s is callcc o/||o·|.o :a|u:ca:cc. W|c: t|c
a|:o:ual a|u:ca:cc ¡:csc:ts itscli as ccii:cc |v t|c :cli-ious law. t|c: t|c :uli:- is :cuovcc. lo:
cxau¡lc. ii a sistc: uc:st:uatcs i: 1! cavs i: kauaca:. cocs s|c |avc to ua|c u¡ t|c iasti:-· Ycs. Docs
s|c |avc to ua|c u¡ t|c ¡:avc:s· :o. |ccausc oi t|is ¡:i:ci¡lc. I|is o|li-atio: is :cuovcc i:ou wouc:
|ccausc it is too uuc|.

low ua:v tiucs a cav co wc wit:css |o.oo¬· Wc a:c :ot o|li-atcc cac| tiuc to ua|c t|c i:tc:tio: to
stav awav i:ou t|c |o.oo¬ |ccausc oi its a|u:ca:cc.

Actio:s a:c civiccc i:to ciiic:c:t tv¡cs. lo: cxau¡lc. t|c:c a:c actio:s oi t:uc wo:s|i¡ li|c ·o/o|. I|c:c
a:c ot|c: actio:s t|at a:c a uix oi wo:s|i¡ a:c ta:-i|lc |c:ciit. Actio:s oi ¡u:c wo:s|i¡ :cqui:c i:tc:tio:.
a:c t|c ot|c: actio:s co :ot cvc: t|ou-| it is |cttc: ii vou co. luau A|u la:iia| savs t|at i:tc:tio: is :ot
a co:citio: oi «o1o w|ilc luau ·|aaii'cc a:c ot|c:s sav t|at it is a co:citio:. luau A|u la:iia| saic t|is
|ccausc t|c:c is a ta:-i|lc |c:ciit i:ou |ccoui:- clca: aitc: ua|i:- «o1o.

I|is |o1ee·| is t|c sou:cc oi a -:cat axiou. I|c iivc axious a:c.
1.

·c:tai:tv is :ot ovc:couc |v cou|t.
!.

la:u is :cuovcc.
!.

la:cs|i¡ |:i:-s a|out casc.
+.

I|c custou oi ¡co¡lc is :c-a:ccc i: lslauic law.
..

Aiiai:s a:c |ascc o: o|jcctivcs.

l:tc:tio:s a:c ¡owc:iul.
li vou ua|c t|c i:tc:tio: io: Alla|. t|c: t|c ¡c:uissi|lc actio:s |ccouc :cwa:ca|lc. I|c |cst wav to
:cucu|c: Alla| is wit| si:cc:c i:tc:tio:s. Alla| calls ¡co¡lc t|osc w|o a:c closc to liu |v t|ci:
i:tc:tio:s :o/ ¬ooo.o/ee-.
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

¯1

I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ at t|c c:c illust:atcs t|is |o1ee·|. I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o
o/o;|. «o ·o//o¬ saic. "l:cccc l was o:lv sc:t as a tcac|c: a:c iacilitato: oi aiiai:s." I|c l:o¡|ct :·o/
(//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic. "t|us. |c w|osc ui-:atio:.." I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬
|:ca|s t|c :o:u i: |is sc:tc:cc st:uctu:c a:c s|ows t|c -:cat:css oi Alla| a:c lis \cssc:-c: a:c t|c
-:cat:css oi si:cc:itv. lc cu¡|asizcs si:cc:itv |v :c¡cati:- it.

I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ uacc a statcuc:t :c-a:ci:- |.¡.o|.

·:c oi t|c -:cat ju:ists alivc tocav savs. I|c uajo:itv oi sc|ola:s oi ¡.o| w:otc o: t|c ¡c:uissi|ilitv oi
:csici:- i: t|csc la:cs io: t|osc ca¡a|lc oi ¡:oicssi:- t|ci: :cli-io: :i.c. ca: ¡:av . tiucs a cav a:c a:c
sccu:c i: coi:- so :uca:i:- 1ee-. :cli-io:. i:tcllcct. liic. iauilv. a:c ¡:o¡c:tv. W|at is t|c cvicc:cc io:
t|is ¡ositio:· \a:v ¡co¡lc at t|c tiuc oi t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ stavcc outsicc oi
\aci:a| a:c cic :ot ui-:atc. W|c:c is 1o. o/i·/o¬ io: t|c co:vc:t· luau l|: laja: uc:tio:s i: to·| o/
io.. t|c statcuc:t oi souco:c w|o saic. li it |c t|c casc t|at a \usliu is ca¡a|lc oi ¡:oicssi:- |is iait| i:
t|c la:c oi t|c :o:\uslius. t|c: t|at |as |ccouc |is 1o. o/i·/o¬. |lcc¡ i: ui:c t|at |c w:otc t|is w|c:
t|c:c was a: lslauic statc¡

W|at is t|c :uli:- o: citizc:s|i¡·

lt is io:|iccc: io: souco:c to ta|c citizc:s|i¡ ii t|cv ica: t|at t|cv will losc t|ci: :cli-io: a:c
ca::ot ¡:acticc t|c ¬ooo·.1

\a|:oo|

·|li-ato:v i: t|c casc oi a ¡olitical :ciu-cc o: i: t|c casc oi o:c w|o ica:s io: |is liic.

Allowa|lc w|c: all o¡tio:s a:c cqual

lavo:a|lc ii o:c c:-a-cs i: cawa|
·|av|| ut|avucc: was as|cc ii souco:c ca: ui-:atc io: cco:ouic iu¡:ovcuc:t. a:c |c :c¡licc vcs.

I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ savs. w|ocvc: ui-:atcs io: souct|i:- i:ou t|is 1o-.;o|..

ls t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ ciscou:a-i:- ua::ia-c o: cc|asi:- cco:ouic iu¡:ovcuc:t·
luau l|: laj: i: to·| o/ io.. savs wc s|oulc |c ca:ciul i: u:cc:sta:ci:- t|is. ls t|c issuc 'w|at' o: '|ow'·
lt is '|ow'. l|: laja: saic ¡c:|a¡s t|c i:tc:tio: was uixcc. Al Awza`i savs |is i:tc:tio: was uo:c io: t|c
1o-.;o|. w|ic| was a ¡:o|lcu. loo| at t|c ¡c:cc:ta-cs oi vou: i:tc:tio:. I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|.
«o ·o//o¬ saic t|c |lcsscc ¡:o¡c:tv is t|c ¡:o¡c:tv oi t|c :i-|tcous.

I|c tc: ¡co¡lc ¡:ouiscc la:acisc wc:c all :ic|. |ut loo| at w|at t|cv cic wit| t|ci: uo:cv. Zo|1 is
¡:io:itizi:- t|c 1o-.;o|. luau A|uac i|: la:|al was as|cc ii souco:c |as 100.000 colla:s. ca: |c |c
:i-|tcous· lc saic. "Ycs. |is e¬o- is i: |is |ca:t." ·:c tiuc uua: :.o1|. (//o|o o-|o cauc to t|c uasjic
a:c iou:c two |ovs t|c:c w|o cic :ot wo:| a:c o:lv wo:s|i¡¡cc Alla| all cav lo:-. uua: :.o1|. (//o|o
o-|o |cat t|cu a:c saic. "Go wo:|:"

l|: laja: savs t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ is :ot cc|asi:- t|c 1o-.;o| o: ua::ia-c. |ut t|c issuc
is t|c -.;;o|.

·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

¯!
T TT THl Hl Hl Hl MU:llM MU:llM MU:llM MU:llM ·ll`´: TC THl ·ll`´: TC THl ·ll`´: TC THl ·ll`´: TC THl :U``AH :U``AH :U``AH :U``AH. . . . HAlllTH HAlllTH HAlllTH HAlllTH 5 55 5

HAlllTH HAlllTH HAlllTH HAlllTH 5 55 5

lt is :a::atcc o: t|c aut|o:itv oi t|c \ot|c: oi t|c lclicvc:s. uuu 'A|culla| 'Ais|a| :.o1|. (//o|o o-|o
t|at t|c \cssc:-c: oi Alla| :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic.

ªW|osocvc: i:t:ocuccs i:to t|is aiiai: oi ou:s :i.c. i:to lslau souct|i:- t|at cocs :ot |clo:- to it. it is to
|c :cjcctcc.¨
|lu||a:i .. loo| ! .. Voluuc +9 .. uo1ee·| ·o1¡

Acco:ci:- to t|c vc:sio: i: \usliu. :it :cacs. "W|osocvc: wo:|s a wo:| w|ic| |as io: it :o couua:c oi
ou:s is to |c :cjcctcc.¨
|\usliu .. loo| 1· .. uo1ee·| +!oo¡

I|is |o1ee·| was :clatcc |v uca:i:- a:c :ot vc:|atiu. w|ic| is i:cicatcc |v t|c ciiic:c:t vc:sio: i:
·a|i| \usliu.

I|c :clatio:s|i¡ |ctwcc: t|is |o1ee·| a:c t|c ¡:cvious o:c.
I|is |o1ee·| is also co:sicc:cc |ali oi lslau li|c t|c ¡:cvious o:c. I|c ii:st |o1ee·| ccals wit| i:tc:tio:.
w|ic| is i: t|c |ca:t. a:c t|is |o1ee·| ccals wit| t|c cxtc::alizatio: oi t|c t:ajccto:v oi t|c |ca:t.

I|is |o1ee·| is a |cc:oc| oi lslau a:c io:us o:c oi t|c uajo: axious uc:tio:cc ¡:cviouslv.

I|c :a::ato:. Ais|a /.-· A|u la|: :.o1|. (//o|o o-|o

W|o cxo:c:atcc Ais|a :.o1|. (//o|o o-|o i:ou t|c claiu a-ai:st |c:· Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o.
Al ·u:tu|i saic t|at t|is is ¡:ooi oi |c: -:cat statio: a:c status.

luau lu||a:i savs. 't|c |lcssi:-s a:c |c:ciits oi Ais|a'

AzZu|:i saic ii wc ta|c all oi t|c |:owlcc-c oi \aci:a| o: o:c scalc a:c |c: |:owlcc-c o: t|c
ot|c:. |c:s woulc |c uo:c.

l: ·u:a| AlA|za|. t|c wivcs oi t|c ¡:o¡|cts a:c :cic::cc to as t|c uot|c:s oi t|c |clicvc:s. I|cv
a:c t|c wivcs oi t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ i: t|c 1o-.;o| a:c t|c o||..o|.
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

¯!

·|c is callcc uuu A|culla|. ·ouc o/e¬o oi |isto:v sav t|at s|c |ac a c|ilc a:c a uisca::ia-c. |ut
t|is is :ot a st:o:- o¡i:io:. I|c st:o:- co:tc:tio: is t|at t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬
-avc |c: t|is |o-;o. lc: sistc: Asua |ac a so: A|culla| i|: Zu|av:.

low ca: s|c |avc a |o-;o wit|out a:v c|ilc:c:· W|at is t|c ¡:ooi t|at souco:c wit|out c|ilc:c:
ca: |c -ivc: a |o-;o· I|c iollowi:- |o1ee·| is uscc to s|ow t|c ¡c:uissi|ilitv to -ivc a |o-;o to
t|osc w|o co :ot |avc c|ilc:c:.

l: t|c tiuc oi luau \aali|. a -:cat sc|ola: wc:t to visit |iu. luau \aali| tolc |is cau-|tc:. "Iocav
a -:cat sc|ola: is coui:- to visit us. ·tucv |iu a:c scc |ow |c acts a:c |is o||/oo." |I|c uot|c: oi
luau \aali| tolc |iu to ta|c t|c o1|o/ oi a sc|ola: |cio:c |is |:owlcc-c.¡ I|c sc|ola: coucs a:c cats
¡:oiusclv. Aitc:wa:cs. s|c wo|c u¡ ca:lv i: t|c :i-|t to scc ii |c ¡:avcc o.;o¬. w|ic| is t|c |o:o: oi a
stucc:t oi |:owlcc-c. a:c s|c sccs t|at |c cic :ot ¡:av ·o|o¡¡o1. ·|c wc:t to t|c ¬o·¡.1 a:c saw t|at |c
cic :ot ua|c «o1o. ·|c cou¡lai:cc to |c: iat|c: luau \aali|. luau \aali| tolc |c: to as| |iu
a|out t|csc t|i:-s. ·|c as|cc |iu a|out |is o||/oo. I|c sc|ola: saic. "l au i: t|c |ousc oi luau
\aali| a:c l |:ow t|at t|c iooc |c:c is |o/o/. so l wa:tcc to ta|c acva:ta-c oi it |ccausc l co :ot |:ow
w|c: l will |avc it a-ai:." ·|c t|c: as|cc |iu w|v |c ¡:avcc wit|out «o1o. lc :c¡licc t|at |c cic :ot
slcc¡ a:c was t|i:|i:- a|out t|c statcuc:t oi t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ w|c:c |c :·o/
(//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic to A|u uuai:. t|c |:ot|c: oi A:as i|: \ali|. "· A|u uuai:. w|at
|a¡¡c:cc to vou: |i:c·" I|c iuau was t|i:|i:-. low cic |c |avc a |i:c i: \aci:a| |ccausc |u:ti:-
was io:|iccc: t|c:c.

Voca|ula:v oi t|c |o1ee·|

. -
:¬o- uca:s w|o w|ocvc: a:c is o:c oi iivc wo:cs w|ic| uca: u:ivc:salitv :i.c.
.'
o/.¡/oo¬.
'-

¬o.

I|is |o1ee·| |o:o:s t|c ¬ooo·.1 ·|o..'o|. I|c sc|ola:s saic t|osc o|jcctivcs a:c. ¡:otcctio: oi t|c 1ee-.
¡:otcctio: oi liic. ¡:otcctio: oi i:tcllcct. ¡:otcctio: oi li:ca-c. ¡:otcctio: oi ¡:o¡c:tv.

lo: cxau¡lc. w|v is alco|ol io:|iccc:· l:otcctio: oi i:tcllcct.

l: -c:c:al. t|csc iivc o|jcctivcs a:c co:cc:t:atcc i:to two ¡:i:ci¡lcs w|ic| t|c sc|ola:s sav :c¡:csc:t t|c
suu total oi t|c -oals oi lslau.
1.

Io |:i:- |c:ciit
!.

Io ¡:cvc:t |a:u

l|: A||as :.o1|. (//o|o o-|o saic t|at i: t|c ·u:a:. w|c: Alla| savs "· vou w|o |clicvc" vou will ii:c
o:c oi two t|i:-s.
1.

A: o:cc: t|at will |:i:- a|out |c:ciit.
!.

A ¡:o|i|itio: ¡:cvc:ti:- vou i:ou |a:u.

·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

¯+
lxau¡lcs. :\AY ll ·: lXA\:

!κš‰!≈ƒ š·%!¦ ¦θ´ΖΒ¦´™ Ÿω ¦θl↔`.· s ´™!´‹:¦ β| ‰¯.. ¯Ν>l ¯Ν´σ´.· β|´ρ ¦θl↔`.· !κ.s _.> ´Α”∴´ƒ ´β¦´™¯,1l¦
‰¯.. ¯Ν>l !±s ´<¦ !κ.s ´<¦´ρ ‘θ±s "ΟŠl> ∩⊇⊃⊇∪
· vou w|o |clicvc: As| :ot a|out t|i:-s w|ic|. ii uacc ¡lai: to vou. uav causc vou t:ou|lc.
|ut ii vou as| a|out t|cu w|ilc t|c ·u:'a: is |ci:- :cvcalcc. t|cv will |c uacc ¡lai: to vou.
Alla| |as io:-ivc: t|at. a:c Alla| is ·itlo:-ivi:-. \ost lo:|ca:i:-. |·u:a| Al \aa`ica|. 101¡

I|is ava| is a: o:cc: io:|icci:- |a:u.

!㕃!≈ƒ _·%!¦ ¦θ´ΖΒ¦´™ ..´ ´Νé‹l. ´Π!´‹´.l¦ !ϑ´ ..´ ’ls š·%!¦ Β ¯Νél¯.· ¯Ν>l-l βθ1−.. ∩⊇∇⊂∪
· vou w|o |clicvc: ·|sc:vi:- (·:oo¬ :t|c iasti:- is ¡:csc:i|cc io: vou as it was ¡:csc:i|cc
io: t|osc |cio:c vou. t|at vou uav |ccouc (/Mo··ooo- :t|c ¡ious scc V.!.!.
|·u:a| Al laqa:a|. 1·!¡

I|is ava| is a: o:cc: |:i:-i:- |c:ciit.

$κš‰'≈ƒ Ï%©!# #þθãΖΒ#´™ βÎ) óΟä.´™%` ´,Å™$ù :*6⊥Î/ #þθãΨ¨6Gù β& #θç7ŠÅÁè? $JΒöθ% 7'#≈γg¿2 #θßsÎ6óÁçGù ’?ã $Β óΟçFù=èù ÏΒω≈Ρ ∩∉∪
· vou w|o |clicvc: li a :c|cllious cvil ¡c:so: coucs to vou wit| a :cws.
vc:iiv it. lcst vou |a:u ¡co¡lc i: i-:o:a:cc. a:c aitc:wa:cs vou
|ccouc :c-:ctiul to w|at vou |avc co:c. |·u:a| Al luju:aat. o¡

I|is ava| is a: o:cc: io:|icci:- |a:u.

I|is |o1ee·| is uscc to s|ow t|c ¡:otcctio: oi 1ee-. I|is ta|cs us to a: iu¡o:ta:t axiou. cvc:vt|i:- i:
wo:s|i¡ is co:sicc:cc io:|iccc: u:lcss t|c:c is a tcxt to ¡:ovc it. :cwlv i:vc:tcc uattc:s i: :cli-io:
a:c :cjcctcc. :cwlv i:vc:tcc uattc:s i: t|c 1o-.;o| a:c i:s¡cctcc.

W|at a:c :cwlv i:vc:tcc uattc:s·
l: t|c 1o-.;o|. :cwlv i:vc:tcc uattc:s a:c :ccouuc:ccc :i.c. D·l. |luctoot|. ctc.. l: t|c :cli-ious
:calu. li:-uisticallv it uca:s w|at |as :o tcxtual aut|o:itv o: :o co:sc:sus oi sc|ola:s. ·c|ola:s ciiic:cc
i:to two cau¡s.

I|c sc|ool oi luau \aali|. luau \aali| was st:ict o: t|is issuc a:c saic. A:vt|i:- t|at is
i:vc:tcc i: t|c :cli-io: t|at cocs :ot |avc cx¡licit tcxtual aut|o:itv is :cjcctcc. lc saic. W|at was
:ot i:ou t|c :cli-io: at t|c tiuc oi t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ will :ot |c i: t|c
:cli-io: aitc: t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬. W|ocvc: is savi:- t|at t|cv ca: i:vc:t
souct|i:- :cw i: t|c :cli-io:. t|cv a:c savi:- t|at t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ was :ot
io:t|:i-|t i: |is ucssa-c. I|is sc|ool cx¡a:cs outsicc oi \aci:a|.
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

¯.
I|ci: ¡:ooi. I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic. "lvc:v si:-lc i::ovatio: is /.1'o|." Al
·ac|i A|u la|: AlA:a|i :a stucc:t oi Al G|azali. l|: lazu. Ac|D|a|i:. l|: ·avviu. l|:
Iavuivva| all iollow t|is o¡i:io:.

1|e ·.|../ .¡ (·|:|oo¡.ee. luau As|·|aaii`cc a-:ccs wit| cvc:vt|i:- luau \aali| saic. |ut also
savs iu¡licit tcxt ca: |c uscc. ·ut oi luau ·|aaii'cc coucs |is uo1|o/. t|c la:|alis. \aali|is a:c
la:aiis w|o all iollow |is o¡i:io:.

As|·|a|ta|cc :c. ¯91 Al ccvclo¡s |is ow: t|co:v a:ou:c i::ovatio:.

\ost sc|ola:s sav t|at \aali| a:c as|·|aaii'cc cic :ot ciiic: |ccausc t|cv |ot| :cco-:izcc tcxtual
aut|o:itv a:c w|c:c t|cv ciiic: is auo:- iu¡licit tcxts. lu¡licit uca:s t|at it also a-:ccs wit| t|c
:ulcs oi o·../ o/¡.o|.

I|c:c is :o -ooc i::ovatio:.

I|is uca:s i::ovatio: wit| :o tcxtual su¡¡o:t. lco¡lc usc t|c statcuc:t oi uua: :.o1|. (//o|o o-|o.
'I|c -:catcst uost |lcsscc /.1o|.' l: t|c tiuc oi t|c cou¡a:io:s. t|c wo:c /.1o| was uscc as a:
a:to:vu to t|c ·o--o|. I|c o/e¬o saic t|at t|is is a li:-uistic tc:u. W|c: uua: :.o1|. (//o|o o-|o
|:ou-|t t|c o¬¬o| to-ct|c: to ¡:av ·o.o«ee|. w|v cic |c co so· lc |:ou-|t t|c ¡co¡lc to-ct|c: u:cc: o:c
iuau i: ·o.o«ee| |ccausc t|c couuu:itv was so la:-c. lc |ac tcxtual su¡¡o:t. I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o
o/o;|. «o ·o//o¬ cic t|is. Also. t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic. "You uust iollow uv ·o--o|
a:c t|c ·o--o| oi t|c ||o/o¡oo'."

·o w|at is /.1o|· i.1o| coucs i:ou t|c wo:c /o1o' a:c o:c oi t|c :aucs oi Alla| coucs i:ou t|is wo:c.
(/io1ee' :t|c ·:i-i:ato: oi t|c lcavc:s a:c t|c la:t|. t|c ·:c w|o c:catcs souct|i:- i:ou :ot|i:-.
I|c o/e¬o a-:cc o: t|c ccii:itio: t|at /.1o| is souct|i:- t|at |as :o ¡:cvious tcxtual su¡¡o:t cx¡licitlv
a:c iu¡licitlv.

Wc |avc to ciiic:c:tiatc |ctwcc: t|c ac|icvi:- oi ¬o·/o|o| ¬o.·o/o :-c:c:al |c:ciit io: \usliu
socictv.

lxau¡lcs. W|c: uua: :.o1|. (//o|o o-|o cauc to A|u la|: :.o1|. (//o|o o-|o a:c saic to |iu t|at
ua:v |o¡¡o1| cicc i: t|c wa:s oi t|c a¡ostatcs a:c tolc |iu t|at t|cv :ccc to cou¡ilc t|c ·u:a: i: |oo|
io:u. A|u la|:'s :.o1|. (//o|o o-|o i:itial :cs¡o:sc was t|at |c was :ot -oi:- to co souct|i:- t|at t|c
l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ cic :ot co. |At t|is tiuc |c is wit| \aali|'s o¡i:io:¡. I|c: uua:
:.o1|. (//o|o o-|o cx¡lai:cc to |iu t|at t|cv |avc a :cs¡o:si|ilitv. a:c Alla| o¡c:cc t|c |ca:t oi A|u
la|: :.o1|. (//o|o o-|o |t|c: |c is iollowi:- t|c ·|aaii'cc o¡i:io:¡. a:c t|cv cou¡ilcc t|c ·u:a:. Zavc
i|: I|aa|it |ac t|c sauc i:itial :cs¡o:sc. W|at is t|c u:cc:lvi:- ¡:i:ci¡lc· Io ac|icvc t|c |c:ciit oi t|c
socictv. ·u:a:ic litc:acv.

Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o i: t|c ·u:a: savs. ":o1ooo| s|oulc |c -ivc: to t|osc w|o ui-|t |ccouc
\usliu." Du:i:- t|c tiuc oi uua: :.o1|. (//o|o o-|o. ¡co¡lc wc:c :u::i:- to lslau. so |c ccciccc to
:ot -ivc uo:cv to t|osc w|o ui-|t |ccouc \usliu |ccausc ua:v ¡co¡lc wc:c |ccoui:- \usliu. l: t|c
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

¯o
·u:a:. Alla| uc:tio:s t|at a vou:- si:-lc ua: w|o couuits ..-o s|oulc |c ilo--cc a:c |ic|cc out oi t|c
socictv io: o:c vca:. uua: :.o1|. (//o|o o-|o cic :ot sc:c t|cu awav |ccausc t|cv woulc |ccouc
wo:sc. l|: Al·avviu uc:tio:s all oi t|is a:c a:alvzcs it i: a |oo| w:ittc: a|out |ow to |ccouc a ¬o¡·..

I|c |cst ./o1o| is a sou:c u:cc:sta:ci:- oi lslau.

I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ o:cc:cc t|c ¡co¡lc oi \aci:a| to lct caucls :oau i:cc. l: (/
Mo«o··o. luau \aali| :clatcs t|at cu:i:- t|c tiuc oi ut|ua: :.o1|. (//o|o o-|o. t|c :uu|c: oi caucls
|ac -:ow:. so |c wc:t a-ai:st a: cx¡licit o:cc: oi t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ a:c collcctcc t|c
caucls a:c ¡ut t|cu i: /o;· o/ ¬o/. li t|c ow:c:s coulc ¡:ovc t|ci: caucls. t|cv wc:c -ivc: t|cu |ac|.
ot|c:wisc t|cv wc:c solc. a:c t|c uo:cv wc:t to /o;· o/ ¬o/.

luau l|: Iavuivva| was wal|i:- wit| |is stucc:t a:c t|cv saw t|c Iata:s c:i:|i:- alco|ol. a:c |is
stucc:t tolc |iu t|at t|cv s|oulc tcll t|cu to sto¡. l|: Iavuivva| :c¡licc. ii wc tcll t|cu to sto¡ t|c:
t|cv will :a¡c ou: wouc: a:c :c|cl.

ls t|c:c a: u:statcc uca:i:- i: t|is |o1ee·|·

I|c:c is a statcc :uli:- a:c souct|i:- :ot statcc. lo: cxau¡lc. 'co :ot sav 'uii' to vou: ¡a:c:ts.'

I|c o¡¡ositc oi w|at is statcc is. 'W|ocvc: cocs souct|i:- i:ou t|is aiiai: oi ou:s. t|c: it will |c
accc¡tcc.' I|is is iu¡licc i:ou t|c |o1ee·|.

l:ou luau \usliu's :a::atio:. I|is :a::atio: is uo:c cou¡:c|c:sivc t|a: t|c ii:st. I|c ii:st o:c
is co:citio:cc |v souco:c w|o actuallv i:vc:ts souct|i:- wit|out su¡¡o:t. luau \usliu's
:a::atio: i:cluccs t|c i:vc:to: a:c t|c o:c w|o ¡:acticcs /.1o|.

·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

¯¯
THl MU:llM l: ·AUTlCU: THl MU:llM l: ·AUTlCU: THl MU:llM l: ·AUTlCU: THl MU:llM l: ·AUTlCU:. . . . HAlllTH HAlllTH HAlllTH HAlllTH o oo o

HAlllTH HAlllTH HAlllTH HAlllTH o oo o

·: t|c aut|o:itv oi A|u 'A|culla| al:u'ua: |i: las|i: :.o1|. (//o|o o-|o w|o saic. l |ca:c t|c
\cssc:-c: oi Alla| :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ sav.

ªI:ulv. w|at is lawiul is cvicc:t. a:c w|at is u:lawiul is cvicc:t. a:c i: |ctwcc: t|c two a:c uattc:s
w|ic| a:c cou|tiul w|ic| ua:v ¡co¡lc co :ot |:ow. lc w|o -ua:cs a-ai:st cou|tiul t|i:-s |cc¡s |is
:cli-io: a:c |o:o: |lauclcss. a:c |c w|o i:cul-cs i: cou|tiul t|i:-s i:cul-cs i: iact i: u:lawiul t|i:-s.
just as a s|c¡|c:c w|o ¡astu:cs |is iloc| :ou:c a ¡:csc:vc will soo: ¡astu:c t|cu i: it. lcwa:c. cvc:v |i:-
|as a ¡:csc:vc. a:c t|c t|i:-s Alla| |as cccla:cc u:lawiul a:c lis ¡:csc:vcs. lcwa:c. i: t|c |ocv t|c:c is a
ilcs|. ii it is sou:c. t|c w|olc |ocv is sou:c. a:c ii it is co::u¡t. t|c w|olc |ocv is co::u¡t. a:c |c|olc. it
is t|c |ca:t.¨

|lu||a:i .. loo| 1 .. Voluuc ! .. uo1ee·| +9¡
|\usliu .. loo| 10 .. uo1ee·| !··!¡

·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

¯·

I|c iu¡o:ta:cc oi t|is |o1ee·|
luau A|u Dawooc saic t|at |c w:otc uo:c t|a: .00.000 a|o1ee·|. a:c |c too| out oi t|osc +.000 wit|
w|ic| |c cou¡oscc |is iauous |oo| t|at is ¡a:t oi t|c aut|c:tic six. l:ou t|osc +.000. ci-|t |o1ee·| a:c
suiiicic:t io: ¡co¡lc to livc t|ci: livcs |v. l:ou t|at a:c iou: |o1ee·|.
1.

Actio:s a:c |v i:tc:tio:s
!.

I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic. l:ou t|c -ooc:css oi lslau is to lcavc t|at w|ic|
cocs :ot co:cc:: vou.
!.

I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic. :o o:c will cou¡lctc |is iait| u:til |c is |a¡¡v io:
|is |:ot|c: w|at |c is |a¡¡v io: |iuscli.
+.

I|at w|ic| is lawiul is clca: a:c t|at w|ic| is u:lawiul is clca:. |I|is |o1ee·| uc:tio:cc |c:c.¡

A|culla| i|: \asooc also :a::atcc t|is |o1ee·|.

A -:cat sc|ola: oi t|c \ali|i uo1|o/ i: ·¡ai: w:otc i: a ¡ocu. t|c iou:catio: oi t|c :cli-io: a:c
souc wo:cs oi t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬. ii:st is |c ca:ciul oi cou|tiul issucs.

You sta:t wit| i:tc:tio: a:c t|c: vou ¡:acticc. |ut t|c ¡:acticcs |avc :uli:-s a:c ca: |c |o/o/.
|o.oo¬. o: cou|tiul.

luau As|·|aaii'cc saic. :ot|i:- |a¡¡c:s i: t|is liic cxcc¡t t|at t|c ·u:a: uc:tio:s it iu¡licitlv
o: cx¡licitlv

Voca|ula:v oi t|is |o1ee·|
´ .'
~ su:clv

.`=
:uo/o/ ~ ¡c:uissi|lc

uo/o/ is w|at Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o a:c t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ sav is |o/o/ o: ii
wc |avc .¡¬oo' oi t|c sc|ola:s. lo: cxau¡lc. i: ·u:a| Al laqa:a|. Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o savs.
Alla| ua|cs t:a:sactio:s i: |usi:css |o/o/.

I|c o¡i:io: oi t|c uajo:itv oi t|c ju:ists is t|at t|c o:i-i: oi t|i:-s outsicc oi t|c 1ee- is
¡c:uissi|ilitv. I|ci: ¡:ooi. Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o saic t|at cvc:vt|i:- is c:catcc o: t|c iacc oi
t|c ca:t| io: us. Also. t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic. t|c ca:t| was uacc io: uc as
a ¬o·¡.1 a:c ¡u:c. I|c o/e¬o t|c: saic t|at t|c o:i-i: oi t|i:-s is ¡c:uissi|ilitv. I|c:cio:c. ii
souct|i:- |a¡¡c:s. wc sta:t i:ou ¡c:uissi|ilitv.
´θδ “%!¦ šYl> Ν>l !Β ’· ¯‘N¦ !-Šϑ> ¯Ν. ´“´θ.`™¦ ’||
™!ϑ´.l¦ ´γ1¯θ.· ׯ.™ .≡´θ≈ϑ™ ´θδ´ρ ≅>. ™`_: Λ.l. ∩⊄'∪
lc it is w|o c:catcc io: vou all t|at is o: ca:t|. I|c: lc i··o«o ::osc ovc: towa:cs t|c |cavc:
a:c uacc t|cu scvc: |cavc:s a:c lc is t|c Alll:owc: oi cvc:vt|i:-. |·u:a| Al laqa:a|. !9¡

·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

¯9
A|u D|a:: :c¡o:tcc. l saic. \cssc:-c: oi Alla|. w|ic| uosquc was sct u¡ ii:st o: t|c
ca:t|· lc :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic. AlMo·¡.1 alla:au :t|c sac:cc. l :a-ai: saic.
I|c: w|ic| :cxt· lc saic. lt was t|c Mo·¡.1 Aqsa. l :a-ai: saic. low lo:- t|c s¡acc oi tiuc
:|ctwcc: t|ci: sctti:- u¡· lc :t|c lolv l:o¡|ct saic. lt was io:tv vca:s. A:c w|c:cvc:
t|c tiuc coucs io: ¡:avc:. ¡:av t|c:c. io: t|at is a uosquc. a:c i: t|c |acit| t:a:suittcc |v
A|u lauil :t|c wo:cs a:c." W|c:cvc: tiuc coucs io: ¡:avc:. ¡:av. io: t|at is a uosquc
:io: vou.¨
|\usliu .. loo| + .. uo1ee·| 10.o¡

I|c
»'·=
:|o.oo¬ is souct|i:- w|ic| Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o o: lis \cssc:-c: saic is |o.oo¬ o: t|c
.¡¬oo' oi t|c sc|ola:s savi:- souct|i:- is io:|iccc:.

·i:cc souct|i:- |ci:- io:|iccc: uust |c ¡:ovc:. t|c:c a:c uo:c cctails. Alla| :·o/|o-o|o
«o·oo/o savs. 'lo:|iccc: io: vou a:c cc:tai: tv¡cs oi ucat. '. 'Alla| |as uacc i:tc:cst
io:|iccc:..'

·Β¯,´> ´Ν>‹l. π.Šϑl¦ ´Π$!¦´ρ ´Ν>'´ρ ,ƒ“Ψƒ'¦ !Β´ρ ≅δ¦ ¸¯.-l ´<¦ .«. π1Ζ‚Ζϑl¦´ρ οŒθ·¯θϑl¦´ρ πƒŠ´¸.ϑl¦´ρ
π>‹LΖl¦´ρ !Β´ρ Ÿ≅´¦ ×.´.l¦ ω| !Β Λ.Š´Œ !Β´ρ ~.Œ ’ls .´.‘Ζl¦ β¦´ρ ¦θϑ.1.`.. Ο≈l—N!. ¯Ν>l≡Œ _`.·
Π¯θ´‹l¦ ≥ƒ _·%!¦ ¦ρ´,±´ Β ¯Ν>ΖƒŠ Ÿξ· ¯Νδ¯θ:ƒ´ β¯θ:>¦´ρ Π¯θ´‹l¦ ·lϑ´¦ ¯Ν>l ¯Ν>ΨƒŠ ·ϑ.·¦´ρ ¯Ν>‹l.
_.ϑ-Ρ ·Š.´‘´ρ ´Ν>l ´Ν≈l`™N¦ !ΨƒŠ ϑ· ¯,L.¦ ’· π.´ΚƒΧ ´¸¯.s ¸.Ρ!>.´Β Ο.N β¦· ´<¦ "‘θ±s "Ο‹>¯‘ ∩⊂∪
lo:|iccc: to vou :io: iooc a:c. (/Mo;·o| :t|c ccac a:iuals cattlc|cast :ot slau-|tc:cc.
|looc. t|c ilcs| oi swi:c. a:c t|c ucat oi t|at w|ic| |as |cc: slau-|tc:cc as a sac:iiicc io:
ot|c:s t|a: Alla|. o: |as |cc: slau-|tc:cc io: icols. ctc.. o: o: w|ic| Alla|'s :auc |as :ot
|cc: uc:tio:cc w|ilc slau-|tc:i:-. a:c t|at w|ic| |as |cc: |illcc |v st:a:-li:-. o: |v a violc:t
|low. o: |v a |caclo:- iall. o: |v t|c -o:i:- oi |o::s a:c t|at w|ic| |as |cc: :¡a:tlv catc:
|v a wilc a:iual u:lcss vou a:c a|lc to slau-|tc: it :|cio:c its ccat| a:c t|at w|ic| is
sac:iiiccc :slau-|tc:cc o: (-:o·o/ :sto:c alta:s. :lo:|iccc: also is to usc a::ows scc|i:-
luc| o: cccisio:. :all t|at is t.·oo- :ciso|ccic:cc oi Alla| a:c si:. I|is cav. t|osc w|o
cis|clicvcc |avc -ivc: u¡ all |o¡c oi vou: :cli-io:. so ica: t|cu :ot. |ut ica: \c. I|is cav. l
|avc ¡c:icctcc vou: :cli-io: io: vou. cou¡lctcc \v lavo: u¡o: vou. a:c |avc c|osc: io: vou
lslau as vou: :cli-io:. lut as io: |iu w|o is io:ccc |v scvc:c |u:-c:. wit| :o i:cli:atio: to si:
:suc| ca: cat t|csc a|ovcuc:tio:cc ucats. t|c: su:clv. Alla| is ·itlo:-ivi:-. \ost
\c:ciiul. |·u:a| Al \aa`ica|. !¡

·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

·0
š·%!¦ βθlé!ƒ ¦θ.¯,l¦ Ÿω βθ´Βθ1ƒ ω| !ϑ´ ´Πθ1ƒ ”%!¦ «L´.‚.ƒ ≈L‹:l¦ ´Β ϑl¦ il≡Œ ¯ΝγΡ!.
¦θl!· !ϑΡ| ׋.l¦ ´≅.Β ¦θ.¯,l¦ ≅>¦´ρ ´<¦ ׋.l¦ Π¯,>´ρ ¦θ.¯,l¦ ϑ· …ν´™'> πLs¯θΒ Β .«.¯‘ ‘γ.Ρ!· …´&#· !Β
.l™ …ν´,Β¦´ρ ’|| ´<¦ ∅Β´ρ Š!s i.≈l`ρ!· ´.≈>.¦ ‘!Ζl¦ ¯Νδ !κ.· šχρ$#≈> ∩⊄∠∈∪
I|osc w|o cat r./o :usu:v will :ot sta:c :o: t|c Dav oi kcsu::cctio: cxcc¡t li|c t|c sta:ci:-
oi a ¡c:so: |catc: |v :|o;·o- :·ata: lcaci:- |iu to i:sa:itv. I|at is |ccausc t|cv sav. "I:aci:-
is o:lv li|c r./o :usu:v." w|c:cas Alla| |as ¡c:uittcc t:aci:- a:c io:|iccc: r./o :usu:v. ·o
w|osocvc: :cccivcs a: acuo:itio: i:ou |is lo:c a:c sto¡s cati:- r./o :usu:v s|all :ot |c
¡u:is|cc io: t|c ¡ast. |is casc is io: Alla| :to juc-c. |ut w|ocvc: :ctu::s |to ki|a :usu:v¡.
suc| a:c t|c cwcllc:s oi t|c li:c t|cv will a|icc t|c:ci:. |·u:a| Al laqa:a|. !¯.¡

I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ o:cc:i:- us :ot to co souct|i:- i:cicatcs it is |o.oo¬
u:lcss t|c:c is a tcxt to s|ow t|c -:avitv oi t|c act is oi a cisli|cc :atu:c a:c :ot io:|iccc:. lo:
cxau¡lc. ii t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ cocs t|c actio:. I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|.
«o ·o//o¬ io:|acc c:i:|i:- w|ilc sta:ci:-. I|c:c is a :a::atio: t|at souco:c saw t|c l:o¡|ct :·o/
(//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ c:i:| w|ilc sta:ci:-. I|c:cio:c. it is oi a cisli|cc :atu:c a:c :ot |o.oo¬.

:a::atcc A:as i|: \ali|. I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ io:|acc t|at a ua: s|oulc c:i:|
w|ilc sta:ci:-. |Dawuc .. loo| !o .. uo1ee·| !¯0·¡

Ali oiic:cc t|c Zo|. ¡:avc: a:c t|c: sat cow: i: t|c wicc cou:tva:c :oi t|c \osquc oi luia i:
o:cc: to ccal wit| t|c aiiai:s oi t|c ¡co¡lc till t|c '(·. ¡:avc: |ccauc cuc. I|c: watc: was |:ou-|t
to |iu a:c |c c:a:| oi it. was|cc |is iacc. |a:cs. |cac a:c icct. I|c: |c stooc u¡ a:c c:a:| t|c
:cuai:i:- watc: w|ilc |c was sta:ci:-. A:c saic. ª·ouc ¡co¡lc cisli|c to c:i:| watc: w|ilc
sta:ci:- t|ou-|t t|c l:o¡|ct cic as l |avc just co:c.¨
|lu||a:i .. loo| ¯ .. Voluuc o9 .. uo1ee·| .!0¡

·ouct|i:- is io:|iccc: ii t|c act is li:|cc to a -:icvous ¡u:is|uc:t i: t|c lc:caitc:. luau Al
¡uwav:cc :c. +¯9 Al saic. |o.oo¬ is t|at w|ic| vou co ua|cs vou cli-i|lc io: t|c ¡u:is|uc:t oi
Alla| u:lcss cc:tai: situatio:s cxist.

Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o saic i: ·u:a| A: :isa.

β| _·%!¦ βθlé!ƒ Α≡´θΒ¦ ’ϑ≈.´Šl¦ !ϑlL !ϑΡ| βθlé!ƒ ’· ¯ΝγΡθL. ¦‘!Ρ šχ¯θl`.´‹™´ρ ¦¸.-™ ∩⊇⊃∪
Vc:ilv. t|osc w|o u:justlv cat u¡ t|c ¡:o¡c:tv oi o:¡|a:s. t|cv cat u¡ o:lv a
li:c i:to t|ci: |cllics. a:c t|cv will |c |u::t i: t|c |lazi:- li:c: |·u:a| A: :isa. +¡

Also. a: actio: li:|cc to o:c oi t|c |o1..1 is |o.oo¬.

li t|c actio: is li:|cc to a ·o|.ee.o·. a t|i:- w|ic| t|c \usliu socictv o: t|c socictv i: w|ic| vou
livc cccus u:accc¡ta|lc |ascc u¡o: socictal :o:us a:c custous. lo: cxau¡lc. s¡ccci:-.
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

·1

li Alla| :su||a:a|u wata'ala a:c lis \cssc:-c: :sal Alla|u alav|i wa sallau sav 'lcavc it' :.¡·o-./.
t|c: it uca:s t|at t|is is |o.oo¬


-'+----
:Mo·|·o/.|oo· ~ au|i-uous

I|c civisio: oi t|i:-s i:to t|:cc. t|c |o/o/. t|c |o.oo¬. t|c au|i-uous

·:c oi t|c uc:cics oi Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o is t|at t|c |o/o/ a:c |o.oo¬ a:c clca:. Alla| :·o/|o-o|o
«o·oo/o savs i: t|c ·u:a:. I|is Dav ____ |as |cc: uacc |o/o/ io: vou :.... Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o
savs. Wc |avc uacc clca: i: cctail io: vou w|at |as |cc: io:|iccc: io: vou.

Π¯θ´‹l¦ ≅>¦ ´Ν>l ·≈.¯‹Ll¦ ´Π!-L´ρ _·%!¦ ¦θ.ρ¦ .≈.>l¦ ¨≅> ¯/>l ¯Ν>´Β!-L´ρ ¨≅> ¯Νλ ·≈Ψ.`>RQ¦´ρ ´Β
·≈ΨΒσϑl¦ ·≈Ψ.`>RQ¦´ρ ´Β _·%!¦ ¦θ.ρ¦ .≈.>l¦ Β ¯Ν>l¯.· ¦Œ| ´δθϑ...¦´™ ´δ´‘θ´>¦ _.Ψ.>Χ ´¸¯.s
_.>±≈.´Β Ÿω´ρ “‹‚−.´Β ⦉>¦ Β´ρ ¯,±>ƒ ≈´ΚƒN!. ‰1· 1.> …´&#ϑs ´θδ´ρ ’· ο,>ψ¦ ´Β ´ƒ¸.≈ƒ'¦ ∩∈∪
\acc lawiul to vou t|is cav a:c (·1o;;./o· |all |i:cs oi uo/o/ :lawiul ioocs. w|ic| Alla| |as
uacc lawiul :ucat oi slau-|tc:cc cata|lc a:iuals. ctc.. uil| ¡:ocucts. iats. vc-cta|lcs a:c
i:uits. ctc.. t|c iooc :slau-|tc:cc cattlc. cata|lc a:iuals. ctc. oi t|c ¡co¡lc oi t|c ·c:i¡tu:c
:¡cws a:c ·|:istia:s is lawiul to vou a:c vou:s is lawiul to t|cu. :lawiul to vou i: ua::ia-c
a:c c|astc wouc: i:ou t|c |clicvc:s a:c c|astc wouc: i:ou t|osc w|o wc:c -ivc: t|c
·c:i¡tu:c :¡cws a:c ·|:istia:s |cio:c vou: tiuc. w|c: vou |avc -ivc: t|ci: cuc ¬o|. :|:ical
uo:cv -ivc: |v t|c |us|a:c to |is wiic at t|c tiuc oi ua::ia-c. ccsi:i:- c|astitv :i.c. ta|i:-
t|cu i: lc-al wccloc| :ot couuitti:- illc-al scxual i:tc:cou:sc. :o: ta|i:- t|cu as -i:l
i:ic:cs. A:c w|osocvc: cis|clicvcs i: t|c o:c:css oi Alla| a:c i: all t|c ot|c: a:ticlcs oi iait|
|i.c. |is :Alla|'s. a:-cls. lis lolv loo|s. lis \cssc:-c:s. t|c Dav oi kcsu::cctio: a:c
(/oo1o. :Divi:c l:co:cai:uc:ts¡. t|c: i:uitlcss is |is wo:|. a:c i: t|c lc:caitc: |c will |c
auo:- t|c losc:s. |·u:a| Al \aa`ica|. .¡

lco¡lc usuallv co :ot |avc a ¡:o|lcu wit| |o/o/ a:c |o.oo¬. |ut t|cv |avc a ¡:o|lcu wit| au|i-uous
issucs.

ª1.o/;. «|o· .· /o«¡o/ .· e·.1e-·. o-1 «|o· .· o-/o«¡o/ .· e·.1e-·. o-1 .- /e·«ee- ·|e ·«. o.e ¬o··e.·
«|..| o.e 1.o/·¡o/ «|..| ¬o-; oe.o/e 1. -.· |-.«.¨

W|at cocs t|is uca:·

lc cic :ot sav
-+----
:¬o·o·|o/.|oo· |ut saic
-'+----
:¬o·|·o/.|oo·. li vou |avc a: issuc t|at
is su::ou:ccc |v two ¡ola: o¡¡ositcs a:c |as qualitics oi |ot| ¡ola: o¡¡ositcs |ut vou ca::ot
qua:tiiv w|ic| is uo:c. t|is is
-'+----
:¬o·|·o/.|oo·. \ost oi ou: qucstio:s a:c a|out |o/o/ a:c
|o.oo¬ o: issucs wc a:c :ot clca: o:. As t|c o/e¬o uc:tio:cc. uost ¡co¡lc co :ot |:ow t|c :uli:-
o: t|csc issucs.
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

·!

Al G|azali -ivcs a: cxau¡lc. li vou |avc a i:ic:c w|o |as a |usi:css a:c sclls |o.oo¬ a:c |o/o/. is
|is uo:cv |o/o/ o: |o.oo¬· I|c ¡:o|lcu is. w|ic| o:c is uo:c· W|at ii |c o:lv solc o:c |o.oo¬
t|i:-· Al G|azali savs t|is is a: cxau¡lc oi au|i-uitv.

luau lu||a:i :clatcs t|c i:cicc:t |ctwcc: ·a'ac i|: A|i Waqas a:c l|: Zaua :|:ot|c: oi ·awca
|i:t Zaua. t|c wiic oi t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬. ·a'ac saic. · \cssc:-c: oi Alla|.
t|at |ov is t|c so: oi t|c slavc -i:l a:c uv iat|c: |ac ..-o wit| |c:. I|c so: oi Zaua saic. :o. |c
was t|c so: oi ·awca's iat|c:. I|cv callcc a ¡c:so: to couc cxaui:c t|c |a:cs a:c icct oi t|c |ov
to scc w|o |c uost :cscu|lcc. I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic t|at t|is is t|c so: oi
Zaua a:c :ot t|c so: oi ·a'ac i|: A|i Waqas' iat|c:. I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ still
tu::cc to ·awca a:c tolc |c: to wca: |ija| i: i:o:t oi |iu |ccausc it is a: au|i-uous issuc. :At
t|at tiuc. ¡co¡lc uscc loo|s to cctc:ui:c w|o t|c c|ilc |clo:-cc to. usaua| i|: Zavc was
accuscc oi :ot |ci:- t|c so: oi Zavc |ccausc |is cou¡lcxio: was ciiic:c:t t|a: t|at oi |is iat|c:.

I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic. w|c: co:i:o:tcc wit| t|c cou|tiul. avoic it.

ls it a: o|li-atio: to avoic t|c cou|tiul· :o. u:lcss t|c cou|tiul io: su:c lcacs to |o.oo¬. t|c: t|c
cou|tiul t|i:- |ccoucs io:|iccc:. ·ouctiucs t|c ju:ists uav |olc it |cttc: io: souco:c to iall
i:to t|c cou|tiul |ascc o: co:tcxt. I|is is w|v vou |avc to |c ca:ciul oi i:tc::ct ¡o·«o:

:ccc to ciiic:c:tiatc |ctwcc: lc-itiuatc cou|t a:c t|c w|is¡c:i:-s oi ·|avta:.
1.

li it is -ivc: :c-a:c i: lslauic law. vou a:c su:c vou |avc souct|i:- ta:-i|lc i: i:o:t oi vou
t|at is cou|tiul.
!.

Z|o/¬. st:o:- iccli:- t|at ¡c:|a¡s t|is t|i:- is cou|tiul
• W|is¡c:i:-s oi s|avta: a:c |ascc o: a|solutc cou|t.
• l|: Al ·avviu saic t|osc w|o listc: to t|c w|is¡c:i:-s oi ·|avta: co:ti:uouslv |avc
¡svc|osis.

W|o a:c t|c sc|ola:s·

You: local iuaus a:c vou: ¡:iua:v :csou:cc.

Wc |avc to |c cautious oi ovc:i:ilati:- t|c co:cc¡t oi t|c .¡o.o| svstcu.

W|at co t|c ot|c: stucc:ts oi |:owlcc-c sav a|out t|at ¡c:so:·

kclv o: sc|ola:lv co:vc:tio:s o: cou:cils. I|c la:-cst is t|c t.o| ·ou:cil oi ¡ccca|.

I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ sct t|c cxau¡lc a:c saic t|at stavi:- awav i:ou cou|tiul uattc:s is
|cttc: a:c ¡:otccts |o:o:.

I|c sc|ola:s saic t|at :c-a:ci:- t|osc w|o iall i:to o¡c: |o.oo¬ a:c cvil i: i:o:t oi t|c uasscs. it is
allowcc to c:iticizc t|cu i: ¡u|lic.

I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ lavs cow: a ¡:i:ci¡lc a:c -ivcs cxau¡lcs.

`'
:o/oo ~ |cwa:c` is uscc to -ct t|c attc:tio: oi t|c listc:c:.

(/«o.oo is |ci:- cautious. ·:c oi t|c stc¡s to ·oo«o is to |avc cautious:css. lcavc t|c ¡c:uissi|lc at
tiucs ica:i:- t|at vou uav iall i:to t|c |o.oo¬. All oi t|is is :clatcc to t|c |ca:t. li t|c |ca:t is sou:c.
t|c: t|c |ocv is sou:c. I|c wo:c oo// coucs i:ou a wo:c w|ic| uca:s to c|a:-c.` I|c |ca:t
c|a:-cs.·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

·!
A|culla| |. Au: |. al'As :c¡o:tcc t|at |c |ca:c Alla|'s \cssc:-c: :·o/ (//o|o o/o;|. «o
·o//o¬) as savi:-. Vc:ilv. t|c |ca:ts oi all t|c so:s oi Acau a:c |ctwcc: t|c two ii:-c:s out
oi t|c ii:-c:s oi t|c ·ou¡assio:atc lo:c as o:c |ca:t. lc tu::s t|at to a:v :ci:cctio: lc
li|cs. I|c: Alla|`s \cssc:-c: :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic. ª· Alla|. t|c Iu::c: oi t|c
|ca:ts. tu:: ou: |ca:ts to I|i:c o|ccic:cc.¨ |\usliu .. loo| !! .. uo1ee·| o+1·¡

l:actical t|i:-s wc ca: co to st:c:-t|c: t|c |ca:t

·cc| |:owlcc-c t|at will lcac to ¡:acticc :i:io:uatio: io: t:a:sio:uatio:

lc i: a -ooc c:vi:o:uc:t.

Have a good support group.

·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

·+
`A:lHAH `A:lHAH `A:lHAH `A:lHAH. . . . HAlllTH HAlllTH HAlllTH HAlllTH / // /

HAlllTH HAlllTH HAlllTH HAlllTH / // /·: t|c aut|o:itv oi Iauiu AlDa:i t|at t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic.

ªkcli-io: is -o·.|o|.¨ Wc saic. ªIo w|ou·¨ I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic. ªIo Alla| a:c lis
loo|. a:c lis ucssc:-c:. a:c to t|c lcacc:s oi t|c \uslius a:c t|ci: couuo: iol|.¨

|\usliu¡

Voca|ula:v

.-´ -''
:o11ee- is i:ou t|c wo:c 1o;- |ccausc it is a cc|t t|at vou owc Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o. Wc will
|avc to a:swc: |ow uscc ou: tiuc a:c ou: cvcs a:c ou: ca:s. W|ocvc: wa:ts to t:v to a:ticulatc t|a:|s to
t|c ·:cato: w|o c:catcc |iu s|oulc co so t|:ou-| lslau. l: ·u:a| Al lat|i|a|. !. Alla| :·o/|o-o|o
«o·oo/o savs.
‰ϑ>l¦ ´< ´U´‘ š.ϑl≈-l¦ ∩⊄∪
All t|c ¡:aiscs a:c t|a:|s |c to Alla|. t|c lo:c oi t|c '(/o¬.- :ua:|i:c. ji::s a:c all t|at cxists.

I|is uca:s t|at ii vou wa:t to t|a:| Alla|. t|c: sav o/|o¬1o/.//o|. Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o sc:t us t|c
¡:o¡|cts a:c |oo|s as a uca:s to :cco-:izc liu a:c t|a:| liu alt|ou-| wc ca::ot t|a:| liu c:ou-|.

ª=---
::o·.|o|

lcacc:s oi t|c \uslius` ca: uca: ¡olitical lcacc:s o: t|c sc|ola:s.

I|c -:cat:css oi t|is |o1ee·|
·c|ola:s |avc saic t|is |o1ee·| is 1!. 1+. 1! oi lslau. lt is all oi lslau |ccausc t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o
o/o;|. «o ·o//o¬ saic. :cli-io: is -o·.|o|. lc:c t|c
.'
:o/.¡/oo¬ i: i:o:t oi
.--
:1ee- ca::ics u:ivc:salitv.
t|c:cio:c. t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ is :cic::i:- to t|c c:ti:c 1ee-. Ðee- is |ascc o: wo:s|i¡.
c:ccc. a:c cailv i:tc:actio:s.

·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

·.

I|c :a::ato: A|u kuqivva| Iauiu AlDa:i was a ·|:istia: ¡:icst. lc |ccauc \usliu i: t|c o Al
aitc: t|c |attlc oi l|av|a|. lc co:ti:ucc cvc: aitc: |c |ccauc \usliu to |c a ¡c:so: oi ¡ictv. Aitc:
t|c uu:cc: oi ut|ua: :.o1|. (//o|o o-|o. |c wc:t to lalcsti:c a:c cicc t|c:c.

lcsso: io: co:vc:ts. souctiucs ¡co¡lc tcll us to c:asc t|c |a:c c:ivc. l|: Iavuivva| saic. lslau cic :ot
couc to :cuovc t|c cultu:c oi t|c A:a|s |ut to ¡olis| it a:c :cii:c it. Wit| co:vc:ts. |c ca:ciul :ot to
|avc a: ·:ic:talcc:t:ic co:cc¡t t|at ua|cs t|cu iccl as|aucc to |c ¡a:t oi t|c socictv.

\ca:i:- oi t|c wo:c
ª=---
:-o·.|o|

lt coucs i:ou t|c wo:c uca:i:- to co::cct o: iix. A:ot|c: uca:i:- is to scw a -a:uc:t t|at was to:: i:
|ali.

lt ca::ics wit| it t|c uca:i:- oi si:cc:itv ·o||o/o· is to ¡u:iiv souct|i:- i:ou iilt|. :o·.|o| |as t|is
uca:i:- too. ·|av|| ·|a:qiti savs t|c uca:i:- oi -o·.|o| |c:c is si:cc:itv. I|c wav t|c l:o¡|ct :·o/
(//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ savs t|is is A:a|ic ua|cs it iccl li|c t|c c:ti:c 1ee- is si:cc:itv.

ª=---
:-o·.|o| to Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o. I|is uca:s.
lclicvi:- i: liu :·o/|o-o|o «o·oo/o a:c |:owi:- liu
lavi:- a: i:wa:c awa:c:css oi liu :ica: a:c lovc a:c t:ust a:c a: outwa:c :cvc:c:cc io:
liu :./o1oo·. I|is c:cou¡asscs t|c :clatio:s|i¡ wit| Alla| i: totalitv lslau. e¬o-. a:c
.|·o-.

ª=---
:-o·.|o| to lis loo|
W|at is a ¡:actical wav to ucuo:izc t|c ·u:a:· \cuo:izc a icw vc:scs cac| wcc| as a
iauilv.
Givc t|c ·u:a: t|c ii:al sav i: :cli-ious aiiai:s. lolc t|c ·u:a: as t|c ii:al sou:cc.
·t:u--lc to u:cc:sta:c t|c ·u:a:.
·t:u--lc to ¡:acticc t|c ·u:a:.
I|c |cst wav to |cc¡ w|at vou ucuo:izcc is to ¡:av wit| it.

ª=---
:-o·.|o| to lis \cssc:-c:
Givc :c-a:c to |iu as t|c ii:al ¡:o¡|ct oi Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o a:c t|c ii:al sou:cc o:
:cli-ious -uica:cc.
·t:u--lc to ucuo:izc t|c |o1ee·|.

ª=---
:-o·.|o| to t|c lcacc:s oi t|c \uslius
li t|cv co souct|i:- :i-|t. a|icc |v t|cu. a:c ii t|cv co souct|i:- w:o:-. acvisc t|cu.

ª=---
:-o·.|o| to t|c couuo: \uslius
l: :o:t| Auc:ica. t|is uca:s uost iu¡o:ta:tlv t|at wc co :ot iu¡o:t cou¡lcxcs t|at wc
uav |avc lca::cc i: t|c cast to t|c wcst. Do :ot iu¡o:t classical t|colo-ical a:-uuc:ts t|at
|avc :cvc: |cc: scttlcc.
l|: Iavuivva| was o:cc sc:t a qucstio:. Wc a:c i: t|c uasjic a:c ¡|vsicallv ii-|ti:- ovc:
a: issuc oi w|ct|c: wc will scc Alla| i: t|c lc:caitc:.` l|: Iavuivva| a:swc:cc. ªW|v
a:c vou ii-|ti:- ovc: t|is issuc· l au :ot -oi:- to a:swc: t|c qucstio:.¨


·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

·o

li vou wa:t to |c a ¡c:so: w|o -ivcs -o·.|o|. t|c:c a:c souc co:citio:s.

l:owlcc-c oi t|c :cli-io:.

l:owlcc-c oi t|c ¡lacc. W|c: t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ tolc Ali to i:tc:cc¡t t|c
woua: wit| uilita:v scc:cts. s|c :c¡licc t|at s|c cic :ot |avc t|cu. Ali :.o1|. (//o|o 'o-|o saic.
li vou co :ot -ivc t|cu to uc. l will ta|c t|cu.

l:owlcc-c oi t|c ¡co¡lc. I|c ¬o¡·. u:cc:sta:cs t|c ¡co¡lc wcll a:c t|c: -ivcs t|c ¡o·«o. lo:
cxau¡lc. t|c sto:v oi t|c ua: w|o as|cc ii |c coulc |iss |is wiic w|ilc iasti:- t|c olc ua: was
tolc vcs. a:c t|c vou:- ua: was tolc :o |ccausc |c |as lcss co:t:ol ovc: |is iccli:-s.

·iuila:lv wit| i:viti:- to -ooc a:c io:|icci:- t|c cvil. lt is :ot |ascc o: wca| sus¡icio:.

l:ow w|at vou a:c i:viti:- to.

lt s|oulc |c co:c i: a -:ou¡ so vou |avc :ci:io:ccuc:t a:c su¡¡o:t. |t|csc ¡:i:ci¡lcs a:c iou:c i:
·u:a| Yusui¡
¯≅· .ν‹≈δ ’lŠ.™ ¦θ´sŠ¦ ’|| ´<¦ ’ls ο´¸... !Ρ¦ Β´ρ _.-..¦ ´≈>¯.™´ρ ´<¦ !Β´ρ !Ρ¦ ´Β š.´¸:ϑl¦ ∩⊇⊃∇∪
·av :· \u|auuac :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬. ªI|is is uv wav. l i:vitc u:to Alla| :i.c. to t|c
o:c:css oi Alla| lslauic \o:ot|cisu wit| su:c |:owlcc-c. l a:c w|osocvc: iollows uc :also
uust i:vitc ot|c:s to Alla|. i.c. to t|c o:c:css oi Alla| lslauic \o:ot|cisu wit| su:c
|:owlcc-c. A:c Glo:iiicc a:c lxaltcc |c Alla| :a|ovc all t|at t|cv associatc as ¡a:t:c:s wit|
liu. A:c l au :ot oi t|c Mo·|..|o- :¡olvt|cists. ¡a-a:s. icolatc:s a:c cis|clicvc:s i: t|c
o:c:css oi Alla|. t|osc w|o wo:s|i¡ ot|c:s alo:- wit| Alla| o: sct u¡ :ivals o: ¡a:t:c:s to
Alla|.¨ |·u:a| Yusui. 10·¡

lc co::cctcc to Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o s¡i:ituallv. You a:c st:u--li:- a:c t:vi:-. l|: Al
·avviu was as|cc a|out a ¡c:so: w|o st:u--lcs io: co:cc:t:atio: i: ·o/o| a:c |c saic t|at t|is
¡c:so: is a wa::io: i: t|c wav oi Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o.

I|c \usliu is a ¡c:so: oi |o:o: wit| -ooc cis¡ositio:

·u:a| A::a|l. ·all to t|c wav wit| wiscou`. u.|¬o| is to ¡ut souct|i:- i: t|c :i-|t ¡lacc.
~Š¦ ’|| ≅‹.™ i.´‘ πϑ>>'!. πLs¯θϑl¦´ρ π´Ζ.>'¦ Ογl‰≈>´ρ _.l!. ‘δ .>¦ β| i−.´‘ ´θδ `Οls¦ ϑ.
≅. s .&#‹.™ ´θδ´ρ `Οls¦ _·‰.γϑl!. ∩⊇⊄∈∪
l:vitc :ua:|i:c. · \u|auuac :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ to t|c wav oi vou: lo:c :i.c.
lslau wit| wiscou :i.c. wit| t|c Divi:c l:s¡i:atio: a:c t|c ·u:'a: a:c iai: ¡:cac|i:-. a:c
a:-uc wit| t|cu i: a wav t|at is |cttc:. I:ulv. vou: lo:c |:ows |cst w|o |as -o:c ast:av i:ou
|is ¡at|. a:c lc is t|c |cst Awa:c oi t|osc w|o a:c -uiccc. |·u:a| A: :a|l. 1!.¡

lai: ¡:cac|i:-. to tal| i: a :icc wav.

A:-uc i: a wav w|ic| is |cttc:. I|is uca:s usc ¡:oois. l:ow w|at vou a:c tal|i:- a|out.

\a|c su:c t|at w|at vou call to cocs :ot ua|c a -:catc: |a:u to t|c ¡co¡lc. I|is is w|v t|c
l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ cic :ot sto¡ t|c |ccoui: w|o was u:i:ati:- i: t|c uasjic. :I|c
|ccoui: woulc |avc u:i:atcc all ovc: t|c ¡lacc ii |c was sto¡¡cc. a:c |c uav |avc lcit lslau as a
:csult.

I|c:c is a: axiou. l:vitc to t|c -ooc wit| w|at is -ooc.
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

·¯
THl MU:llM :lll: TC CBl\ THl MU:llM :lll: TC CBl\ THl MU:llM :lll: TC CBl\ THl MU:llM :lll: TC CBl\. . . . HAlllTH HAlllTH HAlllTH HAlllTH º ºº º

HAlllTH HAlllTH HAlllTH HAlllTH º ºº º

A|u lu:av:a| 'A|c alka|ua: |i: ·a||: :.o1|. (//o|o o-|o :c¡o:tcc. l |ca:c t|c \cssc:-c: oi Alla| :·o/
(//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ sav.

ªAvoic t|at w|ic| l io:|ic vou to co a:c co t|at w|ic| l couua:c vou to co to t|c |cst oi vou: ca¡acitv.
Vc:ilv t|c ¡co¡lc |cio:c vou wc:c ccst:ovcc o:lv |ccausc oi t|ci: cxccssivc qucstio:i:- a:c t|ci:
cisa-:ccuc:t wit| t|ci: l:o¡|cts.¨

|lu||a:i .. loo| 9 .. Voluuc 9! .. uo1ee·| !91¡
|\usliu .. loo| ¯ .. uo1ee·| !09.¡

A|u lu:av:a| :.o1|. (//o|o o-|o savs. 'l |ca:c t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ sav.'

I|c :a::ato:
A|u lu:av:a| :.o1|. (//o|o o-|o |ccauc \usliu i: o Al cu:i:- t|c tiuc oi t|c |attlc oi l|av|a|. lc
was i:ou Ycuc:. A ua: cauc i:ou Ycuc: to \a||a| a:c accc¡tcc t|c call oi t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o
o/o;|. «o ·o//o¬ a:c wc:t |ac| to Ycuc:. lc tolc |is ¡co¡lc. "You |o¡¡o.. |ccouc \usliu o: l will :ot
|c vou: i:ic:c a:vuo:c:" :o ¡co¡lc |ccauc \usliu i:ou |is villa-c. lc wc:t to |is |ousc a:c tolc |is
iat|c: t|at |c was a |oo¡.. a:c |c tolc |is wiic t|at s|c was a |oo¡... lis iat|c: |ccauc \usliu o:lv |ccausc
|c cic :ot wa:t |is so: to cisow: |iu. I|c ua: t|c: cauc |ac| to t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬
a:c saic to |iu. "· \cssc:-c: oi Alla|. ua|c 1ooo t|at Alla| will ccst:ov uv ¡co¡lc." I|c l:o¡|ct :·o/
(//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ :aiscc |is |a:cs a:c uacc su¡¡licatio: io: Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o to -uicc t|osc
¡co¡lc a:c -ivc t|cu lslau.

:a::atcc A|u lu:av:a| ::ac|i Alla|u 'a:|u. Iuiail |i: 'Au: cauc to t|c l:o¡|ct a:c saic.
ªI|c Daus ::atio: |avc ¡c:is|cc as t|cv ciso|cvcc a:c :ciuscc to accc¡t lslau. ·o i:vo|c
Alla| a-ai:st t|cu.¨ lut t|c l:o¡|ct saic. ª· Alla|: Givc -uica:cc to t|c Daus :t:i|c a:c
|:i:- t|cu :to lslau.¨ |lu||a:i .. loo| . .. Voluuc .9 .. uo1ee·| o¯.¡

·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

··
I|c: t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic. ªl:cccc ii |i:c:css touc|cs souct|i:-. a |cautv coucs
out.¨

'A'is|a. t|c wiic oi Alla|'s A¡ostlc :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬. :c¡o:tcc Alla|'s A¡ostlc :·o/
(//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ as savi:-. ªli:c:css is :ot to |c iou:c i: a:vt|i:- |ut t|at it accs to
its |cautv a:c it is :ot wit|c:aw: i:ou a:vt|i:- |ut it ua|cs it ccicctivc.¨ |\usliu .. loo|
!! .. uo1ee·| o!¯+¡
I|c ua: :ctu::s to |is villa-c a:c ua|cs cawa| wit| |.|¬o|. a:c i:ou t|osc w|o accc¡t lslau was A|c
As·|aus i|: ·a||a:. lc a:c |is :o:\usliu uot|c: wc:t to \aci:a|. I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o
·o//o¬ c|a:-cs |is :auc to A|cu:ka|ua:. I|c uot|c: oi A|u lu:av:a| :.o1|. (//o|o o-|o woulc i:sult
lslau. a:c |c :.o1|. (//o|o o-|o woulc c:v. ·:cc s|c saic souct|i:- vc:v |a:s|. a:c |c wc:t to t|c
l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬. a:c |c cou¡lai:cc a|out |is uot|c:. I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|.
«o ·o//o¬ uacc 1ooo io: |is uot|c:. a:c s|c |ccauc \usliu. lc s¡c:t t|:cc vca:s wit| t|c l:o¡|ct :·o/
(//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ a:c ucuo:izcc t|c uost |o1ee·|. lc |ac a ¡attc:: oi succcss t|at |c iollows.
1.

lc |ac a st:o:- :clatio:s|i¡ wit| Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o. kclv o: Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o.
!.

lc wo:|cc |a:c a:c uacc ciio:t. lc |ccauc i:ci-c:t |ccausc |c wa:tcc to |c wit| t|c l:o¡|ct
:·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ so uuc|.

A|u lu:av:a| :.o1|. (//o|o o-|o cicc at t|c a-c oi ·0. I|c -ovc::o: o:cc wa:tcc to tcst |is ucuo:v. so
t|cv callcc |iu to t|c cou:t to :clav |o1ee·| w|ilc a ¡c:so: sat |c|i:c a cu:tai: w:iti:- cvc:vt|i:- t|at |c
saic. A vca: latc:. |c cauc |ac| a:c t|cv tcstcc |iu o: t|c |o1ee·| |c |ac :clatcc. lc :ccitcc it a-ai:
wit|out a si:-lc uista|c.

Dcali:- wit| :o:\usliu ¡a:c:ts.

lavc -ooc :clatio:s wit| vou: ¡a:c:ts. You ca::ot tal| a|out iait| ii t|c ai: is tc:sc. lc ¡atic:t
cvc: ii t|cv a:c |a:s| a:c :ou-| o: vou.

\a|c a lot oi 1ooo io: t|cu. lc ¡atic:t:

·c:c t|cu -iits.

You ca: call vou: ¡a:c:ts o: \ot|c:'s Dav a:c lat|c:'s Dav. :o ¡:ooi cxists a-ai:st suc| |olicavs.
so |v cciault t|cv a:c ¡c:uissi|lc.

l:volvc t|cu i: vou: ua::ia-c ¡:occss.

·all vou: ¡a:c:ts cvc:vcav.

·|ow t|cu t|at lslau valucs t|c ¡a:c:ts :c-a:clcss oi t|ci: :cli-io:.

lct vou: ¡a:c:ts scc vou: -ooc i:ic:cs |ccausc t|c uccia |ou|a:cs t|cu wit| :c-ativitv.

l|: laja: saic t|at t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic t|at cvc: t|c iis| i: t|c sca ¡:av io: t|c
sc|ola: |ccausc t|c sc|ola: |:ows |ow to t:cat t|c c:vi:o:uc:t.

lac|-:ou:c oi t|is |o1ee·|. I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic. ª· ua:|i:c. Alla| |as uacc
lajj ¡:csc:i|cc u¡o: vou. so ua|c lajj.¨ A ua: stooc u¡ a:c as|cc. ªlvc:v vca:·¨ I|c l:o¡|ct :·o/
(//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ :cs¡o:ccc to t|c ua: wit| t|is |o1ee·|.

A|u lu:av:a| :.o1|. (//o|o 'o-|o :c¡o:tcc. Alla|'s \cssc:-c: :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬
acc:csscc us a:c saic. · ¡co¡lc. Alla| |as uacc lajj o|li-ato:v io: vou. so ¡c:io:u lajj.
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

·9
I|c:cu¡o: a ¡c:so: saic. \cssc:-c: oi Alla|. :is it to |c ¡c:io:ucc cvc:v vca:· lc :·o/
(//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ |c¡t quict. a:c |c :c¡catcc :t|csc wo:cs t|:icc. w|c:cu¡o: Alla|'s
\cssc:-c: :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic. li l wc:c to sav "Ycs." it woulc |ccouc
o|li-ato:v :io: vou to ¡c:io:u it cvc:v vca: a:c vou woulc :ot |c a|lc to co it. I|c: |c
saic. lcavc uc wit| w|at l |avc lcit to vou. io: t|osc w|o wc:c |cio:c vou wc:c ccst:ovcc
|ccausc oi cxccssivc qucstio:i:-. a:c t|ci: o¡¡ositio: to t|ci: a¡ostlcs. ·o w|c: l
couua:c vou to co a:vt|i:-. co it as uuc| as it lics i: vou: ¡owc: a:c w|c: l io:|ic vou
to co a:vt|i:-. t|c: a|a:co: it. |\usliu .. loo| ¯ .. uo1ee·| !09.¡

ª.(·..1 ·|o· «|..| i ¡../.1 ;.o ·. 1. o-1 1. ·|o· «|..| i ..¬¬o-1 ;.o ·. 1. ·. ·|e /e·· .¡ ;.o. .ooo..·;.¨

I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic 'avoic it' a:c :ot 'lcavc it' :.¡·o-./. li Alla| :su||a:a|u
wata'ala a:c lis \cssc:-c: :sal Alla|u alav|i wa sallau sav 'lcavc it' :.¡·o-./ t|c: it uca:s t|at t|is is
|o.oo¬. l: o:cc: to lcavc souct|i:-. vou |ac to |avc al:cacv |ac it.
ls t|c o:cc: to avoic t|c ¡:o|i|itcc co:citio:cc o: u:co:citio:cc· u:co:citio:cc.
·c|ola:s |avc cc:ivcc two axious io: t|is.
1.

l:o|i|itio:s a:c |ascc o: avoica:cc.
!.

·:cc:s a:c |ascc o: a|ilitv.

W|v is:'t lcavi:- t|c |o.oo¬ co:citio:cc· I|c ¡:o|i|itcc t|i:- is souct|i:- t|at is acqui:cc. so t|c:c a:c
:o co:citio:s.

I|c o:cc:s oi Alla| :·o/|o-o|o «o·oo/o a:c souct|i:- t|at vou |avc to c:act a:c o|sc:vc i: o:cc: to co
t|cu. lo: cxau¡lc. a co:citio: oi ·o/o| is «o1o. A:c t|c:c ¡co¡lc cxcu¡tcc i:ou «o1o· Ycs. t|c vc:v
sic| o: ii t|c:c is :o watc:. ctc. A:c t|c:c ¡co¡lc cxcu¡tcc i:ou «o1o a:c ·o;o¬¬o¬· Ycs. acco:ci:- to
t|c \ali|is :i.c. souco:c w|osc |owcls a:c co:sta:tlv uovi:-.

luau Al :awawi -avc t|c cxau¡lc oi souco:c swiuui:- w|osc clot|cs a:c stolc:. I|c tiuc io: ¡:avc:
coucs. W|at cocs |c co· l:av i: t|c sca. I|c sca is li|c |is clot|i:-. I|c :caso: w|v |c -avc t|is
cxau¡lc. stucc:ts oi |:owlcc-c w|o couc aitc: |iu ca: |uilc o: t|csc.

ª.¡e../; ·|e oe.o/e /e¡..e ;.o «e.e 1e··..;e1 .-/; /e.oo·e .¡ ·|e.. e·.e··.·e ooe··..-.-o o-1 ·|e..
1.·oo.ee¬e-· «.·| ·|e.. t..o|e··.¨

Docs t|is uca: it is :ot -ooc to as| qucstio:s i: lslau· :o. I|is is a co:ju:ctio: a:c s|oulc :ot |c
u:cc:stooc sc¡a:atclv: W|at ccst:ovcc t|cu was as|i:- cxccssivc qucstio:s a:c t|ci: ciiic:c:ccs wit| t|c
¡:o¡|cts.·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

90
I|c o/e¬o sav t|c:c a:c two tv¡cs oi qucstio:s.
1.

I|osc t|at a:c :ot ¡:aiscwo:t|v. w|ic| scc| to c:catc ¡.·-o|.
!.

I|osc qucstio:s t|at a:c ¡:aiscwo:t|v a:c lcac to actio: a:c ¡:acticc a:c coi:- -ooc.

W|c: ¡i|:ccl as|cc t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬. W|c: is t|c lou:·` I|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o
o/o;|. «o ·o//o¬ saic. I|c qucstio:c: cocs :ot |:ow uo:c t|a: t|c o:c |ci:- qucstio:cc.` W|c: t|c
l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ was as|cc a|out t|c si-:s oi t|c Dav oi ¡uc-uc:t. |c :·o/ (//o|o o/o;|.
«o ·o//o¬ wc:t i:to cctail.

:a::atcc A|u lu:av:a| :.o1|. (//o|o 'o-|o.

·:c cav w|ilc Alla|'s A¡ostlc was sitti:- wit| t|c ¡co¡lc. a ua: cauc to |iu wal|i:- a:c
saic. "· Alla|'s A¡ostlc. w|at is lclici·" I|c l:o¡|ct saic. "lclici is to |clicvc i: Alla|. lis
A:-cls. lis loo|s. lis A¡ostlcs. a:c t|c uccti:- wit| liu. a:c to |clicvc i: t|c
kcsu::cctio:." I|c ua: as|cc. "· Alla|'s A¡ostlc. w|at is lslau·" I|c l:o¡|ct :c¡licc.
"lslau is to wo:s|i¡ Alla| a:c :ot wo:s|i¡ a:vt|i:- |csiccs liu. to oiic: ¡:avc:s ¡c:icctlv.
to ¡av t|c :cou¡ulso:v c|a:itv i.c. Zo|o· a:c to iast t|c uo:t| oi kauaca:." I|c ua:
a-ai: as|cc. "· Alla|'s A¡ostlc. w|at is .|·o- :i.c. ¡c:icctio: o: lc:cvolc:cc·" I|c
l:o¡|ct saic. "i|·o- is to wo:s|i¡ Alla| as ii vou scc liu. a:c ii vou co :ot ac|icvc t|is
statc oi ccvotio:. t|c: :ta|c it io: -:a:tcc t|at Alla| sccs vou." I|c ua: iu:t|c: as|cc. "·
Alla|'s A¡ostlc. w|c: will t|c lou: |c csta|lis|cc·"

I|c l:o¡|ct :c¡licc. "I|c o:c w|o is as|cc a|out it cocs :ot |:ow uo:c t|a: t|c
qucstio:c: cocs. |ut l will ccsc:i|c to vou its ¡o:tc:ts. W|c: t|c lacv slavc -ivcs |i:t| to
|c: uist:css. t|at will |c oi its ¡o:tc:ts. w|c: t|c |a:ciootcc :a|cc ¡co¡lc |ccouc t|c
c|icis oi t|c ¡co¡lc. t|at will |c oi its ¡o:tc:ts. I|c lou: is o:c oi iivc t|i:-s w|ic|
:o|ocv |:ows cxcc¡t Alla|. Vc:ilv. t|c |:owlcc-c oi t|c lou: is wit| Alla| :alo:c. lc
sc:cs cow: t|c :ai:. a:c |:ows t|at w|ic| is i: t|c wou|s." :!1.!+ I|c: t|c ua: lcit.
I|c l:o¡|ct saic. "·all |iu |ac| to uc." I|cv wc:t to call |iu |ac| |ut coulc :ot scc
|iu. I|c l:o¡|ct saic. "I|at was Ga|:icl w|o cauc to tcac| t|c ¡co¡lc t|ci: :cli-io:."
:·cc lacit| :o. +¯ Vol 1.
|lu||a:i .. loo| o .. Voluuc o0 .. uo1ee·| !00¡


·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

91
HAlllTH HAlllTH HAlllTH HAlllTH lC lC lC lCA|u lu:av:a| :.o1|. (//o|o o-|o :c¡o:tcc t|at t|c \cssc:-c: oi Alla| :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic.

ªVc:ilv Alla| t|c lxaltcc is ¡u:c. lc cocs :ot accc¡t |ut t|at w|ic| is ¡u:c. Alla| couua:cs t|c |clicvc:s
wit| w|at lc couua:ccc t|c \cssc:-c:s. Alla| t|c Alui-|tv |as saic. "· vou \cssc:-c:s: lat oi t|c
-ooc t|i:-s a:c act :i-|tcouslv" |!!..1.!¡. A:c Alla| t|c Alui-|tv also saic. "· vou w|o |clicvc: lat oi
t|c -ooc t|i:-s t|at Wc |avc ¡:oviccc vou wit|" |!.1o¯1¯!¡.

I|c: |c :t|c l:o¡|ct uc:tio:cc :t|c casc oi t|c ua: w|o. |avi:- jou::cvcc ia:. is cis|cvcllcc a:c custv
a:c w|o st:ctc|cs out |is |a:cs to t|c s|v :savi:-. "· lo:c: · lo:c:" :w|ilc |is iooc was u:lawiul. |is
c:i:| was u:lawiul. |is clot|i:- was u:lawiul. a:c |c is :ou:is|cc wit| u:lawiul t|i:-s. so |ow ca: |c |c
a:swc:cc·¨

|\usliu¡

·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

9!
THl MU:llM A\Cll: THl lCUBTFUl THl MU:llM A\Cll: THl lCUBTFUl THl MU:llM A\Cll: THl lCUBTFUl THl MU:llM A\Cll: THl lCUBTFUl. . . . HAlllTH HAlllTH HAlllTH HAlllTH l ll ll ll l

HAlllTH HAlllTH HAlllTH HAlllTH ll ll ll ll
·: t|c aut|o:itv oi A|u \u|auuac allasa: |i: Ali |i: A|i Iai|. t|c -:a:cso: oi t|c \cssc:-c: oi Alla|
:·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ a:c w|o is cca:cst to |iu :.o1|. (//o|o o-|o w|o saic. l couuittcc to
ucuo:v i:ou t|c \cssc:-c: oi Alla| :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ :t|c iollowi:- wo:cs.

ªlcavc t|at a|out w|ic| vou a:c i: cou|t io: t|at a|out w|ic| vou a:c i: :o cou|t.¨

|AlIi:uic|i a:c al:asai :clatcc it. a:c alIi:uic|i saic. lt is a -ooc a:c -c:ui:c |o1ee·|¡

·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

9!
THl MU:llM :lll: THl Bl`lFl·l THl MU:llM :lll: THl Bl`lFl·l THl MU:llM :lll: THl Bl`lFl·l THl MU:llM :lll: THl Bl`lFl·lAl Al Al Al. . . . HAlllT HAlllT HAlllT HAlllTH HH H l! l! l! l!

HAlllTH HAlllTH HAlllTH HAlllTH l! l! l! l!
·: t|c aut|o:itv oi A|u lu:av:a| :.o1|. (//o|o o-|o w|o saic . I|c \cssc:-c: oi Alla| :·o/ (//o|o o/o;|.
«o ·o//o¬ saic.

ªla:t oi t|c ¡c:icctio: oi souco:c's lslau is |is lcavi:- alo:c t|at w|ic| cocs :ot co:cc:: |iu.¨

|lacit| |o·o- kcco:ccc |v Ii:uic|i¡

·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

9+
FRCM THl lCRTl`T: CF FAlTH. lC\l`´ \CUR BRCTHlR c :l:TlR FRCM THl lCRTl`T: CF FAlTH. lC\l`´ \CUR BRCTHlR c :l:TlR FRCM THl lCRTl`T: CF FAlTH. lC\l`´ \CUR BRCTHlR c :l:TlR FRCM THl lCRTl`T: CF FAlTH. lC\l`´ \CUR BRCTHlR c :l:TlR. . . .
HA HA HA HAlllTH lllTH lllTH lllTH l ll lJ JJ J

HAlllTH HAlllTH HAlllTH HAlllTH lJ lJ lJ lJA|u lauza| A:as |i: \ali| :.o1|. (//o|o o-|o w|o was t|c sc:va:t oi t|c \cssc:-c: oi Alla| :·o/ (//o|o
o/o;|. «o ·o//o¬ :c¡o:tcc t|at t|c l:o¡|ct :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic.

ª:o:c oi vou t:ulv |clicvcs :i: Alla| a:c i: lis :cli-io: u:til |c lovcs io: |is |:ot|c: w|at |c lovcs io:
|iuscli.¨

|lu||a:i × \usliu¡
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

9.
BllllF c lTHl·: BllllF c lTHl·: BllllF c lTHl·: BllllF c lTHl·:. . . . HAlllTH HAlllTH HAlllTH HAlllTH l ll l5 55 5

HAlllTH HAlllTH HAlllTH HAlllTH l5 l5 l5 l5A|u lu:av:a| :.o1|. (//o|o o-|o :c¡o:tcc t|at t|c \cssc:-c: oi Alla| :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic.

ªlct w|osocvc: |clicvcs i: Alla| a:c i: t|c last Dav cit|c: s¡ca| -ooc o: |c silc:t. lct w|osocvc: |clicvcs
i: Alla| a:c i: t|c last Dav |o:ou: |is :ci-||ou:. lct w|osocvc: |clicvcs i: Alla| a:c i: t|c last Dav
|o:ou: |is -ucst.¨

|lu||a:i × \usliu¡
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·

9o
·HARA·TlR c lllT\ ·HARA·TlR c lllT\ ·HARA·TlR c lllT\ ·HARA·TlR c lllT\. . . . HAlllTH HAlllTH HAlllTH HAlllTH l ll l8 88 8

HAlllTH HAlllTH HAlllTH HAlllTH l8 l8 l8 l8A|u D|a: ¡u:cu| |i: ¡u:aca| a:c A|u A|cul ka|ua: \u`ac| |i: ¡a|al :.o1|. (//o|o o-|o :c¡o:tcc t|at
t|c \cssc:-c: oi Alla| :·o/ (//o|o o/o;|. «o ·o//o¬ saic.

ªlca: Alla| w|c:cvc: vou uav |c. iollow u¡ a: cvil cccc wit| a -ooc o:c w|ic| will wi¡c :t|c io:uc:
out. a:c |c|avc -ooc:atu:cclv towa:cs ¡co¡lc.¨

|AlIi:uic|i :clatcs it. savi:-. lt is a -ooc (|o·o-) I:acitio:. l: souc co¡ics |c savs. lt is a -ooc a:c
-c:ui:c :|o·o- a:c ·o|.| lacit|¡
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·


VHAT VHAT VHAT VHAT VCUll THl lRClHlT :A\ TC \CU: VCUll THl lRClHlT :A\ TC \CU: VCUll THl lRClHlT :A\ TC \CU: VCUll THl lRClHlT :A\ TC \CU:. . . . HAlllTH HAlllTH HAlllTH HAlllTH l ll lº ºº º

HAlllTH HAlllTH HAlllTH HAlllTH lº lº lº lº

A|u alA||as A|culla| |i: A||as. .o1.;o//o|o o-|o¬o. :c¡o:tcc. ·:c cav l was |c|i:c t|c l:o¡|ct.
·o//o//o|o o/o;|. «o·o//o¬. a:c |c saic to uc.

ª· vou:- ua:. l s|all tcac| vou souc wo:cs |oi acvicc¡. lc ui:ciul oi Alla|. a:c Alla| will ¡:otcct vou.
lc ui:ciul oi Alla|. a:c vou will ii:c liu i: i:o:t oi vou. li vou :|avc :ccc to as|. as| oi Alla|. a:c ii
vou scc| |cl¡. scc| |cl¡ i:ou Alla|. l:ow t|at cvc: ii t|c :atio: :o: t|c w|olc couuu:itv wc:c to
-at|c: to-ct|c: to |c:ciit vou wit| souct|i:-. t|cv woulc :ot |c:ciit vou wit| a:vt|i:- cxcc¡t t|at w|ic|
Alla| |as al:cacv :cco:ccc io: vou. a:c t|at ii t|cv -at|c: to-ct|c: to |a:u vou wit| souct|i:-. t|cv
·ac:cc ·c:olls. +0 laccct| :awawi ·a|cclat los:a
·|av|| Yasi: ·ac|i × luau ·u|ai| Wc|| ¡ulv 1·!0. !00·


woulc :ot |c a|lc to |a:u vou wit| a:vt|i:- cxcc¡t t|at w|ic| Alla| |as al:cacv :cco:ccc a-ai:st vou.
I|c ¡c:s |avc |cc: liitcc a:c t|c ¡a-cs |avc c:icc.¨

|AlIi:uic|i :clatcs t|is a:c savs. lt is a -ooc. -c:ui:c uo1ee·|¡

l: a vc:sio: ot|c: t|a: t|at oi alIi:uic|i it :cacs.

ª..lc ui:ciul oi Alla|. vou will ii:c liu |cio:c vou. Gct to |:ow Alla| i: ¡:os¡c:itv a:c lc will |:ow
vou i: acvc:sitv. l:ow t|at w|at |as ¡asscc vou |v was :ot -oi:- to |ciall vou. a:c t|at w|at |as |ciallc:
vou was :ot -oi:- to ¡ass vou |v. A:c |:ow t|at victo:v coucs wit| ¡atic:cc. :clici wit| aiilictio:. a:c
casc wit| |a:cs|i¡.¨

!

"#$% & % #

' ) * &* - - , ) ) 3 // +$ ) 4 ) 5 ) ) , * - , , + & 3 * , + * & & / ) ) ) %

( ) . , , 1 / "2$% / ) , , ) & . + + , )) * , ) +$

) , * ) * & ) )

* * ) , 0 % ' - ./ & & , & & -

+$

)

∩®∉∪ #tŠãρ ß≈oΗ÷q§9$# ãΝßγs9 ã≅yèôfu‹y™ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# (#θè=Ïϑtãuρ (#θãΖtΒ#u™ šÏ%©!$# ¨βÎ) 67 ) )) + ) + , ) + 6+ :8 = , ) )+ &) @ * * ,6 , 0 + > & & + & * + , + ) * * & & + ** & ,6 : ? & ) & * * 8 * ;<= * * + +$ , & &+ & 8 9 ) * * )) ) * ) , ) -

,

%

! )) * ) + & * + + , * , ) , ** + +$

"#$% & % #

+ ",

+ ) ) %, + & ) ) *, + E +$ A, + )+ , 5 + +$

) )

, )

* , ) 8

, B * > - ) , C + & + D + , ? ' , * & & & + & & ) ) ) ,6 , , 0 ? * , ) F* * ) ) -* * F* ) * & ) , +$ )7 , ) & , ) * * -6+ ) , & +$ ) , 0 , + , ) ) B * ) , , , , +$ + , 1, 9 + * * * * + + ) & , ) + + 5 + , +

)E ) ** ) ) +$

) -

+$

) ,

* > )

&

A

./ * ) ) D ) * ' * ) ). & * )) . + ** . .! "#$% & % # ) & * * ) . 3 * ) +$ . ) "%$" 7 & +$ & ) . ) *& ' ) & 6 & * ) ) & * > (6 ) & . * ) * . >7 3 ) *& 7 . ". ) 6C % ) * ) ) ) < +$ " % ) ) & . % * * * < * * & ) ?& +$ & +$ +$ "% . 1/ . & ) ( & / * ) . * & ?& $ ) . * ) ) 2 ) . * * ) ) .6 & ) < . ! ""! ) ) ) . . ) )8 & <A" +. . C / . & ) & ) ) ) . & "% & * ) < 0 * $2 ) * / ) & . & * ) ) ) *& ) ) ) . & ) . / / * ) # ) ) F .

* ) * .& ) 7 & . 0 & & + $7 G * ) * ' & . . 7 %. & * ) .! ) ) 7 ! "#$% & % # . - $ ) ) 3 ) ) . +) & %"& ) * * ' ) . 8 ) & > ) ) ) * . *& * . ' * ) * ' ) * ) . . ) . / ) *. & . .H 5 ) & . 8 . 1 ". 2. + . A. * . * * ) ) . % & . 2 "% ) ) & * . &* * )+ . . ) ) & $ & & .H ) ) & & + % * * & $7 8 G I* .. . .+.. ? . C ) & * . ) * . )+$ . .

. ) #. 3 ) . 0 ) .! . ) . ) . + * ) * ** . ) < .. & "#$% & % # ) * * * : * . %. . ) + )) . 9 ) & . . & + ) 9) ) + + * )+ . # K. ) ) ) ) ) ) * ) & . * * ) . '* . >+ $ ' * ) & < ) 6 . * ) ' * % . + 2 ) A. + .6 : ) ) < . ) ) . < & ) & ) . 0 ) <. * J. +$ "2 &+ $ ) & . +$ ) * ) ) ) ) . . 1) . * ) ) ) ) ) * )# .= .& . C . = * ) & & +$ . ?. ) +$ . ) ) . & ) ) . ".

I ) . + 8 )+$ ' * * . L * * * ) . & ) ) & . + 8 ) ) 8 * >) ) ) . ) & .. + * & ) . 7 N . +$ & & D ) L ** + .I > * ) * -. ) 8 ) * . 7 ) ) -* * ) + . 8 . ( $ $ ) $ ( > > ? ?& ) & * ) ) * * & . 7 / . ) 5 ) ) N7 . J ? ) .0 > ) 7 +$ & )! ** . 7 * .6 * +$ . &+$ 3 ) .! ' % "#$% & % # ' ) . . ) ? * )O . )7 ) * 6 * ?& . +$ + $+ ) 2 $< ) 8 ) . ) ) .< * ) )7 ) * * . * - * )+ ) $$ .?. 8 * ) < > ?. . ) & ) . 0 B * ) ) > 3 * & & 8 * . ) +M . & ) ) ) &+$ )) .5 & .

. : + $7 K . + $7 8 . +$ + ) > .. )) ) '. ) 8 ) * + $7 + $7 K +$ .?. .= 5 3 - * ) * K & & & * * +$ . . * * ) 1 * ) . + $7 K +$ *. + $7 . &0 * 3 # "#$% & % # . . 0) ) & 67 * * ) $$ ) ) 5 )7 ) ..6 : . + $ B * 3 / ) P . ' . K ) . + $7 * ) 3 & >.. '& * * . . 8 8 3 .! * )K * 3 * K 8 8 . ) . . ) > ) ' & +$ . ) ) * . . .. 0 ) ) + $7 K 3 * * ) + &0 5 7 * * ) ** - . ' * * . + $ ) 8 )) ) * * D & . + 3 * & * ) K 3 +$ ) * * ) ) ' & ) . & +$ ) . * ) * * .. & & ) ** * * ) ) ) ? . K & * & . 7 )K ) & . 7 2 & & 8 * 8 ) 8 * ?=. + ) 3 +$ . ) ) & + $7 * 60 * K . + .

& & 6 - ) ) 5 * ) ) ". +$ +$ ) ) . & ) . ". . & )+$ F * .'* ) D ) >+ ) / ) * . 3 . " ) * . 8 * ?. D ) . ) ". . . > . # & ) . ) %. ) . * ' * ) 8 ) ' & & ) & ) * . ) . L ) & ) . . ) .6 . )K & . $$ +$ . ) . * . ) * 5 B * )D ) . ? B * ) & ) '* * . ) ) > ."" + ? ) ) ) ) * ) * & )D ) ) ) ) * . L & '* . " . . * ) . +$ ) ) . )D %. ) " " * & > ". 8 ) . = ) A. . > 8 8 ) : . 0 . ) 3 ) . ?.6 + * * ' * )* + $ "#$% & % # ) ) +$ .! . ! %. > $$ ? ) +$ ?.

- * . 8 / ) . +$ > ) + & " . + * $ * 60 ) . > <J< + ?& & & . & . > . + $ & * ) J Q.+$ . .) * ) %. ) * ) . '* ) . ) ) * ) ". . ) "#$% & % # * ) . ) 3 . ) * ) ?.6 & & +$ * ) ) / ) & '* ) <. ) 6 - . ?. ) ) *.6 + $ & + > & ) ) 3 .. ** 5 + ) ) % ) ) * * + $7 ) )P . 4 . A.? +$ ** ) ) ** ) ? & & ) & D ) & "2 ) . & ) & * & . +$ I.D . > L ) ) & * .! )A ) ) "& ) . * ) ) ) ) ..

+ * ' + !$ϑ=ù ( ΝÎηÍ←!$oÿôœr'Î/ Νßγ÷∞Î. ? . +$ * (% 3 + $8 . : * =& ""= *. . ) . . & 3 ) * * . 3 * & ) ) $ . + . βÎ) Ï™Iωàσ≈yδ Ï™!$yϑó™r'Î/ ’ÎΤθä↔Î6/Ρr& tΑ$s)sù Ïπ3Í×≈n=yϑø9$# ’n?tã öΝκyÎztä §ΝèO $yγ=ä. + D O ?& ) . + / + > . ". & $8 . $ ) ) ) . ∩⊇⊇∪ ׎Î7yz tβθè=yϑ÷ès? $yϑÎ/ ª!$#uρ 4 . C 8 (#ρ⓱Σ$# Ÿ≅ŠÏ% #sŒÎ)uρ ( öΝä3s9 ª!$# Ëx|¡ø tƒ (#θßs|¡øù$$sù ħÎ=≈yfyϑø9$# †Îû (#θßs¡¡x s? öΝä3s9 Ÿ≅ŠÏ% #sŒÎ) (#þθãΖtΒ#u™ tÏ%©!$# $pκš‰'≈tƒ à r 0 :) + + ) - * .! "#$% & % # * ' . +$ .( &! > &>* ? > ) ) $+ 3 * ? + >) 8 ?./Ρr& ãΠyŠ$t↔≈tƒ tΑ$s% ∩⊂⊄∪ ÞΟŠÅ3ptø:$# ãΛÎ=yèø9$# |MΡr& y7¨ΡÎ) ( !$oΨtFôϑ=tã $tΒ žωÎ) !$uΖs9 Νù=æ Ÿω y7oΨ≈ysö6ß™ (#θä9$s% z Ï £ ns ö "" ∩⊂⊇∪ tÏ%ω≈|¹ öΝçFΖä. $ + $ 8.M≈y_u‘yŠ zΟù=Ïèø9$# (#θè?ρé& tÏ%©!$#uρ öΝä3ΖÏΒ (#θãΖtΒ#u™ tÏ%!$# ª!$# Æìsùötƒ (#ρâ“à±Σ$$sù © . u™!$oÿôœF{$# tΠyŠ#u™ zΝ=tæuρ s å ) * + )& )+ > > ? ) ? & ) . ) "2 * . .& + 8 .

C 6 G * ** ) ) ) ) B ) * .?.6 + . : + + A= ' * žχÎ) 3 (#σ≈yϑn=ãèø9$# ÍνÏŠ$t6Ïã ôÏΒ ©!$# ©y´øƒs† $yϑΡÎ) 3 šÏ9≡x‹x. : + S7 > - ∩⊄∇∪ î‘θà xî ͕tã ©!$# & C %#= & . $tΒuρ tβρ߉ö7è? $tΒ ãΝn=÷ær&uρ ÇÚö‘F{$#uρ N≡uθ≈uΚ¡¡9$# |=ø‹xî ãΝn=ôãr& þ’ÎoΤÎ) öΝä3©9 ≅è%r& öΝs9r& tΑ$s% öΝÎηÍ←!$oÿôœr'Î/ Νèδr'6/Ρr& t Ï + + > ) ?& ) .ysø9$# à7Î=yϑø9$# ª!$# ’n?≈yètGsù § B * > ? + . * ) > )+ ) & & .tβθãΚçFõ3s? öΝçFΨä.6 ! "#$% & % # ∩⊂⊆∪ šÍÏ ≈s3ø9$# zÏΒ tβ%x. + + ) . …çµçΡ≡uθø9r& ì#Î=tFøƒèΧ ÉΟ≈yè÷ΡF{$#uρ Å_U!#uρ¤$!$#uρ Ĩ$¨Ζ9$# š∅ÏΒuρ à + )+ ) .uρ uŽy9õ3tFó™$#uρ 4’n1r& }§ŠÎ=ö/Î) HωÎ) (#ÿρ߉yf|¡sù tΠyŠKψ (#ρ߉àfó™$# Ïπs3Í×≈n=uΚù=Ï9 $oΨù=è% øŒÎ)uρ ∩⊂⊂∪ ) ) ' * 60 + ( ) 67 6B ) * A"$A = ) ) ) + . ?? + & M 4 ( D .6 : ) .R ) & ∩⊇⊇⊆∪ $Vϑù=Ïã ’ÎΤ÷ŠÎ— Éb>‘ ≅è%uρ ( …çµã‹ômuρ šø‹s9Î) #©|Óø)ムβr& È≅ö6s% ÏΒ Èβ#u™öà)ø9$$Î/ ö≅yf÷ès? Ÿωuρ 3 ‘.+ P "" = >0 8 > * & 68 %.R > & &6 9 > ? 69 & & + $M & ) ? 56 + > ? * ' * > + ?. . &+ ) * ) ) ) ) * ) * ) .+ & "% ) 6 * ) . + K3 + - ∩⊆⊂∪ tβθßϑÎ=≈yèø9$# žωÎ) !$yγè=É)÷ètƒ $tΒuρ ( Ĩ$¨Ζ=Ï9 $yγç/ΎôØnΣ ã≅≈sVøΒF{$# šù=Ï?uρ * * .?& - & ) + . &6 8 + $ . + S8 & 0) SC .6 ) & & > : ?.

+$ 6+) - 3 + $ ) D . . 3 * ) ) .H :+ $8 "F#"& + $7 I * * ) ) * * . ) * * & . > ? & ) .<& + "F.6 * * & + ?& * ./ & * $$ ) "A .! ** . 0 & 0 ) A. ) / C & %.6 & 6 ) N * * & $ 6 + +$ ". C : + $ + 7 * +/$E B )D . ) ' * ) .#= ) )* & * ) ? . & 2F".& ) . & . ) . B * > . * )* * .6 > 6 8 + ) + . 3 2F . "#$% & % # . & ) 7 )! ' * ) * & ) ) 8 .= & 6 ) ) . & ) & ) ) .6 * . 7 & ) * * & AFA"J& + $ 8 . +$ ? ) ) 3 .6 *+ * )+ . * * >* & ) . * . ) 3 & . * & . > & $$ & ? ) .

* . $ 1+ $ . ) .= ) * * . )D 6 . P 7 )! . " ) * * * . * + %. ! ) 6 . ) . + ) )) + $ .H :K / * ) . * ? K % R % * . B & . ) + .! A. * 0 ) ) + &G )+ . + ' * * ) * * & ) ))& .6 :O ) ** * + * + ). )D ) )+ ) ) &* ) & @ ) . 6 ) ) ) . ) & * I . = * . . .6 + 3 1". & & - .6 ) . + ' -' "#$% & % # * ) ' + > ) ? ) . 5 . ** / & ) ) . ! )* * . . B B * >. )) * 8 + )) & ) .

. * * GM ) . + & + 8 ) ' -' "#$% & % # - T ) ) ) ) ** ) )$* * * . + & + + + * ) ' * & ) * )+ . $ & - . ) ) ) & & I ) . ) & ) 3 - . 7 ' . '* +$ ) & . ) * * ) I ) ) . O * O + + / . & & / * * . * *& * . . * * * 8 ' . )) ) ) & ) 3 ) . +$ & 3 * * & +$ . ) ) & ) * . + ..! A. & ? - ) . * . / / . . "2 . 3 ) .H & . * ) . . > . * . & +$ * ) * 8 8 .

6 ) ) . * ) N ) I N .I I D. "< "#$% & % # ) ) . & ) . + * D .) ) & ) ) .6 D 6 D D & * ) / @ ) & . * ** )D & * ) ) . K ) ) )) ) .I 0 * . * . + & & - ) * ) . .6 $ ) ) .A2 3 . ) .. ) / * ) & . ) . ) . 0 & ) ) . .. ) * & .6 . ) )8 & 6K + .! / * ) 8 8 ) ) ) & ) * 8 8 + * ) * 8 + 3 8 + $ + $8 / )D )D & ) ) 6 ) & ) . 160 + ) & . ) ) 6 >6 ) . ) * ) ) ) ) 8 ** 6 5 6?. ( - ) * .) . ) ) ) * * * .

"A * & * > & ? . > * * ? )+ & ) & )) * & . + L * & B * B * ) ) > ) > B * > ?. > / 3 ) .H ? ) ) ) ) & &6 .6 N 56 &6 ) + .6 . . )) ) * .DH * . + + B * ? * > & ) ?. 6O * &6 ) * ** 3 ' 3 G & & + 3 / "J "#$% & % # & & & ) )& * + )) ) 3 ) . * ) & & ' )& ) - & & .! & .* * . )) * .6 6 .D E &D ) D + D B * * & > )E ) > 6 + &6 ) 3 & 56 8 . . )+ K )) ) ) ) * & > ?. 5D "A G ? * &D & . . * ) ) ) ) ) & ' . 0 & . )) ?. * +$ G ?.H ) .* ) & ) . ) D B * (6 ) 56 & 3 ) $ .

! B * > 3 ) . . ) 3 * ) ) / GM ) G *& & ) > )) * ) ) )) . 5 )3 ) $K . ) & . * * 1* +$ * * ) ) . ) . * * * $ ) *> * ? . .H $K + B * . & )) & 3 + * * & 3 & * ( & * * & * * ) )) * D / / / . O ) )) .H $ & * . "# "#$% & % # .& ) $* ** . > * ) . & . 8 $ .6 & 3 . ? ) ) ) ) * * . + M * + $M + $M ) * .? ) B * )3 4 0 6 ) & * ) ./ & ? * ) ) ) & )) * ) )) ) 3 & & . . & * 3 ** . * ) .

* . +$ . * * & '* 56 C & ) ) ) ) . . 0) & & * ) . 7 & ) ) & . K ' ) ) . . + * ) & & ** * )) * ) . )* * * * * * . ". "#$% & % # 3 ** * . K * ) ) / .6 4 ) & . ( * . R ) & & & - - @ ) .. F ) ) & * * * ) 6 & . . O & . * . * . ) $ * * ) *. ) )+ * ) & ) * .& ) .! 0) + & 6 & * ) ) . ) & ) . & 3 * ) ) & 5FO & . 3 & ) - $ ) ) * )) ) - ) * * * ) ' ) ) > * 1 1 ) ?. +* 8 . ) ) & . & ) 7 .& . ) * * $ * * 3 $ * * + . C .

6 "#$% & % # . 0 * ) ) . % . * ) ) ) * . +$ * ) * ..! + $ ) ' * * * 8 ) )) * * ) * ) )D +$ 6 ) ) & * . & . * 3 .

> B * > > B * ? )+ . ** / *0 + 3 * ) B * + * > ! 8 >* + )+ ?& ) & > $+ P ? . * > ) &* > ) ?.+ 8 > ? ) & ?.8 ?) * > ) B * ) ?? ?? + .6 K " $ %$ * ) ) D. & * * %" . .! "#$% & % # * % + + ** 1 . ? ) * ? * 67 B 56 & ) * > + &6 "J= UH ** GU D * % . .6 :8 > & & 6 . > > ) .

L* > > > ? * ? + * . ? B * > > * * 5 B * B * K > . K ?5 B * > * > . ) ) * ? > > DK ? > > ) ? )P ? )P .6 ) & ) D . + > . > ? K * & + > ? "#$% & % # ? 5 > > ?5 ? ?& . . 8 > B * ?56 * * B * > 3 & U=6 + & 6 * + 7 ) ! & . > + . .= . .= B * . > . > >E ?5 > & ? ? + . > ) .6 ) & ? 6) ) ) & ) ? ( 5: / . ) ) %% . > MD ? B * > ) B ? ) ? ) & . ) . )) . 6 > 60 8 & . >. * ) ?. : B ) . ? B * E . * ? * + . K " & B * . O 8 ' * ) ..! . )) > :8 .. L* . K B * > B * > ? > > * * ? ) ? ?& + ? > ).? .* ? > ? ? . ) . ) ' .5 5 ? > ) ? .

6 & .! *0 "#$% & % # C * & * 8 I 60 8 ) & *+ ! > )+ ) & $) .6 6 ) ' ' ) @ .6 ?& ) 6 + P & ) 5C D * %A B + & * ) * @ ) .> * ? & & .

+ 8 D * * 56 ) > &8 I ! > ? ) = .6 68 & * .& & * '* & %%?. ) 6 * 6 * &08 60 B * * 4 "<$"J= & * ) . . ** ? ) ) ) 6 6 &08 + ?& * ) ) . * ) ) ). & * 56 > ) ) ** :P K B * 8 > ) )+ ) ) & . $ $$ '(((H * & * * . * * . )+ & ) ) ( ? $) ( 60 ) > 8 D > B * . )+ . . 6.* * ) 5 8 I @ ) ) & & > > .) & ? * ) & * * .! 6 * . : ) )+ * ) 6P 56 ) > @ 56 . & ? ) )+ . & $ $ $ ? .. B * > % . +$ ) & 0 ?.6 & * ) * ) "#$% & % # * & ) 6+ ) + 6.6 $ . 08 ! + B * B * > ? > ) ) + ) GU B * > ( ? . .* * > ? ? * . ) .6 &6 ? ).6 & B * ) .

7 % B * * ) . P > ) & $$ . * ) ) & ) C 6C * ' * ) ? $$ @ / * .6 .A= . ) + B * > I B &+ )? )+ ? * . %.. + ) ) * * ? ) . 7 " C C . * ) ) B * ? > ) . + )+ B * > )+ B * > . ? ) * ) ' 3 . B * ) )) > ) ? G & * & ) ) R &G > 2% ?) ) > . * * B * ) ) ) > ? > ) ) K ?. & D * ) & ) ) ) >)$$ ) > * . ? > $$ ? ) * $$ ? ) ) ) >) > ? ) ) ) ? ) & * "A $"2 > ) . ) ) - & 8 D .H :K > & . ? ) &8 ? . ) ) > 8 D ? & ' ? 6 * * ' - ) ) 3 . & ) > ) . & B * > ) ) J ) + .! ". B * & .6 ? 7 )! %2 "#$% & % # ? * ) ) .H & .

.& & ) ) * + * D ) .> . 7 )! * )+ @ * ) ) .= * . 9 A. + . 7 A " * B > ) ? > > ) P ? 8 B * > %< $8 > ? * ? ? ) * ) - ) .6 ?& * 7 * ?& 3 * + D ?& > ? B * .H - "#$% & % # 8 G & 6+ & . * ) + >. B * . ! . * + 3 >. .. .>.* ? . 3 * @ ' )) ? + * * ) ? 6 ) ) + 6@ * . ) ?& > * 2 %% #= ?* ) ..* >. + & @ )+ > . . + K " R > ? 7 ? ) >) :8 + K > ) . + %.= +* )+ > . > * ) ) "" ? * ? + ) <%. - * ".! ) ) ). . + A. * * & ) ) ) )+ & :K + & * ) ∩⊇⊂⊆∪ šÏΖÅ¡ósßϑø9$# =Ïtä† ª!$#uρ 3 Ĩ$¨Ψ9$# Çtã tÏù$yèø9$#uρ xáø‹tóø9$# tÏϑÏà≈x6ø9$#uρ Ï™!#§ŽœØ9$#uρ Ï™!#§Žœ£9$# ’Îû tβθà)Ï ΖムtÏ%!$# © * : * +$ : + & "A = D O * $ ) @R & &+ & .+ $8 * > S & ?.

) ? .6 * . ? 5IH ∩⊇∉∪ tβθà)Ï ΖムöΝßγ≈uΖø%y—u‘ $£ϑÏΒuρ $YèyϑsÛuρ $]ùöθyz öΝκ®5u‘ tβθããô‰tƒ ÆìÅ_$ŸÒyϑø9$# Çtã öΝßγç/θãΖã_ 4’nû$yftFs? å ) > + D O ? & ) 4 ) * & . ' * ) * & ? * .6 ) . B * * * ? ) 6 & ) > * . B * > + & G0 8 & 3 :K + > ) K 4 5 % R ?* U6 %" & * K > & ) 5 8 ) % <= * ' * ) ? >! > > * *& ? ? ) * . B ) .) ! ? ? * ?* ? 6 G ) 8 8 . ) ) & > ) ) ) B * / %J . . + "#$% & % # * . . 5H =+ * & ) * .I6 ) & : ? : ) & * ) . "<= B * ?* ) & )) ) ) ) > ) * ) > . ? + & D +* & & 6 > N 8 & ) ) * ) & .! * * * / * B * > B * > B * > )+ B * ) = G + > ) . * F * * + .: * + . ) & .

I . * ? $% $ % '(((H * . * ? + 6+ %# "#$% & % # & $ V ) $$ $ F $ $ % * ) $ V *+ ) > & ' B * . V* . 3 ? ) $ $ 2 & $ * B * ) 8 I > ) . * ? * ) . $$ $8 ) $ $ & . * & ) * ' & &+ * 8 ) . 56 * * . > - ( . ) . ? ) ) $ $ ? * '* . ) )) .H ? 11$ ) $ ) $ * ) * & ) * ./ 0 $% & .! GU * F F* ) ? . 0 )* & . 1.H ) % $% $ . $ 8 3 GU $ * * / * ) . % . * $ B * $ . 1 *$ GU& C 8 I I 3 GU > ) '* $ $ 3 F . 8 I 1 & . L B * ) . .$ B * ) > 3 * B * 8 + . > . & & * )) * . ' .8 > * 8 ) * ) ' & . (6 B * )5 P & > 6K + ) * + &6 N & )) > ) $%% $ '* 'H & ) $ ) & * ? & .

. * B * . & 4 *@ G B ) .! ) .. ? ) * ??.0 ) ' GP ) ) G >+ ? * B + :7 K > * ) ) . * * )) .6 "#$% & % # . > * * ) ) 9 * . ) + * > .H G4 + &+ > + 4 ) ?& 8 5H G .H ) ) . + * * )* > * / ** * * )) + )) . %. + - * * ' ) * * + * - )- . D * > " ? . .H ? B * . P / * * ) )) . ** . > 8 ..H & * . 7 * * * . 8 8 6 * 56 . GP ) 5H ./ * . 4 ) + ? . )+ > ) .H 0 * ) > ( ? K +* D & . . GK ) > . 8 G9 * > ? * * & ? .H ? ' ##A= ) ) ) .

! "#$% & % # 2 % * 3 ') ( ' + ' & 45 2 + ' +5 5. * A .

08 * & ) ) ) 8 * .H :8 K A% <% <= + > )) ? * ) .08 .08 .& ) ) ) & ) * ) ). .08 . + > ) .) ) ) )! ) )8 ) . 5 ) ) ) * + . > ? ** A" ) )+ ) - N + *.& ) ) * & ) ) 8 * . B * > )+ B * 5 + ? > ) G0 8 ** & ** ? )+ & ) 7 $9 ) ) > 4 & ? ) "#$% & % # B * ' ' * ) & ) 8 ) ) ) ) + ? ) + .& ) 8 . .& 8 .& ) ) ! ) & ) 8 B M .! > & ) ) 8 ) ) & .08 . * * > ? * ) ? .) ) ) )! * * & 8 B M .08 . G/ > ) ? & 4 UH ) & ) & & )) . ) .) & * .& ) > ? ' * ) .I .08 ) & ) ) ) 8 > ? ' * ) * & .& .08 .08 . .& . & * .

. + > 4 $%% $ ) )+ $ . - B * > $ $ .t≈t/ “Ï%©!$# $|Á%F{$# ωÉfó¡yϑø9$# ’n<Î) ÏΘ#tysø9# ωÉfó¡yϑø9$# š∅ÏiΒ Wξø‹s9 Íνωö7yèÎ/ 3“uŽó r& ü“Ï%©!$# z≈ysö6ß™ ø $ 9 ) > 1' ? >+ ? : &R .>8 3 > ! + $ >8 & ?) ?& + $ . + ? K :8 B ) . R K G > * > + &8 8 AJ + * ).H ) > )+ + D + ** .H ) * )& * + . ? .5 + .I &+ > N )+ .: + * ? GU& * ) * . & ? ) .. + ). ) B * )+ > & ? . .? .I "#$% & % # > . . ? + ? ) ? * <<%<= B + * 8 ) *+ .! ** ) "? 9 %? + * + & B * ** > . =: ) ) >* "= ) )& - ? ) 0 ." &B % = > 8 ? ) & & & & . ? N .?. R & ∩⊇∪ 玍ÅÁ7ø9$# ìŠÏϑ¡¡9$# uθèδ …çµΡÎ) 4 !$oΨÏG≈tƒ#u™ ôÏΒ …çµtƒÎŽã∴Ï9 t ß > . 0 * + . . 0 ? )* * ) . / D 8 * > ) + * ) > & * ? )& ) ) ) A% . G+ * …çµs9öθym $oΨø. * )+ D ** )+ .

> & 4 3 * &+ > > ?.H :K * D +* K ) . * ? * * "#$% & % # .5 * * > ) ) & $8 * B * ) > ? L ) ?.H : 4 3 + . 0 + . * & 8 ?. > ? ! ). ) . ) * > ) ) * * )+ ?.R (! 4 3 "A= G0 8 (! * + EW + O + * ?. + * . ? F ) &+ ) M ) . ) * & & . * > ? . & * ) > * + ?. ) > . > ? &* 8 &* * & & AA . ) ) ?& * * .H + ) . &* * ) > ) & >+ *& A R 22A= ? + D +* * ?+ ) > ?& D ) ) & G+ ) * . + > & > & ?5 ) 5 > 0 & ? * * ) . .& ). * * - ? + > ∩⊇⊂∪ ÒΟŠÏàtã íΟù=Ýàs9 x8ŽÅe³9$# žχÎ) ( «!$$/ õ8Ύô³è@ Ÿω ¢©o_ç6≈tƒ …çµàÏètƒ uθèδuρ ϵÏΖö/eω ≈yϑø)9 tΑ$s% øŒ)uρ ÷ Î Ý ß ä Î > ? * ? . + . + ? 3 3 * . + .) . F 8 > ? .& > . .! > ? D * & )) & * >. + . + > .

& * ) * ! > ) ) ) + ) > ! .6 * * ! +) * ) )) * ? ) * & ?. & + + > ) 4 * * ) . ) > ? ? F . ) ) > ? >.H :8 & K ? A% 6+ ? . ) D .+ & ) . >.! 7 ! P ) ) B * . 0 GU/ $ .H :K * + ** ? K D 8 & ) * B * A R > ** ) * ) & 60** A <%J= ? "#$% & % # GK 7 ) )! )! ) *. * ) )) * % 7 ) > . ) "? %? +* ? > + 8 .H $ ! .. . + ! . * ) . ) ) ) ? B * > * * .: + C <= A . . $ & $ 61 % $ $ 1 $ $ $ & % . ) > ) & * . $ $ 1 $ $ )! ) . . ) - 9 ∩∉∪ tΛÉ)tGó¡ßϑø9$# xÞ≡uŽÅ_Ç9$# $tΡω÷δ$# ?) . * ) ? & ) ) + . . . ) * * <% #= 7 7 * L )P > .

+ > ) ) - . $ . 1$ $ > K )) > * + * .5 ) ) . $ & ? &+ )- . + * + ./ $ % $4 + > > > ) 5 "<.6 + . * * $ $ * $ ( / 4 . . $tΒuρ #x‹≈yγÏ9 $uΖ1y‰yδ “Ï%©!$# ¬! ߉ôϑptø:$# (#θä9$s%uρ ( ã≈pκ÷ΞF{$# ãΝÍκÉJøtrB ÏΒ “̍øgrB 9e≅Ïî ôÏiΒ ΝÏδÍ‘ρ߉߹ ’Îû $tΒ $uΖôãt“tΡuρ t ∩⊆⊂∪ tβθè=yϑ÷ès? óΟçGΨä. + $$ $ $ ) . + * 8.H :8 ? * ) ? * + $8 )) .ptø:$$Î/ $uΖÎn/u‘ ã≅ߙ①ôNu™!%y` ô‰s)s9 ( ª!$# $uΖ1y‰yδ ÷βr& Iωöθs9 + * + . = )) )+ ) ? 8 D 9 3 61 % $ $ $ & 7 $ .6 : + $+ ) A= & ) & . D+ * * > $P . $8 4 & 7 ? . B * ) . A2 )) ) )) ( * . + ) ' . ? * D+D )+ &4 )9 . D+ ) * G0 + & * +* . $yϑÎ/ $yδθßϑçGøOÍ‘ρé& èπ¨Ψyfø9$# ãΝä3ù=Ï? βr& (#ÿρߊθçΡuρ ( Èd.. > & & ) 4 ) . + .9 &) > & & * * )+ ) * 8 & @ * ? ) & &> O - + ? ) ) )) B * * ? .! + > ? . $ $ * 1 $ 3 61 % $ $ & $ 1$ $ .) ) ) + ?@ & ( 6 & 8 B > ) ? ) . . 0 .) 6+ & B * . K .6 "#$% & % # 6 y“ωFöκs]Ï9 $¨Ζä.

C 7 ) & + ) . + > 4 $ . ) . & 0) $ C # C : % +$ ? D0 8 8 & I )+ & = 8 & ) ) ) > * 8 & . 6+ & ) + ) .: 8 +/$E ∩∈⊂∪ ΛÏm§9$# â‘θà tóø9$# ã )+ &2A= + ) .> - . ? & $ . & + )' + ) 8 & 6 ) & 8 ) $8 + 5 P * K &+ * .DH )+ ? * . GU/ $ 4 + K * ) 8 U. ) 60 8 .5 3 ) $% $ $ 7 > ? * & G) . 4 ! ) + 5 + + & + > + . $ $ & $ $ % & ?.0 )+ & )8 & ) ) ) )* .&8 8 .H + > ? ?.0 8 & 8 & ) + > + + ) ) & - + A< .! 3 . & & uθèδ …çµΡÎ) 4 $è‹ÏΗsd z>θçΡ—%!$# ãÏ øótƒ ©!$# ¨βÎ) 4 «!$# ÏπuΗ÷q§‘ ÏΒ (#θäÜuΖø)s? Ÿω öΝÎγÅ¡à Ρr& #’n?tã (#θèùuŽó r& tÏ%©!$# y“ÏŠ$t7Ïè≈tƒ ö≅è% * 60 & >8 ?( 7 * .6 )+ > .6 * ) & / 8 ) + + ) & ) + "#$% & % # * P .) ) 56 C ) * .? ) ) .) )' $ .

! :P 0 ) B * > 8 & 8 ** * ) * * )+ +$ & * * )+ )+ . . ) 8 ) D ? 6 *& U6 * )P D 8 8 & & $$ ' * )+ )+ ) ) $$ . & ) D 8 * ) .6 : 3 . "#$% & % # * * 3 - . O ) #J= ∩∇∠∪ tβρãÏ ≈s3ø9$# ãΠöθs)ø9$# ) >! * * ? ) + D 8 & & ' * - * * * * ) )) 0 & + + ) * 0* ?. D 8 3 & + 5 * = 3 & & .& ) ) + 5 )+ D 8 )+ > D ) ) . * - * D ) ) ) * . B * > )+ ? + ) * . & + . . + & ) . # + ) 3 + 7 + )! ) & & * )+ ) ) * . + ) .. )+ D 5 + žωÎ) «!$# Çyρ§‘ ÏΒ ß§t↔÷ƒ($tƒ Ÿω …çµΡÎ) ( «!$# Çy÷ρ§‘ ÏΒ (#θÝ¡t↔÷ƒ($s? Ÿωuρ ϵŠÅzr&uρ y#ß™θムÏΒ (#θÝ¡¡¡ystFsù (#θç7yδøŒ$# ¢©Í_7≈tƒ ÷ t 60 ) + (9 D 8 .+ ) ) ?& ) 8 ? )8 ) 8 8 & 8 * ) * . 7 ) > + 8 & & 1' ? * 9 8 & & & * K > A2 + & D 8 G 8 > & ? < J"= > 8 .H :8 AJ .

6 óΟçFΖä. $ $ 1 4 1 $ $ $ $ .& .5 * &+ 6) ? ) ) ) ) ) . $ 1 $ * )+ $ 1 ) )&+ > ( + . 4 $ ) $ $ $ & 4 ? ) 1$ 0$ $ & $ $ $ $ $ $ $ $ 1 $ ! $ ( / 1 $ $ $ 4 4 $ 1 $ $ . + )& ) * ) .! * ?( GU/ + * > . * * . ) . $ $ ) ? )$$ .* ) & ) ?? . + M & ) + .6 + ?. $ $1 % $ .H ) - "J= GU/ $ . + . ) * & 1. $ $ $ $ $ 1$ $ .H ) 8 ) ) ) . & . 5 * * / > 4 $ %$ ( / $ 1 $ 1 $ $ %$ 4 .) U6 + > + 9 & * > - ) ? & & ?. 4 .B ) . βÎ) Ç≈yϑƒM∼Ï9 ö/ä31y‰yδ ÷βr& ö/ä3ø‹n=tæ ßϑtƒ ª!$# È≅t/ ( /ä3yϑ≈n=ó™Î) ¥’n?tã (#θ–Ψßϑs? žω ≅è% ( (#θßϑn=ó™r& ÷βr& y7ø‹n=tã tβθ–Ψßϑtƒ )): * + . & + . )+ "#$% & % # > ) . + 60 8 ) ) . * 6O >0 8 ∩⊇∠∪ tÏ%ω≈|¹ > ).. . > .- + & D 8 ) A# . 4 $ ) 1$ $ 0$ $ ! $ $ $ 1 $ $ $ $ . 4 $ ) * / U6 9 & ) + .

4 D + .& ? &D )&6 ) + . 4 ? :K = + D +* . ) 5 * ) ) . . + + 5 + + ) * .6 & ) 2JJ= + - ) ? A.. $ $ $ "#$% & % # .I ** & &+ .H # G 5H . & . O ) ) ) ) ) .6 * K )D ) + . + 5 7 * ) * ! . C N . + ) +* ) + B + :K + $ + G1. ) * * + ** + . 5D * .? &6 ) &) * ) + ? &0+ . .H J = 56 & 61& > B * D )& + ) ! B * > > ? B * & K & 67 J R J * * & ) .H ** + * * . B * > R > & & & 618 J< . $ 5 * .I ) .H :K B * D D +* . $ $ $ % 1 & $ )+ 1$ $ > $ $ & $ $ ?.! * 6U/ $ . N . + 4 $$ / . .6 > . )+ * B &0+ D ..

2= 8D )+ > &6 ? * - B * > ? ?& . 3 & & +$ > 56 6 > * ) ). *6 +$ ? GP :8 + 8 P * * :+ 7 = * * K A% D > & . ) 3 ) .? 8 . &+ ) 6O ) 6 .! "#$% & % # % $ *6 % % % .H <".

IH ?. .I . C +$ & & B * > 3 . ? ? . 5I B * & N+ B * &N > .I ? ?.! * ) +$ ? B * 3 8 * )) + ?. > ) ? B * ) > 3 . " * B * . 1* > ? ) > . ) . / ) & ? ? ) ? . B * +$ & ? 3 . ) & N0 N9 ) & B * &N * ) * ** .6 4 B * ) &0 B * > >.6 > 3 > ) )* * 6 ? 3 ? * . 6P > > * ) ** B * .. B * .6 3 & . & ? +$ ) . 4 * / )) * & ) . 8 * . B * ) ) & . . * B * * ? * & ? ? )7 > 3 * > * * . &6 . . B * > B * > * B * > ) 3 . > ) 3 > ) > > ) > ) ) . B * > . 8 & ?. 0 " "#$% & % # +$ . ? > ? 8 & ..) .I ?& ) ) 3 & B * 6 .. ?.

.? ' * > ? > ?. * * ) : >* R. ) D D + 3 ) ) * * ) ? & .! & B * 3 * > & ) > > * 5 ! + . +$ "#$% & % # & . + ? & ) .) &* ) >& ?& + & ) ) & > * & . : + K3 "JJ= 9 tø⌠$#uρ tÅ3≈|¡yϑø9$#ρ 4’yϑ≈tGuŠø9$#uρ 4†n1öà)ø9$# “ÍρsŒ ϵÎm6ãm 4’n?tã tΑ$yϑø9$# ’tA#u™uρ z↵Íh‹Î. ? ) ) ( (#ρ߉yγ≈tã #sŒÎ) öΝÏδωôγyèÎ/ šχθèùθßϑø9$#uρ nο4θŸ2¨“9$# ’tA#u™uρ nο4θn=¢Á9$# uΘ$s%r&uρ ÅU$s%Ìh9$# ’Îûuρ t. ? ) B * > B * > ?5 6 ) ) .$# Ÿωuρ tΠ#tptø:$# töꤶ9$# Ÿωuρ «!$# uŽÈ∝≈yèx© (#θ=ÏtéB Ÿω (#θãΖtΒ#u™ tÏ%©!$# $pκš‰'≈tƒ $ r Çtã öΝà2ρ‘‰|¹ βr& BΘöθs% ãβ$t↔oΨx© öΝä3¨ΖtΒ̍øgs† Ÿωuρ 4 (#ρߊ$sÜô¹$$sù ÷Λäù=n=ym #sŒÎ)uρ 4 $ZΡ≡uθôÊÍ‘uρ öΝÍκÍh5§‘ ÏiΒ WξôÒsù tβθäótGö6tƒ % .) & ) & * & > * ?& ) & & . + * + . * & ) - . ) ? ) ? > ? ) .¨Ζ9$#uρ É=≈tGÅ3ø9$#uρ Ïπx6Í×≈n=yϑø9#uρ u $ ̍ÅzFψ# ÏΘöθu‹ø9$#uρ «!$$Î/ ztΒ#u™ ôtΒ §ŽÉ9ø9$# £Å3≈s9uρ É>̍øóyϑø9$#uρ É−Ύô³yϑø9$# Ÿ≅t6Ï% öΝä3yδθã_ãρ (#θ—9uθè? βr& §ŽÉ9ø9$# }§øŠ©9 * $ ) ) $ tΠ#tptø:# |MøŠt7ø9$# tÏiΒ!#u™ Iωuρ y‰Í×≈n=s)ø9$# Ÿωuρ y“ô‰oλù. B * > ? ?.% %?. + . > ) & + > .? ) > ? > * ?@ 9 > 3 )? + & 4 7 & & K & B * & * ) .Î#Í←!$¡¡9$#uρ È≅‹Î6¡¡9$# ∩⊇∠∠∪ tβθà)−Gßϑø9$# ãΝèδ y7Í×≈s9'ρé&uρ ( (#θè%y‰|¹ tÏ%©!# y7Í×≈s9'ρé& 3 Ĩù't7ø9$# tÏnuρ Ï™!#§ŽœØ9$#uρ Ï™!$y™ù't7ø9$# ’Îû tΎÉ9≈¢Á9$#uρ $ >* & & ) + & . > > ? ) 6 .

8 $ $$ 1 1 . * ' * B * > . K A. ) & ". * ? . & B * ) > ? $ ?& * $ $ ) % $% ) ? > . $ $ $ (5 ) B * > * ) . * . C + ) & > 3 ) * . .(R ) ) * * ) 4 . K ) * * > >& . . )+ * * S ?& . + ) ....: ? )+$ > ?. + ) 5 & B * . & - ) ) & ) * * A .R ) > * &+ ? ?& * & ** * ! "#$% & % # ∩⊄∪ É>$s)Ïèø9$# ߉ƒÏ‰x© ©!$# ¨βÎ) ) ) & * ) >8 > ) ) ?.+ ) + .. +* + ) 3 ) & 3 ). . K + %. 8 8 * + .. K .. :8 > )8 ?) ?& : : + 8 I & > 8 :9 %= & DL : * .( ©!$# (#θà)?$#uρ 4 Èβ≡uρô‰ãèø9$#uρ ÉΟøOM}$# ’n?tã (#θçΡuρ$yès? Ÿωuρ ( 3“uθø)−G9$#uρ ÎhŽÉ9ø9$# ’n?tã (#θçΡuρ$yès?uρ ¢ (#ρ߉tG÷ès? βr& ÏΘ#tptø:$# ωÉfó¡yϑø9$# ¨ 0 ) =& * :" . 3 ) + &* * ) 1 ? 4 $ ) 1 ) > ? ) ) . * & ) & .

* ) .. : '* ) B * D > ?& . > >. 8 + ? >. ) . 9 & B ) . O ) . . . 1) B * & > ) ?. . ) . .> ? ? * 1 D * * '* * ) * + D ) ) N )D * . 8 > . ) . . "#$% & % # 1 ) . K * * + .6 . .7 6 * + D ? >./ & & . $ * & + K D 8 & > 4 . ? & 61* * ) ..5 .= .A ? 8 ) & * $ $ * ) $ $4 * .6 >A . .D ?& )) ' 5 ) & 3 ) R . B * ! > ) + ) ! ) + :K &O 56 > ?. P ) . 7 ) ) ) ? 611 $ $ $ ** ) * . %A * * & ? + D +* + + ** > ? "= . 9 ) * . & ) ? .! 8. O + )+ ) * * ) *. ) * .. + ) ** .I )9 . K ) . .> ) . . 7 ) * . & . % * ) * .

> . ** * 8. C * ) ) . 1$ ' * . .! * * ) * U.& . B * > ) $ . + . ) K & - ) > ? ? & - > 4 $ * * ?. & ' * ) ** $* * ) )) > .* ) ) ** ) * ) + . ) * B * & & > * ** & ) ) ) . ) & * ) ) $ $ $(5 . 2 "#$% & % # ) & - ) * ) ) * )+ ) * 8 & <#2A= * . + & ) * * ) . C & . 4 ' * . P * ' ) * ) . B * ? ? * ) . . ) * ) * . . - 8 ) ) . C . * .* ) % $% $% $ * 3 ) ) & $ ) 4$ 3 ) & ) ) ) & ) * . * . ) ) 8 * ) & + ) .& ) . ( ) . ? . 0) .H :8 . ) ' * & .

! 1, 1) + * ) , * ) $ * / & ) , 8. 4 ** >) ) ) & & ) & * %J + ) ) > ) ) * , + . * * ) * , 3 & ) ) ?5 * *, / ** ) )+ ) , 0 , + & , )P ' * * & - ) ** * ) ) , + ' , " $% , 7 * ) & 5 , * ) , ) ) & ) ) * , * $ ) % $% 4 $ ) ?& ** , C ' * ) , $% $ * $ 4$ 3 1$ $ $ $(5 , + ** , , * , .5 - , 0 ) * , ) , ' * ) ) * , 1- & & , 8.;$ + * * ) ) - & & ) ** , , , ) ) )) , - , & 8 .

"#$% & % # ) * 8 )-

* ) ,

3 -

) , , , 5 ) 5

& -

<

! O * > , ** ? ) B * > * ) ?, ) , * * ,6 * * ) , C ) * * )4 ** > ?& ) & ? * ) ) * )* * - & * * & * ) , )* * ' * , ) ) ) > ** , ) ? , 9 ) + ) , , O & )

"#$% & % #

+

B * > ' - , K , * * )4 & )4 *

* * , * , * ) 69 * * ) )4 * &* * - & ,

* * * ) - , * * * )9 * * ,

J

!

"#$% & % #

/
*7 *7

) +.

*7

)+ 8 ) ) $* K :+ 7 ) * $ +$ & ) & & ) )) ,6 , $ &) ) )+ > ) ,

.

$ )+ - " , & * = 3

>

?

? & 60 8 &6 . -

& )+

) ) , ,H

#

? * ) > & .I ) & * / ) ) * . . . . D $M > ) &) )? + > ) . > ) . . * ) > * > & ) .H 3 ? &) ** D+ > $M > 8 . 64 ? & ? ) > . + . 8* ? G :+ ) ' 8 &) ) K )L < + ? > > ? N 8 )+ )+ > D * D 8 ? . 8 .6 B * . ) ) ? ? .! "#$% & % # % 8* . > ? * .= . & + $7 8 D ) B * ) ?. ) 3 * & D .

* . / ** + ∩⊇∠®∪ tβθà)−Gs? öΝà6=yès9 É=≈t6ø9F{$# ’Í<'ρé'≈tƒ ×ο4θuŠym ÄÉ$|ÁÉ)ø9$# ’Îû öΝä3s9uρ > * )? ) ) # ?& 0 ) & > * T R. ' * ) ) ) * ' 2 . . ) * ) ) & - ) * ) & * .D + ) ** * )* ) > & ? ) ) . : > 4 ) 13 + K3 "J. * . C ) ) ' * ) )) ) * . & * ) * . & ) * + ) ) > ) * & ) . ' . ?.% %?. / ? ) "#$% & % # . + * & ) ) * ) . * * D ) ) ) . # & * . ) > * A ) * . ** & ) . C ) & * ) ) $ * ) ) > ) * . * * ) ' > ) ' ) ** ?. * .! * * * . ) <* & ). ** . * * ) * ) & ) . . ) & ** . ' 5 .= < P . ) . ) * ) . . ? .

9 * . 9 ) 3 . ) & * . P ) . ) . 0 . ) * 5 ) * 3 3> . + . . ) .8 ' :P ) ". C ) ) & . O ( ) )) ? 8 . 2" .! C. * 6 * . .. ) * $$ * * * ) C ' * . . 1' * 0 ) & * ) * ) ) * ) . ' L * )+ & * & )8 (= "#$% & % # ** ! " #$% > . + & & ) * ** . ) . X" & * + ) ' * + ) ' * ) ) ) ) ) ) * . ** ' 3 ) & & ! ! * * . ) * I . * ) 3 & 3& * . & * ) ' X. ) .& ? X" & 0 & ) ?* . ) )) . + . + * * . > ' & . ) * ) ) + ** ) & . * ** ) .6 & ) . * . 3& ** 3 .

A & $$ * ) - . * * & ) . " . . - + & A. * ) ) ) . ** ) & ) & 2% ) ' .! ) . > > ' * . 0 .& ) ) & ) ) )) 3 . .-. %. . ' * & * ? * )) & . & . ) * . ) ' * ) ) & 5 . *. & 1) ) ) * & &+ > ? . 5? ) . ) & * 3 >. ) * ) & & ) ) ? ? . F) "#$% & % # ) ) . * . & - .. K * & & ) ) * . . ) & & * & -. ) . )) C * * ' ' 0/ 1 '" > ' & * * * ) * ** . . ) * . ) ) ) . ) . ) * * A 1' * ) & )* ) * & . * . &' * O ()* + .

1' * ) . . ** ** ) ) & . * ' * ) & & & ) & T .! ) & ) * $ $ * ) ) ' * 2 . . ) * * * * ** * ) . . ) ) ? ) . P / * ) . .. K & . & * ) . * * ) . . ) ) ** )) ) ** ) ' . . 1' * & . 1' ) * ) ) * ) . ' * & ) + . ** 3 * & * ) & * * ) . D . . 1"23$ 4 5 > >O * ) ? ) . 3 . 2A "#$% & % # . . & . . . ) * * * . . . . ) & . . + ) * 8 $ . $$ . 8 & * ) ) * & ' . ) ? ).& ) 8 *. ) & >.

* & . : (#θßϑŠÏ%r&uρ óΟä3ΖÏiΒ 5Αô‰tã ô“uρsŒ (#ρ߉Íκô−r&uρ 7∃ρã÷èyϑÎ/ £èδθè%Í‘$sù ÷ρr& >∃ρã÷èyϑÎ/ £èδθä3Å¡øΒr'sù £ßγn=y_r& zøón=t/ #sŒÎ*sù & .6 . .. * .) . . 4 + 6 6 ? ? ) ) ) . +O?. + . O ) . & + * * . C '* * . + > * & ' * * +R ) ) )* + 6 > ? > ∩⊄∪ %[`tøƒxΧ …ã&©! ≅yèøgs† ©!$# È. . & * ** > ) & * +O& . & & .+ >) & ) . O C ' O C ) 0 8 2. > + + 8 5 * ) * + * * . ' ' * * 6 .& . 0) . * ) ) . + * * 3 %= ) . ) ** & "#$% & % # ) & & . tΒ ϵÎ/ àátãθムöΝà6Ï9≡sŒ 4 ¬! nοy‰≈y㤱9$# ø « ) ) * >8 & ?.6 K3 ) 64 ) . & .+ ) + 7 . + 6 * C * F 8 + F * ** ) . . * ) + .) . . 2 ) * .−Gtƒ tΒuρ 4 ̍ÅzFψ$# ÏΘöθu‹9$#uρ !$$Î/ Ú∅ÏΒ÷σムtβ%x.! 1' * . C 6.) + )) ?. ) / . + + ) 4 ** . ) )) ' .?. .

) >) . * )+ ) ) & * . & ) .’n?tãuρ 4 Íν$s!uθ/ …çµ9 Šθä9θtΒ Ÿωuρ $yδ$s!uθ/ 8οt$!≡uρ ‘!$ŸÒè? Ÿω 4 $yγyè™ρ žω) §ø tΡ #=s3? Ÿω 4 ∃ρãèpRQù $$/ κEuθó¡. È÷. ) . ** + * ) . & ) ) . . ) * )) * * . ) £γè%ø—Í‘ …ã&s! ÏŠθä9öθpRùQ$# ’n?tãuρ 4 sπtã$|ʧ9$# ¨ΛÉムβr& yŠ#u‘r& yϑÏ9 ( È÷n=ÏΒ%x.y‰≈s9÷ρr& (#þθãèÅÊ÷ŽtIó¡n@ u * D ) ) ) & & : + K3 . 0 & ) & ) )) - 22 . * > 3 + ?& 2 Y* .uρ Ï Î © × ö Ï Î Î § ó ã Î ë ß è Å ÷ Î £ åè Ï $oÿÏ3 ©!$# ¨βr& (#þθßϑn=ôã$#ρ ©!$# (#θà)¨?$#uρ 3 Å∃ρá÷èpRùQ$$Î/ Λäø‹s?#u™ !$¨Β ΝçFôϑ=y™ #sŒÎ) ö/ä3ø‹n=tæ yy$uΖã_ Ÿξsù ö/ä. ) * ! "#$% & % # &> ) ) ?) & > & >* ) ) ) - ? ) ) ? ) * * ) ' >+ 3? 3 & ) ) ) & * ? + + ) ** . 3 * .s!öθym £èδy‰≈s9÷ρr& z÷èÅÊöãƒ ßN≡t$Î!≡uθø9$#uρ * ß ô βr& öΝ›?Šu‘r& ÷βÎ)uρ 3 $yϑÍκöŽn=tã yy$oΨã_ Ÿξsù 9‘ãρ$t±s?uρ $uΚåκ÷]ÏiΒ <Ú#ts? tã »ω$|ÁÏù #yŠ#u‘r& ÷βÎ*sù 3 y7Ï9≡sŒ ã≅÷VÏΒ Ï^Í‘#uθø9$# ∩⊄⊂⊂∪ ׎ÅÁt/ tβθè=uΚ÷ès? ) & ) .+ &* D? & ) * > + + $ ) ? ) $ > . & ) .+ ) %AA= + . I .& & & ) - + * > + - ) 5 * .+ ?.

H K " J.= 2< . 8 0 )+ G )+ > ) . ) & D $M ? > ** & & ? > ) + ?& .! "#$% & % # 9 8 $ $ / ) $ ( .+ 8 ) > )? ) :8 .

* )+ > @ *. ) 8 - 2J .H . $ 8 & <%".+ . + ? 67 @ +8 ) :8 ) K > @ ) ) * 8 A% .! "#$% & % # $ 8: ' . 8: / 8.B 8 $ ) ? * @ @ 8 .= * * * ) 8 ) )+ ** .

> ) ) )) &+ ? &+ )+ 3 B * > ) ) )) - * K & ) :8 )+ * ) .& ' * & + - 2# .H K A2 <2"#= ) & * ) . .) * B . * * & * . ) .+ .) )* ) &+ ) )* .! 8. "#$% & % # )+ ? G ) * . > ? &+ ) 8 . .

8 / 0 + > )) :+ ) )+ B * $D+ > &: 6K ) ? * * * 8.! "#$% & % # ) 8 ( . D =+ )) $ D > ? .6 ) 60 8 * * + ? )+ .6 & @ = 2. .

H < . # ) DL > ? F & ?) ) 8 .6 )+ > & ) R '* J< > ? > * * %2= & & ) ) ) '* > .! "#$% & % # 0 ? 6K DL 6 :K ? K .

% A%= $+ D >9 * ) ) ) + & ? ) )) < < & + D . 8 ? * D )+ > >B >B & * ) . 0 ? )+ ? * + D 8 >9 ) > > + & ?.H :8 K & + >+ :8 ? B K A2 O > '* * ? <2""= 0 . ". +$ ?. 8 0 & ? +$ & 6+ .. > B * ?. . %.6 > * * + 8 GO . + <" .! ) ) "#$% & % # # . ? >+ 9 9 ?.& ? ) + ?) * * )> ) ) + ? & D ) ) ? . ( * 3 )+ . > ? &+ * .+ . 7> ? ( 5 ? + > 8 + ** ?. / / * * * 8 ) + > ) ) ) ) '% B * ' * ) & ?>. > )) . *. > < . + F) > . + . 0 5 * 9 .

? )! ) . * . * ) +$ + $K . .? ' * 5 . 3& . + & + +$ . * * ) . . * * & * . . 9 & +$ / ) 3 &+ . D & $ * "2 / ) D . ) ) * ) * ."" + ? - * / <% . + '* * * ) > & . K & )) . & B * ) + K . K . . / ( / "#$% & % # ) - .' . ! 8 & > 7 & ) . . )) * ) / * * * * . >+ ' . ) . & +$ > . +$ ) .! )+ 7 * 4 ) . . * ! & 8 . ' ) . ) . +$ 8 ) & L * ) +/ ) . + ?& * +$ "? %? A? ) ' "? +%? * A? / . 3 ) + . ) * * & ) . ) ) * )) .

) I * * & ) . ) + 8 ) & <A .H * + & ) ) + . + & ) . K ? G )) . .! +$ ) H ) +$ ". . ) ) ) ' ) B * > ) B * / ? > G4 * ? G4 + . ) .* * 3 .H "#$% & % # . 7 3 3 . %.H ? ) ) .' F * B * ! +$ ** & > ) +$ . & B * > +$ ?& ) .H & ) )+ ). ? ) + * ) G B * > ) * ) . 6K .6 ) / . +) . . ) . * > A * . B & G 7 3 3 ) & . / .) .

%= 5 ) ) $ .* + 3& 8 D )+ 8 ) ) "= &+ > & ) DL . * ? 3 )+ 8 . > + * . M & .! "#$% & % # ' .? < . + & ) > & ) <.H $M ? .) ' * . ? G+ 8 :K :8 @ & K K * +$ & ) 3 "? %? ZZZZZZ 5 ) & + * " % R " >. .

O * - t.! ) G ) ? * * + ) .≈ysó™Î)uρ Ÿ≅ŠÏè≈yϑó™Î)uρ zΟŠÏδ≡tö/Î) #’n<Î) !$uΖøŠym÷ρr&uρ 4 Íνω÷èt/ . * "#$% & % # ) ) P B * 08 & ( > * . . "8 > ?. ) * . > . : ) + N+ 3 "= + & . ) ) + $K . y7ø‹s9Î) !$uΖø‹ym÷ρr& $ΡÎ) * ! R ) >! >! >B ∩⊇∉⊂∪ #Y‘θç/y— yŠ…ãρ#yŠ $oΨ÷s?#u™uρ 4 z≈uΚø‹n=ß™uρ tβρã≈yδuρ §çΡθãƒuρ z>蕃r&uρ 4©|¤ŠÏãuρ ÅÞ$t6ó™F{$#uρ z>θà)÷ètƒuρ } & @ ?& ?& ?. ?. : * >0 8 > ? * + S+ : >+ ?& + "<A= ? >+ ) > ?& D3 ?& >! * D > ?=& D 7 ? 3 >! ?& + >7 . > L > ) <2 . > )) B * > & ) ?& + & ) ) ? ) * ) . GC & & .¨Ζ9$#uρ 8yθçΡ 4’n<Î) !$uΖø‹ym÷ρr& !$yϑx. ) ) .ÏΒ z↵Íh‹Î. ( ) ∩⊇∪ t.H C &+ > ' . & . K ) K &K & ) * + & . .? > ?& > B * ?& D3 >! ?& E . . M * * + M + * P & . L . .n=y{ “Ï%!$# y7În/u‘ ÉΟó™$$Î/ ù&tø%$# © 4 & > ? ' + (6 * * . 0 . ) . 7 . ? L + ? & > B * 8 K D K ) < * 9 ?.

) + C D+ %= << . 7 ) = ) . ) & ) '* * ) D . ? 6 $$ B * > ? D. * ) G * H)) ) ) * * ) ) + > ) . . * ) * ) .H : . B * D. * ) ) ) . . . ) D ) & ) & . * D B * > )) ) $$ B * > ? 8 & " "" 8 . ) + $ ) )D & ) $ ) ) * K )L > + $9 / D > * ) ) 8 . : 4 &.H * . + * . "#$% & % # % ? D )) . U6 * ) D ? * + + 5 + 7 ) $ $ $ $ 4 + ) + . * ". ) ' * 5 + > ? + . . G * G ?. %.D > . ?. L & .! ? + . + $+ 3 . - . 0) & . + + > * ∩⊄∪ šÏϑ=≈yèø9$# Uu‘ ¬! ߉ôϑys9$# n Å_ ø + + & ' ?.

? ) + .6 8 . ∩®∪ #‘θä3ä© Ÿωuρ [™!#t“y_ óΟä3ΖÏΒ ‰ƒÌçΡ Ÿω «!$# ϵô_uθÏ9 ö/ä3ãΚÏèôÜçΡ $oÿ©ςÎ) ß > ? 6 ) ) & + ) D O . * ) )* * 6 & )) . tÏ%©!$# ¢ΟèO ( u‘θ‘Ζ9$#uρ ÏM≈uΗä>—à9$# Ÿ≅yèy_uρ uÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# t.= $ + $4 + > * * $+ K ∩⊇®∪ #“t“øgéB 7πyϑ÷èÏoΡ ÏΒ …çνy‰ΨÏã >‰tn{ $tΒuρ ∩⊇∇∪ 4’ª1u”tItƒ …ã&s!$tΒ ’ÎA÷σム“Ï%©!$# L > ?.n=y{ “Ï%©!$# ¬! ߉ôϑptø:$# + * + & >+ ? & 3 4 .>8 ? . & * & + S+ .∩⊇∪ šχθä9ω÷ètƒ öΝÍκÍh5tÎ/ (#ρãx x.: "= * > ∩⊇∪ 2%`θÏã …ã&©! ≅yèøgs† óΟs9uρ |=≈tGÅ3ø9$# Íνωö7tã 4’n?tã tΑt“Ρr& ü“Ï%©!$# ¬! ߉÷Κptø:$# y u + & D ?& * .: & + + "= ! "#$% & % # + ∩⊇∪ 玍Î7sƒø:$# ÞΟŠÅ3ptø:$# uθèδuρ 4 ÍοtÅzFψ$# ’Îû ߉ôϑptø:# &s!uρ ÇÚö‘F{$# ’Îû $tΒuρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ’Îû $tΒ …çµs9 “Ï%©!$# ¬! ߉ôϑptø:$# $ ã + * ) & + S + .: + M ) "= K ’Îû ߉ƒÌ“ƒ 4 yì≈t/â‘uρ y]≈n=èOuρ 4‘oΨ÷V¨Β 7πysÏΖô_r& þ’Í<'ρé& ¸ξߙ①πs3Í×≈n=yϑø9$# È≅Ïã%y` ÇÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ̍ÏÛ$sù ¬! ߉ôϑtø:$# t p Ï + * & .ù=sƒø:$# 4 n + & > ?0 : > &$ ?O . + $ > + )+ & ? + .: = ) ) .: + . C "= ! . ) & * * * > & . ’?tã ©!$# ¨βÎ) 4 â™!$t±o„ $tΒ È. > * * - & + ) ? ) ) .R &+ ∩⊇∪ ֍ƒÏ‰s% &™ó©x« Èe≅ä. . . ) D <J ? - * ) ) .

K )+ )& 8 ) * * . 0 ) ) ? D 8 * & $C ?5 * 5 ?& .+ 6. * * ? > D+ ? * :8 $ K & ) > ? > ) * . ? 8 )& D 8 & > * * * ? > > + . * > + . )+ > )! ?. ?5 . > ) ) ) * . > . ) + > + >+ & )? <#.#= ) + > . > * ? * + + + . B * . ?5 > ? ) 0 * & ?. <# 8 ) . : 8 + 4 ! "#$% & % # & ' * @ "#$%"= $ B * > & ? ) & B * * ./. ) 8 )+ 7 > ) ! ) ?. D+ .* ). * . ? >.> .+ . " 8 ) + & . ) .) ∩⊄⊇∪ 4©yÌötƒ t∃öθ|¡s9uρ ∩⊄⊃∪ ’?ôãF{$# ϵÎn/u‘ ϵô`uρ u™!$tóÏGö/$# žωÎ) 4 n ) ) )$* ) '* & O * > B ) 4 & ?. > ) 3 ?. . ) . > 3 3 D . D 8 &) ) C . 3 . ) ) ) . + * ? + ? > 6 ? ) D . + 3 + .

A ? & .0+ & ( ) ) 1 * >C ? & 4 > ) . > > 3 > % <##= 6 + + ? 6 . ?. ?. ? * 1 & 1 . . = 8 . "#$% & % # 6 &6 .6 . . & 60 + + B * * & . <. A%. + > > ? + ? D * ) * K . > G ) ( R . ** )+ ? )) . + ' * F > * . 4 '* . . * . .&R .H :8 ** ' * 2. * > + K 4 $ ) $ * ) .+ ) ) $$ * ) F .2 2+ ? & 6 & . B * ? ) %J = * * .+ & . #? :K > > " 7 & . + (+ B ) @ & B ) & ) @ 4 B B & ) - * * .! 6 ) ) * . + 9 / * * B * )) @ ) M * & * * *& K ) . * ?5 . ) 6 .6 ) . C .. ) . :8 5 $ + + 9 / > ?> .

) &+ & 7 * * ' * & ) * ) ' * & * * * . 7 ) ) ' ) ) ) ) ' . * . * ) & ?.. . 3 ' > ? * > 5 * . * & ) ) ).! • • "#$% & % # 0 + ) . . + . )* * . +)) ) + > . O %. > ? ) "A & "A & ∩∈⊄∪ šχθßϑn=ôètƒ 5Θöθs)Ïj9 ZπtƒUψ y7Ï9≡sŒ ’Îû žχÎ) 3 (#þθßϑn=sß $yϑÎ/ OπtƒÍρ%s{ öΝßγè?θã‹ç/ šù=ÏFsù + > ?) &) * * . * .+ ) * * ( ) $$ .. ) ?..' ) . . + .R . * * J . C * )D ' . 0 ) "% 5 & ) ) P ) 5 . * ) . A. 2. * . & ". > ) & • • ? * * ? * * . ) + ) )) * .: & + 2%= • B * > B * . ) )* ) + ) * * 3 .? > & * . + . + & . . C 5 . .

D & ? * * * * ) ? . ) B * )+ .5 8 & . J" "#$% & % # ? 6 6 * & / ? * U. . &6 D.6 B * 8 > ? > . B * > . 4 * * B . B * > . ) > - * * ?. & *5 / ) * * ) ) ) ? ? ) * * * & + & 69 (6 ? . + / 5 " & ? . . * 3 ) * ) ) ) ) ) & ) >. . U.6 . . * .! B * > ? ? ) B * 0 * 8 9 ) ) 5 8 ) $8 = / $ $ $ $ $ 8 0 + CL B * B * . L & > & . )* ) < ) ? ) ) ) )* ) & & ) &) ) B * > & ) ) . D * D D ) 5 D5 > > < . . 2 ? . ) . ) )) > B * > . + + /I ) ) .6 0 ) L ** > + ' . * * * . * 9 * * . * & * * . :M * ) * ) ) & ) ) .

) ?) ) ) ) . ? ' 5 + . ?. ) * > )) - ) ) & ) + $ + $ $ D ) ) * * ' + + > & . . .) B * ) . / . . :8 K 8 "# . > J% & . : ) 8 G . #<"= K ? - &L ? D+ D+ > & ? &> ? 6 - ) ) * * ' ) K > * K +/$E & $ + $+ / & .H %<<= R 8 . * . :K + . )+ D )8 ) ? ) ) ) .! "#$% & % # ' : % $ ' . . )+ > )) 8 ) ) >.H K A . .

* ) . + L & . +) ) .! $ $ ) 8 * ) . . &* 5 B ) * . + %. + * ) JA .6 : > "#$% & % # & ? 6 ) ) ) > L & & ) .6 )) . * C ' * & & ) ". * )* * ? 56 . .= & ) . ) * ? ) .6 ) ) & * B * > )+ & & * ) . L . . * ) * 8 . 6 ) * ? & 60 + 8 8 * . $ & ) ) &* ) . * &* >. & + 60 . %. ) * + > ) ". ) ? F )). + * . 8 * ** ) R $> ?. ) ) ) . . . + + 5 E ) B * . ) . 8 * * 8 8 5 & .

<= $ ) . " "= ∩⊇∇⊂∪ tβθà)−Gs? öΝä3ª=yès9 öΝà6Î=ö7s% ÏΒ šÏ%©!$# ’n?tã |=Gä. ) . : & ) + . $yϑx. & & * $ ) ) ) B * .™%y` βÎ) (#þθãΖtΒ#u™ Ï%©!$# $pκš‰r'≈tƒ u ! t 0 . ? )) ? J . + .?.(0 ) & > ) ? * ) > : + K3 "#A= * $ * R.! 1' * >8+ K1 0 1[+8(? "#$% & % # ( r ãβ#u™öà)ø9$# ãΑ¨”t∴ムtÏm $pκ÷]tã (#θè=t↔ó¡n@ βÎ)uρ öΝä. 7 4& ' 8 ) '* '* B * ' > ?. . #θãΖtΒ#u™ tÏ%©!# $y㕃r'≈tƒ ( $ Ï ã 0 ) . ' .) & * * . . ∩∉∪ tÏΒω≈tΡ óΟçFù=yèsù $tΒ 4’n?tã (#θßsÎ6óÁçGsù 7's#≈yγpg¿2 $JΒöθs% (#θç7ŠÅÁè? βr& (#þθãΨ¨t6tGsù :*t6t⊥Î/ 7. : & . * * * .(+ ∩⊇⊃⊇∪ ÒΟŠÎ=ym î‘θà xî ª!$#uρ 3 $pκ÷]tã ª!$# $x tã öΝä3s9 y‰ö7è? & ) * D 0) SC &8 C & & * + 8 I . ) 5 ) ) . .( ) ) . $ * * . > & ) 8 . ãΠ$u‹Å_Á9$# Νà6ø‹n=tæ |=ÏGä. $ ) .* & .Å™$sù óΟä. B * )8 > .÷σÝ¡n@ öΝ3s9 y‰ö6è? βÎ) u™!$u‹©r& ôtã (#θè=t↔ó¡n@ Ÿω #θãΖtΒ#u™ šÏ%!$# $pκš‰'≈tƒ ä ô © 0 ) + ) & + .% %?. ' - > . & .

' UD & . '* 8 ? > > ? > . 1' * D > ? ? '* ?: * . * $ $ + $ 8 )D * )) ' . .6 + & & &8 B * + $+ > > * ? ) + 9 / ?& . & 8 + $ . L )+ ." + ? 8 )) ) $$ D F . 0 L ) &+ K B * > > K > . 0 ) * . * ? ) 5 9 9 * ?. B * ) 5 ' ? )L * .6 ) ) ) )) 1 & B * > ) 0 * > ) * ? ) . J. D * * ? + ) K > > ? * * =. B * 6 ) )+ ' ) ) ** ) ) ?.! * ) + K ) $ " 1 $$ $ * ) ' ) > . + 8 > . . * / ' . + & . )I )D 61/ & + $7 & . E ) ) ** . :+ )D * * =& * & 8 + * 5 & 8 .6 7 ? )L > 8 J2 "#$% & % # . 6 ?& * * * * * . & L > * * ** .

5 . +$ ) . & * * & ) 8 . . ' * &D ) D ))D )) ) > 8 '* . * $ $ * $ C . L > ) ) B * & & * & *. * ? / "#$% & % # ) .! &+ ) . * ** ) . C ** . ) ) ? .D 8 D * . ) ?& ? & & ) ) . * * )8 )L > B * > * .D D J< . ) * ) D .

* & ) > ) ) *& * * & ? ) ) .K & *& ) & - * & & * -& & .! "#$% & % # ' . .. 0 8 G .H K K " " R % A##%= . % ' ' .K .= JJ . ) :K :8 * @ ) & )+ ) )+ > ) D+ & * + $ & * * ) D ? K ) .

) & ) ) ) Ï ’n<) #“uθtGó™$# §ΝèO $YèŠÏϑy_ ÇÚö‘F{$# ’Îû $¨Β Νä3s9 šYn=y{ “Ï%©!$# uθèδ Î ∩⊄®∪ ×ΛÎ=tæ >™ó©x« Èe≅ä3Î/ uθèδuρ 4 . ) . )D ** + + 8 ) ) 8 B * * > * & ) ?& ) * ' * ) * 7 * * * B * B * > . ) * ** & ) * .N≡uθ≈yϑy™ yìö7y™ £ßγ1§θ|¡sù ™!$yϑ¡¡9$# ) . : * ) ) ) * . $ $ $ $ R 9V & + $ '* ) ) .= U & * :. ) . * ) + > ? . C ) & & "#$% & % # & ** ) . ) . .: + K3 %.= J# . + B * > ? * . + $M & ) > . A. + %. * ) ) ) ) ) ? ). > $ + $ * ?V* * ) ? B * > ) .! + )) ". > ** ) ) . ) . + > ? ? ) ) ) .? . C ' * & + K3 &+ > . C ? 2 & ) ) C ) & '.

>C ) + >) ) & ) ? > $ $ ?& & & ) & ) $ > ) ?S & ) & 8 ) ) & . > B * ? 3 $ ? ) 3 @ ) * &* &) > *) ?.> D ) $ ? > ∩⊂∪ ÒΟ‹Ïm§‘ Ö‘θà xî ©!$# ¨βÎ*sù   5ΟøO\b} 7#ÏΡ$yftGãΒ uŽöxî >πÁuΚøƒΧ ’Îû §äÜôÊ$# Çyϑsù 4 $YΨƒÏŠ zΝ≈n=ó™M}$# ãΝä3s9 àMŠÅÊu‘uρ ©ÉLyϑ÷èÏΡ | x C & & $ ) . & & ) & ) 8 .K .$ + 8 I A= := < * ) ) > > ) & ?.sŒ $tΒ žωÎ) ßìç7¡¡9$# Ÿ≅x. : > ? & > ? . > * .& * ) U D& D+ .* ) > 8 ) .* . + ? 8 &) 8 ? )+ & +$ +3 .r& tΠöθu‹ø9$# 4 Èβöθt±÷z$#uρ öΝèδöθt±øƒrB Ÿξsù öΝä3ÏΖƒÏŠ ÏΒ (#ρãx x.r& !$tΒuρ èπys‹ÏܨΖ9$#uρ Ï Î u èπtƒÏjŠuŽtIßϑø9$#uρ äοsŒθè%öθyϑø9$#ρ èπs)ÏΖy‚÷Ζßϑø9$#uρ ϵÎ/ «!$# ΎtóÏ9 ¨≅Ïδé& !$tΒuρ ͍ƒÌ“Ψσø:$# ãΝøtm:uρ ãΠ¤$!$#uρ èπtGøŠyϑø9$# ãΝä3ø‹n=tæ ôMtΒÌhãm ö J.H :8 K * 7 5 * > '5 *?5 > &* ?6 " 2<= + ) ) ? ) U.D DC ) > . tÏ%©!$# }§Í≥tƒ tΠöθu‹ø9$# ø 3 î.& + D & >* ? ) + ?. .ó¡Ïù öΝä39≡sŒ 4 ÉΟ≈s9ø—F{$$/ (#θßϑÅ¡ø)tFó¡s? βr&uρ É=ÝÁ‘Ζ9$# ’n?tã yxÎ/èŒ $tΒuρ ÷ΛäøŠ©. * 8 C* & ) & ?& & + 0) SC ? ) ) öΝä3‹n=tæ àMôϑoÿøCr&uρ öΝä3oΨƒÏŠ öΝä3s9 àMù=yϑø. * .+ ? ) "#$% & % # 3 < .! + > ) + M > >) ?.

* 4 > . AJ #= > ) . J. > ?=& %J2= $ öΝßγΡr'Î/ y7Ï9≡sŒ 4 Äb§yϑø9$# zÏΒ ß≈sÜø‹¤±9$# çµäܬ6y‚tFtƒ ”Ï%©!$# ãΠθà)tƒ $yϑx. * * * ) & & . . > . ? + ) + B * %< > > ? ) ? . C # ' * * . žωÎ) tβθãΒθà)tƒ Ÿω (#4θt/Ìh9$# tβθè=à2ù'tƒ šÏ%©!# ! "#$% & % # ) * $ ' B * * & ) ?) + > ' B * ? 8 . + )) :K $ $ ! + + > K <. :7 K * )) ) & B * J R ) ) ' . C > . B * ) > B * .$tΒ …ã&s#sù 4‘yγtFΡ$$sù ϵ/‘ ÏΒ πàãθtΒ …çνu™!%y` yϑsù 4 (#4θt/Ìh9$# tЍymuρ yì‹t79$# ª!$# ≅ymr&uρ 3 (#4θt/9$# ≅WΒ ì‹t79$# $yϑΡÎ) (#θä9$s% În § i × s Ï ö § ø ø ¨ Ìh ã ÷ Ï ß ø ø þ ∩⊄∠∈∪ šχρà$Î#≈yz $pκŽÏù öΝèδ ( Í‘$¨Ζ9$# Ü=≈ysô¹r& y7Í×≈s9'ρé'sù yŠ$tã ï∅tΒuρ ( «!$# ’n<Î) ÿ…çνãøΒr&uρ y#n=y™ > ? > 7 )P ? ' * > > > * ) * @ ) ?&6 ? + ) ) + C $ . 8 .. .: ? : P + K3 > 6 ?. ) . * * * ) C & * / & C (: * + = $ $ + & ) - ) & * * $$ . . * * 8 3 ? )M ) * ) & ) ?) ) .H 2% = * ) ) * . ) * ?@ . + ? +$ ) ∩⊇⊃∪ #ZŽÏèy™ šχöθ=óÁu‹y™uρ ( #Y‘$tΡ öΝÎγÏΡθäÜç/ ’Îû tβθè=à2ù'tƒ $yϑΡÎ) $¸ϑù=àß 4’yϑ≈tGuŠø9$# tΑ≡uθøΒr& tβθè=à2ù'tƒ tÏ%©!$# ¨βÎ) n R & . + & G .

G" 1 . + > ? ∩∈∪ zƒÎŽÅ£≈sƒø:# zÏΒ ÍοtÅzψ# ’Îû uθèδuρ …ã&é#yϑtã xÝÎ6ym ô‰s)sù Ç≈uΚƒM}$$Î/ öà õ3tƒ tΒuρ 3 5β#y‰÷{r& ü“É‹Ï‚−GãΒ Ÿωuρ tÅsÏ ≈|¡ãΒ $ F $ 8 ) >! * & ) ) > ) . - * 4 1 . > & . @≅m Ν3Β$yèsÛuρ /39 @≅m |=≈tG39$# (#θè?ρé& tÏ%!$# Π$yèsÛuρ ( M≈t6‹Ü9$# Ν3s9 ≅m& tΠθu‹9$# Ï à ó ç ö Ï ö ä ã öä © Ï Å ø © ã à Íh © ã ä ¨ Ï é ö ø uŽöxî tÏΨÅÁøtèΧ £èδu‘θã_é& £èδθßϑçF÷s?#u™ !#sŒÎ) öΝä3Î=ö6s% ÏΒ |=≈tGÅ3ø9$# (#θè?ρé& tÏ%©!$# zÏΒ àM≈oΨ|ÁósçRùQ$#uρ ÏM≈oΨÏΒ÷σßϑø9$# B * .'$ > 3 ) ?.& & > ) ?) * .B .> & &) &* * ) ) + * ? > >. ) > O ? ) >! O :" : & & ) ? ? ) .+ :. - * $ ?@> '@.? ) . $ 5 $ 3 ) .H & . >+ D ?& :# >7 .?.'$ > .'$ > 0 ) ? ) ?V & )+ > 7 ) ZZZZ ) ? ) ) >2 2?.$ > * & ** ? = > . . ) ** 3 * * - = > . + #" . % $% 4 $ $ $ .! $ )+ > D ? 8 > + ? D - "#$% & % # D> ?& = > .?& & & & 7 ) P ) ) . . $ )) zΒ M≈oΨ|ÁsRQù $#uρ ( Νçλ°. : & ?=& + 8 I K ) 2= & ) ) & ) ' )+ 8 ) ) . + . 8 & * ) ?.

* ) . >+ . > 08 )E ) ) ) )+ & ) 5 + 9 / K E & ) E &* * ) B * > ) B * ) D ) . ) N * & . ) %. * ) ) ) .$ ) ) * ) - . . ' ? . ) . . 4 . < * * * ) * . - . ? . D + 3 ??. ) & . + • • "#$% & % # & * ) ) 5 . B * ? * . + ) ) * . ) .? ) $ $ ) )) ) . 0 ) ) #% . ) D )E - ) & ) ? . I . L * ' ) & . * ) * . '.I ' ' ) 5 O )! ) ) * . ) ? ) 5 ) ) $ ". ) . * ) . * ) ) ) ) ) ( )) ) & ) E ) . ) * + * 5 $ $ $ $ P > * / B * > +A > ? V N ) . & B * > E D .! $ $ + 9 / ' * 5 ) * ' > ) * B * > + 3 D) . .

& B $ $ K $ "#$% & % # . $D+ R & ) O * + I 8 * ) 4 > . > ? G0 + & K AA < "#= ) ) ? ? ) - . BCDE C FGGH IJKKGLM FLGJKN #A .! + 3 ) .H :8 * > ) + D 8 > )+ ) .+ ) .

! "#$% & % # . > ? > . 13.H & + $7 G 5H B * ) > > ? ) ? .H G + B * 8 *O > O ? ? ) + > + C %& + ?. ) * * + / & . - &.P8 >= N4 ) ) & & ? 8 ) ? B * "FA& "F & "F% ) . . > + * ∩⊄∪ šÏϑn=≈yèø9$# Å_Uu‘ ¬! ߉ôϑysø9$# + & 4 ) > . ? . # I * . 6 6 0 GP K & :8 R = ) . ) ) B * ) > @ *& * > . + > ? . > ) ? . ' ?.

7 . * ' ) G - #2 . 8 & * . ) ) 5 3 + N ) . ) * . .P8 > .P8 > ) 13. = ) 0 ) $ P 3 )M > * * ) + * + $7 . / $ $ * * . .P8 > - ? ? + ) & 8 & . 5 8 / ) ) * + > ) + > ) ?. + ) B .! + ) )L 4 8 ) ). ? $ 3 ? > . 13. ) . ? ) 8 K / )) .H .P8 > B * > 13.P8 > K & ) & 13.P8 > 9- ? 13. ?& * ) ? ) '. & O * 8 . . / ) . $ ?. ) . ? >) * ? + $$ $ ) * ) ) . +) ) 13. * 8 "#$% & % # )* <+ . ? * ) . ) . * ) * * & )+ * > . 9* * $ ) ..I 3 .

! ) $ $ $ $ $ $ M M ) M ' M )= ) ) ) * & * . ) * .Ύô³ßϑø9$# zÏΒ $Ρr& !$tΒuρ «!$# z≈ysö6ß™uρ ( ©Í_yèt6¨?$# ÇtΒuρ O$tΡr& >οuŽÅÁt/ 4’n?tã 4 «!$# ’n<Î) (#þθãã÷Šr& þ’Í?ŠÎ6y™ ÍνÉ‹≈yδ ö≅è% Ot >0 8 . . * . * * . M * * . .: + "%2= ∩⊇⊄∈∪ tωtGγßϑ9$$/ Οn=ãr& uθδuρ ( Ï&#‹Î6y™ tã ≅|Ê ô ø Î Þ ô è Î ¨ ?? ) 4 >. D ? ) * & ) $ $ $ C * + 8 B * ?. + )+ + ?. + > 7. ) ∩⊇⊃∇∪ šÏ. * * . 1' >* * ? + > ) + &* + & $ & * + .) >. . . ) ** . . ?. > ' #< * ? * * ) ). .+ ?. ? * & > &08 >. * * ) ) ) * T . & & ) * . C . . > ? * * 8 $ $ $ K * 8 + $ + * NO > * )+ ) > ? * ) * I. + yϑÎ/ ÞΟn=ôãr& uθèδ y7−/u‘ βÎ) 4 ß|¡ômr& }‘Ïδ ©ÉL©9$$Î/ Οßγø9‰≈y_uρ ( ÏπuΖ|¡ptø:$# ÏπsàÏãöθyϑø9$#uρ Ïπyϑõ3Ïtø:$$Î/ y7În/u‘ È≅‹Î6y™ 4’<Î) äíŠ$# n ÷ ¨ Ï . > $ . B * > ? .. ) * & 4 . : * * ) . + > + & "#$% & % # * ? . .H : @ ) " #= 9 > ?? G @ )+ $ + ) ) 8 & . ** & . ) . .

* .3 )+ * > .% A . ) +.2= ? ? ) > ? * 8 ) ) ' . )M B * > 8 (6 60 8 ? * * )+ . B * <+ * & . * * 8 ) . <J2= * 7 + > B * . * * G + + 7 > > > + D ? ? . ) B * 8 > * * .! "#$% & % # ' 0 . A."= D 8 8 .. > ? 6 . + ? $P ? ) B * R .H .H K B * ?.H :K K #J . J > > .6 ? & ? B * > > ) ) ? UD . & ** ) + ) ) D+ ) & G0 + 2 R (92. + 0 + G+R :K :8 + + ) ) ) D+ ) * * K K .

. * + ) * > & ? * 8 ) ) ) . ) ) . * . > * ) ? * 0* * &+ > ) @ * ) . ) G0 G1&+ 5H B * ? .. . . > + > & $8 .. > )+ > ? ) ? )# ..H :8 * + & D +* K * ? > B * ) ?.. K * 8 . B * & . K .. + > P ? ?& & / * )) ? > & . ? * . * ) .H + + ## "#$% & % # > ) )+ ? <%J = . 0 * 8 .H D+D A% +$ ? & B * ". .. ) ? . * * ?. D 8 .O 4 * * B * > B * > . + 7 $ $ $ $ $ $ $ $ . P ) + > B * & B * > . D +* > GM ) ? G ) ?& ) ) & ) 8 . . * - .! B * .. > + . %.. > . ? + . $8 * * ) * * ) . K * * ) ' & . ( D 7 . C D 7 .

. ( ) % $% & & ) * - - ' * 5 B $ 0 $% ' #.2= $ $ $ $ * ) &> > * ) ? 6 ) * .3 & . . + ) .D> ?. + . B %. ) $ (H 3 $ $ 5 ' 1 . 5 & )+ > . 0 D . C ' * & ) 8 >. :8 $ DK J 1 & 1$ D ? D > >) * ? 8 * 3 )+ & ? * ) ) & ? &) ** * A . * GU? 7 * * * . . 3 * * ' ) ?. - * ' ) . ".! * 8 4 ) ' & GU 4$ B * D ? . * 5 L .3 )) 4 $ * ) 5 .D> ? . > 8 > + & 1 & $ $ $ $ ? . + * * ' * . 5 ? ) & . ) ? & &6 5 * . . . . + "#$% & % # > D $ $ 1 % 1 .5 )+ > D . . $ 61 .

.6 @ * .6 & 60 + D +* & >. :K K < R < . B * "#$% & % # > . %. ).A ? .I + D +* * * & & 60 + D +* & K )56 B * & 6K ) + & & K & +* & & .6 9 A = * * . > ? ? N ) 7 )! )3 & . * 5I 3 & > .+ ) )P .! * ". . * * & ' * + . B * &6 > .6 ) & 60 D +* & 56 B * * & & 6 * ) * ) & .6 & 60 + D +* & 56 B * * & *+ * & )) * * ) & * > * ? .6 >A". $) * * ) )+ > ?. . * ) K ?56 * & 6& *+ ) & ) ) & > ) ?+ . J R "?.R & B * & 6O . ) . ! ? B * > ? + 0 + P 6 B + 3 & ) ) * 3 * B * > N 3 ? .

(1 ) . ? > )? > ) & & ? 60 4 > 5H :8 = B * ) & . * 8 ..! "#$% & % # + GR + > 1' * ? * 8 )+ > * . ( 0 4 (6 > ) & & .* 6 :% "<J$"J%=. + + + .+ + 6 :%A 2"$2A=.+ 60 60 ) & ? ) ) 8 ? (1 ) ." .

! "#$% & % # ' ( ') ' . 0 > ) G4 :+ $ )+ 8 8 ? )+ > $ + + > ?> & ? ) ) ? .H 8 )+ ) $ & $ = .% .

! "#$% & % # ' * .A . ) % . * 0 ? GB : ) * ) $P )+ ) D > = ? 8 )+ > .H .

!

"#$% & % #

# 8
8

.

(

$+ '

)

/

.

+ G :K ) ),H

/

+ ? *

8 -

> B * > + >

? ?

? -

) )

8

)+

> )

8

=

;

!

"#$% & % #

/
:

% .

:

+ G4 + -

> 4 ,H = + 7

? * 4 7

8 * ,4

)+ -

> ,4 + -

? 4 7

:K

8

;2

!

"#$% & % #

%
7

/

+.. +

7

+ GC

7 8 + &

! )+ >

! >

+ @)

+

P ?

8 I

!

>

? * * > ) ?

$ & ? =

* * * ,H * 3 , *

:+ $

;<

J & - * ) 0 )+ > > ) & ? + & * )+ ? ' * B * & . ) ) & *) ) ) + ) = K ) .M & & ) .! "#$% & % # 2 0 ' + + '5.. ) . '5 0 + G0 K + $N+ N+ & & )+ *& N+ & : ) ) .) @ & .

K ) )+ .H = + "#$% & % # .+ ) .M *..# .! * :+ $ G. )) ) & .H & * ) $ ) * .9 + ) * * @ & * ) ) * & ' * .