You are on page 1of 2

Infrastruktur og Udviklingsafdelingen

Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Tlf. 63 51 60 00
Fax 63 51 60 01
E-mail:infra.udvikling@langelandkommune.dk
www.langelandkommune.dk

Dato: 09.11.2010 J. nr. 10/14305 Ref: annjen

Langeland Kommune fremsender hermed kystbeskyttelsesprojekt til udtalelse ved be-
rørte grundejere

Langeland Kommune har den 15. juli 2010 modtaget en ansøgning fra Hou Digelag, v. Hans
Kurt Johnsen om etablering af nyt dige til beskyttelse mod oversvømmelse af Houborglund
Sommerhusområde.

Der er ansøgt om etablering af nyt dige som beskrevet nedenfor og fremgår af det vedlagte
kortbilag:
1. Etablering af dige med kote 2,5 m fra Nørreled til højen ved indkørsel til Hoborglund
sommerhusområde, bestående af grønt vinylspuns dækket med jord og eksisterende
planter

2. Diget af vinylspuns vil få en højde på ca. 0,5 - 1,5 meter

3. Forhøjelse af vejbelægningen på indfaldsvejen til Hoborglund sommerhusområde til kote
2,5

4. Forhøjelse af vejbelægningen ved ophalerpladsen til kote 2,5.

I forbindelse med en partsfordeling ønsker Hou Digelags bestyrelse, at området Franke-
lund optages i Hou Digelag. Hou Digelag har yderligere fremsendt oplysninger vedr. prisen på
gennemførelse af projektet vil andrage til ca. 1.250.000,- kr ekskl. Moms.

Langeland Kommunes Udvalg for Trafik, Teknik og Miljø, har på deres møde den 4. oktober
2010 besluttet at sende projektet til udtalelse ved Kystdirektoratet jf. § 2, stk 1 i Lov om Kystbe-
skyttelse.

Derudover skal alle grundejere der kan tænkes, at blive pålagt bidragspligt, have mulighed for
udtalelse vedrørende projektet.

Langeland Kommune anmoder på baggrund af ovenstående jer som grundejere af ejendom-
men beliggende ”adresse”, om at du/I skriftligt tilkendegiver til Langeland kommune, om du/I er
interesseret i at få udført kystbeskyttelse, og i givet fald også bidrage økonomisk til dens udfø-
relse.
Denne tilkendegivelse skal sendes skriftligt til Langeland Kommune til: Anne Jensen, Infrastruk-
tur og Udviklingsafdelingen, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing eller e-mail:
infra.udvikling@langelandkommune.dk senest 4 uger fra dags dato.

På baggrund af udtalelserne fra grundejere og Kystdirektoratet beslutter Langeland Kommune
om projektet skal fremmes.

Til orientering kan det oplyses, at ansøgningen er sendt til udtalelse ved Kystdirektoratet.

Digets placering ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen og ved et fredet område, og der skal
derfor ansøges om dispensation ved de ansvarlige myndigheder, inden det endelige projekt kan
godkendes.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående skal I være velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Anne Jensen
Infrastruktur og Udviklingsafdelingen

Direkte tlf: 63 51 60 42
Email: annjen@langelandkommune.dk

Denne skrivelse er sendt til:
Samtlige grundejere i Grundejereforeningen Hoborglund, grundejere i Frankelund, samt til Charlottenlund
Gods, Jens Jørgen Kaae, Lohalsvej11, Karen Ottesen, Houvej 86, og Peter Tornby Christensen, Gustav
Petersens Vej 29.

Vedlagt: kortbilag.

2/2