P. 1
Zen

Zen

|Views: 27|Likes:
Published by sadcom

More info:

Published by: sadcom on Dec 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

Alan W.

Watts
THE WAY OF ZEN
PENGUIN BOOKS
1957
Алан В. Уотс
ПУТЬ ДЗЭН
“СОФИЯ” КИЕВ
1993

ББК 57 США У10
Перевод: Ю.Михайлин Редактор: И.Старь Оригинал-акет: И.П!т"#$%
&лан В. У$т'. П"ть Д()н
П!р. ' ан*л.+ К., “С$-и.”/ 012./ 3445.+ 567 '.
!П"т# $%&н' ( )ерва* и% серии и%давае+, !Со-ие.' книг Алана Уотса/ одного и% кр")не.0и,
в ире исследователе. восто1н+, религи.. 2го книги и%вестн+3 и л45и+ во все ире не
енее/ 1е книги К. Кастанед+. !П"т# $%&н' ( одна и% л"10и, книг о $%&н-5"дди%е.
!В основе )од,ода $%&н с"6еств"ет сил#ное и а5сол4тно несентиентал#ное сострадание к
1елове1ески с"6ества. 7то с)осо5 о5ратит# на0 " вн"тр# се5*/ )рео5ра%оват# и ре0ит#
са+е т*гостн+е )ро5ле+...'
8 О-орление. А. Сидерски./ 1 99: 8 Перевод. ;. <и,а.лин/ 199: 8 Редак=и*. >. Стар+,/
199: 8 <акет. >. Пет"0ков/ 199: 8 !Со-и*'/ Киев/ 199:
?@AB 5(7101(000C(D Бе% о5E*влени*
О8 &ВТО9Е

Fа )оследние трид=ат# лет Алан Уотс стал и%вестен как один и% са+, )ора%ител#н+, и
нео5+1н+, -илосо-ов на0его вреени. Он о)"5ликовал 5олее двенад=ати книг )о во)роса
сравнител#но. -илосо-ии и религии и стал %наените.0и в США лекторо и "1ителе.
С-ера его интересов касалас# интер)рета=ии восто1но. +сли дл* Fа)ада/ и/ в 1астности/
тако. ра%новидности 5"дди%а как $%%н. 2го саа* )ерва* книга/ Дух Дзэн., 5+ла на)исана е6е
в двад=ат+е год+.
Алан Уотс родилс* в Англии. В США он )ерее,ал в 19:D г. Он )ро0ел )"т# редактора/
св*6енника и )ро-ессора колледGа. Fаниалс* исследовател#ско. и лекторско. ра5ото. в
"ниверситета, Ке5ридGа/ Корнелла и Hава.ев/ а некоторое вре* 5+л советнико )о
во)роса религии )ри Северо-Fа)адно "ниверситете. Он в+ст")ал с лек=и*и в
Аериканско Пси,иатри1еско О56естве и инстит"те К.H.;нга в I4ри,е/ на еди=ински,
к"рса, в аерикански, гос)итал*,. Fате он становитс* декано Аериканско. Акадеии
А%иатски, >сследовани. в Сан-Jран=иско. Алан Уотс "0ел и% Gи%ни в 197: г.
О:;&В;ЕНИЕ

ПР2$>СKОВ>2........................................................ 11
Lаст# )ерва*. ПРО>СMОN$2O>2 > >СPОР>Q.......... R:
HKАВА ?. J>KОСОJ>Q $АО ............................... RC
HKАВА R. >СPОК> БУ$$>F<А........................... S0
HKАВА :. БУ$$>F< <АMАQOT......................... 9D
HKАВА C. ВОFO>КOОВ2O>2 > РАFВ>P>2 $F7O. 1RS
Lаст# втора*. P2ОР>Q > ПРАКP>КА....................... 17:
HKАВА 1. !ПУСPОU > LУ$2СOTU'..................174
HKАВА R. С>$2PV СПОКОUOО/ O>L2HО O2 $2KАQ..R00
HKАВА :. $FА-$F7O > КОАO.............................228
HKАВА C. $F7O В >СКУССPВ2...........................R55
ПР>KОN2O>2 ?.....................................................R9:
Б>БK>ОHРАJ>Q....................................................R95
ПР>KОN2O>2 ??....................................................302
ТИ&/ М&9КУ и 9И<&9ДУ КОPОРT2 ПР2КРАСOО ПОU<УP ВС2 7PО/ MОPQ 2W2 O2
У<2;P L>PАPV
П9ЕДИС;ОВИЕ

В )оследние двад=ат# лет о6"6аетс* 1ре%в+1а.н+. рост интереса к $%&н-5"дди%". Со вреен
второ. ирово. во.н+ &тот интерес во%рос настол#ко/ 1то *вно становитс* %на1ител#но. сило.
в интеллект"ал#но и к"л#т"рно ире Fа)ада. 7то/ несоненно/ св*%ано с о56и интересо к
*)онско. к"л#т"ре/ 1то *вл*етс* одни и% констр"ктивн+, итогов )оследне. во.н+. Oо если 5+
дело 5+ло тол#ко в &то/ то $%&н ог 5+ ока%ат#с* ли0# )ре,од*6и одн+ "вле1ение.
Более гл"5око. )ри1ино. такого интереса *вл*етс* то/ 1то ирово%%рение $%&н ока%алос#
со%в"1н+ на1ина46е.с* &вол4=ии +сли Fа)ада.
Oесотр* на свои тревоGн+е и дестр"ктивн+е ас)ект+/ =ивили%а=и* Fа)ада в на0е вре*
на,одитс* в одно и% са+, свои, )лодотворн+, )ериодов. В нове.0и, о5ласт*, %а)адно.
на"ки/ таки, как )си,ологи* и )си,отера)и*/ логика и -илосо-и* на"ки/ сеантика и теори*
св*%и/ во%ника4т "дивител#н+е нов+е идеи и откр+ти*. Во%оGно/ 1то %а некотор+и и% &ти,
достиGени. на,одитс*
11
вли*ние -илосо-ии А%ии/ но * "5еGден/ 1то &то скорее )араллели% +0лени*/ 1е
не)осредственное %аиствование иде.. <+/ однако/ осо%нае &тот )араллели%/ и &то о5е6ает
на в 5"д"6е )лодотворн+е и%енени* в%гл*дов на ир.
В на0е веке +сл# Fа)ада ен*етс* настол#ко стреител#но/ 1то на0а )си,ика иногда
ока%+ваетс* )росто не в состо*нии с)равитс* с на)л+во нов+, иде. и в)е1атлени.. Во%никли
не тол#ко сер#е%н+е тр"дности в )ониании еGд" интеллект"ал#но. и о5+1но. )"5лико./ но
и саа на)равленност# на0его +0лени* сер#е%но )одр+вает основ+ %дравого с+сла/
леGа6ие в -"ндаенте на0и, со=иал#н+, согла0ени. и о56ественн+, инстит"тов.
>с1е%а4т %нако+е кон=е)=ии )ространства и вреени/ двиGени*/ )рирод+ и ее %аконов/
истории и со=иал#н+, и%енени./ 1елове1еско. индивид"ал#ности/ и + о6"6ае се5*
несо+и )о те1ени4/ в реке 5е% 5ерегов/ в )ространстве/ которое все 5ол#0е и 5ол#0е
соответств"ет 5"дди.ско" )рин=и)" !Велико. П"стот+'. Oи1то не оGет на"1ит# нас
иск"сств" Gит# в тако. вселенно. ( ни религио%на*/ ни -илосо-ска*/ ни на"1на* +сл#
Fа)ада. В тако не ,ран*6е следа океане относител#ности + строи )лан+ на0его )"ти. >
дл* а5сол4ти%а=ии/ дл* -икса=ии се5* в &то ире + ис)ол#%"е те )рин=и)+ и %акон+/ %а
котор+е + огли 5+ ",ватит#с* ради свое. д",овно. и )си,ологи1еско. 5е%о)асности.
12
Вот )о1е"/ * д"а4/ во%ник )ов+0енн+. интерес к тако" с)осо5" Gи%ни и тако. к"л#т"ре/
котора* на )рот*Gении )*тнад=ати столети. в тако. !П"стоте' о6"6ала се5* как " се5* доа/
не тол#ко не ис)+т+ва* )ри &то "Gаса/ но даGе о6"6а* )о%итивное наслаGдение. В+раGа*с#
*%+ко $%&н/ сит"а=и* $%&н всегда 5+ла:
Вверху — ни куска черепицы,, чтобы защитить голову.
Внизу — ни пяди зели, чтобы поставить ногу.
7тот *%+к не так "G и не)он*тен дл* нас/ )оскол#к" + с)осо5н+ )ониат# с+сл
в+ска%+вани* Oового Fавета: !лис+ ие4т нор+/ )ти=+ не5есн+е ие4т гне%да/ а С+н"
Lелове1еско" негде )реклонит# голов"'.
Q вовсе не сторонник того/ 1то5+ !и)ортироват#' $%&н с $ал#него Востока/ )оскол#к" он
гл"5око св*%ан с к"л#т"рн+и инстит"таи/ )рин=и)иал#но на 1"Gд+и. Однако/
несоненно/ с"6еств"4т ве6и/ котор+ + огли 5+ на"1ит#с* или ра%"1ит#с*/ кое-1то +
огли 5+ )риенит# и на свое )"ти. $%&н иеет сво. осо5+. с)осо5 саов+раGени*/
ра%"н+./ но о5еск"раGива46и. как интеллект"ала Fа)ада/ так и о5+1ного 1еловека/
)редоставл** дл* о56ени* ранее не ис)ол#%"е+е во%оGности. В не ест#
не)осредственност#/ *ркост# и 4ор/ и о6"6ение красот+/ в+%+ва46ие одновреенно
ра%драGение и радост#. Oо )реGде всего ( " него ест# с)осо5 о5ратит# " вн"тр# се5* и
)рео5ра%оват# са+е т*гостн+е )ро5ле+ 1елове-
13
ка в во)рос+ ти)а !По1е" &то +0#/ если она кр"титс* как вол1окX' В основе &того )од,ода
с"6еств"ет сил#ное/ но а5сол4тно несентиентал#ное сострадание к 1елове1ески с"6ества/
страда46и и "ира46и от сао. )о)+тки со,ранит# се5*.
С"6еств"ет ноGество )рекрасн+, книг )о $%&н/ ,от* некотор+е и% л"10и, 5+ли 5+стро
рас)родан+/ а некотор+е ( тр"дно достат#. $о си, )ор ни одна и% ни, ( в то 1исле и книги
доктора С"д%"ки ( не )редлоGила о5%ор &того )редета/ котор+. вкл41ал 5+ истори1еские
)ред)ос+лки $%&н и его св*%# с инди.скии и кита.скии д",овн+и тради=и*и. Pри тоа
!ссе по Дзэн"буддизу )редставл*4т со5о. несистеати%ированное со5рание на"1н+, стате.
)о ра%ли1н+ ас)екта )редета/ в в+с0е. сте)ени )оле%н+, дл* )родвин"т+, "1еников/ но
совер0енно 5ес)оле%н+, о5+1но" 1итател4/ не ие46е" )редставлени* о5 о56и,
)рин=и)а,. 2го "дивител#ное Введение в Дзэн"#уддиз иеет достато1но с)е=иал#н+.
,арактер. В не не раскр+ва4тс* ваGн+е во)рос+ св*%и $%&н с кита.ски даоси%о и
инди.ски 5"дди%о/ а в некотор+, ас)екта, ра5ота 5олее т"анна/ 1е &то нео5,одио.
Остал#н+е его ра5от+ )редставл*4т со5о. исследование с)е=иал#н+, ас)ектов $%&н/ каGд+.
и% котор+, тре5"ет )редварител#ного и%лоGени* о56и, основ и истори1еско. ретрос)ектив+.
Книга Р.M.Блиса/ Дзэн в англи$ско$ литературе и восточно$ классике )редставл*ет со5о. одно
и% л"10и, дост")н+, введени. в )редет/ но она о)"5ликована тол#ко в
14
Q)онии/ и/ о)*т#-таки/ в не. недостато1но ин-ора=ии о5 основа, $%&н. Как совок")ност#
ра%5росанн+,/ ,от* и "дивител#но гл"5оки, на5л4дени./ она не делает )о)+ток ")ор*до1ит#
и%лоGение во)роса. <о* ра5ота Дух Дзэн )редставл*ет со5о. )о)"л*ри%а=и4 ранни, ра5от
С"д%"ки. Она не тол#ко не иеет на"1ного ,арактера/ но во ноги, отно0ени*, "старела и
вводит в %а5л"Gдение. Однако к ее достоинства оGно отнести )ро%ра1ност# и )ростот"
и%лоGени*. Книга Дзэн"буддиз Кристаса M&-ре.са. о)"5ликованна* тол#ко в
Велико5ритании/ такGе )редставл*ет со5о. )о)"л*ри%а=и4 ра5от С"д%"ки. Она те 5олее не
%аниаетс* )огр"Gение $%&н в контекст %а)адно. к"л#т"р+. Она на)исана *сно и легко/ но
автор ставит %нак равенства еGд" 5"дди%о и теосо-ие./ 1то каGетс* не вес#а с)орн+.
$р"гие ра5от+ )о $%&н как %а)адн+,/ так и а%иатски, авторов или ие4т сли0ко
с)е=иал#н+. ,арактер/ или *вл*4тс* о5с"Gдение )риенени* $%&н к )си,ологии/ иск"сств"
или истории к"л#т"р+.
Поскол#к" не с"6еств"ет -"ндаентал#но. систеати%ир"46е. ра5от+ )о &то" во)рос"/
вос)ри*тие $%&н Fа)адо/ несотр* на вес# )ороGденн+. и &нт"%иа% и интерес/
)редставл*ет со5о. не1то совер0енно с"5"рное. Вот * и )о)+талс* на)исат# так"4 ра5от" )о
$%&н/ )оскол#к"/ на о. в%гл*д/ никто/ крое ен*/ не Gелает и не оGет сделат# &того.
Рассотри &то )одро5нее. Q )олага4/ 1то 5+ло 5+ идеал#но/ если 5+ так"4 ра5от" ог 5+
ос"6ествит# достиг0и. и )ри%нанн+. астер $%&н. Oо в насто*6ее вре* никто и% таков+,
15
не владеет англи.ски *%+ко достато1но ,оро0о. Более того/ когда кто-то говорит и%н"три
како.-ли5о тради=ии/ и/ в осо5енности/ и%н"три о)ределенно. иерар,ии о56ественн+,
инстит"тов/( он всегда )одверGен о)ределенно. )отере о56е. )ерс)ектив+/ нево%оGности
%ан*т# )о%и=и4 стороннего на5л4дател*. Крое того/ одни и% са+, 5ол#0и, )ре)*тстви.
дл* о56ени* еGд" астераи *)онского $%&н и )риверGен=аи %а)адн+, тради=и. *вл*етс*
отс"тствие *сности относител#но ра%ли1и. 5а%исн+, к"л#т"рн+, )ред)ос+лок. О5е сторон+
настол#ко !настаива4т на свое'/ 1то не осо%на4т ограни1енности свои, средств о56ени*.
По&то" о1евидно/ 1то са+ )од,од*6и авторо тако. ра5от+ ог 5+ 5+т# )редставител#
Fа)ада/ котор+. )ровел нескол#ко лет )од р"ководство *)онского астера/ )ро.д* )олн+.
к"рс о5"1ени* $%&н. Однако с то1ки %рени* !%а)адно. "1ености' &то совер0енно недо)"стио/
)оскол#к" тако. 1еловек стал 5+ !&нт"%иасто' или !а)ологето'/ то ест# не с)осо5н+ на
о5Eективн"4 то1к" %рени*. Oо/ к соGалени4/ или к не-соGалени4/ $%&н ( &то )реGде всего
)ереGивание/ невер5ал#ное )о свое. )рироде/ он )росто недост")ен 1исто 5"квал#но" и
на"1но" )од,од". Lто5+ "%нат#/ 1то такое $%&н/ и/ осо5енно/ 1е он не *вл*етс*/ ( нет ино.
ал#тернатив+ как тол#ко )рактиковат# его/ &кс)ериентироват# с ни в его конкретности/
1то5+ откр+т# с+сл/ котор+. леGит в основе слов. 2сли даGе тако. )редставител# Fа)ада
)ро0ел некотор"4 тренировк" в Ринд%а. $%&н/ то он )остараетс*
16
".ти от ответов и о56ени* на то основании/ 1то
%е, кто знает, не говорят,
%е, кто говорит, не зна&т.
Mот* такие "1еники не !в+сов+ва4тс*'/ но и не %акр+ва4т рот )олност#4. Pо ест# они ,отели
5+ ра%делит# свое )ониание с др"гии/ однако "5еGден+ в то/ 1то слова )о свое. с"ти
т6етн+/ и/ 5олее того/ они дали слово не о5с"Gдат# о)ределенн+е ас)ект+ свое. )рактики.
По&то" они )ридерGива4тс* ти)и1но а%иатского )од,ода: !)ри.ди и "%на. са'. Oо на"1но
)одготовленн+. )редставител# Fа)ада/ остороGн+. и ске)ти1н+./ Gелает %нат#/ в какое
есто он !от)равл*етс*'. Он остро осо%нает склонност# "а к саоо5ан" в сит"а=ии/ когда
дл* того/ 1то5+ )о)аст# в нее/ след"ет оставит# крити1еское отно0ение %а )орого двери.
А%иат+ )росто )ре%ира4т такое отно0ение/ а и, )оследователи на Fа)аде )одверGен+ &то"
настроени4 те 5олее/ 1то те отка%+ва4тс* расска%+ват# "1ено"-исследовател4 даGе то/ 1то
на,одитс* е6е в )редела, во%оGносте. 1елове1еско. ре1и и интеллект"ал#ного )ониани*.
По&то" )исат# о $%&н )ро5леати1но как дл* вне0него !о5Eективного' на5л4дател*/ так и
дл* вн"треннего !с"5Eективного' "1еника. В ра%ли1н+, сит"а=и*, * на,одил се5* )о о5е
сторон+ &то. диле+. Q и%"1ал $%&н весте с !о5Eективн+и' на5л4дател*и и "5еGден в
то/ 1то несотр* на все и, )о%итивн+е ка1ества/ они неи%енно тер*4т с"т# во)роса и
сEеда4т ен4 весто %автрака.
17
Q такGе на,одилс* вн"три тради=ионно. иерар,ии ( не-д%&нско. ( ив равно. ере "5еGден/
1то и %дес# не осо%на4т/ како. %автрак ед*т. С &то. то1ки %рени* 1еловек становитс*
!идиото'/ котор+. не оGет о56ат#с* с теи// кто не )ринадлеGит к то. Gе )астве.
Одинаково а5с"рдно и о)асно то/ 1то в на0е ире с"6еств"ет ноGество вероис)оведани./
котор+е отл"1а4т др"г др"га от =еркви. 7то осо5енно с)раведливо дл* велики, к"л#т"р
Fа)ада и Востока/ где 5ога1е во%оGности дл* о56ени* и где 5ол#0е о)асност# не"да1и
такого о56ени*. П+та*с# на )рот*Gении )о1ти двад=ати лет интер)ретироват# Восток с то1ки
%рени* Fа)ада/ * )осте)енно )рио5ретал "веренност# в то/ 1то в интер)рета=ии такого
-еноена как $%&н н"Gно следоват# 1етко" )рин=и)". С одно. сторон+/ нео5,одио
со1"вствоват# и ли1но &кс)ериентироват# со с)осо5о Gи%ни до )редела со5ственн+,
во%оGносте.. С др"го. ( след"ет со)ротивл*т#с* л45о. )о)+тке )рисоединит#с* к
органи%а=ии/ 1то5+ вовле1#с* в согла0ени* &того о56ественного инстит"та. В &то. др"Gески
не.трал#но. )о%и=ии след"ет не )ринадлеGат# ни одно. и% &ти, сторон. Oо/ в ,"д0е сл"1ае/
неверное )ониание )ородит новое не)ониание/ стре*с# )ол"10е се5* в+ра%ит#. Вед# св*%#
еGд" &тии дв"* то1каи %рени* становитс* 5олее *сно./ если ест# трет#*/ с которо. оGно
и, сравнит#. Pаки о5ра%о/ даGе если &то и%"1ение $%&н не делает ни1его 5ол#0его/ 1е
)росто в+раGает некоторое нение/ не )ринадлеGа6ее ни $%&н/ ни
18
ирово%%рени4 Fа)ада/ то оно )о кра.не. ере в+раGает &т" трет#4 то1к" %рени*. Однако не
оGет 5+т# сонени* в то/ 1то с"6ественно. осо5енност#4 $%&н *вл*етс* то/ 1то он не оGет
5+т# органи%ован или отдан в искл41ител#ное о5ладание какого-ли5о о56ественного
инстит"та и 1то ногие и% его древни, )оследователе. 5+ли !"ниверсал#н+и
индивид"алистаи': теи/ кто никогда не 5+л 1лено !органи%а=ии' $%&н и никогда не искал
)ри%нани* -орал#ного авторитета.
Вот такова о* )о%и=и* )о отно0ени4 к $%&н ( и * с1ита4/ 1то долGен 5+т# откровенен с
1итател*и в дни/ когда "дел*етс* так ного вниани* верител#н+ граота или во)роса
квали-ика=ии. Q не ог" с1итат# се5* ни )оклоннико $%&н/ ни даGе 5"ддисто/ )оскол#к" &то
дл* ен* )одо5но то"/ 1то5+ к"тат#с* в о5лака или наклеиват# на ни, *рл+ки. Q не ог"
с1итат# се5* о5Eективн+ )редставителе на"ки/ )оскол#к" )о отно0ени4 к $%&н дл* ен*
&то )одо5но и%"1ени4 )ени* )ти= среди со5рани* солов#ин+, 1"1ел. Q )рово%гла0а4
отс"тствие )рав говорит# о $%&н/ * )рово%гла0а4 ли0# "довол#ствие и%"1ат# его литерат"р" и
на5л4дат# -ор+ его иск"сства с детско. не)осредственност#4. Q )рово%гла0а4
"довол#ствие от не-орал#но. св*%и со ноGество *)онски, и кита.ски, )"те0ественников/
0ед0и, )о то" Gе )"ти.
7та книга )редна%на1ена как дл* о5+1ного 1итател*/ так и дл* 5олее сер#е%ного "1еника/ и *
вер4 1то )ерв+. 5"дет тер)елив+ и "своит некоторое коли1ество с)е=иал#н+, теринов.
Кита.ские иерогли-+
19
в )рилоGении и др"гие крити1еские %аетки 5"д"т )оле%н+ те/ кто Gелает гл"5Gе и%"1ит#
)редет. Книга состоит и% дв", 1асте.: )ерва* осве6ает основани* и истори4 $%&н/ втора* (
)осв*6ена его )рин=и)а и )рактике. >сто1ники ин-ора=ии/ котор+е * ис)ол#%овал/ оGно
ра%делит# на три гр"))+. Во-)ерв+,/ * ис)ол#%овал )о1ти все исследовани* $%&н евро)е.скии
автораи. 2стественно/ в %на1ител#но. ере * ис)ол#%овал ра5от+ )ро-ессора С"д%"ки/ ,от* и
старалс* не основ+ват#с* на ни, в сли0ко 5ол#0о. сте)ени ( не )ото"/ 1то в ни, ест#
како.-ни5"д# и%E*н/ а )ото"/ 1то 1итател# иеет )раво на 1то-то 5ол#0ее/( на свеGи.
в%гл*д/ а не не )росто. )ереска% ра5от С"д%"ки.
Во-втор+,/ * основал сво. в%гл*д на $%&н/ и%лоGенн+. в &то. книге/ на )одро5но и%"1ении
са+, ваGн+, и% ранни, кита.ски, ра5от. Осо5ое вниание 5+ло "делено 'синг"хсин (ин, %а$"
)ин или *утре +естого патриарха ,ин-"ч.и ,у или /унь"цзун"су 0"лу. <оего со5ственного
%нани* династии Pан# недостато1но дл* осве6ени* некотор+, 1"десн+, оентов &то.
литерат"р+/ но/ * д"а4/ 1то его 5+ло достато1но/ 1то5+ )ол"1ит# саое нео5,одиое: *сн+.
в%гл*д на с"т# доктрин+. Во все, &ти, ои, "сили*, не о1ен# )оогли ои коллеги и
исследователи Аериканско. Акадеии А%иатски, >сследовани./ но осо5енн"4 5лагодарност#
* ,о1" в+ра%ит# )ро-ессор" Са5ро Mасегаве и Nи-<ин Шиен"/ д-р" Па"л" и д-р" $GордG"
J"нг"/ д-р" Jредерик" Mонг"/ -р" Lарл%" Uик" и -р" Ка="и=" Като/ насто*тел4 0кол+ Сото
$%&н.
20
В трет#и,/ о* ин-ора=и* 5+ла )ол"1ена и% ноGества ли1н+, встре1 с "1ител*и и
"1еникаи $%&н на )рот*Gении 5олее 1е двенад=ати лет.
Перевод текстов оригинала на англи.ски. *%+к на страни=а, &то. книги )ринадлеGит не/
если автор )еревода не "ка%ан осо5о. $л* "до5ства те,/ кто 1итает )о-кита.ски/ * )редлага4 в
)рилоGении )осле 5и5лиогра-ии оригинал#н+е иерогли-и1еские текст+ са+, ваGн+, =итат
и с)е=иал#н+, теринов. $л* сер#е%н+, "1еников * с1ита4 &то нео5,оди+/ как и дл*
квали-и=ированн+, исследователе./ до си, )ор не%нако+, с )равил#н+ )ереводо текстов
&)о,и Pан#.
Hраотн+е 1итатели )"ст# )рост*т ен* %а то/ 1то * )о%волил се5е о)"стит# а5с"рдн+е
диакрити1еские отетки в слова, на санскрите Yтакие как то1ка )од сиволо тZ/ )оскол#к"
они о1ен# %а)"т+ва4т о5+1ного 1итател*/ а дл* %на46его санскрит они не о5*%ател#н+:
вед# он всегда оGет вс)онит# оригинал#ное на)исание на $еванагири. Lто касаетс*
)равил#ного %в"1ани* иен астеров $%&н и на%вани. текстов $%&н/ то в %ависиости от
)роис,оGдени* они )риведен+ в кита.ско или *)онско %в"1ании. С)е=иал#н+е терин+ в
сл"1а*,/ когда они не *вл*4тс* ,арактерн+и тол#ко дл* *)онского $%&н/ дан+ на кита.ско.
Q о1ен# 5лагодарен -р" Р.M.Блис" %а л45е%ное ра%ре0ение ис)ол#%оват# его )еревод+
сти,отворени. ха$ку и% его 1"десно. 1ет+ре,тоно. антологии/ о)"5ликованно.
и%дател#ство Mак"се.до Пресс в Pокио/ и )ро-ессор"
21
Са5ро Mасегаве %а )лодотворн"4 )оо6# в )одготовке о5лоGки книги.
> наконе=/ * с1астлив в+ра%ит# сво4 5лагодарност# A[\\]^_` a[b`cde][` %а сотр"дни1ество на
)рот*Gении тре, лет/ во вре* которого 5+ла )роделана 5ол#0а* 1аст# )одготовител#но.
ра5от+.
&лан В.У$т'
&=!риан'а. &а>!=и. &(иат'их И''л!>$%аний
Сан?Фран@и'$/ иAль 34BC
22
<а'ть D!р%а.
П9ОИСEОFДЕНИЕ И ИСТО9ИЯ
:;&В& 3
ФИ;ОСОФИЯ Д&О

$%&н-5"дди% ( &то о5ра% Gи%ни и в%гл*д на Gи%н#/ котор+. нел#%* свести к како.-ли5о
-орал#но. категории совреенно. %а)адно. +сли. 7то не религи* и не -илосо-и*/ не
)си,ологи* и не на"ка. 7то о5ра%е= того/ 1то в >ндии и Китае на%+ва4т !)"т# осво5оGдени*'/ и
в &то с+сле д%&н-5"дди% родственен даоси%"/ веданте и .оге. Как 5"дет )ока%ано в
дал#не.0е/ )"т# осво5оGдени* не )оддаетс* )олоGител#но" о)ределени4. 2го оGно
о)исат# ли0# косвенно/ "ка%ав/ 1е он не *вл*етс*/ )одо5но то"/ как ск"л#)тор раскр+вает
о5ра%/ "дал** ли0ние )ласт+ раора.
В истори1еско отно0ении $%&н *вл*етс* ре%"л#тато ра%вити* дв", древни, к"л#т"р: Кита* и
>ндии/ ,от* )о с"6еств" он носит скорее кита.ски./ 1е инди.ски. ,арактер. С f?? века $%&н
)"стил гл"5окие корни в Q)онии и )ол"1ил та )оистине твор1еское ра%витие. Как )ороGдение
&ти, велики, к"л#т"р/ как "никал#н+. и в в+с0е. сте)ени )о"1ител#н+. )риер восто1ного
!)"ти осво5оGдени*'. $%&н )редставл*ет со5о. =енне.0и. дар А%ии ир".
Проис,оGдение $%&н в равно. ере св*%ано
24
как с даоси%о/ так и с 5"дди%о/ и так как он о5ладает *рко в+раGенно. кита.ско.
окраско./ л"10е/ )оGал"./ вна1але рассотрет# его кита.ские истоки ( и одновреенно на
)риере даоси%а )ока%ат#/ 1то такое !)"т# осво5оGдени* '.
Бол#0инство %атр"днени. и исти-ика=и./ во%ника46и, )еред и%"1а46ии $%&н на Fа)аде/
о5E*сн*етс* и, не%нание кита.ского с)осо5а +0лени*/ котор+. %на1ител#но отли1аетс* от
на0его. >енно )о&то"/ если + ,оти крити1ески отнестис# к на0и со5ственн+ иде*/ он
и )редставл*ет дл* нас осо5+. интерес. Pр"дност# %дес# состоит не в стол#ко в то/ 1то5
овладет# какии-то нов+и иде*и/ отли1а46иис* от на0и,/ так/ на)риер/ как -илосо-и*
Канта отли1аетс* от -илосо-ии $екарта или в%гл*д+ кал#винистов от в%гл*дов католиков.
Fада1а %акл41аетс* в то/ 1то5 "ловит# и о=енит# ра%ли1ие в основн+, )ред)ос+лка, +сли и
в сао етоде/ +0лени*. Поскол#к" иенно &то 1асто игнорир"етс*/( на0а интер)рета=и*
кита.ско. -илосо-ии 5ол#0е. 1аст#4 ока%+ваетс* )роек=ие. 1исто евро)е.ски, иде./
о5ла1gнн+, в одеGд+ кита.ско. теринологии. 7то неи%5еGн+. )орок и%"1ени* -илосо-ии
А%ии в рака, %а)адно. 0кол+/ с )оо6#4 слов/ и тол#ко. В де.ствител#ности слово
становитс* средство о56ени* ли0# в то сл"1ае/ когда со5еседники о)ира4тс* на )о,оGие
)ереGивани*.
Б+ло 5+ )ре"вели1ение с1итат#/ 1то тако. 5огат+. и тонки. *%+к/ как англи.ски./ не
с)осо5ен )ередат# кита.ск"4 +сл#. Oа)ротив/ англи.ски. *%+к оGет в+ра%ит# ного
5ол#0е/ 1е )олага4т некотор+е кита.ские и *)онские )риверGен=+ $%&н или даоси%а/
)о%нани* котор+, в англи.ско оставл*4т Gелат# л"10его.
25
Пре)*тствие *вл*етс* не стол#ко са *%+к/ скол#ко те кли0е +0лени*/ котор+е до
си, )ор )редставл*4тс* евро)е.=а неотEеле+ )ри%нако акадеи1еского и
на"1ного )од,ода к *влени*. >енно &ти кли0е/ совер0енно не )ригодн+е дл*
таки, *влени./ как даоси% и $%&н/ со%да4т в)е1атление/ 1то !восто1н+. склад "а'
)редставл*ет со5о. не1то исти1еское/ ирра=ионал#ное и не)остиGиое. Oе стоит
такGе )олагат#/ 1то всg &то 1исто кита.ские или *)онские атерии/ котор+е не
ие4т то1ек со)рикосновени* с на0е. к"л#т"ро.. Mот* и верно то/ 1то ни одна
!о-и=иал#на*' ветв# %а)адно. на"ки или идеологии не сов)адает с путе
освобо.дения, но %ае1ател#ное исследование Р.M. Блиса !$%&н в англи.ско.
литерат"ре' "Gе "5едител#но )ока%ало/ 1то основн+е )ро%рени* $%&н нос*т
"ниверсал#н+. ,арактер.
При1ина/ )о которо. $%&н и даоси% )редставл*4т на )ерв+. в%гл*д %агадк" дл*
евро)е.ского "а/ %акл41аетс* в ограни1енности на0его )редставлени* о
1елове1еско )о%нании. <+ с1итае %нание ли0# то/ 1то даос на%вал 5+ "словн+/
конвенциональны %нание: + не 1"вств"е/ 1то %нае не1то/ до те, )ор/ )ока не
оGе о)ределит# &то в слова, или в како.-ни5"д# др"го. тради=ионно. %наково.
систее/ ( на)риер/ в атеати1ески, или "%+кал#н+, сивола,. Pакое %нание
на%+ваетс* конвен=ионал#н+/ "словн+/ )ото" 1то оно *вл*етс* )редето
о56ественного согла0ени* Yконвен=ииZ/ h договоренности относител#но средств
о56ени*. Как л4ди/ ра%говарива46ие на одно и то Gе *%+ке/ ие4т ол1алив"4
договоренност# о то/ какое слово о5о%на1ает како. )редет/ то1но так Gе 1лен+
л45ого о56ества и л45о. к"л#т"р+ о5Eедин*4тс* "%аи о56ени*/ основанн+и на
26
ра%ного рода согла0ени*, относител#но класси-ика=ии и о=енки )редетов и
де.стви..
По&то"/ на)риер/ %ада1а вос)итани* состоит в то/ 1то5+ )рис)осо5ит# дете. к
Gи%ни в о56естве/ вн"0ив и нео5,одиост# и%"1ат# и вос)риниат# код+ &того
о56ества/ "словности и )равила о56ени*/ котор+и оно скре)л*етс*. Pаки кодо
*вл*етс*/ во-)ерв+,/ *%+к/ на которо говор*т его 1лен+. Ре5енка "1ат/ 1то !дерево'/
а не !5""' *вл*етс* "словн+ %нако дл* этого Y"ка%+ва4т на )редетZ. Oетр"дно
)он*т#/ 1то на%+вание !&того' слово !дерево'/( во)рос "словности/ согла0ени*.
<енее о1евидно/ 1то согла0ение )редо)редел*ет такGе о1ертание того )редета/ к
которо" )рив*%ано данное слово. Вед# ре5енка "1ат не тол#ко то"/ какое слово
о5о%на1ает како. )редет/ но и то" с)осо5"/ котор+ его к"л#т"ра ол1аливо
"словилас# ра%ли1ат# .)редет+ в )редела, на0его каGдодневного о)+та. Pак/
на"1на* конвен=и* о)редел*ет/ *вл*етс* ли "гор# р+5о. или %ее./ а граати1еска*
конвен=и* "станавливает/ 1то и% на0его о)+та след"ет на%+ват# )редетаи/ а 1то
( де.стви*и или со5+ти*и. Oаскол#ко "словн+ &ти конвен=ии/ видно/ на)риер/ и%
такого во)роса: !Lто )роис,одит с ои к"лако iс"6ествител#ное-)редетj/ когда *
откр+ва4 ладон#X' Fдес# )редет 1"десн+ о5ра%о ис1е%ает/ )ото" 1то де.ствие
5+ло %ааскировано )ринадлеGност#4 к 1асти ре1и/ о5+1но св*%анно. с )редето3
В англи.ско *%+ке от1етливо в+ст")ает ра%ли1ие еGд" )редетаи и де.стви*и/
,от* и не всегда логи1ески о5основанное/ а в кита.ско *%+ке ногие слова *вл*4тс*
одновреенно и глаголаи и с"6ествител#н+и/ так 1то 1еловек"/ +сл*6е" )о-
кита.ски/ нетр"дно видет#/ 1то )редет+ такGе *вл*4тс* де.стви*и/ и 1то на0
27
ир ( совок")ност# скорее )ро=ессов/ 1е с"6носте..
Крое *%+ка/ ре5енок долGен вос)рин*т# ногие др"гие ра%новидности кодов. Oео5,одиост#
сос"6ествовани* тре5"ет согла0ени* относител#но кодов %акона и орали/ &тикета и
иск"сства/ кодов веса/ ер+/ 1исел и/ в )ерв"4 о1еред#/ ( роле.. Oа тр"дно о56ат#с* др"г с
др"го/ если + не оGе иденти-и=ироват# се5* в терина, роле. ( оте=/ "1ител#/ ра5о1и./
,"доGник/ !славн+. )арен#'/ дGентл#ен/ с)ортсен и т.д. В то. сте)ени/ в како. +
иденти-и=ир"е се5* с &тии стереоти)аи и св*%анн+и с нии )равилаи )оведени*/ + и
саи о6"6ае/ 1то на сао деле *вл*ес* 1е-то/ )ото" 1то окр"Gа46и лег1е
вос)риниат# нас/ ( т.е. иденти-и=ироват# нас и 1"вствоват#/ 1то + " ни, !)од контроле'.
Встре1а дв", не%нако+, л4де. где-ни5"д# в гост*, в+%+вает о6"6ение некоторо.
неловкости/ если ,о%*ин не иденти-и=ировал и, роли/ )редставив и, др"г $р"г"/ и5о они не
%на4т/ какие )равила о56ени* и )оведени* след"ет со5л4дат# в данно сл"1ае.
Kегко %аетит# конвен=ионал#н+. ,арактер л45+, роле.. Lеловек/ котор+. *вл*етс* от=о/
оGет 5+т# и докторо/ и ,"доGнико/ а такGе сл"Gа6и и 5рато. > о1евидно/ 1то даGе
совок")ност# на%вани. &ти, роле. *вл*етс* далеко не адекватн+ о)исание саого 1еловека/
,от* и )ое6ает его в о)ределенн"4 с,е" )овер,ностно. класси-ика=ии. Oо ест#
согла0ени*/ котор+е о)редел*4т иденти-ика=и4 сао. ли1ности/ они нос*т 5олее тонки.
,арактер и гора%до енее о1евидн+. <+ "1ис* вес#а гл"5око/ ,от* и не стол# *вно/
отоGдествл*т# се5* со стол# Gе конвен=ионал#н+ )редставление о свое !*'. >5о
конвен=ионал#ное !*' или !ли1ност#' о5ра%"етс*
28
главн+ о5ра%о как ре%"л#тат отдел#н+, ра%ро%ненн+, вос)оинани./ на1ина* с оента
роGдени*. В соответствии с конвен=ие./ !*' ( &то не )росто то/ 1то * дела4 се.1ас. !Q' ( &то
то/ 1то * "Gе сделал. По&то" о* конвен=ионал#но о5ра5отанна* верси* своего )ро0лого
оGет ока%ат#с* 5олее реал#н+ !*'/ 1е то/ 1е * *вл*4с# в данн+. оент. Вед# то/ 1то *
есть, — так иолетно/ неос*%аео/ а то/ 1е * был, *вл*етс* -иксированн+ и окон1ател#н+.
Оно оGет сл"Gит# твердо. осново. дл* )редска%ани. о то/ 1е * стан" в дал#не.0е. Oо
таки о5ра%о )ол"1аетс*/ 1то * )ро1нее иденти-и=ир"4 се5* с те/ 1его "G нет/ 1е с те/
1то ест# на сао деле3
О1ен# ваGно осо%нат#/ 1то вос)оинани* и &)и%од+ и% )ро0лого/ котор+е -орир"4т истори4
1елове1еско. ли1ности/ о5ра%"4тс* в ре%"л#тате о)ределенного от5ора. >% де.ствител#но.
5есконе1ности со5+ти. и )ереGивани. Gи%ни 1еловека от5ира4тс* и а5страгир"4тс* как
наи5олее ваGн+е тол#ко некотор+е/ )ри1е ваGност# и,/ коне1но/ о)редел*етс* )рин*т+и в
о56естве еркаи. >5о саа )рирода конвен=ионал#ного %нани* %акл41аетс* в то/ 1то оно
)редставл*ет со5о. систе" а5страк=и.. Оно состоит и% %наков и сиволов/ в котор+,
)редет+ и со5+ти* свод*тс* к са+ о56и и, %на1ени*/ )одо5но то"/ на)риер/ как
кита.ски. иерогли- .ен- о%на1ает !1еловек'/ )ото" 1то *вл*етс* са+ ")ро6енн+
и%о5раGение 1елове1еско. -иг"р+.
7то Gе относитс* к слова/ не *вл*46иис* идеограаи. КаGдое и% англи.ски, слов:
!1еловек'/ !р+5а'/ !%ве%да'/ !=веток'/ !5еGат#'/ !расти' ( "ка%+вает на неки. класс
)редетов или де.стви./ о5нар"Gива46и, сво4 )ринадлеGност# к данно" класс" с )оо6#4
)росте.0и, )ри%наков/ а5страгированн+, от о56е. слоG-
29
ности того =елого/ которое )редставл*4т со5о. &ти *влени*.
Pаки о5ра%о/ а5страк=и* )редставл*ет со5о. нео5,оди+. &леент о56ени*/ и5о она дает
на во%оGност# о-орит# сво. о)+т с )оо6#4 неслоGного и 5+стро )рои%водиого
!с,ват+вани*' "о. Когда + говори/ 1то в каGд+. оент вреени оGе д"ат# тол#ко о5
одно. ве6и/( &то все равно/ 1то ска%ат#/ 1то Pи,и. океан не оGет 5+т# в+)ит %ал)о. 2го/
ол/ н"Gно )ит# стаканаи и ос"0ат# )осте)енно. А5страк=ии и конвен=ионал#н+е %наки
)одо5н+ таки стакана: они дро5*т )ереGивание на 1асти/ достато1но &леентарн+е дл*
того/ 1то5+ вос)риниат# и, )о о1ереди/ одн" %а др"го.. Подо5н+ Gе о5ра%о/ крив+е
и%ер*4тс* с )оо6#4 сведени* и, к ноGеств" кро0е1н+, )р*+, или с )оо6#4
)редставлени* и, в виде квадратов/ котор+е они )ересека4т/ 5"д"1и )еренесен+ на
гра-лен"4 5"аг".
$р"гии )риераи того Gе рода *вл*4тс* -отогра-ии в га%ета, или теле)ереда1и. Oа
га%етн+, -отогра-и*, окр"Gа46ее вос)рои%водитс* в виде светл+, и тен+, то1ек/
рас)олоGенн+, на &кране или в ре0ет1ато тра-арете так/ 1то5+ со%дат# о56ее в)е1атление
1ерно-5елого сника/ рассатриваеого 5е% "вели1ител#ного стекла. Как 5+ )о,оGе ни
в+гл*дела га%етна* -отогра-и* ( &то всего ли0# реконстр"к=и* де.ствител#но. с=ен+ с
)оо6#4 )*тен/ как на0и конвен=ионал#н+е слова и +сли *вл*4тс* реконстр"к=ие. о)+та с
)оо6#4 а5страктн+, %наков. 26е 5олее )о,оG +слител#н+. )ро=есс на е,ани%
теле)ереда1и/ где телеви%ионна* каера вос)рои%водит естественн"4 с=ен" с )оо6#4
лине.но. )оследовател#ности и)"л#сов/ котор+е оGно )ередат# )о )ровода.
30
Pак о56ение с )оо6#4 конвен=ионал#н+, %наков )редставл*ет на ир в а5страктно
лине.но )ереводе. А вед# &то ир/ где на сао деле все )роис,одит !сра%"'/ одновреенно/
и его конкретна* реал#ност# никак не )оддаетс* адекватно" в+раGени4 в стол# а5страктн+,
сивола,. Адекватное о)исание ел#1а.0е. горсти )+ли )ри тако с)осо5е %ан*ло 5+
5есконе1но ного вреени/ вед# на )ри0лос# 5+ )о о1ереди о)ис+ват# все )+линки/
о5ра%"46ие =елое.
Kине.н+./ !)о&леентн+.' ,арактер ре1и и +сли осо5енно от1етливо )ро*вл*етс* во все,
*%+ка,/ где ест# ал-авит и )ереGивание в+раGаетс* длинно. =е)о1ко. 5"кв. Pр"дно ска%ат#/
)о1е" + в+н"Gден+ о56ат#с* с др"гии Yра%говариват#Z и с саии со5о. Yд"ат#Z &ти
!неодновреенн+' с)осо5о. Саа Gи%н# )ро,одит совсе не стол# не"кл4Gи лине.н+
)"те/ и на0 со5ственн+. органи% не )рос"6ествовал 5+ и ин"т+/ если 5+ в +сл*,
)осто*нно давал се5е от1ет о каGдо в%до,е/ каGдо 5иении серд=а/ каGдо нервно
и)"л#се. Lто5+ о5E*снит#/ как &то )роис,одит/ )оле%но )роанали%ироват# %рител#ное
вос)ри*тие/ )о%вол*46ее )ровести 5ли%к"4 )ро=есс" +0лени* аналоги4. $ело в то/ 1то +
владее дв"* видаи %рени* ( =ентрал#н+ и )ери-ери.н+/ которое оGно сравнит# с
дв"* видаи осве6ени*: на)равленн+ л"1о и рассе*нн+ свето. Iентрал#ное %рение
нео5,одио дл* т6ател#но. ра5от+/( на)риер/ 1тени*/( когда на0и гла%а/ как л"1
)роGектора/ )оследовател#но на)равл*4тс* на каGд+. "1асток текста. Пери-ери.ное %рение
енее со%нател#но/ не так *рко/ как интенсивн+. л"1 на)равленного исто1ника света. <+
)ол#%"ес* и в теноте и тогда/ когда 5ессо%нател#но %ае1ае )редет+ и двиGени*/ не
леGа6ие на
31
)р*о. линии на0его =ентрал#ного %рени*. В отли1ие от )роGектора/ &то %рение %а,ват+вает
ноGество )редетов одновреенно.
>так/ с"6еств"ет аналоги*/( а оGет 5+т#/ и 5ол#0е/ 1е аналоги*/ ( еGд" =ентрал#н+
%рение и со%нател#н+/ !)оследовател#н+' )ро=ессо +0лени*/ еGд" )ери-ери.н+
%рение и те са+ таинственн+ )ро=ессо/ котор+. )о%вол*ет на рег"лироват#
неверо*тно слоGн+. а))арат тела 5е% вс*кого "1асти* +сли. След"ет оговорит# далее/ 1то +
называе на0 органи% слоGн+/ когда )+таес* )он*т# его в терина, лине.ного +0лени*/
неотделиого от слов и )он*ти.. Oо &та слоGност# )ринадлеGит не стол#ко на0е" тел"/
скол#ко )о)+тка )ости1# его таки етодо/ все равно 1то )+тат#с* ра%гл*дет# о5становк"
5ол#0о. конат+ с )оо6#4 одного единственного л"1а. 7то так Gе тр"дно/ как на)ит#с* не
и% 1а0ки/ а и% вилки.
В &то отно0ении *%+к кита.ско. )ис#енности )о сравнени4 с на0и иеет некотор+е
)реи"6ества/ 1то/ во%оGно/ отраGает ра%ни=" в с)осо5а, +0лени*. Он тоGе линеен/ так
Gе )редставл*ет и% се5* сери4 а5страк=и./ вос)риниае+, )о о1ереди/ неодновреенно. Oо
его )ис#енн+е %наки все Gе нескол#ко 5лиGе к Gи%ни/ 1е 5"квенн+е слова/ )ото" 1то они/ в
с"6ности/( картинки/ а кита.ска* )ослови=а гласит: !Один ра% )ока%ат# ( л"10е/ 1е сто ра%
о5E*снит#'. Сравните/ на)риер/ наскол#ко лег1е )ока%ат#/ как )равил#но %ав*%+ваетс*
галст"к/ 1е о5E*снит# &то на слова,.
$л* евро)е.ского со%нани* воо56е 1ре%в+1а.но ,арактерно )редставление/ 1то + не %нае
как след"ет того/ 1то не в состо*нии в+ра%ит# или )ередат# др"ги в виде лине.н+, %наков/
т.е. +сле.. <+ как гости на 5ал"/ сто*6ие " сте-
32
но1ки и не риск"46ие тан=еват#/ )ока и не нарис"4т с,е" двиGени. тан=а/ т.е. гости/ не
"е46ие вос)риниат# тане= !1"т#е'. <+ )о1е"-то не )олагаес* на !)ери-ери.ное
%рение' на0его со%нани* и недостато1но )ол#%"ес* и. Когда + "1ис*/ на)риер/ "%+ке/
то своди все ра%ноо5ра%ие тона и рита к о5о%на1ени4 -иксированн+, тонал#н+, и
рити1ески, интервалов/ ( такое о5о%на1ение не годитс* дл* восто1но. "%+ки. Oа Востоке
"%+кант о5о%на1ает елоди4 ли0# )ри5ли%ител#но/ 1то5+ не %а5+т# ее. О5"1аетс* он "%+ке
не 1тение )о нота/ а те/ 1то сл"0ает ис)олнение "1ител*/ ра%вивает свое "%+кал#ное
!1"т#е' и ко)ир"ет его игр": &то дает е" во%оGност# дости1# редкостно. и%+сканности
рита и тона/ дост")но. на Fа)аде ли0# некотор+ дGа%ов+ ис)олнител*/ котор+е
)ол#%"4тс* те Gе с)осо5о.
<+ отн4д# не ,оти ска%ат#/ 1то на Fа)аде воо56е не "е4т )ол#%оват#с* !)ери-ери.н+
"о'. Б"д"1и 1елове1ескии с"6естваи/ + все вре* )ри5егае к не"/ а каGд+.
,"доGник/ ра5отник или с)ортсен осо5енно н"Gдаетс* в с)е=и-и1еско ра%витии &то.
с)осо5ности. Oо в на"1но и -илосо-ско о5и,оде &тот ти) %нани* не )ри%наетс*. <+ тол#ко
на1инае о=ениват# его во%оGности/ и на редко Y)о1ти никогдаZ )ри,одит в голов"/ 1то одна
и% са+, ваGн+, о5ласте. его )риенени* ( &то то !)о%нание реал#но. де.ствител#ности'/
которого + стреис* достигн"т# с )оо6#4 гроо%дки, констр"к=и. теологии/ ета-и%ики
и логики.
О5ратив0ис# к древне. истории Кита*/ + на.де та две !-илосо-ские' тради=ии/
до)олн*46ие др"г др"га: кон-"=ианство и даоси%. Oе в,од* в )одро5ности/ оGно ска%ат#/
1то )ервое "1ение %аниаетс* *%+ков+и/ &ти1ескии/
33
4риди1ескии и рит"ал#н+и конвен=и*и/ котор+е о5ес)е1ива4т о56ество систеаи
ко"ника=и.. $р"гии словаи/ его о5ласт# ( конвен=ионал#ное %нание/ и )од %нако
кон-"=ианства дети вос)ит+ва4тс* так/ 1то5+ и, сво5одн+. и ка)ри%н+. )о )рироде нрав
"лоGит# в )рокр"стово лоGе о56ественного )ор*дка. >ндивид"" на,одит се5* и свое есто в
о56естве с )оо6#4 -ор"л Кон-"=и*.
В )ротиво)олоGност# кон-"=ианств" даоси%/ в основно/( )редет вниани* старости/ и
осо5енно те,/ кто )окидает активн"4 Gи%н# в о56естве. >, отка% от Gи%ни в о56естве ест# как
5+ сиволи1еское отраGение вн"треннего осво5оGдени* от ограни1ива46его во%де.стви*
конвен=ионал#н+, стандартов +0лени* и )оведени*. >5о дл* даоси%а главное ( &то не
конвен=ионал#ное %нание/ его интерес"ет вос)ри*тие Gи%ни не в а5страктн+,/ лине.н+,
терина, диск"рсивного +0лени*/ а )р*ое/ не)осредственное )о%нание.
Pаки о5ра%о/ кон-"=ианство ос"6ествл*ет со=иал#но нео5,оди"4 -"нк=и4 ( втискивание
)риродно. с)онтанности Gи%ни в Gесткие раки конвен=и.. 7та =ел# достигаетс* не тол#ко
=ено. кон-ликта и страдани*/ но и =ено. "трат+ то. не)одраGаео. естественности и
!саонеосо%нанности'/ котор+и + так л45"ес* в дет*, и котор+е ли0# и%редка
во%роGда4тс* " св*т+, и "дре=ов. Fада1а даоси%а ( ис)равит# неи%5еGн+. вред/
нанесенн+. &то. дис=и)лино./ и не тол#ко восстановит#/ но и ра%вит# )риродн"4
с)онтанност#/ котора* иеет в кита.ско *%+ке осо5ое на%на1ение ( цзы".ан- —
!саосо5о.ност#'. >5о с)онтанност# ре5енка ( как и все в ре5енке ( 1ерта детства.
Вос)итание к"л#тивир"ет в не не с)онтанност#/ а косност#. В некото-
34
р+, нат"ра, кон-ликт еGд" со=иал#но. конвен=ие. и )одавленно. )риродно.
с)онтанност#4 так велик/ 1то в+ливаетс* в )рест")ление/ 5е%"ие или невро%/ ( вот =ена/
котор"4 + )лати %а )реи"6ества о56ественного )ор*дка/ в остал#но совер0енно и
несоненно неос)ори+е.
Pе не енее/ ни в кое сл"1ае не след"ет )ониат# даоси% как револ4=и4 )ротив
конвен=и./ ,от* &то "1ение и ис)ол#%овалос# иногда в ка1естве )редлога. $аоси% ( &то )"т#
осво5оGдени*/ а осво5оGдени* нел#%* дости1# с )оо6#4 револ4=ии. Все и%вестно/ 1то
револ4=ии/ как )равило/ )ороGда4т тирани4 ,"Gе то./ котор"4 они нис)ровергли. Б+т#
сво5одн+ от конвен=и. ( не %на1ит отвергат# и,k &то %на1ит ( не 5+т# о5ан"т+ ии и
весто того/ 1то5+ 5+т# инстр"енто в и, р"ка,/ "ет# )ол#%оват#с* ии как инстр"енто.
Oа Fа)аде нет о56е)ри%нанного инстит"та/ соответств"46его даоси%"/ )ото" 1то на0а
и"де.ско-,ристианска* тради=и* отоGдествл*ет А5сол4т ( Бога ( с конвен=и*и орал#ного
и логи1еского )ор*дка. > &то оGно с1итат# вели1а.0е. катастро-о. дл* к"л#т"р+/ так как
&то от*го6ает со=иал#н+. )ор*док 1ре%ерн+ авторитето/ в+%+ва* те са+ револ4=ии
)ротив религии и тради=и./ котор+е так ,арактерн+ дл* истории Fа)ада. Вед# одно дело (
со%нават# се5* в кон-ликте с санк=ионированн+и о56ество конвен=и*и/ а совсе др"гое (
1"вствоват#/ 1то т+ не соответств"е0# саи основа и корн* 5+ти*. А5сол4т". 7то 1"вство
вос)ит+вает такое неле)ое о6"6ение вин+/ 1то стреитс* на.ти се5е в+,од ли5о в отри=ании
свое. со5ственно. )рирод+/ ли5о в 5"нте )ротив Бога. Поскол#к" )ервое совер0енно
нево%оGно ( как нел#%*
35
"к"сит# со5ственн+. локот#/ ( а такие )аллиатив+ как ис)овед# )оо1# "Gе не ог"т/(
неи%5еGн+ становитс* второе. Револ4=и* )ротив Бога/ как и сво.ственно револ4=и*/
)риводит к тирании е6е ,"д0е. ( а5сол4тистского гос"дарстваk ,"д0е. ( )ото"/ 1то
гос"дарство не оGет )ро6ат#/ оно не )ри%нает ни1его/ крое власти со5ственного
)равос"ди*. Пока %акон ис,одит от Бога/ его )редставител# на Fеле ( =ерков# ( всегда
готова )ри%нат#/ 1то ,от* БоGественн+. %акон не)релоGен/ нико" не дано %нат# ер"
БоGественного илосерди*. Oо когда трон А5сол4та )"стеет/ его "%"р)ир"ет относител#ное и/
оскверн** А5сол4т/ творит )одлинное ко6"нство ( оно со%дает се5е к"ир и% идеи/
а5сол4ти%ир"ет конвен=ионал#н"4 а5страк=и4. <аловеро*тно/ однако/ 1то5+ трон А5сол4та
сра%" о)"стел/ если 5+ в како-то с+сле он "Gе не )"стовал %адолго до &того/ т.е. если 5+
%а)адна* к"л#т"ра "ела )остигат# А5сол4т не)осредственно/ ин"* терин+
конвен=ионал#ного )ор*дка.
Ра%"еетс*/ "Gе одно слово !А5сол4т' со%дает в)е1атление 1его-то а5страктного/
)он*ти.ного/ вроде !Lистого Б+ти*'. Сао на0е )редставление о !д",е' как
)ротиво)олоGности !атерии' *вно 5лиGе к а5страктно"/ 1е к конкретно". Oо как "1ат
даоси% и др"гие !)"ти осво5оGдени*'/ А5сол4тное нел#%* )"тат# с а5страктн+. С др"го.
сторон+/ ска%ат#/ 1то $ао ( как на%+ва4т коне1н"4 Реал#ност# даос+ ( 5лиGе к конкретно"/
1е к а5страктно"/ %на1ит е6е 5олее %а)"тат# во)рос. Вед# + )рив+кли ассо=иироват#
конкретное с атериал#н+/ -и%иологи1ески/ 5иологи1ески и )риродно-естественн+/ в
отли1ие от свер,Eестественного. Oо с то1ки %рени* даоси%а или 5"дди%а все &то не 5олее
как
терин+/ )редна%на1енн+е дл* конвен=ионал#но./ а5страктно. о5ласти %нани*.
Oа)риер/ 5иологи* и -и%иологи* )редставл*4т со5о. ра%новидности %нани*/ котор+е
)редставл*4т реал#н+. ир в терина, свои, со5ственн+, а5страктн+, категори.. Они
и%ер*4т и класси-и=ир"4т его )риенител#но к )оставленн+ ии с)е=и-и1ески %ада1а.
Fелеер/ на)риер/ )редставл*ет се5е %ел4 в гектара,/ )одр*д1ик-строител# ( в тонна,
или в а0ина,/ а агроно ( в ,ии1ески, -ор"ла, состава )о1в+. Ска%ат#/ 1то конкретна*
реал#ност# 1елове1еского органи%а -и%иологи1на/( &то все равно/ 1то ска%ат#: %ел* ( &то и
ест# гектар+ или тонн+. <оGно ска%ат#/ 1то &та реал#ност# ( )риродна/ если тол#ко )од
)риродн+ )одра%"еват# с)онтанное 1цзы".ань2, природу поро.да&щу& Y`dbld `debld`mZ. Oо
&то "тверGдение гл"5око неверно/ если )од )риродо. )одра%"еваетс* природа поро.денная
Y`debld `debldedZ/ т.е. )рирода раскласси-и=ированна*/ рас1лененна* на отдел#н+е !)рирод+'/
как/ на)риер/ в во)росе: !Какова природа &того *влени*X'. Pак на%+вае+. !на"1н+.
нат"рали%' )ониает )рирод" иенно в &то )оследне с+сле слова и не иеет ни1его
о56его с нат"рали%о даоси%а.
>так/ дл* того/ 1то5+ )о1"вствоват#/ 1то такое даоси%/ н"Gно )о ен#0е. ере согласит#с*
до)"стит#/ 1то во%оGен в%гл*д на ир/ отли1н+. от конвен=ионал#ного. Lто во%оGно %нание
иное/ 1е содерGание вер,него сло* со%нани*/ котор+. вос)риниает реал#ност# в виде одно.
единственно. а5страк=ии Yили +сли ( кита.ское няньZ %а ра%. 7то не так "G тр"дно/ вед#
никто не станет отри=ат#/ 1то + !%нае'/ как двигат# р"каи/ как )рин*т# ре0ение/ как д+-
37
тат#/ ,от* едва ли согли 5+ о5E*снит# на слова,/ как + &то делае. Ра% + &то делае/
%на1ит + %нае/ как &то делат#3 $аоси% ест# ра%витие иенно тако. ра%новидности %нани*k
его ра%витие со%дает " 1еловека совер0енно новое )редставление о сао се5е/ далекое от
)рив+1ного конвен=ионал#ного в%гл*да/ и &то )редставление осво5оGдает 1елове1ески. " от
сGиа46его отоGдествлени* с а5страктн+ эго.
По )редани4/ осново)олоGник даоси%а Kао-=%+ 5+л стар0и соврееннико К"н--"-=%+ или
Кон-"=и*/ котор+. "ер в C79 г. до н.&.* Kао-=%+ с1итаетс* авторо не5ол#0о. книги
а-ори%ов 3Дао Дэ 4зин5. В &то. книге )редставлен+ )рин=и)+ $ао и его сила/ или
до5родетел# 1дэ2. Однако кита.ска* -илосо-ска* тради=и* во%водит как даоси%/ так и
кон-"=ианство к е6g 5олее древне" исто1ник" ( к )рои%ведени4/ %алоGив0е" основ"
кита.ско. +сли и к"л#т"р+/ которое во%никло где-то в )ериод от :000-го до 1R00-го года до
на0е. &р+. 7то ( 6"цзин, или 3/нига переен5.
6"цзин — не 1то иное как гадател#на* книга. В не. содерGатс* 0ест#дес*т 1ет+ре
)редска%ани*/ св*%анн+е с 0ест#4дес*т#4 1ет+р#* а5страктн+и -иг"раи/ каGда* и%
котор+, состоит
____________
*Совреенн+е исследователи ос)арива4т как датировк"/ так и са -акт с"6ествовани* Kао-
=%+. Oо/ скорее всего/ &то ли0# дан# оде. Вре* от вреени всегда )о*вл*лис# тенден=ии
)одвергат# сонени4 истори1еское с"6ествование древни, "дре=ов или и, древност#.
Подо5н+е Gе сонени* иели есто в отно0ении >ис"са и Б"дд+. $овод+ в )ол#%" 5олее
)о%дне. датировки Kао-=%+ )редставл*4тс* довол#но сер#е%н+и/ но л"10е )ридерGиват#с*
тради=ионно. датировки до те, )ор )ока довод+ )ротив не стан"т 5олее "5едител#н+и. С.
i::/ т.1. стр. 170-17Sj.Y)ри. авт.Z
38
и% 0ести лини.. 7ти линии ие4т два вида: с)ло0н+е Y)олоGител#н+еZ и )рер+вист+е
Yотри=ател#н+еZ. С1ита4т/ 1то -иг"р+/ о5ра%ованн+е 0ест#4 лини*и/ вос)рои%вод*т
ра%ли1н+е на)равлени*/ )о котор+ трескаетс* )ри нагревании )ан=ир# 1ере)а,и i::/ т.1/ стр.
:79-:D0j. 7то св*%ано с древни с)осо5о гадани*/ когда )редска%ател#/ )родел+ва* д+ро1к"
в )ан=ире 1ере)а,и/ )одогревал его и )редска%+вал 5"д"6ее )о о5ра%овав0ис* тре6ина (
то1но так Gе/ как ,ироант гадает )о лини* р"ки. Pакие тре6ин+/ естественно/ 5+ли 5олее
слоGн+и/ и 0ест#дес*т 1ет+ре гексагра+/ как )олага4т/ *вл*4тс* ")ро6енно.
класси-ика=ие. ра%ли1н+, видов таки, тре6ин. В )ослед"46ие века )ан=ир# 1ере)а,и в+0ел
и% ")отре5лени*/ а весто него/ 1то5+ )ол"1ит# гексагра"/ соответств"46"4 оент"/ когда
орак"л" %адаетс* во)рос/ стали 5росат# )*т#дес*т сте5ел#ков т+с*1елистника.
Однако истинн+. %наток 6"цзин не н"Gдаетс* ни в )ан=ире 1ере)а,и/ ни в сте5ел#ка,
т+с*1елистника. Он во все видит гексагра" ( в сл"1а.но рас)олоGении =ветов в ва%е/ в
)редета,/ 5ес)ор*до1но ра%5росанн+, )о стол"/ в )*тн+0ка, и кра)инка,/ естественно
о5ра%овав0и,с* на кане. Совреенн+. )си,олог %аетит в &то несоненное с,одство с так
на%+вае+и тестаи Рор0а,а/ с )оо6#4 котор+, )си,и1еское состо*ние )а=иента
о)редел*етс* )о те гновенн+ о5ра%а/ котор+е он !видит' в слоGно со1етании/
1ернил#н+, кл*кс. 2сли 5+ )а=иент 5+л с)осо5ен са о5E*снит# свои ассо=иа=ии/ св*%анн+е с
кл*ксаи/ он )ол"1ил 5+ вес#а =енн"4 ин-ора=и4 относител#но саого се5*/
не5ес)оле%н"4 дл* )редска%ани* его )оведени* в 5"д"6е. С &то. то1ки %рени* не
39
стоит от5рас+ват# гадание )о 6"цзин как )"сто. )редрасс"док.
Более того/ )риверGене= 6"цзин ог 5+ )оставит# нас в т")ик/ сравнив относител#н+е
достоинства дв", )од,одов к сер#е%н+ ре0ени*. Oа каGетс*/ 1то + )риниае ре0ени*
ра=ионал#но/ )ото" 1то о)ираес* на веские данн+е/ не)осредственно св*%анн+е с на0е.
)ро5лео.. Oа0 в+5ор не %ависит от таки, не"естн+, )"ст*ков/ как орел или ре0ка/ рис"нка
1аинок или тре6ин+ на )ан=ире 1ере)а,и. Однако сторонник 6"цзин, )оGал"./ с)росил 5+ нас/
отк"да + %нае/ кака* ин-ора=и* )оле%на/ )оскол#к" на0и )лан+ )осто*нно ен*4тс*
вследствие не)редвиденн+, о5сто*тел#ств. Он такGе с)росил 5+ нас о то/ как #1 "%нае/
1то со5ранн+, сведени. достато1но дл* )рин*ти* ре0ени*X Вед# если 5+ + со5ирали
сведени* строго !на"1н+' о5ра%о/ на со5ирание нео5,одио. ин-ора=ии "0ло 5+ стол#ко
вреени/ 1то де.ствоват# 5+ло 5+ )о%дно "Gе %адолго до того/ как &та ра5ота 5+ла окон1ена.
Pак отк"да Gе + "%нае/ 1то рас)олагае достато1н+ коли1ество сведени.X <оGет 5+т#/
саи сведени* соо56а4т на о5 &тоX Отн4д# нет. <+ с"г"5о ра=ионал#но со5ирае
нео5,оди+е данн+е и вдр"г/( то ли )о наити4/ то ли "став от ра%+0лени./ то ли )росто
)ото"/ 1то )ри0ло вре* ре0ат#/ + де.ств"е. Сторонник 6"цзин, веро*тно/ с)росил 5+ нас/
не %ависит ли &то от те, Gе !не"естн+, )"ст*ков'/ котор+е игра4т рол# )ри гадании на
сте5ел#ка, т+с*1елистника.
$р"гии словаи/ !строго на"1н+.' етод )редска%ани* 5"д"6его оGет иет# есто ли0# в
осо5+, сл"1а*, ( та/ где нет нео5,одиости в сро1н+, де.стви*,/ где с"6ественн+е
-актор+ нос*т в основно е,ани1ески. ,арактер или )ос-
40
ледстви* настол#ко не%на1ител#н+/ 1то станов*тс* тривиал#н+и. Hора%до 1а6е на0и ваGн+е
ре0ени* %авис*т от !наити*' ( ина1е говор*/ от !)ери-ери.ного %рени*' "а. По&то"
надеGност# на0и, ре0ени. в коне1но с1ете %ависит от с)осо5ности !о6"6ат#' сит"а=и4/ от
сте)ени ра%вити* &того )ери-ери.ного видени*.
КаGд+. )оследовател# 6"цзин %нает &то. Он %нает/ 1то &та книга саа )о се5е не содерGит
то1н+, сведени./ она скорее )оле%н+. инстр"ент/ котор+. )осл"Gит е"/ если " него ,оро0о
ра%вита !инт"и=и*'/ если он/ как в+ра%илс* 5+ он са/ на,одитс* !в $ао'. По&то"/ )реGде 1е
о5ратит#с* к орак"л"/ след"ет долGн+ о5ра%о )одготовит#с*/ едленно и дото0но
в+)олнит# вес# )од)исанн+. рит"ал так/ 1то5+ )ривести " в состо*ние )око*/ в которо
лег1е 5"дет )ро*вит#с* !инт"и=ии'. В о56е/ если истоки даоси%а содерGатс* в 6 4зин, то
они не стол#ко в сао тексте книги/ скол#ко в то/ как &то. книго. )ол#%оват#с*/ и )о1е"
тако. )од,од ока%алс* во%оGн+. О)+т инт"итивного )рин*ти* ре0ени. "5едител#но
дока%+вает/ 1то )ери-ери.на* с)осо5ност# "а л"10е всего )ро*вл*етс* в те, сл"1а*,/ когда
+ не ве0иваес* в нее/ когда + довер*е е. де.ствоват# с)онтанно ( дзу".ан-, сао
со5о..
Pак на1ина4т в+рисов+ват#с* основн+е )олоGени* даоси%а. Во-)ерв+,/ с"6еств"ет $ао ( не
)одда46еес* о)ределени4/ конкретное !двиGение' ира/ П"т# Gи%ни. 7то слово на кита.ско
о%на1ает со5ственно !)"т#'/ !дорог"'/ а такGе иногда !говорит#'/ так 1то )ерва* -ра%а книги
Дао дэ 4зин содерGит игр" слов/ основанн"4 на &ти, дв", %на1ени*,:
41
!В+ска%анное $ао не ест# ве1ное $ао'*.
П+та*с#/ однако/ ,от* 5+ наекн"т#/ 1то он иеет в вид"/ Kао-=%+ говорит:
Вот ве6#/ в ,аосе во%ника46а*/ )реGде Oе5а и Fели родив0а*с*3 Как 5е%%в"1но3 Как
)"сто3 Одиноко стоит она и не и%ен*етс*. Повс4д" де.ств"ет и не %нает "сталости. 2е
оGно с1итат# атер#4 всего с"6его )од не5есаи. Q не %на4 ее иени/ но * на%+ва4 ее
слово $ао.
> е6е:

Дао туанно и неопределенно.
/акое неопределенное7 /акое неясное7
В его туанности и неопределенности содер.атся образы.
/акое неясное7 /акое неопределенное7
8о в не скрыты вещи. /акое туанное7
/акое непонятное7 8о в не ро.дается сила уа.
9оскольку эта сила саая подлинная,
В не$ есть уверенность.
!Сила "а' ( &то цзин, слово/ которое вкл41ает %на1ени* с"6ественного/ тонкого/
)си,и1еского или д",овного/ а такGе иск"сного. С+сл
__________
*$а.вендак iRDj с1итает/ 1то в то вре* слово дао е6е не иело %на1ени* !говорит#'/ и
)ереводит &то и%ре1ение след"46и о5ра%о: !П"т#/ котор+. оGно воистин" рассатриват#
как П"т#/ не ест# )осто*нн+. )"т#'. С+сл от &того на ен*етс*/ т.е. )од !)осто*нн+ )"те'
$а.вендак )одра%"евает -иксированн"4 кон=е)=и4 $ао ( т.е. о)ределение. По1ти все
)еревод1ики и 5ол#0инство кита.ски, коентаторов с1ита4т/ 1то второе дао %дес# о%на1ает
! в+ска%анное '.
42
%дес#/ )о-видио"/ в то/ 1то так Gе/ как со5ственна* голова ( ни1то дл* гла%/ и те не
енее *вл*етс* исто1нико ра%"а/( с"тное на вид/ )"стое/ нео)ределиое $ао *вл*етс*
ра%"о/ котор+. о-орл*ет ир/ )ри1е с иск"сство/ )ревос,од*6и во%оGности на0его
)ониани*.
ВаGне.0ее отли1ие $ао от о5+1ного )редставлени* о Боге в то/ 1то Hос)од# со%дает ир
акто творени* 1ве$2/ тогда как $ао со%дает его !не-де*ние' 1у"ве$2, 1то )ри5ли%ител#но
соответств"ет на0е" слов" !в+растание'. >5о ве6и сотворенн+е ( &то отдел#н+е 1асти/
со5ранн+е воедино как е,ани% или )редет+/ сделанн+е р"каи в на)равлении снар"Gи (
вовн"тр#/ как/ на)риер/ ск"л#)т"ра. > на)ротив/ ра%деление на 1асти всего раст"6его
)роис,одит и%н"три и на)равлено вовне. Поскол#к" в ире )рирод+ все ра%виваетс* )о
)рин=и)" роста/ кита.ско" "" )редставл*етс* 5олее 1е странн+ во)рос/ как 5+л сотворен
ир. 2сли 5+ ир 5+л со%дан/ то ра%"еетс*/ с"6ествовал 5+ некто %на46и./ как он 5+л
со%данk и он с"ел 5+ о5E*снит#/ как строилс* ир/ ( )осте)енно/ )о 1аст*/ то1но так/ как
инGенер оGет )оследовател#но расска%ат#/ как со5ираетс* како.-ли5о е,ани%. Oо ир/
котор+. растет/ искл41ает как"4-ли5о во%оGност# "%нат# с )оо6#4 *%+ка не"кл4Gи, слов
и )он*ти./ как он растет. По&то" даос" никогда и в голов" не )ридет во)рос/ %нает ли $ао/ как
оно со%дает ир. Вед# $ао де.ств"ет не )о )лан"/ а с)онтанно. Kао-=%+ говорит:
Прин=и) $ао ( с)онтанност#.
Однако с)онтанност# ни в кое. ере не о%на1ает 5ес)ор*до1н+. сле)о. )ор+в/ 1ист+.
43
ка)ри%. $ело в то/ 1то "/ )рив+к0и. к ал#тернатива конвен=ионал#ного *%+ка/ не иеет
дост")а к )остиGени4 ра%"а/ котор+. де.ств"ет не )о )лан"/ не в соответствии с ,одо
)оследовател#н+,/ одна %а др"го. во%ника46и, +сле.. Mот* конкретное дока%ател#ство
во%оGности такого ра%"а " все, )од р"ко. ( &то на0е со5ственное тело/ органи%ованное 5е%
"1асти* +сли*. > $ао !не %нает'/ как оно со%дает ир/ то1но так Gе/ как + !не %нае'/ как
со%дае свои "ственн+е с)осо5ности.
Hовор* словаи LG"ан-=%+/ великого )оследовател* Kао-=%+:
Все )роис,одит вокр"г нас/ но никто не %нает/ каки о5ра%о. Все *вл*етс* )еред наи/ но
никто не видит исто1ника. Все весте и каGд+. в отдел#ности/ л4ди =ен*т т" 1аст#
%нани*/ котора* "Gе и%вестна. Они не "е4т )ол#%оват#с* неи%вестн+/ 1то5+ с его
)оо6#4 дости1# %нани*. Ра%ве &то не %а5л"GдениеX i:9/ с. :C5j.
Конвен=ионал#ное отно0ение )о%на46его к )о%наваео" 1а6е всего )редставл*ет со5о.
отно0ение контролера к то"/ 1то он контролир"ет/
____________
* В+0еи%лоGенное 5+ло на)исано до того/ как * )о%накоилс* со втор+ тоо 5лест*6его
исследовани* $Gо%е-а Oид,еа !Oа"ка и =ивили%а=и* в Китае'/ где автор рассатривает
кита.ск"4 и осо5енно даосск"4 кон=е)=и4 )рирод+ как органи%а. С. осо5о ра%дел 1:/ стр.
R79. Oид,& такGе о5ра6ает вниание на гл"5окое ра%ли1ие еGд" и"де.ско-,ристианскии и
кита.скии во%%рени*и на %акон+ )рирод+. Перв+е во%вод*т и, к !Слов"' Fаконодател*/ в то
вре* как втор+е с1ита4т и, в%аиоде.ствие с)онтанн+, )ро=ессов/ де.ств"46и, в
)аттерне органи%а. С.ра%дел 1D/n и o/ осо5енно стр. 557-5SC и 57R-5D:. i5:j
44
т.е. отно0ение ,о%*ина к сл"ге. Oо в отли1ие от Hос)ода Бога/ котор+. *вл*етс* Hос)одино
Вселенно./ )оскол#к" !Он %нает все1 Он %нает3 Он %нает3'/ $ао относитс* к то"/ 1то оно
со%дает/ совер0енно )о-др"го":
3Великое Дао растекается повс&ду,и вправо, и влево.
#лагодаря еу ро.дается и существует все с"6ее/
и оно не )рекра6ает своего роста.
Оно совер0ает )одвиги/ но нел#%* в+ра%ит# в слова,/ в 1е его %асл"ги.
С л45ов#4 оно в%ра6ивает все ве6и/ но не с1итает се5* и, властелино'.
В тради=ионно евро)е.ско )ониании Hос)од# Бог к то" Gе )олност#4 осо%нает се5*: Он
а5сол4тно )он*тен и *сен Сао" Се5е и *вл*ет )риер Pого/ 1е ,отел 5+ 5+т# 1еловек (
со%нател#н+ р"ководителе/ контролеро и а5сол4тн+ властелино Своего тела и "а. В
)ротиво)олоGност# е" $ао таинственно и тено 1с&ань2. Вот 1то говорит $%&н-5"ддист
)о%дне.0его )ериода:
2ст# ли0# одна ве6#: навер," она )оддерGивает Oе5еса/ вни%" она о5Eелет Fел4: она
тена/ как 1ерн+. лак/ и всегда активно де.ств"етp*.
*&ань, коне1но/( тенота в )ереносно с+сле слова/ не т#а но1и/ не 1ерное в
)ротиво)олоGност# 5ело"/ а та 1иста* не)остиGиост#/
_____________
*qrb`^-mod` s]d`^-to]_o. i:0/ с. 7Cj.
45
с которо. сталкиваетс* "/ когда )+таетс* вс)онит# оент/ )ред0еств"46и. роGдени4/
или )огр"Gаетс* в со5ственн+е гл"5ин+:.
Fа)адн+е критики 1асто )од0"1ива4т над таки нео)ределенн+ )редставление о5
А5сол4те/ в+сеива* его как !т"анное и исти1еское'/ и )ротиво)оставл*4т е" свои тре%во-
о)ределенн+е -ор"лировки. Oо/ как говорил Kао-=%+:
/огда выс+и$ узнает о Дао,
:н старательно исполняет его.
/огда средни$ узнает о Дао,
:н то собл&дает, то теряет его,
/огда низ+и$ слы+ит о Дао,
:н сеется над ни. ;сли бы, он над ни не сеялся,
:но не заслу.ивало бы иени Дао.
$ело в то/ 1то нево%оGно )о1"вствоват#/ 1то )одра%"еваетс* )од $ао/ не )огл")ев в како-
то осо5о с+сле слова. Пока со%нател#н+. " неистово )+таетс* втисн"т# вес# ир в сет#
а5страк=и. и настаивает на то/ 1то Gи%н# долGна то1но "клад+ват#с* в &ти Gесткие
категории/( до те, )ор д", $ао остаетс* 1"Gд и со%нание ли0# %р* надр+ваетс*. $ао дост")но
ли0# ""/ владе46е" )рост+ и тонки иск"сство у"ве$, которое *вл*етс* )осле $ао
втор+ основн+ )рин=и)о даоси%а.
<+ "Gе видели/ 1то с )оо6#4 книги 6"цзин кита.=+ на"1илис# )риниат# с)онтанн+е
ре0ени*/ &--ективност# котор+, %ависит от "ени* 1еловека !от)"скат#' сво. "/
)редоставл** е" де.ствоват# сао" )о се5е. 7то и ест# у"ве$< у — о%на1ает !не' или !нет'/ а
ве$ — !де.ствие'/ !делание'/ !стреление'/ !на)р*Gенност#' или !%ан*тост#'. 2сли верн"т#с*
к на-
46
0е" )риер" со %рение/ )ери-ери.ное %рение де.ств"ет наи5олее &--ективно/ когда + (
как в теноте ( сотри на ве6и не )р*о/ а искоса/ "голко гла%. 2сли н"Gно рассотрет#
)одро5ности отдаленного )редета/ на)риер/ стрелки 1асов/ гла%а долGн+ 5+т#
рассла5лен+/ они не долGн+ тара6ит#с*/ не долGн+ стараться рассотрет# )редет. >ли
др"го. )риер: как ни "силива. ра5от" "ск"лов рта или *%+ка/ вк"с )и6и не станет от &того
острее. > гла%а/ и *%+к" след"ет доверит# де.ствоват# саосто*тел#но.
Oо )оскол#к" + )рив+кли и%ли0не )олагат#с* на =ентрал#ное %рение/ на сил#н+. )роGектор
гла% и "а/ + не соGе во%родит# с)осо5ности )ери-ери.ного %рени*/ если сна1ала не
рассла5и своего ре%кого )ристал#ного в%гл*да. <ентал#н+. или )си,ологи1ески. &квивалент
такого рассла5лени* ( не1то вроде т")ости/ котора* так 1асто ")оинаетс* " Kао-=%+ и LG"ан-
=%+. 7то не )росто с)око.ствие "а/ а осо5ого рода !не-,ватание' "о. Hовор* словаи LG"ан-
=%+: !Совер0енн+. 1еловек )ол#%"етс* свои "о словно %еркало: он ни1его не ,ватает и
ни1его не отвергает. Вос)риниает/ но не "дерGивает'. <оGно ска%ат#/ 1то " )ри &то как 5+
слегка !рас)л+ваетс*'/ 1то5+ и%5авит#с* от и%ли0не. 1еткости. Pак Kао-=%+ говорит о се5е:
:тбрось ясность — и исчезнут тревоги...
Все л&ди счастливы, как на пиру,
/ак на высоко$ ба+не в весенни$ день.
= один спокоен, и ничего не выра.ает о$ вид,
/ак лицо ребенка, еще не уе&щего улыбаться.
= одинок и забро+ен, точно бездоны$.
> л&де$ — избыток всего,
> еня одного — ну.да.
47
(о.ет быть, у еня у глупца,
6 полон заблу.дени$7 9о+лость так сообразительна —
= один, ка.ется, туп. 9о+лость так проницательна,—
= один, ка.ется, глуп. = ко всеу безразличен — как будто ничего не различа&.
= плыву по течени& — как будто ни к чеу не привязан.
> всех л&де$ есть какое"то дело, :дин я, ка.ется, непрактичен и неукл&..
:дин я — не тако$, как все. 8о я ищу поддер.ки у (атери 1Дао2 1?@2*.
Бол#0инство даосски, текстов содерGат некоторое )ре"вели1ение/ "силенн+. о5ра%. 7то как
5+ 4ористи1еска* карикат"ра автора на саого се5*. Вот 1то )и0ет/ на)риер/ LG"ан-=%+:
Lеловек/ о5лада46и. сило. до5родетели 1дэ2, Gивет в дое/ не "тр"Gда* сво. "k и
совер0ает де.стви* 5е% с)е0ки. Представлени* о )равил#но и лоGно/ ,вала и
)ори=ание окр"Gа46и, не волн"4т его. Когда все л4ди еGд" 1ет+ре, оре. ог"т
наслаGдат#с* Gи%н#4/ он с1астлив... С )е1ал#4 на ли=е 5л"Gдает он/ как дит*/ )отер*в0ее
ат#/ с гл")+ видо 5родит он/ как %а5л"див0и.с* в лес". У него ест# ден#ги/ ,от* он не
%нает/ отк"да ониk он ест и )#ет вдостал#/ и не %нает/ отк"да 5еретс* еда. iC9 с.1R9j.
Kао-=%+ е6е 5олее насто.1иво и *вно ос"Gдает о5+1н"4 иск"сност#:
_____________
*Q след"4 интер)рета=ии uorb qd-vd[: iR1/ с. :0j
48
:ставь удростьA отбрось знание —
!то окупится стократ.
:ставь 3гуанность5*A отбрось 3справедливость5 —
6 обрете+ь л&бовь к бли.неу.
:ставь искусность, отбрось выгоду,
6 не станет ни воров, ни разбо$ников.
:станься незатронутыA
,еле$ непосредственность,
*иря$ свое =A
>ень+а$ .елания. 1BC2
Fада1а %дес#/ коне1но/ не в то/ 1то5+ довести сво. " до идиотского 5е%+сли*/ а в то/
1то5+/ )ол#%"*с# и 5е% "сили./ дат# )ро*вит#с* вроGденн+ с)онтанн+ сила "а. > дл*
даоси%а и дл* кон-"=ианства осново)олага46и *вл*етс* )редставление о то/ 1то
естественно" 1еловек" оGно довер*т#. С &то. то1ки %рени* евро)е.ское недоверие к
1елове1еско. )рироде ( и теологи1еское/ и те,нологи1еское ( )редставл*етс* 1е-то вроде
0и%о-рении. Lеловек не оGет/ )о кита.ски )редставлени*/ искренне верит# в )оро1ност#
свое. )рирод+/ 5е% того/ 1то5+ не дискредитироват# са" &т" вер"/ т.е. все )редставлени*
и%вра6енного "а с"т# и%вра6енн+е )редставлени*. Б"д"1и на )овер,ности вес#а
!&анси)ированн+'/ те,нологи1ески. " о5на-
_________
*pOе%атрон"т+.p ( &то )о)+тка )ередат# слово су, 1то о%на1ает !не5елен+. 0елк' или !0елк/
не трон"т+. краско.'/ котор+. сл"Gит -оно картине. !H"анност#' ( кон-"=иански. терин
.ечь, 1то о%на1ает 1елове1ност#/ 1елове1еска* серде1ност#/ ,от* *сно/ 1то Kао-=%+ иеет в
вид" ее со%нател#но )рактик"е"4 и неискренн44 -ор".
49
р"Gивает/ 1то он "наследовал все т" Gе ра%двоенност#/ и5о он )+таетс* )од1инит# все
1елове1еское с"6ествование контрол4 со%нател#ного ра%"а. Он %а5+вает/ 1то нел#%*
довер*т# ра%""/ если нет довери* о%г". Вед# сила ра%"а %ависит от органов/ в+ра6енн+,
!5ессо%нател#н+ ра%"о'.
>ск"сство !от)"скат#' сво. " Gиво о)ис+вает др"го. даосски. автор Kи-=%+ Yоколо :9D г. до
н.&.Z/ )рославив0и.с* исти1ескии с)осо5ност*и ( "ение о5"%д+ват# ветер. Fдес#/
несоненно/ иеетс* в вид" осо5ое о6"6ение !,од#5+ )о во%д","'/ которое во%никает/ когда
" в)ерв+е становитс* сво5одн+. Расска%+ва4т/ 1то когда )ро-ессора С"д%"ки с)росили/ 1то
1"вств"ет 1еловек/ достиг0и. сатори Yтерин $%&н дл* о5о%на1ени* !)ро5"Gдени*'Z/ он
ответил: !Совсе как о5+1но/ тол#ко на два д4.а над %еле.3'. >так/ Kе-=%+ )о)росили
однаGд+ расска%ат#/ как он "1илс* е%дит# вер,о на ветре. В ответ он расска%ал о5 о5"1ении/
которое )ро,одил )од р"ководство своего "1ител* Kао-Шана:
С те, )ор/ как * стал сл"Gит# е"/ )ро0ло три года/ и о. " не оселивалс* 5ол#0е
ра%+0л*т# о )равил#но и лоGно/ а "ста не сели говорит# о )оле%но и вредно. Kи0#
тогда "достоилс* * в%гл*да "1ител*.
К кон=" )*того года )рои%о0ла )ереена: " стал ра%+0л*т# о )равил#но и лоGно/
"ста %аговорили о )оле%но и вредно. Kи0# тогда * "достоилс* "л+5ки "1ител*.
К кон=" сед#ого года )рои%о0ла нова* )ереена. Q дал вол4 свое" "" ра%+0л*т# о
1е "годно/ но его "Gе не %аниали до5ро и %ло. Q дал вол4 "ста ои )рои%носит# все
1то "годно/ но они не %аго-
50
ворили о )оле%но и вредно. Kи0# тогда "1ител# )о%вал ен* и "садил р*до с со5о. на
=иновк".
Про0ло дев*т# лет/ и о. " от)"стил )овод#* +сле./ ои "ста 5+ли сво5одн+ дл* ре1и. О
)равил#но и лоGно/ о )оле%но и вредно "Gе не ведал */ дл* ен* ли/ дл* др"ги,.
Вн"треннее и вне0нее со1еталис# в единстве. Oе 5+ло ра%ли1и. еGд" %рение и сл",о/
сл",о и о5он*ние/ о5он*ние и вк"со. Все стало одни. <о. " %аер%/ ое тело
растворилос#/ )лот# о* и кости слилис# в одно. Q )ерестал осо%нават#/ на 1то о)ираетс*
тело/ на 1то ст")ает нога. > несо+. ветро/ как лист с дерева или с",а* 0ел",а/ * в кон=е
кон=ов не со%навал/ то ли ветер оседлал ен* то ли * ( ветер. iC0. с.C0-CR. Hлава !Kи-=%и'/
??j
О)исанное )си,и1еское состо*ние о1ен# на)оинает о6"6ение )ри*тного о)#*нени* ( и )ри
&то 5е% неотвратиого )о,ел#* !%автра "тро'/ )рис"6его алкогол43 7то с,одство 5+ло
оте1ено LG"ан-=%+/ котор+. )исал:
П#*н+./ в+валив0и.с* на ,од" и% )ово%ки/ оGет сил#но ра%5ит#с*/ но не до серти. Кости
" него такие Gе/ как и " др"ги, л4де./ но нес1аст#* он встре1ает ина1е/ )ото" 1то его д",
)ре5+вает в состо*нии 5е%о)асности. Сел в )ово%к" неосо%нанно и ")ал неосо%нанно.
<+сли о Gи%ни и серти/ "дивление и стра, не )роникли к не" и серд=е/ и )о&то"/ )ада*/
он не сGиаетс* от стра,а. 2сли 1еловек .о5ретает )одо5н"4 =елостност# от вина/ то как"4
Gе =елостност# долGен он о5рести от С)онтанности3 Y19Z iC1 с.R:Rj
Поскол#к" и Kао-=%+/ LG"ан-=%+ и Kин#-I%и о5ладали достато1но *сн+ "о/ 1то5+ со%дават#
в)олне вра%"ител#н+е книги/ след"ет )ри%нат#/ 1то &ти сравнени* нескол#ко )ре"вели1ен+ и
нос*т ета-ори1ески. ,арактер. >,
51
!5ессо%нател#ное' состо*ние ( &то не коа/ &то то/ 1то )оследователи $%&н )о%днее на%ов"т у"
син-, 5"квал#но !не-"'/ т.е. отс"тствие саосо%нани*. 7то состо*ние =елостности/ в которо
" -"нк=ионир"ет вол#но и легко/ и не о6"6аетс* никакого др"гого "а или !&го'/ сто*6его
над ни с д"5инко.. 2сли о5+кновенн+. 1еловек ( &то тот/ кто ,одит/ )одниа* ноги р"каи/
то даос ( &то тот/ " которого ноги ид"т саи.
Ра%ли1н+е отр+вки даосски, текстов навод*т на +сл#/ 1то у"син-, !не-"'/ ис)ол#%"етс* "о
то1но так/ как + ис)ол#%"е гла%а/ когда останавливае в%ор то на одно/ то на др"го
)редете/ не дела* осо5+, "сили. ра%гл*дет# его. Как )и0ет LG"ан-=%+:
<ладене= =ел+и дн*и гл*дит вокр"г не ига*/ )ото" 1то гла%а его не с-ок"сирован на
како-ни5"д# одно )редете. Он идет/ са не %на* к"да/ он останавливаетс*/ не со%нава*/
%а1е. Он сливаетс* с окр"Gа46и иро и двигаетс* весте с ни. Pаков+ основ+
ентал#но. гигиен+ YR:Z i51/с.DSj.
>ли в др"го есте:
2сли т+ отрег"лир"е0# свое тело и сосредото1и0# на одно сво. в%ор ( гарони* не5ес
сни%о.дет на те5*. 2сли т+ сделае0# =елостн+ свое осо%нание и со5ере0# +сли/ на те5*
сни%о.дет д",... Дэ Yдо5родетел#Z ок"тает те5* и $ао )ри4тит те5*. В%гл*д тво. станет
)одо5н+ в%ор" новороGденного агн=а/ котор+. ни1его нигде не и6ет. YRRZ
!Oеактивное' де.ствие "а оGно )родеонстрироват# и на л45о др"го органе 1"вств. 7то
все равно 1то сл"0ат#/ не на)р*га* сл",/ о5он*т#/ не вт*гива* с "силие во%д",/ о6"6ат# вк"с/
не 1ока* *%+ко/ и касат#с* )редетов 5е%
52
наGиа. КаGдое и% &ти, де.стви. ( 1астн+. сл"1а. де*тел#ности "а/ которое )рис"тств"ет в
каGдо и% ни,/ " кита.=ев )ол"1ило осо5ое и* ( синь.
7тот терин настол#ко ваGен дл* )ониани* $%&н/ 1то след"ет )редварител#но )о*снит#/ 1то
даосиз и ( 0ире ( кита.ска* +сл# воо56е )ониа4т )од &ти слово*. <+ о5+1но
)ереводи синь как !"' или !серд=е'/ но о5а &ти )еревода не"довлетворител#н+. 2го
)ервона1ал#на* идеограа на)оинает не то серд=е/ не то легкие или )е1ен#/ а когда китае=
говорит о синь, он 1асто "ка%+вает )ал#=е к"да-то )осреди гр"ди/ 1"т# )ониGе серд=а.
2сли )еревести синь как !"'/ !со%нание'/( )ол"1аетс* не1то сли0ко интеллект"ал#ное/
св*%анное с коро. головного о%гаk если Gе )еревести ( !серд=е' ( в совреенно *%+ке &то
в+%+вает ассо=иа=ии с 1е-то &о=ионал#н+/ даGе сентиентал#н+. Pр"дност# и в др"го:
синь ")отре5л*етс* не всегда в одно и то Gе %на1ении. В в+раGении 3у"син-5 3синь5
о%на1ает некое )ре)*тствие/ которое )одлеGит "странени4/ а иногда синь в+ст")ает )о1ти
как синони $ао. Осо5енно 1асто &то 5+вает в $%&н-5"дди.ски, текста,/ где с)ло0# и р*до
встре1а4тс* такие сло-
_____________
* Основно. )рин=и) $%&н!не-"'1у"синь2оGно о5нар"Gит# е6е " LG"ан-=%+/ котор+. )и0ет:
%ело подобно высох+и костяA
> подобен угас+еу пеплу —
Вот подлинное знание,
8е стреиться, узнав источник.
В теноте, неясности,
8е ие&щи$ уа 1у"синь2 не о.ет планировать
)то это за человекD YRRZ YC1/с.RD1Z.
53
восо1етани* как !)ервона1ал#н+. "' 1пень"синь2, !" Б"дд+' 1Eусинь2, а такGе !вера в "'
1синь"синь2. 7то *вное )ротиворе1ие сниаетс* те осново)олага46и соо5раGение/ 1то !"
не "'/ т.е. синь истинно &--ективен/ когда де.ств"ет/ как 5+ отс"тств"*. Pо1но так Gе гла%а
вид*т ,оро0о/ когда они не вид*т саи, се5*/ т.е. то1ек и )*тн+0ек в во%д",е.
Скорее всего/ синь о5о%на1ает в%*тое в =ело -"нк=ионирование )си,ики 1еловека/ а в 5олее
"%ко с+сле слова ( =ентр )си,и1еско. де*тел#ности/ котор+. св*%ан с =ентрал#но. то1ко.
в вер,не. 1асти тела. Соответств"46ее *)онское слово кокоро о5ладает е6е 5ол#0и 1исло
тонки, оттенков %на1ени*/ но )ока достато1но )од1еркн"т#/ 1то/ )еревод* синь как "
Yдовол#но рас)л+в1ат+. теринZ/ + %дес# иее в вид" не тол#ко интеллект"ал#н+./
+сл*6и. " и даGе не тол#ко вер,ни. сло. со%нани* в =ело. >5о/ как "1ит даоси% и $%&н-
5"дди%/ =ентр )си,и1еско. де*тел#ности 1еловека не на,одитс* в его со%нател#но
+0лении/ и воо56е в его !&го'.
Когда 1еловек на"1илс* от)"скат# сво. " так/ 1то тот на1инает де.ствоват# со все. )рис"6е.
е" от )рирод+ =ел#ност#4 и с)онтанност#4/( в 1еловеке на1инает )ро*вл*т#с* осо5ого рода
сво.ство или сила/ котор"4 на%+ва4т дэ. 7то не до5родетел# в те)ере0не с+сле слова как
нравственна* 5е%")ре1ност#/ а скорее в старо с+сле/ ассо=иир"46ес* с &--ективност#4/
когда говор*т о =елител#н+, сво.ства, растени*. $алее/ дэ ест# естественна* и с)онтанна*
сила/ сво.ство/ которое нел#%* к"л#тивироват# или иитироват# каки-ли5о со%нател#н+
о5ра%о. Kао-=%+ говорит:
54
Выс+ее дэ — не есть дэ,
9оэтоу оно обладает дэ.
8из+ее дэ — не отпускает дэ,
9оэтоу оно — не дэ.
Выс+ее дэ — не де$ствует 1у"ве$2 и не иеет цели.
8из+ее дэ — де$ствует и преследует цель 1FF2.
Б"квал#н+. )еревод о5ладает гл"5ино. и в+ра%ител#ност#4/ котор+е ис1е%а4т в )ара-ра%е
ти)а:
!В+с0а* до5родетел# не осо%нает се5* до5родетел#4/ )о&то" она до5родетел#. Oи%0а*
до5родетел# не оGет о5о.тис# 5е% вирт"о%ности/ )о&то" она не до5родетел#'.
В то вре*/ как кон-"=ианство )ро)оведовало до5родетел#/ состо*6"4 в иск"сственно
следовании )равила и )ред)исани*/ даос+ )од1еркивали/ 1то така* до5родетел#
конвен=ионал#на и не )одлинна. LG"ан-=%+ со1инил след"46и. воо5раGае+. диалог еGд"
Кон-"=ие и Kао-=%+:
( СкаGи не/( ска%ал Kао-=%+/( в 1е состоит илосердие и долг )еред 5лиGниX
( Они состо*т/( ответил Кон-"=и./( в с)осо5ности радоват#с* весте со все иро/ во
всео,ват+ва46е 1"встве л45ви 5е% тени !Q'. Вот в 1е илосердие и долг )еред
5лиGни.
( Кака* 1"0#3( воскликн"л Kао-=%+. ( Ра%ве "ниверсал#на* л45ов# содерGит в се5е
)ротиворе1и*X Ра%ве "ни1тоGение !Q' не ест# )олоGител#на* )ро*вление !Q'X Hос)один
о./ если в+ не ,отите ли0ит# и)ери4 исто1ников Gи%ни ( вот )еред Ваи "ниверс"/
его )ор*док нер"0иk вот
55
солн=е и л"на ( свет и, неи%ененk вот %ве%д+ ( и, со%ве%ди* не ен*4тс*k вот )ти=+ и
%вери ( они Gив"т ста*и и стадаи/ 5е% )ереенk вот дерев#* и к"старники ( они раст"т
сни%" ввер, ( все 5е% искл41ени*. Б"д#те и )одо5н+. След".те $ао и 5"д#те совер0енн+.
К 1е" &та 5ес)лодна* )огон* %а до5р+и делаи и с)раведливост#4 ( &то все равно 1то
5ит# в 5ара5ан/ от)равл**с# на ро%+ски 5егле=а. Ув+3 Hос)один о./ как ного )"тани=+
внесли В+ в со%нание 1еловека. Y1:Z iC1/ с. 1S7j.
$аосска* критика конвен=ионал#но. до5родетели относитс* не тол#ко к с-ере нравственно./
но и к иск"сств"/ реесл"/ торговле. Вот 1то )и0ет LG"ан-=%+:
Реесленник L". "ел рисоват# кр"ги от р"ки ровнее/ 1е =ирк"ле. Ка%алос#/ его )ал#=+
так естественно )рис)оса5лива4тс* к то"/ над 1е он тр"дитс*/ 1то е" совсе не
)ри,одитс* на)р*гат# вниание. 2го " )ри &то оставалс* Одни Yт.е. =елостн+Z и не
%нал )"т. 2сли т+ не %ае1ае0# )ал#=ев ног ( %на1ит т"-ли в)ор". 2сли не 1"вств"е0#
свое. талии/ %на1ит )о*с не давит. Когда со%нание не оте1ает ни )олоGител#ного ни
отри=ател#ного/ %на1ит серд=е син# легко... > тот/ ко" !легко'/ всегда легко/( и не
со%нает/ 1то &та !легкост#' легка. Y19Z iC1/ с.RCRj.
Pак Gе/ как реесленник/ о5ладател# дэ о5,одитс* 5е% иск"сственного =ирк"л*/ ,"доGник/
"%+кант/ )овар не н"Gда4тс* в конвен=ионал#но. класси-ика=ии/ )рис"6е. ра%ли1н+
вида иск"сства. Kао-=%+ говорит:
9ять цветов ослепля&т зрение.
9ять звуков притупля&т слух.
9ять вкусовых ощущени$ притупля&т вкус,
56
:хота и погоня волну&т сердце,
4ель, которо$ трудно добиться, губит способности человека.
Вот почеу удры$ делает запасы для .елудка, а не для глаза. 1B?2 G?B,с.??H.
7то ни в кое сл"1ае не след"ет )ониат# как аскети1еск"4 ненавист# к 1"вственно" о)+т".
С+сл &того отр+вка как ра% в то/ 1то вос)рии1ивост# гла%а к =вет" гора%до 0ире/ 1е
-иксированное )редставление о )*ти и тол#ко )*ти =вета,. В де.ствител#ности с"6еств"ет
ли0# )оследовател#на* сена 5ес1исленн+, оттенков/ и рас1ленение и, на отдел#н+е =вета с
)оо6#4 наиеновани. отвлекает вниание от тонкости &ти, )ере,одов. Вот )о1е" !"др+.
делает %а)ас+ дл* Gел"дка/ но не дл* гла%а' ( %на1ит/ 1то он с"дит/ ис,од* и% конкретного
содерGани* )ереGивани*/ а не и% того/ наскол#ко &то )ереGивание соответств"ет
теорети1ески нора.
В коне1но с1ете )ол"1аетс*/ 1то дэ — &то не+слиа* иск"сност# и твор1еска* сила
естественно. и с)онтанно. де*тел#ности 1еловека ( сила/ котора* 5локир"етс*/ когда
)+та4тс* овладет# е4 )осредство какого-то -орал#ного етода или )риеа. 7то как
иск"сство сороконоGки и% и%вестно. )есенки ( ")равл*т# сра%" всеи своии сорока ноGкаи.
*ороконо.ка была вполне счастлива,
До тех пор пока .аба в +утку 8е спросила ее< 3*ка.и, по.алу$ста,
В како порядке дви.утся твои но.киD”
*ознание сороконо.ки так напряглось,
)то она ле.ала в канаве в полно$ прострации,
Iазы+ляя над те, как сдвинуться с еста.
57
Hл"5о1а.0ее "ваGение к дэ )рони%+вает все в+с0ие достиGени* к"л#т"р+ $ал#него Востока/
так 1то дэ *вл*етс* основн+ )рин=и)о все, видов иск"сства и реесла. Mот* &ти иск"сства и
)ол#%"4тс* 1ре%в+1а.но слоGно. и/ с на0е. то1ки %рени* тон1а.0е. те,нико./( саа )о се5е
она все Gе с1итаетс* второсте)енно./ всего ли0# средство. K"10ие Gе )рои%ведени*
иск"сства содерGат &леент сл"1а.ного. 7то не )росто астерское )одраGание сл"1а.но"/
)ритворна* с)онтанност#/ %а которо. иск"сно скр+т )род"анн+. )лан. Представление о дэ в
иск"сстве %атрагивает несравненно 5олее гл"5оки. и )одлинн+. "ровен#. К"л#т"ра даоси%а и
$%&н )ридерGиваетс* "5еGдени*/ 1то каGд+. 1еловек оGет стат# 5е% вс*кого наерени* со
свое. сторон+ исто1нико са+, 1"десн+, неоGиданносте..
>так/ даоси% ( &то 1исто кита.ски. )"т# осво5оGдени*/ котор+./ слив0ис# с инди.ски
5"дди%о <а,а*н+/ )ородил д%&н-5"дди%. $аоси% ( &то осво5оGдение от конвен=и. и
высвобо.дение твор1еско. сил+ дэ. Вс*ка* )о)+тка о)исат# и с-ор"лироват# его в слова,
или в )оследовател#н+, +слител#н+, %нака, с неи%5еGност#4 )риводит к неин"ео" его
искаGени4. 7та глава )оневоле )редставила даосиз в виде то ли виталистско./ то ли
нат"ралисти1еско. -илосо-ии. Fа)адне -илосо-+/ "в+/ )осто*нно тер%а4тс*/ о5нар"Gив/ 1то
не огут со.ти с и%5ито. колеи )рив+1н+, )редставлени.. Как 5+ они ни старалис#/ и, !нова*'
-илосо-и* ока%+ваетс* о5новленн+ варианто )реGни, иде. (
58
они%а или )л4рали%а/ -илосо-ии реалисти1еско. или ноиналистско./ виталистско. или
е,анисти1еско.. Вед# &то единственно во%оGн+е ал#тернатив+/ котор+е )редставл*4т на
конвен=ии сао. +сли: они не ог"т ни1его о5с"Gдат#/ не о5о%на1ив )редет в свое
со5ственно *%+ке. Когда )о)+тае0#с* и%о5ра%ит# на )лоскости трет#е и%ерение/
о5*%ател#но 5"дет ка%ат#с*/ 1то оно то и дело сливаетс* то с длино./ то с 0ирино.. >ли/ как
говорил LG"ан-=%+:
2сли 5+ слов 5+ло достато1но/ то/ )роговорив =ел+. ден#/ + с"ели 5+ ис1ер)ат# $ао.
Поскол#к" Gе слов недостато1но/ то/ )роговорив =ел+. ден#/ оGно ис1ер)ат# ли0#
атериал#ное. $ао ( не1то вне атериал#ного. 2го не в+ра%ит# ни в слова,/ ни в ол1ании.
YR5Z iC1/с.:51j.
59
:;&В& 6
ИСТОКИ 8УДДИЗМ&

Когда кита.ска* =ивили%а=и* в)ерв+е со)рикосн"лас# с 5"дди%о/ она нас1ит+вала "Gе )о
ен#0е. ере две т+с*1и лет. Oова* -илосо-и* столкн"лас# таки о5ра%о с "сто*в0е.с*
тради=ионно. к"л#т"ро. и вр*д ли )риGилас# 5+ в не./ если 5+ не )рис)осо5илас# к
кита.ско" склад" "а. Правда/ с,одство еGд" даоси%о и 5"дди%о и так настол#ко
велико/ 1то во%никает )одо%рение/ не 5+ли ли они св*%ан+ гора%до ран#0е/ 1е с1итаетс*. Во
вс*ко сл"1ае/ Кита. )оглотил 5"дди% то1но так Gе/ как )огло6ал ногие др"гие
1"Gеродн+е во%де.стви*/( не тол#ко идеи и -илосо-ские систе+/ но и =ел+е народ+ и орд+
%авоевателе.. >/ несоненно/ во ного &то о5E*сн*етс* теи искл41ител#н+и
"сто.1ивост#4 и %релост#4/ котор+и кита.=+ о5*%ан+ кон-"=ианств". Fдравое/ сво5одное от
-анати%а/ )роникн"тое 1еловекол45ие "1ение Кон-"=и* *вл*ет со5о. один и% са+,
реалисти1ески, о5ра%=ов со=иал#но. конвен=ии/ какие тол#ко и%вестн+ истории.
О5огатив0ис# даосски )рин=и)о !П"ст# все остаетс* сао со5о.3'/ кон-"=ианство
в%растило %рел+. и в то Gе вре* легки. ти) со%нани*/ ко-
60
торое/ вос)рин*в 5"дди%/ во ного и%енило его/ сделав 5олее !)ракти1н+'. >на1е говор*/
кита.=+ сделали 5"дди% о5ра%о Gи%ни/ дост")н+ дл* человеческих с"6еств ( л4де. с
се#*и/ с каGдодневн+ нео5,оди+ тр"до/ с норал#н+и инстинктаи и страст*и.
Основн+ )рин=и)о кон-"=ианства *вл*етс* )олоGение о то/ 1то !не истина во%в+0ает
1еловека/ а 1еловек во%в+0ает истин"'. !Lелове1ност#' или !1елове1еска* серде1ност#'
1.ен-2 всегда о6"6алас# и в+0е !)равот+' 1и2, ибо 1еловек как таково. в+0е л45о. идеи/
котор"4 он с)осо5ен )ородит#. Б+ва4т вреена/ когда страсти л4де. %асл"Gива4т гора%до
5ол#0е довери*/ 1е и, )рин=и)+. Противо)олоGн+е )рин=и)+/ враGде5н+е идеологии (
не)риири+/ и во.н+/ вед"6иес* и%-%а ни,/ )ривод*т к в%аино" истре5лени4. К"да енее
ра%р"0ител#н+ во.н+/ во%ника46ие и%-%а )росто. GаGд+ наGив+. Вед# в &то сл"1ае
%а,ват1ик стараетс* )о кра.не. ере не "ни1тоGат# то/ 1то со5ираетс* %авоеват#. Ра%"н+е (
т.е. 1елове1еские ( с"6ества всегда с)осо5н+ на ко)роисс/ но не л4ди/ котор+е
о5ес1елове1или се5*/ сделав0ис# сле)+ ор"дие како.-ни5"д# доктрин+ или идеала/(
-анатики/ 1#* вера в а5страк=ии )ревратила и, во врагов всего Gивого. С*г1енн+. таки
отно0ение к Gи%ни/ дал#невосто1н+. 5"дди% 5олее !"до5овари' и 1елове1ески естествен/
1е 5"дди% >ндии или Pи5ета/ 1е. Gи%ненн+. идеал иногда в+гл*дит свер,1елове1ески/
дост")н+ скорее ангела/ 1е л4д*. Oо и в не/ как и во все, остал#н+, 0кола,/ 5"ддист+
)ридерGива4тс* о)ределенного Среднего П"ти еGд" кра.нии состо*ни*и ангела 1дева2 и
деона 1прета2, аскети%а и 1"вственности.
61
Они "тверGда4т/ 1то нет иного )"ти к в+со1а.0е" !)ро5"Gдени4' или состо*ни4 Б"дд+/
крое как 1ере% 1елове1еское состо*ние.
При )о)+тке дат# истори1ески то1ное о)исание инди.ского 5"дди%а/ а такGе то.
-илосо-ско. тради=ии/ и% которо. он в+растает/ во%ника4т сер#е%н+е тр"дности. О ни,
долGен %нат# каGд+. и%"1а46и. восто1н"4 +сл#/ )ото" 1то )о1ти все ваGн+е с"Gдени*
относител#но древне. >ндии след"ет )риниат# с остороGност#4. > след"ет ")о*н"т#
некотор+е и% &ти, %атр"днени./ )реGде 1е )рист")ит# к инди.ско" 5"дди%".
Первое и саое сер#е%ное ( &то )ро5леа интер)рета=ии санскритски, и )али.ски, текстов/
о5ра%"46и, древнеинди.ск"4 литерат"р". 7то относитс* в )ерв"4 о1еред# к санскрит"/
св*6енно" *%+к" >ндии/ и/ в 1астности/ к то. его осо5о. ра%новидности/ котора*
ис)ол#%овалас# в веди1ески. )ериод. >сследовател# как на Fа)аде/ так и в сао. >ндии/ не
оGет 5+т# "верен в то1ности интер)рета=ии &ти, текстов/ а все нов+е словари )олага4тс*
главн+ о5ра%о на один и тот Gе исто1ник ( лексикон/ составленн+. Бетлингко и Рото в
кон=е )ро0лого столети*/ в которо/ как )ри%нано те)ер#/ содерGитс* неало гадател#н+,
"тверGдени.. 7то )аг"5но ска%+ваетс* на на0е )ониании основн+, исто1ников инд"и%а (
Вед и >пани+ад. Со%дани4 )равил#н+, евро)е.ски, &квивалентов дл* -илосо-ски, теринов
>ндии )ое0ало то о5сто*тел#ство/ 1то )ерв+е лексикогра-+ сли0ко )ос)е0но на,одили и
)араллели среди %а)адноевро)е.ски, 5огословски, теринов/ вед# в )ерв"4 о1еред# они
стреилис# ока%ат# )оо6#
62
иссионера*.
Второе %атр"днение состоит в то/ 1то )о1ти нево%оGно в+*снит#/ 1то )редставл*л со5о.
)ервона1ал#н+. 5"дди%. С"6еств"4т два с)иска 5"дди.ски, св*6енн+, текстов: )али.ски.
Канон %херавады, или ;Gно. 0кол+ 5"дди%а/ котора* )ро=ветает на Iе.лоне/ в Бире и
Pаиланде/ и санскритско-ти5етско-кита.ски. Канон (ахаяны, или Северно. 0кол+. Все
исследователи с1ита4т/ 1то основн+е сутры Yтак на%+ва4тс* св*6енн+е текст+Z Канона
<а,а*н+ 5+ли составлен+ не ран#0е 1-го века до на0е. &р+. Однако литерат"рна* -ора
)али.ского Канона наводит на +сл#/ 1то и он не *вл*етс* 5"квал#н+ вос)рои%ведение слов
Hа"та+-Б"дд+. 2сли )ри%нат#/ 1то ,арактер ре1и инди.ского "1ител* )ериода от D00 до :00
года до на0е. &р+ отраGен в *%+ке >пани+ад, то о1ен# "G &тот стил# не )о,оG на ск"1н+е
)овтор+ и с,оласти1еск"4 анер" и%лоGени* св*6енн+, текстов )али.ского Канона. Oе
)ри,одитс* соневат#с* в то/ 1то 5ол#0а* 1аст# о5ои, 5"дди.ски, Канонов ест# ре%"л#тат
тр"дов )андитов Санг,и/ 5"дди.ского она0еского ордена. О5а Канона о5нар"Gива4т все
)ри%наки 5лагогове.но. )ерера5отки )ервона1ал#ного "1ени*. > в ни,/ как на р"сски, икона,/
)о1ти нево%оGно ра%гл*дет# Gиво)ис# %а )окрово %олота и драго=енн+, кане..
Pрет#* тр"дност# %акл41аетс* в то/ 1то инди.ско-5"дди.ска* тради=и* никогда не )ро*вл*ла
интереса к истории/ стол# ,арактерного дл*
____________
*С. w[`]_l-x]\\dym/ Sanskrit-English Dictioncirij Yz{n[lc/ 1951Z/ стр.?f
63
тради=ии евре.ско-,ристианско.. По&то" не с"6еств"ет )о1ти никаки, "ка%ани. на вре*
со%дани* того или иного 5"дди.ского текста. Fадолго до того/ как и, %а)исали/ сутры и%
)околени* в )околение )ередавалис# и% "ст в "ста/ и в)олне во%оGно/ 1то во вре* тако.
"стно. )ереда1и сс+лки на истори1еские со5+ти* ен*лис#/ "довлетвор** )отре5ности
оента. Более того/ 5"дди.ски. она,/ )исав0и. в R00 год" на0е. &р+/ ог 5е% вс*ки,
"гр+%ени. совести )ри)исат# Б"дде свои со5ственн+е слова/ искренне )олага*/ 1то они
*вл*4тс* в+раGение не его ли1ного нени*/ а того свер,ли1ного состо*ни* )росветлени*/
которого он достиг. Он )ри)ис+вал свои слова Б"дде/ как 5+ говор* от иени своего д",овного/
а не атериал#ного тела.
О)асност# исследовател#ско. ра5от+ всегда %акл41аетс* в то/ 1то )ри "%ко. с)е=иали%а=ии
оGет ока%ат#с*/ 1то %а дерев#*и не видно леса. По&то" дл* того/ 1то5+ составит#
)редставление о5 инди.ско. +сли/ с"6ествовав0е. во вреена Б"дд+ %а 0ест# веков до
>ис"са Mриста/ недостато1но одного кро)отливого исследовани*/ ( каки 5+ нео5,оди+ оно
ни 5+ло. С"6еств"ет все Gе достато1ное коли1ество надеGн+, сведени./ с )оо6#4 котор+,
оGно )редставит# се5е вели1ественн+. и )рекрасно ра%ра5отанн+. инд"и% У)ани0ад/ если
тол#ко не и%"1ат# его/ "ткн"в0ис# носо в книг".
Осново)олага46е. дл* инди.ско. Gи%ни и +сли с са+, древни, вреен *вл*етс* велика*
и-ологи1еска* теа ата"яд.на Ydeyd-|d}`dZ ( акта сао)оGертвовани*. 7ти акто Бог
)ороGдает вселенн"4/ и &ти акто 1еловек/ след"* 5оGественно" о5ра%="/ воссоедин*етс* с
Бого. Акт/ котор+ ир со%даетс*/ и акт/ котор+ он %авер0аетс*/( один и тот Gе/( &то
отка% от свое.
64
Gи%ниk как 5"дто ве1н+. коси1ески. )ро=есс ( не 1то иное как игра/ где нео5,одио
)ередат# *1/ как тол#ко его )ол"1и0#. Отс4да основно. и- инд"и%а: ир ( &то БоGество/
игра46ее в )р*тки с саи со5о.. В ка1естве ПрадGа)ати/ Ви0н" или Бра,+ Бог )од ра%н+и
иенаи со%дает &тот ир акто саоотре1ени* или сао%а5вени*/ в ре%"л#тате 1его Одно
становитс* <ноги и единственн+. Актер играет 5ес1исленн+е роли. В -инале он
во%вра6аетс* к се5е ( тол#ко дл* того/ 1то5+ на1ат# )#ес" с саого на1ала ( Один/
"ира46и. во <ноги,/ и <ногие/ "ира46ие в Одно:
%ысяча голов, тысяча глаз и тысяча ног у 9уру+и,
8аполня&щего собо& вс& Jел& и возвы+а&щегося над не$ на десять пальцев.
9уру+а — это все, что было, есть и дол.но быть<
:н властелин бессертия всего, что растет благодаря пище.
:гроно его величие, но еще огроне$ са 9уру+а.
)етвертая часть его — все с"6ее/ три др"гие 1асти ( ве1на* Gи%н# в Oе5еса,...
Боги/ совер0а* Gертво)рино0ение/ )риносили П"р"0" в Gертв".
Весна 5+ла его Gертвенн+ асло/ лето ( дроваи/ а осен# ( сао. св*6енно.
Gертво..
>% )ринесенного в Gертв" со5рали Gертвенн+. Gир/
Котор+. и о5ра%овал с"6ества/ о5ита46ие в во%д",е/ дикие и доа0ние.
Когда ра%делили П"р"0"/ на скол#ко
65
часте$ он был разделенD
)е стали уста его, че руки, че бедра, ногиD
/асто$ #раханов стали его уста, руки — /+атриев касто$.
;го бедра стали Ва$+ье$, из ног возник.
Kудра. ,уна родилась из уа его, из глаз возникло *олнце,
6з уст — 6ндра и Lгни, из дыхания возник ветер.
6з пупка возникло возду+ное пространство, из головы — небо.
6з ног — Jеля, страны света — из слуха. %ак образовались иры*.
7ти т+с*1и голов/ гла%/ ст")не. П"р"0и ( 1асти тела 1елове1ески, и )ро1и, с"6еств/ и с"т#
%дес# в то/ 1то Pо/ 1то гл"5око и наскво%# %нает каGдого индивид""а/ ест# са Бог/ ат.ан
или !Q' ира. КаGда* Gи%н# ( &то 1асти=а или рол#/ котора* )огло6ает " БоGества
)ри5ли%ител#но так Gе/ как рол# Hалета )огло6ает актера/ котор+./ игра*/ %а5+вает о то/
1то в де.ствител#но. Gи%ни он ( -р Сит. Акт сао%а5вени* )ревра6ает Бога во все
с"6ества/ но в тоGе вре* он не )ерестает остават#с* Бого. !>5о все с"6ее ( 1етверта*
1аст# его/ а три 1етверти ( ве1на* Gи%н# в Oе5еса,'. >гра*/ БоGество ра%дел*етс*/ но ли0# на
с=ене/ !)онаро0к"'/ и5о в де.ствител#ности Оно остаетс* един+. > )о&то"/ когда )#еса
)ри,одит к кон="/ индивид"ал#ное со%нание/ )ро5"Gда*с#/ осо%нает сво4 5оGественност#.
___________
*Ригведи M/90. Перевод )о ~.q.•.€l]nn]em. П"р"0а ( &то !Kи1ност#'/ т.е. и%на1ал#ное со%нание %а
)ределаи &того ира.
66
Вна1але &тот ир состо*л и% одного Lтана Y!Q'Z в -оре П"р"0и. Огл*д+ва*с# вокр"г/ он не
на,одил та ни1его/ крое се5* саого. Сна1ала он ска%ал: !Q ес#'. Отс4да во%никло слово
!Q'. По&то" и се.1ас/ когда к 1еловек" о5ра6а4тс*/ он тол#ко откликаетс* !Q %дес#'/ а )ото
"Gе говорит/ как его %ов"т*.
Iуки, ноги !того " повс&ду,
*о всех сторон глаза, головы, лица,
Вс&ду слу+а&т чуткие у+иA
(ир собо$ покрыв, стоит :н**.
Oе след"ет %а5+ват#/ 1то &тот о5ра% ира как БоGественно. игр+ 1лила2 и-ологи1ен )о
-оре. 2сли 5+ + в%*ли и )еревели его на *%+к )он*ти. как -илосо-ски. те%ис/ )ол"1илс* 5+
в"л#гарн+. )антеи%/ с котор+ о5+1но/ к соGалени4/ и )"та4т -илосо-и4 инд"и%а.
Представление о каGдо с"6естве/ каGдо. ве6и как о роли/ котор"4 играет в состо*нии
сао%а5вени* П"р"0а/ не след"ет )"тат# с логи1еско. или на"1но. констата=ие. того Gе
-акта. 7то "тверGдение )о -оре )о&ти1еское/ а не логи1еское. Как говоритс* в 3(ундака
>пани+аде”:
> в)равд"/ &тот ат.ан Y!Q'Z ( как говор*т )о&т+ ( 5л"Gдает )о &то. %еле/ )ере,од* и% тела в
тело i??.7j.
Jилосо-ии инд"и%а 1"Gдо о0и5о1ное )редставление о то/ 1то оGно в+ска%ат#
ин-оративное/ -акти1еское и )о%итивное с"Gдение относител#но окон1ател#но. реал#ности.
Как го-
__________
*Бри,адаран#*ка У)ани0ада ]/C.5.
**Б,агават-Hита f??/1:. YПеревод и% )рилоGени* к книге i10C/ с.R01j.
67
воритс* в то. Gе >пани+аде<
Pа/ где %нание сво5одно от д"али%а/ сво5одно от де.стви./ )ри1ин и следстви./ та/ где оно
нев+ра%ио/ несравнио/ не )оддаетс* о)исани4/( 1то &тоX Ска%ат# нево%оGно3 Y•?. 7Z.
K45ое )олоGител#ное и окон1ател#ное с"Gдение оGет 5+т# в+ска%ано ли0# )о&ти1ески/ в
с"ггестивно. -оре и-а. Одно%на1но./ и%E*вител#но. -оре ре1и остаетс* %дес# тол#ко
одно:
ска%ат# “neti, neti” Yнет/ нетZ/ )оскол#к" то/ 1то оGет 5+т# на%вано и класси-и=ировано/(
неи%5еGно )ринадлеGит с-ере конвен=ионал#ного.
>нди.ска* и-ологи* ра%ра5ат+вает те" 5оGественно. игр+ на ска%о1но "ровне/
о,ват+ва46е не тол#ко колоссал#н+е )редставлени* о вреени и )ространстве/ но и
)ол*рн+е )ротиво)олоGности наслаGдени* и 5оли/ до5родетели и )орока. Сокровенное !Q'
св*того и "дре=а *вл*етс* вестили6е БоGественного на1ала не в 5ол#0е. сте)ени/ 1е
сокровенное !Q' ра%вратников/ тр"сов/ 5е%"=ев или саи, деонов. Противо)олоGности
1двандва2 света и т#+/ до5ра и %ла/ наслаGдени* и 5оли составл*4т с"6ественн+е &леент+
игр+. > ,от* БоGество отоGдествл*етс* с >стино. (cam). Со%нание 1чит2 и БлаGенство
1ананда2, его неотEелео. 1аст#4 *вл*етс* и о5оротна* сторона Gи%ни. Вед# каGдо. драе
дл* нар"0ени* статус кво нео5,оди сво. %лоде./ и даGе карто1на* игра не )ол"1ит
естественного ра%вити*/ если не )ере)"тат#/ не )еретасоват# карт+ )еред игро.. Pак 1то дл*
инд"истского ировос)ри*ти* не с"6еств"ет Про5ле+ Fла. <ир конвен=ионал#н+./
относител#н+./ )о нео5,одиости *вл*етс* иро о))о%и=и.. Свет не)остиGи 5е% т#+k
)ор*док нево%оGен та/ где нет 5ес)ор*дка/ вер,а нет 5е% ни%а/ %в"ка ( 5е% ти0ин+/
наслаGдени* ( 5е%
68
5оли. Как говорит Ананда К"арасваи:
$л* того/ кто "5еGден/ 1то !Бог сотворил ир'/ во)рос ( )о1е" до)"стил Он с"6ествование в
ире вс*1еского %ла/ или того )ервого Fла/ которое во)ло6ает в се5е все %ло/( ли0ен какого
5+ то ни 5+ло с+сла/ с таки Gе основание оGно с)ра0иват#/ )о1е" Он не со%дал ир
сво5одн+ от )ространственн+, и%ерени. или вреенного )ор*дка iR5/с.77j.
Как гласит и-/ 5есс1етн+е кр"говорот+ вреен идет БоGественна* >гра/ )ро,од* стадии
ани-еста=ии и "ни1тоGени* иров/ и%ер*е+е в кал-пах, а кальпа составл*ет )ериод в
C:R0000000 лет. С 1елове1еско. то1ки %рени* &тот )ро=есс )редставл*етс* "Gаса46е
одноо5ра%н+/ )ото" 1то он 5ес=елен и 5есконе1ен. Oо с БоGественно. то1ки %рени* он
о5ладает ве1н+ о1арование детско. игр+/ котора* идет и идет/ )ото" 1то вре* )о%а5+то
и ис1е%ло/ )ревратив0ис# в один 1"дн+. иг.
В+0ео)исанн+. и- не в+раGает как"4-ни5"д# -орал#н"4 -илосо-и4/ но *вл*етс*
)ереGивание состо*ни* со%нани*/ которое на%+ваетс* ок+а или !осво5оGдение'. В =ело
)равил#нее 5+ло 5+ ска%ат#/ 1то инди.ска* -илосо-и* ( &то и ест# такое )ереGиваниеk
втори1н+ и гора%до енее с"6ественн+ *вл*етс* то/ 1то она о5ра%"ет систе" иде./ котора*
)+таетс* )еревести &тот о)+т на конвен=ионал#н+. *%+к. > )о с"6еств" &та -илосо-и*
становитс* 5ли%ка тол#ко то"/ кто )ереGил тако. о)+т/ содерGа6и. иное/
неконвен=ионал#ное %нание/ то саое/ которое + на,оди в даоси%е. $р"гие его
наиеновани* ( ата д.нана Yсаосо%наниеZ или ата"бодха Yсао)ро5"GдениеZ/ и5о &тот
о)+т ест# одновреенно раскр+тие того/ кто и 1то ест# !Q'/ когда !Q' )ерестает
отоGдествл*т# се5* с ка-
69
ко. 5+ то ни 5+ло рол#4 или конвен=ионал#н+ о)ределение ли1ности.
СодерGание &того откр+ти* инди.ска* -илосо-и* о)ис+вает ли0# в и-ологи1ески,
терина,/ в таки, в+раGени*,/ как !Q ест# Бра,ан' 1аха"брахан2 или !<+ (одно с Pе'
1тат тва аси2, котор+е навод*т на +сл#/ 1то Саосо%нание ест# осо%нание своего
и%на1ал#ного единства с Бого.
Oо %а*вление !Q ес# Бог' не иеет %дес# того %на1ени*/ котор+ оно о5растает в и"де.ско-
,ристианско контексте. Pа и-ологи1ески. *%+к/ как )равило/ се0иваетс* с *%+ко
-актов/ так 1то не с"6еств"ет 1еткого ра%грани1ени* еGд" Бого/ о)исанн+ в терина,
конвен=ионал#ного +0лени*/ и Бого/ котор+ Он *вл*етс* в де.ствител#ности. >нд"с
говорит: !Q ес# Бра,ан'/ но не )одра%"евает/ 1то е" ли1но )ор"1ена вс* вселенна* и до
ел#1а.0и, )одро5носте. и%вестн+ ее де.стви*. Во-)ерв+,/ он отоGдествл*ет се5* с
БоGество не на "ровне свое. )овер,ностно. индивид"ал#ности. Во-втор+,/ его !Бог' (
Бра,ан ( не отве1ает !ли1но' %а ир/ он %нает и де.ств"ет в не не так/ как 1еловек/ вед# он
не вос)риниает ир в терина, тради=ионн+, -акторов и не де.ств"ет на него/ )рилага*
наерени*/ "сили* и вол4. След"ет отетит#/1то сао слово Бра,ан о5ра%овано от корн*
брих, 1то о%на1ает !расти'. Pвор1еска* )рирода Бра,ана/ как и $ао/( &то с)онтанност#/
)рис"6а* )ро=есс" роста/ в отли1ие от со%нател#ности/ )рис"6е. акт" Pворени*. $алее/ ,от*
с1итаетс*/ 1то Бра,ан !%нает' саого се5*/ %нание &то ( не ин-ора=и*/ &то не то %нание/
которое оGно )ол"1ит# о5 о5Eекта,/ отли1н+, От с"5Eекта. Как говорит Шанкара:
70
>5о он ест# Fна46и./ а Fна46и. оGет %нат# др"гие о5Eект+/ но не оGет сделат# Се5*
о5Eекто Своего со5ственного %нани* ( то1но так Gе/ как огон# сGигает др"гие )редет+/
но не оGет сGе1# са се5**.
$л* %а)адного со%нани* )редставл*етс* %агадко./ )о1е" инди.ска* -илосо-и* "дел*ет так
ного вниани* о5E*снени4 того/ 1е не *вл*етс* )ереGивание ок+а, и )о1ти не говорит о
то/ 1то Gе &то такое на сао деле. 7то де.ствител#но не)он*тно/ и5о если &то )ереGивание
настол#ко 5ессодерGател#но или настол#ко далеко от всего/ 1то + с1итае ваGн+/ как
о5E*снит# то огроное %на1ение/ которое )ридаетс* е" в инди.ско )редставлении о Gи%ниX
$аGе на конвен=ионал#но "ровне легко )он*т#/ 1то %нат#/ 1е ве6# не *вл*етс*/ нередко не
енее ваGно/ 1е %нат#/ 1е. она *вл*етс*. Когда еди=ина не оGет )редлоGит#
&--ективное лекарство )ротив )рост"д+/ ест# некоторое )реи"6ество в то/ 1то + %нае
5ес)оле%ност# каки,-то о56е)рин*т+, )атентованн+, средств. $алее. Отри=ател#ное %нание в
некоторо отно0ении )одо5но )ространств": &то 1иста* страни=а/ на которо. ог"т )о*вит#с*
словаk )ороGни. к"в0ин/ в котор+. оGно налит# Gидкост#k откр+тое окно/ 1ере% которое
оGет
__________
*#а+ья в /ена >пани+аде 9-11. Pак как слова !не оGет' о5+1но ие4т отри=ател#ное
%на1ение/ они %дес# не совсе Уда1н+. С+сл сравнени* в то/ 1то как свет" нет н"Gд+
осве6ат# саого се5*/ так как он и так светитс*/ так нет никако. нео5,одиости и даGе
с+сла в то/ 1то5+ Бра,ан стал о5Eекто своего со5ственного %нани*.
71
)роникн"т# свет/ или )"ста* тр"5а/ )о которо. оGет те1# вода. О1евидно/ 1то =енност#
)"стот+ ( в двиGении/ которое в не. оGет ос"6ествл*т#с*/ или в ве6естве/ которое 5"дет в
не. содерGат#с*. Oо в )ерв"4 о1еред# дл* всего &того нео5,одио нали1ие сао. )"стот+.
По&то" инди.ска* -илосо-и* так сосредото1ена на отри=ании/ на осво5оGдении "а от
л45+, )он*ти. о5 >стине. Она не )редлагает никако. идеи и никак не о)ис+вает/ 1е долGно
на)олнит# )"стот" в "е/ )ото" 1то л45а* иде* %аслонила 5+ -акт. Pак солн=е/ нарисованное
на оконно стекле/ оGет %агородит# насто*6и. солне1н+. свет. 2сли и"деи не до)"скали
и%о5раGени* Бога в кане или дереве/ то инд"с+ не до)"ска4т его и%о5раGени* +сл#4 (
ра%ве 1то &та +сл# настол#ко и-ологи1на/ 1то ее "Gе никак не с)"тае0# с реал#ност#4.
По&то" )ракти1еское о5"1ение )"ти осво5оGдени* 1садхана2 — &то )осте)енное
в+сво5оGдение !Q'/ атана, и% л45ого вида отоGдествлени.. Осво5оGдение состоит в
осо%нании того/ 1то !Q' не ест# &то тело/ &ти о6"6ени*/ &ти 1"вства/ &ти +сли/ &то со%нание.
Oи один и% во%оGн+, +сли+, о5Eектов не ест# о* с"6ност#. В коне1но с1ете/ &т"
с"6ност# нел#%* отоGдествит# ни с каки )он*тие/ даGе с идее. саого БоGества или
атана. Как говорит (андукья >пани+ада<
7то ест# Pо/ 1то не о)о%нает ни с"5Eективного/ ни о5Eективного/ ни и, о5ои,k Pо/ 1то не
ест# ни )росто со%нание/ ни ра%дел*46ее 1"вствование/ ни тенота/ ни не-)о%нание. 7то
невидиое/ неи%ре1енное/ не"ловиое/ нера%ли1иое/ не+слиое/ нео)ис"еое ( с"т#
саосо%нани*/ окон1ание а.и. Y•??Z
72
$л* со%нани*/ в%*того в =ело/ атан — то уке, 1то голова дл* %рени* ( ни свет/ ни т#а/ ни
)олное/ ни )"стое/ некое не)остиGиое !вовне'. В иг/ когда )рекра6аетс* вс*кое
отоGдествление !Q' с ве6аи и )он*ти*и/ когда )ри,одит состо*ние нирвикальпа,— !5е%
кон=е)=ии'/ и% неведо+, гл"5ин/ словно вс)+0ка/ *вл*етс* о%арение/ которое на%+ва4т
5оGественн+ ( &то %нание Бра,ана.
В )ереводе на конвен=ионал#н+. и ( не 5о4с# )овторит# ( и-о-)о&ти1ески. *%+к ( %нание
Бра,ана ( &то откр+тие того/ 1то ир/ котор+./ ка%алос#/ 5+л <ноги/ на сао деле ест#
Один/ 1то в де.ствител#ности !все ест# Бра,ан'/ и !вс*ки. д"али% ( лоGна* в+д"ка'. Как
констата=и* -акта/ &ти "тверGдени* логи1ески 5есс+сленн+ и не нес"т никако. ин-ора=ии.
Pе не енее/ &то наил"10ее и% во%оGн+, о)исани. де.ствител#ного )ереGивани*/ ,от* в тот
са+. иг/ когда !)оследнее слово' "Gе готово сорват#с* с *%+ка/ *%+к как 5+ отниаетс*/ и
остаетс* ли5о нести околеси="/ ли5о %аол1ат#.
(ок+а с1итаетс* такGе осво5оGдение от а$и. (а$я — одно и% са+, ваGн+, )он*ти. в
инди.ско. -илосо-ии/ как инд"истско./ так и 5"дди.ско.. Ра%нородн+. ир *влени. и
со5+ти./ как )олага4т/ ест# а$я/ в о5+1но )ониании (илл4%и*/ котора* скр+вает един"4
леGа6"4 %а не. реал#ност# Бра,ана. Pакое )ониание со%дает в)е1атление/ 1то ок+а — &то
состо*ние со%нани*/ в которо вес# ра%ноо5ра%н+. ир )рирод+ ис1е%ает и% )ол* %рени*/
растворив0ис# в 5ес)редел#но/ т"скло свет*6ес* океане вселенно.. С таки
)редставление нео5,одио ре0ител#но расстат#с*/ и5о оно )одра%"евает д"али%/
несовестиост# Бра,ана и
73
а$и,— а &то )ротиворе1ит основн+ )рин=и)а -илосо-ии У)ани0ад. >5о Бра,ан ( не ест#
2диное в противополо.ность <ноGественно"/ не ест# )ростое в противополо.ность
слоGно". Бра,ан сво5оден от о))о%и=и. 1адва$та2, и 7то %на1ит/ 1то он не иеет
)ротиво)олоGности/ так как Бра,ан не )ринадлеGит никако. класси-ика=ии или/ говор*
то1нее/ на,одитс* вне класси-ика=и..
Как ра% класси-ика=и* и ест# а$я. 7то слово )роис,одит от санскритского корн* атр, —
!и%ер*т#'/ !о5ра%ов+ват#'/ !строит#' или !)ланироват#'/ котор+. встре1аетс* в греко-
латински, слова,: етр/ атериал/ атри=а/ атери*. Основа )ро=есса и%ерени* ( деление.
Оно )рои%водитс*/ когда + )роводи )ал#=е отетк"/ делае кр"г ( от р"ки или =ирк"ле/
с+)ле %ерно или л#е Gидкост# в ерн+. стакан. По&то" санскритски. корен# "два — от
которого )роис,одит англ. !c]‚]c_' Yра%дел*т#Z/( *вл*етс* такGе корне латинского duo
Yр"сского !два' иZ англ. !cbd\' Yдво.но.Z.
Ска%ат#/ таки о5ра%о/ 1то ир -актов и со5+ти. ест# а$я, — &то %на1ит ска%ат#/ 1то -акт+
и со5+ти* ( скорее едини=+ и%ерени*/ 1е реалии )рирод+. <+ долGн+ далее рас0ирит#
)он*тие и%ерени*/ вкл41ив в него л45ого вида ограни1ени*/ 5"д# то о)исател#на*
класси-ика=и* или в+5оро1н+. от5ор. Pогда станет *сно/ 1то -акт+ и со5+ти* ( такие Gе
а5страк=ии/ как линии еридиана или -"т+ и д4.+. Вд"а.тес#/ и в+ согласитес#/ 1то ни к
одно" -акт" нел#%* )од,одит# и%олированно/ рассатриват# его как не1то саосто*тел#ное.
Jакт всегда *вл*етс* )о ен#0е ере в )аре с 1е-то/ )ото" 1то отдел#ное *вление
не)остиGио вне )ространства/ в которо оно на,одитс*. О)ре-
74
деление/ ограни1ение/ о1ер1ивание ( все &то акт+ разделения, и )осе" ( дво.ственности/
д"ал#ности/ и5о как тол#ко )роведена грани=а/ о5ра%"4тс* две сторон+.
Pака* то1ка %рени* нескол#ко )"гает и с тр"до вос)риниаетс* теи/ кто и%давна )рив+к
с1итат#/ 1то )редет+/ со5+ти*/ *влени* и ест# са+е 1то ни на ест# кир)и1и иро%дани*/
надеGне.0ие и% все, надеGн+, реали.. Pе не енее/ )равил#ное )ониание "1ени* о а$е
*вл*етс* ваGне.0и и не)реенн+ "словие )остиGени* инд"и%а и 5"дди%а. Стара*с#
)роникн"т# в его с+сл/ н"Gно "ет# отка%ат#с* от ра%ли1н+, !идеалисти1ески,' -илосо-и.
Fа)ада/ с котор+и его 1асто )"та4т даGе совреенн+е инди.ские ведантист+. <ир ест#
илл4%и* "а не в то с+сле/ 1то осво5оGденн+. 1еловек 1д.иванукта2 не видит ни1его/
крое не)ро,одио. П"стот+. Oет/ он видит ир/ тот Gе са+./ 1то и +. Oо он не )роводит в
не грани=/ не и%ер*ет его/ не делит его/ как +. <ир в его вос)ри*тии не рас)адаетс* на
отдел#н+е )редет+ и *влени*. Он видит/ на)риер/ 1то коGа 1то-то соедин*ет/ тол#ко если
с1итат#/ 1то она не1то ра%дел*ет/ и нао5орот.
Pаки о5ра%о/ его то1ка %рени* отн4д# не онисти1на. Он не с1итает/ 1то все *влени* ( &то
Одно/ )ото" 1то/ строго говор*/ не 5+ло и нет никаки, !ве6е.'/ котор+е о5Eедин*4тс* в
Одно. О5Eединение ( &то така* Gе а$я, как и ра%деление. В св*%и с &ти и инд"ист+/ и
5"ддист+ )ред)о1ита4т говорит# о реал#ности как о !не-д"ал#но.'/ а не едино./ и5о
)редставление о едино )одра%"евает )он*тие о ноGественно. У1ение о а$е ест#/ таки
о5ра%о/ "1ение относител#ности. Оно гласит/ 1то )редет+/ *влени* и со5+ти* ие4т
грани=+ не )о сао. свое. )рироде/
75
а ли0# в 1елове1еско о)исанииk и с)осо5/ котор+ + о)ис+вае Yили ра%дел*еZ и,/
относителен/ он %ависит от ра%н+, то1ек %рени*.
Во%#е/ на)риер/ со5+тие/ которое на%+ваетс* Перво. <ирово. Во.но.. Oетр"дно %аетит#/
1то тол#ко с вес#а "словно. то1ки %рени* оGно с1итат#/ 1то она на1алас# C авг"ста 191C
года и кон1илас# 11 но*5р* 191D. >сторики ог"т откр+т# !)одлинное' на1ало во.н+ и
окон1ание ее ного ран#0е и )о%днее "ка%анн+, дат. Вед# со5+ти* ог"т рас6е)л*т#с* и
сливат#с* в одно/ как 0арики рт"ти/ в %ависиости от и%ен1иво. од+ истори1еско. на"ки.
Hрани=+ со5+ти. скорее конвен=ионал#н+/ 1е естественн+/ и &то видно такGе на )риере
Gи%ни 1еловека/ котора*/ как и%вестно/ отс1ит+ваетс* с оента родов/ ( в то вре* как ее
оGно 5+ло 5+ отс1ит+ват# и с оента %а1ати*/ и с оента отн*ти* от гр"ди.
Подо5н+ Gе о5ра%о легко "видет# конвен=ионал#н+. ,арактер отдел#н+, )редетов.
О5+1но 1елове1ески. органи% )ониаетс* как =елое/ ,от* с то1ки %рени* -и%иологи1еско. (
&то стол#ко )редетов/ скол#ко в не 1асте. или органов/ а с то1ки %рени* со=иологи1еско. (
&то всего ли0# 1асти1ка 5олее кр")ного =елого/ которое на%+ваетс* на=ие. или классо.
Коне1но/ ир )рирод+ и%о5ил"ет )овер,ност*и и лини*и/ "1асткаи )лотн+и и )"ст+и/ и
+ )ол#%"ес* все &ти дл* )роведени* грани= еGд" *влени*и и )редетаи. Oо "1ение о
а$е гласит/ 1то &ти -ор+ 1рупа2 не ие4т !свое5+ти*'/ !сао-)рирод+' ( свабхавы, они
с"6еств"4т не )о со5ственно" )рав"/ но ли0# в отно0ении к др"го". Pак/ твердое тело не
оGет 5+т# о)ределено вне соотнесенности с )ространство. В &то с+сле твердое тело и
)ространство/ %в"к и ти0ина/ с"6еств"46и. и
76
нес"6еств"46и./ -иг"ра и -он ( неотдели+ др"г от др"га/ в%аиосв*%ан+/ или
!в%аиово%ника46и'. Pол#ко 5лагодар* а$е или конвен=ионал#но" ра%делени4 они
вос)риниа4тс* )о отдел#ности.
>нди.ска* -илосо-и* рассатривает -ор" ( или 1рупа2 как а$&, )ото" 1то она
не)осто*нна. Когда в инд"истски, или 5"дди.ски, текста, говоритс* о !)"сто' или
!илл4%орно' ,арактере видиого ира )рирод+ ( в отли1ие от конвен=ионал#ного ира
)редетов ( )одра%"еваетс* иенно не)осто*нство его -ор. Jора ( &то )оток/ и )о&то"
она ( а$я в нескол#ко 5олее 0ироко с+сле слова/ в то с+сле/ 1то ее нел#%*
%а-иксироват#/ с,ватит#. Jора ( &то а$я, когда " )+таетс* )ости1# ее и )од1инит# се5е/
%акл41ит# в тверд+е категории +сли/ т.е. о5о%на1ит# иенаи 1наа2 и словаи. >5о &то как
ра% те са+е с"6ествител#н+е и глагол+/ с )оо6#4 котор+, констр"ир"4тс* а5страктн+е и
)он*ти.н+е категории Ве6е. и со5+ти..
Lто5+ в+)олнит# свое на%на1ение/ иена и терин+ долGн+ )о нео5,одиости/ как вс*ка*
едини=а и%ерени*/ 5+т# о)ределенн+и и )осто*нн+и. Oо они так ,оро0о ( в ограни1енно
с+сле ( с)равл*4тс* со свое. %ада1е./ 1то 1еловек )одвергаетс* )осто*нно" иск"0ени4
се0ат# &ти и%ерени* с и%ер*е+ иро/ отоGдествл*т# ден#ги с 5огатство/
%а-иксированн"4 конвен=и4 с и%ен*46е.с* реал#ност#4. Однако в то. ере/ в како. он
отоGдествл*ет се5* и сво4 Gи%н# с &тии косн+и и )"ст+и тра-аретаи-о)ределени*и/ он
о5рекает се5* на )осто*нное ра%о1арование того/ кто )+таетс* на5рат# вод" ре0ето. По&то"
инди.ска* -илосо-и* не"станно на)оинает/ как гл")о о,отит#с* %а ве6аи/ тре5оват#
)осто*нства от отдел#н+,
77
с"6еств или *влени. ( во все &то она видит ли0# осле)ленност# )ри%ракаи/
%авороGенност# а5страктн+и еркаи "а YанасZ*.
(а$я, таки о5ра%о/ )риравниваетс* к )он*ти4 наарупа, с !иене-и--оро.'/(
стреление ра%"а "ловит# тек"1ие -ор+ )рирод+ в *1е.ка, -иксированно.
класси-ика=ии. Oо стоит )он*т#/ 1то в коне1но с1ете -ора ( )"ста/ ( в то с+сле/ 1то она
не"ловиа и неи%ериа ( ир -ор становитс* "Gе не а$е$, а Бра,ано. Jорал#н+. ир
становитс* реал#н+ в тот са+. иг/ когда его )ереста4т "дерGиват#/ когда )ереста4т
со)ротивл*т#с* его и%ен1иво. тек"1ести. >5о иенно )ре,од*6ест# ира и *вл*етс* %нако
его 5оGественности/ его истинного тоGдества с неделио. и неи%ерио. 5есконе1ност#4
Бра,ана.
Pаки о5ра%о/ инд"истско-5"дди.ска* -илосо-и*/ настаива46а* на и%ен1ивости ира/
вовсе не то )ессиисти1еское и нигилисти1еское "1ение/ какое о5+1но вид*т в не. %а)адн+е
критики. Пре,од*6ест# )редставл*етс* гнет"6е. тол#ко ""/ котор+. ")орно стреитс* к
о5ладани4/ но в "е/ от)"6енно на вол4/ )л+в"6е весте с )отоко )ереен/ став0е./ )о
о5ра%но" в+раGени4 $%&н-5"дди%а/ *1ико в )ене горного )отока/ о6"6ение
)ре,од*6ести или )"стот+ )ороGдает 1"вство восторга. <оGет 5+т#/ )о&то" и на Востоке/ и
на Fа)аде теа 5ренности 1асто вдо,новл*ла наи5олее гл"5ок"4 и трогател#-
____________ * От того нее корн*/ 1то а$яA от него .е )роис,одит англ. !y_`mblde][`'
Yи%ерениеZ Yлат. mensura), !y_`ed\' Yлат. mens) Yентал#н+.Z/ !c]y_`m][`' Y)ространственное
и%ерениеZи са 1еловек Y!yd`'Z !ера все, ве6е.'. Ср. такGе лат. y_`m]m и англ. y[`eo
Yес*=Z
78
н"4 )о&%и4/ и даGе та/ где са )о&т 5ол#0е всего страдает от нее/ вели1ие )ереен
)рост")ает во все 5леске:
Jавтра, завтра, завтра.
L дни ползут, и вот у.е в книге .изни
)итае ы последни$ слог и види,
)то все вчера ли+ь озаряли путь
/ огиле пыльно$. Догора$, огарок7
Mизнь — это только тень, коедиант,
9аясничав+и$ полчаса на сцене
6 тут .е позабыты$A это сказка, /отору& пересказал дурак<
В не$ ного слов и страсти,
8ет ли+ь сысла.
2сли все о5стоит иенно так ( )о %ае1ани4 Р.M.Блиса ( дела совсе не так "G )ло,и.
>так/ "1ение о а$е )од1еркивает/ во-)ерв+,/ нево%оGност# %акл41ени* реал#ного ира в
сети страсти/ *1е.ки слов и )он*ти. и/ во-втор+,/ тек"1и. ,арактер саи, &ти, -ор/ котор+е
+сл# )+таетс* о)ределит#. <ир -актов и со5+ти. ( &то в =ело ( наа, а5страктн+е
на%вани*/ и рупа, тек"1а* -ора. Он "скол#%ает и от )остиGени* -илосо-а/ и от ,ватки
искател* наслаGдени./ как вода/ в+тека46а* и% стисн"того к"лака. 7то так даGе в
)редставлени*, о Бра,ане как о ве1но. реал#ности/ сто*6е. %а &ти )отоко/ и5о в )он*тии
3атан как 5оGественна* основа 1елове1еского со%нани*' так Gе/ как и в л45о др"го
)он*тии )рис"тств"ет не1то о5ан1ивое. В то. ере/ в како. &ти )редставлени* *вл*4тс*
иде*и/ они так Gе ало с)осо5н+ ",ватит# реал#ное/ как и вс*ка* иде*.
>енно &то осо%нание тотально$ не"ловиости ира и леGит в основе 5"дди%а. >енно &тот
оент 5олее/ 1е 1то-ли5о иное/ отли1ает
79
"1ение Б"дд+ от -илосо-ии У)ани0ад и составл*ет raison d'etre Yра%"ное основаниеZ
рас)ространени* 5"дди%а как осо5ого на)равлени* инди.ско. Gи%ни и +сли.
$л* Hа"та+ Просветленного/ или Б"дд+ Y"ер в 5C5 г. до н.&.Z/ Gив0его в то вре*/ когда "Gе
во%никли ваGне.0ие и% У)ани0ад/ и, -илосо-и* *вилас# от)равно. то1ко. дл* его
со5ственного "1ени*. Б+ло 5+/ однако/ о0и5ко. )ониат# Б"дд" как !основател*' или
!ре-оратора' религии/ т.е. со%дател* "1ени*/ к[т[ƒ[_ *вилос# каки-то органи%ованн+
)ротесто )ротив инд"и%а. Вед# + иее дело с &)о,о./ когда саи слова !инд"-и%'/
!5ра,ан-и%' не иели 5+ никакого с+сла. Просто с"6ествовала тради=и*/ во)ло6енна* в
Ведах и >пани+адах, котор+е )ередавалис# и% "ст в "ста/ и она не 5+ла *вно и тол#ко
!религио%но.'/ и5о о,ват+вала о5ра% Gи%ни л4де. в =ело/ %атрагива* все сторон+ Gи%ни от
с)осо5ов о5ра5отки %ели )о )редставлени. о коне1но. реал#ности. Б"дда де.ствовал в
)олно согласии с &то. тради=ие./ когда/ отка%ав0ис# от Gи%ни !,о%*ина доа' и расстав0ис#
со свое. касто./ стал ри+и — !лесн+ "дре=о'/ 1то5+ на.ти )"т# осво5оGдени*. Как "
л45ого др"гого ри+и, его )оиски осво5оGдени* иели свои осо5енности/ и его "1ение
содерGало анали% не"да1н+, )о)+ток л4де. ос"6ествл*т# на )рактике те веровани*/ котор+е
они ис)оведовали.
В)олне в д",е тради=ии 5+л и его отка% от свое. кастово. )ринадлеGности/ и )рин*тие в
"1еники 5е%дон+, и внекастов+, искателе. истин+. >5о инди.ска* к"л#т"ра е6е 5олее/ 1е
кита.ска*/ )оо6р*ет в о)ределенно во%расте отка% от конвен=ионал#ного о5ра%а Gи%ни ( к
кон=" Gи%ни/ когда ис)олнен долг се#*нина и
80
граGданина. В+,од и% каст+ ест# откр+тое и о1евидное в+раGение того/ 1то 1еловек осо%нал
сво4 истинн"4 с"т#/ )он*л/ 1то она !декласси-и=ир"еа'/ 1то роли и ли1ности ( 1исто
конвен=ионал#н+ и 1то )одлинна* )рирода 1еловека ест# !не-ве6#' и !не-тело'.
7то осо%нание и ест# с"т# бодхи, )росветлени* Б"дд+/ которое сни%о0ло на него однаGд+
но1#4/ когда он сидел )од )рославленн+ дерево Бо в Hа.е )осле сеи лет едита=и. в
лесно "единении. С то1ки %рени* $%&н &то )ереGивание и ест# главное содерGание 5"дди%а/
и и%лоGенное на слова, "1ение ( совер0енно второсте)енно )о сравнени4 с внесловесно.
)ереда1е. саого &того о)+та от )околени* к )околени4. В те1ение сеи лет Hа"таа всеи
силаи )+талс* с )оо6#4 тради=ионн+, средств $оги. и тапаса, со%ер=ани* и аске%+/
)роникн"т# в та.н" )ора5о6ени* 1еловека а$е$, он стреилс* на.ти в+,од и% )оро1ного
кр"га )рив*%анности к Gи%ни (mpuui..a), )одо5ного т6етно. )о)+тке р"ки "=е)ит#с* %а се5*
са". Все его старани* 5+ли на)расн+. Ве1н+. атан, истинное !Q'/ оставалос#
недостиGи+. Как ни сосредото1ивалс* он на со5ственно "е/ )+та*с# )роникн"т# до са+,
его истоков и корне./ он не на,одил ни1его/ крое своего со5ственного "сили*
сосредото1ит#с*. Ве1еро накан"не своего о%арени* он )росто !от5росил все' и/ нар"0ив
аскети1еск"4 диет"/ сEел 1то-то )итател#ное.
> сра%" Gе )осле &того он )о1"вствовал/ 1то в не на1инает )роис,одит# гл"5ока* )ереена.
Он сел )од дерево/ дав о5ет ( не встават#/ )ока не достигнет в+с0его о%арени*/ и ( как
гласит )редание ( сидел вс4 но1#/ )ока ел#кн"в0а* на гновение "тренн** %ве%да вдр"г не
в+%вала в не о6"6ени* совер0енно. *сности )ониани*. 7то
81
и 5+ло ануттара са-як сабодхи — !не)рев%о.денное/ совер0енное )росветление'/
осво5оGдение от а$и и от ве1ного Кр"говорота роGдени*-серти ( сасары, того
кр"говорота/ котор+. не оGет 5+т# ра%орван/ )ока 1еловек в л45о. -оре =е)л*етс* %а сво4
Gи%н#.
Однако де.ствител#ное содерGание &того о)+та никогда не 5+ло и не 5"дет в+раGено
словаи. Вед# слова ( &то тра-арет+ а$и, *1е.ки ее сете./ а )ереGивание Yо)+тZ ( вода/
)ротека46а* скво%# ни,. Lто Gе касаетс* слов/ то единственное/ 1то оGно ска%ат# о5 &то
)ереGивании/ ( &то слова/ )ри)ис+вае+е Б"дде в Вад.рачхедике<
Вот так/ С"5,"ти/ ни але.0е. илости не )рио5рел * 5лагодар* не)рев%о.денно" )олно"
)росветлени4/ и иенно )о&то" оно на%+ваетс* !не)рев%о.денное )олное )росветление'. iRRj
Pак/ в кон=е)=ии $%&н Б"дда !не ска%ал ни единого слова'/ несотр* на то/ 1то е"
)ри)ис+ва4тс* т+с*1и и%ре1ени.. 2го истинное )ослание не огло 5+т# в+раGено словаи/ и
его )рирода 5+ла такова/ 1то когда его )+талис# с-ор"лироват# словаи/ )ол"1алос#/ 5"дто
оно ( ни1то. Pе не енее ваGне.0е. тради=ие. $%&н *вл*етс* )ереда1а ин+ с)осо5о того/
1то не оGет 5+т# в+раGено ре1#4/( !)р*+ "ка%ание'/ неки внесловесн+ с)осо5о
о56ени*/ 5е% которого 5"дди.ски. о)+т никогда не сог 5+ )ере,одит# от )околени* к
)околени4.
$%&н-5"дди.ское и/ веро*тно/ довол#но )о%днее )редание гласит/ 1то Б"дда/ дерGа в р"ке
=веток и не )рои%нос* ни слова/ )ередал )росветление свое" л45ио" "1еник"
<а,ака0#*)е. Пали.ски. канон гласит/ 1то сра%" )осле )ро5"Gдени* Б"дда от)равилс* в
Олени. )арк Бенареса к от0ел#ника/ с котор+и )реGде вел та аскети1еск"4 Gи%н#/ и
и%лоGил свое У1ение в виде Lет+ре, Благородн+, >стин/ котор+е о1ен# то1но )ереда4т
основн"4 с"т# 5"дди%а.
7ти Lет+ре >стин+ составлен+ )о веди1еско" о5ра%=" вра1е5н+, диагно%ов и )ред)исани.:
они содерGат диагностик" %а5олевани*/ его )ри1ин"/ с"Gдение о во%оGности или
нево%оGности в+%доровлени* и с)осо5 и%ле1ени*.
Перва* >стина касаетс* тр"дного дл* )ониани* терина духкха, вес#а )ри5ли%ител#но
)ереводиого как !страдание'. > о5о%на1аетс* велика* 5оле%н# ира/ та 5оле%н#/ от которо.
единственн+ лекарство *вл*етс* етод Б"дд+ ( дхара.
РоGдение ( духкха. ра%р"0ение ( д",к,а/ 5оле%н# ( д",к,а/ серт# ( д",к,а/ таков+ Gе
)е1ал# и горе... Соединение с не)ри*тн+./ отл"1ение от )ри*тного ( д",к,а. OедостиGение
Gелаеого ( тоGе д",к,а. Одни слово/ &то тело/ &тот )*тири1н+. конглоерат/ основа
которого ( Gелаиие 1три+на2, ест# дукха. *
7т" истин"/ однако/ нел#%* свести к о56е" "тверGдени4/ 1то !Gи%н# ест# страдание'. Вернее
5+ло 5+ ска%ат#/ 1то Gи%н#/ котор"4 + веде/ ест# страдание/ вернее/ она отравлена осо5+
гор#ки ра%о1арование/ о,ват+ва46и нас/ когда р"0атс* надеGд+ на достиGение
нево%оGного. <оGет 5+т#/ )о&то" то1нее )ереводит# духкха — 3Eрустрация5,
!ра%о1арование'/ ,от* антонио &того слова *вл*етс* сукха, 1то %на1ит
__________
* Са#4та Oика.*/ CR1.
83
!)ри*тн+.'/ !сладки.'*
По др"го. версии 5"дди.ского "1ени*/ духкха — одна и% тре, неотEеле+, 1ерт 5+ти* или
становлени* ( бхава, две Gе др"гие ( &то анит-я — не)осто*нство и анатан — отс"тствие
!Q'. 7ти два терина 1ре%в+1а.но ваGн+. У1ение анитьи — &то не )роста* констата=и* того/
1то ир и%ен1ив/ скорее она о%на1ает/ 1то 1е 5олее 1еловек =е)л*етс* %а Gи%н#/ те она
5ол#0е ен*етс*. Саа )о се5е реал#ност# ни )осто*нна/ ни и%ен1ива ( она не )одвластна
о)ределени4. Oо когда + )+таес* "дерGат# ее/ во все о5нар"Gиваетс* и%ен1ивост#k
%дес# как с тен#4: 1е 5+стре. догон*е0#/ те 5+стре. она от те5* "5егает.
Подо5н+ Gе о5ра%о )он*тие анатан — &то не )ростое "тверGдение -акта/ 1то в гл"5ине
на0его со%нани* нет !Q' 1атана2. Вернее с1итат#/ 1то нет !Q'/ которое оGно 5+ло 5+ "ловит#
не)осредственн+ )ереGивание или с )оо6#4 )он*ти.. Веро*тно/ Б"дда 1"вствовал/ 1то
"1ение о5 атане в >пани+адах о1ен# легко )оддаетс* неверно. интер)рета=ии/ )ри которо.
атан становитс* верование/ о5Eекто Gелани./ =ел#4 стрелени./ 1е-то таки/ в 1е "
надеетс* о5рести надеGное "5еGи6е от )отока Gи%ни. Б"дда Gе с1итал/ 1то )он*тие !Q' ( не
ест# истинное !Q'/ а всего ли0# одна и% 5ес1исленн+, -ор а$и. Кон=е)=и* анатана оGет
5+т# в+раGена след"46и о5ра%о:
___________
*<+ огли 5+ такGе )еревести слово духкха как !гор#ки.' и ска%али 5+/ 1то )о 5"дди.ско"
"1ени4 Gи%н# )олна горе1и и%-%а )о)+ток 1еловека овладет# е4 ( как гор1ит олоко/ когда
стоит сли0ко долго.
!>стинное !Q' ест# !не-Q'/ и5о вс*ка* )о)+тка )ости1# !Q'/ "вероват# в него или о5рести его
неин"ео его "ни1тоGает'.
>пани+ады )ровод*т ра%ли1ие еGд" атано, истинн+ свер,индивид"ал#н+ !Q' и
д.иватано, или индивид"ал#но. д"0о./ и 5"дди.ска* доктрина анатана весте с
>пани+адаи отри=ает реал#ност# )оследне.. Все 0кол+ 5"дди%а ( и &то с"6ественно (
с1ита4т/ 1то нет !&го'/ нет осо5о. с"5стан=ии/ котора* *вл*етс* )осто*нн+ с"5Eекто на0и,
и%ен1ив+, )ереGивани.. !7го' с"6еств"ет ли0# как а5страктное )он*тие: &то а5страк=и*/
котор"4 со%дает )а*т#/ вроде того/ как 5+строе вра6ение -акела со%дает илл4%орн+.
огнево. кр"г. <+/ на)риер/ оGе )редставит# се5е )олет )ти=+ в не5е в виде линии/ )о
которо. она летела. Oо &та лини* так Gе воо5раGаеа/ как лини* геогра-и1еско. 0ирот+. Oа
сао деле )ти=а не оставл*ет следа в не5е ( то1но так Gе =елико/ 5е% остатка ис1е%ает
)ро0лое/ и% которого -орир"етс*/ а5страгир"*с#/ на0е !&го'. По&то" вс*ка* )о)+тка
"=е)ит#с* %а !&го' или о)ерет#с* на него в свои, )ост")ка, о5ре1ена на ра%о1арование.
Втора* Благородна* >стина относитс* к )ри1ине -р"стра=ии/ котора* на%+ваетс* три+на (
,ватание или )рив*%анност#/ )ороGденное авидье$, т.е. неведение/ ора1енност#4. Lвидья и
*вл*етс* то1н+ антонио )ро5"Gдени*. 7то состо*ние настол#ко %аги)ноти%ированного/
%авороGенного а$е$ со%нани*/ 1то оно о0и5о1но )риниает а5страктн+. ир ве6е. и
со5+ти. %а ир конкретно. реал#ности. Oа 5олее гл"5око Уровне авидья — &то не%нание
саого се5*/ не)ониание того/ 1то вс*кое ,ватание ока%+ваетс* т6етно. )о)+тко. с,ватит#
саого се5* или/ то1нее/ %аставит# Gи%н# "дерGат# са" се5*. >5о дл*
85
того/ кто )о%нал се5*/ не с"6еств"ет д"али%а !Q' и вне0него ира. Lвидья в+раGаетс* в
!игнорировании' того/ 1то о5Eект и с"5Eект в%аиосв*%ан+/ как две сторон+ едали/ так 1то
если один и% двои, гонитс*/ др"го. "5егает. Вот )о1е" &го=ентри1еское стреление
гос)одствоват# над иро/ %а,ватит# )од контрол# своего !Q' как оGно 5ол#0"4 1аст# ира/
скоро )риводит к тр"дно. )ро5лее контрол* !&го' над саи со5о..
По с"6еств" &то вес#а &леентарна* )ро5леа того/ 1то се.1ас на%+ва4т ки5ернетико./
на"ко. о5 ")равлении. С то1ки %рени* е,аники и логики легко )он*т#/ 1то л45а* систеа/
)ри5лиGа46а*с* к )олно" саоконтрол4/ одновреенно )ри5лиGаетс* и )олно"
саора%о1аровани4 Yсаорасстро.ств"Z. Pака* систеа о5ра%"ет )оро1н+. кр"г/ она о5ладает
то. Gе логи1еско. стр"кт"ро./ 1то и %а*вление/ содерGа6ее "тверGдение относител#но
саого се5*. СкаGе/ -ра%а !Q лг"'/ о%на1ает/ 1то саа она лоGна. Pакое "тверGдение
5есс+сленно вра6аетс* в со5ственно %акн"то кр"г": оно всегда верно то1но в то. Gе
сте)ени/ в како. лоGно/ и лоGно в то. сте)ени/ в како. верно. >ли вот др"го. 5олее
конкретн+. )риер: )ока * кре)ко дерG" *1 ( дл* того/ 1то5+ со,ранит# над его двиGение
)олн+. контрол# ( * никак не ог" 5росит# его.
Следовател#но/ стреление к )олно" контрол4 над окр"Gа46и и над саи со5о.
во%никает и%-%а гл"5око. не"веренности контролир"46его. Lвидья — &то его нес)осо5ност#
осо%нат# несосто*тел#ност# тако. )о%и=ии. Pак авидья )ороGдает т6етное =е)л*ние %а Gи%н#/
)о)+тки ")равл*т# е4/ котор+е ест# не 1то иное/ как )еранентна* Eрустрация, а все весте
со%дает с)осо5 с"6ество-
86
вани* Gи%ни/ )оро1н+. кр"г/ котор+. инд"и% и 5"дди% на%+ва4т сасара — Кр"г роGдени*-
и-серти*.
Активное на1ало Кр"га на%+ваетс* кара, или !о5"словленное де.ствие'/ т.е. де.ствие/
которое/ во%ника* в сил" како.-ни5"д# )ри1ин+ и )реслед"* как"4-то =ел#/ )ороGдает
нео5,одиост# во все нов+, и нов+, де.стви*,. Lеловек вовле1ен в кару, когда он
ве0иваетс* в Gи%н# таки о5ра%о/ 1то в+н"Gден ве0иват#с* в нее все 5ол#0е/ когда
ре0ение одно. )ро5ле+ )ороGдает нов+е )ро5ле+/ а контрол# над 1е-то одни со%дает
нео5,одиост# в контролировании ногого др"гого. /ара )о&то" *вл*етс* "дело все,/ кто
!)+таетс* стат# Бого'. Они расставл*4т ир" лов"0ки и )о)ада4т в ни, саи. <ногие
5"ддист+ )ониа4т Кр"г роGдени*-и-серти совер0енно 5"квал#но ( как )ро=есс
)ерево)ло6ени*/ в которо кара, -орир"* индивид""/ со%дает его снова и снова/ и% Gи%ни
в Gи%н#/ )ока наконе= &то" не )ри,одит коне= 5лагодар* инса.т" и )ро5"Gдени4. Oо в $%&н и
в др"ги,
____________
* $инаи1еска* стр"кт"ра &того Кр"га на%+ваетс* пратитьясаутпада, двенад=ати1ленна*
=е)# !%ависиого )роис,оGдени*'. В не. двенад=ат# %вен#ев-)ри1ин/ в%аино )ороGда46и,
др"г др"га/ о5ра%"* %акн"т+. кр"г 5е% на1ала и кон=а. Pак/ неведение 1авидья2 )ороGдает
отива=и4 1саскара2, а далее )о*вл*4тс* со%нание 1вид.няна2, и*--ора 1наарупа2, 0ест#
1"вств 1+адаятана2, сти"л*=и* 1"вств 1спарса2, 1"вственн+. о)+т 1ведана2, ,ватание
1три+па2, 1"вство со5ственности 1упадана2, становление 1бхава2, роGдение 1д.ати2 и старост#-
и-серт# 1д.араарана2, котор+е в сво4 о1еред# )ороGда4т авидь&. Б"дда о5E*сн*л/ 1то
авидья )оставлена на )ервое есто не )ото"/ 1то с нее на1инаетс* Кр"г/ а )росто дл*
"до5ства и%лоGени*. Вес# Кр"г во%никает одновреенно/ и &ти терин+ с"6еств"4т тол#ко
относител#но др"г др"га.
87
0кола, <а,а*н+ Кр"г )ониаетс* 5олее ета-и%и1ески как =е)# роGдени./ )роис,од*6и, и%
ига в иг: 1еловек )одверGен нов+ роGдени* до те, )ор/ )ока отоGдествл*ет се5* с
)осто*нн+ !&го'/ которое в каGд+. иг Gи%ни во)ло6аетс* %аново. Pак 1то истинност# и
интерес &то. теории не тре5"ет )рин*ти* с)е=иал#но. теории в+Gивани*. Fна1ение ее скорее
в )остановке )ро5ле+ де.стви* в )оро1но кр"ге в =ело/ и в &то отно0ении 5"дди.ска*
-илосо-и* долGна )редставл*т# осо5+. интерес дл* исследователе. теории ко"ника=ии/
ки5ернетики/ логи1еско. -илосо-ии и др"ги, )одо5н+, на"к.
Pрет#* Благородна* >стина касаетс* )рекра6ени* духкхи, ра%о1аровани*/ -р"стра=и./
=е)л*ни* и всего )оро1ного стереоти)а кары, котор+ )ороGдаетс* Кр"г. 7то окон1ание
на%+ваетс* нирвана, слово настол#ко ного%на1но. &тиологии/ 1то )росто. )еревод его
)редставл*ет не)реодоли+е тр"дности. 2го ассо=иир"4т с санскритскии корн*и/
в+раGа46ии такие %на1ени*/ как %ад"вание )лаени или )росто в+до,/ а такGе
)рекра6ение волнового/ вра6ател#ного двиGени* YвриттиZ "а.
Последние две интер)рета=ии )редставл*4тс* наи5олее ос+сленн+и. 2сли нирвана ест#
в+до,/ ( &то акт 1еловека/ осо%нав0его т6етност# )о)+ток "дерGиват# до 5есконе1ности свое
д+,ание или Gи%н# 1прана2, ибо "дерGиват# д+,ание и %на1ит тер*т# его. Pаки о5ра%о
нирвана *вл*етс* &квиваленто ок+и, и%5авлени* или осво5оGдени*. Oа )ерв+. в%гл*д
оGет )ока%ат#с*/ 1то &то от1а*ние/ вед# &то )ри%нание того/ 1то Gи%н# не оставл*ет кан* на
кане от на0и, )о)+ток р"ководит# е4/ 1то все 1елове1еские стрелени* и "сили* ( не 5олее
1е ел#кн"в0а* на иг р"ка/ )+та46а*с* ",ватит#с* %а о5лако.
88
Oо если в%гл*н"т# с др"го. то1ки %рени* ( &то от1а*ние/ )рео5ра%ив0еес* в радост# и
твор1еск"4 сил" со%нани*. 7то осо%нание того/ 1то )отер*т# Gи%н# ( %на1ит о5рести ее/
о5рести сво5од" де.стви./ не отравленн"4 о%а5о1енност#4/ не )одорванн"4
саора%о1арование/ ( все те/ 1то со%да4т старани* с)асти свое !Q' и )о)+тки „ "дерGат#
его )од контроле.
2сли нирвана св*%ана с )рекра6ение 1нир2 двиGени* 1вритти2, то &тот терин сов)адает с
=ел#4 $оги, котора* )о о)ределени4 Nога"сутры ест# читта вритти ниродха — )рекра6ение
вра6ени. "а. 7ти !вра6ени*' "а ( +сли/ с )оо6#4 котор+, " )+таетс* ",ватит# ир и
саого се5*. Nога — &то )рактика )о)+тки остановит# +сли с )оо6#4 ра%+0лени* о ни,
саи, до те, )ор/ )ока 1еловек со все. острото. не о6"тит т6етност# саи, )о)+токk когда
&тот оент наст")ит/ )ро=есс )рекратитс* са со5о. и " о5ретет сво4 естественност# и
не%а"тненност#.
Oетр"дно %аетит#/ 1то о5е &тиологии )ривод*т к одинаково" %на1ени4. 8ирвана ( &то
о5ра% Gи%ни/ котор+. на1инаетс* та/ где )рекра6аетс* =е)л*ние %а Gи%н#. Поскол#к" все
о)ределени* )редставл*4т со5о. в о)ределенно. ере !=е)л*ние'/ нирвана не )оддаетс*
о)ределени4. 7то естественное/ !не=е)л*46еес* %а се5*' состо*ние "а. > сао слово !"' не
иеет %дес# то1ного с+сла ( вед# то/ 1то не оGет 5+т# с,ва1ено/ не с"6еств"ет дл* %нани*
в конвен=ионал#но с+сле слова. В 5олее дост")но и 5"квал#но )ониании нирвана — &то
ис1е%новение с"6еств и% Кр"га роGдени. и )ере,од и, не в состо*ние "ни1тоGени*/ но )росто
в состо*ние/ которое "скол#%ает от о)ределени. и )о&то" остаетс* неи%ери+ и
5есконе1н+.
89
$остигн"т# нирваны — все равно/ 1то достигн"т# состо*ни* Б"дд+/ состо*ни* )ро5"Gдени*. Oо
&то не ест# достиGение в о5+1но )ониании/ )ото" 1то никакие )о5"Gдени* и )рио5ретени*
%дес# не "1аств"4т. Oево%оGно Gелат# нирваны или наереват#с* дости1# ее/ и5о все/ 1то
*вл*етс* Gелае+ или )ониаетс* как о5Eект де.стви*/ )о о)ределени4 не *вл*етс*
нирвано$. 8ирвана оGет во%никн"т# ли0# не)рои%вол#но/ с)онтанно/ когда )олност#4
осо%нана нево%оGност# =е)л*ни. %а свое !Q'. По&то" тот/ кто стал Б"ддо./ ( вне рангов. 2го
нет навер,"/ среди ангелов/ его нет и вни%"/ среди деонов/ он не )о*вл*етс* ни в одно и%
0ести секторов Кр"га. > 5+ло 5+ о0и5ко. с1итат# его в+0е ангелов/ вед# %акон Кр"га гласит/
1то то/ 1то се.1ас вер,/ в след"46и. иг станет ни%о и нао5орот. Б"дда в+0ел %а раки
каки, 5+ то ни 5+ло о))о%и=и. и такие )он*ти* как !в+с0ее с"6ество'/ или !д",овное
ра%витие' дл* него не ие4т с+сла.
Lетверта* Благородна* >стина о)ис+вает Вос#ери1н+. П"т# Дхары Б"дд+/ т.е. етод или
"1ение/ с )оо6#4 которого саора%о1арование )росто ис1е%ает. КаGда* 1аст# &того )"ти
со)ровоGдаетс* )рилагател#н+ саьяк Y)али ( салила2, 1то %на1ит !)олн+.' или
!совер0енн+.'. Перв+е два )"нкта )осв*6ен+ +0лени4/ след"46ие 1ет+ре ( де.стви4/
)оследние два ( осо%нани4 или кон=ентра=ии. >так/ )ол"1аетс*:
1. *аьяг"дри+ти, или совер0енн+. в%гл*д.
2. *аьяк"акальпа, или совер0енное )ониание.
3. *аьяг"вак, или совер0енна* Yт.е.)равдива*Z ре1#.
90
4. *аьяк"каранта, или совер0енное де.ствие.
5. *а-яг"ад.ива, или совер0енна* склонност#.
6. *аьяг"вьяяа, или совер0енное )риенение.
7. *а-як"срити, или совер0енное вос)оинание.
8. *а-як"саадхи, или совер0енна* кон=ентра=и*.
Oе о5с"Gда* &ти )"нкт+ в )одро5ност*,/ след"ет тол#ко ска%ат#/ 1то )ерв+е два )осв*6ен+
)равил#но" )ониани4 5"дди.ского "1ени* и 1елове1еско. сит"а=ии. В некоторо с+сле
)ерв+. )"нкт !)равил#н+. в%гл*д' содерGит "Gе все остал#н+е/ и5о етод 5"дди.ского
"1ени* ( &то/ в )ерв"4 о1еред#/ )рактика *сного осо%нани*/ &то "ение видет# ир ятхабхута
— таки/ каков он ест#. Pакое со%нание )одра%"евает Gивое вниание к свое"
не)осредственно" о)+т"/ к ир"/ как он о6"6аетс* в данное гновение/ не вводитс* в
%а5л"Gдение ра%ли1н+и наиеновани*и и &тикеткаи. *а-як"саадхи, )оследнее
"тверGдение П"ти/ ест# совер0енство )ервого )"нкта/ и о%на1ает а5сол4тно 1истое
)ереGивание 1истого осо%нани*/ в которо "Gе нет д"али%а %на46его и %наеого.
Ра%дел+/ )осв*6енн+е де.стви4/ 1асто )ониа4тс* неверно/ т. к. они ие4т о5ан1ивое
с,одство с !орал#н+ кодексо'. Б"дди% не Ра%дел*ет "5еGдени* Fа)ада/ 1то с"6еств"ет
неки. нравственн+. %акон/ )ред)исанн+. Бого или )риродо./ которо" 1еловек о5*%ан
)овиноват#с*. Б"дди.ские )равила )оведени* ( во%дерGание от %а,вата Gи%ни/ от %а,вата
того/ 1то не
91
дано/ от &кс)л"ата=ии страсте./ от лGи и о)#*нени* ( все &то =елесоо5ра%н+е наставлени*/
котор+е )риниа4тс* до5ровол#но/ да5+ "далит# )ое,и/ %атр"дн*46ие *сност# со%нани*.
Oар"0ение &ти, )ред)исани. )ороGдает д"рн"4 кару, но не )ото"/ 1то кара — &то %акон
или некое орал#ное во%е%дие/ а )ото"/ 1то все =елена)равленн+е и отивированн+е
)ост")ки/ 5"д# они с конвен=ионал#но. то1ки %рени* ,оро0ии или д"рн+и/ 5е%ра%ли1но/ (
*вл*4тс* каро$, ра% они на)равлен+ на !о5ладание' Gи%н#4. Воо56е говор*/ !д"рн+е' с
конвен=ионал#но. то1ки %рени* дела нос*т 5олее %а,ватни1ески. ,арактер/ 1е !до5р+е'. Oо
на в+с0и, стади*, 5"дди.ска* )рактика %ан*та осво5оGдение как от !,оро0е.'/ так и от
!д"рно.' кары. Pаки о5ра%о/ )равил#ное де.ствие ест# а5сол4тно сво5одное/
нео5"словленное или с)онтанное де.ствие/ то1но такое Gе/ как даосское у"ве$*.
*рити — воспоинание и саадхи — концентрация образу&т раздел, посвященны$
едитации, внутренне$ ентально$ практике пути #удды. *овер+енное
воспоинание — это постоянное удер.ание в паяти и осознание своих ощущени$,
чувств и ысле$ — без како$ бы то ни было цели или оценки. !то тотальная ясность и
бдительность уа, активно пассивного, в которо события приходят и уходят как
отра.ения в зеркале. 8ичего не отра.ается, крое того, что есть.
!!!!!!!!!!!
*Pе,ни1ески. терин/ о5о%на1а46и. такое де.ствие акара, нео5"словленное де.ствие или
асаскрита не)рид"анное де.ствие.
92
H"л**/ сто*/ сид* или леGа/ он со%нает/ 1то он делает/ так 1то/ ,от* тело его вовле1ено/ он
%нает его таки/ как оно ест#... У,од* и во%вра6а*с#/ всатрива*с# в)еред и на%ад/ сги5а*
или в+)р*л** р"к".../ он де.ств"ет с )олно. *сност#4 осо%нани**.
При тако. *сности со%нани4 становитс* о1евидно/ 1то ра%ли1ие еGд" +сл*6и и +сл#4/
)о%на46и и )о%навае+/ с"5Eекто и о5Eекто ( 1иста* а5страк=и*. Oет "а с одно.
сторон+ и его )ереGивани. с др"го. ( ест# ли0# )ро=есс вос)ри*ти*/ в которо не1его
%а,ватит#/ и5о нет о5Eекта/ и неко" %а,ват+ват#/ и5о нет с"5Eекта. Пон*т+. таки о5ра%о
)ро=есс )ереGивани* )ерестает =е)л*т#с* са %а се5*. <+сл# след"ет %а +сл#4 5е% ра%р+ва/
ина1е говор*/ не н"Gда*с# в то/ 1то5+/ ра%делив0ис#/ стат# свои со5ственн+ о5Eекто.
Hде ест# о5Eект/ та во%никает +сл#. Fна1ит/ +сл# ( &то одно/ а о5Eект ( др"гоеX Oет/
о5Eект и ест# саа +сл#. 2сли 5+ о5Eект 5+л 1е-то отли1н+ от +сли ( +сл# иела
5+ два состо*ни*. По&то" о5Eект са )о се5е ест# не 1то иное как +сл#. Oо оGет ли
+сл# о5о%реват# +сл#X Oет/ +сл# не в состо*нии о5о%реват# +сл#. Как ле%вие е1а не
оGет ра%ре%ат# се5*/ как кон1ик )ал#=а не оGет косн"т#с* са се5*/ так +сл# не оGет
"видет# саа се5*. **
7та не-д"ал#ност# "а/ котор+. "Gе не о5ра6ен )ротив саого се5*/ на%+ваетс* саадхи. Pак
___________
*(ад.+хиа 8ика$я, 1.56.
***икхасаучча$я, ?FO. В G?F. с.BFPH.
93
как 5ес)лодное !коловра6ение' +сли вокр"г сао. се5* )рекра6аетс*/ саадхи и ест#
состо*ние гл"5о1а.0его )око*. Oо &то не ест# не)одвиGност# а5сол4тно. 5е%де*тел#ности/
и5о " во%вра6аетс* к свое" естественно" состо*ни4/ саадхи со,ран*етс* и во вре*
!,од#5+/ сто*ни*/ сидени* и леGани*'. Однако с древни, вреен 5"дди% осо5енно
к"л#тивировал )рактик" вос)оинани* и едита=ии в )олоGении сид*. <ноGество
и%о5раGени. Б"дд+ )ока%+ва4т его едитир"46и сид*/ в осо5о. )о%е/ на%+ваео.
падасана — )о%а лотоса ( со скре6енн+и ногаи и в+верн"т+и )*ткаи/ леGа6ии на
5едра,.
Сид*1а* едита=и* во)реки рас)ространенно" нени4 не *вл*етс* !д",овн+ ")раGнение'/
тренировко./ )реслед"46е. как"4-то скр+т"4 =ел#. С то1ки %рени* 5"дди%а/ &то )росто
наил"10и. с)осо5 !сидени*'/ и совер0енно естественно остават#с* сид*/ ра% делат# не1его и
те5* не )оGирает нервное во%5"Gдение. $л* 5ес)око.ного %а)адного те)ераента сид*1а*
едита=и* )редставл*етс* о)ределенно. дис=и)линарно. еро. не и% )ри*тн+,/ )ото" 1то
+ совсе не "ее !)росто сидет#' ( 5е% "гр+%ени. совести/ 5е% о6"6ени*/ 1то дл*
о)равдани* своего с"6ествовани* нео5,одио делат# 1то-то 5олее ваGное. $л* "с)окоени*
&то. *т"6е.с* совести )ри,одитс* )редставл*т# се5е сид*1"4 едита=и4 как ")раGнение/
дис=и)лин"/ )реслед"46"4 осо5"4 =ел#. Oо с &того саого оента она )ерестает 5+т#
едита=ие./ 1дх-яно$2 в 5"дди.ско с+сле слова/ и5о та/ где ест# =ел#/ где ест#
стреление и достиGение ре%"л#татов/ та нет дх-яны.
Слово дх-яна Y)али ( д.ханаZ ест# санскритски. исток кита.ского слова чань и *)онского
дзэн., так 1то его совер0енно нео5,одио осо%на-
94
ват# дл* )ониани* $%&н-5"дди%а. !<едита=и*' в о56е")отре5ител#но с+сле слова как
!о5д"+вание' или !ра%+0ление' ( наи5олее о0и5о1на* его интер)рета=и*. Oо др"гие
вариант+/ такие как !транс'/ !)огр"Gение' ( е6е ,"Gе/ т. к. они навод*т на +сл# о
ги)ноти1еско состо*нии. K"10е всего оставит# дхьяну 5е% )еревода и ввести ее в на0 *%+к
так Gе/ как + сделали &то со словаи Oирвана и $ао*.
В 5"дди.ско. теринологии слово дх-яна вкл41ает в се5* %на1ени* дв", слов: срити и
саадхи, и то1нее всего оно )ереводитс* как состо*ние о5Eединенного однона)равленного
со%нани*. Оно однона)равлено/ во-)ерв+,/ в то с+сле/ 1то сосредото1ено на насто*6е/ и5о
дл* *сного со%нани* не с"6еств"ет ни )ро0лого/ ни 5"д"6его/ а тол#ко данн+. иг
1экак+ана2,— то/.1то %а)адн+е истики на%+вали !Ве1ное Се.1ас'. Во-втор+,/ оно
однона)равлено в то с+сле/ 1то *вл*етс* состо*ние со%нани*/ где нера%ли1и+
________
*!Пали.ски. Канон' 1Виная 9итика, ???/:-S и (ад.хиа 8ика$я, B, :C9-5RZ )ере1исл*4т восе#
ра%новидносте. д.ханы< 1ет+ре рупа"д.ханы и 1ет+ре арупа"д.ханы. ( стадии д.ханы с
Eоро$ и 5е% -ор+. Перв+е 1ет+ре )осте)енно овладева4т )он*ти*и 1витакка2 и
диск"рсивн+ +0ление 1вичара2, с )оо6#4 саадхи со%дава* нево%"тиост# 1уппекха2.
>н+и словаи/ " во%вра6аетс* к свое" естественно" состо*ни4 =елостности и
недво.ственности/ он )ерестает =е)л*т#с* %а )ереGивание с )оо6#4 сиволов
диск"рсивного +0лени*. Он вос)риниает ир "Gе 5е% слов и 5е% )он*ти.. $алее
рас)олага4тс* 1ет+ре стадии аруна"д.ханы, котор+е о)исан+ как стадии !Бе%грани1ного
)ространства'/ !Бе%грани1ного со%нани*'/ с-ер" !Oи1то' и с-ер" !Oи )ер=е)=ии/ ни
а))ер=е)=ии' YOи вос)ри*ти*/ ни не-вос)ри*ти*Z. 7то стади* ПостиGени* "а свое.
со5ственно. )рирод+. В оент свое. серти Б"дда/ как с1ита4т/ во0ел в паринирвану, т.е.
окон1ател#н"4 нирвану и% 1етверто. рупа"д.ханы.
95
)о%на46и./ )о%навание и )о%наваеое.
%атхагата Yт.е.Б"ддаZ *вл*етс* те/ кто видит то/ 1то видно/ но он не осо%нает Yна QннаRS
- или !не ра%ли1ает'Z "виденное/ не"виденное/ видиое или вид*6его. Pо Gе саое
относител#но сл+0иого/ о6"6аеого/ )о%наваеого ( он не +слит о ни, в таки,
категори*,. *
Lто о%на1ает слово дх-яна, тр"дно )о1"вствоват# е6е и )ото"/ 1то на0 Yангли.ски.Z *%+к не
до)"скает ")отре5лени* )ере,одного глагола в 5е%ли1но )редлоGении. Pа/ где ест#
!)о%навание'/ граати1еска* "словност# тре5"ет на%ват# кого-то/ кто )о%нает/ и 1то-то/ 1то
)о%наетс*. <+ так )рив+кли к &то. конвен=ии ре1и и +0лени*/ 1то никак не оGе )ри%нат#/
1то &то всего ли0# "словност# и 1то она не всегда сов)адает с де.ствител#н+ )ереGивание
)о%нани*. Когда + говори !сверкн"л свет'/( "Gе лег1е )ро5ит#с* скво%# граати1еск"4
конвен=и4/ и %аетит#/ 1то !сверкание' и ест# свет. Oо дх-яна, состо*ние "а
осво5оGденного/ или )росветленного 1еловека/ естественно/ сво5одна от того/ 1то5+
се0иват# конвен=ионал#н+е )он*ти* с реал#ност#4. >нтеллект"ал#ное не"до5ство/ которое
+ о6"6ае )ри )о)+тке )редставит# се5е )ро=есс )о%нани* 5е% 1еткого !кого-то'/ кто
)о%нает/ и !1его-то', 1то )о%наетс*/ )одо5но стеснени4 гост*/ )ри5+в0его на о-и=иал#н+.
)рие в )иGае. О0и5ка &та относитс* не к 5+ти4 в =ело/ а к на0е. тради=ии.
____________
* Lннутара 8ика$я, TT, ?U.
96
> вот + снова види/ как конвен=и* как а$я и%ерени. и о)исани. насел*ет ир
)ри%ракаи/ котор+е + на%+вае с"6естваи и )редетаи. С тако. сило. %авораGивает/
ги)ноти%ир"ет нас власт# конвен=и./ 1то + на1инае верит# в &ти )ри%раки как в
де.ствител#н+. ир и надел*е и, свое. л45ов#4/ )ревра6ае и, в свои идеал+/ в сво4
=енне.0"4 со5ственност#. Oо нас "1ител#но 5ес)окоит )ро5леа: !1то 5"дет со но./ когда *
"р"'. Вед# в кон=е кон=ов она та Gе/ 1то во)рос/ !1то 5"дет с ои кулако, когда * ра%оG"
руку. <оGет 5+т#/ те)ер# + соGе л"10е )он*т# )рославленн"4 -ор"л" 5"дди.ского
"1ени*/ котора* )риведена в Ви+удхиагге<
;сть страдание, но нет того, кто страдает.
;сть деяние, но нет того, кто творит его.
;сть нирвана, но нет того, кто стреится к не$.
;сть 9уть, но нет того, кто следует по неу. GBPH
97
:;&В& 5
8УДДИЗМ М&E&ЯНG

Pак как "1ение Б"дд+ ( &то )"т# осво5оGдени*/( его единственно. =ел#4 *вл*етс*
)ереGивание нирваны. Б"дда не стреилс* к ра%ра5отке )оследовател#но. -илосо-ско.
систе+. Он не старалс* "довлетворит# интеллект"ал#ное л45о)+тство/ Gела46ее )ол"1ит#
словесн+е о5E*снени* коне1но. реал#ности. Когда к не" )риставали с расс)росаи о )рироде
нирваны, о )роис,оGдении ира или реал#ности !Q'/ и тре5овали ответа/ Б"дда ,ранил
!5лагородное ол1ание' ( он с1итал/ 1то &ти во)рос+ не"естн+ и не вед"т к истинно"
)ереGивани4 осво5оGдени*.
С"6еств"ет нение/ 1то дал#не.0ее ра%витие 5"дди%а 5+ло в+%вано нес)осо5ност#4
инди.ского "а довол#ствоват#с* &ти ол1ание/ 1то 5"дди% <а,а*н+ *вл*етс* в+раGение
не)реодолиого стрелени* "а к !а5страктн+ ета-и%и1ески с)ек"л*=и*' относител#но
)рирод+ реал#ности. Однако такое нение вес#а о0и5о1но. Огроное древо <а,а*н+
в+росло не стол#ко ради "довлетворени* интеллект"ал#ного л45о)+тства/ скол#ко дл*
ре0ени* )ракти1ески, )си,ологи1ески, %ада1/ с котор+и сталкивалис#
98
л4ди/ следовав0ие )"те Б"дд+. Коне1но/ &ти )ро5ле+ ра%ра5ат+валис# )о-"1ено"/ и
интеллект"ал#н+. "ровен# текстов <а,а*н+ о1ен# в+сок. Oо не со%дание -илосо-ско.
систе+ 5+ло и, =ел#4/ а достиGение )ереGивани* осво5оGдени*. Как говорит с&р Арт"р
Бериде.л К&.с:
<ета-и%ика <а,а*н+/ не)оследовател#ност# ее систе+/ достато1но *сно
свидетел#ств"4т/ 1то интерес она,ов к не. 5+л втори1н+/ )оскол#к" в )ерв"4 о1еред#
они 5+ли о%а5о1ен+ достиGение осво5оGдени*. <а,а*на ни1"т# не ен#0е/ 1е Mина*на/
%ан*та &то. нас"6но. )ракти1еско. %ада1е./ и ее -илосо-ска* =енност# о)редел*етс*
о1ен# )росто ( те/ наскол#ко она )оогает 1еловек" дости1# свое. =ели. iC9/ с.R7:j
Ра%"еетс*/ в некоторо отно0ении 5"дди% <а,а*н+ *вл*етс* "ст")ко. как
интеллект"ал#но" л45о)+тств"/ так и 0ироко рас)ространенно" Gелани4 дости1# =ели
крат1а.0и )"те. Oо в основе свое. он )редставл*ет со5о. творение в в+с0е. сте)ени
1"вствител#н+, и )рони=ател#н+, "ов/ и%"1а46и, сво4 со5ственн"4 вн"тренн44
де*тел#ност#/ У каGдого/ о5лада46его ра%вит+ саосо%нание/ во%никает ноGество
относ*6и,с* к )рактике етода во)росов/ котор+е 5"дди.ски. Пали.ски. Канон не в сила,
ре0ит#/ и5о его )роникновение в )си,ологи4 идет не дал#0е )остроени* аналити1ески,
каталогов -"нк=и. "а. Mот* )ред)исани* Пали.ского Канона *сн+/ они не сли0ко )од,од*т
дл* )реодолени* )ракти1ески, тр"дносте.. <оGет 5+т#/ &то сли0ко )ос)е0н+. в+водk но
со%даетс* в)е1атление/ 1то Пали.ски. Канон стреитс* откр+т# врата нирваны )ри )оо6и
1истого "сили*/ тогда как <а,а*на готова вертет# кл41о в %ао1но. скваGине до те, )ор/
)ока он )лавно не откроет.
99
Hлавно. %а5ото. <а,а*н+ *вл*етс* ра%ра5отка !иск"сн+, етодов'/ упа$я, нео5,оди+, дл*
того/ 1то5+ сделат# нирвану дост")но. дл* л45ого ти)а со%нани*.
Как и когда во%никли доктрин+ <а,а*н+/ до си, )ор остаетс* истори1еско. %агадко..
Hлавне.0ие сутры <а,а*н+ о-и=иал#но с1ита4тс* творение саого Б"дд+ и его 5лиGа.0и,
"1еников. Однако и, стил# так отли1ен от Пали.ского Канона/ и, доктрина настол#ко тон#0е/
1то "1ен+е )о1ти единод"0но относ*т и, к 5олее )о%дне" )ериод". Oет данн+,/ говор*6и, о5
и, с"6ествовании во вреена легендарного 5"дди.ского и)ератора А0оки/ вн"ка
Lандраг")т+ <а"р#*/ котор+. в RSR год" до на0е. &р+ )рин*л 5"дди%. Оставленн+е А0око.
над)иси на скала,/ )о с"ти/ )ереда4т тот Gе с+сл/ 1то и со=иал#н+е "1ени* Пали.ского
Канона/ )од1еркива* нео5,одиост# ахисы,, или не-насили*/ )о отно0ени4 к л4д* и
Gивотн+/ и и%лага* о56ие )ред)исани* дл* Gи%ни ир*н. Вскоре )осле C00 года н.&.
основн+е текст+ <а,а*н+ )о*вилис# на кита.ско *%+ке в )ереводе К"арадGив+/ но на0и
сведени* о5 истории >ндии на )рот*Gении 0естисот лет/ )оследовав0и, %а серт#4 А0оки/
стол# ск"дн+/ а данн+е/ содерGа6иес* в саи, сутрах, так не*сн+/ 1то остаетс* ли0# отнести
во%никновение сутр к &ти 1ет+реста года/ то ест# где-то еGд" 100 годо до н.&. и R00
годо н.&. $аGе дат+ роGдени* и серти в+да46и,с* ли1носте./ св*%анн+, с &тии сутраи
— Асваг,о0и/ OагардG"н+/ Асанги и Вас"5нанд," ( и%вестн+ вес#а )ри5ли%ител#но.
Pради=и* сао. <а,а*н+ относит )роис,оG
дение "1ени* к )ро)овед* Б"дд+/ о5ра6енн+ к его 5лиGа.0и "1еника/ но до вреени
сокр+т+ от )"5ли1ного о5народовани*/ )оскол#к" ир тогда е6е не со%рел дл* ни,. 7та иде*
( иде* !отсро1енного откровени*' ( ,оро0о и%вестн+. )рие/( он дает во%оGност# со%рет#
тради=ии/ ра%вит#с* содерGани4/ скр+то" в )ервона1ал#но %ерне "1ени*. Qвн+е
)ротиворе1и* еGд" 5олее раннии и )о%дне.0ии доктринаи )ри &то о5E*сн*4тс* те/
1то и, св*%+ва4т с ра%ли1н+и "ровн*и истин+/ от наи5олее относител#н+, до а5сол4тн+,/
котор+, 0кола Аватасака Y)о все. веро*тности/ наного 5олее )о%днего )роис,оGдени*Z
нас1ит+вает )о ен#0е. ере )*т#. Однако )ро5леа истори1еского )роис,оGдени* <а,а*н+
не иеет не)осредственного %на1ени* дл* )ониани* $%&н/ котор+./ 5"д"1и скорее кита.ско./
1е инди.ско. -оро. 5"дди%а/ )о*вилс* тогда/ когда 5"дди% <а,а*н+ "Gе со%рел. По&то"
+ )ере.де к и%лоGени4 ваGне.0и, "1ени. <а,а*н+/ и% котор+, в)оследствии и ра%вилс*
$%&н.
<а,а*на отли1ает се5* от 5"дди%а Пали.ского Канона/ на%+ва* )оследни. !<ало.
Колесни=е. Осво5оGдени*'/ 1хина — ала*/ яна — )ово%каZ/ а се5* ( !Бол#0о. 1аха2
Колесни=е.'/( 5ол#0о. )ото"/ 1то она содерGит 5ол#0ое 5огатство упа$я, етодов
достиGени* нирваны,— от "тон1енно. диалектики OагардG"н+/ 1#* =ел# ( осво5оGдение
со%нани* от л45+, -иксированн+, кон=е)=и./ до 0кол+ С"к,авати/ или Lисто. Fели/ "1ени*
о5 осво5оGдении 1ере% вер" в сил" Аита5,и/ Б"дд+ Бесконе1ного Света/ котор+./ как
с1ита4т/ достиг )росветлени* %а ного &онов до роGдени* Hа"та+. 7ти етод+ вкл41а4т
даGе Pантри1ески. 5"дди%/ согласно которо"
101
осво5оGдение оGет 5+т# ос"6ествлено с )оо6#4 )овторени* сакрал#н+, -ор"л и слов/ т.
е. дхарани, и осо5+, видов $оги, в то 1исле .оги )олово. л45ви/ ос"6ествл*ео. с +акти, или
д",овно. Gено.*
Преслов"та* !ра%вратност#' а$тхуны, как на%+ваетс* &та )рактика/ ( =елико на совести и в
"а, ,ристиански, иссионеров. Oа сао деле отно0ени* с +акти — все 1то "годно/ но не
рас)"6енност# ( &то "ровен# )одлинно %релого )ониани*/ "никал#на* )о)+тка "G1ин+ и
Gен6ин+ де.ствител#но ос"6ествит# совестное д",овное ра%витие. 7то ведет к осв*6ени4
)олов+, отно0ени./ 1то/ )о логике/ и долGно 5+ло 5+ *вит#с* составно. 1аст#4 католи1еского
во%%рени* на 5рак как на таинство.
При )ерво %накостве с Пали.ски Каноно со%даетс* в)е1атление/ 1то нирвана оGет 5+т#
достигн"та %а с1ет насто.1ив+, "сили. и строGа.0его саоконтрол* и 1то и6"6и. долGен
отка%ат#с* от все, )ро1и, дел и стреит#с* тол#ко к достиGени4 &того идеала. Сторонники
<а,а*н+/ во%оGно/ )рав+/ с1ита*/ 1то Б"дда о5"1ал &то" ли0# как упа$е, !иск"сно"
етод"'/ с )оо6#4 которого "1еник ог *сно "5едит#с* на со5ственно о)+те в а5с"рдности
такого )оро1ного кр"га/( когда Gелае0# не Gелат# или )+тае0#с* и%5авит#с* от &гои%а/
)олага*с# тол#ко на свое эго. >5о иенно к &то" в+вод" и )риводит следование "1ени4
Б"дд+. Отри=ател#н+е ре%"л#тат+ )одо5но. )рактики оGно 5+ло 5+ с1ест# )ро*в-
_________
*Более )олное о5с"Gдение &того во)роса с. @.A.…dm^bƒed "n #ntroduction to $antric %uddhism Yud\tbeed/
195RZ и @]l †[o` x[[cl[nn_ Shakti adn Shakta (Madras and London, 1929)
102
ление лени и недостатка ,арактера/ но )равдо)одо5нее в+гл*дит верси*/ 1то те/ кто
")орствовал в свое !саоосво5оGдении'/ )росто не %ае1али %акл41ав0егос* в не
)арадокса. Вс*ки. ра%/ когда <а,а*на )ро)овед"ет осво5оGдение )"те со5ственн+, "сили./
она ис)ол#%"ет &тот довод ли0# как средство )ривести индивид""а к *сно" осо%нани4
илл4%орности его эго.
<ногое "ка%+вает на то/ 1то одни и% са+, ранни, )редставлени. <а,а*н+ *вилас#
кон=е)=и* Бод,исаттв+ как не )росто )отен=иал#ного Б"дд+/ но с"6ества/ отка%ав0егос* от
нирваны и те са+ достиг0его 5олее в+сокого д",овного "ровн*/ 1е тот/ кто достиг ее и
таки о5ра%о )окин"л ир роGдени*-и-серти. Согласно Пали.ско" Канон"/ "1еники Б"дд+/
достиг0ие нирваны, на%+ва4тс* Ар,анаи ("rhan), или !досто.н+и'. Oо в текста, <а,а*н+
идеал Ар,ана рассатриваетс* как 1"т# ли не &гоисти1ески.. Он годитс* дл* +раваки,
!сл"0ател*' доктрин+/ котор+. до0ел ли0# до теорети1еского )ониани* "1ени*.
Бод,исаттва ( &то тот/ кто осо%нал/ 1то в нирване, достигн"то. со5о. и дл* се5*/ содерGитс*
гл"5окое )ротиворе1ие. $л* огроного коли1ества л4де. Бод,исаттва стал о5Eекто
)оклонени*/ бхакти, с)асителе ира/ котор+. дал кл*тв" не вст")ат# в коне1н"4 нирвану,
)ока ее не достигн"т все 1"вств"46ие с"6ества. Ради ни, согласилс* он роGдат#с* снова и
снова в кр"говороте сасары, )ока 1ере% 5ес1исленн+е века даGе трава и )+л# не достигн"т
состо*ни* Б"дд+.
Oо с 5олее гл"5око. то1ки %рени* *сно/ 1то иде* Бод,исаттв+ %алоGена в сао. логике
5"дди%а/ 1то она естественно в+текает и% )рин=и)а !не-%а,ват+вани*' и и% "1ени* о
нереал#ности !&го'. Вед# если нирвана ест# такое состо*ние/ в которо совер0енно
)рекра6а4тс*
103
)о)+тки !",ватит#' реал#ност#/ т. е. осо%наетс* нево%оGност# &того/ то/ о1евидно/ 5+ло 5+
а5с"рдо )олагат#/ 1то саа нирвана ест# не1то такое/ 1его оGно до5ит#с*/ 1е оGно
овладет#. > далее: если !&го' ( де.ствител#но не 5олее 1е "словност# Yконвен=ионал#ност#Z/
( 5есс+сленно с1итат# нирвану состо*ние/ которого до5иваетс* кака*-то
индивид"ал#ност#. Как говоритс* в Вад.рачхедике<
Все герои-Бод,исаттв+ долGн+ к"л#тивироват# в свое "е такое ра%+0ление:
1"вств"46ие с"6ества все, классов... 5лагодар* не достига4т 5е%грани1ного
осво5оGдени* в нирване. Oо когда гроадна*/ 5ес1исленна*/ не )одда46а*с* и%ерени4
асса с"6еств достигла осво5оGдени* таки о5ра%о/ на сао деле ни одно с"6ество не
осво5одилос#. По1е" &то так/ С"5,"тиX Пото" 1то ни один Бод,исаттва/ котор+. )оистине
*вл*етс* Бод,исаттво./ не ра%дел*ет )редставлени* о5 &го/ о ли1ности/ с"6естве или
отдел#но индивид""е. Y:Z
Отс4да след"ет в+вод: если не с"6еств"ет нирваны, которо. оGно 5+ло 5+ достигн"т#/ и
если в де.ствител#ности нет отдел#н+, индивид"ал#носте./ то на0е ра5ство в Кр"говороте
сасар+ ( всего ли0# видиост#/ на сао деле + "Gе на,одис* в нирване, так 1то )оиски
нирваны — 5есс+сленн+/( &то )оиски того/ 1то никогда не 5+ло "тер*но. > Бод,исаттва
естественно не делает никаки, "сили./ 1то5+ в+.ти и% Кр"говорота сасары,, вед# &то
о%на1ало 5+ )ри%нат#/ 1то нир вана на,одитс* где-то в др"го есте/ 1то она ( не1то/ 1его
след"ет до5иват#с*/ и 1то сасара ест# де.ствител#на* реал#ност#. Как говорит ,анкаватара
*утра<
104
Pе/ кто/ 5о*с# страдани./ во%ника46и, от ра%делени* роGдени*-и-серти Yса сар#kZ/ -и6"т
Oирван"/ не )одо%рева4т/ 1то роGдение-и-серт# и Oирван" нел#%* отдел*т# др"г от др"га.
Вид*/ 1то ве6и/ )одверGенн+е ра%делени4/ не о5лада4т реал#ност#4/ YониZ воо5раGа4т/
1то Oирвана состоит в 5"д"6е "ни1тоGении 1"вств и и, )оле.*. (11, 18).
Следовател#но/ стреление стерет# конвен=ионал#н+. ир ве6е. и со5+ти. о%на1ает
)ри%нание/ 1то он де.ствител#но с"6еств"ет. Отс4да в+вод <а,а*н+: !Pо/ 1то никогда не
во%никало/ не н"Gдаетс* в то/ 1то5+ 5+т# "ни1тоGенн+'.
7то не ест# 1ист+е с)ек"л*=ии и со-и%+ в д",е с"5Eективного идеали%а или нигили%а. 7то
ответ на )ракти1еские во)рос+/ котор+е оGно с-ор"лироват# так: если ое !=е)л*ние' %а
Gи%н# вт*гивает ен* в )оро1н+. кр"г/ как * ог" на"1ит#с* не =е)л*т#с*X Как ог" *
)+тат#с* )о%волит# все" 5+т# со5о./ если сао &то "силие как ра% и *вл*етс* !не-
)о%воление все" 5+т#'X >н+и словаи ( старание не =е)л*т#с* %а 1то-то и ест# =е)л*ние/
и5о отив т"т один и тот Gе:
страстное Gелание и%5авит# се5* от тр"дносте.. Q не ог" осво5одит#с* от &того Gелани*/
)ото" 1то &то Gелание ( то Gе саое/ 1то Gелание осво5одит#с* от него3 Во%никает
%накоа*/ каGдодневна* )си,ологи1еска* )ро5леа !о5ратно. св*%и':
)ро5леа со%даетс* от того/ 1то ее )+та4тс* ре0ит#/ 5ес)око.ство ( от того/ 1то 5ес)око*тс*/
____________
* У С"д%"ки i7S/ с.55j: !Пол* 1"вств' ( &то о5ласти или ас)ект+ вне0него ира/ с котор+и
св*%ан+ те или ин+е орган+ 1"вств.
105
и стра, 5оитс* саого стра,а.
Jилосо-и* <а,а*н+ )редлагает ре0ител#н+./ но вес#а &--ективн+. ответ на &ти во)рос+/ и
е" )осв*6ен+ ного1исленн+е со1инени*/ и%вестн+е )од на%вание 9рад.ня"параита или
!<"дрост# )ере)рав+ на др"го. 5ерег'. 7то литерат"ра/ тесно )ри+ка46а* к тр"да
OагардG"н+ YR00 г. н.&.Z/ котор+. нар*д" с Шанкаро. с1итаетс* одни и% вели1а.0и, "ов
>ндии. В ")ро6енно виде ответ %акл41аетс* вот в 1е. K45а* )рив*%анност#/ даGе
)рив*%анност# к нирване — т6етна/ и5о не к 1е" )рив*%+ват#с*. 7то %наенита* Ш"н#*вада
OагардG"н+/ !У1ение о П"стоте'. >на1е его е6е на%+ва4т <ад,#*ика/ или !Срединн+. )"т#'/
)ото" 1то &то "1ение о)ровергает л45+е ета-и%и1еские кон=е)=ии/ нагл*дно деонстрир"*
и, относител#ност#. С то1ки %рени* акадеи1еско. -илосо-ии 9рад.ня"параита и "1ение
OагардG"н+ *вл*4тс*/ несоненно/ ра%новидност#4 нигили%а или !а5сол4тного
рел*тиви%а'. Oо в де.ствител#ности )о%и=и* OагардG"н+ ина*. $иалектика/ которо. он
"ни1тоGает л45"4 кон=е)=и4 реал#ности/ ест# ли0# ор"дие/ с )оо6#4 которого ра%р+ваетс*
)оро1н+. кр"г =е)л*ни./ и %авер0ает &т" -илосо-и4 не Gалкое нигилисти1еское от1а*ние/ а
естественное и !несотворенное' 5лаGенство 1ананда2 осво5оGдени*.
Слово !Ш"н#*вада' о5ра%овано от корн* +унья, 1то %на1ит !)"стота'/ +уньята, !н"л#'/
!н"левост#'. 7ти слово OагардG"на о5о%на1ал )рирод" реал#ности/ или/ то1нее/ концепции
реал#ности/ котор+е со%дает 1елове1ески. ". Кон=е)=и* %дес# вкл41ает не тол#ко
ета-и%и1еские во%%рени*/ но и вс*кого рода идеал+/ религио%н+е веровани*/ коне1н+е
")овани* и 1естол45ив+е стрелени* ( т. е. все/ к 1е" в
свое "е стреитс* 1еловек/ 1то он !%а,ват+вает' дл* о5ес)е1ени* своего атериал#ного и
д",овного 5лаго)ол"1и*. Ш"н#*вада ра%5ивает не тол#ко "5еGдени*/ со%нател#но
)рио5ретенн+е 1еловекоk она такGе вскр+вает вн"тренние скр+т+е и неосо%нанн+е
)ред)ос+лки +сли и )ост")ков и до те, )ор )одвергает и, ре0ител#но. о5ра5отке/ )ока
са+е гл"5инн+е )ласт+ со%нани* не )ривод*тс* к )олно" 5е%олви4. При &то даGе саа
иде* +ун-и долGна о)"сто0ит#с*/ свестис# к н"л4.
!то не о.ет быть названо ни 3пустото$5, ни 3не"пустото$5,
8и 3оба"весте5. ни 3ни"одно"из"них5,
,и+ь для того, чтобы это как"то обозначить,
;го называ&т 39устото$5.*
Wер5атски. i7Rj )рав/ "тверGда*/ 1то Ш"н#-*вад" )равил#не. всего на%+ват# "1ение
относител#ности. <етод OагардG"н+ %акл41аетс* тол#ко в то/ 1то5+ )родеонстрироват#/
1то ни одна ве6# не о5ладает свое5+тие 1свабхава2, или не%ависио. реал#ност#4/ а
с"6еств"ет тол#ко в отно0ении к др"ги ве6а. Oи1то в )рироде не оGет с"6ествоват# сао
)о се5е: ни ве6#/ ни -акт/ ни Gивое с"6ество/ ни со5+тие. По&то" 5есс+сленно в+дел*т#
не1то в ка1естве идеала и стреит#с* %авладет# и. Pо/ 1то о5осо5лено/ с"6еств"ет ли0# в
отно0ении к свое. со5ственно. )ротиво)олоGности/ и5о то/ 1то ест#/ о)редел*етс* те/ 1его
нет: наслаGдение о)редел*етс* 5ол#4/ Gи%н# ( серт#4/ двиGение ( )окое. О1евидно/
___________
*(адхьяика Kастра, VW, F.
107
1то наги " не оGет со%дат# )редставлени* о то/ 1то %на1ит !5+т#'/ не со%дава* )ри &то
)ротиво)олоGного )редставлени* о !не-5+т#'k вед# идеи 5+ти* и не5+ти* *вл*4тс*
а5страк=и*и )росте.0его )ереGивани*/ такого/ на)риер/ как: в )раво. р"ке " ен* ест#
онета/ а в лево. ( нет.
С &то. то1ки %рени* така* Gе относител#ност# с"6еств"ет еGд" нирвано$ и сасаро$, еGд"
бодхи Y)ро5"GдениеZ и кле+о$ Y)ора1енност#4Z. Pак 1то )оиски нирваны )одра%"ева4т
с"6ествование и )ро5ле" сасарыA стреление к )росветлени4 "ка%+вает на то/ 1то -1еловек
на,одитс* в состо*нии )ора1енности. >н+и словаи/ как тол#ко нирвана становитс*
о5Eекто Gелани*/ она становитс* &леенто сасары. >стинна* нирвана не оGет 5+т#
Gелаеа/ )ото" 1то она не оGет 5+т# )остигн"та. Pак ,анкаватара *утра "1ит:
> снова/ <а,аати/ 1то о%на1ает !ие-д"али%'X 7то %на1ит/ 1то свет и тен#/ длинн+. и
коротки./ 1ерное и 5елое с"т# относител#н+е терин+/ <а,аати/ но не не%ависи+е др"г
от др"гаk так Gе/ как Oирвана и Сасара/ все ве6и ( не-два. Oирвана ест# тол#ко та/ где
ест# Сасараk Сасара ест# тол#ко та/ где ест# Oирванаk "слови* и, с"6ествовани* не
нос*т в%аиоискл41а46его ,арактера. По&то" и говоритс*/ 1то все ве6и не-д"ал#н+/ как
не-д"ал#н+ Oирвана и Сасара. Y11/ RDZ/ i7S/ с.S7j
Oо "равнение 38ирвана ест# сасара5 верно такGе и в др"го с+сле: то/ 1то каGетс* на
сасаро$, ест# на сао деле нирвана, и то/ 1то каGетс* иро -ор/ ( рупа, ест# в
де.ствител#ности )"стота 1+унья2. Отс4да %наенита* -ор"ла:
108
-ора не отли1на от )"стот+/ )"стота не отли1на от -ор+. Jора в с"6ности ест#
)"стота/ )"стота в с"6ности ест# -ора.*
26е ра% )од1еркива4/( &то не %на1ит/ 1то )росветление )риведет к 5есследно"
ис1е%новени4 ира -ор/( к нирване нел#%* стреит#с* как !5"д"6е" "ни1тоGени4 1"вств и
и, )оле.'. *утра "тверGдает/ 1то -ора )"ста )росто как она ест#/ во все. свое. Gг"1е.
не)овториости.
С+сл &того "равнени* не в то/ 1то5+ в+двин"т# неки. ета-и%и1ески. те%ис/ а в то/ 1то5+
с)осо5ствоват# )ро=есс" )ро5"Gдени*. Про5"Gдение никогда не наст")ит/ )ока 1еловек:
)+таетс* и%5еGат# или и%енит# каGдодневн+. ир -ор/ и%5авит#с* от того )ереGивани*/ в
которо на,одитс* в данн+. оент. K45а* така* )о)+тка ест# ли0# новое )ро*вление
!%а,ват+вани*'. Oо сао !%а,ват+вание' не оGет 5+т# "ни1тоGено сило./ и5о:
#одхи Y)ро5"GдениеZ ест# )*т# гре,ов/ а )*т# гре,ов ( &то бодхи... 2сли кто-ни5"д#
рассатривает бодхи как то/ 1его след"ет до5иват#с*/ 1то след"ет в+ра5ат+ват# в се5е с
)оо6#4 дис=и)лин+/ он )овинен в горд+не**.
Oекотор+е и% &ти, в+ска%+вани. ог"т со%дат# в)е1атление/ 1то #одхисаттва — &то )росто
сво.ски. )арен#/ в)олне %ено. 1еловек/ котор+. ( )оскол#к" сасара все равно ока%+ваетс*
нирва"
!!!!!!!!!!!!!
*9рад.ня"параита"хрида$я"*утра Yкит. верси*Z.
***аптасатика"прад.ня"параита *утра 232, 234.
109
но$ — Gивет се5е/ как е" нравитс*. Как 5+ гл"5око он ни %а5л"Gдалс*/ то )оскол#к"
%а5л"Gдение и ест# бодхи,— нет никакого с+сла в )о)+тка, и%енит# 1то-ли5о. <еGд"
кра.нии )ротиво)олоGност*и 1асто с"6еств"ет о5ан1ивое с,одство. Бе%"=+ нередко
в+гл*д*т как св*т+е/ а не)оддел#на* скроност# "дре=а делает его )о,оGи на саого
о5+кновенного 1еловека. Pе не енее не так-то )росто "ка%ат# ра%ни=" и )р*о ска%ат#/
какие )ост")ки совер0ает или не совер0ает %ено. 1еловек в отли1ие от Бод,исаттв+/ или
нао5орот. В &то вс* та.на $%&н-5"дди%а/ и в соответств"46е есте + е6е вернес* к
&то" во)рос". Пока 1то ограни1ис* след"46и %ае1ание: так на%+вае+. !о5+кновенн+.
1еловек' о5ладает ли0# каG"6е.с* естественност#4/ или/ л"10е ска%ат#/ его истинна*
естественност# вос)риниаетс* как неестественное в не. Oа )рактике )росто нево%оGно
ре0ит#с* в со%нател#но. -оре )рекратит# стреление к нирване и о5ратит#с* к !о5+1но"'
о5ра%" Gи%ни/ и5о/ )оскол#к" о5+кновенна* Gи%н# 1еловека наеренна/ она "Gе )ерестает
5+т# естественно..
>енно )о &то. )ри1ине +сл# о недос*гаеости нирваны, котор"4 так )од1еркива4т сутры
<а,а*н+/ долGна 5+т# вос)рин*та не тол#ко теорети1ески/ в ка1естве -илосо-ского те%иса.
Lеловек долGен !н"тро' о6"тит#/ 1то нет ни1его/ 1то оGно 5+ло 5+ %а,ватит#.
По &то" )овод" некотор+ и% Богов в &то со5рании )ри0ла в голов" +сл#: !Pо/ 1то
говор*т и 5оро1"т -еи/ ( +/ ,от# и с"тно/ но )ониае. Pого Gе/ 1то )оведал на
С"5,"ти/ ( + не )ониае3'
110
С"5,"ти )ро1ел и, +сли и ска%ал: !Oе1его и )ониат#/ не1его и )ониат#3 Oи1его
осо5енного * не ска%ал/ ни1его осо5енного не о5E*снил... Oикто не )остигнет всего
совер0енства "дрости/ котор"4 * )+талс* ва о5E*снит#. Вед# никака* $,ара
YдоктринаZ не и%лагалас#/ не в+*сн*лас# и не соо56алас#. Fна1ит и не 5"дет никого/ кто
ог 5+ ее )ости1#*.
Pаки о5ра%о/ с"т# раскр+ваетс* ли0# тогда/ когда )ри,одит *сное )ониание/ 1то все
наеренн+е акт+ ( Gелани*/ идеал+/ рас1ет+ ( 5ес)оле%н+. Во все. вселенно. ( как вовне/
так и и%н"три ( нет ни1его/ 1е оGно 5+ 5+ло овладет#/ и нет никого/ кто ог 5+ 1е-ни5"д#
овладет#. 7то откр+ваетс* )ри *сно осо%нании всего того/ 1то/ как ка%алос# когда-то/ дает
ответ на во)рос+ или о5ес)е1ивает надеGн"4 реал#ност#/( инт"итивно. "дрости/
на%+ваео. прад.ня, "дрости/ котора* видит относител#н+. ,арактер ве6е.. !Hла%
прад.нио видит 1елове1еск"4 сит"а=и4 тако. как она ест#: "толение GаGд+ ( солено.
водо./ )огон* %а =ел*и/ )ороGда46ии нов"4 )огон4/ )рив*%анност# к о5Eекта/ котор+е
гновенн+. 5ег вреени )ревра6ает в )ри%раки/ в т"ан. А тот/ кто GаGдет/ )реслед"ет/
видит и %нает вн"тренн44 =ел#/ о5ладает с"6ествование тол#ко в отно0ении к &-еерн+
о5Eекта своего стрелени*. Он видит/ 1то его )о)+тка с,ват+вани* и "дерGани* ира ( &то
)етл*/ накин"та* на его со5ственн"4 иде4/ )етл*/ ли0а46а* его то. сао. Gи%ни/ которо.
__________________
*L+тхасахасрика, ??/ :D/ C0. В iR:/ с.177-17Dj.
111
он так GаGдет. > нет в+,ода/ нет с)осо5а )о%волит# все" )росто 5+т#/ с)осо5а/ котор+
оGно 5+ло 5+ овладет# 1ере% "силие/ волево. акт... Oо кто Gе он/ кто со5ственно GаGдет
в+.тиX
Oаст")ает оент/ когда &то о6"6ение 5е%в+,одно. лов"0ки/ где все + одновреенно и
лов1ие/ и ди1#/ достигает свое. крити1еско. то1ки. Оно/ так ска%ат#/ !готово'/ !со%рело'. > т"т
)роис,одит то/ 1то ,анкавапгара *утра на%+вает !)ереворото в гл"5о1а.0и, )ласта,
со%нани*'. В &тот иг вс*кое 1"вство )рин"Gдени* ис1е%ает/ 1"вство на)р*Gенности вдр"г
слетает/ и кокон/ котор+ 0елкови1н+. 1ерв# о5отал се5* саого/ рветс*/ 1то5+ в+)"стит#
его сво5одн+/( кр+лат+ от+л#ко. Бол#0е нет то. о%а5о1енности/ котора*/ как %аетил
К#еркегор/ гне%дитс* в та.ника, д"0и каGдого о5+кновенного 1еловека.. >деал+/ 1естол45ие/
"ловки и сао"тверGдение "Gе не н"Gн+/ и5о те)ер# оGно Gит# с)онтанно/ не стара*с# 5+т#
с)онтанн+. >с1е% и в+5ор ( и5о *сно/ 1то никогда и не 5+ло никакого !Q'/ которое огло 5+
дерGат# !се5*' )од контроле.
2сли ограни1ит#с* са+ с"6ественн+/ то иенно таков вн"тренни. )ро=есс/ которо"
Ш"н#*вада стреитс* дат# ,од с )оо6#4 свое. -илосо-ии тотал#ного отри=ани*. По&то"
5ол#0а* 1аст# со1инени. OагардG"н+ ( &то т6ател#но ра%ра5отанное логи1еское и
систеати1еское о)роверGение все, -илосо-ски, систе/ с"6ествовав0и, в его вре* в
>ндии*. Kи=а/ и%"1а46ие
_____________
*Lитател#/интерес"46и.с*-илосо-ие. OагардG"н+/ соGет 5олее )одро5но о%накоит#с* с
не. )о )рекрасно. ра5оте )ро-ессора q.~.•.wble] i5Cj. К соGалени4/ на англи.ско *%+ке
с"6еств"4т )еревод+ ли0# -рагентов со1инении OагардG"н+/ если тол#ко не с1итат# его
авторо и%лоGени* 9рад.ня"параиты, которое оGно на.ти в iR:/ RCj.
1 12
Ш"н#*вад" на Fа)аде/ 1асто не ог"т )он*т#/ как 1исто негативн+. )од,од оGет 5+т#
)лодотворн+ дл* -илосо-ии/ =ел#4 которо. *вл*етс* вн"треннее )ереGивание. По&то"
нео5,одио е6е ра% )од1еркн"т#/ 1то отри=ание %дес# относитс* не к сао. реал#ности/ а к
на0и иде* относител#но нее. По%итивное и твор1еское содерGание Ш"н#*вад+ не в сао.
ее срилосо-ии/ а в ново видении реал#ности/ которое )ри,одит/ когда ее ра5ота в+)олнена. >
OагардG"на далек от того/ 1то5+ )ортит# &то видение )о)+ткаи о)исат# его.
В <а,а*не ест# и др"го. терин дл* о)исани* реал#ности/ оGет 5+т#/ 5олее %на1и+./ 1е
+ун-я, )"стота. 7то слово татхата, которое оGно )еревести как !таковост#'. Б"дда
соответственно %оветс* !Pат,агата' ( тот/ кто )ри,одит и ",одит )росто так/ !тат'.
Санскритское слово тат Yангл. that,& !то'Z/ веро*тно/ св*%ано с )ерв+и )о)+ткаи ре5енка
%аговорит#/ когда он/ "ка%+ва* на )редет/ )рои%носит !та' или !да'. От=+ л#ст*т се5е/
воо5раGа*/ 1то дит* %овет и, )о иени ( !дада' или !д&дди'Yангл. !)а)а'Z. Oо скорее всего/
говор* &то/ ре5енок )росто в+раGает "%навание ира. Когда + )росто говори !Pо3' или
!Pак'/ + "ка%+вае на =ел"4 о5ласт# вне-словесного о)+та/ на реал#ност#/ котора*
вос)риниаетс* не)осредственно/ и5о таки )"те + )+таес* в+ра%ит# не стол#ко то/ 1то
д"ае и говори/ скол#ко то/ 1то види и 1"вст-
113
в"е. Слово татхата, следовател#но/ "ка%+вает на ир как он ест#/ не %аслоненн+. и не
рас1лененн+. сиволаи и о)ределени*и +сли. Оно "ка%+вает на конкретное/
)роис,од*6ее се.1ас/ как отли1ное от а5страктного и кон=е)т"ал#ного. Б"дда *вл*етс*
Pат,агато./ !)росто-так-ид"6и'/ он )ро5"дилс* &то" )ерви1но" внекон=е)т"ал#но" ир"/
котор+. нев+ра%и словаи. Pат,агата не се0ивает &тот ир с такии )редставлени*и/ как
!5+тие' и !не-5+тие'/ !,оро0ее' и !д"рное'/ !)ро0лое' и !5"д"6ее'/ !%дес#' и !та'/
!двиG"6и.с*' и !не)одвиGн+.'/ !)осто*нн+.' и !и%ен1ив+.'. Вот 1то говорит о Pат,агате
Бод,исаттва <андG"0ри в *апта+атике
!Pаковост#' 1татхата2 и не становитс*/ и не )рекра6ает становит#с*: таки * виG"
Pат,агат". Pаковост# не )рис"тств"ет ни в како есте/ ни в како )"нкте: таки * виG"
Pат,агат". !Pаковост#' ( не во%никает ни от дво.ственного/ ни от недво.стаенного: таки
* виG" %атхагату. Pаковост# ни 1иста/ ни не1иста: таки * виG" Pат,агат". Pаковост# не
во%никает и не )ри,одит к кон=": таки * виG" Pат,ага1" Y195Z*.
Поскол#к" татхата ест# истинное состо*ние Б"дд+ и все, с"6еств/ &ти Gе слово на%+ва4т
на0" и%на1ал#н"4 истинн"4 )рирод"/ ина1е говор*/ на0" )рирод" Б"дд+. Одно и% кардинал#-
__________
*pPаковост#p ( &то не )ро0лое/ не 5"д"6ее/ не насто*6ееp ( и5о когда становитс* *сно/ 1то
нет ни )ро0лого/ ни 5"д"6его/ ис1е%ает и насто*6ее. Вед# )редставление о насто*6е иеет
с+сл ли0# в соотно0ении с )ро0л+ и 5"д"6и.
114
н+, )олоGени. <а,а*н+ гласит: все с"6ества наделен+ )риродо. Б"дд+/ и ог"т стат#
Б"ддаи. Pак как !)рирода Б"дд+' и татхата & иденти1н+е терин+/ слово !Б"дда' 1асто
")отре5л*етс* дл* о5о%на1ени* сао. реал#ности/ а не тол#ко )ро5"Gденного 1еловека.
Пол"1аетс*/ 1то в <а,а*не Б"дда 1асто рассатриваетс* как оли=етворение сао. реал#ности/
и те са+ со%даетс* основа дл* народн+, к"л#тов/ в котор+, Б"дде/ )о-видио"/
)оклон*4тс* как 5оGеств". Q говор4 !)о-видио"'/ )ото" 1то даGе в 5"дди%е <а,а*н+ нет
)р*+, )араллеле. и"де.ско-,ристианско" теи%"/ котор+. 1етко отоGдествл*ет Бога с
орал#н+и )рин=и)аи. Более того/ ра%ли1н+е Б"дд+/ котор+, так )о1ита4т: Аита5,а/
Ва.ро1ана/ Аита."с/ Ратнаса5,ава и )р. ( все они *вл*4тс* оли=етворение со5ственно.
)одлинно. )рирод+ 1еловека. Fдес# такGе кроетс* основа 5"дди%а как вер+/ основа "1ени*
С"к,авати/ или Школ+ Lисто. Fели. 7та 0кола с1итает/ 1то все )о)+тки стат# Б"ддо. ест#
ли0# лоGна* гордост#/ )рис"6а* !&го'. Oа сао деле/ все/ 1то нео5,одио ( &то )овтор*т#
-ор"л": 8ао"аитабха$я — дословно: !>* Аита5,и' или !слав#с*/ Аита5,а'k надо твердо
верит#/ 1то одного &того достато1но дл* о5ес)е1ени* след"46его роGдени* в Lисто. Fеле/
5лаGенно. стране Аита5,и. В &то. Lисто. Fеле "странено все/ 1то )ре)*тств"ет
)ревра6ени4 в Б"дд" в на0е ире. Pак 1то )ерероGдение в Lисто. Fеле -акти1ески
о%на1ает )ревра6ение в Б"дд". Повторение >ени с1итаетс* 1"доде.ственн+/ )ото" 1то
некогда/ ного столети. то" на%ад/ Аита5,а дал о5ет: не вст")ат# в в+с0ее состо*ние
Б"дд+/ )ока )ерероGдение в Светло. Fеле не 5"дет о5ес)е1ено все Gив+ с"6ества/
котор+е стан"т в%+ват# к его
115
иени. Pак как )осле &того он достиг состо*ни* Б"дд+/ то &то %на1ит/ 1то о5ет его во0ел в
сил".
$аGе OагардG"на относилс* с си)атие. к тако. то1ке %рени*. 7то о1евидн+./ до,од1ив+. и
вес#а красо1н+. с)осо5 )ока%ат#/ 1то )оскол#к" истинна* )рирода 1еловека "Gе *вл*етс*
)риродо. Б"дд+/ ни1его и не н"Gно делат# дл* того/ 1то5+ она стала таково.. $аGе нао5орот/
старат#с* стат# Б"ддо. ( %на1ит отри=ат#/ 1то 1еловек и так "Gе ест# Б"дда/ т.е. отри=ат#
единственн"4 основ"/ на которо. состо*ние Б"дд+ и оGет реали%оват#с*3 Коро1е говор*/ дл*
того/ 1то5+ стат# Б"ддо./ н"Gно тол#ко верит#/ 1то т+ "Gе и ест# Б"дда. Один и% велики,
толкователе. 5"дди%а Шинран )о0ел е6е дал#0е: он "1ил/ 1то достато1но ли0# )овтор*т#
&то >*/ и5о/ )о его нени4/ )о)+тка )ереGит# акт вер+ "Gе иск"сственна и )риводит к
сонени4 в свое. со5ственно. вере.
Б"дди% Lисто. Fели *вл*етс* )р*+ )родолGение "1ени* о Бод,исаттва,/ о то/ 1то
истинное дело осво5оGденного 1еловека ( &то осво5оGдение все, остал#н+, с"6еств с
)оо6#4 !")а.*'/ или !иск"сн+, етодов'. Благодар* прад.не, инт"итивно. "дрости/
Бод,исаттва )роникает в%гл*до в )рирод" реал#ности/ а &то в сво4 о1еред# в+%+вает в не
отклик ( каруну, или сострадание ко все/ кто е6е на,одитс* )од иго неведени*. Кстати/ на
5олее гл"5око "ровне каруна о%на1ает не1то 5ол#0ее/ 1е сострадание к неведени4 др"ги,.
Как + видели/ во%вра6ение Бод,исаттв+ в ир 5+ло в+%вано те/ 1то сасара ест# в
де.ствител#ности нирвана, 1то !)"стота ест# на сао деле -ора'. 2сли прад.ня откр+вает/
1то !-ора ( ест# )"стота'/ то каруна о5нар"Gивает/ 1то !)"стота ( &то -ора'.
Следовател#но/ )роис,одит !"тверGдение' каGдоднев-
116
но. Gи%ни в ее естественно. !таковости'/ 1то осо5енно )од1еркивает в <а,а*не $%&н-5"дди%.
7то/ в 1астности/ о5наGает и несосто*тел#ност# рас)ространенного )редставлени* о 5"дди%е
как о -илосо-ии отри=ани* ира/ дл* которо. не)овториост# -ор не иеет никакого
%на1ени*. >енно 5лагодар* )рин=и)" каруны 5"дди% <а,а*н+ стал исто1нико вдо,новени*
дл* кита.ско. Gиво)иси в &)о," династи. С"н и ;ан#. А &то иск"сство делало ак=ент на
естественн+, -ора,/ а не на религио%н+, сивола,. Благодар* каруне становитс* о1евидн+/
1то растворение -ор в )"стоте ни1е не отли1аетс* от не)овтори+, )ри%наков саи, &ти,
-ор. Kи0# "словност# отдел*ет Gи%н# от сертиk в де.ствител#ности "ирание и ест#
)ро=есс Gи%ни.
При%нание того/ 1то каGда* конкретна* -ора как она ест# *вл*етс* )"стото./ и 1то
"никал#ност# каGдо. -ор+ во%никает в св*%и со всеи др"гии -ораи/ составл*ет
основно. )рин=и) "1ени* $,арад,ат" ( !Iарства $,ар+'/ )ол"1ив0его свое ра%витие в
гигантско. Lватасака *утре. 7то ноготоное со1инение/ во%оGно/( %акл41ение и
к"л#ина=и* инди.ско. <а,а*н+. >%л45ленн+. о5ра% Lватасака *утры — огрона* сет# и%
драго=енн+, кане. или к"со1ков ,р"стал*/ )одо5на* )а"тине/ осве6енно. вос,од*6и
солн=е. КаGда* каен# в не. отраGает все остал#н+е. 7та )ерелива46а*с* сет# и ест#
$,арад,ат"/ вселенна*/ =арство 5ес1исленн+, дхар или !ве6е.-со5+ти.'.
Кита.ские коентатор+ ра%ра5отали 1ет+ре )рин=и)а $,арат,ат"/ котор+е в)оследствии/ в
&)о," династии Pан/ )рио5рели ваGное %на1ение дл* $%&н. 7та класси-ика=и* !Iарства
Lет+ре, $,ар' такова:
1 17
1. Kи — не)овтори+е/ индивид"ал#н+е !ве6и-со5+ти*'/ и% котор+, состоит вселенна*.
2. ,и — !)рин=и)'/ или коне1на* реал#ност#/ леGа6а* в основе ноGественности ве6е..
3. ,и +и ву а$ — !нет )реград еGд" )рин=и)аи и ве6аи'/ т. е. нет несовестиости
еGд" нирвано$ и сансаро$, )"стото. и -оро.. $остиGение одно. не тре5"ет
"ни1тоGени* др"го..
4. Kи +и ву а$ — !нет )реград еGд" ве6#4 и ве6#4'/ т. е. каGда* !ве6# ( со5+тие'
св*%ана со всеи остал#н+и/ и саое гл"5окое )роникновение в ни, ест# и, вос)ри*тие в
!таковости'. Oа &то "ровне л45а* !ве6#-со5+тие' вос)риниаетс* как
саоо)редел*46а*/ сао)ороGда46а* и с)онтанна*. Вед# 5+т# совер0енно
естественн+/ те/ 1то т+ ест#/ 5+т# татха, )росто !таки' ( и о%на1ает 5+т# сво5одн+ и
не иет# )ре)*тстви..
У1ение $,арат,ат" вкрат=е сводитс* к то"/ 1то истинна* гарони* вселенно. о5ра%"етс*/
когда каGдо. !ве6и-со5+ти4' )редоставл*етс* во%оGност# сво5одно и естественно 5+т#
сао. со5о./ 5е% але.0его ве0ател#ства и%вне. С 5олее с"5Eективно. то1ки %рени* &то
в+гл*дит так:
!Предостав# все" сво5од" 5+т# те/ 1то оно ест#. Oе отдел*. се5* от ира/ не )+та.с*
органи%оват# его вокр"г се5*'. <еGд" &ти )рин=и)о и )рост+ laisse' (aire Y-р.
не)ротивление/ )о)"стител#ствоZ ест# тонкое ра%ли1ие/ которое оGно )о1"вствоват#/
)роанали%ировав двиGени*
118
)ри ,од#5е.
Р"ки и ноги двига4тс* саи/ и%н"три. Oа не )ри,одитс* )ри ,од#5е )ереставл*т# ноги р"каи.
Pело каGдого 1еловека ест# систеа Kи"+и"ву"а$. Oо Б"дда )остигает/ 1то вс* вселенна* ест#
его тело/ 1"десн+ о5ра%о в%аиосв*%анна* гарони*/ о5ра%овав0а*с* се5* саа/ не стол#ко
5лагодар* ве0ател#ств" и%вне/ скол#ко и%н"три.
Jилосо-и* <а,а*н+ с1итает/ 1то " Б"дд+ три -ор+/ три !тела' и рассатривает его как
%рика$&, т. е. !Pрои1ное тело'. С то1ки %рени* ноGества !ве6е.-со5+ти.'/ или как
конкретна* 1елове1еска* -ора/ тело Б"дд+ ест# 8иранака$я или !Pело транс-ора=ии'.
Конкретн+е 1елове1еские -ор+ ( &то истори1еские и доистори1еские Б"дд+/ такие как
Hа"таа/ Кас#*)а или Канака"ни/ и/ так как они *вилис# !во )лоти'/ 8иранака$я вкл41ает в
се5* в )рин=и)е вес# ир -ор. Второе тело Б"дд+ ( *абхогака$я, или !Pело Радости'. 7то
о5ласт# прад.ни Y"дростиZ и каруны Yсострадани*Z. /ару на свер," в%ирает на ир -ор/ а
прад.ня )одниает в%ор к с-ере )"стот+. *абхогака$я такGе оGно на%ват# !Pело
Реали%а=ии'/ )оскол#к" иенно в &то !теле' Б"дда осо%нал то/ 1то он *вл*етс* Б"ддо.. >
)оследн** -ора/ Дхарака$я, !Pело $,ар+'/ ест# саа +унья, )"стота/ н"л#.
OагардG"на не о5с"Gдал/ каки о5ра%о )"стота становитс* -оро./ Дхарака$я —
8иранака$е$. Веро*тно/ он 1"вствовал/ 1то тот/ кто не )ереGил )росветлени*/ все равно
ни1его в &то не )о.ет. Са Б"дда сравнивал такие во)рос+ с л45о)+тство 1еловека/
раненного стрело./ котор+. не )о%вол*ет в+н"т# ее и% ран+/ не "%нав )редварител#но все,
)одро5носте. о вне0ности/ )роис,оGдении и отива, 1еловека/ )"стив0его стрел". Pе не
енее/ исследователи OагарадG"н+
119
5рат#* Асанга и Вас"5анд," YRD0 (:00 г. н.&.Z/ ра%ра5отав0ие ра%новидност# <а,а*н+/
и%вестн"4 )од на%вание Uога1ар+/ )ред)рин*ли )о)+тк" о5с"дит# иенно &т" )ро5ле".
По "1ени4 Uога1ар+/ на0 ир -ор ( ест# читтаатра — !тол#ко "' или вид.наптиатра —
!тол#ко )редставление'. Oа )ерв+. в%гл*д/ &та то1ка %рени* о1ен# 5ли%ка %а)адн+
-илосо-ски систеа с"5Eективного идеали%а/ где вне0ни. атериал#н+. ир
рассатриваетс* как )роек=и* "а. Однако еGд" &тии во%%рени*и ест# 5ол#0а* ра%ни=а.
<а,а*на и в &то сл"1ае/ как всегда/ *вл*етс* не стол#ко теорети1еско. и с)ек"л*тивно.
констр"к=ие./ скол#ко от1ето о вн"тренне )ереGивании и средство )ро5"дит# &то
)ереGивание в др"ги,... Крое того/ слово читта не *вл*етс* то1н+ &квиваленто %а)адного
терина !"'. Fа)адно. +сли )рис"6а тради=и* о)редел*т# " как )ротиво)олоGност#
атерии/ а са" атери4 )ониат# не стол#ко как ер"/ скол#ко как )лотн+. о5Eект
и%ерени*. Lто касаетс* ер+/ то как а5страк=и* она )о %а)адн+ )редставлени*
)ринадлеGит скорее )рироде "а/ 1е атерии/ и5о + )рив+кли с1итат# " и д", скорее
а5страктн+и/ 1е конкретн+и )он*ти*и.
Oо в 5"дди.ско )ониании читта не )ротивостоит никако" твердо" о5Eект". Fдес# ир
воо56е не )редставл*етс* како.-то )ерви1но. с"5стан=ие./ и% которо. 5лагодар* де.стви4
"а или д",а о5ра%овалис# ра%ноо5ра%н+е -ор+. Pакого )редставлени* никогда не %нала
истори* 5"дди.ско. +сли/ )о&то" во)рос о то/ каки о5ра%о 5ес)лотн+. " оGет вли*т#
на тверд"4 атери4/ никогда не во%никал. Pа/ где + говори о атериал#но/ -и%и1еско
или
120
ве6ественно ире/ 5"дди% ")отре5л*ет терин рупа, котор+. соответств"ет скорее слов"
!-ора'/ 1е !атери*'. Oо в основании рупы, нет никако. атериал#но. с"5стан=ии/ ра%ве 1то
саа читта!
Pр"дност# )оисков )араллеле. и сравнени. еGд" восто1н+и и %а)адн+и )редставлени*и
( в то/ 1то &ти два ира ис,од*т и% ра%н+, )ос+лок и аксио. Они рас,од*тс* в основн+,
с)осо5а, класси-ика=ии о)+та. Pа/ где ир делилс* не на " и атери4/ а скорее на " и
-ор"/( слово " не оGет иет# того Gе %на1ени*/ 1то и в )ерво сл"1ае. Pак/ на)риер/
слово !yd`' Yангл. 1еловек/ "G1инаZ иеет ра%ное %на1ение в %ависиости от того/
)ротиво)оставл*е ли + е" )он*тие !‡[yd`' YGен6инаZ или !d`]yd\” YGивотноеZ.
У)ро6енно/ нескол#ко огр"5л**/ &то ра%ли1ие оGно с-ор"лироват# так: %а)адн+е идеалист+
отталкива4тс* в свое. -илосо-ии от ира/ состо*6его и% "а Yили д",аZ/ -ор+ и атерии/ в
то вре* как 5"ддист+ ис,од*т и% ира "а и -ор+.
Pаки о5ра%о "1ение Uога1ара рассатривает не отно0ение -ор и атерии к ""/ но
отно0ение -ор к ""/ и делает в+вод/ 1то они с"т# Eоры уа. В ре%"л#тате терин !"'
YчиттаZ становитс* логи1ески 5ессодерGател#н+. Однако/ )оскол#к" 5"дди% %ан*т в )ерв"4
о1еред# о5ласт#4 )ереGивани*/ котора* *вл*етс* внелоги1еско. и не иеет содерGани* в то
с+сле/ 1то не сиволи%ир"ет и не о5о%на1ает ни1его/ крое се5* сао./ 5"дди% не во%раGает
и )ротив !5ессодерGател#н+,' теринов.
С логи1еско. то1ки %рени* )олоGение/ 1то !все ест# "'/ равно "тверGдени4/ 1то !все ест#
все'. >5о ра% нет ни1его/ 1то не ест# "/ &то слово
121
не )ринадлеGит ни к како" класс"/ не иеет ни грани=/ ни о)ределени.. С таки Gе "с)е,о
оGно ")отре5ит# слово 3бла5 — )о1ти так/ соответственно/ и )ост")ает 5"дди%/ ")отре5л**
5есс+сленное слово !тат,ата'. >5о -"нк=и* &ти, 5есс+сленн+, слов ( )ривле1# вниание к
то"/ 1то логика и с+сл с его неотEеле+ д"али%о ( &то ест# сво.ства +сли и *%+ка/ а
не де.ствител#ного ира. Внесловесн+./ конкретн+. ир не содерGит ни классов/ ни
сиволов/ котор+е всегда о%на1а4т или "ка%+ва4т на 1то-то иное. По&то" он сво5оден от
д"али%а. $"али% во%никает тол#ко тогда/ когда + класси-и=ир"е/ сортир"е свои
)ереGивани* )о "ственн+ *6и1ка/ а каGд+. *6ик не 5+л 5+ *6ико/ если 5+ не иел
своего !вн"три' и !снар"Gи'.
!Q6ики'/ веро*тно/ о5ра%"4тс* в "е 1еловека %адолго до того/ как -орал#ное +0ление и
*%+к сна5Gает нас &тикеткаи дл* и, иденти-ика=ии. <+ на1инае класси-и=ироват#/ как
тол#ко %ае1ае ра%ли1и*/ %аконоерности и и, нар"0ени*/ как тол#ко " нас во%ника4т л45ого
вида ассо=иа=ии. Oо если слово !ентал#н+.' воо56е иеет какое-ни5"д# %на1ение/ то акт
класси-ика=ии *вл*етс* де.ствител#но ентал#н+/ вед# %ае1ат# ра%ли1и* и ассо=иироват#
и, др"г с др"го ( не1то иное/ 1е )росто реагироват# на ра%драGение органов 1"вств. > так
как класс+ *вл*4тс* )ороGдение "а/ на5л4дени*/ ассо=иативного +0лени*/ )род"кто
+сли и *%+ка/ вес# ир/ если его рассатривать как простое собрание классов об-ектов,
*вл*етс* )ороGдение "а.
7то/ не каGетс*/ и )одра%"еваетс* в "тверGдении "1ени* Uога1ара/ глас*6е/ 1то ир ест#
тол#ко ": !читтатра лока5. 7то %на1ит/ 1то
122
вне0нее и вн"треннее/ !до' и !)осле'/ т*Gел+. и легки./ )ри*тное и не)ри*тное/ двиGение и
)око. ( все &то с"т# идеи или категории +сли. Они относ*тс* к конкретно" ир" то1но так
Gе/ как слова. Pак 1то и%вестн+. на ир/ если он вос)риниаетс* как ир/ рас1лененн+. на
класс+/( )ороGден +сл#4/ и то1но так Gе/ как %в"косо1етание !вода' ( не вода на сао
деле/ &тот класси-и=ированн+. ир ( не реал#н+. ир.
Pе)ер# *сно/ 1то )ро5леа/ !1то такое' " ( та Gе/ 1то )ро5леа !1то такое' реал#н+. ир. 2е
нел#%* ра%ре0ит#/ так как л45ое !1то' "Gе ест# класси-ика=и*/ а + не оGе
класси-и=ироват# класси-икатора. <оGет 5+т#/ воо56е а5с"рдно говорит# о "е/ о читта,
если нел#%* ска%ат#/ 1то &то такоеX Отн4д# нет. <атеатик К"рт Hедел# строго дока%ал*/ 1то
л45а* логи1еска* систеа долGна содерGат# )ос+лк"/ которо. она не оGет дат#
о)ределение 5е% того/ 1то5+ не в)аст# в )ротиворе1ие. Uога1ара 5ерет читту в ка1естве
основно. )ос+лки и не о)редел*ет ее/ так как читта %дес# синони +унья и татхаты. У:
...на,одитс* вне л45+, -илосо-ски, в%гл*дов/ он %а )ределаи "о%акл41ени*/ он
несв*%ан и даGе никогда не роGдалс*. Q говор4: нет ни1его/ крое Уа. 7то ( ни
с"6ествование/ ни нес"6ествованиеk со5ственно говор*/ оно %а )ределаи и
с"6ествовани* и нес"6ествовани*... >% Уа роGда4тс* 5ес1исленн+е ве6и/ о5"словленн+е
рас)о%навание Yт. е. класси-ика=ие.Z и &нергие. сил+ )рив+1киk &ти ве6и л4ди
вос)риниа4т как вне0ни. ир... то/
_____________
* О56и. о5%ор с. ˆ.Bd^_\/ †.~.B_‡yd` !€[c_\rm ‰l[[n' YScienti(ic "merican, ufu•?/ S/ †b`_/ 195S/
стр.71-DSZ.
123
1то каGетс* вне0ни/ в де.ствител#ности не с"6еств"ет: иенно У и вос)риниаетс* как
ноGественност#: тело/ со5ственност#/ Gили6е ( все &то/ говор4 */ не 1то иное как У*.
Вн"три всего &того нео)ределенного контин""а читти Uога1ара ра%ли1ает восе#
ра%новидносте. вид.наны или !ра%дел*46его со%нани*'. У каGдого и% )*ти 1"вств ест#
соответств"46ее со%нание/ а 0естое !1"вство-со%нание'/ ановид.нана о5Eедин*ет )*т#
)ред+д"6и, так/ 1то то/ 1то ос*%аетс* или сл+0итс*/ св*%+ваетс* с те/ 1то видитс*. Крое
того/ с"6еств"4т анас — =ентр рас)о%на46е. и класси-и=ир"46е. де*тел#ности "а/ и/
наконе=/ ест# е6е !со%нание-кладова*' 3ала$я вид.нана, свер,индивид"ал#н+. "/ котор+.
содерGит сеена все, 5"д"6и, -ор.
!Со%нание-кладова*' )о1ти равно%на1но сао. читте и *вл*етс* свер,индивид"ал#н+/
)оскол#к" )ред0еств"ет л45о. ди--ерен=иа=ии. 2го не след"ет с1итат# неки т"анн+
&-иро/ %а)олн*46и все с"6ества/ )ото" 1то и )ространство и )рот*Gенност# )рис"6и е"
ли0# в )отен=ии. >н+и словаи/ !со%нание ( кладова*' ест# то/ отк"да сво5одно/ !игра41и'
1викридита2 роGдаетс* ир -ор. <а,а*на не
__________
*,анкаватара *утра, 15C/ R9-:0/ :R-::. В i75/ с.RCRj. Q сс+ла4с# на ,анкаватара *утру дл*
)редставлени* во%%рени. и <ад,#*ики и Uога1ар+/ т. к. )ред)олагаетс*/ 1то или о5е 0кол+
ис)ол#%овали &т" сутру, или она )ринадлеGит Uога1аре/ но *вл*етс* )о%дни со1инение.
вкл41а46и в се5* идеи <ад,#*ики. Pак как истори1еска* )оследовател#ност# в данно
сл"1ае не в+*снена/ * )росто в+5рал и% &то. сутры отр+вки/ наи5олее *рко в+раGа46ие
соответств"46ие в%гл*д+.
124
)+таетс* о5E*снит# )рои%водство ира и% "а како.-ни5"д# )ри1ино.. 7то 5+ло 5+ о0и5ко./
и5о все/ 1то св*%ано )ри1инно. %ависиост#4/ не в+,одит %а раки а$и. В+раGа*с#
)о&ти1ески/ ирова* илл4%и* во%никает и% Велико. П"стот+ 5е% вс*ко. )ри1ин+/ 5ес=ел#но/ и
иенно )ото"/ 1то в &то нет никако. нео5,одиости. !$е.ствие' )"стот+ игровое
1викридита2 — &то не отивированное де.ствие Yкара).
>так/ )о "1ени4 Uога1ар+/ вос)рои%водство ира -ор )роис,одит с)онтанно и% !со%нани*-
кладово.'/ отк"да он )одниаетс* в анас, где )роис,одит )ерви1на* ди--ерен=иа=и*/ %ате
)ере,одит в 0ест# !со%нани.-1"вств'/ котор+е в сво4 о1еред# со%да4т орган+ 1"вств или
!врата' 1"вств 1а$атана2, и через них проецируется в расчлененны$ на классы вне+ни$
ир.
#удди$ская $ога поэтоу и состоит в то, чтобы воспроизвести этот процесс в
обратно направлении< остановить распозна&щу& деятельность уа, предоставить
категория а$я отпасть, вернуться назад в состояние потенции так, чтобы ир
о.но было увидеть в его неклассиEициру&ще$ 3таковости5. /огда это достигнуто,
пробу.дается каруна, и #одхисаттва предоставляет проекция возникнуть снова,
у.е сознательно слив+ись с игрово$ и бесцельно$ природо$ 9устоты.
125
125
:;&В& H
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И 9&ЗВИТИЕ ДЗЭН

При%наки/ отли1а46ие $%&н/ или Lан#/ от др"ги, на)равлени. 5"дди%а/ если )+тат#с*
в+ра%ит# и, словаи/ тр"дно "лови+. Однако $%&н о5ладает в)олне о)ределенн+ и
)рис"6и тол#ко е" д",о. Mот* сао слово $%&н или дхиана о%на1ает едита=и4/ др"гие
0кол+ 5"дди%а )рида4т едита=ии не ен#0ее/ если не 5ол#0ее/ %на1ениеk иногда даGе
каGетс*/ 1то ")раGнени* в -орал#но. едита=ии совсе не о5*%ател#н+ дл* $%&н. Oе
оригинален $%&н и в свое )рин=и)е !не1его 5ол#0е ска%ат#'/ и в свое "5еGдении/ 1то истина
нев+ра%иа словаи: все &то "Gе 5+ло в <ад,#*ике и в "1ении Kао-=%+:
Jна&щие не говорят,
Xоворящие не зна&т.
Своео5ра%н+. д", $%&н/ веро*тно/ л"10е всего оGно о)исат# как о)ределенн"4 !)р*от"'. В
др"ги, 0кола, 5"дди%а )ро5"Gдение ( бодхи — )редставл*етс* 1е-то далеки/ )о1ти
свер,1елове1ески/ достиGи+ ли0# )осле ноги, и ноги, с"6ествовании/ )олн+,
тер)еливого "сили*. В $%&н Gе всегда )рис"тств"ет такое о6"-
126
6ение/ 5"дто )ро5"Gдение ( не1то в)олне естественное/ )о1ти ос*%аеое: оно оGет
)рои%о.ти в л45о. оент. 2сли его тр"дно дости1#/ то ли0# )ото"/ 1то все сли0ко )росто.
Pа Gе )р*ота ,арактери%"ет и етод+ о5"1ени* $%&н: он "ка%+вает истин" )р*о и
не)осредственно/ не отвлека*с# игро. в сивол+.
!Пр*ое "ка%ание' 1ч.и"ч.и2 о%на1ает откр+тое в+раGение $%&н с )оо6#4 несиволи1ески,
де.стви. или слов. Oе)осв*6енно" они/ как )равило/ ог"т )ока%ат#с* странн+и/ )оскол#к"
относ*тс* к са+ о5+денн+ Gите.ски ве6а/ а )оро. и к совсе 5есс+сленн+и. В ответ
на во)рос о )рироде 5"дди%а "1ител# )рои%носит какие-то )"ст+е слова о )огоде или
)рои%водит о5+кновенное де.ствие/ вне0не никак не св*%анное с -илосо-скии или
д",овн+и атери*и. $о середин+ династии Pан )риеров )одо5ного рода встре1аетс*
неного/ и5о тогда $%&н е6е не достиг %релости. Oо они со%в"1н+ )о%и=ии древни, "1ителе./
искав0и, гновенного )ро5"Gдени* в сао. г"6е )овседневно. Gи%ни.
Mот* в инди.ско 5"дди%е не "далос# о5нар"Gит# осо5+, следов 0кол+ дхианы, и%-%а
недостатка сведени. нел#%* с1итат# дока%анн+/ 1то ее не с"6ествовало. 2сли ,арактерн+
)ри%нако $%&н *вл*етс* вне%а)ное или гновенное )ро5"Gдение 1дунь"у2, 5е% како.-ли5о
)редварител#но. )одготовки/ то/ коне1но/ )ред)ос+лки &того )рин=и)а след"ет искат# в
>ндии. ,анкаватара .*утра "тверGдает/ 1то с"6еств"ет как )осте)енн+е/ так и вне%а)н+е
1&гапат2 достиGени* )росветлени*: )ерв+. )"т# ( о1и6ение %агр*%ненн+, "стоев или
)роек=и. "а 1а+рава2, второ. ( паравритти — вне%а)н+. )ереворот в гл"5ина, со%нани*/ )ри
которо ис1е%ает д"алисти1ески.
127
в%гл*д на ир. Pогда со%нание ")одо5л*етс* %еркал"/ гновенно отраGа46е" л45+е
)о*вл*46иес* )еред ни -ор+ и о5ра%+*. С"6еств"ет такGе *вна* св*%# еGд" идее. о
гновенно )ро5"Gдении и )рин=и)о Вад.рачхедика, или С"тр+ Ала%ного <е1а:
!достигн"т# )ро5"Gдени* ( %на1ит ни1его не достигн"т#'. >н+и словаи/ если нирвана
де.ствител#но во%оGна тол#ко %дес# и се.1ас/ так 1то искат# ее ( о%на1ает ее )отер*т#/
)осте)енное )ри5лиGение к не. вр*д ли "естно. $ости1# ее оGно тол#ко се.1ас/
не)осредственно.
Подо5ного рода тради=и* такGе )рис"тств"ет в тантри1еско 5"дди%е/ ,от*/ )о-видио"/ и
5олее древнего/ 1е $%&н/ )роис,оGдени*k )ри1е нет основани. )ри)ис+ват# ее о5ратно"
вли*ни4 кита.ского $%&н. Pак/ в со1инении тантриста Сара,и/ Gив0его в M веке/ оGно на.ти
в+ска%+вани*/ с,одн+е )о д"," с $%&н:
;сли она 16стина2 у.е проявлена, то како$ толк в едитацииD
;сли .е она скрыта, искать ее — значит изерять рак.
(антры и тантры, едитация и концентрация —
Все это источники саообана.
8е засоря$ концентрацие$ ысль, чисту& по свое$ природе,
L пребыва$ в бла.енстве саого себя и прекрати эти учения.
Все, что ты види+ь, есть !то,
_________
*!Kанкаватара С"тра'/ ??/ i75j. По )редани4
**!Kанкаватара' 5+ла л45ио. сутро$ Бод,ид,ар+/ )ол"легендарного основател* $%&н в
Китае. 2е св*%# с $%&н )одро5но осве6ена в i75j.
128
Впереди, позади, со всех десяти сторон,
9усть учитель сегодня .е поло.ит конец твои заблу.дения7
9рирода небес изначально чиста,
8о от осатривания и разглядывания взгляд застилается туано*.
Pи5етски. 5"дди% такGе содерGит "1ение о Крат1а.0е П"ти ( стреител#но и кр"то
вос,оGдении к нирване те,/ кто о5ладает достато1н+ "Gество. Бли%ост# к $%&н е6е
5ол#0е 1"вств"етс* в !Шести %а)овед*,' Pило)+ с его ак=енто на естественност# и
не)осредственност#:
8и ысли, ни разы+ления, ни анализа,
8и упра.нени$, ни наерения.
9редоставь всеу возо.ность быть**.
<гновенное осво5оGдение 5е% каки,-ли5о с)е=иал#н+, ",и6рени. и наерени.
)одра%"еваетс* такGе тантри1ески терино сахад.а,
___________
*Со5рание Песен Сара,и. iR:j.
**Б"квал#но &то %в"1ит так:
)i-mno, mi-*sam, mi-dp+ad-ching
)i-*gsom, mi-sems, rang-*a*s-*'hag.
)еревод основан на ра%E*снени*,/ )ол"1енн+, но. от -ра Алекса У&.&на и%
Кали-орни.ского Университета. !w]-y`[' )ри5ли%ител#но соответств"ет д%&н-5"дди.ско"
терин" у"синь или у"ньен, т. е. !не-"'/ !не-+сл#'/ !Šmdy' &квивалентно санскритско"
чинтана, т.е. диск"рсивное ра%+0ление о то/ 1то "сл+0ано/ d !cƒ|dc' ианса, т. е.
-илосо-ски. анали%. !A^m[y' ( скорее всего бхавана или кита.ское синь — !к"л#тивироват#'/
!")раGн*т#с*' или !интенсивно сосредото1иват#с*'. !@_ym' ( &то четана или ц&/ )ереда46ее
%на1ение воли/ наерени*. !~d`^-ŠdŠm-Š‹od^'/ 5"квал#но %на1ит !сао со5о. о5ра%овав0еес*
"становление'/ )ри1е !сао со5о. о5ра%овав0еес*'/ видио/ *вл*етс* то1н+ &квиваленто
даосского терина цзу".ань — !сао со5о.'/ !с)онтанно'/ !естественно'.
129
котор+. о)ис+вает состо*ние "дре=а/ достиг0его )росветлени*/( !легкое' или
!естественное'.
Fдес# не есто о5с"Gдат# истинн+. с+сл гновенного )ро5"Gдени* или )рин=и)а
естественности. Просто )риведенн+е отр+вки )ока%+ва4т/ 1то !)р*о. )"т#' с"6ествовал и %а
)ределаи Кита*/ и не искл41ено/ 1то его )ервона1ал#н+е истоки ( в инди.ско 5"дди%е.
Oе,ватк" соответств"46и, данн+, нетр"дно о5E*снит# те/ 1то )одо5ного рода "1ение/ стол#
легко )одда46еес* искаGени4/ ,ранилос# в гл"5око. та.не и тол#ко )о%днее стало
о5с"Gдат#с* откр+то. > де.ствител#но. $%&н-5"дди.ска* тради=и* настаивает на то/ 1то
гновенное )ро5"Gдение не содерGитс* в сутрах, а )ередаетс* )р*+ )"те/ от "1ител* к
"1еник". При &то совсе не о5*%ател#но/ 1то5+ )одра%"евалс* како.-ни5"д# &%отери1ески.
етод/ вроде теле)ати1еско. )ереда1и о)+та. Lасто иеетс* в вид" не1то гора%до енее
сенса=ионное. Когда инд"сские )андит+ настаива4т на то/ 1то "дрост# )рио5ретаетс* не и%
книг/ а тол#ко от "1ител*/ гуру, то &то о%на1ает/ 1то со5ственно текст+/ ( такие/ на)риер/ как
Nогасутра, — содерGат ли0# на5роски "1ени*/ а )олн+ %нание его о5лада4т ли0# те/ кто
"своил такGе "стн"4 тради=и4. O"Gно ли до5авл*т#/ 1то )оскол#к" &та тради=и* *вл*етс* в
)ерв"4 о1еред# )ереGивание/ слова ог"т )ередат# ее не 5олее и не енее/ 1е л45о.
др"го. о)+т.
Однако нет никако. нео5,одиости )ред)олагат#/ 1то в >ндии когда-ли5о с"6ествовала
осо5а* 0кола $,иан+. Во%никновение $%&н в)олне естественно о5E*сн*етс* %накоство
даосов и кон-"=иан=ев с основн+и )рин=и)аи 5"дди%а <а,а*н+. > во%никновение
тради=и./ 5ли%ки, $%&н/ на5л4даетс* )о1ти сра%"/ как тол#ко )рос-
130
лавленн+е сутры <а,а*н+ стали и%вестн+ в Китае/ т. е. на1ина* с тр"дов великого инди.ского
"1еного она,а К"арадGив+/ котор+. в :DC-C1: гг. )еревел и, на кита.ски. *%+к.
К"арадGива Gил в К"-=%ане и Lан-ане/ а одни и% его в+да46и,с* "1еников в &ти год+ 5+л
олодо. она, Шен-LGао Y:DC-C1CZ/ котор+. на1инал )ере)ис1ико кон-"=иански, и даосски,
текстов.
Шен-LGао о5ратилс* в 5"дди% )осле )ро1тени* Виалакирти *утры, ока%ав0е. %на1ител#ное
вли*ние на $%&н. В &то. С"тре о)ис+ваетс* истори* не она,а/ а ир*нина Виалакирти/
котор+. )остиг "1ение Б"дд+ гл"5Gе/ 1е все остал#н+е "1еники. Он )рев%о0ел все, "1еников
и 5од,исаттв/ когда на во)рос о )рироде нед"алисти1еско. реал#ности ответил !гроов+
ол1ание' ( )риер/ в)оследствии 1асто ис)ол#%"е+. "1ител*и $%&н. Виалакирти/
отве1а46и. !гроов+ ол1ание'/ *вл*етс* такGе л45ио. тео. ,"доGников ( д%&н-
5"ддистов. Oо основное %на1ение &то. сутры дл* Кита* и дл* $%&н в то/ 1то совер0енное
)росветление не )ротиворе1ит %ан*ти* каGдодневно. Gи%ни/ 1то в+с0ее достиGение
1еловека ( !вст")ит# в )росветление/ не истре5ив ораченности 1кле+а2 ”.
Pако. в%гл*д и)онировал и кон-"=ианско" и даосско" склад" "а. При то %на1ении/
которое кон-"=иан=+ )ридавали сее.но. Gи%ни/ они не стали 5+ ревнител*и строго
она0еского 5"дди%а. Mот* 5"дди.скии "1ител*и в Китае всегда 5+ли в основно она,и/
" ни, 5+ло ного )родвин"т+, "1еников среди ир*н. Lто касаетс* $%&н/ то в не )ридавалос#
осо5ое %на1ение в+раGени4 5"дди.ского д",а в -орал#но светски, с-ера,: во все, вида,
иск"сства/ в р"1но тр"де/ в л45ви к ир" )рирод+. > кон-"=иане=/ и даос
131
со1"вственно относилис# к идее )росветлени*/ котора* не тре5овала !искоренени*
1елове1ески, страсте.'/ как оGно е6е )еревести терин кле+а. <+ "Gе оте1али осо5ое
доверие/ которое о5е &ти -илосо-ии )итали к 1елове1еско. )рироде. Oеискоренение страсте./
однако/ не о%на1ает и, 5".ного )рои%вола. Оно %на1ит ли0#/ 1то л"10е !от)"стит#' страст#/
1е вст")ит# с не. в 5ор#5". 7то не ест# ни )одавление страсте./ ни )отворство и. >5о даос
никогда не )ри5егает к насил#ственн+ ера: он достигает свои, =еле. неве0ател#ство
1у"ве$2, которое *вл*етс* )си,ологи1еско. ра%новидност#4 дз&"до.
Со1инени* Шен-LGао и его коентарии к Виалакирти *утре 5+ли )олн+ даосски,
в+раGени. и =итировани* древни, даосов. КаGетс*/ автор )одраGает ,от* и второсте)енн+/
но древни авторитета/ таки как M"&.-4ан# Y::C-C1SZ и $ао-ан# Y:1R-D5Z/ как и они/
ис)ол#%"* !рас0ирение идеи' 1ко"и2, и о5E*сн*ет 5"дди% )ри )оо6и даосски, )араллеле.. А
)араллели еGд" &тии дв"* тради=и*и 5+ли настол#ко о1евидн+/ 1то к кон=" )*того века
K4 I4 "Gе )и0ет:
С К"н#л"нски, гор далеко на восток рас)ространилс* Yдаосски.Z терин !Великое 2диное'.
С Ка0ира далеко на %а)ад рас)ространилс* Y5"дди.ски.Z терин сабодхи. Стреитс* ли
кто к не5+ти4 YУZ/ или к"л#тивир"ет )"стот" Y+уньятаZ ( )рин=и) " ни, один и тот Gе.
По-видио"/ 5ол#0"4 рол# в дал#не.0е ра%витии $%&н с+грали две ра%ра5отанн+е Шен-
1Gао кон=е)=ии: его в%гл*д на вре* и )ереен+ и иде* о то/ 1то прад.ня — &то !%нание'.
Hлава
132
!Oеи%енност# ве6е.' в его /ниге ).ао осо5енно оригинал#на/ и так )о,оGа на ра%дел о
)ереена, в )ерво тое !Шо5ог&нд%о' $огена/ 1то/ каGетс*/ %наенит+. *)онски. -илосо-
$%&н не и%5еGал ее вли*ни*.
Про0лое ( на,одитс* в )ро0ло и не )роистекает и% насто*6его. Oасто*6ее ( на,одитс*
в насто*6е и не )роистекает и% )ро0лого... Реки/ котор+е соревн"4тс* др"г с др"го в
%ато)лении Fели/ не тек"т. !Бл"Gда46и. во%д",'/ ра%носи+. ветро во все сторон+/ не
двиGетс*. Солн=е и K"на/ вра6а*с# на свои, ор5ита,/ не свора1ива4т с )"ти. i50/71-7R/C9j
Pо1но так Gе $оген )од1еркивает/ 1то дрова на костре не )ревра6а4тс* в )е)ел/ Gи%н# не
)ревра6аетс* в серт#/ а %иа не )ревра6аетс* в весн". КаGд+. оент Gи%ни !содерGит са
се5* и не)одвиGен'*.
Шен-LGао такGе рассотрел каG"6и.с* )арадокс прад.ни как ра%новидности неведени*.
Поскол#к" коне1на* реал#ност# не о5ладает сво.стваи и не *вл*етс* ве6#4/ она не оGет
стат# о5Eекто )о%нани*. Следовател#но/ прад.ня, не)осредственное %нание/ )остигает
истин" не%нание.
<"дрост# ( не %нает/ но осве6ает гл"5о1а.0и. рак.
$", не в+*сн*ет/ но от%+ваетс* на тре5овани*
___________
*26е ран#0е/ 1е $оген/ т" Gе +сл# в+ра%ил "1ител# $%&н <а-д&н Y". 7DDZ: !Вот как о5стоит
дело с +сл*и/ )ред0еств"46ии/ )ослед"46ии и еGд" нии: +сли след"4т др"г %а
др"го/ не 5"д"1и св*%ан+ др"г с др"го. КаGда* +сл# саа )о се5е а5сол4тно не)одвиGна'
133
данного оента. Поскол#к" д", не расс1ит+вает/ он си*ет в одиноко. славе та/ %а гран#4
ира. Благодар* то"/ 1то не %нает/ <"дрост# о%ар*ет Pа.н" Yс&аньZ %а гран#4 ирски, дел- Oо
,от* <"дрост# леGит вне ирски, дел/ все они в ее власти. Mот* $", на,одитс* вне ира/ ир
всегда остаетс* вн"три него* i50/ с.71-7Rj.
26е 5лиGе к )о%и=ии $%&н др"г Сен-LGао ( $ао-0ен Y:S0-C:CZ/ )ерв+. *вн+. и несоненн+.
сторонник доктрин+ гновенного )ро5"Gдени*. 2сли нирвано$ нел#%* овладет#/ не оGет
5+т# и ре1и о то/ 1то5+ достигн"т# ее )осте)енно/ )"те долгого нако)лени* %нани.. Она
долGна откр+ват#с* вс)+0ко. инт"и=ии/ котора* на%+ваетс* дунь"у, или/ )о-*)онски/ camopu, &
и%вестн+. терин $%&н/ о5о%на1а46и. вне%а)ное )ро5"Gдение. О5с"Gда* &т" +сл# $ао-
0ена/ С* Kин-4н#** в+двигает )ред)олоGение/ 1то иде* гновенного )ро5"Gдени*
соответств"ет кита.ско" склад" "а 5ол#0е/ 1е инди.ско". 7то )одкре)л*ет то1к" %рени*
С"д%"ки/ котор+. воо56е рассатривает $%&н как кита.ск"4 !револ4=и4' )ротив инди.ского
5"дди%а. Oесотр* на сво4 )"га46"4 нови%н"/ &то "1ение $ао-0ена/
____________
*7то и ест# одно и% ваGне.0и, соединител#н+, %вен#ев еGд" даоси%о и 5"дди%о/ и5о/
,от* тео. /ниг ).ао *вл*етс* даоси%/ стил# и теринологи* ее наскво%# 5"дди.ские.
В+ска%+вани* са+, )ерв+, "1ителе. $%&н/ таки, как M"&.-нен/ Шен#-,"&. и M"%нг-5о/
и%о5ил"4т иенно такии +сл*и: истинное %нание ест# не%наниеk )росветленн+. " не
расс1ит+вает/ а реагир"ет не)осредственноk нет )ротиворе1и* еGд" состо*ние Б"дд+ и
)овседневно. Gи%н#4 в ире.
**Y:D5-C::гг.Z. 2го3:бсу.дениеоснов5 " главн+. исто1ник на0и, сведени. о в%гл*да, $ао-
0ен*. С. i:S/ т.R/ с.R7C-RDCj.
134
видио/ на0ло 0ирокое )ри%нание. Более 1е столетие с)"ст* о не ")оинает в свое
со1инении M"&.-4ан# Y5R:-9R гг.Z/ св*%ано с &то. доктрино. такGе и* "1ител* M"&.-тан*/
котор+. Gил до SR7 года.
Fна1ение &ти, ранни, )ред0ественников $%&н в то/ 1то с и, )оо6#4 склад+ваетс*
истори1еска* картина во%никновени* $%&н даGе в то сл"1ае/ если + отвергае
тради=ионн"4 верси4/ согласно которо. $%&н )о*вилс* в Китае в 5R0 год"/ )ринесенн+.
инди.ски она,о Бод,ид,аро.. $ело в то/ 1то совреенн+е исследователи/ такие как
J"н# ;-лан# и Пеллио/ )одверга4т сонени4 достоверност# &того )редани*. Они с1ита4т/ 1то
легенда о Бод,ид,аре ( )род"кт 5лаго1естивого рвени* )о%дне.0и, вреен/ когда $%&н/
о5E*вл** се5* не)осредственн+ )родолGателе о)+та/ )ол"1енного )р*о от Б"дд+/ ин"*
сутры, н"Gдалс* дл* о5основани* &ти, )рит*%ани. в истори1еско авторитете. А Бод,ид,ара
сто*л двад=ат# вос#+ в легендарно с)иске инди.ски, )атриар,ов/ рас)олоGенн+, в
)ор*дке !а)остол#ского наследовани*'/ которое вос,одило к сао" Hа"тае*.
Oа данно. стадии исследовани* тр"дно ска%ат#/ след"ет ли )рин*т# критик" &ти, авторов или
от5росит# ее как е6е одн" )о)+тк" акадеи1еско. од+ )одвергат# сонени4 истори1е-
__________
*M"-0и и Pан ;н-тин )ред)олага4т/ 1то Вод,ид,ара )о*вилс* в Китае нескол#ко ран#0е/ в
)ериод CR0-C79 гг. С.i:5/т.R.с.:DS-:90j/ iS0j/ iR9j.
135
ское с"6ествование религио%н+, ре-ораторов. Lто Gе касаетс* тради=ионно. версии 0кол+
$%&н/ то она гласит/ 1то где-то около 5R0 г. Бод,ид,ара )ри5+л и% >ндии в Кантон и )о*вилс*
)ри дворе и)ератора K*нг-У/ страстного )оклонника 5"дди%а. Однако и "1ение
Бод,ид,ар+/ и его гр"5+е анер+ не )онравилис# и)ератор"/ и "1ител# "далилс* в
онаст+р# в кн*Gество Ве./ где и )ро5+л нескол#ко лет/ !"ставив0ис# в%гл*до в стен"'/
)ока/ наконе=/ не на0ел се5е )од,од*6его "1еника в ли=е M"&.-ко/ котор+. в)оследствии стал
Втор+ Кита.ски Патриар,о $%&н*.
Коне1но/ нет ни1его неверо*тного в то/ 1то 5"дди.ски. "1ител# и% >ндии )о*вилс* в &ти год+
в Китае. Oе%адолго до &того/ в C00 г. в Кита. )ри5+л К"арадGива/ )осле 500 г. ( Бод,ир"1и/ а
Параатт,а на,одилс* )ри K*нско дворе )о1ти в одно вре* с Бод,ид,аро.. Oе в+%+вает
"дивлени* и то/ 1то )ерв+е до0ед0ие до нас сведени* о Бод,ид,аре относ*тс* к )ериод" ста
с ли0ни лет с)"ст* )осле его серти. Вед# в те вреена не с"6ествовало ни га%ет/ ни
с)раво1ников !Кто ест# кто'. $а и в на0е/ "G на 1то с и%5+тко док"ентированное вре*/
5+вает/ 1то л4ди/ сделав0ие ваGн+. вклад в иров"4 к"л#т"р" и на"к"/ оста4тс*
неи%вестн+и ного лет )осле серти. Pак 1то )редставл*етс* с)раведлив+ )риниат#
легенд" о Бод,ид,аре/ )ока не )о*в*тс* де.ствител#но "5едител#н+е
______________
* 7та верси* о)исана в книге $ао-с4ан* Sung-kao Seng-clluan Yqd]mo[/ R01SZ/ на)исанно. еGд" SC5
и SS7 гг./ и в со1инении $ао-4ан* uo]`^ Pе uorbd` q_`^ sb Yqd]mo[/ R07SZ/ на)исанно около 100C
г.
136
данн+е/ свидетел#ств"46ие )ротив нее. Одновреенно след"ет )рин*т#/ 1то идеи/ котор+е
внесли Сен-LGао/ $ао-0ен и др"гие/ такGе о5огатили тради=и4 $%&н.
Одни и% доводов/ )одр+ва46и, вер" в легенд" о Бод,ид,аре/ *вл*етс* 1исто кита.ски. д",
$%&н/ котор+. в+н"Gдает "сонит#с* в его инди.ско )роис,оGдении. Однако даGе тако.
ти)и1н+. даос/ как Шен-LGао/ 5+л/ как и $ао-0ен/ "1енико К"арадGив+k и со1инени*/
)ри)ис+вае+е Бод,ид,аре и его )оследовател* в)лот# до M"&.-нена YS:D-71:Z/
о5нар"Gива4т *вн+. сдвиг от инди.ски, во%%рени. на дхиану к ,арактерно кита.ски*.
Отс"тствие каки,-ли5о ")оинани. о 0коле $,иан+ и о Бод,ид,аре в инди.ско. 5"дди.ско.
литерат"ре оGно о5E*снит# те/ 1то саи терин+/ 0кола $,иан+/ или $%&н/ даGе в Китае
)о*вилис# ли0# R00 лет с)"ст* )осле серти Бод,ид,ар+. С др"го. сторон+/ ")раGнени* в
дхиане, цо"чан-** Y*)онское дза"дзэн2, т.е. едита=ии сид*/ всегда 5+ли 0ироко
рас)ространен+ среди 5"дди.ски, она,ов/ и с)е=иал#н+е наставники/ о5"1ав0ие и,/
на%+валис# "1ител*и $,иан+ вне %ависиости от и, 0кол+ или сект+. Параллел#но
с"6ествовали "1ител* вина$и, о5"-
__________
* Со1инени*/ )ри)ис+вае+е Бод,ид,аре/ оGно на.ти в i7C/ т.1. с.1S5-170j и в iS5/ с.7:-DCj.
>, стил# всегда остаетс* 1исто инди.ски и ли0ен даосского !)ривк"са'.
**

В книге M"&и-нена Дань 4зин )риводитс*нескол#ко )риеров 5есед Шестого Патриар,а с
"1ител*и дхианы, котор+е/ о1евидно/ не )ринадлеGали к его со5ственно. !вне%а)но. 0коле'
дхианы. В)лот# до Во-1ана Y7R0-D1CZ/ или даGе )о%Gе/ 0кола $%&н не иела со5ственн+,
онаст+ре.. С. i:0/ с.1:j.
137
1ав0ие она0еско. дис=и)лине/ и "1ител* дхары, )ре)одавав0ие сао "1ение. $%&н
отделилс* как 0кола тол#ко тогда/ когда )рово%гласил свое со5ственное )ониание дхианы,
сил#но отли1а46еес* от о56ерас)ространенно. )рактики.
$%&н-5"дди.ска* тради=и* и%о5раGает Бод,ид,ар" как свире)ого с вид" 1еловека/ с г"сто.
5ородо. и )рони=ател#н+ в%гл*до 0ироко откр+т+, гла%/ котор+е/ однако/ каGетс*/ готов+
игн"т#. Kегенда расска%+вает/ 1то однаGд+ он "сн"л во вре* едита=ии и так рассердилс*
на се5* )ото/ 1то в+рвал се5е ресни=+k ")ав на %ел4/ они )роросли )ерв+ 1а.н+ к"сто.
С те, )ор д%&н-5"дди.ские она,и ")отре5л*4т 1а. как средство )ротив сна. Он так ,оро0о
)ро*сн*ет и "кре)л*ет со%нание/ 1то ест# )оговорка: !У $%&н YчаьZ и 1а* Yча) & один и тот Gе
вк"с'. $р"га* легенда гласит/ 1то " Бод,ид,ар+ от долгого сидени* в едита=ии отсо,ли
ноги. Отс4да те о1аровател#н+е *)онские сиволи1еские к"кл+ $ар"а/ котор+е и%о5раGа4т
Бод,ид,ар" в виде 5е%ногого ван#ки-встан#ки/ с =ентро т*Gести/ рас)олоGенн+ так/ 1то/
как его ни толка./ он встает. Q)онское сти,отворение о к"кла, $ар"а гласит:
YZ[\]Z папа ^_`_aZ bQ _^Z.
%акова .изнь. *еь раз вниз, Восеь раз вверх7
Kегендарна* 5еседа Бод,ид,ар+ с и)ераторо K*нг-У дает )редставление о ре%ко и
)р*о ,арактере "1ител*. >)ератор )одро5но о)исал все/ 1то он сделал дл*
рас)ространени* 5"дди%а в свое. стране/ и с)росил/ 1то %асл"Gил он своии
138
де*ни*и. При &то он ис,одил и% рас)ространенного нени*/ 1то )осте)енное нако)ление
%асл"г/ )ороGденн+, до5р+и делаи/ ведет ко все л"10е" с"6ествовани4 в 5"д"6и,
Gи%н*, и 5"дет "вен1ано достиGение нирваны. Oо Бод,ид,ара в ответ ска%ал: !Ровно
ни1его3' Pако. ответ )одорвал вер" и)ератора в 5"дди%/ и он с)росил: !Каков Gе в тако
сл"1ае основно. )рин=и) св*того "1ени*X' Бод,ид,ара ответил:
!$а оно )"сто/ в не нет ни1его св*того'/ ( !Кто Gе тогда т+/ кто стоит )еред наиX' ( !Q не
%на4'/ ( 5+л ответ. iR/ с.:j.
После &то. 5есед+/ котора* вес#а ра%о1аровала и)ератора/ Бод,ид,ара "далилс* в
онаст+р# в Ве./ где )о )редани4 )ровел дев*т# лет в )е6ере/ !"ставив0ис# в стен"'
YпигуаньZ. С"д%"ки с1итает/ 1то &то в+раGение не след"ет )ониат# 5"квал#но/ 1то оно
о)ис+вает вн"треннее состо*ние Бод,ид,ар+/ котор+. осво5одил сво. " от все,.
)он*ти.н+, )редставлени.. i7C/ т.1/ с.170-171j. Pак он Gил/ )ока однаGд+ к не" не )ри0ел
она, Шен#-г"ан/ а вслед %а ни и M"&.-ко YCDS-59: во%оGно3Z/ котор+. в)оследствии и стал
его )реенико в ка1естве Второго Патриар,а.
M"&.-ко не ра% )росил Бод,ид,ар" дат# е" наставлени*/ но все вре* )ол"1ал отка%. Однако
он )родолGал сидет# в едита=ии " в,ода в )е6ер" Бод,ид,ар+/ тер)еливо оGида* на снег"/
когда тот сGалитс*. Oаконе=/ доведенн+. до от1а*ни*/ он отсек се5е лев"4 р"к" и )ре)однес
ее "1ител4 как дока%ател#ство свое. 5ес)риерно. искренности. Pогда Бод,ид,ара/ наконе=/
с)росил M"&.-ко/ 1то е" надо.
!У ен* нет в "е 1синь2 )око*/( ска%ал M"&.-ко.( ПоGал".ста/ "с)око. о. "'.
!В+та6и его и )окаGи его не/( ответил Бод,ид,ара/ ( тогда * "с)око4 его'.
139
!Oо когда * на1ина4 искат# сво. "/( во%ра%ил M"&.-ко/( * никак не ог" о5нар"Gит# его'.
!O" вот/( р*вкн"л Бод,ид,ара/( * и "с)окоил тво. "'.
В &то оент " M"&.-ко и )рои%о0ло )росветление/ его дун-"у или сатори, так 1то &тот ра%говор
)ри%ван сл"Gит# )ерв+ о5ра%=о того/ 1то стало ,арактерн+ )риео о5"1ени* в $%&н. 7то
о5ра%е= вень"да Y)о-*)онски ( ондоZ или !во)роса-ответа'/ иногда вес#а )ри5ли%ител#но
)ереводиого как !д%&нска* истори*'. Бол#0а* 1аст# литерат"р+ $%&н состоит и% таки,
анекдотов ( )ри1е ногие и% ни, гора%до енее )он*тн+/ 1е &тот. >, =ел# ( ввергн"т#
во)ро0а46его в некое вне%а)ное о%арение или Gе ис)+тат# гл"5ин" его инт"и=ии. По&то"
&ти диалоги нел#%* !о5E*снит#'/ не ис)ортив и, &--екта. В како-то с+сле они )одо5н+
анекдота/ котор+е не в+%ов"т оGидаеого се,а/ если !сол#' и, тре5"ет с)е=иал#ного
ра%E*снени*. 2го или )ониае0# сра%"/ или не )о.е0# воо56е.
След"ет "1ест#/ 1то &ти анекдот+ ли0# и%редка ие4т сиволи1ески. ,арактер/ и даGе когда
&то так/ ( не &то сво.ство в ни, главное. Pак 5+вает/ когда диалог содерGит алл4%ии/
)а*тн+е о5ои "1астника. Oо в )ротиво)олоGност# коентари*/ котор+е дает Nерне iC0j/
* не с1ита4/ 1то сол# ондо в )ереда1е неки, 5"дди.ски, истин с )оо6#4 сиволов. *атори,
котор+и они о1ен# 1асто "вен1ива4тс*/ ни в кое сл"1ае не *вл*етс* )рост+ на,оGдение
ре0ени* %агадки. Lто 5+ ни делал и ни говорил "1ител# $%&н ( &то всегда )р*ое и
с)онтанное в+раGение его !таковости'/ его )рирод+ Б"дд+/ и )о&то" то/ 1то он !в+даст'/ (
не сивол ее/ а она саа. $%&н-5"дди.ское о56ение ( &то !)р*ое "ка%ание' в
140
соответствии с )рин=и)аи $%&н/ с"ированн+и в тради=ионно 1етверости0ии:
#ыть вне учения и за пределаи традиции,
8е опираться ни на слова, ни на сиволы.
>казывать пряо в у человека
>видеть собственну& природу и достичь просветления*.
Преенико M"&.-ко/ )о )редани4/ 5+л она, С&н-=ан# Y". S07 г.Z/ и и, )ерв+. ра%говор иеет
т" Gе -ор"/ 1то диалог M"&.-ко с Бод,ид,аро.. Pол#ко С&н-=ан# )росил " "1ител* не )око*
"а/ а !о1и6ени* от %а5л"Gдени.'. 2" )ри)ис+ва4т %наенитое сти,отворение )од
на%вание !Син#-син# <ин' ( !Pрактат о вере в "**'. 2сли С&н-=ан# де.ствител#но *вл*етс*
его авторо/ то &то )ерва* от1етлива* и *сна* -ор"лировка $%&н. $аосска* окраска его
о6"6аетс* с )ерв+, стро1ек:
*овер+енное Дао — легко,
!!!!!!!!!!!!!
* В совреенно кита.ско *%+ке )ерв+е два иерогли-а о%на1а4т не1то светское/ не
она0еское. В насто*6е контексте они 5+ о5о%на1али/ 1то истина $%&н не оGет 5+т#
в+раGена в како.-ли5о о)ределенно. -оре или доктрине/ или Gе 1то "1ител# оGет тол#ко
)ока%ат# "1еник"/ как тот оGет дости1# &того са. Однако )ора%ител#на* дв"с+сленност#
кита.ского *%+ка/ во%оGно/ со%нател#на*/ со,ран*ет о5а &ти %на1ени*. Сравните/ на)риер/
с"г"5о !ирск"4' -ор+ д%&н-5"дди.ски, в+раGени. и так"4 )оговорк": !Про)оло6и сво. рот
вс*ки. ра%/ когда )рои%носи0# !Б"дда3'.
**Перевод+ оGно на.ти в i7C/ т.1. с.1DRj/ ис)равленн+. вариант в Œ79/ с.91j. $р"го. )еревод
Арт"ра Ве.ли в iRR/ с.R95j.
141
8у.но только избегать осуществления выбора.
> далее:

*леду$ свое$ природе и будь в гаронии с ДаоA
Двига$ся вперед и перестань беспокоится.
;сли твои ысли связаны, ты. 9орти+ь то, что подлинно...
8е будь противнико ира чувств, 6бо когда ты, и не противи+ься,
:казывается, что это то .е саое, что совер+енное
9росветление. (удрец ни к чеу не устреляется 1у"ве$2,
8еве.ественны$ человек са себя связывает...
;сли труди+ься над свои уо с поощь& уа,
/ак избе.ать тебе невероятного заблу.денияD*
7то сти,отворение не тол#ко и%о5ил"ет такии даосскии в+раGени*и/ как у"ве$ и цзы".ень
Yс)онтанност#Z. 2го основно. )рин=и) ( даосски.: остав# " в )окое/ )редостав# е" сво5од"
следоват# свое. со5ственно. )рироде ( в )ротиво)олоGност# )оследовател#но инди.ско.
)о%и=ии/ где " в%*т )од строги. контрол# и 1"вственн+. о)+т искл41аетс*.
Lетверт+ )атриар,о $%&н вслед %а С&н-=ане стал/ как "тверGдает легенда. $ао-син# Y579-
_________
* Последние две стро1ки ие4т тот Gе с+сл/ 1то ра%говор M"&.-ко с Бод,ид,аро..
142
S5R гг.Z. Он )ри0ел к С&н-=ан4 с во)росо:
( Каки с)осо5о оGно дости1# осво5оGдени*X
( Кто св*%ал те5*X ( с)росил С&н-=ан#.
( Oикто ен* не св*%+вал.
( Pогда %а1е т+ стреи0#с* к осво5оGдени4X
> &то 5+ло оенто сатори $ао-син*. Книга 3)уэнДэн ,у5 )ередает о1аровател#н+. расска% о
встре1е $ао-син* с "дре=о Jа-4не/ котор+. Gил в "единенно ,рае на горе 8ь&"тоу и 5+л
таки )раведнико/ 1то )ти=+ )односили е" в дар =вет+. Во вре* и, ра%говора %ар+1ал
дики. %вер#/ и $ао-син# вско1ил на ноги. Pогда Jа-4н# %аетил: !Q виG"/ &то е6е ест# в те5е'/
( )одра%"ева*/ веро*тно/ инстинктивн"4 !страст#' ( 1кле+а2 стра,. Вскоре )осле &того/
остав0ис# один. $ао-син# на1ертил кита.ски. иерогли- !Б"дда' на кане/ где Jа-4н# иел
о5+кновение сидет#. Верн"в0ис#/ Jа-4н# %а,отел сест#/ но "видел сакрал#ное >* и не
ре0алс* сест#. !Q виG"/( ска%ал $ао-син#/( &то е6е ест# в те5е'. При &ти, слова, Jа-4н#
)олност#4 )ро5"дилс*... и )ти=+ )ерестали носит# е" =вет+.
П*т+ )атриар,о ( и %дес# + вст")ае на 5олее достоверн"4 истори1еск"4 )о1в" ( 5+л
M"н-Gан# YS01-75Z. При )ерво. встре1е с M"н-Gане тогда0ни. )атриар, с)росил:
( Как твое и* Yси)!
( У ен* ест# )рирода Yсин) & отве1ал M"н-Gен#/ игра* словаи/( но &то не о5+1на* )рирода.
( Каково Gе твое и*/( настаивал Патриар,/ не "ловив игр+ слов.
( 7то )рирода Б"дд+.
( Fна1ит " те5* нет иениX
143
( Коне1но/ )ото" 1то &та )рирода ( )"ста iR гл.:j.
M"н-Gан# 5+л/ видио/ )ерв+ )атриар,о/ котор+. )рио5рел ного )оследователе./
и5о расска%+ва4т/ 1то он р"ководил она0еско. о56ино. 1еловек в )*т#сот в
онаст+ре на горе Nелто. Слив+ YВан-а. Шан#Z/ в восто1но. 1асти совреенного
M")е,а. Однако его далеко %атил 5лиGа.0и. его )рееник M"&.-нен YS:7-71:Z/ 1#*
Gи%н# и "1ение %наен"4т )одлинное на1ало истинно кита.ского $%&н/ того $%&н/
котор+. %ате и )ро=ветал в те1ение дв",сот лет =арствовани* династии Pан
Y)ри5ли%ител#но 700-900 гг.Zk
&)о,и/ )ол"1ив0е. на%вание !&)о,и де*тел#ного $%&н '.
Oе след"ет/ однако/ %а5+ват# и о совреенника, M"&.-нена/ так как он Gил в )ериод/
котор+. 5+л 1ре%в+1а.но )род"ктивен дл* кита.ского 5"дди%а в =ело. В SC5 г.
верн"лс* и% >ндии велики. )"те0ественник и )еревод1ик С,ан#-=%ан и на1ал
ра%E*сн*т# в Шан,ае доктрин" Uога1ар+ ( вид.няптиатру — !тол#ко
)редставление'. 2го 5+в0и. "1еник Jа-=%&н YSC:-71R гг.Z в &ти Gе год+ со%давал
вес#а ваGн"4 0кол" M"-Qн# Y)о-*)онски КегонZ/ о)ирав0"4с* на Lватасака *утру,
и &то "1ение в)оследствии стало о-и=иал#но. -илосо-ие. $%&н. След"ет такGе
вс)онит#/ 1то совсе не%адолго до &ти, дв", "1ен+, LGи-ка. Y5:S-9S гг.Z на)исал
сво. %ае1ател#н+. трактат !<етод+ остановки и со%ер=ани* в (ахаяне*, где
о)ис+валос# -"ндаентал#ное "1ение 0кол+ P*н#-та./ во ноги, отно0ени*, о1ен#
5ли%кое $%&н. Pрактат LGи-ка* )редвос,и6ает доктрин" M"&.-нена и некотор+, и% и%
его 5лиGа.0и, )рееников.
Расска%+ва4т' 1то M"&.-нен )ол"1ил свое )ервое )росветление/ когда е6е ал#1ико
"сл+
144
,ал 1тение Вад.рачхедики. Он т"т Gе от)равилс* в онаст+р# M"н-Gан* на горе Ван-е./
1то5+ "кре)ит#с* в свои, наерени*, и )ол"1ит# дал#не.0ие наставлени*. Fаети Yв
дал#не.0е &то )ригодитс*Z/ 1то его )ервое сатори )рои%о0ло с)онтанно/ 5е% )оо6и
"1ител*/ и 1то легенда рис"ет его как неграотного крест#*нина/ )ри5+в0его отк"да-то и% )од
Кантона. Видио/ M"н-Gан# сра%" Gе о=енил гл"5ин" его инт"и=ии/ но о)аса*с#/ как 5+ ни%кое
)роис,оGдение не сделало M"&.-нена неGелател#но. -иг"ро. в о56естве "1ен+, она,ов/
Патриар, )ослал его ра5отат# на к",не.
С)"ст* некоторое вре* M"н-Gан# о5E*вил/ 1то и6ет се5е )рееника/ которо" и )ередаст
власт# весте с сиволаи: оде*ние и 1а6е. дл* )ода*ни* Y)о )редани4/ когда-то
)ринадлеGав0е. сао" Б"ддеZ. 7ти, )редетов 5"дет "достоен тот/ кто )редставит л"10ее
сти,отворение/ в+раGа46ее его со5ственное )ониание 5"дди%а. Hлавн+ она,о в о56ине
5+л в то вре* неки. Шен#-с4/ и все/ естественно/ оGидали/ 1то власт# )ере.дет к не"/ так
1то и не )+талис# с ни со)ерни1ат#.
Шен#-с4/ однако/ не 5+л "верен в свое )ониании 5"дди%а и )редставил сти,отворение
анонино/ наерева*с# )ри%нат#с* в авторстве ли0# в сл"1ае/ если Патриар, одо5рит его.
Oо1#4 на стене коридора/ вед"6его в )окои Патриар,а/ он на1ертал след"46ие стро1ки:
%ело — древо #одхи.
> — как светлое зеркало на подставке.
8е забыва$ протирать его постоянно,
не позволь еу покрыться пыль&7*
__________
*Перевод и% i11:/ с.1D1j.
145
Oа след"46и. ден# Патриар, )ро1ел сти,отворение и велел воск"рит# )од ни 5лаговони*. Он
ска%ал/ 1то тот/ кто след"ет таки )равила/ соGет осо%нат# сво4 истинн"4 )рирод". Oо
когда Шен#-с4 )ри0ел к не" та.ко и )ри%налс* в свое авторстве/ Патриар, %а*вил/ 1то его
)ониание е6е далеко от совер0енства.
Oа след"46ее "тро на стене р*до с )ерв+ )о*вилос# новое сти,отворение:
8икогда не было ни дерева #одхи, 8и чистого зеркала на подставке. В сущности нет ни
едино$ вещи, /уда .е сесть пылинкеD
Патриар, %нал/ 1то тол#ко M"&.-нен ог на)исат# &ти стро1ки/ но/ о)аса*с# %ависти она,ов/ он
стер и, свое. т"-ле. и но1#4 та.но в+%вал M"&.-нена к се5е. P"т он )ередал е"
)атриар0ество весте с оде*ние и 1а0е. и велел 5еGат# в гор+ и скр+ват#с* та/ )ока о5ида
она,ов не "ти,нет и не наст")ит вре* дл* его )"5ли1ного "1ител#ствовани**.
Сравнение дв", сти,отворени. *сно )ока%+вает с)е=и-и1ески. д", $%&н/ котор+ )роникн"то
сти,отворение M"&.-нена. Стро1ки Шен#-с4 отраGа4т )ониание дхианы, о1евидно/ 0ироко и
__________
*i7/ гл.1j. Полное на%вание ра5от+ о Gи%нео)исание и "1ение M"&.-н&на: 3*утра пооста
Великого 8аставника Kестого 9атриарха 'уэ$"нена, проповедовав+его дхару в (онастыре
Да"cаньсы в Kао").оу< один цз&ан-, составленны$ распространителе дхары, ученико
cахае, получив+и внезнаковое наставление i10:j или ,in-tsu $'an--hing.$aisho,.//S. Перевод в
i10R /S1j.
146
)овсеестно рас)ространенное среди 5"ддистов в Китае. Дхиану )ониали как )рактик"
сид*1е. едита=ии 1цзо"чань2A " в не. !о1и6алс*' интенсивно. кон=ентра=ие./ 1то
"ни1тоGало все +сли и )рив*%анности. <ногие 5"дди.ские и даосские текст+/ если )ониат#
и, 5"квал#но/ )одтверGда4т &тот в%гл*д ( вне0нее состо*ние со%нани* ест# со%нание/
сво5одное от л45ого содерGани*/ от л45+, иде./ 1"вств и даGе о6"6ени.. В на0и дни в
>ндии &то и ест# наи5олее рас)ространенное )ониание саадхи. $а и на0 со5ственн+.
,ристиански. о)+т делает )он*тн+ такого рода 5"квали% ( даGе в в+со1а.0и, с-ера,.
M"&.-нен с1итал/ 1то 1еловек с о)"сто0енн+ со%нание ни1е не л"10е !5ревна или кан*'.
Он "тверGдал/ 1то саа иде* о1и6ени* "а неле)а и лоGна/ )ото" 1то !на0а со5ственна*
)рирода в основе 1иста и )ро%ра1на'. Fна1ит/ не оGет 5+т# сравнени* еGд" со%нание Yили
"оZ и %еркало/ которое след"ет )ротират#. >стинн+. " ( &то !не-"' 1у"син-2 и его нел#%*
рассатриват# как о5Eект +сли или де.стви*/ как 5"дто 5+ он ( ве6#/ котор"4 оGно
%а,ватит# и ")равл*т# е4. По)+тки "совер0енствоват# сво. со5ственн+. " )ривод*т к
)оро1но" кр"г". Старани* о1истит# его ( к %агр*%нени4 1истот+. Qсно/ 1то )еред наи
даосска* -илосо-и* естественности/ согласно которо. 1еловек не оGет 5+т# )о-насто*6е"
сво5оден/ 1ист и не)рив*%ан/ если его состо*ние ( ре%"л#тат иск"сственно. дис=и)лин+.
Lистота такого 1еловека ( )оддел#на/ его *сное со%нание ( наро1ито. По&то" такие л4ди
)олн+ не)ри*тного саодовол#ства ( ти)и1но. 1ерт+ со%нател#но. и етоди1еско.
религио%ности.
M"&.-нен "1ит/ 1то весто )о)+ток о1истит#
147
или о)"сто0ит# " н"Gно )росто дат# е" вол4/ )оскол#к" " ( &то не то/ 1е оGно
овладет#. От)"стит# " ( &то то Gе/ 1то и от)"стит# )оток +сле. и в)е1атлени. Yнянь),
котор+е )ри,од*т и ",од*т !в "'. Oе надо ни )одавл*т# и,/ ни "дерGиват#/ ни ве0иват#с* в
и, ,од.
<+сли )ри,од*т и ",од*т саи )о се5е/ и5о "дрост# сниает ограни1ени*. 7то и ест#
саадхи"прад.ня. естественное осво5оGдение. Pакова )рактика !не-+сле.' Yу"няньZ. Oо
если т+ воо56е ни о 1е не д"ае0# и вдр"г )рика%+вае0# свои +сл* остановит#с*/(
%на1ит/ т+ 5е%надеGно )рив*%ан к одно" етод"/ и &то на%+ваетс* гл")о. то1ко. %рени*.
iRj
О5 о5+1но. )рактике едита=ии он говорит:
Кон=ентрироват# " на сао се5е и со%ер=ат# его/ )ока он не станет с)око.н+/ ( &то не
дхиана, а 5оле%н#. УдерGиват# тело в одно. )о%е долговреенн+ сидение ( какое
отно0ение &то иеет к $,ареX. iDj
> в др"го есте:
2сли т+ на1не0# кон=ентрироват# " на )окое/ т+ до5#е0#с* ли0# )оддел#ного )око*...
Lто о%на1ает слово едита=и* Yцзо"чаньZX В на0е. 0коле оно о%на1ает отс"тствие
)ределов/ отс"тствие )ре)*тстви.k оно в+0е л45о. сит"а=ии/( как д"рно./ так и ,оро0е..
Слово !сидет#' Y=%оZ о%на1ает ( не 5"дораGит# +сле. в "е. i5j
$л* о)роверGени* лоGного )ониани* дхианы как )росто о)"сто0енного "а/ M"&.-нен
сравнивает Велик"4 П"стот" со вселенно. и на%+вает ее Велико. не тол#ко )ото"/ 1то она
)"ста/ но )ото"/ 1то она содерGит солн=е/ л"н" и %ве%-
148
д+. >стинна* дхиана в то/ 1то5+ )о1"вствоват#' 1то тво* )рирода )одо5на )ространств"
вселенно./ и 1то +сли и о6"6ени* )ро)л+ва4т в &то !)ерво%данно со%нании' как )ти=+ в
не5е/ не оставл** следа. Про5"Gдение в его 0коле !вне%а)но'/ )ото" 1то оно расс1итано на
л4де./ Gиво соо5раGа46и,/ а не те,/ кто +слит едленно. Последние )оневоле долGн+
)ониат# )оненог"/ или/ то1нее/ )он*т# 1ере% долгие год+/ )ото" 1то "1ение Шестого
Патриар,а не до)"скает никаки, ст")ене. дл* роста. Про5"Gдени* или воо56е нет/ или оно (
)олноеk )рирода Б"дд+ не %нает 1асте. и делени./ )о&то" ее нел#%* вос)рин*т# )осте)енно.
В %акл41ител#но. 1асти/ та/ где M"&.-нен дает совет+ свои "1еника/ содерGитс*
л45о)+тн+. кл41 к )ослед"46е" ра%вити4 ондо — етода о5"1ени* !во)рос-ответ':
2сли ва %адад"т во)рос о 5+тии/ говорите о не5+тии. 2сли с)рос*т о не5+тии/ отве1а.те
5+тие. 2сли вас с)рос*т о5 о5+кновенно 1еловеке/ отве1а.те как "дре=. 2сли с)рос*т о
"дре=е/ отве1а.те как о5+кновенн+. 1еловек. С )оо6#4 &того етода в%аино
св*%анн+, )ротиво)олоGносте. во%никает )остиGение Срединного П"ти. Oа л45о. во)рос/
котор+. ва %ада4т/ отве1а.те на *%+ке )ротиво)олоGности. i10j
M"&.-нен "ер в 71: год"/ и с его серт#4 )рекратилс* инстит"т Патриар0ества.
Hенеалоги1еское древо $%&н )"стило нескол#ко ростков. Pради=ии M"&.-нена )ере0ли к его
)*ти "1еника: M"а.-Gан. Y". 775Z/ Iин-4ан# Y". 7C0Z/ Шен#-,"&. YSSD-770Z/ С4ан#-=%4о YSS5-
71:Z
149
и M"&.-1G"н YS77-7CCZ*.
$",овное наследие M"а.-Gана и Син-с" доGило до на0и, дне. в виде дв", основн+,
на)равлени. $%&н в Q)онии: Рин%а. и Сото. УGе 1ере% два столети* )осле серти M"&.-нена
на)равлени* и ответвлени* $%&н о5ра%овали тако. слоGн+. ко)лекс/ 1то %дес# + оGе
рассотрет# тол#ко некотор+, и% его в+да46и,с* )редставителе.** .
______________
*В литерат"ре о $%&н=арит )олна*нера%5ери,а относител#но иен велики, "1ителе. &)о,и Pан.
Oа)риер/ )олное ия Шен#-,"&.: Mо-=%е Шен#-,"&./ 1то )о-*)онски )рои%носитс* !Катак"
$Gинне. Oо Шен#-,"&. ( его она0еское и*/ а Mо-=%е ( родовое/ )о ест" )роис,оGдени*.
Q)онские автор+ о5+1но на%+ва4т его $Gинне/ т. е. его со5ственн+ она0ески иене.
$р"го. )риер: С4ан#-=%4&/ )олное и* которого ;н-=%* С4ан#-=%4&/ )о-*)онски ( Uока
$Gенкак". Oо *)он=+ %ов"т его !Uока'/ )о на%вани4 естности/ а не )о иени3 В о56е
С"д%"ки )ол#%"етс* 1а6е родов+и иенаи/ а J"н ;-лан# ( она0ескии. С"д%"ки )риводит
то *)онские -ор+/ то кита.ские/ но )ол#%"етс* ин+ с)осо5о и, латини%а=ии/ 1е J"н
Yто1нее/ его )еревод1ик БоддZ. Pак 1то Kин#-1Gи U-с4ан# Y*)онское ( Рин%а. HигенZ " С"д%"ки
иногда %в"1ит как !Рин%а.'/ иногда ( Kин#-1Gи/ а " J"на ( как $Gи-с4ан#3 $4"лен и
С"д%"ки )оследовател#но стара4тс* ")отре5л*т# ли0# *)онские -ор+/ но тогда с )ервого
в%гл*да не отли1и0# кита.=ев от *)он=ев. Pак 1то все/ кто и%"1а4т $%&н не )о
)ервоисто1ника/ сталкива4тс* с картино./ кра.не %атр"дн*46е. истори1еск"4 *сност#.
С"д%"ки так 0ироко рас)ространен/ 1то * 5о4с# е6е 5олее %а)"тат# 1итателе./ если 5"д"
на%+ват# M"&.-нена его родов+ иене ( $а-1Gан#. 2динственное/ 1то * ре0а4с# сделат#/ (
&то )рилоGит# иенно. "ка%ател#. ПолоGение е6е 5олее ","д0аетс* те/ 1то с"6еств"ет
)"тани=а и в дата,. Pак/ год+ Gи%ни Шен#-,"&* " J"на да4тс* как SDS-7S0 i:5j/ " Nерне i:9j (
SSD-7S0/ а " $4"лена и Сасаки i:0j ( SSD-770.
**7тот )ериод )одро5но о)исан в i:0j. $е#евил#iR7j )еревел р"ко)ис# Pин#-M"ана iS0/ CSCSj/
)овеств"46"4 о дис)"те в K,ассе в 79R-C гг. еGд" "1ителе 0кол+ Вне%а)ного Lан* и
гр"))о. 5"дди.ски, она,ов и% >ндии. $%&н-5"дди.ски. "1ител# носит и* !<а,а*на'/ и нет
основани. св*%+ват# его с тради=ие./ ид"6е. от M"%.-нена. 2го "1ение *вл*етс* 5олее
"еренн+/ 1е доктрин+ Шестого Патриар,а. Pо о5сто*тел#ство/ 1то инди.ские "1ен+е в &то
расска%е )ораGен+ и во%"6ен+ доктрино. &то. 0кол+/ "ка%+вает на 1исто кита.ское
)роис,оGдение &то. истории.
150
Последователи M"&.-нена в свои, со1инени*, и де*тел#ности )родолGа4т ра%виват# иде4
естественности. >с,од* и% )рин=и)а/ 1то !истинн+. " ( не-"' и 1то !на0а истинна* )рирода
( &то отс"тствие с)е=иал#но. )рирод+'/ они дела4т в+вод/ 1то истинна* )рактика $%&н ест#
!не)рактика'. Pаки о5ра%о ра%виваетс* каG"6и.с* )арадокс: 5+т# Б"ддо. 5е% наерени*
стат# Б"ддо..
Шен#-,"&./ на)риер/ )и0ет:
2сли " вас ест# &то %нание/ то &то кон=ентра=и* Yсаадхи2 — 5е% кон=ентрировани*/
"дрост# 1прад.ня2 — 5е% "дрствовани*/ )рактика ( 5е% ")раGнени*. YC:1 9:Z
Вс*кое к"л#тивирование кон=ентра=ии лоGно в сао корне. >5о как Gе оGно дости1#
кон=ентра=ии/ если т+ ее к"л#тивир"е0#X Y1:1 17Z
2сли говорит# о ра5оте "а/ то в 1е она: в активности или неактииности "аX 2сли в
неактивности/ то + ни1е не л"10е )о0л+, д"раков. Oо ска%ат# !к активности' ( %на1ит
)ри%нат#/ 1то " относитс* к с-ере о5ладани* и 1то + св*%ан+ страст*и iкле0аj. Како.
Gе )"г# в+5рат# на дл* осво5оGдени*X Kраваки к"л#тивир"4т )"стот"/ )ре5+ва4т в
)"стоте и св*%ан+ е4. Они к"л#тивир"4т кон=ентра=и4/ )ре5+ва4т в кон=ентра=ии и
св*%ан+ е4. Они к"л#тивир"4т )око./ )ре5+ва4т в )окое/ и св*%ан+ и. 2сли 5+ ра5ота с
"о %акл41алас# в дис=и)линированно своего "а/ то какое Gе &то осво5оGдениеX Y1:1
1DZ*
151
В &то Gе д",е С4ан#-=%4& на1инает свое %наенитое сти,отворение 9еснь реализации Дао
1).ен"дао"Xе2<
Видите в+ &того 5ес)е1ного 1еловека $ао.
Lто рассталс* со %нание и ни1его не до5иваетс* Y"-ве.ZX
Он не 5еGит лоGн+, +сле. и не стреитс* к истинн+/
>5о неведение и ест# )рирода Б"дд+/ А &то )ри%ра1ное/ неверное/ )"стое тело
( и ест# тело $,ар+**.
След"46а* истори* ( о M"а.-дGане. Расска%+ва4т/ как он о5ратил в $%&н своего 5"д"6его
)рееника <а-=%+ Y". 7D: г.Z/ когда тот ")раGн*лс* в сид*1е. едита=ии в онаст+ре
LG"ан#-Jа:
( Ва0е )ре)одо5ие/( ска%ал M"а.-дGан/( как"4 =ел# )реслед"ете в+/ сид* в едита=ииX
( Iел#/( отве1ал <а-=%+/( в то/ 1то5+ стат# Б"ддо..
Pогда M"а.-дGан )одо5рал )литк" от )ола и стал 0ли-оват# ее о каен#.
( Lто в+ делаете/ "1ител#X( с)росил <а-=%+.
( Q )олир"4 )литк"/ 1то5+ она стала %еркало.
( Как оGно/ )олир"* )литк"/ сделат# ее
_______________
*Шен# M"&. Mо-1анг >-1и. Кита.ски. текст )риведен в редак=ии M" Ши/ Шан,а./ 19:0.
**P. е. $,арака.* Yс. в+0еZ. Полн+. )еревод )ен"%ао"/е Y*). Kодока2 оGно на.ти в ра5оте
i79j и iS5j.
152
%еркалоX
( Как оGно/ сид* в едита=ии/ стат# Б"ддо.X "2#5$.
<а-=%+ 5+л )ерв+ и% "1ителе. $%&н/ котор+. )рославилс* своии !странн+и словаи и
нео5+1а.н+ )оведение'. Он ст")ал как 5+к и сотрел тигро. Когда один она, с)росил
его:
!Как в+ достигаете гаронии с $аоX'/ он во%ра%ил: !Q "Gе вне гаронии с $ао3' В ответ на
во)рос+ о 5"дди%е он )ерв+ стал наносит# "дар+ во)ро0а46е" или отве1ат# во%гласо
!Mо3'. Сл"1алос#/ однако/ 1то он в+раGалс* и 5олее 1ленора%дел#но. Одна и% его лек=и.
)осв*6ена во)рос" дис=и)лин+. Он говорит:
$ао не иеет ни1его о56его с дис=и)лино.. 2сли )ри%нат#/ 1то оно достигаетс*
дис=и)лино./ то )ри совер0енно. дис=и)лине его оGно о)*т# )отер*т# Yили:
совер0енна* дис=и)лина окаGетс* "тере. $аоZ... 2сли Gе в+ скаGете/ 1то дис=и)лина не
н"Gна/ то в+,одит то Gе саое/ 1то " о5+кновенн+, л4де..iR:Cj
26е откровеннее в+ска%+валс* "1еник Си-с" )о 0коле Сото Ши-то" Y700-790 гг.Z:
<ое "1ение/ которое вос,одит к са+ древни Б"дда/ не о)ираетс* ни на едита=и4
1дхиана2. ни на како.-ли5о ино. "сердно )риен*е+. етод. Когда о5рете0# инт"и=и4/
как ее о5рел Б"дда/ то )остигне0#/ 1то " ( &то Б"дда/ Б"дда ( &то "/ 1то "/ Б"дда/ все
Gивое/ бодdS и кле+а состо*т и% одно. и то. Gе с"5стан=ии/ ,от* и ра%ли1а4тс* )о иени.
i79/ с. 1R:j.
Со5ственное своео5ра%ное и* !Каенна* голова' Ши-то" )ол"1ил и%-%а того/ 1то Gил на
вер0ине гор+ около онаст+р* в Mен-1Gо".
153
У "1еника <а-=%+ Oан#-1G"ана Y7CD-D:C гг.Z и его )рееника LGао-1Gо" Y77D-D97 гг. оGет
5+т#3Z "1ение $%&н )рио5ретает 1ре%в+1а.но Gиво. и в+%+ва46и. ,арактер. В книге 3>"ень
гуань' расска%+ваетс*/ как Oан#-1G"ан# однаGд+ ве0алс* в с)ор она,ов/ о5с"Gдав0и,/
ко" )ринадлеGит ко0ка. Он )ригро%ил/ 1то ра%р"5ит Gивотное ло)ато./ если никто и%
она,ов не скаGет !до5рого слова'/ т. е. не в+ра%ит неедленно сво. $%&н. В наст")ив0е.
ертво. ти0ине "1ител# ра%р"5ил ко0к" )о)ола. Ве1еро того Gе дн* Oан#-1G"ан# расска%ал
о5 &то LGао-1Gо". Pот т"т Gе/ во%лоGив т"-ли се5е на голов"/ в+0ел и% конат+. !2сли 5+ т+
5+л )ри &то( ска%ал Oан#-1G"ан#/( ко0ка осталас# 5+ Gива3'
По )редани4/ LGао-1Gо" )ол"1ил )ро5"Gдение )осле след"46его ра%говора с Oан#-1G"ано:
( Lто такое $аоX ( с)росил LGао-1Gо".
(Pво. о5+1н+. Yт. е. естественн+.Z " и ест# $ао/( ответил "1ител#.
( Как оGно верн"т#с* к гаронии с ниX
( Стре*с# к гаронии/ т+ неин"ео отклон*е0#с* от нее.
( Oо как оGно )о%нат# $ао 5е% стрелени*X
( $ао ( ответил "1ител#/( не )ринадлеGит ни %нани4/ ни не-%нани4. Fнание ( &то лоGное
)ониание. Oе%нание ( &то сле)ое неведение. $л* де.ствител#но )остиг0его $ао оно )одо5но
)"сто" не5". Fа1е Gе )рит*гиват# с4да истин" и лоG#X i10R:19j
Когда LGао-1Gо" с)росили/ о5ладает ли со5ака )риродо. Б"дд+ Y1то "тверGдает
о56е)рин*та* доктрина <а,а*н+Z/ он ответил одни во%гласо: !Oет3' Y!У'/ а )о-*)онски (
!w|'Z
154
i10R:1j. Когда она, )ри0ел к не" %а наставлени*и/ он с)росил тол#ко/ сEел ли тот сво4
ка0"/ и %ате до5авил: !По.ди в+о. 1а0к"3' i10R:7j. В ответ на во)рос о д"0е/ котора*
остаетс* Gиво./ когда тело сгниет в огиле/ он %аетил:
!Сегодн* о)*т# ветрено'. i10R:1:j
$р"ги и%вестн+ "1енико <а-=%+ 5+л Бо-1ан Y7R0-D1C гг.Z. 2го с1ита4т со%дателе )ерво.
1исто $%&н-5"дди.ско. о56ин+/ котор"4 он основал на )рин=и)е: ден# 5е% ра5от+ ( ден# 5е%
ед+. С те, )ор $%&н-5"дди.ские онаст+ри стали делат# осо5+. ")ор на р"1но тр"де/ и )о
во%оGности до5иват#с* саоо5ес)е1ени*. След"ет оговорит#/ 1то онаст+ри &ти не совсе то
Gе саое/ 1то %а)адн+е. 7то скорее вос)итател#н+е 0кол+/ и в л45о. оент она, оGет
)окин"т# онаст+р#/( никто не станет его "дерGиват#. Одни оста4тс* вс4 Gи%н# она,аи/
др"гие ",од*т и% онаст+р* и станов*тс* св*6енникаи )ри како-ни5"д# не5ол#0о ,рае/ а
кто Gелает/ оGет верн"т#с* и к светско. Gи%ни*.
Бо-1ан" )ри)ис+ва4т %наенит"4 -ор"л" $%&н: !Когда голоден ( е0#/ когда "стане0# (
с)и'. Hовор*т/ 1то его сатори )рои%о0ло )осле того/ как <а-=%+ накри1ал на него так/ 1то он на
три дн* огло,. О5"1а* "1еников $%&н/ Бо-1ан о5+1но говорил и: !Oе =е)л*.с*/ не и6и3'. В
ответ на во)рос о )оиска, )рирод+ Б"дд+ он ска%ал: !7то вроде того/ как вер,о на 5+ке
от)равит#с* искат# 5+ка'.
___________
*Oескол#ко нето1ное слово !она,' ест# в+н"Gденн+. )еревод слова сен/ ,от* и%"1а46его
$%&н 1а6е на%+ва4т о5ра%но и в+ра%ител#но &иь".&$ — !о5лако и вода'/ и5о он !)л+вет/ как
о5лако/ и те1ет/ как вода'. Oо * не в состо*нии на.ти &то" в+раGени4 кратки. англи.ски.
&квивалент.
155
У1еник Бо-1ана M"ан-5о Y". D50 г.Z ( такGе 5+л вес#а %аетно. -иг"ро. &того )ериода. Он (
не тол#ко "1ител# )рославленного Kин#-1Gи/ но и автор !Pрактата о5 основа, "1ени*
со%нани*'. Y)уань"син- Eа Д.аоZ. В его книге содерGатс* те Gе са+е идеи/ 1то и в со1инени*,
M"&.-нена/ Шен#-,"&. и <а-=%+. В не. встре1а4тс* строки "дивител#но. *сности/ а в кон=е (
нескол#ко откровенн+, и )род"анн+, ответов на во)рос+.
>енно те/ 1то так и6"т ее Y)рирод" Б"дд+Z/ они до5ива4тс* о5ратного ( тер*4т ее/ и5о
&то %на1ит
( с )оо6#4 Б"дд+ искат# Б"дд"/ с )оо6#4 "а
( ,ватат# ". Они ни1его не достигн"г/ даGе если =ел"4 кальпу 5"д"т старат#с* и%о все,
сил. i 1j
2сли те/ кто и%"1а4т $ао/ не )ро5"д*тс* к &то. с"5стан=ии "а/ они со%да4т " !свер,"' и
" !вне'/ и6"т Б"дд" вне саи, се5* и )рив*%+ва4тс* к -ора/ ")раGнени* и
=ереони*/ в то вре* как все &то ( не )"т# к в+с0е" %нани4/ а нанесение вреда. i:j*
Бол#0а* 1аст# -трактата )осв*6ена в+*снени4 того/ 1то )одра%"еваетс* )од теринаи
!)"стота'/ !не-"' 1у"син-2 и !не-+сл#' 1у"нян-2. M"ан-5о т6ател#но ра%грани1ивает и, и
5"квал#но )ониае"4 !)"стот"' и !ни1то'. Вес# трактат )ро)итан даосскии стиле *%+ка и
)редставлени*и:
____________
* В L" Lан# i19/с. 1S/ 1Dj. 26е один 1асти1н+. )еревод ест# в ра5оте i79.С.1:R-1C0j.
156
О)аса*с#/ 1то в+ ни1его не )о.ете/ они YБ"дд+Z на%вали &то иене $ао/ но не стро.те на
&то свои, кон=е)=и.. Поните/ как говор*т: !Когда р+5а )о.ана/ )ро са1ок %а5+ва4т Yи%
LG"ан-=%+Z/ когда тело и " о5рета4т с)онтанност#/( $ао достигн"то/ и )остигаетс*
"ниверсал#н+. "...' YR9Z ...В )реGние вреена " л4де. 5+л Gиво. ". $остато1но 5+ло и
"сл+,ат# одн" единственн"4 -ра%"/ и они отка%+валис# от дал#не.0его о5"1ени*. По&то"
и, %вали !"дре=+/ расстав0иес* с о5"1ение и )ре5+ва46ие в с)онтанности'. А в на0и
дни л4ди стре*тс* тол#ко к то"/ 1то5+ на)и1кат# се5* %нани*и и в+водаиk они
)олага4тс* во все на )ис#енн+е ра%E*снени* и на%+ва4т &то )рактико.. Y:0Z/i19/с.CR-
C:Z.
Склад+ваетс* в)е1атление/ 1то в ли1н+, контакта, с "1еникаи M"ан-5о 5+л/ однако/ далеко
не так ра%говор1ив. Kин# LGи Y)о-*)онски Рин%а. ( "ер в DS7 г.Z не ог до5ит#с* от него ни
слова. КаGд+. ра%/ когда он ре0алс* %адат# во)рос/ M"ан-5о 5ил его. $оведенн+. до от1а*ни*/
он "0ел и% &того онаст+р* и о5ратилс* %а совето к др"го" "1ител4/ $а-4/ котор+. ос"дил
его не5лагодарност# до5ро"/ как родна* 5а5"0ка/ M"ан-5о. 7то )осл"Gило тол1ко дл*
)ро5"Gдени* Kин# LGи/ и он верн"лс* на%ад к M"ан-5о. В свое вре* са Kин# LGи 5ил своего
"1еника и )риговаривал: !В кон=е кон=ов в 5"дди%е M"ан-5о нет ни1его осо5енного3' iR/1Rj.
Fа)ис# "1ени* ,инь").и, !Расска%+ о5 "1ителе Kин#-1Gи' Y)о-*)онски Iинза"року2, и%о5раGает
,арактер/ )олн+. огроно. Gи%ненно. сил+ и *ркого своео5ра%и*. Со своии "1еникаи Kин#-
1Gи ра%говаривает *%+ко нео-и=иал#н+ и 1асто вес#а !вол#н+'. Он как 5+ вклад+вает
все &нерги4 свое. ли1ности/ 1то5+ сило. ввергн"т# и, в неедленное )ро5"Gдение.
157
Внов# и внов# 5ранит он "1еников %а отс"тствие вер+ в се5*/ %а то/ 1то и, "+ !5л"Gда4т
вокр"г да около'/ в )оиска, того/ 1то никогда не тер*лос# и 1то на,одитс* !)р*о )еред ваи в
&тот са+. иг'. Про5"Gдение дл* Kин#-1Gи в )ерв"4 о1еред# ( во)рос дер%ости/ ре0иости
!от)"стит# се5*' т"т Gе/ не отклад+ва*/ ни на иг не сонева*с# в то/ 1то естественное/
с)онтанное )оведение 1еловека и ест# " Б"дд+. 2го отно0ение к кон=е)т"ал#но" 5"дди%"
и ании "1еников достигн"т# "ровне. и в+двигат# идеал+/ )олно 5ес)о6адного
иконо5ор1ества:
По1е" * говор4 %дес#X Pол#ко )ото"/ 1то в+/ )оследователи $ао/ с"етитес# вокр"г да
около в )оиска, "а и никак не оGете остановит#с*. А вот )редки на0и )ост")али )о-
др"го"/ они де.ствовали не с)е0а/ отве1а* Yво%ника46иZ о5сто*тел#ства. О в+/
)оследователи $ао3 2сли в+ )о.ете то/ о 1е * говор4/ в+ 5"дете восседат# но славе... на
голова, Б"дл. Pе/ кто )рев%о0ел дес*т# ст")ене./ )окаG"тс* ва )росто ело1#4/ те/ кто
достиг В+с0его )росветлени*/ 5"д"т Gалкии колодникаи. Ар,ан+ и )рат#ека-5"дд+ (
&то )росто гр*%н+. сортирk бодхи и ннрвана ( кол#* дл* )рив*%и ослов.*
Осо5енно насто.1иво )ро)овед"ет он нео5,одиост# !естественно.' или !не)осредственно.'
1у"+и2 Gи%ни:
В 5"дди%е нет еста "сили*. Б"д# о5+кновенн+ 1еловеко ( вот и все. <о1ис# и
ис)раGн*.с*/ надева. )лат#е/ е0# )и6". Когда "стане0# ( л*г/ отдо,ни. OевеGи ог"т
се*т#с* надо но./ но "др+. ( )о.ет. По)ада* и% одного еста в др"гое/
__________
* Kин#-1Gи в i5/ 1:C/ с.5-Sj
158
с1ита. каGдое свои родн+ доо/ и все они и в)равд" 5"д"т и. >5о когда
о5сто*тел#ства склад+ва4тс*/ т+ не долGен )+тат#с* и%енит# и,. Pогда твои
о5+кновенн+е нав+ки 1"вствовани./ котор+е со%да4т кор" дл* )*ти )реис)одни,/ саи
со5о. )реврат*тс* в Велики. Океан Осво5оGдени*. iВ+0е/ с.11 j.
> е6е о то. каре, котора* со%даетс* )оискаи осво5оGдени*:
Oет $,ар+ вне "а/ и вн"три тоGе нет ни1его/ 1е оGно овладет#. Lего Gе в+ и6етеX Oа
все, "гла, в+ кри1ите/ 1то н"Gно ")раGн*т#с* в $ао и )ровер*т# его. Oе дела.те &то.
о0и5ки3 2сли Gе ест# кто-то/ кто оGет ")раGн*т#с* в $ао/ то &то кара, со%да46а*
роGдение-и-серт#. В+ говорите о )олно. дис=и)лине и контроле над своии 0ест#4
1"встваи и дес*тко т+с*1 )ост")ков. Oо/ )о-ое"/ &то и ест# со%дание кары. >скат#
Б"дд" и искат# $,ар" ( иенно и о%на1ает со%дават# кару дл* )реис)одне.. iВ+0е/ с. ??j.
У <а-=%+/ Oан#-1G"ан* и LGао-1Gо"/ M"ан-5о и Kин#-1Gи + на,оди !д",' $%&н в сао
л"10е его )ро*влении. $%&н вдо,новлен даосскии и 5"дди.скии иде*и/ но в+раGает и
не1то новое. Он так )рост/ Gите.ски )ри%елен и )р*. > тр"дност# )еревода текстов &того
)ериода в то/ 1то и, кита.ски. *%+к не класси1ески. и не совреенн+./ скорее всего ( &то
ра%говорн+. *%+к &)о,и Pан. 2го естественност# не так и%+сканна/ не стол# откровенно
и%*6на/ как стил# даосски, "дре=ов и )о&тов. 7тот *%+к )о1ти гр"5 и )ло6аден. Q говор4
!)о1ти' )ото"/ 1то в+раGение &то нето1но. Oо на.ти )араллел# тако" стил4 в др"го.
к"л#т"ре нево%оGно. Lеловек" %а)адно" лег1е "видет# его в )рои%ведени*, иск"сства/
вдо,новленн+, $%&н/ 7тот стил# оG-
159
но о6"тит# в како-ни5"д# садике д%&н-5"дди.ского ,раа: ровное )ес1аное )оле/ нескол#ко
нео5тесанн+, кане./ )орос0и, ,о и ли0а.нико ( и все. Pакие сад+ со,ранилис# в ,раа,
Киото до на0и, дне.. Fдес# ис)ол#%ован+ иниал#н+е средства. Ве0ател#ства 1еловека
)о1ти не%аетн+/ каGетс*/ 1то )е.%аG &тот =елико )еренесен с4да с 5ерега ор*. Oо на
сао деле тол#ко тон1а.0и. и иск"сне.0и. ,"доGник оGет до5ит#с* такого в)е1атлени*.
Коне1но/ оGет )ока%ат#с*/ 1то !д", $%&н' ( &то со%нател#н+. и рас1етлив+. )риитиви%.
>ногда так и 5+вает. Oо )одлинн+. д", $%&н во%никает/ когда 1еловек )о1ти 1"доде.ственно
естествен 5е% вс*кого наерени* 5+т# таков+. Он ( д%&н-5"ддист не )ото"/ 1то сделал се5*
таки/ а )ото"/ 1то так растет. >% всего в+0еи%лоGенного долGно 5+т# *сно/ 1то
естественност# "1ителе. &)о,и Pан# не след"ет )ониат# 5"квал#но/ как 5"дто д%&н-5"ддист
)росто гордитс* те/ 1то он совер0енно о5+кновенн+. )о0л+. ти)/ котор+. )л4ет на идеал+
и Gивет се5е в свое "довол#ствие/ ( и5о &то сао )о се5е 5+ло 5+ )о%о.. А д%&н-5"дди.ска*
!естественност#' рас=ветает ли0# в то/ кто рассталс* с сао"тверGдение и саосо%нание
в л45о виде. Oо &тот д", )ри,одит и ",одит как ветер/ и "1редит# его или "дерGат#
а5сол4тно нево%оGно.
Pе не енее/ в кон=е &)о,и династии Pан &нерги* и д", $%&н 5+ли так в+соки/ 1то )осте)енно
он становилс* )рео5лада46е. -оро. 5"дди%а в Китае/ 5"д"1и )ри &то тесно св*%ан с
др"гии 0колаи. I%"н-и Y779-DC1 гг.Z 5+л одновреенно "1ителе $%&н и П*т+ )атриар,о
0кол+ M"а-*н#/ котора* о)иралас# на -илосо-и4 Lватасака *утры. 7т" 1ре%в+1а.но тонк"4 и
%рел"4 -ор" -илосо-ии <а,а*н+
160
ис)ол#%овал P"н#-0ан# YD07-S9 гг.Z/ ра%вива* свое "1ение о !П*ти класса,' 1у"ве$2. 2го теори*
рассатривала в )*ти )лана, отно0ение а5сол4тного 1ч.ен2 и относител#ного 1бянь2.
В)оследствии его "1еник Iао-0ан# YDC0-901Z св*%ал &т" теори4 с -илосо-ие. 6"цзин 1/ниги
переен2. Jа-*н# YDD5-95DZ и Jен#-*н Y9C7-10RCZ такGе 5+ли вли*тел#н+и "1ител*и/ гл"5око
и%"1ив0ии доктрин" M"а-*н#/ котора*/ со5ственно/ и до на0и, дне. *вл*етс*
интеллект"ал#н+ ас)екто $%&н. С др"го. сторон+/ такие "1ител*/ как $а-1Gао YD91-97RZ и
Qн#-0о" Y90C-75Z/ )оддерGивали тесн+е св*%и со 0коло. P*н#-та. и Школо. Lисто. Fели.
В DC5 год" 5"дди% )ретер)ел *ростное/ ,от* и недолгое гонение со сторон+ даосского
и)ератора У-д%"на. Mра+ и онаст+ри ра%р"0алис#/ %ели и, )одвергалис# кон-иска=ии/ а
она,ов )рин"Gдали верн"т#с* к ирско. Gи%ни. К с1аст#4/ "вле1ение и)ератора даосско.
ал,иие. вовлекло его в о)+т+ с !7ликсиро 5ессерти*' и он/ отведав &того %ел#*/ скон1алс*.
$%&н )еренес )реследовани* л"10е/ 1е др"гие 0кол+/ и с &ти, )ор вст")ил в длител#н+.
)ериод )ро=ветани*/ )ол#%"*с# "с)е,о как " власте./ так и в народе. Сотни она,ов
на)олн*ли его 5огат+е онаст+риk атериал#ное 5лагососто*ние 0кол+ так в+росло/ а 1исло
сторонников так "вели1ивалос#/ 1то сер#е%но. )ро5лео. стало со,ранение саого д",а
"1ени*.
По)"л*рност# )о1ти неин"ео ведет к сниGени4 ка1ества и/ )ревра6а*с# и% нео-и=иал#ного
д",овного двиGени* в ста5ил#н+. о56ественн+. инстит"т. $%&н )одвергалс* л45о)+тн+
и%енени*. Во%никла нео5,одиост# в !стандарти%а=ии' его етодов и в со%дании средств/
о5ес)е1ива46и, во%де.ствие "1ител* на
161
5ол#0ие асс+ сл"0ателе.. С нов+и )ро5леаи столкн"лас# и она0еска* о56ина:
1исленност# ее росла/ тради=ии становилис# тверGе/ а )осл"0никаи все 1а6е ока%+валис#
)рост+е ал#1ики 5е% осо5ого )ри%вани*/ котор+, на5оGн+е се#и )ос+лали в онаст+р# на
о5"1ение. Вли*ние &того )оследнего о5сто*тел#ства на &вол4=и4 $%&н тр"дно )ерео=енит#.
$%&н-5"дди.ска* о56ина становилас# )осте)енно не стол#ко о5Eединение %рел+, л4де. с
гл"5окии д",овн+и интересаи/ скол#ко %акр+т+ "1е5н+ %аведение =ерковного .ти)а
дл* 4но0е..
В &ти, "слови*, )ервоо1ередно. %ада1е. стала )ро5леа дис=и)лин+. У1ител* $%&н
в+н"Gден+ 5+ли %ан*т#с* не тол#ко осво5оGдение от конвен=и./ но такGе и внедрение
конвен=и. ( о5+1н+, анер и орал#н+, )рин=и)ов ( в д"0" неотесанн+, )одростков.
В%росл+. 1еловек Fа)ада/ котор+. интерес"етс* $%&н как -илосо-ие. или )"те
осво5оGдени*/ долGен всегда иет# &то в вид". >на1е его вес#а не)ри*тно )ора%ит тот
она0ески. $%&н/ котор+. с"6еств"ет в на0и дни в Q)онии. Он "видит/ 1то $%&н ( &то с"рова*
)ало1на* дис=и)лина. Он "видит/ 1то/ ,от* !в коне1но с1ете' $%&н остаетс* &--ективн+
етодо осво5оGдени*/ в основно он %ан*т дис=и)линарн+ реGио/ котор+. !%акал*ет
,арактер' то1но так Gе/ как &то делалос# в 5+в0е. англи.ско. !ƒbŠ\]t mto[[\' или в ие%"итско
колледGе. Однако в+)олн*ет &т" %ада1" $%&н на редкост# ,оро0о. !$%&нски. ти) 1еловека' (
)рекрасен/ наскол#ко воо56е ог"т 5+т# )рекрасн+ ти)+. 7то 1еловек "веренн+. в се5е/ с
1"вство 4ора/ о)р*тн+. и акк"ратн+. донел#%*/ де*тел#н+. 5е% с"етливости и !тверд+. как
стал#'/ ,от* и не 5е% тонкого &стети1еского вк"са. В о56е/ &ти л4ди/ )одо5но к"кла !$ар"%
162
а'/ )ораGа4т свое. "сто.1ивост#4/ в ни, нет Gестокости/ но "лоGит# и, на ло)атки
нево%оGно.
26е одна )ро5леа/ котора* во%никает/ когда д",овное двиGение )ри,одит к власти и
5огатств"/ ( саа* 1то ни на ест# ирска* ( )ро5леа со)ерни1ества %а есто/ %а )раво 5+т#
"1ителе. Pревог" такого рода оGно на.ти "Gе в со1инении )уань Дэн ,у или !Расска%е о
)ереда1е светил#ника'/ со%данно в 100C г. $ао-4ане. 7та книга/ в 1астности/ )реследовала
=ел# со%дат# в $%&н тради=и4 !а)остол#ского наследовани*'/ так/ 1то5+ никто не иел )рава
)ретендоват# на вер,овн+. авторитет/ если его сатори. не 5+ло одо5рено те/ кто в сво4
о1еред# 5+л одо5рен... и т. д. в)лот# до саого Б"дд+.
Oет/ однако/ ни1его тр"днее/ 1е "становит# сте)ен# ко)етентности в т"анно. о5ласти
религио%н+, )ро%рени.. 2сли )ретендентов неного/ %ада1а е6е не так слоGна/ но когда )од
на1ало "1ител* нескол#ко сот 1еловек/ )ро=есс о5"1ени* и )роверки тре5"ет неко.
стандарти%а=ии. Ре0ение &то. %ада1и )отре5овало от $%&н осо5о. и%о5ретател#ности/ и
)редлоGенн+. с)осо5 не тол#ко дал критерии о=енки/ но/ ( 1то гора%до ваGнее/ ( о5ес)е1ил
)ереда1" д%&н-5"дди.ского о)+та с иниал#н+и искаGени*и.
7то в+да46еес* и%о5ретение ест# систеа гун"ань Y*)онское коанZ или !%ада1а $%&н'.
Б"квал#но &тот терин о%на1ает о56ественн+. док"ент/ !дело' в с+сле ре0ени*/
со%да46его 4риди1ески. )ре=едент. Систеа коан )одра%"евает )ро,оGдение р*да
ис)+тани./ основанн+, на ондо, или анекдота, "1ителе. древности. Одни и% )ерв+, коанов
*вл*етс* ответ LGао-1Gо"
163
!Oет3' (0u1) на во)рос/ о5ладает ли со5ака )риродо. Б"дд+. У1еник долGен дока%ат#/ 1то он
!)ереGил' содерGание &того коана каки-ни5"д# осо5+ и/ как )равило/ несловесн+
с)осо5о/ и &тот с)осо5 он долGен на.ти инт"итивно*.
Полоса )ро=ветани*/ котора* наст")ила дл* $%&н в M и f? века,/ )ородила о6"6ение !"трат+
д",а'/ и &то/ в сво4 о1еред#/ дало тол1ок к т6ател#но" и%"1ени4 велики, "1ителе. &)о,и Pан.
>, анекдот+ 5+ли )осте)енно со5ран+ в такие антологии/ как 9и"янь ,у Y11R5 г.Z и !У-ен
коан' Y1RR9 г.Z. ;ан#-" Y10S:.11:5Z и его "1еник $а-,"&. Y10D9-11S: гг.Z )ерв+и стали
ис)ол#%оват# и, дл* етода коан — дев*т# или одиннад=ат# )околени. )осле Kин#-1Gи.
Однако не1то )о,оGее "Gе )+талс* и%о5рести M"ан-л"н# Y100R-10S9Z дл* того/ 1то5+
с)равит#с* с ного1исленно. ассо. свои, )оследователе.. Он )рид"ал три
&к%аена=ионн+, во)роса/ и%вестн+, )од на%вание !Pри 5ар#ера M"ан-л"н*':
Во)рос:
У каGдого ест# свое есто роGдени*.r Каково твое есто роGдени*X
Ответ:
КаGдое "тро * е рисов"4 ка0". Се.1ас * снова голоден.
Во)рос:
_______
*Полное о)исание сотри ниGе. Oа *)онско слово коан &то %в"ки/ )рои%носи+е ра%дел#но:
ко"ан.
164
Lе о* р"ка )одо5на р"ке Б"дд+X
Ответ:
>гра4 на л4тне )од л"но..
Во)рос:
Lе о* нога )одо5на ко)+т" ослаX
Ответ:
Когда 5ела* =а)л* стоит на снег"/ " нее ен*етс* окраска.
7ти ре)лики де.ствител#но 5+ли когда-то ответаи на во)рос+/ но в)оследствии %ада1е.
стали во)рос и ответ весте/ и5о "1еник долGен 5+л )ости1# и, св*%#/ котора*/ )о ен#0е.
ере/ не всегда о1евидна. Во вс*ко сл"1ае YниGе + )оговори о5 &то )одро5не.Z в каGдо
коане ест# сво* !и%4инка'. Она )редставл*ет со5о. некотор+. ас)ект )ереGивани* $%&н/
1асто скр+та* иенно те/ 1то гора%до 5олее о1евидна/ 1е оGно )ред)олоGит#. Oередко
содерGание коанов св*%ано не тол#ко с )ервона1ал#н+ )ро5"Gдение к П"стоте/ но и с
)ослед"46и в+раGение ее в Gи%ни и со%нании.
Систе" коан ра%ра5отала д%&н-5"дди.ска* 0кола Kин#-1Gи YРин%а.Z/ и столкн"лас# )ри &то с
неало. о))о%и=ие.. Школа Сото со1ла &т" систе" 1ерес1"р иск"сственно.. ПриверGен=+
коана ис)ол#%овали его как средство ра%вити* все)огло6а46его !1"вства сонени*'/ которое/
как они )олагали/ *вл*етс* о5*%ател#но. )ред)ос+л-
165
ко. сатори. Oо 0кола Сото "тверGдала/ 1то &та те,ника )ри5егает ( и о1ен# легко ( к то" Gе
)оиск" сатори, котор+. его искл41ает/ или/ 1то е6е ,"Gе/ она оGет в+%ват# иск"сственное
сатори. Сторонники 0кол+ Рин%а. говор*т/ 1то интенсивност# сатори )ро)ор=ионал#на*
интенсивности 1"вства сонени* и )оисков всле)"4/ которое )ред0еств"ет )ро5"Gдени4. Oо
иенно )о&то"/ )о нени4 0кол+ Сото/ такое сатори носит д"алисти1ески. ,арактер и
)редставл*ет со5о. всего ли0# иск"сственно в+%ванн"4 &о=ионал#н"4 реак=и4. Школа Сото
с1итает с"6ност#4 истинно. дхианы неотивированное де.ствие 1у"ве$2 — !сидение ради
сидени*'/ !,од#5" ради ,од#5+'. По&то" &ти две 0кол+ )ол"1или на%вание дзэн кан"хуа Y$%&н/
ис)ол#%"46и. истори4Z и о"ч.ао дзэн YPи,о О%аренн+. $%&нZ.
В 1191 год" *)онски. она, 0кол+ Pен-та. 7.са. Y11C1-1R15 гг.Z )олоGил на1ало 0коле Рин%а.
в Q)онии. Он основал в Киото и Коак"ра онаст+ри/ )ол#%овав0иес* )окровител#ство
и)ератора. Школ" Сото ввел в Q)онии в 1RR7 год" гениал#н+. $оген Y1R00-1R5:Z/ котор+.
основал кр")н+. онаст+р# 7.,е.дGи/ отка%ав0ис#/ однако/ от и)ераторского
)окровител#ства. След"ет ска%ат#/ 1то $%&н )о*вилс* в Q)онии вскоре )осле на1ала &р+
Каак"ра/ когда военн+. диктатор Uоритоо и его сторонники саураи %а,ватили власт#/
свергн"в "Gе на1инав0"4 ра%лагат#с* аристократи4. По истори1еско. сл"1а.ности военн+.
класс саураев )рин*л иенно &т" ра%новидност# 5"дди%а/ котора* кра.не и)онировала е"
как свои )ракти1ески/ %ен+ ,арактеро/ так и )р*ото. и )ростото. свои, етодов. В
ре%"л#тате родилс* осо5+. о5ра% Gи%ни/ и%вестн+. )од на%вание бу+идо — !$ао воина'/
котор+./ в с"6ности/
166
)редставл*ет со5о. $%&н/ )риененн+. к иск"сств" во.н+. Каки о5ра%о ирол45ивое "1ение
Б"дд+ оGно св*%ат# с военн+ иск"сство/( всегда оставалос# %агадко. дл* 5"ддистов
др"ги, на)равлени.. По видиости/ &то о%на1ает )олн+. ра%р+в )росветлени* с
нравственност#4. Oо надо сотрет# )равде в гла%а: )о сао. с"ти свое. 5"дди.ски. о)+т ест#
осво5оGдение от конвен=и. л45ого вида/ в то 1исле и от орал#н+,. С др"го. сторон+/
5"дди% ( не 5"нт )ротив конвен=и./ и в о56естве/ где военна* каста *вл*етс* органи1еско.
1аст#4 конвен=ионал#но. стр"кт"р+ и рол# воина )риниаетс* в сил" нео5,одиости/ 5"дди%
)редоставл*ет &то" воин" во%оGност# с+грат# сво4 рол# как 5"ддист". Oе ен#0"4 %агадк"
дл* ирол45ивого ,ристианина )редставл*ет средневеков+. к"л#т р+=арства.
Однако вклад $%&н в *)онск"4 к"л#т"р" никои о5ра%о не ограни1иваетс* бу+идо. $%&н в
Q)онии )роник )о1ти во все сторон+ Gи%ни л4де.: в ар,итект"р"/ )о&%и4/ Gиво)ис#/ садовое
иск"сство/ с)орт/ реесла и торговл4. Он )рони%+вает о5+денн"4 ре1# и +сли са+, )рост+,
л4де.. Благодар* таки гени*/ как она,и $%&н ( $оген/ Mак"ин и Банке./ )о&т+ ( Рикан и
Басе/ ,"доGник Сесс4/( $%&н стал 5ли%ок со%нани4 о5+1ного 1еловека.
В 1астности/ $оген внес нео=ени+. вклад в к"л#т"р" Q)онии. 2го огрон+. тр"д Kобогендзо
Y!Сокрови6е >стинного Ока $,ар+'Z 5+л на)исан на народно/ не книGно *%+ке и осве6ал
все сторон+ 5"дди%а/ на1ина* с -орал#но. дис=и)лин+ и кон1а* гл"5о1а.0ии д",овн+и
ас)ектаи "1ени*. $октрин+ вреени/ и%енени. и относител#ности он раскр+л с )оо6#4
*рки, и %а)оина46и,с* )о&ти1ески, о5ра%ов. Остаетс* тол#ко соGалет#/ 1то ни " кого )ока
не ,ватает ни
167
вреени/ ни таланта/ 1то5+ )еревести &т" книг" на англи.ски. *%+к. Mак"ин Y1SD5-17SD гг.Z
)ерестроил систе" коан и вос)итал/ )о )редани4/ не енее вос#идес*ти )оследователе.
$%&н. Бан-ке. Y1SRR-9: гг.Z и%о5рел осо5+. с)осо5 о5"1ени* $%&н/( тако. )росто. и легки./ 1то
тр"дно 5+ло )оверит# в его &--ективност#. Он о5ра6алс* к ного1исленн+ тол)а крест#*н
и елкого л4да/ но !ваGн+е ли=а' не оселивалис# следоват# %а ни*.
Pе вреене $%&н )родолGал )ро=ветат# в Китае ( в)лот# до династии <ин Y1:SD-1SC: гг.Z/
когда ра%ли1и* еGд" отдел#н+и 5"дди.скии 0колаи стали )осте)енно стират#с*.
По)"л*рност# 0кол+ !Lисто. Fели' с ее !легки )"те' ( в%+вание к иени Аита5,и (
на1ала %атеват# )рактик" коана и )осте)енно )оглотила ее. Oе5ол#0ое 1исло д%&н-
5"дди.ски, о56ин до0ло/ как )олага4т/ и до на0и, дне./ но/ наскол#ко * ог" с"дит#/ и,
интерес+ склон*4тс* скорее к 0коле Сото или окк"л#тн+ %ан*ти* тантри1еского 5"дди%а.
Во вс*ко сл"1ае/ &тот $%&н-5"дди% как-то св*%ан с вес#а слоGно. и сонител#но. теорие.
)си,и1еско. анатоии 1еловека/ котора*/ видио/ вос,одит к даосско. ал,иии**.
В св*%и с историе. кита.ского $%&н во%никает один в в+с0е. сте)ени %аниател#н+. во)рос. В
___________
* Поскол#к" истори* $%&н рассатриваетс* но. как -он и )о1ва ра%вити* его доктрин+ и
)рактики/ * не останавлива4с# на истории $%&н в Q)онии. Pр"д+ $огена/ Mак"ина и Банке* е6е
5"д"т анали%ироват#с* в др"го контексте.
**Приер такого се0ени* оGно "видет# в %а$ 6 4зин 'уа 4унь )и, трактате вреен династии
<ин# или даGе Lин#/ дл* &того с. i100j.
168
совреенн+, *)онски, онаст+р*, о5еи, 0кол ( Рин%а. и Сото ( осо5ое вниание "дел*етс*
)рактике дза"дзэн — сид*1е. едита=ии. У1еники )ровод*т в не. )о нескол#ко 1асов в ден#/ и
наставники осо5енно 5дител#но след*т %а )равил#ност#4 и, )о%+ и с)осо5а д+,ани*. В о56е
)ол"1аетс*/ 1то 5+т# д%&н-5"ддисто ( %на1ит )рактиковат# дза"дзэн, а в 0коле Рин%а. к
&то" )ри5авл*етс* е6е сан"дзэн — рег"л*рн+е 5есед+ с "1ителе YросиZ дл* о5с"Gдени*
коанов. Однако Kень"хуэ$ 'оч.ан 6"ч.и )ередает след"46и. ра%говор еGд" Шен#-,"&. и
неки Lено:
У1ител# с)росил наставника дхианы Lена:
( Каки етодо оGно дости1# с)осо5ности "%рет# сво4 со5ственн"4 )рирод"X
( Во-)ерв+,/ нео5,одио )ри"1ит# се5* к )рактике саадхи, сид* со скре6енн+и ногаи.
Когда саадхи достигн"то/ )ри )оо6и саадхи след"ет )ро5"дит# в се5е прад.н&. А с
)оо6#4 прад.ни оGно "%рет# сво4 со5ственн"4 )рирод".
YШен#-,"&.Z.( Когда )рактик"е0# саадхи. не *вл*етс* ли &то "+0ленно. активност#4
"аX
YLенZ.( $а.
YШен#-,"&.Z.( В тако сл"1ае/ "+0ленна* активност# "а ест# активност# ограни1енного
со%нани*/ как Gе оGет она )ривести к )роникновени4 в со5ственн"4 )рирод" 1еловекаX
YLенZ.( Lто5+ )роникн"т# в сво4 со5ственн"4 )рирод"/ нео5,одио )рактиковат# саадхи.
Как Gе ина1еX
169
YШен#-,"&.Z.( Вс* &та )рактика саадхи — гл"5окое %а5л"Gдение с на1ала и до кон=а. Как/
)рактик"* саадхи. оGно дости1# саадхиe (1#111)
<+ "Gе ")оинали ра%говор <а-=%+ с M"а.-Gано/ когда )оследни. сравнивал сид*1"4
едита=и4 с )ревра6ение )литки в %еркало. В др"го есте M"а.-Gан говорит:
Pренироват#с* в сид*1е. едита=ии 1дза"дзэн2 — о%на1ает тренироват#с* в то/ 1то5+
5+та сид*1и Б"ддо.. 2сли т+ тренир"е0#с* и дза"дзэн, Yт+ долGен )ониат#/ 1тоZ $%&н (
не в то/ 1то5+ сидет# или леGат#. 2сли т+ тренир"е0#с* в то/ 1то5+ 5+т# сид*1и
Б"ддо./ Yт+ долGен )ониат#/ 1тоZ Б"дда &то не -иксированна* -ора. Поскол#к" $,ара
не иеет Y-иксированногоZ естона,оGдени*/ она не *вл*етс* о5Eекто в+5ора. 2сли т+
Yделае0# и% се5*Z сид*1его Б"дд"/ т+ )росто "5ивае0# Б"дд". 2сли т+ )ридае0# такое
%на1ение сид*1е" )олоGени4/( т+ никогда не )остигне0# )рин=и)а Y$%&нZ. i5/ 1:1/ с.Rj.
По-видио"/ &то о56а* то1ка %рени* все, "1ителе. &)о,и Pан#/ от M"&.-нена до Kин#-1Gи. Oи
в одно и% и, со1инени. не не "далос# на.ти "ка%ани. и рекоенда=и./ каса46и,с* дза"
дзэн, котор+. в на0и дни стал главенств"46е. -оро. )оведени* д%&н-5"дди.ски, она,ов*.
_________
* Правда/ текст )од на%вание 4о"ч.ан, 6, или !Ука%ани* к д%а-д%&н'/ вставлен в #о"ч.ан
).ин"куи$ — !Правила д%&н-5"дди.ско. о56ин+'/ )ри)ис+вае+е Бо-1Gан" Y7R0-D1CZ/ а &ти
)равила отвод*т с)е=иал#ное вре* дл* едита=ии. Однако нет и%дани. &то. книги 5олее
ранни,/ 1е 1RS5 г. YС"д%"киZ или даGе 1::: Y$4"ленZ. С"6еств"46и. Gе текст
о5нар"Gивает на%вание сект+ Шингон/ родственно. ти5етско" лааи%"/ котора* )о*вилас# в
Китае в •??? веке.
170
<оGно )ред)олоGит#/ 1то дза"дзэн 5+л настол#ко о56е)рин*т+ *вление в Gи%ни д%&н-
5"дди.ски, она,ов/ 1то исто1ники не с1ита4т даGе н"Gн+ о5с"Gдат# его и и%лага4т
доктрин+/ расс1итанн+е на 5олее )одготовленн+, "1еников/ давно "Gе овладев0и, дза"дзэн.
Однако &то тр"дно согласоват# со сведени*и о5 огрон+, тол)а, она,ов и ир*н/
со5ирав0и,с* на некотор+е со5рани*: не"Gели Кита. в те вреена 5+л )олон достиг0ии
.огаиX Правда/ такие со5рани* 1асто на1иналис# с краткого и вес#а не5реGного вст")лени*:
&то "1ение )редна%на1ено дл* те,/ кто )олност#4 овладел 5"дди.скии до5родетел*и. Oо
скоре. всего &то %на1ит/ 1то оно расс1итано на %релого 1еловека/ котор+. твердо "своил
о5+1н+е со=иал#н+е и орал#н+е конвен=ии о56ества/ так 1то не1его о)асат#с*/ 1то он
станет )ол#%оват#с* 5"дди%о дл* )рикр+ти* нар"0ени. о56е)рин*т+, )рили1и..
С др"го. сторон+/ оGно )ред)олоGит#/ 1то дза"дзэн, котор+. критик"4т "1ител* тан#ско.
&)о,и/ ( &то дза"дзэн, )рактик"е+. дл* достиGени* =ели/ ради состо*ни* Б"дд+/ а не )росто
как !сидение ради сидени*'. 7то сов)адает с во%раGение 0кол+ Сото )ротив етодов 0кол+
Рин%а./ с ее коано, !)ороGда46и великое сонение'. Mот* 0кола Сото и не совсе )рава в
свои, ")река,/( такое о5E*снение оGет )ока%ат#с* )равдо)одо5н+. $ело/ однако/ в то/
1то " древни, "1ителе. встре1а4тс* "ка%ани*/ 1то длител#ное сидение в одно. )о%е ( не
л"10е состо*ни* ертвого. Коне1но/ иногда н"Gно и )осидет# ( так Gе/ как )осто*т#/
)о,одит# и )олеGат#/ но воо5раGат#/ 1то сидение сао )о се5е *вл*етс* како.-то осо5о.
до5родетел#4 ( %на1ит деонстрироват# &)рив*%анност# к -оре'. По&то" в свое. книге
%ан-"ч.ин M"&.-нен говорит:
171
Mиво$ человек сидит, а не ле.ит.
(ертвы$ человек ле.ит, а не сидит.
L в сущности, оба они — грязные скелеты.
$аGе в *)онско $%&н иногда встре1аетс* )рактика/ котора* не делает осо5ого ")ора на дза"
дзэн, а стреитс* ис)ол#%оват# дл* едита=ии о5+1н+. тр"д 1еловека. 7то/ несоненно/ верно
)о отно0ени4 к Банке4 iD:/ с.17S-1D0j/ и &тот Gе )рин=и) )о%вол*ет )ревратит# в
ра%новидност# )рактики $%&н о5+1н+е %ан*ти* иск"сство и с)орто/ !1а.н"4 =ереони4'/
игр" на -ле.те/ Gиво)ис# т"0#4/ стрел#5" и% л"ка/ -е,тование и д.иу"д.итсу. <оGет 5+т#/
1ре%ерн+. ак=ент на дза"дзэн относител#но др"ги, -ор едита=ии )о*вилс* )о%Gе как
неи%5еGн+. ре%"л#тат )ревра6ени* д%&н-5"дди.ско. о56ин+ в онаст+рск"4 вос)итател#н"4
0кол". Коне1но/ когда ал#1ики сид*т 1асаи )од 5дител#н+ око наставника с )алко./
5аловат#с* и не )ри,одитс*.
Однако/ как сил#но ни )ре"вели1ена рол# дза"дзэн на $ал#не Востоке/ )роводит# некоторое
вре* сид*/ )росто так/ !ради сидени*'/ оGет ока%ат#с* в в+с0е. сте)ени )оле%но дл*
во%5"Gденн+, "ов и ра%дерганн+, тел евро)е.=ев и аерикан=ев. Pол#ко не в%д"али 5+ они
ис)ол#%оват# &то как средство )ревра6ени* в Б"дд"3
172
<а'ть %т$ра.
ТЕО9ИЯ И П9&КТИК&
:;&В& 3
“ПУСТОI И <УДЕСНGI”

Oа1ал#н+е строки старинного д%&нского сти,отворени* глас*т:
*овер+енны$ 9уть 1Дао2 не труден,
8у.но ли+ь избегать поиска и выбора.
*тоит отказаться от приятного и неприятного,
6 все станет ясны. Iазличие толщино$ в волосок —
6 небеса отделя&тся от зели7
;сли хоче+ь постичь ясну& истину,
8е заботься об истинно и ло.но.
/онEликт е.ду истинны и ло.ны —
!то болезнь уа.
Коне1но/ &то не о%на1ает/ 1то н"Gно %агл"0ит# 1"вства и к"л#тивироват# в се5е
"с)окаива46ее 5е%ра%ли1ие. Ре1# идет о то/ 1то5+ )одн*т#с* над всео56и %а5л"Gдение/
согласно которо" ,оро0ее и )ри*тное оGно отделит# от )ло,ого и не)ри*тного. Перв+.
)рин=и) даоси%а "тверGдает/ 1то:
174
/огда прекрасное ка.ется прекрасны все, в это у.е есть уродствоA
/огда добро все ка.ется добры, в это у.е есть зло.
3#ыть5 и 3не"быть5 — возника&т одновреенно.
3%рудно5 и 3легко5 — взаино осозна&тся.
3Длинны$5 и 3коротки$5 — взаино противополо.ны.
3Высоки$5 и 3низки$5 — взаино утвер.да&т друг друга.
3До5 и 3после5 — следу&т друг за друго*.
Пон*т# &то ( о%на1ает )он*т#/ 1то до5ро 5е% %ла )одо5но вер," 5е% ни%а/ )о&то" стреление к
идеал" до5ра )одо5но )о)+тке и%5авит#с* от !левого'/ )овора1ива* все вре* !на)раво'. Oо
тогда )ри,одитс* двигат#с* кр"гаи.**
7та логика настол#ко )роста/ 1то легко оGет )ока%ат#с* сли0ко ")ро6енно.. > иск"0ение
те сил#нее/ 1то она ра%р"0ает и%л45ленн"4 илл4%и4 1елове1еского "а/ его вер" в то/ 1то со
вреене все оGно ис)равит#/ "л"10ит#/ "совер0енствоват#. Вед# 5е% &то. вер+ Gи%н#
1еловека/ )о всео56е" "5еGдени4/ ли0илас# 5+ вс*кого с+сла и сти"ла. > единственно.
ал#тернативо. к Gи%ни )осто*нного ра%вити* *вл*етс* т"склое
__________
*$ао $& I%ин YRZ.
**Mотите вер#те/ ,отите нет: в Сан-Jран=иско Gивет один )олт*1ески. де*тел#/ котор+.
настол#ко ненавидит свои, !лев+,' )ротивников/ 1то )ри е%де на автоо5иле делает тол#ко
)рав+е )оворот+.
175
с"6ествование/ %асто.ное и ертвое/ такое 5е%радостное и )"стое/ 1то в)ор" )окон1ит# с
со5о.. УGе сао &то )он*тие !единственно. ал#тернатив+' свидетел#ств"ет о то/ как )ро1но
)рив*%ан на0 " к д"алисти1еско" о5ра%" +0лени*/ наскол#ко тр"дно на +слит#
категори*и/ отли1н+и от )он*ти. !до5ро'/ !%ло' или и, се0ени*.
$%&н *вл*етс* осво5оGдение от такого тра-арета +0лени*. 2го от)равн+ )"нкто/ на
)ерв+. в%гл*д довол#но ра1н+/ *вл*етс* осо%нание а5с"рдности в+5ора/ а5с"рдности
)редставлени* о Gи%ни как о 1е-то/ 1то оGно с"6ественно "л"10ит#/ если все вре* 5"де0#
от5ират# !,оро0ее'. Lеловек в )ерв"4 о1еред# долGен о6"тит# вк"с &то. относител#ности и
твердо "своит#/ 1то Gи%н# не *вл*етс* сит"а=ие./ и% которо. оGно 1то-то и%вле1# и
)рио5рести/ как 5"дто она )редставл*ет со5о. не1то вне0нее/ такое/ на)риер/ как )ирог или
5о1ка с )иво. $остигн"т# 1его-то ( всегда о%на1ает 1то-то )отер*т#/ вед# 1е 5ол#0его т+
достиг/ те насто*тел#не. нео5,одиост# дости1# е6е 5ол#0его. 2ст# ( %на1ит Gит# дл* того/
1то5+ снова )роголодат#с*.
>лл4%и* с"6ественного "л"10ени* во%никает в оент+ ре%ко. )ереен+/ когда/ на)риер/
леGа на твердо. )остели/ )еревора1ивае0#с* на др"го. 5ок. Oовое )олоGение каGетс*
)ри*тн+ до те, )ор/ )ока со,ран*етс* о6"6ение ра%ли1и*/ но о1ен# скоро новое )олоGение
ока%+ваетс*r не л"10е )реGнего. 2сли к")ит# 5олее *гк"4 кроват#/ тогда некоторое вре*
оGно с)ат# с)око.но. Однако такое ре0ение )ро5ле+ о5ра%"ет в со%нании как"4-то
странн"4 )"стот"/ и она 5+стрен#ко %а)олн*етс*. РоGдаетс* новое о6"6ение контраста/
котор+. ран#0е 5+л не%аетен/ и
176
те)ер# оно становитс* стол# Gе 5е%отлагател#н+ и "1ител#н+/ как и )ро5леа не"до5но.
)остели. Oо о6"6ение )"стот+ во%никает от того/ 1то 1"вство )ри*тного со,ран*етс* ли0# )о
контраст" с 1"вство не)ри*тного/ )одо5но то"/ как о5Eект становитс* %аетн+ дл* гла%а
ли0# 5лагодар* его контраст" с -оно. $о5ро и %ло/ )ри*тное и не)ри*тное стол#
нера%ли1и+/ стол# тоGдественн+ в свое ра%ли1ии/ так )одо5н+ дв" сторона онет+/ 1то:
прекрасное — безобразно,
а безобразное — прекрасно или/ говор* словаи и% Дзэнрин /у+у*
Встретить беду — значит встретить удачу,
Встретить согласие — значит встретить сопротивление.
В др"го дв"сти0ии &то в+раGено Gивее:
В суерки крик петуха возвещает рассвет,
В полночь — яркое солнце.
Однако $%&н далек от того/ 1то5+ с1итат#/ 1то голодно" не н"Gно ест#/ так как все равно
____________
* Дзэнрин /у+у — &то антологи*/ со5ранна* Pо.о 7.1о Y1CR9-150CZ и вкл41а46а* около 5000
дв"сти0и.. Она сл"Gит исто1нико сти,ов/ отдел#н+е стро-+ котор+, в+раGа4т те" коана,
ре0енного )о-ново". <ногие "1ител*/ )ол"1ив )равил#н+. ответ на коан, тре5"4т от "1еника
такое сти,отворение. 7ти дв"сти0и* со5ран+ и% ного1исленн+, кита.ски, исто1ников (
5"дди.ско. и даосско. литерат"р+/ класси1еско. кита.ско. )о&%ии/ народн+, )есен и др.
177
)оират#. > не так Gесток $%&н/ 1то5+ %а)ре6ат# 1еловек" )о1есат# то есто/ где 1е0етс*.
Ра%о5ла1ение илл4%орно. )огони %а до5ро не вле1ет %а со5о. в ка1естве ал#тернатив+ %ло
косности. Lелове1еска* сит"а=и* скорее на)оинает )олоGение !5ло, на гор*1е. сковородке'.
Fдес# не *вл*етс* ре0ение ни одна и% ал#тернатив/ и5о та 5ло,а/ 1то )адает/ 1ере% иг
)од)р+гнет/ а та/ 1то )од)р+гн"ла/ 1ере% иг ")адет. В+5ират# ( а5с"рдно/ и5о в+5ора нет.
$"алисти1еско" +0лени4 )о&то" оGет ка%ат#с*/ 1то $%&н/ как и -атали%/ отри=ает
сво5од" в+5ора. Когда <"-1о" с)росили: !<+ одеваес* и еди каGд+. ден#/ как и%5авит#с* от
нео5,одиости )итат#с* и одеват#с*X'/ он ответил: !<+ одеваес*/ + еди'. !Oе )ониа4'/ (
отве1ает она,. !Ра% не )ониае0#/ надева. свое )лат#е и е0# сво4 )и6"' i5/ R:Sj. Когда его
Gе с)росили/ как с)астис# от Gар+/ "1ител# на)равил она,а в то есто/ где нет ни Gар+/ ни
,олода. В ответ на )рос#5" )о*снит# сво4 +сл# он ска%ал: !Kето + )отее/ %ио. (
дроGи'. >ли/ как ска%ано в сти,отворении:
В холод ы собираеся вокруг очага с пыла&щии дроваи,
В .ару — сиди на берегу горного ручья в бабуково$ роще.
9оэтоу о.но >видеть солнце в потоках до.дя,
Jачерпнуть чисто$ воды из плаени костра.
> все Gе &то не -атали%. Fдес# нет )од1инени* нео5,одиости )отет# в Gар"/ дроGат# от
,олода: когда голоден ( е0#/ а когда "стал ( с)и. >5о )од1инение с"д#5е )одра%"евает того/
кто )од1ин*етс*/ кто ока%+ваетс* 5ес)оо6-
178
но. игр"0ко. о5сто*тел#ств/ а дл* $%&н така* ли1ност# не с"6еств"ет. $"али% с"5Eекта и
о5Eекта/ )о%на46его и )о%наваеого так Gе относителен дл* $%&н/ так Gе нера%дели и
в%аиен/ как и л45о. др"го.. <+ )отее не потоу, 1то Gарко. Потение ( &то и ест# Gара.
<оGно ска%ат#/ 1то солн=е и%л"1ает свет 5лагодар* на0е. с)осо5ности видет#/ а оGно ( 1то
+ види свет 5лагодар* солн=". Перв+. )од,од каGетс* нео5+1н+/ )ото" 1то + твердо
)рив+кли с1итат#/ 1то сна1ала становитс* Gарко/ а )ото ( в сил" )ри1инн+, св*%е. ( тело
)окр+ваетс* )ото. А в )ереверн"то виде &то так Gе неоGиданно/ как в+раGение !асло с
,ле5о' весто !,ле5 с асло'. В Дзэнрин /у+у, на)риер/ ска%ано:
:гонь не .дет солнца, чтобы быть горячи,
6 ветер — луны, чтобы быть холодны.
Pакое )ора%ител#ное и на )ерв+. в%гл*д совер0енно нелоги1ное и%вра6ение %дравого с+сла/
во%оGно/ )ро*снитс*/ если рассотрет# один и% саи, )о)"л*рн+, в $%&н о5ра%ов ( о5ра%
!л"н+ в воде'. Lелове1еское )ереGивание ")одо5л*етс* -еноен" !л"на-в-воде'/ в которо
вода ест# с"5Eект/ а л"на ( о5Eект. 2сли нет вод+/ нет !л"н+-в-воде'/ как нет его и в
отс"тствие л"н+. Oо когда вос,одит л"на/ вода !не Gдет'/ 1то5+ )рин*т# ее о5ра%/ и как тол#ко
)ролита кро0е1на* ка)ел#ка вод+/ л"на !не Gдет'/ 1то5+ от5росит# на нее свое отраGение.
Вед# л"на не стреитс* от5росит# свое отраGение и вода не отраGает о5ра% л"н+ )о свое"
Gелани4. Qвление в =ело о5"словлено водо. в тако. Gе сте)ени, как и л"но./ и если вода
)ро*вл*ет *ркост# л"н+/
179
то л"на )ро*вл*ет 1истот" вод+. Сти,отворение и% Дзэнрин /у+у гласит:
Деревья явля&т телесну& Eору ветра,
Волны да&т .изненну& силу ,уне.
Hовор* енее )о&ти1ески *%+ко/ 1елове1еское )ереGивание о)редел*етс* )риродо. "а и
стр"кт"ро. его 1"вств в то. Gе ере/ в како. оно о)редел*етс* вне0нии о5Eектаи/
)рис"тствие котор+, &тот " о5нар"Gивает. K4ди о6"6а4т се5* Gертваи или игр"0каи
своего )ереGивани*/ )оскол#к" отдел*4т !се5*' от своего "а/ )олага*/ 1то )рирода и, !"а-
тела' ест# не1то дл* !ни,' вне0нее/ насил#ственно нав*%анное. Вед# они не в+раGали
Gелани* родит#с*/ не )росили/ 1то5+ и !дали' 1"вствител#н+. органи%/ о5ре1енн+. на
"1ени* от )ереен+ радости и 5оли. Oо $%&н )ри%+вает нас %ад"ат#с* над те/ кто !иеет'
&тот "/ кто. не )росил/ 1то5+ его родили/ е6е до того оента/ когда 5+л %а1ат своии
родител*и. P"т-то и ока%+ваетс*/ 1то все о6"6ение с"5Eективно. о5осо5ленности/
)редставлени* о се5е как о то/ ко" !дали' " и с ке )роис,одит )ереGивание/ все &то (
всего ли0# илл4%и* )ло,ого )ониани*/ ( ги)ноти1еское вн"0ение )овтор*46егос*
о0и5о1ного +0лени*. >5о в де.ствител#ности нет !ен* саого'/ отдел#ного от !"а-тела'/
)рида46его )ереGивани4 стр"кт"р". Pо1но так Gе се0но говорит# о5 "е-теле как о 1е-то/
1е" и%вне и насил#ственно 5+ла )ридана о)ределенна* стр"кт"ра. У-тело и есть &та
стр"кт"ра/ и до того оента/ когда она во%никла/ саого "а-тела не с"6ествовало.
Oа0а )ро5леа состоит в то/ 1то сила +сли )о%вол*ет на со%дават# сивол+ ве6е. вне
180
саи, ве6е.. Pак во%никает сивол ен* саого/ сивол 1его-то/ отли1ного от еня. >
)оскол#к" наного лег1е )о%нат# сивол/ 1е реал#ност#/ )оскол#к" сивол гора%до
"сто.1иве./ 1е -акт/ + )осте)енно на1инае отоGдествл*т# се5* с со5ственн+
)редставление о се5е сао. Pак во%никает с"5Eективное о6"6ение !*'/ !о5лада46его'
"о/ вн"тренне о5осо5ленного с"5Eекта/ на котор+. накат+ва4тс* )ереGивани*. $%&н/ с
)рис"6и е" ак=ентирование конкретного/ "ка%+вает/ 1то на0е драго=енное !*' ( &то не
5олее 1е иде*/ )оле%на* и ра%"на* )ока + относис* к не. как к идее. Oо &та иде*
становитс* г"5ител#но./ если + отоGдествл*е ее со свое. истинно. )риродо.. Pак
во%никает неестественна* скованност# о)ределенного вида саосо%нани*/ когда + осо%нае
несоответствие или кон-ликт еGд" свои )редставление о се5е/ с одно. сторон+/ и
конкретн+/ не)осредственн+ о6"6ение се5*/ с др"го..
Когда )ерестае0# отоGдествл*т# се5* с )редставление о сао се5е/( л45+е
в%аиоотно0ени* еGд" с"5Eекто и о5Eекто/ )о%на46и и )о%навае+/ )одверга4тс*
вне%а)но. и ре0ител#но. )ереене. Они станов*тс* де.ствител#но. в%аиосв*%#4/ единство/
в которо с"5Eект со%дает о5Eект в то. Gе сте)ени/ в како. о5Eект со%дает с"5Eект.
По%на46и. "Gе не о6"6ает се5* отдел#н+ от )о%наваеого/ )ереGива46и. не о6"6ает
се5* отдел#н+ от )ереGивани*. Соответственно/ )редставление о то/ 1то !от' Gи%ни надо
1то-то !в%*т#'/ !и%' о)+та ( 1то-то и%вле1#/ каGетс* те)ер# 5есс+сленн+. >н+и словаи/
становитс* совер0енно *сно/ 1то в конкретно. реал#ности " ен* нет !*'/ отли1ного от
совок")ности все, те, ве6е./ котор+е * со%на4. 7то и ест# "1ение M"а-*н# YКогонZ/ доктрина
ал-
181
а%ного оGерел#* +и +и ву а$ Y)о-*)онски д.и д.и у ге2, согласно которо. в каGдо кане
оGерел#* отраGа4тс* все остал#н+е.
О6"6ение с"5Eективно. о5осо5ленности св*%ано такGе с на0е. нес)осо5ност#4 "видет#
относител#ност# )рои%вол#ного и не)рои%вол#ного де.стви.. 7т" относител#ност# легко
о6"тит#/ если )она5л4дат# %а со5ственн+ д+,ание. $остато1но не5ол#0ого и%енени*
то1ки %рени*/ 1то5+ от о6"6ени* !* д+0"' )ере.ти к о6"6ени4 !не д+0итс*'. <+ с1итае
свои де.стви* )рои%вол#н+и/ когда они *вл*4тс* следствие )рин*того ре0ени*/ и
не)рои%вол#н+и/( когда они )роис,од*т 5е% такого ре0ени*. Oо если 5+ саи ре0ени* 5+ли
)рои%вол#н+и/ то каGдо" ре0ени4 долGно 5+ло 5+ )ред0ествоват# ре0ение )рин*т# &то
ре0ение/ и во%никла 5+ 5есконе1на* =е)#/ 1его/ к с1аст#4/ не )роис,одит. Как ни странно/
если 5+ дл* того/ 1то5+ ре0ит#/ на )ри,одилос# )риниат# ре0ение/ тогда + не 5+ли 5+
сво5одн+ в свои, ре0ени*,. <+ сво5одн+ в ни, иенно )ото"/ 1то &то ре0ение в нас
!сл"1аетс*'. <+ )росто ре0ае/ не ие* ни але.0его )редставлени* о то/ как &то
)роис,одит. Со5ственно говор*/ &то де.ствие не *вл*етс* ни )рои%вол#н+/ ни
не)рои%вол#н+. !Пон*т#' &т" относител#ност# ( о%на1ает )ретер)ет# е6е одн" гл"5ок"4
транс-ора=и4 своего )ереGивани* в =ело/ и те)ер# )ереGивание оGно о)исат# так: !Q
1"вств"4/ 1то все/ 1то )роис,одит/ %ависит от ои, ре0ени.'. >ли ина1е: !* 1"вств"4/ 1то все/
в то 1исле и ои ре0ени*/ )роис,одит совер0енно с)онтанно/ сао со5о.. Pаки о5ра%о
ре0ение ( саое сво5одное и% все, ои, де.стви. ( роGдаетс* вн"три ен*/ как/ скаGе/
икота/ или )роис,одит вне ен*/ как )ение )ти=+'.
182
Pако. с)осо5 видени* Gи%ни *рко о)исан одни и% совреенн+, "1ителе. Дзэн, )око.н+
Соке.-ан Сасаки:
ОднаGд+ * стер в свое "е все )он*ти*. Q от5росил все Gелани*/ отка%алс* от все, слов/
котор+ * +слил/ и осталс* в )окое. Q 1"вствовал се5* как-то странно ( как 5"дто ен*
к"да-то )ротаскива4т/ или ен* косн"лас# кака*-то неи%вестна* не сила... и вдр"г3 ( *
во0ел. Q )отер*л о6"6ение грани= своего -и%и1еского тела. Коне1но/ " ен* оставалас#
коGа/ но 1"вствовал * се5* сто*6и в =ентре вселенно.. Q 1то-то говорил/ но слова "Gе
)отер*ли свое %на1ение. Q видел л4де./ )од,одив0и, ко не/ но все они/ ка%алос#/ 5+ли
одни и те Gе 1еловеко... > &тот 1еловек 5+л *3 Q никогда не %нал &того ира. ПреGде *
д"ал/ 1то 5+л со%дан/ но те)ер# * в+н"Gден 5+л и%енит# свое нение: * никогда не 5+л
со%данk * 5+л вселенно.k никакого конкретного гос)одина Сасаки не с"6ествовало*.
<оGет )ока%ат#с*/ 1то 1еловек/ осо%нав0и./ 1то его )редставление о се5е ( &то не он са/ те
са+ осво5оGдаетс* от с"5Eективного ра%делени* ира на !*' и !ое )ереGивание' и
о5нар"Gивает истинн"4 в%аиосв*%# еGд" !*' и !вне0ни' иро. Kи1ност#/ с одно.
сторон+/ и ир/ с др"го./ ( &то не 5олее/ 1е а5страктн+е грани=+ или терин+/
о)ис+ва46ие конкретн"4 реал#ност#/ котора* на,одитс* !еGд"' нии/ как конкретна*
онета на,одитс* !еGд"' а5страктн+и евклидов+и )овер,ност*и дв", ее сторон. >
реал#ност# все, !нера%р+вн+, )ротиво-
__________
* '(rans)*nd*ntal World' +*n ,ot*s, -ol.1, no.5. ./rst +*n 0nst/t1t* o2 A3*r/)a, ,*4 5or6, 1954.
183
)олоGносте.' ( Gи%ни и серти/ до5ра и %ла/ наслаGдени* и 5оли/ )рио5ретени* и )отери (
&то то саое !еGд"'/ дл* в+раGени* которого " нас нет слов.
ОтоGдествление 1еловека со свои со5ственн+ )редставление о се5е со%дает " него
о5ан1ивое и ненадеGное о6"6ение )осто*нства. Вед# &то )редставление относител#но
)осто*нно/ так как о)ираетс* на т6ател#но ото5ранн+е вос)оинани* и% )ро0лого/
вос)оинани*/ котор+е ие4т -иксированн+. и о,ран*46и. ,арактер. О56ественное
согла0ение )оо6р*ет 1еловека св*%+ват# )редставление о се5е со стол# Gе а5страктн+и/
1исто сиволи1ескии рол*и и стереоти)аи/ 1то )оогает е" с-ор"лироват# о се5е
)он*тие в)олне 1еткое и )он*тное дл* окр"Gа46и,. Oо )о ере того/ как он отоGдествл*ет
се5* с &тии тверд+и )редставлени*и/ он 1"вств"ет/ 1то !Gи%н# летит ио' все 5+стрее и
5+стрее/( )о ере того/ как он стареет. 2го )редставлени* станов*тс* )ро1нее/ все 5ол#0е
о5раста4т вос)оинани*и. > 1е сил#нее он =е)л*етс* %а ир/ те *снее осо%нает/ 1то вс*
Gи%н# в двиGении и и%енении.
ОднаGд+ <а-=%" и По-1ан во вре* )рог"лки %аетили )ролетав0"4 ио ста4 дики, г"се..
( Lто &тоX( с)росил <а-=%".
( 7то дикие г"си/( ска%ал По-1ан.
( К"да они лет*тX( с)росил <а-=%+.
По-1ан ответил: !Они "Gе "летели'. Вдр"г <а-=%" с,ватил По-1ана %а нос и скр"тил его так/ 1то
тот вскрикн"л от 5оли.
( Как/( воскликн"л <а-=%"/( огли они "летет#X3
В &тот иг По-1ан достиг )росветлени* iDj. Относител#ност# вреени и двиGени* *вл*етс*
одно. и% основн+, те со1инени* $огена Kо"
184
богэндзо, в которо он )и0ет:
Когда на5л4дае0# 5ерег и% )л+в"6е. лодки/ каGетс*/ 1то 5ерег двиGетс*. Oо стоит
)ригл*дет#с* к сао. лодке/ как станет *сно/ 1то двиGетс* она/ а не 5ерег. Когда +
на5л4дае вселенн"4 в с"*ти=е "а и тела/ на )о о0и5ке каGетс*/ 1то на0 "
)осто*нен. Oо если + де.ствител#но )рактик"е Y$%&нZ и во%вра6аес* к саи се5е/ +
)ониае/ 1то &то %а5л"Gдение.
2сли дрова )ревра6а4тс* в )е)ел/ они никогда снова не стан"т дроваи. Oо &то совсе не
%на1ит/ 1то то/ 1то те)ер# ( )е)ел/ ран#0е 5+ло дроваи. След"ет )он*т#/ 1то согласно
5"дди.ско" "1ени4 дрова оста4тс* дроваи... С"6еств"4т &та)+ 5олее ранние и 5олее
)о%дние/ но &ти &та)+ 1етко ра%грани1ен+.
Pо Gе саое с Gи%н#4 и серт#4. <+/ 5"ддист+/ говори: OероGденн+. ест#
Oе"ира46и.. Nи%н# ( &то состо*ние вреени. Серт# ( &то состо*ние вреени. Они
относ*тс* др"г к др"г"/ как %иа и весна/ но 5"ддист+ не с1ита4т/ 1то %иа превращается в
весн"/ или 1то весна превращается в лето*.
7тот отр+вок ( )о)+тка $огена о)исат# то странное о6"6ение вневреенн+, гновени./
которое во%никает " 1еловека/ )ерестав0его со)ротивл*т#с* )оток" со5+ти.k &то осо5ого рода
не)одвиGност# и саодостато1ност# каGдого и% гновени. вреени/ котор+е вос)риниает
"/ как 5+ )л+в"6и. весте с нии/ не )+та46и.с* с,ватит# и,. Подо5ного Gе рода о6"6ение
о)ис+вает <а-=%":
_____________
* Kобогэнзо. Q )рино0" 5лагодарност# свое" коллеге )ро-ессор" Са5ро Mасегаве %а )еревод
&того текста.
185
*утра "тверGдает: &то тело ( всего ли0# гр"))а &леентов/ соединив0и,с* дл* его
со%дани*. Когда оно во%никает/ во%ника4т тол#ко &ти &леент+. Когда оно )рекра6аетс*/
)рекра6а4тс* тол#ко &ти &леент+. > когда &ти &леент+ во%ника4т/ не говори:
!Q во%ника4'/ а когда они ис1е%а4т/ не говори: !Q ис1е%а4'. Pак Gе дело о5стоит и с
на0ии +сл*и Yили )ереGивани*иZ: )ред0еств"46ии/ )ослед"46ии и еGд" нии:
+сли след"4т др"г %а др"го/ не св*%анн+е $р"г с др"го. КаGда* и% ни, а5сол4тно
с)око.на iRj.
Б"дди% 1асто сравнивает те1ение вреени с каG"6ис* двиGение волн+/ когда на сао
деле вода )одниаетс* и о)"скаетс*/ но со%даетс* видиост#/ как 5"дто !1аст#' вод+
двиGетс*. Pако. Gе видиост#4 *вл*етс* )редставление о некое )осто*нно !*'/
)ро,од*6е 1ере% )оследовател#н+. )оток )ереGивани. и *вл*46ис* как 5+
соединител#н+ %вено еGд" нии/( когда 4но0а становитс* "G1ино./ "G1ина (
старико/ старик ( тр")о.
Крое того/ с &ти стреление к до5р" св*%ана "стреленност# в 5"д"6ее/ илл4%и*/ и%-%а
которо. + не оGе 5+т# с1астлив+ 5е% !надеGд+ на 5"д"6ее' &того сиволи1еского *.
По&то" дал#не.0и. )рогресс на )"ти к до5р" на )редставл*етс* как )родление
1елове1еско. Gи%ни/ )ри &то + совер0енно %а5+вае/ 1то нет ни1его относител#нее/ 1е
о6"6ение коли1ества )ро0ед0его вреени.
Сти,отворение гласит:
>тренняя све.есть, возника&щая только на час,
9о существу не отличается от гигантско$ сосны,
Mивуще$ тысячи лет.
186
С то1ки %рени* коара/ дес*ток дне. ( несоненно/ в)олне )рили1н+. срок Gи%ни. Lере)а,а/
котора* Gивет нескол#ко сотен лет/ с"5Eективно о6"6ает то Gе/ 1то и коар. Сравнител#но
недавно средн** )родолGител#ност# Gи%ни 1еловека составл*ла около сорока )*ти лет.
Се.1ас она равна 0естидес*ти )*ти- сеидес*ти года/ но с"5Eективно 1еловек о6"6ает/ 1то
год+ лет*т все 5+стрее и 5+стрее/ и когда )ри,одит серт# ( она всегда )ри,одит сли0ко
рано. Как говорит $оген:
4веты увяда&т, когда ы хоти сохранить их,
*орняки растут, когда ы не .елае их появления.
7то совер0енно естественно/ такова )рирода 1еловека/ и никакое )родление и "вели1ение
срока Gи%ни не в сила, &того и%енит#.
2сли Gе %на1иост# Gи%ни и "с)е, о)редел*4тс* в едини=а, вреени/ если нео5,одиа
тверда* "веренност# в с1астливо 5"д"6е/ тогда сво5одно. Gи%ни нет и в )оине ( ни в
насто*6е/ ни в &то !с1астливо' 5"д"6е Yкогда оно наст")итZ. >5о ни1его/ крое
насто*6его/ не с"6еств"ет/ и если 1еловек не оGет Gит# в насто*6е/ он воо56е не соGет
Gит# никогда. В Kобогэндзо говоритс*:
Когда )л+вет р+5а/ она )л+вет все дал#0е и дал#0е/ и воде нет кон=а. Когда летит )ти=а/
она летит все дал#0е и дал#0е/ и не5" нет кон=а. С не%а)а*тн+, вреен не встре1алос#
р+5+/ котора* %а)л+ла 5+ %а кра. вод+/ и )ти=+/ котора* %алетела 5+ %а кра.
187
не5а. Oо когда р+5е н"Gна ка)ел#ка вод+/ она рас,од"ет ка)ел#к"/ а когда е. н"Gно ного
вод+ ( она рас,од"ет ного. По&то" р+5+ )о1ти всегда каса4тс* головаи вер,не.
грани=+ Yсвоего Gи%ненного )ространстваZ. 2сли )ти=а сл"1а.но %алетает %а &т" грани="/
она )оги5ает/ то Gе )роис,одит с р+5о.. >% вод+ со%дает сво4 Gи%н# р+5а/ а и% не5а (
)ти=а. Oо со%даетс* &та Gи%н# )ти=е. и р+5о.. > в то Gе саое вре* и )ти=а/ и р+5а
со%да4тс* Gи%н#4. >так/ ест# р+5а/ вода и Gи%н# ( и все трое со%да4т др"г др"га. Oо если
5+ на0лас# така* )ти=а/ которо. дл* того/ 1то5+ летат#/ н"Gно 5+ло %нат# ра%ер+ не5а/
или р+5а/ которо. дл* того/ 1то5+ )л+т#/ нео5,одио 5+ло %нат# о5Eе вод+/ ( они
никогда не 5+ согли на.ти сво. со5ственн+. )"т# в не5е и в воде.*
7то не о%на1ает/ 1то след"ет идти )о Gи%ни не %ад"+ва*с#/ но во)рос о то/ к"да идти/ не
долGен становит#с* ваGнее во)роса о то/ где т+ стои0#/ )оскол#к" са )ро=есс двиGени* не
ваGен.
Pаки о5ра%о/ Gи%н# в $%&н на1инаетс* с ра%о5ла1ени* нес"6еств"46и, =еле.: таки, как
)оиск ,оро0его 5е% )ло,огоk "довлетворение !*'/ )редставл*46его со5о. ли0# иде4k %а5ота о
!%автра'/ которое так и не наст")ает. >5о все &то )ри%раки/( сивол+/ котор+е тол#ко
)ритвор*4тс* реал#ност#4. Стреит#с* к ни ( все равно/ 1то )+тат#с* )ро.ти скво%# стен"/
на которо. с со5л4дение все, %аконов )ерс)ектив+ нарисована двер#. Коро1е говор*. $%&н
начинается та/ где "Gе не к 1е" стреит#с*/ не1его )рио5ретат#. Oет ни1его о0и5о1нее/ 1е
)редставл*т# се5е $%&н как некотор"4 систе" сао"совер0енство-
___________
* Kобогэндзо. Про1итано автор" Са5ро Mасегаво..
188
вани* или етод )ревра6ени* в Б"дд". Как говорил Kин#-1Gи: !2сли 1еловек и6ет Б"дд"/ он
тер*ет Б"дд"”.
Вед# все идеи сао"совер0енствовани*/ )рио5ретени* или достиGени* 1его-то в 5"д"6е
основан+ на на0е а5страктно о5ра%е !се5*'. Стреит#с* к и, ос"6ествлени4 ( %на1ит
)ридават# &то" о5ра%" е6е 5ол#0"4 реал#ност#. А с др"го. сторон+/ на0е
внекон=е)т"ал#ное/ истинное !*' и 5е% того "Gе *вл*етс* Б"ддо. и не н"Gдаетс* ни в како
"совер0енствовании. Со вреене оно оGет ра%вит#с*/ но оGно ли о5вин*т# *.=о в то/ 1то
оно не =+)ленокX 26е гл")ее о5вин*т# свин#4 в то/ 1то " нее нет тако. 0еи/ как " Gира-а...
$в"сти0ие и% Дзэнрина гласит:
В весенне пе$за.е нет ни высокого, ни низкого.
4ветущие ветви растут естественно< одни длиннее, другие — короче.
ОднаGд+ она, с)росил I".-в&*/ в 1е с"т# 5"дди%а. Pот ответил: !ПодоGди/ )ока все
ра%о.д"тс*/ тогда * те5е отве1"'. С)"ст* некоторое вре* она, )ри0ел снова и говорит: !Вот/
все ра%о0лис#/ )оGал".ста/ ответ#те не'. Oе говор* ни слова/ I".-в&. в+вел его в сад и
)одвел к 5а5"ково. ро6е. <она, все е6е не )ониал. Pогда I".-в&. )рои%нес: !Вот в+соки.
5а5"к/ а вот ( ни%ки.3' iR:RRj.
В Дзэнрине &то в+раGено так:
Длинны$ предет — это длинное тело #удды,
/оротки$ предет — короткое тело #удды.
189
По&то" то/ 1то оGно )рио5рести с )оо6#4 $%&н/ на%+ваетс* у"+и Y)о-*)онски ( буд.и2, т.е.
!ни1его осо5енного'/ вед# е6е в Вад.рачхедике Б"дда говорил:
Oи але.0е. алости не )рио5рел * 5лагодар* не)рев%о.денно"/ окон1ател#но"
)росветлени4/ и иенно )о&то" оно и на%+ваетс* !не)рев%о.денное/ окон1ател#ное
)росветление'.
В+раGение у"+и иеет такGе %на1ение )олно. естественности и не)рин"Gденности/ ли0енно.
!с"ет+' и !деловитости'. $остиGение сатори св*%+ва4т с настроение/ в+раGенн+ в
древне кита.ско 1етверости0ии:
8ад горо$ ,у до.дь и туанA в реке )е прибывает вода.
Вдали от них я не знал покоя от тоски7
= побывал, та и вернулся... 8ичего особенного<
8ад горо$ ,у до.дь и туанA в реке )е прибывает вода.
Fнаенит+е стро1ки Lин#-4ан* глас*т:
$о того как * трид=ат# лет и%"1ал $%&н/ * видел гор+ как гор+ и реки как реки. Fате/
когда * )ри5ли%илс* к )ониани4/ * на"1илс* видет#/ 1то гор+ ( &то не гор+/ а реки ( &то
не реки. Oо те)ер#/ когда * )остиг са" с"т#/ * с)окоен. Просто * снова виG"/ 1то гор+ (
&то гор+/ а реки ( &то реки iR:RRj.
Вс* тр"дност# $%&н ( в &то )овороте вниани* от а5страктного к конкретно"/ от
сиволи1еского !*' к со5ственно. истинно. )рироде. Пока + тол#ко говори о5 &то/ )ока +
)рокр"1ивае в голове )редставлени* о !сиволе' и !реал#ности' или )овтор*е -ра%"
190
!* не *вл*4с# ои со5ственн+ )редставление о се5е' ( + остаес* в )лен" 1исте.0и,
а5страк=и.. $%&н в+ра5отал етод 1упа$я2 !)р*ого "ка%ани*' иенно дл* того/ 1то5+
ра%орват# &тот )оро1н+. кр"г/ 1то5+ ткн"т# нас носо )р*о в реал#ное. Вед# когда 1итае0#
тр"дн"4 книг" и ,о1е0# сосредото1ит#с*/ +сл# ( !* долGен сосредото1ит#с*' ( )оогает
алоk на1инае0# д"ат# не о то/ 1то 1итае0#/ а о то/ как сосредото1ит#с*. 7то Gе относитс*
к $%&н. >%"1а* $%&н/ )рактик"* $%&н/ не надо д"ат# о $%&н. По)аст# в лов"0к" слов и
)редставлени. о $%&н ( &то/ )о слова древни, "1ителе./ на%+ваетс* !вон*т# д%&но'.
Вот )о1е" "1ител* $%&н )о1ти никогда не говор*т о $%&н/ а сра%" о5р"0ива4т на нас его
конкретн"4 реал#ност#. 7та реал#ност# ест# !таковост#' 1татхата2 на0его )риродного вне-
словесного ира. Когда + види его таки/ каков он ест#/ дл* нас не с"6еств"ет до5ра/ не
с"6еств"ет %ла. В &то ире нет ни1его и%на1ал#но в+сокого/ и%на1ал#но ни%кого/ и%на1ал#но
с"5Eективного и и%на1ал#но о5Eективного. Oет сиволи1еского !*'/ о которо след"ет %а5+т#/
и нет нео5,одиости в идее !конкретно. реал#ности'/ о которо. след"ет )онит#.
Один она, с)росил LGао-1Gо": !С како. =ел#4 )ри5+л с Fа)ада Перв+. Патриар,X' Y7то
-орал#н+. во)рос/ "*сн*46и. с"т# "1ени* Бод,ид,ар+/ ина1е говор*/ саого $%&нZ.
LGао-1Gо" ответил:
( Ки)арис во дворе.
( В+/ о1евидно/ )+таетес# )ока%ат# &то средстваи о5Eективно. реал#ностиX
( Oет/ не пыта&сь!& во%ра%ил "1ител#.
( С како. Gе все-таки =ел#4 )ри5+л с Fа)ада Перв+. Патриар,X
191
( Ки)арис во дворе3 i5-::1:j
Fает#те/ как в+0и5ает LGао-1Gо" и% она,а логик"/ с которо. тот )од,одит к его слова.
Когда P"н-0ан* с)росили: !Lто такое Б"ддаX'/ он ответил: !Pри -"нта л#на3' ;ан#-в"
след"46и о5ра%о коентир"ет &тот ответ:
Oа во)рос !Lто такое Б"ддаX' ра%н+е "1ител* давали ра%ли1н+е ответ+. Однако ни один и%
ни, не )рев%о0ел ответ P"н-0ан*: !Pри -"нта л#на'. 2го )рони=ател#ност# отре%ает
вс*к"4 во%оGност# с)ек"л*тивного +0лени*. Oекотор+е с1ита4т/ 1то P"н-0ан# в &то
вре* в%ве0ивал лен и )ото" дал тако. ответ... $р"гие )олага4т/ 1то/ )оскол#к"
во)ро0а46и. не со%навал/ 1то са он ( Б"дда/ P"н-0ан# "ка%ал е" на &то таки
косвенн+ )"те. Pакие л4ди )одо5н+ тр")а/ и5о о5нар"Gива4т )олн"4 нес)осо5ност#
)он*т# Gив"4 истин". Oа,од*тс* даGе такие/ 1то с1ита4т Б"ддо. !три -"нта л#на'. Каки,
тол#ко дики, и -антасти1ески, %ае1ани. они ни дела4т3i7C с.71-7Rj
У1ител* ре0ител#но о5р+ва4т вс*кое теорети%ирование и с)ек"л*=ии )о отно0ени4 к таки
ответа. !Пр*ое "ка%ание' достигает )р*о )ротиво)олоGно. =ели/( если оно тре5"ет или
сти"лир"ет кон=е)т"ал#н+е коентарии.
Jа-ен с)росил однаGд+ она,а С4ан#-=%+/ )о1е" тот никогда не %адает е" во)росов о $%&н.
<она, ответил/ 1то )ол"1ил ра%E*снение )о &то" )овод" от своего )реGнего "1ител*. Jа-ен
)о)росил/ 1то5+ он и%лоGил свое )ониание/ и она, расска%ал/ 1то на во)рос !1то такое
Б"дда' он )ол"1ил тако. ответ:
!Пин-тин P"н-=%+ )ри0ел %а огне'.
( Mоро0и. ответ/( ска%ал Jа-ен.( Oо * "верен/ 1то т+ его не )он*л.
( Пин-тин/( о5E*снил она,/( &то Бог огн*. >скат# огн* дл* него ( то Gе саое/ 1то дл*
192
ен* ( искат# Б"дд". Q и так Б"дда/ и не о 1е с)ра0иват#.
( Pак * и %нал/( рассе*лс* Jа-*н#. ( P+ &того не )ониае0#.
<она, так о5иделс*/ 1то "0ел и% онаст+р*. Oо 1ере% некоторое вре* он раска*лс* и
верн"лс*/ сиренно )рос* " "1ител* наставлени..
( С)ра0ива./( ска%ал Jа-*н#.
( Lто такое Б"ддаX( с)росил она,.
( Пин-тин P"н-=%+ )ри0ел %а огне3 iR-R5j. С+сл &того ондо, во%оGно/ раскроетс* )олнее с
)оо6#4 дв", 1етверости0и./ котор+е >)-)ен Сонин/ 5"ддист Школ+ Lисто. Fели/
)редлоGил дл* о=енки свое" "1ител4 $%&н/ Mо-то. >))ен и%"1ал $%&н с =ел#4 на.ти точки
соприкосновения еGд" $%&н и 0коло. Lисто. Fели/ котора* )рактиковала )овторение >ени
Аита5,и. По-*)онски &та -ор"ла %в"1ит так:
38ау ,ида #утсу75. Сна1ала >))ен )редлоGил след"46ее сти,отворение:
/огда произнесено 6я,
8и #удды, ни 3я5 не существует.
8а"у"а"и"да"бу"тсу—
*лы+ен один только голос.
Однако его "1ител# Mото с1ел/ 1то &то отраGает с"т# недостато1но то1но/ и тогда >))ен
со1инил др"го. вариант/ котор+. и 5+л одо5рен Mото:
/огда произнесено 6я,
8и #удды, ни 3я” не существует.
8а"у"а"и"да"бу"тсу,
8а"у"а"и"да"бу"тсу7 GfO, т.?. с.?PFH.
У По-1ана 5+ло так ного "1еников/ 1то )ри0лос# откр+т# нов+. онаст+р#. Lто5+
193
)одо5рат# )од,од*6"4 кандидат"р" в р"ководители &того онаст+р*/ он со5рал все, свои,
она,ов/ )оставил )еред нии к"в0ин и ска%ал:
( Oе на%+ва* &то к"в0ино/ скаGите/ 1то &то такое.
Стар0и. она, ска%ал: !К"ско дерева &то не на%ове0#'. А онаст+рски. )овар )оддел
к"в0ин ного. и/ )ереверн"в его/ в+0ел и% конат+. Повара на%на1или главо. нового
онаст+р**.
Fдес# Gе стоит )ривести слова и% одно. лек=ии Oан#-=4ан*:
Oа )рот*Gении всего )ериода 1кальпы2. до того/ как )рои%о0ло )ро*вление ира/ на%вани.
не с"6ествовало. Как тол#ко Б"дда *вл*етс* в ир/ во%ника4т на%вани*/ и таки о5ра%о
+ =е)л*ес* %а -ор". В велико $ао нет а5сол4тно ни1его ни ирского/ ни св*6енного.
Pа/ где )о*вл*4тс* иена/ все рас1лен*етс* на класс+ в свои, грани=а, и )редела,.
По&то" старик Fа)ада Реки Yт.е. <а-=%"Z говорил: !7то не "/ &то не Б"дда/ &то не ве6#'.
i5-::1 Rj.
В &то/ коне1но/ отраGаетс* )рин=и) Дао Дэ 4зин, согласно которо":
#езыянное — источник происхо.дения неба и зели,
6енование — ать десяти тысяч веще$.
Oо !5е%+*нное' Kао-=%+ и 3кальпа )"стот+' Oан#-=4ан* не )ред0еств"4т )о вреени
конвен=ионал#но" ир" ве6е.. Они )редставл*-
____________
* i11-C0j Однако/ как %ае1ает У-&н/ он )о)алс* в лов"0к"/ расставленн"4 По-1ано/ и5о
)роен*л сво4 легк"4 ра5от" на гора%до 5олее тр"дн"43
194
4т со5о. !таковост#' ира каков он ест# се.1ас/ и иенно на нее )р*о "ка%+ва4т "1ител*
$%&н. Повар По-1ана 5+л вес# откр+т &то" ир"/ )о&то" он и ре0ил )редлоGенн"4 %ада1" на
конкретно/ )рис"6е &то" ир" 5е%+*нно *%+ке.
Один она, с)росил I".-в&*: !С како. =ел#4 )ри0ел с Fа)ада Перв+. Патриар,X' I".-в&.
ска%ал: !Переда.-ка не )одставк"'. > как тол#ко она, )одал ее/ I".-в&. "дарил его &то.
)одставко.*.
$р"го. "1ител# $%&н однаGд+ )ил 1а. с дв"* своии "1еникаи. Вдр"г он 5росил одно" и%
ни, сво. веер со словаи: !Lто &тоX' У1еник ра%верн"л веер и стал и о5а,иват#с*. !Oе)ло,о/
( ска%ал "1ител#/( те)ер# т+3' > он 5росил веер др"го" "1еник"/ котор+. т"т Gе слоGил его
и )о1есал 0е4. Fате он снова раскр+л веер/ )олоGил на него к"сок )ирога и )одал "1ител4.
7то )онравилос# "1ител4 е6е 5ол#0е/ и5о когда нет иен/ ир )ерестает !ра%дел*етс* на
класс+ со своии грани=аи и )ределаи'.
Oесоненно/ ест# не1то о56ее еGд" &тии деонстра=и*и $%&н и ис,одн+и )рин=и)аи
сеантики КоGи5ски. В о5ои, сл"1а*, )од1еркиваетс* ра%ли1ие еGд" словаи и %накаи/ с
одно. сторон+/ и 5есконе1н+ ногоо5ра%ие !5ессловесного' ира ( с др"го.. $еонстра=и*
)рин=и)ов &то. сеантики на "1е5н+, %ан*ти*, 1асто на)оинает ондо. Про-ессор >рвинг Kи
и% Северо-Fа)адного Университета/ на)риер/ )ока%+вал ст"дента с)и1е1н+. коро5ок и
_______
* iD-R0j 7то )одставка дл* )од5ородка/ чань"пань, которо. )ол#%"4тс* во вре* длител#но.
едита=ии.
195
с)ра0ивал: !Lто &тоX' Ст"дент+/ как )равило/ )о)адалис# в лов"0к" и отве1али: !С)и1е1н+.
коро5ок3' Pогда )ро-ессор Kи с крико: !Oет1 Oет1 7то вот что3' ( 5росал в ни, коро5ок. При
&то он говорил: !С)и1е1н+. коро5ок' ( &то )росто %в"к. Ра%ве это — %в"кX'
Однако КоGи5ски/ )о-видио"/ все Gе )редставл*л се5е &тот !нев+ра%и+.' ир как
ногоо5ра%ие 5есконе1но ди--ерен=ированн+, со5+ти.. $л* д%&н-5"ддиста ир !таковости'
не *вл*етс* ни одни/ ни ноги/( он ни един/ ни ди--ерен=ирован. 2сли кто-ни5"д# станет
настаиват# на с"6ествовании в ире реал#н+, ра%ли1и./ "1ител# $%&н )одниет ладон# и
скаGет: !Oе )ри5ега* к слова/ )оGал".ста/ "каGите ра%ни=" еGд" оии )ал#=аи'. Сра%"
становитс* *сно/ 1то !с,одство' и !ра%ли1ие' )редставл*4т со5о. а5страк=ии. Pо Gе саое
оGно ска%ат# о все, др"ги, о)ределени*, конкретного ира/ в то 1исле и о сао слове
!конкретн+.'. Pакие категории/ как !-и%и1ески.'/ !атериал#н+.'/ !о5Eективн+.'/
!реал#н+.' или !&к%истен=иал#н+.' ( *вл*4тс* в в+с0е. сте)ени а5страктн+и сиволаи.
Вед# де.ствител#но/ 1е то1нее старае0#с* и, о)ределит#/ те 5есс+сленнее они
станов*тс*.
<ир !таковости'/ )"сто. и )ороGни./ ли0ает " +сли/ %аставл*ет "олкн"т# трескотн4
о)ределени.k он о0ара0ивает 1еловека так/ 1то то" и ска%ат# не1его. > те не енее *сно/
1то &то не )редставл*ет со5о. 5"квал#ное !не1то'. Верно/ 1то вс*ка* насто*тел#на* )о)+тка
"=е)ит#с* %а 1то-ни5"д# в &то ире оставл*ет нас с )"ст+и р"каи. Более того/ )о)+тка
"верит#с* ,от* 5+ в саи, се5е/ )о%на46и,/ =е)л*46и,с* с"5Eекта,/
196
)риводит к вне%а)но" ис1е%новени4 и нас саи,. <+ не в сила, на.ти !*'/ отли1ное от на0его
"а/ и не в сила, на.ти "/ отли1н+. от )ереGивани*/ которое &тот " ( "Gе ис1е%н"в0и. (
)+талс* с,ватит#. Как "да1но в+ра%илс* Р.M.Блис/ + совсе 5+ло )риготовилис# )ри,ло)н"т#
","/ но в &тот са+. иг она в%летела и села на на свитер. В )ереводе на *%+к %нако+,
)он*ти. &то оGно в+ра%ит# так: когда + и6е ве6и/ + не на,оди ни1его/ крое "а/ а
когда и6е "/ не на,оди ни1его крое ве6е.. <+ вдр"г 1"вств"е се5* как 5+
)арали%ованн+и/ каGетс*/ 1то ис1е%ла )о1ва/ нео5,одиа* дл* де.стви*/ в+5ита и%-)од ног
о)ора. Oо так и долGно 5+т#. Lере% иг + о6"6ае/ 1то оGе де.ствоват#/ говорит# и
д"ат# с не ен#0е. сво5одо./ 1е ран#0е/ но в како-то ново ире/ странно и 1"десно/ и%
которого ис1е%ли !*' и !др"гие'/ !"' и !ве6и'. Как говорил $&-0ен#:
Pол#ко тогда/ когда в твое "е нет ве6е./ а в ве6а, нет твоего "а/( т+ сво5оден и
од",отворен/ )"ст и 1"десен*.
7то 1"до оGно о5о%на1ит# ра%ве 1то как какое-то осо5ое 1"вство сво5од+ де.стви./( оно
роGдаетс*/ когда ир )ерестает вос)риниат#с* как некое сто*6ее )еред 1еловеко
)ре)*тствие. 7то не та сво5ода в гр"5о с+сле слова/ когд
____________
*7тот и%*6н+. )еревод на англ. *%+к Р"т Сасаки в%*т и% книги i:0/ с.CDj/ где автор "ка%+вает/
1то слово !од",отворенн+.' Yангл. rmƒ]l]ebd\rZ )ри%вано )ередат# состо*ние/ нев+ра%иое
словаи.
197
)о%волено !)"стит#с* во все т*Gкие' и де.ствоват# согласно але.0е" ка)ри%". 7то
откр+тие сво5од+ в л45+,/ са+, )ро%аи1ески, ве6а,/ и5о когда ис1е%ает 1"вство ли1но.
о5осо5ленности/ ир "Gе не )редставл*етс* с тр"до )реодолевае+ вне0ни о5Eекто.
;н#-ен# однаGд+ ска%ал: !Oа0а 0кола дает 1еловек" во%оGност# идти к"да ,о1е0#. Она
"5ивает и во%вра6ает к Gи%ни ( де.ств"ет в о5ои, на)равлени*,'. Один она, с)росил: !Как
она "5иваетX' У1ител# ответил: !Fиа ",одит/ а весна )ри,одит'. !Lто Gе )роис,одит/ когда
%иа ",одит/ а весна )ри,одитX' У1ител# ска%ал: !С )осо,о на )ле1е т+ странств"е0# )о свет"
и 5реде0# к"да ,о1е0# ( на Fа)ад и Восток/ на ;г и на Север/ олот* )о гнил+ )ен#ка/
скол#ко твое. д"0е "годно' i5-C:1Sj.
Сена вреен года не )ереGиваетс* )ассивно/ она !)роис,одит' так Gе сво5одно/ как 5родит
)о )ол4 1еловек/ %адева* )алко. %а стар+е )ни. В ,ристианско контексте &то оGно 5+ло 5+
интер)ретироват# как 1"вство всеог"6ества/ о6"6ение того/ 1то т+ стал Бого и от те5*
%ависит все )роис,од*6ее. Однако не след"ет %а5+ват#/ 1то даоси%" и 5"дди%" 1"Gдо
)редставление о Боге/ котор+. со%нател#но и о5д"анно ")равл*ет вселенно.. Kао-=%+ ска%ал
о $ао:
3:но совер+ает подвиги, но нельзя выразить в словах, в че его заслуги.
* л&бовь& оно взращивает все сущее, но не считает себя его властелино.
8ичего не делая 1у"ве$2. Дао ничего не оставляет несделанны5.
Вос)ол#%овав0ис# о5ра%о и% ти5етского сти,отворени*/ оGно ска%ат#/ 1то л45ое де.ствие/
л45ое со5+тие )о*вл*етс* и% П"стот+
198
сао со5о./ как !на )овер,ности 1истого о%ера вдр"г 5леснет р+5е0ка'. Когда 1еловек
вос)риниает таки о5ра%о л45+е де.стви* ( с)ланированн+е и о5+денн+е/ "дивител#н+е и
неоGиданн+е/( он оGет согласит#с* с )о&то $%&н Ван-4не/ котор+. ска%ал:
Вол+ебная сила, чудесное занятие—
%аска& воду и рубл& дрова G?"gH.
199
:;&В& 6
СИДЕТЬ СПОКОIНО/ НИ<Е:О НЕ ДЕ;&Я

> в Gи%ни/ и в иск"сстве к"л#т"рна* тради=и* $ал#него Востока 5ол#0е всего =енит
естественност# и с)онтанност# 1дзу".эн-2. 7то ( 5е%о0и5о1ное %в"1ание искренности/
,арактерное дл* де.стви* не)род"анного/ не)осредственного. Вед# 1еловек/ котор+. +слит
или де.ств"ет с ра%двоенн+ "о/ %в"1ит как тресн"т+. колокол: одна )оловина в не всегда
на страGе/ ( она следит %а др"го./ ос"Gдает ее или одо5р*ет. Oо на сао деле "/ или
истинна* )рирода 1еловека/ не оGет 5+т# ра%двоенн+. Как ска%ано вДзэнрине, &то
*ловно еч, что рассекает все, но не о.ет рассечь са себя,
*ловно глаз, которы$ видит все, но не о.ет увидеть себя.
>лл4%и* ра%двоени* во%никает/ когда " )+таетс* 5+т# одновреенно и саи со5о. и
со5ственн+ )редставление о се5е/ т. е. когда г"5ител#н+ о5ра%о се0ива4тс* -акт и
сивол. Lто5+ )олоGит# коне= &то. илл4%ии/ " долGен )рекратит# де.ствоват# на се5* и на
)оток свои, )ереGивани. с то1ки %рени* )редставлени*
200
о се5е сао/ которое и на%+ва4т !&то'.
$в"сти0ие и% Дзэнрина в+раGает &то так:
*иди споко$но и ничего не дела$,
Весна приходит и трава растет саи собо$.
7то !саи со5о.' и ест# естественн+. )ро=есс/ котор+. )роис,одит и в "е/ и во все ире.
Pак видит гла%/ так сл+0ит ",о/ так са со5о. откр+ваетс* рот и е" не )ри,одитс* )оогат#
)ал#=аи. >ли/ снова ис)ол#%"* сти,и Дзэнрина<
Синие гор+ ( саи со5о. синие гор+.
Бел+е о5лака ( саи со5о. 5ел+е о5лака.
В &то )од1еркивании естественности $%&н/ несоненно/ *вл*етс* наследнико даоси%а/ и
д%&нское о5о%на1ение с)онтанного де.стви* как !1"десно. де*тел#ности' 1яо"&н2 сов)адает с
даосски де — до5родетел#4 с оттенко 1"доде.ственно. сил+. Oо ни в даоси%е/ ни в $%&н
&тот дар не иеет ни1его о56его со с)осо5ност#4 совер0ат# свер,1елове1еские сенса=ионн+е
!1"деса'. !L"доде.ственн+.' или !1"десн+.' ,арактер с)онтанного де.стви* состоит/ как ра%
нао5орот/ в то/ 1то оно остаетс* 1исто 1елове1ески/ но ли0ено и тени )реднаеренности.
7то сво.ство нео5+кновенно тонкое Yе6е одно %на1ение слова !яо'Z/ и его о1ен# тр"дно
о5E*снит# словаи. С"6еств"ет истори* о5 одно она,е/ котор+. %а)лакал/ "сл+,ав о серти
своего 5ли%кого родственника. Когда его товари6 )о $%&н %аетил/ 1то она," не к ли="
в+ка%+ват# стол# сил#н"4 ли1н"4 )рив*%анност#/ он во%ра%ил: !Oе говори гл")осте.3 Q )ла1"
)ото"/ 1то не ,о1етс* )лакат#'. Велики. Mак"ин в на1але
201
своего о5"1ени* $%&н 5+л о5еск"раGен/ когда )о%накоилс* с историе. о5 "1ителе Qн#-то"/
котор+./ как гласит )редание/ во)ил во вес# голос/ когда его "5ивал ра%5о.ник iR-RSj. Однако
сонение Mак"ина ис1е%ло в тот иг/ когда с ни )рои%о0ло сатори, и " )риверGен=ев $%&н его
со5ственна* кон1ина в+%+вает осо5ое вос,и6ение как )риер сво5одного )ро*влени*
1елове1еского 1"вства.
С др"го. сторон+/ насто*тел# Ква.сен и его она,и с)око.но сидели в )о%е едита=ии/ в то
вре* как солдат+ Ода Oо5"нага сGигали и, %аGиво. Стол# )ротиворе1ива* !естественност#'
каGетс* вес#а %агадо1но.. <оGет 5+т#/ кл41о к не. *вл*4тс* слова ;н#-&на: !Сиди0# ( и
сиди се5еk иде0# ( и иди се5е. Hлавное ( не с"етис# )о)"ст"'. Вед# основно. )ри%нак
естественности ( &то не)осредственност# =елостного "а/ которое не е1етс* еGд"
)ротиво)олоGн+и и)"л#саи. Pак 1то, когда Qн#-то" %акри1ал/( &то 5+л тако. во)л#/ 1то
его оGно 5+ло сл+0ат# на ного ил# вокр"г.
Б+ло 5+ гр"5о. о0и5ко. с1итат#/ 1то &та естественна* не)осредственност# о)ираетс* на
5анал#н+. )рин=и): !Lто " те5* леGит )од р"ко./ то и дела. в )олн"4 сил"'. Когда Qн#-то"
%аво)ил/ он орал не для того/ 1то5+ 5+т# естественн+/ не )ото"/ 1то сна1ала ре0ил и%дат#
во)л#/ а %ате в+)олнил свое наерение со все. )рис"6е. е" &нергие.. Pака* "+0ленна*
естественност# и наро1ита* не)осредственност# содерGат *вное )ротиворе1ие. Они долGн+
%атит#/ но не откр+т# !и%на1ал#н+. "'. Старат#с* 5+т# естественн+ ( сао )о се5е
)ритворство. Oо старат#с* не стараться 5+т# естественн+ ( такое Gе )ритворство. Как
говоритс* в дв"сти0ии Дзэнрина<
202
;го не достигнуть путе разы+лени$,
;го не обрести отказо от ысли.
Oо &то а5с"рдно слоGное и "1ител#но 5е%в+,одное )олоGение во%никает и% )росто. о0и5ки в
ис)ол#%овании "а. Стоит &то осо%нат#/ как ис1е%н"т и )арадоксал#ност#/ и 5е%в+,одност#.
Вед# )роис,оGдение о0и5ки ( &то стреление рас6е)ит# " и о5ратит# его )ротив се5*
саого. Lто5+ л"10е )он*т# &то/ + )одро5нее рассотри !ки5ернетик"' "а/ основн"4 с,е"
е,ани%а его саоконтрол*.
С)осо5ност# "а сотрет# на Gи%н# как 5+ со сторон+/ ра%+0л*т# над не./ осо%нават# свое
со5ственное с"6ествование и крити1ески относит#с* к )роис,од*6и в не )ро=есса ( &то/
несоненно/ саа* %на1ител#на* осо5енност# 1елове1еского гени*. У о5ладает 1е-то вроде
"стро.ства !о5ратно. св*%и'. 7тот терин ")отре5л*етс* в систеа, св*%и дл* о5о%на1ени*
основного )рин=и)а !автоати1ности'/ т. е. с)осо5ности а0ин ")равл*т# со5о.. О5ратна*
св*%# )о%вол*ет а0ине )ол"1ит# сведени* о ре%"л#тата, свое. ра5от+ с те/ 1то5+ внести в
нее корректив+. Одни и% о5+1н+, "стро.ств такого ти)а *вл*етс* &лектри1ески. теростат/
рег"лир"46и. доа0нее ото)ление. Установив Gелае"4 вер,н44 и ниGн44 грани=+
те)ерат"р/ + )рисоедин*е тероетр к )е1и таки о5ра%о/ 1то5+ он вкл41ал )е1#/ когда
те)ерат"ра о)"скаетс* до ниGне. грани=+/ и в+кл41ал ее/ когда она )одниаетс* до
вер,не.. С )оо6#4 такого "стро.ства те)ерат"ра в дое )од-
203
дерGиваетс* на Gелаео "ровне. Pеростат *вл*етс* дл* )е1и своего рода органо 1"вств (
)редел#но ")ро6енн+ аналого 1елове1еского саосо%нани* *.
Правил#на* настро.ка систе+ о5ратно. св*%и всегда )редставл*ет со5о. слоGн"4
е,ани1еск"4 %ада1". >с,одн+. е,ани%/ в на0е сл"1ае )е1#/ рег"лир"етс* систео.
о5ратно. св*%и/ но и &та систеа/ в сво4 о1еред#/ н"Gдаетс* в рег"лировке. Следовател#но/
дл* того 1то5+ )олност#4 автоати%ироват# е,ани1еск"4 систе"/ тре5"етс* =ел+. р*д
систе о5ратно. св*%и/ где одна систеа контролир"етс* др"го./ та/ в сво4 о1еред# ( трет#е.
и т. д. Однако так"4 =е)# нел#%* "вели1иват# до 5есконе1ности/ и5о/ если в+.ти %а неки.
)редел/ е,ани% !надорветс*' вследствие со5ственно. слоGности. Oа)риер/ )ро,оGдение
ин-ора=ии )о =е)о1ке ")равл*46и, систе оGет %ан*т# стол#ко вреени/ 1то к ис,одно"
е,ани%" ин-ора=и* до.дет с 5ол#0и о)о%дание. Pо1но так Gе )роис,одит/ когда
1еловек т6ател#но и во все, )одро5ност*,
____________
* Q отн4д# не со5ира4с# 1ре%ерно рас0ир*т# аналоги4 еGд" 1елове1ески "о и
саорег"лир"46иис* е,ани%аи до "тверGдени*/ 1то "-тело ест# !не 1то иное как' о1ен#
слоGн+. е,ани1ески. автоат. Q тол#ко ,о1" отетит#/ 1то систеа о5ратно. св*%и
сталкиваетс* с )ро5леаи/ аналоги1н+и )ро5леа саосо%нани* и саоконтрол* "
1еловека. Во все, др"ги, отно0ени*, е,ани% и органи% )редставл*4тс* не гл"5око
ра%ли1н+и в свое. основе/ т. е. в свое де.ствител#но -"нк=ионировании/ и5о )ерв+. и%
ни, ( сотворен р"каи/ а второ. ( в+рос. Сао )о се5е о5сто*тел#ство/ 1то некотор+е
органи1еские )ро=есс+ оGно )еревести на *%+к е,аники/ свидетел#ств"ет о то/ 1то
органи% *вл*етс* е,ани%о/ не 5олее/ 1е )еревод торговли на *%+к ари-етики
свидетел#ств"ет о то/ 1то торговл* и есть ари-етика.
204
о5д"+вает )редсто*6ее дело/ он не "с)евает вовре* )рин*т# ре0ение/ нео5,одиое дл* его
ис)олнени*. >н+и словаи/ нел#%* 5е% кон=а контролироват# сво4 с)осо5ност# к
саоконтрол4. В кон=е )"ти ( а он не оGет т*н"т#с* сли0ко далеко ( долGен на,одит#с*
=ентр ин-ора=ии/ котор+. *вл*етс* окон1ател#но. инстан=ие.. Oес)осо5ност# доверит#с*
&то. инстан=ии ли0ает 1еловека во%оGности де.ствоват#/ и вс* систеа ока%+ваетс*
)арали%ованно..
Oо систеа оGет ра%р"0ит#с* и )о др"го. )ри1ине. K45а* систеа о5ратно. св*%и долGна
иет# некотор+. интервал !%а)а%д+вани*' или о0и5ки. 2сли )о)+тат#с* сделат# теростат
а5сол4тно то1н+/ т. е. с5ли%ит# вер,н44 и ниGн44 грани=+ так/ 1то5+ те)ерат"ра
)осто*нно 5+ла 70 град"сов/( вс* систеа ра%валитс*. Вед# как тол#ко сравн*4тс* вер,н** и
ниGн** грани=+/ сов)ад"т и сигнал+ вкл41ени* и в+кл41ени*3 2сли 70 град"сов ест#
одновреенно и вер,ни./ и ниGни. )редел/ то коанда !вкл.' )редставл*ет со5о. коанд"
!в+кл.'k !да' )одра%"евает !нет'/ а !нет' )одра%"евает !да'. <е,ани% таки, "слови*,
на1нет !дергат#с*'k он 5"дет вкл41ат#с* и в+кл41ат#с*/ вкл41ат#с* и в+кл41ат#с* до те, )ор/
)ока не рас0атает се5* окон1ател#но и не рас)адетс* на к"ски. Pака* систеа сли0ко
1"вствител#на/ и она )ро*вл*ет )ри%наки/ )ора%ител#но на)оина46ие 1елове1еск"4 тревог".
Вед# когда 1еловек настол#ко саосо%нателен/ настол#ко ")равл*ет со5о./ 1то никак не оGет
!от)"стит# се5*'/ он )осто*нно е1етс* или коле5летс* еGд" )ротиво)олоGн+и
)о5"Gдени*и. 7то и ест# то/ 1то $%&н на%+вает 5есконе1н+ вра6ение в колесе роGдени*-и-
серти/ так как сасара 5"дди%а *вл*етс*
205
)рототи)о л45ого )оро1ного кр"га *.
Nи%н# 1еловека состоит/ в )ерв"4 о1еред# и в основно/ и% де.стви. ( он Gивет в конкретно
ире !таковости'. Oо + о5ладае с)осо5ност#4 контролироват# свои де.стви* и сравниват#
де.ствител#н+. ир с на0ии вос)оинани*и или !+сл*и'. Вос)оинани* склад+ва4тс*
и% 5олее или енее а5страктн+, )редставлени. ( слов/ %наков/ )росте.0и, -ор и др"ги,
сиволов/ котор+е оGно с легкост#4 и )оследовател#но )росотрет#. >% таки, вос)оинани./
+сле. и сиволов " констр"ир"ет иде4 о сао се5е. 7ти он становитс* аналоги1ен
теростат"/ т. е. =ентр"/ и% которого е,ани% )ол"1ает ин-ора=и4 о свои, )ро0л+,
де.стви*, и во%оGност# скорректироват# се5*. $л* того/ 1то5+ де.ствоват#/ "-тело долGен/
ра%"еетс*/ довер*т# &то. ин-ора=ии/ и5о )о)+тки вс)онит#/ все ли + в то1ности
вс)онили/ ог"т довести до )арали1а.
Oо дл* того/ 1то5+ не )рекра6алос# )ост")ление ин-ора=ии в )а*т#/ "-тело долGен "ет#
де.ствоват# !на сво. стра, и риск'. Он не долGен сил#но =е)л*т#с* %а нако)ленн+. и Gе
атериал. <еGд" =ентро ин-ора=ии и =ентро де.стви* долGна )оддерGиват#с* некотора*
дистан=и*/ или !%а)а%д+вание'. 7то совсе не о%на1ает/ 1то до )ол"1ени* ин-ора=ии =ентр
де.стви* долGен остават#с* в нере0ител#ности. 7то о%на1ает тол#ко то/ 1то е" не след"ет
отоG-
__________
* С. "влекател#ное о5с"Gдение Hрегори Бе.тсоно аналоги. еGд" е,ани1ескии и
логи1ескии )ротиворе1и*и с одно. сторон+/ и )си,оневро%аи ( с др"го./ в книге 2eusch 3
%ateson, -ommunication: $he social matri4 o( ps+chiatr+, осо5енно глав" D. YB[le[`k B_‡ •[lv/ 1950Z
206
дествл*т# се5* с =ентро ин-ора=ии. Как + видели/ в те, сл"1а*,/ когда )е1# сли0ко
5ли%ко св*%ана с теростато/ он не оGет вкл41ит#с* 5е% того/ 1то5+ т"т Gе не в+кл41ит#с*/
и нао5орот. Pо Gе саое )роис,одит с 1елове1ески с"6ество/ с его "о/ когда )отре5ност#
в "веренности и 5е%о)асности толкает его к отоGдествлени4 "а с его со5ственн+ о5ра%о
се5*. Pако. " не оGет се5* !от)"стит#'. Он 1"вств"ет/ 1то не долGен делат# то/ 1то делает/
а долGен делат# то/ 1его не делает. Он 1"вств"ет/ 1то не долGен 5+т# те/ 1е *вл*етс*/ а
долGен 5+т# те/ 1е не *вл*етс*. > "силие/ )рилагаеое к то"/ 1то5+ всегда остават#с*
!,оро0и' или !с1астлив+'/ )одо5но )о)+тке "становит# теростат на 70 град"са,/ сделав
его ниGн44 грани=" равно. вер,не..
Pаки о5ра%о/ отоGдествление "а с его со5ственн+ )редставление о се5е де.ств"ет
)арали%"46е/ )ото" 1то )редставление сао )о се5е неи%енно/ оно со%дано ра% и навсегда.
Вед# оно *вл*етс* неи%енн+ )редставление о !*'/ которое все вре* ен*етс*3 Qсно/ 1то
=е)л*т#с* %а него ( о%на1ает на,одит#с* в )осто*нно. 5ор#5е и )ротиворе1ии с саи со5о..
Отс4да слова ;н#-&на: !>де0# ( )росто иди. Сиди0# ( )росто сиди. ПреGде всего/ не
с"етис#'. >н+и словаи/ со%нание не оGет де.ствоват#/ если не откаGетс* от 5е%надеGно.
)о)+тки 5есконе1но се5* контролироват#. Оно долGно се5* !от)"скат#'/ а &то %на1ит/ во-
)ерв+,/ довер*т# свое. со5ственно. )а*ти и ра%+0лени*/ а во-втор+, ( де.ствоват#
с)онтанно/ 5роса*с# в неи%вестност# на со5ственн+. стра, и риск.
Вот )о1е" $%&н 1асто как 5+ становитс* на сторон" де.стви* весто ра%+0лени*k вот )о1е"
он о)ис+вает се5* как !не-"' 1у"син-2 или
207
!не-+сл#' 1у"нян-2, а "1ител* деонстрир"4т сво. $%&н/ гновенно и не %ад"+ва*с# отве1а*
на во)рос+. Когда ;н#-<&н* с)росили/ 1то *вл*етс* вели1а.0е. та.но. 5"дди%а/ он ответил:
!Кле=ка3' Q)онски. наставник $%&н Pак"ан )исал )о &то" )овод":
Когда она, с)ра0ивает: !Lто такое Б"ддаX' ( "1ител# оGет )ока%ат# к"лакk когда он
с)ра0ивает !Какова основна* иде* 5"дди%аX' ( он оGет/ не доGида*с# кон=а во)роса/
воскликн"т#: !Iвет"6а* ветка слив+' или !Ки)арис во дворе'. С"т# в то/ 1то5+ " ни на
1е не !%астревал'/ и реагировал 5+ гновенно/ не ра%д"+ва* над те/ "да1ен ли ответ
iD0/ с.D0j.
7то и о%на1ает )редоставит# "" де.ствоват# на сво. со5ственн+. стра, и риск.
Oо ра%+0ление тоGе )редставл*ет со5о. де.ствие/ и ;н#-<&н# ог равн+ о5ра%о ска%ат#:
!$е.ств"е0# ( )росто де.ств".. $"ае0# ( )росто д"а.. Hлавное ( не с"етит#с* )о)"ст"'.
>н+и словаи/ если т+ ,о1е0# д"ат# ( д"а./ но не д"а. над своии +сл*и. В)ро1е/
$%&н согласитс* и с те/ 1то ра%+0ление над ра%+0ление тоGе *вл*етс* де.ствие ( )ри
"слови./ 1то/ ра%+0л** о не/ + %ан*т+ иенно &ти/ а не вт*гиваес* в 5есконе1н"4 =е)#
)о)+ток/ каGд+. ра% стара*с# отделит#с* или во%в+сит#с* )о отно0ени4 к "ровн4/ на
которо де.ств"е. Pаки о5ра%о. $%&н )редставл*ет со5о. и%5авление от д"али%а +сли и
де.стви*/ и5о он +слит с тако. Gе не)рин"Gденност#4/ конкретност#4 и саоотда1е./ как и
де.ств"ет. Прин=и) у"син- не искл41ает +0ление и не о%на1ает анти-интеллект"али%а. >"
синь — &то де.ствие/ )роис,од*6ее на л45о "ровне/ -и%и1еско или )си,и1еско/ ( но 5е%
)о)+тки в то .е саое
208
врея на5л4дат# или контролироват# его со сторон+. По)+тка де.ствоват# и одновреенно
ра%+0л*т# о де.ствии как ра% и ест# отоGдествление "а с его )редставление о се5е. Она
)ороGдает такое Gе )ротиворе1ие/ 1то и )редлоGение/ содерGа6ее %а*вление о се5е сао/
на)риер/ !7то "тверGдение ( лоG#'.
Все в+0еска%анное верно такGе и дл* в%аиоотно0ени. еGд" 1"вство и де.ствие. >5о
1"вство 5локир"ет де.ствие или се5* сао как ра%новидност# де.стви*/ как тол#ко вт*гиваетс*
в =е)# 5есконе1ного на5л4дени* %а со5о. и анали%а со5ственн+, о6"6ени.. 7то )роис,одит/
если в ра%гар наслаGдени* * с)ра0ива4 се5*/ в )олн"4 ли ер" * наслаGда4с#. Oе
довол#ств"*с# )росто вк"со )и6и/ * ,о1" насладит#с* е6е и вк"со со5ственного *%+ка. Oе
довол#ств"*с# те/ 1то с1астлив/ * ,о1" е6е )о1"вствоват#/ 1то 1"вств"4 се5* с1астлив+/ (
как 5"дто 5о4с#/ как 5+ 1его не ")"стит#.
Полагаес* ли + на сво4 )а*т#/ или довер*е "" де.ствоват# на сво. стра, и риск/ (
ре%"л#тат один: в коне1но с1ете 1еловек де.ств"ет и +слит/ Gивет и "ирает 5лагодар*
исто1ник"/ леGа6е" %а )ределаи !на0его' %нани* и ")равлени*. Oо &тот исто1ник ( +
саи/ и стоит &то осо%нат#/ как он )ерестает )ротивосто*т# на и довлет# над наи как нека*
враGде5на* сила. Вед# никака* )ред"сотрител#ност# и )редостороGност#/ никако.
саоанали% и интрос)ек=и* не ог"т и%енит# того -акта/ 1то ":
9одобно глазу, видит все, но не о.ет увидеть себя.
В кон=е кон=ов единственно. ал#тернативо. к )аралити1еско" дергани4 ока%+ваетс*
)р+Gок в де.ствие ( )о )рин=и)" !5"д# 1то 5"дет'. С то1ки %рени* о5+1н+, "словносте./
тако. )ос-
209
т")ок оGет 5+т# и )равил#н+/ и не)равил#н+. Oо на &то "ровне на0и ре0ени* долGн+
со)ровоGдат#с* "5еGдение/ 1то все/ 1то + делае/ все/ 1то с наи !)роис,одит'/ в коне1но
с1ете )равил#но. >на1е говор*/ + долGн+ вст")ит# в де.ствие 5е% огл*дки/ 5е% !%адне.
+сли' соGалени*/ сонени*/ коле5ани* или саоос"Gдени*. Когда ;н#-&н* с)росили !Lто
такое $аоX'( он ответил о1ен# )росто: !ПродолGа. идти3' 1цз&2.
Прин=и) !де.стви* 5е% %адне. +сли'/ 5е% ра%двоени*/ нел#%*/ однако/ вос)риниат# всего
ли0# как )равило или )ред)исание дл* )одраGани*. <+ не соGе ос"6ествит# де.ствие
такого рода/ )ока *сно .не осо%нае/ 1то ина1е де.ствоват# )росто нево%оGно. В+раGа*с#
словаи M"ан#-5о:
K4ди 5о*тс* %а5+т# о свое со5ственно "е и% 5о*%ни )ровалит#с* в )"стот"/ )отер*т#
о)ор"/ %а котор"4 оGно ",ватит#с*. Они не %на4т/ 1то )"стота на сао деле ( не
)"стота/ а истинное =арство $,ар+... 2е нел#%* откр+т# или от+скат#/ )ости1# с )оо6#4
"дрости или %нани*/ в+ра%ит# в слова,/ косн"т#с* -и%и1ески Yт. е. как о5EектаZ или
о5рести в ка1естве %асл"Gенно. наград+. i1 9/ сR9j.
> тол#ко когда )о.е0# нево%оGност# !",ватит# " с )оо6#4 "а'/ во%никает не-де.ствие
1у"ве$2A &то и %на1ит 3сидеть себе споко$но, ничего не делая5, в то вре* как 3весна приходит и
трава растет саи собо$5. При &то "" не н"Gно старат#с* от)"стит# се5* или стараться не
стараться. 7то оGет )ривести тол#ко к нов+ иск"сственн+ ослоGнени*. Oо в ка1естве
)риеа )си,ологи1еско. тактики оGно )осоветоват# не старат#с* и%5егат# и &ти,
ослоGнени.. По "1ени4 *)онского наставника $%&н/ Банке*/
210
Y1SRR-1S9:Z ( "/ котор+. не оGет с,ватит# се5*/ на%+ваетс* !OероGденн+' 1Eусе2,— &то
"/ котор+. не во%никает и не )ро*вл*етс* в =арстве сиволи1еского %нани*.
Один ир*нин ска%ал: !Q о1ен# =ен4 ва0и "ка%ани* о OероGденно/ но в сил" )рив+1ки "
ен* )родолGа4т во%никат# втори1н+е +сли Yн*н#Z/ и так ен* )"та4т/ 1то тр"дно
остават#с* в совер0енно. гаронии с OероGденн+. Lто не делат#/ 1то5+ )олност#4
доверит#с* е"X '
Банке. ска%ал: !2сли т+ )о)+тае0#с* )одавит# во%ника46"4 %адн44 +сл#/ то тво. "
окаGетс* расколот+ на тот/ 1то )одавл*ет/ и тот/ 1то )одавл*етс*/ и в не "Gе не 5"дет
с)око.стви*. Pак 1то л"10е те5е )росто )оверит#/ 1то/ в с"6ности/ никаки, втори1н+,
+сле. Yво%оGности контрол* с )оо6#4 втори1н+, +сле.Z нет. В сил" кари1еского
вле1ени* они то во%ника4т/ то ис1е%а4т 5лагодар* то"/ 1то + види и сл+0и/ но саи
ли0ен+ с"6ности.
Устранение )о*вл*46и,с* +сле. )одо5но с+вани4 крови кров#4. У+ва*с# кров#4/ +
остаес* не1ист+и даGе тогда/ когда )ервона1ал#на* кров# с+та. > 1е 5ол#0е оес*/
те гр*%нее становис*. Все &то от не%нани* нероGденно./ ве1но. и не%а"тненно.
)рирод+ "а. Пока + )риниае втори1н"4 +сл# %а де.ств"46"4 реал#ност#/ +
)родолGае вра6ат#с* в кр"говороте роGдени*-и-серти. След"ет осо%нат#/ 1то така*
+сл# всего ли0# вреенна* "ственна* констр"к=и*/ и не н"Gно )+тат#с* ее "дерGат#
или "странит#. Остав# ее в )окое ( )"ст# се5е во%никает и ис1е%ает. Она )одо5на
и%о5раGени4 в %еркале. Сао %еркало 1исто и отраGает все/ 1то )еред ни )о*вл*етс*/ но
ни одно и%о5раGение в не не %астревает. Со%нание Б"дд+ Yт. е/ истинное нероGденное
со%наниеZ в дес*т# т+с*1 ра% 1и6е/ 1е %еркало/ и нев+ра%ио 1"десне.. При свете его
такие +сли ис1е%а4т 5е% следа. Утверди сво4 вер" в &то )ониании/ и скол#-
211
ко 5+ таки, +сле. ни во%никало/ они не )ри1ин*т те5е вреда'*.
7то. Gе то1ки %рени* )ридерGивалс* M"ан#-5о/ котор+. )исал:
Когда с1ита4т/ 1то с"6еств"ет не1то/ отдел#ное от "а/ и его н"Gно осо%нат# или дости1#/
и дл* &того ис)ол#%"4т " ( &то о%на1ает нес)осо5ност# )он*т#/ 1то " и =ел# его )оисков
( одно и то Gе. У нел#%* ис)ол#%оват# дл* )оисков 1его-то в сао со%нанииk даGе 1ере%
иллион+ кал#) никогда не наст")ит ден#/ когда &то оGно 5"дет сделат#. i19/ с.RCj
Oе след"ет )ри &то %а5+ват# о со=иал#но контексте $%&н. $%&н ( &то )"т# осво5оGдени*
)реи"6ественно дл* те,/ кто овладел )равилаи со=иал#но. конвен=ии и )рин=и)аи/ с
)оо6#4 котор+, гр"))а о5"словливает индивида. $%&н *вл*етс* лекарство )ротив д"рн+,
)оследстви. тако. о5"словленности/ )ротив "ственного )арали1а и тревоги/ в+%ванн+,
ги)ертро-ированн+ саосо%нание. Oел#%* %а5+ват#/ 1то $%&н во%ник в о56естве/
")равл*ео в д",е "1ени* кон-"=ианства/ с его ак=енто на &тикете и )"нкт"ал#но
ис)олнении рит"ала. Lто касаетс* Q)онии/ то %дес# $%&н след"ет рассатриват# в св*%и с
Gестко. дис=и)лино./ нео5,одио. дл* вос)итани* каст+ саураев, котор+е в год+
5ес)рер+вн+, во.н )одвергалис# осо5енно сил#н+ &о=ионал#н+ нагр"%ка. Б"д"1и
лекарство
__________
*Daiho Shogen 5okushi ago Банке* iFj. Q)онски. текст отредактирован J"рато. и С"д%"ки YPокио/
19C:Z. 7тот )еревод )ро1итан автор" )ро-ессоро Mасегаво..
212
)ротив таки, со=иал#н+, "слови./ $%&н не )+таетс* 5орот#с* )ротив саи, конвен=и./
нао5орот/ он )риниает и, как не1то сао со5о. ра%"е46еес*. 7то от1етливо видно в тако
)ро*влении $%&н как тя"но"&, или 1а.на* =ереони*. По&то" в др"го со=иал#но контексте
$%&н оGет ока%ат#с* вес#а о)асн+ средство. 7то оGет сл"1ит#с* та/ где конвен=ии
осла5ли/ или/ в о5ратно сл"1ае/ та/ где =арит д", )р*ого 5"нта )ротив конвен=и. и
готовност# %ло")отре5л*т# $%&н в ра%р"0ител#н+, =ел*,.
Пон* о5 &то/ + оGе о=енит# сво5од" и естественност# $%&н/ не тер** и% вид"
)ерс)ектив". В )ро=ессе со=иал#ного о5"словливани* о56ество дл* саоконтрол* )рин"Gдает
ли1ност# отоGдествл*т# сво. " с не)одвиGн+ )редставление о се5е. 7то )риводит к то"/
1то 1еловек +слит о се5е сао как о !*' ( о то/ 1то + на%+вае !&го'. Вследствие &того
"ственн+. =ентр т*Gести )ереноситс* от с)онтанного или и%на1ал#ного "а к
в++0ленно" о5ра%" !&го'. Как тол#ко &то )рои%о0ло/ са =ентр на0е. )си,ики
отоGдествл*етс* с саоконтролир"46и е,ани%о. В тако состо*нии становитс* "Gе
)о1ти нево%оGн+ )он*т#/ как &то !*' ог" са !се5*' от)"стит#/ ра% !*' ( &то и ест# ое
)рив+1ное "силие 5+т# верн+ сао" се5е. Q ока%+ва4с# совер0енно нес)осо5н+
)рои%вести какое-ли5о "ственное де.ствие/ которое не 5+ло 5+ )реднаеренн+/
иск"сственн+ и наро1ит+. Pак 1то все/ 1то * ни дела4 дл* того/ 1то5+ %а5+т# о се5е/
от)"стит# се5*/( 5"дет то. Gе/ ,от* и %ааскированно. )рив+1ко. дерGат# се5* в р"ка,. Q не
ог" 5+т# со%нател#но 5ессо%нател#н+/ наеренно ( с)онтанн+. Стоит не %а,отет# 5+т#
с)онтанн+/ как "силиваетс* ое наерение 5+т# таков+. Q не ог" от него осво5одит#с*/ а
&то и
213
ест# то единственное/ 1то стоит на )"ти к его ос"6ествлени4. Пол"1аетс* так/ как 5"дто кто-то
дал не лекарство и )ред")редил )ри &то/ 1то оно не )оде.ств"ет/ если/ )риниа* его/ * 5"д"
д"ат# о 5ело. о5е%#*не.
Поскол#к" * стара4с# %а5+т# о 5ело. о5е%#*не/ * оста4с# в сит"а=ии !дво.но. +сли'/ где
!дела.' о%на1ает !не дела.' ( и нао5орот. !$а' )одра%"евает !нет'/ а !вкл.' ( !в+кл.'. P"т
)ри,одит $%&н и с)ра0ивает: !2сли в+ не оGете "дерGат#с* от +сли о 5ело. о5е%#*не/ в+
1то/ вс)оинаете о не. с)е=иал#ноX' >н+и словаи/ ие4 ли * наерение иет# наерениеk
наро1но ли вед" * се5* неле)оX Pогда * вдр"г )ониа4/ 1то сао ое наерение ( с)онтанноk
1то ое контролир"46ее * ( !&го' ( )редставл*ет со5о. творение оего неконтролир"еого
или естественного *. В &тот иг все "ловка !&го' )ри,одит коне=:
оно ис1е%ает/ )о)ав в свои со5ственн+е сети. Q виG"/ 1то не 5+т# с)онтанн+ )росто
нево%оGно. Вед# то де.ствие/ от которого * не ог" "дерGат#с*/ * в+)олн*4 с)онтанно/ а
)оскол#к" в то Gе саое вре* * )+та4с# его контролироват#/ )остол#к" отно0"с# к не" как к
в+)олненно" )о Gелани4. Как ска%ал 5+ астер $%&н/ !те)ер# ва не остаетс* ни1его иного/
как ,оро0ен#ко )осе*т#с*'.
В &тот иг и%ен*етс* вс* систеа "а/ и * ока%+ва4с# в како-то ново ире/ но )о1е"-то
*сно о6"6а4/ 1то 5+л в не всегда. Стоит не осо%нат#/ 1то ое "+0ленное и
=елена)равленное де.ствие )роис,одит с)онтанно/ !сао со5о.'/ так Gе/ как д+,ание/
о6"6ение или вос)ри*тие на сл",/ * т"т Gе ра%р+ва4 %акн"т+. кр"г "сили. 5+т#
естественн+. Oикакого )ротиворе1и* 5ол#0е нет: саа !)о)+тка' и ест# естественност#.
>с1е%ает 1"вство )рин"Gденности/
214
скованности и !%адавленности'. В+,одит/ 1то * 5+л "вле1ен с,ватко./ в которо. одна о* р"ка
сраGалас# с др"го./ и совсе %а5+л/ 1то о5е р"ки )ринадлеGат не. Преграда с)онтанно"
де.стви4 р",н"ла/ когда о5нар"Gилос#/ 1то "сили* ни к 1е". Как + види/ откр+тие/ 1то и
)рои%вол#н+е/ и не)рои%вол#н+е де.стви* "а )роис,од*т одинаково с)онтанно/ оGет
5+стро )олоGит# коне= -иксированно" д"али%" еGд" "о и иро/ )о%на46и и
)о%навае+. Oов+. ир/ в котор+. * )о)ада4/ наскво%# )ро%ра1ен 5лагодар* свое. сво5оде от
%а)ретов. КаGетс*/ 1то * са стал как 5+ )"ст+ )ространство/ в которо все и )роис,одит.
В &то и состоит с+сл таки, 1асто )овтор*е+, "тверGдени. как: !все с"6ества с саого
на1ала на,од*тс* в нирване5, !вс*ки. д"али% ( лоGна* в+д"ка' !о5+1ное со%нание и ест#
$ао'/ так 1то не1его и стреит#с* к гаронии с ни. Hовор* словаи ).эн"Дао"ке<
Как 5е%о5ла1ное не5о. $ао не иеет грани=/
> все Gе оно %дес#/ над наи/ гл"5окое и 1истое.
Стре*с# на.ти его/ т+ его не "види0#.
Fа него нел#%* ",ватит#с*/ Oо и )отер*т# его нево%оGно.
Oе 5"д"1и с)осо5н+ дости1# его/( т+ его достигае0#.
Когда т+ ол1и0# ( оно говорит.
Когда т+ говори0# ( оно ол1ит.
В+сокие ворота 0ироко откр+т+ дл* ра%да1и )ода*ни./
> на )"ти к ни нет тол)+.
Постигн"в &то в оент своего сатори, Mак"-ин воскликн"л: !Как 1"десно3 Как 1"десно3 Oет
215
ни роGдени*-и-серти/ от котор+, н"Gно 5еGат#/ ни в+с0его %нани*/ к которо" н"Gно
стреит#с*3'*. >ли/ как ска%ал С*н-ен:
:т одного удара я позабыл все, что знал.
8ет ну.ды в надуанно$ дисциплине.
Ведь куда бы я ни +ел, я проявля& вечны$ 9уть.
Как )арадоксал#но &то ни %в"1ит/ но нет ни1его иск"сственне./ 1е )он*тие иск"сственности.
Как ни стара.с*/ со)ротивл*т#с* с)онтанно" $ао так Gе нево%оGно/ как Gит# в како-то
ино вреени/ 1е !се.1ас'/ или в како-то ино есте/ 1е !%дес#'. Когда один она, с)росил
Банке*/ 1то он д"ает о саовос)итании как о средстве достиGени* сатори, наставник ответил:
!*атори )ротивостоит %а5л"Gдени4. Pак как каGд+. 1еловек )редставл*ет со5о. с"5стан=и4
Б"дд+/ ( Yв де.ствител#ностиZ нет ни едино. то1ки %а5л"Gдени.. Lего Gе в тако сл"1ае
оGно дости1# )"те camopu!”**
Lеловек/ котор+. )он*л/ 1то нево%оGно отст")ит# от $ао/ становитс* 5е%%а5отн+/ )одо5но
геро4 сти,отворени* С4ан#-1&/ котор+.:
8е бе.ит ло.ных ысле$ и не стреится к истинны,
6бо неведение и есть природа #удды,
L это призрачное, непостоянное, пустое тело и есть Дхарака$я. G?BH
Lеловек )ерестает старат#с* 5+т# естествен-
___________
*:регаата. С. i7C/ т.1/ с.R:9j.
** %ankei 5okushi Seppo. Про1итано автор" )ро-ессоро Mасегаво..
216
н+/ когда )ониает/ 1то в &то нет н"Gд+/ ( и тогда в неоGиданн+. оент &та
естественност# )ри,одит саа со5о.. Oаставники $%&н 1асто в+%+ва4т &то состо*ние с
)оо6#4 осо5ого )риеа: не отве1а* на во)рос "1еника/ они Gд"т/ )ока тот отвернетс*/ и
когда он "Gе готов ".ти/ вдр"г Оклика4т его )о иениk он/ естественно/ о5ора1иваетс*: !$аX'
( а "1ител# воскли=ает: !Вот оно3'
Fа)адно" 1итател4 оGет )ока%ат#с*/ 1то все &то ( не1то вроде )антеи%а/ )о)+тки сн*т#
)ротиворе1и* с )оо6#4 "тверGдени*/ 1то !все ест# Бог'. Oо с то1ки %рени* $%&н тако. )од,од
как ра% и далек от )одлинно. естественности/ и5о н"Gдаетс* в с)е=иал#но со%данно. теории
( !все ест# Бог' или !все ест# $ао'. $%&н ")ра%дн*ет &т" иск"сственн"4 теори4/ )ока%+ва*/
1то она так Gе и%ли0н*/ как и все )ро1ее. Lеловек не достигнет с)онтанно. Gи%ни те/ 1то
5"дет )овтор*т# какие-то +сли и "тверGдени*. Он достигнет ее/ когда осо%нает/ 1то все &ти
с)осо5+ ни к 1е". Все средства и с)осо5+ реали%а=ии $ао $%&н на%+вает !ногаи %еи' ( т. е.
совер0енно ли0нии )рис)осо5лени*и.
Строго" ра=ионалист"/ коне1но/ оGет )ока%ат#с*/ 1то в+вод/ к которо" + )ри0ли/ ест#
1ист+. а5с"рд/ ( 1то от1асти и верно. С 5"дди.ско. то1ки %рени* реал#ност# как такова* не
о5ладает с+сло/ и5о не *вл*етс* %нако/ "ка%+ва46и на не1то вне се5*. Со)рикосн"т#с* с
реал#ност#4 ( с !таковост#4' ( %на1ит в+.ти %а раки кары, %а раки )оследовател#ного
де.стви*/ и вст")ит# в Gи%н#/ ли0енн"4 како. 5+ то ни 5+ло =ели. Oо дл* $%&н и дл* даоси%а
&то и ест# )одлинна* Gи%н# вселенно./ каGдое ее гновение саодостато1но и не н"Gдаетс* в
то/ 1то5+ о)равд+ват#с* како.-то вне0не. =ел#4.
217
В+раGа*с# словаи и% Дзэнрина<
> тебя есть сонения — просто сотри на сентябрь, взгляни на октябрь7
!ти .елтые листья, пада&щие, пада&щие и покрыва&щие гору и реку.
Вид*6и. &то )одо5ен дв" др"%#* и% др"гого дв"сти0и* Дзэнрина<
Как встрет*тс*/ все се4тс* и се4тс*/(
О/ &та ро6а/ как ного о)ав0и, лист#ев3
$л* даосского "онастроени* в Gи%ни 5ес=ел#но./ )"сто. ( нет ни1его "гнета46его.
Oа)ротив/ она со%в"1на сво5оде о5лаков и горн+, р"1#ев/ 5род*6и, )овс4д"/ =вета в
недост")н+, "6ел#*,/ красот" котор+, никто не видит/ и океанско" )ри5о4/ ве1но
о+ва46е" )ри5реGн+. )есок.
След"ет такGе "1ест#/ 1то о)+т $%&н носит ,арактер скорее в+вода/ 1е )ос+лки. Он никак не
оGет сл"Gит# )ерв+ 0аго дл* со%дани* &ти1еско. или ета-и%и1еско. систе+/ и5о
в+вод+ скорее вед"т к не"/ 1е в+тека4т и% него. Подо5но !БлаGенно" Видени4' в
,ристианстве/ &то ест# !которое того которого/ " которого "Gе нет которого' ( )одлинн+.
коне=/ а не средство дл* достиGени* какого-то иного кон=а. Jилосо-а тр"дно согласит#с* с
те/ 1то )ро=есс +0лени*/ как и варка *.=а/ не оGет )родолGат#с* до 5есконе1ности.
П+тат#с* свести о)+т $%&н в -ор"л" !все ест# $ао'/ а %ате на1ат# ее анали%ироват# и
делат# и% нее в+вод+ ( %на1ит совер0енно не )ониат# $%&н. Как рас)*тие
218
Mриста & &то !со5ла%н дл* и"деев YоралистовZ и 5е%"ие дл* &ллинов Yра=ионалистовZ'.
Ска%ат#/ 1то !все ест# $ао' ( %на1ит )о1ти в+ра%ит# с"т#/ но в тот са+. иг/ когда каGетс*/
1то ее "Gе )остигае0#/ слова вдр"г р"0атс* и откровение )ревра6аетс* в околеси=". Вед#
%дес# + на,одис* " сао. грани=+ слов/ и они ло)а4тс*/ как +л#н+е )"%+ри/ )ото" 1то
"ка%+ва4т на не1то/ на,од*6еес* вне и,/ а %дес# нет ни1его !вне'.
>% о)+та/ 1то !все ве6и )ринадлеGат едино. !Pаковости'/ нел#%* делат# )ос+лк" дл*
со%дани* &ти1еско. систе+ всео56его 5ратства. > $%&н далек от &то. о0и5киk ;ан#-"/
на)риер/ говорит )р*о )ротиво)олоGное:
2сли т+ насто*6и. "G1ина/ т+ оGе0# сво5одно "гнат# вола " крест#*нина или отн*т#
)и6" " голодного. iD-:j.
7то тол#ко %на1ит/ 1то $%&н на1инаетс* )о т" сторон" орал#но. )о%и=ии/ санк=ии которо.
1ер)а4тс* не и% сао. реал#ности/ а и% в%аиного согла0ени* 1елове1ески, с"6еств. Вед# )ри
)о)+тке и, "ниверсали%ироват# или а5сол4ти%ироват#/ с то1ки %рени* орали ока%+ваетс*
нево%оGн+ сао с"6ествование: + не оGе )роGит# и дн* 5е% того/ 1то5+ не )ог"5ит#
Gи%н# др"ги, с"6еств.
2сли с1итат#/ 1то $%&н играет т" Gе рол#/ 1то на Fа)аде ( религи*/ естественно во%никает
Gелание )роследит# логи1еск"4 св*%# еGд" =ентрал#н+ )ереGивание и )рогрессо в
1елове1ески, отно0ени*,. Oо &то как ра% и %на1ит ставит# телег" в)ереди ло0ади. К"да
вернее с1итат#/ 1то )одо5ного рода о)+т или о5ра% Gи%ни *вл*етс* =ел#4 в+сокора%вит+,
1елове-
219
1ески, отно0ени.. В к"л#т"ре $ал#него Востока )ро5ле+ 1елове1ески, в%аиоотно0ени.
*вл*4тс* о5ласт#4 скорее кон-"=ианства/ 1е $%&н/ но на1ина* с династии С"н/ $%&н
)оследовател#но )оддерGивал кон-"=ианство и в Q)онии 5+л основно. сило./ внедр*в0е. в
Gи%н# его )рин=и)+. 7то 5+ло в интереса, $%&н/ и5о он стреилс* к со%дани4 к"л#т"рно.
атри=+ такого ти)а/ где он ог 5+ )ро=ветат#/ не вст")а* в кон-ликт с со=иал#н+
)ор*дко. А кон-"=ианска* &тика/ не )ретенд"* на 5оGественн+. или а5сол4тн+. ,арактер/
откр+то )рово%гла0ала се5* 1елове1еско. и относител#но..
Mот* )о с"6еств" $%&н гл"5око !не)оследователен'/( его о)+т дает )оследстви* в то с+сле/
1то оGет с )ол#%о. )риен*т#с* в л45о. и% во%оGн+, с-ер 1елове1еско. де*тел#ности. >
где 5+ он не )риен*лс*/ он на все оставл*ет сво. 5е%о0и5о1н+. след. Mарактерн+е
)ри%наки с)онтанного )оведени* о6"6а4тс* и в о"ч.и"ч& — !иди в)еред/ не коле5л*с#'/ и в
у"ве$, которое %дес# оGно )еревести как !5ес=ел#ност#'/ и в у"+и — т.е. отс"тстви*
)ритворства/ или )ростоте.
Mот* $%&н не )ред)ис+вает де.стви* никако. о)ределенно. на)равленности/ так как не
иеет ни =ели/ ни отивов/ он/ не коле5л*с#/ о5ра6аетс* к то" дел"/ которое во%никает )еред
ни как нео5,одиое. Со%нание/ -"нк=ионир"46ее 5е% %атора/ 5е% коле5ани. еGд"
ал#тернативаи/ на%+ваетс* о"ч.и"ч&, и в о5"1ении $%&н ного еста %аниа4т ")раGнени*/
когда "1еника став*т )еред дилео./ котор"4 он долGен ре0ит#/ не %астрева* на
о5д"+вании и !в+5оре'. 2го реак=и* на сит"а=и4 долGна 5+т# гновенно. ( и следоват# %а
в+%ово/ как %в"к %а ,ло)ко ладоне./ как искра %а "даро крен*. У1еник/ не )рив+к0и. к
тако. реак=ии/ сна1ала тер*етс*/
220
но со вреене/ "веровав в свое !и%на1ал#н+.' или с)онтанн+. "/ он на1инает реагироват#
легко и гновенно/ да и саи его ответ+ станов*тс* на редкост# еткии. С ни )роис,одит то
Gе/ 1то 5+вает " )ро-ессионал#н+, кло"нов/ гновенно и)рови%ир"46и, острот+ в ответ на
л45"4 сит"а=и4.
Беседа наставника с "1енико оGет на1ат#с* с во)росов о )росте.0и, ве6а,/ и "1еник 5"дет
отве1ат# на ни, са+ естественн+ о5ра%о. Oо вдр"г "1ител# с)росит: !Когда и% ванно.
вода ",одит в водосток/ она те1ет )о 1асово. стрелке или )ротивX' > если "1еник остановитс*/
)ораGенн+. &ти во)росо/ и на1нет )ри)оинат#/ как Gе &то )роис,одит/ наставник крикнет:
!Oе д"а.3 $е.ств".3 Вот так3'( и )окаGет р"ко. в во%д",е. >ли Gе/ ( 1то енее &--ективно
( он скаGет# !$о си, )ор т+ отве1ал на во)рос+ в)олне сво5одно и легко/ )о1е" се.1ас т+ в
%атр"дненииX'
У1еник тоGе оGет !)о.ат#' "1ител*/ и оGно се5е )редставит#/ как в )реGние вреена/
когда о5"1ение $%&н е6е не )рин*ло стол# о-и=иал#ного ,арактера/ 1лен+ д%&нско. о56ин+
%а5авл*лис#/ расставл** др"г др"г" лов"0ки. $о некоторо. сте)ени &ти отно0ени*
со,ранилис# и в на0и дни/ ,от* те)ер# сандзэн, т. е. 5еседа/ в которо. %адаетс* коан и
)ол"1аетс* на него ответ/ )роис,одит в о5становке торGественно.. Поко.н+. С"д%"ки Ро0и/
"го6а* 1ае дв", она,ов и% Аерики/ вдр"г не5реGно с)росил и,: !А 1то ва/ гос)ода/
и%вестно о $%&нX' Один и% госте. т"т Gе кин"л сво. слоGенн+. веер в ли=о "1ител4. В тот Gе
иг наставник слегка отклонилс* в сторон"/ и веер )ролетел ио и ра%орвал 5"аGн"4
%анавеск" содзи )о%ади него. А "1ител# %алилс* сере5рист+ се,о.
221
С"д%"ки )еревел длинное )ис#о наставника $%&н Pак"ана о вли*нии $%&н на иск"сство
-е,товани*. 7то )ис#о ( л"10и. литерат"рн+. о5ра%е= того/ 1то $%&н )ониает )од
)рин=и)о о"ч.и"ч& !иди в)еред/ не останавлива*с#'*. > Pак"ан/ и Банке. )од1еркива4т/ 1то
!и%на1ал#н+.' или !нероGденн+.' " саого о5+кновенного 1еловека )осто*нно творит
1"деса. Mот* на дереве 5ес1исленное ноGество лист#ев/ " с,ват+вает и, все сра%" не
!с)от+ка*с#' ни на одно и% ни,. О5E*сн** &то одно" она,"/ Банке. ска%ал: !Lто5+
"5едит#с* в то/ 1то ва0 " и ест# " Б"дд+/ о5ратите вниание на то/ 1то все/ 1то * говор4
се.1ас/ до,одит до вас/ и не тер*етс* ни единое слово/ ,от* * не стара4с# сило. внедр*т# &то в
вас'**. ОднаGд+ вес#а агрессивн+. она, и% Oи1ирена )риставал к Банке4/ "тверGда*/ 1то
не в сила, )он*т# ни слова и% его ре1е.. У1ител# )о)росил его )одо.ти )о5лиGе. <она,
в+ст")ил на 0аг в)еред. !26е 5лиGе'( ска%ал Банке.. Pот сделал е6е 0аг. !Как ,оро0о в+
ен* )ониаете3'( ска%ал Банке. iD:/ с.1R:j. 7то %на1ит/ 1то на0 органи% естественн+
о5ра%о )рои%водит са+е "дивител#н+е и слоGн+е ко)лекс+ де.стви. 5е% але.0и,
коле5ани. и ра%+0лени.. Со%нател#на* +сл# саа о)ираетс* на с)онтанное
-"нк=ионирование систе+ органи%а как =елого/ так 1то дл* !*' )росто нет иного в+,ода/
как =елико )олоGит#с* на его ра5от". !Q' ( &то и есть его ра5ота.
__________
* iD0/ с.7:-D7j. В+дерGки и% &того )ис#а такGе ест# в i7C/ т.:. с. :1D-:19j.
** %ankei 5okushi Seppo. Про1итано автор" )ро-ессоро Mасегаво..
222
$%&н/ однако/ не сводитс* к к"л#т" и)"л#сивного де.стви*. С+сл )рин=и)а о"ч.и"ч& не в
то/ 1то5+ ликвидироват# ре-лексир"46"4 +сл#/ а в то/ 1то5+ ликвидироват# 5локировк" в
+сл*, и в де.стви*,. Осво5оGденн+. " соGет каGд+. ра% реагироват# с легкост#4 *1ика/
лет*6его в )ене горного )отока/ и стат# !+сл*и/ след"46ии др"г %а др"го 5е% %адерGки'.
7то не1то 5ли%кое )си,оаналити1еско. те,нике !сво5одн+, ассо=иа=и.'/ котора* )ри%вана
"далит# )ое,и/ )ре)*тств"46ие сво5одно" и%ли*ни4 +сле. и% )одсо%нани*. Вед# ест#
тенден=и* )"тат# !5локировк"' ( 1исто отри=ател#н+. е,ани% ( с ра%+0ление над
ответо. Ра%ли1ие еGд" нии легко вскр+т# на )риере тако. 1исто +слител#но. о)ера=ии/
как слоGение 1исел. При слоGении некотор+, =и-р/ на)риер/ D и 5 или S и 7/ ногие л4ди
о6"6а4т какое-то %атр"днение/ %аедл*46ее )одс1ет. > так как оно е0ает и ра%драGает/
1еловек )+таетс* )ое6ат# сао. 5локировке и )о)адает в состо*ние дерган#* и коле5ани*/
)одо5ное ис)ор1енно. систее о5ратно. св*%и. Просте.0и. в+,од в тако. сит"а=ии ( не
о5ра6ат# вниани* на %атор и не стесн*т#с* стеснени*. 2сли 1еловек не )ре)*тств"ет
5локировке/ она автоати1ески ис1е%ает. 7то как е%да на велоси)еде. 2сли те5* на1инает
клонит# влево/ т+ не стане0#/ со)ротивл**с# )адени4 Yт.е. 5локировкеZ )овора1иват# р"л#
на)равоk т+ )оверне0# его налево/ и равновесие восстановитс*. >/ коне1но/ &то тот Gе са+.
)рин=и)/ 1то )риен*лс* дл* в+,ода и% )ротиворе1и* !"сили. 5+т# естественн+': )риниа.
сао "силие %а естественное/ не со)ротивл*.с* 5локировке.
!Блокировка' *вл*етс*/ )о-видио"/ наи5олее то1н+ )ереводо д%&н-5"дди.ского терина
223
нянь как он ")отре5л*лс* в со1етани*, у"нянь ( !5е% +сли'/ или/ то1нее !5е% втори1но.
+сли'. Pак"ан )од1еркивает/ 1то &то и ест# истинное %на1ение 5"дди.ского терина
!)рив*%анност#'/ когда/ на)риер/ говор*т/ 1то Б"дда сво5оден от ирски, )рив*%анносте..
7то вед# не %на1ит/ 1то он !каенн+. Б"дда'/ ( ли0енн+. 1"вств/ &о=и. и о6"6ени. голода
и 5оли. 7то тол#ко о%на1ает/ 1то " него нет 5локировки ни на 1то. Mарактерно/ 1то $%&н
сво.ствен стил# де.стви*/ сил#но окра0енн+. 1"вство )олно. саоотда1и. $%&н
!вклад+ваетс*' во все/ сво5одно и =елико/ и де.ств"ет сао%а5венно и 5е% огл*дки. Он не
се0ивает д",овност# с ра%+0ление о Боге во вре* 1истки карто0ки. $",овност# $%&н (
как ра% в то/ 1то5+ )росто 1истит# карто0к". Hовор* словаи Kин&-1Gи:
Когда )ри0ло вре* одеват#с*/ оден#с*. Когда надо идти ( иди. Когда надо сест# (
садис#. Fа5"д# совсе о достиGении состо*ни* Б"дд+. P+ говори0#/ 1то достиг )олно.
власти над своии 0ест#4 1"встваи и над всеи своии )ост")каи/ но * с1ита4/ 1то все
&то со%дает кару. >скат# Y)рирод"Z Б"дд+ и искат# $,ар"( тоGе о%на1ает со%дават#
кару, котора* ведет в ад. Стреит#с* стат# Бод,исаттво./ ( тоGе о%на1ает со%дават#
кару, так Gе как и%"1ат# сутры и коентарии к ни. Б"дд+ и )атриар,и ( &то л4ди/
сво5одн+е от )одо5но. иск"сственности. Повс4д" говор*т/ 1то ест# $ао/ которое след"ет
к"л#тивироват#/ и $,ара/ котор"4 след"ет ис)олн*т#. Какое е6е $ао след"ет/ )о ва0и
слова/ к"л#тивироват#X Как"4 $,ар" ( ис)олн*т#X Lего не ,ватает ва в то/ как в+
-"нк=ионир"ете )р*о се.1асX Lто в+ ,отите до5авит# к то"/ 1то в+ "Gе ест#X i5-1: C:S/
11-1R/ 1Rj
224
Как говорит др"гое дв"сти0ие Дзэнрина<
Oет ни1его в+0е/ 1е носит# )лат#е и ест# )и6"/
Вне &того нет ни 5"дд/ ни )атриар,ов.
7то и ест# сво.ство у"+и ( естественност# 5е% але.0и, "стрелени. или ",и6рени. к то"/
1то5+ 5+т# естественн+/ 5е% +сле. о $%&н/ $ао или Б"дде. Борот#с* с &тии +сл*и не
след"ет ( они от)ад"т саи со5о./ когда в+*снитс* и, нен"Gност#. !Он не %адерGиваетс* та/
где ест# Б"дда/ а та/ где Б"дд+ нет/ он идет в)еред не останавлива*с#'.
>ли внов# =итир"* Дзэнрин<

Посто*нно осо%нават# и%на1ал#н+. "/ и%на1ал#н"4 )рирод" (
7то и ест# главна* 5оле%н# $%&н.
Как !р+5а )лавает в воде/ но не )онит о воде'/ как !)ти=а летает )о ветр"/ но не %нает о
ветре'/ так истинно" д%&н-5"ддист" нет н"Gд+ !)одниат# волн+/ когда не д"ет ветер'/
некстати )рит*гиват# религи4 или д",овност#/ как не1то в+с0ее и л"10ее/ 1е саа Gи%н#.
По&то" "дре= Jа-4н )ерестал )ол"1ат# )рино0ени* =ветов от )ти= )осле того/ как
встретилс* с Lетверт+ Патриар,о: его св*тост# "Gе не !тор1ала на вид"/ как 5ол#но.
)але='. О тако 1еловеке !$%&нрин' говорит:
*тупая по лесу, он не колы+ет травы,
9огру.аясь в воду, он не будит ряби.
2го никто не %ае1ает/ )ото" 1то он са не %ае1ает се5*.
225
Lасто говор*т/ 1то 1еловек/ =е)л*46и.с* %а свое !*'/ Gивет как 5+ с )осто*нн+ 0и)о в
теле/ а 5"дди% ( &то др"го. 0и)/ с )оо6#4 которого и%влекаетс* )ерв+.. Когда Gе 0и)
в+та6ен/ о5а 0и)а в+5рас+ва4т. Oо как тол#ко 5"дди%/ -илосо-и* или религи* станов*тс*
средство о5ретени* д",овно. 5е%о)асности/ нов+ с)осо5о =е)л*ни* %а свое !*'/ то о5а
0и)а слива4тс* в один ( и как и, тогда в+та6ит#X Пол"1аетс*/ как говорит Банке./
!с+вание крови кров#4'. По&то" в $%&н нет !Q'/ нет Б"дд+/ %а котор+, оGно "=е)ит#с*k нет
до5ра/ которое оGно )рио5рести/ и %ла/ которого след"ет и%5егат#k нет +сле./ котор+е
н"Gно искорен*т#/ и "а/ котор+. н"Gно о1и6ат#/ нет ни тела/ которое )оги5ает/ ни д"0и/
котора* с)асетс*. Одни "даро вдре5е%ги ра%5иваетс* вс* &та констр"к=и* и% а5страк=и..
Как говорит Дзэнрин<
Lто5+ с)асти Gи%н#/ ее надо ра%р"0ит#.
Когда она )олност#4 ра%р"0ена/ 1еловек в)ерв+е о5ретает )око..
Одно слово "с)окаивает не5еса и %ел4.
2дин+ е1о "равниваетс* вес# ир.
О5 &то !едино е1е' Kин#-1Gи ска%ал:
2сли 1еловек станет к"л#тивироват# $ао ( $ао не 5"дет де.ствоват# ( со все, сторон/
соревн"*с# др"г с др"го/ )одни"тс* %л+е сил+. Oо стоит о5наGит#с* е1" "дрости
Y)радGниZ/ как все они ис1е%н"т i5:1/ C:1:Z.
<е1 прад.ни, котор+. отсекает а5страк=ии/ ест# то !)р*ое "ка%ание'/ с )оо6#4 которого
$%&н "скол#%ает и% сете. религио%ности и о5ра6а-
226
етс* )р*о к 1елове1еско" серд=". По&то"/ когда г"5ернатор )ровин=ии Kан с)росил Qо-
0ан*: !Lто такое $аоX'/ "1ител# ол1а "ка%ал ввер, на не5о и вни% на к"в0ин с водо./
сто*в0и. р*до на %еле. > когда его )о)росили о5E*снит# сво. Gест/ он ска%ал: !О5лако в
не5е и вода в к"в0ине'.
227
:;&В& 5
ДЗ&?ДЗЭН И КО&Н

В $%&н ест# и%ре1ение: !>%на1ал#на* реали%а=и* ( &то )рекрасна* )рактика' Y*).,ок-се"
ьес&2. С+сл его в то/ 1то не с"6еств"ет ра%ли1и* еGд" реали%а=ие. )ро5"Gдени*
1сатори2 и к"л#тивирование $%&н в едита=ии и де.ствии. Mот* на )ерв+. в%гл*д )рактика
$%&н оGет ка%ат#с* всего ли0# средство дл* достиGени* =ели ( )ро5"Gдени*/ на сао
деле &то не так. Oо/ )реслед"* =ел#/ )рактика $%&н )ерестает 5+т# истинно. )рактико./ а
когда она ли0ена =ели/ она и ест# )ро5"Gдение ( 5ес=ел#на*/ саодостато1на* Gи%н# в
!ве1но се.1ас'. Практиковат# $%&н/ ие* в вид" нек"4 =ел#/( %на1ит одни гла%о сотрет#
на &т" )рактик"/ а др"ги ( на ее =ел#/ 1то ведет к рассредото1енности/ неискренности.
Hовор* ина1е/ $%&н )рактик"4т не дл* того/ 1то5+ стат# Б"ддо.k его )рактик"4т )ото"/ 1то
1еловек с саого на1ала и ест# Б"дда/ &та !)рироGденна* реали%а=и*' ест# от)равно. )"нкт
Gи%ни в $%&н. >%на1ал#на* реали%а=и* ест# !тело' 1ти2, а и%"ител#на* )рактика ( его
!ис)ол#%ование' 1&нь2/ и )ервое соответств"ет прад.не Y"дростиZ/ а второе ( ка"руне —
де.стви4/ ис)олненно" сострадани*/ ко-
228
торое )росветленн+. Бод,исаттва ос"6ествл*ет в ире роGдени*-и-серти*.
Как + видели/ каков+ 5+ ни 5+ли о5+1аи "1ителе. &)о,и Pан/ в совреенн+, о56ина, $%&н
Сото и Рин%а. огроное %на1ение "дел*етс* )рактике едита=ии или !$%&н сид*' 1дза"дзэн2.
<оGет )ока%ат#с* странн+ и нера%"н+/ 1то -и%и1ески сил#н+е и интеллект"ал#но
ра%вит+е л4ди )ровод*т )о нескол#ко 1асов )одр*д/ )росто сид* и ни1его не дела*. Fа)адно"
склад" "а такое вре*)ре)ровоGдение )редставл*етс* не тол#ко )ротивоестественн+/ но
дл* него &то е6е и )"ста* трата 5ес=енного вреени/ о)равданна* ра%ве 1то в ка1естве
средства вос)итани* тер)ени* и в+носливости. Mот* на Fа)аде/ в католи1еско. =еркви и
с"6еств"ет тради=и* религио%ного со%ер=ани*/ Gи%н#/ )роис,од*6а* в !сидении и
на5л4дении' се.1ас ало кого )рел#6ает/ и5о религи* =енитс* )остол#к"/ )оскол#к" она
сл"Gит !"л"10ени4 ира'/ и тр"дно до)"стит#/ 1то5+ ир оGно 5+ло 5+ !"л"10ит#' !ни1его
не делание'. Как 5"дто 1елове1еств" до си, )ор не *сно/ 1то де.ствие/ ли0енное "дрости/
5е% *сного осо%нани* ира каков он ест#/ никогда не оGет ни1его "л"10ит#. > далее/ )одо5но
то"/ как "тн"4 вод" лег1е о1истит#/ дав е. отсто*т#с*/ л4ди/ котор+е сид*т с)око.но и
ни1его не дела4т/ внос*т в &тот с"ато0н+. ир вклад/ далеко не ,"д0и. и% во%оGн+,.
В )родолGител#но с)око.но сидении в
____________
* Вдв",)ред0еств"46и, глава, + о)ис+вали и%на1ал#н"4 реали%а=и4. В &то. и след"46е.
главе + %а.ес* )рактико./ т. е. де*тел#ност#4/ в+тека46е. и% &то. реали%а=ии ( сна1ала
в Gи%ни/ )осв*6енно. едита=ии/ а %ате в Gи%ни каGдодневно. ( в тр"де и отд+,е.
229
де.ствител#ности нет ни1его )ротивоестественного. Ко0ки дела4т &тоk даGе со5аки и др"гие
5олее нервн+е Gивотн+е дела4т &то. Pак вед"т се5* так на%+вае+е )риитивн+е народ+ (
аериканские инде.=+ ( или ( )о1ти " все, народов ( крест#*не. 7то иск"сство тр"днее
всего даетс* те/ кто ра%вил сво. 1"вствител#н+. интеллект до тако. сте)ени/ 1то "Gе не
оGет "дерGат#с* от )редвидени* 5"д"6его и )о&то" в+н"Gден )осто*нно кр"Gит#с* в
ви,ре де.стви./ !")реGда*' со5+ти*. Oо нес)осо5ност# сидет# и на5л4дат# с )олност#4
"с)окоенн+ со%нание ест# нес)осо5ност# вос)риниат# =елико тот ир/ в которо +
Gиве. Вед# 1еловек )о%нает ир не тол#ко тогда/ когда +слит о не и де.ств"ет в не.
Сна1ала е" нео5,одио о6"тит# ир 5олее не)осредственно и )родлит# &то о6"6ение/ не
с)е0а с в+водаи.
Рол# дза"дзэн в Дзэн"буддизе легко )он*т#/ если вс)онит#/ 1то $%&н вос)риниает
реал#ност# )р*о/ в ее !таковости'. Lто5+ "видет# ир конкретно таки/ как он ест#/ не
рас1лененн+ )осредство категори. и а5страк=и./ нео5,одио сотрет# на него с
нера%+0л*46и "о/ т. е. с "о/ не со%да46и о не сиволов. Дза"дзэн, таки о5ра%о/
&то не )росто сидение с о)"сто0енн+ со%нание/ которое искл41ает л45+е в)е1атлени*/
св*%анн+е с вн"треннии или вне0нии 1"встваи. 7то не кон=ентра=и* в о5+1но с+сле
слова/ как сосредото1ение вниани* на одно 1"вственно о5Eекте в "6ер5 все остал#н+/
на)риер/ на исто1нике света или кон1ике со5ственного носа. Дза"дзэн — &то с)око.ное
некоентир"46ее осо%нание всего/ 1то )роис,одит %дес# и се.1ас. 7то со%нание
со)ровоGдаетс* Gиве.0и о6"6ение !нера%ли1ени*' се5* и вне0него ира/ "а ( от его
содерGани*:
230
ра%ли1н+, %в"ков/ картин и )ро1и, в)е1атлени. окр"Gа46е. сред+. Коне1но/ &то о6"6ение
во%никает не в ре%"л#тате стрелени* к не". Оно )ри,одит сао со5о./ когда 1еловек сидит и
на5л4дает/ не )реслед"* в д"0е никако. =ели/ в то 1исле и то./ 1то5+ осво5одит#с* от =ели.
В содо и дзэндо, т.е. в она0еско %але или %але едита=ии д%&нско. о56ин+/ во все. его
о5становке нет ни1его отвлека46его. 7то длинное )ое6ение с 0ирокии ни%кии )оостаи
" о5еи, стен/ на котор+, она,и и с)*т/ и едитир"4т. Поост+ )окр+т+ татаи, толст+и
солоенн+и =иновкаи/ и она,и сид*т на ни,/ о5ра%"* др"г )ротив др"га два р*да. Iар*6"4
ти0ин" скорее )од1еркива4т/ 1е нар"0а4т сл"1а.н+е %в"ки ( 0"/ донос*6и.с* и%
5лиGа.0его селени*/ )ере%вон колокол#1иков и% др"ги, )ое6ени. онаст+р*/ 6е5етание
)ти= на дерев#*,. В остал#но ( ни1его/ крое ,олодного и 1истого во%д",а и !древесного'
ароата воск"р*е+, 5лаговони..
Бол#0ое вниание "дел*етс* -и%и1еско. )о%е дза"дзэн. <она,и сид*т на твердо на5ит+,
)од"0ка,/ скрестив ноги и )олоGив в+верн"т+е носки ног на 5едра. Р"ки о)"6ен+ на колени/
лева* )овер, )раво./ ладон*и ввер,/ 5ол#0ие )ал#=+ р"к каса4тс* др"г др"га. P"лови6е
в+)р*лено/ но не на)р*Gено/ гла%а откр+т+/ и в%гл*д и, )адает на "1асток )ола в)ереди/ на
рассто*ние в нескол#ко д4.ов. $+,ание равноерное и %аедленное/ 5е% на)р*Gени*/ с
)од1еркн"т+ в+до,оk &то д+,ание скорее Gивото/ 1е гр"д#4. Благодар* е" =ентр
т*Gести тела о)"скаетс* в 5р40н"4 )олост# и все тело )рио5ретает "сто.1ивост# и как 5+
сливаетс* с %еле./ на которо. оно )окоитс*. <едленное/ легкое д+,ание Gивото
во%де.ств"ет на со%нание )одо5но е,а и
231
)ридает е" с)око.н"4 не%а"тненн"4 *сност#. Oа1ина46е" дл* того/ 1то5+ )рив+кн"т# к
сидени4/ рекоенд"4т ни1его не делат#/ а тол#ко с1итат# свои вдо,и и в+до,и ( от одного до
дес*ти ( и так 5ес1исленное 1исло ра%/ )ока )ока состо*ние сидени* 5е% коентариев не
станет )рост+ и естественн+.
<она,и сид*т/ а два сл"Gител* едленно ,од*т в)еред и на%ад )о )ро,од" еGд" )оостаи/
дерGа в р"ка, ке$саку, или !)алк" )ред")реGдени*'/ %акр"гленн"4 с одного кон=а и )лоск"4 с
др"гого/ сивол е1а прад.ни Бод,исаттв+ <ан-1G"0ри. Стоит и %аетит#/ 1то како.-то
она, %ас+)ает или сидит в не)равил#но. )о%е/ как они останавлива4тс* )еред ни/
отве0ива4т рит"ал#н+. )оклон и 5#4т его )о )ле1". Hовор*т/ 1то &то не !нака%ание'/ а
!5одр*6и. ассаG'/ )ри%ванн+. оGивит# %анеев0ие )ле1ев+е "ск"л+ и верн"т# со%нание к
5дител#ности. Однако она,и/ с котор+и * о5с"Gдал &тот о5+1а./ говорили о не с то. Gе
гриасо. кои1еского отвра6ени*/ котора* о5+1но во%никает на ли=а, )ри ра%говоре о
телесно нака%ании в %акр+т+, "Gски, )ансиона,. > одно и% )равил содо гласит: !Во вре*
"тренне. сл"G5+ те,/ кто дрелет/ след"ет строго нака%+ват# с )оо6#4 ке$саку”*.
!!!!!!!!!!
* i7D/ с.99j. В )равила, такGе говоритс*: !При нака%ании ке$саку )окорно слоGи р"ки и
)оклонис#/ не до)"ска. в се5е &гоисти1ески, +сле. и не )ита. гнева'. По-видио"/ ке$саку
в+)олн*ет дво.н"4 рол#: она сл"Gит дл* ассаGа )ле1/ и др"го./ ,от* и о1ен# веGливо
-ор"лир"ео. =ели ( нака%ани4. K45о)+тно/ 1то Банке. отенил &тот о5+1а. в свое.
о56ине/ "тверGда*/ 1то 1еловек *вл*етс* Б"ддо. как в 5одрств"46е/ так и в сонно
состо*нии.
232
Вре* от вреени едита=и* сид* )рер+ваетс*/ и она,и/ )остроив0ис# в 0еренг"/ 5+стро
,од*т )о )ро,од" еGд" )оостаи/ 1то5 )о5орот# в*лост#. Дза"дзэн )рер+ваетс* такGе дл*
ра5от+ на онаст+рско огороде/ "5орки )ое6ени./ сл"G5+ в главно св*тили6е или !%але
Б"дд+' и дл* в+)олнени* )ро1и, о5*%анносте./ а такGе на вре* ед+ и короткого сна. В
о)ределенн+е дни года дза"дзэн )роводитс* )о1ти 5е% )ерер+ва/ на1ина* с :.:0 "тра и до 10
1асов ве1ера. 7ти )ериод+ на%+ва4тс* сhсин, 1то %на1ит !со5ирание "а'. Вс* Gи%н# она,ов
)остроена в соответствии со строги/ ,от* и ли0енн+ наро1итости рит"ало/ котор+.
)ридает атос-ере содо нескол#ко воени%ированн+. д",. КаGд+. о5р*д во%ве6аетс* и
со)ровоGдаетс* %воно дес*тка ра%ли1н+, колокол#1иков/ 0"о ,ло)"0ек и дерев*нн+,
гонгов/ котор+е все настроен+ на ра%н+. рит. Они о)ове6а4т о на1але дза"дзэн, ед+/
сл"G5+/ лек=ии или 5есед+ с наставнико Yсан"дзэн).
Рит"ал#н+./ или =ереониал#н+. стил# настол#ко ти)и1ен дл* $%&н/ 1то оGет ка%ат#с*
странн+ 1еловек" др"го. к"л#т"р+/ )рив+к0е" св*%+ват# рит"ал с на)+6енност#4 и
)редрасс"дкаи. $ело в то/ 1то согласно 5"дди.ски )редставлени*/ 1еловек о5ладает
1ет+р#* основн+и )о%аи: он идет/ стоит/ сидит или леGит/ и &ти )о%+ на%+ва4тс*
!достоинстваи'/ и5о и, )риниает )рирода Б"дд+/ во)ло6а*с# в 1елове1еско о5лике
1нирана"ка$я2. Рит"ал#н+. стил# в ис)олнении )овседневн+, дел )ри%ван/ таки о5ра%о/
)од1еркн"т# тот -акт/ 1то !о5+1н+. 1еловек и ест# Б"дда'. 7тот стил# )о1ти не)рои%вол#но
о5ра%"етс* " того/ кто все совер0ает с )олно. 5дител#ност#4 "а. Pак/ если )рои%вод* какое-
ни5"д# )росте.0ее и о5+денное де.ствие/
233
на)риер/ %аGига* сигарет"/ 1еловек остаетс* тотал#но 5дител#н+ и на5л4дает %а )лаене/
к"р*6ис* д+ко и равноерност#4 своего д+,ани* как %а са+и ваGн+и в ире ве6аи/
со сторон+ 5"дет ка%ат#с*/ 1то его неведение носит рит"ал#н+. ,арактер.
7то" отно0ени4/ которое оGно о)исат# словаи: !де.ствоват# как Б"дда' )ридаетс* осо5ое
%на1ение в 0коле Сото и дза"дзэн, и вес# кр"г каGдодневн+, дел рассатриваетс* не как
средство к достиGени4 =ели/ а как де.ствител#на* реали%а=и* состо*ни* Б"дд+. Как говорит
$оген в 3Kобогендзо5<
P+ долGен д"ат# тол#ко о сегодн*0не дне и о те)ере0не 1асе/ и не %агл*д+ват#
)оин"тно в %автра. Поскол#к" %автра ( не*сно/ нео)ределенно и с тр"до )оддаетс*
%нани4/ т+ долGен ре0ит#с* следоват# )о )"ти 5"дди%а сегодн*/ )ока т+ е6е Gив... Oе
тер** вреени/ т+ долGен %ан*т#с* )рактико. $%&н/ с1ита*/ 1то ест# тол#ко &тот ден# и
тол#ко &тот 1ас. Pогда все станет легко. P+ долGен %а5+т# о ,оро0е и д"рно в свое.
)рироде/ о силе и сла5ости свои, во%оGносте..*
В дза"дзэн не долGно 5+т# +сле. ни о достиGении сатори, ни о5 и%5авлении от кр"говорота
роGдени*-и-серти/ в не не долGно 5+т# никако. "стреленности в 5"д"6ее:.
2сли )ри,одит Gи%н#/( &то Gи%н#. 2сли )ри,одит серт#/( &то серт#. С како. стати те5е
)од1ин*т#-
___________
* Hлава F".онки в i5:/ с.CRj
234
с* иX Oе во%лага. на ни, надеGд. 7ти Gи%н# и серт# ( &то Gи%н# Б"дд+. П+та*с#
от5росит# и, в %нак отре1ени*/ т+ отка%+вае0#с* от Gи%ни Б"дд+*.
&Pри ира' ( )ро0лое/ насто*6ее и 5"д"6ее ( в отли1ие от о56е)рин*того нени*/ не
)одда4тс* раст*Gени4 на 5есконе1ное рассто*ние.
Pак на%+ваеое )ро0лое ( &то вер,"0ка серд=аk насто*6ее ( вер,"0ка к"лакаk а 5"д"6ее (
%ат+ло1на* 1аст# о%га**.
Вре* =елико/ как оно ест#/ на,одитс* %дес#/ в &то теле/ которое *вл*етс* тело Б"дд+.
Про0лое с"6еств"ет в его )а*ти/ а 5"д"6ее ( в )редвос,и6ении/ и о5а они ест# насто*6ее/
и5о когда ир рассатриваетс* )р*о и 5е% илл4%и./( нет ни )ро0лого/ ни 5"д"6его.
Вот 1аст# доктрин+ Банке*:
С саого на1ала в+ "Gе Б"дда. В+ не становитес# Б"ддо. в)ерв+е в Gи%ни. В на0е
нероGденно "е нет ни едино. алости/ котор"4 оGно 5+ло 5+ на%ват# %а5л"Gдение...
2сли " вас ест# ,от# але.0ее Gелание стат# ин+/ 1е в+ де.ствител#но *вл*етес# на
сао деле/ если в+ ,от# в але.0е. сте)ени с)е0ите достигн"т# 1его-ни5"д# ( в+ те
са+ "Gе )ротиводе.ств"ете OероGденно". iD:/ с. 177-17Dj.
Pакое отно0ение к )рактике $%&н/ о1евидно/ довол#но тр"дно совестит# с дис=и)лино./ l[t-
_________
* Hлава Kодзи в i5:/ с.CCj.
** Hлава /енбутсу в i5:/ с.C5j.
235
)одств"46е. се.1ас в 0коле Рин%а./ где "1еники !)ро,од*т' и ре0а4т )оследовател#но
св*%анн+е коаны — 1исло до )*тидес*ти. <ногие и% "1ителе. Рин%а. )ри &то ")орно
настаива4т на то/ 1то в "1еника, нео5,одио во%5"дит# са+. сил#н+. д", искани* (
все)огло6а46ее 1"вство !сонени*'/ )ри которо )о1ти нево%оGно ,от# на иг %а5+т# о
коане, котор+. нео5,одио ре0ит#. 7то/ естественно/ ведет к то"/ 1то на1ина4т сравниват#
ре%"л#тат+/ достигн"т+е ра%н+и ли=аи/ и окон1ание к"рса со)ровоGдаетс* в)олне
о)ределенн+ и о-и=иал#н+ )ри%нание.
Поскол#к" -орал#н+е детали о5"1ени* дис=и)лине коана *вл*4тс* одно. и% неноги,
нев+*сненн+, до си, )ор та.н 5"дди%а/( 1еловек"/ не )ро0ед0е" &то о5"1ение/ тр"дно
о=енит# и, )о достоинств". С др"го. сторон+/ тот/ кто )ро0ел &то о5"1ение/ о5*%ан ,ранит# о
не ол1ание и ограни1иват#с* т"анн+и "тверGдени*и о56его ,арактера. Школа Рин%а.
всегда %а)ре6ала )"5лика=и4 о-и=иал#но )ри%нанн+, ответов на коаны, )ото" 1то вс* с"т#
о5"1ени* состоит в то/ 1то5+ "1еник до0ел до ни, са/ инт"итивн+ )"те. Пол"1ит# &ти
ответ+ в готово виде/ 5е% тр"дн+, )оисков ( &то все равно/ 1то )"те0ествоват# )о карте/
сид* доа. Kи0енн+е "дарно. сил+ "%навани*/ гол+е ответ+ ра%о1аров+ва4т свое.
5анал#ност#4/ и/ коне1но/ о)+тн+. наставник легко ра%гадает "1еника/ в+да46его &ти ответ+
5е% )одлинного 1"вства.
Oе)он*тно/ однако/ )о1е" &тот )ро=есс долGен св*%+ват#с* со вс*кии гл")+и !ст")ен*и
достиGени*'/ деление на те,/ кто !)ро0ел' и не !)ро0ел'/ или на те,/ кто/ )о данн+
-орал#н+ )ри%нака *вл*етс* и не *вл*етс* истинн+ Б"ддо.. Все религио%н+е инстит"т+
с веков+и
236
тради=и*и о5раста4т )одо5ного рода 1е)",о. и/ как )равило/ в)ада4т в своего рода
&стети%/ 1ре%ерн"4 страст# к к"л#тивировани4 своего осо5ого !стил*'/ тонкости которого
)ри%ван+ сл"Gит# отделени4 агн=ев от ко%ли6. Пол#%"*с# &тии )ри%накаи/ &стет лит"ргии
оGет/ на)риер/ отли1ит# св*6енника риско-католи1еско. =еркви от )астора англиканско./
)"та* )ри &то Прие+/ со%да46ие "словн"4 атос-ер"/ с 5оGественн+и %накаи истинно.
или лоGно. )ри1астности а)остол#ско" сл"Gени4. Б+ва4т/ )равда/ сл"1аи/ когда
к"л#тивирование тради=ионного стил* %асл"Gивает одо5рени*/ на)риер/ когда гр"))а
реесленников или ,"доGников и% )околени* в )околение )ереда4т некие )ро-ессионал#н+е
та.н+ или те,ни1еские нав+ки/ 5лагодар* 1е" со%да4тс* )редет+ осо5о. красот+. rOо даGе
в таки, сл"1а*, иенно &то к"л#тивирование легко )ревра6аетс* в вес#а иск"сственн"4 и
саосо%на46"4 дис=и)лин" ( и в &тот оент т"т )ри,одит коне= все" и, !$%&н'3
Систеа коана в то виде/ как она с"6еств"ет се.1ас/ )редставл*ет со5о. в основно творение
Mак"ина Y1SD5-17SDZ/ кр")не.0его и 1ре%в+1а.но ногостороннего "1ител* $%&н. Он )ридал
о5"1ени4 $%&н систеати1ески. ,арактер/ ра%делив его к"рс в Школе Рин%а. на 0ест#
ст")ене.. Сна1ала след"ет )*т# гр")) коанов<
1. 'осин или $,арака.*-коан ( с )оо6#4 которого "1еник !вст")ает в главн+е ворота
$%&н'.
2. /икан или коан !,итрого )ре)*тстви*'/ в которо активно в+раGаетс* состо*ние/
"своенное в )ерво. гр"))е.
237
3. Xондзэн — коан !и%"1ени* слов'/ св*%анн+. с в+раGение )ониани* $%&н в слова,.
4. 8анто или коан !тр"дн+. дл* )роникновени* '.
5. Xои или коан !)*ти классов'/ основанн+. на )*ти вида, в%аиоотно0ени. еGд"
!,о%*ино' и !сл"го.' или еGд" !)рин=и)о' 1ли2 и !ве6#4-со5+тие' 1+и2. * )оо6#4
&ти, коанов $%&н св*%+ваетс* с -илосо-ие. M"а-*на и Lватасаки.
Шеста* ст")ен# ( и%"1ение в свете $%&н 5"дди.ски, )равил и )ред)исани./ рег"лир"46и,
она0еск"4 Gи%н# 1вина$я2*.
Pако. к"рс о5"1ени*/ как )равило/ о1ен# )родолGителен/ он %аниает около трид=ати лет. При
&то далеко не все она,и овладева4т )рограо. во все о5Eее. 7то тре5"етс* ли0# от те,/
кто долGен )ол"1ит# от наставника инка, т. е. !)е1ат# одо5рени*'/ и в 5"д"6е са оGет
стат# наставнико 1ро+и2, всесторонне владе46и всеи !иск"сн+и етодаи' 1упа$я2
о5"1ени* $%&н. Как и ногие др"гие/ &та систеа ,оро0а в ,оро0и, р"ка,/ и вос)итанники ее
5+ва4т и великии Б"ддаи/ и ал+и Б"ддаи. Oе след"ет )олагат#/ 1то тот/ кто !)ро0ел'
коан или даGе ноGество коанов, о5*%ател#но *вл*етс* с"6ест-
__________
* 7та с,еа основана на сведени*,/ )о1ер)н"т+, и% доклада Р"т Сасаки на кон-ерен=ии
Аериканско. Акадеии >%"1ени* А%ии.
238
во !)рео5ра%ив0ис*'/ 1то его ,арактер и о5ра% Gи%ни )ретер)ева4т ре%кое и%енение.
Oел#%* такGе с1итат#/ 1то сатори )редставл*ет со5о. единора%ов+. вне%а)н+. ска1ок от
о5+1ного со%нани* к !не)рев%о.денно" )олно" )ро5"Gдени4' 1ануттара саьяк сабодхи2.
*атори де.ствител#но о5о%на1ает вне%а)н+. и инт"итивн+. с)осо5 )остиGени* всего ( от
"ени* вс)онит# )о%а5+тое и* до )роникновени* в гл"5о1а.0ие истин+ 5"дди%а. Lеловек
и6ет и и6ет/ и никак не оGет на.ти. Pогда он 5росает все ( и вдр"г ответ *вл*етс* са
со5о.. По&то" в ,оде о5"1ени* оGет во%никн"т# ноGество сит"а=и. сатори, ог"т 5+т#
ал+е сатори, и "ение ре0ат# коаны %ависит от с)осо5ности не 5олее )ора%ител#но./ 1е
своего рода !сноровка' в )риенении стил* $%&н к 5"дди.ски )рин=и)а.
Fа)адн+е )он*ти* о достиGени*, 5"дди%а сли0ко 1асто искаGа4тс* в "год" )редставлени4
о !таинственно Востоке'. >, )ородили -антасти1еские ска%ки/ котор+е дес*тилети*и
рас)ростран*лис# в кон=е )ред+д"6его и на1але на0его столети*. 7ти сенса=ионн+е
сведени* со%давалис# на основе %нани* 5"дди%а/ )о1ер)н"того не и% )ерв+, р"к/ а и%
5"квал#н+, )ереводов и-ологи1ески, отр+вков сутр, где Б"дд+ и Бод,исаттв+ надел*лис#
5ес1исленн+и 1"десн+и и свер,1елове1ескии сво.стваи. Pак 1то наставников $%&н
отн4д# не след"ет се0иват# с теосо-скии !<а,атаи' ( осле)ител#н+и !Oаставникаи
<"дрости'/ котор+е )роGива4т в недост")н+, горн+, ра.она, Pи5ета и )рактик"4т
окк"л#тн+е на"ки. Oаставники $%&н ( в)олне 1елове1еские с"6ества. Они 5оле4т и "ира4т/
%на4т радости и )е1али/ они 5+ва4т в д"рно настроении и не ли0ен+ др"ги, 1елове1ески,
!сла-
239
5осте.'k они даGе не !в+0е л45ви' и/ сл"1аетс*/ вст")а4т во в)олне 1елове1еские отно0ени*
с )ротиво)олоGн+ )оло. Совер0енство $%&н в то/ 1то5+ 1то5+ 5+т# )росто и совер0енно
1елове1н+. Ра%ли1ие еGд" аде)таи $%&н и о5+кновенн+и л4д#и в то и состоит/ 1то
)оследние не в лад" с со5ственно. 1елове1ност#4 и )+та4тс* стат# ангелаи/ или деонаи*.
Сти,отворение 1дока2 )о&та >кк4 гласит:
(ы еди, испра.няеся, спи и встае. %аков на+ ир.
Все что на остается крое этого — уереть**.
О5"1ение коану тре5"ет 1исто восто1ного/ совер0енно отли1ного от на0его/ отно0ени* еGд"
"1ителе и "1енико. В к"л#т"ра, А%ии &ти отно0ени* )ри%на4тс* св*6енн+и/ и с1итаетс*/
1то "1ител# ответственен %а кару "1еника. У1еник в сво4 о1еред# о5*%ан 5ес)рекословно
)овиноват#с* и "ваGат# его не ен#0е/ если не 5ол#0е/ 1е со5-
____________
* Pр"дно )ерео=енит# %на1ение великого 5"дди.ского сивола бхавачакра. Колеса
Становлени*. Ангел+ и деон+ %аниа4т на не саое вер,нее и саое ниGнее )олоGени*
а5сол4тного с1аст#* и а5сол4тного ра%о1аровани*. 7ти )олоGени* на,од*тс* на
)ротиволеGа6и, "1астка, кр"га/ )ото" 1то они в%аиосв*%ан+. Ангел+ и деон+ ( &то не
стол#ко реал#н+е с"6ества/ скол#ко на0и идеал+ и стра,и/ )оскол#к" Колесо на сао деле
)редставл*ет со5о. карт" 1елове1еского "а. Lеловек %аниает )олоGение )осредине/ т. е. в
лево. 1асти Колеса/ и тол#ко и% &того )олоGени* оGно )ере.ти к состо*ни4 Б"дд+/ стат#
Б"ддо.. По&то" роGдение в 1елове1еско ире с1итаетс* нео5+кновенно. "да1е./ но его не
след"ет )"тат# с -и%и1ески со5+тие )о*влени* ре5енка в ир/ и5о )ока т+ не вос)рин*л
сво4 со5ственн"4 1елове1ност#/ до те, )ор т+ не !родилс* в 1елове1ески. ир'.
**Перевод Блиса в i17j.
240
ственного от=а ( а &то о1ен# ного %на1ит дл* а%иатски, стран. По&то" дл* олодого она,а
$%&н ро+и *вл*етс* во)ло6ение в+со1а.0его )атриар,ал#ного авторитета/ и/ как )равило/
"1ител# в совер0енстве ис)олн*ет &т" рол#. О5+1но &то 1еловек )реклонного во%раста/ на вид
свире)+./ !как тигр'. Когда/ одет+. )о все )равила/ он восседает на =ереонии сандзэна,
его вид и осанка ис)олнен+ в+с0его достоинства. В &то. роли он *вл*етс* Gив+
оли=етворение всего того/ 1то е0ает 1еловек" 5+т# естественн+/ 1то во%5"Gдает в не
"1ител#ное и естественное 1"вство саосо%нани*. 7т" рол# ро+и ис)ол#%"ет как упа$я,
иск"сн+. етод: &то ( в+%ов/ о5ра6енн+. к "1еник"/ 1то5+ тот со5рал все свое "Gество и
сог в )рис"тствии стол# гро%ного ар,ети)а вести се5* совер0енно естественно. 2сли "1еник
с)осо5ен на &то/( он сво5одн+. 1еловек/ которого никто и ни1то не с"тит. След"ет такGе
)онит#/ 1то в Q)онии осо5енно рас)ространен о5+1а. в+сеиват# )одростков и олодеG#/
те са+ склон** и, к )рин*ти4 со=иал#н+, конвен=и..
К естественно" дл* А%ии )редставлени4 о в%аиоотно0ени*, еGд" "1ителе и "1енико
$%&н до5авл*ет не1то свое. Он )редставл*ет вс4 )олнот" ини=иатив+ в %ав*%+вании таки,
отно0ени. "1еник". Вед# основно. )рин=и) $%&н в то/ 1то е" не1его ска%ат#/ не1е" "1ит#.
>стина 5"дди%а настол#ко саоо1евидна/ 1то наставник нискол#ко не !)оогает' "1еник"/
вед# !)оогат#' и %на1ило 5+ !е0ат#'. Oао5орот/ он тол#ко и делает/ 1то нагрооGдает
)еред "1енико )ое,и и )ре)*тстви*. Pак/ на)риер./ коентарии У-&на к ра%ли1н+
коана в книге >"эн куан оказыва&тся уы+ленно неверныи, коаны в =ело на%+ва4тс*
!‡]me_l]d ‚]`_m'/ 1то %на1ит
241
!%аграGдени*'/ а некотор+е гр"))+ и, ( !,итр+е )ре)*тстви*' 1кикан2 или !тр"дн+е дл*
)роникновени*' 1нанто2. Pак )одре%а4т Gив"4 и%город# дл* того/ 1то5+ она л"10е росла.
Коне1но/ делаетс* &то дл* того/ 1то5+ )оо1#/ но "1еник $%&н о5ретает $%&н ли0# тогда/ когда
)ри,одит к не" саосто*тел#но. Кита.ска* )ослови=а/ глас*6а*: !Pо/ 1то во0ло в ворота (
&то не сее.на* реликви*'/ )ониаетс* в $%&н так: то/ 1то те5е расска%+вает др"го. ( &то не
твое со5ственное %нание. Как о5E*сн*ет У-&н/ сатори наст")ает тол#ко тогда/ когда 1еловек
ис1ер)ал сил+ своего со5ственного ра%"а/ когда он )ри0ел к "5еGдени4/ 1то " не оGет
",ватит# саого се5*. Hовор* словаи е6е одного сти,отворени* ( доки >кк4:
>, ищущи$ #удду вовне,
!то глупость В сао$ сердцевине глупости.
>5о:

(ое столь привычное = 9о свое$ сути не существует
8екуда деться еу после серти, 8ет ничего вообще.

GBf,т.F, i C, с.BO, т.?., i ? с.fH.
Перва* вст")ител#на* гр"))а коанов 3хосин5, таки о5ра%о/ )ри%вана е0ат# "1еник" и
на)равл*т# его в сторон"/ )р*о )ротиво)олоGн"4 то./ к"да он долGен стреит#с*. Oо
делаетс* &то о1ен# тонко/ так/ 1то5+ =ел# 5+ла скр+та. Вед# все и%вестно/ 1то )рирода
Б"дд+ на,одитс* !вн"три' 1еловека и искат# ее вовне 5ес)оле%но/ так 1то "1еника не
о5ане0# советаи сEе%дит# в >нди4 или )о1итат# так"4-то сутру. По&то"
242
"1еник"/ на)ротив/ вел*т искат# )рирод" Б"дд+ в сао се5е3 Более того/ его )оо6р*4т искат#
ее со все. )рис"6е. е" &нергие./ не )рекра6а* )оисков ни на ин"т" ни дне/ ни но1#4 (
даGе в 1ас+ дза"дзэн, ра5от+ или ед+. В с"6ности/ его толка4т на саое д"ра=кое %ан*тие: он
долGен не )ерестава* кр"тит#с* вокр"г се5*/ как со5ака/ )+та46а*с* )о.ат# со5ственн+.
,вост.
Как )равило/ )ерв+и ид"т коаны !>%на1ал#ное ли=о' M"&.-нена/ !У' LGао-1Gо" или !Одна
р"ка' Mак"ина. Oа )ерво. встре1е сандзэн ро+и, )риниа* "1еника/ с 5ол#0о. нео,ото. велит
е" на.ти свое !и%на1ал#ное ли=о' или !в+раGение'/ т. е. сво4 основн"4 )рирод"/ како. она
5+ла до того/ как оте= и ат# %а1али его. У1еник" вел*т *вит#с* внов#/ когда он о5нар"Gит его/
и )ривести дока%ател#ства своего откр+ти*. $о ре0ени* коана е" строго-настрого
%а)ре6аетс* о5с"Gдат# &тот во)рос с др"гии "1еникаи или о5ра6ат#с* к ни %а )оо6#4. В
Школе Содо д.икидитсу, т.е. !стар0и. она,'/ веро*тно/ о%накоит его с основн+и
&леентаи дза"дзэн, он )окаGет е"/ как сидет#/ и )оддерGит его в стрелении как оGно
скорее верн"т#с* к ро+и на сандзэн и )рилоGит# все "сили* к скоре.0е" ре0ени4 коана.
>так/ ра%+0л** над )ро5лео. своего !и%на1ал#ного ли=а'/ "1еник 5"дет силит#с* и
старат#с* )редставит# се5е/ каков он 5+л до того/ как родилс*/ или нао5орот/ 1е в сао.
серд=евине своего с"6ества *вл*етс* он се.1ас/ какова основна* реал#ност# его
с"6ествовани* вне раок вреени и )ространства.
Вскоре он о5нар"Gиаает/ 1то " ро+и нет тер)ени* в+сл"0иват# -илосо-ские или е6е какие-
ли5о словесн+е ответ+. Iо+и тре5"ет/ 1то5+ е" !)ока%али'. 2" н"Gни о)ределенно
конкретное/ о1евидное дока%ател#ство. Pогда "1еник на1инает
243
деонстрироват# !о5ра%=+ реал#ности' ( кани/ лист#* и ветви/ он !в+дает' крик/ Gест/(
все/ 1то е" )ри,одит в голов". Oо все &то ре0ител#но отетаетс* наставнико/ )ока "1еник/
"Gе не в состо*нии воо5ра%ит# ни1его нового/ не )ридет в )олное %ае0ател#ство ( ив &тот-то
иг он и на1нет на6")+ват# )равил#н+. )"т#. Он 5"дет !%нат#/ 1то не %нает'.
Когда о5"1ение на1ина4т с коана LGао-1Gо" У/ "1еник" )редлагаетс* в+*снит#/ )о1е" LGао-
1Gо" ответил 3>5 Y!Oискол#ко3'Z на во)рос !о5ладает ли со5ака )риродо. Б"дд+'. Iо+и
тре5"ет/ 1то5+ е" )ока%али &то !нискол#ко'. В Китае ест# )оговорка !одно. р"ко. не
,ло)не0# в ладо0и'. Отс4да коан Mак"ина: !Каков %в"к от ,ло)ка одно. ладониX' <оGно ли
"сл+0ат# то/ 1то не %в"1итX <оGет ли и%дат# %в"к )редет/ которо" не о5о 1то ,ло)н"т#X
<оGно ли до5ит#с* !%нани*' о свое. со5ственно. де.ствител#но. )риродеX Lто %а идиотски.
во)рос3
Pакии с)осо5аи "1еник )осте)енно доводитс* до со%нани* свое. )олно. т")ости ( он
1"вств"ет се5* как 5+ вер%0и в огрон"4 лед*н"4 гл+5"/ где нел#%* ни 0евел#н"т#с*/ ни
)од"ат#. Он ни1его не %нает/ вот и все. Вес# ир/ и в то 1исле он са/ ест# не 1то иное/ как
гроада 1истого сонени*. Все/ о 1е он +слит и 1то видит/ не)остиGио/ как &ти !нискол#ко”
или !,ло)ок одно. ладони'. Oа сандзэн он ол1ит/ как )ен#. $ен#-ден#ско. он сидит или
5родит как во сне ( он со%нает все/ 1то )роис,одит вокр"г/ а0инал#но реагир"ет на
о5сто*тел#ства/ но не в+,одит и% состо*ни* гл"5окого о=е)енени*.
Pак )ро,одит вре*/ но в один )рекрасн+. оент лед*на* гл+5а р"0итс* и не)остиGиа*
гроада гновенно оGивает. Про5леа !кто он' или !1то он' вдр"г ока%+ваетс* *вн+
а5с"рдо/
244
во)росо/ 5есс+сленн+ с саого на1ала. Oет 5ол#0е того/ кто %адавал се5е &тот во)рос и
)+талс* на.ти ответ. Oо в то Gе саое вре* &тот ,од*1и. а5с"рд оGет се*т#с* и 5олтат#/
ест#/ )ит# и 5егат# т"да-с4да/ видет# не5о и %ел4 (и все &то 5е% але.0е. +сли о то/ 1то
в гл"5ине всего леGит )ро5леа ( неки. )си,ологи1ески. "%ел. 7тот "%ел ис1е%/ )ото" 1то
!"/ стре*6и.с* "%нат# "' или ŽŽ*/ стре*6еес* к контрол4 над *' искл41ен+ и%
де.ствител#ности и ра%о5ла1ен+ как а5страк=ии/ каков+и они всегда и 5+ли. А с
ис1е%новение &того т"гого "%ла )ро)ало и о6"6ение не)рони=аеого *дра !&го'/
)ротивосто*6его все" ир". Iо+и достато1но одного в%гл*да/ 1то5+ %аетит# &то новое
состо*ние "1еника/ и "видет#/ 1то те)ер# он готов к то"/ 1то5+ всер#е% на1ат# и%"1ение $%&н.
Oе 5"дет/ ,от# и каGетс*/ )арадоксо/ "тверGдение/ 1то о5"1ение оGет на1ат#с* ли0# тогда/
когда оно окон1ено. Вед# &то тот Gе основно. )рин=и) <а,а*н+: прад.ня ведет к каруне, нет
истинного )ро5"Gдени*/ если нет Gи%ни #одхисаттвы, ани-естир"46е. !1"десн"4 )ол#%"'
П"стот+ на 5лаго все 1"вств"46и с"6ества.
В &тот оент ро+и на1инает ставит# )еред ст"дентаи коаны, тре5"46ие совер0ени*
нев+)олни+, де.стви. или +слител#н+, о)ера=и./ как на)риер:
!В+та6и 1ет+ре ра.она Pокио и% своего р"кава'.
!Останови кора5л# в далеко океане'.
!Прекрати %вон на далеко. колокол#не'.
245
!По "ли=е идет дев"0ка. Стар0а* она или лад0а* сестраX'
7то/ коне1но/ коаны. 5олее !"дрен+е'/ 1е основн+е коаны и% вводно. 1асти. Они долGн+
)ока%ат# "1еник"/ 1то то/ 1то )редставл*ет со5о. диле" дл* +0лени*/ не )редставл*ет
%атр"днени. дл* де.стви*. Б"аGн+. носово. )латок легко становитс* 1ет+р#* ра.онаи
Pокио/ а во)рос о стар0е. или лад0е. сестре "1еник ре0ает/ сеен* )о конате )одо5но
дев"0ке. Вед# в свое. а5сол4тно. !таковости' дев"0ка ( )росто тоA а !сестро.'/ !лад0е.'
или !стар0е.'/ она *вл*етс* ли0# в отно0ении к др"ги. <оGно/ )оGал"./ )он*т#/ )о1е"
1еловек/ в те1ение вос#и лет )рактиковав0и. дза"дзэн, говорил Р.M.Блис"/ 1то $%&н всего
ли0# игра слов. Вед# !в+0и5а* клин клино'/ $%&н в+сво5оGдает л4де. и% то. нера%5ери,и/ в
котор"4 они )о)ада4т и%-%а того/ 1то )"та4т слова и )редставлени* с сао. реал#ност#4.
Oе)рер+вна* )рактика дза"дзэн к &то" вреени "Gе о1истила " "1еника от сора и "ти/ и
те)ер# он оGет 5росит# в него коан, как кае0ек в вод"/ и как 5+ со сторон+ на5л4дат#/ 1то
его " с &ти коано делает. Когда он ра%ре0ает о1ередно. коан, ро+и тре5"ет от него/ 1то5+
он )ривел сти,отворение и% Дзэнрин К4с4/ в+раGа46ее его с"т#. $л* &того ис)ол#%"4тс* и
др"гие книги/ )око.н+. Соке.-ан Сасаки/ Gив0и. в Соединенн+, Штата,/ на,одил/ 1то
)рекрасн+ )осо5ие дл* &то. =ели оGет сл"Gит# Lлиса в стране чудесe. О5"1ение
)родвигаетс*/ осново)олага46ие коаны сен*4тс* вс)оогател#н+и/ котор+е в+*в*т все
оттенки с+сла )ерв+,k они )о%вол*т "1еник" активно и во все, )одро5ност*, о%на-
246
коит#с* с ра%ли1н+и сторонаи 5"дди.ского ировос)ри*ти* и )редстав*т вс4
совок")ност# &ти, в%гл*дов так/ 1то "1ение во.дет в его )лот# и кров#. Pаки )"те "1еник
на"1итс* гновенно и 5е% але.0и, коле5ани. )о-д%&нски реагироват# на сит"а=ии
каGдодневно. Gи%ни.
Fакл41ител#на* гр"))а коанов относитс* к !П*ти класса' 1го"и2 — с,ее отно0ени. еGд"
относител#н+ и а5сол4тн+ %нание/ еGд" ве6аи-со5+ти*и 1+и2 и осново)олага46и
)рин=и)о 1ли2. Со%дателе &то. с,е+ 5+л $"н-0ан# YD0S-DS9Z/ но но во%никла она в
ре%"л#тате контактов $%&н с *)онско. 0коло. M"а-*н* YКе-гонZ. $октрина !П*ти классов' тесно
св*%ана с "1ение о 1ет+ре, =арства, Дхарадхату.
Класс+ 1асто )редставл*4тс* в виде )*ти ти)ов в%аиоотно0ени. еGд" гос)одино и сл"го.
или ,о%*ино и госте. 7ти о5ра%+ во)ло6а4т соответственно осново)олага46и. )рин=и) и
ве6#-со5+тие. Вот они:
1. Hос)один свер," в%ирает на сл"г".
R. Сл"га сни%" в%ирает на гос)одина.
:. Hос)один.
C. Сл"га.
5. Hос)один и сл"га 5есед"4т др"г с др"го.
Перв+е 1ет+ре )о%и=ии соответств"4т 1ет+ре Дхарадхату 0кол+ M"а-*н*/ ,от* &то
соотно0ение и *вл*етс* 5олее слоGн+и. П*та* )о%и=и* соотнесена с !естественност#4'.
>на1е говор*/ "ниверс" или Дхарадхату оGно рассатриват# с ра%ли1н+,/ равно
о)равданн+, то1ек %рени* ( как ноGественное/ как единое/ как
247
одновреенно единое и ноGественное. Oо в коне1но с1ете $%&н не )риниает ни одн" и%
&ти, то1ек %рени*/ ,от* оставл*ет %а со5о. сво5од" в+5ират# л45"4 )о%и=и4 в %ависиости от
о5сто*тел#ств. Как говорил Kин#-1Gи:
>ногда * "5ира4 1еловека Yт.е. с"5EектZ/ но не "5ира4 о5сто*тел#ств Yт.е. о5EектZ. >ногда *
"5ира4 о5сто*тел#ства/ но не "5ира4 1еловека. >ногда * "5ира4 и 1еловека/ и
о5сто*тел#ства. >ногда * не "5ира4 ни 1еловека/ ни о5сто*тел#ств. i5-1:C/ с. :-Cj.
А иногда/ ог 5+ он до5авит#/ * )росто не дела4 ни1его осо5енного 1у"+и2.*
О5"1ение коану %авер0аетс*/ когда достигн"та )олна* естественност# сво5одного )оведени* в
о5ои, ира, ( а5сол4тно и относител#но. Oо так как &та сво5ода не та/ 1то )ротивостоит
конвен=ионал#но" )ор*дк"/ а скорее та/ 1то !"дерGивает ир' 1локасаграха2,—
закл&чительно$ стадие. о5"1ени* *вл*етс* и%"1ение )равил $%&н дл* светско. и она0еско.
Gи%ни. Как ска%ал когда-то ;н#-&н: !В тако огроно ире ( %а1е сл"0ат#с* %вонков и и
одеват# рит"ал#н+. нар*дX' i11-1Sj. Oа &то оGно ответит# словаи др"гого наставника/
ска%анн+и/ )равда/ в совсе ин+, о5сто*тел#ства,/ но в)олне )од,од*6ии %дес#: !2сли в
&то ест# ,от# како.-ни5"д# с+сл/ оGете отр"5ит# не голов"3'. >5о нравственн+. акт
*вл*етс* гл"5око нравственн+ тол#ко тогда/ когда он сво5оден/ не отивирован
)рин"дител#но ни ра%"о/ ни нео5-
___________
* Подро5ное/ но %а)"танное и%лоGение &ти, )*ти классов оGно на.ти в i:0/ с.R5-R9j.
248
,одиост#4. Pаково Gе в свое гл"5о1а.0е %на1ении ,ристианское "1ение сво5одно. воли/ )о
которо" де.ствоват# !в со4%е с Бого'( %на1ит де.ствоват# не )од вли*ние стра,а или
горд+ни/ не в надеGде на во%награGдение/ но и% нео5основанно. л45ви к !не)одвиGно"
двиGител4'.
<оGно ска%ат#/ 1то систеа коана содерGит некотор+е о)асн+е тенден=ии и недостатки. Oо
&то легко ска%ат# о л45о деле/ и5о ис)ортит# оGно все. /оан — те,ника и%+сканно слоGна*
и вес#а -орали%ованна*/ )о&то" в нее легко )роникает )ритворство и иск"сственност#. Oо
&то Gе )роис,одит и с сао. )росто. те,нико./ на)риер/ с етодо Банке*/ на%+вае+
!етодо не-етода'. > он оGет )ревратит#с* в -ети0. ВаGно/ однако/ )онит# о те,
сторона,/ котор+е легко )одда4тс* и%ле1ени4/( и таки,/ как )редставл*етс* в о5"1ении )ри
)оо6и коана — две.
Перва* о)асност# ( в насто.1иво )од1еркивании того/ 1то коан *вл*етс* !единственн+
с)осо5о' истинно. реали%а=ии $%&н. 2стественно на)ра0иваетс* в+вод/ 1то крое и свер,
о)+та )ро5"Gдени* $%&н *вл*етс* ни1е ин+ как етодо овладени* 5"дди%о/ котор+. и
ест# коан. Oо в тако сл"1ае 0кола Сото не )ринадлеGит $%&н/ и воо56е $%&н нет нигде в
ире/ крое как в одно. о)ределенно. тради=ии/ во)ло6енно. в тради=ии Ринд%а.. При тако
)ониании $%&н ли0аетс* свое. "ниверсал#ности и становитс* стол# Gе &к%оти1ески и
к"л#т"рно о5"словленн+ *вление/ как драа Oо или кита.ска* каллигра-и*. С то1ки %рени*
Fа)ада тако. $%&н интересен ли0# )оклонника !Oи))она'/ роантика/ котор+е л45*т
играт# в !*)он6ин"'. Oе то 1то5+ в &то роанти%е-содерGалос# 1то-ни5"д# )оро1ноеk вед#
не с"6еств"-
249
ет тако. ве6и/ как !1иста*' к"л#т"ра/ и %аиствование стил* Gи%ни др"ги, народов всегда
о5ога6ает и ра%ноо5ра%ит Gи%н#. Oо $%&н все-таки ест# не1то гора%до 5ол#0ее/ 1е
к"л#т"рн+. и%+ск.
Втора*/ и 5олее сер#е%на*/ о0и5ка оGет во%никн"т# и% св*%и и )ротиво)оставлени* сатори с
сил#но ра%вит+ !1"вство сонени*'/ которое со%нател#но к"л#тивир"4т некотор+е
)риверGен=+ коана. Oо &то %на1ит ( )оо6р*т# д"алисти1еское сатори. Hоворит#/ 1то гл"5ина
сатори )р*о )ро)ор=ионал#на интенсивности )оисков и "сили./ е" )ред0еств"46и,/ %на1ит
)"тат# сапгори с его 1исто &о=ионал#н+и )оследстви*и. >н+и словаи/ если 1еловек"
,о1етс* о6"тит# вос,итител#н"4 легкост# )ри ,од#5е/ всегда оGно до5ит#с* &того/ если
)о,одит# в о5"ви со свин=ово. )рокладко. ( а %ате ее в+н"т#. О6"6ение о5лег1ени*/
несоненно/ 5"дет )р*о )ро)ор=ионал#но срок" но0ени* &то. о5"ви и вес" свин=а. 7то
равно=енно ис)+танно" )рие" религио%н+, )ро)оведников ( рива.вилистов/ котор+е
со%да4т " свои, )одо)е1н+, гл"5оки. д",овно-&о=ионал#н+. )одEе те/ 1то сна1ала
вн"0а4т и "1ител#ное 1"вство гре,овности/ а %ате сниа4т его с )оо6#4 вер+ в >ис"са
Mриста. Oо !)одEе+' &ти дл*тс* недолго/ и иенно о такого рода !сатори5 ;н#--&н говорил:
!<она,/ о5лада46и. сапгори, летит )р*о в ад/ как )"6енна* стрела'. i5-C1j.
Про5"Gдение )о1ти всегда о5*%ател#но со)ровоGдаетс* 1"вство о5лег1ени*/ )ото" 1то оно
кладет коне= во0ед0и в )рив+1к" с"дороGн+ )си,ологи1ески "сили* "ловит# " с
)оо6#4 "а/ 1то/ в сво4 о1еред#/ е6е 5олее ра%вивало !&го' со всеи его ко)лексаи и
сао"тверG-
250
дение. Со вреене 1"вство о5лег1ени* в+ветриваетс* ( но )ро5"Gдение не ис1е%ает/ если
тол#ко в+ не с)"тали его с 1"вство о5лег1ени* и не )+талис# &кс)л"атироват# его/ в)ада* в
&кста%. Про5"Gдение/ таки о5ра%о/ оGет и не 5+т# &кстати1ески и в+%+ват# о6"6ение
сил#ного &о=ионал#ного осво5оGдени* ли0# вна1але. Сао )о се5е оно ( )росто
)рекра6ение иск"сственного и нера%"ного )ол#%овани* "о. Вне и свер, &того оно ест# у"
+и, т.е. !ни1его осо5енного'/ )оскол#к" в+с0ее содерGание )ро5"Gдени* никогда не оGет
5+т# каки-то осо5+ о5Eекто %нани* или о)+та. Б"дди.ска* доктрина !Lет+ре, невидиок'
"тверGдает/ 1то П"стота 1+унья2 дл* Б"дд+ ( то Gе саое/ 1то вода ( дл* р+5+/ во%д", ( дл*
1еловека/ )рирода ве6е. ( дл* %а5л"Gда46егос*k она ( вне кон=е)=и..
O"Gно )он*т#/ 1то то/ 1е + *вл*ес* в сокровенно. гл"5ине и с"6естве свое/ никогда не
станет от1етлив+ о5Eекто %нани*. Lто 5+ + ни )о%навали ( Gи%н# и серт#/ свет и т#"/
твердое и )"стое ( все &то 5"д"т ли0# относител#н+е ас)ект+ 1его-то стол# Gе
не)остиGиого/ как/ скаGе/ =вет )ространства. Про5"Gдение %акл41аетс* не в то/ 1то5+
"%нат#/ 1то такое реал#ност#. Как говоритс* в сти,отворении Дзэнрина<
Подо5но 5а5о1ка/ слета46и на тол#ко 1то рас)"стив0и.с* =веток/
Бод,ид,ара говорит: !Q не %на4'.
Про5"Gдение в то/ 1то5+ %нат#/ 1е реал#ност# не *вл*етс*. 7то )рекра6ение
отоGдествлени* се5* с каки 5+ то ни 5+ло о5Eекто %нани*. Pак Gе/ как 5есс+сленно л45ое
"тверGдение о )ерви1но ве6естве или &нергии реал#-
251
ности/ вер0ина гл")ости ( л45ое с"Gдение о то/ 1е * *вл*4с# в сокровенн+, корн*, своего
5+ти*. Fа5л"Gдение воо56е ест# лоGна* ета-и%и1еска* )ос+лка/ ",од*6а* корн*и в
%драв+. с+слk &то 5ессо%нател#на* онтологи* и &)истеологи* среднего 1еловека/ его
ол1аливое до)"6ение/ 1то он ест# !не1то'. Oо до)"6ение !* ( ни1то' *вл*етс*/ коне1но/
стол# Gе о0и5о1н+/ и5о не1то и ни1то/ 5+тие и не5+тие ( )он*ти* соотнесенн+е и равно
)ринадлеGа6ие о5ласти ! %наеого '.
Один и% етодов овладени* релакса=ие. +0= %акл41аетс* в то/ 1то5+ на1инат# с
"вели1ени* +0е1ного на)р*Gени* и таки о5ра%о *сно )о1"вствоват#/ 1его не надо делат#*.
> )ервона1ал#н+е коаны ог" )ригодит#с* таки
____________
* с. ˆ.†dt[Šm[`. ‰l[^l_mm]‚_ ~_\d{de][` Yuo]td^[/19:DZ. С &то. то1ки %рени* )роста* вера Банке* в
!OероGденн+. "'/ и даGе Шинрана ( в 8ебутсу,— такGе *вл*4тс* )"т*и/ вед"6ии к
сатори. Lто5+ !от)"стит#' се5* ( не о5*%ател#но доводит# )о)+тки =е)л*ни* до то. сте)ени/
когда они станов*тс* "Gе нев+носи+и. Как 5+ в )ротиво)олоGност# &то" насил#ственно"
с)осо5" с"6еств"ет ино. )"т# ( дз&до — !*гки. етод'. 7то )ониание того/ 1то "/
основна* реал#ност#/ оста4тс* с)онтанн+и и !нес,ва1енн+и' не%ависио от того/ )+таетс*
ли 1еловек с,ватит# и, или нет. Pо/ 1то делает или не делает са 1еловек ( в коне1но с1ете
%на1ени* не иеет/ и5о &то )росто )"ст*ки. $"ат#/ 1то 1еловек" след"ет с,ватит# или не
,ватат#/ от)"скат# или не от)"скат# ( %на1ит ли0# "силиват# илл4%и4 того/ 1то !&го'
реал#но/ и 1то его а,ина=ии ( сер#е%ное )ре)*тствие дл* $ао. По сравнени4 со с)онтанн+
-"нк=ионирование !OероGденного "а' &ти "сили* или не-"сили* равн+ н"л4. В+раGа*с#
5олее о5ра%н+ *%+ко Kинрана, достато1но "сл+0ат# !с)асител#н+. о5ет' Аита5,и и ,от#
ра% на%ват# его и*/ 8ебу+су, не %а5от*с# )ри &то о то/ вери0# т+ в него/ или нет/
сво5оден т+ от Gелани./ или нет. Все &ти %а5от+ ( )ороGдени* горд+ни !&го'. Как говорил
истик Ки1и5е. и% Kинь"+у<
252
о5ра%о как средство интенси-ика=ии а5с"рдн+, "сили. "а )ости1# саое се5*. Oо
отоGдествл*т# сатори с наст")а46и 1"вство о5лег1ени*/ с ощущение релакса=ии (
гл"5око неверно/ и5о сатори ест# сао !от)"6ение'/ а не о6"6ение &того от)"6ени*.
Со%нател#н+ ас)екто Gи%ни в $%&н/ следовател#но/ *вл*етс* не сатори, не !и%на1ал#н+.
"'/ а все то/ 1то оGет творит# и видет# сво5одн+. 1еловек/ когда его " осво5одилс* от
с"дорог.
Когда т+ о1истилс* от все, )редставлени. о свое. со5ственно. силе/ основанн+, на
нравственн+, =енност*, и дис=и)линарн+, ера,/ " те5* не остаетс* ни1его/ 1то о5E*вило
5+ се5* сл"0ателе/ и 5лагодар* &то" т+ тогда "Gе не )ро)"скае0# ни1его и% того/ 1то
сл+0и0# iD:/ с.1:0j.
Пока 1еловек д"ает о то/ 1то5+ сл"0ат#/ он не оGет сл+0ат# как след"ет/ и )ока он д"ает
о то/ 1то5+ старат#с* или не старат#с* от)"стит# се5*/( он не оGет се5* от)"стит#. Oо
д"ает ли 1еловек о то/ 1то5+ сл"0ат#/ или нет/( "0и его все равно 5"д"т сл+0ат#/ и ни1то
не оGет )ое6ат# %в"к" дости1# его сл",а.
Преи"6ество етода коан %акл41аетс*/ во%оGно/ в то/ 1то дл* 0ирокого ")отре5лени*
др"го. )"т# сли0ко слоGен и тонок/ и так легко оGно %ло")отре5ит#/ осо5енно те и%
она,ов/ кто %а,о1ет его ис)ол#%оват# как о)равдание свое. )ра%дно. Gи%ни в онаст+ре %а
с1ет 5лаго1естив+, )ри,оGан. По все. веро*тности/ иенно )о&то" тради=и* наставников
&)о,и Pан#/ )од1еркивав0и, !не-искание'/ "ст")ила есто 5олее &нерги1но" етод" коана —
как средств"/ ис1ер)+ва46е" сил" &гоисти1еско. воли. $%&н #анкея, ли0енн+. вс*кого
етода и с)осо5а/ не
253
оGет стат# осново. дл* со%дани* 0кол+ или о56ественного инстит"та: она,и ог"т с
равн+ "с)е,о Gит# где в%д"аетс* и %аниат#с* %еледелие или р+5оловство. В
ре%"л#тате не остаетс* никаки, вне0ни, )ри%наков $%&нk не остаетс* никакого )ал#=а/
"ка%"46его на л"н" >стин+ ( а он нео5,оди дл* дела Бод,исаттв+ ( осво5оGдени* все,
с"6еств/ даGе если )ри &то и во%никает о)асност# )рин*т# )але= %а са" л"н".
254
:;&В& H
ДЗЭН В ИСКУССТВЕ

К с1аст#4/ " нас ест# во%оGност# не тол#ко сл+0ат# о $%&н/ но и видеть его. А так как !один
ра% "видет# ( л"10е/ 1е сто ра% "сл+0ат#'/ иск"сство/ в+раGа46ее $%&н/ *вл*етс* дл* нас
)р*+ и не)осредственн+ с)осо5о его вос)ри*ти*. 7то осо5енно верно е6е и )ото"/ 1то
иск"сство/ )ороGденное $%&н/ не стол# сиволи1но/ как др"гие )рои%ведени* 5"дди%а и
!религио%ного' иск"сства в =ело. >%л45ленн+е о5Eект+ д%&нски, астеров-,"доGников и
)о&тов ( &то то/ 1то + 5+ на%вали !)рирода'/ !конкретное' или !%еное'. $аGе рис"* Б"дд"
или )атриар,ов и наставников $%&н/ они и%о5раGа4т и, на редкост# )ри%еленно и )о
1елове1ески. Крое того/ во все, свои, вида, иск"сство $%&н не *вл*етс* 1исто или
)реи"6ественно ре)ре%ентативн+. $аGе в Gиво)иси )рин*то с1итат#/ 1то )рои%ведение
иск"сства ( &то не стол#ко и%о5раGение )рирод+/ скол#ко *вление )рирод+. Саа те,ника
тре5"ет от ,"доGника иск"сства 5е%+ск"сности/ котор"4 Са5ро Mасегава о5о%на1ил как
!")равл*еа* сл"1а.ност#'/ и картин+ -орир"4тс* так Gе естественно/ как скал+ и трава/
котор+е они и%о5раGа4т.
255
7то не о%на1ает/ 1то ,"доGественна* -ора $%&н со%даетс* 1исто сл"1а.но/ и картин" оGет
со%дат# %е*/ котор"4 ок"н"ли в 1ернила/ а )ото оставили и%виват#с* на листе 5"аги. С"т#
скорее в то/ 1то дл* $%&н не с"6еств"ет д"али%а и )ротиворе1и* еGд" )риродн+
&леенто сл"1а.ности и 1елове1ески &леенто ")равлени*. Констр"ктивн+е с)осо5ности
1елове1еского ра%"а не 5олее иск"сственн+/ 1е -ороо5ра%"46ие де.стви* =ветов и )1ел/
так 1то с то1ки %рени* $%&н нет )ротиворе1и* в "тверGдении/ 1то те,ника в иск"сстве ест#
дис=и)линированна* с)онтанност# или с)онтанна* дис=и)лина.
M"доGественн+е -ор+ %а)адного ира во%никли и% д",овно. и -илосо-ско. тради=ии/ в
которо. д", отделен от )рирод+ и с)"скаетс* с не5ес дл* того/ 1то5+ )ора5отат# над не. в
ка1естве со%нател#но. &нергии/ во%де.ств"46е. на инертн"4 и не)окорн"4 атери4. По&то"
<ал#ро/ на)риер/ л45ит говорит# о ,"доGнике/ !)окорив0е' сво. атериал/ как
исследователи ( )"те0ественники или "1ен+е ( говор*т о )окорении гор или )окорении
)ространства. $л* кита.ского и *)онского ",а &то %в"1ит се0но/ и5о/ когда в+ )одниаетес#
на гор"/ вас )одниа4т не тол#ко со5ственн+е ноги/ но и саа гора/ а когда в+ рис"ете/
ре%"л#тат %ависит не тол#ко от р"ки/ но в равно. ере от кисти/ 1ернил и 5"аги.
$аоси%/ кон-"=ианство и $%&н в+раGа4т склад "а/ котор+. 1"вств"ет се5* во вселенно. как
" се5* доа/ и вос)риниает 1еловека как неотEеле"4 1аст# окр"Gа46е. его сред+.
Lелове1ески. ра%" ( &то не )лененн+. д",/ с)"стив0и.с* с в+сот+/ а ас)ект =елого/
вн"тренне с5алансированного органи%а естественного ира/ )рин=и)+ которого 5+ли
в)ерв+е откр+т+ в !Книге )ереен'. Oе5о и %ел* ( равно)равн+е
256
1лен+ &того органи%а/ и )рирода на не тол#ко ат#/ но и оте=/ и5о $ао/ которое е4 двиGет/
и%на1ал#но )ро*вл*етс* как * или инь — "Gское и Gенское на1ало/ )олоGител#н+. и
отри=ател#н+. )рин=и)+/ котор+е в свое динаи1еско равновесии )оддерGива4т ирово.
)ор*док. В основе к"л#т"р+ $ал#него Востока леGит )ро%рение о то/ 1то )ротиво)олоGности
относител#н+ и )о с"ти о5ра%"4т гарони4. Бор#5а )ротиво)олоGносте. всегда носит
сравнител#но )овер,ностн+. ,арактер. 2сли они вн"тренне в%аио%ависи+/ кон-ликт не
оGет 5+т# а5сол4тн+. Pак 1то на0е твердое деление на )рирод" и д",/ с"5Eект и о5Eект/
до5ро и %ло/ ,"доGника и атериал ( &то. к"л#т"ре гл"5око 1"Gдо.
В "ниверс"е/ осново)олага46и )рин=и)о которого *вл*етс* скорее относител#ност#/ 1е
5ор#5а/ нет =ели/ и5о в не нет )о5ед+/ котор"4 оGно одерGат#/ и нет кон=а/ которого
след"ет достигн"т#. Вед# л45о. коне=/ как )ока%+вает сао &то слово/ ест# кра.ност#/
)ротиво)олоGност# и с"6еств"4т ли0# в отно0ении к др"го" кон=". Поскол#к" ир ник"да
не идет/ нек"да и торо)ит#с*. Все оGно )риниат# легко/ как делает &то саа )рирода/ и в
кита.ско *%+ке !)риродное и%енение' и !легкост#' ( одно и то Gе слово/ !и'. Отс4да (
)ерв+. )рин=и) и%"1ени* $%&н/ как и л45ого иск"сства $ал#него Востока во все, его вида,:
)ос)е0ност# и все св*%анное с не. ( г"5ител#н+. >5о =ели не с"6еств"ет. Стоит )о*вит#с*
=ели/ как ра%ра5отка те,ники иск"сства/ овладение са+ стерGне его етода станов*тс*
нево%оGн+и. Под 5дител#н+ и крити1ески в%гл*до "1ител* 1еловек оGет 1ертит#
кита.ские иерогли-+ и%о дн* в ден# и и% ес*=а в ес*=. У1ител# на5л4да-
257
ет %а ни/ как садовник %а раст"6и дерево и ,о1ет/ 1то5+ его "1еник вел се5* как дерево (
рос 5е% =ели/ не и6а крат1а.0его )"ти/ )ото" 1то каGда* ст")ен# его роста ест#
одновреенно и на1ало и коне=. Pак/ %акон1енн+. астер не 1а6е )о%дравл*ет се5* с
!достиGение' совер0енства/ 1е са+. не"ел+. на1ина46и..
Как &то ни )арадоксал#но/ иенно =еле"стреленна* Gи%н# ли0ена содерGани*/ ли0ена
с"6ности. Она с)е0ит и торо)итс*/ но все ")"скает. Бес=ел#на* Gи%н# не торо)итс* и не
")"скает ни1его/ и5о нет с)е0ки/ 1еловек )овора1иваетс* к ир" всеи своии 1"встваи и
становитс* с)осо5н+ вестит# его. Отс"тствие с)е0ки св*%ано и с неки неве0ател#ство в
естественн+. ,од со5+ти./ осо5енно когда о6"6ае0#/ 1то естественн+. ,од )од1ин*етс*
)рин=и)а/ не 1"Gд+ 1елове1еско" ра%"". >5о/ как + видели/ даосски$ д",овн+. о5ра%
+сли ни1его не творит %аново и никогда не )рин"Gдает/ но все растит. Когда 1елове1ески.
ра%" )ониаетс* как в+раGение того Gе )рин=и)а равновеси* еGд" ян и ин-, котор+.
с"6еств"ет во вселенно./ во%де.ствие 1еловека на окр"Gа46"4 сред" не вос)риниаетс* как
)рин"Gда46ее де.ствие и%вне. По&то" ра%ни=а еGд" )рин"Gдение и в+ра6ивание не
оGет 5+т# в+раGена в виде о)ределенн+, "ка%ани. на то/ 1то след"ет/ а 1то не след"ет
делат#. Она %акл41аетс* в )ерв"4 о1еред# в то/ как делаетс* дело и что )ри &то
1"вств"етс*. Oо %а)адно" 1еловек" &то тр"дно о5E*снит#/ )ото" 1то в с)е0ке л4ди воо56е
ни1его не ог"т 1"вствоват#.
В+раGение &то. =елостно. )о%и=ии в иск"сстве лег1е всего/ веро*тно/ о6"тит# в Gиво)иси и в
)о&%ии. Mот* оGет )ока%ат#с*/ 1то терин !иск"сство $%&н' относитс* ли0# к наи5олее
258
"тон1енн+ -ора к"л#т"р+/ не след"ет %а5+ват#/ 1то )о1ти л45а* )ро-есси* или реесло
с1ита4тс* в Q)онии до, т.е. $ао или П"т# ( на Fа)аде &то"/ )оGал"./ соответств"ет слово
!та.на'. Вс*кое до некогда *вл*лос# о56едост")н+ средство )роникновени* в )рин=и)+/
во)ло6енн+е в даоси%е. $%&н и кон-"=ианстве ( так Gе/ как совреенное асонство ( &то
)ереGиток те, вреен/ когда реесло каен6ика 5+ло средство )осв*6ени* в нек"4
д",овн"4 тради=и4. $аGе в на0е вре* в :саке некотор+е коерсант+ стар0его )околени*
след"4т до, т.е. !)"ти торговли'/ основанно на +ингаку — )си,ологи1еско. систее/ тесно
св*%анно. с $%&н.
После окон1ани* )реследовани. 5"дди%а/ )роис,одив0и, в DCD год". $%&н некоторое вре*
оставалс* в Китае не тол#ко )рео5лада46е. -оро. 5"дди%а/ но такGе наи5олее о6но.
д",овно. сило./ во%де.ствовав0е. на ра%витие кита.ско. к"л#т"р+. 7то вли*ние 5+ло
наи5олее сил#но в )равление династии ;Gно. С"н Y11R7-1R79Z/ и в &то вре* онаст+ри $%&н
стали основн+и =ентраи кита.ско. "1ености. > светские "1ен+е/ и даос+/ и кон-"=иан=+
)одолг" "1илис# в ни,/ а она,и $%&н/ в сво4 о1еред#/ %накоилис# с кита.ско. класси1еско.
к"л#т"ро.. Поскол#к" )ис#о и )о&%и* 5+ли одни и% главн+, %ан*ти. кита.ски, "1ен+,/ а
кита.ска* Gиво)ис# о1ен# 5ли%ка каллигра-ии/ с)е=иал#ности "1еного/ ,"доGника и )о&та
ра%грани1ивалис# не сли0ко сил#но. > кита.ски. двор*нин-"1ен+. не 5+л )ро-ессионало/ и
она,/ в согласии с д",о $%&н/ не ограни1ивал кр"г свои, интересов 1исто !религио%н+и'
во)росаи. В ре%"л#тате )роис,одило %ае1ател#ное в%аиоо5ога6ение -илосо-ски,/ на"1н+,
и ,"доGественн+, )оисков/ в котор+, )рео5лада46е.
259
ното. 5+ло д%&нское и даосское 1"вство !естественности'. 7то 5+ло то саое вре*/ когда в
Кита. )рие,али *)он=+ 7.са. и $оген и "ве%ли $%&н к се5е на родин". После ни, в Кита.
,л+н"л нескон1ае+. )оток *)онски, "1ен+, она,ов/ GаGд"6и, "своит# не тол#ко $%&н/ но и
др"гие сторон+ кита.ско. к"л#т"р+. Кора5ли с она,аи на 5орт"/ )одо5но )лав"1и
онаст+р*/ к"рсировали еGд" Китае и Q)оние. и )ерево%или не тол#ко сутры и кита.ские
класси1еские книги/ но и 1а./ +елк, кераик"/ 5лаговони*/ картин+/ лекарства/ "%+кал#н+е
инстр"ент+ и всево%оGн+е достиGени* кита.ско. к"л#т"р+/ не говор* "Gе о кита.ски,
,"доGника, и реесленника,.
<ироо6"6ени4 $%&н 5лиGе всего 5+л каллигра-и1ески. стил# Gиво)иси ( о5+1но &то 5+л
рис"нок и )од ни сти,отворение/ в+)олненн+е 1ерно. т"0#4 на 0елке или 5"аге. Кита.ска*
1ерна* т"0# )ередает 5ол#0ое ра%ноо5ра%ие тонов в %ависиости от коли1ества до5авл*ео.
вод+/ и саа т"0# о5ладает 1ре%в+1а.н+ 5огатство =ветов+, оттенков 1ерного. P"0#
в+)"скаетс* в виде твердо. )ало1ки и )риготавливаетс* так: в )лоское каенное 5л4до
налива4т неного вод+ и растира4т в не )ало1к"/ до те, )ор/ )ока не )ол"1ат Gидкост#
н"Gно. консистен=ии. Пи0"т или рис"4т остроконе1но. кисто1ко./ вставленно. в 5а5"ков+.
дерGател#. Кист# дерGат вертикал#но/ не о)ира*с# )ри &то %а)*ст#е на 5"аг"/ и *гкие
волоски кисти )рида4т 0три,а 5ол#0"4 ги5кост# и ра%ноо5ра%ие. Поскол#к" )рикосновение
кисти легко и )лавно/ и дл* того/ 1то5+ т"0# равноерно стекала с нее/ она долGна легко
скол#%ит# )о а5сор5ир"46е. 5"аге/ владение кист#4 тре5"ет осо5о. легкости двиGени.
р"ки/ кисти и )ле1а/ на)оина46и, скорее та-
260
не=/ 1е в+ведение 5"кв на 5"аге. Коро1е говор*/ &то )рекрасное средство дл* в+раGени* не
%на46е. сонени. с)онтанности/ и о)+тно" на5л4дател4 достато1но одного в%а,а кисти/
1то5+ !ра%гадат#' ,арактер 1еловека.
*уие, как на%+ва4т &тот стил# в Q)онии/ веро*тно/ 5+л "совер0енствован "Gе во вреена Pан
такии )о1ти легендарн+и ,"доGникаи как У $ао-=%+ Y700-7S0Z и Ван-ве. YS9D-759Z. Однако
)одлинност# ра5от/ )ри)ис+вае+, и/ сонител#на/ ,от*/ во%оGно/ они и со%дан+ "Gе в ?f
веке и вкл41а4т стол# ,арактерное дл* $%&н )рои%ведение как и)рессионистски. рис"нок
водо)ада/ )ри)ис+вае+. Ван-ве4. 7то ог"1и. )оток водно. о6и/ в+*вленн+. еG дв",
вели1ественн+, скал нескол#кии в%а,аи кисти. Рас=вет &того стил* )роис,одил/
несоненно/ в век династии *ун Y959-1R79Z и )редставлен такии ,"доGникаи/ как С* H"&./
<а-4ан#/ w| Iи и K*н Ка..
<астера &)о,и С"н 5+ли )реи"6ественно )е.%аGистаи и со%дали стил# !Gиво)исани*
)рирод+'/ котор+. едва ли 5+л )рев%о.ден где-ни5"д# в ире. Они рис"4т на )рирод": гор+/
вод+/ т"ан/ скал+/ дерев#* и )ти= ( так/ как 1"вств"ет ее Gи%н# д%&н-5"ддист или даос. 7то
ир/ которо" 1еловек )ринадлеGит/ над ни не гос)одств"*. 7то ир саодостато1н+./ он не
5+л !со%дан дл*' кого-ни5"д# и не иеет =ели. Как говорит С4ан#-=%4&:
8ад реко$ — сияние луны, в соснах — вздохи ветра,
Вс& ночь тако$ поко$ — почеуD
6 для когоD
"1%24$
261
Пе.%аGи С"н вовсе не так -антасти1н+ и стили%ован+/ как каGетс* %а)адн+ критика. Когда
еде0# )о )о,оGи еста в гористо. естности/ )одо5ного рода ве6и откр+ва4тс* )ри
каGдо )овороте дороги/ и тол#ко -отогра-а не ,ватает/ 1то5+ сделат# сниок/ в то1ности
на)оина46и. кита.ск"4 Gиво)ис#. Пора%ител#но. 1ерто. )е.%аGе. С"н/ как и суиэ в
=ело/ *вл*етс* сравнител#на* )"стота картин+ ( )"стота/ котора*/ однако/ сотритс* 1аст#4
картин+/ а не )росто не%акра0енн+ -оно. Fа)олнив один "голок листа/ ,"доGник оGивл*ет
вс4 )овер,ност# картин+. <а-4ан# 5+л одни и% астеров &то. те,ники/ котор"4 оGно
на%ват# !Gиво)ис#4 5е% Gиво)иси' или/ как иногда на%+вает ее $%&н/ !игро. на л4тне 5е%
стр"н'. Секрет &то. те,ники %акл41аетс* в "ении "равновесит# -ор" с )"ст+
)ространство и/ главное/ )о1"вствоват# оент/ когда !ска%ано' достато1но. >5о $%&н не
)ортит ни сатори, ни сил+ &стети1еского в)е1атлени* своии до)олнени*и/ о5E*снени*и/
)о5о1н+и +сл*и или интеллект"ал#н+и толковани*и. Видиое в картине/ нера%дел#но
слитое с ее )"ст+ )ространство/ со%дает о6"6ение !1"десно. П"стот+'/ и% которо.
роGдаетс* со5+тие.
Oе ен#0ее в)е1атление )рои%водит те,ни1еское астерство ,"доGника/ ра%ноо5ра%ие
двиGени. кисти/ от )олн+, тонкого и%*6ества до гр"5о. витал#ности. 7та кист# то т6ател#но
в+рисов+вает все )одро5ности дерева/ то на5рас+вает одни ли0# о56ие о1ертани* и асс+/
-акт"р" котор+, со%дает !")равл*еа* сл"1а.ност#' ( растре)ав0иес* волоски кисти и
неравноерна* окраска 5"аги т"0#4. M"доGники $%&н со,ранили &т" те,ник" до на0и, дне. в
так на%+ваео стиле дзэнга, рисовани* кита.ски, иерогли-ов/
262
кр"гов/ ветве. 5а5"ка/ )ти= и 1елове1ески, -иг"р &тии сво5одн+и и о6н+и в%а,аи
кисти/ котор+е/ каGетс*/ е6е )олн+ двиGени*/ когда 0три, "Gе нанесен. После w| Iи л"10и
астеро гр"5о. кисти 5+л/ веро*тно/ *)онски. она, Сесс4 Y1CR1-150SZ/ 1#* о6на* те,ника
)о%вол*ла е" со%дават#/ с одно. сторон+/ са+е "тон1енн+е 0ир+ с дерев#*и и )ти=аи и
горн+е )е.%аGи/ на)оина46ие С* H"&*/ а с др"го. ( )е.%аGи/ )олн+е неистово. Gи%ненно.
сил+/ котор+е он )исал не тол#ко кист#4/ но и )"1каи )огр"Gаео. в т"0# соло+ дл* того/
1то5+ )ол"1ит# )равил#н"4 текст"р" !ра%вева46и,с* волос*н+, лини.'.
Fа)адн+. гла% в &ти, картина, сра%" Gе )ораGает отс"тствие сиетрии ( )оследовател#ное
"клонение от )равил#н+, и геоетри1ески, -ор ( и )р*+, и крив+,. Kини*/ )роведенна*
кист#4/ как )равило/ %а%"5рена/ "гловата/ странно искривлена/ )рер+виста или стреител#но-
)лавна/ но всегда скорее с)онтанна/ 1е )редска%"еа. $аGе когда она, $%&н рис"ет один
кр"г ( а &то один и% са+, рас)ространенн+, отивов дзэкга — &тот кр"г не тол#ко слегка
сдвин"т и кривоват/ но саа -акт"ра лини. )олна Gи%ни и на)р*Gенности/ со сл"1а.н+и
5р+%гаи и )ро5елаи от двиGени* гр"5о. кист#4. Pак а5страктна* или !идеал#на*'
окр"Gност# становитс* конкретн+ и естественн+/ Gив+ кр"го то1но так Gе/ как скал+ и
дерев#*/ о5лака и вод+ каG"тс* кита.ско" гла%" 5олее )о,оGии на саи, се5*/ и ен#0е
всего они на)оина4т -ор+ геоетра и ар,итектора.
Fа)адна* на"ка сделала )рирод" )он*тно. с )оо6#4 сиетрии и )равил/ она свела
са+е )ри1"длив+е о1ертани* к ра%новидности )равил#но. и и%ерио. -ор+. В
ре%"л#тате " нас
263
ест# тенден=и* относит#с* к )рироде и в%аиоде.ствоват# с не. как с неки ")ор*до1енн+
на1ало/ и% которого оGет 5+т# !о)"6ен' &леент с)онтанности. Oо &тот )ор*док ( &то
а$я, истинна* таковост# ве6е. не иеет ни1его о56его с 1исто кон=е)т"ал#но. ск"ко.
идеал#но. окр"Gности/ идеал#ного квадрата и тре"гол#ника ( искл41а* ра%ве 1то сл"1а.н+е
сов)адени*. Oо иенно )о&то" %а)адн+. " так тер*етс*/ когда "%аконенн+е кон=е)=ии
вселенно. ока%+ва4тс* несосто*тел#н+и и )ро*вл*етс* основа де.стви. -и%и1еского ира (
!)рин=и) нео)ределенности'. <+ с1итае тако. ир 5есс+сленн+ и 5ес1елове1н+/ но
5ли%кое %накоство с кита.скии и *)онскии )рои%ведени*и иск"сства оGет )ривести нас
к ино" )ониани4 &того ира в его Gиво. и в коне1но с1ете неи%5еGно. реал#ности.
w| I%и и K*н Ка. со%дали ноGество )ортретов )атриар,ов $%&н и наставников/ и%о5раGа* и,
5ол#0е. 1аст#4 как одинаков+, 5е%"=ев/ котор+е то ,"р*тс*/ то 1то-то кри1ат/ к"да-то
5ред"т и ,о,о1"т над гони+и ветро лист#*и. >%л45ленн+и о5ра%аи &ти, ,"доGников
5+ли два д%&нски, она,а ( 5е%"н+е от0ел#ники ( M&0ан# и Шид&/ а такGе народн+. 5оGок
П"та./ неверо*тно толст+.. 7ти )ерсонаGи 5+ли не)реенн+и "1астникаи со5рани.
с1астлив+, 5род*Gек и )л"тов/ и%о5раGае+, в и, картина,/ и во)ло6али со5о.
5листател#н"4 5есс+сли=" и )"стот" Gи%ни в $%&н. $%&н ( и до некоторо. сте)ени $аоси%
( )о-видио"/ *вл*етс* единственно. д",овно. тради=ие./ котора* 1"вств"ет се5* настол#ко
"веренно/ 1то оGет )о%волит# се5е %л+е карикат"р+ на саое се5*/ или/ оGет 5+т#/ она "Gе
так сво5одна от саосо%нани*/ 1то сеетс* над религие. не тол#ко и%вне/ но и%н"три ее.
264
Однако в &ти, 5е%"н+, о5ра%а, ,"доGники $%&н в+ра%или не1то 5ол#0ее/ 1е насе0к" над
со5ственн+ 5ессодерGател#н+ 1у"+и2 о5ра%о Gи%ни/ и5о )оскол#к" от !гени* до 5е%"и*
один 0аг' ( )араллел# еGд" 5есс+сленн+ ле)ето 5лаGенного 5е%"=а и 5ес=ел#н+
с"6ествование д%&нского "дре=а )олна гл"5окого с+сла. Hовор* словаи Дзэнрина<
Дикие гуси не стреятся отбросить отра.ение,
Вода не стреится воспринять их образ.
Бес=ел#ное с"6ествование таки о5ра%о *вл*етс* )осто*нно. тео. все, Gанров иск"сства
$%&н и в+раGает вн"треннее состо*ние саого ,"доGника/ котор+. идет в Oик"да и
с"6еств"ет вне Вреени. 7то о6"6ение иногда на,одит и на о5+1н+, л4де./ и иенно в такие
гновени* они )остига4т те осле)ител#н+е )ро5лески иро%дани*/ котор+е осве6а4т в
)а*ти сл"1а.но )одверн"в0иес* о5ра%+: %а)а, горел+, лист#ев на %аре т"анного осеннего
"тра/ )олет гол"5е. в л"1е солн=а на -оне т"1и или одиноки. крик )ти=+ в 1а6е леса. В
иск"сстве $%&н л45о. )е.%аG/ л45о. на5росок 5а5"ка/ коле5леого ветро/ или одиноки,
скал ( &то &,о таки, гновени..
2сли настроение данного ига в+раGает одино1ество и )око./ его на%+ва4т саби. 2сли
,"доGник о6"6ает )одавленност# или )е1ал# и )ри тако. осо5ого рода )"стоте 1"вств
ел#ко %ае1ает не1то о5+кновенное и естественное во все. его нев+ра%ио. !таковости'/(
такое настроение на%+ваетс* ваби. 2сли гновение в+%+вает 5олее сил#н"4 ностал#ги1еск"4
гр"ст#/ св*%анн"4 с
265
осен#4 и о6"6ение "ирани* ира/( оно на%+ваетс* аваре. Когда Gе в "виденно
)рост")ает не1то исти1еское и странное/ как 5+ наек на не1то неведоое и ве1но
недос*гаеое/( такое настроение на%+ваетс* &ген. 7ти совер0енно не)ереводи+е *)онские
слова о)ис+ва4т 1ет+ре основн+, настроени* Eур&, т.е. о56е. атос-ер+ !вк"са' $%&н в
такие !5ес=ел#н+е' гновени* Gи%ни.
Под вли*ние творени. астеров &)о,и С"н в Q)онии во%никла =ела* гр"))а )рекрасн+,
,"доGников суиэ, 1#и )рои%ведени* се.1ас )ри%нан+ =енне.0и сокрови6е на=ионал#но.
к"л#т"р+ ( <"со Кок"си Y1R75-1:51Z/ Pе $&н" Y". 1C:1Z/ С4 Б"н Y1C1C-1505Z/ <и*ото <"саси
Y15DR-1SC5Z и др"ги,. Fае1ател#н+е картин+ со%давали и такие великие д%&нские она,и/ как
Mак"ин и Сенга. Y1750-1D:7Zk )оследни. о5нар"Gивает осо5"4 склонност# к а5страктно"
иск"сств"/ стол# ,арактерн"4 дл* ff века/ так 1то становитс* )он*тен интерес/ котор+.
совреенн+е ,"доGники )ро*вл*4т к $%&н.
К на1ал" f•?? столети* *)онские ,"доGники в+ра5отали е6е 5олее ного%на1ител#н+. и
!и)рови%а=ионн+.' стил# суиэ, котор+. на%+ваетс* ха$га и *вл*етс* как 5+ илл4стра=ие. к
сти,отворени* ха$ку. 7тот Gанр ра%вилс* и% дзэнга — не)рин"Gденн+, %арисовок д%&нски,
она,ов/ котор+е сл"Gили илл4стра=и*и сти,а и% Дзэнрин /у+у или к и%ре1ени*/ в%*т+
и% ра%ли1н+, сутр и ондо. Дзэнга и ха$га )редставл*4т со5о. са+е !кра.ние' в+раGени*
стил* суи — %дес# он наи5олее органи1ен/ 5е%+ск"сен и неотесан и и%о5ил"ет теи
!")равл*е+и сл"1а.ност*и' кисти/ котор+е во)ло6а4т "дивител#н"4 !5есс+сленност#'
сао. )рирод+.
266
С саого на1ала "1ител* $%&н в+раGали *вное )ристрастие к кратки а-ористи1ески
сти,отворени* ( лакони1н+ и )р*+/ как и, со5ственн+е ответ+ на во)рос+ о 5"дди%е.
<ногие и% &ти, сти,ов/ )одо5но те/ 1то + =итировали и% Дзэнрин /у+у, содерGат )р*ое
"ка%ание на $%&н и его )рин=и)+. Однако то1но так Gе/ как во%глас $"н-0ан* !Pри -"нта л#на'
5+л )олон $%&н/ но не о)ис+вал его/ так и в )о&%ии наи5олее в)е1атл*4т те д%&нские
сти,отворени*/ котор+е !ни1его не говор*т'/ т.е. не *вл*4тс* -илосо-ски коентарие к
Gи%ни. Один она, с)росил J&н С4&: !Когда и ре1#/ и ол1ание одинаково недо)"сти+/ как
)ро.ти/ не совер0ив о0и5киX' У1ител# ответил:
8икогда не забуду /ьянзу в арте —
/рик куропатки в зарослях благоуха&щих цветов7
"11%24$
Fдес#/ как в Gиво)иси/ в%*т оент Gиво. Gи%ни в его !таковости' ( как Gал#/ 1то )ри,одитс*
)ри5егат# к тако" слов" ( и наставники л45или =итироват# такое дв"сти0ие или
1етверости0ие и% класси1еско. кита.ско. )о&%ии/ котор+е 5ол#0е ни1его и не в+раGали.
О5+1а. ис)ол#%оват# стро1ки и% старо. кита.ско. )о&%ии дл* со%дани* )есен такGе 5+л
)о)"л*рен в литерат"рн+, кр"га,/ и в на1але f? века J"д%ивара Кинто составил антологи4 и%
таки, отр+вков и и% кратки, *)онски, сти,отворени. вака. Он на%вал ее Iоэ$с&, или *обрание
ясных песен. Fдес# ска%+ваетс* то Gе ,"доGественное видение ира/ 1то и в картина, <а
;ан* или w| Iи/ где )"стое )ространство оGивл*етс* нескол#кии в%а,аи кисти. В )о&%ии
таки
267
)"ст+ )ространство *вл*етс* ти0ина/ которо. тре5"ет и котор"4 со%дает дв"сти0ие (
5е%олвие "а/ а в де.ствител#ности о6"6аетс* 1"вство/ которое оно в+%+вает ( и те
сил#нее/ 1е коро1е оно в+раGено.
К f•?? столети4 *)онска* литерат"ра довела &т" !5ессловесн"4' )о&%и4 до совер0енства в
ха$ку,— сти,отворении/ состо*6е всего и% 17 слогов/ которое как 5+ оставл*ет те"/ едва
"с)ев ее косн"т#с*. Lитател4 не-*)он=" ха$ку 1асто каGетс* ли0# на1ало сти,отворени*/ или
даGе его %аглавие/ и никако. )еревод не в сила, )ередат# в)е1атлени*/ )рои%водиого его
%в"1ание и рито. Как )равило/ )еревод )ередает тол#ко о5ра% ( но и &то неало.
Встре1а4тс*/ коне1но/ и на)+6енн+е ха$ку, )одо5н+е *)онски картина на де0ев+, лаков+,
)односа,/ и%готовленн+, на &кс)орт. Mоро0ее Gе ха$ку — и о5 &то долGен )онит#
сл"0ател# не-*)оне= ( )одо5но кае0к"/ 5ро0енно" в %авод# "а сл"0ател*: оно в+%+вает
ассо=иа=ии в %ависиости от 5огатства его со5ственно. )а*ти. 'а$ку )ригла0ает сл"0ател*
к со"1асти4 и к сотвор1еств"/ а не о0елол*ет его/ в+%+ва* вос,и6ение крас"46ис* )о&то.
Ра%витие ха$ку 5+ло в основно %асл"го. Басg Y1SC:-1S9CZ/ 1#е 1"вство $%&н ис)+т+вало
)отре5ност# в+ра%ит#с* в )о&%ии совер0енно в д",е у"+и — !ни1его осо5енного'. !Oа)исат#
ха$ку — говорил он ( оGет тол#ко )*тилетни. ре5енок'. > сти,а Басg )рис"6а та Gе
вдо,новенна* о5Eективност#/ 1то и "дивлени4/ в+раGенно" ре5енко. Они во%вра6а4т нас к
то" 1"вств" ира/ которое роGдалос# в нас/ когда ир в)ерв+е вставал )еред на0и
и%"ленн+ в%оро:
268
кии dS таке
;ки оно изеру
0киароге7

%ы за.игае+ь огонь,
)то я тебе пока.у7
:гроны$ ко снега7..*.
Басg )исал свои ха$ку са+ )рост+ ра%говорн+ *%+ко/ и )о&то"/ естественно/ и%5егал
и%+сканн+, и с"г"5о "1ен+, в+раGени.. Он со%дал стил#/ )о%волив0и. о5+кновенн+ л4д*
стат# )о&таи. 2го совреенник Банке. то Gе сделал )о отно0ени4 к $%&н/ и5о/ как ска%ано в
одно и% сти,отворени. дока >кк4:
Все, что противоречит
>у и воле обыкновенных л&де$,
8ару+ает человеческие законы
6 Jакон #удды. GBfH.
7то в+ска%+вание в д",е Oан# I%4ан*/ котор+. говорил: !У о5+кновенного 1еловека и ест#
$ао'. Fдес# слово !о5+кновенн+.' скорее о5о%на1ает !1исто 1елове1ески.'/ 1е )росто
!в"л#гарн+.'. >енно )о&то" сенад=ат+. век *вилс* свидетеле )о)"л*рности атос-ер+
$%&н в Q)онии/ о,ватив0е. все,/ на1ина* от она,ов и
______________
* 7ти и след"46ие )еревод+ ха$ку на англ. *%. )ринадлеGат )ер" Р.M. Блиса и в основно
в%*т+ и% его великоле)ного 1ет+ре,тоного тр"да !Mа.к"'/ котор+./ 5е% сонени*/ *вл*етс*
л"10и о5ра%=о такого рода литерат"р+ на англи.ско *%+ке. Преи"6ество Блиса в то/
1то он с)е=иал#но о5"1алс* $%&н/ так 1то его )ониание кита.ско. и *)онско. литерат"р+
отли1аетс* осо5о. гл"5ино.. С. i15j.
269
саураев и кон1а* крест#*наи и реесленникаи.
Подлинное настроение ха$ку !в+дает се5*' в одно сти,отворении Басg/ которое/ однако/
говорит 1"т#-1"т# 5ол#0е/ 1е )олоGено истинно" ха$ку<
/ак благороден тот
/то не ска.ет при блеске олнии
3Вот она — на+а .изнь75. G105$.
>5о ха$ку видит Gи%н# в ее !таковости'/ 5е% )о*снени./ ( ировос)ри*тие/ которое )о-*)онски
на%+ваетс* соно"аа — !так как ест#'/ или !)росто так'.
*орняки на рисово поле —
Вырваны и бро+ены ле.ать просто так —
>добрение7
В $%&н 1еловек не о5ладает ин+ "о/ крое того/ каки он се.1ас %нает и видит ( и &то
)о1ти в+раGено в ха$ку Hо1ики:
Долгая ночь.
Jвук воды говорит
: че я дуа&.
>ли с е6е 5ол#0е. не)осредственност#4:
Jвезды, в пруду.
*нова зини$ ливень
поднял рябь на воде.
В сти,а, ха$ку и вака, оGет 5+т#/ *снее/ 1е в Gиво)иси/ в+ст")ает тонкое ра%ли1ие еGд"
1ет+р#* ти)аи настроени*: саби, ваби, аваре &ген. Pи,ое и тре)етное одино1ество саби *сно
в+-
270
раGено в сти,отворении:
8а голо$ ветке
>селся ворон.
:сенни$ вечер. GB@UH
<енее о1евидно/ и )ото" 5олее гл"5око оно в тако ха$ку<
Вечерни$ ветерок,
>кутывает водо$
8оги цапли.
>ли:

В тено лесу
>пала с дерева ягода —
Всплеск воды.
*аби — &то одино1ество в 5"дди.ско с+сле слова как не)рив*%анност# и с)осо5ност#
видет#/ 1то все )роис,одит !сао со5о.'/ в 1"десно. с)онтанности. С &ти настроение
св*%ано 1"вство гл"5окого/ 5есконе1ного )око*/ которое в+%+вает/ на)риер/ длител#н+.
снего)ад/ *гко ок"т+ва46и. все %в"ки/ сло. %а слое.
9адает снег.
8епости.иое, беспредельное
:диночество.
Ваби, неоGиданное "%навание все то. Gе !таковости' в са+, о5+денн+, *влени*,/ и осо5енно
в оент/ когда 1естол45ив+е надеGд+ вдр"г %аволокло рако неи%вестности. Оно
в+раGаетс* так:
/алитка в кустарнике.
6 весто зака —
>литка.
271
Дятел долбит
Все в то .е есте.
День на исходе.
9усто зио$,
9о кадке с водо&
'одят воробьи.
Lваре — &то не совсе )е1ал# и не совсе ностал#ги* в о5+1но с+сле тоски )о
нево%вратно" 5+ло". 7то &,о того/ 1то )ро0ло и когда-то 5+ло ило/ &тот тот ре%онанс/
котор+. во%никает от %в"ков ,ора )од сводаи ,раа/ но 5е% которого он 5+л 5+ )"ст.
8икто не .ивет у заставы cуга.
Деревянны$ навес — и тот развалился.
Все, что осталось — осенни$ ветер.
Вечерни$ туан,
Дуы о про+ед+е.
/ак оно далеко7
Lваре — это переходны$ оент, когда быстротечность .изни восприниается еще с
грусть& и сонение, но у.е и как Eора Велико$ 9устоты<
Iуче$ прячется
В травах
>ходяще$ осени.
272
9ада&т листья,
,о.атся один на друго$.
До.дь стучит по до.д&.
Пере,од "Gе готов %авер0ит#с*/ )о&т готов !достигн"т# того 5ерега' в ха$ку >сс+/ на)исанно
на серт# его ален#кого с+на.
!тот ир как росинка.
9усть ли+ь капелька росы,
6 все .е — и все .е...GB@UH
0ген, которы$ содер.ит в себе неку& та$ну, описать трудне$ всего, так что пусть
стихи говорят саи за себя.
(оре тенеет.
Xолоса диких уток
*лабо беле&т.
Mаворонок.
>пала сверху нота —
6 ничего не осталось.
В густо туане
: че переклика&тся
Xора и лодкаD
9ры.ок Eорели.
:блака проплыва&т
В зеркале ручья.
6 еще один приер &гена, на этот раз из стихотворени$ Дзэнрина<
Ветер стих — цветы все пада&т.
/рик птицы — все глуб.е олчание гор.
.67
Поскол#к" о5"1ение $%&н )о ен#0е. ере с f• века вкл41ало )осто*нное ис)ол#%ование
кита.ски, дв"сти0и./ )о*вление ха$ку не в+%+вает "дивлени*. Вли*ние $%&н откр+то
)ро*вл*етс* и в ха$ку <оритаке/ которое *вл*етс* !4гено ( нао5орот'. Дзэнрин содерGит
такое дв"сти0ие:
Jеркало, разбитое вдребезги, у.е не отра%ит ни1егоk
У)ав0и. =веток едва ли вернетс* на ветк".
А <оритаке с)ра0ивает:

>пав+и$ цветок
Верн"лс* на ветк"X
7то 5а5о1ка.
Hовор* о $%&н и )о&%ии/ нел#%* не ")о*н"т# д%&нского она,а 0кол+ Сото/ от0ел#ника Рgкана
Y17CD-1D:1Z. Lасто д"а4т/ 1то св*то. ( &то 1еловек/ 1#е 1истосерде1ие в+%+вает не)ри*%н#
окр"Gа46и,. Рgкан в &то отно0ении искл41ение ( &то св*то./ которого все л45или/ оGет
5+т#/ )ото"/ 1то он 5+л как ре5енок/( скорее естественн+./ 1е до5р+.. <оGет )ока%ат#с*/
1то л45ов# *)он=ев к )рироде вес#а сентиентал#на/ и5о на)равлена на такие *влени*
)рирод+/ котор+е !)ри*тн+' и !красив+' ( 5а5о1ки/ =вет+ -р"ктов+, дерев#ев/ осенн44
л"н"/ ,ри%анте+ и стар+е сосн+*. Oо Рgкан ( )о&т и в0е. и 5ло,/ и
___________
* В)е1атление/ осо5енно )ротивное )о&ти1еско" вк"с" середин+ R0-го века. Оно
де.ствител#но св*%ано со стиле ха$ку и др"ги, ,"доGественн+, Gанров/ соответств"46и,
на0и сти0ка на )о%дравител#н+, откр+тка, и картинка, на коро5ка, 0околада. Сравните/
однако/ с4рреалисти1еск"4 селост# о5ра%ов такого/ на)риер/ дв"сти0и* и% Дзэнрина<
274
са-то он до косте. )роок )од ,олодн+ доGде.
8а горе >"да$ облака — дыящи$ся рис.
9еред древни храо #удды собаки оро+а&т небесны$ свод.
А скол#ко с"6еств"ет ха$ку, )одо5н+, тако"/ на)риер/ сти,отворени4 >сс+:
Iот, щелкнув+и$ блоху,
9роизнес< 8ау Lида #утсу7
В до.дливые дни
(онах Ihкан
Xрустит о себе.
2го в%гл*д на !)рирод"' гл"5око =елостен:
*кре.ет но.а
9о сковороде сливается
* голосаи древесных лягу+ек.
В како-то с+сле Рgкан ( &то *)онски. Св*то. Jран=иск/ ,от* его религио%ност# в+раGена
енее о1евидно. 7то 5род*га-д"ра1ок/ котор+. сао%а5венно отдаетс* детски игра/ Gивет в
лес" в одиноко. ,иGине с )ротека46е. кр+0е./ где стен+ "ве0ан+ сти,аи/ на1ертанн+и
его вос,итител#но нера%5ор1ив+ )а"тинн+ )о1ерко/ стол# =ени+ %натокаи *)онско.
каллигра-ии. О в0а, на гр"ди свое. он ра%+0л*ет как о насеко+, в траве/ и в+раGает
всево%-
275
оGн+е естественн+е 1елове1еские 1"вства ( )е1ал#/ одино1ество/ недо"ение или Gалост#
( ни1"т# не ст+д*с# и нискол#ко не горд*с# ии. $аGе огра5ленн+. он остаетс* 5огат+/ и5о
Вор
Oе )ри,ватил ее с со5о. (
K"н" в око0ке.
А когда " него нет денег/(

Ветер наносит
Пал+е лист#*. Mватит
Ра%вести костер.
Когда Gи%н# )"ста )о отно0ени4 к )ро0ло" и 5ес=ел#на )о отно0ени4 к 5"д"6е"/ вак""
%а)олн*етс* насто*6и ( те насто*6и/ которое/ как )равило/ в о5+1но. Gи%ни сводитс* до
волос*но. линии/ до доли сек"нд+/ когда ни1его и не "с)евает )рои%о.ти. О6"6ение
5есконе1но ра%рос0егос* насто*6его нигде не 5+вает стол# сил#н+/ как в тя"но"&, 1а.но.
=ереонии. Строго говор*/ &то слово о5о%на1ает не1то вроде !1а. с гор*1е. водо.'. Oо одно.
&то. =ереоние. $%&н так сил#но )овли*л на *)онски. "клад/ 1то тядзин, !1а.н+. 1еловек'/
стал %аконодателе вк"са во ноги, иск"сства,/ так или ина1е св*%анн+, с тя"но"&< таки,/ как
ар,итект"ра/ кераика/ ра5ота )о еталл" и лак" и иск"сство 5"кета 1икэбана2.
* тех пор, как ча$ная цереония во+ла в общеприняты$ коплекс образования
олодых девиц, тя"но"& обросло ассо$ сентиентально$ чепухи и ассоциируется
теперь с парчовыи куколкаи, сидящии в залитых лунны свето конатах и
судоро.но пыта&щиися иитировать изыскан"
276
н+е 1"вства наслаGдени* -ар-оро или ветко. ви0ни. Oо в свое. аскети1еско. )ростоте/
на)риер/ в 0коле Со0" С&н/ 1а.на* =ереони* *вл*етс* )одлинн+ в+раGение $%&н/ и
нео5,оди+и атри5"таи дл* нее *вл*4тс* тол#ко 1а0ка/ 1а. и гор*1а* вода. 2сли и &того
нет/ тя"до Y!)"т# 1а*'Z оGет )рактиковат#с* ве%де и с 1е "годно/ и5о/ )о с"6еств"/ &то то Gе
саое/ 1то и $%&н.
2сли ,ристианство ( &то вино/ а исла ( ко-е/ то 5"дди% ( &то/ коне1но/ 1а.. 2го
"с)окаива46ее/ о1и6а46ее во%де.ствие ( &то вк"с 1"т# ли не саого )росветлени*/ а его
легки. )ривк"с горе1и соответств"ет и )ри*тно. 0еро,оватости !естественного -актора'/ и
!срединно" )"ти' еGд" сладки и кисл+. Fадолго до во%никновени* тя"но"& д%&нские
она,и ис)ол#%овали 1а. в ка1естве сти"л*тора едита=ии. Lае)итие )ро,одило нес)е0но/ в
состо*нии с)око.но. 5дител#ности/ 1то естественно )ороGдало рит"ал#н+. ,арактер саого
де.стви* тя"но"& 1а. освеGал/ а %ио. согревал те, 5род*1и, она,ов-от0ел#ников/ котор+е
л45или строит# трав*н+е или 5а5"ков+е ,иGин+ в горн+, 1а6а, или " 5ерега %а)р"Gенного
кан*и р"1#* в "6ел#е. Kи0енна* вс*ки, "кра0ени. )"стота и )ростота ,иGин+ даосского
она,а или от0ел#ника $%&н )ородили стил# не тол#ко !1а.ного доика'/ но и все.
ар,итект"р+ Gили6а Q)онии*.
<она0еск"4 !1а.н"4 =ереони4' ввел в Q)онии 7.са./ и ,от* она )о -оре и отли1алас# от
совреенно. тя"но"&, 1а.на* =ереони*
____________
* 7то вли*ние слилос# с т"%ен+ стиле/ котор+. оGно и се.1ас "видет# в древне. св*т+не
Синто ( >се/ о1ен# 5ли%ко. к"л#т"ра 4Gн+, Pи,оокеански, островов.
277
родилас# отс4да/ когда/ )о-видио"/ в )*тнад=ато веке 5+ла )од,ва1ена светски
население. После &того тя"но"& в со5ственно с+сле слова "совер0енствовал Сен-но Рик#4
Y151D-1591Z/ от которого и )о0ли три главн+, 0кол+ 1ае)ити*/ )ро=вета46ие до на0его
вреени. Lа. в &то. =ереонии ( &то не о5+1н+. листово. Y5а.,ов+.Z 1а./ котор+.
%аварива4т в гор*1е. водеk &то %елен+. 1а. в виде елкого )оро0каk его ра%е0ива4т в
гор*1е. воде с )оо6#4 5а5"ково. етело1ки/ )ока он не станет те/ 1то кита.ски. автор
на%+вает !)ено. Gидкого не-рита'. K"10е/ 1то5+ в тя"но"& "1аствовал "%ки. кр"г л4де./
Gелател#но всего двое/ и в )реGние вреена он 5+л осо5енно )о)"л*рен " саураев — а в
на0и дни ( " "став0и, 5и%несенов ( как откровенн+. отд+, от с"ато,и/ =ар*6е. в ире*.
K"10е всего/ если ,иGина тя"но"&, ,от# и ален#ка*/ рас)олоGена отдел#но от основного
Gили6а и окр"Gена свои садико. Пол в не. )окр+т дв"* татаи или солоенн+и
=иновкаи/ рас)олоGенн+и вокр"г *+ дл* костра/ кр+0а о5+1но и% рисово. соло+/ а
стен+/ как во все, *)онски, доа, ( &то 5"аGн+е 0ир+ ( седзи, "кре)ленн+е на
дерев*нн+, сто.ка, с естественно. отделко.. Lаст# )ое6ени* %аниает ни0а )од на%вание
токоноа, в которо. висит один единственн+. свиток с Gиво)ис#4 или каллигра-ие./ а р*до
( каен#/ =вет"6а* ветв# или е6е како.-ни5"д# )редет иск"сства.
___________
* Pак как * иел 1ест# 1асто )ол"1ат# )ригла0ени* на тя"но"& от Са5"ро Mасегав+/ котор+.
о5ладает "дивител#но. инт"и=ие./ )ос+ла* &ти )ригла0ени* в са+е ли,орадо1н+е ин"т+/ *
ог" %асвидетел#ствоват#/ 1то не %на4 л"10его вида )си,отера)ии.
278
Атос-ера/ ,от* и не ли0ена торGественности/ )олна "дивител#ного )око*. Hости ог"т
5еседоват# др"г с др"го или сидет# ол1а ( как и "годно. Mо%*ин неторо)ливо ра%водит
костер и% древесного "гл* и ков0ико на 5а5"ково. )ало1ке наливает вод" в квадратн+.
Gеле%н+. котелок тено-кори1невого =вета. Pак Gе торGественно и ни1"т# не с)е0а достает
он "го6ение и )ро1"4 "твар# ( 5л4до с нескол#кии )ироGн+и/ 1а.н"4 1а0к" и 1а.ни="/
етело1к" и )олоскател#ни=". Пока ид"т )риготовлени*/ те1ет не%на1ител#н+. ра%говор/ и
вскоре вода в котелке на1инает ти,он#ко %аки)ат#. Hости %аолка4т и сл"0а4т )ение 1а.ника.
Пото ,о%*ин сервир"ет гост* 1а. ( )о о1ереди/ в одно. и то. Gе 1а0ке: 5а5"ково.
)ало1ко./ и%огн"то. в виде лоGки/ он кладет в 1а0к" 1а. и% 1а.ни=+/ %аливает его ки)*тко с
)оо6#4 1ер)ака на длинно. р"1ке/ в%5ивает его до )еноо5ра%ного состо*ни* етело1ко. и
ставит 1а0к" с сао. красиво. ее стороно. )еред о1ередн+ госте.
В тя"но"& о5+1но ")отре5л*4тс* 1а0ки теного =вета/ с гр"5о. отделко./ 1асто и%н"три не
гла%"рованн+е ( а снар"Gи гла%"р# стекает как )о)ало ( с1астлива* не5реGност#
и%готовлени*/ котора* )редставл*ет неис1исли+е во%оGности дл* игр+ !")равл*ео.
сл"1а.ности'. Осо5енно =ен*тс* коре.ские 1а0и дл* риса саого де0евого сорта/
крест#*нска* "твар# с гр"5о. -акт"ро./ ( среди ни, !астера 1а*' на,од*т 5е%+ск"сн+е
0едевр+ -ор+. Lа.ни=а ( 1асто т"склогоrсере5ра или не)остиGио 1ерного лака/ ,от*
иногда ис)ол#%"4тс* и стар+е кераи1еские лекарственн+е сос"д+ ( 1исто -"нк=ионал#н+е
)редет+/ ото5ранн+е астераи 1а* %а и, не)оддел#н"4 красот". ОднаGд+ )рославленна*
1а.ни=а 5+ла ра%5ита вдре5е%ги/ а %ате склеена %олот+ соста-
279
во и стала е6е 5олее драго=енно. и%-%а сл"1а.н+, )ере)летени. тонки, %олот+, лини./
котор+е те)ер# )окр+ли ее )овер,ност#. После того как 1а. в+)ит/ гости ог"т осотрет# вс4
"твар#/ котора* ис)ол#%овалас# в =ереонии/ вед# каGд+. )редет сделан или в+5ран с
осо5о. т6ател#ност#4/ и 1асто/ в сил" каки,-то свои, осо5енносте./ долGен осо5енно
)онравит#с* то" или ино" гост4.
K45а* )ринадлеGност# тя"но"& в+5рана в соответствии с каноно вк"са/ котор+. в те1ение
ноги, веков ра%ра5ат+вали са+е тонкие и 1"вствител#н+е л4ди Q)онии. Mот*/ как )равило/
в+5ор &тот инт"итивен/ т6ател#н+е и%ерени* )редетов о5нар"Gива4т интересн+е и
неоGиданн+е )ро)ор=ии/ )рис"6ие &ти со%дани* с)онтанно. геоетрии/ не енее
"дивител#н+/ 1е с)ирал#на* раковина олл4ска !на"тил"с' или снеGинка. Ар,итектор+/
,"доGники/ садовники и вс*кого рода реесленники/( все сотр"дни1али с астераи тя"но"&,
как оркестр с дириGеро/ так 1то !д%&нски. вк"с' )роникал и в др"гие творени* &ти,
с)е=иалистов/ )редна%на1енн+е на каGд+. ден#. 7то осо5енно относитс* к о5+1н+
)редета 1исто -"нк=ионал#ного на%на1ени* ( к",онн+ )ринадлеGност*/ 5"аGн+
седзи, с")ов+ иска/ тарелка и 1а0ка/ =иновка/ кор%инка/ 5"т+лка и к"в0ина/
каGдодневно. одеGде и сотне др"ги, )росте.0и, )редетов/ в котор+, ,оро0и. вк"с *)он=ев
)ро*вл*етс* с осо5о в+годно. сторон+.
$%&нски. д", тя"но"& осо5енно нагл*дно )ро*вл*етс* 5лагодар* 1исто светско" ,арактер"
&того о5+1а*/ не св*%анного ни с лит"ргие. ти)а католи1еско. есс+/ ни с и%+сканн+и
=ереони*и 5"дди%а Сингон. Mот* гости в ра%говоре и%5ега4т )олити1ески,/ -инансов+, и
делов+,
280
во)росов/ иногда они 5есед"4т/ не "гл"5л**с# в дока%ател#ства/ на -илосо-ские те+/ но
)ред)о1тител#но ( о5 иск"сстве и )рироде. След"ет )онит#/ 1то *)он=+ вкл41а4тс* в такие
5есед+ так Gе легко и не)рин"Gденно/ как + в ра%говор о с)орте или о )"те0естви*,/ так 1то
дл* ни, о5с"Gдение красот )рирод+ не )ритворство/ каки оно огло 5+ стат# в на0е.
к"л#т"ре. $алее/ они не 1"вств"4т ни але.0его ст+да/ )ри%нава*с#/ 1то !с5еGали' от так
на%+ваео. !де.ствител#ности'/ от конк"рен=ии/ =ар*6е. в делово. Gи%ни и в ире. Бегство
от &ти, %а5от так Gе естественно и нео5,одио/ как сон. Они не 1"вств"4т ни неловкости/ ни
раска*ни* в то/ 1то на некоторое вре* )рио56илис# к даосско" ир" 5е%%а5отн+,
от0ел#ников/ котор+е 5род*т )о гора/ )одо5но гони+ ветро т"1а/ и не %на4т ин+, %а5от/
как в+растит# гр*дк" ово6е./ )ол45оват#с* )л+в"6и т"ано и )осл"0ат# "%+к" водо)ада.
А некотор+е/ во%оGно/ и откр+ва4т дл* се5* секрет/ как совестит# &ти два ира/ и на1ина4т
видет# в !т"скло. де.ствител#ности' 1елове1еско. Gи%ни т" Gе са"4 5ес=ел#н"4
де*тел#ност# $ао/ 1то со%дает )ере)летение веток дерев#ев на -оне не5а. Hовор* словаи M"
I%+-1Gана:
2сли " не %аволокли ветер и волн+/ в+ всегда 5"дете Gит# среди гор и %елен+, дерев#ев.
2сли на0а истинна* )рирода о5ладает твор1еско. &нергие. сао. Природ+/( к"да 5+ в+
ни )о0ли/ ве%де "видите ре%в*6и,с* р+5ок и лет*6и, г"се.*.
_______________
*Книга 'уана &Iазговор о корн*, ово6е.' )редставл*ет со5о. о)исание в)е1атлени. )о&та-
скитал#=а f? века -илосо-и* которого 5+ла сес#4 даоси%а. $%&н и кон-"=ианства.
281
$%&н и тя"но"& )ородили и осо5+. стил# садоводства/ коне1но/ не тот/ 1то со%дал
ра%"кра0енн+е )севдо-*)онские )е.%аGи с 5рон%ов+и G"равл*и и иниат4рн+и )агодаи.
K"10ие сад+ не )реслед"4т =ел# со%дат# илл4%и4 )е.%аGа во все, реал#н+, )одро5ност*,/
они да4т всего ли0# наек на о56"4 атос-ер" !гор+ и вод+'/ и так рас)ланирован+ на
не5ол#0о "1астке %ели/ 1то каGетс*: 1елове1еска* р"ка не сотворила и,/ а ли0# косн"лас#/
)оога* и в+*вит#с*. Садовод д%&н-5"ддист не стреитс* нав*%ат# сво4 со5ственн"4 вол4
)риродн+ -ора/ он о%а5о1ен скорее те/ 1то5+ следоват# !не)реднаеренн+
наерени*' саи, -ор/ ,от* &то и тре5"ет вели1а.0е. т6ател#ности и иск"сности. 7тот
садовник тол#ко и %нает/ 1то стри1#/ )одре%+ват#/ в+)ал+ват# и о5ра5ат+ват# садов+е
растени*/ но делает он &то/ о6"6а* се5* как 5+ составно. 1аст#4 саого сада/ а не
над%ира46и око/ р"ковод*6и &ти и%вне. Он не е0ает )рироде/ )ото" 1то он са (
)рирода/ и во%дел+вает ее как 5+ не во%дел+ва*. По&то" его сад ( одновреенно и
совер0енн+. о5ра%е= иск"сства и 1"до )рирод+.
7тот д", )олнее всего в+раGен в %наенит+, сада, )еска и кан* в Киото/ са+
)рославленн+ и% котор+, *вл*етс* сад Рgанд%и. 7то ( )р*о"гол#ник/ )окр+т+. ровн+
слое )еска/ на которо рас)олоGен+ )*т# гр"д кане.. По%ади нев+сока* каенна* стена/
вокр"г ( дерев#*. Когда сотри0# на &тот сад/ каGетс*/ 1то &то дики. орско. 5ерег или/
оGет 5+т#/ оре с горист+и островаи/ и неверо*тна* )ростота &того вида со%дает
настроение тако. гл"5око. 5е%*теGности и 1истот+/ 1то его оGно о6"тит# даGе )о
-отогра-ии. Hлавное в со%дании таки, садов ( &то иск"сство бонсеки, 1то оGно )еревести
как
282
!в+ра6ивание кане.'. <астера бонсеки от)равл*4тс* в т*Gел+е &кс)еди=ии к орско"
5ерег"/ гора или река/ ра%+скива* кани/ котор+ ветер и вода )ридали асиетри1н+е/
Gив+е о1ертани*. >, )риво%*т на есто 5"д"6его сада и рас)олага4т так/ 1то5+ ка%алос#/ 1то
они %дес# и в+росли. Кани долGн+ слит#с* с окр"Gа46и )ространство или с )ес1ано.
)овер,ност#4 так Gе/ как в )е.%аGа, С"н сливаетс* с -оно и%о5раGение. Поскол#к" каен#
долGен в+гл*дет# так/ как 5"дто всегда леGал в одно и то Gе )олоGении/ он долGен
)рио5рести вид %а0ело. старин+. > вот/ вест/о того/ 1то5+ )+тат#с* в+растит# о, на
кане/ каен# сна1ала )ое6а4т на нескол#ко лет в такое есто/ где о, нарастает са со5о./
и тол#ко когда каен# о5растет ,о/ его наконе= )ое6а4т на )редна%на1енное есто.
Кани/ ото5ранн+е о)+тн+ гла%о ,"доGника бонсеки/ с1ита4тс* в Q)онии =енне.0и
на=ионал#н+ сокрови6е/ но 1елове1еска* р"ка )рикосн"лас# к ни тол#ко дл* того/ 1то5+
и, )ередвин"т#.
<она,и $%&н л45или ра%водит# сад+ та/ где "Gе иелос# )од,од*6ее )риродное о5раление
( они рас)олагали растени* и кани )о 5ерега горного р"1#*/ со%дава* те са+ 5олее
не)рин"Gденн"4 атос-ер" с наеко на горн+. кан#он/ как 5+ соседств"46и. с
онаст+рскии строени*и. В в+5оре =ветов/ как и ,"доGники С"н до ни,/ они всегда
оставалис# скрон+ и сдерGан+. Вед# в )рироде редко сра%" встрети0# ного =ветов
ра%ли1но. окраски. Kи0енн+. )ерс)ектив+/ *)онски. садик те не енее иеет легко
о5о%ри"4 -ор"/ и в отли1ие от ноги, англи.ски, и аерикански, =вето1н+, садов/ не
)рои%водит в)е1атлени* )ло,о на)исанно. асло картин+. Преклонение )еред -оро. рас-
283
тени. )ереноситс* и в иск"сство составлени* доа0ни, 5"кетов/ так 1то и в ни,
)од1еркиваетс* не стол#ко со1етание ра%ли1н+, красок/ скол#ко о1ертани* отдел#н+, веток и
лист#ев.
КаGд+. и% о)исанн+, видов иск"сства тре5"ет те,ни1еско. сноровки/ котора* в+ра5ат+ваетс*
в соответствии с теи Gе )рин=и)аи/ 1то и о5"1ение $%&н. Oаил"10ее о)исание такого
о5"1ени*/ дост")ное на *%+ке Fа)адно. 2вро)+/( &то книга ;дGина Mерригел* Дзэн в
искусстве стрельбы из лукаGO<UH, где автор о)ис+вает/ как он са о5"1алс* &то" иск"сств" )од
р"ководство "1ител* *)онского л"ка. К &то" след"ет такGе до5авит# "Gе ")оинав0еес*
)ис#о о $%&н и иск"сстве -е,товани* кендо "1ител* f•?? в. Pак"ана/ которое )риводит С"д%"ки
в свое. книге !$%&н-5"дди% и его вли*ние на *)онск"4 к"л#т"р"'.
Hлавно. %ада1е. в о5"1ении о5еи &ти дис=и)лина *вл*етс* довести "1еника до тако.
то1ки/ когда он соGет де.ствител#но на1ат#. У Mерригел* "0ло )*т# лет на то/ 1то5+
на"1ит#с* )равил#но от)"скат# тетив" л"ка/ и5о &то следовало делат# !не"+0ленно'/ так/
как с)ел+. )лод ра%р+вает/ ло)а*с#/ сво4 коG"р". Он долGен 5+л ре0ит# )арадокс (
5е%Gалостно тренироват#с* и%о дн* в ден#/ не дела* !"сили.' ( на"1итс* от)"скат# т"го
нат*н"т"4 тетив" ос+сленно/ но 5е% "+сла. У1ител# настаивал на то/ 1то5+ он
тренировалс* как оGно 5ол#0е/ но одновреенно %а)ре6ал е" делат# "сили*. >5о
иск"сство &ти не овладее0# )о-насто*6е"/ )ока стрела не !в+летит саа'/ )ока тетива не
от)"ститс* у"синь и у"нян-, 5е% "1асти* "а/ и 5е% 5локировки или !в+5ора'. После ноги, лет
тренировки однаGд+ наст")ил ден#/ когда &то )рои%о0ло сао со5о. ( как/ )о1е"/ Mерригел#
так и не )он*л.
284
Pак Gе о5"1а4т владени4 кист#4 в )ис#е или рисовании. Кист# долGна рисоват# саа со5о..
7то нево%оGно 5е% )осто*нно. тренировки. Oо &то нево%оGно и в то сл"1ае/ если 1еловек
делает "сили*. Pот Gе )рин=и) де.ств"ет и в -е,товании: нел#%* сна1ала ре+ить нанести
"дар/ а )ото )рои%вести его ( 5"дет "Gе )о%дно. Ре0ение и де.ствие долGн+ слит#с* в одно.
В &то с+сл о5ра%а дрrов и )е)ла $огена: дрова не !)ревра6а4тс*' в )е)ел ( &то %на1ит/ 1то
в ни, нет наерени* стат# )е)ло до того/ как они "Gе стали и ( ас &того оента они "Gе
)ереста4т 5+т# дроваи. $оген настаивал на то/ 1то два &ти состо*ни* ре%ко отделен+ др"г
от др"га/ и то1но так Gе "1ител# Mерригел* тре5овал/ 1то5+ "1еник ни в кое сл"1ае не
!се0ивал' две ра%ли1н+е о)ера=ии ( нат*гивание тетив+ и от)"скание ее. У1еник долGен
5+л нат*н"т# тетив" до отка%а и остановит#с*/ не ие* в "е никако. =ели/ ни але.0его
)редставлени* о то/ 1то делат# дал#0е. > снова &то на)оинает "1ение $огена/ согласно
которо" "1еник долGен сидет# в дза"дзэн !)росто так/ ради того/ 1то5+ сидет#' и не )итат#
ни але.0его наерени* достигн"т# сатори.
Вне%а)н+е )ро5лески )рирод+/ составл*46ие с"т# ха$ку, о)ис+ва46и, )рирод"/ во%ника4т
так Gе. 7ти, картин нигде не "види0#/ если стане0# искат#. >ск"сственное ха$ку
вос)риниаетс* как к"сок Gи%ни/ наро1но отлоанн+. или оторванн+. от ирового =елого/ а
)одлинное ха$ку )адает сао со5о./ )одо5но ка)ле доGд*/ и содерGит в се5е вес# ир.
M"доGники и реесленники $ал#него Востока так ,оро0о и%"1или/ и%ерили и
)роанали%ировали те,ник" свои, астеров/ 1то )"те со%нател#но. иита=ии они !огли 5+
о5ан"т# ( если 5+ &то 5+ло во%оGно ( даGе %натоков'. По
285
все коли1ественн+ )ри%нака/ )рои%ведение/ со%данное таки )"те/ становитс*
неотли1и+ от оригинала/ то1но так Gе/ как стрелок и% л"ка или -е,товал#6ик/ о5"1енн+е
совсе ин+и етодаи/ ог"т до5ит#с* ре%"л#татов не ,"д0и,/ 1е вдо,новленн+е $%&н
саураи. Oо та/ где на1инаетс* $%&н/ коне1н+. ре%"л#тат не иеет никакого %на1ени*. Как +
видели на )рот*Gении все. &то. книги. $%&н не иеет =ели ( &то )ое%дка 5е% еста
на%на1ени*/ )"те0ествие в ник"да: идти ( %на1ит 5+т# Gив+/ но до5рат#с* до еста (
%на1ит "ерет#/ и5о/ как гласит на0а со5ственна* )ослови=а: !$о5ра* дорога л"10е )рие%да'.
<ир/ котор+. на гла%а, )ревра6аетс* в с)ло0н+е )"нкт+ на%на1ени*/ 5е% соедин*46и, и,
)"те0естви.k ир/ где все ваGнее становитс* как оGно скорее к"да-ни5"д# до5рат#с* (
тако. ир ли0аетс* с"5стан=ии. Lеловек оGет легко )о)аст# во все еста и в л45ое и% ни,/
но стоит ли т"да )о)адат#X >5о еста на%на1ени* саи )о се5е сли0ко а5страктн+/ сли0ко
евклидов+/ 1то5+ и оGно 5+ло радоват#с*/ и от ни,/ как и от всего )ро1его/ остаетс*
оскоина/ как от 5анана/ от которого те5е досталас# одна коG"ра. Pак 1то с+сл &ти, видов
иск"сства/ )о-видио"/ скорее в ни, саи,/ 1е в и, достиGени*,. > 5олее того/ истинна*
радост#/ котор"4 они доставл*4т/ роGдаетс* не1а*нно/ )о ,од" саи, %ан*ти./ то1но так/ как
"довол#ствие от )"те0естви* во%никает не стол#ко от )ри5+ти* в есто на%на1ени*/ скол#ко
от не)редвиденн+, сл"1а.носте./ котор+е )роис,од*т в дороге.
Fа)ланированн+. с4р)ри% ( такое Gе )ротиворе1ие/ как %а)ланированное сатори. > тот/ кто
стреитс* к сатори, в кон=е кон=ов )о,оG на 1еловека/ )ос+ла46его сао" се5е )одарок к
РоG-
286
деств" и% стра,а/ 1то др"гие о не %а5"д"т. След"ет 1естно )ри%нат#/ 1то $%&н ( &то та 1аст#
на0его с"6ествовани*/ котора* а5сол4тно не)одвластна на0е" со5ственно" ")равлени4/ и
не )ридет к на ни )од каки наGио/ с како. 5+ ,итрост#4 или ловкост#4 + не
де.ствовали ( все ",и6рени*/ со%да46ие )одделки )од реал#ное/ %дес# 5ессил#н+. Oо
)оследнее слово $%&н ( &то не а5сол4тн+. д"али%/ отр+ва46и. ск"дн+. ир
контролир"е+, де.стви. от с)онтанного ира неконтролир"ео. сл"1а.ности. >5о кто Gе
тогда контролир"ет контролераX
Поскол#к" $%&н не )ри%нает а5сол4тного д"али%а контролера и контролир"еого ира/ "а и
)лоти/ д",овного и атериал#ного/( в его етодике всегда ест# неки. !-и%иологи1ески.'
ас)ект. Како. 5+ етод ни и%5иралс*: дза"дзэн, тя"но"& или кендо,— 5ол#0ое %на1ение
"дел*етс* )равил#но" с)осо5" д+,ани*. $+,ание *вл*етс* не тол#ко одни и% дв",
осново)олага46и, ритов телаk оно )редставл*ет со5о. такGе )ро=есс/ в которо контрол# и
с)онтанност#/ де.ствие )рои%вол#ное и не)рои%вол#ное/ о5нар"Gива4т свое наи5олее
о1евидное единство. Fадолго до )о*влени* 0кол+ $%&н и инди.ска* $ога, и кита.ски. даоси%
)рактиковали !на5л4дение %ад+,ание'. Они старалис# предоставить дыхани& возо.ность
— но отн4д# не )он"Gдат# его ( сделат#с* как оGно едленне. и с)око.не.. Св*%# еGд"
д+,ание и !)ро%рение' с то1ки %рени* -и%иологии и )си,ологии все е6е не в+*снена. Oо
рассатрива* 1еловека скорее как )ро=есс/ 1е как данност#/ как рит/ а не как стр"кт"р"/ +
*сно види/ 1то такое д+,ание ест# не1то/ 1то он делает ( и/ следовател#но/ то/ 1е он
*вл*етс* ( )осто*нно. Следовател#но/ %а,ват во%д",а легкии идет )араллел#но с %а,ват+-
287
вание Gи%ни.
Pак на%+ваеое !норал#ное' д+,ание ( &то д+,ание с"дороGное и 5ес)око.ное. Во%д", )ри
&то всегда %адерGиваетс* и не в+д+,аетс* =елико на%ад/ и5о 1еловек как 5+ не в сила,
!от)"стит#' его и дат# е" сво5одно )ро5еGат# вес# сво. )"т# в легки,. Lеловек д+0ит не
сво5одно/ а как 5+ )о )рин"Gдени4. По&то" о5"1ение )равил#но" д+,ани4 на1инаетс* с
)олного в+сво5оGдени* д+,ани* ( его в+)"ска4т так/ как 5"дто 5+ и% тела )осте)енно с
)оо6#4 т*Gелого свин=ового тара в+давливаетс* вес# во%д",k сна1ала &тот 0ар как 5+
)огр"Gа4т в гр"дн"4 клетк"/ %ате в Gивот/ а )ото он в+валиваетс* на %ел4. Во%вратн+.
вдо, )ри &то )ол"1аетс* са со5о. как )ростое ре-лекторное де.ствие. Во%д", не
вт*гиваетс* активно ( его ли0# в)"ска4т/ а %ате/ когда легкие )ри*тно на)олнилис#/ его
снова в+)"ска4т/ )ри1е о5ра% т*Gелого свин=ового 0ара )оогает о6"тит# &тот )ро=есс
скоре. как !в+валивание'/ 1е как в+талкивание.
<оGно )о%волит# се5е ска%ат#/ 1то тако. с)осо5 д+,ани* и ест# $%&н в его -и%иологи1еско
ас)екте. Pе не енее/ как и все )ро1и ас)екта $%&н/ е" вредит/ когда к не" стре*тс*/ и
)о&то" " на1ина46и, 1асто ра%виваетс* осо5ого рода 5ес)око.ство: и каGетс*/ 1то они "Gе
не ог"т д+0ат#/ если со%нател#но не контролир"4т д+,ание. Oо как и%ли0ни старани*
о5рести гарони4 с $ао/ старани* видет# или сл+0ат# ( так Gе и%ли0ни и %а5от+ о д+,ании/
которое всегда сао о се5е )о5ес)окоитс*. Pак 1то &то не стол#ко д+,ател#н+е ")раGнени*/
скол#ко !на5л4дение и от)"6ение' д+,ани*/ и 5+ло 5+ гр"5о. о0и5ко. )ри5егат# к не"/ как
к )рин"дител#но" средств"/ которое нео5,одио !)рактиковат#' дл* достиGени* =ели.
288
7тот с)осо5 д+,ани* годитс* не тол#ко дл* осо5+, о)ределенн+, оентов. Как и са $%&н/ он
)од,одит к л45+ о5сто*тел#ства/ и 5лагодар* )равил#но" д+,ани4/ как и 5лагодар*
др"ги етода $%&н/ л45а* 1елове1еска* де*тел#ност# оGет стат# ра%новидност#4 дза"
дзэн. Приенение $%&н к Gи%неде*тел#ности не сводитс* к о56е)рин*т+ вида иск"сства/ а с
др"го. сторон+ ( не о5*%ател#но св*%ано со с)е=и-и1еско. !те,нико. сидени*'/ )рис"6е.
со5ственно дза"дзэн. Поко.н+. доктор К"ни,ико Mа0ида/ вс4 Gи%н# и%"1ав0и. $%&н и
и%дав0и. тр"д+ $огена/ никогда/ на)риер/ не %аниалс* -орал#н+ дза"дзэн. 2го
)рактико. $%&н 5+ли %ан*ти* -и%ико./ и/ о5E*сн** сво4 )о%и=и4/ он говорил/ 1то вс4 сво4
Gи%н# не стол#ко !и%"1ал на"к"'/скол#ко !на"1ни1ал'.
>ск"сства/ вдо,новленн+е $%&н/ каGдое )о-свое"/ да4т Gивое в+раGение то" сво.ств"
неоGиданности или гновенности/ которое )рис"6е и, видени4 ира. <гновенн+е %арисовки
картин суи или сти,отворени. ха$ку, тотал#ное вниание/ нео5,одиое в тя"но"& и в кендо,
вскр+ва4т истинн"4 )ри1ин" того/ )о1е" $%&н всегда на%+валс* !)"те гновенного
)ро5"Gдени*'. 7то %на1ит не тол#ко то/ 1то сатори )ри,одит гновенно и вне%а)но/
совер0енно неоGиданно/( скорост# как такова* %дес# не иеет %на1ени*. $ело в то/ 1то $%&н
)редставл*ет со5о. осво5оGдение от вреени. Вед# стоит на )ротерет# гла%а и ,оро0ен#ко
всотрет#с*/ как + "5едис* в то/ 1то никакого иного вреени/ 1е данное гновение/ не
с"6еств"ет/ а )ро0лое и 5"д"6ее ( &то а5страк=ии/ ли0енн+е конкретно. реал#ности.
Пока &то не стало *сн+/ каGетс*/ 1то Gи%н# состоит тол#ко и% )ро0лого и 5"д"6его/ а насто*-
289
6ее ( всего ли0# 5есконе1но тонки. волосок/ отдел*46и. одно от др"гого. Отс4да во%никает
!не,ватка вреени'/ 1"вство/ 1то Gи%н# летит ио и ис1е%ает )реGде/ 1е + "с)ели е4
насладит#с*. Oо 5лагодар* !)ро5"Gдени4 к гновени4' 1еловек о5нар"Gивает/ 1то все
о5стоит как ра% нао5орот: )ро0лое и 5"д"6ее скорее и ест# 1а6иес* илл4%ии/ а насто*6ее (
ве1на* реал#ност#. Становитс* *сно/ 1то лине.на* )оследовател#ност# вреени ест#
конвен=и* на0его одностороннего вер5ал#ного +0лени*/ 1елове1еского "а/ котор+.
осваивает ир/ %а,ват+ва* его )о 1аст*/ к"со1каи/ и дава* &ти к"со1ка на%вание ве6е. и
со5+ти.. Oо каGд+. тако. %а,ват/ )рои%води+. "о/ искл41ает вес# остал#но. ир/ так 1то
" оGет составит# )ри5ли%ител#н"4 картин" =елого тол#ко )"те )оследовател#ности таки,
%а,ватов/ след"46и, др"г %а др"го. Повер,ностност# &того ти)а со%нани* *сно )ро*вл*етс*
"Gе в то/ 1то оно не оGет ")равл*т# и не ")равл*ет 1елове1ески органи%о. >5о если 5+
)ри0лос# контролироват# 5иение серд=а/ д+,ание/ де*тел#ност# нервов/ Gеле%/ +0= и
органов вос)ри*ти*/ оно 5+ еталос# как 5е0еное/ )о все" тел"/ ,вата*с# то %а одно/ то %а
др"гое/ и "G никак не "с)ело 5+ делат# 1то-ни5"д# е6е. К с1аст#4/ &то со%нание не р"ководит
телоk органи% рег"лир"етс* вневреенн+ !и%на1ал#н+ со%нание'/ которое
в%аиоде.ств"ет с Gи%н#4 в ее =елостности и )о&то" оGет !делат# ноGество ве6е.'
одновреенно.
Однако неверно 5+ло 5+ д"ат#/ 5"дто )овер,ностное со%нание ( &то одно/ а !и%на1ал#н+.
"' ( не1то иное. Oа сао деле )ервое ест# осо5а* ра%новидност# де*тел#ности второго.
По&то" )овер,ностное со%нание оGет )ро5"дит#с* к ве1-
290
но" !се.1ас'/ если )рекратит ,ватат#. Oо до5ит#с* &того )"те кон=ентра=ии на насто*6е
( нево%оGно: &то новое "силие/ нов+. %а,ват )ривед"т ли0# к то"/ 1то насто*6ее станет
ка%ат#с* е6е 5олее тек"1и и не"лови+/ е6е енее )одда46ис* -ок"сировке.
Проникновение в !ве1ное се.1ас' )ри,одит те Gе )"те/ 1то *сност# сл",а и %рени*/ и
)одлинна* сво5ода д+,ани*. Qсное %рение не иеет ни1его о56его с "силие видет#k оно ест#
осо%нание того/ 1то гла%а вос)ри"т все )одро5ности саи со5о./ и5о когда они откр+т+/
1еловек вр*д ли оGет )ое0ат# )адат# на ни, свет". > 1то5+ осо%нат# ве1ное насто*6ее (
достато1но )он*т#/ 1то ни1его иного осо%нат# нел#%*/ 1то в конкретно. реал#ности нет ни
)ро0лого/ ни 5"д"6его. $ела* "сили* дл* того/ 1то5+ скон=ентрироват#с* на данно
гновении/ + те са+ )ри%нае/ 1то с"6еств"4т и др"гие гновени*. Oо и, нет/ и на сао
деле 1еловек 1"вств"ет се5* в ве1но насто*6е так Gе естественно/ как гла%а естественно
реагир"4т на свет/ и "0и ( на %в"к.
> &то ве1ное насто*6ее и ест# !вневреенное'/ нес)е0ное те1ение $ао:
%от поток, что, двигаясь, ка.ется, спит.
*ли+ко, полон для звука или пены.
Как говорил Oан#-1G"ан/ )+тат#с* слит#с* с ни ( %на1ит отклонит#с* от него/ ,от*/ в
с"6ности/ и отклонит#с* от него нево%оGно/ и отклон*т#с* неко". Pак 1то и %дес# ".ти от
ве1ного насто*6его/ )+та*с# )роникн"т# в него/ тоGе нел#%* ( и "Gе са &тот -акт
)ока%+вает/ 1то вне &того насто*6его нет отдел#ного !*'/ которое следит %а ни и %нает его.
Вот )о1е" M"&.-ко и
291
не ог о5нар"Gит# своего "а/ когда Бод,ид,ара )о)росил )ока%ат# е" его. Каки 5+
%агадо1н+ все &то ни ка%алос#/ какие 5+ -илосо-ские во)рос+ ни в+%+вало/( одного *сного
в%гл*да достато1но дл* того/ 1то 5+ "5едит#с*/ 1то &то )равда. С"6еств"ет тол#ко &то се$час.
Оно ниотк"да не )ри,одит. Оно ник"да не ",одит. Оно не )осто*нно/ но и не вреенно. Mот* и в
двиGении оно всегда не)одвиGно. Когда + )+таес* )о.ат# его/ каGетс*/ 1то оно "5егает/ и
все Gе оно всегда т"т/ и от него нел#%* "5еGат#. А когда + о5ора1иваес*/ 1то5+ с,ватит# то
!*'/ которое осо%нает &тот иг/( ока%+ваетс*/ 1то оно ис1е%ло/ )одо5но )ро0ло". По&то"
Шесто. Патриар, и говорил в %ань Дзин#
В &то гновение нет ни1его/ 1то долGно во%никн"т#. В &то гновение нет ни1его/ 1то
)рекра6ает 5+т#. По&то" в не нет роGдени*-и-серти/ котор+ след"ет )олоGит#
коне=... Отк"да след"ет/ 1то а5сол4тн+. )око. 1нирваны2 ест# насто*6ее гновение. >
,от* он в &то гновении ( е" нет кон=а и в не ( ве1на* радост#.
Однако/ если "G )ри,одитс* на%+ват# &то гновение/ + %ове его !насто*6ее' ( )о
отно0ени4 к )ро0ло" и 5"д"6е" или к ко"-то/ дл* кого оно ( насто*6ее. Oо если нет ни
)ро0лого/ ни 5"д"6его/ ни того/ дл* кого &тот иг ( насто*6ее/ тогда 1то Gе &тоX Когда Jа-
1Gан "ирал/ 5елка %авере6ала на кр+0е. !Вот оно/( ска%ал он/( и ни1его 5ол#0е'.
292
П9И;ОFЕНИЕ J
Пис#о Pак"ана Y)риводитс* и% книги Уотса !$", $%&н'Z.
Са+ ваGн+ &леенто в иск"сстве -е,товани*/ как и в сао $%&н/ *вл*етс* то/ 1то оGно
на%ват# !неве0ател#ство "а'. 2сли еGд" дв"* де.стви*и остаетс* =ел# тол6ино. ,от# в
волосок/( &то "Gе %адерGка.
Когда ,ло)ае0# в ладо0и/ %в"к ра%даетс* 5е% %адерGки. Он не Gдет и не ра%+0л*ет/ )реGде
1е во%никн"т#. Fдес# нет )роеG"то1ного %вена ( одно двиGение след"ет %а др"ги 5е%
ве0ател#ства со%нател#ного 1елове1еского ра%"а. 2сли т+ волн"е0#с* и ра%д"+вае0#/ 1то
делат#/ когда )ротивник готов на)аст# на те5*/ т+ )редоставл*е0# в его рас)ор*Gение вре*/
т.е. с1астлив"4 во%оGност# нанести сертел#н+. "дар. П"ст# тво* %а6ита след"ет %а его
на)адение 5е% але.0его ра%р+ва ( тогда не 5"дет дв", отдел#н+, де.стви./ и%вестн+, )од
иене %а6ит+ и на)адени*...
Pво* гновенно-не)осредственна* реак=и* )риведет к неин"ео" сао)ораGени4
)ротивника. P+ долGен ")одо5ит#с* лодке/ легко скол#%*6е. )о ре1н+ )орога. В $%&н/ и в
-е,товании тоGе/( 5ол#0е всего =енитс* "/ сво5одн+. от коле5ани. и от 5локировок/ "
293
не)осредни1а46и.. По&то" так 1асто ")оина4тс* в $%&н 5леск олнии и искра/ в+секаеа*
и% крен*. Б+ло 5+ о0и5ко. )ониат# и, всего ли0# как сивол+ скорости. Скорее они
во)ло6а4т не)осредственност# де.стви*/ ни1е не )рер+вае+. )оток Gи%ненно. &нергии.
2сли к сит"а=ии/ ,от* 5+ и о1ен# отдаленно/ )рие0иваетс* )роедление/( т+ наверн*ка
)отер)и0# )ораGение. 7то/ коне1но/ не %на1ит/ 1то надо стреит#с* к де.стви*
нео5д"анн+ и старат#с* совер0ат# и, в во%оGно крат1а.0ее вре*. 2сли " те5* ест# такое
Gелание/ оно сао "Gе ест# %адерGка...
Саое ваGное ( &то )рио5рести ентал#ное состо*ние/ и%вестное )од на%вание
!не)одвиGна* "дрост#'... !Oе)одвиGн+.' отн4д# не %на1ит окостенев0и./ 5ес1"вственн+.
или 5е%Gи%ненн+./ как каен# или 5ревно. 7то о%на1ает в+с0"4 сте)ен# )одвиGности )ри
со,ранении не)одвиGного =ентра. В &то состо*нии " достигает вели1а.0е. сте)ени
Gивости и готовности на)равит# сво4 &нерги4 т"да/ к"да н"Gно... Вн"три ест# не1то
не)одвиGное и оно с)онтанно )ерее6аетс* весте с )редетаи/ )о*вл*46иис* )еред ни.
Fеркало "дрости гновенно отраGает &ти )редет+ )о ере и, )о*влени*/ но сао остаетс*
не%а"тненн+ и !не)одвиGн+'.
294
8И8;ИО:9&ФИЯ

Би5лиогра-и* ра%делена на R 1асти Y• р"сские исто1никиZ:
А. Основн+е исто1ники/ котор+е ис)ол#%овалис# )ри )одготовке данно. книги. Q)онское
)рои%но0ение )риведено в кр"гл+, ско5ка,. Сс+лки на *)онское и%дание )олно. Кита.ско.
Pри)итаки дано на и%дание qd]mo[ …d]‹[vb в D5 тоа, YPокио/ 19RC-19:RZ и на uded\[^b_ [n eo_
uo]`_m_ qld`m\de][` [n eo_ Abcco]me ql]ƒ]edvd Yz{n[lc/ 1DD:/ вос)р. q[v|[/ 19R9Z
Б. О56а* 5и5лиогра-и* ра5от )о $%&н на евро)е.ски, *%+ка, весте с некотор+и ра5отаи
)о инди.ско. и кита.ско. -илосо-ии/ на котор+е сделан+ сс+лки в на0е. книге. 7тот ра%дел
содерGит каGд"4 ваGн"4 ра5от" или на"1н"4 стат#4 )о $%&н Yи% того л"10его/ 1то * %на4Z/
котора* о)"5ликованна до насто*6его вреени Yи4л# 195SZ.
295
&. О'н$%нK! и'т$Lнии
1. 78*n9%tao :* (;8odo6a) ;on9 o2 t8* <*al/=at/on on eo_ xd|. •b`^-to]d •mbd`-tob_o Y•[vd
€_`vdvbZ/ SS5-71:. qd]mo[ R01C. Перевод в i77/5:j.
2. 78/n9%t* 78'1an%t*n9 L1 (:*/to61 >*nto <o61) <*)ord o2 t8* (rans3/ss/on o2 t8* La3?. (ao%51an (>o9*n),).l
004. (a/s8o 2076. ,an@/o 1524.
3. >a/8o ;8o9*n :o61s8/ •[^[ @_ly[`m [n eo_ Bde][`d\ q_dto_l …d]o[ @o[^_` Y]._.Ad`v_]Z.
Ad`v_] @_`}]/ 1SRR-1S9:. Ред. @b‹bv] и ablded. …d]o[ @obƒƒd`mod/ q[v|[/ 19C:.
C. •m]`-om]` w]`^Y@o]`}]`y_]Z ql_de]m_ [` ad]eo ]` eo_ w]`c @_`^-emrd` Y@[md`Z/ ".S0S.
qd]mo[ R010. Перевод С"д%"ки в i7Cj т.1 и S. и xd\\_| в iRRj.
5. •b-emb`-omb -•b-\b Y•[m[`mobvb €[l[vbZ ~_t[lc_c @d|]`^m [n eo_ d`t]_`e x[leo]_m.
qm_Y@_v]Z/ династи* С"нг. ab-omb_o @ob-tob/ Шан,а. …d]`]o[` ‘[vb‹[v|[/ •|[e[ 1905-
191R.
6. L/n%)8/ L1 (</n=a/ <o61) <*)ord o2 L/n%)8/. s]`-to] ?-ombd` Y~]`‹d\ €]^_`Z. ".DS7. qd]mo[ 1
9D5.С.i5-1j.
7. s]b-emb qrd`-to]`^ Y~[vbmob …d`^|[Z ‰\den[ly @beld [n eo_ @]{eo ‰del]dlto. qd-to]_` •b]-
`_`^ Y…d]vd` ˆ`[Z./ S:D-71:. qd]mo[ R00D. Bd`}][ 15R5. Перевод в i10Rj/ iS ?j.
8. A/%B*n L1 (C*6/9an <o61) <*)ord o2 t8* Dr**n <o)6. 51an%41 :'o%)8'/n (En9o :o619on), 1063%1135. (a/s8o
2003.
9. ;8*n%81/ ,o%)8an9 1%)8/ (F/nn* Gs8o 0s81) 7oll*)t*d (rad/t/ons o2 ;8*n%81/. Co%ts* ;8*n%81/ (:ata61 F/nn*),
668%770. (1n%81an9 M;. A*ll/ot 3047 ,3488. Ed. C1 ;o]o. zl]_`ed\ A[[v u[./ @od`^od]/ 19:0. Перевод
i:Dj.
10. @o[Š[ €_`‹[ qo_ _|_ el_dmbl_ [n eo_ qlb_ …odlyd. …[^_` ‘_`}]/ 1R00-1R5:. Ред.
•b`]o]v[ •dmo]cd. @d`v]Š[ Abmmo[l]`/ q[v|[/ 19:9. PакGе в …[^_` ‘_`}] ‘_`mobt. R-C7R.
@o]`}bmod/ q[v|[/ 19C0.
11. W1%3_` •bd` Ywby[` •d`Z qo_ Adll]_l ‡]eo[be €de_. xb-y_` •b]-vrd] Ywby[` ˆvd]Z/
11DC-1RS0. qd]mo[ R005. Перевод iSSj/ i57j/ iRDj.
296
В. 9аM$тK на !%р$D!й'их .(Kах
12. An*sa6/, M., C/storB o2 Fa?an*s* <*l/9/on (:*9an Aa1l, London, 1930).
13. H*no/t.C., (8* ;1?r*3* >o)tr/n* (Aant8*on, ,*4 5or6, and <o1tl*d9*, London, 1955).
14. H0Bt8.<.C., +*n /n En9l/s8 L/t*rat1r* and Gr/*ntal 7lass/)s (Co61s*/do, (o6Bo, 1948).
15. H0Bt8.<.C., Ca/61, 4.-ols. (Co61s*/do, (o6Bo, 1949%52).
16. H0Bt8.<.C., H1dd8/st ;*r3ons on 78r/st/an (*Its (:o61dos8a, (o6Bo, 1952).
17. H0Bt8.<.C., '066B1's >o6a ', (8* 5o1n9 East, -ols.00.2 to 000. 9 ((o6Bo,1952%4).
18. 78a?/n, C.H., '(8* 78'an Mast*r A1'ta/', Fo1rnal o2 t8* A3*r/)an Gr/*ntal ;o)/*tB, -ol.L000.A.47%52.
19.781 78'an (Hlo2*ld, F.) (8* C1an9 Ao >o)tr/n* o2 Jn/-*rsal M/nd (H1dd8/st ;o)/*tB, London, 1947)
20. 781 78'an (Hlo2*ld, F.) (8* Aat8 to ;1dd*n Atta/n3*nt (H1dd8/st ;o)/*tB, London, 1940)
R1. uorb qd-vd[. qd[ Pе uo]`^ YAbcco]me @[t]_e|/ s[`c[`/ 19:7Z
22. 7on=*, E., H1dd8/s3# 0ts Ess*ns* and >*-*lo?3*nt (7ass/r*r, GI2ord, 1953).
R:. u[`‹_/ ˆ./ Abcco]mem q_{em qol[b^o eo_ ’^_m. Совестна* редак=и* с
?.A.•[l`_l/….@`_\\^l[‚_ и ’.xd\\_|. Yudmm]l_l/ z{n[lc/ 195CZ.
24. 7on=*, E., ;*l*)t*d ;aB/n9s 2ro3 t8* A*r2*)t/on o2 W/sdo3 (H1dd8/st ;o)/*tB, London, 1955)
R5. u[[ydldm‡dy|/ А.К./ rxo[ ]m @ded` d`c xo_l_ ?m •_\\r qo_ l_‚]_‡ [n l_\]^][`/ ‚[\.f??/
?/стр.7S-D7 YB_‡ •[lv/ 19C7Z.
RS. …_y]_‚]\\_/ ‰./Y1Z •[`[^]l]`/ C ndmt. Совестна* редак=и* с @.s_‚] и †.qdvdvbm^b
Ywd]m[` ‰ld`)o%Fa?ona/s*, (o6Bo, 1928%1931).
27. >*3/*-/ll*, A.,(2) L* 7on)/l* d* L8asa, -ol. 0 (/3?r/3*r/* ,at/onal* d* .ran)*, Aar/s, 1952).
28. >13o1l/n C., 1 '>as W1%3*n%61an od*r &>*r Aass o8n* (or”' (3on13*nta ;*r/)a, -ol.111, 1943).
29. >13o1l/n C., 2 'Hod8/d8ar3a 1nd d/* An2an9* d*s 78'an H1dd8/s31s (Mon13*nta ,/??on/)a, -ol.K00, 1951).
:0. …by[b\]` •./ “ @dmdv]/ ~.a./ qo_ c_‚_\[ƒy_`e [n uo]`_m_ ‘_` dne_l eo_ @]{eo ‰del]dlto
Ya]lme ‘_` ?`me]ebe_/ B_‡ •[lv/ 195:Z. :3. …b|‚_`cdv/ †.†.s./ qd[ Pе uo]`^ Ywblld|/ s[`c[`/
1D5CZ.
297
32. El/ot, ;/r 7., Fa?an*s* H1dd8/s3 (Arnold, London, 1935).
::. a]lme ‘_` ?`me]ebe_ [n ’y_l]td Y1Z uderm •d‡`/ 19C0-19C1. О)"5ликовано в одно тое
Ya]lme ‘_` ?`me]ebe_/ B_‡ •[lv/ 19C7Z.
:C. a]lme ‘_` ?`me]ebe_ [n ’y_l]td YRZ ‘_` B[e_m Ya]lme ‘_` ?`me]ebe_/ B_‡ •[lv/ с *нвар*
195CZ.
35. .1n9 51%lan, (1) A C/stor| [n uo]`_m_ ‰o]\[m[ƒo|/ R т. Pl. …_lv A[cc_ Y‰l]`t_e[`/ 195:Z.
36. .1n9 51%lan, (2) (8* ;?/r/t o2 78/n*s* A8/loso?8B. (r. E.<.C198*s (:*9an Aa1l, London, 1947).
37. Dat*nLB, E.K., (8* 7lo1d M*n o2 5a3ato (M1rraB, London, 1929).
38. D*rn*t, F., (1) 'Entr*t/*ns d1 Ma/tr* d* >8Bana 78*n%8o1*/ d1 Co%tso' (A1Ll/)at/ons d* 1'E)ol* .ran)a/s*
d'EItr*3*%Gr/*nt, -ol. MMM0, 1949).
39. D*rn*t, F., (2) 'H/o9ra?8/) d1 Ma/tr* 78*n%8o1*/ d1 Co%tso' (Fo1rnal As/at/N1*, 1951).
40. D*rn*t, F., (3) 'Entr*t/*ns d1 Ma/tr* L/n9%B*o1 d1 :o1*/%)8an' (H1ll*t/n d* 1'E)ol* .ran)a/s* d'EItr*3*% Gr/*nt,
-ol. MLK, 0. 1951).
41. D/l*s, C.A., 781an9%t=1 (:*llB O Wals8, ;8an9a/, 1926).
42. D/l*s, L., qd[]me q_dto]`^m. Перевод+ Kи-=%и Ywblld|/ s[`c[`/ 19R5Z.
43. Dross*, E., >/* Gstas/at/s8* (1s)83al*r*/ (7ass/r*r, H*rl/n, 1923).
44. Carr/son E.F., (8* ./98t/n9 ;?/r/t o2 Fa?an (Jn4/n, London, 1913).
45. C*rr/9*l, E., +*n /n t8* Art o2 Ar)8*rB (Aant8*on, ,*4 5or6, 1953).
CS. •byƒol_|m/С./ ‘_` Abcco]my Y•_]_yd``/ s[`c[`/ 19C9Z.
47. C1 ;8/8 (1) '(8* >*-*lo?3*nt o2 +*n H1dd8/s3 /n 78/na' (78/n*s* Aol/t/)al and ;o)/al <*-/*4 , -ol. MK.4.
1932).
CD. Oи @o]o YRZ ruord` Y‘_`Z Abcco]my ]` uo]`d/ ?em •]me[l| and M*t8od' (A8/loso?8B East and W*st,
-ol.000.0. Conol1l1, 1953).
C9. •_]eo/ @]l А.В./ Abcco]me ‰o]\[m[ƒo| ]` ?`c]d d`c u_|\[` Yz{n[lc/ 19R:Z.
50. L/*L*nt8al, W., '(8* Hoo6 o2 78ao' (Mon13*nta ;*r/)a, Mono9., M000, A*6/n9, 1948).
51. L/n 51tan9, (8* W/sdo3 o2 Lao%(s* (Mod*rn L/LrarB, ,*4 5or6, 1948)
52. L/nss*n, <., Essa/s* s1r l* Ho1dd8/s3* *n 9*n*ral *t s1r l* +*n *n ?art/)1l/*r. 2 -ols. (Ed/t/ons Etr* L/Lr* ,
Hr1ss*ls,
298
1954).
53. Mas1na9a, <., '(8* ;tand?o/nt o2 >o9*n and C/s (r*at/s* on (/3*' (<*l/9/on East aad W*st, -ol.0 Jn/-*rs/tB o2
(o6Bo, 1955).
54. M1rt/, (.<.K., (8* 7*ntral A8/loso?8B o2 H1dd8/s3 (Al/*n O Jn4/n, London, 1955).
55. B__cody/ †../ @t]_`t_ d`c u]‚]\]‹de][` ]` uo]`d. R т. Yе6е 5 тоов долGн+ в+.тиZ
YudyŠl]c^_ ”`]‚_lm]e| ‰l_mm/ 195C и 195SZ.
56. ,16ar/Ba, :..(8* <*l/9/on o2 t8* ;a31ra/ (L1=a), London, 1913).
57. z^ded/ @./ €b]c_ e[ ‘_` ‰ldte]t_ . Lасти1н+. )еревод wb%3on :an (H166as8a, :Boto, 1934).
58. G8asa3a, ;. O .a1st, A., +*n, d*r l*L*nd/9* H1dd8/s31s /n Fa?an (Dot8a, 1925).
59. zvdvbld/ К./ qo_ A[[v [n q_d Yn[b\]m/ ˆc]`Šbl^o/ 1919Z.
60. A*ll/ot, A., ',ot*s s1r N1*lN1*s art/st*s d*s ;/I >Bnast/*s *t d*s ('an9' (('o1n9 Aao, -ol.MM00. 1923).
S1. ~[bm_\\_/ ˆ./ rs]b-emb qrd`^-to]`^r Y@]`]td/ тт. •.•1 и f?/ 19:0/ 19:1/ 19:SZ.
SR. @dmdv]/ P./ ‘_`: x]eo @ƒ_t]d\ ~_n_l_`t_ e[ @[e[ ‘_` Y@[e[ @_te •_dc•bdle_lm/ q[v|[/
1955Z.
63. ;*n9a/, 0nd/a%/n6 >ra4/n9s (Ga6land M1s*13, Ga6land, 1956).
64. ;*n=a6/, ,.. +*n M*d/tat/on (H166as8a, :Boto, 1936).
65. ;*n=a6/, ,.. O M)7andl*ss, <., H1dd8/s3 and +*n (A8/loso?8/)al L/LrarB, ,*4 5or6, 1953).
SS. @_`‹dv]/ B.. “ ~_ƒm/ ‰./Y1Z qo_ €de_\_mm €de_. Перевод wb-y[` •d` Ywblld|/ s[m An9*l*s,
1934).
67. ;*n=a6/, ,.. O <*?s, A.,(2) 101 +*n ;tor/*s (M):aB, A8/lad*l?8/a, n.d.).
68. ;/r*n, G., '+*n H1dd8/s3 and 0ts <*lat/on to Art' ((8*oso?8/)al Aat8, Ao/nt Lo3a, )al/2., G)toL*r, 1934).
69. ;o9*n Asa8/na, +*n(;a6an*, (o6Bo, 1954).
70. @[l[v]`/ ‰./ Yред.Z a[lym d`c q_to`]•b_m [n ’\elb]me]t d`c @ƒ]l]ebd\ €l[‡eo YA_dt[` ‰l_mm/
A[me[`/ 195CZ.
71. ;dB*n ;8a61, ;*r3ons o2 a H1dd8/st ALLot (G?*n 7o1rt, 78/)a9o, 1906).
72. ;)8*rLats6B, (8., (8* 7on)*?t/on o2 H1ss8/st ,/r-ana (L*n/n9rad, 1927).
73. ;t*/n/lL*r%GL*rl/n, E., O Mats1o, :., (8* H1dd8/sts ;*)ts o2 Fa?an (Al/*n O Jn4/n, London, 1938).
7C. @b‹bv]/ ….q./ Y1Z ˆmmd|m ]` ‘_` Abcco]my/ : т. Ysb‹dt/ s[`c[`/ 19R7/ 19::/ 19:C.
Вос)р.~]c_l/ s[`c[`/ 19C9/ 1950/ 1951Z.
75. ;1=16/, >.(., (2) ;t1d/*s /n t8* Lan6a-atara ;1tra(<o1tl*d9*, London, 1930).
299
7S. @b‹bv]/ ….q./ Y:Z qo_ sd`vd‚dedld @beld Y~[be\_c^_/ s[`c[`/19:R/ Восир. 195SZ.
77. @b‹bv]/ ….q./ YCZ ?`el[cbte][` e[ ‘_` Abcco]my Y•|[e[/ 19:C. Вос)р. ‰o]\[mƒƒo]td\
s]Šldl|/ B_‡ •[lv/ 19C9).
78. ;1=16/, >.(., (5) (ra/n/n9 o2 t8* +*n H1dd8/st Mon6 (East*rn H1dd8/st ;o)/*tB, :Boto, 1934).
79. @b‹bv]/ ….q./ YSZ wd`bd\ [n ‘_` Abcco]my Y•|[e[/ 19:5. Вос)р. ~]c_l/ s[`c[`. 1 950Z.
80. ;1=16/, >.(., (7) +*n H1dd8/s3 and 0ts 0n2l1*n)* on Fa?an*s_ ub\ebl_ Yˆdme_l` Abcco]my @[t]_e|/
•|[e[/ 19:D. Вос)р. в A[\\]`^_` @_l]_mZ. D1. @b‹bv]/ ….q./ YDZ qo_ ˆmm_`t_ [n Abcco]my
YAbcco]me @[t]_e|/ s[`c[`/ 19C7Z.
82. ;1=16/, >.(., (9) (8* +*n >o)tr/n* o2 ,o%M/nd (</d*r, London, 1947).
83. ;1=16/, >.(., (10) L/-/n9 LB +*n(</d*r, London, 1950).
84. ;1=16/, >.(., (11) ;t1d/*s /n +*n (</d*r, London, 1955).
85. ;1=16/, >.(., (12) 'Aro2*ssor <1dol2 Gtto on +*n H1dd8/s3' (East*rn H1dd8/st, t.///, ??.93%1 16).
86. ;1=16/, >.(., (13) '+*n H1dd8/s3 on 033oral/tB. An EItra)t 2ro3 t8* C*6/9ans81' (East*rn H1dd8/st, -ol.111,
??. 213%223).
87. ;1=16/, >.(., (14) '(8* <*)o-*rB o2 a Lost M;. on t8* C/storB o2 +*n /n 78/na'. (East*rn H1dd8/st, -ol.0K,
??.199%298).
88. ;1=16/, >.(., (15) '09noran)* and World .*llo4s8/?' (.a/t8s and .*llo4s/?. Wat6/ns, London, 1937).
89. ;1=16/, >.(., (16) 'H1dd8/st ;B3Lol/s3' (;B3Lols and Kal1*s. Car?*r, ,*4 5?r6, 1954).
90. ;1=16/, >.(., (17) '+*n and Ara93at/s3' (A8/loso?8B East and W*st, -ol.0K.2. Conol1l1, 1954).
91. ;1=16/, >.(., (18)' (8* A4a6*n/n9 o2 a ,*4 7on)/o1sn*ss /n +*n' (Eranos %Fa8tL1)8, -ol.MM000. <8*/n%K*rla9,
+1r/)8, 1955).
92. (a6a61s1, F., Ess*nt/als o2 H1dd8/st A8/loso?8B (Jn/-*rs/tB o2 Ca4a//, Conol1l1, 1947).
93. Wal*B, A., +*n H1dd8/s3 and 0ts <*lat/on to Art (L1=a), London, 1922).
9C. xdeem/ ’.x./ Y1Z qo_ @ƒ]l]e [n ‘_` Ywblld|/ s[`c[`/ 1 9:S/ R-ое и%д. 1955Z.
95. Watts, A.W., (2) +*n H1dd8/s3 (H1dd8/st ;o)/*tB, London, 1947).
9S. xdeem/ ’.x./ Y:Z ‘_` Yта Gе 1то и )ред+д./ но рас0иренное. …_\v]`.@ed`n[lc/ 19CDZ.
97. Watts, A.W., (4) (8* WaB o2 L/L*rat/on /n +*n H1dd8/s3
(A3*r/)an A)ad*3B o2 As/an ;t1d/*s, ;an .ran)/s)o, 1955).
98. Watts, A.W., (5) '(8* AroLl*3 o2 .a/t8 and Wor6s /n H1dd8/s3' (<*-/*4 o2 <*l/9/on, -ol.K.4. ,*4 5or6, MaB,
1941).
99. W*nt=, W.5.E., (/L*tan 5o9a and ;*)r*t >o)tr/n*s (GI2ord, 1935).
100. x]\o_\y/ ~./ Y1Z qo_ @_tl_e [n eo_ €[\c_` a\[‡_l. Перевод qrd] uo]` •bd qmb`^ uo]o/ с
коентари*и u.€.†b`^ Y•_^d` ‰db\/ s[`c[`/ 19:1Z.
101. x]\o_\y/ ~./ YRZ qo_ ? uo]`^ [l A[[v [n uod`^_m/ R т. Pl. Саг" Ad|`_m Y‰d`eo_[`/ B_‡
•[lv/ 1950Z. 1 0R. x[`^ Mo1%la3, (8* ;1tra o2 W*/ Lan9 (C1/%n*n9) (L1=a), London, 1944)
В. И'т$Lнии на р"''$= .(K!/ и( $т$рKх Dри D!р!%$>! ' ан*лий'$*$
и'D$ль($%али'ь @итатK.
10:. А5аев O.В. Lан#-5"дди% и к"л#т"рно-)си,ологи1еские тради=ии в
средневеково Китае. Oовоси5ирск. Oа"ка. 19D9. R7R с.
10C. Сеен=ов A.u. Б,агавадгита в тради=ии и в совреенно. на"1но. критике.
<.Oа"ка. 19D5. R:5 с.
105. Одиноки. свер1ок. Класси1еские *)онские тре,сти0и* ,а.к". <. $етска*
литерат"ра. 19D7 г.
301

M"доG0. редактор 3на Старих
M"доGне о-орлени* &н>р# Си>!р'ьий
<акет JNOP П!т"#$%
П6)исано до др"к" 10.10.9: р. Jорат DC{\0D1–:R Пd`]ƒ о-сетни. B1. Hарн]т"ра !Шк0#на'.
У.др"к. арк. R0/0 У.-ар5.-ввд5. R0/0 О5л.-вид.арк. RR/10. Fа. :-15:. PираG R5 000. I]на
догов]рна. !Со-]*'/ sec. R5R055/ Ки]в-55/ в"л. Hор#кого/ C7
В]ддр"ковано % ориг]нал-акет" на Ки]вс#ко" орендно" )ол]гра-]1но" )]д)риеств]
“КНИ:&” 254655 МСП К.>?В-5:/ в"л. Артеа/ R5
Сканирование Qнко uлава Ban6osPdol.r1
8tt?#QQ444.)8at.r1QRBan6osQBa.8t3l
8tt?#QQ444.)8at.r1QRBan6os31s/)Q/nd*I.8t3l

БИБЛИОГРАФИЯ....................................................295 ПРИЛОЖЕНИЕ II....................................................302

ТИА, МАРКУ и РИЧАРДУ КОТОРЫЕ ПРЕКРАСНО ПОЙМУТ ВСЕ ЭТО, ХОТЯ ЕЩЕ НЕ УМЕЮТ ЧИТАТЬ
ПРЕДИСЛОВИЕ

В последние двадцать лет ощущается чрезвычайный рост интереса к Дзэн-буддизму. Со времен второй мировой войны этот интерес возрос настолько, что явно становится значительной силой в интеллектуальном и культурном мире Запада. Это, несомненно, связано с общим интересом к японской культуре, что является одним из конструктивных итогов последней войны. Но если бы дело было только в этом, то Дзэн мог бы оказаться лишь преходящим модным увлечением. Более глубокой причиной такого интереса является то, что мировоззрение Дзэн оказалось созвучным начинающейся эволюции мысли Запада. Несмотря на свои тревожные и деструктивные аспекты, цивилизация Запада в наше время находится в одном из самых своих плодотворных периодов. В новейших областях западной науки, таких как психология и психотерапия, логика и философия науки, семантика и теория связи, возникают удивительные новые идеи и открытия. Возможно, что за некоторыми из этих достижений находится 11 влияние философии Азии, но я убежден, что это скорее параллелизм мышления, чем непосредственное заимствование идей. Мы, однако, осознаем этот параллелизм, и это обещает нам в будущем плодотворные изменения взглядов на мир. В нашем веке мысль Запада меняется настолько стремительно, что наша психика иногда оказывается просто не в состоянии справится с наплывом новых идей и впечатлений. Возникли не только серьезные трудности в понимании между интеллектуальной и обычной публикой, но и сама направленность нашего мышления серьезно подрывает основы здравого смысла, лежащие в фундаменте наших социальных соглашений и общественных институтов. Исчезают знакомые концепции пространства и времени, движения, природы и ее законов, истории и социальных изменений, человеческой индивидуальности, и мы ощущаем себя несомыми по течению, в реке без берегов, в пространстве, которое все больше и больше соответствует буддийскому принципу “Великой Пустоты”. Ничто не может научить нас искусству жить в такой вселенной — ни религиозная, ни философская, ни научная мысль Запада. В таком не хранящем следа океане относительности мы строим планы нашего пути. И для абсолютизации, для фиксации себя в этом мире мы используем те принципы и законы, за которые мы могли бы ухватиться ради своей духовной и психологической безопасности. 12 Вот почему, я думаю, возник повышенный интерес к такому способу жизни и такой культуре, которая на протяжении пятнадцати столетий в такой “Пустоте” ощущала себя как у себя дома, не только не испытывая при этом ужаса, но даже ощущая позитивное наслаждение. Выражаясь языком Дзэн, ситуация Дзэн всегда была: Вверху — ни куска черепицы,, чтобы защитить голову. Внизу — ни пяди земли, чтобы поставить ногу. Этот язык не так уж и непонятен для нас, поскольку мы способны понимать смысл высказывания Нового Завета: “лисы имеют норы, птицы небесные имеют гнезда, а Сыну Человеческому негде преклонить голову”. Я вовсе не сторонник того, чтобы “импортировать” Дзэн с Дальнего Востока, поскольку он глубоко связан с культурными институтами, принципиально нам чуждыми. Однако, несомненно, существуют вещи, которым мы могли бы научиться или разучиться, кое-что мы могли бы применить и на своем пути. Дзэн имеет свой особый способ самовыражения, разумный, но обескураживающий как интеллектуала Запада, так и обычного человека, предоставляя для общения ранее не используемые возможности. В нем есть непосредственность, яркость и юмор, и ощущение красоты, вызывающие одновременно раздражение и радость. Но прежде всего — у него есть способ обратить ум внутрь себя и преобразовать самые тягостные проблемы челове13 ка в вопросы типа “Почему это мышь, если она крутится как волчок?” В основе этого подхода существует сильное, но абсолютно несентиментальное сострадание к человеческим существам, страдающим и умирающим от самой попытки сохранить себя. Существует множество прекрасных книг по Дзэн, хотя некоторые из лучших были быстро распроданы, а некоторые — трудно достать. До сих пор ни одна из них — в том числе и книги доктора Судзуки — не предложила обзор этого предмета, который включал бы исторические предпосылки Дзэн и его связь с индийскими и китайскими духовными традициями. Три тома Эссе по Дзэн-буддизму представляют собой несистематизированное собрание научных статей

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->