Ako golemo kolicestvo na kondenzat se sobere, preporaclivo e da

se vgradi avtomatski odvod na mestoto na manuelno
upravuvaniod . Kako i da e vo ovakvi slucaii pricinata za nasobraniot
kondenzat e seuste nepoznata.Na primer nesoodvetno postavuvawe
na cevkata moze da e pricina za nasobiranje na kondenzatot
Avtomatiskiot odvod koristi plovak za da go odredi nivoto na
kondenzatoto vo sadot , koga nivoto ke dostigne maksimum na
dozvolenoto, kontrolen klip otvara set od ventilo koi se isfrlaat od
sistemot so pomos na vozduh preku odvodna linija. Ako plovakot
dojde do minimumot
izpusniot ventil se zatvara
i procesot na isfrlanje na kondenzatoto zapira. Filteniot sad, исто
така, mo`e da se prazni ra~no
Kompresiraniot voduh preminuva niz filter od levo kon desno i se
nosi
na baggle plate vo sadot so filterot.Efektot na baffle plate e
toa sto predizvukuva struenje na voduhot, i poteskite
delcinja,prasinata i kapki od vodata se lepat za vnatresnite sadovi
na zidot poradi centrifugalnite sili.Necistotijata se spusta po zidovite
so do filterot kade sto se sobira.Vozduhot koj e procisten na vakov
naci pominuva niz filterskiot element, koj prefineto gi filtrira i
najmalite necistotii. Ovoj filter se sostoi od highly-porous sintered
matrejal.Stepenot na separacija zavisi od goleminata na porite vo
filterot.
Postojat poveke varijanti na filer so golemina na procepite od 5 do
40 mikroni Друга важна карактеристика на компресираните филтри за воздух
е степенот на одвојување, или ефикасноста, што го покажува процентот на
честичките на одредена големина кои можат да се одвојат. Ефикасноста е (цитат)
за големината на честичките, на пример, ефикасноста од 99,99% за 5 микрони.
Со микро филтрите, 99.999% од честичките поголеми од 0,01 мм може да се
филтрираат.
Акцијата на филтрација на компресираниот филтер за воздух се задржува дури и
по долга работа и со тешко загадување. Сепак, под овие околности, падот на
притисокот станува разочарувачки visok I filterot stanuva energetski.
Со цел да се препознае правилното време за промена на елемент на филтерот ,
треба да се спроведе визуелна инспекција или мерење на разликата на притисок
низ филтерот.

146

Во зависност од природата на компримираниот воздух кој е на
располагање, потрошувачката на воздух на компонентите и
големината на филтерот, филтрите за компримиран воздух бараат
поголем или помал износ на одржување. Под одржување се
подразбира:
-замена или чистење на елементот на филтерот
- одводнување на кондензатот
Кога е потребно чистење, спецификациите на производителот мора
да
*се почитуваат
Компримираниот воздух генериран од страна на копмресорот ќе се
промени. Промените во нивото на притисок во системот на цевките
може да влијае негативно на на префрлувањето на вентилите,
„работното“ време на цилиндрите и временските карактеристики за
контрола на протокот на вентилите
Нивото на постојан притисок е предуслов за непроблематична
операција на пневматската контрола. Со цел да се обезбеди постојан
притисок, регулаторите се сместени во централно место во мрежата
на компримиран воздух без оглед на притисокот на флуктациите во
главната јамка. Редукторот или регулаторот на притисок е сместен
под филтерот за компримиран воздух и има задача водење на
константен работен притисок, без оглед на потрошувачката во
системот. Притисокот треба да биде погоден со индивидуалните
барања на секоја секција
Притисокот на системот кој во практика се покажа као најдобар како
економски и технички најкомпромисен меѓу компримираниот воздух
и ефикасноста на елементите е отприлика:
-600кПа (6 бари) во моќниот дел и
-300 до 400 кПа (3-4 бари) во контролната секција
Поголем работен притисок ќе доведе до неефикасно искористување
на енергијата, додека помал работен притисок ќе доведе до слаба
ефикасност особено во моќниот дел.

147

Vлезниот притисок (примарен притисок) на регулаторот за ппитисок мора да
биде повисок од излезниот притисок (секундарен притисок). Притисокот се
регулира со помош на дијафрагмата. излезниот притисок дејствува на
дијафрагмата од едната страна, а еластичноста од друга страна. Силата на
еластичност може да се подеси со помош на помош на клич. Кога излезниот
притисок се зголемува на пример во текот на цилиндричните товарни промени,
дијафрагмата се поместува спроти еластичноста предизвикувајки, отворот за
излез во форма на крст да го попречи бранот или целосно да го сопре.
централниот дел на дијафрагмата се отвора и компресираниот воздух може да
протече во атмосферата преку вентилните дупки.
Кога излезниот притисок се намалува еластичната сила ги отвора вентилните
отвори. Регулирањето на претстојниот излезен притисок е предизвикан од
постојаното отворање и затворање на отворите предизвикано од протокот на
воздухот. Операцискиот притисок е прикажан на мерачот.

148

Ако не е донесен воздух на секундарната страна, притисокот расте и ја притиска
дијафрагмата кон компресирачкиот излез. излезната област во форма на крст, на
вентилните отвори се отвара со цел протокот на воздух да се намали или целосно
да се прекине. Компресираниот воздух може да продолжи да протекува само кога
воздухот не е донесен на секундарната страна. Како правило компресираниот
воздух кој е генериран мора да биде сув, односно да биде ослободен од масло.
Кај некои компоненти подмачканиот воздух е штетен, за други, е непожелен, но
за моќни компоненти може во некој сличај да биде неопходно. Подмачкувањето
на компресираниот воздух поради тоа мора да биде лимитирано само на одделот
кој бара подмачкување. За таа цел повекето подмачкувачи се соодветни за
хранење на компресираниот воздух со специјално селектирани масла. Маслата
кои му се донесени на воздухот од кај компресорот не се соодветни за
подмачкуванје на контролните системски компоненти...

149

Kako opst princip, cilindarot koj sto e otporen na toplo, ne smee da se
upotrebuva ili (da se isporacuva) so pritisokot od vozduhot.
Ako sistemot do sega koj sto e rabotil na podmackuvanje se konvertira vo
vozdusniot pritisok, podmackaniot ventil koj sto e original i cilindarot moraat
da se obnovat, zatoa sto moze nekoi od niv da se flushed vo nekoi slucaevi
V

ia

d

D
D

C

h

e

c k

u

c t

r i p

c h

a

m

b

V a l v e
r e s t r i c t io

c t

v a

u

l v e

B

a

R

i s e

O

il

ll

s e

a

e

r

n

t

r

Подмачкување на компримиран воздух може да биде неопходно во
одредени случаи:
-каде се бараат екстремно брзи осцилации
-со цилиндри со голем дијаметар, подмачкувачите треба да бидат
инсталирани низводно на конзумациата на цилиндрите

150
Следниве проблеми може да настанат како резултат на
прекумерно подмачкување
-дефект на компоненти
-зголемување на еколошки проблеми
-фаќање на компонентите после подолго време на застој
Компресираниот воздух кој поминува низ подмачкувачот предизвикува пад на
притисокот помеѓу резервоарот за масло и горниот дел од подмачкувачот.
Разликата во притисокот е значајна поради тоа што предизвикува маслото да се
движи нагоре низ доводот од каде подоцна паѓа во млазницата која може да биде
видена преку инспекциското стакло. Овде маслото се атомира и се зема со
воздушната пара во поголем или помал степен.
Можно е да се провери нафтена доза од следново:
Референтната вредност за нафтена доза е одредена количина
од 1 до 10 капки на метар кубен на компримиран воздух.
Точните мерења можат да бидат проверени на следниот
начин:Парче бел картон треба да се држи на оддалеченост од
околу 10 cm од издувните порти на мокен вентил на цилиндер
што е најдалеку од крајната смазка.
Ако тогаш на системот му е дозволено да работи некое
време,треба да се види бледо жолта боја на картонот.
Капењето на масло е јасен знак за пре-подмачковање.
До пред неколку години, општ став беше дека маслото од
компресорот може да биде употребено како подмачкувач на
моќните елементи. Сега е поизнато дека тоа не е причината.
Како што нивото на топлина произведена во компресорот е
многу висока, маслото се јагленосува и пареата се исцрпува.
Ова води до абразивна акција на цилиндрите и вентилите, а
ефикасноста е намалена..
Поголем проблем е тоа што нафтата е депонирана на
внатрешните ѕидови на цефката и на крајот се апсорбира на
неконтролиран начин во воздушниот проток.
Овиј факт е самоконтролиран и има ефикасна невозможна
дистрибуција.
Цефка која ке се загади на овој начин не може да биде
исчистена без расклопување.
Поголем недостаток е gumming, што значи дека некој систем е
во застој одредено време (после викенди и
празници),подмачканите компоненти не функционираат
правилно.

. 151 STR.
151

Подмачкувањето на компресираниот воздух треба да биде сведено единствено на
системските компоненти (делови) кои треба да бидат доставени. Најдобар начин
да се доставува nafta е да се постават подмачкувачите директно низводно од
потрошувачката направа. Компонентите (деловите) со само-подмачкување треба
да бидат избрани за контролниот дел на пневматскиот систем. Основното
правило затоа би било: Подготовка на компресиран воздух во безмаслена форма.
Во секојдневната практика би требало да бидат земени во предвид следниве
точки:
1Колку што евозможно малслата за компресорот треба да бидат заштитени од
навлегување на мрежата на компресиран воздух (треба да бидат монтирани
одвојувачи (сепаратори) за масло )2За соодветните оперативни компоненти кои
исто така можат да работат со неподмачкан компресиран воздух.
3Штом симстемот е ставн во погон и вклучен за работа со nafta,
подмачкувањето мора да биде продолжено се додека оригиналното подмачкување
на компонентите (деловите) би било измиено од naftata.
Следново треба да биде обезбедено со сервисните единици: Целокупнioт пат на
воздух во m3/h ја дава големината на единицата. Ако овој пат е превисок, тогаш
има висок пад на притисокот во единицата. Вредностите кои се посочени од
произведувачот мора да бидат запазени. Работниот притисок не смее да ја
надмине вредноста посочена на сервисната единица. Амбиенталната температура
не смее да надмине 50 °C (максимална вредност за пластични легени).

152

153

Следните рутински сервиси за мерење се потребни врз база на регуларна основа.
- Филтер за компресиран воздух:
Кондензирачкото ниво мора да биде проверувано редовно, за да не се надмине
нивото кое е посочено на страничното стакло. Ако е надминато ова ниво, тоа
може да резултира собраниот кондензат да се пролее во линиите за довод на
воздух. Надминатиот кондензат може да биде потрошен со користење на
потрошувачка печка. И филтеровиот кертриџ мора често да се проверува поради
загадување и да се чисти или замени ако е потребно.
- Регулатор за компресиран воздух:
Ова не бара никакво сервисирање, кое би му претходело на неговото набавување
во согласност со филтерот за компресиран воздух.
- Подмачкувач на кондензиран воздух:
Потребна е соодветна проверката на нивото на маслото преку страничното стакло
и одозгора, да соодветствува на нивото кое е одбележано. Пластичниот филтер и
бокалот со подмачкувачот не треба да бидат чистени со трихлороетилен. Само
минерално масло може да се користи како подмачкувач..

154

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful