P. 1
TDH Power Point

TDH Power Point

|Views: 5|Likes:
Published by Hao Nguyen

More info:

Published by: Hao Nguyen on Dec 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2011

pdf

text

original

Sections

 • 1.1: C¸c
 • 1.2: Khëi
 • 1.3: Khëi
 • 1.4: Bé
 • 1.5: Bé
 • 1.6: Bé
 • 1.7: S¬
 • 1.8: S¬
 • 2.1: a.Khëi
 • 2.2: S¬
 • 2.3: BiÓu
 • 2.4: T¨ng
 • 2.5: T¨ng
 • 2.6: T§L theo
 • 2.7: BiÓu
 • 2.8: S¬
 • 2.9: S¬
 • 2.10: b) S¬
 • 2.11: S¬
 • 3-1: Nguyªn
 • 3-2: S¬
 • 3-3: S¬
 • 3-4: S¬
 • 4.2: §iÖn
 • 4.3: S¬
 • 4.4: Bé
 • 4.5: Bé
 • 4.7: §å
 • 4.8: S¬
 • 4.9: §å
 • 4.10: S¬
 • 4.11: S¬
 • 4.12: S¬
 • 5.1: S¬
 • 5.2: S¬
 • 5.3: S¬
 • 5.4: S¬
 • 5.5: S¬
 • 5.6: Thay
 • 5.7: Thay
 • 5.8: S¬
 • 5.9: §Æc
 • 5.10: S¬
 • 5.11: Bé
 • 5.12: §Æc
 • 5.13: S¬
 • 5.14: S¬
 • 5.15: §Æc
 • 5.16: Hai
 • 5.17: Hai
 • 5.18: S¬
 • 5.19: S¬
 • 5.20: S¬
 • 6.1: S¬
 • 6.2: Sù
 • 6.3: S¬
 • 6.4: DÞch
 • 6.6: S¬
 • 6.7: S¬
 • 6.8: S¬
 • 6.9: Sù
 • 6.12: Sù
 • 6.13: Ng¨n
 • 6.14: S¬
 • 7. ý

End Show

T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
TR−ÒNG ÐAÌ HOC KY THUÂT CÖNG NGHÌÊPm«nthèng

®iÖn


®éng

ho¸thèng

®iÖn
Ch−¬ng

1. tù

®éng

®ãng

nguåntr÷

(T§D)
Ch−¬ng

2. tù

®éng

®ãng

trë

l¹i nguån

®iÖn

(T§L)
Ch−¬ng

3. Tù

®éng

®iÒu

chØnh

dung l−îng


Ch−¬ng

4. tù

®éng

hoμ

®ång


Ch−¬ng

5. tù

®éng

®iÒu

chØnh

®iÖn

¸p vμ

c«ng

suÊt

ph¶n

kh¸ng
Ch−¬ng

6. tù

®éng

®iÒu

chØnh

tÇn


Home
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Bμi 1. ý nghÜa

cña

T§D
I. ý

nghÜa

cña

T§D:
-

§¶m b¶o

®é

tin cËy

cung

cÊp

cho

c¸ctiªu

thô

®iÖn
-

Trong

nhiÒu

tr−êng

hîplμm

gi¶m

dßng

ng¾n m¹ch, gi¶m

tæn

thÊt
®iÖn

n¨ng

trong

m¸y

biÕn

¸p, b¶o

le ®¬n gi¶n

h¬n...
II. C¸c

biÖn

ph¸p

thùc

hiÖn

T§D:
-

Mét

nguån

®−îc

nèi

vμo vμ

cung

cÊp

chotiªu

thô, cßn

nguån

thø
hai ®Ó dù tr÷.
-

TÊtc¸c

nguån

®Òu

nèi

vμo nh−ng

lμm

viÖc

riªngtrªn

nh÷ng


tiªu

thô

®−îc

t¸ch

biÖt

ra. Sù

ph©n

chia

®−îc

thùc

hiÖn

b»ng

m¸y

c¾t. T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
A
MC1 MC3
T§D
MC2 MC4
B
C
D1
D2
~
Phô

t¶i
Phô

t¶i
~
MC1
MC3
MC2 MC3
Phô

t¶i
BA1 BA3
MC5
T§D
MC7 MC6
BA2
T§D
H×nh

1.a H×nh

1.b
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
A
MC1
MC3
T§D
MC2 MC4
B
Phô

t¶i
BA1
BA2
MC5
~
MC1 MC3
MC2
MC4
D1 D2
T§D
MC5
A B
C D
BU
D3
H×nh

1.c H×nh

1.d
H×nh

1.1: C¸c

nguyªn

t¾c thùc

hiÖn

T§D
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Bμi 2. Yªu

cÇub¶n

®èi

víi

thiÕtT§D
1. S¬

®å

T§D kh«ng

®−îc

t¸c

®éng

tr−íc

khi

m¸y

c¾t cña

nguån

lμm viÖc


c¾t ra

®Ó

tr¸nh

®ãng

nguåntr÷

vμo

khi

nguån

lμm viÖc ch−a bÞ

c¾t ra.
2. S¬

®å

T§D ph¶i

t¸c

®éng

khi

mÊt

®iÖn

¸p trªn

thanh

gãptiªu

thô


bÊt

do g×.
3. ThiÕtT§D chØ

®−îc

t¸c

®éng

mét

lÇn

®Ó

tr¸nh

®ãng

nguåntr÷
nhiÒu

lÇn

vμo

ng¾n m¹ch tån

t¹i.
4. §Ó

gi¶m

thêi

gian

ngõng

cung

cÊp

®iÖn, viÖc

®ãng

nguåntr÷

cÇn
ph¶i

nhanh

nhÊtthÓ

®−îc

ngay

sau

khi

c¾t nguån

lμm viÖc.
5. §Ó

t¨ng

tèc

®é

c¾t nguåntr÷

khi

ng¾n m¹ch tån

t¹i, cÇn

t¨ng

tèc

®é
t¸c

®éng

cña

b¶onguåntr÷

sau

khi

thiÕtT§D t¸c

®éng.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Bμi 3. Métnguyªn

t¾c sö

dông

trong®å

T§D
I. Khëi

®éng

b»ng

b¶o

le .
II. Khëi

®éng

b»ngle ®iÖn

¸p cùc

tiÓu.
III. §Ò phßng®å

lμm

viÖc

sai

khi

®øt

cÇu

ch×

m¹ch ¸p.
IV. §Ò phßng®å

T§D lμm

viÖcÝch

khi

kh«ng®iÖn

ë

nguån


tr÷.
V. §Ò phßng®å

t¸c

®éng

nhiÒu

lÇn.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
A
MC1 MC3
T§D
MC2
MC4
B
C
+
BVRL
H×nh

1.2: Khëi

®éng

T§D b»ng

b¶or¬le
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
A
MC1 MC3
T§D
MC3
MC4
B
C
+
ThG RU<
BU
H×nh

1.3: Khëi

®éng

T§D b»ng

r¬le

®iÖn

¸p gi¶m T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
RU< RU<
C
BU
CC CC
Tíi

ThG
H×nh

1.4: Bé

phËn

khëi

®éng

cña

thiÕtT§D.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
T§D
MC2
MC4
+
RU<
BU1
RU>
ThG
BU2
H×nh

1.5: Bé

phËn

kiÓm

tra

®iÖn

¸p nguåntr÷
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
+ +
2 3
ThG
-
-
MC4

MC2
Lμm viÖc Dù

tr÷
H×nh

1.6: Bé

phËn

kho¸

chèng

t¸c

®éng

nhiÒu

lÇn
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Bμi 4. T§D ®−êng

d©y
I. S¬

®å

T§D ®−êng

d©y.
II. TÝnh

to¸n

thamcña

c¸c

phÇntrong®å

T§D ®−êng

d©y
1. Thêi

gian

duy

tr×

cñale thêi

gian

®ãng

chËm

ThG
1
2. Thêi

gian

duy

tr×

cñale thêi

gianchËm

ThG2
3. §iÖn

¸p khëi

®éng

cñale ®iÖn

¸p cùc

tiÓu

RU<
4. §iÖn

¸p khëi

®éng

cñale ®iÖn

¸p cùc

®¹i RU>
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
-
MC2
RU< RU<
BU2
CC
MC1
ThG1
- +
1 2 3 4
ThG2
-
~
MC7
N1
MC3
~
MC6
Lμm viÖc
RU>
-
MC5
MC4
BU2
+


tr÷
C
N2

CC
H×nh

1.7: S¬

®å

thiÕtT§D ®ãng

®−êng

d©yphßng
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
A
~
~
MC7
N1
MC5
MC1
B
MC6 MC3
MC2
MC8
MC4
MC10
MC9
N2
C
N3
~ ~
H×nh

1.8: S¬

®å

nèi

®iÖn

®Ó

tÝnh

to¸n

thamcña

T§D
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Bμi 5. T§D ë

tr¹m biÕn

¸p
I. Tù

®éng

®ãng

m¸y

biÕn

¸p dù

phßng
II. Tù

®éng

®ãng

m¸y

c¾t ph©n

®o¹n
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
MC3
MC4
BA1
MC2
BA2
TrG1
ThG1 RU>
RU< RU<
ThG2
TrG2
MC1
CC1
C§3
C§4
BU1
BU2
CC2
+
_
_
+
_
+
_
_
_
+
+
+
_
TCA TCB
1 2 3
H×nh

1-9: S¬

®å®éng

®ãng

m¸y

biÕn

¸p dù

phßng.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
+
MC2
C§5
_
+
MC1
BA1
ThG1 ThG2
BA2
+
_
+
_
_
_
CC4
CC3
1 2 3
3 2 1
MC3
MC4
MC5
TC1 TC2
H×nh

1-10: S¬

®å®éng

®ãng

m¸y

c¾t ph©n

®o¹n
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Th¶o

luËnh−íng

dÉn

«n tËp

ch−¬ng

1
1.

Y

nghÜa

cña

viÖc®éng

®ãng

nguåntr÷.
2. Ph©n

tÝch

c¸c

yªu

cÇub¶n

cña

TDD.
3. Ph©n

tÝch

c¸c

nguyªn

t¾c khëi

®éng

TDD.
4. T¸c

dông

cña

TDD ®−êng

d©yphßng. Cho

mét

tr¹m ph©n

phèi


2 ®−êng

d©y

cung

cÊp

®iÖn, phô

t¶i

®−îc

cung

cÊp

®iÖnmét

trong

hai
®−êng

d©y

nμy. H·y vÏ s¬ ®å TDD ®Çy ®ñ cho tr¹m nμy

®Ó

®¶m b¶o

liªn
tôc

cung

cÊp

®iÖn

cho

phô

t¶i

khi

mét

®−êng

d©y

lμm viÖc bÞ mÊt ®iÖn.
X¸c

®Þnh

c¸c

th«ngcña®å.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Th¶o

luËnh−íng

dÉn

«n tËp

ch−¬ng

1
5. T¸c

dông

cña

TDD m¸y

biÕn

¸p dù

phßng. Cho

mét

tr¹m biÕn

¸p cã

2
m¸y

biÕn

¸p, mét

m¸y

biÕn

¸p ®−îc

dïng

®Óphßng

nguéi. H·y

®å
TDD ®Çy

®ñ

cho

tr¹m nμy

®Ó

®¶m b¶o

liªn

tôc

cung

cÊp

®iÖn

cho

phô

t¶i
khi

m¸y

biÕn

¸p lμm

viÖcmÊt

®iÖn. X¸c

®Þnh

c¸c

th«ngcña®å.
6. T¸c

dông

cña®å®éng

®ãng

m¸y

c¾t ph©n

®o¹n. Víi

mét

tr¹m
biÕn

¸p cã

nhiÒu

m¸y

biÕn

¸p vËn

hμnh

®éc

lËp, h·y

®å®å®éng
®ãng

m¸y

c¾t ph©n

®o¹n cho

tr¹m nμy

®Ó

®¶m b¶o

liªn

tôc

cung

cÊp

®iÖn
cho

phô

t¶i

khi

mét

m¸y

biÕn

¸p bÞ

c¾t bëi

métdo nμo

®ã. X¸c

®Þnh

c¸c
th«ngcña®å.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Bμi 1. Kh¸i

niÖm

chung
Bμi 2. Ph©n

lo¹i thiÕtT§L vμ

c¸c

yªu

cÊub¶n

®èi

víi

thiÕtT§L
Bμi 3. C¸c

ph−¬ng

ph¸p

khëi

®éng

T§L
Bμi 4. T§L cã

nguån

cung

cÊp

mét

phÝa
Bμi 5. Phèi

hîp

t¸c

®éng

gi÷a

b¶o

le vμ

T§L
Ch−¬ng

2.®éng

®ãng

trë

l¹i nguån

®iÖn

(T§L)
Home
Bμi 6. T§D 3 pha

®−êng

d©ynguån

cung

cÊp

2 phÝa
Bμi 7. T§L thanh

gãp
Bμi 8. T§L m¸y

biÕn

¸p
Th¶o

luËnh−íng

dÉn

«n tËp

ch−¬ng

2
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Bμi 1. Kh¸i

niÖm

chung
+ T§L ®ãng

mét

vai

trß

rÊt

tÝch

cùc

trong

viÖc

n©ng

cao

®é

tin cËy

cung

cÊp
®iÖn

cho

c¸ctiªu

thô.
+ C¸c

lo¹i T§L dïng

trong

HT§:
-

T§L cã®éng

kiÓm

tra

®ång

bé,
-

T§L mét

pha,
-

T§L kh«ng

kiÓm

tra

®ång


+ T¸c

dông

cña

T§L ®ãi

víi

c¸c

m¹ng cã

nguån

cung

cÊp1 phÝa, 2 phÝa,
TBA, m¹ng hçn

hîp

c¸p

-

®−êng

d©y

trªn

kh«ng
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Bμi 2. Ph©n

lo¹i thiÕtT§L vμ

c¸c

yªu

cÊub¶n

®èi

víi

thiÕtT§L
-

Ph©n

lo¹i thiÕtT§L theopha
-

Ph©n

lo¹i thiÕtT§L theo

®èi

t−îng

t¸c

®éng
-

Ph©n

lo¹i thiÕtT§L theolÇn

t¸c

®éng
I. Ph©n

lo¹i thiÕtT§L
II. C¸c

yªu

cÇub¶n

®èi

víi

thiÕtT§L
1. T¸c

®éng

nhanh.
2. T§L ph¶i®éng

trë

trÝ

ban ®Çu

sau

khi

t¸c

®éng

®Ó

chuÈn


cho c¸c lÇn lμm

viÖc

sau.
3. S¬

®å

T§L cÇn

ph¶i

®¶m b¶olÇn

t¸c

®éng

®·

®Þnh

tr−íc

cho
kh«ng

®−îc

t¸c

®éng

lÆp

®i lÆp

l¹i.
4. Khi

®ãng

hay më

m¸y

c¾t b»ng

tay

th×

T§L kh«ng

®−îc

t¸c

®éng.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Bμi 3. C¸c

ph−¬ng

ph¸p

khëi

®éng

T§L
I. Khëi

®éng

T§L b»ng

b¶or¬le.
II. Khëi

®éng

T§L b»ngkh«ng

t−¬ng

øng

gi÷atrÝ

cña

m¸y

c¾t
trÝ

cña

kho¸

®iÒu

khiÓn.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
+ -
K§K
C
2

C
1

§
1

§
2
T§L
MC1
T§L BV
MC
~
H×nh

2.1: a.Khëi

®éng

b»ng

b¶or¬le.
H×nh

2.1: b. Khëi

®éng

b»ngkh«ng

t−¬ng

øng

gi÷atrÝ

m¸y

c¾t vμ
kho¸

®iÒu

khiÓn.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Bμi 4. T§L cã

nguån

cung

cÊp

mét

phÝa
I. Ho¹t ®éng

cña®å

T§L cã

nguån

cung

cÊp

mét

phÝa.
II. §Æc

®iÓm

cña®å

T§L cã

nguån

cung

cÊp

mét

phÝa.
III.TÝnh

to¸n

c¸c

thamcña®å.
IV. §Æc

®iÓm

thùc

hiÖn

T§L ë

m¸y

c¾t kh«ng

khÝ
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
IV
+
_
K§K
C
2

C
1

§
1

§
2
ThG2
C
ThG1
1TrG
1
1TrG
2
K§K
I
II
C
2

C
1

§
1

§
2
CÊm

T§L
M¹ch T§L
TÝn

hiÖu
§N
R¬le

T§L
1
2
3
4
5
6
4TrG
1
K§K
C
2

C
1

§
1

§
2
III
MC
2
M¹ch chèng

®ãng

MC lÆp

®i lÆp

l¹i
M¹ch ®ãng

MC
K§K
C
2

C
1

§
1

§
2
R2
BV
M¹ch r¬le

ph¶n

¸nhtrÝ

c¾t cña

MC
M¹ch c¾t MC
M¹ch b¶or¬le
M¹ch r¬le

ph¶n

¸nhtrÝ

®ãng

cña

MC
R1
CC
3TrG
2TrG

R3
R4
R
ThG
1TrG
U
I
1TrG
TH
I
4TrG
U
4TrG
4TrG
2
MC
1
2TrG
H×nh

2.2: S¬

®å

thiÕtT§L mét

lÇn

®−êng

d©ynguån

cung

cÊp

1 phÝa.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
MC c¾t
ThG
1

®ãng
t
BV
t
C

t
T§L
t
§
t
BV
t
C

t
T§L
MC ®ãng

NM tån

t¹i
T§L kh«ng
Thμnh

c«ng
T§L
Thμnh

c«ng
t
BV
t
C

t
T§L
t
§
MC ®ãng

®−êng

d©y®iÖn
MC c¾t
T§L
kh«ng
thμnh

c«ng
T§L
thμnh

c«ng
U
nguån
U
C
t
H×nh

2.3: BiÓu

®å

thêi

gian

trong

chu

tr×nh

T§L mét

lÇn.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Bμi 5. Phèi

hîp

t¸c

®éng

gi÷a

b¶o

le vμ

T§L
I. T¨ng

tèc

®é

cña

b¶osau

T§L.
II. T¨ng

tèc

®é

t¸c

®éng

cña

b¶otr−íc

T§L.
III. T§D theo

thø

tù.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
a)
~
MC2
A
B C
2I >
N
MC1
D
3T§L BV1
PT
PT
+
-
RI1
ThG2


T§L
RI2
2TrG
ThG1
1TrG
§i c¾t MC
ThG
2TrG
1TrG
H×nh

2.4: T¨ng

tèc

®é

t¸c

®éng

cña

BV sau

T§L.
a) S¬

®å

m¹ng ®iÖn, b) M¹ch t¨ng

tèc.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
BA2 BA1
~
MC2 MC1 MC3
A
B C D
3T§L
3I >
3I >>
2I >
N
a)
1I >
+ -
RI2
2TrG
2
C¾t MC
ThG
2TrG
1


T§L
RI1
1TrG
b)
ThG
1TrG
2TrG
H×nh

2.5: T¨ng

tèc

®é

t¸c

®éng

cña

b¶otr−íc

T§L.
a) S¬

®å

m¹ng ®iÖn. b) M¹ch t¨ng

tèc.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
I
K§3I>
I
K§2I>>
I
N

= f(l)
I
BA2 BA1
~
MC2 MC1 MC3
A B C D
T§L3
3I >
3I >>
N
T§L2
2I >
2I >>
T§L1
1I >
1I >>
l
H×nh

2.6: T§L theo

thø

tù.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
T¹i tr¹m A
t
BV
t
C

t
3T§L
t
§

t
BV
t
C
NÕu

NM tån

t¹i trªn

®o¹n AB
t
C
T¹i tr¹m B
t
§

t
BV
NÕu

NM tån

t¹i trªn

®o¹n BC
t
BV
t
C

t
2T§L
Kho¸

3I>>


kho¸

3I>>
H×nh

2.7: BiÓu

®å

thêi

gian

trong

chu

tr×nh

T§L theo

thø

tù.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
I. §Æc

®iÓm

cña

T§L ®−êng

d©ynguån

cung

cÊp2 phÝa.
Bμi 6. T§D 3 pha

®−êng

d©ynguån

cung

cÊp

2 phÝa
II. T§L kiÓm

tra

®ång

bé.
III. T§L kh«ng

®ång


IV. T§L t¸c

®éng

nhanh.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
a)
~
~
b)
~ ~
H×nh

2.8: S¬

®å

liªn

l¹c gi÷a

hai

phÇn

cñathèng

®iÖn
a) B»ng

3 ®−êng

d©y,b) B»ng

1 ®−êng

d©y
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
1RKD
TDL1
1§N
1RKU
BU1
BU2
MC1
C¾t
A B
C¾t
~ ~
BU3
BU4
2RKD
2RKU
2§N
TDL2
+ +
H×nh

2.9: S¬

®å

nguyªncña

thiÕtT§L cã

kiÓm

tra

®ång

bé.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
~
~
BA1
B
a)
A
MC1 MC2
§ §
C
b)
U
®m
U
t
H×nh

2.10: b) S¬

®å

m¹ch cã

thÓ

¸p dông

T§L t¸c

®éng

nhanh
b) §å

thÞ

biÕn

thiªn

®iÖn

¸p sau

khic¸c

m¸y

c¾t cña

®−êng

d©y.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Bμi 7. T§L thanh

gãp
+ _
BV
ThG
1
TrG
2
TrG
3
R
ThG
3
TrG
1
TrG
4
1TrG
1
2TrG
1
+
C
2
C
1
D
2
D
1
TrG
S
§i ®ãng

MC1
1K§K
+
1TrG
2
§i ®ãng

MC2
2K§K
+
2TrG
2
§i ®ãng

MC3
3K§K
+
3TrG
2
§i ®ãng

MC4
4K§K
3TrG
2TrG
1TrG
I
TrG
ThG
TrG
U
1TrG
U
2TrG
U
3TrG
U
ThG
2
H×nh

2.11: S¬

®å®ãng

lÆp

l¹i thanh

gãp
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Bμi 8. T§L m¸y

biÕn

¸p
-

T§L m¸y

biÕn

¸p nh»m®éng

kh«i

phôclμm

viÖc

b×nh

th−êng

cña
m¸y

biÕn

¸p sau

khi

c¾t sù

cè.
-

Mét

trong

c¸c

ph−¬ng

ph¸p

®−îcdôngkhëi

®éng

thiÕtT§L trong
mäi

tr−êng

hîp

c¾t sùm¸y

biÕn

¸p, ph−¬ng

ph¸p

nμy

kh¶

n¨ng

T§L
thμnh

c«ng

kÐm, chØ

dïng

khi

c¸c

b¶ot¸c

®éng

nhanh

c¾t nhanh

m¸y
biÕn

¸p sau

khi

T§L kh«ng

thμnh

c«ng.
- Mét ph−¬ng

ph¸p

kh¸ckho¸

liªn

®éng

thiÕtT§L khi

b¶ochèng
h−

háng

bªn

trong

thïng

dÇu

MBA lμm viÖc
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Th¶o

luËnh−íng

dÉn

«n tËp

ch−¬ng

2
1. Y

nghÜa

cña

viÖc®éng

®ãng

trë

l¹i nguån

cung

cÊp

(T§L).
2. Ph©n

tÝch

c¸c

yªu

cÇub¶n

cña

T§L.
3. Ph©n

tÝch®å

T§L mét

lÇn

cho

®−êng

d©y. Dùa

trªn

cña®å
nμy

h·y

®å

T§L hai

lÇn

cho

mét

®−êng

d©y

bÊt

kú. Nªu

c¸ch

x¸c
®Þnh

c¸c

th«ngcña®å.
4. C¸c

biÖn

ph¸p

®Ó

gi¶m

thêi

gian

mÊt

®iÖn

cña

phô

t¶i

khi

dông
thiÕtT§L. H·y

®å

phèi

hîp

t¸c

®éng

gi÷a

b¶oc¾t nhanh, b¶o


qu¸

dßng

cùc

®¹i ®Ó

b¶ocho

®−êng

d©y

®å

T§L mét

lÇn

cho
®−êng

d©y

nμy. X¸c

®Þnh

c¸c

th«ngcña®å.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Th¶o

luËnh−íng

dÉn

«n tËp

ch−¬ng

2
5. Ph©n

tÝch

t¸c

dông

cña

c¸c®å

T§L cho

®−êng

d©y

trong

m¹ng
®iÖn

kÝn

(c¸c

lo¹i T§L cã

kiÓm

tra

®ång

bé, T§L kh«ng

®ång

bé, T§L t¸c
®éng

nhanh

...). Nªu

c¸ch

x¸c

®Þnh

c¸c

th«ngcña®å.
6. T¸c

dông

cña

T§L ®èi

víi

tr¹m ph©n

phèi

cÊp

®iÖn

cho

nhiÒu

phô

t¶i
quan

träng. H·y

®å

T§L cho

tr¹m ph©n

phèi2, 3, 4.... ®−êng

d©y
cung

cÊp

®iÖn

cho

c¸c

phô

t¶i

quan

träng. X¸c

®Þnh

c¸c

th«ngcña®å
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Ch−¬ng

3.®éng

®iÒu

chØnh

dung l−îng


Bμi 1. Kh¸i

niÖm

chung
Bμi 2. Tù

®éng

®iÒu

chØnh

dung l−îng bï theo thêi gian ngμy ®ªm
Bμi 3. Tù

®éng

®iÒu

chØnh

dung l−îng bï theo ®iÖn ¸p
Bμi 4. Tù

®éng

®iÒu

chØnh

dung l−îng bï theo dßng ®iÖn phô t¶i
Home
Th¶o

luËnh−íng

dÉn

«n tËp

ch−¬ng

3
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Bμi 1. Kh¸i

niÖm

chung
-

Vai

trß

cña

viÖcc«ng

suÊt

ph¶n

Kh¸ng

trongth«ng

®iÖn.
-

C¸c

ph−¬ng

ph¸p®éngdung l−îng

phμn

kh¸ng

trongthèng
®iÖn. Ph¹m vi øng

dông

cña

c¸c

ph−¬ng

ph¸p

nμy.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
12
3 9
6
11
19
12
20
A
1
A
2
A
1
C
1
220V
Bμi 2. Tù

®éng

®iÒu

chØnh

dung l−îng bï theo thêi gian ngμy ®ªm
H×nh

3-1: NguyªncÊu

t¹o ®ångtÝn

hiÖu

®iÖn

thø

cÊp.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
MC
C
C C
§
MC1

1ThG
2ThG
MC2
C
§H
1ThG
§H
-24V +24V
MC3
MC4
CC
2ThG
+
_
Bμi 2. Tù

®éng

®iÒu

chØnh

dung l−îng bï theo thêi gian ngμy ®ªm
H×nh

3-2: S¬

®å®éng

®iÒu

chØnh

dung l−îngtheo

thêi

gian

ngμy

®ªm.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
§
TrG

CC
1ThG
2ThG
MC2
C
MC3 RU1
MC4
RU2
MC1
TrG
RI
TrG
TrG
K
+
1ThG
2ThG
_
MC
C
C
C
a
b
c
a b
R
MC
RU
Bμi 3. Tù

®éng

®iÒu

chØnh

dung l−îng bï theo ®iÖn ¸p
H×nh

3-3: S¬

®å®éng

®iÒu

chØnh

dung l−îngë

m¹ng ®iÖn


®iÖn

¸p 3 ÷10kV.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
C
C
C
MC
§Çu

vμo
2RI
RI
1TrG
§
1TrG

1ThG
2ThG
MC2
C
MC3
MC4
MC1
1TrG
RI
1TrG
1TrG
+
_
1RI
MC5
2RI
2TrG
2TrG
2TrG
1ThG
2ThG
1RI
CC
Bμi 4. Tù

®éng

®iÒu

chØnh

dung l−îng bï theo dßng ®iÖn phô t¶i
H×nh

3-4: S¬

®å®éng

®iÒu

chØnh

dung l−îng


theo

dßng

®iÖn

phô

t¶i
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Th¶o

luËnh−íng

dÉn

«n tËp

ch−¬ng

3
1. Y

nghÜa

cña

viÖcc«ng

suÊt

ph¶n

kh¸ng

trong

m¹ng ®iÖn. Dùa

trªn
nμo

®Ó

x¸c

®Þnh

c¸c

ph−¬ng

ph¸pc«ng

suÊt

ph¶n

kh¸ng

trong
m¹ng ®iÖn.
2. Ph−¬ng

ph¸p®éngc«ng

suÊt

ph¶n

kh¸ng

theo

thêi

gian

ngμy
®ªm ®−îc

¸p dông

trong

tr−êng

hîp

nμo

?. Ph©n

tÝch®å®éng


c«ng

suÊt

ph¶n

kh¸ng

theo

thêi

gian

ngμy

®ªm. Nªu

t¸c

dôngc¸ch

x¸c
®Þnh

c¸c

th«ngcña®å.
3. Ph−¬ng

ph¸p®éngc«ng

suÊt

ph¶n

kh¸ng

theo

®iÖn

¸p ®−îc
¸p dông

trong

tr−êng

hîp

nμo

?. Ph©n

tÝch®å®éngc«ng

suÊt
ph¶n

kh¸ng

theo

®iÖn

¸p. Nªu

t¸c

dôngc¸ch

x¸c

®Þnh

c¸c

th«ng


cña®å.
4. Ph−¬ng

ph¸p®éngc«ng

suÊt

ph¶n

kh¸ng

theo

dßng

®iÖn

®−îc
¸p dông

trong

tr−êng

hîp

nμo

?. Ph©n

tÝch®å®éngc«ng

suÊt
ph¶n

kh¸ng

theo

dßng

®iÖn. Nªu

t¸c

dôngc¸ch

x¸c

®Þnh

c¸c

th«ng


cña®å.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Bμi 1. C¸c

ph−¬ng

ph¸p

hoμ

®ång


Bμi 2. Ph−¬ng

ph¸p

hoμ

®ångchÝnh

x¸c
Bμi 3. Ph−¬ng

ph¸p

hoμ®ång


Ch−¬ng

4.®éng

hoμ

®ång


Home
Th¶o

luËnh−íng

dÉn

«n tËp

ch−¬ng

4
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Bμi 1. C¸c

ph−¬ng

ph¸p

hoμ

®ång


1. Hoμ

®ångchÝnh

x¸ctr×nhthùc

hiÖn

hoμ

®ångchÝnh

x¸c.
2. Hoμ®ångtr×nhthùc

hiÖn

hoμ®ång

bé.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Bμi 2. Ph−¬ng

ph¸p

hoμ

®ångchÝnh

x¸c
I. §iÖn

¸p ph¸chdßng

c©n

b»ng.
II. ThiÕt

®éng

hoμ

®ångchÝnh

x¸c.
1. Nguyªn

t¾c chung.
2. ThiÕthoμ

®ång

thêi

gian

®ãng

tr−íc

kh«ng

®æi
a) Bé

phËn

®ãng

tr−íc.
b) Bé

phËn

kiÓm

tra

®é

lÖch

tÇn

sè.
c) Bé

phËn

kiÓm

tra

®é

lÖch

®iÖn

¸p.
d) Bé

phËn

®iÒu

chØnh

tÇn

sè.
e) Bé

phËn

®ãng.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
e
HT
U
HT
U
S
U
F

2
'
a)
T
S
T
S
u
S
t
b)
2

S2
1

S1
t
U
S
t
®t
i
1 i
1
T
S1
T
S2
t
®t
2 1
2’
2’
c)
H×nh

4.2: §iÖn

¸p ph¸ch
a) §å

thÞ

vect¬, b) Sù

thay

®æi

trÞtøc

thêi

cña

®iÖn

¸p ph¸ch,
c) Sù

thay

®æi

biªn

®é

cña

®iÖn

¸p ph¸ch.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
“T¨ng”
“Gi¶m”


phËn
®ãng

tr−íc


phËn

kiÓm

tra

®é

lÖch

tÇn
phËn

kiÓm

tra

®é

lÖch

®iÖn

¸p


phËn

®iÒu

chØnh

®iÖn

¸p

nguån
U
F
U
HT
Cung

cÊp

cho

c¸c

phÇncña

m¸y

hoμ


phËn

®ãng
§i ®ãng

MC
cña

m¸y

ph¸t
§ÕncÊu

®iÒu

khiÓn

turbine
H×nh

4.3: S¬

®å

cÊu

tróc

cña

m¸y

hoμ

®ång bé cã t
dt

= const.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
a)
U
F
U
HTnguån
B4
L
L
R1
i
2
§ÕnphËn

®ãngkiÓm

tra

®é

lÖch

®iÖn

¸p
VP
P1
i
1 R2 R3
1TrG 2TrG 3TrG
U
®t
U
S
U
S
c)
t
t
a
2
T
S1

S2
U
®t
i
T
S2
t
®t1
t
®t2
a
1

S1
i
1
i
1
i
2
i
2
1TrG
+
-
K1
1
2 3
b)
2TrG
2TrG
U
ra

= RC.
C
R U
vμo
H×nh

4.4: Bé

phËn

®ãng

tr−íc

cña

m¸y

hoμ

®ång


a) S¬

®å

khèi

chøc

n¨ng,b) S¬

®å

phÇnvi ph©n

VP, c) §å

thÞ

thêi

gian
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
a)
L
P2
U
Fnguån
B5
R4
U
HT
R5
P3 P4 P5
P6
Kh«ng
Gi¶i
trõ
U
S
§Õn


phËn

®ãng
U
Kf
b)

S2

s

Scp

S1

>
Scp
U
S
t
2
t
®t
t
®t
t
®t
t
2
t
1
t
1
t
1
t
t
t
t
U
P3
U
PS

= U
Kf
U
®t

S3

<<
Scp
a
1
a
2
a
3
B2 B3
H×nh

4.5: Bé

phËn

kiÓm

tra

®é

lÖch

tÇncña

m¸y

hoμ

®ång

bé.
a) S¬

®å

chøc

n¨ng, b) §å

thÞ

thêi

gian

lμm viÖc.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
U
ng
L P7
U
AF
U
AHT
U
B
phËn
®ãng

tr−íc
R6
R
8
§Õn


phËn

®ãng
Gi¶i

trõ
R7
P8
P9 P10
U
mÉu
U
kU
U
S
U
®t
Gi¶i
trõ
a)


phËn
KiÓm

tra
®é

lÖch
®iÖn

¸p
A B C A B C
F HT
R6 R7
b)
H×nh

4.6: Bé

phËn

kiÓm

tra

®é

lÖch

®iÖn

¸p cña

m¸y

hoμ

®ång


a) S¬

®å

khèi

chøc

n¨ng, b) S¬

®å

nèi

vμo

®iÖn

¸p ph¸ch,
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
t
t
t
t
t
3
b a
U
mÉu
U
P7
U
®t
U
P9
U
F
= U
HT
U
s
c)
t
dt
U
P8

=U
kU
t
t
t
t
t
3
U
mÉu
U
P7
U
®t
U
P9
U
F

> 1,1U
HT
U
F
< 0,9U
HT
U
s
t
dt
U
P8
t
U
P7

= 0
U
P8

= 0
t
H×nh

4.6: Bé

phËn

kiÓm

tra

®é

lÖch

®iÖn

¸p cña

m¸y

hoμ

®ång


c) §å

thÞ

thêi

gian

lμm viÖc.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Ũ
BF
Ũ
AF
Ũ
AHT
Ũ
BHT
Ũ
CF
Ũ
CHT
a)
Ũ
AF
Ũ
BF Ũ
CF
Ũ
AHT
Ũ
BHT
Ũ
CHT
Ũ
S

= 0
b)
Ũ
AF
Ũ
AHT
Ũ
BHT
Ũ
BF
Ũ
CF
Ũ
CHT
Ũ
S
c)
Ũ
AF
Ũ
BF Ũ
CF
Ũ
AHT
Ũ
BHT
Ũ
CHT
Ũ
S
d)
H×nh

4.7: §å

thÞ

vect¬

gi¶i

thÝch

®Æc

tÝnh

thêi

gian

cñaphËn

kiÓm

tra
®é

lÖch

®iÖn

¸p
a) d = 0; U
F

= U
HT
b) d = 180
0
; U
F

= U
HT
c) d = 0; U
F

< U
HT
d) d = 180
0
; U
F

< U
HT
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
L
L

P13

P14
P11
P12

P13

P14
CÊm Vμ
CÊm Vμ
P16 P15
U
AF
U
AHT
U
CFnguån
B6
B7
TrG6
TrG7
U
AHT

- H
CF
R9
R10
R
11
R
12
TrG7
R
13
§ÕncÊu

®iÒu

chØnh
tua

bin
“Gi¶m”
“T¨ng” TrG9
TrG10
TrG9
TrG10
a)
H×nh

4.8: S¬

®å

hoμ®ångm¸y

ph¸t

®iÖn.
a) S¬

®å

nèi

®iÖn
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Ũ
AHT

-

Ũ
CF
(P12)
Ũ
AHT

-

Ũ
AF
(P11)
t
t
t
t
a
2
t
4
t
s
T
s

/6
B2
c
2
U
P11
U
P15
U
P17
f
F

> f
HT
U
s
t
Ũ
AHT

-

Ũ
AF
(P12)
Ũ
AHT

-

Ũ
CF
(P12)
t
t
t
a
1
t
4
U
T
s

/6
B1
c
1
U
k®P11
U
k®P12
U
tvP11
U
tvP12
U
P11
U
P15
U
P17
f
F

< f
HT
U
s
b)
H×nh

4.8: S¬

®å

hoμ®ångm¸y

ph¸t

®iÖn.
b) S¬

®å

thay

thÕ.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Ũ
AF
Ũ
AHT
Ũ
BHT
Ũ
BF
Ũ
CF
Ũ
CHT
o

= 0
e
S
Ũ
CBHT
Ũ
ABHT
Ũ
ABF
Ũ
ABF
Ũ
P12
Ũ
P11
o-60
0
o
e
S
< 0
Ũ
ABHT
Ũ
P11
Ũ
P12
o
o+60
0
e
S
> 0
Ũ
CBF
Ũ
ABF
Ũ
CBHT
Ũ
P11
H×nh

4.9: §å

thÞ

vect¬

gi¶i

tÝch

®Æc

tÝnh

cñaphËn

®iÒu

chØnh.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Vμ P19

P20
P19

P22
U
®t
U
kf
U
kU
Gi¶i
trõ
R
14
5TrG
4TrG
§i ®ãng

MC cña

m¸y

ph¸t
H×nh

4.10: S¬

®å

khèi

chøc

n¨ng

cñaphËn

®ãng
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Bμi 3. Ph−¬ng

ph¸p

hoμ®ång


I. Dßng c©n b»ng khi hoμ

®ßngc¸c

m¸y

ph¸t.
II. ThiÕthoμ®ång

bé.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
~ ~
F
HT
a)
E
1
x”
d1
x”
d2
x
l2
i”
cb
b)
H×nh

4.11: S¬

®å

m¹ng vμ®å

thay

thÕ

tÝnh

to¸n

dßng

c©n

b»ng
khi

hoμ

®ång

bé.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
3TrG2
C §
F
RU
ThG
Rf1
R1
Rf
1 ThG2
ThG1
3TrG1
1TrG2
1TrG1
Rf
2
C §
K
K
C §
K
C §
K
MC1
BU1
1BU
Nèi

víi


thèng
§i ®ãng

MC1
§i ®ãng

ADT
C §
K
1TrG3
1MC1
2TrG
a)
b)
Rf1
ThG
3TrG
2TrG
TrG1
H×nh

4.12: S¬

®å

thiÕthoμ®ångnöa®éng
a) M¹ch xoay

chiÒu, b) M¹ch thao

t¸c.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Th¶o

luËnh−íng

dÉn

«n tËp

ch−¬ng

4
1. Y

nghÜa

cña

viÖc

hoμ

®ångc¸c

m¸y

ph¸t

®iÖn

trongthèng

®iÖn.
2. Nguyªn

nh©n

xuÊt

hiÖn

®iÖn

¸p ph¸chdßng

®iÖn

c©n

b»ng

khi

hoμ
c¸c

m¸y

ph¸t. Gi¸

trÞ

cña

®iÖn

¸p ph¸chdßng

®iÖn

c©n

b»ng.
3. C¸c

®Ó

x¸c

®Þnh

thêi

®iÓm

hoμ

®ångm¸y

ph¸t

víithèng.
4. Ph©n

tÝch

t¸c

dông

cña

c¸c

kh©u

trong®å

khèi

c¸c

thiÕthoμ

®ång
thêi

gian

®ãng

tr−íc

kh«ng

®æi.
5. Ph©n

tÝch®åt¸c

dông

cñaphËn

®ãng

tr−íc

cña

thiÕt

®éng
hoμ

®ångchÝnh

x¸c.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Th¶o

luËnh−íng

dÉn

«n tËp

ch−¬ng

4
6. Ph©n

tÝch®åt¸c

dông

cñaphËn

kiÓm

tra

®é

lÖch

tÇngi÷a
m¸y

ph¸t

thèng

cña

thiÕt

®éng

hoμ

®ångchÝnh

x¸c.
7. Ph©n

tÝch®åt¸c

dông

cñaphËn

kiÓm

tra

®é

lÖch

®iÖn

¸p gi÷a
m¸y

ph¸t

thèng

cña

thiÕt

®éng

hoμ

®ångchÝnh

x¸c.
8. Ph©n

tÝch®åt¸c

dông

cñaphËn

®iÒu

chØnh

tÇncña

thiÕt
®éng

hoμ

®ångchÝnh

x¸c.
9. Ph©n

tÝch®åt¸c

dông

cñaphËn

®ãng

cña

thiÕt

®éng

hoμ
®ångchÝnh

x¸c.
10. Y

nghÜa

cña

viÖc

hoμ®ångc¸c

m¸y

ph¸t

®iÖn

trongthèng

®iÖn
11. Ph©n

tÝch®åt¸c

dông

cña

thiÕthoμ®ång

bé.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Ch−¬ng

5. tù

®éng

®iÒu

chØnh

®iÖn

¸pvμ

c«ng

suÊt

ph¶n

kh¸ng
Home
Bμi 1. Kh¸i

niÖm

chung
Bμi 2. ThiÕt

®éng

®IÒu

chØnh

kÝch(T§K).
Bμi 3. §iÒu

chØnhph©n

phèi

c«ng

suÊt

ph¶n

kh¸ng

gi÷a

c¸c
m¸y

ph¸t

®iÖn

lμm

viÖc

song song
Bμi

4. §iÒu

chØnh

®iÖn

¸p trong

m¹ng ph©n

phèi
Bμi 5. Tù

®éng

®iÒu

chØnh

®iÖn

¸p trongthèng

®iÖn

phøc

t¹p
Th¶o

luËnh−íng

dÉn

«n tËp

ch−¬ng

5
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Bμi

1. Kh¸i

niÖm

chung
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Bμi 2. ThiÕt

®éng

®IÒu

chØnh

kÝch(T§K).
I. C¸cthèng

kÝchm¸y

ph¸t
1. HÖ

thèng

kÝchdïng

m¸y

ph¸t

®iÖn

mét

chiÒu.
2. HÖ

thèng

kÝchtÇncao.
3. HÖ

thèng

kÝch

thÝch

b»ng

chØnh

l−u.
4. HÖ

thèng

kÝch

thÝch

kh«ng

chæi

than.
II. C¸c

nguyªn

t¾c thùc

hiÖn®éng

®iÒu

chØnh

kÝch

thÝch
1. §iÒu

chØnh

®iÖn

¸p theo

®é

lÖch

cña

®¹i l−îng

®−îc

®iÒu

chØnh
2. §iÒu

chØnh

®iÖn

¸p tuú

thuéc

vμo

t¸c

®éng

nhiÔu
3. §iÒu

chØnh

®iÖn

¸p theo

®é

lÖch

cña

®¹i l−îng

®−îc

®iÒu

chØnhtheo
t¸c

®éng

nhiÔu.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Bμi 2. ThiÕt

®éng

®IÒu

chØnh

kÝch(T§K).
III. Compun

dßng

®iÖn.
IV. Correct¬

®iÖn

¸p.
V. Compun

pha.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
I
KT
F
W
r«to
BU
T§K
I
KT
a)
KT U
KT
R
KT
W
KT
F
W
r«to
BU
T§K
KT
W
KT
I
KT
b)
BI
R
KTf
W
KTf
KT
f
R
KT
H×nh

5.1: S¬

®å

kÝchdïng

m¸y

ph¸t

®iÖn

mét

chiÒu
a) kÝchsong song, b) kÝch®éc

lËp.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
BU
F
BI
F
CTf
W
KT3
W
KT2
CL
W
KT1
F
CT
W
r«to
T§K
TCK
H×nh

5.2: S¬

®å

kÝchdïng

m¸y

ph¸t

tÇncao
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
BU
F
BI
§K
tc
CL
lv
CL
tc
BNT
BCL
W
r«to
§K
tv
T§K
H×nh

5.3: S¬

®å

kÝchb»ng

chØnh

l−u.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
F
W
r«to
KT
T§K
CL
BU
BI
W
KT
§K
CLT
KT
CTf
H×nh

5.4: S¬

®å

kÝchkh«ng

chæi

than.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
E
F
X
F
U
F
I
F
I
F
U
F
E
F
I
F

.X
F
m
H×nh

5.5: S¬

®å

thay

thÕ®å

thÞ

vect¬

®iÖn

¸p cña

m¸y

ph¸t
F
W
r«to
KT
T§K
BU
W
KT
R
KT
F
W
r«to
KT
T§K
BU
W
KT
R
KT
a) b)
H×nh

5.6: Thay

®æi

kÝchm¸y

ph¸t

nhê

thay

®æi

RKT.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
b)
F
W
r«to
KT
T§K
BU
W
KT
R
KT
a)
BI
I
KTf
F
W
r«to
KT
T§K
BU
W
KTf
R
KT
BI
I
KTf
W
KT
H×nh

5.7: Thay

®æi

kÝchm¸y

ph¸t

nhê

®ãng

kÝchphô.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
F
W
r«to
KT
W
KT
R
DI
BI
R
KT
ADT
I
KT

+I
K
I
KT
I
K
CL
BTG
R
D
I
2
I
F
H×nh

5.8: S¬

®å

cÊu

tróc

cña

thiÕtcompun

kÝchm¸y

ph¸t.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
U
F
I
F
I
®m
I
Fmin
Khi

kh«ngcompun
m
F

< m
®m
m
F

= m
®m
m
F

> m
®m
H×nh

5.9: §Æc

tÝnh

thay

®æi

®iÖn

¸p UF cña

m¸y

ph¸t
øng

víi

c¸c

cosm

kh¸c

nhau
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
F
W
r«to KT
BU
W
KTf
R
KT
I
KT
W
KT

§L
I
C
I
r«to
TN§
CORECT¥
H×nh

5.10: S¬

®å

cÊu

tróc

cña

correct¬

®iÖn

¸p.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
U
F
I
TT
a)
TT
b)
KTT
I
KTT
U
2
U
0
U
1
U
F
I
I
TT
I
KTT
H×nh

5.11: Bé

phËn

®o l−êng.
a) S¬

®å

nèi

chøc

n¨ng;
b) §Æc

tÝnh

quancña

ITT vμ

IKTT víi

¸p ®Çu

vμo
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
U
F
I
C
c
b
a
d
e
I
Cmin
I
Cmax
H×nh

5.12: §Æc

tÝnh

cña

correct¬.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
F
W
r«to
KT
W
KT
BI
R
KT
I
KT

+I
K
I
KT
I
K
a)
BU
CP
TN§
Corecct¬

nghÞch
Corecct¬

thuËn
I
CthuËn
I
CnghÞch
W
KTf1
W
KTf2
I
CnghÞch
I
CthuËn
U
F
U
®m
b)
H×nh

5.13: S¬

®å

nguyªncña

correct¬

2 hÖ

thèng
a) S¬

®å

nèi; b) §Æc

tÝnh

cña

correct¬
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
F
W
r«to
KT W
KT
R
DI
BI
R
ADT
I
KT

+I
K
I
KT
I
K
CL
BTG
I
I
I
U
BU
Correct¬
I
C
W
K
W
I
W
U
W
P
H×nh

5.14: S¬

®å

cÊu

tróc

cña

compun

pha.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Bμi 3. §iÒu

chØnhph©n

phèi

CSPK gi÷a

c¸c

mP§

lμm viÖc song song
U
F
I
F

(Q
F

)
1
2
H×nh

5.15: §Æc

tÝnh

®iÒu

chØnh

®iÖn

¸p.
1 -

§éc

lËp; 2 -

Phô

thuéc
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Bμi 3. §iÒu

chØnhph©n

phèi

CSPK gi÷a

c¸c

mP§

lμm viÖc song song
I. Tr−êng

hîp

hai

m¸y

ph¸t

lμm

viÖc

song song

nèi

chung

ë

thanh
gãp

®iÖn

¸p m¸y

ph¸t.
II. Tr−êng

hîp

hai

m¸y

ph¸t

lμm

viÖc

song song

nèi

chung

qua m¸y
biÕn

¸p .
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
F1
I
F1
T§K
R
pt
a)
U
F
F2
I
F2
T§K
R
pt
I
F1

(Q
F1

) I
F2

(Q
F2

)
b)
U
F
o
2
o
1
U

F
U
’’
F
AI
F2
AI
F1
I
’’
F2
I

F2
I

F1
I
’’
F1
H×nh

5.16: Hai

m¸y

ph¸t

lμm

viÖc

song song

t¹i thanh

gãp

®iÖn

¸p m¸y

ph¸t.
a) S¬

®å; b) §Æc

tÝnh

®iÒu

chØnh
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
F1
I
F1
T§K
U
F
U
F1
B1
F2
I
F2
T§K
U
F2
B2
H×nh

5.17: Hai

m¸y

ph¸t

lμm

viÖc

song song

nèi

chung

qua m¸y

biÕn

¸p.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Bμi 4. §iÒu

chØnh

®iÖn

¸p trong

m¹ng ph©n

phèi
~
U
F
B
U

B
P + jQ
D1
U
B
D2
D2
H×nh

5.18: S¬

®å

m¹ng ®Ó

gi¶i

thÝch

nguyªn

t¾c ®iÒu

chØnh

®iÖn

¸p.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Bμi 4. §iÒu

chØnh

®iÖn

¸p trong

m¹ng ph©n

phèi
I. Tù

®éng

thay

®æi

biÕn

®æi

cña

m¸y

biÕn

¸p.
II. Tù

®éng

®iÒu

khiÓnë

tr¹m.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
U
2
TÝn hiÖu tõ bé chuyÓn

m¹ch
1 3
4 6 8
5 7 9
10 11 12
§K
13
TÝn hiÖu ho¸
Gi¶m
Kªnh
''G"
T¨ng
Kªnh
''T"
FX
I
§C
H×nh

5.19: S¬

®å

cÊu

tróc

cña

thiÕt

®éng

thay

®æi
biÕn

®æi

cña

m¸y

biÕn

¸p.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
MC2
+
_
MC1
TrG
1ThG
2ThG
TrG
C O §
K§K
BV
TrG
N
MC3
MC4
CN
§H
2ThG
1ThG
TrG
CC

H×nh

5.20: S¬

®å®éng

®ãng

c¾t bébï.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Th¶o

luËnh−íng

dÉn

«n tËp

ch−¬ng

5
1. VÏ®ånªu

t¸c

dông

cña

c¸c

thiÕtdiÒu

chØnh

kÝchm¸y

ph¸t

®iÖn.
2. Nªuph©n

tÝch

c¸c

nguyªn

t¾c thùc

hiÖn®éng

®iÒu

chØnh

kÝch


m¸y

ph¸t

®iÖn.
3. VÏ®ånªu

nguyªnlμm

viÖc

cña

thiÕtCom pun dßng

®iÖn.
4. VÏ®ånªu

nguyªnlμm

viÖc

cña

thiÕtCorector

®iÖn

¸p.
5. VÏ®ånªu

nguyªnlμm

viÖc

cña

thiÕtCompun

pha.
6. VÏ®åph©n

tÝch

qu¸

tr×nh

lμm

viÖc

cña

thiÕt

®éng

®iÒu

chØnh


ph©n

phèi

c«ng

suÊt

ph¶n

kh¸ng

gi÷a

c¸c

m¸y

ph¸t

®iÖn

lμm

viÖc

song song.
7. C¸c

biÖn

ph¸p

®iÒu

chØnh

®iÖn

¸p trong

m¹ng ph©n

phèi
8. Nªu

nguyªn

t¾c vμ

c¸c

biÖn

ph¸p®éng

®iÒu

chØnh

®iÖn

¸p trong


thèng

®iÖn

phøc

t¹p.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Bμi 5. Tù

®éng

®iÒu

chØnh

®iÖn

¸p T¹I NHμ

M¸Y §IÖN TRONG HÖ

THèNG

§IÖN
+ Vai

trß

c¸c

m¸y®éng

®iÒu

chØnh

kÝch

thÝch

trong

viÖc®éng

ho¸

qu¸
tr×nh

®iÒu

chØnh

®iÖn

¸p t¹i c¸c

nhμ

m¸y

®iÖn.
+ S¬

®å

chØnh

®Þnh

m¸y

®iÒu

chØnh

®iÖn

¸p.
+ Tiªu

chuÈn

®iÒu

chØnh

®iÖn

¸p
+ Sù

kh¸c

biÖt

gi÷a®éng

ho¸

viÖc

®iÒu

chØnh

®iÖn

¸p vμ®éng

ho¸

viÖc
®iÒu

chØnh

tÇn

sè.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Bμi 1. Kh¸i

niÖm

chung
Bμi 2. Bé

®iÒu

chØnh

tèc

®é

quay tuèc

-bin s¬

cÊp
Bμi 3. §iÒu

chØnhph©n

phèi

c«ng

suÊt

t¸c

dông

gi÷a

c¸c
m¸y

ph¸t

lμm viÖc song song
Bμi 4. C¸c

ph−¬ng

ph¸p

®iÒu

chØnh

tÇntrongthèng

®iÖn
Bμi 5. Tù

®éng

®iÒu

chØnh

tÇntrongthèngnhiÒu

nhμ

m¸y

®iÖn
Ch−¬ng

6. tù

®éng

®iÒu

chØnh

tÇn


Home
Bμi 6. Tù

®éng

®iÒu

chØnh

tÇn

dßng

c«ng

suÊt

trao

®æi

trong
c¸cthèng

n¨ng

l−îng

hîp

nhÊt
Bμi 7. Tù

®éng

gi¶m

t¶i

theo

tÇn(TGT)
Th¶o

luËnh−íng

dÉn

«n tËp

ch−¬ng

6
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Bμi 1. Kh¸i

niÖm

chung
+ TÇn

mét

trong

nh÷ng

tiªu

chuÈn

®Ó

®¸nh

gi¸

chÊt

l−îng

®iÖn

n¨ng
+ §iÒu

kiÖn

®¶m b¶o

æn

®Þnh

tÇn

sè.
+ Sù liªn quan gi÷a ®iÒu chØnh tÇn sè vμ

®iÒu

chØnh, ph©n

phèi

c«ng

suÊt
t¸c

dông

gi÷a

c¸cm¸y

ph¸t, gi÷a

c¸c

nhμ

m¸y

®iÖn.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Bμi 2. Bé

®iÒu

chØnh

tèc

®é

quay tuèc

-bin s¬

cÊp
A
A
2
A
1
1
C
1
C
B
B
1
D
D
1
E
E
1
G
5 4
2 3
H×nh

6.1: S¬

®å

nguyªncÊu

t¹o vμ

t¸c

®éng

cña®iÒu

chØnh
tèc

®é

tuabin
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Hơi (Nước) vào

TB
Bμi 3. §iÒu

chØnhph©n

phèi

CSTD gi÷a

c¸c

m¸y

ph¸t

lμm viÖc song song
H×nh

6.2: Sù

ph©nc«ng

suÊt

t¸c

dông

gi÷a

c¸c

m¸y

ph¸t
lμm

viÖc

song song.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
f
o
2
o
1
f
®m
f
1
AP
2
AP
1
P
’’
2
P

2
P

1
P
’’
1
f
kt
Af
P(F
2

)
P(F
1

)
Bμi 4. C¸c

ph−¬ng

ph¸p

®iÒu

chØnh

tÇntrongthèng

®iÖn
I. §iÒu

chØnh

tÇnnhê®iÒu

chØnh

tèc

®é

quay s¬

cÊp

.
II. §iÒu

chØnh

tÇnnhê

®éng

®iÒu

chØnh

tÇnthø

cÊp.
III. Tù

®éng

®iÒu

chØnh

dßng

c«ng

suÊt.
IV. HÖ

thèngtù

®éng

®iÒu

chØnh

tÇntrung

t©m.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
f
o
2
o
1
f
®m
f
1
AP
2
AP
1
P
’’
2
P

2
P

1
P
’’
1
f
kt
Af
H×nh

6.2: Sù

ph©nc«ng

suÊt

t¸c

dông

gi÷a

c¸c

m¸y

ph¸t
lμm

viÖc

song song.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
P(F
2

) P(F
1

)
H×nh

6.3: S¬

®å

nguyªn
cÊu

®o l−êng

cña

T§.
R R
I
1
R
I
2
L
U
a)
R R
I
1
R
I
2
C
U
b)
f
2
1
P
a
b
c
f
®m
f

P
1

P
2

P
3
H×nh

6.4: DÞch

chuyÓn

®Æc

tÝnh

®iÒu
chØnh

nhê

t¸c

®éng

cña

T§T
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
I
PPP
II
a
T§P
BP
U
K§P
U
~
I
~
PPP K§P §L BP
§Æt
T¸c

®éng

®iÒu

chØnh
H×nh

6.6: S¬

®å

cÊu

tróc

cña

TDP.
H×nh

6.5: S¬

®å

nguyªnthùc

hiÖn

TDP trªn

®−êng

d©y

liªn

l¹c
c¸c

phÇn

cñathèng

®iÖn.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
F-T1 PPP
F
§Õn

c¸cm¸y

ph¸t
Nhμ

m¸y

®iÖn

1
F-T2 PPP
F
§Õn

c¸cm¸y

ph¸t
Nhμ

m¸y

®iÖn

2
F-T3 PPP
F
§Õn

c¸cm¸y

ph¸t
Nhμ

m¸y

®iÖn

3
F-T1
F-T2
F-T3
PPP T§T
Trung

t©m

®iÒu

®éthèng

®iÖn
H×nh

6.7: S¬

®å

cÊu

tróc

cñathèng

®iÒu

chØnh

tÇntrung

t©m
(F-T thiÕtthu

ph¸t

tÝn

hiÖu

®iÒu

chØnhxa)
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
§Õn

c¸cm¸y

ph¸t

kh¸c
§K
NM
T§P
NM
HC
§K
F
T§P
F
§CT §CL
LH
F
BP


T§T, T§P, TGP
T
H×nh

6.8: S¬

®å

cÊu

tróc

cñathèng

®iÒu

chØnh

c«ng

suÊt
t¹i c¸c

nhμ

m¸y

nhiÖt

®iÖn
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Bμi 5. Tù

®éng

®iÒu

chØnh

tÇntrongthèngnhiÒu

nhμ

m¸y

®iÖn
-®éng

®iÒu

chØnh

tÇncho

phÐp

kh«ng

nh÷ng

chØ

t¨ng

chÊt

l−îng
®iÒu

chØnh

tÇnë

mét

nhμ

m¸y

®iÖn

tiÕn

hμnh

®iÒu

chØnh

tÇn


®ång

thêi

ë

mét

lo¹t c¸c

nhμ

m¸y

®iÖn.
-

Nh÷ng

yªu

cÇu

®Æc

biÖt

thùc

hiÖn®éng

®iÒu

chØnh

tÇnë

mét


nhμ

m¸y

lμm

viÖc

song song

víi

nhau.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
P
pt
P
pt0
P
r
P
r0
a
b
c
f
1
f
2
f
0
f
P
H×nh

6.9: Sù

thay

®æi

tÇnkhi

thay

®æi

phô

t¶i

tæng
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
f
0
f
P
P
®Æt
§éc

lËp
Phô

thuéc
f
0
f
P
P
®Æt
§éc

lËp
Phô

thuéc
H×nh

6-10. C¸ch

chØnh

®Þnh

m¸y
®iÒu

chØnh

tÇntheo

®Æc

tuyÕn
®éc

lËpphô

thuéc
H×nh

6-11. ChØnh

®Þnh

m¸y
®iÒu

chØnh

tÇntheo

®Æc
tuyÕn

®éc

lËpphô

thuéc
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Bμi 6. Tù

®éng

®iÒu

chØnh

tÇn

dßng

CS trao

®æi

trong

c¸c

HTNL hîp

nhÊt
-cÇn

thiÕt

ph¶i®éng

ho¸

qu¸

tr×nh

®iÒu

chØnh

dßng

c«ng

suÊt
trao

®æi

trong

c¸c

liªngi÷a

c¸cthèng
-

VÊn

®Ò chän

tiªu

chuÈn

®iÒu

chØnh

®óng

®¾n lμ

mét

trong

nh÷ng

vÊn
®Ò quan

träng

nhÊt

cña

viÖc®éng

ho¸

qu¸

tr×nh

®iÒu

chØnh

tÇn

dßng
c«ng

suÊt

trao

®æi.
-

Anh

h−ëng

cña

viÖc

t¨ng

phô

t¶i

tæng

trongthèng

n¨ng

l−îng

®Õn

viÖc
®iÒu

chØnh

th×

tÇntrong

toμn

thèng

hîp

nhÊt.
-

Vai

trß

cña

c¸c

nhμ

m¸y

chñ

®¹o cñathèng

khi

dßng

c«ng

suÊt
trao

®æi

thèng

®iÖnphô

t¶i

thay

®æi

®·

®¹t gi¸

trÞ

cho

tr−íc
-®éng

®iÒu

chØnh

tÇn

dßng

c«ng

suÊt

trao

®æi

theo

tiªu

chuÈn


®é

phô

thuéc, hoÆc

®èi

víithèng

®iÖn

lμm

nhiÖm®iÒu

chØnh

theo
tiªu

chuÈn

lμm

viÖc

®éc

lËp.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Bμi 7. Tù

®éng

gi¶m

t¶i

theo

tÇn(TGT)
I. ý

nghÜac¸c

nguyªn

t¾c chÝnh

thùc

hiÖn

TGT .
II. Ng¨n

ngõa

TGT t¸c

®éng

nhÇm

khi

tÇngi¶m

ng¾n h¹n .
III. Tù

®éng

®ãng

trë

l¹i sau

TGT (T§LT).
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Hz
44
sec
45
46
47
48
49
0 1 2 3 4 5 6
f
f
®m
t
I
II
TGT ®ît

1
TGT ®ît

2
TGT ®ît

3
H×nh

6.12: Sù

thay

®æi

tÇnkhi

thiÕu

hôt

c«ng

suÊt

t¸c

dông.
I. Khi

kh«ngTGT; II. KhiTGT
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
BI
T§L
B
B1
RW Rf
T§D
BU
C¾t t¶i
thèng
Phô

t¶i Phô

t¶i
B2
I
II
H×nh

6.13: Ng¨n

ngõa

t¸c

®éng

cña

TGT khi

c¸ctiªu

thô
t¹m thêimÊt

®iÖn.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
+ -
Rf
1ThG
1CN
1TrG2
3TrG1
2ThG
1TrG3
3TrG2
2ThG1
2CN
2ThG2
4TrG1
1TrG1
+
2TrG1
+
C¾t hé

tiªu

thô
4TrG2
+
4TrG3
+
§ãngtiªu

thô
1TrG4
§ÕncÊu

®o l−êng

cña

r¬le

Rf
1ThG
1TrG
2TrG
3TrG
4TrG
2ThG
R
TH2
TH1
H×nh

6.14: S¬

®å

kÕt

hîp

thiÕtTGT vμ

T§LT.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n
Th¶o

luËnh−íng

dÉn

«n tËp

ch−¬ng

6
1. VÏ®å

nguyªn

nªu

t¸c

dông®iÒu

chØnh

tèc

®é

quay
tuèc

-bin s¬

cÊp.
2. Nªuph©n

tÝch

c¸c

biÖn

ph¸p

®iÒu

chØnhph©n

phèi

c«ng

suÊt
t¸c

dông

gi÷a

c¸c

m¸y

ph¸t

lμm

viÖc

song song.
3. Nªuph©n

tÝch

c¸c

biÖn

ph¸p

c¸c

ph−¬ng

ph¸p

®iÒu

chØnh

tÇn


trongthèng

®iÖn.
4. Tr×nh

bμy

nguyªnlμm

viÖc

cñathèngtù

®éng

®iÒu

chØnh

tÇn


trung

t©m
5. Tr×nh

bμy ph−¬ng

ph¸p®éng

®iÒu

chØnh

tÇntrongthèng


nhiÒu

nhμ

m¸y

®iÖn.
6. Tr×nh

bμy ph−¬ng

ph¸p®éng

®iÒu

chØnh

tÇn

dßng

c«ng

suÊt
trao

®æi

trong

c¸cthèng

n¨ng

l−îng

hîp

nhÊt.
7. Y

nghÜac¸c

nguyªn

t¾c chÝnh

thùc

hiÖn

gi¶m

t¶i

theo

tÇn

sè.
T
ù
®
é
n
g
h
o
¸
t
r
o
n
g
h
Ö
t
h
è
n
g
®
i
Ö
n

Tù ®éng ho¸ hÖ thèng ®iÖn

Ch−¬ng 1. tù ®éng ®ãng nguån dù tr÷ (T§D)
Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn

Ch−¬ng 2. tù ®éng ®ãng trë l¹i nguån ®iÖn (T§L) Ch−¬ng 3. Tù ®éng ®iÒu chØnh dung l−îng bï Ch−¬ng 4. tù ®éng hoμ ®ång bé Ch−¬ng 5. tù ®éng ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p vμ c«ng suÊt ph¶n kh¸ng

Ch−¬ng 6. tù ®éng ®iÒu chØnh tÇn sè

Home

Bμi 1. ý nghÜa cña T§D

I. ý nghÜa cña T§D:
Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn

- §¶m b¶o ®é tin cËy cung cÊp cho c¸c hé tiªu thô ®iÖn - Trong nhiÒu tr−êng hîp sÏ lμm gi¶m dßng ng¾n m¹ch, gi¶m tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¸y biÕn ¸p, b¶o vÖ r¬ le ®¬n gi¶n h¬n...

II. C¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn T§D: - Mét nguån ®−îc nèi vμo vμ cung cÊp cho hé tiªu thô, cßn nguån thø hai ®Ó dù tr÷. - TÊt c¶ c¸c nguån ®Òu nèi vμo nh−ng lμm viÖc riªng lÎ trªn nh÷ng hé tiªu thô ®−îc t¸ch biÖt ra. Sù ph©n chia ®−îc thùc hiÖn b»ng m¸y c¾t.

b .a H×nh 1. A MC1  B MC3 T§D Phô t¶i Phô t¶i D2 T§D MC2 MC6 MC7 MC3 BA2 MC1 MC5 T§D MC3 Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn BA1 BA3 D1 MC2 C MC4 Phô t¶i H×nh 1.

c H×nh 1.1: C¸c nguyªn t¾c thùc hiÖn T§D .d H×nh 1. A MC1 B MC3 MC1 A B MC3 Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn T§D BA1 BA2 D1 D2 MC4 C MC2 MC5 MC4 MC2 BU T§D D MC5 D3 Phô t¶i H×nh 1.

Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn 2. §Ó t¨ng tèc ®é c¾t nguån dù tr÷ khi ng¾n m¹ch tån t¹i. 5. 4. ThiÕt bÞ T§D chØ ®−îc t¸c ®éng mét lÇn ®Ó tr¸nh ®ãng nguån dù tr÷ nhiÒu lÇn vμo ng¾n m¹ch tån t¹i. viÖc ®ãng nguån dù tr÷ cÇn ph¶i nhanh nhÊt cã thÓ ®−îc ngay sau khi c¾t nguån lμm viÖc. S¬ ®å T§D kh«ng ®−îc t¸c ®éng tr−íc khi m¸y c¾t cña nguån lμm viÖc bÞ c¾t ra ®Ó tr¸nh ®ãng nguån dù tr÷ vμo khi nguån lμm viÖc ch−a bÞ c¾t ra. S¬ ®å T§D ph¶i t¸c ®éng khi mÊt ®iÖn ¸p trªn thanh gãp hé tiªu thô v× bÊt cø lÝ do g×. 3. . Yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi thiÕt bÞ T§D 1. §Ó gi¶m thêi gian ngõng cung cÊp ®iÖn. cÇn t¨ng tèc ®é t¸c ®éng cña b¶o vÖ nguån dù tr÷ sau khi thiÕt bÞ T§D t¸c ®éng.Bμi 2.

Khëi ®éng b»ng r¬ le ®iÖn ¸p cùc tiÓu.Bμi 3. Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn II. IV. III. Mét sè nguyªn t¾c sö dông trong s¬ ®å T§D I. Khëi ®éng b»ng b¶o vÖ r¬ le . §Ò phßng s¬ ®å T§D lμm viÖc v« Ých khi kh«ng cã ®iÖn ë nguån dù tr÷. . §Ò phßng s¬ ®å t¸c ®éng nhiÒu lÇn. V. §Ò phßng s¬ ®å lμm viÖc sai khi ®øt cÇu ch× m¹ch ¸p.

2: Khëi ®éng T§D b»ng b¶o vÖ r¬le .A MC1 B MC3 Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn T§D BVRL + C MC4 MC2 H×nh 1.

3: Khëi ®éng T§D b»ng r¬le ®iÖn ¸p gi¶m .A B MC3 Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn MC1 T§D RU< BU ThG MC3 + C MC4 H×nh 1.

.4: Bé phËn khëi ®éng cña thiÕt bÞ T§D.Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn Tíi ThG RU< RU< CC CC BU C H×nh 1.

5: Bé phËn kiÓm tra ®iÖn ¸p nguån dù tr÷ .Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn T§D MC2 + MC4 BU1 BU2 RU< ThG RU> H×nh 1.

6: Bé phËn kho¸ chèng t¸c ®éng nhiÒu lÇn .Lμm viÖc Dù tr÷ Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn ThG 2 3 MC2 + + C§ MC4 - H×nh 1.

Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn II. Thêi gian duy tr× cña r¬ le thêi gian ®ãng chËm ThG1 2. Thêi gian duy tr× cña r¬ le thêi gian më chËm ThG2 3. §iÖn ¸p khëi ®éng cña r¬ le ®iÖn ¸p cùc ®¹i RU> . T§D ®−êng d©y I. S¬ ®å T§D ®−êng d©y. TÝnh to¸n tham sè cña c¸c phÇn tö trong s¬ ®å T§D ®−êng d©y 1. §iÖn ¸p khëi ®éng cña r¬ le ®iÖn ¸p cùc tiÓu RU< 4.Bμi 4.

+ 4 C§ BU2 MC4 C N2 H×nh 1.7: S¬ ®å thiÕt bÞ T§D ®ãng ®−êng d©y dù phßng . MC5 MC6  MC3 MC7 MC1 Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn N1 + Lμm viÖc ThG1 RU< RU< CC ThG2 RU> Dù tr÷ BU2 1 2 3 MC2 CC .

8: S¬ ®å nèi ®iÖn ®Ó tÝnh to¸n tham sè cña T§D ~ ~ . A MC7 MC1 N1 MC5 MC6  B MC3 Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn MC2 MC8 C MC9 MC4 MC10 N2 N3 H×nh 1.

Bμi 5. T§D ë tr¹m biÕn ¸p I. Tù ®éng ®ãng m¸y biÕn ¸p dù phßng Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn II. Tù ®éng ®ãng m¸y c¾t ph©n ®o¹n .

.TCA _ BU2 MC1 C§3 TrG1 TCB _ MC3 CC1 Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn + + RU> + _ ThG1 BA1 + TrG2 BA2 _ + RU< RU< ThG2 _ 1 2 MC2 _ BU1 CC2 + _ 3 C§4 MC4 H×nh 1-9: S¬ ®å tù ®éng ®ãng m¸y biÕn ¸p dù phßng.

+ MC1 + MC3 Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn BA1 BA2 ThG1 ThG2 CC3 MC2 _ _ 1 2 3 _ 3 2 1 CC4 MC4 _ + TC1 _ + C§5 TC2 MC5 H×nh 1-10: S¬ ®å tù ®éng ®ãng m¸y c¾t ph©n ®o¹n .

H·y vÏ s¬ ®å TDD ®Çy ®ñ cho tr¹m nμy ®Ó ®¶m b¶o liªn tôc cung cÊp ®iÖn cho phô t¶i khi mét ®−êng d©y lμm viÖc bÞ mÊt ®iÖn. 4.Th¶o luËn vμ h−íng dÉn «n tËp ch−¬ng 1 1. phô t¶i ®−îc cung cÊp ®iÖn tõ mét trong hai ®−êng d©y nμy. . T¸c dông cña TDD ®−êng d©y dù phßng. ý nghÜa cña viÖc tù ®éng ®ãng nguån dù tr÷. 3. X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cña s¬ ®å. Ph©n tÝch c¸c yªu cÇu c¬ b¶n cña TDD. Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn 2. Cho mét tr¹m ph©n phèi cã 2 ®−êng d©y cung cÊp ®iÖn. Ph©n tÝch c¸c nguyªn t¾c khëi ®éng TDD.

6. mét m¸y biÕn ¸p ®−îc dïng ®Ó dù phßng nguéi. Víi mét tr¹m biÕn ¸p cã nhiÒu m¸y biÕn ¸p vËn hμnh ®éc lËp. h·y vÏ s¬ ®å s¬ ®å tù ®éng ®ãng m¸y c¾t ph©n ®o¹n cho tr¹m nμy ®Ó ®¶m b¶o liªn tôc cung cÊp ®iÖn cho phô t¶i khi mét m¸y biÕn ¸p bÞ c¾t bëi mét lý do nμo ®ã. X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cña s¬ ®å. H·y vÏ s¬ ®å TDD ®Çy ®ñ cho tr¹m nμy ®Ó ®¶m b¶o liªn tôc cung cÊp ®iÖn cho phô t¶i khi m¸y biÕn ¸p lμm viÖc bÞ mÊt ®iÖn. . T¸c dông cña s¬ ®å tù ®éng ®ãng m¸y c¾t ph©n ®o¹n. T¸c dông cña TDD m¸y biÕn ¸p dù phßng. Cho mét tr¹m biÕn ¸p cã 2 Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn m¸y biÕn ¸p. X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cña s¬ ®å.Th¶o luËn vμ h−íng dÉn «n tËp ch−¬ng 1 5.

T§D 3 pha ®−êng d©y cã nguån cung cÊp 2 phÝa Bμi 7. Phèi hîp t¸c ®éng gi÷a b¶o vÖ r¬ le vμ T§L Bμi 6. T§L cã nguån cung cÊp mét phÝa Bμi 5. C¸c ph−¬ng ph¸p khëi ®éng T§L Bμi 4. Kh¸i niÖm chung Bμi 2.Ch−¬ng 2. Tù ®éng ®ãng trë l¹i nguån ®iÖn (T§L) Bμi 1. T§L thanh gãp Bμi 8. Ph©n lo¹i thiÕt bÞ T§L vμ c¸c yªu cÊu c¬ b¶n ®èi víi thiÕt bÞ T§L Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn Bμi 3. T§L m¸y biÕn ¸p Th¶o luËn vμ h−íng dÉn «n tËp ch−¬ng 2 Home .

m¹ng hçn hîp c¸p .T§L mét pha.T§L kh«ng kiÓm tra ®ång bé + T¸c dông cña T§L ®ãi víi c¸c m¹ng cã nguån cung cÊp tõ 1 phÝa.®−êng d©y trªn kh«ng . TBA.Bμi 1. Kh¸i niÖm chung + T§L ®ãng mét vai trß rÊt tÝch cùc trong viÖc n©ng cao ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn cho c¸c hé tiªu thô. 2 phÝa.T§L cã tù ®éng kiÓm tra ®ång bé. . . Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn + C¸c lo¹i T§L dïng trong HT§: .

Ph©n lo¹i thiÕt bÞ T§L theo sè pha Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn . Ph©n lo¹i thiÕt bÞ T§L . T¸c ®éng nhanh. 2. 4. S¬ ®å T§L cÇn ph¶i ®¶m b¶o sè lÇn t¸c ®éng ®· ®Þnh tr−íc cho nã vμ kh«ng ®−îc t¸c ®éng lÆp ®i lÆp l¹i. . Khi ®ãng hay më m¸y c¾t b»ng tay th× T§L kh«ng ®−îc t¸c ®éng.Ph©n lo¹i thiÕt bÞ T§L theo ®èi t−îng t¸c ®éng .Bμi 2. T§L ph¶i tù ®éng trë vÒ vÞ trÝ ban ®Çu sau khi t¸c ®éng ®Ó chuÈn bÞ cho c¸c lÇn lμm viÖc sau.Ph©n lo¹i thiÕt bÞ T§L theo sè lÇn t¸c ®éng II. C¸c yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi thiÕt bÞ T§L 1. Ph©n lo¹i thiÕt bÞ T§L vμ c¸c yªu cÊu c¬ b¶n ®èi víi thiÕt bÞ T§L I. 3.

Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn II. Khëi ®éng T§L b»ng b¶o vÖ r¬le. C¸c ph−¬ng ph¸p khëi ®éng T§L I. Khëi ®éng T§L b»ng sù kh«ng t−¬ng øng gi÷a vÞ trÝ cña m¸y c¾t vμ vÞ trÝ cña kho¸ ®iÒu khiÓn.Bμi 3. .

. Khëi ®éng b»ng sù kh«ng t−¬ng øng gi÷a vÞ trÝ m¸y c¾t vμ kho¸ ®iÒu khiÓn.MC  Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn BV T§L H×nh 2.1: a. + K§K C2 C1 §1 §2 MC1 T§L - H×nh 2.1: b.Khëi ®éng b»ng b¶o vÖ r¬le.

T§L cã nguån cung cÊp mét phÝa I.TÝnh to¸n c¸c tham sè cña s¬ ®å. §Æc ®iÓm cña s¬ ®å T§L cã nguån cung cÊp mét phÝa. §Æc ®iÓm thùc hiÖn T§L ë m¸y c¾t kh«ng khÝ . III. Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn II. IV.Bμi 4. Ho¹t ®éng cña s¬ ®å T§L cã nguån cung cÊp mét phÝa.

+ K§K C2 C1 §1 §2 I _ R¬le T§L 2TrG 1 ThG ThG2 R3 C 1TrG ThG1 U 3 R K§K C2 C 1 § 1 § 2 II 4 5 6 §N TH CÊm T§L Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn M¹ch T§L R4 2 1TrG1 1TrG2 1TrG I 4TrG1 4TrG U TÝn hiÖu M¹ch chèng ®ãng MC lÆp ®i lÆp l¹i K§K C2 C1 §1 §2 III 2TrG 4TrG2 MC2 C§ M¹ch ®ãng MC M¹ch r¬le ph¶n ¸nh vÞ trÝ c¾t cña MC K§K C2 C1 §1 §2 IV BV 3TrG R1 4TrG I MC1 CC M¹ch c¾t MC M¹ch b¶o vÖ r¬le M¹ch r¬le ph¶n ¸nh vÞ trÝ ®ãng cña MC R2 H×nh 2.2: S¬ ®å thiÕt bÞ T§L mét lÇn ®−êng d©y cã nguån cung cÊp 1 phÝa. .

MC c¾t MC ®ãng ®−êng d©y cã ®iÖn Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn T§L Thμnh c«ng tBV tC tT§L t§ MC ®ãng NM tån t¹i MC c¾t T§L kh«ng Thμnh c«ng tBV UC tC tT§L t§ tBV tC tT§L T§L thμnh c«ng ThG1 ®ãng Unguån T§L kh«ng thμnh c«ng t H×nh 2.3: BiÓu ®å thêi gian trong chu tr×nh T§L mét lÇn. .

. T¨ng tèc ®é t¸c ®éng cña b¶o vÖ tr−íc T§L. T§D theo thø tù. Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn II. T¨ng tèc ®é cña b¶o vÖ sau T§L. Phèi hîp t¸c ®éng gi÷a b¶o vÖ r¬ le vμ T§L I.Bμi 5. III.

. a) S¬ ®å m¹ng ®iÖn. b) M¹ch t¨ng tèc.A MC2 + B C RI1 PT D MC1 2I > N PT ThG1 2TrG 1TrG RI2 ThG - ~ Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn a) BV1 3T§L ThG2 1TrG §i c¾t MC Tõ T§L 2TrG H×nh 2.4: T¨ng tèc ®é t¸c ®éng cña BV sau T§L.

BA1 BA2 MC3  A B 3I > 3I >> MC2 MC1 N D C 2I > 1I > Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn 3T§L a) + - RI2 ThG ThG 2TrG1 RI1 2TrG2 1TrG 2TrG 1TrG C¾t MC Tõ T§L b) H×nh 2.5: T¨ng tèc ®é t¸c ®éng cña b¶o vÖ tr−íc T§L. a) S¬ ®å m¹ng ®iÖn. . b) M¹ch t¨ng tèc.

.BA1 BA2 MC3  MC2 B N C MC1 D 1I > 1I >> Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn A 3I > 3I >> I T§L3 2I > 2I >> T§L2 T§L1 IN = f(l) IK§3I> IK§2I>> l H×nh 2.6: T§L theo thø tù.

.Kho¸ 3I>> Më kho¸ 3I>> Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn T¹i tr¹m A tBV tC t3T§L t§ tBV tC NÕu NM tån t¹i trªn ®o¹n AB T¹i tr¹m B tBV tC t2T§L t§ tBV tC NÕu NM tån t¹i trªn ®o¹n BC H×nh 2.7: BiÓu ®å thêi gian trong chu tr×nh T§L theo thø tù.

. T§L t¸c ®éng nhanh. Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn II. T§L kh«ng ®ång bé IV. III. T§L kiÓm tra ®ång bé. T§D 3 pha ®−êng d©y cã nguån cung cÊp 2 phÝa I. §Æc ®iÓm cña T§L ®−êng d©y cã nguån cung cÊp tõ 2 phÝa.Bμi 6.

b) B»ng 1 ®−êng d©y .8: S¬ ®å liªn l¹c gi÷a hai phÇn cña hÖ thèng ®iÖn a) B»ng 3 ®−êng d©y.  Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn a) ~  b) H×nh 2.

.A C¾t C¾t B ~ ~ MC1 1RKU Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn BU2 BU3 BU1 2RKU + 1§N TDL1 1RKD 2RKD + 2§N TDL2 BU4 H×nh 2.9: S¬ ®å nguyªn lý cña thiÕt bÞ T§L cã kiÓm tra ®ång bé.

.A B MC1 MC2 U Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn ~ ~ U®m BA1 t a) C § § b) H×nh 2.10: b) S¬ ®å m¹ch cã thÓ ¸p dông T§L t¸c ®éng nhanh b) §å thÞ biÕn thiªn ®iÖn ¸p sau khi më c¸c m¸y c¾t cña ®−êng d©y.

T§L thanh gãp + TrG _ + 1K§K C2 C1 D1 D2 TrGS 1TrG §i ®ãng MC1 Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn TrG3 BV TrG2 I R ThG + 2K§K 1TrG2 §i ®ãng MC2 2TrG ThG1 TrG1 ThG2 ThG3 TrG U + 3K§K 2TrG2 §i ®ãng MC3 3TrG TrG4 1TrG U 2TrG 1TrG1 U + 4K§K 3TrG2 §i ®ãng MC4 2TrG1 3TrG U H×nh 2.Bμi 7.11: S¬ ®å tù ®ãng lÆp l¹i thanh gãp .

. T§L m¸y biÕn ¸p .Bμi 8.T§L m¸y biÕn ¸p nh»m tù ®éng kh«i phôc sù lμm viÖc b×nh th−êng cña m¸y biÕn ¸p sau khi c¾t sù cè. Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn . ph−¬ng ph¸p nμy kh¶ n¨ng T§L thμnh c«ng kÐm.Mét ph−¬ng ph¸p kh¸c lμ kho¸ liªn ®éng thiÕt bÞ T§L khi b¶o vÖ chèng h− háng bªn trong thïng dÇu MBA lμm viÖc . chØ dïng khi c¸c b¶o vÖ t¸c ®éng nhanh c¾t nhanh m¸y biÕn ¸p sau khi T§L kh«ng thμnh c«ng.Mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p ®−îc sö dông lμ khëi ®éng thiÕt bÞ T§L trong mäi tr−êng hîp c¾t sù cè m¸y biÕn ¸p.

Th¶o luËn vμ h−íng dÉn «n tËp ch−¬ng 2 1. 3. X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cña s¬ ®å. ý nghÜa cña viÖc tù ®éng ®ãng trë l¹i nguån cung cÊp (T§L). b¶o vÖ qu¸ dßng cùc ®¹i ®Ó b¶o vÖ cho ®−êng d©y vμ s¬ ®å T§L mét lÇn cho ®−êng d©y nμy. Ph©n tÝch c¸c yªu cÇu c¬ b¶n cña T§L. Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn . Ph©n tÝch s¬ ®å T§L mét lÇn cho ®−êng d©y. 4. H·y vÏ s¬ ®å phèi hîp t¸c ®éng gi÷a b¶o vÖ c¾t nhanh. 2. Dùa trªn c¬ së cña s¬ ®å nμy h·y vÏ s¬ ®å T§L hai lÇn cho mét ®−êng d©y bÊt kú. Nªu c¸ch x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cña s¬ ®å. C¸c biÖn ph¸p ®Ó gi¶m thêi gian mÊt ®iÖn cña phô t¶i khi cã sö dông thiÕt bÞ T§L.

Th¶o luËn vμ h−íng dÉn «n tËp ch−¬ng 2

5. Ph©n tÝch t¸c dông cña c¸c s¬ ®å T§L cho ®−êng d©y trong m¹ng
Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn

®iÖn kÝn (c¸c lo¹i T§L cã kiÓm tra ®ång bé, T§L kh«ng ®ång bé, T§L t¸c ®éng nhanh ...). Nªu c¸ch x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cña s¬ ®å.

6. T¸c dông cña T§L ®èi víi tr¹m ph©n phèi cÊp ®iÖn cho nhiÒu phô t¶i quan träng. H·y vÏ s¬ ®å T§L cho tr¹m ph©n phèi cã 2, 3, 4.... ®−êng d©y cung cÊp ®iÖn cho c¸c phô t¶i quan träng. X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cña s¬ ®å

Ch−¬ng 3. Tù ®éng ®iÒu chØnh dung l−îng bï

Bμi 1. Kh¸i niÖm chung
Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn

Bμi 2. Tù ®éng ®iÒu chØnh dung l−îng bï theo thêi gian ngμy ®ªm

Bμi 3. Tù ®éng ®iÒu chØnh dung l−îng bï theo ®iÖn ¸p

Bμi 4. Tù ®éng ®iÒu chØnh dung l−îng bï theo dßng ®iÖn phô t¶i

Th¶o luËn vμ h−íng dÉn «n tËp ch−¬ng 3

Home

Bμi 1. Kh¸i niÖm chung

- Vai trß cña viÖc bï c«ng suÊt ph¶n Kh¸ng trong hÖ th«ng ®iÖn.
Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn

- C¸c ph−¬ng ph¸p tù ®éng bï dung l−îng phμn kh¸ng trong hÖ thèng ®iÖn. Ph¹m vi øng dông cña c¸c ph−¬ng ph¸p nμy.

Tù ®éng ®iÒu chØnh dung l−îng bï theo thêi gian ngμy ®ªm Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn A1 12 9 6 3 A2 11 12 19 20 220V A1 C1 H×nh 3-1: Nguyªn lý cÊu t¹o ®ång hå tÝn hiÖu ®iÖn thø cÊp. .Bμi 2.

. Tù ®éng ®iÒu chØnh dung l−îng bï theo thêi gian ngμy ®ªm + § 1ThG MC1 C§ _ Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn MC C 2ThG MC2 CC MC3 1ThG §H MC4 C C C 2ThG +24V -24V §H H×nh 3-2: S¬ ®å tù ®éng ®iÒu chØnh dung l−îng bï theo thêi gian ngμy ®ªm.Bμi 2.

Tù ®éng ®iÒu chØnh dung l−îng bï theo ®iÖn ¸p + § TrG a C§ 1ThG MC1 b c MC 2ThG C MC2 CC TrG C RI C TrG C K TrG RU1 MC3 1ThG RU2 R MC4 2ThG _ Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn a MC RU b H×nh 3-3: S¬ ®å tù ®éng ®iÒu chØnh dung l−îng bï ë m¹ng ®iÖn cã ®iÖn ¸p 3 10kV. .Bμi 3.

Tù ®éng ®iÒu chØnh dung l−îng bï theo dßng ®iÖn phô t¶i §Çu vμo + § MC1 C§ 1ThG 1RI 2RI 2ThG C MC2 CC 1TrG RI MC 1TrG 1TrG 1TrG _ Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn 2RI 1TrG 1RI MC5 RI 2TrG 2TrG MC3 1ThG C C C 2TrG MC4 2ThG H×nh 3-4: S¬ ®å tù ®éng ®iÒu chØnh dung l−îng bï theo dßng ®iÖn phô t¶i .Bμi 4.

ý nghÜa cña viÖc bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng trong m¹ng ®iÖn. Nªu t¸c dông vμ c¸ch x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cña s¬ ®å. Ph©n tÝch s¬ ®å tù ®éng bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng theo thêi gian ngμy ®ªm. Nªu t¸c dông vμ c¸ch x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cña s¬ ®å. Dùa trªn c¬ së nμo ®Ó x¸c ®Þnh c¸c ph−¬ng ph¸p bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng trong m¹ng ®iÖn. Nªu t¸c dông vμ c¸ch x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cña s¬ ®å. . Ph©n tÝch s¬ ®å tù ®éng bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng theo dßng ®iÖn.Th¶o luËn vμ h−íng dÉn «n tËp ch−¬ng 3 1. Ph−¬ng ph¸p tù ®éng bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng theo thêi gian ngμy ®ªm ®−îc ¸p dông trong tr−êng hîp nμo ?. Ph©n tÝch s¬ ®å tù ®éng bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng theo ®iÖn ¸p. 4. Ph−¬ng ph¸p tù ®éng bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng theo ®iÖn ¸p ®−îc ¸p dông trong tr−êng hîp nμo ?. 3. Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn 2. Ph−¬ng ph¸p tù ®éng bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng theo dßng ®iÖn ®−îc ¸p dông trong tr−êng hîp nμo ?.

Ch−¬ng 4. Ph−¬ng ph¸p hoμ ®ång bé chÝnh x¸c Bμi 3. Ph−¬ng ph¸p hoμ tù ®ång bé Th¶o luËn vμ h−íng dÉn «n tËp ch−¬ng 4 Home . C¸c ph−¬ng ph¸p hoμ ®ång bé Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn Bμi 2. tù ®éng hoμ ®ång bé Bμi 1.

. Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn 2.Bμi 1. C¸c ph−¬ng ph¸p hoμ ®ång bé 1. Hoμ ®ång bé chÝnh x¸c vμ tr×nh tù thùc hiÖn hoμ ®ång bé chÝnh x¸c. Hoμ tù ®ång bé tr×nh tù thùc hiÖn hoμ tù ®ång bé.

Bμi 2. ThiÕt bÞ tù ®éng hoμ ®ång bé chÝnh x¸c. §iÖn ¸p ph¸ch vμ dßng c©n b»ng. Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn 1. e) Bé phËn ®ãng. d) Bé phËn ®iÒu chØnh tÇn sè. . ThiÕt bÞ hoμ ®ång bé cã thêi gian ®ãng tr−íc kh«ng ®æi a) Bé phËn ®ãng tr−íc. 2. Ph−¬ng ph¸p hoμ ®ång bé chÝnh x¸c I. Nguyªn t¾c chung. II. c) Bé phËn kiÓm tra ®é lÖch ®iÖn ¸p. b) Bé phËn kiÓm tra ®é lÖch tÇn sè.

c) Sù thay ®æi biªn ®é cña ®iÖn ¸p ph¸ch.uS t Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn US UF 2 HT UHT US ' TS TS b) i1 S1 i1 S2 a) 2 2’ 2’ 1 t®t TS1 TS2 t®t 2 1 t c) H×nh 4. . b) Sù thay ®æi trÞ sè tøc thêi cña ®iÖn ¸p ph¸ch.2: §iÖn ¸p ph¸ch a) §å thÞ vect¬.

3: S¬ ®å cÊu tróc cña m¸y hoμ ®ång bé cã tdt = const. .Bé phËn ®ãng tr−íc Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn UF Bé nguån UHT Bé phËn kiÓm tra ®é lÖch tÇn sè Bé phËn ®ãng §i ®ãng MC cña m¸y ph¸t Cung cÊp cho c¸c phÇn tö cña m¸y hoμ Bé phËn kiÓm tra ®é lÖch ®iÖn ¸p “T¨ng” Bé phËn ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p “Gi¶m” §Õn c¬ cÊu ®iÒu khiÓn turbine H×nh 4.

t t®t1 t®t2 S1 S2 i1 a1 i1 - a2 t i2 b) TS1 TS2 c) H×nh 4.1TrG UF Tõ bé nguån L US B4 L US R1 R2 2TrG R3 3TrG i1 U®t P1 §Õn bé phËn ®ãng vμ kiÓm tra ®é lÖch ®iÖn ¸p Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn UHT VP i2 a) i + K1 1 2 3 1TrG 2TrG 2TrG i2 C U®t U vμo R Ura = RC.4: Bé phËn ®ãng tr−íc cña m¸y hoμ ®ång bé a) S¬ ®å khèi chøc n¨ng. c) §å thÞ thêi gian .b) S¬ ®å phÇn tö vi ph©n VP.

b) §å thÞ thêi gian lμm viÖc. a) S¬ ®å chøc n¨ng. .UF Tõ bé nguån UHT B5 L R4 US P2 P3 P4 P5 Gi¶i trõ P6 UKf §Õn bé phËn ®ãng R5 Kh«ng a) Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn US a1 S1> Scp S2  Scp S3 << Scp a2 B2 a3 B3 t UP3 t UPS = UKf t1 t1 t1 t t2 U®t t t®t t®t t®t t2 b) H×nh 4.5: Bé phËn kiÓm tra ®é lÖch tÇn sè cña m¸y hoμ ®ång bé.

R6 UAF UAHT UB R7 L R8 Ung Gi¶i trõ US UmÉu P7 P8 UkU §Õn bé phËn ®ãng Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn Tõ bé phËn ®ãng tr−íc U®t P9 Gi¶i trõ P10 a) F HT ABC Bé phËn KiÓm tra ®é lÖch ®iÖn ¸p R6 R7 ABC b) H×nh 4. . b) S¬ ®å nèi vμo ®iÖn ¸p ph¸ch.6: Bé phËn kiÓm tra ®é lÖch ®iÖn ¸p cña m¸y hoμ ®ång bé a) S¬ ®å khèi chøc n¨ng.

Us Us UF = UHT a b t UF > 1.6: Bé phËn kiÓm tra ®é lÖch ®iÖn ¸p cña m¸y hoμ ®ång bé c) §å thÞ thêi gian lμm viÖc.9UHT UmÉu UmÉu UP7 t Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn UP7 t U®t t UP9 tdt t UP8=UkU t3 t UP7 = 0 U®t t t UP9 tdt t UP8 UP8 = 0 t3 t c) H×nh 4.1UHT UF < 0. .

UF < UHT d) d = 1800.7: §å thÞ vect¬ gi¶i thÝch ®Æc tÝnh thêi gian cña bé phËn kiÓm tra ®é lÖch ®iÖn ¸p a) d = 0. UF = UHT b) d = 1800. UF < UHT . UF = UHT c) d = 0.ŨAHT ŨAHT ŨAF ŨS = 0 ŨCHT ŨCHT ŨCF a) ŨAF ŨAHT ŨS ŨAF ŨS ŨCHT ŨCF c) ŨAF ŨBF ŨBHT ŨCHT ŨBHT ŨBF ŨCF ŨAHT ŨBHT ŨBF ŨBHT ŨBF ŨCF Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn b) d) H×nh 4.

a) S¬ ®å nèi ®iÖn .8: S¬ ®å hoμ tù ®ång bé m¸y ph¸t ®iÖn.HCF R11 Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn P12 K§ P14 TrG7 UCF R12 TrG9 K§ P13 CÊm Vμ TrG9 “T¨ng” §Õn c¬ cÊu ®iÒu chØnh tua bin P16 TrG10 K§ P14 CÊm R13 Vμ P15 TrG10 “Gi¶m” a) H×nh 4.B6 UAF L Tõ bé nguån TrG6 R9 P11 K§ P13 UAHT B7 TrG7 R10 L UAHT .

ŨAF(P11) c2 B2 t Ts/6 Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn t UP15 t4 UP15 t4 t t UP17 UP17 t t U ts t b) H×nh 4.ŨAF(P12) a1 Us ŨAHT .ŨCF(P12) a2 ŨAHT .8: S¬ ®å hoμ tù ®ång bé m¸y ph¸t ®iÖn. b) S¬ ®å thay thÕ.fF < fHT Us Uk®P11 Uk®P12 UtvP11 UtvP12 ŨAHT . .ŨCF(P12) c1 B1 t Ts/6 UP11 UP11 fF > fHT ŨAHT .

Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn ŨAF S ŨAHT ŨP12 ŨABF ŨP11 ŨP11 ŨABF ŨABF S < 0 ŨCBHT ŨP11 ŨABHT  = 0 -600 ŨABHT  ŨP12  ŨCF ŨCHT ŨBF ŨBHT ŨCBHT +600 ŨCBF S > 0 H×nh 4. .9: §å thÞ vect¬ gi¶i tÝch ®Æc tÝnh cña bé phËn ®iÒu chØnh.

10: S¬ ®å khèi chøc n¨ng cña bé phËn ®ãng .U®t Ukf Vμ P19 K§ P20 Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn UkU Gi¶i trõ P19 K§ P22 5TrG R14 4TrG §i ®ãng MC cña m¸y ph¸t H×nh 4.

Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn II. Dßng c©n b»ng khi hoμ ®ßng bé c¸c m¸y ph¸t. ThiÕt bÞ hoμ tù ®ång bé.Bμi 3. . Ph−¬ng ph¸p hoμ tù ®ång bé I.

.Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn a)  F i”cb  HT b) E1 x”d1 xl2 x”d2 H×nh 4.11: S¬ ®å m¹ng vμ s¬ ®å thay thÕ tÝnh to¸n dßng c©n b»ng khi hoμ ®ång bé.

.12: S¬ ®å thiÕt bÞ hoμ tù ®ång bé nöa tù ®éng a) M¹ch xoay chiÒu. b) M¹ch thao t¸c.Nèi víi hÖ thèng BU1 C K § RU C K § Rf1 ThG2 TrG1 ThG Rf2 Rf1 § 1TrG1 1TrG2 2TrG ThG ThG1 Rf1 R1 3TrG2 K C § 1TrG3 2TrG 3TrG1 C K § Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn MC1 1BU C K F 3TrG a) §i ®ãng MC1 1MC1 §i ®ãng ADT b) H×nh 4.

5. Gi¸ trÞ cña ®iÖn ¸p ph¸ch vμ dßng ®iÖn c©n b»ng.Th¶o luËn vμ h−íng dÉn «n tËp ch−¬ng 4 1. 4. Nguyªn nh©n xuÊt hiÖn ®iÖn ¸p ph¸ch vμ dßng ®iÖn c©n b»ng khi hoμ c¸c m¸y ph¸t. . ý nghÜa cña viÖc hoμ ®ång bé c¸c m¸y ph¸t ®iÖn trong hÖ thèng ®iÖn. 3. Ph©n tÝch t¸c dông cña c¸c kh©u trong s¬ ®å khèi c¸c thiÕt bÞ hoμ ®ång bé cã thêi gian ®ãng tr−íc kh«ng ®æi. Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn 2. Ph©n tÝch s¬ ®å vμ t¸c dông cña bé phËn ®ãng tr−íc cña thiÕt bÞ tù ®éng hoμ ®ång bé chÝnh x¸c. C¸c c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh thêi ®iÓm hoμ ®ång bé m¸y ph¸t víi hÖ thèng.

Ph©n tÝch s¬ ®å vμ t¸c dông cña bé phËn ®ãng cña thiÕt bÞ tù ®éng hoμ ®ång bé chÝnh x¸c.Th¶o luËn vμ h−íng dÉn «n tËp ch−¬ng 4 6. 9. 10. Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn 7. ý nghÜa cña viÖc hoμ tù ®ång bé c¸c m¸y ph¸t ®iÖn trong hÖ thèng ®iÖn 11. Ph©n tÝch s¬ ®å vμ t¸c dông cña bé phËn ®iÒu chØnh tÇn sè cña thiÕt bÞ tù ®éng hoμ ®ång bé chÝnh x¸c. Ph©n tÝch s¬ ®å vμ t¸c dông cña thiÕt bÞ hoμ tù ®ång bé. 8. . Ph©n tÝch s¬ ®å vμ t¸c dông cña bé phËn kiÓm tra ®é lÖch ®iÖn ¸p gi÷a m¸y ph¸t vμ hÖ thèng cña thiÕt bÞ tù ®éng hoμ ®ång bé chÝnh x¸c. Ph©n tÝch s¬ ®å vμ t¸c dông cña bé phËn kiÓm tra ®é lÖch tÇn sè gi÷a m¸y ph¸t vμ hÖ thèng cña thiÕt bÞ tù ®éng hoμ ®ång bé chÝnh x¸c.

§iÒu chØnh ®iÖn ¸p trong m¹ng ph©n phèi Bμi 5. Tù ®éng ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p trong hÖ thèng ®iÖn phøc t¹p Th¶o luËn vμ h−íng dÉn «n tËp ch−¬ng 5 Home .Ch−¬ng 5. Bμi 3. tù ®éng ®iÒu chØnh ®iÖn ¸pvμ c«ng suÊt ph¶n kh¸ng Bμi 1. ThiÕt bÞ tù ®éng ®IÒu chØnh kÝch tõ (T§K). §iÒu chØnh vμ ph©n phèi c«ng suÊt ph¶n kh¸ng gi÷a c¸c m¸y ph¸t ®iÖn lμm viÖc song song Bμi 4. Kh¸i niÖm chung Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn Bμi 2.

Kh¸i niÖm chung .Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn Bμi 1.

ThiÕt bÞ tù ®éng ®IÒu chØnh kÝch tõ (T§K). §iÒu chØnh ®iÖn ¸p theo ®é lÖch cña ®¹i l−îng ®−îc ®iÒu chØnh vμ theo t¸c ®éng nhiÔu. §iÒu chØnh ®iÖn ¸p theo ®é lÖch cña ®¹i l−îng ®−îc ®iÒu chØnh 2. . Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn 2. C¸c nguyªn t¾c thùc hiÖn tù ®éng ®iÒu chØnh kÝch thÝch 1. I. HÖ thèng kÝch tõ tÇn sè cao.Bμi 2. HÖ thèng kÝch tõ dïng m¸y ph¸t ®iÖn mét chiÒu. 3. II. §iÒu chØnh ®iÖn ¸p tuú thuéc vμo t¸c ®éng nhiÔu 3. HÖ thèng kÝch thÝch b»ng chØnh l−u. C¸c hÖ thèng kÝch tõ m¸y ph¸t 1. HÖ thèng kÝch thÝch kh«ng chæi than. 4.

V. Compun dßng ®iÖn. Correct¬ ®iÖn ¸p.Bμi 2. Compun pha. ThiÕt bÞ tù ®éng ®IÒu chØnh kÝch tõ (T§K). . III. Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn IV.

b) kÝch tõ ®éc lËp.1: S¬ ®å kÝch tõ dïng m¸y ph¸t ®iÖn mét chiÒu a) kÝch tõ song song.BU BI T§K BU IKT RKT IKT WKT F Wr«to KT RKT IKT W KTf KT RKTf WKTf T§K Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn F Wr«to UKT KT a) b) H×nh 5. .

BI Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn T§K TCK BU CL F Wr«to WKT1 FCT FCTf WKT2 WKT3 H×nh 5.2: S¬ ®å kÝch tõ dïng m¸y ph¸t tÇn sè cao .

BI T§K Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn BU BCL CLlv §Ktv F Wr«to CLtc §Ktc BNT H×nh 5. .3: S¬ ®å kÝch tõ b»ng chØnh l−u.

.4: S¬ ®å kÝch tõ kh«ng chæi than.BI Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn T§K BU §K CL F Wr«to KT WKT CLT KTCTf H×nh 5.

6: Thay ®æi kÝch tõ m¸y ph¸t nhê thay ®æi RKT. .5: S¬ ®å thay thÕ vμ ®å thÞ vect¬ ®iÖn ¸p cña m¸y ph¸t BU T§K BU T§K F Wr«to KT RKT WKT F Wr«to KT RKT WKT a) b) H×nh 5.XF UF IF Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn H×nh 5.EF EF XF UF IF  IF.

7: Thay ®æi kÝch tõ m¸y ph¸t nhê ®ãng kÝch tõ phô.Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn BI BI BU T§K IKTf BU T§K IKTf RKT WKT F Wr«to KT RKT WKT F Wr«to KT WKTf a) b) H×nh 5. .

.8: S¬ ®å cÊu tróc cña thiÕt bÞ compun kÝch tõ m¸y ph¸t.ADT BI IF F KT Wr«to Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn RDI IKT+IK WKT I2 RKT BTG RD CL IKT IK H×nh 5.

UF Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn F < ®m F = ®m F > ®m Khi kh«ng cã compun IF IFmin I®m H×nh 5.9: §Æc tÝnh thay ®æi ®iÖn ¸p UF cña m¸y ph¸t øng víi c¸c cos kh¸c nhau .

.10: S¬ ®å cÊu tróc cña correct¬ ®iÖn ¸p.Ir«to RKT F Wr«to KT WKT IKT IC WKTf Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn BU CORECT¥ K§ TN§ §L H×nh 5.

a) S¬ ®å nèi chøc n¨ng.11: Bé phËn ®o l−êng.I Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn UF TT ITT IKTT KTT ITT IKTT U1 U0 U2 UF a) b) H×nh 5. b) §Æc tÝnh quan hÖ cña ITT vμ IKTT víi ¸p ®Çu vμo .

12: §Æc tÝnh cña correct¬.IC Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn a ICmax b e c d ICmin UF H×nh 5. .

13: S¬ ®å nguyªn lý cña correct¬ 2 hÖ thèng a) S¬ ®å nèi.Corecct¬ nghÞch ICthuËn ICnghÞch TN§ Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn Corecct¬ thuËn BU RKT BI F Wr«to KT IKT IKT+IK ICthuËn U®m WKT UF WKTf1 IK WKTf2 ICnghÞch CP a) b) H×nh 5. b) §Æc tÝnh cña correct¬ .

ADT BI RDI F KT Wr«to BTG CL WI WK IU R IC Correct¬ WU WP IK IKT IKT+IK WKT Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn BU II H×nh 5.14: S¬ ®å cÊu tróc cña compun pha. .

1 .Phô thuéc . §iÒu chØnh vμ ph©n phèi CSPK gi÷a c¸c mP§ lμm viÖc song song UF 1 Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn 2 IF (QF) H×nh 5.15: §Æc tÝnh ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p.§éc lËp. 2 .Bμi 3.

. Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn II.Bμi 3. Tr−êng hîp hai m¸y ph¸t lμm viÖc song song nèi chung ë thanh gãp ®iÖn ¸p m¸y ph¸t. Tr−êng hîp hai m¸y ph¸t lμm viÖc song song nèi chung qua m¸y biÕn ¸p . §iÒu chØnh vμ ph©n phèi CSPK gi÷a c¸c mP§ lμm viÖc song song I.

16: Hai m¸y ph¸t lμm viÖc song song t¹i thanh gãp ®iÖn ¸p m¸y ph¸t. a) S¬ ®å. b) §Æc tÝnh ®iÒu chØnh .UF UF Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn IF1 Rpt IF2 Rpt 2 U’F 1 U’’F T§K F1 F2 T§K IF2 IF1 IF2(QF2) I’’F2 I’F2 I’F1 I’’F1 IF1(QF1) a) b) H×nh 5.

UF Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn B1 IF1 B2 IF2 T§K F1 F2 UF1 UF2 T§K H×nh 5. .17: Hai m¸y ph¸t lμm viÖc song song nèi chung qua m¸y biÕn ¸p.

.Bμi 4.18: S¬ ®å m¹ng ®Ó gi¶i thÝch nguyªn t¾c ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p. §iÒu chØnh ®iÖn ¸p trong m¹ng ph©n phèi Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn U’B UF P + jQ UB D2 D2 ~ D1 B H×nh 5.

Tù ®éng thay ®æi tØ sè biÕn ®æi cña m¸y biÕn ¸p.Bμi 4. §iÒu chØnh ®iÖn ¸p trong m¹ng ph©n phèi I. Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn II. . Tù ®éng ®iÒu khiÓn bé tô bï ë tr¹m.

I §C Kªnh 2 4 6 8 Gi¶m ''G" Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn U 1 3 Kªnh 5 FX 13 §K 10 11 TÝn hiÖu ho¸ 12 TÝn hiÖu tõ bé chuyÓn m¹ch 7 9 T¨ng ''T" H×nh 5.19: S¬ ®å cÊu tróc cña thiÕt bÞ tù ®éng thay ®æi tØ sè biÕn ®æi cña m¸y biÕn ¸p. .

.+ 1ThG K§K C O § _ TrG MC1 C§ MC2 Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn CC 2ThG TrG BV N TrG MC3 TrG 1ThG CN §H MC4 2ThG H×nh 5.20: S¬ ®å tù ®éng ®ãng c¾t bé tô bï.

4. 2. VÏ s¬ ®å vμ nªu nguyªn lý lμm viÖc cña thiÕt bÞ Com pun dßng ®iÖn. C¸c biÖn ph¸p ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p trong m¹ng ph©n phèi 8. 7. VÏ s¬ ®å vμ ph©n tÝch qu¸ tr×nh lμm viÖc cña thiÕt bÞ tù ®éng ®iÒu chØnh vμ ph©n phèi c«ng suÊt ph¶n kh¸ng gi÷a c¸c m¸y ph¸t ®iÖn lμm viÖc song song. VÏ s¬ ®å vμ nªu nguyªn lý lμm viÖc cña thiÕt bÞ Compun pha. VÏ s¬ ®å vμ nªu nguyªn lý lμm viÖc cña thiÕt bÞ Corector ®iÖn ¸p. . 3. VÏ s¬ ®å vμ nªu t¸c dông cña c¸c thiÕt bÞ diÒu chØnh kÝch tõ m¸y ph¸t ®iÖn. Nªu vμ ph©n tÝch c¸c nguyªn t¾c thùc hiÖn tù ®éng ®iÒu chØnh kÝch tõ Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn m¸y ph¸t ®iÖn.Th¶o luËn vμ h−íng dÉn «n tËp ch−¬ng 5 1. 6. 5. Nªu nguyªn t¾c vμ c¸c biÖn ph¸p tù ®éng ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p trong hÖ thèng ®iÖn phøc t¹p.

. Tù ®éng ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p T¹I NHμ M¸Y §IÖN TRONG HÖ THèNG §IÖN + Vai trß c¸c m¸y tù ®éng ®iÒu chØnh kÝch thÝch trong viÖc tù ®éng ho¸ qu¸ Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn tr×nh ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p t¹i c¸c nhμ m¸y ®iÖn. + S¬ ®å chØnh ®Þnh m¸y ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p.Bμi 5. + Tiªu chuÈn ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p + Sù kh¸c biÖt gi÷a tù ®éng ho¸ viÖc ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p vμ tù ®éng ho¸ viÖc ®iÒu chØnh tÇn sè.

Kh¸i niÖm chung Bμi 2. tù ®éng ®iÒu chØnh tÇn sè Bμi 1. Tù ®éng gi¶m t¶i theo tÇn sè (TGT) Th¶o luËn vμ h−íng dÉn «n tËp ch−¬ng 6 Home Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn .Ch−¬ng 6. §iÒu chØnh vμ ph©n phèi c«ng suÊt t¸c dông gi÷a c¸c m¸y ph¸t lμm viÖc song song Bμi 4. Bé ®iÒu chØnh tèc ®é quay tuèc -bin s¬ cÊp Bμi 3. Tù ®éng ®iÒu chØnh tÇn sè trong hÖ thèng cã nhiÒu nhμ m¸y ®iÖn Bμi 6. C¸c ph−¬ng ph¸p ®iÒu chØnh tÇn sè trong hÖ thèng ®iÖn Bμi 5. Tù ®éng ®iÒu chØnh tÇn sè vμ dßng c«ng suÊt trao ®æi trong c¸c hÖ thèng n¨ng l−îng hîp nhÊt Bμi 7.

Bμi 1. Kh¸i niÖm chung

Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn

+ TÇn sè lμ mét trong nh÷ng tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l−îng ®iÖn n¨ng + §iÒu kiÖn ®¶m b¶o æn ®Þnh tÇn sè. + Sù liªn quan gi÷a ®iÒu chØnh tÇn sè vμ ®iÒu chØnh, ph©n phèi c«ng suÊt t¸c dông gi÷a c¸c tæ m¸y ph¸t, gi÷a c¸c nhμ m¸y ®iÖn.

Bμi 2. Bé ®iÒu chØnh tèc ®é quay tuèc -bin s¬ cÊp

1

Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn

A A2 A1 G D

B B1 D1

C1 C E E1

5

4

2
Hơi (Nước) vào TB

3

H×nh 6.1: S¬ ®å nguyªn lý cÊu t¹o vμ t¸c ®éng cña bé ®iÒu chØnh tèc ®é tuabin

Bμi 3. §iÒu chØnh vμ ph©n phèi CSTD gi÷a c¸c m¸y ph¸t lμm viÖc song song
f fkt 2 f®m 1

Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn

f

f1

P2

P1

P(F2)

P’’2

P’2

P’1

P’’1

P(F1)

H×nh 6.2: Sù ph©n bè c«ng suÊt t¸c dông gi÷a c¸c m¸y ph¸t lμm viÖc song song.

§iÒu chØnh tÇn sè nhê bé tù ®éng ®iÒu chØnh tÇn sè thø cÊp. Tù ®éng ®iÒu chØnh dßng c«ng suÊt. §iÒu chØnh tÇn sè nhê bé ®iÒu chØnh tèc ®é quay s¬ cÊp . C¸c ph−¬ng ph¸p ®iÒu chØnh tÇn sè trong hÖ thèng ®iÖn I. Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn II.Bμi 4. HÖ thèngtù ®éng ®iÒu chØnh tÇn sè trung t©m. IV. III. .

.f fkt 2 f®m 1 Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn f f1 P2 P1 P(F2) P’’2 P’2 P’1 P’’1 P(F1) H×nh 6.2: Sù ph©n bè c«ng suÊt t¸c dông gi÷a c¸c m¸y ph¸t lμm viÖc song song.

R I1 R f L I2 U R 2 Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn 1 a) R I1 R f®m f’ a b c C I2 U R b) P1 P2 P3 P H×nh 6.4: DÞch chuyÓn ®Æc tÝnh ®iÒu chØnh nhê t¸c ®éng cña T§T . H×nh 6.3: S¬ ®å nguyªn lý c¬ cÊu ®o l−êng cña T§.

U~ I~ BP §L K§P UK§P PPP T¸c ®éng ®iÒu chØnh §Æt H×nh 6.PPP T§P Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn BP I II a H×nh 6.5: S¬ ®å nguyªn lý thùc hiÖn TDP trªn ®−êng d©y liªn l¹c c¸c phÇn cña hÖ thèng ®iÖn. .6: S¬ ®å cÊu tróc cña TDP.

Trung t©m ®iÒu ®é hÖ thèng ®iÖn F-T1 Nhμ m¸y ®iÖn 1 F-T1 PPPF §Õn c¸c tæ m¸y ph¸t Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn Nhμ m¸y ®iÖn 2 T§T PPP F-T2 F-T2 PPPF §Õn c¸c tæ m¸y ph¸t Nhμ m¸y ®iÖn 3 F-T3 F-T3 PPPF §Õn c¸c tæ m¸y ph¸t H×nh 6.7: S¬ ®å cÊu tróc cña hÖ thèng ®iÒu chØnh tÇn sè trung t©m (F-T thiÕt bÞ thu ph¸t tÝn hiÖu ®iÒu chØnh tõ xa) .

Tõ T§T. TGP §KNM T§PNM Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn HC T§PF §KF §Õn c¸c tæ m¸y ph¸t kh¸c §CT §CL BP F T LH H×nh 6. T§P.8: S¬ ®å cÊu tróc cña hÖ thèng ®iÒu chØnh c«ng suÊt t¹i c¸c nhμ m¸y nhiÖt ®iÖn .

Nh÷ng yªu cÇu ®Æc biÖt thùc hiÖn tù ®éng ®iÒu chØnh tÇn sè ë mét sè nhμ m¸y lμm viÖc song song víi nhau.Tù ®éng ®iÒu chØnh tÇn sè cho phÐp kh«ng nh÷ng chØ t¨ng chÊt l−îng ®iÒu chØnh tÇn sè ë mét nhμ m¸y ®iÖn mμ c¶ tiÕn hμnh ®iÒu chØnh tÇn sè Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn ®ång thêi ë mét lo¹t c¸c nhμ m¸y ®iÖn. . . Tù ®éng ®iÒu chØnh tÇn sè trong hÖ thèng cã nhiÒu nhμ m¸y ®iÖn .Bμi 5.

P Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn Ppt c Ppt0 b a Pr Pr0 f1 f2 f0 f H×nh 6.9: Sù thay ®æi tÇn sè khi thay ®æi phô t¶i tæng .

P f Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn §éc lËp P®Æt f0 §éc lËp Phô thuéc Phô thuéc f f0 P®Æt P H×nh 6-10. ChØnh ®Þnh m¸y ®iÒu chØnh tÇn sè theo ®Æc tuyÕn ®éc lËp vμ phô thuéc . C¸ch chØnh ®Þnh m¸y ®iÒu chØnh tÇn sè theo ®Æc tuyÕn ®éc lËp vμ phô thuéc H×nh 6-11.

¶nh h−ëng cña viÖc t¨ng phô t¶i tæng trong hÖ thèng n¨ng l−îng ®Õn viÖc ®iÒu chØnh th× tÇn sè trong toμn bé hÖ thèng hîp nhÊt. . . hoÆc ®èi víi hÖ thèng ®iÖn lμm nhiÖm vô ®iÒu chØnh theo tiªu chuÈn lμm viÖc ®éc lËp.Sù cÇn thiÕt ph¶i tù ®éng ho¸ qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh dßng c«ng suÊt trao ®æi trong c¸c liªn hÖ gi÷a c¸c hÖ thèng Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn . Tù ®éng ®iÒu chØnh tÇn sè vμ dßng CS trao ®æi trong c¸c HTNL hîp nhÊt .Tù ®éng ®iÒu chØnh tÇn sè vμ dßng c«ng suÊt trao ®æi theo tiªu chuÈn cã ®é phô thuéc. .Vai trß cña c¸c nhμ m¸y chñ ®¹o cña hÖ thèng khi dßng c«ng suÊt trao ®æi tõ hÖ thèng ®iÖn cã phô t¶i thay ®æi ®· ®¹t gi¸ trÞ cho tr−íc .Bμi 6.VÊn ®Ò chän tiªu chuÈn ®iÒu chØnh ®óng ®¾n lμ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng nhÊt cña viÖc tù ®éng ho¸ qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh tÇn sè vμ dßng c«ng suÊt trao ®æi.

Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn II. Tù ®éng gi¶m t¶i theo tÇn sè (TGT) I.Bμi 7. . III. ý nghÜa vμ c¸c nguyªn t¾c chÝnh thùc hiÖn TGT . Ng¨n ngõa TGT t¸c ®éng nhÇm khi tÇn sè gi¶m ng¾n h¹n . Tù ®éng ®ãng trë l¹i sau TGT (T§LT).

Khi kh«ng cã TGT. I.12: Sù thay ®æi tÇn sè khi thiÕu hôt c«ng suÊt t¸c dông.Hz f 49 II f®m Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn 48 47 46 I 45 TGT ®ît 1 TGT ®ît 2 TGT ®ît 3 t 44 0 1 2 3 4 5 6 sec H×nh 6. Khi cã TGT . II.

Tõ hÖ thèng T§L I Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn B1 RW Rf B2 BI BU C¾t t¶i II T§D Phô t¶i B Phô t¶i H×nh 6. .13: Ng¨n ngõa t¸c ®éng cña TGT khi c¸c hé tiªu thô t¹m thêi bÞ mÊt ®iÖn.

.+ Rf 1ThG 1ThG TH1 1CN 1TrG - Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn 1TrG2 R 3TrG1 3TrG 2TrG 2ThG 3TrG2 2ThG 2ThG2 TH2 4TrG 2CN 1TrG3 2ThG1 4TrG1 1TrG1 + 2TrG1 4TrG2 1TrG4 C¾t hé tiªu thô + + 4TrG3 §ãng hé tiªu thô §Õn c¬ cÊu ®o l−êng cña r¬le Rf + H×nh 6.14: S¬ ®å kÕt hîp thiÕt bÞ TGT vμ T§LT.

.Th¶o luËn vμ h−íng dÉn «n tËp ch−¬ng 6 1. ý nghÜa vμ c¸c nguyªn t¾c chÝnh thùc hiÖn gi¶m t¶i theo tÇn sè. Tr×nh bμy ph−¬ng ph¸p tù ®éng ®iÒu chØnh tÇn sè vμ dßng c«ng suÊt trao ®æi trong c¸c hÖ thèng n¨ng l−îng hîp nhÊt. Nªu vμ ph©n tÝch c¸c biÖn ph¸p ®iÒu chØnh vμ ph©n phèi c«ng suÊt t¸c dông gi÷a c¸c m¸y ph¸t lμm viÖc song song. Tù ®éng ho¸ trong hÖ thèng ®iÖn 2. 7. 3. 6. Tr×nh bμy ph−¬ng ph¸p tù ®éng ®iÒu chØnh tÇn sè trong hÖ thèng cã nhiÒu nhμ m¸y ®iÖn. 4. Nªu vμ ph©n tÝch c¸c biÖn ph¸p c¸c ph−¬ng ph¸p ®iÒu chØnh tÇn sè trong hÖ thèng ®iÖn. Tr×nh bμy nguyªn lý lμm viÖc cña hÖ thèngtù ®éng ®iÒu chØnh tÇn sè trung t©m 5. VÏ s¬ ®å nguyªn lý vμ nªu t¸c dông bé ®iÒu chØnh tèc ®é quay tuèc -bin s¬ cÊp.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->