Aloha Hello

Pehea µoe? How are you?

Maikaµi Fine

Maikaµi n
Fine (more emphatic)

Oia mau Same as always

Oia mau n Same as always (more emphatic)

m luhiluhi tired

p hoihoi excited

hauµoli happy

(µano) maµi (kind of) sick

kaumaha sad

µO wai kou inoa? What¶s your name?

A pehea µoe? And how are you?

e (used when addressing someone)

µO ___ koµu inoa. My name is ___.

A hui hou. Good-bye.

M kaukau? Ready?

µAe Yes

µAµole No

E µoluµolu µoe« «ke µoluµolu µoe. Please« «please.

k l dollar, money

µAµole pilikia
No problem

E kala mai
Excuse (me)

µEhia ou makahiki? How old are you?

he
(indicates amount numbers from 10 to 99)

(He) ___ oµu makahiki I¶m ___ years old.

µole (µaµohe) zero (none, no more)

µekahi (hoµokahi) one (alone)

µelua
two

µekolu
three

µeh four

µeiwa nine

µewalu
eight

µelima
five

µeono
six

µehiku seven

µumi (he µumi«)
ten

µumik m kahi 11

µumik m lua 12

µumik m kolu 13

µumik m h 14

µumik m lima 15

µumik m ono 16

µumik m hiku 17

µumik m walu 18

µumik m iwa 19

iwak lua (he iwak lua) 20

iwak luak m kahi 21

iwak luak m lua 22

iwak luak m kolu 23

iwak luak m h 24

iwak luak m lima 25

iwak luak m ono 26

iwak luak m hiku 27

iwak luak m walu 28

iwak luak m iwa 29

kanakolu 30

kanakoluk m kahi 31

kanah 40

kanalima 50

kanaono 60

kanahiku 70

kanawalu 80

kanaiwa 90

hoµokahi haneli 100

Pololei Correct (right, accurate)

µAµole pololei
µAµole pololei (not right, not accurate)

(µO ka) hola µehia k ia? What time is it?

(µO ka) hola µekahi 1:00

(O ka) hapalua hola µekolu 3:30

i hala ka hola __ after __ , past __ (in telling time)

i koe kani ka hola __ before __ , to __ (in telling time)

he iwak lua minuke i hala ka hola µeh 4:20

he µumi minuke i koe kani ka hola µelima 4:50

hapah i hala ka hola µelua 2:15

hapah i koe kani ka hola µekolu 2:45

i ka hola µehia? at what time?

i ka hola µelua At 2:00

o ke kakahiaka in the morning (a.m.)

o ke awakea midday (a.m., p.m.)

o ka µauinal in the afternoon (p.m.)

o ka wanaµao after midnight to dawn (a.m.)

o ka p in the evening (p.m.)

o ke ahiahi in the evening (p.m.)

Poµakahi (P1) Monday

o ke aumoe late at night, midnight (p.m.)

Maopopo iaµu I know, I understand

Poµalima (P5) Friday

Poµakolu (P3) Wednesday

Poµah (P4) Thursday

Poµaono Saturday

Poµalua (P2) Tuesday

L pule Sunday

(µO ka) poµahia k ia? What day of the week is this?

µAµole maopopo iaµu I don¶t know, I don¶t understand

(µO ka) Poµalua k ia. This is Tuesday.

i ka poµahia? on what day of the week?

i ka Poµalima
on Friday

Mei May

Ianuali
January

i ke ahiahi L pule on Sunday evening

Iulai July

Malaki
March

Kepakemapa
September

µApelila April

Pepeluali February

Kekemapa December

µAukake August

Iune June

µOkakopa October

(µO ka) mahina hea k ia? What month is this?

Nowemapa
November

µO k ia ka mahina µo Mei. This is the month of May.

(µO ka) l µehia k ia? What is today¶s date?

µO ka l µumi k ia o Malaki. This is March 10.

i ka l µehia? on what day (of the month)?

µ lelo hou Repeat

i ka l mua o µOkakopa on the first day of October

ke anuanu (the) cold

ka huµihuµi
(the) chilly

ka pumehana
(the) warm

ka pouli (the) overcast, cloudy

ka makani
(the) windy

ka m lie (the) calm

ka ua (the) rainy

ka wela (the) hot

ka µino (the) stormy

ka µoluµolu (the) cool, pleasant

ke kau (the) season

ke kauwela (the) summer

k ia l today

ka h µulelau (the) autumn, fall

ka hoµoilo (the) winter

ke kupulau (the) spring

Pehea?
How is / are?

Pehea k ia l ? wela? How¶s (the weather) today? Hot?

n (emphasis on preceeding word or phrase)

Wela k ia l .
Today is hot.

He l wela k ia. This is a hot day.

He aha?
What?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful