ขบวนวิชาคณะ วิศวกรรมศาสตร์

ภาคเรียนที 2
ปี การศึกษา 2553
สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ า ปี 1
ห้ อง ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้ า
หลักสูตรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า (ปรับปรุ งปี 51) และหลักสูตรสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุ งปี 49)
่ ชา
่ ิ ตอนที) วันเรี ยน เวลาเรี ยน สถานที)เรี ยน
ลําดับที) รหัสวิชา
ชื)อวิชา
ชื)อยอวิ
หนวยกต

1

431103 Physics II

Physics II

3 3 0

S.1
S.2
S.3
S.4
S.14
S.18

T
T
T
T
W
F

09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00

2

431104 Physics Laboratory II

Physics Lab II

1 0 2

S.3
S.4
S.5
S.15
S.19

T
T
T
W
H

13.00-15.00 31-10800/1
15.00-17.00 31-10800
17.00-19.00 31-10800
13.00-15.00 31-10800/2
15.00-17.00
B2-27

RBW,SST
RBW,SST
RBW,SST
PSK
PSK

3

419008 Chemistry for Engineers

Chemistry for Engineers

3 3 0

S.1
S.2

M
M

09.00-12.00
13.00-16.00

4

419009 Chemistry Laboratory for Engineers

Chemistry Lab for Engineers

1 0 3

S.1
S.2

F
H

5

421112 Engineering Mathematics II

Engineering Mathematics II

3 3 0

6

835350 Basketball (263856,269303)

Basketball

1 0 2

S.1
S.2
S.5
S.16
S.4

H
F
F
F
W

Page 1

81-315
81-425
81-523
81-508
81-606A
B2-03

รหัสผูส้ อน

จํานวน
นักศึกษา

PYT
WRW
ACP
JLY
ACP
JLY


กาหนดการสอบ
วัน

เวลา

หมายเหตุ
รหัสแถบ
สําเร็ จรู ป
EE1
EE1
EE1
EE1
CprE1(กท.)
CprE1(ปจ.)

24 ธ.ค. 53 (Mid)
22 ก.พ. 54 (Final)

09.00-12.00
09.00-12.00

60
60
60

22 ก.พ. 54 (Final)

13.00-15.00

EE1
EE1
EE1
CprE1(กท.)
CprE1(ปจ.)

MPS,RMS
NCN,RMS

80
80

21 ธ.ค. 53 (Mid)
25 ก.พ. 54 (Final)

09.00-12.00
09.00-12.00

EE1
EE1


13.00-16.00 เกบสาร
301,401

09.00-12.00 เกบสาร
301,401

SYP,PTI
NCN,SOJ

80
80

23 ก.พ. 54 (Final)

13.00-15.00

EE1
EE1

09.00-12.00 88-801-2
09.00-12.00
21011
09.00-12.00 81-506B
13.00-16.00
B2-03
08.00-10.00 อาคาร40ปี ชัe น3

PTP
Staff
Staff

80
80
60
60
45

20 ธ.ค. 53 (Mid)
28 ก.พ. 54 (Final)

09.00-12.00
09.00-12.00

24 ก.พ. 54 (Final)

13.00-14.00

EE1
EE1
CprE1(กท.)
CprE1(ปจ.)
EE1

21003
21003

Staff

รหัสแถบ
แยกเป็ นดวง

ขบวนวิชาคณะ วิศวกรรมศาสตร์
ภาคเรียนที 2
ปี การศึกษา 2553
สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ า ปี 1
ห้ อง ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้ า
หลักสูตรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า (ปรับปรุ งปี 51) และหลักสูตรสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุ งปี 49)
่ ชา
่ ิ ตอนที) วันเรี ยน เวลาเรี ยน สถานที)เรี ยน รหัสผูส้ อน
ลําดับที) รหัสวิชา
ชื)อวิชา
ชื)อยอวิ
หนวยกต

จํานวน
นักศึกษา


กาหนดการสอบ
วัน

เวลา

หมายเหตุ
รหัสแถบ
สําเร็ จรู ป
EE1
CprE1(กท.)
CprE1(ปจ.)

7

835351 Volleyball (263857, 269304)

Volleybal

1 0 2

S.1
S.2
S.6

W
F
H

10.00-12.00 อาคาร40ปี ชัe น7
13.00-15.00 อาคาร40ปี ชัe น7
10.00-12.00 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

Staff
ACT
Staff

45
30
30

24 ก.พ. 54 (Final)

13.00-14.00

8

835352 Badminton (263858, 269305)

Badminton

1 0 2

S.1

T

13.00-15.00 อาคาร40ปี ชัe น7

TSB

40

24 ก.พ. 54 (Final)

13.00-14.00

EE1

9

835354 Table Tennis (269307)

Table Tennis

1 0 2

S.1
S.2
S.8

W
F
H

08.00-10.00 อาคาร40ปี ชัe น3
08.00-10.00 อาคาร40ปี ชัe น3
08.00-10.00 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

TSB
SWS
TSB

40
30
30

24 ก.พ. 54 (Final)

13.00-14.00

EE1
CprE1(กท.)
CprE1(ปจ.)

10

810302 English II

English II

3 3 0

S.4
S.5
S.6
S.7
S.8
S.9
S.26
S.27

H
M
H
H
H
H
T
T

09.00-12.00
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
09.00-12.00
09.00-12.00

81-513
81-519
81-519
81-515
81-521
81-523
B2-03
B2-04

Staff
Staff
Staff
Staff
Staff
Staff
Staff
Staff

40
40
40
40
30
30
30
30

23 ธ.ค. 53 (Mid)
23 ก.พ. 54 (Final)

09.00-12.00
09.00-12.00

CprE1(กท.)
EE1
EE1
EE1
EE1
CprE1(กท.)
CprE1(ปจ.)
CprE1(ปจ.)

11

111101 Electric Circuit Theory I

Electric Circuit Theory I

3 3 0

S.1
S.2
S.3
S.4

F
F
M
M

09.00-12.00
13.00-16.00
09.00-12.00
09.00-12.00

88-803-4
88-803-4
88-803-4
B2-02

PSL
TDT
WSO
DNA

75
75
75
100

1 มี.ค. 54 (Final)

09.00-12.00

EE1
EE1
CprE1(กท.)
CprE1(ปจ.)

Page 2

รหัสแถบ
แยกเป็ นดวง

ขบวนวิชาคณะ วิศวกรรมศาสตร์
ปี การศึกษา 2553
สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ า ปี 1
ห้ อง ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้ า
หลักสูตรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า (ปรับปรุ งปี 51) และหลักสูตรสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุ งปี 49)
่ ชา
่ ิ ตอนที) วันเรี ยน เวลาเรี ยน สถานที)เรี ยน รหัสผูส้ อน
ลําดับที) รหัสวิชา
ชื)อวิชา
ชื)อยอวิ
หนวยกต

12

13

111331 Algorithms and Data Structures

111001 Electric Circuit Laboratory I

Algorithms and Data Structures

Electric Circuit Lab I

3 2 2

1 0 3

S.1
L.1
L.2
S.2
L.3
L.4
S.3
L.5
L.6
S.4
L.7
L.8

M
T
T
M
M
M
T
W
F
T
T
T

10.00-12.00 81-608
15.00-17.00 Com_Lab
17.00-19.00 Com_Lab
13.00-15.00 88-803-4
15.00-17.00 Com_Lab
17.00-19.00 Com_Lab
10.00-12.00 88-901
15.30-17.30 Com_Lab
15.30-17.30 Com_Lab
13.00-15.00
T2T3
15.00-17.00 Com_Labปจ
17.00-19.00 Com_Labปจ

S.1
S.2
S.3
S.4

T
M
M
M

13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
17.00-20.00

Page 3

Fun_Lab
Fun_Lab
ศบท.
ศบท.

จํานวน
นักศึกษา

RSK
RSK
RSK
MPD
MPD
MPD
SRU
SRU
SRU
ORN
ORN
ORN

75

SNN,PIV
SNN,PIV
PSV
DNA,NNS

30
30
30
30


กาหนดการสอบ
วัน
21 ธ.ค. 53 (Mid)
24 ก.พ. 54 (Final)

เวลา
13.00-16.00
09.00-12.00

75

75

60
30
30
จัดสอบนอกตาราง

หมายเหตุ
รหัสแถบ
สําเร็ จรู ป
EE1
EE1
EE1
EE1
EE1
EE1
CprE1(กท.)
CprE1(กท.)
CprE1(กท.)
CprE1(ปจ.)
CprE1(ปจ.)
CprE1(ปจ.)
CprE1(กท.)
CprE1(กท.)
CprE1(ปจ.)
CprE1(ปจ.)

รหัสแถบ
แยกเป็ นดวง

00-12.00-12.ค. 54 (Final) 13.TDT WSO.00-12.00 EE2 EE2 4 112341 Digital Circuits and Logic Design Digital Cir & Logic Design 3 3 0 S.3 S.00-16.00-12.00 88-901 TDT 180 Page 4 จัดสอบนอกตาราง 1 มี.00-20.00-16.ขบวนวิชาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ า ปี 2 หลักสูตรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า (ปรับปรุ งปี 51) และหลักสูตรสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุ งปี ่ ชา ลําดับที) รหัสวิชา ชื)อวิชา ชื)อยอวิ ภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา 2553 ห้ อง ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้ า 49) ่ ิ ตอนที) วันเรี ยน เวลาเรี ยน สถานที)เรี ยน รหัสผูส้ อน หนวยกต จํานวน นักศึกษา ํ กาหนดการสอบ วัน เวลา หมายเหตุ รหัสแถบ รหัสแถบ สําเร็ จรู ป แยกเป็ นดวง EE2.00-12.2 T H 09.00 09.00-12.5 S.CMP WPK.SCM 30 30 30 30 30 30 6 112101 Electric Circuit Theory II Electric Circuit Theory II 3 3 0 S.00 17.00-20.4 .พ.00-16.00 Elec_Lab Elec_Lab Elec_Lab Elec_Lab Elec_Lab Elec_Lab PTD.00 EE2 EE2 EE2 EE2 EE2 EE2 EE2.3.00 88-703-4 81-606B CMP PAK 80 80 26 ก.00 09.1 S.00 81-315 WPK 80 4 มี.00-12. 54 (Final) 09.3 1 112105 Signals and Systems Signals and Systems 3 3 0 S.00-12.00 13.00 17.00 09.1 S.00 EE2 EE2 3 113701 Communication Engineering Systems Communication Engineering Systems 3 3 0 S.4 S. 54 (Final) 09.00-12.00-12.1 S.00 EE2 EE2 EE2 5 112002 Electronics Laboratory Electronics Lab 1 0 3 S.1 H 17.1 T 17.00 09.00-12.00-12.00-20. 54 (Final) 09.CprE2.00-16.00 13.2 S.00 2 112103 Electromagnetic Theory Electromagnetic Theory 3 3 0 S.00 88-703-4 88-703-4 SKA SKA 80 80 28 ก.CMP WPK.พ.00-20.TDT PTD.1 S.ค.2 M F 09.3 W T T 09. 54 (Final) 09.ค.00 13.6 H T M F F F 09.00 88-703-4 88-801-2 88-803-4 RSK KTS NCH 70 70 70 3 มี.SCM WSO.3.2 S.

00 CprE_Labปจ 17.) CprE2(ปจ.00-16.00-16.) CprE2(ปจ.) CprE2(ปจ.4 T T T W W W 13.ค. 54 (Final) 13.00-17.) CprE2 (ปจ.) CprE2(กท.00 09.00-12.00-16.2 S.00 Elec_Lab 17.) 4 มี.00 13.00 09.00-19.NNS 74 37 37 66 33 33 ํ กาหนดการสอบ วัน เวลา จัดสอบนอกตาราง หมายเหตุ รหัสแถบ สําเร็ จรู ป CprE2(กท.1 S.00 88-901 15.1 S.พ.) CprE2(ปจ.00-16.ขบวนวิชาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ า ปี 2 หลักสูตรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า (ปรับปรุ งปี 51) และหลักสูตรสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุ งปี ่ ชา ลําดับที) รหัสวิชา ชื)อวิชา ชื)อยอวิ ภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา 2553 ห้ อง ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้ า 49) ่ ิ ตอนที) วันเรี ยน เวลาเรี ยน สถานที)เรี ยน รหัสผูส้ อน หนวยกต 7 112332 Building Software Systems II Building Software Systems II 3 0 6 S.00-16.2 S.) CprE2(กท.00 81-613 81-613 T6T7 T6T7 8 112343 High Level Design for Digital Systems High Level Design for Digital Systems 3 2 2 S.) 11 112344 Computer Organization Computer Organization 3 3 0 S.00-19. 54 (Final) 13.00 08.2 M W F H 08.00 CprE2(กท.3 L.) CprE2(ปจ.00 81-606B T2T3 ITA ORN 74 66 2 มี. 54 (Final) 13.1 L.00 13.00-12.00 CprE2(กท.00 CprE2(กท.2 L.00-15.00 Com_Labปจ 9 112333 Software Engineering Software Engineering 3 3 0 S.00-09.00-16.00-12.00-19.00 13.2 W W 13.00-09.00-16.1 S.) CprE2(กท.) 74 66 10 112312 Statistics for Computer Engineer Statistics for Computer Engineer 3 3 0 S.00 13.) CprE2 (ปจ.00 T6T7 10.00-10.00 Elec_Lab 08.00-09.1 L.00 08.2 H M 09.1 S.) CprE2(กท.3 H M M H 13.00 CprE2 (กท.ค.00-12.ค.00-16.) CprE2 (ปจ. 54 (Final) 13.) 28 ก.00 81-315 81-315 81-315 T2T3 VRV VRV VRV VRV จํานวน นักศึกษา MPD RSP SPN SPN 37 37 30 30 RSP RSP RSP DNA DNA DNA.) CprE2(กท.00 81-608 T6T7 PUS PUS 74 66 1 มี.) Page 5 รหัสแถบ แยกเป็ นดวง .00-19.

00-16.6 S.7 S. 53 (Mid) 25 ก.00-12.00-12.00 88-703-4 88-703-4 SAB SAB 80 80 24 ก.1 S.00 EE2 EE2 EE2 EE2 15 810316 English Conversation I (261316) English Conversation I 3 3 0 S.00 13.00-16.00 EE2 EE2 14 141002 Engineering Materials Engineering Materials 3 3 0 S.00-16.5 S.00-16.00 13.) CprE2 (ปจ.1 S.00-16. 54 (Final) 13.12 F F T T 13.) CprE2 (กท.00-16.2 M H 13.00-16.6 S.00 88-703-4 81-606B BLN KTS 90 90 1 มี.7 S.00-16.00-16.00 13.11 S.00 09.8 M T W F 09.พ.00 13.00-12.00 81-523 81-613 81-519 81-608B SPE WRC WRC WRC 50 50 50 50 24 ธ.พ.ขบวนวิชาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ า ปี 2 หลักสูตรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า (ปรับปรุ งปี 51) และหลักสูตรสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุ งปี ่ ชา ลําดับที) รหัสวิชา ชื)อวิชา ชื)อยอวิ 12 112501 Electromechanical Energy Conversion 13 Electromechanical Energy Conv ภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา 2553 ห้ อง ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้ า 49) ่ ิ ตอนที) วันเรี ยน เวลาเรี ยน สถานที)เรี ยน รหัสผูส้ อน หนวยกต จํานวน นักศึกษา ํ กาหนดการสอบ วัน เวลา หมายเหตุ รหัสแถบ สําเร็ จรู ป EE2 EE2 3 3 0 S.00 13.00 09.00-16.) รหัสแถบ แยกเป็ นดวง . 54 (Final) 13.ค.00 81-613 81-614 B2-05 B2-05 Wendy Wendy Wendy LDA 37 37 33 33 Page 6 จัดสอบนอกตาราง CprE2 (กท.00 112401 Electrical Measurement and Instrumentation Electrical Meas & Inst 3 3 0 S.) CprE2 (ปจ.00-16.2 H M 09.00 13.00-12. 54 (Final) 13.ค.00-16.00 13.

54 (Final) 13.U) 4 114501 Electric Drives Electric Drives 3 3 0 S.พ.00-16.00 EE3(C ) 6 113704 Antenna Engineering Antenna Engineering 3 3 0 S.00 81-614 SCM 40 1 มี.00-12.2 S.00 09.00 EE3(C ) 7 113710 Data Communications and Networks Data Communications and Networks 3 3 0 S.ค. 54 (Final) 13.00 13.00 09.00-16.00 88-801-2 SKW 60 25 ก.EE4(U) 5 114701 Microwave Engineering Microwave Engineering 3 3 0 S.00-20.4(กท.00-16.SPS 120 26 ก.00 17.00-12.SPM SPM.00 Est_Lab Est_Lab Est_Lab Est_Lab Est_Lab Est_Lab SWT SWT SWT.00-20.00-16.ค.00 EE3(C ) เลือกCprE3.3 S.) Page 7 จัดสอบนอกตาราง .00-20.00 EE3(G) 3 113602 Electrical Power System I Electrical Power System I 3 3 0 S.พ.00-12.4 S.00 88-801-2 TTB.00-16.1 T 09.00-12.00-16.00-16.00-12.00-16. 54 (Final) 13.00 81-614 81-509 T2T3 WLL PKI PKI 40 47 56 3 มี.2 S.5 S.00 เลือกEE3(G).00 13.00 84-402 PTD 40 26 ก.6 M M T W H H 09.00 81-315 PAN 60 22 ก. 54 (Final) 13.1 T 13.พ.พ.SWT SPM SPM 20 20 20 20 20 20 2 113603 High Voltage Engineering I High Voltage Engineering I 3 3 0 S.3 M M F 09.1 W 09.1 M 13.) เลือกCprE3(ปจ.00 13.ขบวนวิชาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา 2553 สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ า ปี 3 ห้ อง ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้ า หลักสูตรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า (ปรับปรุ งปี 51) และหลักสูตรสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุ งปี 49) ่ ชา ่ ิ ตอนที) วันเรี ยน เวลาเรี ยน สถานที)เรี ยน รหัสผูส้ อน ลําดับที) รหัสวิชา ชื)อวิชา ชื)อยอวิ หนวยกต จํานวน นักศึกษา ํ กาหนดการสอบ วัน เวลา หมายเหตุ รหัสแถบ สําเร็ จรู ป EE3(G) EE3(G) EE3(G) EE3(U) EE3(U) EE3(U) รหัสแถบ แยกเป็ นดวง 1 113002 Electrical System Design Laboratory Electrical System Design Lab 1 0 3 S.00 17.1 H 17.00-12.00-16.00-16.1 S.1 S. 54 (Final) 13.00 EE3(G. 54 (Final) 13.00-16.

00 13.00 Commu_Lab Commu_Lab Commu_Lab Commu_Lab PTD.4(กท.) เลือกCprE3(ปจ.4 W W T T 13. 54 (Final) 13.00-12.00-16.00-12.00 14.ค.00-16.00-16.00 81-315 WSO 60 4 มี.00 88-901 PPA 60 25 ก.00-16.00 13.00 09.1 F 17.1 S.00-16.2 S.2 H H H H 17.RSK WLL.00 81-614 WLL 40 2 มี.00-16.00 เลือกCprE3.NNS 24 24 28 28 14 113402 Control Engineering II Control Engineering II 3 3 0 S.2 L. 54 (Final) 09.1 S.ค.00 Elec_Lab 09.WPK PTD.พ.00 CprE_Labปจ 13.00 81-613 T2T3 MPP PSV 47 56 2 มี.00 EE3(U) Page 8 จัดสอบนอกตาราง CprE3(กท.00-16.00-16.00 18.1 W 09.00 Elec_Lab 17.00-16.1 M 09.) CprE3(กท.00 CprE3(กท.) รหัสแถบ แยกเป็ นดวง . 54 (Final) 13.00 EE3(C ) 10 113351 Computer Networks Computer Networks 3 3 0 S.) 12 113312 Digital Signal Processing Digital Signal Processing 3 3 0 S.00 CprE_Labปจ RSP RSP DNA DNA.00 81-315 CSP 60 1 มี.1 S.00-16.00 81-614 PUS 40 25 ก.00-18.ขบวนวิชาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา 2553 สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ า ปี 3 ห้ อง ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้ า หลักสูตรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า (ปรับปรุ งปี 51) และหลักสูตรสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุ งปี 49) ่ ชา ่ ิ ตอนที) วันเรี ยน เวลาเรี ยน สถานที)เรี ยน รหัสผูส้ อน ลําดับที) รหัสวิชา ชื)อวิชา ชื)อยอวิ หนวยกต 8 113006 Communication Laboratory II Communication Lab II 2 1 2 จํานวน นักศึกษา S.) CprE3(ปจ.1 L.00-12.00-12. 54 (Final) 13.) CprE3(ปจ.2 T M 09.00 EE3(C ) 11 113362 Database Systems Database Systems 3 3 0 S.1 S.00-16.พ.3 S.) CprE3(ปจ.00-12.00 EE3(U) 16 113403 Industrial Automation Systems Industrial Automation Systems 3 3 0 S. 54 (Final) 13.00-20.RSK 20 ํ กาหนดการสอบ วัน เวลา จัดสอบนอกตาราง 20 หมายเหตุ รหัสแถบ สําเร็ จรู ป EE3(C ) EE3(C ) 9 113307 Digital Signal Processing Digital Signal Processing 3 3 0 S.) 13 113342 Embedded Computer Systems Lab Embedded Computer Systems Lab 1 0 3 S.WPK WLL.พ.2 W M 09. 54 (Final) 13.00 81-608B T2T3 SRU SRU 47 56 26 ก.00-20.00-12.00-20. 54 (Final) 13.00-14.00-12.00-12.1 T 09.00 EE3(U) 15 114201 Power Electronics II Power Electronics II 3 3 0 S.ค.1 M 13.ค.

1 H 13.) รหัสแถบ แยกเป็ นดวง .00-16.G) EE3(C.4 H 13.00 13.00-12.00 09.00-16.00 09.00 81-315 18 421100 General Mathematics General Mathematics 3 3 0 S.1 S.00-12.2 S.U.00 09.) CprE3(ปจ.00-16.U.00-12.00 T2T3 ORN 30 Page 9 PSL จํานวน นักศึกษา 60 ํ กาหนดการสอบ วัน เวลา 4 มี.00-19.) CprE3(ปจ.00 81-506A B2-02 NNN NNN 50 56 21 112332 Building Software Systems II Building Software Systems II 3 0 6 S.00 21 ธ.00-12.00-12.ค.G) EE3(C.พ.ค.00-12.00 จัดสอบนอกตาราง 24 ก.00 09.00 13. 53 (Mid) 2 มี.U.G) EE3(C.U.G) CprE3(กท.G) EE3(C.00-16.1 S.3 M W 13.U.00 81-523 81-526 81-607 81-609 Staff Staff Staff Staff 42 42 43 43 20 833350 Art Appreciation Art Appreciation 3 3 0 S.ขบวนวิชาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา 2553 สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ า ปี 3 ห้ อง ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้ า หลักสูตรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า (ปรับปรุ งปี 46) และหลักสูตรสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุ งปี 49) ่ ชา ่ ิ ตอนที) วันเรี ยน เวลาเรี ยน สถานที)เรี ยน รหัสผูส้ อน ลําดับที) รหัสวิชา ชื)อวิชา ชื)อยอวิ หนวยกต 17 113401 Control Engineering I Control Engineering I 3 3 0 S.00-12.G) EE3(C. 54 (Final) 09.00 21105 81-506A 19 810316 English Conversation I (261316) English Conversation I 3 3 0 S.00-12.ค. 54 (Final) 13. 54 (Final) 09.00-16.5 H H H H 09.4 S.00 จัดสอบนอกตาราง หมายเหตุ รหัสแถบ สําเร็ จรู ป EE3(G) EE3(C.2 F F 09.U.3 S.

ค.ค.SPS 63 1 มี.1 T 13.00-16.00 EE4(เลือกC ) 6 114708 Information Theory and Coding Information Theory & Coding 3 3 0 S. 54 (Final) 09. 54 (Final) 09. 54 (Final) จัดสอบนอกตาราง EE4(C ) เลือกCprE3(ปจ.ค.00-16.00-16.VRV จํานวน นักศึกษา 60 30 เวลา จัดสอบนอกตาราง 4 มี.1 W 08.00 81-606A ABP 63 2 มี.00 EE4(เลือกG) 3 114607 Fundamental of Electromagnetic CompatibilityFundamental of Electromagnetic Compatibility 3 3 0 S.พ.MPP 29 3 มี.ค.1 F W W Page 10 13.00-16.00 88-803-4 NCH 63 26 ก.00-16.4(กท.1 M 13.00 84-402 VDO_Conf 09.พ.00 หมายเหตุ รหัสแถบ สําเร็ จรู ป EE4(เลือกG) 2 114505 Electric Apparatus Design Electric Apparatus Design 3 3 0 S.00-12.00-10.00-12.) CprE4(กท.1 M 13.) .พ.00-10.00 EE4(เลือกG) 4 114801 Electrical Engineering Seminar Electrical Engineering Seminar 1 0 2 S.00 EE4(เลือกC ) 7 114709 Wireless Communications Wireless Communications 3 3 0 S.00 81-605 PIV ITA.) รหัสแถบ แยกเป็ นดวง .00 81-605 PSV. 54 (Final) 09.00 88-801-2 TTB.VVV 29 5 114704 Satellite Communication Satellite Communication 3 3 0 S.1 S.00-16.00-11. 54 (Final) 13.CprE3(ปจ.00-16.ขบวนวิชาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา 2553 สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ า ปี 4 ห้ อง ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้ า หลักสูตรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า (ปรับปรุ งปี 46) และหลักสูตรสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุ งปี 49) ่ ชา ่ ิ ตอนที) วันเรี ยน เวลาเรี ยน สถานที)เรี ยน รหัสผูส้ อน ลําดับที) รหัสวิชา ชื)อวิชา ชื)อยอวิ หนวยกต ํ กาหนดการสอบ วัน 1 114603 Power System Protection Power System Protection 3 3 0 S.00-16.00 81-605 10.1 W 09.00 เลือกCprE3.00 81-605 WPK 29 26 ก. 54 (Final) 13.00-12.00 81-326 PSV.) 8 9 114362 Computer Graphics 114323 Computer Engineering Seminar Computer Graphics Computer Engineering Seminar 3 3 0 2 1 2 S. 54 (Final) 13.1 H 08.00-12.00-16.1 H 13.00-12.00 EE4(เลือกC ) 13.00 81-605 VVV 29 22 ก.1 L.

54 (Final) 13. 54(Final) 13.00-16.ค.00 เลือกCprE3.00-12.00-16.) ITA 30 NCC 60 1 มี.00 EE4(เลือกU) 3 3 0 S.2 T 13.1 W 17.1 13 114403 Industrial Process Control Industrial Process Control 3 3 0 14 193120 Industrial Organization and Management Industrial Organiz & Manage 15 810317 English Conversation II 16 ํ กาหนดการสอบ วัน เวลา หมายเหตุ รหัสแถบ สําเร็ จรู ป CprE4(กท.00 10.00-12.00 W 84-402 VDO_Conf 09.00 Page 11 81-605 81-605 จํานวน นักศึกษา จัดสอบนอกตาราง จัดสอบนอกตาราง EE4(C.00 81-509 81-526 81-509 81-513 Staff Staff Staff Staff 44 44 44 44 836352 Personlity Development Personlity Development 3 3 0 S.G) EE4(C.).G) EE4(C.00-12.พ.1 H 09.00-16.00-16.00 09.00 09. 54 (Final) 13.พ.00-11.ค. 54(Final) 24 ก.00 81-606B CCN 65 20 ธ.00 11 114383 Artificial Intelligence Artificial Intelligence 3 3 0 S.G) CprE4 (กท.) EE4(U) S.พ.00-16.00-12.3 S.00-16.00 EE4(G) English Conversation II 3 3 0 S.00 09.4 F F M M 13.00 81-513 Staff 40 22 ธ.1 H 13.U.4(กท.1 F 09.ค. 54 (Final) 09.1 M M 09.00-12.G) EE4(C.00-12. 54 (Final) 13.00 81-506A NNN 60 13.00 81-425 EE-Staff 24 ก. 54 (Final) 19 812377 Japanese I Japanese I 3 3 0 S. 53 (Mid) 24 ก.00-12.00 09.ขบวนวิชาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา 2553 สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ า ปี 4 ห้ อง ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้ า หลักสูตรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า (ปรับปรุ งปี 46) และหลักสูตรสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุ งปี 49) ่ ชา ่ ิ ตอนที) วันเรี ยน เวลาเรี ยน สถานที)เรี ยน รหัสผูส้ อน ลําดับที) รหัสวิชา ชื)อวิชา ชื)อยอวิ หนวยกต 10 114324 Professional Issue in CprE Professional Issue in CprE 1 1 1 S.ค.) EE4(C ) รหัสแถบ แยกเป็ นดวง .00 09.00-16.U.00-16.U.00 12 114502 Drive Control Circuits and Applications Drive Control Circuits & App 3 3 0 S.00-12. 53 (Mid) 24 ก.00-16.00-16.พ.พ.00-16.00 EE4(G) 17 836355 Systematic and Creative Thinking Systematic and Creative Thinking 3 3 0 S.00-12. 54 (Final) 13.1 S.00 81-606B SSN 84 3 มี.ค.2 S.1 T 13.ค.00 EE4(U) 18 20 ธ.U.00-12.00-20. เลือกCprE3(ปจ.00-10.1 L.00 88-901 PAN 84 2 มี.2 S 09.00-12.00 09.00 81-506B PWP 60 833350 Art Appreciation Art Appreciation 3 3 0 S. 53 (Mid) 24 ก.00 13.

00-20.00-20.00-20.00 13.00 17.00 13.4 21 114322 Computer Engineering Project II Computer Engineering Project II 6 0 12 S.1 S.ขบวนวิชาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา 2553 สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ า ปี 4 ห้ อง ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้ า หลักสูตรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า (ปรับปรุ งปี 46) และหลักสูตรสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุ งปี 49) ่ ชา ่ ิ ตอนที) วันเรี ยน เวลาเรี ยน สถานที)เรี ยน รหัสผูส้ อน ลําดับที) รหัสวิชา ชื)อวิชา ชื)อยอวิ หนวยกต 20 114902 EE Project II EE Project II 3 0 9 S.00-20.00-12.00 17.00-20.00 17.00 17.00 EE-Staff 20 CprE4 CprE4 CprE4 EE-Staff 20 CprE4 CprE4 CprE4 CprE4 Page 12 รหัสแถบ แยกเป็ นดวง .00 17.00-20.00-20.00-16.00-20.00 17.00-19.00-20.00 17.2 S.00 09.2 จํานวน นักศึกษา ํ กาหนดการสอบ วัน เวลา หมายเหตุ รหัสแถบ สําเร็ จรู ป EE4 EE4 EE4 EE4 EE4 EE4 EE4 EE4 EE4 EE4 EE4 EE4 M T H T W F H F S W S S 17.00 13.00-20.00 09.00 17.00 17.00-20.00 09.00-16.00-12.1 S.00-16.00-20.00 17.00-12.00-20.00 17.3 S.00 EE-Staff 30 EE-Staff 30 EE-Staff 30 EE-Staff 30 T W S S W H F S 16.00 17.

00-12.00-12.1RB รหัสแถบ แยกเป็ นดวง .00 09.PPA SPM.00-14.MHE2.00 10.MHE2 ME2.3 W T W 09.2 S.00 13.00 หมายเหตุ รหัสแถบ สําเร็ จรู ป MHE2.3 L.00 09.00-12.00-11.00 09.00-10.00 88-408 88-408 STP STP SPN SPN ITA ITA NNS NNS 50 50 60 60 100 100 90 90 3 มี.00 09. 53 (Mid) 1 มี.00-16. 54(Final) 3 111312 Computer in Everyday Life Computer in Everyday Life 1 1 1 Page 13 81-506A 81-506A เวลา จัดสอบนอกตาราง 13.AE2.00-16.00-15.SWT BLN.KSP CSP.00 81-315 88-901 81-425 CYS SNN KSP 100 120 100 21 ธ.3 S.PPA CYS.00-16.2 S.00-12.4 L.00 10.ChE4 ME2.6 T H H W F F 09.ค.00 13.00-16.1 S.ค.00 17.00 Fun_Lab Fun_Lab Fun_Lab Fun_Lab Fun_Lab Fun_Lab KSP.AE2.PE2 PE2 13.ค.00-15.5 S.00 MHE1 MHE1 MATE1 MATE1 IC1 IC1 IM1RA.2 L.2 S.00-12.00 09. 54(Final) S.00 09.1 S.00 13.00-14.00-11.4 M M F F F F T T 13.00 14.4 S.1 L.00-16.ขบวนวิชาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ นอกภาค ฯ ลําดับที) รหัสวิชา ชื)อวิชา ่ ชา ชื)อยอวิ ภาคเรียนที 2 ห้ อง - ปี การศึกษา 2553 ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้ า ่ ิ ตอนที) วันเรี ยน เวลาเรี ยน สถานที)เรี ยน หนวยกต รหัสผูส้ อน จํานวน นักศึกษา ํ กาหนดการสอบ วัน 1 112030 Basic Electrical Laboratory Basic Electrical Laboratory 1 0 3 S.AE2. PE2 PE2 PE2 ME2.00-20.KSP 45 60 60 40 40 40 2 112130 Basic Electrical Engineering Basic Electrical Engineering 3 3 0 S.00-12.00 13.AE2 ME2.3 S.1 S.1RB IM1RA.BLN CYS.00 14.00-10.

00 หมายเหตุ รหัสแถบ สําเร็ จรู ป MAE1 MAE1 MAE1 MAE1 PE2 PE2 InsE2 InsE2 InsE2* รหัสแถบ แยกเป็ นดวง .2 L.00-10.00 08.00-12.00-12.00-10.1 S.00-10.2 L.1 L.00-15.00 13.00 15.00-12.6 H H W W T M M W W W Page 14 08.00-15.00 08.00 10.4 S.5 L.00 13.4 L.00-17.00-12.54 เวลา 09.00 13.00-15.00 10.3 S.ขบวนวิชาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ นอกภาค ฯ ลําดับที) รหัสวิชา 4 ชื)อวิชา 141004 Computer Programming ่ ชา ชื)อยอวิ Computer Programming ภาคเรียนที 2 ห้ อง - ปี การศึกษา 2553 ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้ า ่ ิ ตอนที) วันเรี ยน เวลาเรี ยน สถานที)เรี ยน หนวยกต 3 2 2 S.3 L.53 (Final) 25 กพ.00 10.00-16.00 13.00 81-508A 81-508A Compคณะ Compคณะ Compคณะ 81-426 Compคณะ T2T3 Compปจ Compปจ รหัสผูส้ อน MNK MNK MNK MNK MNK TSR TSR NNS NNS NNS จํานวน นักศึกษา 50 50 35 35 30 35 35 65 35 30 ํ กาหนดการสอบ วัน (Mid) 21 ธค.

3 3 0 S.1 H 13.00 81-620 TTB 30 G * 4 116605 Power System Reliability Power System Reliability 3 3 0 S.00-16.1 W 17.00-11. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.1 M 09.00 81-625 PSL 30 U * 6 116502 Electric Drives Electric Drives 3 3 0 S. 2551) ่ ชา ่ ิ ตอนที วันเรี ยน เวลาเรี ยน สถานทีเรี ยน รหัสผูส้ อน ลําดับ รหัสวิชา ชือวิชา ชือยอวิ หนวยกต จํานวน ที นักศึกษา ํ กาหนดการสอบ หมายเหตุ 1 115601 Computer Analysis in Power Systems Computer Analysis in Power Systems 3 3 0 S.00 81-620 SSN 30 U * 7 115703 Optical Communications Optical Communications 3 3 0 S.1 H 13.00-20.00 81-620 SPS 30 G * 5 115403 Active Power Line-Current Conditioning Act.00 81-620 ABP 30 G * 3 116604 Advanced Power System Protection Advanced Power System Protection 3 3 0 S.00-20.ศ.1 W 17. 3 3 0 S.00 81-619 PAK 30 C * 8 116704 Antenna Theory and Design Antenna Theory and Design 3 3 0 S.1 T 08.00 81-620 SPS 30 รหัสแถบ สําเร็ จรู ป G 2 116603 Electrical Transients in Power Systems Electrical Transients in Power Systems 3 3 0 S.00-12.00-16.2551).00-20.00 81-620 VCK 30 U * 5 116412 Selected Topics in Control Systems and PowerSelec.1 W 17.1 T 13.00-16.ศ.00-16. Pw Line-Current Condt.00-20.1 M 13.00-16.1 T 17.00 81-625 PSV 30 C * Page 15 วัน เวลา รหัสแถบ แยกเป็ นดวง * .00 81-625 SKA 30 C * 10 115705 Information Theory and Coding Information Theory and Coding 3 3 0 S.00 81-620 VVV 30 C * 9 115701 Principle of Digital Communications Principle of Digital Communications 3 3 0 S.Top Electronicsin Conl Sys and Pw Elec.ขบวนวิชาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ ้  งที 1) ภาค 2 ปี การศึกษา 2553 (แกไขครั ปริ ญญาโท-เอก ห้ อง ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้ า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.1 M 13.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.00 81-625 NCC 30 เลือกพืน ฐาน 13 115903 Thesis Thesis 3 0 3 6 0 6 9 0 9 S.1 T 09.3 Staff Staff Staff 30 30 30 Page 16 เวลา รหัสแถบ แยกเป็ นดวง * * * * * .1 S.2 S.00 81-619 MPP 30 หมายเหตุ รหัสแถบ สําเร็ จรู ป เลือกพืน ฐาน 12 115204 Intelligent Systems Intelligent Systems 3 3 0 S.00-12.00-16.1 F 13.ศ.ขบวนวิชาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ ้  งที 1) ภาค 2 ปี การศึกษา 2553 (แกไขครั ปริ ญญาโท-เอก ห้ อง ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้ า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า (หลักสูตรปรับปรุ ง พ. 2551) ่ ชา ่ ิ ตอนที วันเรี ยน เวลาเรี ยน สถานทีเรี ยน รหัสผูส้ อน ลําดับที รหัสวิชา ชือวิชา ชือยอวิ หนวยกต จํานวน นักศึกษา ํ กาหนดการสอบ วัน 11 115205 Advanced Digital Signal Processing Advanced Digital Signal Processing 3 3 0 S.2551).ศ.

2551) ่ ชา ลําดับที รหัสวิชา ชือวิชา ชือยอวิ ภาค 2 ห้ อง - ้  งที 1) ปี การศึกษา 2553 (แกไขครั ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้ า ่ ิ ตอนที วันเรี ยน เวลาเรี ยน สถานทีเรี ยน รหัสผูส้ อน หนวยกต จํานวน นักศึกษา ํ กาหนดการสอบ วัน เวลา หมายเหตุ รหัสแถบ สําเร็ จรู ป รหัสแถบ แยกเป็ นดวง * 1 116902 Doctoral Dissertation Doctoral Dissertation 20 2 116904 Doctoral Dissertation Doctoral Dissertation 25 * 3 116901 Doctoral Dissertation Doctoral Dissertation 1 * 4 116903 Doctoral Dissertation Doctoral Dissertation 1 * Page 17 .ศ.ขบวนวิชาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ ปริ ญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.

Page 18 .

Page 19 .

Page 20 .

Page 21 .

Page 22 .

Page 23 .

Page 24 .

Page 25 .

Page 26 .

Page 27 .

Page 28 .

Page 29 .

Page 30 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful