F A I L M E J

G u r u P e n y e la r a s B e s t a r i / G u r SEKO LAH KEBAN G SAAN K E L O M P O K P K G P A R IT B U N P E JA B A T P E L A JA R A N D A E R A

NAMA AGENSI ALAMAT NO. TELEFON N0. FAKS E-MAIL LAMAN WEB

: : : : : : Laman web sekolah (jika ada)

1 .0 M a k l u m a t P e g a w a i
Nama Jawatan Hakiki Gred Jawatan Bahagian / Unit Tarikh Memegang Jawatan Tarikh Penempatan PPLS /PPLBS DG 41 / DGA 29 Nama Sekolah

2

F A IL M E JA

2 .0S e n a r a i T u g a s
Bertanggungjawab Kepada Pengetua / Guru Besar dan Penolong Kanan 1 Di Dalam Melaksana Dan Mengambil Tindakan Susulan Ke Atas Perkara-Perkara Berikut:: 1. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT, perisian, perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal berikut: 1.1. Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama, komponen-komponen dan aksesori ICT. 1.2. Membantu, memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall, Proxy, DNS dll bagi rangkaian Schoolnet, EGNet, Broadband, Internet Access, Pusat Akses dsb. 1.3. Melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address, Gateway, Modem dsb 1.4. Help-desk dan 1st Level Support 1.5. Sebagai pegawai urusan bagi aktiviti penyelenggaraan termasuk mencatat log, memantau kerja yang dilakukan oleh pembekal, membuat tindakan susulan kepada pihak berkaitan. 2. Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. 3. Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah 4. Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU 5. Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS, HRMIS, SMM, SSDM, SBT dsb 6. Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan peralatan ICT yang diarahkan dari semasa ke semasa

3

F A IL M E JA

1 M i s i K e m e n t e r i a n P e l a j a r a n M a l a y s i a Membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti bertaraf dunia bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara Malaysia 4 F A IL M E JA .3 .

  Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara. Melahirkan insan yang beriman. 5 F A IL M E JA . berakhlak mulia.3 .2 O b j e k t i f K e m e n t e r i a n P e l a j a r a n M a l a y  Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu-padu. berilmu.  Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia. berketerampilan dan sejahtera.

emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. dan kepatuhan kepada Tuhan.” 6 F A IL M E JA .3 F a l s a f a h P e n d i d i k a n N e g a r a “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan rohani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu.3 . bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

3 .4P i a g a m P e l a n g g a n K e m e n t e r i a n P e l a j
Kami warga Kementerian Pelajaran dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk: Menyediakan sistem pendidikan yang terbaik berasaskan budaya ilmu bagi memenuhi kehendak individu, masyarakat dan negara serta memenuhi matlamat perpaduan negara;

Menentukan keluaran sistem pendidikan mempunyai nilai-nilai teras yang ditetapkan dan ciri-ciri yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara;

Memberi peluang yang sama kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang, agama dan keturunan untuk mendapat pendidikan yang sebaik-baiknya;

Mewujudkan jentera dan sistem pengurusan pendidikan yang cekap, berkesan, canggih, dinamik dan berteraskan kepada pembaharuan yang berterusan;
  

Menguruskan kerja dengan cekap, pantas dan bijaksana;

Menyediakan staf yang mencukupi serta berdedikasi, komited, terlatih, berdisiplin, bertanggungjawab dan produktif; Menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan yang selesa, lengkap dan mencukupi berteraskan piawaian-piawaian tertentu selaras dengan pengamalan perkhidmatan penyayang;

Memastikan Kementerian sentiasa peka dan responsif kepada kehendakkehendak dan keperluan-keperluan pelanggan - murid, guru, masyarakat dan negara/Kerajaan; dan

Meningkatkan kegemilangan dan martabat profesion keguruan untuk menarik individu-individu yang terbaik menyertai perkhidmatan pendidikan.

7

F A IL M E JA

3 5. V i s i J a b a t a n P e l a j a r a n N e g e r i P e r a k
Menjadi pemimpin dalam memperkasakan semua sekolah Negeri Perak sehingga menjadi model kecemerlangan akademik, kurikulum, kecemerlangan kepimpinan dan pembangunan sahsiah.

 Mewujudkan amalan budaya kerja korporat yang cekap, berkesan dan bernilai murni di kalangan warga jabatan dan sekolah.

8

F A IL M E JA

3 6. M i s i J a b a t a n P e l a j a r a n N e g e r i P e r a k
Mewujudkan sistem pengurusan pendidikan yang cekap dan berkesan berlandaskan teknologi maklumat dan komunikasi

9

F A IL M E JA

 Mempertingkatkan penyertaan pelajar dalam bidang sains dan teknologi untuk mencapai matlamat 60:40.   Menjana perkembangan sahsiah murid-murid pendidikan khas.  Memastikan pengurusan pendidikan termasuk pendidikan Islam yang lebih bersistematik. Memastikan semua murid dalam Negeri Perak menguasai kemahiran pendidikan asas.3 7. 10 F A IL M E JA . seimbang dan bersepadu. efisien dan berkesan. O b j e k t i f J a b a t a n P e l a j a r a n N e g e r i P e r a  Meningkatkan kecemerlangan akademik dan potensi serta kualiti pelajar secara menyeluruh.  Menguruskan pertukaran dan penempatan guru / murid mengikut permohonan dan kekosongan tempat.

cermat.   Memastikan semua pengurus sekolah dan guru mempunyai tahap profesionalisme dan kualiti kepimpinan yang tinggi. P i a g a m P e l a n g g a n J a b a t a n P e l a j a r a n Kami warga JPN Perak dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk: Memperkasakan semua sekolah di Negeri Perak dengan memastikan pembangunan intelektual dan sahsiah di kalangan pelajar.  Memproses semua permohonan dengan cepat dan cermat. cepat.3 8. Memastikan semua warga pendidik Negeri Perak mengamalkan nilai kualiti cekap.   Menganjurkan prinsip kemunasabahan dalam semua urusan dan amalan.  Memberikan perkhidmatan yang sentiasa mesra pelanggan. sekolah dan warga pendidik sentiasa tinggi. tepat.  Mengusahakan dengan sedaya upaya untuk menempatkan pelajar dan guru mengikut permohonan. hemah dan berkat setiap masa.  Memastikan imej jabatan.  Menangani sebarang aduan dengan cepat dan professional. 11 F A IL M E JA .

3 9. V i s i S e k o l a h << Nyatakan visi sekolah anda >> 12 F A IL M E JA .

3 1 .0M i s i S e k o l a h << Nyatakan misi sekolah anda >> 13 F A IL M E JA .

1 O b j e k t i f S e k o l a h << Nyatakan objektif penubuhan sekolah anda >> 14 F A IL M E JA .3 1 .

4 .0 C a r t a O r g a n i s a s i S e k o l a h Carta Organisasi Sekolah (Keseluruhan) 15 F A IL M E JA .

CARTA ORGANISASI SEKOLAH (KHUSUS) PENGETUA / GURUBESAR PENOLONG KANAN 1 GURU PENYELARAS ICT JURUTEKNIK KOMPUTER 16 F A IL M E JA .

1. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras serverserver utama dan peralatan seperti Firewall. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Penolong Kanan 1 berikut: Semua perkara 1. Proxy. 17 F A IL M E JA . K u a s a D a n H u b u n g a n D Unit Jawatan : : <<Nama Sekolah>> Guru Penyelaras Bestari / Guru Penyelaras ICT Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Memeriksa Menyelenggara Membantu Memantau Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Juruteknik Komputer (Jika ada) Pihak pengurusan sekolah Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Pengetua/Guru Besar Semua perkara yang melibatkan aktiviti-aktiviti perancangan.5 . EGNet. DNS dll bagi rangkaian Schoolnet. Pusat Akses dsb.Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT.0 S e n a r a i T u g a s . 1. perkakasan utama. pengurusan dan pelaksanaan ICT. yang rosak seperti pengurusan dan kerosakan pelaksanaan ICT.1Memeriksa dan yang melibatkan menyelenggara aktiviti-aktiviti kelengkapan ICT perancangan. perisian. Broadband.2 Membantu. komponenkomponen dan aksesori ICT. Internet Access.

5 Sebagai pegawai urusan bagi aktiviti penyelenggaraan termasuk mencatat log. Memberi input di Memberi input dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah Juru Teknik Komputer Pihak pengurusan sekolah Juru Teknik Komputer Pihak pengurusan sekolah 18 F A IL M E JA .Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas dan Tanggungjawab 1. Menyediakan Menyedia keperluan alatan ICT untuk guru dan membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan 2.4 Help-desk dan 1st Level Support 1.3 Melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address. Gateway. Modem dsb 1. memantau kerja yang dilakukan oleh pembekal. 3. membuat tindakan susulan kepada pihak berkaitan.

SSDM. Mengurus isu-isu Memantau keselamatan Melapor peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekol ah serta MAMPU 5. SMM. Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan peralatan ICT yang diarahkan dari semasa ke semasa Membantu Juru Teknik Komputer Pihak pengurusan sekolah Juru Teknik Komputer Pihak pengurusan sekolah 19 F A IL M E JA . HRMIS.Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Juru Teknik Komputer Pihak pengurusan sekolah 4. SBT dsb 6. Membantu pihak Membantu pengurusan sekolah Menyedia dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS.

Semak tempoh jaminan Jika dalam tempoh jaminan: i.0 Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Hubungi ‘Help Desk’ vendor dan dapatkan nombor log.6 . perisian. iv. Maklumkan kerja-kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. Muka surat 1/1 komponen-komponen dan aksesori ICT. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menandatangani buku tersebut. ii.0P r o s e s GK ue rr jua P e n y e l a r a s B e s t a r i / G P e n y e la r a s IC T Aktiviti 1. Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Berdasarkan ikthisas pekeliling semasa Subaktiviti 1(a) Proses Kerja Terima aduan kerosakan Pengurusan sekolah i. Rekod nombor log dalam buku log. . iii. Pastikan vendor hadir ke lokasi untuk memperbaiki kerosakan. v.PA-14). perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama. ii. Kenalpasti jenis alat dan kerosakan.

pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Pemeriksaan (Borang KMKC). v. Berdasarkan ikthisas pekeliling semasa Berdasarkan ikthisas pekeliling semasa 21 F A IL M E JA . Tunjukkan perkakasan yang rosak ii. Vendor akan menyemak kerosakan tersebut dan akan mengisi Borang Pemeriksaan Penyenggaraan Peralatan ICT (Borang PPP) yang perlu ditandatangani oleh Guru dan kemukakan kepada Sektor ICT dan Maklumat. Jika tidak boleh membaikinya sendiri. isi Borang Aduan Kerosakan Peralatan ICT (Borang AKP). Cuba baiki kerosakan ii. Dapatkan pengesahan semakan kerosakan dari PK1 /Guru Penyelaras ICT/Wakil. iii. dapatkan pula pengesahan dari Pengetua/Guru Besar/Wakil. Sekiranya vendor perlu membawa keluar perkakasan yang rosak itu untuk pemeriksaan. Setelah itu. iv. Kemukakan borang dan salinan kad harta modal ke Sektor ICT dan Maklumat Jika vendor yang dilantik oleh JPWPKL datang ke sekolah: i.Jika tiada jaminan: i. iii.

Jika perlu dibaiki di luar. pastikan vendor membaikinya. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. iv. iii. pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Penyelenggaraan (Borang KMKP) dan ditandatangani oleh guru. v.Jika vendor datang semula (setelah mendapat LO): i. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menandatangani buku tersebut. Jika telah dibaiki. Guru hendaklah menyemak dahulu peralatan ICT tersebut sudah boleh digunakan. Berdasarkan ikthisas pekeliling semasa 22 F A IL M E JA .PA-14). vendor hendaklah mengisi Borang Pengesahan Perkhidmatan Penyelenggaraan Pemulihan Peralatan ICT (Borang PPPP). barulah menandatangani Borang PPPP ini. ii. Jika boleh dibaiki di lokasi.

6 . Mula Terima aduan kerosakan Kenalpasti jenis alat & kerosakan Ya Jaminan masih ada? Hubungi Helpdesk vendor Dapatkan No Log Tidak Cuba baiki kerosakan Tidak Isi Borang AKP Pastikan vendor hadir untuk pembaikan Dapatkan pengesahan kerosakan dari PK1/GPICT/Wakil Dapatkan pengesahan dari Pengetua/ GuruBesar/Wakil Kemuka Borang AKP ke Sektor ICT & Maklumat Pastikan vendor catat & tandatangan tindakan Maklumkan kepada Pegawai Aset kerja pembaikan A 23 F A IL M E JA . perisian. 1C a r t a A l i r G nu K ue r Pj ae n y e l a r a s B e s t a r i a r P e n y e la r a s IC T Aktiviti 1 Subaktiviti 1 (a) Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. surat ini komponen-komponen dan aksesori ICT. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti Muka 1/1 kerosakan perkakasan utama.

Tamat B A Tunjukkan peralatan ICT yang rosak kepada vendor Minta vendor isi Borang PPP Tidak Semak di sekolah Perlu dibawa keluar? Ya Minta vendor isi Borang KMKC Tamat B Ya Pastikan vendor membaikinya Baiki di lokasi Tidak Minta vendor mengisi Borang KMKP Pastikan guru tandatangan Borang KMKP Pastikan vendor isi Borang PPPP Minta guru semak peralatan ICT sama ada pembaikan telah dibuat Guru tandatangan Borang PPPP 24 Pastikan vendor catat & tandatangan tindakan pembaikan dalam Buku Log F A IL M E JA .

3. komponenkomponen dan aksesori ICT.PA-14). ii. Cuba kerosakan ii. Jika dalam tempoh jaminan: i. iv. Pastikan vendor hadir ke lokasi untuk memperbaiki kerosakan. 2 S e n a r a iGS ue rmu a P e n y e l a r a s B e s t a r i / G k P e n y e la r a s IC T Aktiviti Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. i. Kenalpasti jenis alat dan kerosakan. Maklumkan kerjakerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew.Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah Tamat 6 . v. . Jika tiada jaminan: i. Rekod nombor log dalam buku log. BIL. perisian. TINDAKAN TANDAKAN CATATAN TINDAKAN (√ ) Terima aduan kerosakan 1. ii. Jika tidak baiki boleh 25 F A IL M E JA 1. iii. Hubungi ‘Help Desk’ vendor dan dapatkan nombor log. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Subaktiviti 1(a) Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama. Semak tempoh jaminan 2. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menandatangani buku tersebut.

Jika boleh dibaiki di lokasi. pastikan vendor membaikinya. Jika vendor datang semula (setelah mendapat LO): i. Setelah itu. Jika vendor yang dilantik oleh JPWPKL datang ke sekolah: i. Jika telah dibaiki. Jika perlu dibaiki di luar. Tunjukkan perkakasan yang rosak ii. Vendor akan menyemak kerosakan tersebut dan akan mengisi Borang Pemeriksaan Penyenggaraan Peralatan ICT (Borang PPP) yang perlu ditandatangani oleh Guru dan kemukakan kepada Sektor ICT dan Maklumat. iii. Sekiranya vendor perlu membawa keluar perkakasan yang rosak itu untuk pemeriksaan. vendor hendaklah mengisi 26 F A IL M E JA 5. isi Borang Aduan Kerosakan Peralatan ICT (Borang AKP). v.membaikinya sendiri. ii. iv. Kemukakan borang dan salinan kad harta modal ke Sektor ICT dan Maklumat 4. . pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Pemeriksaan (Borang KMKC). iii. dapatkan pula pengesahan dari Pengetua/Guru Besar/Wakil. pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Penyelenggaraan (Borang KMKP) dan ditandatangani oleh guru. Dapatkan pengesahan semakan kerosakan dari PK1 /Guru Penyelaras ICT/Wakil. iii.

iv.PA-14). Guru hendaklah menyemak dahulu peralatan ICT tersebut sudah boleh digunakan. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menanda-tangani buku tersebut. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew.Borang Pengesahan Perkhidmatan Penyelenggaraan Pemulihan Peralatan ICT (Borang PPPP). barulah menandatangani Borang PPPP ini. v. 27 F A IL M E JA .

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Subaktiviti 1 (b) Proses Kerja Pastikan rangkaian SchoolNet di Pengurusan sekolah sekolah berjalan dengan baik setiap hari dengan menyemak router/modem/server. perisian. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Membantu.7 . Broadband. Internet Access. EGNet. 28 F A IL M E JA . Proxy. 0P r o s e s GK ue rr jua P e n y e l a r a s B e s t a r i / G P e n y e la r a s IC T Aktiviti 1 Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. DNS dll bagi rangkaian Schoolnet. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Muka surat 1/1 Firewall. Pusat Akses dsb.

Proxy. Rekodkan no log aduan ke dalam Buku Log Aduan Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. Semak switch/hub/kabel UTP/konfigurasi perkakasan ICT/router/modem/server iii. vi. Uji dan pastikan rangkaian berfungsi semula. Pusat Akses dsb. Jika masalah tidak boleh diselesaikan.Jika terdapat aduan mengenai rangkaian: i. iv. perisian. Kenalpasti masalah yang dikemukakan ii. hubungi Meja Bantuan GITN dan dapatkan no log aduan. Broadband. Selesaikan masalah jika boleh. 1C a r t a A l i r G nu K ue r Pj ae n y e l a r a s B e s t a r i a r P e n y e la r a s IC T Aktiviti 1 Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Membantu. v. Subaktiviti 1 (b) 29 F A IL M E JA . memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall. Internet Access.PA-14). EGNet. 7 . Muka surat 1/1 DNS dll bagi rangkaian Schoolnet.

TINDAKAN TANDAKAN CATATAN TINDAKAN (√ ) 30 F A IL M E JA 1. BIL. EGNet. . perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Subaktiviti 1(b) Membantu. Broadband.Mula Pastikan rangkaian berfungsi Tidak Ada aduan? Ya Kenalpasti masalah Semak peralatan rangkaian Ya Masalah rangkaian selesai? Tidak Uji & pastikan rangkaian berfungsi semula Lapor ke Meja Bantuan GITN Dapatkan no. perisian. Pusat Akses dsb. log aduan Rekodkan no. DNS dll bagi rangkaian Schoolnet. 2 S e n a r a iG S ue rmu a Pk e n y e l a r a s B e s t a r i / G P e n y e la r a s IC T Aktiviti Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Internet Access. Proxy. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall. log aduan dalam Buku Log Aduan Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah Tamat 7 .

Kenalpasti masalah yang dikemukakan viii. Semak switch/hub/kabel UTP/konfigurasi perkakasan ICT/router/modem/server ix. 3. x. 2. hubungi Meja Bantuan GITN dan dapatkan no log aduan. Jika terdapat aduan mengenai rangkaian: vii. Selesaikan masalah jika boleh. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. xii. Pastikan rangkaian SchoolNet di sekolah berjalan dengan baik setiap hari dengan menyemak router/modem/server. Rekodkan no log aduan ke dalam Buku Log Aduan. Uji dan pastikan rangkaian berfungsi semula. xi.PA-14). Jika masalah tidak boleh diselesaikan.1. 31 F A IL M E JA .

Gateway dan Modem dsb. Gateway.8 . Modem dsb Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Subaktiviti 1(c) Proses Kerja Terima arahan dari pihak sekolah Pengurusan sekolah untuk melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Membantu Guru Penyelaras ICT dalam melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan Muka surat 1/1 pembahagian IP Address. Uji capaian bagi memastikan peralatan ICT dapat berfungsi dengan baik Lapor status sekolah capaian kepada 32 F A IL M E JA . perisian.0 P r o s e s GK ue rr jua P e n y e l a r a s B e s t a r i / G P e n y e la r a s IC T Aktiviti 1 Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT.

8 . Gateway. Modem dsb Mula Terima arahan dari Guru Penyelaras ICT Uji capaian Lapor status capaian kepada Guru Penyelaras ICT Tamat 33 F A IL M E JA .1C a r t a A l i r G nu K ue r Pj ae n y e l a r a s B e s t a r i a r P e n y e la r a s IC T Aktiviti Subaktiviti 1 1 (c) Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Muka surat 1/1 Address. perisian.

Modem dsb BIL. Gateway dan Model dsb. Uji capaian bagi memastikan peralatan ICT dapat berfungsi dengan baik Lapor status pihak sekolah capaian kepada 1. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Subaktiviti 1(c) Melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address. perisian. TINDAKAN TANDAKAN CATATAN TINDAKAN (√ ) 1. Gateway. 34 F A IL M E JA . 3. 2. 2 S e n a r a iGS ue rmu a P e n y e l a r a s B e s t a r i / G k P e n y e la r a s IC T Aktiviti Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Terima arahan dari pihak sekolah untuk melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address.8 .

35 F A IL M E JA .

0 P r o s e s GK ue rr u a P e n y e l a r a s B e s t a r i / G j P e n y e la r a s IC T Aktiviti Subaktiviti 1 1(d) Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Nama penuh pengadu ii.PA-14).9 . 36 F A IL M E JA . Catat jenis kerosakan yang dihadapi Buat 1st level pengguna support kepada Jika peralatan ICT tersebut telah dibaiki. rekod kerja-kerja pembaikan ke dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. perisian. pengguna peralatan ICT sekolah Rekodkan aduan kerosakan di dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah dengan butiran berikut: i. Model peralatan ICT yang rosak iii. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Muka surat Help-desk dan 1st Level Support 1/1 ini Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Proses Kerja Terima aduan kerosakan daripada Pengurusan sekolah.

9 .1 a r t a A l i r G nu K ue r Pj ae n y e l a r a s B e s t a r i / C a r P e n y e la r a s IC T Aktiviti Subaktiviti 1 1 (d) Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. perisian. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Help-desk dan 1st Level Support Muka surat 1/1 Mula Terima aduan kerosakan Rekod aduan kerosakan dalam Buku Log Kerosakan Buat 1st level support Rekod kerja pembaikan dalam Buku Log Kerosakan Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah Tamat 37 F A IL M E JA .

5. Rekodkan aduan kerosakan di dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah dengan butiran berikut: iv. perisian. Catat jenis kerosakan yang dihadapi Buat 1st level support kepada pengguna Jika peralatan ICT tersebut telah dibaiki. Nama penuh pengadu v. TINDAKAN TANDAKAN CATATAN TINDAKAN (√ ) 1.9 . 38 F A IL M E JA . 4. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Subaktiviti 1(d) Help-desk dan 1st Level Support BIL.PA-14). 2 S e n a r a iGS ue rmu a P e n y e l a r a s B e s t a r i / G k P e n y e la r a s IC T Aktiviti Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Terima aduan kerosakan daripada pengguna peralatan ICT sekolah 2. rekod kerja-kerja pembaikan ke dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. Model peralatan ICT yang rosak vi. 1. 3.

1 0. arahan ICT dari penyediaan Pengurusan sekolah pengurusan penempatan ICT yang Kenalpasti lokasi peralatan ICT Sediakan peralatan diperlukan Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah.0 P r o s e sG Kue rruj a P e n y e l a r a s B e s t a r i / G P e n y e la r a s IC T Aktiviti Subaktiviti 2 Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan 39 F A IL M E JA . Muka surat 1/1 Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Proses Kerja Terima peralatan sekolah.

1C a r t a A l i r G n rK ue rPj ae n y e l a r a s B e s t a r i / au P e n y e la r a s IC T Aktiviti Subaktiviti 2 Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Muka surat 1/1 Mula Terima arahan daripada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT Kenalpasti lokasi Sediakan peralatan ICT Pasang peralatan ICT Uji peralatan ICT Tidak Ya Peralatan ICT berfungsi? Maklumkan bahawa peralatan ICT sedia digunakan Simpan peralatan ICT setelah selesai digunakan Tamat 40 F A IL M E JA .1 0.

Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. 8. 1. 2. 2 S e n a r a iGS ue rmu a P e n y e l a r a s B e s t a r i / k P e n y e la r a s IC T Aktiviti Subaktiviti BIL. 7. 41 F A IL M E JA . ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan 6. Kenalpasti lokasi peralatan ICT Sediakan peralatan diperlukan penempatan ICT yang 2. 5. TINDAKAN TANDAKAN TINDAKAN (√ ) CATATAN Terima arahan penyediaan peralatan ICT dari pengurusan sekolah. Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah. 4. 3.1 0.

1 1. Buat semakan keperluan perolehan peralatan ICT dengan bertanya kepada guru-guru sekolah dan kakitangan pejabat Lapor kepada pengurusan sekolah akan keperluan perolehan peralatan ICT (jika ada) 42 F A IL M E JA .0 P r o s e sG Kue rruj a P e n y e l a r a s B e s t a r i / G P e n y e la r a s IC T Aktiviti Subaktiviti 3 Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah Muka surat 1/1 ini Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Proses Kerja Terima arahan untuk menyediakan Pengurusan sekolah keperluan perolehan peralatan ICT dari pengurusan sekolah.

1C a r t a A l i r G n rK ue rPj ae n y e l a r a s B e s t a r i / au P e n y e la r a s IC T Aktiviti Subaktiviti 3 Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah Muka surat 1/1 Mula Terima arahan penyediaan peralatan ICT Buat semakan keperluan perolehan peralatan ICT Lapor keperluan kepada pengurusan sekolah Tamat 43 F A IL M E JA .1 1.

3. Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah TINDAKAN untuk keperluan ICT dari TANDAKAN TINDAKAN (√ ) CATATAN Terima arahan menyediakan perolehan peralatan pengurusan sekolah. 1. Buat semakan keperluan perolehan peralatan ICT dengan bertanya kepada guru-guru sekolah dan kakitangan pejabat Lapor kepada pengurusan sekolah akan keperluan perolehan peralatan ICT (jika ada) 3. 2 S e n a r a iGS ue rmu a P e n y e l a r a s B e s t a r i / k P e n y e la r a s IC T Aktiviti Subaktiviti BIL. 44 F A IL M E JA .1 1. 2.

45 F A IL M E JA .0 P r o s e sG Kue rruj a P e n y e l a r a s B e s t a r i / G P e n y e la r a s IC T Aktiviti 4 Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU Muka surat 1/1 Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Subaktiviti Proses Kerja Pastikan keselamatan ICT melalui Pengurusan sekolah langkah-langkah berikut: i. v. iv. ii. vi.1 2. Pastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik. Pastikan bilik server sentiasa berkunci. Pastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempat yang telah dikenalpasti. Pastikan penggunaan peralatan ICT direkod di dalam Buku Log. Pastikan sistem penggera keselamatan berfungsi dengan baik. Pastikan pintu makmal komputer dan pusat akses ditutup dan dikunci setelah selesai digunakan. iii.

Jika berlaku kehilangan peralatan ICT. Pastikan pengemaskinian perisian antivirus dilakukan secara berkala pada semua komputer di sekolah. ii. 1 2. Jalankan aktiviti ’backup’ pada data yang berada di dalam server dengan kekerapan dua kali sebulan. lapor kehilangan tersebut kepada Pengetua/Guru Besar/ Penolong Kanan 1.1C a r t a A l i r G nu K ue r Pj ae n y e l a r a s B e s t a r i / a r P e n y e la r a s IC T Aktiviti 4 Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU Muka surat 1/1 Mula Subaktiviti A Keselamatan peralatan ICT B Keselamatan data C Kehilangan peralatan ICT Tamat A Buat semakan Tidak Bilik Server dikunci? 46 F A IL M E JA .Pastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut: i.

Tidak Ya Alat hawa dingin berfungsi? Tidak Ya Alat pemadam api berkeadaan baik? Sistem penggera berfungsi? Tidak Ya Tidak Ya Makmal Komputer & Pusat Akses dikunci setelah digunakan? Tidak Ya Penggunaan peralatan ICT direkod dalam Buku Log? Lapor ketidakpatuhan Ya Tamat B Pastikan anti-virus diupdate Pastikan backup data dibuat Tamat C Semak jenis peralatan ICT yang hilang Lapor peralatan ICT yang hilang Tamat 47 F A IL M E JA .

Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU TINDAKAN TANDAKAN TINDAKAN (√ ) CATATAN Subaktiviti BIL. Pastikan keselamatan ICT melalui langkah-langkah berikut: i. Pastikan sistem penggera keselamatan berfungsi dengan baik. Pastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik. Pastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempat yang telah dikenalpasti. ii. v.1 2. 2 S e n a r a iGS ue rmu a P e n y e l a r a s B e s t a r i / k P e n y e la r a s IC T Aktiviti 4. iv. Pastikan bilik server sentiasa berkunci. 1. Pastikan pintu makmal komputer dan pusat akses ditutup dan dikunci setelah 48 F A IL M E JA . iii.

selesai digunakan. 3. SSDM. Pastikan pengemaskinian perisian antivirus dilakukan secara berkala pada semua komputer di sekolah. iv. lapor kehilangan tersebut kepada Pengetua/Guru Besar/ Penolong Kanan 1. HRMIS. SMM. HRMIS. Jalankan aktiviti ’back-up’ pada data yang berada di dalam server dengan kekerapan dua kali sebulan. Pastikan penggunaan peralatan ICT direkod di dalam Buku Log. 2. 0 P r o s e sG Kue rruj a P e n y e l a r a s B e s t a r i / G P e n y e la r a s IC T Aktiviti Subaktiviti 5 Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. SMM. SBT dsb Kenalpasti lokasi peralatan ICT Sediakan peralatan diperlukan penempatan ICT yang 49 F A IL M E JA . Pastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut: iii. 1 3. Jika berlaku kehilangan peralatan ICT. SBT dsb Muka surat 1/1 Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Proses Kerja Terima arahan penyediaan Pengurusan sekolah peralatan ICT dari pengurusan sekolah bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. SSDM. vi.

SSDM. HRMIS. SMM.Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah. ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan 1 3.1C a r t a A l i r G nu K ue r Pj ae n y e l a r a s B e s t a r i / a r Mula P e n y e l a r a s I C Terima arahan daripada pengurusan T sekolah. Aktiviti Subaktiviti 5 Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian Kenalpasti aplikasi data dan maklumat untuklokasi EMIS. SBT dsb Muka surat 1/1 Sediakan peralatan ICT Pasang peralatan ICT Uji peralatan ICT Tidak Peralatan ICT berfungsi? Ya Maklumkan bahawa peralatan ICT sedia digunakan Simpan peralatan ICT setelah selesai digunakan 50 Tamat F A IL M E JA .

Terima arahan penyediaan peralatan ICT dari pengurusan sekolah bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. SBT dsb TINDAKAN TANDAKAN TINDAKAN (√ ) CATATAN Subaktiviti BIL. Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. SMM. Pasang peralatan ICT di lokasi 51 F A IL M E JA . HRMIS. SMM. SSDM.1 3.2 S e n a r a iG S ue rmu a Pk e n y e l a r a s B e s t a r i / G P e n y e la r a s IC T Aktiviti 5. HRMIS. 1. SSDM. 4. SBT dsb Kenalpasti lokasi peralatan ICT Sediakan peralatan diperlukan penempatan ICT yang 2. 3.

8. Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah.yang telah dikenalpasti 5. 52 F A IL M E JA . ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan 6. 7.

1 4 P.P e r a t u r a n P e n t a d b i r a n e 53 F A IL M E JA . 0 r a t u r a n .

PKPA Bil. 1 Tahun 2001 – Mekanisme Pelaporan Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT).U n d a n g P e k e l i l i n g S  Perintah-perintah Am Bab ‘A’. 1 Tahun 2006 . 2 Tahun 2006 . 1 Tahun 2007 – Garispanduan Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan Teknikal Projek ICT Kementerian Pelajaran Malaysia. Surat Pekeliling ICT Bil. Pekeliling Am Bil. Pekeliling Am Bil.0 e n a r a i U n d a n g . ‘D’.Pengurusan Laman Web/Portal Sektor Awam. Pekeliling Am Bil. ‘B’. 2 Tahun 2002 – Penggunaan dan Pemakaian Data Dictionary Sektor Awam (DDSA) Sebagai Standard di Agensiagensi Kerajaan. ‘E’ dan ‘F’ dan Arahan-arahan Perbendaharaan. Pekeliling Am Bil.  Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2007 Panduan Pengurusan Pejabat. Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 2000 – Rangka Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT).Pengurusan Pengendalian Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat (ICT) Sektor Awam. ‘C’. 1 Tahun 2003 – Garis panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Emel Elektronik di Agensi-agensi Kerajaan.Garis Panduan Penilaian Risiko Keselamatan Maklumat Sektor Awam. PKPA Bil. 4 Tahun 2006 . 6 Tahun 2005 .Pengukuhan Tadbir Urus Jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan.1 5 .          54 F A IL M E JA . Surat Pekeliling Am Bil.

 Surat Perkeliling Am Bil. Surat Pekeliling Am dan Garispanduan MAMPU yang diedarkan dari semasa ke semasa. 2 Tahun 2000 – Peranan Jawatankuasa di Bawah Jawatankuasa IT dan Internet (JITIK). Surat PKPA .  55 F A IL M E JA . Pekeliling Am. Semua Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA).

S 0e n a r a i B o r a n g .B o r a n g Y a n g D i g u n a Aktiviti Subaktiviti Muka surat ini 1/1 1. Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Utk Pemeriksaan 2. Borang Pengesahan Penyelenggaraan Peralatan ICT(2) 56 F A IL M E JA . Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT 7. Borang Pengesahan Penyelenggaraan Peralatan ICT 6.1 6 . Borang Aduan Kerosakan Peralatan ICT 3. Borang Aduan Peralatan ICT Yang Belum Dipulangkan 4. Borang Pemeriksaan Penyelenggaraan ICT 5.

iii. 2. isi Borang Aduan Kerosakan Peralatan ICT (Borang AKP). perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama. ii. perisian. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menandatangani buku tersebut.PA-14). dapatkan pula pengesahan dari Pengetua/Guru Besar/Wakil. iv. Kemukakan borang dan salinan kad harta modal ke Sektor ICT dan Maklumat 57 MASA YANG DIAMBIL 30 Minit / Unit Subaktiviti 1(a) BIL. iv. Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 1. Semak tempoh jaminan Jika dalam tempoh jaminan: i. 5 minit / aduan 1 minit / aduan Bergantung kepada vendor 1 hari bekerja 3. Kenalpasti jenis alat dan kerosakan. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Jika tiada jaminan: i. 1. Setelah itu.0N o r m a K e r j a NORMA KERJA Nota : Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Pastikan vendor hadir ke lokasi untuk memperbaiki kerosakan. iii. 4 jam / unit Bergantung kepada Jabatan F A IL M E JA . v. JENIS KERJA Terima aduan kerosakan i. Hubungi ‘Help Desk’ vendor dan dapatkan nombor log. Jika tidak boleh membaikinya sendiri. ii.17 . komponenkomponen dan aksesori ICT. Cuba baiki kerosakan ii. Maklumkan kerja-kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. Rekod nombor log dalam buku log. v. Dapatkan pengesahan semakan kerosakan dari PK1 /Guru Penyelaras ICT/Wakil.

vendor hendaklah mengisi Borang Pengesahan Perkhidmatan Penyelenggaraan Pemulihan Peralatan ICT (Borang PPPP). pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Penyelenggaraan (Borang KMKP) dan ditandatangani oleh guru. Vendor akan menyemak kerosakan tersebut dan akan mengisi Borang Pemeriksaan Penyenggaraan Peralatan ICT (Borang PPP) yang perlu ditandatangani oleh Guru dan kemukakan kepada Sektor ICT dan Maklumat. Guru hendaklah menyemak dahulu peralatan ICT tersebut sudah boleh digunakan. iv. Tunjukkan perkakasan yang rosak ii.PA14). iii. barulah menandatangani Borang PPPP ini. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menanda-tangani buku tersebut.4. Bergantung kepada vendor 58 F A IL M E JA . Jika telah dibaiki. pastikan vendor membaikinya. ii. v. Sekiranya vendor perlu membawa keluar perkakasan yang rosak itu untuk pemeriksaan. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. Bergantung kepada vendor 5. Jika vendor yang dilantik oleh JPWPKL datang ke sekolah: i. Jika perlu dibaiki di luar. iii. pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Pemeriksaan (Borang KMKC). Jika boleh dibaiki di lokasi. Jika vendor datang semula (setelah mendapat LO): i.

59 F A IL M E JA . Kenalpasti masalah yang dikemukakan ii. DNS dll bagi rangkaian Schoolnet. hubungi Meja Bantuan GITN dan dapatkan no log aduan. Internet Access. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Membantu. JENIS KERJA Pastikan rangkaian SchoolNet di sekolah berjalan dengan baik setiap hari dengan menyemak router/modem/server.NORMA KERJA Nota: Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 1. Jika masalah tidak boleh diselesaikan. 30 minit / aduan Bergantung kepada Vendor 15 minit / aduan 3. Proxy. Semak switch/hub/kabel UTP/konfigurasi perkakasan ICT/router/modem/server iii. iv. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall. Jika terdapat aduan mengenai rangkaian: i. Broadband. EGNet. v. MASA YANG DIAMBIL 10 minit / hari Subaktiviti 1(b) BIL. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. Rekodkan no log aduan ke dalam Buku Log Aduan. 1. Uji dan pastikan rangkaian berfungsi semula. perisian. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT.PA-14). Pusat Akses dsb. Selesaikan masalah jika boleh. 2. vi.

3. Gateway dan Modem dsb. perisian.NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 1. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address. Modem dsb JENIS KERJA Terima arahan dari Guru Penyelaras ICT untuk melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address. 1. 60 F A IL M E JA . Uji capaian bagi memastikan peralatan ICT dapat berfungsi dengan baik Lapor status capaian kepada Guru Penyelaras ICT MASA YANG DIAMBIL 20 minit / unit Subaktiviti 1(c) BIL. Gateway. 2.

Nama penuh pengadu ii.PA-14). 1. 5. 3. 61 F A IL M E JA . Model peralatan ICT yang rosak iii. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Help-desk dan 1st Level Support JENIS KERJA Terima aduan kerosakan peralatan ICT sekolah daripada pengguna MASA YANG DIAMBIL 4 jam / unit Subaktiviti 1(d) BIL. 4. Catat jenis kerosakan yang dihadapi Buat 1st level support kepada pengguna Jika peralatan ICT tersebut telah dibaiki. 2. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. perisian. rekod kerjakerja pembaikan ke dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. Rekodkan aduan kerosakan di dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah dengan butiran berikut: i.NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 1.

6. 5. JENIS KERJA Terima arahan penyediaan peralatan ICT pengurusan sekolah /Guru Penyelaras ICT Kenalpasti lokasi penempatan peralatan ICT Sediakan peralatan ICT yang diperlukan Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah. 3. Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. 62 F A IL M E JA . 1. 7.NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti Subaktiviti BIL. 2. ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan dari MASA YANG DIAMBIL 30 minit / unit 2. 8. 4.

NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti Subaktiviti BIL. JENIS KERJA Terima arahan untuk menyediakan keperluan perolehan peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT Buat semakan keperluan perolehan peralatan ICT dengan bertanya kepada guru-guru sekolah dan kakitangan pejabat Lapor kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT akan keperluan perolehan peralatan ICT (jika ada) MASA YANG DIAMBIL 5 hari berkerja 3. 3. 63 F A IL M E JA . Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah 2. 1.

Pastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut: i. Pastikan bilik server sentiasa berkunci. Pastikan pengemaskinian perisian antivirus dilakukan secara berkala pada semua komputer di sekolah. ii. MASA YANG DIAMBIL 10 minit / bilik Subaktiviti BIL. 1.NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 4. Pastikan sistem penggera keselamatan berfungsi dengan baik. Jika berlaku kehilangan peralatan ICT. iii. Jalankan aktiviti ’back-up’ pada data yang berada di dalam server dengan kekerapan dua kali sebulan. 2. 64 F A IL M E JA . iv. v. Pastikan penggunaan peralatan ICT direkod di dalam Buku Log. Pastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempat yang telah dikenalpasti. Setiap hari 2 kali sebulan 5 minit / aduan 3. Pastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik. Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU JENIS KERJA Pastikan keselamatan ICT melalui langkah-langkah berikut: i. vi. Pastikan pintu makmal komputer dan pusat akses ditutup dan dikunci setelah selesai digunakan. ii. lapor kehilangan tersebut kepada Pengetua/Guru Besar/ Penolong Kanan 1/ Guru Penyelaras ICT.

3. Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. 5. 1. 65 F A IL M E JA . SBT dsb JENIS KERJA Terima arahan penyediaan peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. SMM.NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 5. SBT dsb Kenalpasti lokasi penempatan peralatan ICT Sediakan peralatan ICT yang diperlukan Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah. 8. HRMIS. 7. 4. SMM. 6. SSDM. SSDM. 2. HRMIS. ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan MASA YANG DIAMBIL 30 minit / unit Subaktiviti BIL.

Nama Pegawai Jawatan Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : : Nama Jawatankuasa Kekerapan Mesyuarat Setahun Jenis Keanggotaan 66 F A IL M E JA .1 8 .0 e n a r a i J a w a t a n k u a s a Y a n g D i a n g g o t S Jawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai sekurang-kurangnya untuk tempoh (6) bulan.

Diletak di atas meja supaya mudah dirujuk. Butir-butir tugas Catatan Catatan: Sila letakkan senarai ini diatas meja anda 67 F A IL M E JA . Disiapkan setiap hari. Nama : < GPB > Jawatan : Guru Penyelaras Bestari / Guru Penyelaras ICT Tarikh: Bil.19 .0 e n a r a i T u g a s H a r i a n S Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful