Vi nasofts.

ws - Free Share Everyth i ngs

Baprung88, VNS Moderator Y/M: bapboo4ever@yahoo.com

www.Coo.Vn

T0 boo Echip doc xong vQC li~n - baprung88, Vinasofts Moderator

Vi nasofts. ws - Free Share Everyth i ngs

su DUNG MAy TINH

TuAN TIN eONG NGH~ THONG TIN - VI~N THONG - TRUY~N THONG. VAse

DOC XONG VOC LIEN

M~c dli c:ac phi6n ban Norton Ghost duQC ~~.- .......... ---Symantec C$p nb4t mOl hAng nam nhung nguOi dUng vAn tbich IIIi: dijIlg philln bin DOS "xua lAc" b01 SI,I gian t1&n. ei6l11i: dijIlg. Tuy nh16n. Norton Ghost 14 c6 the II! Jam b$!l thay d6t nb4n dInh nay cMng? MOl bon _ tim h1Iu each sao luu, ph1,lC h6t dQ litu __ pb1tD bin Norton Ghost mOl Dh4t DAy tren trag 2.

5. Ch6ng cM c!~t ph4n mem, kh6a 80 clurc nang quan trcnq clia Windows. 7 . G6i 9 e6ng ClIo M th6ng manh me. 9. ThiElt k~ danh thi~p true tuyiln. 10. Nh$n d~g font chfr tnrc tuy~n vOl myfODts,com .• f)oc va chinh sua file PDF true tuyen. 12. T6ng hqp r4t nhi6u tien ieh cho Total Commander. 13. Giup Google nang cao khii nang tim kiem hinh arm. • GUi. email bang giQng n6i vOi gadget Speak A Message. ' 6 Trang web tiAng Viet eho ngucn thieh tim hii!u may tinh ... Va nhieu chuyen muc thu6ng xuyen.

jfran:)latofi:

BO "SlcU TO E>I~N" 8A NGON NGU MI~N PHf

ITranslatoR lei b¢ tu dien ket hop tu hang tram tU di~n khac nhau vOi cac tinh nang nhu: nghe phat Am, doc van ban, dean tnroc nr can tra, tra tU trong cac ling dl,lIlg khac, tim tu Internet thong qua Wikipedia, d~c bi~t h6 tro rat nhieu bo tu dien tieng Vi$t (Anh-Vi$t, Vtet-Anh. Phap-Viet, Vi~t-PhB.p, f)li:c-Vi~t. Vi~t-f)Uc, Na Uy-Vi~t ... I. (Trang 6]

iPhone IDngTone Maker:

"CHUYEN GIA" TfON-tJC CHUONG CHO IPHONE

Ban vira tau duoc mot chieo iPhone mOi cau va ban mu6n co nhiing ban nhac chuonq 'khong dl,mg hang" vOi Mt eli: at? iPhone RingTone Maker se giup ban thuc hien dieu do, dAy la chuyen gia tao nhac chuOng cho iPhone vOi each su dunq khOng qua phuc tap, cMt IUl;1Dg Am thanh cao. [Trang 8]

www.Coo.Vn

T0 boo Echip OQC xong vQC li~n - baprung88, Vinasofts Moderator

Vi nasofts. ws - Free Share Everyth i ngs

...

AO Lu'u, PHUC HOI DO' LIEU BANG

Norton GhoSI14

La "bac tnronq Mi" tren chen phan mem sao luu 6 dla, song co mot nqhich ly la cac phren ban Norton Ghost canq ve sau lai canq kern thu hut ngu6i dung. Co Ie tien ich Norton Ghost h6 tro sao luu/ khOi phuc 6 dia tU: mOi tnronq MS DOS (tich hop trong dia Hiren's BootCD) v6i each su dunq khOng qua pmrc t9P la nquyen nhan chinh dAn den tinh tranq nay. Phien ban Norton Ghost 12 phat hanh vao thanq 6 nam ngoM tuy co mot s6 cfu tien nhu: cho phep sao luu 6 dla true tiep trong Windows, giam thieu thot gian sao luu ... nhung van chua thuc su .fu tuqng. V6i quyet tam l~y lai ruern tin noi "ngu6i ham me". Symantec dil "lot xac" hoan roan cho ban Norton Ghost 14 (NG 14) vua trinh lang gan dAy bAng su tilng cuang cia nhO'Ilg cOng nghl;! mot cting mot vai tinh nang Cl,lC hay nhu: co the sao chep cac diem phuc Mi hI;! th6ng len 6 ma mang hoac ITP site de de dang quan ly sao luu nqoai vi, tich hop them thanh phan Symantec ThreatCon voi kha nang thea dOi va nr dong sao luu 6 dIa thea kieu cong d6n [nrc chi sao luu nhO'Ilg thanh pnan mot duoc b6 sung vao 6 dIa va bo qua nhO'Ilg gi dil sao luu tru6c do)

TUAN TIN CONG NGH~ THONG TIN

VltN THONG· TRUY~N THONG. VAse s4C1UYblvllliynJlY""HlllIl V siIIGT1Itu .ua nW REN ci Nne

Toa soon & Tria",

65 Truong £linh, 0.3, TP.HCM

IlT: (08) 9308101· Fax: (08) 9308112

Website: www.echip.com.vn:www.lapchlechip_vn E-maH: echlpOvasc.com.vn

Forum: htfr :lld rcenvt Imt'W' VI lfb ~mp

Vln phOng thu<lng Inl phi. oAc:

56 4 Lang H~, O.Ba Illnh, Ha NO;

IlT: 0904140976·0912090671

va dac biet la SI,I lien ket voi nen ich Google Desktop giup dAy nhanh qua trinh khOi phuc 6 dIa bAng vtec d~t chi muc dii heu sao luu.

NG 14 co dung luqng 89,2MB, tuang thich vOi Windows Vista! Windows XP SP2 Home/XP Pro/XP Media Center Edition, yeu cau may co bO nhc RAM t6i thieu la 512MB va cat san .NET Framework 2.0, tfu ban full tat http://tlnyurl.com/2gf4j3. Ban tai them file ghi dIa CD cuu M cia NG 14 tat http.!/tlnyurLcom/3br3xf (164MB). Tai xong va gifu nen file ·.rar, ban se duoc file ISO de "danh" vao dIa CD.

"'_ """'"'"""''''/0J0"", ... CiI""'_'lIWF(~.

........ eooo .000000llM._ .r .... ;.. ..

I ... "" ..... V.~

o;:~~

Chiu tnich nhltm xu,. bOn:

NGUYEN ANH TUAN

CM d~t xong, NG I 4 yeu cau ban kh6i dong lai may. Trong hop thoat chao mimg xuat hien khi vao lQi Windows, ban b~ Next, di~n Product Key vao. r6i Mm Next 2 Ian nna. Bieu nronq cia NG 14 nr luc nay se chay thuonq tru tren khay hi;! th6ng. Be ma giao di~n chinh cia chuang trinh. ban b~ dOi vao bieu tuqng nay va chc trong giAy lat.

SAO LliU 6 DiA

1. TQi the Home, tru6c khi sao luu 6 dIa cat Windows ho~c mot 6 dia Mt ky, ban nen don dep rae. sUa l6i registry, cM dAy du nhO'Ilg img dl,lllg

can thillt..., sau do bam vao chii Define Backup Wizard de kich hoat tinh nang thuat sl sao luu. CUa s6 ma ra cung c~p 2 tuy chon la Back Up My Computer (sao luu 6 dIa car Windows) va Back Up My Documents (chi sao luu ri~ng thu muc My Documents). TiIy thea muc dich sao luu ma ban co the giii nguyen hoac b6 d~u chon a tuy chon thu 2. Sau Ian

sao luu dAu nen nay, th6i diem di~n ra dot sao luu ke tiep theo kieu C¢ng d6n se duec chuang trinh tu dong len lich, ban My

Thlltlt bAli va, xin gUi cho:

TOA SOAN &-CHip

E·mail: congtacechipOvasc.com.vn 'cechip@yahoo.ccm.vn tcechlp@gmail.com

T68 so,n:

TRANANHVO NGUY~N H6NG PHUC PHAM H6NG QUAN VUTHAI SiNH

T6ng 4(li Iy Phat hanh

COng ty pMI Mnh TruOng Ph".

179 Ly Chinh TMng, Q,3, TP.HCM. ElT: (08) 9351751

Mua .CHIP ell! h,n, xl" l'I''I0I11," ht GOng ty pMt hanh Truong Phat va Toa soan &-CHip

My thui!:

NGUY~N HoANG LlNH TRAN PHIVO

TA THANH LOAN

PhV trich kinh doanh • Quang 010 TRVC NGHI KHANH • 0903946038 E-mail: tnkhanh@vietnamnetgroup.com U~n ht quang cao:

(08).9308101· 9308083· Ext 605

Gily phOp xult blm s6 2719/ VHTT·BC do B¢ VHTT cIp ng;ly24-6-20C2 In fIl C6ng ty In T,," Ph. - NCp Iw chiI<J ng4y'»2008

1"':"1

.1.a (9P;> 374 [4·3·2008)

www.Coo.Vn

T0 boo Echip OQC xong vQC li~n - baprung88, Vinasofts Moderator

Vi nasofts. ws - Free Share Everyth i ngs

quan sat W dong Schedule d~ biet them chi tiet.

DuOi truOng Backup Destination. chuang trinh cO.ng W tim ra mot "dia diem" thich hQP (M chua file sao luu 0 dia co dtnh dang *.v2i (trong bili nay La E:\Norton Backups). Neu muon. ban b~ nut Browse va chon L~ thu muc khac, Xong. bam nut OK.

-

-------

~ ....... ._....,,~._..,; ........... ~~.iIII'WCiaOkIO..,.. .. dIIU ~.c:k:l,._.. ........... (

III)oCOll1l',,*I_<4I

)(I>IC.'I) Al111lf'rol.-y~"/l~"Y.""'V.,;vmoe

:pj ..... IJpt!t~ ..

ftl~

M,t~e.c.4

"'fr.oc.-loMor.O ... ~.~f._I_ Jltillp,j....,.doto."'~v.n'.II(IFJ

HOp thoal First Backup hi~n ra hOi ban co mu6n chuang trinh W Ien Uch sao luu cho Ian ke tiep (gill: nguyen my chon Run first backup according to schedule) hay chi sao luu hm nay ma thOi (danh dau my chon Run first backup now). Xong. ban b~ OK. r61 bam tlep vao cM Backup Now de tht.rC thi qua trinh sao luu. ThOi han nhanh hay cham my thuoc vao dung IUgIlg 6 dIa da sU: d\,lIlg cO.ng nhu ~u hinh may ella ban. nhung nhin chung t6c do sao luu cia NG I 4 da duoc <:Ai thi~n dang ke.

Neu co chuyen dot xuat phcii ra ngoili gap. ban My bam nut Cancel Operation d~ tam noan viec sao luu va thuc hien l~ vao khi khac,

ThOng di~p Succeded xuat hien baa rueu qua trinh sao luu da hoan tat. kern thea thOng tin ve khoimg tnoi gian sao luu da trat qua.

2. Ban I~ bam vao cM Define Backup Wizard khl mu6n sao luu nhUng 6 dia khac, nhung giao dien hop thoai hien

ra sau do se khac dOl chilt so vOi hop thoai ban dAu - g6m 2 my chon la Back up my computer (recommended) (w tay chon 6 dia mu6n sao luu) va Back up selected files and folders (w chon thu muc/rne sao hru bAng 2 nut Add Folder va Add File. d6ng thot cho phep ban chon loc nhUng dinh dang file can sao luu trong thu muc].

VOi my chon thu nhat, trong hOP thoai Drives xuat ruen sau khi bam Next. ban hay chon them 6 dIa mu6n sao luu (chAng han 6 D) va bam Next.

HOp thoai M tiep dua ra 2 my chon Add drives to an existing backup (gOp chung Mn sao 6 D vao file sao luu 0 C tnroc do) hoac Define a new backup (sao luu 6 D duOi mot file ri~ng biet). Neu danh dau my chon thil: nai. ban bam Next va trong hop thoai ke tiep. gill: nquyen my chon Recovery point set (recommended) va b~ Next Mn mra.

a hop tnoai Back Up Destinations. ban co th~ giiI nquyen thu muc mac dinh chua file sao luu la trong may minh; hoac bam nut Add ben phai truOng Offslte Copy. r6i bam tiep nut Browse d~ tim chon 0 dia m~ng/rrp server lam not chua file sao luu. Xong. b~Next.

Trang hop thoai Options. ban xac lap them vat thOng sd lien quan den file sao luu nhu: Name (ten file). Compression (cap dO nen file. nen chon High). Limit the number of recovery point sets saved for this backup (giOi han s6 di~m phuc h61 t6i da luu lai trong bim sao nay). Enable search engine support for Google Desktop and Backup Exec Retrieve (kich hoat bo may dat chi muc tim kiem dll: li~u trong file sao hru cia Google Desktop d~ tang t6c khOi phuc dil Mu). Ngoili ra, ban co th~ bam nut Advanced d~ lam xuat men mot s6 my

chon nang cao nhu: Divide into smaller files to Simplify archiving (chia nho file sao luu thanh nhieu phan vot kich tmroc do ban chon). Ignore bad sectors during copy (bO qua nhUng sector hong tren be mat 6 dia trong su6t qua trinh sao luu], Use Password (ma h6a file sao luu bAng mat khau) ... Xong. ban bam Next 2 IAn.

Den vOi hop thoai Back Up Time. neu muon. ban My danh dau 0 Schedule va chon thot di~m len lich sao luu 6 D. r6i bam Next> Finish. Con neu mu6n sao luu 6 D nqay, ban bam tiep vao cM Backup now.

KHCI PHl,IC DO' LI~U

Do "Om" Iuon 2 file pagefile.sys va hiberfil.sys nen kich tnuoc cua file sao luu 6 dIa cai Windows hoi phinh to dOi chut. Song NG 14 h6 tro phuang thuc khOi phuc diI lieu rat chuyen nghiep. ban co tM khOi phuc tUng thu ml,lc/file nenq Ie hoac toan 6 dia.

1. D~ khOi pnuc toan bo 6 dia. tai the Home. ban bam chon lenh Recover My Computer va trong cia s6 me ra, chon ban sao luu lIng vOl 6 dia mu6n khOi phuc va bam nut Recover Now> OK> Yes.

2. Khi ban mu6n khOi phuc nhUng file/thu muc bi mat hoac bi lOi. each nhanh nMt la bam dOi vao file sao luu *.v2! va trong cia s6 me ra, danh dau chon nhUng file/thu muc do tU khung ben phai. bam nut Recover tren thanh cOng CI,l r6i bam tiep Recover LAn mra.

Luu y: Trang tnronq hQP may khOng khOi dong duoc vao Windows. ban My dilng dia cilu M cia NG 14 boot tU MS DOS d~ ciru M h$ th6ng.

Wm con nrueu tinh nang Mp dan khac cia NG l4 dang cno ban kham phil.!e,..

Q.N (Go V§.P. TP.HCM)

THONG TIN DOANH NGHlep

-

KY THUlT THltT d a6 H91 : QUANG cAo

~""'!III,-" Thilt kf d6 hQa COREL DRAW (Ta cln bAn tel nlng 080)

X~ IV Anh cae c4p ""I PHOTOSHOP (Ta cln bin tel nAng coo)! Thilt kf too mAu. quing 0&0 ""I ADOBE ILLUSTRATOR

f) Thilt kf tdng hQP sin ph«m (Brochur s, Logo. Catalogue ... )

~ {9Ir'i> 3 .. [4-3·2008] ~

www.Coo.Vn

T0 boo Echip OQC xong vQC li~n - baprung88, Vinasofts Moderator

Vi nasofts. ws - Free Share Everyth i ngs

KINH NGHI~M xAI MAy TfNH

., A.

TAl FILE LIEN TUC TAl

RAPIOSH.RE; MEGAUPLOAO KHONG cAN PREMIUM ACCOUNT

TAi file lien rue tal Rapidshare hay Megaupload la cOng vi$c v6 rning ~an nan n~u trong tay ban khOng co tai khoan premium. Co mOt s6 chuang trinh hO tro download tu 2 server nay nhung ti 1$ thanh cOng kh6ng cao, l<:il ~Oi han kich tmroc va thOi han tAi file ... JDownloader IJD) la met truOng hQ'P dac biet, KhOng chi co tht'i tai file tat Rapidshare va Megaupload vOi ti If': thanh COng 100%, JD con hO tro tai file t<:il han 18 server khac, trong do co Filefactory, Depositfiles, Badongo, Egoshare, Zshare ... MOt s6 tinh nang n6i bat cua JD:

- T\I dOng nhan bi~t va men image code. COng viec cua ban dan ~an chi la dan link can tAi vao chuang trinh va chc d~n khi file tAi xong.

- CO the tAi lien ti~p nhieu file ma khOng hilt ban cno dot qua tau cho Ian tAi k~ Mp [chl vai ~ay den vai tram ~ay my theo dung lUQ'ng file, neu JD bao IOi ~Oi han s6l<1n tai file thi ban chi can reset modem va t8i lai la xong).

- T\I dOng bung nen cac file • .rar sau khi t8i xong (neu file kh6ng dat mat khau].

- T6c dO t8i tuy khOng bAng khi dUng tAi khoan premium nhung cO.ng khOng den nOi t$.

B<).Il t8i mi~n pru JD tat http://tinyurl. com/27exme [dunq luonq 1 ,69MB). Yeu cau may cAi san Java Runtime Environment www.java.com/en/ download/manual.jsp IMm vao lien

ket Windows XPNista/2000/2003 Offline de tai ve ban cai dat offline).

Taixonqva ~8inEmfile jdownloader. zip vao mot thu muc nao do Ich~ng han D:\jdownloader}, ban bam dei vao file JDownloader.jar de ma ~ao dien JD. Mac c1inh, ng6n ngii tren ~ao dien cua JD la tieng Duc; khi chay Ian dau nen, ban bam nut Weiter... > OK va cho JD cap nhat true tuyen cac thanh phan can thiet. Sau d6, ban bam OK trong hop thoai Update! hien ra.

~ ... "",*,,-

1,.1If'_ ," ., -', ..•.. ~.:-.:.: .. ,.".

f t;;=::c-=::- . ===J!~;=-':

" I1Il1g PJ(1'119:trOfrl!'t9rt

I arameterlht2

! ~~::~:: ~:~:;~: ~~=g~ ~::- :~:~::=I:~:~!~::~~ .t ~::~! !~:;:~: ~~=:=~::~tJ~~:;;::::::~:::=

t F,b21 '516011ICT20fJItNe'N.1I1e (Upd&tam$51i;tg.hli'M.3"75~512~clg

feb 21 1S.18 n8ICT 2008.Newfil •. (IOOI$lWindCJ¥o't,!l,mfalW1lNt1rar.~,. ,"60· r huF,b21 U.I808ICT2008Nt'Nfl" (IOOI~nd~~~~!2..~

:;:._~~----.,--~ ...... _ ... - _~ -. __ ---- -_._----

Mu6n chuyen giao dien sang tieng Anh, ban vao menu Extras > Konfiguration. Tiep do chon the Benutzerober ... va a muc Sprache, ban bam mit x6 xu6ng tat muc Language r6i chon english. Sau do Mm nut Speichem und neu starten d~ xac nhan.

Mu6n tai file duoc tat Rapidshare, Megaupload ... , ban phat chap nnan cac <lieu khoan cua JD, bAng each vao menu Extras > Configuration (hoac nhan phim F II), dung chuot net r¢ng cia s6 Configuration, chon the Hosts

va khung ben ph8i se Mt ke danh sach cac server rna JD hli tro. B<).Il danh d~u chon a nhiing server mlnh rnu6n t8i file va bam Yes aMp thoat ma ra.

M~c dinh, thu muc luu tat ca file t8i ve se la D:\jdownloader. Song, neu mu6n thay d6i. tat the General, ban bam nut select va chon l<:il thu muc khac, Xong, bam nut Save and restart.

Trang ~ao dten chinh cua JD, ban bam vao bi~u tuonq • de add link Rapidshare hoac Megaupload can t8i vao danh sach. r6i bam nut HinZufugen > Accept all. Tiep do Mrn vao bit'iu nronq Q d~ bAt dau t8i.

VOi nhiing tinh nang nang cao khac cua JD, ban hay W kham pha nhel e-

NGUYENviNH (0.8, TP.H

r-:"'I

~ @C»374 [4-3-20081

www.Coo.Vn

Tu boo Echip doc xong vQC li~n - baprung88, Vinasofts Moderator

Vi nasofts. ws - Free Share Everyth i ngs

INTOUCH LOCK (IL) LA PHAN MEM GIANH DUQC RAT NHIEU Gl.AI THUdNG VE CONG NGH~ vot CHUC NANG CHINH LA GIUP BAN KHOA cAc CHUC NANG QUAN TRONG CUA HE THONG MOT CACH DE DANG vA NHANH CH6NG. IL CUNG cAp HON 80 THIET LAp 'KHAC NHAU DE BAN "T8Y NGHI xu LV", cAc THANH PHAN NAy co THE LA DESKTOP, THU Ml,JC, TAp TIN, 6 DiA; START MENU HAY INTERNET EXPLORER ... PHIEN BAN Mdl NHATIL2.5 co DUNG LUQNG 1,78MB, TUONG THICH WINDOWS 98/2000/XP/2003, TAl BAN FULL T~I HTTP://TINYURL.COM/2VD9MU.

I nrroucfi Lock; CHONG cAl BAT PHAN MEM, KHUA 80 CHR NANG QUAN TRONG CUA WINDOWS

G iao dien Intouch Lock thiet ke kha tnrc quan voi cac de muc chinh nhu sau.

THE SHELL

- Desktop: Disable the desktop [khoa cac thao tac tren desktop. bao g6m ca vtec bam pha; chuot]. Disable changing wallpaper [knoa cmrc nang thay d6i h1nh nen). Hide the desktop IAn cac bi~u tuQIlg tren desktop). Hide Task Button IAn cac mit ling d1,lllg khi chUng a tranq thai thu nho]. Disable Quick launch Icons [khoa cac ling dunq d~t trong thanh Quick Launch).

- Start menu: Ngan cam Xli: Iy mot s6 bi~u tuQIlg chuc nang tren Start menu.

- Explorer: 1m menu Folder Options. kh6a/An cac 0 dla duoc chi djnh.

THE SYSTEM

- General: Chia thanh 3 phan phu la: H.I

I. General: Disable registry editor Ikhoa Registry Editor cia Windows). Hide my computer properties Ikhoa thuoc tinh Properties cia My Computer).

2. Display properties: Disable display properties [khoa cmrc nang Display). Hide screens aver/settings tab (An the Screensaver hay Settings trong cia so Display properties).

3. NT Security options: Disabled Task Manager [khoa Task Manager). Disabled Command Prompt [khoa cia s6 Command Prompt). Disabled Control Panel and all its modules [khoa Control Panel va cac thanh phan ben trong no). Disabled Add/ Remove Program (kh6a chuc nang Add or Remove Programs).

- Control Panel: Giiiu cac thanh phan co trong Control PaneL H.2

- Input devices: Khoa cac cnuc nang lien quan den ban phim va chuot,

THE INTERNET

- Web: Kh6a cac dja chi IP ban chi dtnh truce,

- Internet Explorer: Kh6a mot s6 thiet lap ctia trinh duyet IE nhu Disabled View the page source HTML (khoa chuc nang xem rna ngu6n).

Disable File -> Save as command

[khoa chuc nang luu file) .

THE FILES

- No access: Ngan cam Xli: Iy t~p tin/tau muc chi dinn,

- Read only: Gan tnuoc tinh chi doc cho cac tap tin/thu muc chi djnh.

THE APPLICATIONS

- Windows: Khoa tiit ca cia s6 c6 tieu dt'! tnmq vOi tteu dt'! ban chi dinh (thuang ap dunq vao viec cMng cat di;lt phan mern).

- Process: Khoa mot s6 tien trinh chay nen trong Windows.

- Extra Lock: Bao g6m Lock software installations (khoa cac ling d1,lllg cai trong may), Lock software uninstalls (khoa ch1ic nang b6 ling dunq], cac thanh phan hi; th6ng (My Computer. My Document. Recycle Bin). H.3

Luuy:

- Sau khi danh diiu chon thanh phan mu6n khoa hoac cho An di.. ban bam vao bieu tuonq Apply de ap d1,lllg.

Khi mu6n gO khoa, ban bo chon d6i tuQIlg tuong ling va Mm vao bi~u tuQIlg Apply hoac DeaCtive.

- De khOng ai co the thay d6i nhiing thiet lap cia IL. ban can tao ra mot mat khAu quan tn, bAng each vao menu Tools > Settings, nhap mat kh!lu vao 2 6 Enter Password va Confirm Password r6i bam OK. Mu6n tang them tinh Mo mat cho chuong trinh. ban nen danh dau luon my chon Force to activate protection on Windows startup (kich hoat cnuc nang cia IL ngay khi dang nnap Windows).

- Ngo8.i ra, IL con tich hop tinh nang khoa man h1nh kha hay, nguOi khac kh6ng th~ thoat ra neu chua nhap dUng mat khAu quan tn da thiet l~p ben tren, Ban Mm vao bi~u tuQIlg tren thanh c6ng C1,l hay dUng t6 hop phim Shift-Ctrl-L d~ kich noat entre nang nay.e>

!1<>lI"'''''_,l_~1toIt

or ill ~ ,Ill =~':~jfQ7 ~t

9:::,,::,,:,- :w..&., •• :'".<\u.,....,,_

("lCliMtot~ __ r:~ .... -.;.o,",,,_

~ ~=~'"::- g:::-:~

O ..... I~ ...

.~=::..~ ~::=-~7"'1

CDltolOoCriol ...... ond .. i>.- [!tlI .....

1 ~-;: '11'fti"':'- ~~~"'~~-

TRAN LIE TRUNG ~U (Can Thd)

Ccntrot Panel

r="I ~ 374 [4·3·2008] Li,

www.Coo.Vn

T0 boo Echip OQC xong VQC li~n - baprung88, Vinasofts Moderator

fa 10ck -

Ema iock leaturm mOL«il~ent:alDiDlll !.::£.J Olodt~eln1lWt

DI.adr.2lP&odRAR_""_ O\.Jd:a&E:d:ftr'M'lbw

D~''My~er' o LoeIo:. ''My DOCUl*Ib" Dlook'~~8.,,,

Vi nasofts. ws - Free Share Everyth i ngs

KINH NGHI~M xAI MAy TfNH

JTRANSLATOR

A. A. , A.

80 "8IEU TU BIEN"

. -

BA NGON NGO MIEN PHI

JTranslatoR la b<) tU di~n da ngOn ngfi su dunq co sa dll Mu ma cua DICT (www.dict.org) voi su Mt hop cua hanq tram bo tu di~n mi~n phi cua cac ngOn ngiI ph6 dung. SU dung ky thuat phat am lap trinh sAn trong Java, vi v$y nqoai chirc nAng dtch nr eMn. ban co th~ nghe phat am mot doan van ban roy '1, phOi hop nhieu tU dien khac nhau vao mot giao dien chung. Sau day 101 cac cmrc nAng chinh cua lTranslatoR:

- Nghe phat Am mot muc tir,

- Doc van ban ti~ng Anh.

- Tim nghla cua tu/nnom tu v6i t6c

eo cao.

- Doan truce tU can tra.

- He tro tim cac til chua nhom chu

cat (wildcard search).

- He tro tim ki~m nr trong cac ling dunq khac thOng qua clipboard.

- Hi) trc tim ki~m nr Internet tren Wikipedia. Wiktionary va MerriamWebster.

- C6 th~ chon tra trong nhieu tu dien cling luc, Vi du. ban co the tra tU "mroc" trong tu dien Viet-Ann, Vi$tPhap. Vi$t-Illic va til dien ti~ng Viet de so sanh nghia cua nr "mroc" trong cac ngOn ngiI nay.

- He tro tra bten the cia nr ti~ng Anh. Philp ... : tim dung nguyen the "present" khi tra danq qua khu "presented" cua nr nay.

- Go tienq Viet duoc ngay tren tU dien.

- C6 kha nanq hien thi du6i nrneu

co ma tieng Viet khac nhau.

- Tuy bien giao dien theo '1 minh.

- He trc in an.

V6i bl') co sa dll lteu da danq, lTranslatoR chua han 200.000 tir vOi. bl') tU wen cua nhieu ngOn ngfi khac nhau nhu: nr wen tieng Viet (30.000 tU). tU di~n Anh - Viet (110.000

~6 •

L,.;;..I ,» 374 [4-3-2008]

til), tu dien Vi$! - Anh (23.000 tU). til dien PMp - Viet (48.000 nz]. tU dien Vi!)t - Philp (39.000 tu), nr dien may tinh (Foldoc Computing). nr dien Anh - Anh (Worldnet). Han the ntra, nguOi. dUng co the them vao chuang trinh cac bl') dtr lteu khac nhu tU dien Duc - Vi!)t (45.000 til. www.ifis. unHuebeck.de/ - duc/DictNietDuc. zip). tU dien Viet - Dlic (12.000 nr, www.ifis.unHuebeck.de/-duc/Dict/ VietDuc.zip). tU dien Na Uy - Vi!)t (20.000 til. www.ifts.uni-luebeek. del - duc/Dlet/NaUyViet.zip). nr dien v~ cac nuoc tren the giOi. (CIA World Factbook 2002). B<;In tai cac bO tu wen khac tat dia chi ftp://ftp.diet. org/pub/diet. Tat ca cac bO co sa dll lieu nay duoc tao bCti tac gia HO Ngoc fluc (www.ifis.uni-luebeck.de/-due/ Diet). Du6i dAy 101 gQ'i Y khai tnao:

Sau khi cat dilt va kich hoat, bieu tuonq cua lTranslatoR se xuat hien tren khay M th6ng. Ban me giao dien lTranslatoR b<ing each nhap chuot phai vao bieu nronq nay va chon Show lTranslatoR.

nronq cUa lTranslatoR va chon Quick View.

Luc nay. ban d~ dang tra mot til nolo do thOng qua cac bO til wen co san.

CHUC NANG TRA NHANH TU TRONG esc liNG Dt,lNG KHAc

flau tien. ban chon tU can tra b<ing each to dam va chon copy de dua no vao clipboard. Sau do, ban Mm cnuot phai len bi~u tuqng JTranslatoR tren khay he th6ng va chon Lookup clipboard de tra til.

TOY CHINH co 86 DO' Lieu

ChUc nanq nay cho phep ban them! x6a bat cac nr dien khac ciing nhu them nr mot vao bO til dien. Til cUa s6 chinh cua JTranslatoR. ban chon menu Tools > Dictionary Manager. Trong cia s6

quan 1'1 cO' sa """ __ '

dll lieu xuat hien. de them vao mot bO tu dien mot, ban nhan nut Add.

-

www.Coo.Vn

T0 boo Echip OQC xong vQC li~n - baprung88, Vinasofts Moderator

Vi nasofts. ws - Free Share Everyth i ngs

GET CONTROL: GOI 9 CONG CU

~ A _ .

HE THONG MANH ME

. .

THONG THUONG. KHI CAN MO NHANH cAc THANH PHAN QUAN TRQNG CllA WINDOWS BANG PHiM NONG. CAT & N61 FILE. CHECK MAIL NHANH. MA HOA DO LI~U. TAO DESKTOP Ao. TAO 6 BIA Ao ... THi BAN PHAI cAl vAo MAy RAT NHI~U CHUdNG TRiNH Co CHUC NANG KHAc NHAU. CHAC CHAN VI~C NAy SE LAM BAN T6N KHA NHIEU THai GIAN CONG NHU GAy HAO T6N TAl NGUY~N CllA H'~ TH6NG. TUY NHiEN. NEU SU DVNG GET CONTROL (GC) THi BAN Co TH~ GIAI QUYET TAT cA NHU CAU TREN M(n CACH DE DANG.

S au khi kich hoat. GC SEl cung cap cho ban 4 desktop ao khac nhau. Ban Mm dOl chuot vao bl~u ttrQ'Ilg cia chuang trinh tren khay M thong de vao giao men chinh. Ta; day, ban se thay nhieu the khac nhau tuonq ling v61 nhiing chirc nanq kha hay cia GC.

- HotKeys Manager: Thiet lap phim tAt d~ thuc thi cac chirc nanq cia Windows nhu: ma Control Panel. (Mu chlnh am IUQ'Ilg loa may tinh. ph6ng to/thu nho cac lop cia s6, kiem tra thu, chuyen d61 qua l<).i giil:a cac desktop ao., Ban c6 the thiet I~p lai cac phim tat bAng each nhap dol vao ten d6i ttrQ'Ilg tuang ling, sau d6 thtet lap lai phim tAt khac theo y thich, Ban eung co the tao them phim nonq ma nhanh cac ling dunq khac m61 thOng qua nut Mm Add.

• At;et1rAL1117; $117

• CtHmei1r73OA: $178

• Ssm&mg 1T 72ON: S1M

• Sam&mg1T74ON: $198

""'02"""B/O ce ,2OG"'''.,'''IGA'' .. 22''' ... MB:1'".,'"''' .... -I: ~=:~~~=~; ~~

tfI/ORW-OU14,rWXGI.'Wobc:arWWlFl : =-~=~k;;~: :!~

so cart! RaadW/Wananty 1 ~f2_21<0 • Oellir SE178WFP fMH Gllano): $.207

edoIM'

• HPlaser3035(A11n 1):

• HPlater2(lI!i:

- Windows Control: Giup ban dua cac cUa s61ing dunq tren Taskbar xuong khay M thong mot each nhanh chOng. - Start with Windows: Theo dol va quan Iy tat cli. ling dunq khOi d(ing chung v61 Windows.

- Process Explorer: SI,I thay the Iy tuang cho Task Manager cia Windows. Ban co the theo dol cac 1ing dl,lIlg dang chay {Applications I, cac tien trinh chay nglim {Processesl v61 dAy du thong tin ke ca duimg dan ella chUng. Tinh nang nay dUng de tAt nhil:ng tien trinh do virus cai vao b(i nho M thong ma Task Manager phm b6 tay.

- Note: Tao cac chu thich. nhac nhc M thuc men nhil:ng conq vtec quan tronq dUng tnoi gian. Tai the nay. ban bam nut Add, nhap tieu dE! cho ghi chu vao hop Title. chon font va kich thuoc font. sau do nhap not dung chu thich vao khung tronq {c6 the go dau tieng Vietl. Ban thilit lap chuonq bao va thoi gian se canh bao cho ghl chu tat hop Active alarm; diE!u chinh d¢ trong suet cho khung hien thi chu thich tat hop Transparent. Xong. bam OK va Mm nut Show de dua chu thich nay ra desktop. Ban co th~ keo khung nay t61 Vi tri mong mu6n tren desktop.

- Mails Check: Thiet I~p cac thong

DELL VDSTRD 1400 L-- __ $795

so lien quan d~n Mp thu cia minh de soan thu noac ki6m tra thu m61 ngay trong chuang trinh nay.

- File Splitter & Joiner: Chia nho file Ian thanh cac file nho c6 kich thuoc nhu mong muon de de dang luu tni noac chia se cho ban be. Ngoili ra. tinh nanq Joiner se giup ban Mt noi tat ca file da chia nho thanh mot file duy nhat.

- Encrypt, Decrypt & Hash: HO tro ma hoa nhil:ng dil: lteu ma ban khonq muon ai cO.ng co the tuy nen SIl dunq v61 thuat toan ma hoa cao cap.

- Virtual Drivers: V61 nhil:ng thu muc thuimg xuyen phat Sll dunq, ban co the Sll dunq tinh nanq nay de bien cac thu muc nay thanh mot 6 dia chinh trong My Computer.

- Settings: M¢t vat thOng so lien quan dlin GC nhu: kich heat chuang trinh ngay khi dAng nhap Windows [Start with windows]. chon che d¢ hien thi cia desktop ao ...

GET Control hien co phten ban m61 nhat 1.1. dung IUQ'Ilg 1 ,82MB, tuang thich v61 Windows, tm mien phi tal http://tinyurl.com/2k8Ieq hoac http:// tinyurl.com/218fmn.e-

NGUYEN THANH LuAN (Bong Nai)

m.

r="1 <!JJft> 374 [4-3·2008] ~

www.Coo.Vn

T0 boo Echip OQC xong vQC li~n - baprung88, Vinasofts Moderator

Vi nasofts. ws - Free Share Everyth i ngs

SUdNG MAT DA TAl

IPllonE RlnGTOnE mAKER:

"CHuvEN GIA" TAO NHAC

-. --

CHUONG CHO IPHONE

nhilng d~c tinh tru viet nhu: kich thuec sieu mongo tuyet dep, trang bj man hinh am ling 100, Mt nci WiFi CUC nhanh, camera phone 2 Megapixel va d~c biet la bo nho trong thuoc loai ·khling b6" nr 4GB den 8GB, iPhone luon la "chu de" rna uoc cia dan sanh <lieu. Khi da cam trong tay mot "chu d!!" hang sang nhu iPhone tung tang khAp ph6 phuan~ chac h~n chUng ta rung can co them nhUng ban nhac chu6ng that doc chieu cho tuang ximg vOi ve hao nhoanq cia n6. Neu vaY, iPhone RingTone Maker (lRM) la chuang trinh ban kh6ng nen b6 qua, vi day Ia mot cnuyen gia tao nhac chu6ng cho iPhone voi each su dunq khOng qua phirc tap. Di~u dang not la nhUng ban nhac chuOng duoc tao bOi lRM co chat lUang am thanh rat cao. Phien ban mot nhat iRM 2.13 c6 dung lugng 2.93MB, tuang thich vOi Windows XPNista. hO tro cho cac dong iPhone voi firmware vi.o.i. vl.O.2, vi.i.i. vI. 1.2 va yeu cau may cat sAn iTunes phien ban til

2

T <!':JIli> 374 [4-3-2008]

7.3 tnr len [www.apple.com/itunes/ download). Ban tfu mien phi ban full cia lRM 2.13 tat dia chi http:// tinyurJ.com/2bmaa4_

Sau khi ket n6i iPhone vOi may tinh Mng loai cap chuyen dunq kern thea may [hoac tim mua ngoai tht tnronq v6i gia khoang 150.000d, tham khao thOng tin tat http://tinyurJ. com/2eega3). ban khOi dong chuang trinh. Trong giao dien chinh xuat hien, tat the Make a Ringtone, ban bam vao chu My Music Folder hoac Browse Computer r6i tim chon file nhac "kMng dunq hang" trong may tinh dUng lam nhac chuOng (hO tro cac dmh danq '.mp3. '.ogg, '.wav. *.aac. '.m4a. '.m4p). Tiep den, ban Mm nut Preview de nghe thu mot llin voi muc dicn xac dtnh chinh xac dean nhac muon cat lam chu6ng. Ke tiep. ban keo bieu tuang mill ten hinh tam giac mau xanh d!!n vi tri bih dliu cua ban nhac nhuOng [hoac nhap chinh xac th6i diem bM dliu VaG 6 Start) rot tiep tuc keo bieu tuonq hinh tam giac mau do tOi vi tri ket thuc ban nhac [hoac nhap chinh xac thOi diem ket thuc VaG 6 End). Dung luang va khoanq thOi gian trinh dien cia ban

nhac chu6ng nay se hien thi ngay phia du6i. H.l

BQ.Il Mm nut Go Advanced de lam xuat men mot val thiet lap nang cao cia iRM. Hal thOng s6 Fade In for va Fade out for c6 cmzc nang chen them khoanq lang luc bat dliu va Mt thuc ban nhac v6i thm luang do ban tuy chon (mac dtnh la 2 giay). N!!u mu6n ap dunq them hieu ling dac btet cho ban nhac chuOng se tao, tai tnronq Add Effects, ban bam nut mill ten chi len hoac xc) xu6ng va tim chon mot hieu ling minh thich, ch~ng han Echo (vang dOi) hay Reverb (tao h6i am) ...

Xong, ban bam nut Create Ringtone de bAt dau qua trinh tao nhac chuOng dmh danq *.mp3. H.2

Hoan tat ban bam nut Send Ringtone to iPhone de chuysn file nhac chu6ng vua tao VaG iPhone cia mlnh. Nut Open Folder dUng de rna nhanh thu muc chua tat ca nhac chuOng tao ra (mac dinh la My Documents\My Music\Ringtones). H_3

The Manage my Ringtone la not quan Iy nhilng file nhac chuOng rna ban dil. tao v6i 4 nut lenh: Preview (duyet qua), Re-Edit [hieu chinh lat], Send To Phone (chuyen VaG iPhone) va Delete [xoa khoi danh sach).e.-

SdN VAN (Go vap, TP_HCM)

www.Coo.Vn

T0 boo Echip OQC xong VQC li~n - baprung88, Vinasofts Moderator

Vi nasofts. ws - Free Share Everyth i ngs

EU Mu6N TU THIET KE MOT TAM OANH THIEP THEO Y THICH THi OICH VU TRUC TUYEN WWW.

DEYEY.COM CHINH LA MOT DIEM DEN TIN cAy. KHONG CAN AM HIEU VE eo HQA, CHi CAN DANG KY TAl KHOAN, BAN Co THE THIET KE MOT TAM DANH THIEP AN TUc;lNG. WEBSITE KHONG TUdNG THICH vel I FIREFOX NEN BAN CAN SU Ol,JNG INTERNET EXPLORER Mell Co THE DANG NHAp.

Thiel ke danh IhieP TRUG TUYEN

-

BliCk: 1: Chon n"n

- Chon hinh anh lam nen: ban chon mot hinh trong ph<in Choose a Background (nan keo thanh truot mau cam xu6ng phia dum d~ th~y nhteu hinh nen han).

- SU: dlP1g mau sac lam nen: chon mot mau trong bang mau (phia dum Choose a Color). Xonq, nhan vao the Step 2. H.1

BliCk: 2: Them logo, hinh anh, bl6u tlic;lng

- Chon mot logo trong phan Choose A Logo. Mi).c dmh logo se duoc chen vao g6c trai, ban co the keo den Vi tri mong mu6n. Ban cilng c6 th~ chen them cac d6i tuang Basic Shape. Nature. Tattoo bang each nhan mill ten mau xanh ben canh m\1C logo.

fl~ sU: dlP1g hinh anh tren may tinh. ban nhan Add Media. trong hOp thoai rna ra nhan Browse chon anh can upload. Cac ann duoc Upload se xuat men trong danh sach Media Browser. H.2

BliCk: 3: DIAn thong tin (ban qua the Step 3 Add Information)

¢

.

-

BENH VIEN MAY IN NHA PHONG

CH(Jyt" Bifo T~I & KHAC PHQC sq c6 MAY I"

Ban dien kY 1\1 vao m\1C Type The Text r6i chon co chilo font chtr, kieu chll darn. nghieng. qach chan .... cu6i rung nhan Add Text del chen vao danh thiep.

Thanh Tool box ben trai cung cap them mot 56 chuc nang de quan ly cac d6i tuqng (bao g6m ca hinh anh va kY 1\1) nhu:

- Card Side: 2 nut Front va Back giup chuyen qua I~I mat tnroe va mat sau cia danh thiep de thiet M.

- Scale: ph6ng to. thu nho rna van gill nguyen ti 1$ (su dunq hai nut mill ten len/xudnq].

- Arrange: sap xep d6i tuqng uu tien hien th; len phia tnroc.

- Rotate. Delete. H.3

BliCk: 4: LIiU kat qua va download

flen day co ban dll hoan tat, neu ung y. ban chuyen sang the Save and Download r6i nhan Save de luu [tren server cia deyey.eom). Dum nut Save la cac hra chon de download vI! may tinh cia minh v6i cac kieh thuoc khac nhau: Small. Large RBG va Large CMYK. H.4

~I NGQC aUY (He. NQi)

_ .... Jllce .. Ln

.. ij: S~;;;;······ . .... ... ... ..... ..

M\lC IN PHUN VI TINH

. ~9

01f.) 374 [4-3-2008] t..=..I

www.Coo.Vn

T0 boo Echip OQC xong vQC li~n - baprung88. Vinasofts Moderator

Vinasofts.ws - Free Share Every things

KINH NGHI~M xAI MAy TfNH

Nh8n dano font chii' trQ'C tuven VIi

mvtonls.com

BOi hie, ban nhin tMy nhteu kieu ehO' dep va 1<;1. mat ciU(,JC in tren sach oao. tren chO' kY cia cac thanh vien trong cHen dan ... Va ban cI1ng mu6n sa hiiu nhO'ng font chii nhu tM cie su dunq vao nhieu muc dich khac nhau, nhung ng~t nOi ban l<;li khOng bilit kieu chii do la gi? KhOng sao, dich vu nhan danq font cnn true tuyen What The Font duoc cung cap tai dta chi http://myfonts.com se giup ban tim ra ten font chii m.lnh thieh mot each de dang va nhanh cMng.

Dau nen, ban can co file ann chup l<;li kieu cM mu6n nhan danq, Neu la nhiing donq chii duoc in tren sach bao, tap chi, lich ... , ban co the dUng may scan cie chuyen chunq sang danq file anh co the xU Iy duoc tren may tinh. Tilip cilin, ban truy cap trang Web www.myfonts.eom, nhap chon muc WhatTheFont > nhan nut Browse trong muc Local File de duyet cilin file anh chup kieu eM rna ban mu6n nhan danq, hoac neu ci6 la mot file anh c6 s~ tren Internet thi ban chi viec nhap

PDF 1A <11nh d<;tng tAi li~ thuOng ~ chia se qua Internet. Khi ban c6 mOt hay nhi~ file PDF can xem hay sUa g.1p ma trong may 4li khOng cili s3n chuong trlnh xU IY d<;lllg file nay, thi PDFHammer

1A not ban nen tim cim Uu c1iem cia dich Vl,l nay 1A khOng eM. c1Ang kY, cho phep ban xem va sUa ~ file PDF cilng loc.

'10' . i"i>J7 [4-3-2008)

du6ng dan cien file ann tat khung URL, r6i nhan nut Upload Image.

De viec nhan danq duoc chinh xac, sau khi upload ann len may chu, ban se diroc yeu cau xac nhan cac kY tu c6 trong not dung anh da chon luc nay. Hay quan sat va Ian hrot go dUng cac kY t1,I in dam vao 0 tr6ng, sau ci6 nhan nut Search.

chiplucas

Character Se"ction

Look at eed\ IrMge .7ld meke 5IJf"e the thl ted bc»c ~ wltfl the cNIr-'Cler 1'oId'illQhtllMt In the Imeo;Je U3'Ie d'wacter boxes bin If rIO ... .'tI1d 111««1.. is hIglIlghted

Newt Have a letter Ilk.. ~ ." that I!I split Into multIple (U!JU?Df"9 0I"'Ie lm~ O"ef M'lother to corrt>lne tn. hlghllt;1lted !lhspes Into II lingle d1(!J"ClCi:er!

c [SJ

2 hi fJl..l

3 li~ [J

4)ir,: [-

Sau vat giay phan tich Va tim kilim, Mt qua hien ra ngay truce mat ban. Ben canh ten font eM con co hinh

anh m.lnh hoa font chn d6 cie ban uen d6i chieu. KhOng chi dua ra I klit qua chinh xac nhat, chuang trinh con cung cap nhteu font chii Ji{Jn quan khac c1e ban nen tham khao. MOt khi ea biet duoc ten font chu can nnan danq, ban co the su dunq cac cll may tim kiem nhu Google, Yahoo! hay cac website cung cap font mien phi de tru ve may font chu mlnh yeu thieh.

There ere S5 matches for the Imege you uploaded.

chiplucos

6:!Keep 'mtlgQ In window 85 YOU SC"OIt

1.~~

chiplucas

2~

chiplucos

3. Litera 58-Medium

chiplucas

Luu y: Dich vu nhan danq font chli tnrc tuyen nay chi dat hteu qua t61 uu khi font can nhan di;ing duoc vi~t bAng tieng Anh va file ann co chat luqng tuang d6i, khOng nen su dunq cac file ann co kich thuoc qua nho vi dich vu khOng the nhan danq chinh xac duoc,c,

NGUYEN NHu'THI (Go Vap, TP.HCM)

Doc va chinh sn file

.

PDF true tuven

.

De thuc hi$n, ban truy cap vao dia chi

T~ hOp Upload PDF File, ban bam nut Browse va lim - cAn xU •

sau d6 Mm Upload.

Khi upload xong, nOi dung file PDF se xu~t hi~ trong kI:I.!:Dg i:Jel :nn va me bel qua timg trang (n4!ti upload nhieu file, b<;tn se tMy danh sach cae ~ a MIl tta!. sau ci6 ben 06 th~ chon timg file can chinh sUa). PDFHaI:m!er rung cap d:lo ban m(Jt s6 chil: IWlg hi~ chinh nhu chuyen mot trang nao do len nang dan ben (Move to beg1nn1ng), chuyen trang nao d6 v6 trang cu.6i Gmg (Move to end). chuyffi mOt trang 18m trang Ire ~ (Move forward), chuyen mOt trang nAm tnDc mOt trang sau ci6 (Move backward) hay x6a mOt trang nao c16 (Delete). Sau khi hoim tat Vl$C sUa c16i. ben MID Export Final PDF> Save ci~ luu 4li file PDF 1A xong.

NG~N HO'u oue (An Giang)

www.Coo.Vn

T0 boo Echip OQC xong vQC li~n - baprung88, Vinasofts Moderator

Vi nasofts. ws - Free Share Everyth i ngs

'go F529 co kich thuoc 60x 160mm. Thi~t bi g6m hai han than va d~. Phan than duoc lam ill nhua vot mau trAng thuan khi~t va duoc tao thanh danq hinh chop. Dinh chop la mot kh6i nnua trong su6t, ben trong la C1,lIIl phim eMu khi~n. Phan de ben duot duoc tach ra khai pMn than mot dean d~ ao khoang thoat khi cho loa d~t ben mmg. Doan lien k~t chu y~u giua phan than va phan de la not b6 tri cong mini USB. khe cam tM nno. ngo am thanh vao vii ngo cam adapter.

each eMu khien thi~t bi cilng kha dac ine Chi can an dinh chop theo hnI'lng nrong ung vOi chuc nang cac ph:m dleo khien la duoc. Khl an sang trai I ~ ~ - mot tan, ban ~ chuyen ve bai hat mroe do. neu an va glu, ban ~ gIfun am luong. Tuong tu vOi phim I ~ ~ +). ban ~ chuydn den bili hilt ke bay tang am luqng. Neu an len tren

ode), ban se thay dOl cM dO nhap nhay ella den LED, an xu6ng durn ( I~) de tM! rna ngu6n/ phat/ tam dung.

DuQC thlet ke d~ mang den cho nguOi sU dl.ll1g mot dan am thanh mini da dunq,

Aigo F529 co the chot nhac doc l~p rna khOng can hilt kY ket n6i nao vot cac ngu6n phat. Dieu nay co the thuc hien duoc do ben trong thiet bi duoc tich hop mot bO nho flash [tuy chon 256MB den 1GB). B<J.n co th~ chep cac ban nhac vot dmh dang MP3 va WMA tu may tinh vao bo nho flash tren thOng qua cong mini USB 2.0 t6c dO cao a mat sau thlet bi (cap USB di kern). Ngoai ra, Aigo F529 cilng duoc hO tro kha nang choi nhac trim the nho SOl MMC kha nen 1(,7i. Chi min chep nhac vao the nho r6i cam vao khe cam the nhc a mat sau la thiet bi co the choi ngay.

BQ.I1 CO.Ilg co the ket n6l F529 vOi cac ngu6n phat nhac nhu may MP3, MP4, OVD. Discman, may tinh ... d~ thay the cho chiec loa nhcvao ngo vao Am thanh am~t sau thiet bi (cap Am thanh di kern). Do thiet ke dQ.l1g non vOi each b6 tri loa kha dac biet nen Am thanh ducc truyen deu ra xung quanh mot goo 360 dO. Chi vOi mot loa 2.5 inch cOng suat 5W va mot b¢ khuech am BTL. nhung thiet bi lQ.i mang den chat lU(,7Ilg Am thanh vO cimg tuyet tao. DuQC hO tro Dynamic Bass Compensation. Aigo F529 gay duoc

an tu(,7Ilg vot am tram kha am. chac va roo KhOng chi the, vOi hieu img am thanh nol 3D F529 gan nhu vuot trOi

hon cac san pham cimg 10Q.i, am IU(,7Ilg ella thiet bi khi a muc C1,IC dQ.i nghe kha to nhung khOng he bi reo

KhOng chi 1a mot chiec loa da dung, Aigo F529 cilng co th~ diroc xem nhu mot vat trang tri tren ban lam viec kha dep, Thiet bi duoc tich hop den LED nhieu mau a ben duOi C1,lIIl phim dieu khien tren phan dinh chop. Cac den LED nay co th~ nhap nhay va thay dol mau sac theo nhieu che do Iieng biet. Khl ban dang vui, ant den nhap nhay Cling nhong dieu nhac sot dong se canq lam ban phan khich hon. Hay nhong luc yen tinh lAng minh trong nhiing giai dieu em ili nhin ant dim dOi mau cham cham. chac chan se khien ban cam thay thu thai hon.

Thiet bi S11 dunq adapter co ngu6n vao AC lOO-240V 50/60Hz, cho ngu6n ra DC 12V lA. Dl kern 1a sach huang dan, phieu bAo hanh. CD ca; dat cho Windows 98 SE.e.-

PH110C £)~NG (0.8, TP.HCM)

; :

! Don vi hi5 tro thiet b] thlP nghiem: Gia Khang ! ! Computer, 81 Bui Thi xuan, Q.1, TP.HCM. ! : Giil tham khao: Aigo F529: 85 USD. i

1 ..............................•................................................ :

~ Glfi> 374 [4-3·2008J .!!.

www.Coo.Vn

T0 boo Echip OQC xong vQC li~n - baprung88, Vinasofts Moderator

Vi nasofts. ws - Free Share Everyth i ngs

KINH NGHI~M xAI MAy TfNH

Olal Commander AID 5.0

TONG HQ'P RAT NHIEO TIEN ICH CHO TOTAl COMMANDER

Ua huOng sUe mann cua TC AIO . 0 Ie-CHiP 3511, TC AIO 5.0 UOC tAng cuOOg them giao di~n

ctlng rum met s6 ti~n ich mOi cho Total Commander ITq, dac bi$t hO trc t6t tieng Viet, Toan b(l giao dlen duoc "tut lat", bOng My va muot rna non, cac biro tuong trong TC ctlng sinh d(lng hon, d(iC bi$t M th6ng mit Mm duoc phan chia theo timg nh6m chll dt'i C\I th~ mang den SI,l tten lOi hon trong khai tnac,

- Nhorn Net Tools: T!ip hop cac cOng C\I Internet nhu Internet Explorer, Outlook Express ... giup ban kich hoat nhanh trinh duyet web, gU:i email. NgoOO ra, de truy cap nhanh vao cac trang web ua thich, ban hay keo & tha trang web do len thanh cOng C\I.

- Nhorn System Tools: Truy xuat nhanh cac cOng cu h~ th6ng nhu Task Manager, Registry Editor, Disk Defragmenter va Clean Disk ...

- Nhorn Games: Ban co the luu b¢ suu tap game ella minh vao day.

- Install Font: Phren ban nay rung cap kha nang coo d!it phOng cM tnrc tiep trong TC rna khOng can vao Control Panel. B<).Il chi can copy cac phOng chu vao thu muc Font la xong.

- Office Tools: Luu giii nhUng nen lch van phonq nhuWord, Excel, PowerPoint, Access ... NgoOO ra ban co the keo & tha too li$U hay e-book vao day.

- Multimedia Tools: Trung tam giat tri da phuong tien cho phep ban nghe nhac, xem phim vot Windows Media Player; bi~n tap video vOi Windows Movie Maker; duyet va quan ly hinh ann vot Paint va IrfanVlew. Neu thich, ban co the bO sung them cac cOng cu khac bang each keo & tha len thanh eOng cu Button Bar.

- TC Tools: Ban co the tim thay cac ti$n ich hay cho TC a day,

- Directory hot list: Tich hop them danh sach nhUng "thir muc n6ng" giup ban nhanh chong truy cap vao cac thu muc thuonq dunq,

- Tum oft & Restart: KhOi d(lng l(li

~

aE. <.:'Jd.> 374 [4-3-2008]

va tAt may ngay trong TC .

- Folder Tabs: TInh nanq duyet file theo the duoc nAng cap de ban rna nhanh My Computer, Program Files, Control Panel, desktop cilng nhu dll dang gO bO chuong trinh, quan ly trinh khOi d(lng chung voi Windows vOi su trc giup ella 2 tien lch Unlnstaller va StarUp Manager.

- VOi TCAIO 5.0, ban waco thexem nhanh cac dinh dang ella Microsoft Office [doc, xis, ppt ... l. vira xem cil. dinh dang OpenOffice 10DT, ODS ... I vOi che d(l Quick View ICtrl+QI. Ngoai ra, TC AIO 5.0 rung cap them crnrc nanq QuAN LY FONT COO IhO tro dinh danq 'ITFI, xem nhanh phOng chn voi cM d(l Quick View ICtrl+QI va xem tat cil. cac phOng vot cM d¢ thumbnaiIICtrl+Shift+F I).

- Ben canh do, TC AIO 5.0 dA duoc tich hop them Flash Player nen ban co the rna cac file Flash I.SWFI de dang rna khOng can cal phan mem chuyen dung.

- Ngoai kha nanq Nen/Gia; nen duoc ke thua nr phien ban 3.0, phren ban nay con duoc b6 sung them cac conq cu moi nhu:

+ Iso: Giup ban giro nen cac file ISO de dang rna khOng can coo them

bat eli chuong trinh nao. Be giat nen. ban nhan Ctrl + PageDown, chon file va copy ra tnu muc can dunq,

+ Install Explorer: GiAi. nen tat tan tat cac file EXE duoo tao ra nr cOng cu cat dat n61 tieng nhu Install Shield, Wise Installer va Inno Setup ... ; dac biet hO tro giAi. nen cil. file MSI Ib¢ cai d!it chuyen dung ella Microsoftl. Cach giro nen tuong nr ISO.

- Khi nhac den vtec ghi dia, nguOi ta nghl ngay den Nero hay Roxio, tuy nhien dung lugng cua chling kha 100 nen khOng phat ai ctlng mu6n cil.i vao may. Nay, vOi TC AIO 5.0 da tich hop CD/DVD Burning c6 dung lugng be nhe va cue kY Mn lOi ICOng C\I > TC Burner]. hO trc ghi dia Audio CD, Video CD/DVD, Data CD/DVD ... ban chi can chon Project va Copy file vao Ill. dUOC.

Trong menu COng cu con co slin cac cOng cu him ich khac nhu:

+ Foxit Reader: Trinh doc file PDF nho gon.

+ Tweak TC: TiIy bien cac tao vu ctlng nhu kich hoat cac tinh nAng an cUa Te. + TC Task Manager: Thay tht!!

Task Manager ella Windows.

BIIn tat milln phi TC AIO 5.0 tat www.ixlx...et/shared/gpkjthBfgm [dunq lur;mg 9,44MB). MOi thAc mac, xin lien h~ ma:._I0c2006@yahoo.com.e.-

MAl xuAN L()C (0.1, TP.HCM)

~z~r-----~LA~P~T~O~P~S~&~L~IN~H~K=IE~N------~

Chuyen mua ban, 5lra chlra '

2 CTY. 1000.COM:

8

- 52 Nguy~n ell Trinh, 01. Tel: 8379 122

- 127 Le Thj Ri6ng, 01. Tel: 9 256 817

LAPTOP CARE CENTER: 1900555543

www.Coo.Vn

T0 boo Echip OQC xong VQC li~n - baprung88, Vinasofts Moderator

Vi nasofts. ws - Free Share Everyth i ngs

1------------- KINH NGHI~M xAI MAy TfNH

Dogie Image labeler

Giop Google nang cao

kba nang 11m kiem blnb anb

dAu. Neu co tili khoan ~g..Qg~e i. !iii!i_0l;iii __ -=:-:::-=---""'" Gmail, ban bAm vao

~ Mn ket Sign in va

:;' dAng nhap tili khoan cU.a minh d~ co tM tham gia GlL Mng mOt nickname tUy y (nh8p

,!~= vao Mn ket Change your nickname).

Sau khi dAng nhap, ban se duoc bAt cAP ngAu nhien v6i mot -dOi tac" cilng dang tham gia GlL. Sau do, ca hai sEl cling nhin thay mot tam hinh ngAu nhten. hay dien that nhanh nhtmq cat ten rna ban co the dAt cho tam hinh Ay vao hop tr6ng rOi bam label [hoac nnan Enter), den khi nao hai ngu6i chai co cling mot du doan tn:mg kh6p nhau (tAt nhten Ia ngu6i nay kh6ng duoc thAy ket qua du doan ella ngu6i kia], Luc do, hai ngu6i se OOAn duoc mot s6 di~m va

01 :12 W.Ming on your p.nrar to pen.

G oogle Image Labeler (GIL) ia mot dich VI). m6i va cilng Ill. mot tro chai nh6 d~ ban giup Google b6 sung them "kien thtrc" cho cOng cu tim idem hinh anh Image Search ella mlnh, thOng qua vtec gan nnan cho cac hinh il.nh ban nhin thAy nhAm dua ra nhiing ket qua tim idem hinh il.nh vua Y hon cho nguO!. dUng.

OOJ !len. hay troy cap vao dla chi ""p _ .:::ageJabe.ar, bam vao nut Begin as a guest de bAt

chuyen qua mot tam hinh khac, CU the, c6 gAng dean ten that nhieu hinh nen trong vong 2 phut. N(iu cam thAy tam hinh hten th6i qua kno d$.t ten, ban bam nut pass de b6 qua, va neu ban cling choi dong y thi hinh khac se xuAt ruen. Hay de y nhiing ill gqi Y ben canh, su dunq nhiing ill dong nqhla, gAn ngrua hay trong mot gi6i han nao do cua nhiing tu gqi y nay.

Het 2 phut, ban se thay s6 diem ella minh da dat duoc trong su6t qua trinh choi va tat ca nhtmq hinh da xuat hien kern thea dia chi de troy cap (Mn trang chua hinh tuong OOg. De choi ti(ip, ban bam vao nut Start Again.

BAng mot tro choi 000 nho, chUng ta co the giup himg tneu ngu6i dung Internet tren tM gi6i d~ dang tim duoc OOiing gl ho can. va dAy cilng la mot each ren luyen von ill V1!Ilg tieng Anh Cl!C kY thu vt day chirl e..

V!T@ (BOng Nai)

ladlet Speak A

noivri essale

Speak A Message (SAM)la mot chuang trinh hoan toan mi~n phi hO trc ca Windows Vista Ian XP. Ban co th~ tru cac phien ban ella SAM theo cac dia chi OOu ben du6i:

+Cho Windows XP/ 2000 (dung hronq lOMB): "ttp:/ltinyurl.com!Zvd834. + Cho Vista (dung IUQrlg 3,5MB): http://tinyur..com. 2pst36.

+ Gadget cho Windows Vista cO dung llI9Ilg 3MB tai •• rtp; ItinyurLcom!3doesn. Ban cili d$.t SAM met each blnh thuCmg trong Wmdows Vista, nhung v6i XP.

co th~ ban se gAP thOng bao 16! do ban Windows Installer trong may da cO.. Ban tai va ciIi d$.t ban m6i OOAt tat http://tinyurLCOlIlJ8dpo2, sau do cai dAt SAM. Cili xong. ban khOi dOng SAM ill shortcut tren desktop boac ttl Gadget tren Windows Slidebar. N~u chua thl1y bi~u tuQrlg ella SAM. ban nhan pMi cnuot len Windows Slidebar. chon Add Gadget, tim va nhan dup len bi~u tuang nay.

f}~ ghi Am va gUi mail cho ngu6i khac, ban nhan REC El. Cua s6 chuang trinh se marOng d6 ban co th~ dAt ten cho file sap thu am va dann dau chon vao Mark as private. Ban nhan lai nut REC d~ bAt dau thu am, chuang trlnh kh6ng gl6i han

th6i gian ghi am, vi v\iy ban co th~ noi thoro mai. Ban nhan Pause khi mu6n tam dUng, nhan Stop d~ thOi ghi am va Play <16 nghe lat. f}~ gUi thu <ii, ban nhan chon bi6u tuQrlg c6 hinh la thu t2.1 tren cia s6 chuang trinh, ngay l~p rue trinh gUi mail tich hop trong Windows se kich hoat. Phan con lai, ban chi viec dien OOUng thOng s6 can thi~t truce khi gUi mail va nhan Send. Neu chua mu6n gUi <ii, ban co th~ nhan vao bi~u tuQrlg CJ de luu lai file ghi am du6i dinh d~g wma.

Ngoiti ra, tren thanh QUick Access ToolPar . cua bO Office 2003/2007 c\lng tich hop luon Add-in ella SAM d6 ban co th~ gU:i mail mot each nen Jot nhcit.e-

BUI HVU OAT (0.7, TP.HCM)

®fP374 [4·3·2008] 93' ~

www.Coo.Vn

T0 boo Echip OQC xong vQC li~n - baprung88, Vinasofts Moderator

Vi nasofts. ws - Free Share Everyth i ngs

PHAN MEM Mdl ~

.Iu.

~ NUDi trunu SI 1.1- 2001

,.w - PhAn mem duqc viet bAng .NET nen may cua ban can

:E c6 s&n .NET Framework 1.1 tra len,

Z - Phan mem duoo cung cap mi~n phi.

.0(

I: 1 Cae tinh nang chinh: Sau khi c4i 4t.t. ma chuang

D. trmh, ban 51! thlly 2 m\le ehinh la hoe t .. P va glAi tri:

+ Muc hoc tap g6m c6 4 phan la: MOn Toan, MOn Iy, Man H6a va cac nen lch. PhAn nay se c6 nhfing cau hOi trac nghi~m 3 man Toan, Ly, H6a d~ giup cac ban sAp thi d~ hoc va t6t nghi~p On luy~n. CO 1.200 cau hoi dA duoc t6ng hop va sap xep theo nhfing cM de khac nhau dua tren sach giao khoa.

+ Muc giiii tri g6m c6: Doc truyen, Choi game va anh vui, C6 th~ doc mot s6 tac pham tho van hOac mot s6 cau truyen cum rat thich hop cho cac ban khi lam bili trac nghi~m xong ...

2 Hu6ng din sli: dung phan trAe nghi~m:

- Sau khi nhap chuot vao mot trong 3 mOn Toan, Ly, H6a a cua s6 chinh cUa chuang trinh, d~ bat dAu, ban can phAi dilng nhap mot s6 thOng tin ve ban bao g6m:

Ten. L6p, Tru6ng; tuy nhien vtec lam nay khOng bat buoc,

- Ti{ip den, ban chon "Bat dau· d~ vao cia s6 chinh cUa pnan trac nghi~m. a dAy co nhfing cM de khac nhau thuoc ve mOn hoc ban quan tam. Can chon mot chll. de can luyen tap r6i nhan vao do, Khi do se thay phia ben trai man hinh la danh BAch cac cau hOi trac nghi~m va cac dap an tra leri. Phia ben phAi la phieu tra 1m. NMn vao 0 tra 1m ben trai tuang rmg vm cau hoi. Khi tra 1m xong nhan chuot vao menu a phia tren eUng ben ph8.i (Menu> Thach dau), chuang trinh se tu dong cham di~m cho ban.

- Neu nnu vtec tinh toan cua ban gaP kh6 khan. e6 th~ rna may tinh ra (Menu> May tinh) hay mu6n xem J~ kien thuc, vao Menu> Xem I~ Iy thuyet d~ xem I~ kien tmrc,

- MOi phan trAc nghi~m c6 mot thm gian khac nhau duqc thiet lap dua vao do khO cua cau hOi. Vay cho nen can chu y tm d6ng h6 dem nguoc hi~n tren man h1nh d~ phan pMi thOi gian lam bAi t6t nhat,

3uudilim:

- C6 1.200 cau hoi duoo chia lam nhteu eM de khac nhau.

- Thiet ke tnrc quan, giao di~n dep, d~ sU dl,lng.

- Hinh thuc lam bili gi6ng thi that.

- Duoc thiet lap bang phOng cne Unicode.

4NhUOC dilim:

- COn it tinh nc1ng.

- Su dl,lng t6t nhat chi a 2 cM dO phan giai man hinh

800x600 va 1.024x768.

- Moo chi han cM On tap a 3 mOn: Toan, Ly, H6a.

. Dja chi tai: 1''1' 1/ 'L"y}m .JY'

(16,92MB).

'l'ac gia mong nhan duoo SU g6p Y qua e-mail:

NGUYEN OAC HOANG (He N¢i)

~

~ @11.> 37 [4-3-2008]

IC Shutdown 1.0 - Tat rna. tlnh tli' xa qua mang

Neu ban la mot administrator va dang quill Iy mot phong Net, heft mot nqay lam vi~c rna ban phai di tAt tUng may tinh mot thi se rat mat thot gian va phi e6ng sue, Luc nay, ban se thay XC Shutdown thuc S1,1 hieu qua. Vm giao dien dan giill, dung luqng nho gon, no se gitip ban chi can ng6i mot chilla c6 the tat tat ca cac may tinh trong manq ban quan ly, Rat dan gian, chi can dien dia chi IP ciia may tinh mu6n tat vao 6 IP Address On Network, chon kieu tat may tai muc Type Of Shutdown g6m; Shutdown, Restart va Log off r6i bam nut Shutdown la xong. Chuang trinh co dung luqng 306KE, tuang thich mot Windows, tfu mien phi tat ht1>:/ /download. freewarefiles.com/files/xcshutdown I exe.e-

TRAN VAN HUe (He NQi)

-

www.Coo.Vn

T0 boo Echip doc xong vQC li~n - baprung88, Vinasofts Moderator

JAP - 'If dOng IIJ'I chon va kat hlrP prOQ

Neu khOng mu6n d~ lai diiu vet khi hrot web hay truy cap vao nhfing website da bi tu6ng lua (firewall) chan thi proxy la mot gifu phap thich hop, Ban co tM nr tim proxy va cau hinh cho trinh duyet nhung lam nhu vay kha bat nen vi proxy thu6ng co tu6i tho kh6ng lau, mili Ian thay d6i proxy, ban se phai cau hinh lal trinh duyet, Vm JAP, mot chuyen se dan gian han nrneu. chi can xac lap cau hinh cho trinh duyet mot Ian, Jap se tu dOng lua chon proxy. Dae biet, JAP cho phep sU dunq Mt hop proxy (mix cascade) nen an toan han rat nhieu, tham chi nguOi quill Iy proxy ci1ng khOng th~ tim ra IP that ciia ban. JAP con co ea mot chiec d6ng h6 de do rmrc do m danh cUa ban va th6ng ke s6 nguOO cunq sU dunq proxy vm ban. JAP co the su dunq vOO moi trinh duyet hO trc proxy. JAP co cac phren ban cho ca Windows, Linux va Macintosh, tiit ca duoc cung cap mi~n phi tal dia chi http://anon. inf.tu-dresden.de/download .. en lJtmJ.<So

~

lAP I Anonymity & Pnvocy

Traffie: •••

ReIl'8l1ll1vc,edil

3.0 K9jt. AdMIy.

([)NewservlCnrOl.<nOI{CI1Ckhll') r-:

r p 1J i He_' &HtsrMIt CoI~ EI.1I

LAI NGQC QUY (Ha NQi)

Vi nasofts. ws - Free Share Everyth i ngs

DOANH NGHI~P & NGUOI TIEU DUNG

Tli VAt'J THONG TIN KHuvEN MAl KHONG DUNG

Hoi: TOt (; Dong Nat cuot thang 9- 2007 tot kY hQP dong thue baa szi dl,Ulg Internet va truy6n hinh IP7V vei dlIQC co nMn vien ten lei TIuiy ttl van lei Irong thang 9 neu tot ldp d¢t tron b¢ hat 10Q.t lei Internet vei IP7V tht S8 du()C kIluyen mat szi dl,Ulg mt~n phi thue boo tronq 1 ndm truyen hinh IP7V vei 02 thang truy c@ Internet, toi dong y kY hI)]) dong de lclp d¢t va ngeiy 10-10-2007 nhan vien FPT den lclp d¢t cho toL Han 02 thang szi dl,Ulg thi Mn FPT da ngdt kIlang cho tot sU dl,Ulg nan. Tot thac mac va da lien 1Q.C qua 56 0613.810801 thi ~ nhan vien ctia c6ng ty not ding tot kIlang dang cuOc va cOn nqso ti6n lei: 416.454 dong. TOt dem thdc mac hOt thi nhan vien do not lei tot chi szi dl,Ulg tiM cuOc thea luu lll!)1lg nen chi dlIQC hu6ng kIluyen mm 300.000 dang. Trang kilt do, truOc kilt lclp d¢t thi nndn vien TIuiy chi not lei lclp d¢t IrQn b¢ thi S8 dlIQC hu6ng kIluyen mat nhu Iren chzi kIl6ng M da dOng gi den chuy¢ID sU dl,Ulg zron got hay lei thea luu lut;mg gi cd Ben FPT not la nhan vien T1uiy chi la c¢ng roc vien Clio c6ng ty va da nghi r6t nlulng gi co Gy no! lei tOt da nghe kim thang tin tren. CO nhan vien do rung hiiD la 58 hOt IQ.i va Ira lOt sam cho toi. 7M nlumg. tOi dai han hoi tuan rung kIlang th6y SI! Ira lOt. dOng thai tOt rung gIii email den quy c6ng ty rung kIlong thGy cO 51! M! dm. XUl quy bOo gitip tot cO mot cdu Ira lOt xdc dang.

n 01 tv' <, >

flap: Neu c6 thAc mac v~ chuong trinh khuyen mill. khach hang co th~ len pMng khieu n~ cia COng ty. s6 lO5B qu6c 10 lKV de Mn hanh thu tl,lc khieu n~. vOi truc'mg hQP cO Thuy neu tu vIDl

khOng dUng. phonq khieu nai se cho mot nhan vten ay den d~ d6i chat vOi khach hang. phonq kinh doanh luon tu van lam thea chinh sach khuyen mill tai cOng ty. cac huc'mg dan v~ thu tuc dang kYo chuong trinh khuyen mill FPf IUOn co day du cho khach hang tim hieu.

PHONG KINH DOANH ADSL FPT nONG NAI

DEN au vt« co Li<:lP LY? -

Hoi: Thang 4-2005. tot co mua mainboard ASUS P4-MX t(It Clio hang Phong va. mainboard neiy duQC bdo Mnh 36 thang, sou do mainboard Clio tot bt hu, tOt dem bdo hcinh, nhung vat ngeiy sou cong Iy Ira lOt lei mainboard hu kIlong sua auoo, nen co de nght lei S8 nh¢p lQ.! vei Ira cho tot lei 25 USD (mainboard to! mua lei 61 USD), hogc lei toi dQt Clio hang S8 tim main tuonq duong duo cho tot. Den kIloang hon 10 ngeiy sou tht tot co dt~n l(Ii Clio hang Phong va thi gia tnoa thu¢n den l(Ii tang len 28 USD. eho tOt hOt:

1. T(Ii sao hang kIlong co mei cong ty 1Q.! baa hcinh cho kIlach hang lei 36 thang?

2. Xin hOt gia den bli nhu v¢y co hqp ly kIlong? TO! thay rat thW cho kIlach hang.

3. ThOt gian tot do cua bOo hcinh lei baa nhteu ngeiy?

-s, l~ IJ rerufo@>

flap: Sau khi nhan dlIQC cau hOi ella khiIch hang. chUng tOi da xem lat chi tiet vtec 000 hanh san pMm ella quy khaeh va JOn dlIQC tra lOi vOi quy khach nhu sau:

- Theo quy djnh bao hanh cia chUng tOi, tat eli thiet bi nolo do chUng tOi ban ra bi hong h6c gUi v~ bao hanh nhung khOng cOn hang thi chUng tOi se tien

hanh 3 buoc tuan tu:

1. Tim dOi cho khach hang mot san pham tuong duong hoac t6t hon san pham hu hong.

2. Nhap Iat hang va tra mot khoan ti~n d~n bu cho khach. khoan ti~n nay duoc tinh ill vtec tnr khau hao thOi gian su: dunq san pham cia khach hang.

3. Neu khach hang khOng dong y nhan ti~n thi chunq tOi se tlep tuc lien he vOi hang d~ tim mot san pham tuong duong.

- ThOi gian quy khach mua la ngay 10- 4-2005. den khi dem bao hanh la nqay 24-12-2007. tuong duong quy khach da sU dl,Ulg san pham ducc 32 thang. tile van c6n trong thOi han bao hanh quy dmh nen chUng tOi nhan san pMm ella quy khach d~ chuyen cho trung tam Asus bilo hanh, viec t~ sao hang khOng c6 thi d6 la van dev~ khau san xuat ella Asus. Van d~ each tinh gia ti~n d~n bu cho khach hang Ill. do ben Asus tinh, th~ nhung chUng tOi cho rang mire gia do Ja kha hop IY. tuy nhien d6 van chi Ill. d~ nght. truc'mg hop nay khach hang khOng muon lAy tien, chi mu6n nnan san pham nen chUng tOi da lien he ben Asus de tim mOt san pham tuong duong. thOi gian lien he d~ dOi san pham la 1 thanq va khach hang da dong y. d~n ngay 21-1-2008 chUng tOi da lien lac Mn khach hang d~ len nnan san pham thay the.

TRUNG TAM BAO HANH PHONGVU

Khl cO IMc mAc. khiJfu n,,1 gl vII cac Ihlifl bi va dich vv may Ifnh. ben dec cO Ih<l gUi e-mei; cho a-CHiP echip@vasc.com.vn vdi Subjecl: doanh ngh/~p & ngurY/ ueu dung. Trong a·mall xin vul lOng dti I'li dia chi, d~n 1hOi'1 cua ~n r:M chung tOilien I'lc vdi b"n (nifu can). ChUng 161 s~ Ii~n h~ vdi doanh nghl~p cO Mn quan 11<1 In! /Ci b'ln dec. CMn Ihllnh cam on cac DN I1A Inl /0; thSc mAc cUB ~n dec a-cHip.

CIS net I,i'n kil daHl""'" 1111 \(, I I II lilt \ It . II \\ 11\111 RI 0\(, (I IIIIO( Idlill 1101 II \1111 \.llIl IIO( 1)1 ()( 1.1\ II'II( "

[HUYEI\I VIE'" QuAI\!

. MGSA • MCSE 2003 Network+1 Wireless, ISA 2006, Exchange,MCTs Tai ~ 100% I~ phi thi CCQT dau tien cho hJlC vien Du'cjc hQC tM' 1 thang va du'qc hQC I~i mien phi neu khong d~t kY thi CCQT

M~6Qud[T~ CHUYtN GIA MA NGUON Md =".~:::'=I

PHP· MySQL CHUYtN VltN MANG CISCO CCNA·"cCNP

Phong LAB tieu chuan Qu5c te

< f.> 374 [4-3-2008J '15' ~

www.Coo.Vn

Ti) boo Echip oQc xong vQC li~n - baprung88, Vinasofts Moderator

Vi nasofts. ws - Free Share Everyth i ngs

LUOTWEB

TRANG WEB TII~NG Vlltr CHO NGliOI THicH

... ,/I ,. ..

TIM HIEU MAY TINH

B an mu6n tim hieu Windows Vista? Ban mu6n bilit them each sU: dunq cac dich VI,I email?Bi;mkhongrovem~ng.phfulcUng ... Moi thac mac ella cac han co the tim thay tat trang Web HOW-TO Ihttp://www.how. vn]. VOi. cau mot "Lam the nao de ... ", website cung cap cho ban rat nhieu nhung thu thuat may tinh ve Vista, xP, Office, Email, Network ... Lam thli nao cai thien t6c do Windows XP, lam thli nao de t1,I chay cac img dunq ban yeu thich, lam the nao de chia S8 dii lieu trong mot tru6ng manq ... ? TUng bAi viet, timg chuyen muc sil giup ban nam viing chiec may tinh ella minh hon.e-

C.L (Sinh Thanh, TP.HCM)

NHUNG CHIEC XE MAy ClIA THE KY 20

http://home.planet.nl/- motors-20th-century/motors.html

Mot bO suu tap "vi dar' day du hinh anh ella nhtmq chiec xe mo to gAn may. hAu nhu gOp mat dOng du cac hang xe n01 tiling tren the giOi. nhu Honda. Yamaha, BMW. Harley, Kawasaki. Suzuki ... ChUng duoc sap xep thea nam. nr nhung chiec xe co den hien dai, nhtrnq chiec xe lam nen huyen thoai, Kich thuoc cl.nh cilng kha t6t (1024x768). phu hop de lam wallpaper cho may tinh.

KhOng ngling lij.i a the kY 20, trang web vAn tilip tuc cap nhat cac mau xe mot ella the kY 21 a muc And Beyond.

NgoAi nhimq hinh chup chinh thirc, tai muc Drawings, cac ban con tim th~y nhunq tam hinh vil 1<11 cac model xe cO ella cac fan ham mo. Mot trang web "~n tuong" va la mot "thu vien" luu tnr tnu vi danh cho cac ban yeu thich xe may.e.-

MANH HUYNH (0.3, TP.HCM)

•• , A9 So.

ooc - TAl CAC T~P CHI NOI TIENG

www.asiaing.com

S 6 luang sach va tap chi tai dAy nlt da dang voi nhieu chuyen nqanh nhu: kinh te, khoa hoc kY thuat. Y hoc, van hoc. thoi trang. tin hoc ... dieu thu vi la cac tap chi nay luon co s6 mot nhat va chua duoc phat hanh, d6ng thoi ban cilng khOng bi han chli ve so trang duoc xem.

KhOng nhung co the xem true tuyen. trang web con cho phep nguOi. doc tm ve de xem offline [nenq cac tap chi qua mot thi ban chi duoc xem online thOi, tuy nhien ban co tM dimg mot may in ao nhu de xdt tAi lieu online ra tap tin PDF). cac tai lieu nay deu a dinh dang PDF va co ch~t hronq kha tot. Chi luu y nho la d6i voi cac tap chi duoc tm ve xem offline, co the ban se phm chu y thAt nhieu va von tieng Anh kha kha thi moi nhin thay dta chi tm ctla chimg d~y.e-

NG6 PHLiOC THIi;:N (0.3, TP.HCM)

HQC TIENQ ANH TRVC TUYEN Val GIAo VlEN BAN NGU TREN YOUTUBE

http://youtube.com/ thedailyenglishshow

Youtube. chuyen trang chia S8 video tnrc tuyen nOi tiling khAp the giOi. khOng chi mang lai cho ban nlnrnq cam xuc thu vi t1i cuoc song nOng hOi duoc c~p nnat hAng nqay rna con la mot ngu6n tai lieu hoc tap quy gia, vi nhu Mng Anh. Bo la y tuang thu vi va nit huu ich cua mot co giao 29 tudi nguOi New Zealand dang cu tru va day tiling Anh a NMt. Hien dii. co gan 2.000 dOc gia thuonq xuyen nhan bat hoc hang nqay cua cO. MOi nqay, Sarah, ten ella co giao. sil cung cap cho nguOi hoc mot bat giang video ngAn gcm khoanq gan 10 phut. vot giong phat am chuan. co ngU canh giai thich t1i mot. ban tin, doan hOi thoai ngAn, ph6ng van., Cac bai giang tuy ngAn gon nhung nit hieu qua cho nguOi hoc bOi hinh trnrc tnrc quan sinh dong vot cac dean video duoc tao dung kha chuyen nqhtep, Hi vonq ban som tra thanh "hoc tro" cua cO giao t6t bunq nay vot kha nang Anh ngU ngay canq tien bO.

Ban nen truy cap VaG trang http:// thedailyenglishshow.blogspot.com de lay scripts, giup theo doi t6t hon cac doan video giang d~y.e-

NGUYEN VAN VLi<;jNG (Giang vien Khoa Giao due TIElu hoc - £>HSP Hull)

lap Rap Cal OI)l MaV

-""'",",'-I

va Meng Can Ban

~ ~374 [4·3·2008]

www.Coo.Vn

T0 boo Echip doc xong VQC li~n - baprung88, Vinasofts Moderator

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful