У складу са одредбама чл. 12. и 78. Закона о удружењима ("Службени лист РС", бр.

51/09), као
и чл. 9. Статута Центра за грађанско деловање, усвојеног 15. марта 2004. године, на
редовној скупштини одржаној 30. новембра 2010. године усвојен је следећи

СТАТУТ
удружења
“Центар за грађанско деловање“
Члан 1.
Циљеви
Центар за грађанско деловање (у даљем тексту: ЦеГраД) је добровољно,
нестраначко, невладино и непрофитно удружење грађана, основано на неодређено
време ради остваривања циљева у области развоја локалне заједнице.
Циљеви удружења су:
1) промоција вредности цивилног друштва и друштвеног активизма,
2) унапређивање људских и грађанских права,
3) афирмација и осигурање квалитета неформалног образовања, омладинског
рада и омладинске политике,
4) унапређивање заштите животне средине,
5) изградња мира и промовисање концепта ненасиља,
6) психосоцијална подршка угроженим појединцима и друштвеним групама,
7) истраживачки рад у области социјалног понашања индивидуа и група.
Члан 2.
Делатности
Ради остваривања својих циљева ЦеГраД врши следеће активности:
1) развија и реализује неформално образовне програме који промовишу
активизам, вредности културе мира и концепта ненасиља;
2) развија и реализује програме психосоцијалне подршке (тренизи, радионице);
3) осмишљава и спроводи истраживања јавног мњења;
4) организује, сам или у сарадњи с другим организацијама и институцијама,
уметничке и друге сличне манифестације, фестивале, радионице и друге јавне
догађаје чији је циљ упознавање младих и грађанства са задацима и циљевима
организације;
5) популаризује коришћење интернета у сврху самоедукације и комуникације међу
младима, те активно одржава интернет презентацију ЦеГраД-а;
6) у складу са законом, објављује штампана и мултимедијална издања и
публикације, као и радио и ТВ емисије, у сврху презентације рада и популаризације
циљева ЦеГраД-а;
7) сарађује са универзитетима, научним и стручним удружењима, појединцима,
владиним и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве
истраживањем деце и младих и унапређењем њиховог положаја;
Члан 3.
Назив и седиште
Назив удружења грађана је: Центар за грађанско деловање.
Скраћени назив је: ЦеГраД.
ЦеГраД има седиште у Обреновцу.
ЦеГраД своју делатност обавља на територији Републике Србије.
Члан 4.
Чланство

1

Члан/ица ЦеГраД-а може бити свако лице које прихвата циљеве организације и
Статут, а на основу предлога барем три члана/ице ЦеГраД-а на Скупштини.
Одлуку у ступању у чланство доноси Скупштина организације (редовна или
ванредна), двотрећинском већином.
Члан/ица може иступити из чланства самосталним иступањем (давањем писане
изјаве о иступању) или на предлог најмање три члана/ице. Одлуку о престанку
чланства доноси Скупштина, двотрећинском већином.
Разлози за престанак чланства у организацији су дужа неактивност члана/ице,
непоштовање одредаба Статута организације или грубо кршење вредности и циљева
организације.
Члан 5.
Права и обавезе чланова
Члан/ица има право да:
(1) равноправно са другим члановима/ицама учествује у остваривању циљева
ЦеГраД-а у складу са својим могућностима и интересовањима;
(2) учествује у одлучивању на Скупштини ЦеГраД-а;
(3) бира и буде биран/а у органе организације ЦеГраД-а;
(4) буде благовремено и потпуно информисан/а о раду и активностима ЦеГраД-а;
Члан/ица је у обавези да:
(1) активно доприноси остваривању циљева ЦеГраД-а;
(2) да учествује у раду Скупштине;
(3) обавља послове према организацијским и пројектним задужењима и преузетим
одговорностима;
(4) учествује, у складу са интересовањима, у осталим активностима ЦеГраД-а;
(5) плаћа чланарину.
Члан 6.
Органи организације
Органи ЦеГраД-а су Скупштина и Управни одбор.
Могу бити основани и други органи, радна тела и службе, о чему одлучује Управни
одбор.
Члан 7.
Скупштина
Скупштину ЦеГраД-а чине сви његови чланови.
Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине
може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на писмену
иницијативу најмање једне трећине чланства. Заседања Скупштине сазива Управни
одбор писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу
дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на
почетку седнице.
Делокруг рада скупштине:
1) усваја план и програм деловања ЦеГраД-а ;
2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3) усваја друге опште акте;
4) бира и разрешава чланове Управног одбора;
5) разматра и усваја годишњи извештај Управног одбора;
6) разматра и усваја годишњи финансијски извештај;
7) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења,
8 ) одлучује о удруживању у савезе и асоцијације у земљи и иностранству.

2

Скупштина пуноважно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланства.
Скупштина одлучује двотрећинском већином гласова присутних чланова.
Члан 8.
Управни одбор (УО)
Управни одбор је тело чији је задатак да усмерава рад организације у правцу
реализације циљева усвојених од стране Скупштине.
Управни одбор има пет чланова/ца, које бира и опозива Скупштина. До четири
члана/це Управног одбора бирају се из редова чланства а бар један из редова
заинтересованих страна из области којима се ЦеГраД бави. Мандат чланова Управног
одбора траје две године и могу се поново бирати на исту функцију.
Сви чланови/це Управног одбора имају равноправан статус у процесу доношења
одлука.
Управни одбор из реда својих чланова бира председника Управног одбора који
представља и заступа ЦеГраД у правном и платном промету.
Делокруг рада управног одбора:
(1) управља радом ЦеГраД-а између две седнице Скупштине и доноси одлуке
ради остваривања циљева ЦеГраД-а;
(2) бира и разрешава извршне органе: Извршног директора организације и/или
менаџере програма и Финансијског менаџера;
(3) одобрава предлоге планова и пројеката и усваја извештаје извршних органа;
(4) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом
иницијативом или на предлог најмање пет чланова/ица ЦеГраД-а и припрема предлог
измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
(5) припрема извештаје о раду организације, које подноси Скупштини, најмање
једном годишње;
(6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25.
став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења
за тај поступак;
(7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом,
овлашћени други органи Удружења.
Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање три члана/ице, а
одлуке доноси већином гласова присутних чланова.
Члан 9.
Јавност рада
Рад ЦеГраД-а је јаван.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на
седници скупштине удружења.
Чланови организације, према организацијским и пројектним задацима, старају се о
редовном обавештавању јавности о раду и активностима ЦеГраД-а , непосредно и/или
путем публикација, саопштења за јавност.
Члан 10.
Сарадња са другим организацијама
Ради остварења својих циљева, ЦеГраД успоставља контакте и сарађује са
другим стручним, научним, образовним и сличним удружењима и организацијама у
земљи и иностранству.
ЦеГраД може приступити међународним удружењима, о чему одлуку доноси
Скупштина.

3

Члан 11.
Прибављање средства за рад
ЦеГраД прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и
поклона (у новцу или натури), финансијских субвенција, оставина, камата на улоге,
закупнине, дивиденди, конкурисањем пројеката код државних органа или фондација и
из других извора, у складу са законом.
ЦеГраД прибавља средства продајом својих публикација односно обавља
привредну делатност: 5811 – издавање књига. ЦеГраД може почети са непосредним
обављањем ове делатности тек након извршеног уписа у Регистар привредних
субјеката.
Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се користити
искључиво за остваривање циљева ЦеГраД, укључујући и трошкове редовног рада
ЦеГраД и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.
Члан 12.
Престанак са радом ЦеГраД-а
ЦеГраД престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за
остваривање циљева ЦеГраД-а, као и у другим случајевима предвиђеним законом.
Одлуком о престанку рада истовремено се решава питање имовине ЦеГраД-а.
У случају престанка постојања - гашења У ЦеГраД-а имовина У ЦеГраД-а не може
бити подељена Члан/ица овима удружења нити пренета на било коју профитну
организацију. Сва имовина преноси се другој непрофитној групи грађана, задужбини,
фондацији или фонду који има сличне циљеве.
Скупштина ће донети посебну одлуку о томе којој непрофитној групи грађана,
задужбини, фондацији или фонду ће пренети имовину ЦеГраД-а .
Члан 13.
Печат
ЦеГраД има печат округлог облика на којем по ободу пише ћирилицом: Центар за
грађанско деловање. У средини печата је амблем ЦеГраД-а: стилизована велика
штампана слова ЦЕГРАД на латиници.
Члан 14.
Ступање на сангу
Овај Статут ступа на снагу даном усвајања на скупштини ЦеГраД-а, а
примењиваће се од дана уписа у регистар код надлежног органа.
Овим Статутом замењује се Статут усвојен на редовној годишњој Скупштини ЦеГраДа, одржаној 15.03.2004.године, у Обреновцу.
Члан 15.
На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се
примењивати одредбе Закона о удружењима.
У Обреновцу,
30. новембра 2010.

Председавајући Скупштине:
_______________________
(Душко Крстић)

4