Sarajevo Godina XIII 29. decembar/prosinac 2010. god.

2 KM Izlazi srijedom
D

2
,
8
0

E

A

2
,
8
0

E

N
L

2
,
8
0

E

S

3
2
,
0
0

S
E
K

C
H
4
,
4
0

D
K

1
9
,
0
0

D
K
K

H

1
4
K
N

2
E

1
0
0
D
I
N
722
Almir ^EHAJI] Batko
Zerina i Vedad
IBI[EVI]
Na{ `ivot
iz bajke
Ekskluzivno
Godina dobrote
i davanja
P
o
k
l
o
n

k
a
l
e
n
d
a
r

2
0
1
1
.
[eherzada i Onur
~estitaju vam
Novu godinu
Godi{nji horoskop za 2011.
Iz sadr`aja
88
26
16
4
4 Cafe 38 Kolumna
81 Horoskop
84 Arte punkt
magazin
za cijelu porodicu
Izdava~ AVAZ-ROTO PRESS
Glavna i odgovorna
urednica
Elameri [KRGI]-MIKULI]
Zamjenik glavne i
odgovorne urednice
D`emal D@AKMI]
Pomo}nik glavne i
odgovorne urednice
Alma RED@EPAGI]
Lektorica
Indira PIND@O
Redakcija
Lejla LOJO
Elvedina D@AKMI]
Najda VRANI]
Zana KOLO[
Amela KESEROVI]
Selma MULI]
Foto-slu`ba
AVAZ-ROTO PRESS
Stalna saradnja
Ahmet BAJRI] BLICKO
Emira GLUMAC
Hedija MEHMEDI]
Jasmin HAD@I]
Seid MASNICA
D`emka KARA^A
Melina KAMERI]
Veselin GATALO
Dizajn
Larisa HASANBEGOVI]
Direktor Dru{tva
Sanja ISANOVI]
Ilustracije
Agencija „Shutterstock“
DTP studio
AVAZ-ROTO PRESS
Organizacija {tampe
RADIN PRINT d.o.o.
Zmaja od Bosne 4
71000 Sarajevo
Adresa redakcije
TE[ANJSKA 24 b
Telefoni
281-426 i 281-444
FAX: 281-428
e-mail: azra@avaz.ba
Marketing
281-356, fax:281-441
mail: marketing@avaz.ba
Rukopisi i fotografije
se ne vra}aju
Transakcijski ra~uni
UNICREDIT ZAGREBA^KA
BANKA, TRN
br.3383202266402293
DEV.RN.br.33832048932443
55 NLB TUZLANSKA BANKA
TRN br.132731001313169
SWIFT CODE:TBTUBA22
HYPO ALPE ADRIA BANK
TRN.br. 3060510000030742
DEV.RN.br.
71004200934630002
BBI Bosna
Bank International TRN br.
1410010000001620
SWIFT CODE: BBIBBA22
Identifikacioni br.
4200934630002
PDV br.200934630002
Porezni broj: 01357333
Hajrudin
VARE[ANOVI]
Ro|enje unuka
proslavio s
Bregovi}em
Proslave
Koliko }e poznati
potro{iti u
novogodi{njoj
no}i
Emina SANDAL
Odlazak iz
serije zbog
supruga i sina
Rambo AMADEUS
Djede Mraze,
daj nam
po{tenja!
Ljudi koji su obilje`ili godinu30
Na{a
tema
azraCafé
» Na|a i njen izabranik: Oboje su ljekari
» Hari Vare{enovi} s prvom suprugom
Aidom, k}erkom Na|om, zetom
Amarom i njegovim roditeljima
Hajrudin VARE[ANOVI]
Ro|enje unuka
proslavio s Bregovi}em
Hajrudin Hari Vare{anovi}, frontmen grupe „Hari Mata Hari“, prije nekoliko dana je
itekako imao razloga za slavlje.
Njegova k}erka Na|a rodila je sina, a Hari se, presretan zbog ovog doga|aja, vratio iz
Njema~ke, kako bi sre}u podijelio s k}erkom jedinicom i zetom Amarom Omanovi}em.
- Radujem se unu~etu, jer je to znak da je moj `ivot u{ao u neku mirnu luku. Mnogo
toga sam zbog posla propustio kad su odrastala moja djeca. Osje}am da sam do sada kroz
`ivot nekako lebdio, ali unu~e je znak da je vrijeme da se `ivot malo smiri. Velika je i va`na
stvar do~ekati prvo unu~e, iako se ja jo{ osje}am mladim za jednu tako ozbiljnu ulogu -
izjavio je Hari, koji je sre}u zbog dolaska na svijet unuka proslavio s momcima iz benda u
klubu „Libertas“ u Sarajevu.
Slavlju je prisustvovala i Harijeva prijateljica Lajla Torlak, glavna i odgovorna urednica
Televizije „Pink BiH“. Veselju se ne{to prije pono}i pridru`io i Goran Bregovi}, ~ija je pr-
va k}erka ro|ena na isti dan kao i Harijev unuk. Dugogodi{nje kolege i sugra|ani odli~no
su se proveli, prisje}aju}i se nekih pro{lih vremena, u`ivaju}i u ugodnoj atmosferi, dobroj
muzici i ukusnoj hrani.
Kako }e se zvati Harijev unuk, jo{ se ne zna, jer Na|a i Amar nisu donijeli kona~nu
odluku. Na|ini prijedlozi su bili Ishak i Mehmed po njenom rahmetli pradjedu, no ko-
na~na odluka jo{ nije donesena. A.R.
4/azra 2010.
azra 2010./5
Dru`enje s novinarima Predstavnici kompanije „Marbo“,
~lanice grupacije „PepsiCo“ uz novogodi{nji ru~ak dru`ili su se s
novinarima i urednicima bh. medija. U restoranu „^etiri sobe
gospo|e Safije“ u prazni~nom raspolo`enju, toplu dobrodo{licu
po`elio im je Danilo Drobnjak, komunikacijski menad`er grupa-
cije „PepsiCo“ za zapadni Balkan.
» Prva samostalna
izlo`ba talentirane
Emine Kujund`i}
» I Tanja \urovi} s Pinka pozdravila je predstavnike „Marba“
» Danilo Drobnjak i glavna urednica magazina „Azra“ Elameri [krgi}-Mikuli}
dogovaraju saradnju u 2011.
» Unikatne eco-friendly torbe izra|uje Renata Karaosmanovi}
Dvije djevojke, dvije izlo`be. Protekle se-
dmice „Kontakt“ je priredio jo{ dva u`itka
za o~i. Prvi je trodnevna izlo`ba mlade i
izuzetno talentirane bh. umjetnice Emine
Kujund`i} naziva „ab.anime“ u sarajevskoj
galeriji „Novi hram“. Rije~ je o radovima
podijeljenim u tri serije: „PinkIt RedIt Blu-
eIt BlackIt“, „Screen“ i „Sweet Violence“.
Drugi je izlo`ba unikatnih eco-friendly
torbi u „Delikatesnoj radnji“ naziva „Ta{ne
i ma{ne“, koje s ljubavlju izra|uje Tuzlanka
Renata Karaosmanovi}. Mnoge Sarajke su
se tog ~etvrtka vratile ku}i s vlastitim pri-
mjerkom, potpuno druga~ijim od ostalih
torbi. E.D`./S.J.
azraCafé
6/azra 2010.
Novogodi{nja ~estitka od Bergüzar i Halita U drugoj polovini 2010. godine u
na{e `ivote su u{li [eherzada i Onur, glavni junaci serije „1001 no}“. Njihova
ljubavna pri~a op~inila je mnoge Bosance i Hercegovce, pa svake no}i pred tv-
ekranima nestrpljivo o~ekuju novu epizodu. Da su miljenici bh. publike, glu-
mci Bergüzar Korel i Halit Ergenç saznali su u oktobru, samo mjesec nakon
po~etka prikazivanja serije, zahvaljuju}i upravo magazinu „Azra“, prvom mediju
u BiH koji je objavio intervju s njima. U ovom broju prenosimo vam njihovu
~estitku za 2011. godinu, u kojoj }e, nadaju se, posjetiti i na{u zemlju. E.D`.
Porodica treba biti prioritet Holivudska zvijezda Nicole Kidman ta-
ko|er se oglasila povodom novogodi{njih praznika i svojoj vjernoj pu-
blici poru~ila da im porodica treba biti prioritet i u narednoj godini.
- Vrijeme je dragocjeno i izuzetno vodim ra~una kako ga tro{im. Su-
prug Keith i ja smo veoma vezani, nikada se ne razdvajamo. A ako
ve} moramo, onda je to najvi{e na tri dana. Neka ovi praznici budu
dobra prilika da svoje vrijeme darujete i dijelite s najmilijima - po-
ru~uje Nicole.
» Kidman: Vrijeme je
dragocjeno i zato
vodite ra~una s kim
ga provodite
Mourinhova zdravica {ampa-
njcem Povodom bo`i}nih i novo-
godi{njih praznika oglasili su se i
~elnici najtrofejnijeg fudbalskog
kluba na svijetu „Real Madrida“.
Zdravlje i sre}u svojim fanovima
po`eljeli su Cristiano Ronaldo,
Iker Casillas, Sergio Ramos kao i
trener Jose Mourinho te najavili
nove trofeje u 2011. godini.
» Novogodi{nja ~estitka „Realovih“ zvijezda
Novi kalendar RSG-a Tim RSG radija i ove godine priredio je novogodi{nje
iznena|enje za svoje prijatelje i saradnike, te im odlu~io pokloniti kalendare s
novim fotografijama svojih uposlenika. Fotografiranje su, kao i prethodne go-
dine, povjerili Jasminu Fazlagi}u, a kako bi kalendari bili {to veseliji kao i pr-
ogram ovog radija, koristili su i razne rekvizite. Ekipa se na cjelodnevnom
snimanju odli~no zabavljala, a za svoje slu{atelje najavljuju brojna iznena|enja
u programskoj shemi. L.L.
» Voditelj Kemal
^ebo odli~no se
zabavljao
» Magazin „Azra“ je
prvi medij u BiH koji je
objavio intervjue s Bergüzar
Korel i Halitom Ergençom
azra 2010./7
azraCafé
» Naida se odli~no sna{la u ulozi manekenke
» Adnan Hajrulahovi} Haad zadovoljan reakcijom posjetitelja, ali i svojim modelima
» Urednica iz „Dnevnog avaza“ D`enana
Burek tako|er na modnoj pisti
» Me|u manekenkama je bila i na{a
novinarka Selma Muli}
Novinarke u ulogama manekenki Jedan od na{ih najuspje{njijih kreatora Adnan
Hajrulahovi} Haad jo{ jednom je pokazao ma{tovitost na djelu. Samostalnu reviju
„Fashion is stil alive II“, u okviru koje je pred vi{e od 200 zvanica u hotelu
„Europa“ predstavljena zimska preta-a- porte kolekcija, nosile su novinarke, vodi-
teljice i urednice, izme|u ostalih i: Merima Burza-Cviko i Alma Dautbegovi}-Vo-
loder s TVSA, Dalila Omerovi}, [ejla Salihefendi} i Merima [emi} s TV Hayat,
urednica NAKED TV-a Ilma Ram~evi}, te urednica u programu Pink BiH Naida
Imamovi}-Srnja. Osim Haadovih modela, prvi put su u na{oj zemlji predstavljene
i cipele „Paciotti“, ali uprkos njihovim visokim potpeticama, dame su ostale ~vrsto
stajati na nogama. Za make-up bila je zadu`ena Edita Hajrulahovi} i kompanija
„Bourjois Paris“, dok su frizure osmislili duo Enisa i Keno. Dame su nosile i ruka-
vice Evice Milovanovi}-Penezi}, te nakit Nerme Begi}. Se.M./S.J.
8/azra 2010.
azra 2010./9
Lijepa i njegovana kosa:
„Head & Shoulders“, uvijek u
vrhu liste proizvoda za efikasnu
borbu protiv peruti, predstavio
je „Anti Hair-fall“ kolekciju pr-
otiv pucanja vlasi koja mu{kar-
cima i `enama donosi po`eljne
rezultate.
„Head & Shoulders Anti Hair-
Fall for Her“ je specijalno diza-
jniran za pomo} `enama koje
imaju malo vremena za pravu br-
igu o tjemenu i kosi. Odli~ne
performanse formule, s neodo-
ljivim mirisom za nju, omo-
gu}avaju njegu i za{titu i za ko-
su, ali i za tjeme.
„Head & Shoulders Anti Ha-
ir-Fall for Him“ sadr`i poseban
miris za mu{karce s mje{avinom
sastojaka za njegu koji {tite po-
vr{inu ko`e od o{te}enja i pobo-
lj{avaju izgled, te ne ~ine da ko-
sa izgleda istanjeno ili slijeplje-
no. Ovaj {ampon, tako|er, sa-
dr`i „Head & Shoulders“ inova-
tivnu ActiZinc tehnologiju koja
uspje{no smanjuje pojavu peruti i umiruje iri-
tirano tjeme, kako bi onemogu}ila opadanje
kose usljed pucanja.
S „Carlsbergom“ na Jahorini Na Olimpijskoj
ljepotici Jahorina pro{le sedmice kompanija
„Carlsberg“ u prisustvu medija je obilje`ila izu-
zetno uspje{nu poslovnu godinu. Izuzev ro{ti-
ljskih specijaliteta, posjetitelji su imali priliku
probati i sve „Carlsbergove“ brendove piva, te ih
na kraju i ocijeniti. Armin Bukari}, direktor
„Carlsberga BiH“ i Predrag Stevanovi}, supervi-
zor kvaliteta „Carlsberg Srbija Group“ naglasili
su da je njihova kompanija tokom proteklih pet
godina, koliko postoji u BiH, nastojala opravda-
ti epitet dru{tveno odgovorne kompanije koja je
u tehnologiju, podizanje kvaliteta i dostizanja
EU standarda do sada ulo`ila blizu pet miliona
eura. Tako|er, kompanija „Carlsberg BiH“ to-
kom januara 2011. }e zaposliti jo{ devet novih,
mladih radnika, te time broj svojih uposlenika u
na{oj zemlji pove}ati na 51 osobu. Se.M./ I.[.
» Armin Bukari},
nacionalni
menad`er prodaje
Drugu godinu zaredom titula „Idol naci-
je“, (Izbor fudbalera BiH za 2010.) pri-
pala je Edinu D`eki. Ovaj fudbaler je bio
posebno sretan, kazav{i kako mu je po-
novljena nagrada znak da je odabrao pra-
vi put. Ovaj doga|aj organizira portal
SportSport.ba.
Barbara Berlusconi, 26-godi{nja k}er-
ka italijanskog premijera Silvija Ber-
lusconija, dala je veliki intervju za
italijansko izdanje magazina Vanity
Fair. Izme|u ostalog, kazala je da su
je seks skandali njenog oca veoma
rastu`ili, ali da mu ipak vjeruje, te
da se nada da ne}e biti zapam}en
isklju~ivo po njima, ve} po dobrim
stvarima koje je u~inio za svoj narod
i dr`avu.
Brazilski nogometa{ Ronaldo Luis Nazario
da Lima (34), nekad najbolji igra~ na svi-
jetu, objavio je da se podvrgnuo vazekto-
miji. Ovaj fudbaler ima ~etvero djece. Iz
braka s Milene Domingues ima deseto-
godi{njeg sina Ronalda, a petogodi{nji
Alex plod je usputne afere s Michelle
Umezu. Sa sada{njom suprugom Bijom
Anthony ima dvije k}erkice.
Priznanje „Glumica godine“, koju BH Radio
1 dodjeljuje desetu godinu zaredom, ovog
puta oti{lo je u ruke Nade \urevske. Direkto-
rica BH radija 1 Senada ]umurovi},
uru~uju}i nagradu ovogodi{njoj dobitnici,
napomenula je da je Nada dala poseban do-
prinos u stvarala{tvu dramskog i dokumenta-
rnog programa BH radija 1.
Ameri~ki proizvo|a~ `ileta „Gillette“
ne}e produ`iti sponzorski ugovor s fra-
ncuskim nogometa{em Thierreyjem He-
nryjem, napada~em ameri~kog „New
York Red Bullsa“. Aktuelni ugovor
izme|u „Gillettea“ i Henryja zavr{ava
31. decembra, a novi ne}e biti potpisan.
Razlog za to je lo{ imid` koji je nogo-
meta{ stekao tokom 2010. godine.
Redakcija portala www.gayeco.com odlu~ila
je da za ovogodi{nju `ensku gej ikonu pro-
glasi turbo folk pjeva~icu Jelenu Karleu{u.
Odluka da pjeva~ica ponese naslov „NajCice
2010“ donesena je „bez prethodnog glasanja
posjetilaca portala, jer za tim nema potre-
be“, po{to se Karleu{a „tokom cijele 2010.
godine konstatno zalagala za bolji polo`aj
gej-lezbijske populacije u Srbiji“.
Osniva~ „Playboya“ Hugh Hefner (84) na
Badnju ve~er se tre}i put zaru~io. Njegova
nova odabranica je 60 godina mla|a Cr-
ystal Harris, „Playboyeva“ djevojka dece-
mbra 2009. godine. To }e mu biti tre}a
`ena, nakon Mildred Williams i Kimber-
ley Conrad. Zanosna ze~ica toliko ga je
o~arala da je iselio sve ostale djevojke iz
svoje poznate vile.
azraCafé
Rije~i kao nadahnu}e

10/azra 2010.
C
o
c
o

C
H
A
N
E
L

Priroda vam da lice kakvo
imate u dvadesetima. @ivot
vam oblikuje lice u tridesetima,
ali tek u pedesetima dobijete
lice kakvo zaslu`ujete
azraCafé
12/azra 2010.
„New Yorker“ otvorio pe-
tu prodavnicu u BiH Prije
nekoliko dana „New Yor-
ker“, vode}a modna ko-
mpanija za mlade iz Nje-
ma~ke, u Sarajevu je, u
shopping centru „Alta“,
otvorio svoju novu proda-
vnicu. Tim povodom pre-
dstavio je svoju posljednju
kolekciju. Doga|aj su
upotpunili nastupi DJ El
Manja i plesne grupa
„Fresh Generation“. Vodi-
telj otvaranja, Haris Bila-
lovi}, posjetioce je obra-
dovao i brojnim nagrada-
ma.
Nova „New Yorker“ pro-
davnica svojim kupcima
nudi {irok spektar poslje-
dnjih trendova u okviru
svojih brendova:
„Fishbone“, „Fishbone Si-
ster“, „Smog“, „Amisu“ i
„Censored“. U na{oj ze-
mlji uspje{no posluju od
2008. godine i jedan su
od najtra`enijih i najpro-
davanijih brendova na
na{em tr`i{tu.
[i{anje na}elavo zbog Dine Tre-
balo je pro}i dvije godine da
svoju premijeru do~eka novi
spot Dine Merlina za pjesmu
„Individualizam“. Na{ istaknuti
kantautor je snimanje spota i
ovog puta povjerio Harisu Dubi-
ci s kojim je prvu saradnju
ostvario na nagra|enom spotu za
pjesmu „Deset mla|a“. Ekranizi-
ranje „Individualizma“ po~elo je
u novembru 2008. godine i rije~
je o jednom od najzahtjevnijih
projekata na kojima je Haris do
sada radio.
- Kadrove spota smo snimali u
New Yorku, Lisabonu, Milanu,
Parizu, Londonu, Tokyju, Luze-
rnu, Lyonu, Madridu, Lisabonu
i Sanskom Mostu. U~estvovalo
je vi{e od 500 statista, a cilj mi
je bio pokazati {to vi{e razli~itih
ljudi u svakodnevnim situacija-
ma - ka`e za na{ magazin Haris,
dodaju}i kako, ipak, nije mogao
prona}i statistu koji bi pristao da
obrije pola glave. Stoga je tu
du`nost preuzeo na sebe.
- Sebi sam obrijao pola glave i br-
kova. Izgledalo je veoma smije{no
kada su me {minkerke na{minka-
le, a svi su me zezali da sam Two
Face, Batmanov suparnik. Ne vje-
rujem da bih se opet tako unaka-
zio za neki spot - uz osmijeh ka`e
Haris. L. L.
Haris DUBICA
azra 2010./13
Fabrika duhana Sarajevo je ponosna na poslo-
vnu 2010. godinu, koju zavr{ava sa uspjehom. U
ovoj jubilarnoj 130. godini postojanja, napravili
smo mnogo toga: kao najva`nije isti~emo
zna~ajne korake u unapre|enju, ali i u lansiranju
novih proizvoda. „AurA“ cigareta je dobila round
corner pakovanje, redizajnirali smo pakovanje ci-
gareta „Code Blue“, a zatim lansirali i dva nova:
„Code Red“ i „Code Sky“, koji su opravdali
ulo`eni trud i postignuti kvalitet, te prona{li svoje
potro{a~e u BiH i {ire. FDS je u 2010. godini do-
bila potvrdu svog napora i ulaganja kroz nagrade i
priznanja od kojih isti~emo oznaku Superbrands
za proizvod „AurA“, titulu Najpo`eljnijeg poslo-
davca 2010. godine, te mnoge druge.
U skladu sa svojim konceptom dru{tvene
odgovornosti, te realnim mogu}nostima vreme-
na u kojem posluje, FDS je i u 2010. godini na-
stavila podr`avati bosanskohercegova~ki sport
kroz sportske klubove, udru`enja i manifestacije,
razvoj kulturnog `ivota BiH putem kulturnih,
muzi~kih i pozori{nih manifestacija.
FDS se posebno ponosi Fondacijom FDS,
koja je do sada stipendirala i stipendira u pro-
sjeku 100 u~enika i studenata iz cijele BiH, te
podr{kom marginaliziranoj dru{tvenoj grupi
osoba s pote{ko}ama u razvoju, odnosno osoba-
ma s posebnim potrebama, kojima je Fabrika
duhana Sarajevo, u skladu s politikom dru{tve-
no odgovornog djelovanja, pru`ila potrebnu po-
mo} i pa`nju. I jo{ mnogo, mogo toga...
Kako bismo zaokru`ili sve {to smo u~inili i
uspjeli u ovoj godini, odlu~ili smo da i u vrijeme
darivanja koje nam dolazi, obradujemo va{e vjerne
~itaoce, na{e vjerne potro{a~e, uz iskrene `elje da
im naredna 2011. godina bude sretna.
Azra i FDS vas daruju
Pitanje za sretan odgovor glasi: Koji brend Fabrike duhana Sarajevo se krije iza slogana „Snaga
uspje{nog“? Odgovore {aljite na broj 091 510-101. Klju~na rijec je OK nakon koje kucate odgovor.
Cijena SMS-a je 0,80 KM + PDV Najbr`ih 20 na{ih ~itatelja darujemo vrijednim poklonima
Moj `ivot je bombon Na{ likovni
umjetnik Sulejman Haljevac Memo
priprema novu izlo`bu svojih slika,
koja }e se 6. januara 2011. odr`ati u
ASA galeriji u Sarajevu. Memo je
20. decembra prvi put odr`ao
izlo`bu u Puli, a izlo`ba u Sarajevu
bit }e savr{en spoj slika, platna i kre-
acija. Naime, osim Meminih slika,
bit odr`ana i modna revija, a kreaci-
je s motivima Meminih slika nosit
}e neke od na{ih najpoznatijih ma-
nekenki.
- Izlo`bu sam simboli~no nazvao
„Moj `ivot je bombon“, gdje sam na
platno poku{ao prenijeti sve ono li-
jepo {to mi se desilo u `ivotu. Svoj
dolazak i u~e{}e su najavile mnoge
bh. javne li~nosti i nadam se da }u,
kao i do sada, ispuniti njihova o~eki-
vanja - ka`e Memo, dodaju}i da }e
ovaj performans biti organiziran u
galeriji povr{ine 700 metara kvadra-
tnih, te da }e, osim njega, svoje nove
modele pokazati i turska modna
ku}a „Cotton“. Posjetioci }e, ta-
ko|er, u`ivati i u svirci DJ-a na
~etiri floora. L.L./S.S.
» Savr{en spoj slika,
platna i kreacija
Sulejman HALJEVAC Memo
azraCafé
Mr{ave, debele, niske, visoke, sitne ili dje~a~ke gra|e, s de-
kolteom ili bez njega, sve `ene mu~i isti problem, kako odabr-
ati idealnu odje}u za svoju gra|u. [ta u~initi? Da biste zabli-
stale u novogodi{njoj no}i, ne treba vam ~arobni {tapi}, ni
pomo} stilista. U narednim redovima pro~itajte i
slijedite jednostavne savjete za obla~enje za svaki tip gra|e
tijela. Zahvaljuju}i njima, mo`da postanete zvijezda ve~eri
Heidi
barbike
Heidi Klum je, zasigur-
no, jedan od najljep{ih Vi-
ctoria’s Secret an|ela svih
vremena. Duge noge, plava
gusta kosa, prelijepi osmi-
jeh i vitka figura, uz dugu
zlatnu haljinu ~ine pravi
novogodi{nji look. Drage
djevojke i `ene, ukoliko po-
novo `elite osvojiti srce
svog supruga ili momka, ili
pak `elite osvojiti sve
mu{karce, ovakva haljina je
pravi izbor. Budite `ena iz
snova pa se mo`da i va{ san
ispuni.
Karakterna
kao Beyonce
Beyonce Knowles je jedna od zasigurno
najljep{ih tamnoputih `ena. Njen stil kopir-
aju milioni `ena {irom svijeta. Ona je jedi-
nstvena, zavodnica, umjerena, otmjena, a u
nekim trenucima seksepilna i prava tigrica.
Djevojke, ako `elite u novoj 2011. godini
ostaviti dojam jake, karakterne i posebne
djevojke za kojom lude svi mu{karci, onda
neka Beyonce look bude va{ izbor.
14/azra 2010.
Novogodi{nje
Pripremila:
Selma MULI]
Dugonoga Kate
Tiha patnja svih mu{karaca, Kate Moss, koja je slo-
mila i srce jednog od najpo`eljnijih glumaca svih vre-
mena - Johnnyja Deppa - tip je `ene kojoj je rije~ neo-
svojivo nepoznanica. Ona je sigurna `ena, jakog kara-
ktera, radi {ta ho}e i, naravno, kome ho}e. Za njom lu-
de svi, a ona, opet, ne ludi za svima. Stoga, djevojke s
dugim nogama, poput ove modne ikone, va{ za{titni
znak neka budu mini haljinice. Svijet }e biti va{.
Leonine princezice
Djevojke {irom svijeta ma{taju o tome da jednog da-
na postanu princeze i upoznaju princa na bijelom ko-
nju. Na`alost, rijetke su osobe kao {to je Kate Midleton,
kojoj je to doista po{lo za rukom. Ipak, ne treba gubiti
nadu. Pogledajte Leonu Lewis, izgleda poput prave pri-
nceze. Prelijepa narand`asta haljina u kombinaciji s
odli~nom {minkom i frizurom pomogle su joj da upo-
zna svog princa. Ukoliko `elite zablistati poput prave
princeze, neka Leonina haljina bude va{ izbor. Ko zna,
mo`da se princ i pojavi.
Victoria business look
Victoria Beckham je `ena fudbalera, majka, kreatorka i pr-
ava zavodnica. Njoj pristaju gotovo sve odjevne kombinacije,
jer ih nosi sa samo njoj svojstvenim samopouzdanjem. Ultra
slim hla~ice istaknut }e va{e vitke noge, a pritom }e i va{a
stra`njica izgledati fenomenalno. Strukirani sako ocrtat }e va{
struki}, a grudi staviti u prvi plan. U ovoj kombinaciji
mo`ete zavoditi, ali }ete, bez sumnje, i sami biti zavo|eni.
haljine
azra 2010./15
azra
» Martina i Dino
Novu godinu slave u
{vicarskom Adelbodenu
Café
Kako poznati do~ekuj
Priredila: Selma MULI]
P
red nama je Nova godina i bezbroj
pitanja: Kako ispratiti proteklih 12
mjeseci, s kim, gdje i za koliko u}i
u novih 12? Tanja Fajon nam je
pru`ila ruku pomo}i, vrata Evrope
su nam otvorena i na nas 31. dece-
mbra ~ekaju atraktivne destinacije
poput Pariza, Berlina, Amsterdama, Londona...
Vize nisu potrebne, ali jesu biometrijski paso{ i
pozama{an bankovni saldo.
Sude}i prema odgovorima koje su nam dale
na{e VIP li~nosti, njima bezvizni re`im i ne zna~i
mnogo - mahom Novu godinu do~ekuju u Saraje-
vu. Tek rijetki }e no} sa 31. decembra na 1. januar
2011. do~ekati u inozemstvu. Za razliku od na{e,
holivudska i evropska krema u tom smislu nije
imala dilemu: i ovoga puta birane su najatraktivni-
je svjetske destinacije za do~ek Nove godine.
Samo za na{e ~itatelje istra`ivali smo koliko do-
ma}e i inozemne zvijezde tro{e u najlu|oj no}i.
Kao {to ne putuje onaj ko ima, ve} onaj ko je navikao, tako i
2010. godinu ne ispra}aju svi s gorkim okusom u ustima.
Istra`ivali smo gdje }e i za koliko novca bh. zvijezde prosla-
viti Novu godinu. Zanimljivo, mnogima od njih nije bila
poticajna vizna liberalizacija, pa su umjesto atraktivnih
svjetskih destinacija birali bh.teren. Mahom izabrani najsku-
plji novogodi{nji aran`mani otklonili su sumnju da bi razlog
ovakve odluke mogao imati bilo kakve veze s recesijom.
Tek rijetkima su, prema uzoru na svjetske zvijezde, bile
interesantne {vicarske Alpe, ali i misti~ni Damask
16/azra 2010.
Martina KE[KI]
i Dino KONAKOVI]
Martina i Dino u [vicarskoj Menad`erica Martina Ke{ki} i njen de~ko
Dino Konakovi}, politi~ar i vlasnik magazina „Sport centar“, Novu godinu
}e proslaviti u mondenskom Adelbodenu, top skija{koj destinaciji {vicarskih
Alpi. Ovo }e biti najbolja prilika da, osim zajedni~ke ljubavi, slave i bezvi-
zni re`im. Snje`ne staze Adelbodena nakon svjetski poznatih skija{a testirat
}e ovoga puta i Martina, koja je velika ljubiteljica ekstremnih sportova.
Koliko }e ko{tati ovo zadovoljstvo, te{ko je precizirati. Samo put za jednu
osobu je 1300 maraka. No} u prosje~nom hotelu s tri zvjezdice u Adelbodenu
iznosi pribli`no 200 maraka. Nema sumnje da zaljubljeni par zna u`ivati u
`ivotu i izabrati odli~nu destinaciju i na~in za ispra}aj stare godine.
» Lutvikadi} u 2011. ulazi u dalekoj Siriji
u 2011.
Kim
KARDASHIAN
Radno u Las Vegasu Starleta Kim
Kardashian u Novu godinu ne}e u}i s
partnerom, ali ho}e s debljim bankovnim
ra~unom. Naime, Kim }e novogodi{nju
no} provesti kao doma}ica kluba „Tao“ u
Las Vegasu i za taj posao }e joj biti
pla}eno 125.000 dolara.
CIJENA: 125.000 $
Merlin u planine
Dino Merlin, na{ predstavnik na Evroviziji nare-
dne godine u Njema~koj, pobornik je narodne: „Ne
putuje ko ima, ve} ko je navikao“. Dino i ima, a
i navikao je. Ve} godinama zimski odmor pro-
vodi u dru{tvu porodice: supruge Amele, k}er-
ke Naide i sina Hamze, na mondenskim pla-
ninama u Evropi. Naj~e{}i izbor je Italija, a
ne zaobilaze ni [vicarsku i Francusku.
Iz njegovog menad`menta poru~uju da
Dino Novu godinu do~ekuje u krugu svo-
jih najmilijih na jednoj od planina.
Kako njegova intima ne bi bila
ugro`ena, ta~na lokacija boravka se
strogo ~uva u tajnosti.
azra 2010./17
» Kardashian: U gradu
kocke dobro }e naplatiti
no} zadovoljstva i posla
Na|a LUTVIKADI]
Najlu|a no} na sirijski na~in Portparol „BH Tele-
coma“, Na|a Lutvikadi}, dama je sa stilom kako u po-
slu, tako i u izboru destinacije za obilje`avanje va`nih
datuma. Tako Na|a staru godinu ne}e ispratiti u Sara-
jevu, ve} u Damasku, u dalekoj Siriji. Budu}i da putu-
je u privatnom aran`manu, ona i njeno dru{tvo }e biti
smje{teni kod jednog od tamo{njih prijatelja, a mo-
gu}e je da izaberu neki motel ili jeftiniji hotel. U sva-
kom slu~aju, Na|u }e u prve sate 2011. godine uvesti
iskrene `elje i zagrljaji dragih ljudi, tako da ni lokacija
proslave ne igra presudnu ulogu.
Da sirijsko zadovoljstvo ima i svoju cijenu, po-
tvr|uje podatak da samo cijena avionske karte iznosi
482 eura.
»
18/azra 2010.
» Kate i Jamie slave na egzoti~nom Phuketu
Kate MOSS
Novogodi{nja no} na Thailandu Kao i pre-
thodne tri godine, britanski supermodel Kate Mo-
ss u 2011. godinu }e u}i na Thailandu. Kako pi{e
„Daily star“, dru{tvo }e joj na otoku Phuket pravi-
ti patner Jamie Hince, k}erka Lila Grace, prijate-
ljica Sadie Frost i majka Linda. Trideset{estogo-
di{nja manekenka }e za put iske{irati 150.000 do-
lara, a na raspolaganju }e imati i jahtu na kojoj }e
mo}i organizirati novogodi{nji after party, ali i
upoznati sve ljepote egzoti~nog Phuketa.
CIJENA: 150.000 $
Coleen ROONEY
Krstarenje Karibima Coleen
Rooney, supruga engleskog nogome-
tnog reprezentativca Waynea Roone-
yja, novogodi{nje praznike }e provesti na luksu-
znom kruzeru na krstarenju Karibima. Coleen }e
dru{tvo praviti njena porodica, roditelji Tony i
Colette, bra}a Joe i Anthony, sestra Rosie i sin~i}
Kai. Apartman na Disney kruzeru za sedam dana
ko{ta 10.000 E, a za tu cijenu Coleen }e upoznati
i ljepote Arube, Barbadosa, Grand Caymana i Co-
sta Maye u Meksiku.
» Coleen }e puniti baterije u dru{tvu porodice na krstarenju
»
CIJENA: 10.000 E
Intervju Zerina i Vedad IBI[EVI]
Supruga ubojitog centarfora
na{e reprezentacije, ali i na{a
kolegica, postala je kolumnistica
„Azre“. Bosanska ina~ica Victorije
Beckham i Nives Drpi}, pisat }e
o `ivotu fudbalera, ali i drugoj
strani takvog `ivota, {to }e
na{im ~itateljima, nadamo
se, biti veoma zanimljivo. U
ovom broju Ibi{evi}i govore
kako su se upoznali, vjen~ali
daleko od reflektora i
kamera, sada ve}
porodi~nom `ivotu i
iznena|enjima koje
jedno drugom
prire|uju
Ljubav se rodila
u ‘Radon Plazi’
Ljubav se rodila
u ‘Radon Plazi’
20/azra 2010.
Razgovarala: Amela KESEROVI]
G
odinu koju diplomirana novi-
narka iz Sarajeva i na{ prosla-
vljeni nogometni internaciona-
lac ostavljaju iza sebe pamtit }e
kao jednu od najljep{ih. U njoj
su brakom krunisali ~etiri go-
dine ljubavi i porodi~no gnije-
zdo svili u Njema~koj. Zerina i Vedad Ibi{evi} su
u Americi, u porodi~noj posjeti, gdje }e provesti i
novogodi{nje praznike. Ovo je prvi put da javno
govore o ljubavi, vjen~anju i privatnom `ivotu
op}enito.
[ta Vas je ponukalo da se odlu~ite pisati kolu-
mnu za na{ magazin?
- Prije mjesec dobila sam ponudu za saradnju
od jednog ~asopisa iz BiH. Nakon toga sam stu-
pila u kontakt s urednicom „Azre“ i odlu~ila se za
va{ magazin, jer, osim {to je naj~itaniji, tematika
o kojoj }u pisati najbolje se uklapa u njegovu ko-
ncepciju. S obzirom na to da sam diplomirani
novinar, prihvatila sam radni anga`man s velikom
rado{}u. Za mene je to veliki izazov.
O kojim temama }ete pisati?
- O `ivotu `ena fudbalera, s kim se dru`im,
gdje kre}em, u ~emu se razlikuju moji stavovi od
stavova dru{tva u kome se nalazim. Pokazat }u
ljudima da ne `ivimo `ivot kakav ve}ina njih za-
mi{lja i da smo sasvim obi~ni i jednostavni ljudi.
Za{to ste novinarstvo izabrali za `ivotni poziv?
- Da }e novinarstvo biti moje `ivotno opredje-
ljenje znala sam jo{ od osnovne {kole. Uvijek sam
stvari, ljude i situacije promatrala iz vi{e uglova i
tra`ila odgovore na mnoga pitanja. Po prirodi sam
veoma radoznala, komunikativna i snala`ljiva.
Ko su Vam najinteresantniji kolumnisti?
- S na{ih prostora izdvojila bih Vedranu Se-
ksan, koja na specifi~an i interesantan na~in go-
vori o `ivotu `ene u dana{njem dru{tvu.
Koje knjige najradije ~itate?
- Iskreno, volim ~itati sve {to mi do|e pod ru-
ku. Na{a ku}na biblioteka, u kojoj je ve} sada
mnogo knjiga, nakon svakog putovanja postaje
bogatija za knjigu vi{e, jer ne propu{tam priliku
kupiti neku dobru knjigu bilo gdje da se nalazim.
Me|u posljednjima koje sam pro~itala su
„Hiljadu sjajnih sunaca“ i „Lovac na zmajeve“
Khaleda Hosseinija. Sjajna dva romana koja }e
mi zauvijek ostati urezana u sje}anje.
Vedad je pod konstantnom lupom javnosti kako
u BiH, tako i u Njema~koj, me|utim, uspje{no ste
odolijevali medijskoj znati`elji.
- Vezu nikada nismo krili i kretali smo se sa-
svim normalno, slobodno po svim mjestima u gr-
adu. Razlog {to se ja nisam pojavljivala u mediji-
ma je {to jednostavno nisam vidjela svrhu u sve-
mu tome, do sada kada po~injem da radim ne{to
svojom zaslugom, svojim radom i svojim kvalite-
tom.
Nekoliko mjeseci ste u braku, a bra~ni status
neminovno je zna~io i promjenu `ivotne sredine.
Kako su izgledali Va{i prvi dani u Njema~koj?
- Budu}i da sam i ranije dolazila u posjetu za
vrijeme Vedadove povrede pa i poslije, polako
sam se i postepeno adaptirala. Najva`nije za nas
oboje je to da smo kona~no zajedno i da nema
vi{e razdvojenosti. Uz osobu koju volite ni{ta
nije te{ko ni nemogu}e.
azra 2010./21
»
azra 2010./23
S kim se dru`ite u Hoffenheimu ?
- Imamo mnogo prijatelja i poznanika s koji-
ma ~esto idemo na ve~eru, izlazimo u grad ili oni
do|u u posjetu nama, a mi njima. Dru`imo se s
ljudima iz svijeta fudbala, ali i van njega.
Kako izgleda jedan Va{ sasvim obi~an dan?
- Ustajanje, zajedni~ki doru~ak, ispratim mu`a
na trening, potom odlazim u {kolu, kako bih {to
bolje savladala njema~ki jezik. Jer, da bih mogla
verificirati diplomu ili nastaviti studirati, moram
imati odre|eni stepen znanja njema~kog jezika.
Nakon devet mjeseci, {kolovanje }e uskoro biti
zavr{eno. Po povratku ku}i slijedi ru~ak ili ve~era
ili zajedni~ka kafa van ku}e.
Da li su karanten i pripreme, odnosno u to vri-
jeme razdvojenost od partnera, ono najte`e s ~im se
u zajedni~kom odnosu suo~ava `ena fudbalera?
- Imam sre}u da u Hoffenheimu ta odsustva
nisu tako ~esta. Pripreme se odr`avaju dva puta
godi{nje po desetak dana i u karanten idu jedino
kada igraju u gostima, a to je obi~no samo dan.
Nas dvoje puno vremena provodimo zajedno, ta-
ko da odvojenost gotovo i ne osjetim. Ima dru-
gih, te`ih stvari od toga, nervoza pred i za vrijeme
utakmice...
Koga ste od porodice i prijatelja ostavili u Sara-
jevu?
- Moja familija je u Sarajevu, prijatelji tako|er.
Najte`e mi je bilo ostaviti majku Sajmu i brata
Uzeira, za koje sam veoma vezana i koji mi mno-
go nedostaju. S majkom imam zaista poseban
odnos, ona je moj heroj i najve}a podr{ka u
`ivotu! ^esto do|em u Sarajevo, ~ujemo se telefo-
nom, a sre}a i skyp je tu.
Jeste li imali strog odgoj?
- S nepunih pet godina ostala sam bez oca, ko-
ji je poginuo u ratu, tako da je pet godina stariji
brat preuzeo tu za{titni~ku ulogu. Ako se pod str-
ogim odgojem podrazumijeva to da su mama i
brat morali u svakom trenutku znati gdje sam i s
kim, onda jesam imala strog odgoj. Danas sam
im mnogo zahvalna zbog toga, jer su me, sigurna
sam, sa~uvali od mnogih lo{ih stvari.
Kako je Va{a porodica reagirala kada je saznala
da ste u ljubavnoj vezi s Vedadom?
- Vedad je tada igrao u Achenu i nisu ni znali
ko je on, niti su ga upo}e gledali kroz njegovu pr-
ofesiju. Nije im trebalo mnogo vremena da se
uvjere da on zaista posjeduje sve kvalitete o koji-
ma sam im pri~ala.
U Turskoj je interes medija za fudbalere i nji-
hov na~in `ivota gotovo pa nepodno{ljiv. Prati se
do najsitnijeg detalja. Kakvi su u tom smisilu nje-
ma~ki mediji?
- Generalno, za Njema~ku to ne mogu da
ka`em, jer sigurno postoje razlike izme|u ve}ih i
manjim klubova. Na na{u sre}u pritiska nema
uop}e i mo`emo sasvim normalno da {etamo,
izlazimo i da se kre}emo gdje `elimo, bez straha i
stresnih momenata. U to ne ubrajam slikanje i
autograme koje Vedad vrlo rado daje, naro~ito
mali{anima. Naravno da je, na nekim zabavama
gdje se okupi cijeli klub ili kada se zna da na
odre|eno mjesto dolaze igra~i, neminovno i pri-
sustvo novinara.
Kako ste se upoznali s Vedadom?
- Radila sam u hotelu „Radon Plaza“, prije
otprilike ~etiri godine, za jednu firmu, a on je tu
bio na pripremama. Sreli smo se na hodniku i pri
»
Pet pitanja za Vedada
Po ~emu je Zerina bila druga~ija od drugih djevojaka i Va{ izbor za `ivotnog partnera?
- Druga~ija je zbog nevjerovatne iskrenosti i vesele naravi, koju sam odmah primijetio. Izuzetno
inteligentna i sposobna, ali i pa`ljiva. Moram priznati da sam jako sretan i ponosan {to imam takvu
`enu pored sebe.
Po ~emu }ete naro~ito pamtiti va{e vjen~anje?
- Po tome {to je bilo tradiconalno, skromno, uz zvuke starogradskih pjesama, meni dragih ljudi i
najljep{oj mladoj.
Koliko se odnos dvoje ljudi mijenja u braku, u odnosu na vezu i zabavljanje?
- U braku se ljudi ne mijenjaju toliko koliko se odnos mijenja. Nekako s tom odgovorno{}u do-
lazi i ozbiljnost koja te neminovno ~ini zrelijim. Nema ni{ta ljep{e od toga kada zna{ da nekome pr-
ipada{ do kraja `ivota i da }e taj neko biti uz tebe u dobru i zlu, jer uz dvoje je sve mnogo lak{e.
[ta supruzi najradije poklanjate?
- Zerina je skromna, tako da mi je {irok repertoar izbora. Volim biti nepredvidiv, pa je ~esto
iznenadim kada se najmanje nada.
Uspje{no se bavite i humanitarnim radom. Izme|u ostalog, u~estvujete i u humanitarnom projektu
„Dijete BiH“. Koliko je supruga imala utjecaja na Vas u tom smislu?
- To je ne{to {to, manje-vi{e, dolazi iz moga srca. A, sigurno se pri svakoj odluci konsultiram sa
suprugom i njena podr{ka mi je veoma bitna svemu, pa i u tome, naravno.
Planirate li uskoro mijenjati Njema~ku za neku drugu `ivotnu sredinu?
- Fudbal je takav posao da se nikad ne zna. Otvoreni smo i spremni za sljede}i izazov.
»
24/azra 2010.
»
prvom pogledu osjetili ono ne{to, ali sve je ostalo
na tome. Nekoliko dana nakon toga, iza{la sam s
prijateljicama u jedan kafi} i on je do{ao sasvim
slu~ajno ba{ na isto mjesto. Taj drugi, slu~ajni su-
sret bio je sudbonosan. Prepoznali smo se, upo-
znali, razmijenili brojeve i po~eli da a{ikujemo...
ha-ha-ha.
Kada ste shvatili da je on ~ovjek s
kojim `elite provesti ostatak `ivota?
- Od prvog dana me je o~arao
izuzetnom skromno{}u, jednosta-
vno{}u, iskreno{}u i zrelo{}u. Nika-
da nisam upoznala nekoga tako mla-
dog, a s tako velikim `ivotnim isku-
stvom iza sebe. On je osoba od
koje svakodnevno ne{to no-
vo nau~im i kojoj se di-
vim zbog upornosti i
istrajnosti u svemu {to
radi.
Planirate li usko-
ro postati roditelji?
- Naravno, iako
ka`u da se pro{ire-
nje porodice nika-
da ne planira. Dje-
ca su najve}e blago
i kada se to desi,
sigurna sam da od
nas dvoje niko ne}e
biti sretniji.
U ~emu ste na-
jsli~niji, a u ~emu
apsolutno razli~iti?
- Ja sam velika
pri~alica, dok je Ve-
do malo povu~eniji.
U svemu ostalom smo
veoma sli~ni.
Koje kompromise brak
naro~ito zahtijeva?
- O svemu mnogo ra-
zgovaramo, kod nas nema
tajni. Svaku odluku zajedno
donosimo i bez me|usobne
komunikacije, sigurna sam,
nema ni uspje{nog braka.
Samo razgovorom se mogu
prebroditi i rije{iti sve situa-
cije s kojima se jedan bra~ni
par susre}e.
Bojana, supruga srbija-
nskog fudbalera Vladimira
Stojkovi}a, izjavila je neda-
vno da nijedna `ena fudbale-
ra na svijetu ne `ivi poput
Victorije Beckham. Kako `ivi
Zerina?
- Saglasna sam s tom izja-
vom, ali ima jo{ `ena koje te`e
ka tom na~inu `ivota. Naj~e{}e
su to `ene poznatih fudbalera u
Engleskoj. Victoria je stvorila brend i
smatram je uspje{nom `enom. Ostva-
rila se kao majka, ve} deceniju uspije-
va odr`ati brak, {to, sigurna sam, nije
nimalo jednostavno, uspje{na je modna
kreatorka. Ali, taj lifestyle je daleko daleko od li-
festlyle koji `ivi Zerina. Zerina je jedna sasvim
obi~na `ena, koja se trudi da bude, prije svega,
dobra supruga.
Je li zaista rije~ o predrasudama ili svi ti napisi
o lifestyleu fudbalera (novac, putovanja, brendira-
ne stvari) i njihovih ljep{ih polovina imaju i rea-
lno upori{te?
- O tome }u ba{ pisati u svojoj kolumni, gdje
}e ~itatelji prona}i odgovore {ta mislim o tome i
na koji na~in to dru{tvo funkcionira. Ima istine,
ali neke stvari su i preuveli~ane, pa ~esto i nerea-
lne.
U tekstu koji }e ~itatelji „Azre“ imati priliku
~itati, ka`ete: „Ovo je moj `ivot, moja sudbina i to
je ‘neko’ gore pripremio za mene...“ Je li Va{ `ivot
zaista blagodat kojom Vas je Bog obdario?
- Blagodat za mene jeste zdravlje i sre}a mog
supruga i mene, ali i na{ih najmilijih. Sretna sam
i zahvalna Bogu {to sam prona{la ~ovjeka svog
`ivota, ~ovjeka koji me u potpunosti razumije,
podr`ava i ~ini najsretnijom `enom na svijetu.
Sve ostalo - materijalno, prolazno je i manje bi-
tno.
Kako je izgledao dan kada Vas je Vedad zapro-
sio?
- Vjerili smo se u Njema~koj, u Münchenu,
dok smo boravili na jednom kra}em putovanju.
Samo }u vam re}i da je bilo jako, jako roma-
nti~no, potrudio se da me iznenadi kada sam to
najmanje o~ekivala i uspio je u tome. Izmamio je
suze radosnice na moje lice i bilo je zaista predi-
vno.
O va{em vjen~anju se vrlo malo znalo, taj ~in
ste uspjeli obaviti bez bliceva fotoaparata, kame-
ra..., bez velike pompe. Za{to?
- Taj dan }emo oboje pamtiti kao najljep{i
dan u `ivotu. To je ne{to {to smo `eljeli da bude
samo na{e, i tako je i bilo. Svadbi je prisustvovao
samo naju`i krug rodbine i prijatelja. S blicevima
i kamerama ta privatnost bila bi naru{ena, a to
nismo `eljeli ni u kojem slu~aju.
Gdje ste proveli medeni mjesec?
- Nakon svadbe obi{li smo rodbinu u BiH i
Americi, tako da za oficijalni medeni mjesec ni-
smo odmah imali vremena. Me|utim, kasnije
smo sve nadoknadili i otputovali u Pariz. Ina~e,
ne robujemo tim stereotipima, tipa velike svadbe
ili medenog mjeseca na Bahamima i sli~no. Na-
jva`nije je da smo sretni i da su se na{e zvijezde
poklopile, a nama je svaki dan medeni mjesec...
ha-ha-ha.
Kako se sla`ete s Vedadovom porodicom?
- Takve ljude je nemogu}e ne voljeti. Imam
osje}aj kao da sam cijeli `ivot rasla pored njih.
Skoro svakog dana pri~amo telefonom i radujemo
se svakom sljede}em susretu. Imam najboljeg sve-
kra i svekrvu na svijetu. Nas dvije uzajamnim
po{tovanjem i ljubavlju definitivno ru{imo stere-
otipe da se svekrve i snahe ne vole.
[ta radite kada osjetite da Vam je odnos postao
rutina?
- To se jo{ nije po~elo de{avati i nadam se i da
ne}e. Ali, trudimo se da jedno drugo ~esto izne-
nadimo nekom ve~erom ili izlaskom, nekim po-
klonom. Svake sedmice idemo na kafu, preko da-
na samo nas dvoje, u {etnju, kino...
Gdje }ete provesti zimski odmor?
- Kod na{e porodice u Americi, odnosno Ve-
dadovih roditelja i sestre. Veoma smo sretni {to
}emo biti na okupu.
Star Wars Emina JAHOVI]
26/azra 2010.
Izme|u mene
i Bergüzar
Korel nema
netrpeljivosti
Izme|u mene
i Bergüzar
Korel nema
netrpeljivosti
Shvatam da je medijima trebala
neka senzacija, ne{to {to }e
pobuditi pa`nju javnosti, a po{to
Berguzar dolazi iz Istanbula,
grada u kojem `ivim i radim,
odlu~ili su nas sukobiti
Razgovarala: Elvedina D@AKMI]
N
akon {to su Bergüzar Korel i
Halit Ergenç posjetili Beogr-
ad, tamo{nji mediji su se ra-
spisali o navodnoj netrpelji-
vosti izme|u ove glumice i
Emine Jahovi}-Sandal. Po-
vod je bio „[eherzadin“
odgovor na pitanje poznaje li Eminu.
- Emina Jahovi}?! Znam je samo kao supru-
gu Mustafe Sandala, koji je kod nas veoma po-
pularan pjeva~. Iz novina sam saznala da se emi-
tira serija u kojoj ona glumi i to je sve - kazala
je.
Ove rije~i pokrenule su lavinu napisa o tome
kako se njih dvije ne podnose iz ljubomore i cilj
im je bio, na neki na~in, omalova`iti karijeru
koju Emina gradi u Turskoj. Lijepa Novopazar-
ka ve} je navikla na takve komentare, i ne pri-
daje im veliku va`nost.
- Shvatam da je medijima trebala neka se-
nzacija, ne{to {to }e pobuditi pa`nju javnosti,
a po{to Bergüzar dolazi iz Istanbula, grada u
kojem `ivim i radim, odlu~ili su nas sukobiti.
Izme|u mene i nje nema nikakve netrpeljivo-
sti, serija „1001 no}“ je izuzetno gledana, a
Bergüzar je dobra i cijenjena glumica. Zaista
ne mogu ni{ta lo{e re}i o njoj - istakla je
Emina.
Poznajete li ovu glumicu li~no?
- Ne, ali na osnovu onog {to sam ~ula o njoj
mogu re}i da je veoma lijepa i pristojna osoba.
Turci je mnogo vole.
Neki ka`u da su ona i Halit Ergenç u Turskoj
popularni kao {to su Angelina Jolie i Brad Pitt u
svijetu...
- Angelina i Brad su posebna pri~a. Nema
tog para koji mo`e biti poput njih, ni kod nas,
ni u Turskoj, niti bilo gdje.
Smatrate li da su turske glumice ljubomorne na
Vas zato {to ste dobili ulogu u seriji „Lale Devri“?
- U Turskoj me do`ivljavaju kao svoju i dra-
go im je da sam dobila ulogu u takvoj seriji.
Nema tu nikakve ljubomore. Sve je to prenapu-
hano kod nas. Puno sam radila u posljednje vri-
jeme i nisam se bavila tim {ta ko misli.
Kako proti~e snimanje ove serije?
- Radimo na 16. epizodi, ali ja uskoro na-
pu{tam snimanje. Lale, koja je glavni lik, u je-
dnoj od narednih epizoda poginut }e u sao-
bra}ajnoj nesre}i. To jeste malo neobi~no, ali
nije moglo druga~ije. Ne znam {ta }e se dalje
desiti sa serijom, to je ne{to {to me, u principu,
ne zanima.
Za{to ste donijeli takvu odluku?
- Postalo mi je previ{e naporno. Radim se-
dam dana u sedmici po 12 sati dnevno, a u
mom ugovoru stoji druga~ije. U po~etku sam
nekako mogla izdr`ati taj tempo, ali na {tetu
porodice, koja mi je oduvijek bila na prvom
mjestu. Imam malo dijete i mu`a i nisam im se
mogla dovoljno posvetiti, jer sam i danju i no}u
bila na snimanju. Sve sam podredila glumi, i to
me iscrpilo u svakom smislu.
azra 2010./27
»
Godi{njica braka
Kako namjeravate provesti zimu?
- I}i }emo na skijanje krajem januara ili
po~etkom februara. Pripremamo i lijep party
povodom tre}e godi{njice braka i Mustafinog
ro|endana, {to }e biti 15. februara.
Jeste li se razo~arali u gluma~ki posao i namjer-
avate li ostati u tim vodama?
- Nisam. Volim da glumim. Imam mnogo
ponuda za snimanje filmova, ali se ne}u usuditi
da u|em u neki projekt dok se zaista ne poisto-
vjetim s tom ulogom i dok mi se scenarij mnogo
ne svidi. Radije bih da napravim svoj film, svoju
pri~u, ne iz svog privatnog `ivota, ve} neki vla-
stiti scenarij i da budem producent tog filma u
budu}nosti. Svi|a mi se taj posao iza kamera i
znam mnogo ljudi iz te bran{e. Ipak, sada }u se
potpuno posvetiti muzici, jer je krajnje vrijeme
za to. Uskoro }u izdati novi singl u Turskoj, je-
dva ~ekam da vidim kako }e biti prihva}en.
28/azra 2010.
»
Snimanje
za „Vogue“
Kako je protekla saradnja s turskim izda-
njem ~asopisa „Vogue“?
- Izuzetno sam zadovoljna. Cijeli decembar
na web siteu turskog izdanja „Voguea“ svako-
dnevno }e biti objavljivane moje fotografije koje
trebaju predstaviti moj stil odijevanja. Imponira
mi {to se me izabrali predstaviti u ovoj rubrici,
jer je „Vogue“, ipak, najpresti`niji modni
~asopis na svijetu. S druge strane, to je veliki
posao, koji zahtijeva mnogo truda s moje stra-
ne. Svakog dana se trebam predstaviti u novom
svjetlu. Odjevne kombinacije biram sama, i to
je sve moja odje}a. Uredni{tvo ~asopisa se ne
mije{a u moj stil, ve} ga samo prati.
» Emina napu{ta snimanje serije
„Lale Devri“, kako bi se
posvetila suprugu i sinu
Na{a tema
30/azra 2010.
Ljudi s kojima s
U kalendaru je moglo biti i
stotinu mjeseci, toliko smo
zanimljivih sagovornika u minuloj
godini imali. Me|utim, samo ih je
dvanaest, stoga i spisak imena
s kojima smo voljeli razgovarati
simboli~no zavr{avamo tim
brojem. Jedni su nam strastveno
branili knji`evnost od birokratije,
drugi pokazali da humanost nema
ba{ nikakve veze s ekonomijom
i njenom krizom, a tre}i da
svijet i dalje voli pristojne,
pametne i hrabre
Priredila: Amela KESEROVI]
Veliki kavaljer Estrada ne pamti ve}eg
gospodina od njega, primijetio je to i gla-
soviti menad`er Velibor D`arovski, kazav{i
jedne prilike da je ^ola inteligentan mo-
mak i kavaljer, koji svakom ho}e da pomo-
gne u nevolji i koji nikada druga ne osta-
vlja na cjedilu. Svakom pone{to fali na sce-
ni, ali ^oli ni{ta. On ima Bogom dan glas,
hitove, publiku razli~itih generacija, a jo{
ga i `ene vole.
Bio je na{ doma}in sredinom 2010. godi-
ne. Do~ekao nas je u elitnom beogra-
dskom restoranu „\or|e“ i poklonio nam
sate razgovora o rodnom Sarajevu, svojim
k}erkama, prijateljima...
„Da li vam se dopada jelo, mo`da biste
ipak ne{to drugo? Vino svakako morate pr-
obati, portugalsko je i odli~no...“, pitao nas
je. Ovaj ~ovjek misli na vas i vi{e od vas.
I, da, u`ivao je u fotografiranju! A i nama
se dopalo jelo, portugalsko vino tako|er.
Kakav kavaljer, ~ak je i D`arovski bio {krt
na rije~ima.
Zdravko ^OLI]
S njom je i „Azra“ bila ljep{a S Amrom Silajd`i}
su „Azrine“ naslovnice izgledale ljep{e. Pratili
smo sve njene uspjehe u BiH i Evropi. Ispratili
smo je i u Ameriku. Kada smo joj objavili na-
slov: „Nova zvijezda Hollywooda“, nazvala nas
je i gotovo boja`ljivo pitala da mo`da neko
slu~ajno ne}e pogre{no protuma~iti konstataciju,
jer Amerika je tek ~ekala na nju. Skromnosti joj
ne manjka, ima je ~ak i previ{e. Ku}nog odgoja
taman koliko i treba. Nju jednostavno volite
imati za sagovornika. Taman kad pomislite da je
sve oti{lo k vragu, ona vas uvjeri da oko vas jo{
`ive lijepi, pametni, hrabri i pristojni.
Amra SILAJD@I]
azra 2010./31
s mo voljeli razgovarati
Mo`e Vaha bez Mostara, ali Mo-
star ne mo`e iz Vahe Francuzi ga
do`ivljavaju kao ~ovjeka sa samo-
pouzdanjem, koji ni u ~emu ne
u~estvuje ako nije siguran u usp-
jeh, dr`i se date rije~i i nikada ne
zaboravlja odakle je do{ao. Uvjerili
smo se i sami tokom na{e posjete
Zagrebu. Ni trideset godina isku-
stva u inozemstvu nije „ubilo“ pre-
poznatljivi hercegova~ki govor.
Osmijeh mu je ozario lice, kada
smo to i naglas primijetili. Drago
mu bilo ~uti. Ni strog nije kako
izgleda u novinama.
Za nas je izdvojio dva dana u Za-
grebu, do~ekao nas u „Sheratonu“,
a onda i proveo kroz „Dinamove“
kancelarije i stadion.
Susretljiv je bio i prilikom fotogra-
firanja. Navikao na bliceve fotoa-
parata i svjetla kamera (ne treba
zaboraviti da su ga zbog „Lillea“ i
upjeha u Ligi prvaka, Francuzi i
tamo{nji mediji godinama tretirali
k’o sveca), savr{eno je obavio i ovaj
zadatak.
V
a
h
i
d

H
A
L
I
L
H
O
D
@
I
]
Ljubaznost turskog superstara Na{ sagovornik u protekloj go-
dini bio je i trenutno najpopularniji turski glumac Halit Ergenc.
Junaka serije „1001 no}“, koja je u rekordnom roku osvojila Re-
gion, te uljep{ala dosadne i hladne zimske ve~eri 2010., upoznali
smo u Zagrebu, gdje je snimao reklamu za jedan trgova~ki lanac.
Halit ne plijeni samo ljubazno{}u i pristupa~no{}u, ve} i osobi-
nom koja krasi samo velike - zvjezdani status i popularnost ne
isti~e u prvi plan. Odgovorio je na sva na{a pitanja i, kako smo se
mi odu{evili njegovom `ivotnom pri~om, tako i on nije krio za-
dovoljstvo zbog pozdrava iz Sarajeva. Suvenire, koji simboliziraju
staru jezgru bh. metropole, odnio je u Istanbul. ^ekamo da ispu-
ni obe}anje te i nakon Zagreba i Beograda posjeti i Sarajevo.
Sagovornik za {est naslova Dino [aran nije {ablonski
tip. Kako je beskompromisan u svojim rock-pjesmama, u
kojima se ne miri sa socijalnom nepravdom, tako je zani-
mljiv i u trenucima kada odgovara na brojna novinarska
pitanja. Mo`ete ga pitati i najbanalniju stvar, a on }e vam
u dvije re~enice dati „mesa“ da se odlu~ujete izme|u {est
naslova.
Halit ERGENC
Dino
[ARAN
32/azra 2010.
»
Jasmila
@BANI]
Poziv iz Irske S Jasmilom smo nakon
intervjua obavljenog prije nekoliko
mjeseci u sarajevskom „Meeting poi-
ntu“, i u novembru trebali razgovarati
jedan na jedan. Radovala se i fotografi-
ranju, priznav{i da }e ovo biti dobra
prilika da nam poka`e i svoj novi
imid`. Sama je izabrala i prostor za
photoshooting. Me|utim, nije mogla
predvidjeti jo{ jedan inozemni put.
Ovoga puta poziv joj je stigao iz Irske:
„Na putu“ je nominiran za jo{ jednu
nagradu. Koju po redu? Prestali smo ih
nakon „Grbavice“ brojati. Kompromis
je postignut, intervju smo zavr{ili za-
hvaljuju}i ~udotvornom mailu. Drugi
put ne}emo! Jasmilu `elimo ponovo vi-
djeti jedan na jedan i pred objektivom
na{eg fotoreportera.
Pariski doma}in Tek rijetki s ovih pro-
stora imaju privilegiju dru`iti se s jednim od
trenutno najpopularnijih pop-pjeva~a na svi-
jetu. I ba{ zato {to smo bili rijetki, dajemo
sebi za pravo hvaliti se da smo jedno junsko
popodne u Parizu proveli u dru{tvu Justina
Timberlakea. Iako nije bio raspolo`en za
ve~ernji party povodom promocije, opra{ta-
mo mu propust zbog nevjerovatne srda~nosti
i spremnosti da tokom intervjua odgovori na
sva na{a pitanja. Obe}ao je do}i u Sarajevu.
Dr`imo ga za rije~.
Justin
TIMBERLAKE
Justin
TIMBERLAKE
Tanja FAJON
Tanja - ~ista desetka Tanja Fajon - jedna `ena, dvije -
pri~e, tri - zada}e: Izvjestiteljica Evropskog parlamenta za
viznu liberalizaciju, slovenska predstavnica u Evropskom
parlamentu, novinarka, ~etiri - u ~etvrtom je desetlje}u,
pet - ocjena za sve {to je uradila za Bosance, Hercegovce i
Albance, {est - je sportova kojima se bavi, sedam - ~uda
svijeta sad mogu vidjeti i bosanska djeca, osam - jer i na-
kon odgovora ostaje „pogodi ko sam“, devet - za optimi-
zam kojim zra~i i deset - iza{ao nam je mladi mjesec.
Ima lijepe ruke U njegovom dru{tvu se osje}ate
posebno, kao da }ete ve} sutra biti glavni junak neke
njegove nove pri~e. I kako ga opisati? Je li dovoljno
kazati: D`evad Karahasan je „Izvje{taji iz tamnog vila-
jeta“, „Isto~ni diwan“, „[ahrijarov prsten“, „No}no
vije}e“...ili je bolje re}i da ima lijepe ruke. I rumeno
lice. Ka`e da je stidljiv. Strastveno govori kad brani
knji`evnost od birokratije. Malo ti{e kad opisuje vri-
jeme u kojem `ivimo. On ne `uri. S puno ljubavi
njeguje privilegiju `ivota bez mobilnog telefona. Por-
ed njega mnogi djeluju neuroti~no. Tako je i nama
bilo. Vi{enedjeljnu potragu za najve}im bh. piscem
zavr{ili smo u njegovom kabinetu na Filozofskom fa-
kultetu. Nekoliko stolica, mnogo papira i ispitiva~ki
pogled.
D`evad
KARAHASAN
azra 2010./33
Elvir BOLI]
Rijetki po{tuju novinarski poziv kao {to
to ~ini Elvir Boli} S njim se lako dogovo-
rite za razgovor. On je bez svake sumnje
usvojio samo najljep{e manire iz velikih
evropskih centara u kojima je `ivio. Go-
dinama je vjeran na{em magazinu, bili
smo prva ekipa koju je pozvao u svoj por-
odi~ni dom. Pili smo kafu s njegovom pr-
elijepom suprugom Gond`om, majkom
koja je stigla u posjetu iz Zenice. Tog da-
na je i k}erkica slavila ro|endan, a kofere
su pakovali i za Istanbul. Bilo je vrijeme
ljetnog odmora. Kakav je samo nogome-
ta{ bio - igra~ina, ni{ta manje dobar nije
ni doma}in.
Seka ALEKSI]
Seka to radi s gu{tom Ljubitelji folk muzi-
ke nisu ostali uskra}eni za informacije o je-
dnoj od najpopularnijih srbijanskih pje-
va~ica Seki Aleksi}. Rado nam je govorila o
karijeri, vjen~anju i planovima da u 2011.
rodi blizance. Ne poma`u mnogi danas, a
Seka to radi s gu{tom: spakuje kofere, ekipu
muzi~ara, odr`i besplatno koncert u Zenici i
spasi jedan `ivot. ^estitamo!
S nama je dijelio sve Sve ove godine bilo smo uz Halida
Be{li}a, ali i on uz nas. S nama je dijelio i dobro i zlo, ~ak i
trenutke koji se ~uvaju samo za porodicu. Zato ga po{tuje-
mo i vi{e. U minuloj godini na{i susreti su imali lijep povod:
pratili smo njegove koncerte u Sarajevu, Banjoj Luci, Zenici,
Splitu, Zagrebu - dva puta.
Nama je dozvolio da imamo ekskluzivitet u pra}enju je-
dnog od najljep{ih privatnih trenutaka - vjen~anja sina je-
dinca. U Ni{i}ima, smo bili njegovi gosti na novootvore-
noj ergeli konja. Ovdje Halid tra`i mir od gradske buke,
raznih prijatelja i „prijatelja“, i brine o budu}em {ampi-
onu, dvoipogodi{njoj kobili Minnie Mouse. Halidu
`elimo jo{ mnogo arena, ko{eva i lijepih povoda za razgo-
vore s „Azrom“. Mi smo ih ve} ubilje`ili u planer za nare-
dnu godinu.
Halid
BE[LI]
34/azra 2010.
Kod ku}e je najbolje
D
a
m
i
r

[
E
H
A
N
O
V
I
]
D
a
m
i
r

[
E
H
A
N
O
V
I
]
Dokazal
napravi
azra 2010./35
Z
asi}eni raznim „farmama“, „reali-
tyjima“ i emisijama sli~nog tipa,
kojima nas svakodnevno „bom-
bardiraju“ s ve}ine doma}ih, ali i
regionalnih televizija, gotovo da
smo zaboravili {ta zna~i pogledati
kvalitetnu televizijsku emisiju, koja }e nas, prije
svega, opustiti, podsjetiti na neka ljep{a vreme-
na, ali i educirati. Stoga je nova sezona showa
„Kod ku}e je najbolje“, pod voditeljskom pali-
com Damira [ehanovi}a, koju svake nedjelje
uve~er mo`emo gledati na BHTR-u, pravo tele-
vizijsko osvje`enje. Reakcije na dosada{nje ~etiri
emitirane emisije su i vi{e nego pozitivne kako
zbog zanimljivih tema, adekvatnih gostiju, tako i
zbog afirmacije bh. muzi~ara, {to, zapravo, na
neki na~in, i jeste misija javnog servisa.
Publika i gosti
- Ve} nakon prve emisije rekacije su bile izne-
na|uju}e dobre za jedan show ovog tipa, koji u
BiH, prema svemu sude}i, nije o~ekivan. Mnogi
su mislili da se takvo ne{to kod nas ne mo`e na-
praviti. Mi smo duboko vjerovali u tu emisiju od
samog po~etka. Ovakvo ne{to sam planirao ura-
diti jo{ prije nekoliko godina, ali kockice su se
tek sada poslagale. S intenzivnim pripremama
po~eli smo prije pola godine. Svih 10 emisija sni-
mili smo za pet sedmica, {to je vrlo obiman po-
sao. Izvrsne reakcije smo dobili i od ljudi izvana,
koji su putem satelita pogledali ovaj show. Ko-
na~no smo dokazali da u BiH mo`emo napraviti
kvalitetan show i da za to imamo sve resurse - od
glamuroznog studija, orkestra, do pjeva~a, ali i
gostiju. Moja `elja je bila da putem ovog serijala
afirmiram {to vi{e umjetnika iz BiH. Zato sam i
izabrao isklju~ivo na{e pjeva~e, a i za goste sam
nastojao pozvati {to vi{e ljudi iz BiH. Dao sam
prednost onima koji su svih ovih godina radili
vrlo kvalitetno, ali su uvijek bili u sjeni ljudi iz
Hrvatske i Srbije. Vodio sam se prvenstveno kva-
litetom i vrlo sam zadovoljan, kao i menad`ment
BHRT-a - ka`e na po~etku na{eg razgovora Da-
mir, obja{njavaju}i nam kako je nastao novi ko-
ncept showa „Kod ku}e je najbolje“.
- Projekt je pro{le sezone emitiran u sasvim
drugom formatu. Vi{e je to bilo na principu mi-
ni koncerata. Poku{ao sam to upakovati u
druga~iji format i napravio sam muzi~ki talk
show. Tra`io sam da mi dovedu publiku, goste i
da, kao ilustraciju teme o kojima govorimo,
izvodimo pjesme iz pojedinih epoha. Napravili
smo i dva specijala, posve}ena Korneliju Kova~u
i Arsenu Dedi}u.
Zahvaljuju}i poznanstvima od ranije, koje je
stekao rade}i kao urednik i voditelj „Damara“,
Velika gledanost showa „Kod ku}e je najbolje“,
koji se emitira nedjeljom uve~er na BHRT-u,
pokazala je kako na{a zemlja, ipak, ima
kulturan tv-auditorij `eljan kvalitetnog i edukativnog
programa. Damir za na{ magazin govori o
nastajanju ovog showa, njegovim gostima i
onome {to }emo tek mo}i pogledati
Pi{e: Lejla LOJO
ali smo da znamo
viti kvalitetan show
» [ale}i se, ka`e kako u
njegovoj emisiji ne mo`e
gostovati niko ko ne pjeva i
ne svira bolje od njega
»
36/azra 2010.
Damiru nije bilo te{ko kao goste dovesti najkva-
litetnije ljude u svom poslu kako iz na{e zemlje,
tako i iz Regiona.
- Uglavnom su se svi odazvali pozivu s tim da
je bilo i onih koji se vremenski nisu mogli uklopi-
ti, jer im nisu odgovarali termini, uprkos njihovoj
velikoj `elji da do|u, poput Bernarde Marovt ili
Ane Sasso, kada smo radili emisiju o misicama.
Goran Bregovi} je, tako|er, bio na turneji, pa nije
mogao do}i u emisiju posve}enu sarajevskoj rock
sceni. S druge strane, bilo mi je veliko zadovo-
ljstvo ugostiti Sini{u [karicu, glavnog urednika
„Jugotona“, koji skoro nikada ne gostuje u emisi-
jama, ili Ducu Markovi}, s ~ijom emisijom „Hit
meseca“ su odrasle ~itave generacije. Tu su bili i
Boro Konti}, Meri Cetini}, Vlado Leskovar, te
brojni drugi. Neki od njih su u Sarajevo do{li pr-
vi put nakon 20 godina - ka`e Damir.
Nova sezona
Posebnu dra` emisiji daju mladi bh. muzi~ari,
koji su pokazali da, osim svojih, odli~no izvode
najve}e svjetske hitove.
- Od po~etka sam `elio da pjeva~i budu
isklju~ivo iz BiH. Malo smo bili zabrinuti da li
mo`emo okupiti takvu ekipu. Na prvu se ~ini da
nemamo dovoljno kvalitetnih pjeva~a. Osnovu
~ini zabavni orkestar muzi~ke produkcije BHRT-
a s producentom Adnanom Mu{anovi}em, a ja
sam, prema nekim svojim afinitetima i temama
koje sam obra|ivao, birao pjeva~e. Upjeli smo
okupiti 10-ak ljudi, koji su pokazali da zaista ima-
mo kvalitetnu muzi~ku scenu pored one rock var-
ijante koju ~ine „Dubioza kolektiv“, „Letu {tuke“
i sli~no. S druge strane, tu su Maja, Banda,
Almas, Irina, Vuka{in, Boris, Davor. Ne smijem
zaboraviti backvokale Elmu, Dunju i Aidu, koje
su bile odli~ne, a Aida je u emisiji s Kornelijem
Kova~em otpjevala duet i dokazala da je fenome-
nalan frontmen i sigurno }e u narednim godina-
ma biti jedna od prvih pjeva~ica bh. scene.
Sude}i prema dosada{njim reakcijama, o~eki-
vati novu sezonu ovog showa sasvim je realno.
- U ovom momentu mi je bitno da ovih 10
emsija pro|u kvalitetno i da to publika prihvati na
na~in na koji smo mi zamislili. Iskreno se nadam
da }e menad`ment na{e ku}e biti zadovoljan, kao i
sponzori i da }emo, mo`da, najesen napraviti no-
vu sezonu koja }e biti jo{ glamuroznija i u{minka-
nija. Moja `elja je uvijek bila da naredni projekt
bude bolji od prethodnog i uspijevao sam u tome
- ka`e na kraju na{eg razgovora Damir, dodaju}i
kako je i menad`ment njegove ku}e prepoznao
ovaj projekt i prona{ao najbolji termin za njegovo
emitiranje u programu, koji je u posljednje vrije-
me, itekako u ekspanziji.
Moja `elja je bila da
putem ovog serijala afirmiram
{to vi{e umjetnika iz BiH.
Zato sam i izabrao isklju~ivo
na{e pjeva~e, a i za goste sam
nastojao pozvati {to vi{e ljudi iz
BiH. Dao sam prednost onima
koji su svih ovih godina radili vrlo
kvalitetno, ali su uvijek bili u sjeni
ljudi iz Hrvatske i Srbije

»
Nezgoda s Arsenom
- Moja `elja je bila da napravim specijal s ljudima koji su ostavili dubok trag na muzi~koj sce-
ni, pa smo te emisije posvetili Korenliju Kova~u i mom omiljenom kompozitoru Arsenu Dedi}u,
s kojim se snimanje malo iskompliciralo. Naime, na{a kompletna scena bila je postavljena i ~ekali
smo ga da do|e, ali je njegov avion, pri spu{tanju, uletio u ru`u vjetrova i po~eo se okretati. Pilot
se uspio okrenuti i vratiti u Zagreb. Arsen nije do{ao, pa smo se narednog dana spakovali i s redi-
teljem Emirom Saltagi}em i Irinom Kapetanovi}, otputovali u Zagreb. Na kraju smo, ipak, ostva-
rili zacrtani plan.
» Specijalna emisija posve}ena je Korneliju Kova~u, koji je ugostio Ninu Arnautali}a i Zlatka Pejakovi}a
S Arsenom Dedi}em
i Irinom Kapetanovi} u
Zagrebu
38/azra 2010.
Neke druge la`i
K
alendari najvi{e slu`e lju-
dima koji oprezno `ive
`ivot. Pristajemo na to da
vrijeme mjerimo po kale-
ndaru. Po danima. Po sa-
tima. Zaboravljamo da ga
mjerimo po momentima.
Ima ne{to ~udno u sje}anjima. Nisam od
onih {to pamte datume. Zapravo, nemam
pojma kad se {ta desilo. Samo znam da se
desilo. A na kraju godine, potaknuta
~istom potrebom da se okrenem i odgovo-
rim sama sebi na pitanje: „\e si bila, {ta si
radila“, shvatim da ti ovako krajem dece-
mbra, protekla godina do|e kao skup sta-
tusa s Facebooka.
Trideset i prvi decembar 2009. @uta ta-
bija. Vatromet. Novu godinu mi prva
~estitala Toya. Koja je pas. Prvo {to mi je
palo na pamet. Bit }e ovo ~udna i draga
godina. Prvi januar. Mama i pas. Ruska sa-
lata. Novogodi{nji koncert iz Be~a na tele-
viziji. Teoretski, `ivot je jednostavan. U
praksi nije. Ponedjeljkom jazz. Utorkom
kuhanje. Upoznala Juru Franka. Smijala
se. Plakala. Nau~ila da svi imamo ku}no
vaspitanje, samo {to nisu sve ku}e iste.
Smijala se. S prijateljima. Odlu~no ignori-
sala svoj ro|endan. ^etvrtkom pila kajsije-
va~u s prijateljicama koje znaju {ta je Mje-
ra, a {ta Mjerica.
Tri prijatelja, tri „pingvina“ koja su me
nau~ila da zavolim d`ind`er. Sun~ani dan i
osmijeh. Ki{ni dan, gumene ~izme. Doka-
zala da sam „najgora od sve djece“. Dr`ala
se za ruku sa Severinom. Plesala s Morga-
nom. Doru~kovala ~imbur s Avdom Sidra-
nom. Potvrdila da stoji ona: „Ko misli da
su profesionalci skupi, treba da prepusti
posao amaterima“. Smijala se, da ne bih
plakala. Slikala se u Misimovi}evom dresu.
Gledala utakmice. Oprostila se s prijate-
ljem. Sjetila se da se sve mo`e oprati osim
obraza. Postala Tetka. I napokon spoznala
{ta je va`no, a {ta je va`nije. Po~ela u~iti
{panski.
Zapakovala pakati} za jednog Almira,
koji u Domu Bjelave sanja o novim
~izmama. Glasala na izborima. Saznala
za{to je Strumi~ka mastika zlo. Do~ekala
biometrijski paso{ i kraj redova za vize.
Ro|endanskim poklonom rasplakala pri-
jateljicu. U trenutku shvatila da mo`e{ bi-
ti zahvalan {to ti je ma~ka slomila samo
dvije prednje {ape. Prestala vjerovati u ba-
jke. Potvrdila da je vrijedno vjerovati u to
da je sve mogu}e.
Godina. Trista {ezdeset pet dana. Mo-
menti i ni{ta vi{e. Ne sje}a{ se svakog
bu|enja. Ni svakog dana. Sje}a{ se samo
sli~ica. Momenata. Kao fotografija koje
mo`e{ staviti u album sje}anja.
Na kraju godine, svi valjda pogledamo
u taj novonastali album iz protekle godine.
Ponekad su ti albumi malo ve}i, ponekad
malo manji. Ponekad su sretniji, ponekad
opet malo ili malo vi{e tu`niji.
Momenat od prije godinu. Trideset
„Nemirnih“ `ena u najdra`oj nam „maloj
ba{ti“. Ima momenata koje na svu sre}u
imamo {ansu ponoviti. Ima momenata ko-
ji vrijede vi{e od godine. Znam da }u za
godinu, opet imati sliku momenta. Tride-
set nemirnih `ena. I naprosto sam zahva-
lna {to znam. Godine prolaze. Ostaju mo-
menti.
Godine prolaze
„Dajem sve {to
posjedujem za
samo jo{ jedan
momenat“
Elizabeth I (na samrti)
Pi{e:
Melina KAMERI]
Preporu~ena muzi~ka podloga: Bajaga: „Godine prolaze“
S T Y L
I S S I M O
S T Y L
I S S I M O
I jo{:
Praznik za `enske
o~i: Tarik Kaljanac
Fashion era: [ljo-
kice za najlu|u no}
Godi{nji horoskop
za 2011.
Kupovali smo po-
klone s Enisom
Be{lagi}em
Prirodna pomo} za
dobar imunitet
azra 2010./39
Vrijeme
kad su
ljubavnice
same
Stilovi, trendovi, zdravlje i lifestyle novosti
S T Y L I S S I M O
40/azra 2010.
Samo za
`enske o~i
T
a
r
i
k

K
A
L
J
A
N
A
C
Razgovarala: Selma MULI]
O
tkako je osvojio titulu na-
jljep{eg mu{karca na svijetu,
Tarik Kaljanac ni`e brojne
poslovne uspjehe. Prije dvije
sedmice potpisao je ugovor s
finansijski najja~om i dru-
gom najpoznatijom agenci-
jom u Austriji „Tempo Models“. Ovim su Tari-
ku otvorena vrata evropskog modnog tr`i{ta.
Osvajanjem titule Mistera Universuma mnoge
modne agencije su Vam ponudile saradnju, ali Vi
ste izabrali Be~, zbog ~ega?
- Da, trenutno boravim u Be~u, jer sam pri-
je nekoliko dana potpisao ugovor s finansijski
najja~om, ali drugom najpoznatijom agenci-
jom u Austriji, „Tempo Models“, ~ijem ugovo-
ru je prvenstveno kumovao najbolji evropski
fotograf Sam Scott Schiavo. On iza sebe ima
petnaestogodi{nje iskustvo i rad u najboljoj
agenciji u Milanu „I love models manageme-
nt“, tako da mi je ovaj ugovor od velike va`no-
sti kako za karijeru, tako i za dalju saradnju sa
Samom.
Kako se snalazite u nepoznatoj zemlji?
- Super, za 15 dana sam nau~io sve: vo`nju
podzemnom `eljeznicom... Kako svakodnevno
idem na kastinge, sve vi{e obilazim Be~. Postoji
jedna mana, moje poznavanje njema~kog jezika
je vrlo lo{e.
O kakvoj vrsti ugovora je rije~?
- Ugovor se mo`e u svakom ~asu promijeniti,
i to je osnovna razlika u odnosu na ostale. Age-
ncija mi sklapa sve vrste poslova u Austriji i
ostatku Evrope, ali moja `elja je bila da se bazir-
am samo na Austriju.
Koliko je finansijski isplativ ugovor?
- O finansijama nikada ne volim govoriti.
Iskreno govore}i, mnogo se isplati ako ostanem
`ivjeti ovdje, ali opet je problem taj rok koji
nam onemogu}ava zadr`avanje u jednoj evro-
pskoj dr`avi du`e od tri mjeseca. S ovim ugovor-
om imam zastupnika u Austriji i dali su mi mo-
gu}nost da smijem sara|ivati sa svim ostalim
agencijama u svijetu.
U ~emu je Va{a prednost u odnosu na ostale
manekene?
- Iz dana u dan o tome razmi{ljam. Mislim
»
Najljep{i mu{karac na
svijetu boravi u Be~u. U
novom broju magazina
„Azra“, osim o poslovnim
poduhvatima govori
o stilu odijevanja,
na~inu `ivota,
`enama te
nemoralnim
ponudama
azra 2010./41
Konkurencija je vi{e nego
velika, na jednom kastingu u
Austriji za najmanji posao bude
150 modela iz Austrije i obli`njih
dr`ava koje sara|uju s Austri-
jom, a za velike poslove bude i
po 250-300 modela. Eh, sad
zamislite kako je meni izboriti
se sa svima njima

42/azra 2010.
azra 2010./43
da je recept u jednostavno-
sti, prirodnosti, {to sam
kao i sve druge osobe u
stvarnom `ivotu, a nekako
opet poseban u poslu ko-
jim se bavim... Ne mogu
re}i {ta je ta~no moja pre-
dnost, ali eto vidim da lju-
di vole ovo {to im predsta-
vljam.
Je li konkurencija jaka?
- Konkurencija je vi{e
nego velika, na jednom ka-
stingu u Austriji za najma-
nji posao bude 150 modela
iz Austrije i obli`njih dr`ava
koje sara|uju s Austrijom, a
za velike poslove bude i po
250-300 modela. Eh, sad
zamislite kako je meni izbo-
riti se sa svima njima.
Za koga ste do sada ra-
dili?
- U Austriji sam ve} dva
mjeseca, a ugovor sam po-
tpisao prije dvije sedmice,
tako da ne mogu re}i da
sam puno toga ovdje radio.
Bio sam ve} na ~etiri kasti-
nga, jedan sam pro{ao, a ri-
je~ je o poznatoj kompaniji
iz Be~a „Danilin“. Tako|er
sam i{ao na razgovore u
Milano, Zürich, trenutno
sara|ujem s agencijom
„Fox“ iz Beograda, u prego-
vorima sam s agencijom
„New Madison“ iz Pariza.
Sve su to opcije koje su
otvorene i koje u svakom
trenutku mogu biti moje
odredi{te, a iskreno se na-
dam da ho}e.
Koliko je manekenstvo
unosan biznis i {ta se njime
sve mo`e posti}i?
- Na ovo pitanje }u vam
precizniji odgovor mo}i
dati za nekoliko godina. Za
sada sam vi{e nego zadovo-
ljan svojim radom, jer sam
postigao mnogo.
Namjeravate li nastaviti
studij ekonomije, koji ste
po~eli?
- Naravno, studije nika-
da ne}u napustiti. Ovu go-
dinu sam pauzirao, jer glu-
post je biti redovan stude-
nt na fakultetu a nikada ne
oti}i na predavanje. Ta-
ko|er se raspitujem i o
studijima van BiH.
Jeste li zaljubljeni?
- Te{ko pitanje.
^ime Vas djevojka mo`e
osvojiti?
- Inteligencijom, a onda
svojim izgledom i priro-
dno{}u.
[ta bi za Vas bio na-
jve}i uspjeh?
- Da radim kao
uspje{an model za age-
ncije u Parizu, Milanu,
[paniji i Kini. Nakon
toga za nekoliko godina,
kad zavr{im fakultet,
`elim da spakujem kofe-
re i odem malo razraditi
biznis u New York.
Ko vam najvi{e nedo-
staje?
- Porodica mi mno-
go nedostaje.
[ta je za Vas sre}a?
- Imati porodicu ko-
ja te voli i podr`ava na
svakom koraku, dr`ati
fakultetsku diplomu u
ruci, kora~ati naprijed
zdravo, s puno samopo-
uzdanja pored osobe
koja te voli.
Je li Vas slava promi-
jenila?
- To nikada ne mogu
da procijenim, ali stvar-
no ljudi s kojima se
dru`im i koji me pozna-
ju ka`u da sam isti, ~ak
i mnogo bolji, tako da
sigurno nije.
Koliko je ulo`enog tr-
uda u Va{ izgled?
- Mnogo. Nekad se-
be pitam da li }u ikada
vratiti taj ulo`eni novac.
Je li bilo nemoralnih
ponuda i kako reagirate
na njih?
- Ima mnogo
~udnih ljudi u ovom
poslu, {to me bar je-
dnom u deset dana tjera
na razmi{ljanje da odu-
stanem od modelinga,
ali nije bilo nemoralnih
ponuda.
Koji Vam je najdra`i
dio posla?
- Videokampanje.
[ta Vas opu{ta?
- Lagana muzika, po-
rodi~na atmosfera, dragi
prijatelji, dobra hrana i
knjiga.
Najdra`a destinacija
za odmor i u`ivanje?
- Sljede}e godine pla-
niram u Dubai, a nara-
vno, Karibi na kojima
sam bio su famozni.
»
Sre}a je imati porodicu
koja te voli i podr`ava na
svakom tvom koraku

S T Y L I S S I M O
» Elegantna Elizabeth Banks u teget, blje{tavoj haljini » Lijepa Angelina Jolie u {ljokicama na premijeri filma „Tourist“
» Sjajan izbor
napravila je
Naomi
Campbell
O
tkako su se na ulice
vratile lude i
odva`ne ‘80-e, kao
da nas ni{ta vi{e ne
mo`e iznenaditi, a
{ljokica na damama nikada nije
dovoljno. Kako je tu i pretpra-
zni~no doba, svjetlucavih deta-
lja jednostavno ne mo`e biti pr-
evi{e.
Gotovo da nema trendsetterice
koja nije luda za svim {to se sjaji i
blje{ti. [ljokice su i u ovu modnu sezonu
u{le kroz velika vrata i definitivno su je-
dan od „must have“ komada. Nosile smo
ih pro{le sezone, nosimo ih i ove, a prema
svemu sude}i, nosit }emo ih i idu}e. Nar-
avno, u {ljokicama nikada ne}ete do}i u
svoju kancelariju, ali }ete ih rado nositi u
ve~ernjim izlascima, na ro|endanskim pr-
oslavama, kao i u najlu|oj no}i.
Ukoliko niste toliko odva`ni da na se-
be obu~ete {ljoki~astu haljinu, onda se
odlu~ite za ne{to umjerenije - cipele sa
{ljokicama, torbice, kai{eve, prsluke, pa i
rajfove za kosu.
44/azra 2010.
Samo neka
se sjaji!
» Blake Lively u
{ljoki~astoj
kreaciji Eliea
Saaba
» Kate Hudson zna da su
blje{tave haljine odli~an
izbor za sve~ane doga|aje
» Jennifer Aniston
ultra kratka
haljinica srebrenog
sjaja odli~no pristaje
azra 2010./45
» Haljinu od {ljokica na
jedno rame nosi
trendsetterica Paris Hilton
» Glumica Anne
Hathaway
u zlatnoj,
{ljoki~astoj haljini
» Zvijezda „O~ajnih ku}anica“ Eva Longoria
izabrala je srebrenu {ljoki~astu haljinu
46/azra 2010.
S T Y L I S S I M O
U zavisnosti od toga da li vam se vi{e dopadaju
mirisne note zrele i egzoti~ne narand`e i mandarine,
cvjetne svje`ine orhideje ili gardenije, ili pak,
slatkaste vanilije, meda i ~okolade, sigurni smo
da }ete u na{oj bogatoj ponudi prona}i savr{eni
parfem za sebe, s ~ijim }ete neodoljivim mirisom
zakora~iti i u Novu godinu
„Miss Dior
Cherie“
Inspiriran Dior naslije|em, John Galliano je
2005. godine kreirao „Miss Dior Cherie“, ~ije je
za{titno lice Riley Keough, unuka Elvisa Presle-
ya. Mada sadr`i osnovne komponente svoje
~uvene prethodnice iz 1947. godine, nikako nije
remake mirisa „Miss Dior“. U visokim notama
je li{}e {umske jagode i zelena mandarina. U sr-
cu su slatke kokice u okru{enju ljubi~ica,
{umske jagode i ru`i~astog jasmina. U bazi su
svje`e li{}e pa~ulija i kristali mo{usa.
Dvije godine kasnije „Miss Dior Cherie“ do-
nosi i nove note, koje su jasne, sna`ne i sadr`e
svje`i kalabrijski bergamot, dominantnu esenciju
narand`e, mirise frezije koja plijeni intenzivnim
cvijetnim notama uz ljiljan, kao i tamne note
pa~ulija, koji se koristi u chypre parfemskim ko-
mpozicijama. A, pro{la godina donijela nam je
„Miss Dior Cherie L’Eau“ s jednostavnom for-
mulom svje`ine, ~isto}e i delikatnih akorda.
Osmi{ljen je za mladu `enu dana{njice, `ivahnu i
vedru, koja odbacuje sivilo i monotoniju. U viso-
kim notama osvje`ava aromama gorke narand`e,
delikatnim, vo}nim, slatkasto-gorkim i
za~inskim. U srcu vlada gardenija, dok je u osno-
vi bijeli mo{us, koji ostavlja pamu~no-puderasti
efekt, kao i osje}aj ~isto}e i svje`ine na ko`i.
Givenchy „Play for Him“
i „Play for Him
Intense“
Moderan i savremen Givenchy „Play“
na~injen je od nota gorke narand`e, grejpa,
crnog bibera i pa~ulija. Mu{karca koji ga no-
si definira kao elegantnog, modernog i uvijek
spremnog za igru. Idealan miris za ovu sezo-
nu. Ukoliko `elite intenzivniji miris, prepo-
ru~ujemo „Play for Him Intense“.
Givenchy „Play
for Her“ i „Play
for Her Intense“
Nova mirisna edicija Givenchy „Play
For her“ je `enska verzija famoznog i zavo-
dni~kog „Play for Him“. Gornje note
uklju~uju crveni biber, cvijet narand`e, na-
kon ~ega slijedi srce amyris drveta, cvijeta
tiare i orhideje, omotani bazom sandalovi-
ne, pa~ulija, bobica tonke i benzoina. Par-
fem „Play for Her“ dostupan je u dvije va-
rijante: „Play For Her“ i intenzivniji „Play
For Her Intense“.
[armantni mirisi
46/azra 2010.
S T Y L I S S I M O
U zavisnosti od toga da li vam se vi{e dopadaju
mirisne note zrele i egzoti~ne narand`e i mandarine,
cvjetne svje`ine orhideje ili gardenije, ili pak,
slatkaste vanilije, meda i ~okolade, sigurni smo
da }ete u na{oj bogatoj ponudi prona}i savr{eni
parfem za sebe, s ~ijim }ete neodoljivim mirisom
zakora~iti i u Novu godinu
„Miss Dior
Cherie“
Inspiriran Dior naslije|em, John Galliano je
2005. godine kreirao „Miss Dior Cherie“, ~ije je
za{titno lice Riley Keough, unuka Elvisa Presle-
ya. Mada sadr`i osnovne komponente svoje
~uvene prethodnice iz 1947. godine, nikako nije
remake mirisa „Miss Dior“. U visokim notama
je li{}e {umske jagode i zelena mandarina. U sr-
cu su slatke kokice u okru{enju ljubi~ica,
{umske jagode i ru`i~astog jasmina. U bazi su
svje`e li{}e pa~ulija i kristali mo{usa.
Dvije godine kasnije „Miss Dior Cherie“ do-
nosi i nove note, koje su jasne, sna`ne i sadr`e
svje`i kalabrijski bergamot, dominantnu esenciju
narand`e, mirise frezije koja plijeni intenzivnim
cvijetnim notama uz ljiljan, kao i tamne note
pa~ulija, koji se koristi u chypre parfemskim ko-
mpozicijama. A, pro{la godina donijela nam je
„Miss Dior Cherie L’Eau“ s jednostavnom for-
mulom svje`ine, ~isto}e i delikatnih akorda.
Osmi{ljen je za mladu `enu dana{njice, `ivahnu i
vedru, koja odbacuje sivilo i monotoniju. U viso-
kim notama osvje`ava aromama gorke narand`e,
delikatnim, vo}nim, slatkasto-gorkim i
za~inskim. U srcu vlada gardenija, dok je u osno-
vi bijeli mo{us, koji ostavlja pamu~no-puderasti
efekt, kao i osje}aj ~isto}e i svje`ine na ko`i.
Givenchy „Play for Him“
i „Play for Him
Intense“
Moderan i savremen Givenchy „Play“
na~injen je od nota gorke narand`e, grejpa,
crnog bibera i pa~ulija. Mu{karca koji ga no-
si definira kao elegantnog, modernog i uvijek
spremnog za igru. Idealan miris za ovu sezo-
nu. Ukoliko `elite intenzivniji miris, prepo-
ru~ujemo „Play for Him Intense“.
Givenchy „Play
for Her“ i „Play
for Her Intense“
Nova mirisna edicija Givenchy „Play
For her“ je `enska verzija famoznog i zavo-
dni~kog „Play for Him“. Gornje note
uklju~uju crveni biber, cvijet narand`e, na-
kon ~ega slijedi srce amyris drveta, cvijeta
tiare i orhideje, omotani bazom sandalovi-
ne, pa~ulija, bobica tonke i benzoina. Par-
fem „Play for Her“ dostupan je u dvije va-
rijante: „Play For Her“ i intenzivniji „Play
For Her Intense“.
[armantni mirisi
S T Y L I S S I M O
48/azra 2010.
S Enisom Be{lagi}em u „
Pi{e: Amela KESEROVI]
Foto: Jasmin BRUTUS
Z
a svaku priliku, osobnost i `ivotni
stav postoji i savr{en ru~ni sat. Pr-
odavnica „Time & Jewelry“ na pr-
vom spratu Importanne centra u
Sarajevu nudi bogatu paletu satova
i modnog nakita od srebra i ~elika
„MYWA Swiss Watch & Jewelle-
ry“ grupe kao {to su: „Cerruti 1881“, „Pierre Car-
din“, „Joop“, „Esprit“, „Puma“, te brendove iz gr-
upe „Festina“: „Festina“, „Jaguar“, „Lotus“,
„Candino“ i „Calypso“.
Kompanija „Inoma d.o.o“ nastala je na poro-
di~noj tradiciji bavljenja urarstvom i trgovinom naki-
ta i u toj oblasti je jedan od najve}ih i najrespektabi-
lnijih uvoznika za bosanskohercegova~ko tr`i{te. Sa-
ra|uje samo s najboljima. Poslovni partneri su joj iz
Austrije i [vicarske i zadu`eni su za proizvodnju viso-
kokvalitetnih baterija i remena za satove. Zahvaljuju}i
svojim iskusnim stru~njacima „Inoma d.o.o“ kao
uvoznik osigurava i vrhunski servis satova i nakita.
Za predstoje}e novogodi{nje praznike za svoje
kupce u Importanne centru je pripremila {irok
izbor renomiranih marki satova i nakita od kojih
brojne mo`ete imati u svojoj kolekciji po veoma
pristupa~nim cijenama. Predstavljamo vam najatr-
aktivnije modele:
CERRUTI 1881 - Ovaj italijanski brend specijali-
ziran je za proizvodnju i distribuciju visokokvalite-
tnih satova s originalnim i inovativnim dizajnom.
„Cerruti 1881“ satovi namijenjeni su svima koji
cijene nepogre{iv italijanski osje}aj za modu i pre-
cizne mehanizme {vicarskih proizvo|a~a satova.
Najnovije „Cerruti 1881“ linije „Odissea Master“ i
„Prestige Collection“ zbog dizajna koji predstavlja
istinsku evoluciju u umjetnosti izrade satova, pri-
vla~e pa`nju modnih znalaca i du{u in`injera.
Za{titno lice satova „Cerruti 1881“ za tr`i{te BiH i
Hrvatske je na{ proslavljeni glumac Enis Be{lagi}.
- Prvi sat sam kupio kao tinejd`er. Mislim da
je bila 1990. godina. Sje}am se da je bio digitrona{
i fejk. Za razliku od mladala~kih dana, danas veo-
ma pazim kakav sat kupujem, jer kao {to ~ovjek
voli imati dobru sliku tako isto voli na ruci imati i
dobar sat. On je ve} davno prestao biti samo spra-
va koja }e vam pokazati vrijeme. Vi{e je pokazatelj
cjelokupnog lifestylea - ka`e Be{lagi} i dodaje da je
najbolji sat, poklonjeni sat, te da stoga nerijetko
dragim ljudima i daruje sat.
- Satovi imaju svoje pri~e, uspomene. Vjerujem
da }e „Odissea Master“, koju trenutno nosim,
imati svoje. Te{ko da vi{e i{ta mo`e nad`ivjeti ovu
~udotvornu spravu.
Cerrutijevu „Odissea Master“, osim najbolje
kvalitete, odlikuje i iznimno prisupa~na cijena. Di-
zajn i tehnologija prate puls vremena. Sat je stvor-
en za mu{karca otvorenog uma i novih ideja u po-
trazi za modernim na~inom `ivljenja.
Osim „Odissea Master“ u ponudi je i „Cerruti
1881 Prestige“ kolekcija - remek-djelo serije
„Retro Master I“, najavljuje pojavu dizajna satova
koji su bazirani na nedavno predstavljenom
RONDA 7004 retrograde mehanizmu. Serija se
razlikuje iskrivljenim profilom i velikim datumom
na {est sati. Oznaka dana na 12 sati najavljuje pri-
sustvo zamr{enog retrograde mehanizma koji kuca
ispod graviranog uzorka i safirnog stakla. Fiksiran
sa {est {arafa, stra`nja strana sata prikazuje
„Prestige“ potpis duboko ugraviran u metal. Prisu-
stvo, tekstura, te`ina ovog izvanrednog djela
izra`ava kvalitet u svakom majstorskom detalju.
ESPRIT - „Kvaliteta prije svega“ internacionalni
je moto „Esprita“. Od konkurentnih brendova ra-
zlikuje se zbog iznimno dobrog omjera cijene i
kvalitete. Izuzetno visoki standardi „Esprit“ brenda
vidljivi su i u njegovoj savr{enoj izradi, materijali-
ma kao i preciznim dizajnerskim detaljima. Kod
90 posto njihovih modela ku}i{te je ura|eno od
nehr|aju}eg ~elika, a svi „Esprit timeware“ modeli
imaju poklopac ku}i{ta od nehr|aju}eg ~elika, {to
ih ~ini antialergijskim. Zbog svega navedenog
„Esprit“ je s razlogom brend koji ima najlojalnije
kupce i kojem se uvijek rado vra}ate.
Osim u satovima, „Esprit“ predstavlja i nove tr-
endove u nakitu. Pomo}u „savr{enog odstupanja“
i „savr{enog pristajanja“ svako mo`e naglasiti svoje
najdra`e boje, jer se prstenje, nau{nice i narukvice
u svijetloru`i~astoj, crnoj i srebrenoj boji mogu
kombinirati na mnogo na~ina i uvijek savr{eno pr-
istaju. U ljepoticama kao {to su „glamour boost,“
„glamour dew“ ili „endless grace“ uvijek postoji
izvjesna zavodni~ka iskra. Jednostavno savr{eno za
sva~iji ukus!
FESTINA - „Festina Group“ osnovao je prije vi{e
od dvadeset i pet godina poduzetnik Miguel Rodr-
iguez, smjestiv{i sjedi{te kompanije u Barcelonu.
Okupiv{i pod svoje okrilje brandove kao {to su
„Lotus“, „Jaguar“, „Candino“, „Calypso“ i
„Festina“ i otvoriv{i prodavnice {irom svijeta, po-
tvrdio je da jedna urarska firma veoma uspje{no
mo`e poslovati i izvan [vicarske. „Festina“ je danas
slu`beni mjera~ vremena na utrkama Tour de Fra-
» Prodavnica „Inoma“ na prvom spratu sarajevskog Importanne centra nudi {iroku paletu renomiranih brendova
satova i nakita po veoma pristupa~nim cijenama
» „Kvaliteta prije svega“ internacionalni je moto „Esprita“,
jednog od najpoznatijih proizvo|a~a satova i nakita
» Uskoro u ponudi „Inome“ i novi model `enskog sata
marke „Esprit timewear Gold Vanity“
» Be{lagi} s vlasnicom
kompanije „Inoma
d.o.o.“ Nadom Bileti}
azra 2010./49
„Inomi“
nce, Tour de Suisse i Tour de Romandie.
Od po~etka je odlikuju inovativni dizajn i kvali-
teta proizvoda nastalih u proizvodnim odjelima u
{vicarskom Herbetswillu, njene su i specijalizirane
radionice za zlatne satove u {panskoj Cordobi.
^injenica da u 65 dr`ava svijeta proda vi{e od ~etiri
miliona satova, najbolja je potvrda „Festina“ kvali-
tete.
PIERRE CARDIN - Klasi~an dizajn i bezvreme-
nski da{ak francuskog duha u kombinaciji s ko-
nkurentnom cijenom klju~ su uspjeha „Pierre Car-
din“ linije satova i nakita. Zami{ljen kao modni
dodatak za kozmopolite i simboliziraju}i na~in
`ivot koji kombinira putovanja, uspjeh i inovaciju,
„Pierre Cardin“ je klasi~an i elegantan, upotpu-
njen zaigranim modernim crtama. S kvalitetom
materijala poput nehr|aju}eg ~elika i prave ko`e
mo`e se mjeriti samo s precizno{}u kori{tenog
{vicarskog mehanizma. Liniju nakita visoke mode
„Pierre Cardin“ karakterizira dizajn u spektru od
klasi~nog do modernog, uz atraktivan odnos cijene
i vrijednosti. Kolekcija je namijenjena mladim po-
slovnim ljudima otvorenih nazora u dobi od 25 do
45 godina. Satovi i nakit stvaraju simbiozu kvalite-
ta koje moderni, uspje{ni ljudi, `ene i mu{karci,
o~ekuju od sata ili nakita: kvaliteta, stil i osobnost.
Osim spomenutih marki satova i nakita, u
„Inomi“ }ete prona}i i druge atraktivne i kvalitete-
ne modele po veoma povoljnim cijenama kao {to
su: „Jaguar“, „Lotus“, „Candino“, „Calypso“,
„Joop“ i „Puma“.
» Be{lagi}: Za{titno lice za satove „Cerruti 1881“
„Inoma“ ~itateljima „Azre“ poklanja
mu{ki i `enski sat marke „Pierre Cardin“
U kvalitet „Pierre Cardin“ satova imat }e priliku da se uvjere i ~itatelji Azre. Dvoje najsr-
etnijih koji ta~no odgovore na pitanje: Gdje se u Sarajevu nalazi prodavnica „Inoma“, te
ta~an odgovor po{alju na broj 091 510-101 (Klju~na rije~ je OK, a potom ukucati odgovor)
dobit }e jedan mu{ki, odnosno jedan `enski „Pierre Cardin“ sat. Cijena SMS-a je 0,80 KM
+ PDV.
„Azra“ i „Inoma“ }e vas darivati i u narednom periodu. Potrebno je da sa kuponom koji }e biti
objavljen u na{em magazinu posjetite prodavnicu satova i nakita „Inoma“ na prvom spratu Impo-
rtanne centra u Sarajevu, zahvaljuju}i kojem }ete renomirane modele satova i nakita mo}i kupiti
po sni`enoj cijeni od 15 posto.
» Cerruti 1881 privla~i pa`nju modnih znalaca
» Cerrutijevu „Odissea Master“,
osim najbolje kvalitete, odlikuje
i iznimno prisupa~na cijena
» Metalna i gumena verzija
najprodavanije `enske kerami~ke
serije „Festina“ satova. Sat je
opremljen vrhunskim japanskim
multifunkcionalnim mehanizmom
Samo s „Azrom“
15 %
U Inomi
50/azra 2010.
Ovan Ovan }e u 2011. biti jedan od
omiljenih zodija~kih znakova. Na Ovnove }e Ju-
piter imati povoljan utjecaj svih 12 mjeseci, do
juna Jupiter }e biti u znaku Ovna, a zatim }e se
preseliti u znak Bika, te potvrditi dobar utjecaj
na podru~je rada i prihoda.
Ali, ne zanosite se, jer }e glavni efekt Jupiter
imati na dobro raspolo`enje te `elju da se na sve
gleda optimisti~no i da se tako nosite sa `ivotom,
tako da }e i dobri rezultati ovisiti o predanosti i
podru~ju na koje se neko odlu~i usmjeriti.
U ljubavnom `ivotu ne}ete prihva}ati polo-
vi~na rje{enja. Sna`an utjecaj Jupitera i Sunca do-
nijet }e velike prednosti za neke, ali i velike pro-
bleme za druge. Promjene u ljubavnom `ivotu
bit }e zna~ajne i vrijedne pam}enja. Godina je
idealna za vjen~anja i konsolidaciju du`ih veza.
Za Ovnove koji su sami godina }e donijeti
dobre procjene kada se upustiti u vezu, a kada
zadr`ati distancu. Glavna odlika ljubavnog `ivota
bit }e stabilnost. Astrolo{ki utjecaj bit }e dobar i
na sve one koji se odlu~e uklju~iti u bilo koju
novu poslovnu aktivnost.
Godina je dobra za nove investicije, ulaske u
nove poslove kao i pro{irenje postoje}ih. Mnoge
o~ekuju kompleksni poslovi, rad u inozemstvu
kao i poslovna putovanja. Godina 2011. }e za
Ovnove biti sretna godina, ali ne za one koji sjede
i ~ekaju sre}u, nego za one koji ulo`e puno truda
i energije. Najbolji mjeseci su januar, mart i septe-
mbar.
BikGodina pred nama }e za Bikove biti
godina ushi}enja, zadovoljstva i inovacija. Od 4.
juna Bikovi }e imati koristi od sna`nog utjecaja
Jupitera, koji je bio odsutan dugo vremena, a
donijet }e energiju koja }e se osjetiti i u 2012.
godini.
Dobro iskoristite ovo razdoblje `ivota zato {to
}ete imati toliko energije koliko se pojavi samo
nekoliko puta u `ivotu. Vrijeme je da napravite
one velike prekretnice koje ste ve} neko vrijeme
odga|ali.
Ljubav }e obilje`iti u prvom redu nove, po-
malo neo~ekivane veze. Najvi{e }e vas privla~iti,
a ~ak }ete se s njima i najbr`e zbli`avati, osobe
koje se mnogo razlikuju od vas. Kratke veze }e
biti va{a realnost. One koji su u dugim vezama
o~ekuju neke novosti, a ako one budu negativne,
nemojte postati pesimisti~ni, jer }e to samo biti
uvod u novo pozitivno razdoblje.
Ako vam Jupiter ne bude dovoljan za poslo-
vni segment `ivota, tu }e biti i podr{ka Merkura,
tako da je zbog energije koju }ete imati pravo vr-
ijeme da iz ladice izvadite projekte za koje do sa-
da niste imali volje ili vremena. Zadovoljstvo na
poslu bit }e posebno izra`eno kod onih Bikova
kod kojih posao zahtijeva dobru komunikaciju,
kao {to su marketin{ki stru~njaci, pregovara~i,
prodava~i, u~itelji i slu`benici.
Najbolji mjeseci u 2011. }e biti: juni - koji }e
ozna~iti jedan novi put, te ljetni mjeseci - kada
}e do izra`aja do}i va{a energija.
Blizanci Astrolo{ki aspekti omo-
gu}it }e vam da u 2011. godini uspje{no zavr{ite
poslove po~ete pro{le godine, {to }e imati poslje-
dice u svim aspektima `ivota. Uran, Mars i Su-
nce imat }e najve}i utjecaj na kvalitet i uspjeh
svih va{ih napora tokom godine. Otvorit }e se
nove mogu}nosti, koje }e vas pribli`iti ciljevima
koje ste zacrtali.
Ove godine strast i glamur ulaze na velika vrata
u va{ `ivot, a konstelacija planeta na va{em nebu pr-
Godi{nji
S T Y L I S S I M O
Astrolo{ka predvi|anja za nastupaju}u
godinu prili~no su optimisti~na, kako
globalno tako i za pojedine znakove.
Konjukcija Jupitera s Uranom na samom
po~etku godine, 4. januara, donijet }e
sjajne ideje za rje{avanje problema, a
optimizam }e se dodatno poja~ati 22.
januara Jupiterovim ulaskom u Ovna.
Ve} nekoliko dana nakon toga
Saturnovo retrogradno kretanje profilirat
}e ideje u ne{to izvedivo i mogu}e,
prizemljenije i jasnije
K
akva su astrolo{ka
predvi|anja za
narednu godinu
za pojedine zna-
kove, pro~itajte u
narednim redovi-
ma. Izme|u osta-
log, ulazak Sunca u Ovna na prvi
dan prolje}a uz uobi~ajenu simbo-
liku pupanja i novog `ivota po-
ja~at }e nade u dobru godinu, a
osje}aj ljubavi i zadovoljstva doni-
jet }e Venerin ulazak u Ribe u pr-
atnji Neptuna na po~etku aprila.
Sam kraj godine obilje`it }e la-
gana konfuzija koju }e retrogradni
Merkur izazvati u posljednjoj se-
dmici novembra i prve dvije se-
dmice decembra, ali ipak }e na kr-
aju zaklju~ak biti da je godina bila
dobra, bitno bolja od 2010. te da
su tokom turbulentnih perioda
uspje{no prona|eni putevi rje{ava-
nja problema na svim planovima
`ivota, od privatnog do poslo-
vnog.
azra 2010./51
obudit }e u vama potrebu za ljubavi, koju }ete
uspje{no zadovoljiti. Venera }e vas u~initi privla~ni-
jom osobom, naro~ito krajem juna i po~etkom jula,
kada je i najbolje razdoblje za usamljene Blizance da
prona|u odgovaraju}eg partnera.
Tokom cijele godine va{ }e profesionalni
`ivot biti pod utjecajem Venere i Saturna, {to }e
stvoriti uvjete za napredak na tom planu. U po-
slovnim odnosima bit }ete osjetljiviji na druge,
{to }e dovesti do harmonije i uspjeha. Uspje{no
}ete prona}i pravu mjeru u razgovorima i prego-
vorima, {to }e najvi{e utjecati na uspje{no do-
vr{enje nekih projekata koje ste pokrenuli.
U~inci Urana kombinirani s Merkurom odu-
zimat }e vam prili~nu koli~inu energije, tako da
}ete se zamarati br`e nego ina~e. Ipak, ukoliko
obratite dovoljno pa`nje na sadr`aj va{eg tanjura,
ve}ih problema u 2011. ne}ete imati.
Rak Ove }e se godine po~eti pokazivati
pravi rezultati napora koje ste ulagali tokom cije-
le 2010. godine, i to u svim podru~jima `ivota.
Samo }e vas Pluton lagano vu}i niz rijeku
sje}anja, no kad pomislite da to nije produkti-
vno, isplivat }e neki doga|aji iz pro{losti koji }e
se pokazati kao vrlo korisna iskustva za bu-
du}nost i nove planove.
Ljubavni `ivot bit }e ne{to suzdr`aniji i mir-
niji, pogotovo nakon marta. Venera }e po~etak
godine za~initi s malo romantike, a Rakovima
bez partnera }e ljetne mjesece u~initi zanimljivi-
jim i izglednijim za po~etak neke nove veze koja
}e imati dobre perspektive za opstanak.
Kako }e vam Jupiter cijele godine davati do-
voljno samopouzdanja, razgovore s partnerom
ne}ete smatrati znakom slabosti nego zrelosti,
kako vas tako i veze, {to }e imati blagotvoran
u~inak na cijelu ku}nu atmosferu. Te{ka pitanja
stalno }e se pojavljivati pod utjecajem herme-
ti~nog Plutona, no uspjet }ete odagnati tmurne
misli i ostati prisebni.
Posao }e vam tokom godine nalikovati na bor-
beno polje, jer nakon godine koja je pro{la u rela-
tivnom miru, slijedi cijeli bara` novih projekata, a
neki od njih povla~e za sobom i nove funkcije i
promjene radnog mjesta. Promjena je u zraku,
bez obzira gdje se nalazili, tako da }ete imati besa-
nih no}i provedenih u razmi{ljanju gdje dalje.
No, kako Jupiter bdije nad va{im poslovnim
potezima ove godine, novca }e biti u dovoljnim
koli~inama, na vama je da ga uzmete i sa~uvate.
Ukratko, poslovna godina bit }e uspje{na Rakovi-
ma hladne glave koji ne povla~e ishitrene poteze.
Pluton, Merkur i Venera radit }e probleme
metabolizmu na po~etku godine, no ti }e proble-
mi pro}i dovoljno brzo da ne uzrokuju ozbiljnije
posljedice.
Lav Godina pred vama ~init }e vam se
kao velika slagalica u kojoj se komadi}i sami
sla`u. Kako su aspekti planeta velikom ve}inom
povoljni, Saturn koji }e vas spu{tati na zemlju i
podsje}ati na svijet oko vas ne}e biti toliko uzne-
miruju}i.
Blagotvorno }e djelovati ~ak i Neptun, ~ija }e
energija ispuniti va{u kreativnost i dati vam po-
voda za razne manje korekcije u svim aspektima
`ivota. Ukoliko ne pretjerate s promjenama, go-
dina }e pro}i bez ve}ih pote{ko}a.
Jupiter }e vas ve} po~etkom godine pogurati
prema romantici i zavo|enju, a srce }e vam zai-
grati nekoliko puta pri pomisli na neke mo-
gu}nosti koje su vam se otvorile. Naravno, ako
ste u stabilnoj vezi, to vas ne}e uzdrmati, ali one
koji va`u ve} neko vrijeme natjerat }e na pro-
mjenu partnera. Lavovi bez partnera iskoristit }e
to povoljno razdoblje za privla~enje novog, {to
ne}e biti previ{e te{ko i zahtjevno. Mnogi Lavovi
}e osjetiti potrebu za formaliziranjem veze bra-
kom, ali neka dobro razmisle i odvagnu jesu li
stvarno spremni za taj korak.
Lavovi kojima se drma stolac na poslu iskori-
stit }e prva dva mjeseca godine za stabilizaciju
stanja ili promjenu radne okoline, u zavisnosti
od zadovoljstva trenutnim poslom.Cijela godina
bit }e povoljna u finansijskom smislu, bez veli-
kih uspona i padova.
Tokom godine najve}i utjecaj na va{e zdravlje
imat }e Neptun, koji }e uzrokovati probleme s
jetrom, stoga je bitno da pripazite na ishranu,
izbjegavate odre|ene vrste masti koje bi vam
mogle pogor{ati stanje.
Djevica Ove godine }ete ubaciti u
vi{u brzinu i odjuriti naprijed, postaviti stvari na
svoje mjesto kako ste zamislili, a sve to pomo}u
unutarnjeg mira i sigurnosti koje tra`ite. Jupiter
}e vam pomo}i pri tome, kao i da pro{irite te
osje}aje na sva podru~ja `ivota.
Godinu }e karakterizirati odli~ni odnosi s par-
tnerom i bit }e puna trenutaka koji }e istovreme-
no biti nje`ni i strasni, jednom rije~ju doga|aji za
pam}enje. Ali, ako pripadate drugoj dekadi znaka,
mogla bi se pojaviti i lagana crta posesivnosti koju
partner ne}e dobro prihvatiti, stoga pripazite na
to. Djevice koje nisu u vezi mogle bi na putova-
nju upoznati osobu uz koju }e se ~vrsto vezati, {to
bi moglo prerasti u stalnu vezu. Utjecaj Plutona i
Neptuna po~etkom aprila tek po~inje i daje vam
naznake kako }e va{ ljubavni `ivot izgledati slje-
de}ih ~etrnaest godina.
Vrijeme je za tje{nju saradnju i bolju komuni-
kaciju s kolegama, samo ako uspijete probuditi
timski duh u sebi. Poslovnim dijelom `ivota do-
miniraju Jupiter i Sunce, osvjetljavaju}i vam put
prema uspjehu koji treba da slijedite na na~in da
se otvorite prema okolini, ka`ete jasno i glasno
{to mislite i `elite i na taj na~in promijenite di-
namiku odnosa na radnom mjestu. Kad se njima
priklju~i i utjecaj Mjeseca, osjetit }ete blagotvor-
an u~inak na va{u finansijsku situaciju, koja ne
samo {to }e se zna~ajno popraviti, nego }e biti i
vi{ka za nove planove i investicije.
Izlazak Saturna iz va{eg znaka blagotvorno }e
utjecati na va{e zdravlje, daju}i vam dodatnu
energiju u prolje}e.
Vaga Godina }e vam donijeti `elju za
promjenom, bilo odnosa s partnerom ili poslo-
vnu, kako biste razrije{ili situacije koje vas mu~e
du`e vrijeme. Sti`u nove ideje i projekti i treba
napraviti ~i{}enje kako biste se mogli okrenuti
budu}nosti. Stoga, ako veza jo{ nije slu`bena,
ozakonite je, pokrenite novi posao ili rije{ite
odnose na starom.
Prisutnost Saturna poja~at }e intuiciju koja }e
vas nepogre{ivo odvesti u smjeru ljubavi va{eg
`ivota, bila to osoba koja je va{ trenutni partner
ili neka druga. Prolje}e je doba kada }ete po~eti
rje{avati svoju ljubavnu situaciju, prona}i novu
snagu za akciju kojom }ete srediti odnose na
na~in da obje strane budu zadovoljne. Ipak, Su-
nce, Saturn i Mars ne}e napraviti eksplozivnu
mje{avinu koja razara, nego prili~no umiruju}u
kombinaciju energija koja }e smiriti strasti i do-
vesti vezu u mirne vode.
Iako }e vam se `uriti da neke od projekata
koje radite dovedete do cilja, planete vam nisu
toliko naklonjene da biste to mogli izvesti bez
muke. Poku{ajte u sebi prona}i motivaciju za
rad, jer je okolina ne}e davati u prevelikim ko-
li~inama, i utje{ite se mi{lju da neizvjesna situa-
cija, ipak, ne}e trajati predugo.
Netpun }e u kratkom prolasku od aprila do
augusta dati naznake kako bi va{ posao trebalo
da izgleda, pa imate vremena do kraja godine da
takav i dobijete. Nakon toga slijedi vam period
od ~etrnaest godina njegovog utjecaja, u kojem
}e se ovaj planet snova potruditi da radite ono
{to stvarno volite.
Iako }e godina biti naporna i puna stresa, na-
jve}u pa`nju zdravlju treba da posvetite tokom
juna i jula, kada }e organizam tra`iti lak{u hranu
[korpija U}i }ete u novu godinu
puni planova i elana za njihovo provo|enje,
no{eni snagom Jupitera i potaknuti probu|enom
kreativno{}u koju }e donijeti Saturn. Prili~no
intenzivan socijalni `ivot cijele }e vam godine
odvla~iti pa`nju od problema u ku}i i na poslu,
stoga budite oprezni i nemojte pretjerivati,
nu`no su vam potrebni ~e{}i odmori uz potpuno
opu{tanje.
Bli`i se kraj jednog ciklusa na ljubavnom pla-
nu, pa }e dobar dio [korpiona unijeti ozbiljne
promjene u svoj `ivot. Ovo ne zna~i nu`no i pr-
omjenu partnera, nego promjenu odnosa snaga
u vezi. [to se ti~e slobodnih [korpiona, njihov
cilj za ovu godinu je pronalazak novog, odgovar-
aju}eg partnera koji }e donijeti novu energiju u
njihov `ivot. Nakon {to Jupiter u|e u va{ par-
tnerski znak Bika u junu, razdoblje do kraja go-
dine bit }e ~arobno na polju romanti~nih veza,
tako da }e svaki [korpion mo}i prona}i partnera
prema svojim najskrivenijim `eljama.
Kao potpuna suprotnost ljubavnom, profesio-
nalni `ivot gotovo pa je posut ru`ama sve do sa-
mog kraja godine. Bit }ete promi{ljeni i odlu~ni,
vodit }ete posao na na~in koji vam najvi{e odgo-
vara i koji donosi najbolje rezultate, pa bi trebalo
da se malo potrudite i istaknete svoje zasluge,
kako biste dobili nagradu koja vam ne smije
izma}i. Da, ova godina finansijski je bolje aspe-
ktirana od prethodne, ali jedino u slu~aju da vas
ne obuzme proljetno ludilo i sokovi u tijelu pre-
i horoskop
52/azra 2010.
»
vladaju zdrav razum. Najbolje }e razdoblje biti
tokom aprila i maja, kada }ete mo}i napraviti
gotovo sve {to po`elite, pa iskoristite taj period
kako biste zavr{ili neke projekte koje ste zanema-
rivali i po~nite nove koji su ba{ po va{em ukusu.
Sam po~etak godine je najkriti~niji, jer stres
polako po~inje uzimati danak i oslabljuje vam
imunitet. Pazite na plu}a i respiratorni sistem, a
mogu}e su i ~este upale grla.
StrijelacRije~ za po~etak godine je
optimizam, koji }e hraniti izlazak Plutona i
sna`no prisustvo Jupitera. Iskoristiti ovakvu ko-
nstelaciju predstavlja obavezu svakog Strijelca ko-
ji dr`i do sebe, jer otvorit }e se mnoga vrata za
nove ideje, nove ljude i nove projekte. Svi aspekti
`ivota bit }e podjednako va`ni i
zastupljeni tokom godine, a do-
ga|anja u privatnom `ivotu bit
}e uzbudljiva i istovremeno smir-
uju}a, daju}i snagu za izdr`ava-
nje ne ba{ jednostavnih izazova
na profesionalnom planu.
Po~etak godine donijet }e iza-
zove u privatnom `ivotu. Strijelci
u vezama jo{ }e ~vr{}e prigrliti par-
tnera, a slobodni }e se baciti u lov
na novu osobu u svom `ivotu i biti
prili~no uspje{ni u tome. Uvjerlji-
vost, blagoglagoljivost i {arm su u
usponu, {to }e {irom otvoriti vrata
novim ljudima u va{em `ivotu.
Po~etak maja vrijeme je za slobo-
dne Strijelce, jer gu`va koju }e Mje-
sec, Merkur, Venera, Jupiter i Uran
stvoriti u ovom dijelu va{eg horo-
skopa zna~i da je ljubav nadohvat
ruke i da nema {anse da je pro-
ma{ite. Stoga, sredite se, obucite na-
jbolje plesne cipele i krenite u potra-
gu za novim partnerom koji }e zado-
voljiti sve va{e potrebe.
Hrabro }ete se uhvatite u ko{tac
sa svakodnevnim problemima i ski-
dajte jedan po jedan s dnevnog reda, ali pritom
ipak budite oprezni i razmislite o prioritetima. Ia-
ko }ete se suo~iti s nekoliko izazova finansijske pr-
irode na samom po~etku godine, ubrzo }ete vrati-
ti stvari na svoje mjesto i po~eti zara|ivati koliko
smatrate da vrijedite. ^ak {est planeta koje }e
po~etkom maja u}i u va{ partnerski znak Ovna
ispunit }e vas kreativno{}u i voljom za radom, do-
nose}i da{ak zabave u svakodnevne radne obaveze
i omogu}uju}i vam da izrazite sve svoje `elje za
napretkom.
Nemogu}e je izbje}i odre|ene posljedice po
zdravlje u dana{njem vremenu, pa }ete tako pati-
ti od ~estih glavobolja koje }e sredinom godine
ipak prestati. Preporu~uje se dosta sna, ~ak i po-
podnevni odmor za one najaktivnije, a sve u svr-
hu o~uvanja zdravlja.
Jarac Va{a tolerancija i shva}anje dru-
gih u ovoj }e godini zasjeniti sve druge karakteri-
stike, {to }e vam dati iskrenost i moralnu energiju
za suo~avanje sa svim problemima koji iskrsnu to-
kom godine. Zvijezde }e vas osloboditi materijali-
sti~kog pristupa svijetu oko vas, {to }e i vas same
iznenaditi, no na taj na~in otvorit }e vam se mno-
ge perspektive koje }ete mo}i kvalitetnije procije-
niti i odabrati puteve, u privatnom i poslovnom
`ivotu, koji }e vas odvesti do uspjeha.
@elja za mirom i uravnote`eno{}u u priva-
tnom `ivotu prevladavat }e ove godine, uprkos
stalnom preispitivanju i potrebi za rje{avanjem
nekih problema koji su se pojavili u pro{loj go-
dini. Slobodni Jarci }e privla~iti partnere koji
tra`e sigurno uto~i{te, pa budite oprezni, jer ma
kako to laskavo zvu~alo, moglo bi se dogoditi da
vam ve} u godini nakon ove takav odnos posta-
ne ozbiljno optere}enje. Jarci u vezama nai}i }e
na razumijevanje partnera za svoje potrebe, a na-
ro~ito dobra razdoblja su februar i april, kada }e
novoste~ena tolerancija davati najbolje rezultate
u romanti~nim odnosima.
Cijele godine }ete raditi koliko to bude mogu}e
u trenutnoj radnoj okolini, koja favorizira timski
rad. Ipak, ne treba inicijative zadr`ati
za sebe, ve} bi predstavljanje ideja
koje imate izazvalo dobar odjek kod kolega i na-
dre|enih. S finansijske strane pu{u povoljni vjetro-
vi tokom cijele godine, {to }e se naro~ito odraziti u
segmentu pove}anja kvalitete `ivota. Kvadrat Plu-
tona i Saturna, mada je ina~e ograni~avaju}i aspe-
kt, ipak najavljuje dovoljnu koli~inu novca za za-
dovoljavanje va{ih potreba, a bit }e i prilike za ma-
nje investicije, od kojih bi jedna tokom ljeta mogla
biti klju~na za potpunu promjenu `ivotnog stila.
Tijelo }e vam dati do znanja da morate uspo-
riti i promijeniti navike, kako biste mogli izbje}i
ozbiljnije zdravstene probleme. Pripazite na
ozbiljnije ozljede u predjelu vrata.
VodolijaSaturn, Mars i Uran cijele
}e godine biti u dinami~kim aspektima prema
va{em znaku, donose}i mnoge novosti od kojih
}e najve}i dio biti dobar. Po~et }ete ubirati plo-
dove rada cijele pro{le godine, oslobodit }ete se
nekih utega koji su ograni~avali va{u kreativnost
i produktivnost i mo}i }ete napokon prodisati
punim plu}ima.
Stabilnost u emocionalnoj vezi bit }e vam pri-
oritet ove godine, a pri tome }e vam svesrdno
pomagati Venerini aspekti prema natalnom Su-
ncu i utjecaj Neptuna. Bit }ete nje`niji i pa`ljivi-
ji prema partneru, a imat }ete i dovoljno ideja za
osvje`enje odnosa koje }e se partneru svidjeti. Je-
dnom rije~ju, Vodenjacima koji su u vezi bit }e
ovo godina bez napetosti u privatnom `ivotu.
Slobodni Vodenjaci, s druge strane, postat }e ro-
manti~niji, {to }e u kombinaciji s uro|enom
imaginacijom privu}i nove ljude, a me|u njima
}e se prona}i i osoba koja bi mogla postati va`an
dio va{eg `ivota na du`e vrijeme.
Tokom godine imat }ete dovoljno prilika za
profesionalno usavr{avanje, {to }e donijeti nova
znanja koja }e vam biti od neprocjenjive koristi u
rje{avanju zaostalih problema. Potrudit }ete se
uvesti malo vi{e reda u va{e finansije, rije{iti neke
zaostatke koji vas samo ko~e u napretku. Neptun
}e vam tu raditi male probleme, nasre}u, utjecaj
Saturna }e kroz cijelu godinu biti ja~i i pomo}i }e
u ispravljanju gre{aka koje eventualno napravi-
te. Konstelacija u Ovnu po~etkom maja dono-
si vam nove izazove i raspiruje va{u kreativno-
st, tako da }ete sve {to radite uspje{no podi}i
na potpuno novi kvalitativni nivo i odu{eviti
kolege i saradnike.
Tokom cijele godine zdravlje }e vam biti
uglavnom u granicama uobi~ajenog, uz ipak
ne{to vi{e problema tokom prolje}a. Pripa-
zite na respiratorne organe i glavu, nemojte
oklijevati posjetiti ljekara i provjeriti da li je
sve uredu.
Ribe Godina pred vama mo`e se
podijeliti u dva perioda. Prva tri mjeseca
bit }e ne{to mirnija i stalo`enija, bez pre-
tjerano velikih problema, kada }ete pola-
gati temelje za ostatak godine. Nakon toga
po~inje intenzivnije razdoblje u kojem }e
biti puno doga|anja koja }e zahtijevati
va{u punu pa`nju, no kad uhodate stvari
do kraja godine slijedi vam razdoblje har-
monije i u`ivanja u plodovima svog rada.
Iako ponekad imate tendenciju idealizira-
ti situaciju kao u ljubavnim pjesmama, ova
godina }e vam donijeti ostvarenje najskrive-
nijih snova. Rije{it }ete sva otvorena pitanja
u vezi, a Ribe koje trenutno nemaju partnera otkrit
}e skrivene potencijale bliskih ljudi, koji `ele biti
ne{to vi{e od prijatelja. Od maja }ete se osje}ati kao
tinejd`er, bez obzira na godine, zbog sna`nog utje-
caja konstelacije planeta u Ovnu, a naro~ito roma-
nti~no razdoblje po~inje u junu ulaskom Venere u
znak Raka. To je vrijeme koje treba da provedete s
partnerom u izmjeni nje`nosti i ljubavi, kako biste
napunili baterije veze i omogu}ili joj da traje jo{ du-
go.
Sna`an utjecaj Jupitera pratit }e vas u svim
projektima koje radite, pa bi bilo dobro iskoristi-
ti prilike koje vam se pru`aju i pokrenuti stvari
koje stoje po strani ili u pra{nim ladicama du`e
vremena, ~ekaju}i pravi trenutak. Jednostavnost
rje{enja uvijek je najbolji na~in za uspjeh, a va-
ma }e ove godine upravo to polaziti najbolje za
rukom. Materijalna strana posla po~etkom godi-
ne po~et }e se popravljati, ali jo{ }e vas vi{e bri-
nuti budu}nost. Ove godine novac ide u va{em
smjeru bez ograni~enja, a na vama je da presta-
nete biti skromni i samozatajni. Ne zadovoljava-
jte se mrvicama kad pred vama stoji zlato nami-
jenjeno vama.
Kod Riba je zdravlje i ina~e povezano s emo-
cionalnim `ivotom, pa }e tako biti i ove godine.
Kako vam na tom planu cvjetaju ru`e, i zdravlje
}e pratiti va{e generalno stanje, uz neke manje
prehlade po~etkom godine.
54/azra 2010.
P
rema pisanju kanadske histori~arke i
spisateljice Elizabet Abot, autorice
djela „Historija ljubavnica“, ljuba-
vnica je `ena koja je „dobrovoljno ili
prisilno u relativno du`oj seksualnoj
vezi s ~ovjekom za koga nije udata“.
To je ona koja je vje~no druga, ma-
da se ova konstatacija mo`e smjestiti u pro{lo vri-
jeme. U davnoj pro{losti one su odista bile druge,
a u moderna vremena dobile su priliku da postanu
i prve, mada je malo njih koje se time mogu po-
hvaliti. Doktor Jan Halper u svojoj studiji rekao je
da bi se samo tri odsto mu{karaca razvelo kako bi
o`enili ljubavnicu.
Biti druga
Uprkos obeshrabruju}oj statistici, pojedine
`ene pristaju na to da budu druge. Kakve `ene
ulaze u zabranjene veze? Ne postoji odre|en psi-
holo{ki profil. Neke od njih uop}e ne veruju u
instituciju braka, pa im to {to je neko o`enjen
ni{ta ne zna~i.
Neke, pak, `ele partnera po svaku cenu, pa i
onu najvi{u - da je on ve} zauzet. Ima, me|utim,
`ena kojima je privla~an isklju~ivo zauzet mu{ka-
rac, i to zbog toga {to je nedostupan.
Na pitanje za{to se slobodne `ene uop}e
upu{taju u veze s o`enjenim mu{karcima, jedno
od obja{njenja je da na taj na~in tra`e i dobijaju
pa`nju. Zatim, one zavo|enjem tu|eg mu{karca
dobijaju na samopouzdanju i po~inju o sebi ra-
zmi{ljati kao o mo}nim osobama.
@ene vole da se takmi~e s drugima, da bi po-
kazale kako su bolje, a i u ljudskoj je prirodi
te`nja za nedostupnim i zabranjenim. Kao razlo-
zi za ulazak u vezu s o`enjenim su i rizik,
uzbu|enje, izazov, naravno i seksualni nagon...
Magazin „Intimate Medicine“ pozabavio se
modernim ljubavnicama, za koje ka`e da se ni
pod kojim uslovima ne `ele smiriti sa svojim
o`enjenim, odnosno zauzetim partnerom. To je,
u odnosu na ranije ljubavnice, koje su ma{tale o
tome kako o`enjen mu{karac zbog njih ostavlja
suprugu, velika razlika.
Savremene ljubavnice to ne `ele, jer kada joj
jedan mu{karac dosadi, ona ga napu{ta i pronalazi
novog, {to se mo`e uporediti sa {opingom - kre}e
u potragu za novim, ljep{im i interesantnijim ka-
putom, jer se pro{losezonskog zasitila. Moderne
ljubavnice uglavnom su `ene iz metropole, imaju
tridesetak godina, karijeristkinje su, obrazovane,
pametne, vole {oping i izlaske s prijateljicama. Ne
`ele pored sebe slobodnog mu{karca, jer su oni, za
razliku od o`enjenih, zahtjevni, potrebno je prila-
go|avati im se, tra`e posve}enost. Za ostvarenu
`enu to je, navodno, previ{e.
Isti magazin, me|utim, na svojim stranicama
donosi i konstataciju da su ljubavnice obi~no
`ene koje imaju emocionalne probleme. Ne vjer-
uju mu{karcima, jer su u pro{losti bile povri-
je|ene, pa dozvoljavaju jedino o`enjenim
mu{karcima da im se pribli`e. Me|utim, mali
procent zaista u`iva u bliskosti sa zauzetim
mu{karcima, jer im veza predstavlja prijetnju da
bi srce ponovo moglo stradati.
Elizabet Abot smatra da su moderne ljubavni-
ce veoma zanimljive - mo}ne su, mogu da budu
advokatice, doktorice, premijerke... Od svih ka-
tegorija, kao dvije najva`nije ona isti~e onu u
koju spadaju `ene kojima se dopada staromodni
tretman ljubavnice, odnosno `ele da ih o`enjeni
mu{karac izdr`ava, dok su u drugoj one koje su s
o`enjenim mu{karcem iz ljubavi i ne prestaju da
se nadaju da }e se on zbog njih razvesti. One
uglavnom nemaju finansijsku potporu.
Ljubavnice su postojale u svim vijekovima i ku-
lturama, sebi su mogli da ih priu{te mo}ni mu{ka-
@ene vole da se takmi~e s
drugima, da bi pokazale kako su
bolje, a i u ljudskoj je prirodi
te`nja za nedostupnim i
zabranjenim. Kao razlozi za
ulazak u vezu s o`enjenim su i
rizik, uzbu|enje, izazov, naravno
i seksualni nagon...
S T Y L I S S I M O
Praznici: vrijeme kad su
Moderne ljubavnice uglavnom su `ene
iz metropole, imaju tridesetak godina,
karijeristkinje su, obrazovane, pametne,
vole {oping, izlaske s prijateljicama.
Novogodi{nji, vjerski i ostali praznici su
vrijeme kada su one same, jer mu`evi
su tada s porodicama

azra 2010./55
rci - vladari, ratnici, zemljoposjednici, vlasnici fa-
brika, mafija{i... Suprugama su se, uglavnom, ba-
vili da bi ostavili potomstvo, a sva njihova pa`nja i
ljubav pripadali su ljubavnicama, koje su dobijale
skupocjenosti i privilegije. A danas? Kako se posta-
je ljubavnica? U ispovijesti koju je u „Cosmu“
ispri~ala jedna od ljubavnica pi{e:
- U po~etku se ne do`ivljavate tako. Kao da
imate momka s kojim se ne vi|ate stalno. Kao da,
recimo, radi u drugom gradu, samo {to se ne
vi|ate vikendima ve} radnim danima. Vikendi su,
uglavnom rezervirani za `enu ili djevojku. Ako ba{
imate peh, onda ima i djecu (koja trebaju porasti,
eventualno zavr{iti faultet, o`eniti se ili udati, da bi
on mogao na miru da se posveti vama).
Prvih mjesec dana sve je dobro. Dovoljno ste
odrasle i mudre da znate da je sve to zabava, da
nema budu}nosti i da }e se pojaviti ve} neko ko
}e vas odgurnuti od te sulude ideje da se tajno
vi|ate sa zauzetim mu{karcem. To nije ono {to
`elite i, uostalom, uvijek ste prezirale mu{karce
koji varaju svoje `ene.
Vrijeme prolazi, niko se ne pojavljuje (jer ne
`elite da se pojavi) i vi po~injete da se opu{tate
uz zgodnog mu{karca koji vam poklanja svu
pa`nju svijeta. @ena je daleko, niko je ne spomi-
nje pa kao da ne postoji. On je divan, pametan,
zabavan, imate mali svijet koji ste izgradili
izme|u ~etiri zida, naravno, va{eg stana.
Ljetovanja i zimovanja
Krijete ga od drugarica, jer ne `elite da vas sa-
vjetuju i govore ono {to i same znate: da nije za
vas, da nije slobodan, da nikad ne}e ostaviti
`enu, da }ete biti u`asno povrije|ene kada joj se
vrati. Da ne}ete mo}i podnijeti ljetovanja i zi-
movanja bez njega. Da }ete same proslavljati
ro|endane i nove godine. Da }ete se pitati kakva
je i da li je voli vi{e od vas. Ne `elite da ih
slu{ate, jer znate da su u pravu, a uostalom, rekle
ste im da ste prekinule tu romansu.
Upoznale ste ga s dvije-tri prijateljice koje vam
ne zvocaju i koje vas podr`avaju iz ~istog sa`alje-
nja, misle}i da }ete same uvidjeti da ne ide uz
vas, da mu je neprijatno, da je u blagoj panici da
ga neko ne vidi s vama, da ~esto izlazi da telefo-
nira. Ipak, alarm u vama radi i potiskujete poriv
da se izjadate i ka`ete kako se niste vidjeli ve} de-
setak dana.
Odlu~ujete da prekinete farsu, sakupljate
snagu i nesigurno mu postavljate ultimatum:
ona ili ja. On se malo iznenadio, poku{ao vas
smiriti pri~om da se strpite jo{ malo, ali ste se
na kraju posva|ali. Okrivio vas je za sebi~luk i
nerazumijevanje i oti{ao. Br`e i lak{e nego {to
ste mislili. Ako je va{e nezadovoljstvo ve}e od
ljubavi koju osje}ate, ne}ete ga zvati da se vra-
ti. Ako nije, ho}ete. I sve }e se vrtiti ukrug. I
opet }ete vikende i praznike provoditi same.
Dokle? Dok se ne pogledate u ogledalo i vidi-
te da su godine pro{le a da ste na po~etku. Da
nemate prijatelje, jer ste ih otjerali od sebe zbog
toga {to u njemu nisu vidjeli ono {to i vi. Da je
mala vjerovatno}a da mu{karac ostavi `enu zbog
ljubavnice. Da `ene koje u takvu pri~u u|u sa
snovima, iza|u s morama. Da vrijeme koje ste
provele s njim ima ogromnu vrijednost, ali da je
ipak uzalud potro{eno.
I, dok polo`aj druge `ene nije nimalo laskav,
mu{karci koji varaju supruge iz ovog odnosa
izvla~e mnogo koristi. Naime, postoje „dokazi“
da je sredovje~nim mu{karcima potrebna ljuba-
vnica!? Presudni su testosteroni.
Ve} od dvadesete mu{karcima zbog stresa
po~inje opadati nivo testosterona u tijelu, a taj
nedostatak se, prema pisanju „Psyhology Toda-
ya“, povezuje s bolestima srca, senilno{}u, depre-
sijom i pove}anjem smrtnosti od 88 do 250 pro-
cenata. ^ak i kratkotrajan flert s nepoznatom
`enom povisuje nivo lu~enja testosterona.
Ljubavnice su postojale u
svim vijekovima i kulturama, sebi
su mogli da ih priu{te mo}ni
mu{karci - vladari, ratnici,
zemljoposjednici, vlasnici
fabrika, mafija{i... Suprugama su
se, uglavnom, bavili da bi ostavili
potomstvo, a sva njihova pa`nja
i ljubav pripadali su ljubavnicama,
koje su dobijale skupocjenosti
i privilegije

ljubavnice same
Priredila: Alma RED@EPAGI]
S T Y L I S S I M O
56/azra 2010.
Pi{e: mr.ph.sci.
Sejfudin TOKI]
I
munolo{koodbrambeni sistem organizma
obuhvata organe, tkiva, }elije i molekule
koje ga {tite od napada patogenih ili neno-
rmalnih }elija tijela. Poreme}aj se naj~e{}e
manifestira kroz pove}anu sklonost lju-
dskog organizma infekcijama, povratnim
infekcijama i sporom oporavku uz preko-
mjerni umor kao prvi simptom slabosti imuno-
lo{kog sistema.
Posljedica funkcionalnog poreme}aja odbra-
mbenog sistema ~ovjeka su alergijske te takozva-
ne autoimune bolesti, gdje imunolo{ki sistem lju-
dskog organizma napada vlastite }elije i razara ih.
Nerazlikovanje ‘’svog’’ ili ‘’tu|eg’’ mo`e izazvati
te{ka oboljenja {e}erne bolesti tipa A, gdje beta-
stanice gu{tera~e razaraju vlastita protivtijela. Ova
vrsta dijabetesa, nazvana i mladala~ki dijabetes,
izaziva trajnu ovisnost oboljelih od ubrizgavanja
inzulina. I neke druge bolesti su direktna poslje-
dica poreme}aja imunolo{kog sistema poput reu-
matoidnog artritisa te Bazedovljeve bolesti {titne
zlijezde.
U narodnoj i nau~noj medicini za ja~anje imu-
niteta uz zdrav `ivot (kvalitetna ishrana, dovoljna
koli~ina sna i odmora te odgovaraju}e fizi~ke akti-
vnosti), preporu~uje se niz lijekova iz prirode bi-
ljnog porijekla. Navest }emo neke:
Klini~ka istra`ivanja
Malo je biljaka kojima je pripisivano toliko
mnogo dobrih svojstava i posebnih simboli~kih
zna~enja u historiji primjene ljekovitih biljaka
kao imeli. Keltski sve}enici, druidi, po{tovali su
imelu kao biljku kojoj su pridavali magi~ne
mo}i. Vikinzi su smatrali da posjeduju mo}i
bu|enja mrtvih. Jo{ Hipokrat i Plinije smatrali
su je djelotvornim lijekom protiv vrtoglavice, tu-
mora i padavica.
Ovaj uvijek zeleni, vrlo razgranat grmi} `ivi na
Z
a

s
v
a
k
u

b
o
l
e
s
t

t
r
a
v
a

r
a
s
e
U narodnoj i nau~noj medicini za ja~anje imuniteta uz zdrav `ivot (kvalitetna
ishrana, dovoljna koli~ina sna i odmora te odgovaraju}e fizi~ke aktivnosti),
preporu~uje se niz lijekova iz prirode biljnog porijekla. Navest }emo neke
Slabosti
imunolo{kog sistema
azra 2010./57
Pitanje i odgovor
U posljednje vrijeme
u medijima je veoma
prisutno reklamiranje
nonijevog soka kao izu-
zetnog ljekovitog sre-
dstva. Kakve su istinske
vrijednosti ovog prepar-
ata u ja~anju imunite-
ta?
Marinada citrofolia,
poznatiji kao noni, zi-
mzeleno je stablo koje
raste u grmovima visi-
ne od tri do osam me-
tara. Daje plodove kr-
ompirastog oblika koji
su u po~etku zelene
boje, a sazrijevanjem
postaju svjetliji, dobi-
jaju}i bijelu boju. Ima
izuzetno neugodan
okus te se naj~e{}e pre-
ra|uje u sok. Postoje
podaci da su noni prije dvije hiljade godina drevni stanovnici francu-
ske Polinezije upotrebljavali protiv niza oboljenja, izme|u ostalog, pro-
tiv groznice, ubla`avanju bolova, u lije~enju rana i bolesti probavnog
sistema.
Godine 1999. u noni soku prona|eni su polisaharidi koji osna`uju imu-
nolo{ki sistem tako {to pove}avaju broj T- limfoata. Upotrebom noni so-
ka u periodu od tri mjeseca nau~nim istra`ivanjem je potvr|eno ja~anje
imuniteta te zna~ajno ve}a za{tita ljudskog organizma od raznih virusa,
bakterija, gljivica i drugih mikroba.
Iz drevnih
knjiga
Nigella satira L., crnika, crno sjeme,
}urokot je biljka iz porodice zlatica, lju-
ti}a ~ija stabljika raste 40-60 centimeta-
ra. Ima perasto podijeljene listove i plave
cvjetove iz kojih sazrijeva malo crno sje-
me koje je poznato kao blagoslovljeno
sjeme (arapski Rabaul bereket), a neki ga
nazivaju i arabljanskim sjemenom zbog
njegovog nalazi{ta. Kori{tena je kao lje-
kovita i za~inska biljka prije vi{e od dvi-
je hiljade godina, a na perzijskom jeziku
je znana kao {onaiz.
(Poslanikova medicina Ibn-Kajjim El-D`evzi (1322-1350))
Stari Egip}ani poznavali su i koristili crno sjeme i opisano je kao medi-
cinsko botani~ko sjeme. Rimljani su, tako|er, poznavali ovo sjeme,
nazivaju}i ga kao gr~ki korijander, a koristili su ga kao dijetalni
dodatak. Posebno ulje ekstrahovano iz sjemenki }urokota upo-
trebljava se protiv bronhitisa i ka{lja te poma`e pove}anju
tonusa tijela, djeluje kao digestivni tonik, sti{ava podri-
givanje, isu{enje vla`nosti stomaka, stimulira
izlu~ivanje urina, rastvara vjetar,
ubla`ava bol u crijevima, te izba-
civanje glista iz crijeva. Ovo
je jo{ jedna `ivu}a
~udotvorna biljka ~ije su
nam koristi dostupne
kroz upute Bo`ijeg po-
slanika Muhammeda,
a.s.
bjelogori~nom, a rje|e na crnogori~nom drve}u, ima zeleno`u}kastu
stabljiku te zeleno`u}kaste ko`aste i debele listove. Cvjeta zimi neugle-
dnim jednospolnim, te{ko uo~ljivim cvjetovima skupljenim u pr{ljeno-
vima na vrhovima mladih grana. Plod je bijela, okrugla, so~na i prozir-
na bobica puna ljepljive mase koju jedu ptice, posebno drozd imela{,
koji i doprinosi razmno`avanju ove biljke.
Imelin plod je otrovan za ljude i u ljekovite svrhe koriste se isklju~ivo
listovi i tanke gran~ice. Va`ni farmakolo{ko aktivni sastojci listova imele
su lektini, polipeptidi, sluzne materije, biogeni amini (nolin i acetokolin),
lignani, flavonoidi i triterpeni. Brojnimnau~nim istra`ivanjima potvr|eno
je da imela djeluje protiv razli~itih oblika tumora i ja~a imunitet. Po-
ve}avaju}i koncentraciju va`nih odbrambenih materija ljudskog organi-
zma, pripravci sa~injeni od svje`ih ili suhih listova imele ja~aju sveukupni
imunolo{ki sistem.
Opse`na klini~ka istra`ivanja na 10.226 pacijenata s rakom `eluca, cr-
ijeva ili dojke, pokazale su klini~ki relevantno produ`enje `ivota li-
je~enjem ekstraktom imele. Kod 1668 pacijenata koji su dobivali ekstrakt
imele, u odnosu na 8475 pacijenata koji nisu, trajanje `ivota je produ`eno
za 40 posto.
Vjerovanje Druida
Osim ja~anja odbrambene mo}i organizma, nau~no je dokazano i
ljekovito djelovanje imele kod povi{enog krvnog pritiska, kardijalne
astme i arteskleroze te uop}e kod slabe cirkulacije krvi. U novije vrije-
me vr{e se istra`ivanja pripravaka ove biljne vrste u lije~enju AIDS-a.
Utvr|eno je da pripravci listova imele sna`no poti~u izmjenu materije
u ljudskom organizmu i poja~avaju rad `lijezda probavnog trakta, pa
otklanjaju hroni~nu za~epljenost i nadutost. Imela normalizira i proces
menstruacije te poma`e pri vrtoglavici i zujanju u u{ima.
Primije}eno je, ali jo{ nedovoljno ispitano, da na ljekovitost imele
utje~e i drvo na kojem imela raste. Tako je utvr|eno ja~e djelovanje imele
s jabuka i jele u odnosu na onu s topole. Najja~i efekt sni`avanja pritiska
daje imela s kru{ke, a manji s johe. U davna vremena Druidi su vjerovali
u snagu i ljekovite mo}i imele isklju~ivo ubrane s hrasta, koja je u prirodi
i prava rijetkost.
»
Zeleni ~aj
Zbog visokog procenta flavonoida i vitamina koji imaju antioksida-
tivna svojstva, zeleni ~aj je izvrsno sredstvo za ja~anje imuniteta.
Istovremeno, visok procent fluorida u ~aju poma`e o~uvanju zdra-
vih i ~vrstih zuba.
^aj od imele
Imela se koristi u najrazli~itijim
pripravcima, ali je najjednostavni-
ja i u narodu najra{irenija upotre-
ba u obliku ~aja koji se priprema
tako {to je jedna supena ka{ika
usitnjenog su{enog lista imele pr-
elije sa 200 ml hladne vode i
ostavi od deset do dvanaest sati.
Ovakav pripremljen ~aj se proci-
jedi i pije dva puta dnevno po jedna {olja.
Pra{ak
lista imele
Jednostavna je i upotreba pra{ka od
imele pripravljenog od osu{enog i
samljevenog lista ove biljne vrste.
Dva puta dnevno treba uzeti ~ajnu
ka{iku praha uz jelo ili vodu.
Shitaake gljive
Konzumiranje ove gljive u ishrani
sna`no stimulira ja~anje imunolo{kog
sistema i predstavlja odli~nu preventivu
ljudskog organizma i protiv najte`ih
oboljenja dana{njice.
Za ja~anje organizma i njegovu otpor-
nost izuzetno je va`no konzumiranje
svje`eg vo}a ili cije|enih sokova od
vo}a poput limuna, jabuka, kupina,
dunja i {ljiva.
58/azra 2010.
Recepti i preporuke
60/azra 2010.
SMS
Na stranicama o reproduktivnom zdravlju donosimo vam odgovore na pitanja koja
su na{e ~itateljke uputile dr. Senadu Mehmedba{i}u. Ukoliko i vi imate bilo kakvih
dilema u vezi s ovom oblasti, mo`ete ih slati putem SMS-a na broj telefona
061/142-015. Dovoljno je da u poruci upi{ete Azra, potom ostavite jedno prazno
mjesto, a zatim opi{ete problem koji vas mu~i. Odgovore mo`ete pro~itati na strani-
cama posve}enim ginekolo{kom zdravlju.
Prof.dr.
Senad
MEHMEDBA[I]
Moj ginekolog mi je
rekao da mi je
uve}ana Bartolinijeva
`lijezda. [ta to zna~i,
kakve probleme mo`e
prouzrokovati?

Bartolinijeve
`lijezde su par-
ne, i nalaze se u pre-
dvorju rodnice. Nji-
hova je funkcija da
svojim sekretom do-
prinose vla`nosti.
Ekskrecija je konti-
nuirana. U slu~ajevi-
ma kada do|e do
su`avanja otvora bilo
upalom sluznice ili
susjedne ko`e, ili pak
ako je izvodni kanal
uro|eno su`en, dola-
zi do stvaranja tzv.
pseudo apscesa Bar-
tolinijeve `lijezde. To
u klini~kom smislu
podrazumijeva crve-
nilo, otok i izrazitu
bol. To uve}anje pri
dodiru dominantno
boli i to je naj~e{}e
prvi signal koji paci-
jenta dovodi gineko-
logu. Antibiotik u toj
situaciji malo po-
ma`e i preporu~uje
se palijativni ili trajni
tretman. On podra-
zumijeva inciziju pr-
esudoapscesa `lijezde,
{to je privremena mjera i ne podrazumijeva trajno
rje{enje. Trajno rje{enje je potpuno hirur{ko ukla-
njanje `lijezde ili tzv. marsupijelizacija. Uve}ana
Bartolinijeva `lijezda naj~e{}e je upozorenje da sli-
jedi akutna upala, a probleme koje mo`e uzrokova-
ti opisali smo u odgovoru.
Ve} du`e vremena namjeravam ugraditi spiralu.
Po{to imam veoma obilne i bolne menstruacije, ~ula
sam da se u tom slu~aju one i preporu~uju. Biste li
mi i Vi to preporu~ili i znate li imaju li nekih nega-
tivnih posljedica (s obzirom na to da, ipak, izlu~uju
hormone)?

Spirala o kojoj govorite je Mirena i ona lokalno
izlu~uje hormone. Tim djelovanjem napravi po-
tpunu atrofiju sluznice materice, odnosno sluznica
materice biva veoma tanka. To menzes ~ini vrlo
oskudnim. Lokalnim djelovanjem hormona dolazi i
do smanjenja
menstrualnih
bolova. Ja Vam
je prepo-
ru~ujem i ne
o~ekujem da
ima negativnih
posljedica.
Imam 19 godi-
na i namjera-
vam koristiti
pilule za kontr-
acepciju. Da li
i kakve pretrage
trebam uraditi
prije toga?

Prije upotr-
ebe kontra-
cepcijskih pilula
potrebno je da
o svemu razgo-
varate sa svojim
ginekologom,
koji }e Vam
uzeti detaljnu
li~nu i poro-
di~nu anamne-
zu. Ako postoji
Va{ ili poro-
di~ni problem
pro{irenih vena,
problem
zgru{avanja kr-
vi, prele`ana
`utica ili poro-
di~ne hroni~ne
upale jetre, pi-
lula se ne pre-
poru~uje. Ako pak u svojoj zdravstvenoj pri~i nema-
te ovih kontraindikacija, predlo`it }e Vam se uzima-
nje osnovnih nalaza krvi, hepatograma i koagulogra-
ma. Nakon toga potrebno je utvrditi lokalnu fizio-
lo{ku vaginalnu ~isto}u, {to }ete uraditi uzimanjem
papa-brisa i brisa na mikrobiologiju vagine. Nakon
toga sa svojim ginekologom mo`ete dogovoriti koju
vrstu kontracepcijske pilule da uzimate i tajming ko-
ntrole kontracepcijskog u~inka.
S T Y L I S S I M O
Ginekolog
Smanjenje menstrualnih
bolova uz Mirena spiralu
62/azra 2010.
Pi{e: Selma MULI]
D
jeca nisu „mali, jo{ nezreli
odrasli ljudi“. Oni se dru-
ga~ije artikuliraju, imaju dr-
uga~ija opa`anja, igraju se i
kre}u druga~ije, posjeduju
vlastiti tempo, a to sve treba
tako i da bude, i to ona smi-
ju. Na njima ostaje budu}nost i oni kroje nova
`ivotna pravila. Raditi s djecom posebno je
iskustvo. Oni nisu licemjeri, ljubomorni niti za-
vidni. Iskrenost je ono {to odrasli treba da u~e
od njih.
U na{oj dr`avi postoje razli~ite organizacije
koje mali{anima omogu}avaju da prona|u sebe
i upoznaju druge, jedno od tih je i Udru`enje
„Velikih i malih manekena Free models“, koje
egzistira ve} dvanaest godina i jedno je od rije-
tkih koji se mo`e pohvaliti svojim dugogodi-
{njim uspje{nim radom. Predsjednica Udru-
`enja Vildana Lon~ari}, diplomirana pravnica
ponosna je na svoj rad kao i na rezultate koje
su ostvarili u svim osnovnim {kolama {irom
BiH.
- Bilo je mnogo sli~nih udru`enja, koja su po-
ku{ala da se odr`e, ali mi smo jedini koji samo
uspjeli opstati do kraja, a i dan-danas odli~no fu-
nkcioniramo. Ono {to sam od po~etka osnivanja
udru`enja potencirala jesu stru~nost i profesiona-
lizam, koji nas ~ini druga~ijim od ostalih. U
na{em udru`enju su uglavnom svi profesionalni
licencirani instruktori. Na{e ciljane grupe, odno-
sno lokacije su osnovne {kole, gdje se u prosjeku
zadr`avamo do godinu, a nakon toga ponovo se
vra}amo za dvije do tri godine.
Sjedi{te Udru`enja je u hotelu „Holiday inn“,
dok je njihova zastupljenost prisutna po cijeloj
BiH.
- Cilj na{eg udru`enja prvenstveno je skloniti
djecu s ulica. Djeca s kojom radimo su uzrasta
od 4 do 14 godina. Ve}inom su to djevoj~ice.
Na{ program nije samo u~enje hoda na catwo-
lku, ve} i edukacija u hodanju, pona{anju, ku-
lturi, zapravo lekcije iz bontona. Klasifikacije ne-
U~imo od djece Vildana LON^AREVI]
Diplomirana pravnica,
koju odlikuju svestranost,
ambicioznost te
po`rtvovanost, odlu~ila
je prije dvanaest godina
osnovati udru`enje za
male manekene. Kako
je uvijek bila fascinirana
de{avanjima iza modne
piste, svoju ideju uspjela
je realizirati. Udru`enje
„Velikih i malih manekena
Free models“ jedno je
od najboljih na
podru~ju BiH
Mali{ani su na{a
najve}a radost
azra 2010./63
ma kada je primanje djece u pitanju. Kod nas su
sva djeca dobrodo{la, jer nam je cilj da pozitivno
potro{e svoje slobodno vrijeme. Obuka traje to-
kom cijele {kolske godine, a na kraju imamo re-
viju na koju su svi dobro do{li. Revije su ugla-
vnom ra|ene u hotelu „Radon Plaza“, Dom
mladih, klub „Cinema“ i brojni drugi, a pose-
bnu zahvalnost bih uputila hotelu „Radon Plaza“
koji uvijek sa zadovoljstvom pristane na rad s
Udru`enjem. Ulazak na na{e revije uvijek je be-
splatan, a finansiramo se ~lanarinama - drugi vid
podr{ke nemamo. U na{em udru`enju imamo
svoju garderobu, dopu{tamo djeci da sami kreir-
aju svoje modele, koje poslije prezentiraju na re-
vijama.
Zainteresiranost modnih ku}a za Udru`enje
je velika, ali Vildana zbog lo{eg prija{njeg isku-
stva izbjegava rad s modnim ku}ama, koje ~ak i
kod mali{ana nastoje izvu}i samo svoju korist.
- Bilo je zainteresiranih modnih ku}a koje su
htjele da daju svoje modele djeci, me|utim, ima-
li smo vrlo lo{ih iskustava. Recimo, na poslje-
dnjoj odr`anoj reviji bilo je pribli`no 400 prisu-
tnih osoba, zamislite da sada svi ti roditelji gle-
daju svoju djecu u nekim modnim markama, a
vlasnici tih marki se ne udostoje ni slatki{ima da
ih po~aste, jer djeca, za razliku od odraslih sre}u
vide u malim znacima pa`nje.
Vildana se mnogo ponosi svojim udru`enjem,
a kako se i sama ostvarila kao majka, shvata
dje~ije potrebe i nastoji ih maksimalno ispuniti
kako svom mali{anu, tako i svima koji se pri-
dru`e Udru`enju.
U na{em udru`enju su
uglavnom svi profesionalni
licencirani instruktori

B
o`i} nije najva`niji, niti najve}i
kr{}anski blagdan, ali jeste najpo-
znatiji i najomiljeniji praznik u
katolika. Zbog historijskih, poli-
ti~kih i kulturolo{kih utjecaja,
blagdan ro|enja Isusa iz Nazareta
do`ivljavao je razna pojednosta-
vljenja. U na{e vrijeme Bo`i} se slavi na planeta-
rnom nivou, slave ga mnogi. Ipak, ovaj kr{}anski
blagdan nikad kao danas nije bio pod utjecajem
dru{tvenih tokova, u ovom trenu konkretno po-
tro{a~kog mentaliteta.
Velika je ljubav izme|u Bosne i na{ih franje-
vaca, zato smo odlu~ili s njim podijeliti radost
Bo`i}a. Doma}ini su nam bili fra Mirko Ma-
jdan~i} i fra Marijan Karaula. Dok je fra Mirko
Bili smo...
» Adventski vijenac simbolizora vje~nost, stoga se plete
ukrug - bez po~etka i kraja
Na Bo`i}u
Ljudi }e rado pri~ati o Bo`i}u, o~i }e im sjajiti, a lice dobiti
topliji izgled. U njima se tada ne{to doga|a. Valjda se
sje}aju svog djetinstva i porodice. Danas se Bo`i}
do`ivljava kao prilika da se dobije slobodan dan, da se
ode u kupovinu, posjetu, dobije poklon. To ima svoje
upori{te u ~injenici da je Bo`i} blagdan porodice,
darivanja. Ku}i }e do}i i oni koji dolaze samo tog dana
Pi{e: Elameri [KRGI]-MIKULI] Foto: Ivan [EBALJ
» @ive jaslice, bez kojih se danas ne mo`e zamisliti obilje`avanje Bo`i}a, prvi je postavio sveti Franjo
64/azra 2010.
»
nestrpljivo ~ekao dolazak magarca koji je imao
ulogu u `ivim jaslicama, fra Marijan nas je vodio
kroz toplu pri~u o Bo`i}u.
Bez po~etka i kraja
- Ljudi }e rado pri~ati o Bo`i}u, o~i }e iz sjaji-
ti a lice dobiti topliji izgled. U njima se tada
ne{to doga|a. Valjda se sje}aju svog djetinstva i
porodice. Danas se Bo`i} do`ivljava kao prigoda
da se dobije slobodan dan, da se ode u kupovi-
nu, posjet, dobije poklon. To ima svoje upori{te
u ~injenici da je Bo`i} blagdan obitelji, dariva-
nja. Ku}i }e do}i i oni koji dolaze samo tog dana
- pri~a fra Marijan.
I tako nam se „iskrivilo“ zna~enje Bo`i}a. A
{ta on, zapravo, jeste? To je dan kada kr{}ani,
sje}aju}i se historijskog dana ro|enja Isusa Krista
iz Betlehema, slave tajnu utjelovljenja svemo-
gu}eg vje~nog Boga u ovaj na{ svijet.
- Krug obilje`avanja bo`i}nih obi~aja po~inje
s fratrima
» Ispred Franjeva~kog me|unarodnog studentskog centra na Kova~i}ima okupili su se brojni gra|ani i o`ivjeli ro|enje Isusa iz Nazareta
azra 2010./65
O Djedu Mrazu
O Djedu Mrazu se mo`e govoriti u duhu
darivanja djece. U katoli~koj tradiciji postoje
trojica darivatelja. To su sveta Lucija, sveta
Nikola i mali Isus. Djed Mraz je u na{e kraje-
ve do{ao svr{etkom Drugog svjetskog rata.
Ovaj ~i~ica je ina~ica zapadnja~kog Santa
Klausa, ali mu je u na{im krajevima promije-
njeno ime, da bi svima odgovarao.
» Fra Marijan Karaula
odlazaka na zornicu
s prvom nedjeljom adventa i traje ~etiri nedjelje.
Ti obi~aju su sli~ni gotovo svugdje u svijetu i
oni po sebi nisu va`ni, ve} simbolika koju pre-
dstavljaju. Prema Bibliji, od stvaranja svijeta do
Kristova ro|enja pro{lo je ~etiri tisu}e godina i
stoga se simboliziraju kroz ~etiri nedjelje obi-
lje`avanja Bo`i}a. Jedan od simbola adventa je
adventski vijenac, radi se od zimzelenog drve}a i
plete ukrug - bez po~etka i kraja - {to je simboli-
ka vje~nosti.
U taj vijenac tokom adventa stavljaju se ~etiri
svije}e koje bi trebale biti ljubi~aste boje, {to si-
mbolizira pokoru, na kraju bijele zamjenjuju lju-
bi~aste svije}e, koje opet zna~e radost. Na svetu
Luciju se sadi p{enica u lijepe posude koje kao
ukras stoje na stolu. P{enica simbolizira obnovu
`ivota, plodnost. Prema gusto}i narasle p{enice,
predvi|ao se urod u narednoj godini. Obi~aj
sa|enja p{enice postoji samo u ju`noj Italiji, Po-
rtugalu, Hrvatskoj i Bosni - pri~a fra Marijan.
Zornica ili pono}ka
Badnji dan je onaj uo~i Bo`i}a. Do tog dana
trebalo bi se pripremiti za Bo`i}, ostaje nam
ki}enje bora, spremanje bo`i}nog ru~ka. Nekada
prije na Badnju ve~er unosili su se panjevi u
ku}u. Znali su biti veliki do metar, dva. Toga
vi{e nema, svugdje je sada centralno grijanje.
- Pred Bo`i} obavezna je ispovijed, da bi ~ista
srca mogao do}i na bo`i}nu misu pono}ku.
Slu`beni po~etak proslave Bo`i}a bilo je
uno{enje slame u prostor ku}e u kojem svi bora-
ve. Slama je simbol Isusova ro|enja u {tali. Do-
ma}in bi ku}u i {talu po{kropio blagoslovljenom
vodom pa bi slijedila ve~era.
Dok televizori nisu odvla~ili pa`nju, uku}ani
bi sjedili i dru`ili se sve do pono}ke. Fra Marijan
pamti vrijeme kada se nije i{lo na pono}ku, ve}
na zornicu.
- Slavile bi se tri mise jedna za drugom,
po~injale bi oko pet sati ujutro. Nakon toga lju-
di ne bi i{li ku}ama ve} bi se razi{li po selu. Na
Bo`i} bi se pomirile i neke obitelji koje dugo ni-
su bile u dobrim odnosima.
Ipak, Bo`i} i bo`i}ni obi~aju su pre`ivjeli do
danas. Proslava Bo`i}a je nazamisliva bez jaslica.
- Jaslice je prvi organizirao upravo sveti Fra-
njo, utemeljitelj na{eg reda. Franjevci u Sarajevu
Bo`i} obilje`avaju kroz nekoliko manifestacija.
Pored `ivih jaslica, koje bivaju postavljene ispred
Franjeva~kog me|unarodnog studentskog centra
na Kova~i}ima, poznat je i bo`i}ni sajam. Svoj
urod i rukotvorine tada
prodaju oni koji isklju~ivo
od toga `ive, a cijene su
vrlo povoljne - ka`e na kr-
aju fra Marijan.
» Ki}enje bora kao obilje`je Bo`i}a i
Nove godine, na ove prostore do{lo je
iz Njema~ke sredinom 19. vijeka
66/azra 2010.
Oki}eni bor
stigao iz
Njema~ke
Obi~aj da se kiti bo`i}no drve do{ao nam
je iz Njema~ke ne tako davno, tek sredinom
19. vijeka. Tada su se borovi kitili orasima,
jabukama, {ljivama.., {to je u duhu bo`i}nog
darivanja i radosti za djecu.
» Prostorija u Crkvi
svetog Ante u kojoj se
tradicionalno odr`ava
bo`i}ni sajam
»
Portret Almir ^EHAJI] Batko
Djecu
vra}a majkama
68/azra 2010.
»
T
e{ko je prisustvovati doga|aju
kada ljekari, poslije dvije godine
lije~enja, mladoj djevojci ka`u
da joj nema spasa, a kamoli
ostati normalan nakon {to vas ta
ista djevojka, usred emisije, za-
moli da joj ne date da umre!?
Neminovan je krik do neba svakoga ko ima mr-
vu karaktera, milimetar neokaljanog obraza, krik
~ovjeka kojem je k}erka umrla, jer joj, zbog ne-
brige onih kojima je to bila obaveza, nije bilo
spasa. A on, otac, poku{ao je sve: obijao prago-
ve, molio, zadu`ivao se, vra}ao dug, tugovao {to
k}erki nije pomogao, a mnogima jeste. I s ne-
smanjenim `arom to ~ini svakodnevno. Mu{ki!
Humanisti~ki!
Dakako, rije~ je o Almiru ^ehaji}u Batku,
stomatologu, komi~aru, voditelju jedne od na-
jpopularnijih radijskih emisija u Regionu -
„Udri mu{ki“, kojom je Radio „Kameleonu“ dao
posebnu prepoznatljivost, pe~at kakav nema ni-
ko u okru`enju. Svakodnevno sa svojim „kokuz-
ima“ nekom pomogne, izmami osmijehe na lica
oja|enih, „osu|enima“ na smrt da nadu, vrati u
`ivot desetke pre`aljenih. A on, sa svojih dva
metra visine i vi{e od stotke te`ine, „nabaci“ za-
dovoljni osmijeh i ode da izmjeri {e}er kod se-
stre. Samo zato {to nismo ~lanovi
„Eurotransplanta“ i nema nas na donorskim li-
stama za transplantaciju organa. Kako je to kad
djevojka moli za `ivot, a da niste katil?
- Da. Gledao sam muke Sebine ^aki}, kojoj
su nakon dvije godine lije~enja ljekari kazali da
joj nema spasa, jer ne mogu izvr{iti transplanta-
ciju ko{tane sr`i. Zamislite, samo zbog toga!?
Do{la je u emisiju i doslovno me molila da joj
ne dam da umre... I {ta se desilo - ona je danas
dobro, a dobri ljudi sa svih strana su joj sakupili
novac za operaciju na VMA u Beogradu. To je
meni priznanje koje se ne mo`e ni~im mjeriti.
Princeza s Une
Razgovorali smo dva dana prije nego {to je
stigla tu`na vijest iz Be~a: Alma Had`i} nije
izdr`ala i preminula je u subotu u jutarnjim sati-
ma na presti`noj klinici „AKH“! Osmogodi{nja
borba s bole{}u toliko je oslabila njene krvne su-
dove da su postali propusni. Do{lo je do propu-
snog krvarenja i srce je otkazalo. Sve vrijeme uz
nju je bila majka Rejhana, a za vikend su je po-
sjetili otac Elvir, i sam invalid, te dugogodi{nja
doktorica Katmerka Ceri}, koja je i javila Batku
tragi~nu vijest. Otac Elvir uspio mu je re}i:
„Batko, ne}e ti vratiti lutku koju si joj dao!“
A na pomolu je bila jo{ jedna velika pobjeda
koja je, zbog ~ekanja na srce, zavr{ena tragi~no.
Ljepotica iz Biha}a nije izdr`ala, iako je bila veli-
ki borac. Osam godina ~ekanja zbog zakonske
regulative!? Samo zbog uskogrudosti politi~ara.
Kao da je i bolest nacionalno obojena?
- Bio sam u Be~u i vidio je. Nakon operacije
srce je po~elo br`e pumpati krv u mozak nego
{to je godinama ~inilo njeno, i do{lo je do puca-
nja arterije u mozgu. Otvorena je ~eona kost, za-
le|eni dijelovi glave i odmah ura|ena druga ope-
racija. Prognoze su bile optimisti~ne. Sve je go-
vorilo da }e Almica `ivjeti! Kod nas je nepoznato
da je dijete ostalo `ivo nakon transpantacije srca,
a pred put mi je kazala: „Ako pre`ivim, oti}i }u
u Op}inu i promijeniti ime. Zvat }u se Edna!“
A Edna je bilo ime Batkovoj k}erki koja nije
pre`ivjela, a mogla je. Kao i stotine druge djece i
mladih koji su doslovno ubijeni nemarno{}u
dr`ave. Eto, ubili su i Almu!
^ehaji} je svjestan da je ovo {to radi sa svo-
jom ekipom pozitivno, ali nije dobro za dru{tvo.
Jer za kliniku za transplantaciju ko{tane sr`i, re-
cimo, ne treba vi{e od 600.000 eura! Ne{to vi{e
od milion konvertibilnih maraka. Toliko ko{taju
dvije-tri operacije za koje „utemeljeni“ sakupe
novac ili ko{ta pet-{est automobila politi~ara,
koji nas svakodnevno ubijaju. Stres ubija, zar ne,
a mi smo latentno pod njim, zbog njih. Oni su,
dakle, ubice!
Mnogo je onih kojima je Almir pomogao.
Uglavnom su u pitanju djeca ili mladi, Ljiljana
Kranjc, kojoj je presa|ena jetra u talijanskoj Pa-
dovi, bila je najstarija. Ponosi se time. Svaki od
tih slu~ajeva imao je osobenosti.
- Dje~aka Hanana Vehaba uspjeli smo pre-
dsjedni~kim avionom prebaciti u Ljubljanu.
^lanovi Predsjedni{tva BiH vra}ali su se iz
slu`bene posjete Egiptu. Dje~ak je bio otpisan,
jer u pitanju su bili sati. Trebao je hitan prevoz.
Dobili smo avion, preba~en je u Ljubljanu, gdje
mu je, nakon niza operativnih zahvata spa{en
`ivot, a imao je jednu vrstu leukemije.
Sretan je i zbog Tuzlanke Melike Had`i}. Za
njeno lije~enje u Ljubljani trebalo je 240.000
eura!? Nije to za na{e ljude bilo te{ko. Melika je
» Prije nego {to je stigla tu`na vijest: Sa saradnicama Adelom Alagi} i Vernesom Krivca
Humanist godine
Ove godine spa{ena su 64 `ivota, ugla-
vnom djece ili mladih do 25 godina. Prove-
deno je i niz akcija, kao {to su „Makaze koje
`ivot zna~e“. Frizeri su od prikupljenih sre-
dstava naru~ili aparat „Topli krever“ namije-
njen bebama kojima je nakon poroda neo-
phodno prohla|ivanje i bit }e poklonjen
Op}oj bolnici „Abdulah Naka{„ u Sarajevu.
Pro{la subota bila je tu`na zbog vijesti iz
Be~a. Nevjerica, tuga, jecaji... u emisiji. Ja-
vljali su se mnogi u emisiju; da izraze
sau~e{}e, ali i daju podr{ku. Alma nije
spa{ena, ali mnogi jesu i bit }e.
azra 2010./69
Sebina ^aki} ga je u emisiji molila da joj ne dâ da
umre i - danas `ivi. Alma Had`i}, koja je preminula u
Be~u, obe}ala je da }e, ako pre`ivi, uzeti ime njegove
k}erke, koja se nije izborila s bole{}u. Na`alost, nije
ni Alma. Upozorava da „Mital“ truje Zeni~ane i da je za
kratko vrijeme 20-ero djece oboljelo od karcinoma.
Za{to jo{ nema zakonske regulative koja bi omogu}ila
da postanemo ~lanovi „Eurotransplanta“? Obi~ni svijet
poma`e, i najbrojnija su porodica u zemlji, a trenutno
300 mladih moli za `ivot
Pi{e: D`emal D@AKMI] Foto: Berjamin NIZI] i privatni album
danas dobro. Ili za Vedada
Ra`anicu, ~ije je lije~enje u Italiji
ko{talo nevjerovatnih 700.000
evropskih nov~anica. Na{ obi~ni
~ovjek i tu je pokazao svoju snagu
- Vedad je, nakon postoperativnih
kriza danas stabilan i njegov opor-
avak polako napreduje.
Trenutno je kod Batka na
„Otvorenoj mre`i“ 300 zahtjeva za
pomo} djeci osu|enoj na smrt.
On je osupnut pona{anjem ljudi
koji odlu~uju o na{em zdravlju.
Ko }e od tih 300 dobiti pomo} i
postoje li neki kriteriji, odnosno
liste prioriteta za sakupljanje sre-
dstava.
- Kriteriji su da ljekari u BiH
potpi{u da ne mogu izvesti zahvat,
da ti mali pacijenti imaju poziv iz
odre|ene svjetske klinike koja je
uspje{na i da iza|u pred tv-kame-
re. Najmanje 200 njih ne}e pred
kamere, odnosno ne}e da se po-
ni`ava i radije }e umrijeti.
Medicinska mafija
Direktoru Klini~kog centra u
Tuzli ^ehaji} je u o~i rekao da
la`e kada je govorio o uspje{nim
transplantacijama kod njih. Ove
godine nikome nije ura|ena tra-
nsplantacija bubrega niti jetre.
- Ljekarima i farmaceutima tre-
baju mrtvi-`ivi ljudi, kojima }e pr-
odavati dijalizatore. I tako godina-
ma... Desi se da transplantacija ne uspije, jer su
dijalizatori godinama uni{tavali sve {to je zdravo.
Najmanje 30 posto medicinskog osoblja dobro
`ivi od toga. Pokrenuli smo projekt da lijekovi
budu jeftiniji i ne prodaju se po 10-15 puta sku-
plje. Ljiljana Kranjc te{ko `ivi, jer su joj skupi li-
jekovi koji prate transplantirani organ. Samo za
tri mjeseca u{tedjeli smo pet milona maraka! To
je javno priznao Mustafa Cuplov, ministar zdra-
vlja Kantona Sarajevo. Cilj je da se prestane kra-
sti - ljut je Batko.
Svaki dan se neko javi za pomo}. Dan prije
na{eg razgovora do{la je samohrana majka s dvo-
je bolesne djece. Nezaposlena je i nema novca za
lijekove. Ili, vapaj iz Zenice koji gotovo nikoga
ne doti~e: za veoma kratko vrijeme 20-ero djece
oboljelo je od karcinoma. „Mital“ ubija Ze-
ni~ane! Ovih dana je borba za Jasmina Kati}a
(18) iz Bijeljine.
- Ro|en je kada je zlo~inac @eljko Ra`natovi}
Arkan opusto{io Bijeljinu. Roditelji su ga ostavi-
li i odrastao je kod bake, koja jedva sastavlja kraj
s krajem. Radio je najte`e fizi~ke poslove i ki~ma
je stradala. Jednom je sreo oca u Njema~koj, ko-
ji mu je dao pet maraka?! Sada ki~ma priti{}e
plu}a i potrebna je operacija na VMA. To smo
uradili uz pomo} Svjetlane Vu~eti} s TVBiH,
novinarke koja je u ime neformalne grupe na
Facebooku sakupila 16.000 maraka. Za jednu
emisiju sakupimo i po 100.000 maraka!
Pri kraju razgovora sti`e mu pismo iz Trna
kod Lakta{a. Trogodi{njem Andriji Laki}u, koji
je obolio od raka jetre, potrebna je hitna opera-
cija u Moskvi, kojom bi bio spa{en tek po~eti
`ivot. Batku i slu{aocima spa{avanje je postalo
svakodnevica. Upoznaju se, dru`e i postaju
~lanovi porodica. Ljilju Kranjc su na Saraje-
vskom aerodromu do~ekali brojni ljudi koje pri-
je nije znala. Jedni drugima postaju bli`i od ro-
dbine.
Almir ^ehaji} Batko ne odustaje. Poslije sva-
ke emisije {e}er mu prolupa. Sre}a pa mu je se-
stra dijabetolog. Da mu inzulin i vrati ga na no-
rmalu. Stres je, ve} smo kazali, ubica! Istina,
sti`u i brojna priznanja. Zna~e mu i ona papir-
nata, jer je to dokaz da, ipak, neko prepoznaje
nastojanja da se spase mladi nedu`ni `ivoti. Sre-
tan je zbog svakog novog dana `ivota svih zabor-
avljenih i otpisanih ljudi, a najve}e priznanje mu
je kada dijete vrati majci ili majku porodici.
70/azra 2010.
» Sebina ^aki} i Melika Spahi} » Predsjedni~ki avion za Hanana
» Iman Turkovi} s majkom
» Zdravlje Vedada Ra`anice polako se stabilizira
» S Ljiljom Kranjc
» Nije mu vratila lutku
» Batko u studiju:
Udri mu{ki
»
Znanje je mo} Tea MIOKOVI]
72/azra 2010.
Dobar
motiv
- Uvijek je lijep
osje}aj primiti nagradu
ili pohvalu, pogotovo
kada tu radost mo`e{
podijeliti s najdra`ima.
Zlatna zna~ka, prizna-
nje Univerziteta u Sara-
jevu koje sam dobila
nedavno, veoma je lijep
zavr{etak prvog ciklusa
{kolovanja i izuzetan
motiv za po~etak mog
budu}eg usavr{avanja.
Dobre ocjene
ne isklju~uju
dru{tveni `ivot
Dobre ocjene
ne isklju~uju
dru{tveni `ivot
azra 2010./73
Pi{e: Elvedina D@AKMI]
Foto: Ivan [EBALJ
R
adnim navikama, ba{ kao i osno-
vnim `ivotnim vrijednostima, ro-
ditelji su me u~ili jo{ od najranijeg
djetinjstva. Odli~nim sam ocjena-
ma zavr{ila Osnovnu {kolu „Mula
Mustafa Ba{eskija“ i Prvu gimnazi-
ju u Sarajevu. Osim redovne na-
stave zavr{ila sam i osnovnu muzi~ku {kolu, te bila
uklju~ena u brojne vannastavne aktivnosti. Trenu-
tno sam studentica ~etvrte godine, ta~nije prve go-
dine akademskog Master programa Ekonomskog
fakulteta, Smjer bankarstvo i osiguranje. U okviru
dodiplomskog studija poha|ala sam Odsjek me-
nad`ment, usmjerenje finansijski menad`ment -
ispri~ala nam je Tea Miokovi}, jedna od dobitnica
Zlatne zna~ke Univerziteta u Sarajevu.
Zacrtan cilj
Menad`ment finansija zainteresirao ju je jo{ u
srednjoj {koli, nakon prezentacije brojnih progr-
ama koje Ekonomski fakultet nudi.
- Tada sam shvatila da su ekonomija i fina-
nsije moje budu}e usmjerenje i profesija. Kada
u~i{ ne{to {to te iskreno zanima, to zaista ne
shvata{ kao obavezu ili teret, kako se spremanje
ispita obi~no percipira od studenata. Vjerujem
da dobra organizacija vremena, ljubav prema
materiji koju izu~ava{ i, iznad svega, jasno zacr-
tan cilj, uvijek proizvedu odli~an rezultat - ka`e
Tea.
U njenom slu~aju to se pokazalo ta~nim.
- Znati {to vi{e je uvijek bio moj osnovni cilj,
a dobre ocjene su se pojavile tek kao logi~na ma-
nifestacija tog nastojanja. Duboko vjerujem da
vrhunski student odrasta u vrhunskog majstora
posla kojim se bavi, a to je ono {to je zaista
va`no i ~emu te`im - isti~e ova studentica.
Ljepota studija na Ekonomskom fakultetu,
napominje Tea, le`i u kvaliteti i, iznad svega,
{irini i primjenjivosti nau~enog. Odrastati i u~iti
u akademskoj sredini fakulteta na kojem se
ulo`eni trud i rad prepoznaju, pohvaljuju i na-
gra|uju je izuzetan po~etak i motiv za svakog
mladog ~ovjeka.
- Trenutno sam veoma ponosna {to imam pri-
liku da u~im od najboljih u Centru za me|unar-
odnu saradnju Ekonomskog fakulteta, gdje sam i
anga`irana. Izdvojila bih i izuzetno va`nu
~injenicu da studenti mogu kroz studij na engle-
skom jeziku (djelomi~no ili u potpunosti) unapr-
ijediti jezi~ke vje{tine i upoznati se sa stru~nim
terminima koji }e im biti od velike koristi prili-
kom zapo{ljavanja i budu}e karijere. [to se toga
ti~e, moj trud i aspiracije usmjereni su prema na-
stavi i profesorskom pozivu na mom Fakultetu.
Zahtjevi profesije
Kako bi sama sebi pove}ala {anse da u tome
uspije, namjerava nastaviti istim tempom sticati
znanja.
- Vjerujem da su neprekidno u~enje i konti-
nuirano usavr{avanje glavni preduslovi za uspjeh
na veoma konkurentnom bh. tr`i{tu rada. Ako
govorimo o formalnom obrazovanju, sigurna
sam da }u nastaviti i s tre}im ciklusom studija,
odnosno doktorskim programom, koliko zbog
li~nih ambicija, toliko i zbog zahtjeva profesije
kojom se `elim baviti.
Redovni izlasci, dru`enja i veliki broj prijate-
lja su, ka`e, nepobitan argument da dobre ocje-
ne apsolutno ne isklju~uju bogat dru{tveni `ivot.
- Veliki dio vremena posve}ujem najboljim pr-
ijateljicama. Za njih sam veoma vezana i one su
mi neiscrpan izvor radosti i energije. Neizmjerno
sam zahvalna zbog ~injenice da imam roditelje,
majku Amru i oca Dragana, koji su mi uvijek
pru`ali bezrezervnu podr{ku i u~ili temeljnim pri-
ncipima prema kojima sam izgradila stavove i
shvatanja. Tako|er se mnogo ponosim sestrom
Idom, koja je ove godine, kao jedan od najboljih
studenata, magistrirala na Elektrotehni~kom fa-
kultetu u Sarajevu - istakla je Tea.
Promoviraju}i najbolje studente svih fakulteta u BiH, `elimo
promovirati obrazovanje. Samo je znanje neotu|iva ~ovjekova
imovina koja mu osigurava egzistenciju bilo gdje u svijetu, ~ini
ga boljim ~ovjekom. Neznalice odgajaju manipulatori i ne}emo
pretjerati ako ka`emo da dana{njem ~emeru najvi{e kumuje
neobrazovanje. Dana{nji sistem nas u~i da vrijedi{ koliko ima{.
Ipak, sve materijalno mo`e biti uni{teno i zapaljeno.
Vrijedi{ samo onoliko koliko zna{
Made in BiH Suada TINJI]
74/azra 2010.
Pi{e: D`emka KARA^A
Foto: Ahmet BAJRI] Blicko
i privatni album
U
vrijeme kada se na velika zvona
govori o prevenciji karcinoma
grli}a maternice, koji je u na{oj
zemlji drugi po smrtnosti kod
`enske populacije, tuzlanska
doktorica Suada Tinji}
odlu~ila je oti}i korak naprijed
i preduzeti konkretne poteze.
Poliklinika „Novi `ivot“, ~ija je vlasnica dr. Ti-
nji}, u narednih pet mjeseci odri~e se velikog dije-
la profita u svrhu prevencije ove opake bolesti. Uz
slogan „Za{to lije~iti kad se mo`e sprije~iti“, dr.
Tinji}, u saradnji s Udru`enjem `ena Tuzla, osi-
gurala je popust od 50 procenata za papa-test i
kolposkopiju.
Tako|er, u istom periodu omogu}ena je kupo-
vina ~lanske kartice, koja ko{ta 100 KM, a na
osnovu koje vlasnica kartice u toku godine ima
pravo na kompletan ginekolo{ki pregled, papa-te-
st i kolposkopiju, ultrazvuk, odnosno kolor do-
pler, pregled i ultrazvuk dojke kao i pra}enje tru-
dno}e kod trudnica. Ovi pregledi i nalazi bi se tr-
ebali raditi dva puta godi{nje, {to u privatnoj pra-
ksi ina~e ko{ta izme|u 600 i 700 KM.
Prevencija
Zanimalo nas je koji su razlozi podstakli dr.
Tinji} na ovako neuobi~ajenu akciju koja je i prva
ovakve vrste na podru~ju Tuzlanskog kantona.
- Akciju smo pokrenuli zbog toga {to smo jo{
zemlja u kojoj `ene imaju veoma lo{e razvijenu svi-
jest o svom zdravlju, a i one koje imaju razvijenu
svijest imaju problema s procedurama. Kada `ena
mora mjesecima ~ekati na pregled, onda gubi i vo-
lju za tim pregledom. U na{oj poliklinici, koja je
evropskog ranga, `elimo stanovnicima TK pru`iti
sve usluge na dlanu. Najsretniji bismo bili da to
mo`emo putem zdravstvenih knji`ica, ali kada ve}
nije tako, odri~emo se dijela profita, daju}i dopri-
nos prevenciji karcinoma grli}a maternice. Su{ti-
nski samo pri~amo o prevenciji, ali hajdemo na
djelu ne{to pokazati - otvoreno govori dr.Tinji}.
Akcija je pokrenuta prije mjesec, a rezultati su
ve} vidljivi. Mnoge `ene su prepoznale zna~aj i
kupile ~lanske kartice za sebe, svoje majke, se-
stre... Iznena|uju}i je podatak da brojni mu{karci
svojim suprugama kao poklon kupuju ovu ~lan-
sku karticu. Ne radi se samo o mu{karcima koji
Svijest o prevenciji raka grli}a
maternice iz dana u dan je sve
ve}a, ali se na tome mora
stalno raditi. Za{to na{e `ene
imaju novca za frizuru, a
nemaju za ginekolo{ki pregled?
^lanske karte poliklinike „Novi
`ivot“ iz Tuzle mu`evi `enama
kupuju kao ro|endanski ili
osmomartovski poklon
Poklon koji
zdravlje
zna~i
imaju „vi{ka“ novca, nego su i
putem sindikalnih organizacija
svoje supruge obradovali poklo-
nom koji zdravlja vrijedi.
U na{oj, ali i zemljama
okru`enja do{lo je do pomjeranja dobne granice
`ena oboljelih od karcinoma grli}a maternice. Ne-
kad su rizi~nu grupu ~inile `ene starije od 35 go-
dina, a sada je to ve} od 22 do 35 godina.
- Na~in `ivota, neprosvije}enost, needucirano-
st, prerano stupanje u spolne odnose, visoki pro-
miskuitet, neza{ti}eni spolni odnosi i lo{e higije-
nske navike kod mladih, doveli su do pomjeranja
dobne granice. Mnoge pacijentice redovno rade
papa-test, a ne znaju {ta to zna~i. ^esto do|u na
pregled i ka`u da imaju ranicu na grli}u materni-
ce ve} pet godina. Cilj papa-testa i kolposkopije
jeste da se sve promjene koje se uo~e zalije~e u
narednih mjesec i po, kako bi naredni papa-test
bio uredan. Ginekologija je grana u medicini gdje
sve promjene mo`emo na vrijeme vidjeti. Kolpo-
skopija i papa-test su metode koje ne bole i kra-
tko traju, a ~inimo ogromnu stvar za sebe - po-
ja{njava dr. Tinji}.
A koliko, zapravo, `ene zanemaruju svoje zdra-
vlje? Koliko ih mjesec za mjesecom, i godinu za
godinom, odga|a ginekolo{ki pregled? Je li im bi-
tnije ono {to nose na sebi, od onoga {to nose u
sebi? Zanimalo nas je kako jedan profesionalac
gleda na to da se djevojke i `ene ~e{}e odlu~uju za
kupovinu novih cipela, torbe ili sata, nego za
odlazak ginekologu.
- Ne mogu ba{ sve `ene sebi priu{titi odlazak
privatnom ginekologu, jer mnoge se nalaze u ne-
zavidnoj finansijskoj situaciji. Ali, budimo iskreni
i priznajmo da sve te `ene barem jednom godi{nje
odu na frizuru, a papa-test i kolposkopiju ne ura-
de ~ak ni u javnim zdravstvenim ustanovama.
Potomstvo
Ipak, doktorica Tinji} ima razumijevanja pa }e
ugro`ene `ene koje joj upute Udru`enje `ena
„Tuzla“ i organizacija „Amica“ biti pregledane
potpuno besplatno.
Podatke iz ovih {est mjeseci kani brzo sumira-
ti, {to }e, vjerovatno, biti jedna kvalitetna studija.
A koliko je doktorici Tinji} bitan kvalitet, po-
tvr|uju i njeni dosada{nji rezultati. Prva beba „iz
epruvete“ na podru~ju Bosne i Hercegovine
za~eta je upravo u njihovoj poliklinici u Grada~cu
prije tri godine.
Osim ove ~injenice, ponosni su i na prvi si-
mpozij o problemu neplodnosti, koji su organizir-
ali 2008/2009. godine, tako|er u Grada~cu, gdje
se prije premje{tanja u Tuzlu nalazila njihova po-
liklinika. A potvrda njihovog uspje{nog rada jeste
i izvjestan ulazak u Asocijaciju Jugoisto~ne Evro-
pe za humanu reprodukciju.
Danas doktorica ima 42 „svoje“ bebe. Isti~e da
mnogo voli svoj posao, ali vantjelesna oplodnja za
nju je ne{to posebno.
- To je veoma lijep osje}aj. I kao ginekologa,
ali i kao `enu me ~ini nadahnutom. Podariti ne-
kome `ivot je ogromna stvar. Pomo}i nekome da
do|e na ovaj svijet. Imala sam pacijente kojima je
re~eno da nikada ne}e imati svoje potomstvo. A
oni sada imaju djecu koja ve} hodaju, slave prve
ro|endane. Kad spasimo jedan `ivot kao da smo
spasili ~itav svijet, davno je re~eno, a ovdje smo
dali {ansu da se rodi novi `ivot. A ja znam {ta
zna~i imati dijete, jer sam majka jedanaestogo-
di{nje djevoj~ice.
K}erka Sabina i porodica su joj i najve}a po-
dr{ka. Doktorica se ponosi svojom svestranom
k}erkicom, a k}erkica svojom mamom. Suprug
Mirza i ona zajedno vode kliniku. Kao ginekolog
i ekonomist sjajno funkcioniraju i imaju vremena
za sve.
- K}erka me apsolutno razumije i podr`ava.
Drago joj je kad se rodi nova beba i kad vidi
„maminu bebu“. Ona je veoma aktivna. Trenira
tenis, svira violinu, govori engleski, a u~i i nje-
ma~ki jezik. Aktivnija je i vi{e nego {to ja `elim,
ali ona to sve fantasti~no sti`e. A sve se mo`e sti}i
kad postoji jedna pozitivna energija. Moramo
shvatiti koliko je bitna uloga `ene. Moramo biti
pametne, lijepe, dobre majke i supruge, dobri
stru~njaci... Samo ako imamo pozitivan pristup
`ivotu, onda se stigne raditi i s pacijentima, i u
ku}i, i u kuhinji. Sve to sti`em.
azra 2010./75
Mnoge `ene su prepoznale
zna~aj i kupile ~lanske kartice
za sebe, svoje majke, sestre...
Iznena|uju}i je podatak da
brojni mu{karci svojim
suprugama kao poklon kupuju
ovu karticu, ~ak i putem
sindikalnih organizacija

Metro
U prazni~nom raspolo`enju
povodom obilje`avanja Bo`i}a i
Nove godine u`ivaju i holivudske
zvijezde. Osim {to jelku kupuju sami,
i svoje mali{ane su upoznali s
Djedom Mrazom
Holivudski prazni~ni sh o
» Berry s
k}erkom Nahlom
Glumica Halle Berry je u`itak prazni~nog shoppinga priu{tila i svojoj
k}erkici Nahli. U losan|eleskom molu nije {tedjela novce i Nahli je dopu-
stila da sama izabere omiljene igra~ke i slatki{e.
Salma Hayek je u Parizu, gradu svog supruga, milija-
rdera Francoisa-Henrija Pinaulta. Slobodno vrijeme je
iskoristila da k}erkicu Valentinu Palomu u pariskom
klubu „Rasputin“ upozna i s Djedom Mrazom.
» Salma Hayek
fotografirala je
Valentinu s Djedom Mrazom
76/azra 2010.
opping
» Shopping s
partnerom Curtisom
» Shields:
Fotografija
za uspomenu
» U novogodi{njem
shoppingu su
najvi{e u`ivale
Angelinine k}erke
Zahara i Shiloh
Angelina Jolie je
uspje{no zavr{ila
re`iranje svog prvje-
nca „Untitled Love
Story“, tako da
opu{teno mo`e u}i u
2011. godinu. Sve
slobodno vrijeme pr-
ovodi sa svojom dje-
com, a u prazni~nom
shoppingu najvi{e su
u`ivale k}erke Zaha-
ra i Shiloh.
Da u novogodi{njim ra-
dostima ne u`ivaju samo
najmla|i, svjedo~i i glu-
mica Brooke Shields, ko-
ja je posjetu New Yorku
iskoristila i za obilazak
shopping centara. U je-
dnom od njih nije odo-
ljela prekrasno ukra{enoj
jelki pored koje se i foto-
grafirala.
Christinu Ricci ni ki{a nije sprije~ila da obavi ku-
povinu novogodi{nje jelke. U dru{tvu svog izabra-
nika Curtisa Buchanana u Los Angelesu je birala
najljep{e drvce. I dok su ga prodavci pakovali, za-
ljubljeni par je obi{ao nekoliko obli`njih prodavni-
ca, kako bi kupio potrebne ukrase.
azra 2010./77
Metro Dannii MINOGUE
78/azra 2010.
Promovirala
„Moju pri~u“
^lanica `irija zabavnog showa „The X Factor“ Dannii Minogue u
rodnoj Australiji je promovirala autobiografiju „My Story“. Sestra po-
pularnije pjeva~ice Kylie Minogue tom prilikom se dru`ila i sa svojim
fanovima, a najvi{e vremena je izdvajala za mali{ane. Potpisala je vi{e
od 700 primjeraka knjige. Danni je prije nekoliko mjeseci prvi put
postala majka, dje~aka Ethana Edwarda Smitha.
Zbog autobiografije nedavno se na{la na udaru kritika Kelly Osbo-
urne, koja se naljutila jer je Danni napisala da ju je Kellyna majka
Sheron Osbourne rasplakala u garderobi prije njenog u~estvovanja u
„The X Factor“ showu. » Danni je najvi{e vremena provodila s mali{anima
azra 2010./79
RJEŠENJE1: D@EMIJETLIJA, UTORAK, ARAP, LIR, KRSTINA, IKAR,AKAT,
R, JE, AKNE, IST, ETIDA, PUSTA, OKRUTNA MILOST, RN, KRI[OM,
ANASARKA, UKV,GUSTI[I, KANT, PASTORCI, IMBECIL
GLUMAC NA
SLICI GORE
STRU^NJAK U
ETIOLOGIJI
METALNA
ZAKIVKA
SVETA
(turc.)
NAMIKOVA
IMENJAKINJA
SIMBOL
ASTATINA
@ENSKO IME,
D@ENA
VRSTA
IZOLACIONOG
MATERIJALA
SIMBOL RADIJA
JEZERO
U SAD-U
IME PJEVA^ICE
UKRADEN
MU[KO IME,
ABAS
SPECIJALIST ZA
BOLESTI UHA
(medic.)
DRUGA,
OSTALA
@ITELJ GALIJE
SKLAD,
RITMI^NOST
GL. GRAD
HRVATSKE
ODOBRENJE
VLADE ZA DIPLO-
MATU (franc.)
D@ONATAN
(kra}e)
INTERNAT.
AMERICAN
BANK (skr.)
VRSTA BILJKE,
RMANAC
VERDIJEVA
OPERA
GRAD U SAD-A
PISANI
^LANAK
IME SLAVNE
SPISATELJICE
KRISTI
SIMBOL KALIJA
ST. FILM.
GLUMAC SL.
DOLJE
BORILI[TE
GLADIJATORA
AMELA
ZUKOVI]
VALJAK ZA
TIJESTO (pokr.)
FILMSKA
GLUMICA, SOFI
VRSTA
CVIJETA,
TULIPAN
EXEMPLI
GRATIA (skr.)
BRUKE,
SRAMOTE (pokr.)
ZAO DUH U
GERMAN.
MITOLOGIJI
ELEKTRO-
TEHNI^KA
SREDSTVA (skr.)
NEMAN,
A@DAJA
MERMER ILI
GRANIT
ST. IME
VIJETNAMA
SIBIRSKA
RIJEKA
OZNAKA TEMPA
SIMBOL
SICILIJA
TANKI LISTI]
KOSITRA
(kalaja)
KAUBOJSKO
U@E
RADIJUS
RIJEKA
SASTAVNICA
DRINE
STANOVNIK
GRADA U
CRNOJ GORI
M
I
R
O
S
L
A
V

M
A
R
K
O
V
I
N
O
V
I
]


RJEŠENJE2: ASKETI, [T,LUTERANKA, TARARID,KIRK,ODANI, INA-
TAN,NIN, SRNETINA, PRESKO^ITI, G, RI, TUNEL, MEL, ITMA^,
RITERI, KORNELIJE, I,ANTARA,ARENE
VRSTA
ZAGONETKI
(gr~.)
@ITELJKE
ANAMA
ZASEBNE
GRADSKE
^ETVRTI (tal.)
OSTRVO NA
JADRANU
ODREDITI,
NAMJESTITI
VREMENSKI
(lat.)
SIMBOL
BROMA
LIJEK PROTIV
KRVARENJA
(medic.)
BRODSKA
VOZARINA
SASTAVNI
VEZNIK
LATINSKA
NEGACIJA
UPALA
@ELU^ANE
SLUZNICE
(medic.)
GLUMICA SA
SLIKE IZ FILMA
U NASLOVU
KRI@ALJKE
LAMPA,
SVJETILJKA (lat.)
^ETVRTI I PRVI
SAMOGLASNIK
ST. MUZI^.
AUTOMATSKI
INSTRUMENT
MUSLIMAN.
VJERSKI
SLU@BENIK
ST. FILM. GLU-
MICA, LINDA
OBRADA
ZEMLJI[TA,
PLUGOM (mn.)
MU[KO IME,
RASKO
VRSTA
FRANCUSKE
RU@E
„[EF“
BANOVINE
ESADOVA
IMENJAKINA
IZBO^INA
KOPNA U MORE
NIKOLAS KEJD@
PARADAJZ,
RAJ^ICA (tal.)
VELIKO UMIRAN-
JE @IVOTINJA
NAU^NO
ISTRA@IVA^KI
RAD (skr.)
TONA
VRSTA
MINERALA,
„MORSKA
PJENA“
GLUMAC SA
SLIKE IZ FILMA
U NASLOVU
KRI@ALJKE
INTERNAT.
SOCIETY OF
RADIOLOGY
(skr.)
BILO [TA
DEMON ZLA PO
ZARATUSTRI
STRU^NJACI ZA
IRANSKI JEZIK I
KULTURU
^A\, GARE@
DESNA
PRITOKA
UNE
MORSKI [IPAK,
NAR
ROD STJUART
ODBRAMBENO
SREDSTVO ST.
RATNIKA
KAMERON
DIJAZ
SIMBOL
ILINIJA
PROZNO
KNJI@EVNO
DJELO
NEPER
OSNOVNA
MUZI^KA
MJERA (mn.)
CELZIJUS
STANOVNICI
MANASTIRA,
SAMOSTANCI
OVOGA
DANA
Film: Optu`en bez dokaza
Zavodni~ki br~i}i
Razonoda
azra 2010./81
Horoskop
Vrijeme je
za Jarce
Priprema:
Hedija
MEHMEDI]
Ljubav: Slijedi prava ljubavna ~arolija. Svaki
}ete dan do`ivljavati kao dar. Skladni odnosi
s partnerom dat }e vam novu snagu.
Posao: Ve} na samom po~etku sedmice, smi-
je{e vam se zadovoljstvo i sre}a. Mo`ete o~eki-
vati i nov~ani dobitak ili lijepo putovanje.
Zdravlje: Zdravlje vam je odli~no.
°OVAN 21.III - 20.IV
Ljubav: Budite spremni za pravi vrtlog strasti.
Nemojte ni na trenutak oklijevati. Sve {to je
lijepo, podijelite s osobom koju volite.
Posao: Aktivnosti }e iznenada porasti i ne}ete
biti u mogu}nosti sve pratiti. Prijateljska po-
mo} dobro bi vam do{la.
Zdravlje: Bez ve}ih tegoba.
`
BIK 21.IV - 22.V
Ljubav: Strasti }e se uzburkati, a vi se svakako
`elite potvrditi kod voljene osobe. Pratit }ete
svaki partnerov korak.
Posao: Nastupit }e mali kreativni zastoj. Ne-
dostajat }e ideja, a i oni koji vas bolje poznaju
ne}e shvatiti {ta se s vama doga|a.
Zdravlje: Mo`ete biti sasvim zadovoljni.
TBLIZANCI 23.V - 22.VI
Ljubav: Intenzivni izlasci pru`it }e vam priliku
za novo poznanstvo, koje mo`e pre}i u ava-
nturu. Prava ljubav nije na isku{enju.
Posao: Bez ve}ih napora ostvarivat }ete
zna~ajne rezultate. Mogu}i su i dodatni po-
slovi, koji }e u~vrstiti finansijsku situaciju.
Zdravlje: Jedite vi{e vo}a i povr}a.
CRAK 23.VI - 22.VII
Ljubav: Ako ste u vezi, planirat }ete i pro{ire-
nje porodice. U svakom slu~aju, provest }ete
sedmicu ljubavi i nje`nosti.
Posao: Elan }e vam malo splasnuti. Zaista,
nema potrebe da puno izbivate od ku}e. Ne
ulije}ite u nove poslove, ni{ta ne gubite.
Zdravlje: U slobodno vrijeme se rekreirajte.
¹LAV 23.VII - 22.VIII
Ljubav: Iako vam ponestaje entuzijazma, to
vam partner ne}e zamjeriti. Dajte sve od sebe
da zajedni~ki trenuci budu {to ljep{i.
Posao: Imate {ansu za napredovanje. Tako
dobru priliku nemojte propustiti. Prijateljstva
}e vam pomo}i u budu}nosti.
Zdravlje: Potrebni su vam san, odmor i vita-
mini.
HDJEVICA 23.VIII - 22.IX
Ljubav: Vladaju prili~no stabilna situacija i po-
zitivne vibracije. Ra~unajte na partnerovu lju-
bav, potpuno se prepustite sre}i.
Posao: Pojavit }e se iznenadna prilika za ve}u
zaradu. Svoje {anse odmah }ete prepoznati, ali
ne dopustite da vas neko pretekne.
Zdravlje: Sjajno izgledate i odli~no se osje}ate.
-VAGA 23.IX - 22.X
Ljubav: Sve je prili~no dobro, pa ako bude i
manjih nesporazuma s voljenom osobom.
Izgleda da ste oboje ta{ti.
Posao: Potpuno ste nezainteresirani i indifere-
ntni. Kako }e na to gledati va{i pretpostavlje-
ni ili kolege, veliko je pitanje.
Zdravlje: Ne pretjerujte s hranom i/li pi}em.
"[KORPIJA 23.X - 22.XI
Ljubav: U formi ste, pa ipak nemojte pretjeri-
vati. Najzad, voljena osoba ili novi partner }e
vas ne~im „oboriti s nogu“.
Posao: Sa~ekajte pravi trenutak za akciju.
Ne}ete imati dovoljno vremena za sve {to
`elite da uradite. Smanjite malo tro{kove.
Zdravlje: Bit }ete zdravi i veseli.
×STRIJELAC23.XI - 22.XII
Ljubav: Sve }e prote}i bez nesporazuma. Lju-
bav }e sama nalaziti svoj put. Vi samo izaber-
ite pravi trenutak da priznate emocije.
Posao: Krasit }e vas ambicija i mudre procje-
ne. Bit }e vas nemogu}e izigrati. Pripazite,
ovo nije vrijeme da otkrijete svoje planove.
Zdravlje: Ne pretjerujte s masnom hranom.
¹JARAC 23.XII - 21.I
´VODOLIJA 22.I - 19.II
¬RIBE 20.II - 20.III
Kate MIDDLE-
TON, prekrasna
zaru~nica pri-
nca Williama i
budu}a brita-
nska kraljica,
svojom oso-
bno{}u od najranije mladosti
izaziva pa`nju javnosti.
Mnogo je dru{tvenija i du-
hovitija od ve}ine ostalih pr-
ipadnika znaka Jarac (9. I
1982.) I astrolo{ki, izuzetno
dobro se sla`e s princom Wi-
lliamom (kada je ro|en 21.
VI 1982., Sunce je u{lo iz
Blizanaca u Rak tek za 0,06
stepeni), ali oboma je Mjesec
u Raku, a podznak u tempe-
ramentnom, razigranom Str-
ijelcu.
Tiger WOODS,
slavni sportist,
sigurno je
me|u li~nosti-
ma koje su
obilje`ile
2010. godinu.
U nekim luta-
njima znak Jarac (30. XII
1975.) poma`e mu da uvijek
zna prona}i svoje mjesto i
svoj put. Istinoljubiv je, emo-
tivno sna`an, mo`e biti ljubo-
moran, ponosan, po`rtvovan,
ali i duboko osjetljiv. Ima
ozbiljan, obazriv, ambiciozan,
satiri~an duh, s velikim
osje}anjem za detalje. Privi-
dno je rezerviran, skriva strah
da njegova senzualnost bude
odba~ena. Energiju koristi za
vje~nu ljubav prema `ivotu, u
~emu ~esto pretjeruje.
Donna ARES,
na{a naju-
spje{nija ka-
ntautorica,
osoba je koja
oduvijek
odli~no zna
svoje predno-
sti, svoje sposobnosti, ali koja
ima i jasno zacrtane ciljeve.
Posjeduje prirodnu sklonost
da u gotovo svemu bude
vo|a, uvijek i u svakoj prilici,
ali s izuzetnim stilom. Ra-
zmi{lja sasvim druga~ije od
ve}ine drugih pripadnika zna-
ka Jarac (1. I 1977.), jer dozu
dramati~nosti daje joj po-
dznak u Lavu. Njena pojava,
nastup, stil, osmijeh, dru{tvo
uvijek su prijatni za one pred
kojima nastupa, ali i u priva-
tnom okru`enju.
¹
Muzej
uspomena
Osobe ro|ene u znaku Jarac
~esto djeluju starije, zrelije nego
{to jesu, ali u zrelom dobu kao da
se podmla|uju. Stoga je pomalo
te{ko `ivjeti s mla|im Jarcem. On
sve uzima ozbiljno, uvijek nanovo
preispituje sebe i postavljene cilje-
ve, kao i sredstva za njihovo
ostvarivanje.
Prema starijim ljudima i pre-
ma onima koji ostavljaju utisak
autoriteta, Jarac pokazuje veliku
privr`enost i po{tovanje. Ima jak
osje}aj za du`nost i odgovornost.
Veliki je po{tovalac tradicije i voli
statusne simbole koji obilje`avaju
uspjeh i uspon.
Ovo je znak koji posjeduje jaku
samodisciplinu, i koji svoju energi-
ju kao i energiju drugih ljudi zna
da iskoristi i usmjeri na najpro-
mi{ljeniji, najbolji mogu}i na~in.
Njihov `ivotni ambijent je,
uglavnom, tradicionalan i elega-
ntan. Naslije|eni predmeti od vri-
jednosti, lijepe starine - sve je to
za{titni znak Jarca. Vole predmete
od malahita i oniksa, lijepo tamno
drvo, fino ra|eni vez. Dom jednog
Jarca, naj~e{}e, ima izgled malog
muzeja uspomena. Tu }e uvijek bi-
ti ne{to s renesansnim i srednjovje-
kovnim motivima. Makar detalj.
Isto tako, mo`e kombinirati
moderne, sna`ne slikare s renesa-
nsnom umjetno{}u i ogromnim
svije}njacima od kovanog `eljeza.
Cjelokupan prostor u kome `ive
odisat }e izvanrednim, ali staro-
modnim ukusom. Po{to mnogi
od njih rade kod ku}e ili posao
donose ku}i da dovr{e, mala soba
s mo}nim kompjuterom, bila bi
veoma po`eljna.
U zrelom dobu mo`e se, ipak,
desiti da na povr{inu izbije sve
ono djetinje u njemu. I tako, po-
staju}i naprije najzrelije, najstarije
dijete od svih, on potom postaje
najmla|i, najenergi~niji „odrasli“.
Kada Jarac za|e u zrelije doba,
postaje mnogo dru{tveniji i vi{e
se okre}e ljudima i zabavi. Kao da
`eli nadoknaditi propu{teno.
Ljubav: Signale koje {alje voljena osoba, isko-
ristit }ete u pravo vrijeme i na najljep{i
na~in. Sve ulo`eno }e se vi{estruko vratiti.
Posao: Ne upu{tajte se u poslove u kojima se
od vas tra`e velika nov~ana ulaganja. Dr`ite
se uobi~ajene sheme.
Zdravlje: Sve je u najboljem redu.
Ljubav: Dolazi vidno pobolj{anje u va{e rela-
cije s voljenom osobom. Odlu~ni ste u naka-
ni da u~inite sve za svoju ljubav.
Posao: O~ekuju vas izvrsni rezultati. Va`no
je da ne izgubite dobar ritam. Ne pla{ite se
neuspjeha. Kontaktirajte s iskusnijim ljudi-
ma.
Zdravlje: Nemate razloga za brigu.
Poznati su
prepoznajte se
Promo
82/azra 2010.
O
n je lagan, okretan, urban i brzih reakcija... nije
de~ko, ali je pravi macan me|u automobilima.
Uva`avaju}i stare i njihovu mudrost preto~enu kroz
rije~i: „Ono si {to vozi{„, drage „curke“ da znate - samo pra-
vi frajeri voze Juke.
Nakon odli~nog prijema na ve}ini evropskih tr`i{ta i sve
ve}eg broja narud`bi, Nissanov neobi~ni gradski crossover
model Juke, stigao je i na bosanskohercegova~ko tr`i{te i
spreman je ostaviti dubok trag u automobilskoj industriji i
izmijeniti klasi~no poimanje automobila, jer objedinjuje
stav, prkos, moderan stil i energiju s nesta{nom zabavom.
To je ne{to sasvim novo na svjetskim, ali i na{im cestama.
Ovaj ljepotan ko{ta pribli`no 45.000 KM. Sitnica - za one
koji znaju {ta je stil.
Stigao je Juke
azra 2010./83
Arte
punkt
84/azra 2010.
» [aljiva uputstva kako se
rije{iti nepo`eljnog supru`nika
Recept za bolji bra~ni `ivot
Revolucija
Na to predavanje do{li smo kao glupi
Bosanci, koji vole pjevati i patiti. S preda-
vanja smo oti{li ponosni i gotovo aroga-
ntni zbog vlastite muzi~ke tradicije.
U jednoj obi~noj no}i, jednog
obi~nog utorka, pedesetak ljudi u saraje-
vskom Mediacentru, prisustvovalo je do-
ga|aju koji }e promijeniti kulturnu histo-
riju Bosne i Hercegovine. Taj doga|aj bio
je skromno najavljen pro{le sedmice, pod
nazivom „Za{to sevdah nije narodna mu-
zika“. Bio je to uvod u „SevdahLab“, ku-
lturni projekt Damira Imamovi}a kojim
on redefinira autenti~ni bosanski muzi~ki
oblik sevdah. Damir analizira sevdah
interdisciplinarno, upotrebljavaju}i svoje
izvrsno poznavanje muzike, antropologi-
je, historije kulture i etnomuzikologije.
^ini to pozivaju}i se na matematiku i fi-
lozofiju.
Dok je dr`ao predavanje
„Taksonomija sevdaha“, Damir Imamo-
vi} se ~esto i {alio, poku{avaju}i da opusti
nas prisutne koji smo zaprepa{teno slu{ali
kako nam otvara one dimenzije sevdaha i
na{eg `ivota za koje nismo ni pretposta-
vljali da postoje.
Damir Imamovi} je po~eo revoluciju
u kulturnoj povijesti Bosne i Herecgovi-
ne. Sevdah nikada vi{e ne}e biti ono {to
smo do sada vjerovali da jeste. Po~injemo
shvatati da je sevdah klasi~na muzika. Da,
takva kakvu su stvarali Bach, Verdi, Dede
Efendi... A Damir Imamovi} za sevdah
postaje ono {to je Nusret Fateh Ali Khan
bio za pakistansku klasi~nu muziku kua-
vali.
Na{ komentator: Haris PA[OVI]
» Pinokio prolazi kroz razna isku{enja
„Pinokio u nevolji“ napisan
je prema motivima C. Colodija.
To je prastara pri~a o laganju i
istini, a nije pri~a o dje~aku Pino-
kiju koji la`e.
„Ovo je pri~a o usvojenom
dje~aku koji svojim odrastanjem
mora da pro|e kroz razna isku-
{enja, u koja ga uvla~e odrasli i
djeca, sumnjivog morala. Pinokio
nailazi na razli~ite probleme,
{kolsko nasilje, narkomaniju, na-
silje nad `ivotinjama, pedofiliju i
druge pojave. Predstava postavlja
mno{tvo osjetljivih pitanja, ali i
poma`e da se za njih na|u pravi
odgovori“. „Pinokio u nevolji“ je
autorski projekt pisca Ale{a Kurta
i njegove supruge, glumice Belme
Lizde-Kurt, koja se u ovoj pre-
dstavi prvi put oku{ala kao redi-
telj. Pro{le sedmice je odigrana u
sali Op}ine Novi Grad.
Uloge tuma~e glumci Produ-
kcije „Aparat teatra“ Sne`ana
Ali}, Irma Alimanovi}, Muha-
med Had`ovi} i Edhem Husi}.
Pinokio
koji ne la`e
Emir Fejzi} i Adnan Goro, glumci koji
tuma~e glavne uloge u predstavi „Recept za
bolji `ivot“, odli~nom igrom i satiri~nim te-
kstom nasmijavali su pro{le subote gledatelje
u Centru za kulturu u Sarajevu.
„Recept za bolji `ivot“ na duhovit na~in
opisuje razne „vrste“ supru`nika i daje {aljiva
uputstva kako se rije{iti nepo`eljnog supruga
ili supruge. Opisuje odre|ene prizore iz
`ivota u kojima smo se svi, prije ili kasnije,
na{li ili se nalazimo, i dovodi ih do ekstre-
ma. Predstava pru`a priliku publici da vidi i
poistovjeti se s raznim situacijama koje su si-
gurno ve} pro`ivjeli.
azra 2010./85
I ja imam svoga
babu, na slikama
» Amina Hasi} izmamila suze prisutnih
» Promociji su prisustvovale i predstavnice Udru`enja „Majke enklave Srebrenica i
@epa“, te zastupnik SBBBiH u Parlamentu FBiH Fehim [kalji}
Pro{le sedmice, u hotelu „Radon Plaza“, u Sarajevu, promovirana je
knjiga poezije „Srebrenica nakraj srca“ autora Velida Bajramovi}a. Promo-
tor ove, tre}e po redu Bajramovi}eve knjige, bio je knji`evnik Hazim
Akmad`i}, koji je ujedno i njen recenzent. Na posjetioce, koji su do{li u
velikom broju, dojmljiv je bio neuobi~ajen tok promocije, koja je po~ela
videoprojekcijom muzi~ke numere „Srebrenica“ Alme Ferovi}, a suze na
o~i izmamili su stihovi iz knjige koje je, osim autora, veoma emotivno reci-
tirala Amina Hasi}. Organizator promocije bio je Forum `ena Kantona-
lnog odbora Saveza za bolju budu}nost BiH.
» Promotor i recenzent
Hazim Akmad`i}, autor
Velid Bajramovi} i
moderator promocije
Idriz Hod`i}
azraParty Zone
86/azra 2010.
Berlin
Burlesque u Berli-
nu Pjeva~ice Christi-
na Aguilera i Cher,
kao i cijela postava
Burlesque Original
Motion Picture So-
undtracka, prisu-
stvovala je promociji
u Berlinu. Rije~ je o
albumu koji su u ta-
ndemu snimile Cher
i Christina za istoi-
meni film.
Mla|ahna Christina
se na promociji po-
javila u prelijepoj ti-
rkizno-rozoj boji,
dok se Cher (64)
umotala u crnu kr-
znenu jaknu i
~izme, ali to nije ni-
malo utjecalo na ra-
spolo`enje muzi~kih
diva, koje su svim
medijima pozirale
uz osmijehe.
Se.M.
Tribute Bala{evi} za
Kenana Kremi}a
Protekle nedjelje u BNP-u odr`an je jo{ jedan u nizu koncerata s ci-
ljem prikupljanja novca za lije~enje Kenana Kremi}a. Publika je ima-
la priliku slu{ati pjesme jednog od najpoznatijih i najslu{anijih kanta-
utora Balkana \or|a Bala{evi}a, kojeg je interpretirao tribute orke-
star Bala{evi}, s nazivom „Neki novi klinci“, dok je u ulozi organiza-
tora bilo Udru`enje Istok-Orijent. Koncert je organiziran s namjer-
om da na ovaj na~in obilje`e djelo, ali i lik „najpoznatijeg pjesnika
me|u muzi~arima“, \or|a Bala{evi}a.
Solisti na koncertu su bili klavirist Armen [kobalj, gitaristi Igor Juki}
i Benjamin Deli}, saksofonistkinja Lamija ^ivi}, klarinetist Almin
Red`epovi}, violonistkinja Alma \onko, vokali Semin Smajlovi} i
Sa{a Micanovi}, te „mali“ vokal u pjesmi „Samo da rata ne bude“
u~enica osnovne {kole Adna Avdi}.
Sarajevo
»Kaliopi je posebno pozdravila svog prijatelja
Eldina Huseinbegovi}a
Kaliopi promovirala
„Poruku“: Deseti album u kari-
jeri simboli~nog naziva
„Poruka“, makedonska diva
Kaliopi Bukle promovirala je
pro{le sedmice u sarajevskom
„Coloseumu“. Koncertnoj pro-
mociji albuma prisustvovale su
njene brojne kolege i prijatelji,
te i ~lanovi makedonske diplo-
matske misije u BiH. Kaliopi je
publiku jo{ jednom odu{evila
svojim odli~nim glasovnim
umije}em, ali i emocijama na
koje posjetioci nisu ostali ra-
vnodu{ni. S.S./L.L.
Zenica
azra 2010./87
Pariz
Lady Gaga u Parizu Ekstravagantna umjetnica Lady Gaga
pro{le sedmice nastupila je na pala~i „Omnisports de Bercy“ u
Parizu. Pred nekoliko hiljada posjetilaca Gaga je jo{ jednom do-
kazala za{to je broj jedan na svim poljima.
Zagonetna Gaga se na scenu pojavila omotana u crveni pla{t s vi-
olon~elom u ruci, koji je nakon prve numere zamijenila pla-
sti~nom providnom haljinom u kojoj se ocrtavao njen donji ve{,
zapravo samo ga}ice, jer grudnjaka nije ni bilo. Bilo kako bilo, La-
dy je nekoliko sati sve prisutne zabavljala svojim hitovima.
88/azra 2010.
R
a
m
b
o

A
M
A
D
E
U
S
Balkan je nesretan, jer
ljudi uglavnom gledaju
svoju guzicu, malo je onih
koji brinu o zajednici.
Dru{tvena svijest je vi{a od
individualne, u evolucijskom
smislu, ona je kruna razvoja
~ovjeka. Balkanac mora
to da shvati, pa }e i Balkan
biti sretan
Razgovarala:
Elameri [KRGI]-MIKULI]
K
ombinacija akademske analize, sna`ne lo-
gike i mangupskog razmi{ljanja, jeste ono
{to nas odu{evljava kod Antonija Pu{i}a,
alijas Ramba Amadeusa ili Cara, ^obana,
Indijanca, Don Kihota, Hamleta i savjesti
na{ih generacija. Izdao je novi album
„Virtuozo“, {to je i bio povod na{eg razgo-
vora. Nadamo se da }e posljedica biti svirka u Sarajevu, u
nekom ve}em prostoru, prema njegovoj `elji.
Po ~emu je „Virtuozo“ virtuozniji od Va{ih dosada{njih
ostvarenja?
- Virtuozo“ je rezultat velikog rada, puno proba, pisanja ar-
an`mana, upornog rada na kvalitetu i temperamentnosti
muzike, pro{irivanjem sastava duva~kom sekcijom... Mislim
da smo dostigli najbolju svira~ku formu do sada, i da smo
jedan od rijetkih bendova koji je spojio popularnu muziku i
virtuoznost izvo|a~a, bar tako ka`e kritika koja nas prati.
Moj utisak je da smo bolji nego ikad.
Kada u koncertnoj turi namjeravate posjetiti Sarajevo?
- O~ekujem da }emo uskoro dobiti poziv da sviramo u malo
ve}em prostoru u Sarajevu. Dosta smo nastupali u klubovi-
ma, vrijeme je za ve}i koncert.
Kakvo raspolo`enje Vas hvata oko novogodi{njih praznika?
- Indiferentan sam. Svi moji planovi i radni ciklusi su peto-
godi{nji.
Da slu~ajno nai|ete na pravog Djeda Mraza (a ne onog
~iku s portirnice), {ta biste mu rekli?
- Rekao bih mu: „Daj svima pameti, zdravlja, sre}e i po{te-
nja“ - jer nam samo to treba.
[ta za Vas zna~i sintagma „dru{tveno odgovorno bi}e“...
ima li toga kod nas?
- Balkan je nesretan, jer ljudi uglavnom gledaju svoju guzicu,
malo je onih koji brinu o zajednici. Dru{tvena svijest je vi{a od
individualne, u evolucijskom smislu, ona je kruna razvoja
Djede M
azraParty Zone
azra 2010./89
~ovjeka. Balkanac mora to da shvati, pa }e i Balkan biti sretan.
Jedan ste od najboljih (najposebnijih) kritizera dru{tva u Regionu.
Koji je Va{ motiv za takav (Sizifov) posao?
- Zadovoljan sam svojim utjecajem na dru{tvo. @ivimo u vrijeme
ubrzanih dru{tvenih promjena, drago mi je da sam motor razvoja.
S kakvim ljudima volite da se dru`ite?
- Skromnim, jednostavnim, obrazovanim, po{tenim i dobronamje-
rnim svijetom.
„A od rodne Bosne, `ene i sina dijeli me egzaktno svjetlosna godi-
na“, „Aman - ~est uzdah u sevdalinkama“... Bosna je prili~no integri-
rana u Va{ rad, iako niste Bosanac, nije Vam ni supruga... Otkud se
ova zemlja utjelovljuje kao svojevrsna muza?
- Bosna najbolje odslikava Balkan, ba{ zbog komglomerata utjecaja
raznih kultura.
Kako odolijevate toplim `enskim dekolteima?
- Ne lo`im se na zasebne dijelove tijela. @ene, prije svega, po-
smatram u cijelini.
^emu su Vas nau~ila Va{a djeca?
- Da u`ivam u igri, i da znam {ta `elim.
^ime Vas iznena|uju?
- Svojom pameti. Djeca su pametnija od roditelja,
tako mora biti... ina~e ne bi bilo napretka.
Jedan ste od muzi~ara koji u`iva u svojim koncer-
tima. [ta Vas tokom njih nadahnjuje?
- Muzika, naravno, kao i interakcija s publikom.
Magi~an je osje}aj kad ljudima popravi{ raspo-
lo`enje, kad s kezom na licu izlaze svi iz dvorane.
To se ne mo`e ni~im platiti.
Kako vidite svoju starost?
- Svirat }u dok god me publika bude htjela, kad fi-
zi~ki ne budem mogao, `ivjet }u metar od mora i
pisat }u memoare.
Jeste li slu{ali Laku, „Letu {tuke“, „Dubioza kolektiv“...
bendove iz BiH. Kakav dojam su ostavili na Vas?
- To su sve moja djeca, ponosim se njima.
[ta mislite o „sms kulturi“... kao novom vidu
dru{tvenog op}enja?
- Sms je OK, pisanje i kucanje slova je psiholi-
ngvisti~ka vje`ba koja razvija inteligenciju.
I na kraju, {ta biste po`elljeli na{im ~itateljima
u novoj 2011. godini?
- Po`elio bih svima zdravlje i sre}u.A sre}a se
posti`e samo dok usre}ujemo druge.
M raze, daj nam po{tenja!
„Virtuozo“ je rezultat velikog rada,
puno proba, pisanja aran`mana,
upornog rada na kvalitetu i temperame-
ntnosti muzike, pro{irivanjem
sastava duva~kom sekcijom

Off the records Nela \ENISIJEVI]
90/azra 2010.
Sre}a je ne shvatati
sebe suvi{e ozbiljno
Sarajevska glumica ovih dana anga`irana je na brojnim projektima. Osim {to je mo`emo gledati u
kinima, gdje u filmu „Belvedere“ Ahmeda Imamovi}a igra manekenku Anu, tv-gledatelji mo}i
}e je vidjeti kao doma}icu novogodi{njeg programa na Televiziji Sarajevo,
a na televiziji „Hayat“ kao ~lan `irija u emisiji „Talent time“
Razgovarala: Alma RED@EPAGI]
Foto: Vanja LISAC
Po ~emu }ete pamtiti proteklu godinu?
- Po radu na filmu „Belvedere“ Ahmeda Ima-
movi}a, po predstavi „Prijateljstvo iznad svega“
moje trupe „Face“, po svim prekrasnim dje~acima
i djevoj~icama koji su prodefilirali kroz „Talent ti-
me“ TV „Hayat“,...i po fantasti~nom putovanju
kroz Evropu u augustu.
Kakve su Va{e `elje za narednu godinu? Donosite
li novogodi{nje odluke i kakve }e one biti u januaru
2011.?
- Naravno da ~ovjek `eli prije svega zdravlje... s
obzirom na to da u Novu godinu ulazim radno,
kao voditelj programa u`ivo na „Televiziji Saraje-
vo“, `elja mi je da tako i nastavim, s mnogo lijepih
projekata uz drage i pozitivne ljude.
[ta je za Vas sre}a?
- Sre}a je mirna savjest i mogu}nost da `ivi{ u
skladu s vlastitim odlukama i izborom. Sre}a je kada
se mo`e{ osmjehnuti sebi u ogledalu uz jutarnje pra-
nje zuba. Sre}a je ne shvatati sebe suvi{e ozbiljno.
Postoje li neki folk pjeva~i ~iju muziku rado
slu{ate?
- Da, postoje folk pjeva~i ~ije pjesme rado i
slu{am i pjevam... pjevala sam u okviru nekoliko
zabavnih programa i manifestacija, ~ak i na sva-
dbama - kao poklon prijateljima. na mom reperto-
aru se uvijek na|u „Crne kose“ Hanke Paldum,
„Mina“ Armina [akovi}a, „Put me zove, moram
po}i“ Halida Be{li}a...
Navedite razloge zbog kojih volite BiH?
- Ovu zemlju volim na jednom potpuno iracio-
nalnom nivou. Postoje najmanje tri dr`ave na svi-
jetu u kojima bih u ovom trenutku mogla sretno
`ivjeti i u kojima me ~ekaju moji najbli`i... ali, ja
uporno biram ovu na{u lijepu avliju sa svim nje-
nim u`asnim manama. Pitanje nije za{to volim
BiH, ve} za{to, na nekoj patolo{koj razini, ne mo-
gu bez nje. Ovisnost...
[ta je Va{ najve}i nesta{luk iz djetinjstva?
- Nisam bila dijete od nesta{luka, ve} pravo
ku}no, buckasto dijete koje ste mogli ostaviti na
jednom mjestu i za tri sata ga na}i na istom.
O kojoj profesiji ste ma{tali u djetinjstvu?
- Jedino i isklju~ivo o glumi kojom sam se i
po~ela baviti sa nekih {est-sedam godina u {kolici
glume Ka}e ]elan... mada, ranih osamdesetih sam
bila luda za Nedom Ukraden i Doris Dragovi}, pa
sam se - kao valjda i mnoge curuce te generacije -
satima igrala „pjeva~ica“...
Po ~emu }ete pamtiti prvi poljubac?
- Po visokoj temperaturi koju sam dobila iste
sekunde, od uzbu|enja... sre}om, ta ~udna reakcija
mog organizma nije trajala du`e od pola sata.
Biste li oprostili nevjeru?
- Ah, {ta ja znam... zaista moramo prvo odlu~iti
{ta je nevjera. Imala sam de~ka za kojeg je nevjera
bila ako poljubim kolegu na sceni, a opet znam
ljude koji partnerima opra{taju seks s tre}om oso-
bom, samo ako ih uvjere da srce nije imalo veze s
tim... ne bih znala, dok me ne sna|e!
S kakvim mu{karcem nikada ne biste bili u vezi?
- Nepristojnim. D`entlmen, prije svega, prvo
dobar manir i velika gesta, pa onda sve ostalo.
[ta je za Vas brak?
- Rasla sam kao dijete razvedenih roditelja, dvi-
je sjajne osobe koje su me nau~ile da porodica i
pripadanje bi}a toj divnoj zajednici nemaju nika-
kve veze s papirom i mjestom stanovanja. Brak je
odanost du{e du{i, kad ima{ nekoga ko ti je u isto
vrijeme i brat i drug i ljubavnik. I to opet za mene
nema veza s papirom.
Zbog ~ega ste posljednji put plakali?
- Zbog jedne divne sms poruke koju sam dobila
pro{le no}i, i divne posvete na jednoj knjizi koju
sam dobila za ro|endan od mog prijatelja fra Josipa.
Kako }e izgledati Va{ `ivot kad budete imali 60
godina?
- Ah, {ta znam, da razbacam ka{ike pa da vam
ka`em?
Kada biste osvojili Oskara za neku ulogu, kako bi
izgledao Va{ govor na bini?
- Naravno, plakala bih i bila u`asno pateti~na u
stilu najpateti~nijih ameri~kih zvijezda koje se za-
hvaljuju mami, tati, svojoj ljubavi, prijateljima iz
djetinjstva, svom doktoru, frizeru, predsjedniku
ku}nog savjeta...
Kakvi ste kada popijete?
- Spava mi se i sve mi je smije{no.
Kako bi izgledao Va{ idealan odmor?
- Mali Drvenik, ili moja planinska ku}ica u Su-
mbulovcu i neko koga volim. I eto ti ~arolije, {to
bi rekao Bala{.
Koja je najve}a predrasuda o `enama?
- Da nemaju pojma o fudbalu. Mene je moj djed
Luka svemu nau~io. Satima vam mogu raspravljati o
Messiju, Cristianu, Henryju... pamtim jo{ i stare
majstore poput Dine i Roberta Baggia, Zubizarrete,
Ruuda Gullita... djed i ja oduvijek pratimo fudbal.
Koji lik iz crtanog filma Vam je najsli~niji?
- Betty Boop. Fizi~ki.
Koji naslov o sebi biste voljeli pro~itati u novinama?
- „Tetarska trupa FACE“ dobila svoj mati~ni
prostor i scenu opremljenu svim neophodnim ele-
mentima.