balyam_01

గ తల
క ంట, ఎంత ఉహంా ఉంటంో. అ నట ల ... 
క పో "#ట వ%ే
స()* అర,ం అ"-ం., మ0 1ా23)* 4ిట6ల7 %ల 89ర: ఉం., అండ<క ఇంట>? @ాల? )* %ెడB 89ర: ె%ే

ప %ెయ-కEడదు. ఆ4ిI , అంతసుI ఉ )ా మమJKL మ0తMం ఒక మద-తరగO 1ా23లP 8ిల?ల 8Qంనట? 8Qం%ర:. 
సూST బV లPW @Xల? 0L, మ0 లంY మ0Z [\[\ ]సుక @Xల? 0L, మ0 పనుల [\[\ %ేసు)^@ాL. ఇల0 ఉన లP?,
మ0 ఇంట)* మ0దూరప_ బందువ_ల ఆ[` వ%
ర:. 8Qద, 1ా23 అవaడం వల? చుటcdల వ
@Xల?డం %ల0 మ0మJలe మ0క .
)ా ఈ[`, ఏొ దుఖం లP ఉనట
? ఉంి, 8Qద,ా ఎవ(jనూ మ0టc?డడం లeదు. న )* దూరప_ బందువ_, %ెలk? ల
వరస అంటc. Wను అతI య- అ 8ిల@ాL అ అమK %ె8ిlంి. క [`ల?ా ెL4ింి ఏ2ట6 అXd, ఆ[` భరI , అంత
వయసు ఉన )nడ<క సూSటo pద @XలI E య0)*qెంr అ"- చstయ0ర:. 
న మ0 ఇంట>? )n ల ఉంqి @Xల, వ_ా అ ]సుక వcc%ర:. ఆ[` [`ల?ా, అమK వదు, అంట, ఇంట
పనుల %ెయ-డం vదల 8Qటd cర:. vదట మ0క అనం వqిB ంచడం, లంY బcw కటd ఇవaడం j vడల 8Qటd , మ0
పనుల అx ఆ[` %ెయ-డం vడల 8Qటd cర:. క నపyడ< zానం %ెయ-డం, అనం Oనడం అంట{ %ల0 ాక .
ఎంత 49ప_, బయట 8ిల?లj ఆడ<)^@ాL అ ఉంqేqి. zాన| అంట, }ండ< %ెంబJల xల ?, అల0ంటqి )nతI అతI యవ
న దగ~ ర నుంqి, zానం అంట{, ఒకS xలe? )ాదు, తపlక ంq సబJ కEడ 8QటdL అx అర,ం అ"-ంqి. Wను స(గ
%ేయ-డం లeదు అ, తW క zానం %ె"-ం%ేqి. మ0 అమKమK )ా, అమK )ాx సబJ 8Qqిే క ఎపyడ< కల? ల7?)*
@Xలe? ి, )ా అతI య- మ0తMం %ల0 చకSా సబJ 8Qటd 
ి. 8ిల?లం అంటc ఆ[`ే బcగ కL4ిs€య0-మJ. న, అమ0K
కEడ, అతI య- @Xన)*S @Xళ‚ వడ<B మ0ZW ఉంqి s€మK %ెsాlర:. అతI య- )* కEడ, 8ిల?లj బcX ఉంqీ అనుక ంటc,
8Qద,గ అభ-ంతరం %ెపlక ంq ఉంqి st"ంి.
అతI య- j మనం ఆqింqి ఆట, sాqింqి sాట. తన)* %ల కథల వ%ే 
.ాOM …†జనం అయ0-క, తన పకSలP %ేˆ @ాqి
కథల )^సం. ‰ ఏొ ఒక కథ %ె8ిl, డM ప_%ే 
ి. Wనంట{ తన)* ఎకSడ లe అŠమ0నమJ. ఎవ‹ ఒకSమ0ట అ
అన%ే 
ి )ాదు. Wను ఏదన తపy %ే4QI మ0తM| ఆŒ zానం WW %ెయ0-L, అనం WW OL, ాOM )* కథల
ఏp లeక ంqW పడ<)^@ాL. క %ల కసI ం ా ఉంqేి. అందు)ˆ zాద-[`నంత వరక అతI య- )* )^పం ాxయక ంq
చూసుక W@ాqి. Wను )nం%ేం 8Qద, అ"#-స()*, ఒకS తలzానం తపl 2గ WW %ేయ0-L వ%ే 
ి. తలzానం
మ0తMం అతI "#- %ే"ం%ేి. అల0 %ే"-సుIండగ ఒక , ‰యo లe%డ<.
అతI య- @Žళ? ర:దు,, Zడల pడ ర:దు,త ఒకSzా(ాఆ(st"ంి. ఏ2ట అతI య0- అంట{, మ0 ాజ‘ బcబJ
8Qద,@ాడ< అవ_తుడ< అంి నవ_aత. ఏ[`ం. అంట{, xక జం ాW ెLయ అంి. లeదు అతI య- అంట, [`ల?ా 
 ఒక %ేI Z పటd)n, చూడ< ఎంత 8Qద,@ాqి అయ0-@“ అంqి. క అతI య- %ె"- అకSడ తగల ాW, %ల0
బcవ_నట
? అ8ింంqి. అతI య- వqిలkయ- బ”తుంట, )nం%ెం 49ప_ పటd)^ అతI య0- బcవ_ం. అ. ొంగ
8ిల? 7q, అతI య- అల0 అడŒ%
అంట• న vటd)ాయ @W4ింి. )ా  ఇం)^ %ేI j అల0W పటd)n ఉం,
[`ల?ా ఊపడం vదల 8Qటd ం ి. క సaర~ ం లP ఉనట
? ఉంి. ఎపyడన ాOM ి గటdపడడం ెల సు )ా, ఇల0 %ే49I
అంత బcవ_ంటంqి అ ెLయడ<. )nం%ెం 49పట)* అతI య- ఇం)ా %ల0 అ అqి(ంి. ఇం)nం%ెం 49ప_ ఊప_ అతI య0అ. స} ా క, అంట [`ల?ా మJండ< )* @Xన)*S అనడ| zాdod %ే4ింి. క ఏ2ట> ెLయ సుఖం. అతI యఇంత ల7 [`ల? గ @ŽంŒ,  —ట? > 8Qటd క ంి. అతI య0- ˜ వడ<B ]4Q"- అంట, మ0 క ి క ˜ ఏ2ట6
అంట•, [`ల?ా ˜కడం zాdod %ే4ింqి. ఇంతలP క ఎో బయట)* వcంqీ. vతI | అతI య- 2ం}4ింqి )nం%ెం
కEడ stయ-క ంq. "ఇపyడ< ఎల0 ఉంqి ా క" అ అqి(ంqి. %ల బవ_ంqి అతI య0- అంట, నువ_a ఇం)ా
8Q, ోqి అయ0-వ_ ా అ నవ_aత బయట)* @XL?st"ంి. క 8Qద,@ాqి అవaడం అంట{ అర,ం )ాక st", అతI య%ే4ింి %ల0 బcా న
ంి. గJ(ం అలPసూ
I ఉంట, మ™‚ గటd పింి క . అతI య- మ™‚ 8ిల ,ం అనుక W
లPపల, అమK రš| ల7 )* వ
, అతI య- jఅంటంqి, ›qి zానం ఇంక అవaలeq, నువ_a )*ంద)* ా, మనం
బయట)* @Xœ‚ ప ఉం. అ. సˆ ఇంక అతI య- 8ిలవడం క దరదు అ Xను zానం %ే4ి వ%ే
zా.

Page 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful