காதல் எனைைத் தணடய ொொாழத...

1. ொகாணட வநதாலதாை் தாயம்
மணமாறை்:
காைலயேலேய அரகல் இரநத ேகாவலல் கடடபொடடரநத ஒல
ொொரகக சபதம் காைதொ் பளகக. ொவறொ்படை் உறககதைத வடட
எழந்ேதை். காைலயல் ொாத தககமம், ொாத மழபபமாக ஒர அைைகைற
கைவலகல், நனறாகொ் ேொாரததக் ொகாணட ொடததரபொத எைகக மகவம்
படததமாை

ஒனற.

ஆைாலம்,

இை்ற

ொகாஞசம்

ேவகமாக

எழநதவடேடை்.
காைலயல் எழநத உடேை எைகக ேதனை் கடகக ேவணடம்..
ேகாபைொையக் ைகயல் ைவததக் ொகாணேட தைசரையேயா அலலத
ொதாைலககாடசையேயா ொாரபொத எைகக மகவம் படததமாை ஒனற.
சைமயலைறகக ொசனற அஙேக தயாைாக இரநத ேதனைை எடததக்
கடகக ஆைமபதேதை். எததைை ேதனரககைடகள் வநதாலம். அமமாவை்
ைகபொககவேம தனதாை். எததைை அரைமயாகொ் ேொாடறாஙக!. எை
மைதனள் எை் அமமாைவொ் ொாைாடடக் ொகாணேட இரநேதை்.
அபொொாழத, அஙேக வநத எை் அமமாவை் மகததல் ொவறபப
ேைைககள்.

எைகேகா

ஒனறம்

பரயவலைல.

எனைைொ்

ொாரதத

ேகாொததடை் “ஏணடா! உனைாேல ொகாஞசம் கட ொொாறகக மடயாதா?.
அநத ேதனைை உை் தமப அவசைமா களமொறாேைனன ேொாடட வசேசை். ந
எடததக் ொகாடடககடேட. அவனககனன ஒனன ொசஞசா ொொாறககைலயா
உைகக!. அபொட எனைடா உை் நாகககக அவசைம்?. அவை் ொாவம்

ொவறம் வயதேதாட அலவலகததகக ஒடொ் ேொாறாை்!" அபொடனன
ொடொடொவை ொொாரய ஆைமபததாை்.
அநத

வசவகைளக்

ேகடடதம்

எைகக

ொவறததவடடத.

எனனள் இரநத உறசாகம் எலலாம் வடய, மைதல் வரததம் ொடைத்
ொதாடஙகயத

"ஏணடா

அநதத்

ேதனைைத்

ொதாடேடாம்"

எனற

ஆகவடடத. மைதல் மகநத வரததததடை் அஙகரநத நழவேைை்.
ஓ! எனைை யாை் எனற உஙகளகக ொதரயாதலைலயா?. நாை்
மணமாறை். M.Sc. ொடடதார. ேவைலத் ேதடவததாை் எனனைடய
தறேொாைதய மககய ேவைல. அததாை் எனனைடய இபேொாைதய
வசவகக எலலாம் காைணம். ஆறட உயைம், ொளை் சரபப, கைளயாை மகம்,
ொவளைள நறம், கடடாை உடல் இைவேய எைத அைடயாளஙகள்.
ேதாறறம் இரநத எனைொ் ொயை், ொசாலலக் ொகாளளமொட ேவைல எதவம்
எைகக இனனம் அைமயவலைல. கைத, கடடைை மறறம் கவைத
எழதவத எைககொ் படதத ேவைலகள்.
எை் தமப டபளேமா ொடசசடட ஒர நறவைததல் ேவைலயல்
இரககறாை். அதைாலதாை் அவனகக எஙக வடல இநத மரயாைத;(.
ஒர நமசம் அபொடேய ொழைச எலலாம் நைைததொ் ொாரககேறை்.
இேத அமமா அபொொாழத எலலாம் எனனடம் அபொட ொாசமா இரபொாை்!.
எைதச் ொசயதாலம் "இத மணககொ் படககம்,

இத

மணககாகச்

ொசயதத“. அபொட எனற ஒேை மண மயமதாை். எைகக அபொொாழொதலலாம்
மகவம் படதத இடம் எை் தாயை் அரகாைமதாை். எனை எைககக்
கைடததாலம் சரதாை். உடேை ஓட வநத எை் தாயடம் அைத

ஒபபபேொை். அைதக் ேகடட மலரம் எனதாயை் மகதைதொ் ொாரபொதேல
தாை் எைகக ஆைநதம்.
இபேொாத எலலாம் ொழஙகைத ஆகவடடத. ேவைல கைடகக
தாமதம் ஆக, ஆக மரயாைத, அனப எலலாம் கைறய ஆைமபதத
வடடத. இபொொாழத "வநதடடாை் ொவடடொ் ொய" எனற ஆகவடடத.
ம்.. எனை ொணறத!. ேவைல கைடபொத எனை எை் ைகயலா
இரககனறத!.

இபொொாழத

எஙகள்

உறேவ

ஒர

சமபைதாயம்

ஆகவடடத. யதாரததம் பரய ஆைமபதத உடை் நாை் ொகாஞசம்
ொகாஞசமாக நதைதேொால் எனனளேளேய ஒடஙக ஆைமபதத வடேடை்.
ேவைலககாக நானம் ஆைமடடம் மயறச ொசயத ொாரககேறை்.
ஒவொவார ேதரைவயம் நமபகைகயடை் தாை் சநதததொ் ொாரககேறை்.
ஆைால், ஒர ேதரவலம் ேதற மடயவலைல. எனைை வட தகதக்
கைறநதவரகள் எனற நாை் கரதயவரகளகக எலலாம் கட ேவைல
கைடதத வடடத. ஆைால், எைககத் தாை் ேவைல கைடககற வழையக்
காேணாம்.
இதைால், ொாரககற எை் நணொரகள் வடடாைததல் இரநத
எலலாம் எைகக ஒேை ஆேலாசைைகளதாை். ஆேலாசைைகள் எனறால்,
எைககக்

ேகடட,

ேகடடக்

காத

பளிததொ்

ேொாகற

அளவறக

ஆேலாசைைகள்.
ஆேலாசைைகைளக் கடத் தாஙகக் ொகாளளலாம், அவரகளிை்
ொரதாொொ் ொாரைவையத் தாை் (அலடசயொ் ொாரைவயாகவம் இரககலாம்)
எனைால் தாஙகக் ொகாளள மடயவலைல. எனை ொசயவத எலலாம்

அதவம் சனை வயதல் எலலாம் அவை் ொாரதேதாேல ேொாதம். கழநைதஙக அபொடனன அவை் ொசானைதல் எை் தஙகசச ைாஜயம் அடககம். உைகக அபபறமம் எைகக கழநைதஙக. ேவற எதவம் எனகடட எதரொாரககாேத.ேநைம். நதயா எனகற அழகொ் பயல் எனைைச் சழறற. சனை வயசல் இரநேத எஙகளிடம் கணடபபடை் இரநதாை். ொொதத கடனகக உைகக ேசாற ேொாடேறை். டகர மடதத வடட ஒர அலவலகததல ேவைலயல் இரககறாள். "மண! உைகக ொசயய ேவணடயத எலலாம் ொசஞசாசச. இபொொாழத ேவைல இலலாத ேொாகவம் சததமாகொ் ேொசசவாரதைதேய எைககம் அவரககம் நனற வடடத. ேநைம் எனறதம் தாை் எைகக எஙக அபொாவை் ஞாொகம் வரகறத. ொதாைடகள் எலலாம் எைகக நடஙக ஆைமபதத வடம். அவரகக எதவம் ேநைததடை் நடககேவணடம். எைகக எனேைாட நதயா ஞாொகம் தாை் வரம்!. இனனம் எஙக வடல எனனடம் ொாசமா இரககம் ஒேை ஜவை். எனேைாட சலலைற ேதைவகளகக எலலாம் ொண வைம் ொகாடதத இைடசககம் ேதவைத. ொொாணடாடட எலலாம் இரககறாஙக எலலாததககம் நாை் ொசயயணம். ஒரநாள் கபபடடச் ொசானைாை். ேநறைறயத் ேதரவல கட "உலக அழக யாை்" எனொதறக நதயா எனற . ேதவைத எனறதம் உஙகளகக ொவளைள உைடல சறககேளாட உளள உரவம் ஞாொகததகக வநதாலம் வரம். சரடட எடததடடச் ொசனற ொல வரடம் ஆகறத. ஆைால்.” அததடை் அவை் மடததக் ொகாணடாை்.

ொைொைபபை் உசசததல் இரநேதை். எனறவள் ொதாடரநத ''கணணாடகக வலககொ் ேொாகறத அணணா! வடடவட அத ொாவம்'' எனற கணடலடததாள். அைதக் ேகடடதல் இரநத எை் மைம் ஒர நைலயல் இலைல. ஒர மாரகழயை் களிரகாைலயல். ''ொொணகள் அலஙகாைம் ொசயவைதொ் ொறற ேோாக் எழதொவரகள் உனைைொ் ொாரககேவணடம் அணணா.. அவைளொ் ொறற சரககமாக வரணகக ேவணடொமனறாள் .ொசாலல வாஙக கடடககடட வநேதை். ொொளடேைாட நாை் வைளயாடக் ொகாணடரநதைதொ் ொாரதத எை் தஙைக இைாஜ கணடல் ொணண ஆைமபதத வடடாள். ொால் வாஙக வநதரநத அைைவரலம் அவள் தனயாகத் ொதரநதாள். சாபபடட வடட களமொ ேவணடம் எனற அவசைததல் தடடல் எனை இரககறத எனற ொாரககாமல் கட உணண ஆைமபதேதை்.ேதவேலாகததல் யாேைா ஒரவை் சயநைைவலலாத தரணொமானறல் வடதத சாொததால் இநத உலகததறக தை் ொொாலைவ அபொடேய எடததக் ொகாணட வநத ேதவைத எனற தாை் நாை் வரணபபேொை். அனற அவளிை் அழகல் மயஙகயவனதாை் பை் இனற வைை எழநதரககேவ இலைல. சநேதாசததல் கதததக் ொகாணேட இரநதத. . இனற ஏேதா மககயமாை வசயம் ேொசேவணடம் எனற எனைை வைசொசாலல இரநதாள். கணணாடயை் மை் அடககடத் தைலவாரக் ொகாணட இரநேதை். தாஙகள் எழதய ேோாக் அைைததறகம் ொொணகளிடம் மனனபபக் ேகடடக் ொகாளவாரகள்''.

அத உஙகள் தகதகக ஏறறவாற உளளதாகொ் ொாரதேதை். தாை் ஒர பைொல ொமனொொாரள் நறவைததல் இரநத ேொசவதாகக் கறயத. நானம் கலநதக் ொகாளவதாக ஒபபக் ொகாணட ொசலேொசைய ைவதேதை். “மனனததக் ொகாளளஙகள்". அவைளச் சநதககொ் ேொாவைத எணண. நாை் தாமைை". எனறவாற அசட வழநேதை். எணண சநேதாசொ் ொடடகொகாணட ொைொைபொாக இரநேதை். உஙகளால். உடேை ஏேதா சநதைையல் அைத எடதத "ொசாலல நதயா! “ எனேறை். . உடேை நாை். நதயா எைககாக ைவததரககம் அதரசச தரம் ொசயத ொறறத் ொதரயாமல். “ொைவாயலைல" எனற ொசானை அநதக் கைலல் சரபப வழநதைத எனைால் உணை மடநதத. “எஙகள் நறவைததல் ொணயடம் காலயாக இரககனறத. அநத சநேதாசததேலேய ொைொைபொாகக் களமொ ஆைமபதேதை்.மைொமலலாம் நதயாைவச் சநதககொ் ேொாவைத எணண ஒேை சநேதாசமாக இரநதத. எஙகள் நறவைததல் இனற காைல நடககம் ேநரமகத் ேதரவகக வைமடயமா?“ எனற அநதக் கைல் ேகடடத. ேநரமகதேதரவ (நறறல் இனொைானற) எனனைடய ொசலேொச பைொலொ் ொாடைல மணமணகக ஆைமபததத. " மனனகக ேவணடம். எனற அநதக் கைல். 2.

எை் மைற வரம் ொொாழத அைழபொதாகச் ொசானைாை்.எைகக நதயா வைசொசானைத ஞாொகததறக வநதத. நதயாைவ எனைால் ொதாடரப ொகாளளேவ மடயவலைல. எனைைொ் ொறற ொசானை உடேைேய அவை் மகததல் பனசரபப ொைவ ஆைமபததத. அவை் ொதாடரநதாை். கைடச வரைச ொசனற. அவை் ொாரைவேய நாை் எனைேவா அவரை் ேவைலையத் தடடொ் ொறகக வநததொ் ேொால எனைைொ் ொாரததத. நாை் அனொவம் கைடககடடேம எனறதாை் . ொககததல் அமரநதரநதவை் எனைைொ் ொாரதத சேநகமாய் சரததாை். "நாை் மத" எனற தனைை அறமகொ் ொடததக் ொகாணடாை். அனற ொாரதத ஏேைா. நானம் ொதலகக சரதத ைவதேதை். எனைை அறமகொ் ொடததக் ொகாணேடை். அடதத சறத ேநைததல் நாை் அநத தாமைையை் மனைை் இரநேதை். சர பறக ொாரததக் ொகாளளலாம் எனற எணண. அநதச் சரபபடேைேய எனைை அமைச் ொசானைவை். கைமாை கணணாட அணநதொட அவசைமாய் கறபபகைளொ் பைடடயொட மனவரைசயல் அமரநதரநதவை் எனைைொ் ொாரதத ொாரைவயல் நடப எனொத தளிேயனம் இரபொதாக எைககத் ேதானறவலைல. “பைதை் இநத நறவைததல ேநரமகதேதரவ ொைாமொ கஷடமா இரககம். அதறகொ் பறகதாை் அஙகரநத மறற நொரகைளொ் ொாரைவயட ஆைமபதேதை். நானம் எனைை அறமகொ் ொடததக் ொகாணேடை். உடேை நதயாைவத் ொதாடரப ொகாணேடை். ேநரமகத் ேதரவகக களமொத் தயாை் ஆேைை். அஙகரநத இரகைகயல் அமரநேதை். ொலனலைல.

நஙக மனைாட ேொானஙகனைா எனை ேகளவ எலலாம் ேகககறாஙகனன ொகாஞசம் ொசாலலஙக" எனறாை். . நானம் நனற கறவடட அமரநேதை். “வாழததகள்" எனேறை். பறக எைகக வாழததககற வைட ொொறறாை். சறத ேநைம் கழதத ொதாஙகய மகததடை் வநதாை். அஙக அமரநதரநதவை் சரதத மகதேதாட எனைை அமைசொசானைாை். ொரதாொமாக எழநேதை். தாை் அநத நறவைததல் வகககம் ொதவையயம் கறைாை். எை் மைற வநதத. அவை் சைதைதயாக எனை எனை ேகளவகள் எலலாம் உளேள ேகடடாரகள் எனற வளககச் ொசானைாை். உளேள நைழநத வணககதைதத் ொதரவதேதை். “எதரொாரததததாை் எனறாலம் அவஙக உஙகள் தகதகள் ேொாதவலைல அடதத மைறொ் ொாரககலாம் எனற ொசாலலமேொாத கஷடமாகததாை் இரகக" எனறாை். அவை் "நாை் தமழொசலவை்" எனற தனைை அறமகொ் ொடததக் ொகாணடாை். எபொடததாை் அநதக் கைறவாை ேநைததல் அததைைக் கடவளகளம் ஞாொகததகக வரவாரகேளா? ொதரயவலைல!. நானம் "கணடபொா ொசாலேறஙக" எனேறை். நாை் எலலாம் பரநத மாதர தைலயாடட ைவதேதை். அவரதாை் மனைதாக அைழககொ் ொடடாை்.கலநதக் ொகாளகேறை்!. அவைத ேநைம். நானம் ொலயாட கணககாய். ேதறேவாமஙகற நமபகைக எலலாம் எைகக கைடயாத. உைடைய அவசைமாக தரததக் ொகாணேடை். தைலைய மாைசகமாக ஒர கணணாட மனைை் ைவதத வாரக் ொகாணேடை். மகதைத அபொாவ கணககாய் மாறறக் ொகாணட உளேள நைழநேதை்.

அவை் மைதல நைைசசககடட பனைைகததவாேற எை் "ொதரயவலைலஙக" ேகாபபககைள ொாரகக ஆைமபததாை். அபொடேய இதலம் வநத வடடத" எனேறை்.நலல ொதவயலதாை் இரககறாை் எனற நாை் நைைததக் ொகாணேடை். இைவகளககம் இநதத் ேதரவககம் எனை சமமநதம்?. ஆைால். "இலைலஙக அத ேவற சல ேதரவகளககாக ைவததரநதத. பறக ேவற ேகளவகைளக் ேகடக ஆைமபததாை். எைகக உடேை ேகாொம் வநத வடடத. ஒனறம் ொசாலலக் ொகாளளம் அளவல் . நாை் கடநத சல வரடஙகளாகேவ ேவைலத் ேதடகேறை் எனொைத அறநத அவை் “ஏை் உஙகளகக கடநத சல வரடஙகளாகேவ ேவைல கைடககவலைல?” எனற வைவைாை். ொாைாடடககள். கடடைைபேொாடட இைவகளில் எலலாம் ொரச வாஙக இரககறஙக!. 'தமழைாேவ உஙகளகக எலலாம் இளககாைமா ேொாயடசச'. ஏை் இைத எலலாம் உஙகள் ேகாபபல் ேசரதத இரககஙக?“ எனறாை். எனைைொ் ொறறச் ொசாலலமாறக் ேகடடாை். “தமழ் ேொசசொ் ேொாடட. அவை் பனைைகததவாேற ேகடடக் ொகாணட இரநதாை். நாை் ொல ேதரவலம் ொசாலலச் ொசாலலொ் ொழகய அநத வரகைள எநத உணரசசயமனற ஒபபதேதை். 'உனை மாதர யாைாவத ேவைல ொகாடததாதாேை! ேவைல கைடககறதககனன' எனேறை். அபொட எனற மைதல் நைைததக் ொகாணேட ேகாொதைதயம் அடககக் ொகாணேடை். நானம் எைககத் ொதரநத அளவல் ொதலளிதேதை்.

ஆைாலம். அைத இயநதைம் ேொால எடதத. ஒரவழயாகத் ேதரவ மடநதத. நனறாகததாை் ொதலளிததரகள். அபொடேய கால் ேொாை ேொாககல் நடநதக் ொகாணட இரநேதை். எததைைேயாத் ேதரவகளில் ேகடட ொதலதாை் எனறாலம். எஙகளகக சல தகதகள் ேொாதமாைதாக இலைல. மைதல் ஒர பத உறசாகம் ொைவயத. உஙக கடட மககயமாை வசயம் ஒனன ொசாலலணமன ேவற ொசாலல இரநேதை். தடொைை ஒலதத ொசலேொச தாை் எனைை இநத உலகததகக அைழதத வநதத. மடதத உடை் ேதரைவ நடததயவை் ொசானைாை். சககைம் வநத ேசரஙக. மைதல் ஏேைா மதலமைற வநதத ேொானேற ஒர வல வநதத. மணமாறை். எபொடததாை் அஙகரநத ொவளிேய வநேதை் எனொொதலலாம் எைகக நைைவல் இலைல. எை் மைதல் இரநத ேசாரவ எலலாம் எஙேகச் ொசனறத எனேறத் ொதரயவலைல. “மண! உஙகளககாக எவவளவ ேநைமதாை் காதத இரபொத. . பனைைகைய கஷடபொடட வைவைழததக் ொகாணட நனற கற வைட ொொறேறை். “ொசாலலஙக" எனேறை். “தர. ொைாமொ மககயமாை வசயம் உஙககடடச் ொசாலலணம்".நாை் ொதலளிககவலைல எனொத எைகேகத் ொதரநதத. எஙகளிடம் உஙகள் தகதகளகக ஏறொொ் ொணயடம் அைமநதால் ொசாலல அனபபகேறாம்". மறகணேம. நஙக எனைடானைா! ஊைச் சததடட இரககஙகளா?. எனறத அதல் கழலாய் ஒலதத நதயாவை் கைல்.

நதயாவடம் ொசனேறை். ேநேை ொசனற இைறவைை வணஙகவடட. தைததல் ஒர மகழ மைததை் அடயல் அவள் ொைொைபொாக கழதத நைக ஒனைறக் கடததக் ொகாணட இரபொைதொ் ொாரதத உடனதாை் மைதகக நமமத ஆைத. ேகாொததல் அவள் ஒவொவார பலலாக படஙக எரநதக் ொகாணட இரபொதம் நனறாகத் தாை் இரககறத. மைொமஙகம் நதயாவை் அழக மகம் மனைலடகக ஆைமபததரநதத.உடேை நதயா எனைை வைச் ொசாலல இரநத . அவைளச் சமாதாைொ் ொடததம் வணணம் மதலல் ேொசைசத் தவககேைை். தைததல் இரநதொ் ொாரததாேல மைதல் ொகத உணரசசையத் தணடம் வணணம் ேநரததயாகக் கடடபொடட இரநதத அநத சவனேகாவல். எனைைொ் ொாரததாள். அவள் ேகாொததல் இரககறாள் எனொைத உணரநேதை். உளேள நைழநத உடை் நதயா எஙக எனறதாை் எை் கணகள் ேதடயத. . பை் அவளத ேகாொம் அளவறக அதமாகவடம் எனொதால். 'அழகாைொ் ொொணகள் ேகாபபொதம் அழகதாை்' எனற நைைதத சறேற மறவலததக் ொகாணேடை். காதலம் . கவைலகளம் நணொரகளா ? ொாரககம் யாரககம். 3. அவளத அரசபொறகள் அநத ொசயேைாட வைளயாடவதம். மணடம் ொசயைைேயக் கடததக் ொகாணட இரநதாள். அநதக் ேகாவைல ேநாகக வைைய ஆைமபதேதை். ஆைால். ொாரததால் எைகக ேநைம் ேொாவேத ொதரயாததாை்.

“அறவரககா உைகக?. எபொ வைச் ொசானேைை். அதைாலதாை் உனகடடக் கட . எனற ஒரகணம் ொயநத வடேடை். அவள் எனைைொ் ொாரதத மைறததாள். 'உனேைாட இரகைகயல் எைகக சரயஸொைே் வரமா நதயா?. உடேை ொயநத மாதர நடதத “தஙக ொஷொ ேலகயம் சாபபடடால் உடமபகக நலலததாைாம்!. ஆைால் அவளிடம் எதவம் ொசாலலவலைல."நதத இபொடச் நைகையக் கடசச சாபபடடா தஙகம் வககற வைலயேல கடடொட ஆகமா? “.! அவளத ேகாொககைல் எனைை மடடமலல அரகல் நடமாடக் ொகாணட இரநத சலரை் கவைதைதயம் இழததரபொத. ேமலம். இனயம் வடடால் எனை? ஏத? எனற வசாரகக ஆைமபதத வடவாரகள். ொசானைாள் அவளத ேகாொம் ொலமடஙகாகவடம். இபொ வை!“. அைத வளரதத வரமொாத நாை். அழகாைொ் ொொாணணஙக ேகாொததலம் அழகாகததாை் இரககறாரகள் எனற ொசனற எை் சநதைைைய. எனற அவள் சற ஆைமபததாள். ொைாமாணடகொைஸதாை் வரம்!' எனற மைதல் நைைததக் ொகாணேடை். அவரகள் எஙகைள ேநாககொ் ொாரதத எனை நடககறத எனற ொாரகக ஆைமபததக் ொகாணடரபொதல் ொதரநதத. சாபபடலாம் எவவளவ ேவணடமாைாலம் சாபபட" எனற பனைைகததவாேறச் ொசானேைை். "ொகாஞசம் கட உைகக சரயஸொைஸேே இலல மண" எனற நதயாவை் கறககடதாை் இநத உலகததககக் ொகாணட வநதத. எனற அசடடச் சரபபடை் ேொசைசத் தவககேைை். “நதத! இனைைகக ஒர இனடரவய தடொைை ஏறொாடாசச.

'அயேயா' எைகக உடேை மைொதலலாம் ொதற வடடத. “ நதத!. அைதக் ேகடடதம் நாை் மகநத அலபொைடநத வடேடை். ொதரயமா". இத ொொாத இடம். “எபொட ொணணனஙக?” எனறாள் நதயா. அத மடடமலலாமல் ேகாவல். மைைதக் கடடொ் ொடததக் ொகாணட. நாேம ஒர கஷடததல் இரககேறாம்.ொசாலல மடயாமல் அஙக ேொாயவடேடை். அவைள மடயல் சாயதத ஆறதல் ொடததயரபேொை். அதேவ ொொாத இடமாக இலலாமல் இரநதரநதால். மகதைத அபொடேய கடமாைவைை அபொாவயாக ைவததக் ொகாணேடை். அவள் கணணைைத் தைடகக ேவணடம் எனற ைக ொைொைததத. ேொசக் ொகாணடரகைகயல் ொாரததால் அவள் கணகளில் கணணை்!. இவள் எனைடாொவனறாள் அைதொ் பரநதக் ொகாளளாமல் ேொசகறாேள!. “நதத! எைகக மடடம் அககைற இலைலயா எனை?. மனேைறகற வழயொ் ொாபேொாமன அககைற இரநதாதாேை". தயவ ொசயத அழைகைய நறதத. சறேற கைறய ஆைமபதத இரநத ஆைமபததத. “எைககத் ொணணயரகக மாடடஙகனன. இத ொொாத இடம். எனற . அைத சநதததவடட ேநைாக உனனடமதாை் வரகேறை். எைேவ. நாை் ''பச'' எனற மறபொாக ேசாகதேதாட தைலயாடடேைை். எனேறை். நதயாவை் ொதரயம் மண!. எைககம் ொைாமொ கஷடமா இரகக. எனேறை். எனற எனைைேய கறறம் சாடடைாள். உஙகளகக ேகாொம் மணடம எகற நஙக அைதச் சரயா ஒர நலல நாமளம் ேவைலையத் ேதடககேவாம். நாேை மகநத மைக் கஷடததல இரககேறை். நயம் அதொ் பரஞசககாமொ் ேொசற". சலை் நமைமேய ொாரககனறைை் ொாை்". இரநதம் சாநதமாகத் ொதாடரநேதை். அைதக் ேகடடவடை். இனேைைம்.

நாை். "இவவளவதாைா நதத! உைகக மாபபளைள இத வைைககம் உஙக வடடல ொாககாம இரநதாலதாை். சலபொாக “ உஙகளகக எபொவேம வைளயாடடததாை் மண" எனறாள். அழதால் அத வடடடட. “ ொசாலல நதத! எனை பைசசைை?. நாை் உடேை சரகக ஆைமபதத வடேடை். சறத ேநைததல் அவள் சமாதாைம் ஆைாள். எனேறை். நாம இபொ எனை ொணறத" எனறக் ேகடடாள். ொொாணண மாபபளைள ொாகக கலயாண வயசல இரநதாேல ொொததவஙக மாபபளைள ொாததககடடதாை் இரபொாஙக இத ொைாமொ சாதாைணமாை வசயம் இதககொ் ேொாய் அழதால் எபொட". நஙக எனைடானைா அதொ் பரஞசககாம வைளயாணடககடட இரககஙக" எனறாள்.அவைள ஆறதல் ொடதத மயனேறை். அதவம் அழகற அளவகக பைசசைை?“ எனற ேகடட மணடம் ொமதவாக ஆைமபதேதை். எபொட!. அவஙக நடநதகடட வதம் ொாரததா எனைொ் படசசரகக மாதரததாை் ேதாணத. வைைவேல ொதல் ொசாலவாஙக ேொால இரகக. எனைேவா ஏேதா எனற ொயநத எைகக இபொொாழத தாை் கவைல கைறநத மாதர இரநதத. நமம வடடல நமமளொ் ொதத அககைற இலலாமல் இரககாஙகேளனன ந வரததபொடட ஆைமபசசதகக அழணம். இரநதம் அவளத கணகளில் சறதளவ ஈைம் இரபொத எைககத் ொதரநதத. . நதயா உடேை "எனேைாட வடடல தவைமா மாபபளைள ொாரகக ஆைமபதத வடடாஙக மண" எனறாள்.“ ேநததக் கட எனை ஒர மாபபளைள ொாரததவடடொ் ேொாைாை். "நாை் சரயோ கவைலொ் ொடடககடட இரககேறை். அவள் உடேை.

ந எனைை நமொலாம்". 'ஏனதாை் இபொட எனைைச் ேசாதககறாேைா?'. "ந எைதொ் ொறறயம் கவைலொ் ொடாேத நதத. நமமளொ் ொதத உஙக வடடல ொசாலலட அததாை் நமககம் நலலத". எனற அவைள ஆறதல் ொடததம் வணணம் ொசாலலக் ொகாணடரநேதை். வைைவல் எைகக ேவைலக் கைடததவடம். ஆைால் அநத இடததல் அொதலலாம் ேவணடாம் எனற நைைதத நாை் ஒர தரமாைததடை் ொசாலல ஆைமபதேதை். “கடமாை வைைககம் சமாளிதத ொார நதத.இேத ேவற ேநைமாயரநதா நாை் "மாபபளைள ஆள் எபொட? . எனேறை். ொசாலலக் ொகாளளமொட ஒர ேவைலயம் இலலாத ஒரவைை தை் காதலொைனற தனைைச் சாரநதவரகளிடம் எபொட ஒர ொொணணால் ைதரயமாக அைடயாளம் காடட மடயம்?. “எனை ொசாலறஙக மண!. எை் ைகயாலாகாத நைலைய நைைதத ஒர நமடம் எனைைொ் ொைடதத ஆணடவை் ேமல் கட எைககக் ேகாொமாய் வநதத. உஙகள எனைானன எஙக வடல ொசாலறத. அவள் ொசாலவதலம் நயாயம் இரககததாை் ொசயகறத. எனற எனைைக் கைறொடடக் ொகாணடாள். ஒர நைலைமகக ேமேல ேொாசசனைா. எதாவத ொசாலலககற நைலைமயலா நஙக இரககறஙக". எைகக அபொடேய சலலடடொ் ேொாைத. அபொொாழத வாசலொடையொ் ொாரததக் ொகாணேட எை் ேொசைசக் ேகடடக் ொகாணடரநத நதயாவை் மகததல் . ஒர 50 வயதகக ொகாஞசம் கைறவா இரபொாைா?” எனற கணடல் அடததரபேொை். அதனபறக எலலாம் நலலொடயாக மடயம்.

. எனற தமழொசலவனை் கைல் தடததத. இனற எைககத் ேதரவ நடததயவை். "அவை் எை் அபொாவை் ொநரஙகய நணொை். இதயம் தக் தக் எனற அடததக் ொகாளவேத ொயமறததவத ேொாலத் ேதானறயத. எலலாதைதயம் பறக ேொசக் ொகாளேவாம்". ேொாசச! சககைேம நாை் எஙக வடடல மாடடொ் ேொாேறை்". நாஙகள் அவைைொ் ொாரததக் ொகாணட இரகைகயேலேய அவரம் எஙகைளொ் ொாரதத வடடாை். நானம் களமொ எததனகைகயல் "தமப ஒர நமடம்". சறத ேநைததேலேய "நாை் களமொறை் மண. எனறவாேற நதயா களமபவடடாள். ேகாவலல் கைடதத நடப ொயநதக் ொகாணேட அவை் அரகல் ொசனற எனைைொ் ொாரதத. அவை் தமழொசலவை். அநத நொை் யாை் எனற ொாரககலாம் எனற தரமபொ் ொாரததால். அவை் எனை ொசாலலொ் ேொாகறாேைா! எனற ொயததடை். ைககாலகள் உதற அவைை ேநாகக ொயததடை் ொாரதேதை். 4.தடொைை ொயேைைககள். எனற நதயாவை் கைல் மணமணததத. அவைை ேநாகக ொசனேறை். “உனைை எஙேகா ொாரதத மாதர இரகேக?" எனறாை் தமழொசலவை். வாசலல் வநத யாைைேயாொ் ொாரதத நதயா ொயநத வடடாள்.

நாஙகள் எதரொாரதத அளவல் உனனைடய ொதலகள் இலைல. 'நமகேக ொதரநதததாேை' எனற மைதல் நைைததக் ொகாணட."அயயா இனற உஙகள் நறவைததை் ேநரமகதேதரவகக வநதரநேதை். "இபொொாழத உனனடை் ஒர ொொண் ேொசக் ொகாணட இரபொைதொ் ொாரதேதை். அநதொ் ொொண் யாை்?. “மனனககவம். எனேறை். எனை காைணம்?“ எனற ேகளவ ேமல் ேகளவயாகக் ேகடடாை். அடததமைற வாயபபக் கைடததால் நனறாகச் ொசயேவை்". இவை் நதயாவை் கடமொ நணொை் எனற ொதரநத வடடதால். "இபொொாழததாை் நைைவகக வரகறத. ேவற யாைாவத இரநதரநதால் 'உை் ேவைலயொ் ொாததககடடொ் ேொாயயா' எனற தடட இரபேொை்.” எனற எனைை அைடயாளம் கணட ொகாணட பனைைகததாை். “ொைவாயலைலஙக அயயா!.” எனேறை். மகததல் பனைைகைய வைவைழககொ் ொடாத ொாடொடடவாேற. இத ஒர சநதரபொம் எனறக் கரதேைை். உைககம் அவளககம் எனை ொதாடரப?. அதைாலதாை் எனைால் எதவம் ொசயய இயலவலைல" எனறாை். எனைைொ் . இலைல இபொட ேகளவகளாய் ேகடடதால் இவைைத் ேதரவக் கழவல் ேசரததாரகளா?'. அநதொ் ொொண் அழத மாதர ொதரநதத!. எைகக உடேை ஒர சநேதகம் வநதத. 'இவை் ேதரவக் கழவல் இரபொதால் ேகளவகைள அளளி வசகறாைா?.

எைச் ொசாலல எை் வயறறல் ொால் வாரததாை். உனனைடய ேவைல இலலாத இநத நைலைமயல் நாை் உனைைொ் ொறறச் ொசானைால்!. "நனறஙக அயயா!” எனேறை். “தமப! இபொொாழத எனைால் ஒனறம் ொசயய மடயாத. எலலாவறைறயம் ொொாறைமயாகக் ேகடடக் ொகாணடரநத அவை் மகததல் இரநத அவை் எனை நைைககறாை் எனற எனைால் ஒர மடவறகம் வைமடயவலைல. அவள் அழததறக காைணதைத அவரடம் வளககச் ொசானேைை்.ொறறயம். நதயாைவொ் ொறறயம் இரவரககம் இைடயல் உளள காதைலொ் ொறறயம் அவரடம் எடததச் ொசானேைை். நதயா எைககத் ொதரநதவை் மகளதாை்!”. எனற நமபகைக இழககம் வணணம் ஆைமபததாை். தைலகக வநதத தைலபொாைகேயாட ேொாைத எனற சநேதாசததல் மதகக ஆைமபதேதை். . சறற ேநைம் ேயாசததத் ொதளிநத அவை். எனறாை். அத எதரமைறயாகததாை் மடயம்''. அைதச் சறறம் எதரொாரககாத அவை் தைகதத ''நாைா?'' எனற அதரநதாை். நாை் ேவணடமாைால் உனைை இஙகொ் ொாரததைதொ் ொறற நதயாவை் தநைதயடம் ொசாலலாமல் இரகக மடயம்". “தமப. உடேை சநேதாசததடை் நாை். அபொொாழத அவேை ஆைமபததாை். அதைாலதாை் பைசசைை எனறம். மறறவரகளககம் அபொடததாை் இரககம் எனற ொசாலல மடயாேத!. ''எைகக காதலல் மகநத நமபகைக உணட. இபொொாழத நதயாவறக அவரகள் வடடல் தவைமாகொ் மாபபளைள ொாரபொைதயம். அைத எதரொாரததரநத நாை் உடேை "அயயா! நஙகளதாை் எைகக உதவ ேவணடம்" எனேறை்.

உஙகள் வடடாை் உஙகள் மத ைவததரககம் நமபகைகைய தவறாகொ் ொயனொடததவத ஆகாதா?” எை வைவைாை். ேவைல கைடபொத தாை் மகநத சைமமாக இரககறத" எனற ொதல் ொசானேைை். ேநரமகதேதரவகைள சநதககம் கைலயல் இனனம் ந ேதரநதாலதாை் அதல் உனைால் ொவறற காண இயலம்" எனறாை்.அவை் "இனனம் எததைை நாளதாை் இபொடேய நதயாவை் வடடககத் ொதரயாமல் இைதக் ொகாணட ொசலவதாக உதேதசம்?” எனறாை். அதறகாை சநதரபொமதாை் எஙகளகக இனனம் அைமயவலைல. ஏறகைேவ. "அதறகாக எனைொைனை ொசயய ேவணடம் எனொத உஙகளககத் ொதரநதரநதால் தயவொசயத எைகக வளககச் ொசாலலஙகள் அயயா!” எனற வழையக் ேகடேடை். "தமப உனைை ேநரமகத் ேதரவ எடதத அனொவததல் ொசாலகேறை். அதைாலதாை் நமகக ேவைல சலொததல் கைடகக மாடேடை் எனகறத' எனற கவைலயல் இரநத நாை். 'ஏேதா நமமடம் கைறகறத!. அவை் அபொடச் ொசானைதம் ொயநதவடேடை். எஙகள் வடகளில் ொசாலலேவணடம் தாை் அயயா!. உைகக இனனம் ேநரமகத் ேதரவகைள அணகவதல் ொயறச ேவணடம். எவவளவகக எவவளவ வைைவல் எைகக ஒர ேவைல அைமகறேதா அவவளவ வைைவல் நாஙகள் எஙகள் வடடல் ொசாலல வடேவாம். ஆைால். “ இபொட வடடறகத் ொதரயாமல் ஒர ொொணைண நஙகள் சநதததொ் ொழகவத. அவை் ொசாலவதல் உளள உணைமைய உணரநதக் ொகாணட நாை். " நஙகள் ொசாலவத உணைமதாை் அயயா!. ''ேமலம் எனைால் இயனற அளவ நானம் ேநரமகத் .

“நாை் நதயாவை் வடடல் உஙகைளொ் ொறற எதவம் ொசாலல மாடேடை். அதவைை இமமாதர நதயாைவொ் ொாரபொைத வடட வடஙகள்" எை அறவததைாை். எனற ஒர அவள் ேவணடமாைால் வழயைையம் காடடைாை். நானம் சர சர எனற தைலயாடடேைை். அவை் "தமப எனைால் அநத அளவகக உைகக உதவ மடயாத. '' எைத மகளிடம் உனைைொ் ொறறச் உதவககடம். உைகக உதவ ஒர வழ உளளத.” ொசாலகேறை். வைைவல் நலலொதார ேவைலையத் ேதடக் ொகாணட நதயாவை் வடடல் நஙகேள உஙகைளொ் ொறற ொசாலல வடஙகள். அேதசமயம் எைகக ேநைமம் இலைல. ொநஞசல் இரநத ஒர ொொரய ொாைம் நஙகயத ேொானற ஒர நமமத . உைகக ஆறறல் ொவளளததல் தததளிததக் ொகாணடரநத ஒரவனகக ைகயல் ஒர கடைடக் கைடததத ேொால நாை் மகழநேதை். எனனடம் அநத எணைணக் ொகாடதத "பறக ொதாடரப ொகாணட உதவையொ் ொொறறக் ொகாளளஙகள்" எை அறவறததைாை். ''உனைால் தமபகக உதவமடயம் எனறால் உதவ அமமா'' எைவம் ேகடடக் ொகாணடாை். தைத மகைளத் ொசலேொசயல் ொதாடரப ொகாணட எனைைொ் ொறற வளககமாக கறைாை்.'' எை நமபகைக அளிககம் வணணம் ஆைமபததவை்.ேதரவகைளச் சநதபொதல் ேதற மயறசபேொை்'' எனற உறதயம் அளிதேதை். ொசானைத மடடம் அலலாமல். பறக. நானம் ''சரஙக அயயா!'' எனறச் ொசானேைை். 'அபொாடா பைசசைை ஒரவாறாக ஒழநததடா சாமனன' உளளககள் ொொரமசச வடேடை்.

நாை் ''அதறொகனை தாமைை! நஙகள் எை் எை் நணொை் தாைாளமாக எனைை மண எனறக் . உடேை எைத ொசலேொசைய எடதத அநத எணைணத் ொதாடரப ொகாணேடை். பறக வடடகக வநேதை். மறமைையல் தாமைை பனைைகபொத மாதர எைககத் ேதானறயத. அபொொாழத எதவம் ேவைல இலலாத காைணததால். நானம் அவஙக அபொாவை் ொொயைைச் ொசாலல. யவனசஙகை் ைாோாவை் ொாடல் ஒனற உதடடல் சடட அடகக ஆைமபததத. “வணககம்! நாை் தாமைை ேொசகேறை்". ''ொசாலலஙக மண'' எை அைமபததாை். எை் மகததேலா நாேை அடகக நைைததாலம் அடஙகாத வணணம் பனைைக ொைவ ஆைமபததத. அநத எண் எழதொ் ொடட இரநத காகதம் ைகயல் சககயத. மறமைையல். அபொொாழதாை் ொகாடததத் ொதாடரப எைகக தமழொசலவை் அநத ொகாளளச் ொசானைத நைைவகக எணைணக் வநதத. ''நாை் உஙகைள மண எனற கபபடலாம் அலலவா!'' எைக் ேகடடாை். எனற அைமதயாை கைல் ஒனற ஒலததத. சாயஙகால ேவைளயல் எதறேகா ஒனறறகாய் சடைடபைொையத் தழாவய ேொாததாை். அநத எணைணத் ொதாடரப ொகாணடதாை் ொாரபேொாேம!. எனை தாை் நடககறத எனற ொாரககலாம் எைத் ேதானறயத. நாை் ொதாடரப ொகாணட காைணதைத வளககேைை். “எைகக நனறாக உஙகைளொ் ொறற நைைவ இரககறத" எனற தாமைை.ொைவயத. வழககமாை ேவைலகள் ஒவொவானறாக ொசனறதல் நாை் தமழொசலவை் அயயாைவச் சநதததைதொ் ொறறேய மறநத வடேடை்.

ேொச தாமைையடை் அனறதாை் ேொசவத மாதரேயத் ொதரயவலைல. எனனள் இரநத ொதடடமம். "தடடம் இடாமல் எைதயம் ொசயயக் கடாதஙக" எனற தாமைை ொமலலயதாய் கடநதக் ொகாணடத கட இதமாகததாை் இரநதத. ஒர நமடம் ேயாசதத தாமைை உடேை எனனடம் வளகக ஆைமபததாள். எனறக் ேகடடாள். 'நாம் எனை பைதமைா! ஐநதாணட தடடம் மாதர தடடம் எலலாம் தடடறதகக'னன எைககத் ேதாணறயத. ேொச. ேொாஙக எனற அனனயபொடததவைத வடடவட ேவணடம்'' எனற அைபககடடைள இடடத. “இலலஙக அபொட ஏதம் தடடம் எலலாம் எனனடம் “அதவம் தடடம் இலைல". எலலாம் எனற தடடற தயஙகயவாேற ொழககம் எலலாம் இழதேதை்.'' கைல் ''நணொை் அதறகள் எனைை இைடமறதத தாமைையை் எனறால் நஙகளம் எனைை வாஙக . அதறக ஒபபக் ொகாணட நாை் ''சர தாமைை'' எனற ொதலளிதேதை். ஏேதா ொநடநாள் ொழகய நணொை் ஒரவரடை் ேொசவத மாதரதாை் எைககத் ேதானறயத. “மண நஙக ேவைலைய அைடயணமன எனை எனை தடடஙகள எலலாம் உஙக ைகயல ைவததரககஙக?. அநதக் கைலல் இரநத கனவம் இனைமயம் எனனள் சாநததைத நைபபை. வைகதயம் ொகாஞசம் ொகாஞசமாகக் கைறவத எைகேகத் ொதரநதத. எபொட எலலாம் உஙகைளத் தயாை் ொணண இரககஙகனன?". . எைககக் கைடயாதஙக" எனேறை். "எைககொ் பரயவலைல ொகாஞசம் வளககமாகச் ொசாலல மடயஙகளா?” எனறக் ேகடடக் ொகாணேடை்.கபபடலாம் எனேறை்.

"ேவைலத் ேதடகேறாம் அபொட எனறால். நமகக மதலல் ேதைவ அத கறதத தகவலகள் எஙக கைடககம் அபொடஙகற வொைமதாை். அடதத ேவைலகக ஆள் எடபொவரகள் நமமடம் எதரொாரககம் தகதகைள நாம் எபொட வளரததக் ொகாளவத அபொடஙகற வொைம். . ேதரவைை எபொடச் சநதபொத எனகற வொைம். ஏொைனறால் கைடககம் தகவலகளதாை் நாம் எபொட எலலாம் தயாைாக ேவணடம் எனொத ேொானற பற கடடஙகைள எலலாம் தரமானககம். ொகாஞசம் பரயாத மாதரயம் இரநதத . எைககக் ொகாஞசம் பரநத மாதரயம். "கவைலொ் ொடாதஙக மதலல் ொகாஞசம் நஙகள் மயலஙகள் நானம் உஙகைள அபொபொ ொதாடரப ொகாணட ேொசகேறை்" எனறவாற இைணபைொத் தணடததாள்.” இத வசயமாய் இனனம் உஙகள் உதவ ேதைவொ் ொடகறதஙக" எனேறை். உஙகைள அைவ அைடயமாற நஙகள் வளரததக் ொகாணடாலதாை் உஙகள் எணணம் நைறேவறம்" எனறாள். இத ேொானற ொலவறைறயம் நஙகள் கணககடட. நமத தகதகைள எபொட எலலாம் ேதரவல் ேகாடடடக் காடடவத எனகற வொைம். அநத கணததல் எைகக ொதரயாத இநதத் ொதாடரப எை் வாழகைகையேய மாறறொ் ேொாகறத எனற.

எைத தனமாை உணரவ மகவம் வாடடபொடடத. எனனள் 'நமகக உணைமயேலேய தறைம சததமாக இலைலேயா!. ஆைாலம் வடைட வடட ொவளிேய ொசனறால் நமமால் எனை ொசயய மடயம் எனற எணணைால் ொயம் இதயதைத சரடட ஆைமபதத வடகறத. மரயாைத எனறால் எனை? எனற ேகடகபொடம் நைலகக ஆளாகவடேடை். தாமைையடை் ொதாைலேொசயல் ேொச சல நாடகள் ொசனறை. வடடேலா நாளகக நாள் எை் நைலைம மகவம் கவைலககடமாக மாறவடடத. நமகக ேவைல எனொத கைடககேவ கைடககாேதா' எனொறலலாம் ொயம் எைககள் கடொகாளள ஆைமபததத. ஒர ொககம் எனைைத் தைளததக் ொகாணேட இரநதாள். ேதரவகக ேதைவயாை அடபொைட வசயஙகள். 'எனை ொசயவத அவளைடய சழநைல அவைள அபொட . இபொட எலலாம் ஏசசககைள வாஙகக் கடடக் ொகாணட ந இநத வடடல் இரநதததாை் ஆகேவணடமா? எனற எனைைக் ேகடக ஆைமபததத எை் மைத. அநதச் சமொவததறக பறகம் ொல இடஙகளில் ேவைலகக மயறசததக் ொகாணட இரநேதை் ஆைால் ொலனதாை் எதவம் இலைல. நாை் ொமதவாக அநத ொதாைலேொசத் ொதாடரைொொ் ொறறேய மறகக ஆைமபதத இரநேதை். நாை் எனைேவா எைகக கைடககம் ேவைலகைள எலலாம் ேவணடாம் எனற உதறவடவத ேொால் எனைைத் தடடததாை் அவளதொ் ேொசச இரககம். நதயாேவா.5.

அவறைறொ் ொறறச் ொசாலகேறை் ேகடடக் ொகாளளஙகள்''. ஒர கழநைதகக ஆறதல் ொசாலலம் ொாவைையடை் ஆறதல் ொசாலல ஆைமபததத தாமைையை் கைல். அத எை் தஙைக இைாஜயடை் நாை் கழககம் சலநமடஙகளதாை்.. எைகொகலலாம் ேவைலேய கைடககாத ேொாலரககறதஙக'' எை அலததக் ொகாளள ஆைமபதேதை். நமபகைக ேவைல ேதடகறவரகளகக மதலல் இரகக ேவணடயத நமபகைக. அலததக் ொகாளளம் எைகக.. இன தாமைை ொசானைத அபொடேய. ''மண ேவைல ேதடம் யாரககம் மகவம ேதைவயாை சல கணஙகள் இரககனறை. நாை் வரததததடை் ''இலைலஙக தாமைை!. ேவைலதேதட ேதட எைககம் அலதேத வடடத.ேொசச் ொசாலகறத' எனற எை் மைைதத் ேதறறக் ொகாணட அைமத அைடநேதை். அநத நைலயலதாை் எைகக ஒர ொசலேொச அைழபப வநதத யாொைனற ொாரததால் தாமைை!'. '' மண நலலா இரககஙகளா?. அநத ேவைலகக . அவரகள் தஙகைளேய நமொ ேவணடம். ஏேதனம் நலல ேசத உணடா?'' எனறவாற எை் காதகைள வரட ஆைமபததத தாமைையை் கைல். எை ஆைமபததாள். இதறகைடயல் எைககம் நமமதயாை ேநைம் அைமநதத எனறால். அவறறள் மககயமாைத நமபகைக மறறம் உைழபப. அத ொாைலவைச் ேசாைலயாக எைககம் சறத நமபகைகைய அளிதத வணணம் இரநதத.

இத ேதரவல் அவரகக மகபொொரய சாதகமாக அைமயம். எநொதநத தகதகள் அவரடம் எதரொாரககொ் ொடவைதவட கைறவாக இரககறேதா அைவகைள அவை் மதலல் வளரததக் ொகாளளேவணடம். அவை் மைதாை அவை் ேதடகற ேவைலககாை தகத அவரடம் இரகக எனற நமொ ஆைமபதத வடடாொைனறால். எனறால் இலைல. நமபகைகைய வளரததக் ொகாளளம் மைறகள். . அவரடம் அைவகள் எநத அளவ இரககறொதனற கணககடடக் ொகாளள ேவணடம். ஒரவை் மகநத ேநரமைற சநதைையடை் ேதரவகைள எதரொகாளள மடயம். இவவாற ேதைவயாை தகதகைள கணடறநத. ஆைால் நமபகைக மடடம் நைறய இரககறத!. அவரகக எளிதல் ேவைல கைடததவடமா?. அவைை அறயாமல் அவரைடய ஒவொவார ொசயைலயம் ொசதககம். அவை் எதரொகாளகற ேதரவகளில் பைதொலககம். அவறைற வளரததக் ொகாளளவம். நமபகைக இரநதத எனறால். அநத நமபகைக. ஒரவரகக கறபபடட ேவைலககாை தகத இலைல!. அநத நமபகைக.தகதயாை நொை் அவரதாை் அபொட எனகற நமபகைக ஆழமாக அவரடம் இரககேவணடம். ஒேை ேதரவகக ொணயல் இரபொவரம். அவை் அநத ேவைலகக எதரொாரககொ் ொடம் தகதகைளத் ொதரநத ொகாளள ேவணடம். அவரகக நமமாலம் மடயம் எனற தனைமபகைக ேவணடம். பததாக ேசை நைைபொவரம் ொசனறால் ஏறகைேவ ொணயல் இரபொவரகேக அநத ேவைல கைடபொதறகாை காைணஙகளில் ஒனற அவரடம் நமபகைக இயலொாகேவ அதகமாக இரபொதம் தாை்.

நம் நமபகைககைள தகரககத் ொதாடஙகைால்.'நமமாலம் மடயம் ' எனற அவவொொாழத மைதனள் ொசாலலொ் ொாரததக் ொகாளள ேவணடம். சய மனேைறற நலகள். அநதக் கணேம. அவை் ேொாதமாை அளவல் உைழககவலைல அவரககரய ேவைலயைைொ் ொொற மடயாத. இமமாதர வளரம் சநதைைகள் நமபகைகைய ொலவைமாககம் ஆறறல் ொகாணடைவ. அநதக் கணேம ேவற சநதைைகளில் மைைதச் ொசலததவதை் மலம் இவறறை் தாககதைதக் கடடொ் ொடததலாம். கறபபகள். ொொாதவாக எநத ஒர ொசயலககமாை மநதைம் ஆகம். தகதகள் இரநதாலம். எனறால் அவைால் . அடதத ஒரவரகக மகவம் ேதைவபொடம் கணஙகளள் ஒனற உைழபப ஒர நலல ேவைலொயானைற ஒரவை் ேதடகொகாளள உைழபப கணடபொாக ேவணடம். ஒலபேொைழகள் ஆகயவறைற ொடககலாம் அலலத ேகடகலாம். எதரமைற சநதைைகள் நம் மைதல் ேதானற. இத ேவைல ேதடவதறக மடடமனற. இைவ எலலாம் ொொரமொாலம் ஒரவரை் தனைமபகைகைய வலபொடததம் வணணேம அைமநதரககம். எவவளவதாை் நமபகைக. அவவாற எணணத் ொதாடஙகவைத வடடவடட நமத மைதககொ் படதத ேவற ொசயலகளில் ஈடொடத் தவஙகேவணடம்.

இநதத் ொதாழலாளி ொதடடமலலாமல். அலடடக் ொகாளளாமல் ேவைல ொசயவத ொதரநதத. நமகக எனைத் ேதைவேயா அைதொ் ொொற மடயம். உைழபப எனறதம் கடபொாைறையத் தககக் ொகாணட களமபவடாதரகள்:(. தமப ந மடடம் மறறவரகைள வட அதக அளவல் மைஙகைள ொவடடகறாய்! அத எபொட? எை வசாரததாை். அைைததலேம உைழததால் மடடேம. இமமாதரயாை ேநைஙகளில் 50 கேலாமடடைையம் ஓடேயக் கடநதால் அததக உைழபப ொலைைத் தைாத. அநதத் ொதாழலாளி மைம் ொவடடைகயல் ொாரககேவணடம் எனற மடவ ொசயத அநதத் ொதாழலாளி மைம் ொவடடம் இடததறகச் ொசனற ொாரைவயடடாை். . இைதபொாரதத ேமலாளரகக கழபொம் ேநரடடத. கைளபைொததாை் தரம். ஆைால்.ேவைலையத் ேதடம் ொடலததல் ொலகடடஙகள் இரககனறை. அயயா! மறறவரகள் மைம் ொவடடைகயல். மைதைத ொவடடவதல் மடடேம கவைமாய் இரபொாரகள். ேமலாளை் கழபொததை் உசசததறேக ொசனறவடடாை். அநதத் ொதாழலாளிைய அைழதத. இரபபனம் அனறம் அதொதாழலாளிேய அதக அளவல் மைம் ொவடடயரநதாை். அஙக ேொரநத வசத இரபொைத ொதரநத ொகாணட அஙக ொசலவத தாை் சரயாைத. அநத நறவைததல் ொல ொதாழலாளை் ொணபரநத வநதைை். மதநடொம் கலநத உைழபபை் அரைமைய உஙகளகக உணரததம். மதநடொம் கலநத உைழபபதாை் ேதைவ. அநத காலததல் ஒர மைம் ொவடடம் நறவைம் இரநதத. அதறக அநதத் ொதாழலாளி இவவாற ொதலளிததாை். மறறவரகள் எலலாம் ஓயாமல் ொவடடக் ொகாணடரகக. உடேை நடககத் தவஙகடககடாத. இத ஒர உணைமச் சமொவம். நாை் அவவாறலைல. எலலாரம் ொவடடம் அளைவ வட ஒர கறபபடடத் ொதாழலாளி மைஙகைள அதக அளவல் ொவடட வநதாை். உதாைணததறக ஒர 50 கேலாமடடை் தைதைத நாம் கடகக ேவணடம் எனற ைவததக் ொகாளேவாம்.

இைடயைடேய ேகாடாரையக் கரைமொ் ொடததவம் ேநைம் ஒதகக. சறசறபபம் எடடொ் ொாரகக ஆைமபததத. ேதைவயாை அளவல் இரகக ேவணடம் எனற உணரததம் எனற நாை் நைைககேறை். அநத லாரயல் நடடக் ொகாணடரநத கமப ஒனற அரகல் நடநதக் ொகாணட இரநத ொொணணை் ேசைலயல் ேமாத. கரதடடக் ொகாளேவை். மடாொைை கேழ வழநதரகக ேவணடய ொொணைண உடேை சதாகரததக் ொகாணட நாை் படதேதை். ேமறகணட சமொவம் உஙகளகக உைழபப எனொத தடடமடபொடட. காணக் ொகாடைமயாை நகழசச அத. எனற தாமைையை் கைல் எை் மைதை் வலகளகக எலலாம் ஒததடம் ொகாடபொதொ் ேொால இரநதத. வொதத நாை் நடநத வநதக் ொகாணடரநத ேொாததாை் அைதொ் ொாரதேதை். நஙகள் நமபகைகையயம் உைழபைொயம் மடடம் ைகவடட வடாதரகள். உைழகக ஆைமபயஙகள்!. வைைவல் ொவறற உஙகைளத் ேதடவரம் ொாரஙகள். படைவநன கமபயல் மாடடக் ொகாணடத. அதைாலதாை் எனைால் அதக அளவ மைஙகைள ொவடட மடகறத எனற ொதல் அளிததாை். உஙகள் மைதல் மடயம் எனற நமபகைகயடை். இரநதம் எனனல் இரநத . அநத வழேய வநத ேவகமாக ஒர லார வநதக் ொகாணட இரநதத. அேதாட நலலாமல் அநதொ் ொொணைண மகநத ேவகதேதாட கேழ இழகக ஆைமபததத. 6. எை் மைதல் சறத சறதாக ொைழயொட நமபகைகயம். மதநடொம் கலநத. ஆைகயைால்.

ஏதாவத வொரதம் ஆகவடேமா எனற ொயநேதை். ஆைால். எநதொ் ொலனம் இலைல. உடேை. ொதறய நாை் அநதொ் ொொணணை் அரகல் ஓடசொசனற ொாரகைகயல் அநதொ் ொொண் சாைலயல் நடவல் மயஙகக் கடநதாள். அைதொ் ொாரதத நாை் மகவம் ொயநத வடேடை். எபொடேயா சமாளிததவாற அநதொ் ொொணைண ொமதவாக கேழ வடேடை். எைத சடைடையக் கழடட அவளகக அணவதத வடட. அநத மாநற மகததல் ொயததை் சாைய அபொடேய அபபக் கடநதத. அரகல் இரநத ொொடடக் கைடயல் சறத நைை வாஙக அவளைடய மகததல் ொதளிதேதை். வைைவல் மரததவமைைகக அநதொ் ொொணைண அைழததச் ொசலலாவடல். லாரயலரநத மறறலமாக அநதொ் ொொண் வடொடவதறகள் அவைள ொலமைற சாைலயல் பைடடய லார அவளத படைவையயம் இழதத ொசனற வடடத.நழவய அநதொ் ொொண் கேழ சரய ஆைமபததாள். அநத லார டைைவரம் வணடயைை நறததாமல் வைைநத ொசனறவடடாை். அஙக அநதொ் ொொணைணச் . மாடடைால் ொதாைலநேதாம் எனற எணணைாேைா எனைேவா. அநதொ் ொொணைண ஒர ஆடேடாவல் ஏறறக் ொகாணட அரகல் இரநத மரததவமைைககக் ொகாணடச் ொசனேறை். ேவற வழ இலலாததாலம் அநத வைசையத் தாஙக மடயாததாலம் எனபடயம் தளை ஆைமபததத. அவைள உடேை தககக் ொகாணட சாைலயை் ஒைததறக ொகாணட வநத கடததேைை். ஒரவழயாக கேழ வழநத அநதொ் ொொணைண இழததவாேற ொசனறத லார.

அஙக எை் ைகககடகாைதைத அடக ைவதத ொகாஞசம் ொணதைதொ் ொொறறக் ொகாணேடை். ொயபொட ஒனறமலைல எனற ொசானைவடனதாை் எைகக உயேை வநதத. அவவழேய ொசனற ஓரரவை் எனைை வதயாசமாக ொாரபொைத உணரநேதை். அைத அஙகரநத ொசவலயரடம் ஒபொைடதத வடட ொடொடபொாக அமரநதரநேதை். அநதொ் ொொணைணொ் ொரேசாததத மரததவை். பை் நானம் அவனம் அவனககத் ொதரநத ஒர நைக அடகக் கைடகக வைைநேதாம். மைதறகள் 'அநதொ் ொொணணறக ஒனறம் ஆகவடாமல் காபொாறற ஆணடவா!' எனற ஆணடவைை ேவணடக் . மரததவ மைைகக வைைநேதை். எை் மைதல் அநதொ் ொொணணறக ஒனறம் ஆகவடககடாத எனொதேலதாை் கவைலயாக இரநதத. அவை் சல மரநதகைள எழதக் ொகாடதத அவறைற வாஙகவைச் ொசானைாை். நாை் மரததவை் ொசானை மரநதகைள வாஙகக் ொகாணட.ேசரதத வடேடை். அபொொாழத தாை் எனனடம் அவவளவ ொணம் இலலாதத எைகக நைைவறக வநதத. எை் நணொை் எனனடம் வைடொொறறக் ொகாணட ொசனற வடடாை். அதறக நாை் அதக மககயததவமம் ொகாடகக வலைல. பறக அவரகளககள் சரததவாேற ொசலவைதயம் ொாரதேதை். ஆைால் எனை காைணம் எனற எனைால் அறநதக் ொகாளள மடய வலைல. உடேை ஒர மடவறக வநதவைாய் ொவளிேய வநத எனனைடய நணொை் ஒரவைைத் ொதாடரப ொகாணேடை்.

சளககததாை் மறறொட எதவம் இலைல. அநதொ் ொொணணை் மகததலம். எனற கறைாை். உஙகளககததாை் மகவம் சைமம் ொகாடதத வடேடை். அநதொ் ொொண் எநதககாயமம் இலலாமல் தபபதத வடடாள். இனனம் சறத ேநைததல் நஙகள் களமொலாம்'. 'கவைலொ் ொடாதரகள். ''எனைஙக இபொ எபொட இரகக?'' எனற வசாரககத் தவஙகேைை். அைதக் ேகடடதமதாை் எைகக உயரேொாய் உயை் வநத மாதர நமமத ஆைத. சறத ேநைம் கழதத எனைரேக வநத மரததவை்.ொகாணட இரநேதை். நாை் அநதொ் ொொண் இரநத அைறககள் நைழநேதை். அஙக கடடலல் சாயநதவாேற அமநதரநத அநதொ் ொொணைணொ் ொாரதத உடை் எைககள் ஒர நமமத ொைவயத. ொைவாயலைல' எனற எை் மைம் அைமத அைடநதத. அவள் அதறக ''மகக நனறஙக உஙகளகக!. 'அபொாடா !. எைகொகலலாம் எதவம் சைமம் இலைல'' எனற நாை் இைட மறதேதை். அநதொ் ொொண் கணமழதத வடடாை். மறொடயம் மகக நனற'' அபொட எனறாள். சல சைாயபபகள். . சகசைசக் ொகாடதத இரககேறை். இபொ வல ொைவாயலைலஙக!. ''வடஙக நஙக தபபசசேத ொொரய வசயம். வலயை் ேைைககள் கைறநத பனைைகொ் ொடை ஆைமபததத. அதறகம் மரநதகள்.

உஙக சடைடையக் ொகாடதத மாைதைதயம் காபொாறற. அநதொ் ொொணணறக எை் சடைடையக் கழடட அணவதததல் இரநத நாை் சடைட இலலாமேல ொனயனடேைேய அைலநதரககேறை் எனற எைகக பரய வநதத. ''நஙக இபொடேயவா சடைட இலலாமல் இவவளவ ேநைம் இரநதஙக?'' எனற அநதொ் ொொண் வயபபடை் வைவய ேொாததாை். எனற உணரசச வசபொடடவளாக அநதொ் ொொண் ேொச ஆைமபததாள். உனனடை் வநதவை் உைககாக எபொட கஷடபொடட வடடாை் ொதரயமா?. அநதொ் ொொணைண மணடம் ொரேசாதததவை். ொமதவாக ொவடகம் ொடை ஆைமபததத எைகக. ஆைால். அநத ேநைம் உளேள நைழநத மரததவை். அவை் இலலாவடடால் உை் நைலைம ேமாசமாக மாறயரககம்?. எனனடம் தரமப இன எநதக் . அநத தமபதாை் ொாவம் ொைாமொ ொயநத. அநத ேநைம் உளேள வநத தாதொ் ொொண் ஒரவை் அநதொ் ொொணைண ேநாகக. எை் உயைைக் காபொாறறயேதாட. ைககைள கறகேக கடடக் ொகாளள ஆைமபதேதை். இைத எனைால் எை் ஆயளககம் மறகக மடயாத''. தடதத வடடத. அவரடம் ஏேதா ொசாலல ஆைமபதத அநதொ் ொொண் அைத உடேை வடடவடட அைமதயாைாள்.''உஙகளகக ேவணடமாைால் இத சறவசயமாக இரககலாம்!. சடைடக் கட இலலாமல் உைககாக இவவளவ ேநைம் அைலஞசககடட இரநதத'' எனற அநதொ் ொொணணடம் வாரதைதயாட ஆைமபதத வடடாை். இபொ மரததவமைையலம் ேசரதத எைககொ் ேொரதவ பரஞச இரககஙக!. ''எனைமமா! சாைலயல் நடககம் ொொாழத ொாரதத நடககேவணடயத தாேை?.

அஙகக் ொததைமாக அநதொ் ொொணைண இறகக. வடடல் யாரம் இலைல. ொதளிவைடநத அநத மகதைதொ் ொாரதேதை். இைத அவளத ொாரைவயாேல பரநதக் ொகாணட நாை் அநதொ் ொொணைண ைகததாஙகலாக படததக் ொகாணட அபொடேய ொமதவாக நடதத ொவளிேயக் ொகாணட வநேதை். உடேை எழநத நடகக ஆைமபதத அநதொ் ொொணைண. மறேொசசொ் ேொசாமல் அநதொ் ொொணணம் நைைொ் ொரகைாள். வல சரொைைத் தாகக. அநதொ் ொொணணடம் வடடை் சாவைய வாஙக வடைடத் தறநேதை். மரததவமைைககாை ொதாைகையக் கடடவடட. கரபொாக . நஙகள் வடடகக களமொலாம் எனற ொசானைாை். சைமயலைறககச் ொசனற சறத தணணை் ொகாணரநத அநதொ் ொொணைணொ் ொரகச் ொசானேைை். ஒரக் காைல ஊை மயலைகயல் எலலாம் அவள் தடபொத ொதரநதத. அமமா எஙேகா ொவளியல் ொசனற இரககறாை் ேொால் இரககறத. அநதொ் ொொண் இரநத அைறகக வநத களமொலாம் எனற அநதொ் ொொணணடம் ொசானேைை். வடடை் அரகல் ொகாணட ொசனறால். ொொண் மைதளவல் சறத ேநை நனறாகேவ ேதறவடடாள். வடடல் அநதொ் ொொணைண அமைச் ொசயத உடை். அநதொ் ொொணணால் ொதாடரநத நடகக இயலவலைல. ஒர ஆடேடாைவ அமரததக் ொகாணட அநதொ் ொொணணை் வடடறக வைைநேதாம். அவளதக் காலை் சளககை் ொாதபப வலயடட.கவைலயம் இலைல. பறகதாை் அநதொ் ொொணணை் ொதடடம் இைளபொாறலககொ் எலலாம் பறக தணய அநதொ் ஆைமபததத. அநதொ் ொொணணை் அபொா. ொவளிேய வநததம்.

இநதொ் ொொணைண எஙேகா ொாரததரககேறாேம! எனற ேயாசதத வணணேம இரநேதை். தமழொசலவை் அயயாவை் அலவலகததல் நாை் ேவைலத் ேதடச் ொசனறேொாத ொாரதத ொொணணலலவா!. ஒர ேவைள நமமடம் ொதாைலேொசயல் ேொசம் தாமைை இநதொ் ொொணணாய் இரககேமா!. உஙகள் வடடல் ேதடவாரகள் நஙகள் களமபஙகள் இன நாேை ொாரததக் ொகாளகேறை் எனற அநதொ் ொொணணை் கைைல சடைடச் ொசயயாமல்.இரநதாலம் கைளயாை மகம். அநதொ் ொொணணம் தனைைத் தாமைை எனறலலவா ொசாலல அறமகொ் ொடததக் ொகாணடாள். உணரசசைய ொவளிபொடததம் அவளதக் கணகளதாை் எனனடை் ேொசவதேொால் ஒர பைைமைய ஏறொடததயத. உஙகளகக ேநைம் ஆகவடடத. எைத மகம் ைககாலகைள எலலாம் கழவ. அரகல் இரநத உணவ வடதககச் ொசனற சறத உணைவ வாஙகக் ொகாணட வநேதை். எனற ஒர எணணம் மைதல் ேதானற ஆைமபததத. அவள் உணட பறக அநத தடைட வாஙக ைவதத வடேடை். அநதொ் ொொணணை் வடைடவடட ொவளிேய வநத உடனதாை் அநதொ் ொொணைண எைகக நைைவறக வநதத. சைமயலைறச் ொசனற ஒர தடைட எடததவநத. அதவம் சமொததலதாை் ொாரதத உணரவ. அவரகள் வடடேலேய தைலவாரக் ொகாணடதாை் களமபேைை். . அளவாை உடலவாக. அநத தடடல் ைவதத அநதொ் ொொணணடம் உணணக் ொகாடதேதை்.

அதறகத் தாமைை. இனனம் ஒர சல நாடகளகக எனைால் எஙகம் நடகக இயலாத. உஙகளிடம் சல சநேதகஙகள் ொறறக் ேகடகேவணடம் நாைள உஙகள் அலவலகததல் சநதககலாமா? எனறத் தயஙகத் தயஙக ஆைமபதேதை். ேமலம் சகசைச அளிதத வடடல் ொகாணட வநத வடடவடட இபொொாழததாை் களமபச் ொசனறாை். எனற எணணததல் தாமைையை் எணைணத் ொதாடரப ொகாணேடை். எைகக இநத வொததால் காலல் சளகக ஏறொடட வடடத. நானம் ''அபொடயா! உடமைொொ் ொாரததக் ொகாளளஙகள்!'' எனற வசாரததவடட ொசலேொசைய ைவதேதை். 7 மைம் அவள் வசம் இலைல. ''இலலஙக மண நாை் இனற ஒர வொததல் சககக் ொகாணேடை்.எதறகம் ொதரநதக் ொகாளேவாம். ேவணடமாைால் எை் வடடறக வாரஙகள்'' எனறாள். ொடகைகயல் மைம் எலலாம் ொடொடபபடை் பைணடக் ொகாணட இரநதாள் தாமைை. நாை் வொததல் இரநத காபொாறறயொ் ொொண் தாமைைேயதாை். நாை் தாமைைொ் ேொசகேறை்'' எனற மறமைையல் தாமைையை் கைல் ஒலகக ஆைமபததத. '' வணககம்!.' எனற அவள் சநதைை ஓடக் . அவள் 'தகக மைத ேநைததல் ொடொடொவை அவை் மடடம் அடததக் வநத ொகாளள எனைைக் காபொாறறாமல் இரநதரநதால் எை் கத?. மாைலயல் நடநத சமொவஙகைள இபொொாழத நைைகைகயலம் ஆைமபததத. எைத சநேதகம் ஒனற ஊரஜதம் ஆைத. ொதயவம் மாதர ஒரததை் வநத அதலரநத எனைைக் காபொாறறைாை்.

உடேை. யாேைா வழயல் வநதவை் தனைைக் காபொாறறைாை் எனறதாை் இனைமம் நைைததக் ொகாணட இரநதாள். அதலரநத மணமாறனை் வாசைை அவைளத் தாககயத. அேத ேநைம். 'இபொடயா! நாம் இரநேதாம். உணைமயேலேய அவரககொ் ொொரய மைததாை்'. தாமைை தறொசயலாக மணமாறை் அமரநதரநத இடதைதொ் ொாரகைகயல் மணமாறை் சல காகதஙகைள மறநத வடடொ் ேொாயரநதத ொதரய வநதத.ொகாணட இரநதத. சடைடையக் கழறறய உடனதாை் அவள் இரநத ேகாலம் அவளககொ் பரநதத. இநதக் ேகாலததலா! அவை் நமைமொ் ொாரகக ேநரடடத' எனற எணணைகயல் தாமைையை் மைம் ொவடகததல் தடததத. அவை் சடைடயலலாமல் அைலநதாேை!. இனைொவனற பரயாத ஏேதா ஒனற தாமைைகக மணமாறனை் நைைைவ ஞாொகபொடததக் ொகாணேட இரநதத. அநதக் ேகாலதைதொ் ொாரதததம் தனைைொ் ொறறக் ொகாஞசமகட கவைலொ் ொடாமல் தாமைைககத் தைத சடைடைய அணவதத மணமாறைைொ் ொறறய மதபப அவள் ொநஞசல் ொலமடஙக உயரநதத. தாமைைகக இனனம் மணமாறை் யாொைனறத் ொதரயாத. . கசசொ் ொடடவளாய் சடைடையக் கழறற வடடாள். எனற மணமாறை் தைகக சடைடைய அணவதததொ் ொறற நைைததக் ொகாணட இரகைகயலதாை் மணமாறனை் சடைடைய தாை் இனனம் மாறறாமல் அபொடேய ொடததக் ொகாணட இரபொத தாமைையை் நைைவறக வநதத. 'அவசைததறக அவை் தைத சடைடையக் கழடட எைகக அணவததவடட.

அவரகளிடம் தாமைை நடநத நகழசசகள் அததைைையயம் ஒவொவானறாக வவரததாள். சைாயபப காயஙகளடை் இரநத தாமைைையொ் ொாரதத அதரநத வடடைை். சறத ேநைததல் ொவளியல் ொசனறரநத தமழொசலவனம் அவை் மைைவயம் வட தரமபைை். 'ொாவம் அவை் எணணம் ேொால் அவரகக ேவைல அைமயவலைல ேொாலரககறத' எனற எணணக் ொகாணடாள். தனைை யாொைனற ொதரயாத நைலைமயலம் தைககாக ைகககடகாைதைத அடக ைவதத மணமாறனை் ொசயல் தாமைைையொ் ொாதததத. அைதக் ேகடட உடை் அவரகள் தாமைைகக ஒனறம் ொொரயதாக காயம் ஆகாமல் தபபததைத எணண மகழநதைை். இைணைடயம் ொாரகைகயல் அவளகக மணமாறனை் நைலைம ஒைளவொ் பரநதத. அவரகள் ொநாணடயொட. தாமைைையக் காபொாறறய அநத மகம் ொதரயாத இைைஞனககம் அவரகள் மைதாை நனறையத் ொதரவததைை் பை் தமழொசலவை் தாமைையடம் ேகடடாை். எனை ஆயறற? எனற ொதடடததடை் தாமைைைய அவரகள் வசாரகக ஆைமபததைை். 'ஏமமா! உனைைக் .அவறைறத் தாமைை எடததொ் ொாரததாள். ஒனற அவளிை் மரததவமைை இைசத. அடததவை் எபொட இரநதால் எனை! நாம் மடடம் நனறாக இரகக ேவணடம் எனற எணணம் மலநத வடட இநநாளில் இபொடயம் ஒரவைா? எனற அவள் மதபபல் மணமாறை் ொலொட உயரநத வடடாை். மறறத அவள் மரததவச் ொசலவககாக மணமாறை் தைத ைகககடகாைதைத அடக ைவதததறகாை இைசத.

மணடம் வநத ொொறறக் ொகாளவாைபொா'' எனற ொதரவததவடட தை் அைறககத் தரமப கடடலல் ொடததக் ொகாணடாள்.காபொாறறயவரடம் உைகக ஆை மரததவச் ொசலைவக் ொகாடதத வடடாயா?' எனற. ொடகைகயல் இரநத தாமைைகக அனைறய நகழசசகளம். 'மணமாறை் அவை் யாொைனற ொதரயாமேலேய தாமைையை் மைதல் ஒர ொாதபைொ ஏறொடததவடடாை்' எனொததாை் அத. அதல் மணமாறை் ொசயத உதவயம் தரமொ தரமொ எணணததல் வடடமடடொடேய இரநதை. அைதத் தரமொ ொொறறக் ொகாளவைதொ் ொறறயம் ஒர வாரதைதக் கட ேொசாமல் மணமாறை் ொசனற வடடத பரநதத. அபொொாழத தாை் தாமைைகக மரததவச் ொசலைவொ் ொறறயம். ொணததறக மகவம் கஷடபொடம் அநத நைலயலம் தாை் ொசயத உதவையக் கறபபடட ொணம் ேகடடாக ேவணடேம எனற அைதொ் ொறற எதவம் ொசாலலாமல் ொொரநதனைமயாகச் ொசனறவடட மணமாறைை எணண அவள் வயநதாள். 8 ேதரவ நடததேவாை் எதரொாரபொத (மணமாறனை் ொாரைவயல்) . ொலவாறாக எணண ஓடடததல் இரநத தாமைைகக ஒனற பரொட ஆைமபததத. அவரம் எதவம் ேகடகவலைல. அவளிை் தநைதயடம் ''நாை் அநத அதரசசயல் இரநத மளாததால் ொசலைவொ் ொறற எதவம் ேொசவலைல.

ஒரபறம் நதயாவை் நசசரபப எனறால் மறபறம் வடடலம் நைலைம ேமாசமாகக் ொகாணேட இரநதத.தாமைைேயாட உைையாடயதல் கைடதத நமபகைகேயாட நாை் உைழததக் ொகாணடரநேதை். 'உடமப இபொொாழத ொைவாயலைலயா?' எனற வசாரதததறக ேதறவடடதாகத் ொதரவததாள். ஆைால் ொசாலலக் ொகாளளமொட எநத மனேைறறமம் ொதனொடவலைல. எனனைடய சழநைலேயா வைவை ேமாசமாக ஆைமபததத. அனற காபொாறறயத நாை் தாை் எனற ொசாலலவடலாமா எனற ஒரகணம் நைைதேதை். இநத நைலயல் தாை் தாமைையடம் இரநத அைழபப வநதத. ஆைால். ொசானைாள் '' இதறகாக எலலாம் அலடடக் சரயாைொட மயறசததால் உஙகளகக ேவைல கைடககம் நாள் ொவக ொதாைலவல் இலைல!'' எனற நமபகைக அளிககமொட ொசாலல வடட ேமலம் சல வசயஙகைள எனனடம் ொசானைாள். அவள் ொசானை வொைஙகள் கேழ! ேதரவ நடததேவாை் எதரொாரபொத நமமால் மறறவரை் மைதல் எனை இரககறத எனற ொாரகக . எைத ேதரவகைளொ் ொறற தை் சாநதமாை கைலல் தாமைை வசாரததாள். பறக ொகாளளாதரகள் மண. ேவணடாொமனற வடட வடேடை்.

ேவைலத் ேதட வரொவை் அநத ேவைலகக ொொாரததமாைவைாக இரபொாைா' 3. ொாரபொாரகள். ேவைலத் ேதட வரொவை் எநத அளவறக அநதொ் ொதவயை் ொலைை உயரததவாை். ஆைால். ேமலம் எனொைனை கடதல் தகதகைள ைவததளளாை் எனொதல் யாரம் ஆரவமடை் இரபொாரகள். நமமடம் அவவாற ொசயலொடம் சகத இலைல. ேதாைாயமாக எனை எதரொாரககறாரகள் எனற அறநதக் ொகாணேடாேமயாைால். ேவைலத் ேதட வரொவை் ேவைலைய மைைபபடை் ேதடகறாைா? அவை் எநத அளவறக அநதொ் ொதவயை் ொலைை உயரததவாை். நாம் ேதரவகக ொசலலைகயல் எனை எனைக் ேகளவகள் ேகடகொ் ேொாகறாரகள் எனற நமைமத் தயாை் ொசயதக் ொகாணட எளிதல் அநதத் ேதரவல் ொவறற அைடநத வடலாம்.மடநதால். அநத ொதவககத் ேதைவயாை தகதகேளாட இரபொத மடடம் அலலாமல். மதலல் அநத ேவைலையச் சாரநத தைறகக சமமநதமாை தைறகளில் உதாைணமாக அவரகக பலைம ொமனொொாரள் இரககறதா எனற ேசாதைையாளரகக. அதறகாக நாம் வரததபொடத் ேதைவயலைல. 2. ேவைல ேதடம் நொை். 1. வைலபொககம் . நாம் ஓைளவறக ேதரவறக தயாைாகச் ொசலலலாம் இலைலயா? தஙகளிடம் ேவைலத் ேதட வரொவரகளிடம் ஒர ேதரவாளை் எதரொாரபொத.

எைதயம் நணககமாகொ் அவதானதத ொசயவத. நமமைடய அனொவததல் நாம் ொாரதத ேவைலககாை தகதகள். நமமடம் இநதததறைமகள் இரககறதா. மறறம் நைல் எழதவத கடதல் தகதயாக அைமயம். இலைலயா? எனற எஙஙைம் . அைஙககள் நறவ ேமறொாரததலல் உளள அனொவம் ேொானறைவகைளச் ொசாலலலாம். அனொவதைதொ் ொாரபொாரகள். ேொானறைவகைள கறபபடடச் ொசாலலலாம். அடதததாக தனததறைமகள் மககயததவம் வாயநததாக இரககம். அடதததாக ொொாதவாை தைறகளில் ேதரசச இரககறதா எனற ொாரபொாரகள். ஒர தைறைய வடட வடட ேவொறார தைறகக மாற நைைபொவரகளகக ேமறொசானை அனொவஙகள் மககயததம் வாயநததாகக் கரதபொடம். தைலைமொ் ொணப. இலகவாை ேமறொாரைவயல் ொணைய மடககம் தறை். அடதததாக.வடவைமபப. உதாைணமாக ொயறச அளிததலல் அனொவம். ேவைலைய ொசயத மடககம் மைற ேவைலையச் ொசயவதல் ஈடொாட ேொானறைவகளில் உளள தறைமகைளக் கணககல் எடததக் ொகாளவாரகள்.

இபொட வைகபொடததக் கணகொகடததக் ொகாளளஙகள். ேவைலத் ேதடவத எனொத ஒர ொொாரைள வறொத மாதர. மதலல் உஙகளிடம் உளள சறபபககைள எலலாம் ொடடயல் இடடக் ொகாளளஙகள். ேவைலத் ேதடவதறகாக நமைம எவவாொறலலாம் மாறறக் ொகாளள ேவணடம். பற தைறகளிலம் உளள ொயறச. எநத நறவைதைதயம் அணகம் மனைை்.ேதரவாளை் மதபபடவாை்? ேதரவ ொசயயம் நைலயல் இரபொவரகள் நாம் அனபபய வணணபொ ொடவம். உஙகளிை் தைறயல் உளள ொயறச. ேதரவல் நமமைடய நைல. . நமைம கவனகைகயல் அவைைக் கவரநத உதவகைமாை தகவலகள் இவறைற எலலாம் கறதத ைவததரபொாரகள். தனபொடட சறபபயலபகள். நமமடைய ொைஸயம். ஒர வறொைையாளை் சைகைக வறக ொலவதஙகளிலம் தயாைாவத மாதர ேவைலத் ேதடொவரம் தயாைாைாலதாை் ொலை் கடடம்.

ஏை் இநத ேவைலைய எதரேநாகககேறாம் எனொதறகாை காைணததடை் இரககேவணடம். அத நாம் யாை் எனொைதச் ொசாலலேவணடம். எபொட ேதரவகள் ொசலகனறை. நம் தகதகள் அவரகளகக எவவாற உதவககடம் எனற வொைம். நம் தகதகள் மனைை் நமகக எநத வதததல் உதவை எனற .அநத நறவைததல் எதரொாரககபொடம் சறபபகள் மறறம் உஙகளிடம் உளள சறபபகைள ஒபபடடொ் ொாரததக் ொகாளள ேவணடம். ேவைலககாக யாரம் எதரொாரககம் தகதகள். எனை எதரொாரககறாரகள் எனொைத எலலாம் ொதரநதக் ொகாளளேவணடம். 3. 1. நமத தகதகளிை் சரககதைத வவரகக ேவணடம். அதறகாக தைற சாரநத நறவைஙகளில் எனை நடநதக் ொகாணட இரககறத. எபொட ேதரவகள் ொசலகனறை. நமைம வவரககம் மதபபக் கடடபொடட வாககயஙகள். எனொறலலாம் ொதரநத ைவததக் ொகாணேட இரஙகள். மறறம் ொொாதவாக நறவைஙகளில் எனை நடநதக் ொகாணட இரககறத. 4. நமமல் இரககம் தகதகள் எநதவதததல் ேமறொசானை தகதகேளாட ஒததொ் ேொாகனறை எனற வொைம். 2. எனை எதரொாரககறாரகள். உஙகள் சறபபயலபகள் எனற நஙகள் உஙகைளொ் ொறற ொசாலல தயாரதத இரபொைவகைள அடககடச் ொசாலல ொாரததக் ொகாணேட இரஙகள்.

தறைமகேளாட ொொாரதத தறைமகள் எலலாவறைறயம் அவறைற நறவைஙகள் உஙகைளொ் ொறறய கணககல் எதரொாரககம் வாசகஙகைள மாறற அைமததக் ொகாளளஙகள். ேொானறவறைற கரததல் ொகாணட அலச ஆைாயநத. உஙகளிடம் எடததக் உளள ொகாளளஙகள். இைவேய மதபபக் கடடொ் ொடட வாககயஙகள் எனற நாை் கறபபடவை. கடடைைொ் ேொாடடகளில் சறநத வளஙகவதொ் ொறற உளளத. நமைமொ் ொறறச் ொசாலலம் . உதாைணததறக உஙகள் ொைஸயமல் நஙகள் ேொசச. இவறைற எழத. ொசாலல மறறம் வவரததொ் ொழகக் ொகாளள ேவணடம். நஙகள் எநத அணகமேொாத அநத நறவைதைதொ் ொறற ஒர அலச நறவைதைதயம் அவரகளகக ேதைவயாை வொைஙகள் அடஙகய நலல மைறயல் அைமககொ் ொடட மதபபக் கடடொ் ொடட வாககயஙகள் அடஙகய.வொைம். ஆக ேமறகணட மனற வசயஙகைளயம் நனகொ் ொாரததக் ொகாணடரகள் அலலவா!. அைதேய நஙகள் ொதாழலநடொ கடடைை எழதவதல் உஙகளகக உளள பலைமேயாட ொதாடரப ொடததச் ொசாலலலாம். அதறேகறறவாற நம் தகதகைளொ் ொறற ொசாலலதல் மாறற அைமககொ் ொடட இரகக ேவணடம்.

கடறகைையை் மணலல் ேகாலம் ேொாடடொட அமரநதரநத நதயாைவொ் ொாரதேதை். எததைை மைறதாை் இநதக் ேகளவையேயக் ேகடடக் ொகாணட . அநத ொமளைதைத ேமலம் வளரதத வரமொாத நாை் "ொசாலல நதத. ொைஸயமகள் இவறேறாட அநத நறவைதைத அணகவத நலலத. ஏேதா ஒர மடவறக வநதவளாக நதயா எனைைொ் ொாரததாள். நானம் எவவளவ ேநைமதாை் கடைலேய ொாரததக் ொகாணட இரபொத. ொாரதத சலபொைடநத நாை். எனனடை் ஏேதாொ் ேொசததடககம் வழகள் இனற எனைைொ் ொாரபொைதேய தவரததக் கடைலேய ொாரததக் ொகாணட இரநதத. அழகய அவளிை் மகததல் கவைல ேைைககள் நழலாடை. பை் கடலை் ொககம் ொாரைவையத் தரபபயபொட ''உஙகளிை் ேவைலேதடம் ொடலம் எநத அளவல இரககத மண'' எனறாள். எனைை வைசொசாலல வடட ந ொாடடககம் மணலல் ேகாலம் ேொாடடக் ொகாணடரநதால் எனை அரததம்?. தைததல் வைளயாடக் ொகாணட இரநத கழநைதகைளேய ொாரதத. உணைம நறம் கடறகைை வழககம் ேொால் கமொலடை் கைள கடட இரநதத. 9. தயவ ொசயத ஏதாவத ேொச'' எனேறை்.வணணபொஙகள். ேமலம் அஙக நஙகள் ொசாலல ேவணடய வொைஙகைள தரமொத் தரமொச் ொசாலல ொழகதலம் நலம்.

''அவரகக எனைைொ் படதத இரககறதாம். ஒததககைலைா. ஒரவாறாக சமாளிதத. ''எபொட மண எநத ேவைலயம் இலலாத உனை நமப நாை் . வைைவல் ஒர நலல ேவைல கைடததவடம் எனற நமபகைக எைகக இரககறத அதறகாை மயறசயல் இபொ மழவசசல் ஈடொடடககடட இரககேறை்'' எனேறை். மடைடத் தககயாவத உனைை காபொாததேவை் இத சததயம்'' எனேறை். அநத ொதைல எதரொாரததவள் ேொால நதயா கடைலொ் ொாரததொ் ொடேயத் ொதாடரநதாள். ஒர நலல வைை் வநதரககம் ொொாழத நாை் ஒர ேவைலயம் இலலாத ஒரவைைக் காதலககேறை் எனற எபொட ொசாலல மடயம்?'' எைக் ேகடடாள்.இரபொாேளா! எனற மைதனள் எணணயவாேற ''அத ொாடடககம் ேொாயடட இரகக நதத. எனறதம். மைத மழகக ஒர ேவகம் ொடய ''ந உை் வடடல் ைதரயமாக ொசாலல நதத. ந உஙக வடட வடட எனேைாட வநத வட. ஒததககடடா ொாரபேொாம். இைத ொசாலலம் ேொாத உணரசச மகதயால் எை் கணகளில் கணணை் நைறநத வடடத. ேமறேகாணட தரமண வசயமாகொ் ேொச ஆைமபதத வடடாரகள்'' எனறாள். எனைைொ் ொாரககாமல் கடைலொ் ொாரததொடேய ''எபொட மண ொசாலல மடயம்?. ''ொசாலல'' எனற அவைளத் ொதாடைச் ொசானேைை். நாை் உனைை எபொடயாவத ொாரததக் ொகாளேவை் நதத. ''ந நாம் காதலககம் வசயதைத உை் வடடல் ொசாலல ேவணடயத தாேை!'' எனேறை். ''மனை ஒர வைை் எைகக வநததனன ொசானேைை் இலல''. எைகக எனை ொசாலவத எனேறத் ொதரயவலைல.

மடைட தகக வடடக் காபொாததறத எலலாம் கைதகளள ேவணா நலலா இரககம் மண. இதல் நடகக எனை இரககத'' எனற உளளைச் ொசாலலக் ொகாணடத. எனைைொ் ொாரககாமல் கடைலொ் ொாரததொடேய நதயா ொதாடரநதாள் ''நலலேவைள நமககள் தபொாக எதவம் நடககவலைல'' எனற. ொமளைமாகேவ அமரநத இரநேதை். நாை் உனைை நமப வநதாலம் நாம இனற இரககம் நைலயல் வரமாைேம இலலாமல் வாழ மடயமா?. எைகக ேவைல இலைல எனற நறவைஙகள் ொசானைேொாதகட அநத அளவ கவைல வநததலைல. எைகக அபொடேய உைறநத வடடத. அதககபபறம் ொாரததககலாம்'' எை அவளிடம் மனறாடேைை். ''சர நதத இனனம் ஒரர வாைம் ொொாறததகேகா. மைத இைததக் கணணை் வடததொட இரநதத. உணைமயாை வாழகைகல அத மடயமா!'' எனறாள். ''எனை மண இவவளவ நாள் மயறச ொணணனஙக. அதககளள எபொடயாவத எைகக ஒர ேவைல கைடததவடம். ஒரகணம். அபொ எலலாம் கைடககாத ேவைல இனனம் ஒர வாைததல எபொட கைடககமன ொசாலறஙக.வைமடயம்?. எைகக எனைேவா அபொட எதவம் நடககமன ேதாணல'' எனறாள். அபொடேய மைொமலலாம் தயைம் அபபயத. . ஏறகைேவ வைகதயை் உசசததல் இரநத எை் மைம் நதயா எனைைத் தடடக் கழபொத பரநததம் '' நாம் ொழகயேத தபொாக ஆகவடடத.

நாை் இத ொறற ொலவதமா . ேதத எலலாம் மடவாக ொததரகைக வநதால் உைகக கணடபொாக அனபொேறை் மண.அைத சரயாக பரநதக் ொகாளளாத நதயா ொதாடைத் தவஙகைாள்.அதவைை எனைைொ் ொாரககாமல் கடைலேயொ் ொாரததக் ொகாணடரநத நதயா இபொொாழததாை் எனைைத் தரமபொ் ொாரததாள். ''நாம இன நணொரகளாேவ இரபேொாம் மண. ந இநத வசயதைத எபொட எடததக் ொகாளவாேயா எனற ொயநதக் ொகாணேட இரநேதை். இபொொாழத தாை் எைகக நமமத மண. ஒர சமபைதாயததறகாக பனைைகததாள் அவள் பனைைகபொைத கணட எைகக அதவைை நாை் மகவம் அழொகை கரதய நதயாவை் உரவம் மகவம் அசஙகமாகத் ொதரநதத. அதறகபபறமம் அவள் ஏேதேதா ொசாலலக் ொகாணேட ேொாைாள் ஆைால் அத எலலாம் எை் காதகளில் ஏறவலைல. ொசாலவொதனற ொசாலலத் ொதரயாமல் மைதல் அழதக் எனை ொகாணட இரநேதை். இனைமம் நாை் உனைை நலலொதார நணொைாகத் தாை் ொாரககேறை். நலல ேவைள நயம் இைத சலொமாகத் தாை் எடததககடட!. எைத கணகளில் நைறநத கணணைை மைறகக ேவணட அவள் இரநத ொககததல் இரநத ொாரைவையத் தரபப கடைல ொாரபொதாக ொாவைை ொசயயத் தவஙகேைை். அவள் எனைை நைாகரபொைத நாை் பரநதக் ொகாணட ொமளைமாக இரபொதாக கரதய நதயா. எை் ொமளைதைத. ந கணடபொாக வைணம்'' எனற ொதாடரநத ொகாணேட இரநதாள். ''அபொாடா. கலயாணம்.

கடறகைையல் ேசாகமாக அழதக் ொகாணடரநத எனைைத் . அபொடேய மணலல் உயைறற ோடம் ேொால அமரநதரநேதை். எனற அளிதத வாககறததாை் அவளம் இரககறாள் எனற நைவலகததககக் ொகாணட வநதத. பறக தனனைலகக வநத நாை் அபொடேய சதாகரததக் ொகாணட ைககைள வடட வடேடை். ''சர ொாரபேொாம் நதயா'' எனற வைடயனபப ைவதேதை். 10. அவள் உதறயைதயம் ேவொறார ேோாடக் கணகள் ேகாொமாகொ் ொாரததக் ொகாணட இரநததம். நாை் அவள் ைககைளொ் படததைதயம். அத எைகக ொல கஷடஙகைளத் தைபேொாவைதயம் உணைாத நாை். அவளம் அதரநத வடவகக மயனறாள்.ேயாசககம் ொொாழொதலலாம் உனைொ் ொதததாை் அதகம் கவைலொ் ொடேடை். ந இபொட இத சலொமாக எடததக் கடடத எனை எவவளவ மகழசசயாக ஆககடசசத் ொதரயமா!. கணகளில் மடடம் கணணை் ொவளளொமை வழய ஆைமபதத இரநதத. கடைலொ் ொாரததொடேய இரநத எனைைக் கைடசயாய் அவள் ''மண ந கவைலொ் ொடாேத அவரடம் ொசாலல உைககம் ஒர நலல ேவைலகக ஏறொாட ொணணகேறை்!''. ந எைதயம் அரைமயாகொ் பரஞசககறவை் மண'' எனறொ் பகழநதாள். சர மண நாை் களமபேறை் எனற களமபய நதயாைவத் தனனசைசயாக எை் ைககள் ஆேவசமாக படததத. கரததல் ொகாளள ேவணடய வசயஙகள் சல.

ஏொைனல் அபொொாழததாை் நமபகைகேய ஒரவரகக மகவம் ேதைவ. அவளிடம் மடமடொவை எை் நைலையக் கணணரடை் ொசாலல ஆைமபதேதை். ஒேை ேநைததல் அைைததலம் . ேவைலேதடம் ொடலததை் ஆைமொததேலேய உஙகளகக நலல ொதல் கைடககாவடடால் ொவறதத வடாதரகள். ேவைலேதடவதறொகை சல தகதகைள வளரததக் ொகாளள மயலைகயல். அதவம் சைமமாக இரககம் நைலயலதாை் நஙகள் நமபகைகைய இழககாமல் இரபொத மக மககயம். ொொாறைமயாக அைைதைதயம் ேகடட அவள் எைகக ஆறதல் அளிககம் வணணம் ேொசத் தவஙகைாள். எனற அவள் ொசானைத இைவ எததைகய மைேவதைையல் இரநதாலம் நமபகைகைய இழககாதரகள். தாமைையை் கனவாை வசாரபைொக் ேகடடதம் எை் மைதல் இரநத ேவதைை அைண உைடததக் ொகாணட களமபவதொ் ேொால பறடடக் களமபயத. ஒவொவானறாக மயலஙகள். காலம் கனய அனமதயஙகள். அவரகள் கவைததல் ொகாளள ேவணடய வசயஙகள் இைவ''. ''மண ேவைலத் ேதடம் ொொரமொாலாேைாை் இமமாதரொ் பைசசைைகைளததாை் சநதககனறைை்.தாமைையை் ொசலேொச அைழபபததாை் இநத உலகறேகக் ொகாணட வநதத.

உறவ அைைதத வடடஙகளிை் மலமம் மயறச ொசயயஙகள். உஙகளகக எனை எனை ேதைவ எனற கணககடஙகள். . உஙகள் எதரொாரபப நைறேவறக் கடயதாக இரததல் நலம். மைம் தளரம் ேநைததல் எலலாம் ேவைல கைடபொதால் நமகக கைடகக இரககம் நனைமகைள நைைததக் ொகாளளஙகள். உஙகளகக ஒததவரம் ொசயலகளில் ஈடொடஙகள்.கால் ைவகக ேவணடாம். எநத ஒர கடடததலம் உணைமயாய் இரஙகள். மறறைவககம் ேநைம் ஒதககஙகள். மறறவரகளில் இரநத வதயாசொ் ொடஙகள். அத ஊககதைத வளரககம். ேவைல ேதடவத மடடம் உஙகள் அைைததச் ொசயலகைளயம் ஆகைமததக் ொகாளளாமல். ேவைலயல் அமரவதறக நஙகள் ொசயயம் மயறசகள் எலலாம் உஙகளால் ொசயத மடககக் கடயைவேய எனற நமபகைகக் ொகாளளஙகள். உஙகள் நடப.

உஙகளிடம் இரககம் தகதகைள நஙகள் ேவைல ேதடம் இடததறக எபொட மககயமாைத எனொைத காடடம் வணணம் தயாரததக் ொகாளளஙகள். அனொவயஙகள் மறறம் தரததக் ொகாளளஙகள். தாமைைகக நனற கற வடடறக களமபேைை். ேவைல ேதடவைத தனயாக மயலவைத வட தகதயளேளாரடை் இைணநதத் ேதடலாம். ொரநதைைக் கடதஙகள் ேசகரததக் ொகாளளஙகள். தாமைையை் அறவைைகள் எை் சநதைைைய ேவறவதமாகத் தரபபயதால் மைதை் ேவதைை சறதளவ கைறநதத. உஙகைளொ் ொறறத் ொதளிவாக ேொசொ் ொழககபொடததக் ொகாளளஙகள் ொதளிவாகொ் ேொச ொயனறக் ொகாளளஙகள். சறபொாைொதார ொைஸயைமத் தயாரததக் ொகாளளஙகள். மயலஙகள். ொசயலகளில் ேநரததையக் ொகாணட வாரஙகள். அறவககொ் ொடட ேவைலகள் அலலாமல் மறற வழகளிலம் மயலஙகள். ொயலஙகள். வடடல் எைகக காததரககம் ஆொததொ் .

அபொட இபொடனன ஒேை சணைடைா!.'' 'கைத இபொடத் தரமபடசசா!' எனற மைதல் அதரநத நாை் எனை ொசாலவத எனற ொதரயாமல் மழததக் ொகாணட இரநேதை். ''அணணா!. ''ொசாலல ைாஜ எனை பைசசைை'' எனேறை். மறமைையல் அவசைம் அவசைமாக எை் தஙைக ேொச ஆைமபததாள் ''யாேைா நதயாவாம். ஒேை கபொாடா ேொாடடககடட இரககறாஙக. 11. தயவொசயத ந. இபொ வடடகக வைேவணடாம். வைடடயத வட வடடறக களமப வநதக் ொகாணட இரநத எனைை எை் தஙைகயை் ொசலேொச அைழபப மடடொ் ொடததயத. உனை மாதர சலை் அவககடடத் தபொா நடநதகடடா. எைகக ொைாமொ ொயமா இரககத அணணா!''. இஙக வடடல ஒேை பைசசைையாக இரககறத. ந தயவ ொசயத வடடகக இபொ வைேவணடாம்'' எனற அவள் கைலை் கவைலயல் ொைொைபொாை நாை். அத அவேளாட எதரகாலததத் தாை் ொாதககமாம். அவள் தஙகசசய ந வமபகக இழததககடட இரககறதா ொசாலல. அவேளாட அணணை் சலேொேைாட வநத.ொறற ொதரயாமல். அபொாவம் அவஙகேளாட ேசரநத கததககடட இரககாரணணா!. இைாஜ ொதாடரநதாள் ''அவளகக நலல இடததல் இபொதாை் மடவாக இரககாம். .

அடததவை் வடட வமப எனறாலதாை் அவைவரகக எவவளவ அககைற. எைத தஙைக ைாஜ மடடம் எசசரககாமல் இரநதரநதால் நாை் வடடல் யாரகேகனம் ஏதாவத ஆகவடடேதா எனற ொயநதரபேொை். அஙகக் ேகாொமாக நனறரநத சலைைொ் ொாரதேதை். எஙகள் ொதர மைைைய அைடநததேம ொாரததால் வயபபதாை். மறகணேம. எனைைக் கணடவடை் அநதக் கமொல் தாைாக வலக எைகக வழவடடத. நாை் அவவளவ ொசாலலயம் வநத வடடாேய எனற எை் தஙைகயை் ொாரைவ எனனடம் பலமபயத. வடைட ொநரஙகய நாை். அநத மடைவ மாறறக் ொகாணட எைத வடைட ேநாககொ் ொயணதேதை்.மகநத கவைலேயாட எை் தஙைக பலமபக் ொகாணட இரநதைதக் ேகடட எைகக வடடககச் ொசலலாமல் யாைாவத நணொை் வடடகக ொசனற வடலாமா எனறத் ேதானறயத. எஙகள் வடடை் அரேக ொசனேறை். எஙகள் வடடை் மை் அவவளவ கமொல். எை் தமபேயா எனை நடககொ் ேொாகறத எனற ொாரபேொாம் எனற ஆரவததடை் நனறரநதாை். ஒரவத மணமணபப களமபயத. ஒரவை் அவை் வடடககள் ொாரதத அவை் மைைவயடம் அவை் வநதடடாை் சககைம் எழநத வா எனற ொைொைபொாக அைழததத ொதரநதத. அவரகளதாை் நதயாவை் உறவைரகளாய் இரகக ேவணடம். சறற தளளி அழைகயடை் எைத தாயாரம் தஙைகயம். ஆைால் இபொொாழததாை் எைககத் ொதரநத வடடேத. ஒர ொடொடபபடை். மறபறம் ேகாொததடை் எை் தநைத நனறக் ொகாணட இரநதாை். எனைைக் கணடதம். .

நாை் ஒணணம் தபொாை ேநாககததல அவ ைகையொ் படகக வலைல!'' எனற மறதேதை். அதறக நாை் ''நதயாைவ எைககத் ொதரயம். இநத அளவ அவமாைதைத எை் வாழகைகயல் நைைததக் கடொ் ொாரததத இலைல. இபொொாழத நதயாவம் எனைைவடட பரநத நைலயல் இவவாற அவமாைபொடடத எனைை மைதளவல் மகவம் ொாததத வடடத. ொளாை் எை அைறய ஆைமபதத வடடாை். எனற நாை் ஆததைததடை் ேகடக. அநத அதரசசயல் இரநத நாை் மகநத சைமபொடட மணடாலம். கணணரடை் ''ஏமொா எனை அடககறஙக. காதலககாக இநத அட எனற இரநதாலம் எபொடேயா எனமைம் சமாதாைம் ஆகயரககம். ''ஏணடா. அவமாைததடை் அவை் ைகைய படதத நாை். அவைத தடை் ொசயைக எனைை மகவம் ொாததத வடடத. ஆைால். ''நாை் எனை ொொாமொளொ் ொொாறககத் தைம் ொணணேைை்''. சறறலம் எனைைொ் ொாரபொவரகளிை் ொாரைவ எனைை கனக் கறக ைவதத வடடத.நாை் நைழநதததாை் தாமதம். . உனை எனைொ் ொணேறை் ொாை்!'' அபொடனன எை் தநைத ைகைய உறவகொகாளள மயனறாை். ஒர ொொாமொளொ் ொொாறககயா வநத எஙகள எலலாம் சநத சரகக வசசடடேய. எை் தநைதயாை் உடேை அரகல் வநத எனைைொ் ொளாை். அதறக நதயாவை் உறவகள் கமொலல் இரநத ஒரவை் ''ந கடறகைையல எை் தஙகசச ைகயொ் படசச இழககல?'' எனற ஆததைததடை் ேகடடாை். நாை் எனை தபப ொணணேைை்'' எனறவாேற அழேதை்.

அதறக அவை் ''நாை் நதயாைவ வசாரசசடடதாை் இஙேக வேைை். அவ
உனை யாரனேை ொதரயாத எனறச் ொசாலகறாள்!. ொசயறதயம் ொசஞசடட
ொதலொ் ொார!'' எனற தடட ஆைமபததாை்.
ஒரகணம் எைகக நதயாவை் மத ொவறபொாக வநதத. கைதைய
இபொட மாறறவடடாளா அவள்!. அவள் சமொநதபொடட ஆதாைஙகைள
அவரகள் மை் தகக எறயலாமா எனற ஒர கணம் ேயாசதேதை். இன
எனை நடநத எனை ஆகொ் ேொாகறத? எனற வைகதயல் ொமளைமாக
நனறரநேதை்.
''ஏணடா, உைககமதாை் தஙகசச இரககறா, அவககடட இபொட
யாைாவத நடநதகடடா ந சமமா வடவயா? உஙகபொா மஞசககாகததாை்
நாை் உனை சமமா வடேறை் இலலாடட உை் ேதால உறசச உபபக்
கணடம் ேொாடடரேவை்'' எனற நதயாவை் அணணை் ேமலம் தடட
ஆைமபததாை்.
இைதக் ேகடடக் ொகாணடரநத எை் தநைத மகவம் ேகாொம்
ொகாணட, ''இன இநத வடடல் உைகக இடமலைல, ந களமப. உனை
மாதர ொொாமொளொ் ொொாறகக எலலாம் எை் வடடல இரநதா எை் ொொாணண
தரமணம் ொாதககொ் ொடம். அதைால ந இனனகேக ொொடடொ் ொடகைகேயாட
இநத வடட வடட களமப'' எனற எனைை வைடட ஆைமபததாை்.
மைொமலலாம்

வலயடை்

ேகாவலொககமாக ொசனேறை்.

நாை்

வடைடவடட

ொவளிேயற

12. ஆதரபேொாை் எைககம் உணட
தனைநதனேய அமரநத சனயதைதேய ொவறததொ் ொாரததபொட
அமரநதரகைகயல் ொல நைைவகளம் மனைொலைத் ேதானற மைறநதத
எைகக. கவைலேய இலலாத கழநைதொ் ொரவம், வடடல் எவவளவ
ொசலலமாக

இரநேதாம்.

அதேவ

இனற

எவவளவ

அனனயமாக

வடேடாம்.
காதலததத அபொடொ் ொொரயக் கறறமா!, இரககாத!. எனனைடய
இநத நைலயல் காதலததத தாை் கணடபொாகொ் ொொரய தவற. நதயாவால்
வடடல் ொசாலல மடயாத நைல. ொாவம் அவளால் ேவற எனை ொசயய
மடயம்!. அேத ேநைம் அவளம் எனைைொ் ொறறத் தவறாக அவளத வடடல்
ேொாடடக்

ொகாடததரககக்

கடாத.அவள்

தாை்

அபொடச்

ொசானைாொளனறால், அவரகள் வடடைரம் எனனைடய வடடல் வநத
அபொடக் கததயரககக் கடாத. அவரகளாவத ொைவாயலைல எனைைத்
ொதரயாதவரகள்.
எை்

தநைத

ேதாளகக

உயரநதால்

பளைளயம்

ேதாழை்

எனொாரகேள!, அத ொதரயாதா அவரகக. ேமலம் நால ேொை் சறறலம்
ொாரககறாரகேள

அவரகள்

எனை

நைைபொாரகள்

எனறகட

கவைலபொடாமல் எபொட எனைை அடததவடடாை். அைத இபொொாழத
நைைததாலம் கணணல் நை் ொொரகொகடககறத எைகக. உணரசசொ்
ொொரககல் உதடடைைக் கடததக் ொகாணேடை்.

அபொடேய ொலதம் நைைததக் கவைலபொடடவாேற நாை் தஙக
வடேடை். எனைைச் சறறலம் ஆடகள் நடமாடம் சததம் ேகடடததாை்
வழதேதை். அட வடநத வடடத.! எழநத அபொடேய சறத ேநைம்
அமரநதரநேதை். சறற ேநைம் ொசனறபை் அரகல் உளள தணணரகழாயல்
மகம் ைககால் கழவக் ொகாணட ொமதவாக வடைட ேநாகக நடநேதை்.
எஙகள்

ொதரைவ

அைடநததம்

அவமாைததால்

தாைாக

எனதைல ொதாஙகொ் ேொாைத. உடல் கனக் கறக எஙகள் வடைட
அைடநததம் ொாரததால் எை் வடடை் மை் சல வாகைஙகள் நறொத ொதரய
வநதத. எனை வசயம் இவவளவ கமொலாக இரககறத எனற
ேயாசததொடேய தயஙக, தயஙக வடைட அைடநேதை். அதறகள் ொவளிேய
வநத எை் தஙைக ைாஜ எனைைொ் ொாரதத வடடாள்.
எனைைொ் ொாரதததம் அவள் கணகளிலதாை் எவவளவ மகழசச!.
எனைரேக

வநதவள்,

''இைாததர

மழவதம்

எஙேக

அணணா

ொசனறரநதாய்? உனைைக் காணாமல் நாை் தவதத வடேடை் ொதரயமா.''
எனற ொசலலமாக கடநதக் ொகாணடாள். நாை் ''நணொை் ஒரவை் வடடல்
இரநேதை்'' எனற சமாளிதத வடேடை். ''வடடல் எனைக் கடடம்?''
எனற தஙைகயடம் வசாரதேதை்.
''சனை அணணா ஒர ொொணைணக் காதலககறாைாம், அநதொ்
ொொணணை் வடடககாைரகள் வநதரககறாரகள். அவரகைள அபொாவறகம்
படதத வடடத, அதைால் சமொநதம் ேொசக் ொகாணடரககறாரகள்'' எனற
வளககைாள்.
இைதக் ேகடடவடை், எைககத் தைல சறறாத கைறதாை். நமத

கணகளில் கணணேைாட நடகக ஆைமபதத நாை் அபொடேய நடநத ொகாணேட இரகக ஆைமபதேதை். எஙொகஙேகா அைலநத எனைை நறதத ஒர காவலை் வசாரகைகயலதாை் இைவாக வடடைதயம். அணணா!'' எனற எை் தஙைகயை் தயைம் கலநத அைழபப ொகாஞசம்.காதல் ொதரநத உடை் வடடல் எவவளவ பைசசைை. எஙக அமரநேதை்?. ''அணணா!. ொலவத சநதைைகளில் இரநத எனைை ''ந வாணணா'' எனற அைழதத எை் தஙைகயை் கைலதாை் இநத உலகறக ொகாணட வநதத. அவவளவதாை் எைககத் ொதரயம். அவவாற. காவலரை் வசாரபபகக அபொட எலலாம் எஙகள் வடடல் யாரம் இலைல எனற எை் தநைத ேகாொமாக ொதல் ொசாலவத . எனை ொசயேதை்? எதவேம எைககத் ொதரயவலைல. மதலல் எை் வடட எணைணக் கணடபடதத எை் அபொாைவத் ொதாடரப ொகாணடாை். கணகளில் இரநத கணணை் மடடம் கைகைொவை வநதக் ொகாணட இரநதத. அபொொாழத எனமைதல் எஙேகா ஒர மைலயல் இரநத ஒரகைல் 'இதறக அபபறமமா?' எனற ஏளைமாக ேகடொத ேொால இரநதத. நாை் சநேதக வழககல் நறதத ைவககொ் ொடடரபொைதயம் உணரநேதை். எைத காலகள் தனனசைசயாக வடடறகள் அடொயடதத ைவகக ஆைமபததை. ொகாஞசமாக எனைைவடடத் ேதய ஆைமபததத. அைதொ் ொாரதத தைகதத அநதக் காவலை் எை் ைொயல் இரநத ொசலேொசைய எடதத அதல் இரநத எணகைளொ் ொாரததாை். இபொொாழத கைத அபொடேய தரமபகறேத எனற நைைதேதை். எஙேக நடநேதை்?. அவை் ேகடடதறகம் எனைால் எதவம் சரயாை தகவல் தை இயலவலைல. உடேைத் தரமப ொவளிேய நடகக ஆைமபதேதை்.

பறக உணவைைச் சாபபட ொசானைவை். சறற ேநைததறொகலலாம் தமழொசலவை் தனனைடய காரல் அஙக வநதாை். அவை் . ''நஙகள் எஙகள் வடடல் ேமல் உளள அைறயல் தஙகக் ொகாளளஙகள் மண. தை் தநைத வநத மத வொைம் ொசாலவாொைனறம் ொசாலலயத ேகடடத. எலலாவறைறயம் ொொாறைமயாக ேகடடக் ொகாணட இரநதாை். உஙகள் வடடைை் ேகாொம் தணநத உடை் நஙகள் உஙகள் வடடறகச் ொசலலலாம். உணவைையம் நஙகள் எஙகள் வடடேலேய ொாரததக் ொகாளளலாம். பறக எனனடம் கனவாக ''எனை பைசசைைஙக மண?'' எனறாை். எைகக ஒனறம் ஆடேசொைண இலைல'' எனறாை். ேொசசமாக கமற ொகாடடத் தவஙகயத.ேகடடத. காவலரடம் இரநத வொைம் ேகடடக் ொகாணட தாமைை அவை் தைகக ேவணடயவரதாை் எனறம். உடேை காவலை் மறொறார எணைணத் ொதாடரப ொகாணடாை். அத தாமைையை் எண். உணவைை வைவைழததாை். அவை் அஙகரநத காவலரகக ொரசசயமாை நொைாக இரநததால் எனைை உடேை அஙகரநத அைழததச் ொசலவத அவரகக எளிதாை காரயமாகேவ இரநதத. எைககம் ேவற ஒனறம் ேொாககடம் இலலாத நைலயல். அவவளவதாை் எை் மைதல் இரநத கவைலகள் எலலாம் கைைைய உைடததக் ொகாணட ொாயம் ொவளளொமை அழைகயம். எனைை அபொடேய அரகல் உளள ஒர உணவ வடதகக அைழததச் ொசனற அவை்.

மண ஏறகைேவ மகநத மைககஷடததல் இரககறாை். அவைை நாம் ேமலம் கஷடபொடதத ேவணடாம். ொசாலலவடட அவை் தனனைடய அைறககச் ொசனறவடடாை். இன அவை் இஙகதாை் இரககொ் ேொாகறாை். அவரடேைேய அவை் வடடறகச் ொசனேறை். அபொடபொடட நலலவரககா இபொட எலலாம் பைசசைைகள் வைேவணடம்?. மணமாறை் இவைா?. அவரகக ேவணடயவறைறக் ொகாட எனறாை். நானம் அைறையயம் தாமைையம் மாட ொடகைகையயம் அைறககச் ஏறொாட ொசயத ொசனேறாம். தாமைை உணரநத உணைம தாமைையை் ொாரைவயல் : எை் தநைத மணமாறைை அைழததக் ொகாணட வரவதாகச் ொசாலல ொசனறேொாத நாை் ொாவம் மணமாறை் எனறதாை் நைைதத வரநதக் ொகாணட இரநேதை். 13. நமத ேமலமாட அைறைய அவரககக் காடட. எை் மைம் அவரககாக இைததக் கணணை் . அஙக வாசலேலேய கவைலயடை் காததரநத தாமைையடம் தமழொசலவை் ஒனறம் ேகடகேவணடாம் அமமா. தாமைை எைகக காைலயல் ொாரபொதாகக் கற வைடொொறறாள்.ொசானைதறக ஒபபக் ொகாளவைதத் தவை ேவற ஒனறம் வழ இரககவலைல. ஆைால் எை் தநைத அைழதத வநத நொைைொ் ொாரதததம் எைகக ஒர நமடம் ஆடவடடத. இவரதாை் எனைை அனற ஆொததல் இரநதக் காததவை்.

சநதயத.
எை் தநைத மணமாறனம் எஙகள் வடடல் தஙகபேொாவதாகக்
கறயதம் காைணம் இலலாமல் எை் மைதல் சறேற மகழசச ததமபயத.
உறசாகமாக அவைை எஙகள் வரநதைை் தஙகம் அைறகக அைழததச்
ொசனற தஙக ைவதேதை்.
ஏேதேதா ேொசேவணடம் எனற தடதத எனமைைத மகநத
சைமபொடட அடககக் ொகாணட அவரடம் வைடொொறறக் ொகாணட கேழ
வநேதை். அஙக எை் தநைத மணமாறனை் தறேொாைதய நைலைய எை்
தாயாரடம் ொசாலலக் ொகாணட இரநதாை். எை் தாயாை் எை் தநைதயடம்
''எனை இரநதாலம் இநத மாதர மனை பனை ொதரயாதவஙகைள வயசொ்
ொொாணண இரககம் இடததல் தஙக ைவபொத ொகாஞசமகட நலலா
இலலஙக'' எனற வாதடடக் ொகாணட இரநதாள்.
எை் தாயாை் ேொசகொகாணட இரபொைதக் ேகடட எை் மைம்
தடததவடடத. உடேை எனைை அறயாமல் ''அமமா அவரதாை் அனற
எனைை

வொததல்

இரநத

காபொாறறயேதாட

எை்

மாைதைதயம்

காபொாறறயவை். எனைை மரததவமைைகக அைழததச் ொசனற காடட
வடடல் ொததைமாகக் ொகாணட வநத வடடவை். அவைை இநத நைலயல்
நாமம்

தைததவத ொகாஞசம்

கட

நனறாக

இரககாத''

எனற

ொடொடதேதை்.
அைதகேகடட எை் தாயாரம் தஙைதயம் வயநதைை். இரவரம்
மணமாறைை எஙகள் வடடேலேய தஙக ைவபொொதை மடவம் ொசயதைை்.
அைதக் ேகடடதமதாை் எை் மைம் நமமத அைடநதத.

நானம் எை் அைறககச் ொசனற ொடததக் ொகாணேடை். எை்
மைதல் மடடம் உறககம் வைாமல் வைளயாடடக் காடடயத. மணமாறனை்
தயைம் ொடநத மகேம எனனள் வநத வநத வலகயத. ''ொாவம்
அவரககத் தாை் எததைை எததைைச் ேசாதைைகள்!'' எனற எனமைம்
அவரககாக ொரதாொபொடடக் ொகாணேட இரநதத.
நாை் ஏை் அவரககாகத் தடககேறை் எனற எனைைேயக்
ேகடடக் ொகாணேடை். எனனள் ஒலதத ஒர கைல் நாை் அவைை
வரமபவைத எைகக உறதச் ொசயதத.
எை் வடடல் எநதொ் பைசசைையம் இலைல. எை் தாயம் தநைதயம்
மைம் வரமப மணநத ொகாணடவரகளதாை். நாை் அவரகளிை் ஒேை
ொசலலொ் ொொண். எை் வரபொததறக அவரகள் எனறேம எதரபபத்
ொதரவததத இலைல. ேமலம், எனைை ''நேய உைகக ேவணடயவைாக
ொாரததக் ொகாள்!'' எனற எைகக மணவசயததல் மழசதநதைம் ொகாடதத
இரநதாரகள்.
இரநதாலம் மணமாறனடம் இதொறற நாை் எதவம் ேொசவத
இலைல எனற மடொவடதேதை். மதலல் மணமாறனகக ஒர நலல
ேவைல கைடகக ேவணடம் அததாை் சரயாைத. அதறக எனை எனைத்
ேதைவ எனற மணடம் அலசத் தவஙகேைை்.

14. ொைஸயமகள்
(மணடம் மணமாறை் ொாரைவயல்)

மறநாள் காைல கறகறபொாக அநத அைறயேலேய உலவக்
ொகாணட இரநேதை். அபொொாழத தாமைை மலரநத மகததடை் எைககாக
காபக்

ேகாபைொயடை்

வநதாள்.

எனனடம்

மலரசசயாக

ஹேலா

ொசாலலவடட காபகேகாபைொைய நடடைாள். நானம் நனற ொசாலல
வாஙகக் ொகாணேடை்.
''அனற எனைைக் காபொாறறயதறக நனற!. அத நஙகளதாை்
எனற

எனனடம்

ொசாலலேவ

இலைலேய!

''

எனறாள்.

நாை்

சஙகடபொடடவாேற ''அதபொறற ொசாலல ஆைமபததால் நஙகள் அனற
இரநத நைல உஙகளகக நைைவறக வநத உஙகளகக ொதாநதைவ
தரம். அைத நஙகள் மறபொேத நலலத எனற நைைதேதை்.'' எனேறை்.
'மறககககடய வசயமா அத' எனற தாமைை மைதனள்
நைைததக் ொகாணடாள்.
''ேமலம் அநத வொதைதொ் ொறறொ் ேொசொசடததால் நாை் ொசலவ
ொணததறகாகததாை் உஙகைளத் ொதாடரப ொகாணடத ேொால ஆகவடம்.
அததாை் நாை் ொசாலலவலைல'' எனேறை்.

ேவைலேதடவத ொறற எஙகள் ேொசச தரமபயத. ேவைலத்
ேதடேவாரககத் ேதைவயாை ஆவணஙகள் ொறறத் தாமைைச் ொசானைைத
அபொடேய கேழத் தநதரககேறை்.
ேவைலத் ேதடேவாரககத் ேதைவயாை ஆவணஙகள் ொறறொ்
ொாரததால் மதலல் வரவத ொைஸயமகள் தாை்.

உஙகளத தறைம எததைகயத. ொைஸயமகள் நஙகள் யாை். மதலாவத உஙகளகக எனைொவலலாம் ொதரயம். உஙகள் தகதகள் இவறைறச் ொசாலலம் வணணம் இரககம். ொைஸயமகள் இைணட வதமாக நஙகள் வணணபொததரநத இடததல் உஙகளகக உதவம். . இைணடாவதாக நஙகள் உஙகள் மநைதய ொணயடஙகளில் எலலாம் எவவாற உஙகள் ொஙகளிபைொ அளிதத அநத நறவைஙகளகக உதவனரகள் எனற வவரககம். அத சரயாைதலல! ொைஸயமகள் உஙகளத தகதகைள சறபொாக ொவளிக் ொகாணரம் வணணம் அைமநதரநதால். அவரகைளக் ேகடடால் ''இநத ொைஸயைம எலலாம் யாை் ொாரககொ் ேொாகறாரகள்?.ொொரமொாேலாை் ொைஸயம் எழத ேவணடம் எனறால் அதகம் அலடடக் ொகாளவேத இலைல. அவரகள் ைகயல் கைடககம் ஏதாவத ஒர ொைஸயைம எடததக் ொகாணட அதல் உளள தகவலகைளத் தஙகளகக ஏறறதாக மாறற வடகனறைை். ொண சமொநதமாக உஙகளத கறேகாளகள் மறறம் சாதைைகள் எனொைத ொதளிவாகச் ொசாலலம் வணணம் அைமநத இரகக ேவணடம். நாம் ேநரல் தரம் வளககம் ேொால இநத 2 ொகக கடடைை எனை ொசயயம்'' எனொாரகள். உஙகள் ேவைலத் ேதடம் ொடலததல் அதைால் மகவம் உதவகைமாக அைமயமடயம்.

அளவல் நடடலம் இரகக ேவணடம். உஙகள் ொைழய கடைமகைள வவரகைகயல் ொசாலலாமல் மதபபறம் வணணம் வவரததல் நனறாக இரககம். இதைை மனற ொகதகளாகொ் பரககலாம். ொைேயமல் எனைொவலலாம் எபொட இரகக ேவணடம். இபொொாழத ொைஸயைம தயாரததல் ொறறொ் ொாரபேொாம். 2. கறபொாக அனொவம் இலலாத ேவைல ேதடொவை் எனறால் ஒர ொகக அளவலம். ொைஸயம் எழதம் மனைை் கவைததல் ொகாளள ேவணடயைவ. 1. ொைஸயம் எழதம் மனைை் கவைததல் ொகாளள ேவணடயைவ.நலல மைறயல் தயாரககொ் ொடட ஒர ொைஸயம் கணடபொாக உஙகளத ேதரவல் உஙகளகக உதவகைமாகததாை் இரககம். ொைஸயைம எபொட வடவைமகக ேவணடம். 3. அனொவம் உளள ேவைல ேதடொவை் இர ொகக அளவலம் வரம் வணணம் ொைேயம் தயாரததல் நலம். ொைேயம் மகொ் ொொரதாக இரககக் கடாத. மகச் சறயதாக இரககக் கடாத. ொவறமேை . சரககமாக ொசாலகேறை் ேொரவழ எனற ஒேைடயாக சரகக வடவம் கடாத. அைதொ் ொடபொவை் அைை நமடததல் இரநத ஒர நமடததறகள் அைத ொடதத மடககம் வணணம் அளவாகததாை் இரகக ேவணடம்.

உஙகள் ொைஸயமகள் நஙகள் ேநாககம் ேவைலகொகை தயாரககொ் ொடட இரகக ேவணடம். ொைஸயமை் வாசகஙகள் நலலமைறயல் அைமககொ் ொடட இரகக ேவணடம். தடடமடல்.உதாைணமாகொடஸடங் கழைவ ேமறொாரைவயடேடை். கைறகைளக் கைளதல் ஆகயவறறல் நாை் சறநத வளஙக ேவணடம் எைலாம். ொணைய ேமறொாரைவயடல் மறறம் சரொாரததல் அைைதைதயம் தறமொட ொசயத அநதொ் ொணைய காலதேத மடதேதை். உஙகளகக அவவத தறைம இலலாவடல் அதறொகை உஙகள் நணொை் யாரைடய உதவையயாவத ொொறற ொைஸயைம நலல மைறயல் . எனற ொசாலவைதவட. ொயறறவததல். 10 ேொை் அடஙகய ொடஸடங் கழவல் ொயறச அளிததல். ொசயலொடதததல். எனற ொசாலவத நனறாக இரககம். ொண ஒதககதல். உதாைணமாக நலலொதார ேமலாளைாக நாை் வைேவணடம் எனொைத வட வறொைை ேமலாணைமயல் கழககைள உரவாககதல். ொலவத வாயபபககைள ேநாககொவரகள் ஒவொவார ொணககம் அொதறொகை சறபொாக தயாரககொ் ொடட ொைஸயமகைள உொேயாகததல் நலம். ொணரதயாை உஙகள் கறேகாளகள் கவைமாக வவரககொ் ொடட இரகக ேவணடம்.

ஏொைனல் எலலாரம் கழ மைபொானைம உைடயவரகைளேய வரமபவாரகள்.அைமககலாம். ொைஸயம் எழததொ் பைழகள் அறேவ இலலாததாக இரததல் நனற. அளவாை வாரதைதகளடை். நஙகள் சாதகக வரமபவத - நஙகள் ேவைலகேகறொ மதமாக 3-4 வரகளில் கறபபடஙகள். ொைஸயமை் ொததகள். ொைஸயமல் உஙகள் ொணகைளக் கறகைகயல் ஒரைம (நாை்) அதகம் உொேயாகககாமல் ொனைமைய (நாஙகள்) அதகம் உொேயாகயஙகள். ஒனற மறொறானைற ொநரககக் ொகாணட ொடபொவைை கழபபம் வணணொமலலாம் இரககேவ கடாத. வரகள் மறறம் பரவகள் எலலாம் நலல மைறயல் அைமககொ் ொடட இரகக ேவணடம். அளவாை வாககயஙகளடை் உஙகள் ொைஸயம் இரததல் நனற. ொைேயமல் எனைொவலலாம் எபொட இரகக ேவணடம். அகைாதயடை் ேொாைாடம் வணணம் அைமததவடாதரகள். ொதாைலேொச எண்) . உஙகள் ொொயை். மனைஞசல் மகவர. ொதாடரப ொகாளளத் ேதைவயாை தகவலகள்(மகவர. எதரேநாககம் .

மதலல் ொணககத் ொதாடரொாை உஙகள் தகதகள். ொரசகள் மறறம் உஙகள் ொொாழதேொாகக இவவாற ொசாலல மடததடஙகள். எளிதாக ொடகக உதவம் எழததரககள் மடடேம உொேயாகொ் ொடடரகக ேவணடம். ொைஸயைம எபொட வடவைமகக ேவணடம். பறக உஙகள் அனொவஙகைள எலலாம் கறபபடைகயல் ொண கறபபடஙகள். காலம் எை அைமநதரகக ேவணடம். அைைதத மாரஜனகளம் வடபொடட இரககேவணடம்.) ஆகயவறைற வவரயஙகள் உஙகள் சறபபத் தகதகள். வொைம். . உஙகள் உஙகள் அனொவஙகைளக் ொஙகளிபப. அதல் உஙகள் ொஙகளிபபை் தனைம எததைகயத.உஙகைளொ் ொறற சடொடை ொடபொவரகக ொதரவககம் வணணம் அைமயஙகள். அதல் உஙகளிை் மககயததவம்( இைதக் கறபபடைகயல் கவைமாக ொளிசொசை ொடபொவை் மைைதக் கவரம் வணணம் அைமநதரகக ேவணடம். நஙகள் ொவறறரககம் இதை கடதல் அனகலஙகள். உஙகள் அனொவஙகைளக் கறபபடைகயல் அநதொ் ொணைய நஙகள் யாரககாகச் ொசயதரகள்.உஙகள் தகதகைளொ் ொறறய சரகக உைை .

(இத ொைஸயம் வசயததறக ேநொைதைாைத). அதறக உடை் இைணதத கடதம் அனபபம் வழககம் இலைல. ஆைால் எபொொாழதம் அவவாறதாை் அைமயம் எனற . உடனைணநத கடதம். ஆைால் இத சறற வரவாக. கறபபடடக் ேகடடால் ஒழய யாரககம் சவையக் ொகாடததக் ொகாணடரககாதரகள். ொொரமொாேலாேைாை் ொைேயேமா அலலத சவேயா அனபொ ேநரடடால் அதைை மடடம் அனபொ கவைலொ் ொடவேத இலைல. அவரகள் எணணம் ொொரமொாலாை ேநைஙகளில் சரயாக இரககலாம். சாயவாகவம் அைமககொ் ொடடரகக ேவணடம். கறபப கரககலம் வேட ( Curriculum vitae )இதவம் ொைஸயம் ேொானறததாை். அவரகளிடம் இரபொேத யாரம் இமமாதர கடதஙகைளொ் ொடபொேத இலைல எனற அவரகள் கரதகனறைை். இதல் நஙகள் நறவைததறக எநத அளவல் உதவகைமாக இரநதரகள் எனனம் ொதானயல் எழதேவணடாம். உளளத உளளொட அைமநதரககம்.அநத எழததரவம் சரயாை அளவேலேய இரகக ேவணடம் 11. சைாை இைடொவளி வடஙகள். ேதைவயாை இடஙளில் தடமைாகவம். 12 பளளி அளவல் இரததல் நலம்.

ொொரமொாலம் ொைஸயமடை் உடை் இைணநத கடதஙகள் இைணட ேதைவககாக அனபொொ் ொடகறத. கடதம் அனபபயவை் எனை எதரொாரககறாை் எனொறலலாம் ொதளிவாக ொசாலலம் வணணம் இரகக ேவணடம். ஒனற கறபபடட ேவைல காலயாக உளளத எனொதைால். மறொறானற நமத தகதகைளக் கறபபடட அவரகளிடம் நமககத் ேதைவயாை ேவைல இரககறதா எனற ேகாரம் வணணம் அைமவத. நாம் தாை் அைத அனபபயத எனற அவைால் உணை மடயவலைல எனறால் எனைவாகம் ேயாசததொ் ொாரஙகள் ஒை் ொொானைாை வாயபப நமைம வடட வலகவடம்.ொசாலல மடயாத. கவைததல் ொகாளள ேவணடயைவ நாம் எவவாற அனபபகேறாம் எனற கவனகக ேவணடம். நமககத் ொதரநத ஒரவரகக நாம் அனபப இரககேறாம். ொடககம் நொரகக (அ) அவரகக கடதம் அனபபயவை் ொதரநதவரகக எநத அளவ உதவகைமாக இரபொாை். அநதொ் ொணகேகறறவாற கவைமாக எழதொ் ொடட இரகக ேவணடம். உடனைணநத கடதமாைத ொடபொவரகக யாை் அநத கடததைத அனபபயத. ஆைால். கடதம் அனபபயவரை் பனைண. மனைஞசலல் அனபபவதாய் இரநதால் சறதாக அைமககேவணடம். கடதம் எதறகாக இரநதாலம் . அதறகாை வணணபொமாக அைமவத. .

. தொாலல் அனபபவதாக இரநதால் ஒர ொககததறகள் அழகாக எழதயரகக ேவணடம். நமத அறமகம் அளவடை் எழதொ் ொடடரகக ேவணடம். கடதம் எவவாற இரகக ேவணடம்மதலல் சரயாைொட வளிததத் தவககயரகக ேவணடம். உஙகளிை் சறபபகள் அழகாக எடததக் கறொ் ொடடரகக ேவணடம். நமத சறபபகள். இறதயல் ைகொயாபொம் இரகக ேவணடம். அடதத ொசயயேவணடயைதக் கறபொடடக் ேகடடவடட. கடமாை வைையல் உணைமயாக இரகக ேவணடம். நனற கற மடததக் ொகாளளேவணடம். நாம் ொணகக எவவாற ொொாரததமாைவைாக இரபேொாம் எனொைத சடடக் காடடயரகக ேவணடம்.ஏொைனல் யாரம் மனைஞசலல் ொொரய மடலகள் ொடபொைத யாரம் வரமபவதலைல. தகதகள் சடடக் காடடொ் ொடட இரகக ேவணடம்.

''ேமலம் ந வரமபமவைை இஙேகேயத் தஙக இரககலாம் எஙகளகக எநத ஆடேசொைணயம் இலைல'' எனறாை். ந இரககம் அைறகக தனயாக வழ இரககறத. அனற இைவ எனைை எை் அைறகக வநத சநதததத் தாமைை ''ொைஸயைம எஙொகஙக அனபப இரககறரகள்?'' எனற வசாரததாள் எனைால் எதவம் சரயாகச் ொசாலல மடயவலைல. ''நதாை் தாமைைைய மனைை் காபொாறறயதாேம அதறக மகக நனற'' எனறாை். பறக எபொட எலலாம் ேவைல வாயபபக் கறதத தகவலகள் கைடககம் எனொத ொறற எனனடம் வளககைாள். தகவலகள் கைடககம் இடஙகள்.இவவாற எலலாம் ொைேயம் தயாரககம் மைறைய வவரதத வடட எனைைத் தாமைை கேழ அைழததச் ொசனறாள். ''எதககஙக அயயா ொொரய வாரதைத எலலாம் ொசாலலககடட'' எனற நாை் ொநளிநேதை். தாமைை ொசானைத அபொடேய உஙகளககாக. சாபொாட எஙகள் வடடேலேய சாபபடடக் ொகாள்'' எனறாை். அதைால் ந எஙகைள யாைையம் எதரொாரககாமல் உை் அைறகக வைலாம் ொசலலலாம். அஙக தமழசொசலவனம் அவை் மைைவயம் எனைை வைேவறறைை். . தமழொசலவை் எனனடம் ''தமப ந இைத உஙக வடா நைைசசகேகா!. 15. சாபபடட வடட ொைஸயம் தயாரகக வைைநேதை்.

இைணயததல் ொவளியாகம் ேவைல வாயபப வளமொைஙகள். ொொரய நறவைஙகள். நாம் மைைநத ேதடேவணடய ேவைல வாயபபகள். தைசரகளில் இைணபொாக ொவளியடொ் ொடம் இைவ இனறம் ஓைளவறக நைடமைறயல் உளளை. வளமொைபொடததொ் ொடம் ேவைல வாயபபகள். வளமொைபொடததொ் ொடம் ேவைல வாயபபகளில் ொததரகைக வாயலாக வளமொைபொடததொ் ொடம் ேவைலகள். கவைம் இததக ொசலததொவரகள் நறவைஙகளிை் அதறகரய ொததரகைககைளத் ொதாடரநத கவனதத வரவத நனறாக இரககம். நணொை். ொததரகைக வாயலாக கைடககம் ேவைலவாயபபகள் .ேவைலவாயபப கறதத தகவலகள் கைடககம் இடஙகைள இரவைகயாகொ் பரககலாம். இைணயததல் ொவளியாகம் ேவைலவாயபபகள் . . நாம் மைைநத ேதடேவணடய ேவைலவாயபபகளில் ஒவொவார நறவைமாக அணக அதறக வணணபபததல். ேமலம் ேவைலவாயபப தகவலகளகக மடடம் எை இயஙகம் ொததரகைககளம் உளளை. மனதவள நறவைஙகள் மலம் கைடககம் ேவைல வாயபபகள் மறறம் ேவைலவாயபபச் சநைதகள் அ கணகாடசகள் ஆகயைவ கறபபடததககைவ. அைச மறறம் ொொாதததைற நறவைஙகளிை் வளமொைஙகள் இஙக மகநதக் ேவைலவாயபபககளில் காணபொடம். ொதரநதவை் வடடஙகைள உரவாககக் ொகாணட அதை் மலம் நமமால் அணக மடநத நறவைஙகைள அணகதல் ஆகயைவக் கறபபடத் தககைவ.

இதறொகை ொசயதேயாைட (RSS). ொவளிநாடட ேவைலகளகக இமமாதர நறவைஙகளிை் ொஙக மக மககயமாைத ஆகம். அவறறல் நமத வரபொம். இவறைற அணகவதம் ஒரவரகக ேவைலவாயபைொ வாஙகததை உதவம். ேவைல வாயபப அறவபபறொகனேற வைலததளஙகள். ேவைலவாயபப நறவைஙகள் .நாளம் மகநத வரம் இமமாதரயாை ேவைலவாயபப அறவபபகள் அணக எளிதாைைவ. அதைாேலேய இவவறவபபகள் நாளகக நாள் மகநத வரகனறை. கவை ஈரபபகள் (கறமrts) (றவஜமs) நறகற மறறம் கழாய் ேொானற நவை நடொஙகைளயம் நனமைறயல் ொயை் ொடததேைாம் எனறால் ேொாதமாை தகவலகைள நாம் எளிதல் ொொறமடயம். அத மடடம் அலலாமல் மலவாைைவயம் ஆகம். தகதகைளக் கறபபடட ொதவ ொசயேதாமாைால் ேொாதம். வைலபபககள். கழமஙகள் மறறம் ொாைமகள் ஏைாளமாய் உளளை. இவறறலம் சல ேமாசட நறவைஙகள் உளளை. ேவைலவாயபபகொகை இயஙகம் நறவைஙகள் உளளை. அவறைற . இமமைறயல் உளள கைறொாட எனைொவனறால் வசமகள் சலைால் ொைபொபொடம் ொவடட மனைஞசலகள் (ஸொாம்) ஆகம். வைளகடா மறறம் மததயகழகக நாடகளில் ொணவாயபைொத் ேதடொவரகள் இமமாதர மயறசபொத நலலத. நமகக ேவணடய ேவைலவாயபப அறவபபகளம். (Booளனணrளs). தகவலகளம் கவயம்.

சல சமயஙகளில் மழதேதரவம் நடததொ் ொடம். . இமமைறயல் ேொாதமாை அளவல் ேவைலவாயபபகள் கைடபொதலைல எனொதால் அவவளவாக இநதயாவல் இத பைொலம் ஆகவலைல. ேவைலவாயபப கணகாடசகள் (அ) சநைதகள் . அனொவம் இலலாமல் ொடதத மடதத ைகேயாட ேவைல ேதடம் பரவைரகக இமமைற உொேயாகம் உளளதாக இரககலாம். ஒவொவார பைொல நறவைமம் அநத நறவைததறகத் ேதைவபொடம் நபணரகள் ொறறய வொைம் மறறம் அதறகாை தகதகள் மறறம் வணணபபககம் மைறகள் இவறைற ொடடயலடட இரபொாரகள். ஒவொவார நறவைமாக அணக ேவைலகொகை வணணபபததல் . இனற ேவைலககாை சநைதகளம் நடகக ஆைமபதத வடடை.நாமதாை் வசாரதத ொதரநதக் ொகாளள ேவணடம். சநைதககச் ொசனற காயகற வாஙக வநதத ஒர காலம் எனல். ஒரவை் அவரகக வரபொமாை அைஙைக அணக அஙேகேய கறபபடத் தகநத அளவல் ேதரவகள் நடததொ் ொடம். ேவைல வாயபப உளள நறவைஙகள் இஙக கழம இரககம். ஆைாலம். ேவைல ேதடம் பரவைைை இதலரநத வலகக ைவககறத. அத மடடம் அலலாமல் இத ேொானற சநைதகளில் கடம் கடடம் அனொவம் உளள.

வணணபொததடை் நாம் அனபபம் கடதமாைத நம் ேநாககதைத. சரககமாக ொசாலலம் வணணம் இரககேவணடம். அநத வணணபொததடை் நாம் அனபபம் கடததைதததாை். இமமைற நலல ொலைைத் தைேவணடமாைால் நமத ொதாடரப வடடம் நனறாக வரவைடநத இரகக ேவணடம். ொதரநதவை் வடடததை் மலம் வணணபபததல் . அவரகளிை் மலம் அவரகளககத் ொதரநத நறவைஙகளிை் ேவைல வாயபபககைள அறநத வணணபபககலாம். ேவைலேதடேவாரகக ொலை் அதகம் அளிததரபொத ொதரநதவை் வடடததை் மலம் வணணபொதலதாை் எனற ொதரய வநதரககறத. ொல ஆயவகளிலம். . இமமைறயல் நமகக கைறநத அளவேலேய தகவலகள் கைடபொதேொாலத் ேதானறைாலம் ேவைல கைடபொதறகாை வாயபபகள் அதகம் இரககறத. அதறக வணணபபககலாம்.அநத நறவைததல் ேசைவரமபொவரகள். நமைமொ் ொறறத் ொதளிவாக. நணொை் ஆகேயாரகளிை் ொதாடரைொ வலபொடததக் ொகாளள ேவணடம். இமமாதர வணணபபகைகயல் நாம் கவனகக ேவணடயத எனைொவனல். நமககத் ொதரநதவை்.

வைலபபககள். ஆைாலம் ேதரசச கடடவலைல. நைறய நறவைஙகளிை் தளஙகளககச் ொசனற தகநத கடதததடை் ேவைலகக வணணபபதேதை். ஒரசலத் ேதரவகைளச் சநததேதை். கழமஙகள். நாை் ேமறொகாணட நடவடகைககள் ொறற அவளிடம் . 16. ஒரவாறாக எைககம் மணடம் அதக அளவல் ேவைலககாை ேதரவ அைழபபகள் வைதொதாடஙகை. ேதரவகக தயாைாதல் அனற காைல வழககமேொால் எைகக காபப எடததவநத தாமைை எனனடம் எனனைடய ேவைல ேதடம் ொடலம் எபொட ொசனற ொகாணட இரககறத எனற அககைறயடை் வசாரததாள். ொாைமகள் அைைததலம் எனைைொ் ொறற மதபபக் கடடொ் ொடட வாககயஙகளடை் ொதநத ைவதேதை்.இவவாொறலலாம் தாமைைக் கறயைதக் ேகடட நாை் அடதத நாேள எைககத் ொதரநத ேவைலவாயபபத் தளஙகள். மயனறக் ொகாணட இரநேதை். அவளிை் அககைற கலநத ேொசச எைககள் சறேற நமபகைகைய ஏறொடததயத. மறறம் எை் நணொரகள் வடடததலம் அவரகளகக ொதரநத ேவைலவாயபபககைள எைகக ொாரவாரட ொசயயமொட மடல் அனபபேைை்.

நாம் ேதரவகக ொசலலவரககம் நறவைம் சமமநதொ் ொடட வைலதளததகேகா.நாம் ேதரவககச் ொசலலொ் ேொாகம் நறவைம். உஙகளககாக அவள் கறயத அபொடேய! ஒர ேதரவககத் தயாைாவைத ஐநத ொாகஙகளாகொ் பரததக் ொகாளளலாம். 4. அலலத மறற ஊடகஙகள் மலமாகேவா. நமைமத் ேதரவ ொசயயவரககம் நொரகள் ொறறய வொைஙகள் ேசகரததல். ேதரவைை நலல மைறயல் சநதகக ேதைவயாை மைநைல.நாம் ேதரவககச் ொசலலொ் ேொாகம் நறவைம். எஙொகலலாம் உளளத?.வவரதேதை். 5. 3.ேதரவறக நாம் எடதத ொசலல ேவணடயைவ. 1. எநொதநத தைறகளில் .நமத சறபபககைள நாம் ேதரவறக ொசலலவரககம் நறவைததறக ேதைவயாைதாக வவரககம் கறபபகள். அநத நறவைம் எததைகயத?. ''ொைவாயலைல நனறாக மயறச ொசயதக் ொகாணட இரககறரகள்!'' எனற ொாைாடடய தாமைை. நமைமத் ேதரவ ொசயயவரககம் நொரகள் ொறறய வொைஙகள் ேசகரததல். 1. ேதரவகக தயாைாவத ொறற எனனடம் வளககமாகக் கறைாள்.ேதரவறகாை உைடகள். 2.

நாம் ொசலலவரககம் ேவைல எததைகயத?. நாம் தயாை் ொசயத ொதலகளில் எலலாம் நாம் அவரகள் நறவைததை் வளரசசகக எவவாற உதவகைமாக இரபேொாம் எனொைத உணரததம் ொாஙக நைமப இரகக ேவணடம். ேதரவ நடததொவரகள் எபொட நடநத ொகாளவாரகள்?. ொைஸயமகள். . 3. அவறைற மறககாமல் தரததக் ொகாளளேவணடம். ொொாதவாக அவரகள் எனை எனை ேகளவகள் ேகடொாரகள்.ேதரவறக நாம் எடதத ொசலல ேவணடயைவ.உளளத?. மறறம் நமத மை் அனொவஙகைள எலலாம் ைவததக் ொகாணட. மனைை் நாம் ேசகரதத தகவலகைள. இவவாற தயாரததைத நாம் ொசாலலொ் ொழகக் ொகாளள ேவணடம். எனொைனை நடொஙகள் அஙகொ் ொயனொடததொ் ொடகறத?. அதறக அவரகள் எனைொவலலாம் எதரொாரபொாரகள்?. ேமலம் நமமைடய இயலபகைள எவவாற அழகற எடததச் ொசாலவத எனொைதயம் நாம் தயாரததக் ொகாளள ேவணடம். தறேொாைதய சநைத நலவைஙகள் மறறம் நாடட நடபபகள் அைைதைதயம் கைகததக் ொகாளள ேவணடம். 1. 2. அதறக நாம் எனொைனை ொதலகள் அளிகக ேவணடம் எனற உதேதசமாக தயாை் ொசயத ொகாளளேவணடம்.நமத சறபபககைள நாம் ேதரவறக ொசலலவரககம் நறவைததறக ேதைவயாைதாக வவரககம் கறபபகள். இத தயாரபபல் உளள கைறகைள நமககக் காடடம்.

இத கைடச ேநை ொைொைபைொக் கைறககம். நாம் தயாரதத ைவததரநத கறபபகள் 4.ேதரவைை நலல மைறயல் சநதகக ேதைவயாை மைநைல. 5. இரநதால் தைையல் காடடம் வணணம் தயாரககொ் ொடட தயாரபபகள். 6.2. ஏேைா தாேைா ொவனற உைடயணவைதக் கணடபொாக தவரகக ேவணடம். 5. 4. ேொைா 3. நாம் . ேதரவ மடநததம் அநத ேதரவைைொ் ொறற கறதத ைவததக் ொகாளளம் வைகயல் ேொபொரகள். நமைமொ் ொறற பறை் அளிதத நறசானறகள். இைவகைள மனைேை ொடடயலடட. 7. ேதைவபொடடால் நமமைடய மாதரகள். ேதரவறகாை உைடகள் சரயாக இரககறதா?. ேதரவைைச் சநதககம் மனைை் உஙகளிடம் நடககம் எனற ரதயலாை ேநரமைறச் சநதைைகைள வளரததக் ொகாளளேவணடம். தயாரதத (அ) ேசகரதத ொகாளளேவணடம். நலல மைறயல் உைடயணநத ேதரவறக ொசலவததாை் சரயாைத. எனொைத எலலாம் ொாரதத கறததக் ொகாளளேவணடம்.ேதரவறகாை உைடகள். சலைவ இடபொடடளளதா?.

நஙகள் இதவைை சாதததைவகள் அவறறல் உஙகளிை் ொசயலொாட இவறைற மளொாரைவ ொசயதக் ொகாளளஙகள்.எனைதாை் நனறாக தயாை் ொசயதக் ொகாணட ொசனறரநதாலம். இலலாமலம் ேொாகலாம் இைணடறகம் நாம் நமைமத் தயாை் ொடததக் ொகாளளேவணடம். . இத நமககத் தனைமபகைகைய உணடாககம். அேதசமயம் அலடசயம் வரம் வணணமம் நமபகைக ொகாளள ேவணடாம். அதறகாக ேதாலவ வநதடேமா எனற அைதொ் ொறற மடடம் சநதததக் ொகாணட இரககக் கடாத. ொய உணரவ. ஆைால். மநைதயத் ேதரவகளிை் எதரமைறத் தாககம் அபேொாைதய ேதரவல் எதொைாலககாமல் நாமதாை் ொாரததக் ஒரமைறொ் ொாரததக் ொகாளளேவணடம். ொதடடதைதத் தணககம் வழமைறகள். நாம் ொசலலம் அைைதத ேதரவகளிலம் நமகக ொவறற கைடததவடொ் ேொாவதலைல. ேதரவல் நலலதம் நடககலாம். தகதகள் ேொானற நமபகைகத் தரம் ொகதகைள ஒரமைறொ் ொடதத. ேதரவறகாை நமத தகதகைள ொகாளளலாம். ொசாலலொ் ொாரததக் ொகாளளஙகள். ொதடடம் தவஙகம் ேநைஙகளில் ேதரவககாக தயாை் ொசயத ைவததரககம் நமமைடய தறைமகள். ொதடடம் இைவகைளக் கடடொ் ொடததக் ொகாளளஙகள்.

எனைதாை் ேதரவ ொறற நாம் கணககடட இரநதாலம் ேதரவ ொநரஙக. அடதத வாயபப எனற வநதக் ொகாணேட இரககம் எனொைதயம் பரநதக் ொகாளளஙகள். அத அதகமாைத எனறால் கணகைள மடக் ொகாணட மைைத தளைவடஙகள் உஙகள் மசசககாறற உள் நைழவத மறறம் ொவளிேயறவைத ேநாககத் தவஙகஙகள். எனொறலலாம் தாமைை எனனடம் வவரகக வவரகக எனனள் . இைத ேதரவ ொறறய ொடொடபபறக மறறம் அனற எநத ஒர வசயததறகம் ொயறச ொசயதொ் ொாரககலாம். ொநரஙக நமமடம் ொடொடபப உணரவ வரவத தவரகக மடயாதத. பறக அபொடேய உஙகள் உடலை் ஒவொவார ொாகமாக மைககணணல் ொாரககத் தவஙகஙகள். ேொாகொ் ேொாக ொலை் தை ஆைமபபொைத உணைத் தவஙகவரகள். ேதரவ ொறறேய எநேநைமம் சநதததக் ொகாணட இரககாமல் நடப. அனறாட வாழகைக மறறம் ொொாழத ேொாகக நகழசசகளிலம் அளவடை் ேநைம் ொசலவடவத நமத மைதை் உறசாகொ் ேொாககறக உதவகைமாக இரககம். ேதரவ நடககம் இடததறக ொவக மனைேை ொசலவைதயம். ஒர வாயபப.ேதரவ எனொத சாதாைணமாை ஒனற. இமமைற தவககததல் ஒதத வைாதத மாதரத் ேதானறைாலம். கைடச ேநைததல் ொசலவைதயம் தவரஙகள். பறக ேதரவல் நஙகள் நனறாக ொசயவைத மைதல் உரவகததொ் ொாரஙகள்.

. தமழொசலவை் அயயாைவத் ொதாடரபக் ொகாணட ொசயதையத் ொதரவதேதை். அவரம் மகழநதாை். ! அநதொ் பகழொொறற நறவைததல் இரநத ொவளிேய வரைகயல் மைொமலலாம் ஒேை சநேதாசமாக இரநதத. பறக. உடேை தாமைைகக அைழபொனபப எை் மகழசசைய ொகரநதக் ொகாணேடை்.நமபகைக ஊறொறடகக ஆைமபதத வடடத. இன ேதரைவ தாமைை ொசானைதொ் ேொாலேவ எதை் ொகாளள ேவணடம் எனற மைதல் உறத எடததக் ொகாணேடை். அைவகைள அபொடேய மைதல் ஏறறக் ொகாளள ஆைமபதேதை். சர'' எனற ொசாலலவடட ொதாடரைொத் தணடதேதை். எைககம் ேவைல கைடதத வடடத. ஆம். அபொடேய ேவற சநதைைகள் வநதாலம் தாமைையை் பனைைக தவழம் மகம் வநத ''உைகக ேவைல கைடபொத உறத மண!'' எனற உறசாகம் தை ஆைமபததத. ''சர. '' எைகக நசசயம் நஙக டரட் தைணம்'' எனற மகழசசயடை் ேகடடக் ொகாணடாள். எை் கவைலகள் அைைததம் தரம் காலம் வைைவல் இலைல எனற எை் மைம் உறதயாக நமொ ஆைமபததத. நானம் சாதததவடேடை். மணடம் பததாய் பறநேதை். மறமைையல் தாமைையம் உறசாகததல் தடபொத எைககத் ொதரநதத. மைத ொைொைததத. 17.

சநேதாசம். கணடபொா சககைம் வநதடணம்''. தாமைை எைகக ஒர மககயமாை ேவைல வநத வடடத. சககைமா வநதட. ொசானைாள் கணடபொாக பரநத ொகாளவாள். வழககமாக நதயாவை் கைைலக் ேகடடால் வரம் சலரபப இபொொாழத இலலாதைதக் கவனதேதை். நாம உடேை சநதகக ேவணடம். தாமைைையத் ொதாடரப ொகாணட. அபொட எனற மைழொயைக் ொகாடடயத நதயாவை் கைல். நாை் இபொ அபொடேய சநேதாசததல் மதககேறை். கடறகைையல் நாம் வழககமாக சநதககம் இடததல உனைை எதரொாரபேொை்.சறத ேநைததல் ''ஹேலா உைகக ேவல கைடசசடசசாேம!. எைேவ. எனை ொசயவொதனற ஒர நமடம் ேயாசதேதை்.'' எனறாள். 'இவ எனைைகக நமம ேொச வடடா' எனற மைதல் ொசாலலக் ொகாணேட ொசலேொசைய ைவதேதை். அதைால் நமம டரடட நாைளகக ைவததக் ொகாளளலாம். 'உலகம் ொைாமொ சனைத' எை நைைததக் ொகாணேடை். ''அஙக உைகக சரபொைைோை வசயம் நைறய ைவததரககேறை். மாைலயல் தாமைைகக டரட் தரவதாக ொசாலல இரநதத எைகக ஞாொகம் வநதத. எை ஆசசரயபொடேடை். எைகக டரடொடலலாம் கைடயாதா'' எை ஆைாவாைமாக ொசலேொசயல் ஒலததத நதயாவை் கைல். ''மண எைகக எவவளவ சநேதாசமாக இபொ இரககத ொதரயமா. தாமைை பரநதொகாளளம் கணமைடயவள். சர எனற ொசானை தாமைையை் கைலல் சறேற ஏமாறறததை் சாைய இரநதைத எனைால் உணை மடநதத. எனற ொசானேைை். . இவளகக அதறகள் எபொட வொைம் ொதரநதத.

ஆைால் இைடயல் இபொொாழத எனைேவா கைதத தைை வழநத மாதர இரநதத. இரவரம் உணவரநதேைாம். நாை் அவளரகல் எநத ஓைசையயம் எழபொாமல் ொசனேறை். ''வாழததகள் மண''. மறகணம் அபொடேய மகழசசயாக மாறயத. ''எனனைடய வடடல் நம் வசயதைதொ் ொறறச் ொசாலல வடேடை். அவள் ஏதாவத கலகலபொாகொ் ேொசக் ொகாணேட இரநதாள். ''ந ைவககறாேயா இலைலேயா நாை் உைகக கணடபொாக இதறகாக வரநத ைவதேத தரேவை்'' எனற ஒர உணவ வடதகக எனைை அைழததாள்.அதற்கொ் பறக எனனைடய மறற ேவைலகள் எலலாம் எவவாற வைைவாக மடநதொதைத் ொதரயவலைல. அவரகளம் சர எனற ொசாலல வடடாரகள். ''ொசாலல'' எனேறை் நாை். இேத ொைழய மணயாக நானரநதரநதால் அவைளவட நாை் கலகலபொாக இரநதரபேொை். அபொடேய அலவலகததல் இரநத களமப கடறகைைைய அைடநேதை். ஆைால் எனைால் அநத அளவகக கலகலபொாக ேொசமடயவலைல. உறசாகமைடநத அவள் அபொடேய எழநத எை் ைககைளொ் ொறற கலககயவள். அஙக நதயா தவபபடை் அமரநத இரநதத ொதரநதத. ''இதறக கணடபொாக எைகக வரநத ைவதேத ஆகேவணடம்'' எனறாள். நாை் அபொாடா எனற ஓயநத அமரைகயல் ேநைம் மாைல 5. ''உைகக ஒர சநேதாசமாை வசயம் மண'' எனறாள். எனற ொசாலலச் சரததாள். இன ஒனறம் .00 ஆகவடட இரநதத. தடொைை எனைை அரகல் ொாரதத அவளிடம் ஒர அதரசச.

நதயா எனைை இனனம் ொைழய மணமாறைாகேவ நைைததக் ொகாணட இரககறாள் ேொாலரககறத நாை் இபொொாழத மாறவடடத அவளககத் ொதரயவலைலயா! அலலத ொதரயாதத ேொால நடககறாளா எனறம் பரயவலைல. அைதொ் ொறற ொகாஞசமகட அலடடக் ொகாளளாமல். ''இலைல நதயா நாை் இபொொாழத எை் வடடல் இலைல.பைசசைை இலைல'' எனறாள். தனயாகததாை் இரககேறை்'' எனேறை். ''அபொ இனனம் வசதயாகொ் ேொாயவடடத. அவளிடம் இரநத ஆரவததை் சாயலகட எனனல் வைவலைல. மைதல் 'அடபொாவ உனைால் தாைட நாை் எை் வடடல் இரநேத தைததபொடேடை்' எனறம் நைைததக் ொகாணேடை். . ஆைால். ''அபொடயா'' எனேறை் அசைதைதயாக. எபொட எை் எணணதைத அவள் மகததல் அடததாற் ேொால் ொசாலவொதை தயஙக. . ''மனப உனைை ஒரவை் ொொண் ொாரதத ொசனறரநதாேை ஒரததை் அவை் வசயம் எனை ஆைத'' எனற ேவணடொமனேற நதயாவடம் வசாரதேதை். எபொ எஙக வடடகக ொொண் ொாரகக வைபேொாகறாய்?'' எனறாள் ஆரவமாக. ''இபொ எனைால் எதவம் ொசாலல மடயாத நதயா எைகக ொகாஞசம் அவகாசம் ேவணடம்'' எனேறை் தயஙக தயஙக. ''அவைை ேவணடாம் எனற ொசாலல வடடால் ஆயறற'' எனற சாதாைணமாகச் ொசானைாள் நதயா. ''நயம் உஙகள் வடடல் ொசாலல ேமறொகாணட ஆகேவணடயைதொ் ொாரததால் நனறாக இரககம்'' எனறவைளொ் ொாரதத.

''எனை ேயாசககொ் ேொாற?'' எனற நதயாவை் மகததல் எதவம் உறதயாக கழபொேைைககள்.அதறக நதயா ''எனை இபொட ேொசற மண. எைககாக காததர உனைைக் ைகவட மாடேடை் எனொறலலாம் எனைால் உறத ொகாடகக மடயாத!'' எனற நாை் ொசாலல வநதைத ஒரவாறாக ொசாலல வடேடை். நமகக இபொதாை் நலல காலம் ொொாறககதனன நாை் நேைசேசை். ''இரககடடம் நதயா எைகக ேயாசகக ொகாஞசம் அவகாசம் ேவணடம்'' எனேறை் நாை். ேமலம் எனைை எதவம் ேொசவடாமல் ேொசைசக் கததரததக் ொகாணட ொசனற வடடாள். . இதகொகலலாம் நதயா அசரகற மாதர ொதரயவலைல. பறக ஒரவாறாகக் களமப தாமைையை் வடைட அைடநேதை். ''சர மண எைககம் ஒனறம் அவசைம் இலைல.. ந எனைடானைா இனனம் தளளிொ் ேொாடகறாேய?'' எனறாள். எைகக ேவற சல கடைமகள் இரககறத. ''எனைால் உனைை மணபொத ொறற ொசாலலமடயாத நதயா. ந ொொாறைமயாக ேயாசதேத உை் மடைவச் ொசாலலலாம் அத வைை நாை் காததரககேறை்'' எனறவாற ொசாலலயொடேய. எனைை ந அதகம் நமொ ேவணடாம். அபொடேய தைலயல் ைகைவததொட நதயா ொசனற தைசையேய ொாரததக் ொகாணட அமரநதரநேதை். ஆைால்.

''நேய உள்ேள ேொாய் ொாை். நாை் நைழநதைதொ் ொாரதத வடட தமழொசலவை் எனைைொ் ொாரதத உறசாகமாக ''வா மண! இங்ேக ொாை். இபொதாை் ொழகேைாம்'' எனறாள் எை் தஙைக.தாமைையை் வடைட அைடநததமதாை் கவனதேதை். எனற ொடொடதேதை். உை்ைைத் ேதட யார வநதரககாஙக எனற?''. எனைைொ் ொாரதததம் எை் அமமாவை் மகததல் கணணை். அவைளொ் ொாரதததம் எை் மைதல் உறசாகம் கைை பைணேடாடயத. மகழசசயாக ''ஏய் வால!. அவேளா அலடசயமாக சரததவாேற. ''இலலணணா. ஒர நமடம் நாேை ொைொைபொாேைை். எனற ொசாலலய வணணம் எனைை வைேவறறாை். அபொடேய ேவணடா ொவறபொாக அஙக ொசனேறை். எனற அவைள ொயமறததற மாதர ொாவதேதை். அஙக தாமைையடை் கலகலபொாக ேொசக் ொகாணட இரநதத ைாஜ! எை் தஙைக ைாஜேயதாை். தடடொ் ேொாறாை்''. சாதசசடேடாமலல!''. யாை் ொசானைா?. ''நலலா இரககறயா மண. வடடனள் நைழநதால் அஙக எை் அபொா. வசயம் ொதரயமா உஙக அணணனகக நலல ேவைல கைடசசடசச!. அமமா மறறம் தமப அைைவரம் தமழொசலவை் அயயா மறறம் அவைத தைணவயாரடை் ேொசகொகாணட இரபொைதொ் ொாரதேதை். அவரம் உள்ேள தாை் இரககாை்'' எனற எைகக அதரசச ைவததயம் தநதாள். . ந இபொ இஙக வநதரககறத அபொாககத் ொதரயமா?. ''தாமைைைய உைகக மனைேை ொதரயமா''? எனற வயபபல் ஆழநேதை். ''சர நாை் இஙக இரகேகனன உைகக எபொட ொதரஞசத. எஙக இஙக?.

நாை் ''வடஙகபொா'' எனற அவைை அைமதொ் ொடததம் வணணம் ேொசத் தவஙகேைை். ந நாைளகக காைலயேலேய வநதவட'' எனற ொசாலல வைடொொறறாை்.நாை் உனைைக் காணாமல் தவசசொ் ேொாயடேடணடா. சறத ேநைம் எஙகள் ேொசச வழககமாகேவ ொசனறத. எைத மகமாறறதைத உறறக் கவனதத தமழொசலவை் ''ேநைம் ஆகத நஙக களமபஙக. மண எலலாதைதயம் அடகக ேசகரததககடட நாைள வரவாை்''. எை் அபொாவை் மகம் கரததவடடத. எதறகம் களளிொ் ொாரததக் ொகாளளலாம் எனற களளிய எனைை . நாை் அபொடேய ஒர நமடம் தைகதத வடேடை். அயயா ொசாலறதம் சரதாை். எை் அபொா எனனடம் ''சர ேநைமாகறத வா நயம் எஙகளடை் களமொலாம்'' எனறாை். அவளிை் கணணைால் நாேை ஒர நமடம் ஆடொ் ேொாயவடேடை். எனற எை் அபொாைவ சமாதாைொ் ொடததம் வணணம் ேொச நைலைமைய ஒரவாறாக சமாளிததாை். உஙக அபொா ொசயதத தபபதாை் அதககாக எை் கடடககட ஒனனம் ொசாலலாமல் இபொட தவகக வடடவடட வநதடடேய!'' எனற பலமொ ஆைமபததாள். ''சர மண. நாை் அவரகைளொ் ொாரதத உரகயத உணைமயாயனம் உடேை அவரகளடை் களமபம் வணணம் எலலாம் ொககவொ் ொடவலைல. எைகக ஒர நமடம் நடபொத எலலாம் கைவ ேொாலத் ேதானறயத. எை் அபொாவம் எனனடம் ''எனை மனனசசடடா நாை் அனைைகக உனகடட அநதமாதர நடநதரககக் கடாத'' எனற கலஙகைாை்.

இலைல எனல் தமழொசலவை் உஙகள் வடடைைொ் பரதத வடடாை் எனறலலவா இகழம். இைத எலலாம் நைைதத ந உை் வடடறகச் ொசலலேவணடம்'' எனறாை். இன எஙகள எலலாம் நைைகக ஏத அயயாவகக ேநைம்'' எை ைநயாணட ொசயய ஆைமபததாள். எை் மைதல் உளளைதச் ொசாலலடலாமன ொாரதேதை். எலலாரம் வநத ேசரநதடடாஙக. அதககளள உஙக அபொாதாை் கறகேக பகநத அவஙகள காபொாதத அனபப ைவததவடடாை்'' எனற ொவறபொாய் பலமபேைை். ந அவரகளகக ொகாடகக ேவணடய மரயாைதைய ொகாடதேத ஆக ேவணடம். ஆயைமதாை் இரநதாலம் அவரகள் உை் ொொறேறாை். அவஙக உைகக ொசயதைத எலலாம் மைதல் மனேைாரகள் ைவததக் கறறம் ொகாளளககடாத. அவரகைள ''அைத அனபப நாை் கவனதேதை் ைவததவடேடை். அதறக அதைாலதாை் தமழவாணை். அனைைகக அவவளைவயம் ொசயதடட இனற மகேைை்ன உரகைால் எலலாம் மறநதடமா?. ''ந ேவற தாமைை நாேை அவஙக ேமல ொவறபபல இரககேறை். ''ேமலம். ொாரககை் சறறம் இதறகாகேவ இலைல எனற நம் அநத காலததேலேய ொசாலல இரககறாரகள். நேய இத . மணைய தமழொசலவை் கடடொ் ேொாைாை் ஒர நலலநைலகக ொகாணட வநத வடடவடடாை் எனற உலகம் ொசாலலம். உை் தாையொ் ொாை் உனைை எணண எவவளவ வரததொ் ொடடரபொாரகள். ந உை் வடடறகச் ொசனறாலதாை்.தாமைையை் சரபொொால இநத உலகததகக ொகாணட வநதத. உை் தஙைகையொ் ொாை் அவள் எனை தவற ொசயதாள்?. ''அயயாவகக ொமளச வநதடசச ேொால இரகக. மண.

கறதத மடொவடததக் ொகாள்'' எனற ொசாலலவடட ொவளிேய களமபவடடாை். அமமாேவ'' அபொட எனற எைகக ேமலம் ேமலம் அறவைை ொசாலல ஆைமபததாள். ''எனை மண இபொட ொசாலலடடஙக. இறதயாக ''உைககாக இலலாவடடாலம் ந எைககாகேவணம் உை் வடடல் இரககேவணடம் மண'' எனறாள். ேவறவழயனற இநத அஸதைததகக நாை் ொணநேதை். எனேைாட சைமயல் ஆைாயசசகக நஙக ொலயாகககடேட இரககறத சகககாம இன ேமலாவத நலல சாபொாடட சாபபடவஙகேளனன ஒர நலல எணணததலச் ொசானேைை்'' எனற ொசானைவள். மறகணேம இயலப நைலகக வநத ''எனைதாை் இரநதாலம் அத உை் வட மண. நானம் அைைகைறயாக ஈடொாட காடடேைை். ந அஙக இரககறததாை் உைககம் உனைைொ் ொொததவஙகளககம் ொொரைம'' எனற அறவைை ொசானைாள். அமமா ேவணமைா இரபொாரகளா!. நதாை் அவஙக ொசஞசத எலலாம் மறநதடட பத வாழகைகைய அைமசசககணம். ( தாமைையை் மைபேொாககல்) . ''தாமைை எனைை உஙக வடடல இரநத தைததறதலதாை் நஙக கறயா இரககஙக ேொால இரகக'' எனற நாை் தாமைையடம் கணடலடதேதை். தடடைாததாை் அத அபொா. ''தாய் மததத கஞசகக வலககமா!. தடடாத அபொா.

நதயா மணமாறைை வரமபயைத அறநததைால் ொசாலலவலைல. இபொட இரகக அவள் எனைை எனைொவலலாம் தடடவடடாள். தாை் தாமைை நதயா மணமாறனடம் மகழவாள் தை் எனேற வரபொதைதச் மணமாறனகக ேவைலககைடதத வசயதைத நதயாவடம் தாமைைச் ொசானைாள். ஆைால். மணமாறனகக ேவைல கைடதததம் நதயாவடம் அைதத் ொதரவதததம் நாை் தாை். ஒனற மணமாறைைொ் பரய ேநரகறேத எனொத. இததைைககம் மணமாறனம் நதயாவம் ஒரவைை ஒரவை் வரமபைாரகள் எனறதாை் மணமாறைை வரமபைாலம் அைதொ் ொறற யாரடமம் எதவம் ேொசாமல் உளளககளேளேய ைவததரககேறை். நதயாவம் தாமைையம் ேதாழகள். .எை் மைம் மகநத ேவதைையல் இரநதத. அதறக இைணட காைணஙகள். காதலல் எனை நானதாை் மணைண எனைேவா அளளிொ் தடடவடடாள். நதயா மணமாறைை அபொட எனைைத் மயகக நதயாவை் ேொாடடவடேடைாம்!. ''உனவடடல் மணமாறை் இரககம் வைைதாை் உை் ஆடடொமலலாம் மணமாறனை் வடடல் ொசாலல அவரகைள அைழததக் ொகாளளச் ொசயத உனைை வடட மணமாறைைொ் பரககேறை் ொாை்'' எனற நதயா சளைைததொடேய மணமாறை் வடடல் ொசாலல மணமாறைை அைழததக் ொகாணடாேள! எனொறலலாம் தாமைையை் மைத ேவதைைொ் ொடடக் ொகாணட இரநதத. இைணடாவத சறறமை் வநத நதயாவை் ொதாைலேொச ேொசச. இனனம் தடடயரககககடாத.

''ந எைககத் தநத எலலாவறறறகம்'' எனற ொசாலைகயல் எனைை அறயமேல எை் கணணல் கணணை். தாமைை எதறக எனறாள். எை் கணணல் கணணைைக் கணடதம் தாமைையை் மைம் தடததைதேயா. நாை் வாஙகக் ொகாணட ''நனற தாமைை!'' எனேறை். பறக அவரகளிடம் வைடொொறறக் ொகாணட வடடறகக் களமபேைை். 'நாை் எனறம் நஙகள் எனறம் எை் மைம் பரததொ் ொாரபொேத கைடயாத' எனற தாமைையை் மைம் நைைததாலம் உதடகள் ''நனற எனனம் வாரதைதையச் ொசாலல எஙகைளத் தளளி ைவதத வடாதரகள் மண'' எனற ொசானைத. கணணைைத் தைடததவட அவள் கைஙகள் தடததைதேயா எனைால் உணைமடயவலைல. வாழகைக எனம் ொகைட வைளயாடட (மணமாறனை் ொாரைவயல்) மறநாள் காைலயல் தாமைையை் மகம் சறேற வழககமேொால் காப எடதத வநத ேசாரநதரநத மாதர எைககத் ேதானறயத. வடைட அைடநததம் மனப கைடச மைற அவமாைததடை் .இதறக எலலாம் ொதலளிககம் வதமாக தாமைைைய ொநரபொொனம் வாரதைதகளால் நதயா அரசசதத வடடாள். 18.

ொககவொ் ொடட மைத நைலதத நறக ஒரவத ொடொடபபடை் வடைட ேநாகக நடநேதை். எை் தமபயம். அவரகளில் ஒரவைை எைகக நனறாகத் ொதரயம் அவரதாை் நதயாவை் அணணை். ொாரததால் அைடயாளம் ொதரயாத சலை் இரநதைை். . எை் வரமாைதைதக் ேகடட இரவரம் வாையொ் பளநதைை். அததாை் எை் தமபயை் மைைவயாக இரககம் எனற யகதேதை். அைைவரம் சநேதாசமாகொ் ொொறறக் ொகாணடைை். யாேைா வாசலல் வரவைதொ் ொாரதேதாம்!. எனைைக் கணடதம் எை் தஙைக இைாஜதாை் மகவம் சநேதாசததடை் வநத எை் ைகயல் இரநத ைொயல் ஒனைற வாஙகக் ொகாணட வடடனள் நைழநதாள். ஆைால் இபொொாழத அபொட இலைல. எனைை மைடசயடை் ஒர ொொண் ொாரததவாற நறக. தநைதயம் கலநதக் ொகாளள. பறக மகழவடை் அவரகைள உளேள அைழதத வநதாை். வடடல் அைைவரககம் எை் மகதைதொ் ொாரதததம் ஒர மகழசச. 'அபொாடா. ேொசச எை் ேவைல. எததைை நாடகளாயறற இமமாதரயாை கவனபபல் நாை் வடடல் இரநத!'.நடநதத நைைவறக வநதத. அபொா அவரகளிடம் ொசனற ஏேதா ேொசக் ொகாணட இரநதாை். நாை் ொமதவாக அவரகளகொகை வாஙக வநதொ் ொொாரடகைள அவரகளிடம் ொகாடதேதை். வரமாைம் இைவகைளச் சறற நகரநதத. உடேை ைகயல் ேதனை் ேகாபைொயடை் எனைை ேநாகக எை் தாயாை் வைைநத வரவத ொதரநதத.

அைதொ் ேொாலேவ அவை் ொகைஙகமாக தைககொ் ொொணைண படததரபொதாக அறவததாை். இைணட தரமணஙகைளயம் ஒனறாக நடததக் ொகாளளலாம் எனொத அவரகள் தடடம். இத எை் தநைதககம் மகவம் படதத வடேவ அவரகைள இவவாற ொலமாக வைேவறறக் ொகாணட இரநதாை். ''அபபறம் எனை?. ''நாை் நதயாவடேம ொசானேைேை சறத அவகாசம் ேவணடொமனற'' எனேறை். ''ொொணைண வைசொசாலலஙகள்'' எனற ொசாலல இைாஜையொ் ொாரததைை். அநத இடததை் சழநைலயல் ஒர இறககம் ொைவயத. உடேை அவரகள் தைபபலரநத ஒரவை் ேகடடாை். நதயா வடடைை் எை் அபொாைவத் ொதாடரப ொகாணட இரககறாரகள். எை் அபொா எை் தஙைக இைாஜ கலயாணததகக காததரபொைதச் ொசாலல இரககறாை். ''ஏமொா இநத . அதைால் எை் தஙைகயை் தரமணததறக பறக தாை் அவைால் எதவம் ொசயயமடயம் எனற ொசாலல இரககறாை். நதயா அவரகள் வடடல் எனைைொ் ொறறச் ொசாலல இரககறாள். ொலதம் ேொசயதல் சறத ேநைம் ொசனறத. ஆக ேவணடயைத எலலாம் ொாரககலாேம'' எனற ஒரவை் ஆைமபததாை். அவரகளம் வடாமல் எை் தஙைகைய நதயாவை் அணணனககொ் ொொணேகடட வநதரககறாரகள். அதறகள் நாை் கறககடேடை். அவைள நதயாவை் அணணை் ொாரததொ் ொாரைவயல் இரநேத அவை் எளிதல் ஒததக் ொகாளவாை் எனற எைககத் ேதானறயத. வநதவரகள் எலலாம் ஆைவாைமாக வநத அமரநதைை்.எனைைத் தனயாக அைழதத அவை் ொசானை வொைம் இத தாை்.

''அயயா.ேயாசககறத எலலாம் காதலககம் மனேை ைவததகக மாடடஙகளா?. ''இத ஆகற காரயமா எைககத் ேதாணல. இநத ேநைததல வநத ேயாசபேொனைா அதகக எனை அரததம்''. அநத நொேை நதயாவை் அணணைைொ் ொாரததத் ொதாடரநதாை். அவை் கைல் மைடடலாக ஒலததத. அதை் பறக ொல பைசசைைகள் நடநத. ''எனைடா மண இத!. எலலாம் மடயற ேநைததலதாை் ைவததககவஙகளா?. அவரகள் ொவளிேயறய உடை் எை் தாயாை் எனைை பலபலொவைொ் படததக் ொகாணடாை். அவரகள் எலலாரம் உடேை களமபைாரகள். ந உனேைாட கலயாண வசயதைதயம் ேயாசதத ொசய்'' எனறவை் ''எனைைொ் ொாரதத தமப நாஙக உை் கலயாணததககாகததாை் உை் தஙைகையொ் ொாரகக வநேதாம். ந ேயாசகக ேவணட இரநதால். உை் தஙைககக ஒர வைை் வநத தைகயம் ொொாழத ந இபொட கறககல் நறகறாய். எனற சலததக் ொகாளள ஆைமபததாை். அதைாலதாை் நாை் ேயாசகக ேவணடம் எனற ொசானேைை்'' எனேறை். நாை் அவைளக் காதலதேதை் எனொத எலலாம் மனைை் நடநத கைத. எலலாம் மடநத வடடத. நாஙகளம் ேயாசககததாை் ேவணட இரககம்'' எனறாை். நாை் சரததவாேற ''அத உஙகள் வரபொம்'' எனேறை். அநதக் கணம் எை் தநைதயை் மகதைதொ் ொாரககேவணடேம எளளம் ொகாளளம் அவை் மகததல் ொவடததத. களமபம் மனைை் ''எதறகம் ஒரமைறகக ொலமைற ேயாசததொ் ொதல் ொசாலலஙகள்'' எனறவாற களமபைை். ஒர அணணைாக .

இபொட அவமததத அனபப வடடாேய!. அநத கணம் எைகக நதயாவை் ேமல் ொவறபொாக இரநதத. நயாைால் ொைழயைத எலலாம் மைதல் ைவததக் ொகாணட இபொட ொழவாஙககறாய்!'' எனற பலமொ ஆைமபததாரகள். அைமதயாக அமரநதரநத எனைை ஒர ொதாைலேொச அைழபப இநத உலகறக ொகாணட வநதத. மறமைையல் நதயா ''எபொட எலலாம் ேயாசதத உை் வடடறக எை் அணணைை அனபபைால்!. கணடபொாக இபொடபொடடவனகக எை் தஙைகையக் ொகாடதத அவள் வாழகைகையயம் ொகடககம் எணணம் எைகக சறதம் இலைல. யாொைனற ொாரததால் நதயா!. ''ேடய் நலலா ேயாசதத ஒர நலல மடவகக வாடா!'' எனறவாேற வடைட வடட ொவளிேய களமபச் ொசனறாை். இத உைகேக நனறாக இரககறதா?''. அவளிை் அணணை் மனைை் நதயாவை் ேொசைசக் ேகடடக் ொகாணட எனவடடறக வநத நடநதொகாணட மைறயேலேய எைகக அவனமத நலொலணணம் எதவம் இலைல. .நதாை் இநத தரமணதைத நடதத ைவததரகக ேவணடம். எனற ொொாரவதக் ேகடடத. அதறக எை் தநைதயாை் ''அவர எபொடட ொதல் ொசாலவார அவரதாை் ொொரய மனதை் ஆயடடாை். எை் ொலவைதைதக் கணடபடதத எை் தஙைககக வைை் அைமததக் ொகாடபொதொ் ேொால எனைை ொநரககய அவளிை் சாமாரததயம் எைகக ொவறபைொேய வைவைழததத. ேவணடாொவறபொாக ொதாைலேொசைய எடதேதை். அதாை் இபொட பக காடடறாை்'' எனறவாற சலததக ொகாணடாை்.

''மண பரகறத. எனற ந பரநத வடேவாம் எனற ொசானைாேயா. எைககம் பரநதத அநதச் சமொவம் வடடல் எைககம் மறறவரகளககம் ொொரய இைடொவளிைய ஏறொடததயத. எனைைொ் ொறற தவறாக எணணாேத!'' எனற. உனைை வரமபயத எலலாம் அநதக் காலம். 19. நலல ேவைல உைகக கைடதத உடை் எனைை கழடடவடொ் ொாரககறாய்!. அதறக இைாஜயம் ''அணணா. அவரகள் நம் வடடறக வநத சணைட ேொாடடதல் இரநத தாை் இவவளவ பைசசைையம். எைககம் அவரகைளொ் படககவலைல. எை் தஙைக இைாஜ மடடேம எனனடை் எபேொாதம் ேொால் ொழகைாள். அவளிடம் ொசானேைை் '' ந கவைலொ் ொடாேத இைாஜ. இவைளயா ஒரகாலததல் காதலதேதாம் எனற எணணைகயல் எனமேத எைகக ொவறபொாக இரநதத. எைகக நஙகள் நனறாக இரநதால் அதேவ .''இலைல நதயா தவறாக எடததக் ொகாளளாேத. அனேறாட நமககள் எலலாம் மடநதவடடத'' எனேறை். இவரகள் ேவணடாம். உைகக நலல இடமாக ொாரதத மணம் ொசயத ைவபொத எனனைடய ொொாறபப. வடமாடேடை் உனைை!'' எனற நதயா ொதாடரைொத் தணடததவடடாள்.

அபொொாழததாை் தாமைைையத் ொதாடரப ொகாணட நாளாைத நைைவறக வநதத. உடேை மைத ொைொைபொாைத. அவளிை் உணைமயாை ொாசதைத எணண எனமைம் கலஙகயத. இததாை் நமமைடய கவைலகளகக எலலாம் காைணம் எனற பலபொடடத. வடடல் மனைை் ேொால் பழஙகைாலம் எை் மைதல் அவவளவாக ஒடடதல் இலலாமல் இரபொத மாதரேய இரநதத. ''எனை மண வடடல எபொட எலலாரம் உனகடட அனொா இரககறாரகளா?. அலவலகததலம் சநதைை சரயாக ஓடாததால் சறத ேநைம் வடபப எடதேதை். எபொாட ொடடாவத எை் தஙைக இைாஜகக நலல வாழகைக அைமததததை ேவணடம் எனற எணணம் எை் மைதல் வலொ் ொொறறத.ேொாதம்!'' எனறாள். அபொடேய சறத சறதாக இயலொாக மாறயைத உணரநேதை். அபொடேய எைத ேொசச ொதாடரநத ொசலைகயல் மைத இேலசாைதேொால் உணரநேதை். உடேைத் ொதாடரப ொகாணேடை். மறமைையல் தாமைையை் கனவாை கைல் எனைைத் தழவயத. ''சர தாமைை பறக ொாரபேொாம்'' எனற கற . எனற கனவாக வசாரகக ஆைமபததாள். ''அொதலலாம் ஒணணமலைல தாமைை எலலாம் நலலொடயாகதாை் ேொாயடட இரகக'' எனேறை். எைதேயா இழநத கவைலயல் இரபொத மாதரேய இரநதத. நயம் யாரடனம் சணைட ைவககாமல் அைமதயாக இரககறாயா?''.

ஒரேவைள நாை் ேவைலக் கைடதததால் மாறவடேடேைா எனற எைகேக ஒர சநேதகம் எழநதத. மக சாதாைணமாகேவ இரநதத. ஆைால் அனற நாை் ொசலைகயல் அநத ொைழய நைைவகள் எதவேம இலைல. பறக அபொடேய கடறகைைகக வைைநேதை். அைத ைவதத தஙைககக ஒர நலல இடததல் வைை் ொாரதத மடதத வடலாம் எனற ேதானறயத. நம் வரமாைம் மழவைதயம் நாம் எனைச் ொசயய ேொாகேறாம். தஙைகயை் கத எனை? எனற அடதத கவைல எை் மைதல் எழநதத.ொதாடரைொத் தணடதேதை். அலலத நம் தநைதேயா ொொண் எனை நைைககறாள் எனொதல் கட அககைறக் காடடவலைல. தஙைகககம் அவரகைளொ் படதத இரககாத எனேற எைககத் . நதயாவனடைாை எனனைடய காதல் ஒர மடநத ேொாை அததயாயம் எனொத தாை் அத. இவரகளால் எபொட ொொணணறக நலல வாழகைக அைமததத் தைமடயம்?. நதயா மறறம் வடடைரை் சநதரபொவாத ொசயைககளதாை் நமைம இவவாொறலலாம் மாறறவடடை எனறத எை் உள் மைம். எனற வைாவம் எைககள். அைலகைளேயொ் ொாரதத வணணம் அமரநதரநேதை். ஆைால் தஙைககக இநத இடேம படததரநதால்?. எைகக ஒனற மடடம் ொதளிவாக பலபொடடத. நதயாவை் வடடேலா. எழநதத. எததைைேயா மைற நதயாவைைச் சநதகக வநத கடறகைைதாை் அத. இலைல. இபொட எலலாம் நைைகைகயலம் மைதல் எநத ஒர சலைமம் ேதானற வலைல. அைத நைைதத உடேை ேவரதத வடடத எைகக.

அபொட நாம் மணககொ் ேொாகம் ொொண் எபொட இரகக ேவணடம் எனற ேயாசகக ஆைமபதேதை். நதயாதாை் ேவணடாொமனற வடட வடேடாம்.பறக ஒர மடவறக வநதவைாக. பறக நாை் ேயாசகக ஆைமபதேதை். தாமைைையொ் ொறற ேயாசகக ஆைமபதேதை்.ேதானறயத. இவவாறாக ொலதம் ேயாசதத வணணம் எை் ொாரைவைய அரகல் அமரநதரநத ஒர காதல் ேசாடையொ் ொாரதேதை். எைதேயா இழநத மாதர இரநதத எதைால் எனற இபொொாழத எைகக நனறாக வளஙக ஆைமபததத. தைலைய உலகக அநத எணணததலரநத வடொட நைைததத் ேதாறேறை். இலைல இதல் தவேறதம் இரபொதாக எைககத் ேதானறவலைல. ஒர கணம் இத தவேறா எனற ேயாசதேதை். மணடம் தாமைையை் நைைவ எனனள் எழவைத எனைால் தடகக மடயவலைல. மைத சமாதாைம் ஆைத ேொால் இரநதத. ேயாசததால் எைககத் தாமைைையத் தவை ேவற யாைையேம காதலககத் ேதானறககட இலைல. உடேைேய அதரநேதை். நாை் இழநதரநதத தாமைையை் . நாை் எனைையம் அறயாமல் தாமைைைய காதலகக ஆைமபதத இரககனேறை். காைணம் எை் மைதல் ொதளிவாக வநத நனற உரவம் தாமைையை் உரவமதாை். எைககள் சறத சறதாக ொவளிசசம் வைதொதாடஙகயத. நாை் ஏை் தாமைைைய காதலகக ஆைமபககக் கடாத. அவரகளிை் அனனேயானயம் எை் மைைதொ் ொாதததத. மணடம். ஆம். எபொடயம் யாைைேயனம் தரமணம் ொசயத ொகாளள ேவணட வரம்.

தயஙொகனற தயஙகயத எைகேக வயபபைைத் தநதத. ''அதறொகனை ொசாலலஙகள்'' எனற தயஙகாமல் வநதத தாமைையடம் இரநத ொதல் வநதத. எனற தரமானததவாேற வடடறகச் ொசனேறை். ொைொைபபை் உசசகடடததேலேய இரநேதை். தாமைையை் மறபப தயஙகயொடேய ொசலேொசயல் தாமைைைய அைழதேதை். ''சர நஙகேள ொசாலலஙகள் எனறாள். எததைைேயா மைற அவளிடம் வளவளொவை ேொச ஆைமபதத நாை் இமமைற தயஙேகா. மைதல் ஒர ொொரய ேகளவ எழநதத. மைதல் ொவளிசசம் கடயத. எபொட எலலாம் . அவள் நடப உளளதைத. அநத ொநாடயல் இரநத எைகக ைகயம் ஓடவலைல. இைத எபொட தாமைையடம் ொதரவககொ் ேொாகேறாம். ஒர உணவகததை் ொொயைையம் ேநைதைதயம் கறபபடேடை். ''உஙகளககாக வடடறக இனற சககைம் வநத வடகேறை்'' எனறாள் தாமைை. தககத் தடமாற ''தாமைை உனனடம் ஒர வசயம் ேநரல் ேொச ேவணடம்'' எனேறை். ''ஏதாவத உணவகம் ேொாலாமா?'' எனேறை். இன வடடறக களமொ ேவணடயத தாை். 20. ஒர நமடம் தயஙகேைை். காலம் ஓடவலைல. ''வடடலா?' எனறம் ேகடடாள். ''சர'' எனற ொசாலல இைணபைொத் தணடததாள்.அரகாைமைய.

ஒர இடம் ொாரதத அமரநேதாம். ொசயலறற அவைளேயொ் ொாரதத வழககத் ொதாடஙகேைை். நறற ஐமொதாவத தடைவயாக எபொடொ் ேொசைசக் ொகாணட ொசலலேவணடம் எனற ஒததைகொ் ேொாததாை். உடேை தாமைையை் அரகல் ொசனற. ொகாணட உடேை இரநத ொைொைபொாகக் களமபேைை். . ''ஒர வசயததல் உை் ஆேலாசைை ேவணடம் தாமைை'' எனேறை். நாை் ேயாசதத ைவததரநத வழகள் எலலாம் ொலைைத் தைாத எனொத எைககத் ொதளிவாகொ் பரநத வடடத. உணவகததைை ொநரஙகைகயேலேய அவைளொ் ொாரததவடேடை். அவைள அைழததக் ொகாணட உணவகததறகள் நைழநேதை். மண!'' எனற கபபடட தாமைையை் கைலதாை் இநத உலகறக ொகாணட வநதத. அபொடேய வழததக் ொகாணட இரநதவைை ''மண!. எனை எனை ொசாலல ேவணடம் எனொறலலாம் மாைசகமாகொ் ொயறச எடததக் ொகாணேட இரநேதை். ''ொசாலலஙகள் எைககத் ொதரநதைத ொசாலகேறை்'' எனறாள் தாமைை. பறக எனைைொ் ொாரததொ் பனைைகததத் தாமைை ''மண எனை வசயமாக வைசொசாலல இரநதஙக?'' எை ஆைமபததாள்.அவளிடம் ேொசைசத் தவகக ேவணடம். இரநதம் ொதாடஙக ேவணடேம!.ேநைம் ஆகவடடைத ொாரததக் கவனதேதை். நாை் ஒததைக ொசயதத எலலாம் மறநதவைாக. உணவ வைககைள ேதரநத ொகாணடவைச் ொசானேைாம்.

''அநதொ் ொொண் அவைைொ் பரநத பனதாை் நடொாக ொழகேவ ஆைமபததரபொாள்!. ''எைத நணொை் ொொணொணாரததயடம் ஒரவை் தனனடை் காதல் வயபொடட வடடாை். அநதொ் ொொணணகக வரபொம் இலைல எனல் அைத அவள் ொதளிவாக அவரகக உணரததயரபொாள்'' எனறாள். ''இேத ேநேை ொசாலல ேவணடயத தாேை இதல் எனை தயககம்'' எனறாள் தாமைை. இநேநைம் அவரைடய மைபேொாகைக அநதொ் ொொண் ொதரநதக் ொகாணட இரநதரபொாள். இைதக் ேகடடதம் எைகக மணைட காயநத வடடத. ொநரஙகொ் ொழகயபை் அவைத நடவடகைககைள அவள் நனறாக அளநத ைவததரபொாள். ஒரேவைள காதைலச் ொசாலலபேொாய் அவளத நடைொ இழநதால் அவைால் தாஙக மடயாத. எபொடயாவத இநத ேொசசலரநத அவைள நாை் காதலககம் வசயதைத ொசாலல ேவணடம் எனற இரநத எை் எணணததல் மண் வழநத வடேவ ொகாறததக் ொகாணேட இரநேதை். அவளத நடைொயம் அவை் ொொரதாக நைைககறாை். ''இலைல'' எை மறதத தாமைை. அததாை் அவைத தவபபறக காைணம்'' எனேறை். நடொாக ொழகம் இைத எவவாற ொசாலவத எனற தவககறாை்'' எை ஆைமபதேதை். ''அதலைல'' எைக் கறககடட நாை் ''காதைல வட அநதொ் ொொணணடம் உளள நடைொொ் ொொரதாக நைைககறாை். இநதொ் ேொசைச ஆைமபககம் ொொாழத.ஒரகணம் அவளத மகதைதக் கரநத ேநாககவடட தடைடொ் ொாரததபொட ொதாடஙகேைை். உணவ வைககைள அபொடேய .

எனற மழபபேைை். அைத அபேொாத அவைால் உணரநதரககக் கட மடயவலைல.இைதக் கவனதத தாமைை ''எனைஙக மண ேயாசைை?'' எனற கறககடடாள். இத நலலொதார வாயபப எனற உணரநத நாை் அபொடேய எை் மைதல் உளளைத அவளிடம் ொசாலலத் ொதாடஙகேைை். ஒனறம் இலைல தாமைை ந ொசானைைதொ் ொறறததாை் ேயாசததக் ொகாணட இரநேதை். ஆைால் அடதத அவனகக சல கவைலகள் வநத வடடத. ''காதல் ொசாலலக் ொகாணட வரவதலைல தாமைை. அவளடை் ொழக இரககறாை். காதல் வசபொடட இரநதத அவை் மடடேம (அத ஒரதைலக் . ஆழமைதல் நைநதைமாய் ொதாறறக் ொகாணடரநத வலதாை் அவனகக அவள் மதாைக் காதைலச் ொசாலலயத. அத எநதக் கணம் வநதத எனொறலலாம் அவைால் ொதளிவாக ொசாலல மடயவலைல. அவறறல் ஏேதா ஒனற அவைத இதயதைதயம் ேசரநத ொகாளைளயடடச் ொசனறரககறத. ொநரஙகொ் ொழகைகயல் அவளத அரய கணஙகள் ொலவறைற அவை் உணரநதரககறாை். இைடயல் அவைளொ் ொாரககாதரநத சலகணஙகளிலதாை் அவைால் அவளிடம் தனைை இழநதத ொதரநதக் ொகாளள மடநதத. உடேைச் ொசாலல வட ேவணடம் எனறதாை் மதலல் நைைததாை். ''உஙகள் நணொரகக எதைால் அநதொ் ொொணணை் மத காதலாம்?'' எனற அவேளத் ொதாடரநதாள்.

அநதொ் ொொண் நதாை் தாமைை'' எனற தயஙக. இத வசயமாக நாம் ''அபபறம் ேொசேவாம்'' எனற ொசாலல வடட களமப வடடாள். ''அபொடயாைால் உஙகள் நணொை் ொசாலலவடவேத ேமல்'' எனறாள். இதறகாக ொலமைற ேயாசதத இனனம் ொசாலலாமல் இரககறாை். ஆைாலம்.காதலாக) எனற இரநத. அைத அநதொ் ொொணணடம் ொசாலல. காத அைடததக் ொகாளள ஆைமபததத. எைேவதாை் இத வசயமாக நாை் உனனடம் கரததக் ேகடகேறை்'' எனேறை். ''நாை் நணொை் எனற கறபபடடத எனைைததாை். அநத ேவதைைைய அவைால் தாஙகக் ொகாளள மடயவலைல. ஒரேவைள இைதச் ொசாலலாமல் வடட நடைொ மடடமாவத காபொாறறக் ொகாளளலாம் எனற தாை் அவனம் நைைததாை். ஒரகணம் எனைைொ் ொாரததொ் பனைைகதத தாமைை. ஒரவாறாக ைதரயதைத எலலாம் தைடட. எைககள் இைததநாளஙகள் எலலாம் மழேவகததல் இயஙகவத மாதர உணரவ. தயஙக ொசாலல வடேடை். பை் ஒரவாறாக எழநத ொணதைதச் ொசலதத வடட . அத இரவரககம் இைடயல் உளள நடைொ ொாதததால் எனை ொசயவத எனறதாை் அவனகக கவைல. தக் தக் எை இதயம் அடததக் ொகாளவத எைகேக ேகடக ஆைமபததவடடத. அவள் ொசனறதம். அவள் ொசனற தைசையேயொ் ொாரததக் ொகாணட அமரநதரநேதை். மறகணம் எனைைொ் ொாரதத தாமைையை் கணகளில் கணணை்.

அத தாமைை.வடடககத் தரமபேைை். அதல் ொலை் இலைல. மறநாள் அலவலகம் ொசலலலாம் எனறால் மைொமஙகம் ஒேை அசத. அவளத ொசலேொச அைணதத ைவககொ் ொடட இரநதத. அவரடம் காைணேம இலலாமல் எரநத வழநத அைறககள் ொசனற தாளிடட ொடததக் ொகாணேடை். தாமைை எனைை காதலககாமலகட வடடரககலாம். ேொசாமல் இரபொதாைால் எனைால் தாஙக மடயாேத!. அலவலகததகக வடபப ொசானேைை். மைத மழகக ஒர ொடொடபப. ொலனதாை் இலைல. எை் கணகைளேய நமொ மடயாமல் மணடம் ொாரதேதை் அத தாமைைேயதாை். ொலமைற மயனேறை். தாமைைைய ொசலேொசயல் ொதாடரப ொகாணேடை். எனை ொசயயலாம்? நாை் ொசாலல இரககக் கடாத!. . நடநத நகழசசகள் அததைைையயம் கணணரடை் அைசேொாடடொட அபொடேய ொடகைகயேலேய இரநேதை். நாை் ஒர மைடயை். ஒரேவைள நாை் ொசாலல இரககக் கடாேதா!. மைொமலலாம் ொாைமாக கழநதத அனைறய இைவ. அவள் எனைைவடட நைநதைமாக பரநத வடவாேளா!. எஙகரநேதா வநத உறசாகம் கபொைை ொறறக் ொகாளள. பைணடொடேய. தாமைையை் நைைவகேளாட. ஆைால். நாை் ஒர மாதர இரபொைத கவனதத அமமாேவா. இவவாற எணணயொட இரகைகயலதாை் எனனைடய ொசலேொச ஒலததத. ொலவாறாக எணணய வணணம் நாை் கழமபேைை். உடமபகக எனை எனற வசாரகக ஆைமபதத வடடாை். யாொைனறொ் ொாரதேதை்.

ஆரவமமாக ''ொசாலல தாமைை'' எனேறை். எனறாள். உஙகளகக ேவைல கைடததவடை். ''நானம் நதயாவம் நலல நணொரகள் மண.உறசாகததடை் எடதத நாை் அேலாொவை ொசானைத கணடபொாக ொவளியல் இரநத எை் அமமாவறகக் கடக் ேகடடரககம். அபொட இரகைகயல் நாை் எபொட எைத நணபகக தேைாகம் ொசயயமடயம்?. எனறாள். நஙகள் எபொடயம் அவளகக சர எைச் ொசாலவரகள் எனற காததக் ொகாணட இரககறாள். எைத ேதாழ நதயாவறக ஒர வழ பறநதவடடத எனற மகழநத. 'ஓ இபேொாதலலவா ொதரகறத நதயாவறக எபொட எைகக ேவைல கைடதத வசயம் ொதரநதத' எனற எை நாை் எணணக் ொகாணேடை். அைத வடட வடட எை் நணபகக தேைாகம். அதைாலதாை் ஆைால். நதயா உடைாை எைத உறவ ஒர மடநத ேொாை . ''இேதா ொாை் தாமைை இஙக ந எனை நைைககறாய் அைதச் ொசால். நதயா இனைமம் உஙகளமத நமபகைகயடனதாை் இரககறாள். உஙகளகக நதயாவடை் இரநதக் காதைலொ் ொறறயம் எைககத் ொதரயம். ''நாை் உஙகளிடம் ேொசேவணடம ேொசமடயவலைல மண. அத இதொவனற பைாததக் ொகாணட இரககாேத. ொசலேொசயல் எனைால் ேநைடயாக ொசாலகேறை்'' எை ஆைமபததாள். அநத ொசயதைய நதயாவறகச் ொசானைேத நானதாை்''. நாேைா கழபொமம். மறமைையல் தாமைையை் கைல் தயஙகத் தயஙக வநதத.

''நஙகள் எனை ேவணடமாைாலம் ொசாலலஙகள் மண!. எனைால் எைத நணபககத் தேைாகம் ொசயய மடயாத. எனற ''ேவணடாம் தணடககாேத'' எனற நாை் கததயைதொ் ொொாரடொடததாமல் ொசலேொசையத் ொதாடரைொத் தணடததவடடாள்.'' எனேறை். (தாமைையை் ொாரைவயல்) . இதறகொ் பறகம் நாம் இரவரம் ொதாடரப ொகாணடால் அத எபொடயம் இநத வசயததறேக ொகாணட வநத வடடவடம். அதைால் இன நாம் இரவரம் ொதாடரப ொகாளவைதக் கட வடட வடலாம். நாம் இரவரம் ேொசக் ொகாளவத இதேவ கைடசயாக இரககடடம். அவேள இைதொ் பரநதக் ொகாளவாள் எனற இரநேதை். அவள் இைதொ் பரநதக் ொகாளவாள் எனற இரநேதை். ஒர காலததல் அவள் மதரநத ேநசததால். தயவொசயத எனைை மனனதத வடஙகள்''. அவளத கணஙகள் ொதரய ஆைமபதததம் அவள் மதாை காதல் ொடபொடயாக கைறய ஆைமபதத வடடத. தயவ ொசயத எனைை மனனதத வடஙகள். இபொொாழததாை் ொதரகறத நயம் அைத பரநத ொகாளளம் நைலயல் இலைல எனொத. ஆைால்.அததயாயம். ஆைால் அவள் பரயாதத மாதர நடககறாள்'' எனேறை். அவைளொ் பணொடததக் கடாேத எனறதாை் நாை் அவைள வரமொவலைல எனொைத அவளிடம் இனனம் ொசாலலாமல் இரககேறை். இைத எபொட அவள் மகததறக ேநேை ொசாலவத எனறதாை் நாை் தயஙகக் ொகாணட இரநேதை். ''நதயாவை் மத எைகக கணமடத் தைமாை காதல் இரநதத உணைமதாை். ேமலம். அவள் பரநதக் ொகாளளம் நைலயல் இலைல.

அநத இைவல் கடடபொடதத மடயாமல் எை் கணணை் . கைறநதத அவை் வாயால் அவை் வரமபவைதயாவத ேகடடக் ொகாளளலாம். அபொொாழத தாை் எை் மைதல் ஒர சறய ஆைச. பை் அைத நைைதேத காலதைதக் கடதத வடலாம் எனற ேதானறேவ. மண எனை ேொசேவணடம் எனற எனைை வைசொசாலல இரபொாை் எனற எனைால் ஊககக மடநதத. இறதயல் அவை் வரபொதைதச் ொசானைவடை் எைகக தாஙகமடயாமல் கணணை் வநத வடடத. எபொடயம் மணயடை் நாம் ேசரவத இலைல எனற ஆகவடடத. ஆைால் ஏேதா ஒனற எனைை எை் கடடபொாடடேலேய ைவதத இரநதத. அவை் எனைை வரமபய வதம் ொசாலைகயல் அலறக் ொகாணட அவனடம் சைணைடய எை் மைம் தடததத.மண எனைைத் ொதாடரப ொகாணட ேொசேவணடம் எனற தயஙக தயஙகச் ொசானைேொாேத எை் மைம் தடகக ஆைமபததவடடத. ''மடயாத'' எனற எனைால் அவை் மகததகக ேநைாய் மறததச் ொசாலல மடயாமல் சமமததேதை். மணயம் மைம் ொவறதத வடடவடடாை். அநத காதலககறாை் உணவவடதயல் எனற ொசாலல அவை் ஆைமபதத நணொை் ொொணைணக் உடை் ேவணடொமனேற அசைதைதயாக இரபொத ேொால நடதேதை். இரநதம் கடடொ் ொடததக் ொகாணட நாை் ொசாலலக் ொகாணட களமப வடேடை். மணடம் அநத ேொசைச வளரததேைை்.

அைத ொசாலல மடதத உடை் ொதாைலேொசைய ைவததவடட எனைையம் கடடபொடதத மடயாமல் கலஙக கலஙக அழ ஆைமபதத வடேடை். நனறாக ஒரமைற ேயாசதத. அலவலகததககம் வடபபச் ொசானேைை். நாை் எைதயாவத ொசயத இைத நறததாவடடால் எனவாழகைக மடடம் அலலாமல் எை் தஙைகயை் வாழகைகயம் ொாழாகவடம். வடநதத ொொாழத (மணமாறனை் ொாரைவயல்) தாமைையடை் ேொசயதல் இரநத எை் மைம் அைமதயழகக ஆைமபததத. எபொடயாவத இதலரநத தபபகக ேவணடம். எனற எை் மைம் தவததத. அவரகளிடம் உடலநைல சரயலைல எனற ஒர ொொாயையச் ொசாலலவடட. 21.தைலையைணைய நைைததத. ொலமைற நானம் மணைய வரமபவதாக ொசாலலொ் ொாரததக் ொகாணேடை். அபொொாழததாை் தாமைை ொசானைத நைைவறக வநதத . மறநாள் காைலயல் சவநத வழகளடை் காணபொடட எனைைொ் ொாரதத எை் ொொறேறாை் ொயநத வடடைை். எனைையம் கடடொ் ொாடடககள் ொகாணடவநத மணையத் ொதாடரப ொகாணட மணைய நதயாைவேய மணநத ொகாளளமாற ஒரவாறாக ொசாலலவடேடை். வடடேலா அபொா நதயாவை் வடடடை் சமமநதம் ைவபொதலதாை் கறயாய் இரககறாை்.

அதைாலதாை் ேவைல ேொாயவடடத'' . அைதக் ேகடடக் ொகாணடரநத எை் தநைத ேகாொமாக எனனடம் வநத ''ந எனை ொணணைாய்? உைகக ேவைல ேொாைத'' எனறாை். மணடம் எனனடம் அைதக் ேகடட உறத ொடததக் ொகாணடாை். நயம் எனைை மதபொேத இலைல. ''எனை ேசாகமாக இரககறாய்?'' எனற எை் அமமா வசாரததாை். அைதக் ேகடடதம் எை் தநைதயை் ேகாொம் அளவ கடநதத. எனற ொதல் ொசானேைை். அனற வட தரமபைகயல் ேசாகமாக வட தரமபேைை். . அைதக் கணடபடதத வடடாரகள். களமப. ஒரகணம் எை் தாயாைால் அைத நமொேவ மடயவலைல. அைத எதரொாரதேத இரநத எைகக அத ஒனறம் ொொரதாகத் ேதானறவலைல.''எபொொாழதம் நமபகைகைய வடடவடக் கடாத மண. மைதல் உறதயடை் எலலாவறைறயம் ேயாசதேதை். நாம் மகநத மைககஷடததடை் இரககம் ேநைஙகளதாை் நமகக மகநத நமபகைக இரகக ேவணடய ேநைம்''. அதறக நாை் '' அபொொாழத எைகக ேவைல மகவம் ேதைவபொடட காைணததால் ொொாய் சானறதழ் ொகாடதத இரநேதை். ொமலல ொமலல ஒர தடடம் எை் மைதல் உணடாைத. நாை் மகதைத ேமலம் ேசாகமாக ைவததக் ொகாணட '' எைகக ேவைல ேொாயவடடத அமமா'' எனேறை்.'' உனைால் எைகக எநத இடததலம் நமமத இலைல. இன இநத வடடல் உைகக இடமலைல'' எனறாை்.

உஙக ஏை் அபொட . '' மண உைகக நலல ேவைல கைடததவடடத எனற ஒேைடயாக ஆடைாய் அலலவா. காைலயல் எலலாவறைறயம் ேொசக் ொகாளளலாம் எனற எனைை மாடயைறயல் உறஙகச் ொசாலலவடட ொசனறாை். உனனைடய தமரககத் தாை் எை் நனறையச் ொசாலல ேவணடம். சறத ேநைததல் நதயாவை் ொதாைலேொச அைழபப எனைை அைழததத. கடவள் உைகக தகக தணடைைக் ொகாடததவடடாை் ொாை். நாை் எனனைடய வடைடவடட ொவளிேயறொ் ொொடடயடை் சாைலயல் அைலநதக் ொகாணட இரநேதை். ொசயதரகள்?'' எனற வசாரததாள்.'' ''உஙக ேவைலைய அலவலகததல் வடட வசாரதேதை். இலைலொயனறால் உனைை மணநத நானம் மாடடக் ொகாணட இரபேொை். இபொொாழத ேவைல ேொாயவடடத. இபொொாழத நானம் ஆொததல் இரநத தபபவடேடை். ஒர காை் ஒனற எனைை ஓைஙகடட நறததயத. நஙகளாகேவ வடடதாகததாேை ொசானைாரகள்!. நைநதைமாக உைகக கடைொ'' எனற ொவறபைொ உமழநத வடட ொதாடரைொத் தணடததாள். வழககமேொால் காைலயல் காபபயடை் தாமைை எனைைச் சநதததாள். அதல் இரநத தமழொசலவை் அயயா இறஙகைாை். வா எனனடை் எனற எனைை அவை் வடடறேக அைழததச் ொசனறாை்.அரகலளள அைறயல் இரநத எை் தமப நதயாைவத் ொதாடரப ொகாணட இைத அவசைம் அவசைமாகச் ொசாலவத ேகடடத. ''உஙகள ேவைலைய வடட எடதத வடடாரகளா?.

எலலாரககம் நதயாவை் உணைம நறதைதயம் காடடேவணடேம!. இனேமலம் ந நதயாவை் ொொயைைச் ொசாலல எனைைத் தடடக் கழகக மடயாதலலவா! இபொொாழத ொசால் எனைை வரமபகறாய் அலலவா'' எனேறை்.நாை் தாமைையடம் ''நாை் அபொடச் ொசயததாலதாை் உைகக நதயாவை் உணைம நறதைதக் காடட மடநதத. . அதைாலதாை் இநத ேவைலைய வடடவடேடை். தாமைையை் மகம் ொவடகததால் சவநதத. ''ந ேவற தாமைை. எைககாக ஒர நலல ேவைலையேய வடட வடடரகேள!'' எனற வயநதாள். ''உஙகளககததாை் எனேமல் எததைைொ் பரயம். எைகக அைதவட நலல ேவைல ஒனற கைடததவடடத. மறகணம் தாமைை ொொாயேகாொததடை் ''எனைை ஏமாததடடஙகேள'' எனற எனைை அடகக ைகைய ஓஙக அஙக ஒலதத எஙகள் சரபபச் சபதம் அபபறம் எஙகள் வாழவல் எனறம் ேகடடக் ொகாணேட இரநதத. அததாை் இபொட ஒர நாடகம் ஆடேைை்'' எனற ொசாலல சரதேதை். பை் சரபொால் அைத ஆேமாதததவள்.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful