}.

20 (787), Rik XXXV 27 ¬OVTNJ 2002

CERKOVNYJ VISNYK – CHURCH HERALD

No. 20 (787), Vol. XXXV OCTOBER 27, 2002

ßvhen Krumenko

ZNOV LUSTOPAD
Znov Lustopad ... i spomunu i mri[ ... Nadvori osin=, a vesna v sercjx, Jk Ωnaku z jsnum ohnem nadi[ ƒwlu v bi√ za volΩ z krisamu v rykax. I år Svjtu√ [x pyt= blahoslovuv, Andre√ stojv z pidnesenum xrestom, Zi sny probyd^enu√ vitav [x L=viv Y borot=bi z x[y^um nasul=stvom, zlom. Iwlu y bi√ smiluvo tak, zavzjto, Pid kyl= voro^ux smertonosnu√ svust, Novi borci – dobu novu√ couatok, A krovlΩ bahrjniv osinni√ v poli lust. Znov Lustopad ... ne spomunu luw, tini ... Bo spovnenux nadi√ nastav te^ ]as: Voskresni Dzvonu – Volj Ykra[ni I knj^u√ L=viv y^e poviku naw! Lustopad 2002

CERKOVNUƒ VISNUK – 27 ¬OVTNJ 2002

Vladuka ålijn Voronovs=ku√

<... Y VAWIƒ SPIL+NOTI, NAW PATRIJRX (ƒOSUF) ZNAXODUV ROZYMINNJ I PIDTRUMKY.>
(Propovid= pid ]as Arxu≈re√s=ko[ Svjto[ Lityrhi[, 13 ^ovtnj 2002 R.B.)

Slava Isysy Xrusty!
Nasampered, korustyΩ]us= dobroΩ nahodoΩ, xo]y sklastu serde]ny podjky vsesvitliwomy otcΩ-mitraty Ivany KrotcΩ za laskave zaprowennj vidvidatu parafiΩ Svjtux Volodumura i Ol=hu y }ikago i vsim Vam, parafijnam c=oho velu]noho sobory, za yro]usty zystri] i spil=ny molutvy. Nexa√ Vsemulostuviwu√ Hospod= qedro vunahorodut= vas za vawi quri starannj y orhanizaci[ c=oho vizuty. Rivno ^ peredaΩ Vam bratni√ pruvit vid brativ i sester, qo pro^uvaΩt= na zelenux sxulax Karpat i mal=ovnu]ux berehax Dnistra – vid dyxovenstva, monawestva ta ysix virnux Sambirs=ko-Drohobuc=ko[ eparxi[, jky z Bo^oho Provudinnj j o]olΩΩ, jk pravlj]u√ arxu≈re√. Ykra[na pam'jta≈ pro vas, svo[x suniv ta do]ok, jki v suly istoru]nux obstavun y rizni ]asu bylu vumyweni emigryvatu y powykax kraqo[ doli ta politu]noho prutylky, i djky≈ vam za vawy samoviddany pracΩ, ^ertvu ta molutvu pruneseni na vivtar Bat=kivqunu v im'j ide[ Nezale^nostu i Svobodu. Naw boholΩbumu√ narod, de b dolj √oho ne zakudala, zav^du z osobluvoΩ viroΩ i lΩbov'Ω zanosuv svo[ molutvu do svo≈[ Nebesno[ Materi, Presvjto[ Bohoroduci. Nawi bat=ku i pradidu molulus= do svo≈[ Zastypnuci, pory]aΩ]u [[ opici svo[x dite√, svo[ sim'[, svi√ narod. Molulus=, bo bylu vpevneni y zastypnuctvi i pomo]i svo≈[ Nebesno[ Pokrovutel=ku. Zibrani z Hospodn=o[ lasku tyt v ykra[ns=komy xrami v }ikago, mu tako^ yro]usto svjtky≈mo s=ohodni svitlu√ praznuk Pokrova Presvjto[ Bohorduci. Praznuk davni√ i vidomu√, na ]est= jkoho, jk v Ykra[ni tak i na poselennjx, ≈ posvj]eno bahato xramiv i kapluc=, praznuk peremohu nad sulamu zla i temrjvu, praznuk nadi[ i optumizmy. Bere^eni mohytni Pokrovom Presvjto[ Bohoroduci, spovneni viroΩ i xrustujns=koΩ lΩbov'Ω, mu poklukani statu nosijmu Bo^oho slova y nawomy qodennomy ^utti √ vukonavcjmu ƒoho svjto[ voli. A volj Hospodnj ≈ vidoma nam: ≤ ...qob ko^en, xto viry≈ v N=oho ^uv ^uttjm

vi]num". Ce vi]ne ^uttj dary≈ nam Svjta Cerkva ]erez ßvxarusti√noho Xrusta. Ad^e, ko^nu√ xto [st= tilo Suna }olovi]oho i p'≈ ƒoho krov, ma≈ ^uttj vi]ne. Tomy tak va^luvo nam y svo≈my ^utti pam'jtatu pro Xrusta i ƒoho zapovidi, pro Presvjty BohoroducΩ i [[ Svjtu√ Pokrov, pro Cerkvy Bo^y i [[ svjtux suniv i do]ok, qo ne powkodyvalu svo[m ^uttjm zaradu spasennj lΩds=kux dyw, zaradu nawoho z Vamu vi]noho ^uttj. Mu vsi z poduvom s=ohodni vuv]a≈mo spadquny velukoho nawoho Mutropoluta, Slyhu Bo^oho Andrej Weptuc=koho. Mu iz zaxoplennjm hovorumo pro hero√s=ki podvuhu √oho virnoho poslidovnuka, a nawoho Bat=ka i v]utelj, Svjti√woho Patrijrxa ƒosufa Slipoho. I meni vkra√ pru≈mno sly^utu nuniwnΩ yro]usty LityrhiΩ y xrami, osvj]enomy nawum ispovidnukom SlyhoΩ Bo^um ƒosufom. Meni vkra√ mulo, qo same tyt, y vawi√ spil=noti, naw Patrijrx znaxoduv rozyminnj i pidtrumky. Ce bylo dlj n=oho dy^e va^luvum. Bo, jk zna≈mo z istori[, ne vsi √oho rozymilu, ne vsi xotilu bytu √oho y]njmu. A vu, na ]oli zi svo[mu pasturjmu, zymilu statu √oho y]njmu i zaluwulusj virnumu poslidovnukamu √oho svjto[ voli. A cj volj poljha≈ y tomy, qob nawa Cerkva-Ispovidnucj byla yvin]ana

3

Fotohrafij – Serhi√

CERKOVNUƒ VISNUK – 27 ¬OVTNJ 2002

ßvhen Ivankiv

PID POKROVOM PRESVJTO{ BOHORODUCI
(Slovo na sxodunax T-va Sen=√oriv, 15-X-2002) Ykra[ns=ku√ narod vse z hlubokoΩ viroΩ viddavav i vidda≈ sebe pid opiky Pre]usto[ Bohomateri, i cj nabo^nist= osjhnyla svi√ verwok y prutamanno ykra[ns=komy svjti ≤Pokrova Presvjto[ Bohoroduci". Mo^na nazvatu ce svjto prutamanno ykra[ns=kum, bo xo] pruvodom do povstannj c=oho svjta byla ]ydesna podij y Vlaxerns=komy xrami, y Carhorodi, v Hreci[ ce svjto ne pru√njlosj, zate stalo dy^e popyljrnum i ylΩblenum v Ykra[ni. Prupada≈ vono 11 ^ovtnj, jk ostanni√ osinni√ Bohorod]nu√ praznuk. Cerkva dlj ykra[ns=koho narody – ce ne luwe misce √ dim molutvu, ale perw za vse – ce matu, do jko[ prubiha≈mo v radosti √ horΩ. patrijrwum vincem, a [[ ditu, tobto mu z vamu, nezale^no vid miscj nawoho pro^uvannj ]u movu, na jki√ mu spilky≈mosj, zaluwalusj narodom ≤vol=num, novum". V ce√ Ωvile√nu√ dlj Cerkvu rik – rik Patrijrxa ƒosufa – nam, ykra[ncjm, na ridni√ zemli √ na poselennjx syqux, potribno raz i nazav^du pozbytusj jnu]arstva i bojzni, a ≈dunum sercem i ystamu naslidyvatu nawux svjtux providnukiv: Andrej i ƒosufa, Muroslava-Ivana, i pidpil=noho Mutropoluta SternΩka, jki svo[m ^uttjm zamanifestyvalu, ]u[ mu sunu i jkux bat=kiv ditu. A mu – ditu nawux slavnux praqyriv, jki hotovi bylu viddatu svo≈ ^uttj v im'j Boha i Ykra[nu, qob [xni naqadku, tobto mu z vamu, mohlu bytu narodom, ≤ne sunom rabuni, a sunom vil=no[". S=ohodni mu zhady≈mo qe odny znamenny podiΩ, qo 60 rokiv tomy, y polym'[ dryho[ svitovo[ vi√nu zrodulas= legendarna Ykra[ns=ka Povstans=ka Armij. Sered bahat=ox pokolin= borciv za volΩ Bat=kivqunu, ce vi√s=kove formyvannj yvi√wlo v svitovy istoriΩ zavdjku svo≈my ne]yvanomy hero[zmi √ zvutjzi. Ykra[ns=ki povstanci iz zbro≈Ω v rykax ta z ranamu na tili, ale z tverdoΩ viroΩ v Boha, v ƒoho svjtu√ zakon i spravedluvist=, my^n=o boronulu svoΩ Vit]uzny vid lΩtux zaharbnukiv. Svo≈Ω krovΩ ta rozkudanumu po vsi√ nawi√ svjti√ zemli mohulamu, vupusalu vonu na Tomy nawi predku tak bahato xramiv v Ykra[ni viddavalu pid pokrov Bo^o[ Materi, zaraz ^e pislj pru√njttj xrustujnstva. Nawi slavni zaporo^ci malu osobluvy nabo^nist= do Pokrova Presvjto[ Bohoroduci √ zdvuhnylu na Si]i cerkvy Svjto[ Pokrovu. {xnimu slidamu piwla i nawa Ykra[ns=ka Povstans=ka Armij, jka 30 travnj 1947 roky proholosula praznuk Pokrovu svo[m ofici√num svjtom. Pid mohytni√ Pokrov Presvjto[ Bohoroduci prubihav naw narod y ]asax ]y^o[ za√manqunu, v ]asax nacional=noho, socijl=noho i relihi√noho ponevolennj. Teper, pislj vidzuskannj svo≈[ der^avno[ nezale^nostu, mu z velukoΩ vdj]nistΩ vwanovy≈mo Pokrov Bohomateri √ proxa≈mo dal=wux lask i dopomohu. ves= svit jsne, vohnjne slovo: YKRA{NA. Vonu zbydulu nevmuryqy suly narody, √oho ^ahy do vil=noho ^uttj, do svobodu. Nawi slavni povstanci, bezzastere^no i svjto spovnulu svi√ xrustujns=ku√ ta sunivs=ku√ obov'jzok, i viddavwu ≤...^uttj svo≈ za dryziv svo[x", dosjhlu verwunu ]esnotu i lΩbovu. Cj lΩbov do Tvorcj i svo≈[ Vit]uznu pruqeplΩvalas= [m z dutunstva, razom z pisnjmu bat=kivs=ko[ xatu, z naykoΩ y ridni√ xati, z molutvoΩ y Bo^omy xrami. Tomy √ ne duvno nikomy, qo [xnim klu]em, z jkum vonu iwlu v nerivnu√ bi√, bylu svjti slova ≤BOH I YKRA{NA". Mu s=ohodni vtiwa≈mos= svobodoΩ i nezale^nistΩ nawo[ Materi-Ykra[nu, i jk hidni naqadku sxulj≈mo svo[ holovu pered svitloΩ pam'jttΩ tux, xto y ti byremni roku viddalu [√ na√doro^]e – svo≈ ^uttj. Z nahodu c=oho åvileΩ vitaΩ veteraniv YPA i vsix y]asnukiv nacional=no-vuzvol=nux zmahan=, vitaΩ vsix svidomux ykra[nciv i prowy pro posti√ny molutvy do nawo[ Nebesno[ Pokrovutel=kuPresvjto[ Bohoroduci za svjty ≈dnis= v nawomy narodi, za mydrist= i ]esnist= providnukiv, za dobre relihi√ne i patriotu]ne vuxovannj nawo[ molodi, za Bo^e blahoslovennj dlj Ykra[nu i [[ dite√. Presvjtaj Bohoroduce spasu nas! Slava Isysy Xrusty.

4

CERKOVNUƒ VISNUK – 27 ¬OVTNJ 2002

Bahato ]ydesnux podi√ (pravduvux i legendarnux) pov'jzy≈ naw narod z Pokrovom Pre]usto[ Divu Mari[. V istori[ YHKC ≈ odna taka va^luva, ale malo znana podij, y zv'jzky zi svjtom Pokrovu. Xo] Halu]una v^e vid 1772 roky nale^ala do Avstri[, y 1835 roci vona ne mohla qe nijk otrjstusj z dyxovnoho jdra pol=onizaci[ i latunizaci[, i v c=omy ^ roci Markijn Wawkevu] vuholosuv perwy propovid= ykra[ns=koΩ movoΩ v Sobori sv. åra, y L=vovi, na praznuk Pokrova Presvjto[ Bohoroduci. Te same zrobulu dva √oho dryzi v inwi√ cerkvi. Y tux ]asax ce bylo qos= ne√movirne, prjmo hero[]ne. Dlj oder^annj dozvoly na vuholowennj tux propovide√, treba bylo aprobatu rektora seminari[. Dozvil oder^alu luwe tomy, qo predlo^eni tekstu propovide√ pereklalu na pol=s=ky movy. Ne dymaΩ, qo ce til=ku prupadkovo stalosj na den= svjta Pokrova Presvjto[ Bohoroduci. Virumo, qo traduci√no ykra[ns=ku√ xarakter c=oho svjta poty^no vplunyv na dywy Markijna Wawkevu]a i sponykav √oho do toho va^luvoho istoru]noho kroky v dovhomy i va^komy procesi nacional=noho vidrod^ennj nawo[ cerkvu i haluc=ko[ vitku ykra[ns=koho narody. Zaverwenjm c=oho relihi√nonacional=noho renesansy Halu]unu byla svitla doba Mutropoluta Andrej i Patrijrxa ƒosufa. Vonu ^, ci veletni 20 stori]]j, pruhotovulu vidpovidny dyxovy atmosfery dlj va^luvux istoru]nux podi√, jk Lustopadovu√ Zruv 1918 roky, vuzvol=ni zmahannj pid ]as perwo[ i dryho[ svitovo[ vi√nu, stvorennj YPA ta inwux vahomux aktiv. Svo[mu velukumu idejmu i dalekosj^unmu vizijmu, vonu napevno pru]unulus= i do vidbydovu nawo[ ykra[ns=ko[ der^avnostu. V istori[ nawo[ Parafi[ sv. Vlodumura i Ol=hu tak vono sklalosj, qo va^luvi etapu pobydovu nawoho Sobory prupadalu pid ]as svjtkyvan= praznuka Pokrova Presvjto[ Bohoroduci. Virumo, qo to ne bylu luwe jkis= prupadkovi jvuqa, a qo

osobluvum zarjd^ennjm Bo^oho Provudinnj mu opunulusj pid Pokrovom Pre]usto[ Bohomateri dlj spovnennj svo[x va^luvux zavdan=, jk dyxovna do]ka Patrijrxa ƒosufa. Mu stara≈mosj naslidyvatu √oho, itu za √oho vkazivkamu: zberihatu ykra[ns=ky movy i ykra[ns=ku√ dyx, nezva^aΩ]u na sul=ni asumilici√ni vpluvu nawoho okry^ennj. Stra≈mosj zberihatu nawi traduci√ni obrjdu i dyxovist=, popyljruzyvatu ideΩ patrijrwoho zaverwennj nawo[ Cerkvu. Osobluvum nawum zavdannjm ≈ dry^nj spivpracj z nawumu pravoslavnumu bratamu i sestramu. Pam'jta√mo, qo Patrijrx ƒosuf y svo[x mirkyvannjx pro Ku≈vo-Haluc=ku√ Patrijrxat, ma√^e vse mav na yvazi cily ob'≈dnany Ykra[ns=ky Cerkvy, a ne luwe Cerkvy Hreko-Katoluc=ky. Luwe ob'≈dnana, nacional=no svidoma Ykra[ns=ka Cerkva, o]olena Ku[vs=kum Patrijrxom, zmo^e yspiwno ob'≈dnatu cilu√ naw narod, perevuxovatu √oho y sobornuc=komy, relihi√no-nacional=nomy dysi √ skriputu osnovu vuqo[ der^avnostu. Ce ne lehka sprava, bo perewkod^yΩt= nam y c=omy ]y^i ]unnuku, bo take ob'≈dnannj ne vu√de na korust= ani Moskvi, ani Varwavi. Tako^ i Vawi vidvidunu, Preosvjqenu√ Vladuko, qo vidbylus= same pid ]as svjtkyvan= Pokrova Presvjto[ Bohoroduci, zaluwat=sj v istori[ nawo[ parafi[, jk va^luva istoru]na podij. Vu ≈ znani za Vawy viddanist= velukum idejm, dijl=nosti √ osobi Patrijrxa ƒosufa. Vawi rozymni √ palki slova zaluwat=sj v nawux sercjx. Razom iz psal=mospivcem mo^emo povtorutu, qo i nedil=ni yro]usti svjtkyvannj i v]orawni√ den= svjta Pokrova Presvjto[ Bohoroduci, i s=ohodniwnj nawa zystri], i ko^nu√ den= vawoho perebyvannj mi^ namu – ce ≤Den=, qo √oho stvoruv Hospod=, vozrady√mosj i vozveselimsj v n=omy". >

5

CERKOVNUƒ VISNUK – 27 ¬OVTNJ 2002

INTERV'å Z BLA¬ENNIWUM PATRIJRXOM HRUHORIßM III, HLAVOå MELXITS+KO{ HREKO-KATOLUC+KO{ CERKVU
Vu, jk sami neodnorazovo zazna]alu perebyva-Ω]u v Ykra[ni, ≈ palomnukom na nawi√ svjti√ ykra[ns=ki√ zemli. Xotilosj b diznatusj na zaverwennj Vawo[ podoro^i pro te, ]u spravdulusj Vawi spodivannj? J pru√wov jk palomnuk. Protjhom svoho vizuty zystri]avsj z riznumu lΩd=mu, vidvidyvav rizni miscj i poba]uv, qo vse ≈ nabahato kraqe, ani^ j spodivavsj. Te, qo zi mnoΩ stalosj, vse qo pere^uv, pereverwulo mo[ o]ikyvannj. Vsi aspektu ^uttj vawo[ Cerkvu: dyxovenstvo, monawestvo, virni, navit= der^avni yrjdovci, jki z takoΩ powanoΩ postavulusj do mene i stavljt=sj do Cerkvu, perebyvaΩt= na vusokomy rivni √ ce kraqe, ani^ j dymav. Y nas hovorjt=, qo kraqe zboky vudno. Vu malu nahody duvutusj na nas ne nawumu, a Vawumu o]uma. Vu ba]ulu naw yniversutet, seminari[, xramu, Vu zystri]alusj z ≈puskopamu, svjqenukamu, monaxamu i virnumu. Vu poba]ulu nawy ^uvy Cerkvy. JkoΩ vona ≈, na Vawy dymky? Mi^ tum, qo j spodivavsj poba]utu i tum, qo ≈ naspravdi, – veluku√ kontrast. Protjhom dovhux rokiv y vas panyvav komynistu]nu√ re^um i j dymav, qo zystrinysj z mertvoΩ CerkvoΩ. Ale zystrivsj z CerkvoΩ ^uvoΩ i povnoΩ nadi[. Y tr=ox seminarijx, de perebyvav, j poba]uv bahato molodux lΩde√, jki hotovi prusvjtutu svo≈ ^uttj sly^innΩ Bohovi √ blu^n=omy, v Ykra[ns=komy Katoluc=komy Yniversuteti spilkyvavsj iz stydentamu, jki krim vusoko[ osvitu prahnyt= zbaha]yvatu svo≈ dyxovne ^uttj. Y xramax poba]uv bahato virnux, jki ne odny hoduny provodulu na spil=ni√ molutvi. Vawi virni maΩt= veluky powany do dyxovnux providnukiv. Sklada≈t=sj vra^ennj, qo nema≈ ^odnux zaluwkiv ate[stu]noho munyloho. Y seminarijx j putav y stydentiv: ≤Zvidku vu pru√wlu: ad^e byv komynizm, ad^e bylo pereslidyvannj. Z jkux vu rodun?" Veluka kil=kist= seminarustiv ≈ dokazom toho, qo komynizm, jku√

byv y vas protjhom p'jtdesjtu rokiv, ne zmih yvi√tu v dywy √ serce ykra[ns=koho narody. Meni dy^e radisno vid toho, qo j zystriv ne mertvy, ale ^uvy Cerkvy, jka voskresla.
Ostannim ]asom vse bil=we vid]ytno, qo nawa Cerkva – dyxovenstvo i virni – prahnyt= patrijrxaty, toho pevnoho lohi]noho zaverwennj cerkovnoho ystroΩ. }u Ykra[ns=ka HrekoKatoluc=ka Cerkva, na Vawy dymky, hidna c=oho, ]u vona v^e dorosla? Y sviti ≈ desjt= mil=√oniv hreko-katolukiv vizanti√s=koho obrjdy. Z nux p'jt= mil=√oniv – ykra[nci. J ne ka^y, qo veluka kil=kist= virnux – holovna pidstava dlj toho, qob proholosutu patrijrxat, ale mu povunni vuznatu, qo ce ≈ va^luva peredymova. Pid ]as zystri]e√ iz vawumu ≈puskopamu j zayva^uv y [xn=omy sly^inni neabujky revnist=, ba^annj pracΩvatu dlj svoho narody. Vonu ≈ dobri pasturi Xrustovo[ Cerkvu, jki zdatni [[ provadutu. Y vas ne braky≈ poklukan=, vawi eparxi[ maΩt= dobre rozvunyti vlasni cerkovni stryktyru. YHKC perebyva≈ na takomy rivni rozvutky, jku√ vidpovida≈ patrijrxal=ni√ Cerkvi, odnak vona qe ne ma≈ vuznannj. J vva^aΩ, qo problema, wvudwe, ma≈ ekymeni]nu√ xarakter: √det=sj pro stosynku z pravoslavnumu. Rum, mo^luvo, ne xo]e nawkodutu c=omy dijlohovi, √ tomy tak dovho truva≈ ce√ proces vuznannj hlavu YHKC patrijrxom. Bydemo staratusj, qob ce jkomoha wvudwe zakin]ulosj. Mu povunni pam'jtatu, qo vsi ti Cerkvu, jki ≈ yvin]ani patrijrxatom, ne otrumalu √oho vid kohos=. Vonu postalu i til=ku zhodom bylu vuznani na Vselens=kux Soborax ]u inwumu patrijrxamu, jki ne stvorulu [x, a til=ku vuznalu. Pohljn=mo, dlj pruklady, na Konstantunopol=s=ku√ patrijrxat, jku√ spo]atky ni Rum, ani Antioxij ne xotilu vuznatu. Til=ku na Xalkedons=komy Sobori v 451 roci y 28 kanoni bylo pru√njto Carhorod do rodunu inwux patrijrxiv. Qos= podibne bylo i z ßrysalumom, jku√ vuznalu patrijrxatom til=ku tomy, qo ce bylo svjte dlj ko^noho xrustujnuna misto. Tako^ y Bolhari[ ta Rymyni[ patrijrxat vuznalu pislj dovhoho o]ikyvannj. To√ arhyment, qo povunno bytu apostol=s=ke naslidstvo, tobto, qo y ti√ miscevosti

6

CERKOVNUƒ VISNUK – 27 ¬OVTNJ 2002

Zunovi√ Bljxars=ku√

NOVI OBRI{ YKRA{NS+KO{ HREKO-KATOLUC+KO{ CERKVU
Nove stolittj, nove tusj]olittj, qo [x rozkry]y≈ nevhomonnu√ Xronos, nesyt= zi soboΩ novi podi[ ta zminu, y tomy ]usli v dyxovnomy ^utti ykra[nstva. Pislj truvalo[ dovholitn=o[ xvorobu pomer Verxovnu√ Arxu≈puskop Ykra[ns=ko[ Hreko-Katoluc=ko[ Cerkvu (YHKC) Muroslav Ivan kardunal LΩba]ivs=ku√. Sunod ≈puskopiv YHKC 25 si]nj 2001 r. obrav √oho naslidnukom ≈puskopa-pomi]nuka LΩbomura Hyzara, a riwennjm Papu Ivana Pavla II zatverd^eno ce obrannj, z nadannjm novomy Arxu≈puskopovi zvannj i statysy kardunala. Ce podij neordunarna, varta yvahu ysix ykra[nciv, nezale^no vid konfesi√no[ prunale^nostu. Ad^e Ykra[ns=ka Hreko- Katoluc=ka Cerkva yprodov^ ]otur=ox stolit= svoho isnyvannj, vsypere] propovidyvav xto-nebyd= z apostoliv, zaraz ne aktyal=nu√, ad^e isny≈ Rymyns=ku√, Bolhars=ku√ ta Moskovs=ku√ patrijrxatu, jki ne poxodjt= vid apostoliv. Vunuka≈ zaputannj: ≤}omy vunjtok povunen bytu qodo ykra[nciv?"
I na zaverwennj. Ykra[ns=ka Pravoslavna Cerkva y svo[x lustax, zvernennjx tutyly≈ sebe patrijrxal=noΩ. }omy ^ hreko-katoluku ne mo^yt= povodutusj tak samo? Mu, z nawoho boky, bydemo robutu vsi neobxidni kroku, qob byv vuznanu√ ykra[ns=ku√ patrijrxat. Nawi Cerkvu dy^e podibni: vonu maΩt= odun vizanti√s=ku√ obrjd, perebyvaΩt= y ≈dnostu z Rumom, stanovljt= menwist= y svo≈my seredovuqi, vonu zaznavalu pereslidyvannj toqo. Jku√ dosvid nawo[ Cerkvu, qo dobroho vid nas Vu b xotilu vzjtu dlj sebe? Vu puta≈te, jki pozutuvu xotiv bu vzjtu z soboΩ do Melxits=ko[ Hreko-Katoluc=ko[ Cerkvu. Odnak s=ohodni, nam zamist= toho, qob qos= dobre odne v odnoho bratu, potribno ob'≈dnatu ves= dosvid, vsi zdobytku nawux Cerkov ]u qodo Lityrhi[, ]u dyxovnostu, ]u ekleziolohi[, ]u ekymenizmy. Mu teper po]una≈mo √tu spil=no, i jkqo mu bydemo spivpracΩvatu, to zmo^emo bahato odne v odnoho nav]utusj. Y vas vusoku√ riven= cerkovnoho spivy, a jkqo to]niwe – duscuplinu spivy, seminari[ maΩt= cikavu√ sposib nav]annj i ^uttj, y monasturjx – bahato poklukan= sered molodi.

namiram ≤bratnix" pol=s=kux inspiratoriv, qo jvno sprujlu na po]atky procesovi yni[, peretvorulasj v ynikal=nu√ dyxovnu√ fenomen ykra[nstva. I jkqo mu hovorumo, qo kolus= (na ^al=, mabyt=, ne teper!) isnyvav ce√ duvovu^nu√ fenomen ykra[ns=koho P'≈monty, – to vin pov'jzanu√ nasampered z YHKC ta [[ vpluvom na rozvutok svidomostu ta politu]no[ scenu Halu]unu jk motora ykra[ns=koho vidrod^ennj. I nevupadkovo peremo^na stalins=ka imperij postavula y 1945 r. v Zaxidni√ Ykra[ni dva holovni zavdannj: znuqutu politu]nu√ fenomen ykra[ns=koho nacionalizmy ta perevestu haluc=ki masu v ryslo moskovs=koho pravoslavij. Nostal=hij za vtra]enumu mo^luvostjmu (ide√numu ta doxodamu) projvlj≈t=sj i Va^luvo, qo zaxidni monawi ]unu y vas pru√maΩt= sxidni√ obrjd. (V Ykra[ni zaxidni ]unu stvorulu sxidni vitku.) Y nas, jkqo xtos= xo]e vstyputu do zaxidn=oho ]uny, obov'jzkovo povunen pere√tu na latuns=ku√ obrjd. Ce pruna√mni tru pynktu, jki varto bylo b zaprovadutu v nas, ale qe raz povtorΩ, qo na√va^luviwoΩ ≈ spivpracj. Meta moho vizuty – nalahodutu spivpracΩ na riznux rivnjx cerkovnoho ^uttj i tomy, spodivaΩsj, vin stane dobrum po]atkom. Nawa spivpracj ≈ neobxidnoΩ. Ce ne prosto ba^annj, a vumoha ]asy. Cerkva Xrustova o]iky≈ nawy aktuvny spivpracΩ. Vu v Evropi znaxodutesj mi^ sxodom i zaxodom, a mu na Bluz=komy Sxodi te^ mi^ sxodom i zaxodom. Cerkva ]eka≈ na nawi zysullj, ad^e mu ma≈mo ynikal=ne heohrafi]ne polo^ennj. Jkqo mu c=oho ne zdi√snumo, to xto ce zdi√snut=? Ce ≈ zavdannj vsix hreko-katoluc=kux Cerkov, ad^e vonu ≈ na me^i mi^ pravoslav'jm i katolucuzmom. Vonu na sto vidsotkiv perebyvaΩt= y sopru]asti z Rumom i odno]asno na sto vidsotkiv zakorineni y svo[√ sxidni√ traduci[. J quro molΩsj, qob vawa Ykra[ns=ka HrekoKatoluc=ka Cerkva, sti√ko pere^uvwu va^ki ]asu pereslidyvannj i represi√, teper, kolu vona voskresla do ^uttj, zmohla spovnutu svoΩ misiΩ y spravi dosjhnennj ≈dnostu Cerkov.
Rozmovljv o. Ihor Jciv Pres-sekretar Hlavu YHKC

7

CERKOVNUƒ VISNUK – 27 ¬OVTNJ 2002

s=ohodni dy^e jskravo v impers=komy stohoni moskovs=koho patrijrxa Al≈ks≈j. Na ^al=, nove vidrod^ennj Halu]unu pislj proholowennj nezale^nostu √de z velukumu trydnoqamu, y n=omy mo^na zafiksyvatu bil=we porazok, ni^ zdobytkiv. Do o]evudnux zdobytkiv novoho ]asy slid vidnestu vidrod^ennj dyxovnostu pid omoforom Ykra[ns=ko[ Hreko-Katoluc=ko[ Cerkvu ta [[ dyxovnux instutyci√. Tyt ≤nacional=nux plΩsiv" istotno bil=we, jk, napruklad, y sferi politu]no[ stryktyruzaci[ syspil=stva, liders=ko[ samoposvjtu ta y formyvanni elit; osobluvo proval=noΩ ≈ haluc=ka nespromo^nist= tvorutu na ry[nax rozvalenoho (ta rozkradenoho) nove ekonomi]ne ta pybli]ne ^uttj. I vodno]as ne vse tak dobre tako^ i v nawomy dyxovnomy xrami YHKC. }u ne holovnoΩ problemoΩ ≈ brak dunamizmy nacional=noho dyxovnoho liderstva vuqux pasturiv Cerkvu, jku√ byv xarakternum dlj [x velukux predte] Andrej Weptuc=koho ta ƒosufa Slipoho. ß dekil=ka aspektiv ci≈[ problemu, sered jkux nazvemo, zokrema, brak centralizovano[ voli do ytverd^ennj monymentiv ta sumvoliv viru, rozmutist= nacional=noho kredo Cerkvu, vidsytnist= doskonalux svjqenu]ux kadriv ta slaba orhanizaci√na robota dlj [x ydoskonalennj. Isny≈ cikavu√ paradoks riznoho rivnj rezyl=tatna -nostu, jku√ sposteriha≈mo v rozbydovi i vporjdkyvanni svjtun=, kolu √det=sj pro nuzovi hromadu i paroxi[ z odnoho boky ta na rivni mutropoli[ – z dryhoho. Jk osobluve jvuqe dyxovnoho vidrod^ennj mo^na okreslutu povsΩdne stremlinnj, i navit= oder^ umist=, lokal=nux hromad do rekonstr ykci[ ta bydivnuc tva novux xramiv, qo zdi√snΩΩ t=sj vlasnumu sulamu i za vlasnumu inicijtuv amu. Vodno]as vuqe dyxovne kerivnuc tvo z ysima svo[mu, mo^luvos tjmu pidtrumku katoluc= kumu stryktyramu Evropu √ Ameruku nespromo^ ne yspiwno rozv'jzatu, zokrema, spravy rekonstr ykci[ ta onovlennj SvjtoΩr s=ko-ho kompleksy , pobydovu pam'jtnuka mutropolu tovi Weptuc=komy, vidbydovu cerkvu Svjtoho Dyxa. Ykra[nci hrekokatoluku, jkux y Ku≈vi desjtku i desjtku tusj], pozbavleni y stoluci dosto√noho xramy, xo]a v^e desjt= rokiv bezplidne jlozut=s j sprava pobydovu v centri mista, a ne des= na zadvirka x, dosto√noho mutropolu ]oho (]u, mo^e, patrijrwoho) xramy

YHKC. Mo^e, varto pov]utus= y pol=s=ku x brativ rumo-katolukiv, jki po]alu jvny dyxovny ekspansiΩ na terenu Pravober e^no[ Ykra[nu i osobluvo v Ku[v, de za istoru]n umu perekazam u Boleslav Xorobru√ poqerbuv svi√ me] ob Zoloti Vorota davn=oyk ra[ns=ko [ stoluci. Poza vsjkumu symnivamu, YHKC v suly svo≈[ prurodu ≈ ykra[ns= koΩ nacional=n oΩ CerkvoΩ, ale mu vid]yva≈m o tak bahato riznux vpluviv, qob pozbavutu [[ ci≈[ nacional=n o[ rusu. Ci vpluvu √dyt= nasampered iz Vatukany, a tako^ po-svo≈my z dijsporu, de vnaslidok ]asovo[ erozi[ dijsporu √de nemuny]u√ proces vid]y^en nj cerkovnux procedyr vid nacional=noho v ykra[nstvi, a dominantnu √ vpluv dijspornu x vladuk y Sunodi YHKC vidihra≈ ne kraqy rolΩ y spravi povernennj Cerkvi ti≈[ roli nacional=n oho pasturj, jky vona vidihrava la do Dryho[ svitovo[ vi√nu. Jkos= j slyxav y televizi√ ni√ pereda]i VelukodnΩ propovid= zi SvjtoΩrs=ko[ horu vladuku ≈puskopa-pomi]nuka. Pru c=omy zvernyv yvahy, qo v ni√ ni razy ne prozvy]alu slova ≤Ykra[na" ta ≤ykra[ns=ku√". Mo^luvo, ce vidpovida≈ sy]asnum tendencijm ≤ekymeni]no[ globalizaci[", prote ≈ cerkvu, napruklad pol=s=ka, v jkux nezva^aΩ]u na vidsytnist= tux syto nacional=nux rus, qo vlastuvi YHKC, nacional=n a dyxovno patriotu]na linij ≈ dominantoΩ obrjdovostu. Slabkum miscem vidnovleno [ Cerkvu ≈ nuz=ku√ riven= pidhotovk u i muslennj dyxovens tva YHKC. Nam braky≈ erydovanux elitnux pasturiv, a [xni propovidi, vuholowyv ani za riznux obstavun, ]asto jvno ne vidpovida Ωt= rivnevi pastvu, jky vonu povunni vuxovyva tu i ywljxetnΩvatu. Ot^e. problemu, problemu.. . Vonu, o]evudno, mo^yt= bytu rozv'jzani , a trydnoqi pereboren i zavdjku mydromy, tverdomy i nacional=ne ori≈ntovan omy providnuctvy, prukladu jkoho zna≈ nedavnj istorij YHKC. A dlj toho, qob taki zysullj ne vuhljdalu anaxronizm om, nam varto pov]utus j y svo[x sysidiv, tux ^e poljkiv, de vpluv kostela na naciΩ i der^avy osobluvu√. Za vupadkovum zbihom obstavun, jkraz nedavno y ]as velukux peremin na SvjtoΩrs=ki√ hori nam dovelosj pro]utatu cikavy pyblikaciΩ v pol=s=komy katoluc=komy tu^nevuky ≤Nedziela" (]. 4 za 2001 r.) – stattΩ ß. R. Novaka pro kardunala Vuwuns=koho. Cj stattj y Pol=qi aktyal=na xo]a bu tomy, qo v Pol=qi 2001 r. proholoweno Rokom

8

CERKOVNUƒ VISNUK – 27 ¬OVTNJ 2002

Iruna Kamins=ka

DVI VU{MKOVI IMPREZU NAWO{ PARAFI{ SVJTUX VOLODUMURA I OL+HU
Pro vwanyvannj Bla^enniwoho Patrijrxa ƒosufa pojvulas= v^e harna stattj mgr-a L. Kostelunu. J xo]y prusvjtutu yvahy dryhi√ ]astuni cux vidzna]yvan= – koncertovi, jku√ vidbyvsj c=oho samoho dnj, 7-ho veresnj, ve]erom – pislj cikavo[ naykovo[ konferenci[ (pro ce hovorut= stattj) ta qe odni√ podi[, jka stala harnoΩ traduci≈Ω. Koncert rozpo]avsj o hoduni 6:30 vstypnum slovom o. mutr. Ivana Krotcj, nastojtelj Sobory Sv. Volodumura i Ol=hu. Slovo jk zav^du cikave, a zokrema kolu √de pro osobustist= bla^enno[ pam'jti Patrijrxa ƒosufa. Otec=, stydiΩΩ]u v Rumi, zaxopuvsj Parijrxom, √oho naykamu, √oho nezlamnistΩ pislj pereslidyvannj v todiwn=omy Radjns=komy SoΩzi, pislj subirs=kux va^kux dosvidiv, i stav odnum iz kraqux √oho y]nivposlidovnukiv. Otec= pere^uva≈ podi[ i sutyaciΩ nawo[ Cerkvu v Ykra[ni, nawoho Patrijrxaty, qob zbylusj ba^annj Slyhu Bo^oho Patrijrxa ƒosufa. Pislj slova, vsi vuslyxalu z dosto√noΩ povahoΩ ≤Ot]e naw", myz. M. Novoxats=koho, y vukonanni B. Kosopyda. Spiv viddywevnu√ vpadav y hlubuny ko^noho. A opislj – mustec=ka to]ka nawoho xory ≤Promete√". Ce√ xor – nevid'≈mna ]astuna nawo[ parafi[, [zduv do Rumy, qob spivatu bohosly^bu razom z Patrijrxom ƒosufom. Xor, pid orydoΩ dovholitn=oho duruhenta, profesora Romana Andrywka, vukonav ≤¬alibnu√ marw", myz. M. Lusenka, do sliv L. Ykra[nku, spiv iz harnumu soljmu solistiv: A. Marunec=, O. Oleksun i V. Matvi[v. V dal=womy, na vidminy, trio bandyrustok Stefana Vuwuns=koho, podibno, jk mu vidzna]a≈mo Rik Andrej Weptuc=koho. Mu peredrykovy≈mo v ykra[ns=komy perekladi cΩ stattΩ, bo vona da≈ jskrave vid]yttj vpluvy velukux providnukiv Cerkvu na naciΩ y krutu]nux obstavunax [[ isnyvannj. Bezpere]no, ce dobru√ pruklad dlj naslidyvannj nawumu dywpasturjmu y ]as, kolu nacij, narod perebyvaΩt= y stani rozhyblenostu, roz]aryvan= i potrebyΩt= sul=noho dyxovnoho providnuctva.
– Visnuk NTW. ]uslo 25

≤}ar zillj" poradyvalu vukonannjm ≤Pid tvoΩ mulist=", obrobka L. Klim]enko i ≤Kozac=ki mohulu", sl. ta myz. L. Hol=onko. Opislj qe dva sol=o-spivu: ≤Ave Maria", myz. F. Wyberta, vukonav vidomu√ y nas tenor V. Matvi[v, koncertma√ster O. Kruwtal=s=ka. Na zminy, opislj harno prozvy]ala ≤PrelΩdij", myz. L. Revyc=koho, y vukonanni O. Kruwtal=s=ko[ na fotrepijno, ta z dywevno[ hlubunu polulasj pisnj ≤Horut= mo≈ serce", myz. J. Lopatuns=koho, sl. L. Ykra[nku, y vukonanni O. Novuk, akomp. na fortepijno, K. Kiwka. (Olena Novuk vidoma qe jk durugent prucerkovnoho xory ≤Blahovist="). V doteperiwnΩ riznomanitnist= y prohami vvi√wlo qe qos= novoho: mustec=ke ]utannj ≤Dyxovno[ poezi[". }utalu, na pereminy: Mari√ku – Klum]ak i Fedaqun. Ce bylu tekstu iz Wev]enkovux ≤Psal=miv Davuda", ≤Psal=mu Davudovi" Linu Kostenko i [[ virw, qo po]una≈t=sj slovamu ≤Ti, qo narod^yΩt=sj raz na stolittj" ta dva virwi R. Zavadovu]a, prusvj]eni Patrijrxovi. Y dal=womy precikava i vusoko-mustec=ka to]ka, vukonavci: strynnu√ kvartet D. Horodus=ka – Perwa skrupka, V. Xutra – Dryha skrupka, T. Musiv – Al=t i å. Jcunu] – Viol=on]el=o. Y [xn=omy dy^e harnomy vukonanni prozvy]alu: ≤Melodij" M. Skoruka i dvi ]astunu z kvartety ≤Sim ostanix sliv Xrusta" op. 51, myz. ƒ. Ha√dna. Bohdan Kosopyd vukonav svoΩ vlasny pisnΩ ≤Pokrovutel=ko nebesna", fortepijno O. Kruwtal=s=ka, ta qe sol=ovi spivu dvox ]ydovux sopraniv: ≤Bohoroduce Divo", myz. A. Hnatuwuna, vukonala M. Kyka, koncertma√ster O. Kruwtal=s=ka, a O. Oleksun zaspivala ≤Rad predvi]na" – myz P. }esnokova. I, pru≈mna nespodivanka – y harnomy skladi vustypuv xor ≤Blahovist=" i pid vpravnum pomaxom ryku dur. Olenu Novuk ]ydovo zaspivav ≤ßdunorodnu√ Suny", myz. Dilec=koho. Qe raz mustec=ke ]utannj (dryha ]astuna zhadanux tvoriv), z vid]yttjm i hlubokum rozyminnjm,
(Zakin]ennj na stor. 12)

9

CERKOVNUƒ VISNUK – 27 ¬OVTNJ 2002

CERKOVNUƒ VISNUK – 27 ¬OVTNJ 2002

KONCERT DYXOVNO{ MYZUKU Z NAHODU ROKY PATRIJRXA ƒOSUFA

Trio bandyrustok ≤}ar Zillj"

Xor ≤Blahovist=" – durugent Olena Novuk

Strynnu√ kvartet

??? i d-r Roman Smuk Xor ≤Promete√" – durugent prof. Roman Andrywko

10

11

CERKOVNUƒ VISNUK – 27 ¬OVTNJ 2002

o. Taras Barqevs=ku√

NAWI VIDPRAVU DOVHI, ALE MOLUMOSJ MU MALO
Odna iz dvanadcjtu soborovux dopovide√. Avtor rozmirkovy≈ pro yspiwnist= cerkovnux sly^b i poda≈ svo[ propozuci[ qodo bil=woho vumiry sly^innj cerkovnux my^iv-^inok-xrustujn Bohoslovs=ku√ vstyp Cerkva – ce tilo Xrustove. Odne tilo, ale bahato ]leniv. Bahato ]leniv, ale odun dyx. I same ce√ dyx razom iz odnum sercem √ odnum rozymom nadaΩt= ≈dnostu ys=omy tilovi i po≈dnyΩt= rizni √oho ]lenu mi^ soboΩ. Vid nux nasampered zale^ut=, qo ryku bydyt= robutu, kydu nohu bydyt= itu, qo jzuk hovorutume, koho vyxa slyxatumyt= i na qo o]i bydyt= duvutusj. Vid dyxy, ot^e, zale^at= y]unku, a za v]unkamu mo^na piznatu dyx. Ot^e, Cerkva ≈ odnum tilom (Xrusta), jke
(Zakin]ennj iz stor. 9)

o^uvlj≈ to√ samu√ dyx (Svjtu√ Dyx), y jkomy te]e ta sama krov (Svjti Ta√nu) i b'≈t=sj te same serce (ta sama vira, nadij i lΩbov). Ale tilo – ce te^ riznomanitnist= √oho ]leniv, bahatstvo fynkci√ i ]uslennist= di√. Ko^nu√ ]len tila ma≈ to]no vuzna]eny svoΩ fynkciΩ, svo≈ zavdannj. ¬oden ]len ne mo^e zaminutu inwoho i ne mo^e bytu zaminenum. Oko ne mo^e ]ytu, a vyxo – ba]utu, rozym ne mo^e vid]yvatu, a serce – dymatu! Ko^en ]len tila nepovtornu√, ynikal=nu√, nezaminnu√, ale ^oden iz nux ne ≈ tilom. Luwe razom, ysi razom. ßdnist= C=oho roky ]erha vupala dlj nawo[ parafi[, i Svjto vidbylosj nabo^no y serde]ni√, prujzni√ atmosferi. Po]alos= yro]ustoΩ Ve]irneΩ, osobluvoΩ dlj c=oho Svjta. Do vidpravu stalu nawi otci √ hosti, z osobustoΩ y]astΩ o. nastojtelj xramy Svjtoho Volodumura. Y lavkax djkiv zibravsj harnu√ hyrt spivakiv na dopomohy nawomy djkovi Xrusti. Otec= mutrat Ivan vuholosuv dy^e harny propovid= – hovoruv pro lΩbov, qo ma≈ bytu sul=na i sti√ka, todi dopomaha≈ poborΩvatu ri^ni trydnoqi √ perewkodu. Pislj toho, vsi parafijnu i hosti podalusj do hostunno prubrano[ zali nawo[ avdutori[, i za√njlu miscj. Pru≈mno bylo sposterihatu dosto√nux hoste√ z obox storin. Byla harna, svjto]na, ale √ svobidna atmosfera. Bylo bahato pruvitiv y]asnukiv vid samoho po]atky. Zokrema cinni slovapruvitu dosto√no[ pani-matku Bilec=ko[, in^enera Svjtoslava Lu]uka. Harno, serde]no hovorula pi. Orusj Harasovs=ka, odna z incijtorok po]atkiv svjtkyvannj. Cikavo √ vmilo provaduv zystri]]Ω naw otec= Muron. Opislj nawi napravdy serde]ni √ harni pani – Valj Xrunivs=ka, Sonj Hrunevu] √ Ivanka Karavan podalu sma]no pruhotovany praznu]ny ve]erΩ. V ce√ ]as velusj pru stolax dry^ni rozmovu, a opislj take ^ dry^ne proqannj do nastypux zystri]e√. Ce odna z kraqux traduci√ nawux dvox spil=not, pozirno riznux, a v pruncupi takux bluz=kux i ridnux sobi. Byd=mo razom y na√wurwomy rozyminni! >

]utaΩt= zhadani v^e M. Klum]ak i M. Fedaqun, i sul=nu√ kincevu√ akord: ≤Bo^e Veluku√ ßdunu√", myz. M. Lusenka, y vukonanni xoriv ≤Promete√", ≤Blahovist=" i vsix y]asnukiv koncerty ta prusytnix na koncerti, durugent profesor Roman Andrywko. Koncert dy^e vsim prupav do sercj, dy^e podobavsj i vukonannjm, doborom prohamu i, pomumo bahato[ prohramu, ne truvav zadovho. Pruznannj i vdj]nist= vukonavcjm, orhanizatoram, zokrema wanovnomy Bohdanovi Kosopodovi. Koncert zaluwut=sj nadovho v pam'jti, jk i dila Patrijrxa ƒosufa, jki zobov'jzyΩt= do aktuvnostu, do praci, qob √oho zadymu, inicijtuvu bylu dorohovkazom. V mo√omy vid]ytti, koncert zaluwut=sj v pam'jti, v rjdi na√kraqux. DryhoΩ podi≈Ω misjcj veresnj bylo traduci√ne Svjto Dry^bu, y praznuk Rizdva Presvjto[ Bohoroduci. Svjto Dry^bu zrodulosj spontanno iz velukoho po]yttj vdj]nostu za mo^luvist= molutusj v katedral=nomy xrami Sv. Volodumura p'jt= rokiv y ]as bydovu sobory Sv. Volodumura i Ol=hu. Todiwni√ nastojtel= o. F. Bilec=ku√, v porozyminni z ypravoΩ i virnumu, pru√njv ≤bezdomnux". Svjto Dry^bu vidzna]y≈t=sj qoroky, xo]a bil=wist= iz y]asnukiv c=oho spravdi xrustujns=koho vujvy zrozyminnj i lΩbovu v^e nema≈ v ^uvux. Odna]e pam'jt= zberiha≈t=sj z obox storin, i mo^e statu prukladom takoho ^ Svjta Dry^bu dlj cerkov v Ykra[ni. Mo^e ce mrij, serde]ne ba^annj, ale napevno mo^luve do realizaci[.

12

CERKOVNUƒ VISNUK – 27 ¬OVTNJ 2002

tila ne zabezpe]y≈t=sj tum, qo vsi ]lenu mo^yt= robutu vse, mo^yt= vukonyvatu fynkci[ inwux ]leniv, a tum, qo ko^en ]len vukony≈ svoΩ fynkciΩ, sly^a]u inwum: o]i dopomahaΩt= noham, nohu – rykam ... ¬oden ]len ne ≈ samodostatnim, i ko^en potreby≈ sly^innj inwux. Takum o. Taras ]unom, ko^en ]len zale^ut= vid Barqevs=ku√ inwux, a cile tilo, √oho zdorov'j i fynkcionyvannj zale^ut= vid ko^noho ]lena zokrema. Tak samo i Cerkva. Odne tilo, a bahato ]leniv. Odun Dyx – bahato fynkci√. Odne serce – bahato dariv. I vsi ]lenu pov'jzani, vsi na sly^bi odun odnomy, vsi y vza≈modi[, vsi – odne tilo. I xo] ^oden iz ]leniv sam ne tvorut= ys=oho tila, prote vse tilo zale^ut= vid ko^noho ]lena. I jkqo xvoru√ odun ]len, stra^da≈ cile tilo. Problema ≤syspil=nux xvorob" Takum ]unom, ≤zdorov'j" cilo[ Cerkvu zale^ut= vid ≤zdorov'j" navit= [[ na√menwoho ]lena, a ≤zdorov'j" ko^noho ]lena – vid ≤zdorov'j" tila zahalom. Zaproponovani temu Sobory vkazyΩt= na rizni ≤syspil=ni xvorobu": rozly]ennj, alkoholizm, narkomanij, abortu, korypcij ... Eparxijl=ni soboru, zi svoho boky, pidtverdulu ci ≤zaxvorΩvannj" tila. Ce, odnak, til=ku sumptomu zaxvorΩvannj, i to zovniwni. Tak, tilo xvore, ale pru]unoΩ c=oho zaxvorΩvannj ≈ okremi ]lenu. Teper vunuka≈ zaputannj, jki same? Rozly]ennj, alkoholizm, abortu... Ce luwe oznaku, sumptomu zaxvorΩvannj Cerkvu, ale jkux same ]leniv? }u mo^emo mu vstanovutu pravul=nu√ dijhnoz, qob mohtu, vidtak, vuzna]utu vidpovidne likyvannj? I nema ≤aspiruny" na vsi vupadku ^uttj; i ne vusta]a≈ luwe odnoho ba^annj bytu zdorovum. Rolj dyxovenstva i ]ernectva v ozdorovlenni syspil=stva Mo≈ zavdannj – proanalizyvatu yspiwnist= (i neyspiwnist=) konkretnux cerkovnux sly^b i podatu propozuci[ qodo bil=woho vumiry sly^innj cerkovnux my^iv-^inok-xrustujn. ßparxijl=ni soboru, mo^luvo, luwe zridka zhadalu pro dyxovenstvo, pro monawestvo ]u inwi formu posvj]enoho ^uttj. Nena]e ≤socijl=ni" problemu Cerkvu – ce, peredysim, problemu murjn. Nena]e Cerkva ma≈ rozv'jzyvatu ≤]y^i" problemu, nena]e

≤socijl=ni xvorobu" – ce xvorobu kohos= inwoho, xvorobu ≤svity", a ne samo[ Cerkvu. Jka ^ rol= dyxovenstva y ≤zaxvorΩvanni" abo ozdorovlenni Cerkovnoho tila? }u dyxovenstvo vidpovida≈ za s=ohodniwni√ stan zdorov'j Cerkvu, za rozly]ennj, za abortu, za alkoholizm, narkomaniΩ, za korypciΩ? }u dyxovenstvo mo^e dopomohtu i – jkqo tak, – to ]um? Spivpracj i vidna√dennj xaruzmu Mu ma≈mo ]uslenni zhromad^ennj, rizni orhanizaci[, paroxijl=nux svjqennukiv. Jka [xnj fynkcij y ≤likyvanni", v ozdorovlenni tila? Nasampered – y vidna√denni √ ysvidomlenni vlasno[ fynkci[ ta sunxronizaci[ di√. ƒdet=sj pro ≤vidkruttj" vlasno[ xaruzmu, [[ rozyminnj, rozvutky i zastosyvannj. Sklada≈t=sj vra^ennj, qo s=ohodni vsi vse robljt=: vsi √dyt= y wkolu, vsi √dyt= katexuzyvatu, vsi za√maΩt=sj xarutatuvnumu inicij-tuvamu. Ce dobre. Ale potribni te^ i specijlistu, jki, znaΩ]u svoΩ spravy doskonalo, vmiΩt= vuznatu me^i svo≈[ kompetentne stu ta skeryvatu ≤ne svo[" spravu do inwux specijlistiv. Y danu√ ]as ne mo^emo spodivatusj, qo v ko^ni√ paroxi[ isnyvatumyt= centru, jki za√matumyt=sj vsima sferamu ^uttj parafi[. Ale mo^emo mirkyvatu pro stvorennj riznorivnevux centriv zale^no vid potreb (eparxijl=nu√, protopresviters=ku√, paroxijl=nu√, oblasnu√, ra√onnu√, mis=ku√, sil=s=ku√), jki zymiΩt= bytu prusytni tam, de potribno. Napruklad, na proto-presviters=komy rivni mo^e isnyvatu centr sim'[, jku√ obslyhovyvatume paroxi[ protopresviterstva; na ra√onnomy rivni mo^e dijtu centr likyvannj vid alkoholizmy, jku√ obslyhovyvatume eparxiΩ, protopresviterstva i paroxi[, jki vxodjt= do c=oho ra√ony ta in. Ce vumaha≈ sul=no[ koordunaci[, jko[ mo^na dosjhtu ne tak ]erez zasnyvannj riznux komisi√, jk dory]uvwu rizni zavdannj zhromad^ennjm ]u orhanizacijm vidpovidno[ xaruzmu. Ale ne zabyva√mo pro qe odny ri]. Za slovamu Isysa y prut]i pro ne]esnoho ypravutelj, qo Cerkva vmi≈ robutu, i dobre robutu – ce ypravljtu! ≤Dyxovenstvo" ne vmi≈ provadutu wkolu ani likarni, ≤dyxovenstvo" ne vmi≈ proektyvatu ani bydyvatu. Ce nabahato kraqe vmiΩt= robutu xrustujnu-murjnu: v]uteli, likari, arxitektoru, bydivnu]i... ≤Cerkva" vmi≈ luwe ypravljtu. I molutusj. Molutusj za svit i ypravljtu Bo^umu dobramu: murom, dobrotoΩ, proqennjm, muloserdjm, spravedluvistΩ. Na ^al=, ne provedeno

13

CERKOVNUƒ VISNUK – 27 ¬OVTNJ 2002

anketyvannj pro te, skil=ku ≤Cerkva" s=ohodni molut=sj (mo^luvo, y c=omy i kru≈t=sj pru]una dejkux – jkqo i ne vsix -"syspil=nux" xvorob?). Mo^luvo, y c=omy i zaxovano lik? S=ohodniwni√ svit nada≈ bil=wo[ yvahu akci[ jk spohljdannΩ, di[ jk zastanovi. Ale syspil=stvy potribno troxu zypunutusj, zastanovutusj, podymatu nad tum, qo ]unut=. I nixto c=oho kraqe za Cerkvy ne zrobut=! Molutva Ot^e, Cerkva s=ohodni molut=sj? Dostatn=o molut=sj? Molut=sj za sebe, za vsix xrustujn, za lΩde√, za svit? }u, natomist=, Cerkva dala sebe ≤zvestu svitom," √oho aktuvnistΩ, √oho kruterijmu, de vse ocinΩ≈t=sj yspiwnistΩ, ]usel=nistΩ, di≈Ω? Odne moderne zastosyvannj Xrustovux bla^enstv mohlo b tak zvy]atu: ≤Bla^en ]olovik, qo pered tum, jk dijtu, dyma≈, a pered tum, jk dymatu – molut=sj". Cerkva dyma≈? Cerkva molut=sj? S=ohodni mo^na sposterihatu aktuvizaciΩ murjn y cerkovnomy ^utti. Ce ne til=ku zaxidnu√ viter na Ykra[ny, a nasampered vumohu samoho nawoho ]asy. Murjnu v^e ne xo]yt= bytu luwe pasuvnumu sposteriha]amu toho, qo vidbyva≈t=sj v Cerkvi, vonu sami ba^aΩt= vid]ytu sebe CerkvoΩ, vid]ytu sebe aktuvnumu ]lenamu Xrustovoho Tila. Vonu hotovi dijtu. I ba]umo ce, peredysim, y vunuknenni ]uslennux orhanizaci√, tovarustv, jki zdebil=woho prusvj]yΩt=sj xarutatuvni√ dijl=nosti: ybohi, nepovnocinni, xvori, alkoholiku, narkomanu... Odnak mo^emo te^ zayva^utu pevnu√ brak orhanizaci[ i koordunyvannj. Bahato takux po]univ ≤ymura≈" razom iz [xnim zasnovnukom, bahato zaluwa≈t=sj inicijtuvoΩ dekil=kox osib i na nevusokomy miscevomy rivni. Zda≈t=sj, qo same braky≈ otoho ≤dymatu" pered tum, jk po]unatu byd=-jky dijl=nist=. Jk na mene, same tyt vunuka≈ putannj stryktyru nawo[ Cerkvu, [[ ≈rarxi[, rozpodily obov'jzkiv i kompetenci[. Za ≤Kalendarem Svitla" na 2002 rik, y nawi√ Cerkvi isny≈ dev'jt= Sunodal=nux i visim Pa-trijrwux komisi√, jki pidporjdkovyΩt=sj Sunodal=num, a qe Rada vuqux nastojteliv bohosposvj]enoho ^uttj, qo vidpovida≈ Sunodal=ni√ komisi[ ]erne]oho ^uttj. Tru z nux bezposeredn=o stosyΩt=sj murjn: ce komisij y spravax murjn, podry^^j ta sim'[ (odna komisij!), komisij y spravax molodi i katexutu]na komisij. Y teperiwni√ stryktyri YHKC, na moΩ dymky, nema vidpovidnux (i kompetentnux) komisi√ dlj rozhljdy

putan=, jki porywuv ce√ Sobor. Xto konkretno ma≈ za√njtusj putannjm abortiv, rozly]en=, alkoholizmy, narkomani[, korypci[? Ysi? Nixto? Rozv'jzok, odnak, poljha≈ ne til=ku y zrostanni kil=kostu komisi√, ale y pruzna]enni konkretnux zavdan= pevnum komisijm i y vuzna]enni to]nux kompetenci√. Napruklad, xto ma≈ oprac=ovyvatu peredwlΩbny katexuzaciΩ? Komisij y spravax podry^^j ta sim'[, ]u komisij y spravax molodi, ]u, mo^e, katexutu]na komisij? Xto ma≈ vudatu katexuzm YHKC? Bohoslovs=ko-lityrhi√na komisij, ]u katexutu]na komisij, ]u, mo^e, komisij bohoslovs=ko[ formaci[? O]evudno, potribno bytu bil=w hny]kumu. Ce ne ^uttj z √oho problemamu ma≈ prustosovyvatusj do v^e najvnux stryktyr, a stryktyru maΩt= prustosovyvatusj do ^utt≈vux problem. }u ne potribno bylo b qe i pomolutusj pered tum, jk dymatu? Ale xto molut=sj i skil=ku? Skil=ku, napravdy, molut=sj nawa Cerkva? Skil=ku molut=sj ]ernectvo, skil=ku – svits=ke dyxovenstvo, skil=ku – murjnu? Mu molumosj bahato ]u malo? Nixto ne zapere]ut=, qo nawi vidpravu dovhi, ale ce qe ne ozna]a≈, qo mu bahato (]u dostatn=o) molumosj. Mo^luvo, odni≈Ω z holovnux pru]un socijl=nux problem ≈ same brak ]u nedostatnist= molutvu. A kolu v^e i molumosj, to jk mu molumosj? Jk vuhljdaΩt= nawi vidpravu, jku√ zmist nawux propovide√, jka zovniwnist= nawux svjqennukiv, monaxiv, monaxun=? Nawi svjqennuku moljt=sj za vsix tux, koho oxrestulu, povin]alu, poxovalu? }u ≈ v ko^ni√ spil=noti, v ko^ni√ orhanizaci[, v ko^ni√ paroxi[ xtos= vidpovidal=nu√ za molutvy, xtos=, xto ne perestavav bu molutusj za ko^noho ]lena svo≈[ spil=notu? Xo] mu borolusj i dali boremosj protu ate[zmy, vse ^ taku mu des= y pidsvidomosti zhodulusj z odni≈Ω √oho ide≈Ω: vira – ce sprava osobusta, sprava, qo torka≈t=sj luwe induvidy yma y √oho vnytriwnosti. Ni, ani vira, ani molutva – ce ne osobusta sprava, a sprava spil=notu, sprava Cerkvu (inakwe, zvidku maΩ pravo molutusj do Boha ≤Ot]e NAW"?). Sklada≈t=sj vra^ennj, qo ]asoslov – molutvoslov ≈ pruvatnoΩ spravoΩ svjqennukiv, ]ernectva i, eventyal=no, bil=w pobo^nux murjn. De, okrim ]erne]ux domiv abo na Velukden=, Rizdvo ]u xramovu√ praznuk, pravljt=sj ve]irni, ytreni? A jk ]asto y xrami mo^na vzjtu y]ast= na ]asax, na obidnuci, na pove]ir'[? Nawi vidpravu dovhi, ale mu malo molumosj! I do koho zvernytusj, jk ne do dyxovenstva, do

14

CERKOVNUƒ VISNUK – 27 ¬OVTNJ 2002

]ernectva pro molutvy, pro posti√ny molutvy za cily Cerkvy? }erne]i domu sami po sobi maΩt= bytu oseredkamu molutvu, ale tak samo i parafijl=ni xramu, i ne til=ku v nedil[o.}asto te same dyxovenstvo ]u ]ernectvo ^ertvy≈ molutvoΩ za raxynok dijl=nostu, vupravdyΩ]us=, qo nema ]asy. }asto vupravdovyΩt= skoro]ennj vidprav tum, qo ≤lΩdu" ne maΩt= ]asy. Ale ]omys= va^ko zayva^utu rozkvit i ti≈[ samo[ dijl=nostu tam, de znextyvano molutvoΩ na korust= dijl=nostu. Navpaku, de bil=we moljt=sj, tam i bil=we robut=sj. Naskil=ku nawe dyxovenstvo pov'jzane mi^ soboΩ? Jk ]asto vono molut=sj razom, jk ]asto spivpracΩ≈? I ]u sam ]asoslov, xo] i molenu√ pruvatne, ne mih i ne mav bu statu znakom ≈dnostu? DymaΩ, qo vsi mu vid]yva≈mo veluky riznobi^nist= mi^ idealom nawo[ dyxovno[ spadqunu i skromnistΩ nawo[ di√snostu: Nam potribne molutovne pravulo, jke ne treba posti√no skoro]yvatu, jke mo^na byde prustosovyvatu do riznux obstavun i jke mo^na qodenno povnistΩ vumolΩvatu! Duxannj ≈ znakom ^uttj, i √oho ru[m vkazy√ na zdorov'j lΩdunu. Duxannjm Cerkvu ≈ molutva. A zdorov'j Cerkvu mo^na ocinutu za rutmom [[ duxannj 'za molutvoΩ. Ot^e, molutva ne mo^e bytu sporadu]na, vupadkova, ne mo^e bytu ≤za osobustum ba^annjm"; Molutva ma≈ bytu cerkovnoΩ. Jk na mene, same molutva ma≈ statu perwum zavdannjm, perwum holovnum sly^innjm dyxovenstva i monawestva. Bez orhani]no[, rutmovano[, posti√no[ molutvu nema navit= sensy dymatu pro jkes= ozdorovlennj cerkovnoho tila ]u bratusj √oho likyvatu. Zrozymi√mo, takum ]unom, i samy nazvy c=oho Sobory: ≤Isys Xrustos – d^erelo vidrod^ennj ykra[ns=koho narody". Ce ne rozv'jzannj socijl=nux problem, ysynennj syspil=nux xvorob, qo mo^yt= nas pruvestu do Isysa Xrusta, do ≤obo^nennj", navpaku – ce Isys Xrustos, bluz=kist= iz kum, qo nas vidnovlΩ≈, qo nas obo^nΩ≈. Zastosyvannj sul=nux likiv dlj likyvannj odnux ]leniv tila mo^e statu nebezpe]num dlj inwux. ≤LikyΩ]u" abortu, otruma≈mo bil=we kontracepci[, bil=we surotunciv, bil=we rann=oho alkoholizmy ]u narkomani[, ≤likyΩ]u" kontracepciΩ, otruma≈mo bil=we rozly]en=, bil=we abortiv... Za]arovane kolo. Zaproponovani na Sobori syspil=ni xvorobu sami ne stanovljt= socijl=nux problem. Ce, radwe,

osobusti problemu wurokoho syspil=noho maswtaby. Ce ozna]a≈, qo ne isny≈ zahal=nux likiv, ne isny≈ jkuxos= navit= wurokomaswtabnux zaxodiv, jki mohlu b rozv'jzatu jkys= iz cux problem. NEMA liky na abortu, na rozly]ennj, na alkoholizm!!! Te, qo mu ]asto spru√ma≈mo jk lik, – ce abo svo≈ridni zaspoki√luvi, abo xiryrhi]ni vtry]annj. Ale ce ne liku! Ci ostanni zayva^ennj, odnak zmywyΩt= nas poduvutusj na taki problemu deqo po-inwomy. Ne zaputyvatu: ≤Jk likyvatu?", – a ≤Jk zapobihtu? Jk ne dopystutu zaxvorΩvannj?". Same tyt vidkruvaΩt=sj novi perspektuvu socijl=no[ praci nawo[ Cerkvu. Osvita Bil=we jk 1500 rokiv tomy arxu≈puskop Kapadoki[ sv. Vasuli√ Veluku√ po]av svoΩ socijl=ny pracΩ vid osvitu. Vin perw za vse wykav sobi pomi]nukiv, odnodymciv. Vodno]as ba]uv, qo veluka ]astuna syspil=stva (peredysim molod=), vuxovy≈t=sj y pohans=kux wkolax, de nema vusokux xrustujns=kux pruncupiv moral=noho ^uttj. S=ohodni Dy^e ]asto vidnaxodumo podibny sutyaciΩ: nezva^aΩ]u na dekljrovanu√ tutyl ≤xrustujns=ko[ der^avu" y wkolax, ditjm i molodi pruqeplΩΩt= nexrustujns=ki pohljdu. Vusta]a≈ podymatu luwe pro ≤seksyal=ne vuxovannj" i ≤pravul=ne vukorustannj" kontraceptiv; rozly]ennj – ce vujv modernostu, a homoseksyalizm – vrod^ena sxul=nist=. I ci perekonannj zaluwaΩt=sj na vse ^uttj. Tomy sv. Vasuli√ vuriwuv, qo kraqe samomy vuxovyvatu molod=, ni^ potim namahatusj [[ perevuxovatu. CΩ delikatny i vodno]as dy^e vidpovidal=ny spravy sv. Vasuli√ dory]uv ]encjm. Same v c=omy, na moΩ dymky, i poljha≈ s=ohodniwni√ vumir sly^innj dyxovenstva i ]ernectva. Tomy treba dymatu nasampered pro zasnyvann√ wkil pid provodom dyxovenstva-]ernectva, treba dymatu pro aktuvny y]ast= y vuxovanni dite√ i molodi v der^avnux wkolax. Tak, isnyΩt= trydnoqi, ale ≈ i sposobu [x podolatu. Na danu√ ]as nawa Cerkva ma≈ 2963 katexutiv po cilomy sviti i 2134 v]uteliv xrustujns=ko[ etuku. Ma≈mo katexutu]no-pedahohi]ni instutytu, jki pracΩΩt= iz katexutamu ta v]uteljmu xrustujns=ko[ etuku; ma≈mo LBA, jka vuxovy≈ murj√s=kux bohosloviv, jki, odnak, qe ne mo^yt= zna√tu svoho miscj ne til=ku .v ykra[ns=komy syspil=stvi, ale i v sami√

15

CERKOVNUƒ VISNUK – 27 ¬OVTNJ 2002

Viktor ßlens=ku√

}U MO¬LUVA RELIHIƒNA TOLERANTNIST+?
Tolerantnist= etumolohi]no ozna]a≈ vs=oho luwe terplj]ist=. Ale intelektyalu riznux ]asiv skladalu sprav^ni himnu na proslavy tolerantnostu, a pislj 11 veresnj munyloho roky tolerantnist= stala ysvidomlΩvatusj ne til=ku vusoko]olumu akademikamu, ale √ zovsim prostumu i dy^e riznumu lΩd=mu, jk klΩ]ova skladova hlobal=no[ etuku – etuku vu^uvannj √ zaxusty vid dehymanizaci[ √ degradaci[ lΩdstva. V doby hlobalizaci[ ta ynifikaci[, jki vuklukaΩt= zystri]nu√ sprotuv, tolerantnist=, zda≈t=sj, posta≈ ≈duno mo^luvoΩ stratehi≈Ω spivisnyvannj kyl=tyr i cuvilizaci√. Ale cj bezal=ternatuvnist= daleko ne dlj vsix ≈ samoo]evudnoΩ. Naspravdi: jkqo j perekonanu√ y absolΩtni√, bezme^ni√ spravedluvostu svo≈[ relihi[, ]u mo^y j spoki√no √ tolerantno sposterihatu, jk blyka≈ temrjvoΩ mi√ blu^ni√? Jkqo meni ba√dy^e, qo ce√ samu√ blu^ni√ ne matume ^uttj vi]noho, qo na n=oho ]ekaΩt= pekel=ni myku, to jku√ j todi xrustujnun ]u mysyl=manun? Ne vupadkovo ≤Katoluc=ku√ slovnuk" qe 60 rokiv tomy stverd^yvav, qo tolerantnist= y putannjx viru toto^na ba√dy^ostu, i qo Cerkva nikolu ne vahatumet=sj y spravi vukruttj pomulok inwux relihi√. Vira, jk zna≈mo mu z ßvanhelij, ce vpevnenist= y neba]enomy i vtilennj spodivanoho. To√, xto [[ ma≈, hotovu√ zmahatusj za [[ tor^estvo √ ytverd^ennj do kincj. Cerkvi. Ce dy^e malo. Jkqo same syspil=stvo qe ne zrozymilo potrebu xrustujns=koho vuxovannj, to √omy ce qe mo^na prostutu, ale ne Cerkvi, dlj jko[ vuxovannj i nav]annj ma≈ bytu perwum zavdannjm za nakazom samoho Hospoda: ≤Idit= i nav]a√te vsi narodui..." Ot^e, zrobimo qos= dlj nawo[ Cerkvu, dlj ≈dnostu XrustovohoTila. Vujvlj√mo nawy ≈dnist= ne til=ku na slovax, ale, peredysim, v orhanizaci[, y spil=nux pro≈ktax, y spivpraci, y molutvi ta nav]anni. Jkqo ba^a≈mo vidrod^ennj v Isysi Xrusti dlj ykra[ns=koho narody, po]nimo naslidyvatu sam sposib di[ Isysa Xrusta, nav]aΩ]us= y √oho wkoli molutvu [ ^uvoho pruklady.
Otec= Taras Barqevs=ku√ pracΩ v Katexutu]noPedahohi]nomy Instutyti L=vivs=ko[ Bohoslovs=ko[ Akademi[.

Ale z inwoho boky, ko^na ne til=ku viryΩ]a, ale √ muslj]a osoba ne mo^e ne zypunutusj pered o]evudnum, ale nezdolannum putannjm: nev^e luwe mu spasennumu bydemo; nev^e mil=jrdu kuta√civ, indysiv, slovom ysi ≤inwi", vsi ≤ne nawi" zahunyt=? Ce putannj jtrulo svidomist= bahat=oxbahat=ox musluteliv, i sprobu vidpovide√ na n=oho dy^e prubluzno mo^na zvestu do tr=ox modele√. Perwa – ce eksklΩzuvizm: luwe odna relihij mistut= yniversal=ny istuny i jkqo polo^ennj inwux vxodjt= iz neΩ y proturi]]j, [x treba bezzastere^no vidkunytu. Dryha model= – ce inklΩzivizm. Zhidno z neΩ, zasadnu]i pruncupu odni≈[ relihi[ ≈ istunoΩ, ale wljxu do spasinnj mo^na vidna√tu i v inwux relihijx. I narewti tretj, plΩralistu]na model=, katehoru]no vidkuda≈ samy mo^luvist= toho, qo Boh vidkruv sebe luwe v odni√-≈duni√ relihi[. Sypere]ku navkolo cux modele√ to]at=sj dy^e hostri, a argymentu storin ≈ ]asom dy^e perekonluvumu. Ale na√bil=w va^luvum meni osobusto vuda≈t=sj te, qo navit= sered pruxul=nukiv eksklΩzuvizmy, tobto relihi√no[ vuklΩ]nostu, pislj 11 veresnj po]alu lynatu vumohu rozriznjtu ]y^i viryvannj √ nosi[v cux viryvan=. Ad^e navit= todi, kolu lΩduna, prupystumo, pomulj≈t=sj y svo[√ viri, vona vse odno ≈ tvorinnjm Hospodnim. I Hospod= nikolu ne sankciony≈ nasul=stvo protu svoho Tvorinnj. Mo^na pohodutusj z dvoma vudatnumu relihi√numu lideramu sy]asnostu – papoΩ Ivanom Pavlom II ta Dala√ LamoΩ, jki vuznalu nesymisnist= osnov viru ko^noho z nux i te, qo sprobu zry√nyvatu bar'≈ru mi^ numu mo^yt= pruzvestu do ry√naci[ hlubunnux zasad jk katolucuzmy, tak i bydduzmy. Ale cj konstatacij ne zava^a≈ obom lideram spivrobitnu]atu v proektax, jki maΩt= planetarne zna]ennj, i napoljhatu na bezal=ternatuvnostu relihi√no[ tolerantnostu dlj sy]asnoho svity. Ad^e relihij bil=wostu v odnomy √oho kyto]ky obov'jzkovo vujvlj≈t=sj menwunoΩ v inwomy. A sprav^n≈ perekonannj lΩdunu sponyka≈ [[ z povahoΩ stavutusj do sprav^n=oho perekonannj inwoho.
– ≤Radio Svoboda", 9 veresnj 2002 r.

16

CERKOVNUƒ VISNUK – 27 ¬OVTNJ 2002

åri√ Wtum'jk, stydent Ivano-Frankivs=ko[ Teolohi]no[ Akademi[.

LåDS+KE ¬UTTJ I MOLUTVA
Jk neobxidnoΩ ≈ posti√na pracj i zv'jzok iz zemleΩ qob ^utu, qob zdobytu sobi wmatok xliba i kovtok vodu, tak neobxidno trydutusj rozymom i tilom dlj tvoho vnytriwn=oho ≈stva, qobu zav^du bytu y zv'jzky z Bohom i qobu podux bezsmertj pro√njv tvoΩ dywy ta pruhotyvav [[ dlj ^uttj vi]noho. Zv'jzok z Bohom – ce jkraz te, qo nazuva≈mo molutvoΩ. TakoΩ molutvoΩ, jka rivnozna]na di[. Tomy treba zbahnytu, qo luwe suloΩ dyxovno[ praci ^uvut=sj tvi√ dyx i oder^y≈ prosto vid Boha enerhiΩ dlj rosty. Mu povunni perekonatusj, qo ko^en kontakt z Bohom – ce molutva, ale ne ko^na molutva ≈ kontaktom z Bohom. Naspravdi bahato lΩde√ moljt=sj, ne bydy]u pidhotovlenumu do c=oho i bez byd=-jkoho ba^annj spilkyvatusj z Bohom. Ce ne mo^na nazvatu sprav^n=oΩ molutvoΩ, bo vona ≈ dijnnjm, qo zaverwy≈t=sj y spivpraci lΩdunu i Boha. Tomy nam potribno zvernytusj do Boha, jk zvernyvsj odun z apostoliv do Xrusta: ≤Hospodu, nav]u nas molutusj" (Lyk. 11,1). Zna≈mo, qo molutva – ce zasib kone]nu√ dlj samoydoskonalennj. Ale, na ^al=, mu ne vmi≈mo molutusj. Mu zabylu vlastuvy i sprav^nΩ molutvy. Spravdi, lΩd Bo^u√ bahato molut=sj. Ale v bahat=ox xrustujn molutva – ce til=ku pracj yst, a ne pracj sercj. ≤Oce√ narod xvalut= mene ystamu: serce ^ [xn≈ daleko vid mene", – hovoruv Xrustos (Mt. 15, 8). ≤Dejki z vas Boha ne znaΩt=", – pusav sv. Pavlo do Korintjn (1 Kor. 15, 34), tomy vonu ^uvyt= daleko vid Boha. Boh ≈ dlj nux tum strohum vlasnukom, jku√ ^ne, de ne sijv i zbura≈ tam, de ne rozsupav (duv. Mt. 25, 24). Vonu dymaΩt=, qo Boh – ce til=ku strohu√ volodar, jku√ stavut= vumohu, nakazy≈ i zakazy≈: ≤Ce robu! C=oho ne ]unu!" Tomy Boh ne ≈ oseredkom [x ^uttj, ale sto[t= na zovni, na berezi √ na peruferijx [xn=oho ^uttj. Tomy vonu ne ^uvyt= z Bohom i v Bozi, ne znaΩt= ti≈[ pravdu, qo ≤mu v Bozi ^uvemo, ryxa≈mosj √ isny≈mo" (Dijn. 17, 28). Tomy viz=mimo do sercj slova sv. Ivana Listvu]nuka pro molutvy: ≤Molutva – ce matu √ do]ka sliz, nadoly^ennj za hrixu, pomist ]erez spokysu, svit protu klopotiv, nuqutel=ka neporozymin=, zanjttj anheliv, po^uva vsix dyxovnux istot, ma√bytnj radist=, neobme^ena dijl=nist=, d^erelo ]esnot, krunucj lask, nevudnu√ postyp, po^uva dywi, prosvi]ennj rozymy, sokura na zneviry, vujv nadi[, lik na smytok, skarb monaxiv, bahatstvo pystel=nukiv, zlahidnennj hnivy, dzerkalo postypy, zdi√snennj yspixy, ob'jva ma√bytn=oho, znak slavu". Ot^e, mu ba]umo, skil=ku molutva ma≈ vuzna]en=, skil=ku naprjmkiv do dyxovnoho ^uttj mu mo^emo osjhnytu ]erez molutvy. Til=ku nam potribno z'≈dnatusj z Xrestom ]erez molutvy – a ce ozna]a≈ proslavutu ]as, osvjtutu √oho, proslavutu lΩds=ky dijl=nist= jk taky i osvjtutu [[, tobto nadatu [√ y Xrusti vi]noho bo^estvennoho zvy]annj. Pravduva molutva ≈ sprav^nim ≤vukorustovyvannjm ]asy" (ßf. 5, 16), bo vona peretvorΩ≈ mertvu√ ]as y vi]ne Bo^e dijnnj. Tomy pospix y molutvi, jk i vid]yttj vtomlenostu, ce oznaka toho, qo mu ne v sulax vidirvatusj vid materijl=noho ]asy, pozbavlenoho blahoslovennj Dyxa i prahnennj do vi]nostu. Todi molutva zvodut=sj do ni]oho inwoho, jk til=ku do odnoho z bahat=ox aktiv ^uttj y ]asi, jku√ mu vukony≈mo dymkoΩ abo tilom, jk ot: pruvitannj sysida, vuholowennj dopovidi ]u spo^uvannj [^i. Tomy Xrustos nahady≈ nam: ≤Treba molutus= zav^du √ ne padatu dyxom" (Lk. 18, 1). Os= ]omy kraqe dlj nas – dyxom vuslovutu spoki√ny, hidny molutvy, qo truva≈ p'jt= xvulun, ani^ molutus= hoduny z pospixom abo tru hodunu nedbalo. A na√bil=wa nawa problema vunuka≈ todi, kolu mu po]una≈mo zastosovyvatu molutvy pru zemnux potrebax. ≤Molutva ne ≈ nahodoΩ proxatu v Boha te, qo stosy≈t=sj ploti" (Rum. 8, 7; Jk. 4, 3), qo pokraqy≈ dobrobyt, polehwy≈ tvoΩ pracΩ, abo qo spruj≈ yspixy tvo[x zemnux sprav. Tomy mu povunni vuslovutu svo[ potrebu v molutvi, y dyxovnomy svitli. Ce ozna]a≈, qo vsi nawi materijl=ni zaputu, prava i obov'jzku y molutvi povunni bytu dovireni Bohovi, qob Vin znjv z nux [x formy do]asnostu i nadav bo^estvenny vlastuvist=, qob vonu vidpovidalu ƒoho dobrozu]luvomy promuslovi u takum ]unom bylu osvj]eni. Ot^e, molutva stane dlj nas nahodoΩ peretvorutu ba^annj ploti y ba^annj dyxa (Rum. 8, 6) i zasobom o]ustutu nawi dila, dymku ta namiru vid brydy hrixa. V taku√ sposib nawi zemni spravu bydyt= osvj]eni. I xo] bu bylu drib'jzkovumu ta bydennumu, vonu stanyt= hidnumu, qob bytu
(Zakin]ennj na stor. 19)

17

CERKOVNUƒ VISNUK – 27 ¬OVTNJ 2002

(Zakin]ennj iz stor. 17)

prunesenumu Bohovi narivni z na√bil=w velu]numu bohosly^innjmu. Na√bil=wum qastjm, radistΩ y molutvi ≈ te, qo Sam Xrustos bere y]ast= y nawi√ molutvi, same Vin [[ propony≈ i predstavlj≈ Otcevi, samum soboΩ nadaΩ]u [√ vartist=. Tomy nawa molutva ne zale^ut= vid nas; vse, qo mu promovlj≈mo v molutvi, nema≈ cinnostu, jkqo Xrustos ne ska^e ≤Amin=", tobto jkqo Vin ne zrobut= [[ vartisnoΩ pered Otcem, samum soboΩ pidkriplΩΩ]u tvoΩ nemi] i zastypaΩ]us= za tvo[ hrixu. Tomy prustypimo do molutvu, naslidyΩ]u Xrusta. Ystamu Xrusta promovlj√mo svo≈ proxannj, ƒoho krov'Ω naberimosj vidvahu, zadlj ƒoho pravednostu nadi√mosj, qo bydemo vuslyxani. >

19

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful