You are on page 1of 4

1. Cài đặt Ubuntu server, phiên bản 9.

10

Trong quá trình cài đặt, thiết lập các thông số sau:

• Địa chỉ IP: 192.168.1.11
• DNS server: 192.168.1.11
• Netmask: 255.255.255.0
• Tên máy: srv
• Phần mềm: chọn các gói cài đặt cho DNS server
• Domain : ttp.net

2. Cấu hình DNS server

Phần mềm dùng để xây dựng DNS server trên Ubuntu là BIND (Berkeley Internet Name Domain).
Chúng ta sẽ thao tác trên các file của BIND để cấu hình DNS server. Các bước thực hiện như sau:

sudo apt-get install bind9 dnsutils
a).Cấu hình named.conf:
root@srv:~# vim /etc/bind/named.conf

Hiệu chỉnh file cấu hình chính của BIND – /etc/bind/named.conf – bằng cách bổ sung các
dòng sau vào cuối file:
b).Cấu hình named.conf.local:
root@srv:~# vim /etc/bind/named.conf.local

options d). c).conf.options để chuyển (forward) những yêu cầu mà DNS server này không phân giải được: root@srv:~# vim /etc/bind/named.db root@srv:~# vim /etc/bind/zones/nghich.db .conf.Cấu hình các zones: root@srv:~# mkdir /etc/bind/zones root@srv:~# vim /etc/bind/zones/thuan.options: Hiệu chỉnh file /etc/bind/named.Cấu hình named.conf.

net nameserver 192.ttp. Tiện ích này sẽ tìm kiếm trên DNS server và hiển thị thông tin do DNS server trả về. Sử dụng lệnh ping : root@srv:~# ping ttp. Khởi động lại dịch vụ DNS server : root@srv:~# /etc/init.net root@srv:~# ping srv root@srv:~# ping ser. e).168.conf để liệt kê danh sách các DNS server trong mạng của mình: root@srv:~# vim /etc/resolv.net .conf: Hiệu chỉnh file /etc/resolv. dig là tiện ích truy vấn dữ liệu trên DNS server (DNS lookup utility).Kiểm tra DNS server với tiện ích dig (domain information groper). root@srv:~# dig ttp. Kiểm tra DNS server ( chọn 1 trong các lệnh sau) a).Cấu hình các resolv.d/bind9 restart 3.net b).1.conf search ttp.11 2.

net 4.Sử dụng lệnh nslookup: root@srv:~# nslookup d). c). Kiểm tra log root@srv:~# tailf -20 /var/log/syslog |grep named .Sử dụng lệnh host: root@srv:~# host ttp.