You are on page 1of 4

க ச க க வ ெபஷ பை ட க ஆ க க டா ஜ ால ி பஜ ா சின ம ா ளா வ கட .

க ாம
◌் பை ட க அ ப...

த ண ேகாப : சி கைத - அ ண
-அ ண
எ வள ெசா னா கா தி ஞாபக தி
உைர பேத இ ைல. பர ராம னய ேகாப
வ த . றி மி த ெபா க பற க ெதாட கின.
ச த அ த அைற வைர எ அ கி ப எ
பா தா . த தைலைய ேவ ப கமா தி ப
ெகா தன ேகாப ைத அட வத எ தன தா
பர ராம . மா எ ன? அ அவ ட ட
ப ற ததாய ேற.
சி ன வயதிலி ேத பர ராம எ லாேம மிக
ச யா லியமா நட க ேவ .அ ப
இ லாவ டா உடேனேய த னைல மற ேகாப தி வா ைதகைள ெகா இ கிற
ெபா கைள எ லா ேபா உைட ரணகள ெச வ கிற ர ண ைடய
ப ைளயாகேவ வள தவ அவ . அவ ைடய ேகாப க ட எ லா ஒ ெநா
அதி ேபாவா க . அ ப ய ேகாப . அவ அ பாதா அ ெகா டா , பர ராம
எ ெபய ைவ தத காக.
வா த மைனவ ேயா தாலி க கிறேபாேத பர ராமன ண ைத
பட ப வ டா . தாலிக ேபா அறி ைர ெசா ன ஐய
பர ராமனட வா கி க ெகா டைத பா த ப னா இேதா
இ காைல வைரய அவ எ ேம ேபசியதி ைல. இனேம
ம ேபசிவ ட ேபாகிறாளா எ ன? இவ எ ன ெசா னாேரா அ
நட .அ எ ேபசாமேலேய நட . ஆனா இவ
ேகாப ைற தபா ைலதா .
வ ேகாப பட வழிய லா வ டா எ ன? இேதா அ வலக தி
அவ த சின த எ ெண வா க எ தைன ேப இ கிறா க ?
எைத எ ேபா ச யாக ெச யாதவ களா எைத எ ேபா
ச யாக ெச கிறவ க ப கிற பா ெசா லி மா எ ன? அ வலக தி ைழவதி
ெதாட கி ஆய ர ைறயாவ ஒ நாைள ேகாப படாம அவரா இ க யா .
அவேர ய றா வ திவ வதி ைல. சிலேநர கா ப க க , ஒ ேநர க ட
மான ட ட இவர ஆேவச தா த ஆளாகிய பதா அ வலக தி இவைர
க டா பலேப கிலிெகா வா க .
எ ேபா ேகாப தி உரா ெகா ேட இ பதா உர ராம , கடைம, க ணய ,
க பா எ க- க உ ைமயான ெதா ட ஆதலா கா, ஹி ல ,
இ ப பல ெச ல ெபய க அ வலக தி உல . இ ேபா ற ெச ைககெள லா
அவ ஒ ற ெகௗரவமாக ெத த . தன ேகாப ைத ப ற மதி கிறா க ,
பய ப கிறா க எ பேத அவ ெத ைப த வதா த ேகாப ைத அவ
ெதாட வள ெகா ேடய தா .
பலேநர கள அவ ைடய ேகாப எ ைல மறி ேபா யநிைனவ ற நிைலய ஒ
ேப ப தவைன ேபால அல வைத அவேர அறி ததி ைல. ஆனா அவ ைடய ப
டா ட அத ல வ மான ேபாதிய அள கிைட ததா , அவ அ க வ
உபேதச ெச வ ேபாவா ...
ஆனா அெத லா அ த ேநர தா .அ ற பைழய , கதைவ திற எ கிற
கைததா .
இேதா இ ேபா ட இ த கா தி ... அவ ம இ த ேநர தி அவ னா
நி றி தா ெப ேராேல இ லாம எ ேபாய பா . அ வள வய ெற ச
அவைன நிைன பர ராம ேள ெபா கி ெகா த .ப ப
ெசா லிய தா . இ ைற காைலய ஒ கியமான ம இ கிற . அத
ேவ ய ஏ பா கைளெய லா ெச கிற ெபா ைப கா தி ெச ய ேவ
எ உ தர ேபா தா .
ஆனா , இ காைலய வ பா தா ம ஹாலி ேச எ ேபாட படவ ைல.
உ சிய அவ வ ய க ஆர ப த . ஆனா அைதெய லா ேம ேம
வதா அ த ெதாட ஹாலி ஏ.சி. ேவைல ெச யவ ைல. யா ம

converted by Web2PDFConvert.com
நட கிறா க , எ தைன மண , எ தைன ேப எ த வ பர ெத வ காம தா
மைனவ ட ஹா ப ட ெச ல ேவ ய பதா இ ஒ நா ம வ ைற
எ ெசா லி வ ெச ேபாைன வ ஆஃ ெச ெகா வ டா . இவ சாப
இ ேக தனேய ெபா கி வழி ெகா கிற .
எெல சியைன வ தலி ஏ.சிைய ச ெச தா . ேச கைள பர ப யாய .
ஆனா ம வர ேபாகிறவ க றி த எ த தகவ ெத யாம எ ன ெச வ ?
ேயா, கா ப ேயா ஏ பா ெச யாவ டா த ணராவ ைவ க ேவ ேம? அ தைன
ஆ திர ைத அட கி ெகா ேபசாம த ைன மற ேவைல வா கி ெகா தா .
றி இ தவ க இவ ைடய ணமறி த க வாைல ெகா இய கி
ெகா தா க .
இர மினர வா ட க ெபன ேபா ெச வ சா தேபா உடன யாக
த ண கிைட ப க ட எ கிற பதி வ தேபா தா அவ ைடய ய ப ம ப
உ ச க ட .
இேதா ெபா க பற ெகா கி றன. அ த தா தைல அத ேசத ைத
எதி பா ப ேபால எ லா ெவளய கா ெகா ப அவ க உள
பா ெச தி ெசா ல இேதா எ எ பா ப ெத கா தி கி ம ள
ேகாப ைதெய லா எத ம கா வ எ ெவறிெகா இ அ நட
ெகா தா பர ராம .
த ண அவ ெப ய ப ர சைனயாய . ேமலதிகா ேபா ெச கா தி ைக
றி கர ரடான வா ைதகளா அ சைன ெச வ அவ ட எ ன ெச யலா
எ ேயாசைன ேக டா . அவ டமி சாதகமான பதி வரவ ைல. அவ அ த
ைனய ஸவைர ைவ கிறாரா எ கா தி அத ப ன உைட ேபாகிற
அள ஓ கி த ைகய லி த ஸவைர எறி தா .
கைடசியாக அவ வ அ கி இ கிற ஒ பாடாவதி மினர வா ட ச ைள
க ெபனய ட ஆ ட ெச வ டா . ெட ஷ உ ச தி ெதறி க இ சா த
வ வத கான அறி றிக அவ க தி ெத படேவய ைல. எ ப வ ? அவ
வ லி இ வ ேச வத ைற த இர மண ேநரமாவ ஆ ேம.
நட கிறப நட எ ெற லா நட பைத ஏ ெகா கிறவ பர ராம இ ைல.
நட கிறவைர இவ த ேகாப ைத நட தி ெகா ேடதா இ பா . ஏ.சி.ெய லா
ேபாதா . இமயமைலய ேலேய இ தா இவ அ ேகாப வ வ டா உடேன
ேவ வ . இ ேபா அ ப தா ள வ வ ெகா ளாதைத ேபால
வ ய ைவய நைன இ ப அ ப மா உலவ ெகா தா .
இர ைற கதைவ த வ இவ மனநிைலைய அறிவத கான ஓ ஒ திைகயாக
அைத ெச வ பய பய உ ேள வ தா ப . ெம ள த ைன க ப தி
ெகா அவைன பா தா பர ராம .
"சா அ தம வரேவ யவ க வ டா க சா . இ கவ ெம ைச
ம கா . ைஹய ஆபச இ ப ேப வ தி கா க சா . மண ேநர
ம கா . காப , ெய லா ேநா ெசா லி டா க," எ றா .
அவ ச வா கி ெகா ள ச த ப ைத ெகா வ த ைன
இய நிைல ெகா வ தா பர ராம . பரவாய ைல. ஓரள சமாள கலா .
ஆனா எதி ெசாத ப வ ட டாேத. ப ைன அ ப வ தவ கைள ம ஹா
அைழ ெச ல ெசா லி வ ேகாப தி திைச ெகா றா பற ெகா தத
தைல கைள ஒ காக வா ெகா ெவ ைமய சிவ ேபாய த தன
க ைத ந றாக க வ ப ட ேபா ெகா டா .
ம ப வ , "சா அவ க கா தி சா எ க ேக கிறா க சா ," எ றா .
அ வய றிலி ம ேகாப ர ப க ர க, "அவ ெச ேபாய டா ேபா
ெசா ," எ அவ ெசா லி ேன ப ஓ ஒள ெகா டா . இவ ம
ஹா ேபாகிற வழிய யா இவ ேன ெத படவ ைல.
ம ஹாலி வ ைக தைலக ஆ கிரமி தி தன. காரசாரமாக வ வாத நட
ெகா த . ைககைள உய தி , தைலகைள ஆ அவ க ச ைட ேபா
ெகா கிற பா கி உர ேபசி ெகா தா க . பர ராமைன ேபாலேவ அ ல
அவைர மி சிய சா கி கெம லா ெகா ள க சிவ த க க ட வைசமா க
ெபாழி ெகா தா க .
அவ க எைத றி இ வா ச ைடய ெகா கிறா க எ வ ள காவ டா
கியமான ப ர ைன ப றி ேபசி ெகா கிறா க எ ெகா டா பர ராம .
இ ேபா உ ேள ெச தைலய ெகா ள ேவ டா எ ெவளய லி தப ேய
ம ப ஒ ைற அ த மினர வா ட க ெபன ேபா ெச தா . வ ற ப
வ ெகா கிறதா . அவ இ ேபா உ ள தவ கள ேகாப ேவ ைகயாக
ப ட .
ெம ள ப க திலி த ேசாபாவ லி ச சா அம க கைள னா . கா தி
த ைடய மைனவ ட ஜாலியாக கா ேபாகிற கா சி வ த . ம ப அவ த
ப கைள க ெகா மன ேளேய ஒ ெக ட வா ைதைய ெசா லி
நாைள ஆபஸு வாடா உ ைன ேபசி கிேற எ பதா க பைன ெச ெகா டா .

converted by Web2PDFConvert.com
க ப வ தா க டெம லா ேம அ ப ெயா அதி சி அவ ஆளானா .
எைத ப ெகா வ எ தா எ கி கிேறா எ ெத யாம ஒ கண
அவ ைடய மன ழ ப ேபான . அ த அதி சி வ லகாமேலேய க கைள திற
பா தேபா ெப ய மைச பளபள த வ ைக தைல மான ஓ ஆஜா பா வான
மனத த ைன ப உ கி ெகா பைத உண தா . தா எ , "எ ஸா
எ ன ேவ ?" எ றா .

"இ ேக இ த ம ைக அேர ெம ெச த மி ட கா தி ந கதாேன?" எ றா அவ


க பரமாக.
"ேநா சா
ஐ ஆ நா கா தி . கா தி இ ைன எதி பாராதவ தமாக ல ேபா டா .
அதனாேல நா தா .. எ ேப பர ராம .. உ க எ ன ேவ சா ?"
அவ க சிவ த . பர ராம ேகாப தி எ ென ன ெச வாேரா அேதேபால
கபாவைனகைள சிறி நிமிட ெச கா வ க ஜைன ெச ரலி , "பா தா
ெஜ ேம மாதி ெத ய ற க. ம னா எ ன ெத ய ேவ டாமா? அ
கவ ெம ம . உயரதிகா க வ றா க எ தைன ைற எ ச ைக ெச ேத . ஏ
சா க த ண எ கஇ நா க உ கைள ேத வ உ க ைடய உ லாச
க திேலய உ கைள எ ப ேக க மா?"
சடசடெவன வா ைதக ெவ சிதறின. அவ ைடய வா ைதகைள வ ட அ த
வா ைதகைள அவ உ ச த வ த , அவ ைடய ெப த ெதான பர ராம
அவமான ைத உ டா கிய . த னட ப ற ப ட அவமான ைதெய லா
ச ப தேமய லாம தா இ ெனா வ ட ப ெகா பைத நிைன தேபா
அ ேபா அவ ேகாப தா தைல கிய .
ஆனா யா ட ேபா அ த ேகாப ைத கா வ ? இேதா எதி நி கிற இ த அரசா க
உயரதிகா ய டமா? எ ன பதி ெசா வ ? எ லாவ ைற வா ெகா
வாைல வாய ைவ ெகா ர ைக ேபால ெம ள ைழ த ரலி ,
"சா எதி பாராம இ த மாதி ஒ த நட தி சா . என இ த வ ஷய ெத யா சா .
வா ட ஆ ட ப ண ேட சா . வ கி ேட இ சா ..."
இ வள தா அவ ெசா னா . அத க ற அவ எ ேம ெசா ல யாதப
அ தைன வச க அவைர தா கி நிைல ைலய ெச வ டன. கா கள ஈய
கா சிய ஊ றிய மாதி யாக சக ேமன அ த மனத ேபசி ெகா தா .
வாய லி அ ஒ ெகா வ எ த க கைள வா ைதயா க கி
ெகா த .
ேக ெகா பைத தவ ர அவரா ஏ ெச ய யவ ைல. இேதா வ வாேரா
அ ல இ ேப வாேரா எ ெற லா பாரா த ைன மற ேபா பர ராம நி
ெகா தா . இ ேபா அவ ேகாபெம லா இ த இட ெத யாம ஒ கி கிட த .
த ைனேய ெநா ெகா ஒ றவ ைய ேபால, க கள கசி நைர மைற
ெகா உத ஒ னைகைய ெபா யா த றியப நி றா .
அவ அ ைற அ ப ேநரேவ எ ப வ தி ேபா . அ த ம வைர
மினர வா ட வரேவய ைல. இ ேபா அ த உயரதிகா ம இ லாம இ
சில ட வ வா பா பாட ஆர ப தா க . ப வைர வ வதிய
நி தி இ தியா இ ேபா ற இட ஒ ேபா தா க வர டா எ
த க சபத எ ெகா இ த க ெபனய ேவைல ெச வத கா இவைர
சப வ ற ப டா க . அத க ற வா ட வரேவய ைல.
சக ஊழிய க எ ேம ெத யாத மாதி த க இ ைககள அம ெகா அவரவ
கா ய கள கி ேபாய தா க . இவ யாைர ஏெற பா காம
வ வ ெவ நட ேபா த ைடய அைற ைழ கதைவ சா தி ெகா டா .
ஏேனா ப ைன ட ப ட ேவ ெம அவ ேதாணவ ைல. ேகாபெம லா
கைர ேபா தா ம தனயா நி ப ேபா ற நிராதரவான ஒ நிைல அவைர
ப றிய த .
கத த ஓைச ேக உ ேள வ மா அ மதி த தா . ர க மி ேபாய த .
வ வ அ த வா ட க ெபன காரனாக தா இ க ேவ எ எ ணனா .
வழ க ேபால ெகா வத ேகாப ெசா கைள அவர நா ேதட ெதாட கியேபா ,
தா ெகா அைத அட கி ெகா டா . இ ேபா ம ம ல இனேம அவ
யா ம ேகாப பட டா எ பதாக அவ ைடய மன ெச வ ட .
ஒ ஒ ைறநா இைளஞ , ேதாள ஒ ெதா ைபேயா ைகய றி ேப ேபனா
சகிதமாக தய கி தய கி வ , "சா நதிந ப ர சைன ச ப தமா இ ைனக இ க
கவ ெம ம நட ெசா னா க சா . அ எ க ெசா ல மா?"
எ றா .
பர ராம இனேம யா ம ேகாப ப வ ?

About Us I Terms & Conditions


For contents & Feedback: youthful@vikatan.com I For technical issues : webmaster@vikatan.com I For Advt: dotcom@vikatan.com
Copyright © 2008 Vikatan.com Pvt Ltd. all rights reserved.

converted by Web2PDFConvert.com
converted by Web2PDFConvert.com