You are on page 1of 18

| 

| | 
 
| |  
 
 

 !"#$ %&'()*+,
*(& !-.&/0#0#1# &.& 2
&3'+4#$56 *7+"|*7#$ *489#
:#$',
|, *(& !-.&1# &.!"&3'+4#$
; ,&'()*+,+"-6
 <| =|  

ü 
  
 | 

 
ü  

!" #$

ü %
&'(&'
ü )*+,-./-0$0!
TͰ DO CŨ TͰ DO M͚I

ü 1
+0
 23 4#506 7 +!6
.882'9% #:;-./-
ü 7<0= >2
!++?@<
ü .A <0= 7
!B7
ü @+ (+ C(<23D@$
:E 
V 

 
 
| 

 


| 

 !" #$%& ' !( )'% ! 
 
!"

#$

| >? ? 
 @
AB C DE |E B F 
G |

 d

Yɼ t͑ xã 
Các  tɬc Các c c 
 cɞ tra
tro  KTTT
¥ '6#$#$!-9#&H+:"#!"
I1# &.& 2&3'+4#$56 *7J
%*+ ,$-

V#
%
&'()
*+
,-%./
*
0123 4
*56
*

G:.
.BF3$ 4B(
1+#@ ##(>
%72 .%

%*+ ,$. ü H(


ü %" FI JG
78
 ü %K
ü %B2* 0 
ü %B27@
ü L3+F3B7 4#<0= 
|, ',#K#$(# 
&3# &3*#$#0#1# &.& 2
&3'+4#$56 *7
Ð Moät laø, söû duïng nguoàn taøi nguyeân moät caùch toái öu.
Ð Hai laø, khuyeán khích tieán boä kyõ thuaät.
Ð Ba laø, phaân phoái thu nhaäp laàn ñaàu
Ð Boán laø, thoaû maõn moät caùch ñaày ñuû nhu caàu cuûa
ngöôøi tieâu duøng.
Ð Naêm laø, ñieàu chænh neàn kinh teá moät caùch linh hoaït.
Ð Saùu laø, kieåm soaùt söùc maïnh cuûa neàn kinh teá .
Ð Baûy laø, kieåm soaùt söùc maïnh chính trò
Ð Taùm laø, quyeàn töï do löïa choïn vaø haønh ñoäng
caù nhaân.
|/$*!% 012)!$3 4"

V  cơ do c p ra V  cơ do tư  ra

| 9&

:
; L2M #
| ' 3<
(=
*>$? N(F DOP

| 
  
 
ß.!&*.56 *7&3*#$#0#1# &.& 2
&3'+4#$56 *7

Ô!% 05678)9: 93'+JG


* 0 . $";$<0$=:$1
$= %>? @?A9BC
$7)D 41$E44$"
' ! F 41G
N(# # NQ 4JG 

" FI 04@#"P

Ö '@ 
 
(A '3
*
V#
%
&'()
*

% :R 7 S %B2 2OT (" * 


7 4# 0  K* 0 7 +
, 
!$
<0=
N3F3$ 7F3
V tɬc tươ %0> 32U(
&< F33+" FI

Các b páp ca tp, đ tɼt


K tɼ ca ư͛c p p p
V tɬc tươ p V͛ k tɼ t trư͝ , k
Đ ưc lɞ v͛ t trư͝
|H<IJ:$(U |H$0$%& U

%:B CVÖÖV '.!/!
*"/
#'3
*
 D CVEA
 *%
*3<
*;:'3
**(
*&

 D *<>+E.
*()* 

|/$$#</$)'% ! $"

|H K 412


F'.(=
*'
B |H 1L3
3<DG
* D 123$
'
 0 =
E 5<3I
H
*CV 
*


Tóm l̩i, KTTTXH ch̭p nh̵n quy t̷c s͵ dͭng th͓ trưͥng nhi͉u đ͇n mͱc cho phép, s͵ dͭng
chính phͯ nhi͉u đ͇n mͱc c̯n thi͇t; s͹ can thi͏p cͯa chính phͯ tương hͫp vͣi th͓ trưͥng
|, *(& !-.&1# &.!"
&3'+4#$; ,&'()*+,+"-6
¥-,& !-.&&3*(#$&0# 7#(+"
-6
Ð L ,&3*(#$&0# 7#(+"-6 -
&3'+4#$; ,| $*M,(:!N
8&*8O3)#P#3-Q*#RP*$3-
Q&$83S
%*! 4M 'C)32NO

"PQR %*! B' /)7;5I 9PQR %*! $%& ' C


$"1G +%SBT %>? BT %>?U%0$:
"PQR %*! B' /)7;5I
$"1G +%SBT %>?
T p = tư͝ x + t t͝
0 L.&<>/ :(
Y = Y p + Yt

+2G
* 7#
ü ,&<: T d = tư͝ x + t t͝
ü %3#* : C = C + Ct
P

mU:E = D:$


#
= D:>+ 
P
Cp = k ( , w, YP
tc
T p, lã st, "J(=
*9
* CD VP
t s kác E !
V(=
*9
* <
DK!D V
%1/L
 
K/32G
*D %">
b. Lyù thuyeát chu kyø tieàn teä vaø thu nhaäp
quoác daân

¥ Mͱc cung ti͉n là nhân t͙ ̫nh hưͧng


Giá c̫ hàng hóa phͭ thu͡c vào kh͙i
S̫n lưͫng qu͙c gia, giá c̫, s̫n lưͫng,
Lưͫng ti͉n t͏: quan tâm đ͇n l̩m
Vi͏c làm
Phát hơn là th̭t nghi͏p

M
*#
()
*%
* ß  
N
&
D /,I9
D 3VO |!"#

MP#
N
&
 3;/,I
K/
! !?V W 
NWXYÔZ[
Q' -NWXYÔ[ X # W
 Y2@1,3 '

\*\<NWQY[
|,T!#!"
&3'+4#$; ,&3*(#$!#$
Ð   
    
! " # $% &'(
)
* +, - ..)
Ð -  ! 
/, !  0 1
!  
/ + 
$! )
K
R>=5<
 'S
*
* cung
K
R>=5<
 'S
*
* cung t̩o ra c̯u, mu͙n gi̫i
quy͇t khͯng ho̫ng không ph̫i kích c̯u mà tăng NSLĐ

KHQ U%*! 


T
 tɼt k
K c t c lao đ T
 đɤ tư

-G lã st


- G tɼ st
|,T!#!"
&3'+4#$; ,&3*(#$!#$

*#
$
 !
'+4#$*#$
# 7 XX3
;

U VUW ¥UUW ',


& !.

Related Interests