You are on page 1of 1

BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 10A2

Môn : Toán. Thời gian : 90 phút


--------------------------------

Họ và tên học sinh : …………………………………………….

ĐỀ BÀI
a 1
Bài 1 (2đ). Cho phương trình : + =2.
x −1 x − a
a) Giải phương trình khi a = 2.
b) Xác định a để phương trình có hai nghiệm phân biệt.
Bài 2 (3đ). Giải các phương trình sau :
a) 3x + 1 = 8 − x + 1

b) ( x − 1)( x − 3)( x + 5 )( x + 7 ) = 297

c) 3x 2 − 2 x + 15 − 3 x 2 − 2 x + 8 = 1

 x 2 + y 2 = 65
Bài 3 (2đ). Giải hệ phương trình : 
(1 − x )(1 − y ) = 18

Bài 4 (2đ). Cho đường tròn tâm O, đường kính AB = 2R và C là một điểm thuộc
đường tròn (C không trùng với A và B). Trên nửa mặt phẳng bờ AB có chứa điểm
C, kẻ tia Ax tiếp xúc với đường tròn (O), gọi M là điểm chính giữa của cung nhỏ
AC. Tia BC cắt Ax tai Q, tia AM cắt BC tại N. Chứng minh các tam giác BAN và
MCN cân.
Bài 5 (1đ). Chứng minh rằng : a 2 + b 2 + 4 − ab ≥ 2 ( a + b ) với mọi số thực a và b.
----- Hết -----