You are on page 1of 2

CURRICULUM VITAE - LÝ LỊCH ỨNG VIÊN

PERSONAL DETAILS (CHI TIẾT CÁ NHÂN)

Full Name (Họ và Tên) Date of Birth (Ngày sinh) : 16/09/1986
PHAM KHANH DU
Marital Status (Tình trạng hôn nhân): Single

Contact Address (Địa chỉ liên lạc): Room Gender (Giới tính): Male
12C Vien Dong dormitory – 12/2 Road 5 –
Quarter 4 – Linh Chieu Ward – Thu Duc District – E-Mail Address (Địa chỉ E-mail ):
Ho Chi Minh City phamkhanhdu@ovi.com

Mobilephone Number (Số điện thoại di
động): Contact Telephone Number (Số điện thoại liên
084909166467 lạc )

WORKING EXPERIENCES - KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Most Recent Employer (Tên công ty làm việc gần đây nhất): I have just graduated so I
haven’t got any experiences yet.

Most Recent Job Title (Chức danh công việc gần đây nhất):

EDUCATION BACKGROUND (QUÁ TRÌNH HỌC TẬP )

From (Từ)22/09/2006 Institution (Tên trường): The university of technical education
Ho Chi Minh City

To (đến) 26/07/ 2010 Degree Attained (Bằng cấp đạt được): The Degree of Bechelor
in Industrial Management

From (Từ) ……./……../ Institution (Tên trường):
………

To (đến) … …./……../ ……… Degree Attained (Bằng cấp đạt được):

1

marketing. competition environment where I can improve my knowledge and promote in career. Expected Profession (Ngành nghề tìm kiếm): sales. and purchasing Expected Job Location (Nơi làm việc mong muốn): Ha Noi or Ho Chi Minh City Willing to Relocate (Sẵn sàng chuyển chỗ ở): Everywhere if available Không  Expected Salary (Mứclương mong muốn): $300 2 .English Language (Khả năng tiếng Anh) Excellent (Giỏi)  Fair (Bình thường)   Good (Tốt) Basic (Cơ bản)  Other Language (Khả năng ngoại ngữ khác ): Please specify: Japanese  Excellent (Giỏi)  Fair (Bình thường) Good (Tốt)  Basic (Cơ bản)  Computer skills (Khả năng vi tính) Excellent (Giỏi)  Fair (Bình thường)   Good (Tốt) Basic (Cơ bản)  EXPECTED JOB & WORK LOCATION . customer service.CÔNG VIỆC VÀ NƠI LÀM VIỆC MONG MUỐN Target Job Description (Mô tả công việc mong muốn): I expect to work in a dynamic. business development.

Related Interests