You are on page 1of 7

சசிய ைட

வண க

சசிய ைட எ ற எ ைடய 1
வைல பதிவ உ கைள அ ட
வரேவ கிேற .

அரசிய , ெபா ளாதார , ஈழ , கா ம ,
ச க என கட த 5 வ ட கள பல
தைல கள எ த ப கி ற
எ ைடய க ைரகைள வாசி க
உ கைள அைழ கிேற
ஈழ

எ ைடய ஈழ றி த பதி கள இ வ
ஈழ ேபாரா ட றி த வரலா , ேபா ,
சாமான ய தமிழன வா ைக கிைட த வ
ேபாரா ட , இ தியாவ மைற க
ேபா , தமிழக அரசிய வாதிகள
யநல என பல பா ைவக உ ளன

வாசி க...

ெப னா 2010 - அ பவ க , வ ம சன க

வட அெம க தமி ச க கள டைம பான ெப னா, ஒ ெவா
ஆ அெம காவ த திர தின வார இ திய அெம காவ
திலப
ஏேத ஒ நக ெப னா வ ழாவ ைன ெகா டா வ ெதாட சியாக அகி ை
நிக வ கிற . இ த ஆ 23வ ஆ நிக கென ெக
மாநில தி உ ள வா ட ெப நகர தி ஜூைல 3,4,5 ஆகிய அகி ைச
தின கள நட ள . த ைறயாக இ த ஆ ெப னாவ வ தைல
கல ெகா ேட . ெப னா றி ேக வ ப டத , ெப னாவ ெப ற இ திய
அ பவ தி ெப ய ேவ பா இ த . நிக சிக றி பார த க ,
எ பப ட
வ ம சன க உ ளன. ஏமா ற , ஆ ச ய என இர உண க
ெப னா வ ழாவ ஏ ப ட . த நா ஏமா ற , இர டா நா ப ப
நிக க ந ப ைகைய அள தன. றா நா இல கிய நிக கள

இ வள ேபைர ஒ ப வ எ ப அ வள எள தான கா ய அ ல. ெப னாைவ . அழி க ணாநிதி ஆதரவாள க ஒ ற எ றா ச ப வா ப பாஜக த ெப னாைவ றி இைணய தி அவ கைள பர ப வ த . ெப னா அெம காவ அைன தர த கைவ க தமிழ கைள ப ரதிபலி ஒ அைம பாக அெம க தமிழ கைள அ பைடவ ப ரதிபலி வ கிற . Vedic Foundation (VF). றி ப ெசா ல ேவ எ றா பாஜக இ தியாவ பாட தக கள த ைடய க கைள திண க ய ற ABOUT ME நிைனவ கலா . 23வ வ டமாக இ த ஆ நைடெப ற . ஆ ய க ேபா ற றி கைள மா ற ய கி ட த ட ெவ றி ெப ற . கலிேபா ன யா மாநில தி பாட தக கள இ மத . சாதி. கலிேபா ன யா க வ ைற எ திய க த ைத thamizhsasi மாவ ட . ************** தலி ெப னாைவ றி இ த ஆ எ த சில வ ம சன கைள ெதள வை ப றி எ எ ண கைள பகி ெகா கிேற . இைவ ச ப வா அெம க க க . கி டத ட 2500ேப உ கார ய அர க நிர ப இ த . உண ஏ பா க ெதாட கி அைன ஏ பா க சிற பாகேவ இ தன. க ணாநிதிய ய ப தமிழக தி ெச வ தி கைள நா ெவள ப வதா நா ென ஒ வ ழாவ ைன க ணாநிதிய உட ப ற க எதி கி றன .தி ைல மர .இல கிய சா த ப ேவ க கைள ேக க த . ெச ெமாழி அைடய மாநா ைட ஒ ப வ ேபா ற தனமான வாத ேவ ஒ ேபாரா கிைடயா . ஆனா மனநிைறைவ அள நிக க ெப னாவ இ தன. ஆனா இ த ய சிைய அெம காைவ ேச த ைம ேக வ ச ேபா றவ க . யா ைடய வ பண ைத எ த ைடய தன ப ட கன கைள . அ த ேராக கைள மைற க வ ழா எ கவ ைல. யா ஒ ெவா வ ட இ ெப தன ப ட ந ெகாைடகைள . க டண கைள ெகா ேட ெப னா வ ழா க நட வ கி றன. இ தியாவ உ ள அைன ெமாழிக (தமி உ பட) சம கி தேம அ பைட ல என அெம க பாடதி ட தி FOLLOW ME இ வ ைத திண க ச ப வா ப ய ற . இ ைறய ப ைத ன தி ெப னா வ ழா நைடெபற வ ைல. Hindu Education Foundation (HEF) ேபா றைவேய இ த அைம க . தமிழக ம கள வ பண தி ெகா ச ட சேம இ லாம ப சின ளா வ மான பயண ட ெச ெமாழி மாநா ெச வ தவ க ம திய த கள ெசா த கா ேபா அெம காவ பாஜக பல ைலகள இ வ மான தி ெப னாவ வ தி தன . அ ேபா றதான ஒ ய சிைய 2005 ச ப வா அெம க ப ெச ய ய ற . இ திய த க ணாநிதிய ஜா ரா கைள நா எதி பதா . தவ ர தமிழ க நாடக கைள நட தி ேராக கைள ெப னா ெச யவ ைல. பல thamizhsasi தலி ம ப ப த ப ட இட சா அைம க எதி தன. ெப னாவ அ ேபாைதய தைலவ (when held தி . இ ன ைச நிக சி ேபா ற நிக சிகள ெபா அர க நிர ப இ த . தமிழ க ம திய ச ேபான ெச வா கிைன கி நி வத காக ெப னா ென க படவ ைல. அத ஒ ப ணன காரண உ . ெப னா எ ப ஒ தன யா அைம . ெத . ெப னாவ அைன ப தி த என ெசா லி வ ட யா . கட த 22 ஆ களாக ஒ ெவா ஆ நைடெப இ த வ ழா. அ வாறான meets are in அைம கள ெப னா ஒ . ச ப வா ப அெம காவ ென எ ெக லா ஹி வ ய சிகைள எதி ஒ அைம பாக ெப னா ெசய ப ட ப வ ள . தலி நிக சி நட திய ெப னா வன எ ைடய பாரா த கைள ெத வ ெகா கிேற .

க ணாநிதி வ பாண ய லான நிக சிக அவசிய தானா Eelam crisis எ ற ேக வ ைய . ல மி ரா ேபா ற ெபா ைம The Pirates கதாநாயகிகைள ெப னா ேமைடய அர ேக வ . றி பாக யாமண . தாயக தி இ ல ெபய வா ழலி தமிழ கைள ஒ றிைண க இ தைகய வ ழா க உ ள அவசியமாகிற . ெப னாவ கல ெகா பவ கள 95% ேப தமிழக ைத thamizhsasi சா தவ கேள.friendsofsouthasia. தவ ர த கள ழ ைதகள திறைமகைள http://tinyu அர ேக களமாக . தமி சா த thamizhsasi ென கைள அ த ஒ வ ட தி தி டமி சி தைன க ெல ெவள யாக ெப னா வ ள வைத எ னா உணர த . நா க கல ெகா வ அைம ச தி ப ய வழிய எ மைனவ நா க ெச ைனய இ த ப சின ேபால உண ததாக ெத வ தா .pdf. with Google Fr யாமண . ெபா கி எ என இவ க ேப வா க என வ ழா வன நிைன தா களா எ ன ? வ ழாவ ஏேதா வ ேதா . கியம ெப னாைவ ஒ ேபா அைம பாக . ARCHIVE நா சின மா ந ச திர கைள வ ம சி பைத வ ட ெப னா ம தா இ த வ டய தி எ ைடய வ ம சன ைத ைவ கிேற . ந ப கைள ச தி இடமாக . பற ெமா ைம Software pr கதாநாயகிக றி கவ ஞ தாமைர ேப வ ெப த ர பாடாக Has Karuna என ெத கிற . சின மா கைலஞ கைளேய நா ைமயாக நிராக கவ ைல. ஆனா அவ களா வ ழா ஏேத Followers ந ைமகைள ெப றதா ? Did they add any value to the function ? சின மா ந ச திர கள ேலேய த ைன அைழ வ தைம நைக ைவ ந க ச தான ம ேம எதைன ேபச ேவ என ஒ தி ட ட வ தி தா . அைனவைர சி க ைவ தா . ஆனா தமி சின மா பாண ய சின மா கைலஞ கைள அழ ப ைமகளாக ேமைட ஏ வைத தா நா நிராக கிேற . அ தைகய ெப னா அைம தா ஒ ெவா ஆ ெப னா ஒ ெவா வ ழாவ ைன நட தி வ கிற . ெப னா வ ழா எ ப அெம காவ மாவ ட தமிழ கைள ஒ றிைண ஒ நிக . தமி ேபச ெத யாம எ ன ெச வ எ ெத யாம ஜ ள கைட ெபா ைம ேபால வ ெச றா ல சிமி Already a mem ரா . ெப னாைவ ஒ வ ழாவாக ம இ லாம ஒ தி கவ நிக வாகேவ பல பா கி றன . லிக ஆதர அைம பாக அ ல ை பல ஊடக க கட த கால தி எ திய கி றன. பாரதிராஜா ▼  2010 ேபா றவ கைள ேமைடேய வ ேபால இவ கைள ேமைடேய றி தமிழா ▼  வ ழி எ . ம நா இ ன ைசய பாட சில பா த கடைமைய வ ெச வ டா . ேமைட ஏறி எ ன ெச ய ேவ எ ற எ ண இ லாம தா ேமைடேயறினா . FOLLOWER சின மாைவேயா. வ ர . ஏேதா ேபசினா . ரா ேபா றவ க சில ல ச கைள ெசலவழி வ ழாவ அைழ வர ப டன . ெச ேறா என . ஆனா வ ர எ த ஒ தி ட இ லமா . ைக ப ய இ வா அெம காவ தமி ெமாழிைய சா . காதார http://www. இ தைகய உண ல ெபய வா ழலி அவசியமாகிற . அெம காவ உ ள thamizhsasi தமிழ கள நல கைள ென அைம பாக ெப னா இ க வ த வ கிற . இ வாறான எ அைம கள ய சிய காரணமாக ச ப வா இ த ய சி மாவ ட ேதா க க ப ட . எ னேமா ேக வ ேக டா க . அ வாறான http://tinyu க தா க ட ெப னாவ கல ெகா ட என த நா ஏமா றேம ஏ ப ட .org/textbook/LetterToCAStateBoard_FeTNA. ெப னா நிக சிகள ெபா ேபா நிக சிக அவசிய தா MY ENGLISH எ றா ச வ . வ ம சன ைத எ னா எ பாம இ க யவ ைல. ல மி ரா . தா ட ஆ அவ வ ப தி வ ழாவ ைன யாமண கட தி ெச றா . பதி ெசா னா .இ ேக வாசி கலா .

வ சா வா வதி இ அைன ஏ பா கைள ெப னா ெச ள .ெப னா ேபா ற ெத சா த அைம ) ேபா இ லாம தமி ம ண கைலகைள அெம காவ அறி க ப வ . சி ெகா இ தன . தி . பல அெம காவ ைழ பற நிர தரமாக ச டவ ேராதமாக த கி வ வதா இ த வ டய தி அெம க தரக மிக க ைமயான க பா கைள ைவ ள . ம ற நிக சிகள ெபா கி டத ட சி ைபரவ ய வ காசின ேபா தா நா உண ேத . வ கி கண கி நிைறய பண ைவ தி க ேவ . இத ப அெம காவ வ ஒ ெவா வ தமிழக தி ெசா க ைவ தி க ேவ . இ பார ட த க. ெத றி இ த ெத திைன ேமைடேய வத காக வ ழா வன எ வள சிரம ப ளன எ பைத வ ள க ேவ . தமிழக தி இ அெம காவ வ வ தி ப ெச வா களா என ஆரா ேத அெம காவ கான வ சாவ ைன ெச ைனய உ ள அெம க தரக வழ . ேச ப கைல கழக தி நாடக ைற தைலவ ைனவ வ.ச கரபா ேபா ேறா கேள எ ப எ ைடய த . ேமைடய எ னேவா நட க. சின மா ந ச திர கைள நா தா இய க ேவ ேம தவ ர அவ களாக இய க மா டா க எ பத இ த நிக சி ஒ எ கா . இ ப பல பல ப ர சைனக இ கி றன. இ த கைலஞ கள பல பா ேபா ட இ ைல. ேவ ெச ைலயா. ெவ சின மா கைள ம ந பய தானா (TANA . சின மா ந ச திர கைள அைழ ப ட ைத ெகா வ வத கான ஒ ய சி தா எ றா அவ கைள சில இல ச க ெகா அைழ வ தைம கான நியாய வ ழாவ என ெத யவ ைல. பா ெகா த ம க த க ேபசி ெகா . கிராம கைலஞ கைள ஊ வ ப ெப னாவ ேநா கமாக உ ள . இைவெய லா இ தா தா அெம கா வ வ ஊ தி ப ெச வா க எ ப அெம க தரக தி நிைலயாக உ ள . ஆ க அவ கள தைல ேகா ெத வ ன வழ கிய ”ம ைர வர ” நாடக ெப னாவ ம ெறா ப மாண ைத ெகா வ த . இ வாறான நிைலய இவ க வ சா வா கி அெம காவ ெகா வர ெப னா நிைறய சிரம ப ள . பா ேபா எ ெகா பதி இ அைன ஏ பா கைள ெப னா ஏ ெச ய ேவ ? அ தா ெப னா எ ற அைம ப ம நம ம யாைத ஏ ப கிற . அவ க பா ேபா எ . ஆனா ெத அைனவைர ேமைடைய ேநா கி க ேபா இ த . தி . அெம காவ வ சா கிைட ப எ ப எள தான அ ல. த நா நிக சிகைள சா என எ த ஏமா ற . அெம க அரசா க ைத அ கி சிற அ மதி ெப இ த கைலஞ கைள ெப னா ெகா வ ள .இ லாம வ ழாவ இதைன ெச ய ேவ எ சின மா ந ச திர க வ ழா ஏேத பண தி க ேவ . இர டா நா நட த ெத நிக சியா தா தண த . ப ைளக ஊ இ கிறா க எ பைத நி ப க ேவ .சா ர . ஆனா ஒ சாமான ய கிராம ெத கைலஞ இைவெய லா இ கா . ெப னாவ எ ைடய பாரா க . ந ற . ஊ வ க பட ேவ ய ஒ . இ த ய சி ெப காரணமாக இ தவ க தி . வ ழா ெதாட கியதி இ த ைறயாக அர க நிைற த எ றா அ ெத நிக சிய ெபா தா . ********** ெப னா வ ழாவ உ ச எ றா அ ெத தா .

யா பாண ப கைல கழக மாணவ க அவ ெச வ பண கைள வவ தா .கைலக இ சிற ேப பா ைவயாள கைள வசீக ப தா . இலிய ஷா ட சிறல கா ெபா கைள ற கண ப ர சார ைத அெம கா வ பர ப வ பவ . ம ைர வர - ெமா மி காத மிக ந ட வ வரைண ட இ க இ தி கா சிக உடேன வ ட . இலிய ஷா ட ஒ ம வ . இதைன மா றிய தா சிற பாக இ தி . ேபராசி ய ேபாய சிறல காவ ப ர சைனைய ெத னா காவ நட த இனெவறி ப ர சைன ட ஒ ப ேபசினா . யா பாண ப கைல கழக ைத ேச த மாணவ க த கா கள அைட ப டைத . ேபராசி ய அ ேல பா க . ேதாழ தியா ேபா ேறா ேப க சிற பாக இ த .Next Year in Tamil Eelam" எ பைத சா இ த . அ ைமயாக வா தமிழ கள இ ைறய நிைலைய ஒ ம ைர வர கைத கள அைம க ப த . இ ெத தி ைமயான உண ைவ என தரவ ைல. அதைன ெவள பைடயாகேவ பா க த . ேதாழ தியா வ ேப பலமான சி தைனைய எ எ பய .அ த வ ட தமிழழ எ ப தமிழழ ேபாரா ட ைத ெதாட த கைவ ெகா ஒ ழ க . ெதாட சியான ய சிக லமாக சிறல காைவ பண ய ைவ க . ட கைலய ெதாட கிய . வ தைல லிகள ெசய பா கைள பா இ த ேபாரா ட ட த ைன ஐ கிய ப தி ெகா டவ . அவ கைள ம க யா பாண ப கைல கழக ஆசி ய க ேம ெகா ட ய சிகைள ைவ ேபசினா . அ ேல பா க ஒ ேபராசி யராக யா பாண ப கைல கழக தி பண தவ . மாறாக சி தைனகைள எ க கேள ைத இ . இ தைகய ழ க ைதேய த க ைவ இ தன . அதனா அவர ேப கள எ ெபா ேம உண கைள வ டய க இ கா . அெம க க ெவ ேவ ேகாண கள ஈழ ப ர சைனைய வ வ தன . உண சிமயமான ேப கைள எ ெபா ேம நிராக வ பவ ேதாழ தியா . *************** ேதாழ தியா வ ேப ேந எதிராக தா பற வ தின கள . ********** வ ழாவ வ தி த அெம க ேபராசி ய ேபாய . தமிழ கள வ தைல ேபாரா வர கள ேபாரா ட ெவ றி ெபறாமேலேய ம ேபாவ தமிழ வரலா றி ெதாட சியாக நட வ ஒ . அவர ேப "அ த வ தமிழழ . அ த ேநர இர உண ேநரமாக இ க. அதைன Next Year in Jerusalem என அைழ பா க . இ ைறய நிைலைய ஒ ய க க ம ைர வர கைதய வ த சிற பாக இ த . ஆனா ஆர ப த ெபா இ த வாரசிய ம ைர வர - ெபா மிய காத பாட களா ெதா அைடய ெதாட கிய . தமிழ கள உ ைமைய ெப றிட எ பைத வலி தி ேபசினா . னாமிய ெபா ஈழ தி ெச ற ஷா ட அ கி த ம கள ப ர சைனகைள . அெம காவ ெதாட சியாக ஈழ சா த ென கைள ெச வ ஒ வராக டா ட இலிய ஷா ட இ கிறா . அெம காைவ ேச த ம வ இலிய ஷா ட .

அதைன நிராக த வரலா தவ . அ ெவ இய பாக நட கிற . திராவ ட தா இழ ேதா எ ற பாரதிராஜாவ க தி உட பா உ . இ வைர சாதி க இ ைல. ஆ மக மன த ேதைவயான ஒ 3. பா பனய வழிய லான ஆ மக ம க ப தமி வழிலான நம மர சா த சி ெத வ வழிபா ன த ப க ேவ . இ லாத திராவ ட அைடயாள ைத ன தி தமி அைடயாள சிைத க ப ட 2.tamilsasi. மன த ெகா டா ட அவசியமான ஒ .ேப க இ த . இதைன றி ம ெறா த ண தி வ வாக எ கிேற . ெபா தி என ெவ ஜன ம கள சி தைனகைள ஒ கி வ ெச வதி என உட பா இ ைல.html 6. இ வாறான க கைள ைவ ள நா இ ைறய ழலி ஒ நா திகேன. வா ைகய க னமான த ண கள மன த ஆ மக ைதேய நா கிறா . If you enjoyed this post. 2006 ேத த சமய தி எ திய ஒ க ைரய இதைன ெதா ெச றி கிேற . தவ ர ஆ மக எ ப ஒ ெகா டா ட . மாறாக ெவ ஜன ம கள ெபா தி காரணமான காரண கைள ஆரா வேத நம ேநா கமாக இ க ேவ என நிைன பவ . 1. கட ம எ ற ழ கேம தமிழ கைள இ ைற பா பன ய ப ய த ள இ கிற . ப வ தானாவ அரசிய ேப ைக த ட ெப வைத றி ேத இ த . பாரதிதாசைன ஒ ய ேதாழ தியா வ இல கிய உைர சிற பாக இ த . த ேபாைத இதைன சா நா வ ட எ திய சில வ கைள ம இ ேக ைவ கிேற . then subscribe my feed . மா ஆ மகேம நம ேதைவ. எ ைன ெபா தவைர திராவ ட தா இழ ேதா எ ற பாரதிராஜாவ க தி என உட பா உ . அ வா இ லாம ஆ மக ெமா தமாக நிராக க ப டதா இ ைற ஆ மக பா பன ய மயமாகி வ ட 4. ச க நதிய நா ெப ற ெவ றிைய ப ற ைறகள கிைட காைம காரண எ ன எ பைத நா ேயாசி க ேவ 5. ைமயான நிராக எைத சாதி வ டா .http://blog. ேமேல உ ள எ ைடய க க சாமான ய மன தைன சா ேத நா ைவ ேள . ஆ மக மன தன அ பைட ேதைவகள ஒ . பா பனய தைழ வள வத அ பைட காரணேம ஆ மக தா . ப வ தானாவ இல கிய ேப சிற பாக இ த .com/2006/03/blog-post_09. பாரதி. ைகத ட கைள ெப வ எ பைத தவ ர Creative Commons At பாரதிராஜாவ ேப சி எ த ெப ய சி தைன ெவள வ வ டவ ைல. ஆனா ெவ ஜன ம கைள நா இழ வ ேடாேம எ ற எ ண தி இ கிற நா திக . திராவ ட தா இழ ேதா எ ற பாரதிராஜாவ ேப சில ச ைசகைள இைணய தி ஏ ப தி உ ளைத கவன க த .

அெம கா.org ெபா ேசைவ வ ள பர த வ ." Make a Difference and Lend Today! www.kiva. Follow with Google Friend Connect Followers (125) More » Already a member?Sign in 24 likes இ லி இ ைகய ட தமி சசி / Tamil SASI | ேநர 7/08/2010 02:52:00 PM றி ெசா க Fetna. ெப னா 2010 Kiva Microfinance "Loans that Change Lives. ஆ மக . தமி . திராவ ட .