You are on page 1of 5

பத்திரிைகயில் ெசல்வாக்குச் ெசலுத்தும் பக்க வடிவைமப்பு உத்திகள்

பத்திரிைககளில் ெசல்வாக்குச் ெசலுத்தும் பக்க வடிவைமப்பு உத்திகள் ஒரு
ெசய்தித்தாளின் முதற் பக்கத்ைதப் பார்த்த உடேன அது எத்தைகய இதழ் என்று
ெசõ ல்லி விட முடியும். இது தரமான இதழ், இது பரபரப்பான இதழ், இது துணிகரமான
இதழ், இது புதுைமைய விரும்பும் இதழ், இது மரபு சார்ந்த இதழ் என்று இதழின்
தனித்தன்ைமையக் கணி த்து விட முடியும்.
இதற்குக் காரணம் இதழில் காணப்படும் ெசய்திகள் மட்டுமல்ல: அந்தச் ெசய்திகள்
எவ்வாறு வடிவைமக்கப்படுகின்றன, கறுப்பு ெவள்ைள நிறங்கள் எந்ெதந்த வைகயில்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன ேபான்றைவயுேம. இவற்ைற எல்லாம் பார்த்தவுடனேனேய
இதழின் இயல்பிைன புரிந்து ெகாள்ளலாம். தைலயங்கத்தின் முதற் பக்கத்தின்
அைமப்ேப ஒரிதழின் அைமப்பின் ஆழுைமயிைன உருவாக்குகின்றது எனலாம்.
பத்திரிைகயின் பக்க வடிவைமப்பு
பாைவைய அணி ெசய்வது ேபால பக்கங்கைளயும் ெசய்திகளால் அணி ெசய்ய ேவண்டும்
ெசய்தித் தாளின் அளவு எழுத்து வைககள் விதவிதமான தைலப்புக்கள் ெபாருத்தமான
படங்கள், பல்துைறச் ெசய்திகள், கைதகள், கட்டுைரகள், துணுக்குகள்,
கருத்துப்படங்கள் ேகலிச்சித்திரங்கள், விளம்பரங்கள் முதலியனவற்ைறப்
பரவலாகவும் பக்கவாரியாகவும் ெபாருத்தமு அைமப்பது பக்க அைமப்புஎனப்படும்.
இதற்கு இதுதான் வைரவிலக்கணம் என்று உறுதியாகக் கூூறமுடியாது. பக்க
வடிவைமப்பிற்கு வைரவிலக்கணம் இல்ைல. பக்க வடிவைமப்பாளர் வாசகர்களின்
இலக்குகைள நிைறேவற்றக் கூூடிய வைகயிலும் சலிப்பூூட்டாத
வைகயிலும் பக்கங்கைள வடிவைமப்புச் ெசய்வது மிகப்பிரதான கடைமயாகும்.
அத்துடன், தங்கள் பத்திரிைகக்ெகன ேநர்த்தியான பக்க வடிவைமப்புகைளத் ெதரிவு
ெசய்வதன் மூூலம் பத்திரிைகக்ெகன்ெறாரு தனித்துவத்ைதப் ேபணுதல்
ெபாருத்தமானதாகும். இப் பக்க அைமப்பால் இதழ்களுக்கு, பிற இதழ்களிலிருந்து
ேவறுபடுத்திக் காட்டுதல், வாசகர்கைள வாங்கத் தூூண்டுதல் ெசய்தல்,
ெசய்திகளின் முக்கியத்துவத்ைத அறிந்து ெகாள்ளஉதவி புரிதல் ேபான்ற
பயன்கள்ஏற்படுகின்றன.
""சிறந்த ெசய்திகள் இருந்தும் சிறப்பான வடிவைமப்பு இல்லாவிட்டால் பத்திரிைக
எடுபடாது'' என்று சி.பா.ஆதித்தன் கூூறுகிறார்.
அெமரிக்காவில் ஸ்பானிஷ் அெமரிக்க யுத்தம் நடந்த ேபாது ேஜாசப் புலிட்சர்,
வில்லியம் ராண்டால்ஃப் ெஹர்ல்ட் ஆகிேயாருக்கு இைடேய நிகழ்ந்த விற் ப ைன ப் ÷ ப
õ ரு ம் ப க் க அைமப்பில் புதுைமகள் ேதான்றக்காரணமாயின.
கனமான ெபரிய எழுத்துக்களில் தைலப்புகள், கவனயீர்ப்பு உத்திகள் எனப் பக்க
அைமப்பு மூூலம் வாசகர்கைள ஈர்க்கும் முயற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன.

இந்தக் காலகட்டத்தில் ேதான்றியது தான் மஞ்சள் இதழியல். (Yellow Journalism).
ேபாருக்குப் பின்னர் பரபரப்பு விலகியது; ெசய்திகளின் அளவு சுருங்கியது. ஆயினும்,
ெசய்தித்தாளின் பக்கம் ஓர் ஒழுங்கான திட்டமிடப்பட்ட அைமப்பி ைனப் ெபற்றது.
ெதாழில்நுட்ப மாற்றங்களும் பக்க அைமப்பில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்திைன
ஏற ்பட ு ள ்ள ன . ேமாேனா ைடப்பிங்,ைலேனா ைடப்பிங் முைறகளில்
த ்த ிய ு

எழுத்துக் ேகார்ப்பவர்கள் ஆசிரிய பீடத்திற்கு அடிக்கடி திரிந்து பிைழ திருத்தங்கள். முரெசாலி. 15 வருடங்களுக்கு முற்பட்ட காலத்தில் பத்திரிைககளின் வடிவைமப்பிைன ேநாக்கின். ெதாழில்நுட்பங்கள் பின் தங்கிய நிைலயில் அச்சுக் ேகார்க்கும் . அதன் பின் கட்டடங்களுக்கு வைரபடம் தயாரிப்பது ேபால ெசய்திகள். ெசய்தித் தாைளத் தனித்தனியாக ெவட்டி. குவியம். வைரபடங்கள் ஆகியைவ எந்தப்பக்கத்தில். விளம்பரங்கள். இரண்டாவது அைமப்புத் திட்டம் (Layout) என்பனவாகும். இதன் பிற்பாடு பல தமிழ்ப் பத்திரிைககள் யாழ்ப்பாணத்தில் ேதான்றின. அைவ சமநிைல. தினக்குரல் எனப் பல பத்திரிைககளும் ேதான்றின. எந்ெதந்த அளவுகளில் என்பன முடிவு ெசய்யப்படுகின்றன. கணினிையத் திறைமேயாடும் ஆர்வத்ேதாடும் ைகயாளத் ெதரிந்தவராகவும் இருக்க ேவண்டும் என்ற சூூழ்நிைல உருவாகியுள்ளது. ெதாழில்நுட்பமும் பைடப்பாற்றலும் இங்கு இைணகின்றன. த ø ல ப் பு க ள் உ ட ற ப கு தி . ö வ ட் டு வ து ம் ஒ ட் டு வ து ம் இடத்ைத மாற்றுவதும் விரிப்பதும் சுருக்குவதும் கணினித் திைரயிேலேய நிகழ்கின்றது. யாழ்ப்பாணத்தில் பக்க வடிவைமப்பு 15 வருடங்களுக்கு முன்பு ஒவ்ெவாரு எழுத்தாக அச்சுக் ேகார்த்து பக்கங்கைள வடிவைமப்பதற்காக எல்லாப் பத்திரிைக நிறுவனங்களிலும் எழுத்துக் ேகார்க்கும் (composing) பிரிவு இருந்தது. தினகரன். இயக்கம். பக்கஅைமப்பு எளிதானது. இச் ெசவ்வகத்தில் படங்கைளயும் ெசய்திகைளயும் கண்ணுக்கு இதமாகவும் கவனத்ைத ஈர்க்குமாறும் ஒழுங்குபடுத்துவது தான் பக்க வடிவ ø மப்பு எனப்படுகின்றது. உதயன். முதலில் யாழ்ப்பாணத்தில் "உதயதாரைக' என்னும் தமிழ் ப் ப த் தி ரிைக ேதான்றியது. முகப்பு ஆகியவற்றுக்கு எந்த வைகயான எழுத்து. முரண். ஈழநாதம். எந்த அளவில் ெவளிவரேவண்டும் என்பதற்கான அைமப்புத் திட்டம் தயாரிக்கப்படுகின்றது. ெசய்தித் தாளின் பக்க அைமப்பு இர ண்டு முக்கிய அடிப்பைடகைளக் ெகாண்டது. வீரேகசரி. ெசய்தி மாற்றங்கள் ெசய்கின்ற ேபாது அச்சுக்ேகார்ப்பவர்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்குள்ளாக ேநரிட்டது. ஈழமுரசு. ஈழநாடு.அச்சுக் ேகார்க்கப்பட்ட ேபாது திடமான ஈய அச்சுக்கைள ""ேசஸ்'' எனப்படும் தட்டுக்களில் அடுக்கி ைவத்துப் பக்கங்கைளக் கட்ட ேவண்டியிருந்தது. கணினியில் தட்டச்சுச் ெசய்யத் ெதாடங்கிய பின்னர். திைச. ""ேபஜிேனசன்'' என்ற உத்திக்குப் பின் கணினித் திைரயிேலேய பக்கத்ைத அைமப்பது சாத்தியமாயிற்று. வலம்புரி எனப்பல பத்திரிைககளும் ெகாழும்பு மாநகரில் இலங்ைக ேநசன். ெபரியஇடத்திைனப் பிடித்திருந்தது. முதலாவது எழுத்து வடிவம் (Typography). தினபதி. புைகப்படங்கள். ெசய்தித்தாளின் பக்கம் என்பது ஒரு ெசவ்வகம். பக்க வடிவைமப்பாளர் கைலஞராக இருந்தால் மட்டும் ேபாதாது. பக்கத்ைத வடிவைமப்பதில் ஐந்து வைக ய õ ன உத் தி க ள் ைகயாளப்படுகின்றன. அந்த வைகயில். பக்க அைமப்பு மிகக்குறுகிய காலத்திற்குள் மிகப்ெபரிய சிகரங்கைளத் ெதாட்டது கணினியின் வருைகக்குப் பின்னர் தான். அது அந்த நிறுவனங்களின் ஆசிரிய பீடத்திைனயும் விட. பக்கத்திற்கு ஒட்டித்தான் பக்க வடிவைமப்புச் ெசய்யப்பட்டது. எந்த இடத்தில். ஒருைம என்பனவாகும். ஆனாலும்.

இணிணூூஞுடூூ ஞீணசதீ ேபான்ற ெமன் ெபாருட்கள் மூூலம் வடிவைமக்கப்பட்டு வாசகர்கைளக்கவரக் கூூடிய புதிய ேதாற்றத்தில் ெவளிவந்த பத்திரிைககள் தமக்ெகன ஓர் இடத்ைதப் பிடித்துக்ெகாண்டன. Corel draw Illustrator. பக்கங்கைள அைமத்து. வாசகர்கள் வாசிக்கும் ேபாது கண் உைளச்சல். அதைன ஒரு ெமய்ப்பு (proof) எடுத்து. பிைழ திருத்தி. Wep machines ேபான்ற நவீன இயந்திரங்கள் மூூலம் ெவளியிடப்படுகின்றன. ைகயினால் அச்சுக்ேகார்ப்பதால் காலமும் ெபாருளும் வீணாவைதக் கண்ட மனிதன். எழுத்துப் ெபட்டியில் அதற்ெகன உள்ள எழுத்து அச்சுக்கைள அடுக்கித் தட்டு நிரம்பியபின். இைணயத்திலும் (Internet) தமக்கான தளங்கைள (Website) அைமத்து ெசய்திகைள ெவளியிடுகின்றன. இந்தக் குைறபாடுகைளக் கைளவதற்காக ெவளிநாடுகளில் பத்திரிைக வடிவைமப்புக்ெகனக் கணினி ெமன்ெபாருட்கள் உருவாக்கப்பட்டன. In Design ேபான்ற புதிய கணினி ெமன்ெபாருட்கைளப் பயன்படுத்திப் பக்கங்கைள அைமத்து Offset machines. தன்னுைடய அறிவியலின் ஆற்றலினால் அச்சுக்ேகார்க்கும் இயந்திரங்கைளக் கண்டு பிடித்தான். முதற் பக்கத்ைதப் பார்க்கும் ேபாது படங்கள் இன்றி முழுைமயாக எழுத்துக்களால் நிரப்பப்பட்டிருக்கும். ெதாடர்ந்து வாசிக்க முடியாத ேசார்வு ேபான்ற அெசௌகரியங்களுக்கு முகம்ெகாடுத்து வந்தனர். வ õ ச க ர் கைள வாங் க த் தூூண்டும் விதத்தி ல் ப க் க ங் க ø ள அைம க் க முடியாதுள்ளது. குறிப்பிட்ட ஒவ்ெவாரு ெசய்திக்கும் இைடயில் ெபரிய இைடெவளிகைளக் காண முடியாது. வரி வரியாக அச்சுக்ேகார்க்கும் இயந்திரம் (Lino type machine) என இரு வைகயாகப்பிரிக்கலாம். இப் பத்திரிைககள் மூூலம் உடனடிச் சம்பவங்களின் படங்கள். அச்சுக்கு அனுப்புதல் ேவண்டும். பத்திரிைககள் பக்க வடிவைமப்பு மாறாமல் மின்னியல் . யாழ்ப்பாணத்தில் 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ெவளிவந்த பத்திரிைககளில் இந்த இயந்திரங்கேள பயன்படுத்தப்பட்டன. அதாவது கச்ஞ்ஞுட்ச்டுஞுணூூ. நாகரிகம் வளர வளரத் ெதாழில்நுட்பங்களும் பரிணாம வளர்ச்சியைடந்து இன்ைறய பத்திரிைககள் வர்ணங்களிலும் வாசகர்கைள இலகுவில் கவரக்கூூ டிய வைகயிலும் Pagemaker. இந்தப் பத்திரிைக வடிவைமப்பில் ெபரும்பாலான பத்திரிைககளின் முன் பக்கத்திேல எந்த வைகயான படங்கைளயும் பிரசுரிக்க முடியாத சூூழ்நிைல காணப்பட்டது. இதனால். அத்துடன். ப ட ங் க ள் ÷ ப õ டுவ ö தன் ற õ ல் சம்பவப் படங்கைள ""புெளாக்'' ெசய்து இரண்டு மூூ ன ற ந õ ட் க ளின் பின்ன÷ ர பிரசுரிக்கக் கூூடிய சூூழ்நிைல அச்சுக்ேகார்க்கும் இயந்திரங்களினூூடாக ெவளிவந்த பத்திரிைககளில் காணப்பட்டது.முைறயில் பக்க வடிவைமப்புச் ெசய்யப்பட்டுத் தினசரி ெவளிவந்தன. அச்சுக்கு முந்தி ஏற்படுகின்ற சம்பவங்கைள உடனடியாகச் ெசய்தியாகப் பிரசுரிக்க முடியாத தன்ைமேபான்ற ெநருக்கடி கள் ஏற்பட்டன. இந்த இயந்திரங்கைளத் தனித்தனி அச்சுக்களாக அச்சுக் ேகார்க்கும் இயந்திரம் (Mono type machine).

என்ன நிறம். புைகப்படங்கள் ேதைவயற்று மிகப் ெபரியதாகப் ேபாடப்பட்டிருக்கும். அவர்களின் வாசிப்புத்திறனுக்கு ஏற்ப அைமக்க ேவண்டுெமன் பைதக் கவனத்தில் ெகாள்ளேவண்டும். என்ன எழுத்து அளவு. இதைனப் பயன்படுத்தி வடிவைமப்பாளர் தனது திறைமயினால் ேமலும் ெமருகூூட்டி நல்லெதாரு பக்கத்திைன உருவாக்கமுடியும். படங்களில் எது முக்கியமானது. புதிய கணினி ெமன்ெபாருள் பதிப்புகள் ((Eg: Indesign) ெவளியிடப்பட்டிருந்தும் இன்று பைழய ெமன் öபாருேள சில பத்திரிைககளில் பக்க வடிவைமப்பிற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. உதாரணமாக. அத்துடன். பக்கங்கைள வடிவ ø மக்கும் ேபாது. ெசய்திகளுக்கு ெவவ்ேவறு எழுத்து வடிவங்கள் (Fonts) பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும். இடத்ைத நிரப்புவதற்காக அல்லது வாசகர்கள் ஒேர பார்ைவயில் பார்ப்பதற்காக நிைறய ெசய்திகைள முதற் பக்கத்திேலேய அைமப்பார்கள். ெவளிநாட்டில் பயன்பாட்டிலிருந்து நீக்கப்பட்டு (Eg: Page maker) பதிலாக. பிந்திய ெசய்திகள். அத்துடன். ெசய்திகள். வாசகர்கள் தான் எமது ெசாத்து. இன்ைறய ெதாழில் நுட்பம் வளர்ச்சியைடந்த நிைலயில். ஆதலால். சற்றுப்பின் தங்கியுள்ளது என்ேற ெசால்லலாம். . ஒரு பத்திரிைகயின் முன் பக்க அைமப்பிைன ஆய்வு ெசய்ேவாமானால். பிரதான தைலயங்கம் கறுப்பு ெவள்ைள எழுத்தில் ேபாடப்பட்டிருக்கும் அல்லது கடும் வர்ணத்தில் ேபாடப்பட்டிருக்கும். எனேவ. எந்த எந்த இடத்தில் வரேவண்டும் என்று குறிக்கப்பட்ட பத்திரிைக டம்மி (Dummy) வடிவைமப்பாளரிடம் வழங்கப்படும். சிறந்த பக்க வடிவ ø மப்ைபப் ேபணுவதன் மூூலம் வாசகர் மட்டத்தில் தமக்ெகன ஒரு நிைலயான இடத்ைதத் தக்கைவத்துக் ெகாள்ள முடியும் என்பதில் ஐயமில்ைல. இவ்வாறான பக்க வடிவைமப்பு அந்த நிறுவனத்தின் பத்திரிைக விற்பைனையப் பாதிக்கின்றது என ஆய்வில் கூூறப்பட்டுள்ளது.பத்திரிைகயாகவும் (epaper) பதிேவற்றம் ெசய்யப்படுகின்றன. பக்க அைமப்பானது 15 வருடங்களுக்கு முன்பு வந்த பத்திரிைககைளப் ேபான்ேற ெவளிவருவைத அவதானிக்கக் கூூடியதாகவும் உள்ளது. எந்த மாதிரிப் பக்கங்கைள அைமத்தால் இலகுவில் ெசன்றைடயும். பத்திரிைக ஆசிரியரினால் இந்தச் ெசய்தி. கணினி மூூலம் பக்க வடிவைமப்புச் ெசய் வதனால் ேநர விரயம் தடுக்கப்படுகிறது. புைகப்படங்கள் ேபான்றவற்ைற உடனுக்குடன் பிரசுரிக்கக் கூூடிய வைகயில் ெதாழில் நுட்பம் வளர்ச்சியைடந்துள்ளது. இந்தப் படம். இ வ் வ õ றானநவீன ெதாழில் நுட்பங்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் ெவளிவரும் பத்திரிைககளில். பக்க வடிவைமப்பாளருக்கும் அத்துைறயில் அனுபவமும் ஆற்றலும் இருந்தால் தான் பக்கங்கைளக் கவர்ச்சியாகஅைமக்க முடியும். எவ்வளவு ஆதிக்கம் ெசலுத்தியுள்ளன என்பைத ேநாக்குைகயில். பத்திரிைக நிறுவனங்கள் ஒவ்ெவாரு வாசகனும் எைத விரும்புகின்றான். ஒரு வாசகனுக்கு எவ்விதத்தில் ெசன்றைடய ேவண்டும். எது ேதைவயற்றது என்பைதக் கைளந்து வாசகர்களுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கி.

சர்ேவஸ்வரன். பல்கைலக்கழகம்.த. ஊடகவளங்கள் மற்றும் பயிற்சி நிைலயம். யாழ். மாணவன். .