You are on page 1of 2

PERPISAHAN SISWA KELAS IX

Nuwun , panjenenganipun Bapak Kepala ingkang
dhahat kinurmatan. Para tamu undhangan, Bapak Ibu Guru
saha karyawan ingkang kula urmati. Sederek kula siswa
kelas IX lan kanca-kanca ingkang kula tresnani.

Kanthi rahmating Gusti ingkang Maha Agung, ing
wekdal menika kita sedaya taksih pinaringan karaharjan
saha kawilujengan, saengga kita sedaya saget makempal
wonten ing aula SMP N 4 Surakarta kanthi wilujeng nir ing
sambikala.

Minangka wakil saking siswa kelas VII lan VIII, ingkang
sepisan kula ndherek bingah dene sedherek kula kelas IX
sedaya sampun kasil anggenipun ngangsu kawruh lan
ngrampungake kewajibanipun wonten ing pawiyatan
menika.

Kaping kalihipun, kula ugi ngaturaken gunging
panuwun awit sedherek kula kelas IX sampun paring
pambiyantu, bimbingan saha pitedah, wewarah babagan
ngelmu, katrampilan, kawasisan menopo kemawon
dhumateng kula sakanca kanthi ikhlasing manah. Kula
bonten saged ngaturaken piwales saking Gusti Allah
ingkang trep kaliyan kesaenan panjenengan wau.

Boten kesupen, kula sakanca ugi tansah ndedonga,
mugi-mugi sedherek kula kelas IX salajengipun saget
katampi ing pawiyatan ingkang sae lan dipunremeni,
dadosa manungsa ingkang migunani tumrap bangsa, agami
lan negari.
Iga kussuma wardani

Minangka panutuping atur , kula sakanca nyuwun
pangapunten, menawi sadangunipun srawung kaliyan
sedherek kula kelas IX kathah atur saha tindak-tanduk
ingkang kirang mranani penggalih panjenengan sedaya.
IX C /17

[Pick the date] Kula minangka wakil kelas VII. Nuwun. 2 .VIII nyuwun agenging pangapunten.